You are on page 1of 196

Modernizare străzi în comuna Liești,

județul Galați

BENEFICIAR: COMUNA LIEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI

FAZA: DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE

INTERVENŢIE (D.A.L.I.)

Proiect nr.: 874/2015

2015

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097, J22/2875/2005, Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ


BORDEROU

A. PĂRȚILE SCRISE

A.1. DATE GENERALE


A.1.1. Denumirea obiectivului de investiţii;
A.1.2. Amplasamentul;
A.1.3. Titularul investiției;
A.1.4. Beneficiarul investiției;
A.1.5. Elaboratorul documentației.

A.2. DESCRIEREA INVESTIŢIEI


A.2.1. Situaţia existenta a obiectivului de investiţii:
a) Starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate in
construcţii;
b) Valoarea de inventar a construcţiei;
c) Actul doveditor al forței majore.
A.2.2. Concluziile raportului de expertiză tehnică:
a) Prezentarea opţiunilor de intervenție;
b) Recomandarea expertului asupra soluţiei optime din punct de vedere tehnic si
economic, de dezvoltare în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie.

A.3. DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI


A.3.1. Descrierea lucrărilor de baza si a celor rezultate ca necesar de efectuat in urma
realizării lucrărilor de baza;
A.3.2. Descrierea lucrărilor de modernizare efectuate in spaţiile consolidate/ reabilitate/
reparate;
A.3.3. Consumuri de utilităţi:
a) Necesarul de utilităţi rezultate, după caz in situaţia executării unor lucrări de
modernizare;
b) Estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi.

A.4. DURATA DE REALIZARE ŞI ETAPELE PRINCIPALE


A.4.1. Graficul de realizare a investiţiei.

A.5. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI


A.5.1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general;
A.5.2. Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei.

A.6. INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENŢEI ECONOMICE


A.6.1. Analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenţii față de valoarea
de inventar a construcţiei;
A.7. SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI
Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097, J22/2875/2005, Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ


A.8. ESTIMĂRI PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIŢIEI
A.8.1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuţie;
A.8.2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare.

A.9. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIŢIEI


1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei);
2. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M);
3. Durata de realizare (luni);
4. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);
5. Indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia.

A.10. AVIZE Şl ACORDURI DE PRINCIPIU

B. PĂRȚILE DESENATE:

D00 - Plan de încadrare în zonă → sc. 1:5000

Nr. Plan de situatie Profil transversal tip


Denumire strada
Crt. sc. 1:500 Sc. 1:50/1:20
1 Str. Ion Creangă D1.01 –D1.02 T1.01 – T1.03
2 Str. Vasile Alecsandri D2.01 – D2.02 T2.01 – T2.03
3 Str. Ion Luca Caragiale D3.01 –D3.06 T3.01 – T3.05
4 Str. George Călinescu D4.01 – D4.03 T4.01 – T4.02
5 Str. George Topârceanu D5.01 – D5.03 T5.01 – T5.02
6 Str. Gării D6.01 – D6.03 T6.01 – T6.04
7 Str. Vlad Țepeș D7.01 – D7.02 T7.01 – T7.02
8 Str. Independenței D8.01 – D8.12 T8.01 – T8.02
9 Str. Ion Minulescu – Tronson I D9.01 – D9.02 T9.01 – T9.03
10 Str. Ion Minulescu – Tronson II D9.03 T9.04

DE01 - Detaliu execuție accese la proprietăți → sc. 1:50

Întocmit,
ing. Bichir Radu – George

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097, J22/2875/2005, Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ


LISTA CU SEMNĂTURILE PROIECTANŢILOR

Obiectiv de investitie: “Modernizare străzi în comuna Liești, județul Galați”


Amplasament: Comuna Liești, județul Galați
Beneficiarul investitiei: Comuna Liești, județul Galați
Titularul investiției: Comuna Liești, județul Galați
Elaboratorul proiectului: S.C. BODO INVEST S.R.L. IASI
Proiect nr.: 874/2015

COLECTIV DE PROIECTARE:

Sef proiect: dr. ing. Bodoga Ştefan..........................................................................................

Proiectat: Ing. Coşofreţ Gabriel...............................................................................................

Ing. Irimiciuc Andrei.................................................................................................

Ing. Bichir Radu – George .......................................................................................

Ing. Istrate Gheorghe...............................................................................................

Aprobat: ing. Scutaraşu C. Sorin ............................................................................................

Prezenta documentaţie s-a întocmit având în vedere următoarele prevederi:


1. HG nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097, J22/2875/2005, Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ


A. PĂRŢILE SCRISE

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097, J22/2875/2005, Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ


A.1. DATE GENERALE

A.1.1. Denumirea obiectivului de investiţii:

„Modernizare străzi în comuna Liești, Județul Galați”

A.1.2. Amplasamentul:

Lucrarea ce face obiectul prezentului studiu se va executa în România, regiunea de


Est, judeţul Galaţi, pe teritoriul comunei Lieşti.
Localizarea amplasamentului este în localitatea Lieşti situată în partea de nord a
judeţului Galaţi, între municipiile Tecuci, la 28 km. distanţa de acesta şi la 54 km. distanţă de
reşedinţa de judeţ, Galaţi.

A.1.3. Titularul investiţiei:


Comuna Liești, județul Galați
Cu sediul administrativ:
Comuna Liești, Jud. Galati; Cod postal: 807180
Telefon / Fax: 0236/821.020; 0236/821.006
E-mail: primarialiesti@gmail.com

A.1.4. Beneficiarul investiţiei:


Comuna Liești, județul Galați
Cu sediul administrativ:
Comuna Liești, Jud. Galati; Cod postal: 807180
Telefon / Fax: 0236/821.020; 0236/821.006
E-mail: primarialiesti@gmail.com

A.1.5. Elaboratorul documentaţiei:

S.C. BODO INVEST S.R.L. IASI


Șos. Bucium, nr. 24, mun. Iași, județul Iași
J22/2875/2005, CUI RO 18156097,
Tel. +40.332.440.778 fax. +40.332.440.779,
E-mail: office@bodoinvest.com

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097, J22/2875/2005, Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ


A.2. DESCRIEREA INVESTIŢIEI
A.2.1. SITUAŢIA EXISTENTĂ A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

Amplasament. Investiţia este localizată în România, regiunea Moldova, judeţul Galaţi


şi aparţine de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est.
Judeţul Galaţi face parte din Euroregiunea Dunării de Jos precum şi din zona liberă
“Galaţi – Giurgiuleşti – Reni”.
Localitatea Lieşti se află în partea de nord a judeţului Galaţi. Este situată la confluența
râurilor Siret şi Bârlad, între municipiul Tecuci, la 28 km distanță de acesta şi la 54 km
distanţă de reşedinţa de judeţ Galaţi.
Localitatea este străbătută de drumul naţional DN 25, care face legătura între Galaţi şi
Tecuci. Drumul naţional DN 25 se ramifică prin străzi adiacente care asigură accesul la
proprietăţi, la instituţiile economice și culturale ale comunei.
Judeţul Galaţi şi implicit comuna Lieşti, prin poziţia sa la exteriorul arcului carpatic
ocupă zona de întrepătrundere a marginilor provinciilor fizico-geografice est-europeană, sud
- europeană şi în parte, central - europeană, ceea ce se reflectă fidel atât în condiţiile
climaterice în învelişul vegetal şi de soluri, cât şi în structura geologică a reliefului.
Teritoriul se caracterizează printr-o fragmentare slabă, încadrându-se după altitudine,
poziţie şi particularităţi de relief în Lunca Siretului Inferior.
Suprafaţa teritoriului comunei este de 8.912 ha și o populație de 8.902 locuitori.
Conform inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Liesti, judetul
Galati, in acest moment sunt 61,183 km de drum comunal.
Coeficientul comunei Liesti conform Anexei 8 „Studiu potential socio-economic de
dezvoltare zone rurale” este de 0.4770.
Geologic. Din punct de vedere al reliefului, comuna Liești se încadrează în categoria
câmpie, teritoriul comunei fiind poziţionat în extremitatea nord-estică a Câmpiei Române,
sectorul Câmpia stepică a Covurluiului.
Teritoriul județului Galați prezintă un relief tabular cu o fragmentare mai accentuată în
nord și mai slabă în sud, distingându-se după altitudine, poziție și particularități de relief, cinci
unități geomorfologice: Podișul Covurluiului, Câmpia Tecuciului, Câmpia Covurluiului, Lunca
Siretului Inferior, Lunca Prutului de Jos.
Din punct de vedere geologic, Câmpia Stepică a Covurluiului este constituită în
adâncime dintr-un etaj structural inferior – soclu şi un etaj superior – cuvertura:
- Soclul cristalin este de vârstă precambriană, fiind de natură podolică si alcătuit
din şisturi cristaline, depozite sedimentare paleozoice şi magmatite prealpine;
- Depozitele cuverturii se consideră ca datate din jurasicul mediu si jurasicul
superior. Apoi, de la sfârşitul jurasicului până în cretacicul mediu, zona a fost exondată - ceea
ce a dus la înlocuirea câmpiei de acumulare jurasică fluvio-marină, cu una sculpturală. A
urmat o importantă transgresiune, prin coborârea zonei, cand s-au acumulat depozite in facies
deltaic - fluvio – lacustru și continuate în partea superioară de depozite pleistocene
(cuaternar) - depozite alcătuite din marne argiloase-nisipoase şi din subdepozitele loessoide
ale terasei (câmpul înalt). Holocenul superior este alcătuit din depuneri aluvionare, uneori
mâlite, reprezentate prin pietrişuri, nisipuri, argile nisipoase şi/sau combinaţii între ele.

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097, J22/2875/2005, Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ


Cuvertura corespunde unui strat de formaţiuni sedimentare de vârste şi grosimi diferite
dispuse peste fundamentul rigid, cratonizat şi peneplenizat.
Acumularea depozitelor sedimentare nu este continuă şi uniformă pe întreg cuprinsul
platformei, însă au putut fi separate în urma studiilor făcute mai multe cicluri de sedimentare.
Tectonic, microzonarea teritoriului județului Galați, ținând seama de geomorfologie și
natura terenului de fundare, determină variații ale intensității seismice de ± 1 grad seismic.
Conform normativului P100/1-2013 privind protecţia antiseismică a construcţiilor de locuinţe
social-culturale, agrozootehnice şi industriale, prin zonarea teritoriului României în termenii de
valori de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare și în termenii de perioadă de control,
se indică urmatoarele valori caracteristice pentru amplasament: accelerația terenului
(ag=0,35g) și perioada de control (Tc=1,0s).
Conform codului de proiectare CR 1-1-3-2005, încărcarea din zapadă pentru
amplasamentul în discuție este de 2,5 KN/mp, pentru un interval de recurență de 50 ani.
Meteoclimatic.
Zona de sud a judeţului Galaţi şi implicit zona comunei Liești aparţine sectorului de
climă temperat continentală, datorită predominării influenţei directe a maselor de aer
continental, de origine asiatică – uscate şi reci iarna, calde sau foarte calde şi uscate vara.
Frecvenţa vânturilor predominante este din sectoarele nord-estic, nordic şi sud-vestic.
Vânturile se manifestă îndeosebi în sezonul de vară, cu intensitate redusă şi viteză relativ
mică.
Precipitaţiile sunt reduse, oscilând între 400 și 550 mm anual, cu o valoare medie
anuală în jur de 420 - 426mm.
Variaţia maximă a temperaturii aerului pe parcursul unui an poate depăşi 35ºC.
Temperatura medie anuală este de 9 – 10ºC. La staţiile meteo din apropierea oraşului Galaţi
s-au înregistrat următoarele temperaturi extreme:
• maxima de 39,0ºC – la 08.08.1904, depăşita de temperaturile verii anului 2007;
• minima de -29,3ºC – la 25.01.1942.
Datorită maselor de aer cald din sud-vest, iarna - dezgheţul şi topirea zăpezii se face
într-o perioada relativ mică de timp.
Radiaţia solară este cuprinsă între 117 în 125 kcal/cm/an.
Adâncimea de îngheţ pentru zona judetului Galaţi este de 80 - 90 cm – conform STAS
6054/1977.
Lucrările de modernizare a străzilor care fac obiectul acestei documentații se
realizează pe o lungime totală de 5,198 km.
Lucrările propuse rezolvă problema asigurării capacităţii portante, confortului şi a
siguranţei circulaţiei.
Situația existentă
Străzile propuse spre analiză în acest studiu nu sunt modernizate, ele necesită o
amenajare urgentă, întrucât acestea sunt impracticabile pe timp ploios, prezentând o
împietruire compactată, aflată într-o stare tehnică necorespunzătoare.
În urma investigaţiilor efectuate, s-a constatat că starea de viabilitate existentă este
total necorespunzătoare pentru desfăşurarea circulaţiei în condiţii normale, cu defecţiuni
frecvente ale suprafeţei de rulare şi ale complexului rutier şi pe suprafeţe extinse, cu o
îmbrăcăminte rutieră neconformă cerinţelor actuale de securitate, confort şi cu infiltrarea
Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097, J22/2875/2005, Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ


apelor din inundaţii în corpul drumului (îmbrăcăminte rutieră care permite infiltrarea apelor în
corpul drumurilor, dispozitive de colectare şi evacuare a apelor de suprafaţă care fie lipsesc,
fie sunt într-o stare tehnică necorespunzătoare, cu apele care pot stagna în zona
construcţiilor, neasigurarea platformei drumurilor etc.).
Pe strada Vlad Țepeș suprafata carosabilă, respectiv sistemul rutier existent este un
sistem rutier rigid realizat din beton de ciment ce prezintă degradări sub forma de suprafețe
exfoliate, fisuri, crăpături, rosturi decolmatate, plombări vizibile cu mixtură asfaltică, lucrări de
refacere a sistemului rutier în urma intervenției diverselor lucrări de alimentare cu apă,
canalizare, alimentare cu gaz, etc. Toate aceste degradări sunt prezente pe cca 40% din
suprafață, ceea ce definește starea tehnică “mediocră” a tronsonului de stradă analizat.

Reţeaua de străzi ce fac obiectul prezentei documentații asigură accesul


locuitorilor către unitaţile de interes public și agenți economici din comuna Liești:
➢ Strada Ion Creangă asigură accesul locuitorilor la drumul național DN 25 și la parcul
de agrement construit din fonduri proprii;
➢ Strada Vasile Alecsandri asigură accesul locuitorilor la drumul național DN 25, la
parcul de agrement construit din fonduri proprii, la piața agro-alimentară finanțată prin
G.A.L.(Grupuri de Acțiune Locală) și la stație de carburant PECO;
➢ Strada I.L. Caragiale asigură accesul locuitorilor la două societăți comerciale.
➢ Strada George Călinescu asigură accesul locuitorilor la drumul național DN 25, la
diverși agenți economici și la blocurile din Liești.
➢ Strada George Topârceanu asigură accesul locuitorilor la drumul național DN 25 și la
diverși agenți economici.
➢ Strada Gării asigură accesul locuitorilor la drumul național DN 25, la gara Liești și la
Școala nr. 2 Liești, proiect finanțat prin P.O.R. ( Program Operațional Regional). Statia
Liesti din Gara Liesti este in stare de functionare si este deschisa traficului de calatori,
asigurand oprirea trenurilor pentru imbarcarea si debarcarea calatorilor si traficului de
marfa, asigurand tranzitul trenurilor de marfa. De asemenea, este punct de stationare
care contribuie la asigurarea capacitatii de circulatie linia 704 Galati-Tecuci-Marasesti.
➢ Strada Independenței asigură accesul locuitorilor la Biserica și Cimitirul din satul
Șerbănești și la un agent economic.
➢ Strada Vlad Țepeș asigură accesul la drumul național DN 25, la trei agenți economici
și la Parcul comunal Liești, finanțat prin Fondul de Mediu.
Potrivit normativului P100-1/13 privind protecţia antiseismică a construcţiilor de locuinţe
social - culturale, agrozootehnice şi industriale, zona pe care este amplasată investiţia se
înscrie în zona seismică, având ag = 0,35g, perioadă de colţ Tc = 1,0 secunde.
Adâncimea de îngheţ pentru amplasamentul străzilor analizate este de 80 - 90 cm –
conform STAS 6054/1977.
Conform studiului geotehnic elaborat de către ing. Vasile Cazacu, pe lungimea străzilor
studiate și din interpretarea analizelor de laborator se pot afirma următoarele:
➢ Cercetarea efectuată pe teren pentru identificarea sistemului rutier existent s-a
realizat conform STAS 1242/3-87, prin executarea a nouă sondaje geotehnice până la
adâncimea de 1,00 m în cadrul căruia s-a identificat un strat preexistent din balast, cu grosime
variabilă conform tabelului de mai jos:
Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097, J22/2875/2005, Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ


Indicativ sondaj Balast prexistent (zestre drum) - cm

S1 – S4 15 - 17
S5 – S8 14 - 18
S9 18

➢ S-au executat trei foraje în cadrul cărora s-a identificat următoarea stratificație:
Fișa forajului F1
- 0,00 – 0,16 m – Strat de balast, pietriș
- 0,16 – 2,90 m – Nisip argilos
- 2,90 – 3,80 m – Argilă nisipoasă
- 3,80 – 5,50 m – Argila nisipoasă cu benzi nisipoase
* Nota: Nivelul apei freatice: Nf = > 6,00 m
Fișa forajului F2
- 0,00 – 0,17 m – Strat de balast
- 0,17 – 2,70 m – Nisip argilos
- 2,70 – 5,40 m – Argilă nisipoasă
* Nota: Nivelul apei freatice: Nf = > 6,00 m

Fișa forajului F3
- 0,00 – 0,16 m – Strat de balast
- 0,16 – 3,10 m – Nisip argilos
- 3,10 – 5,20 m – Argilă nisipoasă
* Nota: Nivelul apei freatice: Nf = > 6,00 m

Planeitatea suprafeţei de rulare este necorespunzătoare ca urmare a lipsei unei


îmbrăcăminţi rutiere moderne, iar starea îmbrăcăminții existente conduce la frânări şi
accelerări frecvente, la zgomot şi vibraţii etc.
Partea carosabilă prezintă o serie de defecţiuni specifice drumurilor împietruite sau din
balast, de tipul gropilor, denivelărilor şi făgaşelor, fapt ce împiedică desfăşurarea normală a
circulaţiei şi conduce la generarea de praf pe timp uscat, respectiv de noroi pe timp umed
(adus pe partea carosabilă de pe acostamente, drumuri laterale, accese, respectiv provenit
din patul drumului ca urmare a contaminării cu argilă a pietruirii sub efectul precipitaţiilor şi a
circulaţiei rutiere).
Structura rutieră actuală este impropie traficului auto. Circulaţia vehiculelor şi
autovehiculelor se desfăşoară anevoios în orice anotimp, nefiind asigurate condiţii minime
pentru viaţa şi activitatea locuitorilor. Starea precară a drumurilor influenţează negativ viaţa
economică, socială şi culturală a locuitorilor comunei Liești.
Pe strada Vlad Țepeș suprafata carosabilă, respectiv sistemul rutier existent este un
sistem rutier rigid realizat din beton de ciment ce prezintă degradări sub forma de suprafețe
exfoliate, fisuri, crăpături, rosturi decolmatate, plombări vizibile cu mixtură asfaltică, lucrări de
refacere a sistemului rutier în urma intervenției diverselor lucrări de alimentare cu apă,
canalizare, alimentare cu gaz, etc. Toate aceste degradări sunt prezente pe cca 40% din
suprafață, ceea ce definește starea tehnică “mediocră” a tronsonului de stradă analizat.

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097, J22/2875/2005, Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ


Pentru a putea evidenţia mai exact situaţia existentă a străzilor din punct de vedere al
reliefului, geometriei în plan, profil longitudinal, profil transversal au fost făcute studii de teren
care au stat la baza stabilirii soluțiilor proiectate pentru modernizarea străzilor care fac
obiectul acestei documentații.
În plan, străzile prezintă succesiuni de aliniamente şi curbe fără amenajare în
conformitate cu prevederile STAS 863/85. Lăţimea platformelor este cuprinsă între
aproximativ 5,00 şi 9,00 m. Datorită neamenajarii curbelor în plan şi profil transversal nu se
poate asigura, în acestă stare, o viteză de circulaţie mai mare de 25,00 km/h, ceea ce
constituie un incovenient suportat de utilizatori.
În profil tranversal, străzile prezintă neregularităţi şi deformări, pantele transversale nu
sunt asigurate ceea ce face ca scurgerea apelor să nu se facă corespunzător ducând astfel la
degradări ale suprafeţelor de rulare. Partea carosabilă şi acostamentele nu sunt amenajate
astfel ca străzile să prezinte uniformitate a condiţiilor de confort în trafic.
În profil longitudinal, străzile prezintă pante care nu sunt racordate corespunzător,
astfel se constată prezenţa dâmburilor şi a denivelărilor scurte ce constituie puncte de pericol
în ceea ce priveşte siguranţa circulaţiei. Declivitățile sunt cuprinse între 0,031% şi 4,329%, iar
multitudinea acestora prezintă inconfort asupra desfăşurării traficului.
CONCLUZIE: - Analizând cele prezentate mai sus din punct de vedere al
asigurării cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii, obiectivul se prezintă în stare
tehnică "rea".
Necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei :
Prin modernizarea străzilor din comuna Liești se va consolidata la nivel local, acea
parte a infrastructurii pe care o reprezintă calea de circulaţie rutieră, ea reprezentând
capacitatea de acoperire a nevoilor de circulaţie a locuitorilor comunei Liești şi pe care le
enunţam în cele ce urmează:
1. Prin modernizarea străzilor, se asigură accesul locuitorilor comunei Liești la rețeaua de
drumuri locale și rețeaua de drumuri naționale (DN25), agenți economici locali și unitaţile
de interes public. Modernizarea străzilor va duce la sporirea capacităţii portante şi de
circulaţie pe 5.198,00 ml cu platformă de lăţime suficientă pentru asigurarea siguranţei
circulaţiei şi a confortului în trafic;
2. Îmbunătăţirea situaţiei actuale a străzilor la care ne referim reprezintă o îmbunătăţire a
infrastructurii din cadrul comunei Liești, o îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă şi a
standardelor de muncă, fapt care va contribui într-o mare măsură şi la menţinerea
populaţiei şi a forţei de muncă la nivel local ceea ce va duce la creşterea nivelului de
dezvoltare economică şi a nivelului de trai în zonă;
3. Existenţa unor căi de comunicaţii moderne va permite efectuarea unui schimb superior de
mărfuri cu lărgirea pieţei de desfacere locală.
4. Lucrările necesare modernizării străzilor se vor executa cu materiale agrementate conform
reglementărilor în vigoare şi în conformitate cu H.G. nr. 76/1997 şi Legea 10/1995;

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097, J22/2875/2005, Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ


A.2.2. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ
Conform expertizei tehnice întocmite de către ing. Iuga Mihai, expert MLPAT A4, B2, D,
se recomandă modernizarea străzilor din comuna Liești care fac obiectul prezentei
documentații cu o structură rutieră suplă alcătuită din: strat de fundație din balast de 20 cm,
strat de bază din piatră spartă de 15 cm, strat de legătură de tip BADPC 20 de 5 cm, strat de
uzură de tip BAPC 16 de 4 cm.

Stabilirea categoriei de importanță, a clasei de importanță şi a duratei normate


de viaţă a obiectivului:
Categoria de importanță se stabileşte conform Regulamentului MLPAT, Ordin nr. 31/N
din 2.10.1995 „Metodologie de stabilire a categoriei de importantă a construcţiilor”.
Factorii determinanţi care au stat la baza stabiliri categoriei de importantă au fost:
- Importanţă vitală;
- Importantă social-economică şi culturală;
- Implicarea economică;
- Necesitatea luării în considerare a duratei de utilizare (existentă);
- Necesitatea adaptării la condiţiile locale de teren şi de mediu;
- Volumul de muncă şi de materiale necesare.
Pentru evaluarea fiecărui factor determinant s-au avut în vedere câte trei criterii
asociate, a căror punctare s-a făcut conform celor stipulate în metodologie.
Evaluarea punctajului fiecărui factor determinant s-a făcut pe baza formulei:
P(n) = k(n) x Σ p(i) / n(i);
Modalitatea aprecierii criteriilor asociate factorilor determinanţi:
P(1) – Importanţă vitală, în cazul unor disfuncţii ale construcţiei
S-a apreciat că nivelul de influenţă al fiecărui criteriu asociat este:
p(i) – oameni implicaţi direct – nivel redus, punctaj 1;
p(ii) - oameni implicaţi indirect – nivel mediu, punctaj 2;
p(iii) – caracterul evolutiv al efectelor periculoase – nivel redus, punctaj 1;
P(2) – Importanța social economică şi culturală, funcţiunile construcţiei
S-a apreciat că nivelul de influenţă al fiecărui criteriu asociat este:
p(i) – mărimea comunităţii care apelează la funcţiuni – nivel apreciabil, punctaj 4;
p(ii) – ponderea pe care o au funcţiunile în comunitate - nivel apreciabil, punctaj 4;
p(iii) – natura şi importanta funcţiunilor – nivel mediu, punctaj 2;
P(3) – Implicarea ecologică, influența construcţiei asupra mediului natural şi
construit
S-a apreciat că nivelul de influenţă al fiecărui criteriu asociat este:
p(i) – măsura în care realizarea şi exploatarea construcţiei intervine în perturbarea mediului –
nivel redus, punctaj 1;
p(ii) – gradul de influenţă nefavorabilă – nivel redus, punctaj 1;
p(iii) – rolul activ în protejarea / refacerea mediului – nivel mediu, punctaj 2;
P(4) – Necesitatea luării în considerare a duratei de utilizare (existentă)
S-a apreciat că nivelul de influenţă al fiecărui criteriu asociat este:
p(i) – durata de utilizare preconizată – nivel mediu, punctaj 2;
p(ii) – măsura în care performanţele alcătuirilor constructive depind de cunoaşterea evoluţiei
Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097, J22/2875/2005, Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ


acţiunilor (solicitărilor)pe durata de utilizare – nivel apreciabil, punctaj 4;
p(iii) – măsura în care performanţele funcţionale depind de evoluţia cerinţelor pe durata de
utilizare – nivel mediu, punctaj 2;
P(5) – Necesitatea adaptării la condiţiile locale de teren şi de mediu
S-a apreciat că nivelul de influenţă al fiecărui criteriu asociat este:
p(i) – măsura în care asigurarea soluţiilor constructive este dependentă de condiţiile locale de
teren şi de mediu – nivel ridicat, punctaj 6;
p(ii) – măsura în care condiţiile locale de teren şi de mediu evoluează defavorabil în timp –
nivel mediu, punctaj 2;
p(iii) – măsura în care condiţiile locale de teren şi de mediu determina activităţi / măsuri
deosebite pentru exploatarea construcţiei – nivel mediu, punctaj 2;
P(6) – Volumul de muncă şi de materiale necesare
S-a apreciat că nivelul de influenţă al fiecărui criteriu asociat este:
p(i) – ponderea volumului de muncă şi de materiale înglobate – nivel ridicat, punctaj 6;
p(ii) – volumul şi complexitatea activităţilor necesare pentru menţinerea performanţelor
construcţiei pe durata de existenţă a acesteia – nivel mediu, punctaj 2;
p(iii) – activităţi deosebite în exploatarea construcţiei impuse de funcţiunile acesteia – nivel
redus, punctaj 1.
Factorul determinant Criteriile asociate
Nr. Crt.
k(n) P(n) p(i) p(ii) p(iii)
1. 1 1 2 2 2
2. 1 2 2 2 2
3. 1 1 1 1 1
4. 1 2 3 1 1
5. 1 1 2 1 0
6. 1 1 1 1 1
Total 6 8 11 8 7
8 (6<8<9)
Categoria de importantă C - Normală
Conform H.G. 766/10.XII.1997 (Regulamentul privind stabilirea categoriei de
importanță a construcţiilor), din analiza punctajului total obţinut prin luarea în considerare a
punctajelor acordate pentru cele trei criterii asociate, corespunzătoare celor şase factori
determinanţi: rezultă categoria de importantă C – lucrări de importanță normală.
Construcţiile se încadrează în următoarele categorii şi clase de rezistenţă:
- categoria de importantă: „C” conf. HG 766/97,
- clasa de importanță : a - III - a conf P100-1/2013,
- categoria funcţională – drumuri comunale.
Clasa tehnica: - V – străzi rurale - în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 45/1998
al Ministrului Transporturilor, pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea,
construirea şi modernizarea drumurilor, Ordinului nr. 46/1998 al Ministrului Transporturilor,
pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice,
Ordinului nr. 50/1998 al Ministrului Transporturilor, pentru aprobarea Normelor tehnice privind
proiectarea și realizarea străzilor în localitățile rurale.

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097, J22/2875/2005, Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ


Durata normală de funcţionare a lucrărilor
Conform Hotărârii de Guvern nr. 2139/30.11.2004 privind „Aprobarea clasificaţiei şi
duratei normale de funcţionare a mijloacelor fixe” durata normală de funcţionare a lucrărilor de
infrastructură drumuri (publice, industriale, agricole) cu îmbrăcăminte suplă este de 20-30 ani.

Scenariul tehnico - economic selectat:


Obiectivele principale pentru care se va realiza investiția: ,,Modernizare străzi în
comuna Liești, județul Galați”
Pentru realizarea acestui obiectiv se propun lucrările de modernizare a următoarelor
străzi: str. Ion Creangă, str. Vasile Alecsandri, str. I.L. Caragiale, str. George Călinescu, str.
George Topârceanu, str. Gării, str. Ion Minulescu, str. Independenței, însumând o lungime
totală de 5,198 km. Prin prezenta documentație s-a tratat și amenajarea intersecţiilor cu
drumurile laterale, execuţia semnalizării rutiere, execuţia rigolelor betonate și rigolelor
carosabile, asigurând astfel preluarea şi dirijarea apelor pluviale.
Pentru amenajarea traseului în plan şi profil longitudinal se vor avea în vedere şi
prevederile STAS 863 – Elementele geometrice ale traseului, STAS 2900 – Lățimea
drumurilor, cât şi prevederile Ordinului nr. 45/1998 al Ministrului Transporturilor, pentru
aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor,
soluţia constructivă propusă a se realiza fiind corespunzătoare clasei tehnice V, Ordinul nr.
46/1998 al Ministrului Transporturilor, pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea
clasei tehnice a drumurilor publice, Ordinului nr. 50/1998 al Ministrului Transporturilor, pentru
aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile rurale.
Prin îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic se înţelege ansamblul de lucrări ce se
realizează, pe bază de proiect, în scopul îmbunatăţirii stării tehnice a drumurilor pietruite, prin
realizarea unei structuri de categorie superioară, prin consolidarea părţii carosabile cu două
straturi succesive din betoane asfaltice, realizate de regulă pe straturi de fundaţie din piatră
spartă sau balast, asigurându-se un teren de fundaţie negeliv şi scurgerea apelor.
Având în vedere valorile reduse ale traficului, structurile rutiere, pentru acest gen de
lucrări, au de regulă o alcătuire simplă (straturi din beton asfaltic şi realizate de regulă pe
straturi de fundaţie din piatră spartă sau balast), asigurându-se un teren de fundaţie negeliv şi
scurgerea apelor. Principalele aspecte ce au stat la baza proiectărării străzilor sunt:
- Să permită utilizarea pe scară largă a materialelor locale;
- Să răspundă sistemului general de consolidare succesivă a străzilor, corespunzător
condiţiilor de dezvoltare economică a zonei pe care o deserveşte;
- Să necesite costuri de întreţinere cât mai reduse în raport cu costurile iniţiale de
execuţie, nivelul de serviciu asigurat şi durata normală de funcţionare conf. AND
514-2000.
La alegerea soluţiilor de realizare a structurii rutiere se ţine cont de rata de interes,
categoria de importanţă, durata de exploatare şi costurile necesare realizării acesteia.
Ţinând cont că rata de interes şi categoria de importanţă sunt aceleaşi pentru fiecare
variantă de realizare a sistemului rutier, criteriul principal de analiză va fi criteriul economic.

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097, J22/2875/2005, Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ


Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi
atinse:
Principalele criterii de selecţie a alternativei optime trebuie să îndeplinească principiile
dezvoltării durabile:
- să producă efecte minim negative asupra mediului;
- să fie acceptabil din punct de vedere social;
- să fie fezabil din punct de vedere economic.
În vederea selecţiei soluţiei optime se aplica metoda analizei multicriteriale, criteriile şi
subcriteriile alese fiind:
- Criteriul tehnic;
- Criteriul economic;
- Criteriul de protecţia mediului;
- Criteriul social;
- Criteriul de legalitate.
1. Criteriul tehnic
Din punct de vedere tehnic soluţiile propuse respectă normele tehnice în vigoare
privind proiectarea şi realizarea străzilor rurale.
2. Criteriul economic
Principalul criteriu de analiză economică rămâne valoarea investiţiei. Din punct de
vedere a ponderii lucrărilor de drumuri acestea au o influenţă mare asupra costurilor de
realizare a investiţiei, din această cauză soluţiile tehnice adoptate pentru sistemul rutier va
influenţa majoritar costurile.
3. Criteriul ecologic
Execuţia lucrărilor nu provoacă degradări ale ambientului şi nu influenţează negativ
asupra mediului înconjurător, deoarece la proiectarea soluţiilor tehnice se va ţine cont de
cerinţe ca să nu se modifice configuraţia amplasamentului.
4. Criteriul social
Străzile vor asigura accesul la proprietăţile locuitorilor, . Modernizarea străzilor va
contribui la îmbunătăţirea aspectului general al comunei Liești, iar noua stare va avea un
aport favorabil în privinţa ocrotirii mediului prin reducerea noxelor produse de motoarele cu
combustie internă aflate în sarcina sporită datorită stării necorespunzătoare a suprafeţei de
rulare, prin reducerea prafului şi a zgomotului, neajunsuri produse de circulaţia pe drumurile
nemodernizate.
Prin modernizarea străzilor, se asigură accesul locuitorilor comunei Liești la rețeaua de
drumuri locale și rețeaua de drumuri naționale (DN25). Modernizarea străzilor va duce la
sporirea capacităţii portante şi de circulaţie pe 5.198,00 ml cu platformă de lăţime suficientă
pentru asigurarea siguranţei circulaţiei şi a confortului în trafic;
5. Criteriul legal
Soluţia tehnică propusă respectă legislaţia din România, şi anume standardele şi
normele tehnice în vigoare în domeniul realizării drumurilor.
Amplasamentul lucrărilor este în administrarea comunei Liești, Județul Galați.

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097, J22/2875/2005, Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ


1. Scenariile propuse:
1.1. Scenarii privind realizarea constructivă
Au fost avute în vedere pentru analiza opţiunilor trei alternative:
Alternativa 1: Numită şi varianta zero sau varianta fără investiţie.
Alternativa 2: Modernizarea străzilor din comuna Liești cu structură rutieră rigidă.
Alternativa 3: Modernizarea străzilor din comuna Liești cu structură rutieră suplă.

Analiza SWOT a alternativelor este prezentată în continuare:


Alternativa 2
Puncte tari Puncte slabe
Fluidizarea substanţială a traficului; Soluţie tehnică cu implicaţii tehnologice
Siguranţa în circulaţie crescută; complexe;
Timp de trafic redus; Durata de execuţie mai lungă;
Preluarea traficului prognozat. Externalităţi negative pe durata execuţiei.
Oportunităţi Riscuri
Configuraţia terenului permite adoptarea soluţiei fără lucrări
Traficul prognozat nu se va realiza.
suplimentare majore.

Alternativa 3
Puncte tari Puncte slabe
Soluţie tehnică cu implicaţii tehnologice reduse;
Fluidizarea traficului este mai redusă;
Durata de execuţie mai scurtă;
Siguranţă în circulaţie este mai slabă;
Externalităţi negative pe durata execuţiei mai reduse;
Timp de trafic mai mare;
Costuri reduse pentru întreţinere şi reparaţii în timpul
Probleme de trafic pentru autoutilitare.
exploatării.
Oportunităţi Riscuri
Configuraţia terenului permite adoptarea soluţiei fără lucrări Externalităţi negative în perioada de
suplimentare majore. exploatare.

În urma analizei opţiunilor a celor trei variante elaboratorul a recomandat şi


beneficiarul a analizat şi şi-a însuşit alternativa 3 - Modernizarea străzilor cu structură
rutieră suplă.

Scenarii privind realizarea sistemului rutier:


În analiza alternativelor optime de realizare a modernizării drumurilor se vor studia 3
variante constructive pentru realizarea structurii rutiere, respectiv:
Varianta A – strat superior din balast amestec optimal în grosime de 15 cm, strat de
fundaţie din balast în grosime de 20 cm, strat de formă din materiale necoezive ( balast
nisipos ) în grosime de 20 cm;
Varianta B – strat superior din dale din beton de ciment rutier BcR 4 cu grosimea de
22 cm, strat de fundaţie din piatră spartă amestec optimal 0-63 mm în grosime de 25 cm,
Varianta C - strat de fundație din balast de 20 cm, strat de bază din piatră spartă de 15
cm, strat de legătură de tip BADPC 20 de 5 cm, strat de uzură de tip BAPC 16 de 4 cm.

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097, J22/2875/2005, Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ


Analiza scenariilor privind realizarea sistemului rutier:
Factor comparativ Varianta A. Varianta B. Varianta C. Calificativ
Varianta Varianta Varianta
A. B. C.
Valoarea medie a 350.000 lei 950.000 lei 735.252 lei
lucrărilor de bază/km.
+ - -
drum ( fără TVA )

Durata de funcţionare 16 – 24 ani 28-42 ani 20-30 ani - + +


Lucrări/cheltuieli Reprofilare cu aport de Intervenţii locale Tratamente
privind întreţinerea material pietros 80-120 reparaţii şi bituminoase,
post execuţie mc/km/an echivalent colmatare rosturi, ranforsări,
sub 10% din valoare echivalent sub plombări; + + +
iniţială investita 10% din valoarea echivalent peste
iniţială a 10% din valoarea
investiţiei iniţială a investiţiei
Frecvenţa lucrărilor anual Între 3-5 ani Între 2-4 ani
de reparaţie, - + -
întreţinere
Folosirea materialelor balast din balastiere ( Materiale locale Emulsii
locale pentru execuţie 75 km distanţă) şi betoane de la bituminoase şi
- - +
distanţă de 30 km betoane asfaltice
distanţă (25 km distanţă)
Rezistenţa la factorii mică, este necesară mare mare
climaterici impermebilizarea - + +
pietruirii
Igiena în timpul material degradabil material bitumul prin
exploatării poate genera praf degradabil poate degradare - - -
genera praf produce noxe
Nivel de zgomot sesizabil datorat mic datorită mic datorită
produs de circulaţie şi apariţiei frecvente a circulaţiei pe circulaţiei pe
- + +
perceput de locuitori gropilor sistem rutier sistem rutier
protejat protejat
Nivel de zgomot sesizabil datorat mic datorită mic datorită
produs de circulaţie şi apariţiei frecvente a circulaţiei pe circulaţiei pe
- + +
perceput de gropilor sistem rutier sistem rutier
participanţii la trafic protejat protejat
Confortul utilizatorilor satisfăcător bun Foarte bun - - +
Efecte negative Material stabil, dar prin Material Material
asupra mediului folosirea bitumului degradabil –prin degradabil -
pentru impermebilizare uzura betonul bitumul prin - - -
acesta prin degradare poate genera praf degradare
produce noxe produce noxe
Îndeplinirea cerinţelor sociale prin:
creşterea schimbului da - prin asigurarea da - prin da - prin
de mărfuri unei căi de asigurarea unei asigurarea unei
comunicaţie modernă căi de căi de comunicaţie + + +
comunicaţie modernă
modernă
reducerea costurilor da - prin asigurarea da - prin da - prin
de operare a siguranţei circulaţiei şi asigurarea asigurarea
transportului a confortului traficului siguranţei siguranţei
+ + +
circulaţiei şi a circulaţiei şi a
confortului confortului
traficului traficului
îmbunătăţirea da da da
+ + +
accesibilităţii

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097, J22/2875/2005, Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ


locuitorilor comunei la
proprietăţi
asigurarea măsurilor da - prin asigurarea da - prin da - prin
pentru sănătatea şi accesului mijloacelor asigurarea asigurarea
protecţia locuitorilor de intervenţie accesului accesului + + +
mijloacelor de mijloacelor de
intervenţie intervenţie
creşterea nivelului da da da
investional şi
atragerea de noi
+ + +
investitori autohtoni şi
străini, care să
dezvolte zona
crearea de noi locuri da - prin asigurarea da - prin da - prin
de muncă prin unei căi de asigurarea unei asigurarea unei
stimularea activităţii comunicaţie modernă căi de căi de comunicaţie + + +
economice comunicaţie modernă
modernă
creşterea veniturilor da - prin dezvoltarea da - prin da - prin
populaţiei activităţii economice şi dezvoltarea dezvoltarea
reducerea costurilor cu activităţii activităţii
transportul economice şi economice şi + + +
reducerea reducerea
costurilor cu costurilor cu
transportul transportul
TOTAL + 9 13 14

Din studiul tabelului comparativ anterior rezultă:


Varianta A. – structura rutieră formată din strat superior din balast amestec optimal în
grosime de 15 cm, strat de fundaţie din balast în grosime de 20 cm, strat de forma din
materiale necoezive (balast nisipos) în grosime de 20 cm – prezintă avantajele costurilor
iniţiale de execuţie şi a costurilor de întreţinere scăzute, dar necesită măsuri pentru
impermeabilizarea stratului superior, nu asigura rezistenta la factorii climaterici (acţiunea
îngheţ-dezgheţului, erodare prin circulaţia apei, scăderea capacităţii portante în cazul umezirii
straturilor din balast, etc.), are efecte negative asupra mediului prin apariţia prafului şi printr-un
nivel sesizabil al zgomotului, prezintă un confort satisfăcător asigurat utilizatorilor şi necesită
lucrări de întreţinere şi reparaţii frecvente.
Varianta B. - structura rutieră formată din strat superior din dale din beton de ciment
rutier BcR 4 cu grosimea de 22 cm, strat de fundaţie din piatră spartă amestec optimal 0-63
mm în grosime de 25 cm, prezintă costuri iniţiale relativ mari de execuţie şi a costurilor de
întreţinere scăzute, folosirea materialelor locale şi din surse apropiate de amplasament pentru
execuţie şi întreţinere, nu necesită măsuri pentru impermeabilizarea stratului superior
deoarece este asigurată prin construcţie, asigura rezistenta la factorii climaterici, are efecte
negative asupra mediului prin apariţia noxelor rezultate din degradarea betonului şi printr-un
nivel scăzut al zgomotului, prezintă un confort bun asigurat utilizatorilor şi nu necesită lucrări
de întreţinere şi reparaţii frecvente.
Varianta C. - strat de fundație din balast de 20 cm, strat de bază din piatră spartă de
15 cm, strat de legătură de tip BADPC 20 de 5 cm, strat de uzură de tip BAPC16 de 4 cm,
prezintă costuri iniţiale relativ medii de execuţie şi costuri de întreţinere ridicate, foloseşte

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097, J22/2875/2005, Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ


materiale locale şi materiale din surse relativ apropiate pentru execuţie şi întreţinere, nu
necesită măsuri pentru impermeabilizarea stratului superior deoarece este asigurată prin
construcţie, asigura rezistenta la factorii climaterici, are efecte negative asupra mediului prin
apariţia noxelor rezultate din degradarea bitumului, asigură un nivel scăzut al zgomotului,
prezintă un confort bun asigurat utilizatorilor şi necesită lucrări de întreţinere şi reparaţii
frecvente.
CONCLUZIE:
Din studiul celor prezentate anterior se poate concluziona că atât varianta B cât
şi varianta C sunt, din punct de vedere al celor menţionate, cu valori comparabile.
Varianta C este recomandabilă doarece prezintă avantajele folosirii materialelor
locale şi din surse apropiate amplasamentului pentru execuţie şi întreţinere, nu
necesită măsuri pentru impermeabilizarea stratului superior deoarece este asigurată
prin construcţie, asigură rezistenţa la factorii climaterici, un nivel scăzut al zgomotului,
prezintă un confort satisfăcător asigurat utilizatorilor.
În urma analizei tehnico-economice a celor trei variante de realizare a sistemului
rutier elaboratorul a recomandat şi beneficiarul a analizat şi şi-a însuşit varianta C -
structura rutieră formată din: strat de fundație din balast de 20 cm, strat de bază din
piatră spartă de 15 cm, strat de legătură de tip BADPC 20 de 5 cm, strat de uzură de tip
BAPC16 de 4 cm.
Prin modernizarea străzilor, se asigură accesul locuitorilor comunei Liești la
rețeaua de drumuri locale și rețeaua de drumuri naționale (DN25). Modernizarea
străzilor va duce la sporirea capacităţii portante şi de circulaţie pe 5.198,00 ml cu
platformă de lăţime suficientă pentru asigurarea siguranţei circulaţiei şi a confortului în
trafic.
Pentru realizarea acestui obiectiv se propun lucrările de modernizare a străzilor
din comuna Liești pe o lungime totală de 5,198 km. Prin prezenta documentație s-a
tratat și amenajarea intersecţiilor cu drumurile laterale, execuţia semnalizării rutiere,
execuţia rigolelor betonate și rigolelor carosabile, asigurând astfel preluarea şi dirijarea
apelor pluviale.
Pentru amenajarea traseului în plan şi profil longitudinal se vor avea în vedere şi
prevederile STAS 863 – Elementele geometrice ale traseului, STAS 2900 cât şi
prevederile Ordinului nr. 45/1998 al Ministrului Transporturilor, pentru aprobarea
normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor, soluţia
constructivă propusă a se realiza fiind corespunzătoare clasei tehnice V, Ordinul nr.
46/1998 al Ministrului Transporturilor, pentru aprobarea Normelor tehnice privind
stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice, Ordinului nr. 50/1998 al Ministrului
Transporturilor, pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea
străzilor în localitățile rurale.

