You are on page 1of 622

.lJ C.VA�hTt
.
.

.
�L'\"o'" ReA'; f; .

ycz Leal i"c la.

C.OR.J
-1U,S'
, \ (1;Qg
'�C& .
RU _ TEr�SCU'
..

T6y,u-J'iu
f,f4,.&1l ti.J.l.l1iLofesc.u
1'''1

www.dacoromanica.ro
Socumente
Slavo-cZonane
RELATIVE LA

GO Rjr
(1406-1665)

DE

efILEVINDRO STERIESCO

_
TARGU-JIULUI

Tipografia NICU D. MILOUSCU, Furnizorul Curtii Regale


1 9 0 8.

www.dacoromanica.ro
Documentele slavo-romane ce publicam in acest vo-
lum si care este primul al colectiunii noastre, alcatuesc
un codice diplomatic, o adunare de crisoave si porunci
domnesti redactate in slavoneste si in romaneste, toate
relative numai la satele din Gorj odinioara judetul de
Jales intre anii 1406-1665.
Documentele sunt urme pipaite ale faiitelor si cu-
getarilor stramosilor nostri. Inteinsele se oglindeste o
lume asternutd in pamant de veacuri, cu totul deosebita
de cea de azi, care se conducea de alte principii de drept
comun, avea alte obiceiuri familiare si a cal-II viata so-
ciala se intrupa aproape exclusiv in apararea patriei si
a credintei. Intru cat priveste originea satelor din Gorj,
aceasta este foarte veche. Nu se stie insa, decat originea
satului Dabacestii, azi disparut, ce a fost pe Jales, si care
s'a numit asa dupa primul mos, proprietar ad, Dimitrie
de Doboka. Urmasii lui Dimitrie de Doboka s'au numit
,,Dabaceskia Dabacesti. Dimitrie de Doboka a fost fiul
Banului unguresc din Severin, Stefan Micud (1275-79)
sl unchiu al Doamnei Clara, a doua sotie a lui Nicolae
Alexandru Voda (1330-64). A trecut la ortodoxism si la
moartea sa (1385) a daruit M-rii Tismana V, din proprie-
tatea sa Dabacesti '). In crisovul lui Dan Voda I din 3 Oct.
1385 (6894) se spune ca in Dabacesti erau nuceturi.
De aci se intelege, ca in Dabacestii de pe atunci
1) Hasdeu, Negru Vocla pag. CCXV.

www.dacoromanica.ro
4

se coprindea §i Runcul de azi cu nuceturile sale Inca


numeroase. Originea satului Dabace§ti coincide cu casa-
toria Doamnei Clara cu Nicolae Alexandru Voda, dupa
1330, Cand a venit §i Dumitru de Doboka in tara. In
documente mai gasim mentiunea cd Polovragii, Anini§ul,
Turcine§tii etc. fiinteaza dela intemeierea -Orli. Pe la 1370
cand s'a cladit M-rea Tismana de lemn, erau sate a-
§ezate ca Gro§anii (azi Vânata), Tismana, Pocruia, etc.
Faptul ca unele sate dela intemeierea Principatelor i§i
pastreaza acela0 nume pana azi, atesta cu evidenta con-
tinuitatea traiului Românilor in muntii Gorjului dela co-
lonizarea romana. Sate organizate nu puteau luà fiinta
dintr'o data, ci numai in urma unor a§ezari de familii,
treptat, treptat, in cursul veacurilor. Sute de ani au trait
familii sate0 singuratice prin väile muntilor, pe la iz-
voarele apelor, pe innaltimea plaiurilor, cum vedern §i
azi chiar asemenea exemple, pana la inchegarea lor in
sate ocarmuite de cnezi sau judeti.
In aceste documente nu se afla nici unul dela Radu
Basarab (1373-84) zis §i Negru Voda. Se mentioneaza
insa de atari documente inteun doc. din 3 Maiu 1549
(7057) al lui Mircea Ciobanul, ce pare insa dupa redac-
tiune §i pecete a fi un fal§ificat pentru a se cutrupi se
vede satele Hirip0, Pociovali§tea, Pobor4tii, Licurici,
Scrada, Frumu§ei §i muntii Gropul, Poiana-Muierii, Ce-
banul, Salanele §i Capra. In act citim :
,, 3difylc
( 1 IIHAiip FILI rtIM H Oman WTH,d MOAN Hilvg
HOH104 H Hii psiconriath rurp$M BOHRO,3 1-TNIEH, [111FHII . 1)

pentru ca am vazut D.-Mea §i cartea (manus-


criptul) parintelui meu Radul Voevod §i alta carte (ma-
nuscript) al lui Negru Voevod, scrisoare batrând . . . .
Poate insa ca fal§ificatul sa nu fie intentionat vre-o
1) in Muzeul Gorjului

www.dacoromanica.ro
5

cutrupire, ci numai o mantinere a averii curate, cinstite


in cazul pierderii originalului.
cestor documente se afla in Colectia
Originate le
de documente Al. Stefulescu" din Muzeut Gorjului, la
Arhivele Statului, Academia Romana, in Mileti6 §i Agura,
Sbornic (bulgare§te) 1X Sofia 1893, in Venelin, Diplome
romano-bulgare (ruse§te) St. Petersburg 1840 §i cateva
pe la particulari. Aceasta colectie este prima pe judete
panä azi, §i sper, ca in curand va da o puternica im-
pulziune §i altor lucrari de aceia§ natura in fiecare judet,
a§a ca inteun timp nu tocmai departat se va pune la
indernana istoricilor un nou material inedit §i de netä-
gaduit folos pentru istoria trecutului nostru. S'au publi-
cat 'Ana acum mari colectiuni de documente interne §i
externe ca Arhiva istorica a Romani lor de d-1 B. P.
Hasdeu, Studii §i doc. de d-1 N. Iorga, Relatiunile Tarii
Romane§ti cu Bra§ovul etc. in sec. XV-XVI, de d-1 I.
Bogdan, Documente slavo-romane de d-1 St. Nicolaescu,
Izvoade §i surete de d-1 G. Qhibanescu, Uricariul de T. Co-
drescu, Hurmuzachi §i altii, care au pus o temelie sigurd
istoriografiei romane. Dar, fara un codice cat mai corn-
plect de documente interne, istoria noastra va pästrà un
caracter provizoriu, iar partea ei cea mai de cdpetenie,
istoria culturii romane,sti, in acceptiunea cea mai larga
a acestui cuvant, nu va fi fäcutd'). De aceia, se impune
necesitatea imperioasa de a se colectiona §i publica do-
cumente pe localitati, pe judete, inteun chip cat mai con-
centrat. Si aceasta este o datorie pentru toti, fata de
trecutul tarii noastre cu mult mai glorios deck i§i pot
inchipui acei ce-1 cunosc numai pe deasupra 2)
In acest volum se cuprind 200 documente, dintre
1) 1. Bogdan, Doc. qi regeste privitoare la relatiile Tarn Romane§ti cu
Bra§ovul qi Ungaria in sec. XV-XVI, Buc. 1902, pag. LXXXIII.
2) Ibid. pag. LXXXV.

www.dacoromanica.ro
6

care 178 in originalul slavon insotite de traduceri, 16 in


traducere §i 6 in romane§te. Toate documentele sunt re-
date in intregime spre a se putea vedea folosul lor rela-
tiv la istoria tarii, filologie §i dreptul vechiu roman.
De oarece limba slavond era alta deck limba po-
porului, de aceia in mai toate actele slavone redactate
de diacii romani se intalnesc gandiri intregi, cuvinte
§i terminatiuni de cuvinte romane§ti imbracate in haind
slavoneasca.
Documentele sunt precedate de cateva date istorice
relative la familiile Domnitorilor, dela care au emanat,
precum §i de cate un rezumat al continutului lor.
In acest volum nu se cuprind documentele publicate
anterior in intregime in monografiile: M-rea Tismana ed.
II, (1903), Gorjul istoric §i pitoresc (1904), Istoria Tar-
gu-Jiului, ed. II (1905), Polovragii (1906), Stramba (1906)
§i Din trecutul Gorjului (1907). De asemenea nu se cu-
prind nici documentele relative la Gorj publicate de altii,
ci numai se indica locul unde se gäsesc.
In indicele alfabetic de nume §i de lucruri dela fine
se dau toate lämuririle necesare asupra persoanelor, lo-
calitatilor, satelor disparute, satelor care §i-au schimbat
numele, apelor, termenilor juridici din Dreptul vechiu ro-
man, monedelor, mäsurilor, greutatilor etc. ce se intam-
pind in documentele din volumul de fata.
Terminand, nu ma pot opri a nu exprima aici de-
plina mea recuno§tinta d-lui Titu D. Frumu§anu, Deputat
§i Pre§edinte al Consiliului Judetan Gorj §i d-lui Al. Po-
jogeanu-Sache, Primarul oraplui Targu-Jiului pentru da-
rea la tipar a acestui volum.
Volume le urrnatoare vor cuprinde zapise,:rava§e §i
porunci domne§ti relative la Gorj in sec. XVIXVIII-lea.

www.dacoromanica.ro
BIBLIOGRAMe

1) N. lorga. Geschichte des rumänischen Volkes im Rahmen


seiner Staatsbildungen. 2 B. Gotha 1905.
2) » Istoria Românilor in chipuri §i icoane, Negotul §i
me§te§ugurile in trecutul românesc, 3 vol. Buc
1905 i 1906.
3) , Neamul românesc in Ardeal §1 in Tara Roma-
neascä, 2 vol. Buc. 1906.
4) » Studii §i doc. III, V Buc. 1901, 1905.
5) v Inscriptiuni din bisericile României Fasc. I (Notite)
Buc. 1905.
6) » Floarea Darurilor, An. II. No. 168.
7) St. Nicoldescu. Doc. slavo-romane (Notite) 1905.
8) Al. Lapedatu. Vlad Vodd CalugArul.
9) D. Onciul. Din istoria RomAniei 1906.
10) Emilia Cioranu. Calatoriile patriarhului Macarie de Antiochia
in Tarile Române. Buc. 1900.

www.dacoromanica.ro
Mircea eel Batran
(1386-1418 )

Mircea cel Bdtran este fiul lui Radu-Negru §i al


Calinichiei Doamna. El a fost unul din cei mai mari
Domni români pentru care i s'a dat §i epitetul de Mir-
cea cel Mare". Insä nu numai in tart dar §i in strdi-
nätate, Mircea era slävit. Un cronicar turc, dui:a bAtälia
din 10 Oct. 1394 la Rovine langa Craiova, unde a in-
vins pe Baiazid, il nume§te, principe intre cre§tini cel
mai viteaz §i cel mai ager" Mare le ski merit, afard de
priceperea §i vitejia sa recunoscutd de Turci, Unguri,
Francezi, Englezi §i Germani, ace§tia condu§i de Frideric
IV de Zollern burgravul de Nuremberg (28 Sept. 1396)
il formeaza consolidarea principatului Munteniei, a cdrui
intemeiere se incepuse sub Liton Vodd de pe malurile
Jiului in Oltenia la 1279.
Pentru a cunoa§te intinderea teritoriilor stapânite de
Mircea, trebue mai intfti s'a' vedem ce au fãcut innain-
ta§ii sdi. Urma§u1 lui Liton Vocid, anume Thocomer lasä
fiului sdu Mare le Basarab (1301-1330) din Arge§, un
voivodat dependent de Ungaria, alcdtuit din voivodatele
lui Liton (in Oltenia) §i al lui Seneslav (in Muntenia) cu
alte teritorii anexate. Dupd numele acestui Basarab Voe-
vod s'a numit :Fara-Româneascä §i Basarabia.

www.dacoromanica.ro
10

Fiul acestuia Nicolae-Alexandru (1330-64) mareste


principatul si cu paqile tataresti" de langa Milcov pdna
la Mare, recunoscdnd suzeranitatea Ungurilor pentru Am-
las si Fagaras. El intemeie si Mitropolia Ungrovlahiei la
1359 in Arges, dependenta de Patriarhia din Constanti-
nopole in locul Patriarhiei din Ohrida. Vladislav (1364
74) fiul acestuia primeste Severinul ca feud unguresc cu
titlul de ban al Severinului" irnpreuna cu titlul de
duce al Fagarasului" (ca notia plantatiune) recunoscdnd
suzeranitatea Ungurilor pand la 1374 cdnd se declara in-
dependent. Inca din 1370 intemeiase Episcopia dela Se-
verin dependenta de Mitropolitul Orli din Arges. Tot pe
atunci Nicodim a intemeiat M-rea Tismana de lemn.
Radu I. Negru (1374-85) fratele sau, urmeaza a domni
ca Domn independent, renuntdnd la feudele unguresti
Severinul, Amlasul si Fagarasul. Aceasta renuntare a fa-
cut sa fie confundat cu descalicatorul Negru Voda, cd-
ruia sub numele de Radu Negru i-au atribuit cronicarii
descdlicatul tarii din Amlas si Fagaras". Radu Negru a
recladit de zid M-rea Tismana. Dan Voda fiul sail,
(1385-86) recucereste Severinul, si dupa moartea lui
(1386) in lupta cu tarul bulgaresc Sisman, Romdnii cuce-
resc Silistria si Dobrogea (tara lui Dobrodici).
tea pentru ce Mircea venind la tron, poate sa se
intituleze in documentele interne, cele dintdi ale sale
(1387) astfel :
mare voivod si domnitor a toata tara Ungrovlahiei
si al partilor de peste munti Inca §i spre partite tätäre§ti
§i Amlasului si Fagarasului heqeg (duce) si banatului
dela Severin domn, si de amdridoua partite pe toata Du-
narea pand la Marea cea mare si cetatii Ddrstorului
stapânitor,". In documente latinesti, (externe) el poarta
titlu: Voivod Transalpin, duce al Fagarasului si al Am-

www.dacoromanica.ro
H

la§ului, comite (sau ban) al Severinului, despot al tarii


lui Dobrodici §i domn al Silistrei".
A avut 5 fii anume: Mihail, singurul fiu legitim pe
care-I asociase in domnie, Radu Praznaglava, Alexandru-
Aldea, Dan §i Vlad Dracul. S'a inmormântat in M-rea
Cozia, cea zidita de dânsul.

*
* *

Dupd 23 Noembre 1406 (6915). (Fara data §i loc).


Mircea Voda confirmä M-rii Tismana dreptul de
pescuit in apa Tismenii §i de p4unat dela satul Tismana
in sus pând la munti. Jupan Brat judetul Jiului, (targ),
care insolise pe Mircea la Tismana a fost numit hotar-
nic pentru delimitarea acelui hotar al M-rii').
-I- 113z Ili) MHç)'1d HEMIKb1H KOEHOM 11 CAMOMMK,113116111 F1111

RUM 3E4111 gricl0RA4XiHCK0H I ii 3dHAMEHiif nal ilpfiic II WA TATaiinohil


cTpmeaAl Ce &HAMS H (Dardpmea Ketne,IF ñ Age pHiicKodt8 ReiliCTOS
Fills Ci ORS 114 110 emcimrnoMehaRiov Ad}KE H 40 REAHKd4r0 MW(vk I
H ApwrpS ['HAS filAi04,(18)KEU, AdELAT &0W1 cIe 0034i0 &LIAM
aYii,8 i ACAiRlIkIKS PI14IMH nonS Hinc04H1u8 1510 werro AA CE HE-

WWI% 110K8CHTH 44 AOHliff 911111 110 HO TIiCwkiicIcH fidri Ad


Cii !WET s;RATel KO(' Min° 4IklTSi HOLIARIIJE W CEAtITS I rolyk Aoilli
40 flAdFliFVfi FUR T7A110 KdASPE(li 4,1 CX. ROA1111 AORHTH cith 406111-
T0ii I 41011ACTI1OCKkill Act [WEI', 3 AN% nuqin 4OREIT0k 44 FIE CAAVIM

vAerne 44 114Ca I 6E3 ROAA 410114CTH1CK. KTO Ali CE Rhi 1101aCHA


al ROA'kil% KIAHIkI Ci M4AHX A,A I
nirlicrksmer cie avi3ne0 BdMlI
rli TdKORMH Ad EF HpOKAAT W 11pLIFIVic RiX c w I
IMAX CIAK
II EroHocteki (UFOs, ii IIHKO4HMOKX. KAATHX% 44 ii4-141'. KTOAIS ii CO

1) Miletici §i Agura, Sbornic IX Facsimil, cf. Venelin 22-23 §i Has-


cleu, Arb. ist. a României T. I P. 1 pag. 98.

www.dacoromanica.ro
12

I FlIOAIH Aa 1191HAUT REANKW 3Ali1 A C4111fi HY RZC'k KOH AA CE


lidOSET% 110 FlOKEIA'kleit0 A no Ckpi 3hIS AMAIN. A ci" Shirr BA'kT
124E1 MAE. II rpiwfigi I MH h84111 KS AREpHlis M. CE CSCTAFIAC

C KHAFAIS, Til ,A,OHAOX R AJ0HACTI19% I mem rioe(ni)gpird kr. Afik


c iwckiiu irgAlEt111 AWHACTHOCKHA A c% RWkAIH g0iVkpE FRAMH
11441it CI Ni811411 Gparrel AA Ait; EF Norratimili notuic wk Ci TOH umu,ss
?KtiitIO 1).

_ Eu Io Mircea mare Voevod §i insu§ Stapanitor,


Domn a toata Tara-Romaneasca, Inca si al pdrtilor de
peste munti si spre partile tataresti, Duce al Amla-
sului §i al Fagarasului, Domn al Banatului de Severin si
de arnandoud pdrtile pe toata Dunarea pand la Marea
cea mare si Stapanitor al cetatii Ddrstorul, da Domnia
Mea aceasta porunca a D-Mele pdrintelui §i rugatorului
D-Mele, popii Nicodim ca nimeni sa nu cuteze a se in-
cerca sä pescuiasca in apa Tismenii sau sä pasca vreo
vita, incepand de la sat in sus pdna la munti, ci numai
calugarii sä fie volnici a pescui sau a paste vitele m-rii,
iar alta vita a nimenui sa nu cuteze a merge sa pasca
fard voia rn-rii. Care s'ar incerca din boerii mari §i mici
sa .calce aceasta porunca a Domniei Mele sa fie bleste-
mat de prea curata Näscatoare de D-zeu §i de toti sfintii
si purtatorii de D-zeu parinti si sá aiba si blesternul lui
Nicodim; pe ldnga aceasta si de la Domnia Mea va primi
mare rau si urgie, ci oricare sa se fereasca dupd porunca
si hotarirea Domniei Mele. Si aceasta a fost in anul
6915 ind. 15, pe cdnd mergeam Domnia Mea la Seve-
rin ca sa ma intAlnesc cis Craiul, si am ajuns in m-re
luna N-bre 23 zile, cu toti egumenii m-rii si cu toti boie-
rii Domniei Mele, mai vdrtos jup. Bratu sa-i fie hotar-
nic, pentru ca a fost §i acela, Judetul Jiului (tdrg).
1) MonogramA micA. Pecete micA ovalA. Nu este semnAtura proprie
a Domnului.

www.dacoromanica.ro
13

Dupa 1406 Decembre 26. (Färä indicatiunea datei


§i a locului.1).
Mircea Voda" porunce§te satelor rn-rii Tismana ca sa
fie nurnai sub ascultarea rn-rii §i sä asculte pe egurnenul
Agaton intocrnai cum au ascultat §i pe Nicodim.
tal A14u IIEM1KkIH 141KWA4 11 Cd410A0M1td1411011 11K Mali
3EMAH ONTITOKAdXiliCKOH. 11HUJET% FROMII 111%ckat7 CEAW41% 1110 CTE 110A%

0RM1CT11 M0HACT11117. THCAAHZCTIll 1ifilHIMIHM3KE 11 didAhlAVA 117.1i0yEl'k A

TdK0311 R61 WotiCOyEl'h FROMII Torni Rkl CU& MA% Ad 31METE, KdKO
110 WkKOE417. KU/Nay flAil IRO/1'4111101 F'KdAill Ad HMkITE R% WLIHNN.
RZ .0)(dR.Y. Td IldKki HEM tibilfTA Ad Rkl R7.3/112K q'd A4 11111

min% ,Apyronioy. llx Rkl CAM i1,c1,17. 3d minx, pAwriAll Filad111

H 3d AION.. Ad CTE 117 OGA4CT11 MOIldCTitc17. THCAVkl17.CKh111. TdKO

Cl C% RZC'k GAdTd 1110 Eni nimAVICHIE CI AdCTE 117. ihnAytualue. WT7


R%CrkX7, otoricsdp Ci ri,a;Emxz U WT7 110Cd,d,,E H WT% KNAMH 0-
VENN ft WV% 1C011111HU,H 001;1111. a Ilk KTO 51.11f Rid RZ3A1,NCETk

ll'klcdKO CH. Ad CA HE Oy R`krAITE 1111K4KO. 111Y. l'And All CA LIIETb

CZTK0pHT11 HAH 401/111Eroy61111d, 11AH RXlI LITZ) WT% Alj Ad Ao


roNkna. IMCE Ad ECTh Al0thiCT4CK0 H KdAlfrE1311 THCAVIal%CTill Ad
1173HM4?&Tlx. d AlloONTIN MIXT() NH wr% uoiviiim Ad CA NE CAAETk
110K1/CHT11. KOHI1H RH 111111CTA.1111A% noccykAk lidC% WT% RoAp% FIL1M11

bIll R7.3ATI1 CM11 MIX% 11.1GOT7. At1 Rhl 11d3fIcuicmTk, l'imykre HZ

PASIlif% IMC'kKOPO. giTIE ,KE KilK0 CTE Amami fi 110,1HTd/111 11414 HH-
KOAHAld T4K0311 OTAI1ECK 11 Ild1111'k,d,k Ad 110,11ITATE H !luny-um-1
110114 Kyoi f1rdA0114. KOMIKO H Cin.wd3k hdr1111 Tc1K0,K,d,E 11 RUN. OP/i-
PLY.. rilldKO A4 tlf CAVkETE runniTri 110 tupHamy FRAIN

1) Venelin, Vlahobolgarskija Gramati pag. 26-27. Venelin crede docu-


mentul de pe la 1387, ceiace nu se poate de oarece Agaton s'a facut egu-
men dupa 1406 Dec. 26, cand a incetat din viata Nicodim.

www.dacoromanica.ro
14

lo Mircea mare Voevod i singur stapanitor, Domn


a toata Tara-Romaneasca, scrie Domnia Mea tutulor sa-
telor care sunteti sub stapanirea M-rii Tismana, mari si
mici inlpreuna, i asa va porunceste Domnia Mea, a-
ceasta v'am dat sa stiti ca nici unui cneaz sau boier al
Domniei Me le nu aveti sa fiti de mosie scutita, j iar
de azi pe maine sa va iau i sa va dau altuia, ci v'am
dat pentru sufletul parintilor Domniei Me le si al meu
sa fiti sub stapanirea M-rii Tismenii, asa i cu toate bal-
tile ce sunt daruite si sa fili spre ascultare; de toate
slujbele si darile, si de straja si de galeti de grau scu-
titi, si de cosnite (de poame) scutiti, daca insa cineva
va va minti curnva sa nu credeti de loc; insa gloabele
sau dusegubinele ce se vor face, sau orice de la mic
pana la mare toate sa fie ale M-rii i calugarii M-rii
sa ia, iar altul nimeni nici dintre boieri sa nu ruteze
a incerca. Care dintre boieri ar veni in mijlocul vostru
ca sa va ia i sa va duca la alte slujbe, dati-i in cap
la oricare. Inca precum ati avut i ati cinstit pe popa
Nicodim, asa de azi inainte sa cinstiti 8 i ascultati pe
popa chir Agaton cat si obrazul D-Mele, asijderea i pe
toti fratii; intr'alt chip sa nu cutezati a face dupa porunca
D-Mele.

Dan al II-lea
(1420,1422-24 i 1427-31)

Dan al II-lea este fiul lui Dan I-iu (M84-86) Insus


marturiseste aceasta in documentele sale date M-rii Tis-
mana, din Arges, unul in Dumineca Floriilor (fara nici o

www.dacoromanica.ro
i5

altä indicatiune a datei), i altul din 5 Aug. 1424 (6932):


EPO)Hf . . . ETonoqiiiiwiu 96AHTEA6 F11,1111 Atli% HOEHOM Mt lOnlial
11`klpA111 noOnii pe care (rn-re) . . . sfânt rdpo-
. . .

satul parintele Domniei Me le Io Dan Voevod cu multe


lucruri a intärit-o . . . . Alti istorici sustin Ca Dan al
II-lea este Dan fiul lui Mircea.

*
* *

Arges, 16 Septemvre 1430 (6939)1),


Dan Vodä confirma lui Stoica, Dumitru, VAlcsan,
Mihail, Petru i Sisrnan stApAnire in satele Ciurile§ti,
Amarul, aambova, Turcinesti §i '/2 Balorniresti i scutire
de toate därile.
t 437 C13SE 117. XEd gd C;iroirkplikiti H clrognigkilf H X'EWA10-
IMHOF' iW ,1,Ail I BEAIIKOH HOEHOAA 11 Ft 16 MdiTix% i?iiX i iKIEii A41-
0011A114,11 WLIA(d),i,a,EiptrAut. ft 1 Fmrmivdtti 117 thu afA111 OITSIORAA-
XVHCKOH Ci 3411,131111fiCliblAi 3A-1/1A111011 II iisdirpawv XFii 11,f F. 6k01190113-

ROAN PtflH CROHS1 6;irk1,11 rimagomiiiitii taTmAi. ci I orkTimii


cp,Au,Gii. C1 Ad11011(1X CNNH E;1-POWN41311011 C1 fliVkl1011TA1111H NAA 13%-

rkMH 1 tiFTH Aapoii . 11ACTO2d1 XPIICOIWA C,1111%1A1 PlIA111 CTOH1W CI

AHAIHTVV. CI 13A*C.111V. H MHX4(H)A% H 11ETP H uffnimidunr. IAKO

Ad HSI IC CE,141 9109HAIII1H. 1 344dovA ii AAAIRO 1 HA H TvpqH-


liapH Ct no;i sanomiipigni 137. W4H11;ic H 170Xclii TkM Ci Nkti,dSt nx.
Entturrom C, nrkgrivirrom lix. riogawe W tugqiirogd,ii CO C1311114-

roBdii W flilfAtIOCTIld. W KiYalM9CTRA. W 111111AVITKol. W ArvitAlli W


rnou,v, W vkiloKocird W nogoad W noitliEcori,x I Ci W C11111X CAVNiGAX

Ci 110AANFIX HEAHH111X3KF 11 41(1/1kIX W TrkX IVAC'kX AA HA Ce R% EV-


XMLIS Ci Atl HX I NE CiWkET CANTIMAT NH MAUI, NH ('A0111111ii NH

1) Arh. St. M-rea Tismana No. 365. (Intre cele istorice). Cf. Hasdeu,
Arh. ist. a Romaniei T. I P. I. pag 73.

www.dacoromanica.ro
16

Bi ilitiH HIVEE CU AIII1X CAVTAX CI pdBornilig 1 FRAIN flOCHMEMHX no


cAvM6dX H 0460TdX7n NAM fi f1034ndBligillE 9"kiA A
..AH riwkX I MO-
AiGA To TdKolikiH hair npixa BEAHKO 340 il Ovid% iii FILM KA KO
no'kurAmmni I n nwkininruunnk h nocpdAufTgI h n.kwiqinnii (ciemS)
xoncomrdv PRAM. Caudi-ii}K I H flo Miiii%TH FRAIll Kwi; ABRENT

Fil filsiGliTH (Fnpk) HAMIllioli BEAM il alim nowur I h frIlip%Airr


chili WHCOHVA% Filnill H TWP f% Ad notiziriT, A 8TI39%1AHT B%
Firk fro STE Ali pdaopHT A Rower. h Twii Fk fir% Ad pd3opHT.
11 Mir' liirr aAi A II% BN,Aipillail B,ku,,k h co-mrrie Ad clAidT C%
10AX, H C% 3pi,v, h c% I alirkiiiii pniwithvm WAEE COKE pittowm ild
0 fici aide ti(IJro 'lima I fro lid IlHx H lid tiAAd HX, IKOatE Ce
H G,EAErr Bk IrkiMi SMHA. ii avkATIA
awndii I "Nk AKOPHHK.
?Kyndii cdpanAnno AwFOrr. KOHKO. Bdirk ndWinfick. lifrpHil endTI(d)lik.
crrilti% CTOMIlifi CTOHlid KOMIle H CilliCdCA Bk Spri dill &Rd cinr. I

i Afik gd,kr tgn,d0 nnAi. 0 1),


t Eu cel intru Cristos D-zeu, binecredinciosul §i pi-
osul §i iubitorul de Cristos, Io Dan mare Voevod §i Domn,
cu mila lui D-zeu §i prin ddruire dumnezeiascd stapAnind
§i domnind toatä Tara-Romaneasca §i peste munti, Duce
al Amla§ului i Fagaraplui, am binevoit Domnia Mea
cu a mea bunavointA, cu inimä curatä §i luminatd §i am
däruit acest prea frumos §i prea onorat peste toate
cinstitele daruri, crisovul de fat& slugilor Domniei-Mele
Stoica i Dumitru §i VlAcsan §i Mihail §i Petru §i Si§-
man, ca §A le fie satele Ciuri1e0i §i Amarul i Dâmbo-
va §i Turcine§tii §i jumdtate Balomire§tii, mo§ie §i ohabd,
(scutitá de toate därile catre Dornnie afard de slujba mi-
litarA), lor §i fiilor lor, nepotilor §i strAnepotilor lor mai
intai (orig. incepand cu): de vama de oaie, de vama de

1) Monograma cu chinovar. Pecetea suspendatà, azut5. Nu e semna-


tura proprie a Domnului.

www.dacoromanica.ro
17

porci, de albinarit, de galetarit, de vinariciu, de dijme,


de gloaba, de cosit de fan, de caraturi, de olace §i de alte
slujbe §i dari mari §i mici sa le fie lor ohaba §i sä nu
cuteze a-i bantui nici judet, nici globa§i, nici birari, nici
de catre alte slugi §i slujba§i ai Domniei Me le trimi§i
dupd slujbele §i trebile Domniei Me le, §i acela care i .va
bantui pe aceia sau pe oamenii lor, acela va primi
mare räu §i urgie de la Domnia Mea, ca calcator,
§i neascultator §i batjocoritor §i necredincios acestui cri-
sov al Domniei Mele. Inca §i dupa moartea Domniei Mele
pe cine va alege Domnul D-zeu a fi Domn in Tara-Ro-
maneasca, dacd va cinsti §i va intäri acest crisov al
Domniei Mele, pe acela Domnul Dumnezeu sa-1 cin-
steasca §i sa-1 intareasca in Domnia Lui; daca insd-1 va
strica §i-1 va calca §i pe acela sa-I strice §i sa-1 pearza
aici §i in veacul viitor, §i sa aiba parte cu Iuda §i cu
Arie §i cu acei Iudei cari strigau impotriva lui Cristos
D-zeu Mantuitorul nostru, sangele lui asupra lor §i asu-
pra copiilor lor, precum este §i va fi in veci, amin. Si
marturii jupan Badea Vornic, jup. Sarandino Log., Coico
Balea Paharnic, Negrila Spatar, Stan Stolnic, Stoica
Comis. S'a scris in Arge§ luna Sept. 16 zile, in anul
6939, ind. 9.
*
* *

Radu Vodä eel Frumos


(1462-74 )

Radu Voda cel Frumos este fiul lui Vlad Dracul §i


al ficei lui Ilia§ Voda, calugarita sub numele de Eu-
praxia. A avut de frati pe. Vlad Tepe§, Vlad Calugarul
§i pe Mircea.
2

www.dacoromanica.ro
18

Sotia sa a fost Maria Despina. Fica sa Maria-Vo-


chita s'a märitat dup'a $tefan cel Mare.

*
* *

t, 18 Mai 1468 (6976) Bucure§ti ).


Radu Voda cel Frumos confirmä lui 'Alban stäpd-
fire peste jumatate de muntele Andrian de cumpräturd.
De atunci muntele Andrian este cunoscut sub numele
de Dalban :
-I- Aidemikuni Emdkuni Itu pdAynk 110EgOAd H FM IMCF11 EIMM1
SIVOKiid)(41CKOH I C116 gfAHICOrd HAM BOCHO/Vk. AQUI' FRAM Cif HOU-

/1'61h AA%GdHS C% Cii0EHMS I MO Ad MS a HA4H11Hd iii MIAilidii


110.1. 110110E HOKS1111 iii 71SITId1i Sa-fi'l-deninl H FeSitur Roil. 0E11
pdAi Ad diS Ei I 111101111H8 H 1114X4II8 11 NH W KOP(0)}1iM t1fil0P7.-

I<HOBEHO no peg htilltit Cli`kATMit HCSIldii 11.1ir(SAK) A,11001111K H

38Ildii ASlid H HiSibili Apt:W(0)41110 I 8Ain1Indi H )1islidli ItdaMi MUP-


4SET. 69dT1(46 CildTdii. ATKO CTOAMIR H gAlleir HUM I 1111HTHAO

nax(doinK). MlIptld KOMIa. Ad11,1CO 1111CdX AIM HI S l'ildA RSKSOII1 I

HA'VP itS11,02 2).

Cu mila lui D-zeu, lo Radul Voevod §i Domn a


toatä Tara-Romaneasca fiul marelui Vlad Voevod, dä
Domnia Mea aceastä porunca' a Domniei Mele lui Dal-
ban cu fiii sal, ca sä-i fie munte din Andrian jumatate,
pentrucä a cumparat dela Jitian cu 330 aspri §i Domniei
Mele (a dat) un cal. Pentru aceasta sa'-i fie m4e §i ohabä
§i de cdtre nirneni nezaticnit'a dui:4 cuvântul Domniei
Mele. Iatä märturii jup. Neagul Vornic §i jupan Duca §i

1) Muzeul Gorjului, Sec. XV-Iea doc. 1.


2) Monograma cu ro§u. Pecetea cAzutft. Nu este semnAtura proprie a
Domnului.

www.dacoromanica.ro
19

Dragomir al lui Udrite, jup. Cazan Logofat, Bratul Spa-


tar, Deatcu Stolnic, Lal Vistier, Vintild Paharnic, Mircea
Comis, Lalco am scris, Mai 18 in orw.il Bucure0, in
anul 6976.
*
* *

28 Iu lie 1470 (6978) Dridu 1).4


Radu Vodd confirmä M-rii Tismana stäpanire peste
muntii Boul, Os le, Parang §i Sorbele.
t lit parip HOPHIOAd II til% IMCWH BE1i/111 ONTITWKAdXiHt-
KOH dill HAM IlEAHK&WW ROEKOM I Ad &IT FRANI CIE rineNktfie FI14111

iMHENV THFMNiCKOMS ii !MAXI 6pATHI4Ai Mall W XF'k I MK° Ad


HAI 1.6 TrkX CPd1H HAMIHNII AidHdFTHOKH NdHME natmutrirA jj CUCNk
H COIIKEAE I ft ROO. NIKO AA FIX IIHKTO HE Chi'kET UNTVKdTH 114A
THMANI F1MIIIIUdMH IIH nonrkriliii I NH KNE3 NH CHVOMAX. d 1 Ad
XOAHT Mdl1dCTHIC6K11 AOIGHTNA KZ CAW60AN0. MICE KTO 11X Gli I

1-103LISABHT Top' 11"1K% HAUT HdTHTH HEAHKO 3/10 H wiri8 W FRANI.

II HMI KOH XTET I XOAHTH W MINE 110 TEX HAMAD MAIN Maid-
CTI1pCKH WII Ad flAdtpdIOT ica rPEpou LHO a I .34K0ii IMIWKH 110

pig FRAM 11110 Ad WIC6 flhIC B7 AHAcHi( WA. KH FiNkT 1s1.1,011 2),

Io Radul Voevod i Domn a toatä Tara-Roma-


neasca fiul lui Vlad marele Voevod, dä Domnia Mea a-
ceastä poruncd a Domniei Me le egumenului dela Tis-
mana §i tutulor fratilor cei intru Cristos, pentru ca sä
le fie acei bätrâni munti mandstire§ti anume: Parangul
§i Os lea §i Sorbele i Boul, ca nimeni sä nu indraz-
neascd a-i bântui la acei munti, nici boier, nici mo-

1) Arh. Stat. pach. 69. doc. 1.


2) Monograma cu cernealá rosie. Pecetea cazutä. Nu este semnätura
proprie a Domnului.

www.dacoromanica.ro
20

nean nici sarman, ci sä umble dobitoacele manastire§ti


in libertate, pentruca cine i-ar zadärnici, acel om va avea
sa pata mare rau §i urgie dela Domnia Mea. Si iar care
ar voi dintre locuitorii tärii sa umble pe acei munti, sa
plateasca calugarilor ce este legea Tarii Romane0i dupa
zisa Domniei Mele ; altfel sa nu fie. S'a scris in Dridu
Julie 28 in anul 6978.
*
* *

Basarab cel Tânar zis 0. Tepelus Voclä


(1477-82 )

Basarab cel Tanär este fiul lui Basarab II-lea fiu le-
gitirn al lui Dan al II-lea. Sotia sa se chiema Anca. A
fost pus Domn de Stefan el Mare in locul lui Basarab
Laiot, un fiu natural al lui Dan al lI-lea. Trecand de
partea Turcilor, Stefan sustinea in contra lui pe Mircea
un fiu natural al lui Vlad Dracul. Cu tot ajutorul Tur-
cilor, Basarab cel -Farrar perdir tronul in fata lui Vlad
Calugarul sustinut de Unguri. A fost ucis la Glogova
in Mehedinti in 1482, unde poate a 0 fost inmormantat.

*
* *

3 Aprilie 1480 (6988) Bucureti1), Lunea luminata.


Basarab cel Tanär confirmä m-rii Tismana dreptul
de a pescul numai calugarii in apa Tismenii, de a pate
numai vitele rn-rii cat este hotarul rn-rii, de a ara i

1) Miletici §i Agura, Sbornic IX, 336.

www.dacoromanica.ro
21

cosi fanul, de a sapa pomii §i de a usch poamele. Cei-


lalti vor plati dijma.
t AIHAOCTII0 6034E10 hu sacepas num eofgom H FM%

HUM 3EMAH Srp011AciKHHCKOH, CHtlk Aosparo BecdpcIBE HOEHOM AdtidT


FR0M11 CIE 11011M+HiE 1K4MH Il4CTABHHK8 KOHCTOIld Cr444 WT11,6 6PS-

MEHS H MOMBHHKS KAMH Klicl 00118 MdT01610 H RSA E>KE W XI1HCT'k


BpdTIE VHF WHATAELIJHMCE HS ETHH A1GH4CPH W THCAHIM, E}KE tE
WGHTE/111 )(IMM(d) Hpft IliCTIE &M4W-1HW HAWE soropomu,e H flpHC-
1104111H 414911 MKO HHKTO Ad CI CAPP HOKSCHTH 44 MINT 9ns8
no AO THCMEHCKOH HAH Ad CH HAUT 684H KOH ANGO AOIGHTKd
11OLIEHWE W Cl1dT4 THCMEHE, W CTASEld Otani snotin 8 WEE CT94111E

rope AO IlAdt1Htid AO PAE I XOTolp MOUCTH9S. NX TOKMO Ad CAT 110/111H


IMASPE9H AOHHTH, AHHO 40611T6K MOWICTH9CKH Ad CE I1ACIT, oi 11M

itaH 406HTIIK Ad CE 114CET no )0)1'40 MOHacTiipS 6E3 &IPA MO-


F4CT119CKI. H gape KOH UST 3EMA`k MOWICTNICKII, HHKTO 44 HE
CAAET WiMTH HAH KOCHTH CEHO 6E3 BOA 4i0H4CTIl9CKd. A IMO
KTO [VET WNITH, 4 WEE Ad CH 11AIITET 4HMA18. H B491 110K841 C,ST
tugoipit MOHIICTI19CK4 tit XOTItild HHKTO AMIE CM'kET Konevrn. HAH
CSLUHTH, epe HIVE KTO WET HOKSCHTH KOFMTH HMI CHLLIHTH 3A0
girr nwrwr. Gir pmi 441 HEE HOAHH NH 60A+9H 11H 11194HHTMHIE

?IMAM HAH A/160 KOH t CASP IKAMH Td WET 11ACTXRITH CIE HO-
B EANIE FILiMH TO TAK01161 41/10114:Kk Ad IE FICIOKAET .Ct3 119E411CTNat

601'0904H1.1,1 H Cti EMAK CfPHX H BOPOHOCHKIX Wu,k H HHKOAHMOHA


,Ls
KAETILS Ad HAMT, K TOMS H W PHOMH BEAHKO 3/10 H %wit WET
H IC1191IETH. NX IISAKH Ad CE H49SET 00 110HEArkIlif FRAM, epe iprr 3A0
IMTHT. H'kE H114K0 . . .

1111. r 116 CIATAH IIONWAHNK BL r944 168KS9ELIJH HS A`kT


itg

= Cu mila lui D-zeu, Io Basarab cel Tanar, Voevod


§i Domn a toatä Tara Romaneascd, fiul bunului Basarab
Voevod, da Domnia Mea aceasta porunca a Domniei

www.dacoromanica.ro
22

Me le povatuitorului turmei lui Cristos, parintelui egurnen


§i rugatorului Domniei Me le chir popa Matei §i tutulor
fratilor celor intru Cristos, care se afla in sf. rn-re dela
Tismana, care este laca§ul hramului prea curatei stapa-
nei noastre Nascatoare de D-zeu §i pururea fecioarei
Marii, ca nimeni sa nu cuteze a se incerca sa pescuiasca
in apa Tismenii sau sa pasca vreo vita, incepand dela
satul Tismana, dela Stalpul Scurtului pe ambele laturi in
sus pand la munti unde este hotarul rn-rii, ci numai calu-
garii sa fie volnici a pescui sau sa pasca vitele rn-rii, iar
alta vita a nimenui sa nu pasca pe hotarul rn-rii fara
voia rn-rii §i vericare sant pämanturile mandstire§ti, ni-
meni sa nu cuteze a ara sau a cosi fanul fart' voia rn-rii
§i oricare va ara sä plateasca dijma. i ori pe unde sant
pometurile rnandstirqti din hotar, nimeni sä nu cuteze
a sapa sau usch, pentruca oricare va incerca sa sape sau
sa u§te, räu va pap. Pentru aceasta sä nu fie volnici nici
boierii nici dregatorii Domniei Mele sau oricare din slu-
gile Domniei Mele sä calce aceastä porunca a Domniei
Mele, un asemenea om sa fie blestemat de prea curata
Nascatoare de D-zeu §i de toti sfintii §i purtatorii de
D-zeu parinti, i sä aiba blestemul lui Nicodim ; la a-
ceasta §i dela Domnia Mea va primi mare rau i urgie,
insä oricare sa se fereasca dupa porunca Domniei Mele,
pentruca va pap rau. Sa nu fie intealt chip . . . .
. . . Aprilie 3 in Lunea luminatä in ora§ul Bucurqti
in anul 6998.

www.dacoromanica.ro
23

Vlad Voda. CAlugArul


(1482-1495 )

VIad Vodd Calugarul este fiu natural al lui Vlad


Dracul, calugärit de tânär sub numele de Pahomie mo,
nahul. Unii istorici spun ca a avut de sotie numai pe
Eupraxia. Altii cd a fost cas'atorit de cloud ori.
Prima solie s'a numit Rada, calugarita sub numele
de Samonida, iar a doua Maria calugarita sub numele
de Eupraxia. Cu Rada a avut de fiii pe Radu cel Mare,
Mircea, Vlad §i Caplea, iar cu Eupraxia pe Vlad cel
Tândr. Mircea §i Vlad n'au domnit §i au murit amândoi
inainte de 1510. Caplea a fost märitata" intdi dup`a Staico
Logofatul, apoi dupd Bogdan mare Vornic. Vlad Vodd
Calugärul s'a inmormântat in m-rea Glavaciocul fAcutd
de dânsul.

5 Iunie 1483 (6991), Targovi§te.


Vlad Vodd Cahigarul confirmä lui Mihail cu fiii §i
unui nepot al acestuia cu fiii lui stdpanire in Tope§ti1).
111kriwiii Emitai hi) HAdA HOAHOM H Plikt Mai SEMAH
OrTOURAIXMICK011 alk I HAdAd HEAHlidr0 HOH(H0),d,4. MUT FIIMH
CHi HOHEArkHiE FRMH c1lr4A1 FIIMH MHXdHAS Ch CHOHHF it 31'4E10
AIHXdHAOHli (rupt) CI& CligHF. MO I m HIi MT TOIMpHH KOil
THblEticl HOHfic HX HOK8F1HW W AMA 61113WH I CTOAHHii Clik iti-
G5,10ii 34-00"-tatlpH H FHSA1H MAWWE Koh' I tell; HAT HAI Amwx
H RMH MO Ad HA C 137. W4HI1R. H H/AWVIHN. H ul I W KOP0111

1) Arh. Stat. m-rea Tism. pach. 2, doc. 1

www.dacoromanica.ro
24

HEHOThiiHOKEHO BO pEri FHAill Trk Ai H Afgai HAI H BHSLIETOSE Hitil

I H BAIIIIVIEETOSE H IldllE KOMV CE WET W HHX Ch Mph% HilHASIEHT.


d ripw I AHEM BS MIX Ad Ha. d UV Ad a laTtIBWHAl. H CRE-
AETEMli mrnaii I Aptrotruiri didHat. MV11411 IliiPOE coptuii. Nandi
4p4rH4 stikuni mopmiii I =nail miiirtinA tisnopecKvA. Hanaii KO-
THIaii moiltniii. =nail I OTMIKO 401.011Wr. MMI'k IllaTHIdli. M11-
410A CTOAHIiii. xpmoTa I ruppriiiii. OTtliitlWri KOMPIE. Amo A am-
Tap. H 43% EIESKSii, rildIdidTHR Ha 111C4X BS T9%1'011114111 ME. 10ii.

I Milt &AT. ALITild 1).


Cu mila lui D-zeu Jo Vlad Voevod §i Domn a
toatä Tara Romaneascd fiul lui Vlad marele Voevod,
dä Domnia Mea aceasta poruncd a Domniei Me le slu-
gilor Domniei Mele Mihail cu fiii sai §i nepotului lui Mihail
(rupt) cu fii sdi, pentru ca sa le fie Tope§tii langa Tis-
mana, pentrucd i-au cumpärat dela Manea fost Stolnic,
fiul lui Barbul cu 1300 aspri §i Domniei Mele au dat
calul. Pentru aceia le-am dat §i Domnia Mea ca sä le
fie mo§ie §i ohabä §i de cdtre nimeni nezdticnitä dupà
zisa Domniei Mele, lor §i copiilor lor §i nepotilor lor §i
stranepotilor lor ; §i vericarui dintre ei s'ar intarnpla
moarte, mo§ia sä nu se \Ina ci sä fie celor räma§i. Si
märturii : jup. Dragomir al Manei, jup. Neagoe al Bor-
cei, jup. Dräghici fost Vornic, jup. Vintild Florescul. jup.
Carstian Vornic, jup. Staico Log., Manea Vistier, Dan-
ciul Stolnic, Hargot Paharnic, Stanciul Comis, Dediul
Spatar §i eu Calmat Gramatic am scris in Targovi§te,
luna lunie 5 zile in anul 6991.
*
* *

1) Monograma cu ro§u. Pecetea mijlocie aplicata in fata, azutä. Nu


este sernratura proprie a Dortmului.

www.dacoromanica.ro
25

24 Aprilie 1484 (6992) Targovite1).


Vlad Voda confirma lui Ivul cu fiii lui, lui Arca fiul
lui Arca i Elenei surorii lui Arca stäpanire in Ciocadia,
Tup§a, Poiana, muntii Paraginosul, Ple§coaia §i ih din
muntele Muerii, mo§ii de mostenire.
t illifeTHWA EildWili 1w KAM KOHBOAd ri hilt EitiCfH 3IM1H
WVPVORMXHHCKOH 411% HnnA BEAVIKAPO BOMA& MUT FRAM CUE
HORGAHTE FHMH cnvi; FRAM 11118A Ch CHHOBH MV I H diiKel till%
aplia. Harrpd Spica bum rznio AA HS1 a LIWKdA CHMC. H
Twiiithl MX I il f1015Hil 110/10CHH4. H rIAAHHHE HAME ilkimpuoli,
H IIMO-MKOHE Cli minium NCEHOA. HOHEfit HA CXT WIIHHE
il 110A

CTIVH H AfAHHE. Ofropmi HAI Amox H NAM. 61K0 I An Hiii fe


nagIHHV fl EM7J4g4 H NH W KOPO5K HEHOTOHOKEHO Ho pei PHMH.
Fla I V TiAPORHIIH diliMA k,A, HiPkT ALVIK, Hatiimuniii AvAiliTpv
PH3 I AMIEH,la 2).
= Cu mila lui D-zeu, Io Vlad Voevod §i Dornn a
toed Tara Romaneasca fiul lui Vlad marele Voevod, da
Domnia Mea aceasta porunca a Domniei Mele slugi-
Domniei Mele Ivul cu fiii lui, §i lui Arca fiul lui Arca
§i surorii lui Arca, Elena, pentru ca sa le fie Ciocadia
toata §i Tup§a toata §i Poiana jumatate §i muntii anume
Paraginosul §i Ple§coaia §i jumatate din muntele Muerii,
pentruca le sant mo§ii bdtrane §i mo§teniri. Pentru a-
ceasta le am dat §i Domnia Mea ca sa le fie mo§ie i
ohaba §i de catre nimeni nezaticnitä dupa cuvantul Dom-
niei Mele. S'a scris in Targovi§te, Aprilie 24 in anul 6992.
Ispravnic Dumitru Ghizdävet.
*
* *

1) Muzeul Gorjului. Sec. XV-lea doc. 7.


2) Monograma cu rosu. Pecetea cazuti Nu este semnatura proprie
a Domnului.

www.dacoromanica.ro
26

5 Aprilie 1485 (6993) Targovi§te1)


Vlad Vodd Calugarul confirma lui Danciul cu fii
lui, fratelui sat' Marcu cu fii lui, §i lui Latco cu fii lui
stapanire in Ia§i de cumparatura.
t 111iIFT1tuifi s;:iiikuni fa) 13444 110HH044 H P11k RUM 3EMAH
8rpOBAdVHCKOH 'en HEAHKdrO 11,1d44 HOEFIDA`k I 44R4T FRAIN Cif
HORfirkHIE FRAIN CA8rd41 FRAM AdilLIVAV CR FHOHEIMS ii cpar MV
AidpKO C 1101111MS I H IvICO C7 C1101114 MS '146 m KAI a 6ffiiii
(Mit flOHEik HK noicsminil W IJJWM411 W KSpyre 34 ;if ZISANI I v-
r%ficKfi H 34 a K41,411 W wTHtpE. I IBMU nporrie Koii. cero peg
Ihil Amox H FRAM 1716 I Ad HAI a MilLIHHS H MWX46.ic H Rape
K0.1tV CE 3 FIX HpHAV,IHT iipeacm cmiiirret 4 WLIHH4 Ad fe I WET411-

WHAi 4 11%(144/1HIC4 RZ FMK Ad ErkE. H Nil W KOPOJK HEHOTMIHOHEHO


HO prli 111H. CgEAETEAiE I =Hai Aparomq vAinitili. KVF14H WkrOE

BOVIER. }I{Vildii MAMA CTOHKWii. Htlffidli AHMHTIO rHa4dBE4 I NW-


11411 KpiTHMH AKoptink. 'Renal CIMPIKO A0fAsET. cTdiiLlv.i RHFTHrdil
lirldAiCAdr{ CU xkprorra I
nepprniii. 44H1.IVi CTOAHHii. Mtn KO-
MH.e. KOAU,rk narreiitnik, 43k FlpE44 1111C4X V Ttiiir01114. dii 1 I

HAET`k ,1/514,1r 2).

Cu mila D-zeu, lo Vlad Voevod §i Domn a


lui
toata Tara-Romaneasca fiul marelui Vlad Voevod, da
Domnia Mea aceastä porunca a Domniei Mele slugilor
Domniei Mele Danciul cu fiii sai §i fratelui ski Marcu
cu fiii lui §i lui Latcu cu fiii lui, pentru ca sa le fie Ia§ii
toti, pentruca i-au cumparat dela Su§man din Curte 2)
cu 35 florini ungure§ti §i cu un caftan de postav, pi
Domnia Mea le-a iertat (darea de) calul. Pentru aceasta
1) Muzeul Gorjului. Sec. XV-lea doc. 3.
2) Monograma cu rosu Pecete aplicata bine conservata. Nu este sem-
natura proprie a Domnului.
3) Sat disparut ori contopit in Curtisoara cu care a existat mult timp
unul iângl altul.

www.dacoromanica.ro
27

le-am dat §i Domnia Mea ca sh le fie mo§ie §i ohaba §i


oricarui s'ar intampla mainainte moarte, rno§ia sä fie
celor rama§i, sa nu se vanza §i de catre nimeni nezd-
ticnita dupa cuvantul Domniei Me le. Märturii, jupan Du-
mitru Udri§te, jup. Neagoe al Borcei, jup. Draghici al
Stoical, jup. Dumitru Ghizdavet, jup. Carstian Vornic,
jup. Staico Log. Stanciul Vistier, Vladislav Spatar, Har-
got Paharnic, Danciul Stolnic, iAIb Comis, Coltea Po-
stelnic. Eu Preda am scris in Targovi§te, Aprilie 5, in a-
nul 6993.
* *

30 Iunie 1486 (6994) Bucure§ti1).


Vlad Vodd confirma lui Roman cu fiii i altora sta-
panire in Romane§ti, Balomire0, Budieni, lzvoare, Crasna,
Giosani, Jupane§ti, Albeni, Razleul §i Prigoria.
t Anderrnmil fimiwAi Tw KAM HOHHOAd H Fob BZCE11 3E41/111 8P-

FTWBAdXIHCKOCI 4111 HAM BMIIIKar0 BOHHOAE. MUT F114-111 CIE 110HEMIIIE

FBMH soirkpoill FRAM. Hafld118 polniati8 C7 el1R11/11 WO Mil H APB°


H *Rai H ApSrli &OM ape 1141 MCP filu H NiSflaIHS H41THMHS

CZ B3dTHM/11 ero 117TO H HAZKSAZ H pdAVAZ H C el1RH/HZ I ero.


H giLiTINEA Hi 1iiE8I H KVZ1H-4i1 H CrAi1410A H CZ Cii1114 WO.
14K0 m HAI fe I 90/11811ElpH 114 1<I1MO IIRCH H 64/1041HilElpH 117.C11

H 68A.ktrn RICH H irsoolpene H Kpactia CB4 H VOC41111 H 8 HiSH7I1E11111

11491 KO/1HKO EC AEA HIAIKKIE B1HAE13. V &MAKI 114 1.111/100T8 BICH.


H rvitiropitra. H p%3AEISAk 117e !WHENCE Hifi CAT TOH HUE 0511HHE
4'k,t1,11HE. TOP pdAi HSI ,4440X I FBM11. M HSI FE BMW411HIR H 137*

Ovitmc TEA H AERdifi HAI H (mage I TOS1 H 1111EWIllagETOS1 H

KOM8 CE W HHX IlflrbBAE CZ/111MT (no1i48qwr) 4 01-111118 Ad I eF tbe-


T41111.1H,ii 4 HZ HHX 11(37A44liK4 Ad WU. H 11/1 W Korome HE I 110TIIK-

1) Muzeul Oorjului, Sec. XV doc. 4.

www.dacoromanica.ro
28

HORE110 110 110:1 F11,1111 .HE MAMA% IIMI1ii Anoptinii 1111CtIK RS, MC-
T0;111H rpari, u$K801111-1. 4141 10ii 'A ,1,111% EINkr ic.511,11A 1).
=
Cu mila lui D-zeu, lo Vlad Voevod §i Domn a
toatd Tara Romaneascd fiul lui Vlad marele Voevod, dd
D.-Mea aceastd poruncd a D.-Mele boierilor D.-Mele, jupAn
Roman cu fiii lui, Dan §i Deatcu §i Serban §i alti fiii,
dacd-i va da D-zeu §i lui jup. Jitian cu fratii sdi Pdtru
§i Valcul §i Radul §i cu fiii lui §i verilor lor Albul §i
Crdciun §i Stanciul §i cu fiii sal, pentru ca sa le fie Ro-
mänqtii pe Jiiu toll §i Balomire§tii toti §i Budienii toti
§i Izvoarele §i Crasna toatä §i Giosani 2) §i in Jupanqti
vericat este partea lui Nicula al Blidei, §i Albeni pe
Gilort toti §i Prigoria §i RäzIeul tot, pentruca le sant a-
cele toate mo§ii de mo§tenire. Pentru aceia le am dat
i Domnia Mea ca sa le fie mo§ie §i ohabd lor §i fiilor
lor i nepotilor §i stranepotilor §i orcdrui dintre dan§ii s'ar
intampla mainainte moarte, mo0a sä fie celor räma§i
si sa nu se vânzA, si de cdtre nimeni nezdticnitä dupd
cuvantul Domniei Mele. Ispravnic Vintild mare Vornic
am scris in orasul de resedinta Bucure§ti luna lunie 30
zile in anul 6994.
*
* *

27 Noembre 1487 (6996) Bucure§ti 3)


Vlad Vodd confirrnd lui 5tefan cu fiii §i lui Ion cu
fratele sdu Neagul i cu fiii lor srapanire peste '17 parte
din Lele§ti §i din muntele Coarnele.
t AbeThai kaciwiii Itu KAM liOn1141 H Ft& MaH 3ii14,1H
wyrrpognaxiticKoti dim I giancliro linki, KalgOAL milarr Fghlli C'6E

1) Monograma cu rosu. Pecetea cu rosu Nu este semnatura proprie


a Domnului.
2) Poate Cojani.
3) Muzeul Gorjului, Sec. XV-lea doc. 5.

www.dacoromanica.ro
29

HOKIAlla 1-1340'1 1.1114sAtIS I CS 1101111CH. H NOM; H CS RpiiTSAIS wk-


rS%8 cz Friooti HM MV0 Aa H cW killIjI I 3A1H AEA H W 11/14-
HMIS tpo CE BOUT KWOHME T4K03KAE1E BAill AEA I HOHEiKE HOKSHIMIE

Cit ripeKoria 34 ARS Kowk Akpa W X amp'. Aral M ECT ipuii


cat c% ciionicH H44 110i10RHH8 W WqmIS tpo CS KSramii I 4 HWii
H C Gp4TS CH Alla A4 CS HdA 1pS11 11OMRIBIS H Fatill 4,4-
AOX I EAHli Kai ,4,0Ktyk W P denpi. GEroptym HAI Amox H FRAM
6I'KO A,cI HAI ECT I KSWIIHIll& H HSWX.MR HUM H CiioR0il 11X H BUS-

IT0M I H MINX t1p1%a4aK4 Act FACT AOKAE CE KE HAHTH W MIX


MEANS ASMEii I Ad 1141 E'e VU W KOPOME HEIIOTSKHOHEHO 110

9HBAIS RMt. CWkATMH Hallai AparoAtHil M4IIEK. mSnaii trtirOE


I

GOPEh. HiS11411 Aparriii CTOHKER I mrnaii II118118A KFAHKH AKOPHR


Nandi CT411K0 ilOrOOET. ,A4INI01 CTOAIIHh I KOAHA I1EXtIHHK. BASAH-
mai Cul*. CTAIIKO RHITH710. SAKI1 KOMIIC Ai' I H poNk no-6-
TMHIlii,H. II 413%, rpaniarnii paAvA% KE 11HC4X t CTOAMI 1114A

KSKSpetpi Malia HOEfiVid i3 Aiik Kni:T Alps 1).


Cu mila lui D-zeu, lo Vlad Voevod §i Dornn a
toatd Tara-Romaneascd fiul marelui Vlad Voevod, dä
Domnia Mea aceastd poruncd a Domniei Mele lui Stefan
cu fiii sal §i lui Ion §i cu frate-sdu Neagul cu fiii lor pentru
ca sa le fie din Lele§ti 117 parte §i din muntele ce se
chiamd Coarnele, asemenea 'I, parte, pentrucd au cum-
prat de la Precopie cu 2 cai buni de 600 aspri ; insä
sd fie Stefan singur cu fiii sdi pe jumätate de m4a ce
au cumpärat, iar Ion §i cu fratesdu Neagul sd fie pe cea
laltd jumdtate §i Domniei Mele au dat un cal bun de
300 aspri. Pentru aceasta le-am dat §i Domnia Mea
pentru ca sa le fie mo§ie §i ohabd lor §i fiilor lor §i
nepotilor §i stranepotilor, §i de vânzare sd nu le fie, pând

1) Monograma cu rosu. Pecetea cazutA. Nu este semnAtura proprie


a Domnului.

www.dacoromanica.ro
30

se va gasi la vreunul din ei fatä,1) sh le fie de cAtre


nimeni nezAticnite dupd porunca Domniei Me le.
Märturii jup. Dragomir al Manei, jup. Neagoe al
Borcei, jup. Dräghici al lui Staico, jup. Parvu mare Vor-
nic, jup. Stoia Logofatul, Danciul Stolnic, Coltea Pa-
harnic, Vladislav Spatar, Staico Vistier, Alb Comis, Neag
§i Radu Postelnici. Si eu GrAniatic Radul carele am scris
in ora§ul de re§edintà Bucure§ti, luna Noembre 27 zile
in anul 6996.
* *

26 lulie 1490 (6998) Bucure§ti).


Vlad Vodä confirmd lui jup. Latcu cu verii sai sta-
panire in Ohaba i Pietreni jumätate, de mo§tenire §i in
Tope§ti de schimb, precum §i infrAtirea lor pe jum satate
din aceste mo§ii.
f g7. X B1 Ciroiviquth A OrotIeTiBil A VeTOMOSHEIH H IMMO-
rkiMEAMIH iW HAM KOAEIO,A,4 Ci . 11%
ic" Ciii HEniumiro IIM, Hoimo,A,E

rilifirritviti I GiKIWM A G7KIE41 AdVOKdHIENI WKAtIANAp8mti A FlitiN,1118MH

RUM 3Ehir1a WirPrpimiaXiliCKON% 6111(711 H 3t1IIMHHHCKH411 CTpdHc1,11.

341A(111101/ I A ilsarpamoy Wu,EF. af'011p0H3KOAH FlIMH C110Hili G;i1HM


1100H3KOAEHHEM LIFTHM 11 CWkl'AHM ci),Aum Piton H iiROBAK Cfl H

RMENCTIM U Kiir0(15Ec1daHH I cI HAHONHTMNIN CiNCE HdA 137.C'kM11

t1f Th,11H Anpwii narrok,ii duO vicSRS'A 1BMH HIANONNT,111H0418 Hi)d-


EHTEMO FKMH. iKEE I II% K%1118 FI14111 aafhilit; /1,111,1C0 C% CNOBHA1S

H C7 LWATHNEAH thU m8na08 aiimirdii A acSnat.03 Atint3A C CiIOIH HAL


MKO Ad H,11 MT I CEACI 30HOMH tioXelEd 11010EHHA KOii TaiThiHtl H
IIHrrrkIlIl flOitORMUI. HOlifac HM C.WP CTdpf ii UWE &Him MA1111(.

1) Cat timp vor avea baeti.


2) Arh. St. M-rea Tism. pach. 2 doc. 2 bis Cfr. Hasdeu, Arh. ist.
Tom. I. pag 5-7.

www.dacoromanica.ro
31

A HMI Ad NM If I TOHEIIIN IWC1I 1101113c 34MEIIIIWE N1S11411 CT4111-

CAA KAI04dc1rii CZ atSnaii rraii CTO;i1111fi. Td 4441 Ni811di1 CT41111-

CAdfi KM011410 CT4115 I CTOAHIIKS MHXZHA11111111 S MaTO TOHEIVWM


EWEN{ EZ Aiill NI41rAd BOHHOAE. I fldKH 110TOM 11X H 110K81111 iSniii
A4ii,K0 Cif Mark I Cii% GLORSAWII 34-04T dentni. norroat npitim Nc8-

Uri 444K0 npiA FHM11 Td CM 5A01111 6i1dTHLIE4H PIM ?K8Ildfi dii-


ApHiali I H NtSfldli 4SE1Si1 HaA nw"A C13 tbxasa W KOil T11.6M4114 II

1144 liWil W 11HETrk1111 H I144 R7CH T0111111H. KGIKO Ad CH CS Rpd-


THE I IlE91134EAEFIN H KapE KOMS CE ripHAS4HT nivkmAe c%SipT%
KZ MI 1111Z4d4l1K4 Ad IlikF NS Ad a WCT4KU1111141 Cl Ftisitui Koii
,A,outm I rroF prirki 11M AdAOX H PIIMH 14K0 Ad 11M GUI' 117,W4HFIS
H 118ii1X4168 TEM CI Cii0130M HM H 1111S4UTOM HM H uiYkKUStlEP0M 11M
H UN Cif KOIrONCE FIEFIOTAckNOREFIO fI0 tirmitio FRAM. IIONESUU1 il'O
C13 WHi1l1 1341M H W CI1111111110 1141M II W 114EAdOCTIld 11 W Ichifirl4OCTEL1

C13
4HNf4411 W 111111dpHrl I W 1',10KH W f101103 al n04R04 pekuni W
117.CEX CAS}KG4 H AdNUILIX' BEANKI1VKE Ci Me1411X idIKO CE 114XWAH9'
11% CdM0AWK4111111 3EMAH I 171 1,i111111CTH NIA111. CI 1111KTO Ad I1X

HE CdirkET 64i1T01141TH Tfkx CEAQX 1111 CiA411,11 1411 1111r11111 HI1 rA011111111,11

I111 1111 1411kT0 W 110A9H H W I flcidKIITEAE FRAM 110CHA4EMI1X 110

MAh' X CI 110 pacorrax FHMII 11011VK TKO CE 1111 flOKSCII;i H4iiT0114T11

IIX rmit 1103d1141111T11 11X SLIM I CI RAde lIii I`O T4K01111 HAIdT 117.C-

noinrrn REMIKO 3AZ H if41111 W F'11A111. KdKO tIER.kpinik H IltIrkt-


TI111111k CAE 110HEArkIIIE FHA111. 6111EN: 11 adKAIIIIMIlf 110CT4KA'k HM11.

110 CSipT11 FKMH K41'0 flp01131104ET 10 III, 611T11 FI111 KAMIIKOCI 3IMAH
CiAll W ciiAtularo nnoAa NAM 11111 W C7104I11IK hum 1I411 110-

Pcrli'XOM 1141HOM W 11110f1AEME1111k Ad awe 110NTET II 1101101111T II SI"-

119%411T Cla 110KE4fkl1iE 1114111. TOP Pk ill% Ad 1101-11T1' II Ad I ST-


11(11141I9' 11 CZUMIIIT 117 FR'k E1'0. aIjil iIII HE flONTET A NE 110-

11(0)HHT CI HE STIipZAHT L1X 1101119ET Cl paamErr cti flOgENktlif Faimi


TM.' P1t ii1k I 44 11001311T fI 44 SGIIET 34 TCIWAI a HZ CAi411111X
111i11,1i Auld Sri. H Aa HAIdT SLIkliE41 CZ rOAd 11 CZ 3911EM H CZ

www.dacoromanica.ro
32

lbtlEMII ICOAElif taCE I EIBMINWE lid X& ad CI Ide. He IWIFO. KIMrC iNt
lid HNX fi tid tlEAOX liX biti Fe is4 6X.,4,ET ii Atilt &Will Gwkii,..
TEAM }1C811dii I 4c1drOrt1liii §Aptilpf ?Hindi H'kl'OE 600(1fil amiaii AN-
I'llii Cl'OlittEii msndii ripzas;i Atioiimig. 31i Stidi1 CTIIIIKO Aorp,ET. mii-
gto;i I KOMI-le it;itiS CTONtiiiii. Atiniwros iliViiitilik RiMAtifitilii Ci Idniclo,
MINK() lilliTlitzlii. Wkr II Aljl4roit 110 CT9ill'Op1itiii 1 fi 43S KOpitdru
iNCE II lifq 117.CTOA11ll rom 6SKSpitilli diaRd iioii ks AtiZ 114`krr Ol Jilin 1).

Intru Cristos D-zeu, binecredinciosul §i piosul §i


iubitorul de Cristos §i insu§ stapanitor, 10 Vlad Voevod
§i Domn fiul marelui Vlad Voevod, cu mila lui D-zeu
§i prin ddruire d-zeiascd stapânind §i domnind toatä Tara
Româneascd Inca §i al pärtilor de peste munti, Amla-
§ului §i Fagaia§ului, Duce, bine am voit Domnia Mea
cu a mea bunavointa cu inirnä curata. §i luminatä a
D-Mele am däruit acest de fata intru tot cinstit §i prea
frumos §i prea respectat crisov al D-Mele, care este mai
presus de toate cinstitele daruri prea cinstitului dregdtor
al Domniei Mele, din casa Domniei Mele jup. Latcu cu
fiii sdi §i cu verii lui2) jup. Andrian §i jup. Lupul cu fiii
lor pentru ca sa le fie satele ce se chiamd Ohaba jumd-
tate langa Tismana §i Pietreni jumatate, pentrucd le sunt
bdtrâne §i drepte mo§ii de mo§tenire. $i iar sä le fie
Tope§tii toll pentrucd a schimbat jup. Stanislav Clu-
cerul cu jup. Stan Stolnic §i a dat jupAn Stanislav Clu-
cer lui Stan Stolnicul, Mihdile§tii in locul Tope§tilor Inca
in zilele lui Radu Voevod. Si iar dupa aceia, i-a cum-
parat jup. Latcu de la Manea fiul lui Barbul cu 1300

1) Monograma cu ro§u. Pecetea suspendata, cazuta. Nu e semnatura


proprie a Domnului.
2) ROATHWAH nepotes ex irate 0 consobrini Unii traduc cu ne-
poti de irate" i a1tii cu veri". Traducem cu ,verig de oarece in acest sens
se vede intrebuintat acest cuvant in documentele noastre: De ex: lipxRgperyw,
var primar

www.dacoromanica.ro
31

aspri, apoi a venit jup. Latcu innaintea D-Mele i a a-


§ezat pe verii sai jup. Andrian §i up. Lupul peste o ju-
matate din Ohaba de langa Tismana §i peste o jumatate
din Pietreni §i peste toti Tope§tii, ca sa fie frail nedes-
partiti §i vericarui s'ar intampla mai intat moarte, mo§ia
sa nu se vanza, ci sä fie celor räma§i §i D-Mele (a .

dat) un cal bun. Pentru aceia am dat §i D-Mea ca sd


le fie mo§ie §i ohaba, lor §i fiilor lor §i nepotilor lor §i
stranepotilor lor §i de Cate nimeni nezaticnità dupa po-
runca D-Mele, mai intai de vama oilor §i de vama por-
cilor §i de albinarit §i de galetarit, de zecime, de vina-
rici, de gloabe, de caraturi, de olace, adeca de toate sluj-
bele §i darile mari §i mid cate se afla in tara de' sine
stapanitoare §i provincie a D-Mele i nimeni sa nu cu-
teze a bantui acele sate nici judeti, nici birari, nici glob-
nici, nici oricare altul din boerii §i dregatorii Domniei-
Mele trimi§i dupd ajutorintele §i trebile D-Mele, pentruca
oricine ar cuteza a-i bantui sau a-i zadarnici, macar un
fir de par, acela va avea sa primeasca mare rdu §i ur-
gie de la D-Mea, ca necredincios §i calcator al acestei
porunci a D-Mele. Inca §i blestem a pus D-Mea; dupa
moartea D-Mele pe cine va vol Domnul D-zeu sa fie
Domn in Tara Romaneasca sau din rodul intmii D-Mele
sau din neamul D-Mele, sau dupa pacatele noastre din
alt neam, daca va cinsti §i va intäri aceasta porunca a
D-Mele pe acela Domnul D-zeu sa-1 intareasca §i sä-1
pazeasca in Domnia lui; daca insä nu va cinsti §i nu
va innoi §i nu va intäri, ci va calca §i va risipi aceasta
porunca a D-Mele, pe acela D-zeu sa-1 pearza.§i sa-I u-
cida aici cu trupul, iar in veacul viitor cu sufletul lui,
§i sa aiba parte cu Iuda §i cu Arie §i cu alti Iudei cari
strigau asupra lui Cristos D-zeu, Mantuitorul nostru:
Sangele lui asupra lor §i asupra copiilor lor, ceea ce este
3

www.dacoromanica.ro
J4

va fl in veci, Amin. Marturii : Jup. Dragornir Udri0e,


jup. Neagoe al Borcei, jup. Draghici al lui Stoica, jup.
Parvul Vornic, jup. Staico Logofat, Danciul Comis, Albu
Stolnic, Dumitru Paharnic, Vladislav Spatar, Stoica Vis-
tier, Neagu §i Dragomir Stratornici. *i eu Corlat, care
am scris in ora§u1 de re§edinta Bucure§ti, luna lulie 26
zile, in anul 6998.

*
* *

30 Mai 1493 (7001)1). Fara indicatiunea locului.


Vlad Voda confirma lui Dan §i lui Dragoiu §i lui
Neagoe §i lui Dobromir cu fiii lor staptinire peste 'I2 din
Cincu 2) §i muntele Andrianu 3).
t Cu mila lui D-zeu, lo Vlad Voevod §i Dornn a
toata Tara-Româneasca fe6oru1 marelui Vlad V(oe)v(od),
dat-am Domnia Mea a6asta porunca a Domniei Mele lui
Dan §i lui Dragoiu §i lui Neagoe §i lui Dobrornir §i fe-
e"orilor lor, ca sa le fie lor jumatate din Cincul ce iast(e)
rn4e cuniparata Inca din zilele fratelui Dornnii Meale
Radu V(oe)v(od) dela Stanciul Fralut drept 420 aspri §i
drept un cal, §i Andreianu muntele ce 1-au cumparat de
la Jitiian dreptu 330 aspri §i un cal. Drept aceaia am
dat §i Domnia Mea ca sä le fie mo§ie ohabnica §i de
niminea sa nu sa clateasca de pe zisa Domnii Meale.
Luta §i marturii am pus Domnia Mea pe jupan Dra-
ghi al Stoical, jupan arstiian biv (fost) Dvor(nic), ju-
pan Piirvul v(e)1 Dvor. jup. Staico Log. i Danciul Corn. i

1) Muzeul Gorjului. Sec. XV-lea doc. 6 (traducere veche).


2) Azi Prune§ti.
3) Azi muntele Dalban.

www.dacoromanica.ro
85

Albul Stol. i Dumitru Pah(arnic) i Stroe Spat. i Tudor


Vist. i Radul Post. §i am scris eu Dragoiu.
Mai 30 1(ea)t 7001.

15 Iunie 1493 (7001) Bucure§ti ').


Vlad Vodd Calugarul confirrnä lui Hranitul Spatar
§i sotiei sale cu fiii. §i nepotii sta'phnire peste Bäle§ti §i
Budieni, ce fratele sAu Radul Vodd cel Frumos le de-
dese in locul satelor Pocruia §i Godine§ti luate dela so-
crul lui Hranitul §i dela Stänild §i date rn-rii Tismana §i
cetatii.
Almorniumt BoNNIWA1 11:Ij &IAA 11011B0,4,4 H PH% 11%CE11 3EM1I1

BITOBAAXHHCKOH H CHM HAtIA KIMIKAPO BOHBOAE AAELAT kOMH CBE


flOREAHHE F4114MH HNHHTEMO IldtIENif H37 IGEINE 1'R4M11 3C8114118

Xi1A11HT&I Crimp% H N<IITEMIHRE MB MAINA H C% CHNOBVI EPO H A-


MICE HM. EPO CH1101311: CTA11114%. erall cz ROATIINIM CH H C% CHNO1111

EPO NIKO AA 11M fe GA4Elp11 HA N1H/110 HSCH C% 117CEM X0T410/11 KO-


'NIKO Ee Amican 44118 A 14 68A1111 B%CH CZ K%CfM XOTAVOM 110,111110

fe 4VVE4 A CHNOH11 AMBAOHI I-MENU HM le 83E/1 cp4Td FRAMH 94-


484 Roligma, noliptird 11 P041111E111H W TUT% XHI111T0i1OBB W M8-
[1411 K9CT'k 11 113 CTA1111/1% TA HX 110CT4RH 1104 C;POMB moHarnip
THCME148 H 1104 rpm. TM 3c1 THM CEM WN 14M IE 44 A KNAELI111
H KBAIIH UCH, KOMIKO Ee AclZnI4 441G8/1 H CNOHH 441154011. 4 TA-
Tomilp. 89rk H GOWN METEX 44 HE HMAT 1144 XOT49 117.M1110M

FM-WM CBAHX KSMH C% K7CEM son.lipH F1144111 H rite44)( KI1HPE 601T4


Fild4114 papri1.1 1301111044 TAKO HAHAOX FBBMII cc oivkini FHAM11 EpE HM

fE MEN114 110K9814 H 1041111E41H TA HAI Ee 444 EZA(IIIH H G84'6111 HZCH

1) Miletici §i Agura, Sbornic IX pag 343-344

www.dacoromanica.ro
g6

C% (MEM XOTNIOM. KOMIKO LL ApSHIAA drIGS4 11 CHHORH dAGSAOR. II


GSAIIII IF GlIA flp`bickE K811H,1 TUT v.:nov[13Am Kperrk W Ilt41
Ke1110T.% W its;i:HT/KIrkAE ad A KmAnf )1(11TO. d KIlIIE 1110 EF 8-
(1111111A W FROMH Tammy, Sprk H 6044111 lidA Map Gd111110M Td
11M IC FlOCTMIAH IIME SpcapH offil HI a 811c.ki1in um C.% CR11 GdMI1111

Td HM CM. 10111'E HIRE110RdHE. GEro pdA11 HM AME H FROMH Ad 1141


a II% W1111118 H R% diva HHM 11 CHHOROM HM H 11118,1ETOM 1M1

ii IIAKII""" " II 1111 W Korwm 111"9'7.Kil"6" nom FRam".


GRE4L9'LM1f. Handl] foam CT011K0g. MS11411 KIICTIIrdH MUM ott-
huB. N8fld11 IIçwKS4 RMHKH ARopmitc. }K811dH CT411K0 A01'04sET. ?KS-
HAN TSA0() R1ICTHM11. Ad111-110/1 KOM11C. ASAiwrp8 riepounc. rrpof
awriy. QM% CTOMIHK. l'0CI10HHk H NAVA CTpdT0p111111,11. HNC 11%-
rma, G8K8IE111H 1011. it Ali RAT a.

Cu mila lui D-zeu lo Vlad Voevod i Domn a toata


Tara-Rornaneasca al lui Vlad marele Voevod, da
oi fiu
Domnia Mea aceasta porunca a Domniei Mele drega-
torului mai vartos din casa Domniei Mele, lui jupan
Hranitul Spatar i sotiei sale Maria .si cu fiii sai i ne-
potii lor ; fiii lui : Stanila, Stan cu fratii 0i cu fiii sai, ca
sa le fie Balestii pe Jiu, toti, cu toate hotarele cat a ti-
nut Albul, i Budienii toti cu toate hotarele cat au ti-
nut fiii lui Albul, pentruca le a luat fratele Domniei Mele
Radul Voevod, Pocruia i Godinesti dela socrul lui Hra-
nitul dela jup. Carstea si dela Stanila .si le-a pus sub
rn-rea Tismana si sub cetate. Asa pentru aceste sate el
le a dat Balestii i Budienii toti, cat au tinut Albul
fiii lui Albul ; iar Tatomir, Ursea si Bogdan sa nu aibe
nici un amestec la hotarul Balestilor, pentruca am jude-
cat D-Mea cu toti boierii D-Mele si am vazut cartile fra-
telui D-Mele Radul Voevod, asa am aflat D-Mea cu bo-
erii D-Mele ca le a schimbat Pocruia i Godinesti si le
a dat Balestii i Budienii toll cu toate hotarele, cat au

www.dacoromanica.ro
37

tinut Albul §i fiii Iui Albul ; §i Budienii i-a cumparat mai


nainte socrul lui Hranitul, Carstea, dela Ion Capota din
Fantanele cu 9 galeti (de) grau, iar cartile ce §i i-au fa-
cut dela D-Mea, Tatomir, Ursea §i Bogdan pe hotarul
Bale§tilor §i i-au pus numele Ursqti, ei nu sant Urse§ti,
ci toti 13alqti j cartile lor sunt mincinoase. Pentru a-
ceasta le-am dat §i D-Mea ca sä le fie mo§ie scutitä lor
§i fiilor lor §i nepotilor §i stranepotilor §i de care nimeni
neclatita dupa zisa D-Mele. Marturii : jup. Draghici al
lui Stoica, jup. Carstian fost Vornic, jup. Parvul mare Vor-
nic, jup. Staico Logofat, jup. Tudor Vistier, Danciul Co-
mis, Dumitru Paharnic, Stroe Spatar, Albul Stolnic,
Gospodin §i Radul Stratornici. Scris in cetatea Bucureti,
Iunie 15 zile, in anul 7001.

ft *

Iunie 1495 (7003) Targovi§te 1).


Vlad Voda Calugarul confirma lui Stanciul cu fiii
lui stapanire peste o vie, pomet §i alta vie in Daia.
AinerriA DEL. iw &IAA, 1101-1110,V1 H FNI1 K7CICi 3frliA11 6IF-
rpOgnaxiHocoro ciik HAd,dret KMIlli4r0 I HOIROAd. dIdP FHAII1 Cif

FlOHfit'ktlif FH4111 CPctiitIrri CS aort(C.. MHO Ad 411r a I tomorpdA,


eHOHE Mi14,01011. ft itt CHEN Arai. 11011f3c tO HOK81111 W Cii0E{11 41114-

AHri h EH0111-1 I irkTf 2) W C1111 3.4 Hi 4s,100. A HOTOM flak KSIIH


ROHM W Hit7sKSA Ci CC/ HOiltrk I H ir/ papritit Bd A zisnopiiii H it
alitm. Ci IldKH CrailltrA CV. Ciliate M inS fe I iusro Kutiorpm ,Id-
d-
HOK H 11M11111411,fii 110110K FO K811H W Adii A ktii ciiiu ilS41111114 I CU

HM (t,d1d) H W Ci'dt1HC/Idti 3d-A-4s,100. H FttM11 AMOttlf KOii. Giro pdAi

1) Proprietatea d-lui C. Z. Bro§teanu-Urdareanu.


2) Mai sus ATI.

www.dacoromanica.ro
38

Hiii Amox I MO Ad HSI C1RT B7h1111H1 H K7WXd67. A Ad


FKMI1

wkFT KOAdi MI Emir! norm I TH HH onnorpdA NH HOME /18 Ad


Hiii CAT HfilOTV(HOUNH no (1E4 FRAM I CIIEATMH }KSIliiii Apdrwl
efitnrc Anopnnii. atSnaii tcpzertnaii glIKWH ARO(HThii I Handl! CTdHKO
AOPOAET. T840i1 RHCTHIAil. Ad WA KOA4HE. Annufrpt; 116)(dJHHii I art-
B6 cTo;innrc. eTpof cnaTeci. pdAyith HOFTEAHHii n'enpakranc 34,1TE

itOtAsfr I d3 KcHIAHr fig HS HACTOAHH PpdA TWOHHIHE. map


toil. I &AT Ar 1).
Cu mila lui D-zeu, Io Vlad Voevod §i Domn a
toatä Tara-Romaneasca, fiul marelui Vlad Voevod, d'a
Domnia Mea aceasta poruncd a Domniei Mele lui Stanciul
cu fiii, pentru ca sa'-i fie viea fiilor lui Mladin §i dela fiii
lui Setea, pentruca a cumpArat-o dela fiii lui Mladin §i
dela fii lui Setea cu 12 fiorini ; §i dupd aceea a cum-
pärat pomet dela VAlcul §i dela Bercea §i dela Radul cu
4 fiorini §i 15 asprii ; §i iar lui Stanciul §i cu fiii s'ai sh
le fie alta vie a lui Dan §i a Radinitei pentruca" a cum-
párat-o dela Dan §i dela fiii Radinijei din Daia §i dela
Stänislav cu 4 fiorini §i Domniei Mele au dat calul. Pen-
tru aceasta am dat §i Domnia Mea ca sä le fie mo§ie §i
ohalYa §i s'a nu fie volnic nici unul a intoarce nici viea
nici pometul, ci sä le fie nezdticnite dupd cuvântul Dom-
niei Mele. MArturii : jupAn Dra"ghici mare Vornic, jup.
Carstian fost Vornic, jup. Staico Logofdt, Tudor Vistiar,
Danciul Comis, Durnitru Paharnic, Albul Stolnic, Stroe
Spätar, Radul Postelnic, Ispravnic Zlate Logofat. Eu Carlig
am scris in ora§ul de re§edinta Targovi§te, luna Iunie,
in anul 7003.

1) Monograma cu rosu. Pecetea cazuta. Semnatura proprie a Dom.


nului nu este.

www.dacoromanica.ro
39

Radu cel Mare zis i cel Bun


si cel Tan A.r
(1498-1508)

Radu cel Mare este fiul lui Vlad Voda' alugarul


§i al Doamnei Rada augarita sub numele de Sarnonida.
Sotia sa a fost Doamna Catalina. A avut de fiii pe Radu
dela Afumati, Vlad Vintilä, Radul Bädicd, Radul Paisie,
Mircea Ciobanul, Ilie-Radul, care a domnit 7 luni, Boba
§i Carstina.
Pentru clAdirea rn-rii Dealu in marmurd cu sApäturi
in care se vede spiritul Rena§terii apusene, pentru adu-
cerea tipografiei in tard, pentru indemnul dat tipäriturilor
artistice cu frontispicii de moda venetiana i s'a zis cu
dreptul: Radu cel Mare. Din cei 13 ani de domnie, 7
ani a fost bolnav de podagra §i purtat in rädvan.
A fost inmormântat in m-rea Dealul ; piatra epita-
ficA insa i s'a distrus.
*
* *

9 lanuarie 1497 (7005) Targovi§te l)

Radu Voda' confirmä rn-rii Tismana stapanire in


Carbe§ti peste partea lui CAzan Dohoret de schimb pen-
tru partea rn-rii de Corbi (azi Corbeni) §i 30 fiorini un-
gure§ti dati de Domn.
f 41111/10CTIWit4 60,KEIW44 I 9m8n HOHHOAd H FIESE HIM 3E41-
H SETPORMXTHCKOH CHEM HAMA Aosparo HOHHOAE, AdHAT FROMH

1) Miletici §i Agura, Sbornic IX, 347.

www.dacoromanica.ro
40

CHI HOBEAHIE 4MH Cl'OMS AlO1i4CTH118 W THCAldlid. xitontti'm H

WINIT'kAH H HABAAPOCAOHEHAH H flpliCHONkBH &MOH H


LIECtid Eit SCHEHIE, rdKO 44 HM EF S KilZBEIJJH ACti 'maim H 40-
Noma( HOHEME MEHH CHI MOHACTHin& C% CTOHKE 4001E11,0M H CZ
Roomitoot WO Try Amotui KdASrEpH CTOHKE H BNITIAM Ero S KOS1R11
AEA Cfi'OMS MOItiCTHO H t FBOMH IlpHAWKI1 i 21sA0(11111d Srimc KN.

ft WHH AMOWE Cl'OMS motiorrtipS mix AMORE W tyzaftini.


Geropmi HM AdAWN H FROMH rdKO Ad UT% 60MS MOVidC-
THO H d'HAI H 60>KECT7BHHM HHOKOM B% MUM H H44 1 B% 11.104-

HOE nctionitfflouie. H HH W KOPOME flOTN%KHORE11110 no tupitaniS FILIM11.


GIrkAfEATE manou Aft4r11,1 CTOHKOB, mSnatt Rowan KflaAERCKH SKS-
tyscTitott GHBWH AHOcHIHK. ;taut] ty5stan HIAHKI1 Agoptuitc.
miSnati CTMIKO noroilseTS. TS4op HFICTHrdp. 44IILII01 KOMitC, rritoe
crimp. 4Solwrpti IIEX4PIIUK. HBROMISA CTOAHHK. parAirn H moro-
nity CTp4T0t11111U7H H dB% Edit, EME 11HC4X I7 CTOAHH ritara, Tç-
romp MCLI,d PEN It% A Aiik KAT i:ae.
mila lui D-zeu Jo Radul Voevod §i Domn a
Cu
toatá Tara-Romaneascd fiul lui Vlad marele Voevod, dä
Domnia Mea aceastä poruncd a D-Mele sf. m-ri dela
Tismana, hrarnului §i locaplui sfintei §i preabinecuvân-
tatei §i pururea fecioarei Marii §i cinstitei ei Adormiri
pentru ca sd-i fie in Carbeti partea lui azan Dohoret,
pentrucd a schirnbat sf. m-re cu Stoica Dohoret §i cu
fratii lui i au dat calugarii lui Stoica §i fratilor lui in
Corbi partea sf. rn-ri §i dela D-Mea a addogat 30 fio-
rini ungure§ti, iar ei au dat sf. rn-ri partile lor din Car-
be§ti. Pentru aceasta am dat §i D-Mea ca sa fie sf. m-ri
§i sfintilor §i d-zee§tilor calugari spre hrand §i nouä in-
tru ve§nicd pornenire §i de cdtre nirneni (ne)clatita dupd
porunca D-Mele. Märturii jup. Draghici al lui Stoica,
jup. Barbul al Craiovei, jup. Carstian fost Vornic, jup.
Parvul mare Vornic, jup. Staico Logofat, Tudor Vistier,

www.dacoromanica.ro
41

Danciul Comis, Stroe Spatar, Dumitru Paharnic, lzvora-


nul Stolnic, Radul §i Dragomir Stratornici §i eu Ban, care
am scris in ora§ul de re§edintä Targovi§te, luna lanuarie
in 9 zile, in anul 7005.

1499 (70071). (FArd tuna, zi §i indicatia locului).


Radu Vodä confirma lui Valcul cu fratii §i altora
stApanire la Gura Jiltului din Câmpul Turcilor (azi Turceni)
de mo§tenire.
t MderiwAi fimiwAi 7w 944%(1 ROHHOAd I Alk MOH 3iMAH
WITOKAQXIHCKOH CHIt HEAHKddr0 CI muparo 11 Ad d 130111044. AdlidT
FRAM Cif DOUAI& FIIMH CASPAM FRAM RASK81 C7 cpaTirdAi Cli
HdlitliE MASA C1 arNOT CI CIWH fi 4411 H Ck NOM HAI. H CTSHHA
C 694TildAi CH Crai Cl iwrp Ci ApdroMHO H CTSNHA (rupt) en
eHOKH HM. H Alma CS 1194T418 CH CTOrdii HC 6101111 1141 MKO

m Hsi E . . . H 1194 NtHASLI,SASH W HOMO TiViitlyEA1 112.C4 IIONEXC

HAi E CT494 H flpdFid MUM H A.kAHNQ . . . H HASKSA CI Amvii


Cl Awn Cl Mil 8 r894 aultiu,8n8H lid EANd AEA ri CAA C 139diTi-

IAA CH . . . 114 AU AEA . . . 4 nimrk C I94TM8 CH CTOrdii . .

lid Nd EAFIQ AEA . . . a CiSHHA C sparirdniai . Fld AEU AEA . . .

GEN) 9441 thii H FRAM AMOK MUM Ad HSI a EIMUININS H


HSW)06 NHAi Cl etioRoAl HAi CI II118LIET0418 ri NAKINNETOAW HX H
gape !Wit; CE W 1111)( CASLIHT nomm MHO% d IW FMK 11984dAHK4
Ad wke. [18 44 418 a tverrakunist. H NH W 'corm HENOTIRKHOIANNO
110 W11113418 KMH. GREATEME I141 uaiiuid KpdAffiCKH . . . }KS-

Nal 1197sE8A REAHk 411001Hii. ?MA CT(INKO 40r04sET . . . Mitti;AAHO

CTOANHii CI Q3 Cri'dii410A rpanuTAA [me . . .

1) Arh. Stat. m-rea Tismana, pach. 40, doc. 1. Cfr. Miletici i Agura
Sbornic IX, 348. Doc. deteriorat, s'a reprodus numai partea relativa la Gorj.

www.dacoromanica.ro
42

Cu mila lui D-zeu, Io Radul Voevod §i Domn a


toatä Tara-Romaneasca fiul marelui §i bunului Vlad Vo-
evod, dä Domnia Mea aceasta poruncä a Domniei Me le
slugilor Domniei Me le Valcul cu fratii säi anume Dadul
§i Lumot §i Ion §i Dan §i cu fiii lor, §i lui Stänilä cu
fratii säi Stan §i Pätru §i Dragomir §i StAnild (supt) cu
lui Mânea cu fratele ski Stoian §i cu fiii lor
fiii lor, §i
pentru ca sä le fie lor . . . §i Gura Jiltului din Cam-
.

pul Turcilor toatä pentruca le este batrand §i dreaptä


mo§ie §i mo§tenire . . . . §i Valcul §i Dadul §i Ion §i
Dan la Gura Jiltului o parte §i Slav cu fratii sdi . . . .

douä pàri . . . iar Mânea cu fratele sau Stoian . .


. .

o parte . . §i Stänilä cu fratii sài . . . cloud pArti .


. .

Pentru aceasta le-am dat §i Domnia Mea ca sa le


fie mo§ie §i ohabd lor §i fiilor lor §i nepotilor §i strä-
nepotilor lor §i vericdrui dintre dân§li s'ar intâmpla
moarte mai intai, mo§ia sä nu se vanza, ci sä fie celor
ráma§i §i de atre nimeni nez4ticnitä dupd porunca Dom-
niei Me le. Märturii jup. Barbul al Craiovei . . . . jup.
PArvul mare Vornic, jup. Staico Logofdt . , . . Drago-
mir Stolnic §i eu Stanciul Gramatic am scris . . . 7007.

*
* *

23 Aprilie 1500 (7008) TArgovi§te 1).


Radu Voda confirmä lui Roman cu fiii lui stäpanire
peste partea lui de mo§ie, vie §i dobitoace din Corcolati
de mo§tenire, precum §i a§ezAmântul lui Roman ca dupä
moarte sä-i stdpaneascd averea cele dottá surori ale sale.
f ALUTIWA OUIWA IW pdAyAl KOHBOAA A FH% MOH SOWN

1) Muzeul Gorjului Sec. XV-lea doc. 8.

www.dacoromanica.ro
43

SITpOliAdNIFICKOH e11% lifAHK441'0 HAM I KOIKOAd. Ad FUT KUhl Cif

11011fAHiE FEM11 citSram FRMH M8F1MIS poineni ci. HOH1l41S I ri C%

ammo] HOHME (stricat) Mdpird Cl indprd Cl cx mon' iii. MKO Ad H/tit


a 8 KOpKOMU,H Hddp AEA 90A4c1H0E KOAHKO IF H Ha,A, Eke H-
TKI flAH HiHKO 11/111 MpT110 fi fl44 117C4 I C141411110 KOM1K0 E 110-

HEX HAI IF cnipa Cl Flp4F41 W41111/1 4rk4H118. CI 110TOSI Ilpi HAI


I 9°-
41411 npiA, FBA111 Td &OHM CECTpd CU mapini n Aura 1144 CH011
4 C1 Cl thy, HHHOPpey, I ri 1144 RKC 4ottirxi Cl tidA H%Cd AMA Hilo
Fidpf KOAHKO fir JUT pormii dAH AOKM WET KWH I p0M411 }MIR
C/1/14 Ad W6/1d4SEi. KOM4TH 4 110 C7I41pT% 90MA110g T%Ad H Ad w-
GAMSET I CECTpf CH 1110 CS HUM 1111C41111 S Cil0 MAWS FILM H FKA11i

AMOW KOH okonim I Gero pitAn H Fri Mli WON MO Ad HAI


Hell

IC KMULIHS Ci mstuvEs H11/11 H OKOM. I tIM H 131iStIETO/ii HN H


flpERFISLIITOMS 11X 13% IAKH. Ci Hdpf KOMS CE W 1111N 11onii8It1Frr

np.kay,e C%MpTS 4 HS HT( RI7A44HK4 Ad Frke HS Ad HSI f'e tin-


TMIWIIM 13% Brkii I II HH W KOIWKE HEHOTSKHOKIHO 1) no WpH3M8

FRAM. CE}K I CIAATEAlf Hai 6d(168N KHAHICKH. SH811411 KpFTI411

ULLA 4B0911lic. HCSIIQH npzeKi J


RIAHKH Anoinnik. aandi CT41K0
/101'04SET. TS40ii 1111CTirdli. AdHLISA KOMWe. rrpoi I cnivrail. pmyn HI-
ANKH FlfxdpHHii. Aparoinnii croAnnk p441f/1 H Aparonmil I
HEAHLI,H

CTp4TOOHLI,11 H 438 CT4HtISA rpdhldTHic HHCAK Li% HaCTOiiFIH rpa-


Nr Tpsroffnip I impnA kr KAT t3H 2).
Cu mila lui D-zeu, Io Radul Voevod §i Domn
a toatä Tara-Romaneascä fiul marelui Vlad Voevod, dä
Domnia Mea aceastä poruncd a Domniei Mele slugilor
Domniei Mele jupan Roman cu fiii lui §i cu surorile sale
anume Maria §i Marga §i cu fiii lor, pentru ca sä le fie
(stäpanire) in Corcolati peste partea lui Roman cad este

1) In original : HMOTEICHOHOKOBINHO.
2) Monograma cu rosu. Pecetea clzutA. Nu este semnatura proprie a
Domnului.

www.dacoromanica.ro
44

pi peste tot dobitocul sat' viu sau mort 1) i peste toata


averea cata este pentruca le este bdtrand i dreapta mo-
sie de mostenire. i, dupa aceia, a venit Roman innaintea
Domniei Mete §i a wzat pe surorile sale Maria si Marga
pe partea lui i pe vie si pe tot dobitocul i pe toata a-
verea veri cat are Roman. Insä cat va fi Roman viu,
singur sa stapaneasca bucatele lui, iar dupa moartea lui
Roman, atunci sa stapaneasca surorile sale ce sunt scrise
mai sus in aceasta carte a Domniei Mele, §i Dornniei
Mele au dat un cal bun. Pentru aceasta lor le am dat
si Domnia Mea pentru ca sa le fie m6sie i ohabd lor
si fiilor lor i nepotilor lor
strarrepotilor lor in veci ;
i

si veri carui dintre dan§ii s'ar intampla mai nainte


moarte, sä nu sa vanza mo§ia, ci sä fie celor rdmasi in
veac si de catre nimeni nezaticnitä dup. porunca Dom-
niei Mele. lard marturii jup. Barbul al Craiovei, jup.
Carstian fost Vornic, jup. Parvul mare Vornic, jup. Staico
Log. Tudor Vistier, Danciul Comis, Stroe Spatar, Radul
mare Paharnic, Dragomir Stolnic, Radul i Dragomir
mari Stratornici i eu Stanciul Gramatic am scris in o-
ra§ul de re§edinta Targoviste, Aprilie 23 in anul 7008.

9 lulie 1501 (7009) Targoviste 2).

Radu Voda confirma lui Manea fiilor lui stapa-


i

fire in satul Dodestii, atat peste cumparatura dela Ne-


nul, cat §i peste partea ce i s'a daruit de Dorm. Do-
de§tii azi mahala de Ro§ia de Jiu.

1) Piti, slAnini, opinci etc.


2) Muzeul Gorjului. Sec. XVI-lea doc. 2.

www.dacoromanica.ro
45

t ITIAETHWM EKl1WM pdAyri Ronom H F11% HIM 3EMlii


Tit/

willT9atIdX1111CKOH. C117. BMW() HAM 110HROA'k. MUT I FHA"


CHE HORMEHIE FILM. M.111`k H CY. Cii01111 EMS 11011MEIIS CTd11 11 Mil
H pamin ti C dim Fix. MECO I M UM cSm AoAtipu nth 11011EM
11X flOKSEIH 417.114 k W ukii Bd AIR ilsnoptimi SrpuKti. IldKH I Floral
HX fluE H 110KSI1HX H FliMH W 11111414 Bd K KA /Poplin. TdKO
FKMH FlOMHAORdX MH1 I CZE TSH3H tutffita. aro HAI "I "X ,44-
AOX H NIMH. rdKO Ad MS EE EiSclUtliHS H 137AVVIKS HEMS H Cii0-
110M EMS HIISKOM I 11 10111016TM 11X. H 11H W KOPOME HE110ThR -
110HEIIHO DO pE,111 KMH. GREATEAHE CST Nandi' 11408ti I lipdMliCKH.
3KSIldiF Kolhlitilit Elini11H Agoptulic. smell noviSA HEMIKH 416011HHII

Handl CT411K0 I itOrO/IsET. KSEldH TS400 1311FT1114. Milt-110;i KOMIle.


CTpOE CfldTdii ilEVIVHHk. 113110p411SA CTO;i11111k ;JAM,' 11 Mkt-
1'0,11110 KEM111,11 cmpamoonium mie Hfl tincmo;i1IIH rpm mpsrompb.
A(u,d WA I A Ail% KAT icIA:1).
____ Cu mila lui D-zeu Io Radul Voevod §i Domn a

toata Tara-Romaneasca fiul marelui Vlad Voevod, da


Domnia Mea aceasta porunca a domniei Mele lui Ma-
nea §i cu fii lui anume Stan §i Dan §i Radul §i cu fiii
lor, pentru ca sa le fie lor Dode§tii toti, pentruca i-au
cumparat Manea dela Nen cu 42 fiorini ungureti. Iar,
dupa aceia Inca am cumparat §i Domnia Mea dela Si-
mon cu 22 fiorini, a§a am miluit Domnia Mea pe Ma-
nea cu acea mo§ie; pentru aceasta i-am dat §i Domnia
Mea ca sa-i fie rno§ie §i ohaba lui a i fiilor lui, nepotilor
§i stranepotilor lor §i de catre nimeni nezdticnitä dupa
cuvântul Domniei Mele. Marturii sunt: jup. Barbul Cra-
iovescul, jup. Carstian fost Vornic, jup. Parvul mare Vor-
nic, jup. Staico Log. jup. Tudor Vistier, Danciul Cotnis,
Stroe Spatar, Badea Paharnic, Izvoranul Stolnic, Radul

1) Monograrna cu roqu. Pecetea cAzutA. Nu este semnAtura Domnului.

www.dacoromanica.ro
46

§i Dragomir mad Stratornici. S'a scris in ora§u1 de re-


edinta Targovi§te, luna lulie 9 zile, in anul 7009.

*
* *

9 Martie 1502 (7010) Targovi§te 1).


Radu Voda confirma lui jup. Radul §i fratelui sau
jup. Petru stapanire in Polovragi, Racovila i mai multi
munti, precum §i in alte sate.
t R% XFd Ed EAPOREpIITH I1 GAI'0,1ETHRH H Kiicromociaiti H Cd-

Al0ApINCRI1114 1w pdAyn ROHROAd H PHEi. Cii% REAHKddrO


I t nrkAollparo

RAdtd, ROHROM. MAFTHIO GiiciFIC, H IlikiEAllt Ad I (10FMNHEAi. OCAdAd/I-


INSAIN 11 FRS,I1110411i BCEH BI4i1ii wyrrpognaxincKom NAVE H Bd-
11/1.11111ACKHM11 CTIMUMH. 441Adt118 H *Q1'41411118 X471111' KNPONVOHIIROAll

PRAM I CROHM Rii1HM 0 p0H3R0 AE11IEMI Ii 411"eTH.ii H CRETATHA CpAU,EA1

PRIM. H AdpORdX FRAM ChM LIEFTHIH CI giiI`OCkifdaliM H tip.hogn-


Td1111111 HNif 114A RICEAM tIEFTMH aioi thiA f
CTOIIN111 Ciii mum-
Kol hum owknotaTmit1om8 KnaFTEnita Fimoi NtSfldt18 paiwnS ti
c1ap8M8 m811,1118 IIETpS H C7 CilORE EIX KOAHKO 11St iIt nimiScrwr.
MKO Ad HS1 CST CEAti SOROMH HOIRp11)11 RICH H pdKORIELI,A Cul
ti C FIMFIIIIE flOHAIENS ncleoton8A H C8XdP11d H trkroutiSiti H Rd111-11
CL B C/ 1lAdltiHE MHKM H HRIId. WOAA I HACKS AS CTpOE H C flAd-
1111110M CH KOACTA H EOpp:t H MOVOUM1111 R/CH N 11MNIIIA 1119611111-

iiocvI H IIIEFIdIIEIIJH 111%Crl H RIASOH t flAdtlitld noHnietiS I


INE4m-

NO 11 KSOrk immcatioga i i.i,oii CKF 11,1411I110iii CH. H TpETIH


AEA' iii l'EpESNiE, H RASCIANEWH RlaCti H CHHI1EHH K/Cit. H f1INIA1111H
RICH II CKSOTd I RICA El K611611111 RICit H spaca,ISIpH Mit H TOTH
AEA W AparattS;i CTp/MMITMAH RICH H 1.1,11r4H14 KCH H GpSA1dAS-

11
1) Aril. St. M-rea Polovragi pad. 1 bis. doc. 13.

www.dacoromanica.ro
Li7

y.811 1/.0U 11 4611,148H 113811 3VOU SV OHOHHY HC3110U HE1111,1# H3%H

WH 1W.1 313P,1,3
H 31117111.1
311,1119,1
3111,V3V H IHWII i7b1
1/11 ,LS3 111113118UHh IpS11

51(311011
HI113H%HHh yen XII 3V174eItiLl OVS AVVJ en V3thr I yhktVod
mtvIN Yvva 3Yonros stivusaz At7A1,176 H HVWM stSmir H 0M111817U 11

'Z3 1.170HINPV11 VAHHHHPfhl HallOU 3VH1dU 1-.1173`ZVH H 1.,M,Ltit7W V3131.1


!MU
PI MICOVS I
3M 17HVLISHC VVAVVO
H FIVIMHZ 141,1,3U VPH N1111 SHHhO

M 'OMMAVU H ?pH VY W11 3.0 ysvmSsJus PHHHOV011 Ors OHHVOH II

ylV trAti '013Vlitid39 W3HOLI 3VHOU I Vuhr


dr trivB.4 Pd HMOV

innusw 1717.Wnd H vd.L3u Yvir you in pdsJus OHIWOH 33 1.10,1311

yet' OHIM 17Y H3 183 '17Itur1iR ?.1P11 17V WH 3.3 1111111011 fH3 I
-011

HMI 01 3FT1H1JRHOl1 M 9V.I4VVVH H M 3,101 H M !JOW sirprOVOU vs y3


CA 3I1M y yvu SJOV 81111H0VOU 31-pulismot1 en lodvdY 1,4 A) '014w0,11,14
PE 3.14 NC/113P I
H Mlii I7V 1/H 1)1'3 HHOY811 113`ZH HCMOU
NH
1)1011

31111111 AI sIVAVPVII H 1'hltIly:04 3111101-9-17E 11 UHY3 1.1051. H PH1/211


VVOH

ii S h178011 O1HVOM1178 ?; yeto 131io3 H 111


HEI1tSO1OuI 11,LY.thh1,311

yW ii rn VilutSsi, 11,1,33111 yeV HC3r1o1I 43 003 IMMO '31111V3V


-
1470,L011
WHIOII PóO VHS11 V3,1,41Y06 14W11,1
!NM 3V011110/1 I
17,1, 113

aVvVidu 111114311 3110V3V 411HH 3 !MIMI] suvusw st7sVv1 r.1 suvusw


.sdmu H MUM I7V I:I'll 33 s Flamm psd 7ipi1ivmr, N31101.1 Pd

WW v41.17azi, en VIthr yaduVori trivIrg Suirusw .11V.W17.4 H -311

Seld, H M11711 PV 1/H 0 8 rutuvzu y3Y 1.1111Olh HOHOU VJ -3041"

331C0,114,1, en yurnriod 111178,1


VP17H Wourrom 3 11701117141 WOHH4W3 I -011

1/0,1, H M *HWHg H ?MI 17V


13711 ,1173 PHIHOVOU M 11F1133YAH H -OU

PHIMOV M 1-.1H1,91H W31-1011


NH 311110101/8 NMI H3$11W yoIhrivY 11 -PO

11.1W
MT 317)10V NIHAU, HHHHC NI141
H331.1311P youviV H
*V11V1711
V

H110, PV 113 HIVP3 ,1,317VPVHAI NH11 mihm, you M 111t1331111 H If011 M


1.41,TZH P Vv1H 341 3H 33 HIHVil 0,1,31M1 I M IHON3 AVOlhl.Fle 14
-vd
1,180V.W P XHFI ituhT orh d433 3M1111 111W3HU murvvINdir v½ 131,11

'A'H PV J3 I1PUI Sv.Wvc H 8HPILISNS 1;d,1,3LI H 1151P11


17V rim .Ls3
you m ilu3md1 I
u .r11I3ox.1,ri noir No NH MEOVA !0,11,11 en 16dir
HW8.1 HVH JvmoY 3h 1,1,111 30,1+H prnrc rim vY N111.3
9W173 .1.317Y171,110

www.dacoromanica.ro
817

'1111110.1111
17 On IlltilV81 010J1,11
I MIHVVY84513 W 3.'1.11 $11 GI ,1,83

glivusw Av.Wv6 H '$&311 H WWI] vie tyil 31 bildvIlin HW8g M -811


3.3 .141VB4 HallOU 311111118}1011 rn
36, 3(111W1/33 0111348 0111VO,L3OV 17.1
I

1.1,3,1,11VOIS 111VBI VVVH 34440BH08 1111031-4-VE risee II NVLI 10V 1.1.,11

.1.W3 1111/JHI11 $113WHOI1 ;TVHV V ruminAIW H 1,Vvs I


2,z) 3.111V1413V

H PWHI1 %13
'3HWV'I13ti H 1:00V0.1. 93 ?mead H VV$HHH V -3V

.411We11 H Vh$ 83 H3HWV1113Y H VVPHI1 83 3.11W013ase H 1.(4.10 83

RHWVIIII3Y
H ygInd. 83 3.141V1413Y H 1.VVH s13
11311WV1113Y H 1,60h 83
113W01-13Y H ysHPIIIVIV 113 '11311Wel11Y H INHIV V 3.111V013'17` H %WHY

83
1:13111VIA113V
H lh1W9 83 °H3111114134e H 1.1301 V 13111V1413Y 11

vdkfos V 113111VIA1IY H $0.1,811 83 'HWV113414 H y..10AVS12 V 311WV4113Y H

1109 83 H3111114131e 11
VOihyVY 83 H311WVi113411
H 3.4AHW0JVIW 83 H3HWV143V
11 MOM 83 113h1V1413114 ii 11}1431 V 11WV11113Y.113 H 01$11 V *H3HWV1113Y 14

83 H3111V)113Y Ii 01111,.1.3 H3111V013V H 4.111WdS12 s13 -V113


VACYHIV
'101111, H 1.1401 %3 Powo'int, I
H M3W11.,1, V 1113HIVeillY 11
()Alin,
V H3HWV`11311/' H HhHVYV3 83 1.13HWell3Y H 1.11$11 83 .3HWV1131VI H ytiskole
Y.3 *H3HIVV4113'14 H Hh9V9 V 113111VAI3V I
H 1.111,1. 83 3.111V14134? H !WY 93
113H80113. n 1.vJA 113
3tuvn'n344 ii mv.ItYvd V '113nwvii3V H 1711M1 83

kI3H11/1113'14 Fl VH111110V11 7.3 143111171413Y H 1,171,110}1 %3 H3H1V1q13Y I


11 }11,1,3

113141VVIDY (dM) H .1V1,1111 83 113V HMO H timid 11 3.1.1/$344111 83

*H3HWI413V 51311011 MIVH J.Ye3 3tiP.143 H 12111J11 MHO) 'MVO' od3.0

Yvtl wit YOVVV I H wag. HET111,1, H3X11 Pie VI &IV, .1111ffin1152 H

$NVY(11811 WW1 H 01003 111VH Irmo)] H wo,whAotom.tin NH HO Al


W0.10)1 2411111.11011TA'1011311 OH HIVIlg I
Hhld 111111N3h0.11 M A1 0,1311h1

.8Wva 11 CA
0111.341/31111 M 01113(..5VVRI'M M olku!!titiviitia (1)
-NctiV
oaLwitpw m OHIMI11111V88 I NH30101133 ii ti) 1111LITV1 H CA Vg08 H M

V£08Y0 .3111N1d Pt' 183 141111YOHOV3 M Y33sla YVH11{$1,3 1111/111 -111/11

X11)1
311{ H YHVVW 03011,3 33
sILLOW,1111.0110
i 11011HMKSCY1401VV3 1,W3g
11 011.1.31,VHC11 111V8i ii 01Y1111 V1/21' Y11 311 13311,3 111V1101111/9 You VV33

uu 11111ta`k3 NH 11111611H
1111 HISVHFIFIY011011 I 111 111VIV617 oil 11i1111190Va

HO 91111
OLYUI1 m XnJsvJ tivii m Y31/311-181441 111V8g YIIIIVWVHJOH

www.dacoromanica.ro
40

this MHiI0CPiIiE if 110 pilsorrix FHMH 11011011 KTO CE CflhIIOKOVCHI Idii-


rosyri H HAN flOndfigHTN TEX CEAcl 41111 H HALg EAllfi. TO T4KOH11
11A1dT HIC1111TETH DANKO BAZ H OtIfti E."0 PHA111 MKO}KE HER'411111fi H

flEcTiiliH1 H 110Cpd41HTM ciEMS xinicoRonto FliA111 11 110111 KE 1111T11

nO Opummt; FRAIN I 3IKAII(11d)HIE flOCTIHAT FHMH HO CI.41OTH

F'134111 KOVO 113KEpET Ph fik 611Ti FM. HAMMON afA1/11:1 huh W C11%.-

4111tId1'0 11/104d hid*, HAN I W CZp0411111 FRAM 11/111 110 rprkcex


1111111X W 1111011AEMEHIni. 44 dlilf KTO STHOZAHT II inhalitIT hI 110-

4fTET C1H pHCOHO;i l'HA1H TOPO Ad C7. I Xth11111T 11 01/TIWZ4IIT I;11

ilk H 1104ETIT R7. Fivk fl'O. d11 AN 111110`111TIT H Ilf STROZAHT 11


tier/vim-an, HN ild30011T 11 1101141E1% H 110C(SAMWP I CH XplicosoA
FILM] TON) Pk fill CkTB00111311 iiao U aEMAZ 44 I'd 11011filET H 110Ci14-
4IHT H Ad I'd SMUT BAE C TMOAI 4 u 1SA811111 [Ali I Aihia Eli
11 Ad a. npOKAET W Till ficoriocratix wu FINKEIICKIIX. II Ui dfiCTAk

11-4-inill'AIICT11. 11 44 HAUT SnECT1110 I CI. T1OAON. 11 iltna II Clt

1111E/1111 111O4E11 EMI 111.31.1111111E 114 NI lid 11 died 11111WO 1Cy Veil KR
11011TiliCKOMS 11111dTS 11 motile 117.3A I RZBAIll N thacrmiiii El'O

KINIZ ?HE WO lid 1111X 11 lid LION IIX 1171 11 u ESAETI. HZ irkiii
Minh. CE;i1 CAITI. I CH'kATEATE 2K811dfi KdOGSA KpdrIERCKII. }11811dil K0-

'1'111411 HIM WI AROVIIIIfi. 3118114 ccy,k. lcSfldI1 44crico. mc811411 rrchoi


01411011 4K0i111111E. m8thaii CT4IIKO ilorOZISET. Aewoioji RI1CT111,10.

