Вы находитесь на странице: 1из 13

UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAȚI

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR


SPECIALIZAREA:STRATEGII ȘI POLITICI MANAGERIALE

AUDIT INTERN
VEL PITAR

Masterand: Vizinteanu Antonel


Profesor coordonator: Conf. univ. dr. Sofia Totolici
Master Anul I

Galați - 2017
Cuprins

1. Prezentarea companiei
2. Forma juridică de constituire și capitalul social
3.Scopul procedurii
4. Domeniul de aplicare
5. Documente de referință
6.Termeni și definiții
7. Desfășurarea programului de audit
8. Program de audit intern
9. Ședința de deschidere
10. Planul de audit
11. Ședința de închidere
12. Raport de audit
1. Prezentarea companiei

Grupul Vel Pitar este liderul pieţei româneşti a produselor de panificaţie şi un jucător
important în domeniul producţiei şi distribuţiei de biscuiţi, napolitane, specialităţi de cofetărie şi
patiserie.
Cu grijă deosebită pentru detalii, păstrând savoarea reţetelor tradiţionale, Vel Pitar
foloseşte materii prime de cea mai bună calitate, ambalaje adaptate cerinţelor de igienă şi
păstrării prospeţimii produselor o perioadă cât mai îndelungată, specialişti calificaţi la standarde
europene, controlul strict al calităţii producţiei- toate pentru a oferi delicatese potrivite gusturilor
oricărui consumator. Dovadă o fac repetatele premii câştigate la diverse concursuri de panificaţie
şi patiserie de către echipele de specialişti Vel Pitar. De exemplu, în cadrul ediţiei 2010/2011 a
Programului Superbrands, competiţie care răsplăteşte performanţa excepţionala în branding, Vel
Pitar a primit trofeul Superbrands.
Sediul societăţii este în România, judeţul Vâlcea, localitatea Rm.Vâlcea, strada Timiş,
nr.22
În prezent Grupul Vel Pitar deţine centre de producţie în Bucureşti (două) şi în 10 judeţe
din România (Vâlcea, Argeş, Braşov, Cluj, Galaţi, Iaşi, Giurgiu, Gorj, Olt şi Dâmboviţa), unităţi
de morărit şi o reţea de magazine în marile oraşe din România.

2. Forma juridică de constituire și capitalul social

Denumirea societăţii este Societatea Comercială “Vel Pitar“ S.A. Este o persoană juridică
română, având forma juridică de societate deschisă pe acţiuni şi s-a constituit în baza Hotărârii
Adunării Generale Extraordinare din data de 14 decembrie 2001, prin fuziunea următoarelor
societăţi : S.C.Mopariv S.A. Rm.Vâlcea (societate absorbantă), S.C.Berceni S.A.Bucureşti şi
S.C.Granpan Tecuci S.R.L. (societăţi absorbite). A fost înregistrată în RegistrulComerţului
J38/96/1991 şi işi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi actul constitutiv.
Societatea a fost constituită pe durată de timp nelimitată.
Capitalul social este în valoare de 7045255.10 RON, divizat în 70452551 acţiuni cu
valoarea de 0.10 RON pe acţiune.
3.Scopul procedurii

Procedura „Audit Intern" specifică informații despre activitățile și responsabilitățile


stabilite pentru:
 menținerea sub control a proceselor aferente auditurilor interne;
 asigurarea managementului organizației că sistemul de management al calității
implementat este corespunzator, adecvat și eficace;
 asigurarea trasabilității sistemului de management al calității prin menținerea și
îmbunatățirea continuă a procesului de audit intern alături de celelalte procese;
și, stabilește și menține reguli pentru:
 alegerea persoanei competente în efectuarea auditului;
 întocmirea programului de audit;
 modul de desfășurare a auditului;
 identificarea, clasificarea, înregistrarea, depozitarea și arhivarea înregistrarilor referitoare
la activitatea de audit intern;
Pe parcursul desfășurării auditului sunt evaluate și stadiul de realizare a sarcinilor precum
și oportunitățile de îmbunătățire.
Procedura asigură trasabilitatea sistemului de management al calității prin menținerea
îmbunatățirea continuă a procesului de control al „Auditului Intern" alături de celelalte procese
prezentate în Manualul Calității.
Procedura nu trebuie sa fie un scop în sine prin care se creează documente ci, trebuie să
fie o activitate care adaugă valoare în cadrul organizației.