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097, J22/2875/2005, Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ


A.3. DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI
A.3.1. Descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesar de efectuat în
urma realizării lucrărilor de bază
Terenul ocupat de lucrările ce se propun a fi executate coincide cu terenul ocupat de
străzile investigate şi face parte din domeniul public al Comunei Liești.
Din punctul de vedere al regimului juridic al terenurilor pe care se execută lucrările,
acestea sunt incluse în domeniul public al Comunei Liești.
La execuţia lucrărilor de modernizare a străzilor propuse prin prezenta documentaţie
de avizare a lucrării de intervenţie nu sunt necesare ocuparea de noi suprafeţe de teren,
proiectarea făcându-se pe ampriza existentă a străzilor studiate.
Pentru realizarea acestui obiectiv se propun lucrările de modernizare a străzilor pe o
lungime totală de 5,198 km. Prin prezenta documentație s-a tratat și amenajarea intersecţiilor
cu drumurile laterale, execuţia semnalizării rutiere, execuţia rigolelor betonate și rigolelor
carosabile, asigurând astfel preluarea şi dirijarea apelor pluviale.
Lucrarea se încadrează conform: - HG 261/1994 în categoria C de importanţă.
Străzile propuse spre modernizare sunt de clasă tehnică V conform prevederilor
Ordinului 46/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a
drumurilor și Ordinului 50/1998 – Norme tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în
localitățile rurale:
- cu parte carosabilă cu lăţime de 4,00 m și 5,50 m și acostamente de 0,50 m,
respectiv 0,75 m.
- panta în profil transversal fiind de 2,50 % sub formă de streașină sau acoperiș.
- viteza de proiectare fiind de 10 - 30 km/h.
Soluţia de modernizare adoptată prevede execuția unor drumuri care să satisfacă
cerinţele actuale şi de perspectivă ale utilizatorilor prin realizarea unei îmbrăcăminţi asfaltice
moderne a cărei durată de exploatare va fi sporită prin colectarea şi evacuarea
corespunzătoare a apelor meteorice şi printr-o întreţinere curentă şi periodică
corespunzătoare ce va fi asigurată de către comuna Liești, Județul Galați.

DIMENSIONAREA SISTEMULUI RUTIER


conform Normativ PD 177/2001

DATELE PROBLEMEI
- Tip climateric I
- Regim hidrologic 2b
- Tip de pământ – P3
➢ Stabilirea traficului de calcul:
Stabilirea traficului de calcul se face conform AND 584 /2012 „Normativul pentru
determinarea traficului de calcul pentru proiectarea drumurilor din punct de vedere al
capacității portante și al capacității de circulație”
Traficul de calcul pentru dimensionarea structurilor rutiere se exprimă în milioane de osii
standard de 115 kN (m.o.s) și se stabilește cu relația:

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097, J22/2875/2005, Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ


= traficul de calcul în milioane osii standard de 115 KN (m.o.s.) pe banda de circulație
cea mai solicitată
= coeficientul de repartiție transversala a traficului pe banda de circulație cea mai
solicitată;
= intensitatea medie zilnică anuală a traficului în anul de bază, pentru grupa „K” de
vehicule;
= coeficinții de evoluție a traficului de perspectivă pentru grupa „K” de vehicule
la începutul și sfârșitul perioadei parțiale „i” de prognoză;
= coeficient de echivalare a vehiculelor din grupa „K” în osii standard de 115 kN;
=numărul de perioade pațiale de prognoză.
=numărul de perioade parțiale ti de prognoză

Determinarea parametrilor de calcul


Coeficientul de repartiție transversala ( ):
Categoria de drum Drumuri
Numarul benzilor de circulație 1 2 3 4 6

1,00 0,50 0,50 0,35 0,33

Coeficient de echivalare a vehiculelor din grupa „K” în osii standard de 115 kN ( ).


Datorită faptului că pe străzile analizate nu a existat nici un post WIM, se utilizează
coeficienții din tabelul 3 din AND584/2012:
Tipuri de Autocamioane şi Tractoare cu/fără
Autocamioane şi Autovehicule Autobuz Tenuri
structuri derivate cu 3 – 4 remorcă, vehicule
derivate cu 2 osii articulate e rutiere
rutiere osii speciale
Suple și
0,1 0,7 0,90 0,60 0,1 1,00
semirigide
Perioada de perspectivă este indicată de beneficiarul lucrării și este de 15 ani.
Coeficienti de evolutie
MZA Produsul
MZA
Grupa de vehicule fk OS 115 col3 x col
2010 2015 2020 2025 2030
2010 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Autocamionae cu
doua osii 20 0,1 2,00 1,23 1,4 1,59 1,81 46,40 92,80
Autocamioane cu trei
sau patru osii 15 0,7 10,50 1,16 1,3 1,45 1,62 42,10 442,05
Autovehicule
articulate 9 0,9 8,10 1,16 1,31 1,48 1,68 45,35 367,335
Autobuze 7 0,6 4,20 1,23 1,48 1,77 2,12 42,20 177,335
Tractoare cu/fara
remorca 26 0,1 2,60 1,15 1,28 1,43 1,59 39,15 101,79
Trenuri rutiere 5 1 5,00 1,13 1,26 1,41 1,57 39,25 196,25
1378,00

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097, J22/2875/2005, Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ


Traficul de calcul se stabileşte cu relaţia:

Sistemul rutier propus:


- strat de uzură din BAPC16 în grosime de 4 cm;
- strat de legătură din BADPC 20 în grosime de 5 cm;
- strat de bază din piatră spartă în grosime de 15 cm;
- strat de fundaţie din balast în grosime de 20 cm

Conform tipului climateric I şi regimului hidrologic 2b, valoarea de calcul a modulului de


elasticitate dinamic a pământului de fundare este de 65 Mpa. Valoarea de calcul a
coeficientului lui Poisson este 0,30.
Sistemul rutier este caracterizat prin grosimile straturilor rutiere şi valorile de calcul ale
modulului de elasticitate dinamic şi ale coeficientului lui Poisson din tabelul nr.1.
Tabelul nr. 1
Denumirea materialului din strat h (cm.) E (MPa) 
Strat de uzură BAPC 16 4 3600 0,35
Strat de legatură BADPC 20 5 3000 0,35
Strat de bază din piatră spartă 15 400 0,27
Strat de fundație balast 20 142 0,27
Pământ de fundare P3 ∞ 65 0,30
Eb=0,20 x hb0,45 x Ep= 0,20 x 2000,45 x 65 = 142 Mpa

Analiza sistemului rutier la solicitarea osiei standard


Se calculează următoarele componente ale deformaţiei cu ajutorul programului
CALDEROM.
Parametrii problemei sunt
Sarcina..... 57.50 kN
Presiunea pneului 0.625 MPa
Raza cercului 17.11 cm
Stratul 1: Modulul 3600. MPa, Coeficientul Poisson .350, Grosimea 4.00 cm
Stratul 2: Modulul 3000. MPa, Coeficientul Poisson .350, Grosimea 5.00 cm
Stratul 3: Modulul 400. MPa, Coeficientul Poisson .270, Grosimea 15.00 cm
Stratul 4: Modulul 142. MPa, Coeficientul Poisson .270, Grosimea 20.00 cm
Stratul 5: Modulul 65. MPa, Coeficientul Poisson .300 si e semifinit

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097, J22/2875/2005, Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ


R E Z U L T A T E: DEFORMATIE DEFORMATIE
R Z RADIALA VERTICALA
cm cm microdef microdef
.0 -9.00 .257E+03 -.353E+03
.0 9.00 .257E+03 -.924E+03
.0 -44.00 .304E+03 -.501E+03
.0 44.00 .304E+03 -.820E+03

Stabilirea comportării sub trafic a sistemului rutier proiectat


Criteriul deformaţiei specifice la întindere admisibilă la baza straturilor bituminoase:
Nc = 0,251 m.o.s.
Nadm= 24,50 x 108 x εr–3,97 =24,50 x 108 x 257–3,97 =0,66 m.o.s.
RDO = NC / Nadm = 0,251 / 0,66 = 0,378 < 1,00
RDO < RDOadm, RDOadm = 1,00
Criteriul deformatiei specifice verticale la nivelul pământului de fundare :
εzadm = 600 x NC-0,27 = 600 x 0,251-0,28 = 884 microdeformaţii
εz= 820 microdeformaţii < εzadm = 884 microdeformaţii.

Verificarea rezistenţei complexului rutier la acţiunea fenomenului de îngheţ-


dezgheţ conform STAS 1709/1/2/3-1990
Adâncimea de îngheţ în complexul rutier reprezintă nivelul cel mai coborât de la
suprafaţa drumului la care apa interstiţială se transformă în gheaţă, în timpul iernii (în practică
se admite că această adâncime coincide cu cea a izotermei zero).
Adâncimea de îngheţ în complexul rutier Zcr se consideră egală cu adâncimea de
îngheţ în pământul de fundaţie Z, în condiţii de porozitate şi umiditate specifice acestuia, la
care se adaugă un spor al adâncimii de îngheţ ΔZ (determinat de capacitatea de transmitere a
căldurii a staturilor sistemului rutier) şi se calculează cu relaţia:
- Zcr = Z + ΔZ (cm)
- ΔZ = Hsr – He (cm)
- Hsr reprezintă grosimea sistemului rutier alcătuit din straturi de materiale rezistente
la îngheţ exprimat în centimetri;
- He reprezintă grosimea echivalentă de calcul la îngheţ a sistemului rutier exprimat
în centimetri.
In conformitate cu punctul 2.4. din STAS 1709/1-1990 grosimea echivalentă a
sistemului rutier He se calculează cu relaţia:
- He = Σ hi x Cti (cm)
h reprezintă grosimea stratului rutier luat în calcul exprimat în centimetri;
- Ct reprezintă coeficientul de echivalare a capacităţii de transmitere a căldurii
specifice fiecărui material din alcătuirea stratului rutier luat în calcul, conform
tabelului nr. 3 din STAS 1709/1-1990.

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097, J22/2875/2005, Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ


Faţă de cele prezentate mai sus, ţinând cont de prevederile STAS 1709/1-1990, rezultă
următoarele:
Structura rutieră:
- strat de uzură din BAPC 16 de 4 cm grosime;
- strat de legătură din BADPC 20 de 5 cm grosime;
- strat de bază din piatră spartă în grosime de 15 cm;
- strat de fundaţie din balast în grosime de 20 cm
Hst =20 + 15+5+ 4= 44 cm
He = 20cm x 0,80 +15 cm x 0,75 + 5 cm x 0,60 + 4 x 0,50 = 32,25 cm
ΔZ =44,00 cm – 32,25 cm = 11,75 cm
Pământul de fundare se încadrează în pământuri de tip P3 conform tabelului nr. 1
(indicativ PD 177 - 2001).
Zcr = Z + ΔZ (cm)
Zcr = 85,00 cm + 11,75 cm = 96,75 cm.
Z – adâncimea de îngheţ în pământul de fundaţie, s-a determinat ţinând cont de tipul
climateric, condiţiile hidrologice, tipul de pământ, conform hărţilor privind repartiţia funcţie de
indicele de umiditate a tipurilor climaterice şi repartiţia indicelui de îngheţ dintr-o perioadă de
30 de ani, prezentate în STAS 1709/1-1990.
Gradul de asigurare la pătrunderea îngheţului în complexul rutier K reprezintă raportul
dintre grosimea echivalentă a sistemului rutier He şi adâncimea de îngheţ în complexul rutier
Zcr, ambele stabilite conform STAS 1709/1-1990.
K = He/ Zcr
K = 32,25 cm / 96,75 cm = 0,33
Se consideră că structura rutieră este rezistentă la îngheţ-dezgheţ dacă gradul de
asigurare la pătrunderea îngheţului în complexul rutier K, are cel puţin valoarea din tabelul nr.
4 (STAS 1709/2-1990), funcţie de tipul climateric, tipul sistemului rutier, tipul de pământ şi
gradul de sensibilitate la îngheţ al acestuia.
În conformitate cu tabelul nr. 4 (STAS 1709/2-1990), Ke=0,45.
În urma celor studiate structura rutieră dimensionată nu se verifică la îngheț- dezghet,
astfel se impun următoarele măsuri:
• Executarea terasamentelor în rambleu.
• Prevederea lucrărilor de colectare și evacuare ale apelor superficiale ( rigole,
șanțuri, canale de evacuare, etc.).
• Impermeabilizarea acostamentelor, șanțurilor sau rigolelor.

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097, J22/2875/2005, Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ


A.3.2. Descrierea lucrărilor de modernizare efectuate in spaţiile consolidate/reabilitate/
reparate
Nr. Suprafața ocupată de lucrările
Denumire stradă Lungime - km
crt. de intervenție - mp
1 Strada Ion Creangă 0,313 3.067,40
2 Strada Vasile Alecsandri 0,296 2.900,80
3 Strada Ion Luca Caragiale 0,923 9.322,30
4 Strada George Călinescu 0,355 2.875,50
5 Strada George Topârceanu 0,412 3.337,20
6 Strada Gării 0,360 2.988,00
7 Strada Vlad Țepeș 0,269 2.690,00
8 Strada Independenței 1,858 18.765,80
9 Strada Ion Minulescu 0,412 3.337,20
Total lungime 5,198 km 49.284,20 mp

1. Strada Ion Creangă


➢ Identificare lungime: Km. 0+000 → 0+313, L= 313,00 ml;
➢ Km. 0+000: Intersecție cu drumul national DN25 – km. 24+975 dreapta.
Amenajarea intersecţiei s-a făcut ţinând cont de Normativul pentru amenajarea
intersecţiilor la nivel pe drumurile publice – indicativ AND 600/2010, cât și de amplasament,
respectiv construcții existente, limite de proprietăți. Se va asigura colectarea şi dirijarea apelor
din precipitaţii în afara zonei racordării cu drumul naţional DN25 atât în timpul execuţiei
lucrărilor cât şi în timpul exploatării obiectivului. Nu se vor amplasa alte construcţii (nici cu
caracter temporar) sau plantaţii de arbori care pot împiedica vizibilitatea în zona intersecţiei.
Indicatoarele se vor prevedea pe partea dreaptă a drumului în sensul de mers astfel încât să
fie asigurată o bună vizibilitate a acestora. Montarea indicatoarelor se va face pe stâlpi special
destinaţi acestui scop. La proiectarea sistemului de indicatoare de circulaţie s-a respectat
prevederile SR 1848/1 – 2011.
Marcajele rutiere se vor realiza astfel încât să asigure dirijarea şi orientarea vehiculelor
completând semnificaţia indicatoarelor de circulaţie, să fie asigurate exigențele de
desfăşurare a circulaţiei în condiţii de siguranţă, se vor realiza cu vopsea reflectorizantă şi vor
fi longitudinale, pentru separarea sensurilor de circulaţie. Formele şi dimensiunile marcajelor,
iar locul lor de amplasare va respecta prevederile SR 1848/7 – 2004.
➢ Elemente geometrice în plan: 1 curbă cu R = 80 m + 1 frântură;
➢ p min/max % = 0,217 % / 4,329 %;
➢ Vp = 30 km/h;
➢ P.C.= 5,50 m - parte carosabilă + 2 x 0,75 – acostamente – Profil adoptat cf. clasei
tehnice a drumului studiat: de clasă tehnica V - drumuri comunale (străzi în localități
rurale), Ordinul nr. 46/1998 – Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor
publice; Ordinul nr. 50/1998 – Norme tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în
localitățile rurale; STAS 2900-89 - Lățimea drumurilor;

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097, J22/2875/2005, Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ


➢ Sistem rutier aplicat conform AND 605-2014 și dimensionat cf. PD177 - 2001:
1. Strat de uzură din BAPC 16 – 4 cm;
2. Strat de legătură din BADPC 20 – 5 cm;
3. Strat de bază din piatră spartă – 15 cm;
4. Strat de fundație din balast – 20 cm;
➢ Ridicare la cotă a căminelor existente : 6 buc.

Rigole triunghiulare din beton de ciment C30/37 și rigole carosabile


Poziţie kilometrică Lungime Poziţionare Tipul secțiunii de scurgere
Nr.
De la La (m) stg dr stg dr
crt.
1 2 3 4 5 6 7
Rigolă carosabilă Rigolă triunghiulară
1 0+000 0+080 80,00 X X
0,70 x 0,75 Tip R1 – 0,60 x 0,40
Rigolă triunghiulară Rigolă triunghiulară
2 0+080 0+300 220,00 X X
Tip R1 – 0,60 x 0,40 Tip R1 – 0,60 x 0,40
Amenajare intersecție Rigolă triunghiulară
3 0+300 0+313 13,00 - X
cu Strada I.L. Caragiale Tip R1 – 0,60 x 0,40
Rigolă carosabilă 80,00 ml stânga Total General
Rigolă triunghiulară tip R1 – 458,00 ml
220,00 ml stânga 533,00 ml – 75,00 ml (Accesele la proprietăți)
Rigolă triunghiulară
313,00 ml dreapta Rigolă carosabilă – 80,00 ml
Notă: Rigole de tip R1 și rigolele carosabile vor fi executate conform detaliilor de execuție din
profilele transversale tip anexate volumului de piese desenate. Se va asigura racordarea
rigolelor betonate cu rigolele carosabile transversale și laterale proiectate.

➢ Accese auto la proprietăți se vor realiza din podețe tubulare prefabricate cu DN 300:
4,70 m x 16 accese = 75,20ml - 32 tuburi DN 300 + 32 timpane (se vor demola accesele
existente din beton – L= 25,00 ml );
Notă: Accesele existente realizate din beton de ciment având secțiune corespunzătoare
pentru asigurarea scurgerii apelor colectate de rigolele betonate proiectate, se vor păstra și nu
se va interveni cu realizarea acceselor noi proiectate.

Drumuri laterale și Rigole carosabile la drumurile laterale


Identificare
Lungime Lățime drum
Nr. poziție Lungime TIP / Diametru Poziţionare
drum lateral
crt. kilometrică
1 2 3 4 5 6
1 km. 0+175 10,00 ml Rigolă carosabilă 5,00 ml Dl. stânga 4,00 ml
km. 0+305 - - Se amenajează
2 - Strada I.L. Caragiale
cf. proiect
3 km. 0+313 - - - Dl. dreapta 4,00 ml
Total Lungime Amenajată 5,00 ml
Total Lungime Rigolă carosabilă - 10,00 ml

Rigole carosabile transversale


Identificare
Nr. Lungime TIP / Diametru Mentiuni
poziție kilometrică
crt.
1 2 3 4
1 km. 0+180 7,80 ml Rigolă carosabilă -
Rigolă carosabilă cu lățimea de 0,70 m și plăcuțe carosabile din
Rigolă carosabilă 7,80
beton armat cu dimensiunile de 0,49 x 0,30 m

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097, J22/2875/2005, Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ


2. Strada Vasile Alecsandri
➢ Identificare lungime: Km. 0+000 → 0+296, L= 296,00 ml;
➢ Km. 0+000: Intersecție cu drumul national DN25 – km. 25+049 dreapta.
Amenajarea intersecţiei s-a făcut ţinând cont de Normativul pentru amenajarea
intersecţiilor la nivel pe drumurile publice – indicativ AND 600/2010, cât și de amplasament,
respectiv construcții existente, limite de proprietăți. Se va asigura colectarea şi dirijarea apelor
din precipitaţii în afara zonei racordării cu drumul naţional DN25 atât în timpul execuţiei
lucrărilor cât şi în timpul exploatării obiectivului. Nu se vor amplasa alte construcţii (nici cu
caracter temporar) sau plantaţii de arbori care pot împiedica vizibilitatea în zona intersecţiei.
Indicatoarele se vor prevedea pe partea dreaptă a drumului în sensul de mers astfel încât să
fie asigurată o bună vizibilitate a acestora. Montarea indicatoarelor se va face pe stâlpi special
destinaţi acestui scop. La proiectarea sistemului de indicatoare de circulaţie s-a respectat
prevederile SR 1848/1 – 2011.
Marcajele rutiere se vor realiza astfel încât să asigure dirijarea şi orientarea vehiculelor
completând semnificaţia indicatoarelor de circulaţie, să fie asigurate exigențele de
desfăşurare a circulaţiei în condiţii de siguranţă, se vor realiza cu vopsea reflectorizantă şi vor
fi longitudinale, pentru separarea sensurilor de circulaţie. Formele şi dimensiunile marcajelor,
iar locul lor de amplasare va respecta prevederile SR 1848/7 – 2004.
➢ Elemente geometrice în plan: 1 curbă cu R = 1300 m + 2 frânturi;
➢ p min/max % = 0,242 % / 3,971 %;
➢ Vp = 30 km/h;
➢ Km. 0+000 → 0+145, L= 145,00 ml:
P.C.= 5,50 m - parte carosabilă + 2 x 0,75 – acostamente – Profil adoptat cf. clasei
tehnice a drumului studiat: de clasă tehnica V - drumuri comunale (străzi în localități
rurale), Ordinul nr. 46/1998 – Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor
publice; Ordinul nr. 50/1998 – Norme tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în
localitățile rurale; STAS 2900-89 - Lățimea drumurilor;
➢ Km. 0+145 → 0+296, L= 151,00 ml:
P.C.= 4,00 m - parte carosabilă + 2 x 0,50 – acostamente – Profil adoptat cf. clasei
tehnice a drumului studiat: de clasă tehnica V - drumuri comunale (străzi în localități
rurale), Ordinul nr. 46/1998 – Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor
publice; Ordinul nr. 50/1998 – Norme tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în
localitățile rurale; STAS 2900-89 - Lățimea drumurilor;
➢ Sistem rutier aplicat conform AND 605-2014 și dimensionat cf. PD177 - 2001:
1. Strat de uzură din BAPC 16 – 4 cm;
2. Strat de legătură din BADPC 20 – 5 cm;
3. Strat de bază din piatră spartă – 15 cm;
4. Strat de fundație din balast – 20 cm;
➢ Ridicare la cotă a căminelor existente : 4 buc.

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097, J22/2875/2005, Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ


Rigole triunghiulare din beton de ciment C30/37 și rigole carosabile
Poziţie kilometrică Lungime Poziţionare Tipul secțiunii de scurgere
Nr.
De la La (m) stg dr stg dr
crt.
1 2 3 4 5 6 7
Rigolă carosabilă Rigolă carosabilă
1 0+000 0+015 15,00 X X
0,70 x 0,75 0,70 x 0,75
Rigolă triunghiulară Rigolă triunghiulară
2 0+015 0+296 281,00 X X
Tip R1 – 0,60 x 0,40 Tip R1 – 0,60 x 0,40
15,00 ml stânga
Rigolă carosabilă Total General
15,00 ml dreapta Rigolă triunghiulară tip R1 – 496,00 ml
562,00 ml – 66,00 ml (Accesele la proprietăți)
281,00 ml stânga
Rigolă triunghiulară Rigolă carosabilă – 30,00 ml
281,00 ml dreapta
Notă: Rigole de tip R1 și rigolele carosabile vor fi executate conform detaliilor de execuție din
profilele transversale tip anexate volumului de piese desenate. Se va asigura racordarea
rigolelor betonate cu rigolele carosabile transversale și laterale proiectate.
➢ Accese auto la proprietăți se vor realiza din podețe tubulare prefabricate cu DN 300:
4,70 m x 14 accese = 65,80 - 28 tuburi DN 300 + 28 timpane (se vor demola accesele
existente din beton – L= 6,00 ml + suprafața din pavele din dreptul benzinăriei = 80,00 mp);
Notă: Accesele existente realizate din beton de ciment având secțiune corespunzătoare
pentru asigurarea scurgerii apelor colectate de rigolele betonate proiectate, se vor păstra și nu
se va interveni cu realizarea acceselor noi proiectate.
Drumuri laterale și Rigole carosabile la drumurile laterale
Identificare
Lungime Lățime drum
Nr. poziție Lungime TIP / Diametru Poziţionare
drum lateral
crt. kilometrică
1 2 3 4 5 6
1 km. 0+140 10,00 ml Rigolă carosabilă 5,00 ml Dl. dreapta 4,00 ml
Se amenajează
2 km. 0+296 - - - Strada I.L. Caragiale
cf. proiect
Total Lungime Amenajată 5,00 ml
Total Lungime Rigolă carosabilă - 10,00 ml
Rigole carosabile transversale
Identificare poziție
Nr. Lungime TIP / Diametru Mentiuni
kilometrică
crt.
1 2 3 4
1 km. 0+165 6,00 ml Rigolă carosabilă -
2 km. 0+290 6,00 ml Rigolă carosabilă
Rigolă carosabilă cu lățimea de 0,70 m și plăcuțe carosabile din
Rigolă carosabilă 12,00
beton armat cu dimensiunile de 0,49 x 0,30 m

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097, J22/2875/2005, Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ


3. Strada Ion Luca Caragiale
➢ Identificare lungime: Km. 0+000 → 0+923, L= 923,00 ml;
➢ Elemente geometrice în plan: 2 curbe cu Rmin/max = 1000/1200 m + 6 frânturi;
➢ p min/max % = 0,082% / 1,106 %;
➢ Vp = 30 km/h;
➢ Km. 0+000 → 0+923, L= 923,00 ml:
P.C.= 5,50 m - parte carosabilă + 2 x 0,75 – acostamente – Profil adoptat cf. clasei
tehnice a drumului studiat: de clasă tehnica V - drumuri comunale (străzi în localități
rurale), Ordinul nr. 46/1998 – Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor
publice; Ordinul nr. 50/1998 – Norme tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în
localitățile rurale; STAS 2900-89 - Lățimea drumurilor;
➢ Sistem rutier aplicat conform AND 605-2014 și dimensionat cf. PD177 - 2001:
1. Strat de uzură din BAPC 16 – 4 cm;
2. Strat de legătură din BADPC 20 – 5 cm;
3. Strat de bază din piatră spartă – 15 cm;
4. Strat de fundație din balast – 20 cm;
➢ Ridicare la cotă a căminelor existente : 8 buc.

Rigole triunghiulare din beton de ciment C30/37 și rigole carosabile


Poziţie kilometrică Lungime Poziţionare Tipul secțiunii de scurgere
Nr.
De la La (m) stg dr stg dr
crt.
1 2 3 4 5 6 7
Rigolă triunghiulară Rigolă triunghiulară
1 0+000 0+220 220,00 X X
Tip R2 – 0,75 x 0,50 Tip R1 – 0,60 x 0,40
Rigolă triunghiulară Rigolă triunghiulară
2 0+220 0+340 120,00 X X
Tip R1 – 0,60 x 0,40 Tip R1 – 0,60 x 0,40
Rigolă triunghiulară Rigolă triunghiulară
3 0+340 0+605 265,00 X X
Tip R2 – 0,75 x 0,50 Tip R2 – 0,75 x 0,50
Rigolă carosabilă Rigolă triunghiulară
4 0+605 0+640 35,00 X X
0,70 x 0,75 Tip R2 – 0,75 x 0,50
Rigolă triunghiulară Rigolă triunghiulară
5 0+640 0+905 265,00 X X
Tip R2 – 0,75 x 0,50 Tip R2 – 0,75 x 0,50
Amenajare intersecție cu
Rigolă triunghiulară
6 0+905 0+923 18,00 X - Strada Ion Creangă și
Tip R2 – 0,75 x 0,50
strada Vasile Alecsandri
Total General
Rigolă carosabilă 35,00 ml stânga
Rigolă triunghiulară tip R1 – 338,00 ml
460,00 ml – 122,00 ml (Accesele la proprietăți)
888,00 ml stânga Rigolă triunghiulară tip R2 – 1.051,00 ml
Rigolă triunghiulară
1.333,00 ml – 282,00 ml (Accesele la proprietăți)
905,00 ml dreapta Rigolă carosabilă – 35,00 ml
Notă: Rigole de tip R1, R2 și rigolele carosabile vor fi executate conform detaliilor de execuție
din profilele transversale tip anexate volumului de piese desenate. Se va asigura racordarea
rigolelor betonate cu rigolele carosabile transversale și laterale proiectate.

➢ Accese auto la proprietăți se vor realiza din podețe tubulare prefabricate cu DN 300:
4,70 m x 86 accese = 404,20 ml - 172 tuburi DN 300 + 172 timpane (se vor demola accesele
existente din beton – L= 155,00 ml);

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097, J22/2875/2005, Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ


Notă: Accesele existente realizate din beton de ciment având secțiune corespunzătoare
pentru asigurarea scurgerii apelor colectate de rigolele betonate proiectate, se vor păstra și nu
se va interveni cu realizarea acceselor noi proiectate.

Drumuri laterale și Rigole carosabile la drumurile laterale


Identificare
Lungime Lățime drum
Nr. poziție Lungime TIP / Diametru Poziţionare
drum lateral
crt. kilometrică
1 2 3 4 5 6
1 km. 0+220 6,00 ml Rigolă carosabilă 5,00 ml Dl. stânga 4,00 ml
Dl. dreapta Se amenajează
2 km. 0+220 - - -
Strada George Călinescu cf. proiect
3 km. 0+400 6,00 ml Rigolă carosabilă 5,00 ml Dl. stânga 4,00 ml
4 km. 0+400 6,00 ml Rigolă carosabilă 5,00 ml Dl. dreapta 4,00 ml
5 km. 0+518 6,00 ml Rigolă carosabilă 5,00 ml Dl. stânga 4,00 ml
6 km. 0+603 6,00 ml Rigolă carosabilă 5,00 ml Dl. stânga 4,00 ml
7 km. 0+603 6,00 ml Rigolă carosabilă 5,00 ml Dl. dreapta 4,00 ml
8 km. 0+790 6,00 ml Rigolă carosabilă 5,00 ml Dl. stânga 4,00 ml
9 km. 0+790 6,00 ml Rigolă carosabilă 5,00 ml Dl. dreapta 4,00 ml
Dl. dreapta Se amenajează
10 km. 0+908 - - -
Strada Vasile Alecsandri cf. proiect
11 km. 0+915 6,00 ml Rigolă carosabilă 5,00 ml Dl. stânga 4,00 ml
Total Lungime Amenajată 45,00 ml
Total Lungime Rigolă carosabilă - 54,00 ml

Rigole carosabile transversale


Identificare poziție
Nr. Lungime TIP / Diametru Mentiuni
kilometrică
crt.
1 2 3 4
1 km. 0+002 12,00 ml Rigolă carosabilă -
2 km. 0+610 7,80 ml Rigolă carosabilă
2 km. 0+920 15,00 ml Rigolă carosabilă -
Rigolă carosabilă cu lățimea de 0,70 m și plăcuțe carosabile din
Rigolă carosabilă 34,80
beton armat cu dimensiunile de 0,49 x 0,30 m

4. Strada George Călinescu


➢ Identificare lungime: Km. 0+000 → 0+355, L= 355,00 ml;
➢ Km. 0+000: Intersecție cu drumul national DN25 – km. 25+750 dreapta.
Amenajarea intersecţiei s-a făcut ţinând cont de Normativul pentru amenajarea
intersecţiilor la nivel pe drumurile publice – indicativ AND 600/2010, cât și de amplasament,
respectiv construcții existente, limite de proprietăți. Se va asigura colectarea şi dirijarea apelor
din precipitaţii în afara zonei racordării cu drumul naţional DN25 atât în timpul execuţiei
lucrărilor cât şi în timpul exploatării obiectivului. Nu se vor amplasa alte construcţii (nici cu
caracter temporar) sau plantaţii de arbori care pot împiedica vizibilitatea în zona intersecţiei.
Indicatoarele se vor prevedea pe partea dreaptă a drumului în sensul de mers astfel încât să
fie asigurată o bună vizibilitate a acestora. Montarea indicatoarelor se va face pe stâlpi special
destinaţi acestui scop. La proiectarea sistemului de indicatoare de circulaţie s-a respectat
prevederile SR 1848/1 – 2011.
Marcajele rutiere se vor realiza astfel încât să asigure dirijarea şi orientarea vehiculelor
completând semnificaţia indicatoarelor de circulaţie, să fie asigurate exigențele de

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097, J22/2875/2005, Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ


desfăşurare a circulaţiei în condiţii de siguranţă, se vor realiza cu vopsea reflectorizantă şi vor
fi longitudinale, pentru separarea sensurilor de circulaţie. Formele şi dimensiunile marcajelor,
iar locul lor de amplasare va respecta prevederile SR 1848/7 – 2004.
➢ Elemente geometrice în plan: 1 curbă cu R = 1200 m + 3 frânturi;
➢ p min/max % = 0,033 % / 2,575 %;
➢ Vp = 30 km/h;
➢ Km. 0+000 → 0+040, L= 40,00 ml:
P.C.= 5,50 m - parte carosabilă + 2 x 0,70 – acostamente consolidate cu elementul
rigolei carosabile – Profil adoptat cf. clasei tehnice a drumului studiat: de clasă tehnica
V - drumuri comunale (străzi în localități rurale), Ordinul nr. 46/1998 – Norme tehnice
privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice; Ordinul nr. 50/1998 – Norme
tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile rurale; STAS 2900-89 -
Lățimea drumurilor;
➢ Km. 0+040 → 0+355, L= 315,00 ml:
P.C.= 4,00 m - parte carosabilă + 2 x 0,50 – acostamente – Profil adoptat cf. clasei
tehnice a drumului studiat: de clasă tehnica V - drumuri comunale (străzi în localități
rurale), Ordinul nr. 46/1998 – Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor
publice; Ordinul nr. 50/1998 – Norme tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în
localitățile rurale; STAS 2900-89 - Lățimea drumurilor;
➢ Sistem rutier aplicat conform AND 605-2014 și dimensionat cf. PD177 - 2001:
1. Strat de uzură din BAPC 16 – 4 cm;
2. Strat de legătură din BADPC 20 – 5 cm;
3. Strat de bază din piatră spartă – 15 cm;
4. Strat de fundație din balast – 20 cm;
➢ Ridicare la cotă a căminelor existente : 3 buc.

Rigole triunghiulare din beton de ciment C30/37 și rigole carosabile


Poziţie kilometrică Lungime Poziţionare Tipul secțiunii de scurgere
Nr.
De la La (m) stg dr stg dr
crt.
1 2 3 4 5 6 7
Rigolă carosabilă Rigolă carosabilă
1 0+000 0+040 40,00 X X
0,70 x 0,75 0,70 x 0,75
Rigolă triunghiulară Rigolă triunghiulară
2 0+040 0+355 315,00 X X
Tip R2 – 0,75 x 0,50 Tip R2 – 0,75 x 0,50
40,00 ml stânga Total General
Rigolă carosabilă
40,00 ml dreapta Rigolă triunghiulară tip R2 – 480,00 ml
630,00 ml – 150,00 ml (Accesele la proprietăți)
315,00 ml stânga
Rigolă triunghiulară Rigolă carosabilă – 80,00 ml
315,00 ml dreapta
Notă: Rigole de tip R2 și rigolele carosabile vor fi executate conform detaliilor de execuție din
profilele transversale tip anexate volumului de piese desenate. Se va asigura racordarea
rigolelor betonate cu rigolele carosabile transversale și laterale proiectate.

➢ Accese auto la proprietăți se vor realiza din podețe tubulare prefabricate cu DN 300:
4,70 m x 32 accese = 150,40 ml - 64 tuburi DN 300 + 64 timpane (se vor demola accesele
existente din beton – L= 80,00 ml);

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097, J22/2875/2005, Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ


Notă: Accesele existente realizate din beton de ciment având secțiune corespunzătoare
pentru asigurarea scurgerii apelor colectate de rigolele betonate proiectate, se vor păstra și nu
se va interveni cu realizarea acceselor noi proiectate.

Drumuri laterale
Identificare
Lungime Lățime drum
Nr. poziție Lungime TIP / Diametru Poziţionare
drum lateral
crt. kilometrică
1 2 3 4 5 6
1 km. 0+038 - - 5,00 ml Dl. stânga 4,00 ml
Total Lungime Amenajată 5,00 ml

Rigole carosabile transversale


Identificare
Nr. Lungime TIP / Diametru Mentiuni
poziție kilometrică
crt.
1 2 3 4
1 km. 0+180 6,00 ml Rigolă carosabilă -
2 km. 0+352 10,00 ml Rigolă carosabilă -
Rigolă carosabilă cu lățimea de 0,70 m și plăcuțe carosabile din
Rigolă carosabilă 16,00
beton armat cu dimensiunile de 0,49 x 0,30 m

5. Strada George Topârceanu


➢ Identificare lungime: Km. 0+000 → 0+412, L= 412,00 ml;
➢ Km. 0+000: Intersecție cu drumul national DN25 – km. 25+960 dreapta.
Amenajarea intersecţiei s-a făcut ţinând cont de Normativul pentru amenajarea
intersecţiilor la nivel pe drumurile publice – indicativ AND 600/2010, cât și de amplasament,
respectiv construcții existente, limite de proprietăți. Se va asigura colectarea şi dirijarea apelor
din precipitaţii în afara zonei racordării cu drumul naţional DN25 atât în timpul execuţiei
lucrărilor cât şi în timpul exploatării obiectivului. Nu se vor amplasa alte construcţii (nici cu
caracter temporar) sau plantaţii de arbori care pot împiedica vizibilitatea în zona intersecţiei.
Indicatoarele se vor prevedea pe partea dreaptă a drumului în sensul de mers astfel încât să
fie asigurată o bună vizibilitate a acestora. Montarea indicatoarelor se va face pe stâlpi special
destinaţi acestui scop. La proiectarea sistemului de indicatoare de circulaţie s-a respectat
prevederile SR 1848/1 – 2011.
Marcajele rutiere se vor realiza astfel încât să asigure dirijarea şi orientarea vehiculelor
completând semnificaţia indicatoarelor de circulaţie, să fie asigurate exigențele de
desfăşurare a circulaţiei în condiţii de siguranţă, se vor realiza cu vopsea reflectorizantă şi vor
fi longitudinale, pentru separarea sensurilor de circulaţie. Formele şi dimensiunile marcajelor,
iar locul lor de amplasare va respecta prevederile SR 1848/7 – 2004.
➢ Elemente geometrice în plan: 3 frânturi;
➢ p min/max % = 0,361 % / 3,405 %;
➢ Vp = 30 km/h;
➢ Km. 0+000 → 0+412:
P.C.= 4,00 m - parte carosabilă + 2 x 0,50 – acostamente – Profil adoptat cf. clasei
tehnice a drumului studiat: de clasă tehnica V - drumuri comunale (străzi în localități
rurale), Ordinul nr. 46/1998 – Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097, J22/2875/2005, Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ


publice; Ordinul nr. 50/1998 – Norme tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în
localitățile rurale; STAS 2900-89 - Lățimea drumurilor;
➢ Sistem rutier aplicat conform AND 605-2014 și dimensionat cf. PD177 - 2001:
1. Strat de uzură din BAPC 16 – 4 cm;
2. Strat de legătură din BADPC 20 – 5 cm;
3. Strat de bază din piatră spartă – 15 cm;
4. Strat de fundație din balast – 20 cm;
➢ Ridicare la cotă a căminelor existente : 4 buc.

Rigole triunghiulare din beton de ciment C30/37


Poziţie kilometrică Lungime Poziţionare Tipul secțiunii de scurgere
Nr.
De la La (m) stg dr stg dr
crt.
1 2 3 4 5 6 7
Rigolă triunghiulară Rigolă triunghiulară
1 0+000 0+370 370,00 X X
Tip R2 – 0,75 x 0,50 Tip R2 – 0,75 x 0,50
Rigolă triunghiulară Amenajare intersecție cu
2 0+370 0+385 15,00 X -
Tip R2 – 0,75 x 0,50 Strada I.L. Caragiale
Rigolă triunghiulară Rigolă triunghiulară
3 0+385 0+412 27,00 X X
Tip R2 – 0,75 x 0,50 Tip R2 – 0,75 x 0,50
412,00 ml stânga Total General
Rigolă triunghiulară Rigolă triunghiulară tip R2 – 616,00 ml
397,00 ml dreapta 809,00 ml – 193,00 ml (Accesele la proprietăți)
Notă: Rigole de tip R2 vor fi executate conform detaliilor de execuție din profilele transversale
tip anexate volumului de piese desenate. Se va asigura racordarea rigolelor betonate cu
rigolele carosabile transversale și laterale proiectate.

➢ Accese auto la proprietăți se vor realiza din podețe tubulare prefabricate cu DN 300:
4,70 m x 41 accese = 192,70 ml - 82 tuburi DN 300 + 82 timpane (se vor demola accesele
existente din beton – L= 95,00 ml);
Notă: Accesele existente realizate din beton de ciment având secțiune corespunzătoare
pentru asigurarea scurgerii apelor colectate de rigolele betonate proiectate, se vor păstra și nu
se va interveni cu realizarea acceselor noi proiectate.