44il414 KOA111.e. mew. KaArk fleminnni. mittromq I rro;i-


liOl'Adri
ink Aro ii Aparomtiii mato croarrothillifir ii 13k craii iiiii. H7.
114CTO4I111 rpm TohrompS t%ltIi,4 maitnila p, 411K RzNich, pi 1).
= Intru Cristos D-zeu binecredinciosul si piosul si
iubitorul de Cristos §i insu§ stapanitor, lo Radul Voevod
Domn, fiul rnarelui si prea bunului Vlad Voevod, cu
mila lui D-zeu si prin dar d-zeesc stdpanind si domnind
toata Tara Rornâneasa si Inca Duce al pärtilor de peste

1) Monograma cu ro§u. Pecetea mare suspendatä, cazutA. Nu e sem-


natura Domnului.
4

www.dacoromanica.ro
60

tnunti, Amla§ul §i Fagarwl, bine am voit D-Mea et' a


mea bunavointa §i cu inima curata §i luminata a D-Mele
i am dat D-Mea acest de fata cinstit §i prea frumos
i prea respectat crisov al D-Mele care este mai presus

de toate cinstitele'daruri, prea cinstitului boer al D-Mele


jup. Radul i fratelui sat' jup. Patru 0 cu fiii lor cati D-zeu
le va därui, pentru ca sa le fie satele ce se cheama Polo-
vragii toti §i Racovita toata 0 cu muntii anume Prislopul §i
Suharna §i Negovanul §i Baia toata §i cu muntii Micaia
§i Ivahna, *oldu, Piscul lui Stroe §i cu muntii sal Coasta
i Bora §i Mogopnii toti §i muntii Paraginosul §i Ste-
fäne0i toti §i Välarii §i muntii anume Stefanul 0 Curtea
Valcanului i Budoi cu muntii sal 0 1/3 din Tereuje §i
Valsane§tii toll §i Spinenii toti §i Papaianii toti §i Scurta
toata §i Cane0 toli §i Briie§tii toti §i 1/3 din Draganul
§i Stramhatati toti §i tiganii toti §i Brumalunul jumatate
§i Catetii toti §i Campu lui Dinu pentruca aceste toate
le sant hatrane §i drepte mo0i de mo§tenire ; 0 iar sa
le fie lor Ciobane§tii toti, pentrucd pe Ciobane§ti i-au
vandut Cap-Rau dinnaintea parintelui D-Mele Vlad Voe-
trod lui jup. Radul §i jup. Petru, §i PluKu cu rnun-
tele Crainicul, pentruca au venit Valsan §i Martin inain-
tea D-Mele §i au wzat pe jup. Radul §i jup. Petru
peste mo0a lor din Plu§cu ; §i iar sa le fie Ungurelul
jurnatate vericat este partea lui Neagu Berindeiu, pen-
truca a venit Neagu innaintea D-Mele §i a wzat pe jup.
Radul i Patru peste jurnatate din Ungurel, cat este par-
tea lui, ca sa fie frati ; §i iar sä le fie Ro0a toata pentru
cd au cumparat-o dela Vladul §i dela Iuga §i dela Moga
jurnatate cu 230 oi §i iar alta jumatate au cumparat-o
dela Dragota §i dela Negomir cu 1200 asprii , 0 iar sa
le fie Radoii toti pentruca i-au cumparat dela Vladul §i
dela Mircea cu 70 de oi, un cal §i doi hoi i in Novaci

www.dacoromanica.ro
51

vercat este partea Sorei §i din Pobord§ti a patra parte


§i din Turburea a §asa parte pentru Ca sant ale Sorei
m4i de mo§tenire ; apoi a venit Sora innaintea pärinte-
lui D-Mele Vlad Voevod §i §i-a vandut partile ei mai
sus scrise lui jup. Radul §i jup. Patru ; §i iar sä le fie
in Bale§ti partea Tabartei pentrucA a dat-o TAbarta din-
naintea pdrintelui D-Mele lui jup. Radul §i Patru ; §i iar
sa le fie in Bale§ti partea lui Ciuchin pentrucA au cii-
§tigat-o dela parintele D-Mele cu slujba dreapta, apoi §i
dela D-Mea ; a i iar sä le fie jumatate din BArsqti §i ju-
matate din BAbeni pentrucä i-au a§ezat nepolii lor Dan-
ciul §i Radul, insa !And cand vor fi in viata nepotii lor
Danciul §i Radul ei sä-§i stäpaneascA mo§iile lor, jurna-
tate din Barse§ti §i jumatate din BAbeni, iar cand nu se
va gasi nimeni din fiii lui Danciul §i ai lui Radu, mo§iile
lor, ce sant mai sus scrise de vanzare sä nu fie, ci sti
fie lui jup. Radul §i jup. Patru ; i iar sä le fie jumatate
din Barse§ti §i Negoe§ti pentruca i-a wzat Neagoe din-
naintea D-Mele, insa pana cand va fi Neagoe viu el in-
su§i säli stApaneasca Negoetii, iar dupd moartea lui
Neagoe sä nu se vanza, ci sA fie lui jupan Radul §i
Patru ; §i iar sä le fie vinäriciul D-Mele dela toti sätenii
verice este proprietatea D-Mele, pentruca I-au cumpärat
dela pArintele D-Mele Vlad Voevod cu 3 cai buni ; §i
iar sä le fie tiganii anume Lilea cu copiii sai §i :Badea
cu copiii sai §i Tirna cu copiii sai §i Tudoran cu copiii
sai §i Nicula cu copiii sai i Ucea cu copiii sdi §i Nicula
cu copiii sai §i Oprea cu copiii sai §i Tatul cu copiii sAi
§i Balea cu copiii sal §i Ciorea cu copiii sai §i Mar§avul
cu copiii sai §i Midea cu copiii sal §i Dima cu copiii sai
§i Bancea cu copiii sai §i Costea cu copiii sal §i Bora cu
copiii sai §i Patru cu copiii sai §i Faurul cu copiii sai §i
Boia cu copiii sai §i Danciul cu copiii sal §i Dragomireasa

www.dacoromanica.ro
82

cu copiii sai $l Baca cu copiii sai §i Curchi cu copiii sal


§i Putea cu copiii sal §i Mihul cu copiii sai §i Staico cu
copiii sai §i Fratea cu copiii sal §i Tiflea cu copiii sai §i
Temq cu copiii sai §i Latco cu copiii sal i Sahanci cu
copiii sai §i Putea cu copiii sal i Dafin cu copiii sdi §i
Banci cu copiii sai §i Titea cu copiii sai §i Han cu fiii sai
§i Uglea cu copiii sai §i Radul cu copiii sai §i Cala cu
copiii sai §i Carlina cu copiii sai §i Copalea cu copiii sai
§i Slav cu copiii sal (rupt) §i Pilat cu copiii sal §i Ghe-
mon §i Niculeasa cu copiii lor pentruca le sunt mo§ii de
mo§tenire batrane §i drepte. Pentru aceasta le-am dat §i
D-Mea acestea toate pentru ca sa le fie mo§ie §i ohaba
lor §i fiilor lor, nepotilor §i stranepotilor lor §i de catre
nimeni nezaticnita dupa zisa D-Mele, mai intai : de vama
de oi, de vama de porci, §i de albinärit, de galetarit,
de vinarici, de zecime, de varna, de cosit de fan §i de
talpi §ide caraturi §i de olace, adeca, sä fie liberi de
toate slujbele §i darile D-Mele mad §i mici ate se afla
in tam de sine stapanitoare i provincia D-Mele, i ni-
meni sa nu indrazneasca a bantui satele lor nid judeti,
nici birari, nici olacari, nici armai, nici globa§i, nici alt
nimenea din slugile sau din dregatorii D-Mele trimi§i
dupa ajutorintele §i trebile D-Mele, pentrucd cine s'ar
incerca a bantui sau a zaticni aceste sate macar un fir
de par, acela va avea sä primeasca mare ran §i manie de
catre D-Mea ca un necredincios §i calcator §i batjocoritor
al acestui crisov al Domniei-Mele, §i incailea sä fie dupa
porunca Domniei-Mele. Blestem pune D-Mea dupa moar-
tea D-Mele pe cine va alege Domnul D-zeu a fi Domn
al Tarii Romanqti sau din rodul inimii noastre sau din
neamul D-Mele sau dupa pacatele noastre din alt neam,
dada va intäri si va päzi si va cinsti acest crisov al Dom-
niei Mele, pe acela sa-1 pazeasca §i sä-1 intareasca Dom-

www.dacoromanica.ro
53

nul D-zeu §i sa"-1 cinsteascd in domnia lui ; dacd insä nu


va cinsti §i nu va intäri §i nu va päzi, ci va strich §i va
Calch §i va batjocori acest crisov al Domniei Mele pe a-
cela Domnul D-zeu, care a fa'cut cerul i pämântul sä-1
calce, §i sä-1 r4neze, §i sd-I batä aici cu -trupul §i in
veacul viitor sufletul lui sa fie blestemat de 318 pdrinti
purtdtori de D-zeu dela Nicheia, de 12 apostoli §i de 4
evangheli§ti §i sä aiba" parte cu Iuda §i cu Arie §i cu alli
ludei, cari au strigat asupra Domnului D-zeului §i Man-
tuitorului nostru Isus Cristos la Pilat din Pont §i au zis :
la-1, la-1 §i rastignqte-1; sangele lui asupra lor i a fiilor
lor, ceeace este §i va fi in veci, amin.
lard sunt mArturii : jup. Barbul al Craiovei, jup. Car-
stian fost Vornic, jup. Badea, jup. Deatcu, jup. Stroe
mare Vornic, jup. Staico Log. jup. Teodor Vistier. Dan-
ciul Comis, Bogdan Spätar, Badea Paharnic, Dragomir
Stolnic, Neagoe §i Dragomir mari Stratornici §i eu Stan
am scris in ora§ul de re§edintà Targovi§te, luna Martie
9 zile in anul 7010.

18 Aprilie 1503 (7011) Targovi§te 1).


Radu Vodd därue§te rn-rii Tismana Cate 800 bolo-
vani sare pe fiecare an.
-1- lildiTHWtH giicHWili 11,U papril HOHROM H 1H7 IISCEH tirrpo-
lirld)(11HCKOE 3IMAE MUT FRAIN CHE AtitIOE NAME WEELNHHE HUE I
CI'MS H siftcrtioAiS xthinit; ScruHie ry.kticrtie H HASii(OcHHEERt
BA,ALHV UWE fitke H niicto Aii.ku imam itiouwnipS I anoituro
THGHHId NM HZ HIM N{Hlatiltitii MOMitHHKS H HeICTAKHHKS KHii III-

1) Arh. St. M-rea Tism. (Sectiunea istoria).

www.dacoromanica.ro
54

MEHS lid1111KHE H KSCEMS 1TICVIS 14ME oxa. lid IMCdKS roAtiriS


Ad 831-mdwr W iiic -eTH MOHdCTIiii HO 0 lipSilium Cti coA MKO I

Ad MS cST RS 1111111S LIECTHEH1111141 HHOKOM HMI m.104111'4.1 HS

CPHM MEeTO IVA HZ HELIHOE liSCH0MI1Hd1111E H Ad I HS1 Ee HEHOTKO-

i1E11110 110iiAEME CE 0KpETdEM K IldCTOEIVIM GEM MHTH. Ill HMI H

110 W BAELHHHX llMW 111111IWECTHHO. ErOME GAPOKOAHT FS fiS GHT11


110 tig 11(1CA`kA1111fi 011/14CTH CEH ORM KildWK0171 3EMM1 HAH IW
cp%Aegridro tidwfro 11/104d 11/1H W H41111HX CS110A1111fi 114111 1111 FAKTO

EMSME Ad9SET fikt HME K Oro I 4He9'Illi MHTEACTROUTH TdKO-


K adr0 41;414 FFIEM ii11111M 1Cy #T0Ai H 11ALICT010 00MdTE011140 H
KSICEMH allM11 HMI fill W [Mc% SrOAHRLIE 89SAFIE H MHAOHdtlIE
HMETH KS eTHM fiM11H41 11,6KlidM IldItIE ME KS Cfl'HHM M0UCT1WQM
THCMI1141 H CSLI1HM HMI a flEVIIKOAH nirkiicrtu IiroMr9I H CHI
Ilt1MH CITHOpEllHOE W11,11" EPSMEHS K110 HM1HKHE HEHOTKOpHTH 11H SMd-
/MTH 1M HMV Ha-IASI-MTH I H STIVSAHTH HAIM RSAI CSMHTCACTIISET
Min N4E1111 111111 KS vamf nirktferin Kfi,E HAN rAe ESAf I k Oro-
H MO H KOMS 6SAI Wii C1r0110Allii H 01'0CAOKHA. 110 TOr011EM 11511-

UIICTKHIO W 3AE11111H)( W 4111THMX HMI C7 FIHM T3SA0M0KCTH0KAK-

WIIX H CS flOCASWIICTKOKARWIIX Tc1K013H HME CHM I 1111WE flEtIE Hi


11C11/1811HT H flOTIVSAHT Ad MS le HOMOWFINLIrd H 110K90KHTEA111111,d
np.ktirrda H HUE I Heilopoikidd 11,13 Lkd H 119E110;4d 41578 H 3AE H
11% KSAS11111M ktk 1';10T A1118)KE H TEAS H Ad mxpdilwr I WO W
apar KHAHMHX H HE DIAHMI1X M;iTHdhill HUE Cr111 EiK1111X &mai H
d3 11HCAX Aulororwkwridro J
fid rraigioA rpdiudTtiii l HACTOM1H

rpaA, TilSPORHIIJS Me11,4 d1101A111/1 iii u HAT gadi 1).


Cu mila lui D-zeu, lo Radul Voevod §i Domn
a toata Tara Romaneasca, da Domnia Mea mica noa-
stra fagaduiala intru tot sf. §i d-zeescului hram Ador-
mirea prea curatei §i prea binecuvantatei Stapanei noastre
Nascatoarea de D-zeu §i pururea fecioarei Marii, rn-rii ce

1) Monograma cu ro§u. Pecetea aplicata in fatA, cazuta.

www.dacoromanica.ro
55

se chiamA Tismana, celor ce vietuesc intr'insa, rugAto-


rului si nästavnicului chir egumen Ioanichie si la toatA
fratia cea intru Cristos, pe fiecare an sA ia dela Noi sf.
rn-re Cate 800 bolovani de sare, pentruca sa fie spre
hrand prea cinstitilor calugari cari vietuesc in acel sf.
loc spre vesnica pomenire si sä le fie neschimbat pana
cand ne vom AA in aceastä viala. Inca si dupd esirea
noastra din cele de aici (din viala) pe eine va binevoi
Domnul D-zeu a fi dupa noi mostenitor acestei provincii
adecA a Tarii Romanesti sau din rodul inimii noastre,
sau din neamul nostru sau altul oarecare, cArui D-zeu
ii va dh a vietui in pietate, pe acela il rugAm pentru
Domnul nostru lisus Cristos si prea curata Maica lui
D-zeu si toti sfinlii cari din veac au placut lui D-zeu,
osardie si mild a aveh dare sf. d-zeestile biserici mai
vartos cAtre sf. rn-re Tismana si cAtre celece sant gra-
dinile prea curatei Maicii lui D-zeu, si aceastA fapta a
noastrA cAtre parintele egumen chir loanichie sA nu o
schimbe sau s'o imputineze, ci mai vartos s'o implineasca
si s'o intAreasca ori unde ar vietui mai sus zisul sau in
hramul prea curatei NdscAtoarei de D-zeu sau unde ar
binevoi D-zeu sA fie, si cui el ar binevoi si blagoslovi
dupd esirea lui din cele de aici din fratii, cari s'au tru-
dit si au slujit cu el, acestea zise mai sus sh le impli-
neascd si sa le intäreasca, ca sä-i fie ajutAtoare si pro-
tectoare prea curata si cu totul neintinatä impArAteasA si
pururea fecioara Maria si aici si in veacul viitor, zic, su-
fletului si trupului si sa-1 pAzeascA pe el de vrajmasii
vazuti si nevdzuti cu rugAciunile tutulor sfintilor lui D-zeu,
Amin, si eu am scris mult pacdtosul cAtre D-zeu Stanciul
Gramatic in orasul de resedinta Targoviste, luna Aprilie
18 zile in anul 7011.
*
* *

www.dacoromanica.ro
56

15 lunie 1504 (7012) Targovi§te 1).


Radul Voda confirma lui Ion §i fiului sau Ivan §i
ficei sale Stana §i cu fiii sai stäpanire in Petre§ti 2) de
mo§tenire, precum §i infratirea pe partea lui de mo§ie
intre fiul sail Ivan §i fica sa Stana.
t 11111AOCTHWM 601KHWM 1w pifASA HOEHOAd H F116 118C111

3E4iAH Srrporittaxinocon CH117 AO6pAr0 H HEAIlli4r0 HAMA HOEHOM


Adgdrr PHOMH CIE HOHEAMIE PH4MH caratti harm limn; C% MHO-
IIHM11 MS : lIBdU H A%qupe A18 CTANd H C CHNORH fro, kilo M HM

EF 8 HET011111 &IN KOAHKO EF AM HWFIS 11011EME HM EF CTANI H


npana 6i141411$ H A`kAIIHS. flOTOM FICIIHAE W11 iiy, FIIMH Td CH 8-
MICH 471NEOE CH OTdIld ptAtutn CC cnnS MS IIRaH HdA HErOKS
AEA W Wt1HFIS W nerrpnpn H Fgomii MS FVOCTHX KOH. Toro parVi
HM AMOX H FHOMH AA HM EF 13% W1111118 H HZ WXARS MIMI' CH-
HOHOM KM H MISNETOM HM H FlirkHFISLIETOM HM. H HAVE KOMS CE
W NHX MASLIHT cztnosim d W*111118 AA I OCTAKWHM. d Et% HHX
11p7.AdAHKel Ad FrkF H NH W KOr071if HENOTIKHOHEHNO no on FHAMH.
GEmerrettie acSnan &wail HAN II B(141TMS 7K811AN IIçVLKSA 611HWH
AHOINIHK. 18F1dH lipCrrIllaH MAIM AHOptIHK, ;Omni OTAIIKO &orb-
ZISET. ILMOT HPICTHIdp. Llosatin KOMHC. Rormn C117.Td7.. &IA
nevininK. llBEOtII1Si1 CTOMIHK. wkroe H maromnps crikvroininnyn
1111C. 138 TprOKH(IIE MC11,d 1011. AlaI A111% HirkT

= Cu mila lui D-zeu, lo Radul Voevod §i Domn a


toata Tara Rornaneasca, fiul bunului §i marelui Vlad Vo-
evod, da Domnia Mea aceasta porunca. a D-Mele SILl-
gilor Domniei Mele Ion cu fiul sail Ivan §i fata sa Stana
§i cu fiii sal ca sa le fie in Petre§ti oricat este partea
lui Ion pentruca le este batrana §i dreaptä mo§ie §i mo§-

1) Miletici i Agura, Sbornic IX, 353.


2) Nu se stie daca e vorba de Petrestii de sus sau Petrestii de jos.
A facut parte din documentele aflate la m-rea Tismana.

www.dacoromanica.ro
57

tenire. Apoi a venit el innaintea D-Mele §i a a§ezat pe


fata sa Stana la rand cu fiul sdu Ivan pe partea lui de
moie din Petre§ti §i D-Mea i-a iertat darea de cal. Pen-
tru aceia le-am dat §i D-Mea ca sa le fie mo§ie §i ohaba
lor §i fiilor lor §i nepotilor lor §i stranepotilor lor §i veri
cArui din ei s'ar intampla moarte, mo§ia sä fie celor ra-
ma§i §i sä nu se vanzd §i de catre nimeni neclätita dupa
cuvantul Domniei Me le. Marturii : jup. Barbul Ban §i
fratele ski jup. Parvul fost Vornic, jup. Carstian mare
Vornic, jup. Staico Log. Calota Vistier, Parvul Comis,
Bogdan Spatar, Badea Paharnic, Izvoranul Stolnic, Nea-
goe §i Dragomir Stratornici. Scris in Targovi§te, luna
lunie 15 zile in anul 7012.
*
* *

21 lunie 1505 (7013) Bucure§ti 1).


Radu Voda confirma lui Radul Comisul, fratelui sau
Pätru Spatarul §i cu fiii lor stdpanire in Corbi (Corbeni-
Barse§ti) peste V, parte din mo§ia lui Mu§at §i V, din a
lui Balica.
(MaTit0) 6;1{11E10 iw oty,11/1 BOEHOM H FM 118COii 31M4111 8-
ITOOKAdx1HCKOE alk Aosparo KAdA REANKdr0 BOEHM& AdRAT FRAM
CHE HOREANHE FHMN NEETHTH4 1 (I1AdCTE)AO4 H 110MHTE1HEM 113
KAAIS FRAM miStimIS pa,arSAS icomild H BHT MS NtSiImiS nwroS
CIldTdpS N C% HHX l01111 EAHKO HAI kz HpEHSCTHT I (rupt) c%
CiiORA MS. rdKO M HAI Fe s KCIMA NETH97.TH AEA HOHE3K HM a &MTh:ITS
CTAild II tiptilla 4Er1rHl1d. H HAKH MHdi Fe ai AEA KAAHKOR 110ii I (110-

HEift) MS Fe crap H 11(b4li4 wiilla d HOTOA HOHAE Mahn' npy, FIIMA Td


SAWKH ?Mai pdAyA KOMHe. H NtSridii livrpS CildTdii 11414 NfrOli W-
LHIHS KOAH I (KO CE XTET HaBp)dT S KOAH. relKONt M CH CST Go4-

1) Muzeul Gorjului. Sec. XVI-Iea doc. 3.

www.dacoromanica.ro
58

THM HEI1134E4hM II% RICH H FRSAAH MAE }K811411 pam'A 11 utSual


uvrpt; WA KA AOLTS. Ofro pmi I (AdA)OX' H FRAM MKO Ad HAI
oi WIIHH8 H tVKARS !MAI H FHOHEAI HAI H DISKO/A H niusuStuTo,ii
HAI Rh itKH. I &WE ROMS CE W HHX C48LIHT I (Ck mdupwrix) np.k-
a<A6 d !I% MIX 11984d4HKri 44 11kC. HS Ad HAI re WCT4gWE4I, H
HHH W KOPOJK HEHOTN.KHOMHO no yeti FEIMH. ORThifif CXP. }KS-
Hail I (sdpcSii saii) u utSnaii nputrii Ki4IEICKII I8I1dii aNk
ROM111. )1{811dii CT(10E REAHKH 4ROiitiIIk. Nt8F1Ali gdmii noro-
(lwr. nimra'A KOMHF. KdAOT KifiTHI(Mi). Rd) A`k HENdfllifili. 4ç141'04010
CTOAHHii. FAME IIOCTk4HIlk. H 437k CZCTMINLIMPO H ptilionuciul-
Uldr0 T540ii FWAMTHii (HHCalc) R HACTOAHH I (rpm ESK)Smini
map to;i Kd AlIK HAT ,1(.3
Cu mila lui D-zeu, lo Radul Voevod §i Dornn
a toata Tara Rornaneascä fiul bunului Vlad, marele Vo-
evod, da Domnia Mea aceastä porunca a Domniei Mele
cinstitilor boeri i dregatori din Casa Domniei Mele, lui
jup. Radul Comis i fratelui sau jup. Patru Spatar §i cu
fiii lor CO le va da D-zeu (rupt) cu fiii lui, pentruca sá le fie
in Corbi 1/ 4 parte pentruca este a lui Mupt batrana §i
dreapta mo§ie de mo§tenire. Si iar sa le fie V, din par-
tea liii Balica, pentruca ii este batrana §i dreara mopie.
lar, dupa aceia a venit Mu§at innaintea Domniei Mele
§i a a§ezat pe jup. Radul Comis §i jup. Patru Spatar
peste mo§ia lui card se va alege in Corbi pentru ca sa
fie frati nedespartiti in veci §i Domniei Mele au dat jup.
Radul §i jup. Patru un cal bun. Pentru aceasta am dat
§i Domnia Mca ca sä le fie m4e §i ohabd lor §i fiilor
lor §i nepotilor §i stranepotilor lor in veci §i vericarui
din ei s'ar intampla moarte mai intai, mo§ia sa nu se
vânza, ci sä fie celor räma§i §i de catre nimeni nezatic-
nita dupa cuvantul Domniei Mele. Marturii sunt: Jupan
(Barbul Ban) §i jup. Parvul ai Craiovei, jup. Badea din Co-

www.dacoromanica.ro
59

je§ti, jup. Stroe mare Vornic, jup. Bogdan Logofat, PArvul


Comis, Ca Iota Vistier, Badea Paharnic, Dragomir Stolnic,
Neagoe Postelnic §i eu compuitorul §i scriitorul Tudor
Gramaticul (am scris) in orwil Bucure§ti lulie 21 zile in
anul 7013.
*
* *

2 lulie 1505 (7013) Bucure§ti.


Radu Vodd confirmä lui Arca cu fiii sai stApanire
in Murge§ti, de mo§tenire.
t Aide Two fi,KlIft0 iW NASA [maw H Ft% BZCEII BEMAII
srrtiouclXiliKOE Clib, 4Olipdr0 11/1dAd 11EMIK4I"0 110ERO44 AMMT f114111

CHE 11013E1kHHE FRMH ROA'kt/H118 FRAIN JKSIldliS Aim C% CI-101111MS.

1-1110 Ad HSI Ee !comma AiSpynininop H%Cd W rope iii ndA 11110-


REL1111. 11011E)1{E 11,til f'e crapd H npand wninn; Ae AnnS. d HOTOM CE
HOWE CZ OTorecx, MU OTOERd Ri KOIld'IMIH H CI HEI11111 ChM,
!IAA ililKii ivy, FEIMH MC iii noxlipie. Td
FE{MH. TLIKO 11313dAl

3dKAHI1E H CH'kAliTMCTROILIWE flpEA FRAM litIKO at a CTQH 11


1194li4 WIIHHil. Q HOTOM GTOMCN. H HM1111 41013H WW1 Spernme.
kAi-noirkpn. KIIKO Ad Ilx AOHECET 8 FEMill HQ 117.C19ECEIRIE. d WHH
11E MO1'01116 4OHECTI1 non.kpn. d HS tinTMHE a) ARA 3d1C011d. TO1'0

pdAn FRAIN AQAOX )K8114118 _dom. ItIKO Ad MS Ei CUL111118 H CCIVIRS

HEMS II .e110RESI EMS H 1111SKOM H 11pEDIStIETOM IIX 13% EAKII. II R%


1111X npv.Aannicd Ad tyke H 1111 iii Koronie 116110TX.K11011611110 no pen
1IcM11. GHEAEMIH : NiS11,111 EapESA H ,K811411 1I118118,1 Kpaitenceme.

acSnan GTI/OE IIEMIKH 4B01311HK. MS11411 tiorikal /101OZISET. Homan


KOMIIC. 41111110A cmyrdp. Kddo'r1 glICTII14p. IldrVii IIEVVIIHK. 11.k-
roe HOCT'UHIIK. H 43 IIHNIX TSAop rptIMITHK 117 thiCTOillill rpm
h'Stapetpre Map IIOATE-ii-A111% liNkT iiri. 1) . . .

1) Miletici §i Agura. Sbornic IX pag. 353 0 354.

www.dacoromanica.ro
60

Cu mila lui D-zeu, Io Radul Voevod §i Domn a


toata Tara Romaneasca, fiul bunului Vlad marele Voe-
vod, da Domnia Mea aceastä poruncd a Domniei Me le
boierului Domniei Me le, jupan Arca cu fiii sai, pentru ca
sa le fie crivina Murge§tilor toata de sus dela Serbe§ti,
pentruca le este batrand §i dreapta mo§ie de mo§tenire ;
iar apoi s'a parit cu Stoiasa femeea lui Stoe din Copa-
ceni §i cu feciorii ei innaintea Domniei Mele ; a§a a e§it
Arca innaintea Domniei Mele cu 12 boieri §i au jurat §i
au marturisit inaintea Domniei Mele ca-i este bätrana §i
dreapta mo§ie. Iar apoi Stoiasa §i fiii ei au luat 24 bo-
ieri ca sa-i aduca la Domnia Mea la Pa§ti, insa ei n'au
putut sä aduca boierii §i au Minas de amandoua legile.
Pentru aceasta Domnia Mea am dat lui jup. Arca ca
sa-i fie mo§ie §i ohaba, lui §i fiilor lui §i nepotilor §i
stranepotilor lor in veci , §i mo§ia sa nu se vanza §i de
catre. nimeni nezaticnita dupa cuvantul Domniei Mele.
Marturii jup. Barbul §i jup. Parvul ai Craiovei, jup.
Stroe mare Vornic, jup. Bogdan Log. Parvul Comis,
Miniul Spatar, Calota Vistier, Radu Paharnic, Neagoe
Postelnic §i eu am scris Tudor Gramatic in ora§ul de
re§edinta Bucure§ti, luna Iulie in 2 zile, anul 7013.

*
* *

Mihnea Iroc16 cel Rau


(1508-10)

Mihnea Voda cel Rau este fiul lui Vlad Tepe§. Mih-
nea a fost casãtorit de doua ori. Numele primei sale sotii
nu e cunoscut. Cea de a doua se chema Voica. A avut
de fiii pe Mircea, Milo§ §i pe Roxanda märitata cu Bog-

www.dacoromanica.ro
61

dan fiul lui Stefan cel Mare. In zestre i s'au dat si 24


cesti de argint suflate cu aur" lucrate in Ardeal. A fost
ucis de Iacsici la 12 Martie 1510 in Sibiu si inrnorrnan.
tat in biserica Sasilor de acolo fiind Catolic.

*
* *

11 Noembre 1508 (7017) 1) Bucuresti.


Mihnea Voda" fiul lui Vlad Vocki Tepe§ confirmä
lui Ivan si fratelui shit Prodan si fiilor lor stäpanire in
Vase lati si Bunild dela Mäcrea si StAnild de curnparaturd.
Väselatii si Bunild azi sunt numai hotare ce tin de
D'anesti.
-1- Abe Tio iimito Tw Mlixfi`k ROIROAd H M k HUM 3M1i110
WiTIT013,1d)(THCKOH Mk RA4A4 REAHK4dr0 ROIROAE I Aagar FRAM CIE

HOREAHIE FHA111 ORIAI3H ilii1111,H FIAMEFIESI liRdli H CSE !wall cit


noomii II m'e dim tix I KO Ad HAI a S RSCIA4D,H AEI M7KI1E-
'Id+

IIIHMWS RSCd CZ MIEHCEEACH. 11011Eik to norSintwe CU craii Atetwk


H W alEfiCEH I EMS 3d ii3 ilsito1l1iii1111 SITSCK11 ilin via ikiitt Kt %Mei

ROIROAd. ti oak Aii HAi fe 8 RSHHAX% W AM GS1111/101i I 110A01111118

11OFFEilt CS 110KSEllii1H W CTS1111/1h 34 0 dettpH. Itpf FlF A1111 MAdAi


lidC4p4Rd 1101R044. A A noToSt I 1H11 11Md111 I [WRITE me CT%Ittfennii
Him FRAM. 3 Flitlill ttattAok 'OE HAI a Flt IdR4 H CTilld WilHlIS KS-
HEW I S ASHIldi H W CTLit1H A1111 iipe 110 AIII1 MAdAT RdcdtIdEd ROE-

ROM. 'Poi; 9dAi H FKM11 Hift MAOX ril10 A4 HA a I RS 04111118

H RSW)(dRS 11HA H FHOREM HAI REIS'IET0A1 H HkRIFS,FETOAI Hili H WI


W K0r0}K HIHOTkii110AHH0 I 110 curl FRAIH. GiME (TEATIME NI8Il4ii
calins;i Rail H mSnitii tipseSii REAFFKII ARoiiiiiiii. ?mail TSAI RE-
ANKH noroziwr I m8ridii miitIto;i diimaiii [MUIR. H tv,Srldii tilmttSA

1) Muzeul Gorjului. Sec. XV1-lea doc. 1.

www.dacoromanica.ro
62

(rupt) xandfi sewk n,çiiiuic. w8iiii litiAOTS eniTnirdii H Haiti


er411Hii. FAME HIMIKH rrpd,ropiik, Fla 8 (WA 615K89H(l 4141
limpid di Afih RAT ,153I I Hinparitink cl;igsA 1111iTiltzlii 1).
Cu mila lui D-zeu, Io Mihnea Voevod §i Domn a
toatA Tara RomaneascA fiul lui Vlad marele Voevod, dA
Domnia Mea aceastä porunca a D-Mele acestor oarneni
anume Ivan §i cu frate-sdu Prodan §i cu fiii lor pentru
ca sA le fie lor in Vase lati partea MAcre§tilor toatA cu
a nepotilor lor pentrucA au cumpärat-o dela Stan Macrea
§i dela nepotii lui cu 27 fiorini ungure§ti Inca din zilele
lui Vlad Voevod ; §i iar sa' le fie la Bunild din partea
lui Bunild jurndtate pentrucA au cumparat dela BunilA
cu 100 aspri Inca din zilele lui Basarab Voevod cel Ta-
nA. Apoi ei au avut pArA cu Stänislav inaintea Domniei
Mele, iar D-Mea a aflat Ca este a lor clreapth §i lAtrAnA
mo§ie cumpdratd dedemult §i din zile bAtrane Inca din
zilele lui Basarab Voevod cel TAnär. Drept aceea §i D-
Mea le-am dat ca sA le fie mo§ie §i ohabii lor §i fiilor
lor §i nepotilor §i stranepotilor lor §i de cdtre nimeni ne-
clatita dupa zisa D-Mele. lath rnArturii, jup. Barbul Ban
§i jup. PArvul rnarele Vornic, jup. Tudor marele Log.
jup. Danciul Arma§ mare, jup. PArvul (Cornis) jup. Badea
Paharnic, jup. CalotA Vistier, §i Ivan Stolnic, Neagoe
mare Stratornic. S'a scris in ora§ul Bucure§ti, luna No-
ernbre 11 zile, anul 7017 §i Ispravnic Albul Vistier.

* *

23 Decembre 1508 (7017) Bucure§ti 2).


Mihnea VodA confirmd lui Neagul §i fiilor lui stA-

1) Monogratna cu rosu.Pecelea azuta. Nu este semnatura Dornnului.


2) Muzeul Gorjultd, Sec. XVI-lea doc. 35.

www.dacoromanica.ro
61

pAnire in Ursati, Lele§ti §i in muntele Coarnele, de mo-


§tenire §i de cumparaturä.
t Atiimuthi EilaituA II.V MHXUI ROHRO1V1 H PIM RICfr1 3EMAE

srpogAdvilincoil et% RAM ROEROAA. MUT .1;.11MH CUE 110REINklillf

FRAM If 10 ci FHORHMS CdROM M HM £ S 400 RdpE KOnko EC

turoil AEA. ROHM MS a rrapa H fltlaRd I C151-1HHS H A.kAliti8. II

Ildk I 110KSF111 (r1 Ad11 H (13 CT011K4 H W Hdr1 EAIII1 HMS 8 cumilpf
(Cy Kpiair8 I mini m TSH 11111ff W KNME3H11-1 311 rO dalt111. 11

11c1K11 i,d HM E S AhAEII1H (.13 Cf11H 4E1 1101/10RHI1/1 11011E}K MS a


HHd KSIIEHd EIVE lIiH AI1H RAdA ROHROAd CC/ flpHKSI1HE I W 11H-
11fEEMS I H fldKI Ad IIM IC S IIsIEIIJ CEAHlil'k AOLIVER CKC XIIME Cti

lidilTh Aqui 8 RAW-PlitUdi HOMO HOHEM 10 I HOKSEIIIA CC, AORIld 3A

iii denim (nm Aim) Kna,A Ho Ati. H I1dKH noKSiiii W minima Srvkii
Mai HHRS Chi(11E)H)114 ad IlflI. H MIRK Ad KM Ef mamma
Ivo CE 30K1 KOI`HCA I Immo a lif(rok ,4,6; cc) !Immo (El (U) CE;1

Ild tarok AEA. CE1`0911AT U FRMH AdA0X6 tdKO Ad UM I EF RkW-


30111 H RIAVVRE Hal H e1101111M HAl H IDISLIETOM HX II 11ARIISLIE-
TOM 11X 11 miff mitt; I CE W MIX caturr cAlirrk HOMAE d Rh 1111X

III9MMIKd Ad tPkCTI1 HS M HM HX WCTdR1111-1M I H 1111 W Koro-


KI 11E110ThKHORE110 Ilokivi3Aw FRAM. ()BEATE/111E 31(811dii Gdill1Ki I

Uri H IIkplWI RMIIKII ARC111111k. H acsnai Ts40) iioruisET. H Nc8-


EIaII Ad11,114 REMIKH dpi1411111 I H )KSI Xdp RAT CI KdA0Th
RI1CTH140. CAA HEX6111111k. tIRdli CTO;i1111k. trkroe FlOICT(;i1111k. fIlfe Kk
CTO;irpdA KSKSimil nieu,a Atik. lir An Rh .i.kro Asi 1).
Cu mila lui D-zeu Io Mihnea Voevod §i Domn
a toata Tara Rornâneasca fiul lui Vlad Voevod, da Dom-
nia Mea aceasta porunca a Domniei Mele lui Neagu cu

1) Monograma cu rosiu. Nu este semnatura proprie a Domnului. Pc-


cetea mijlocie aplicata.
t lw KAN% RolutoA AMT110 niimo ru KUM SIAM Srpo(tmax'ilicnof). Este pece-
tea lui Vlad Tepes, tatal sau.

www.dacoromanica.ro
64

fii sai pentru ca sa-i fie in Ursati partea lUi veri cka
este, pentruca ii este batrand si dreapta mosie si moste-
fire ; §1 iar a cumparat dela Dan si dela Stoica si dela
Nan un loc de aratura in silistea din Crang pana la acel
locuri aratoare din Curmezi§ cu 370 aspri ; §i iar sh le fie
in Lelesti din 1/7 parte, jumdtate pentruca ii este mosie cum-
parata Inca din zilele lui Vlad Voevod (Calugarul) dela
Pricupie si dela nepotii lui ; si iar sa le fie in Lelesti si-
listea Dobrei cu case din Balta pana in Valceaua Cam-
pului, pentruca a cumparat-o dela Dobra cu 500 aspri
(in zilele lui Vlad Voda ; §i iar a cumparat dela Jitian
in deal un loc de aratura cu gradina cu 60 aspri ; si
iar sa le fie muntele ce se chiarna Coarnele, cat este
partea lor din munte si din sat, iar partea lor. Pentru a-
ceasta si Domnia Mea am dat ca sä le fie mosie si o-
haba lor si fiilor lor si nepotilor lor si stranepotilor lor
si oricarui dintre dansii s'ar intampla moarte mai intai,
mosia sä nu se vanza, ci sa fie celor rämasi si de care
nirneni nezaticnita dupd porunca Domniei Mele. Marturii
jup. Barbul Ban si Parvul marele Vornic §i jup. Tudor
Logofat si jup. Danciul mare Armas §i jup. Harvat Spa-
tar, Calotä Vistier, Badea Paharnic, Ivan Stolnic, Neagoe
Postelnic. S'a scris in orasul de resedinta Bucuresti, luna
Dec. 23 zile, in anul 7017.

Mircea coregent al lui Mihnea I.


( 1508-1510 )

Mircea a fost fiul si coregentul lui Mihnea I si ne-


pot al lui Vlad Tepes. Numele sotiei sale nu este cuno-

www.dacoromanica.ro
65

scut. A avut de flu pe Alexandru care a domnit intre


anii 1569-77.
* *

29 Oct. 1509 (7018), Bord§ti (azi Boro§teni 1).


Mircea Voclä confirmä rn-rii Tismana stäpftnire peste
satul Ceaurii.
t ALIFTHIO HitHEIO Tw Aurprk HOEROA4 FH% 1w MHXHE HOE-

HOAE AfigdP FRAM CII0 HOHEAHiE I FRAM rimiti itioti4crnp8 THC-


AHE pchtiS nrkireTHE Km Awmtvi H4WOH filo I ti ntioAttu
MdpHH CAMiHOE Ertl Sawa H WRS erSitim8 H4CT4HHHK8 ETMS I MO-

ILICTHp8 KHO HCTp4THE H 4KHU{WHM HHOKOM E}KE mig8IptiK HS Cfi'MS


itioHaIrnip8 MHO Ad HM EF LICSimm HSCH H A HSCOM prraponi HOW<
CST FTMS MOHLIICTIVS CP4d H npaea WIIHHA H Amu ElpE W Arai
IINAEAS FIIMH rrepora I Attiptit HOEHOAE. H XOTdil HM EF W AOM
ir PAI 1134E3ff 98yHH4 W HOAOF AOKM I MAE 8 ?IMMO 4 W
I'Srd H0A4 KI1IO1oi. CfrO pdiltH H FHMH MAOX Cri'MS morikrupS I

MHO Ad HM a Hk WIIHHS H Emtvv4s8 H HUH W HOME H(HOTX.KHO-


Rao nop(il I FHMH I1HC TSA01 itoro4SET 8 6opitqi itthyt UJX. Hp,

#1THh I HA`kT gHi 2).

f Cu mila lui D-zeu, Io Mircea Voevod fiul lui Io


Mihnea Voevod, dà Domnia Mea dceastä poruncä a
Domniei Me le sf. rn-ri Tismana, hramul prea curatei
Stäpanei noastre, Näscatoarei de D-zeu §i pururea fe-
cioarei Marii, slávita ei Adormire, §i pärintelui egurnen
povatuitorul sf. m-ri chir Istratie §i prea cinstitilor cü-
lugAri, cari vieluiesc in sf. rn-re, ca sa le fie Ceaurii
toti i cu toate hotal-ele pentrudi sânt sf. rn-ri batrânii

.1) Arh. Stat. M-rea Tism. pach. 37, doc. 2


2) Pecete mica aplicata. Monograma cu rosu Nu este semnatura
proprie a Domnului.
5

www.dacoromanica.ro
66

§i dreapta mo§ie §i mo§tenire Inca din zilele strarno§ului


Domniei Me le, batranul Mircea Voevod ; §i hotar le este :
din jos de unde iese Rugina 1) din Poloaga 2) pana (la
in Jiu §i de aci apa Jiului". Pentru aceasta am dat
§i Domnia Mea sf. rn-ri ca sa-i fie mo§ie i ohaba i
de catre nimeni neclatita dupa zisa Domniei Mele. A
scris Tudor Logofatul in Bora§ti, luna Oct. 29 zile, in
anul 7018.
*
* *

Vlacl al IV-lea eel Tânär


(1510-23 lanuarie 1512 )

Vlad al IV cel Tanar este fiul lui Vlad Voda Ca-


lugarul §i al Eupraxiei Doamna. Sotia sa a fost Anca
Doamna. A avut doi fiii, pe Vlad zis §i Vladula §i pe
Dragomir Calugarul zis in domnie, Vlad, ucis de ate
Mehmed-bey la 25 lanuarie 151. Unii istorici presupun
ca Vlad cel Tanar n'a fost in etate numai de 18 ani ne-
impliniti cand a murit, ci tocmai de 25 ani. A fost deca-
pitat in Bucure§ti, sus in cetate la Mihai Voda sub un par
la 23 lanuarie 1512 §i inmormantat in m-rea Dealului.
*
* *

2 Mai 1510 (7018) Targovi§te 3)


Vlad Voda confirma schimbul, de sate facut intre
m-rea Tismana §i jup. Stoica cu fratii sal.

1) Paraias. 2) PirAias.
3) Arh. St. M-rea Tism. pach. 38, doc 3.

www.dacoromanica.ro
61

t IHAETHO mkiino iw HAM 110HBOA4 H FH1%. EWEN SEMAH


WI/TrpOKAMOHCKOH EHh npikAospdro H HEAHK4r0 RAM HOEKOAE. A4-
HAT FKMH Cii 110111AHTE FKMH CASIS RMH manant3 Oro&iic. c spa-
TirdCH. MOM HM EE S KOOEH I 'impart Ae;i H 110AOKIIHS W KS-
AHLIMi`kCKS WO EE Aputcd;i ETrO MOHdETH9d W THEAAHd I d Ka-
ivr W THEMEHd WHH M CH ,i1,9%)KET KpMEWH IISCH H AEA KS-
3d110fC KdKO CS ApS)KdAH I npii 41111 spaTv PI4iH ()My" 110EROAf.

TilKOrEpE H W czrd lid npeA Ad MMKE K4KO CV VTX.RMHAH I HO-

HO'Lly,f no Arm 61)411 MH PdAVi HOEHME. EN HM EE CTdpd H


[lima W411114 A'kAlitid &MS I diondirrnpti W THEMEIM. GEr0 (10
HAI AiMOX H F114111 IAKO Aa EE CU8 MOMETHQS I 4 CTOHKd 00
OpirritdCH A4 CH AWKIT S K096H LIETNISTH ,d,EA H nonom$ UI
SZAHLIHACKS I KdKO CS KHWE MUNN. H HH W KOrOME HEHOT2MI-

HOREHO no peg &MM. GEM CHEATMiE I 7KVI14f1 Rdp68ii Gdil H HOS-


BSI KpdAERCKI1 H ;HSI-14R Adfigto RMII ARopmik H 5KSHMI BorAdii
KMHKH AOFzisET I xdpedT HHETHrdii. H H`krOE KOMHE. udpd noFTEmi fi
craiituo;i nexdpullik kali man& I EIHE S rpm Tpuomp8 MELO
maid Alin IL KS ArkT AM.
= Cu mila lui D-zeu Io Vlad Voevod §i Domn a
toatä Tara Româneascd fiul prea bunului §i rnarelui Vlad
Voevod, dä Domnia Mea aceastä porunch a D-Mele
slugii D-Mele Stoica cu fratiii säi ca sa le fie in Corbi
114 parte §i jumatate din partea lui Balica ce a tinut sf.
rn-re dela Tismana, iar cAlugarii dela Tismana sa tina
Cdrbe§tii toli §i partea lui Cazan, cum au tinut in zilele
fratelui D-Mele Radul Voevod, aa i de acum inainte
sä tina cum s'a wzat mai de nainte in zilele fratelui
Domniei Me le Radul Voevod, pentruca este bdtrand §i
dreapta mo§ie de mo§tenire sf. rn-ri dela Tismana. Pen-
tru aceasta am dat §i D-Mea pentru ca sa-i fie sf. rn-ri,
iar Stoica cu fratii sai sä tina in Corbi 1I4 parte §i ju-
mdtate din partea lui Balica, cum s'a scris mai sus §i

www.dacoromanica.ro
68

de cAtre nimeni nezätignitä dupa zisa D.-Mele. WA' §i


marturii jup. Barbul Banul §i Parvul Craiove§ti §i jup.
Danciul mare Vornic §i jup. Bogdan mare Logorat, Har-
vat Vistier, Neagoe Comis, Marcea Postelnic, Stanciul
Paharnic, Ivan Stolnic, scris in ora§ul rargovi§te luna
Mai zile 2 in anul 7018.
*
* *

28 Iu lie 1510 (7018) Bucure§ti 1).


Vlad al IV cel Tank (Vladut) confirmä lui Costea
cu frate-sAu Dobromir §i altii stapânire in Prate] 2) de
cumpAräturä dela Radul Comisul §i soacra acestuia Neac§a.
f /11AFTwil gianviti hi) &MA 110E110AA H FM% BLOWN 3EMM

81110H4M(1if1CK011 cii% riwkikonparO H KfAHKLICO K4id 1306110AE Ad-


&IT FROMii CHE FICMEAHHE EtMH KOCT`k H Ch gptITSMS A0E004110
H Cit 41013H. H 94Ayn H C OM (EMS 11) CI% MN I MENA EMS.
H KitH4 HC FH0111 EMS. H Aiwa H Cit GpeITHIAMHCH (MAIN. 11

Fi'kr01. H tIFONSO. H Flag 9dAyn (§ters) CI% 6i11ITHI4MI1F CTAii II


A0Sp0MHii. H IlithAHMHO. H 11`krOBMi H Ch. 601THISMI1F CPA H
CTOFIKd. H Alfa. 14FC0)1C Ad HA CST I UTE(1Z11,fail Ma CZ HhCOM XOTd-
pod' noicSAE EF Cre 10. KOTdii. 11011E}K HS1 K CTdilf W411HE H nOICSUIEHE
W 114,4,10 KOMHE I H W TIICT4418 NiSnatime upkma 3a (§ters) ilsno-
Rai ELM FlpH Ar1H 41414,4,d GdF4pdgel 110EFF0AE. 4 110TOM I 114141HE

Chflpf NNE nova, FIMM11 CItC tid 11Sil. 4 HOMH CS4I1X MS ChF LIECTH-
THMH RONkpil FIO npagAS H HO 34K0ii I MO CS Fid HAET EVE a 11114.1
HOKSIIElid OT TO11311 410AIE 1110 CS KIHHE 11FIC4HH W pa,ar(it KOM1IF
H UT) ThSTAMS 111KUJ4 I EWE iipu Aiin Ainam nacapand HOEKOAE. TO-

1) Proprietate particularA.
2) TAraielul azi este deal si paraias lAnga Balariesti.

www.dacoromanica.ro
69

ropmi HAi Akin H FKOMH MKO Ad HAI Ee 1114t1HHE H likti,X46f


Hai I H ciiogtiAi HK H R11S4ETOM8 HX. H HAIDISLIETOM HX. ii lidpf
KOMS CE W !MX citStorr cAipm 11A)K,4,E. 4 111tHHX 111111,4,4M1Kd I rk4

wke us Ad HIi 4 WCTtliiWal H HH W KOCOME HEHOMKHOBIHO HO


tupti3MS B44t1. OKEATEMIE 7H8114ii BdjlRSi H noiRSA Kpandicial I acS-
Hai AMPILOA HEMIKH 1Kojniiik H manaii gormii A0r4sET H IcHLIT

RHCTHMii. FAME KOMIIC. HRtII CTOAHHii. CEMKil CHArdii. Mdii Irk


HOICTEAHHii 43 HETO AHMk VICE HHCQX Eat turroArpm USKSpE111

44(e 1.1,4 10AHE KU Atik K ATO ola 1).


Cu mila lui D-zeu, Io Vlad Voevod §i Domn a
toatä Tara Romaneasca fiul prea bunului §i marelui Vlad
Voevod, da D-Mea aceastä porunca a D-Mele lui Costea
§i cu frate-sau Dobromir §i cu fiii, §i Radul §i cu fiii
sai §i cu nepotii lui, §i arida §i cu fiii lui §i Liga §i cu
fratii sai Radul §i Neagoe §i Ciucur §i iar Radul (§ters)
cu fratii sai Stan §i Dobromir §i Vladimir §i Negovan
§i cu fratii sai Stan §i Stoica §i Dan pentruca sa le fie
Taratelul tot cu tot hotarul pe unde este hotarul batrân,
pentruca le este mo§ie batrana §i cumparata dela Radul
Comis §i dela soacra-sa jupanita Neac§a cu (§ters) fiorini
inca in zilele lui Basarab Voevod cel Tandr. Apoi au
avut Ora innaintea D-Mele cu Nanul, insä D-Mea am
judecat cu cinstitii boieri dupd dreptate §i dupd lege, ca
s'a aflat ca este a lor cumparata de la ace§ti oameni ce
sant scri§i mai sus dela Radul Comis §i dela soacra-sa
Neac§a Inca in zilele lui Basarab Voevod cel Tanar. Pen-
tru aceea le am dat §i D-Mea ca sa le fie mo§ie §i o-
haba lor §i fiilor lor §i nepotilor lor §i stranepotilor lor ;
§i vericarui dintein§ii s'ar intampla mai intai moarte
partea lui de mo§ie sä nu se vanza, ci sa fie celor rd-

1) Pecetea mica, cazuta. Monograma mica cu ro§u. Nu e semnatura


Domnului.

www.dacoromanica.ro
70

ma§i §i de catre nimeni neclalità dupa. porunca D-Mele.


Märturii : Jup. Barbul §i Parvul Craiove§ti, jup. Danciul
mare Vornic §i jup. Bogdan Log. §i Harvat Vistier, Nea-
goe Comis, Ivan Stolnic, Semca Spätar, Marcea Postelnic.
Eu Patru diac am scris in cetatea de re§edintá Bucure§ti,
luna Iulie 28 zile in anul 7018.

*
* *

22 Aprilie 1511 (7019), Pope§tf 1).


Vlad Voevod confirma m-rii Tismana stapanire peste
satul Ceaurii.
t AineTvio boa° iw 11/1d4 HOHNOAd H FIlls. K%COA 3EMAN 8r-
rporiadvHICKOH en KMIIKAPO 11/1dA HOEROAf. dydHilT FRAM di HOKE-
il'Iillif FRAM I cfbiti8 4iONACT11138 THCM'klif xpartir it Ostivkai Ilirk-
Cf11 I 111FT1kH H 1111+11;idrOC1iOBEINEkli 1141,H HMLIOH brit H nolo
mill I Athiti H NETHOE EA SaliNTE H Oii,8 1111/146118 H spaTitain MN-
1381111HAI li% ETH 11011dETHii NIKO Aa Hifi a qapiti HSCii 1101101Cf fE
I ETOMS itiongTH98 cTap4 H npdta &MU. a noToSt niiiiim I KO-
Mali C% 6pdTird/11 C11 npE,i, FRItin. Ta Cf NtelAOHMllf K4K0 I HM41:0 8
Llf8pi1 eivio Arii da KOA mciiii. ii FRAM HAI ,A,Mox I iii 60/11ki1H

Ad It/1711ET K4K0 HM ee POSH AEA WW-111e1 npaga I H ArkAIlid :1 WHH 11E


MO1'0111 IIMTH Hi; werdii1 iii SdKOlid. a Fli; I M40111 TIN fli 6011'kpH
TOH Af;i Cfl'OMS 41011dCTHp$ I Epe IE crapil H ripma umma rhitiS
41011dETIlp8. H HdHAOWE I TEN iiI Roivkpii lidli0 te xcHA KoTaii CT(19H
Cl'OMS 410114EITI103 110K841 EP X0I'd011Cd;i NkTKO adii C% iil CONktill
I ciropag 11 FIIMI1 AdA0X Cl'OMS MONAETHO Ad M8 IE 11*411H8
11 IIMUXLICS H NA W K01-11Cf tienowatiognio nolpeii FRMH. GR'kflri-
TfAif m8naii sapu8ii gaii, NtSnali np7R8A I stifium ARON-1Hk. Nt8fldll

1) Arh. St. M-rea Tismana. pach. 37 doc. 3.

www.dacoromanica.ro
71

ROPAttii RMIIKII AF100tIHii, MOUT 111141111710. APOE KOMHF. CIMI'd


CI IdTdii, HRdII CTOlIII1k. MilLISA I 1I1fdiIIIrn. 11.10114 rwerfailik IIHC

S noneff, AIN(' ati Mk HZ AT 3i 1).


I KR

Cu mila lui D-zeu, Io Vlad Voevod §i Domn a


toed Tara Romaneasca fiul marelui Vlad Voevod, da
Domnia Mea aceasta porunca a Domniei Mele sf. rn-ri
Tismana, hramul §i locapl prea curatei §i prea bine cu-
vantatei Stapanei noastre Nascatoarei de D-zeu i punt-
rea fecioarei Marii i cinstitei ei Adormiri §i parintelui
egumenul §i fratilor cari vietuesc in sf. rn-re pentruca sa
le fie Ceaurii toti pentruca sunt mo§ie batrana §i dreapta
mo§ie a sf. m-ri. Iar apoi a venit Coman cu fratii sai
innaintea Domniei Me le §i s'au jeluit ca au in Ceauri o
parte insa langa Jiu ; Domnia Mea le am dat 12 boieri
ca sä jure ca este a lor acea parte, mo§ie dreapta §i de
mo§tenire ; iar ei n'au putut jura, ci au ramas de lege ;
insa au dat acei 12 boieri acea parte sf. rn-ri pentruca
este batrana §i dreapta mo§ie sf. rn-ri ; i au aflat acei
12 boieri cd este Jiul hotar batran sf. rn-ri pe unde I-a
hotarat Deatcu Banul cu 12 boieri. Pentru aceasta §i
Domnia Mea am dat sf. rn-ri ca sa-i fie mo§ie §i ohaba
§i de catre nimeni neclatitä dupa cnvantul Domniei Mele.
Marturii : Jup. Barbul Ban, jup. Barbul fost Vornic, jup.
Bogdan mare Vornic, Harvat Vistier, Neagoe Comis,
Semca Spatar, Ivan Stolnic, Danciul Paharnic, Marcea
Postelnic. Scris in Pope§ti, luna Aprilie 22 zile in anul 7019.

* **

28 Noenibre 1511 (7020), Buzdu 2).

1) Monograma cu chinovar. Pecetea aplicata cu ceara rosie, mijlocie


neciteata. SemnItura proprie a Domnului nu se vede.
2) Arh. St. M-rea Tism. pach. 2 doc. 4.

www.dacoromanica.ro
72

Vlad Voda confirmä lui Deatcu cu fiii stäpanire in To-


pe§ti peste 1/2 din partea de rno§ie a unchiului sau Latcu :
t AldeTilo Mid Etto 1w &MA ROEBOAd H FH% RICOH 3EMAIsi Sr-
rpOH4dX1HCKa1 61% REAHK44r0 RAM ROEBOAE. MUT I FRAM ci HO-

ghat& Film)" cnsrs FE4111 A`liTKS C Cii011He MINH MS h.% Ivo-


IISCTHT. MKO 44 I MS a S TOHEfil W AEA SIMS EMS ivki,co HOAO-

RHHS. HOHEM EMS EF CTdcid H *au LUI A`kAHHil I H DIA


FKAlli KHHCE po,AiTterk MH HAM ROEROAE. IMO MS EE WHIM A'k-
AHHd H HpARd. Giro 9447 MS I JO Amox H FRMH MOM MS Ei
KM4-1HH8 H RSUTIKS. HEMS H 60E10A iMS H DISKO/C.1 H IIAKH8-
tiefroni HX. H MINX Hp1MAHKA 44 tyke HR. Ad a tifirrdRWHAi. H
hII W Korom HEHOTM,RHOREIHIO I HO pei Fem. aki 0151140

KLIK K411. KS11411 1191118A Kp44ERcKI. i8iitiii ROPAtlii REAHKH I


AROPHii. 3K811411 XdillidT RHeTHMii. Whold AONISET. CEAKil CFMTdii.
Arm KOMPle HEdii CTOAHriK I CT4ii9HOA IIEX4PIIHk. niriptha HOFTEA-

Mik UHF S TiMr RS3011 Afeu,ii HOR. 141. Ail% 1 HCII9dLUIHi A'kTKO Rdii 1).

Cu mila lui D-zeu lo Vlad Voevod §i Domn a


---=

toata Tara Romaneascd fiul marelui Vlad Voevod, da


D-Mea aceasta porunca a D-Mele slugii D-Mele Deatcu
cu fiii sdi câi D-zeu ii va därui pentruca sa-i fie in To-
pe§ti din partea unchiului sat' Latco jumatate pentruca
ii este batranä §i dreapta mo§ie de mo§tenire, §i am va-
zut D-Mea cartile parintelui meu Vlad Voevod, cum ca
ii este mo§ie de mo§tenire §i dreapra. Pentru aceasta
i-am dat-o §i D-Mea pentruca sa-i fie mo§ie §i ohaba lui
§i fiilor lui §i nepotilor §i stranepotilor lor, §i mo§ia sa
nu se vanza, ci sä fie celor rama§i §i de cdtre nimeni
nezaticnita dupa zisa D-Mele. Marturii : Jup. Barbul Ban,
jup. Parvul al Craiovei, jup. Bogdan mare Vornic, jup.
Harvat Vistier, Oancea Log., Semca Spatar, Neagoe Co-

1) Monograma cu ro§u. Pecetea aplicata, mijlocie, putin citeata.

www.dacoromanica.ro
73

mis, Ivan Stolnic, Stanciul Paharnic, Mircea Postelnic.


Scris in targul Buzäu, luna Noembre 28 zile, Ispravnic
Deatco Ban.

8 lanuarie 1512 (7020) Targovi§te 1).

Vlad Vodä confirmä rn-rii Tismana stäpanire peste


partea din Tope§ti, &mita de La lcu.
miaow/4 1IN RI14 ECOHBOAd H 1W. HKCON 3fM/11ii

WIIIVOIM1Xii11CKOEI I elik tykAosparo H HEM1K(11'0 HAM HOHHOAE. M-


U T imusi Cif 110REAIIIE I 1li441i xpdAt8ati H 01311Pli/11.1 111111101141H

H rirktievkii 1111.1i6N110CAOHEI1IN'kH
11 HAANN,E HM11011 Hii,11. F111610

Arkli A10iH H CiI4RHOH EU SCHEI1h I moruirrHO Ilti11llI,dMII THCAlid


H WIJ,S EPAtta Kyo eliwpdTTE J H HRCE/ii gparriam riVHE Ni1111SlpHX
1W. eT010 WEHT`kitkl TON. NIKO I Ad Hifi Ei 'PO11E1111111 RUA 1110 a

tiliX 11011/10)KHA ild11,K0 &MS MOlidICTIVS 1104011HH8 tipit Ai1I4 lipdTd


THMH nommord pdAyna HOHHO,dE I d Apra 110AORIIIIS gio a SIM
taT4RHA A411,1C0 etisCH yamitS AoKni sbi.wr I dill AiS pmynk; mit wii
m WHMIt1SET cciAl CHOW 110A0111111S. d 110 miipTH I 418 EmS pa-
AVS dKO MS CI CZASLIHT Ii 41$ MS paminv cApTh H HEWeTMIET
I 1111 EAHO AETO W 11E11. d TOPAd Ad li H A(181'd 11010HIMS 1110 fe
IHi WeTd1311A H AdA H IiptinoacHA eToMS nioudyrtipS W A411,K0 CI.

KMTHOM J moropmi E 1101,10)KEii Ha MO CI'MS MOUCTHpS W


/144K0 H W I Clic% EMS W pdAyA MHO Ad fe IKCTKlIkIM 11110KOM.

HZ 1111111S d 11HA Ad a 117 1341110E HSCH0M1111dIliE. Giro pATAI HM


4d40X H FRAM riwS inoriarrnpS I H Wii,S aMEHS (H HHHM spa)-
Ti4M. NIKO Ad 11M ie 117M/NHI1S H 1154X1:1HIS H HH W I !corm HE-
110TSHH0HE1iH0 110 peg FHMH HHO wke. ClirkATEME )K8Ildli I 110rAdO

1) Arh. St. M-rea Tism. pach. 2, doc. 4.

www.dacoromanica.ro
74

tifitHKH AllOtilia. }148114ii 1dii110 fliMICI./146. }K$11411 OATH() gdii.


;KS ildh W1itI4 noroitirr. I ;Marl viimur HHETHI40. }KS HA MN lid
CHATdp. 114 1itOT KOMPle. craiimei rup(iimii. nail I cToltiiik. maiivii
HOCTENHHR H 43 pkorinciliimaro cini. iate HdMICA( 13% I HACTOAHH

"'HA Tp%l'OHH4.1. MELO riii. h 4116 HAT AK 1).


Cu mila lui D-zeu Io Vlad Voevod §i Domn a
toata Tara Romaneasca fiul prea bunului i marelui Vlad
Voevod, da D-Mea aceasta porunca a D-Mele hramului
§i locaplui prea sf. §i prea curatei §i prea binecuvan-
tatei stapanei noastre Nascatoarei de D-zeu §i pururea
fecioarei Marii §i slävitei ei Adormiri, rn-rii ce se chiama
Tismana §i par. egu men chir Eustratie §i tutulor fratilor
ce vietuesc in acest sf. laca§ pentruca sa le fie Tope§ti
toti ce a fost däruit Latcu sf. rn-ri jumatate in zilele fra-
telui D-Mele rap. Radul Voevod, iar alta parte ce a fost
läsat-o Latcu fiului sdu Radul pand cand va fi fiul sau
Radul viu el sali stapaneasca singur jumatatea sa ; iar
dupa moartea fiului sail Radul, dacd i se va intamplà
fiului sail Radul moarte §i nu va rämane nici un copil
de la el, atunci sä fie sf. rn-ri §i cealalta jurnatate ce a
fost läsata §i data i adaogata de Latco cu juramant.
Pentru aceea este dat tot satul sf. rn-ri de catre Latco
§i de catre fiul sail Radul, pentruca sa fie d-zee§tilor ca-
lugari spre hrana, iar lor spre ve§nica pomenire. Pentru
aceasta le-am dat §i D-Mea, sf. rn-ri §i parintelui egu-
men §i celorlalli frati, ca sa le fie moie §i ohaba §i de ca-
tre nimeni nezatdcnita dupa zisa D-Mele, intealt chip sa
nu fie. Marturii : Jup. Bogdan mare Vornic, jup. Dan-
ciul Parcdlab, jup. Deatcu Ban, jup. Oancea Log., jup.
Harvat Vistier, jup. Semca Spatar, Calota Comis, Stan-,

1) Monograma cu rosu. Pecetea aplicatä in fatä, cAzuta. Nu este sem-


natura proprie a Domnului.

www.dacoromanica.ro
75

ciul Paharnic, Ivan Stolnic, Marcea Postelnic si eu Sin


scriitorul, carele am scris in orasul de resedinta Tdrgo-
viste luna Ianuarie 8 zile, in anul 7020.

*
* *

Neagoe-VoclA.
(1512-15 Sept. 1521)

Neagoe Vodd este fiul lui Basarab cel Tdriar si al


Neagai sora Craiovestilor, nepot al lui Basarab Vodd
mort innainte de Sept. 1478 si strdnepot al lui Dan Vodd
al II-lea. Tatal sau Basarab cel Tândr dupe cum am vd-
zut a fost ucis la Glogova in Mehedinti la 1482. Nea-
goe a avut de solie pe Despina Doamna si 7 fii : Ion, Pe-
tru, Teodosie, Stana, Ruxanda, Ivana si Anghelina. Nea-
goe era Domn evlavios si plin de iubire pentru artd.
Cea mai strdlucitd probd despre aceasta este Argesul,
necropola neamului sau. Ion, Petru §i Anghelina au mu-
rit de mici innainte de a se termina biserica dela Arges,
unde au fost inmormântati. Teodosie fiind Inca copil a
fost dus la Constantinopole, unde a murit innainte de
1526 §i a fost inmormântat la Patriarhie, pe care Nea-
goe Vodd, in viatd, o invelise din nou si ii mai addo-
gase cdteva chilii.
Pe o icoand duioasd este infdtisatd Despina Doamna
cu trupul fiului sdu Teodosie mort, pe brate. Stana s'a
mdritat cu Stefanita Vodd, Domnul Moldovei si s'a in-
mormântat la Arge§ in 8 Febr. 1531, dupd ce se au-
gdrise sub numele de monahia Sofronia. Ruxanda s'a
máritat dupd Radu Vodd dela Afumati si apoi cu Ba-
sarab Pretendentul. Doamna Despina a murit bdtrând la

www.dacoromanica.ro
76

Sibiu §i s'a inmormántat in Arge§, dupd ce se caluga-


rise sub numele de monahia Platonida.

14 Decemvre 1514 (7023), Bucure0 1).


Ncagoe Vocia", in urma cercetärii Banului Deatcu
cu 12 boieri, dã dreptate rn-rii Vi§ina in judecata ce a
avut pentru mo§ia cu Burnbe§tii i cu Porcenii.
t IligTHWA IPKHWM I1, RdCtKi KOIKOM 7 T.Iih RhC011

BMIM SrpoimaXacitoil enk Ed CdpdGe1 KOEKOAE I MIAT 'PRAM) CAE no-


KENknill hinif xodm H CURHTEMO 11}KE HI& CNA '1'911,E H161413AEM141d

H 71111RIELIIIR Klt CII MECTO Hd111111,dhliar0 0'0418 maw ThoS 1111C1111d.

H narrdEnnr8 I ErSMEHS 1'011r011HE Cit RIICES1 IdT1i1dS1 E}KE Cti XF1'


11 3101111%11111:1 Kit cl'oe MECTO. MKO M HR I CST UII H Ch1111111-

ROM. H C11 KItCOM NOT4110/1:1 HOKSAE fe RNA nwo 11111 111111 Ann

nuiptu 1101ROAE I a 110TOM 11,11dXS C8141111111 KdilSr 150 GSMKEWHA

H CItC 110"111171 d FKMH ChM 110CMIA LlaTHT I KMIFTEMli ATKO


Kai 11 Che tlE()THTomS 11paHHT1/110 FRAM Hallat CTEIIII1101 REMIKH
1109Tdii I H mSnaii ATOE C114Td1 H CItC IjITH Bo &lion qui CST KHAN
MWEMII1H 110 WK0/10 IIdHMI son.koim I KAMM ri pdAlin chontlii
H sSalcapa H rrenaii W. Koval H Aiii W KSIIIliljJ H KS3ASr4li W
11104Sphil'k1111. H Rhdraii I W Aphrordii H 4111 W pommuffi 11 mai

II XI" W KItMI1I. H AdiitnoA W IdWH 11 ili1114T. TA ii )(mull


nark &nun I TA a nauit'A cnion XOTdilE W iiiU MVIE 1301110A1

kit noogenn H W KS/MEW. H 110CTMD1WE )(wrap eke mix I Mile no-


KSAt a KO Crrdt10 NOTdp. not WIlilfIKHS11,h AO HOM IiiI0 AO yt-
IISHE MHA0Egd. H ,40TSId [MAHE primp S nairk WORM& H !Mk
I

W 110c1AH0K8 cTodno XOTdil KdMEIld 1110 le W rnagS Aormisii W

1) Arh. Stat. M-rea Tismana pach. 82 doc. 2.

www.dacoromanica.ro
77

AOM. H W I TSII rinatopeA H 4SH4H41E 110 /101,110 room. H cmSpene


CkC nepellione H CKC 13kCE41 riM10(1E. TM)J7 Hifi 44ko,c H IK41H I

rdKO A4 HAI CST Rmuthie H tbvise H W HOKOMMIME cl'0,148 410114-

CTHilS HE110T7a(11013EH0 110 Op HsiviS hia(imi) I


CE eE CIIEATFAHE HCS-

Hai gaps8A 11EAHKII Rai H msnaii K4AOP mac ,AK0IJ11K H RSiIdii


wear REMIKH AOPOilsEr I H ;lanai p4A11,1 C114T4 p H Rndii VIA13/1
MHO. H mSnaii martiri flEV111HHic H manaii RHTHt4ii CTONHHii. H
Nal Mil I 9,14114 H CT90E HEAHRH H0CTEM1110 H 43 Il(TO AHUIR (X
H4LIEWNIX Eh 114CTOA rpm ESKSIpeip. map AHKEM. Xi AHK Kk NkT
TEK8414 W 444414 AKr 1).
= Cu mila lui D-zeu, Io Basarab Voevod §i Domn
a toata Tara Româneascd, fiul lui Basarab Voevod, (Id
Domnia Mea aceasta porunca a Dornniei Me le hrarnului
§i lacaplui .sfintei §i nedespartitei Treimi §i vietuitorilor
in sf. loc ce se chiamd sf. rn-re Vi§ina §i povaluitorului
egumen Gregorie cu toti fratii cari Intru Cristos vietu-
esc in sf. laca§, pentru ca sa le fie mo§ie §i cu gradini
§i cu toate hotarele pe unde au fost bMrane Inca din
zilele lui Mircea Voevod 2).
Dupa aceia au avut calugärii pard cu Bumbe§tii §i
cu Porcenii, iar Domnia Mea am trimis pe cinstitul
boier Deatcu Banul §i cu cinstitul dregator al Dom-
niei Me le, jup. Stanciul mare Portar §i jup. Neagoe Spa-
tar §i cu 12 boieri ce au fost megia§i peimprejur, a-
nume boierii : Balota §i Radul din Barle§ti §i Bumbara §i
Stefan din Corbi §i Dan din Jupane§ti §i Buzdugan din
Sofraceni §i Valsan din Dragoiani §i Dan din Romane§ti
§i Stan §i Hranitul din Bäle§ti §i Danciul din Ia§i §i Fiiat,
§i au mers pe mo§ie §i au gäsit batrânele hotare din zi-

I) Pecetea cazuta. Monograma cu chinovar. Semnatura proprie a


Domnului nu este.
2) 1386-1418.

www.dacoromanica.ro
8

tele lui Mircea Voevod din Porceni §i din Bumbe§ti i


au pus hotar cu sufletele lor pe unde au fost hotarui
batran : pe Obrejiuta pand in apa Jiului la Genunea lui
Miloie, §i de aci cade hotarul in Valea lui Serbu, §i iar
din laturea Porcenilor hotar piatra care este din capul
luncii din vale, §i de aci plaiurile §i luncile pe Jiu in
sus, §i sadurile cu gradini §i cu toate plaiurile. Pentru
aceea le-am dat §i Domnia Mea ca sA le fie mo§ie §i
ohabä §i de intärire sf. rn-ri neclätitä dupA porunca Dom-
niei (Mele). Iatä sunt m-rii: Jupan Barbul mare Ban §i
jup. Calotä mare Vornic §i jup. Harvat mare Log. §i
jup. Radul Sphtar §i jup. Hamza Comis §i jup. Draghici
Pah §i jup. Jitian Stolnic §i jup. Radul §i Stroe mari
Postelnici i eu Petru Diiacul carele am scris in ora§ul
de re§edinta Bucure§ti, luna Dec. 14 zile in anul curgd-
tor dela Adam 7023.

:1: 4:

19 lulie 1517 (7025), Pite§ti 1)


Neagoe Vodd confirmd lui Draica cu fiii stApanire
in Gro§ani de cumpAraturä.
t ALwviio Riiii10 7W 6/14/16 HOEKOM H FIAK HICOH 36/11411

wyrrilogitaxincRou CUb Anothwo H 13f1111Kare) Edell/168 HOEHOM. Ati-


KAT FliA1H CII0 HOKEMIIHE FRAM ApatiKa H C7 I C1101311F Kape Komitim
Hifi ilk flpH118CTHT CeK0 M al a 8 rpowaii Ail-i-iik nod-um HO--

K81111 ti/ rpO3.1z if CC/ ThElICEP'o CH iltlAytt TOMOHEil H W miptiii spin,


poard 34 4KE dellpii I H FIIMH HX flç3OETH Roil. ciro pmi HA
WOK H F11/11H 111KOM 0,4 HA tE BlitUHHHX H KRAUX/Ifi Hai roi xo-
TapoSt C1 C111111 RH8KOU H 119AHH8HETO/ii HAI H Kelpf KoM8 CE (0

1) Arh. St. M-rea Tismana pach. 13 doc. 2 (Sect. ist.).

www.dacoromanica.ro
70

HtlX C11/18L1HT I CM1liTlt 4 Rk HHX fIrkAdr1Hli4 Ad Irke 118 Ad ee


taTarnninAi 11 HH W KOPOIC 116110TKHOREHO no peii FHMH. GBEA-
TEA }1{8f14il 6460 Ia1I H 811dii WW1` I 4100111k CI acSadu Kap-
KAT /101'04SET H i1,841111118 1111CTildii H paiwn cnaTaii. marnti IIIV10-
Ha. KHTII1i CTOAIIHri. X4r1134 KOMI1e. EdA'k 11 trkroe REAHU,H CTI3dfrofi-
H1111,14. H 43 HNC nunix 8 111111111 iliell,d 10;i ,Cci Ali HAT AKE. 11
41d110/111 HOOTtlii 1).

Cu mila lui D-zeu, Io Basarab Voevod i Domn


a toatA Tara Româneascd fiul bunului §i marelui Basarab
Voevod, dA Domnia Mea aceastä porunca a Domniei
Me le lui Draica §i cu fiii, vericati Ii va därui D-zeu,
pentru ca sA le fie in Gro§ani 5 teie (funii) pentruca' le
a cumpArat dela Groza §i dela nepotu-sAu Radul al To-
monei §i dela Mare fratele lui Groza cu 925 aspri §i
Domnia Mea le a iertat darea de cal. Pentru aceasta le
am dat §i Domnia Mea pentru ca sA le fie mo§ie §i o-
habA lor hotarul de sus §i fiilor nepotilor §i stranepoli-
lor lor §i oricArui dintre dân§ii s'ar intAmpla moarte
mo§ia sä nu se vanzA, ci sa fie celor rArna§i i de a-
te nimeni neclAtitä dupà porunca Domniei Me le. Mar-
turii : jup. Barbul Ban §i jup. Calot Vornic §i jup. Har..
vat Log. §i Dumitru Vistier §i Radul Spatar §i Draghici
Pah. Jitian Stolnic, Hamza Comis, Badea §i Neagoe mari
Stratornici, §i eu carele am scris in Pite§ti luna Iulie 19
zile in anul 7025, §i Manole portar.

*
:1: *

30 Aprilie 1521 (7029), Targovi§te 2).

1) Monograma cu chinovar. Pecete mijlocie aplicata, necitestA. Nu e


semnAtura proprie a Domnului.
2) Muzeul Gorjului. Sec. XVI-Iea doc. 4,

www.dacoromanica.ro
80

Neagoe Vodd confirmä lui Semen cu fratii si ne-


potu-sdu Oprea, lui Stanciul, lui Taba i lui Cräciun mo-
sie in Corcolati, lui Filip cu fiii säi n Alexeni i lui Stan-
ciul in Stänesti.
t Ake Tit0 R;k1E10 iW 611Cd(pa)n4 R0ER044 H HK RC0H 3EMAH
WliTIVORMXHCKOH CFi 110406pdr0 Rde114111 ROHRO4E. 111411 FRAM

C110 11013'kMHTE FRAM CEME11 CR, I4h1 'NISI CH CTdifi I H arum H MH-
X$;"1 ti RUSKS Ehl$ 05110i A a, mix clioufici 14;tii. MA% Ad HAI (a)
s KOiK0Mi I1M W HHHOrtidA. 11011E)K 10 110K$11H61 W yinrk ad
de. I a ,iSnw IIOK8flhi W 4411 34 11 de. u nak 44 Ee ZISHA1111 Ch

CHOROA NM S &Widen k HMI 110HE}K HX K$1111 zistidat W AO}Kd H


W TKSt. W eiqF J
H W ;14$,Kd 3d OK de. H 04k Ad a CT411-
1110;10k $ KOOKOAdii, Nil difeTO W RHt1011/44. 11011E3K i+S K$1111X W

11411 H W 4411 34 ill de. H nak I Ad EF CTd1P1104011 4111.1 1111k S

K0OK0114, 8 1141ET W ILINk C'I'dli$A0ii AO iiaNk pontuiok 110111}K 10

110K811ii W 1,1HI1Pk 3d iill de. 114k Ad a 1 CT4111110A0ii g CTUIIJ


14H4 ;111H44E 11011E5K tO jUEIIH1I czF C1TOKOE H Me CTdiiilt0A (stricat)
CTdiit110;i MAE HUM aatidAi 4111144E 1M40 W RHHOIPHA. a noroSi
tO 11MTH rraiiHIGA W BOITIEMCH W 19%4101i c it1 TdRd H LT <Pal
11 W R01;4d1i H W ROHKO CC iK6 de. CI up.kminuca 44 wke I A

Ad a crdFiqIo1 S KOK0441i, 4H11 U0 W zisdAuf W HHk 110HEiit CO

arm W 4411 34 A de. H nak 44 AiS I S HERST$11% iAHii HMI


HOHE/11 K$1111 W (stricat) I ad Ai de. H Ad M$ Ee $ KOFTd PAM'S-

AOk HON W zsaitu 11011E7K K$11H W T044fii ad ;if 4E. H 44 44$ le


iAHii mik 8 CEM Ild K$K10 11 W (stricat) I 11011V7K I K$11H W LIAT4
yH1.1011400 34 A de. dAH 44 14414T HdA CIE T1i, IIHKI CTdiiLHOI CV
KNITIat CH. H flak Ad a t-Tdiiwnii H T4I1IK H KilVII0H0R I $ Key.
Konai, S CEA0 W IKS lid 110410 1101417K f HOKS11141 W CTOHK4 ad
;IS de. H 1141i a 1.1111.1Ek H nwrpoil H CTOIIKEk 4Ij undAynok CK
Himeji I KSII1IIIJ W s1ciT8 EMS &Wird ad fit de. H P114111 444061
e de. GEF'0 144I HçI (4d40X) H FRAM MA Ad HAI Ee RhWiiHX.

www.dacoromanica.ro
81

II akiiixdii hUM H CHOREA tIM KH811:0A1 H flpfillatIETOAl Ht H tIM


Koroik HflIOT%iiHOREHO HO Opusnao FRAM CREMTMTE ?KSIId11 nom
Edil H N<SHali XdKáT n *Sufi Sriek I Ai11I1. H ASAIWITS Rae-
Tiraii H 1 CHMO H N11 HEVOIlltii. H MIATICd KOittlfe. H

:KIITIMCI CTO;i1HIR H [Ara H 4di l'110;i HOFTEMIllik HF. CTOHKa CSAT-

TEA I UHF S 1)1%r011111i1 ilfeHtd anillait ;i ript 11/11iT AKA 1).


Cu mila lui D-zeu Io Basarab Voevod i Dornn
a toatd Tara Româneascd, fiul prea bunului Basarab Vo-
evod dã Domnia Mea aceastd poruncd a Domniei Mele
lui Semen cu fratii sdi Stan si Lupsd i Mihul i ne-
potului sdu Oprea cu fiii lor, pentru ca sä le fie in Cor-
colati plaiu de vie pentrucd 1-au cumpdrat dela Gigea cu
310 aspri, iar Lupsd a cumpärat dela Dan cu 80 aspri;
si iar sd-i fie lui Filip cu fiii lui in Alixeni cloud locuri
de ardturd pentrucd le a cumpdrat Filip dela Loja si dela
Turcul dela Berciu si dela Muja cu 120 aspri ; i iar sa-i
fie ui Stanciul in Corcolati un loc de vie, pentrucd 1-a
curnpdrat dela Nan si dela Dan cu 85 aspri, i iar sd-i
fie lui Stanciul un loc de ardturd in Corcolati la Peret
din Valea-lui-Stan pand in Valea-lui Roman pentrucd le-a
cumpdrat dela Gigea cu 180 aspri ; iar sa-i fie lui Stan-
ciul in Stdnesti o livade pentrucd a schimbat-o cu Itovoe
si cu Stanciul (stricat), Stanciul le a dat pentru livadie,
plaiu de vie ; iar, apoi, a plätit-o Stanciul dela fratii sdi
dela Crdciun 5i dela Taba si dela Stan si dela Bogdan
si dela Voicu cu 125 aspri 2) si sd nu se vanza. Si sa-i
fie lui Stanciu in Corcolati ' 2 de falce de loc de ara-
turd pentrucd a cumparat-o dela Dan cu 60 aspri, i iar
sa-i fie la Necdturd un loc de araturd pentrucd 1-a cum-

1) Monograma mica cu ro§u. Nu este semnMura proprie a Domnului


Pecetea cAzutft.
2) Pentru a fi toti fratii stApftni pe acea livadie.
6

www.dacoromanica.ro
82

parat dela (stricat) cu 40 aspri, §i sa-i fie in Coasta.


Glogului 1/2 de falce pentruca a cumparat-o dela Toader
cu 35 aspri, §i sa-i fie un loc de araturd in sat la casa
§i dela (stricat) pentruca a cumparat-o dela ceata Gigio-
ilor cu 60 aspri ; insa sa alba (stapanire) peste aceste 4
locuri de aratura Stanciul cu fratii sal ; §i iar sa-i fie lui
Stanciul §i Tabei §i lui Craciun in Corcolati in sat din
rau la camp pentruca a cumparat dela Stoica cu 500
aspri ; §i iar sa-i fie lui Gigea §i lui Patru §i Stoical
toata partea lui Vladul pentruca au cumparat-o dela fra-
tele lui Vladul cu 300 aspri §i au dat Domniei Mele 200
aspri. Pentru aceasta le am dat §i Domnia Mea ca sä
le fie lor mo§ie §i ohaba lor §i fiilor lor §i nepotilor §i
stranepotilor lor §i de catre nirneni neclatita dupa po-
runca Dornniei Mele. Märturii : jupan Preda Ban §i jup.
Harvat Log. §i jup. Udrea Vornic §i Durnitru Vistier §i
Hamza Spatar §i Draghici Paharnic §i Badica Comis §i
Jitian Stolnic §i Neagoe §i Danciul Postelnici, Ispravnic
Stoica judecatorul. S'a scris in Targovi§te luna Apri-
lie 30 zile in anul 7029.

4 Iulie 1521 (7029), Targovite. 1)

Neagoe Vodd Basarab confirrna lui Mircea i fra-


tilor lui stapanire peste ni§te curnparaturi in Bale§ti (sat
disparut), in Florile-Albe §i in Poeni (azi Poienarii).
1- Cu mila lui Dumnezeu lo Basarab Voevod, Domnii
a toata Tara Rornaneascd, feeorul marelui §i prea bunu-
lui Basarab Voevod, dat-am Domniia Mea aeastä po-

1) Muzeul Gorjului. Sec. al XV1-lea, doc. 47. (traducere veche).

www.dacoromanica.ro
83

flinch a Dornniei Meale Mircii cu fratii lui, Dan si Stan


si 5erban si dupd dânsii fiilor lor, precum le-am dat Ba-
lestii jumdtate si iar un plai Florile-Albe, hotaru(1) din
sus, care es cu socol din rau, incoace cdtre 5drbu si de
aciia cdtre Sdrbesti, care 1-am dat ca niste dreapte hotard;
si iar am dat Mircii cu fratilor sdi si freorilor lor la Po-
eni din partea Nanciului si a fratini-sdu Vdicului dinteo
funie jumdtate ce iaste de cdtre arligei aleasä si impie-
tritd, ce au fost hotdrat(d) cu arligei(i) pe unde au fost
hotarul cel bdtrân si din Cernddie in rdul Cerndzoarei si
deacolo in vadul Vdii-mari drept la camp in Grohot la
capul de la deal si deacolo in capul Rogozului dela deal
precum au curnpdrat Mircea cu fratii sal dela Nanciul i
dela frate-sdu Valcul drept aspri 1400 si Domnii Meale
me-au dat un cal, pentru aceaia le-am dat si Domnia
Mea lor ca sä le fie ocine, ca sä le fie ocine ohabnice
lor si fia"orilor lor si nepotilor si strdnepotilor lor de ni-
minea nezdticnite dupd zisa Domnii Meale si cdruia din-
teinsii rnai nainte li sä va intampla moarte, acelalalt sä
nu aibd voe a vinde nimdnui dup(d) zisa Dornniei Meale.
Mdrturii: Pan Freda vel Ban, pan Udrea vel Vornic,
pan Harvat vel Logofetu, pan Dumitru vel Vist, i Hamza
Spat(ar) i Jitian Stolnic i Draghi6 Pah. i Badea Cornis,
Neagoe i Stanild vel Post, si am scris eu Radul al Lu-
pului in scaunu(1) Thrgovistei, mesela (luna) lul(ie) 4 dni
(zile) 1(ea)t (anul) 7029.
$i s'au "'scris a6ast(d) copie la Ap(rilie) 12 dni
(zile) 1762.
Dionisie arh. igum, Hurez.
Gherasie ig(u)m H(urez).

www.dacoromanica.ro
84

Vladislav-Vocla. III-lea.
(Apr. 1523D-bre 1525).

Vladislav Vodd este fiul lui Vladislav Pretendentul,


care n'a domnit. Sotia sa a fost Anna Doamna. Ca ur-
ma§ a avut pe fiul sdu Moisi-Vodd. Intorcandu-se dela
Constantinopole a venit in pdrtile Mehedintului, unde-1
ucise in Decembrie 1525 Banul Parvul Craioveanul.

10 Iunie 1525 (7033) Bucure§ti 1).

Vladislav Vodd confirmd lui Dragomir cu fratii, lui


Slavciul, Stanciul cu fratii, Maniul cu fratii §i cu fiii lor
stdpanire in Pe§tipnii de sus, muntele Gernenele §i Gru-
iul Teplui §i nite vii.
-I- illnirrito fliklE10 Ilk KAMICAdii 110EKO,4d H Nis IMCOH SEMAII

OVITOOKMIXIHCK011 Ciik Ilp.kAOGNIPO H IIEMIKVO KAMICAdii ROEHOAE.

Ad Bd'I' FRAIN CIE l DOKE/AWE FRAIN ApdrOAIIIii H Ch WPM Aiii Clf.

H CAMiLlION. H Craii,110,1 11 Ch RH TdAi CH. H maHEOA Ch upSract1 H


Clx 1111X Cii0K11. MUTE Htii fib fylIfISIICTHT. MKOM AA HAI a 11E111H-
HIMII'l CU r001111. 11 EAHii nikuitiii EME r;iETCA% 1,1EMEWkAi H rp8loii
'Amok. flOHE)K MS c8T MIMI CTiii1H H rimi II tbglifillE 11 AEA11-

1111E. a HOTOSi HAI41IE ApdrOAIllii. H CAdilL110;i H CTIiiii114 H Mdfit0;i


CM INIIIE CO RdhK8;i H Ch LIETOA CII pag CIE alum EIHCMk1 II linlif-
1111a. d Aparonulii H Ch ApS3l1etthi tITO cST RIIIIIE peihni. CVHI'l Bd-
KAllil Me ;iA 2) gonkm. ElflEM aialirSocatil HI MIA. KdKO a npa-

1) Muzeul Gorjului Sec. XVI-Iea doc. 5.


2) Probabil eroare in loc de: KA.

www.dacoromanica.ro
85

gLi II H 4E411114 &Mild Aparomlipoii ii gET0Ai EMS d BAK RSA H Ck


gET0iii EMS iuCT.IIIIE U/' adKOlIcl IItHH KdKOKEKi darlq Ad He 114149'

II Ili; Aparodmii H Clx LIET0iii EMS Ad CH tbilAdAdET WIIHHd. H 44


MS EF CTdir1102.1 AOBIIE C0' K4MEli AS1ISA0ii MICE MS EF .nodithid (13

dm.k H Ct3 II 4parol7o ad fj auim. H Ad MS EF ANWOMHO 40311

114410A l'80010St. 11011E}K 10 110a1H Aparoitulii W /MIKA ad


dawn. H ad pa,a,i 111 ItHE41411111E E}KE CTE HM41Ii CC/ CI% Ad Hit IlpEA BEKE RH-
At41411111i Ad HE IIMATi ROHM( ECT Sqtiuugtu miirgs H ad M1TgS. Toro
HAI TH HAKKO II H Ch (IETOM TEE Ad CE capSEfil w Aparomiqi H W
HErOlid tIETd. Epe 4E111 340 WOCI10 HM W FE14111. GfrO (MAI HAI
AdA0X II f`KAili 4ildr0A1110 H Clt (IETOSI EMS II EN4 EF 5fnui rm 14114
MIMIC Ad HA EF 111% WHIMS H RLtSXdi IIHAI II FNMA IIAi H RHO-
Kai H ripeluttOirrodt HH. 11 IMMIX Hi% AdAIIKE 44 IrkF Kit Auk 4
a 44 EF II
VCPLikWHM H 1111 W KOrO}K HffloT1YJc11H0rWI 110 pEii

FKAIII. GREATema 51{811.1ii acHrorall81 Hem& 4130OHHR. H 0551311 454-


rdli REM& A0r021sT. H KMIOT 1114F1'HI1ii II H CTdii CWT. H H'krOE
KOMIIF. H I k?R0I'E KA10410. H Vaud 110fiTdii. H lierpS Hex. EE roilivk
418114111. H IIET9HAid1 H MIAMO BEAHii, Hall/111111k H. Ant) SA HE-
X401111k II H 18 CTOrdii FIHC4X CA0H0SCT90HTEA 13Z IIdCTO;IrildA KS-
KNE111 FM A141 1011. 1 All 11/11iT it5M1 1).

Cu mila lui D-zeu, Jo Vladislav Voevod §i Domn


a toata' Tara Rornaneascd fiul prea bunului §i marelui
Vladislav Voevod, dä Domnia Mea aceastä poruncd a
Domniei Me le lui Dragomir §i cu fratii sal §i lui Slav-
ciul §i lui Stanciul §i cu fratii sal i lui Maniul §1 cu
fratii sai §i cu fiii lor, CO le va da D-zeu, pentruca sä
le fie Pe§ti§anii de sus §i un plaiu ce se chiamd Gerne-
nile §i Gruiul Te§ului pentrucd leau fost bdtrane §i drepte
mo§ii §i mo§teniri. Iar, dupd aceia, au avut Dragomir §i

1) Monograma mica cu rosu. Pecete mijlocie, cazuta. Nu este semna-


tura proprie a Domnului.

www.dacoromanica.ro
86

Slavciul §i Stanciul §i Maniul para cu Valcul §i cu ceata


lui pentru aceasta mai sus scrisa mo§ie, iar Dragomir §i
'cu ceilalti ce sunt mai sus zi§i, au jurat cu 24 boeri §i
Inca au marturisit 12 sate cumca este dreapta §i mo§ie
de mo§tenire a lui Dragomir §i a cetei lui, iar Valcul §i
cu ceata lui au ramas de legea Domniei Mele ca nici
un amestec sä nu aiba, ci Dragomir §i cu ceata lui sa-§i
stapaneasca mo§ia. Si sa-i fie lui Stanciu vie din piatra
Lupului pentruca a cumparat-o dela Manea §i dela Dra-
goiu cu 300 aspri. Si sa-i fie lui Dragomir vie din pla-
iul Gurenilor, pentruca a cumparat-o Dragomir dela Lu-
pul cu 300 aspri. Si pentru vrajma§ia ce ati avut, de
acum inainte nicio vrajrna§ie sa nu mai aveti pentruca
ati fäcut moarte pentru moarte. Pentru aceia, tu Valcule
§i cu ceata ta sa te fere§ti de Dragomir §i de ceata lui,
pentruca vei avea rea urgie dela Domnia Mea. Pentru
aceasta le-am dat §i Domnia Mea lui Dragomir §i cu
ceata lui, ce este mai sus scrisa pentruca sa le fie mo-
§ie §i ohaba lor §i fiilor lor §i nepotilor lor §i stranepo-
tilor §i de vanzare sa nu fie in veci, ci sa fie celor it-
ma§i §i de catre nimeni nezaticnita dupd cuvantul Domniei
Mele. Märturii : jupan Jigoianul mare Vornic §i jup Dra-
gan mare Logofat, §i Capot Vistier §i Stan Spatar §i
Neagoe Comis §i Varjoga Clucer §i Harnza Portar §i
Petru Paharnic §i Gontea Arma§ §i Petriman §i Malaiu
mari Postelnici. Ispr. Dobrul Paharnic §1 eu Stoian Logo-
fatul am scris in ora§ul de re§edinta Bucure§ti in luna
Iunie 10 zile in anul 7033.

www.dacoromanica.ro
87

Radul V de la Afumati eel Tânár


sou eel Nou
(Febr. 1521-2 lanuarie 1529).

Radul de la Afumati este fiul lui Radu Voda' cel


Mare §i al Catalinei Doamna. A fost ca'satorit de cloud
ori, intai cu fica lui Vlaicu Vornicul i apoi cu Roxanda
fica lui Neagoe Voda'. Din prima cdsätorie a avut pe
Zamfira i din a doua pe Vlad. In Aug. 1521 a fost
nevoit sa fugä in Ardeal. Tocmai pe la finele lui Ianu-
arie 1525 ajunge sa capete definitiv domnia cu ajutorul
pa§ei din Belgrad, Balibeg. A avut 20 de lupte de sus-
tinut impotriva pretendentilor la domnie ca Dragomir
Calugarul (Vlad VI, 1521), Bädica (Radu V, 1521) caruia
ii sfaramard Turcii capul cu buzduganul in Febr. 1524,
Vladislav care a §i domnit in anii 1523-25 etc. La 2
lanuarie 1529 a fost ucis irnpreund cu fiul ski Vlad la
Râmnicul Valcii de boierii räsculati §i a fost inmorman-
tat in m-rea Arge§, cea terminatä de dânsul.

8 lanuarie 1526 (7034). (Fard indicatia locului).

Radu Vocra scute§te de oarecare (rani satele rn-rii


Tismana anume : Tismana, Pardul, Tope§tii, Pocruia §i
Podenii.
Alderrillo mho iw papin
"1" ROE Kovi,d U Fuk. AdErwr IT4111

Ci'MS MOM:WT[10 W TH'eMMId 15K0)1{ Ad MS CST I Mid 11011/116 THE-

MdM1 H 11%9N.S.ii 11 TOHEIIIIH. H 110K01-el. H 110,011711 4110H 11 010-


60,L1,11H I CO 1MAX CAS}K61. H A4:11KIGE H pawn FRMH KdKO HI 11d

www.dacoromanica.ro
88

EAU 110(.0 FILM" ,Ad III pituoTarr mirAvit I


liii PAORE liii AEI1l8-

r8KiHIE Ad Ill 9'E0dET. IIH r;idltd 3dtid Ad Ill ROAHT. liii KOMI 3d
C6iiak Ad HA1 I CE III 8311MdET. lI0llElt HX ChAi HpOCTHA FRAM. cero
parci mivro Ad FIX III CM'kET RMITORdTH. HMI II% IIHX I yilf311111

IIH REMIII,H,K HUN< MdAH Rwracii MI &MIN 11H CAS3RMiCKII. Ilii CA83

REMIKOAI8 I Anginal. 1111 liii III1X110 W CAS3E HMI W 110d1IIITEAli

FRAM. d uS TZ4110 uiociSiiiuiuuçui Cfr'kul I oui1cTliji. H (Atli tiffirS E-

n al Ad HX CSAIIT. d 1içiSr IIHKTOK IIOHE/E 'rico CE 1.111 1100100


Rdii I TORWril TOrd 'Ll'ARKd 3/10 KE IIdTIIP IllidKO Ill KE BHT 110 rkti
Ls
l'RMII. tie RAdlIKKi KlllIi AUF I ime. MCEI,d rEii. H. A'k'r ,f5AA 1).

Cu mila lui D-zeu, Io Radul Voevod §i Dornn, dd


D-Mea sf. rn-ri dela Tismana, pentruca sd-i fie satele a-
nume : Tismana §i Pdrdul §i Tope§tii §i Pocruia §i Po-
denii in pace §i slobozi de toate slujbele §i dajdiile §i
muncile Domniei Mcle, cd la nici un lucru al Dornniei
Mele sá nu lucreze nicáiri, nici gloabd nici depgubind
sä nu tragd, nici cap legat sa nu ducd, nici cai de olac
sd nu li se ia pentrucd D-Mea i-am iertat. Pentru acea-
sta nimeni sd nu cuteze a-i bdritui §i intre ei sd nu in-
tre vdtafii nici marl nici rnici, nici banii nici s1ujba0i nici slu-
gile rnarelui Vornic, nici alt nimeni din slugile sau dre-
gAtorii Domniei Mcle, ci (sd fie) numai ascultdtori ai sf.
rn-ri ; i numai parintele egumen sd-i judece, iar nirneni
altul ; pentrucd cine s'ar ispiti sà-i bdrituiascd, acel om
rdu va pdp, altfel sd nu fie dupd zisa Domniei Mcle.
lspravnic Vlaicul mare Log. Scris 8 Ianuarie, anul 7034 2).

* :1:

1) Arh. Stat. M-rea Tism. (sectia ist.).


2) Monograma cu chinovar. Pecetea aplicatA, cazuta. Nu e semnAtura
proprie a Domnului.

www.dacoromanica.ro
89

9 Febr. 1528 (7036) Bucure§ti 1).


Radu Vodd därue§te rn-rii Tismana varna dela Valcan
toatä partea sa.
AlaTMO bRIE10 IW tinAvrA Kongo An H Ad Rd`P FR/1111 CIF

11011EA'kHif cii8 MOlidel'1108 W T11CWkIIa ;K MS fe Ktld 8elifiiiE GA11,6

MICOAS Ad M8 Fe Mild W 110 11,11t1C4II8 WO Fe AE.A FRAM CRS I 110

11tIld0R4X H 11011(40)M1 1`;11A111 Cii`010 XpdM 8iIIEHIE GA11,g. a nihrrinent


An Fe RH (RA) 11111118 H KIPLIMIITE I a aiu H 00ATTEMIAA i;RAHi RA
ikiilloE Rmoatttlinifie. 0E1'0 (MAI Kan Srtpin W ci'oto ni01ahlip8
f;ft Ee R111116 Ad C8'1' R0MI1111,11 Clte CTIO KH111'8 FRAM AA CH 8.3FAIdT
lidAld CC VET MIT 1441/10 H 1111[1'6 Ad I1A IIE ciwkET uairroRnT
11,111 Au(affirrti 1103 CII0 KIIIII'S FRAIN. 1111t1R0 ALI Wke ilopfii I NMI!
11C. 71111111$A AWIASET. ilile 8 118KSpequi ilie(g)p-ii-Ati I mrlir p;is.
Cu mila lui D-zeu, Io Radul Voevod §i Dornn,
dd D-Mea aceastd poruncti sf. m-ri dela Tismana, care
este hramul Adorrnirei Ndscdtoarei de D-zeu, pentru ca
sd-i fie vama de pe Valcan, ce este partea D-Mele toatd,
am miluit §i am addogat D-Mea sfiintului hram Adormirea
NdscAtoarei de D-zeu, §i fratilor sa le fie spre hrand §i
intdrire, iar D-Mele §i pdrintilor D-Mele spre ve§nicd po-
menire. Pentru aceasta cdlugdrii dela sf. m-re ce este
mai sus sd fie volnici cu aceastd carte a D-Mele sà ia
vama ce va fi cu dreptate §i nimeni sd nu indrdzneascd
a-i btmtui sau a stà impotrivd peste aceastd carte a
D-Mele, intr'alt chip sd nu fie dupd zisa D-Mele. Is-
pravnic Triful Log. Scris in Bucure§ti Fevr. 2 zile in
anul 7036 2).

:1: :I:

1) Arh. St. M-rea Tism. (sect. ist.).


2) Monograma cu chinovar. Pecetea aplicata in fata, cazuta.

www.dacoromanica.ro
90

28 Aprilie 1528 (7036) Targoviste 1).


Radu Voda confirmä Bucuresii i fetelor ei cu fiii
lor mosie in Sasa de rnostenire si de cumpäräturà.
tA CTIIO Eiit110 HW map 13011130A4 H fulk 111.CWH 3EMAII

tuvrrpoRnaKIHEROH Et1h 11AAOK(Idi* H HEMIKddi; cklAyel 11011ROAE. A4-


&IT PRAM CIE 11011M'kHie FRAM I LISKSHa H CISC AKIIJEp Eeii CH 11011ME

CP4IIK4 H 141'0,1H H Hai H Cepa H Ch'e t1I1 'eFIKHM. MAI Ad


MS E'e $ Med AEI GSKSovii R%Cd neneeik at a Crl'apA
J
H npaoa
ititiS 4kA1111$ H AEA 6814i1AWit Hmsnau AEA HOHE}K noRSnwie W
GSmiN 3d A-13 4CUç3H. H 44 MS a AEA CTkI1HdW H Aparomupwii
Klatt norit J
HOK81111 iii dime crkellemvii H AiIM'OMINWE 3d C de-
14114. a HOTWA 1141411 KSKSAE wii kIpEpfail npSx uivk, 1141H

C7;6 ASMIITOS 411k ILIMMIS I 41011Eit noi ASMNTOS KdKO It Gliad


1101.44illiKd H 113Kd41i H'kKOH Ma; molinnii. a 141M11 r/IFAidX 11 CS-

A1IX CC geTIITIIMH KON411 FRAM H H3II4II4WN I KdKO IIE IC [HIM


1111h4dM1Kd. IIS I 6Hib4 AktpepeAl RSKSirk'e P411 wuuiS 134161 pEtit10.
d ASatirrpS Wil E WCTQA W 34KWII w uivk, FRMI1 11 pa:Wax mS
mei; I Gel; pag AnAtux FRAM AkINEVESt KSKStl'ke raKOit Ad IltI
ES RIONHIIS 14 41/4)(d6S IIHAl H CUKWM H FIATHS(IETWAl HAI. H
Ra)e ROMS a I whim czatiee CKi1IJPk flphAdMIKd m WV. a HS
Ali a tveraiiitieSt H. N HS W KOI`O}K HEHOTA:1410BEHO 110 tbille3mo
FBM11. GE)It CIPk4TEM1 1i KSn4i1 I 11()1113SA IlEAHKOMS Gail Rpamii-
acomS 11 1051141i AparRii meii ADO. H ;mai wkroe MIMI] A1309-

1111k. H atSneii isetump IHK AWNISET. ii ACSIldii lid/IdSii I REMIKH

Awl'ilSET. 11 [Mita/di IllfeT111z1ii H paAyn C1149'. 11 CT`4HKO HEX H 44-


roil KOMa 11 111E0R4li Cp0Allliii H AparS;i H M1IXIA gl1lIIii, 110CPEA-

111111,11 I 11.C1111dRIIIIii pomaii rtidM. H 43 CT4iii,110A Efit 1141114CAX 11%

IlaCTOA rpm 30110M44l; Tphromeiji MFuTe 41j ill 1111K MAT OAS 2).

1) Muzeul Gorjului. Sec. XVI-Iea doc. 6.


2) Monograma cu rosu. Pecetea cAzutA. Nu este semnAtura proprie a
Domnului.

www.dacoromanica.ro
91

Cu mila lui D-zeu, Io Radul Voevod si Domn


a toatä Tara Româneascd fiul prea bunului si marelui
Radul Voevod, dd Domnia Mea aceastä porunca a Dom-
niei Me le Bucuresii si cu fetele sale anume Stanca si
Dragolea si Oprisa si Sora si cu fiii lor, pentru ca sa
le fie in asa partea lui Bucur toatà pentrucd le este
bdtrând §i dreapta mosie de mostenire, si partea lui Bu-
nild 1/4 parte pentrucd au cumpärat-o dela Bunilä cu
47 aspri, si sä le fie toatd partea lui Stänild i a lui
Dragomir pentrucd au cumparat-o dela fiii lui Stanild §i
ai lui Dragomir cu 1200 aspri. Iar, dupd aceia, a avut
Bucureasa, Mil fetele (ei) Ord innaintea Domniei Me le
cu Dumitru fiul lui VOIsan, pentrucd parà Dumitru curn
at' a fost vandutd si a scos nite cArti mincinoase ;
iar Domnia Mea am cautat §i am judecat cu cinstitii
boieri ai Domniei Mele si am aflat cd n'a fost vanduta
ci a fost a fetelor Bucuresii acea mosie mai sus zisä, iar
Dumitru a rArnas de lege dinaintea Domniei 1VIele si i-am
rupt cartea. Pentru aceasta am dat Domnia Mea fetelor
Bucuresii ca sa le fie lor mosie si ohabd lor si fiilor
lor si nepotilor si stranepotilor lor §i oricdrui s'ar in-
tampla mai intai moarte mosia sä nu se vanzd ci sä
fie celor räma§i ai lor §i de cdtre nimeni nezdticnitä dupa
porunca Domniei Mele. WA märturii stint : Jup. Parvul
mare Ban al Craiovei si jup. DrAghici fost Vornic si
jup. Neagoe mare Vornic, si jup. Teodor fost Log. si
jup. Balaur mare Log. si Valcsan Vistier, si Radul Spa-
tar si Staico Paharnic, si DrAghici Comis si $erban
Stolnic si Dragul si Mihnea mari Postelnici, Ispravnic
Roman Gramaticul si eu Stanciul carele am scris in o-
rasul de resedinta ce se chiamä Targoviste, luna Aprilie
28 zile in anul 7036.
*
* *

www.dacoromanica.ro
92

Moise Voda
(1529Aug. 1530 )

Moise Voila este fiul lui Vladislav al III-Iea si al


Doanmei Anna. A cazut mort in lupta dela Viisoara in-
tre 18-24 August 1530 si ingropat la rn-rea Bistrita, in-
temeiata de Craiovesti, rudele sale. Fiica sa Zamfira,
stapana pe rnosiile San-Giorgiu i Valea Streiului in par-
tile Hategului a cladit m-rea Prislopul i biserica din
Dansus care nu e monument roman s'a cdsätorit
cu ungurul Stefan Keserii i apoi cu polonul Stanislaw
Nisowski. Quid era sd contracteze a treia casatorie cu
ungurul Pavel Merkhazy, a murit in etate de 43 ani in
Martie 1580 si s'a inmormantat la m-rea Prislopul, unde
i se vede mormantul i azi.

* :1:

12 Mai 1529 (7037), Targoviste 1).

Moise Vodd confirmd rn-rii Tismana donatiunea lui


Radu Voda in privinta vArnii dela Valcan.
iie 110M0311.

t Ale'r1110 (1RHtl 1W MCVitCH 110E1tOM II F, h KM01.1 3141411

ttirriVintnavitincoe ciik nipk,Aollparo I 11 REntmaro glIcIAICAaRti ROE-

Bwm. AcIRAT PRAM citIS 11011EAIIIIE FILM-1 C OIIS morlacTripS 3ORE-


Markt, I TilCmautt. IMEfit t imii tykyrkii ft vkii A Airkagee-
irkit orynkt 1-11i1X. fiike Ci limo i,kx Stole H tfeT110E I CflIt1111E. Id-

Koitic m Ai8 t aori,18 AionanlipS RAMA CV RAYtd1i 4i1r1 CV WATElly4

1) Arh. Stat. M-rea Tism. pach. 8 (Sectiunea istoricA),

www.dacoromanica.ro
gJ

Adik m Ceiceçiiiii I KAKO CC AOK3K4l 11 8 pa,ixna goegom TdKOMAItlE


110M11A01UX H IIIlH 11 11011/10/EHX. T0415 Cfl'OMS MEFTO I 1711{0iit m
roS IF RwurminiS Fl BAWVIIS Crl'OMS M0114CTI1t18. arolidAi Hunk 1-6KKI%
Ad C11 H14111dT MUM I IK MS a 1114111t1 ILAF WI'0 EF AOCTO411Hi Fltd-
A111. 48 UN EAF1ii qjtj 21K8C4r M WICe. liii CASPd F I 1 1I .111I)K I

card REMIKOMS Edli )101;iCKII. NH CASI'A KEM1KOM8 ARO01111k. liii


card KEMIKOMS AwroikT. 1111iii CASE REA1111,EAi 110/1'kpwril 11 11 Ma-
AHM. 1111 1111 1111KTOik W CAS3EX PRAM HAil W 11TE4EX FRANI

macar ,A,tr tykrr I H 1111 CAHII uieiceiuiii a ripa mm111111118. iiiic


CC; ApSra crpma. 414Kdii KI1TH W KOH cromio ICE GFITH. d Wii [M-
Cdii qdBKqs m CH rincupwr Kama. H HHKT0iic 1111 Cil1i ano HAll
ASKAT Ad IIE 3MIATI1T. FlOtIVK I TO TAKOILWO tiM{Kd (ITO KE CE

ici noKScwrn ad A0%3(41'141 HAil adflidiTHTH HAH ukipo CAK1H1T11 I

IlfAHKO 340 H Wii11110 KACF111HMTH ice W K IR4IH H114K0 FIE ICE RUTH

110 3M1011kCTI110 FKA111. fla I 1104111A01UX l'HA111 H Sicrkiiii 11 11H-


/to:mix TOMS frOMS MEE1`0 m C Ec imp uparriadm. d FRAM I

ROME N HACHOMI1lMH1110. Gero parki BACtik 11;i1IK7, Ad CH HA41114T


R4414 111111 RONIcittlii HArl KSAE KOH KE GHTH I a KO11 HE ICE CH 1144-

111c1T RAM& 4 KdA5Iet1H 113 ri\atiro moirdeTtipS m cST !WAN/Mill CA


CI110 icitlird 1K4111 I m mS S3H4idET &MU 1110 MS KE 611T11 ripmta.
SA EE3 neroil mcooromo. H 44 MS CATKOVWI' A0C141 CKdiiAdAS
H 3Aa CTN1410T. H m EF 11(10K4ET W Titi i1K B HEKEPICK11 ClH
iirotiociumH Wii,H I 110HEfic EWA 1110 CF NozoAmsk FRAIN W Till gams
A4 1184E Cl'omS MOHAFTH118 eIc EF RH WE 11110110 I el d AllSr0 1111K-

T0?F METEK AMIE HAUT 83AETH KA nerd nomik 10 AdA0X FRAM FTO-
MS mormunipS I 14KOik Ad MS a Eh UP-11111S H ttz tincanS cl'omS
moriarnipS H Fill W Kommtv tIEHOT.AKHOLIE110 I HO WINI3M0 FKM11
EapKi Nkricwii IWAlidAdK. H 43 HC111-1C4X TS40paii CAORIIHCE11,8

KACTO;i1111rp44 TW0RH111 AiNd Ait1H gr A11 IcNkT it3;i3 1).

1) Monograma cu cerneala ro§ie. Pecete mijlocie aplicatA in fatA, ne-


cileatA. SemnAtura proprie a Domnului nu este.

www.dacoromanica.ro
g4

Doamne (D-zeule) ajuta I


Cu mila lui D-zeu Io Moisi Voevod §i Domn a
toata Tara Romaneasca fiul prea bunului §i marelui Vla-
dislav Voevod, da D-Mea aceasta porunca a D-Mele sf.
m-ri ce se chiama Tismana, unde este hramul prea sfintei §i
curatei §i prea binecuvântatei Stapânei noastre Näscatoa-
rea de D-zeu §i pururea fecioarei Marii §i cinstitei Ador-
mini, pentru ca sa-i fie sf. rn-ri vama dela Valcan insa
din Oltel pând la Severin, cum a tinut §i la Radul Vodd
asemenea am miluit §i D-Mea §i am adaogat acelui sf.
loc pentru ca sa-i fie mo§ie §i ohaba sf. m-ri. Pentru
aceasta tot ornul sa-pi plateasca vama care este dreapta
toata ce este proprietatea D-Mele, §i nici un orn sa nu
fie protivnic, nici sluga D-Mele, nici sluga marelui Ban
al Jiului, nici sluga marelui Vornic, nici sluga marelui
Logofat nici slugile boierilor mari §i rnici, nici alt nimeni
din slugile D-Mele sau ale dregatorilor D-Mele, protivnic
sä nu fie §i nici un Sebe§an de peste munte, nici din
alta parte fie din orice parte ar fi ; iar tot omul sa"-§i
plateasca vama §i nimeni nici un aspru sau ducat sd nu
opreasca, pentruca acel om care s'ar incerca sa tinä sau
sa opreasca sau sa ascunda ceva, mare rau i urgie va
prhni dela D-Mea; intealt chip sa nu fie dupa porunca
D-Mele, pentruca am miluit D-Mea §i am intarit §i am
adaogat acelui sf. loc sa fie spre hrana fratilor, iar
D-Melc Vepica pomenire. Pentru aceasta tot ornul sa-§i
plateasca vama sau boier sau oricine ar fi, iar care nu-§i
va plati vama, calugarii din sf. rn-re sa fie volnici cu
aceasta carte a D-Mele, sa-i ia vama ce va fi dreapta,
'Irma fära voea lui §i sa-i hied mustrare §i scandal §i rea
ru§ine §i sa fie blestemat de cei 318 sf. parinti dela
Nicheia, purtatori de D-zeu, pentruca tot ce este venitul
D-Mele dela acea vama sä fie sf. rn-ri ce s'a scris mai

www.dacoromanica.ro
95

sus si altul niminea sa nu aiba amestec a infra intr'ansa


pentruca am dat-o D-Mea sf. rn-ri ca sa-i fie rnosie pi
ohaba sf. rn-ri si de catre nimeni nezaticnita dupd po-
runca D-Mele. Ispravnic Barbul al lui Deatcu Parch' lab,
eu am scris Tudoran Log. in orasul de resedinta Tar-
goviste, luna Mai 12 zile in anul 7037.

22 Mai 1530 (7038) Campul Glupavilor 1).


Moise Voda confirrna lui Deatcu din Dragoesti mo-
sie in Topesti, de mostenire.
t Cu mila lui D-zeu lo Moisi Voevod i Domn a
toatd Tara Romaneasca fiul prea bunului i marelui Vla-
dislav Voevod, cid Domnia Mea aceasta porunca a Dorn-
niei Me le slugii Domniei Me le jupanului Dietco din Dra-
goesti i cu fiii sai cati D-zeu Ii va darui ca sa-i fie
in Topesti langa Tismana, Insä jumatate, pentruca ii este
veche i dreaptd mosie i rnostenire, cumparata inca in
zilele lui Vlad Voevod Calugarul, ci a fost cutrupita de
calugarii Tismenii Inca in zilele rap. Basarab Voevod ;
iar, dupd aceea a avut Dietco din Dragoesti prigonire
cu calugarii Tismenii innaintea Domniei Me le, iar Domnia
Mea intru aceasta am cercetat si am judecat cu toti cin-
stitii batrani dregatori ai D-Mele, dupd dreptate i dupa
legea veche, si am aflat D-Mea cum cd este a lui Dietco
batrana i dreapta mosie rnosteneasca i cumparata Inca
din zilele lui Vlad Voda Calugarul ; iar calugarii Tismenii
au rdmas de lege dinaintea D-Mele, ca mai mult sd nu
aibd arnestec nimic intr'aceasta rnosie. Drept aceea am

1) Ark St. M-rea Tismana pach. 2, doc. 6. Traducere de G. Pesiacov


din 1844, fiind acum originalul slavon foarte deteriorat.

www.dacoromanica.ro
96

dat i D-Mea jupanului Dietco cu fiii sal ca sa-i fie mo-


sie ohabnica, lui si fiilor lui i nepotilor i stranepotilor
lui ; i vericaruia dintr'ansii s'ar intarnpla rnoarte mai
intai, aceasta mosie de ceilalli sa nu se vanza ce ci sa
fie pe sama celor ramasi dintr'dnsii, adeca din neam in
neam neinstrainath, iar intamplandu-se sá nu fie feciori
din neamul lor, tot sa nu se instreineze mosia, ci sa fie
fetei ce va fi nascuta din neamul lor si de nimenea sa
nu fie zaticnitä dupa zisa D-Mele. Eta i rnarturii asaza
Domnia Mea : jup. Stoica Baltatul mare Vornic i jup.
Radul fost Log. si jup. Mogos mare Log. si jup. . . .
Vistier si Puiul Spatar i Opris Paharnicul i Radul Co-
misul si Udriste Stolnicul i Badea Post. Ispravnic Barbul
Parcalabul i eu Tudoran scriitorul am scris in Campul
Glupavilor luna Mai, ziva 22, in anul 7038.

