Вы находитесь на странице: 1из 6

Anexa nr.

1 la Ordinul IFPS/
Приложение № 1 к приказу ГГНИ
nr. /№ 1603 din/от_20_ decembrie/декабря 2012

Forma TL 13
Codul fiscal al contribuabilului/ ____________________________________________
Фискальный код налогоплательщика Pentru uz intern SF
Для служебного пользования
Denumirea contribuabilului/ _____________________________________________
Наименование налогоплательщика

Codul localităţii (CUATM)/ ______________________________________________


Код местности

Inspectoratul fiscal de stat / ______________________________________________


Государственная налоговая инспекция

Codul activităţii de bază conform CAEM/___________________________________


Код основного вида деятельности согласно КЭДМ Data prezentării dării de seamă/ Дата представления отчета __________________

Perioada fiscală /Налоговый период____________________________________________

DAREA DE SEAMĂ PE TAXELE LOCALE/


ОТЧЕТ ПО МЕСТНЫМ СБОРАМ

Baza impozabilă a obiectului Suma facilităţilor fiscale acordate


impunerii (se indică în expresie (lei) / Сумма налоговых льгот,
cantitativă, bănească)/ Suma taxei предоставленных (лей) Suma taxei
Налогооблагаемая база calculate către plată
Clasificarea (lei)
объекта налогообложения (lei) Inclusiv de către
Nr. bugetară/ Cota (col. 7 – col.
(указывается в (col. 5 x col.6)/ autorit. admin.
d/o/ Счёт Denumirea taxei/ (lei, %)/ 8)/
количественном, денежном Исчисленная pub. locale/ Сумма сбора
№ бюджетной Наименование сбора Ставка
выражении) сумма сбора (лей) Total/ В том числе к уплате
п/п классификац (лей; %)
(гр.5 x гр.6) Всего местными (лей)
ии
Unitatea de Numărul, органами (гр.7 – гр.8)
măsură/ suma/ публичного
Единица Количество, управления
измерения сумма
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Taxa pentru amenajarea teritoriului /Сбор Numărul/
1. 114412
на благоустройство территорий Количество
Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor
2. 142211 Lei/лей
/Сбор за организацию аукционов и лотерей
Taxa de plasare (amplasare) a publicităţii
3. 114414 Lei/лей
(reclamei)/Сбор за размещение рекламы
Taxa de aplicare a simbolicii locale /Сбор за
4. 114423 Lei/лей
использование местной символики
Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de
Numărul/
5. 114418 prestări servicii/Сбор за объекты торговли
Количество
и/или объекты по оказанию услуг
Numărul de
m2/
6. 114411 Taxa de piaţă /Рыночный сбор
Количество
кв.м.
Taxa pentru cazare /Сбор за временное
7. 114421 Lei/лей
проживание
8. 114422 Taxa balneară /Курортный сбор Lei/лей
Taxa pentru prestarea serviciilor de
transport auto de călători pe teritoriul
Numărul/
9. 114413 municipiilor, oraşelor şi satelor
Количество
(comunelor)/Сбор за предоставление услуг
по автомобильной перевозке пассажиров
Taxa pentru parcare /Сбор за парковку Numărul/
10. 114416
автотранспорта Количество
Numărul de
Taxa pentru dispozitivele publicitare /Сбор m2/
11. 114415
за рекламные устройства Количество
кв.м.

Total pe taxele locale/Итого по местным сборам X X

Suma de control/ ___________________________________


Контрольная сумма Suma taxei col. 10/ сумма сбора гр.10

Ne asumăm răspunderea prevăzută de legislaţie pentru întocmirea incompletă şi/sau neconformă a dării de seamă/
Несем ответственность, предусмотренную законодательством за неполное и/или ненадлежащее оформление отчёта

Conducătorul/ Руководитель ______________________________ Contabil-şef /Главный бухгалтер _________________________________

Anexă pe/ Приложение на _______ file/ листах

L.Ş.
ANEXĂ LA DAREA DE SEAMĂ PE TAXELE LOCALE ( FORMA TL 13) PRIVIND SUMELE CALCULATE PE SUBDIVIZIUNI/
Приложение к Отчету по местным сборам (TL 13) в части сумм, исчисленных по подразделениям
Codul fiscal al contribuabilului / Denumirea contribuabilului /
Фискальный код налогоплательщика ____________________________________ Наименование налогоплательщика _______________________________