Drumuri laterale
Identificare
Lungime Lățime drum
Nr. poziție Lungime TIP / Diametru Poziţionare
drum lateral
crt. kilometrică
1 2 3 4 5 6
- - Se amenajează
1 km. 0+377 - Strada I.L. Caragiale
cf. proiect

Rigole carosabile transversale


Identificare poziție
Nr. Lungime TIP / Diametru Mentiuni
kilometrică
crt.
1 2 3 4
1 km. 0+004 11,20 ml Rigolă carosabilă -
2 km. 0+160 6,00 ml Rigolă carosabilă -
Rigolă carosabilă cu lățimea de 0,70 m și plăcuțe carosabile din
Rigolă carosabilă 17,20
beton armat cu dimensiunile de 0,49 x 0,30 m

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097, J22/2875/2005, Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ


6. Strada Gării
➢ Identificare lungime: Km. 0+000 → 0+360, L= 360,00 ml;
➢ Km. 0+000: Intersecție cu drumul national DN25 – km. 25+760 stânga.
Amenajarea intersecţiei s-a făcut ţinând cont de Normativul pentru amenajarea
intersecţiilor la nivel pe drumurile publice – indicativ AND 600/2010, cât și de amplasament,
respectiv construcții existente, limite de proprietăți. Se va asigura colectarea şi dirijarea apelor
din precipitaţii în afara zonei racordării cu drumul naţional DN25 atât în timpul execuţiei
lucrărilor cât şi în timpul exploatării obiectivului. Nu se vor amplasa alte construcţii (nici cu
caracter temporar) sau plantaţii de arbori care pot împiedica vizibilitatea în zona intersecţiei.
Indicatoarele se vor prevedea pe partea dreaptă a drumului în sensul de mers astfel încât să
fie asigurată o bună vizibilitate a acestora. Montarea indicatoarelor se va face pe stâlpi special
destinaţi acestui scop. La proiectarea sistemului de indicatoare de circulaţie s-a respectat
prevederile SR 1848/1 – 2011.
Marcajele rutiere se vor realiza astfel încât să asigure dirijarea şi orientarea vehiculelor
completând semnificaţia indicatoarelor de circulaţie, să fie asigurate exigențele de
desfăşurare a circulaţiei în condiţii de siguranţă, se vor realiza cu vopsea reflectorizantă şi vor
fi longitudinale, pentru separarea sensurilor de circulaţie. Formele şi dimensiunile marcajelor,
iar locul lor de amplasare va respecta prevederile SR 1848/7 – 2004.
➢ Elemente geometrice în plan: 1 curbă cu R = 50 m 3 frânturi;
➢ p min/max % = 0,043 % / 3,981 %;
➢ Vp = 30 km/h;
➢ Km. 0+000 → 0+360:
P.C.= 4,00 m - parte carosabilă + 2 x 0,50 – acostamente – Profil adoptat cf. clasei
tehnice a drumului studiat: de clasă tehnica V - drumuri comunale (străzi în localități
rurale), Ordinul nr. 46/1998 – Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor
publice; Ordinul nr. 50/1998 – Norme tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în
localitățile rurale; STAS 2900-89 - Lățimea drumurilor;

➢ Sistem rutier aplicat conform AND 605-2014 și dimensionat cf. PD177 - 2001:
1. Strat de uzură din BAPC 16 – 4 cm;
2. Strat de legătură din BADPC 20 – 5 cm;
3. Strat de bază din piatră spartă – 15 cm;
4. Strat de fundație din balast – 20 cm;

➢ Ridicare la cotă a căminelor existente : 7 buc.

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097, J22/2875/2005, Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ


Rigole triunghiulare din beton de ciment C30/37 și rigole carosabile
Poziţie kilometrică Lungime Poziţionare Tipul secțiunii de scurgere
Nr.
De la La (m) stg dr stg dr
crt.
1 2 3 4 5 6 7
Rigolă carosabilă Rigolă carosabilă
1 0+000 0+010 10,00 X X
0,70 x 0,75 0,70 x 0,75
Rigolă triunghiulară Rigolă triunghiulară
1 0+010 0+255 245,00 X X
Tip R1 – 0,60 x 0,40 Tip R1 – 0,60 x 0,40
Rigolă triunghiulară Amenajare intersecție cu
2 0+255 0+265 10,00 X -
Tip R1 – 0,60 x 0,40 Strada I.Minulescu
Rigolă triunghiulară Rigolă triunghiulară
3 0+265 0+360 95,00 X X
Tip R1 – 0,60 x 0,40 Tip R1 – 0,60 x 0,40
10,00 ml stânga
Rigolă carosabilă Total General
10,00 ml dreapta Rigolă triunghiulară tip R1 – 549,00 ml
350,00 ml stânga 690,00 ml – 141,00 ml (Accesele la proprietăți)
Rigolă triunghiulară Rigolă carosabilă – 20,00 ml
340,00 ml dreapta
Notă: Rigole de tip R1 și rigolele carosabile vor fi executate conform detaliilor de execuție din
profilele transversale tip anexate volumului de piese desenate. Pe tronsonul cuprins între
0+010 – 0+065 dreapta, bancheta de 0,20 m va fi suplimentată la o lățime totală de 1,00
m cu rol de trotuar, asigurând astfel accesul pietonal către Școala Nr. 2. Se va asigura
racordarea rigolelor betonate cu rigolele carosabile transversale și laterale proiectate.

➢ Accese auto la proprietăți se vor realiza din podețe tubulare prefabricate cu DN 300:
4,70 m x 30 accese = 141,00 ml - 60 tuburi DN 300 + 60 timpane (se vor demola accesele
existente din beton – L= 50,00 ml);
Notă: Accesele existente realizate din beton de ciment având secțiune corespunzătoare
pentru asigurarea scurgerii apelor colectate de rigolele betonate proiectate, se vor păstra și nu
se va interveni cu realizarea acceselor noi proiectate.

Drumuri laterale și Rigole carosabile la drumurile laterale


Identificare
Lungime Lățime drum
Nr. poziție Lungime TIP / Diametru Poziţionare
drum lateral
crt. kilometrică
1 2 3 4 5 6
1 km. 0+255 6,00 ml Rigolă carosabilă 5,00 ml Dl. stânga 4,00 ml
Dl. Dreapta Se amenajează
2 km. 0+260 - - -
Strada I. Minulescu cf. proiect
Total Lungime Amenajată 5,00 ml
Total Lungime Rigolă carosabilă - 6,00 ml

Rigole carosabile transversale


Identificare poziție
Nr. Lungime TIP / Diametru Mentiuni
kilometrică
crt.
1 2 3 4
1 km. 0+003 12,00 ml Rigolă carosabilă -
2 km. 0+190 6,00 ml Rigolă carosabilă -
Rigolă carosabilă cu lățimea de 0,70 m și plăcuțe carosabile din
Rigolă carosabilă 18,00 ml
beton armat cu dimensiunile de 0,49 x 0,30 m

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097, J22/2875/2005, Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ


7. Strada Vlad Țepeș
➢ Identificare lungime: Km. 0+000 → 0+269, L= 269,00 ml;
➢ Km. 0+000: Intersecție cu drumul national DN25 – km. 27+975 stânga.
Amenajarea intersecţiei s-a făcut ţinând cont de Normativul pentru amenajarea
intersecţiilor la nivel pe drumurile publice – indicativ AND 600/2010, cât și de amplasament,
respectiv construcții existente, limite de proprietăți. Se va asigura colectarea şi dirijarea apelor
din precipitaţii în afara zonei racordării cu drumul naţional DN25 atât în timpul execuţiei
lucrărilor cât şi în timpul exploatării obiectivului. Nu se vor amplasa alte construcţii (nici cu
caracter temporar) sau plantaţii de arbori care pot împiedica vizibilitatea în zona intersecţiei.
Indicatoarele se vor prevedea pe partea dreaptă a drumului în sensul de mers astfel încât să
fie asigurată o bună vizibilitate a acestora. Montarea indicatoarelor se va face pe stâlpi special
destinaţi acestui scop. La proiectarea sistemului de indicatoare de circulaţie s-a respectat
prevederile SR 1848/1 – 2011.
Marcajele rutiere se vor realiza astfel încât să asigure dirijarea şi orientarea vehiculelor
completând semnificaţia indicatoarelor de circulaţie, să fie asigurate exigențele de
desfăşurare a circulaţiei în condiţii de siguranţă, se vor realiza cu vopsea reflectorizantă şi vor
fi longitudinale, pentru separarea sensurilor de circulaţie. Formele şi dimensiunile marcajelor,
iar locul lor de amplasare va respecta prevederile SR 1848/7 – 2004.
Amenajarea intersecției cu DN 25 s-a prevăzut și prin realizarea insulelor separatoare
cu borduri denivelate, L= 60,00 ml și demolarea celor existente ce nu mai asigură siguranța
circulației, lungime totală de 43,00 ml.

➢ Elemente geometrice în plan: 2 curbe cu Rmin/max = 15/1500 m.


➢ p min/max % = 0,043 % / 3,981 %;
➢ Vp = 30 km/h;
➢ Km. 0+000 → 0+269:
P.C.= 5,50 m - parte carosabilă + 2 x 0,75 m – acostamente variabile dar nu mai
mic de 0,75 m– Profil adoptat cf. clasei tehnice a drumului studiat: de clasă tehnica V -
drumuri comunale (străzi în localități rurale), Ordinul nr. 46/1998 – Norme tehnice privind
stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice; Ordinul nr. 50/1998 – Norme tehnice
privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile rurale; STAS 2900-89 - Lățimea
drumurilor;
➢ Sistem rutier aplicat conform AND 605-2014 și dimensionat cf. PD177 – 2001 :
1. Strat de uzură din BAPC 16 – 4 cm;
2. Strat de legătură din BADPC 20 – 5 cm;
3. Strat de geocompozit cu rol de ranforsare, armare și antifisură.
4. Strat de bază cu rol de preluare denivelări și aducere la cotă din BADPC 20 –
grosime minimă de 5 cm;
5. Dală de beton existentă în grosime medie de 20 cm.
Notă: Înainte de așternerea stratului de bază cu rolul de preluarea denivelărilor și aducerea la
cotă, se vor interveni cu lucrări de reparații la nivelul dalelor de beton existente. Lucrările de
reparații constau în curățarea părții carosabile de impurități, S=2.000,00 mp, curățarea

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097, J22/2875/2005, Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ


rosturilor longitudinale și transversale și colmatarea acestora cu mastic bituminos L= 594,00
ml.
➢ Ridicare la cotă a căminelor existente : 3 buc.

Rigole triunghiulare din beton de ciment C30/37 și rigole carosabile


Poziţie kilometrică Lungime Poziţionare Tipul secțiunii de scurgere
Nr.
De la La (m) stg dr stg dr
crt.
1 2 3 4 5 6 7
Rigolă triunghiulară Rigolă triunghiulară
1 0+000 0+220 220,00 X X
Tip R1 – 0,60 x 0,40 Tip R1 – 0,60 x 0,40
Amenajare intersecție cu Rigolă triunghiulară
2 0+220 0+240 20,00 - X
Strada Independentei Tip R1 – 0,60 x 0,40
Rigolă triunghiulară Rigolă triunghiulară
3 0+240 0+269 29,00 X X
Tip R1 – 0,60 x 0,40 Tip R1 – 0,60 x 0,40
249,00 ml stânga Total General
Rigolă triunghiulară Rigolă triunghiulară tip R1 – 420,00 ml
269,00 ml dreapta 518,00 ml – 98,00 ml (Accesele la proprietăți)
Notă: Rigole de tip R1 vor fi executate conform detaliilor de execuție din profilele transversale
tip anexate volumului de piese desenate. Se va asigura racordarea rigolelor betonate cu
rigolele carosabile transversale și laterale proiectate.

➢ Accese auto la proprietăți se vor realiza din podețe tubulare prefabricate cu DN 300:
4,70 m x 21 accese = 97,70 ml - 42 tuburi DN 300 + 42 timpane (se vor demola
accesele existente din beton – L= 75,00 ml);
Notă: Accesele existente realizate din beton de ciment având secțiune corespunzătoare
pentru asigurarea scurgerii apelor colectate de rigolele betonate proiectate, se vor păstra și nu
se va interveni cu realizarea acceselor noi proiectate.

Drumuri laterale și Rigole carosabile la drumurile laterale


Identificare
Lungime Lățime drum
Nr. poziție Lungime TIP / Diametru Poziţionare
drum lateral
crt. kilometrică
1 2 3 4 5 6
1 km. 0+010 6,00 ml Rigolă carosabilă 5,00 ml Dl. stânga 4,00 ml
Dl. stânga Se amenajează
2 km. 0+230 - - -
Strada Independenței cf. proiect
3 km. 0+269 - - 10,00 ml Dl. stânga 5,50 ml
Total Lungime Amenajată 15,00 ml
Total Lungime Rigolă carosabilă - 6,00 ml

8. Strada Independenței
➢ Identificare lungime: Km. 0+000 → 1+858, L= 1.858,00 ml;
➢ Elemente geometrice în plan: 7 curbe cu Rmin/max = 100/1100 m + 6 frânturi;
➢ p min/max % = 0,031 % 1,626 %;
➢ Vp = 30 km/h;
➢ Km. 0+000 → 1+858:
P.C.= 5,50 m - parte carosabilă + 2 x 0,75 – acostamente – Profil adoptat cf. clasei
tehnice a drumului studiat: de clasă tehnica V - drumuri comunale (străzi în localități
rurale), Ordinul nr. 46/1998 – Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097, J22/2875/2005, Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ


publice; Ordinul nr. 50/1998 – Norme tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în
localitățile rurale; STAS 2900-89 - Lățimea drumurilor;
➢ Sistem rutier aplicat conform AND 605-2014 și dimensionat cf. PD177 - 2001:
1. Strat de uzură din BAPC 16 – 4 cm;
2. Strat de legătură din BADPC 20 – 5 cm;
3. Strat de bază din piatră spartă – 15 cm;
4. Strat de fundație din balast – 20 cm;
➢ Ridicare la cotă a căminelor existente : 18 buc.

Rigole triunghiulare din beton de ciment C30/37 și rigole carosabile


Poziţie kilometrică Lungime Poziţionare Tipul secțiunii de scurgere
Nr.
De la La (m) stg dr stg dr
crt.
1 2 3 4 5 6 7
Rigolă triunghiulară Rigolă triunghiulară
1 0+000 1+765 1.765,00 X X
Tip R2 – 0,75 x 0,50 Tip R2 – 0,75 x 0,50
Rigolă carosabilă Rigolă triunghiulară
2 1+765 1+858 93.00 X X
0,70 x 0,75 Tip R1 – 0,60 x 0,40
Total General
Rigolă carosabilă 93,00 ml stânga Rigolă triunghiulară tip R1 – 73,00 ml
93,00 ml – 20,00 ml (Accesele la proprietăți)
1.765,00 ml stânga Rigolă triunghiulară tip R2 – 2.676,00 ml
Rigolă triunghiulară 3.530,00 ml – 854,00 ml (Accesele la proprietăți)
1.858,00 ml dreapta Rigolă carosabilă – 93,00 ml
Notă: Rigole de tip R2 vor fi executate conform detaliilor de execuție din profilele transversale
tip anexate volumului de piese desenate. Se va asigura racordarea rigolelor betonate cu
rigolele carosabile transversale și laterale proiectate.

➢ Accese auto la proprietăți se vor realiza din podețe tubulare prefabricate cu DN 300:
4,70 m x 186 accese = 874,20 ml - 372 tuburi DN 300 + 372 timpane (se vor demola accesele
existente din beton – L= 510,00 ml);
Notă: Accesele existente realizate din beton de ciment având secțiune corespunzătoare
pentru asigurarea scurgerii apelor colectate de rigolele betonate proiectate, se vor păstra și nu
se va interveni cu realizarea acceselor noi proiectate.

Drumuri laterale și Rigole carosabile la drumurile laterale


Identificare
Lungime Lățime drum
Nr. poziție Lungime TIP / Diametru Poziţionare
drum lateral
crt. kilometrică
1 2 3 4 5 6
1 km. 0+745 6,00 ml Rigolă carosabilă 5,00 ml Dl. Dreapta 4,00 ml
2 km. 0+745 6,00 ml Rigolă carosabilă 5,00 ml Dl. Stânga 4,00 ml
3 km. 1+435 5,00 ml Rigolă carosabilă 5,00 ml Dl. Stânga 4,00 ml
Total Lungime Amenajată 15,00 ml
Total Lungime Rigolă carosabilă - 17,00 ml

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097, J22/2875/2005, Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ


Rigole carosabile transversale
Identificare
Nr. Lungime TIP / Diametru Mentiuni
poziție kilometrică
crt.
1 2 3 4
1 km. 0+003 20,00 ml Rigolă carosabilă -
2 km. 0+605 7,80 ml Rigolă carosabilă -
3 km. 0+945 7,80 ml Rigolă carosabilă -
4 km. 1+292 7,80 ml Rigolă carosabilă -
5 km. 1+725 7,80 ml Rigolă carosabilă -
Rigolă carosabilă cu lățimea de 0,70 m și plăcuțe carosabile din
Rigolă carosabilă 51,20 ml
beton armat cu dimensiunile de 0,49 x 0,30 m

9. Strada Ion Minulescu


➢ Identificare lungime tronson 1: Km. 0+000 → 0+302, L= 302,00 ml;
➢ Identificare lungime tronson 2: Km. 0+000 → 0+110, L= 110,00 ml;
➢ Lungime totală strada Ion Minulescu = 412,00 ml;
➢ Elemente geometrice în plan: 3 curbe cu Rmin/max = 100/850 m + 1 frântură;
➢ p min/max % = 0,038 % 1,257 %;
➢ Vp = 30 km/h;
➢ Tronson 1: Km. 0+000 → 0+302; Tronson 2: km. 0+000 – 0+110:
P.C.= 4,00 m - parte carosabilă + 2 x 0,50 – acostamente – Profil adoptat cf. clasei
tehnice a drumului studiat: de clasă tehnica V - drumuri comunale (străzi în localități
rurale), Ordinul nr. 46/1998 – Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor
publice; Ordinul nr. 50/1998 – Norme tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în
localitățile rurale; STAS 2900-89 - Lățimea drumurilor;
➢ Sistem rutier aplicat conform AND 605-2014 și dimensionat cf. PD177 - 2001:
1. Strat de uzură din BAPC 16 – 4 cm;
2. Strat de legătură din BADPC 20 – 5 cm;
3. Strat de bază din piatră spartă – 15 cm;
4. Strat de fundație din balast – 20 cm;
➢ Ridicare la cotă a căminelor existente : 4 buc.

Tronson 1
Rigole triunghiulare din beton de ciment C30/37 și rigole carosabile
Poziţie kilometrică Lungime Poziţionare Tipul secțiunii de scurgere
Nr.
De la La (m) stg dr stg dr
crt.
1 2 3 4 5 6 7
Rigolă triunghiulară Rigolă triunghiulară
1 0+000 0+110 110,00 X X
Tip R1 – 0,60 x 0,40 Tip R1 – 0,60 x 0,40
Rigolă triunghiulară Rigolă triunghiulară
2 0+110 0+255 145,00 X X
Tip R2 – 0,75 x 0,50 Tip R2 – 0,75 x 0,50
Rigolă triunghiulară Rigolă carosabilă
3 0+255 0+302 47,00 X X
Tip R2 – 0,75 x 0,50 0,70 x 0,75
Total General
Rigolă carosabilă 47,00 ml dreapta Rigolă triunghiulară tip R1 – 206,00 ml
220,00 ml – 14,00 ml (Accesele la proprietăți)
302,00 ml stânga Rigolă triunghiulară tip R2 – 224,00 ml
Rigolă triunghiulară 337,00 ml – 113,00 ml (Accesele la proprietăți)
255,00 ml dreapta Rigolă carosabilă – 47,00 ml

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097, J22/2875/2005, Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ


Notă: Rigole de tip R1, tip R2 și rigolele carosabile vor fi executate conform detaliilor de
execuție din profilele transversale tip anexate volumului de piese desenate. Se va asigura
racordarea rigolelor betonate cu rigolele carosabile transversale și laterale proiectate.

➢ Accese auto la proprietăți se vor realiza din podețe tubulare prefabricate cu DN 300:
4,70 m x 27 accese = 126,90 ml - 54 tuburi DN 300 + 54 timpane (se vor demola accesele
existente din beton – L= 115,00 ml);
Notă: Accesele existente realizate din beton de ciment având secțiune corespunzătoare
pentru asigurarea scurgerii apelor colectate de rigolele betonate proiectate, se vor păstra și nu
se va interveni cu realizarea acceselor noi proiectate.

Drumuri laterale și Rigole carosabile la drumurile laterale


Identificare
Lungime Lățime drum
Nr. poziție Lungime TIP / Diametru Poziţionare
drum lateral
crt. kilometrică
1 2 3 4 5 6
1 km. 0+252 5,00 ml Rigolă carosabilă 5,00 ml Dl. Dreapta 4,00 ml
Total Lungime Amenajată 5,00 ml
Total Lungime Rigolă carosabilă - 5,00 ml

Rigole carosabile transversale


Identificare poziție
Nr. Lungime TIP / Diametru Mentiuni
kilometrică
crt.
1 2 3 4
1 km. 0+110 6,00 ml Rigolă carosabilă -
2 km. 0+280 4,80 ml Rigolă carosabilă -
Rigolă carosabilă cu lățimea de 0,70 m și plăcuțe carosabile din
Rigolă carosabilă 10,80 ml
beton armat cu dimensiunile de 0,49 x 0,30 m

Tronson 2

Rigole triunghiulare din beton de ciment C30/37 și rigole carosabile


Poziţie kilometrică Lungime Poziţionare Tipul secțiunii de scurgere
Nr.
De la La (m) stg dr stg dr
crt.
1 2 3 4 5 6 7
Rigolă triunghiulară Rigolă triunghiulară
1 0+000 0+110 110,00 X X
Tip R1 – 0,60 x 0,40 Tip R1 – 0,60 x 0,40
110,00 ml stânga Total General
Rigolă triunghiulară Rigolă triunghiulară tip R1 – 178,00 ml
110,00 ml dreapta 220,00 ml – 42,00 ml (Accesele la proprietăți)
Notă: Rigole de tip R1 vor fi executate conform detaliilor de execuție din profilele transversale
tip anexate volumului de piese desenate. Se va asigura racordarea rigolelor betonate cu
rigolele carosabile transversale și laterale proiectate.

➢ Accese auto la proprietăți se vor realiza din podețe tubulare prefabricate cu DN 300:
4,70 m x 9 accese = 42,30 ml - 18 tuburi DN 300 + 18 timpane (se vor demola accesele
existente din beton – L= 20,00 ml);

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097, J22/2875/2005, Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ


Notă: Accesele existente realizate din beton de ciment având secțiune corespunzătoare
pentru asigurarea scurgerii apelor colectate de rigolele betonate proiectate, se vor păstra și nu
se va interveni cu realizarea acceselor noi proiectate.
Rigole carosabile transversale
Identificare poziție
Nr. Lungime TIP / Diametru Mentiuni
kilometrică
crt.
1 2 3 4
1 km. 0+000 15,00 ml Rigolă carosabilă -
2 km. 0+110 12,00 ml Rigolă carosabilă -
Rigolă carosabilă cu lățimea de 0,70 m și plăcuțe carosabile din
Rigolă carosabilă 27,00 ml
beton armat cu dimensiunile de 0,49 x 0,30 m

Lucrări pentru organizare de şantier:


a. nivelarea terenului, îndepărtarea stratului vegetal în vederea realizării platformei pentru
organizare de şantier;
b. umplutură compactată pentru realizarea profilului transversal şi longitudinal al platformei;
c. transport săpătura şi încărcare pământ de umplutură;
d. lucrări pentru execuţia stratului de fundaţie din balast;
e. împrejmuire din plasă de sârmă pe stâlpi din lemn;
f. branşament electric;
g. utilizare baraci metalice;
h. cabina paza;
i. wc doua cabine;
j. container magazie scule şi materiale;
j. container depozit carburanţi;
k. panouri de prezentare;
l. pichet de incendiu.

DISPOZIŢII FINALE
La proiectarea lucrărilor de modernizare au fost respectate prevederile Legii 10/1995
privind calitatea în construcţii şi normativele în vigoare privind legislaţia execuţiei lucrărilor de
drumuri. Materialele folosite pentru realizarea lucrării respectă HG766/1997, deoarece sunt
materiale agrementate de către legislaţia românească în vigoare.
La execuţia lucrărilor se va respecta Legea nr. 53/2003 - Codul muncii şi OUG nr.
55/2006 privind protecţia muncii, Legea nr. 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă.
Lucrările de protecţia muncii pe perioada execuţiei sunt prevăzute în normele de deviz
făcând parte din tehnologia de execuţie.
Lucrările care necesită o atenţie deosebită sunt:
- realizarea covoarelor asfaltice;
- realizarea fundațiilor din balast și piatră spartă;
- realizarea rigolelor betonate și carosabile;
- amenajarea acceselor auto la propietăți;
- amenajarea intersecțiilor cu drumurile laterale și cu drumul național DN 25.
În urma executării lucrărilor de modernizare zona pe care se desfăşoară străzile
studiate nu vor suporta efecte negative suplimentare faţă de situaţia actuală. Dimpotrivă, se
pot sublinia unele efecte favorabile atât din punct de vedere economic şi social, cât şi al
factorilor de mediu prin scăderea gradului de poluare şi a nivelului de zgomot.
Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097, J22/2875/2005, Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ


A.3.3. Consumuri de utilităţi
a) Necesarul de utilităţi pentru varianta propusă promovării
- nu este cazul.
b) Soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi;
- nu este cazul.
Concluzii
Amplasarea, construcţia şi întreţinerea unui obiect de construcţii are un impact asupra
mediului concretizat prin ocuparea unor suprafeţe de teren, consumarea de materiale de
construcţii, folosirea unor tehnologii poluante care au efecte asupra omului cât şi asupra
atmosferei, faunei, vegetaţiei, apei şi solului.
Pentru prevenirea şi reducerea impactului negativ asupra factorilor de mediu prin
execuţia construcţiei se vor lua măsuri atât în perioada de execuţie cât şi exploatare privind:
a.)protecţia calităţii apelor
- se asigură drenarea şi dirijarea apei freatice din construcţii;
- se prevăd mijloace de reţinere a scurgerii apelor uzate, tehnologice şi menajere astfel
încât emisiile în apele de suprafaţă să se încadreze în prevederile NTPA 001/2002 aprobate
prin HG 188/2002;
- se interzic orice deversare de ape uzate, reziduri sau deşeuri de orice fel în apele de
suprafaţă sau subterane, pe sol sau în subsol;
b.) protecţia aerului:
- utilajele tehnologice folosite în timpul construcţiei şi operării vor respecta prevederile
HG 743/2002 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă,
destinate maşinilor mobile nerutiere şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiei de gaze şi
particule poluante provenite de la acestea;
c.) protecţia solului şi a subsolului:
- depozitarea temporară a terasamentelor se va face distinct, în funcţie de natura
pământurilor excavate şi întrebuinţarea pe care urmează să o capete;
- gropile de împrumut şi depozitele de pământ se vor amenaja pentru a fi redate
folosinţei iniţiale;
- se vor asigura condiţii pentru depozitarea în siguranţă a materialelor de construcţie şi
se vor lua măsuri pentru îndepărtarea de pe teren a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor;
- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de
acces (carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;
- se asigură reţinerea deşeurilor în spaţiile de depozitare atât prin acoperirea acestora
cu materiale inerte la încetarea lucrărilor cât şi prin folosirea împrejmuirilor cu plase de
reţinere.
d.) impactul asupra mediului social-economic şi calităţii vieţii:
Se va consolida la nivelul comunei acea parte a infrastructurii economice care asigură
desfăşurarea unor activităţi comerciale în bune condiţii, dezvoltarea traficului local şi judeţean
de mărfuri.
Întocmit,
ing. Bichir Radu - George

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097, J22/2875/2005, Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ


A.4. DURATA DE REALIZARE ŞI ETAPELE PRINCIPALE
A.4.1. Graficul de realizare a investiţiei.

Denumire ANUL I ANUL II


activitate LUNA LUNA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1
0 1 2 0 1 2
STUDII,
DOCUMENTATII
, AVIZE
LICITATIE
PROIECTARE
PROIECTARE
PT+CS
DETALII DE
EXECUTIE
LICITATIE
LUCRARI
ORGANIZARE
DE SANTIER
EXECUTIE
LUCRARI
ASISTENTA
TEHNICA
CONSULTANTA
VERIFICARE SI
RECEPTIE

Întocmit,
Ing. Bichir Radu - George

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097, J22/2875/2005, Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ


DEVIZ GENERAL

cuprinzând cheltuielile pentru realizarea investitiei : Modernizare străzi în comuna Liesti, Judetul Galati.

VALOARE VALOARE Fonduri de la Fonduri de la


TVA
Nr. crt. Denumirea capitolelor de cheltuieli ( fără T.V.A.) ( INCLUSIV TVA ) bugetul de stat bugetul local

mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei
1 2 3 4 5 6 7

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului


1.1. Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2. Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3. Amenajari pentru protectia mediului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Subtotal Capitol 1= 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului


Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare
2.1. obiectivului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Subtotal Capitol 2= 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica


3.1. Studii de teren: topo,geo,hidro 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.2. Obţinerea de avize, acorduri şi autorizatii 3,986 0,000 3,986 0,000 3,986
3,3 Proiectare şi engineering 104,156 19,790 123,946 80,761 43,185
3.3.1. DALI 36,290 6,895 43,185 0,000 43,185
3.3.2. Proiect tehnic 60,000 11,400 71,400 71,400 0,000
3.3.3. Detalii de executie 7,866 1,495 9,361 9,361 0,000
3.4. Cheltuieli pentru organizare licitatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5. Consultanţă 54,491 10,353 64,844 0,000 64,844
Servicii de consultanta la elaborarea documentatiei
3.5.1 dosarului de finantare 10,000 1,900 11,900 0,000 11,900

Servicii de consultanta in domeniul managementului


3.5.2 investitiei sau/si administrarea contractului de executie 44,491 8,453 52,944 0,000 52,944
3.6. Asistenţă tehnică 81,738 15,530 97,268 0,000 97,268
3.6.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 40,869 7,765 48,634 0,000 48,634
3.6.2. Asistenţă tehnică prin diriginti de santier 40,869 7,765 48,634 0,000 48,634
Subtotal Capitol 3= 244,371 45,673 290,044 80,761 209,284

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza


4.1. Construcţii şi instalaţii 5.449,181 1.035,344 6.484,525 6.484,525 0,000
4.1.1 Obiect 1: Strada Ion Creanga 356,959 67,822 424,781 424,781 0,000
4.1.2 Obiect 2: Strada Vasile Alecsandri 286,349 54,406 340,755 340,755 0,000
4.1.3 Obiect 3: Strada Ion Luca Caragiale 1.041,726 197,928 1.239,654 1.239,654 0,000
4.1.4 Obiect4: Strada George Calinescu 332,412 63,158 395,570 395,570 0,000
4.1.5 Obiect 5: Strada George Toparceanu 351,219 66,732 417,951 417,951 0,000
4.1.6 Obiect 6: Strada Garii 319,598 60,724 380,322 380,322 0,000
4.1.7 Obiect 7: Strada Vlad Tepes 413,632 78,590 492,222 492,222 0,000
4.1.8 Obiect 8: Strada Independentei 1.982,105 376,600 2.358,705 2.358,705 0,000
4.1.9 Obiect 9: Strada Ion Minulescu 365,181 69,384 434,565 434,565 0,000
4.2. Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.2.1 Utilaje, echipamente tehnologice cu montaj 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.2.2 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.3. Dotări 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.4. Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Subtotal Capitol 4= 5.449,181 1.035,344 6.484,525 6.484,525 0,000

Capitolul 5 Alte cheltuieli


5.1. Organizare de santier 50,000 9,500 59,500 59,500 0,000
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente
50,000 9,500 59,500 59,500 0,000
organizării de şantier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.2. Comisioane, taxe, cote şi costuri de finanţare 60,491 0,000 60,491 0,000 60,491
5.2.1 Taxa I.S.C 0,6% (C+M) 32,995 0,000 32,995 0,000 32,995
5.2.2 Casa sociala a constructorului 0,5% (C+M) 27,496 0,000 27,496 0,000 27,496
5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
( procentaj val. cap/subcap. 1.2; 1.3; 2; 3 şi 4 )
Subtotal Capitol 5= 110,491 9,500 119,991 59,500 60,491

Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare


6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.2. Probe tehnologice şi teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Subtotal Capitol 6= 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL = 5.804,043 1.090,518 6.894,561 6.624,786 269,775
Din care C + M = 5.499,181 1.044,844 6.544,025 6.544,025 0,000
DEVIZ OBIECT NR.01
Obiect 1: Strada Ion Creanga
Nr. Denumire capitole de cheltuieli Valoare totală TVA Valoare totală Fonduri de la Fonduri de la
crt. (fără TVA) (inclusiv TVA) bugetul de stat bugetul local
(mii lei) (mii lei) (mii lei ) (mii lei ) (mii lei )

1 2 3 4 5 6 7
I Lucrari constructii
1TERASAMENTE - Lucrari pregatitoare 8,969 1,704 10,673 10,673 0,000
2CONSTRUCŢII: REZ.(FUND.STR.REZ)ŞI ARH. 347,990 66,118 414,108 414,108 0,000
2.1FUNDATII 102,002 19,380 121,382 121,382 0,000
2.2SUPRASTRUCTURA SI SEMNALIZARE 144,141 27,387 171,528 171,528 0,000
2.3RIGOLE BETONATE 42,960 8,162 51,122 51,122 0,000
2.4RIGOLE CAROSABILE 30,367 5,770 36,137 36,137 0,000
2.5ACCESE AUTO - PROPRIETATI 21,690 4,121 25,811 25,811 0,000
2.6DRUMURI LATERALE 6,830 1,298 8,128 8,128 0,000
3IZOLAŢII 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4INSTALAŢII ELECTRICE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5INSTALAŢII SANITARE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6INST. DE ÎNCĂLZIRE, VENT.,CLIM.,PSI,RADIO-
TV,INTERNET 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7 INSTALAŢII DE ALIMENTARE CU
GAZE NATURALE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 INSTALAŢII DE TELECOMUNICAŢII 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 356,959 67,822 424,781 424,781 0,000
II Montaj
Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
III Procurare
Utilaje şi echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Utilaje şi echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Dotări 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL III 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) 356,959 67,822 424,781 424,781 0,000
DEVIZ OBIECT NR.02
Obiect 2: Strada Vasile Alecsandri
Nr. Denumire capitole de cheltuieli Valoare totală TVA Valoare totală Fonduri de la Fonduri de la
crt. (fără TVA) (inclusiv TVA) bugetul de stat bugetul local
(mii lei) (mii lei) (mii lei ) (mii lei ) (mii lei )

1 2 3 4 5 6 7
I Lucrari constructii
1TERASAMENTE - Lucrari pregatitoare 6,050 1,150 7,200 7,200 0,000
2CONSTRUCŢII: REZ.(FUND.STR.REZ)ŞI ARH. 280,299 53,257 333,556 333,556 0,000
2.1FUNDATII 81,025 15,395 96,420 96,420 0,000
2.2SUPRASTRUCTURA SI SEMNALIZARE 113,029 21,476 134,505 134,505 0,000
2.3RIGOLE BETONATE 43,929 8,347 52,276 52,276 0,000
2.4RIGOLE CAROSABILE 16,157 3,070 19,227 19,227 0,000
2.5ACCESE AUTO - PROPRIETATI 21,503 4,086 25,589 25,589 0,000
2.6DRUMURI LATERALE 4,656 0,885 5,541 5,541 0,000
3IZOLAŢII 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4INSTALAŢII ELECTRICE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5INSTALAŢII SANITARE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6INST. DE ÎNCĂLZIRE, VENT.,CLIM.,PSI,RADIO-
TV,INTERNET 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7 INSTALAŢII DE ALIMENTARE CU
GAZE NATURALE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 INSTALAŢII DE TELECOMUNICAŢII 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 286,349 54,406 340,755 340,755 0,000
II Montaj
Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
III Procurare
Utilaje şi echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Utilaje şi echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Dotări 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL III 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) 286,349 54,406 340,755 340,755 0,000
DEVIZ OBIECT NR.03
Obiect 3: Strada Ion Luca Caragiale
Nr. Denumire capitole de cheltuieli Valoare totală TVA Valoare totală Fonduri de la Fonduri de la
crt. (fără TVA) (inclusiv TVA) bugetul de stat bugetul local
(mii lei) (mii lei) (mii lei ) (mii lei ) (mii lei )

1 2 3 4 5 6 7
I Lucrari constructii
1TERASAMENTE - Lucrari pregatitoare 25,151 4,779 29,930 29,930 0,000
2CONSTRUCŢII: REZ.(FUND.STR.REZ)ŞI ARH. 1.016,575 193,149 1.209,724 1.209,724 0,000
2,1FUNDATII 292,015 55,483 347,498 347,498 0,000
2,2SUPRASTRUCTURA SI SEMNALIZARE 394,057 74,871 468,928 468,928 0,000
2,3RIGOLE BETONATE 137,716 26,166 163,882 163,882 0,000
2,4RIGOLE CAROSABILE 38,403 7,297 45,700 45,700 0,000
2.5ACCESE AUTO - PROPRIETATI 118,113 22,441 140,554 140,554 0,000
2.6DRUMURI LATERALE 36,271 6,891 43,162 43,162 0,000
3IZOLAŢII 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4INSTALAŢII ELECTRICE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5INSTALAŢII SANITARE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6INST. DE ÎNCĂLZIRE, VENT.,CLIM.,PSI,RADIO-
TV,INTERNET 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7 INSTALAŢII DE ALIMENTARE CU
GAZE NATURALE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 INSTALAŢII DE TELECOMUNICAŢII 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 1.041,726 197,928 1.239,654 1.239,654 0,000
II Montaj
Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
III Procurare
Utilaje şi echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Utilaje şi echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Dotări 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL III 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) 1041,726 197,928 1239,654 1.239,654 0,000
DEVIZ OBIECT NR.04
Obiect4: Strada George Calinescu
Nr. Denumire capitole de cheltuieli Valoare totală TVA Valoare totală Fonduri de la Fonduri de la
crt. (fără TVA) (inclusiv TVA) bugetul de stat bugetul local
(mii lei) (mii lei) (mii lei ) (mii lei ) (mii lei )

1 2 3 4 5 6 7
I Lucrari constructii
1TERASAMENTE - Lucrari pregatitoare 6,986 1,327 8,313 8,313 0,000
2CONSTRUCŢII: REZ.(FUND.STR.REZ)ŞI ARH. 325,426 61,831 387,257 387,257 0,000
2,1FUNDATII 86,536 16,442 102,978 102,978 0,000
2,2SUPRASTRUCTURA SI SEMNALIZARE 118,008 22,422 140,430 140,430 0,000
2,3RIGOLE BETONATE 43,168 8,202 51,370 51,370 0,000
2,4RIGOLE CAROSABILE 29,806 5,663 35,469 35,469 0,000
2.5ACCESE AUTO - PROPRIETATI 44,157 8,390 52,547 52,547 0,000
2.6DRUMURI LATERALE 3,751 0,713 4,464 4,464 0,000
3IZOLAŢII 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4INSTALAŢII ELECTRICE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5INSTALAŢII SANITARE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6INST. DE ÎNCĂLZIRE, VENT.,CLIM.,PSI,RADIO-
TV,INTERNET 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7 INSTALAŢII DE ALIMENTARE CU
GAZE NATURALE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 INSTALAŢII DE TELECOMUNICAŢII 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 332,412 63,158 395,570 395,570 0,000
II 0
Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
III Procurare
Utilaje şi echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Utilaje şi echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Dotări 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL III 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) 332,412 63,158 395,570 395,570 0,000
DEVIZ OBIECT NR.05
Obiect 5: Strada George Toparceanu
Nr. Denumire capitole de cheltuieli Valoare totală TVA Valoare totală Fonduri de la Fonduri de la
crt. (fără TVA) (inclusiv TVA) bugetul de stat bugetul local
(mii lei) (mii lei) (mii lei ) (mii lei ) (mii lei )

1 2 3 4 5 6 7
I Lucrari constructii
1TERASAMENTE - Lucrari pregatitoare 7,881 1,497 9,378 9,378 0,000
2CONSTRUCŢII: REZ.(FUND.STR.REZ)ŞI ARH. 343,338 65,234 408,572 408,572 0,000
2,1FUNDATII 96,655 18,364 115,019 115,019 0,000
2,2SUPRASTRUCTURA SI SEMNALIZARE 129,396 24,585 153,981 153,981 0,000
2,3RIGOLE BETONATE 55,381 10,522 65,903 65,903 0,000
2,4RIGOLE CAROSABILE 5,350 1,017 6,367 6,367 0,000
2.5ACCESE AUTO - PROPRIETATI 56,556 10,746 67,302 67,302 0,000
3IZOLAŢII 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4INSTALAŢII ELECTRICE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5INSTALAŢII SANITARE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6INST. DE ÎNCĂLZIRE, VENT.,CLIM.,PSI,RADIO-
TV,INTERNET 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7 INSTALAŢII DE ALIMENTARE CU
GAZE NATURALE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 INSTALAŢII DE TELECOMUNICAŢII 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 351,219 66,732 417,951 417,951 0,000
II Montaj
Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
III Procurare
Utilaje şi echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Utilaje şi echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Dotări 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL III 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) 351,219 66,732 417,951 417,951 0,000
DEVIZ OBIECT NR.06
Obiect 6: Strada Garii
Nr. Denumire capitole de cheltuieli Valoare totală TVA Valoare totală Fonduri de la Fonduri de la
crt. (fără TVA) (inclusiv TVA) bugetul de stat bugetul local
(mii lei) (mii lei) (mii lei ) (mii lei ) (mii lei )

1 2 3 4 5 6 7
I Lucrari constructii
1TERASAMENTE - Lucrari pregatitoare 6,827 1,297 8,124 8,124 0,000
2CONSTRUCŢII: REZ.(FUND.STR.REZ)ŞI ARH. 312,771 59,426 372,197 372,197 0,000
2,1FUNDATII 87,115 16,552 103,667 103,667 0,000
2,2SUPRASTRUCTURA SI SEMNALIZARE 122,084 23,196 145,280 145,280 0,000
2,3RIGOLE BETONATE 46,911 8,913 55,824 55,824 0,000
2,4RIGOLE CAROSABILE 11,739 2,230 13,969 13,969 0,000
2.5ACCESE AUTO - PROPRIETATI 41,171 7,822 48,993 48,993 0,000
2.6DRUMURI LATERALE 3,751 0,713 4,464 4,464 0,000
3IZOLAŢII 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4INSTALAŢII ELECTRICE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5INSTALAŢII SANITARE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6INST. DE ÎNCĂLZIRE, VENT.,CLIM.,PSI,RADIO-
TV,INTERNET 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7 INSTALAŢII DE ALIMENTARE CU
GAZE NATURALE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 INSTALAŢII DE TELECOMUNICAŢII 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 319,598 60,724 380,322 380,322 0,000
II Montaj
Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
III Procurare
Utilaje şi echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Utilaje şi echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Dotări 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL III 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) 319,598 60,724 380,322 380,322 0,000
DEVIZ OBIECT NR.07
Obiect 7: Strada Vlad Tepes
Nr. Denumire capitole de cheltuieli Valoare totală TVA Valoare totală Fonduri de la Fonduri de la
crt. (fără TVA) (inclusiv TVA) bugetul de stat bugetul local
(mii lei) (mii lei) (mii lei ) (mii lei ) (mii lei )

