You are on page 1of 548

This is a reproduction of a library book that was digitized

by Google as part of an ongoing effort to preserve the


information in books and make it universally accessible.

https://books.google.com
Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im
Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.
Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch,
das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann
von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles
und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.
Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erin-
nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse
zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese
Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch
kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.
Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
+ Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen
über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen
nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen
unter Umständen helfen.
+ Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
+ Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.
Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com durchsuchen.
| ()
№.
№. ſae
: №ſ |
|№.
№.№. №.
№.№.
№.
|×|×№
№.
|×|№.
|-ſ.
|№


i
MONUMENTA

SPECTANTIA

HISTORIAM SLAVORUM MERIDIONALIUM,

IEDIDIT

ACADEMIA SCIENTIARUM ET ARTIUM SLAVORUM


MERIDIONALIUM.

VOLUMEN VICESIMUM. i

i
ZAGRABIAE 1889.
EX OFFICINA SOCIETATIS TYPOGRAPHiCAE.
SPOMEMICI

HRVATSKE KRAJINE.

SAKUPIO I UREDIO

RAD 0SLAV L0 PAŠI (),


Dopisu JUĆI ČLAN JUGOSLAVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI.

KNJIGA III.

OD GODINE 1693 DO 1780 I U DODATKU OD G. 1531 DO 1730.

U ZAGREBU 1889.
NA PRoLAJU U KNJIŽARI L. нARтмANA (кUGLI I DEUTSCH).
D 30 3
M/
/ |0
U ovoj trećoj knjizi doštampani su „Spomenici hrvatske krajine“. U
treću knjigu uvršteni su ponajprije spomenici krajiški za vrieme od god.
1693. pa do g. 1780., a u dodatku sliede spomenici, što sam ih naknadno
našao i prikupio u arhivu zajedničkoga financijalnoga ministarstva u
Beču i u arhivu kranjske pokrajine u Ljubljani. Napokon priobćih u
ovoj knjizi spomenike iz škrinje Vlaških pravica, pohranjene kod obćine
Severinske kraj Belovara. Potonje sam spomenike istom ove godine spoznao
dobrotom presv. gosp. vel. župana Budislava Budisavljevića Priedorskoga,
pa na koliko nisu mogli prispjeti prema godinam, kad su izdani, u na
stavljeni kronoložki red listina, uvrstio sam ih nekoliko u dodatak.
Sakupljenom u tri knjige spomenika poviestnom gradjom bit će pri
lično razsvietljen krajiški sustav obrane proti Turkom i oličen život
hrvatskih krajišnika; ali da bude odnosna slika jošte jasnija i podpunija,
trebat će, da budući pisac ovoga diela hrvatske poviesti poglavito prouči
financijalne prilike krajine po vrelih, nalazećih se u arhivu Gradačkom i
Ljubljanskom, i da spozna zakonodavni rad hrvatskih sabora, tičući se
zemaljske obrane, zabilježen u saborskih spisih, što su dielom već priob
ćeni, dielom će pak u što većoj cielosti nastojanjem jugoslavenske aka
demije svjetlo ugledati.
Glede škrinje privilegija kod obćine Severinske opažam, da se u
njoj osim nekoliko korispondencija i generalskih naredaba, koje većom
česti u ovoj knjizi priobćih, nalaze sliedeće izvorne privilegije:
1. Kralj Ferdinand II. uzimlje u Beču 1627. novembra 15. u za
štitu naseljene u Hrvatskoj i Slavoniji Vlahe te im obriče, da će im
posebnog zapovjednika postaviti.
2. Kralj Ferdinand II. izdaje u Regensburgu 1630. oktobra 5. prvo
bitne statute za Vlahe medju Savom i Dravom.
“3. Kralj Ferdinand III. potvrdjuje rečene statute u Beču 1642.
augusta 22.
4. Kralj Leopold I. potvrdjuje u Beču 1659. februara 21. statute
podieljene kraljem Ferdinandom II.
5. Kralj Karlo potvrdjuje u Beču 1717. aprila 16. povelje kralja
Leopolda te Ferdinanda II. i III. sa statuti.
6. Kralj Karlo izdaje u Beču 1737. februara 2. nove statute za
Varaždinske krajišnike.
7. Kraljica Marija Terezija izdaje u Beču 1742. decembra 2. pro
mienjene statute za Varaždinske krajišnike na latinskom i hrvatskom
jeziku, napokon
8. Zaštićuje ista kraljica Marija Terezija Varaždinske Vlahe posebnom
poveljom od 13. septembra 1745.
Povelja naznačena pod br. 1. tiskana je doslovce u II. knjizi spo
menika (br. XCII. str. 142), dok su statuti, sadržani u poveljah kraljeva
Ferdinanda II. i III., Leopolda I, i Karla, gore pod brojevi 2, 3, 4 i
5 naznačeni, u bitnosti onaki, kako su tiskani u II. knjizi krajiških spo
menika (br. CCVIII. str. 324), izpustiv ono, što je kod pojedinih čla
naka kursivnimi slovi štampano. Statuta, izdanih kraljem Leopoldom
pod 14. aprila 1667., neima u škrinji Vlaških privilegija. Po svoj prilici
da ti statuti, postavši nastojanjem generala grofa Ivana Josipa Herber
steina, nisu obzirom na tadanje javno mnienje u krajini nikada niti
proglašeni. Barem se noviji statuti kralja Karla od 16. aprila 1717. ne
obziru na pomenute Leopoldove statute, već su isti istovietni sa prvobit
nimi statuti kralja Ferdinanda od g. 1630.
Znatna je pak razlika ne samo u formi, već i po sadržaju medju
statuti od g. 1630. i onimi, što ih je kralj Karlo g. 1737. izdao a princ
Hildenburgshausen svečano dao narodu proglasiti.
Ovoj knjizi dodajem pod kraj popis zapovjednika u Hrvatskoj kod
obrane krajina, kao što i imenik mjesta i osoba za sve tri knjige,
nadajuć se, da će oboje, ako i nije sasvim podpuno, izpitatelju hrvatske
poviesti donekle moći poslužiti.

U Zagreb u na staro ljeto 1889.

Radoslav Lopašić.
Sa držaj.
I. U Kostajnici 1693., februara 13. Veliki kapetan Petrinjski, grof
Franjo Erdedi, javlja biskupu Zagreb. Aleks. Mikuliću, da je za
branio Vlaškim knezom polazak u Zagreb do biskupa - - -

II. U Petrinji 1693, marta 1. Veliki kapetan Petrinjski, grof Franjo


Erdedi, postavlja kneza Pavla Dragoševića glavarom Slabinje i
obližnjih sela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
III. U Loboru 1693, marta 20. Grof Petar Keglević piše vel. prepoštu
Zagreb. Stjepanu Seliščeviću glede nastojanja Austrijanaca, da
banskoj vlasti oduzmu bansku krajinu . . . . . . . . . . 2
IV. U Zagrebu 1693., aprila 24 Staleži hrvatski izdavaju naputak zapo
viedniku grada i krajine Zrinske . . - - - - - - - - -
2
V. U Ogulinu 1693., maja 26. – Zapovied vicekapetana na podza
- E: da krenu na boj proti Turkom. – Bilježka o porazu
“ vojske pod Ostrožcem na 31. maja 1693. . . - - -

VI. U Beču 1693, junija 3, - Kralj Leopold podieljuje popu Marku


Mesiću za zasluge osobito prigodom “:
i naseljenja Like
i Krbave imanje Mušaluk kod Budaka u Liki sa svimi pravi za
Marka i za njegove nasljednike . . . . . . . . . . . . .
VII. U Niem Gradcu 1693., julija. – Ratno vieće javlja kralju Leo
poldu, da je mladi iој
Sinzendorf zabranio u Liki žeti žito i
voziti sieno, što će zlo uzročiti . . . . . . . . . . . . .
VIII. U Beču I693., julija – Grof Adolf Sinzendorf javlja ratnomu
vieću u Gradcu, da je on Liku, Krbavu i Bag kupio za 80.000 for.,
i moli, da ga vieće neda u uživanju smetati po kapetanih u Senju,
Otočcu i Brinju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IX. U Hrastovici 1693., augusta, 11. – Veliki kapetan Petrinjski,č:
Franjo Erdedi, podjeljuje Vlahom Mrgjenu Dukiću i Vasilju Klipi
zemlje kod potoka Graduse . . . . . . . . . . . . . . . .
X U Dubovcu 1693, augusta 30. Rudolf grof Edling, kapetan Senjski
i zamjenik generala Karlovačkog izvješćuje o zapriekah, da se
Lika i Krbava predadu grofu Sinzendorfu . . . . . . . . . 8
XI. U Zagrebu 1693., septembra 30. – Veliki kapetan Petrinjski, grof
Franjo Erdedi, izjavljuje, da je on glede zapovjedničtva Kostaj
ničke krajine podložan banu hrvatskomu . . . . . . . . . . 9
XII. U Beču 1693., novembra 30. – Bečko ratno vieće postavlja ka
petana Petrinjskoga, grofa Franju Erdeda, zapovjednikom u Ko
stajnici pod uvjetom, da bude glede toga grada i obližnje krajine
odložan banu hrvatskomu . . . . . . . . . . . . . . . 10
XIII. }
Beču 1693, decembra 2 – Kralj Leopold odlučuje, da Vlasi
u Modrušah, Plaškom, Ponoru, Novom Kaštelu itd. budu podložni
kapetanu Ogulinskom, a ne neposredno Karlovačkomu generalu . 10
XIV. 1693-6 – Popis mjesta u Turskoj Hrvatskoj, što ih čete hrvatske
oharaše za rata 1693-1696. . . . . . . . . . . . . . 11
XV. U Kostajnici 1695., januara 25. – Grof Petar Keglević, koman
dant Kostajnice, postavlja Nikolu Grgu vojvodom nad cielim va
rošom ili palankom Kostajničkom . . . . . . . . . . . . 12
Strana

XVI. U Beču 1695., marta 4. – Kralj Leopold zaštićuje mitropolita


Arzeniju Črnovića i narod srbski, da može polag staroga obreda
slobodno u svojoj vjeri živiti te pozivlje palatina ugarskoga i bana
“: da u tom kraljevsku odredbu vrše, dozvolivši ujedno
rnoviću dohodak od naroda srbskoga u krajevih Požežkom i
Sriemskom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
XVII. U Beču 1695., junija 25. – Ban Adam Batjan obriče u ime svoje
i za kraljevinu Hrvatsku, da će primivši Kostajnicu, braniti ju i
čuvati od Turčina i prema potrebi primiti u nju pomoćnu nje
mačku vojsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 15
XVIII. U Kostajnici 1695., julija 1. - Grof Petar Keglević piše banovcu
Stjepanu Jelačiću glede razmirica sa zapovjednici Petrinje . . . . 16
XIX. U k: 1695., julija 27. – Banovac Jelačić posvje sti.
dočava, da je od podpredsjednika ratnoga vieća u Gradcu primio
za kraljevinu Hrvatsku Kostajnicu . . . . . . . . . . . . 17
XX. U Kostajnici 1695., julija 31. – Grof Petar Keglević izvješćuje
biskupa Stjepana šivič: o nepokornosti krajiških Vlaha . . 17
XXI. 1695. septembra. – General grof Ivan Maks Galler izvjesćuje
ratno vieće glede predaje Kostajnice banu hrvatskomu, a da Vlasi
na Uni žele doći pod Va: krajinu . . . . . . . . . 18
XXII. U Ljubljani 1695., decembra 20. – Paval Ritter zaklinje u listu
na biskupa : Seliščevića Hrvate, da čuvaju i brane od
Stajeraca bansku krajinu, koju će inače izgubiti, kao što im se je
iurizmakla Lika i Krbava . . . . . . . . . . . . . . . 23
XXIII. “ Kostajnici 1695., decembra 25 – Glavari i popovi Vlaškoga
naroda uvjeravaju bana, grofa Adama Batjana, da su i po vini 25
slušni njemu i kraljevini, te da se neće odseliti u Turs - - -

XXIV. 1695 decembra Knezovi Vlaški uvjeravaju biskupa Zagrebačkoga


i podbana hrvatskoga, da su vjerni kraljevini i da je lažljiv glas,
da ponudiše davati 15.000 for. godišnjega danka . . . . . . . 26
XXV. U k: 1695 , decembra 26. Fratar Ladislav Stunja izjavlja,
da je na molbu knezova Vlaških sastavio molbu na bana Adama
Batjana, da ih zaštiti . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
XXVI. U š: 1696. januara 11 Popis dobara kaptola Zagrebačkog u
banskoj krajini, što jih je držala Bečka dvorska komora . . . . . 27
XXVII. U Senju 1696., februara 21. – Kaptol Senjski svjedoči, koliko je
:
CrkVе .
pokršteno u Liki i koliko mečeta pretvoreno u kršćanske
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XXVIII. U Perušiću oko g. 1696. – Popis obitelji turskih u Perušiću,
koje se pokrstiše i ostaše na svojoj starini . . . . . . . . . 29
XXIX. U Otočcu 1696., marta 14. - Vojnički poglavari svjedoče, da su
Vilićani vazda držali Turanjsko polje . . . . . . . . . . .
XXX. U Perušiću 1696., maja 9. – кiriki častnik Antun Coronini
svjetuje vel. kapetana Senjskoga, grofa Rud. Edlinga, da treba
silom i energično ugušiti odpor tiši. Vlaha . . . . . . . . 30
XXXI. U Senju 1696, maja 24. – Kapetan Rudolf grof Edling izvješćuje
o nesjegurnom stanju na krajini, a da komora sve više mah
otimlje u Liki i Krbavi te i u Primorju . . . . . . . . . . 31
XXXII. U Beču 1696, “: 30. – Kralj Leopold nalaže povodom velikog
meteža i vječnih buna u Krajini, da se Lika i Krbava te bivša
imanja Zrinsko-Frankopanska urede sporazumno medju tajnim i
ratnim viećem te komorom po posebnih odaslanicih obzirom na
avnu upravu, crkvene odnošaje, vojničtvo i ekonomiju 32
xxxш.“: “ Kralj i eopoli zaštićuje fratra Marina
XXXIV.
i ja i misionara, u vršenju duhovne službe - - - - -
35
U Zagrebu. 1696. septembra 6 – Saslušanje svjedoka u pravdi
kapetana Križanić-Turnja proti grofu Draškoviću radi priedjela
36
XXXV. “ anim 22.i– Ban
i Kostajnici 1696, septembra ni grof
ni Adam
i Batjan
inici:
odre
djuje za bansku krajinu redoviti sud za riešavanje parnica. 39
IX