Nr. Clasificarea Codul Codul Denumirea taxei/Наименование Baza impozabilă a obiectului Suma taxei Suma facilităţilor fiscale Suma taxei сătre
d/o/ bugetară/ subdivi localităţi сбора impunerii (se indică în în Cota/ calculate (lei)/ acordate (lei) / plată (lei)/
№ Счёт ziiunii/ i/ expresie cantitativă, băneasca)/ Ставка Исчисленная Сумма налоговых льгот Сумма сбора к
п/п бюджетной Код Код Налогооблагаемая база объекта сумма сбора предоставленных (лей) уплате (лей)
класификаци подразд местнос налогообложения (лей)
и еления ти (указывается в
количественном, денежном
выражении)
Unitate de Numarul, Total/ Inclusiv de către
măsură/ suma/ Всего autorit. admin.
Единица Количество pub. locale/
измерения , В том числе
сумма местными
органами
публичного
управления
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Taxa pentru amenajarea
teritoriului, total, inclusiv pe UAT:
Numărul/
1. 114412 x x /Сбор на благоустройство
Количество
территорий, всего, в том числе по
АТЕ:
1.1 X x x
1.2 X x x
1.3 X x x
1.4 X x x
1.5 X x x
1.6 X x x
1.7 X x x
1.8 X x x
Taxa de organizare a licitaţiilor şi
loteriilor total, inclusiv pe
2. 142211 x x UAT:/Сбор за организацию Lei/лей
аукционов и лотерей, всего, в том
числе по АТЕ:
2.1 X x x
2.2 X x x
2.3 X x x
2.4 X x x
2.5 X x x
2.6 X x x
2.7 X x x
2.8 X x x
Taxa de plasare (amplasare) a
publicităţii (reclamei) total, inclusiv
3. 114414 x x Lei/лей
pe UAT:/Сбор за размещение рекламы,
всего, в том числе по АТЕ:
3.1 X x x
3.2 X x x
3.3 X x x
3.4 X x x
3.5 X x x
3.6 X x x
3.7 X x x
3.8 X x x
Taxa de aplicare a simbolicii locale,
inclusiv pe UAT:/Сбор за
4. 114423 x x Lei/лей
использование местной символики
всего, в том числе по АТЕ:
4.1 X x x
4.2 X x x
4.3 X x x
4.4 X x x
4.5 X x x
4.6 X x x
4.7 X x x
4.8 X x x
Taxa pentru unităţile comerciale
şi/sau de prestări servicii , inclusiv
pe UAT: /Сбор за объекты Numărul/
5. 114418 x x торговли и/или объекты по Количество
оказанию услуг, всего, в том числе
по АТЕ:
5.1 X x x
5.2 X x x
5.3 X x x
5.4 X x x
5.5 X x x
5.6 X x x
5.7 X x x
5.8 X x x
Taxa de piaţă, inclusiv pe UAT:/
Numărul de m 2
6. 114411 x x Рыночный сбор, всего, в том числе
/количество кв.м.
по АТЕ:
6.1 X x x
6.2 X x x
6.3 X x x
6.4 X x x
6.5 X x x
6.6 X x x
6.7 X x x
6.8 X x x
Taxa pentru cazare, inclusiv pe
UAT:/Сбор за временное
7. 114421 x x проживание, Всего, в том числе по
Lei/лей
АТЕ:
7.1 X x x
7.2 X x x
7.3 X x x
7.4 X x x
7.5 X x x
7.6 X x x
7.7 X x x
7.8 X x x
Taxa balneară, inclusiv pe UAT:/
8. 114422 x x Курортный сбор, Всего, в том Lei/лей
числе по АТЕ:
8.1 X x x
8.2 X x x
8.3 X x x
8.4 X x x
8.5 X x x
8.6 X x x
8.7 X x x
8.8 X x x
Taxa pentru prestarea serviciilor de
transport auto de călători pe
teritoriul municipiilor, oraşelor şi Numărul/
9. 114413 x x satelor (comunelor), inclusiv pe Количество
UAT:/Сбор за предоставление
услуг по автомобильной перевозке
пассажиров, Всего, в том числе по
АТЕ:
9.1 X x x
9.2 X x x
9.3 X x x
9.4 X x x
9.5 X x x
9.6 X x x
9.7 X x x
9.8 X x x
Taxa pentru parcare, inclusiv pe
UAT: / Numărul/
10. 114416 x x Сбор за парковку aвтотранспорта, Количество
Всего, в том числе по АТЕ:
10.1 X x x
10.2 X x x
10.3 X x x
10.4 X x x
10.5 X x x
10.6 X x x
10.7 X x x
10.8 X x x
Taxa pentru dispozitivele
Numărul de m 2
11. 114415 x x publicitare /Сбор за рекламные
/количество кв.м.
устройства
11.1 X x x
11.2 X x x
11.3 X x x
11.4 X x x
11.5 X x x
11.6 X x x
11.7 X x x
11.8 X x x
x x x
Total pe taxele locale/Итого по местным сборам