1 2 3 4 5 6 7
I Lucrari constructii
1TERASAMENTE - Lucrari pregatitoare 28,594 5,433 34,027 34,027 0,000
2CONSTRUCŢII: REZ.(FUND.STR.REZ)ŞI ARH. 385,038 73,157 458,195 458,195 0,000
2,1SUPRASTRUCTURA SI SEMNALIZARE 272,056 51,691 323,747 323,747 0,000
2,2RIGOLE BETONATE 56,807 10,793 67,600 67,600 0,000
2,3RIGOLE CAROSABILE 1,871 0,355 2,226 2,226 0,000
2,4ACCESE AUTO - PROPRIETATI 29,214 5,551 34,765 34,765 0,000
2.5DRUMURI LATERALE 25,090 4,767 29,857 29,857 0,000
3IZOLAŢII 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4INSTALAŢII ELECTRICE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5INSTALAŢII SANITARE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6INST. DE ÎNCĂLZIRE, VENT.,CLIM.,PSI,RADIO-
TV,INTERNET 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7 INSTALAŢII DE ALIMENTARE CU
GAZE NATURALE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 INSTALAŢII DE TELECOMUNICAŢII 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 413,632 78,590 492,222 492,222 0,000
II Montaj
Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
III Procurare
Utilaje şi echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Utilaje şi echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Dotări 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL III 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) 413,632 78,590 492,222 492,222 0,000
DEVIZ OBIECT NR.08
Obiect 8: Strada Independentei
Nr. Denumire capitole de cheltuieli Valoare totală TVA Valoare totală Fonduri de la Fonduri de la
crt. (fără TVA) (inclusiv TVA) bugetul de stat bugetul local
(mii lei) (mii lei) (mii lei ) (mii lei ) (mii lei )

1 2 3 4 5 6 7
I Lucrari constructii
1TERASAMENTE - Lucrari pregatitoare 48,781 9,268 58,049 58,049 0,000
2CONSTRUCŢII: REZ.(FUND.STR.REZ)ŞI ARH. 1933,324 367,332 2300,656 2.300,656 0,000
2,1FUNDATII 575,734 109,389 685,123 685,123 0,000
2,2SUPRASTRUCTURA SI SEMNALIZARE 779,567 148,118 927,685 927,685 0,000
2,3RIGOLE BETONATE 262,863 49,944 312,807 312,807 0,000
2,4RIGOLE CAROSABILE 49,967 9,494 59,461 59,461 0,000
2.5ACCESE AUTO - PROPRIETATI 254,567 48,368 302,935 302,935 0,000
2.6DRUMURI LATERALE 10,626 2,019 12,645 12,645 0,000
3IZOLAŢII 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4INSTALAŢII ELECTRICE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5INSTALAŢII SANITARE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6INST. DE ÎNCĂLZIRE, VENT.,CLIM.,PSI,RADIO-
TV,INTERNET 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7 INSTALAŢII DE ALIMENTARE CU
GAZE NATURALE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 INSTALAŢII DE TELECOMUNICAŢII 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 1982,105 376,600 2358,705 2.358,705 0,000
II Montaj
Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
III Procurare
Utilaje şi echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Utilaje şi echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Dotări 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL III 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) 1982,105 376,600 2358,705 2.358,705 0,000
DEVIZ OBIECT NR.09
Obiect 9: Strada Ion Minulescu
Nr. Denumire capitole de cheltuieli Valoare totală TVA Valoare totală Fonduri de la Fonduri de la
crt. (fără TVA) (inclusiv TVA) bugetul de stat bugetul local
(mii lei) (mii lei) (mii lei ) (mii lei ) (mii lei )

1 2 3 4 5 6 7
I Lucrari constructii
1 TERASAMENTE - Lucrari pregatitoare 5,650 1,074 6,724 6,724 0,000
2 CONSTRUCŢII: REZ.(FUND.STR.REZ)ŞI ARH. 359,531 68,311 427,842 427,842 0,000
2,1 FUNDATII 96,016 18,243 114,259 114,259 0,000
2,2 SUPRASTRUCTURA SI SEMNALIZARE 130,708 24,835 155,543 155,543 0,000
2,3 RIGOLE BETONATE 51,643 9,812 61,455 61,455 0,000
2,4 RIGOLE CAROSABILE 27,961 5,313 33,274 33,274 0,000
2.5 ACCESE AUTO - PROPRIETATI 49,452 9,396 58,848 58,848 0,000
2.6 DRUMURI LATERALE 3,751 0,713 4,464 4,464 0,000
3 IZOLAŢII 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 INSTALAŢII ELECTRICE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 INSTALAŢII SANITARE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6 INST. DE ÎNCĂLZIRE, VENT.,CLIM.,PSI,RADIO-
TV,INTERNET 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7 INSTALAŢII DE ALIMENTARE CU
GAZE NATURALE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 INSTALAŢII DE TELECOMUNICAŢII 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 365,181 69,384 434,565 434,565 0,000
II Montaj
Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
III Procurare
Utilaje şi echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Utilaje şi echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Dotări 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL III 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) 365,181 69,384 434,565 434,565 0,000

DEVIZ OBIECT NR. 10


LUCRARI SI CONSTRUCTII AFERENTE ORGANIZARII DE SANTIER
Nr. Denumire capitole de cheltuieli Valoare totală TVA Valoare totală Fonduri de la Fonduri de la
crt. (fără TVA) (inclusiv TVA) bugetul de stat bugetul local
(mii lei) (mii lei) (mii lei ) (mii lei ) (mii lei )
1 2 3 4 5 6 7
I Lucrari constructii
1 TERASAMENTE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2 CONSTRUCŢII: REZ.(FUND.STR.REZ)ŞI ARH. 50,000 9,500 59,500 59,500 0,000
2.1. ORGANIZARE DE ŞANTIER 50,000 9,500 59,500 59,500 0,000
3 IZOLAŢII 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 INSTALAŢII ELECTRICE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 INSTALAŢII SANITARE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6 INST. DE ÎNCĂLZIRE, VENT.,CLIM.,PSI,RADIO-
TV,INTERNET 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7 INSTALAŢII DE ALIMENTARE CU
GAZE NATURALE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 INSTALAŢII DE TELECOMUNICAŢII 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 50,000 9,500 59,500 59,500 0,000
Montaj
II Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
III Procurare
Utilaje şi echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Utilaje şi echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Dotări 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL III 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) 50,000 9,500 59,500 59,500 0,000
CALCUL ESTIMATIV COSTURI

“Modernizare străzi în comuna Liești, județul Galați”


Obiect: 01 Strada Ion Creanga
Categorie: 01 Lucrari pregatitoare [ ron ]
1 TSC18A1 82 SUTE MC 9.10000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACTOR 65-80CP INCL.IMPINS PAM 168.000 1,528.80
.LA 10M TER.CAT.1 0.000 0.00
168.000 1,528.80
2 TSC35B31 82 SUTE MC 9.10000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC 163.000 1,483.30
TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M 0.000 0.00
163.000 1,483.30
3 TRA01A05P 82 TONE 1,638.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU 0.000 0.00
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ 2.000 3,276.00
2.000 3,276.00
4 TSE05B1 82 SUTE MP 24.40000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN S 22.680 553.39
I PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT 2 0.000 0.00
22.680 553.39
5 TSD07A1 82 SUTE MC 2.44000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 32.950 80.40
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T,EXCL. 609.140 1,486.30
UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD COMPACT.92-94 % 0.000 0.00
642.090 1,566.70
6 TSD14A1 82 M CUB 57.00000 1.000 57.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR. 5.000 285.00
0.000 0.00
6.000 342.00
7 TRA05A01 82 TONE 57.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 1 KM.$ 0.400 22.80
0.400 22.80
materiale 57.00
manopera 80.40
utilaj 5,336.79
transport 3,298.80
Total A: 8,772.99
Total cu recapitulatii 8,968.57

Obiect: 01 Strada Ion Creanga


Categorie: 02 Fundatii [ ron ]
1 DA06B1 82 M CUB 517.50000 46.120 23,867.10
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 2.400 1,242.00
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT 17.620 9,118.35
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST 0.000 0.00
66.140 34,227.45
2 DA12A1 82 M CUB 296.00000 127.150 37,636.40
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 5.200 1,539.20
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE 24.350 7,207.60
MECANICA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE 0.000 0.00
156.700 46,383.20
3 TRA01A25 82 TONE 1,866.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ 10.000 18,660.00
10.000 18,660.00

Page 1
4 TRA05A01 82 TONE 194.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 1 KM.$ 0.400 77.60
0.400 77.60
materiale 61,503.50
manopera 2,781.20
utilaj 16,325.95
transport 18,737.60
Total A: 99,348.25
Total cu recapitulatii 102,002.30

Obiect: 01 Strada Ion Creanga


Categorie: 03 Suprastructura si semnalizare [ ron ]
1 RPAB01C1 82 BUCATA 6.00000 432.700 2,596.20
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 10.860 65.16
RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM) CAMINELOR D 0.000 0.00
E VIZITARE PINA LA 100KG PE PLACA PREF BET.ARMAT* 0.000 0.00
Asimilat 443.560 2,661.36
Extras MATERIALE Consum specific
2101145 MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP 0.015000 M CUB
2121214 INEL PREFABRICAT BETON ARMAT D 1.000000 BUCATA
6420771 PIESA B.A. B250 SUPORT CAPAC 1.000000 BUCATA
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras MANOPERA Consum specific
0013411 ZIDAR 11 0.835000 ORE
0013422 ZIDAR 22 0.835000 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
2 DB01D1 82 MP 1,865.00000 0.010 18.65
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT 0.050 93.25
SUPORT DIN MACAD SAU PAVAJE NEBITUM EXEC MECANIC$ 0.000 0.00
0.060 111.90
3 DB02D1 82 SUTE MP 18.65000 72.850 1,358.65
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 13.000 242.45
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER 2.650 49.42
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA 0.000 0.00
88.500 1,650.53
4 DB13B1 82 TONE 245.00000 251.270 61,561.15
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 2.680 656.60
STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA 12.980 3,180.10
CALD CU ASTERNERE MECANICA 0.000 0.00
266.930 65,397.85
L:10803 -M :797980 -BADPC20
5 DB01D1 82 MP 1,865.00000 0.010 18.65
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT 0.050 93.25
SUPORT DIN MACAD SAU PAVAJE NEBITUM EXEC MECANIC$ 0.000 0.00
0.060 111.90
6 DB02D1 82 SUTE MP 18.65000 72.850 1,358.65
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 13.000 242.45
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER 2.650 49.42
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA 0.000 0.00
88.500 1,650.53
7 DB16H1 82 MP 1,865.00000 26.470 49,366.55
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.340 634.10
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN 1.560 2,909.40
GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA 0.000 0.00
28.370 52,910.05
L:10803 -M :797981 -BAPC16
L:10828 -M :7889456 -NISIP BIT. SI DRESSING GRAS CU NISIP 0 3MM SI 2 3% BIT.
Extras MATERIALE Consum specific
3421097 OTEL PATRAT LAM.CALD S 334 OL 0.011000 KG
7889456 NISIP BIT. SI DRESSING GRAS CU 0.004350 TONE
Componenta listei anexa 10828
797981 BAPC16 0.094000 TONE
Componenta listei anexa 10803
------------------------------------------------------------------------------------------

Page 2
Extras MANOPERA Consum specific
0010112 ASFALTATOR 12 0.021970 ORE
0010122 ASFALTATOR 22 0.009460 ORE
0010132 ASFALTATOR 32 0.015580 ORE
0010152 ASFALTATOR 52 0.005280 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras UTILAJE Consum specific
0004005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU R 0.005300 ORE
0004008 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE P 0.005300 ORE
0004046 REPARTIZ.FINISOR MIXTURI ASFAL 0.005300 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
8 DF16A1 82 KM 0.93900 943.270 885.73
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 21.550 20.24
MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERI 69.600 65.35
SAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STICLA 0.000 0.00
1,034.420 971.32
9 DF18A1 82 BUCATA 6.00000 91.000 546.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 7.070 42.42
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE 0.000 0.00
RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL 0.000 0.00
98.070 588.42
L:10173 -M :2100911 -BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)
L:10826 -0001:6301793 -STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL
10 DF19A1 82 BUCATA 6.00000 61.860 371.16
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 2.860 17.16
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL 0.000 0.00
SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT 0.000 0.00
64.720 388.32
L:10821 -0001:7101619 -INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R.OCTOGON H= 700MM F35 S1848
11 TRA06A25 82 TONE 1.50000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO 0.000 0.00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM $ 10.000 15.00
10.000 15.00
12 TRA01A25 82 TONE 1,431.20000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ 10.000 14,312.00
10.000 14,312.00
13 TRA05A10 82 TONE 21.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.$ 4.000 84.00
4.000 84.00
14 TRA04A25 82 TONE 2.04000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE 0.000 0.00
CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.25 KM.* $ 10.000 20.40
10.000 20.40
materiale 118,081.40
manopera 1,920.58
utilaj 6,440.20
transport 14,431.40
Total A: 140,873.57
Total cu recapitulatii 144,140.79

Obiect: 01 Strada Ion Creanga


Categorie: 04 Rigole betonate [ ron ]
1 TSE03D1 82 SUTE MP 11.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 162.310 1,785.41
FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T.F.TARE 0.000 0.00
0.000 0.00
162.310 1,785.41
2 IFB09A1 82 MP 971.00000 1.248 1,211.81
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.710 689.41
STRAT DRENANT GROSIME 3 CM DIN NISIP 0.000 0.00
0.000 0.00
1.958 1,901.22

Page 3
3 IFA03C1 82 MP 971.00000 24.220 23,517.62
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 9.100 8,836.10
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPAR 0.000 0.00
TIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM. 0.000 0.00
33.320 32,353.72
L:10173 -M :9876541 -BETON MARFA CLASA C30/37
Extras MATERIALE Consum specific
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE 0.030000 M CUB
9876541 BETON MARFA CLASA C30/37 0.100800 M CUB
Componenta listei anexa 10173
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras MANOPERA Consum specific
0010211 BETONIST 11 0.350000 ORE
0010221 BETONIST 21 0.350000 ORE
0019931 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31 0.700000 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
4 IFA07A1 82 M 486.00000 0.360 174.96
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.310 150.66
ROSTUIRE PEREU DALE CU MORTAR CIMENT ADINC.4CM SI 0.000 0.00
NISIP PE REST.ADINC.PT.DALE 5 CM 0.000 0.00
0.670 325.62
Extras MATERIALE Consum specific
2101001 MORTAR M 100 T - ( M.F.C.) 0.001600 M CUB
2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU S 0.000160 M CUB
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras MANOPERA Consum specific
0013412 ZIDAR 12 0.024000 ORE
0013422 ZIDAR 22 0.024000 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
5 TRB01A13 82 TONE 41.30000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 5.760 237.89
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS 0.000 0.00
EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 30M $ 0.000 0.00
5.760 237.89
6 TRA06A25 82 TONE 235.20000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO 0.000 0.00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM $ 10.000 2,352.00
10.000 2,352.00
7 TRA01A25 82 TONE 41.30000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ 10.000 413.00
10.000 413.00
8 TRA05A01 82 TONE 29.20000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 1 KM.$ 0.400 11.68
0.400 11.68
materiale 24,904.39
manopera 11,699.47
utilaj 0.00
transport 2,776.68
Total A: 39,380.54
Total cu recapitulatii 42,960.46

Obiect: 01 Strada Ion Creanga


Categorie: 05 Rigole carosabile [ ron ]
1 PC02A1 82 MP 255.00000 6.670 1,700.85
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 6.190 1,578.45
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO 0.000 0.00
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE 0.000 0.00
12.860 3,279.30
2 CZ0303A1 82 KG 955.00000 2.420 2,311.10
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.140 133.70
CONFECTIONARE ARMATURI PT BETON IN COFRAJE GLISANT 0.040 38.20
IN ATEL CENTRAL DIN 0B 37 D<10MM $ 0.000 0.00
2.600 2,483.00

Page 4
3 PD01A1 82 KG 955.00000 0.040 38.20
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.140 133.70
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV. 0.000 0.00
INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC. 0.000 0.00
0.180 171.90
4 CA02C1 82 M CUB 32.50000 242.020 7,865.65
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 23.790 773.18
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE S 3.750 121.88
I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM 0.000 0.00
269.560 8,760.70
L:10173 -M :9876541 -BETON MARFA CLASA C30/37
5 CP15XA 91 BUCATA 326.00000 30.200 9,845.20
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 2.600 847.60
MONTAREA PACUTELOR PREFABRICATE DIN BETON ARMAT PE 7.500 2,445.00
STE CANALE CU VOLUM PINA LA 0,05 MC INCLUSIV 0.000 0.00
asimilat piscot rigole carosabile 40.300 13,137.80
L:10178 -M :9898989 -PISCOT PREFABRICAT RIGOLA
Extras MATERIALE Consum specific
2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI 0.400000 KG
2206220 NISIP SORTAT NESPALAT 0.001000 M CUB
9898989 PISCOT PREFABRICAT RIGOLA 1.000000 BUCATA
Componenta listei anexa 10178
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras MANOPERA Consum specific
47 MONTATOR PREFABRICATE BETON 0.400000 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras UTILAJE Consum specific
1308 AUTOMACARA 0.050000 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
6 TRA06A25 82 TONE 78.63000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO 0.000 0.00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM $ 10.000 786.30
10.000 786.30
7 TRA01A25 82 TONE 32.80000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25KM. $ 10.000 328.00
10.000 328.00
8 TRA05A01 82 TONE 3.25000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 1 KM.$ 0.400 1.30
0.400 1.30
materiale 21,761.00
manopera 3,466.63
utilaj 2,605.08
transport 1,115.60
Total A: 28,948.30
Total cu recapitulatii 30,366.69

Obiect: 01 Strada Ion Creanga


Categorie: 06 Accese auto - proprietati [ ron ]
1 PJ04B1 82 M CUB 10.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 3.980 39.80
DARIMARE BETON DIN FUNDAT.CULEI,PILE,ZID.SPRIJIN F 10.660 106.60
ARA EXPLOZIV CU CIOCAN CU AER COMPRIMAT 0.000 0.00
14.640 146.40
2 TSC35B31 82 SUTE MC 0.10000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC 163.000 16.30
TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M 0.000 0.00
163.000 16.30
3 TRA01A05 82 TONE 24.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. $ 2.000 48.00
2.000 48.00

Page 5
4 TSC02A1 82 SUTE MC 0.61000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT 334.800 204.23
UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1 0.000 0.00
334.800 204.23
5 TSC35B31 82 SUTE MC 0.61000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC 163.000 99.43
TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M 0.000 0.00
163.000 99.43
6 TRA01A05P 82 TONE 110.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU 0.000 0.00
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ 2.000 220.00
2.000 220.00
7 DA06A1 82 M CUB 26.40000 46.120 1,217.57
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 7.500 198.00
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL 11.860 313.10
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA 0.000 0.00
65.480 1,728.67
8 IFB09A1 82 MP 75.20000 2.080 156.42
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.710 53.39
STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP 0.000 0.00
0.000 0.00
2.790 209.81
9 PI06A1 82 BUCATA 32.00000 16.300 521.60
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 8.130 260.16
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE 85.400 2,732.80
PNEURI DE 9,9 TF 0.000 0.00
109.830 3,514.56
10 6418821 BUCATA 32.00000 250.000 8,000.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TUB ADUCT. PREMO D= 400 P= 7 L=5 B600SBP ISLGC 0.000 0.00
T2027 0.000 0.00
Asimilat DN 300 250.000 8,000.00
11 PC02A1 82 MP 48.00000 6.670 320.16
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 6.190 297.12
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO 0.000 0.00
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE 0.000 0.00
12.860 617.28
12 PB02A1 82 M CUB 9.60000 220.100 2,112.96
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 14.040 134.78
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID 2.660 25.54
DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL 0.000 0.00
Pinten legatura podete 236.800 2,273.28
L:10173 -M :2100914 -BETON MARFA CLASA C25/20 (BC25/B330)
13 PB02A1 82 M CUB 9.20000 240.100 2,208.92
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 14.040 129.17
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID 2.660 24.47
DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL 0.000 0.00
Timpane podet 256.800 2,362.56
L:10173 -M :9876541 -BETON MARFA CLASA C30/37
14 TRA06A25 82 TONE 45.15000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO 0.000 0.00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM $ 10.000 451.50
10.000 451.50
15 TRA01A25 82 TONE 92.85000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ 10.000 928.50
10.000 928.50
16 TRA05A01 82 TONE 8.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 1 KM.$ 0.400 3.20
0.400 3.20

Page 6
17 TRA04A25 82 TONE 18.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE 0.000 0.00
CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.25 KM.* $ 10.000 180.00
10.000 180.00
materiale 14,537.62
manopera 1,112.42
utilaj 3,522.47
transport 1,831.20
Total A: 21,003.72
Total cu recapitulatii 21,690.20

Obiect: 01 Strada Ion Creanga


Categorie: 07 Drumuri laterale [ ron ]
1 TSC20B1 82 SUTE MC 0.23000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
SAPAT.IN PROFIL MIXT CU BULD.PE TRACT.81-180CP INC 210.000 48.30
LUS.IMPING.PIN.LA 10 M TER.CAT.3 0.000 0.00
210.000 48.30
2 TSC35B31 82 SUTE MC 0.23000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC 163.000 37.49
TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M 0.000 0.00
incarcare pamant din sapatura 163.000 37.49
3 TRA01A05P 82 TONE 41.50000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU 0.000 0.00
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ 2.000 83.00
2.000 83.00
4 TSE05B1 82 SUTE MP 0.55000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN S 22.680 12.47
I PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT 2 0.000 0.00
22.680 12.47
5 TSD07A1 82 SUTE MC 0.06000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 32.950 1.98
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T,EXCL. 609.140 36.55
UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD COMPACT.92-94 % 0.000 0.00
642.090 38.53
6 TSD14A1 82 M CUB 1.30000 1.000 1.30
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR. 5.000 6.50
0.000 0.00
6.000 7.80
7 DA06B1 82 M CUB 13.20000 46.120 608.78
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 2.400 31.68
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT 17.620 232.58
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST 0.000 0.00
66.140 873.05
8 DA12A1 82 M CUB 8.50000 127.150 1,080.78
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 5.200 44.20
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE 24.350 206.98
MECANICA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE 0.000 0.00
156.700 1,331.95
9 DB01D1 82 MP 51.00000 0.010 0.51
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT 0.050 2.55
SUPORT DIN MACAD SAU PAVAJE NEBITUM EXEC MECANIC$ 0.000 0.00
0.060 3.06
10 DB02D1 82 SUTE MP 0.51000 72.850 37.15
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 13.000 6.63
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER 2.650 1.35
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA 0.000 0.00
88.500 45.14
11 DB13B1 82 TONE 6.70000 251.270 1,683.51
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 2.680 17.96
STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA 12.980 86.97
CALD CU ASTERNERE MECANICA 0.000 0.00
266.930 1,788.43
L:10803 -M :797980 -BADPC20

Page 7
12 DB01C1 82 MP 51.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT 0.030 1.53
SUPORT DIN SUPRA BIT DIN BET CIM SAU PAV BITUMAT $ 0.000 0.00
0.030 1.53
13 DB02D1 82 SUTE MP 0.51000 72.850 37.15
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 13.000 6.63
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER 2.650 1.35
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA 0.000 0.00
88.500 45.14
14 DB16H1 82 MP 51.00000 26.470 1,349.97
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.340 17.34
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN 1.560 79.56
GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA 0.000 0.00
28.370 1,446.87
L:10803 -M :797981 -BAPC16
L:10828 -M :7889456 -NISIP BIT. SI DRESSING GRAS CU NISIP 0 3MM SI 2 3% BIT.
Extras MATERIALE Consum specific
3421097 OTEL PATRAT LAM.CALD S 334 OL 0.011000 KG
7889456 NISIP BIT. SI DRESSING GRAS CU 0.004350 TONE
Componenta listei anexa 10828
797981 BAPC16 0.094000 TONE
Componenta listei anexa 10803
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras MANOPERA Consum specific
0010112 ASFALTATOR 12 0.021970 ORE
0010122 ASFALTATOR 22 0.009460 ORE
0010132 ASFALTATOR 32 0.015580 ORE
0010152 ASFALTATOR 52 0.005280 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras UTILAJE Consum specific
0004005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU R 0.005300 ORE
0004008 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE P 0.005300 ORE
0004046 REPARTIZ.FINISOR MIXTURI ASFAL 0.005300 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
15 TRA01A25 82 TONE 89.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ 10.000 890.00
10.000 890.00
16 TRA05A05 82 TONE 6.95000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.$ 2.000 13.90
2.000 13.90
materiale 4,799.16
manopera 126.41
utilaj 754.18
transport 986.90
Total A: 6,666.65
Total cu recapitulatii 6,830.34

Obiect: 02 Strada Vasile Alecsandri


Categorie: 01 Lucrari pregatitoare [ ron ]
1 TSC18A1 82 SUTE MC 5.60000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACTOR 65-80CP INCL.IMPINS PAM 168.000 940.80
.LA 10M TER.CAT.1 0.000 0.00
168.000 940.80
2 TSC35B31 82 SUTE MC 5.60000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC 163.000 912.80
TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M 0.000 0.00
163.000 912.80
3 TRA01A05P 82 TONE 1,008.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU 0.000 0.00
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ 2.000 2,016.00
2.000 2,016.00

Page 8
4 TSE05B1 82 SUTE MP 20.10000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN S 22.680 455.87
I PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT 2 0.000 0.00
22.680 455.87
5 TSD07A1 82 SUTE MC 2.01000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 32.950 66.23
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T,EXCL. 609.140 1,224.37
UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD COMPACT.92-94 % 0.000 0.00
642.090 1,290.60
6 TSD14A1 82 M CUB 46.70000 1.000 46.70
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR. 5.000 233.50
0.000 0.00
6.000 280.20
7 TRA05A01 82 TONE 46.70000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 1 KM.$ 0.400 18.68
0.400 18.68
materiale 46.70
manopera 66.23
utilaj 3,767.34
transport 2,034.68
Total A: 5,914.95
Total cu recapitulatii 6,049.66

Obiect: 02 Strada Vasile Alecsandri


Categorie: 02 Fundatii [ ron ]
1 DA06B1 82 M CUB 413.40000 46.120 19,066.01
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 2.400 992.16
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT 17.620 7,284.11
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST 0.000 0.00
66.140 27,342.28
2 DA12A1 82 M CUB 234.00000 127.150 29,753.10
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 5.200 1,216.80
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE 24.350 5,697.90
MECANICA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE 0.000 0.00
156.700 36,667.80
3 TRA01A25 82 TONE 1,484.50000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ 10.000 14,845.00
10.000 14,845.00
4 TRA05A01 82 TONE 154.50000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 1 KM.$ 0.400 61.80
0.400 61.80
materiale 48,819.11
manopera 2,208.96
utilaj 12,982.01
transport 14,906.80
Total A: 78,916.88
Total cu recapitulatii 81,025.03

Obiect: 02 Strada Vasile Alecsandri


Categorie: 03 Suprastructura si semnalizare [ ron ]
1 RPAB01C1 82 BUCATA 4.00000 432.700 1,730.80
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 10.860 43.44
RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM) CAMINELOR D 0.000 0.00
E VIZITARE PINA LA 100KG PE PLACA PREF BET.ARMAT* 0.000 0.00
Asimilat 443.560 1,774.24
Extras MATERIALE Consum specific
2101145 MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP 0.015000 M CUB
2121214 INEL PREFABRICAT BETON ARMAT D 1.000000 BUCATA
6420771 PIESA B.A. B250 SUPORT CAPAC 1.000000 BUCATA
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras MANOPERA Consum specific
0013411 ZIDAR 11 0.835000 ORE
0013422 ZIDAR 22 0.835000 ORE

Page 9
------------------------------------------------------------------------------------------
2 DB01D1 82 MP 1,463.00000 0.010 14.63
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT 0.050 73.15
SUPORT DIN MACAD SAU PAVAJE NEBITUM EXEC MECANIC$ 0.000 0.00
0.060 87.78
3 DB02D1 82 SUTE MP 14.63000 72.850 1,065.80
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 13.000 190.19
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER 2.650 38.77
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA 0.000 0.00
88.500 1,294.76
4 DB13B1 82 TONE 192.40000 251.270 48,344.35
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 2.680 515.63
STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA 12.980 2,497.35
CALD CU ASTERNERE MECANICA 0.000 0.00
266.930 51,357.33
L:10803 -M :797980 -BADPC20
5 DB01D1 82 MP 1,463.00000 0.010 14.63
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT 0.050 73.15
SUPORT DIN MACAD SAU PAVAJE NEBITUM EXEC MECANIC$ 0.000 0.00
0.060 87.78
6 DB02D1 82 SUTE MP 14.63000 72.850 1,065.80
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 13.000 190.19
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER 2.650 38.77
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA 0.000 0.00
88.500 1,294.76
7 DB16H1 82 MP 1,463.00000 26.470 38,725.61
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.340 497.42
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN 1.560 2,282.28
GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA 0.000 0.00
28.370 41,505.31
L:10803 -M :797981 -BAPC16
L:10828 -M :7889456 -NISIP BIT. SI DRESSING GRAS CU NISIP 0 3MM SI 2 3% BIT.
Extras MATERIALE Consum specific
3421097 OTEL PATRAT LAM.CALD S 334 OL 0.011000 KG
7889456 NISIP BIT. SI DRESSING GRAS CU 0.004350 TONE
Componenta listei anexa 10828
797981 BAPC16 0.094000 TONE
Componenta listei anexa 10803
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras MANOPERA Consum specific
0010112 ASFALTATOR 12 0.021970 ORE
0010122 ASFALTATOR 22 0.009460 ORE
0010132 ASFALTATOR 32 0.015580 ORE
0010152 ASFALTATOR 52 0.005280 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras UTILAJE Consum specific
0004005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU R 0.005300 ORE
0004008 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE P 0.005300 ORE
0004046 REPARTIZ.FINISOR MIXTURI ASFAL 0.005300 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
8 DF16A1 82 KM 0.73700 943.270 695.19
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 21.550 15.88
MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERI 69.600 51.30
SAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STICLA 0.000 0.00
1,034.420 762.37
9 DF18A1 82 BUCATA 6.00000 91.000 546.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 7.070 42.42
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE 0.000 0.00
RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL 0.000 0.00
98.070 588.42
L:10173 -M :2100911 -BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)
L:10826 -0001:6301793 -STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL
10 DF19A1 82 BUCATA 6.00000 61.860 371.16
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 2.860 17.16
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL 0.000 0.00
SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT 0.000 0.00
64.720 388.32
L:10821 -0001:7101619 -INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R.OCTOGON H= 700MM F35 S1848

Page 10
11 TRA06A25 82 TONE 1.50000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO 0.000 0.00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM $ 10.000 15.00
10.000 15.00
12 TRA01A25 82 TONE 1,123.20000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ 10.000 11,232.00
10.000 11,232.00
13 TRA05A10 82 TONE 16.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.$ 4.000 64.00
4.000 64.00
14 TRA04A25 82 TONE 1.36000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE 0.000 0.00
CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.25 KM.* $ 10.000 13.60
10.000 13.60
materiale 92,573.96
manopera 1,512.33
utilaj 5,054.77
transport 11,324.60
Total A: 110,465.66
Total cu recapitulatii 113,029.15

Obiect: 02 Strada Vasile Alecsandri


Categorie: 04 Rigole betonate [ ron ]
1 TSE03D1 82 SUTE MP 11.32000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 162.310 1,837.35
FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T.F.TARE 0.000 0.00
0.000 0.00
162.310 1,837.35
2 IFB09A1 82 MP 993.00000 1.248 1,239.26
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.710 705.03
STRAT DRENANT GROSIME 3 CM DIN NISIP 0.000 0.00
0.000 0.00
1.958 1,944.29
3 IFA03C1 82 MP 993.00000 24.220 24,050.46
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 9.100 9,036.30
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPAR 0.000 0.00
TIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM. 0.000 0.00
33.320 33,086.76
L:10173 -M :9876541 -BETON MARFA CLASA C30/37
Extras MATERIALE Consum specific
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE 0.030000 M CUB
9876541 BETON MARFA CLASA C30/37 0.100800 M CUB
Componenta listei anexa 10173
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras MANOPERA Consum specific
0010211 BETONIST 11 0.350000 ORE
0010221 BETONIST 21 0.350000 ORE
0019931 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31 0.700000 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
4 IFA07A1 82 M 497.00000 0.360 178.92
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.310 154.07
ROSTUIRE PEREU DALE CU MORTAR CIMENT ADINC.4CM SI 0.000 0.00
NISIP PE REST.ADINC.PT.DALE 5 CM 0.000 0.00
0.670 332.99
Extras MATERIALE Consum specific
2101001 MORTAR M 100 T - ( M.F.C.) 0.001600 M CUB
2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU S 0.000160 M CUB
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras MANOPERA Consum specific
0013412 ZIDAR 12 0.024000 ORE
0013422 ZIDAR 22 0.024000 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------

Page 11
5 TRB01A13 82 TONE 41.30000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 5.760 237.89
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS 0.000 0.00
EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 30M $ 0.000 0.00
5.760 237.89
6 TRA06A25 82 TONE 240.25000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO 0.000 0.00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM $ 10.000 2,402.50
10.000 2,402.50
7 TRA01A25 82 TONE 41.30000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ 10.000 413.00
10.000 413.00
8 TRA05A01 82 TONE 29.80000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 1 KM.$ 0.400 11.92
0.400 11.92
materiale 25,468.64
manopera 11,970.64
utilaj 0.00
transport 2,827.42
Total A: 40,266.70
Total cu recapitulatii 43,929.06

Obiect: 02 Strada Vasile Alecsandri


Categorie: 05 Rigole carosabile [ ron ]
1 PC02A1 82 MP 136.00000 6.670 907.12
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 6.190 841.84
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO 0.000 0.00
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE 0.000 0.00
12.860 1,748.96
2 CZ0303A1 82 KG 508.00000 2.420 1,229.36
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.140 71.12
CONFECTIONARE ARMATURI PT BETON IN COFRAJE GLISANT 0.040 20.32
IN ATEL CENTRAL DIN 0B 37 D<10MM $ 0.000 0.00
2.600 1,320.80
3 PD01A1 82 KG 508.00000 0.040 20.32
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.140 71.12
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV. 0.000 0.00
INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC. 0.000 0.00
0.180 91.44
4 CA02C1 82 M CUB 17.20000 242.020 4,162.74
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 23.790 409.19
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE S 3.750 64.50
I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM 0.000 0.00
269.560 4,636.43
L:10173 -M :9876541 -BETON MARFA CLASA C30/37
5 CP15XA 91 BUCATA 174.00000 30.200 5,254.80
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 2.600 452.40
MONTAREA PACUTELOR PREFABRICATE DIN BETON ARMAT PE 7.500 1,305.00
STE CANALE CU VOLUM PINA LA 0,05 MC INCLUSIV 0.000 0.00
asimilat piscot rigole carosabile 40.300 7,012.20
L:10178 -M :9898989 -PISCOT PREFABRICAT RIGOLA
Extras MATERIALE Consum specific
2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI 0.400000 KG
2206220 NISIP SORTAT NESPALAT 0.001000 M CUB
9898989 PISCOT PREFABRICAT RIGOLA 1.000000 BUCATA
Componenta listei anexa 10178
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras MANOPERA Consum specific
47 MONTATOR PREFABRICATE BETON 0.400000 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras UTILAJE Consum specific
1308 AUTOMACARA 0.050000 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------

Page 12
6 TRA06A25 82 TONE 41.62000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO 0.000 0.00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM $ 10.000 416.20
10.000 416.20
7 TRA01A25 82 TONE 17.50000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25KM. $ 10.000 175.00
10.000 175.00
8 TRA05A01 82 TONE 1.72000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 1 KM.$ 0.401 0.69
0.401 0.69
materiale 11,574.34
manopera 1,845.67
utilaj 1,389.82
transport 591.89
Total A: 15,401.72
Total cu recapitulatii 16,156.67

Obiect: 02 Strada Vasile Alecsandri


Categorie: 06 Accese auto - proprietati [ ron ]
1 PJ04B1 82 M CUB 18.40000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 3.980 73.23
DARIMARE BETON DIN FUNDAT.CULEI,PILE,ZID.SPRIJIN F 10.660 196.14
ARA EXPLOZIV CU CIOCAN CU AER COMPRIMAT 0.000 0.00
14.640 269.38
2 TSC35B31 82 SUTE MC 0.19000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC 163.000 30.97
TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M 0.000 0.00
163.000 30.97
3 TRA01A05 82 TONE 44.20000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. $ 2.000 88.40
2.000 88.40
4 TSC02A1 82 SUTE MC 0.54000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT 334.800 180.79
UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1 0.000 0.00
334.800 180.79
5 TSC35B31 82 SUTE MC 0.54000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC 163.000 88.02
TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M 0.000 0.00
163.000 88.02
6 TRA01A05P 82 TONE 96.20000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU 0.000 0.00
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ 2.000 192.40
2.000 192.40
7 DA06A1 82 M CUB 23.10000 46.120 1,065.37
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 7.500 173.25
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL 11.860 273.97
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA 0.000 0.00
65.480 1,512.59
8 IFB09A1 82 MP 65.80000 2.080 136.86
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.710 46.72
STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP 0.000 0.00
0.000 0.00
2.790 183.58
9 PI06A1 82 BUCATA 28.00000 16.300 456.40
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 8.130 227.64
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE 85.400 2,391.20
PNEURI DE 9,9 TF 0.000 0.00
109.830 3,075.24

Page 13
10 6418821 BUCATA 28.00000 250.000 7,000.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TUB ADUCT. PREMO D= 400 P= 7 L=5 B600SBP ISLGC 0.000 0.00
T2027 0.000 0.00
Asimilat DN 300 250.000 7,000.00
11 PC02A1 82 MP 42.00000 6.670 280.14
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 6.190 259.98
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO 0.000 0.00
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE 0.000 0.00
12.860 540.12
12 PB02A1 82 M CUB 8.40000 220.100 1,848.84
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 14.040 117.94
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID 2.660 22.34
DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL 0.000 0.00
Pinten legatura podete 236.800 1,989.12
L:10173 -M :2100914 -BETON MARFA CLASA C25/20 (BC25/B330)
13 PB02A1 82 M CUB 16.00000 240.100 3,841.60
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 14.040 224.64
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID 2.660 42.56
DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL 0.000 0.00
Timpane podet 256.800 4,108.80
L:10173 -M :9876541 -BETON MARFA CLASA C30/37
14 TRA06A25 82 TONE 58.60000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO 0.000 0.00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM $ 10.000 586.00
10.000 586.00
15 TRA01A25 82 TONE 81.20000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ 10.000 812.00
10.000 812.00
16 TRA05A01 82 TONE 7.80000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 1 KM.$ 0.400 3.12
0.400 3.12
17 TRA04A25 82 TONE 15.70000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE 0.000 0.00
CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.25 KM.* $ 10.000 157.00
10.000 157.00
materiale 14,629.22
manopera 1,123.40
utilaj 3,226.00
transport 1,838.92
Total A: 20,817.53
Total cu recapitulatii 21,505.80

Obiect: 02 Strada Vasile Alecsandri


Categorie: 07 Drumuri laterale [ ron ]
1 TSC20B1 82 SUTE MC 0.12000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
SAPAT.IN PROFIL MIXT CU BULD.PE TRACT.81-180CP INC 210.000 25.20
LUS.IMPING.PIN.LA 10 M TER.CAT.3 0.000 0.00
210.000 25.20
2 TSC35B31 82 SUTE MC 0.12000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC 163.000 19.56
TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M 0.000 0.00
incarcare pamant din sapatura 163.000 19.56
3 TRA01A05P 82 TONE 21.60000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU 0.000 0.00
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ 2.000 43.20
2.000 43.20
4 TSE05B1 82 SUTE MP 0.30000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN S 22.680 6.80
I PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT 2 0.000 0.00
22.680 6.80

Page 14
5 TSD07A1 82 SUTE MC 0.03000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 32.950 0.99
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T,EXCL. 609.140 18.27
UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD COMPACT.92-94 % 0.000 0.00
642.090 19.26
6 TSD14A1 82 M CUB 0.70000 1.000 0.70
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR. 5.000 3.50
0.000 0.00
6.000 4.20
7 DA06B1 82 M CUB 7.40000 46.120 341.29
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 2.400 17.76
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT 17.620 130.39
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST 0.000 0.00
66.140 489.44
8 DA12A1 82 M CUB 4.60000 127.150 584.89
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 5.200 23.92
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE 24.350 112.01
MECANICA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE 0.000 0.00
156.700 720.82
9 DB01D1 82 MP 28.00000 0.010 0.28
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT 0.050 1.40
SUPORT DIN MACAD SAU PAVAJE NEBITUM EXEC MECANIC$ 0.000 0.00
0.060 1.68
10 DB02D1 82 SUTE MP 0.28000 72.850 20.40
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 13.000 3.64
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER 2.650 0.74
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA 0.000 0.00
88.500 24.78
11 DB13B1 82 TONE 3.70000 251.270 929.70
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 2.680 9.92
STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA 12.980 48.03
CALD CU ASTERNERE MECANICA 0.000 0.00
266.930 987.64
L:10803 -M :797980 -BADPC20
12 DB01C1 82 MP 28.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT 0.030 0.84
SUPORT DIN SUPRA BIT DIN BET CIM SAU PAV BITUMAT $ 0.000 0.00
0.030 0.84
13 DB02D1 82 SUTE MP 0.28000 72.850 20.40
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 13.000 3.64
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER 2.650 0.74
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA 0.000 0.00
88.500 24.78
14 DB16H1 82 MP 56.00000 26.470 1,482.32
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.340 19.04
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN 1.560 87.36
GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA 0.000 0.00
28.370 1,588.72
L:10803 -M :797981 -BAPC16
L:10828 -M :7889456 -NISIP BIT. SI DRESSING GRAS CU NISIP 0 3MM SI 2 3% BIT.
Extras MATERIALE Consum specific
3421097 OTEL PATRAT LAM.CALD S 334 OL 0.011000 KG
7889456 NISIP BIT. SI DRESSING GRAS CU 0.004350 TONE
Componenta listei anexa 10828
797981 BAPC16 0.094000 TONE
Componenta listei anexa 10803
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras MANOPERA Consum specific
0010112 ASFALTATOR 12 0.021970 ORE
0010122 ASFALTATOR 22 0.009460 ORE
0010132 ASFALTATOR 32 0.015580 ORE
0010152 ASFALTATOR 52 0.005280 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras UTILAJE Consum specific
0004005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU R 0.005300 ORE
0004008 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE P 0.005300 ORE
0004046 REPARTIZ.FINISOR MIXTURI ASFAL 0.005300 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------

Page 15
15 TRA01A25 82 TONE 58.10000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ 10.000 581.00
10.000 581.00
16 TRA05A05 82 TONE 3.82000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.$ 2.000 7.64
2.000 7.64
materiale 3,379.97
manopera 78.90
utilaj 454.85
transport 631.84
Total A: 4,545.56
Total cu recapitulatii 4,655.53