5trana

XXXVI. U Kostajnici 1685, septembra 23. — Ban grof Adam Batjan na


laže svim poglavarom banske krajine, da zaštićuju vladiku Ata
nasiju Ljubovića i njemu podčinjene kaludjere, te čitav narod
“ ili raški medj Unom i Kupom u vršenju vjere po vlastitom 39
svom obredu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ХХХVIII. U Petrinji 1696., decembra 13. — Popis naroda i oružanih mo
maka na prostoru medju Kupom i Unom . . . . . . . . . . . . . 41
ХХХVIII. U Zagrebu 1696. — # ^. staleži mole kralja Leopolda, da
čim, prije izaslano povjerenstvo uredi, razmirice sa Štajerci i Va
raždinskimi generali radi krajine medj Unom i Kupom, koja po
trg Plºt kraljevini Hrvatskoj . . . . . . . . . . . 42
45
XXXIX Senju ió96. — Biskup Sebastian Glavinić opisuje Liku i Krbavu
. U Zagrebu 1696. – Spomenica glede prava kraljevine Hrvatske 52
na priedjel medju Unom i Kupom . . . . . . . - - - - - -

ХLI U &“ *} — Оbćina Cirkvena pritužuje se krajiškim po


vjerenikom na nasilja i nepravde obćini učinjene po krajiških
zapoviednicih . . . . . . . ... .. . . . . . . . . .
ХLП.
U Zagrebu 1697. aprila 10 —, Svjedočba, da je pukovnik barun
Andrija Makar javno bunio Vlahe proti kraljevini Hrvatskoj, da
budu pod cesarom, a on njihov general . . . . . . . . . . 57
XLIII. U Beču 1697., aprila 24. — Сеsarski povjerenici grof Karlo Maksi
imilijan Turn i grof Ludovik Sinzendorf izvještuju o stanju banske
““.“ 1Пe .
o razpri hrvatskih staleža sa zapoviednici Varašdinske
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ХLIV, U Beču 1697, julija 23. — Kralj Leopold nalaže ratnomu vieću,
da pospješi viećanje zbog uredjenja Like i Krbave . . . . . . 97
XLV. U Beču 1697, julija — General baron Wassenhoffen izvješćuje
ratno vieće o uredbah, što ih je bio učinio general grof Ivan Her
berstein nakon osvojenja Like i Krbave poradi osjeguranja tih
97
fokrajina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XLVII Niem. Gradcu 1697, julija. — Ratno vieće nalaže kapetanu
Senjskomu grofu. Edlingu,, da kazni Senjane, koji se netom po 98
buniše i Vukasoviće iz grada odtjeraše . . . . . . . . . . . .
XLVII, U Ebersdorfu 1697., septembra 13. — Kralj Leopold pozivlje bana
Аdama Batjana i oblastnike kraljevine Hrvatske uslied molbe
Senjana, uložene po njihovu odaslaniku Pavlu Riteru, da povodom
neovlašteno po Ivanu „Ноmoliću te Filipu i Petru Vukasoviću
sklopljene štetne pogodbe sa nutarnjo-austrijskom komorom za
štićuju Senj i tamošnje gradjane u starih pravicah i slobodah. 100
XLVIII. U Kostajnici 1697., novembra 10. — Grof Petar Keglević, koman
dant Kostajnice i vlastel u Blinji, naseljuje Krivaj . - - -
102
ХLIХ, U Gradcu 1697., novembra 16. — Ratno vieće izvješćuje kralja
Leopolda o stanju u Liki, i Krbavi te naglasuje, da je radi uzdr
žanja tih pokrajina potrebito izlučenje vojničtva, od komorskoga 103
. U Kostajnici 1697, novembra 17. — Grof Petar Keglević, koman
dant u Kostajnici i vlastel u Blinji, naseljuje Sunju s ljudma iz
Lekenika i Peščenice . * * * * * * * * * * * * • * * * 105
LI. U Novom 1697. — Ivan Franjo Peri, komorski fiškal, i kapetan
u Novom primorskom, izvješćuje komoru, da nebi obzirom na
prošlost, i sadašnjost Like i Krbave uputno bilo, predati te pokra
|- od у“ enerala Karlovačkoga . . . . . . . . . . . .. . 105
LII. Liki 1697. — Кареfan grof Antun Coronini izvješćuje Austrijsku
komoru o Primorskoj krajini, a napose o stanju Like i Krbave. 108
ILIII. U Senju 1698., januara 10. i 26. — Veliki kapetan grof Rudolf
Еdling izvješćuje ratno vieće u Gradcu o odporu Senjana proti
novoj solnoj daći i moli, da se sbog toga stroga iztraga odredi . 112
ILIV. U i“. 1698., januara 14. — Senjani razlažu velikomu kapetanu
grofu, Edlingu, da je njihova obrana proti novoj solnoj daći zako
nita i da su Vukasovići ogriešili se o sloboštinah *i Senja 115
Strana

IV. U Beču 1698., januara 31. – Kralj Leopold nalaže, da u Senj


}}} kapetani Žumberački, baron Kušljan, i Barilovićki, grof
to Нerberstein, te da u smislu prije izdanih odredaba red učine
i braću Vukasoviće zaštite . . . . . . . . . . . . . . . 120
|LVI. U Beču 1698., februara 10. — Kralj Leopold nalaže ratnomu
vieću u Gracu, da Senjanom oduzme vojničke plaće, što ih je da
vala Kranjska i da uredi u Senju Njemačku četu . . . . . . . 121
LVII. U Kostajnici 1698., marta 10. — Grof Petar Keglević naseljuje
Vukadina i Stanivuku zajedno sa njihovimi drugovi u kotaru
- Јаstrebičkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
- Lvш. U Beču 1698., julija 23. — Kralj Leopold povjerava generalu Kar
lovačkomu, grofu Karlu Auerspergu, uredjenje Like i Krbave. 123
LIX. U Beču 1698, julija 23. — Kralj Leopold izdaje naputak za ј“,
nerala grofa Karla Auersperga kao povjerenika za Senj u svrhu
uzpostave reda . . . . . . . . . . . . . . - - - - 124
LХ. U Kirinu 1698, septembra 4 — Pokršćeni Turci Vranogradski,
stanujući u Kirinu, mole bana Adama Batjana, da ih zaštiti od
- nasilja krajiških častnika . . . - - - - - - - - - -
. 127
LXI. U Kostajnici 1698., septembra 18 — Grof Petar Keglević, zapo
vjednik Kostajnice, potvrdjuje Slabinjanom zemlje i kotare . . . . 128
LXII. a) U Jasenovcu 1898., oktobra 11. – Podpukovnik Adam Domjanić
izdaje naputak za podzapovjednika grada Jasenovačkoga, Nikolu
Marčinka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
ихш. b) U Senju 1698, oktobra. – Senjani tuže se ratnomu vieću zbog
progonstva, što ga trpe od generala grofa Karla Auersperga . 129
LXIII. U Senju 1698., oktobra 16. — Senjani javljaju svojemu velikomu,
| kapetanu grofu, Rudolfu Edlingu u Gradac, da je general grof
Auersperg navalio vojskom na njih i da ih nemilice progoni . . 130
LхIv. U Karlovcu 1698, oktobra 19. — General grof Karlo Auersper
izvješćuje ratno vieće, da su mu Senjani prepriečili ulaz u svoj gr 131
Iхv. U Beču 1698, oktobra 25. – Kralj Leopold pozivlje ratno vieće :
u Gradcu, da predlog učini, kako i kojom silom valja svladati
“f Senjana . . . . . . . . . . . . . . . 132
LXVI. U Rohoncu 1698., novembra 13. — Ban grof Adam Batjan pri
obćuje biskupu. Stjepanu Seliščeviću, da on nastoji odvratiti zlo
od Senjama, ali da su Senjski neprijatelji kod kralja Leopolda
ocrnili Senjane . . . . 134
LХVII, U Senju 1698., novembra 22. – Senjska obćina moli biskupa
Zagrebačkog, Stjepana Seliščevića, zaštitu proti progonstvu svojih
neprijatelja, a da vojničke plaće pridrže. 135
LХVIII. U Beču 1698., novembra 22. ralj Leopold pozivlje Senjane,
da prime u grad kao, kralj povjerenika generala grofa Karla 136
Auersperga te da se pokore i vjerni budu . . . . . . . . . . .
ILXIX. U Beču 1698, novembra 22. — Kralj Leopold, nalaže ratnomu
vieću, da general Auersperg po izdanom naputku opet podje u
Senj sbog uravnanja stvari . . . . . . . . . . . . . . . 137
|LХХ. U ““u 1698., novembra 23. Senjanin pop Čolić utekao iz zatvora. 139
|LXXI. U Bosiljevu 1698., novembra 30. — Pavao Ritter preporučuje bisk.
Stjepanu Seliščeviću Senjane, koji trpe velika progonstva po iz
daji dvojice braće Vukasovića * * * * * * * * * * * • 139
|LХХII. U Senju 1698., decembra 13. — Senjani mole zaštitu u biskupa
*“
oblasti
Stjepana Seliščevića radi krivice im nanešene po vojnoj
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 141
ILXXIII. U Žužembregu u Kranjskoj 1698., decembra 16. – General grof
Karlo Auersperg izdaje naputak častniku baronu Paradeyseru za
142
|LXXIV.
obayu povjerenstva u Senju . . . . . . . . . . . . . . .
U Senju 1698., decembra 28. — Senjani mole generala Auers
perga, da izpusti zarobljene f”
a za generalovu vojsku spo
143
minju, da su joj ulaz u grad morali zapriečiti. . . . . . .
Strana

LXXV. U Beču 1699. marta 20. – Naputak za povjerenike grofa Ivana


Ferdinanda Herbersteina, podpredsjednika ratnoga vieća u Gradcu,
ofa Josipa Rabatu, ratnoga viećnika i zapovjednika na Schloss
rgu, grofa Ivana Josipa Wildensteina, grofa Gvidobalda Maksa
Sauera i nadinžinira Ivana Fridrika Holsteina, koji imahu lučiti
medje Turske i Hrvatske krajine . . . . . . . . . . . . 144
LXXVI. U Gospiću 1699., maja 20. – Grof Anton Coronini naseljuje Mi
loša Ognjančevića i drugove u Mekinjaru i Podlapači . . . . 150

LXXVII. a) U Jasenovcu 1699, maja 22. – Pukovnik Adam Domjanić javlja


banovcu Stjepanu Jelačiću, da su u bansku krajinu došli id: 150
povjerenici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LXXVII. b) U Ogulinu 1699, junija 2. – Vicekapetan Ogulinski Sigismund
Znika označuje medje obćinam Plašćanskoj i Jaseničkoj . . . . 151
LXXVIII. Pod Zvonigradom 1699., junija 12. – Grof Antun Coronini do
zvoljuje Prija: i Brinskim Vlahom, da mogu sieno kositi u
Krbavi oko Visuća, Komića i Kurjaka 151
tхXIX. “g: i : Gabro Jelačić izvješćuje ba
novca Stjepana Jelačića, kako je Kirin i Bović naseljen i koje bi
se utvrde imale podići i straže postaviti poradi sačuvanja banskih
krajina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LXXX. U Hruševcu 1699. julija 18. - Nadstojnik imanja Ambroz Kuzmić
izvješćuje “: “ Seliščevića o naseljivanju Hrvata i
153
- Vlaha oko Cemernice, Topuske i Perne . . . . . . . . . . .
LXXXI. U Gradcu 1698, julija 24. – Ratno vieće poručuje Vlahom, na
seljenim u banskoj krajini, da stoje u cesarskoj milosti i da će
biti podčinjeni zapovjedniku Varaždinske krajine . . . . . . 154
LXXXII. U M: Mlaki 1699., julija – Banovac Stjepan Jelačić predlaže,
kako da se uredi banska krajina nakon mira Karlovačkoga. 155
LXXXIII. Na brdu Medvidjoj glavi 1699., augusta 12. – Kraljevski povje
renici grof Josip Rabata i grof Ivan Josip Wildenstein, ustanov
ljujući sa povjerenikom mletačkim Ivanom Grimamom Saviom
M -
medju, izjavljuju, da ista neprejudicira kraljevskomu pravu na
zemlje kraljevine hrvatske na temelju državnih izprava . . . .
LXXXIV. U Maloj Popinji 1699., augusta 15. – Povjerenici kraljevski, Mle
tački i Turski, ustanovljuju tromedju na vrhu Medvidje glave.
LXXXV. Na Rieci 1699, augusta 22. – Komorski činovnik Andrija Pöte
negh izvješćuje o stanju Like i Krbave pogledom na interese
komorske . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LXXXVI. U Beču 1699, septembra 5. i 12., te oktobra 7. – Podkapetan


Petrinjski, baron Julio Balderoni, priobćuje župniku Petrinjskom,
Aleks. Kajniću, nastojanje Niemaca, “ Hrvatom otmu bansku krajinu 162
LXXXVII. U Drežniku na Korani 1699., septembra 9. – Pukovnik baron
Krištof Delišimonović izvješćuje o svojem poslanstvu do grofa
“: koj je Hrvatom sklon i odsudjuje smutnje Stajeraca u
all Ill. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 163
LXXXVIII. U kihova
1699. septembra 19. – Izviešće povjerenstva o Lici
i o medjah sa Turci . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
LXXXIX. Na Uni kod svete Kate 1699., novembra 24. – Povjerenik grof
Marsigli piše banu grofu Adamu Batjanu, da treba, pošto su medje
u smislu Karlovačkoga mira uredjene, i prepor
ravnati . . . . . . . . . .
Novog iz
. . . . .
d:
. . . . . . 166
XC. U Karlovcu 1699. – Grof Ferdinand Herberstein izvješćuje Rim
skoga j: o baleji reda sv. Ivana Jerusolimskoga, ustrojenoj od
ofa Josipa Ivana Herbersteina . . . . . . . . . . . . . 168
XCI. U Liki oko g. 1699. – Zapovjednik Like i Krbave, Anton Coro
nini, oprovrgava navode u izvješću kr. fiškala Peria glede Gra
čaca i glede sudbenih globa - - - - - - - - - - - - - - 170
XCII. 1699. – Odlomak spomenice ob uredjenju Hrvatske krajine . . 171
XII