Vla.dutd VodrA (Vlad VII)


(1530--Sept. 1532)

Vladuta Voda este fiul lui Vlad cel Ttnär i nepot


lui Vlad Calugarul. Sotia sa a fost Anna Doamna fica
lui Petru-Rares. Altii sustin ca ar fi fost Despina-Chiajna.
Vldii Voda s'a facut Domn in locul lui Moise Voda
gonit de boieri pentru cruzinnle lui, in August 1530
dupa batalia dela Viisoara. Moise era ajutat de Sasi sub
conducerea lui MarcuPemflinger, a Episcopului din
Transilvania si a lui Stefan Mailat. Vladuta era ajutat
insa de socrul sau Petru Pares. Moise Voda i Banul
Craiovei cad in batalie, iar Mailat e prins. In Septembre
1532, Vladuta se inneca in Dambovila la Popesti in Ilfov

www.dacoromanica.ro
97

§i a fost inmormantat la manastirea Dealul langd .ta-


tãl sau.
*
* *

16 Noembre 1530 (7039), Bucure§ti 1).

Vlad Vodd confirrna m-rii Tismana stapanire peste


satul Turcenii daruit rn-rii de Parvul Banul Craiovei
la 1528.
t Mdirivo 6c1pzi iw 13/1dAd 130010,d,d H rtni 137,C011 MAME

laTrpOEMAKIHCKOH. eHl% ,i1,06941'0 11 119`k I HEAHKVO &UM KOHKO,drf.


11,11114T FRAM Ci10 110KM+Hif FRAIN Cimit; Moubarrfipt; I 4PX"AldhAtnIrd

Tifemktia. rilliO;ic Ad HiB fe CMO noudif T8r14i11H0 IMCH. 11011f1 t 11)(

I nomom 110K0111141`0 7K81141111 upystiSim Kdlid. 1711051C m nit; a no-


meu8 K7 It'kK11 I 0E1'0 pmi tbil Amox Ii FRAIN. taKogc AA HM ii
wiiHS H thxdu8 II Kan Srepmil HA iiiiip [ 6'403 moriarrilpS FM 8-
KtrkIMEllif. 4 FEMIH KZ K'Vil1Of EMCI10411111411if H 1111 I CuKOPOik H 11f-

110T.Y.RHOREA110 HE pfq FRAM. Gdic H Cri'liekTfAif 110CT4HNkfAl 1'RM11


I wsSnati8 AwrHii ARoiium(ii) 11 Ni811d118 Tetugo)03 noFilsrul. H ,RSII4i1

11 KfilH101 I Agopintii. 11 m8114118 &mph mak 401;4SET. H pit-


Ayd 1311eTHIdii F1 mmirriii Cikuraji. H WHINE I ruppik H miiqoA
KOM11e. H CT411KO croiiiii H NGSFldli CTdHKO 111101TECKSA I HEK10111

iloiTrArnik. mg EVA rc114 EISK8101P 43 11411 rchim Mao tiofii I gi Alm


RAT icanA ii riopa AOPi Iwr 2).
Cu mila lui D-zeu, Io Vlad Voevod §i Domn a toata
Tara Rornaneasca fiul bunului §i prea rnarelui Vlad Vo-
evod, da Domnia Mea aceasta porunca a Domniei Mele
sf. rn-ri arhimandria Tismana, pentru ca sa-i fie satul a-

1) Arh. Stat. M-rea Tism. pach. 40, doc. 3.


2) Pecetea aplicatg. mijlocie. Monograma cu chinovar. Nu este sem-
nAtura proprie a Domnului.
7

www.dacoromanica.ro
98

nuyne Turcenii toti pentruca i-a däruit (adaogat) rap. jup.


Parvul Banul pentruca sa-i fie pomana in veci. Pentru
aceasta i-am dat i Domnia Mea pentru sa-i fie m4e
§i ohaba, §i calugArilor spre hrana, sf. rn-ri spre intarire,
iar Dornniei Me le spre ve§nica pomenire §i de catre
nimeni neclatita dupa cuvântul Domniei Me le. Iata §i
marturii punem Domnia Mea : jup. Draghici Vornic §i
jup. Teodor Log. i jup. Serban mare Vornic §i jup.
Vlacsan mare Log. §i Radul Vistier i Draghici Spatar
§i Udri§te Pah. §i Danciul Cornis. §i Staico Stolnic i jup.
Staico *intescul mare Postelnic. (Am) scris in ora§ul Bu-
curqti eu Nan Gram. luna N-brie 16 zile in anul 7039.
Ispr. Giura Log.

:f: :1:

17 Decembre 1531 (7040), Bucure§ti 1).


Vlad Vodd confirrna lui Stoia Pitarul §i sotiei sale
stapnire in Rogojina §i Bro§teni mo§ie de mo§tenire dela
Ivan tatal sotiei sale, in Petre§ti, muntele Mieraorul §i
Hermani de curnparätura :
t iilifeTiro siato iw RAM ROEROM H Ftik MOH Bfhli1i tar-
rrpt3wKmxiincot dui REAt1liddr0 is 119.kAocpclaro I4d,d ROiRWM Ad-
RdT F114111 CIF flO1l'kAS114 FRAIN cardm FRAill 3811,1118 @Tail 11HTdii
H NS811(1111111,Z I (418 CTdtleit relKOM Ad HA a Willa 8 floroMilid ,11,61

011,WV CTL1HII EMS U3 othmiud no;i 11 al 61101.11Idrl RCd H C 117--

CWicl xoTdomii. nomm ULit rra0 H ['pad Wi11111118 FiR6SW41/2 (Ng

crank'. d flOTOS1 WWI W 1190K CIE R(Vkill? I IF WVAONCHA AVIlEpd


CH CTdIld 11 C7. spaTirlim CI HRdHI1W tk 4144W H lUll H Ad.4
KdKO Ad CST DEPTH eivi6 KdKO MO. H fldk M 418 a 8 HETcl(INH

1) Muzeul Gorjului Sec. XVI-lea doc. 45.

www.dacoromanica.ro
90

11d4 IIETH1MTii Ei 110FIEN{ Ei 1101(811013 W (LOH) Hdeth111 11 Wi-H1S I

II [WHIN' 1110 CE 30HET MiEflZa/pWtrii 33 E dalpH. H F1tK M HAI a


WV XE1411dI1li kW-hid W 1kC XOTdii NM LIETHIMTH AE;i HOHENC a D0HS-

11E11 1WH4H CISC 1111d9'itddi Cti M1111(110 H lidli H Ad;i 31 ip anvil H CST 1c1;i
K011 thy, adechlii I HOEHOAE. GEPO t1dAi AMOK H FRAII1 Nandi' GTOtiEli
H >1{811MIHRE EMS CTMIE11 11 M110910 H 11411 H &IA tilKO)H Ad 1141 CST VAIN;

H WXU Hai H CHORWA H IltYkEttISLIETWAI HiI. H 4K0 IIE WCTMIET I W


CTOtli 601111 d RHIH WVIIHNIIld Writ Id Act Ee ,Azapeo CTOEg. H NH W KO-
PONC HEHOT%kNOHEIINO 110 t3.11H3,110 FRAM. GEM H CHEAITEME 110fTd-

H4ESt FIIMH W.flà11 Atl% PlIii tiliiiWH)( HE/IHR I AMON/1k H Nand lis
TsAkvii IIIiWHX KEIHK itONISET. H flai LENORA HEMIKK AHWONVIKS
11 mSaant; %Cali HEIIHICii &COT H fLiAtril KHCTiMi. H ArHi1 culxrtji t1
SA011111 1190(4plimc I H AditlION KOMHe H CTd111CO CTO;itII1KS H CTe1HKO

RMI1Kii lioerk;iiniKs;i. He Hilk Cdii REMIlirt 40P4sET H 43 HAUSA CAOR


1131111NIK 117 ky, GSKSOE111 AT ii 1).
mem A,Eii I 5.1 Aiiti FM

Cu mila lui D-zeu, Io Vlad Voevod i Domn a


toata Tara Romaneasca fiul marelui §i prea bunului Vlad
Voevod, da" Domnia Mea aceasta porunca a Domniei
Mele slugilor Domniei Mele, jup. Stoia Pitar §i jupani-
tei sale Stana pentruca sä le fie mo§ie in Rogojina par-
tea tatalui Stanei toata, din Rogojina jumatate §i din
Bro§tiani toatd §i cu toate hotarele, pentruca a fost ba-
trând §i dreaptä mo§ie a lui Ivan tatal Stanei. Iar, dupd
aceia Ivan, mai denainte de aceastä vreme a a§ezat pe
fata sa Stana i cu frajii ei Ivan cu Mircea si Nan si
Lal ca sa fie cinci, unul ca altul. Si iar sa-i fie in Pe-
tre§ti pe 14 parte pentruca a cumparat-o din zilele lui Ba-
sarab §i mo0e §i muntele ce se chiamd Mierdorul cu
2000 aspri ; i iar sa le fie in Hermani mo§ie din tot
hotarul 114 parte pentruch a cumparat-o Ivan cu fratii sal
1) Monograma cu ro§u. Pecete mijlocie, aplicatA in faiA, nedescifra-
bila. Nu este semnäturä proprie a Domnului.

www.dacoromanica.ro
100

Mircea §i Nan §i Lal cu 1100 aspri §i au dat cal la Ba.


sarab Voevod. Pentru aceasta am dat §i Domnia Mea
lui jupan Stoia i jupânesei sale Stana §i lui Mircea i
Nan i Lal pentruca sä le fie mo0e §i ohabá lor i fiilor
loir i nepotilor §i stränepotilor lor. Si dacd nu va rdmâne
din Stoia fii (bäeti), mai sus scrisä mo§ie sa fie fetelor lui
Stoia §i de cdtre nimeni nezaticnitä dupd porunca Domniei
Mele. lard §i märturii punem Domnia Mea : jup. Drä-
ghici fost mare Vornic §i jup. Tudor fost mare Logofat
§i jup. Serban mare Vornic §i jup. Valsan mare Log.
§i Radul Vistier §i Dräghici Spätar §i Udri§te Paharnic
§i Danciul Comis, Staicu Stolnic §i Staicu marele Postel-
nic. Ispr. Valsan mare Log. §i eu Nanul Log. am scris
in orapl Bucure§ti luna Dec. 17 zile in anul 7040.
*
* *

Radu VodA Paisie


(1535Martie 1545)

Radu Vodd Paisie este fiul lui Radu Vodd cel Mare.
El se mai zice §i Petru Vodd dela Argq §i Radu Voda
Calugarul de oare fusese egumen la Arge§. A fost cdsä-
torit de 2 ori, intal cu Stana Doamna §i apoi cu Ro-
xanda Doamna. A avut de fii pe Marco, Vlad §i Pd-
trwo iar de fice pe Maria, Voica §i Carstina.
In 1539 se sculard boerii impotriva lui sub condu-
cerea Banului Craiovei Serban, dar fu readus pe tron de
Turci, cari primird pentru aceasta in 1540 in urma vizi-
tei fAcutd la Constantinopole de fiul ski Marco, portul
Braila singurul punct ce mai reamintea stApilnirea Uirii
pe Dundre.

www.dacoromanica.ro
101

In Martie 1545 fu chemat la Constantinopole §i de


acolo exilat in Egipt. Poate sa fie fost inmormantat in
Alexandria la biserica Patriarhiei.

18 Aprilie (färd an), Bucure§ti I).


Radu Vodd Paisie confirmä rn-rii Tismana stäpanire
peste satele Tismana §i Pocruia incontra pretentiunilor
calugarilor de la Bistrita.
t ALtCTIII4 initii. iw pdAy,i KOIIKOAd H Fint R7CII 3641Aii

wyrrpoRmvicKo(e). ciik IlEAHKar0 ii 1111'liAOROd1.0 tidAyn KOHKOM I


Ad KdT IKiIIII CIlO 110KENkIIII0 IRMIl C'T'OE MOIldCTHO f}K a xpedi
ciTo SciinfieN HHCE WA THCAtid I diAtilIHKOAI iIMH HI'SrliEHS HO-
moulaxS IhiaIlWi1 H tvAcCii gociTHIAIfi Cvsp.kTdElpiHCA R cl'011 I

3611HT'LlH T041. CdKO ,t1,d mil coy Oink; !MIME THCiWkIld W 0110A
CI'i(11 kKtI rumwkrii I H 110K014 CZ 11%Cf Ai vrapoSt. H TdKO H-
AI/Mil c&iiçikiii HAA FRAM. CZF Kantirelm uncrium,x, Ild,A, I Tai
wrilig Ruth tlIICdIlS. H I'ACMX0,11 H CSA0A FRMII CZ RZCH tIETHT1141
.. ".>
IIHRHTEAHM IltMH I H H3H1HAOK 1134111 KdKO CST POI %OHS cnitid
H iipa Rd H MAIMS Cfi'OE nioukruipS kb' THCAUkild I d KdA81`4111 ai
KHCTVH11,/f. WFTdal CCI nasal (0 ripy, Fg Mn. GEP pdAy Adivx H
FILM Cfi'0 4M1%CT{0 I W Ti4C,WkIld 1-dKO)K Ad HAI a wiiiS RR
OMR rilKOM H 1111.13,1W. 111113t H CIVkATEMIE HOCTdRiVliET I FKMII
Auirrporionwr KHi Rdjh%dI. H lSIidii Apar Hij Rilki 4110011111:. II yKs_

Uri tHfilndii Milk I Kdii KildrIERCKH It ?Kb KEMIKH AKOil-


HHKS. H Sufi grldliKSA REAHKH itOiASET I }KSIldii Aparisii gE;i C114-

Tdii II A011111E KIICTIIk4IS. H CTAH K0,1111F 11 Cril0E LIEVIVIIHKS I 11

1) Arh. Stat. M-rea Tismana pach. 1 doc. 6. Emana probabil dela Ra-
du Voda Paisie (1535-45).

www.dacoromanica.ro
102

ApeulA rro;iiiiIKS. 11 Hdrit'li 110eTfiiIIHKS ime t13 HMI l'ilthil. Hkrl'OrMH


rp4A n$Ksimil 1 Megd di. § TdTSA 40r-ill Aii.
t IftqaT Ru pdA(A 1106110Ad.
H I'M liAtIWKOf SIAM 1).
Cu mila lui D-zeu, Io Radul Voevod si Domn
a toatá Tara Rornhneasch fiul rnarelui si prea bunului
Radul Voevod, dä Domnia Mea aceasta porunca a D-Mele
sf. m-ri care este hramul sf. Adorrniri dela Tismana, ru-
gatorului D-Mele egumenului ieromonah Ilarion si tutu-
lor fratilor cari sh aflä in acel sf. Idcas, pentruca sh le
fie mosie anurne Tismana de arnândoud phrtile rhului
Tismana si Pocruia cu toate hotarele ; si ash au avut
Ord innaintea Domniei Mele cu calugarii dela Bistrita pe
aceea rnosie mai sus scrish si am chutat si am judecat
Domnia Mea cu to:4i cinstifii dreghtori ai Domniei Mele
si am aflat D-Mea ch este acea mosie bdtrand si dreapth
si de mostenire sf. rn-ri dela Tismana, iar calugarii dela
Bistrita au rdmas de lege dinaintea Dornniei Mele. Pen-
tru aceasta am dat si D-Mea sf. rn-ri dela Tismana pen-
truca sh i fie mosie ohabh ca si mai nainte. Inca si
märturii pune Domnia Mea : Mitropolit chir Varlaarn si
jup. Draghici fost Vornic si jup. erban mare Ban al
Craiovei si jup. Vintild mare Vornic si jup. Vlaicul mare
Log. jup. Draghici mare Spatar si Udriste Vistier si Stan
Comis si Stroe Paharnic si Dragul Stolnic si Badea Pos-
telnicu. (Am) scris eu Pan Gram. in orasul de resedinfh
Bucuresti, luna Apr. 18 zile, Ispravnic Tatul Log.
-I- Pecetea lui Io Radul Voevod si Domn al Thrii
Românesti.
*
* *

1) Pecetea lui Radul Paisie. Monograma cu rosu. Nu e semnatura


proprie a Domnului.

www.dacoromanica.ro
103

30 August, 1535 (7043) Targovi§te 1).


Radu Voda Paisie confirma' lui Vlad §i altii stap.a-
fire peste partea lor de mo§ie din Zorle§ti precum §i
a§ezamantul de infratire intre Vlad §i fralii sal cu Dra-
gornir, pe care4 infratete §i Zorila pe un loc de casä.
t illAFT1110 giii111+0 1ll1 pairtrA goniom II Fin, RSCOH 3E41411

tuvrrpOKilaxiliCK011 111h RE41111141C0 H 11AA01.1(141'0 iblikyAel 11011ROAd

MR4T FR/1111 CIE I H0RE44i114 F,HMI1 RA4AV4 CS Rparrisrd,fi cH IA-


POE 11 K0.111114 H C1101111F HAI fAHRE fink 1101118CTHT 141(021G A4 Hifi

CST wiiIIS S aoonnelpH Heroge I ,A,Eii Rape KOAHKO CE )(PET 1ialli14T


11011E1 liAl cST crapd H 1194114 Wiitid A'kADIS. a noToiii HoHHAE
&two ChF R1dT0Ai cH H.kpoc II K0,111114 npEA I i'..114.11,1 TEN 110119 d-

'Pith If SilOik Ho Aparomiii Hark ['wok Aiel A ,AE-A W C1106 A06110-


110/1'k IMO Act CST npanic HEH3ACHHE R7. IAKH I H fldii How,Ae
30pHA uperk FRMH 9E11E HOBNITHin H SitOik 110 i4,t1i11`0M110 1144 cAlic.
mfiTo W icSlic W CHOE A01clogOAE. Giro PaAT HAA AdiVX I H FRAth
klIS05C ora HSI cST WU'S H WX4ii HHA1 H Cii011H HX1 H 111101<0 Si Hiii

H 111ARH0tIET0S1 HA1 H RAO K0410 CE AS,IHT Hirlinc,4,6 c%4407.T I A RS HHX


f1pSA44111<il A4 li'kF HS 44 eF WFTc111111,11. H HE Cu' KOPOift 1iE1109'Sii-
HOREii 110 p113410 FRA111. Geili CEAATEA`k fl0CTQR41<EA1 I 1`114,111. MS-
11411 tuysaii REAHKH 1<411. H )1(Srldli mmrHii RHRWE 4R09HHKS H ?RS-
Hai TSA0ii RHRWE 40F4sET. H 71S811411 REATHA BE/1HKH I 4R0p1111KS

H Hikafi crpoe. ClI4T4ii H 849111fi 1<liCT1114 WO. H AparSA CTO;i1111KS

H CTAHKO KOADIF H paprn IldWdAHE H(X/WHIMS I H RtIA'k 101. 11E-

411K8 noFTC4HHK8A. HF RAAHKSA REA111{11 noilwr. 'INF 8 crroN 8 Tins-


roemil Afeu,d dii. 'A Atha 11/1`kT it.3S11` 2).

Cu mila lui D-zeu, Jo Radul Voevod §i Domn

1) Muzeul Gorjului, Sec. XVI-lea doc. 40.


2) Monograma cu rosu. Pecetea mijlocie aplicata in faja, neciteata.
Nu este semnItura proprie a Domnului

www.dacoromanica.ro
104

a toata Tara Romaneasca fiul marelui i prea bunul Ra-


dul Voevod, dà Domnia Mea aceasta porunca a Doin-
niei Mele lui Vladul cu fratii sal Neagoe i Comp si
fiilor lor cati le va da D-zeu, pentruca sa le fie lor mosie
in Zorlesti, partea lor veri cat se va alege, pentruca le
este batranä i dreapta mosie de mostenire. lar apoi a
venit Vladul cu fratii sai Neagoe i Comp innaintea
Domniei Mele si au infratit si au asezat pe Dragomir
peste partea lor V, parte de a lor buna voie ca sa fie
frati nedespartiti in veci ; i iar a venit Zorila innaintea
Domniei Mele si a infratit si a asezat pe Dragomir peste
un loc de casä de a sa buria voie. Pentru aceasta le am
dat i Domnia Mea ca sa le fie lor mosie i ohaba, lor,
§i fiilor lor i nepotilor lor i stranepotilor lor ; i veri-
carui s'ar intampla mai intAi moarte intre ei, sä nu se
vAnzA ci sä fie celor rämasi ai lor si de cdtre nimeni
nezaticnita dupa porunca Domniei Mele. lath' marturii
punem Domnia Mea : jup. Serban mare Ban, si jup.
Draghici fost Vornic i jup. Tudor fost Log. si jup. Vin-
tila mare Vornic i jup. Stroe Spatar i Udriste Vistier
si Dragul Stolnic i Staico Comis i Radul Pasadie Pa-
harnic i Badea Iuz mare Postelnic, Ispravnic Vlaicul
mare Log. S'a scris in scaun in Targoviste luna August
30 zile in anul 7043.
* *

24 Apr. 1538 (7046) 1).


Radul Voda Paisie confirmä lui Stoian cu fiii si al-
tora stapanire peste partile lor de mosie dela Gura Jil-
tului din Campul Turcilor, Trestioara, Ceplea, Petrari.
I) Arh St. M-rea Tismana pach. 40 doc 4 (Sect. ist.). Doc. este rupt
la inceput.

www.dacoromanica.ro
105

t P1rciT1110 RiK1110 iw paAyd tionnoAa N Pim RIcCf11 3E41,111

0VI'I'pI0Rld'ç1IrK0 CHK RMI1Kdr0 11 11trk1l0Rildr0 NIAlf A ROHROAd 1,1-

gvu' .1".134111 CII0 110116,11k1140 PRMH Ct1S3EA FR4111 HdI1A1E CHOHIR Cke

CrIORIfe H CT%111Iii Ch.e RflaT111411-1 CH 11] livrpS 11 A'AIIIEN1 CII CTOIIKd

11 Tr%rind ciif Ci.101111.e (rupt) AparoduipS. Rdark I ii OTniiLimA Cll.-


1111Cildii H Trail 11 Olt& rilKOM Ad HAi Ee too. S gC9'd iiiSiwi
W 110/1E truyeal I W H010R11148 110 ii-1`0 AE.A. 11 W Tperrnwii fi-ro
AEA H CT14,11111 10 trklIdE I it-ro Ahld 118'114111U g-ro AEA 110-

Hifi{ 11S1 CS CTdpf II npane Wier AEAIII15 I d 110TOdil IlifldIII lips


11i1EA FRANI CItC 9'srl1t1S.A. Ii TdKO noefil rrspnans;i npiA him] I

KdRO IIE HAUT Tali /110,1IE 1110 CS`r RIIIIIE 1111C411H. 1111 EAIIS dievkx8
Ch.e ii1I WiNIE I moil petiole. d &min S TEA itç H CSAI C1.-e

BACH ,IETIIT11,1111 IIHRHTEAIE r114114 I n AaAox FRAM CTOJilli II rrh-


1111A CCe nownimiicH ii Rodtkpii Ad 3t1KilET IldA I CIE R11111 11EiNIE

ILONIE IIdA R%d II 34KAE111 Hi/EA FRM11. CEI'0 5141 hill AtIAOX II FRANI
CP01d1l I CO CrIORIfe 11 crionfii ch'e upaTtimiini d TS11(1c111Sil WiTAIII(
W 3dK0118 W I npiA ki11111. rdicoik Aa hell EC CTOIdIIWii Ch.e 610R11.e

H CPKIIII.1 Ch sparrindafi I CH Rh ttii,iS ii tqauS iiueui ci CrIOROAl

EMS a klikosi Ii ilirkalishirmii liAi H till I W KOI`OiRei,E 11E110Thlt-

[MEIN) nopeii FRA111. ()fit H CRE,411`MIE 11OrrdE11)( I FRANI. actiOaliS


lhlEpRallS REA111{11 iaii KWERCKFI H 2RSIldii RINITII;i I RIIK1IIE Atop-
1111. II )1{811d118 CTAIIKO REA AROINIHKS. ii RAMIKSA RCA I AWNISET

H mptuil INICT/114. H C1)10E CI1dT411. 14 Trail ilex. II RdORSA KO-


Ma. I N AparKi CT0;i1IHKS H cam 11:71K0HIIWit REMIKII HOCTE/IIIHKS

11i I HAI/A 1100T. 1111.e. MaI,A dil. KA Aii Rdtkr 0,113 1).
Cu mila lui D-zeu, Io Radul Voevod i Domn
a toahi Tara Româneascä fiul marelui §i prea bunului
Raclul Voevod, dä Domnia Mea aceasta porunca' a Dorn-

1) Pecetea cazuta. Monograms cu cerneala raciacinie. Nu este semna-


ura Domnului. (Ractul Vocla P aisle).

www.dacoromanica.ro
106

niei Me le slugilor Domniei Me le anume Stoian cu fiii


sal si Stanila cu fratii sai §i Patru §i fiica sa Stoica
§i Stanila cu fiii sai (rupt), Dragomir, Vlad §i Stan-
ciul §i Stanislav §i Stan §i Slav pentruca sa le fie mo§ie
la Gura Jiltului din Campul Turcilor din jumatate o
jumatate §i din Trestioara jumatate §i Starcii din Cep lea
jumatate §i la Petrari jumatate pentruca le sunt batrane
§i drepte mo§ii de mo§tenire ; iar, dupd aceea, au avut
Ora innaintea Domniei Mele cu Turceanul, §i a§a para.
Turceanul innaintea Domniei Mele ca nu au acei oameni
ce sunt scri§i mai sus nici un amestec cu acele rno§ii
mai sus zise. La aceasta, Domnia Mea am cdutat §i am
judecat cu toti cinstitii dregatori ai Domniei Mele §i am
dat Domnia Mea lui Stoian §i lui Stanila cu fratii sal
12 boieri ca sa jure pe aceste mai sus zise mo§ii, pe
toate, §i au jurat innaintea Domniei Mele. Pentru aceasta
le am dat §i Domnia Mea lui Stoian cu fiii sai §i lui
Stanila cu fratii sdi, iar Turceanul a rämas de lege din-
naintea Domniei Mele, pentruca sa i fie lui Stoian cu fiii
sal §i lui Stanila cu fratii sdi mo§ie §i ohaba, lor §i fiilor
lor §i nepotilor i stranepotilor lor §i de cdtre nimeni
neclatita dupd cuvantul D-Mele.
Iata §i marturii am pus Domnia Mea, jup. Serban
mare Ban al Craiovei §i jup. Vintild fost Vornic §i jup.
Staicu mare Vornic §i Vlaicul mare Log. §i Udrite Vis-
tier §i Stroe Spatar §i Stan Paharnic §i Barbul Comis §i
Dragul Stolnic §i Badea al Izvoranului mare Postelnic, Ispr.
Radu Portaru, s'a scris luna Apr. 24 zile in anul 7046.
*
* *

13 Iulie 1542 (7050) 1).


1) Academia Romanä pach. XXIX, doc. 154. Cfr. Miletici qi Agura,
Sbornic IX pag. 357-358.

www.dacoromanica.ro
107

Radu Voda Paisie confirma' lui Dan Cearcoi cu fiii


sai §i surorii sale Stanca stapanire peste partile de mo-
§ie din Färca'§e§ti §i Tele§ti, toata partea unchiului lor
Stan.
t /Ravi lo ii1i 1W pdAyA KOEKOAd H NI% 111%011 afMAi WV-
PiTOilitIdX111EK0i EHh IIEMIKM; 11 iiirk,Aogpg id) paAyna ROIKO,A,d I

MUT. FICA111 CuIO 110MAIII140 FHMH rI,th0Ü ChE E1111 11 11011A1 CTiIi-

'ma 11 aiiica fE MI+11`k H ChE CE CTpdACI1 crake.% I 6Kom Aa IIII


fE wiinn8 8 ilSkiiKkInflph H 8 mull! AEA SIMS EMS CTM1 likCa. 110-
IIEik IIM EE CTM11 H npatia I Winn; H adNkAHNS. a IllUTU/Ai itiiIi

npg noA FRAIN CKC diiKd H ad HAI Kai! peiina wiitiS. i 'NIKO
notii I KdKO 11E 1141e1T WiNIS. a FRAU) CSAIIK ChE 116CHXM11 HETHT11
IINIIHTEAIE FRAIN H AaAox FRAni I aniKii saKoii RI noNkini M
adKAET K4KO AMAT tvii(a) tutin8. a wiii IIHKAKO3E AMMONIA
H

SaETH 3/1K0ii I IIS whanii LU 34K0ii W [INA KMH KdKO Rid Ad


FIE WHAT MiKd MEPE H4 11111 HANS WrINS. I OW HAI MAA
fi FIIMH Attila HXPKOil H CT4111110;1 H MkIIlPk H CTMiKKA IzIKONt Ad
HAI FE %WINS KltSVIG. HEMS 1 I Cii0HOHAI H RNOKSitif H FIAHNONETOM

HM UH W KONEE NEHOT(.17.)KONORE111% 1) no ii1)n344o FIIMPI. GEN{ I H


CKEAT(E/Olf 110CTMIAMM. S1ldii CTMIKO GHWIIIE fiEMIKH 4E41111k
11 NtSIIMi ISOM KEMIKH 460511Hk I H sK8naii TaTSA WHICH inurilwr
H SAPHINi BHCT. H Apaholli CHAT. ri Kpau HEN. H 4;1118i1 rro;i-
link I H 6drIA KOMHE Ci KSIIdIi eraiigioa KEM1KH 110ETCAIIHR CI Kilh-
111011 KEM1KH Rai KpdAdiCKit I 1111E da ildAyt1 rpmil inEnya ioa ii
AiiIi [MAT
=
Cu mila lui D-zeu, Io Radul Voevod §i Domn
a toatd Tara Rom'aneasca" fiul marelui §i prea bunului
lo Radul Voevod dà Domnia Mea aceastä porunch a
Domniei Mele lui Dan cu fiii säi anurne Stanciul i Arca

1) HMOTAKHORIM,
2) same.

www.dacoromanica.ro
108

pi Manea i cu soru-sa Stanca pentru ca sa le fie lor


mo§ie in Farca§e§ti §i in Tele§ti partea unchiului lor Stan
toatd pentrucd le este bdtrdnd §i dreapta mo§ie §i de
mo*tenire. Iar, apoi, au avut pard innaintea Domniei
Me le cu Anca pentru aceastd mai sus zisd mo§ie §i a§a
Ora (Anca) Ca n'au rn4e. lar Domnia Mea am judecat
cu toti cinstiii dregatori ai Domniei Me le §i am dat Dom-
nia Mea Arcai 12 boieri ca sd jure cd are i ea mo§ie,
insä ea in nici un chip n'a putut sA ia lege, ci a rämas
de lege dinaintea Domniei Me le ca nici un amestec sä
nu aiba Anca la aceasta mai sus zisd mo§ie. Pentru a-
ceasta am dat §i Domnia Mea lui Dan Ciarcoi §i lui
Stanciul §i lui Mdinea §i Stancdi pentru ca Sã le fie mo-
§ie ohabd, lor §i fiilor §i nepotilor §i stränepotilor lor (§i)
de catre nimeni nezdticnitd dupd porunca Domniei Mele.
lata §i mArturii punem : jup. Staico fost mare Vornic §i
jup. Coadd mare Vornic §i jup. Tatul mare Log. §i U-
dri§te Vist. §i Dragomir Spkar §i Cracea Paharnic §i
Albul Stolnic §i Badea Comis §i jup. Stanciul mare Pos-
telnic, §i Crdciun mare Ban al Craiovei. Am scris eu
Radul Gramaticul, luna Julie 13 zile in anti! 7050.
:1:
:1: :1:

29 August 1544 (7052) Mislea 1).


Radu Vodd Paisie confirma lui Stanild cu fiii sai stä-
panire peste cumparaturile fdcute in Stejarul lui Biltu.
t IiiffeTtito LRIJIO itu pamA ROEKom 11 FIlk RkCQIl 3ft11/16

81'1)1011/1d)(HeKOE ellk RM111U1'0 prima 130EK000.1. MEM' FROM11 C110


110RhyklItlf &WM. CT71111ii 11 Ck Ci101311e. tiAtinie pa,Ayn I 11 Kperrk

1) Arh. Stat. Episc. }Won. pach. 100 doc. 1.

www.dacoromanica.ro
io4

o CTOHK4. H Ck FMK CHKHC. emake HA; irit Aiwr. MOM Ad HM


GSM I S cTeacaps;i cHAH,oHS. wiin8 ACA naBaptuli !AUX. 711E7'41'0

kem W HORKCEX I XOrdils H S none. H S 1118MS. ii S ROA& 11 8

CE41111111. H 8 CEA H W flORKCKAS I HOWE ra flOKSIIIl CTMIHN H Cit


Cii0R116. W 340 & iR zIsnotnnin I alai nomme naaaji W CROMM
AORpOili HOMO. H C7 3414111ff IMCEX4 Auirnraintthii I H W ropru H W
H3A0;i11H. GEPO HAI HAI mAel H FROMH. 171K05K A4 HAI RSAE 40-1118
I H tvxafi UHU H chorioAl HH H RHOKOAI HAI H nir4utn8qemil HA.
H Rh MIX ClphAcIAHKR. Act wke f H W HHKOr0}1{ 416110T4KHOBEHO 110

lli rtdritH. GM{ CREAITHAHE KSUdi1 CTOHK4 AROO I H KSIldii KOdA


HEdKH AROOHHii 14 m8naii CTOOE CUT. 14 SApnifi 1141CTHE40. H (14-

HE)OFIHR I H d'ARKi CTOA. H R44`k KOMPIF.. H CT4111414 El0iTEA-


1111ii. HC. IMMO ntur. nanicaF I S Anicirk Me4d all'. KA Ail-
RAT 3jj 1).

Cu mila lui D-zeu Io Radul Voevod §i Domn a


toata Tara Romaneasca fiul marelui. Radul Voevod, da
Domnia Mea aceastä porunca a Domniei Mele lui Sta-
nil §i cu fiii sai anume Radul §i Carstea §i Stoica §i cu
fiii lor, cati D-zeu le va darui pentru ca sa le fie lor la
Stejarul lui Biltu mo§ie, partea lui Lazar toatd, a treia
parte de pe tot hotarul §i in camp i IrT padure §i in
apa §i in si4te §i in sat §i depretutindeni ca a cumpd-
rat-o Stänil §i cu fiii sai dela Lazar cu 32 fiorini ; insa
a vandut Lazar de a lui buna voie §i cu §tirea tutulor
megia§ilor §i din sus §i din jos. Pentru aceasta le am dat
§i Domnia Mea pentru ca sa le fie mo§ie §i ohaba lor
si fiilor lor §i nepotilor lor §i stranepotilor lor §i mo§ia
sä nu se vanzd i de catre nimeni neclatita dupa zisa
Domniei Mele.

1) Monograma cu rosu. Pecetea cazuta. Nu este semnatura proprie a


Domnului.

www.dacoromanica.ro
110

Ltd §i mdrturii: jupdn Stoica Vornic §i jup. Coadd


mare Vornic §i jup. Stroe Spatar i Udrite Vislier §i
Radul Paharnic §i Albul Stolnicul §i Badea Comis §i
Stanciul Postelnic. Ispravnic PAdure Log. S'a scris in
Mislea luna Aug. 29 zile anul 7052.

*
* *

2 Iunie 1545 (7052), Targovi§te 1).


Radu Vodd Paisie confirmd lui Manul, Dragomir,
Slabciul, Stanciul, Danciul, Stan §i Lupul cu ;ill lor mo§ie
in Pe§ti§anii de sus, precum i muntii Mumcelul, Geme-
nelele §i Prislopul Stogului de mo§tenire. De asemenea
in Gureni un plaiu de vie §i o luncd, cumpdräturd dela
Stroe, dela fiii lui Du§e, fiii lui Orcan, fiii lui Stefan, dela
Deatco, Stan, dela popa Stoica §i dela ceata lui Tatul.
t illaTio Gii4i10 iw ititAto KOE110,1,11 14 Flik 118C041 3ENLIZ et-
ITVORIKWICKOE Ciik REAH14r0 II 4101+AOLIptir0 94Ay/1 ROMA& Adgap
1'1{4111 Cil0 1IO1A/1E114 PRAM 4I4118,1814 H mai'mtlii H Cailt1140;1 H CT411-

t114 II H Adii,110ii H rraii H i18118i 11 C% 1111K Clifill Eillill,E Wil Ki;11

Mfr. ITIKO)K Ad HSI EF W11H8 8 roptm fIllpliniull CK KKOkAi Ko-


rn:tint/Ai 11011EM wil fe CTdild H npitita wiiii8 A1kAitt8. H RAU ,4,4 HAI
IF II WrItIS 14141111414 IldHitlf MOMLIEAWii H 1,1E4IEIICIME H 410110101181

CTOPSAwii 11011UK Hifi IF C9'd(14 H f1114114 willIS Nli4TI18. H WI Ai


HA fe 8 ropiktitt you himmtii tit tottforimA H ASiiK% II Rdi11 iniKa
courr H3R1141' 1111X114 wiilla HOKSHE114. 11011V1C to notc8IIHT eit nio-
orie UK CST RHW 1111C4HH W CTVOE H W Clifill ASIII IRS H W CHMI
(rupt) H it; ,A1)83 dim Asuifii II W Cii0401 wiiKclii H W WHIsciii II
II 0 Ap8re 114411 it W ATKO H W CTAIi II W 110114 CTOIIK4 If W

1) Muzeul Gorjului. Sec. XVI-lea doc. 8.

www.dacoromanica.ro
111

gyro TaTt leitvii. 11011E3C notannii 31 iiiip tte al HHKHO Aonoononio.


Ger' paiki Amox II n FR4u1 AMIISAlVii H Apai'Mnos n mannionwii
II CTdiitflOMAlii II Adlitnoinvii n crenni n an8invii. ronm A4 HA
f'd wiiII8 H KMVXdii "eiloimil nAi n nnorzoSi n no.kluiSnrrom. II fill
(U II KOI'031 IIIIIIOT:KiiIIMII0 flO peli FRAM. GEM cu.kATEATE noi-ra-
gn.knm FILM. ?R8f1411 KOM IIMIIKH 84I30iiHHii H 51-t$1141ii TAT$A firii
AOlAsET. H HcSIIiiii SM1H1IIE INAHICH fil1ET1114 H Ai laFttHfli CI hiTclii. If
ii;iGrA CTO;iffIlii. H paA8n HEKAiitillii. H litlAik KOSI. II rraiinWi KE
MIKII ligreminii. Hi'. AliTto HEN asmiaai. IMF fi% Hi .1fT01 l'ildvl,

TIMPORHIp Aceu,4 toil ii Aii liNkT iaiir.


Cu mila lui D-zeu, 10 Radul Voevod si Domn
a toata Tara Rornaneasca fiul marelui si prea bunului
Radul Voevod, da Domnia Mea aceasta porunca a Dom-
niei Me le lui Manul si lui Dragomir si lui Slabciul si
lui Stanciul si lui Danciul si lui Stan si lui Lupul cu
fiii lor, call le va da D-zeu, ca sd le fie lor mosie in
Pestisanii de sus cu toate hotarele, pentruca este a lor
batrana si dreapta mosie de mostenire; si iar sa le fie
mosie muntii anume Mumcelul si Gemenelele si Prislo-
pul Stogului, pentruca le este batrana si dreapta rnosie
de mostenire ; si iar sä le fie in Gureni un plai de vie
si lunca veri cat se va alege mosia lor cumparatà, pen-
trucd a cumpArat-o ace§ti oameni, ce sunt scri§i mai sus
dela Stroe si dela fiii lui Duse (rupt) si dela alti fii ai
lui Duse si dela fiii lui Orcan si dela Stefan si dela alt
Stefan si dela Deatcu si dela Stan si dela popa Stoica
si dela ceata lui Tatul, pentruca au curnparat-o cu 2100
aspri de a lor buna voie. Pentru aceasta am dat si Dom-
nia Mea lui Manul si lui Dragomir si lui Slabciul si lui
Stanciul si lui Danciul si lui Stan si lui Lupul, pentru
ca sa le fie rnosie si ohaba fiilor lor si nepotilor si stra-
nepotilor si de catre nimeni nezäticnitä dupa cuviintul

www.dacoromanica.ro
112

Domniei Me le. lata marturii punem Domnia Mea : jup.


Coada mare Vornic si jup. Tatul mare Log. si jup. U-
driste mare Vistier i Dragornir Spatar i Albul Stolnic
si Radul Paharnic i Badea Comis i Stanciul mare Pos-
telnic. Ispravnic Deatco mare Armas. S'a scris in orasul
de resedinta Targoviste luna lunie 2 zile in anul 7053.

Mircea Voda Ciobanul


(In intäia domnie)
(Martie 1545Februarie 1553)

Mircea Voda Ciobanul este fiul lui Radu Voda cel


Mare si al Doamnei Catalina. S'a casatorit cu Despina-
Kiajna fica lui Petru Rare§ si a Doamnei Elena. A avut
de fiii pe Petru, Alexandra, Radul, Mircea, Patrascu
Milos, iar de fice pe Marina-Maria, Stana maritata du-
pa loan Log. din Pitesti, Anca, Dobra i Alixandra. Unul
din fiii sal anume Petru a domnit, cunoscut in istorie sub
numele de Petru Schiopul, in documente.insa : Patrascu
Voevod, Mircea Ciobanul moare pe la finele lunii Septem-
brie 1559 si a fost inmormantat in biserica domneasca
(Curtea veche) din Bucuresti.

* *

3 Iulie (data si local lipsesc 1).


Mircea Voda confirma rn-rii Tisrnana stapanire peste

1) Arh. St. d-rea Tism. pach. 2, doc. 8.

www.dacoromanica.ro
113

satul Tope§tii porunce§te lui Deatcu sd lase in pace a-


i

cea mo§ie a m-rii.


Ala Tit° giiuo T MHOLM 1101130,101 H IF1k AaRivr num cif
HOMAHlf 1H4111 CIiJ1S Homurig I ituAfi'O W rimis moudertipS W Ta-
MkHd. IKO;+ A4 Ei 110Afii mold 'Hi cat u A4T1 cEno r;if-
nutrZ TOI1Hp7H. acHIE}K E'e crrapS H nitatio chto H A4iAttu8 I cimiS
MalliTHpg. 4 TEl ATto Aa ci onpStalii (13 ckfl (MO CMS MOH4-
cri0 I An weTioutuu A)IOISATH frO" Ampii 4 dElA1I 1ff Mil 118C-

'MPH frO 4 Tu morn s4aIct1dnt0T8 RkienpiumEttai tU NAM. 4 dlpEAH


HEIRIHTHe Wk. d PH Act nctiumuni CTOdTH I1HIS Lk 011,8 H1MEHS
iiiy, FRMII. MIRO Ad ti.ke HOpEH I41H DC I Cr4118 HEIMICH Kdii
I1HC ACHid to;i. F. Ali 1).
=Cu mila lui D-zeu, Io Mircea Voevod i Dornn,
dä Domnia Mea aceastá poruncd a Domniei Mele pa-
rintelui egumen Matei dela sf. rn-re dela Tismana, pen-
tru ca sa fie volnic a tine §i a stäpAni singur satul ce
se zice Tope§tii, pentrucd este sat bätrân §i drept §i de
mo§tenire sf. rn-ri, iar tu Deatcu sá te fere§ti de acest
sat al sf. m-ri, ssa la§i a-1 tine in pace; insä dacd nu-1
vei läsa, tu vei primi rnulta' §i rea ru§ine dela Domnia
Mea. Dacd insä te socote§ti nedreptätit sä vii sä stai de
fata cu parintele egumen innaintea D-Mele. Intr'alt chip
sa' nu fie dupd cuvantul D-Mele. Ispr. Stan mare .Ban,
scris luna Iulie 3 zile.

* :1:

7 (luna lipsqte) 1546 (7054), Bucure§ti.


Mircea Voda Ciobanul confirmä Neagai striptutire

1) Monogram ro0e.- Pecetea aplicatA, cAzuta. Lipsqte setnnatura pro-


prie a Dornnului.
8
www.dacoromanica.ro
114

peste mo§ia sa din Alexeni precum §i infratirea facuth


de dansa intre Ivan §i Voicu pe 112 din mo§ia sa 1).
f "Tit° E;"o 1w MHP'vk gonloikti " Fuk gv" ta
0lfrl'OKMXiHCK0H Cub Gkoclidro H [MAUI' HAVA ROIKOM. MUT
FRAM ciii HORM'kulif PH4111 kink (§ters) ciu Cii0R116 it11111,14 4EH) Iu

AcICTZ 11 npun8rrwr 1-dli0iK Ad HAI EC WI1IiI I 8 ciAlia'kliH W A'k"A


Mink 110A061118 RdVE W MHK4 CEXTET Imper 8 nomi 8 rop8. ii
I

8 RoAii. nonvic IC 11.1i1111 crdpd H Hilda 0,intia I AikAmia. a no-


TOrfi 11111111Af WkI'd 111114 It'RA1H Tfin 8/103KH H noRpapii no Mai H
110 ROHKO ad AOKilOKONk HdA 110tI0RHI1 g I Cti WH11118 H KIIIl HAI
!worm (§ters) ioi. mikox H FHA J [Fmanok H KOHKOR I4K0iic Ad
HAI EE KltWiiH8 H MAUVE; nuM H CilOROAI HAl H RH8K0SI H nivlat-
118,Irroml lid I H 1111 U3 KOVOMAE IIIII0TkKHOHEHO 116 R'kKH. 110 1"
FRMII. Gfiic cii4Tedf 110CTAKAftH FKA. }K811di Riii,114 Rion& 4R00-
1111h I 11 H<811dil pmpi REAHR A014ET. H KaiAd KIITiIdi. H (stricat)
MVP. H 11148A I ren;HHIO. H Rak 111)(. H 111111 KOAi. H (Tali
RIMIK 110.e`I'MIllik. tic. RAdlikKi REA dodal. 1111F. Klt rparky R81;8-

ingin mem (rupt). 5 411H R5t Nk`I' 0114.

Cu Mila lui D-zeu Io Mircea Voevod §i Dornn


a toata Tara Romaneasca fiul (bunului) §i rnarelui Radu
Voevod, da Domnia Mea aceastd porunca a Domniei
Mele Neagai (§ters) cu fiii sal cati D-zeu i-a dat §i i va
da, pentru ca sã le fie mo§ie in Alexeni jumatate din
partea Neagai veri cat se va alege, in camp, in munte
§i in apa pentruca este a Neagai batrana §i dreapta mo-
§ie §i rno§tenire ; iar apoi a venit Neaga innaintea Dom-
niei Mele §i a a§ezat §i a infratit pe Ivan §i pe Voicu
de build voie peste jumatate din mo§ie §i Donmia Mea
le-a iertat (§ters) calul. Am dat Domnia Mea lui Ivan §i

1) Proprietate particularA. In aceastit poruncl domneascl se vad mite


adaosuri posterioare.

www.dacoromanica.ro
11S

lui Voicu pentru ca sä le fie mo§ie §i ohalYa lor §i fii-


lor lor §i nepotilor §i stranepotilor lor §i de catre nimeni
necratitä in veci dupd zisa Domniei Me le. Iatä i mar-
turii punem Domnia Mea jup. Vintild mare Vornic §i
jup. Radul mare Logofat §i Coandä Vistiiar §i (stricat)
Spatar §i teful Stolnic §i Badea Paharnic §i Gheorghe
Comis i Stan mare Postelnic; ispravnic Vlaicul mare
Arma. S'a scris in orapl Bucure0, luna (rupt) in 7
zile, anul 7054.

30 hinie 1546 (7054). Fdrä inclicaliunea loCului 1).


Mircea Voda confirmä lui Stanciul cu fiii sal satpil-
nire peste partea de m4e din Crasna a fratelui siu
Arca'.
t 1114eTil0 1117(110 Ii5 milowii 6E1145 fi 111K YANA IMd

wTi'iORMXIllCKO CiiK KlHKaro H iiivkikoRparo I


pamin IhIIO44. 44-
11dT F11041c1 ciii iioivkni IKMI CT4litilOr1811 Che C1101111 MM Rao
1,111ti, liAi Ark MCI' I IndKOii: 44 F1i c84rr wiiii8 8 Ktm MA
nparr WO Spreii max gape tiiii cv.CUsprrarr Csi 110A4 i H W I 1118414.
1101iFik H4.1 a 536 vraiigionwii altoidil 48MHT08 BIK Gdii Kihi-
AHICKA Id41 spaT aiiKa 51 Kpagi I KdHir Ci grim ror. tails
HAT() pag niS IC ,a,a;i lipararma ham' 48,titiTtiS KEA Gdii S 981:

atuskii I t CALI1111111 Ad HX 110044114911 lid TodiaillA 114 X7ATI'41111 II

ild IIO4II W mg 4 110TOril KKM XOKET GMT Ad 441{4T I


di111,1

1)434111I'4 119E4 G41181 48 MHT1)8. 4 Wh Hst a Am Ian, ,1111031;

Tait 111141111TMFO KdMcI LITO Fe I Filial 11HC4ii 4 Wii IF 110CAddi 1111-

i'OK diMdCfi TEVE Hifi fe 1%3M KOMATER 4jftK 11 KO414TEli 11E1'4

11114T CT4i1tISAH I t F1OTOM Milt-114 11114141 111114 FKOMII PEN a

1) Ac. Rom. XC, 8

www.dacoromanica.ro
ilo

I KdK0 HAI Ci 111t31ii I'Orti riparti KOMdTi pmi 6141TOrti CH


I a FRA4tI1 ritemx 14 CSAT1I8 cke 11Ktt'1'i M1 H AMOX f,goitsti
G'I'd11,110AlVii MO Ad A11101(HT 117.CdK ACti 3d wi-itIS ElildTWMCH I

diiKEg. d dolvkii d KOM CEMIIIIT KR& ti wiim tiM 1-1011pd'PHT HIIXIIE


noda icomwri. Gel; parij Amox A 'PRA C9il110AH Chi I Cii0-

11iiEl'O. I'dK0iit Ad At Ei EikWril 18 H Ilkndfi uuiiii II Cii01I0A18 IIM H

l II IlirkglISLIET0418 H HE W KOPONCi HE HOTKKIIWREIIHWili 1-10-

04 Fitemui. GEM SCO H CHEA;rMIE flOCTMINkHAI NAIR }14811dii HMI-


ricA Kink I ROçtllllK H <dual pdAliA ElEii AWN'S. H RSEIdII CTdii
REAllg Cal KHAERCKH. H mSnaii rEprt REdH1 BlICTIA0 I maimii caii-
ntrA !MUIR cli4T(40. H 11 lEzisdii CTO;iI1HKSA H A1/1dd KOMHe H
lIdAE HEX H 11çhRd IIEAHR HOCTIEAHHh. 11 NIA(A BEA AWF En(C A441
10ii i AHII AK A'kp 03iiA 2).
Cu mila lui D-zeu, Io Mircea Voevod si Domn
a toata Tara Romaneasca fiul marelui i prea bunului
Radu Voevod da Domnia Mea aceasta porunca a Dorn-
niei Mele lui Stanciul cu fiii lui cati ii va da D-zeu, pen-
tru ca sa le fie mosie in Crasna partea fratelui sat'
Arca, toata veri cat se va gdsi din camp si din padure,
pentruca a luat dela Stanciu jup. Dumitru marele Ban.
al Craiovei pentru frate-sau Arca 17 vaci marl i aspri
gata 1500, pentru ca i-a dat dregatorul Domniei Mele
Dumitru marele Ban in mana lui Arca 600 slanini ca
sa le vanza la Targu-Jiului la Hategani si la oameni din
tara ; iar apoi chid a fost ca sa dea Arca sama innain-
tea Banului Dumitru, i-a lipsit. multi aspri, i dregatorul
Domniei Mele ce este scris mai sus a trimis armasii sai
si i-au luat bucatele lui Arca i bucatele fratini-sau Stan-
ciul ; i dupa aceea Stanciul a venit innaintea Domniei
Mele si s'a plans Ca' i-au luat ale lui bucate drepte pen-
1) Monograma cu rosu, pecetea aplicath, bine aplicath, bine conser-
vata. Nu este semnMura proprie a Domnului.

www.dacoromanica.ro
117

tru frate-sau, §i Domnia Mea am cautat i am judecat


cu dregatorii Domniei Me le §i am dat Domnia Mea lui
Stanciul ca sa tina toata partea de mo§ie a fratelui sau
Arca §i daca lui Arca i se pare nedrept, atunci sa-i in-
toarca (fratelui ski Stanciul) bucatele lui drepte. Pentru
aceasta am dat §i Domnia Mea lui Stanciul cu fiii lui
ca sa-i fie m4e §i ohabd lor §i fiilor lor §i nepolilor §i
stranepotilor §i de catre nimeni neclatita dupa zisa Dorn-
niei Me le. Iata deci §i marturii am pus Domnia Mea,
jup. Vintila mare Vornic §i jup. Radul mare Log. §i
jup. Stan marele Ban al Craiovei §i jup. Gherghe mare
Vistier, jup. Barbu mare Spatar i Stefan Stolnicul §i Diicul
Cornis, §i Badea Paharnic §i Parvul mare Postelnic, Ispr.
Radul marele Log. Scris luna Iunie 30 zile in anul 7054.
*
* *

1 Decembre 1547 (7056), Bucure§ti 1).


Mircea Voda confirma fetelor lui Danciul stapnire
peste partea de mo§ie din Ia§i de mo§tenire.
Dat-au Domnia Lui ae"ast(a) porunca a Domnii Lui
featealor Danciului anume Neacp i Stanca i Voica i

fe6ori1or lor Cali ll-zeu le va &Maui, ca sa le fie lor o


mo§ie in Ia0 jumatate, pentruca iast(e) a lor m4e vea-
che §i dreapt(a) dela mo0 lor ;- iar dup(ä) aceia avura
para innaintea Domnii Meale featele Danciului cu verii
lor cu Stanciul §i cu Jitian §i a§a paraia (parau) pa fea-
tele Danciului, cum ca au dat ei ban(i) pa acel sat,
Stanciu §i Jitiian, iar featele Danciului nu au amesteca-
tur(a); iar Domnia Lui au dat Stanciului §i lui Jitiian

1) Proprietate particulara.

www.dacoromanica.ro
118

leage 12 boiar(i) ca s(a) jure cum cd ei au cumpArat a-


cel sat, §i au jurat innaintia Domnii Meale cu acei 12
boiar(i), iar featele Danciului cari sint scrisä mai sus,
iale Inca au luat leage denaintea Domnii Lui 24 de bo-
iari i i-au dus innaintea Domnii Lui, cum cd featele
Danciului avea(u) §i iale in Ia§i jum(a)tate i nu sint iale
datoare (nimic) Stanciului §i lui Jitiian, ce sa tânä Stan-
ciul i Jitiian intr'altä jum(d)tate den Ia§i, i au ramas
Stanciu §i Jitiian de leage denaintia Domnii Lui ; §i iar
dup(a) aceaia au cumparat fe'dorii Stancai, Dragot(a) §i
frat(e) sat' Voicu din Ia§i part(ea) Neac§ai toat(a) drept
florintii 35 ban(i) gata. Pentru aceaia i-au dat i Dom-
niia Lui acestor oameni numitii mai sus ca s(ä) le fie
lor mo§tenir(e) ohamnici lor i nepot(i) i stranepot(i) i
cat(i) D-zeu le va darui pan(a) in veaci.
Drept aceaia au iscalit Domniia Lui §i boiari(i) di-
vanului Domnii Lui : jup. Vintil(a) mar(e) Vorn. i jup.
Stan mar(e) Ban i jup. Radul Paadiia mar(e) Log. i
Draghi6 vel Vist. i Badea vel Spat. Radul vel Comis, i
Stoica vel Stol. Draghia vel Post, Ispr. Radul Pa§adiia
vel Log. Au scris Dobrot(a) Gramaticul in scaunul diva-
nului Bucure§tilor in luna lui Dech(emvrie) zile 1, anii
7056 1),
*
* *

8 Decembre 1547 (7056) 2).


Mircea Voda Ciobanul confirma hii Stanciul din Te-
le§ti cu fratii §i fiii lor stapanire in Farc4e§ti peste par-
tea de mo§ie a Stanei, ce le-a dat-o la moartea ei.

1) Traducere din 26 Mai 1726 4 De pre sirbie s'au talmacit pre limba
rum(a)niasca in luna lui Mai in 26 de zile 1(ea)t 7234. Parvul ot Rasova.
2) Ac. Rom. pach... doc...

www.dacoromanica.ro
119

t Alg Tito am to iw 1(1.6 110EK04d H F111% 11%C611 3fitlitE


WIITFTWIMIXTIfeKoll jut Aocparo H I HMIlli4r0 p44y/I4 HOE11041. 44-
gal' FEMIH CIE FlOHEAtliE FECM11 rralitlloA H uparrnraAi CH I H Cit

MIX 60E61 1,11ill,H HAI Olt Ade. rdKOik Ad HSI EF wiiti8 S 4skplikul1li1
AGM CTdNER I gzic21 gape imiKd CEXTET H3C94TH. HOHEA't H E AdAd

CT41-14 KI%Ad CHF lid CHOW I CItMjiTIt. KdKO Ad CSAET E94TSLIE4 f10

CT411914 H Cit Epernmil ero W TErifili I if 1-10Tai MIN HM4IIJ n98


rim FIIMH CO HMO W 40K44E 9441 T4H WLIHS BFIUJE peiino I H

STEM 531 HR4II W npeo, PHAM j gontkpn Bagtvii. KdKO 44 34rAET


WU KdKO I a CHAO AdAEHO Tdii 46 WtiliS HMS. T4K0 KINAd 1111eT

lid Atil% copogtat I Ha chi AnAiwrpie. t Hgaii IlliKtIKOM HE AIME


AOHECTH 34KWi1 n9e4 lKMIi J
4 US WeTtith 1113411 W 311K0H4 W npeo,
FRANI. GEI'0 pag HAl 4440X H FRMH CTdiiiitOASH I Cli K14THI441 CH

CdK0iic 44 HAI a 13% WtitiS H K %Ida HHAi H el10110A1 NM H KNS-


IWM I ntykgnSgeTtviii HAI H d 111 HIIX 119Z44AHK4 44 Wke HS m
EF We'rellitHHAI HAl. H Hii W KOME tienoTiiHogeHo no peti PAHL GEik
H CRE4TE/11E flOCTellIACil PHMII I Nanctii CT411 116 Cdii IIlCKII H
)1{811dii HaiTHA BEA 4KwjiulHk. )1{81-Mil 944yt1 11411144114 CM I nwr-
*ET. 4(181111-i MUT. H CciNk CUT. H Kpsneoii Hex. 11 CP4UKG CTO;i.

Ii AIIIKSA II KA104. H 4941'HI4 HEAHKH (OCT. He. 1.0441111 AWNISET

Rife hiell,d 41K. ii. 411 111%/1`kT pri5.


Cu mila lui D-zeu, Jo Mircea Voevod §i Dornn a
toatd Tara Rornâneascd fiul bunului §i marelui Radul
Voevod, dä Domnia Mea aceastd poruncd a Domniei
Mele lui Stanciul §i fratilor säi §i cu fiii lor cati D-zeu
le-a dat, pentru ca sä le fie mo§ie in Fdrcd§e§ti, partea
Stanei toatd vericatä se va alege, pentrucd a dat-o Stana
cdnd a fost la moartea ei, ca sa fie vdrului ei Stanciul
§i cu fratii lui din Tele§ti. Jar, apoi, ei au avut Ord in-
naintea Domniei Mele cu Ivan din Ciocadia pentru acea
mo§ie mai susIzisä, §i la aceasta a luat Ivan dinaintea
Domniei Mele 12 boieri lege, ca sä jure ei cd a fost

www.dacoromanica.ro
120

mosie (Ie mostenire acea parte lui Ivan ; asa cAnd a fost
la ziva sorocului la sf. Dimitrie, Ivan in nici un chip
n'a 'malt aduce lege innaintea Domniei Mele, ci a ra-
mas Ivan de lege dinaintea Domniei Mele. Pentru a-
ceasta le-am dat i Domnia Mea lui Stanciul cu fratii
sai pentru ca sä le fie lor mosie i ohabA lor i fiilor
lor i nepotilor i stränepotilor lor i mosia sä nu se
%/Liza, ci sä fie celor ramasi ai lor si de cdtre nimeni
nezaticnitä dupa cuvAntul Domniei Mele. Iata' i mArturii
punem Domnia Mea : jup. Stan mare Ban de Jiu
jup. VintilA mare Vornic, jup. Radul Pasadia mare Log;
DrAghici Vist. i Badea Spatar i CrAciun Paharnic pi
Staico Stolnic i Diicul Clucer i Draghiia mare Postel-
nic. Ispr. Talapi Log. S'a scris luna Decembre 8 zile in
anul 7056.

7 Maiu 1548 (7056), Bucuresti 1).


Mircea Voda" confirma" lui Deatcu din Dragoiesti
(de Vulcan) stapanire peste jumMate din satul Topqtii.
Icaaf10 IW 11141.14 ItJfILOAd H 111K 11%Cl1 3E41/1H

Wir'InitaKneKiticKori ciik utPkAofwaro I ft REANKcifi parprAd HOIROAd


AdRaT 1.."Krilli Cif 1101{M'kllif FRAM Cal; &SASH AiiTKOli AVKI'OEIHI

I Ci rk MIK al0101 atIttJ,U HA ilk nom8cTirr. 1111t0ic All /HS E. Willa+

8 Totiegii Koo, THitwklid I 110,101MIS R3pf FAHKel CENTET 11.3111ATIL


IIt; ASS a crao 11 Apse, wan, Nkeltilld I a HOTOtil NkTKO
Mikrofiji ChflçEIIiE CkC Ita1lS1'01 THCM'kflA Il TM(0 I nirkim
KaaPfinf IIt4 fran. Ka(Ko) HE ifmap rykricO 8 Tonfip no,toioni8 itS
rsta;ti Ei I cif RHal otifki wiiii2i so xkpicoR K4,181104411 a') THC-

1) Arh. St. M-rea Tism. pach. 2 doc. 7,

www.dacoromanica.ro
121

AVIilld .114 CROi Ch MiiTh 4 FRMI1 I 8 Toiii rmmx II arox Che HeTI1-

THAI IIHRIITEMEA P114111. C1 H1141C1,40)( F114111. KdKO 10 I Ad;i silkg


rt.kricoii lierog8 Af;i Rdareptat Hd CROi czmiirrk d Che ,1ATKWii
ACA W I T01](111 FIE a 11,114A HH EAIIS 4W1"kX Che mrd. (1111ii; Hifi
MAC/ R4IH TAATKOR i ROArkpl1 I Ad 34K4ET. A 34141fill 1111EA

iiw Che iii non.kpli 11 macrapticaiii (me IIHXH041 AV H) E K4K0 I 11E

fe AdA SEUX NkTKoli krKoii ACA it) 1011111 118 fe Adii CROf AE;i.

TeISK We Taal '<dal* W 34K011 W IIk,1 FRM11. GEPO 4,J,I rl,c1AOX

kr1111 NkTKOR filicoik m m8 a tools 8 TOIldfl I 110,10K11118 Ithwii118 II

RIM)(41: 111418 H ciiowii iini Ci 111181M11 H Ilirk11118'1ET0Ai EMS I if


1111 W Korwk I1f110T4ii110111110 110 oil F'RMII. Gi311 A cii.kvrlifil no,
Taiukcii FRAM I M811dii craii RIiIIIKH Rail NUM Ca. II M811di1 alirk
KIiIIIKII AR001111k. II 111111411 p4,10 Rnhq 2i RE4HK11 I i1Wi'airl' A AA
CIIIIT4 ñ 114i1'06 RHeTfildii n HOAK° 111((4)111111ii Cl A1A(E)iKG cro;Amii.

A TITSii I K04111 e A 1huH RMIIKII flOCTCAIIIIii. lie. Koolloii W

nohcliii ilex il 43 upaTSA E;it 114 I %%Talc Rh H4CTOA1111 IM KS-


K801111 mem 4i4Iii-.5-AitH Kit irkT ,3113 1).
Cu mila lui D-zeu Io Mircea Voevod §i Domn
a toatd Tara Româneascd fiul prea bunului §i marelui
Radul Voevod, dá Domnia Mea aceastä poruncd a Dom-
niei Me le slugii Domniei Me le Deatcu din Dragoe§ti §i
cu fiii lui ci D-zeu Ii va dArui pentru ca sa-i fie nio§ie
in Topqti langa Tismana jumatate, vericat se va alege
pentrucd ii este mo§ie de mo§tenire ; iar apoi a avut
Deatcu din Dragoe§ti pâra cu calugarii dela Tismana §i
a§a pârau calugärii innaintea Domniei Mele, ca nu are
Deatcu in Tope§ti jurnätate, ci a dat aceasta mai sus
zisa mo§ie unchiul lui Deatcu calugarilor dela Tismana
la moartea lui; iar Domnia Mea la aceasta am cdutat §i
am judecat cu cinstitii dregatori ai Dornniei Mele, §i am

1) Monograma ro§ie. Pecetea aplicata cazuta. Nu e semnatura Domnului.

www.dacoromanica.ro
122

aflat Domnia Mea ca a dat unchiul lui Deatcu partea


sa de mo§ie calugarilor la moartea sa, iar cu partea lui
Deatcu din Tope§ti n'a avut nici un amestec cu ea;
inch le-am dat Domnia Mea 12 boieri sft jure, §i au ju-
rat innaintea Domniei Me le cu 12 boieri i au märtu-
risit cu sufletele lor cä n'a dat unchiul lui Deatcu par-
tea lui Deatcu din Tope§ti, ci a dat partea sa ; §i au
rAmas calugari de lege dinaintea Domniei Mele. Pentru
aceasta am dat Domnia Mea lui Deatcu ca sa"-i fie mo-
§ie in Topqti jurn'atate m4e §i ohabh, lui §i fiilor lui
§i nepotilor §i stranepotilor lui §i de cdtre nimeni neclä-
titä, dupa zisa Domniei Mele. Iatá §i mArturii pune
Domnia Mea ; jup. Stan mare Ban al Jiului §i jup. Oprea
mare Vornic §i jup. Radul Valcea mare Logofat §i Dan
Spatar i Neagoe Vistier §i Voico Paharnic §i Nedelcu
Stolnic i Tatul Comis §i Fratila mare Postelnic. Isprav-
fliC CrAciun din Barse§ti Paharnic §i eu Bratul care am
scris in ora§ul de re§edintä Bucure§ti luna Mai 7 zile,
in anul 7056.
*
* *

8 Mai 1549 (7057), Bucure0 1).

Mircea Vodä confirm'a lui Radul §i altii din Pq-


teana (de Vulcan) stapanire peste partea lor de m4e
din Bujora§ti.
ALIFTlio sikifio AV
3 A1110,61 BUM Bfmai
110flioAd 11 F. 116
IT93ikrItiXIIICKOH CIIk HEMIKLIF II oiwai; pMV/Iii 110E110,0. Adler
FII/HII CIE 11011ENkIlif ihldIII IMAM W minutia cia CsIdrildel H

1) Proprietate particularA. Monograma cu rosu Pecetea cAzutA. Nu


este semnAtura proprie a Domnului.

www.dacoromanica.ro
123

C1101110 EP 11 CTOFIKKR II CO spdTirdAi H CIiOKIbU P. H AdHS CI.


upeTirdAi H cnoguAl HX. .H AOE$16 Cit updTimil H 610K11,11 HX. H
hi11111J,IK7ii Clt 14)dTiliIM H CH0RHS1 HX. VI ApaI148 cit SpdTirdril 11

CII011141 FIX. H ASIISAS Cit gpdTita1 I H C1101114 HX. Med( M FIS1


IL WrIliS H soutopktpu HHX AfA K%Cd H C% MAXI XOTdpal 3d11EiK
HA f-e crape H flpdEd WiI114 il A.kAine. 4 110Tal Ha 14H CST pd-
AvA ch'e geTtvAi iro ck iipkiii CItC cTaiiinoA H CKC II CTOHKd Fi

CO 11011d W IldAE(W) H CKC rIMHHA H CItC AdE111 H Cit MMUS uaTS


no.L hA 1MH. H Tato nrktut CT4f1 H CToIIIcd H LUAUS ticITS 111%Cd

KdKO Ad WTKHHET W WLIHHd uSutopdtplii FAH() MaTO I E;ic CE 30

HET McITIO AS1VriER Ad re noutunum W %Kind 11HCKSIIIIIIHA0il. a

num rnyox H cSAnx !ix Ck RUH LleTHTFIA111 HpaillTEATEXI FK411


110 FlpdRAS H 1103dKOrl. H AdA0)( FRAM CTdHS II H CT0111chk H

LIETOS1 Rufiquunu 34uoii KI Korkpu Aa 3dISAFT çh1,AI Rniii petina


Wind Ii 3dKAMH cST i WTK11118/1H cST T creii Koraii 11 S3E/IFI

CST 110 IILIA anoanlii no AidTKS. d 110TOSI g31111 papit1 H CT0111I4


H MII H Aospe H MH111.1,1Kd H Ap411"A H 48F1SA adItwil RA con.kini
Ad 3d1MET HdA TIi1 KI 60,1`kpli H 3dKi1EAH CST pdAyii CItC K4 KO-
NkpH. t CTdil H CTOHKd H 110Hd II W "W(") H CT01-11I H CPK-
HHI H AdE1.11 H IIHX WITS WeTd111 W 3dKOII IT) nirkA FRAM H (713

Flp`kA MASI LIFTHTHSI HpdHEITIAIES1 FRAM. A HOTOS1 H311dAlIAH

CST )dAVA ck irOd IldTS H CItC XOTdilliHk II 6k "X 'VA


F114-111 110 VAIN HHXHH CZHENIHU,I CU. no 414TKd Ilk,11611 HO SCTd (ES-
3I0pIxCKSAOR) rio CTdpH XOTdii H FIO HOTOKS 11,101111,100 Taiic W TSA
110 NLi Ao prepSA CTrIACMGEEH II H v.1,0 XOTapSA GIMAETSASII. KdKO

KEKE CTdri H ulroRS IldTS IMCS mevkx Ae HE HalT KS ARIL


GER) paviTT Plum AeAox pdAymr H CT0HK71 H ,A,d118 II Aocpe II

41HII11,11KIAR H AparSASH H AS118/10ii grub Nii[un m'0Aie] IdKO;1{ Ad


HAI E Ilht0I118 H WXdfi HHAI H CII0110/11 H HFISKWAI ii flpi:1111811ErwAi
HM H Kc IMX flp%4di1HK4 Ad 114a R% [Alin HS Ad ee tverrahutai
HAI H 1111 W KOPOii HEHOTkkHOKEHO FIO futi FRAIN. GEiK H CEA-

www.dacoromanica.ro
124

TfAIE ilorreiRAK FR/1111 Snarl rr411 1111411 itii aurACKII. 11 >RS-

nail wk;imo RE/111(K1I) I.iIIlli 11 34$11/iii RAK3111Ki REI1H1411 311flifi'


11 Fkl'Of UUCP. H I 1111,4,0k CI 141'441 H TZITS1 1404111e H Tit 11E-

1(41111k 11 114,4,()/110 e1'041111k H *11%40 Rfr1111414 110h`f;i1111ii iic. gAh-


'MUSA RE/1111411 Alfg4SET. 14 43 ENTSA W 11fl111111 iincem, fii4 11/11111-

I/1K Rh IILICTO(11141 rom ilik1114,11H cksofft uia Alt111 E 1 Aii11 CU

3,VM.4 '111481114W /AMA RS /AT ,f3i13.


Cu mila lui D-zeu, lo Mircca Voevod §i Domn
a toata Tara Romaneasca fiul marelui §i bunului Radu
Voevod, da Domnia Mea aceasta porunca a Domniei
Mele lui Radul din Pe§teana cu fralii §i cu fiii lui, lui
Stoica cii fratii §i cu fiii lui, lui Dan cu fratii §i cu fiii
lui, lui Dobre cu fratii §i cu fiii lui, lui Minlica cu fratii
§i cu fiii lor, lui Dragul cu fratii §i fiii lor §i lui Lupul
cu fratii §i fiii lor pentruca sa le fie lor mo§ie in Bu-
jorascu partea lor toata §i cu toate hotarele pentruca le
este batrand §i dreapta mo§ie §i mo§tenirc ; iar apoi au
avut Radul cu ceata lui para cu Stanciul §i cu Stoica §i
cu Popa din Pade§ §i CU Stoian §i cu Stanila §i en Lae§
§i cu ceata lor innaintea Domniei Mele §i a§a Ora Stan
§i Stoica §i ceata lor toata ca sã deslipeasca din rno§ia
Bujoräscu un loc ce se chiama Matca Lupoaei" §i sa4
lipeasca de mo§ia Piscupe§tilor ; iar Domnia Mca am can-
tat §i i-am judecat cu toti cinstitii dregatori ai Domniei
Mele dupd dreptate §i dupd lege, §i am dat Domnia Mea
lui Stan §i Stoicai §i cetelor mai sus zisc lege 12 boieri
ca sa jure pentru mai sus zisa mo§ie §i au jurat §i au
deslipit acel vechiu hotar §i au luat pe Valea Lupoaei
pe mated. lar apoi au luat Radul §i Stoica §i Dan §i
Dobre §i Mintica §i Dragul §i Lupul lege 24 boieri ca
sa jure peste acei 12 boieri §i au jurat Radul §i cu ce-
tele lui cu 24 boieri, iar Stan §i Stoica §i popa din Pa-

www.dacoromanica.ro
125

des §i Stoian §i Stänilä i Lae§ §i ceata lor au rdmas de


lege dinaintea Domniei Me le §i dinaintea tutulor cinsti-
tilor dregatori ai Dornniei mele; iar, apoi, au scos Ra-
dul cu ceata lui §i cu hotarnicul ce le-am dat Domnia
Mea pe acei protivnici ai lor de pe matca väii pe Gura-
Bujordscului pe hotarul bätran §i pe pardul Plopilor §i
de aci pe deal !And in hotarul Strâmbei §i pand la ho-
tarul Brädetului, ca Stan §i toata ceata lui amestec sa
nu aibd rn veci. Pentru aceasta am dat Domnia Mea lui
Radul §i lui Stoica §i lui Dan si lui Dobre §i lui Mintica
§i lui Dragul §i Lupul mai sus zi§i (oameni) pentruca
sd le fie lor mo§ie §i ohabä lor §i fiilor §i nepotilor §i
stränepotilor lor §i mo§ia sä nu se vânzd in veci, ci sa"
fie celor räma§i ai lor §i de cdtre nimeni nezAticnitä dupà
cuvantul Dornniei Mete. Iatä §i marturii am pus Domnia
Mea : jupan Stan mare Ban de Jiu §i jupan Belciu mare
Vornic §i jup. VAlceanul mare Log. si Neagoe Vist. §i
Indrea Spatar si Tatul Comis §i Taslav Paharnic §i Ne-
delcu Stolnic si Fratild mare Post. Ispr. Walceanul mare
Log. §i eu Bratul din Nege§ti scriitorul, carele am scris
in acest ora§ nurnit Bucure§tii luna Mai 8 zile dela A-
dam al cursului anilor in anul 7057.
*
* *

2 lunie 1552 (7060) 1). .

Mircea Vodd confirmu lui Voicu din Costeni stdpd-


fire peste prtile lui de mosie din Costeni, Hdesti §i Pis-
cupe§ti de mo§tenire.
t iTLi&i'i ii>iIio i5 iiiiitia Koll"A u Pus Hk"6 31("11 "nr-

1) Arh. Stat. M-rea Tismana pack 4 doc. 2,

www.dacoromanica.ro
126

mormaxingiot H cIlk KEAHISO I It 11 OrkA06.ilde HMO R""A M-


UT 1c;KMH CIE 11011EAHHE FI14111 &WA 114111. 11011ME HOHKO I W KOE-

THIN. IdKO}It Ad HA a %OHS. S KOCTE1111 H XE411111. H S 1111EKS111111.

11011EM MS a I CT4i14 H ISdK4 WiiiS II kAHH. 4 1OTOM A.yce


11011110 11WOR AEI anutiii8. 1101184I KOKtiT HAUT I CECTpECH1 IIOHIHE

11011Crid13111 3411Eat IC 11d3HT 13011CAL1111t [10 6141T El; 110 11011110 tid HE-
l'OKS I ChdiiiTh. H 1144TIIT, R011E4A1111 wiiiS AEA 1101111011 3d G1 Teo
Amox ti) dhl3H (wok mauf fi 1101110 attiRS. Titat H MAE H 11011110
Wri HS W 0E1'11111 H W 0E111 II cti 1114EKSIIIIII I CICTOECEti 13011EAdREii

(.6 11101,ii 4011110etill104E. d 4ldpK0 11319' 1101111011 itifTEK Ad 111 HAUT


co Loins I 130H1:01( 1)0K8AT XOKIIT 11414T 1101111011. rionen E HA-

mirr 11011E4dlih 110 am' El; 110 11011110 lid tiErOg I Clt AiiiTk. 4 1114111i0

11)dP ROMA HE 11,13111' HO 1110111(0 lid CkMj3TK 11. Tam mAi


IMMO I Will1S. filHK4E aaapwr recrpectii 8011E44111. TEM ld4i 44-
,torc H F11M11 OHM** 311111f 110HE/14HE I MIME Ad Hifi a %gild? 11

iumpul Iel H dIKE lilt H Et11H1i041 11 1111'61110'IHT041. H HE it/ 1101'0,KH

I 11E110ThkIIVItEli 11003410 i11et111. H CE}tt CHEATEA 110E'r4R4HX/110 FAD!.

;IWIldii (Tail REA KA I Kild4HKEEK11 11 NiSfIdli UII4 RCA ARO-


11116, ti KSIl4ii R441411110 REr111101 iituPziseT. ii Arm BI1CT. I H Ta-
TS;i IC041. II HAil'k CII4T. H CThIlliFA4111/ HEX. 11 1114(E)AK0 ET0ii. H
zispkum;i flOCT. I H Arldllit AUJNItET. mie day tOil k iri 11%

A.Irr A 1).
mila lui D-zeu, lo Mircea Voevod si Dornn
-I. Cu
a toatä Tara Romaneasca fiu al marelui i prea bunului
Radul Voevod, da Domnia Mea aceasta porunca a Do-
nmiei Mele acestui om anurne Voicu dela Costeni pentru
ca sa-i fie movie in Costeni si Haesti si in Piscupesti,
pentru ca-i este batritha i dreapta mosie i rnostenire;
iar apoi a dat Voicu partea lui de mosie pe uncle va
1) Monograma cu thinovar. Pecetea aplicata, foarte bine conservath.
Nu e semnatura proprie a Domnului.

www.dacoromanica.ro
127

avea surorii sale anume Voislava, pentruca a pazit Voi-


slava pe fratesau Voicu la moartea lui si a platit Voi-
slava mosia, partea lui Voicu de bir si a dat 800 aspri
gata cat a fost Voicu viu ; si a dat si Voicu mosia din
Costeni si din Haesti si din Piscupesti surorii sale Voi-
slavei de bunavoia sa ; iar Marcu fratele lui Voicu ames-
tec sa n'aibd cu mosia lui Voicu pe Linde va avea Voicu,
pentruca a pazit Voislava pe fratesau pe Voicu la moartea
lui, iar Marcu fratele lui Voicu n'a pazit pe Voicu la
moartea lui, si a dat Voicu mosie, cat se va alege su-
rorii sale Voislava. Pentru aceia am dat si Domnia Mea
acestei fernei Voislava, ca sa-i fie mosie si ohaba ei si
fiilor ei si nepotilor si stranepotilor si de cAtre nimeni
neclatita dupd porunca Domniei Mele.
Si iata marturii am pus Domnia Mea : jup. Stan
mare Ban al Craiovei si jup. Belciu mare Vornic si jup.
Valceanul mare Log. si Neagoe Vist. si Tatul Comis si
Idru Spatar si Stanislav Pah. si Nedelcu Stol. si Fratila
Post. Ispravnic Dragul Log, scris luna lunie 2 zile in
anul 7060.
*
* *

Patrascu Vodd cel Bun


( Febr. 1553-26 Dec. 1557.)

Patrascu Voda este fiul lui Radu Voda Paisie. A


fost casatorit de cloud ori. In prima casatorie cu Voica,
in a doua cu Tudora. A avut de fiii pe Maria, Mihai
Voevod, Petru Cercel, Patrascu si pe Vintila Voevod. A
murit in Targoviste la 26 Dec. 1557 si a fost inmor-
mantat la m-rea Dealul, intemeiata de bunicul ski Radu
cel Mare.
*
* *

www.dacoromanica.ro
128

14 Sept. 1554 (7063) Targovi§te 1).

PätraFu Vodà confirmd rn-rii Tismana stäpAnire


peste satul Tisrnana in contra pretentiunilor calugarilor
dela rn-rea Bistrita (Valcea).
t illAFTIto ciao KU rirryaiimo 13011ROAd H iUK. IMCWE ilh-
P1'900441,iH11401 3f4lrIE. Cilk REAHKM; H ,11,0GptIF I ilt1,41/Ad 1106130M.

,I,MIAT FRAIN Cif HORIAH.if FIIMH CI.M$ MOHACTHO r;iEMH THeiWkHd


1711Co5o M Al$ Ie I CEAO HAIE THeAirklitl nomm Att3 fe Crd pa II
iipaga wilts it NkAH118. a [IOWA imia#: lidarEpl I flçi8 Ck Rd-

ASI`filH (13 TOM, npfik 1R84111 H 'NIKO iivktu itdarfoi W RTpllik


K4K0 HMAT H WHH I $ THCM'kUld floA. 3 list/HH STIAI rnyraK H CS-
,11,11X CkC Wik$ IIMIAIKcI II Ck IlkCH 4111141MA fIrldfitITEAIE I FRAM
H 3IIMIAOX FRAM IGMCO IC ici,wkria 11%e eimiS motidemii FM fe
1{11141 IIHCdIId I CI C% IlCW41 XOTMIWAii. a Kt W we-
Taal W B4KtI W [INT Fli$M11 IldIc RIM I ME'l"kX 11d HI HAUT K4-
4$rEp11 raliTtniik Ina CIAO THCAAHd. el II$ AA IC efA0 THCAPkild
MOHtICPIIIIM I THemqvuti. Gir thy,I Ats AdAOK Ci FIKMH MOM Ati
MS' te MAHE II ElltOVIIII Ii Hf W KOl'Ock I HEI1OKONli84IIMO noCo-

phmto &LIM. GEM II MINNA flOCT4I3AEX FOAM. }K$Eldn GOKOA I


HE 111161 AtioitIli Cu mkaii TSAwii REA' AWNIWP II MA Burr.
Ci CTIlitlIO.A CWT. Cu oty,trit cro;iutik. if EMMA KoSt. Ci pailp HEX.
Cu MI HEMIlin HofE;A1Hk. Ile rl'Sr1,0ii BEA' AWFilsE'P. CI tI3 171C un-
cax I cliii W RVHIIJJI Kk miallu rpm Tod'utimil melka ail Ai
Alm totAT pAr 2).
t
Cu mila lui D-zeu, lo NtraFu Voevod §i Domn
a toatà Tara Rornâneascri fiul marelui §i bunului Radul
Voevod, dä Domnia Mea aceasta poruncA a Domniei

1) Arh. Stat. M-rea Tism. pach. I doc. 12.


2) Monogram cu chinovar. Pecetea aplicatA, bine conservatA. Nu este
semnAtura proprie a Domnului.

www.dacoromanica.ro
129

Me le sf. m-ri ce se chiama Tismana, pentruca sa-i fie


satul anume Tismana pentru ca-i este batrana i dreapta
mo§ie §i moVenire; iar apoi au avut calugarii para cu
calugarii dela Bistrita innaintea Domniei Me le, §i a§a pa-
rau calugarii dela Bistrita ca au §i ei in Tismana jurna-
tate. lar Domnia Mea la aceasta am cautat §i am jude-
cat cu parintele Vladica (Mitropolitul) §i cu toti cinstitii
dregatori ai Domniei Me le §i am aflat Domnia Mea ca
este Tismana toata a sf. rn-ri ce este scrisd mai sus §i cu
toate hotarele, iar calugarii dela Bistrita au rdmas de lege
dinaintea Domniei Me le ca mai mult amestec sa nu aiba
calugarii dela Bistrita cu satul Tismana, ci sa fie satul
Tismana manastirii Tismana. Pentru aceasta i-am dat §i
Domnia Mea ca sa-i fie mo§ie §i ohabd §i de Cate ni-
meni neclatita dupd porunca Domniei Me le. lata §i mar-
turii am pus Domnia Mea: jup. Socol mare Vornic, §i
jup. Tudor mare Log. §i Dragomir Vistier i Stanciul
Spatar §i Radul Stolnic §i Vladul Comis §i Radul Pahar-
nic §i Iane mare Postelnic. Ispravnic Tudor mare Log.
§i eu carele am scris Sin din Ione§ti in minunatul ora§
Targovi§te luna Sept. 14 zile in anul 7063.

* *

9 August 1555 (7063) 1).


PatraFu Voda pe temeiul cartilor domne§ti ale lui
Dan Voda (1384-86), Mircea cel Batran (1386-1418), Ra-
dul cel Bun (1496-1508) 2) §i altii, confirma m-rii Tismana

1) Arh. Stat. M-rea Tismana pach. 1 doc. 11.


2) Acest Radul cel Bun poate fi Radul cel Mare (1496-1508), dar poate
fi i Radul Paisie care a intarit M-rii Tismana stapanire peste satul Tismana
in contra pretentiilor calugarilor dela M-rea Bistrita. V. mai sus pag. 101 si
doc. lui Petru Vocla Schiopul din 10 lanuarie 1567 (7074) Bucuresti, unde se
citeaza Radul Voda Calugarul (Paisie).
9

www.dacoromanica.ro
130

stäpánire peste satul Tismana, in contra pretentiunilor


calugarilor dela m-rea Bistrita.
t MAFTito IW1E14 iw nrrpeCimo ROEROAdi H FM% MCA BEMAH
WVITARMXIIHCK0ii ell% I REAHKAP. H nirkrtonilaro pari,yna Houtom.
,14BtVI' FRMH CIE HOREA'kHiE FRAM. cl'Ani Aio HarrHii I piAtiit it
)(pat Cq'OE SCIIIHIE HdRIMEALii; THcmktia 4IIE1HK041 FRAIN. filleuniS
homoHax MHrp04dii H 115irEA1 npaViraiii OncrkTanIfimce R% ETON
WRIrrkAll I CTIO. MKOfit Ad HAI E'e CMO rAHMdi; THCAPka W tbROH
rrpatif wlmiri THCAVIiHEil I H fit 137,C0Ai XOTdpWitil nomik E'e crap$
H npaHS CIAO errAts Immo H AnkAIHS. 3 noTotii I (midi] cz-
°pale ckE KaarepH W II1CTUlI HdA CTIO Rfifil 0410 CEAO. a i;1341H

8 TEA PAEmx H CSAvix no npamS Ci no saKoli Cke R%CH tIFTH-


THAW HpiiKHTMIGH FRAM H RHA.liX FRAM I H KUM'S nottoHHO iiii
ROFROAS H MHOLIER ROERO,ITS crapora H Qa4y,lO ROEBOAd AOHildi; II

RHuirlfri ROEROAS I H 3HdHA0)( FRAIN, KdKO EC 3dA'kAIHS CTIO iniIi


96110 CMO IiIiS MOHdCTIiii r"iiHAIM; THCAAHS I d KdA8rE3li it) KW-
Pt We'rdiu Ci) saKoli W upeA hAm. etre, paici Akkox H FRA1H
Cl'Ais I MOHACTHO W THCAAHS MKOilt Ad HM FE CEAO R11111 HME-

rural' Et% WiiHS H 117LUX4ii I rilK03K H W HAMAE. 6111E5k H CRENI'EATE


HOCTdBAEM FRAM. iliwrponoarr aHanie I H K8Hdui CORO/ RE-
MUCH 0,1100ifilic. H KSFI6ui TSAOI REAHKH AlthIsET. H Aparom0 HNC-
THI4 H Crait110;i CHAT I H pdAyA CTOA. H Hnamil ROM. H WHO
REAHKH HOFTEAHHh HE coHoii REAHKH AR0iiiMii I ri 13 CT4IV-1102i 11%

AldAH AildU,EK 1K nanHcax AtEu,4 aHr(8)cr A H HAT iaAr 1).


tCu mila lui D-zeu, Io Patra§cu Voevod §i Domn
a toatá Tara Româneascd fiul marelui §i prea bunului
Radul Voevod, da Domnia Mea aceastä porunca a Dom-
niei Mele sf. rn-rii unde este hramul sf. Adorrnire ce
se nurne§te Tismana, rugatorului Domniei Mele, egurne,

1) Monograma cu chinovar. Pecetea aplicata cazutil. Nu este semna-


tura Domnului.

www.dacoromanica.ro
131

nului ieromonah Mitrofan §i tuturor fratilor ce se afla in


acest sf. laca§, pentru ca sa le fie satul ce se chiarnä
Tismana de amandoua laturile raului Tismenii i cu toate
hotarele pentruca este batran i drept sat sfintei m-ri §i de
mo§tenire, iar apoi au avut Ora cu calugarii dela Bi-
strita pentru acest mai sus zis sat.
La aceasta Domnia Mea am cautat §i am judecat
dupa dreptate §i dupa lege cu toti cinstitii dreg:Mori ai
Domniei Mele §i am vazut Domnia Mea §i cartea rap.
Dan Voevod §i a lui Mircea Voevod Batranul §i a lui
Radul Voevod cel Bun i a lui Vintila Voevod §i am aflat
Domnia Mea Ca este de rnotenire acest mai sus zis sat
sfintei rn-ri ce se zice Tismana, iar calugarii dela Bistrita
au ramas de lege dinaintea Domniei Mele.
Pentru aceasta am dat i Domnia Mea sfintei m-ri dela
Tim-Jana pentru ca sa-i fie satul mai sus numit, m4e
§i ohaba, ca §i mai nainte. Inca §i märturii pune Dom-
nia Mea: Mitropolit chir Anania, §i jup. Socol mare
Vornic §i jup. Tudor mare Log. §i Dragornir Vistiar §i
Stanciul Spatar, §i Radul Pah. §i Radul Stolnic §i Vladul
Comis §i lane mare Post. Ispravnic Socol mare Vornic
§i eu Stanciul intre niicii diaci care am scris, luna Aug.
9 zile, in anul 7063.
*
* *

16 Mai 1556 (7064 1). Fara indicatiunea locului.

Patra§cu Voda confirma rn-rii Bistrita stapanire peste


tot satul Top§a, daruit de Parvul Banul Craiovei, care-I
cumparase dela Ivul din Ciocadia cu 5000 aspri.

1) Arh. Stat. M-rea Bistrita path. 12 doc. 1.

www.dacoromanica.ro
132

t iTIAFTmo Rikino iw nrrpawKo ROIROAd H FHh MUM BEAM


8111110RAM(HIIEKOH Ciih REAFIKAM; H nprkAonpar; 1 pdA11,1 ROEROAE Ad-

RAT FRMII 610 110E1E4E11h FRimui cimis lidiTH W uncTpnIkS H

LIFTIrkffluoalS wu,S I nrSaullS KHO 114/14,11 H RZCES1 MRETRFIIIA H-


110KOSt 1dtii: W (C4 KI1RlJlf KI CIAll ALIA TOill. 171KOik I Ad
HAI EE W41111S 4TO CE 301UP Toiiwd R%CtI ii Ch R7C041 vrapo,ii
110111k EF CTdtid H 1Mid 0411FIS I Cl"kH MOHAFT1111 W A.kAinS H
110KSIIHIA W 110K0111141r0 flphRs'A UM1 14)i:writ-KA W ns133 W 1101{dAi
I .35-ii-ainpn rorodi. d HOTOA Hawn CST KdASorEpH W nifeTtnin,S
moonlit lipe4 MIftiLid Komom I cia CrIORFI 11E8/10k W 1-101CdAE MAU
IA1'0 H HRAF1 H cam& H TARO CST CUVEMI 01111 npy, MH044
110EROAd I ipe 11.1KF notannA nphgt3A aiI HMI pErmoto W4HFIS W
11d1118 HX W HEM d HS FIX IF npwrCenKi npuSA Kali I S mrogS
CHAOCT710. a A1Firld ROFROM CS,A,11A EE HO 119dRA8 u AdA EE Cii0RHAi

FIR8A0ii 4T0 CST RIME Inicanii I Banff RI ROA'kpli Ad BAKAIT Epe


HX FE nopicilKi npkRSA Rdii. d 6101111 'nada HE SMOMAIIIE ad-
FMETFI I 1111KdK Oik. 118 WETAWE W 34KOHA W npy, AiHOLIA ROIROAd.
d HOTOM FIHEik FIE MOHCAWE I HU KAMITEpH MCI Oyu-imam W EHORH
HRSA0ii. HS HMdXS npSx H ElpEA f'RMH (t1 STEM filAIII) I'MAdX N CS-
MIX I HO npaiiikS H 110 BARONS C% R%CEMI1 LIETHTHMH 11pARFITEAIE

IT4111 11 npomiTax l'EM111 H KIIHrS 3d I HORSIIEHIE H flpOLIETAX H


11111111 MOIR ROEROAS TEN HETHNETRORAX RF.iH KAKO HE HAIAT
Ci10R11 HRSA0ii I HHIlld MI1'490 Hd,1 RHWENiilld &MIS. d EF101111 FIRS-

ACtii R%371111111E H r;iElHE 11NA FRMH. TEN ahnpocHiii I H H1'Z+11H

B41C0ii I1IK117K RI noNkpn 11 Alih flOCTLIKIHRE lid 137.311EHIE 1;4 lid


H ciica HAW& Uhf XEcl. d WHH I HI MO31(41116 lid kik HHEAFIIi RAE-

TOKKLI, AONECTH npy, 90418. 4 HS WCTAIII W BAKOli W npy, FH,1111


I CE1'0 (MAI AdA0X H FRAIN CAN MONACTIIii 111.6P-1111-18 H BMWS
H HE W KOredic HEHOKONkRHMO 110 04 I FRAM. CVK H CREATEdE
HOCTARAEX 141111. 4111148 COK4 REAHKII AROOHFIR. II }RSIldii TSA0ii
K EMIKII il0F. I 11 ,/,cidi;d1110 RIICTIlIdii 11 CTaii410A CWT. II pdAy;i

www.dacoromanica.ro
133

CTOA. H RAMO ISOM. II fld,LWA Cl) ronfiii Hex. H MU REAHKH 110i-


TE;i1Hili I We. T8,11,00 IIMHKH nor. H 43 4111X81 EWE HillifiCtiX MN.%
eThita gi AliH W mama TEK8111H it5aA 1).
Cu mila lui D-zeu, Io Patra§cu Voevod §i Domn
a toata Tara Rornaneasca fiul marelui §i prea bunului
Radul Voevod, cid Domnia Mea aceastä porunca a Dorn-
niei Me le sf. rn-ri dela Bistrita §i prea cinstitului pärin-
telui egumen chir Varlam §i tuturor dumnezee§tilor ca-
lugari, cari vietuesc intru Cristos in acel sf. loc, pentru
ca sa le fie mo§ia ce sa chiarnd Tup§a toata §i cu toate
hotarele, pentruca este bätrand i dreapta mo§ie a sf.
rn-rii de mo§tenire §i cumparaturd de rap. Parvul Banul
Craiovei dela Ivul din Ciocadia cu 5000 aspri gata ; iar
apoi au avut calugarii dela Bistrita Ora innaintea lui
Mircea Voevod cu fiii lui Ivul din Ciocadia anume Nea-
goe §i Ivan §i Radul, §i a§a parau ei innaintea lui Mircea
Voevod ea n'a curnparat Parvul Banul mai sus zisa mo§ie
dela tatal lor Ivul ci a cutrupit-o Parvul Banul in sal-
nicia lui, iar Mircea Voevod a judecat dupa dreptate §i
a dat fiilor lui Ivul ce sunt mai sus scri§i lege 12 boeri
sä jure cd a cutrupit Parvul Banul, iar fiii lui Ivul n'au
putut sä jure in nici un chip, ci au ramas de lege dina-
intea lui Mircea Voevod ; iar apoi Inca nu puteau nici
calugarii a se odihni de catre fiii lui Ivul, ci au avut
pard §i innaintea Domniei Mele ; §i la aceasta Domnia
Mea am cautat §i am judecat dupa dreptate §i dupa lege
cu toti cinstitii dregatori ai Domniei Mele §i am citit Dom-
nia Mea §i cartea de curnparaturd §i am citit §i cartea
lui Mircea Voevod §i am adeverit Domnia Mea, cd n'au
fiii lui Ivul nici un amestec la mai sus zisa mo§ie, iar fiii

2) Monograma cu chinovar. Pecetea aplicatA, bine conservatA. Nu este


semnAtura Domnului. Pe pecete : CIH HILIAT IW iirrpawito SOMA H nth HAMIIKI.
AceastA pecete (este a lui) to PAtrascu Voevod si Domn roman.

www.dacoromanica.ro
134

lui Ivul strigau zicând innaintea Dornniei Mc le si au cerut


si a doua lege iardsi 12 boieri si au pus zi la Innalta-
rea Domnului D-zeului si Mântuitorului nostru Is. Cri-
stos, insd ei la zi n'au putut sd aducd nici un jurator
innaintea Domniei Me le, ci au rämas de lege dinaintea
Domniei Me le. Pentru aceasta am dat i Domnia Mea
sf. rn-ri mosie i ohabd si de cdtre nimeni neclätitä dupä
zisa Domniei Me le. Iatä i rnarturii am pus Domnia Mea :
jup. Socol mare Vornic i jup. Tudor mare Log. si Dra-
gomir Vistier i Stanciul Spatar i Radul Stolnic i Vla-
dul Comis i Radul din Golesti Pah. si Jane mare Pos-
telnic. Ispravnic Tudor mare Log. si eu Mihail care am
scris luna Mai 16 zile dela Adam (anii) curgAtori 7064.

23 lulie` 1557 (7065 1). FArd indicatiunea locului.


Pdtrascu Vodd confirmä lui Dragotä i fratelui ace-
stuia i cu fiii lor precum i altora stäpanire in Hermani,
Petrestii de jos si Motastii de cumpäräturd.
t AttfTiro iiio iw ti(%)Tpdfino KOfROAd H tii RAM 314141
OVITORMKilaKOE CUK Rf1HK.114 H AoR44i4 ildAyAd ROEROAd. ,AdRdT

1RAH1 ciii HORfAlliH FRMH WHOA ,1;iKk notiSt AparoT I H upwr


MtS patwit H Ck MIK CliORH Liiiii,M lift AdCT. IAKOiic id UM 68Af
Mild; 8 çiiiiu W AEA rro2Stioii HOAORIHIS 3411fac ti 110K8110 4p-
rOT ii pimp W CTOrAii a dç1I dClii. 4 [IOWA [Mk I Ad a md-
rOTTIA CItC CRORIfi tutilit; 8 tirrolii ACA MaiiKok R%Cd Rape KOAHKO
Cf KTET Ii3liJd iioiwic HOK811H AparoT to nittiiKo sS 4Sli
Ilak m ii AparoT ii IOKLIIIHWk wiiriS 8 HETVElli I ,d,f;i FORdliKOR

1) Muzeul Gorjului, Sc. XVI-lea doc. 43.

www.dacoromanica.ro
135

RAM WE EMU H3119dT H 11/141111ii AsioRSA RRF iiotu5i sos8ini #1,9d-


rOT 11 MCA W 'MAIO 3a-fr-aErepii. H flak Ad Ee AparoT H mare
Unit113 tO AEA inienek H spanimA 8 neTpetie I
F10/101111ii HOHEit HORS-

IIH111 Aparwr H 111-013411 W 4111A`k 3d 11; 4E119H. H flak Ad a tutiriS


Aparondi H 1011111011 8 nempetil W All 1i1li [ma 11196 EMI lid CE

impart' f1011Eik flOK81111 AparoT H IORdIi I W Aida 34 41 4CEI9H.

H flak m te mare, Tredi H FOIMHOk wiin8 8 eirrpelie 4CE envoi


117Cd Il0UEK nods"' AparoT H FORdli W Cull 3d itS 41ip. H 114k

44 I Wti118 AparoT H 101141101 8 11ET91111 I 4e7i 4 Ll,HilR IIHM:fl0-


11151F HOKSHH AparOT II FOHMICok W zIsp%te,te-ii 34 4 4E11911. H iil
II0K81111 AparoT H FOR411 witiS AEA HWHOk Zed 34 zis 411911. H flak
I 118 AEA tuspek H%Cd sa-1.,1611111. H 114K Ad
HOKSIIH AparoT H Mai WEI
E*6 9d4SA0k WiitIS 8 nempetie KOMIKO a AphmtA so Ark. H8 41011,6111

T9ETQ1 11 8 980111E111 KOAIIKO [ 411 KMIJ0 S1 CH R8K890k. H (Mk 44


"Xi 1.e I Dm" AEA "A"i Ch.e AulP78. " 1141i Ad crdtok " Ap SnitiOk a
WiiH8 S flET9HP AEA 4811,8A0k HHC4 Rape KOMIKO CE H3R9dT 110116k
4441 498U,SA 1) H Cii0H1IE Wii111 W FlOCHS4 Ad EE CT4110k H Aps-
nimoil I W CR010 40R90B0410 44 68AE EMS F10/11'618 Cif H1161 peciRie

wiiu sodneene CST EWEN{ ai npn 41411 RdC494nd HOEHOM. GEI'0 paAI
Aarkox H FRA1I1 ORH(M) OHM tilKOAF Ad HAI a wills I H fl%WkiRS
111141 H Cii0111Mi H 1111810AI H 11irkf1118LIET04i H HI W ICOP0ik40 III-
I1OKOiVkRUMO 110 90 FIM1H. GEik H CREAITEAIN 110CT4HAEM FRAM.
KSIldii cosoA Rhsek ARoiirsek I H H{S IlMi 9'8400 HMHk Mt/NISEI' H
Apaht RHCT. H Crdii410:i CWT. H MIPAMT sex. N (1441(11 CTOA.
II 114441(4 ISOM. H MHO RCA HOE. HE T8400 REMIk AWFASET. ilUi to*Ii

Fir 411 Kk kT it.3AE 2).

---- Cu mila liii D-zeu, lo Patra§cu Voevod §i Donm


a toatä Tara Rom'aneascd fiul rnarelui §i bunului Radul

I) Asiork
2) Monograma mica cu rosu. Pecetea aplicata in MO, putin ceteata
Nu este semnAtura proprie a Domnului.

www.dacoromanica.ro
136

Voevod, da Domnia Mea aceastd porunca a Dornniei


Me le acestui om anume Dragota §i fratelui sail Radul
§i cu fiii lor cati le-a dat D-zeu pentru ca sa le fie mo§ie
in Hermani, jumatate din partea lui Stoian, pentruca au
cumparat-o Dragot §i Radul dela Stoian cu 1110 aspri ;
iar apoi, iar sa-i fie lui Dragota cu fiii sai mo§ie in Pe-
tre§ti partea lui Marcu toatä vericata se va alege pen-
truca a cumparat-o Dragota dela Marcu cu 520 aspri;
§i iar sa-i fie lui Dragota §i lui lovan 1) mo§ie in Pe-
tre§ti partea lui lovanco 2) toata vericat se va alege i
muntele Miraul tot pentruca le-au cumparat Dragota §i
Ivan dela Ivanco cu 300 aspri ; i iar sa-i fie lui Dragota
§i Ivan mo0e din partea lui Milea §i a fratilor in Pe-
tre§ti jumatate pentruca au curnparat-o Dragota §i Ivan
dela Milea cu 400 aspri ; i iar sa fie mo§ie lui Dragota
§i Ivan in Petre§ti din partea lui Manea toed vericat
se va alege, pentruca a cumparat-o Dragota §i Ivan de
la Manea cu 500 aspri; §i iar sa-i fie lui Dragota §i
lui Ivan mo§ie in Petre§ti partea lui Sin toata pentruca
au cumparat-o Dragota §i Ivan dela Sin cu 500 aspri,
§i iar sa fie mo§ie lui Dragota §i Ivan in Petre§ti par-
tea lui Fratila toata pentruca au cumparat-o Dragota §i
Ivan dela Frätila cu 500 aspri ; §i iar au cumparat Dra-
gota §i Ivan mNie partea lui Ion toata cu 500 aspri ;
§i iar au cumpärat Dragota §i Ivan mo§ie partea lui
Oprea toata cu 300 aspri ; i iar sd-i fie lui Radul mo0e
in Petre§ti, cat a tinut Bodea §i in Mote§ti a treia parte
§i in Rusinqti cata este partea tatalui sail Bucur ; i iar
sa le fie munte partea lui Bodea cu Miraul ; §i iar sä
le fie lui Stan §i lui Draghici mo§ie in Petre§ti toata
partea lui Dutul vericat se va alege pentruca a dat Du-
1) Ivan.
2) Ivanco.

www.dacoromanica.ro
137

tul si mosii depretutindeni ca sa fie lui Stan si


fiii sai
lui Draghici de a sa bunavoie ca sa-i fie lui pomana,
aceste mai sus zise mo§ii sunt cumpdrate Inca din zilele
lui Basarab Voevod. Pentru aceasta am dat si Domnia
Mea acestor oameni ca sa le fie lor mosie si ohabd lor
si fiilor si nepotilor si stranepotilor si de catre nimeni
neclatitä dupa cuvântul Domniei Me le. Iata si marturii
punem Domnia Mea : Jup. Socol mare Vornic si jup.
Tudor mare Log. si Dragomir Vist. si Stanciul Spat. si
Lapadat Paharnic si Radul Stolnic, si Vladul Comis si
lane mare Post. Ispr. Tudor mai e Log. S'a scris Julie
22 zile in anul 7065.

*
* *

Mircea Vodä Ciobanul


(In a doua domnie)
lanuarie 1558Septembrie 1559.

30 Julie 1558 (7066), Bucuresti 1).


Mircea Voda fiul lui Radu Voda confirma lui Stan-
ciucul Postelnicul mosie 1/3 din Dragoesti, cu toate ve-
niturile si cu vecinii.
t illarriio siftho 10 Aultr-rk KOERWM Frni mei* BfAME WV-
1`00WRil1XCKOE Cilit REAHISdi; li ncykrkocpai; lidAyA4 RWEROAd AM-UT

FRAM il C110 HOREMIIII FRAM CTiliiHSKSA0ii HOCT. Wiillk W AphrOEIIIH.


i;Till; AA HO RhC(E)ril XoTa)oiti H CI% RKF X040KOM. H CZ:e R'IiiiHH
HM1ME ,A9Zr010 H CZ.0 II CliORH (I'O. H RiltIT Er0 MSHJAT 11 Ch CiiORH
HM. H wnirvk ROAROirk H CZ:C. CHORH El'O. CTAH. RSMRSA H c5ce

1) Muzeul Gorjului, Sec. XV1-lea doc. 52.

www.dacoromanica.ro
138

faiima ti BHT 61'0 If Cke Cii01{11 fro II HOHENt CST 1111X110RE 1111/1116 11

C9'11(11 Wr1116 3drvkAHII8 rip.k4(f)y1ii CTENUAII ftptiik no(imo)


girkitif 11H141111 H11110A1 CP/111H
I
hipii. di KIIA/1 fe C10,4 3 cTaiigroK8
Hoff. K811110 cze Rzi: spaTird WO WHE CST R73HAid./i-g-11OA'kpH ME-
l'IONE 110 pSE1/1111 FricKH TEt11 1141 CST I pa31mi4 A.kAtilioErk W po-
AtiTfAvIA Emil W KS MO T/171 TEK-g-60Nkp(H) H311p/111HAi i;TaF
NW 3/1 WiiI11% NAN li'krINH 1111111 11116.1 I ill KS Ap83 sparria El'O.
G61`0 pmi 1) Aiy,o,coin cani FBiliH CPSIN8KS/10k 110e. Willik H cze
Rki11111 liNti] 11H111 RkWX/IG 1111X RI H`liKH Cif011041 H Ilk I HOKOili H
1111'kRAHOLIIIT'kIIHOA1 H 11E lii Koroactox NEHOPIIKHOIMIO 1101113410 FRAIN.

GENt 8110 C11E4`kr6/16 FlOeTt111/1h1G11 FIIMH ultinaii I 118p,rk HEAH1111f

A110t111Hk H NiSIldfi 110FAillf REANKHE norozisfr. H NiSf ldii Kr vrk REA


KHeTHIiii H neptcdfi crkrrap H Rd/ionic) lizx. H H13411 CPOMINk. 11

AonoSti, REA 110E'rkulltiii 11 11/1e1111{8i1 REA dpm. Ime. 8 [limy 118118-

0111. Me11,4 10;i. A, Ali li RS NkT 03AS.


t IVJ Ailiptrk HOEROA AidePTA .dmil-il PIM.

(Pecetea)
Cu mila lui D-zeu Io Mircea Voevod §i Domn a
toatä Tara Romaneasca fiul marelui §i prea bunului Ra-
dul Voevod da Domnia Mea aceasta porunca a Dom-
niei Me le, lui Stanciucul Postelnicul, mo§ie a treia parte
din Dragoie§ti peste toate hotarele §i cu toate veniturile
§i cu vecinii anume Dragoiu §i cu fiii sai §i frate-sau
Muat §i cu fi!i, §i Oprea Bolborea §i cu fiii sai, Stan
Bumbul §i cu Buc§d §i cu frate-sau §i cu fiii lui, pen-
truca sunt ale lor drepte §i batrane mo§ii de mo§tenire,
dela strämo§i agonisite Inca de mai nainte vreme, in
zilele altor Domni batrani ; iar cand a fost acum, Stan-
ciucul Postelnicul impreund cu toti fratii sai au luat 6

1) In original pdAy.

www.dacoromanica.ro
139

boieri megia§i pe rdvaF domne§ti §i au impdrtit mo§iile


de mo§tenire dela pdrinti, unul de cdtre altul §i ace§ti 6
boieri au ales a treia parte de mo§ie §i vecinii mai sus
scri0 de cdtre fratii lui. Pentru aceasta insumi Domnia
Mea am dat lui Stanciucul Postelnicul mo§ie §i cu ve-
cinii mai .sus scrii ohabd lor in veci, fiilor §i nepotilor
§i strdnepotilor §i de chtre nimeni nezdticnitä dupd po-
runca Domniei Me le. lath', deci, mdrturii am pus Dom-
nia Mea: jup. Burtea mare Vornic §i jup. Bogdan ma-
re Logofdt, §i mare Vistier §i Bdrcan
jup. Cristea
Spdtar §i Balomir Paharnic §i Ivan Stolnic §i Dobrut
mare Postelnic §i Vlaicul mare Arma§. S'a scris in
ora§ul Bucure§ti, luna lulie 30 zile in anul 7066.

3 Septembre 1559 (7068), Bilcure§ti 1).


Mircea Vodd Ciobanul confirmd m-rii Tismana mo-
§ie in Gro§ani (azi Vândta) de danie §i de cumpärdturd.
t Mgr siicIeto iw Atticitta Roe Rom A FHZ IISCWA BEMAH
wirrroptlitinaxiucOn. chz ReaticaaP pa,apa 130E11046. MUT HA I

CIE HOREAHIE FRAIN cimi8 g;icirtitio448 mottacTupg PAHMHil THCIWkLId


CIAEik 18 xpaSt gclietae tip.k cik Werkii I H HiAKACKE 11;i-

tiI HtHHEll LUI,H A itpticta AIkI mapItt. IdicOik Ad H C tow


rpotilatIA AEA rrztmotaRkat Kul I Rape MIKA CEXTET Itanparnt Cti

ceit:i A W tioao It W 0,48 il CA) rop8 A CC) tionaitri 3atuiic ie inii


Kifill Ohm writia rrapn ft HiltIREI UAW CI Ill tykAitIS CT7.HHCM-
I

K0ii. 3 cruiictai WH IC AdA Ii 11011,10301,1 CROS KWh &ilia 1011119


8 cflSio KUI1I pPIEHHOF0 MoJiidCTIlil. mil C15 moat AoRpoSittonfO. Id-

IoIc Ad H I gy ikiiiou EMC(IOMIHUIlif H clittra;i CI ce KZ 'eTIH


(MOON HotWkliMik I ft fliIKH KS'Eth MIKOAQ rpzii Rem& writt8

1) Arh. Stat. M-rea Tism. pach. 13 doc. 3.

www.dacoromanica.ro
140

1)1011141111 W ti'ki'o H W CORA 3t1 çi dCI1iH POTORA Ti lik 11HKOAa

KMHK I AAA Ee fi iipihiomiwi TS WilHA 1 iTOH Rtial 11E4110A A10-

HACTHOg 3d MOE ,1,1118 H HautcaA a a RS till 110AHHii. 11 ILAKIE


Kglal I fErSnuii AraAwil wiira S rpotilatm W AAA 3d. fl.' deflprl.
II 11AK1 dal ArgAiEli 31'dAW4 WrIHS 8 roOlildilli W Aor,p8A I 34
ell dentni. IL midi KSIIl1 srdAkvii &His W AIII1(1)14 SA Ful denim.
II liatal KSIIH arapywii WIIIS W IQIdIi CE W wkroi I 34 CA grip.
II 114KH KSI1A HIIMEIi maMapiE WiliS S IVOLLIMIH W AillX(A)HA ciix
,
roo3Iii 3d Ir. atlIpli 171 W A06j1SA CA% 1)103Eli I 34 1 MUTH. n
ilda dim inarlAapiE (Vita S rilOWAH11 W CORAII H W Ara 3d oilT
4.61t1H A 114KH KS1111 HIIMECI 3raAwii wiiiS S 1110111d1111 W AonpSA
I

AEA El; II%E 3A Ili MUTH. II 114KCI Kg1IH Md4di wiiiS W ,J,0-
GOA 3d A afripti. ci IldK11 I KS1111 LIAO aia04ap1 E writa S rpoinami
AEA 11011ER CTOHKEEI 137Cd W. cdi noii CTOIIK4 34 Ad KIIHI1 0110
TEAi KIIEWESI .41 ASIOTH I A 31 41111 KOA 40R11% H 3(1 i1 wiiikE.
fi DARN a KS1114 CHIA1EA ERCTpdTIE tviiiS S rpowdrm Cii AospSA A

W MAMA' 3c1 an I aerlpii SAH LIM IliPbKikf W grub 111411E K8110-

[MITE TAik R11111 pEiirw AroAT [mai CST Elliman"' tifixtle Emil 011ie
wiiiii Cfl'OMS KWh iit4ll1O J
A1011ACTHO 3d HHX11$ 4oRpOAH10,110. 3

1109'041 11)iH4 J,FI1i RHSli IIHKOAdElt HEAPIKS FIONA Md110Ai 111{ Ei

XOT'Ll Rb311AidTA RHO) I pitula wrma W rpoimaii KOAHKO fe Go


Aal 1-1 11111140H<H"il SHKSCH 1111KOA3 REAHKH S Cl'oC0 A1011deTHO. 3

ArSaiEii ,lidompit ii 4421 I AldlIOAEk RHSKS IIIIICOMK id deriptE PO-

ToKii Earoik Aa HA a HH111 lit1H w1iiia g AIII11. GE1'09d41 CI FRAM


4440K Kith! IIIH W1I1E W I rt101114HH RWk Cfl'OH ñ RiKeTRI1011 MO-
Ildn'1101 r;HIAIHII THCAIld rilKOik 44 H cST nwthES II nail fi
liii iii Komi< 11E110I9'4KHORE110 110 pE4 1'RMI1. GE)1( A CIA/VIA Hoc-
TAHNUM FKAIH. HiSFIAA 6811Tk REAHKH AHOiitHili A >K81164 ElwrAaii
REAIIKH AWFAET I CI Gqicaii C1141'40 H KOT1k MT. A R441041110
IIENAtnolk I 1141.1 KOAiHe c ARdlitld CT4111111 Ci craiimoA AnciStuoii
REnEEKIE riaTEAEHER I lie. RW144A IMAHRH nwrAET. A 43 (criptogram)

www.dacoromanica.ro
141

myfipi EK FILILIMAX K. HarroNJIH romS 1141/11141 ESKS9(111i

Mell,e1 Cum i; li I Kp$1; Citiqs iii i MKT(' a Ki181' ASIM 1 1111-

AHKTS A 3AaTO LITEAS i;. TOTEM. K. H iii mama Teal pill Arp
EINkT ii31,1 1).