Obiect: 03 Strada Ion Luca Caragiale


Categorie: 01 Lucrari pregatitoare [ ron ]
1 TSC18A1 82 SUTE MC 25.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACTOR 65-80CP INCL.IMPINS PAM 168.000 4,200.00
.LA 10M TER.CAT.1 0.000 0.00
168.000 4,200.00
2 TSC35B31 82 SUTE MC 25.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC 163.000 4,075.00
TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M 0.000 0.00
163.000 4,075.00
3 TRA01A05P 82 TONE 4,500.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU 0.000 0.00
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ 2.000 9,000.00
2.000 9,000.00
4 TSE05B1 82 SUTE MP 72.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN S 22.680 1,632.96
I PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT 2 0.000 0.00
22.680 1,632.96
5 TSD07A1 82 SUTE MC 7.20000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 32.950 237.24
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T,EXCL. 609.140 4,385.81
UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD COMPACT.92-94 % 0.000 0.00
642.090 4,623.05
6 TSD14A1 82 M CUB 167.00000 1.000 167.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR. 5.000 835.00
0.000 0.00
6.000 1,002.00
7 TRA05A01 82 TONE 167.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 1 KM.$ 0.400 66.80
0.400 66.80
materiale 167.00
manopera 237.24
utilaj 15,128.77
transport 9,066.80
Total A: 24,599.81
Total cu recapitulatii 25,151.02

Obiect: 03 Strada Ion Luca Caragiale


Categorie: 02 Fundatii [ ron ]
1 DA06B1 82 M CUB 1,488.50000 46.120 68,649.62
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 2.400 3,572.40
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT 17.620 26,227.37
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST 0.000 0.00
66.140 98,449.39

Page 16
2 DA12A1 82 M CUB 844.10000 127.150 107,327.32
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 5.200 4,389.32
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE 24.350 20,553.84
MECANICA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE 0.000 0.00
156.700 132,270.47
3 TRA01A25 82 TONE 5,347.44000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ 10.000 53,474.40
10.000 53,474.40
4 TRA05A01 82 TONE 556.40000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 1 KM.$ 0.400 222.56
0.400 222.56
materiale 175,976.94
manopera 7,961.72
utilaj 46,781.21
transport 53,696.96
Total A: 284,416.82
Total cu recapitulatii 292,014.78

Obiect: 03 Strada Ion Luca Caragiale


Categorie: 03 Suprastructura si semnalizare [ ron ]
1 RPAB01C1 82 BUCATA 8.00000 432.700 3,461.60
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 10.860 86.88
RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM) CAMINELOR D 0.000 0.00
E VIZITARE PINA LA 100KG PE PLACA PREF BET.ARMAT* 0.000 0.00
Asimilat 443.560 3,548.48
Extras MATERIALE Consum specific
2101145 MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP 0.015000 M CUB
2121214 INEL PREFABRICAT BETON ARMAT D 1.000000 BUCATA
6420771 PIESA B.A. B250 SUPORT CAPAC 1.000000 BUCATA
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras MANOPERA Consum specific
0013411 ZIDAR 11 0.835000 ORE
0013422 ZIDAR 22 0.835000 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
2 DB01D1 82 MP 5,162.00000 0.010 51.62
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT 0.050 258.10
SUPORT DIN MACAD SAU PAVAJE NEBITUM EXEC MECANIC$ 0.000 0.00
0.060 309.72
3 DB02D1 82 SUTE MP 51.62000 72.850 3,760.52
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 13.000 671.06
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER 2.650 136.79
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA 0.000 0.00
88.500 4,568.37
4 DB13B1 82 TONE 678.80000 251.270 170,562.08
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 2.680 1,819.18
STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA 12.980 8,810.82
CALD CU ASTERNERE MECANICA 0.000 0.00
266.930 181,192.08
L:10803 -M :797980 -BADPC20
5 DB01D1 82 MP 5,162.00000 0.010 51.62
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT 0.050 258.10
SUPORT DIN MACAD SAU PAVAJE NEBITUM EXEC MECANIC$ 0.000 0.00
0.060 309.72
6 DB02D1 82 SUTE MP 51.62000 72.850 3,760.52
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 13.000 671.06
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER 2.650 136.79
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA 0.000 0.00
88.500 4,568.37
7 DB16H1 82 MP 5,162.00000 26.470 136,638.14
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.340 1,755.08
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN 1.560 8,052.72
GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA 0.000 0.00
28.370 146,445.94

Page 17
L:10803 -M :797981 -BAPC16
L:10828 -M :7889456 -NISIP BIT. SI DRESSING GRAS CU NISIP 0 3MM SI 2 3% BIT.
Extras MATERIALE Consum specific
3421097 OTEL PATRAT LAM.CALD S 334 OL 0.011000 KG
7889456 NISIP BIT. SI DRESSING GRAS CU 0.004350 TONE
Componenta listei anexa 10828
797981 BAPC16 0.094000 TONE
Componenta listei anexa 10803
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras MANOPERA Consum specific
0010112 ASFALTATOR 12 0.021970 ORE
0010122 ASFALTATOR 22 0.009460 ORE
0010132 ASFALTATOR 32 0.015580 ORE
0010152 ASFALTATOR 52 0.005280 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras UTILAJE Consum specific
0004005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU R 0.005300 ORE
0004008 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE P 0.005300 ORE
0004046 REPARTIZ.FINISOR MIXTURI ASFAL 0.005300 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
8 DF16A1 82 KM 2.76900 943.270 2,611.91
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 21.550 59.67
MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERI 69.600 192.72
SAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STICLA 0.000 0.00
1,034.420 2,864.31
9 DF18A1 82 BUCATA 10.00000 91.000 910.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 7.070 70.70
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE 0.000 0.00
RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL 0.000 0.00
98.070 980.70
L:10173 -M :2100911 -BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)
L:10826 -0001:6301793 -STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL
10 DF19A1 82 BUCATA 10.00000 61.860 618.60
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 2.860 28.60
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL 0.000 0.00
SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT 0.000 0.00
64.720 647.20
L:10821 -0001:7101619 -INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R.OCTOGON H= 700MM F35 S1848
11 TRA06A25 82 TONE 1.50000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO 0.000 0.00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM $ 10.000 15.00
10.000 15.00
12 TRA01A25 82 TONE 3,960.50000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ 10.000 39,605.00
10.000 39,605.00
13 TRA05A10 82 TONE 16.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.$ 4.000 64.00
4.000 64.00
14 TRA04A25 82 TONE 2.72000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE 0.000 0.00
CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.25 KM.* $ 10.000 27.20
10.000 27.20
materiale 322,426.60
manopera 5,162.24
utilaj 17,846.05
transport 39,711.20
Total A: 385,146.09
Total cu recapitulatii 394,056.92

Obiect: 03 Strada Ion Luca Caragiale


Categorie: 04 Rigole betonate [ ron ]
1 TSE03D1 82 SUTE MP 35.23000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 162.310 5,718.18
FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T.F.TARE 0.000 0.00
0.000 0.00
162.310 5,718.18

Page 18
2 IFB09A1 82 MP 3,113.00000 1.248 3,885.02
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.710 2,210.23
STRAT DRENANT GROSIME 3 CM DIN NISIP 0.000 0.00
0.000 0.00
1.958 6,095.25
3 IFA03C1 82 MP 3,113.00000 24.220 75,396.86
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 9.100 28,328.30
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPAR 0.000 0.00
TIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM. 0.000 0.00
33.320 103,725.16
L:10173 -M :9876541 -BETON MARFA CLASA C30/37
Extras MATERIALE Consum specific
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE 0.030000 M CUB
9876541 BETON MARFA CLASA C30/37 0.100800 M CUB
Componenta listei anexa 10173
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras MANOPERA Consum specific
0010211 BETONIST 11 0.350000 ORE
0010221 BETONIST 21 0.350000 ORE
0019931 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31 0.700000 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
4 IFA07A1 82 M 1,557.00000 0.360 560.52
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.310 482.67
ROSTUIRE PEREU DALE CU MORTAR CIMENT ADINC.4CM SI 0.000 0.00
NISIP PE REST.ADINC.PT.DALE 5 CM 0.000 0.00
0.670 1,043.19
Extras MATERIALE Consum specific
2101001 MORTAR M 100 T - ( M.F.C.) 0.001600 M CUB
2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU S 0.000160 M CUB
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras MANOPERA Consum specific
0013412 ZIDAR 12 0.024000 ORE
0013422 ZIDAR 22 0.024000 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
5 TRB01A13 82 TONE 132.60000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 5.760 763.78
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS 0.000 0.00
EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 30M $ 0.000 0.00
5.760 763.78
6 TRA06A25 82 TONE 753.10000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO 0.000 0.00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM $ 10.000 7,531.00
10.000 7,531.00
7 TRA01A25 82 TONE 132.60000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ 10.000 1,326.00
10.000 1,326.00
8 TRA05A01 82 TONE 93.40000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 1 KM.$ 0.400 37.36
0.400 37.36
materiale 79,842.40
manopera 37,503.16
utilaj 0.00
transport 8,894.36
Total A: 126,239.92
Total cu recapitulatii 137,715.59

Obiect: 03 Strada Ion Luca Caragiale


Categorie: 05 Rigole carosabile [ ron ]
1 PC02A1 82 MP 322.00000 6.670 2,147.74
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 6.190 1,993.18
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO 0.000 0.00
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE 0.000 0.00
12.860 4,140.92

Page 19
2 CZ0303A1 82 KG 1,210.00000 2.420 2,928.20
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.140 169.40
CONFECTIONARE ARMATURI PT BETON IN COFRAJE GLISANT 0.040 48.40
IN ATEL CENTRAL DIN 0B 37 D<10MM $ 0.000 0.00
2.600 3,146.00
3 PD01A1 82 KG 1,210.00000 0.040 48.40
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.140 169.40
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV. 0.000 0.00
INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC. 0.000 0.00
0.180 217.80
4 CA02C1 82 M CUB 41.00000 242.020 9,922.82
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 23.790 975.39
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE S 3.750 153.75
I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM 0.000 0.00
269.560 11,051.96
L:10173 -M :9876541 -BETON MARFA CLASA C30/37
5 CP15XA 91 BUCATA 413.00000 30.200 12,472.60
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 2.600 1,073.80
MONTAREA PACUTELOR PREFABRICATE DIN BETON ARMAT PE 7.500 3,097.50
STE CANALE CU VOLUM PINA LA 0,05 MC INCLUSIV 0.000 0.00
asimilat piscot rigole carosabile 40.300 16,643.90
L:10178 -M :9898989 -PISCOT PREFABRICAT RIGOLA
Extras MATERIALE Consum specific
2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI 0.400000 KG
2206220 NISIP SORTAT NESPALAT 0.001000 M CUB
9898989 PISCOT PREFABRICAT RIGOLA 1.000000 BUCATA
Componenta listei anexa 10178
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras MANOPERA Consum specific
47 MONTATOR PREFABRICATE BETON 0.400000 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras UTILAJE Consum specific
1308 AUTOMACARA 0.050000 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
6 TRA06A25 82 TONE 99.20000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO 0.000 0.00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM $ 10.000 992.00
10.000 992.00
7 TRA01A25 82 TONE 41.55000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25KM. $ 10.000 415.50
10.000 415.50
8 TRA05A01 82 TONE 4.10000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 1 KM.$ 0.400 1.64
0.400 1.64
materiale 27,519.76
manopera 4,381.17
utilaj 3,299.65
transport 1,409.14
Total A: 36,609.72
Total cu recapitulatii 38,402.84

Obiect: 03 Strada Ion Luca Caragiale


Categorie: 06 Accese auto - proprietati [ ron ]
1 PJ04B1 82 M CUB 62.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 3.980 246.76
DARIMARE BETON DIN FUNDAT.CULEI,PILE,ZID.SPRIJIN F 10.660 660.92
ARA EXPLOZIV CU CIOCAN CU AER COMPRIMAT 0.000 0.00
14.640 907.68
2 TSC35B31 82 SUTE MC 0.62000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC 163.000 101.06
TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M 0.000 0.00
163.000 101.06

Page 20
3 TRA01A05 82 TONE 148.80000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. $ 2.000 297.60
2.000 297.60
4 TSC02A1 82 SUTE MC 3.28000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT 334.800 1,098.14
UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1 0.000 0.00
334.800 1,098.14
5 TSC35B31 82 SUTE MC 3.28000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC 163.000 534.64
TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M 0.000 0.00
163.000 534.64
6 TRA01A05P 82 TONE 590.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU 0.000 0.00
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ 2.000 1,180.00
2.000 1,180.00
7 DA06A1 82 M CUB 142.00000 46.120 6,549.04
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 7.500 1,065.00
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL 11.860 1,684.12
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA 0.000 0.00
65.480 9,298.16
8 IFB09A1 82 MP 404.20000 2.080 840.74
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.710 286.98
STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP 0.000 0.00
0.000 0.00
2.790 1,127.72
9 PI06A1 82 BUCATA 172.00000 16.300 2,803.60
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 8.130 1,398.36
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE 85.400 14,688.80
PNEURI DE 9,9 TF 0.000 0.00
109.830 18,890.76
10 6418821 BUCATA 172.00000 250.000 43,000.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TUB ADUCT. PREMO D= 400 P= 7 L=5 B600SBP ISLGC 0.000 0.00
T2027 0.000 0.00
Asimilat DN 300 L= 2.30 250.000 43,000.00
11 PC02A1 82 MP 258.00000 6.670 1,720.86
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 6.190 1,597.02
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO 0.000 0.00
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE 0.000 0.00
12.860 3,317.88
12 PB02A1 82 M CUB 51.60000 220.100 11,357.16
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 14.040 724.46
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID 2.660 137.26
DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL 0.000 0.00
Pinten legatura podete 236.800 12,218.88
L:10173 -M :2100914 -BETON MARFA CLASA C25/20 (BC25/B330)
13 PB02A1 82 M CUB 49.00000 240.100 11,764.90
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 14.040 687.96
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID 2.660 130.34
DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL 0.000 0.00
Timpane podet 256.800 12,583.20
L:10173 -M :9876541 -BETON MARFA CLASA C30/37
14 TRA06A25 82 TONE 241.50000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO 0.000 0.00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM $ 10.000 2,415.00
10.000 2,415.00
15 TRA01A25 82 TONE 499.10000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ 10.000 4,991.00
10.000 4,991.00
16 TRA05A01 82 TONE 43.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 1 KM.$ 0.400 17.20
0.400 17.20

Page 21
17 TRA04B25 82 TONE 96.32000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE 0.000 0.00
CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 25 KM * $ 25.000 2,408.00
25.000 2,408.00
materiale 78,036.30
manopera 6,006.55
utilaj 19,035.28
transport 11,308.80
Total A: 114,386.92
Total cu recapitulatii 118,113.20

Obiect: 03 Strada Ion Luca Caragiale


Categorie: 07 Drumuri laterale [ ron ]
1 TSC20B1 82 SUTE MC 1.08000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
SAPAT.IN PROFIL MIXT CU BULD.PE TRACT.81-180CP INC 210.000 226.80
LUS.IMPING.PIN.LA 10 M TER.CAT.3 0.000 0.00
210.000 226.80
2 TSC35B31 82 SUTE MC 1.08000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC 163.000 176.04
TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M 0.000 0.00
incarcare pamant din sapatura 163.000 176.04
3 TRA01A05P 82 TONE 194.40000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU 0.000 0.00
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ 2.000 388.80
2.000 388.80
4 TSE05B1 82 SUTE MP 2.60000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN S 22.680 58.97
I PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT 2 0.000 0.00
22.680 58.97
5 TSD07A1 82 SUTE MC 0.26000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 32.950 8.57
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T,EXCL. 609.140 158.38
UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD COMPACT.92-94 % 0.000 0.00
642.090 166.94
6 TSD14A1 82 M CUB 6.00000 1.000 6.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR. 5.000 30.00
0.000 0.00
6.000 36.00
7 DA06B1 82 M CUB 68.50000 46.120 3,159.22
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 2.400 164.40
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT 17.620 1,206.97
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST 0.000 0.00
66.140 4,530.59
8 DA12A1 82 M CUB 45.00000 127.150 5,721.75
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 5.200 234.00
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE 24.350 1,095.75
MECANICA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE 0.000 0.00
156.700 7,051.50
9 DB01D1 82 MP 275.00000 0.010 2.75
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT 0.050 13.75
SUPORT DIN MACAD SAU PAVAJE NEBITUM EXEC MECANIC$ 0.000 0.00
0.060 16.50
10 DB02D1 82 SUTE MP 2.75000 72.850 200.34
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 13.000 35.75
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER 2.650 7.29
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA 0.000 0.00
88.500 243.38
11 DB13B1 82 TONE 36.20000 251.270 9,095.97
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 2.680 97.02
STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA 12.980 469.88
CALD CU ASTERNERE MECANICA 0.000 0.00
266.930 9,662.87
L:10803 -M :797980 -BADPC20

Page 22
12 DB01C1 82 MP 275.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT 0.030 8.25
SUPORT DIN SUPRA BIT DIN BET CIM SAU PAV BITUMAT $ 0.000 0.00
0.030 8.25
13 DB02D1 82 SUTE MP 2.75000 72.850 200.34
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 13.000 35.75
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER 2.650 7.29
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA 0.000 0.00
88.500 243.38
14 DB16H1 82 MP 275.00000 26.470 7,279.25
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.340 93.50
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN 1.560 429.00
GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA 0.000 0.00
28.370 7,801.75
L:10803 -M :797981 -BAPC16
L:10828 -M :7889456 -NISIP BIT. SI DRESSING GRAS CU NISIP 0 3MM SI 2 3% BIT.
Extras MATERIALE Consum specific
3421097 OTEL PATRAT LAM.CALD S 334 OL 0.011000 KG
7889456 NISIP BIT. SI DRESSING GRAS CU 0.004350 TONE
Componenta listei anexa 10828
797981 BAPC16 0.094000 TONE
Componenta listei anexa 10803
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras MANOPERA Consum specific
0010112 ASFALTATOR 12 0.021970 ORE
0010122 ASFALTATOR 22 0.009460 ORE
0010132 ASFALTATOR 32 0.015580 ORE
0010152 ASFALTATOR 52 0.005280 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras UTILAJE Consum specific
0004005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU R 0.005300 ORE
0004008 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE P 0.005300 ORE
0004046 REPARTIZ.FINISOR MIXTURI ASFAL 0.005300 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
15 TRA01A25 82 TONE 471.90000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ 10.000 4,719.00
10.000 4,719.00
16 TRA05A05 82 TONE 35.60000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.$ 2.000 71.20
2.000 71.20
materiale 25,665.62
manopera 668.98
utilaj 3,888.36
transport 5,179.00
Total A: 35,401.96
Total cu recapitulatii 36,270.66

Obiect: 04 Strada George Calinescu


Categorie: 01 Lucrari pregatitoare [ ron ]
1 TSC18A1 82 SUTE MC 6.77000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACTOR 65-80CP INCL.IMPINS PAM 168.000 1,137.36
.LA 10M TER.CAT.1 0.000 0.00
168.000 1,137.36
2 TSC35B31 82 SUTE MC 6.77000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC 163.000 1,103.51
TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M 0.000 0.00
163.000 1,103.51
3 TRA01A05P 82 TONE 1,219.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU 0.000 0.00
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ 2.000 2,438.00
2.000 2,438.00

Page 23
4 TSE05B1 82 SUTE MP 21.08000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN S 22.680 478.09
I PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT 2 0.000 0.00
22.680 478.09
5 TSD07A1 82 SUTE MC 2.12000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 32.950 69.85
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T,EXCL. 609.140 1,291.38
UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD COMPACT.92-94 % 0.000 0.00
642.090 1,361.23
6 TSD14A1 82 M CUB 49.00000 1.000 49.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR. 5.000 245.00
0.000 0.00
6.000 294.00
7 TRA05A01 82 TONE 49.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 1 KM.$ 0.400 19.60
0.400 19.60
materiale 49.00
manopera 69.85
utilaj 4,255.34
transport 2,457.60
Total A: 6,831.80
Total cu recapitulatii 6,985.82

Obiect: 04 Strada George Calinescu


Categorie: 02 Fundatii [ ron ]
1 DA06B1 82 M CUB 437.30000 46.120 20,168.28
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 2.400 1,049.52
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT 17.620 7,705.23
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST 0.000 0.00
66.140 28,923.02
2 DA12A1 82 M CUB 252.00000 127.150 32,041.80
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 5.200 1,310.40
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE 24.350 6,136.20
MECANICA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE 0.000 0.00
156.700 39,488.40
3 TRA01A25 82 TONE 1,580.70000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ 10.000 15,807.00
10.000 15,807.00
4 TRA05A01 82 TONE 164.50000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 1 KM.$ 0.400 65.80
0.400 65.80
materiale 52,210.08
manopera 2,359.92
utilaj 13,841.43
transport 15,872.80
Total A: 84,284.22
Total cu recapitulatii 86,535.96

Obiect: 04 Strada George Calinescu


Categorie: 03 Suprastructura si semnalizare [ ron ]
1 RPAB01C1 82 BUCATA 3.00000 432.700 1,298.10
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 10.860 32.58
RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM) CAMINELOR D 0.000 0.00
E VIZITARE PINA LA 100KG PE PLACA PREF BET.ARMAT* 0.000 0.00
Asimilat 443.560 1,330.68
Extras MATERIALE Consum specific
2101145 MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP 0.015000 M CUB
2121214 INEL PREFABRICAT BETON ARMAT D 1.000000 BUCATA
6420771 PIESA B.A. B250 SUPORT CAPAC 1.000000 BUCATA
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras MANOPERA Consum specific
0013411 ZIDAR 11 0.835000 ORE
0013422 ZIDAR 22 0.835000 ORE

Page 24
------------------------------------------------------------------------------------------
2 DB01D1 82 MP 1,535.00000 0.010 15.35
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT 0.050 76.75
SUPORT DIN MACAD SAU PAVAJE NEBITUM EXEC MECANIC$ 0.000 0.00
0.060 92.10
3 DB02D1 82 SUTE MP 15.35000 72.850 1,118.25
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 13.000 199.55
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER 2.650 40.68
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA 0.000 0.00
88.500 1,358.48
4 DB13B1 82 TONE 202.00000 251.270 50,756.54
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 2.680 541.36
STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA 12.980 2,621.96
CALD CU ASTERNERE MECANICA 0.000 0.00
266.930 53,919.86
L:10803 -M :797980 -BADPC20
5 DB01D1 82 MP 1,535.00000 0.010 15.35
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT 0.050 76.75
SUPORT DIN MACAD SAU PAVAJE NEBITUM EXEC MECANIC$ 0.000 0.00
0.060 92.10
6 DB02D1 82 SUTE MP 15.35000 72.850 1,118.25
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 13.000 199.55
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER 2.650 40.68
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA 0.000 0.00
88.500 1,358.48
7 DB16H1 82 MP 1,535.00000 26.470 40,631.45
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.340 521.90
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN 1.560 2,394.60
GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA 0.000 0.00
28.370 43,547.95
L:10803 -M :797981 -BAPC16
L:10828 -M :7889456 -NISIP BIT. SI DRESSING GRAS CU NISIP 0 3MM SI 2 3% BIT.
Extras MATERIALE Consum specific
3421097 OTEL PATRAT LAM.CALD S 334 OL 0.011000 KG
7889456 NISIP BIT. SI DRESSING GRAS CU 0.004350 TONE
Componenta listei anexa 10828
797981 BAPC16 0.094000 TONE
Componenta listei anexa 10803
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras MANOPERA Consum specific
0010112 ASFALTATOR 12 0.021970 ORE
0010122 ASFALTATOR 22 0.009460 ORE
0010132 ASFALTATOR 32 0.015580 ORE
0010152 ASFALTATOR 52 0.005280 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras UTILAJE Consum specific
0004005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU R 0.005300 ORE
0004008 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE P 0.005300 ORE
0004046 REPARTIZ.FINISOR MIXTURI ASFAL 0.005300 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
8 DF16A1 82 KM 0.75000 943.270 707.45
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 21.550 16.16
MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERI 69.600 52.20
SAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STICLA 0.000 0.00
1,034.420 775.82
9 DF18A1 82 BUCATA 6.00000 91.000 546.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 7.070 42.42
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE 0.000 0.00
RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL 0.000 0.00
98.070 588.42
L:10173 -M :2100911 -BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)
L:10826 -0001:6301793 -STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL
10 DF19A1 82 BUCATA 6.00000 61.860 371.16
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 2.860 17.16
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL 0.000 0.00
SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT 0.000 0.00
64.720 388.32
L:10821 -0001:7101619 -INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R.OCTOGON H= 700MM F35 S1848

Page 25
11 TRA06A25 82 TONE 1.50000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO 0.000 0.00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM $ 10.000 15.00
10.000 15.00
12 TRA01A25 82 TONE 1,178.90000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ 10.000 11,789.00
10.000 11,789.00
13 TRA05A10 82 TONE 16.75000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.$ 4.000 67.00
4.000 67.00
14 TRA04A25 82 TONE 1.02000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE 0.000 0.00
CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.25 KM.* $ 10.000 10.20
10.000 10.20
materiale 96,577.90
manopera 1,570.68
utilaj 5,303.62
transport 11,881.20
Total A: 115,333.40
Total cu recapitulatii 118,007.80

Obiect: 04 Strada George Calinescu


Categorie: 04 Rigole betonate [ ron ]
1 TSE03D1 82 SUTE MP 11.20000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 162.310 1,817.87
FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T.F.TARE 0.000 0.00
0.000 0.00
162.310 1,817.87
2 IFB09A1 82 MP 975.00000 1.248 1,216.80
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.710 692.25
STRAT DRENANT GROSIME 3 CM DIN NISIP 0.000 0.00
0.000 0.00
1.958 1,909.05
3 IFA03C1 82 MP 975.00000 24.220 23,614.50
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 9.100 8,872.50
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPAR 0.000 0.00
TIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM. 0.000 0.00
33.320 32,487.00
L:10173 -M :9876541 -BETON MARFA CLASA C30/37
Extras MATERIALE Consum specific
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE 0.030000 M CUB
9876541 BETON MARFA CLASA C30/37 0.100800 M CUB
Componenta listei anexa 10173
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras MANOPERA Consum specific
0010211 BETONIST 11 0.350000 ORE
0010221 BETONIST 21 0.350000 ORE
0019931 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31 0.700000 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
4 IFA07A1 82 M 488.00000 0.360 175.68
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.310 151.28
ROSTUIRE PEREU DALE CU MORTAR CIMENT ADINC.4CM SI 0.000 0.00
NISIP PE REST.ADINC.PT.DALE 5 CM 0.000 0.00
0.670 326.96
Extras MATERIALE Consum specific
2101001 MORTAR M 100 T - ( M.F.C.) 0.001600 M CUB
2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU S 0.000160 M CUB
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras MANOPERA Consum specific
0013412 ZIDAR 12 0.024000 ORE
0013422 ZIDAR 22 0.024000 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------

Page 26
5 TRB01A13 82 TONE 41.55000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 5.760 239.33
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS 0.000 0.00
EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 30M $ 0.000 0.00
5.760 239.33
6 TRA06A25 82 TONE 235.90000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO 0.000 0.00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM $ 10.000 2,359.00
10.000 2,359.00
7 TRA01A25 82 TONE 41.55000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ 10.000 415.50
10.000 415.50
8 TRA05A01 82 TONE 29.25000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 1 KM.$ 0.400 11.70
0.400 11.70
materiale 25,006.98
manopera 11,773.23
utilaj 0.00
transport 2,786.20
Total A: 39,566.41
Total cu recapitulatii 43,167.63

Obiect: 04 Strada George Calinescu


Categorie: 05 Rigole carosabile [ ron ]
1 PC02A1 82 MP 250.00000 6.670 1,667.50
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 6.190 1,547.50
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO 0.000 0.00
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE 0.000 0.00
12.860 3,215.00
2 CZ0303A1 82 KG 938.00000 2.420 2,269.96
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.140 131.32
CONFECTIONARE ARMATURI PT BETON IN COFRAJE GLISANT 0.040 37.52
IN ATEL CENTRAL DIN 0B 37 D<10MM $ 0.000 0.00
2.600 2,438.80
3 PD01A1 82 KG 938.00000 0.040 37.52
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.140 131.32
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV. 0.000 0.00
INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC. 0.000 0.00
0.180 168.84
4 CA02C1 82 M CUB 32.00000 242.020 7,744.64
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 23.790 761.28
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE S 3.750 120.00
I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM 0.000 0.00
269.560 8,625.92
L:10173 -M :9876541 -BETON MARFA CLASA C30/37
5 CP15XA 91 BUCATA 320.00000 30.200 9,664.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 2.600 832.00
MONTAREA PACUTELOR PREFABRICATE DIN BETON ARMAT PE 7.500 2,400.00
STE CANALE CU VOLUM PINA LA 0,05 MC INCLUSIV 0.000 0.00
asimilat piscot rigole carosabile 40.300 12,896.00
L:10178 -M :9898989 -PISCOT PREFABRICAT RIGOLA
Extras MATERIALE Consum specific
2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI 0.400000 KG
2206220 NISIP SORTAT NESPALAT 0.001000 M CUB
9898989 PISCOT PREFABRICAT RIGOLA 1.000000 BUCATA
Componenta listei anexa 10178
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras MANOPERA Consum specific
47 MONTATOR PREFABRICATE BETON 0.400000 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras UTILAJE Consum specific
1308 AUTOMACARA 0.050000 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------

Page 27
6 TRA06A25 82 TONE 74.50000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO 0.000 0.00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM $ 10.000 745.00
10.000 745.00
7 TRA01A25 82 TONE 32.20000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25KM. $ 10.000 322.00
10.000 322.00
8 TRA05A01 82 TONE 4.10000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 1 KM.$ 0.400 1.64
0.400 1.64
materiale 21,383.62
manopera 3,403.42
utilaj 2,557.52
transport 1,068.64
Total A: 28,413.20
Total cu recapitulatii 29,805.59

Obiect: 04 Strada George Calinescu


Categorie: 06 Accese auto - proprietati [ ron ]
1 PJ04B1 82 M CUB 32.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 3.980 127.36
DARIMARE BETON DIN FUNDAT.CULEI,PILE,ZID.SPRIJIN F 10.660 341.12
ARA EXPLOZIV CU CIOCAN CU AER COMPRIMAT 0.000 0.00
14.640 468.48
2 TSC35B31 82 SUTE MC 0.32000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC 163.000 52.16
TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M 0.000 0.00
163.000 52.16
3 TRA01A05 82 TONE 76.80000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. $ 2.000 153.60
2.000 153.60
4 TSC02A1 82 SUTE MC 1.20000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT 334.800 401.76
UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1 0.000 0.00
334.800 401.76
5 TSC35B31 82 SUTE MC 1.20000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC 163.000 195.60
TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M 0.000 0.00
163.000 195.60
6 TRA01A05P 82 TONE 219.60000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU 0.000 0.00
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ 2.000 439.20
2.000 439.20
7 DA06A1 82 M CUB 52.80000 46.120 2,435.14
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 7.500 396.00
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL 11.860 626.21
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA 0.000 0.00
65.480 3,457.34
8 IFB09A1 82 MP 150.40000 2.080 312.83
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.710 106.78
STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP 0.000 0.00
0.000 0.00
2.790 419.62
9 PI06A1 82 BUCATA 64.00000 16.300 1,043.20
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 8.130 520.32
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE 85.400 5,465.60
PNEURI DE 9,9 TF 0.000 0.00
109.830 7,029.12

Page 28
10 6418821 BUCATA 64.00000 250.000 16,000.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TUB ADUCT. PREMO D= 400 P= 7 L=5 B600SBP ISLGC 0.000 0.00
T2027 0.000 0.00
Asimilat DN 300 - L= 2.30 m 250.000 16,000.00
11 PC02A1 82 MP 96.00000 6.670 640.32
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 6.190 594.24
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO 0.000 0.00
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE 0.000 0.00
12.860 1,234.56
12 PB02A1 82 M CUB 19.20000 220.100 4,225.92
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 14.040 269.57
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID 2.660 51.07
DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL 0.000 0.00
Pinten legatura podete 236.800 4,546.56
L:10173 -M :2100914 -BETON MARFA CLASA C25/20 (BC25/B330)
13 PB02A1 82 M CUB 18.30000 240.100 4,393.83
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 14.040 256.93
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID 2.660 48.68
DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL 0.000 0.00
Timpane podet 256.800 4,699.44
L:10173 -M :9876541 -BETON MARFA CLASA C30/37
14 TRA06A25 82 TONE 90.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO 0.000 0.00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM $ 10.000 900.00
10.000 900.00
15 TRA01A25 82 TONE 185.70000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ 10.000 1,857.00
10.000 1,857.00
16 TRA05A01 82 TONE 16.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 1 KM.$ 0.400 6.40
0.400 6.40
17 TRA04B25 82 TONE 35.90000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE 0.000 0.00
CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 25 KM * $ 25.000 897.50
25.000 897.50
materiale 29,051.24
manopera 2,271.20
utilaj 7,182.20
transport 4,253.70
Total A: 42,758.34
Total cu recapitulatii 44,157.37

Obiect: 04 Strada George Calinescu


Categorie: 07 Drumuri laterale [ ron ]
1 TSC20B1 82 SUTE MC 0.12000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
SAPAT.IN PROFIL MIXT CU BULD.PE TRACT.81-180CP INC 210.000 25.20
LUS.IMPING.PIN.LA 10 M TER.CAT.3 0.000 0.00
210.000 25.20
2 TSC35B31 82 SUTE MC 0.12000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC 163.000 19.56
TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M 0.000 0.00
incarcare pamant din sapatura 163.000 19.56
3 TRA01A05P 82 TONE 21.60000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU 0.000 0.00
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ 2.000 43.20
2.000 43.20
4 TSE05B1 82 SUTE MP 0.30000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN S 22.680 6.80
I PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT 2 0.000 0.00
22.680 6.80

Page 29
5 TSD07A1 82 SUTE MC 0.03000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 32.950 0.99
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T,EXCL. 609.140 18.27
UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD COMPACT.92-94 % 0.000 0.00
642.090 19.26
6 TSD14A1 82 M CUB 0.70000 1.000 0.70
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR. 5.000 3.50
0.000 0.00
6.000 4.20
7 DA06B1 82 M CUB 7.40000 46.120 341.29
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 2.400 17.76
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT 17.620 130.39
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST 0.000 0.00
66.140 489.44
8 DA12A1 82 M CUB 4.60000 127.150 584.89
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 5.200 23.92
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE 24.350 112.01
MECANICA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE 0.000 0.00
156.700 720.82
9 DB01D1 82 MP 28.00000 0.010 0.28
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT 0.050 1.40
SUPORT DIN MACAD SAU PAVAJE NEBITUM EXEC MECANIC$ 0.000 0.00
0.060 1.68
10 DB02D1 82 SUTE MP 0.28000 72.850 20.40
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 13.000 3.64
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER 2.650 0.74
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA 0.000 0.00
88.500 24.78
11 DB13B1 82 TONE 3.70000 251.270 929.70
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 2.680 9.92
STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA 12.980 48.03
CALD CU ASTERNERE MECANICA 0.000 0.00
266.930 987.64
L:10803 -M :797980 -BADPC20
12 DB01C1 82 MP 28.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT 0.030 0.84
SUPORT DIN SUPRA BIT DIN BET CIM SAU PAV BITUMAT $ 0.000 0.00
0.030 0.84
13 DB02D1 82 SUTE MP 0.28000 72.850 20.40
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 13.000 3.64
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER 2.650 0.74
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA 0.000 0.00
88.500 24.78
14 DB16H1 82 MP 28.00000 26.470 741.16
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.340 9.52
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN 1.560 43.68
GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA 0.000 0.00
28.370 794.36
L:10803 -M :797981 -BAPC16
L:10828 -M :7889456 -NISIP BIT. SI DRESSING GRAS CU NISIP 0 3MM SI 2 3% BIT.
Extras MATERIALE Consum specific
3421097 OTEL PATRAT LAM.CALD S 334 OL 0.011000 KG
7889456 NISIP BIT. SI DRESSING GRAS CU 0.004350 TONE
Componenta listei anexa 10828
797981 BAPC16 0.094000 TONE
Componenta listei anexa 10803
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras MANOPERA Consum specific
0010112 ASFALTATOR 12 0.021970 ORE
0010122 ASFALTATOR 22 0.009460 ORE
0010132 ASFALTATOR 32 0.015580 ORE
0010152 ASFALTATOR 52 0.005280 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras UTILAJE Consum specific
0004005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU R 0.005300 ORE
0004008 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE P 0.005300 ORE
0004046 REPARTIZ.FINISOR MIXTURI ASFAL 0.005300 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------

Page 30
15 TRA01A25 82 TONE 49.10000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ 10.000 491.00
10.000 491.00
16 TRA05A05 82 TONE 3.82000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.$ 2.000 7.64
2.000 7.64
materiale 2,638.81
manopera 69.38
utilaj 411.17
transport 541.84
Total A: 3,661.20
Total cu recapitulatii 3,751.09

Obiect: 05 Strada George Toparceanu


Categorie: 01 Lucrari pregatitoare [ ron ]
1 TSC18A1 82 SUTE MC 7.69000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACTOR 65-80CP INCL.IMPINS PAM 168.000 1,291.92
.LA 10M TER.CAT.1 0.000 0.00
168.000 1,291.92
2 TSC35B31 82 SUTE MC 7.69000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC 163.000 1,253.47
TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M 0.000 0.00
163.000 1,253.47
3 TRA01A05P 82 TONE 1,384.20000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU 0.000 0.00
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ 2.000 2,768.40
2.000 2,768.40
4 TSE05B1 82 SUTE MP 23.50000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN S 22.680 532.98
I PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT 2 0.000 0.00
22.680 532.98
5 TSD07A1 82 SUTE MC 2.35000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 32.950 77.43
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T,EXCL. 609.140 1,431.48
UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD COMPACT.92-94 % 0.000 0.00
642.090 1,508.91
6 TSD14A1 82 M CUB 55.00000 1.000 55.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR. 5.000 275.00
0.000 0.00
6.000 330.00
7 TRA05A01 82 TONE 55.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 1 KM.$ 0.400 22.00
0.400 22.00
materiale 55.00
manopera 77.43
utilaj 4,784.85
transport 2,790.40
Total A: 7,707.68
Total cu recapitulatii 7,881.12

Obiect: 05 Strada George Toparceanu


Categorie: 02 Fundatii [ ron ]
1 DA06B1 82 M CUB 480.60000 46.120 22,165.27
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 2.400 1,153.44
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT 17.620 8,468.17
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST 0.000 0.00
66.140 31,786.88

Page 31
2 DA12A1 82 M CUB 285.30000 127.150 36,275.90
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 5.200 1,483.56
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE 24.350 6,947.06
MECANICA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE 0.000 0.00
156.700 44,706.51
3 TRA01A25 82 TONE 1,757.30000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ 10.000 17,573.00
10.000 17,573.00
4 TRA05A01 82 TONE 182.90000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 1 KM.$ 0.400 73.16
0.400 73.16
materiale 58,441.17
manopera 2,637.00
utilaj 15,415.23
transport 17,646.16
Total A: 94,139.55
Total cu recapitulatii 96,654.91

Obiect: 05 Strada George Toparceanu


Categorie: 03 Suprastructura si semnalizare [ ron ]
1 RPAB01C1 82 BUCATA 4.00000 432.700 1,730.80
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 10.860 43.44
RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM) CAMINELOR D 0.000 0.00
E VIZITARE PINA LA 100KG PE PLACA PREF BET.ARMAT* 0.000 0.00
Asimilat 443.560 1,774.24
Extras MATERIALE Consum specific
2101145 MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP 0.015000 M CUB
2121214 INEL PREFABRICAT BETON ARMAT D 1.000000 BUCATA
6420771 PIESA B.A. B250 SUPORT CAPAC 1.000000 BUCATA
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras MANOPERA Consum specific
0013411 ZIDAR 11 0.835000 ORE
0013422 ZIDAR 22 0.835000 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
2 DB01D1 82 MP 1,682.00000 0.010 16.82
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT 0.050 84.10
SUPORT DIN MACAD SAU PAVAJE NEBITUM EXEC MECANIC$ 0.000 0.00
0.060 100.92
3 DB02D1 82 SUTE MP 16.82000 72.850 1,225.34
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 13.000 218.66
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER 2.650 44.57
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA 0.000 0.00
88.500 1,488.57
4 DB13B1 82 TONE 222.00000 251.270 55,781.94
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 2.680 594.96
STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA 12.980 2,881.56
CALD CU ASTERNERE MECANICA 0.000 0.00
266.930 59,258.46
L:10803 -M :797980 -BADPC20
5 DB01D1 82 MP 1,682.00000 0.010 16.82
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT 0.050 84.10
SUPORT DIN MACAD SAU PAVAJE NEBITUM EXEC MECANIC$ 0.000 0.00
0.060 100.92
6 DB02D1 82 SUTE MP 16.82000 72.850 1,225.34
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 13.000 218.66
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER 2.650 44.57
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA 0.000 0.00
88.500 1,488.57
7 DB16H1 82 MP 1,682.00000 26.470 44,522.54
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.340 571.88
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN 1.560 2,623.92
GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA 0.000 0.00
28.370 47,718.34

Page 32
L:10803 -M :797981 -BAPC16
L:10828 -M :7889456 -NISIP BIT. SI DRESSING GRAS CU NISIP 0 3MM SI 2 3% BIT.
Extras MATERIALE Consum specific
3421097 OTEL PATRAT LAM.CALD S 334 OL 0.011000 KG
7889456 NISIP BIT. SI DRESSING GRAS CU 0.004350 TONE
Componenta listei anexa 10828
797981 BAPC16 0.094000 TONE
Componenta listei anexa 10803
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras MANOPERA Consum specific
0010112 ASFALTATOR 12 0.021970 ORE
0010122 ASFALTATOR 22 0.009460 ORE
0010132 ASFALTATOR 32 0.015580 ORE
0010152 ASFALTATOR 52 0.005280 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras UTILAJE Consum specific
0004005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU R 0.005300 ORE
0004008 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE P 0.005300 ORE
0004046 REPARTIZ.FINISOR MIXTURI ASFAL 0.005300 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
8 DF16A1 82 KM 0.82400 943.270 777.25
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 21.550 17.76
MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERI 69.600 57.35
SAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STICLA 0.000 0.00
1,034.420 852.36
9 DF18A1 82 BUCATA 4.00000 91.000 364.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 7.070 28.28
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE 0.000 0.00
RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL 0.000 0.00
98.070 392.28
L:10173 -M :2100911 -BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)
L:10826 -0001:6301793 -STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL
10 DF19A1 82 BUCATA 4.00000 61.860 247.44
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 2.860 11.44
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL 0.000 0.00
SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT 0.000 0.00
64.720 258.88
L:10821 -0001:7101619 -INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R.OCTOGON H= 700MM F35 S1848
11 TRA06A25 82 TONE 0.96000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO 0.000 0.00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM $ 10.000 9.60
10.000 9.60
12 TRA01A25 82 TONE 1,293.70000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ 10.000 12,937.00
10.000 12,937.00
13 TRA05A10 82 TONE 18.40000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.$ 4.000 73.60
4.000 73.60
14 TRA04A25 82 TONE 1.36000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE 0.000 0.00
CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.25 KM.* $ 10.000 13.60
10.000 13.60
materiale 105,908.29
manopera 1,705.08
utilaj 5,820.18
transport 13,033.80
Total A: 126,467.34
Total cu recapitulatii 129,395.83

Obiect: 05 Strada George Toparceanu


Categorie: 04 Rigole betonate [ ron ]
1 TSE03D1 82 SUTE MP 14.35000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 162.310 2,329.15
FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T.F.TARE 0.000 0.00
0.000 0.00
162.310 2,329.15