Strana

XCIII. U Karlovcu 1699. – Grof Franjo Karl Auersperg, general Karlo


vački, izvješćuje kralja Leopolda o tom, kako bi valjalo urediti
Vlahe u Hrvatskoj krajini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
XCIV. U Beču 1700., februara 8. – Kralj Leopold pozivlje staleže, i re
dove Hrvatske, da naznače mjesta u Slavoniji i u Ugarskoj, kamo
bi se premjestili Vlasi, kojih ima u Hrvatskoj krajini više, nego
li ih može zemlja hraniti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
XCV. U Zagrebu 1700., aprila 2. – Županijsko povjerenstvo konštatuje,
da su Karlovčani i ostali krajišnici za brodarenje na Kupi vazda
dužni bili plaćati daću biskupu Zagrebačkomu . . . . . . . . . . 176
XCVI. U Jasenovcu 1700., julija 26. – Grof Ludovik Marsigli pozivlje
ukovnika Stjepana B:aia, da izprazni palanku Jasenovačku,
XCVII.
“: će Turskoj vlasti izručiti - - - - - - - - - - - -
177
U Beču 1700 , julija 30. – Kralj Keopold riešava grofa Petra
Keglevića dužnosti, da dokaže svoje pravo na grad Blinju, pošto
su ga on i predji njegovi vazda držali i od Turaka branili . . . . . 178
XCVIII. U Beču id: augusta 18. – Kralj Leopold nalaže ratnomu vieću,
da ima baron Rambschissel pod odgovornost i kazan povratiti
otete zemlje Steničnjačke i okaniti se svakoga nasilja . . . . . . 179
XCIX. U Bečkom Novom mjestu 1700., augusta 21. – ki
Leopold
odredjuje komisiju za uredjenje Like i Krbave pod predsjedničtvom
enerala Ferdinanda grofa Herbersteina . . . . . . . . . . 180
Bečkom Novom mjestu 1700., augusta 21. – Naputak za po
vjerenstvo, odredjeno za Liku i Krbavu . . . . . . . . . . 181
CI, } Zagrebu 1700., septembra 30. – Ban Hrvatski, grof Adam
Batjan, obriče za sebe i svoje nasljednike, da će u banskih kra
jinah pravo staleža štovati i samo na njihov predlog vojničke
službe urodjenikom podieljivati . . . . .« - - - - - - -
186
CII. U Beču 1700., novembra 20. – Ban grof Adam Batjan nalaže ba
novcu Stjepanu Jelačiću, da upokori Vlahe, pobunjene po zapo
vjednicih Petrinjskih . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
CIII.
1700. – Vojvoda Mihalj Pozojević javlja baronu, Franji Krištofu
Delišimonoviću, da su se Vlasi uslied huškanja Petrinjskih zapo
vjednika pobunili . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
CIV. : 1700. – “: Martin Brajković popisuje župe i žup
ljane katoličke i pravoslavne u bivšoj Karlovačkoj krajini a u
enjsko-Modruškoj biškupiji - - - - - - - - - - - - 189
OV U Janjču 1701, marta 13 – Barun Rambschissel, zapovjednik
Like i Krbave, potvrdjuje porkulabu Milanku Marinkoviću i knezu
Velisavu Bosniću i njihovoj svojti sve zemlje u Mekinjaru i Re
biću, što im je bio dao kapetan Holjevac . . . . . . . . . 193
OVI. 1701, aprila 15. – Barun Franjo Krištof Delišimonović izvješćuje
banovca Stjepana Jelačića, da pobunjeni Vlasi navališe na Sra
CVII.
:“ “ “ “ “ “ . . . . . 193
Na Unskoj krajini 1701., junija 2. – Glavari Pounskih mjesta
mole ;: Stjepana Seliščevića, da im oprosti, što su bez nje
ove dozvole crkvu na drugo mjesto prenieli - - - - - 194
OVIII. Beču 1701, junija 4 – Predsjednik nutarnjo-austrijskoga rat
noga vieća grof Heister svjetuje “: Leopolda, koje mjere valja
poprimiti, da se primorje hrvatsko obrani od francezke navale i
rže Vlasi i Morlaci u pokornosti . . . . . . . . . . . 195
OIX. Na banskoj krajini 1701, julija. - Knezovi i glavari Vlaški medj
Unom i Kupom mole generala Heistera, da ih nepreda banu i
staležom Hrvatskim, jer da će se inače drugamo odseliti . . . 200
CX. U Koprivnici 1701., julija 30. – General grof Ferdinand Hanibal
Herberstein pozivlje staleže Hrvatske, da nediraju u Vlahe medju
Kupom i Unom, koje će on kao doslije, tako i u napredak braniti 201
CXI. Na Rieci 1701., augusta 10. – Perica Vukasović izpovieda, da je
njegovu znanju veoma opasno u Liku povjerenstvo odašiljati
i da se u krajini nova buna sprema . . . . . . . . . . . 202
XIII

Strana
CXII. U Beču 1701. augusta. – Izviešće Bečkoga ratnoga vieća kralju
Leopoldu o Vlasih u banskoj Krajini . . . . . . . . . . . . . 203
CXIII. U Senju 1701., oktobra 12. – Naputak za kapetana barona Ja
kova Friderika Rambschissela, kako ima Liku za komoru upravljati
CXIV. Na Rieci 1701. novembra 6. - Cesarski povjerenici čine razdiobu
f: krajiških priedjela medju nutarnjo-austr. dvorskom
208
omorom i vojnom krajiškom upravom . . . . . . . . . .
CXV. U Zagrebu 1702., julija 28. - Biskup Zagrebački Stjepan Se
liščević, pišuć banu grofu Adamu Batjanu, brani pravo biskupa
Zagrebačkoga na priedjele medju Kupom i Unom . . . . . 212
CXVI. U Senju 1702., augusta, 17. - Biskup Senjski Martin Brajković
: je bana grofa
narodill . . . . .
Adama Batjana o buni u Lici i o tamošnjem
. . . . . . . . . . . . . . . . . 214
CXVII. G. 1702., augusta. – Bilježke o buni Ličana i o usmrćenju ka
petana grofa Antuna Coroninia i baruna Jakova Rambschissela . 217
CXVIII. U Beču 1703., junija, 6. – Kralj Leopold predaje priedjel medj
Unom i Kupom u obziru financijalnom cesarskoj Bečkoj komori,
glede ju:je ako podvrgava ga kraljevini Hrvatskoj. Isto
tako razpolaže i Varaždinskim generalatom, koji ujedno išli - 220
CXIX. U Beču 1703, junija, 15. - Kralj Leopold, podčinja Vlahe medj
Unom i Kupom banskoj vlasti i dokida tvrdju Petrinjsku |
223
CXX. U Beču 1703., julija 14. – Bečko ratno vieće nutarnjo d:
“: : kancelariji, da je predaja Varaždinske
krajine atskoj obustavljena, Vlasi pako medj Unom i Kupom
da se imadu izručiti banu, radi čega da su takodjer zapovjednici
Petrinjski upućeni, da se tomu pokore - - - - - - - -
226
CXXI. U Beču, 1073., julija 22. – Naputak za bana gr. Adama Batjana
lede odstupa grada Novoga Turkom i naseljenja Vlaha medju
nom i Kupom pod jurisdikcijom bana, a Varaždinska Krajina
da se medjutim neima predati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
CXXII. U Zagrebu 1703. – Biskup Martin Brajković izvješćuje kralja
Leopolda I., o žalostnom stanju Hrvatske poslije smrti bana Adama
Batjana, a da general grof Hanibal Heister buni Varaždinske kra
jišnike proti kraljevini . . . . . . . . . . . . . . . . 229
CXXIII. U Kostajnici 1703., julija 23. – Zapovjednik Kostajnice Franjo
Vragovi :
niah banskih Vlaha
banovca Stjepana “: o pogibeljnih smut
. . . . . . . . . . . . . . . . . 231
CXXIV. Letovaniću 1703., augusta 16. – Barun Krištof Delišimović na
laže kapetanu Janku Jelačiću, da ima Novljanske Turske Vlahe
naseliti po Planinskoj Krajini (oko Maje, Klasnića i Žirovca). 231
CXXV. U Kostajnici 1703., septembra 24. – Glavari Pounske Krajine
obriču biskupu Zagrebačkomu kao banskom namjestniku i kra
ljevini Hrvatskoj vjernost i poslušnost . . . . . . . . . . 232
CXXVI. Komogovini 1703., septembra. – Vladika Atanasija i »Vlaški
sinović, preporučuju biskupu Zagrebačkom, Martinu, Brajkoviću
grofa Petra Keglevića za bana i obriču, da će vjerno služiti kralju
pod zapoviedi banovom . - - - - - - - - - - - - - -
232
CXXVII. U Kostajnici 1703., novembra. – Glavari Krajišnika u okolici
Kostajničkoj mole Franju Vragovića, da izpusti iz zatvora uhićene
knezove, te obriču, da će opet odani bit kraljevini Hrvatskoj . . . 233
OXXVIII. 1703. – Biskup Zagrebački Martin Brajković izvješćuje ili
grofa Leopolda Kolonića o naselenju žitelja okolice Novljanske
nakon predaje tvrdje Novske Turkom . . . . . . . . . . 234
CXXIX. U Senju 1703. – Senjani mole kralja Leopolda, da im dade po
moć u svrhu obrane proti neprijateljem kraljevine . . . . . . 234
CXXX. U Beču 1704., januara 16. – Kralj Leopold obriče Krajišnikom
Varaždinskim, di neće tamošnju Krajinu ukinuti, već pače, ako se
: Magjara vjerni i koristni “,
iz nova povlasti njihove
235
potvrditi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strana

CXXXI. U Gradcu 1704., januara 22. – Ratno vieće, priobćujuć cesarsku


odluku glede uzdržanja Krajine Varaždinske, nalaže namjestniku
generala, grofu Maksu Adamu Langhaimu, da odluku Krajišnikom
obznani i nje pozove, da budu spremni za vojnu na magjarske
buntovnike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
CXXXII. U Brlogu na Kupi 1704., maja 18. – Kapetan barun Krištof De
lišimonović pritužuje se banu grofu Ivanu Palfyu i staležom na
“:
Opuske
biskupa Zagrebačkoga sa Krajišnici, osobito Vlasi oko
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
CXXXIII. U “: 1704., decembra 10. - Kralj Leopoldo zaštićuje Peruši
ćane proti napasti Otočana, Kulana i Bunićana u uživanju zemalja 238
CXXXIV. U Loboru 1705., aprila 25. – Grof Petar Keglević, namjestnik
banski, potvrdjuje Staroseljanom kod Kostajnice kotar zemalja,
kako je već prije bio označen . . . . . . . . . . . . . 239
CXXXV. U Kostajnici 1705., julija 17. – Franjo Vragović, komandant
;: ki, naseljuje desetnika Radivoja sa komšijami kod vrela
240
ivaja prama Savskom lugu . . . . . . . . . . . . . .
CXXXVI. U Lici 1705., julija 20. – Povjerenstvo ustanovljuje medje Kula
nom i Bunićanom u Ljubovu . . . . . . . . . . . . . . 240
CXXXVII. U Zrinu 1705., septembra 10. – Franjo kapetan Ko у“: 241
stajnički, ustanovljuje kotare izmedju Mačkovca i Čremušnjaka
CXXXVIII. U lovcu 1705., decembra 13. – General knez Hanibal Porcia
naseljuje Jasenicu Krajišnici od Plaškoga . . . . . . . . . 241
CXXXIX. U Senju 1706., maja 20. – Biskup Senjski Benko Bedeković
moli staleže Hrvatske, da kod kralja posreduju za oslobodjenje
Senjana, koje zarobiše Mletčani, kad su na moru pazili na nov
čane pošiljke magjarskim buntovnikom . « - - - - - - -
242
CXL. U Senju 1706. – Senjani pritužuju se kralju na nasilja Mlečana,
te mole zadovoljštinu za otete brodove ili dozvolu, da se sami
osvete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
CXLI. U Požunu 1708., marta 15. – Ban grof 1 van Palfi zaštićuje Kra
jišnike u dotadanjih pravicah i u uživanju posvojenih zemalja 244
CXLII. “ Gospiću 1708., aprila 3. - Zapovjednik Like, barun Oberburg, a
potvrdjuje povjerenstveno učinjene medje Udbinjanom, Mekinja
rom i Jošanom . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
CXLIII. U Lici 1708., maja 3. – Povjerenstvo opredjeljuje medju zemljama
Medčana i Mogorićana - - - - - - - - - - - - - - -

CXLIV. U Beču 1708., junija 12. – General grof Makso Ludovik Breiner
odredjuje, da se odaslanici Krajine Varaždinske kući vrate, dok se
p;Gradcu
nepozovu radi potvrde privilegija . . . . . . . . .. .
CXLV. I708, julija 25 – Ratno vieće obriče odaslanikom Va
raždinskih Krajišnika potvrdu povlasti - - - - - - - - -

CXLVI. U Ogulinu 1708, novembra 3. – Kapetan Ogulinski grof Adam


: potvrdjuje Rakovčanom zemlje, što su ih kod naseljenja
OSVOJILI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
схIvп Eda Mušaluku 1709., marta 26. – Pop Marko Mesić posvjedočava,
je generel Herberstein osjegurao zemlje Vidi: u Pe
rušiću, ako se pokrste . . . . . . . . . . . . . . . . 246
CXLVIII. U Ljubljani 1709, septembra 27. – Veliki kapetan Senjski, grof
Antun Coronini, izvješćuje povjerenstvo, kako Ličani nastoje, da
se rieše komorske uprave . . . . . . . . . . . . . . . 247
CXLIX. U Ljubljani 1709., septembra 28. – Pouzdanici naroda iz Like i
Krbave tuže se na hrdjavu komorsku, upravu i mole kralj. povje 249
renstvo, da budu podčinjeni Karlovačkoj generaliji . . . . . .
CL. U Ljubljani 1709., septembra 208. – Izaslanici naroda iz Like i
Krbave mole vojno povjerenstvo, da ih oslobodi od uprave ko
morske, pod kojom ako ostanu, da oni za posljedice nisu odgovorni 250
CLI. U Ljubljani 1709, septembra 28. – Vojnička komisija odlučuje,
da će se Lika i Krbava razdieliti medj komorom i vojničkom
upravom, čim bolje vrieme nastane i “lji:
ozdravi - - 251
- XV

Strana
CLII. U Hruševcu 1710., marta 25. – Upravitelj imanja Juraj Ambroz
Kuzmić, izvješćuje biskupa, grofa M.irka Esterhazya, da pukovnik.
rot Krištof Delišimunović otimlje vlastelinske posjede, svojevoljno
lahe naseljuje i Krajinu osniva . . . . .- - - - - - - - - - - 252
CLIII.
U Zagrebu 1710. junija 10. – Banovac Stjepan Jelačić javlja
biskupu grofu Mirku Radiazzu. da Glinski zapovjednik BRV810
Patačić otimlje njegova imanja i kmetove za Krajinu . . . . . . 253
CLIV. U Varaždinu 1710., julija 6. – General grof Makso Ludovik
Brainer svjetuje ratnomu vieću, da odbije zahtjev Hrvata glede
dokinuća Varaždinske Krajine . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
CLV. U Senju 1711., junija 22 – Veliki kapetan Senjski baron Maksi
“: Ernest f:h potvrdjuje Dabranom zemlje i kotare . 256
CLVI. U Karlovcu 1711., julija 24. – k: Baltazar Budački izdaje
svjedočbu o naseljenju Vukmanića i Tušilovića i o zamjeni zemalja
CLVII.
“: tamošnjimi naseljenici . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
U Tomaševcu 1711., julija, 21. – Upravitelj biskupskih dobara
Juraj Ambroz Kuzmić brani biskupska dobra od zapovjednika tvrdje
Petrinjske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
CLVIII. U Zagrebu 1711., julija 26. – Pop Marko Mesić, arhižakan Like
i Krbave, čini oporuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
CLIX. U Karlovcu, 1711. augusta 20. – General grof Josip Rabata na
ti: 200 kuća Hrvata i Vlaha u Rakovičkom polju . . . . . .
CLX. U Podlapcu 1711., oktobra 20. - Povjerenstvo izvidjuje medje
259

zemalja obćine Bunićke i Široko-Kulske . . . . . . . . . . . « 260


CLXI. U Brinjah 1711., oktobra 26. - Uravnanje Brinjana, Stajničana i .
Dabrana glede uživanja zemalja u Glibodolu . . . . . . . . . . 261
сLхII. U Beču 1711., novembra, – Naputak za komorskoga zastupnika
kod povjerenstva za uredjenje Like i Krbave . . . . . . . . . .
CLXIII, U Mušaluku 1711., decembra 2. - Pop Marko Mesić svjedoči,
kako je razdielio zemlje medju Udbinjani, Mekinjarci i Podlapčani
CLXIV. U Beču 1712., novembra 19. – Kralj Karlo III. obnanjuje narodu . .
u Lici i Krbavi, da je odaslano u te pokrajine novo povjerenstvo,
a na čelu mu grof Leopoldo Karlo Herberstein . . . . . .
CLXV. U Gradcu 1712., decembra 1. – Vojno povjerenstvo za hrvatsku
Krajinu izvješćuje kralja o obavljenom putu i poslu radi uredjenja
Krajine, osobito Like i Krbave . . . . . . . » « » » » » » « -