Cu mila lui D-zeu, Io Mircea Voevod i Domn


a toata Tara Rornaneasca fiul marelui i prea bunului
Radul Voevod, da Domnia Mea aceasta porunca a
D-Mele sfintei si d-zeestii rn-ri ce se chiarna Tismana,
unde este hramul Adormirii prea sf. curatei i prea bine
cuvantatei Stäpanei noastre, Nascatoarei de D-zeu i pu-
rurea fecioarei Marii pentruca sa-i fie rnosie in Grosani
partea lui Stanislav toatä vericata se va alege din sat
si din camp si din apa si din munte si de pretu-
tindeni pentruca a fost mai sus zisa mosie batrana §i
dreapta mosie si de mostenire lui Stanislav ; iar Sta-
nislav a dat si a adaogat mai sus zisa mosie a sa la sf.
rn-re mai sus zisä, insusi de a sa bunavoie, ca sa-i fie
spre vesnica pornenire i s'a scris in sf. pornelnic cel
mare. Si iar a curnparat Nicola Grecu cel mare mosie
in Grosani dela Neagoe si dela Iuban cu 1100 aspri
gata, si Nicola cel mare a dat si a adaogat acea mosie
la sf. rn-re mai sus zisa pentru sufletul sau i s'au scris
in sf. pomelnic. Si iar a cumparat egurnen Agaton mo-
sie in Grosani dela Manea cu 300 aspri ; i iar a cum-
pärat egurn. Agaton mosie in Grosani dela Dobrul cu
250 aspri ; i iar a cumparat Agaton mosie dela Mihail
cu 250 aspri ; si iar a curnparat Agaton mosie dela luban
si dela Neagoe cu 250 aspri ; i iar cumparat egumen
Mardarie rnosie in Grosani dela Mihail fiul lui Groza
cu 700 aspri si dela Dobrul fiul Dobrei cu 10 ducati ;

1) Monogram culrosu Pecetea apticata in fata, cAzu1A. Nu este sem-


nMura proprie a Domnului.

www.dacoromanica.ro
142

si iar a cumpärat Mardarie mosie in Grosani dela Iuban


si dela Neagoe cu 1300 aspri, si iar a cumpärat egum.
Agaton mosie in Grosani dela Dobrul partea lui toata"
cu 18 ducati ; si iar a cumpärat egum. Mardarie mosie
dela Dobrul cu 50 aspri ; si iar a cumpärat parintele
Mardarie mosie in Grosani, partea popii Stoica toatä dela
insusi popa Stoica cu 2 cdrti, pretul acelor carti 17 du-
cati si cu 1 cal bun si cu 12 oi. Si iar a cumpArat e-
gum. Eustratie mosie in Grosani dela Dobrul si dela
Manole au 2550 aspri, insä mai nainte de sus zisele
cumpArAturi; si mai sus zisii oameni toti au viindut ale
lor mai sus zise mosii sf. m-ri mai sus zisä de a lor
bundvoie. lar, dupa aceea a venit un nepot al lui Ni-
colae cel mare anurne Manole, care a voit sä ia mai sus
zisa rnosie din Grosani catä a dat §i a adaogat unchiul
silu Nicola cel mare la sf. rn-re, iar egum. Mardarie a
dat lui Manole nepotul lui Nicola 1000 aspri gata, pen-
tru ca si-i fie mai sus zisa mo0e in pace. Pentru aceastä
i D-Mea am dat rnai sus zisele rno§ii din Gropni toate
sf. §i d-zee0i rn-ri ce sa' chiaind Tismana pentru ca sä-i
fie mo§ie §i ohabd §i de ca'tre nimeni nezdticnitä dupd
cuviintul Dornniei Mele. Iatä si rnärturii punem Domnia
Mea: jup. Burtea mare Vornic si jup. Bogdan mare Log.
si BArcan Spätar si Carstea Vistier, si Balomir Paharnic
si Nan Comis si Ivancea Stolnic si Stanciul al lui Do-
brus mare Postelnic, Ispravnic Bogdan mare Logofia si
eu (criptogram) din Negesti care am scris in acest oras
ce se chiamä Bucuresti, luna Sept. 3 zile, crugul soare-
lui 12, epacta 1, crugul lunii 19, ind. 4, numärul de aur
3, temelia 2 si dela Adam al cursului anilor, in anul
7068.

www.dacoromanica.ro
143

Petru Vodd Sehiopul


(Sept. 1559lunle 1568).

Petru Voda. Schiopul este fiul lui Mircea Ciobanul


si al Chiajnei. A domnit in Muntenia odara si in Mol-
dova in 3 rAnduri. S'a cAsätorit de trei ori : intai cu E-
lena Cherepovici din Ardeal in August 1563. Elena era
sord adoptiva a regelui Sigismund. Dupft un an de ca-
satorie, ea fu nevoitä sà plece din lard i impreund cu ifica
sa Teodora se stabili in castelul dela Deva, unde i se
acordase dreptul de locuinta de cdtre Sigismund. A doua
oard Petru se casãtori cu Maria Amirali din Rodos, de
la care a avut de fiii pe Vlad, mort de copil si Maria
casMorita cu marele Spatar Zottu Tzigara in 1591. A
treia oard se casãtori in secret la 17 lanuarie 1591 cu
Irina o roaba a sa, dela care a avut pe Stefan, moil la
21 Martie 1602 in Tirol si inmormantat in biserica Sf.
lacob din Insbruc i pe Despina. Petru la 29 Aug. 1591
s'a läsat de bundvoie de domnia Moldovei din cauza
prea marilor pretentiuni ale Turcilor si a apucat dru-
mul pribegiei. A trait cativa ani in Tirol si a murit la
Bozen la 1 Iulie 1594 unde s'a inmormantat in biserica
Franciscanilor.

4: *

29 August (farä an si locul emanatiunii 1).


Petru Voda Schiopul dá porunch ca Dan din Tur-
ceni sä fie in pace §i liber pentru Ora (judecata) ce a
avut cu Draghici, cand au venit cisluitorii pentru dajdii.

1) Arh. St. M-rea Tism. pach. 5 (sect. ist.).

www.dacoromanica.ro
144

Ti10 bii10 iW IlET08 ROIROM I FM% ,i14134T 141141H C110

HOKE/Anil FFM111 CE/118 1-14118 I lic11141E 4411 W T8iitfkl1H. 61tOili Ad


IC 41110110 1 CA1A110 0441 110'kU1if a IF 11/1141 eke 141111 LIAM. I HA1E-

HEM 4061'114 W CE;i Eil K1%44 IC pAHA 111K4 H 400111E pHairreA


K'A CSACTRO 1`003tH;i I 4 Apmmii Wil Ie Atfii pd3mvi; ma. II 110C-

174101;i fe Apzriiii 110 Mil 11% mpH G110011E. 4 110 HMO A 0,411 I W CEA

wil ifx 1C 110eTcHill;i 114 C1100,144E. 4 01111 HE CST CHM C1100hi4e. 4118
CST EllA c%F Komamii I 4 IiOCill 01134TEA WHE 418 IC t336 ApkrH-
q j pt31 i HAI mix amble. Eik 11X EF czmKopHim C11004i4e I 110T0iii

Ap%rHEi %Ili IF nrd;i 110 FILM TE0E CE Fe sHEHHA Knit; FRAM. 44


CI 1101414THT T41 osii I `ki; Mil. 4 AZIll Wil le CTOHT AHLO HtHA
FRAM H C111,1 HX ChAt CS411;i FBA111 K4K0 Ad GSAIT 831114 I Tdi OS

W HaA Ap%rnii. 4 nomuAi Ap%ruii H equik HE neKom.Li AA CE wE-


TARIM. 118 1141CH CI I g muturii 110E4 ihtMli mitopai; Kpama. tit; naii
fe kve,r44 4411111,14 w 34K01.1 w 1191,4 F114111 I H TH0041; Kpamt3. TEA
HAI Ad a Mil MP() 1 C;i114110. H 1111XTO Ad rd HE Mimi' Ildii-
TORdT IF 110E4 CIE I KU,i FC41111 E0E TO11 (1;iKlt 340 tzt Flamm. H
AA IF mil ROMA CC cito KI1II iRAflI 110IIINITIITIfe K. KNIOES11 114i-
gp4ii m'e 'NAV W UM Apunii 11114K0 AA H.ke nopIii I FIL1111 HE
1114(f)AKO HEi1111:11 4110011Hk Illie 11411 AfeLlid au. K,O, ;OH 1).
Cu mila lui D.zeu, Jo Petru Voevod si Dornn,
dä Domnia Mea aceastä porunca a Domniei Mele ace-
stui om anume Dan din Turceni pentru ca sa fie in
pace si slobod pentru para ce a avut cu un orn anume
Draghici din sat pentruch când au mers Rosca si Arse-
iiie cisluitori in judetul Gorj, DrAghici a dat sama satu-
lui si a pus DrAghici pe Dan la 3 biruri, iar pe oare-
care oameni din sat i-a pus la sArmani, insä ei n'au
fost sArmani, ci au fost cu bucate ; iar apoi cisluitorii

1) Monogram cu cerneala radacinie. Pecetea cazuttl. Sernnatura pro-


prie a Domnului.

www.dacoromanica.ro
i45

au luat lui DrAghici hainele pentru ace§ti oameni pe care


i-a facut särmani, §i dupa aceia DrAghici a mintit pe
Domnia Mea §i §i-a fäcut cartea D-Mele ca sa-§i intoarcA
acele haine dela Dan. Insä Dan a stat de fata innaintea
Domniei Me le §i a§a i-am judecat Domnia Mea, ca sä
fie luate acele haine dela DrAghici ; iar dupa' aceia Drä-
ghici Inca n'a voit sa' se lase, ci iar s'a parit innaintea
D-Mele a doua oarA, dar iar a ra' mas Draghici de lege
dinaintea D-Mele §i a 2 oarA. Pentru aceia sa fie Dan
in pace §i slobod §i nimeni sä nu cuteze a-1 bAntui inna-
intea acestei carti a D-Mele, pentruca acel om ra' u va
pätimi §i sa fie Dan volnic cu aceastd carte a Domniei
Mele sA-§i intoarcd doi boi §i o vacd cu vitel dela DrA-
ghici ; intr'alt chip sa nu fie dupa cuvantul Domniei
Mele. Ispr. Nedelcu mare Vornic, (a) scris Nanul luna
Aug. 29 zile.

12 N-bre 1562 (7071), Bucure§ti.


Petru Vodà chiopul confirmA Neac§Ai, StancAi §i Voi-
chi fetele lui Danciul stäpftnire peste o cumparatura là-
cutA de tatAl lor in Ia§i cu 35 fiorini.
t MAFTI10 fiatiE10 1w f1ET98 110E110Ad Ci ritiz ico aminf wv-
rC)Ot4XI1HCKOi cii MIlKd H npeAnciai; I Mliptid HOE110,A,A. A4-
Etd`r foam tit° noRen.kHie FRMH IIçWH A,4111110i10ii thIHME WkiEWel

H CTMitcti I H IOHI4 H CKE CHOINIF HQHME 49d1'uT ii CO spar miS


110H(10 H chF ChORHF H pomaii CItC RpcITHIAMCH I II CkC CiiMilfe

IMAM MA grk AUT. relHOik Ad HSI CST wiiHS 8 finial nonomiii8


110HEM 110K81111 I ,401-0-0403 H Mapco (.15 tia:A 111Sfil4ldil sa riE Pd-

MIITH i sci i4m-71 KI4TMI CC) VSTHIVE. & DOTOM I MCA EF AM1410;i
Ahtpepat EMS FARMER H CTaiiKER Il HONKER HEPORS ,i W wiiHS
10

www.dacoromanica.ro
146

CD MUM RICA I BALITO HE pOg miituoA AEum W T`LIO CKOEM. S


flOTCA 11414th Aparor ii spaT EMS gonlmA A flOMMI I ME 6c1dTH-
1dAI CH [IAA ripEA FRAM Co C`rdiltHOA H ME pdAyA A TdKO noth
KdKO HAUT H OHH I WINS S Id WH. 2 FHMH rne,qax h CSAHX HO
Hi )(WAS A HO3dKOA ME HKCEMH LIETHTHMH flildBHTEAIE I FRAM H
ANA FRAui craiivionoli H p4Al(A0g 3dKOA iii non.kini Aa 34KAET
KAKO Hi EE npomA I NkAS ;ix. inSunnah TdE WEWS U.3 !AWN ChE

Ma X0T4p0d4 Adiitiponoii A Aidii Koii. S crraiigiol H pailorn HE mom


CST AOHECTH TEX 60/1`k1li Hd gill H fid coporc. 4 HS WeTditH CST.
I Crd &DOA H pdiprA CU sdnoli CU npe4 FKMH. 2 HOTOM non8nh Asia-
roT A 614T EMS HOHLMA I C1 ChE CAME AEA SHKEFICH AKWEll
ma 3A-AE. TdildATH SAH sparemSnyi 1) poniaii 2 wii I HE non8nh
Ch AparoT H cz nparre MS HOHLIHA iii AEA FrkhWEii HHK4K021t inupà.

"Ai HAI I AMOK A FRAui rdrcoik Aa nAl le 11%Wrw8 HEHOTKKHO-

Rai no wpn3AtS FILM. GEfic 560 I A CKEATMIE HOCTMIAEGii FRAM.


Nandi' HEA(E)AKO Milk AE00. H 31{8[14A 60F1d1i KEA nwr4ser I h

mil CH4T. A spun KO,A. A ISHIO BlICT. A /HMV li flEX. A huh


WAHKA HOETEAHHK. He. HEA(E)AKO KEMiii AHOO. HHCQX 8 rpm 8 n8-
n8puli MELO HOEM. iii Ail. IINkr OM
Cu mila lui D-zeu, Io Petru Voevod §i Domn
-----
a toata Tara Româneasca fiul marelui i prea bunului
Mircea Voevod, da Domnia Mea aceasta porunca a
Domniei Me le fetelor lui Danciul anume Neac§a §i Stanca
§i Voica §i cu fiul sat' anume Dragota §i cu fratele lui
Voicil §i cu fiii sai §i Roman cu fratii sai §i cu fiii sai
cAti le-a dat D-zeu, pentruca sa le fie lor mo§ie in Ia§i,
jumatate, pentruca a cumparat-o Danciul §i Marco dela
Suman cu 35 talenti §i cu un caftan de postav, iar a-
poi a dat Danciul fetelor lui, Neac§a §i Stanca §i Voicai

1) 46A, e de prisos. DacA ar fi sperneA s'ar intelege vat', ceiace este 1-


nadmisibil, arAtându-se mai sus ca Roman, Voicil si Dragota sunt frati.

www.dacoromanica.ro
141

partea lui de mo§ie din Ia§i toata pentru cd Danciul n'a


facut baeti din corpul sau. Apoi au avut Dragota i fra-
tele sau Voicil §i Roman cu fratii sai, Ora innaintea
Domniei Mele cu Stanciul §i cu Radul §i a§a pârau (a-
ce§tia) ch. au §i ei mo§ie in Iasi ; iar Domnia Mea am
cautat §i am judecat dupd dreptate §i dupa lege cu toti
cinstitii dregatori ai Domniei Mele §i am dat Domnia
Mea lui Stanciul §i lui Radul lege 12 boeri ca sä jure
cd n'a vândut mosul lor Su§man aceasta mo§ie din Ia§i
cu toate hotarele lui Danciul §i lui Marcu, iar Stanciul
§i Radul n'au putut aduce ace§ti boieri la zi §i la soroc,
§i au rdmas Stanciul §i Radul de lege dinaintea Domniei
Mele. lar apoi a cumparat Dragota §i frate-sau Voicil
§i cu fiii partea mätupi sale Neac§a toata cu 35 talanti,
insa frate-sau Roman n'a cumparat cu Dragotä §i cu
frate-säu Voicil, din partea Neac§ei nici decurn nimic.
Pentru aceasta am dat §i Domnia Mea ca sd le fie mo-
§ie nezaticnita dupd porunca Domniei Mele. Iatä deci §i
märturii am pus Domnia Mea: jup. Nedelcu mare Vor-
nic, jup. Bogdan mare Log. §i Stan Spatarul, §i Barcan
Comisul §i lane Vistierul §i Manea Paharnicul §i Ivan
marele Postelnic. Ispravnic Nedelco mare Vornic am scris
in orw_il Bucure§ti luna N-bre 12 zile, anul 7071.
*
* *

20 N-bre 1562 (7071), Bucure§ti 1).


Petru Voda Schiopul confirmä m-rii Tismana sta-
pânire peste ni§te sala§e de tigani.
-1- Ainerho ilacielo ICI) iirrpS ROEHOM II 1I11%. 1{1%6H MAME

11 Ah. Statului. M-rea Tismana (sectia istoricA).

www.dacoromanica.ro
148

CtrrppanInsviiictot eHZ KMHKAP I H illykokoRpaF nuirie HOEHOAd.

AdRAT FRAU,' di* 110HEAEHTE MU -eT'kH II sikcTRH.kil I MOHAFTHO

l'AEMH THiMitlId ClAfik Ei 91A fiCnEHIE nrkeikh A nivk Cdirolcno-


KEAN KM4H,E Iiiii IIJ,E A ripaloAiiii MOTE. A Wel'H'kHillOMS
[Alma.] iwsli I C ElsCEM MKFTHHHM HHOKOM JKIHISLIHIX Kit Cl'OE 41-
CHTkii Ck. KOi< Ad HA EF H'kKOE I tIENkAl W dilitirdHH HMIME
MllOA H pariorn. H HdHd. A AM:1,mA H WEIrk A pamin H CS'e
HTHraiiIKEMH.e Ci cke AEIVIA411.e. HOHEili CST CTd9H A flpdHH 211,11PdHH
FrrmS MOHdeTH9S I W TH"eMdHd H W NkATHS. 2 HS HX CST KHAH
1111CAHH ri1olilhhIIii RAM Ad CSAET I Sumratiri FHCKH. 2 FIIMit W

NAME Ei BHA'kX A 9438M`kX E9E CST KHAN 11,HraHH ad A`kAIHS I


Ct/I18 Mottfellip8. 2 11411-1 EldKH FIX ninittomix H AMOX 401 CST

HEHOKONkKHAIO criw8 I MOHaTI198. TEA HAI 1111 IMOKHAHTH FKMH

W tide EM XOKETE RHAHT CTIO KHHP FIIMH I KH74 Ad CE Hd9814TE

W MIME pE(iHH 2uiirnii FIOHEik 11X MA H5Hd4HA W KdrniCTHX FEMH

I
Ad CST HEHOKOAGHMO CPMS AotikriipS. A CREATenie norragn.kat
FRAM. %Snail I HEA(E)AKO HEAHKI1 MOO. A mSnsii gormii ot;i noF.
A mil CWT. CI ME MT. Ci KkOKMi KOMH"e I A MIAMI CTOA. H
marvk nIX. ri NBA KEAHKH HO'eTCAHHii. 11F. ROPAdli KEA AOP. H
A1HKS3 1101 HMIHCa I 8 ESKSpeff, gem HOEM. K AIIM W MAMA TE-
atm( HAT it5Od 1).
Cu mila lui D-zeu, Io Petru Voevod si Domn a
a toatä Tara Româneascd fiul marelui i prea bunului
Mircea Voevod, dä Domnia Mea aceastä poruncd a Dom-
niei Mele sf. i d-zeestii m-ri ce se chiamd Tismana unde
este hramul Adormirea prea sf. i prea binecuvântatei
Stdpânei noastre Ndscdtoarei de D-zeu i pururea fecioa-
rei Marii i i prea cinstitului pärinte egumen loan i tu-
tulor d-zeestilor calugari cari vietuesc in acest sf. lacas

1) Monograma cu chinovar. Pecete aplicata mijlocie : neger itv


KOHROA ii ill. RA.11111011 B. Nu e semnatura proprie a Domnului.

www.dacoromanica.ro
149

pentru ca sä le fie ni§te tigani anume : Danciul §i Ra-


dul §i Nana i Danciul §i Oprea §i Radul §i cu tigan-
cile lor §i cu copiii lor, pentrucd sunt batrani §i drepti
ligani ai sf. m-ri dela Tismana §i de mo§tenire ; insa i-au
fost scris globnicii D-Mele ca sa fie tigani domne§ti. Dar,
Domnia Mea de vreme ce am väzut §i am inteles cd
sunt tigani de mo§tenire sf. rn-ri, Domnia Mea iar i-am
addogat §i i-am dat ca sa fie neclatiti ai sf. m-ri. Pentru
aciea voi globnici D-Mele, din ceasul in care yeti vedea
aceastä carte a Domniei Mele, voi sa vä feriti de mai
sus zi§ii tigani pentrucd i-am scos din catastihul D-Mele
ca sa fie neclätiti ai sf. m-ri. Si márturii punem D-Mea:
jup. Nedelcu mare Vornic §i jup. Bogdan mare Log. §i
Stan Spatarul, §i lane Vistierul, §i Barcan Comis §I
Ianache Stolnic §i Manea Paharnic §i Ivan mare Post.
Ispr. Bogdan mare Log. §i eu Micul care am scris in
Bucure§ti luna N-bre 20 zile dela Adam curgátori, in
anul 7071.

14 Septemvrie 1565 (7074), Bucure§ti 1).


Petru Vodä Schiopul confirmä stapanire lui Stanciul
cu fratii i fiii lor peste partea de mo§ie din Ur§ani a
tatälui lor Calin de mo§tenire ; de asemenea intäre§te a§e-
zàmântul de infratire al lui Stanciul §i al lui Dan pentru
baietii §i fetele lor, precum §i stäpanirea lui Stan peste
partea lui de mo§ie tot din Ur§ani. (Sat dispärut).
t AinfTito micielo 1w flETO 110fROAd H TIM 1371CWi1 BEMAII

tarrrppwitnaxitietcoH CI1Y BEAFIKAP H rip.1yrospai; MFIfl HOEHOAI Ad-

1) Muzeul Gorjului, Sec. XVI-lea doc. 10.

www.dacoromanica.ro
150

RAT FRAM CIE HOHEAllif FKMH GT4iik11.01Wil me I gpaTimilicEE Ild1141t


A1KII8w8 H Adii A wkrvii. A me Ei 11 Cho Eui EIIHH,H Hifi fi% Adcr.
finioik Ad Hifi EC wriHs S 8CkHH 4f71 64141$ CH KOAHHOR FACA Rape

EAHIS4 CE XTET H3Gp4TH A W noni I W u184i8 A W CI44/1111fIE CI W

nocHSAE 34MA HAi EC rrapit A rip4R4 turm8 A A`kAIHS. 4 noToiii


crraiituoA wii cdAl npitim npy, FRAM TEpi (8)nomE Ci 110414TH A%-
lpfpf MS HdlitHE I ApdrOrIE H 118114 CIIi Cli$ ii11$ 114(11ME) Adfi HAA
FIEVOBA AEA 34 Wii11$ HdA [MCA Ci HdA B04EHHH,8 CE HAA HSCIEX KO-

AldTE idis. e1B0A Ad BSAET rpu spaTTE WKOAO HEpa34'kIneumi. Cf

naKil [whim cat 44i npy, FRAM TfpE AdAE A 11062 4TH ChOlill EilE$
114HME rraii II 481181 CRF AllEppE EMS (11411ME ils(p8m4 Ci co)a ulito,
wok AEA 34 wii11$ I NM 138C4 KdECO Ad 684ET--.69dTif OKOAO
11Ep434E11EIIIIII. A mucii ,Ard a crduoR me Chou wuiS s Whit AO
Bk(c4) HOCIaAE 34HEA 41$ a crrApd A ripmia wiiti8 8 8Orktill
AEA MS Rh(cd) [imam 3411E5k 418 Ee CP,ipa A Ilpdlid witiS H 41k-
4114 I CI X0T4pE oka Hill CE3HdET W ICk SrpSAAR AotiA S Kamii A W

gird ikopri 8 14K. H W T8111 $3 POO 1104CI ATOpH $ K4Mfli CI t13

T$14 AO B&W Ci AOpil S RimRS CI AopA gim)(8A8 I mzp8pEti 8 8;ini8.


GO p441 AilAwx FRAM BHEII Winn/ft /MATE flillEHHTHA 1111C4H11.

idKOik Ad Hifi IC wiii8 H 11W0Xda Hltii A ciioBoiii HAI BUSKOS4 Ci

1101111811ETOM HAI CI CC/ HHKO1'0?K HEI1OKORH410 110 04 KMH. Ofik


A ce.kA,TEME 110'eT41111'kESE F114111. m8naii HEAAKO 11E/IHKA 4130 OHI1k

CI msnaii 111411 BEAHKEI AWF4sET. A OTaii num. A reAuto 1111CT. Ci

AMA nfx. A I s%pKaii KOMIle A 114114 cro;iiffik A notviime 11EN

110CT. HC. IRA KEAIIKH 1WF4sET [the Artil Hit rpd,A, K8kpEiji alma
ciii. 41 Alui ezn.kr ijio,A, 1).
mila lui D-zeu, lo Petru Voevod i Domn a
Cu
toatä Tara Româneascd fiul marelui §i prea bunului Mir-
cea Voevod, dä Domnia Mea aceastd porunca" a Dom-

1) Monograma cu rosu. Pecetea cAzutA. Nu este semnAtura proprie


a Domnului.

www.dacoromanica.ro
151

niei Me le lui Stanciul cu fratii sai anume Ivänu§ §i Dan


§i Neagul §i cu fiii cati le-a dat D-zeu, pentru ca sa le
fie mo§ie in Ur§ani partea tatälui sau Cahn, toata veri
cat se va alege §i din camp, din padure §i din sili§te §i
depretutindeni pentruca le este batranä §i dreapta mo§ie
§i mo§tenire. Iar dupa aceia, Stanciul el insu§i a venit
innaintea Domniei Me le §i a a§ezat §i a infratit pe fe-
tele sale anume Dragole §i Lupa cu fiul sau anume Dan
peste partea lui de mo§ie, peste toata §i peste moara
§i peste toate bucatele lui, pentru ca sa fie frati nedes-
partiti. Si iar a venit insu§i Dan innaintea Domniei Mele
§i a dat §i a infratit pe fiii sai anume Stan §i Lupul cu
fetele lui anume Fruma §i Sora peste partea lui de mo§ie
peste toatä ca sa fie 4 frati nedespartiti. Si iar sa-i fie
lui Stan cu fiii mo§ie in Ur§ani partea lui toata depre-
tutindeni pentruca i este batranä §i dreapta mo§ie §i
mo§tenire ; §i hotarele sä li se §tie : dela Ugrumi pand
in piatra §i de aci !And in lac, §i de aci in sus pe deal
pana in piatra §i de aci la vale §i pand in Varb §i pana
in varful Magurei la ulm. Pentru aceasta am dat Dom-
nia Mea oamenilor mai sus zi§i, pe nume scri§i, pentruca
sä le fie mo§ie §i ohabd lor §i fiilor lor, nepotilor §i stra-
nepotilor lor §i de catre nimeni neclatitä dupa cuvantul
Domniei Mele. Iata §i marturii punem Domnia Mea :
jup. Nedelcu mare Vornic §i jup. Ivan mare Log. §i Stan
Spatar §i Ianiu Vistier, §i Manea Paharnic §i Barcan Comis
§i Pana Stolnic §i Ghiorma mare Postelnic. Ispr. Ivan
Log. A scris Albul in ora§ul Bucure§ti, luna Septemvrie
mare 14 zile in anul 7074.
*
* *

10 lanuarie 1566 (7074) 1).


1) Arh. St. M-rea Tismana pach. 1 doc. 13.

www.dacoromanica.ro
152

Petru Vocid Schiopul confirmä rn-rii Tismana stä-


panire peste satele Tismana, Pocruia, Godine0i, SArbi-
§orii §i Ohaba.
t R% 3dKark HOIANk iI CHWAi nicimmii M 114 117.ekKO

irkTO AECETCTBSET. H iMIK4 SIVE CTE3MT. Ci r k4Elpl MICA!


CTKIII. H iiI01106111171 C6AH I
Half flOrk4d11111E HdAl. I1OACA`k41111Ai LIE-

AWAi 11X. 1KII MATIROE ft McTHlX rpiliRcITte W [MAX 3Ai. GEiit


H 4.37. Ciiroe.kOnitt CI #WAI01611111711 Ct C4410,441%*4131i7H I lib' rirrpS
110E110,Ad CI Nit R7.COII 3EMAE tiii;TrpCUHMXTHCKCIE hilt DAMIAN) MHO-
HA 130EHOM noidtD10134X IlItCHOMktMii OMR CT4OLI,d W4KOEr0 ii-

11 Idi' I A0C4iliAEHHE R9.km2\ npium. tl gSrthifi ivkAWm81,9HEA1 ft

cm.kpernuAl 11043.R Kit ces,k ripAgerrA Kit Rirktlid CNIAd ii 117.3444-


Hid. GEik H 437. >IMAM I W cux 01.1,4 CT4THMii Ci noindAdm,
It% 44,0 CIIMOMS KCar LITOIO gar HMLIEMS. II npk'Tkli ro
411)111. ?K EF xpthil efro WVCI1ElliE I Eli HK Ilk AricAtika Cl Ad-
Po Kdx C7.lI IIKCE4THTH RARUWKOdatITH flYk11O4HrEHHiH Idic lid Ilk-
AMH HECTft Ct ,AdOWX thICTOArt ft )(PHNOM I &MS MOhla-
F114111

TiipS ft MiETHHHAi CIHHWKWAi H CVIJ,S irSdiniS Kyi 105duk CI rnt-


cki 6pdTird1i Wnp.krdifdpilAiCA Kit Cl'OE ii1tUtITEIH TWA edHoiit I Ad
Hsi csT CEA' THC4AH4 MA CI CI% 1311ASI XOT4pWiii fl W 66010
CT94HHE W WINO' TlibAHEit A noKoSts Ch IICWA1 xoTdpmtit A ro-
Atnietpiti CI 117.C4it11 xoTdinthil I H CZOfilllOpHH 117.Cit C7. 110 XOTtIO
'ii WK4K4 Mark Ck Kkrkm X0Td3WM. fl0l1EK CIH 111161 11HC4IE CEAti

CST miff H npmtE AkvCPMS mouldrnipS eipeik IW


lloKomidro rratidro MHOIld 110E110Ad. CI IlpHAWKHAii CST CI AMIE S
&MS MOHdeTHOS Ci 110KSHEHH W xandii 1311HTHA AWIASET W CT4Iit110"A
KorrozIsmiii I 3d 1j 4sA0OHHH CI ACA A06130130Eii C1 Alit Apai;dllimii.
TdKOIPEpi lipHdomix 110KOHH441; AiHOLId EIOEHOA4 crdpmi 3dpd4T Awe
im8 Ci poAiTtmii im8. 4 110TOM Amalfi KdASPEOH I CU &MS MOUCTHO
CHAWCT fl HOHTECHEllif W 64FO4K HOE110A1 H W 119811SAIIIIH TEO HAi S3Efit
114 W CEA; THCM`kHd C11011A1 CHAOCTilO TEOE tO 444E MOHdCTIVEii W 611C-
TOHii, I Tdiit FILM rAIMX H CSAHX 110 npdEA8 H 110 34K011 MTH CO Ilk-

www.dacoromanica.ro
153

Ann] tieTwrimin 119411119'EtIEH FRAM. A iipotirrox 1.1341H c KWH CHIEA


FriplE ncrkay,,E FRMH HhIHWE I KHIII'd HOEROAd rraiktro. ii
inthra HAdAil Boum 4i cmciparo. A RHFITHA HOEHOM ñ ildAy/I HOEROAE
KcIASI'Efld. A MINN% noiconimaro po4ITEnto FRAAH 11210q4 HOEROAd A
FRAM I REAMI HCTHHO II3H4H4OX KdKO trke AMMI Rheifdli HOEHOM

A I1p%13SANIIH A stieTinm,4 NH EAFIO 41,kv4x$ A 4.k4EmS. MS cST


RH 8311,144,1H Cb.0 CHOHM CHAWeTHIO 110A I W TH'eM'kHd. HOLITO CST
KNAH Torm rdU,H H MOicHH11,11. T45k FRMH ChMOTfIHX A 444ox A
11011103KHX KtIKO CST MIA I1f1HAOSKIIMI A XTETOOH RHATHA. 4 HO-
TOM Ci'MS MOHICTHO I W THetWkIld (twin AMMil ripS rio4 FRAM
CLtC KdASrEpAl W sticrinlik. A CHLI,E noni] WIIH KdKO AMMA 1101 W
ClIP TIIC4VkM4 W evkAiEls. 4 STEM PRAM AdA0X Kdi181111WAI W Rtg-
Tiniii, I 34K011 RI sowlivii 44 34K4E'r KdKO AMMA RIlCTlUIJ4 noA tii
CEAZ Aliemiktid W 4k4HI1S 4 01114 HE RLIMOPOCA 44 34K1ET HHK4-
K03k MS tueTafh W &moil W HilEA FRMH KdKO HE HAUT I RHeTillilkd
NH EAHO MET`kXS. GEro pa41 A4A0X FRMH A 119H40MHX CAO 1i Hal

ptiINS CEAZ RHTH.CI'MS M0H4fTUi THeAAH4. EIKedic 44 MS Ee itlS

A Rh aquic 34KI1HHdUiE 110eTdHirkEd1 FHMH. no cilipmn FRMH


HOP H3REiJET Ii Eh RUTH 1;11k HAMAKOA 3h1445 H4H W cpAlquidpo
04044 FRMH. 114H choomnii FRMI4 CIAll HO PACE); HIIJEX I W HMO-
HAMEHH,A. Ad MIIE FIATET ri naming], A STin)%4Err di() xiincoilS"A
FRMH. TOP Ph fik 44 WTWAHT. A 44 I'd 110411T II 44 xpainET
L
t1'W 4 4141f4H NE flOCITET I A HE HOHORHT A HE WIIIIKAHT II
FIOCi14MHT di* xplicog8A TOP Ph fik 44 nop43Err A nocimmiET FR.k
iro A 44 Sari, 34E Ch T'kuWril ir0 S Rh GSM( 13.kto AthE i ro I

fi Ad HMAT Lievito ch to4Eunil A Ch TillKrIETH 401-4 Eik 11h3h11111.11

Hd Pd hun ACC. xca Kokii iro Md 1114X A lid LIE40A1 HX. H 44 nis
Ei ChH0CT4THIII1,4 norrre &OATH Nd CTildliltrkM I A HMIILI,EM'kcHIHA
CSAHlpH XCIA tic Ed H% AKIJ dMHII. GEik H CH`kATEM nocT4-
&AEA] FRAIN. KSfldH HEAAKO HEAHKrI AROONHii H msndii iRdii RE-

rIHKKI AWNISET. A 1211110 RHCT. I A CTMI 4EsE4 cnaT. A skpicali

www.dacoromanica.ro
154

Komie. ri 3.1114 Croii. ii 41411.k flq. ci }KSficiii 1'i00414 11Mi1iii1 fla-


TMMIKS. He. iRmi Biala tIWIASET. He 1111C4X 43 rthiElli fit Rh MAIM
I Airi WM. HI H4CTOA1944 ladp(llIVI Mal,c1 Pfii. I Ali!' TEKSWOM8 W

ty,clilid KAT 050,4 1).


In lege a poruncit D-zeu fiilor lui Israel, ca in
fiecare an sa dea dijma din Cate agonisesc ; si aceasta
stiind sf. Apostoli si parintii nostrii purtatori de D-zeu
predand-o noud urmasilor, fiii ai lor, prin rugaciune si mi-
lostenie s'au abtinut de la toate relele. lath' si. eu bine cre-
dinciosul si iubitorul de Cristos si de sine stapanitor lo
Petru Voevod §i Domn a toata Tara Romaneasca fiul
marelui Mircea Voevod arn ravnit aducandu-mi aminte
de cuvintele unui oarecare batran care a zis : Vremea
certarii a venit §i prin smerenie si intelepciune sä ne a-
ducem folos in vrernea judecatii si a rasplatirii. Iatä si eu
dorind a sta la dreapta Tatalui si cazând la insu§i sta-
panul Cristos imparatul si D-zeul nostru §i la prea cu-
rata Maica sa a carii sf. Adormire este hrarn la Tismana,
si am däruit acest intru tot cinstit, prea frumos, prea o-
norat, care este peste toata cinstea §i darurile, crisovul
Domniei Mele de fata, sf. rn-ri §i dumnezee§tilor calu-
gari §i parintelui egurnen chir loan §i tutulor fratilor ce
se afla in acel sf. loca§, pentru ca sä le fie satul Tis-
mana tot §i cu toate hotarele §i de amandoua laturile
raului Tismana, si Pocruia cu toate hotarele si Godi-
nestii cu toate hotarele si Sarbi§orii toti cu tot hotarul
§i Ohaba toata cu toate hotarele, pentruca aceste rnai
sus scrise sate sunt batrane §i drepte mo§ii sf. rn-ri Inca
din zilele rap. batranului Mircea Voevod §i addogate si
date la sf. m-re §i cumparate de jup. Vintila log. dela
Stanciul Cortofle§ cu 160 fiorini si partea lui Dobrovoe

1) Monograma cu ro§u. Pecetea cazuta. Nu e semnätura Domnului,

www.dacoromanica.ro
155

§i partea lui Dragomir ; asemenea a adaogat §i rap. Mir-


cea Voevod Batranul pentru sufletul lui §i al parintilor
lui ; iar apoi au avut calugärii din sf. In-re salnicie §i cutru-
pire de catre Basarab Voevod (Neagoe-Voda) §i de catre
Parvule§ti §i le au luat jumatate din satul Tismana prin
salnicia lor §i a dat-o rn-rii dela Bistrita, §i Domnia Mea
am cautat §i am judecat dupa dreptate i dupa legea
durnnezeiasca cu toti cinstitii dregatori ai Domniei Mele,
§i am citit Domnia Mea §i cartile altor Domni cari au
fost mainainte de Domnia Mea, cartea lui Mircea Vo-
evod cel Batran §i cartea lui Vlad Voevod cel Batran §i
a lui Vintila Voevod §i a lui Radul Voevod Calugarul,
§i cartea rap. parintelui Domniei Mele, §i Domnia Mea
a aflat foarte adevarat cd n'au avut Basarab Voevod §i
Parvule§tii §i Bistrita nici un amestec i mo§tenire, ci
au luat cu salnicia lor jumatate din Tismana pentruca
au fost atunci tari §i puternici ; §i Domnia Mea am cau-
tat §i am dat §i am adaogat cum a fost adaogat i
ctitorul Vintila ; iar apoi sf. m-re dela Tismana Inca a
avut para innaintea Domniei Mele cu calugarii dela Bis-
trita §i ap parau ace§tia ca au avut jumatate din satul
Tismana de mo§tenire, §i la aceasta Domnia Mea am
dat calugarilor dela Bistrita lege 12 boieri ca sa jure cd
a avut Bistrita jumatate din satul Tismana de mo§tenire
§i ei n'au putut sa jure in nici un chip, ci au ramas de
lege dinaintea Domniei Mele, cd n'are Bistrita nici un
amestec. Pentru aceasta am dat Domnia Mea §i am a-
daogat acest mai sus zis sat sa fie sf. In-ri Tisrnana,
pentru ca sa-i fie mo§ie §i ohabd. Inca §i blestem pu-
nem Domnia Mea; dupa moartea Dornniei Mele pe cine
va alege Domnul D-zeu a fi Domn Tarii Romane§ti sau
din rodul inimii Domniei Mele sau din neamul Dom-
niei Mele sau pentru pacatele noastre din alt neam, daca

www.dacoromanica.ro
156

va cinsti §i va innoi §i va intäri acest crisov al Domniei


Me le pe acela Domnul D-zeu sa-1 intareasca i sa-1 cin-
steasca §i sa pazeasca Domnia Lui ; iar daca nu va cin-
sti §i nu va innoi §i nu va Intãri i va batjocori acest
crisov pe acela Domnul D-zeu sa-1 strice §i sä-1 batjo-
coreasca Domnia Lui §i sa-1 pearda aici cu corpul lui,
iar in veacul viitor sufletul lui §i sä aibä parte cu Iudei
§1 cu blestematul Aria, cari strigau asupra Domnului
nostru Isus Cristos, sangele lui asupra lor §i a copiilor lor
§i sa-i fie impotrivitoare prea curata Maica lui D-zeu la
stra§nica §i nefatarnica judecatä a lui Cristos, care este
in veci amin. led §i marturii punern Domnia Mea: jup.
Nedelcu mare Vornic §i jup. Ivan mare Log. §i lane Vis-
tier §i Stan Grosul Spatar §i Barcan Comis §i Pana Stol-
nic §i Manea Pah. §i jup. Ghiorma mare Post. Ispravnic
Ivan mare Log. Am scris eu Gale§ cel intre micii diaci
in ora§ul de re§edinta Bucuregi, Ianuarie 10 zile ale
curgatorului dela Adam in anul 7074.

*
* *

17 Septembrie 1566 (7075) 1).


Petru Vodd Schiopul confirma lui Vlad §i fiilor lui
stäpanire peste partea sa de mo§ie din Albeni precum
§i peste cumparaturile din Cincu (azi Prune§ti) §i Ne-
goe§ti.
-1- hi aril* Biltif10 TW 111'1`pg KOIROM ñ FIlk MOH 3EMAil
lt717'119t1WIIIIQX11He(KOH) cii REAliKtIF 11 iip,k,e,oupaP "Ptid HOEROAS I

MUT FIL1111 Chi) F1ORMEHIE FEMI1 HibirityA me ?Mlle 11,101 KOMI 11,11
III 11$111118C9'HT. iioi< ,t1,t1 HAI I wiu8 t1 41ig`k1111 I turok AO

1) Muzeul Gorjului. Sec. XV1-lea dim. 36.

www.dacoromanica.ro
151

Rua BAOLIHKd CEXTET HBEHT Er0. 1101IIVII cE CTAila H 119,1Ba WrIHS


H A'kAHii, 3 flOTOS1 HOKS1111 I RAAAVI WiitiS U cOcia W nonottnii
88;it liTTelf; i1E tU CE/111111 H W non(I)O H W WSA1 H W BOAS
H 113KAAHT W AR I EHtiSpE 3A-ii5-de19n ror. H (Mk 110K81111 &M-
AIN W TONkrZ W HEFOElit 4,0 tU tuniK8 nonoudi W CE1I111.1 H I W
rion(i)O. ii w ui8A1 gL1U11HKa XOKET HAAT 334-da1c111 rOT. H 114
HMAXII 110KSHH W TONkrk eniirpa,4 W naii, I neronfl no;ittuni H A

Silt 3i1 F grip' roT. Gero pmi H 0,e1403( FBMH Hik IF Mit WW1
11i1dAyr1 relKOik m HSI E WiiHS I nti)X416 HHAI H CHBHA H 1018K0418

HM H tliliEttlINETOMS Hti H HH (W) Koroik HEHOTEkHODIS no pna(mo)


Film I CEik CHEAETEA 110FTARA'kET FILM. 3330411 HEA(E)/1K0 HEMIKH

ABOVIHR H nct3n4ii iBaii HUHU 4te4SET. H I Milli HIIETIdiii H CTAii


CWT. H nkincaii KO& H HAW CTOA. CI Htimaitt flEX. H x8naii riojima
REAHRH I tlaTEAHHii. HC }KStidii iKd1 BMHKH mr45err. H 4:73 rata
Ainsii max Et% croIrtity, nstatinpn mega ciii. i AI1H RAT AOE 1).
Cu mila lui D-zeu, Io Petru Voevod §i Domn
a toata Tara Romaneasca fiul marelui i prea bunului
Mircea Voevod, da Domnia Mea aceasta porunca a
Domniei Mele lui Vladul cu fiii sal vericati i va da
D-zeu, pentru ca sa le fie lor mo§ie in Albeni partea lui
toata vericat se va alege a lui pentruca le este bätrana
§i dreapta mo§ie §i mogenire. Jar dupa aceia a cumpa-
rat Vladul mo§ie dela Sora dintr'o jumatate de funie 114
parte, din sili§te §i din camp §i din padure §i din apa
§i a scos-o dela cloud biruri drept 500 aspri gata ; §i iar
a cumparat Vladul dela Toleaga din Negoe§ti jumatate
partea din Cincu, din sili§te §i din camp §i din padure
vericat va avea cu 300 aspri gata. Si iar a cumparat
Vladul dela Toleaga jumatate via dela Negoe§ti i o fu-

1) Monograma cu cerneall raclacinie. Pecete mijlocie aplicata in fata,


neciteatA. Nu este semnAtura proprie a Domnului.

www.dacoromanica.ro
i58

nie cu 200 aspri gata. Pentru aceasta am dat §i Domnia


Mea lui Vladul care este mai sus zis, pentruca s'a-i fie
mo§ie ohabd lui §i fiilor lui §i nepoji1or lui §i stránepo-
ji1or lui §i de cAtre nimeni nezdticnitä dupd porunca
Domniei Me le. Iatä märturii pune Domnia Mea : jup.
Nedelcu mare Vornic, §i jup. Ivan mare Log. §i lane
Vistier §i Stan Spatar §i BArcan Comis, §i Pand Stolnic
§i Iona§ Paharnic §i jup. Ghiorma mare Postelnic. Ispr.
jup. Ivan mare Log. §i eu Ganea diiacul am scris in
ora§u1 de re§edinja Bucure§ti, luna Sept. 17 zile in anul
7075.
*
* *

10 Martie 1567 (7075), Bucure§ti 1).

Petru Vodä confirmä lui Bâra, lui Stanciul §i lui


Ivan stapanire peste moia lor in BrAtuia, mo§ie de
mo§tenire.
t illaMio acielo iw 11rrp8 HOEBOAd ii Fffix Ilkail 3EM/111

(4.PrwKdaXit1ettori Filk gMlitcdP AtHlitid "Eu748. Mg" FRAM cIo


nootirknie FHMH 6fpg H CT411(410),10ii H MINOR H Ck HHN EHORH
fdligH liM G11 AdCT I tliKOHt ,Ard HA fe tutiti8 8 HpkT8rd Illa if CI%

neat K0Td(10/14. CI HMEPE lAd HA% CE BlidET W ildli8,1 KO/OHS/10g Sa


A01i AO Ad13SA T8tiCS/1011. TM W TSif lid updaritz d W TSH 110
BOA AO scrra CgAmadoii I d W Ttqi 8 mini tid Kdtitlftlii 8 Rp0A
a ai T81i 8CT4 HOEIIH ii ildaSA Ad3d(1011. 110Htiic IlSt a CTdikt A
Ilifdt14 wills Ci HMiiii CST TEK nib peihni mo-
4,1?4,1118. 3 HOTOM
ATE HAW( iwy, I FRAM Co fisktui Cti rurptipH tf CO likAM1 W
KOMOliftj1H. H TMCO Flp'klil CUtiti 1104 FEM111 KdKO Ad gatIMMT W

1) Muzeul Gorjului. Sec. XVI doc. 11.

www.dacoromanica.ro
BO

1311th pei1ii8 wiiiiS imiii KOMS Bd MaTO. 3 STEAI 6kild A Cra ALDO/
I A HEIclii C611H arr CHE4TEACI301{64111 flpf,a, FliMI1 ME (CREATATE) ri
CO Am OA Aospit Auniimuil CUK0A0 MECTO KaK0 Hifi a TOP MECTO
36144AINS HAI d ESiitue ei Kkii Ad I HE HMaT NE FANO MET`kXS. NS
ltfeTefri Rsium A Kkiim I U3 3c1KOA H W CO1fMAINIE H W Ilirk:KAE
FIIMH KdKO 1111 FANO MET+X Aa HE HatiT. OW pmi MAOX CI FKMH
DM) AMEI1HT 4104.1E I 15 K 0 iit ika Hifi a 1110.1411S CI Rktupfi HA CI F110-
g oill Hdi Ci 1311SK0S1 H I1irkitHSLIET0A1 H HE W KOPONC 11E110K0NkEHM0

NO pEti FILM& GE;ii H CKEATEAIE 110FTAKAEM &CAIN. }1(8114118 I 11E-

(e)nro CEA MOO. H Nandi igaii WHICH AWN1SET H WE 11HCT. H


CTQA ,LITERGI Cf. MT. H sphicari Kat. H 114Na CTOA. H Mark BE/111KH nE-
X.IiiIIHR. H Nandi riowpia REA non% 1 lg. Arm 6HRWE BEA OA.
H d3 K01EII1 MIMI AN= E)k 10 Ild1111C4X S AHRI-111 rpm ESKSpEip
Atao (m)apT. i ikiiii H TEKSII1H ATOM iii 4A4M3 AO CEA: BAT
isiOE 1).

Cu mila lui Dumnezeu, Jo Petru Voevod §i Domn


---=
a toatd Tara RomâneascA, fiul marelui Mircea Voevod,
dd Domnia Mea aceastä poruncd a Domniei Mele lui
Bära §i lui Stanciul §i lui Ivan §i cu fiii lor cati D-zeu
le va därui, pentruca sä le fie lor mo§ie in Brätuia toatä
§i cu toate hotarele; §i semnele sä se §tie dela lacul
Colunului in jos pand in. lazul Tunsului, §i de aci la
Brazdä, §i de ad pe apd pAnd la gura Sfredelului §i de
aci la vale la Carpeni in vad §i de ad gura Cioienii in
lazul Lazurilor, pentrucd le este bdtrand §i dreaptä mo-
§ie i mo§tenire; iar apoi au avut ace§ti mai sus zi§i oa-
meni Ora innaintea Domniei Mele cu Buc§d din Petre§ti
§i cu C'd lda din Comänqti, §i a§a parau ei innaintea
Domniei Mele ca sä ia din mai sus zisa mo§ie un co-

1) Monograma cu rosu. Nu este semnAtura Domnului. Pecetea mijlo-


cie aplicata in fatn: Eliqxr lw INTO &Halm H rm. IlAAMKOH MAMMON 3(IIMM).

www.dacoromanica.ro
MO

dru de loc, §i la aceasta BAra §i Stanciul §i Ivan au


rnArturisit innaintea Domniei Me le cu (mArturii) §i multi
megia§i buni dimprejurul locului, cd este al lor acest loc
de mo§tenire lor, iar Buc§A §i alda n'au nici un ame-
stec, ci au rAmas Buc§A §i CAlda de lege §i de judecatA
§i dinaintea Domniei Mele, ca sa n'aibd nici un ame-
stec. Pentru aceasta am dat §i Domnia Mea mai sus nu-
mitilor oameni, pentruca sa le fie lor mo§ie §i ohabA, lor §i
fiilor lor §i nepotilor §i stränepotilor §i de cAtre nirneni
neclAtitä dupä zisa Domniei Mele. lath' §i mArturii pune
Domnia Mea : jup. Nedelco mare Vornic §i jup. Ivan
mare Log. §i lane Vistier §i Stan Grosul SpAtar §i BArcan
Comis §i PanA Stolnic §i Manea mare Paharnic, §i jup.
Ghiorma mare Postelnic. Ispr. Neagoe fost mare Ban §i
eu Codre§ mic diac, care am scris in minunatul ora§
Bucure§ti, luna Martie 10 zile §i anii curgätori dela A-
dam pand acum, in anul 7075.

*
* *

17 lunie 1567 (7075) 1).


Petru Vocra Schiopul confirmä rn-rii Tismana stä-
pAnire peste satul Izvarna partea jupanitei Rada.
t Aldirripo silaito ial urroS KOHIOAd CI r'Hk MCA 3EMAN
SITIVWEMIXHHFKOH 6.11% HEMIKAF Miliithi HOH10A8 I
AcIlIcIT FRAM CII0
HOHENkHif I FRAM Ci`OMS MOH4CTHil "'AGM THCAAHA II 1-1FH'kHLHOMS
01.1,8 MO Haiii ii 13110ESI BpdTHIASI }KHEMIIHX K k cfAm m.kcvk Twil I
alicom m Ats a iii CIAO' H31311kla 4E3 m8n4mitvii pamii B7c2i gape
fAHK4 CEXTET H3RpdTH A CV KOHN H Cl3 AA CO IIIIHOrpcIAEX I H

fAliii LIFAA (U dll,Hrt1HH flOHMi (loc liber) nomiii ra g AaA il

1) Arh. St. Mrea Tismana Inch. 9. doc. 1.

www.dacoromanica.ro
161

NOKAONHA mSnatittii; paA5 W CitO Dial 9E418 ci ii poi; gen.kA W


d11,111'41111 I A EIOTOA1 atIQIH Mgnaudiu,eii pamil Aparonitip nortiseT.
CI paApi it sarvk H tbliA ripTHAotil apeA PIIMH TEpE MAOth CI

CV MI I Cr "Hili /110114CTI10 KUW 1111C4ii AEA I1i W Hag ft fAHr1

tun.k.A W d11,111'411H. a lid 1SPEX CfAa II 311,11rd1111 411.4 MONACTO


IIH EA114 I AiT'kX Ad Elf 11414T. 11111Adi 11H (11dA) fAlid CfAa [mat
IldA aIHralIH. Ng An CH 4ph}KI1T H AA CH Cl/BAdAdET CMtI SHEA-
N;SnatittuA pmeii I Aparomii AO. fi Gait* H pamn A Elpa
A m4irr8pni HOCT4R111-1.1 W INIEA FRAME B4 CHU1 T4kAiENC1110 lIiUUE
Orromcd TlOI (liT0i1H) AOF4SET I A CTOVIKa Te Spath i ntHx(a)H;i
apAi(atn) Ci Kopecn noi;. Ii Kkadi MOO. H MIMS/ W naninii nor. ft
a;iEs'A Ii nuttzKi norzIirr W zIsSii,.kiii I II nut)ork not'. ft SAApf1.0
cpaT REA flOpT. A CTOHKa npAl 4Sphfiladi H mime, FAA 401'. KdKO A4
11AldT h`d A10114CTIIii TIO-14.0 W CEA0 I H3RHpirk AEA IA II AHA

NEA'kA W 411,11r41111 a I% FENIX CEAd Ci al1,111-`41.111 1111 601,110 AViirkX Cfi'd

iOdCTlII Aa lif 11414IT 1111)K 114A CfAa 1111iB MIA al1,111`MiEl (34311`k TO-

ROA S 1131111(11ik 3/111 Tittal0 AEA M8114111111,ER (MARIS a lio nutoii


AA. A E,4111i ,IENkA 411,111'd1111 !NIKO a (Mal irkx I A ElIJE A 34-
KAIII1d11.11E 110.errdlt11111 AIEPIO 1111X KtIRO KTO W 1111X VICE" 943Apa9rt4
Cho Tatcnte:KHIO TOP Aa EE 11i10KrIET H Aa CE I CSAHT C 10Aa H
Cit W0K/1E1'0AI at11114 3eweik fix chAi CSAHA fi `MAMA FBME1 KM()
f.e H Huai i110(. 0E1'0 paAi Amox A FRA111 I 1711{05B Ad a CtAH
A1011dC1'E1 ii 111% 0:1118 ft BIWA/Val H 1111 W Koroilt HEI1OK0NkR1110 no
oti FB,1111. Grik A CBEATErlif I 110FTMA`kfAl K41H 1Ud1i iliA(E)nico
KEA AROO. A ,Kg11411 AINIA INAHKII A 0NISET. Ci 1".:41110 1N1CT. A mil
C114T. ft Hpktca it mil I ft nalia irro;i. I ntawk Hex. cI rioiintaii BEA
[OCT. iii. 11N11.1 KEA AO1'. 1111.e 11011 1 Al1H BAT it.50E 1).
Cu mila lui D-zeu, lo Petru Voevod i Domn a
toatä Tara Rornâneascd, fiul rnarelui Mircea Voevod, dä

1) Monogram cu chinovar ropt. Pecetea aplicath. Nu e semntttura


Domului
11

www.dacoromanica.ro
162

Domnia Mea aceastä porunca a Dornniei Me le sf. rn-ri


ce se chiama Tismana si prea cinstitului parinte chir
loan si tutulor fratilor ce vietuesc in acel loc sfant, pen-
tru ca sa-i fie din satul Izvarna partea jupanitei Rada
toata vericata se va alege §i din vecini si din dealul
cu vii si un salas de tigani anume (loc liber) pentruca
a dat si a Inchinat jupanita Rada din acest rnai sus zis
sat si acest sdlas de tigani; iar apoi nepotii jupanitei
Rada, Dragomir Log. si Radul si Badea au venit si ei
innaintea Domniei Mele si au dat §i ei sf. rn-ri mai sus
scrisä partea ei din Izvarna si un salas de tigani, iar la cele-
lalte sate si tigani sf. rn-re sä nu aiba nici un amestec
niciodatä nici la vre-un sat nici la tigani, ci sa-si tind si
sd-§i stäpâneascd singuri nepotii jupanitei Rada, Drago-
n* Log. si Badea si Radul §i Inca si marturii au pus
dinaintea Dornniei Mele pentru aceastä tocmeald anu-
me : Stoica al II-lea Log. si Stoica Tauras si Mihail Ar-
ma§ si Coresi Log. si Cazan Vornicul si Micul din lo-
nesti Log. si Albul si Micul Log. din Fundeni si Mihnea
Log. si Andreiu Brat mare Portar si Stoica Armasul al
lui Francu si Miroslav Log. ca sa aibd sf. manastire nu-
mai din satul Izvarna partea ei si un sälas de tigani, iar
in celelalte sate si tigani nici un amestec sf. rn-re sa
n'aiba nici la sate nici la tigani, fara numai in Izvarna,
Insa numai partea jupanitei Rada, si mai mult nu ; §i
un salas de tigani cum s'a zis mai sus ; si Inca si bles-
tern au pus intre ei ca, cine dintre ei va sparge aceastä
toctneald, acela sa fie blestemat si sa se judece cu Iuda
si cu blestematul Arie, pentruca pe ei Domnia Mea
i-am judecat si i-am Intocrnit dupa cum s'a zis mai sus.
Pentru aceasta am dat si Doninia Mea ca sä fie sf.
rn-ri rnosie si ohabd si de catre nimeni necliilita, dupa
cuvantul Donmiei Mele.

www.dacoromanica.ro
163

led
märturii punem Domnia Mea : jup. Nedelcu
i

mare Vornic, i jup. Ivan mare Log. si Jane Vist. i Stan


Spätar i Bärcri Comis si Pand Stol. i Manea Pah. §i
Ghiorma mare Post. Ispravnic loan mare Log. Scris
Iunie 17 zile anul 7075.

1 Ianuarie 1568 (7076), Bucuresti 1).


Petru Vodd Schiopul confirmä rn-rii Tismana stäpa-
nire peste jumatate din satul Nasipul.
t lllriio iiiIi ft13 neTp8 ROEROAd H Ftlk. EZCWII 3EA4111

tvrrciptuRnaxhicKoh CjI7 KentiKai; I A nirk,AoRpai; MHI4 Romom.


AdErr itAtH ciro nouivkIlIE FMIF1. C'i'I Ii flNaTEtiomt; mm4,4E11110
r;ientA TAEAktld Xt14A galEtlIE iipk ciki. IIIJ,S A wirrwlaiii, oAis Ckiks
irSnieliS I Kitii Ituaii A ripotithti sownimAi M1411811111X 1111 Cl'OE WkErri
TWA. ITIKOat Ad 11A FE t0111i3 110;4111i1 I W CMO IlItCHASA IWO EAIllid
cerreT AnparrA W REL11111A 11 W noilio U W 1118M8 A I W 110K7C0 A
X0r%0ii IIoIIoRhiii. 110116K EE GliAa CTdila A Fli1dHa WtitIS A 3dA'k-
ATIR3 cr1,n48 A10HdEITl1cl. 3 Fa EE RHAa 11i1119'aHEIld W (TIM RdAER

(loc liber) pdAI EAtai triiKk 11T3 EE RAW I STEKAk C11134 W Ch10.
A GM 1111 4110 CSACAElliE. 3 STEA PRAIA 11ETUfikTKOHAX çi (E0 WqHS
ArkilTiFIS ETAIS 410114ET110. Tdik AdA0X FRAM C'I'd18 A401141ETHilt;
3d I

Ad CA 11417.)K1191 W CE.A MiC11118;i I KOAIIKO EE RHAa HdCT 41011dCTIVS

110,101116i. 3 AiiierkAild i OKET AdTA KTO EE IVA I Willi" "A


TdIA wiii. GEiic A CREATE/11I AOETt1KAION FIIMI1 acsnali HIA(E)AKO
MAMA AR001111k I A x8riaii HIldil REAIIKA AONISET. A CTL1r1 CWT. A
niiAKdA 110410. A 1111A10 RiiiTtirdii A Wild CTO;11111k I A %lama] III-
Xdii11111i A ACSIM118 1`10WiirAd REAHKA 110CT. 11E. Nail REMIKA AOIASETS

1) Arh. Stat. M-rea Tismana pach. 45 doc. 2.

www.dacoromanica.ro
164

A da RKCI14 I fii: CO liaLlErtIK i Til,HE IA !VW rtiErlfili GSKNpiiii

Aima pal. a ,411. mykrr 050s 1). .

Cu mila lui D-zeu, lo Petru Voevod §i Domn


a toata Tara Romaneasca fiul marelui §i prea bunului
Mircea Voevod, da Domnia Mea aceasta porunca a
Domniei Me le sfintei §i dumnezee§tei mandstiri ce se
chiama Tismana hramul Adormirea prea sf. Näscatoare
de Dumnezeu §i prea cinstitului parinte egurnen chir Joan
§i celorlalti frati vietuitori in acel sf. loc, pentruca sä le
fie lor mo§ie jumatate din satul Nasipul 2) vericat se va
alege, din vecini, din camp §i din padure §i de pe toate
hotarele jumatate, pentruca a fost batrana §i dreapta mo-
§ie §i mo§tenire sf. rn-ri ; insa a fost cutrupita de fiii lui
Badea (loc liber) pentru un om ce a fugit begat din sat
§i fara nici o judecata ; iar, la aceasta Domnia Mea am
adeverit cd e rno§ie de mo§tenire sfintei rn-ri, §i am dat
Domnia Mea sf. rn-ri ca sa-§i tina din satul Nasipul cat
a fost partea rn-rii jurnatate, iar du§egubina s'o dea care
s'a hränit pe acea rno§ie. Iata §i marturii pune Domnia
Mea, jup. Nedelcu mare Vornic §i jup. loan mare Log.
§i Stan Spatar §i Bärcan Cornis, §i Ianiu Vistier, §i Pand
Stolnic §i Ioana§ Paharnic §i jup. Ghiorma mare Postel-
nic. Ispr. loan mare Log. §i eu Vasiiu, care am scris
in minunatul ora§ ce se chiama Bucure§ti, luna Ianuarie
1 zile in anul 7076.

7 Mai 1568 (7076) 3).

1) Monograma cu chinovar. Pecetea aplicatft, bine conservata. Nu se


vede semMitura proprie a Domnului.
2) Azi, Ceplea.
3) Arh. Stat. M-rea Tismana. pach. 13 doc. 4 (Sect. ist).

www.dacoromanica.ro
165

Petru Vodd confirma lui Lila §i fiilor shi, lui Ghica


cu fiii sai stdpanire in Gro§ani peste partea Mu§ei a
Draicai de cumparaturd :
t IHAFTI10 &KIM 1W nErpS HOEHOM H FFIZ. Rica° 31,11,111

iiTFTWIMIXTHEKNO ENS REMIKO I CI fliVkAORpg Uiiid BMW.


MUT' FKOMH Ci10 HORMENIIII0 FRAM cal; FHAth AHLI,EH I CI CkE rile-
HH. H rilKd CKC CfiORHE. 171K0ii Ad la a too S rpoulam AEA
AiSimii maim& I H W Dom* H (i) Liam H K o A8 H 111111OrpdAE.

1101115R 110K81145 /11111,d H PHU gdT. 'W I 4181114 Atiamaii 3d- it-dEfIllñ
NONE ik 11(10,/rd /118111d W CHOEil An(10,11110/11,J II W iipEA mArultdiumii.
GEF iyi Amox A FRAM Anurniii me Coma H 1111C111 C7C C1101111E.

MKOik Ad 1
11,fi EE w(1118 Mpg CliORHA H RI1SKOM 11 Ilirk11118NET0i11

11,fi H NH W KOCOMAE I noKon.kuhii I ilopti3mo num. GE>ic 1.1 cREA-

TEA norrauxkx FI3/1111. atSnaii HEA(E)IiKo REMIKH AR0iiIIHk I 11 1111E

RHET1114 H (pail mar. H d3dfi ROA. 11 WU C1'4. H tualidtb Hex.


A 118114 1'100Md I REMIKH 110CP. HE. HRdii WHICH A wiAsET. iluc
4141 M4HEH-5-AHH RkiVirr pos 1).
Cu mila lui D-zeu, Io Petru Voevod §i Domn
a toata Tara Romaneasca fiul marelui §i prea bunului
Mircea Voevod, da Domnia Mea aceastä porunca a Dom-
niei Mele -slugii Domniei Mele, Lita §i cu fiii sai §i Ghica
cu fiii sai, pentruca sa le fie mo§ie in Gro§ani partea
Mu§ei a Draicai §i din camp §i din padure §i din
apa, §i din vii, pentruca au cumparat-o Lita §i Ghica
Vataful dela Mu§a a Draicai cu 400 aspri, pentruca a
vandut Mu§a de a sa bundvoie §i dinaintea megia§ilor.
Pentru aceasta am dat §i Domnia Mea lui Lila cu fiii
sai §i lui Ghica cu fiii sai pentru ca sä le fie mo§ie o-
haba, fiilor §i nepotilor §i stranepotior lor §i de dare ni-

1) Pecetea azuta. Monograms cu ro§u. Nu este semnatura proprie a


Domnului.

www.dacoromanica.ro
166

meni neclätita dupa porunca Domniei Me le. lata §i mar-


turii am pus Domnia Mea : jup. Nedelcu mare Vornic
§i Jane Vistier, §i Stan Spatar §i Azap Comis §i Pana
Stolnic §i Oana§ Pah. §i jup. Ghiorma mare Post. Ispr.
loan mare Log. Scris luna Mai 7 zile in anul 7076.
*
* *

Alexandru Vodá Mireea


(lunie 1568-25 lulie 1577)

Alexandru Voda este fiul lui Mircea §i nepot al lui


Mihnea cel Rau. Sotia sa a fost Ecaterina de Salvareso
din Chio. De fiii a avut pe Mihnea, Alexandru, Elena §i
Despina. Alexandru s'a inrnormantat in biserica Sf. Troita
din Bucure§ti, pe care nepotul sau Radu Mihnea a
stricat-o din temelie §i a facut-o mai mare. Tot acolo a
fost inmormantatä §i fiica sa Elena.

*
* *

3 Septembre 1568 (7077) Bucure§ti 1).


Alexandru Voda confirma lui Stefan, Dumitru Lo-
gofatul, Tecuci §i Badea (ace§ti doi din Baia de Fer) stä-
panire peste satul Alunul partea stramo§ului lor Danciul
Zamona. Alunul tinea de Gorj.
-1- ilideTito siiiTew io dAliadiimS Romom H Flik !Mai 3fMAi
PrpAHAAXICKKOE Ciiki HEAHKeiro H rirkAoupaF ditiOqiiii gomorkS
amiteg Auiptii HOHIOAS. MUT FHMH af I-MEANIE FILIMH. til$-

1) Proprietate particulara.

www.dacoromanica.ro
167

BEM FBLIMH C9'(11/111 H ASMHTilS d1Wr4ifTH. H TEKS(1. H naNk. Ci

CC upariem Cll. H me mix etimi EMILITH IIM uFk noin8cmwr. IKOK


Ad HAI EF Cido diIiii B7, H C7:e HBCOM XOTdp0M. Hawk HAI g
CTdiki A I riodua tujiu8 H A`kAIHS H I1OKiOHEII W ASAE CTdpOrd
Adfigumoit SaM01-Pk. qIE nirkim8 481mmr.fii Atur A TEKS401i. A

RdAE.B. CIIIErK I HOHArIll pamnd HOEROAd CTdpOrd Cilk Bt IdAyrki BOE-

K oA8 paAT MHAS H Aoccionioro. & HOTOM 1111.th (10-41H CASI`H FHeIMH

CTErldli. CI ASMHTO AWNISETH I A czF 11ETOMCH HMLI111 CST C71-

flii'ktlIE ROA FROMH C7.0 C1,41' (1,3 R8K8OEL1111 H C%F HrOH pdAI CIE

HHIll 1)011-10 CEA0 dalla H TdKO iiçvkihi cmclii I A cg Arou (uauo


(IE Rid] pE(1110 CE41 0 1-1`k.e) 1111XHOM ScIA`kg118. gTEM T;RMII r-
rX ii c8 Aux (K8iiH4 C?.0 umq Boivtqui ['RAM) H 1194VIETOX F1MI1
H K111114 pcyorna HoHloA8. H RMASAII HOEROAS II 1111AX FRAM Ke1K0
(EE RICA HOKAOHEli CII Kilt I peitio CE/I0 3/18118;0 (113 ASAf ,Adi.14104101i

adMOH`k [valid (wEitlit) (H euxkx FRAM H 111111K pamna HOEHOAKI


Kpacuaro KdKO) HMAAH CST cznirkHie ciium AaHmonoii Sd41011`k I Cg
Arai (H CC im'e LIET HX) H 113Rd4H1H I EE C1111H AdilLIFOA011 toe
ill son.lqui (H metpm8)Hcami) c8m KdKO Ee HOK/101114 CdM A8AE I W
CROIWM A06901104110 Adt-P110A0it 3dMoll'k. H WiTdAH CST CWOHN A
C7.-e NET H W 34K011. 1 STEM CTIii H C1r01111 HE IMCX0IIIET W.eTd-

B IITHCE CHH,E. 11% Bk A1-111 pamnd uomoA8 H Bk IIH l3Cdpall ROE-

ROAd H/1144111 CST 341(011 11 4Rd111 ck*E-ii,4,-Bon,kini. FIS CHI CST t-


T441H C1.3 S4K011. 11 HulKor. ALM IIH CST AtISK:14111 (CIE) Mal tHiluo
CEA() 4418118-41. TLIKOiRAEIH HMAAH CST cklIçVkUiE H 341011 H [INA
nuitige HOEBOAd H no4 11km18 ROEBOA I H (.13 13110EFM CST WeTdAH

(13 &MOH. H RHAX FRAM K11111E BBCEM BHW pEtiliHM FHpiem KdKO
CST WFT4Ak cmaii A iiromi A CBC 'JET HX I U43 SAK011. TdKOJK,A,EVE

A W noe4 FILHH tardal CT4i-1 A (worm A mc HIT ux ai 3d-


KOli KdKO HuKorAa HE CST 49/1}114All 1111iK HH EAU() MET'kX I HE c8m
HAidArl C`Ke CEAO dASHSA. 117. 1111)1{ R7XXOT'kX FRA111 1143ApdTH KIThi;

R111:11 pEr111II41 FripiEm. H% Riff AMOX H FRAIN 1311111 perumm I C483E41

www.dacoromanica.ro
168

FKMH CTAli H ASAIHTPS Awi ASETii H TEK8ii H 6A4'k. MKOic Ad Hill


EF CMO SiA ge WIH H ght"Uxafi mai II I ciigom tuft Ii 11H8-

KOM H Ilil'kENSLIETOM HSI H HE W KOPO3KAO HEI1OKOAGIM40 110 9E4

hMH. GE?k H mkArrenie 110CTAH1`k)( I FRAM. }1(811dii Apd1;d1110 HE-

ANKH 14H KildAEHCKii. H 3C811dii ApaNtuip HEAHKH 41300. H ac8flAii


pamii HMHKH ifwi4EP. H 1 CTdii CHAT. H RAA`k MUT. H HAIIMA
KOMEIE. CI iHdWKO CTOAtMk. H 1.0110 11EX41111k. H aannii CTOHK1111,4
HMHKH IIocrrEthI1k. I HF. Apai'Alliii HEill1KH EQçJtIHK. 11 A3 WdHII
FHI% iWCHilsOk CIA 11411111CAX k CTOAIIH rpm RSKSpetpii.
(41FLI,d) Off1T.-F-A1111 HA`liT 0103.

t hu ldI11S g"K°Act (rwii*ITK). A1ifeTI4` iIi 611"

Traducere
Cu mila lui D-zeu Jo Alexandru Voevod §i Domn
a toata Tara Rornâneascä fiul marelui §i prea bunului
Mircea Voevod, nepot lui Mihnea Voevod, dä Domnia
Mea aceastä porunca a Domniei Mele slugilor Domniei
Mele Stefan §i Dumitru Logofatu, §i Tecuci §i Badea §i
cu fratii sai, §i cu fiii lor cati le va da D-zeu, pentruca
sd le fie satul Alunul tot §i cu toate hotarele, pentrucd
le este bdtrand §i dreapta rn4e §i de mo§tenire §i da-
ruitd de Dude bAtranul lui Danciul Zamona strämo§ul
lui Dumitru Log. lui Tecuci §i Badei, Inca in zilele lui
Radul Voevod cel BdtrAn 1) fiul lui Vlad Voevod 2) pen-
tru milä §i multd bunAtate. Iar, apoi, mai sus zisele slugi
ale Domniei Mele Stefan §i Dumitru Log. §i cu ceata
lor au avut para innaintea Domniei Mele cu Stan din
Bucure§ti §i cu Igoii pentru acest mai sus zis sat Alunul;
§i a§a Ora Stan §i cu Igoii cum ca acest mai sus zis sat
nu este al lor de mo§tenire. La aceasta Domnia Mea am

1) Radu cel Frumos. Vezi mai jos.


2) Vlad Dracul 1433-46.

www.dacoromanica.ro
169

cAutat si am judecat impreund cu toti boierii Domniei


Me le si am procitit Domnia Mea si cärtile lui Radul
Voevod si Vlad Voevod si am vdzut Domnia Mea cum
cd a fost ddruit acest mai sus zis sat Alunul de Dude
lui Danciul Zamona dreapta (mosie) si am vdzut Dom-
nia Mea si cartea lui Radu Voevod cel Frumos, 1) cd au
avut Ord fiii lui Danciul Zamona cu Igoii si cu toatd
ceata lor si au scos-o fiii lui Danciul cu 12 boieri si au
rndrturisit, cum cd a ddruit insusi Dude de a sa bund
voie lui Danciul Zamona si au rdmas Igoii si cu ceata
lor de judecatd ; iar la aceasta Stan si Igoii n'au voit
sä se lase astfel, ci in zilele lui Radul Voevod 2) si in
zilele lui Basarab Voevod 3) au avut lege in cloud ran-
duri cu 24 boieri, insd totdeauna au Camas de judecatä
si niciodatd n'au tinut acest mai sus zis sat Alunul. A-
sijderea au avut Ord si lege si innaintea lui Mircea Voda 4)
si innaintea lui Petru Voevod 5) si totdeauna au rämas
de judecatd. Si am vAzut Domnia Mea cartile tutulor
mai sus zisilor Domni cd au rdmas Stan si Igoii si cu
ceata lor de judecatd, cd niciodatd n'au tinut si nici un
amestec n'au avut cu satul Alunul ; dar nici am voit
Domnia Mea ca sa sparg cdrtile mai sus zisilor Domni,
ci inch' am dat si Domnia Mea mai sus ziselor slugi ale
Domniei Mete, Stan si Durnitru Logofdt si Tecuci si Ba-
dea, pentru ca sa le fie lor satul Alunul tot, mosie si o-
baba lor si fiilor lor si nepotilor si stranepotilor lor si
de cAtre nirneni necratitd dupd zisa Domniei Mele.
latd si märturii am pus Domnia Mea : jup. Drago-
mir marele Ban al Craiovei, jup. Dragomir marele Vor-

1) 1462-74.
2) 1496-1508.
3) Neagoe Voda 1512-21.
4) 1545-54 §i 1558-59.
5) 1559-67.

www.dacoromanica.ro
170

nic, jup. Radul marele Logofat, Stan Spatarul, Badea


Vistierul, Vladul Comisul, Iva§co Stolnicul, Gontea Pa-
harnic, i jup. Stoichitä marele Postelnic. Ispravnic Dra-
gomir marele Vornic §i eu Sain fiul lui Iosif care am
scris in oraul de reFdintä Bucure§ti, luna Sept. 3 zile,
in anul 7077.

17 Octomvrie 1568 (7077), Bucure§ti 1).


Alexandru Vodä confirmä lui Dumitru, Dan §i Nea-
goe cu fiii lor stäpanire peste ni§te cumpAräturi in Bilu-
ge§ti partea lui Tepea i a lui Danciul; §i iarà§i lui Du-
mitru §i Dan peste un loc de vie in plaiul Cioardi §i cloud
locuri de aräturd in Petre§ti tot de cumpdrätura.
;f; llinErlio fixano Tw dAHgdfiApS HOEHOAd H F11% RICOH 3141/1ii
larrililWHAdXHIIEKOf chz HMHKdi; PI nwk,Aokpdi; MHOLIfii 1101130Ad A-
M-a-left; AlHXHER HOEROAd. Ad &IT FRAM CIE HOBE/AWE FRAM ASMH-
TpSit 14 AdHOli H I iekroeii H C%E HHX EHOIIHE MHO HSI fill% AdaCT.
tdK031{ Ad Hifi K WiiHS S 611,101,1E111 AEA NAHA H 4d114110;i 11%C4

Rdpi EMU coupe H31111dT H tU 111SA4 H W 110/11b H W BOA H W


CSX H W noce8AI adtiVI4 HX CST I 110KSIIII1 onitiTps H MI H

H'kl'OEii (H'kf'Of) W TEfiWd H U3 Adiii110;i 3 ari clCflpfl POTOR. dilH


EE ,LII 484terrpt; H Adi ido1 atuoil d Fl`kl'OE EE AdA itS Of 4011911

110TOA I Ildk 110K8I1H 4SAueT98 H Adii WCHIS 4 4St1;itlf H 110/101{11r10

MEET() W RimSrciamr EK Cf SORET 11e1.11020 (40dp'Aii 11 Agi 111411i W

CTtliit110;i W Iirrimie 3a 4i 4F11911 ror. H 119044i11e I FIX CST TEX


H11111 )101111 mo,ifie W C1101141 4OH9OH0/110 tU 119EA PHA1H. H CC 83-
Hawk kwknete merimumtie H CEA`litiodi H W A0ii H (U roi. Oa;
94,41 AdAOX H F;114114 48MAT98 H 400 H wkrofk I rincoik Ad Hin te

1) Muzeul Gorjului, Sec. XV1-1ea doc. 12.

www.dacoromanica.ro
171

Whit; Eh WVAG IlIiet H Cii0R0iii HAA H 11AK1IO9HTOS1 H HE W KO-


rom41 HEI10K0AKHM$ 110 clEii FBMH. Goic H curvredo 110eTARAHN

FE1MH. >K8flIi1 mapoituitl I KEAHKilf BdII liptIAERCKH H }1(811Mi dI-


MIIji 1lEAHKH ADO. H 3KS11clii pdAyi1 BMHK1 AWFzisET H craii CHAT.
H RAAMil KOM. H Rd Ark 1111CT. H IBdWKO CTOA. H roiitk HEX. H

manaii CTOHK4 I IIMHKII 110eT H HC Apahmii untidi Agoii.


(loc liber) K7
Ithe 114CT0A1IH rpm RSKSpoil Me Hid wx. 51 Ail"
IMAT t303 1).
= Cu mila lui D-zeu, lo Alexandru Voevod §i Domn
a toata Tara Romaneasca fiul marelui §i prea bunului
Mircea Voevod nepotul Mihnii Voevod, da Domnia Mea
aceasta porunca a Domniei Me le lui Dumitru §i lui Dan
lui Neagoe §i cu fiii lor cati le-a dat D-zeu, pentruca
sd le fie lor mo§ie in Biluge§ti, partea lui Tema §i a lui
Danciul, toata vericat se va alege §i din padure §i din
camp §i din apa §i din uscat §i depretutindeni, pentruca
au cumparat Dumitru §i Dan i Neagoe dela Tep§a §i
dela Danciul cu 1685 aspri gata, insa a dat Dumitru §i
Dan 1110 aspri. iar Neagoe 575 aspri. Apoi iar a cum-
parat Dumitru §i Dan mo§ie o falce §i jumatate loc de
vie ce se chiama plaiul Cioarai §i cloud locuri de ará-
tura dela Stanciul din Petre§ti cu 710 aspri gata. Si au
vandut ace§ti mai sus zi§i oameni de bunavoia lor dina-
intea Domniei Mele §i cu §tirea tuturor megia§ilor §i sä-
tenilor §i din jos §i din sus.
Drept aceia am dat §i Domnia Mea lui Dumitru §i
lui Dan §i lui Neagoe pentruca sa le fie lor mo§ie ohabd
lor §i fiilor lor §i nepotilor §i stranepotilor §i de nimeni
neclatitä dupd cuvantul Domniei Mele. lea §i marturii
am pus Domnia Mea : jup. Dobrornir mare Ban al Cra-

1) Monograma cu rosu, stearsä. Pecetea cazutA. Nu este semnAtura


proprie a Domnului.

www.dacoromanica.ro
172

iovei §i jup. Dragomir mare Vornic §i jup. Radul mare


Log. §i Stan Spatarul §i Vladul Comisul §i Badea Vis-
tierul §i Iva§co Stolnicul §i Gontea Pah. §i jup. Stoica
mare Postelnic §i Ispr. Dragomir mare Vornic. A scris
(loc liber) in ora§u1 de re§edinta Bucure§ti, luna Octom-
vrie 17 zile in anul 7077.

4 Sept. 1569 (7078), Targovi§te 1).


Alexandru Vodd confirmä rn-rii Tismana stdpánire
peste partile de mo§ie din Racoti däruite de popa Mänea,
care i§i desmo§tene§te pe fiul sdu Dumitru.
t Aiderrito sikifto iw amtaaiiApS HOEHOM H lIIk Kcoi 3fAiiii
CarITHWHAdXilleK0E. en MINIUM; CI ncrkkospaii attfcittER ttottlo48
titlincES AtHrtEil B0E0AS, 4dIt1P IBMH C110 flOK`krIEH1E PIIMH Cl'OMS
MOH4ETHO I riiEMH THeMd(Hd) MKOfii Ad MS fe wtitt8 S [IMMO
AEA non& AMER HSU Hag MIIK4 CEXTET HaNlaTil I W I1ocE84e
ft Che 1311HOPH4E. 34H1K 610 Kla eiHd wiitt8 H RHHOI/HAE 6HAd a
11011 AMA 34,Vk41HS. Tdit a 401116 I cast HOW M%Frk tipe4
kAIH TEO HOKAOHA H flpHAOik(H) S Cfi'd MOMICTIO RHIll 11110113

3411fik a I CiMilA 110114 AMA E41111 Ct1 II4HME 48mwr98 118)018 CI

3/1T130i1E11, Tdik CE a H3mitIrA 11011 murk I W TOi eum 3AOTKO-


()Elk W uIy, FRAM. KdKO HEISE MET`kX 44 HE HMAT ror di% nondi
cc wtitt8 I ft me RHH0rp441 H CKC KOM4Til EMS HFIXTOilc S HS Ad
CST RIICEX K0M4TH [Mai am& 8 h`el I MOH4FTHi1 IdK0K fe II1111-3

rk MKOik Ad MS a wkqH0H Rcr10MHudHfi. ff noToaii HAKH a 110-


icsno I non M7Ark wiltiS 8 ILIKOLkii W mai. cI W 4411 W rpoaca
33 kI 34dTH11,11. H rldKH flOKOHH non AAA I wiuS $ mow) AEA

1) Arh. St. M-rea Tismana pach. 32 doc. 1 (24) (Sect. ist.)

www.dacoromanica.ro
17A

CTSHHeASRECK$AWii. RICA RAO MHK4 CEXTET TA. A 114K11 1W.

Ktit I 1100 dttUl`k W mssran A CO Asnsa L Ahti 3,14-i:taw-I. A


[MICH 110KAOHH A npnIto,ii(n) non mmyk I cif Mil pftilif WEithE E;I:

IF notannii 8 T4 itiOHACTHO Iftilil Ilti Calla A 444 1i ti HOK40tIH;i

noli 41%ti'k C7E I REICH pliiHf VANS. $ Cf1'4 MOH4CT110 W CR01141 40-

RsI0iii110Aivo. IIIKONC A4 11444T nomkta Et% AIM. 4 CAZ wO I 48m11-


Tp8 Airrkx 44 HE HAUT MAT Oiic a KOE XOKET pdaApern en* grafi
T4iiME3KHIO fit a STelii&IHA I HA AAA C CHOE 41711. a TOrd
On 44 GSM ElpOKAIT W Tti7 Caw fik cST Kk IliKiti. Iii omi I
Amox H Ftuili c1,0A48 410114FTHO. iiimk 44 rti$ IC 11$ R7AUX4R.

GE5K H CHE4ETM110 HOFT4IMIOX Ftti ItH I ?faun AonpOinnii REAHK11 Rail

Kpanfiim. A at81I4ll Atm Fmnii KE;i AROOHHii A Nc$114A P441/4 HEAHKH


AOPAET I A R44k HPICT. H CT4A CHAT. H /HUTA KOM. A IKALIJKO
CTOii. A roinvk flEX. A 514t1d1i CT0HKI144 11E4Hk I HOCT. 1IF ;lanai
yam,' RfA my. IMF 43 ufpwik S l`p44 TIMI`0R0K1IIII AIFIV cfnr.
A AAH !MAT 130H 1).
=Cu mila lui D-zeu, Io Alexandru Voevod si Domn
a toatä Tara Rornaneasca fiul marelui i prea bunului
Mircea Voevod, nepotul lui Mihnea Voevod, dä Domnia
Mea aceasta porunca a Dornniei D-Mele sf. m-ri ce se
chiama Tismana, pentru ca sa-i fie mosie in Racoli par-
tea popii Mänea toata vericat se va alege depretutindeni
si cu vii, pentruca aceastd mai sus zisa mosie i vii a
fost ale popii Manea de mostenire, si a venit Insui popa
Mänea innaintea Domniei Me le si a inchinat si a adao-
gat la sf. rn-re mai sus scrisa, pentruca a avut popa
Mänea un fiu anume Dumitru talhar i Mcator de rele
si s'a lapädat popa Manea de acest fiu faciitor de rele
dinaintea Dornniei Me le, ca nici o treaba sd nu aiba

1) Pecetea cazutA, mijlocie. Monograma cu chinovar. Nu este semna-


tura proprie a Domnului.

www.dacoromanica.ro
174

acest fiu al popii cu mo§ia §1 cu viea §i cu bucatele lui


de loc, ci sa fie toate bucatele popii Manea la sf. rn-re
precum s'a zis mai sus, ca sa-i fie ve§nica pomenire.
Iar, dupd aceea a curnparat popa Manea mo§ie in Racoli
dela Ion §i dela Dan din Groasa cu 12 galbeni ; §i iar a
cumparat popa Manea rno§ia in Racoti partea Stanisla-
vescului, toata, vericat se va alege ; §i iar a cumparat
popa Manea dela Dragan §i dela Lupul 5 parti cu 200
aspri , §i iar a inchinat §i a addogat popa Manea aceste
mai sus zise mo§ii, ce a cumparat, la sf. rn-re mai sus
scrisa §i a dat §i a inchinat popa Manea aceste rnai sus
zise mo§ii la sf. rn-re de a lui bunavoie, ca sa aiba po-
mand in veci, iar fiul sat! Dumitru sa nu aiba de loc ;
§i care va strica aceasta intocmire de mai sus, care a
intocmit-o popa Manea cu sufletul sat', acel om sa fie
blestemat de 318 pärinti dela Nicheia. Pentru aceasta am
dat §i Dornnia Mea sf. rn-ri pentruca sa-i fie m4e
ohaba. had §i marturii am pus Domnia Mea : jup. Do-
bromir mare Ban al Craiovei §i jup. Dragornir mare
Vornic §i jup. Radul mare Log. i Radu Vistier, i Stan
Spatar §i Mitrea Comis §i Iva§co Stolnic §i Gontea Pah.
i jup. Stoichita mare Post. Ispr. jup. Radul mare Log.

(Am) scris eu Bercea in ora§ul Targovi§te, luna Sept. in


4 zile, in anul 7078.
*
* *

9 Septembrie 1569 (7078), Targovi§te 1).


Alexandru Voda confirma lui Dan, Radul, Nan, Ion
i Stanei a I ui Slavul §i lui Lupul cu fiii lor stapanire
peste Turceni partea de jos.

1) Arh. St. M-rea Tismana doc. 10 (Sect. ist.)

www.dacoromanica.ro
175

-1* 1ILICTiI mido I 611,,ApS ROEHOAd H F111%. HSCOH BEAIAE

Oisrrriiiiwenaxmfetcoe Ci1S BErIHKell; A nprk,AospdF M1101-1Eli HOEBOAS

ttW /1111Xt ROEROAS I AdlIdT 11341H Ci10 110RENktIIE 17`.RMH AMIOR H


padoo. H HI1. 11 ituii. H CT4Hel CAM101i. 111 A8118.A. H Cbi B1dT1-
rd,A,A. Ci m'e mix cHodi I ii11111,H HAI grli 11111111SCTHT. CaK Oiic Ad HAI
E.e wiFiS g rSiqkiii t g Ao;irld AEA (akcax) AEA% notia HAi FE

cTema H npaga I Willa Ci ,4,,kAIHS. d (no)i'oA Cvii c xorapiccuil


CU Kl MdtlION H ai Kk cuAttvii. H xorrityi AA HAI Ci 3HAET. W 71CHAIA,1

g RilZtIrk S ItlCI1U I Adik 101 g RE/MU KOWairl'Z 8 Kainfii. Ci W

T8ii no HST vi,opn S 1M41% S xoTiapKi turbid" H CST XOTdRICdAii


CIE wiiHS Ck1 KI noArkini. I vraiiiitik AA.I fe 1111;i TATOMIII1 [WT.
a g 1'001141 AEA Ad AVIIMET CIH KHlJ HMEHH MOAIE I Tc AMORE a

Md1110ii U CHAISA Ad AcII.MET A ro AE;i. CEI'0 9dAi Hifi ,m4ox 11


FRAM 1-^dK0i1 t Ad HSI EiE KkWlIlS H IIIMIXdg I Mil 11 FII0ROM Hifi H
MISKOM tE II 110011Sti9'0M AA A !di W KOrOik. HEIIOKOAEHMO 110
11H3/110 Z`8/1111. Ofik A CREATEAIE I IIOCTallik)( PRAM. XSIldii 11.k1'0E

REMIKI -1o1In1k II MSIldii itt4111 REMIKII AWNIsET. H CTdii ClIdT. H


MHTiVk ROM. I 11 ilpemr"A RIICT. ii M+ Croii. H 1'0110 fIEX. II

CT0111{d KEA HOCT. Hi. ittldt1 RCA AO. 1111E da TITS;i AWIAsET I Hz
IiiI111 Iwo, S Tproimii mega CEIIT. A A1111 RAT OH 1).

Cu mita lui D-zeu, lo Alexandru Voevod i Dornn


a toatd Tara Romaneascd, fiul marelui i prea bunului
Mircea Voevod fiul lui Mihnea Voevod, dá Domnia Mea
aceastd poruncd a Dornniei Mele lui Dan si lui Radul
lui Nan si lui Ion si Stanei a lui Slavu i lui Lu-
pul si cu fratii säi l cu fiii lor cati le va ddrui D..zeu,
ca sà le fie mosie in Turceni, insd in partea de jos (rupt)
parte, pentrucd le este bdtrand i dreapta mosie i mo-
stenire. Iar dupd aceea, ei s'au hotdrnicit de catre Maniul

1) Monograma cu chinovar. I'ecetea mijlocie, aplicata, bine pAstratA.


Semnatura Domnutui nu se vede.

www.dacoromanica.ro
176

§i de cdtre Simul, §i hotarele sa se §tie : din Jilt in Val-


cea la Frasini pând in Coasta mare la peatrA, §i de aci
pe drum pând in alma langa hotarul Ceplei ; §i au ho-
tarnicit aceasta mo§ie cu 12 boeri, §i hotarnic le-a fost
Tatomir Postelnicul. lar in partea de sus sa tind ace§ti
mai sus numiti oameni trei parti, §i Maniul §i Simul sã
lind 14 parte.
Pentru aceasta le-am dat §i Domnia Mea ca sa le
fie mo§ie §i ohabd lor §i fiilor lor §i nepotilor lor §i strà-
nepotilor lor §i de Care nimeni neclätitd dupd porunca
Domniei Mele. Iatä §i rnärturii am pus Domnia Mea:
jupan Neagoe mare Vornic §i jup. loan mare Log. §i Stan
Spatar §i Mitrea Comis §i Bratul Vistier §i Badea Stol-
nic §i Gontea Pah. §i Stoica mare Postelnic. Ispr. Joan
mare Log. (Am) scris eu Tatul mare Log. in minunatul
ora§ in Targovi§te, luna Sept. 9 zile, in anul 7078.
*
*

3 lanuarie 1570 (7078), Bucure§ti 1).

Alexandru Vodä confirmä rn-rii Tismana stäpanire


in CArbe§ti peste partea de mo§ie al lui Cdzan Dohoret,
de schimb.
t dueviro iiacVro Tw 4,114,111Apg gomom H iiii icoi 3fil1A11
Cilh'pplURAdVill'EKOH CIIk BEAHlidl'O H ntrk,Ampai, 4111011Eg KOEROM

13118K 4111X11Eli ROEBOAd. Anal' IM1Il alb 1-101A1EHIE FLIMPI aM8 MO-
11dC`I'llii I AllF411111d E418ik Ei 14iU H 651.1111"Li ei"kH 111A11,1rilif -

A11'kH 11,1,1441J,E Hd1111 H II5CII04I111 Ataphi H qCTIl4 EA\ Sciiith. r1liO3K

Ad 418 Ei Wii118 8 KIHU1E11111 AEA Mc:MI.10k I A01(011611,10 [MCA Rap


inffica axTrr uacpar nom< FI1O4lEN11 moildeTnii TE11E AdAi

1) Arh. Stat. M-rea Tismana pach. 38 doc. 4.

www.dacoromanica.ro
177

1411118 AEA 3A W4118 W KOiCH glad imIK0 Ee CHA AEA Cl"kH Mo-
tiderHO I CTOHKIaii Ao)(Opfu,HAi. 3 rrimica AIX0()E1J4 otiri AdA0(i1
IIHX118 1) AEA W Konitini na3 m'e Ehr Lit NOTtIpal dAH Ad Ci
31141T XOTdilEX W COM )1(1110A011 AO Scra AdK8A0k 11 HO ICLINk I

KAMEHMI,ER Aofm 8 AL4160ii. H W T8111 110 tidA AkMI0I. H CU

T8r2i ho gawk Atulicomii. 83 roil Ao K4MEII ycl,E CE fe XOTtIOHA 410-


HaICTHH CC CEAO TAMEI1111 H CU T8rd Ao CuRphdif acodpivii. H 13

T815 110 W611111114 I AO 1111AXO4Hlpf. H 110 11111X0411111E. AO AdK8A Cd-

THIplI40ii. 11_ W T81d AO Hawk xoTapSnoii. H W T8ril 4Hh1lE time.


AK, iicoRa Ao Hawk x0Tdp8n0ii H 110 CdAE AO 114KH)K I S HOM MHO-
A0ii CfAA MOI14eT110. H C1111,E tipOMEHHIII CT011K4 H Aoxoptike TEX

CHIlI peitlE WrHIE cki C'1'd MOIldeTHO W HHH0tii 40Cil0MII011140 1111

W fli 411H 110101111g I pdAyAdi HOECOAd H EII1E)K 441 IC FRAiS Torm


OTOHKIA 40X0011,Eii-A-41/109HHH 81111aCKH 9441 1111)(11E 4E40ii 34 Wr1118

W Kyksapii IJ Ee n9womili3 Cge Cfi'd MOHdeTIlli I


4 110TOM HAUT
cfi'd MoHaFTIIii nirknie riptA FIIMH Cge CEAO '1'7/11E1111H. H 411,E

Tk;i8Elifin 11914 FRAM KaK0 HAUT 0-1118 adivkAtira 8 CH111 petirth

)(0Td0 I 8 TEAti FKMH l'AfAdX H CSAFIX HO 11941348 H 110 34K0ii CSe


118CiI LleTHTHMA 11941111TM1H CMII. i AdAOK FKMH TgAREILIHAI ad-
K011 CI Coivkith Ad 3d1CAi I KdKO HMAT H WHH %Via S vkx CH111
(1E1-HIH xorraii W Kimsfiji. Wilil HIIIUKOM HE nantoroul 3dK1ITH
CHH,E. uS WCPtIW TAZHIljli W 34K011 W 11914 FoAtii I 11 W ritifik Hz-
vkAi dierirdunfiii W WICIMCT iiA, -GEN) 9441 H FHMH AMOX Cfimi8 MO-
thleTHO ITIKOic Ad M8 Ee 111161 pEii118 LOINS HgWrItI8 H g$WV1ii
II Kg 11111IJHA I C}KeT111111S1 HHOKOM H iiaM 1101110E Khe

GE?ft II CIAATEilif 110CT4KAEX FRAIN }K811411 Wkl'OE 13E41{11 4R0011111i.

H ic8iiii TWdii 1<E411101 I AWNISET H GM'k CWT. H CT4Ii CWT. H


MHTirk KOM. H s94T8A CTOA. II romivk HE(. 1. m8n41i rrointd Be-
Alia non,. MC. IW4II CEAHKH AWF41ET I EM I H4I1HC4K 413 ASSMT

1) Stoica cu fratii sai. A se vedea 9 lanuarie 1497.


12

www.dacoromanica.ro
178

roam. ail% cpisSnoii AWP. El% Fli1CTO;i11H rpm s8K8pqmiii Mal,d


l'ill-P-AiiH TEKNIcIP ATOM W d44M AO CM'k II lidifi' 1.01-1 1).

Cu mila lui D-zeu, lo Alexandru Voevod §i


Dornn a toata Tara Romaneasca fiul marelui §i prea
bunului Mircea Voevod, nepot al Mihnei Voevod, da
Domnia Mea aceasta porunca a Domniei Me le sf. rn-ri
dela Tismana, carii ii este hramul §i loca§ul sf. prea bi-
necuvantatei Stapanei noastre §i pururea fecioarei Marii,
§i cinstita ei Adormire pentru ca sa-i fie mo§ie In Car-
be§ti, partea lui Cazan Dohoretul, toata veri cat se va
alege, pentru ca a schimbat sf. rn-re §i a dat partea ei
de mosie din Corbi toatä catä a fost partea sf rn-ri lui
Stoica Dohoretul, iar Stoica Dohoretul a dat partea lui
din Carbe§ti toed cu toate hotarele, insa sa se §tie ho-
tarele : din apa Jiului pana la gura lacului §i pe valea
fantanii pana in Dambova, §i de aci pe valea Dam-
bovii in sus la piatra unde se hotara§te m-rea cu satul
Talve§tii §i de aci la obar§ia Scoartei, §i de aci pe obar-
§ie la colnic §i pe colnic la lacul Bati§tilor §i de aci la
valea hotarului, §i de aci trece deacurmezi§ Darnbova la
valea hotarului §i pe vale 'Yana iara§ in apa Jiului sf.
rn-ri. Si a§a a schimbat Stoica Dohoretul aceasta mai
sus zisa mo§ie cu sf. rn-re de a lui buna voie Inca din
zilele rap. Radul Voevod §i Inca a dat Domnia Lui atunci
lui Stoica Dohoretul 30 fiorini ungure§ti pentru partile
lui de mo§ie din Carbe§ti, ce a schimbat cu sf. rn-re.
Jar, dupa aceia a avut sf. rn-re Ora innaintea Domniei
Mele cu satul Talve§tii, §i a§a parau Talve§tii innaintea
Domniei Mele ca au avut mo§ie de mo§tenire in mai
sus zisul hotar; la aceasta Domnia Mea am cautat §i am

1) Pecetea aplicata, cAzutd. Monograma cu chinovar ro§u. Nu este


setunAtura Domnului

www.dacoromanica.ro
179

judecat dupä dreptate i dupà lege cu toti cinstitii dre-


gAtori ai Domniei Me le si am dat Domnia Mea TAlvestilor
lege 12 boieri ca sä jure cd au avut i ei mosie in acele
mai sus zise hotare din CArbesti, iar ei in nici un chip
n'au putut sa jure asa, ci au rAmas Talvestii de lege
dinaintea Domniei Me le i dinaintea tutulor megiasilor
dimprejurul lor. Pentru aceasta i Domnia Mea am
dat sf. rn-ri ca sd-i fie mai sus zisa mosie, mosie i o-
habd i hranA d-zeestilor calugari i nouA vesnicA po-
menire. Iatà i mArturii a pus Domnia Mea : jup. Neagoe
mare Vornic, i jup. loan mare Log. si Badea Vist. pi
Stan SpAtar, i Mitrea Comis, si Bratul Stolnic, i Gon-
tea Pah. i jup. Stoica mare Post. Ispravnic loan mare
Log. eu LAudat Gram. care am scris-o, fiul lui SArbul Log.
in orasul de resedinta Bucuresti, luna lanuarie 3 zile, in
al curgätorilor ani dela Adam pand acum in anul 7078.

8 Mai 1570 (7078), Bucuresti 1).


Alexandru VodA confirmA lui Stan VAtaful i fiilor
lui rnosie in Curpen i Alexeni de cumpArAturA, precum
pi Dobrei mosie in Alexeni de danie.
t IMAirl'ilCo 113{410 Iw AA unaiirkpli HOHHOM H Flik HhCOH 3(MAN
kiiirrrinugnaxiliftcoii dik HMHKO II AOHN11; MHP14 1101HOT4t1 litfica
MI1X111ii HOEHOAd. ,c10111tIT Nal Cif HOHENkIlif FHMH CASF PHA111 criii
HAT. Chi it1011H W HallAli MS fit% Adirr. emoik I Ati A18 Ei wiiiS
K8PlEi1 AEA IhAdI1Ii HhCAX RS ir111K4 CI H3lipt1THTli W HM RI-
CA KOI`diltINH CI W HOMO C1 W tHSA CI W 114,21, 1311C011

KOTAMA.I. 1-10110H ruS Amoin gk1diI ch Ruin peiitia WtIS cirrot;

1) Muzeul Gorjului, Sec. XV1-lea doc. 29.

www.dacoromanica.ro
180

448 C11 ffdfliii 110Heic Blithili I 101311 Hi 114114(0. 4 8TEAl CTMId npo-
AdAoffi ciE RI ilil pftilid wiiii8 cr,m8n8ii sil Chi deripH POTOKii. H
fld Kii 110K811ii CT4118i1 W4H8 8 411A1kii iti AEA Aphrmoii 81 W11H8 a.
HHii sa OH dEnpii. H 114KH Ad 448 a I A06ffil writ18 8 SA111111
AEA Kp4T8418 di Tw Hoii Hag IM71K4 ci 1136pdTHTil W HdA 131a0i1
XOTNAVAI 11011Vic 418 44A0111 mil %mil turns twirls &Toms 11;
Aocoil U3 1111'01R8 AO8p0A71110A U3 Him mwo/H I GI" HAI
CI

Aeon H FBMII CTM1848i1 molt Ad das a wilu8 wxdii hi A 610-


ROA Ers A KHSKohi A npFkmatirroAl inl' A 1111 CC/ Koroik HEI1OKO-

NklIHMO 110 pEti FRAM. GE?" it II CKEATMIE noeTagd.kx FRAM. 3KSIldii


I Aoepoimii Eng KEA RA A 48ndii Apg Atnii sHii REA AKoii. H mt;-.
nail Arm KfAHKii AgoiitiHR A Nandi Tkudi REM1Kii MA/F4SEP A cmaii
VW. CI IldA'k cToA. A gp4T8A MUT. A roiluA flEX H MHTA KOM.
H I Hanaii CTOHK110,4 KfAHK11 noel-1411Hk. He. Aocpomii Ca KEA
sail A Hd Illied)( d5 C`rdi 4I e 11, Mali ii (§ters) d (U dAdAi AO CfiVk
liNkr it5011 1).
Cu mila lui D-zeu, lo Alexandru Voevod §i Domn
a toata Tara Romaneasca, fiul marelui i bunului Mircea
Voevod, nepotul lui Mihnea Voevod, da Domnia Mea
aceastä porunca a Domniei Me le slugii Domniei Me le
Stan Vataful cu fiii lui cati D-zeu i-a dat, pentru ca sa-i
fie 'mo§ie in Curpen partea lui Man toatä veil cat se
va alege de pe toate hotarele, §i din camp §i din pa-
dure §i din sili§te i de pe toate hotarele, pentruca au
dat Man aceasta mai sus zisa mo§ie surorii sale Stana,
pentruca Man n'a avut copiii ; inteacestea Stana a van-
clut aceasta mai sus zisa mo§ie lui Stan cu 700 aspri
gata. Si iar sa-i fie Dobrei mo§ie in Alexeni partea fra-
telui sau Ion ved cat se va alege de pe toate hotarele

1) Monograma cu cerneall rädAcinie. Pecetea azuta. Nu este semna-


tura Domnului.

www.dacoromanica.ro
181

pentruca a dat insuvi loan movia sa surorii sale Dobrei


de a lui bunavoie i dinaintea megiavilor. Pentru aceasta
am dat i Domnia Mea lui Stan pentru ca sd-i fie movie
ohaba lui i fiilor lui i nepotilor i stranepotilor lui §i
de catre nimeni neclatita dupa cuvantul Domniei Me le.
MCA i marturii am pus Domnia Mea : jup. Dobromir
fost mare Ban, vi jup. Dragomir fost mare Vornic §i
jup. Neagoe mare Vornic i jup. loan mare Log. vi Stan
Spat. i Badea Stol. i Bratul Vist. i Gontea Pah. vi
Mitrea Com. i jup. Stoichita mare Post. Ispr. Dobromir
fost mare Ban vi am scris eu Stan, luna Mai 8 (vters)
vi dela Adam pana acum, in anul 7078.

*
* *

15 Febr. 1570 (7078), Bucurevti 1).

Alexandru Voda confirma lui Danciul cu fratii i cu


fiii lor stapanire peste partea lor de movie din Stanevti
de movtenire.
f MAir1110 WHO 10 4,1Maiiii,p8 HOIROA3 H F111% 17CWH 3EMM
CrrII11411/1d)(1111tKOE Cii8 HEMIKAF H npikospaf I M110,1fii HOEROAS

cli8 "XI" "1"44 Mg" Fuji' Ci fiogilvkiiif FKAIFI MICIAld


Ci CKC upernramcn 17.1iMii h thiMJi H CO I MIX 41011H gAHRE HAl
firk ikarr. eincoK 44 HM e tujinS 8 CTUIEITHI 411 1141 max up
E4LIK4 CEXTET H36HT w Holg%Cd wiina W nonam, 110tHik HAI Ic
CT4114 H flpdHd Wii118 H 4k411Hd. a HOTOM HM4111 n3 8 noci, F114111 9441
Cil0 Falai OfiiHd I WiEld C7C Koevk H me EixT98 H CHLI,E csniykih.
KdKO AMAT i WHH WIH K8i410 CC mhtnoA h CC 694THIO EP I 4
gTfAi FRAM rilf44K H *CSAiix no npatiAS h ItO smconS CC Eistekmn

1) Arh. St. M-rea Tismana, doc 10. (Sectiunea istoricA).

www.dacoromanica.ro
182

t1iTHTI1MH Flth1RHTE1it F1111414 A Aoso I H3114111AOX (11) HCTHiiCTBORAX


&MTh KdKO CST 1141414H Rig A 3c1K011 iii soirkim Kerk H 1169'0
H W npyi I ruTp8 [mew H KHAN CST llieTdt1H W 341i011 TOFAd.
TdKOMAE A FHAIH Aimoyi icifirEit A nwrovii flak I 3d1C0I1 iii CO-
Nkim a 01111 HE 8834101411E 34114ITii HHK4K05k. a Hii WCT4111 iii 3d-
Kai A W n9.1 ft FR41171 I GO pmi Amox A FIttHii miitliOriwii C%f

6(149'HUIM CH irmiiNk II 44ni4ii. 111KONC Ad HAi Ie tow H novig


MIA H F11011H HAI 1 CI KIISKOAi I11 Ci npultatirrom III. C1 HH (13

KO(rO)ICAf 111110K0A1111410 110 OpH341S FHiliti. Ofik H CIAATMHE


I 110iTdaNk141 n1,14H aiSnaii Hrkrof ge(AI1)KH Ago Outiii 41 Hanaii
%WI RI/111KH rIWNISET A craii aim I A RLIA'k MT. A noviTii
croArik A roii0 rumplik. C1 )K811di1 CTOC1Kd REMIKH HaTE/11111ii I
He (Htsmai) itUdil KIMIKH MIASET He11HCeIK 43 !WNW S rpm KS-
liSpElpH. diF11,4 zIsp. a AHH KS AT 05011 1).
Cu mila lui D-zeu, lo Alexandru Voevod §i Domn
a toata Tara Româneascä fiul marelui §i prea bunului
Mircea Voevod fiul lui Mihnea Voevod, da" Domnia Mea
aceastd porunca a Domniei Me le lui Danciul §i cu fratii
sai GAndea §i Alaman §i cu fiii lor call D-zeu le va
därui pentru ca sa le fie mo§ie in Staneti, partea lor
toata vericat se va alege de pe toata mo§ia de pretu-
tindeni, pentrucd le este batrana i dreapta mo0e §i mo§-
tenire. lar, dupa aceea au avut para. innaintea Domniei
Me le pentru aceastd mai sus zisa mo§ie cu Cdrstea i
cu Pdtru §i a§a pârau, ca au §i ei mo§ie impreuna cu
Danciul i cu fralii lui, iar, la aceasta Domnia Mea am
cdutat §i am judecat dupa dreptate §i dupd lege cu toti
cinstitii dregatori ai Domniei Me le §i bine am aflat i
am adeverit Domnia Mea cd au avut para. §i lege 12

1) Monograma cu chinovar. Pecetea mijlocie aplicata e bine pastrata.


Semnatura Domnului nu se vede.

www.dacoromanica.ro
183

boieri CArstea §i Patru §i dinaintea lui Ntru Voevod


au fost rAmas de lege atunci ; asemenea §i Domnia Mea
am dat lui CArstea §i lui PAtru iar lege 12 boieri, iar ei n'au
putut sä jure in nici un chip, ci au rdmas de lege §i
dinaintea Domniei Mele. Pentru aceasta am dat §i Dom-
nia Mea lui Danciul cu fratii säi GAndea §i AlAman ca
sA le fie mo§ie §i ohabA lor §i fiilor lor i nepotilor lor
§i stranepotilor lor §i de cAtre nimeni nedAtitä dupa po-
runca Domniei Mele. IatA §i mArturii pune Domnia Mea,
jup. Neagoe mare Vornic §i jup. loan mare Log. §i Stan
SpAtarul §i Badea Vistierul §i Bratul Stolnic §i Gontea
Paharnic §i jup. Stoica mare Postelnic. lspr. jup. loan
mare Log. Am scris eu Talapi in orapl Bucure§ti, luna
Fevr. 15 zile in anuI 7078.

3 Iulie 1570 (7078), Bucure§ti I).


Alexandru VodA confirrnA lui Ivan cu fiii §i altora
stäpAnire peste ni§te cumparaturd in Vaidii §i Curpen.
Malik) >KiIO iw dIH IIMS HOHIOM H PHk FIZCOA 3EMAE
-1-

iirrppwRnaxigKoil CH lifalKdF H nfr4ikoR90 Auiptia HOEROM Crib


MHX11(ii KOEROM. Amyr FRA111 CI nogeNkulif F114111 HKdI1O1 CC Ci10-
Foie I MIRO hI8 &It AdCT. iicoM Ad MS a WIII8 S MAMA Will
MIR 1101Ifik ra uif iloisSrmA W *SA 33 OK de. CI IldK II0K811H Iiii
011(1HIII 411ii nuk W 2) s3 1j aF. i naii notcSrui I kali
IIHR W iOre 33 ffi de. i nti [wick!) iii 3) iwii W Kokonaii, 141111
link 3 i c. fl iic 1101{81111 swept H gpaT Ei; CIA H W )101141

1) Muzeul Gorjului, Sec. XVI-lea doc. 30.


2) De prisos.
3) Sters in original.

www.dacoromanica.ro
184

A W CNH ii, K440T li rpo.A fAlid I tall% 34 K441(11H 3a ,e 1) de.


H nak !mann igaii W nptvr ii: W nsrpg AEA Ei; 11864 33 :45.11 de,,

II Afii W KIIHortmAy 3S OW de. A 114ii 110K8KH W Oripiiii, iAliii 1111ii


33 ii ae. I II nak 110K81.114 113411 W mirraorii rivrpS g K8iitlflTh iAHN
NINi 3S ild de. CI fldii K811H W CEMPHii fAlili 1.111ii 3.1 (13i deflpH. H
114ii 110K811H NAM W Aparomiiii H W I CECTO8 fi; I1kKUI4 W Ailli-
tkii iAliii NUR .33 e de. H Ildii norgini CTOHK4 H ill/ii H C'I'4ii410;i
W Apiiror ri W HAMM% H W rpoa.k nnaro gut1or14Ay W gm Ao
HO178 3S iid de. I 11 npoAmoii, KWh HINENHTH MOAif W NHX11041
Anp0A110,110 H riptA FE41H. GEF paAi Amox F114111 alKOic Ad HAI
le R7Wi1118 A EtssWpfi HAi N CNOHOSI HA ii ID18K0A1 H FIARNSNITOSt

I
H NH W KOPOik NENOKOAGHMO 1109113410 Filttili. Ofic H CHEATMI1
110eT4RHX FEMIll N{81-1411 FAME IHEAHKH foolimik A acgthiii hull !if-
ANKH AWP/ISET I H nil4T8ii KHCT. H CT4i1 CE14T. H /HUTA ICOR
H 64 1Jli CTOA. Ci roiiivk HEX. H CT1SHK4 (WT. H. IfkrOE IIMHK14

A13001Hii H 43 'pupil 110F. Eik A 1141111CdX I i; rpm RSKSpetii Meu,d


to;i. i4 AiiH IISSAT 050H 2)
Cu mila lui D-zeu Io Alexandru Voevod §i Domn
a toata Tara Romaneasca fiul marelui §i prea bunului
Mircea Voevod fiul lui Mihnea Voevod, dä Domnia mea
aceastä porunca a Domniei Me le lui Ivan cu fiii sai cati
i-a dat D-zeu, pentru ca sa-i fie mo§ie in Vaidii, un loc
de aratura pentruca 1-a cumparat dela Rusul cu 120 as-
pri; §i iar a cumparat Ivan dela Opri§ un loc de ara-
tura cu 130 aspri ; §i iar a cumparat Ivan un loc
de aratura dela luga cu 110 aspri; §i iar a cumparat
dela Ion din Corcolati un loc de aratura cu 110 aspri.
*i iar a cumpararPatru §i frate-sau Idul §i dela Jiva §i
dela fiii sai Balota §i Groza o ocna de piatra cu 200
1) Poate: c 200.
2) Monograma cu rosu, stearsa. Pecetea cAzutä. Nu este semnatura
proprie a Domnului.

www.dacoromanica.ro
185

aspri; §i iar a cumparat Ivan dela frate-sau dela Patru


partea lui toata cu 550 aspri §i partea de vie cu 75 a-
spri; §i iar a cumparat dela Opri un loc de aratura cu
20 aspri ; §i iar a cumparat Ivan dela Galetarul Patru
in Curpeni un loc de araturd cu 101 aspri ; §i iar a
cumparat dela Severin un loc de arätura cu 117 aspri ;
§i iar a cumparat Idul dela Dragomir §i dela sora lui,
Neac§a din Alexeni un loc de aratura cu 200 aspri ; §i
iar a cumparat Stoica §i Ion §i Stanciu dela Dragota §i
dela Valcul §i dela Groza plaiu de vie din varf pana in
apa cu 101 aspri, §i au vândut mai sus numilii oameni
de a lor bunavoie §i dinaintea Domniei Mele. Pentru a-
ceasta am dat §i Domnia Mea ca sa Ie fie lor mo§ie §i
ohaba lor §i fiilor lor §i nepotilor §i stranepotilor §i de
catre nimeni neclatitä dupa porunca Domniei Mele. lea
§i marturii am pus Domnia Mea jup. Neagoe mare Vor-
nic §i jup. loan mare Log. §i Bratul Vistier, §i Stan Spa-
tar §i Mitrea Comis §i Badea Stolnic §i Gontea Pah. i
Stoica Postelnic. Ispr. Neagoe mare Vornic §i eu Stefan
logof. carele §i am scris in ora§ul Bucure§ti, luna lulie
3 zile in anul 7078.
*
* *

i 1 Iulie 1571 (7079) 1).


