You are on page 1of 6

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH KELAS MASA MATA PELAJARAN

1 ISNIN 01.01.2018 5 UTM 12.00 TGH – 1.30 PTG BAHASA MELAYU

TEMA TAJUK STANDARD PEMBELAJARAN


Unit 1 (Impian Keluarga)
TEMA 1 Tahniah, Mak Usu!
KELUARGA BERWAWASAN
(1.2.6)
Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid-murid dapat :
OBJEKTIF 1. Mendengar, memahami, dan menyebut pelbagai ragam ayat dengan struktur
binaan ayat yang betul dan tepat.
Murid-murid akan berjaya jika :
1. Menyebut sekurangnya 3 ayat pelbagai ragam dengan intonasi dan sebutan
KRITERIA KEJAYAAN
yang betul.
2. Membina sekurangnya 3 ayat pelbagai ragam dengan betul.

Set Induksi (5 minit)


1. Guru menunjukkan contoh transkrip peperiksaan.
2. Murid dan guru bersoal jawab dan mengaitkannya tajuk pelajaran pada hari ini.

Langkah 1(10 minit)


1. Murid mendengar dan menyebut pelbagai ragam ayat dengan intonasi dan
sebutan yang betul.
2. Muid diterangkan mengenai struktur binaan ayat secara ringkas.

Langkah 2 (10 minit)


1. Secara berpasangan, murid bertutur berpandukan gambar dengan
AKTIVITI menggunakan pelbagai ragam ayat.

Langkah 3 (15 minit)


1. Dalam kumpulan, murid cuba membina ayat aktif transitif dan ayat pasif.
2. Murid membentangkan hasil perbincangan.
3. Murid dibimbing untuk membetulkan kesalahan.

Langkah 4 (15 minit)


1. Murid menyalin semula hasil pembentangan ke dalam buku tulis.

Penutup (5 minit)
1. Murid merumus isi pelajaran dengan bimbingan guru
PROGRAM NILAM (30 minit)
Murid mengenal pasti ayat pelbagai ragam dalam buku cerita yang dibaca.

6.1 : Ilmu / Nilai : KERJAYA / kerajinan


PENGISIAN KURIKULUM
6.2 : EMK / KB / BCB :Kreativiti dan inovasi / menjanakan idea / bacaan intensif

BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku tulis

PENILAIAN PDP / 1. Murid dengar, faham dan sebut pelbagai ragam ayat dengan struktur binaan
PENTAKSIRAN PDP ayat yang betul dan tepat.

Kehadiran :

REFLEKSI / IMPAK DAN


KERJA RUMAH
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH KELAS MASA MATA PELAJARAN

1 SELASA 02.01.2018 5 UTM 10.30 – 11.30 PG BAHASA MELAYU

TEMA TAJUK STANDARD PEMBELAJARAN


Unit 1 (Impian Keluarga)
TEMA 1 Menggapai Impian
KELUARGA BERWAWASAN
(2.2.3)
Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid-murid dapat :
1. Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan
OBJEKTIF
pinjaman dalam bahan bacaan prosa dengan sebutan yang betul daripada
pelbagai sumber dan memahami perkara yang dibaca
Murid-murid akan berjaya jika :
1. Mengenal pasti sekurangnya 4 perkataan berimbuhan pinjaman dengan betul.
KRITERIA KEJAYAAN 2. Memahami sekurangnya 3 perkataan dengan mencari makna perkataan
berimbuhan pinjaman dengan betul.
3. Menjawab sekurangnya 3 soalan pemahaman secara lisan dengan betul.

Set Induksi (5 minit)


1. Guru menunjukkan contoh gambar kapal terbang MAS dan Air Asia.
2. Murid dan guru bersoal jawab dan menyatakan tajuk pada hari ini.

Langkah 1(15 minit)


1. Murid membaca petikan dari web mengenai Prasyarat Pemohonan Juruterbang
Kadet Pelatih dan teks Wirawati di Awan Biru.
2. Murid mengenal pasti ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman.

Langkah 2 (20 minit)


AKTIVITI 1. Secara berkumpulan, murid mencari maksud perkataan berimbuhan pinjaman
yang telah dijumpai.
2. Murid menulis maksud ke dalam buku tulis.

Langkah 3 (15 minit)


1. Sesi soal jawab/kuiz.
2. Murid secara rawak menjawab soalan pemahaman yang diberikan guru secara
lisan.

Penutup (5 minit)
1. Murid merumus isi pelajaran dengan bimbingan guru

6.1 : Ilmu / Nilai : KERJAYA / keberanian


PENGISIAN KURIKULUM
6.2 : EMK / KB / BCB : kreativiti dan inovasi / mengecam / menghubungkaitkan
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku tulis

1. Murid baca dan faham ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman
PENILAIAN PDP / dalam bahan bacaan prosa dengan sebutan yang betul daripada pelbagai
PENTAKSIRAN PDP
sumber dan memahami perkara yang dibaca
Kehadiran :

REFLEKSI / IMPAK DAN


KERJA RUMAH
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH KELAS MASA MATA PELAJARAN

1 KHAMIS 04.01.2018 5 UTM 10.30 – 11.30 PG BAHASA MELAYU

TEMA TAJUK STANDARD PEMBELAJARAN


PKJR Tali Pinggang Keledar Belakang
UNIT 1 (1.6.1)
UNDANG-UNDANG
MENYELAMATKAN KITA PKJR : 3.1.1,3.1.4, 6.2.5

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid-murid dapat :


1. Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat
OBJEKTIF
tentang kepentingan pemakaian tali pinggang keledar belakang secara
bertatasusila.
Murid-murid akan berjaya jika :
1. Menyatakan isi tersurat dan tersirat dengan betul.
KRITERIA KEJAYAAN
2. Menulis kepentingan/kelebihan dan kelemahan tali pinggang keledar belakang
dengan betul sekurangnya 3.

Set Induksi (5 minit)


1. Murid melihat gambar kenderaan.
2. Murid mengaitkannya dengan tajuk hari ini.

Langkah 1(15 minit)


1. Murid dibimbing untuk membaca petikan akhbar mengenai penggunaan tali
pinggang keledar belakang dengan intonasi dan tanda baca yang betul.

Langkah 2 (15 minit)


1. Murid membaca petikan sekali lagi untuk mencari isi-isi penting tentang
AKTIVITI kepentingan penggunaan tali pinggang keledar belakang.
2. Murid memberikan pandangan secara lisan tentang pengalaman penggunaan
tali pinggang keledar.

Langkah 3 (20 minit)


1. Murid melengkapkan gambar rajah dalam buku aktiviti 1(b ).
2. Berbincang dengan murid tentang kelebihan dan kekurangan penggunaan tali
pinggang keledar belakang.

Penutup (5 minit)
1. Murid merumus isi pelajaran dengan bimbingan guru.

6.1 : Ilmu / Nilai : PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA / berhati-hati


PENGISIAN KURIKULUM
6.2 : EMK / KB / BCB : Kreativiti dan inovasi / menghubungkaitkan / verbal linguistik
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku aktiviti Cermat Tiba Selamat

1. Murid bicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dan tersirat dengan
PENILAIAN PDP / tepat tentang kepentingan pemakaian tali pinggang keledar belakang secara
PENTAKSIRAN PDP
bertatasusila.

Kehadiran :

REFLEKSI / IMPAK DAN


KERJA RUMAH