4. Domeniul de aplicare

Prezenta procedură suport reglementează modul de acțiune și responsabilitățile funcțiilor


implicate în planificarea, desfășurarea, evidența și evaluarea auditurilor interne ale calității din
organizație.
5. Documente de referință

SR EN ISO 9001:2008 „Sisteme de management al calității. Cerințe."


SR EN ISO 19011:2011 „Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calității
și/sau de mediu."
SR EN ISO 9000:2006 Sisteme de management al calității. Principii fundamentale
vocabular

6.Termeni și definiții

Analiza - activitatea de a determina potrivirea, adecvarea și eficacitatea subiectului în


cauză în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor stabilite.
Aprobare - acceptarea unui document de către o entitate organizatorică/persoană
autorizată prin care documentul respectiv primește un caracter executoriu;
Audit - proces sistematic, independent și documentat în scopul obținerii de dovezi de
audit și evaluarea acestora cu obiectivitate pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite
criteriile de audit;
Auditor - persoană care are competența de a efectua un audit;
Competențe - aptitudini personale demonstrate și capacitate demonstrată de a aplica
cunoștinte și abilități;
Conducător program audit- funcție în cadrul organizației alocată, de regulă, RMC -
Responsabilul Managementului Calității, căruia i s-a încredințat autoritatea și responsabilitatea
de:
-stabilire a obiectivelor și domeniului programului de audit;
-stabilire a responsabilităților, alocare a resurselor necesare: furnizor servicii audit,
resurse financiare, materiale, birotică, acces la documentația de referință, înregistrări etc.;
-asigurare a implementarii programului de audit;
-monitorizare, analizare și îmbunătățire a programului de audit;
-asigurarea menținerii de înregistrări adecvate cu privire la programul de audit.
Criterii de audit - ansamblu de politici, proceduri sau cerințe;
Document - informație împreună cu mediul suport;
Dovezi de audit - înregistrări, declarații despre fapte sau alte informații care sunt
relevante în raport cu criteriile de audit și verificabile;
Eficacitate - masura în care activitățile planificate sunt realizate și sunt obținute
rezultatele planificate;
Eficiența - relație între rezultatul obținut și resursele utilizate;
Înregistrare - document care furnizeaza dovezi obiective ce nu pot fi modificate după
editare, ale activităților efectuate sau ale rezultatelor obținute;
Obiectivele calității - ceea ce urmarește sau este avut în vedere referitor la calitate,
specificate pentru toate nivelurile și funcții relevante în organizație.
Plan de audit - descriere a activităților și limitele unui audit (acesta necesită aprobarea
managementului de la cel mai înalt nivel);
Procedură - mod specific de desfașurare al unei activități sau a unui proces;
Program de audit - ansamblu de unul sau mai multe audituri planificate pe un anumit
interval de timp și orientate spre un anumit scop (sunt incluse toate activitățile necesare pentru
planificarea, organizarea și desfășurarea auditurilor);

7. Desfășurarea programului de audit

Planificarea auditului: în urma unor decizii organizatorice, competența echipei de audit


este stabilită de către acționari.
Realizarea auditului: sub formă de interviu urmărindu-se conformitatea sistemului
managementului calității cu standardul SR EN ISO 9001 din 2008 și stabilirea zonelor ce pot fi
îmbunătățite. Are la bază și auditurile anterioare, precum și documente, înregistrări și modificări
aplicabile.
Membrii echipei de audit sunt:
Auditor șef: Ioana Livia Manea
Auditor: Gheorghiță Victorița
Auditor: Grădinariu Laura
Aceștia auditează procesele prevăzute în planul de audit, verificând dacă datele culese de
la cei audiați sunt relevante, corecte si complete.
8. Program de audit intern
Anul 2016