Alexandru Voda fiul lui Mircea Voevod confirma
lui Zaharia cu ceata lui, §i lui Stoian §i Stanila cu fiii
lor stapanire in Turceni, jumdtate din Jilt in sus :
-I- Aiderivo 'bat° NU 4AupiAp8 110f110,0 ei Flik Mai 3friltli
WirrrppanmaxiticKoi dill 13MHKAF A 1111`0,069411; MOW IROEROAd ail.
MH1(Hfit BOEHOM. floilidT FRAM CTIO I 110FIGAIIII0 FRAM 3dXcliit1 fii

1) Arh. St. M-rea Tismana pach. 40 doc. 6.

www.dacoromanica.ro
186

Chi Lai' El; A cTotanok A CThHHAkii H Chi itIORH IIiii imil1,11 HSI

krk 44CT. i5KOM Ad HAI g VANS S T81,Piann W His 448 8 roil% iloA
SAN 4a 41110EHT ca,ii I 3aKapirli H Chi tIET Er W 1104 F-FO AEA H
GTOIMi A CTIIIIHA Ad Ei H Ad ApS,KHT W nol Aga AEA. IIOHEiit

HA a CTdchl H I1i I1R3 Wii Ha A 4'k41114. 4 HOTOSI HAIMii Ilt lii I npE4
T;Kniti sampim A cKe 1-HT CH A Chi 1104Tit4MCH ilaAl RHIII IIVIHd
wiiIIS Che 4141110ii il Chi CT411 ii CIIII,E FINfil K4K0 HAUT (I C6Hit

Wi-HIS 34E4H04 Chi IDA HMEHHTH I M041E. 4 STEXi FRAIN rAlAdX


ii CSAIIX 110 11paR48 A HO &MA Chi R7CE4iI1 LliTHTIMIFI H)41311TE4TE
FRMIll H RHAOX FRAM A 11001-1ETOX KIIIIF HOKOHIbil; p4Ay44 I ROERO44
Ran &lila A Runt; HOKOHIldi; Mlic 144 ROERO44. A 4oRpE n3n4n4c9( il
IICTIIIICTROILIX TIMM KiKO a RNA' 3dKMA 34X4piIA A Chi HET EF Chi
ki GOA`kpH 1144 F-rO AEA I W DOA. 4 cToraii H CT7,11Hii Ei nak BHA
34KAEAH cia LIET 11X A Ri RoNklm (13 rim noA 4R4 4144 al Nt011,8
8roii. [ tyke CHII,E We Tdili HS R13II]h14;i Ei CTiiii CI 4141110A 3SKOii

kA ROAM I W DNA p44y4 ROERO44 H W npI4 M HOU ROEROAd


(RIO §i §ters) [us Ttx kia, no,vilini] wke RstqcorrkAti csr 34Kturi,
1 1111K4K0}K. IIS Ad Mi CST Chi HHXHH 4th4MH 3d)capieft A HET EF.

Id KOik H TE3 RI Roivksin H WiTdA CST W 3dK0ii CT411 H MIIIII0ii


W [INA cidAlril ROEROA H W IINA M 110114 ROEROA I 'UCH MI SHO
Iiii FKAM Iffirkpogax Aospe u8 naii 4440)( 347opiEk A LIFT 1418 4a
4011KHT W TEX-RA-ROA'kpl A1d1110A0R H CTd1I0ii-g-R0A'k9U Aci CREA-
TraCTRSE'r [veil, hAIII K4K0 CST 34KM4H SHAH. H 8T041 34x4pira A
spaTho IF 4onIcn TEK-6-R0xkon H cnn,i moil] H CRE4TEACTROR4111.
KdKO CST AdAH Chi HHXIM Willi I saxapifk A (um Gus toiAs 8 r80-
twin W ;IMMO 83 roii. 'a turnia Aiamontvii A eranok Ei noA W
MIA11,8 83 AO.a. 44 11 CST DOKAOHHAH cTapciAl Retii s4iiii8A pa Ai IA-
KOH KOliii I Vic CST RHAH SKNAH H3 riwit4 EMS TEN CST FlAd-
'rum! mix11I O l'ASECE Chi WifIS HSI Che Clid. a Co tutim advpier{ A
CTOH1110fi H CThHHAOlt A '1ETM CH HIPITOX MET'kX Ad HE I HAUT
!Mil; BY. TIM willIS 'to 10 CST HOKAOHHAH IIHK4KOM. H ktieTA 414-

www.dacoromanica.ro
187

!MA H CT411 W &Mil H W no,A, FEitliH A XOTAi AQ CI 311dET.


W SCTA 210141,0ii AO poTapirii I KtiM1I1M10ii. GEF HAI 4d,40x ii FRAIH
&IVOR ri rroramii II CTSHH10ii H HET Eili8 MK0iic Ad HiA fe II%

WilH8 il HMV& Hifi H -eHoilusi Hsi A HHOKom Hiii CI Hp`kHHOLMTOM

HA I HI W KOPOik ii HEHOKOASHAI HO p(ti FRAM. GEM 86 CHIA-


TEA flaTQIIAIM FIlitiH. atti Hai MUIFAIIIii BIMIli AROOHii A acandii
figailto MINK Aor*Er. CI Cl'dii map. H 41HTrk Ko 1ii il naxli I

CTO;i A rot-10 lux ii CTOHKQ HEAHR HOCTEMIHR. we. CTIF14ii Gig Hiii
MM. Mg Q3 AHHKSA. H oil Allti AdT AWrilsET. Mitlei HA di AIM
a') dAtiMel THCNIHM ATOM lik AT f30A 1).

Cu mila lui D-zeu, Io Alexandru Voevod §i Domn


____

a toata Tara Româneasca fiul marelui i prea bunului


Mircea Voevod fiul lui Mihnea Voevod, da D-Mea a-
ceasta porunca a D-Mele lui Zaharia cu ceata lui §i lui
Stoian §i Stanila §i cu fiii lor cdti D-zeu le-a dat, pen-
tru ca sa la fie mo§ie in Turceni din Jilt in sus, jumd-
tate; insä sä tina numai Zaharia §i cu ceata lui Vs parte
din jumatate §i lui Stoian §i Stanil sa-i fie §i sa Vila
cloud parti din jumatate, pentruca le este batrdna §i
dreapta mo§ie §i motenire. Iar dupd acea au avut Ora
inaintea D-Mele Zaharia §i cu ceata lui §i cu fratii sai
pentru mo§ia mai sus zisa cu Maniul §i cu Stan §i a§a
pârau ca au §i ei mo§ie impreund cu mai sus numitii
oameni.
La aceasta D-Mea am cautat §i am judecat dupd
dreptate §i dupa lege cu toti cinstitii dregatori ai D-Mele
§i am vazut Domnia Mea §i am citit cartea rap. Radii!
Voevod Calugarul §i cartea rap. Mircea Voevod §i bine
am aflat §i am adeverit D-Mea ca au fost jurat Zaharia

1) Pecete mijlocie aplicatA, bine conservatA Monograma cu rosu a-


proape stearsa. SemnaturA proprie a Domnului nu este.

www.dacoromanica.ro
188

§i cu ceata lui cu 12 boieri pe V, parte din jumatate §i


Stoian §i Stdnild iar au fost jurat cu ceata lor §i 12 bo-
ieri pe cloud parti din jurnatate din Jilt in sus, insä nu
s'au lasat a§a, ci au luat Stan §i Maniul lege 24 de bo-
ieri dinaintea lui Radul Voevod §i dinaintea lui Mircea
Voevod (rupt §i §ters) insä acei 24 de boieri n'au voit
sa jure in nici un chip, ci au dat cu sufletele lor lui Za-
haria §i cetei lui precum §i acei 12 boieri, §i au rdmas
de lege Stan §i Maniul dinaintea lui Radul Voevod §i
dinaintea lui Mircea Voevod. Acelora Inca n'am crezut
bine D-Mea, ci iar am dat lui Zaharia §i cetei lui ca sa
aduca din acei 24 boieri ai lui Maniul §i ai lui Stan 6
boieri ca sa mdrturiseasca innaintea D-Mele cum au fost
jurat; §i la aceasta Zaharia §i fratii lui au adus acei 6
boieri §i a§d au zis §i au marturisit ca au dat cu su-
fletele lor lui Zaharia §i cetei lui mo§ie in Turceni din
Jilt in sus, iar mo§ia lui Maniul §i Stan este jurnatate
din Jilt in jos, insa s'au inchinat batranului Banului Bar-
bu pentru ni§te cai ce i-au fost furat din grajdul lui §i
au plata capetele lor cu mo§ia lor, cu toata ; dar cu
mo§ia lui Zaharia §i a lui Stoian §i a lui Stanild §i a
cetei lor nici un amestec sa nu aiba, nici in acea mo§ie
ce au inchinat-o in nici un chip, §i au ramas Maniul §i
Stan de lege §i dinaintea D-Mele, §i hotarul sa se §tie,
dela gura Jiltului pana in hotarul Caldpdrului. Pentru a-
ceasta am dat §i D-Mea lui Zaharia §i lui Stoian §i lui
Stänild §i cetei lui pentru ca sa le fie mo§ie §i ohaba
lor §i fiilor lor §i nepotilor lor §i stranepotilor lor §i de
catre nimeni neclAtita dupa zisa D-Mele. Nth' deci, §i
marturii punem D-Mea, jup. bragomir mare Vornic, 0
jup. Iva§cu mare Log. §i Stan Spatar, §i Mitrea Comis
§i Badea Stol. §i Gontea Pah. 0 Stoica mare Postelnic
Ispravnic Stefan fost mare Slujer. Am scris eu Diicul §i

www.dacoromanica.ro
189

a zis LAudat Log. luna Iu lie 11 zile dela Adam al cur-


gAtorilor aui, in anul i7079.

5 Ianuarie 1572 (7080) 1).

Alexandru Vodd confirmA lui DrAgoi §i cu fiii lui


stApanire in Borce§ti (BAcqti) peste jumAtate din mo0a
lui Chiväran de cumpArdturA.
t ]ILii'i'iio fimiEto iw amipiApti gontom H Nit 11%C011 2E41AF
rrppwilmvigicof Cit% HEAHKdr0 C1 nirkAonfiewo Alliptuii Hoito,A4
cii8 Amp& goIROAT Ad &IT FRAM CIF flOR1kHI BMIl I A0.1'01011

CYC Ci10131 MIILJ,i Hii PIO flp11118ETHT 11;1K051.1 Ad Hifi a %WI 1 18 [8


ROOLIEIII LUCA] W AEN K11 11%t1 1101i 110,101111 it HIVE EMU CEXTET 1 12-

KpLITHT. 1 101 10 a noK8110 Ail7,J'010. I W Adii disc 1080011a 34


Ai) deign] POT01111. a (41)81`4 110AM 1ii) A11 'ell% KiiaIIok wii io

IC Apkaca;i radii AMIE a urdi IHK. s riockAipTk IH8 Tdi 1 1040-


111 1 10
sof
I it) toils Ktiapalog taTsAs Ii 111101 1 11Kd Telt WI' IfillikpAl 101i
IIIITKO W 101X H'kCT rrkati 44 11441THT LIN118ii wk. 118 ce

CST 1111CH 113AUTHSAH W TOP EH 11 I 111%pel 1 10E. i 111 111 piiim 681.6(1

maxoto CZE CHOKHC Limn T4K0)1{AEVE ElA4T11 H TiE 1104011Hil W

t 18 W CHO 8 Ti/14 1'411111 ElOHEik i dA0III H 110KAOHH111 I 117C4

klET KHHIqd Hog Tdi Wilt18 Arnr0101i H CI10110iii EUS W 1 itlX1 104.1 AO-

111/0A1110A`k H KFATOILI;t a Apkroto HAT ra wiiiS mica tO Ei

H2BAAH'ii W K1Ii d3 aclipli I U AlaiiT8irif IC W Sit lIIIIT7 MOKO


H parixit II W tirlam II xtutcr II W 3101KOI ,d,pdt'OT (ters) H

ALM. Gii coAI Amox H KMIl AVA1'010k. Med: Ad HA a I min


pia wiii8 Bk Wq t18 H kati 1-111S1 H Ft10110X1 H418 II tillOKOA H

1) Muzeul Gorjului, Sec. XV1-lea doc. 25.

www.dacoromanica.ro
190

1191mtatlITOSI Ert18 H H W KOCOM IIMOKOME11410 Ho pErl FECA111. Glifc


Suo H CREATMil 1 DOCT4KIl KMF1 Hc$Haii Aospomill mill DA sail.
?iILii Apal'Amji 11M111tH ROiUHk. H )1{1311411 HILAKO RE/111K11 MP-
(jwr. H ASMHT0 1111CT. 11 cTaii C1161`. H saNk crroA. I H rontyk
Hfx. H KSIIM1 CT01110111,41 Kft111K11 HOETCumil. H. Aildi'miji KEA ARO.
Ing 43 ASAMT118 MCU,4 Pfii I ,t0H ructhpim MT Aomrk KAT An 1).

Cu mila lui D-zeu, Io Alexandru Voevod §i Domn


a toata Tara Romaneasca fiul marelui §i prea bunului
Mircea Voevod fiul lui Mihnea Voevod, (la Domnia Mea
aceasta porunca a Domniei Mele lui Dragoiu cu fiii sai,
cati D-zeu Ii va da, pentru ca sa le fie mo§ie in Bor-
ce§ti insa jumatate din partea lui Chivaran veri cat se
va alege, pentruca a cumpArat-o Dragoiu dela Dan fiul
lui Chivaran cu 1100 aspri gata ; iar cealalta jumatate
Dan fiul lui Chivaran a tinut-o insu§ cat a fost viu. Iar
dupa moartea lui, acea jumatate din mo§ia lui Chiva-
ran a rdmas birnica §i ceata lui Chivaran, nici unul din
ei n'a voit sa plateasca birul lui Chivaran, ci s'au la-
padat toll de acel bir al lui Chivaran. lar mai sus zi§ii
neguidtori Dragoiu cu fiii sai, asemenea au platit §i acea
jumatate de mo§ie de bir in 3 ani, pentruca i-au dat-o
§i au inchinat-o toata ceata lui Chivaran acea mo§ie lui
Dragoiu §i fiilor lor de a lor buna voie, §i a cheltuit
Dragoiu pentru acea mo§ie pand a scos-o dela bir 1100
aspri §i marturii sant din Florint, Milcu §i Radul §i din
Ur§ani Stan §i Hristu §i din Zaicoi Dragota (§ters) §i
Dan. Pentru aceasta am dat §i Domnia Mea lui Dra-
goiu pentru ca sd-i fie mai t us zisa mo§ie, mo§ie §i
ohaba lor §i fiilor lui §i nepotilor §i stränepotilor lui §i
de catre nimeni neclatita dupa cuvantul Domniei Mele.

1) Monograma mica cu rosu. Pecetea cazuta. Nu este semnatura pro-


prie a Domnului.

www.dacoromanica.ro
191

Iatä deci §i marturii am pus Domnia Mea : jup. Dobro-


mir fost mare Ban, jup. Dragomir mare Vornic, §i jup.
Iva§cu mare Log. i Dumitru Vist. §i Stan Spat. i Ba-
dea Stolnic §i Gontea Paharnic §i jup. Stoichita mare
Postelnic. Ispr. Dragomir mare Vornic. Am scris eu Du-
mitru luna lanuarie 5 zile, anii curgatori pana acum 7080.

*
* *

2 Mai 1573 (7081) Bucure§ti 1).


Alexandru Voda confirma lui Bogdan cu fratii §i lor
mo§ie in Gro§ani, precum §i a§ezamantul de infratire pe
mo§ii intre Bogdan §i fratele acestuia Radul.
t Alkalo Emit* ial di1HadiiMI8 H0E110,4,4 11 FIlk H7C011 afMArl
WVFIVOR44X1feKOE .e118 111;1111C410 11 I 11crli,4,011ildi; MOtld liOEK0,4,4. ,A4--

HAT hi1111 CIE 11011ENktliE f`1141H 110F,.1,4110/{ LK e cpaTifiii CH a co


,ffix J
ciltui faito HAi iii Awl'. 111K0ik 44 11S1 CST Wii118 S ITO-
wadi 4E4 CT4ii4104Wii RZC3 H410 ErIlIKd I CEXTET 14311iL4T W 110C-
118,1,E. 3411di Cie With% 69'8 am,k4iii8 cTaiigionwii. 4118 RHO Ce
NoviA C9'I1111114 I KWh pram turahi 111%110 MISP LIA116 114HA1f MU-
Kato Em ('e npomii 114 CT4ii,114 I
1
114k 114 4ik41114. 4 riorrkat Craft-
t-IPA [tali tO E iipo4aA Tori wiuiS Ior4anwi CItC CpwriGii CA I ad
kz) da1141. POTOKH. 4411 diFElpil $311,144X 10 1111)(410 w 1Si noi4Amioii.
II naii 1101<811H G0F4d1 I EMU Hall'ild4 8 M4e401.11 W 41411k 3,1 jill
de. 4 110TWS1 11(1111140111 SOF,Adii 11 BOAT CH paiwn C4MH Hity, I FKAIII
TEO CE MC(41111111.11 H 1101414THIBEe WR4 1144 11E1111E41H Will1E. TEN
110111itT11111 I 110F44ii FIO GildT pdMil 1144 HEI'Ofi wiiiS W rpoulaii
1144 li%Cd W 1100184E. 4 myn lioCtiaTH. FIG spa'r CH GOVAdil 1144
I tIll'ORd wihu W MONWII1 114 HSC4 W 11OCKS411 44 11841 rweri(

1) Arh. St. M-rea Tismana pach. 13 doc. 4.

www.dacoromanica.ro
192

tI 943ArkM11H HZ HikKH H I W BOA H W 1118A1 H W HOMO H


HH1101)1dNk. 3dtlf;ii noomin H HOR9dTHIll CI HHII1 fl'kX 1ICA1E I CrI3

CHOHA a ROA W iiy PHMII H Ck 31111111 13110EM MEr111-21W(0)dil.


TEM d11,i MAOX H FHAIH I HOP-AMOR CO 61141'00 CH. Medi Ad
HAS C8'1' wil118 H 8Xdil 141 H CHBWM H IINSICWA H 111A.H1181-1ETWA

If I1H W Koroik IIIHOKONLF1410 no 4113M0 FHMH. H CHEATeii


110C'I'dliNkX FRAM. SK8Ildil A3ai;n4Hii I MA AHOPHR. H m8nail indlinco
fiCA H tTaii CUT. H A8MHTO RUT. H CANk CTOA. H 41H-
Ttl`k KWAl. H I ronLvk noc. H C'I`OHKd nom H.e. iun gii
AHOO. H d3 WORdii HHe 8 684E111 MAN R. Il Rh Aikr i1311 1).
Cu mila lui D-zeu, lo Alexandru Voevod §i Dornn
a toata Tara Romaneasca fiul marelui §i prea bunului
Mircea Voevod, dA Domnia Mea aceasta porunca a Dorn_
niei Mele lui Bogdan cu fratii sal §i cu fiii lor, cati D-zeu
le va därui pentru ca sa le fie mo§ie in Gro§ani partea
lui Stanciul toata veri cat se va alege depretutindeni,
pentruca aceasta mo§ie ii este de mo§tenire lui Stanciul ;
insä a vandut-o Stanciul mai sus zisa rno§ie mai intai
altui om anume Mihai, dupa aceea Mihai a vandur-o
iar lui Stanciul de rno§tenire ; apoi Stanciul iar a van-
dut acea mo§ie lui Bogdan cu fratii sai cu 800 de as-
prii gata, insa asprii i-a luat Mihai din mana lui Bog-
dan. Si iar a cumparat Bogdan o vie in Maslo§ dela
Manea cu 150 aspri, §i dupa aceea au venit Bogdan §i
cu frate-sau Radul insi§i innaintea Domniei Mele §i s'au
unit §i s'au infratit arnandoi pe mo§iile lor, §i a infratit
Bogdan pe frate-sau Radul pe mo§ia lui din Gro§ani pe
toata de pretutindeni, iar Radul a infratit pe frate-ski
Bogdan pe rno§ia lui din Maslo§i pe toed depretutindeni
sa fie frati nedespartiti in veci §i din apa §i din padure

1) Monograma cu coloare rAdAcinie, pecetea mijlocie aplicata pe hàr-


tie aproape iligibila.

www.dacoromanica.ro
193

§i din camp §i din vii, pentru ca au vandut §i s'au in-


fratit ace§ti mai sus zi§i oameni de a lor bunavoie di-
naintea Domniei Me le §1 cu §tirea tutulor megia§ilor. Pen-
tru aceea am dat §i Domnia Mea lui Bogdan cu fratii
sai pentru ca sa le fie mo§ie §i ohaba lor §i fiilor lor §i
nepotilor §i stranepotilor i de catre nimeni neclatita dupa
porunca Domniei Me le. Si marturii am pus Domnia Mea :
jup. Dragomir mare Vornic §i jup. IvaKo mare Log. §i
Stan Spatar §i Dumitru Vistier §i Badea Stolnic §i Mi-
trea Comis §i Gontea Pah. §i Stoica Post. Ispr. Drago-
mir mare Vornic, §i eu Serban (am) scris -in Bucurqti,
Mai 2 zile in anul 7081.

9 Oct. 1573 (7082), Bucure§ti 1).


Alexandru Voda confirmä lui Barbul cu fratii sai
§i cu fiii lor stapanire peste partea de m4e din Gro-
§ani a lui Dumitru Leprosul.
t ALIFTII0 6,4E10 KO ib1H6atiAp8 KOHIOM ri it"Hk IMCOA 3141A i

WiTPpilaTMXHHFKOE Crib KIMIKQF ii HAA0Gpiii; 401044 HOIROAd I

C118 MHXHER HOEBOAdi. MEAT FKAui Cho 110111M`kHIE FRAM Ratin8noil


CKF ENITHEAl CH DOHA GOVAilii A II kTi18 H I Cla 111-1K 6011111AM

EAHLI,EA1 fill AACT. i'aliOik ri,A Hifi EF wiiii8 8 rpoulatiii AEA A84111-
TpOic H101141)Kfl1 117Cd Up i 1 EilliKd CEXTHT HBENIT. 3 cliff iiC Hifi cST
11oKSIIWA MOLISA ChF GptiTif tHCH Ttif WINS iii A8AIHTp8 npoKawaii I

AOKAE Ce BHA /Ellii . 3a-ii'-clalpH POT. a HOTOAI GaliGSA CO EINITHIA1


CH Wii ['a a HALIA rip8 niii1, Fimui c%F holm I Cecilia 48ituvrpoii
11 TtIKO nirkiii nollia KLIKO a KSHHA RttOtIS;i T kg ao MA ,4,8M11-

1) Arh. St. M-rea Tism. pach. 13 doc. 5. Monograma cu cerneala rA-


dacinie, pecetea aplicata in MO, cAzutA. Nu este semnatura Domnului.
13

www.dacoromanica.ro
194

Tpd S AEA AIM-Mg I HE 10 a K8niGi. a STEifi kMH rntmx H CS-


AHX no npaliAS ft HO 34K0ii CO Ilk+CH LIETHTIIMH npminTEni FBMII
1 A MAOX FKM11 GdOBS4011 KSii CO nona-n-Aurnunil m inS Ch-

I'MAMT pctS 11011HRAS Tdiit TEX MEPHMIII I d11111 C1111,I ST4Ii4111A

Chi 11HXHE AIIIE Ad AphsKET ncOutrii AEA MAiwrook 111%C4. a AEA


MItIllit Ad All%7BET I CECTHCH rynna. MO 11X STARMHA TEX BONkilli
INA irkX. CEr0 (144i MAOX H FHtlili Chll mial HMEIIIITEM I MOATE.

feK0iit Ad .11A1 CST EtklUrals el itkkaii ri Fuono,ii Ci enkoili Ci niviat-


ntOurroAi A HE U3 Koroik HEHOKOA'kUHMO 1109E1i I FILM. CEifi CHEA-
TEdif 110FTM{Aftfi FKMH. 3KSHilli Apdi;MHii REMIK11 Agoolia ri >Ks-

ndii ifi4111K0 KEA /1011sET I fl ASMHTO EMT. A craii CWT. H 4111-


Tp'k Kai. H GdA'k CTOA. f1 l'OHLI:k HEX. fl ?KSHM1 CTOHKd KE/IHK11

norrl;inini I Lg. Apdi'MHO BEA A130011Hk. fi 43 4.STEt1e1 f1 cuii 4111X1fli


EM 1111C4X lik FIUTOA WA ESK89E111 Mal,d wx. A Ann RAT ontt.
Cu mila lui D-zeu, lo Alexandru Voevod §i Dornn
a toatà Tara Româneascä fiul marelui §i prea bunului
Mircea Voevod fiul lui Mihnea Voevod, dd Domnia Mea
aceastA porunca a Domniei Mele lui Barbul cu fratii
säi anume Bogdan §i Pätru §i cu fiii lor cati D-zeu le
va d'arui, pentruca sa le fie mo§ie in Gro§ani partea lui
Dumitru Leprosul toatä vericAt se va alege pentrucä au
cumpdrat Barbul cu fratii sai acea mo§ie dela Dumitru
Leprosul pAnd ce a fost in viata cu 400 aspri gata. Iar
dup. aceea Barbul cu fratii sai au avut Ord innaintea
Domniei Mele cu Irina sora lui Dumitru ; §i a§a Ora
Irina ca a cumpärat Barbul numai partea lui Dumitru
iar partea lui Mânea n'a cumpärat-o.
La aceasta Domnia Mea am cAutat §i am judecat
dupa dreptate §i dupä lege cu toti cinstitii dregMori ai
Domniei Mele §i am dat Domnia Mea lui Barbul im-
preund cu Irina 6 megia§i ca sa caute randul dupa drep-
tate, §i acei megia§i a§a au intocrnit cu sufletele lor ca

www.dacoromanica.ro
195

sä Iina Barbul partea lui Dumitru toatä ; iar partea Ma-


nei s'o tind sorusa Irina, cum i-au a§ezat acei boieri mai
sus zi§i, Pentru aceasta am dat §i Domnia Mea acestor
mai sus numiti oameni, ca sa le fie mo§ie §i ohabä §i
fiilor §i nepotilor §i stranepotilor §i de cdtre nimeni ne-
clätitä dupd cuvântul Domniei Me le. Iatä märturii punem
Domnia Mea : jup. Dragomir mare Vornic §i jup. Iva§co
mare Log. §i Dumitru Vistier, §i Stan Spatar §i Mitrea
Comis §i Badea Stolnic §i Gontea Pah. §i jup. Stoica
mare Postelnic. Ispravnic Dragomir mare Vornic, §i eu
Fiera, §i a zis Mihnea, care am scris in ora§ul de re-
§edintd Bucure§ti, luna Oct. 9 zile in anul 7082.

* *

6 lunie 1576 (7084) Bucure§ti 1).


Alexandru Vodd reconfirmä lui Barbul cu fratii sii
§i fiii lor stäpanire in Gro§ani :
t MAFTI10 bKi10 ito Q/1411140 ROERWM H Ii1I 11%c011 af/Htli
alTpc1011/14XI1IFKOE C1iK REAPIKAP H rwrkAocchiP I Aivid ROEROM tiSS
11111X11fii ROEROM. MRAT FR/1111 Cui0 HORENktlif PR/1111 MiliGSA011 CAF

1.41111111i1MCH I 11011A BoPAaii H 11119`pg H FhC HH)( F11013/1F Hit i411-


IEII 11Al fill% Mel' retcoik Ad HAI EF Whig § 111011144 I Mil AN-
iturrpSii npoKaNthii [mu', Rapi Er1111W CEXTET HaRpdT. 3t111Eik Httii CST
DORSI-111;i jllSd CKC CpdTHIAMCH I Tia VANS ir) ,4,84111T138 11p0K4-

)REli 401CM IF UNA }KHii. 33-c(-de. POT1111. a 110T0iii Gd011t3;i. ChF

Gpirl'IltdAiCH I Wii f'd EF HAW I13 iiçi F1M111 CO 10113 CEFTH

ASAffiTtiori. I TMCO WU' lipfthl IMO IF DOKSIIHA GIORKi I Thtliio


Arri Asmiiirfavii. a AEA 41KIIER 11E 1'0 EF HORS1111A d TIAl FRAIN rfl-
MI( 11 CSA11x 110 hIdK,1$ H 110 3dKWii I Ch RItai IaTIITHNIii 111/4-

1) Arh. Stat. M-rea Tismana pach. 13 doc. 6.

www.dacoromanica.ro
196

1111T1U FA411. II AdAWX FliMH ndi)118/10ii K811110 Chi Nifiria-fi-auriraiii


Ad MS C%l'AfAdET om HA 1-1011(111RAy. Tdfic TEX MErirdii. mu
C1111,i STAMHA Chi MTH AiiII I MO Ad Aph}KET IdISil CO cpa-
THIAMCH AEA ASAIHT9Wii Rh Ca 4 AfA M1uIg Ad AOMKET I caTtia
Cu iiiuiii KdKO HX ST4KAHIA TEX HONkpli 11111.11 p'k'X. :1 110T0S1 Ep1111c1

Cfi'1111 ASAitiTOWii I ki) 114 IldISH ChUpkLII HTOOdli Ki.14T4 ny r'11M11


110 lidiiKSA 11 Bormii H ti7Tv8. KdKO HE Ei I 1141dA A8,11119'0 11H

fAHO AEA 34 WIlUS Epi ra fi rdAVIA Ifjl 3,4iu1o. 4 TEA FIL4111

AOKtIE FICTIliiCTHOUX I KdKO IF HAW ,1l,StI4HT18 1-410K11}Kfii wiiiS


BdAliAIHS. TEM pilAi AdA0X H IMH Rdii6Sti0ii Chi 1104THrilACH I Fin
CST It Hal p.19( 4 AphaUT AEA ASIMITpOri 13%Ca IMO 10 Ei 110KSMIA.
Ionia m AVAMIT T7I11I0 I AEA 411101fii KLIKO HX STiAKMHA TEX

ñicriiaIll 11141I1 1IillI1J. H tveTaiiI EVE114 W 3dKOli W Agi I 1414Ti CC)

1101A FRAM. TEM pa,a,ti rkeijruox H FRAM RdislitM0ii Chi cparrimiticH


IIQHM ROPAali H tirrpS I raKoik Aa HSI ii WIIIS 11hWX4ii HAI 11

illOKI1ii H 11118K0iii H HARHSHETOM H W IIHKOPOJKAA nenoicoirklumS

I no ptii FRAM Cfik H CREel,TE;i. WT411,1641 FRAM ifiSfklii 111011HCO

RCA ARO H 1SIl4ii wkroE KEA nolAsrr I H (T411 C114T. U alwrirk


RHCT. H 1t1QT8,1 ROM. H Id41i CTOA. H roiitk HEX. 11 CTONK4 HOCT.

H lic. I irkroi gfA AONISET. H 43 cTaii rpaAti. 11Hi S RSKSONII


460 1.0ii 9 41111 IINkT ic5114 1).
Cu mila lui D-zeu, Io Alexandru Voevod §i Domn
a toatä Tara Romaneasca fiul marelui §i prea bunului
Mircea Voevod fiul lui Mihnea Voevod, da Domnia Mea
aceasta poruncd a Domniei Mele lui Barbul cu fratii sai,
anurne Bogdan §i Patru i cu fiii lor cati D-zeu le va
(larui pentru ca sa le fie mo§ie in Gro§ani partea lui
Durnitru Leprosul toata vericat se va alege pentruca au
cumparat-o Barbul cu fratii sii acea mo§ie dela Dumitru

1) Monograma cu chinovar. Pecetea mipocie cazuta. Nu este semna-


tura proprie a Domnului.

www.dacoromanica.ro
197

Leprosul pand ce a fost in viata cu 400 aspri gata. lar,


dupa aceea, Barbul cu fratii sai au avut Ora innaintea
Domniei Me le cu Irina sora lui Dumitru vi ava para
Irina cd a cumparat Barbul numai partea lui Dumitru,
iar partea lui Manea n'au cumpdrat-o. La aceasta, Dom-
nia Mea am cautat vi am judecat dupd dreptate vi dupa
lege cu toti cinstitii dregatori ai Domniei Me le vi am dat
Domnia Mea lui Barbul impreuna cu Irina 6 megiavi ca
sa caute randul lor dupd dreptate, vi acei megiavi ei
ava i-au avezat cu sufletele lor ca sa tina Barbul cu fratii
sai partea lui Dumitru toata, iar partea lui Manea s'o
tina soru-sa Irina, cum i-au avezat acei boieri mai sus
zivi. lar, apoi, Irina sora lui Dumitru, ea iar a parat a
cloud oard innaintea Domniei Mele pe Barbul vi pe Bog..
dan vi pe Pätru, cd n'a avut Dumitru nici o parte de
movie pentruca a mancat-o Inca de mult.
La aceasta, Domnia Mea bine arn adeverit, ea a a-
vut Dumitru Leprosul movie de movtenire. Pentru aceea
am dat vi Domnia Mea lui Barbul cu fratii sai ce s'au
zis mai sus, ca sa tina partea lui Dumitru toata cum a
curnparat-o, iar Irina sa tind numai partea lui Mânea,
cum i-au avezat acei megiavi mai sus zivi. Si a rdmas
Irina de lege de cloud ori dinaintea Domniei Mele. Pen-
tru aceea am dat vi Domnia Mea lui Barbul cu fratii
sai anume Bogdan vi Patru ca sa-i fie movie vi ohaba
lor vi fiilor vi nepotilor vi stränepotilor vi de catre ni-
meni neclatita dupd zisa Domniei Mele. Iatä vi marturii
am pus Domnia Mea : jup. Ivavcu mare Vornic, vi jup.
Neagoe mare Logofat, vi Stan Spatar vi Mitrea Vistier
vi Bratul Comis vi Badea Stolnic vi Gontea Paharnic vi
Stoica Postelnic vi Ispravnic Neagoe mare Logofat vi eu
Stan Gramaticul (am) scris in Bucurevti, luna lunie 6
zile in anul 7084.

www.dacoromanica.ro
198

8 lulie 1577 (7085), Bucure§ti 1).


Alexandru Vodd confirmä lui Lupul §i surorii sale
Oprea cu fii lor stapânire peste 1/4 parte din pArtile de
mo§ie ale bunicului lor Pätru din Copäceni, Stejar, Ser-
be§ti, Gro§i §i 1110§e§ti.
t illifeTiio bidib KO anoarimis HOEHOAd H F111% H7C0I1 3EMAE

WvInlagirldXilliKOE C116 HEMIK4F A ntykAospai; /11110.1 HOEROAA tilt;


1111XIIEk HOEHOAS. Aci Rag, FE04111 C110 HORENkHiE FIldM11 ASIISAWit I 11

ceFTpacei Wiipeii fl che di RH HAI MHII,IM firk AdCT. MK031{ Ad MS E.e Wi1118

8 K0CILIM1H H S CT/I,HdpIOA H 8 ineriselpi H 8 I)10111H 11 S TIOHMLIEW11


W AEA A'kASSi CII iihrp8 W no Ca 01HE I LIETiipladi; Aril W HO
110 ACTO. 3411Eik Hici Ce cTapa H npaim wind; H A'kAllii. S fl:,-
TWM ASHSA A CECTflACH 011014114 C1Mdi1H CST n)ii rim FRdMH Chi:
TETKdici CC1 ARS A Ampulla CI ASiturrpa I H CHII,E Hi Vklil aka A
nmpurea A ASAInTpa 6 48118A A no ammo,' iimp'k IlpEA hdi1111.
36111dt CST 611/1E Cif VANE HE 161 micalitu 1111HTEitiSt1H aa [Thum 8 Aiiii

noicorrnoM8 IIETO HOEHOAd I Tdift AK& h Ampulla. A ASMHTpd. CUIIE


CST WAHECHT iii gorykoi Cli Kit rpitekii CO CHEI13S HS1 AOK/1E 10 a
113HdAIlid TEX W4HE HHII1 041111E. d CE'eTpacii CTMId ATI' anSmiri A
WITEMIllii I irke moi;nd WAHECHT II WW1 TEX Hi HONk1111 110tla E.e

GI hid cupontaxl. 'mit STeil home' rnemx H CSAI HO npaRAS H 110


3dKOH Co HKCH '1.eTHTHMH 1111dHHTESIE 1111,14111. A C6M011111CM0 FHOM11

EllE CST S3E7I I ,IAT antiti file CST Aph;KdM dilKd A Ampulla A A8-
Aurrpa Cie filial pEiitlE WiiHE A nrkr pmi Tex KEATOHdtliE fik CST
KEATOR4 CO TEX Ri Son.lipti 8 WIN HOK011110 I1ET118 HOEHOAd Taii
MOME 6IITH I 11,14THT I A 3S ARS Tph KpaT. H kvh,da, AKA A Md-
Willa. A ASMIlTpS W OCS}I{AftliE W rim Fgamii. (el'. pmi Amox
A FKOMH /1811SAWii H carrpanicie awn-mug alKOIK. Ad A g Cililo Huith
pfiillf AMORE 3a whit; Bk ckvifi HA H ClIRHA HA A HHSKWM HSI

1) Arh. Stat. Episc. !Orlin. pach. 100 doc 3.

www.dacoromanica.ro
199

A riwketIsrrrumi H HE W KOPOik liEllogOARHA18 110013M8 FRAMH,

GEik A CIAATEATE HOCTARA'kEtH hdrilli. msnaii ,.1,0 Rp0ilillii ROHR!. I

Rai Iti IA/HACKIE. A ac8neth IRAIHKO HEAHKH MO itlia. A amlaii ADE-


110CAdii REAHKEI AWIAET. A CTAA GMT. El MHTirk MUT. li spers;i
KtuAl. A vipgaT C1,4. li roiiivk HEX. H C301116 REA HOCT. H lit-
Ilibibillit I AllipOCAdii REA Atur. A 43 li1kK8A & HOHEii Irkr8AlUit.
fik IO crtuArpmy r;imui R8K811(ITI Afell,d 1044. A
114111110)( .8 AiiH H

T(latpliiii NkTWAI W MM.:Hai Ampa BAT 0311E 1).


=
Cu mila lui D-zeu, lo Alexandru Voevod §i Domn
a toga Tara Româneasca fiul marelui §i prea bunului
Mircea Voevod fiul lui Mihnea Voevod, da Domnia Mea
aceastä porunca a Domniei Mele lui Lupul §i surorii sale
Oprea §i cu fiii lor call D-zeu le va darui, pentruca sa-i fie
mo§ie in Copaceni §i in Stejar §i in Serbe§ti §i in Gro§i
§i in Tälpa§e§ti, din partea bunicului lor Patru de pe toate
mo§iile a patra parte de pe tot locul, pentrucd le este
batrâna §i dreaptä mo§ie §i mo§tenire; iar, apoi Lupul
§i soru-sa Opriana au avut para innaintea Domniei Mele
cu matu§ile lor Anca §i Marina §i Dumitra §i a§a pa-
rau Anca §i Marina §i Dumitra pe Lupul §i pe soru-sa
Oprea innaintea D-Mele pentruca au fost aceste mo§ii
mai sus scrise cutrupite de Greci la rap. Petru Voda
§i Anca §i Marina §i Dumitra au adus 12 boieri din
partea Grecilor cu cheltuiala lor, pria când au scos a-
ceste mo§ii mai sus zise, iar sora lor Stana mama lui
Lupul §i a Oprianei n'a putut sd aduca §i ea 12 boieri
pentruca a fost särmana; §i la aceasta Domnia Mea am
cautat §i judecat dupa dreptate §i dupa lege cu toti cin-
stilii dregatori ai Domniei Mele §i am aflat Domnia Mea
ca au luat 4300 aspri ca au linut Anca §i Marina §i

1) Monograma cu roqu. Pecetea cAzutA. Nu e semnatura proprie a


Domnului.

www.dacoromanica.ro
200

Dumitra aceste mai sus zise mo§ii 9 ani pentru aceasta


cheltuiala ce au cheltuit cu ace§ti 12 boieri in zilele rap.
Patru Voevod §i poate sa se fi platit §i de doh' §i de trei
ori ; §i au ramas Anca §i Marina §i Dumitra de jude-
cata dinaintea Domniei Mele. Pentru aceasta am dat
§i Domnia Mea lui Lupul §i surorii sale Oprianei ca sa-i
fie aceste mai sus zise parti de mo§ie ohabd lor §i fiilor
lor §i nepotilor lor §i stranepotilor lor §i de catre nimeni
neclatita dupa porunca Domniei Mele. Iata §i marturii
punem Domnia Mea: jup. Dobrornir mare Ban al Cra-
iovei §i jup. Iva§co mare Vornic §i jup. Miroslav mare
Logofat §i Stan Spatar §i Mitrea Vistierul §i Bratul Co-
mis §i Harvat Stolnicul §i Gontea Pah. §i Stoica mare
Postelnic §i lspravnic Miroslav mare Log. §i eu Vdlcul
fiul popii Neagul, care am scris in ora§ul de re§edinta
ce se chiarna Bucure§ti, luna Julie 8 zile §i al anilor
curgatori dela zidirea lumii, in anul 7085.

* *

Mihnea Vod`a" Turcitul


Intaia domnie
(25 lulie 1577 lulie 1583)

Mihnea Voda Turcitul este fiul lui Alexandru Voda


§i al Ecaterinei Doamna. Mihnea Vodd a avut doud so-
tii : Vi§a §i Neaga. Neaga este fica lui Vlaicu Clucerul
din Buzau. A avut mai multi fiii §i fice : Radul, Vlad §i
Radul cu Doamna Neaga. Numele fetelor nu se cunosc.
La 1591 Mihnea Voda de frica spanzuratoarei s'a turcit
sub numele de Mehmetbeg. Ca Turc de buna sama s'a
despartit de sotia sa Neaga, §i a avut mai multi baeti §i
fete. Baietii se numiau Ibrahimbeg §i Mustafabeg, iar fetele

www.dacoromanica.ro
201

Ihuma Catun i Caise Catun. A murit in Constantino-


pole, la 1601, si trupul sdu de renegat se va fi odihnind
sub una din pietrile strarnbe, impodobite CU turbane,
care se ridicA dese in cirnitirele Capita lei turcesti.

:1: *

11 Septemvre 1576 (7085)? Targoviste 1).


Mihnea Vodà confirmä lui Jitian si fratelui sau
Stanciul cu fiii lor cumpäräturile mai multor tigani din
Desi si din Purcari (Azi Andreesti i Sdulesti).
.1. MitiTI10 fintiE10 îCti MHXHE 110EK0Xd i ?IIk MOH SEAM'
Oit'll'llHddX1111-iK0 E ill% BEAHlicai H fli1EAOHildF d111d1iAilS BOEROAd.
AdHAT hMH Ch10 flORENkflif FRAM ailiT1rdf1WR H RildTWMCH Crrdii-
L110;i I H C2:6 HI1X1111 Ci101311-i IIHII HM IWIt AdCT. hIK01 m HAI
cST EAIIH Lihrkeij W Lupin:um. HOHM M11KSA H C%.C. 311,111`diiK4A1 CH

A Csa CHogHC noitii Ad 15414 H gErf`r1 11011Eik a I nolano 3101Tir11i


H Si IdT EMS C9'dilift0A W I1L1 CSK4 W Arktun 32i ACH deficit' ro-
Poilii. II IiiC notc8nii }1{14Tildi H 6i1dT EMS CTaiL110A EA11d d11,11-

PdliKS I noriiii 'Ara W 11i4 saxatfic W riSiiKapCo 32 rii del1(111 ro-


THOU. H 11110AdAWfil 011H Ci10 iioI 5i uiui p.kx W MOE 4ORS10Ai-
ROACO ff CC 311dHIE R&Ck MECird1110MS I W AOA H W POO H W flpEA
h4111. Get; parki Amox H FRAM a{111;114HWii H IdT EMS cTaiii!lo-
nivii fdKOit Ad Ittil cST chi* d11,11N11111 gull 949( wiii ii 1110
A ciionai uAi Ci misKtal Hsi ii npiguowroms ii iu W KOl'Oiit 11E-
fl0K0ARHAi 110 1ELI hM11. GEik CIAAITfAH flOCTMIAX FI14111 N{8-

I) Muzeul Gorjului. Sec. XVI-lea doc. 44.


Data documentului este alteratA la cifra unitatilor, care sunt rase si
scris un e5). Mihnea s'a suit pe tron la 25 lulie 1577 (7085) iar in Sep-
temvre 1576 (7085) domnia tatal sätt Alexandru. In document se observa in
mai multe locuri diferite adaose. Dupa divanurdomnesc, documentul s'ar
data dupa Aprilie 1579.

www.dacoromanica.ro
202

114 iturro.k IM111Kr1 t1,110i11111k. H MS112111 A11111061t111 lifill1K11 nwrziseT


ii "iurrps CI I21T. 11 KojeTillirkHli IIIICT H Criiii Kai. cl XdOILIT
CTOA. H rotii0 rut. H CTOHIld 110CT. He. ituiTirk Hfx ARoiimiii mg
213 11 HilKelii ln/1 KM110111 M.G11,d CErm Si Aim im riarronrimAy T11%-
1'0141111 40CHNk W 4MA1a MAT A'flf 1).
Cu mila lui D-zeu, lo Mihnea Voevod §i Domn
a toata Tara Romaneasca fiul marelui §i prea bunului
Alexandru Voevod, da Domnia Mea aceasta porunca a
Domniei Me le lui Jitian §i fratelui sau Stanciul §i cu fiii
lor cati le-a dat D-zeu, pentru ca sa le fie un sala§ de
tigani anume Micul §i cu tiganca lui §i cu fiii lui anume
Danciul §i Betul, pentru ca. I-au cumparat Jitian §i
frate-sau Stanciul dela Sucald din De§i cu 2250 aspri
gata ; §i iar au cumparat Jitian §i frate-sau Stanciul o
tiganca anurne Neaga dela Zaharia din Purcari cu 380
aspri gata; i au vandut ace§ti oameni ce s'au zis mai
sus de bunavoia lor §i cu §tirea a. tot megia§ul din jos
i din sus §i dinaintea Domniei Mele. Pentru aceasta
am dat §i Domnia Mea lui Jitian §i fratelui sau Stan-
ciul pentru ca sa le fie ace§ti tigani ce s'au zis mai sus
mo§ie ohaba lor §i fiilor lor §i nepotilor lor §i strane-
potilor §i de nimeni neclatitä dupa cuvantul Domniei
Mele. Iata marturii am pus Domnia Mea jup. Mitrea
mare Vornic §i jup. Aliroslav mare Log. §i Dumitru
Spatar, §i Constantin Vistier §i Stan Comis §i Harvat
Stolnic §i Gontea Pah. §i Stoica Postelnic. Ispr. Mitrea
mare Vornic. Am scris eu Serban din Caneni luna Sept.
11 zile in ora§ul de reFdinta Targovi§te, pana acum de
la Adam, in anul 7085.
* *

1) Monograma cu rosu spAlacit. Pecetea cazuta. Nu este semnatura


proprie a Domnului.

www.dacoromanica.ro
203

8 lanuarie 1579 (7087 1).


Mihnea Vodd confirma lui jup. Deatcu al 2-lea Clu-
cer §i fratelui säu Muja Postelnicul cu fiii lor stdpanire
peste jurnAtate din satul Moii, cari apoi ii daruesc rn-rii
Tismana pentru sufletul fratelui lor Stanciul Postelnicul.
T /VideTTio )R1H4 1W MHXH`k HOEKOM H Flih MINH tiii4)1W-
134d)(111aK011 CHIS KIAIIKAr H HA40KpAi` dAll3MiA98 I KOEKWAA Ad-
HAT FRAM Cif nom.lafie F13411i KON4141111M iMiii mai A.kTico
gTopH KM0ii I C1 GOATS CH AMU H ChORH.e EA1111,E HM firk Adcr.
15K0ik Ad Hifi CST CEA0 M01111 110/10KHA I W CEAO ACA HX1 Rhi ii
CKC WHIN H W BoA H W rioA H W Haat Ci it') HO Rhi: )(0Tdi/S.4

3411a HAl a I CT41143 A npaga wiii8 amkATHS. l HOTOM 11111111AE

CAM 31c8Hilli ATKO HTopii KA104 ñ spaT CH I m8)1{8 HOCT. Tit1E

HOACAORAX ii AMOUEl H11)(Hct AEA W ceno M0IH noA ,AEN 1144 KhCAX
I 3t1 HHX114:1 406114f13011i H3 para,I AWE RIMT441 CA rrafitnoN HOCT. II

1111M111 CST 110 GpArkCA CTAIII0i1 HA KEAHRH HOAAIIIIK 8 CC1 A10-


1ideT110 rAEMH THCMcIlla I A AdAOU1E K8F1dii Ara wropli Kmoii
A KfLIT C11 /118)11,1 flOCT. Tor Huth) rificaii J
CEi10 AEA IIKCAN 8 'eTa
(HoHaTHil T11.61,1c1H4 O.< HMI] fAX META I 11A1 11041.18 H poATTEATI

HMI 1-1 EOM Cl Ch.e KarrHS taTAK1161 Ci Amoii, Hata I TKO CEXOKET
HOKSCHT p13,401TH CII Hilth 110111`krl EE AdA WHEI CdA111 I g (TA MO-
uderniii W THCA1MIA W 00,V114 HM AAA W EpATHH lOKH 1141 A Wii
I AA a TplIKAIT W THI COO EiK CST Rh HERM H AA HMAT I1eTH11
CKC klyet H Ck dpi14. GEr pag AaAoK H FKMH iT,104 inonaiTnii
Ilk HHii] [rkx I
nitwit Aa 418 1C eh CMO ENS Rlial 1111CMi Wr1118 ni
NkAiHd. H HEII0ThK11011Ell I HotypHaaH3 FRAM. CEYK Fi CBEAETEATE HO-

CTAKA'kEM FRAIN NESEhtii AIHTrli BMW{ Agoiiutik H aanaii I Aitip0-


(4id BMHk AONISET. H ESFidji CTAli KEA CWT. H KO.eTtirlAHli REA
RHCT. HpaT8A ROM. H X4:10134T CTOA I H rOHL1,E 11EX. H CTOHKLI REA

1) Arh. St. M-rea Tismana pact'. 45 doc. 3.

www.dacoromanica.ro
204

MCP. tic. 4illp0eA4k RCA AlVP. lag A3 IIEKOAd. rat. ( Atui Rh-
xlcr i§tia 1).
Cu mila lui D-zeu, Io Mihnea Voevod §i Domn
a toata Tara Romaneasca fiul marelui §i prea bunului
Alexandru Voevod, dä Domnia Mea aceasta porunca a
Domniei Me le boierilor Domniei Me le jup. Deatcu al
II-lea Clucer §i fratelui sau Muja §i fiilor lor call le va
da D-zeu, pentruca sa le fie satul Moii jumdtate din
sat, partea lor toata §i cu vecinii §i din apa §i din camp
§i din padure §i de pe tot hotarul pentruca le este ba-
trana §i dreaptd mo§ie §i motenire. lar, apoi au venit
insu§i jup. Deatcu al II-lea Clucer §i fratele sau Muja
Post. §i au miluit §i au dat partea lor din satul Moii
jurnatate, partea lor toata de a lor bunavoie pentru su-
fletul fratelui lor Stanciul Post. §i au scris pe fratele lor
Stanciul in pomelnicul cel mare la sf. rn-re ce se chiamd
Tismana. Si au dat jup. Deatcu al II-lea Clucer §i fra-
tele sail Muja Post. acel mai sus scris sat partea lor la
sf. In-re Tismana ce s'a zis mai sus, ca sä le fie lor po-
rnana §i parintilor lor ; §i Inca §i cu juramant au lasat
§i au dat, vericare se va incerca a strica aceasta de mai
sus pomana ce au dat ei Insii la sf. rn-re dela Tismana,
din neamul lor sau fiii din inima lor, sä fie blesternat
de 318 parinti dela Nicheia §i sä aiba parte cu luda §i
cu Arie. Pentru aceasta am dat §i Domnia Mea sf. rn-ri
ce s'a zis mai sus, ca sa-i fie acest sat mai sus scris
mo§ie ei §i rnotenire §i neclatita dupa porunca Dorn-
niei Mele. Iata §i marturii pune Domnia: jup. Mitrea
mare Vornic §i jup. Miroslav mare Log. i jup. Stan
mare Spatar §i Constandin mare Vistier i Bratul Comis

1) Monograma cu rosu. Pecetea aplicata, bine conservata. Nu e sem-


natura Domnului.

www.dacoromanica.ro
205

§i Harvat Stolnic §i Gontea Pah. §i Stoica mare Post.


Ispr. Miroslav mare Log. Am scris eu Nicola, lanuarie
8 zile, in anul 7087.

23 Aprilie 1579 (7087), Bucure§ti 1).


Mihnea Vodd confirmä lui Chirca Comisul §i so-
tiei sale Neacp stäpanire in Calnic peste partea lui
Datcu §i allii din Bere§ti, de cumpdraturd.
-1- Al Arrito bKho iw AtlIKIrk Q0111044 H FHk RZCOi aimni
lIATITARAAKIHCK0i Cii8 IlfAH Kai; 73 401111d1; ailH4tI4S HOH10,4d I M-
Ed!' FRAM Cii [1011fNkI1IE FBMI1 [WARMS FILM" KIIIKB KWAi. II

?It 8iiaiiiiu,S iu8 irkkiiici H Ck.e I Cfhlie [1'4 At H CCe MIK FI101311

it1111.1,E liAi krk nou8crwr. eiKoik m [IA c Wii118 A Kb;i1111ii ACA I

Aa Tukii 11 AM ,A8Aurrpoii fi vs,toii Ci 41,1111'0,10k ii AEA [Mat


Llpd TIE HAI W 1141E111 IikCciK B49 iiilKLI Ci KOMI u3upirr W 80,4,
W nodo tI Ci 11.18Ai H W HOCHSAT. 110[Ifik M8 CC Crape% Ii !Walla
wtili8 ,kAiti8
CI I C1 110K8[1illa "tki TvkAii m8umanktii wktunii A
4laçII W Clii 1111111 pEiiHH Moil:if 3d Ai CHHIIII TIt'ACTA U BLI P de-
Lin% Bk ANA [10K0i110 çILI1Içil4 BOIBO4LI halidE. 4i1 KOTdpi
Ad HAI Ci 311c1F1' W ArkA8,1 I IIENW,HAI 110 4181Ci rkOpil 8 ,VkA8A
4uipuu8A8u H 4,0 ri381-0pune n8liKapu4l. H [1,'o 8 PiI0d11c1 A8[18/10ii I

AO (ICI 8 ii non8T uSiiKdcitod8A Aopu S gaNk *Ha. U W T8 Id


nomii
[10 [{ dirk Ampuuu.kuunort. Aqui 8 ACUM I Biotpumii. 2 110T0Ai RH-

IAN FIILIMI1 Mira 1101C0flidi; peyr8nd 110[130Ad nauci tTKd h 110-


Ow ilia I W.A.< FHdMli I [10110KHK H 8THpSAIIIK. n AMOK FILIA1H
uon.kpuu8 haul KpK&Ii KtiMI ii K8111111111,8 (SI I 111[1111d Ci Ca
Tpoitich tudoii 15K0ik ALl 14 u8Arr Huai ovum Willa; uktivii Hill

1) Academia Romana path. L doc. 40.

www.dacoromanica.ro
206

H Cii0H0Al HAI H 13118110A di fi I ilpigustuToAi HAi A HH W KOPO}Ic

HillOKOACHMA 110 4113MS FHMH. Ofik H CHEATMif HOFTMillift I

Flit141H HC8f1Mi MITA HEMIKA 711001111ii 171 3c811411 M11(10"eddit HMHKH

/10P4sET Ct Attivros marr. 14 KoFnumtlii MT. I CI CT(111 KWA. ft

ppm. cro;i. ft roiiivk HEX. CI CT01111d HCA 110CT. 11 He. MI1Ttl.k.


111;1 MOO. 11 43 CarVk a 10 IIMIHCc1X Mt I CTO;irpdrky USK. mem
Kr Ailli 1111AT pHs.
ItU MHXH'k BOEHM& A/UMW 11}Ki10 Ft16.

IIEUT IW MHXH'k HOEHOA 1116 RAMIJKOE.

Cu mila lui D-zeu, Io Mihnea Voevod §i Domn


a toata Tara Romaneasca fiul marelui §i bunului Ale-
xandru Voevod, da Domnia Mea aceastä porunca a
Domniei Mele boierului Domniei Mele Ghirca Comisul
§i jupanitei sale Neac§a §i cu sora ei Mara §i cu fiii lor
cati le va da D-zeu, pentruca sa le fie lor mo§ie in Cal-
nic partea lui Datcu §i partea lui Dumitru §i a lui Dra-
gul §i a lui Maniul §i partea tutulor fratilor lor din Be-
re§ti, toatä vericat se va alege din apd §i din camp §i
din padure §i depretutindeni, pentruca ii este batrana
§i dreapta mo§ie §i mo§tenire §i cumparatä de catre mo-
§ul Neac§ai §i al Marai dela ace§ti mai sus zi§i oameni
cu 40 porci gra§i §i 800 aspri Inca in zilele raposatului
Radul Voevod Paisie. Insa hotarele sa se §tie : din Dea-
lul Bere§tilor pe muche pand in Dealul Cireplui §i Gru-
iurile Purcarilor §i pe la Groapa Lupului pand in Poiana
§i pe Drumul Purcarului pana in Valea Cerna, §i de
aci pe Valea Marginenilor pand in Dealul Bere§tilor".
lar apoi am vazut Domnia Mea cartea raposatului Ra-
dub Voevod Paisie veche §i rupta §i Domnia Mea a in-
noit-o §i a intarit-o; §i am dat Domnia Mea boierului
Domniei Mele Chirca Comisul §i jupanitei sale Neac§a
§i surorei sale Mara, pentruca sa le fie lor mai sus zisa

www.dacoromanica.ro
207

mo§ie ohabd lor §i fiilor lor §i nepotilor lor §i strAnepo-


tilor lor i de cdtre nimeni neclätitd dupd porunca Dom-
niei Me Ie. Iatä i mdrturii pune Domnia Mea : jup. Mi-
trea mare Vornic §i jup. Miroslav mare Log. i Dumitru
Spdtar §i Constantin Vistier §i Stan Comis i Harvat
Stolnic §i Gontea Paharnic §i Stoica mare Postelnic §i
Ispravnic Mitrea mare Vornic §i eu Badea care am
scris-o in ora§ul de re§edintà Bucurqti luna Apr. 23 zile
in anul 7087,
* .
:I: *

16 Mai 1579 (7087), Bucurqti 1).

Mihnea Vodd confirmd lui Dobromir fost mare Ban


al Craiovei stdpânire peste Poiana, m4e a bunicului
sdu Manea fiul lui Mogo.
t AlifeTilo ban* '4 MI1)(irk ROEHOAd F.116 IPACA 13E4IM 011"-
rrppkbEAdXilleKOE al% HEAHKdi H nirkikocpai; 1/1E3diiel,(IS KOEKOAd M-
UT FI1M11 1 Ci10 HORCHHIE NAM MdHEii it% 4101.01110ii. 15KWH: m
MS a wiiHS norima K5SCd 410 a no mthuiii. H011a E AILIIIER CTd

II Ilpilnd wrIFIS I II yvkAi118. d HS EF riturthiSnd W [MO11110418 G%-


C%pdGS HOOROAd. TEN MS IF METHS/ MAHER i dellpH C%e cnno-erriio

I a cfnLIS a Khafii TEO rd ic AdA GliAll,Wii. STEtil HOKOHIIIIOMS

114AVA Komom PAEAdA g FILO no nA8 ci no amii cI naiiAox


I FHMS KdKO a KO Ci10 HMI] pErIFIS CE4 adNkATIIS mandi "inn
MOV01110k. a elm Rou,OR 01111 CST rainn xwrn.knii ipe I KicAd CE

a SLIHET HOKOMIOMS (MAIO HOHIO,Ad C%"e flOrdIIII TSiiII,i1 C7:e MEXMET

Kfi; dMIKEr0ii en ad chlAi XifeTlitdIlii AA HE FIIKSET I II0I'dItii


TSjit1,11 ICiIHIIKI BEMtli a' enoriti KWigoii II cze A p8311 viatul Ckuir

1) Muzeul Gorjului, Sec. XVI-lea doc. 13.

www.dacoromanica.ro
208

ce CST nomiroth tIdA ritd118 HOICOCIIIOMS paeornwii HOEHOAd I H EAHii


/OTOS 44 e Fry% lid HAW A941'0E/UR ntqnuii. H T4K0 Fe H 11/11140 K

1101t4110A1S (MAIO HOEHOAd. KdKO fe sn'A fl0MIl HA), B4414int3


41411Eft 611s MO1'0W0ft gTE/11 KIM a RNA CZAtt nine AI1H TIMM. :1

110ii 11110/11$ 11114111111,110 141Mti at8n4ii 40npomnii I cniiine HEA1114 Hail


A C117. WO Alt1X(4)H,1% 411EfICES dictFIER in% inoroinoil. Orin CST AO-
HECHT 110 101111; norconnoing pamrilla 130E1044 npe,e, I f;1341ii MTV H
11601.7.11TKd. STE/fi 4 SIVkl1113 6140 H STItp%4l1T ft 1101101111T 110

1:11111' HOK011110M8 pamptuoii Bottom I cei; pmi 4440 Ii F114111 RO-

Nlip1111$ iR41H ESIldii 40141041HO RUE Ri4t1K Rai H 616 WO 41H-


x(4)114111{ 411EliCfS M4IIEi. rdKWilt I Ail H/ft EC 110t4H4 1314Xdli H 610-
M/ft 11 E I) 11118KW41 II 11(1+11118(1fT041. 11 11E 113 KOrOik HM0TtaiH0-
RE110 11011H3410 FR41It. Ofic H CREAITEME HOFT4llitE1041 FKM11. }K8114ii
AtHrlIrk Itf/111Kit 4K014111K8 H Ktfldii innpo'enaii 13EitHK11 dill/P. It AS-

4irro8 C114'1'.
171
I KOCTriiiAllii 1111fT. H CT4I KWMHi. H VOW CTOA.
11 PAHA MK H rl'011Kd flOCT. HC [4111110e4dfi] RMIIKI Ato. Ii 43
Atmrnii VIC I 10 41434XS mcTo;irpti,Ay nksonpii inFuya 4141E ii Ann
c%344nel AuipI 40 CEl; 1111011r1 118 Alcr ,11113 2).

Cu mila lui D-zeu, Io Mihnea Voevod i Domn


a toata Tara Româneasca fiul marelui i prea bunului
Alexandru Voevod, da Domnia Mea aceasta porunca a
Domniei Mele lui Manea fiul lui Mogos, pentruca sa-i
fie mosie Poiana toata, care este pe Jales, pentruca este
a lui Manea batrand i dreapta mosie i rnostenire, insa
a fost cutrupita de rap. Basarab Voevod si a aruncat
lui Manea 5000 aspri CU sâlnicie, iar satul i I-a luat si
I-a dat lui Biltu. Intru acestea rap. Radul Voevod a cau-
tat Domnia Lui dupa dreptate i dupa lege si a aflat
Doinnia Lui cä a fost acest mai sus zis sat de rnostenire
1) De prisos.
2) Monograma cu rosu. Pecetea cAzutA. Nu este semnAtura proprie
a Domnului.

www.dacoromanica.ro
209

lui Manea fiul lui Mops, iar au fost vi-


fiii lui Biltu
cleni cand s'a batut rap. Radul Voevod cu paganii Turci
cu Mehmet-beg fiul lui Alibeg pentru crestini ca sa nu
domneasca paganii Turci Tara Romaneasca; fiii lui Biltu
si cu alte slugi s'au ridicat asupra capului rap. Radul
Voevod si un talhar sa fie Domn anume Dragoslav Pur-
carul ; si asa a aflat rap. Radul Voevod cd a fost Poiana
de mostenire lui Manea fiul lui Mogos. Intru acestea
candTa fost acum in zilele Domniei Mele, cinstitul dre-
gator al Domniei Mele jup. Dobrornir fost mare Ban si
fiul sau Mihail, nepotul lui Manea fiul lui Mogos, au
adus cartea rap. Radul Voevod innaintea Domniei Mele
veche si stricatä si Domnia Mea am intarit, am impu-
ternicit si am innoit cartea rap. Radul Voevod. Pentru a-
ceasta am dat si Domnia Mea boierului Domniei Mele
jup. Dobromir fost mare Ban si fiului sail Mihail, ne-
potul lui Manea pentru ca sa le fie Poiana ohaba si fi-
ilor si nepotilor si stranepotilor si de catre nimeni ne-
zdticnita dupd porunca Domniei Mele. Iata si marturii
punem Domnia Mea : jup. Mitrea mare Vornic si jup.
Miroslav mare Log. si Dumitru Spatar si Constantin Vist.
si Stan Comis si Harvat Stolnic si Gontea Pah. si Stoica
Post. Ispr. Miroslav mare Log. si eu Draghici care am
scris in orasul de resedinta Bucuresti luna Mai 16 zile,
dela zidirea lumii pand la aceastai scrisoare in anul 7087.
*
* *

23 Julie 1579 (7087), Targovi§te 1).


Mihnea Vocla confirmd lui Andrei cu fiii lui mai
multe cumpäraturi in Frätesti dela Neaga si dela Valcoaia.
1) Muzeul Gorjului. Sec. XVI-lea doc. 37.
14

www.dacoromanica.ro
OIZ

4.
oqd,?.viv ouvim ent +FILM nVowmi ii Z114 1103`AH HVIV1g

110111HAPV110&14111 SFIJ ICYNHV38 u odHOY 8tWigUivn PY0113011 J.P8PY


HIV8g Olp 31.111.V38011 HWHg 9}11/h`t1W011CA WHIM 013c1YUP 3%3 MINN?

1111HVI 8W3 9.111


-,LwV Tow" VY sw ?.; 8 rliuml* I NW! -011118

Yrod T111011 01 Ji KHLI$N011 013f5Y1JP Al Von PLIVI 14531119Y E3t/(8)X8X


1,113NC
penhAiw8V A) 31Y1116h pj HO JP I
ti J,11111fX13 s lod,H.SY
odoY s polyom H Npri12 m ivy epHHOH011 PhOH1V 'PY08301 iiiipg
JI nvin WHIYINPE pwal,o 11
PIHYPY 31.)1H6U I
113 rn SIIIPH H3 -8X
umi(s)k ng H0,1. Itand y.PYodu l 3.3 M WOW 011/0111V01/901 H 101P11

VY J3 AONOVNI, S
I113,1,Visit 111Y3 IN1110V011 ill VPd,10111111 m y3V "II -
lynom kipong OvI J3 poismoo 0136VIIP Al 3P0NIIVB H M HEIONJ 113

vAVvd Pg ;Nc1 '07 s)(13 I


ti yvYorlu 3.3 31,0NIIVB M r1111314 -Al
01V0111y0h P11
31V1,68 PS iSiii H Z3 3 31.1011g wan)] wIyivoH XII
31V111,11
PU'a H VIIV kl) othWyn 0 pis yHdAwo PE (II1N %1V8011 -
I
31,011 H H}10113 in (V.IWPd ilB HUY iPI1IlQNoII d.uu PY011308 r) -UP

(0131/Y NM J3 ynum 31113(111 Y11111


1111/114
I 3sI3 3P0N91/11 H JA13 11N011J

Hi ',AYH II vwd, iiidui rovwH H !Ilion?. H3 V$417.Pti VHSLI 1111/141

ONPN 31I IS) FIVT,Vall X31 3YHJ0IIH11 I


min ntni }1,3 ,I,S3 m !la]
ndmInlY 8E3d(s)NRX ij en vo54,wH ii twq..LoX d.s3 PWA Iniww oduy
ljenothWun P WLL HWt41 XPY3VJ I tl Yo'613 sVariluoti H IJONPU J43
HMI HWHIH1Jh 311,31111114/U 1111/11g H X11.YHH 1111/114 FJHNN -FIONOLI
0,11 1131-10HIV 1,Y01130H I
H JI1NN JPIIHONOU owhuiVod Fong -rwUwn
ROY PYOB3011 H X1,80111311111JH 1111,114 ()mom .L83 HVPYOtill fJ.1,11 II

3P0NIIVI1 I 343 JI1110113 X3.1, 3110Y0d,1011118 CA


WAIIIXHI1 OIVORIVOthlOY

031 HJ L3 HVHLPVU '3110f5l1N RII 111,11(11


X0VPV HIV11.1 !priovivH I
H

81IJ 113
pmv.ht`nd miziomw-s-90swg vV .1.31,7IPS omim 3N 18J -oh
HVPY XIL '3Ylnid011H11 P whis 31,0>1'IVH iH XII H3 I v.Wnd 31-1
uviaoX
1S3 HMES NOME KOMMIIIH I1 iwniAm .143 rn yomns on %óII HIVHJ.

?NMI 011 JOHIV veXlaaw V III .d.nwij lYndomo NOVVY u ow4 -ru,

polulY Npmv PY RIV LL$3 X3.1. 3YHJ0IIHH stibm u pv);mxim swi tj


tyolool w1 JJ tj 30,LIVHI3 11,31.1/81,13011 '111V11..1 unusw "Allow

www.dacoromanica.ro
211

HIAIIK11 AHOOtiliii. c )1C$11,111 4111tI0CAZIR HEM1K11 1104wr. H 48i1111T1/8

CI 14T I 11 KO.eTt1i1A1111 /111FTHriIii H xaciRcyr rroAmiii. H roiiwk rifx.


ft C9'I1ii KOMIle. 171 CT011Kd RCA HOCT. 11.e. mwrp4; RCA whiii I

01110 nal* HZ ,4iiiiiiu roa,J, (rnarone)MH Ttmrolohill Act:11,e1 114


RI' A1111 liNkT ic5113 1).

Cu mila lui D-zeu lo Mihnea Voevod i Domn


a toata Tara Romaneasca fiul rnarelui §i bunului Ale-
xandru Voevod da Domnia Mea aceasta porunca a Dom-
niei Me le acestui om anume Andrei cu fiii sai rcati i-a
dat D-zeu, pentru ca sa-i fie in Frate§ti o vie, pentruca
a cumparat-o Andrei dela Neaga fata lui Huhurez, fe-
meia lui Dumitru din Cernadie (Mazaroi) cu 180 aspri
§1 cu §tiompi in lung pana in colnic i inca din zilele
rap. Mircea Voevod, pentruca a fost de mWenire Nea-
gai §i data ei de zestre de tatal ei Huhurez, pentru a-
ceia a vandut-o de a ei bunavoie ; §i iar sa-i fie lui
Andrei in Frate§ti 1/2 de vie din partea Valcoaei pentruca
a cumparat-o Andrei dela Valcoaea §i dela fiul ei Radul
cu 125 aspri de argint, §i a vandut Valcoaia de a ei
bunavoie la vreme de bir §i cu §tirea tutulor fratilor
anume Papa §i Lupul §i Andrei a plata de bir pe Val-
coaia §i pe fiul ei Radul in zilele rap. Petru Voevod. lar
Andrei a avut Ora innaintea Domniei Mele cu Valcoaia
§i cu fiul ei Radul §i a§a parau Valcoaia §i fiul ei Radul
innaintea Domniei Mele Ca n'au vandut acele vii mai
sus zise care sunt dela Neaga fata lui Huhurez §i dela
Valcoaia §i au voit sä arunce banii lui Andrei. Intru a-
cestea Domnia Mea am cautat §i am judecat dupa drep-
tate §i dupd lege cu toti cinstitii dregatori ai Domniei
Mele §i am vazut Domnia Mea cartea rap. Mircea Voe-
vod §i cartea rap. parintelui Domniei Mele Alexandru

1) Monograms cu ro§u. Pecetea cAzutA. Nu este semnAtura Domnului.

www.dacoromanica.ro
212

Voevod §i am adeverit Domnia Mea ca au vandut Neaga


§i Valcoaia cu fiu-sdu acele vii de a lor bunavoie §i
§i-au plata birurile ; ci, insa, Domnia Mea am dat Val-
coaei §i fiului ei Radul lege 6 megia§i sa jure ca n'au
vandut acele vii. Intru acestea Valcoaia §i cu fiul ei Ra-
dul n'au voit sa ia legea in nici un chip, ci au rams
de lege dinaintea Domniei Mele, ca mai mult amestec
sa n'aiba. Pentru aceasta am dat §i Domnia Mea lui
Andrei pentru ca sa-i fie acele vii mo§ie §i ohabd lui §i
fiilor lui. Iata §i märturii punem. Domnia Mea : jup. Mi-
trea mare Vornic, jup. Miroslav mare Log. §i Dumitru
Spatar §i Constantin Vistier §i Harvat Stolnic §i Gontea
Pah. §i Stan Comis §i Stoica mare Post. Ispr. Mitrea
mare Vornic. A scris Väsiiu in minunatul ora§ ce se chiama
Targovi§te, luna Iulie 23 zile in anul 7087.
*
* *

31 Octomvre 1579 (7088), Bucure0 1).


Mihnea Vodd confirma lui Voicild cu fiii sai stapa-
n ire peste ni§te cumparaturi in Gälä§oaia din mo§ia Ste-
jerelului §i in Sohodol, asernenea lui Raducu, Stanciul,
Radeiu §i Stan tot acolo.
f illaTio &mit* Ttii MliXtrk 1101110,40 11 i'llk HI.0010 31r11/11

CUirrilyanmaxiifeKoE 61k REAFIKLIP 11 np.kAospai; aniAaimiS 1101110M 2).

MIMI' F11,1111 1110 110/AM11.110 1.414111 130114HAldi Cl..e. [fii01111e M1111,11 418

ark] Adcr. [Idiom Ad a toms rum! oni W ,A,F;i solink A iii


CS'

AEA M111111HER I fAllii M3 lt111 Cli wrItIS (LITO) cm goiwr crfnweanoii


1A11 W nirronuok 110110K 10 a Fl0KSF111./1 HOMO (V 3011K1di 11 (t;

1) Muzeul Gorjului. Sec. XVI-lea doc. 31.


2) p clih, de prisos.

www.dacoromanica.ro
213

Aiwa la 3d 1' denpri. c lidi Aa a 1i01111H,11.1i W 3OHKit I W MK-


(11111d FANd nianyi it; KvaaiO CEi0I HOKOA 1189'. 11011VE 10 a 1101(8-
11HA 8011411ii I 3d Tdild1111,H. N nak 1101;81111 11011,1HA EA1111 MaT6
pSiiTtip SAH W lW1118 CTf}t(fpfHAOil 11011f)1( 10 a lioicsiniA w crdii-
L1t0A0it 3Kifpd 3d ti dCIlchH. 4 nak Ad a 13W1PINAldi 41111 AlaTO
pdAyr18 CTOrdlla HONENC tO a riortSnuA 11011411A 3d N dellpH I H mak

Ad E M8KKK Atld /1111344f SAN W CT41iL110;.1 hB1E1 2.1 11011f1 i 10 a


noictbniN paASKK craiivioA 3d i; T4Adr11.1,11. H 114k Ad a CT411-
k110A0ii fAlld /11111dAf SAFI W 1011118 C9'E>K(fpfH/100) 11011EN{ to .e 110K8-

111a W 30111MA H 40 A1d011114 3d I, dalpit U 114K Aa E.e I irkA,k-


ioii 11 cratiSnoii wild AM Itt110ii 111%C4 CO WA 3d 110411111111,. H c%E

cHnitipi3t1 KSKE. 11 W 110 MACS tujilia Ci iii HOAK) H Ct.) s%0K8 Cl cke
81301pH10. 11011FM 10 a 1101C81111A pkAA.kw H cr41181 tU IWN 34 id
4i:11911. H 114k 110K81111 RWHLIIII 14114 A03if I 8 COX0A0A 113 NUM
4SA0pfk. 11011Cli 10 a 110K81114 11011,111ii W 11104Sirk N 4k1181.1, 3d ilS

da1011. 11011fHt 10 a CST 611il CTdp11 11 11941KE 110K811f1lif iquat W ANli


110K011(Hdr M110,14 B0011044. 4 flOTOM IlpiA8,1H9' ROHNHA Tfpf (e HO-

114ANT KSKE 11 WaCI1Mlii1 I A Kt1Hrii aaArkAluo H 3d HOK811f11if. ue-


TliliCTROKelX iv( a anICHMIN (11110 K8KZ 'MK ril3A1H C6T110p11111

ApSi; KII1W1 3d 4't14410. 11 lIGA4riGLU (am KH111 pf(111H AIOAif) C.110


1111111 046 Will111 3d 1111XH0418 AospoRomo cii 831111114 tiliCfM IW
1'00 113 AOA H W UNA 6341H. GirCU paAi AaAox 11 F114111 CII0 final
pfi-11111 1011161 3d A'kAINO 11 34 1101{811f4 MOAT( Ci10 111161 p(rillrl.
14KW)K Ad a 1) Ms a wiiiS RKSX4I HM H itiOROM H 11118K011 11

liwkiitOwroni HAt H 11f WK01'0}1{ 11f110K0ACHA-10 110pH3410 I FKA1H.

etik CR.kArrtilie livfiTattivkimi FRMII 3C811411 MHTp`k 11f4IIKH 40-


11Hk. A 7ESI141 Auipo'enaii lifAHKH AWI'ZISET Cl 4S4twrp8 mai% (rupt)
CTaii KOhl. X40114T CTOA. H ronwk riq. H Nt8114N (T0HK1111,4 110CT.

I Ile. 4111Tirk 11f4iHKH 4110011Hii ft 43 GdArk UHC B7 CTOAHH 1'pd4

1) De prisos.

www.dacoromanica.ro
214

Sr8piiii mem W. ALI 411H TEKSIIII-1 NkT041 W di,V1414 4,0141Pli Kg

NkT AIII1 1).


Cu mila lui D-zeu, lo Mihnea Voevod si Domn
a toatä Tara Romaneasca fiul marelui si prea bunului
Alexandru Voevod, da Domnia Mea aceasta porunca a
Domniei Mele lui Voicild cu fiii sai cati i-a dat D-zeu
pentru ca sd-i fie mo§ie in Galdsoaia din partea Zoicai
§i din partea Marinei un laz insa din mo§ia ce se chiama
a Stejerelului insä din pietri§ pentruca I-a cumpärat Voi-
cila dela Zoica si dela Marina cu 300 aspri ; si iar sa-i
fie lui Voicild dela Zoica si dela Marina o siliste din mar-
ginea satului pe lang4 drum pentruca a cumpärat-o Voicild
cu 5 talanti ; si iar a cumpärat Voicila un loc din Rup-
turi insä din mosia Stejereilor pentruca I-a curnparat dela
Stanciul Zbiera cu 80 aspri ; i iar sa-i fie lui Voicila un
loc dela Radul al lui Stoian pentruca 1-a cumparat Voicila
cu 50 aspri. $i iar sa-i fie lui Räduca o livadie insa
dela Stanciul Zbiera pentruca a cumparat-o Räduca dela
Stanciul cu 3 talanti. $i iar sa-i fie lui Stanciul o livadie
insa din mosia Stejereilor pentruca a cumpärat-o dela
Zoica si dela Marina cu 300 aspri. $i iar sa-i fie lui
Radeiu si lui Stan mosie partea lui Ion toata cu vad de
moara si cu siIite de casa si de pe toata mosia si din
camp si din barc §i cu pomet, pentruca a cumparat-o
Radeiu si Stan dela Ion cu 1000 aspri. $i iar a cumparat
Voicila o vie in Sohodol din Dealul-Floarei, pentruca a
cumparat-o Voicil dela $ofrea si dela Ddnut cu 500 as-
pri, pentruca au fost batrane si drepte cumparaturi Inca
din zilele rap. Mircea Voevod. Iar, dupd aceia s'a in-
tamplat lui Voicil §i i-au ars casele i i-au ars si cartile

1) Monograma cu rosu. Pecetea cAzutA. Nu este semnAtura proprie a


Domnului.

www.dacoromanica.ro
215

de mo§tenire §i de cumpAräturd ; am adeverit ca i-au


ars casele §i Domnia Mea am fäcut alte carti de mo§te-
fire. Si au vândut ace§ti mai sus zi§i oameni aceste mai
sus zise mo§ii de a lor bunavoie cu §tirea tutulor din
sus din jos §i dinaintea Domniei Mele. Pentru aceasta
am dat §i Domnia Mea aceastä mai sus zisä carte de
mo§tenire §i de cumpArAturd acestor oameni mai sus zi§i
pentru ca sh le fie mo§ie ohabd lor §i fiilor §i nepotilor
§i stranepotilor lor §i de Catre nimeni neclätitä dupd
Porunca Domniei Mele. led mArturii punem Domnia
Mea : jup. Mitrea mare Vornic, jup. Miroslav mare Log.
§i Dumitru Spätar (rupt) Stan Comis, Harvat Stolnic §i
Gontea Pah. §i jup. Stoichitä Postelnic Ispr. Mitrea mare
Vornic §i eu Badea am scris in ora§u1 de re§edinra Bu-
cure§ti, luna Oct. 31 zile, anii curgAtori dela Adam pAnd
acum in anul 7087.
*
* *

5 Noemvrie 1579 (7088, 1).


Mihnea Vodä confirmä stApAnire lui Chirca Comi-
sul mo§ie in Gro§ani partea lui Neagoe Clipoie pentru
cä 1-a cäutat pe acesta la nevoia lui §i i-a dat 800 aspri.
t illarit0 Emig) hil Allivrk ROM0,41,4 11 Ft& MOH Si MAE
awrrpptvgnavicgoi ciih HM11Kili; 11 EIrklAORp a" S rtfaii,A,p8 110E110i1,8.

,11,,MIT FRMI1 cim nomvkifif PHAill 601441H118 FRAM I At8Iltlii KHpKiii


gtvAii. A M'e alai in1111,11 448 fib. At1CT. reico5k Aa 418 fe Wrilld 8 rpoinami

1 AEA wkrotii gminoe gma gape it1Illid C(E)XTHT 1136c11T iti noc-
lam notifik nomAe OM I wkroi KAH110i flpEA Fluiti. 'Noe Aam
ti 8,4011{11 110 >lanai Kivu MN. tliy, turd I AM sa toms tim 11Z:e

1) Arh. St. M-rea Tismana pach. 13. doc 7.

www.dacoromanica.ro
216

S STEM KIVU KOM. IC Ad00134,1 no wkroi cke I W dentin POT.

TIM HAI W nopoTAItiti Hkloi KMIHOE IIHXTO NH EANd /MAK I Ad


III HMIT Che AEA itii$ Fa; Al filo Ad HO Ap%}KHT mind KOM. 11011Eik
Wil Ee I ChrilEAdii 110 IrkPOE KAH1101 114 11E130/1H Eli. TEM (MAI AMOX
CI FRAM KliiiKlat I KOMEli edICOfic Ad MS a WiiNS H MORS EMS 11

111181COA H HAEUISLIETOSI I H NH W KO1'O3k NEFIOKOA`kGIEMO 110 w-


p(n)34 O FRAM. Otit H CilEATESif norremvkat I hum m8naii mu-
Tçvk IIMHKH 4ojiuiiik II niSnafi Ampoeitcni HEMIKH AWIAsET. II AS-
IMITilS I CHAT. H Korrafimii INCT. H CT4iI Kat. H XapitaT CTO;i.
14 rowyk HEX. H CTOHKel non% Fa I mirrp.k HEMIKII AgOONElii. 11 d3
HdCHATE MO. flh1. maw MEM. E AN g7,4`kT pun.
t ilcuor itu innvk BOEHOA Pub HAMLIKOE 1).
Cu mila lui D-zeu, Io Mihnea Voevod §i Domn
a toatä Tara Româneascd fiul marelui §i prea bunului
Alexandru Voevod, dä Domnia Mea aceasta porunca a
Domniei Mele boierului Domniei Mele jup. Chirca Co-
mis §i cu fiii cati D-zeu ii va ddrui, pentru ca sa-i fie
mo§ie in Gro§ani partea lui Neagoe Clipoe toata' veri
cat se va alege depretutindeni, pentruca a venit insu
Neagoe Clipoie innaintea Domniei Mele §i a dat §i a a-
§ezat pe jup. Chirca Comis pe partea lui de mo§ie, pe
toatä ; iar la aceasta Chirca Comisul a däruit pe Nea-
goe Clipoie cu 800 aspri gata. Pentru aceea din neamul
lui Neagoe Clipoie nimeni nici un amestec sä nu aibd cu
partea lui, ci numai Chirca Comisul s'o tina, pentruca
el a cdutat pe Neagoe Clipoie la nevoia lui. Pentru a-
ceea am dat §i Domnia Mea lui Chirca Comisul pentru
ca sd-i fie mo§ie §i ohabd lui §i fiilor lui §i nepotilor §i
stranepotilor i de cdtre nimeni neclätitä dupä porunca
Domniei Mele. Iatä §i märturii pune Domnia Mea : jup.
1) Semnatura proprie a Domnului nu este. Monograma cu chinovar.
Pecetea mijlocie aplicata pe hirtie, bine conservatä.

www.dacoromanica.ro
217

Mitrea mare Vornic si jup. Miroslav mare Log. si Du-


mitru SpAtar si Constandin Vistier si Stan Comis si Har-
vat Stolnic si Gonlea Pah. si Stoica Post. lspr. Mitrea
mare Vornic, si eu Vasile Log. (am) scris luna N-vre 5
zile, in anul 7088.
Pecetea lui Jo Mihnea Voevod Domnul Munteniei.

1579 (7087) (Fard lunä, zi si indicatiunea locului) 1).


Mihnea Vodd confirmA lui Mare§ si fiului säu Radu
cu fiii sAi din Sofraceni stApanire peste partea de mosie
a lui Stanciul tot de acolo, cumparatä cu 8770 asprii si
peste partile din mo§ia lui Barbu si a lui Stan, cum-
pärate cu 300 aspri.
Cu mila lui D(u)mnezeu (1o) Mignea (Mihnea)
Voivod, D(o)mn a to(a)t(ä) Tara Rumaniasca fe'doru
marelui si prea bunului Alixandru Voivod, dat-au Dom-
nia Mea porunca D(o)mnii Meale lui Mare§ §i fe6orului
lui Radu §i cu fee'orii lui cat(i) D(u)mnezeu Ii va da ca
sa-i fie lui mo§ie in SofrAceni partia Staaului to(a)t(A)
di peste tot hotaru din camp din padure si din apà cat
sa va alege partia lui dipetutindinia pentruca au cumpa-
rat-o Mare§ cu fee'oru lui, Radu, cu aspri 8770 bani
gata ; si iar au curnparat Mare§ cu flu-ski, au ales din
partia Barbului si partia lui Stan dela $ofrAceni za (drept)
asprii 300, bani gata si li-au dat acesti o(a)meni ce sunt
mai sus zis(i) ei dintr'a lor bun(ä) voe §i CU tirea tu-
turor megiia§(i)lor dinprejur, drept aceia au dat D(o)m-

1) Traducere aflatA inteo petitie din 1836 a unor locuitori din $ofrA-
ceni cari sA plang Domnitorului tarli cA originalul Ii s'a furat de alti locui-
tori tot de acolo.

www.dacoromanica.ro
218

nia Mea acestor o(a)meni ce sunt rnai sus zi§(i) ca sá


le fie lor mo§ie ohamnicd fe'dorilor lor, nepot(i)lor, strä-
nepotilor de niminia precletit(i) sä nu fie peste zisa D(o)rn-
nii Me le. Ind §i mdrturii au pus D(o)mnia Mea : pe
jupan Miroslav vel Log. Dmnitru Spataru vel Vistier i
Contea (Gontea) vel Paharnicu i jupdnu Stoichita vel
Postel(ni)c 7087.

* *

7 Sept. 1580 (7089 1) Bucure§ti.


Mihnea Vocld confirmd lui Mihäilä cu fiii stdpanire
peste ni§te curnpardturi in Cfdnic, Gro§ani, Homoriciu
(sat dispdrut) §i Sohodol.
Mfiriio bow 1W MHXHE ROEROAQ H Flik IMCOE 3EMIIE 88Frpoo-
ReldX1ICKOE ill8 REAHIcili; 11 II kAORHI; SAENHAp8 goegoA8. AMP I
FRMIf Cho 11011fNklITE FRAIN AitiXkHnii ti CSe CHORHe EAHRIlict Bk
Awr. IKOK Ad HM Ee wquiS 8 KkA1111K8 AEA CT4II IMEX I W HO-
MO H W 1154 Cu W W8SI H W C8X H W 110nCi: xoTapom gape H-
MIMI% cixTrr HBRNIT adIu5i 418 fe notantrA MHXKHi W I Cniii
3d-itII-dC14111. H MIK 110K8IIH MHX1111A wii118 8 rpow dIiH AEA KOKOT
R%CiiX rOT. H Ud& noK8I1H I ituivoinkii wiiiS S rpowaini W
AEA cTaiitnoii d LIETRoadri ,Af;i 3d CM denim l'OT. H nak notail
4nixkliA I H Ck RiLiTtlEA CTdII WIIIS (8) rpoummi TACA crpoi UM-
CdX 13(1-41I-deIyH I'OT. II Hai HOKSIIH MHX1illA H 414111.1g A I Wiqk
wiiti8 8 x0MOVIIIII AEA CTi/Oi H CKC RpdTiEM CH dint W HORI&C'kX
vrapoin d TilliTdi; rirEA 341 d denpH ror. 1 H [kik HOKSHH AIIIXIM;i
EMMA RHHOrNIA S COX040A W frit; ROMA Bel-eli-defIr1H ror. H Apo-
wmix I S CHOIO AOGOROMO H Che 83Hdtiii RZAX MElii111041
II W POO H w AOA H W 1113EA FHM11. GEF pdxi AMOX H FRAM I

1) Arh. St. M-rea Tism. pach. 13 doc. 8.

www.dacoromanica.ro
219

hilIK%11/1'kEil rdK0ii< Ad MS C wiiiS RZWXafi tH eHORHe H MOM%


ti HARHOtIETOM. H HE W KO1'031t IMIOICOAIIIEMS I 110 oil FRAM.

Gfik H CREAITCA HOCTMIAX FRMH SRSHAii MIITA REM1101 AR0ii. ii


,1{8114 Igali REA /IMAM' I H ASMHTPS REil CWT. H KlaTdii411ii
REA [MT. H pdAyil KOMIl. H VIORdT CTOA. H roiiivk FlEX. H 4/Iil-
410A I REA no-eTE-A.HKSA tie. mail K norriser. ii d3 K7..3dli R7

cronrpmy ISiEIjJ Mem CHT.-3 A- HH BRAT 0311A 2).

= Cu mila lui D-zeu, Io Mihnea Voevod i Domn


a toata Tara Româneasca fiul marelui i prea bunului
Alexandru Voevod, da Domnia Mea aceasta porunca a
Dornniei Mele lui Mihaild i cu fiii sai cati D-zeu Ii va
dkui, pentru ca sa-i fie movie in Calnic partea lui Stan
toata, din camp vi din apa vi din padure, vi din uscat
vi de pe toate hotarele vericat se va alege pentruca a
cumparat-o Mihail dela Stan cu 450 aspri; i iar a cum-
parat Mihaila movie in Grovani partea lui Cocot toata
cu 400 aspri gata vi iar a cumparat Mihaila movie in
Grovani din partea lui Stanciul 1/4 parte cu 240 aspri
gata, i iar a cumparat Mihäila i cu varu-sdu Stan movie
in Grovani, partea lui Stroe toga cu 780 aspri gata, si
iar au cumparat Mihaila i Manea vi Oprea movie in
Homoravti (Hornoriciu) partea lui Stroe vi cu fratii sai,
insä de pe toate hotarele 1/3 parte cu 1000 aspri gata,
iar a cumparat Mihaila o vie in Sohodol dela fiul lui
VoiciI cu 220 aspri gata. *i au vandut ei de bunavoia
lor i cu vtirea tutulor megiavilor vi din sus vi din jos vi
dinaintea Domniei Mele. Pentru aceasta am dat vi Dorn-
nia Mea lui Mihäila ca (sa-i fie movie ohabh lui fiilor lui
nepotilor vi stranepotilor vi de catre nimeni neclatita dupd
cuvantul Domniei Mele. rata vi marturii pune Domnia Mea :

2) Monograma cu cerneala raclacinie. Pecetea cazuta. Semnatura pro-


prie a Domnului nu este.

www.dacoromanica.ro
220

jup. Mitrea mare Vornic §i jup. Ivan mare Log. §i Dumitru


mare Spat. §i Constandin mare Vistier §i Radul Cornis
§i Harvat Stolnic §i Gontea Pah. §i Danciul mare Pos-
telnic. Ispr. Ivan mare Log. (Am) scris eu CAzan in o-
ra§u1 de reedinta Bucure§ti luna Sept. 7 zile in anul 7089.

23 Ian. 1581 (7089), Bucure§ti 1).


Mihnea Voda 'confirmä lui Tudor cu fiii sdi stapd-
nire in Stejerei de cumpäräturd.
t AiAETilo iiNii10 îCii MHX1Pli HOEHOM H FIIK 117.COH SEMdE

WITIVWQ4dXHHCK0 E 6111 HMHKO H Ilp.kAor.paF 10 6qa1lAp8 HOE-


ROrd AdlIdT F'11041H C110 HOBEN101110 1dMH 9'84opoil I cra CiIOlfI
Lbw inuu,e imS firk AacT. tmcoilt Ad MS F.e wiiu8 ci CTENCE9E11 AEA

MAOHIIER gb.CdX gapi EAHKd CEXTET imnpaT W noce8Ai. I W HOMO


Ui !Hai. Ci W CE44M1111. H W HO,AS ñ I CC) noco8Ae. 3i:111E31c 10 fe

1101(811i1 T8A00 U MdcHIHA 11 W UV Eli 114HAI Adii. SA ii, dCIIfli

okcifx rorrkif. fl Fld101 110KS1111 TSA0ii EAFId 1111H0r9dAS CKE MECTO

8 TI.M1.111E111i1 I W RAItICSA SA 4, deriph kCH roTgA. j 1100Ad-

Aail CIE 11H111 prom AroAir W 11HXIIH A0 6p0130ACO. H 1101CSHH T8Aoii


die R11111 1EiiIH WiiHE CItC 311arr1e rukcESI auriraluoAi I Cif OrcpEr8
tIECT H W 119E4 F1144111. OW paAi I,10 H FROM11 TS,drOpOit CIC

CliORII EMS. UIK0N Ad MS (C WilHS wX41 EMS H CFIOKH EMS 11 KIISKOA fl

111AKHOLIETOS1 ii tIE W KOIFO}K I IIEHOKONLIHMO 110 pEt1 FROMH. GM{ SRO

O CKEATEMO ilorraRAIA towi. sSiiiii MHTA HEM1Kii A60011Hk.


11 NCSIldil IKdi IIEM1KH AW. H ASMHTVS CHAT. II Ko&r4ii4Hii 1111.e-

TIdii I fi ildAy41 KOAi. CI xdtHldT CrOA. H roiiwk rux. Cr miimiq

1) Arh. St. Ep. R. pach. 100 doc. 4.

www.dacoromanica.ro
221

110CT. CI 11.e. filial IIMIllill Alt/11". ci lier1HCQX c13 RAdAyi1 AWF. Alal,c1

1'61. kr 0,11H 8 rpmy Whim,. gkirkT oanp,.


hi, itiliVrk BOEHM& ALIETTIO bolo Flik
(Pecetea bineconservata).
= Cu mila lui D-zeu, Io Mihnea Voevod i Domn
a toata Tara Romaneasca fiul marelui §i prea bunului lo
Alexandru Voevod, da Domnia Mea aceasta porunca a
Domniei Me le slugii Domniei Me le lui Tudor cu fiii lui
cati D-zeu ii va darui pentru ca sa-i fie mo§ie in Steje-
rei partea Marinei toata vericat se va alege depretu-
tindeni §i din camp §i din padure i din sili§te §i din
apä §i depretutindeni, pentruca a cumpärat-o Tudor dela
Marina §i dela tatal ei anume Dan cu 900 aspri toti
gata ;§i iar a cumparat Tudor o vie cu7doc in Tama-
KO dela Valcul cu 700 aspri toti gata. Si au vandut
ace0 mai sus zi§i oameni de a for bunavoie, i a curn-
prat Tudor aceste mai sus zise mo§ii cu tirea tutulor
megia§ilor dimprejurul locului dinaintea Domniei Mele. i
Pentru aceasta am dat i Domnia Mea lui Tudor cu fiii
sai, pentru ca sä-i fie mo§ie ohabá lui i fiilor lui i ne-
potilor §i stranepotilor i de catre nimeni neclatita" dupti
zisa Domniei Mele, Iata, deci, §i mai-tuft punem Dom-
nia Mea : jup. Mitrea mare Vornic §i jup. Ivan mare
Log. §i Dumitru Spätar §i Constantin Vistier i Radul
Comis §i Harvat Stolnic §i Gontea Pah. §i Danciul Post.
§i Ispravnic Ivan mare Log. §i am scris eu Vladul Log.
luna lanuarie 13 in ora§ul Bucure§ti in anul 7089.

*
* *

2 Julie 1581 (7089) BucureVi 1).

1) Muzeul Gorjului. Sec. XV1-lea doc. 48.

www.dacoromanica.ro
222

Mihnea Vodd confirmd lui Roman cu ceata lui mo-


ie in ScAuiani de motenire precum §i frätia de cruce
a nepotului sAu Nan cu fiii sai.
t AlifeT710 IR1I0 i MHKIA 110f110A3 H iIIk gkco 3MIt 8PcipC6-

11/ILIViHCKOf (int RE/IHKO n IlpliA0R041; LiOaiiApS 110f110Ad Ai %Hal'


FRAIN C710 11011fMt11 f FRAM pcounitvii ch'e grr DA A CO chiogibil rti
E111111A firk AdCT. 111K071.1 Ati HM Ce I tutita g ockSratiii AEA HA
FittCAK Bdpi fAIIISO CHUFF' ii3t3aT. liorWit a rrapn A rydRa wiiiS
II Nie11,11FIS SAN nonotalii U3 CKlat41M. d flOTOM Flpil1Af 10/11dii

WI di npki, RAM di
Tfpf Ci &KOHN Ci 110Gp4TN 110 alifiiceS I

IIMMI I4tIl HdA 11f1011. Afii WiiHS II4 titCitK. rdliedt AA a W


(1,3

KiaTK CItC FIW01111 dill Ati CST ciwrii lifpd3A4edfH11 Ik EAKII. A


1141: HOKSIIFI petAidil Cla-11-GNITH FLAHM CrkilLII1A A nkSmi, A At'l-

118'1 II ASHSA 11 CI A craii it I rraiLui4 ñ mil wiiiS W thy,


narvii W RAW ii w EpdTHEm MIS 3d 0011 ca11011. A Ildn 1101e81111

pomaii ckF nparr cli AfilAAT Uinta W ridA crom ii U wki;


crw,A,% FMK1111 AfAkf W CK%StA1111 34-4i-a1Ipti I Int RI sayvk Ci

11) GOATH HAI :1 Sift 11,11kUrk 8 CICKSIAHH. TEA pArki Ad Hin 1C TV(
iiii1i pfnFM ill0Aif Kilili IIHCAIIH CItC n'e Korratio,ii 8 MhF'Spd ROAI-

1110A0ii ii cA,Lwk Ao ArArSpa 130110n Tait CAttrk Aqui nuoitok. A


cii.kmf I Ao Ai1r8tia 4pkrdl1I0i ii CAME Aoini Alltr8p1 &wog. tica.kate
Ao Aihr8pa CKdSllSdW. ii GAME Ao iiikr8pe CKplx3f1i. A CACHE FIO
NkASA HCKplt3 8 MATKA rKpK3I 8 Kddifil norkwohi S rilleic8ii to-
n* I 8 KAA11,111f11, CKAFISHVOn. Gfi4 PM1 AmoK Ci EM111 171K0iit M
Hilt a toils oKda Hin A 11110KOM Ci FlpgililiOLIITOA1 A !If W Kohcu
wiloKoirkulim H0113410 kali'. A ceit CIII4TEMIE41 110CT1IIArkfil1 FRAIN.
}KSIldn I ittillyk REAHKH 0jIIHi. A acSnaii iRdhl Eif4ll11111 AtaiisET .
II 4lSailiTp8 CHAT. A KOFTaiimii RCA MKT. A KnIOT CTON. A P011-
tvk IlfK. A pdAVA izoiii. A WSFIAil Atilitl1071 11fMiltH 1110-errkilik. la.
itilITO'k KfAIIKH I AII0p1111ii. 11.6111CAK &3 hum* rims'. 1111 riroArpm

www.dacoromanica.ro
223

S HSKS0111 iii-ell,d toN-ii-Aiiii il T(Ksipimi it'kTOM CC) etLICI Ao MA


MAT AnA.
Cu mila lui D-zeu, Io Mihnea Voevod §i Domn
a toata Tara Romaneasca fiul marelui §i prea bunului
Alexandru Voevod, da Domnia Mea aceastä porunca a
Domniei Me le lui Roman cu ceata lui §i cu fiii lor cati
le va da D-zeu pentru ca sa-i fie mo§ie in Scauiani 2)
partea lor toatä vericat se va alege pentruca le este
batrana §i dreapta mo§ie §i mo§tenire, insä jumatate din
Scauiani. lar, dupa aceea a venit Roman insu§i innaintea
Domniei Mele §i a a§ezat §i a infratit pe nepotul sdu
anume Nan pe partea lui de mo§ie, toata pentru ca sa
fie (frate) de cruce cu fiii sai, ca sa fie frati nedespar-
titi in veci. $i iar au cumparat Roman cu 8 frati anume
Stancild §i Laudat §i Lupul §i Lupul §i Sin §i Stanciul
i Dan 3) mo§ie dela Badea din Baia §i dela fratii lui
cu 1150 aspri ; §i iar au cumpärat Roman cu frate-sau
Läpädat mo§ie dela Stoia §i dela Neagu din Scrada
partile lor din Scduiani cu 500 aspri insä dela Badea
§i dela fratele sail o funie Tic§ea in Scauiani. Pentru a-
ceea sa le fie acestor mai sus zi§i oameni, mai sus scri§i
cu toate hotarele, in mägura Bodiciului §i culmea pand
in magura Bobdii, §i culmea pand in Maciuca, §i culmea
pana in rnagura Draga§ului, §i culmea }Dana in magura
Mirei culmea pana in mägura Scaunului §i culmea
i

'Ana in mdgura Scrdzii §i culmea pe dealul Scrazii in


matca Scrazii, la piatra taiata in piscul Caprei la fan-
tana Scaunului. Pentru aceasta am dat §i Domnia Mea
pentru ca sa le fie mo§ie ohaba lor §i nepotilor §i stra-

1) Monograma cu cernealA radacinie: Pecetea : lw nulirk KotHop, rills


SAMIIKOI. SemnAtura proprie a Domnului nu este.
2) Azi BArzeiu de PAdure.
3) Sunt numai 7 frati, dintre cart doi se numesc Lupul.

www.dacoromanica.ro
224

nepotilor §i de cAtre nimeni neclätitä dupa porunca Dom-


niei Me le. Si iatä märturii pune Domnia Mea: jup. Mi-
trea mare Vornic i jup. Ivan mare Log. §i Dumitru
Spat. §i Constandin mare Vistier §i Harvat Stolnic §i
Gontea Pah. §i Radul Comis §i jup. Danciul mare Pos-
telnic, Ispr. Mitrea mare Vornic. Am scris eu Iosif Gra-
mAticul in ora§ul de re§edinta in Bucure§ti, luna Iulie 2
zile §i al curgMorilor ani dela Adam ptind acum, in a
nul 7089.

31 Iulie 1581 (7089) 1) FärA indicatiunea locului.


Mihnea Vodd confirmä lui Dragota §i cu fiii lui stä-
pimire peste partea lui de mo§ie din Fräte§tii de jos §i
mai multe cumpäräturi.
t Algrit0 blii.E10 la) AIHXH`k ROEROM H Ft% RZCOli 3E4MII
Oi/TrpptiquaxiuncoE 'era manure. A npFkAonpai' ai1IPI1M1S ROEROAd
AdRaT FROAM CIE HOREAHIE FRAMH I Apai;'r% H CI% CHRIfe MHIAEAI ME

firlx AdCT. rilKO)K Ad 418 ECT WiiFIN% 8 ACA 451MTflill HEPOR8 AE;i
Rao MHKd CEXTET H3R4THT 110HEJK Al8 ECT rrapa H flpdlid WiiHd
I W A. k4,11113. H Ihili H0K81111 Aparor All TETKMACH Wnpimultii RIO
Cl) ROA II Cl3 IASI H W ROA H CV FlAdlifili H (.13 FlOnCOSI vrdiic,ii
sa lim de POT I H flak HOK8ii Aparor CO Cr4HEITI i HHHE sa K de.
'6 Ildli 110K81111 AparoT will p030j3 3d 403. 11-a-Hl1ii CI3 diiKd H CU'

!Mai 3414H-4e POT I H [14KH ROK8f1H Tykriail ,A.0,8 Aparorkii


mal micdii Toi HIM Elil lip kiiH ROKOHHAPO AtHprid ROEROAd Cll
(b0C libel) ad iisn ai H (13 mwrol I iAitil mifi sa pfi a. A nak
110K8ii AIMPOT-S-HIlk W BISTKK810 BA .e de ro.r. A naii AparoT S
III I ii APkePO ad A03 CC) R8Ad1 i H tr.) 117,T118 34 "ea A' nail liodii

1) Arh. Stat. M-rea Tismana pach. 39 No. 1.

www.dacoromanica.ro
225

AparoT A HHifi CS 64/1104.1i10 KWA 1111HOrp44 W ASAIHTpS 3d A a.


11/2 114ii HOKSHH 4111)((d)H4 iiFi I HHg W TOMO ad OE de. fl [Mg
110KSE111 MHX(Q)11A W TOMEO W Affil 4 1111ii 3d411-de I'OT. ñ rip-
44441 Ella! pErIHH HAIEHH ill04iE I Ellin p141111 WilHE Cs'e SAHMlif
R%coAi 4lIrIdwoA ii U3 nrk4 1;11t41H. Or pcieci Amox H f;KMH 494-
POTkii H Ainx(d)FIA filICONC Ad CST HA 11 la 1111C4IIH I WiiHE. WiiIIE

RSCUXQS HAi H FHHH H41 H DISKOAI CI 119,kui8tiETO4I HAI 14 HE W


rorom HEHOKONkKHAI nowfma(mo) F134111. GEM I H CHEATEAH no-
CTMIAET PHA114 ;lanai MHTIA HEAHKI1 4KojiHHic H 71t81I411 IKMI

SWUM AWF4sE1. 11 vipm CUT. H K0h`411141111 BlICT. I H par4,0


KWM. H MAT CTO.A. f1 roliwk nex. H Kl1d1i 44114101 BEA HOCT.
MHTA REi1Hg 4DO-1Hk. 11 Ife 43 IRQIIIKO 104 11 AIM KS AT
OnA.
II mg' IW AIHKA HOEHOA nik 13,41WKOE 1).
Cu mila lui D-zeu, Io Mihnea Voevod §i Domn
a toatä Tara Romaneasca fiul marelui §i prea bunului
Alexandru Voevod, da Domnia Mea aceasta porunca a
Dornniei Mele lui Dragota §i cu fiii cati D-zeu i-a dat,
pentru ca sa-i fie mo§ie in Frate§tii de jos, partea lui
veri cat se va alege, pentruca ii este batrand §i dreapta
mo§ie §i de mo§tenire ; iar a cumparat Dragotä partea
§i
mätu§ii sale Opriana, toata din camp §i din padure §i
din apa §i din munte §i de pe toate hotarele cu 730 a-
spri gata, §i iar a cumparat Dragota din Stane§ti 5 lo-
curi de aratura cu 600 aspri gata ; §i iar a cumparat
Dragotä un razor de vie §i un loc de aratura dela Anca
§i dela lovan cu 250 aspri gata ; §i iar a cumparat Tra-
he§ bunicul lui Dragota mai sus scris 3 locuri de ara-
turd Inca in zilele rap. Mircea Voevod dela (loc liber) cu

1) Monograma cu rosu. Nu se vede semnAtura uroprie a Domnului.


Pecetea mijlocie.
15

www.dacoromanica.ro
226

800 aspri dela Jitea un loc de aratura cu 150 aspri


i

§i iar a cumparat Dragota un loc de ardturd dela Ilia-


tacui cu 200 aspri gata ; §i iar (a cumparat) Dragota un
loc de aratura (si) loc de vie dela Bulac §i dela Patru
cu 212 (aspri) ; §i iar a cumparat Dragota un loc de a-
ratura cu pomet langa vie dela Dumitru cu 60 aspri ;
§i iar a cumparat Mihail un loc de aratura dela Toader
cu 105 aspri ; §i iar a cumparat Mihail dela Toader din
Lele§ti un loc de aratura cu 280 aspri gata. Si au van-
dut mai sus ziO pe nume oameni mo§iile mai sus zise
cu §tirea tutulor megia0or §i dinaintea Domniei Mele.
Pentru aceasta am dat §i Domnia Mea lui Dragota §i
lui Mihail, ca sä le fie rnai sus scrisele mo§ii, mo§ii o-
habnice lor §i fiilor lor §i nepotilor §i stranepotilor lor
§i de catre nimeni neclätite dupd porunca Domniei Mele.
lata j mArturii pine Domnia Mea : jup. Mitrea mare
Vornic j jup. Ivan mare Log. §i Durnitru Spat. §i Con-
stantin Vist. §i Radul Com. §i Harvat Stol. §i Gontea
Pah. i jupân Danciul mare Post. Ispravnic Mitrea mare
Vornic. Am scris eu Ivasco, Iulie 31 zile in anul 7089.

* :1:

10 Septemvre 1582 (7091), Bucure§ti.


Mihnea Voda confirma lui Stan §i fiilor lui stapanire
in Poenari peste 1/4 din partea unchiului sau Lupul, de
cumparatura. Pe atunci Poienarii se ziceau : Poieni.
"1" i1ideTIEC0 fiaiii1Z) I3 ,mixurk ROIROAd H Ft17 H8C0171 -3611,1E

SSPIWW1iAtIXIIH'eK0N ell% REAtiKai; H nrkdkoGpg Qaii,3,118ii goeRoAS


Amur FRAM Cif 110KGAI1if 1KdIH CT41-1Wii C7:e 410111,1i iMM,IM EI AdC'1'

I ImdKWik Ad MS EF wri tit; S 110f1 w Ara &ohm /181-1Ki 116TH11%-

'1',IF All W 110 IPACd1( wiu KMIE iiiiim CEVIT1' itsupdp W emmiliii

www.dacoromanica.ro
227

A W HAMIHNS H CC) 4Ci Cxe romorimAIE A W ikl%CHHET I H to


ROM H W w$A1 HOHEic CHM wiihIS ivIld Fe EIHAd Kd Ill8Ai CH Cu
01 SAKOAICH Atiri8Auk saNkAitig. Ta.< fe RNA AdA A8115i HAI CIE
OilIS j AWEI'SGHIA I GNITSCH liJnwk I wii Farr hAteGi !coma Ti
Ad Ad &IT RA Tdi ASII1r8RHil TOrAd. d HdCHIOCAE TOF 4AKI1 [Mai
OOHS Hi HUI CTdii CFi7 1I1iII Smi1ce8 anSnoii Wii EC KpdTHA ASIIS-

/IA W Tai ykimr8stirii 1 A Roma ti A Kok 11 F KO3di CI FARA

110ii Antix A egi delliql HOW A Mild Kddi 3d CEHW. KdKO Ad


mmairr rrnii W wiva tiliAtt LIETIWI'dPO AEA 110IIFik CHLI,E CST I
IlAdTHA fl HQ lilErStatii. A rink nolarifi cTaii writr8 8 riorriA, ,n,r;i

cvairkzuoii A W "eHORlie EMS HOtIORHii 3d (sters) deno fl 3d A KEA

3(1 RHII. A 11110AdA ECT C7A11,7AIS I H CHOKH EMS 3d FIHNHOSI A06t10110,1170

C'Ae 311,1IIIE rizimil mull-emu W roi I W Ao;i A W DOA FIMIH. GEro


pdAi Adri,ux Again rratioit raKoiic Aa tub' Ie wiitis II Rzopifi 1111,11

I II e110R0415 Ems ii Rir8K0ar8 A rw.kRil8lierr0A1 II liii W Koroikko


ilm0rc0Nkillmi8 11004 FRAM. erEik 8110 ii cuArreii 110eTdRA.kfAi FKMH

;KSIldii IKAJKO KI4ilIII1 AK41114K8 I 11 3:811di1 AM.SrVIT KONICA Awi;-


4wr A AsmwroS mar. A KOeTcliiAllii MT. A Atiii(114 CP0A. A 141-
pin KOMI-le A rokivk ririoprork A MMIII`k naTi411111i ri 1W. ?KA mo

I
itrilliKA Arroiimik CI d3 crrnii rckat Rife II% ('cd G8K80Ef1I MCIJd

CHIT. I AAA A W am,i1 AO CEI'0 IIIICdllIE 117s/I'kr TEKAUWW0 iaqd 1).

Cu mila lui D-zeu, Io Mihnea Voevod i Dornn a


toatA Tara RomAneasca fiul marelui si prea bunului A-
lexandru Voevod, dd Domnia Mea aceastä poruncd a
Dornniei Me le lui Stan cu fiii sal cAti i-a dat D-zeu,
pentru ca sd-i fie mosie in Poieni din partea unchiului
sdu Lupul 1/4 parte de pe toatA mosia vericat se va a-
lege din siliste si din munte si din dealul cu VII si din
fräsinet si din apd §i din pAdure pentrucd aceastä mosie

1) Monograma mica cu rosu. Pecetea mijlocie t IWIAT lw NNW!: 110f


10 II Hk 11114111KM Nu este semnlitura proprie a Dornnului.

www.dacoromanica.ro
228

a fost a tatalui sãu Oprea, §i a unchiului sat' Lupul de


mo§tenire ; §i a fost dat Lupul pentru aceasta mo§ie
cloud dupgubini, iar frate-sau Oprea n'a avut bucate sa
dea la acea du§egubina atunci. Iar, mai in urma, acel
om mai sus zis anume Stan fiul lui Oprea, nepotul lui
Lupul a intors lui Lupul din acea du§egubind 9 boi §i
4 vaci §i 3 capre §i un cal bun §i 212 aspri bani §i o
claie de fan, ca sa tina Stan din mo§ia Lupului 1/4 parte
pentruca a§a a platit §i la du§egubina. Si iar a cumpa-
rat Stan mo§ie in Poieni din partea lui Samtabu §i dela
fiii sai jumatate, drept (§ters) aspri §i 4 vedre de vin,
§i au vandut Samtabu §i fiii sai de a lor bunavoie cu
§tirea tutulor megia§ilor din sus §i din jos §i dinaintea
Domniei Mele. Pentru aceasta am dat §i Domnia Mea
lui Stan pentru ca sa-i fie mo§ie §i ohaba lui §i fiilor
lui §i .nepotilor §i stranepotilor §i de catre nimeni ne-
clatita dupa cuvantul Domniei Mele.
latä, deci, §i marturii am pus Domnia Mea jup.
Iva§co mare Vornic §i jup. Laudat mare Logofat §i Du-
mitru Spatar §i Constantin Vistier i Danciul Stolnic §i
Radul Comis §i Gontea Paharnic §i Mainea Postelnic §i
lspravnic IvaKo mare Vornic i eu Stan gramaticul am
scris in orapl Bucure0, luna Septemvre 10 zile §i dela
Adam pand la aceasta scrisoare, in anul curgator 7091.