Page 33
2 IFB09A1 82 MP 1,251.00000 1.248 1,561.25
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.710 888.21
STRAT DRENANT GROSIME 3 CM DIN NISIP 0.000 0.00
0.000 0.00
1.958 2,449.46
3 IFA03C1 82 MP 1,251.00000 24.220 30,299.22
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 9.100 11,384.10
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPAR 0.000 0.00
TIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM. 0.000 0.00
33.320 41,683.32
L:10173 -M :9876541 -BETON MARFA CLASA C30/37
Extras MATERIALE Consum specific
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE 0.030000 M CUB
9876541 BETON MARFA CLASA C30/37 0.100800 M CUB
Componenta listei anexa 10173
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras MANOPERA Consum specific
0010211 BETONIST 11 0.350000 ORE
0010221 BETONIST 21 0.350000 ORE
0019931 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31 0.700000 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
4 IFA07A1 82 M 626.00000 0.360 225.36
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.310 194.06
ROSTUIRE PEREU DALE CU MORTAR CIMENT ADINC.4CM SI 0.000 0.00
NISIP PE REST.ADINC.PT.DALE 5 CM 0.000 0.00
0.670 419.42
Extras MATERIALE Consum specific
2101001 MORTAR M 100 T - ( M.F.C.) 0.001600 M CUB
2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU S 0.000160 M CUB
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras MANOPERA Consum specific
0013412 ZIDAR 12 0.024000 ORE
0013422 ZIDAR 22 0.024000 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
5 TRB01A13 82 TONE 53.20000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 5.760 306.43
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS 0.000 0.00
EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 30M $ 0.000 0.00
5.760 306.43
6 TRA06A25 82 TONE 302.65000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO 0.000 0.00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM $ 10.000 3,026.50
10.000 3,026.50
7 TRA01A25 82 TONE 53.20000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ 10.000 532.00
10.000 532.00
8 TRA05A01 82 TONE 37.60000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 1 KM.$ 0.400 15.04
0.400 15.04
materiale 32,085.83
manopera 15,101.95
utilaj 0.00
transport 3,573.54
Total A: 50,761.32
Total cu recapitulatii 55,380.89

Obiect: 05 Strada George Toparceanu


Categorie: 05 Rigole carosabile [ ron ]
1 PC02A1 82 MP 45.00000 6.670 300.15
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 6.190 278.55
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO 0.000 0.00
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE 0.000 0.00
12.860 578.70
2 CZ0303A1 82 KG 168.00000 2.420 406.56
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.140 23.52
CONFECTIONARE ARMATURI PT BETON IN COFRAJE GLISANT 0.040 6.72
IN ATEL CENTRAL DIN 0B 37 D<10MM $ 0.000 0.00
2.600 436.80

Page 34
3 PD01A1 82 KG 168.00000 0.040 6.72
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.140 23.52
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV. 0.000 0.00
INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC. 0.000 0.00
0.180 30.24
4 CA02C1 82 M CUB 5.70000 242.020 1,379.51
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 23.790 135.60
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE S 3.750 21.38
I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM 0.000 0.00
269.560 1,536.49
L:10173 -M :9876541 -BETON MARFA CLASA C30/37
5 CP15XA 91 BUCATA 58.00000 30.200 1,751.60
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 2.600 150.80
MONTAREA PACUTELOR PREFABRICATE DIN BETON ARMAT PE 7.500 435.00
STE CANALE CU VOLUM PINA LA 0,05 MC INCLUSIV 0.000 0.00
asimilat piscot rigole carosabile 40.300 2,337.40
L:10178 -M :9898989 -PISCOT PREFABRICAT RIGOLA
Extras MATERIALE Consum specific
2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI 0.400000 KG
2206220 NISIP SORTAT NESPALAT 0.001000 M CUB
9898989 PISCOT PREFABRICAT RIGOLA 1.000000 BUCATA
Componenta listei anexa 10178
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras MANOPERA Consum specific
47 MONTATOR PREFABRICATE BETON 0.400000 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras UTILAJE Consum specific
1308 AUTOMACARA 0.050000 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
6 TRA06A25 82 TONE 13.80000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO 0.000 0.00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM $ 10.000 138.00
10.000 138.00
7 TRA01A25 82 TONE 4.18000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25KM. $ 10.000 41.80
10.000 41.80
8 TRA05A01 82 TONE 0.57000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 1 KM.$ 0.404 0.23
0.404 0.23
materiale 3,844.54
manopera 611.99
utilaj 463.10
transport 180.03
Total A: 5,099.66
Total cu recapitulatii 5,349.84

Obiect: 05 Strada George Toparceanu


Categorie: 06 Accese auto - proprietati [ ron ]
1 PJ04B1 82 M CUB 38.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 3.980 151.24
DARIMARE BETON DIN FUNDAT.CULEI,PILE,ZID.SPRIJIN F 10.660 405.08
ARA EXPLOZIV CU CIOCAN CU AER COMPRIMAT 0.000 0.00
14.640 556.32
2 TSC35B31 82 SUTE MC 0.38000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC 163.000 61.94
TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M 0.000 0.00
163.000 61.94
3 TRA01A05 82 TONE 91.20000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. $ 2.000 182.40
2.000 182.40

Page 35
4 TSC02A1 82 SUTE MC 1.56000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT 334.800 522.29
UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1 0.000 0.00
334.800 522.29
5 TSC35B31 82 SUTE MC 1.56000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC 163.000 254.28
TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M 0.000 0.00
163.000 254.28
6 TRA01A05P 82 TONE 281.40000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU 0.000 0.00
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ 2.000 562.80
2.000 562.80
7 DA06A1 82 M CUB 67.70000 46.120 3,122.32
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 7.500 507.75
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL 11.860 802.92
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA 0.000 0.00
65.480 4,433.00
8 IFB09A1 82 MP 192.70000 2.080 400.82
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.710 136.82
STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP 0.000 0.00
0.000 0.00
2.790 537.63
9 PI06A1 82 BUCATA 82.00000 16.300 1,336.60
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 8.130 666.66
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE 85.400 7,002.80
PNEURI DE 9,9 TF 0.000 0.00
109.830 9,006.06
10 6418821 BUCATA 82.00000 250.000 20,500.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TUB ADUCT. PREMO D= 400 P= 7 L=5 B600SBP ISLGC 0.000 0.00
T2027 0.000 0.00
Asimilat DN 300 - L= 2.30 m 250.000 20,500.00
11 PC02A1 82 MP 123.00000 6.670 820.41
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 6.190 761.37
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO 0.000 0.00
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE 0.000 0.00
12.860 1,581.78
12 PB02A1 82 M CUB 24.60000 220.100 5,414.46
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 14.040 345.38
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID 2.660 65.44
DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL 0.000 0.00
Pinten legatura podete 236.800 5,825.28
L:10173 -M :2100914 -BETON MARFA CLASA C25/20 (BC25/B330)
13 PB02A1 82 M CUB 23.40000 240.100 5,618.34
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 14.040 328.54
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID 2.660 62.24
DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL 0.000 0.00
Timpane podet 256.800 6,009.12
L:10173 -M :9876541 -BETON MARFA CLASA C30/37
14 TRA06A25 82 TONE 115.20000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO 0.000 0.00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM $ 10.000 1,152.00
10.000 1,152.00
15 TRA01A25 82 TONE 242.74000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ 10.000 2,427.40
10.000 2,427.40
16 TRA05A01 82 TONE 15.71000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 1 KM.$ 0.400 6.28
0.400 6.28

Page 36
17 TRA04B25 82 TONE 45.92000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE 0.000 0.00
CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 25 KM * $ 25.000 1,148.00
25.000 1,148.00
materiale 37,212.95
manopera 2,897.76
utilaj 9,176.99
transport 5,478.88
Total A: 54,766.58
Total cu recapitulatii 56,555.84

Obiect: 06 Strada Garii


Categorie: 01 Lucrari pregatitoare [ ron ]
1 TSC18A1 82 SUTE MC 6.64000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACTOR 65-80CP INCL.IMPINS PAM 168.000 1,115.52
.LA 10M TER.CAT.1 0.000 0.00
168.000 1,115.52
2 TSC35B31 82 SUTE MC 6.64000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC 163.000 1,082.32
TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M 0.000 0.00
163.000 1,082.32
3 TRA01A05P 82 TONE 1,195.20000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU 0.000 0.00
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ 2.000 2,390.40
2.000 2,390.40
4 TSE05B1 82 SUTE MP 20.52000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN S 22.680 465.39
I PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT 2 0.000 0.00
22.680 465.39
5 TSD07A1 82 SUTE MC 2.05000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 32.950 67.55
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T,EXCL. 609.140 1,248.74
UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD COMPACT.92-94 % 0.000 0.00
642.090 1,316.28
6 TSD14A1 82 M CUB 48.00000 1.000 48.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR. 5.000 240.00
0.000 0.00
6.000 288.00
7 TRA05A01 82 TONE 48.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 1 KM.$ 0.400 19.20
0.400 19.20
materiale 48.00
manopera 67.55
utilaj 4,151.97
transport 2,409.60
Total A: 6,677.12
Total cu recapitulatii 6,827.48

Obiect: 06 Strada Garii


Categorie: 02 Fundatii [ ron ]
1 DA06B1 82 M CUB 435.50000 46.120 20,085.26
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 2.400 1,045.20
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT 17.620 7,673.51
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST 0.000 0.00
66.140 28,803.97
2 DA12A1 82 M CUB 256.00000 127.150 32,550.40
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 5.200 1,331.20
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE 24.350 6,233.60
MECANICA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE 0.000 0.00
156.700 40,115.20

Page 37
3 TRA01A25 82 TONE 1,586.30000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ 10.000 15,863.00
10.000 15,863.00
4 TRA05A01 82 TONE 165.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 1 KM.$ 0.400 66.00
0.400 66.00
materiale 52,635.66
manopera 2,376.40
utilaj 13,907.11
transport 15,929.00
Total A: 84,848.17
Total cu recapitulatii 87,115.17

Obiect: 06 Strada Garii


Categorie: 03 Suprastructura si semnalizare [ ron ]
1 RPAB01C1 82 BUCATA 7.00000 432.700 3,028.90
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 10.860 76.02
RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM) CAMINELOR D 0.000 0.00
E VIZITARE PINA LA 100KG PE PLACA PREF BET.ARMAT* 0.000 0.00
Asimilat 443.560 3,104.92
Extras MATERIALE Consum specific
2101145 MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP 0.015000 M CUB
2121214 INEL PREFABRICAT BETON ARMAT D 1.000000 BUCATA
6420771 PIESA B.A. B250 SUPORT CAPAC 1.000000 BUCATA
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras MANOPERA Consum specific
0013411 ZIDAR 11 0.835000 ORE
0013422 ZIDAR 22 0.835000 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
2 DB01D1 82 MP 1,565.00000 0.010 15.65
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT 0.050 78.25
SUPORT DIN MACAD SAU PAVAJE NEBITUM EXEC MECANIC$ 0.000 0.00
0.060 93.90
3 DB02D1 82 SUTE MP 15.65000 72.850 1,140.10
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 13.000 203.45
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER 2.650 41.47
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA 0.000 0.00
88.500 1,385.03
4 DB13B1 82 TONE 206.00000 251.270 51,761.62
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 2.680 552.08
STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA 12.980 2,673.88
CALD CU ASTERNERE MECANICA 0.000 0.00
266.930 54,987.58
L:10803 -M :797980 -BADPC20
5 DB01D1 82 MP 1,565.00000 0.010 15.65
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT 0.050 78.25
SUPORT DIN MACAD SAU PAVAJE NEBITUM EXEC MECANIC$ 0.000 0.00
0.060 93.90
6 DB02D1 82 SUTE MP 15.65000 72.850 1,140.10
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 13.000 203.45
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER 2.650 41.47
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA 0.000 0.00
88.500 1,385.03
7 DB16H1 82 MP 1,565.00000 26.470 41,425.55
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.340 532.10
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN 1.560 2,441.40
GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA 0.000 0.00
28.370 44,399.05
L:10803 -M :797981 -BAPC16
L:10828 -M :7889456 -NISIP BIT. SI DRESSING GRAS CU NISIP 0 3MM SI 2 3% BIT.
Extras MATERIALE Consum specific
3421097 OTEL PATRAT LAM.CALD S 334 OL 0.011000 KG
7889456 NISIP BIT. SI DRESSING GRAS CU 0.004350 TONE
Componenta listei anexa 10828
797981 BAPC16 0.094000 TONE
Componenta listei anexa 10803

Page 38
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras MANOPERA Consum specific
0010112 ASFALTATOR 12 0.021970 ORE
0010122 ASFALTATOR 22 0.009460 ORE
0010132 ASFALTATOR 32 0.015580 ORE
0010152 ASFALTATOR 52 0.005280 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras UTILAJE Consum specific
0004005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU R 0.005300 ORE
0004008 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE P 0.005300 ORE
0004046 REPARTIZ.FINISOR MIXTURI ASFAL 0.005300 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
8 DF16A1 82 KM 0.72000 943.270 679.15
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 21.550 15.52
MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERI 69.600 50.11
SAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STICLA 0.000 0.00
1,034.420 744.78
9 DF18A1 82 BUCATA 6.00000 91.000 546.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 7.070 42.42
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE 0.000 0.00
RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL 0.000 0.00
98.070 588.42
L:10173 -M :2100911 -BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)
L:10826 -0001:6301793 -STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL
10 DF19A1 82 BUCATA 6.00000 61.860 371.16
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 2.860 17.16
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL 0.000 0.00
SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT 0.000 0.00
64.720 388.32
L:10821 -0001:7101619 -INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R.OCTOGON H= 700MM F35 S1848
11 TRA06A25 82 TONE 1.50000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO 0.000 0.00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM $ 10.000 15.00
10.000 15.00
12 TRA01A25 82 TONE 1,203.50000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ 10.000 12,035.00
10.000 12,035.00
13 TRA05A10 82 TONE 17.10000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.$ 4.000 68.40
4.000 68.40
14 TRA04A25 82 TONE 2.38000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE 0.000 0.00
CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.25 KM.* $ 10.000 23.80
10.000 23.80
materiale 100,123.89
manopera 1,642.20
utilaj 5,404.84
transport 12,142.20
Total A: 119,313.12
Total cu recapitulatii 122,084.15

Obiect: 06 Strada Garii


Categorie: 04 Rigole betonate [ ron ]
1 TSE03D1 82 SUTE MP 12.08000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 162.310 1,960.70
FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T.F.TARE 0.000 0.00
0.000 0.00
162.310 1,960.70
2 IFB09A1 82 MP 1,060.00000 1.248 1,322.88
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.710 752.60
STRAT DRENANT GROSIME 3 CM DIN NISIP 0.000 0.00
0.000 0.00
1.958 2,075.48

Page 39
3 IFA03C1 82 MP 1,060.00000 24.220 25,673.20
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 9.100 9,646.00
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPAR 0.000 0.00
TIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM. 0.000 0.00
33.320 35,319.20
L:10173 -M :9876541 -BETON MARFA CLASA C30/37
Extras MATERIALE Consum specific
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE 0.030000 M CUB
9876541 BETON MARFA CLASA C30/37 0.100800 M CUB
Componenta listei anexa 10173
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras MANOPERA Consum specific
0010211 BETONIST 11 0.350000 ORE
0010221 BETONIST 21 0.350000 ORE
0019931 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31 0.700000 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
4 IFA07A1 82 M 530.00000 0.360 190.80
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.310 164.30
ROSTUIRE PEREU DALE CU MORTAR CIMENT ADINC.4CM SI 0.000 0.00
NISIP PE REST.ADINC.PT.DALE 5 CM 0.000 0.00
0.670 355.10
Extras MATERIALE Consum specific
2101001 MORTAR M 100 T - ( M.F.C.) 0.001600 M CUB
2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU S 0.000160 M CUB
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras MANOPERA Consum specific
0013412 ZIDAR 12 0.024000 ORE
0013422 ZIDAR 22 0.024000 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
5 TRB01A13 82 TONE 45.20000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 5.760 260.35
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS 0.000 0.00
EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 30M $ 0.000 0.00
5.760 260.35
6 TRA06A25 82 TONE 256.50000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO 0.000 0.00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM $ 10.000 2,565.00
10.000 2,565.00
7 TRA01A25 82 TONE 45.14000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ 10.000 451.40
10.000 451.40
8 TRA05A01 82 TONE 31.80000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 1 KM.$ 0.400 12.72
0.400 12.72
materiale 27,186.88
manopera 12,783.96
utilaj 0.00
transport 3,029.12
Total A: 42,999.96
Total cu recapitulatii 46,911.09

Obiect: 06 Strada Garii


Categorie: 05 Rigole carosabile [ ron ]
1 PC02A1 82 MP 98.80000 6.670 659.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 6.190 611.57
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO 0.000 0.00
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE 0.000 0.00
12.860 1,270.57
2 CZ0303A1 82 KG 372.00000 2.420 900.24
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.140 52.08
CONFECTIONARE ARMATURI PT BETON IN COFRAJE GLISANT 0.040 14.88
IN ATEL CENTRAL DIN 0B 37 D<10MM $ 0.000 0.00
2.600 967.20

Page 40
3 PD01A1 82 KG 372.00000 0.040 14.88
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.140 52.08
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV. 0.000 0.00
INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC. 0.000 0.00
0.180 66.96
4 CA02C1 82 M CUB 12.60000 242.020 3,049.45
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 23.790 299.75
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE S 3.750 47.25
I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM 0.000 0.00
269.560 3,396.46
L:10173 -M :9876541 -BETON MARFA CLASA C30/37
5 CP15XA 91 BUCATA 127.00000 30.200 3,835.40
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 2.600 330.20
MONTAREA PACUTELOR PREFABRICATE DIN BETON ARMAT PE 7.500 952.50
STE CANALE CU VOLUM PINA LA 0,05 MC INCLUSIV 0.000 0.00
asimilat piscot rigole carosabile 40.300 5,118.10
L:10178 -M :9898989 -PISCOT PREFABRICAT RIGOLA
Extras MATERIALE Consum specific
2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI 0.400000 KG
2206220 NISIP SORTAT NESPALAT 0.001000 M CUB
9898989 PISCOT PREFABRICAT RIGOLA 1.000000 BUCATA
Componenta listei anexa 10178
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras MANOPERA Consum specific
47 MONTATOR PREFABRICATE BETON 0.400000 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras UTILAJE Consum specific
1308 AUTOMACARA 0.050000 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
6 TRA06A25 82 TONE 30.50000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO 0.000 0.00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM $ 10.000 305.00
10.000 305.00
7 TRA01A25 82 TONE 6.42000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25KM. $ 10.000 64.20
10.000 64.20
8 TRA05A01 82 TONE 1.26000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 1 KM.$ 0.397 0.50
0.397 0.50
materiale 8,458.97
manopera 1,345.69
utilaj 1,014.63
transport 369.70
Total A: 11,188.98
Total cu recapitulatii 11,738.63

Obiect: 06 Strada Garii


Categorie: 06 Accese auto - proprietati [ ron ]
1 PJ04B1 82 M CUB 20.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 3.980 79.60
DARIMARE BETON DIN FUNDAT.CULEI,PILE,ZID.SPRIJIN F 10.660 213.20
ARA EXPLOZIV CU CIOCAN CU AER COMPRIMAT 0.000 0.00
14.640 292.80
2 TSC35B31 82 SUTE MC 0.20000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC 163.000 32.60
TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M 0.000 0.00
163.000 32.60
3 TRA01A05 82 TONE 48.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. $ 2.000 96.00
2.000 96.00

Page 41
4 TSC02A1 82 SUTE MC 1.15000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT 334.800 385.02
UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1 0.000 0.00
334.800 385.02
5 TSC35B31 82 SUTE MC 1.15000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC 163.000 187.45
TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M 0.000 0.00
163.000 187.45
6 TRA01A05P 82 TONE 207.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU 0.000 0.00
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ 2.000 414.00
2.000 414.00
7 DA06A1 82 M CUB 49.50000 46.120 2,282.94
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 7.500 371.25
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL 11.860 587.07
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA 0.000 0.00
65.480 3,241.26
8 IFB09A1 82 MP 141.00000 2.080 293.28
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.710 100.11
STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP 0.000 0.00
0.000 0.00
2.790 393.39
9 PI06A1 82 BUCATA 60.00000 16.300 978.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 8.130 487.80
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE 85.400 5,124.00
PNEURI DE 9,9 TF 0.000 0.00
109.830 6,589.80
10 6418821 BUCATA 60.00000 250.000 15,000.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TUB ADUCT. PREMO D= 400 P= 7 L=5 B600SBP ISLGC 0.000 0.00
T2027 0.000 0.00
Asimilat DN 300- L=2.30 m 250.000 15,000.00
11 PC02A1 82 MP 90.00000 6.670 600.30
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 6.190 557.10
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO 0.000 0.00
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE 0.000 0.00
12.860 1,157.40
12 PB02A1 82 M CUB 18.00000 220.100 3,961.80
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 14.040 252.72
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID 2.660 47.88
DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL 0.000 0.00
Pinten legatura podete 236.800 4,262.40
L:10173 -M :2100914 -BETON MARFA CLASA C25/20 (BC25/B330)
13 PB02A1 82 M CUB 17.10000 240.100 4,105.71
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 14.040 240.08
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID 2.660 45.49
DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL 0.000 0.00
Timpane podet 256.800 4,391.28
L:10173 -M :9876541 -BETON MARFA CLASA C30/37
14 TRA06A25 82 TONE 84.25000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO 0.000 0.00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM $ 10.000 842.50
10.000 842.50
15 TRA01A25 82 TONE 174.10000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ 10.000 1,741.00
10.000 1,741.00
16 TRA05A01 82 TONE 15.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 1 KM.$ 0.400 6.00
0.400 6.00

Page 42
17 TRA04B25 82 TONE 33.60000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE 0.000 0.00
CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 25 KM * $ 25.000 840.00
25.000 840.00
materiale 27,222.03
manopera 2,088.66
utilaj 6,622.71
transport 3,939.50
Total A: 39,872.90
Total cu recapitulatii 41,170.60

Obiect: 06 Strada Garii


Categorie: 07 Drumuri laterale [ ron ]
1 TSC20B1 82 SUTE MC 0.12000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
SAPAT.IN PROFIL MIXT CU BULD.PE TRACT.81-180CP INC 210.000 25.20
LUS.IMPING.PIN.LA 10 M TER.CAT.3 0.000 0.00
210.000 25.20
2 TSC35B31 82 SUTE MC 0.12000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC 163.000 19.56
TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M 0.000 0.00
incarcare pamant din sapatura 163.000 19.56
3 TRA01A05P 82 TONE 21.60000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU 0.000 0.00
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ 2.000 43.20
2.000 43.20
4 TSE05B1 82 SUTE MP 0.30000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN S 22.680 6.80
I PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT 2 0.000 0.00
22.680 6.80
5 TSD07A1 82 SUTE MC 0.03000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 32.950 0.99
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T,EXCL. 609.140 18.27
UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD COMPACT.92-94 % 0.000 0.00
642.090 19.26
6 TSD14A1 82 M CUB 0.70000 1.000 0.70
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR. 5.000 3.50
0.000 0.00
6.000 4.20
7 DA06B1 82 M CUB 7.40000 46.120 341.29
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 2.400 17.76
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT 17.620 130.39
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST 0.000 0.00
66.140 489.44
8 DA12A1 82 M CUB 4.60000 127.150 584.89
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 5.200 23.92
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE 24.350 112.01
MECANICA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE 0.000 0.00
156.700 720.82
9 DB01D1 82 MP 28.00000 0.010 0.28
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT 0.050 1.40
SUPORT DIN MACAD SAU PAVAJE NEBITUM EXEC MECANIC$ 0.000 0.00
0.060 1.68
10 DB02D1 82 SUTE MP 0.28000 72.850 20.40
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 13.000 3.64
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER 2.650 0.74
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA 0.000 0.00
88.500 24.78
11 DB13B1 82 TONE 3.70000 251.270 929.70
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 2.680 9.92
STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA 12.980 48.03
CALD CU ASTERNERE MECANICA 0.000 0.00
266.930 987.64
L:10803 -M :797980 -BADPC20

Page 43
12 DB01C1 82 MP 28.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT 0.030 0.84
SUPORT DIN SUPRA BIT DIN BET CIM SAU PAV BITUMAT $ 0.000 0.00
0.030 0.84
13 DB02D1 82 SUTE MP 0.28000 72.850 20.40
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 13.000 3.64
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER 2.650 0.74
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA 0.000 0.00
88.500 24.78
14 DB16H1 82 MP 28.00000 26.470 741.16
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.340 9.52
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN 1.560 43.68
GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA 0.000 0.00
28.370 794.36
L:10803 -M :797981 -BAPC16
L:10828 -M :7889456 -NISIP BIT. SI DRESSING GRAS CU NISIP 0 3MM SI 2 3% BIT.
Extras MATERIALE Consum specific
3421097 OTEL PATRAT LAM.CALD S 334 OL 0.011000 KG
7889456 NISIP BIT. SI DRESSING GRAS CU 0.004350 TONE
Componenta listei anexa 10828
797981 BAPC16 0.094000 TONE
Componenta listei anexa 10803
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras MANOPERA Consum specific
0010112 ASFALTATOR 12 0.021970 ORE
0010122 ASFALTATOR 22 0.009460 ORE
0010132 ASFALTATOR 32 0.015580 ORE
0010152 ASFALTATOR 52 0.005280 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras UTILAJE Consum specific
0004005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU R 0.005300 ORE
0004008 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE P 0.005300 ORE
0004046 REPARTIZ.FINISOR MIXTURI ASFAL 0.005300 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
15 TRA01A25 82 TONE 49.10000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ 10.000 491.00
10.000 491.00
16 TRA05A05 82 TONE 3.82000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.$ 2.000 7.64
2.000 7.64
materiale 2,638.81
manopera 69.38
utilaj 411.17
transport 541.84
Total A: 3,661.20
Total cu recapitulatii 3,751.09

Obiect: 07 Strada Vlad Tepes


Categorie: 01 Lucrari pregatitoare [ ron ]
1 DG04B1 82 M 43.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 2.110 90.73
DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON ORICE 0.000 0.00
DIMENSIUNE ASEZATA PE BETON 0.000 0.00
Borduri insule separatoare existente 2.110 90.73
2 TRI1AA04C2 82 TONE 4.73000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 3.580 16.93
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE SI MARUNTE, 0.000 0.00
PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2 $ 0.000 0.00
3.580 16.93
3 TRA01A05P 82 TONE 4.73000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU 0.000 0.00
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ 2.000 9.46
2.000 9.46

Page 44
4 DC02XA 91 M 594.00000 5.610 3,332.34
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 3.710 2,203.74
TAIEREA CU MASINA CU DISCURI DIAMANTATE A ROSTURIL 36.770 21,841.38
OR LA IMBRACAM.BET.CIM.,COLMATAREA CU MASTIC BIT. 0.000 0.00
Curatarea si colmatarea rosturilor dalelor 46.090 27,377.46
materiale 3,332.34
manopera 2,311.40
utilaj 21,841.38
transport 9.46
Total A: 27,494.58
Total cu recapitulatii 28,593.56

Obiect: 07 Strada Vlad Tepes


Categorie: 02 Suprastructura si semnalizare [ ron ]
1 RPAB01C1 82 BUCATA 3.00000 432.700 1,298.10
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 10.860 32.58
RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM) CAMINELOR D 0.000 0.00
E VIZITARE PINA LA 100KG PE PLACA PREF BET.ARMAT* 0.000 0.00
Asimilat 443.560 1,330.68
Extras MATERIALE Consum specific Pret unitar Valoare
2101145 MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP 0.015000 M CUB 180.0000 2.70
2121214 INEL PREFABRICAT BETON ARMAT D 1.000000 BUCATA 80.0000 80.00
6420771 PIESA B.A. B250 SUPORT CAPAC 1.000000 BUCATA 350.0000 350.00
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras MANOPERA Consum specific Pret unitar Valoare
0013411 ZIDAR 11 0.835000 ORE 6.5000 5.43
0013422 ZIDAR 22 0.835000 ORE 6.5000 5.43
------------------------------------------------------------------------------------------
2 DB01D1 82 MP 2,000.00000 0.010 20.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT 0.050 100.00
SUPORT DIN MACAD SAU PAVAJE NEBITUM EXEC MECANIC$ 0.000 0.00
0.060 120.00
3 DB02D1 82 SUTE MP 20.00000 72.850 1,457.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 13.000 260.00
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER 2.650 53.00
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA 0.000 0.00
88.500 1,770.00
4 DB13B1 82 TONE 263.00000 251.270 66,084.01
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 2.680 704.84
STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA 12.980 3,413.74
CALD CU ASTERNERE MECANICA 0.000 0.00
Strat de baza pentru preluare denivelari 266.930 70,202.59
L:10803 -M :797980 -BADPC20
5 RPDC29C 99 MP 2,000.00000 12.440 24,880.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 3.580 7,160.00
REPAR.IMBRACAMINTI BETON-CIMENT (PLOMBAREA GROPILO 2.850 5,700.00
R) CU MORTAR ASF.+GEOGRILE/GEOTEXTILE DIN PLASTIC 0.000 0.00
Asterne geocompozit cu rol de ranforsare 18.870 37,740.00
L:DL15 -M :732353L -GEOGRILE MONOAXIALE NODURI RIGIDE 23,5X1,6 CM-I 120KN/M
Extras MATERIALE Consum specific Pret unitar Valoare
2600323 EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU 0.900000 KG 1.6000 1.44
732353L GEOGRILE MONOAXIALE NODURI RIG 1.100000 MP 10.0000 11.00
Componenta listei anexa DL15
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras MANOPERA Consum specific Pret unitar Valoare
0010140 ASFALTATOR 4 0.250000 ORE 6.5000 1.63
0019920 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 2 0.300000 ORE 6.5000 1.95
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras UTILAJE Consum specific Pret unitar Valoare
0004007 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE P 0.015000 ORE 70.0000 1.05
1348 AUTOGUDRONATOR CU STROPITOR DE 0.030000 ORE 60.0000 1.80
------------------------------------------------------------------------------------------
6 DB13B1 82 TONE 237.00000 251.270 59,550.99
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 2.680 635.16
STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA 12.980 3,076.26
CALD CU ASTERNERE MECANICA 0.000 0.00
Strat de legatura 266.930 63,262.41
L:10803 -M :797980 -BADPC20

Page 45
7 DB01D1 82 MP 4,000.00000 0.010 40.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT 0.050 200.00
SUPORT DIN MACAD SAU PAVAJE NEBITUM EXEC MECANIC$ 0.000 0.00
0.060 240.00
8 DB02D1 82 SUTE MP 40.00000 72.850 2,914.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 13.000 520.00
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER 2.650 106.00
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA 0.000 0.00
88.500 3,540.00
9 DB16H1 82 MP 2,000.00000 26.470 52,940.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.340 680.00
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN 1.560 3,120.00
GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA 0.000 0.00
28.370 56,740.00
L:10803 -M :797981 -BAPC16
L:10828 -M :7889456 -NISIP BIT. SI DRESSING GRAS CU NISIP 0 3MM SI 2 3% BIT.
Extras MATERIALE Consum specific Pret unitar Valoare
3421097 OTEL PATRAT LAM.CALD S 334 OL 0.011000 KG 4.0000 0.04
7889456 NISIP BIT. SI DRESSING GRAS CU 0.004350 TONE 240.0000 1.04
Componenta listei anexa 10828
797981 BAPC16 0.094000 TONE 270.0000 25.38
Componenta listei anexa 10803
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras MANOPERA Consum specific Pret unitar Valoare
0010112 ASFALTATOR 12 0.021970 ORE 6.5000 0.14
0010122 ASFALTATOR 22 0.009460 ORE 6.5000 0.06
0010132 ASFALTATOR 32 0.015580 ORE 6.5000 0.10
0010152 ASFALTATOR 52 0.005280 ORE 6.5000 0.03
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras UTILAJE Consum specific Pret unitar Valoare
0004005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU R 0.005300 ORE 70.0000 0.37
0004008 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE P 0.005300 ORE 75.0000 0.40
0004046 REPARTIZ.FINISOR MIXTURI ASFAL 0.005300 ORE 150.0000 0.80
------------------------------------------------------------------------------------------
10 DF16A1 82 KM 0.81000 943.270 764.05
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 21.550 17.46
MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERI 69.600 56.38
SAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STICLA 0.000 0.00
1,034.420 837.88
11 DF18A1 82 BUCATA 8.00000 91.000 728.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 7.070 56.56
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE 0.000 0.00
RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL 0.000 0.00
98.070 784.56
L:10173 -M :2100911 -BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)
L:10826 -0001:6301793 -STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL
12 DF19A1 82 BUCATA 8.00000 61.860 494.88
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 2.860 22.88
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL 0.000 0.00
SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT 0.000 0.00
64.720 517.76
L:10821 -0001:7101619 -INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R.OCTOGON H= 700MM F35 S1848
13 DE10A1 82 M 60.00000 46.490 2,789.40
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 3.840 230.40
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25 0.000 0.00
CM,PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM 0.000 0.00
50.330 3,019.80
L:10173 -M :2100910 -BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)
Extras MATERIALE Consum specific Pret unitar Valoare
2100024 CIMENT PORTLAND 2.920000 KG 0.4000 1.17
2100910 BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/ 0.045000 M CUB 200.0000 9.00
Componenta listei anexa 10173
2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU S 0.008000 M CUB 40.0000 0.32
2424242 BORDURA PREFABRICATA 500 X 250 2.000000 BUCATA 18.0000 36.00
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE 0.006000 M CUB 1.0000 0.01
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras MANOPERA Consum specific Pret unitar Valoare
0012812 PAVATOR 12 0.269530 ORE 6.5000 1.75
0012822 PAVATOR 22 0.085670 ORE 6.5000 0.56
0012832 PAVATOR 32 0.085670 ORE 6.5000 0.56
0019622 SAPATOR 22 0.140390 ORE 6.5000 0.91
0019921 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21 0.008990 ORE 6.5000 0.06

Page 46
------------------------------------------------------------------------------------------
14 DA26D 99 MP 90.00000 2.600 234.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 1.370 123.30
ASTERNEREA IN STRAT.UNIFORM DE 20CM A PAMANTULUI P 0.000 0.00
T.SPATII VERZI LA DRUMURI SI STRAZI, TEREN ORIZ. 0.000 0.00
Pamant spatiu verde - insule separatoare 3.970 357.30
15 DF10XA 91 MP 5.00000 26.210 131.05
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 3.120 15.60
MARCAJE LOGITUDINALE,TRANSVERSALE SI DIVERSE EXEC. 5.760 28.80
MECANIZAT CU VOPSEA PE SUPRAFETE CAROSABILE 0.000 0.00
Marcaj de interzicere stationare 35.090 175.45
16 TRA06A25 82 TONE 8.40000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO 0.000 0.00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM $ 10.000 84.00
10.000 84.00
17 TRA01A25 82 TONE 2,343.40000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ 10.000 23,434.00
10.000 23,434.00
18 TRA05A10 82 TONE 33.10000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.$ 4.000 132.40
4.000 132.40
19 TRA04A25 82 TONE 1.68000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE 0.000 0.00
CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.25 KM.* $ 10.000 16.80
10.000 16.80
materiale 214,325.48
manopera 10,458.78
utilaj 15,854.18
transport 23,667.20
Total A: 264,305.63
Total cu recapitulatii 272,055.51

Obiect: 07 Strada Vlad Tepes


Categorie: 03 Rigole betonate [ ron ]
1 TSC02A1 82 SUTE MC 1.40000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT 334.800 468.72
UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1 0.000 0.00
334.800 468.72
2 TSC35B31 82 SUTE MC 1.40000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC 163.000 228.20
TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M 0.000 0.00
163.000 228.20
3 TRA01A05P 82 TONE 252.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU 0.000 0.00
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ 2.000 504.00
2.000 504.00
4 DA06A1 82 M CUB 181.30000 46.120 8,361.56
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 7.500 1,359.75
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL 11.860 2,150.22
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA 0.000 0.00
Balast sub acostamentul consolidat 65.480 11,871.52
5 TSE03D1 82 SUTE MP 10.08000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 162.310 1,636.08
FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T.F.TARE 0.000 0.00
0.000 0.00
162.310 1,636.08
6 IFB09A1 82 MP 882.00000 1.248 1,100.74
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.710 626.22
STRAT DRENANT GROSIME 3 CM DIN NISIP 0.000 0.00
0.000 0.00
1.958 1,726.96

Page 47
7 IFA03C1 82 MP 882.00000 24.220 21,362.04
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 9.100 8,026.20
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPAR 0.000 0.00
TIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM. 0.000 0.00
33.320 29,388.24
L:10173 -M :9876541 -BETON MARFA CLASA C30/37
Extras MATERIALE Consum specific
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE 0.030000 M CUB
9876541 BETON MARFA CLASA C30/37 0.100800 M CUB
Componenta listei anexa 10173
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras MANOPERA Consum specific
0010211 BETONIST 11 0.350000 ORE
0010221 BETONIST 21 0.350000 ORE
0019931 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31 0.700000 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
8 IFA07A1 82 M 441.00000 0.360 158.76
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.310 136.71
ROSTUIRE PEREU DALE CU MORTAR CIMENT ADINC.4CM SI 0.000 0.00
NISIP PE REST.ADINC.PT.DALE 5 CM 0.000 0.00
0.670 295.47
Extras MATERIALE Consum specific
2101001 MORTAR M 100 T - ( M.F.C.) 0.001600 M CUB
2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU S 0.000160 M CUB
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras MANOPERA Consum specific
0013412 ZIDAR 12 0.024000 ORE
0013422 ZIDAR 22 0.024000 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
9 TRB01A13 82 TONE 33.60000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 5.760 193.54
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS 0.000 0.00
EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 30M $ 0.000 0.00
5.760 193.54
10 TRA06A25 82 TONE 213.40000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO 0.000 0.00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM $ 10.000 2,134.00
10.000 2,134.00
11 TRA01A25 82 TONE 441.61000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ 10.000 4,416.10
10.000 4,416.10
12 TRA05A01 82 TONE 68.53000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 1 KM.$ 0.400 27.41
0.400 27.41
materiale 30,983.09
manopera 11,978.50
utilaj 2,847.14
transport 7,081.51
Total A: 52,890.24
Total cu recapitulatii 56,806.55

Obiect: 07 Strada Vlad Tepes


Categorie: 04 Rigole carosabile [ ron ]
1 PC02A1 82 MP 16.00000 6.670 106.72
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 6.190 99.04
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO 0.000 0.00
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE 0.000 0.00
12.860 205.76
2 CZ0303A1 82 KG 59.00000 2.420 142.78
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.140 8.26
CONFECTIONARE ARMATURI PT BETON IN COFRAJE GLISANT 0.040 2.36
IN ATEL CENTRAL DIN 0B 37 D<10MM $ 0.000 0.00
2.600 153.40

Page 48
3 PD01A1 82 KG 59.00000 0.040 2.36
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.140 8.26
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV. 0.000 0.00
INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC. 0.000 0.00
0.180 10.62
4 CA02C1 82 M CUB 2.00000 242.020 484.04
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 23.790 47.58
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE S 3.750 7.50
I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM 0.000 0.00
269.560 539.12
L:10173 -M :9876541 -BETON MARFA CLASA C30/37
5 CP15XA 91 BUCATA 20.00000 30.200 604.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 2.600 52.00
MONTAREA PACUTELOR PREFABRICATE DIN BETON ARMAT PE 7.500 150.00
STE CANALE CU VOLUM PINA LA 0,05 MC INCLUSIV 0.000 0.00
asimilat piscot rigole carosabile 40.300 806.00
L:10178 -M :9898989 -PISCOT PREFABRICAT RIGOLA
Extras MATERIALE Consum specific
2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI 0.400000 KG
2206220 NISIP SORTAT NESPALAT 0.001000 M CUB
9898989 PISCOT PREFABRICAT RIGOLA 1.000000 BUCATA
Componenta listei anexa 10178
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras MANOPERA Consum specific
47 MONTATOR PREFABRICATE BETON 0.400000 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras UTILAJE Consum specific
1308 AUTOMACARA 0.050000 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
6 TRA06A25 82 TONE 4.85000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO 0.000 0.00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM $ 10.000 48.50
10.000 48.50
7 TRA01A25 82 TONE 2.02000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25KM. $ 10.000 20.20
10.000 20.20
8 TRA05A01 82 TONE 0.20000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 1 KM.$ 0.400 0.08
0.400 0.08
materiale 1,339.90
manopera 215.14
utilaj 159.86
transport 68.78
Total A: 1,783.68
Total cu recapitulatii 1,871.44

Obiect: 07 Strada Vlad Tepes


Categorie: 05 Accese auto - proprietati [ ron ]
1 PJ04B1 82 M CUB 30.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 3.980 119.40
DARIMARE BETON DIN FUNDAT.CULEI,PILE,ZID.SPRIJIN F 10.660 319.80
ARA EXPLOZIV CU CIOCAN CU AER COMPRIMAT 0.000 0.00
14.640 439.20
2 TSC35B31 82 SUTE MC 0.30000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC 163.000 48.90
TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M 0.000 0.00
163.000 48.90
3 TRA01A05 82 TONE 72.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. $ 2.000 144.00
2.000 144.00

Page 49
4 TSC02A1 82 SUTE MC 0.80000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT 334.800 267.84
UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1 0.000 0.00
334.800 267.84
5 TSC35B31 82 SUTE MC 0.80000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC 163.000 130.40
TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M 0.000 0.00
163.000 130.40
6 TRA01A05P 82 TONE 144.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU 0.000 0.00
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ 2.000 288.00
2.000 288.00
7 DA06A1 82 M CUB 35.00000 46.120 1,614.20
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 7.500 262.50
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL 11.860 415.10
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA 0.000 0.00
65.480 2,291.80
8 IFB09A1 82 MP 98.70000 2.080 205.30
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.710 70.08
STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP 0.000 0.00
0.000 0.00
2.790 275.37
9 PI06A1 82 BUCATA 42.00000 16.300 684.60
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 8.130 341.46
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE 85.400 3,586.80
PNEURI DE 9,9 TF 0.000 0.00
109.830 4,612.86
10 6418821 BUCATA 42.00000 250.000 10,500.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TUB ADUCT. PREMO D= 400 P= 7 L=5 B600SBP ISLGC 0.000 0.00
T2027 0.000 0.00
Asimilat DN 300- L=2.30 m 250.000 10,500.00
11 PC02A1 82 MP 63.00000 6.670 420.21
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 6.190 389.97
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO 0.000 0.00
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE 0.000 0.00
12.860 810.18
12 PB02A1 82 M CUB 12.60000 220.100 2,773.26
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 14.040 176.90
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID 2.660 33.52
DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL 0.000 0.00
Pinten legatura podete 236.800 2,983.68
L:10173 -M :2100914 -BETON MARFA CLASA C25/20 (BC25/B330)
13 PB02A1 82 M CUB 12.00000 240.100 2,881.20
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 14.040 168.48
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID 2.660 31.92
DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL 0.000 0.00
Timpane podet 256.800 3,081.60
L:10173 -M :9876541 -BETON MARFA CLASA C30/37
14 TRA06A25 82 TONE 59.05000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO 0.000 0.00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM $ 10.000 590.50
10.000 590.50
15 TRA01A25 82 TONE 122.60000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ 10.000 1,226.00
10.000 1,226.00
16 TRA05A01 82 TONE 10.60000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 1 KM.$ 0.400 4.24
0.400 4.24