CLXVI. U Beču 1712., decembra. – Naputak za uredjenje Like i Krbave.


. CLXVII. U Mušaluku 1712., decembra 26 - Povjerenstvo dosudjuje Ud
binjanom zemlju Slatinu, koju si bješe posvojili Jošanski Vlasi.
CLXVIII. 1712. – Kapetanije i straže u Lici i Krbavi . . . . . . . . . . .
CLXIX. U Karlobagu 1713., maja 7. – Povjerenici grof Attems i Lebeneg
izvješćuju ratno vieće u Gradcu o razdiobi zemalja u Lici i Krbavi
CLXX. U “: 1713., septembra 8. – Kapetan Senjski baron Teuffen
bach izvješćuje generala Karlovačkoga grofa Rabatu, da je general
grof Herberstein g. 1672. naselio Vlahe u Dabru, te svjetuje, da
SG “: priedjel Glibodol “: - - - - - - - - - - - - - 301
CLXXI. U Brinju 1713. – Brinjani mole velikoga kapetana Senjskoga,
baruna Teuffenbacha, da ih štiti u Glibodolu . . . . . . . . . . 303
CLXXII. U Gradcu 1714, julija 19. – Ratno vieće nalaže generalu Karlo
vačkomu, grofu d: Rabati, da u zaštitu uzme 218 grčkih obi
304
telji, koje će se u hrv. primorju naseliti . . . . . . . . . . . .
CLXXIII. 1714. – Bivši zapovjednik : barun Oderburg moli ratno vieće,
da mu dozvoli pohoditi Liku i urediti svoje stvari . . . . . . .
CLXXIV. U Gornjoj, Krajini, 1715. – Povjerenstvo iztražuje uzrok odseljenja
CLXXV.
naroda iz hrvatske, Krajine u Slavoniju, Sriem i u Ugarsku |

U Beču 1756., februara 22. – Kralj Karlo potvrdjuje povelje


CLXXVI.
Žumberačkih Uskoka i razširuje iste u poi:
povlasti na trgovinu. 312
U Križanić Turnju 1716., sept. 4. – Kapetan Turanjski, barun
Ernest Kulmer, moli ratno vieće, da zaštiti i skrbi za Vlahe u
Krstinji, kojim valja uslied buknuvšega turskoga rata bježati . 314
. . . - “
XVI

Strana

CLXXVII. U Beču 1717., februara. - Spomenica generala grofa Hanibala


Heistera o potrebi, da Vlasi u Varaždinskoj Krajini ostanu }:
upravom austrijskom kao Krajišnici i da se ne predaju staležom
hrvatskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLXXVIII. U Beču 1717, marta 12. – Ratno vieće, odobravajuć spomenicu
enerala grofa Hanibala Heistera, odlučuje, da se ima krajina 318
araždinska uzdržati i povlasti joj potvrditi . . . . . . . . . . . .
CLXXIX. U Beču 1717., marta. – Pouzdanici Varaždinskih krajišnika, pred
lažuć stare povelje krajiške mole, da se iste po kralju opet potvrde
i razšire i na Petrinjsku krajinu . . . . . . . . . . . . . . . . 319
CLXXX. 1717. marta. – Grof Hanibal Heister izvješćuje bečko ratno vieće
CLXXXI.
o Vlaških povlastih poradi iznovične potvrde istih . . . . . . .
U Požarevcu 1718., julija 21. – Odlomak iz državnoga ugovora o
miru Požarevačkom medju Austrijom i Turskom . . . . . . . . 322
CLXXXII. U Beogradu1718. julija 23. – Princ Eugen Savojski postavlja po
vjerenici za uredjenje medja u Hrvatskoj Senjskoga kapetana ba
runa Maksa :i Nikolu Petkovića . . . . . . . . . . 323
CLXXXIII. U Beču 1718., augusta 10. – Naputak za povjerenike u Hrvatskoj
u svrhu ustanovljenja medja sa Turskom državom na osnovi Po
žarevačkoga mira . . . . . . , » » » » » » » » » » « » » » » » »
324
CLXXXIV. U Beču 1718., augusta 10. – Bečko ratno vieće obavješćuje ratno
vieće Gradačko o Požarevačkom miru i priobćuje, kako će se po
CLXXXV.
“: kod uredjenja medja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
U Luxenburgu, 1719., maja 2. – U ime kraljevo, priobćuje se za
stupniku grčkih doseljenika, pod kojimi uvjeti dozvoljeno jim je
nastanjenje 328
CLXXXVI. U “: nturnju
hrvatskom primorju
1720, julija . .
18. - . . . . .turanjski
Kapetan . . . . . grof
. . Lovre
. . .
Paradeiser očituje se o naseljenju Vlaha u Tušilović, na koj ne
maju prava Mostanjci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
CLXXXVII.Na Rieci 1720. – Vuk Homolić opisuje bunu Senjsku, naperenu
T 331
сLхххvшsti otiGradcu
porodici Vukasovića . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1729., februara 7. – Ratno vieće Gomirskoj “:
obćini novi obćinski statut obzirom na povlasti dozvoljene g. 1660. 340
CLXXXIX. U Počitelju 1730., marta 17. – Knezovi i poglavari naznačuju

CXC.
;: crkovne i popovske po Lici i Krbavi . . . . . . . . . . . 343
U Koprivnici 1734., maja 19. – General grof Karlo Galler poru
čuje Varaždinskim Krajišnikom, da su dužni slušati strane častnike
u Krajini postavljene, pa da ne dozvoljuje Krajiškim častnikom,
OXOI.
da zbog toga kakove tegobe podpisuju . . . . . . . . . . . . . ; ; .
U Beču 1737., marta 7. – Spomenica vojvode Josipa Fridrika
Saksonskoga iridenburghausena o buni u Varaždinskoj Krajini i
o ustrojstvu Krajine u obće sa g:
glede krajiških reforma .
CXCII. U Petrinji 1737., maja 13. – rof Franjo Vilhelm Hohenembs,
veliki kapetan Gjurgjevački, razpušta njemačku četu u Petrinji
CXCIII. oko god. 1780. - Vojvoda Josip Fridrik Saksonski Hildenburgs
: naznačuje svoja načela kod organizacije hrvatske vojne
ajine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Do da tak.
. U Ljubljani, 23. junija 1531. – General Ivan Katzianer javlja
kralju Ferdinandu, da je osim prije došavših Turaka na novo do
bjeglo 1000 Turaka (turskih kršćana), te misli, da bi se mogli
naseliti kod Kostela na Kupi i u Poljanah . . . . . . . . . . . 387
II. U Beču 1535., junija 5. – Kralj Ferdinand potvrdjuje naseljenim
u Žumbrku Uskokom posjednute zemlje uz dužnost vojevanja i
oprost od svake daće za 20 godina . . . . . . . . . . . . . .
. 1537.-1556. – Izkaz troškova za uzdržavanje vojske u hrvatskih
utvrdah . . . . . . . . . . - e - - - - - - - - - - - - 390
Strana
IV. U Senju, 1540. – Popis vojske na hrvatskoj Krajini u Senju i
Otočcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
V. U Bihaću 1540., julija 3. – Popis konjanika i pješaka u Bihaću
i u obližnjih id: ih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
VI. 1540. – Popis straža i pošta po hrvatskoj krajini . . . . . . . 398
VII. U Beču 1543., oktobra 29. – Kralj Ferdinand postavlja Ivana
Verneka kapetanom Uskočkim u Žumbrku . . . . . . . . . . . 399
VIII. 1550 junija. – Pukovnik Ivan Lenković naznačuje nuždne gradnje
i popravke na hrvatskih krajiških gradovih . . . . . . . . . . . . 399
IX.
X.
U Senju. 1551., – Popis vojske primorske krajine . . . . . . .
U Senju 1551. – Popis vojske d: kapetanije . . . . . . .
406
411
XI. 1551 decembra. Ivan Lenković naznačuje potrebe za Hrvatsku
krajinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
XII. U Sisku 1552 septembra 26. – Grgur Mindsenti (Sesvetički),
XIII.
zapovjednik puškara Zagrebačkih, opisuje Sisak i njegovu tvrdjavu, 415
Kaptol Zagrebačke crkve moli kraljevske povjerenike, :
stanje svojih imanja i gradova, pomoć za novo sagradjenu tvrdju
Sisačku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
XIV. U Zagrebu 1552 – Juraj od Herešinca, prepošt Čazmanski i gu
bernator biskupije Zagrebačke, moli ti: povjerenike za
pomoć kod obrane biskupskih gradova, kojih stanje i posade na
značuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418
XV.
U Beču 1553. Kralj Ferdinand I. izdaje naputak za Ivana Ungnada
kao vrhovnoga zapovjednika pomoćne vojske u Hrvatskoj i Sla
voniji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426
XVI.
1563. General Ivan Lenković izkazuje mjesta i gradove na krajini,
što ih valja stražiti ili pako razoriti . . . . . . . . . . . . . . 426
хvш. U Beču 1564. julija. - Kralj Ferdinand potvrdjuje povlast izdanu
g. 1526. Uskokom Žumberačkim, da neplaćaju danka od svojih
zemalja i da su prosti od maltarine i carine . . . . . . . . . . 432
XVIII. U Niem. Gradcu 1579., aprila 27, – Nadvojvoda Karlo prepo
ručuje kralju Rudolfu, da se za plaćanje Krajiške vojske upotrebe
dohodci crkvene desetine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
XIX.
XX.
1579. aprila. – Popis crkvene desetine u “: Zagrebačkoj . 434
U Zlatnom Pragu 1579. junija 19. – Kralj Rudolfo priobćuje
zapreke uporabi crkvene desetine za krajiške potrebe, a desetina
kotara B: da je nuždna za tvrdju Kanižku . . . . . . 435
xхI. U Dubovcu 1579., julija 31. – Povjerenici nadvojvode Karla ugo
varaju sa Stjepanom Peranskim
Glini
ili obrane grada Hresna na
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
XXII U Senju 1607., januara 7. – Zapovjednici Senjske vojske mole
kralja Rudolfa za povlast, da mogu pobirati danak od turskih po
danika u Dalmaciji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
XXIII. U Niem. Gradcu 1609. februara 20. – Nadvojvoda Ferdinand za
branjuje kapetanom Senjskim i tamošnjoj vojsci globiti i nasilja
činiti žiteljem dolnjeg i gornjega Zažablja u Dalmaciji . . . . . . . 438
XXIV. U Ivaniću oko : 1613. – Vlasi krajine Ivanićke mole generala
Varaždinskoga. da ne budu predani Zagreb. biskupu, već da budu
dložni kralju i njegovim generalom . . . . . . . . . . . . . 439
XXV. Marči, 1615, 15 januara. – Vladika Simeon Vratanja moli, da
se izdadu za Vlahe uredbe i zakoni, polag kojih da žive i vlasti
ih upravljaju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
XXVI. U Križevcih 1658. septembra 6. – General grof Valter Leslie obriče
krajišnikom triju krajina Križevačke, Koprivničke i Ivanićke, da
će ih upravljati, u smislu njihovih privilegija i da im prašta po
sljednju bunu, ako se odmah razidju i umire . . . . . . . . . . 442
XXVII. Beču 1659. februara 21 – Kralj Leopold poručuje Vlahom u
Varaždinskoj krajini, da je potvrdio privilegije, kojih im se valja
strogo držati. Rad izvidjenja tegoba izaslat će se posebno povje
renstvo u krajinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
хvш

Strana

XXVIII. U. Križevcih 1666. februara 21. – Kapetan Nikola Makar potvrdjuje


i stare medje krajišnikom u Žabnici, pošto je iste povjerenstvo iz
nova izvidilo . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 443
xхIх. U Križevcih 1670 septembra 29. – Veliki : grof Ferdinand
Ernest Trautmansdorf potvrdjuje kotar i medje Žabničanom, kako
ih je ustanovio kapetan Nikola Makar . . . . . . . . . . . . . . . . 444
XXX. U Beču 1685. junija 19. - Kralj Leopold prima narod Bosanski,
Rašane i druge krstjane, koji bijahu poslali svoje pouzdanike do
bana grofa Nikole Erdeda, pod zaštitu i u milost, obričući ih uz
držati u povlastih i slobodah . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XXXI. U Karlovcu 1685. septembra 22. – General grof Josip Ivan Her
berstein izvješćuje o vojevanju u Lici i Krbavi . . . . . . . . . . 445
xxxLI. U Mokricah 1687., marta 23. – Ban Nikola Erdedi oživlja biskupa
Zagrebačkoga Martina Borkovića, da dozvoli Vlahom seliti se u
Bović i u Kirin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
xxxIII. U Karlovcu igsa. junija – General kvartirmeštar Wassenhoffen
. izvješćuje ratno vieće o “: Like i Krbave . . . . . . . .
. . 449
XXXIV. Na “: oko 1689. –
- vo Badrić, harambaša sa svojimi dru
govi Vlasi mole biskupa Zagrebačkoga, da im dozvoli naseliti se
u Malom Gradcu i u “: te oko reke Dragotine . . . . . .
XXXV. Oko god. 1690 – Krajišnici Ivanićki mole biskupa Zagrebačkoga
da im, dozvoli naseliti se oko Garića grada na starih biskupskih 459
XXXVI. t:
.
U Koprivnici
. . .
1697., februara 21. - Pukovnik grof Krištof Rinds
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