11:

29 Aprilie 1583 (7091), Bucure§ti 1).


Mihnea Vodd fiul lui Alexandru Vodd confirma lui
Neagoe §i fiilor lui stapanire peste mai multe parti de
mo§ie in Cincu (azi, Prune§ti) §i Albeni.
1) Muzeul Gorjului, Sec. XV1-lea doc. 46.

www.dacoromanica.ro
229

t AIAFTTio boil* rto MIEXII'k 1301110r1141 ri Nth K7.611 SEAM


wI'ç))wBaHucKo CI11 IIMHKAF H np.kAocpai; oneflaijApS 1{0EKOAd.
MUT FE{M11 cIio 110HENkiliE I FRAM wkroifi ckie CFIORHC HAI111,E HAi

firk MCP. raKoik m MS a wiiiS S dALAHI, ii 8 qiiiiK8 Arri urpo-


(Li FM% CT41iKEE IMCAX W HOMO I H W LOA H W HO,J4 H CV HO
EMCOAI NoTapoAl. 3dtific E9E E'e I1lT11 ErkPOE EripKi CTOOdi H CELIKE

AdiicAE $ lIJECTk roAiitu TECH a Mil I ii4s gripH rom. a 1.10Tai


HAUT 110'64 11`kr'OE Che dliEfiCEH CTpONi HAW AINHA H ikofirid. H

Tait° rykuu AT.FIHN H ,Aotipit ripEA I FRAM KilK0 NE a 11,14T1A H4Z-

l'OE 'rex mitiOge Hifi CST I111111 irlq. a RMH rimax II amx 110
IIJd H 110 &Mai ME 135SCH NeTHITAAM 119c1HHTEdif FRAIN El W-eTAIIJE
41114 H Ostia W 34KOli W Hpy IgMH. II iii Ad a 1PkrOdi AEA
Irkionefi 34 wii11$ I W d'AGE111H (d'AEA1111) Altlpip4 MO& EMCAX II
ChC EANd KilK10 3M1f5it rd g nAdrHil 6110tr1 Fplikuuk Teo IF mA H

IC KrAmogaA H grim rom. 11 nak imam) Arm 41;i cmarituii


Cub h1k10i Ruax 34 fi'M LIC.119H rom. H 114ii 1100311H wkroe IW
phA,'60Wid A031E 34 111 deElpti rom. GE10 044i 4dO H IIMI1

Aro& NIKO A4 HAI E.C. Eib,W411$ H 13KWX4fi HM H alOHHAI I H EMS-


Kat. H HirkENISLIETOSI AM H III W K010}KE IIEFIOKOA61141$ 11003MS
F134111. GEN< H CEAATEME HaT413AEX FEIMI1 I /Mai IENINIKO REAIIKH
A1300111ii H MSHaii AKSA4T 1EAI1KH AwriISET H ASAIHTOS C114T. 1,1

ildAyA KOM. H KaTdRAIIii MT. ci A4iil110.A CTO.A. I H PAHA nex.


H }1{8114 Haim [MINH !lour. HC. ithS,VIT RIAIIKHX MINOT. HalliCaX
43 KOI;Adii K cmo;iromy PAEM4F 11814111.11 A1F11,4 dllilHA fiA ;1,1111 I

11 T(KSIVIal A1'OS1 W mama 401111'k HAT ANA 1).


Cu mila lui D-zeu, lo Mihnea Voevod §i Domn a
toatá Tara RomAneascd fiul marelui §i prea bunului A-
lexandru Voevod, dä Domnia Mea aceastä poruncd a
Domniei Mele lui Neagoe cu fiii sai cati i-a dat D-zeu,
1) Monograma cu cernea16. rAciacinie. Pecetea chuth. Nu este sem-
nätura proprie a Domnului.

www.dacoromanica.ro
230

pentru ca sa-i fie mosie in Albeni si in Cincu partea lui


Stroe fiul Stancai, toata din camp si din padure si din
apa si de pe toate hotarele pentruca a plata Neagoe bi-
rul lui Stroe i toate dajdiile in 6 ani si a dat 1500 as-
pri gata. Iar, dupa aceia, a avut Ora Neagoe cu nepotii
lui Stroe anume Dänilá i Dobra, i asa parau Danilä
§i Dobra innaintea Domniei Mele ca n'a plata Neagoe
acele biruri ce s'au zis mai sus, iar Domnia Mea am
cautat si am judecat dupa dreptate i dupa lege cu toti
cinstitii dregatori ai Domniei Mele si au rhmas Danila
pi Dobra de lege dinaintea Domniei Mele. Si iar sd-i
fie lui Neagoe partea Neacsdi de mosie din Albeni, fata
lui Stroe, toatä pi cu o vie si cu o casa pentruca a plä-
tit birul Neacsai si a dat si a cheltuit 950 aspri gata,
§i iar a cumparat Neagoe partea lui Stan fiul lui Radeiu
toata cu 340 aspri gata, i iar a cumparat Neagoe dela
Racleiu o vie cu 150 asprii gata. Pentru aceasta am dat
§i Domnia Mea lui Neagoe ca sa-i fie mosie i ohaba
lui i fiilor i nepotilor i stränepotilor lui si de catre
nimeni neclatita dupa porunca Domniei Mele. Iata si
marturii am pus Domnia Mea : jup. Ivascu mare Vornic
§i jup. Laudat mare Log. si Dumitru Spatar i Radul
Comis i Constantin Vistier i Danciul Stolnic si Gontea
Paharnic i jup. Ianiu mare Postelnic. Ispr. Läudat mare
Log. Am scris eu Bogdan in orasul de resedinta cc
se chiarna Bucuresti, luna Aprilie 29 zile si al anilor
curgatori dela Adam pand acum, in anul 7091,

1 Mai 1583 (7091), Bucuresti 1).

1) Muzeul Gorjului. Sec. XV1-lea doc. 42.

www.dacoromanica.ro
231

Mihnea Voda' confirma lui Jitian cu fratii §i altora


stapânire peste ni§te cumpäraturi in Broteni (sat dis-
pa'rut) Rogojina, DrAgoqti §i Vladimir.
t Mderito fintiio ICU /MIKA 110f110A4 H 'HK RUOti 3E4 MA

lidirrrilMlirld)OHCK011 EHk IIEAHlial; 11 rip.kAoripai4 Ili,l,1S OEROAd.

Adger him cito Hogfektife FRAM )1SHTIrdHWii ChE BOTHMCH H CbC

awing I EMill,EM grk MCP. IdKOik Ad HAI CST Wtilik 8 Rpotp1KHH


iii AEA rl'OHtchit IlET HIlI ddri Ad CE 3HdET 110H41 S cHnHiji ARA H
8 6E;i111-014 EAHli H S Rd'ATIs EAHli H lid XOTilii IIii 11011E3it CST I1OKSIIHI I

W lids CTOliKd 32i irAi denpn roToii. H Fldk 110KSFIH N{HTII-dil Ck BilATHMCH
W FM,A, CTOHKel W HEPOHd AE;i ricommii al CC) x0r4ii 110r0)EHlifii
A001 XOTaii 114111111dHH41 H AopH 8 Rma I H 8 HOMO H 114 0,11dA

li S IIISM KC 11O4ORHII. 11011Efic 110K811H W H4A CTOHKd 34 ir anvil


rOT. H 114k noR8HH RHTH141i Ch 694THAACH WtiHh S Apzroilidi ACA
cpkg8invii Bilcdx sa 4C I deripH POT. 44H 11hCdX WEitid cpe184wii
Rape H4IIK4 CEXTHT H369dT W HOCKSAE Al'kETO W Homo H W W841.
ii fhlk Ad ESAET XHT111-11HOR CISC W;4THMCH WiiHS 8 Aphroeq, ACA
CTOIk eitcax Rape -1141-1K4 I CEXTHT H36p4T HOHEik 11Si EE ArkSH118.

11 114K HOK811H MHTHidli H dA18N H CT061 H pomafi wqllK W poro-


;EMU geTRpwrai; AEA W H44 cTdilqFoa SA4 34 gr deripH rOT01111
SAN d Apkiit Cal I CTOrd CkE 6perumcii Aga Sit W at* Wtilik.
4 MHTirdii H dlIS U Orlidli ChE 694TH41CH HO EAHd Sill. H ndK
110K81111 NCHTitafi che sperlidACH Wtilik S liAkSiMHpH 4AH EA1111 Ark-

I W Hatt, srkiimpa 3d ii dello ROT. H W HaA


CTO 3d 11111101114Ay

HoRKA emir' Arro 3d 1111ii 34 Ai. dalpH. H 1141i 1101(811H )1{11Tird1l


W U4 KiMAHIld 14111.1 HHii 3A iiE 4E11011 H 11p04a40111 MAMIE R11111

1111C41111 I W MOE 4ORp0411104/0 H CI 831141111 CIM aierimunim W


roji H W AOA H W 11914 FIL1111. GEr 9441 AdAOX H FHA-111 NWTH-
141101i ChE gpaTHAini. MOM Ad Hhl CST WiiHE 1111WXdii H t10110:11 H

11118K0418 H flpERIISILIETOM HA18. H III `W Roroit HEI1OK0ASIIMO HO oil

FRAM. GEiit CHEAHTIAIE HOET41<irkff FRAM. X$Fidli 113461K0 lieti ARGO-

www.dacoromanica.ro
232

HIlii 11 :1:811dii ith$,Atl'I' KE;i AWPOT H KaTiiiiAllii MT. H 484111TilS


CWT. H HAIN KOM I H A4iiill0;i rro;i. rotavk HEX. H 411011A
H

IIMIIKH HOCT`LiHnii. Ile iMSAdT BEA nwP4wr. tua da ASK4 li6 crro;i-
rpm- E8K8imil map niiird ii AHH W dAdtil ,Ao al; Blidar ALIcl 1).
Cu mila lui D-zeu, Io Mihnea Voevod §i Domn
a toata Tara Romaneasca fiul marelui §i prea bunului
Alexandru Voevod, da Donmia Mea aceastä porunca a
Domniei Me le lui Jitian cu fratii sai §i cu fiii sai cati
D-zeu i-a dat, pentru ca sa le fie mo§ie in Bro§teni din
partea lui Stoica 5 locuri de al-Murk ins6 sa se §tie a-
nume in sili§te 2 §i la belciug 1 §i la balta 1 §i la ho-
tar 1 pentruca au cumparat dela Stoica cu 440 aspri
gata ; §i iar a cumparat Jitian cu fratii sai dela Stoica
jumatate din partea lui, insd din hotarul Rogojinei Vand
in hotarul Vier§anilor §i rand in apd si in camp i la
deal §i in padure tot jumatate, pentruca au cumparat
dela Stoica cu 400 aspri gata ; i iar a cumparat Jitian
cu fratii sal mo§ie in Dragoe§ti partea Sarbului toata cu
1200 aspri gata, insä toatä mo§ia Sarbului vericat se
va alege depretutindeni, loc din camp §i din padure ; §i
iar sa-i fie lui Jitian cu fratii sal mo§ie in Dragoe§ti par-
tea lui Stoia toatä vericat se va alege pentruca le este
de mo§tenire ; §i iar au cumparat Jitian §i Albul i Stoia
§i Roman mo§ie 1/4 din Rogojina dela Stanciul Buda cu
2700 aspri gata, insa sa tina singur Stoia cu fratii sai
2 funii din aceasta mo§ie, iar Jitian §i Albul §i Roman
cu fratii sai cate o funie; §i iar a cumparat Jitian cu
fratii sai mo§ie in Vladimiri, insa un loc de vie dela
Zgandera cu 80 aspri gata §i dela Parvul un loc de a-
ratura cu 40 aspri; §i iar a cumparat Jitian dela Cr1-

1) Monograma cu ro§u. Pecete mijlocie aplicata, neciteatA. Nu este


semnatura proprie a Domnulut.

www.dacoromanica.ro
233

lipa un loc de arätura cu 25 aspri ; §i au vandut oa-


menii mai sus scri§i de a lor bunavoie §i cu §tirea tu-
tulor megia0or din sus §i din jos §i dinaintea Dom-
niei Mele. Pentru aceasta am dat §i Domnia Mea lui
Jitian cu fratii sai pentru ca sd le fie mo§ie ohaba §i
fiilor §i nepotilor §i stränepotilor lor §i de catre nimeni
neclatitä dupd cuvantul Domniei Mele.
Iatä marturii pune Domnia Mea : Jup. Iva§cu mare
Vornic, §i jup. Laudat mare Log. i Constantin Vist. §i
Durnitru Spat. §i Radul Comis §i Danciul Stolnic §i Gon-
tea Paharnic §i Mainea mare Postelnic. Ispr. Laudat mare
Log. Am scris eu Luca in ora§ul de re§edinta Bucure0,
luna Mai 1 zile dela Adam pana acum, in anul 7091.

:1; :1:

23 Mai 1583 (7091) Bucure§ti 1).

Mihnea Voda confirma lui Dragoi i lui Patru cu


fiii lor stapanire in Stramba peste partea de mo§ie a lui
Coco.
MArlit0 liNdfc0 ItO MHXH'k KOIKOAd H P11K RUA BEA1/11

lUVl'3WMIl1CKO CHit K1HKdi H mp.k4oupg dAHKCdli4(18 ROEROAd.

MUT FRAIN do HOREAlkHiE IuII mmsrototvii I 11 mkrrovii cit MO-


Rile DOHA Adii H I1KcTpKRai1 H Cit HII)( CIIORII HIl ittl111,11 HA1 iwi
1111HIISCTIlT. IdK0iic m HAl a WiH 8 CTOhMIld AEA KOK01110k. MARA

w rIo,IogHii w cha 11d4 TOTAi; AEA I CV IlOCRSAE 0 (CI CEA. H W


VOA ii W tu84.41 H (13 ROAS H CK MEW 3d Kmtiorpmy II W maA

HO MOM' XOTdii 3dt1Eik 14,11 IC CTdclE H npne W1I1E Ct HOKSHEHE

4phr010 H rulTpS Ha KOKOLIE 33 ACM de I ilpfik Rh AIM [MOW

1) Arh. Stat. Episc. Ramn. pach. 100 doc. 28.

www.dacoromanica.ro
234

IIM; HAW KOMOAQ Kaaripd ñ ME ROA H ChC S3HalliE xrk/11

hifl'HI1111041 ti/KOrrk Hi l ELI1EI Ee H 11AQTHA AariS Hd,1 TM° 484148-


1.3-acupe paAT çiia Ain8r8cHii I paAi cmoTaK8ii, H E1dKH EF IMATHA
mil HAI talt)81 1:inonomk-iio-acHini cpEil. H lldKll rioK8rui mii
wiiti8 8 rpoth yiria ACilitno tikatiok icpuoraii W HQ KIISKOMCil
1,4E111 .31 faits 4C11 1 I Ci IldKII liOIcSIill AdiinSit 1) Wird; 8 rpoili
H1CH18 Ck A'WHI111,QM CI1 CU HQ I'd/Iffil 33 Orli 14 nok8nn
Hyrpia turmS S mactim;i AI a HAM ChC AENIIINEMCH W HQ I'ddEIII
3Q i; (00 dervii ri rhucH HOKSHH !VHS lrHH dumraii HQHME Wrip.k

CU HQ pomrke W 9.kniu 3 IHFI KOli A01190 1610 MS a sHA- 11

ii-iferipH. Giro pag Amox H FliA1H gHw filHE WiiHE Ad MS IF AQ-


Illa I H flhCTikBdHOi CI Ciima WIlII H 1111CUXQfi HM H eHORH Hdl

II KIISKOSI Ii IIAKIISNETOA HAI II HE W Komi IIIIIOKONkKHMO 110-


pi-13m0 &MIN. Glik ñ MEANTIME 110eTdRAIX PIIMH NCSI1dii Main
KEMIKH 4110011Hii H 1SSII,111 AkSAQT WHICH AWNISE'r H KOFTMIANii
KIICT. ii 4SMHT9S Cr MT. H AMiNIOA CTOA. H rounvk Hex. H Mk
HOFTCUIIIk. H He AltSAQTS EEM1KH AUF4sET. H 43 IVA HAIIHNIX
KZ, F"pdAy ISKSçiILpH. U,d MQH 1W ANN Cti MilMel 9[1040 ATOM
KANkT 05qd.

Cu mila lui D-zeu, lo Mihnea Voevod si Domn


a toata Tara Romaneasca fiul marelui si prea bunului
Alexandru Voevod, da Domnia Mea aceastä porunca a
Domniei Me le lui Dragoiu §i lui Patru cu fiii sal anume
Dan si Pästravan si cu fiii lor cati le va da D-zeu, pen-
tru ca sa le fie mosie in Stramba partea lui Coco§ toata
1/3 parte din jumatate de sat depretutindeni §i din sat
si din camp si din pädure si din apa si cu loc de vie
si de pe tot hotarul, pentruca le este batrana si dreapta
mosie si cumparatura a lui Dragoiu si Patru dela Coco§
cu 2240 aspri Inca in zilele rap. Radul Voevod Ca lu-

1) Probabil mask

www.dacoromanica.ro
235

garul §i cu voia §i cu §tirea tutulor megia§ilor dimpre-


jurul lor §i Inca a platit Dan la acea mo§ie 230 aspri
pentru o du§egubina pentru Smotacul ; §i iar a platit
Dan pentru birul lui Craciun 170 aspri de argint ; §i
iar a cumparat Dan mo§ie in Gro§i o delnita a lui Dan
Carlogan dela nepotu-sau Gale§ cu 1500 asprii; §i iar a
cumparat Dan mo§ie in Gro§i un vecin cu delnita lui
dela Gale§ cu 1500 asprii ; §i a cumparat Petreasa mo-
§ie in Stejar 2 vecini cu delnitele lor dela Gale§ cu 3000
aspri ; iar a cumparat Dan un tigan anume Oprea
§i
dela Romaneasa din Ceplea cu un cal bun §i pretul lui
1000 aspri. Pentru aceasta am dat §i Domnia Mea mai
sus zisele mo§ii ca sa-i fie lui Dan §i Pastravan cu fiii
sai mo§ie §i ohaba lor §i fiilor lor §i nepotilor §i stra-
nepotilor lor §i de catre nimeni neclatitä dupa porunca
Domniei Mele. Iata §i marturii am pus Domnia Mea :
jup. Iva§co mare Vornic §i jup. Laudut mare Log. §i
Constantin Vistier §i Dumitru Spatar §i Danciul Stolnic
§i Gontea Paharnic §i Manea Postelnic §i Ispravnic LA-
udat mare LogOfat §i eu Ivan am scris in ora§ul Bucu-
re§ti luna Mai 23 zile dela Adam al anilor curgätori in
anul 7091.
*
* *

7 Iunie 1583 (7091) Bucure§ti 1),


Mihnea Voda confirma lui Manea, lui Stanciul §i
lui Radul stapanire in Gro§ani, de mo§tenire §i cumpd-
ratura.
-I- Mar111-0 bib-0 iai MHXIA BMW fi Flib. BUM 3141/16
CinlfrcIAKAXHHCKOE ilik KfilliKg 11 nrkAospail citinciiiMIS HOEBOAd,

1) Arh. St. M-rea Tismana pach. 13 doc. 9.

www.dacoromanica.ro
236

Ad RAT FRA111 Cil0 HORENkIIIE FRMA AtdiiH. K CTdiNIOAAWit 11 CR

CH0RHHS1 EAHLIIE HS1 Bk nAnScTwr I iTittoic Ad ms Ee. tolls S rpo-


WMIH 8 609 xor40 AEA K03difil Rk Ca Kapf E41X11 CEXTHT H3Rik1P

tit/ [mica xoTapoAl W 110410 A U3 1118S1 A W ROA H a', CSX H W HOC-.

118AL 3411Eik Ee crape A Nina Wild; ii um:3mA 0% A.kAn HA*1 I

34 Ildii A Kokinoli A At:DA paAvel A) K03414 34 ,foiC de. 11 ELIJEgi

C13 npn rtI1H HOKOHIldr` MOiltH BOEHM& a ll'oTOSI HMaT np.knit Ma-
irk A cralmoN H pdAyA Ch EIIME1184 EZISTEMil 1.1) CrMS MOIlde-
THil Cl/ TH'emktki I A C1111,E 10111 EIIMEHSA EZISTEMIl rio Alawk A
no rrdiimo;i II no pdAyn npy, FRMA KdKO HE a 110K811144 AEAll HM

Wii118 S rpoinann 8 x0r1'4p84 W rop% HIP'S HM4T 1111 EA114 MET'kX

CO tIE wrin8. d FRO(M11) Chai rmAdA H CSAHA I


110 npaii n no adKoii
Ch KKCII IleT11PF1MA 11(1dRIITEAil FRAM. H CkM RHA`L'A ñ !Wei-
TIM ChM A KI1111`a 1101611114i; MOitCH ROEROA4 MO le 1101(81111A A4A11

Malik A C9'dAt110/1A0ii H pdAynnoti Wil118 S 11101.11M1H 1'06 I xoT40


AEN K03MER Rh Ca Elpfik S IlpH ;OH HOKOHIbir MOitCH HOEH0A4. A

tv'eTaii Hi4111I84 GISPEMTE CC/ 34K011 41 npfA FHA'. Oft; ildAY Ad1110 X

11 FRAIII manek A rraiiLnonnori A CO ciinn HAl 61K0gi Aa mS ie


wiiiS I wxg. II Ad Ai 1101CHT 110K84I fe 4ph}K11T lidrl (0 np.kikAe

KpkM W K1t44 Ei 110K811HA A'k'AE 1141 W K03M4 AO CI% AA. H 114k

Ad M8 IC mdniii ñ CTailt110440g. A paAymoii wiinS 8 xomopkii


ACA ndnoii AeAS HM TpETM; AEA W X0M0phrl 3414E5t Ei I CPialki A
11t14ll4 Will18 A ad4`k4II18. 4 110TOS1 11MdT IIVkIIiI Md 11`k A craii-
moii. A pdAyn Cite IrSmen8 filSTEMiE (1.1 C'1M8 MOUCTO CI3 Tilt-
m.krin. 11 C1111,1 WW1 Er8MEHSA E/ISTEMil np.k.A FRAM no diturk I
no rraimoN rE 110 1/441/4 KdKO a Ho Thin RpolTiE 110 w1i118 W xo-
mopkii. Taiic fl'8MflikrA EilSTEMTE wil K hIK4It 11/1 i1 Aph}KlIT 4141

M W Rh Pal Wii118 U43 xoaloopliO. 3 FRM11 ChS1 CSAHA I no npati


H 110 34KOil bRiE H RHArkA fkAi CI npotiTHA CI minra noiconnaii MOHCH
ROEROAd. K4K0 HE a APK}KHT AKE Mal. fit a 49kNorr TIMIO AEA

4oK9S4o 4 110 R`kKH 111141. Ii IC CTOIT EFIMEHSA I 411414 114 nhiii

www.dacoromanica.ro
237

W Ilt Ifydr 'N14111. Gil; ihtAi it,mox H .1" 110/1111 414111fi H CT4lik110A,10ii H
pdAynnoii niKocit Aa TOIORIIT Wr HIS S xottlopiti. MO IC MHORHT
114H CO fliVVKAI 119.k41-ii-Af1H. A ndk A4 1-e MAHER EAU I "H"PciA
Coe M'IaTO W 11ST Awl Totitmii KHAUTMii. 341161: F crape H
[Valid %KRIS ft 34 [I0W:311E11d Cl3 AEAE EMS MdlIA rpnlI. H FlOKSHHA

AEAS EMS (0 CTMO;i 3 r de. flpfik cc) nott 1iii 110KOI1111di; MO?CH

R0ER0,..401 ft flak ttoKSIIH mark eAtta KithorHA W rritiitlioA kat


(A 34-T-de. POT. H 114k d a M4HEfi-11-11111{i S ik'kdSa" 9dK0LI,H40)

CI: Ei 11010111Iii mark rphii W 04114 H lORH I /11411Eli H4HS1

ROHKO. Ci tdArt A PSALM H CTOHKa U MHKSA Cl cromii A iaiI. CI

I1OKSIII4 mirk rphii W CUtthd CI rC.) CrIORN Oatifii 34 01 de. ft flak


tiotcSai CTduqIoI EAH4 mittoritm W KO3M4 Amenotit I ix, XOTd0

dil&HRHAIA 34-F-4e. H ttak noldirat Alma H (1111x(d)HA ft 114m1 wiita


vmormii AE;i CTI)Ofii BKC4 WI 1411K4 CEXTHT 113R9dT Cti 110 RItCti

KOTdclwill 341161: IC 11ORSIIHA AIdIrk 11 MHX(d)Hii I H IldRE;i Cif WiIlii


irl3 F110R11 rroodi W CTdr11-110.A 11 W 1%llx11(11)H.A 11 W 411111C111 (Tito&
(r) Apai;Attlii A U3 witit.k 3d Al de. l'OTORI1 11 1100,VA0 K Chi MO-
ATE RHIll Aiitlti Cif mit irkiitta WilHd iC/ mixtut 401111olgoItIA (-he 83-
[tau Fikrksi Hsi A W roii 0,4 A W HO allipeTli Mee-
TO 11 CU 1104 FRM11. GM/ paAT elmox A h4111 CkEM311 410411 R11111
ilgit1H11 f5k t noKSI114 CIE R11111 HAM Wiilld. 1711(0iic Ad MS EE I

williS ghavii iiii Cl eticautii itii H 1111SKOS1 nii H liwkiitiorrro,A 11

W K010;it Ill110R0AKIal 110 (HOMO f'11/14H. mK BO CIVk4IITC1CK0

110CT4E/AEA FRAM N<SIldii 1R(11IIKO REAlik 4RojiIlIik. 11 KSiiii /1118r1,4T


RCA AONISET. I 11 A8mwrit8 Kt;i C1141'. 1. K0.Td..4H.. RE;1 RIICT. 11

AdilL110A RCA CTO;it1Hii. ri Immo KrA KOM11.e 11 roiiivk Itf;i 11EX. A

niktek BEA 110CT. 11 Ife. /11.844T RCA ,101;i1SET 11 413 ubiitcaii ItHcax 116.

ilarroitrom 1.18k0111 Me11,4 1011. i 41i11 BRAT iaild 1).

1) Monograrna cu chinovar. Pecetea


cAzuta. Semntltura proprie a
Dornnului nu este.

www.dacoromanica.ro
238

Cu mila lui D-zeu, Io Mihnea Voevod si Domn


a toata Tara Romaneasca fiul marelui si prea bunului
Alexandru Voevod, da Domnia Mea aceasta porunca a
Domniei Me le lui Manea si lui Stanciul si lui Radul si
cu fiii lor cati D-zeu le va därui pentru ca sa le fie mo-
sie in Grosani in hotarul de sus, partea lui Cozma toata
vericat se va alege de pe toate hotarele, din camp si
din padure §i din apa §i din uscat §i depretutindeni pen-
truca este batrana si dreapta mosie si cumparaturd de
dare rnosii lor, de Nan si Craciun §i Manea si Radul
dela Cozma cu 1200 aspri, Inca din zilele rap. Moise
Voda. lar, dupa aceea, au avut Ora Manea §i Stanciul
si Radul cu egumenul Eftimie dela sf. rn-re dela Tis-
mana, §i asa para egumenul Eftimie pe Manea §i pe
Stanciul si pe Radul innaintea Domniei Mele ca n'au
cumparat mosii lor rnosie in Grosani in hotarul de sus,
nici n'au nici un amestec cu aceasta mosie. lar Domnia
Mea am cautat §i am judecat dupa dreptate si dupa
lege §i cu toll cinstitii dregatori ai Domniei Mele, §i
am vazut §i am citit §i cartea rap. Moise Veovod,
ca au cumparat mosii lui Manea §i ai lui Stanciul
si ai lui Radul mosie in Grosani, hotarul de sus,
partea lui Cozma toata Inca in zilele rap. Moise Voevod
si a Camas egumenul Eftimie de lege dinaintea Dom-
niei Mele. Pentru aceasta am dat si Domnia Mea lui
Manea §i lui Stanciul §i cu fiii lor, ca sa le fie mo§ie
ohaba si sä tina pe unde au tinut mai denainte vreme,
de cand a cumparat mo§ii lor dela Cozma pand acurn.
Si iar sa-i fie lui Manea si lui Stanciul §i lui Radul mo-
sie in Homorici partea lui Nanul rnosul lor 1/3 parte din
Homorici pentruca este batrana si dreapta mosie §i mo-
stenire. lar apoi au avut Ora Manea si Stanciul si Ra-
dul cu egumenul Eftimie dela sf. m-re dela Tismana si

www.dacoromanica.ro
239

a$a pard egumenul Eftimie innaintea Domniei Me le pe


Manea $i pe Stanciul $i pe Radul cd au fost 3 frati pe
mo$ia din Homorici $i egumenul Eftimie a zis cd a
tinut cloud pärti din acea mo$ie din Homorici, iar
Domnia Mea am judecat dupd dreptate $i dupd legea
d-zeiascd $i am vdzut $i am citit $i cartea rap. Moise
Voevod, ca n'a tinut cloud Orli, $i a tinut nurnai
partea lui Dobrul, iar mai mult nimic, $i a stat egu-
menul Eftimie cu minciuni dinaintea Dornniei Me le.
Pentru aceasta am dat $i Domnia Mea lui Manea $i
lui Stanciul $i lui Radul ca sd tind mo$ie in Homo-
rici, cum au tinut mai dinainte vreme cloud Orli. Si
iar sd-i fie lui Manea o vie cu loc, din drum pAnd in
isvorul Chidastaei, pentrucd ii este bdtrdnd $i dreapta
mo$ie $i de cumpdräturd dela mop sdu Manea Grecu,
$i a cumpdrat-o mo$u-sdu dela Staiul cu 700 aspri, inert
din zilele rap. Moise Voevod ; $i iar a cumparat Manea
o vie dela Stanciul unchiul sdu cu 300 aspri gata. Si
iar sd-i fie lui Manea 8 locuri de ardturd in dealul Ra-
cotilor, ce a cumparat Manea Grecul dela Oand $i dela
fiii Oanei anume Voicu $i Radul $i Guncia $i Stoica $1
Micul $i Stoian $i Nan, $i a cumparat Manea Grecul
dela Oand $i dela fiii Oanei cu 1000 aspri ; $i iar a
cumparat Stanciul o vie dela Cozma din Maslo$ din
hotarul lui Manaila cu 200 aspri ; $i iar a cumpdrat
Manea $i Mihail $i Pavel mo$ie in Homorici partea lui
Stroe toatd vericdt se va alege de pe toate hotarele
pentrucd a cumpdrat Manea $i Mihail $i Pavel aceste
mo$ii dela fiii lui Stroe, dela Stanciul $i dela Mänäild $i
dela nepotii lui Stroe, dela Dragomir $i dela Oprea cu
1100 aspri gata. Si au vândut ace$ti oameni mai sus
zi$i aceste mai sus zise mo$ii de a lor bundvoie $i cu
$tirea tutulor megia$ilor $i din sus $i din jos $i dimpre-

www.dacoromanica.ro
240

jurul locului §i dinaintea Domniei Me le. Pentru aceasta


am dat §i Domnia Mea acestor oameni mai sus zii, ce
au cumpArat aceste mai sus zise mo0, ca sä le fie mo§ie
ohabd lor §i fiilor lor §i nepotilor lor §i stranepotilor lor
§i de cAtre nimeni neclätitä dupd porunca Domniei Mele.
Iatá, deci, märturii pune Domnia Mea: jup. IvaKo
§i
mare Vornic §i jup. .Läudat mare Log. §i Dumitru mare
Spätar §i Constandin mare Vistier §i Danciul mare Stol-
nic §i Radul mare Camis §i Gontea mare Pah. §i Mânea
mare Post. §i Ispr. LAudat mare Log. §i eu Bärcan am
scris in ora§ul de reedintä Bucure§ti, luna Iunie 7 zile,
in anul 7091.

5 Mai 1584 (7092), Bucure§ti 1).


Mihnea voda confirmA lui Popa Ion i CAlugrtrului
Vasilie stapanire peste ni§te cumpiirdturi in Plo§tina Dra-
goe§tilor. (Azi sat disparut)
MA40 iiMiko 1W 4111VA 11011304d H PtIlx KSCOH 31,11,1E
171717'ITNIWKildKilICK0i CIIk SEMIK(11'0 11 nivkAnparo d BOEHOAd

AMU" 1'IL1411 Ch0 flONEAHif I F114111 11011 MI& H 'Nita [Wirth


1{0i; Aa HiU ESAET WritiS 8 naoipTua Avnwoiwinuoji W xvirapKi )(0-
04E11 ACTH Ki1r11111H HOTOK flpfa KhCMI. H EIi W A.kaKi malillonSH
11 W HST Tf,1111111/1Wii Aocni I1043 ROM 11011131. 1.e 1101t81111;i 11011

?Wilk II IIIWK H W rraii H W noiipapio;i II W


RdCIAHE W liaH8A
inorp8 W
I 1111A1Pki N W CH1.1 H W rraiitirol I H W 111%M-11 iTal 11K 11011fX
CST Itotantlii CIPO 1111th 410,0 W A0,1 11161111111111111 W FHH iriii W
44filie H W MATS H Cliii djitadi W 116TOS A-AC def1111 l'OT. d HO-
TOrli CST 1101111c19'HA I 11011 IW111% H 11101; SACIAlif 111111111E-

1) Arh. St. M-rea Tismana pach. 16 doc. I.

www.dacoromanica.ro
241

1114HHAlq Tett CE CST 34KAFAH tioli TWHK H IHWk 14CIATE W noA


Aosim 01110111 K4K0 Ad ChTROpHT pd,fi nirkerii KKREAmiE fiUV
I

Ad a cito )(NIA 3d 110/WklIS HIIX H poATTEATE Ei; H XTIT0p0Ai KOH CE


xoKry nmetrril Rh CI'S npoiKoddmAilo HulH Rh RE/111k 11041' HAN

Rh Ald All KOH XOKET ICIIIIC4TH I H Ild Kr] HOKSHH 11011 RUE% H uwk
RACIAIE W CiiH MHX(11)HA4'i W 4iiK4 H CV moot H 01 RAKKSA al

Apkromii IIHXHE Afii INC4X W 11/10111111% 34 ii dC. OT. 11 MA flOKSIIH

noii iW111% H IHWii I Rdeidirt Ida W diii AIHX(k)11A4a CO Aphromii


(13 di3K4 H CU 4i43ph H CV RAIIKKA-A-ROAHHii, ClxF AHlidAE flçlE1, [MAE-

111111, roTeil. 11 ndi noKSIni nofi iamm H (i)Hwk 11.1CNAIE-3-

A.k;itulii, H RHAd Fe Tdi A,C1H1411, A111011,1fi npoAddd c R11;i nwrp8


dOKERk W Apkromfl Kohtmontuii W tistikilmiipi 3A Cl'Al dayi rorrodi.
4 nomil Ktmonoil Wii Cc' npoAd;i cTdiroonm I ASIMH rimKSA W Tnc-
Arkna. ei HOCAE CTalitIli);i wii E1 npoAdii non& IWIlk H Oita Rd-

CIAHE 34 i ckpuiScrri H 34 1,1111 !coil Amin. LIEVREli 11 noScifi, 33


zis dello ro'rei I H TOP Ala CdpelKSCTi 2a FM denim. H ndii no-
KSnm roil Ian& H (l)sw12 RdCHATE W CiiH kiln* CC) Apkromii CV

utaikKo H W nkTin; S A1111E3HAE Rofpnii imp( I Arii RI+CdX 3a .em


4i110. H ndk m0011,1111 11011 IWIIK H utiwic R4CHAIE A mit W AE;i
pdAyAwii 34 iA114 CkiltIliSeTh. II a noTorii noTAE C4At noil hunk
npiA Tfpf AMOX H 8,10MH I 110 11EP0Rii 411fiidi 110 flpEA4 11

110 flOti CTOHKA 11 no Mkti'l. 110 HHXHA AEA 3a WiillS S nutolpimd AP.
roolpiAop KOAHK4 IC HOKS1111"A nofi 1WHI. K4K0 Ad RSAET Tot sturrif
Rh HEIlthi tifild3A,Ed11111 iAnii K46 H AptiF. d W Kt% AIiiTh I 44K0

Ill CE WROE9'4ii NH EAHH ciih W 411EliCH 11011ER 10111. a re tufira


LIT; a mail nmeafi. a anti Ad fe Cfl'OMS 410114FTHO r;i1141 ricrk I

Cl'HE ROREMHIET fikmddhlica m urtee. Giro NAY Hifi AdAq


3

H NAHA non 10Hh H 411fi1CH Fr H Iiiwic KLICIAHE 14K0iit Ad NA a


wfinS ii Rhtuput; 11H4i H R110K0,11 HUAI 11 HARHOLIHT0Ai I H 1111

W KOrOME HEHOTKKHOREHOSI no wp(14)3410: FRAM. GEiR H,CREATE-


Aif 110CTARA'kEM Fiimm xt>ndii igdfinco Euna AR001111k II JESIldfi

16

www.dacoromanica.ro
242

Al1SA.IT B(AHk nwiAseT. H ?I<SIIIIii ASAIWITS ClIciT(J8 I H Koftaimilii


IIIICTMO H pdAyi1 KOAla. H 6ty,'k MA. II rouivk MK. H mSnaii
Atkifk gimik FIOFvkAIII1k H Ife Iftc1111K0 BEAIIii ,.I,HOOHHk. H IIIIC tia

MIIIK61 I'prIM. )3 I)414 LISKpFIII AIFIJ,4 Alt III i AIIII. liNkT frig 1).
Cu mita lui D-zeu, lo Mihnea Voevod si Dotnn
a toata Tara Romaneasca fiul marelui si prea bunului
Alexandru Voevod, da Domnia Mea aceastä porunca a
Domniei Mele lui popa Ion si calugarului Vasilie, pen-
tru ca sa le fie mosie in Plostina Dragoestilor din ho-
tarul Hobitei Oita in piatra paraului peste tot, si iar
din dealul lui Maniu si din drumul Telestilor pand peste
apa, pentruca a cumparat popa Ion si calugarul Vasilie
dela Nanul si dela Stan si dela Portarul si dela Patru si
dela Ivaneasa si dela Sin si dela Stanciul si dela toate
cetele lor pentruca au cumparat acesti de mai sus .oa-
meni din Pestisanii de jos dela fiii lui Oprea, dela Latcu
si dela Patru si dela fiul Arcai, dela Patru, cu 2200 a-
spri gata, iar, dupa aceea, au intors popa Ion si calu-
garul Vasilie acei 2200 aspri Pestisanilor si au jurat
popa Ion si calugarul Vasilie dinaintea a buni megiasi
ca au sa faca hramul (biserica) prea sf. Intrari in bise-
rica a Nascatoarei de D-zeu, ca sä fie acest hram de
pomana, lor si parintilor lor si ctitorilor cari se vor scrie
la sf. proscomidie, sau in pomelnicul cel mare sau in
cel mic, in care va voi sa scrie ; si iar a cumpärat popa
Ion si calugarul Vasilie dela fiii Mihailesii, dela Arca, si
dela Lazar §i dela Valcul din Dragoesti partile lor toate
din Plostina cu 80 aspri gata ; si iar au curnparat popa
Ion si calugarul Vasilie iar dela fiii Mihailesii din Dra-
goesti, dela Arca, si dela Lazar, si dela Valcul o moara

1) Monogram a cu ro§u. Pecetea aplicath, cAzuta. Semnatura Domnu-


lui nu e.

www.dacoromanica.ro
243

cu livade innaintea morii cu 400 aspri gata ; i iar a


cumparat popa Ion si calugarul Vasilie o delnita si a
fost acea delnita a lui Mihuta, a vandut-o Pdtru al Ar-
coaei din Dragoesti lui Craciun din Francesti cu 740
aspri gata ; iar apoi Craciun a vandut-o Stanciului al
Ducal Grecul din Tismana; i dupa aceea Stanciul a van-
dut-o popii Ion si calugärului Vasilie pentru 2 saracuste
si pentru un cal bun roib i pintenog de 500 aspri gata
si acele 2 saracuste de 240 aspri; i iar au cumparat

popa Ion si calugarul Vasilie dela fiii lui Oprea din Dra-
goesti dela Latcu si dela Patru, in livezile boieresti, par-
tea lor toatä cu 240 aspri ; i iar a cumparat popa Ion
si calugarul Vasilie un loc de aratura din partea lui Ra-
dul pentru o saracusta ; i dupd aceea a venit insus popa
Ion .innaintea Domniei Mele si a dat si a asezat pe ne-
potii sai pe Preda i pe popa Stoica i pe Manea pe
partea sa de mosie in Plostina Dragoestilor, cat a cum-
parat popa Ion, ca sä fie trei frati in veci nedespArtiji,
unul ca i altul ; iar dela moartea lui daca nu se va gäsi
nici un fiu din nepotii popii Ion, acea rnosie ce s'a scris
mai sus sä fie sf. rn-ri ce se chiama Intrarea in biserica
a prea sf. Nascatoare de D-zeu iar de vanzare sä nu
.

fie. Pentru aceasta le am dat i Domnia Mea lui popa


Ion si nepotilor lui i calugarului Vasilie pentru ca sä le
fie mosie i ohabd, lor i nepotilor lor i stranepotilor si
de catre nirneni neclatitä dupa porunca Dornniei Mele.
Iatã si marturii pune Domnia Mea : jup. Ivasco mare
Vornic, i jup. Läudat mare Log. si jup. Dumitru Spa-
tar si Constandin Vistier i Radul Comis i Badea Stol-
nic i Gontea Pah. si jup. Manea mare Post. si Ispr.
Ivasco mare Vornic si am scris eu Miica Gram. In o-
rasul Bucuresti, luna Mai 5 zile, in anul 7092.

www.dacoromanica.ro
244

Mihnea Vodä Turcitul


in a doua domnie
(Aprilie 1585 Fevruarie 1591)

3 Mai 1586 (7094), Bucure§ti 1).


Mihnea Vodd confirmä lui Dragomir cu fratele sau
Tatomir §i altii stdpânire peste ni§te curnpäraturi dela
Bere§ti in arnpul dela Sili§te (azi Säuca).
t illarrilCo ii)RIKI i'll) MITA KM (OM H PM IMC0171 BIM/IE
li/VIT(It1WHALIXTHCKOE Chi; MIN lig. H II Irk#ORptl I; drItOtlii,i,o8 110ER0Ad
AdHAT FRMH Cite 11011ErrkWE FIIMH AtiaNtuipoii CO Rim lima! ma-
Tomiiii. H r1Iati8 Oa LIthillE4iC171 H CTail Chi lithATIE MCA I H tHAH'Ii
Chi 11t4ITTEAldI 11 tIONk CO iiiiaTimicii u noii craiii1C4 cxF ncia-
TiEmcii. ii 111%,1,010 Chi tipaTiemcii. H 1.1EcitALIE Oa uparriEmcfi. H A11-
X(11)11N CO Gp1TIM1Cil. pi H CI'dii410;i ckF npirrimicil u iiiikaca Chi
CHTIGI1C1-1 H MHX(tI)Ilii I H WkI'OE H Kpmioii II ci,F cii8iii1F eaulkil

EMS lir I% IIVIIII0iTIIT. rdKOil: A el rt18 Ei W rIH8 8 II0/110 Cll CEA 11111i AE;I

AthINIIHtIOR II nthITOMCH H ATKOli Chi iltwrihticii H pdAyr1Oft nie


ENTIEMC1). H mnpoToii CO EpaTIEnicii H Mdlifii I CkiC upwrleiticii
H CrrdiitItOtiOii me upaTienicu H pappoii Chi cpaTieNicu uiromi ,3,6
ad Willa; W 110/110 W CEMBIli 117.CdX lidpf EilHlid CEXTET Ha GNAT W
0/110 H W roii W REA Kla;41Iiii Chi IIKAX CbGplailltHili H A4 CH
BlidET lihl'INE I W 8"e'rd Mei All ick;iuliK8Aok 8 roil mini 8 1180n-
Kitilftkil CTdii maiiSmii. Tdiit iii r8ra 110 illikx 8 roji mini 8 HST
THiMEHEEli. Tc lik (V TSUI A0p11 Cljupkulird KE;i IChiitIHKWAWii. Tdik W
T8171 AO liu Ctincnoulird RCA KII;i1111KWAWii. Tdiii W '1'8121 BO KoK 8 ,o;i
,qopu 8 Kim I CIOSKIIH. Aopu 8 1111COKd BOISHN.. TAiit W 911/1 8

A0ii AO I1014114 1181<840k. H BO ri1814 ii8K8n0ii Awl 8cTa roti$118-

1) Muzeul Gorjului. Sec. XVI-lea doc. 15.

www.dacoromanica.ro
245

nok. TaK W TSI-d 110 1'00 &ME ,I,OpH C6E1%1111.1-4 ropStiSnoii II no


wk3 rpSio;i rotiStiSnoii ikocui SFrra Ick Amid/toil. dal Ad 413101(11T
4fdi'Olhlji che BpdTIEMCH W Cit0 R11111 Atiun W.JJ1( 114 tIET11011Tdi;

ACA. 3dt16k I'd EE 110KSHI1A ApdFAiiiii cal CKC GpdT1EMCH Cif° AEA
3c1 %NM If WA TEX MOAii I CI10 111161 HAHN W sepeipri 34-0
tialpH r(0)T. H a ApS3 EpdTH E;ic EE BHII cykx ii/HH CST HOKS1114
Tl W1llE W WA TEX MOAiE W KEVEltIll 3a ,,ak dEllpH l'OT. H NV-
AMOK CII0 [flub irktillH /1104IE TEX ligiElE I W 11113(11wAi 4011(30H0/110.

H ClsE Sa HaliE gurkAi AurkraunuAi iu CIA H WIVET11 MECTai W


POO H W oii U (13 IlirkA FRAM Ga.' 11dAT AcIAOX H FHMH WHEM3H
MOAN 64 t EE 1311111 tAX. 1-11K0iK Ad Hit EE CIFO 111i111 fl'ktilth WiIII
RkWXdI HA I CiikH EAlS H HHOICOAI H 110/111111111T0A1 H III W KOr0;ic
11E110KOARHA 110 4113M8 kMH. H CE5ic CREATMIE 110ET4KAEEM8 FRAM

,KSIldii MulTtrk HEAHKI1 4B011iHk H acSnaii KHCdii RIAIIKU MUNISET H


[WO CIldT. I H 41HX44dRi CT41111k. H (MAIO KW& H HdfldEKIIKA
KHCT. H PINE IlIXapullIk. H M8114ii l'fill'E REAIIKH HOET`Litillii HE. ICH-

caji MAMA MthIsET. HCF1HC4X 43 rdatil AWN Airek Eh cro;irpdAy


ESKSoill I 136 MEL1,4 M41 P AHH H W clAdithi AOHIA TEK81pdi; A-
TOM R7i4'kT fatiA.
Cu mila lui D-zeu, Io Mihnea Voevod §i Domn
a toath Tara Rornaneasca fiul marelui §i prea bunului
Alexandru Voevod, da Domnia Mea aceastä porunca a
Domniei Mele lui Dragomir cu fratele sau Tatomir §i
lui Patru cu fratii sai §i lui Stan cu fratii sai §i lui Ma-
nea cu fratii sai §i lui Bodea cu fratii sai §i popii Stan-
ciul CU fratii sal i lui Radoiu cu fratii sai i lui Berbece
cu fratii sai §i lui Mihail cu fratii sai §i lui Stanciul cu
fratii sai §i lui Varja cu fratii sal §i lui Mihail §i lui Nea-
goe §i lui Craciun §i cu flu sai cati D-zeu Ii va da, pen-
tru ca sa le fie mo§ie in j Campul din Sili§te partea
lui Dragomir §i a fratilor sai §i a lui Deatcu cu fratii
sai §i a lui Radul cu fratii sai §i a lui Dobrota cu fratii

www.dacoromanica.ro
246

sai §i a lui Manea cu fratii sai §i a lui Stanciul cu fratii


sai §i a lui Radul cu fratii sal, partea lor de mo§ie din
Campul din Sili§te toatä vericat se va alege din camp
§i din munte din Calnicul mare cu toate obar§iile, §i sa
se §tie sernnele: dela gura Calnicului mic in sus pand
in purcaretele lui Manul cel batran §i de aci pe varf
in sus pana in drumul Tismenii, §i de aci pana in
obar§ia Calnicului mare, §i de aci pe \Tail in jos pana
in varful Saucai, pana in poiana innaltä, §i de aci in jos
la poiana nucului §i pe gruiul nucului pand in gura go-
runului §i de aci pe valea de sus 'Ana in obar§ia go-
runului §i peste gruiul gorunului pana in gura Calnicu-
lui ; insa sa tina Dragomir cu fratele sau 1/4 parte din
aceste mai sus zise mo§ii, pentrucd a cumparat-o Dra-
gomir singur cu fratele sau aceasta parte de mo§ie
dela acei oameni, mai sus zi§i din Bere§ti cu 800 as-
pri gata, iar ceilalti frati cari s'au zis mai sus, ei au
curnparat acele mo§ii dela acei oameni din Bere§ti cu
1600 aspri gata ; §i au vandut ace§ti mai sus zi§i oa-
meni acele mo§ii de a lor bunavoie §i cu §tirea tutulor
megia§ilor din sat §i dimprejurul locului din sus §i din
jos §i dinaintea Domniei Mele. Pentru aceasta am dat
§i Domnia Mea acestor oameni Cali s'au zis mai sus,
pentru ca sa le fie aceste mai sus zise mo§ii ohaba lor,
fiilor lor §i nepotilor §i stranepotilor §i de catre nimeni
neclätita dupa porunca Domniei Mele. *1 iata marturii
punem Domnia Mea : jup. Mitrea mare Vornic §i jup.
Cesar mare Log. §i Patru Spatar §i Mihalache Stolnic §i
Radul Comis §i Paraschiva Vist. §i lane Paharnic §i jup.
Gherghe mare Postelnic. Ispr. Cesar mare Log. Am scris
eu Gale§ micul diac in ora§ul de re§edinta Bucure§ti in
luna Mai 3 zile §i dela Adam 'Ana acum al anilor cur-
gatori in anul 7094.

www.dacoromanica.ro
247

15 lunie 1586 (7094), Bucure§ti 1).


Mihnea Voda confirma" lui Dan cu fratii sai §i altil
stäpanire peste mai multe parti de mo§ie in Stramba,
Stejar, Serbe§ti (sat disparut), CopAceni.
t Mgr Ito ifixtho 165 MI1XII`k 110611044 p1Ik. Ci ItC011 3Erl1Ai

01ririlf3WHildX1aKOE Ciik HEA111Cd1 11 1111E4011pdi; amMimS 110ER04g 441341'

F11/1111 Cit0 11011EA1ITE 'NUM CA83at F11,1111 Admit I ort-e g4I4T1t-441 C11

H Mk3T1111Wit Cia 11(34THE41 CH H CISC Cii01111 11A1 EM111,1,11 firk 119EIISCTHT.

141{0fic Ad 11S1 CST W1in8 S rrpkinga AEA mific8invii. Kkox Rapne AIWA
ce XTET 113141d1' W 110do II W in841 I H W BOAS H W 110 111.C'k41

)(0T4i1Wril 3411Eik tO Ei Aki akka.,) Citd R11111 ilEruld WiiHS 3d CROEMS


40Eil0KOAI) d4I eAna ,A,SwErknii. iioriiic E-e sum 14i11 Cult 4111-

KSAWii. 110 141111 tKk W CTE}KapSii I TEVE CST Sin* 110 TdE Willa+.
TARE AinKS'A Wil liwke tidiem 44 II/111T1161 TdE muursgtm Cite Ki14111

11e1H Che del1E111. 118 "ix 1i ,ArdA H noKitonnii neroii turm8 Apkroloii
II 1110110k E4LjJS 4dHWEi I H MOTHIIWE EIIKK npn AiiH HOKOH1141'

th141//1 110E110AS 11448rEii. 4 110TWM K1t44 a 614 ChAd KO AiiII TIMM


d WliKOH 41111fiCEi1 MFIKSAWil 110H/11 Frkr8N 11 p440CrIdit WHII C1111,E

IIiIilJ npy, 1KM11 110 I 400 H 110 4114THii Cii01111 Aphrowii H 11K-

TOME KdKO 44 rd 110RildT111i1 Hell H 44 MET4ET 48tnerSum8


344 H 44 497,31HT %Vila. di STEM FF1/1111 ChM ritfAAX H CS411X no
npag4 8 H FIO I &MA H Ch EthCH 9ETIIT114111 11(1411HTEM0 FKMH 11

ChAi T;RMFI H 11110IIETAX KIIHI'd 110K0111141' pamend Koeg048

luadirff. K4K0 fe Kim HOKAOH14 411111Ki WitI 44i T4I Aswilillum


mai (10114 TEO( ii ee H3R44HN H HildTHA rdai Ehig W 1119(iirS CItC

-e-3d Koala 118 CST tuemiCei Aro 11 pimocmii dminCin Aunarmii tU

amok W 11(1E4 FF14111. Fi 114K nor8m4 AphroiO I Ci inapS tu1in8 ACA

KOKOHIWii IllsC4)( W HOCES41 H ch s(1ore, 34 1104HHii, H CKC AA 34-

1) Ac. Rom. pach. CXV doc. 47. In original se afla lifra unitatilor
din an stearsa. S'a pus data aceasta dupa crisovul aceluia§ Domn din 3
Mai 1586, unde se vede acelas Divan.

www.dacoromanica.ro
248

KnnorpdA 3d Kim denim [WOE H 114K 110161111 ,kl'0l II IIKTOS

W311$ AEA RheilOit W lid 4s8liAE1.0 H I W Hd AIdi/Eal 34-5->KCATI. Kit-


NN IAHK4 CIVET H3RILIT W rio KkCkM xo'rdpwm. H E111)K a/ a IlAd-
TO 3a unii 83-10,010. H nporwoiii ChH MOATI RH61 HMEIIIITH 3d
C110141 AORO0R01170 H 114K Ad Hai I CST Amiktia che upericdm CH H
mkoTHFRoi che 1441T1l441 CH wiiiS CIAO WEOREIVHH CItC gke xordowm
dAH GEAPIE A4 CE 3FidET W K411A11Hii, n$T8po4ccii Acini $ CUBp.k-
N<rif 11 113 AO;i AN111 S nr1;"1 I H W Kit crinimnd W lid 3E/Iii 110 Alla-
AOKSA ASA1Ri1%R1111,E1{ Fli1E AOCSA SAORSAWii ACTH Rpli)(g. H 114K Ad
HAI c8T mHwg (co Hihrrirdm CU H moTHHtuti CItC Hpdfim)ArucH

tutillS Cha CTENitips;i I eke Kite Korrainum H RfArkrilll W SiTa


CTilhA1REti 110 1131300SA 1181130Wacsii Aopn S xoT(h)poacS npas$ Rtnlx

H W 'OW (rupt) H W TStil H3 1'00 110 main' I Korritomvii 1141{

g KoTdos 14111HA1. ILL IldiK Ad 11,tii IC Adlita che RfliaTIIAM CH H A14111-


tila CkC spitTnram CH WIHS Chub Kondinn Rla cite ne prainthil H

gen.krie lTJ HUAIIII HO MS 113 MO AOpii I S ga1rk 4S1111T1slifii 11 no

g airk Ao WRphIBIIE H 'yea ,ki Aopn S KOAlsEld nerpowopok H 110


miatAnii AOpli 8 Ki1e9'11 dARSAWii H HO ApSiii AO MEAEIHMS 11 W
TS11 AO HEAHKH }lidAEWSii I GIP ihig Akin H &RH 44IIWR cke
uptliTIIMM CH 11 AlhOTHIIWII IZIKOM A4 HAI CST Ca W111U. H CEAd
BHUJ 110-itili OVA 11S1 II CrIORHAI 11 IIHOKOM H IlpIg11011T041 HM H
Flf KOPOilcAll FIII1OKO4ERIA1 I FIO cin3,n0 1RA1H. Gfic H CREATE4E11
110CTQHAEA1 &NH. F81Idii AIHTA KEAHKH 4H01111HK H 3R81-1dii RE-

C40 REAFIKH 4wi4Wr. H nwrigi cner. H FIA4CKI1B4 RFICT. 11 4111Xd-

AQKH CTO;i. I H i3411fA Kai. 11 1711110 I1EX. H aftaii 11811 RIAI1KH

110eTIAIIHK. He. Aurre. RIMIK11 AROOHHK 43 RdA'k HCHFICQX mem


iou Ei. AliH Rh cTo;irpmy R$Ktipfifi W 4A441 AOriFi'k TEICklildF Rh-
NkT piiA 1).

1) Monograma cu chinovar. Semnatura Domnului nu este. Pecetea


aplicata, bine conservata.

www.dacoromanica.ro
249

Cu mila lui D-zeu, Io Mihnea Voevod §i Dornn


a toata Tara Rornaneasca fiul marelui §i prea bunului
Alexandru Voevod, da Domnia mea aceasta porunca a
Domniei Me le slugilor Domniei Me le lui Dan cu fratii
sdi §i lui Martin cu fratii sai §i cu fiii lor cati D-zeu le
va därui, pentru ca sa le fie mo§ie in Stramba partea
lui Micul, toatä vericat se va alege, din camp §i din pa-
dure §i din apa §i de pe toate hotarele pentruca a dat
Micul aceasta mai sus zisa mo§ie de a sa bunavoie pen-
tru o moarte de om, pentruca a ucis un fiu al lui Micul
pe un om din Stejar §i a murit pe acea mo§ie, §i Mi-
cul n'a avut sa plateasca acea moarte de om cu vaci sau
aspri, ci a dat §i a inchinat mo§ia sa lui Dragoi §i lui
Pätru tatäl lui Dan §i Martin Inca din zilele lui Radu
Voda Calugarul. Iar apoi cand a fost acum in zilele Dom-
niei Mele, ni§te nepoci ai Micului anume Neagul §i
Radoslav, a§a pârau inaintea Domniei Mele pe Dan §i
pe Martin fiii lui Dragoi §i ai lui Patru ca sa le in-
toarca §i sa le arunce innapoi acea moarte de om §i sä
tind mo§ia ; iar la aceste Domnia Mea am cautat §i
am judecat dupd dreptate §i dupa lege §i cu toti cin-
stitii dregatori ai Domniei Mele §i am vazut Domnia
Mea §i am citit cartea rap. Radul Voevod Calugarul, cä
a inchinat Micul mo§ia pentru acea moarte de om mai
sus zisä §i a scos §i a plätit capul ski de streang CU
200 vaci §i au rämas Neagul §i Radoslav nepotii lui Mi-
cul de lege dinaintea Domniei Mele ; §i iar a cumparat
Drägoiu §i Patru mo§ie partea lui Coco§ toata depretu-
tindeni §i cu vad de moara §i cu deal de vie cu 2240
aspri gata ; §i iar a cumparat Dragoiu §i Patru mo§ie
partea lui Väsaiu dela Fundeiu §i dela Mare§ cu 7 gal-
beni, toata cad se va alege de pe toate hotarele §i inca
o au plätit de bir in 10 ani §i au vandut ace§ti oameui

www.dacoromanica.ro
250

mai sus numiti de a lor bunavoie ; i iar sa le fie lui


Dan cu fratii sai $i lui Martin cu fratii sai mo$ie satul
Serbe$ti cu toate hotarele, insa semnele sa se $tie dela
fantana Puturoasei pana in Obrejie $i in jos pand in Jiu
$i dela Strarnba dela Jiu pe mijlocul Dumbravitei pe do-
sul Ulovului pana in varf ; i iar sa-i fie lui Dan cu fratii
sai i Martin cu fratii sai mo$ie satul Stejarul cu
lui
toate hotarele i semnele dela gura Strambei pe isvorul
Puturoasei pana in Hotdroasa drept varful §i de aci (rupt)
$i de aci in sus pe piscul Cotetului iar in hotarul Raci-
lor; iar sa le fie lui Dan cu fratii sai i lui Martin cu
i

fratii sai mo$ie satul Copacenii tot, cu toate hotarele pi


semnele din Jale$ pe iaz in sus panä in valea Fantanei
$i pc vale pana in Obar$ie i peste deal pand in coliba
lui Petru$or i pe mejdind pand in crucea lui Albul pi
pe drum la Jele$el $i de aci la Jalep mare. Pentru a-
ceasta am dat i Domnia Mea lui Dan cu fratii sai pi
lui Martin pentruca sä le fie aceste mo$ii $i sate mai
sus zise ohaba lor i fiilor i nepotilor i stranepotilor
lor, $i de catre nimeni neclätita dupd porunca Domniei
Mele.
lata $i marturii punem Domnia Mea: jup. Mitrea
mare Vornic i jup. Cesar mare Log. $i Patru Spatar
pi Paraschiva Vistier i Mihalache Stolnic $i Radul Co-
mis $i lane Paharnic i jup. Gherghe mare Postelnic.
Ispravnic Mitrea mare Vornic. Eu Badea am scris luna
lunie 15 zile in orapl Bucure$ti dela Adam 'Ana acum
curgatorul an 7094.

17 lulie 1586 (7094), Bucure$ti 1).

1) Aril. St. M-rea Tism. pach 13 doc. 11.

www.dacoromanica.ro
251

Mihnea Voda confirmA m-rii Tismana stapitnire peste


partea de rnosie din Grosani a lui Neagoe de schimb.
t MAFTII0 iIi i5 4111XIrk 110(E)H04 A ?Ilk 3141/1E 11%C0E

CUTIWWRiklIclilICKOE 417 REMIKg H 119+40119g I Vat dAQmS


ROEROAd. A ARM` FRMII C.110 HORE4kH.1110 F`BM11 CCVIS 11011diTHii rAinIAA
THF/WkFld. Idlioik Ad MS EF wiiii8 S rp0111M111 AEA trkroiii skcdx
tuff iilliKel CE !CM' I iiaRpdT W HOCHSA. mink to EF IIOKSIIII.4 SKS-

11dii KIiiiKd AEA WkrOcii 3d wuS ad o.d di:. I 4 rwroAl 110041E1111

iir$41111$;i W C1'418 MOIldFTHii cAtain THeiWkIhl. II KdASI'El/iII I Cke

IcSlldii KHOlcd Teo IF 4,:fA CTMS M0ll1CTIiji KIlIKIR KOA1.4-MOMICS

3d dIWI'dfi I UNA /1811Ki. a KIIiiKd KOiii. yka'A IF ;1,6 Aro lit 3d


Wii118 51 IT 011141111. H IWOME1111111 &III I iii AOKHA 110/110.
GE!' ildAi AMOX FRAM C1'1118 MOIldCTIVS IdKOilk Ad Mt
EF I Wq118 Cvxdii Hi A IIIII0KOAKIMIO 110 flOi igMII. eiti wyno ii
CRENI'MIO HOCT41111'kEM FRMH I )Reof !ail mwrirk RMIIKH AKOjIIIII. A

niSneni KOKO RMIIKH AWFZISPI% Ci inapt; curt'. A ()wit KOM. A

REIITHA I CI'0d. A R134yA HEX. H IldVdFKHR41 RIICT. n )1(811MI l'Ejil'E

tMI1KIl HOFTE;11111k CI 11F. IaljiKd RMHKH MO. I rule. (13 sitari,pi


MO. Rh LAM 118K13011I iiiii FOA. gi AHII KA &kr /5HA .
Cu mila lui D-zeu, 10 Mihnea Voevod i Domn
a toatd Tara Romaneascá fiul rnarelui si prea bunului
lo Alexandru Voevod, dã Domnia Mea aceasta porunca
a Domniei Me le sf. rn-ri ce se chiamd Tismana pentru
ca sd-i fie rnosie in Grosani partea lui Neagoe toata
verick se va alege depretutindeni, pentrucä a curnparat-o
jup. Chirca partea de mosie a lui Neagoe cu 1000 aspri.
lar, dupd aceea, a schimbat egumenul dela sf. m-re ce
se chiamd Tismana i calugarii cu jup. Chirca si a dat
sf. In-re lui Chirca Comisul un copil de tigan anume
Lupul iar Chirca a dat partea de mosie a lui Neagoe,
din Grosani, si au schimbat ei de bundvoia lor. Pentru
aceasta am dat Domnia Mea sf. rn-ri Tismana pentruca

www.dacoromanica.ro
252

sa-i fie moie ohaba ei neclatita dupa cuvantul Dom- i

niei Me le. lata, deci, §i marturii pune Domnia Mea : jup.


Mitrea mare Vornic, §i jup. Chirca mare Logofat §i PA-
tru Spatarul, §i Radul Comis §i Vintila Stolnic §i Vla-
dul Paharnic §i Paraschiva Vistier §i jup. Gherghe mare
Postelnic §i Ispravnic Chirca mare Logofat. (Am) scris
eu Vladul Log. in orapl Bucure§ti, luna lulie 17 zile,
in anul 7094.

7 Februarie 1587 (7095), Bucure§ti 1).


Mihnea Voda confirma lui Craciun stapAnire peste
partea sa de mo§ie din Ga14oaia precum §i wzarnAn-
tul de infratire ce face pe 12 din mo§ia sa cu nepotul
sau Stan §i sotia acestuia.
t 1114 Tiro fiS110 la) MIIK I rk 110030Ael
A
PHs 117Cdo 3117111

iitisrITNIWIltletXTH.CKOf tAo REMIKeli; H ritifkAoupdi; 3,0-0aii40S goegom.


A 413cIT FIIMH CIFO DOUAI& FRMH K910110HWii 111KMK Ad AiS c
I

WilH8 g l'h4ft110411 Ofi Afii 34 Wq118 HhC4 eao iAHK4 CfXTHT


113E0(1'1' W 110ii H W RWA8 H W W8iii Ci W noekcmil Konwiti
notwowek. flOtIfik tO i rrap ii 11p4Ba wtill8 A Ait18. 4 noToitii
Kp1011011 Wii fe AOLHHA J
(dm iipe,A FKM111 Ttpt a Taraii A 84W3R1iii

A 11OR)aTHA 110 iltlffirfili Cf iiatii craii H M1014 irtt8 H4H41 CTAIld


1141, IlfrOE Afii 34 WiitiS. L1H HcIA 110iiRtlii A4 MITT 1111dTrt 1utia3-
,VkAfii 111% KkKU. 11 nak Ail M8 fe Kpktuoii It cremok I n >K11114

irk) I1dUit CTAtid Wii118 g VIOE11104 AEA iin'wI I npaT cti M11-

1((k)11/111ii 11 Aphrook KkCd I4 1IIKd CfXTHT 1131194T 1101if5k FO a


11161481111A Kokgioii H craii H 141111(1 iM8 CT4114 34 oAlr denim rorroit
I ii rhak noicSmix Kpktitoii C1 Crai Ci RUI14 iro CT4114 Wi1H8 S rtv

1) Muzeul Gorjului, Sec. XVI-lea doc. 32.

www.dacoromanica.ro
253

AELHOdEli AEA dliffiCEMACH ROW46i HkCS ad CV denim. 11 flelk iioiciiii


CTdii H ?RH Hd Ere, CTIIH5 wiA18 A Ei carrimii CH CTOHKIA RkCdX I W

roil KkiitIIIi FldpE LIEIKd CE XTHT HaRpdT iti flOii t."8 Ho As (13 tiiSii A

(13 Ankcodii )(WT.:iota ick;iiiiiicsnoii A W ARM ad R111101`pdA w


CHAHIII IIOHEift HO` fe noantil rraii H KHHd ity0 CTdIld '0 CTOHRd I
ati-k-defiot roToii [A noommiii ciii Amp TEAH HHXERUA WiiHE
CST] RNA) Ofti 11H ad unixtimil lifoupaconto II me saIlduiE RhCIiii
11141110AI W roii H Ila4,Oil Il w H9EA is;RA111. ti KOr0 LIiKk HCKSCHT

Ad pa3ixdiji I al otvAiniE Kpkgiouoii CliO 11:AIEW: TO A4 [AMP


El10KilET CU' Wi WTLE,I fit CST Rh HERTH. GEM pmi Aki,ox A FRA111
CTdIIOK H CPd1lEi 111KWiR m HAI CST WiIlE Fiktoi HA A effiloiii
HAI Ci DISK:A HAI I A ElcARHOLIETOM HAI H Hf tr./ Koroac HVIOTRR-
HORE/IHO 1109113,110 FRAM. GEM SRO CREA'kTEXIII F'R4111. )111-1dii rimio
REAHIM Rdii KpdrlIORCKII El EildIi KHCdOS RMIIKH AROjilIllii A MCSIldii
IjiEjSdii RfrIIIKII ViAsET. A Ammo RIA1I ill CUT. A parpo Etym.
II MATO CTWii. II Bi 1dAyA HEX. II ilageualRa KEiI1IKII =CT.
lie. ICHCd0 REillIRH ,4R0 lUll II d3 Hdii IhH Rh IldCTOiiI)IdAS l';iE4111

I c8K8papil Mal,d zIseiindpiA ii Ai1lI TEKKIIIH Nk1'01i1 U, dAddId AO


CE1'0 MICAIIIE RAT Ac.iLIE 1).

Cu mila lui D-zeu lo Mihnea Voevod i Domn


a toata Tara Romaneasca fiul marelui i bunului Ale-
xandru Voevod, dã Domnia Mea aceasta porunca a Dom-
niei Mele lui Craciun pentruca sa-i fie mosie in Gala-
soaia, partea lui de mosie toata vericat se va alege din
camp si din apa si din padure si de pe toate hotarele
Gälasoaei, pentruca i este batrand i dreapta mosie
rnostenire. Jar apoi CrAciun a venit insus innaintea Dom-
niei Mele si a dat si a asezat si a infratit pe nepotul
sau anume Stan si pe femeia lui anurne Stana pe partea

1) Monogram cu rosu. Pecetea mijlocie cAzuta. Nu este semnatura


proprie a Domnului.

www.dacoromanica.ro
254

lui de mo§ie, insa pe jumatate, pentruca sa fie frati ne-


despartiti in veci. Si iar sa fie lui Craciun §i lui Stan §i
femeiei lui anume Stana mo§ie in Galä§oaia partea lui
Nam §i a fratilor lui, 1V1ihaila §i Dragoiu toata vericat
se va alege pentruca a cumparat-o Craciun §i Stan §i
femeia lui Stana cu 1700 aspri gata. Si iar a cumparat
Craciun §i Stan §i femeia lui Stana mo§ie partea suro-
rii sale Stoica toata, din Calnicrn de sus vericat se va a-
lege din camp din apa din padure §i de pe toate hota-
rele Calnicului §i din dealul de vie §i din sili§te pentru
cd a cumparat-o Stan §i femeia lui Stana dela Stoica cu
600 aspri gata §i au vandut ace§ti vanzatori ale lor mo§ii
ce sunt mai sus zise de bunavoia lor §i cu §tirea tutu-
lor megia§ilor din sus §i din jos §i dinaintea Domniei
Mele ; iar care om va incerca sa sparga aceastä toc-
meala din neamul lui Craciun se fie blesternat de 318
parinti care au fost la Nicheia. Pentru aceasta am dat
§i Domnia Mea lui Stan §i Stanei .pentruca sa le fie
mo§ie ohaba lor §i fiilor lor §i nepotilor lor §i sträne-
potilor lor §i de catre nimeni nezaticnita dupa porunca
Domniei Mele. Iata, deci, marturii punem Domnia Mea:
jup. laniu mare Ban al Craiovei §i jup. Cesar mare Vor-
nic §i jup. Stefan mare Log. §i Miroslav mare Spatar §i
Radul Cornis §i Vintila Stolnicul §i Vladul Paharnic §i
jup. Paraschiva mare Postelnic, Ispr. Cesar mare Vornic
§i eu Nan am scris in ora§ul de re§edinta ce se chiama
Bucure§ti, luna Februarie 7 zile, ani curgatori dela Adam
pana la aceastä scrisoare in anul 7095.
*
* *

7 Febr. 1587 (7095), Bucure§ti 1).

1) Arh. Stat. M-rea Tismana pach. 13 No. 12.

www.dacoromanica.ro
255

Mihnea Vodd confirma lui Oprea cu fratii §i fiii


sai sthpanire peste mai multe curnpäräturi in Gro§ani,
Stejerei §i Maslosi.
t iliderrho fincito lo MITA H0FR011,,d H F111% RkC010 3EM,IE

8P1'014H1AXilliK0E ellk MANI& it HirklAORpdi' 11,111flAiiAp8 ROIROAA. Ad-


RdT FRMH CTIO flOREAEHiE FRMH iiiçi cki 694TI144iCH C1 Co CHO-
Rlie =Oil; I Ad Hsi Fe toils 8 rp0LHM111 AEA Crdiit114M0g Ii Kph-
t110110ii. H 11 pal;M1100ii H i1ii9ii AEA HA BKCdX RdpE MIKA CEXTI1T
Hsupa 41 110 Rhe XOTdpOrli C1 W HOMO H (.13 1118,11 H (13 ROA Il

W Fl0CH8AE. 3dHEit f.e noH8nHA 3a-gc-4intui roT. I H Ildk 110K8I111

6/10 W HdA CPAii K111149010/10ii. H W 1WHHd fAlld AIIRAAE 8 Sii-


rtoii Atopfii 3d-F-di. 11 HA HOK81111 I 0110`k '13
HAA CTkiit-HOPSA EMU

AHRME 3d-Ai-de. H oak 110K81111 Curvk CU Hark ,kaknoA EA114 iciiiuiii


H 1141K HOK811H 1 tbno.k CU Hark rka kno;i H W ROATiM18 AEA
HA 8 CTE}KEpE10 ad.Ai-ciF. Ci Ii4i notan(H) tiniwk lb Havk Cpdii1110A

AEA EM8 3A 1 RO44HIIii,110d011Hii H Fmk noKsau kT.ap.k (Am


Kanorom 8 Aide,loili (0 MIA Hdii 30511-45 H M HAUT AEA 34 UpOA
I H CEAHIIIE 3d Khlpd 11 8 IlEpHROAH. H 114k MAE pdAyA AtlW
pdMCH H011111di How TpErriir AEA W rpowaHH. I H upommii, Cill

KIIW pEr11111 MOAIE 3d HWORII A0690E0,110 H Cke 3Hd1ii 1kCEA1 ME-


riF4'WHA.1. GEF par4,1 MAOX H BMH I C111 RHI11 otimi moikie ra-
Hoik Ad HAI Ee wiiH8 Rio.vvid ElM H 6mM-I HAI H 13118K041 H

np.k[Hi8Hyr0m El 11H W KOPO}K 111110KOIARH40 n0ini3m0 F114111. Ovit


H CHEATMIE no&riaKA.LAI FRMI-1. M811411 KI1Cdii RE44K11 ,A,R0ii1111k. H

at811dii I IllEitsdii REMIKH AW4E;r. II [HOTS REA CHAT. H dil1p0eAdii

MUT. H RHHTHA CTOA. H pdAyA KOM. H RAdAyA 11EX. U 1:811dii 114-

pdeKHR4 I REAHK11 noivkAHHii 11 He. lpfilsdii REM1KH AtuNlwr. Cl ma.


d3 48n8A Rk 114CTOA l'pdAd R8K80E(1111 I MeLlytt REAT tfillE 1).

1) Monograma cu cernealA rAdAcinie. Pecetea aplicatA in fatA, nu se


poate citi complect. SemnAtura proprie a Domnului nu este.

www.dacoromanica.ro
256

Cu mila lui D-zeu, Io Mihnea Voevod §i Domn


a toatä Tara RomaneascA fiul rnarelui §i prea bunului
Alexandru Voevod, dA Domnia Mea aceastä porunca a
a Domniei Me lei lui Oprea cu fratii sai §i cu fiii lor pen-
truca sä le fie mo§ie in Gro§ani, partea lui Stanciul §i
a lui Craciun si a hh Dragomir §i a lui Oprea, partea
lor toata vericat se va alege de pe tot hotarul §i din
camp §i din padure §i din apa §i depretutindeni pentru
ca au cumparat-o cu 1200 aspri gata ; §i iar a cumpd-
rat Oprea dela Stan al Candroiului §i dela Ionel o li-
vade in cotul morii cu 200 aspri ; §i iar a cumparat 0-
prea dela Stanciugul o livade cu 40 aspri ; §i iar a cum-
parat Oprea dela Dagiul o crivind cu 20 aspri ; §i iar a
cumparat Oprea dela Dagiul §i dela frate-sau partea lor
din Stejerei cu 40 aspri ; §i iar a cumparat Oprea dela
Stanciul partea lui de moara jurnAtate cu 40 aspri ; §i
iar a cumparat Oprea o vie in Maslo§i dela Nan cu 150
aspri §i sa aiba parte de vad §i sili§te de casd §i grä-
dirfa ;iar a dat Radul fiicei sale Voica zestre 13 din
§i
Gro§ani. Si au vandut ace§ti mai sus zi§i oameni de a
lor bunavoie §i cu §tirea tuturor megia§ilor. Pentru aceasta
am dat §i D-Mea acestor mai sus zi§i oameni ca sa le
fie mo§ie ohaba lor §i fiilor lor §i nepotilor §i strAne-
potilor §i de catre nhneni neclatita dupa porunca D-Mele.
lata §i marturii pune D-Mea: jup. Cesar mare Vornic §i
jup. Stefan mare Log. si Patru mare Spatar §i Miro-
slay Vist. §i VintilA Stolnic, §i Radul Comis §i Vladul Pah.
§i jup. Paraschiva mare Post. §i Ispr. Stefan mare Log.
§i (am) scris eu Lupul in ora§ul de re§edinta Bucure§ti
luna Febr. 7 zile, in anul 7095.

*
* *

www.dacoromanica.ro
257

8 Iulie 1587 (7095), Bucurqti 1).


Mihnea Vodä confirmd lui Stan cu fiii stapanire
peste ni§te cumpäraturi in Gära§oaia, deasemenea lui
Radul Stanciul, Voidl, Diiul i Zärcul tot de acolo.
t AIM:VW fiNatO 1 MHX11`k K0ER0A4 H .1416 111.001.0 3EMM
wrrpptimlaxiaKoe CIik IMMO H nivkAonpai' dA14Ii,4,p8 OEBOAd
Adger Fghlif Ci10 110REA`ktliE FIIMH CTMEOR ci, diala i11111,HiA iil'k
AUT. I hl K 0 5It TA MS a WitIS S rhAELLIOdi 43 AEA T1tH4110ii 1101-

Mai. ROHM< 10 a El0K0110 CT41I W MKplitid KIEd Th114110ii 34 it


deupA. d Ala 114111-1A wil i noKSHO rrkur A 1013(1 n W MIS-

PH1I4 3/1 it deupii I a nocnex rraii WU 114K noicSruil ,A,Ci [TWIT


CU Aikpium 1111C4X 34 F dCI111. Loi Ad A(HOK uraii W AEA T11114HOR

ii AKIpepa EMS Mkç)HIlIi T1l ,4,1i. 4 kit m Awl; A-ro AM. A


nal; noKSunx CT4A I W AEA CTI&VIT 110Ai111.1 adll 00 CHAHIVE CMOR

3d pA d'elipit. H naii noicSnwc rraii W Cii0131a 110111C41I irt HA -A43


ttiii W CEA rim (rupt) 34 41 deripu. ft [kik noicSuAK CT ail W Kill-
T11;i W i141101.1711 EMI.' I AlaTO 110 KOA A03.14 34 Of 4ClIçlU. II 1141:

110K811HX paw fAtid AO3IE W Matiirrpt; W p4K0LVi 3411 1113 KniiapAii 34


it aEripA. II 114 umit3nux pamn Hai; W paw H W C9'4A(110;i
alga rntaii IH1i MaTO I LIII W KpAKAii 34 ii davit A oak 110-
KSIIIIX vraiiiii4 A HOHLIHA H AatoN 3KOK8A ACA 301411fii 1311C4 Ur'

11011110dE aa-it-dinpA. A iipommiil C110 111l0A4Tf"ti 1E40 WiU4 34 HHXHWM


A0600110A I A eke 53H4hAE H110EMS MEPirdWOill W POO 11 H3 ACA A W

nplA PEWEE. Ger, pm"( AMOK H FR4111 C110 (Dolt pint; wrulS) id-
K0?f 4,4 E wiiiS gopofi EliA A Cii1101A C1 glISKOrii A IlirkkHOLIETOrA

Hift I H Ill W 'corm HEHOKOAKHMO (10(1113M0 kM11. GEM S110 ME-


NkTGITH HOCT41111'kHAI FRAM. ;EMMA KHC41 KI4HKII A11001111k. ucllriall

4Saiwrpt; KMIIKII eilViAsET A HE'rps CHM A aufpoi:naii HINT. A 94-

1) Muzeul Oorjului. Sec. XV1-lea doc. 23.


17

www.dacoromanica.ro
258

min Kohl% I il giiiTHA rroA. H BAMIrit HEK. ii miSrinii EdH10 REMIKH

=CT. a. Kiln iii 11GIHKH ABOOHHii ii d3 Hai Ilk 111% riarroArptimi


r;itnui; cSkimil make 'OA H All THIltlillat NkTOSt AMA' MAT Atli.
Cu mila lui D-zeu. lo Mihnea Voevod i Domn
a toata Tara Romaneasca fiul marelui §i prea bunului
Alexandru Voevod, da Domnia Mea aceastä porunca a
Domniei Me le lui Stan cu fiii sai cati i-a dat D-zeu,
pentru ca sa-i fie mo§ie in Gäle§oaia din partea lui 11-
van jumatate, pentruca a cumparat-o Stan dela Marina
fata lui Tavan cu 400 aspri, iar alta jumatate au cum-
parat-o Stait §i lova iar dela Marina cu 400 aspri, iar
apoi Stan iar a cumparat partea lui Stait dela Marina
toata cu 200 aspri, insa sa tina Stan din partea lui Ta-
van §i a fetei lui Marina trei parti, iar lova sa tina 1/4
parte (o parte). Si iar a cumparat Stan din partea lui
Stait jumatate, insa din si4tea satului cu 130 aspri ; §i
iar a cumpärat Stan dela fiii lui Voican un laz insa din
sat peste (rupt) cu 250 aspri; §i iar a cumparat Stan
dela Vintila din Racoti un loc pe langa vie cu 75 as-
pri. Si iar a cumparat Radul o vie dela Dumitru din
Racoti frisa fail vinarici cu 400 aspri ; §i iar a cumpärat
Radul iar dela Radul §i dela Stanciul fiii lui Stoian un
loc, insa din crivina cu 80 aspri. Si iar au cumparat
Stanciul §i Voicil §i Diiul §i Zarcul partea Zoicai toata
din Gale§oaia cu 400 aspri. Si au vandut ace§ti vanza-
tori aceastä mo§ie de a lor buravoie §i cu §tirea tu-
tulor megia§ilor din sus §i din jos §i dinnaintea Domniei
Mele. Pentru aceasta am dat §i Domnia Mea aceasta
(mai sus zisa mo§ie) pentru ca sa le fie mo§ie ohaba
lor §i fiilor §i nepotilor lor §i stranepotilor lor §i de ca-
tre nimeni neclatita dupa porunca Domniei Mele. Iata
deci marturii punem Domnia Mea, jup. Cesar mare Vor-
nic, jup. Dumitru mare Log. §i Patru Spat. §i Miroslav

www.dacoromanica.ro
250

Vist. i Radul Comis i Vintilã St1nic i Vladul Pahar-


nic i jup. Ianiu mare Postelnic. Ispravnic Cesar mare
Vornic i eu Nan am scris in orasul de resedint6 ce se
chiamd Bucuresti, luna tulle 8 zile, anii curgatori pand
acum in anul 7095.

:1:

31 Iu lie 1587 (7095), TArgoviste.


Mihnea Vodd confirmä lui Stanciul cu fratii si fiii
säi stdpânire peste partea lor de mosie din Pinoasa de
cumpArätura.
-1" 111AFT11-0 Rifam 13 MHXH.k HOEBOAd H I1k MOH MAIM
C6vrtiouninKicKoiO Ciik HEAMidi; H no,konpaP 1W dAfAdiiMIS ft0fLt0Ad
AdRAT FRAM Cif flORM'kilif F13 4111. CT41i,110AWii IMF GNITiat Cif iiaiii
Ad* H Allf Xdib II CMRSA CO I 6101ila EAFfil,f HAI tiit HinintViTurr
IdKOff; AA HAI CST wiu8 113 momaca Af:Ii 094114104131 las gaff
fAilKd CEXTET H3CHT CU 1101110 H (W) libAS H W UISM II W 110C-
tiS4I IIONfik 10 fe 110K811Fhi (C13 NM dint° I cTiiq10Aw ildHAI Ad ii
H SMITS 2 Ti 4 EIp flpH TOE NOKOHNOMS i5 M11/14 ROffiGAS

EME noriiiituaN) Nd illifirfflii. a flOTOSI litINA Cit'C npaTiem dui 11-

ALIA C81' ntH3 ncHA I noHoHHHtvmS MIIH4 'BOMA( Cl Cif011H Sp-


mrroii 1141141 Anix(4)HA Ii lisout,HA. H TelKO ripij Vafil [43E4 FildAIS
KdKO Ad Hifi 1194TIIT abupiH C11,111440/1013 H BHT HMI CH 2114 Ilk Cif

Ed111.1,E I CST Ad Ali WA Cif filial otiuS wiiHS. a STEM PIM EMS v
Aax 11 CSAHX FIG nods48 H 110 34li011 b1ti10 Cke maim iiTHTEAI 11cO34

turrEME 1."1141h1S. H KHA,Ex H npoiirdx K4 EMS KHliP pdAyna 110111044


VICE norHiundi; Ha 1H&HH1c I 24 flOKSFIffia H I4KO 005 CST, fitiOAdii
4411 H MINTS Cif 11H111 fifiititi %NHS NM T0i 1.1,614 W CROHM 40-
11110AIR0A0 H WFTLIAII CST imix(a)HA H 4si1m1,1fa W saHoli W npf4
Flit% fAIS. a ill 110CA CTdriN10;i I II IldliSA H AfilAdT H ti41,0 Cii01{11

www.dacoromanica.ro
260

rraligionoii A msapwii A MHX4410fi H CAMIOWfi HHKdKOik MOPAH 8-


110KOHT ci tiS n4KA HAMM CST ripSx H npy, hum cke IWH eta MHOR
H T4K0 11061 IWH I 110 CT4HSA (1 110 s)erIiii cA K4K0 H'kCT Oa)
rioKsmIA pAirrimo 1141 cif K11111 pEfilld WfiHS W Mil 11 W 31`1111TS

113311411051C4 43 ii orrkmi CST FMK; Ad HA KHT11T de 8 344. 3


irem r0dui I rnemx H CS4I1X 110 updmii CItE 116CEMN II14KHTMIES1

l'134111 H HCTEIICTHOR4X cAi FHA114 K4K0 Ka CST flOKSnHA cniiituo.3


eke spwritA cA P41 wittIS 113 Mfi H CU arIMT T01'44 1{6 AHE I Pd-
41144 EC0ER044 HdA T01; ILJAHS tik Ii 1111111 11HC4t1 11 WeT4,111 CST W

34K011 H iii tyy, FRAM KOKO Ei Vie WAN W iipiA 110K011110411S M11044

1101113041. H ti4K0 H11 14118 METEX 444 HE HAUT iwii HHK01`}K444 Cu'

"Ai I MAOX H KMH CT4Ii1110AOR CLtC KitaTHESI C11 MKO 44 HAI


cST K1% Wittig H Et5S44)X4i1 11114fi A eli08114fi H KIISKWAI H 1106184E-
1'0Si 11 11F1 W KOMKAE IIIII0K0AKII4lS 110 9Iii fg4111. GEik Sno H
CREATEdif I ilwerau.kfiii K4IH. :KS1141i KIC410 Kli1HKH 4K01lli111: 11

,KSIlaii ASMHTOS REAlla AONISET H iii811411i MHpOCAMi 11141161 KIWI'.


H litTp8 KIA cliaTaii A 11440 KOS1. H RAdAyA CTOA. I I'I 3:811411

Idta 110CT. a. 4841tirpt; noP4ser. 43 pamtlimii, 1K tO1 11411110X

Kit l'IMAy Tplii;KH111 Mel1,4 IOATE *Ad AO KAT iillf.

Cu mila lui D-zeu lo Mihnea Voevod §i Domn


a toata Tara Romaneasca flu! marelui §i prea bunului
lo Alexandru Voevod, da Domnia Mea aceasta porunca
a Domniei Me le lui Stanciul cu fratii sai anume Lazar
§i Mihai §i Slavul cu fiii sai cati D-zeu le va därui, ca
sa le fie m4e la Pinoasa partea lui Stanciul toata veri
cata se va alege din camp §i din apa §i din padure i
depretutindeni pentruca a cumparat-o dela fiii lui Stan-
ciul anume Dan §i Zgaitu cu 310 aspri Inca din zilele
raposatului lo Radul Voevod care a perit la Ramnic;
iar, apoi Stanciul cu fratii sai au avut park innaintea
rap. Mircea Voevod cu fii lui Armet anume Mihail §i

www.dacoromanica.ro
261

Fratild, §i a§a parau ei (Mihail §i Frati la) innaintea Dom-


niei Me le ca sa intoarca aspri lui Stanciul §i fratilor sal
innapoi, toti ori cat au dat pe aceasta mai sus zisa mo-
§ie. La aceasta Domnia Lui a cautat §i a judecat dupa
dreptate §i dupd legea d-zeiasca cu toti cinstitii drega-
tori ai Domniei Lui, §i a vazut §i a citit Domnia Lui
cartea lui Radu Voevod care a perit la Ramnic, de cum-
paratura §i cä au vandut Dan §i Zgaitu aceastä mai sus
zisd mo§ie cu acest pre de a lor bunavoie, §i au rd-
mas Mihail §i Fratild de lege dinaintea Domniei Lui.
Apoi Stanciul §i Nanul §i Lapadat §i Radul fiii lui Stan-
ciul §i Lazar §i Mihai §i Slavul n'au putut in nici un
chip sa se liniteascd, ci iar au avut Ora §i dinaintea
Domniei Mele cu Ion fiul lui Dan §i a§a para Ion pe
Stan §i pe fratii sai cä n'au cumparat parintii lor aceasta
mai sus zisa mo§ie dela Dan §i dela Zgaitu de loc §i
au voit ca sa le intoarca asprii Innapoi, La aceasta
Domnia Mea am cautat §i am judecat dupa dreptate
cu toti dregatorii Domniei Mele §i am adeverit Dom-
nia Mea, ca au cumparat Stanciul cu fratii sal a-
ceasta mo§ie dela Dan §i dela Zgaitu, atunci in zilele
lui Radul Voevod cu acest pret, care s'a scris mai sus,
§i au ramas de lege §i dinaintea Domniei Mele cum
au rämas §i dinaintea rap. Mircea Voda, §i ca nici un
amestec sa n'aiba Ion niciodata. Drept aceasta am dat
§i Domnia Mea lui Stanciul cu fratii sai ca sä le fie
rnoie §i ohaba lor §i fiilor lor i nepotilor §i stränepo-
tilor §i de catre nimeni neclätita dupa zisa Domniei Mele.
lath' deci §i marturii am pus Domnia Mea, jup. Cesar
marele Vornic §i jup. Dumitru marele Log. §i jup, Mi-
roslav marele Vistier, §i Patru marele Spatar §i Radul
Comis §i Vladul Paharnic §i Vintila Stolnic §i jup. Ianiu

www.dacoromanica.ro
262

Postelnic. Ispravnic Du mitru Log. §i eu Rázm irita care


am scris in oraul Targovi§te luna lulie 31 zile anul 7095.

*
* *

1587 (7095), Targovi§te 1). (Farä luná §i zi).


Mihnea Vodd confirmä lui Rustea cu fiii stäpAnire
peste pärtile lui de mo§ie din 111pa§qti, Tamä§e0, Ba-
le§ti, 13A1dce§ti, Stolojani §i Vail.
t ittirrito Auiprk mew H rI11% MOE 3EA1AE
iincifK) 10
CUTrppo$AdvoieKof ii ciik manta; H 1-04013paP dAPIdis BOH-
ROAd. MUT FKMII fil0 110HEAEHTIO 1lIA1H 9SETER I H me Cii11 EPO

MI111,6 HX fib 1191HISETHT. rdKOic Ad AIS EE 10111S W ThAIIIIIHEIIIii


ACA matimii abCdX Hdpf H EAHKA th rreT unpin% H ((U) 1103 H W
ROAd H W WSA1 H W MA4AH111 H it, I 110CRSAE. H ME RI1HOPIMA
KOAVIKO )(ORO` CHTI 110HeR 10 riolarnix pkvk W NM MBHA aa
Ific de. 'wok H 3d-b.-HO/Wei H 3d I4 twit H 3d iii KHAE npo-i
H IbIKH 110111311HX I pkvk A m38 'kb' lid 1Wii 3d fi' de. Iowa. H
IIAKH HOKSF1H privk W T13116111E111 I' IIHR W HA AdTKO 3d i'' de.
POT. H :i 110/10k. &Hi KOA KSKE. H IldKH HOKSF111 I pkvk $ Thii-
111t111E1I1.3 HHfi W Ild timp.k 3d ii HOAOR11. H fIdlill notc8inix $ Tk3-
111%111E41 ii 11Hk W HA Rkt1l0 34 k 110A0ii. H 11dKH HOKSI1HX 118Crk

3 A03`k W HQ I TkAIldfil 3,1 l' dE POTOR. 11 114KH HOKSIlliX pkvk


1; WileTflii10 CUY flOrdlid MAHER (U TEIA1kWELIIH W HA Aidpwk 3d ;IS

dE IOTA. H IldKH TIOKSIIHX pkvk I a HHrt W HA Kw-mil CU Th-


Aibunti] 8 HO(M)116 34 EH dE. POT. 11 fldKH noictimix pkvk $ TCA-
111011E111H .d chmAHlp CU HA AdTKO 3d E dE. POTOfi. H IIiIKH I 110

KSInix pSiTrk I ClsAdAHIP W Hd 111.C1l0 3d OH 4E. POT. H IldKH 110-


noKsmix pserrk w lid CAdi1t1103 a A03`k 3d i'' de. roToil. H IIAKH

1) Muzeul Gorjiului Sec. XVI-lea doc. 16.

www.dacoromanica.ro
263

noK8I1q pgvk AiA 6119111 fikadX W lid Ainotpd siiiitkoli 3d oil'


I

de. POT. H fldKH KOK8fIFIX clseA W lid Mil Fl`k W AfIll a 443 34
td? de. POT. H 114KH iv:4;8mq pkyk-A-AIAtiiiii, 34 tis; de I W Hd
11,16Cdii W BbMtfll. H fldKH 110K81111X 9sevk 1 11/116C4ig W 11K-
9i1J, 3d yri (de) H IldKH FlOKSEIH 98err1 a 46H1111,13a ta de. 8 Rh-
AktlEtil W Fid CTIO1HeA4I ri1OrOlid I H 114101 notami p8rrk a Af3-
mil], 03 lid CTIllitil4 S glailhtletilli 34 oi de. 'wok. H fldICH 1101{8-

JINX fosel-k a AENHHil, 6h1VIIIII W Nd AufiTliii 3d teP de rorroii


8

I H 114KH 110K811HX 98CT'k W Nd 0110fi a MIMS 8 lihAVIFLIA 34


Z; de. POT. H fltIKH II0K8r1ix prerk W lid pkCHFIK 11 AMH
3d 110A4HHR 34 +N de. POT. H f14KH 110K8f1HX I 98rrk 8 cron8-
Mdii W Nd MHX(4)Hil 1 HIII ad ON de IPOT. H I1OKSI1HI .e 118FT`li

H tial 9EI1HH WqNH ElIDK Kit ANN I1fT9 KOHKOAd CHit MHONEit KOH-

ROM. 4 FIOTOM npriAolu orrk rIplA FKMH CkC KEMP I KFTXH II

II0M9d4101HX. 4 RAM WfiHOHHX 8KflEf1HX H 8Titokom KETvidi KFIHF.

H AdAq FRAM pseirdi =NH Ad 418 a Wibis C1X46 EHHAi KFISKOM


H lipairagrrom Ills (Wico) rog IIIIIOKOMGHM flO9H3MH iBMH WK 1

ClIFAITMH flOCT411/14EM. 6680414 KHOO HIA AKWcI. H A8MHT98 ANC


H r1kTp8 OUT. H MH130EAdii EMT. H HAI(" KOM. H 1144MA nix.
H MNI flOCT. H HE. KHOO AHWO. H 43 CTOHK4 If FO H411110T4X Rh

l'9dAy T9111'01101 BAIT ANE 1).


Cu mila lui D-zeu, lo Mihnea Voevod §i Domn
a toata Tara Romaneasca i fiu al marelui §i prea bu-
nului Alexandru Voevod, da Domnia Mea aceasta po-
runca a Domniei Mele lui Rustea §i cu fiii lui cati D-zeu
Ii va da, pentru ca sa-i fie mo§ie in Talpa§e§ti partea
lui David toata vericat se va alege §i din camp i din
apa §i din padure §i din sili§te §i depretutindeni §i cu
vie cat va fi, pentruca a cumparat-o Rustea dela David

1) Monograma cu rosu. Pecetea mijlocie aplicata in MO, putin ci-


teata. Nu este semnitura proprie a Domnului.

www.dacoromanica.ro
264

cu 2200 aspri gata si cu 6 boi §i cu 3 oi si cu 12 chile


de meiu ; si iar a cumparat Rustea un laz dela Ion cu
300 aspri gata si iar a cumparat Rustea din Talpasesti
3 locuri de aratura dela Datcu cu 300 aspri gata si 1
bou insa langa casa; si iar a cumparat Rustea in Ill-
pasesti un loc de aratura dela Oprea cu 2 boi ; §i iar a
cumparat in Talpasesti 2 locuri de araturA dela Vasiiu
cu 2 boi ; si iar a cumparat Rustea o vie dela Talpas cu
300 aspri gata ; si iar a cumparat Rustea 3 curaturi in
poiana Manei din Tamasesti dela Maria cu 500 aspri
gata ; si iar a cumparat Rustea un loc de aratura dela
CrAciun din Tama§esti in poiana Cu 250 aspri gata ; si
iar a cumparat Rustea in Talpasesti o siliste dela Datcu
cu 200 aspri gata ; si iar a cumparat Rustea o siliste dela
Väsiiu cu 150 aspri gata ; si iar a cumparat Rustea dela
Slapciul Q vie cu 300 aspri gata; si iar a cumparat Rus-
tea partea lui Bara toatA dela fata lui Biltu cu 1300 as-
pri gata ; si iar a cumparat Rustea dela Manea din Ba-
lesti un laz cu 1400 aspri gata ; §i iar a cumparat Rus-
tea 4 delnite cu 4000 aspri dela VAlsan din Balacesti;
si iar a cumparat Rustea partea lui VAlsan din Vkt cu
450 aspri ; si iar a cumpArat Rustea o delnita cu 1000
aspri in Balacesti dela Stanislav din Glogova ; si iar a
cumparat Rustea o delnita dela Stanciul in Balacesti cu
1000 aspri gata ; si iar a cumparat Rustea o delnita in
Balacesti dela Martin cu 1300 aspri gata ; si iar a cum-
parat Rustea dela Raspop o livadie in Balacesti cu 70
aspri gata ; si iar a cumparat Rustea dela Rasipa trei
parti de moara cu 750 aspri gata; si iar a cumparat
Rustea in Stolojani dela Mihail 3 locuri de aratura cu
150 aspri gata, si (iar) a cumpArat Rustea mai sus zi-
sele mo§ii Inca in zilele lui Petru Voevod fiul lui Mircea
Voevod. lar, dupa aceia, a venit Rustea innaintea Dom-

www.dacoromanica.ro
265

nici Me le cu cartile vechi i intunecate, iar Domnia Mea


am innoit, intärit i imputernicit vechile carli si am dat
Domnia Mea lui Rustea pentru ca sä-i fie mo§ie ohabd
fiilor, nepolilor i stranepotilor §i de cdtre nimeni necra-
titä dupa. porunca Domniei Me le. Iatä mArturii punem :
jup. Cesar mare Vornic, i Dumitru Log. i Patru Spa-
tar §i Miroslav Vistier, i Radul Comis i Vladul Pahar-
nic, i lane Post. §i Ispr. Cesar Vornic i eu Stoica care
am scris in orapl Targovite, in anul 7095.

7 Septemvrie 1587 (7096), Targovi§te 1).


Mihnea Vodd confirmä lui Pätru socrul lui Drago-
mir Postelnicul i lui Albul i lui Ignat cu fiii lor stä-
Wire peste partule lor de movie din Bale§ti, de mo--
tenire.
f Ainerio ban.° iwil 4111XIVk HofKoAd H HIt BRCOR BidiAE

whTpoininaxiiicKoi tIk HEAliKdr0 il NykikosparO SA0aii,Ap8 Roftio,v


Anal' FHMH C110 uogin.kHie Femi fikTpoli ThCT CASrfii FHMH Apai;-
MHO HOCT. 1 cI easiia 11 tirtletTOR H Ch.e CROHH HAI L11111,H HSI

kill II(HHISCTHT. IIIKONi Ad HA a WiiHS S 61wHIpls-1 4f.1 HAl INCIX


Rata MHKA CE )(PET FI3gHT W HOCHSAE W noii ñ W tusiti ii W
KoAS 11 W A.kdis;i Ch..e HIIHOrpdAI I .3111,K HAI E'e tnixnoAi rrapa
A 11p6HA %Vila: Fi 3dA'k4IIHS RhCdX Clx.e HOCEX XOTdporil. S noToiii
DOWN (a HAKKS.A
(ST FirildA11 ThriilliElilF1 H Che Hai lll'E W
CFI

HOORN Fl CItC ASHSA Elpfik npn Aini HOKOhhil; I r1rrp8 ROEHOAS CHI%

niiiurt HoEHOAS pdAI whroi xorreii ch.e BUI1OqielI. H TdKO HAHN


KAKKSA H 11011 rfOrt Cl ASHSA 110 I1kTlS Fl HO d;i1.18;.1 II 1141dT KdKO

1) Muzeul Oorjului. Sec..XVI-lea doc. 17.

www.dacoromanica.ro
266

fe TO X6Tdii Cla K11110111dAi tiffrioAl 3ANk4IHS I a iiTEA1 natiS


n0In0,18 A4A a HAI 3AKWii iii noNkpn Ad BAKAET KAKO fe HHXHOSt
TO XOTAil Kith] prkX fi Me
II TAKO CST 341KAMA. a fl0F1E flIsTilS
tIET0Ai CH SNK8ii H Amur kinin Ell liii HE WeTAR11111 I CAW 1M alai
CST 1163114idAil 3dliWii flp13 3AKW11 RA noirk0 fl Taiii lid Aiik A
lid copoii With al' Amami TEx kA Ron.kpil Ivy, notcorindrO nirp8
Ro1Ko,A8 ciik /mpg& KoEgoA8 Tepi I C8T 3AKAMfi 110 IIHXHOS1 AWN
K AKO fe TO X0 TAO nkTpoii H 4ET0A1 ir0 311AAA11118. H 13113fAi1

cST fi 110/10RH TEA iiiTHAl KOA.kpH. H XOTAVHCAdi C8T Tai WEint;


[mil cuiind CO Knnorpmi I TEx 0, GOA'kpH ii pratinnii fe KIM
liAdAyA flOCT. iii' H311091;11H. TEO CST TErAHAH CO Sik n0R84a CST
n niin crapi MAO. t-ti craii Ap8iii flo AdliSA pkKtin,HAOji 110 "Hata
83 roil Ao gotx I a W r8t'a 83 AO-A nO KI1Atid AO chti81oacd. TAic
110 cmityoAcci 83 1'00 ,10 N0rr4p8A WAtldflATHIIHAO 0. Telni 0(16 A'kA
AO &IA KAA8/1811. iii TSH no Rata 83 rOii Ao v0rdp8ii spkcE-
a

lIninoi) I a W lin no AA 85 fe,c,A Adik ,qo 1p8m8ii TpkrSASH Ha


Kna,l,nr1,8 dRpdAioii. Tait W T8i1 Ao fillillifiliH Roiinnyelpnnoii. a
f1oT0/11 KOrAcKli Ee RHO 1101 AiiH noKorworn8 pwAirrinif I FHAiii 44E-
til14p8 lioEKO,A,A a KAIIKSA H 1101i rfiill Cu 48084 Wnii n4Ki4 eh'
11113,AvHaidAff ICApdllif fi npg. ii TAKO cST ChnilikAH fl npik4 noKori-
110in8 0W,Ai9rido FRAIN a4Oanm8 KOEBOAA I no II1NT9S A a;isrit fi
[WHAT. ipi HE Harr liii EAU MET'kX Me Ta faith &it'd Wti118
Che Rnnorpmi. a n8 fe I4I1X110/41 NkAtill8. a 31:1 TO noKOAHOMS ow-
AiTEA FKA1H I Wii fe HEROAHCA;i no nkTp8 A Me 4ET EMS TEN
C8T A011feAll TEX RA lion'kpH TEO CST CIAATEACTKOKAAH Cu giro-
Initi,Wo fliHA 110K011110A18 (10ATTEdo I FHMH no inquoiti Atini K4K0
nrk.e 11,mA amocrii H noli !ION ri 48n8;i 11H EAU Airrkx Cla 'Pa
filial pfiii1d Wiiti8. a 118 Ee flkTi1OR H d'AG84'.4i 11 lirHATOR ArkA1118

fi WCTclii I Ee BAkKrA fi Clie LifT0A1 CH ieJ 3c1KWii. a noroSt so4.k-


illi118 FfiMH at811411 AonpoinnO silk KEA &Hi Wii Ee 11631141AA TWF
XOTAii Cla HHHOIVAAT 8 CHAOCT ilTO TEpi rd a niurriatirm ii Rk..

www.dacoromanica.ro
267

311414 Ee 1141 U KH111'11 U 1hRQUIE lirrpS ROEROAS 341 TEX kA RO-


Nkj311 ft K1111111 noKofillomS inuATTEntO FR4111. H non0 Ei 110 IlkTtS
AOKAE Ei H SAINA. 4 Kix Ad Ei I ChM 3 Apahmii HOCT. BET Ilk-
rpoit Cl gdoisA ciik iihrpoii ft Cke EILiTital Hell 1101111-1 pa,,kyn A Ilk-
TO A Kofma A wnirk A Adiit1I4 H Chi LIET 1141 Otici [Ida C1/111XXI
tip.kitie A noA Foniti I cts'e EAKKSA H ci5i POPE RpaT AoRpomtitiok
Rein Pi CISC Asus-A. 11 T4K0 11AX:ic 110 TEX B11111 peihni itioge (91 HE
CST 1714144H 1111 EAU MET'kX Chi Ta wthIS Chi morihliki tik Ei Blilil
90114 I 341Eat Ee BHA HHX1-14 AkA11118., d STES1 FRAIH relEMX 11 CSAFIX

110 119c1kAS H 110 34K011 Chi HItCH HiTIITHAIH IIHRHTEATE FR4111 11 MAOX
FRAIN CASI; Beu11 I AIL41'ei1H0 HOCT. Ci LIETOril ims mai 911I1111 /MATE

AA IIpHIIICIIT-§-G0Nk11H. W TEX kA rpi 11 W TEX E. TO. H TARO


II Aorucoiii iipetk FRAut C1111vf

I
CR'kATMCRORAXA: CISC 1111X1-10S1 AH111

fia irk HAMA Re1hKS1 ft rir Cl ASIIKi 11H EAHQ iliET'kX Chi Teti
11111.11 I/Ethic% WiH. it 118 Ei AHFA1HO0R IlOCT. Cl HE9'OS1 f1'0 I 34
A.kAutis Cl xoTainicami ci CST KcIKO CST RHeIll CT419EX )(6'r4ivic. Cl

vyrdiirmii ee 1.10 CA; FILM IWRQ HOCT. A wera tinhtc8ii Chi HE-
Torii CH Mill A ariSA I W 3dlital ii W 1-19IA FR4111. GE1i HAT
vka,,kox H FRAM Al1dFM1190k HOCT. A Chi LIETOM CH licliiRSA ft 114-

Alin Cl IIKT98 A KOAKQ ft wnfrk Cl AM-II-HON rdli051C Ad HAI Ei Rh-


wiiiit; A Ethlwvins t1I1A Cl ciioguefi HAI BIISKOA1 A rtivkgttSgrroSt Fix
Cl (NH) W Koroik 11E110110,1'kE1Ira II00113410 tlit1111. Gfik Cl cit.k,A,Tfelil
CTARA'khli F114111. NiSildk K(Cd KI4HKII Agoiitatii I A atStiaii lS4urr98
RE4Mai AWNISET. Cl 1111T118 C11QT. Cl Ahli90,idk RIICT. H ihyp KW41.
A REilTliii rro:i. A immyn IIIX. Cl I:S1141.1 ME Mina HOiT01111k.
liE KENO lima moil. I ri Q3 HAWN dic Co itetIttitanx Bk AIM&
!WAN' TIlhI'01311111 ellCId CWT. 3i,iiH d TIKSIparoik NkTo,ii W amma
,A0 CIA K7aVkT ii.143 1).

1) Monograma cu rosu. Pecetea cazuta. Nu este semnMura proprie a


Domnului.

www.dacoromanica.ro
268

Cu mila lui D-zeu, Io Mihnea Voevod §i Domn


a toata Tara Romaneasca fiul marelui §i prea bunului
Alexandru Voevod, da Domnia Mea aceasta porunca a
Domniei Me le lui Patru socrul slugii Domniei Me le Dra-
gomir Postelnicul i lui Albul §i lui Ignat l cu fiii lor
cati le va da D-zeu pentru ca sa le fie mo§ie in Bale§ti
partea lor toata vericat se va alege depretutindeni din
camp §i din padure §i din apa §i din dealul cu vii pen-
truca este a lor batrana §i dreapta mo§ie §i mo§tenire
toata cu toate hotarele. lar, apoi, au avut parä cu Val-
cul din Tama§e§ti §i cu popa Gherghe din Corbi §i cu
Lupul, Inca in zilele rap. Petru Voevod fiul lui Mircea Voe-
vod pentru un oarecare hotar cu vii, §i aa parau Valcul
§i popa Gherghe §i Lupul pe Patru §i pe Albul §i Ignat,
ca este acel hotar cu vii al lor de mo§tenire. Intru aceasta
Petru Voevod le a dat lege 12 boieri ca sä jure ca este
al lor acel hotar mai sus zis §i a§a au jurat. Iar dupa
aceia Pâtru §i cu ceata sa Albul §i Ignat ei Inca nu s'au
läsat a§a, ci indata au luat lege peste lege 24 boieri §i
a§a la zi §i la soroc ei au adus pe acei 24 boieri innain-
tea rap. Petru Voevod fiul lui Mircea Voevod §i au jurat
pe sufletele lor ca acel hotar este al lui Patru §i al ce-
tei lui de mo§tenire, §i au luat i boii celor 12 boieri §i
au hotarit acea mo§ie mai sus zisa cu vii acei 24 boieri
§i hotarnic a fost Vladul Post. din Izvorani, §i au tras
cu funia pe unde au fost hotarele batrane : din drumul
batran pe lacul Rachitilor pe pisc in sus la \Tart §i de
aci in jos pe valcea la Imuroasa, §i pe la Imuroasa in
sus la hotarul Sarapatinilor §i peste deal la Valea calu-
lui, §i de aci pe vale in sus la hotarul Barse§tilor §i de
aci pe deal in jos pana la drumul Targului (Targujiu-
lui) la fantana lui Avram, §i de aci la vi§inii Voinige§ti-
lor. Iar, dupa aceia, cand a fost in zilele rap. parintelui

www.dacoromanica.ro
269

Domniei Me le Alexandru Voevod, VAlcul §i popa Gher-


ghe §i Lupul ei iar au intärAtat cearta §i para §i a§A au
Wit §i inaintea rAp. pArintelui Domniei Me le Alexandru
Voevod pe PAtru §i Albul §i Ignat at n'au nici un a-
mestec cu acea mai sus zisa mo§ie cu vii, ci este a lor
de mo§tenire ; pentru aceia rap. pArintele Domniei Mele
a indatorat pe PAtru §i cu ceata lui §i au adus pe acei
24 boieri §i au mArturisit §i au jurat §i a doua oard inna-
intea rAp. pArintelui Domniei Mele pe sufletele lor CA
n'au avut VAlcul §i popa Gherghe i Lupul nici un a-
mestec cu acea mai sus zisA mo§ie, ci este a lui PAtru
pi a lui Albul §i a lui Ignat de mo§tenire §i a rAmas
Valcul §i cu ceata lui de lege. lar, apoi, boierul Dom-
niei Mele jup. Dobromir fost mare Ban a luat acel ho-
tar cu vii in sAlnicia lui §i 1-a cutrupit §i le a luat §i
cArtile §i rAva§ele lui Petru Voevod pentru acei 24 bo-
ieri §i cArtile rAp. pArintelui Domniei Mele §i a bAtut pe
PAtru pAnd a murit. lar, cAnd a fos+ acum Dragomir
Postelnicul ginerile lui PAtru §i Barbul fiul lui PAtru pi
cu fratii lui anurne Radul §i PAtru §i Coica §i Oprea §i
Danciul §i cu ceata lor, ei iar a avut Ord §i innaintea
Domniei Mele cu VAlcul §i Gherghe fratele lui Dobro-
mir Banul §i cu Lupul §i a§a pArau pe acei mai sus zi§i
oameni CA n'au avut nici un amestec cu acea mo§ie cu
vii, ce s'a zis mai sus, pentrucA a fost a lor de mo§te-
n ire. Intru aceasta Domnia Mea am cAutat §i am jude-
cat dupA dreptate §i dupa lege cu toti cinstitii dregAtorii
ai Domniei Mele §i am dat slugii Domnii Mele, Drago-
mir Post. §i cetei lui, mai sus zi§i oameni ca sA aducA
6 boieri ; din cei 24, 3 §i din cei 12, 3, §i a§a i-au adus
innaintea Domniei Mele ; a§a au mArturisit cu sufletele
lor cA n'au avut VAlcul §i Gherghe §i Lupul nici Un a-
mestec cu acea mai sus zisd mo§ie, ci este a lui Dra-

www.dacoromanica.ro
270

gomir Postelnicul si a cetei lui de mostenire, i s'au ho-


tarit cum au fost hotarele batrane si hotarnic a fost
sluga Domniei Me le lova Post. si a ramas Valcul cu
ceata lui Gherghe si Lupul de lege si dinaintea Domniei
Me le. Pentru aceasta am dat i Domnia Mea lui Dra-
gomir Postelnicul i cu ceata sa Barbul i Radul si Pa-
tru i Coica i Oprea i Danciul pentruca sä le fie mosie
§i ohaba lor i fiilor lor, nepotilor i stranepotilor lor §i
de catre nimeni neclatita dupa porunca Domniei Me le.
lata i marturii punem Domnia Mea : jup. Cesar mare
Vornic i jup. Dumitru mare Log. si Patru Spat. i Mi-
roslav Vist. i Radul Comis i Vintila Stolnic i Vladul
Paharnic, i jup. lane mare Postelnic, Ispr. Cesar mare
Vornic i eu Vladul care am scris in minunatul oras
Targoviste luna Septemvrie 7 zile, iar al anilor curgatori
dela Adam palla acum in anul 7096.