Criterii de audit: ISO 9001:2008


Departament Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov Dec
Management * *
Marketing * *
Resurse umane * *
Audit intern * *
Financiar * *

9. Ședința de deschidere

Entitatea/Structura auditată: Departamentul Management


Tema misiunii de audit: Responsabilitatea conducerii firmei (managementului)
Perioadă auditată: 24.04-28.04.2017
Întocmit de: Ioana Livia Manea Data: 24.04.2017
Lista participanților:

Nume și prenume Funcția

Valentin Mereu Director general


Silviu Zinica Director achiziții
Mirela Dogaru Manager calitate
Ioana Livia Manea Șef audit
Gheorghiță Victorița Auditor
Grădinariu Laura Auditor
10. Planul de audit

Obiectivul auditului: evaluarea conformității cu cerințele aplicabile din ISO 9001:2008


Domeniul auditului : S.C. VEL PITAR S.R.L.
Criterii de auditat: ISO 9001:2008, toate procedurile de sistem și de proces, (Ps, Pp) întocmite în
conformitate cu cerințele standardelor respective
Perioada de desfășurare: 24.04 - 28.04.2017
Componența echipei de audit: Auditor șef: Ioana Livia Manea
Auditor: Gheorghiță Victorița
Auditor: Grădinariu Laura
Reprezentantul departamentului auditat: Valentin Mereu
Clauza din ISO Denumire proces
9001
C4.01 Responsabilitatea conducerii firmei (managementului):
 Politica în domeniul calității
 Organizare: responsabilitate și autoritate, resurse
 Reprezentantul managementului

LISTA DE VERIFICĂRI PENTRU AUDIT


4.1 Responsabilitatea managementului
4.1.1. Politica privind calitatea

Criteriu Punctaj Observații


0 1 2 3
Firma are o politică privind calitatea care să specifică *
obiectivele pentru calitate?
Firma are o politică privind calitatea care să specifice *
angajamentul pentru calitate?
Este politica privind calitatea relevantă pentru obiectivele *
firmei?
Este politica privind calitatea relevantă pentru *
cerințele/așteptările clienților
Este politica privind calitatea documentată ca o parte a *
manualului calității?
Este politica privind calitatea făcută publică în firmă? *
Este politica privind calitatea cunoscută și înțeleasă de tot *
personalul?
Este politica privind calitatea o parte a instruirii inițierii *
noilor angajați?
Clienții, dace solicită, sunt informați despre politica privind *
calitatea?
Punctaj maxim: 27 Punctaj total: 27
Probleme deosebite Cine execută? Când?
Nu s-au identificat probleme Mirela Dogaru

4.1.2. Organizare
4.1.2.1 Responsabilitate și autoritate
Criteriu Punctaj Observații
0 1 2 3
Firma are definită o structură de management care sä *
precizeze care sunt: managerii cu autoritate pentru calitate?
Firma are definită o structură de management care sä *
precizeze care sunt: manageni cu responsabilităţi pentru
calitate?
Firma are definită o structură de management care să *
precizeze care sunt: legături interfuncţionale cu privire la
calitate?
Structura este documentată ca parte a manualului calităţii? *
Structura arată cine este responsabil pentru: identificarea *
deficienţelor privind calitatea?
Structura arată cine este responsabil pentru: controlul şi *
păstrarea sistemului calităţii?
Structura arată cine este responsabil pentru: controlul *
acţiunilor corective?
Structura arată cine este responsabil pentru: eficacitatea *
acţiunilor corective care au fost luate?
Punctaj maxim: 24 Punctaj total: 24
Probleme deosebite Cine execută? Când?
Nu s-au identificat probleme Mirela Dogaru