. maul opominje. Vlahe krajišnike, da se ne bune, pozivajuć ih, da


pošalju svoje pouzdanike pred generala, grofa Capraru i pukovnika
rašinskoga, koji će im priobćiti odluku na njihove tegobe . . . 459
хххvш. i Kostajnici 1702., januara 12 – Zapovjednik Kostajnice Franjo
Vragović piše banovcu Stjepana Jelačiću o smutnjah na krajini i
da je za Hrvatsku kraljevinu velika “ gibelj nastala . . . . . . 460
хххvш. i Žagrebu rio: - Razlozi sbog koj i: se generalat Varaždinski -

u kraljevini Hrvatskoj drugačije uredi ili sasvim dokine . . . . . 461


xxxix. -U Beču 1730., februara 1. – Kralj Karlo opominje Ličane i Kr
bavce, da se nebune, častnike da slušaju, Mletačku sol da neku
puju a goru da netamane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462

- “: vojske u obrani Krajine Hrvatske proti turskoj sili


pod kraljevi iz kuće Habsburžke do god. 1750. . . . . . . . .
I. U Kostajnici 1693., februara 13.
И eliki kapetan Petrinjski, grof Franjo Erdedi, javlja biskupu Zagreb.
Аleks. Mikuliću, da je zabranio Vlaškim knezom polazak u Zagreb do
biškupa.
Illustr. et reuerendissime domine, domine parens mihi colendissime!
Оue dneue razumeti szem moral, da bi v. gozpoztuo bili zapouedalli,
da uszi Wlaski knezi morali bi w Zagreb do v. gozpoztva politi. Koterim
szem ja prepouedal, da nemaiu thamo itti, pokla kam da zapoued imam
od moieh officzerou, da rechene Wlahe imam ja pod szuoium comandum
dersati. Pokeh dob, da tak Kosztanyczu kak y Petriniu szoldati moy
strasiti moraiu, zato molim sze v. gozpoztvu, da bi sze neszerdili na
me, ar ja moram chiniti, sto mi moy staressi zapouedaiu, niti ie za sze
obracham, da bi mi kmetuuali, negho da krainam milostiunoga poglau
nika z puskum y Szabliom posteno szluse; a sto se kotara v. gozpoztua
iliti zemlie doztoy, neday Bogh, ia ga neiemliem, negho y potlam komu
milosztivi poglaunik conferue, ja nikomu nekratim, niti morem; zato
uffam sze na v. gozpoztuo, da mi za zlo v. gozpoztuo vuzeti nechete
у lyudi za szada Krainszke bantuuati neprepusztite. Ja pako osztaiem
servus obsequentissimus et filius indignus C. Franciscus Erdeodi m. p.
Kosztaniczaе, 13. februarij 1693.
Iz vana : Ill. et rev. d. Alex. Ignatio Mikulich, epis. Zagrab.
Izvornik medju epistolae ad Episcopos u nadb. arhivu, vol. XXI.

II. U Petrinji 1693., marta 1.


И eliki kapetan Petrinjski, grof Franjo Erdedi, postavlja kneza Pavla
Dragoševića glavarom Slabinje i obližnjih sela.
Mi grof Erdödy Ferenc etc., veliki kapitan grada Petrinje i Kostaj
nice. Na znanje dajemo po ovom našem pismu, kako potvrdismo i po
stavismo kneza Pavla Dragoševića v Slabini, koj da ima marljivo vsaku
zapoved od nas ili oficira našega k potribe grada Kostajnice i krajine
na službu vere kršćanske pravo obnašati, komu dasmo pod zapoved Sla
binju gornju, srednju i doljnu, Zbeg, Mrazovac i Trnovac, što je god
vu rečenih mestah Vlaha ili Bošnjaka, da ima rečenoga kneza marljivo
posluhnati i zapoved izvršiti. Zapovedamo, ako bi se pako koj našal v
teh mestah, Vlah ili Bošnjak, koj bi nebil pokoran zapovedi, da ga
ima knez zvezana pred nas dopeljati. Za tem razbojnike, krvavice pod
SPOM, XX. |- 1
2

pet zlateh dukat biršaga knez da nima zatajiti, nego pravično nam ob
znaniti, krivice pako da nema v ničem nikomu vučiniti. I zato zvrhu
vsega ovoga nutri napisanoga dasmo ovo naše pismo ruke naše lastovite
podpisano i navadnom pečatjum podpečatjeno. Petrinja, dan 1. marca
1693. Grof Erdödy Ferenz m. p. (L. S.)
Savremeni prepis iz izvornika, koj se je čuvao kod obćine Kostajničke, u
mojoj sbirci.

III. U Loboru 1693., marta 20.


Grof Petar Keglević piše vel, prepoštu Zagreb. Stjepanu Seliščeviću glede
nastojanja Austrijanaca, da banskoj vlasti oduzmu bansku krajinu.
Ill. et rev. dom. Lettovanichio redux diuertj ad suam exc. banalem,
eidemque in ordine ad discursum, quem Zagrabiae habuj cum ill. dom.
vestra occasione illius prouiditiosae dispositionis et quasi a regno auul
sionis, quae fit circa Valachos inter Unam et Colapim neo locatos, non
nulla proposuj et potissimum quidem, ex quo harum intencionum nobis
ualde periculosus progressus necessario impediendus sit, ut ad euitanda
ulteriora mala sua excell., tamquam supremus illarum partium comen
dans, hanc faciat transmutationem, nimirum, ut Petriniensibus arcem Је
zenouесz in custodiandam et temendam resignet, inferius autem confi
nium Colapianum, pro nunc mihi concreditum, in Koztanyczam introduca
tur, quod sub alijs ad id aptis pretextibus fieri posset et ita tolleretur
occasio horum malorum, quae in dies crescunt et solidantur; nam ex
pluribus considerationibus uidetur esse aptius et regno salutarius, ut
Petrinenses suo generalatui aproximentur et potius in extremitate, quam
uisceribus confiniorum habeamus talem obicem, qui patriae damna et
praeiudicia causare uix cessabit. Forum discursum perscribere nequeo;
haec est tamen essentia, qua intellecta et ruminata sua ex. mandauit
mihi, ut haec omnia illmae et rev. dom. vestrae exponam et expresse
dicam, quod ex commissione suae excel. hoc faciam; hoc itidem adiunxit.:
d. praepositus breuj faciat facienda. Ego sum et ero ille, quem me
declaravј. — Lobor, 20. martij 1693. Seruitor obligatissimus C. Petrus
Kegleuich.
Iz vana : III. et rev. domino Stephano Selischeuich, almaе саthedralis
eccl. canonico et praeposito majori.
Ерistolae, vol. XXI., br. 70. u nadb. arhivu.

IV. U Zagrebu 1693., aprila 24.


Stališi hrvatski izdavaju naputak zapovjedniku grada i krajine Zrinske.
Instructio pro d. commendante praesidij Zrin et arcium intra Wnam
et Colapim sitarum, populorumque ibidem residentium a. 1693. die 24.
aprilis data.
1. Pro nunc in praefata arce Zrin commendans figat residentiam,
unde in uniuersis partibus intra Wnam et Colapim locatos populos in
deuotione suae Mattis. sacratissimae persistentes quo ad militaria depen
denter ab exc. dom. comite bano, qua etiam moderno regni capitaneo, in
3

absentia vero d. comitis bani regni vice bano gubernet et inter eosdem
militares officiales et tribus constituat, uadis, passibus et reparationi
praesidiorum et arcium in partibus praemissis situatorum opera illorum
peruagando inuigilet et omnibus oppurtunis medijs in suae Mattis. sacr.
deuotione et iurisdictione regni contineat, ibidem resideat, neque secus
nisi cum expressa praetitulati exe. com. bani, qua regni capitanei, conse
quenterque immediatae instantiae, licentia ex illis partibus siue ad pro
pria, siue etiam in partes hostiles personaliter exeat uel excurrat.
2. Item commendans et in praefato praesidio et partibus vice capita
neus regni non solum praemissis populis, sed et regni militiae ibi pro
tempore constitutae et excubias agenti tam conducendae duorum confi
niorum Letthouanich ac Szredichko, quae nimirum in ijsdem partibus in
seruitio regni morabitur, ita et uniuersorum arcibus et locis excubiarum
in praefatis districtibus et tractu Wnano sitis et adiacentibus in milita
ribus qua commendans praesit, eosdem gubernet et regat plena et ab
soluta post praetitulatum dominum comitem banum qua capitaneum, in
eius uero absentia regni vice banum potestate.
3. Cum dominis • icecapitaneis utpote Szredichko et Lethowanich bo
nam seruet correspondent am.
4. In casu fortunae lucrum ita partiendum intelligat et obseruet, ut
prima portio et obtio d. comitis bani uti regni capitanei, secunda senio
rum vice capitanei Colapiani, tertia alterius vice capitanei, si uidelicet
et qui praesens cum suis hominibus tali expeditioni fuerit, si uero uter
que abesset, secunda immediate sit memoratae commandae et vice capi
tanei, reliqua vero praeda solito et iusto numero diuidatur.
5. Haec sua commanda ex hac parte Glinae non intelligatur, cum
partes hae iam hactenus per dominos terrae alio ordinatae et concre
ditae sunt.
6. Maiores seu generaliores expeditiones militares absque licentia
domini comitis bani qua capitanei facere non praesummat.
7. Praefatus commendans, ubi modernorum capitaneorum Colapiano
rum in expeditione militari compareret, uterque uel alteruter extunc in
tali et actuali expeditione parebit seniori, idque intelligatur respectu
modernorum duntaxat dom. vice capitaneorum uti seniorum.
8. Pro impraesidiatione modofatae areis Zrin conducet praefatus com
mendans quinquaginta pedites, quod exactor regni iuxta hesternam arti
cularem dom. statuum et ordinum regni conclusionem soluet, ipse uero
commendans annuum suum stipendium in Rhenem. quadringentis uiginti
leuabit. Michael uero Uidakowich, uayuoda in Gore, pro vice commen
dante praesidiorum constituitur et eidem imponitur, ut in Nouy resideat
et immediate a praemisso commendante uti vice commendans dependeat,
cui pro eodem officio parata pecunia florenorum Rhenem. septuaginta per
exactorem regni praeter uayuodatus stipendium exoluendi deputantur;
similiter vexillifer, decuriones duo, castellanus pro eodem loco conduca
tur et aequali cum alijs similibus officialibus stipendio per exactorem
soluantur, saluo coeterum iure proprietatis et aeconomiae, ad quos per
tinet pro talibus, remanente.
Tandem etiam die vigesima sexta mensis praesentis aprilis in con
ferentia per suam excellentiam, d. com. banum, cum ill. d. episcopo et
+*
4

alijs nonnullis d. regnicolis Zagrabiae ex facultate atributa instituta est,


meliori boni et seruitij publici promotione resolutum est, ut persona
idonea ex nobilitate regni sub commanda eiusdem d. commandantis titulo
per exc. d. comitem banum resoluendo in eodem praesidio et confinio
accomodetur et per exactorem regni ordinando per suam excellentiam
stipendio soluatur. Et si quae ulterius pro bono et commodo patriae
suae excellentiae dom. comiti bano in ijsdem praesidijs et confinijs ad
Wnam disponenda et exequenda occurrerent, talia exequi et disponere
idem d. comes banus possit.
- Acta congregationum generalium a. 1691-1709. u zemaljskom arhivu.

V. U 0gulinu 1693., maja 26.


Zapovied vicekapetana na podzapovjednike, da krenu na boj proti Turkom.
– Bilježka o porazu krajiške vojske pod Ostrožcem na 31. maja 1693.
Ordinanz. Zapovida ze k. Sigmundu Zniki i Mikj Jaksichu, da jmaiu
ostro vsim svoym podlosnim soldatom zapovidattj, marlivie nego do sada,
da se vsi konikj y pischi imaiu naitj na Mrisnichkih vodostaiah na
starih konakih, sobom na 30 dan brasna usamsj, sada u prisastni petak,
to ie na 29. ovoga. Drugo da uchinytt nimate. Ogulin 26. may 1693.
Christof Hranilović s. r.
Pod izvornu ovu zapovied zabilježio je vicekapetan Ogulinski Sigis
mund Znika ovo:
Na ovom putu ie poginul ziromah Kristoph y Juricza Hranillouichi,
у vza nassa kraina Ogulinzka zadni dan ovoga misecza na vrati kod
Ostroscha; a po imenu liztor officzirov ie s nimi poginulo, kako ti voi
voda Dobrinichki Miho Jurssich, voivoda Ottochki Kostadin Jakssich,
voivoda Plaschanzki Milinko Zanouiсh, voivoda Touunzki Petar Baniau
chich, porkulab Ostarzki Badanko; polagh nyh mnogi zaztauniczi, dezet
niczi y ziromazi junaczi, koih ie vzih toti mertvih bolie od 100. A u
sivotu toti vhicheni: Petar Voinouiсh vice capitan huzarzki, Ivan Puska
rich, knez Ottochki, porkulab Ogulinzki Wk Zalopek, porkulab Tovunzki
Rebrovich, voivoda Ogulinzki Ive Paulich, dvi voivode Zlunzke Petar
Gvozdanovich y Petar Saiatouich i snimi okola 30 oztalih junakou. Kri
stoph Hranilouich bil ie Ogulinzki vice capitan, a Juricza brat niegov
mlaij bil ie Zluinski vice kapitan.
Izvornik u mojoj sbirci.