18 Noemvrie 1587 (7096), Bucuresti 1).

Mihnea Voda confirma lui Calota mare Sluger si


lui Gherghe Log. cu fiii lor stapanire peste niste oameni
cu moiile lor din Polovragi i alte sate din Gorj si din
Valcea pentruca au jefuit pe Banul Dobromir cand a
voit sa treaca muntii in Ungaria.
t ilde'r110 rditho Kg) Ampcirk goiRom Ci Fills MOH 3fAINEZ
WUTrpaH1MXTFICKOE Cub HErIHKg CI nirkAoupai; Ha4HMS 110 ROM.
MUT FgAni CIO 11011Erk Hit FE{ dil1H I H0iTEHH0M8 HpaRH TWO FRAM
:K8 Utiii KAAOT 1iI1RH c8;iataii II 1411 matisiT H Che ciioRtie tuiI

1) Ark St. M-rea Polovragi, path. 16 doe. 1.

www.dacoromanica.ro
271

tiM git MCT. ri1K01K M KM a tviille moAie E5i c8T ?Bap BaA nO

110r1TEHHWM8 I Hp41i1111f4140 FH4111 31{811411 Aonpomnii iiik E111K11 &IA


lid nnaneii 1111Fik ne,44 IC 11t1H3011EN 1-eTI1TOM8 Rift° 110 it'll0a1111 Nc1

41'11'1'010 110491'8. II 110CM/ E-e I ii neTp8 liomoA8 i'-nok 8 1{/1461-

KOE 3EMAi MIME lid 1141 11414)40H II geptikikird H chne,i8;i. II 1:114(I14

H BAIIlpiH H Hai 11 110r1RdA1llidi 11 Xt111111E111111 I 11 Lineal* 11 lilti/-


11811EIIIIH H (101{dA'k. II Cl3 (SA BMA cHAMEIIIIH H RAHAIEIH A p.killi
H liErp'kHiH ñ ilSOMElpill A 3tildI}KEIH. I inkinfu,a II CGTId H 1) I ri
p4K0131111,d ii &mot' A envanwapeni A M%TIEIVII1 A ckiincipiA. 21/111
wiitiq ENS CST BHA TOl'Ad H4 NidX. 34lIG1 110tITE1111(VM8 ni)dill-

Tedo I hdh1H *Snail Aocpomnp nnii BEA naii X0'1"kti IC Aa M11-

118E1' Bk 3E4141 8rO(ICKOE elpe3 IIMHIIII. 4 TE 1111111 Ohm MOAIE 80

TEX 1111111 IIIICMIE CEdd 011H aidX0HdrIH C8'I' I 110 71{8114A Aonpoaint)
1161 11411 TEI11 M8 C81' 83Eil X4111111i A0110 II CR5411111i w 3Aari ii
34 CilEfi 11 micEii ri dawn 11,1110 BS-A ToRap. ul CR8411111 EMS I A

1<811d111111,Eii EMS KileitlER. a 8 TEM 51181141.1 1,0np0ituip MIR BCE Cali (.0

ikuk Eiji i IINkA EVE IlridIlliA HE 'SWEET duen8pn 34 Tex 410-


Ai( 34HT1101L1H Wil nounrkx I r.naCu A nimAAox npeA 1Iemp8 ROE-

BOAS. a 8TE41 nerrp8 ROEBOAS H MAO.eTIIK114 CE aA 1100.el'Ilii IC

rAdia 1448. A 11041,10HdA ra I Ck KCk KOA1dTEX Mig. 5 ac8n4ii


Aospoinnp Gliti REA gal HC4/10Bdii IC niT98 R0E110A8 II4K0 Cd a 1W-
X0114 TEX RH1.11 pErIHH MOAIE 114 1144111111 T4 STE41 1IET(18 110010A

WH CneAdx A C8,I,HX H CkMOTOHX 3d TO4HKO MAX I E}I{ C81' GO


CItTlieTHA ,1{8114HOrt Antionmpok 1111B KEA 11411. HS 114K11 ChT110(HIA

IC 11,1110 sa 0 TO114011 ii4K0 a A mini trigr1H8 pd3I'llgilidACE IC HE-

WS ROEHOAS I H CrOdii Ei K4K0 Ad Barkerrn no TEX Dial Ohm


moATI. A 840acteii HX ar Ad 11/IdTHT Clidta KOMATEX }KSIldHOR Ao-
npoinnil neni ete;i Gail H at8natenu,eii e418 I MIME. a 011H C13 Bivkaie

ESIC CST !MACE l'o( Kollin' Ad en 110CT4IIIIT Citanex. 11 HE MO:KET

1) De prisos.

www.dacoromanica.ro
272

F1/14THTA CIE nnunie %Snook ogoMI10 IIIIR KEA sail I H S-

IItttIIIII,IR EAIS RAAai WHH (minim CST npEA Herrin; nouloAS TEO
CH CST HOKAOHHui CilaKEX WrIIIE IIM A0690/1411pOli RA A }KSIIMIHII,Eli
EMS RHAdi. K4K0' I Ad n8Arr Eli /WHIN. ad iuroii AOGVOROMO :K8-
II4IIoi IlOMII EMI H mlniunnvii EAIS tillAdi a noTom ai Rink lif
E3i Ii. Adri l'h Ik TEO ChM AOWEA PRAM I 11/1KH S 3EMAE Plid/1111.

a TEX filial (WHIN AIOAll IILIR CST A0111Eii H npEA FRMH A CHLO Ck-

10141 IltHA FRAM KdKO ,1,4 CH SiltlaTHT wiiii. a HATEAHlVAIS Hp/1-


[011'FM* FKM111 I IC44OT RE1 a/13K. A l'EprE AWPAET WHA CHII,E IL,
adAll c8T npEA FRMH. K4K0 c8T mixoKaA no noiiTEAno npatorrEmo
1'114111 ili$1141.1 Aonponmp Dig KEA MIA TEX Dial flErItIH I MOAIE W
CE/Ia RI1111 FIHCallf. A KOAII XdMillE II CK8411111 A Rticto A snirro A
rtimpo. A dinpn Ha() csT 83EA. tiS [WISH CSAHX A rmAttx fit Rhell
41111'11AM I lipaRIITEME r;RAIH A ckmoTpirc s; KAM 31 TOMIKO ild-
C1111$ CST C'ATROpil./i TEX RE1111 Ora nioAIE ac8nanoii oiio;ui-
poi iii ii adinannikeii EMS tillAtti I IIS C%TR0OIX0/11 &Mill !Vito
114K11 OA. Tonapi Tam 8 TEA iK4IH KhCXOTEX H CPO/1)(0M 1,4 liX
HOCT/IR11/11 BI 81413;Ei1 npEA 11(laTEX Aonux thn I Ann Act FIA/ITHT

Cif A4141I11. X WHII ItHIWKOM wke MOrAh 1,4 lithaTIIT CIE AAWIlit
RHIll Willa. n8 npiumail BkCII npEA FEtnui TE(lE CH C89' HOKAOHIM

WORE I VANE at8n4n0 il KLIA%Thri HEN CSMK. A twilit AltHASET 01:1

VOA F et 1 11 A cc, IIIHA RhCEM fldR11Tt4ItM 'PRAM 3a liWCA AORIW-

RONk K/IKO Ad /HS 68AET WH BEI1IH I Rh RrkKH Takawpi KilKO


CE CST BHA 110K4011N1 HENKE W11111 H W npEA flETO BOEROAS TaKOMAEIH

A W npEA FKAIH. GE1' pdAi Amox FRAIN flOilTEAHWMS I Hp/MITE/HO FI14111

KaAOT RI/ CSAili A ['EVER AWNISET 1.111TH HAI CIE Rlial flHC4III WIVE
WREM3H Hlifil t1I1H /WAIF mEx RHIII ptiHt CE/la Wiltif 0)003 HAI
H CAOROM HM A DISKOM I A ntrkEitistuTom HM. A IIH W KOPOHt
IIEHOKOA'killiAlli 110 p.kii IK4MII. GCE H CREATE/tit IlOeTtIHHX FRAU'.
)1(8114F1 KENO REMIKH AROpIIIIK I II w.Snali AS4u1'r18 REAIIKII AWrzISET.
11 n1118 CWT. II AllipOCAilii RIA:T. II 'MAO KOM. II RIIIITO CTO.A.

www.dacoromanica.ro
273

li RAdmrn nex. il NCREldi NM RMHKH HOCT`kAHHK I He. map BE-


AIIKH AROOHHK H d3 !AMA AWP. fat HMIHCAX Rk CTOA rpark
BSK041 Me fp HOEM. Hi A1-111. ii3 MdMd AO CIF MEM& TER81114F
ATOM. Rk AT ic31S 1).
___ Cu mila lui D-zeu lo Mihnea Voevod §i Dornn
a toata Tara Romaneasca fiul marelui §i prea bunului
Alexandru Voevod, da Domnia Mea aceasta porunca a
Domniei Me le cinstitului dregator al Domniei Me le jup.
Ca iota mare Sluger i lui Gherghe Log. §i cu fiii call D-zeu
le va da, pentru ca sa le fie mo§ii, oamenii cad au je-
fuit pe cinstitul dregator al Domniei Me le jup. Dobromir
fost mare Ban in munti, Inca pe cand cinstitul imparat
a chemat pe Domnia Mea la cinstita Poarta §i a trimis
pe Petru Voevod, Domn in Tara Romaneasca, satele a-
nume Polovragii §i Cernadia §i Sacelul §i Crasna §i Ba-
le§tii §i Baia §i Pociovali§tea §i Hiri§e§tii §i Novacii §i
Carbune§tii §i Ciocadia, §i din jud. Valcea, Rame§tii §i
Vaideei §i Recea i Negrenii §i Fomete§tii §i Zvanjeii
§i Marita §i Gotca §i Racovita §i Ote0i §i Slatioarele
§i Mateie§tii §i Sarbe§tii 2), Irma mo§iile care au fost a-
tunci la jaf, pentruca cinstitul dregator al Domniei Me le
jup. Dobromir fost mare Ban a voit sa treaca in Tara
Ungureasca peste munti, iar ace§ti mai sus zi§i oameni
din aceste mai sus scrise sate au jefuit pe jup. Dobro-
mir mare Ban §i i-au luat haine bune §i scule de aur
§i de argint §i petrii pretioase §i aspri pret de 7 poveri,
insa sculele lui §i ale jupanesii sale Vilaia. lar la aceasta
jup. Dobromir fost mare Ban de vreme ce a vazut cd
nu poate trece muntii de ace§ti oameni räu facatori a
ridicat capul (a indraznit) i a venit innaintea lui Petru

1) Monograma cu rosu, pecetea aplicalä in fat/ e bine pilstraa.


2) Azi tine de Gorj.
18

www.dacoromanica.ro
274

Voevod; iar Petru Voevod la aceasta s'a milostivit §i i-a ier-


tat capul §i 1-a miluit cu toate bucatele lui, §i jup. Dobromir
fost mare Ban s'a jeluit lui Petru Voevod ca. 1-au jefuit
ace§ti rnai sus zi§i oameni in munti, i la aceasta Petru
Voevod a cautat i a judecat §i a socotit pentru atata jaf
ce au facut lui jup. Dobromir fost mare Ban, dar iar a
fäcut pre de 7 poveri, cum s'a zis mai sus; §i s'a ma-
niat Petru Voevod i sta ca sä piarda pe ace§ti mai sus
zi§i oameni §i i-a pus sä plateasca toate bucatele lui ju-
pan Dobromir fost mare Ban §i jupanitei lui Vilaia; iar
ei de vreme ce au väzut cd era sä-i pund capetele §i
nu pot sa plateascd aceste averi Iui jup. Dobromir fost
mare Ban §i jupanesei lui Vilaia, au venit innaintea lui
Petru Voevod §i §i-au inchinat toate mo§iile lor lui Do-
bromir Banul i jup. lui Vilaia, ca sa fie ei vecini de
bunAvoia lor lui jup. Dobromir Banul §i jup. lui Vilaia.
lar apoi de vreme ce a dat Domnul D-zeu §i am venit
Domnia Mea iar in Tara Domniei Mele, ace§ti mai sus
zi§i oameni, iar au venit §i innaintea Domniei Mele §i
a§a parau innaintea Domniei Mele ca sa li se dea in-
napoi mo§iile, iar cinstitul dregator al Domniei Mele
Calota mare Sluger §i Gherghe Log. ei a§a au spus in-
naintea Domniei Mele, a au jefuit pe cinstitul drega-
tor al Domniei Mete jup. Dobromir fost mare Ban ace§ti
mai sus zi§i oameni din aceste sate mai sus scrise §i
Cate haine §i scule §i petrii pretioase §i aur i argint §i
aspri i-au luat ; insa iar am judecat §i am cautat cu toji
cinstitii dregatori ai Domniei Mele §i am socotit pentru
atata risipa ce au facut ace§ti mai sus zi§i oameni lui
jup. Dobromir Ban §i jup. lui Vilaia §i am facut Dorn-
nia Mea pret iar de 7 poveri, §i la aceasta Domnia Mea
am voit §i am stat sä-i punem in japà innaintea por-
jilor caselor tor sau sä plateasca aceste averi, iar ei in

www.dacoromanica.ro
275

nici un chip n'au putut sá plateascd aceste averi mai sus


zise, ci au venit toti innaintea Domniei Me le si au in-
chinat mosiile lor lui jup. Ca Iota mare Sluger i lui Gher-
ghe Log. dinaintea Domniei Me le i dinaintea tutulor
dregatorilor Domniei Me le de bundvoia lor ca sä le fie
ei vecini in veci, precum au fost inchinat moiile lor
§i dinaintea lui Petru Voevod, asijderea i dinaintea
Domniei Me le.
Pentru aceasta am dat i Domnia Mea cinstitului
dregator al Domniei Me le Ca Iota' mare Sluger i lui
Gherghe Log. sa le fie lor aceste mai sus scrise mosii
ale acestor mai sus zisi oameni din aceste mai sus
zise sate mosii ohabä lor i fiilor lor i nepotilor si str--
nepotilor lor si de cAtre nimeni neclätite dupa zisa Dom-
niei Me le. Iatä mdrturii am pus Domnia Mea: jup.
i

Cesar mare Vornic, i jup. Dumitru mare Log. si Pa-


tru Spatar i Miroslav Vistier i Radul Comis i Vintild
Stolnic si Vladul Pah. si jup. lane mare Postelnic. Isprav-
nic Cesar mare Vornic i eu Neniul Log. care am scris
in orasul de resedinta Bucuresti luna Noemvrie 18 zile,
dela Adam pana la aceastd scrisoare al curgatorilor ani
in anul 7096.

19 lulie 1588 (7096), Targoviste 1).


Mihnea Vodä confirmä lui popa Stan din Pestisani
sttipanire peste partea lui de mosie din Telesti i Ungu-
reii, precum i peste mai multe cumpäraturi.
t Aine Tho btzIo 1w AIHKUrk 110EHOM H iuk /MOE amini
SrPpOtTHIAVilleK0i CH6 REMIKtli; ri nirkikocpai; amaatimiti KOEROAS.

1) Arh. St. M-rea Tismana pach. 18. doe. 3.

www.dacoromanica.ro
276

Amur!, Pium C1 nomykriia FEC4111 I 110113 CT411 W 111111HWelHA A cia

alba imium 418 &Is Adcr. 15Koic Ad 418 a wE1n8 8 TIAElil AEA rkAA,EA
A §pcodfii A Sill' 89ni 3411f?1 Hifi Crapt1 H 11011K4 W4118 I A AFkAIHS'
A UK 110K811H 11011 CTdI1 UAW/ W nordna 8AApon8ii Ao xordp8A Oa-
neni W Nicnco A CO [MAMA H W AchirM110 A CT411410;1 A co Havk

Aim To I Cite gyros, CA tr, umil BA-Fg-anpn POTOBH. 14K 110-


K81111 nal ertlii AWL AHROAI W HST AO '1011r1 HOTOk W 4111118A'ke
3A-i-4änoll rkuTrai. A naii I notann noti CT4A-A-Ill1k W Emmy" w
KE(1E111 as-07 denpii l'kuTREI. A fldii FlOKSEIH [lou CT4II 4 111111 W CPA
A W Kwouoii § roji Flitp1111141111 3340-deflpH I A 114ii 110KSH11 11011

CT dii yui th111111E W AEA pdAyilla A 601;4df1ai W 411%H8itk1 BA-


ai-denpri I'WTH11 A A p8i; cimpe W IIi npuii 1141cHiit CV EF noK8-
nteA I Hai CT411 W niman'k'e BA-iiii.denpi. A [IA flOKSHH non CT4ii
0,114 Cit1H1111 W parity-A A W KOPAdii 33 tiae aiifi. ii naii notann
11011 CTdii EAU Ch11141 I W Hypo nkpolii BA OK dinpil A nak no-
K 8nn 11011 CTAii w1InS AA MHO W tiqoai A W nAnKi 3a-iin-
al1011. H 114K 110KSHH flOil CTI:111 0,114 CiAllItlf I W PdAVA EkA'LER
as 1) finon. H 114ii notann non crii -1111fi W 1111A ASUJE W t10-

K 411H 34-14-4"eflpil COE11. A Hai 110KSHH 11011 cTaii-a-lina W CT411 )(Et-


410pliA04fii I
aa OK dawn rWTECH. A flak HOKSHH 11011 eraii-aunk
CU A.krISO A W gmAyit Ba-As-denpil roT. A Ap8r IJUK [kik W
NkTKO A W KAAA0 aa oaf dintin I H Flak (110KS1111) non craii A
mai ctaniii W copa W 1111[111W411H aa i1i 46113H H flak HOKSHH 11011
CT411 ii-Kimmork 8 nagoii W i4d KLU14 4wi W ilwkiitmiI I
33-T1E-4e. l'OT. A ridk (noK8nn) non CTiii EAlla Ci411111( sW CT41I-

gi0N CTIMH4611 a II 4C11. A nak mann 11011 fTdil-k-HHIa W

CT4111114 (U rampn I 3,14-anon rwrtiii. A npomikoin CkH Blilil


WiIlH 410411 11HXHIM Willi 34 cRouvAi AospOgodi A (la Btleillid Rh-

1) In original ;c 200 mii. Evident eroare.

www.dacoromanica.ro
277

CkM miririnnom W anoiino tIM iii npiA FRAM I dro hy,i mmx
11FRAM nonni vranoit galu Stniceli cii tvtini ñ 11116 3d Kt311011MIIE

MITT EMS liktViiHS 111AUXQR iMS.


CI 11118KWA1 I ri nirkiinStirrmil
11

ims ri FIN W Koroxyr8 FIFF10K0AGIIM0 FIO W11113M0 FRAM. Ofik CI


CA,ATTErat I10CTdBAI BMH. RSfldii Kicdpg BIAINC" ,4,1100111Iii I H MS-
11411 A8inirr1 tt HEA AWNISET. 11 IIKTO8 CUT. H MHpOettdii KUcT. H
NANA KOM. H EHiITH1 CTON. fi 13/Iwo nix. i acsnai (did HIAHKH
noerrLinnii. He. Klitdii I KM AFFOOFIllic h 43 68T4 mie. lilt HACTOAFIN

roam TphroBniii mem. 104 I AIJU Ci W SAdMei AMA TEKSIIIHM


NkTOM HAT ,f5tis 1).
Cu mila lui D-zeu, lo Mihnea Voevod i Domn
a toata Tara Rornaneasca fiul marelui i prea bunului
Alexandru Voevod, da Domnia Mea aceasta porunca a
Domniei Mele lui popa Stan din Pevtivani l cu fiii sai
cati ii va da D-zeu pentru ca sa-i fie movie in Televti
partea lui Gandea vi a Ursoaei i Ungureii pentruca Ii
este batrana i dreapta movie vi movtenire ; i iar a cum-
parat popa Stan movie din Poiana Ularului pana in ho-
tarul Hobitei dela Deatcu vi dela Vlad vi dela Dragomir
vi dela Stanciul vi dela Dumitru cu ceata sa din Berevti
cu 260 aspri gata; i iar a cumparat popa Stan cloud
livezi din drum pana in paraul negru dela Manuleasa cu
200 aspri gata ; j iar a cumparat popa Stan un loc de
aratura dela Vladul din Berevti cu 110 aspri gata ; si
iar a cumparat popa Stan un loc de ardturd dela Stan
vi dela .Craciun in Pevtivanii de sus cu 270 aspri ; j iar
a cumparat popa Stan o silivte din partea lui Radul si
a lui Bogdan dela Mdnuleasa cu 250 aspri gata i alta
silivte din partea Preei iaravi a cumparat-o popa Stan
dela Manuleasa cu 120 aspri ; j iar a cumparat popa

1) Monograma cu chinovar. Pecetea aplicata, bine conservata. Sem-


nAtura Domnului nu este.

www.dacoromanica.ro
278

Stan o sili§te dela Radul §i dela Bogdan cu 165 aspri


gata; i iar a cumpärat popa Stan o sili§te dela Radul
al Päroaei cu 120 asprii ; §i iar a cumpärat popa Stan
m4i 2 sili§ti dela Licioaea i dela Nanul cu 180 aspri ;
§i iar a cumpArat popa Stan o sili§te dela Radul al Ilia-
desii cu 200 aspri, §i iar a cumparat popa Stan un loc
de araturä dela Du§e din Arcani cu 55 aspri de argint ;
§i iar a cumpärat popa Stan un loc de aräturd dela Stan
al Hámorkloaei cu 120 aspri gata ; i iar a cumparat
popa Stan un loc de aräturd dela Deatcu §i dela Vladul
cu 66 aspri gala §i alt loc de araturd iar dela Deatcu
§i dela Vladul cu 165 aspri gata ; i iar (a cumparat)
popa Stan un loc de araturd, sili§te, dela Sora din Pe-
§ti§ani cu 115 aspri, §i iar a cumparat popa Stan cloud
crivine la Izvor dela Rada fata lui Radul din Frânce§ti
cu 335 aspri gata ; §i iar a cumpärat popa Stan o sili§te
dela Stanciul al lui Stánilä cu 150 aspri, §i iar a cum-
parat popa Stan douä locuri de aräturd dela Stanciul din
Bere§ti cu 200 aspri gata. Si au vandut ace0 mai sus
zi§i oameni ms4ile lor de a lor bunAvoie §i cu §tirea
tutulor megia§ilor dimprejurul lor dinaintea Domniei
Mele. Pentru aceasta am dat §i Domnia Mea lui popa
Stan mai sus scris aceste mo§ii §i locuri de ardturd de
cumparaturà, sa-i fie lui mo§ie §i ohaba lui §i fiilor lui
§i nepotilor §i stranepotilor lui §i de cdtre nimeni neclá-
titä dupd porunca Domniei MeIe. Nth' §i märturii pune
Domnia Mea : jup. Cesar mare Vornic §i jup. Dumitru
mare Log. §i Pätru Spatar §i Miroslav Vistier §i Radul
Comis §i Vintild Stolnic §i Vladul Pah. §i jup. lane mare
Postelnic. Ispravnic Cesar mare Vornic §i eu Buta am
scris in ora§ul de re§edintä Targovi§te luna Julie 19 zile
§i dela Adam pând acum al curgAtorilor ani, in anul 7096.
*
* *

www.dacoromanica.ro
279

23 August 1588 (7096), Bucuresti 1).


Mihnea Voda confirma cAlugarului Mardarie din Po-
ciovaliste stapnire peste mai multe danii si cumparaturi
in Pociovaliste, Purcareti, Negoesti, Hirisesti si in Dealul
Negoestilor etc.
Cu mila lui D-zeu, Domn a toata Tara Rom(0-
neasca lo Mihne Vo(e)vod, fee'orul marelui i prea bu-
nului Jo Alixandru Voevod, dat-am Domnia Mea po-
runca Domnii Meale lui ierürnonah kir Mardarie dila sf.
bisearec(d) ce s(e) cheamA a sf. slAvitului pr(o)roc i bote-
zitoriului loan precum sa-i fie lui mosie in Paovaliste
0 vie la colnic in mägura precum au cumparat-o dila
fe6orii Mircei din satil drept aspri 300 ; si iar au mai
curnparat calugdrul Mardarie o vie dela Neagoe si dela
Beligheril in Purcaret(e) drept aspri 620 i iar au mai
curnparat calugarul Mardarie o vie in dealul Negoestilor
dela Bran fratele Stan6ului logof. ot $tef(d)nesti drept
aspri 240 ; i iar au mai cumparat calugarul Mardarie
ocin(a) in Negoesti dela fee"orii lui Sangoo (?) si dila fe6orii
lui Tigan un loc de vie si alt loc de vie drept aspri 140.
$i au venit innaintea Dornnii Meale Stoica din Negoesti
de au inchinat partea lui de movie sf. bisearici i calu-
garului Mardarie de pomana ca sa-1 pomeneasca si 1-au
scris la sf. pomelnic, si au dat Stoica de a lui bunavoe
vi innaintea Domniei Meale si a multor megias(i) dimpre-
jurul locului ; iar care om ar vrea sa strice a6asta po-
mand sa fie proclet i afurisit, la un loc cu luda i cu
Ariia4 sa fie afurisit de 318 sf. parinti dela Necheia. $i
iar ad mai cumparat calugarul Mardarie un loc dela
Stan6u1 din Paovaliste in magura, pa dila deal do fan-
tanA drept as(pri) 300, si iar au mai dat Lupul un loc
1) Traclucere veche in Muzeul Ciorjului.

www.dacoromanica.ro
280

,
pA dila deal de fantana sf. bisearici §i calugarului Mar-
darie de pomanA ; §i iar au dat Stan §i Parvul Fleanci
o livade pa dila vale de fanta(nA) pArintelui Mardarie
de pomand ; §i iar a mai dat Stan toat(A) partea lui de
mo§ie din Paovali§te de pornanA Or. Mardarie sä-I po-
meneascA. Si iar a mai cumpArat calugArul Mardarie
ocin(d) in Poèovali§te partea lui Tunfi toatA ori cat s'ar
alege di peste tot hotarul dila Sora fata lui Tuna drept
aspri 509. $i iar au dat jupan Vladul din Ciocadie mo-
§ia lui Sinu din Paovali§te, partea lui toat(d) de pomana
pAr. Mardarie sA-1 pomeneascA; §i iar au dat Dan Ber-
beace mo§ia lui toat(A) din Hiri§e§ti de pomana par.
Mardarie §i frAtini-sAu popii Radul ca sA o tie frate§te ;
§i iar au dat Stroegheate (?) un loc de a lui voe pAr. Mar-
darie pa din jos de casä de pomanA; i aceast(e) toate
ce au dat aceti oameni ce scriu mai sus inse§i de a lor
bunAvoe §i innaintea Domnii Mele. Pentru a6aia am
dat §i Domnia Mea aceaste ocini ohamnice de pornanA
par. Mardarie ca sä-i pomeneascA la sf. biseric(A) §i de
niminea nesmintitä dup(A) zisa Domnii Meale. La absta
§i mArturii am pus Domnia Mea pe jup. Chesar vel
dvornic, pe jup. Dumitru vel logofat, i Miroslav vel vis-
tier, i PAtru vel spAtar i Radul comis, i VintilA postelnic
i Vladul peharnic i Enachie vel post. Si am scris eu Tu-
dor logof(A)t in cetatea Bucure§tilor, 23 August leat 7096.
*
* *

25 Noemvrie 1588 (7097), Bucure§ti I).


Mihnea Vocla confirmA lui Nedelcu §i fratelui ski
Albul cu fiii lor stApanire in HrAbor partea lui Voineag
din Bro§teni cu 3400 aspri.
1) Ac. Rom. pach. XI doc. 100.

www.dacoromanica.ro
281

t 111,1eTTIO fiikif10 IW MHX1Irk HOEBOAQ 11 F111% K1LCOH 3EMM

tiSrrf411,1101.eK01,1 iNK BEAHK4I; ñ ricrkAospdi; SA0dHAii8 ROEHOAQ

AQBAT RM11 Cif nogin,laiii Fodui HFA(F),Hok II I sp4r8 cH d'Ag8noii


A Cke C1i0Et1i e ft1111.1,E 11M 6I;lx AUT. Ild'K03k Ad I1S1 ii Wii118 8 xps-
Boii ACA KoHwkroli mica Rdpi inmcd CIVET H36pdT CU. 110410 H W

ROA A (11 110C1184E I 11011fik 10 EC HOK8FIHA HEA(E)AKO. H aNsKi


HdA rionyki4 W spoirkHH 3d Ft( deroH. :FAH Ad Cf 3HdET EpE Fe

AAA HiA(f)AKO cd,6 ithr d'enpH A driB83 wFi Ce MA ific I diflf1i1

Tdik Ad Amin, TdicoikAepe ñ Wi1118 KOE KdKO ii Ad.ri dErlpH. A

110T0d1 BOHAI; wu IC cvntopHA 6 lipdTCTKO CC 111A(E),1K0 H Cki


d'ARSA TEO Cf CST nospdTHAH I WHH 1713 rim FM& 34 HHXHOSI A0-
E114{04170 11 CO 311QHIE IMCE4t A11101-411104,1. KdK Ap8F HACK ditriq
Ad HE 17141QT 8rrk3HTH HdA CIE Filial piiiHd wiiH8 I a AKO XOKET

X0`1"kAH dNESN Ad CE 11110AdET Welk AEA 3d Wi1118 Wii Ad HE la-


AEI` ECOMii 11p0AdTH. Hti 4W I1NKK d 118 Ad 10 0p044E9' ilaCuloc Hd

spa'', CH I HeA(e)mo. ciP pdvi,i AMOK H &CAW di BMW pfi-IHH MOAIE


IdK0+ Ad 11S1 Fe kvi1H8 navg A CH011141 A IIHOKOM ñ ntrkHoii-
ToAl A HE it/ Wed{ HIIIOKOA'kEIHS1 I 110(1H3M0 FECA111. Geik A ritoki-
Taff FIOCT411,1`kEM BMH. Nandi KICQO BEMIKH ABOOHHii. A 7K8f1dA
A8myrrp8 KEAHK11 norzisiT 11 mHpobdii BEA MT. I A nwp8 BEA
C11QT. 11 Immo KE.ii KM. H Egii'PHA BEA CTOA. H IMIA11;1 HEA HEX

11 M811111 miii BEA HOCT. 11 He. Mail, BFAHK11 ABO(11111k. ñ HallICQX


Q3 IiiIkli8r1 AOIASET I BK CTOArildAy K8K801.11 41611,4 HOG% Kf AFHI
Fl W dAda114 40141`k TEKNIHM. KAT ,f31i3 1).
=
Cu mila lui D-zeu, lo Mihnea Voevod §i Domn
a toata Tara Romaneasca fiul marelui §i prea bunului
Alexandru Voevod, da Domnia Mea aceasta porunca a
Domniei Mele lui Nedelcu §i fratelui sau Albul §i cu
fiii cati le va da D-zeu, pentruca sa le fie mo§ie in Hara-

1) Monograma cu chinovar. Pecetea aplicatA bine conservatA.

www.dacoromanica.ro
282

born partea lui Voineag toata vericat se va alege, din


camp si din apd si depretutindeni, pentruca a cumparat-o
Nedelcu si Albul dela Voineag din Brosteni cu 3400 as-
pri, insa sa se §tie cd a dat Nedelcu singur 2400 aspri
si Albul a dat 1020 aspri si sa tina asijderea si mosie,
care cum a dat bani. lar, dupa aceea, Voineag a fäcut
si fratie cu Nedelcu si cu Albul si s'au infratit ei dina-
intea Domniei Me le, de a lor bunavoie si cu stirea tu-
tulor megiasilor, cd alt om amestec sä n'aiba a intra in
aceasta mai sus zisa mosie; iar dacd ar voi Albul ca sa-si
vanza partea lui de mosie sä nu fie volnic a o vinde
la alt om, ci s'o vanza iarasi fratelui ski Nedelcu. Pen-
tru aceasta am dat si Domnia Mea acestor mai sus zisi
oameni, ca sä le fie mosie ohaba lor si fiilor si nepo-
tilor si stränepotilor si de catre nimeni neclatita dupa po-
runca Domniei Me le. Iata si marturii punem Domnia
Mea, jup. Cesar mare Vornic si jup. Dumitru mare
Log. si Miroslav mare Vistier, si Patru mare Spatar si
Radul mare Comis si Vintila mare Stolnic si Vladul mare
Pah. si jup. lane mare Post. si Ispravnic Cesar mare
Vornic. Si am scris en Valcul Log. in orasul de rese-
dinta Bucuresti, luna Noemvrie 25 si dela Adam pana
acum al curgatorilor (ani) in anul 7097.
*
* *

9 lunie 1590 (7098), Bucuresti 1).


Mihnea Voda pe temeiul cartilor domnesti ale lui
Dan Vodd (1384-86) Mircea cel Batran (1386-1418)
Radul cel Bun (1495-1508), precum si ale altor Domni

1) Arh. St. M-rea Tism. pach. 1 doc. 14. Numai partea relativa la
Gorj.

www.dacoromanica.ro
283

confirma rn-rii Tismana stápânire peste tot satul Tismana


in contra pretentiunilor calugarilor dela .rn-rea Bistrita
(Vdlcea).
t Macrho gikieto 1c6 Aufvk Romom H iii rwcoii BEMAE

ggIT9palildx.ilfiKOE Ciik lifilliKddr H HAAOR940. SA0dlielypt; 110EROM


Ad FUT FRAM C110 HOREAHTE FB4111. CriF'kii I A BCTBWkH moHaETHii
rAEam THEAAHa. (wilt fe utim 051.510Prk0 Hevim H nivlogitmkfl
tiAAHuye UdWEII EU,E 4110E I gala& c lleTHrkInUOMS CIAO I irtMuii
EkHo HaK IIp riniropie A immii sparrihii HinSipHiti KI% CrrkAl dwkcvk
TWAi. caliWic Aa HM BAZAIT CEiIG ri3A THowkAHa W Wcoi vroa-
HaK ARA THENkmii I [me H c7. Ksctat xoTaptuiti W nonmAS.
II01-1fik rrapS A tipagS CGIO 6'418 AoHaFTHii A 34,VkATHS F1041-
;i0111:1Ii H IA H IlpHANKIii 8 &ad MOHdeTHO IHW ç1lI1d W 11111 CT4pIE I

11 ApERHIti FripH npEacAE HaE sHiinu. a norroSi KkAd E'e MIA C10,4
non 4810 FgAili. a ciii118 uIi41ii rpHropIE H CO KthisrEpTH W Cl'OE
A.10HdeTHii W Ttamrkud. kind] hAtifil I HoHiE DNA FRAM C7:e K4/18-
1'011 W CPdd MOHUTHii W RHErriiHH,. A TAKO iivkiIi Kanomiu
sHrrpHik. Kato E'e CIAO THerWkAtid IIOAOHMIS CHOHAI 3dA4AiI18 I
nom;iogaHie W !Iowa& sacapag goIROA4 H son,kpiH W KpAktf11111.

a STIAl IUH rmAax H CSAHX HO ripaiiA8 H fiG Bakoh C5ce 11%CH

IleTHTHAM Fl)dBIlTMI FI3MH I A KSHHO c HAWciIHAHA wikd Ha-


Ha Op [MAIO immulsoii Ci OO dpNIMH6SOFIVI (41p1A1 W ptlM-

IltlI. A Hip ASK4 RS3RCKH. i EfflA.lix A npoiwrox I r'13MH KIIHrEN

W 1141;i0HdIfiE HOKOHIIHA crapii FHpH. KHHF Adii KOER04 H AThifii


ROE1104 CTelpg H ildAyA4 HOEKOM 4014)40. KIIKO C8'I' AdAn Ii
1111HAO>KHAII I 13%*e CEAO Tlfe,Wkild 8 KWh çiEiIId 6'44 4101IfiTHii. II

EIII}K 1{11,VkX CI iipcoirrox FRAM ri KHIWEK 34 lipEtfiE H 34 wrraiirrgo


HoKoHHHAi FHpH. CrimP 131111T46 H0f110,1,4 I CI pt1,4,y/14 110fROM KcIAS-
repa. çI napaiinctu H0E11044. A Auipqa HOEKOAd H CIISCH HET38ii
LOMAS. KLIKO CST laTtlAH KanSrEphi W RaTOHU,S W 34K0ii itt
ripeA mat I ciihti'i FflpiHSI Vit.' C8T KHIII maim T`kM}KE tiGO Si-

www.dacoromanica.ro
284

MOTplIX PRAM. KaK0 E.e 6'dd moitaFTHO Tam.ktitict tiorrairlittuta to

KI&CEX MOtIdeTHOX tit 3EAME BMIl I ft nom;iogatta W BKCH Apiiittitt


6 crapti FEWH Eik CST CI Blial HHCdFIH. Ci 4,0EvE IiBtIdH1oX ri tit-
THIiCTKORAX NIMH KAKO EC CE/10 TtaM`10111d 11%-e II C% 117Cl ViN xo-

Tapmii I npettiO i1kATII8 Cfi'MS 410114CTtIii (.13 THCAlid. X tcemSrEpiti


to moudertill CC/ REICTpHii, 1111EITWilt pdROT 6 MET'kX HE CST AMAMI.
tv'e KA ft iii littE4 iHMI1 I KdASrEpiEl (.13 RHCT(tHii, 14-

KW WeT4MI H W ni3e4 fitteA cTaitH Ft1911


CST W BdK01.1
tlirki<AE BVkME Ero orki I A40)( H FRAM Cli'kH A
RikcTKIrkti mottkuttii ['Amu' TtaiWk eziKWik M MS RAiAET CEA0
Mir Wklid trAe i c% Bumf, xorraittat. . . A.kAiitti; A tbxak. H hAtH
ft itogmfiE,ii FR4111 ll'kjill0E FM11041E1114114 a IHOKUIS1 1{7. 11141118. 11 uu
to KOrOik I 11E110K0NkR11410 110 Wc1113M0 FRM14. a SRO ti mkATtific
ilormiNkm FI141H. KSrJdI1 MEIT9'k HEAHKH Il0plIlIK. H ?MIA Ito,
ttSii REMIKII AWF4sET I H tinTp8 HEAIIKH CIldT4t). H Ali/141E10 REMIKH

Kncrirdit. c ildAyA REMEKH KOMIa. Ii AIIIXMO KEAHKH CTOANHii 111

RAMO RMHKH FIEX41111k. ft I at81I4ii 'Peke HE11rH HOFTEAtilik Ii

ttatitaiiintk ripms-A REMIKH AtthisET II t13 EIVE E}K tO Ildt1HOX Hit

CTWAII1My gSKSpEtil Aleto lorilE I A ANN d W MdAid 401111'k A`k-


TWA TEKSIIIIMI HAT ,f5Hti 1).
Cu mila lui D-zeu, lo Mihnea Voevod §i Domn
a toatä Tara Româneascd fiul marelui §i prea bunului
Alexandru Voevod, dä Domnia Mea aceastä porunca a
Domniei Mele sf. §i d-zee§tii rn-ri ce se chiarnä Tismana,
unde este hramul prea sfintei, curatei §i prea binecu-
vântatei stApanei noastre de D-zeu NäscAtoare, cinstita ei
Adormire, §i prea cinstitului pArintelui egumen, ermonah
chir Grigorie §i tuturor fratilor ce vietuesc in acel sf.
loc, pentruca sa le fie lor satul ce se chiarnä Tismana

1) Monograma cu rosu. Pecetea aplicata pe hArtie, bine conservatA.


Nu este semnAtura proprie a Domnului.

www.dacoromanica.ro
285

de amandoua laturile raului Tismana tot si cu toate ho-


tarele depretutindeni pentruca este batran si drept sat
sf. rn-ri si de mostenire daruit ca mila, dat si addogat la
sf. rn-re rnai sus zisa de alti batrani si vechi Domni,
cari au fost innaintea noastra.
Iar apoi, cand a fost acum in zilele Domnie Mele,
parintele Grigorie si cu calugarii dela sf. rn-re dela Tis-
mana, au avut Ora innaintea Domniei Mele cu calugarii
dela sf. rn-re dela Bistrita ; si asa parau calugarii dela
Bistrita ca a fost satul Tismana jumatate al lor de mos-
tenire, miluire de catre rap. Basarab Voevod si de bo-
ierii craiovesti, iar la aceasta Domnia Mea am cautat si
..

am judecat dupa dreptate si dupa lege, cu toti cinstitii


dregatori ai D-Mele si impreuna cu prea sfintitul Orin-
tele nostru chir Vladica Nichifor si parintii arhiepiscopi
chir Efrem de Ranmic si chir Luca al Buzaului, si am
vazut si am citit D-Mea cartile de miluire ale rap. Domni
batrani, cartea lui Dan Voevod si a lui Mircea Voevod
cel Batran si a lui Radul Voevod cel Bun, Ca au dat si
au adaogat tot satul Tismana la mai sus zisa sf. m-re ;
si inca am vazut §i am citit Domnia Mea si cartile de
Ora si de ramas ale rap. Domni, cartea lui Vintila Voda
si Radul Voevod Calugarul si Patrasco Voevod si Mir-
cea Voevod si fiul sat] Petru Voevod, ca au ramas ca-
lugarii dela Bistrita de lege dinaintea tutulor acestor
Domni, cari sunt scrisi mai sus.
Asa dar, am vazut si D-Mea ca este sf. rn-re Tis-
mana cea mai veche din toate m-rile din tam Domniei
Mele si rniluita de toti vechii si batranii Domni, ce sunt
scrisi mai sus si bine am aflat si am adeverit Domnia
Mea, cd este satul Tismana tot si cu toate hotarele dreapta
mostenire sf. rn-ri dela Tismana, iar calugarii dela m-re
dela Bistrita nici o treaba si arnestec n'au avut si au

www.dacoromanica.ro
284

rämas de lege si dinaintea D-Mele calugarii dela Bis-


trita precum au rAmas de lege si dinaintea altor batrani
Domni de mai nainte vreme . .
Pentru aceasta am dat si D-Mea sf. si d-zeestii rn-ri
ce se chearna Tismana, pentruca sd-i fie satul Tismana
tot si cu toate hotarele . . . . mostenire i ohabA, iar
D-Mele i parintilor D-Mele ve§nica pomenire §i cdlugä-
rilor spre hraná §i de care nimeni neclatitd dupd po-
runca D-Mele. lard, deci, i rnärturii pune Domnia Mea:
jup. Mitrea mare Vornic jup. Parvul mare Log. si i

Patru mare Spat. si Andrei mare Vistier i Radul mare


Comis Mihai mare Stolnic i Vladul mare Pah. si jup.
i

Gherghe mare Post. si Ispr. Parvul mare Log. si eu


Gherghe care am scris in orasul de resedinta Bucuresti,
luna lunie 6 zile, iar dela Adam pana acurn al anilor
curgAtori, in anul 7098.

*
* *

17 August 1590 (7098), Bucuresti 1).

Mihnea Voda confirrna lui Dumitru i fratelui sau


Pätru din Gro§ani stapânire peste o vie in plaiul Ma-
sIouIui, §i alte cumpäräturi in Gropni.
t ulICTiK iimino 1J MHXtrk ROEBOM H Pits KKNE ii
ClIVTIVWKAcIXIIKKOf CiiS REAFIKai II fitl'kAOIWAil tlii0dHApS 1{0EROA4

,A,JKWI' FRAM I CIE HOEVkilEllif FE{MII Atiwrpoii H CKC spapom cti


iikrp8 W rpowilmi H eke CiiSHIEF MIRO HAI irk riolnoFTtiT. kIKoIc
Aa HII e EAU I ifiliirpm( 8 114110i mdet1011.1wii 3dHEAc rd w fe
1101<81111;i tv thy, IIkIO W CE;i 3d-g-HLIEAH ad-F.-der-10 rem. H IliK

1) Arh. Stat. M-rea Tismana pach. 13 No. 13.

www.dacoromanica.ro
287

Ad EF 48AIHTp0 I wiii8 8 rpoluariii AEA cTouimil mama nonEit


pi(4Oi BkC4X Rape EAHK4 CEXTET 11314JdT W 11041.0 W ropax W
Rom H W 110H7CX84I 11011Eilt I Id EF 110K8F1H4 W 1144 CTOHKR% 34
F 4610 roT. H flak [imam RoPmii emu 011109440 $ HAMA Md-
FA011.111A W 1144 Wkiitlaii I H W ui, alfiiCESM CH nkTp8 a fi'Co
ri rOT. 11 naii 1101i8111:1 GOI;Adli Ci ChF RpaTIE Em8 ruxTpS H 319-
RSA EAlid MIRdA4 I 8 RE;i CTlifitpET W 1144 Ad11,8A ad-it-dFHpA roT.
H tiak 110K81111 ROPAdii (4 ChF npaTie EmS) 111tTp8 H EHS1 ARE
AFIllfail I EAU AHR44E 8 Al4A CTIlikpET Cl E4114 AtIlidAd 8 REA tcpkiir8
11 141111 AIEFTO 34 cEmmije CKC RSici 8 CEA 110 KO,A, XOT 01 roji
I 3411Eik r4 EF noRthulA W 1144 40R18A 3 r arm) POT. H lid
Ad EF 48MVITpoii H ChF EpATIE EMS writyk H Adfil"A I wriii8 8
rpowarm AEN 811KOM CII AospSAwk nem Rape E4HK4 CEXTET 113G34T
W HOMO W ropax W Rom 11 W 1101ACX8AI 110111ik EF I 841N1 8H-
KOM CII 401.418;i Tait; Ill 11A14T wIi HHkT0 Ad I'd FIKCIIOME118ET 110

TOM' EMS. 4 118 a 110141HIL4ii H RhC110AktIllii I H ChTROpli;i KkC


LITO T9 +118ET Ild kriiKh A0IT80 411E110EH4I CH 4S1IHT08 tI ChF RpdTIE
M8 TEN CST Ka1'0R4A-K-4F. rem I H 114ii 110K811H Rormii CKC 1104-

TIE EM8 14114 AtIRdAd S lidA`k 31'SH W XOTAii X0M001410A0ii W 1144


CTp0E 34 'I' di roP. I H 114k 110X81111 KOPAdii ChF RpaTIE EmS EAU

411R447. Ad X0T4ph a') 10iir4 34 ii denpu 34 Cpfii POT. H 114k 110-

K8fIH ROPALIii EAlld AHR444 AA TpECTHE W 1144 toiira 3d-1i-dFIIpH


POT. H 114k noRSnu ROPAMi ChF RpaTIEmS AEA ApauRkeii I 110,110E1111

RO4E1111ii, 34 j AFHpH rOT. H upommx cIE 141111 p.kiitue AloAIE

Tex tuciue 10 unxtuzil 401 V0R04170 H CkC 83114114 I RhCat AlivIe-


unuAl V.1 CE;i UI Kph% MEFTWii W roji H W 404 H W 141E4 FRAM.
cif; I44I mAox u 11141H OREeii3H MOAiE EK EF 1111111 tylix I 171R0iit

Ad 418 EF WilHE Riauxall H M8 H FI18R1111 MS H 1HOKWS1 H 11AK-


110HETW4I H Ill U.) KOPOiti HEHOKOARHAI HO 8pH34i8 PRM11 I H ce;ic

CREATEATE 110CT43AwkE41 PRAIA M811dii 4111Tp'k RE411li11 AR0011Hii (rupt)

I /I 04410 KOM1IF H aiimEto (rupt) H M1X414 RIi CTO;i1111k 11 R44-

www.dacoromanica.ro
288

H msruil (rupt) !WHIM flOiTCUfflii. He. mwrprk I

KEAHFCH AHOtitIHR. H Ild1HICIAX d3 rdMW IIMICTOA rthlAir iSinhJ


map dHP. 31 1iH H W 4,dM Aotark reicstpai, ATOM IMAT ALM 1).
Cu mila lui D-zeu, lo Mihnea Voevod §i Domn
a toata Tara Romaneasca, fiul marelui §i prea bunului
Alexandru Voevod, da D-Mea aceastä porunca a D-Mele
lui Dumitru §i cu frate-sdu Patru din Gro§ani §i cu fiii
säi cati D-zeu ii va därui, pentru ca sa le fie o vie in
plaiul Maslo§ului pentruca a cumparat-o dela Neagoe din
sat cu 6 stupi de 200 aspri gata ; §i iar sa-i fie lui Du-
mitru mo§ie in Gropni partea Stoical fata popii Radul
toatä vericat se va alege din camp, din munte, din apa
§i depretutindeni pentruca a cumparat-o dela Stoica cu
200 aspri gata ; j iar a cumparat Bogdan o vie in plaiul
Maslo§ului dela Neac§ul §i dela nepotul sau Patru cu
370 aspri gata ; .§i iar a cumparat Bogdan §i cu fratii
lui Patru i Barbul o livade in Stejeretul mare dela Da-
tul cu 400 aspri gata ; §i iar a cumparat Bogdan §i cu
fratii sal Patru §i Barbul 2 livezi, o livade in Stejeretul
mic i o livade in Crangul mare §i un loc de sili§te cu
casa in sat pe langa hotarul de sus pentrucd le a turn-
parat dela Dobrul cu 300 aspri gata ; §i iar sa-i fie lui
Dumitru §i cu fratii sal Oprea §i Danciul ino§ie in Gro§ani
partea unchiului salt Dobrul, toata vericat se va alege din
camp, din munte, din apa §i depretutindeni pentruca a mu-
rit unchiul salt Dobrul §i el n'a avut pe nimeni ca sä-lpome-
neasca in urma lui, îiisä 1-au ingropat §i 1-au pomenit §i
au facut tot ce trebue§te la omul mort, nepotul sau Du-
mitru §i cu fratii lui §i au cheltuit 600 aspri gata ; §i
iar a cumparat Bogdan cu fratii lui o livade in Valea-

. 1) Monograma cu rosu. Nu se vede semnAtura Domnului. Pecetea


deterioratA.

www.dacoromanica.ro
289

ZgAi din hotarul Homorâciului dela Stroe cu 300 aspri


gata ; §i iar a cumpArat Bogdan cu fratii sAi o livade
la hotar dela Iorga cu 80 aspri de argint gata ; §i iar a
cumpärat Bogdan cu fratii säi partea lui Draica jumätate
din moarä cu 100 aspri gata. Si au vândut ace§ti mai
sus zi§i oameni acele mo§ii de bund voia lor §i cu §ti-
rea tutulor megia§ilor din sat dimprejurul locului din
sus §i din jos §i dinaintea D-Mele. Pentru aceasta am
dat §i D-Mea acestor oameni, ce s'au zis mai sus, pen-
tru ca sä le fie mo§ii ohabd §i lui §i fiilor lui §i nepo-
tilor §i stranepotilor §i de cdtre nimeni neclätitä dupd
porunca D-Mele. Si iatä märturii punem D-Mea : jup.
Mitrea mare Vornic (rupt) §i Radul Comis §i Andreiu
(rupt) §i Mihaiu mare Stolnic §i Vladul Paharnic §i jup.
(rupt) mare Postelnic, Ispr. Mitrea mare Vornic §i am
scris eu Gale§ in ora§ul de re§edinta Bucure§ti, luna
Aug. 17 zile §i dela Adam rand acum, al anilor curgd-
tori in anul 7098.
*
* *

Alexandra Voda Bogdan zis si Cel Rau


(1592 Sept. 1593)

Alexandru Voda Bogdan este fiul lui Bogdan Là-


pu§neanu §i nepotul lui Alexandru Lapu§neanu. S'a cd-
sdtorit in 1592 cu o greacd in Constantinopole, fosta a
doua sotie a lui Petru Voda Cercel, care, de§i nu se
despartise de intAia sa sotie Velica fiica lui Ion Vorni-
cul, se ca'sätorise cu aceastá levantinä in 1589. A fost
spanzurat in Constantinopole in ziva de 25 Martie 1597,
apoi ingropat in pripd in vre-o bisericd din Constanti-
nopole.
19

www.dacoromanica.ro
290

2 Februarie 1592, (7100), Bucuresti 1).


Alexandru Vocid Bogdan confirrnd lui Mitrea stA-
ptinire peste mai multe cumpAraturi in Podeni (Mehe-
dinti) Calcesti i Boboesti (Gorj).
MAiTTIO blatO i3 1,11-1A4418 ROEK0A4 CI Plitt KZCWH BEMAE

WiTrtic1WHAI1)(11HFKOE 416 iuiic 14 H IlirkA069414 14 nok(o)mlin noi;-


Atilt BOEBOAll Rh BEAM MONA0kCKOH. AMOT F114111 rito floehartifo
FRAM mampfii 14 Me Ft1K11 EA18 I iA1411,E,ii fik mei% I4K051.4 AA 410
fe toils 8 CEA0 110A1111 (al' AEA) 1111t1Ok 110/10fillii BA 404118, W Flo
Kke xomapoAi Fiona IF 110K811HA 33 iii4s finpu rom. ii nak nodna
narrwk wiiati W. AEA ApdA8A0ii ccA I Torrai4 AEA 33 1, denpri.

11 114k 110K811H Aurrivk 4,E4 sormuoti MINX ado EAHKA (CEXTET) 11B-
Kilarr W CEA sA 4 de. ii flak noicSna durrivk wiin8 Af/ garSnoii
W c(N KkCaN as OF. H flak HOKSIIH I nurnyk wii08 S KAMIEIII AEA

Crl'4iit110A0k Kf% CaK 3,1 fi;tV 4110011. H flak notiSna MHTp'k MIKE l; Ad
apait, W HQ CTMIIIA sonoeipa (stricat) H mak noisSna Auvrwk
Ervis migdA, Nd Kiumai, I W HA noii Hail 3,3 'I` de. H nak noictinn
Aurrcyk (ma CHAINIE 8 CEA ii c1,11,1 1141141ii A8 niSToii Ha email

"Mil 33 g 4. " nesii 110K81111 AIHTA FAHA KFIR1Iii Ha il'kK8


H (MA CHIIHIll 8 CEA I t$ Ha noii 4811811 BS Ark de. H flak 110K8f111
aiwrp.k EAHS Kpruaiii HA flOA W HQ CTalit410A BS AA de. H flak HO-
K8I111 4114Tp.k fAiiii (rupt) lTJ K4104E111 KOA Lrrg8 (11,1111KRS) 3,1

OH tIC H Mid I CHAtiql 8 CEA 3Q ii de. H flak noi:Sna mwrivk ema


HEMOPOWir W lid CTaii GQI1K8A0k as ii de. H flak 110KSIIH Aurrirk
ABE /MIA (rupt) 32 iiai nodna mamfrk EAliii CaA I 3d
ii de. H

11034 W A0C8A Ulla& W lid EVA 3A 'ell de. li flak HOK8f111 Ai VITA
ii /1034 Cki AorSii gildER (.1j HQ immii 341 Iv QC. H Ilak HOK81111

4141Tirk wii08 S noNkim CO ,A,Cri rraiitnonoii I grnin'Tdi; AE.A ad


voiia$ BA 'ea tIC. H flak II0K81111 MUTH: H ARA 1104OKHl1a 34 wiiiS

1) Muzeul Gorjului. Sec. XVI-lea doc. 24.

www.dacoromanica.ro
291

CTALIIOAOR I RhCd)( 3d Hi worm), ri /Mk flOKSH11 AIHTrk EAHA CH-


/1111411 H EAFIS AHREA W lid I ASHSA W noivkim 3A '1' de. H ildk
HOKSIH1 wiittS yiiii MaTO aa A0311 dA11 HISetil Hatayittua W Ha
padoin (rupt) ad 4- dC. 11 naii nort8rui Afirrtyk Ala MiRE3 I W

Fld 011011171Hd 3a fi de. H y,IIH !mil lid HIJ,S. 11 rwomikotii cito


moil pE41-1H HMEHHTE MOAIE 3d CROHAI 4OG9OROA10 H CL 3Hdll1E

1111A11 AlfrirdWOAl MUT() W roji 113 AC:A H W flOIA


(UK OheltHAI

FRMH. GIP pd,Ari I Awl 11 FRAM M Wrpfii taKOit Ad MO a tUtiliS


RhW Kati HMS t1 61R11 EMS H HIISKOM H 110`kR/18,1EPOrli H HE W KONKE
IIEFIOKOARHA10 HOOF-MAO FRMH. GEit H CREATEAE 110Err4RA'kE.ii PRAM.
iSI1dii AdiituoA REAtilcI1 4ROjiH111i H 7RS11.111 RdjiIW dARK REAHKH AWi;-

*ET. H lidli REA RIICT. H parkyn RCA CUT. H (rupt) Eel rroA H
TSA0ii RE;i ROA. 11 Hi SI1Mi M4IiTc1 REAHKH 110"elukAIIHK. HI 44115101
I HENIKI-1 AROPIIK. d3 Kdii Kd E5k IC lid1111Cdii Rh HdCTO;irOAA RKEIïI
m(Cga iE1. g Auhi d TEKSFIldF ATOM W itiMd MAT ,;_ip 1).
Cu mila lui D-zeu, lo Alexandru Voevod §i Domn
a toata Tara Romaneasca, fiul marelui §i prea bunului
§i rap. Bogdan .%evod in Tara Moldovei, da Domnia
Mea aceasta porunca a Domniei Me le lui Mitrea §1 cu
fiii lui cati i-a dat D-zeu, pentru ca sa-i fie mo§ie in sat
in Podeni (din partea) lui Piciu jumatate din mo§ie de
pe toate hotarele pentruca a cumparat-o cu 1500 aspri
gata ; §i iar a cumparat Mitrea mo§ie din partea lui
Dadul din sat 1/3 parte cu 300 aspri, §i iar a cumpärat
Mitrea partea lui Bogdan toata vericat se va alege din
sat cu 500 aspri, §i iar a cumpärat Mitrea mo§ie partea
lui Tigul din sat, toata cu 900 aspri, §i iar a cumparat
Mitrea mo§ie in Calce§ti partea lui Stanciul toata cu
3800 aspri ; §i iar a cumparat Mitrea 3 locuri de ara-

1) Monograma mica cu cerneald rdacinie. Pecetea cazutA. Nu este


semudtura proprie a Domnului.

www.dacoromanica.ro
292

turd la Brad si dela Stänild din Boboesti (stricat) ;


iar a cumpdrat Mitrea o livade la Cremet 1) dela popa
Nan cu 300 aspri ; §i iar a cumpdrat Mitrea o sili§te in
sat si o crivind a lui Mutu dela Stan din Cfilcesti cu 6
aspri ; §i iar a cumpArat Mitrea o crivind la rilu si o si-
liste in sat dela popa Lupul cu 64 aspri ; si iar a cum-
pärat Mitrea o crivind la Pod dela Stanciul cu 34 aspri ;
si iar a cumpärat Mitrea un (rupt) din CftIce§ti langd
bisericä cu 180 aspri si o siliste in sat cu 80 aspri ; si
iar a cumpdrat Mitrea o vie dela Stan al Baicului cu
80 aspri ; si iar a cumpdrat Mitrea cloud livezi (rupt) cu
80 aspri; §i iar a cumpdrat Mitrea un sad de vie 2) din
Dosul-Braei dela Bran cu 280 aspri ; §i iar a cumpArat
Mitrea o vie din Dosul-Braei dela Crdciun cu 700 aspri ;
si iar a cumpdrat Mitrea mo§ie in Podeni din partea
Stanciului 1/4 parte de mosie cu 250 aspri ; i iar a
curnpArat Mitrea si cloud jumdtäti de mosie a lui Stanciul
toatä pentru vie; si iar a cumparat Mitrea o siliste si
o livade dela Lupul din Podeni cu 300 aspri ; si iar a
cumpArat mosie un loc de vie, insd padure necuratita
dela Radul (rupt) cu 700 aspri ; si iar a cumpdrat Mitrea
cloud livezi dela Opriiana cu 300 aspri si un loc de a-
rdturd la fatd. Si au vândut acesti mai sus zisi pe nume
oarneni de a lor bundvoie si cu stirea tutulor megiasilor
dimprejurul locului din sus din jos si dinaintea Domniei
Mele. Pentru aceasta am dat si Doninia Mea lui Mitrea
pentru ca sa-i fie mosie ohabd lui si fiilor lui si nepo-
tilor si stränepotilor si de care nimeni neclAtitä dupa
porunca Domniei Mele. lath' si mdrturii am pus Domnia
Mea. jup. Danciul mare Vornic §i jup. Barbd Alba mare
Log. si Pand mare Vist. si Radul mare Spdtar si (rupt)
1) CrAme§ti (Mehedinti).
2) Vie noud.

www.dacoromanica.ro
293

mare Stolnic §i Tudor mare Comis i jup. Manta mare


Postelnic. Ispr. Danciul mare Vornic, eu Carca care am
scris in ora§ul de re§edinta Bucure§ti luna Fevruarie 2
zile, iar al curgatorilor ani dela Adam in anul 7100.

Mihai Vocla Viteazul


(Sept. 1593-19 Aug. 1601)

Mihai Voda Viteazul este fiu natural al lui Patra§cu


Voda §i al Doamnei Tudora. S'a näscut pe la 1557. A
fost mic Ban de Mehedinti §i apoi mare Ban de Cra-
iova. Darnic §i temator de D-zeu era Mihai, ingrijind de
cei slabi, crutând pe boieri, inima deschisa §i lipsita de
rautate, frumos la trup, de statura innalta §i negricios
la fatä, placut la vorba, care i curgea ca izvorul. Mihai
a fost casatorit numai odata §i anume cu Stanca Baneasa
vaduva lui Dumitru Banul din Valcaneti la 1583. Cu
frumoasa Tudora din Targ§or a trait ilegitim §i a avut
o fata bastarda Marula. Cu Doamna Stanca a avut pe
Nicolae-Patra§cu §i pe Florica. Doamna Stanca este fata
Neac§ai Logofeteasa i a lui Radul Logofatul din Dragoie§ti
(Olt) taiat de Alexandru Mircea la 1568 §i a avut de frati
pe Dragomir Postelnicul, Tudor Postelnicul §i pe Mara. Ea
s'a näscut pe la 1560. Neac§a logofeteasa pare a fi fost
sord cu Dobromir Banul de oarece intr'un doc. al lui
Matei Voda din 11 Ianuarie 1642 (7150) relativ la nite
vii din dealul Urlatilor (Venelin 320 323) se spune ca
Dragomir Banul §i marele Sluger Dumitru Filie§anul sunt
nepotii lui Dobromir. Acest Dragomir Banul (mainainte
Postelnic) este fiul Neac§ai. Nepot de fiu al Banului Do-

www.dacoromanica.ro
294

bromir, iar nu putea sa fie, de oarece fiul acestuia Mihail Po-


stelnicul se vede cd n'a avut fiii, caci la moartea sa, moarte
bund intamplatä in timpul lui Mihnea Vodà Turcitul, lasä a-
verea sa mo§tenitä atAt din partea tathlui sau, cat §i a
mamei sale Vilaia, rn-rii Radu Vodà, ca sä se ingroape
acolo, unde erau ingropati mama sa Vilaia §i tatal säu
Dobromir, täiat de Petru Cercel. 0 probd cd n'a avut fiii,
ar mai fi imprejurarea Ca cei trei frati Buze§ti, impreund
cu Dumitru Postelnicul din Valcdne§ti §i Oprea Postel-
nicul, cer la Mihnea Vodä ca sä le dea §i lor din averea
rudeniei lor Dobromir Banul, dar mai pe urmä s'au
invoit i au läsat-o tot rn-rii Radu Vodd. Mihai dupA ce
a ajuns Dornn al Munteniei, Moldovei §i al Ardealului
a fost ucis pe campia Turdei i inmormântat acolo. Ma-
relui Cuceritor ii cucerise inirna Velica fiica Dornnitei
Stana fiica lui Mircea Ciobanul §i mAritath dupà Italianul
Fabio Genga.
Caput i-a fost adus mai in urrnd la rn-rea Dealul,
necropola neamului sat]. Neac§a Logofeteasa s'a calu-
gärit spre sfAr§itul vietii sub numele de Maria chluga-
rita. Ca aceastd Marie augarita este mama Doarnnei
Stanca se constatä dintr'o porunca a lui Radu Vodä din
28 Dec. 1603 (7212) Targovi§te, unde se spune, 6' la
moartea Doamnei Stanca de ciumä in RAmnicul Valcii, s'a
rascumparat satul Pireia din Mehedinti, al lui Danciul
marele Vornic BrAncoveanu, cu 8000 aspri, ce-i chel-
tuise Doamna Stanca pentru inmormântarea lui Danciul
in Alba Julia §i pe care bani neputandu-i plAti jupAneasa
Calea solia Danciului, ii pusese zalog satul de mai sus.
and Calea i-a trimis banii prin Balea Spatarul la Ram-
nic, Doamna Stanca murise §i cu banii aceOia a inrnorman-
tat-o. Rascumpararea satului s'a fAcut dinaintea episcopului
de RAmnic, Efrem, a Vistierului Radu din Cepturoaia'a

www.dacoromanica.ro
295

marnei Doamnei Stanca, Maria Calugarita, a domnitei


Florica etc. Mormantul ei in episcopie nu se mai vede
azi. Doamna Tudora pentruca n'a fost sotie legitirna a
liii PatraFu Voda, n'a fost inmormântata la rn-rea Dealul,
ci la Cozia (1606) unde se §i calugarise sub nurnele de
monahia Teofana. Nicolae Patra§cu s'a casatorit cu An-
cuta fiica lui Radu Voda $erban dupd 1620, iar domnita
Florica s'a rnaritat dupa Preda Postelnicul din Greci,
fiul lui Popa Iogofatul din Greci §i nepot al Jul Mitrea
Vornicul.
*

31 Martie 1597 (7105) 1).

Mihai Voda confirma lui Stan cu fill sai stapanire


in Alexeni peste partea lui Dragodan data de pomana.
Izvodul cartii lui Mihail Vod(a) fe'6oru1 lui Patra§co
Voda.
Dat-au Dornniia Lui aa'asta porunca a Domnii Lui
Stanului cu fie"or(ii) lui cati Dumnezeu i va darui, ca
sA le fie lora rn4e in satul Alexeni toat(a) partia lui
Dragodan din câmpil i din padur(e) din apd i de pest(e)
tot hotarul pe(n)tru ca au fost dat-o Dragodan la moartea
lui toat(ä) parti(a) lui de rno§ie din Alexeni Stanului ca
sa-i fie de pornan(a), iara care om din nearnul lui sau
de altil nem va umbla sa intoarcd al lui cuvânt cel dela
moartea lui sa fie blesternat de 318 sfinti parinti §i sd
fie unul ca acela cu Iuda §i cu Ariia §i sa nu aiba unde
mearge du(hul lui); §i iar sd-i fie Stanului un loc pe(n)-
trued 1-au cumparat dela Birbeca din Vaidei cu aspri

1) Muzeul Gorjului. Sec. XVI-lea doc. 20. Traduc. din sec. XVIII-Iea.

www.dacoromanica.ro
296

80. Drept aceia au dat si Domniia Lui Stanului ca sa-i


fie mostenir(e) ohamni6 fe&w(ilor) si stranep(otilor) §i
despre nimeni nemiscat(d) peste porunca Domnii Lui.
mdrturii au pus Domniia Lui, jup. Durnitru
Iatä i

vel Vor(nic) i Tudosie vel Log. i Negrea Spat(arul) i Pa-


d(ul) Com(is) i Stroe Stol(nicul) i Stoica Vist(ierul) Ser-
ban Päh(arnicul) i Arsänie Sluj(er) i Preda vel Post(elnic).
Ispr. Tud(o)sie vel Logof.
Au scris Crgun la Mart(ie) 31 d(ni) (zile) dela
Adam pan(a) acum la leat 7105.
lar la linbä (limba) rum(a)neascd s'au scos la Mart(e)
14 d(ni) (zile) 1(ea)t 7245 (1737) nue (a scris) pop(a)
Pftrvul.

17 Iulie 1598 (7106), Thrgovi§te 1).


Mihai Vodd confirmä lui Bälaci Postelnicul i fiilor
lui stäpftnire in Urdari peste jumatate din sat de cum-
päratura.
t Alnirrito mini 1W MHXdHii gWK0,Ld H FHlt. EMCWH 361116

CrrrpwKMXHHcicoi I1h HEAHK4r0 Cl up koRp4r noKaitai 1111T1MIIKO


110(1104(1. A.:1114T FR41171 Ca Dog Ottal0 cn8i4 fEidirl EZ/10-1011
110CT. C1 Ince CHOIDIX 11S1 I .4111[1,113( 11S1 ik grk MCT. edKOM M MS
ue tom S CIO 4pi. LIU AC% AdTKOg HMS. (10/16111111 W lid

CLIO $04:101 CV' HOMO H W 110AS ri W w8gii Cl W CEMAHITI CMOS'

fl W mitiorpaAT Cl W ryes ncoAi XOTt1pOrtii. 1.1141fik a OW I HOKS-

11Hdi CASF FHA I4t1I HOCT. W HOgii MTKOg KM04i. CC, iiorro-
wkriii Hathii MHK4106.1 CI pa Ayil Cl ikertco. Cl dAGSN Ed ii103 de.
rOT. H ripoAnA EC Vic CST 116111] Ellfe ci10a ilraTKOR turna wiiiS

1) Proprietate particulara.

www.dacoromanica.ro
297

AEA pOATT6 11.ii iii HEM% tix Aorwott6,tiO ri ace Sal


I 1155C11/11

6tl4 FBMH. ñ CU ivy, FRAM. TWK 4 110T0gii CASF F114111 Ind IA


110CT. wfi HAldii flpfliif flpfA FRAIN C7a 114118A W Ckdii II C'A
HiSfidtitili, HONKS (13 1.1,q111.11SAIIH pmi ra wiiiS I i CHH,f rirkiui
iIç)y F1141ii 11011f3t i 6111 (13 pm-11111S AaTtcog Kittoii. i ctinye a
itEKAK E wke 1111TdA li%Ad IC 110K811HA Tai wilt& TAM RAM4 wil
wke CH ovisaTHN W skx (HitX) HS Fe Fienpornii de lid TOM 'tie TAM
WIZ( ft HOIllid Elf 11414T Ad lillirrirr acnpA I HS Fe taiitiocHA Atih
W cru 1111KOAdi AO fir0CdKMHIE 14 C7AllipdfT Ad 1101i1ATI1T. a 2(111f

tlf M0/19' cmeoHT .460 Amin& i10IBMI1I HI1K0103{. a 1.171Adii Ad


AtIZMIT wii118 34A.kAHli. ram Ha OA 11 [MIKA Ad Fe I ST%K4111X

CA Tda ti4111 KS11110 IlOCTA falai li Mtli1TNIf-A-60AOH 3:811Ali ldi-


LSA 11410(1 to Ap%roraii ñ i8iiiii naA.k to pouag. ft AditilA 110CT.

to 1111%fili0irk1111 ii CSvrk AM; W oSiitch Td}K KMA fe liFFAFT

Aiik I a lidusA ii BOIIKA Fria AOHICHii 1111 fAliii IIORIJs. ii wepdal


to BdKOli.tTdat a 110CM ithAti Fe EWA Ha Chi i'o cviiii thitcH
111141,3ml] HaHS'A Fi 11011K4 flpfA FR4%I I 114KH X0KfT m Merril SA de-
HO. TM FK41ii I rdEd H CSAHK 110 Avail As me gu.kmii qh'tt-
THAI ripcuityrfii Pima" H AdAOX NiA111 8 [MAIO 110CT. AA CIPkATEA-
CTE{SET 110A PRAIA KdKO Fe Ad;; lit li1dLi0K 110CT. H lld Alit ri

HA comic tu atoroK 114110 H KOHKl A4 I liAdTHT 4C111111 ft mike


AtaiiTSinicayi ft Tex-A-so/Aim 1111E4 FRAM C7. mixtu 11X Allil KM°
lif AlOPDX Ad HALITH`r dClJ1F1 lid Alit mitcoroac uS WTCT41111 tialiSA Cu
KOWA W 3411011 A.; 1111EA FE{Mri. 0E1'0 HAT Amox H 11rIlii EX Fe
Rua, IIHC K%AdtiOii 110CT. idliO}K AA KISAIT HM C%H %OHS 117.Wi A

irkAHri H omuNaii mai ft ettoRoAi iro ft ttliSKOA3/4 II nirktitiSquroAi Cu W


litittoroac 11EH0K0AEHM0 HO wil(11)3MO I FEiA111 Cf)*K ii orkATF,H 110CTS-
KA'kfT FoacA 90181146 AS4I6TPS RMHKIH A1100111%1K H nt8n4ii AfWAOCTIO RE-
ANKH KHCT. H KSndi1 CTO/Ilid [MOWN RIICT.C1 1111`116 REA CIILIT. Cu

rrpo1-5 KfAHK1111 CTOAHHK H (kIMA 136 KOM(11)e I CI Sari A111;111 MX.

A Htt; lidii nom lifAHK HOT. Fie. mslIdii (wAoCi KIAHK1Ii AwlAwr.

www.dacoromanica.ro
298

Ilir IRA nwiAwr Pratt K tintPoiimirpail, 9'071'01111111 i11F11,d to;i Yi


41111 d W Mr4,1111.16 ialp8 I TEK8Ipd ivkTO4it W SAtinia Adm 40iityk
It% AT P5ps AT I).
Cu mila lui D-zeu, lo Mihail Voevod §i Domn
a toata Tara Romitneasca fiul marelui §i prea bunului
raposat PatraFu Voevod, da Domnia Mea aceasta po-
alma a Domniei Me le slugii Domniei Me le Balaci Pos-
telnicul §1 cu fiii sai, cati Domnul D-zeu i-a dat pentru
ca sa-i fie m4e in satul Urdari, insa partea lui Datcu
toata, jumatate din satul Urdari, din camp §i din apd §i
din padure §i din sili§tea satului §i din vii §i de peste
toate hotarele, pentruca a fost cumparat-o sluga Dorn-
niei Mele Balaci Post. dela fiii lui Datcu Clucerul din
Potoceni anurne Miclau§ §i Radul §i Datcu §i Albul cu
27000 aspri gata ; §i au vandut cari sunt mai sus scri§i
fiii lui Datcu m4a lor partea tatalui lor de a lor bund-
voie §i cu §tirea a toatii Curtea Domniei Mele §i dina-
intea Domniei Mele. Jar, dupa aceea, sluga Domniei
Mele Balaci Post. a avut para dinaintea Domniei Mele
cu Nanul din Ohaba §i cu jupanita Voica din Tantareni
pentru acea mo§ie i a§a parau innaintea Domniei Mele,
ch au fost din rudeniile lui Datcu Clucerul §i au zis ca"
n'a intrebat cand a cumparat acea mo§ie §i Bãlaci n'a
tinut samd de ei, ci le-a cerut aspri in acel ceas ; §i Na-
nul §i Voica n'au avut sä intoarch aspri, ci au cerut zi
dela sf. Nicolac pana la Boboteaza sä adune (aspri) sd-i
intoarca ; iar daca nu vor putea aduna aspri !And la
Boboteaza in nici un chip, atunci Balaci sa tina mo§ia
de mo§tenire, §i cand Nanul §i Voica s'au invoit a§a cu

1) De prisos. Pecetea aplicata in fata. Vulturul cu crucea hi gura,


soarele §i luna.
cawa Mfelf MA40. t IW MHKailith. ROUIOAd.
Monograma cu ro§u. Sernnatura proprie a Domnului nu este.

www.dacoromanica.ro
299

totii, au pus si marturii 4 boieri, jup. Barbul Cluccrul


din DrAgoiani si jup. Badea din Rosia si David Postel-
nicul din Brancoveni si Buhtea Log. din Runc. Si cAnd
a venit ziva Nanul si Voica n'au adus nici un ban si
au Minas de lege ; iar, apoi, and a fost la sf. Teodor
iar au venit Nanul si Voica innaintea Domniei Mele si
iar au voit sä arunce asprii ; si Domnia Mea am cautat
si am judecat dupa dreptate cu toti cinstitii dregatori ai
Domniei Mele si am dat Domnia Mea lui Bälaci Post.
sä marturiseascd innaintea Domniei Mele, cd a dat zi
BAlaci Post. si la zi si la soroc n'au putut Nanul si Voica
sa plateasca aspri, si asa au märturisit §i acesti 4 boieri
innaintea Domniei Mele cu sufletele lor, CA n'au putut
sä plAteascA aspri la zi, in nici un chip, ci au rAmas Nanul
si Voica de lege dinaintea Domniei Mele. Pentru aceasta
am dat si Domnia Mea slugii Domniei Mele care este
mai sus scris, BAlaci Post. pentru ca sa-i fie aceastd mo-
sie, mosie si ohabd lui si fiilor lui si nepotilor si strä-
nepotilor si de catre nimeni neclatita dupa porunca Dom-
niei Mele. lath' si mArturii pune Domnia Mea : jup. Du-
mitru mare Vornic, jup. Teodosie mare Log. si jup.
Stoica mare Vistier si Negre mare Spatar si Stroia mare
Stolnic si Radul mare Comis si Serban mare Paharnic
si jup. Preda mare Postelnic. Ispravnic jup. Teodosie
mare Log. A scris Ivan logofatul cel batrAn in orasul de
resedintA Targoviste luna lulie 17 zile, iar dela zidirea !mini
al cursului anilor dela Adam pana acum, in anul 7106.

*
* *

9 Sept. 1598 (7107), 1) Caracal.

I) Traducere veche in Muzeul Oorjului, Sec. XVI-lea doc. 49.

www.dacoromanica.ro
300

Mihai Voda confirma lui Balan cu fiii sai stapanire


peste cumparaturile facute in Radinesti.
t Cu mila lui D-zeu, lo Mihail Voevod i Domn a
toatä Tara Rornaneasca feciorul marelui i prea bunului
Pätrasco Voevod, dat-am Domnia Mea aceasta porunca
a Domniei Mete lui Man i feciorilor lui cati D-zeu Ii
va da, ca sa-i fie lui mosie in Radinesti toata, insä par-
tile lui Carstiean care i-au fost de cumparatura, ce au
cumparat Carstiean, partile toate, i partea Pasului toata
§i partea Bardei i partea Bratului toath, pentruca au fost
cumparat Carstiean aceste mosii ce se numesc mai sus.
Dupd aceia an vandut Carstiean toate cumpäraturile lui
Man drept 4000 de bani; §i iar au mai cumparat Ba-
lan mosie dela Dumitru partea lui toata drept 1000 de
bani, l cu partea Stanciului Cartabus, pentruca au fost
vandut lui Milan partile lor dintr'aceastä rnosie; j iar
an cumparat Man partea lui Stänild toatii drept 400
de bani ; si iar au cumparat Man i partea lui Drago-
mir a 3-a parte din rnosie si dela popa Stan si dela
Gosea drept 500 de bani gata t, i iar au mai cumparat
Man partea lui Dobrota de mosie drept bani 500 ; §i
iar au mai cumparat Man mosie in Radinesti, partea
mosu-sau toata drept 400 de bani. $i hotarul sa se stie :
din obarsia Maluroasei Vaud in Dealu-Muerii si in sus
pana in obarsia Ederii l pe match' la vale drept in camp si
in apa Plo§tii §i panä in gura Frasinet(ului) si pe apa
Fräsin0(tului) drept in deal in Groapa, l pe apa matcai
Aninoasdi la vale drept in gura Boului, i pe Valceaora
pana in obarsia Viuletului i prin matca Viuletului in
obarsia Felesului i prin "matca Felesului in obarsia
Fantanelelor si din apa Fantanelelor in obarsia Plo§tii si
pa apa Dragusului in deal. Si s(i)-au vandut acesti oa-
rneni ale lor pärti de a lor bunavoie i cu stirea tuturor

www.dacoromanica.ro
301

megiasilor din sus si din jos si dimprejurul locului


dinaintea Domniei Mele ; si am dat Dornnia Mea a-
ceasta por.uncd a Dornniei Mele lui Man ca sa-i fie
mosie ohamnica lui, feciorilor, nepotilor i stranepotilor
si de Care nimini neclatiti dupa zisa Domnii Mele, puind
marturii Domnia Mea pa jup. Patru vel Dvornic i jup.
Teodosie vel Log. i Stoica vel Vistier i Negrea Spatar
i Radul vel Comis i Stroe ye! Stolnic i Sarban vel Pitar

i Preda vel Post. is(pravnic) Teodosie vel Log. si s'au


scris in mijlocul Caracalului, meseta (luna) Sept. 9, si
dela Adam pana acum, veleat (in anul) 7107. 1)

:1: :1:

Radu Vodä Serban


(August. 1602 Dec. 1610, lunie Sept. 1611)

Radu Voda Serban este dupd mama un stranepot


al lui Neagoe Voda. Thal sau a fost 5erban Postelnicul
iar mama sa Maria. Doamna sa a fost Elena fiica lui
Udriste din Margineni. A avut de fiii pe Elena maritatä
dupa Constantin Postelnicul Cantacuzino, pe Anca ma-
ritata dupa Nicolae Patrascu fiul lui Mihai Viteazul i pe
Basarab insurat cu Arghira. In boierie se cherna : 5erban,
iar in domnie : Radu. El a invins pentru imparatul cre-
stin pe un principe ardelean, a fost gonit de altul, .dar
s'a intors i 1-a invins i pe acesta. Insä in tara n'a putut
sa stea dupa aceasta si s'a dus peste munti stand mai
mult la Tyrnau sau Sambata-Mare in Ungaria. A murit

1 Popa Anghel protopop, procit. Aciasta copie fiind scoasa intocmai


dupa cea adevarata din cuvant in cuvant am adeverit-o. Gheorghe Coanda.

www.dacoromanica.ro
302

la Viena in Martie 1620 §i s'a inmorrnântat in biserica


Sf. *tefan, de unde la 1640 fiica sa Doamna Ancula,
sotia lui Nicolae Pätra§cu oblinând voie dela Irnpäratul
Ferdinand al III.lea a se intoarce in tarA din pribegie, ii
desgropa oasele, precum §i ale solului sdu Nicolae Pa-
tra§cu mort innainte de 1627 §i ingropat in biserica s'ar-
beascd din Raab §i porni in lard.
La 18 Noembrie acela§ an, Doamna Ancuta irnpreund
cu fiica sa Ilinca sosiau la Bra§ov, insotite de cativa
credincio§i §i de Logofatul lui Matei Vodd trirnis intru
intarnpinarea lor, iar la 23 Noembrie au intrat in lard,
ingropand oasele amândurora la m-rea Comana. Pe la
1700, Pdharnicul Serban Cantacuzino (t 1709) ingroapd
in acela§ mormant al lui Radu Vodd Serban oasele ta-
talui sdu marele Spdtar Draghici, nepot de fiica al lui
Radu Voda 5erban, mort de ciumä la Constantinopole
§i ingropat aci in 13 Noembrie 1667, precum §i ale fra-
telui sdu marele Paharnic Constantin Cantacuzino, mort
de tanar nu se §tie când. (Al. Lapedatu, Bul. Corn. Mon.
1st. An. I pag. 15-17).

29 August. (Färä indicatiunea anului) Turda 1).


Radu 5arban Vodd confirrnd Mänesii §i fiilor ei
Giuica §i Ursul din Negoe§ti stapanire peste partea lor
de rno§ie din Albeni, curnpArata dela Bunea Inca din zi-
lele Mihnii Vodd (1577-83 §i 1585-91).
t IIIiCPIEIO Miflo IqXI .ld,clitfil Fill MEAT F(Mll
ROEROM 14

CII0 11013E/V1.114 NMI WEAN mil now o Aimplide. ii cc cii8 fl

1) Muzeul Godiului Sec. XVII-lea doc. 145.

www.dacoromanica.ro
303

nobil woiiica I 89c8;i W HEI`OEIIII. 171K0511 Ad a R0A1111-1, C7:e CII0 K1111;

II
itt141. A4 4V1131(H)TH liEr0Eid EMU AEA 34 wiiti8 8 dAll'kEll VA{

KSEI1A W Rd GSA II W Aif;i Atm:AL:moil 110AKIIII 34 itXy. de. POT.


EIlIfik ROI 4111E. MIXIIER ROM 118111A CIE W1ilI II R1111 V'kX 1 111AEA

C'ASI IX FBMI 1 KIIII; MIXIIER BOA 3d KS11ElliE K4K0 E KIA CIE WillIS
Esii 1141-10VE7K4(E)
II
twEA. 344'k41118. T45171 EldK CKS1111dA WWI HEI'011d
Nk4II15 W TOPAA ripi Arlie atippkii goitom II u (13 rrorm 40 c1t44
gkcAphmaii a AI Made I me CIIKI El 111100Kd 1 Siic8 CIE wins Cisg II
AOLIpOittiportt. A Kk44 EF RIA out: lilseT4111A CST (4111 LIAM% 110141

maiiT)r A1 4411E111 II TEVE fe perm K4110 a RIA flOGVdTIA 110 f1,1r-

MITVY E4114 CECTOd 1.1100Kkg 1 OCSAOR I144 11 CIE HA pEK Wi11111 KIII1

VEX 114141 wkra. I twelm'A KlaC1X 34 Mil, ilVEA F11411. A STEA FRMI
Cat r4E4a;1 II I C5141X 110 npaii 1 110 34K011. 1 me R7,C1X 110dRITEIIIE

PRAII 1 MAO CEt4.1 IX ?TM! 1 IMF IX 341181104. 1 feT111C1101143 ChM

FRMI. KdKO ACT 111A iataN 48a1'rii8 FM EAU METEX Cge cif %Willi%

II Rail VEX. H8 Ee CVET41A W 3411011 W I1VE4 FRAM. KLIKO 110KEKE ME-


TEX ika III 1414T. 1 uncro ika wkouerr Rawrogam 1104 cm KIIII;

hail.. 1111K0 44 tilicr 110 (1E4 l'134111 I caiii per! Null II rile S TONI,
4610 ARC KA ,11,111 1).

_
Cu mila lui D-zeu lo Radul Voevod §i Domn da
Domnia Mea aceasta porunca a Domniei Mele acestei
femei anume Maneasa §i cu fiii ei anume Giurca §i Ur-
sul din Negoe§ti, pentru ca sä fie volnici cu aceasta
carte a Domniei Mele, ca sa tina o parte a lor de mo§ie
in Albeni ce a cumparat dela Bunea din partea lui Du-
liman jumatate cu 1400 aspri gata; Inca din zilele lui
Mihnea Voda au cumpa'rat aceasta rno§ie mai sus
zisa §i am vazut Domnia Mea i cartea lui Mihnea
Voda de cumparatura ca a fost aceasta 4e a lor de

1) Monogram niicL Pecetea cazuta. Nu este semnatura proprie a


Downului.

www.dacoromanica.ro
304

mai nainte vreme de mostenire ; si iar au rescumpArat


ei mosia lor de mostenire de atunci din zilele lui Mihnea
Voda, si de atunci pand acum au tinut Máneasa si cu
fiii ei Giurca si Ursu aceste rnosii cu bund pace. lar
cand a fost acum s'a sculat un om anume Dumitru din
Albeni si a zis cä I-a fost infrätit pe Dumitru o soil a
lui Giurca si a lui Ursu pe aceste mai sus zise rno§ii,
anume Neaga; §i se pârau toti de fald innaintea Dom-
niei Mele. Intru aceia, Domnia Mea am cäutat si am
judecat dupd dreptate si dupd lege si cu toti dregatorii
Domniei Mele si le am vAzut Domnia Mea, si cartile
lor de cumpäräturd; si am adeverit Domnia Mea cä
n'a avut Dumitru nici un amestec cu aceastä mosie
mai sus zisä ; ci a rämas de lege dinaintea Domniei
Mele, cd nu va .mai avea nici un amestec ; si nimeni sä
nu indräzneascd a-i bAntui innaintea acestei carti a Dom-
niei Mele ; altfel sä nu fie dupa zisa Domniei Mele ; in-
sumi Domnia Mea am zis sd se facd ; scris la Turda
luna Aug. 29 zile.

30 Aprilie 1604 (7112), Targoviste 1).


Radu Vodd confirma lui Dumitrasco apitanul stä-
ptinire peste jumatate din satul FrAtestii de jos, de cum-
parilturä.
ALIFTTIO ifiiilo ICU pdAyil ROMOM Ci ii RZCal ini
grryptlamaxilleKof iiüicni f101tallig iCy uzFpaii 110EKOM LOT i`1341{1

I CIE 11011MEIIIE FRAM COA1111118 FRAM ASMUITHIIIKO Kh11119'AIISI Ci

Chi CiiElii iiI1111,11 EMS iwk rionScrwr. 121K031: y,10 MS re I Cfr10 ADA

1) Arh. St. M-rea Tism. pach. 39 doe. 2.

www.dacoromanica.ro
305

4I,90.atiji rioAtinfi W HdA 117..e (MC, W HOMO H W LUSA A W Ro Aa


I'i W CEAmi1i111 moii. A W 1iOKS.i W xoTaii mini 8 )(wrap HOHIiic CU
Elia] LiiIo CMO I Cim II CST RNA RCi1 KIIE3. 'I'dift CST IIi3HIIIAH IAHHH
W 1111K W TEK MfrinlIii W Kith! piiitid 110;4111H4F 34 CMO 4stwadj1 Tipe
CST upomnii Ruth 1164118 I Ho Apini8 him) A8MHT4IIIKOli KkIIHT4FISA

a ii 21s. (loc liber) deripA th Ad CI 3114ET MOATE flOHME KOH


CST Hp0Addi 111161 ptiniai; fl01R1111 I34 Ca [Mai ASIISA C%F 'UT
CA. H 01110n11 Ck-e 'UT CH. Il CZe RHTIEM CH H 110114 oce tiff CH
H C%*e Rp4T1EM cu A Ap83 RRaix aieritanni VK CST FIdA Tat Siit I

W I10;iRHILIF 34 CIAO. A iitioAmoula Wl1tI RoNkpHii KM11 RII61

0411S RUTH MIS Ru 34 A011p0HONk 1441 H 943K1 liii f,ano CRA-


lio'erlio I W Kk RONkplitIS FR4111 A8au1TpailiKoRS Rstr1rr4ti8A. Ci RHAII
CST Torm 114 TdiCAIESKif 11411 4;iAkMktlkital1 1101141. W ToirSA-atito-
AVH lpfzIssii II itOrk. A RtiFT.k. A imp& A ME. 11 rtimuRI H
rraii VkIll A AildrOT H Rimn8;ti liIIE. A half flOCTI41IHKSA I
CI

RhA CVT Mit 1141 dCllIlH RHIII piiitv son.kpi-inv FM! AmiTpaiimo
KMIHT4FIVA K7. pkaAl tix. A ripommth with 34 AORpOROA'k HA A
Clx-e 3114114 117C1iAi I 4IIFIRIU1OM W WIWkCT MaTO 11 113 1'00 11 113

Ao;i A W 110A Nam. GIN) IMAI ,c1,40,0X I KMH GISP NIAIH 48-
4urrpaiiiKoii tIntOnt Ad MS IF I CIE KHUI OHO 110;iRHHO
34 CE40 *1%9110 Rh wiitig A IA ivX4ii HAI A cfniorii ft ninitH8tu-
ToAi e418 A HU W KO1'05it HEIIOKOARIMIO I nopii3,w1 FRAM. GoK
CI CREATIdif 110'iT4111`kfril iRM11. NCIfIldii ;MAO KAI0ii A spar ei;
mrriali nom RMIIKA HMI KNIAIliCK11)(. ft I NIVfklIl 41(001100 WHICH
411411Hii CI HWIldii CTOVIK4 CIilIiKll AOrilsIT. In HISIldi IIIKII RMHKH
CII4'1'. 11 RSIIdii IIHKA IIM(11)K11 RIICTirdii I II atsthui (loc liber)
RMHKH CTOMIllk Ci at8ria1i rithropiI REAHKII KOMIle H KSlId1i erail-
1114 REMIKH 119(401111k. I R8IIdI1 ilEK4 RMHKH ['OCT I H HIIIHSHHit
30011.18 CTOIIK4 REMIKH rIONISET H 43 (Tail CSH 111ICKliX anncax 111

thICTOM'ildAV Tpki;R11111 41CL4 411. A 41111 cci dA.Mi RAT it5pRi 1).

1) Monograma cu rosu Pecetea mijlocie aplicata in fata. Nu este


semnatura proprie a Domnului.
20

www.dacoromanica.ro
306

Cu mila lui D-zeu, To Radul Voevod §i Domn


a toatä Tara Romaneasca, nepotul rap. Io Basarab Voe-
vod, da Domnia Mea aceasta porunca a Domniei Mele
boierului Domniei Mele Dumitra§co Capitanul §1 cu fiii
sai cati D-zeu ii va darui, pentru ca sa-i fie satul Fra-
te§tii de jos jumatate din tot satul, din camp §i din pa-
dure §i din- apa i din sili§tea satului §i depretutindeni,
din hotar pand in hotar, pentrucd acest mai sus zis sat,
au fost ioli mo§neni, §i au venit unii din ei din acei me-
gi4 din mai sus zisa jumbtate de sat Fratestii §i au
vandlit mai sus zisului boier al Domniei Mele Durni-
trasco Capitanul cu 13500 (loc liber) aspri, insa sa se
§tie oarnenii anume, cari au vandut mai sus zisa juma-
tate de sat anume, Lupul cu ceata lui §i Semen cu ceata
lui i cu fratii sai §i Popa cu ceata lui §i cu fratii sai
i altii, toti megia§i care sunt pe acea funie din juma-
tate de sat ; §i s'au vandut ei boierului Domniei Mele
mai sus zis ca sa-i fie lui vecini de bunavoia lor i fard
de nici o salnicie de catre boierul Domniei Mele Dumi-
trasco Capitanul. Si au fost atunci la tocmeala lor alda-
mari anume, din Targu-Jiului 5teful §i Carstea §i Car-
stea §i lorga §i lane §i Ghermec §i Stan al Fusei §i Dra-
gota §i Carnul i Alexe §i lane Postelnicul and le au
dat lor aspri mai sus zisul boier al Domniei Mele Du-
mitra§co Capitanul in manile lor. Si au vandut ei de
bunavoia- lor §i cu tirea tutulor megia0or dimprejurul
locului §i din sus §i din jos §i dinaintea Domniei Mele.
Pentru aceasta am dat §i Domnia Mea slugii Domniei
Mete Dumitra§co Capitanul ca sa-i fie aceasta mai sus
zisa jumatate de sat Fratestii mo§ie §i ohaba lui §i fiilor
lui inepotilor §i stranepotilor lui §i de cAtre nimeni ne-
clatita dupa porunca Domniei Mele. had i marturii pu-
nem Domnia Mea: jup. Radul Clucer §i fratele ski jup.

www.dacoromanica.ro
307

Preda mare Ban al Craiovei §i jup. Cernica mare Vornic


§i jup. Stoica mare Logofat §i jup. Leca mare Spatar §i
jup. Nica mare Vistier §i jup. (loc liber) mare Stolnic §i
jup. Gligorie mare Comis §i jup. Stanciul mare Pahar-
nic §i jup. Leca mare Post. §i Ispravnic jup. Stoica mare
Log. §i eu Stan Sävescul am scris in orapl de re§edintã
Targovite luna Aprilie 30 zile, dela Adam in anul 7112.

5 Ianuarie 1605 (7113), Targovite 1).


Radu Vodä Serban confirmä lui Ständu stäpanire
peste o vie in plaiul Bale§tilor (Novaci) de cumpArätura.
t ainito 1W 4Ayr1 ROEROM H i';111t RSCOCI afMilf WV-
ITIWWRMIXIHCK011 RUSKS CTlildi' II nivimoson; HM01111(11; 1174dfi
ROEROAS. AdRd'r f;RM11 CIF() HOUNkIlif 1.1341H I CTISHZUJii f1 CS CAHli

EMS E11111,10 gra ninm8crwr. 171K0iif Ad MS EE EA,Hd 111111Orthy, fa{


FE 8 nyzoin I7.1IlJiHIWj dM1 CZE M'kETO CI ME wiui KtI Linna
civrer I msnor OT nod° CI W LUSA ri W Ro,A8 a 110 !MOM KO-
TdOS W HOC1SSAE. 11011filf E G11N FlOKsniiA crwn8 cid intuit perm
Rntiorpait, Ci Winn& W IldA ,1%8AdT EMS I 1111,1110ii 34-x-denim rwr.
Ci nporka;i EE NASAd'I' Cid 1111111 Ilf quid unnortinri, vac wrin8 CU wok
AonpoRomo II cy.e aHdElif RACEIci ME1`11 re CI LT roii A iko;i I ri

'al nor% FRM11. Gli: pdAi mikox NAHA crAnxtvii IdKOil; Ad MS EE


WHIS A rAivxml H f fiR/1 FAIS KIISKOiii EMS 11 111AKII8'IETOI11. 11 Ill
1:01'071-1 nenonoNknnmo no (,ilniam8 F11M11. GE:it CREA'kTErliE 110C'Pd-
RAEM F13,1111. )(811011 paiwn rAgnaii B8sfiic8i ii ac8naii npfm in-
dIilKil GA Kim/idiom. az811a11 (1101111Kd REMIK11 AR0011111i I H 3{811Aii
C'1'011Kd 1UMIK11 rIlLINISET H Mkiia4 nun% 11 11111Cd 1111CP. 11 rnnropil

1) Muzeul Gorjului Sec. XVII-lea doc. 3.

www.dacoromanica.ro
308

KwAi. H jKuI CTOriffilk. H craiigioA nEx. H atSnaii AEU HEIIHICH

HOFTE;ifflik. HC CTOHKei RE1 AWNISET I H da IliCTWi MICQX K7 CTOMIH


rpm Timi,guiji AiFika reii.-W-Affil Li% ATV./ W drdMd Ao ctr
Ada ic3011 1).
Cu mila lui D-zeu, lo Radul Voevod §i Domn a
toata Tara Romaneascd, nepotul batranului i prea bu-
nului raposatului Basarab Voevod, da Domnia Mea a-
ceasta poruncd a Dornniei Mele lui Standu §i cu fiii sai
cati D-zeu Ii va därui, pentru ca sa-i fie o vie in plaiul
Bale§tilor insa cu loc §i cu mo§ie veri cat se va alege
din camp §i din padure i din apa pe toate hotarele de-
pretutindeni, pentruca a cumparat Standu aceastä mai
sus zisa vie §i moie dela Läudat fiul lui Ivan cu 600
aspri gata; i a vandut Laudat aceastä mai sus zisa vie
cu mo§ie de bunävoia lui §i cu §tirea tutulor megia§ilor
§i din sus §i din jos §i dinaintea Domniei Mete. Pentru
aceasta am dat Domnia Mea lui Stanau pentru ca sA-1
fie mo§ie §i ohaba §i fiilor lui §i nepotilor lui i sträne-
potilor §i de cdtre nimeni neclätita dupa porunca Dom-
niei Mele.
Iata marturii punem Domnia Mea: jup. Radul Clu-
cer Buzescul §i jup. Preda mare Ban al Craiovei, jup.
Cernica mare Vornic §i jup. Stoica mare Log. §i Marza
Spatar §i Nica Vistier §i Gligorie Comis §i Barcan Stol-
nic §i Stanciul Pah. §i jup. Leca mare Postelnic, Isprav-
nic Stoica mare Log. §i eu Nestor am scris in ora§ul
de re§edinta Targovi§te luna lanuarie 5 zile in anul dela
Adam pana in aceasta zi 7113.
*
* *

1) Monogram rosie bine conservatA, sigiliul i semnAtura donmeasca


deteriorate.

www.dacoromanica.ro
309

20 Aprilie 1607 (7115), Targoyi§te 1).


Radul Vodä confirmä lui Radul cu fiii sai stapd-
fire peste mai multe cumpärAturi in Suseni, FrAte§ti, Le-
le§ti, Corcolati etc.
t MaTIELO 'ban* 1tt pdAyn [mum ti NI% IMC011 3E4141
gifTrpm:ininaxiiincouo mak Acinparo I HEMIK4i; 1lOK8111111WM8 1w tide-

pdfi HOEK0.48. AdELAT FIL1111 Chi) 11011EkkINIO FRAIN pdAynok che CHO-

[me EA1111,11/K fils Il011118iTHT. 141iONC 3,4 M8 fe wiius S arkuiE AEA

1144A.1113111 HICA CC, 1104170 H W 1118A H W ItOrk HI W K4A1Eli II W II0C-


118,d, I lidpif i411Kd CE VrET HallpdT W 11011%C0M X0Tdp0Ai. HOHEX

nolauu Ee pdmm w Ild 13%Adii 34 ,faK dam) [wok. 11 1141< HoK8HH


0410 wiiH8 8 tisp%Tnim C61<0H,TH I HHHOI)144ESI 400 S A841<%
remll8 W 1144 (§ters) 3d ii dillpH. H W 1144 CEM4ii d !Mk
S Wu0H,TH 11111101'pd4E41 114,3, TE111.11 3d 41 de. H w 1144 CNONN I

1:118AWpWii 2i 1111ii 8 anipd11,TH 1{111101T44EM 1144 RdAi 3d ell de. u


w 114,4 4IIl Ep%Aopok U W amirk 14114 muidg 114,3, K04.6TH 3d
oa denim. H 114K maul) ihwo I Enui I 1144 4SkHTkIId TpECTE1111

Ui Eli 3d fill ahoy'. H CU Him RAh-


1144 Ep8.4,0 H W 1144 b101111
NSA W CTSNIIII A 1111fi S 4It11dIi 3d 0 de. H W 1144 ill%11Ve 11

Ui Cii11 1i 11I11< I 1144 WSILIHN,ii 3d e den" H W Hm IWHEW a


43

tiuk KoA, 111 81.111111,H 8 Sii1140 3d "e de. H W 1144 alflp`k HAH,Hfri W
HeiiHkAie d Huti 8 KpHlia so 0 de. H Ui 1144 1114I'4 I E411ii 1111it 1144

rr84THHii, 41811r0ii 34 0 de. CI ai 1144 euu 40rmuit 1141141 hyll 11

W UpdTIldi CH 'A 1111ii 34 pii dIItu1. H 114k 1101C811F1 pdAyri A 1111ii

113 1'00 W CK0p8in W 1144 dill I dldppEii 3d 'I.' diII1. Fl W 1144


1101'1111d CFi7 48M1ITHILIWii a 1111fi 1144 9'84Sd 3MHEii 11 W NkA H

al [WE 3A it nalpH. CI 114K Hog8HH pm(n tutiHS S AziwIth W Hey,


I TSjigi. tI HI& KOA, K4444111ii, 4811AI 34 ill ancHi II EMU /111Hd4E
rim KOOKOAdllyil ad 1' finpH. H IldKH nospaTO CI Ee CTdii ck

1) Muzeul Gorjului. Sec. XVII-lea (loc. 5.

www.dacoromanica.ro
310

,11ATKO. TEN fe ,3,a;i rkTico X imii 1 craHoii S RCA HOAK,. d CTdii


Wil HompoHaii (§ters). ri Ildal (110K81114 C)Tdii S 11 lik i REA
E'e

110do W 1144 ATKO 3d OH de. I H twomikox Cie miiii otitlit iloo-


Aamiito W mix Htuai Aoupogequo Oa 311dFl1ki !MEM nurfrainmii 'al

I'VeT11 MgT0ii 113 1'00 H H3 AO;i 11 W nova, FRAM. Ofroparki m-


Aox FRAM I4KOX I Ad f'e HSI WiiIIS H WKdR H bogitAi A Loan Ai
ii IllykR118(1E1'041 CH il W 1111K0103K 111110KO4kR11MH nop3mo FKA111.
Ofac SRO H CREATMil0 110FT4RAXOrt1 FRAM. }KS1141-1
I
1114yA IMIOrl.
litiaeeKSA fi mSnaii LIEOHHKa RM11KH AHOiinnk. H )1c811dii CTOHK4 RE-

AFIKII AWIP41ET11 HHK4 RIleTrdii H 413`k CUT. H Rp Mail CTWA. H PAH-


!wit KOMI1. A craiiinoA I Hex. H acSildii AMA Kemiliti no.e'reAlliiii
Ife MSIldli CTOHKd RMHK11 AWNISET H 43 PliirE 1141111C4)( R7CTO;i1114,d,
TORPRHIII MF1.1,4 tuipHA lit Al111 11%/1'kT 051)E1 1).

Cu mila lui D-zeu, 10 Radul Voevod si Domn


a toata Tara Romaneasca, nepotul bunului si marelui
raposatului 10 Basarab Voevod, da Domnia Mea aceasta
porunca a Domniei Me le lui Radul cu fiii sai, cati D-zeu
ii va da, pentru ca sa-i fie mosie in Suseni toata partea
lui Man din camp si din padure si din apd §i din pia-
tra §i depretutindeni vericat se va alege de pe toate
hotarele, pentruca a cumparat Radul dela Man cu 1600
aspri gata, si iar a cumparat Radul mosie in Fratesti,
obrate de vie pana in lunca la Teis dela (sters) cu 550
aspri, si dela Seman un loc arator in obratu viei la Teis
cu 250 aspri si dela fiii lui Brudor un loc arator in o-
bratul viei la vale cu 250 aspri si dela fata lui Brudor
si dela Oprea o livade la Coasta cu 160 aspri ; si iar a
cumparat Radul un loc la Fantana Trestiei dela Brudor
si dela fiii lui cu 350 aspri si dela Valcul din Stanesti
un loc arator in Fan* cu 130 aspri si dela Iväneasa si
1) Monograma cu ro§u. Pecetea cazuta.. Este semnAtura proprie a
Domnului.

www.dacoromanica.ro
311

dela fiii ei un loc arator la Srtita cu 200 aspri §i dela


Ione§ un loc arator langd Su§ita in unghiu cu 200 a-
spri i dela Oprea al Tantei din Cernadie un loc arator
la Criva cu 100 aspri §i dela Staga un loc. arator la
fantana lui Murgu cu 100 aspri §i dela fiii Draghinei
anume Ion §i dela fratii sai un loc arator cu 130 aspri ;
§i iar a cumparat Radul un loc arator din sus de Sco-
ru dela fiii Marai cu 300 aspri §i dela Gherghina fiul
lui Durnitra un loc arator la Tufa-Zrniei §i dela deal §i
dela vale cu 400 aspri ; §i iar a curnparat Radul mo§ie
in Lele§ti dela Turcea un loc arator langa fantana lui
Duta cu 250 aspri §i o livade la Corcolati cu 300 aspri ;
§i iar s'au infratit Stan cu Deatcu §i a dat Deatcu un
loc arator lui Stan in Campu mare, iar Stan 1-a daruit
(§ters) ; §i iar a cumparat Stan un loc arator in Campu
mare dela Deatcu cu 150 aspri. Si au vandut ace§ti mai
sus zi§i vanzatori de a lor bunavoie cu §tirea tutulor me-
gi4lor dimprejurul locului, din sus §i din jos i dina-
intea Domniei Mele. Pentru aceasta am dat Domnia Mea
pentru ca sä le fie lor mo§ie §i ohaba §i fiilor §i nepo-
tilor §i stranepotilor sai §i de catre nimeni neclatita dupa
porunca Domniei Mele. Iatä, deci i marturii punem
Domnia Mea : jup. Radul Clucer Buzescul §i jup. Cer-
nica mare Vornic, §i jup. Stoica mare Log. §i Nica Vis-
tier §i Marzea Spatar §i Barcan Stol. i Gligorie Comis
§i Stanciul Paharnic §i jup. Leca mare Postelnic. Ispr.
jup. Stoica mare Log. §i eu Gherghe am scris in ofa§ul
de re§edinta Targovi§te, luna Aprilie 25 zile in anul 7115.
*
* *

4 Mai 1607 (7115), Targovi§te 1).

1) Ac. Rom. pach. XXIX doc. 284.

www.dacoromanica.ro
312

Radu Voda *erban confirma lui Petru Arma§ul §i


sotiei sale Anca i nepotului lor Draghici stäpanire in
Copaceni peste partea lui Danut fratele jupanitei Anca.
aieTIEFO fiat1ft0 1I p(win HOEKOAd 11 FIllt KkCOE 3EMAE

tilVTrpliatAdKINCKOE 11118k 110101111g 74; nowaii ROEKOAV Adi IdT FRAM


nE KOKENIZIIIE ?HAIN CASF Fonuf TpS dpiii 1 Ntl1TC111111,4 El; aiiKS 1

KHS& HAi I Atikniii. I Clse ell0K11 lilt h111111,Eik Ek AdCT rdKOili Ad MS


te wiiriS 8 Koritidui AEA 1) AkII811,kii [wry MITE./111111,fg diKkF. IlltCdX
Kt11E 1,11Kdx CEKTHT 1.3R11,1TV W 114 I U.) IIJSM I iii Kom I W 110-
likCOM pniponi I 1 likCEX KOildTI IF K0/1116 )(OK" nirri WeTLIA.

3dlia Cif VANS Mal Ng BHII Ee AkIlsii,. Ttl;Ic Kt% Ad KO Fld Ilrk-
craginiih EP. lid Kil'k Si 3d MOTHS. d Alt liSik Wil Ee WeTdKI1A Che
KIMKO KAETIISS KkCEX KOhlaTI I 1 wiNIE 1 like ilITO Xocri, GlITi W
110CII84I KIICEX AEAIIIE HEI`OKa 46 Ad ce Ild tSK cleTNAlcii El; KIIII

PrkX. 111I11/41110 dulKilk. I lid 4113k 111" cl Attkr liqa Ad mi^dASETI


mil GUNN. NIK07IS d IXAEHOlidA 110 Ck MOTS El` I 1 UNA TAMS MI103
AIOAIE hiErirdWII CHEATirliE I CNA I ROTS EF ASAINTO Ick Ad alrl`d-
BIA BpelTV lh AkHSi KkCIX KOMdTI 1 illE I like L'ITO XOKET GNP?
CEETIMM CI diiKkii I DO IF Aphrlii. di 110 MOTS El; AtISF NAlck ME-
TEX 1 I paGOT AA FIE Id IdT III upaTv IF HI nopSAEHIE El; III FANS
pant TVII0 Cdrii CEF'I'pdSICI 4:111Ka. 1 Eta CI Aphl'Ilq. CIMA We 'MIA
Che EF 541148. d 110TOA BpaT8 EF 4SMI19)18 wii Ee cram' 8 llpellie
noubCi S 1104 I NO .TENOMV I BrideTEAINOMS 1 npkgon18 MUT-
NIBS FKMI. ;lanai 1101Afli KEAIKIE Kdri ICHMliCKI. 1 CIi lItIItI A8-
nuiTp8 KAKO Ie WeTLIKIA Ij utlawAicI Ak1181.1, KINCEX KOAATI 1 WillIE
KdKO fe 111111 rkX Nd CitMOTS fi', TdiK H6TOSi I 110ITENO4IS I Kdde-

TIAN-10MS 1 riphsoM8 ChEIETHIKS T'11411 KIW p.kx wil F rnlAdA 1 CSA1

110 npaB,48 I lio saKoii I ortiAoK IikT18ii NO. I 3KITEdliiii, 411110

i Pak IM pkrI 3dK01:1-3-MEMMILIN KO (4) fe BId lid mAipTS AkuStkidi

1) Originalul alterat §i in loc de 'AM, s'a scris 8 cn(k)T,H)opt Slatioare.

www.dacoromanica.ro
313

I IIIMA 11011 AMiK6 I T8Aop8 (Li crro;i 441104 I rraiitlio;i I aliKi


I

l'hilf11111111. I FI'lil'Of I CT011K/1 W K4KtiNii IdK05k An 3dKMA. RIA F.4

AdA0X 141 kUS1 Nd Chi HOTS Er CEeTiNMCI diktat I RIEOKOAI CI I


4kr0i HEI`ORE KOM4T1 I WINN; HIN1 IrkX 1411) 11 ke iiA Amox. Tdiic
KKAA EC RIA HQ Alm I Ha COOOK d rikirp8 age I Co MITEANIII,A El'
AK& I HIISK CI ApIN`Iii W1114 CST AONECEMI CKEX CIE 41El'IMWII EIIIJ
trkX. TEO K 3dKAEA KSKO IC WeTdHIA I ,ikI1Sii, CEeTiN41 CI diiKkii
I RIISK CI AilkI'MOR RKCEX KOMQTI I Wi1I1E .1 Kla RINI AK. I HEACA

ChM IX kill! I KIN!' 1101TENOMV I Kt1dCTE/IEIN0MV I 111/KR0MV CliKETNIKV

F11/111 KSIIdii tiii,iii eteA Bail KdKO IC RIA 3c1Kr1E-Milx TO 40. I ocrreii-
11110 El; //NU I HIIVK CI) 404010 Chi' TEX g ME1'11Q11111 (KO E.(' RIA)
Ild CIA/TS El' AMISIlihii IMO IC WCT/11111 (CEiTi/EMCI diiiKlysii I KIIIS'k

ci). d noToiii A8durrp8 wii irld; ce Wir(dA alike S li8 Ce) KI.311
:mull kI I 41W1Mal (rupt) MKO ,,QTA SKtlIKAIT 'I'EX-g-MEI'1114111111. TQN:
110TO/11 KhAd RNA Ild Aii.k I IId C0110k t wii tyke mork;; (AoliErni
Tix-iii-auriraiiiii) iI IC cuCTAA w 34K011 I iii amivkifie IipeA lioii-
Teeiodt8) I H/IdeTE41110.11S I I 111/11110 ChKETHIIKY FRMI KdKO K H1111
tvkx. I eteikeN Chili IX FRAU I K111i; 110qTENOMS I IMACTEA111041S 1".K/111

HIN1 9.kx. K4H0 a WeTQA A8dtivrp8 W Balta.]. TeAiace FRMI TaKoik-


Aqi AdAox chdi IX FIL111 C/1Si; &MN likT18 age I I wre;iiiiu, Er

dlIKkii I HEUSI: CI A,pitriii. 14K0iic Ad (EF) 141 KKCEX 110414T1 1 OitIS 1 Eike

'ITO XOKET RITI O'eTdA RiLiTS 141 1hl1Sii, I Ad a 141 Wi118 I KO-

41QT! AEA1118 WXdll IM 1 KIISKOM I 11tVkliIIS/IET04I I III kb' KOI`Oik

11E1101iMIIIM0 iloordinS FRAIL CE5K IX CKE,ATEdif liorrdiu.kedt FIX FK/111

KSIidFi ildr1,11/1 II/110Q RS3(E)CKSA 1 RildTd CHOW x8Ilaii lweAd REA


1,10 KIld/lEkCKI. I acSildii NE01111cd KEA AHOii. I N{811/.111 CTOI1Kd REA

AWI'. I Alt11%3ii. KEA ClIdT. I 111K4 KEA HICT. I I KOKdil CTO.A. I I'M-
l'OpIE KOM. I CI`4Iit110A IIEX. I ?KbIlAii MK4 RCA 110CT. IC. )K811411

CTOHKil HEN MVI'. 43 ll'krOf AWI'. iidilicax 8 T0%111110 41e11Td AidIO


I

A Alil I W dAddia Ao iiLIk TEKIllpg NkTOSI 11101.k1' 0411 1).

1) Monograma cu cerneala viqinie §i albastrd. Pecetea mijlocie, apli-


cata. AM4 g?Huf H4 CIAA.H. 1W paArn RmatvAa. Este semnatura proprie a Dom-
nului.

www.dacoromanica.ro
314

Cu mila lui D-zeu, lo Radul Voevod i Domn


a toata Tara Romaneasca nepotul raposatului Io Basarab
Voevod, da Domnia Mea aceasta porunca a Domniei
Me le slugii D-Mele Patru Armasul i sotiei sale Anca §i
nepotului lor DrAghici i cu fiii lor cati le va darui D-zeu
pentru ca sa-i fie mosie in Copaceni partea lui Danut
fratele soli& (lui Patru Armasul) Anca, toata vericat se
va alege, din camp si din padure si din apa si de pe
toate hotarele i toate bucatele liii cate vor fi Camas,
pentruca aceasta mosie mai sus scrisa a fost a lui Danut,
si cand a fost la raposarea lui, la vrerne de moarte, Da-
nut a läsat cu mare jurarnant toate bucatele si moiile
si tot cc va fi depretutindeni, toate mostenirile lui, partea
lui, sa fie la mana surorei lui mai sus zisa, Ana, sotia
(lui Patru Arm.) si la mana nepotului sau Draghici, ca
sa stapaneasca ei singuri, pentruca sa traiasca dupd moar-
tea lui, si au fost acolo multi oameni megiasi rnarturii,
si a fost i fratele sàu Dumitru cand a lasat frate sal
Danut toate bucatele i moiiIe i tot ce va fi surorii
sale Ancai i nepotului sau Draghici, iar dupä moartea
lui, alt om amestec i treaba sa n'aiba nici frate sau nici
rudele lui nici unul, numai singura soru sa Anca si ne-
potu san Draghici, asa a läsat cu limba lui.
Iar, dupa aceea, fratele sau Dumitru a stat la
Ora si a venit innaintea cinstitului boier i intaiul sfet-
nic al D-Mele jup. Preda marele Ban al Craiovei, §i
asa para Dumitru ca i-a läsat lui frate san Danut toate
bucatele i mosiile cum s'a zis mai sus la moartea lui.
Si la aceasta cinstitul boier i intaiul sfetnic al Dorn-
niei Mele mai sus zis, a cautat si a judecat dupa
dreptate i dupa lege si a dat lui Patru Armasul §i so-
tiei sale Anca i nepotului lor Draghici, lege 6 megiasi,
cari au fost la moartea lui Danut, anume popa Latcu

www.dacoromanica.ro
315

§i Tudor din Stcjar §i Danciul i Stanciul §i Lupul din


Galqoaea §i Neagoe §i Stoica din Calnic ca sa jure a
dat Danut la moartea sa surorii sale Anca §i nepotului sau
DrAghici bucatele lui §i mo§iea mai sus zisa sau nu le-a
dat" §i cand a fost la zi i la soroc, Patru Arm. §i cu
sotia sa Anca i cu nepotul sau Draghici au adus pe toti
ace0 megiai mai sus zi§i i au jurat, cd a läsat D'anut
surorii sale Ancai §i nepotului sat' Draghici toate buca-
tele §i mo§iile §i tot ce s'a zis mai sus, §i am va'zut
Domnia Mea §i cartea cinstitului, boierului §i Intâiului
sfetnic al Domniei Me le jup. Preda mare Ban, cd an
jurat Pdtru Arm. §i sotia sa Anca §i nepotu säu Dra-
ghici cu ace§ti 6 megia§i cari au fost la moartea lui Da-
nut ea' a lasat surorii sale Ancai §i nepotului sau. Iar,
dupa acea, Dumitru nu s'a lasat a§a ci a luat lege 12
boieri megia§i ca sh gaseascd strâmbi (sa strâmbateasca)
pe acei 6 megiai, i apoi, cand a fost la zi §i la soroc
n'a putut aduce pe acei 12 megia§i, ci a Camas de lege
§i de judecatä innaintea cinstitului boierului §i intdiul
sfetnic al Domniei Me le cum s'a zis mai sus, §i am
vazut Domnia Mea §i cartea cinstitului boierului Dom-
niei Me le mai sus zis, cä a rámas Dumitru de lege.
Pentru aceea, asemenea §i Domnia Mea am dat slu-
gilor Domniei Me le Patru Arm. i sotiei sale Ancai
§i nepotului sau Draghici ca sa le fie toate bucatele
§i mo§ia §i tot ce va fi lasat fratele lor Danut sä le fie
mo§ia §i bucatele mo§tenire §i ohaba lor, §i nepotilor §i
strithepotilor §i de catre nimeni neclätitä dupd porunca
Domniei Mele. lath' §i märturii punem Domnia Mea :
jup. Radul Clucerul Buzescul §i fratele säu jup. Preda
mare Ban al Craiovei §i jup. Cernica mare Vornic i jup.
Stoica mare Log. §i Mdrzea mare Spätar §i Nica mare
Vistier, §i Bärcan Stolnic §i Gligorie Comis §i StanciuI

www.dacoromanica.ro
316

Paharnic §i jup. Leca mare Postelnic. Ispravnic jup. Stoica


mare Logofat §i en Neagoe Log. am scris in TArgovi§te
luna Mai 4 zile §i dela Adam pdn'a acum, al curgato-
rilor ani in anul 7115.