Page 50
17 TRA04B25 82 TONE 23.52000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE 0.000 0.00
CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 25 KM * $ 25.000 588.00
25.000 588.00
materiale 19,078.77
manopera 1,528.79
utilaj 4,834.28
transport 2,840.74
Total A: 28,282.57
Total cu recapitulatii 29,214.23

Obiect: 07 Strada Vlad Tepes


Categorie: 06 Drumuri laterale [ ron ]
1 TSC20B1 82 SUTE MC 0.23000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
SAPAT.IN PROFIL MIXT CU BULD.PE TRACT.81-180CP INC 210.000 48.30
LUS.IMPING.PIN.LA 10 M TER.CAT.3 0.000 0.00
210.000 48.30
2 TSC35B31 82 SUTE MC 0.23000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC 163.000 37.49
TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M 0.000 0.00
incarcare pamant din sapatura 163.000 37.49
3 TRA01A05P 82 TONE 41.50000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU 0.000 0.00
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ 2.000 83.00
2.000 83.00
4 TSE05B1 82 SUTE MP 0.55000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN S 22.680 12.47
I PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT 2 0.000 0.00
22.680 12.47
5 TSD07A1 82 SUTE MC 0.06000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 32.950 1.98
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T,EXCL. 609.140 36.55
UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD COMPACT.92-94 % 0.000 0.00
642.090 38.53
6 TSD14A1 82 M CUB 1.30000 1.000 1.30
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR. 5.000 6.50
0.000 0.00
6.000 7.80
7 DA06B1 82 M CUB 20.15000 46.120 929.32
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 2.400 48.36
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT 17.620 355.04
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST 0.000 0.00
66.140 1,332.72
8 DA12A1 82 M CUB 14.20000 127.150 1,805.53
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 5.200 73.84
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE 24.350 345.77
MECANICA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE 0.000 0.00
156.700 2,225.14
9 DB01D1 82 MP 574.00000 0.010 5.74
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT 0.050 28.70
SUPORT DIN MACAD SAU PAVAJE NEBITUM EXEC MECANIC$ 0.000 0.00
0.060 34.44
10 DB02D1 82 SUTE MP 5.74000 72.850 418.16
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 13.000 74.62
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER 2.650 15.21
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA 0.000 0.00
88.500 507.99
11 DB13B1 82 TONE 42.10000 251.270 10,578.47
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 2.680 112.83
STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA 12.980 546.46
CALD CU ASTERNERE MECANICA 0.000 0.00
266.930 11,237.75
L:10803 -M :797980 -BADPC20

Page 51
12 DB16H1 82 MP 212.00000 26.470 5,611.64
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.340 72.08
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN 1.560 330.72
GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA 0.000 0.00
28.370 6,014.44
L:10803 -M :797981 -BAPC16
L:10828 -M :7889456 -NISIP BIT. SI DRESSING GRAS CU NISIP 0 3MM SI 2 3% BIT.
Extras MATERIALE Consum specific
3421097 OTEL PATRAT LAM.CALD S 334 OL 0.011000 KG
7889456 NISIP BIT. SI DRESSING GRAS CU 0.004350 TONE
Componenta listei anexa 10828
797981 BAPC16 0.094000 TONE
Componenta listei anexa 10803
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras MANOPERA Consum specific
0010112 ASFALTATOR 12 0.021970 ORE
0010122 ASFALTATOR 22 0.009460 ORE
0010132 ASFALTATOR 32 0.015580 ORE
0010152 ASFALTATOR 52 0.005280 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras UTILAJE Consum specific
0004005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU R 0.005300 ORE
0004008 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE P 0.005300 ORE
0004046 REPARTIZ.FINISOR MIXTURI ASFAL 0.005300 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
13 TRA01A25 82 TONE 290.42000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ 10.000 2,904.20
10.000 2,904.20
14 TRA05A05 82 TONE 12.66000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.$ 2.000 25.32
2.000 25.32
materiale 19,350.15
manopera 383.71
utilaj 1,763.21
transport 3,012.52
Total A: 24,509.59
Total cu recapitulatii 25,089.98

Obiect: 08 Strada Independentei


Categorie: 01 Lucrari pregatitoare [ ron ]
1 TSC18A1 82 SUTE MC 47.70000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACTOR 65-80CP INCL.IMPINS PAM 168.000 8,013.60
.LA 10M TER.CAT.1 0.000 0.00
168.000 8,013.60
2 TSC35B31 82 SUTE MC 47.70000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC 163.000 7,775.10
TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M 0.000 0.00
163.000 7,775.10
3 TRA01A05P 82 TONE 8,586.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU 0.000 0.00
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ 2.000 17,172.00
2.000 17,172.00
4 TSE05B1 82 SUTE MP 144.92000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN S 22.680 3,286.79
I PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT 2 0.000 0.00
22.680 3,286.79
5 TSD07A1 82 SUTE MC 14.49000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 32.950 477.45
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T,EXCL. 609.140 8,826.44
UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD COMPACT.92-94 % 0.000 0.00
642.090 9,303.88

Page 52
6 TSD14A1 82 M CUB 337.00000 1.000 337.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR. 5.000 1,685.00
0.000 0.00
6.000 2,022.00
7 TRA05A01 82 TONE 337.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 1 KM.$ 0.400 134.80
0.400 134.80
materiale 337.00
manopera 477.45
utilaj 29,586.92
transport 17,306.80
Total A: 47,708.17
Total cu recapitulatii 48,781.28

Obiect: 08 Strada Independentei


Categorie: 02 Fundatii [ ron ]
1 DA06B1 82 M CUB 2,974.00000 46.120 137,160.88
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 2.400 7,137.60
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT 17.620 52,401.88
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST 0.000 0.00
66.140 196,700.36
2 DA12A1 82 M CUB 1,645.00000 127.150 209,161.75
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 5.200 8,554.00
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE 24.350 40,055.75
MECANICA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE 0.000 0.00
156.700 257,771.50
3 TRA01A25 82 TONE 10,584.30000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ 10.000 105,843.00
10.000 105,843.00
4 TRA05A01 82 TONE 1,101.22000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 1 KM.$ 0.400 440.49
0.400 440.49
materiale 346,322.63
manopera 15,691.60
utilaj 92,457.63
transport 106,283.49
Total A: 560,755.35
Total cu recapitulatii 575,733.82

Obiect: 08 Strada Independentei


Categorie: 03 Suprastructura si semnalizare [ ron ]
1 RPAB01C1 82 BUCATA 18.00000 432.700 7,788.60
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 10.860 195.48
RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM) CAMINELOR D 0.000 0.00
E VIZITARE PINA LA 100KG PE PLACA PREF BET.ARMAT* 0.000 0.00
Asimilat 443.560 7,984.08
Extras MATERIALE Consum specific
2101145 MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP 0.015000 M CUB
2121214 INEL PREFABRICAT BETON ARMAT D 1.000000 BUCATA
6420771 PIESA B.A. B250 SUPORT CAPAC 1.000000 BUCATA
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras MANOPERA Consum specific
0013411 ZIDAR 11 0.835000 ORE
0013422 ZIDAR 22 0.835000 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
2 DB01D1 82 MP 10,225.00000 0.010 102.25
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT 0.050 511.25
SUPORT DIN MACAD SAU PAVAJE NEBITUM EXEC MECANIC$ 0.000 0.00
0.060 613.50

Page 53
3 DB02D1 82 SUTE MP 102.25000 72.850 7,448.91
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 13.000 1,329.25
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER 2.650 270.96
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA 0.000 0.00
88.500 9,049.13
4 DB13B1 82 TONE 1,344.60000 251.270 337,857.64
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 2.680 3,603.53
STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA 12.980 17,452.91
CALD CU ASTERNERE MECANICA 0.000 0.00
266.930 358,914.08
L:10803 -M :797980 -BADPC20
5 DB01D1 82 MP 10,225.00000 0.010 102.25
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT 0.050 511.25
SUPORT DIN MACAD SAU PAVAJE NEBITUM EXEC MECANIC$ 0.000 0.00
0.060 613.50
6 DB02D1 82 SUTE MP 102.25000 72.850 7,448.91
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 13.000 1,329.25
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER 2.650 270.96
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA 0.000 0.00
88.500 9,049.13
7 DB16H1 82 MP 10,225.00000 26.470 270,655.75
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.340 3,476.50
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN 1.560 15,951.00
GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA 0.000 0.00
28.370 290,083.25
L:10803 -M :797981 -BAPC16
L:10828 -M :7889456 -NISIP BIT. SI DRESSING GRAS CU NISIP 0 3MM SI 2 3% BIT.
Extras MATERIALE Consum specific
3421097 OTEL PATRAT LAM.CALD S 334 OL 0.011000 KG
7889456 NISIP BIT. SI DRESSING GRAS CU 0.004350 TONE
Componenta listei anexa 10828
797981 BAPC16 0.094000 TONE
Componenta listei anexa 10803
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras MANOPERA Consum specific
0010112 ASFALTATOR 12 0.021970 ORE
0010122 ASFALTATOR 22 0.009460 ORE
0010132 ASFALTATOR 32 0.015580 ORE
0010152 ASFALTATOR 52 0.005280 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras UTILAJE Consum specific
0004005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU R 0.005300 ORE
0004008 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE P 0.005300 ORE
0004046 REPARTIZ.FINISOR MIXTURI ASFAL 0.005300 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
8 DF16A1 82 KM 5.57400 943.270 5,257.79
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 21.550 120.12
MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERI 69.600 387.95
SAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STICLA 0.000 0.00
1,034.420 5,765.86
9 DF18A1 82 BUCATA 8.00000 91.000 728.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 7.070 56.56
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE 0.000 0.00
RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL 0.000 0.00
98.070 784.56
L:10173 -M :2100911 -BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)
L:10826 -0001:6301793 -STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL
10 DF19A1 82 BUCATA 8.00000 61.860 494.88
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 2.860 22.88
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL 0.000 0.00
SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT 0.000 0.00
64.720 517.76
L:10821 -0001:7101619 -INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R.OCTOGON H= 700MM F35 S1848
11 TRA06A25 82 TONE 1.92000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO 0.000 0.00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM $ 10.000 19.20
10.000 19.20

Page 54
12 TRA01A25 82 TONE 7,845.60000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ 10.000 78,456.00
10.000 78,456.00
13 TRA05A10 82 TONE 11.46000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.$ 4.000 45.84
4.000 45.84
14 TRA04A25 82 TONE 6.12000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE 0.000 0.00
CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.25 KM.* $ 10.000 61.20
10.000 61.20
materiale 637,884.98
manopera 10,133.57
utilaj 35,356.28
transport 78,582.24
Total A: 761,957.08
Total cu recapitulatii 779,566.88

Obiect: 08 Strada Independentei


Categorie: 04 Rigole betonate [ ron ]
1 TSE03D1 82 SUTE MP 70.80000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 162.310 11,491.55
FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T.F.TARE 0.000 0.00
0.000 0.00
162.310 11,491.55
2 IFB09A1 82 MP 6,256.00000 1.248 7,807.49
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.710 4,441.76
STRAT DRENANT GROSIME 3 CM DIN NISIP 0.000 0.00
0.000 0.00
1.958 12,249.25
3 IFA03C1 82 MP 6,256.00000 24.220 151,520.32
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 9.100 56,929.60
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPAR 0.000 0.00
TIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM. 0.000 0.00
33.320 208,449.92
L:10173 -M :9876541 -BETON MARFA CLASA C30/37
Extras MATERIALE Consum specific
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE 0.030000 M CUB
9876541 BETON MARFA CLASA C30/37 0.100800 M CUB
Componenta listei anexa 10173
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras MANOPERA Consum specific
0010211 BETONIST 11 0.350000 ORE
0010221 BETONIST 21 0.350000 ORE
0019931 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31 0.700000 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
4 IFA07A1 82 M 3,128.00000 0.360 1,126.08
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.310 969.68
ROSTUIRE PEREU DALE CU MORTAR CIMENT ADINC.4CM SI 0.000 0.00
NISIP PE REST.ADINC.PT.DALE 5 CM 0.000 0.00
0.670 2,095.76
Extras MATERIALE Consum specific
2101001 MORTAR M 100 T - ( M.F.C.) 0.001600 M CUB
2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU S 0.000160 M CUB
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras MANOPERA Consum specific
0013412 ZIDAR 12 0.024000 ORE
0013422 ZIDAR 22 0.024000 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
5 TRB01A13 82 TONE 266.42000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 5.760 1,534.58
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS 0.000 0.00
EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 30M $ 0.000 0.00
5.760 1,534.58

Page 55
6 TRA06A25 82 TONE 151.47300 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO 0.000 0.00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM $ 10.000 1,514.73
10.000 1,514.73
7 TRA01A25 82 TONE 266.42000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ 10.000 2,664.20
10.000 2,664.20
8 TRA05A01 82 TONE 187.68000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 1 KM.$ 0.400 75.07
0.400 75.07
materiale 160,453.89
manopera 75,367.17
utilaj 0.00
transport 4,254.00
Total A: 240,075.06
Total cu recapitulatii 262,863.06

Obiect: 08 Strada Independentei


Categorie: 05 Rigole carosabile [ ron ]
1 PC02A1 82 MP 420.00000 6.670 2,801.40
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 6.190 2,599.80
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO 0.000 0.00
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE 0.000 0.00
12.860 5,401.20
2 CZ0303A1 82 KG 1,575.00000 2.420 3,811.50
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.140 220.50
CONFECTIONARE ARMATURI PT BETON IN COFRAJE GLISANT 0.040 63.00
IN ATEL CENTRAL DIN 0B 37 D<10MM $ 0.000 0.00
2.600 4,095.00
3 PD01A1 82 KG 1,575.00000 0.040 63.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.140 220.50
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV. 0.000 0.00
INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC. 0.000 0.00
0.180 283.50
4 CA02C1 82 M CUB 53.20000 242.020 12,875.46
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 23.790 1,265.63
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE S 3.750 199.50
I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM 0.000 0.00
269.560 14,340.59
L:10173 -M :9876541 -BETON MARFA CLASA C30/37
5 CP15XA 91 BUCATA 538.00000 30.200 16,247.60
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 2.600 1,398.80
MONTAREA PACUTELOR PREFABRICATE DIN BETON ARMAT PE 7.500 4,035.00
STE CANALE CU VOLUM PINA LA 0,05 MC INCLUSIV 0.000 0.00
asimilat piscot rigole carosabile 40.300 21,681.40
L:10178 -M :9898989 -PISCOT PREFABRICAT RIGOLA
Extras MATERIALE Consum specific
2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI 0.400000 KG
2206220 NISIP SORTAT NESPALAT 0.001000 M CUB
9898989 PISCOT PREFABRICAT RIGOLA 1.000000 BUCATA
Componenta listei anexa 10178
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras MANOPERA Consum specific
47 MONTATOR PREFABRICATE BETON 0.400000 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras UTILAJE Consum specific
1308 AUTOMACARA 0.050000 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
6 TRA06A25 82 TONE 128.72000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO 0.000 0.00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM $ 10.000 1,287.20
10.000 1,287.20

Page 56
7 TRA01A25 82 TONE 54.20000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25KM. $ 10.000 542.00
10.000 542.00
8 TRA05A01 82 TONE 5.22000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 1 KM.$ 0.400 2.09
0.400 2.09
materiale 35,798.96
manopera 5,705.23
utilaj 4,297.50
transport 1,831.29
Total A: 47,632.98
Total cu recapitulatii 49,967.18

Obiect: 08 Strada Independentei


Categorie: 06 Accese auto - proprietati [ ron ]
1 PJ04B1 82 M CUB 204.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 3.980 811.92
DARIMARE BETON DIN FUNDAT.CULEI,PILE,ZID.SPRIJIN F 10.660 2,174.64
ARA EXPLOZIV CU CIOCAN CU AER COMPRIMAT 0.000 0.00
14.640 2,986.56
2 TSC35B31 82 SUTE MC 2.04000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC 163.000 332.52
TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M 0.000 0.00
163.000 332.52
3 TRA01A05 82 TONE 489.60000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. $ 2.000 979.20
2.000 979.20
4 TSC02A1 82 SUTE MC 7.09000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT 334.800 2,373.73
UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1 0.000 0.00
334.800 2,373.73
5 TSC35B31 82 SUTE MC 7.09000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC 163.000 1,155.67
TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M 0.000 0.00
163.000 1,155.67
6 TRA01A05P 82 TONE 1,276.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU 0.000 0.00
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ 2.000 2,552.00
2.000 2,552.00
7 DA06A1 82 M CUB 307.00000 46.120 14,158.84
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 7.500 2,302.50
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL 11.860 3,641.02
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA 0.000 0.00
65.480 20,102.36
8 IFB09A1 82 MP 874.20000 2.080 1,818.34
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.710 620.68
STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP 0.000 0.00
0.000 0.00
2.790 2,439.02
9 PI06A1 82 BUCATA 372.00000 16.300 6,063.60
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 8.130 3,024.36
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE 85.400 31,768.80
PNEURI DE 9,9 TF 0.000 0.00
109.830 40,856.76
10 6418821 BUCATA 372.00000 250.000 93,000.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TUB ADUCT. PREMO D= 400 P= 7 L=5 B600SBP ISLGC 0.000 0.00
T2027 0.000 0.00
Asimilat DN 300 L= 2.30 250.000 93,000.00

Page 57
11 PC02A1 82 MP 558.00000 6.670 3,721.86
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 6.190 3,454.02
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO 0.000 0.00
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE 0.000 0.00
12.860 7,175.88
12 PB02A1 82 M CUB 111.60000 220.100 24,563.16
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 14.040 1,566.86
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID 2.660 296.86
DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL 0.000 0.00
Pinten legatura podete 236.800 26,426.88
L:10173 -M :2100914 -BETON MARFA CLASA C25/20 (BC25/B330)
13 PB02A1 82 M CUB 106.00000 240.100 25,450.60
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 14.040 1,488.24
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID 2.660 281.96
DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL 0.000 0.00
Timpane podet 256.800 27,220.80
L:10173 -M :9876541 -BETON MARFA CLASA C30/37
14 TRA06A25 82 TONE 282.25000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO 0.000 0.00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM $ 10.000 2,822.50
10.000 2,822.50
15 TRA01A25 82 TONE 1,079.15000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ 10.000 10,791.50
10.000 10,791.50
16 TRA05A01 82 TONE 93.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 1 KM.$ 0.400 37.20
0.400 37.20
17 TRA04B25 82 TONE 208.32000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE 0.000 0.00
CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 25 KM * $ 25.000 5,208.00
25.000 5,208.00
materiale 168,776.40
manopera 13,268.59
utilaj 42,025.20
transport 22,390.40
Total A: 246,460.58
Total cu recapitulatii 254,566.70

Obiect: 08 Strada Independentei


Categorie: 07 Drumuri laterale [ ron ]
1 TSC20B1 82 SUTE MC 0.36000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
SAPAT.IN PROFIL MIXT CU BULD.PE TRACT.81-180CP INC 210.000 75.60
LUS.IMPING.PIN.LA 10 M TER.CAT.3 0.000 0.00
210.000 75.60
2 TSC35B31 82 SUTE MC 0.36000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC 163.000 58.68
TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M 0.000 0.00
incarcare pamant din sapatura 163.000 58.68
3 TRA01A05P 82 TONE 65.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU 0.000 0.00
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ 2.000 130.00
2.000 130.00
4 TSE05B1 82 SUTE MP 0.86000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN S 22.680 19.50
I PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT 2 0.000 0.00
22.680 19.50
5 TSD07A1 82 SUTE MC 0.09000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 32.950 2.97
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T,EXCL. 609.140 54.82
UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD COMPACT.92-94 % 0.000 0.00
642.090 57.79

Page 58
6 TSD14A1 82 M CUB 2.00000 1.000 2.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR. 5.000 10.00
0.000 0.00
6.000 12.00
7 DA06B1 82 M CUB 20.50000 46.120 945.46
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 2.400 49.20
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT 17.620 361.21
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST 0.000 0.00
66.140 1,355.87
8 DA12A1 82 M CUB 13.00000 127.150 1,652.95
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 5.200 67.60
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE 24.350 316.55
MECANICA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE 0.000 0.00
156.700 2,037.10
9 DB01D1 82 MP 80.00000 0.010 0.80
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT 0.050 4.00
SUPORT DIN MACAD SAU PAVAJE NEBITUM EXEC MECANIC$ 0.000 0.00
0.060 4.80
10 DB02D1 82 SUTE MP 0.80000 72.850 58.28
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 13.000 10.40
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER 2.650 2.12
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA 0.000 0.00
88.500 70.80
11 DB13B1 82 TONE 10.50000 251.270 2,638.34
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 2.680 28.14
STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA 12.980 136.29
CALD CU ASTERNERE MECANICA 0.000 0.00
266.930 2,802.77
L:10803 -M :797980 -BADPC20
12 DB01C1 82 MP 80.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT 0.030 2.40
SUPORT DIN SUPRA BIT DIN BET CIM SAU PAV BITUMAT $ 0.000 0.00
0.030 2.40
13 DB02D1 82 SUTE MP 0.80000 72.850 58.28
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 13.000 10.40
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER 2.650 2.12
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA 0.000 0.00
88.500 70.80
14 DB16H1 82 MP 80.00000 26.470 2,117.60
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.340 27.20
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN 1.560 124.80
GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA 0.000 0.00
28.370 2,269.60
L:10803 -M :797981 -BAPC16
L:10828 -M :7889456 -NISIP BIT. SI DRESSING GRAS CU NISIP 0 3MM SI 2 3% BIT.
Extras MATERIALE Consum specific
3421097 OTEL PATRAT LAM.CALD S 334 OL 0.011000 KG
7889456 NISIP BIT. SI DRESSING GRAS CU 0.004350 TONE
Componenta listei anexa 10828
797981 BAPC16 0.094000 TONE
Componenta listei anexa 10803
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras MANOPERA Consum specific
0010112 ASFALTATOR 12 0.021970 ORE
0010122 ASFALTATOR 22 0.009460 ORE
0010132 ASFALTATOR 32 0.015580 ORE
0010152 ASFALTATOR 52 0.005280 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras UTILAJE Consum specific
0004005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU R 0.005300 ORE
0004008 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE P 0.005300 ORE
0004046 REPARTIZ.FINISOR MIXTURI ASFAL 0.005300 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
15 TRA01A25 82 TONE 138.25000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ 10.000 1,382.50
10.000 1,382.50

Page 59
16 TRA05A05 82 TONE 10.75000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.$ 2.000 21.50
2.000 21.50
materiale 7,473.71
manopera 195.91
utilaj 1,168.10
transport 1,534.00
Total A: 10,371.71
Total cu recapitulatii 10,626.19

Obiect: 09 Strada Ion Minulescu


Categorie: 01 Lucrari pregatitoare [ ron ]
1 TSC18A1 82 SUTE MC 4.53000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACTOR 65-80CP INCL.IMPINS PAM 168.000 761.04
.LA 10M TER.CAT.1 0.000 0.00
168.000 761.04
2 TSC35B31 82 SUTE MC 4.53000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC 163.000 738.39
TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M 0.000 0.00
163.000 738.39
3 TRA01A05P 82 TONE 815.40000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU 0.000 0.00
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ 2.000 1,630.80
2.000 1,630.80
4 TSE05B1 82 SUTE MP 23.48000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN S 22.680 532.53
I PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT 2 0.000 0.00
22.680 532.53
5 TSD07A1 82 SUTE MC 2.35000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 32.950 77.43
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T,EXCL. 609.140 1,431.48
UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD COMPACT.92-94 % 0.000 0.00
642.090 1,508.91
6 TSD14A1 82 M CUB 54.50000 1.000 54.50
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR. 5.000 272.50
0.000 0.00
6.000 327.00
7 TRA05A01 82 TONE 54.50000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 1 KM.$ 0.400 21.80
0.400 21.80
materiale 54.50
manopera 77.43
utilaj 3,735.94
transport 1,652.60
Total A: 5,520.47
Total cu recapitulatii 5,649.90

Obiect: 09 Strada Ion Minulescu


Categorie: 02 Fundatii [ ron ]
1 DA06B1 82 M CUB 484.40000 46.120 22,340.53
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 2.400 1,162.56
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT 17.620 8,535.13
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST 0.000 0.00
66.140 32,038.22
2 DA12A1 82 M CUB 280.00000 127.150 35,602.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 5.200 1,456.00
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE 24.350 6,818.00
MECANICA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE 0.000 0.00
156.700 43,876.00

Page 60
3 TRA01A25 82 TONE 1,753.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ 10.000 17,530.00
10.000 17,530.00
4 TRA05A01 82 TONE 182.40000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 1 KM.$ 0.400 72.96
0.400 72.96
materiale 57,942.53
manopera 2,618.56
utilaj 15,353.13
transport 17,602.96
Total A: 93,517.18
Total cu recapitulatii 96,015.62

Obiect: 09 Strada Ion Minulescu


Categorie: 03 Suprastructura si semnalizare [ ron ]
1 RPAB01C1 82 BUCATA 4.00000 432.700 1,730.80
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 10.860 43.44
RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM) CAMINELOR D 0.000 0.00
E VIZITARE PINA LA 100KG PE PLACA PREF BET.ARMAT* 0.000 0.00
Asimilat 443.560 1,774.24
Extras MATERIALE Consum specific
2101145 MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP 0.015000 M CUB
2121214 INEL PREFABRICAT BETON ARMAT D 1.000000 BUCATA
6420771 PIESA B.A. B250 SUPORT CAPAC 1.000000 BUCATA
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras MANOPERA Consum specific
0013411 ZIDAR 11 0.835000 ORE
0013422 ZIDAR 22 0.835000 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
2 DB01D1 82 MP 1,701.00000 0.010 17.01
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT 0.050 85.05
SUPORT DIN MACAD SAU PAVAJE NEBITUM EXEC MECANIC$ 0.000 0.00
0.060 102.06
3 DB02D1 82 SUTE MP 17.01000 72.850 1,239.18
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 13.000 221.13
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER 2.650 45.08
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA 0.000 0.00
88.500 1,505.39
4 DB13B1 82 TONE 223.60000 251.270 56,183.97
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 2.680 599.25
STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA 12.980 2,902.33
CALD CU ASTERNERE MECANICA 0.000 0.00
266.930 59,685.55
L:10803 -M :797980 -BADPC20
5 DB01D1 82 MP 1,701.00000 0.010 17.01
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT 0.050 85.05
SUPORT DIN MACAD SAU PAVAJE NEBITUM EXEC MECANIC$ 0.000 0.00
0.060 102.06
6 DB02D1 82 SUTE MP 17.01000 72.850 1,239.18
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 13.000 221.13
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER 2.650 45.08
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA 0.000 0.00
88.500 1,505.39
7 DB16H1 82 MP 1,701.00000 26.470 45,025.47
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.340 578.34
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN 1.560 2,653.56
GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA 0.000 0.00
28.370 48,257.37
L:10803 -M :797981 -BAPC16
L:10828 -M :7889456 -NISIP BIT. SI DRESSING GRAS CU NISIP 0 3MM SI 2 3% BIT.
Extras MATERIALE Consum specific
3421097 OTEL PATRAT LAM.CALD S 334 OL 0.011000 KG
7889456 NISIP BIT. SI DRESSING GRAS CU 0.004350 TONE
Componenta listei anexa 10828
797981 BAPC16 0.094000 TONE

Page 61
Componenta listei anexa 10803
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras MANOPERA Consum specific
0010112 ASFALTATOR 12 0.021970 ORE
0010122 ASFALTATOR 22 0.009460 ORE
0010132 ASFALTATOR 32 0.015580 ORE
0010152 ASFALTATOR 52 0.005280 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras UTILAJE Consum specific
0004005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU R 0.005300 ORE
0004008 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE P 0.005300 ORE
0004046 REPARTIZ.FINISOR MIXTURI ASFAL 0.005300 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
8 DF16A1 82 KM 0.82100 943.270 774.42
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 21.550 17.69
MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERI 69.600 57.14
SAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STICLA 0.000 0.00
1,034.420 849.26
9 DF18A1 82 BUCATA 5.00000 91.000 455.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 7.070 35.35
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE 0.000 0.00
RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL 0.000 0.00
98.070 490.35
L:10173 -M :2100911 -BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)
L:10826 -0001:6301793 -STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL
10 DF19A1 82 BUCATA 5.00000 61.860 309.30
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 2.860 14.30
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL 0.000 0.00
SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT 0.000 0.00
64.720 323.60
L:10821 -0001:7101619 -INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R.OCTOGON H= 700MM F35 S1848
11 TRA06A25 82 TONE 1.20000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO 0.000 0.00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM $ 10.000 12.00
10.000 12.00
12 TRA01A25 82 TONE 1,305.30000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ 10.000 13,053.00
10.000 13,053.00
13 TRA05A10 82 TONE 18.55000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.$ 4.000 74.20
4.000 74.20
14 TRA04A25 82 TONE 1.36000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE 0.000 0.00
CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.25 KM.* $ 10.000 13.60
10.000 13.60
materiale 106,991.34
manopera 1,730.63
utilaj 5,873.28
transport 13,152.80
Total A: 127,748.06
Total cu recapitulatii 130,708.15

Obiect: 09 Strada Ion Minulescu


Categorie: 04 Rigole betonate [ ron ]
1 TSE03D1 82 SUTE MP 13.45000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 162.310 2,183.07
FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T.F.TARE 0.000 0.00
0.000 0.00
162.310 2,183.07
2 IFB09A1 82 MP 1,166.00000 1.248 1,455.17
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.710 827.86
STRAT DRENANT GROSIME 3 CM DIN NISIP 0.000 0.00
0.000 0.00
1.958 2,283.03

Page 62
3 IFA03C1 82 MP 1,166.00000 24.220 28,240.52
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 9.100 10,610.60
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPAR 0.000 0.00
TIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM. 0.000 0.00
33.320 38,851.12
L:10173 -M :9876541 -BETON MARFA CLASA C30/37
Extras MATERIALE Consum specific
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE 0.030000 M CUB
9876541 BETON MARFA CLASA C30/37 0.100800 M CUB
Componenta listei anexa 10173
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras MANOPERA Consum specific
0010211 BETONIST 11 0.350000 ORE
0010221 BETONIST 21 0.350000 ORE
0019931 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31 0.700000 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
4 IFA07A1 82 M 583.00000 0.360 209.88
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.310 180.73
ROSTUIRE PEREU DALE CU MORTAR CIMENT ADINC.4CM SI 0.000 0.00
NISIP PE REST.ADINC.PT.DALE 5 CM 0.000 0.00
0.670 390.61
Extras MATERIALE Consum specific
2101001 MORTAR M 100 T - ( M.F.C.) 0.001600 M CUB
2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU S 0.000160 M CUB
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras MANOPERA Consum specific
0013412 ZIDAR 12 0.024000 ORE
0013422 ZIDAR 22 0.024000 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
5 TRB01A13 82 TONE 50.15000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 5.760 288.86
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS 0.000 0.00
EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 30M $ 0.000 0.00
5.760 288.86
6 TRA06A25 82 TONE 282.10000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO 0.000 0.00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM $ 10.000 2,821.00
10.000 2,821.00
7 TRA01A25 82 TONE 50.15000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ 10.000 501.50
10.000 501.50
8 TRA05A01 82 TONE 34.50000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 1 KM.$ 0.400 13.80
0.400 13.80
materiale 29,905.57
manopera 14,091.12
utilaj 0.00
transport 3,336.30
Total A: 47,332.99
Total cu recapitulatii 51,642.73

Obiect: 09 Strada Ion Minulescu


Categorie: 05 Rigole carosabile [ ron ]
1 PC02A1 82 MP 234.00000 6.670 1,560.78
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 6.190 1,448.46
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO 0.000 0.00
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE 0.000 0.00
12.860 3,009.24
2 CZ0303A1 82 KG 878.00000 2.420 2,124.76
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.140 122.92
CONFECTIONARE ARMATURI PT BETON IN COFRAJE GLISANT 0.040 35.12
IN ATEL CENTRAL DIN 0B 37 D<10MM $ 0.000 0.00
2.600 2,282.80

Page 63
3 PD01A1 82 KG 878.00000 0.040 35.12
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.140 122.92
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV. 0.000 0.00
INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC. 0.000 0.00
0.180 158.04
4 CA02C1 82 M CUB 30.00000 242.020 7,260.60
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 23.790 713.70
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE S 3.750 112.50
I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM 0.000 0.00
269.560 8,086.80
L:10173 -M :9876541 -BETON MARFA CLASA C30/37
5 CP15XA 91 BUCATA 300.00000 30.200 9,060.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 2.600 780.00
MONTAREA PACUTELOR PREFABRICATE DIN BETON ARMAT PE 7.500 2,250.00
STE CANALE CU VOLUM PINA LA 0,05 MC INCLUSIV 0.000 0.00
asimilat piscot rigole carosabile 40.300 12,090.00
L:10178 -M :9898989 -PISCOT PREFABRICAT RIGOLA
Extras MATERIALE Consum specific
2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI 0.400000 KG
2206220 NISIP SORTAT NESPALAT 0.001000 M CUB
9898989 PISCOT PREFABRICAT RIGOLA 1.000000 BUCATA
Componenta listei anexa 10178
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras MANOPERA Consum specific
47 MONTATOR PREFABRICATE BETON 0.400000 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras UTILAJE Consum specific
1308 AUTOMACARA 0.050000 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
6 TRA06A25 82 TONE 72.60000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO 0.000 0.00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM $ 10.000 726.00
10.000 726.00
7 TRA01A25 82 TONE 30.20000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25KM. $ 10.000 302.00
10.000 302.00
8 TRA05A01 82 TONE 3.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 1 KM.$ 0.400 1.20
0.400 1.20
materiale 20,041.26
manopera 3,188.00
utilaj 2,397.62
transport 1,029.20
Total A: 26,656.08
Total cu recapitulatii 27,961.16

Obiect: 09 Strada Ion Minulescu


Categorie: 06 Accese auto - proprietati [ ron ]
1 PJ04B1 82 M CUB 54.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 3.980 214.92
DARIMARE BETON DIN FUNDAT.CULEI,PILE,ZID.SPRIJIN F 10.660 575.64
ARA EXPLOZIV CU CIOCAN CU AER COMPRIMAT 0.000 0.00
14.640 790.56
2 TSC35B31 82 SUTE MC 0.54000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC 163.000 88.02
TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M 0.000 0.00
163.000 88.02
3 TRA01A05 82 TONE 129.60000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. $ 2.000 259.20
2.000 259.20

Page 64
4 TSC02A1 82 SUTE MC 1.37000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT 334.800 458.68
UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1 0.000 0.00
334.800 458.68
5 TSC35B31 82 SUTE MC 1.37000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC 163.000 223.31
TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M 0.000 0.00
163.000 223.31
6 TRA01A05P 82 TONE 247.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU 0.000 0.00
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ 2.000 494.00
2.000 494.00
7 DA06A1 82 M CUB 59.40000 46.120 2,739.53
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 7.500 445.50
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL 11.860 704.48
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA 0.000 0.00
65.480 3,889.51
8 IFB09A1 82 MP 169.20000 2.080 351.94
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.710 120.13
STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP 0.000 0.00
0.000 0.00
2.790 472.07
9 PI06A1 82 BUCATA 72.00000 16.300 1,173.60
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 8.130 585.36
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE 85.400 6,148.80
PNEURI DE 9,9 TF 0.000 0.00
109.830 7,907.76
10 6418821 BUCATA 72.00000 250.000 18,000.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TUB ADUCT. PREMO D= 400 P= 7 L=5 B600SBP ISLGC 0.000 0.00
T2027 0.000 0.00
Asimilat DN 300, L= 2.30 m 250.000 18,000.00
11 PC02A1 82 MP 108.00000 6.670 720.36
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 6.190 668.52
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO 0.000 0.00
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE 0.000 0.00
12.860 1,388.88
12 PB02A1 82 M CUB 21.60000 220.100 4,754.16
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 14.040 303.26
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID 2.660 57.46
DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL 0.000 0.00
Pinten legatura podete 236.800 5,114.88
L:10173 -M :2100914 -BETON MARFA CLASA C25/20 (BC25/B330)
13 PB02A1 82 M CUB 20.52000 240.100 4,926.85
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 14.040 288.10
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID 2.660 54.58
DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL 0.000 0.00
Timpane podet 256.800 5,269.54
L:10173 -M :9876541 -BETON MARFA CLASA C30/37
14 TRA06A25 82 TONE 101.10000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO 0.000 0.00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM $ 10.000 1,011.00
10.000 1,011.00
15 TRA01A25 82 TONE 208.82000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ 10.000 2,088.20
10.000 2,088.20
16 TRA05A01 82 TONE 18.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 1 KM.$ 0.400 7.20
0.400 7.20

Page 65
17 TRA04A25 82 TONE 40.32000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE 0.000 0.00
CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.25 KM.* $ 10.000 403.20
10.000 403.20
materiale 32,666.44
manopera 2,625.80
utilaj 8,310.97
transport 4,262.80
Total A: 47,866.00
Total cu recapitulatii 49,451.88

Obiect: 09 Strada Ion Minulescu


Categorie: 07 Drumuri laterale [ ron ]
1 TSC20B1 82 SUTE MC 0.12000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
SAPAT.IN PROFIL MIXT CU BULD.PE TRACT.81-180CP INC 210.000 25.20
LUS.IMPING.PIN.LA 10 M TER.CAT.3 0.000 0.00
210.000 25.20
2 TSC35B31 82 SUTE MC 0.12000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC 163.000 19.56
TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M 0.000 0.00
incarcare pamant din sapatura 163.000 19.56
3 TRA01A05P 82 TONE 21.60000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU 0.000 0.00
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ 2.000 43.20
2.000 43.20
4 TSE05B1 82 SUTE MP 0.30000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN S 22.680 6.80
I PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT 2 0.000 0.00
22.680 6.80
5 TSD07A1 82 SUTE MC 0.03000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 32.950 0.99
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T,EXCL. 609.140 18.27
UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD COMPACT.92-94 % 0.000 0.00
642.090 19.26
6 TSD14A1 82 M CUB 0.70000 1.000 0.70
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR. 5.000 3.50
0.000 0.00
6.000 4.20
7 DA06B1 82 M CUB 7.40000 46.120 341.29
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 2.400 17.76
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT 17.620 130.39
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST 0.000 0.00
66.140 489.44
8 DA12A1 82 M CUB 4.60000 127.150 584.89
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 5.200 23.92
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE 24.350 112.01
MECANICA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE 0.000 0.00
156.700 720.82
9 DB01D1 82 MP 28.00000 0.010 0.28
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT 0.050 1.40
SUPORT DIN MACAD SAU PAVAJE NEBITUM EXEC MECANIC$ 0.000 0.00
0.060 1.68
10 DB02D1 82 SUTE MP 0.28000 72.850 20.40
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 13.000 3.64
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER 2.650 0.74
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA 0.000 0.00
88.500 24.78
11 DB13B1 82 TONE 3.70000 251.270 929.70
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 2.680 9.92
STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA 12.980 48.03
CALD CU ASTERNERE MECANICA 0.000 0.00
266.930 987.64
L:10803 -M :797980 -BADPC20

Page 66
12 DB01C1 82 MP 28.00000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT 0.030 0.84
SUPORT DIN SUPRA BIT DIN BET CIM SAU PAV BITUMAT $ 0.000 0.00
0.030 0.84
13 DB02D1 82 SUTE MP 0.28000 72.850 20.40
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 13.000 3.64
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER 2.650 0.74
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA 0.000 0.00
88.500 24.78
14 DB16H1 82 MP 28.00000 26.470 741.16
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.340 9.52
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN 1.560 43.68
GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA 0.000 0.00
28.370 794.36
L:10803 -M :797981 -BAPC16
L:10828 -M :7889456 -NISIP BIT. SI DRESSING GRAS CU NISIP 0 3MM SI 2 3% BIT.
Extras MATERIALE Consum specific
3421097 OTEL PATRAT LAM.CALD S 334 OL 0.011000 KG
7889456 NISIP BIT. SI DRESSING GRAS CU 0.004350 TONE
Componenta listei anexa 10828
797981 BAPC16 0.094000 TONE
Componenta listei anexa 10803
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras MANOPERA Consum specific
0010112 ASFALTATOR 12 0.021970 ORE
0010122 ASFALTATOR 22 0.009460 ORE
0010132 ASFALTATOR 32 0.015580 ORE
0010152 ASFALTATOR 52 0.005280 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
Extras UTILAJE Consum specific
0004005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU R 0.005300 ORE
0004008 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE P 0.005300 ORE
0004046 REPARTIZ.FINISOR MIXTURI ASFAL 0.005300 ORE
------------------------------------------------------------------------------------------
15 TRA01A25 82 TONE 49.10000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ 10.000 491.00
10.000 491.00
16 TRA05A05 82 TONE 3.82000 0.000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.$ 2.000 7.64
2.000 7.64
materiale 2,638.81
manopera 69.38
utilaj 411.17
transport 541.84
Total A: 3,661.20
Total cu recapitulatii 3,751.09

Întocmit,
ing. Coșofreț Gabriel
S.C. BODO INVEST S.R.L.