VI. U Beču 1693., junija 3.


Kralj Leopold podieljuje popu Marku Mesiću za zasluge osobito prigo
dom osvojenja i naseljenja Like i Krbave imanje Mušaluk kod Budaka
u Liki sa svimi pravi za Marka i za njegove nasljednike.
Nos Leopoldus, Dei gratia electus Romanorum imperator, semper
augustus, ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sla
voniaeque etc. rex etc. Memo iae commendamus tenore praesentium signi
ficantes, quibus expedit universis. Quod nos attentis et consideratis illi
bata fidelitate, fideliumque seruitiorum meritis fidelis nostri honorabilis

|
5

Marci Mesich, missionarij comitatuum Licae et Corbaviae, nec non Bri


niensis plebani et militiae generalatus Carolostadiensis capellani, quae
ipse sacrae primum memorati regni nostri Hungariae coronae, augustissi
maeque domui nostrae Austriacae, ac consequenter Majestati quoque
nostrae pro locorum et temporum varietate atque occasionum exigentia,
notanter autem his praeteritis tumultuosis Turcici belli temporibus, dum
non saltem in diversis explorationibus et cum vicinis confederatarum
partium Dalmaticarum statibus per generalem Carolostadiensem medio
ejusdem submissionis et eum fructu obtentis auxiliaribus copijs circa
felicem recuperationem praemissarum partium plurimum cooperatus fuis
set, verum etiam postea, recuperatis ijsdem, cum summa vitae et facul
tatum suarum jactura in medio neo baptisatarum circiter septingentarum
personarum Turcicarum semet ipsum conferens, cum accessa postea supe
riorum suorum voluntate et annuentia, absque ullo deputato camerali
jam a quatuor integerrimis annis in florenis recte nongentis et viginti
ad instar aliorum similium missionariorum una cum capellano cedere
debentibus ex fructibus solummodo propria industria excultarum terrarum
cujusdam turris Musaluk sic dictae ac in apertinentijs antiqui Budak,
comitatuque praefato Licensi adjacentis, se et memoratum pro adjutorio
administrationis sacramentorum euocatum et conductum capellanum inter
tenuisset, abindeque tanquam de solita residentia sua easdem Turcicas
personas in orthodoxa Romano-catholica fide ac fidelitate nostra, qua
naturalis domini et communis Christianitatis semper zelose conseruando
erudijsset et instruxisset, praeterea autem tam hos quam alios majori in
parte armigeros Christianos ex diuersis provincijs et nationibus non exi
guis cum laboribus et fatigiis sat magna in copia sellectos, adeoque in
ductos et ibidem taliter colocatos ab iteratis Turcarum excursionibus,
praesertim vero in duobus praeteriti anni conflictibus, ubi solis illarum
partium Christianis cum ter mille ducentis Turcis confligendo, et totam
per ipsos Turcas ab illis Christianis acceptam praedam recuperando
Octuoginta quinque Turcas partim interfecisset, partim autem in captiui
tatem egisset, ac insuper centum quinque equos gradarios aquisiuisset,
fideliter, paterne et sane gloriose conseruasset et alios diuersos utrique
statui condecentes et laudabiles actus passim hinc inde exercendo, inde
fesse, constanterque exhibuit et impendit (quem admodum de his omni
bus tum cameraticorum, tum etiam militarium seu bellicorum officialium
nostrorum tam scripto quam verbotenus plenam et dignam accepimus
relationem et contestationem), ac imposterum quoque pari alacritatis stu
dio et feruore (uti nobis de ipso benigne persuasum habemus) impendere
et exhibere non cessabit, praefatam turrim muratam seu curiam Musaluk
sic dictam, quae alias tempore injusti dominatus Turcici per quendam
Turcam vulgo Dizdar vocatum, alias eorum castellanum Perusiensem,
certo tempore posessa fuisse, jam vero per felicem vi victricium armo
rum nostrorum recuperationem sub nostram qua legitimi domini et regis
potestatem, adeoque colationem devenisse perhiberetur, cum omnibus suis
apertinentijs de jure et ab antiquo ad eandem turrim seu curiam spec- •
tantibus et pertinere debentibus, modo videlicet eo, quo eandem praefatus
Turcicus castellanus Perusichensis certo tempore possedisset, totum item
et omne jus nostrum regium — memorato Marco Messich, ipsiusque
6

consanguineis et cessionarijs, sed et datarijs, donatarijs ac legatarijs,


ipsorum haeredibus et posteritatibus, primum quidem masculini, ijs vero
deficientibus etiam faeminei sexus universis, vigore benignae resolutionis
nostrae caes. regiae die tertia mensis junij anni modo labentis milesimi
sexcentesimi nonagesimi tertij infra scripti per cameram nostram auli
cam cancelariae nostrae Hungariacae itidem aulicae decretaliter intima
tae, ipsique suplicanti in forma benignae resolutionis nostrae sub eodem
dato communicatae et sub secreto sigillo nostro extradatae partim in
recompensationem et recognitionem antelatorum in utroque statu com
paratorum meritorum, erogatarumque expensarum, partim vero in et
pro praefata nongentorum viginti florenorum summa restantia jure per
petuo et irrevocabiliter dedimus, donauimus et contulimus, – salvo
jure alieno, praesertim vero ecclesiarum Dei, harum nostrorum secreto
sigillo nostro, quo ut rex Hungariae utimur, impendenti comunitarum
vigore el testimonio literarum. Quos in formam privilegij redigi faciemus,
dum nobis in specie fuerint reportatae. Datum in ciuitate nostra Vienna
Austriae, die tertia mensis junij anno domini MDCXCIII, regnorum nostro
rum Romani trigesimo quinto, Hungariae et reliquorum trigesimo octavo,
Bohemiae vero anno trigesimo septimo. Leopoldus m. p. (L. S.) Blasius
Jaklin, episсорus Nittrien. m. p. Joannes Medolany m. p.
Prepis prošlog vieka sa primjetbom : Mathias Antonius Cuhacheuich, testor,
hanc copiam de verbo ad verbum ex originali descriptam fuisse. – Croatica.

VII. U Niem. Gradcu 1693., julija.


Ratno vieće javlja kralju Leopoldu, da je mladi grof Sinzendorf zabra
nio u Liki žeti žito i voziti sieno, što će zlo uzročiti.
- Den 7. juli 1693. Mit deren einschluss beriсhtet vnss der Croa
tische generalats verwalter von Edling, wie dass graf von Sinzendorff
vnlängst in Lika vnd Corbavia angelangt vnd gleich wie seine bediente,
so er daselbst hinterlassen, denen grinizen nit wenige vngelegenheiten
verursacht, also werde es er graft auch nit sparen. Und hette der baron
Strackan, haubtman zu Ottoschicz beriсhtet, wie dass erhalter grafi
sohn in ganz Lika verbotten, khein getreydt zu schneiden, auсh khein
heu abzuführen. Besorglich es dörfite darauss ein grosses unheil ent
stehen, vnd weillen verlautete, als ob s. M. diese trey grafischaftten
denselben zu vberlassen nicht gewület sein möchte, also währe das
nôchste mittl denselben ginzlichen abzuweisen. -

E. k. May. haben wir bereith hir bevor mit allen benüttigen vmb
ständen ad occulum remonstrirt, wie gefährlich es seye einen solchen
privato solliche zwey landschafften, so gegen erbfeind ganz offen stehen,
vnd mit kheiner difension versehen seindt, wie ingleichen in was gеfahr
auf sollichen fall e. k. M. hinterligende lande stehen wirden, zu vber
lassen, danenhero inhaeriren dits orths gedachten vnsern vnvorgreifi
lichen parere hiermit nochmals allergnedigisist, vnd bitten vns hieriiber
weiters zu verbescheiden, wie man sich gegen ihme grafen von Zinzen
dorf dess eigentlichen werde verhalten muessen.
Iz vana : An die Röm. kh. Matt.
Izvorni koncept medju Croatica 1693., juli, fasc. 4.
VIII. U Beču 1693., julija.
Grof Adolf Sinzendorf javlja ratnomu vieću u Gradcu, da je on Liku,
Krbavu i Bag kupio za 80.000 for., i moli, da ga vieće neda u uživanju
smetati po kapetanih u Senju, Otočcu i Brinju.
Hoch vnd wollgebohrner herr hoff-khriegspresident etc. Auss dem
beyliegendten zwischen einer hochlöbl. N. (). hoff camer nomine ihro
khay. May. vnsers allergnedigsten herrn herrn alss verkhauffern, dan
mir als khauffern deren neuen auss der Türkhischen bothmessigkheit
eroberten guetter Lika, Carboua vnd Carlouago geschlossnen original
khauffs-contract A) Wien, den 10. februar 1692 hat ein hochlöbliche
stüll gnedig zu ersehen, wassgestalten mir iezt benendte güetter in
optima tam privati quam publici juris forma verkhaufit vnd ibi š vndter
tens ch. alle schermbung vnd versicherung wider vnbilliche gewält ver
schrieben worden, wortiber dan auch inhalt allergnedigisten khay. org.
beuelchs, dat. Wien 26. febr. 1692 ut B. die allergnedigiste verord
nung an das N. O. salz ambt dergestalten ergangen, dass wann ich per
alios impetitores legitimos ecclesiasticos aut saeculares in jure meo tur
biret vnd angefоchten werden möchte, das ich wider alle gewält ge
schiiczet werden solle, wie mir dann auch über ieczt allegirte allergne
digiste verordnung des kh, salz ambts attestatum ut C. erfolgt ist, mit
hin mich zu versichern, die mir verschribne versicherung nicht allein
respectiv des khauffs per 80 m., sondern auch der schucz respectiv aller
wider mich tentierendten turbierung oder notam genomben worden ist,
gestalten mir dan auch vmb vnwiderrueffliche festhaltung des obbenend
ten contracts von ihro Röm. khay. May. nicht alhier das obedential
patent ut org. D. dat. Wien den 30. marty 1693. vnd die einandtwor
tungs-Vrkhundt dat. Carlobago den 2. may 1692 sub E., sondern auch
hernach das Hungerisch gewöhnliche khay. vnd khönigl. donat. dat. Wien
den 10. Janner 1693 ut F. – ertheiltt worden, dass demnach aus allen
ietzt oballeg. org. instrumenten gnedig zu ersehen ist, das ich de omni
solemnissimo tam privato quam publico jure eigenthümblicher herr deren
obbenandten güettern worden bin.
Nun will es sich durch vndterschidlichen anczeigen verspöhren lassen,
dass man wider mich in obbenandten meinen güettern von Zeng, Otto
tschácz vnd Brindl aus ein vnd andters attentatum versuechen will, so
immediate wider den khay. verschribenen schucz, schermb vnd versiche
rung stritten wurdte, aber nicht bösser als pro occupando mit einem
von diser hochlöbl. khriegs stöll aus ergehendten gnedigen inhibitions
beuelch verhiettet werden khann, dahin ich dann auch gehors, recurriere.
Gelangt demnah an euer excellenz g. vnd herrsch. mein gehors.
bitten, die geruehen an die h. h. commendanten deren obbesagten Gra
nizen Zeng, Ottotschacz vnd Brindl die gnedigste verordtnung ergehen
zu lassen, damit dieselbe daran vnd darob sein sollen, auf dass ich in
mehrged. meinen erkaufften eigenthumblichen wordtenen guettern vor
allen vnbillich gewalten vnd attentaten vnperturbiert gelassen werde. Zu
gnedigister gewahr mich gehors. empfehlendt euer excellt. g. vnd herr.
gehors. Adolph Michael Thomas grafi vnd herr von vnd zu Sinzendorff.
Iz vana : An die hoch: lobl. I. O. khriegs stöll.
Croatica 1693. juli, br. 4.
IХ. U Hrastovici 1693., augusta 11.
Исtiki kap. Petrinjski, grof Franjo Erdedi, podieljuje Vlahom Mrgjenu
Dukiću i Vasilju Klipi zemlje kod potoka Graduse.
Mi grof Erdödy Ferenc, cesarove i kraljeve svetlosti grada Petrinje i
Kostajnice veliki kapetan, na znanje dajemo po ovom našem pismu, kako
dasmo Mrgjenu Dukiću i Vasilu Klipe senokoše Cvetanovića i Siretića,
koje što nosi voda Gradusa bilom iliti kosom, koja pelja na staro selo
putem na Kinac vu hrast, na kom je križ, od hrasta vu Jašike, od
Jašikov vu Reku Kinačku, da su mirni i slobodni, da je nitko nima vu
rečenih senokošah buntuvati z jakostjum ovoga našega lista, koga dasmo
pod Hrastovicom 11. augusta leta 1693. Grof Erdödy Ferenz m. p. (L. S.)
Ova pečat dana je Gradusanom na njihove stare megje, da im trdne
budu. Kostajnica 26. 7bris 1696. Grof Keglević Petar m. p. (L. S.)
Ja dole podpisani dajem na znanje po listu ovom, kako ja potvrdih
zemlje još od pokojnoga gospodina Erdödy Ferenca i gosp. Petra Kegle
vića, a negdašnjeh Kostajničkih pred menom budućeh komendantov dane
i potvrgjene Mrgjanu Dukiću i Vasilie Klipi senokoše Cvetanovića i Sire
tića, koje što nosi voda Gradusa — i nima ih vu njih nigdor buntuvati,
, doklam pošteno z oružjem od njih služili budu. Na što im ov list pod
pisani i navadnom pečatjum zapečaćeni dah vu gradu Kostajničkom 19.
Х-bra leta 1704. Vragović Ferenc, oberstar Kostajnice m. p. (L. S.)
Ja zdola podpisani valujem po ovom mojem svedočanstvu, kako je
ove cedule oveh nutri podpisanih Vlahov pravo g. pokojnoga Erdödy
Ferenca pismo i podpisanje i prava njegova pečat, kak vsaki, ki ga je
znal i videl i njegovo pismo štel i pečat pregledal, more reći. I ja sam
vu personi onde bil, kada je ovu cedulu pokojni podpisal pod Hrasto
vicom vu Jarninskom polju. Datum Petrinjae in domo mea parochiali
a. 1705. die 26. junij. Маthias Alexander Kainić, parochus Petrinensis
m. p. (L. S.)
Savremeni prepis u mojoj sbirci.

Х. U Dubovcu 1693., augusta 30.


Rudolf grof Edling, kapetan Senjski i zamjenik generala Karlovačkog, iz
vješćuje o zapriekah, da se Lika i Krbava predadu grofu Sinzendorfu.
Ноchlöbl. i. b. hoffkriegsrath. Wass euer excell. gräffl. gmaden vnd
gnaden mir vntern 22. dises wegen des h. graffens von Sinzendorf aber
malligen anlangens, nemblich ruehiger lassung seiner posses in Lika,
Carbavia vnd Carlobag gnedig erinnert vnd anbeuolchen, habe rechts
erhalten vnd den inhalt auch aus dessen gnedig verlangter massen hie
mit widerumb zuruck folgenden original beylagen woll vernohmen. Ich
weis aber einer löbl. stöll in hoc passu weiter nichts mehr zuberiсhten,
als wass schon vorhin etlich mall durch mich beschehen, es hat auch
der h. graf Johan Ferdinand von Нerberstein als deputirter commis
sarius in seinen jungsten allhiersein den Lontscharitsch sowoll, als den
herrn baron von Strákhan selber diss orths examinirt vnd vernohmen,
dass die leuth selbiger orthen (weil sie nit recht wissen, wie sie sich
A 9

in der parition recht zu verlassen haben) ganz desperat vnd schwirig


sein, also dass aintweder ain grosser aufstandt, oder aber wol garder
aquisten verluest an den feind zu besorgen ist; der herr graf von
Sinzendorff hat auch noch khein expedition der ordnung nach an euer
exc graf gnaden vnd gnaden ausgewürkht vnd ohne solcher (indem wür
mit der obedienz nit auf die hoffkamer, sondern immediate auf ein löb.
khriegsställ gewisen seind) khönnen wür ih me herrn graffen weder ab
trettung nach parition geschehen lassen. Will nun Ihro kay. May. vner
acht meine schon so wahrhaft vnd vmbständig beschehener gеfahrs
repraesentation gleichwoll gnedigist befelchen, dass man dem h. grafen
von Sinzendorff seine erkhaufften aquisten possess vberlassen solle vnd
es mir der ordnung nach intimirt wird, bin ich schuldig, solchen gehor
samist nachzuleben. Inmittelst aber wire ohne gehorsam. massgeben auf
meine durch euer excell. aldahin lengst abgegebenen bericht dero gne
digste resolution zu urgiren, massen ich bishin alles in vorigen terminio
beruehen lassen; anbey mich zu beharr. gnaden gehors. empfelhendt ver
bleibe, euer excell. grafi gnaden vnd gnaden vndterth. vnd gehorsamber
Rudolf v. Edling. Dubovacz den 30. august 1693.
- Croatica 1693. juli, br. 4.