4.1.2.2. Resurse
Criteriu Punctaj Observații
0 1 2 3
Firma pune la dispoziţie resurse şi personal instruit pentru *
identificarea cerinţelor referitoare la calitate?
Firma pune la dispoziţie resurse şi personal instruit pentru *
inspecţia şi testarea produselor?
Firma pune la dispoziţie resurse şi personal instruit pentru *
supravegherea calităţii serviciilor interne pentru: proiectare,
producţie, montaj, service?
Firma pune la dispoziţie resurse şi personal instruit pentru: *
auditarea independent a sistemului, a produselor și
proceselor?
Firma pune la dispoziţie resurse şi personal instruit pentru: *
analiza competenţei sistemului produselor şi proceselor?
Existenţa acestor resurse poate fi verificată? *
Punctaj maxim: 18 Punctaj total: 16
Probleme deosebite Cine execută? Când?
Este necesară punctarea pe identificarea cerințelor privind Valentin Mereu 20.05.2017
calitatea și realizarea de auditare independent
4.1.2.3. Reprezentantul managementului
Criteriu Punctaj Observații
0 1 2 3
Este nominalizat un manager pentru a reprezenta firma în *
toate problemele referitoare la calitate?
El/ea are desemnat un înlocuitor care să acţioneze în absenţa *
lui/ei?
Au ei autoritatea de a se asigura că cerințele ISO 9001 sunt *
implementate și menținute?
Au ei responsabilitatea de a se asigura că cerințele ISO 9001 *
sunt implementate și menținute?
Punctaj maxim: 12 Punctaj total: 12
Probleme deosebite Cine execută? Când?
Nu au fost indentificate Valentin Mereu

4.1.3 Analiza efectuată de management


Criteriu Punctaj Observații
0 1 2 3
Sunt adecvate procedurile şi politicile analizate la intervale *
definite de către conducere?
Sunt eficace procedurile şi politicile analizate la intervale *
definite de către conducere?
Rezultatele auditurilor interne sunt analizate regulat de către *
management la intervale de timp definite şi în concordanţă
cu proceduri documentate?
Analizele şi deciziile luate sunt înregistrate? *
Punctaj maxim: 12 Punctaj total: 10
Probleme deosebite Cine execută? Când?
Nu au fost indentificate Toti managerii
11. Ședința de închidere

Entitatea/Structura auditată: Departamentul Management


Tema misiunii de audit: Responsabilitatea conducerii firmei (managementului)
Perioada auditată: 24.04-28.04.2017
Întocmit de: Ioana Livia Manea Data: 28.04.2017
Lista participanților:

Nume și prenume Funcția

Valentin Mereu Director general


Silviu Zinica Director achiziții
Mirela Dogaru Manager calitate
Ioana Livia Manea Șef audit
Gheorghiță Victorița Auditor
Grădinariu Laura Auditor
12. Raport de audit

Raportul de audit este principalul document cu care se finalizează auditul sistemului


calității. Acesta fiind elaborat sub coordonarea responsabilului, auditorul şef Ioana Livia Manea
şi semnat de aceasta.
Auditul a fost realizat de o echipa formată din 3 auditori specializaţi, pe parcursul
perioadei 24.04.2017 - 28.04.2017 în cadrul departamentului de rnanagement, evaluându-se
respectarea sistemului calității conform standardului ISO 9001, avându-se în vedere clauza
responsabilităţii conducerii firmei (managementului).
S-a concluzionat, faptul că, activităţile se desfăşoară în conformitate cu reglementările
interne şi externe, precum şi cu cerinţele legale specifice. Ca neconformităţi se menţionează
necesitatea unei mai bune identificări a cerinţelor privind calitatea şi de asemenea efectuarea de
auditări independente.
Obiectivele auditului au fost realizate folosind interviul, analiza documentelor şi
observarea activităţilor ca metode de colectare a dovezilor de audit.
În urma procesului de audit intern, s-a stabilit că nu există neconformităţi rnajore in ceea
ce priveşte criteriul menţionat.