Page 67
A.5.2. Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției;

Denumire activitate ANUL I ANUL II TOTAL


LUNA / mii lei cu TVA LUNA / mii lei cu TVA ACTIVITATE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
STUDII, DOCUMENTATII, AVIZE
21.592 21.593 43.185
LICITATIE PROIECTARE
0.000 0.000 0.000
PROIECTARE PT+CS
35.700 35.700 71.400
DETALII DE EXECUTIE
9.361 9.361
LICITATIE LUCRARI
0.000 0.000 0.000
ORGANIZARE DE SANTIER
30.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 29.500 59.500
AMENAJARE PENTRU
PROTECTIA MEDIULUI 0.000 0.000 0.000
EXECUTIE LUCRARI
360.251 360.251 360.251 360.251 360.251 360.251 360.251 360.251 360.251 360.251 360.251 360.251 360.252 360.252 360.252 360.252 360.252 360.253 6.484.525
ASISTENTA TEHNICA
5.404 5.404 5.404 5.404 5.404 5.404 5.404 5.404 5.404 5.404 5.404 5.404 5.404 5.404 5.403 5.403 5.403 5.403 97.268
CONSULTANTA
2.702 2.702 2.702 2.702 2.702 2.702 2.702 2.702 2.702 2.702 2.702 2.702 2.702 2.702 2.702 2.702 2.702 2.702 2.702 2.702 2.701 2.701 2.701 2.701 64.844
VERIFICARE SI RECEPTIE

TOTAL ÎN LUNA 24.294 24.295 38.402 47.763 2.702 2.702 398.357 368.357 368.357 368.357 368.357 368.357 368.357 368.357 368.357 368.357 368.357 368.357 368.358 368.358 368.356 368.356 368.356 397.857
TOTAL PE TRIMESTRE 86.991 53.167 1.135.071 1.105.071 1.105.071 1.105.071 1.105.072 1.134.569
TOTAL ANUAL 2.380.300 4.449.783 6.830.083

Întocmit,
ing. Coșofreț Gabriel

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097, J22/2875/2005, Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ


A.6. INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENŢEI ECONOMICE
A.6.1. Analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenţii față de valoarea
de inventar a construcţiei;
Ordonatorul principal este comuna Liești iar fondurile necesare realizării investiţiei vor fi
obţinute prin accesarea unei finanţări nerambursabile și fonduri locale.
În conformitate cu devizul general al proiectului costul total al investiţiei se ridică la Vt
= 5,804.043 mii lei. Investiţia este estimată pe o perioadă de 24 luni şi durata de realizare a
investiţiei se preconizează de maxim 18 luni de la data contractării cu contractantul declarat
câştigător conf. prevederilor Legii 212/2002 cu modificările şi completările ulterioare. Orizontul
de timp ales pentru realizarea analizei financiare este de 30 de ani conform recomandărilor
(minim 25 ani) din Documentul de lucru nr. 4 - „Orientări Privind Metodologia De Realizare A
Analizei Cost- Beneficiu", elaborate de Comisia Europeană.
Investiţia este programată a se realiza astfel:
Valoarea totală (INV),
Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) este de:
Vt = 6,894.561 mii lei
Din care C+M = 6,544.025 mii lei

Valoarea totală a investiţiei (fara TVA) este de:


Vt = 5,804.043 mii lei
Din care C+M = 5,499.181 mii lei

Durata de realizare ( luni ) = 24 luni din care durata de execuţie a lucrărilor = 18 luni.
Beneficii socio-economice aşteptate:
În timp ce reducerea costurilor de operare a vehiculelor pot fi evaluate din punct de
vedere monetar, beneficiile externe nu pot fi estimate cu acurateţe în valori monetare, aceste
beneficii sunt următoarele:
- reducerea nivelului de zgomot: acest efect este dificil de estimat, deşi se poate
presupune în mod rezonabil ca zgomotul cauzat de autovehiculele ce folosesc un drum
modernizat se va situa sub nivelul zgomotului generat de traficul care se produce pe un
drum aflat într-o stare rea.
- scăderea nivelului de poluare a aerului: literatura de specialitate atestă faptul că
emisiile de compuşi organici volatili, monoxid de carbon şi oxizi de azot scad pe
măsură ce viteza de deplasare a autovehiculelor creşte în timp ce oxizii de sulf rămân
la acelaşi nivel. Deoarece modenizarea străzilor analizate permite mărirea vitezei de
deplasare a autovehiculelor se poate presupune în mod rezonabil ca proiectul va avea
un impact pozitiv în ceea ce priveşte reducerea poluării aerului.
- schimbări climatice: estimarea impactului proiectului asupra schimbărilor climatice ar

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097, J22/2875/2005, Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ


avea mai degrabă un caracter speculativ, decât realist, deşi un lucru este cert:
reducerea consumului de combustibil contribuie la reducerea emisiilor de CO2
echivalent, în timp ce lucrările de construcţii şi cele de întreţinere vor genera emisii
suplimentare de CO2 echivalent. Deoarece este dificil de estimat în ce măsură primul
efect îl compensează sau nu pe al doilea, vom presupune că diferenţa este neglijabilă.
Cu toate acestea în evidenţele empirice ce au avut drept scop examinarea relaţiei
dintre volumul comerţului, deschiderea spre comerţ şi creşterea economică în regiunile
cu infrastructura modernă indică un efect pozitiv al primelor două cauze asupra
creşterii economice.
În ceea ce privesc tarifele, străzile propuse pentru modernizare se încadrează în
categoria drumurilor şi de aceea nu se vor percepe taxe sau tarife pentru utilizarea lor.
Proiectul nu este unul generator de venituri, nu vor fi beneficii financiare, însă se urmăreşte
obţinerea de beneficii socio-economice.
Analiza opţiunilor
Au fost avute în vedere pentru analiza opţiunilor trei alternative:
Alternativa 1: Numită şi varianta zero sau varianta fără investiţie.
Alternativa 2: Modernizarea străzilor din comuna Liești cu structură rutieră rigidă.
Alternativa 3: Modernizarea străzilor din comuna Liești cu structură rutieră suplă.
Analiza SWOT a alternativelor este prezentată în continuare:
Alternativa 2
Puncte tari Puncte slabe
Fluidizarea substanţială a traficului; Soluţie tehnică cu implicaţii tehnologice
Siguranţa în circulaţie crescută; complexe;
Timp de trafic redus; Durata de execuţie mai lungă;
Preluarea traficului prognozat. Externalităţi negative pe durata execuţiei.
Oportunităţi Riscuri
Configuraţia terenului permite adoptarea soluţiei fără lucrări
Traficul prognozat nu se va realiza.
suplimentare majore.
Alternativa 3
Puncte tari Puncte slabe
Soluţie tehnică cu implicaţii tehnologice reduse;
Fluidizarea traficului este mai redusă;
Durata de execuţie mai scurtă;
Siguranţă în circulaţie este mai slabă;
Externalităţi negative pe durata execuţiei mai reduse;
Timp de trafic mai mare;
Costuri reduse pentru întreţinere şi reparaţii în timpul
Probleme de trafic pentru autoutilitare.
exploatării.
Oportunităţi Riscuri
Configuraţia terenului permite adoptarea soluţiei fără lucrări Externalităţi negative în perioada de
suplimentare majore. exploatare.
În urma analizei opţiunilor a celor trei variante elaboratorul a recomandat şi
beneficiarul a analizat şi şi-a însuşit alternativa 3 - Modernizarea străzilor cu structură
rutieră suplă.
Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară,
fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost
beneficiu.

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097, J22/2875/2005, Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ


Analiza financiară se realizează din punctul de vedere al beneficiarului. Dacă
beneficiarul şi operatorul nu sunt aceeaşi entitate, trebuie luată în considerare o analiză
financiară consolidata (ca şi cum ar fi aceeaşi entitate); rata de actualizare recomandată
este de 8% pentru RON).
Analiza financiară va evalua:
Profitabilitatea financiară a investiţiei în proiect determinată cu indicatorii VAN
(valoarea actualizată netă) şi RIR (rata internă de rentabilitate). Total valoare investiţie
include totalul costurilor eligibile şi neeligibile din Devizul general de cheltuieli.
Valoarea totală (INV),
Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) este de:
Vt = 6,894.561 mii lei
Din care C+M = 6,544.025 mii lei
Finanţarea investiţiei
Finanţarea proiectului se va realiza din ajutorul nerambursabil solicitat si din bugetul
local.
În urma Calculului RIR şi VAN aferent proiectului (tabelul ataşat cu analiza RIR şi
VAN) s-au obţinut următoarele valori:
VAN = - 1470.31 < 0 RIR = -2.47 % < 8%
Prezentul proiect necesita intervenţie financiară nerambursabila, deoarece VAN este
negativ, iar RIR mai mic decât rata de actualizare (8%).
În urma calcului sustenabilităţii financiare a proiectului (tabelul ataşat cu calculul
sustenabilităţii financiare) s-a obţinut un flux cumulat > 0 pe fiecare din anii de analiza ai
proiectului şi un Raport Cost / Beneficiu = 0,12259 < 1.
Analiza economică inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică ;
valoarea actuală netă , rata internă de rentabilitate şi raportul cost beneficiu
Nu este cazul să se realizeze, ea fiind obligatorie doar în cazul investiţiilor publice
majore (investiţie publică majoră: investiţia publică al cărei cost total depăşeşte echivalentul a
25 milioane euro, în cazul investiţiilor promovate în domeniul protecţiei mediului, sau
echivalentul a 50 milioane euro, în cazul investiţiilor promovate în alte domenii).
Analiza de senzitivitate
În cadrul analizei de senzitivitate vor fi identificate variabilele critice care pot influenţa
performanta financiară a proiectului. Se va analiza modul în care variaţia acestora, în plus sau
în minus, influenţează indicatorii calculaţi în cadrul analizei financiare:
În urma analizelor de senzitivitate ale variabilelor proiectului s-au obţinut următoarele
rezultate (tabelul ataşat cu analiza de senzitivitate).
Analiza de risc
Se va efectua o analiză de risc calitativă (prezentată descriptiv), pentru variabilele
critice identificate în analiza de senzitivitate, precum şi pentru celelalte riscuri care pot apărea
pe parcursul implementării investiţiei (tehnice, de mediu, financiare, instituţionale şi legale) şi
măsuri de diminuare a acestora.

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097, J22/2875/2005, Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ


Prognoza veniturilor din exploatare a investitiei
Venituri din exploatare
Nr.
Crt. Categoria UM An I An II An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10 An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20 An 21 An 22 An 23 An 24 An 25 An 26 An 27 An 28 An 29 An 30
Venituri valorice previzionate
1 Venituri proprii din impozite si taxe RON 0.00 0.00 100.00 102.00 104.04 106.12 108.24 110.41 112.62 114.87 117.17 119.51 121.90 124.34 126.82 129.36 131.95 134.59 137.28 140.02 142.82 145.68 148.59 151.57 154.60 157.69 160.84 164.06 167.34 170.69 174.10 177.58
2 Venituri din fonduri externe RON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total venituri RON 0.00 0.00 100.00 102.00 104.04 106.12 108.24 110.41 112.62 114.87 117.17 119.51 121.90 124.34 126.82 129.36 131.95 134.59 137.28 140.02 142.82 145.68 148.59 151.57 154.60 157.69 160.84 164.06 167.34 170.69 174.10 177.58

Prognoza cheltuielilor de exploatare a investitiei


Cheltuieli de exploatare
Nr.
Crt. Categoria UM An I An II An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10 An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20 An 21 An 22 An 23 An 24 An 25 An 26 An 27 An 28 An 29 An 30
1 Materii prime si materiale RON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Utilitati (energie) RON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Intretinere si reparatii RON 0.00 0.00 8.00 8.08 8.16 8.24 8.32 8.41 8.49 8.58 8.66 8.75 8.84 8.93 9.01 9.10 9.56 9.66 9.75 9.85 9.95 10.45 10.55 10.66 10.76 10.87 11.41 11.64 11.87 12.11 12.35 12.97
4 Salarii si asigurari sociale RON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Taxe si impozite RON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rate plus dobanzi la credite pe
6 termen mediu si lung RON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Alte cheltuieli operationale RON 0.00 0.00 6.00 6.06 6.12 6.18 6.24 6.31 6.37 6.43 6.50 6.56 6.63 6.69 6.76 6.83 6.90 6.97 7.04 7.11 7.18 7.25 7.32 7.39 7.47 7.54 7.62 7.69 7.77 7.85 7.93 8.01
8 Cheltuieli totale de exploatare RON 0.00 0.00 14.00 14.14 14.28 14.42 14.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16.96 17.13 17.69 17.87 18.05 18.23 18.41 19.03 19.34 19.65 19.96 20.28 20.98
Tabel analiza RIR si VAN
VALOARE - MII RON
Nr. Implementare Perioada exploatare
Crt Denumire cheltuieli anul I* anul II* anul 1 anul 2 anul 3 anul 4 anul 5 anul 6 anul 7 anul 8 anul 9 anul 10 anul 11 anul 12 anul 13 anul 14 anul 15 anul 16 anul 17 anul 18 anul 19 anul 20 anul 21 anul 22 anul 23 anul 24 anul 25 anul 26 anul 27 anul 28 anul 29 anul 30
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 Venituri proprii din impozite si taxe locale 32.70 1327.65 100.00 102.00 104.04 106.12 108.24 110.41 112.62 114.87 117.17 119.51 121.90 124.34 126.82 129.36 131.95 134.59 137.28 140.02 142.82 145.68 148.59 151.57 154.60 157.69 160.84 164.06 167.34 170.69 174.10 177.58
2 Venituri din fonduri externe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 TOTAL INTRARI DE NUMERAR 32.70 1327.65 100.00 102.00 104.04 106.12 108.24 110.41 112.62 114.87 117.17 119.51 121.90 124.34 126.82 129.36 131.95 134.59 137.28 140.02 142.82 145.68 148.59 151.57 154.60 157.69 160.84 164.06 167.34 170.69 174.10 177.58
4 Studii, documentatii si avize 47.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Licitatie Proiectare PTh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Proiectare PT+CS 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Detalii de executie 9.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Licitatie lucrari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Organizare de santier 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Amenajare pentru protectia mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Executie lucrari 2179.67 4359.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Asistenta tehnica 32.70 65.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Consultanta 80.92 80.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 TOTAL CHELTUIELI CU INVESTITIA 2452.27 4535.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Materii prime si materiale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 Utilitati (energie) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Intretinere si reparatii 0.00 0.00 8.00 8.08 8.16 8.24 8.32 8.41 8.49 8.58 8.66 8.75 8.84 8.93 9.01 9.10 9.56 9.66 9.75 9.85 9.95 10.45 10.55 10.66 10.76 10.87 11.41 11.64 11.87 12.11 12.35 12.97
19 Salarii si asigurari sociale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 Taxe si impozite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 Rate plus dobanzi la credite pe termen mediu si lung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Alte cheltuieli operationale 0.00 0.00 6.00 6.06 6.12 6.18 6.24 6.31 6.37 6.43 6.50 6.56 6.63 6.69 6.76 6.83 6.90 6.97 7.04 7.11 7.18 7.25 7.32 7.39 7.47 7.54 7.62 7.69 7.77 7.85 7.93 8.01
23 TOTAL COSTURI DE EXPLOATARE A INVESTITIEI 0.00 0.00 14.00 14.14 14.28 14.42 14.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16.96 17.13 17.69 17.87 18.05 18.23 18.41 19.03 19.34 19.65 19.96 20.28 20.98
24 TOTAL IESIRI DE NUMERAR 2452.27 4535.66 14.00 14.14 14.28 14.42 14.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16.96 17.13 17.69 17.87 18.05 18.23 18.41 19.03 19.34 19.65 19.96 20.28 20.98
25 Valoarea reziduala a investitie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Flux de numerar net -2419.57 -3208.01 86.00 87.86 89.76 91.70 93.67 95.69 97.75 99.86 102.01 104.20 106.43 108.72 111.05 113.43 115.49 117.97 120.49 123.07 125.70 127.99 130.72 133.52 136.37 139.28 141.81 144.72 147.70 150.73 153.82 156.61
27 Rata de actualizare 8% 1.025 1.051 1.078 1.105 1.133 1.162 1.191 1.222 1.252 1.284 1.317 1.350 1.384 1.419 1.455 1.492 1.530 1.569 1.608 1.649 1.691 1.734 1.778 1.823 1.869 1.916 1.965 2.014 2.065 2.118 2.171 2.226
28 Flux de numerar actualizat -2480.85 -3372.56 92.70 97.10 101.71 106.54 111.60 116.89 122.43 128.23 134.31 140.67 147.33 154.30 161.60 169.24 176.68 185.04 193.79 202.95 212.54 221.88 232.37 243.34 254.83 266.86 278.60 291.52 305.04 319.19 333.99 348.65
29 Valoarea actualizata neta (VAN) < 0 -1470.31
30 Rata interna de rentabilitate a investitie (RIR) < 8% -2.47%
Prezentul proiect necesita interventie financiara nerambursabila, deoarece VAN este negativ iar RIR mai mic decat rata de actualizare (8%).

Tabel caculul sustenabilitatii financiare: Flux de numerar cumulat si Raport Cost/Beneficiu

VALOARE - MII RON


Nr. Implementare Perioada exploatare
Crt Denumire categorie anul I anul II anul 1 anul 2 anul 3 anul 4 anul 5 anul 6 anul 7 anul 8 anul 9 anul 10 anul 11 anul 12 anul 13 anul 14 anul 15 anul 16 anul 17 anul 18 anul 19 anul 20 anul 21 anul 22 anul 23 anul 24 anul 25 anul 26 anul 27 anul 28 anul 29 anul 30
1 Ajutor public nerambursabil 110.02 2951.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Venituri proprii din impozite si taxe locale 32.70 1327.65 100.00 102.00 104.04 106.12 108.24 110.41 112.62 114.87 117.17 119.51 121.90 124.34 126.82 129.36 131.95 134.59 137.28 140.02 142.82 145.68 148.59 151.57 154.60 157.69 160.84 164.06 167.34 170.69 174.10 177.58
6 Total fluxuri de intrari 142.72 4278.84 100.00 102.00 104.04 106.12 108.24 110.41 112.62 114.87 117.17 119.51 121.90 124.34 126.82 129.36 131.95 134.59 137.28 140.02 142.82 145.68 148.59 151.57 154.60 157.69 160.84 164.06 167.34 170.69 174.10 177.58
7 Total costuri de exploatare 0.00 0.00 14.00 14.14 14.28 14.42 14.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16.96 17.13 17.69 17.87 18.05 18.23 18.41 19.03 19.34 19.65 19.96 20.28 20.98
8 Total cheltuieli cu investitia 2452.27 4535.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Total fluxuri de iesiri 2452.27 4535.66 14.00 14.14 14.28 14.42 14.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16.96 17.13 17.69 17.87 18.05 18.23 18.41 19.03 19.34 19.65 19.96 20.28 20.98
10 Flux de numerar -2309.55 -256.82 86.00 87.86 89.76 91.70 93.67 95.69 97.75 99.86 102.01 104.20 106.43 108.72 111.05 113.43 115.49 117.97 120.49 123.07 125.70 127.99 130.72 133.52 136.37 139.28 141.81 144.72 147.70 150.73 153.82 156.61
11 Flux de numerar total cumulat -2309.55 -256.82 86.00 87.86 89.76 91.70 93.67 95.69 97.75 99.86 102.01 104.20 106.43 108.72 111.05 113.43 115.49 117.97 120.49 123.07 125.70 127.99 130.72 133.52 136.37 139.28 141.81 144.72 147.70 150.73 153.82 156.61
12 Factor de actualizare 8% 1.03 1.05 1.08 1.11 1.13 1.16 1.19 1.22 1.25 1.28 1.32 1.35 1.38 1.42 1.46 1.49 1.53 1.57 1.61 1.65 1.69 1.73 1.78 1.82 1.87 1.92 1.96 2.01 2.07 2.12 2.17 2.23
13 Costurile de exploatare actualizate 0.00 0.00 15.09 15.63 16.18 16.76 17.36 17.97 18.61 19.28 19.96 20.67 21.41 22.17 22.96 23.77 25.18 26.07 27.00 27.96 28.96 30.68 31.77 32.90 34.07 35.28 37.39 38.95 40.58 42.27 44.04 46.70
14 Veniturile obtinute din exploatare actualizate 0.00 0.00 107.79 112.73 117.90 123.30 128.95 134.86 141.04 147.51 154.27 161.34 168.73 176.47 184.56 193.01 201.86 211.11 220.79 230.91 241.49 252.56 264.13 276.24 288.90 302.14 315.99 330.47 345.62 361.46 378.02 395.35
15 Raport cost/beneficii <= 1 0.12259
* anul I si II - anii implementarii proiectului

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097, J22/2875/2005, Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ


Senzitivitatea proiectului la modificarea valorii investitiei : +5%

VALOARE - MII RON


Nr. Implementare Perioada exploatare
Crt Denumire cheltuieli anul I* anul III* anul 1 anul 2 anul 3 anul 4 anul 5 anul 6 anul 7 anul 8 anul 9 anul 10 anul 11 anul 12 anul 13 anul 14 anul 15 anul 16 anul 17 anul 18 anul 19 anul 20 anul 21 anul 22 anul 23 anul 24 anul 25 anul 26 anul 27 anul 28 anul 29 anul 30
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 Venituri proprii din impozite si taxe locale 32.70 1327.65 100.00 102.00 104.04 106.12 108.24 110.41 112.62 114.87 117.17 119.51 121.90 124.34 126.82 129.36 131.95 134.59 137.28 140.02 142.82 145.68 148.59 151.57 154.60 157.69 160.84 164.06 167.34 170.69 174.10 177.58
2 TOTAL INTRARI DE NUMERAR 32.70 1327.65 100.00 102.00 104.04 106.12 108.24 110.41 112.62 114.87 117.17 119.51 121.90 124.34 126.82 129.36 131.95 134.59 137.28 140.02 142.82 145.68 148.59 151.57 154.60 157.69 160.84 164.06 167.34 170.69 174.10 177.58
3 Studii, documentatii si avize 49.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Licitatie PT+CS+DDE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Proiectare PT+CS+DE 75.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Verificare PT+CS+DE 9.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Licitatie lucrari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Organizare de santier 31.50 31.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Amenajare pentru protectia mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Executie lucrari 2288.66 4577.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Asistenta tehnica 34.33 68.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Consultanta 84.97 84.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 TOTAL CHELTUIELI CU INVESTITIA 2574.885 4762.442 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 Materii prime si materiale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Utilitati (energie) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 Intretinere si reparatii 0.00 0.00 8.00 8.08 8.16 8.24 8.32 8.41 8.49 8.58 8.66 8.75 8.84 8.93 9.01 9.10 9.56 9.66 9.75 9.85 9.95 10.45 10.55 10.66 10.76 10.87 11.41 11.64 11.87 12.11 12.35 12.97
18 Salarii si asigurari sociale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 Taxe si impozite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rate plus dobanzi la credite pe
20 termen mediu si lung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 Alte cheltuieli operationale 0.00 0.00 6.00 6.06 6.12 6.18 6.24 6.31 6.37 6.43 6.50 6.56 6.63 6.69 6.76 6.83 6.90 6.97 7.04 7.11 7.18 7.25 7.32 7.39 7.47 7.54 7.62 7.69 7.77 7.85 7.93 8.01
TOTAL COSTURI DE
22 EXPLOATARE A INVESTITIEI 0.00 0.00 14.00 14.14 14.28 14.42 14.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16.96 17.13 17.69 17.87 18.05 18.23 18.41 19.03 19.34 19.65 19.96 20.28 20.98
23 TOTAL IESIRI DE NUMERAR 2574.89 4762.44 14.00 14.14 14.28 14.42 14.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16.96 17.13 17.69 17.87 18.05 18.23 18.41 19.03 19.34 19.65 19.96 20.28 20.98
24 Valoarea reziduala a investitie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 Flux de numerar net -2542.18 -3434.79 86.00 87.86 89.76 91.70 93.67 95.69 97.75 99.86 102.01 104.20 106.43 108.72 111.05 113.43 115.49 117.97 120.49 123.07 125.70 127.99 130.72 133.52 136.37 139.28 141.81 144.72 147.70 150.73 153.82 156.61
26 Rata de actualizare 8% 1.176 1.384 1.628 1.916 2.254 2.651 3.119 3.670 4.317 5.079 5.976 7.030 8.271 9.730 11.448 13.468 15.844 18.641 21.930 25.800 30.353 35.709 42.011 49.425 58.147 68.408 80.480 94.683 111.391 131.049 154.175 181.382
27 Flux de numerar actualizat -2990.80 -4754.04 140.04 168.31 202.29 243.13 292.21 351.18 422.05 507.22 609.56 732.54 880.31 1057.88 1271.25 ##### ##### 2198.94 2642.38 3175.18 3815.37 ##### 5491.85 6599.05 ##### ##### ##### ##### ##### ##### 23715.27 28405.48
28 Valoarea actualizata neta (VAN) < 0 161882219.55
29 Rata interna de rentabilitate a investitie (RIR) < 8% -15.00%
Senzitivitatea proiectului la modificarea valorii investitiei : -5%

VALOARE - MII RON


Nr. Implementare Perioada exploatare
Crt Denumire cheltuieli anul I* anul III* anul 1 anul 2 anul 3 anul 4 anul 5 anul 6 anul 7 anul 8 anul 9 anul 10 anul 11 anul 12 anul 13 anul 14 anul 15 anul 16 anul 17 anul 18 anul 19 anul 20 anul 21 anul 22 anul 23 anul 24 anul 25 anul 26 anul 27 anul 28 anul 29 anul 30
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 Venituri proprii din impozite si taxe locale 32.70 1327.65 100.00 102.00 104.04 106.12 108.24 110.41 112.62 114.87 117.17 119.51 121.90 124.34 126.82 129.36 131.95 134.59 137.28 140.02 142.82 145.68 148.59 151.57 154.60 157.69 160.84 164.06 167.34 170.69 174.10 177.58
2 TOTAL INTRARI DE NUMERAR 32.70 1327.65 100.00 102.00 104.04 106.12 108.24 110.41 112.62 114.87 117.17 119.51 121.90 124.34 126.82 129.36 131.95 134.59 137.28 140.02 142.82 145.68 148.59 151.57 154.60 157.69 160.84 164.06 167.34 170.69 174.10 177.58
3 Studii, documentatii si avize 45.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Licitatie PT+CS+DDE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Proiectare PT+CS+DE 68.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Verificare PT+CS+DE 8.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Licitatie lucrari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Organizare de santier 28.50 28.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Amenajare pentru protectia mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Executie lucrari 2070.69 4141.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Asistenta tehnica 31.06 62.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Consultanta 76.88 76.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 TOTAL CHELTUIELI CU INVESTITIA 2329.66 4308.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 Materii prime si materiale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Utilitati (energie) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 Intretinere si reparatii 0.00 0.00 8.00 8.08 8.16 8.24 8.32 8.41 8.49 8.58 8.66 8.75 8.84 8.93 9.01 9.10 9.56 9.66 9.75 9.85 9.95 10.45 10.55 10.66 10.76 10.87 11.41 11.64 11.87 12.11 12.35 12.97
18 Salarii si asigurari sociale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 Taxe si impozite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rate plus dobanzi la credite pe
20 termen mediu si lung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 Alte cheltuieli operationale 0.00 0.00 6.00 6.06 6.12 6.18 6.24 6.31 6.37 6.43 6.50 6.56 6.63 6.69 6.76 6.83 6.90 6.97 7.04 7.11 7.18 7.25 7.32 7.39 7.47 7.54 7.62 7.69 7.77 7.85 7.93 8.01
TOTAL COSTURI DE
22 EXPLOATARE A INVESTITIEI 0.00 0.00 14.00 14.14 14.28 14.42 14.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16.96 17.13 17.69 17.87 18.05 18.23 18.41 19.03 19.34 19.65 19.96 20.28 20.98
23 TOTAL IESIRI DE NUMERAR 2329.66 4308.88 14.00 14.14 14.28 14.42 14.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16.96 17.13 17.69 17.87 18.05 18.23 18.41 19.03 19.34 19.65 19.96 20.28 20.98
24 Valoarea reziduala a investitie -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 Flux de numerar net -2296.96 -2981.23 86.00 87.86 89.76 91.70 93.67 95.69 97.75 99.86 102.01 104.20 106.43 108.72 111.05 113.43 115.49 117.97 120.49 123.07 125.70 127.99 130.72 133.52 136.37 139.28 141.81 144.72 147.70 150.73 153.82 156.61
26 Rata de actualizare 8% 0.926 0.857 0.794 0.735 0.681 0.630 0.583 0.540 0.500 0.463 0.429 0.397 0.368 0.340 0.315 0.292 0.270 0.250 0.232 0.215 0.199 0.184 0.170 0.158 0.146 0.135 0.125 0.116 0.107 0.099 0.092 0.085
27 Flux de numerar actualizat -2126.81 -2555.92 68.27 64.58 61.09 57.78 54.66 51.70 48.90 46.25 43.75 41.38 39.14 37.01 35.01 33.11 31.21 29.52 27.92 26.40 24.97 23.54 22.26 21.06 19.91 18.83 17.75 16.78 15.85 14.98 14.15 13.34
28 Valoarea actualizata neta (VAN) < 0 -3661615.72
29 Rata interna de rentabilitate a investitie (RIR) < 8% -1.23%

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097, J22/2875/2005, Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ


Senzitivitatea proiectului la modificarea valorii investitiei : +10%

VALOARE - MII RON


Nr. Implementare Perioada exploatare
Crt Denumire cheltuieli anul I* anul III* anul 1 anul 2 anul 3 anul 4 anul 5 anul 6 anul 7 anul 8 anul 9 anul 10 anul 11 anul 12 anul 13 anul 14 anul 15 anul 16 anul 17 anul 18 anul 19 anul 20 anul 21 anul 22 anul 23 anul 24 anul 25 anul 26 anul 27 anul 28 anul 29 anul 30
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 Venituri proprii din impozite si taxe locale 32.70 1327.65 100.00 102.00 104.04 106.12 108.24 110.41 112.62 114.87 117.17 119.51 121.90 124.34 126.82 129.36 131.95 134.59 137.28 140.02 142.82 145.68 148.59 151.57 154.60 157.69 160.84 164.06 167.34 170.69 174.10 177.58
2 TOTAL INTRARI DE NUMERAR 32.70 1327.65 100.00 102.00 104.04 106.12 108.24 110.41 112.62 114.87 117.17 119.51 121.90 124.34 126.82 129.36 131.95 134.59 137.28 140.02 142.82 145.68 148.59 151.57 154.60 157.69 160.84 164.06 167.34 170.69 174.10 177.58
3 Studii, documentatii si avize 52.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Licitatie PT+CS+DDE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Proiectare PT+CS+DE 79.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Verificare PT+CS+DE 10.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Licitatie lucrari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Organizare de santier 33.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Amenajare pentru protectia mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Executie lucrari 2397.64 4795.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Asistenta tehnica 35.96 71.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Consultanta 89.02 89.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 TOTAL CHELTUIELI CU INVESTITIA 2697.50 4989.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 Materii prime si materiale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Utilitati (energie) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 Intretinere si reparatii 0.00 0.00 8.00 8.08 8.16 8.24 8.32 8.41 8.49 8.58 8.66 8.75 8.84 8.93 9.01 9.10 9.56 9.66 9.75 9.85 9.95 10.45 10.55 10.66 10.76 10.87 11.41 11.64 11.87 12.11 12.35 12.97
18 Salarii si asigurari sociale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 Taxe si impozite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rate plus dobanzi la credite pe
20 termen mediu si lung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 Alte cheltuieli operationale 0.00 0.00 6.00 6.06 6.12 6.18 6.24 6.31 6.37 6.43 6.50 6.56 6.63 6.69 6.76 6.83 6.90 6.97 7.04 7.11 7.18 7.25 7.32 7.39 7.47 7.54 7.62 7.69 7.77 7.85 7.93 8.01
TOTAL COSTURI DE
22 EXPLOATARE A INVESTITIEI 0.00 0.00 14.00 14.14 14.28 14.42 14.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16.96 17.13 17.69 17.87 18.05 18.23 18.41 19.03 19.34 19.65 19.96 20.28 20.98
23 TOTAL IESIRI DE NUMERAR 2697.50 4989.22 14.00 14.14 14.28 14.42 14.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16.96 17.13 17.69 17.87 18.05 18.23 18.41 19.03 19.34 19.65 19.96 20.28 20.98
24 Valoarea reziduala a investitie -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 Flux de numerar net -2664.80 -3661.58 86.00 87.86 89.76 91.70 93.67 95.69 97.75 99.86 102.01 104.20 106.43 108.72 111.05 113.43 115.49 117.97 120.49 123.07 125.70 127.99 130.72 133.52 136.37 139.28 141.81 144.72 147.70 150.73 153.82 156.61
26 Rata de actualizare 8% 0.926 0.857 0.794 0.735 0.681 0.630 0.583 0.540 0.500 0.463 0.429 0.397 0.368 0.340 0.315 0.292 0.270 0.250 0.232 0.215 0.199 0.184 0.170 0.158 0.146 0.135 0.125 0.116 0.107 0.099 0.092 0.085
27 Flux de numerar actualizat -2467.40 -3139.21 68.27 64.58 61.09 57.78 54.66 51.70 48.90 46.25 43.75 41.38 39.14 37.01 35.01 33.11 31.21 29.52 27.92 26.40 24.97 23.54 22.26 21.06 19.91 18.83 17.75 16.78 15.85 14.98 14.15 13.34
28 Valoarea actualizata neta (VAN) < 0 -4585498.49
29 Rata interna de rentabilitate a investitie (RIR) < 8% -2.05%
Senzitivitatea proiectului la modificarea valorii investitiei : -10%

VALOARE - MII RON


Nr. Implementare Perioada exploatare
Crt Denumire cheltuieli anul I* anul III* anul 1 anul 2 anul 3 anul 4 anul 5 anul 6 anul 7 anul 8 anul 9 anul 10 anul 11 anul 12 anul 13 anul 14 anul 15 anul 16 anul 17 anul 18 anul 19 anul 20 anul 21 anul 22 anul 23 anul 24 anul 25 anul 26 anul 27 anul 28 anul 29 anul 30
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 Venituri proprii din impozite si taxe locale 32.70 1327.65 100.00 102.00 104.04 106.12 108.24 110.41 112.62 114.87 117.17 119.51 121.90 124.34 126.82 129.36 131.95 134.59 137.28 140.02 142.82 145.68 148.59 151.57 154.60 157.69 160.84 164.06 167.34 170.69 174.10 177.58
2 TOTAL INTRARI DE NUMERAR 32.70 1327.65 100.00 102.00 104.04 106.12 108.24 110.41 112.62 114.87 117.17 119.51 121.90 124.34 126.82 129.36 131.95 134.59 137.28 140.02 142.82 145.68 148.59 151.57 154.60 157.69 160.84 164.06 167.34 170.69 174.10 177.58
3 Studii, documentatii si avize 42.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Licitatie PT+CS+DDE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Proiectare PT+CS+DE 64.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Verificare PT+CS+DE 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Licitatie lucrari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Organizare de santier 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Amenajare pentru protectia mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Executie lucrari 1961.71 3923.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Asistenta tehnica 29.43 58.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Consultanta 72.83 72.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 TOTAL CHELTUIELI CU INVESTITIA 2207.04 4082.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 Materii prime si materiale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Utilitati (energie) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 Intretinere si reparatii 0.00 0.00 8.00 8.08 8.16 8.24 8.32 8.41 8.49 8.58 8.66 8.75 8.84 8.93 9.01 9.10 9.56 9.66 9.75 9.85 9.95 10.45 10.55 10.66 10.76 10.87 11.41 11.64 11.87 12.11 12.35 12.97
18 Salarii si asigurari sociale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 Taxe si impozite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rate plus dobanzi la credite pe
20 termen mediu si lung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 Alte cheltuieli operationale 0.00 0.00 6.00 6.06 6.12 6.18 6.24 6.31 6.37 6.43 6.50 6.56 6.63 6.69 6.76 6.83 6.90 6.97 7.04 7.11 7.18 7.25 7.32 7.39 7.47 7.54 7.62 7.69 7.77 7.85 7.93 8.01
TOTAL COSTURI DE
22 EXPLOATARE A INVESTITIEI 0.00 0.00 14.00 14.14 14.28 14.42 14.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16.96 17.13 17.69 17.87 18.05 18.23 18.41 19.03 19.34 19.65 19.96 20.28 20.98
23 TOTAL IESIRI DE NUMERAR 2207.04 4082.09 14.00 14.14 14.28 14.42 14.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16.96 17.13 17.69 17.87 18.05 18.23 18.41 19.03 19.34 19.65 19.96 20.28 20.98
24 Valoarea reziduala a investitie -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 Flux de numerar net -2174.34 -2754.45 86.00 87.86 89.76 91.70 93.67 95.69 97.75 99.86 102.01 104.20 106.43 108.72 111.05 113.43 115.49 117.97 120.49 123.07 125.70 127.99 130.72 133.52 136.37 139.28 141.81 144.72 147.70 150.73 153.82 156.61
26 Rata de actualizare 8% 0.926 0.857 0.794 0.735 0.681 0.630 0.583 0.540 0.500 0.463 0.429 0.397 0.368 0.340 0.315 0.292 0.270 0.250 0.232 0.215 0.199 0.184 0.170 0.158 0.146 0.135 0.125 0.116 0.107 0.099 0.092 0.085
27 Flux de numerar actualizat -2013.28 -2361.49 68.27 64.58 61.09 57.78 54.66 51.70 48.90 46.25 43.75 41.38 39.14 37.01 35.01 33.11 31.21 29.52 27.92 26.40 24.97 23.54 22.26 21.06 19.91 18.83 17.75 16.78 15.85 14.98 14.15 13.34
28 Valoarea actualizata neta (VAN) < 0 -3353654.80
29 Rata interna de rentabilitate a investitie (RIR) < 8% -0.91%

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097, J22/2875/2005, Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ


Strategia
Gradul de de
risc abordare a
Risc identificat acceptat riscului Contracararea riscului
I.Variabile critice identificate in analiza de senzitivitate
impartire si controlul periodic al documentelor, cheltuielilor si
Modificarea costurilor de exploatare controlat control gradul de utilizare al investitiei
control financiar periodic al cheltuielilor cu investitia
Modificarea valorii investitiei in perioada de implementare controlat control si fluxurilor de numerar
II. Riscuri de ordin tehnic
incheierea unor contracte ferme cu ajutorul unor
firme specializate, astfel incat sa existe masuri de
Neexecutarea lucrarii la calitatea proiectata in timpul si impartire si penalizare pentru nerespectarea termenilor
costurile stabilite asigurat control contractuali
planificarea in detaliu a solutiilor si stabilirea unor
Solutiile tehnice proiectate sa nu fie adecvate lucrarii controlat diversificare marje de eroare inca din faza de proiectare
realizarea unor caiete de sarcini cat mai detaliate si
Lucrarea efectuata sa nu functioneze la parametri incheierea unor contracte de calitate cu firma
proiectati controlat diversificare furnizoare de lucrari
III. Riscuri de mediu

Evenimente meteorologice si seismice care conduc la realizarea unor studii preliminare cu privire la
intarzierea si nerealizarea conforma a proiectului necontrolat accept conditiile de mediu ale zonei
IV. Riscuri financiare
realizarea documentatiei conform ghidului
solicitantului si atasarea tuturor avizelor solicitate.
Verificare amanuntita a proiectului pe perioada de
Sistarea sau intreruperea finantarii proiectului asigurat control pregatire si implementare.
stabilirea unui sistem de control al costurilor si
Depasirea costurilor preconizate (ca urmare a cresterii includerea in previziuni si bugetul local al unor
preturilor la materiale si manopera) controlat control factori de actualizare
stabilirea cat mai exacta a valorii cheltuielilor
Incapacitatea bugetului local de a suporta cheltuielile impartire si neeligibile si conexe, precum si planificarea
neeligibile si conexe asigurat control acestora.
V. Riscuri legale
Schimbari ale cadrului legislativ in domeniu necontrolat accept N/A
specializarea sau angajarea unei persoane cu
Nerealizarea procedurilor de achizitie publica conform pregatire in achizitii publice. Verificarea exacta a
OUG 34/2006 asigurat control indeplinirii conditiilor conform legislatiei.

A.7. SURSELE DE FINANTARE A INVESTIȚIEI


Ordonatorul principal este comuna Liești iar fondurile necesare realizării investiţiei vor fi
obţinute prin accesarea unei finanţări nerambursabile și fonduri locale.

A.8. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN


REALIZAREA INVESTIȚIEI

1. Număr de locuri create în faza de execuție;


Pentru faza de execuție se estimează un necesar de 20 locuri de muncă pe durata de
execuție de 18 luni, acestea fiind ocupate de 10 angajați calificați, cu contract de muncă pe
durata nedeterminată, proveniți din structura de personal angajat a executantului și 10 noi

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097, J22/2875/2005, Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ


locuri de muncă pe durata de execuție de 18 luni, muncitori necalificați, sezonieri proveniți din
rândul localnicilor.
2. Numar de locuri de munca create in faza de operare;
Nu este cazul.
Lucrările de reparații curente și reparații capitale se vor realiza pe baza de proiect, prin
contract de profil incheiat cu o firmă specializată, costurile necesare se vor suporta din
bugetul local și fonduri atrase de la bugetul de stat.

A.9. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei);


Valoarea totală (INV),
Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) este de:
Vt = 6,894.561 mii lei
Din care C+M = 6,544.025 mii lei

2. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M);


Anul 1 – Valoare investiție inclusiv TVA = 2,380.300 mii lei
Anul 2 - Valoare investiție inclusiv TVA = 4,449.783 mii lei

3. Durata de realizare (luni);


Durata de realizare ( luni )= 24 luni din care durata de execuţie a lucrărilor = 18 luni.

4. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);

Nr. Lungime Suprafața ocupată de lucrările Valoare obiectiv cf. Deviz


Denumire stradă
crt. (km) de intervenție (mp) (mii lei cu TVA)
1 Strada Ion Creangă 0,313 3.067,40 424.781
2 Strada Vasile Alecsandri 0,296 2.900,80 340.755
3 Strada Ion Luca Caragiale 0,923 9.322,30 1239.654
4 Strada George Călinescu 0,355 2.875,50 395.570
5 Strada George Topârceanu 0,412 3.337,20 417.951
6 Strada Gării 0,360 2.988,00 380.322
7 Strada Vlad Țepeș 0,269 2.690,00 492.222
8 Strada Independenței 1,858 18.765,80 2,358.705
9 Strada Ion Minulescu 0,412 3.337,20 434.565
Total lungime/suprafață/valoare 5,198 km 49.284,20 mp 6,484.525 mii lei cu TVA

5. Indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia.


Prin realizarea investiției se va adăuga la valoarea actuală a construcțiilor valoarea
nouă rezultată din costurile totale necesare execuției investiției, respectiv 6,894.561 mii lei.

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097, J22/2875/2005, Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ


A.10. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU
Documentația va fi însoțită în procesul de promovare a finantarii sale de următoarele
avize și acorduri :
• Decizia ordonatorului principal de credite, privind necesitatea și oportunitatea
investiției;
• Certificatul de urbanism, continând lista avizelor necesare demarării investiției;
• Avize sau acorduri solicitate de investitor și legislatia în vigoare.

Întocmit,
ing. Coșofreț Gabriel

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097, J22/2875/2005, Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ


B. PĂRŢILE DESENATE

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097, J22/2875/2005, Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ


Spre T
D N 25
1. Strada Ion Creanga asigura accesul la drumul national DN 25 si la diversi agenti economici;
2. Strada Vasile Alecsandri asigura accesul la drumul national DN 25, la parcul de agrement, la piata

ECUCI
agro-alimentara, la statie de carburant PECO si la diversi agenti economici;
3. Strada Ion Luca Caragiale asigura accesul la diversi agenti economici;
4. Strada George Calinescu asigura accesul la drumul national DN 25, la diversi agenti economici si la
blocurile din Liesti;
5. Strada George Toparceanu asigura accesul la drumul national DN 25, la diversi agenti economici si la
blocurile din Liesti;
6. Strada Garii asigura accesul la drumul national DN 25, la Scoala Nr. 2, la diversi agenti economici si la Gara
Liesti;
7. Strada Independentei asigura accesul locuitorilor la Biserica si la Cimitirul din comuna Liesti;
8. Strada Vlad Tepes asigura accesul la drumul national DN 25, la Parcul Comunal Liesti si la diversi agenti
economici.

PRIMARIA LIESTI

Sp D
re N
G 25
A
LA
TI

VERIFICATOR:

EXPERT TEHNIC:
Strada Ion Creanga Strada Garii
NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR. DATA

Strada Vasile Alecsandri Strada Vlad Tepes Beneficiar:


PROIECTARE. CONSULTANTA. ASISTENTA TEHNICA Comuna Liesti, Judetul Galati
Strada Independentei Proiect nr.:
Strada Ion Luca Caragiale Str. Zugravi, nr. 15, IASI; Tel: 0332 440 778 / Fax: 0332 440 779 Adresa amplasament:
office@bodoinvest.com; www.bodoinvest.com
RO 18156097 J22/2875/2005 Comuna Liesti, Judetul Galati 874/2015
Strada George Calinescu Strada Ion Minulescu - Tronson I BODO INVEST.
Titlu proiect:
SPECIFICATIE NUMELE SEMNATURA
Strada George Toparceanu Strada Ion Minulescu - Tronson II
SCARA: Modernizare strazi in comuna Liesti, Faza:
SEF PROIECT dr. ing. Bodoga Stefan
1:5000 judetul Galati D.A.L.I.
PROIECTAT ing. Cosofret Gabriel
Titlu plansa:
DESENAT ing. Bichir Radu George DATA: Plansa nr.:
Plan de incadrare in zona D00
APROBAT ing. C. S. Scutarasu 2015
agent ec
onomic

4m
R=

R=