XI. U Zagrebu 1693., septembra 30.


Veliki kapetan Petrinjski, grof Franjo Erdedi, izjavljuje, da je on glede
zapovjedničtva Kostajničke krajine podložan banu hrvatskomu.
Ego infrascriptus recognosco per praesentes, quod ego in capitaneatu
Costanizensi et commanda circumjacentium Valachorum, mihi ab excell.
quondam d. com. bano Nicolao Erdeody collata, (cui locus hic cum di
strictu uti et reliqua confinia neo acquistata a sereniss. principe Ludo
vico a Baden sub jurisdictionem banalem assignata sunt) nullam unquam
feci dificultatem dependendi, sic nec a moderno dom. exc. bano comite
Adamo de Bathyan respectu capitaneatus Costaniczensis et commandae
circumjacentium Valachorum ullam facio difficultatem dependendi, sed
post excelsum consilium aulae bellicum (quod ratione officij supradicti
omnino pro instantia mea agnosco) praememorato d. bano in omnibus
subijcio, excelsique consilij aulici bellici et post hoc exc. d. bani ordini
bus in omnibus parere studebo, immo, si exc. consilium bellicum auli
cum mihi ad hoc officium decretum ad recommendationem exc. d. bani
conferre dignabitur, in omnibus me officium capitaneatus Costaniczensis
et commandam circumiacentium Valachorum concernentibus rebus excelso
consilio bellico aulico et exc. dom. bano obtemperantem sub poena gra
vissimae animadversionis, videlicet qua contra inobtemperantem mili
tari jure animadverti solet, me obtemperaturum, pariturumque obligo.
Ad quarum fidem hasce assicurationes meas dandas duxi. Actum Zagra
biae, die 30. 7bris 1693. Comes Franciscus Erdeody m. p. (L. S.)
Prepis u Hof-Kriegs-Kanzley-Archivu, VII, br. 151/1.
lo

XII. U Beču 1693., novembra 30.


Bečko ratno vieće postavlja kapetana Petrinjskoga, grofa Franju Erdeda,
zapovjednikom u Kostajnici pod uvjetom, da bude glede toga grada i
obližnje krajine podložan banu hrvatskomu.
Sacrae caesareae regiaeque Hungariae et Boemiae Maiestatis, domini
nostri clementissimi, nomine domino comiti Francisco Erdeody (tit.) hisce
benigne significandum, eidem ad demissam suam instantiam et intuitu
suorum hucusque praestitorum fidelium servitiorum militarium, nec non
ad enixam recomendationem (tit.) domini comitis de Batthyan officium
саpitаneatus in neo recuperato et sub banatu inclyti regni Croatiae exi
stente fortalitio Costanizae nuncupato, una cum directione supra praesi
diarios ibidem ad Costaniza commorantes (quibus idem dominus comes
Erdeody absque hoc jam aliquo tempore praefuerat), еa modalitate col
latum esse, ut praeprimis dominis terrestribus jus suum salvum maneat,
et ut ipse dominus comes Erdeody post alte fatam sacram caesaream
regiamdue Maiestatem, ejusdemogue inclytum consilium aulae bellicum,
condecentem respectum et paritionem memorato domino Adamo comiti
de Batthyan, utpote suo praeposito bano, omnimode exhibere, nec non
ejusdem mandatis et dispositionibus, servitium augustissimi concernenti
bus, se prompte submittere, dicti fortalitij, eiusque munumentorum con
servationem vigilanter curare, atque hostium insultus post posito etiam
vitae discrimine viriliter repellere studeat et ita se gerere connetur, uti
alias strenuum, fidumque officialem et capitaneum decet et juramentum,
quo saepius fatae suae Maiestati caesareae et regiae obstrictus est, ex
poscat. Quod ipsum eidem domino comiti Erdeody pro sua notitia et
ulteriori directione hisce intimandum fuit, prouti etiam ratione installa
tionis necessariae expeditiones jam emanatae sunt. Cui reliquo alte
dicta Maiestas gratia sua caesarea ac regia benigne propensa manet.
Per imperatorem ex consilio bellico Viennae, 30. novembris 1693.
Copiam praesentem suo vero originali in omnibus concordare, testor
ego infrascriptus. Viennae 1. martij 1697. (L. S.) Joannes Jacobus Schil
ler, suae caesareae Maiestatis cancellariae aulicae bellicae registrator.
Kanzlei akten, u arkivu ratn. minist., VII, 151/1.

XIII. U Beču 1693., decembra 2.


Kralj Leopold odlučuje, da Vlasi u Modrušah, Plaškom, Ponoru, Novom
Kaštelu itd. budu podložni kapetanu Ogulinskom, a ne neposredno Karlo
vačkomu generalu.
Leopoldt von Gottes gnaden erwöhlter Römischer Kayser, zu allen
zeitten mehrer des reichs.
Hochgebohrner oheimb vnd first, auch hoch vnd wohlgeborne, wohl
geborne ersаmbe, liebe getreue vnd getreue liebe.
Wass für einen bericht der Carlstätterische general obriste, herzog
von Croy, in puncto der zwischen seinen vorfahren in officio, grafien
Josephen von Herberstein, vnd dem dermaligen haubtman zu Ogulin,
grafen Purgstall wegen der Wallachen zu Modrusch, Plasky, Ottok,
| 1

Ponor, Neu Castell, Goiak vnd Goimerie obhandten gewesten strittig


kheiten erstattet vnd wassgestalt ir nach genuegsamb eingеzogener in
formation selbsten bekhennet, dass erholte Wallachen kheines weegs zu
dem Carlstätterischen generalat, sondern zu der haubtmannschaft Ogu
lin gehörig seint, vnd ir dahero euerem vorigen in sachen heraus er
statteten gehorsambsten guettachten inhaerierret, dass nemblich ihme
haubtmann zu Ogulin beriihrte Wallachen restituirt werden sollen, dass
ist vns aus eurem vnterthänigsten schreiben vom 27. may negsthin mit
mehreren zu vernemben.
Inmassen wür vns nun solches euer vnterthenigisten guetbedunkhen
bei der von euch vnd obbesagten general-obristen selbst angeführten
beschaffenheit allerdings belieben lassen, vnd dahero gnädigist resoluirt,
dass gemelter haubtmanschaft zu Ogulin alles dassjenige, so von alters
hero vnd rechts wegen dahin gehörig gewest auf die von euch vnterm
9. осtobris des abgewichenen 1690. jahres eingerathene vnd solche weiss,
wie es die vorige haubtleuth alda zu Ogulin gehabt, widerrumb resti
tuiirt werden sollen. Also werdet ir derentwegen die weitere verfügung
zu thuen wissen.
Im ybrigen vnd nach deme aus eueren vorgeen dits fahls abge
gebnen guettachten vnter andern so vill zu verstehen gewest, dass die
gränicz - haubtleuth vntherschiedliche tausch vnd расta privata wegen
irer dienst, auch der jurisdiction vnd emolumenten vnter einander offter
getroffen, welches ihnen nicht allein kheines weegs zu thuen gebühret,
sondern auсh dardurch die griniz-districten in grosse confusion gesetzt
worden, als wollet ir alle dergleichen permutationes vnd privat conven
tiones auf denen Windischen sowohl als Croathischen vnd Meergrinizen
vertretten vnd verordnen, wofern ein oder der andere etwas dergleichen
vorhette, dass er iederzeit bei vns die notturft anbringen vnd vnsere
gnedigiste resolution daryber erwarthen, die auf andere weiss aber vor
kherende tausch oder andere dergleichen handlungen vngültig seyn sol
len. Deme ir nun rechts zu thuen wisset. Vnd wir verbleiben euch
anbey mit kayser vnd landtfürstlichen gnaden wohlgewogen. Geben in
Wienn, den 2. decembris im 1693. vnserer reiche des Römischen im
sechs vnd dreissigsten, des Hungarischen im 9 vnd 30., vnd des Böhaim
bischen im 38. Jahre. Leopold m. p. Julius Frid. gr. Buccelini m. p.
Iz vana : Dem geheimben v. I. O. hoff-kriegs-praesident vnd räthen.
Croatica 1690. januar, br. 9.

XIV. 1693-6.
Popis mjesta u Turskoj Hrvatskoj, što ih čete hrvatske poharaše za
s rata 1693.–1696.

Loca Turcica a nostris devastata ab anno 1693. usque praesentem


- 1696. Castelium Chavicha, oppidum Bussovich cum curijs Badnjevichio
rum Allage et Chorage, oppidum Badichij cum curia Badich, oppidum
Osztresnicza, quod fuit ad instar civitatis, in quo fuerunt domus cen
tum, oppidum Sztergarich cum chardak et pallainka, castellum Murte
szanage, castellum begh Radich in Radich, castellum Hagi Ramadan,
12

castellum Ahmet age Hulnepagich, castellum Dizdary cujusdam in Cho


lopek, Ostra luka, pallainka cum duobus cherdakis, curijs itidem duabus,
una capitanei de Novo, altera Dizdary.
Sub Kamen grad cherdak in Kerch, cherdak in Dolczy cum opidis,
cherdak Goricza cum oppido, oppidum Vakop, cherdak Salanage cum
oppido, cherdak Spahicha cum oppido.
Ex Ostrosko polye sub Bihach duo cherdak cum opidis, cherdak
Ibrahimage Badnyevichy in Ruiska opido, pallainka Praedor, Bulyug
basse cherdaky duo in Szovczy, pallainka vera Szovczy cum curijs Va
lentalichiorum et cherdak, pallainke Ahmet age Dobraszliicha cum curia
et chardak, opidum Jugovicza cum cherdak, opidum Sich, opidum Cha
rakovo cum cherdakis duobus, pallainka Kalinia cum curia dizdary
Hassanage dicti, opidum Lipnik cum duobus cherdakis, palainka Modra
cum tribus cherdakis, cherdak Szlatina cum opido Oszmanage, opidum
Pod Vidach cum cherdak Sabanage in Dragotina, cherdak Neszicha
Oszmanage cum oppido, chardak Pathachichi, opidum Sehovdre cum
cherdak sub Kalinya, Duratagicha cherdak cum curia et opido.
Castellum Blagay cum civitate, Koslutnja, kneza polje, Aginczy.
Spolata Lubia, Krupa, ceptum et dirutum Aenneum majdan, Vakop
civitas, item ceptum Wranogracz, et haec omnia supra scripta fuerunt
pure Turcica, ex quibus locis deducta sunt Turcarum et ferro deleta
plura, quam decem millia, excepto praelio anno domini in festo divorum
Petri et Pauli apostolorum cum ininico in campo Zriniano juxta Noui
habito, ubi supra 7 millia periisse constat, exceptis etiam alijs expe
ditionibus majoribus, et exceptis Valachis, qui sub potestatem suae
Maiestatis sacratissimae deducti sunt, quorum numerantur domus ad sex
millia, animarum vero ad viginti quinque millia, et exceptis partibus ad
istam partem Vunae locatis. |

Miscellanea u zem. arhivu g. 1696, br. 72.

XV. U Kostajnici 1695., januara 25.


Grof Petar Keglević, komandant Kostajnice, postavlja Nikolu Grgu voj
vodom nad cielim varošom ili palankom Kostajničkom.
Mi groff Keglevich Peter. vekovechni gospodin od Busina grada,
czeszarove y kralieve szuetloszti tolne chnik, komornik, u polyu oberstar,
capitan Lettovanszki, y grada y krajne Kosztanychke veliki commendant.
Daiemo na znanie po ovom nassem lisztu, da mi razumevssi Mikule
Gerka vernoszt, koju je on na ouoi kraine zadouolino pokazal y na
dalie sze uazdar ze uszem hoteniem izkazati zaobeche, prestimaszmo
у роSztaviszmo mi niega nad uszemi uszega varassа у раlanka Koszta
nychkoga junaki za voiuodu tak, da niega uszi ovi junaki za oficera y
uoiuodu budu ga dersatj, postuvali, y niemu w vszem, sto sze god zapo
vedi nasse y szlusbe ili ostale potrebchine krainszke dosztoi, imaju
pokorno biti pod velik birssak y kastigu nasu, a on da vere kerschan
ske, milosztiunomu poglavniku nyh szuetlosztii, goszpodinu banu nyh
excell. у nami takay polag zapovedi y razluchenya nassega y sto god
na koriszt оuoga grada y krayne more biti, uerno, posteno y prauedno
13

ima szlusiti, kako sze prisztoi iednoga dobroga i urednoga voiuode, ko


jem radi niegowe w thom Sztalnoszti y veruwania na to daszmo ovo ruke
nasse piszmo y pechat. Actum Kostanycza 25. january 1695. (L. S.)
G. Keglewich Peter m. p. Kosztanychki commendant.
Izvornik u mojoj sbirci.

XVI. U Beëu 1695., marta 4.


Kralj Leopold za§tiéuje mitropolitu Arzeniju Crnoviéa i narod srbski, da
moâe polay staroga obreda slobodno u svojoj jeri äiviti te pozivlje pala
tina ugarskoga i bana hrvatskoga, da u tom kraljevsku odredbu vr§e,
dozvolir§i ujedno Crnoviéu dohodak od maroda srbskoga u krajecih Poáe
äkom i Sriemskom.

