Вы находитесь на странице: 1из 4

Припрема за контролну вежбу - СИЛЕ

1. На плочицу од месинга, облика квадра чије су димензије 6cm, 4cm и 8mm почне да делује нека сила
у правцу паралелном са подлогом. Под дејством силе за 1s тело је прешло пут од 4m. Колика је сила
деловала на тело? Колику брзину и импулс има тело после 2s? Густина месинга је 8500kg/m3.
𝑎 = 6𝑐𝑚 = 6 ∙ 10−2 𝑚
𝑏 = 4𝑐𝑚 = 4 ∙ 10−2 𝑚
𝑐 = 8𝑚𝑚 = 8 ∙ 10−3 𝑚
𝑡1= 1𝑠, 𝑡2 = 2𝑠
𝑠 = 4𝑚
𝑘𝑔
𝜌 = 8500 𝑚3
____________________

𝐹 =?
𝜗(𝑡2 ) =?
𝑝(𝑡2 ) =?

𝑉 = 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐 = 6 ∙ 10−2 𝑚 ∙ 4 ∙ 10−2 𝑚 ∙ 8 ∙ 10−3 𝑚


𝑉 = 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐 = 192 ∙ 10−7 𝑚3

𝑚 = 𝜌 ∙ 𝑉 = 0.1632 𝑘𝑔
𝑎∙𝑡 2
𝑠= 2
2∙𝑠 𝑚
𝑎 = 2 = 8
𝑡 𝑠2

𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑎 = 1,3𝑁
𝑚
𝜗 = 𝑎 ∙ 𝑡 = 16
𝑠

𝑘𝑔𝑚
𝑝 = 𝑚 ∙ 𝜗 = 2,6 𝑠
2. Два тега маса 2kg и 5kg спојена су лаком неистегљивом нити. Нит је пребачена преко лаког
непокретног котура. У почетном трeнутку тегови се држе тако да је тежи тег на висини h у односу на
лакши. После 1,4s од тренутка пуштања тегови су на истој висини. Колика је била висина h? Колика
је сила затезања нити?

m2 СЛИКА 1 - пре пуштања тегова

m1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T T
СЛИКА 2 - после пуштања тегова
h1 h
h2
𝐹𝑔1 𝐹𝑔2

𝑚1 = 2𝑘𝑔
𝑚2 = 5𝑘𝑔
𝑡 = 1,4𝑠
____________________
𝑎 =?
T =?

ℎ1 = ℎ2
ℎ = ℎ1 + ℎ2

𝑎∙𝑡 2
ℎ=
2

Када се тегови пусте, тег веће масе 𝑚2 ће се кретати наниже, а тег мање 𝑚1 масе навише ( види
стрелице на слици)
Једначине кретања за ова два тега ће бити:
𝑚1 ∙ 𝑎 = 𝑇 − 𝐹𝑔1 , 𝐹𝑔1 = 𝑚1 ∙ 𝑔 = 20𝑁

𝑚2 ∙ 𝑎 = 𝐹𝑔2 − 𝑇 , 𝐹𝑔2 = 𝑚2 ∙ 𝑔 = 50𝑁


Сабирањем једначина добијамо:

𝐹𝑔2 −𝐹𝑔1 𝑚 𝑎∙𝑡 2


𝑎= = 4,28 , а за пут који пређе сваки од тегова је ℎ1 = = 4,2𝑚
𝑚1 +𝑚2 𝑠2 2

ℎ = 2 ∙ ℎ1 = 8,4𝑚

𝑇 = 𝑚1∙ (𝑎 + 𝑔) = 28,56𝑁

3. На дрвену коцку странице 15cm која се креће равномерно праволинијски брзином 3m/s по глатком
столу почне да делује сила од 5N под углом од 60 уͦ односу на подлогу. Колико је убрзање коцке и
колики пут она пређе за 5s од почетка деловања силе. Густина дрвета је 800 kg/m3 .

𝑏 = 15𝑐𝑚
𝑚
𝜗0 = 𝑐𝑜𝑛𝑠. = 3 𝑠
𝐹 = 5𝑁 , 𝑡 = 5𝑠
𝑘𝑔 𝑔
𝜌= 800 3 = 0,8 3
𝑚 𝑐𝑚

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

𝑠 =? 𝐹𝑛
𝑎 =? 60 ͦ
_____________________ 𝐹𝑝

𝐹
𝐹𝑝 = 2 = 2,5𝑁
𝐹 √3
𝐹𝑛 = 2
= 2,5√3

𝑚 =𝜌∙𝑉
𝑉 = 𝑏 3 = 3375𝑐𝑚3
𝑔
𝑚 = 0,8 3 ∙ 3375𝑐𝑚3 = 2700𝑔 = 2,7𝑘𝑔
𝑐𝑚

Једначина кретања:

𝑚𝑎 = 𝐹𝑝
𝐹
𝑚𝑎 = 2
𝐹 𝑚
𝑎 = 2∙𝑚 = 0,92 𝑠2
𝑎 ∙ 𝑡2
𝑠 = 𝜗0 ∙ 𝑡 +
2
𝑚
𝑚 0,92 2 ∙ (5𝑠)2
𝑠 = 3 ∙ 5𝑠 + 𝑠
𝑠 2

𝑠 = 15𝑚 + 11,5𝑚 = 26,5𝑚

4. Коефицијент трења између точкова аутомобила и пута је 0,5. Колико је дугачак траг кочења на путу
ако се пре кочења аутомобил кретао брзином 90km/h?

𝜇 = 0,5
𝑘𝑚 𝑚
𝜗0 = 90 ℎ
= 25 𝑠
𝜗=0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

𝑠 =?

𝜗 2 = 𝜗02 − 2 ∙ 𝑎 ∙ 𝑠

𝜗02 = 2 ∙ 𝑎 ∙ 𝑠
𝜗2
0
𝑠 = 2∙𝑎

Једначина кретања аутомобила:

𝑚𝑎 = 𝐹𝑡𝑟

𝑚𝑎 = 𝜇𝑚𝑔
𝑚
𝑎 = 𝜇𝑔 = 5 𝑠2

𝜗2
0
𝑠 = 2∙𝑎 = 62,5𝑚

Вам также может понравиться