1 Februarie 1610 (7118), Targovi§te 1).


Radu Vocra Serban confirmd lui Stama, Pand §i
Andreica fratr, staplinire in De§ de cumpdrAturã. De§ul
se zice azi Andree§ti.
t hie'llepo i1IK IW 11dAtril ROEROAct I FUls KYCof 31d1r11
WfTrpowinaViincot KIIttF iI0K0IlIdI 1W Ruzpdi; ROIROAS AdRAT (FRMI
(if 110RENkIliE FRM1) CTAMER 1 Rowro,ii CI 115114 I dilA11E1Ka 1 Che

C111{1 IA I ii1111fik im A:1110K4. 1-.1K0;:k Ad iM (a) wriFIS S 411481

tinlaii To siR W iio, I W uiivii I RI Rom I W CE,JddIIIl (wok it


1111E3 Rite )c,Tapoeii (rupt) RItCdX. AEA MOTS IMCLIX. 1 AEA 110ii Ild-
1101i CM(
I I
uptvroiii Cl rikTp8 I AEI Ktiviiat CI Mdil AAT WAX.
1 AEA WRIER RIC4X Me ells iF. I Arii cTaHoit 136C11X. I AM M1XHER
lih,C4X. I Ci TOMER KladX. 1 AEA Ad Mil Rh CdX I 1 Ardi crraiigionoii
RlaciX. 1 AEA FIEKVAER IlladX I AEA CTOHK1di IlladX. 1 A,Cii WIIiIffl MI-
NX 1 AE;i CTIFitlEit 1 Co elm El'. 3dI11ik TEX MOAlE Efit RHal piliK
WIlli CST 1111/111 111%CHX KF1E3. uS iipOmgaluCe tvim 3d CROf A°11'imo-
41.0 1 1143KE Ill EAIld C140eT1E Che RhCcIX Wild IU CT441ER 1 uparrie,tii

114111ii I dIi,I,IIK0R RIT1 KEr1111 33-iii-4e11111 l'OT. RId Sep011TIA wrlii


TEtif IC ImdprA 3d RIO Ii Me11,11 Ad USAF!' I MOM C110 CE.A R1111

pkr. W KSKSIATa mini 8 mansA RO,A,ER 110 111eKSA 114110. 110 110-

TEKA Serrd ilitiop84oii I 116 MdTKd RORIM 8 roil F10 nreKtm MI Fld

CK0118111 S C`ktIFOA KOASFISilOk 04K I H3 rOil 110 (O Acqui iiisponird

1) Muzeul Gorjului. Sec. XVII-lea doc. 2. A se vedea doc. lui Radu


VodA Mihnea din 29 Aprilie 1621 (7129).

www.dacoromanica.ro
317

rorminSn 110 4p 8in Ild HAM I Aopn 8 ralitm MKSA0 ic I Aotni arra A 41 -
KSA0ii 1 110 Ethiikwd n,ainniii 8 CAEAVk CK0111-1Eii I no ciiimk 8 Ao;i
mini S krld CK0litli11 K8K8111Ta I 1 1-1(10AdHdllIfi MIN EthCix TEX
1110,0 KIIII trkc Chi KKC4X WiIId IU KIT! Ritilli andnoii cramEii 1

nihrrififici utak I aiimmucok 31 CR01 A01;013011.0 1 Chi 82114114 Kh-


CIX 4lErId1110A1 W 14,111iT111Ai I AkiT0A1 W 1'00 1 AO;i I W 119'0, FRAU

1 RId TOI;Ad I dt1A41h111411 AoRtn moAie H41d1 18118A I KiklAy/1 W


KoCuiO4 I aulp'k W (rupt) i eraiim4 W uhtuiirri anApEnice K81111,1
1 CTdil I W KkIIVkHII. Tat HAI A4A0X 1 FRAU w.8naii cramEii 1

KthITIEM CI 114111ii I dI1ApEIIKOR. 1,11:01; Ad IA (ie) toils I K1ii111 KIIII

irkX (MOAIE Chi KhC4X Wii116 iSt IthWXdii iii I C11R011 I H1-18)K0St 1 Il1rliK-
118tIETO4I IA 1 FIE W KOIWK FIEHOKOAERIMO 110 (1Eii FKA11. GE5i; E1X

CKEATEME II0CTLIKNk11111 FKM1 KStIdii parip iiioi. GSaCCKS;i. 71{81Idii

'11011111C4 KEA iKojhIl1. acSnaii C`1'011Kd REA mthisrr (rupt) I l'i111'OpIE

KOiii I C'I'411410ii HEX. I mynaii MICA RE,%IKII 110FTE;i1Ilii. oh. MW114ii

C'1`011K4 KEA AWF4SET. I 43 wkroi nwrils(i)T wuncax S Tothniji


Tlii(8)111d KA.km And.

Cu mila lui D-zeu, lo Radul Voevod §i Domn


a toata Tara Romaneasca, nepotul raposatului Io Basarab
Voevod, da Domnia Mea aceastä porunca a Domniei
Mele lui Stama §i fratilor sal Pana §i Andreica §i cu fiii
lor cati le-a dat D-zeu, pentru ca sä le fie mo§ie in De§i
Insä trei funii, din camp §i din padure §i din apa §i din
sili§tea satului §i de peste toate hotarele (rupt) toata ;
§i partea lui Patru toata §i partea popii Nan toata §i a
fratelui sau Patru §i partea nepotu-sau Lapadat toata §i
partea Glogului toata §i partea lui Neagoe toata §i par-
tea lui Oprea toata cu fiul sau, §i partea lui Stan toata
§i partea lui Mihnea toata §i partea lui Toma toata §i
partea lui Dan toata §i partea lui Stanciul toata §i par-
tea Niculei toata §i partea Stoicai toata §i partea lui 0-
pri§ toata §i partea Stancei §i cu fiii sai, pentruca acei

www.dacoromanica.ro
318

oamenii ce s'au zis mai sus, ei toti au fost mo§neni, insä


s'au vandut de a lor buna voie i fard nici o sala cu
toata mo§ia lor lui Stama §i fratilor säi, Pand §i Andreica
ca sa fie vecini cu 70 mii aspri gata, s'au invoit §i i-au
platit de bir 8 luni ca sa fie in pace acest sat mai sus
zis :dela Cucuiata 'Ana in malul apei pe piscul lui Nan
pe poteca Gura-Piciorului §i pe matca Bobaii in sus pe
piscul lung la Scoru§ la seciul (taietura) Solunului, iar
din sus pe seciu !Ana in obar§ia GogailTi pe drum la
vale §i pand in piscul lacului i 'Dana in gura lacului §i
pe Valceaua tarinei n slemea (culmea) Scoicei §i pe
culme in jos pana in rapa Scoicii la Cucuiata. Si s'au
vandut ei toll acei oamenrinai sus zi§i cu toata mo§ia
lor ca sa fie vecini lui jupan Stama §i fratilor sai Pand
§i Andreica de a lor bunavoie §i cu §tirea tutulor megi-
a§ilor dimprejurul locului din sus §i din jos §i dinaintea
Dornniei Mele ; §i au fost atunci aldarna§ari oameni buni
anurne Lupul §i Vladul din Busuioci si Oprea din (rupt)
§i Stanciul din Bace§ti, Andreica negutatorul §i Stan din
Capreni. Pentru aceia am dat §i Domnia Mea lui jup.
Stama §i fratilor sai Pana si Andreica pentru ca sa le
fie lor mo§ie §i vecini mai sus zi§ii oameni cu toata mo-
§ia lor, ohaba lor, fiilor, nepotilor §i stranepotilor lor §i
de dare nimeni neclatita dupa cuvantul Domniei Mele.
lata §i marturii am pus Domnia Mea, jup. Radul Clucer
Buzescul, jup. Cernica mare Vornic jup, Stoica mare Lo-
gofat (rupt) Gligorie Comis §i Stanciul Pah. §i jup. Leca
mare Postelnic. Ispravnic jup. Stoica mare Log. §i eu
Neagoe Logofat am scris in Targovi§te, luna Febr. 1
zile, a curgatorului all 7118.

www.dacoromanica.ro
319

30 Mai 1610 (7118), Bucure§ti 1).


Radu Voda' Basarab confirmä lui Vlad Bibescul §i
fiilor sal stdpânire in Bibe§ti, Aninoasa, Ma'§cate§ti, Sur-
pati l peste ni§te tigani, de cunipArAturá.
t Aide Viio bat) Altai IdAyri 110E1104d H lk 117.COE 3ESIAE 80-
rrlaRMKHcKo RI1SK CTdpiii; H floKOulidr ic6 Micmias 1106110M, Ad-
[UT FRAM Cit0 l]ol'kMlii iKMII HMIAlfdri Wit I W EMMA H Ch'e Cii1111
IF isotonic 'Irk 11(1111ISCTHT.- 0ik Ad M$ f'e wiiiS S Hifimpil WKdLl
ii AIECTORI W aka Sk1118,1Wii. lI0lIHl 10 EE KHA I notaimA W
HaA tHoAKS ad e dalpri roTW(HH). ft Ild1:11 10 E'e iilii II0K$1111ii gti-
40" E,411$ MaTW $ 4811Kd AiwSututi it/ lid r1oT8 ciik nonek TO-
Altai I 3 ii aanni roTwii. ft fld1:11 tO Ce MIA noKtiniti HMI Ayil
fAfiii MECTW W lid AiMKOlaii RAdA11,1 33-0 aFuou rOTWii H W Ild
(TVOi At) Si; MCCTW W aiiKA I vi,E111$Mai .'3 i denim roT. H IIdKIl
i0 IMO noK8nHA Ide1,1fit I.1%,HII meCTW (.0 alma naniiimatuji W

Ild pa,kvit rp8waii 2 ii dellp11 Purr. ft F1dKI1 1101{8110 I HAMIIA


A 081 AtEcTW 8 aiiKa 11111.111.1111Mii W lid MIA 33- O dhlpu roT(HH)
11 OF MaTO W lid CTila 3a O (164111 rOTWK. H 113K11 10 IlOKSii

Rilmyd-A-maTogi W lid CtiltH H7.ToSii 33 fk anvil roTOOHO. II

IldKli 10 110E81114 RA4A1fil yiIii /11aTat S I8iiK4 11HIi0dCi1R W tiLl


11011d Aparturr I al A dello roTwi. H IJLlKH 10 eF RICA HOK$1111;i

HAdAya midi MECTW KOA (1,111111i 111111E11111AWO W Ild IldildAIE 110110

Tomak ad ii deHtm roTwii I 11 1141:H 10 Ce RICA 110K$HICA ittid,41,10

EAllii illeeTW lid Alkiiiiinroili W lid Kihimm iki,m0H8A ad i denim


roTwii. II IIdKll Hot:81111;i ItridAlf W lid HAdri,y,i Aihniwii I AtA 11,

00 Ild ad If d'enoi roT5(HH). H /141:11 10 EF /111;i 110K$1111.A Kild-

ANA Erkild AOBIE Cti lld unikto Akeucwii a ç di:HpH roTW(HH). mmHg:
CII0 RilIli I peiimq toils,8 WIlit a KIii 3 A'kAll$ IL:11110Si CH 13,14-

powii nothfi wup.k. Ta$it nitA4 IF HHA Hocmx grviii Koff 11/1dAy-

1 Muzeul Gorjului. Sec. XVII-Iea doc. 7.

www.dacoromanica.ro
320

AWIF 11011/11 4811S1i Wii Fe CH'ii 1410111I1Adri Ci10 K (Hi1t-1NX I WiiI1H W.

KIiIISII MOAIE TdI Kh Ad fe ChM Ilk A1111 r111111 RMIAlftl Wii Cl Ee RHI
itlarrdlillit TEO( Pa Ei CKS110K4A cIio WitHE CU lid TEX AK Alf. H CIAA-
TE;ICKSHT HAdAyd tipEA FRAIN I (Cke AOR1111) A 10Aif 1-1011Ai 11011d 11S-

Tkii (iikTp8) (§ters) tunp.k H CTMILHOii W KHIIIIJJII. ii HAKI1 HOKS1111;i


11/1dAyil FIONA AparSA CliKS Adilik W Ild COMA I W
1144.31 33 faits. dellpH !wog. Cl I1dR11 10 1101:81111ii lis1dAyit EAHd 11,11-

rdiiKS 11011A lrkKlJid W lid )artp 11tlIIIIl 3A-A-dell3H roTtuii. i1

Ild101 HOKS1114 I KAdAyit EA1111 1.1,11rdli [1011A /1811S.A H EAHd 11,11FAMTh

11011iii (I0C liber) W lid pamo dIIKKH 3A-A-45nm roTort. Ii ipo-


mem do Ruth 5131101 A10,1TIE HEPORH Sikuratiii I C15 1IIIXIIOiH Ao-
RpOROMO 11 Che CR'IiATEMO MOAIE A0I:1pH 110HAI CTdMdTE tihtidliI W
11Sti H W 1-110KME R4dA114 11 W 1.MIEHH diimonie IlII1II A11101
H

rIK)AIE I ipke utr,i aticaii I SAE. (lilt; id,41 AdA0X H PRMII Bud-
,4Moii IdKOik lid MS fe Cit0 Blilli ilEii1111X AAFlIl H 11,111'dii Rktvvii
11,11 11 CiiKH II H KliSKOAI 11 IIMIISHET041 11 W FIEKOrWic I HMO-
T`.4111101161101ii HOWISAIS FRMH. GiSiS H cdixrCii flOFTMIMIIM f;RA1H.
KSlldIi (101111K4 KfAIIKH 400011111 H 71011101 45n5A REMIK11 ,104ET
11111id REA RHCT. H M11%3'k RCA fIldTdii. H Rkjilcdi RCA CTO;i. 11 KO-

CT'k REA RiltHe H craiimoA REA HOCT. H RSFidi1 MICA RMIIKII 110E-
9e;ilitik I H lic awri.i.k KT0011 i1ONIsET. llH da n%,,kSpE ['HAI Rh
cro;imi rpm CS1T(111 Men,- Md1041-A11E w dAdAl A01111'k Toannal
I RAT 3il1i 1).

Cu rnila lui D-zeu, lo Radul Voevod i Dornn a


toatA Tara Rornitheasai, nepotul bdtranului rip. lo i

Basarab Voevod, da Domnia Mea aceasta porunca a


Domniei Mele lui Vladul din Bibe§ti §i cu fiii lui cati
ii va da D-zeu, pentru ca sn-i fie mo§ie in Bibe§ti insA

1) Monograma cu rosu. Pecelea aplicatã, mijlocie: cama R7Cif mcmTi


insas indurarea lui D-zeu t 1w paASA iwittom nip . . . nu se mai poate citi
fiind putin scoasl in relief.

www.dacoromanica.ro
321

2 locuri din lunca Desului, pentrucd le-a cumpärat dela


Ciolca cu 200 aspri gata ; §i iar a curnpArat Vladul un
loc in lunca Desului dela Pätru fiul popii Toma cu 50
aspri gata ; si iar a cumpärat Vladul un loc dela dia-
conul Vladul cu 100 aspri gata si dela Stroe alt loc din
lunca Desului cu 100 aspri gata ; §i iar a cumparat Vla-
dul un loc din lunca Bibe§tilor dela Radul Grusai cu 50
aspri gata ; si iar a cumpärat Vladul alt loc in lunca Bi-
be§tilor dela Oprea cu 70 aspri gata §i alt loc dela Stroe
cu 70 aspri gata ; §i iar a cumpArat Vladul 4 locuri dela
fiii lui Pätru cu 320 aspri gata ; si iar a cumpärat Vla-
dul un loc in lunca Aninoasei dela popa Dragota cu 30
aspri gata ; si iar a cumpärat Vladul un loc langa sili-
stea Bibestilor dela preoteasa popii Toma cu 50 aspri gata ;
si iar a cumpärat Vladul un loc la Mäsatesti dela
Vlad diaconul cu 200 aspri gata ; si iar a cumparat Vla-
dul dela Vlad diaconul partea lui din Surupati cu 700
aspri gata; si iar a cumparat Vladul o vie dela Vlad
diaconul cu 600 aspri gata, pentruca aceste mai sus
zise mo§ii au fost de mostenire tatdlui lui Vlad (diaco-
nu° anume Oprea. Si când a fost mai in urrna un frate
al lui Vlad (diaconul) anume Lupul a vândut aceste mai
sus zise mosii acestor oameni ; si cand a fost acum in
zilele Domniei Mele s'a sculat Vladul si a räscumparat
aceste mo§ii dela acei oarneni si a rnärturisit Vladul
innaintea Dornniei Mele cu oameni buni anume popa
Patru (sters) Oprea §i Stanciul din Bibesti ; si iar a awn-
Orat Vladul un tigan anume Dragul fiul Danei dela
Socol din Padii cu 1500 aspri gata; si iar a cumpArat
Vladul o tigancd anume Neacsa dela Radul Paste cu 1000
aspri gata ; si iar a cumpdrat Vladul un tigan anume
Lupul i o tigancä anume (loc liber) dela Radul Arcui
cu 2000 aspri gata. Si au viindut acesti mai sus zisi oa-
21

www.dacoromanica.ro
322

meni tiganii lor de a lor bundvoie §i cu märturii oameni


buni anume Stamate Arma§ dela Nuc §i din Ciocadie
Vladul §i din Albeni Andronie §i Inca multi oameni cari
nu sunt scri§i aici. Pentru aceasta am dat §i Domnia
Mea lui Vladul pentru ca sd-i fie aceste mai sus zise
mo§ii de mo§tenire, ohaba lor §i fiilor lor §i nepotilor
§i stränepotilor §i de catre nimeni nezdticnitd dupa po-
runca Domniei Mele. Iatä §i märturii punem Domnia
Mea jup. Cernica mare Vornic §i jup. Lupul mare Log.
§i Nica mare Vistier §i Marzea mare Spatar §i Barcan
mare Stolnic §i Costea mare Cornis §i Stanciul mare
Pah. §i jup. Leca mare Postelnic §i 1spravnic Oancea al
2-lea Log. Am scris eu Pädure Gramaticul in ora§ul de
re§edinta Bucure§ti, luna Mai 30 zile, dela Adam pana
acum curgätori (ani) in anul 7118.

*
* *

7 Noembre 1610 (7119) 1).


Radu Vodd da volnicie lui Ro§ca §i lui Vlad din
Lele§ti ca sä apuce de bir pe Miera, Vlad, Drasul §i altii.
-1- MiliTit0 fiacito Ia.) HAIM 110EB0Ad 11 Plill MUT l'11,111 Cho

flOKEAHIE FILM WIlliii3H MOAN 1 FIONA poiinca H KMAy4 W /111-


Allli. MKOM A4 a Komai co at* Kriii4 Fltilli Tto I ka TENET
no mitpa H HO KetdAyit 11 110 AptICIM. H 110 diAirk1C0 li 110 ICAhK8;i

1 11 110 nkTp8 il no CTOHK4 moat Ad murrliii 114 IGHii H 114 lik-


cix 1 upty,.ktife Komii C81' fliVka rykT 8 3EMM 11111 ckE poiimi H
cla enaokyn I samac a T4K0 1 MIA013,17E nwly, PHMI KAKO a 11111
84S4TE4 Rom 34 p1134T'Li 1 110 TEX AlCoAif 1}1{ 111111 il'kX 11 ime
a 1114 11114TET 114 KIIii Cla polka II CO ena(ii I d KkA4 a CliA4

1) Muzeul Gorjului. Sec. XVII-lea doc. 8.


-

www.dacoromanica.ro
323

WHH a CTIldHH. d STEM VIM Cluii AaA puma{ I


fi.kacdA no ,,,,Ori;
ti Hile1,4100ii *KWH Ad CST) KOMI! CO alto MO Fgrill fp( Ad ili;-
AET I HO TEX /MAI( E}Ii Hifi, per. TEO AA rmaTtfii Hd CHO icke
mina H cke I litIdAyA MICA Hd ROA 3d 91134TEA. H HHXTO Aa
HE CMEHT GATOHdT litYkA, CTIO I KHIF FIIMI EpE TOP LiiiKk 3,10 XOKE
HdTET W Mx hAu. d KOiii Ch MUT I Rpiii Aa error mii, Hi VkA
FHMI HMKO Ad Ida HO poi FHMI. lie pmyA imp. 1 la CT(Ildii
Map HOEM. 5 Alii AET iami 1).
=
Cu mila lui D-zeu lo Radul Voevod §i Domn,
da Domnia Mea aceasta porunca a Dornniei Me le aces-
tor oameni anume Ro§ca, Vladul din Lele§ti, pentru ca
sa fie volnici cu aceasta carte a Domniei Me le §i sa a-
puce pe Miera §i pe Vladul si pe Drasul §i pe Andreiu
i pe Va lcul §i pe Patru §i pe Stoica, ca sa plateasca
la bir §i la toate mancaturile Cate sunt peste an in tara
Domniei Me le cu Ro§ca §i cu Vladul, pentruca a§a au
jeluit innaintea Domniei Me le ca a apucat vreme de cis-
luitor (incasator de bir) pe acei oameni, ce s'ar zis mai
sus, §i tot au platit la bir cu Ro§ca §i cu Vladul,
iar cand a fost acurn ei au fugit in alte parti. Inteaceia
Domnia Mea am dat lui Ro§ca §i lui Vladul pen-
truca sa fie volnici cu aceasta carte a Domniei Me le ca
sä apuce pe acei oameni ce s'au zis mai sus, §i sa pla
teasca la bir cu Ro§ca §i cu Vladul pana la vreme de
cisluitor §i nimeni sa nu indrazneasca a-i zädarnici inna-
intea acestei carti a Domniei Me le, ca acel om rau va
patimi dela Domnia Mea, iar cui se va parea nedrept sa
stea de fata innaintea Domniei Me le, intr'alt chip sa nu
fie dupd cuvantul Domniei Me le.
Ispravnic Radul al 2-lea (logofät.) A scris Stefan
luna Noembre 7 zile, anul 7119.
11 Monograma cu rosu, micA. Pecetea cAzutl. Nu este semnAtura
Domnului.

www.dacoromanica.ro
324

27 Februarie 1611 (7119) Targovi§te 1).


Radu Vodd Basarab confirmA lui Preda mare Sluger
stäpanire peste V2 din averea lui CAzan din Baia de Fer,
Ciuperceni §i Alun, cu tigani, dacA acesta nu-i va plAti
datoria de 60 mii aspri inteun an.
t MgIT1'Ø kX1.10 iW i14,8i1 1106110A4 A FM 4t 11MT FIIMH Cif

iloKIVkHh FBMH 60dapHHS FR4111 acSnaii 11(3EAER HEANKH CS;iy'liii.


(Cu mila lui D-zeu, lo Radul Voevod §i Domn, da Dom-
nia Mea aceastä poruncA a Domniei Mele boierului Dorn-
niei Mele jup. Preda mare Sluger) ca sä fie volnic cu
cartea dumni(i) meale de sA tie satele §i moii1e lu(i) CA-
zan insa de in Bae jum(A)tate §i de in Ciuper6ani ju-
m(A)tate §i de in Alun jum(d)tate, §i iar depreun(A) de
i vor aleage satele §i mo§iile lu(i) CAzan a§ijderea §i de

in Stefäne§t(i) partea lu(i) CAzan oricAtA se va aleage,


i de in tigania lui, partea lui toat(A) de tigani tot sä ia

boiarinul dumni(i) meale Preda sulgear, pentrucA au a-


vut boiarinul dumni(i) meale Preda sulgear inpreunä cu
azan innaintea dumni(i) meale in divan Ord §i a§a se
au plAnsii Preda sulgearul cum a fost dat in mAna- lu(i)
CAzan 60 mii aspri de argint turce§t(i). De6, inteaceaia
am cAutat §i am judecat dumniia mea cu toti ci(n'stitii
dregatorii dumni(i) rneale in divanul dumnii meale §i am
socotit dumnia mea cum s'au tocmit boiarinul dumni(i)
meale Preda sulgear deinnaintea dumni(i) meale cu Ca-
zan de nu-i va da acei bani, insä 60 mii aspri turce§t(i)
de acum intru in an in mana Predei sulgearul, iar el
sA fie volnic cu cartea dumni(i) meale sä tie toate satele,
par* lu(i) CAzan §i tiganii lui partea-i toatä i sal facd
§i carte de anä pre tot al lu(i) azan, ibAntuiald sä
n'aibA de nimeni thitiK0 M Wiee (10 pril ?HAM a mil pfii

1) Muzeul Gorjului, Sec. XVII-lea doc. 146.

www.dacoromanica.ro
325

PHAI. mie TWO 8 CTOArthy, 9'J'RIIlp Alakt1 Sji K3 ,71,,HH HAT


= intealt chip sa nu fiedupa cuvantul Domniei
Mele, insumi Domnia mea am zis sa se faca. A scris Ne-
stor in ora§ul de reedinta Targovi§te, luna Februarie
27 zile, in anul 7119 1).
1ic

7 Februarie 1612 (7120), 2).


Radu Voda da cacte de volnicie lui Preda Slugerul
ca sh-piia 3000 de bani dela Cazan, daca nu-i da va
da banii sa-i tie mo§iile din Baia, Ciuperceni §i Alun '12 an ;
in fine, daca nici atunci nu i va da banii, atunci sa-si
faca carti pe aceste trei mo§ii.
t Malin* WHO liii HMO KOHKOM N .Hk MKtiT PRAM
cii0 nolIENklal0 hMH toA4çiilIi R44H >IWt1fti litHAER KM cSnai. (Cu
mila lui D-zeu lo Radul Voevod §i Domn, cla Domnia
Mea aceastä porunca a Domniei Mele boierului Dom-
niei Mele, jup. Preda mare Sluger), ca sa fie volnic cu cartea
dumnii meal(e) sa aib(6) a-(i) luare dela Cazan de in Baia,
bani "3000 pantruca i-au ramas lips(ä) ace§ti bani de-a in
oiarie de in Vlace (Valcea), iar sa nu-i va da banii gata la
mana lui, iar boerinul domni(i) meal(e) Preda sul(jerul) sa
fie volnic cu cartea domnii meal(e) sa-i tie mo§iilea insa de
in Baia §i dea in Ciuperceni §i de in Alun oare cata sa
va aleage partea lu(i) Cazan insd sä fie volnic boierinul
domnii meal(e) a tineare aceste mo§ii inteo jurnatate
de an, sd nu i va pläti azan ace§t(i) bani cea sunt mai
sus, iar boierinul domnii meal(e) Preda sulj. sA fie vol-
nic a-§ face §i carli de-a mo§ie pre aceste ane cea sant
mai sus scrise Toll EH rnornitil Femu HhldtH 0,4 wke rio pfii

1) Monograma cu roqu. Pecetea aplicatA.


2) Muzeul Gorjului Sec. XVII-lea doc. 10.

www.dacoromanica.ro
326

FK4114 II He cal Oil FBA111 Mg . 5 Ali AT 03prc. aceastä


zicem Domnia Mea intr'alt chip sa nu fie dupà cuvantul
Domniei Me le §i insumi D-Mea am zis sa se faca, scris
Febr. 7 zile anul 7120 1).

Radii Vodd Mihnea


(In Intaia domnie)
Sept. 1801 Martie 1802, Martie lunie 1811, Sept. 1811 Aug. 1818

Radu Voda Mihnea este fiul lui Mihnea Voda §i


nepot al lui Alexandru Voda Mircea. El a fost cel mai
strälucit Domn al nostru in cea dintai jumatate a yea--
cului al XVII-lea §i invätase carte la Venetia unde erau
a§ezate de mult timp unele din rudele sale. Bunica sa
Doamna Ecaterina de Salvareso primea dela sora ei, Ma-
rioara de Valarga, calugarita din Murano portrete, talis-
mane §i alte lucruri de fabricatie apusana, in schimbul
carora trilnetea pahare de argint, linguri, nastrape, li-
ghene, marame, basmale, postavuri aurite, postavuri zise
le§e§ti, atlazuri, damascuri. Miron Costin 11 descrie ca
Domn cu apucaturi imperiale. Era un barbat foarte pia-
cut §i foarte distins. La curtea sa gasiau adapost toti in-
vatatii de pe acel timp ca Cyril Lucari, patriarh de Ale-
xandria §i de Constantinopole, latinist ; Matei de Pogo-
niana, mitropolit al Mirelor, autor de cronici in versuri
§i proza ca egumen al rn-rii Dealul ; Ierotei, mitropolit
de Monembasia, autor al cronicii universale. Luca, mi-
tropolitul tarii de atunci era un barbat invatat din Cipru.
A avut 2 sotii : cea dintai a fost sora lui Bartolomeo
1) Monograma mica cu roqu. Pecetea cAzuta.

www.dacoromanica.ro
327

Minetti iar a doua, Arghira- Doamna. Fiul säu Alexan-


dru Vodd Coconul s'a cäsatorit cu Roxanda Saegiu din
Constantinopole. Sora lui Radu Voda anume Ecaterina
s'a maritat intaia oara cu Miron Barnowski avand ca
zestre 100 mii galbeni, apoi cu Moise Movila.
Radu Mihnea a murit ca Domn al Moldovei la 13
Ianuarie 1626 Sambata in Hal- lau, de unde a fost adus
in Bucure§ti de fiul säu Alexandru Vocla Coconul §i in-
mormantat in biserica sf. Troita cea zidita de dansul §i
unde s'au ingropat bunicul sau Alexandru Voda Mircea,
fratele sau Vlad §i Elena, poate, sora tatälui säu §i Doamna
Arghira solia sa.

8 Ianuarie 1613 (7121 1).


Radu Voda Mihnea confirma lui Vide lutul Bibescu
stäpanire peste cloud parti de mo0e din Jupane§ti §i cu
rumanii de cumparaturà §i peste ni§te sala§e de tigani
tot de cumparaturd.
t Cu mila lui D-zeu lo Radu Voevod §i Domn a toata
Tara Romaneascd fecior marelui §i prea bunului raposa-
tului Mihnii Voevod : dat-am Domnia Mea aceasta po-
runca a Domniei Mele slugii Domniei Mele Vladutului
cu feciorii lui cati D-zeu Ii va darui, ca sa-i fie lui
mo§ie la Jupane§ti, insa doua parti din sat, nu mai a
ramas a treia parte din sat nevanduta, pentru care dintre
cele cloud parti din sat ce s'a zis mai sus, Vladutul a
cumparat una parte a Radului al Pa§tii i a frátâni-säu
Dragotd i a lui Hamza drept 9000 aspri gata partea lor
toata din padure i din apa i din camp §i din sili§tea

1) Traducere. Originalul nu se gaseste.

www.dacoromanica.ro
328

satului §i cu rumanii, Lupul, Ciucur §i feciorii lui Dan


§i Saramet §i Ursul, depreste tot hotarul oricat s'ar a-
lege ; iar alta parte, Vladutul el a cumparat-o dela
Arca partea lui toata, din camp §i din padure §i din apd
§t din sili§tea satului §i depreste tot hotarul §i cu ru-
manii anume, Cristea §i cu feciorii lui §i Nan, Ion §i $te-
fan §i Stanciul §i Neagul, iara§i drept 9000 aspri gata,
pentruca aceste cloud Orli de sat au fost batrane §i
drepte mo§ii dela mo§ii §i dela stramo§ii Radului al Pa§tii
§i ai Altai §i a fratilor lor; apoi cand a fost acurn in
zilele Domniei Mele, iar Radul al Pa§tii §i fratii lui, Dra-
gota §i Hamza §i Arca ei s'au sculat de au vandut a-
ceste cloud Orli din sat din Jupane§ti Vladutului iar a
treia parte de sat, aceea a ramas nevandutä; insä _au
vandut ei partea lor din sat de bunavoia lor §i cu §ti-
rea tuturor fratilor §i cu a megia§ilor §i Inca au fost la
a§ezarnantul lor multi boiari märturii, anume : Androne
§i lane ot Albeni §i Vlad ot Ciocadea §i Radu §i Stan-
ciu ot Carpeni§ §i Draghici fecioru lui Pätru din Fared-
§e§ti §i Dinul §i Zah(aria) din Rogojina §i Voicul din
Sacel §i Danciul §i Hamza din Gilortu (targul) §i multi
ce nu sunt scri§i aicia ; §i iara§i au cumparat Vladutul
tin tigan anume Stan cu liganca lui §i cu feciorul lui
anume (loc liber) dela Florea fecior Ramcii ot (din) Ba-
e§ti drept 4000 aspri ; §i iara§ a cumparat Vladutul §i
cu fratele sau Radu cel vitreg un sala§ de ligani anurne
(loc liber) §i cu liganca sa §i cu copiii sai dela Neagoe
din Crasna drept 9600 aspri gata ; §i iara§i au cumpa-
rat Vladutul cloud tigance anume Stanca, Voica dela
Androne ot Albeni drept 600 aspri gata ; §i au vandut
ace§ti oameni ce s'au zis mai sus, aceste mo§ii §i tigani
ce sunt zise rnai sus de bunavoia lor §i fard de nici o
sild §i cu §tirea tutulor megia§ilor dimprejurul locului,

www.dacoromanica.ro
329

din sus §i din jos .5i dinaintea Domniei Me le. Pentru a-


ceasta am dat §i Domnia Mea Vladutului ca sa-i fie lui
aceste mo§ii §i tigani ce s'au zis mai sus de mo§tenire
§i ohabnice, lui, feciorilor lui, nepotilor §i stranepotilor
§i de nimeni sä nu s(ä) cläteascä dupd zisa Domniei
Mele. Iatä §i mArturii am pus Domnia Mea pe jup. Vin-
tild vel Dvornic, i jup. Nica vel Log. i Deadul vel Vis-
tier i Carstea vel Spätar i Panaiot Stolnic §i Bratul Co-
mis §i Lupul Paharnic §i jup. Fota vel Postelnic §i Is-
pravnic Nica vet Log. §i am scris eu Stanciul Log.
Ghenare 8 leat 7121.
*
* *

13 Aprilie 1613 (7121), (Targovi§te 1).


Radu Voda Mihnea confirma lui Ursul din Cincu
stapartire peste partea de mo§ie a Dulimänesii din Al-
beni, deoarece dupd moartea ei a plätit birul mo§iei in
timpul lui Mihnea Vodd.
t MaTito bolo TO NAVA HWERWM H 1;11h MOE 3fdlilf
65iprpoCuRneqfflicKoil eHs RMHKdf`W H 110K011110 4111XHE RWERWAd.
mgaT FEMH ciw nowknulie FRAM I Spcwii dig notieii try 1-110liKii 11

ChE CiiR11 ft; EAH11,11iit GM' npinkTwrii. r4KW)iC Ad 418 fE 8 dAGEHH


WRA AEA 48/1S4MI1ECH it/ HOMO H iii 1118S1 H i'll RWA H I CU 110

!ANA XOTIVWS1 RAVE MIKA Cf XTHTH HaRpdT. 11011115R Ch0 RHIll

pontyi Wil118 Wild ce SO 3d 4`k,d,1111 A8A%MSHECEit flilliik Cli noik-


Ai KoGii. Taiii nil, fe swii I flpH ARH 110K0H110/148 p0AHTH1C0
FRAM Mlipfit RWIRWA a Asnrami.ke wihi AornisaA BOA ad Cht14-
pial H 8ni9e1 H weTaii With% nkrif I H chi RHO. Ta,li RIITWA4
80C8ii Wii a flildTHA TW1; 6110 noTpaF Er, H ma AlWaKiC1 8008A
CTIO Afii 3d Wii118 ("V Ild,d, 48/164161ACI Cla Aosinumiimu Atu ChA

R11 AilH FRAM. d noTwki KhAd (E CliA ANAufrpS wii no,AreHraii

1) Muzeul Gorjului, Sec. XV11-lea doc. 67.

www.dacoromanica.ro
330

np8x che 8jic8i HilEA ['KAM. FE CHUM npaii A84nTp8 HO 8iicKi npfA
FOAM. KdKO EE RIM 11414THTCF I TWF IH ASMMhIFECEii 4 8T0 FHMH
rAfAdii H CSAFfri 110 npaii48 H 110 34itu11 H ChE IMEM11 IIHET(H)THAI
11p4RHTE.4 FRMH H ChM A471 HSI BilKSIIIIW ,71-, I difl'HI-dfil 110 97.10-
DISA FBMH IIHC4tI noudi W 1p(4skuttpn. 111106411 lupe H (13 4;i6B111

tunpniii H tam BE9HR0ECK84 H ir) FIEr0E1pH K7Vk telliWic I M I'4E-


44TE pfAtu nift n Ad IICTHHHCTECSIIT 11144TH1 C BHA 8pc8A unptCA
A8Ak4htIcEi W diAREFIH FM Arm FIOKOHFIWM AIHNIIIii KOEHWA 11411

n'kE MIA' I 1144TH1. Teta; 'I'EN Mf1111M11 10161 peiinn T4K0 HETHIII1C-

KSHT H WKi1ET44 CST me nepoSi A11111 KdKO a RNA 114dTHA ICI


TwF RIO I poi;Aa. H ramExtv,ii R4iII H mini' (rupt) Ild OM 80-
cwit (rupt) H 91114111SA FKMI-I KAKO nomuor METEN AS MliTpS Ad
FIE HM4T6 I W MA(d) 114 nplA. GO; pdAi AMON li FliMH Sjicw
IiIKOik Ad MS EE ciio 10161 peinn NkAIIH H IthWVIK H iiRli lai
I
II RHOKOA H 11fIEHHStIET04i H tIE W !corm IIEHOThkHOKEHOM no-
1n3418 1M1H. GECK H CREA,TtA norragninAi FRAM. NCS11411 BEFITEA

RGIHKH AH001111ii II iSf14ii IIHK4 I REMIKH AWNIsET. H AL'AFOA HFICT. H


KIIKETk CH4T49 II 11411410T CTOA. H 604TSA KOSF. II ASHSA HEN. H
)KSF1dii 40TE HEMIKH MCI'. I H He. ASMHTIIS BTW. MO/PT. rme
Immo rp4Ai. 8 cTo;irpm Tpkromill MEM 4fl. ii ,1II W 4AdM(4)
A01111`k TEKSIVHAI AfTOM I ;iota 9.
Cu mila lui D-zeu, Io Radul Voevod §i Domn
a toata Tara Romaneasca fiul marelui §i raposatului Mih-
nea Voevod, (là Domnia Mea aceasta porunca a Dorn-
niei Mele lui Ursu fiul lui Monea din Cincu §i cu fiii sai
cati ll-zeu ii va darui pentru ca sa-i fie in Albeni, insa
partea Dulimanesii din camp §i din padure §i din apa
§i de peste toate hotarele vericat se va alege, pentruca
aceasta mai sus zisa mo§ie a fost de mo§tenire Dulima-
nesei Inca de mai denainte vreme. Si cand a fost in
zilele raposatului parintelui Domniei Mele, Mihnea Voda,
1) Monograma cu rosu. Pecetea cazuta. Nu este semnatura proprie a
Domnului.

www.dacoromanica.ro
331

pe DulimAneasa a ajuns-o vreme de moarte §i a murit


§i a rAmas mo§ia pustie §i cu bir; inteaceia Ursul a plä-
tit acel bir pe urma ei §i a tinut Ursul aceastä parte de
mo§ie dela DulimAneasa cu bunh pace pand acum in
zilele Domniei Mele. lar dupa aceia cAnd a fost acum
Dumitru a ridicat pârà cu Ursul innaintea Domniei Mele
§i a§a Ora Dumitru pe Ursul innaintea Domniei Mele,
cA a fost plAtit acel bir al DulimAnesii. Inteaceia Dom-
nia Mea a autat §i a judecat dupa dreptate §i duph
lege §i cu toti cinstitii dregatori ai Domniei Mele §i
le am dat lor impreunA 4 megia§i pe rAva§ul Domniei
Mele scri§i anume din StefAne§ti *erban Pera §i din Al-
beni Opri§ §i Neagoe Berivoescul §i din Negoe§ti CAlea,
pentru ca sA caute rAndul lor §i sA adevereze fost-a plä-
tit Ursul birul DulimAnesii din Albeni in zilele raposa-
tului Mihnea Voda' sau n'a fost plätit, i acei megia§i
mai sus zi§i a§a au adeverit §i au gäsit cu sufletele lor
cA a fost platit Ursul acel bir atuncea, §i am vAzut Dorn-
nia Mea i cartea (rupt) la mAna lui Ursu (rupt) §i rA-
va§ul Domniei Mele ca mai mult amestec Dumitru sa
n'aibA de acum innainte.
Pentru aceasta am dat §i Domnia Mea lui Ursu
pentru ca sä-i fie aceastA mai sus scrisa (mo§ie) de mo--
tenire §i ohabA §i fiilor (lui) §i nepotilor §i stränepotilor
§i de catre nimeni nezAticnitä dupA porunca Domniei
Mele. IatA §i mArturii punem Domnia Mea ; jup. VintilA
mare Vornic §i jup. Nica mare Logofat §i Dediul Vis-
tier, §i CArstea Spatar §i Panaiot Stolnicul §i Bratul Co-
mis i Lupul Paharnic §i jup. Fota mare Postelnic §i Is-
pravnic Dumitru al doilea Log. A scris PAdure Grama-
ticul in ora§ul de re§edintA Targovi§te, luna Aprilie 13
zile dela Adam panA acum anii curgAtori 7121.

www.dacoromanica.ro
332

2 Mai 1613 (7121), Targovi§te 1).


Radu Vodd Mihnea confirmä Marelui Paharnic Lu-
pul Mehedintanul stäpAnire peste mai multe mo§ii, ve-
cini in Mehedinti §i cloud in Gorj, omänesti §i Rogojelul
precum §i tigani.
t 11% X fird GArotirkpilkill II OrotihiETHIIIE H X010106HIIIE ca-
MO(,11kKdKUI 1 ldAyA 110E110Ad kmieto TIM A fincimik moo-
Rd HIM& tusnaitimpoial H FHOEWOM11 IIKCOE 3E4.1,a, OfI'pIWKi14IUC-
Ko Cik HOKtillilig Mil Vali ROMA8 I illifnEWfi craildF H CAdalli&
110KOHIMI; heti 4iffalliiA118 HOEROA8 El pa BMW [WICKHAM CTNItideil
Saki tidal 4ski'paiii pII,Ir KkOils10113110iIii FIIMH mai akonpoudeo-
Alla( LIETIIHrHit cuTim ciy,wth Fg AM IIKO ilpoeAtIKWriE I 1ipeeld-
14110114F Mi H Ch CA11110i 311faildi; MAN BA H lid I1ifeT6A1 Ct0-
0011failla oturciThIro jFMIII. CEME Fix Aapogax Ii FliMH Chl1X KkCEX

OCTIllf K4r01116944011 H np.kA110iinitlif WE EE HdA 11hCEM11 qiTlli


4d 110ii IhICTOEIIITE CIE I K(3(ieli8A &MTh 1104Til104101( H flf/AFICITEA
PURI acoridii 18IIOV4Gii REAIIKTE flIXd9liHI H Che CiihH Er118 MHH:bK
firk AdCT. aiKON< 44 iMi COTT wkroninpiu W OVA MX. KkE CISC
K kI xoT:iptuAl H CkC 1111CHX KIiHIH II cia go Acux0Awk w xorrap
Ao oak 8 xOTap H HdcM,1iHiç CMOR mat HK4II H CTOMIS H upomii
H Kpkh"k. II CTdiitlIOA H CTkHII1 H ph-61011811 H llkIQl H lcirOT
Ii KOWA H ,18118A CO Ito spaTimi H LIET uAi. 110FUNC TOP CM Milli
friex WHH COI(T BHA Ildl liVENyyl KI1M MS. TM it I (E) stiA
111111AI lif 110K011110M8 411-1)((NIA KOEMAS 3 WIIH C8T iipomir IiI1CF1X

110:111HTMI0 FEIMH KIITI KOMI Cla 1111C417( wiva EA W rionmAS scl


dellpH rein H H3K44Hi fe 3d RHO 8 ,I,ECET NkT TitiE li`kCT
AdA IIHI1I. H Ili l<81111 IIHRHTE4110 r'114111 I moriaii 181181 BEA IIEK

WiiHOV KEA Apkratioli Rhcax (N{ CE 30BE I1pHBOSpM8 3d vira de.

l'WT. H Afa CTOMHOR laci)( ai phi a. 1.1 fhlK ICSFIN IINENITE/110

1) Muzeul Gorjului, Sec. XVII-lea doc. 12.

www.dacoromanica.ro
EEC

14W114 MV33 P-103d5 3.11H J9J 3'1/3 ly0dP,LOX H p.113 ?sm ?jollmse m -oX
oll"dvLh NPLI
I
g &MA M vu XH39H 1111111YIN 1ilWl3 THOU NPHH H

H
v.hYnd H 11H
VAYrd H yo;h9o,L3 Ii Ao1H13Y 11 VAYPti H 5V-

ygn H VYIISU H 11P111,1,3 H V.11JHOH H un,L3 H AVM H PY3d11 H NPR!

3.93 11,311113 11
1V31,1141H ii ?inn vW VIJIdV 1301.1 rn 1431101V0111 H
I
H H H0VOIIINP,L3 H
NmvvitYrd 1,1031 .ytitid,911 NPU ?s13
N113911

noldscla H W31111? ?s11 OIO3 OJ SVW3911 PS %WIT' ',LAU ,11 Ft; IA'
.1.33 0-1V3IHHDdll HW1%1 !It/15w 1OV5115V 1/.31
X3L1
OV3 y5Vmd511ou ?NIB

?so ?irn H 393


waithud XH31111
141.11113H H ?',13 sm all,' I yenlv'mX

chuoX 0?' ?pH 8 diuok }K3H01.1 4od, V33 RUM X3d NM 133 yys -PS
5ullY1,V pot/9H(44,111.1;4mm a.aoti rn Hrtmlom ritimyou P P
0,51IV tlinyou
vg y3.1 NM /33 1fIlH pmvv.IWnd H 811131,PdH il monownYsin rn HCD1'plirliod
ygnOvn %.1,3011 NM 133 yyngyxon on ygunvX rn mood9dt?
y.8.10v1
IWISOLhOlI W03Oinc8V30n JI V iyo,Lou ygmtins yglimA H ?m, vlWvô
H ascim 0; mkiroilifto9H 1111M
JAW J.317Y0141 d0.1. 193 5Y93111OLI OH -
gIV0H111J0H viiPX1111, 5YMH301 Hat113 PYWn !fun yyrAtnv !Walloon -SH

dononi g V53 LW ?ny-ng ,LefIJ


I
3.tsr vietp yrod,3 L yudnu, glValmon
9(111,,I 1YE
5 31,11/3S V VJ0L va sty; tyv3 oYvY H VPH8V1V011 011 -dm
gwvi whhunntSu nwng tinnhonc ygngv V1 X3H pi, .101 1111H11
X3d OVfl
J,13 3'1H .1.11111 5a1 814,3 3'1H 5143WOH 118 .1*11,8 R ?inn DV 131
-Ircin
04V111111 Hwmg ylnigmc povgtqw yam X311
ovp ndmoY 1'11; 313 pum --tud
tyocS rn OruoX oy ?pm 8 0.1.MX HOHOU 00.L yi3 W [pun Yod eenodunnn
w;Am 111M1
A03 yin; 'MN 3pn rYto yin 3111VHdll 5W0H1101011 yAnAnw
SV01130H tovipim yin 811,1 giv; I iimdrom dmumiplyi g V53 YJW DY.10.1,
ynugm 133 vm.,1 giva ;pdi tw mum XIS gYymnon P
131 .mlup
wo,Lon vVwn yr0.L3 ,L3I 3VS g
yinAnw sYmmom 4t1tig 31111d11

31,11,3E v vi.i gw; Nmit'vY H yvmgv;voli Oil tiPIii ygugv 'XII1 I


11,173

:1Y3 001 111118


NO CVp r13 pm WMHP.1 Pt' JM am4 81111 ?.911 -on
stipv evind rdoily H ntimoY vtiOn vimwsv3 ii 1filn Ducgv39 %);

(I aa -sospd

www.dacoromanica.ro
334

amOri Eipauta i t73 T0P4d 404114 pmvitenvh R0E11048 IllfOG4ii HO


AphataN acSnaii antrA KEA vex TOP Cfi1 chE Aoap0m8 I aulpoSi SKif
KX44 RNA TOPM 114 ildAyA ROERWAS 11 NORA d CTdM4TE wil ECT RIM
Torm wropn apAi. TWK IllaTd1111ii CST CO 144 HIE 11 1101K/101111/

(CT CIAO 401414 ii ROAN 1111E,A, 11d4y1 HOE13048 WO1411 II CHLI,E 91

'aux W1IH Klt FRS EMS K4K0 fCT 110114111TI H SM3IITH CfAW I 404.1
8 xO.TapoAl Ei; Hd CEA HS 11404111111,11 H 110EAQA ECT paAto goego48
11.144111 TEO ECT $311414T 34114lt1i Pi ROAN S HOT041 flpalifITEACO

FILM movilaii noyntra' KEA rux. H wii IMPINTHe npEA paAva ROE-
R04 111E0Rdii 3d KVIROCTIE. Td)K STOM FR4 EMS C441 rmAaA I 11

r841 110 npasA8 H HO 3AKOli H CO ROHN (1.eTWI`HMli npaRATEME

Fes moy A 444tux Fes Ems moynaii anSnoii nEx H C1'4M4TE apat.
34K8iino E4l-5-Rom9i 00 96134WEAE FHMS EMS 111K0M Aa ChPAEMET
11 HCT1NiCTRORdTH I RHi ECT 110M9HTI CEA() AospS xoTapoSE CEAO

lidii4E11N,HR HAll WkCT RH;i KdKO !MUT 11411T11 CO 1111X1111)( 4111E TWK
To( g sompn tat Final pEx kinm CH11, PAE4dii H tbI41ET4A REAHP11
EN{ RNA 11411110214E ROA 114E2E RNA HOETd1114 I TOTS rramaTfii
4941111 M11XdOTS awn R14141 LI,Lps H 8 MOM ZISETEg 171 5 41k-

['Spa atuanok *Kai H3 4wi H ['AA 11411H nak 113 4W;i npEA
4B rpktlili. 4 nomoAi xanaii a8n811 nEx Wii C841/1911T CO CT4-
414Tif I apSt. ti npEA ainoa ROAlpil ESK RNA T4415 H KEATI.414:6
TAMS Chi RONkpill KOTOICIE CHA 'NIA CKi ROdX KEATOR4I1IE airvA
ekoix 3411Aldi. IIIlK H 110 140 Ill C114110T9IA. Ci 110T0A iii
Asi am lux wii 1101414TO (CT I ROA0RI1 CEMIII1S1 Aonoii 3:111Akii El
Rodi Ihi pSk ESi flAftlilliE EN{ [WHIM CTSMATH 411A1. CH11, a SCT9011;i

H maniple npEA M1103 domprE. di [IA 44 ECT 119:1RHT(A( 0 kA111

Nanaii ASHISitoii I ado pSiiTSpa 1) Rla CO KO XOr4p04.1 W xoTaii

1) CuvAntul cpefirSpap est tAiat cu rosu i adaos de mAna deasupra


rAndului : H%I4fCH aB iApiqu liKeTSpla KT AOP. 11011firk141/41 1W AUT A14 E4C44g61 11011-
ROMA HI AT 13pAtA. Am sters eu Udriste NAsturel al 2-lea Log cu porunca
lui lo Matei Basarab Voevod in anul 7149.

www.dacoromanica.ro
335

AOIltik S XOT4. flailVit TOP CEA [CHM PX WU ECT 6H-A 34 Ark Alfa
111811410 iwii KOM. H SKO,A Cñ HSAHOOii TAM Willi KHAN 119e14dET

TOP CEA H11111 96X MSFIdli 18118,101i ilEX. 33-A-4iii9H l'OT. Num no-
Atiff MOM& MIIX4114 HOUMA& h flak Ad ECT NSH4H 481184011 BEiI
11EX CE40 p0r0nce48A Hhi ChC KKC viTaptat W x09'4 AO HA 8 X0-
TO 11011E)K TOP CEA' INA ox nahnomAE go Ai WHO C8T MIN KHE3
Td3K ILKAi rinA (cm 119H40IE 94410 ROFE048 111E9G4ii I A TOP CEA
enin ox WOO C8T npoAdrr INCHX 1194HATi4I o 111,11H MON*11411 A8118-

,101i flEX sa-ii-denoh rwm. H nacniAnwki Chita Doll KnkAink


CT4542 H am if Kinoroti ui CTOliKai H h Kotwoh H CT411410A H
94AlfA H MOCHA 11 11911THA II CTOIIK4 I h U CTOHK4 H AparoT H
48118A H1tCHX 119044ET Chi IlItCHX RpolTif,fi H ClillEtA GHT1 HE'11111 34

CHOldi 40G90418H04(0 1193fifiT1,110 FIIMO ll 11111 9EX. A thiii 44 ECT


1193HATiAlO iuu, mgnaii aranoti lux wiin8 S TkAina 4M 414TE11

I 11110X W nos Bke pmatioAl no;ninii 34 CEA W lid 11181118A 11 C13

lid 1144 H W Od Mil .3 i4s 4H9H rom. h naii 5 T141114 K81111


,K8114ii ,1811SA OEX W lid 48118A -emt AtiiAaToii W I4i AEA fi; E{Iv

CdX 4,1H Wi444P 11111i W nos Ha XWTA9Waii I 33 3 aawn rwT.


h mak aids 3oi(114ii anKi HEA HEX Wiitig 8 Adla flOAKIIii 34 CIA
W nos Ilia )0Taoviii W li Aospomnii H CTOHKA G94T EP 33 C13

if 461911 roT nom noiAnie 110KOH110418 MHX4HA goutwA8. 04K Ktnin


3{8114ii .48,18;i I EWA HEX. W Cif noA 34 Aiii C13 114 ro,nouaii W WO-

GdIi1 AEI EP 1111C4X as ii 4en9H POT. h nak AEA Apkrunoti W 111%


4SHOH3 33 ic:4 4i MT. H 04K K811/1 7IC8114ii gISiISi tux. wina
1%CH/1H1J, itill ti; h nak W 114
ACA 1011411 H CkC 1113101VA AEA EP Hk-

CdX W 119E3 HO KoTapoiii I 33 ASK di. rwm. c flak Aa ECT Na-


11411 48110 "ex wiin8 S roii naAeth W iia crinan AiN EP sa wiiiS
1{49E EillIK4X CEXTHT H3H9411. W DOA II CO W8,171 H C13 EOM ci poA
34 HOAtillik 11 Chi Etnnorpak H Chi nnannii. W nos gke )cOma-
Tavoitil as dizis. de. roT. 11111111 nomnit MHX4HA HWA I A 114k
K811C1 HiS11411 48118A FlEX witiS S 41)11414 Ci3 114 phASKd ii HHRE H3-

www.dacoromanica.ro
336

sp211.1 H Chi 14114 MI BditE 34 Cfii S 110A 33 4ii g. PW1'. A 3d 14114


K itaii. ft flak 441 ECT 11,HrdliHH 3c8111118/10ii 4SI1SA0k flEX. 11911BIE 48-

Afirrp8 Chi 11,Hr4Iili4MCH 4111`dtid H ititial 1.11E4sdi1 fl work I H

4%11110 41 44451111i H nictitfra 11 680611114 Chi ti,HraiiKdAdi CT4H3 H


HO Id Chi IAHI'dilKddICH EF 4H11,4 11 CSi Atli ittli H EAU AMMO. H
CKhiiTErd Chi K(34T fro H 114114 Chi 11,11rdiiKrIACH H Chi f41111 itt8

H fillidy,iii Chi 11,Hrd1iKdACH 41i Ii4 H Chi 141iii Cii$ 11011iii AMA ii EAU
AZII1 [10H41 I ctuitS H Inapt; 11,1in4fiK4ifICH 41114 II Criti mi Slicd H
n8118A H f0,114 4141 110141 K4T4411113 H 11811411H H 400K% H 14"
4711I H KaMitli Chi 11,111'4111idAICH Kocillitii ft 48n8A Cke LI,HraiiKdA1CH

411K4 H ElliiTHA Cki 11,Hr41i1CdMCII 11011Ka H Chi iAliii CHS DOHA nh-
mitS ft CiIhROM CII (AN ,n1,11111 I H K4)se2i Ch 11,H1'4iiK44ICH Kwe-

Td114,1 1) H HEK8i14 chi torelincalticu wkiitua li Chi 1,4118 int; H CAMI


H C094 H CT411 COK4'110A Chi 11,11PdiiK4MC11 FAIN1 11 dill fiii HEK3

1101I1E TEX 11,111'd11H fHt HH111 AX BlICI1X W1111 CST CTItlf Ilpdlif 11,14-
dHH 34 4'k4itIS mathlii 40y0840ii tux. 4 noTtuift netii KSHH nc8rtaii
I A01(118A HEX. HfRif 11,Hr4HH W 114 Ahlt,K8111 EAHR LIfilfAi aa umratill
mat itamit H 11,11rd11Kd4IC1l fi; 411121113 H Chi Alli Clill li mud iymi,
aa ii di MUT. Ch44 11(111AHIE FIUME. 11 Illii KSIIH }KS111111 nslisA
HEX. W lid 1ittin8c3 Agf u,twafiqf tiattAi (loc fiber) I 3d ii 60e1H

tVkii idi 4E. I 110HVIC Cif CEA KKK H Wiillf 13c Dail 11EX 3304,11ill4
CST 11(111TE}KdAll fl KSHHAH W 110 4111E 141114 CT4t11i Fripti ENS MUT
niumetif Num. 4114 K1%44 n1ttit8411A CE ECT F134111 TOMIlid 3401CTIf1f
S 3fMAi H M4X0R4ll1f TEO( KT ututtufii oviirpu 341 8 3fAini mitif
(CT 11Aft1H1 BhC41X 34141 Fl3M11 'ClV1;,44 I npuitstul/ Cf fCT IliIMIIITEMO
FRAM Fulfil ox flplillEFCTIISE S 410,1,3,01tCK4 3EAL1i Chi F1101% EMS ft

K 11111`H IF 34 ,d,'IgAilig IllafX utint,1 3,41 8 4(mi1 i it 8 Titar KIICEX

1) Sterse 6 cuvinte cu rosu si scris deasupra rAndului de 8113 nithilt:


H3M43I1K 43 EAP111111 IlAhlpliii KT. AorCIAIT. AT 3(11111 34 114 11100A4ii RIACT IIHKOA NM.'
IWARS W rAorosa. Ant sters cu lidriste NAsturel al 2-lea LogolAt anul 7158
cA n'a fost vAndut lui Nicola PArcalabul din Glogova.

www.dacoromanica.ro
337

3drIIIISET 3d CIE 3A0iiCTIlieN. Td}li KkAd RI1X ifirk Ck 01'0410M-11E

11311110 El'Ad CKTEldtlEETCA CkMIVEIIIE 3EHelIK '1';'11MH I a HpAR6TEnt0 EMU

R11111 tlEX Hari i8iiSi KEA IIEK wii CREi,TEACTROKa;i iii,i ggitii ckc A1110g

10,14111 II RMIi11,11 Ii MdAll (13 il,HRdr1 14{MH KAKO CST CIE MAMIE El;
1311111 i1EX ClAd H WIIHE I 11,HI'dM1 3aNkA1118 0; 1.1 110HTEXdAH H

KSIIE1111 U/' iiii. TE41;KE II PRAM TaRoKAE I1011013HA Cilciti I II ST-

141kr1,11X0S1 H ChC CIE KolleR81 f;RAEH H mikox CXH FEttHEE llpdR11-


TEMO PRA111 KSlidti A8H8Aoii REA rEEK rdKOill Ad ESI RkCEX CIE CEAd II

turnu H LI,H1'd1111 R11111 9I ArkAIIIS EAIS IXLIK H CI1RI1 EMS H RI1S-


KWAI. EIllEK Ii 3dKglIli.%liiE 110FTLIRAEIA I1X FRAU! 110 WIIIEC'rRIE FRAM

El'ONC I RA1'011041 Fix lint 11/1 Ti &It% RAQIIIKOE 3ESIAE HAH C13 CilkAr1-
11A1' ; 11,10Ad KM1i Huh WCk04lhlIiz Influx will 110 ITE*6 lI1iH HAII

1111 IlEk`1`0 lipaeofAalluie Olio ,A,a dlii -norirry II 110HORIITI CIE XilleellKi
FRAM TOF Fh flik Ad 110iITET 11 C'hX0d1111TI lix Rh FR`k El' II dijh

En, RSAElpIER% REIIA Auld fi;. u.%IJ I Allal IIIIIOLITET 11 IIEHOHORIVI'I

CIE XVIeeRSA FRAM tIS [1011411ITI Ii 110CTIMAIIITI II ld31lVATI TOld Ph


[irk Tv, SHHET 3AE TfilO fi' A Elk RSAElpH /PLO AIDA El; H 1101; H;ink
110KSCHTI on3ApaTi Cie ximiRSA FRAHE TOE' 0,4 EcT 1410KAIP H 48-
pHoli W TIll iTnx wii,11 WIC r8mit I i tinkri H ,d,d IIXMATI
Leerl`k CkC cOAd H Che Spird H Ck 111111 11E141111X HSAIrdll 14}K Rh3k-
1111(11 Rokii Ild i'd gra X2i CROW. h pflikT IIX 1111.3/1111X it 9ACHEHEE El;

H Klhl1 El; 1Id MIX H Ild LIEAL1 IIX If WI' KkAET Ilk !AKE( It`kliWili
dA1111k. CE}KE FIX CREXPEAIE I HarraRivIiIAi FRAM. fZSIIttii Ild11.1. RH-

ti RSiiaii 1{11iiTtlX RintERIE A1lI.V01111k H a;SHali MIKA Kfii AWF-


ilSET fi 3<811411 xlir1,10A REA RieeTHIAii 11111411 I:014'1"k KE;i CI1d'I'.

II na;11dii 114.111111T1 Kemide croArmii H il5iuii 1111dP5A REA KWiii. j ri


11,11141 ASIISX REAHRIE IIIXL4iIIIIII H AlSI1Arl REimmi REAIIKIE 110CTEA-

1111ii 11 lee (IOC fiber) H d3 li'kl'OE AWIAsET lidlIIICAX S rpm (l'Amdi)


Tphi;Rwil AIfEJ,d ALM 1 4111 H dAdAid Amu% 1114 Nlip Aina 1).

11 Monogram mare aurita. Pecete mare suspendata, cazutlt. Semna-


tura proprie a Dommllui.
22

www.dacoromanica.ro
338

Intru Cristos D-zeu, bine credinciosul i piosul


iubitorul de Cristos, insus stapanitor Io Radul Voevod,
cu mila lui D-zeu a i prin daruire d-zeiasca stapanind i dorn-
nind toata Tara Romaneasca fiul rap. Mihnea Voevod
nepot batranului i slavitului rap. lo Alexandru Voevod,

inca Duce al partilor de peste munti, Am las si Fagaras


bine am voit Domnia Mea cu a mea bunavointa, cu inima
curata i luminata a Domniei Me le ca sa preamaresc pe
D-zeu, cel ce m'a preamarit i cu marire m'a innaltat
pe scaunul sfant-raposatilor parintilor Domniei Me le, iata,
am daruit i Domnia Mea acest intru tot cinstit, prea
frumos i prea onorat crisov de fata al Domniei Me le,
care este mai presus de toate cinstitele daruri, cinstitului
dregatorului Domniei Mele jupan Lupul marele Pahar-
nic I cu fiii lui câi i-a dat D-zeu, pentru ca sá le fie
Negomirii din judetul Mehedinti tot cu tot hotarul si cu
toti vecinii i cu tot venitul din hotar pana iar in hotar
si mosnenii satului anume Ivan si Stoica i Prodan si
Carstea i Stanciul i Stanild i Raspopul i Neagoe si
Dragota i Yoinea i Lupul cu toti fratii i ceata lor,
pentruca acel sat rnai sus zis au fost mainainte vreme
mosneni, i cand a fost in zilele rap. Mihail Voevod ei
s'au vandut toti dregatorului Domniei Mele ca sa. fie
vecini cu toata mosia lor depretutindeni cu 15000 aspri
gata i i-a scos dela bir in 10 ani i n'au dat nimic ; pi
iar 'a cumparat dregatorul Domniei Mele jup. Lupul mare
Pah. mosie partea lui Dragan toata ce se chiama Pri-
bourelul cu 760 aspri gata a toata partea lui Sto-
i

ian toatä cu 150 aspri ; j iar a cumparat dregatOrul


Domniei Mele satul Ursoaia tot cu tot hotarul i cu
tot venitul din hotar 'Ana iar in hotar dela toti mos-
nenii satului anume Ivan si Radul si Ivan si Radul pi
Stanciul i Deatcu i Radul i Lupul i Preda i tefan

www.dacoromanica.ro
339

§i Voisil §i Stan §i Patru §i Preda §i Ivan cu fiii §i cu


fratii, §i iar partea lui Dräghici Postelnicul din Soma-
ne§ti §i partea lui Radul §i arstea §i Stanciul §i Pdtru
iar cu toti fratii §i fiii tot satul pretutindeni cu 24420 (aspri)
gata ; §i iar sd-i fie dregatorului Domniei Mele jup. Lu-
pul mare Paharnic satul Ponurdlul tot cu tot hotarul §i
cu toti vecinii §1 cu tot venitul din hotar pand iar in
hotar pentrucd acel sat mai sus zis a fost de mo§tenire
lui jup. Barbul din Bora§ti (Boro§teni) insd jumdtate
iar altd jumdtate de sat a fost a lui Radul §i a fratelui
sdu Bddi§oard din Ro§ia, §i Barbul Post. a miluit pe
Barbul sluga din Dragoieni pentrucd I-a slujit, iar apoi
Barbul sluga §i cu Radul §i cu fratele sdu Bddi§oard
au vândut acel sat pretutindeni rap. Mihail Voevod
Inca când a fost Mihail Voevod, Bänisor in judetul
Mehedinti cu 30000 aspri gata ; indatà insd când a stat
Mihail Voevod Domn aici in tard atunci Domnia Lui
insu§ a dat §i a miluit pe credinciosul dregator al Dorn-
niei Mele jup. Lupul mare Paharnic cu acel mai sus zis
sat cu tot ca sd-i fie Domniei Lui tot pomand in veci ;
§i iar sd fie dregatorului Domniei Mele jup. Lupul mare
Paharnic satul Dobra cu tot hotarul din hotar pând iar
in hotar, pentrucd acel sat ce s'a zis mai sus, mai na-
inte vreme a fost rno§nean, insa când a fost in zilele
rdp. Mihail Voevod, cdnd a fost Domnia Lui boier Ba-
ni§or in judetul Mehedinti, atunci a cumpärat Domnia
Lui acel sat ce s'a zis mai sus pretutindeni cu 50000
aspri ; iar apoi cand a stat Mihail Voevod Domn mai
intiii aici in tard, Domnia Lui insu§ a dat §i a miluit
pe jup. Lupul Pah. cu acel mai sus zis sat cu tot pen-
tru ca sd-i fie Domniei Lui tot pomand pentru multa §i
buna, credincioasa slujbd ce a fost slujit in multa vreme,
§i de atunci Wind in zilele lui Radul Voevod Serban,

www.dacoromanica.ro
340

tot a tinut jup. Lupul rnarele Pah. acel sat cu buna pace,
insa cand a fost atunci la Radul Voevod Serban, Sta-
mate a fost atunci al 2-lea Armas si s'a sculat cu Ora
si a inchinat satul Dobra 13 boi innaintea lui Radul
Voevod Serban i asa ziceau ei cd a calcat si a intrat
satul Dobra in hotarul lui in sat la Gvardinita si a tri-
mis Radul Voevod Serban si a luat deplin 13 boi ; iar
apoi dregatorul Domniei Mele jup. Lupul mare Pah. s'a
plans innaintea lui Radul Voevod Serban de nedreptate.
Si intru aceia Domnia lui insus a cautat si a judecat
dupa dreptate i dupa lege si cu toti cinstitii dregatori
ai Domniei Lui i a dat Domnia Lui lui jup. Lupul Pa-
harnicul si lui Stamate Armasul impreuna 6 boieri pe
ravasele Domniei Lui pentru ca sa caute i sa adeve-
reze fost-a calcat satul Dobra hotarul satul Gvardinita
sau nu, cum vor afla cu sufletele lor, i acei 6 boieri
ce s'au zis mai sus ei asa au luat sama si au gasit sem-
nele ce au fost mai nainte vrenie unde le-au fost pus
socrul lui Stamate Armasul, Mihartu, semne intr'un cer
si in Lacul fetei si in magura Lacului rosu din jos si Capul
plin, iar din jos innaintea a doua garnite. Iar, apoi,
jup. Lupul Paharnicul s'a impacat cu Stamatie Armasul
dinaintea a multi boieri cari au fost acolo si a cheltuit
acolo cu boierii, cari au fost acolo, cu toata cheltuiala
15000 aspri toti deplin, Inca si mai mult, nu a socotit ;
si apoi jup. Lupul Pah. a intors boii sAtenilor din Dobra
deplin 13 boi la mana lor, prada ce a pradat Stamate
Armasul, asa au asezat i s'au impacat innaintea a multi
boieri. Si iar sa-i fie dregatorului Domniei Mele jup.
Lupul Pah. satul Ruptura tot cu tot hotarul din hotar
pfina iar in hotar, pentruca acel sat mai sus zis a fost
de mostenire lui jup. Ion Comisul i unchiului sau Budin
§i ei au fost vtindut acel sat mai sus zis lui jup. Lupul

www.dacoromanica.ro
341

Pah. cu 30000 aspri gata, Inca in zilele rap. Mihail Voe-


vod, i iar sa-i fie lui jup. Lupul mare Pah. satul Ro-
gojelul tot cu tot hotarul din hotar pana iar in hotar,
pentruca acel sat mai sus zis mai nainte vreme a fost
mosnean i chid a fost in zilele lui Radul Voevod $erban
acel sat mai sus zis s'a vandut toti dregatorului Domnici
Mele jup. Lupul Pah. cu 20000 aspri gata i mosnenii
satului anume Vladila i Stancea si Lupe si Craciun i
Stoican i Craciun i Stanciul i Radul i Mih(a)il si Bra-
tila i Stoica i Stoica i Dragota i Lupul toti s'au van-
dut cu toti fratii si fiii ca sã fie vecini de a lor buna-
voie dregatorului Domniei Mele ce s'a zis mai sus. $i
iar sa-i fie dregatorului Domniei Mele jup. Lupul Pah.
mosie in Tamna partea lui Matei toata de peste tot ho-
tarul, jurnMate de sat dela $usul si dela Paul si dela
Ivan cu 10500 aspri gata ; i iar in Minna a cumparat
jup. Lupul Pah. dela Lupul fiul lui Lapadat din Lac toatA
pnrtea lui, insä al 8-lea loc de arätura de peste tot ho-
tarn! cu 7000 aspri gata ; si iar a cumparat jup. Lupul
mare Pah. mosie in Lac jumatate de sat de peste tot
hotarul dela Dobromir si dela Stoica fratele lui C1/ 10000
aspri gata, Inca in zilele rap. Mihail Voevod ; iar a cum-
parat jup. Lupul mare Pah. din aceasta jurnatate din
Lac dela Garboveanu din $ovarna, toata partea lui cu
5000 aspri gata i iar partea lui Draghici dela Danova
cu 4000 aspri gata. $i iar a curnparat jup. Lupul Pah.
rnosie in Toplita partea lui lovan si cu fiii lui j iar dela
Ivanus partea lui toata de peste tot hotarul cu 5520 as-
pri gata ; i iar sa-i fie lui jup. Lupul Paharnicul mosie
in Padesul de sus dela $tefan partea lui de mosie veri-
cat se va alege, din camp si din padure si din apa cu
vad de moard §i cu vie §i cu munte de peste tot ho-
tarul cu 4500 aspri gata, Inca in zilele lui Mihail Vo-

www.dacoromanica.ro
342

evod, i iar a cumparat jup. Lupul mosie in Cernaia dela


Raduca 13 locuri de araturd alese si cu o livadie de fan
in camp cu 2000 aspri gata si cu o vaca. Si iar sa-i
fie liganii jupanului Lupul Pah. mai intai Dumitru cu
tiganca sa Dragana i cu fiii Stefan i Oprea i fetele
Datina si Maria, si Burbina cu tiganca sa Stana, i Nica
cu tiganca lui Litu i cu 2 fiii i o fata, i Scanteia cu
frate-sau si Nana cu tiganca sa j cu un fiu i lanas cu
tiganca sa Anca i cu un fiu anume Leca i o fata a-
nume Sora, i Patru cu tiganca sa Ana si fiii Ursa si
Lupul i o fatä anume Catalina si Bunaci i Dorca si
o fath i Calicea cu tiganca sa Bosilca i Lupul cu ti-
ganca sa Anca i Vintilä cu tiganca sa Voica l cu un
fiu anume Patru i Slavoaia cu o fatä i Barbul cu ti-
ganca sa Costanda i Necula cu tiganca sa Neacsa pi cu
un fiu i Slav si Sora si Stan bucatarul cu tiganca sa
Neaga i cu fiul lor Nica, pentruca acei tigani ce s'au
scris mai sus toti au fost batrani i drepti tigani de mo-
stenire ai lui jup. Lupul Pah. lar, apoi, iar a cumparat
jup. Lupul Pah. nisie tigani dela Latcus, un salas de
tigani anume Radul i tiganca lui Liana si cu 2 fiii i o
fatä cu 5000 aspri gata acum in zilele Domniei Mele.;
pi iar a cumpärat jup. Lupul Paharnicul dela Prepusa 2
ligance anume (loc liber) cu 2 boi pretul 2000 aspri
pentruca aceste sate toate i mosii ce s'a zis mai sus de
demult sunt agonisite i cumparate, din zilele altor bä-
trani Domni, cari au fost mai nainte vreme. Insä cand
s'a intamplat Domniei Mele atata Mutate in tara i jat
si au venit Ungurii aici in tara si au pradat toata tara
Domniei Mele, atunci s'a intamplat dregatorului Dorn-
niei Mele mai sus zis pribegie in tara Moldovei cu Dom-
nul sau i cartile lui de mosii toate au Camas aici in
tara si in urma lui toate au pierit de aceasta räutate, si

www.dacoromanica.ro
343

cand a fost acurn cu bunavoia lui D-zeu, cand s'a facut


pace tarii Domniei Me le, dregatorul Dornniei Me lc mai
sus zis jup. Lupul mare Pah. a marturisit innaintea Dom-
niei Me le cu multi boieri §i mari §i mici din divanul
Domniei Me le ea stint acestea mo§ii ale 1ui, mai sus zi-
sele sate §i mo§ii §i tigani de mo§tenire lui §i agonisite
hi curnpArate de el ; de aceea i Domnia Mca asemenca
am innoit §i am intarit §i cu acest hrisov al Domniei
Mele §i am dat Domnia Mea dregAtorului Domnici
Mele jup. Lupul mare Pah. ca sa-i fie lui toate a-
ceste sate, mo§ii i igani mai sus zi§i moie lui §i o-
haba §i fiilor ILII i nepotilor. Inca i blestem punem
Domnia Mea, dupa moartea Domniei Mele, care va bi-
nevoi Domnul D-zeu a fi Domn Tani Romttne§ti, sau din
rodul inimii Domniei Mele sau din nideniile noastre sau
dupd pacatele noastre altul oarecare din Domnii pravo-
slavnici, dacd va onora §i va innoi hrisovul Dornniei Mele
pe acela Domnul D-zeu sa-1 onoreze §i sa-I pazeasca in
domnia lui §i in veacul viitor sufletul lui ; dacd insa nu
va onora §i nu va innoi acest hrisov al Domniei Mele
va calca §i-1 va ruina hi-I va sparge, pe acela Dom-
nul D-zeu sa-i uciga aici trupul §i in veacul viitor sufletul
lui,, §i care orn ar indrdzni sa sparga acest hrisov al
Domniei Mele, acela sä fie blestemat §i afurisit de 318
sf. parinti cari au fost la Niceia §i sa aibe parte cu luda
si cu Arie §i cu alti necredincio§i Iudei cari au strigat
stinge asupra Domnului D-zeului, Cristosului sat], §i zi-
ceau : ia-1, i-al §i-1 rastigne§te, i sangele lui asupra lor
§i a copiilor lor, §i este §i va fi in veacul veacului, amin.
lath' §i marturii punem Domnia Mea jup. Pand Vistier
:

§i jup. Vintila mare Vornic §i jup. Nica mare Log. §i


jup. Dediul mare Vistier, §i jup. Carstea mare Spatar §i
jup. Panait mare Stolnic §i juP. Bratul mare Comis §i

www.dacoromanica.ro
344

jup. Lupul mare Paharnic i jup. Bernadi mare Poste laic


§i Ispravnic (loc liber) eu Neagoe Logofat am scris in I

orasul (ce se chiama) Targoviste, luna Mai 2 zile, si dela


Adam pdna acum in anul 7121.

13 Mai 1613 (7121), Targoviste 1).


Radu VodA Mihnea confirmä lui Stan al Blajoaiei
din DrAgoieni stapânire peste niste vii in dealul Pistesti-
lor de cumpäraturd, precutn i lui Dan al Stanesei mosie
in Viezuri Viezurel.
i

AlaTiff0 &icId 1tt pdAyil R(o)EKOAd (11) F111% RiCOR .i(f)A11i'L

w111OH4dVIIFVOE Clik 1111,e1111,414 I 1114440149411 110K0i111041 A1111(Wkii

ROEKOAd. AdlidT iB4ii CiffO 1101A'LHIE FRAIN crrdii gAIOKOWAfii Ii


Apkr(o)C.itiii ti co aka Fing iui1k Clt0 I1011Serl'HT. I 15K0iii Ad
A1S fe fAlld Rllorid, ik A 30Wk4idi4 S A'fiASA iiii1ikipIioi. 110-
Ilfik 10 Fe llliI HOKS1111A CPA Ki1k)K0WEg rdi atiriorpd,a, W Hd Adii
rOA'fi ad-k-de. l'OP(0)Kii upon W 11diil1irk)KA'k lipem W A1111 111011S
fi0fROA iijiii. i 11(1141 I-101{81111A CTdii gAh}KlUdfil I EAIld guniortid,d,

!kik s 4.kdtrii iiii1111111iinoii Ild ASIldii 3d 1' de l'OTRA Il,lI,i Kh

41111 dddfy,p8 KOEKO,dtd. i d 110eA'fi: FIOKSIIHA i ,d,dii CTkiikClk


wii118 8 xordp8A i< C'k 30E'LlAr Kiii3806 dd W 4,101 AS118/10ii

cui 41iiX0iinii (13 110,110 iWI 111841 ii W ROA iii HO Illtf0A1 X0-
Td0041 IWO LIii C'10(Vkl' H3Kildrr. 110HEik 10 Fe ilogslio W Ild AS-
iiSi em, AHIXOliKkii 34 fife de romil Ii hldK1 1101i$1111;i Adii CrIttIf-
fffi wiin8 8 13.k38Irk A'kAd ASIISA0fi RVk3kK H W 1Id UdiillS;i Spa-
TOA1 di I W 110 1111Cdx Wtilld If ee BO And ad 3d fails de

rorridii 11011fik CVO BHLH pex Td,,kma OA CST MIMI flOKSIIHA (Li

1) Muzeul Gorjului, Sec. XVII-lea doc. 110.

www.dacoromanica.ro
345

iitvkikvk RNA pdik Iwo c8f,Arri;int8er iltrkA i'llrilii Che M0,,1 AO-

Et1H 11011M MSW4iT II pdAyn Knii moat 1 03 giiEasiPk i'l W' M1kr(0-
1711iii no.km ii iii IlillpEtilii CSMESii. ilf if, 9rortWKiiionoii Mire. Tail':
ciipo moAi Rinli Aqui'. OA TAU CST CIAATEA "{AA FRA1" "KO
Ee RIM P.MtIT KEW; Tail.< 311'11fitiSN 11-111U; nii Che 111,CMC I KOMdTri

NA aa IlOrMIHM ThTdii Telic RkTOM ChTS0904 ChM FHA CVO KEMP


FRinii no ea Rai) tviq K.:11;o a MIA ri W iivk5k utrk.ii.
p kV( tyr 0 X 11 l411 allifiN3r1 MIl M0,41 rentoac ,oka MS Ee 60 I
mali irkiirui ,VkAHIIE C6xtld iii ri ifiioaiI HM ri 111010/11 it IIAB110-

MITOM IliK0rony,8 whomibloglitiom noomitio Ninth. (1-dk


carykrfA iloerratukiAt FRAM AZSIldii 111111THA gk4iii<11 AK001111ii H

MS' Udli 11111C4 I lAtii1111 noiAser i isiiii (rupt) [Anita 1{1IC1r1ii

<6111011 Koh"k 11.611Kii CWT. A 4<SildFi 114114101' li'fird1K11 COA. cI

/11$11dii EIHTSA IAANICH ISOM. CI NtSlidli KklIldT RIANISH [OCT. H


ilcIIlMIiIIK AS4urr)8 TROOP' AOP. HallIC4K rnSropAE rpm. 8 cro;i-
rpm rilki'muli Map Mdfa 01 Afill dAdMd Amok '1"kItIA1u1141

RUET 159Kd 1).

Cu mila lui D-zeu, lo Radul Voevod §i Donin


a toatã Tara Romaneasca fin! marelui .§i prea bunului
räposatului Mihnea Voevod, dä Domnia aceastä porunca
a Domnici Mele lui Stan al Bldjoaei din DrAgoieni §i cu
fiii säi cati ii va da D-zeu, pentru ca sd-i fie o vie ce
se chiarrià in dealul Pi§tqtilor, pentrucä o a fost cum-
parat Stan al BlAjoaei aceea vie dela Dan Golca cu 600
aspri gata Inca de mai nainte vreme din zilele lui Petru
Vodä Cercel. Si iar a curnpärat Stan al Blajoaei o vie
iar in dealul Pi§te§tilor dela Lupan cu 300 aspri gata
Inca in zilele lui Alexandru Vodd. Si dupa aceia a cum-

1) Monograma cu rosu Pecetea mijlocie, aplicata, bine conservata


dar neciteata. Nu este semnatura proprie a Donmului.

www.dacoromanica.ro
346

parat §i Dan al Stanesei m4e in hotarul ce se chiama


Viezurel insa din dealul lui Lupul fiul lui Mihorcd din
camp i din padure §i din apA §i de pe toate hotarele,
vericAt se va alege, pentrucA a cumparat-o dela Lupul
fiul lui Mihorcd cu 1200 aspri gata. Si iar a cumparat
Dan al Stanesei mo§ie in Viezuri, partea lui Lupul al
Breazai §i dela Barbul fratele-sau, de pe toatä mo§ia care
a fost partea lui cu 1500 aspri gata, pentrucA aceste
mai sus zise mo0 de mo§tenire, ei le-au cumpArat de
mai nainte vreme, §i ap au mArturisit innaintea Domniei
Me le cu oameni buni anume Mu§at §i Radu al Vla-
dului din Viezuri §i din Dragoieni Preda i din Pi§te§ti
Bumbul §i din Targu-Jiului Gherghe; §i ace§ti mai sus
zi§i oameni ei ap au mArturisit innaintea Domniei Mele,
cii au avut carte §i au perdut cartea lor cu toate buca-
tele lor de cAtre pAgAnii TAtari ; intru aceia am facut
Domnia Mea aceastä carte a Domniei Mele pe a-
ceste mai sus zise mo§ii cum a fost §i de mainainte
vreme. Pentru aceasta am dat §i Domnia Mea acestor
numiti oameni pentruca sa le fie aceste mai sus zise
mo§ii, ohabA lor §i fiilor lor §i nepotilor §i strAnepotilor
§i de catre nimeni nezAticniti dupa porunca Domniei
Mele. lath' mArturii punem Domnia Mea, jup. Vintila
mare Vornic §i jup. Nica mare Logofdt §i jup. (rupt)
mare Vist. i jup. CArstea mare SpAtar §i jup. Panaiot
mare Stolnic, §i jup. Bratul mare Comis §i jup. Barnat
mare Post. §i Ispr. Dumitru al 2-lea Log.
Am scris Gligore Gramaticul in ora§ul de reFdinta
TArgovi§te, luna Mai 13 zile, dela Adam pAnd acum curga-
torii (ani) in anul 7121.

www.dacoromanica.ro
347

28 Mai 1613 (7121) 1). Farä indicaliunea locului.


Radu Voda Mihnea confirmä asezarnântul Mcut intre
Stan Schiopul i nepotul sàu Vlad al Anei precum 11
cumpäraturile acestui din urmd.
t AideriCo ENiir0 iC pdAyA 130EHOM ri hit 11%C0(0 3EMAE
tUrrmainapnicicoi CI1L HEM71/144P0 ñ HirkAoupag nOliallithEro 40,90ER
ROEKOM 44114T FRAM CI10 HOE'kAftlif F1141H I KA4A10011 311`kii U (-he
ciiiniE E11111,E41 &Iit AcICT. 14K031 H4i a WItIK S spkTEIIHE AEA
ti

CTMEOlt hik aAynoii ii gum noii 6811Sli Khox A W ciio W F1

HOMO H W HISA4 I AW 11 0 11ai HO KOM XOT4(10,11 E411K0 Cit


XOKET H3L11dT. &Ili 1,4 e(i) 3H4ET W ROA yHnoOTSA HpAtiNk xo-
Tallom minim 8 goo, Inmounfil,fflit. Holuik r4 .e I Adii IC al* wiiim
la miff' lykx Cr411 )0104ESAi A 1111SKS 11011 68110401i. nowropmi e1

ilaTHSA era' HS Frklia BEMiKil ROM% TEO a Amoi; AWKE.A I AO-

KAi IC WxpoAEHA 34 11564 Hork ujuäc WAtigrio W ntniiwk


HphAIHE noKoithom wasopoin 1w mm0E4 11011044. T4i6 H REESk

cHni8 I HX 1111H1 fAX 11,14A1(4 awka a tivii IC xpaunlA H 114311;1 ii


KE.AT0F14./i IC p44T HEPOli 41t?6406`k tallpH ,fA. ñ 9441 Pia 4I41011 AO
ch,44. a Korm a BHA ChAd npil AIIH FIIM11 1 Mil ci 111181i I 11011

6S118401i. I WIi IC HocnaA AoapH 410411 119E4 FIIMH HAIM 644A684


HCHTIM11 41 6pkTE111 H CT411 C1.1 KOATIII1 ñ pampt W TSOHEIHE. Cl

06111 art' CIAAETE.ACTOOK4A I 11914 T.114111 114110 IC CkTRO9H3 CTdii


woAi HO 11 KIISK0S1 cCl 114dAyA it% Ci S T4li4111A CE IC 'ripe MS a
AdA CT411 çoAi KKC.kX HEroit 4E4H11 34 wiin A R1IOKS/1.1 CH 11A4Ay-
4011 I a 1i4c141(4 4.1 waurr H MONTH AO CitMilliTH. a no Ch41i7-
TH EMS Ad HOMEH11111. H 44 11kq4111 K4KO 110 4Hii ittlyrkhq. H 1141i
110KOHIM 1144AV4 4IVki EAHO 111111011)144 W Hd MITA (Ai 118)6d.
illoA 34 1:11 dawn roToii. II Hai 110K011111 1344410 f4H11 MaTO
HQ CTMi 34 A, grip POT. A 1141i HOKOHHA 11A44y4 thrk(k) E41111

1) Muzeul Gorjului, Sec. XVH-lea doc. 110.

www.dacoromanica.ro
348

diaTO I 8 izçniKuiii tV Ild rrdii 3a ii delli111 183011. II 11411 110K011111

Ki1(1,1,11/1 &Alai 41EiTO S I8111Ch (.0 lid liJElRdIi 3d Cl day!) POT. Fl

lldi 110K011HA MAIO 104110 111111011/tIA rikpkciiipli CC/ lid 11011 F011elk,

3d ifi,110 K)d CKC MdEKO. H 4d,40111 I Fl 1190,1,d,k01.11 CIIX 11,1111111,1

MOrki 1I1C 1111111 pfX Ci10 MaTOR H FultiorpaAi A 41,41011 la 110 filial
1111.e 3d IIIIX1IOM A,01190110/110 ri CkC 311d11.11 gkrent 1194TIE 11 RICEA.1

AlE1'11d111041 I 11 W. 40;i 171 W 1'00 11 Cl3 KPIt'eT8 MECTO I 11111A

Pt{/1411. OW HAI Adri,ox 11 1;KM11 KAA 11,11 AA Midi iKoiR Ad a to


01111% nc(ixdfi A CliOR11 II 1{110KOS1 11X ri aplitlioturromS iix Ii lull

CC' I
61`07ic IIE110K0/1111111M0 1101/IMM0 FRAM. GEik 11 CR'k4ETEMO 110-

CTdRAIE41 1'1{4111. )1:811dil 1{111I9'Ill KEA 0,,Rojim1ii. A atSilaii 11111Cd E;i

AWNIIET i AE410;1 REA Kuhl* 161 Kpiark REA CIldT. I Fl GHT8;1


KE KOM. 11 ilatimoTS KEA CTO;l. II /18118A KEA 11EX. fI RSFidii spk-
Ildtki mood 110.eTf;11111k IIC III1Kd RE1 AWFiliET II 8A1h3dX 13 /1,8am-

TO AWF . W Aalo AIM* cii Ail11 I 11 W (111,(141d R NkT ,f.iii/Kd 1).

C1.1 mila lui D-zeu, lo Radii! Voevod §i Domn a


toata Tara Romaneasca, fiul marelui §i prea bunului rap.
Mihnea Voda, da Domnia Mea aceastä porunca a Dom-
niei Mele lui Vladul al Anei §i cu fiii säi, call i-a dat
D-zeu, pentruca sa le fie mo§ie in Brate§ti, partea lui
Stan fiul lui Radul, nepotul popii Bunu toata §i din sat
§i din camp §i din padure §i din apa i de pe toate
hotarele cat se va alege, insä sä se tie din apa Gilor-
tul trece hotarul pand in apa Anino§itei pentruca a dat
aceasta moie ce s'a zis mai sus Stan Schiopul nepotul
popii Bunul, pentruca a cazut in oarecare boala mare
§i a zacut mult pana a ologit de amandoua picioarele,
Inca de mult de mai nainte vreme in zilele raposatului
lo Mihail Voevod Viteazul, apoi nepotul sau mai sus zis

1) Monograma cu rosu. Pecetea cazutA. Nu este semnAtura proprie a


Domnului.

www.dacoromanica.ro
349

Vladul al Anei I-a hranit i I-a päzit i a cheltuit pen-


tru dajdiile lui 4000 aspri §i pentru acea tno§ie Oita
acum. Iar când a fost acum in zilele Domniei Me le Stan
nepotul popii Bunul a trimis oameni buni innaintea Dorn-
niei Me le anume Vlaicul §i Jitian din Brate§ti §i Stan
din Colte§ti §i Radul din Turceni §i a§a au maiturisit
innaintea Domniei Me le cal-a facut Stan Schiopul pe ne-
potul sau Vlad, fiu §i s'au tocmit §i i-a dat Stan Schio-
pul toata mo§ia sa nepotului sau Vladul de mo§ie, iar
Vladul sa-I hraneascä §i sa-1 pa'zeasca pana la moarte,
iar dupa moartea lui sa-1 pomeneasca §i sa-1 ingrijeasca,
ca pe un mort. Si iar a cumparat Vladul al Anei o vie
dela Mihnea din Purcari cu 800 aspri gata, §i iar a cum-
parat VIadul un loc dela Stan cu 240 aspri gata; §i iar
a cumparat Vladul al Anei un loc la crivind dela Stan
cu 80 aspri gata, §i iar a cumparat Vladul un loc in limed
dela Serban cu 210 aspri gata, §i iar a cumparat Vla-
dul o vie paragind dela popa Ioil cu o vaca cu laptc,
i au dat §i au vandut ace§ti numiti oameni ce s'au zis

mai sus aceste locuri §i vii i mo§ii ce s'au scris mai


sus de a lor bunavoie §i cu §tirea tutulor fratilor i a
tutulor megia§ilor §i din jos §i din sus §i dimprejurul
locului §i dinaintea Domniei Me le. Pentru aceasta am
dat §i Domnia Mea lui Vladul al Anei, pentruca sh-i fie
mo§ie ohaba §i fiilor §i nepotilor lui i stranepotilor §i
de ca'tre nimeni neclatitä dupà porunca Domniei Mele.
Iatä §i ma'rturii punem Domnia Mea : jup. Vintila mare
Vornic §i jup. Nica mare Log. §i Dediul mare Vist. §i
Carstea mare Spatar §i Bratul mare Cornis i Panaitu
mare Stolnic §i Lupul mare Paharnic §i jup. Barnadi
mare Postelnic. Ispr. Nica mare Log. §i am scris eu Du-
mitru Log. luna Mai 28 zile §i dela Adam in anul 7121.
*
* *

www.dacoromanica.ro
350

17 Martie 1615 (7123), TArgovi§te 1).


Radul Vodd Mihnea confirmä lui Proda Logofdtul
din Pope0 stäpAnire peste mai multe cumpäräturi in
Pope§ti, Ciobäne0, Pojaru de jos, Logre§ti etc.
f ilideThiso fixtho IsO pdA1111 HOEROAd H IFIk !Mani! 3EA1M

(1)17Tri1t1WK11AVIICK0i di% tittir Cl nirkAoR90 mum-wit; All1XIIEli

KOEKOM MUT NUM C110 110KEN61110 FKAHI c1181' RAIH npoAdi Atli;
W nonEili C7C dim' ims .1 iAllIlvfik fin nom-Willa. niKoilt Ad 11A
Ee am) 11011Ella Emoix Kapi 11CiK4 )(THP H3R1dT W HOCKSAT CI Me
CiA0 iiiiipii 11011Eit Ei noRMHA npoxli AwF. 03 HAA A17.111Pli ii
1.T) CperrirdAt cli CT7LHHeMii H ritiRKKi I aS 4E0110 rorogfi. 11

noicStuix ripivA.k AWF (,ITEA) W4iIi W tA3Eii 3A W411S W

110 Eme KorrapoAi max AEA iro aci ,ii deflpH rOTOgii. fldIiHiIl
110KSIIHX Elt1O4k AWi'. AEA [Melia 'W AOA ['MAO' 117.CAX 33 43E1 goon
rem. I fi IlL1K11 nodnI9( ripki,Ark Awi; Afii 3d wiiiS thipiniok W
normiji W REA Sik Aticl AidE mcdx Kapi ZMIKA CEKTHT 113141(11'

aS k dalcdi HOTOKA. II rink notwEffix ntioNk noi; AEA umEii W CH-


lIEiJJil 11%CoiX EldpE 1,111KAX CE1(TH9' H3E9AT 3A OH I flpH roT. 11

lltIK nodruiN npoArk AM; Wird; S CHHEIll AEA morlsk max &tin
ZAHKA CEXTHT C1311114T 334-de. ft I1dKHN Aa Als a AEA T%eT8aECIE
nisAnai TpiTaro AEA 3d WINS W CEA W critiuiii. nomik ms Fe AdA
iipkciç W CHOC* I AORpOKONk. II Ildii noicgmix npoxk AwF. AEA 3d
wiiiS HI4TAKE10ii W (MIA) 3{ itH de1111H. HSU% 1 noTosEmE Ad
Ee upomii 400. AEA clatS TiMAE1pFlA00 3d Willa MA HAI KA9E LINK,/
CI rrwr HaRçhtr W no ncox KoTapom. 3,111Eik I Ee HOMHAOKAii C7:e

cho %via; 1111111 illS WrHIS 110 npoivh Atui; mt(uaii) (rupt) HEMIKiH
ninon. ru mm8 AoRpomSeodo. rdKedit Aa MS Ei tviiu8 Uiii. fi
iii HOKSHH npoA.k AOF AEA ('AIIER 3d wiiiS MINIX 3d Apt. 11

CY:e Iii1H0r9dAy. ft rldk I noKinq 1100,Vk AWF. WiiiS 43 AEA cTai4-

1) Muzeul Oorjului, Sec. XVII-lea doc. 13.

www.dacoromanica.ro
351

LuOnoii W Ae;i 11011ER Kmaii (rupt) 3ti ia denpit. 1L FLA ttoKSHtlx


twoNk AlUi; . Kimorpmi W CTAINO U W Eitkritamdt 3a 4, de-
Htni. 11 yak HOKStwx iiport.k noi'. lJII Httn.kA BI an,HraHH 11011M
H C%*e IlihrKSAI Ch Mg(111c1) 11 A%lilitIL1A1 ci aa isw
aeniih roTolui CU Ik 4niiiiii. ft 11e1KIIiii 1101(81111X ilitoitr.k iwi W Had,

cloAiTEATH iro 11(1EM H fdSIIld AIIii atoraii I [OHM CTOrili4 it Mg-


IIIA aRtiraiiKA 3t1 014. anon (roToKI1). 1.4 np6Amoiit 01111 Citi Al0A1
R11111 1)111111 W CR01141 AospumoNk H C%"e g311411TE R%Cd/11 merLittioict

Ii W roil HaA0ii H W C6Kg9'inint AIEFTwit. satifik ci wiuu H Aik-


Ail If I it AllyHrdIlH El< CST RAUH pitim gj HOKSHAEIIE W (rupt)
1141A CROEMg CHEllag. i111(11.1 W npiack 041E W ryty,tat noKommont
Mi1)014 ROEROA a HOTos, K7.Ad EF KtIA c%Aci RS A1111 FIIMH Ha CZM-
WAT iiiøi,th nwNisrr I Wii f'e WiT4R11;i C7:e El; iaiii cl usim II

aorAHH ii111I1,H CST HelItiiCalli R% trio KIIH1 A%IpEpat idig IlOIM


Mi3I11c1 Ci rrang Ci 14111114 Ci Ktind.k ncrkKi rlikoik Ad mS a HA
WiIl A.kAitto. II RHA.kxodi I FRAIit H KI111F 110KOHIMP notkatiN ROE-
ROA BA noKSHafie W Korm RIICT TquHld /ATOM Alf HA OK 41-
IIIicIIAi iro Eiji CST 1111111 WiI1E. GEF HAI AMOK CSA1 11X FRAM no-
AER noNisrr Ci rt,%tiaitEnt tliKoK m tat a W1II8 H a I H,HraitH

%'IlII ii fixWmil *eHOHIliti H HtigKoAi i HivkiiHstwrom Hx H fill W


ROF3RAO FliI1OKOA'kUHMW noin13m0 FRMH. Gfik tino H (RATA flOCTit-
1111X PRAM. }1(811411 FdII4KH REA Rail KHIOREFKA tl at811a11 rckviire RCA
AROO izSiii BEHTI1ii RE;i me. ft HcSnaii AkAto;i KE;i EFICT. i1
I fi
KSIldii 4iKt1 (rupt) ft m81]4ii notKanaKH BEA cro*A. i HiSrlaii sp4-
TSA aeA KoAi. ft ,K8Haii n81181 ii Hex. CI ?MIA E%iiHdA REA

110CT. H lic. EfiTliii KEA I%WPZIP. FIHCA( c13 AErIMT nor. R% I

naiToiirilaAy rrfrAroKivil /Hap /HOT al H W mama Aolitrk TeHeifia


n.lipwm Et% /Oct, 05pKr 1).

1) Monograma .cu rosu sters. Pecetea cazutit. Nu este semnatura pro-


prie a Domnului.

www.dacoromanica.ro
352

Cu mila lui D-zeu lo Radul Voevod i Domn a


toata Tara Romaneasca, fiul marelui si prea bunului rd-
posatului Mihnea Voevod, da Domnia Mea aceasta po-
runca a Domniei Me le, slugii Domniei Me le, Proda lo-
gofatul din Popesti, §i cu fiii sai, Cati ii va D-zeu, pen-
truca sa-i fie lui satul Popestii, tot, vericat se va alege
de pretutindeni si cu satul Ciobanesti, pentruca I-a cum-
parat Proda log. dela Mainea si dela fratii sai Stanislav
si Pârvul cu 14.000 aspri gata; i iaräsi a cumparat
Proda log. partea Dumei din lazar, de rnosie, de peste
tot hotarul toata partea lui cu 2000 aspri gata ; si iarasi
a cumparat Proda log. partea lui Vasiiu, din Pojaru
de jos toata cu 5500 aspri gata ; §i iaräsi a cumparat
Proda log. partea de mo§ie a lui Nare§ din Logresti,
din funiea mare, doh' pAri, toata vericat se va alege cu
2000 aspri gata ; si iaräsi a cumparat Proda log. partea
Badei din Sinesti toata vericat se va alege cu 850 aspri
gata ; si iaräsi a cumparat Proda log. mosie in Sinesti,
partea lui Moga toata, vericat sa va alege cu 1000 a-
spri ; si iarasi sa-i fie lui partea socru-sau Mainea, a 3-a
parte de rnosie din sat din Sinesti, pentruca i-a dat-o de
zestre de bunavoia lui, §i iarh§i a cumparat Proda log.
partea de movie a lui Sataveiu din (rupt) cu 450 aspri,
toata, iar apoi sa-i fie lui Proda log. parte, funia Tr&
lestilor de mosie, partea lor toata vericat se va alege de
de peste tot hotarul, pentruca a miluit cu aceasta mosie,
mai sus zisa, pe Proda log. jupAn (rupt) mare Clucer
de bunavoia lui, ca sa-i fie mosie, ohaba ; si iarasi a
cumparat Proda log. partea Iui Ganea de mosie, toata
cu 1450 aspri §i cu vie; si iarasi a cumparat Proda log.
mosie din partea lui Stanciul din partea popii Cazan
(rupt) cu 1000 aspri ; si iarasi a cumparht Proda log.
trei vii dela Stanciul si dela fratii sai cu 800 aspri ; si

www.dacoromanica.ro
353

iardsi a cumpdrat Proda log. o familie de tigani, anume


Dragomir si cu tiganca sa Musa si cu fetele sale cu
1800 aspri gata dela Filip; si iardsi a cumpärat Proda
log. dela parintii sai Preda si Musa un tigan anume
Stoica si Musa tiganca cu 1700 aspri (gata). Si au van-
dut ei, acesti oameni mai sus zisi de a lor bundvoie si
cu stirea tutulor megiasilor si din sus, si din jos si din
locurile dimprejur, pentrucd aceste mosii, si rnosteniri si
tigani, care s'au zis mai sus au fost cumpdrate dela ei,
pe banii sai, Inca de mai nainte vreme, din zilele rdpo-
satului Mihail Voevod, iar dupd aceea, cand a fost acum
in zilele Domniei Me le, la moartea Prodei log. el a Idsat
cu limba lui aceste mosii si tigani, Cali sunt scrisi in a-
ceasta carte, fetelor lui, anume Musa si Stana si Gher-
ghina si Cap lea, zestre, ca SA' le fie lor mosie, mostenire.
$i am vdzut Domnia Mea si cartea rdposatului Mihail
Voevod de cumparaturd, (de cand) a fost cursul anilor
7105 (1507) la !Dana fetelor lui, care s'au zis mai sus.
Drept aceea am dat Domnia Mea lui Proda log. si
fetelor lui, pentruca sa le fie mosie si ligani, moste-
nire si ohabd, fiiilor, nepotilor si stranepotilor lor, si de
cdtre nimeni necliititd dupd zisa Domniei Me le. Iatä, deci,
si mdrturii am pus Domnia Mea. Jut) An Ianachi marele
Ban al Craiovei si jup. Gheorghe marele Vornic, si jup.
Vintild marele Log. si jup. Dediul marele Vist. si jup.
Leca (rupt) si jup. Mihalache marele Stolnic, si 'up. Bra-
tul marele Comis, si jup. Lupul marele Paharnic, si jup.
Barnad marele Postelnic, si Ispravnie Vintild marele Log.
am scris eu LApädat Log. in orasul de resedintd Targo-
viste, luna Martie 17 si dela Adam, pând acum, cursul
anilor, in anul 7123.

*
* *
23

www.dacoromanica.ro
354

2 lunie 1616 (7124), TArgovi§te 1).


Radu Vodd Mihnea confirmä lui Oprea fiul Zlatei
din Izvoare stApAnire in Prigoria, in Calnic, Negoe§ti etc.
de curnpärAturd.
illarrioZ) iino I d,4,10 HOEROAd n FIfk Huta' 3E4idI
Wy1TpWHAdxiHCKOE CIIk RIMIKAF H riwkAonpai; notoinitiwAi MfIXIIER

ROIROAd Rug CTdildi; H rip'erio nomitidenuF nommitionw flAfadliAtIS


ROEHOM. MUT FROMH cii noReAtai Fgoinif I CAST FROMII Ciii
elm 34,1`11H W uagovk W cSAcTgo rotmcr;i If CO awing LIIIII,Effe:
IWk MCI% MK01 i Ad MS EF CLIO 1111111'0(11A H%F cLIO cb1 Rla xoTa-

pom H CItC KCt1 HiIIIH H Cl eke AmAoKom CO. HOMO H W IIISM


H W ROA H W lifit101(IdAy H W cpoARE 3d KOAHHII, W 110CRSAI

Rain 1t1ICd CEVI'HT If3CildT it1 flO RKC vrciponi H CKC EXCIIX Henan
LI1111,11 XORIOT RIITI S xoTapSA noiropiek flW1161; Ck10 RAW E piiitio
ciA wii ic RII;i adA'k,d,i110 TC,111Sii RdIISA H1111 )KS11,1111111,Eil Hi1l1171ii

Tdik KkAd IF KO [MAIM pdAyAd ROEROA liffpnaii t diiAt10114 roe,


Kpi Wei IF I HO 110KS110 Eke cino riphropird CU 1MA millarmu,a
*nopii M4141111110 iCdpSi sdrISA H W fid,d, AklIJIht HAI 1111311,1111110

R111114 W R6A'k1111 sA 141 denim rorok 2)


ft Hai Aa IF CASF FROMH 0119Eil Ciih andTEII witiS S KkiFlHk Min
AEA dflA(1011iIii LITO IC HAW' Wil 3d 110KSIIEnif IT, ripE3 gs CLIO Ti1E-
TO IIHK W HOMO H W IIISM H ROM H CSX H W CEAdMIIIII
CEAOR IT, nocRSAi Hapf EM1Kd CEXTCIT 113Rild'I` W 110 RhF X0T1i1W41
110HEM IC 110KS1116 diiAportiE cim wiiiS RHII1E pex (i; iidA (boc li-
ber) 3,1 (loc fiber) denim roTotin
If flak AA a 01111fil (ilk 3/1,11`111 fAIld RH1101)1d,ff (U IldA 11E-

ruff] 1101-1Eik CIE iiiiii pique Winn H RHHOPpdAy WM IC H11;i Hk-

1) Ac. RomanA pacli. 72 doc. 20.


2) Aci doc. este foarte deteriorat.

www.dacoromanica.ro
355

riq HOK8FIEHE W diiMioiii H CKC Snanup ei; ephia ettleifi (0


riirkacm erkm 1).
Cu mila lui D-zeu, lo Radul Voevod §i Domn
a toata Tara Romaneasca fiul marelui §i prea bunului
raposatului Mihnea Voevod nepotul batranului §i pururea
pomenitului räposatului Alexandru Voevod, da Domnia
Mea aceasta porunca a Domniei Me le slugii Domniei
Me le Oprea fiul Zlatei din Izvoare din judetul Gorj §i
cu fiii sai cati D-zeu Ii va darui, pentru ca sa-i fie liii
satul Prigoria, tot satul cu toate hotarele i cu toti ve-
chili §i cu toate veniturile, din camp §i din padure §i din
apa i din vii §i din vaduri de moara, depretutindeni
vericat se va alege de pe toate hotarele §i cu toti ve-
cinii cati vor fi in hotarul Prigoriei, pentruca acest mai
sus zis sat a fost de mo§tenire lui Isar Banul tatal ju-
panitei Vi§a, §i chid a fost in zilele lui Radul Voevod
Serban, Andronie Grecul a cumparat tot satul Prigoria
dela jupanita Floarea jupanita lui Isar Banul §i dela fata
lor jupanita Vip din Vadeni cu 40.000 asprii gata 2) , . .
Si iar sa-i fie slugii Domniei Me le lui Oprea fiul
Zlatei mo§ie in Calnic 3) insa partea lui Andronie ce a
avut de cumpärätura, de peste tot satul al treilea loc de
aratura din camp §i din padure §i din apa §i din uscat
§i din sili§tea satului depretutindeni vericat se va alege
de pe toate hotarele, pentruca a cumparat Andronie a-
ceastä mo§ie mai sus zisa dela (loc liber) cu (loc liber)
aspri gata Si iar sa-i fie lui Oprea fiul
Zlatei o vie dela Negoe§ti, pentruca aceste mai sus zise

1) Monograma cu rosu Pecetea bine conservata, aplicata pe hartie.


Semnatura Domnului.
2) Doc. foarte deteriorat.
3) Calnicul de Barzeiu de Gilort.

www.dacoromanica.ro
356

mosii si vie au fost cumparate de Andronie si cu jupa-


nita lui Erina Inca de mai nainte vrerne
*
* *

Alexandru Vodá Inas


(Sept. 1616 lunie 1618)

Alexandru Vodtt Dias este fiul lui Ilias Lapusneauu.


A avut de sotie pe fica Banului lanaki Catergi, strabunul
Catargiilor de azi. A avut doi copiii : Radu si Casandra.
Matei al Mirelor, egumen al m-rii Dealul, grec adus in
Ora de Alexandru Ilia§ vazand purtarea Grecilor ii mus-
tra astfel : Nu mai chinuiti pe Romani prin aviditatea
voastra, pentruca este un D-zeu in cer, care vale toate
pe parnant, nu mai nazuiti sa le rapiti averile bor. Cu
adevarat tiranisiti pe sarmanii Romani, nesaturarea voa-
stilt ii face vrastnasi oricarui Grec, fie el si de treabii,
asa ca ei pe Greci niciodata nu pot a-i privi in fata. Si
au dreptate ! Voi, Grecilor, cei dela Curte si cei din dre-
gatorii va uitati la Romani ca la niste cani si totdeauna
ii despretuiti. Parasiti, Grecilor, nedreptatea, ca sä nu vä
pedepseasca D-zeu cu munca vesnica. Si apoi, tocmai
acesti sarmani Romani ne hranesc in tara lor ! Se cuvine
dar sa-i iubim si ca pe niste frail sa-i onordm." La 1632
fiul sau Radu fiind numit Domn de .catre Turci a fost
respins de Romani cu armele in mani. La 1633 o ras-
coala a Moldovenilor goneste din Moldova si pe tata,
care fugand in pripa pe o ploae mare la Galati i-a cazut
si haina de pe umeri. De aci porni intr'o corabie la Con-
stantinopole unde a murit.
*
* *

www.dacoromanica.ro
357

19 Dec. 1616 (7125) 1).


Alexandru Vodd confirmd lui Neagoe din Tismana
stapanire in Gro§ani §i Tdmd§e§ti de cumpardturd.
f Cu mila lui D-zeu, lo Alexandru Voevod §i Domn
a toatd Tara Romaneascd fiul marelui ,§i prea bunului
rdp. lo Ilia§ Voevod, dd Domnia Mea aceastd poruncd
a Domniei Me le lui Neagoe din Tismana §i cu fiii lui
cati D-zeu ii va ddrui, ca sa le fie lor mo§ie in satul
Gro§anii insd partea lui Dragomir fiul Dagiului §i a ne-
potu-sdu Barbul, toatd vericatd se va alege din camp §i
din phdure §i din apd §i cu vad de moard §i cu loc de
casd ci cu loc de vie §i cu locuri de ardturi §i cu lazuri
§i cu livezi de fan ; insd sa se §tie din pddure a 9-a
parte de peste tot hotarul, pentrucd aceastä mai sus
scrisd mo§ie §i livezi le-au cumpdrat Neagoe dela Dra-
gomir fiul Dagiului §i dela nepotu-sdu Barbul drept 1550
aspri gata ; §i iar a cumpdrat Neagoe 4 livezi in crangul
cel mare iard§i in hotarul Gro§anilor dela fiii Giurgiului
anume Pdtru §i cu fratii sal Onciul §i Nicola §i Milea
drept 2250 aspri gata ; §i iar a cumpdrat Neagoe o li-
vcde in Gro§ani dela Opri§an fiul lui Mierdea drept 260
asprii gata, §i iar a cumpärat Neagoe o livede dela
Danciul 160 aspri gata ; §i iar a cumpdrat Neagoe dela
Draganeasa o livede drept 120 aspri gata ; §i iar a cum-
pdrat Neagoe 2 livezi dela Stanciul drept 800 aspri
gata ; §i iar a cumparat Neagoe o livede dela Radul fiul
Vedrarului drept 180 aspri gata. Si iar sd-i fie lui Nea-
goe mo§ie in satul Tárnd§e§ti insd partea Parvului fiul
lui Coltan dela Calnic, toatd vericatà se va alege din
camp §i din apd §i din padure §i cu vad de moard §i

1) Arh. St. M-rea Tismana pach. 13 doc 19. Originalul foarte dete-
riorat. Traducere de 0 Pesiacov din 3 Oct. 1844.

www.dacoromanica.ro
358

cu seli§te de casA §i cu vii §i de peste tot hotarul ; insä


aceasta mai sus zisä mo§ie a fast cumparat-o Parvul fiul
lui Coltan dela Oprea sora lui Frâncul din Tämd§e§ti,
iar când a fost acuma a cumparat-o Neagoe dela Parvul
fiul lui Coltan drept 1200 aspri gata. Si au vândut ace§ti
mai sus zi§i §i numiti oameni aceste mai sus scrise mo§ii
de a lor bundvoie §i cu §tirea tuturor mo§nenilor deprin-
prejurul locului, §i Inca s'au §i intamplat la aceasta toc-
meara §i multi oameni buni anume din alnic, Lupul §i
Vâncoan §i Neagul fiul lui Paia, si din Gro§ani Durnitru
§i Barbul §i iar Barbul §i Mare§ §i Danciul §i Latco §i
Ivan §i Vladul §i I§pan, §i din Bord§tii Mihail §i Stroe
Balteanul, §i din Tismana popa Mihail §i Oprea al Momii
§i Mânea §i (rupt) §i cu ginere-sdu Neagoe. Drept aceea
am dat §i Domnia Mea lui Neagoe mai sus zisului ca
sti-i fie aceste mai sus zise mo§ii §i livezi mo§tene§ti
§i ohabnice lui §i fiilor lui §i nepotilor §i stränepotilor
lui §i de ori §i cine neclintite dupa' hota'rirea Dornniei
Mele. lath' §i marturii a§eaza Domnia Mea : jup. Dumi-
tru marele Ban craiovenesc §i jup. arstea (rupt) §i jup.
Nica marele Log. §i jup. Sterian mare Vistier §i jup.
Päiu§ mare Spdtar §i jup. Gorgan marele Stolnic §i jup.
Gligorie marele Comis (rupt) Decembre ziva 19 anul dela
Adam pAnd acum 7125.
*
:1: *

26 Februarie 1617 (7125), Targovi§te 1).

Alexandru Voda Ilia§ confirmä l