Nos Leopoldus etc. memoriae commendamus tenore praesentium signi


ficantes, quibus expedit universis, quod posteaquam per venerabilem Ar
senium Chernowich, Servianorum Graeci ritus archi-episcopum, humillime
repraesentatum extitisset Majestati nostrae, reperiri nonnullos fideles
nostros utriusque status regnicolas, qui contra mentem et tenorem be
nignorum indultorum et diplomatum populis Graeci ritus seu Rascianis
ex Turcicae tyrannidis jugo, desertisque intra Turcarum ditiones domi
cilijs, prout et universis fortunis atque facultatibus suis abjectis, in sinum
clementiae confugientibus et intra confinia memorati regni nostri Hun
gariae translocatis, in anno praesertim milesimo sexcentesimo nonagesimo
et monagesimo primo per nos clementer impertitarum immunitatum et
praerogatiuarum contentarum per eundem archiepiscopum et populum
Servianum tam in avito sui ritus exercitio turbare, tam ab administra
tione spirituali arcere, tam denique ad incompetentem decimarum prae
stationem, non sine gravi ipsorum praejudicio et jactura servitij nostri
discrimine, adigere et compellere attentarent; nosque pro paterna nostra
cura atque sollicitudine fidelibus dicti populi Rasciani servitijs contra
communem Christianitatis hostem hactenus generose impensis, ac c0
piosa etiam sanguinis effusione contestatis, in benignam considerationem
sumptis, usque ad ulteriorem benignam dispositionem et ordinationem
nostram pro ratione temporis instituendam id omnino, ut et memorato
archiepiscopo vetusta dignitas et episcopos sui ritus promovendi facultas,
veluti de more et jure ejusdem ritus ipsi competens integra maneat et
constituti per eundem episcopi per nos etiam clementer admittendi et
tollerandi per assignatos sibi districtus, in quibus videlicet numerosae
Rasciani seu Serviani populi de Turcicae servitutis jugo in nostram de
votionem asserti familiae de consilij nostri aulae bellici voluntate consi
derunt, seseque collocarunt, spiritualia sua munia imperturbate obire,
sontes corrigere et pro demeritis punire, stolas et proventus ecclesia
sticos sibi de ritu et veteri more ac consuetudine competentes percipere,
officiumque suum (citra tamen ullum praelatorum nostrorum et eccle
siae Romanae catholicae praejudicium) administrare, populusque omnis
ubicunque in praenotatis sibi per memorati consilii nostri aulae bellici
commissionem concessis locis constitutus, libero sui ritus et proffessionis *
exercitio absque omni metu, periculo, corporisque vel facultatum detri
14

mento gaudere, non secus pristina et iam antiquitus vigore Mathiae regis
decreti quinti, articuli tertijet Vladislai regis decreti secundi, articuli ultimi
eidem admissa decimarum immunitate uti, frui, easdemфue decimas pro
sui ritus episcoporum alimentis et redditibus (nullis praelatorum nostro
rum vel cameralium officialium impedimentis in contrarium obstantibus),
ipse populus libere convertere et applicare possit ac valeat, clementissime
decreverimus, ac simul eosdem universos, archiepisсорum videlicet, epi
scopos et populos Servianos de Turcica servitute recenter vindicatos, cum
tota familia, rebus ac bonis, facultatibusque eorundem quibuslibet in
nostram regiam tuitionem et singulam tutellam ac protectionem medio
specialium benignarum literarum nostrarum protectionalium in hac civi
tate nostra archiducali Viennensi die quarta mensis martij anno nunc
currente infrascripto emanatarum susceperimus, tuitionemogue, defensio
nem ac protectionem eorundem, cuncta quasi, sic illegitimos et violentos
impetitores, turbatores, damnificatores fidelibus nostris universis et sin
gulis dominis praelatis, baronibus et magnatibus, signanter autem futuro
Strigoniensis et Colocensis ac Bachiensis ecclesiarum archiepiscopis, prin
cipi duci regni nostri Hungariae palatino, comitibus item judici curiae
nostrae regiae, regnorum nostrorum Dalmatie, Croatiae et Sclavoniae
bano, alijsque fidelibus nostris in iam fatis protectionalibus nostris speci
ficatis, clementer ac serio commiseramus, talitergue caesareo regiam gra
tiam et propensionem nostram erga eundem archiepisсорum, episcopos
et populum Servianum in communi abunde ac luculenter contestati fue
rimus. Quo tamen etiam ipse in particulari saереfatus archi-episсорus
Arsenius Chernovich ob constantem suam fidelitatem hactenus Maiestati -
nostrae exhibitam et impensam, uberiorem adhuc nostram experiri valeat
gratiam et clementiam ac idoneis subsistendi medijs provisus functionem
suam archiepiscopalem tanto habilius exercere, praemissamque fidelita
tem ac deuotionem suam ulterias quoque erga nos continuare possit,
totalem Posegiensem et Sirmiensem districtum, in quantum per Serviani
modo praеvio declarati populi familias incoletur et coeteroquin ex an
tiqua monasteriorum Graeci ritus episсорi administratione vacantem, una
cum universis eorundem appertinentijs, cunctisque proventibus et emo
lumentis, a saереfato Graeci ritus populo Rasсiano seu Serviano prae
stare solitis, pro condigna personae ejusdem sustentatione (citra tamen
ullam, uti praemissum esset, praelatorum nostrorum et Romano-catholi
cae ecclesiae praejudicium) eidem archiepiscopo Arsenio Chernovich cum
libera residentiae in alterutro praemissorum sui ritus monasteriorum,
vel ut intra ambitum sui officij immedietatem sitorum diligenda facul
tate, clementer deputandum duximus et ordinandum ita nimirum, ut
ibidem functionem suam spiritualem archiepiscopalem imperturbate exer
cere, episcopos autem dicti ritus ubique modo praеuio promovendi facul
tate pollere, prouentus ecclesiasticos sibi de ritu, receptoque more et
antiqua consuetudine sua respectu competentes percipere, officioque deni
que jurisdictione episcoporum et populorum Servianorum sibi substitorum
frui et gaudere possit ac valeat, primo deputamus et ordinamus harum
nostrarum secreto sigillo nostro, quo ut rex Hungariae utimur, commu
nicare vigore et testimonio literarum mediante. – Datum in civitate
Vienna Austriae, die quarta mensis martij anno domini millesimo, sex
|5

centesimo nonagesimo quinto. – Leopoldus m. p. Blasius Jaklin, epis


copus Nitriensis m. p.
Prepis savremeni medju Ecclesiastica u nadbisk. arhivu, vol. 8, br. 303.

XVII. U Beču 1695., junija 25.


Ban Adam Batjan obriče u ime svoje i za kraljevinu Hrvatsku, da će
primivši Kostajnicu, braniti ju i čuvati od Turčina i prema potrebi primiti
u nju pomoćnu njemačku vojsku.
Ego infrascriptus comes Adamus de Batthyan, perpetuus in Nemeth
Uyvar etc. meo, successorumque meorum in praemissa banali dignitate,
totiusque regni, sive illius statuum ac ordinum nomine tenore praesentium
tes or ac recognosco, qualiter et posteaguam sacrae caesareae regiaeque
Maiestati suae, domino, domino meo naturaliter clementissimo, ad diversos
meos, meo, totiusque regni nomine pro munere mihi commisso humil
lime porrectos supplices tandem sub dato Laxenburgi 21. nuper elapsi
mensis maij clementer ordinare ac finaliter solvere placuit, ut militia
Petriniensis e castello seu fortalitio Kosztaniczensi ad Unnam sito, hisce
que moribus, jure belli et per arma altedictae sacrae suae Maiestatis a
communi Christiani nominis hoste Turca feliciter recuperato, pr mpte
educatur, illudque cum suo nationali praesidio ad instar aliorum regni
confiniorum banali curae, dispositioni ac directioni mili ari committatur
ac concredatur ea tamen lege et conditione, ut dictum fortalitium me
dijs et viribus banalibus nomine sacratissimae suae Maiestatis regiae,
regumque successorum contra hostes quoscunque frtiter custodiatur,
defendatur ac laboribus gratuitis, caeterisque militaribus provisionibus
prout nimirum reliquis in fortalitijs regni custodiae commissis mos ob
tinet, muniatur, instruatur et interteneatur, sicut et ubi opus aut regiae
clementissimae voluntati quocunque tandem tempore ita visum fuerit et
placuerit, milite Germano vel alijs suppetijs roboretur, isque miles sta
tim intromittatur et militaribus regiae suae Maiestatis iussis, dispositio
nibus et ordinationibus a banis pro tunc existentibus, regnique statibus
et ordinibus aut regnicolis obedienter pareatur, desuperque praesentes
reversales extradantur, qualiter inquam praelibatae benignissimae reso
lutioni debitam morem gerere volens, praesentibus hisce spondeam ac
declarem, me et successores meos in dicta banali dignitate, nec non
omnes regni proceres, status ac ordines, praemissis conditionibus et dispo
sitionibus regijs pro debita homagialis obsequijnostri cbservantia prompte
semper parituros et obtemperaturos esse, atque taliter obligatos nos
omni tempore recognoscere velle. In quorum fidem has reversales pro
pria manus subscriptione et sigilli mei impressione communivi. Viennae
21. mensis junij 1695. C mes Adamus de Batthyan, banus. (L. S.)
Savremeni prepis u ratn. arhivu u Beču, Kanzlei akten, VII, 151/1.
16 |- |

XVIII. U Kostajnici 1695., julija 1.


Grof Petar Keglević piše banovcu Stjepanu Jelačiću glede razmirica sa
zapovjednici Petrinje.
Szluga goszpodina vicze bana. Goszpodin Erdödi Sandor ie pak
znouiсh uszem knezom pechate (zmed koieh jedna meni u ruke dosla)
razposlal, da idu tamo, ako nette biti poroblieni; znam da poidu kon
chem nekoy, ako ne uszi. I chim dalie i tim gorie na krainah sze auel
laie; doszta pissem, drugo neznam kaj ; ako sze usze mora prepuschati,
neka ja nebudem zato kriv.
Vchera szu me hoteli Petrinyczi z szlepom larmom prekaniti. Poszlali
szu na glass jedno 5 szuoieh konykov na Turszki kraj, pak szu u va
rossu subordinarali uiku, da szu Turki, te ie nihov silboht taki u gradu
pusku zhitil, zatim imediate i stuk su opalily, a Mattak vojuoda ie
ravno na Turskom kraju koszil z-nekoliko szvoiimi junaki, onda Petrinczi
tako potekli, da ie Mattok izginul, do vrat, pak szu se nazad od vrat u
grad urachali, a moy junaki liztor, kaj szam ia od hise do vrat dotekal,
ueksem delom bili szu sze ure uan ztekli, negh szam na vrata sztal,
tere ih nesze n vech pusztil. Szkoro y szam na szuoe junake imam
szumliu, da ie nekakua factia bila, da szu hoteli prodreti szilom na
vrata i prek prechi. Ja nemorem zrechi, kak ie to naglo izpalo iedno
za drugem, oni szu stimali, da ja szpim, kaiti szem pochinul na postiele,
у da by bil szpal, Bog zna, kai bi sze bilo pripetilo; methem nezmem
ni genuti iz grada ni w czirkuu, ni nikud ; ja stimam, da im blizu do
haja, ter imaju nekakuu muchechu licentiu, ako mogu ka uchiniti, da
szlobodno. To mi je muka, da od gospodina bana nikai ne prijemlem.
Da bi le gor gdo dobar Kriseuchane zmemil, y nie szu bili omamili y
zesztrassili Petrinczi, da bi mi bili szkoro poszkakali, neg szem ie
z moiemi szlugami moral sztrasiti. Bose y b. d. Maria dai szkoro tomu
drugi red; Petrinczi szu sze domissliali, da ja u pamet iemliem tu ny
hovu szpraua, ar szu yz rechi mogli spoznauati, kai szam sze karal za
tu larmu, ter szu sze kako bi zprichauali, da ne dai Bogh, da bi oni
kai miszlili takouoga. Takai oni uszi publice gouore, da koy god dan
uan poidu; da im ie dossel glasz; ali sze ih ia vendar budem chuual,
ono im uerujem, kay ym u rukah uidim; y szada szu оude uszi, koy
szu sze bili nariuali zuan grada iedno 15. Da szu oni tak pouekssali,
morebiti y mi iakssi guarnizon uchinili, ar szu to y nyh excell. zapoue
dali; oni dolny seregi, al ym zapouedai ali ne, nedadu sze od Jasze
noucza, a oni gorny sze usze ovde uersse, nemorem ih zadersavati, ko
liko szile sita sziati, da bi v. m. w thom nekak mogli prouiduuati. Da
bi uezda kakou glasz dossel za Turke, oui Vlahi nebi marili za moju
zapoued. Moi goss. vicze ban oznanete mi, ako kai dobra znate; da bi
lesztor nih excel. szkoro dossli. Poszlah harambassu zarad glasza. Gozp.
vice bana szluga oblig. g. Kegleuich Petar. Kosztanycza 1. julij 1695.
Epistolae ad episcopos, vol. XXIII, br. 92.
XIX. U Kostajnici 1695., julija 27.
Banovac Stjepan Jelačić posvjedočava, da je od podpredsjednika ratnoga
vieća u Gradcu primio za kraljevinu Hrvatsku Kostajnicu.
Ego infrascriptus Stephanus Jellachich, regni Croatiae vice banus,
comitatuum Zagrabiensis et Crisiensis supremus comes ac sacratissimae
caesareae, regiaeque Majestatis certorum militum praesidij Sridichky
саpitаneus. Praesentibus hisce testor ac recognosco: qualiter et posteа
quam sacratissimae caesareae, regiaeque Maiestati suae, domino meo cle
mentissimo, ad diversas praedicti domini bani, suo, totiusque regni nomine
factas humillimas instantias clementissime resolvere ac ordinare placuit,
ut militia Petrinensis e castello seu fortalitio Costanicensi, ad Vnnam
sito, prompte educatur, illudgue cum suo nationali praesidio ad instar
aliorum regni confiniorum banali curae, dipositioni ac directi ni militari,
еa tamen lege et conditione committatur et concredatur, ut dictum for
talitium medijs et viribus banalibus nomine altissimae memoratae suae
Maiestatis regiae, regumque successorum, contra hostes quoscunque for
titer custodiatur, defendatur et laboribus gratuitis, caeterisque militari
bus provisionibus, prout nimirum reliquis in fortalitijs regni custodiae
commissis more receptum est, muniatur, instruatur et interteneatur,
sicut et ubi opus aut regiae clementissimae voluntati quocunque tandem
tempore ita visum fuerit ac placuerit, milite Germano vel alijs suppetijs
roboretur, isque miles statim intromittatur, ac militaribus regiae suae
Maiestatis iussis, dispositionibus et or inationibus a banis pro tunc exi
stentibus, regnique statibus et ordinibus aut regnicolis obedienter parea
tur juxta litterarum reversalium a suprafato domino Croatiae bano de
super extra datarum tenorem, qualiter inquam supralibatum fortalitium
per excellentissimum dominum Maximilianum comitem a Galler, sacrae
cesareae Maiestatis camerarium, campi marsallum, ac interioris Austriae
bellici consilij vice praesidem et colonellum, utpote ad hoc a sua Maie
state caesarea, regiaque clementissime deputatum commissarium, actua
liter consignatum, praesidioque nationali inibi existenti a militia Petri
niensi omnis debita satisfactio praestita fuerit. In quorum fidem ex
licentia excellentissimi domini mei principalis comitis bani, universorum
que regni Croatiae statuum ac ordinum, recognitionem hanc propriae
manus subscriptione et sigillo communivi. Datum in praesidio Costani
censi, die vigesima septima mensis julij anno 1695. Stephanus Jella
chich, vice banus. (L. S.)
Kanzlei akten u ratnom arhivu, br. VII, I51/1.

XX. U Kostajnici 1695., julija 31.


Grof Petar Keglević izvješćuje biskupa Stjepana Seliščevića o nepokor
nosti krajiških Vlaha.
Ill., rev. domine! Procul dubio intellexerit ill. dom. v., qualisnam
gravis Valachorum conturbatio in hoc confinio intercesserit ita, quod
per expressum mihi Valachi nuntiauerint, ut se in ipsos non imittam,
sed habeam cura praesidij et palankae. Pro praesidio Jeszenouесz et
SPOM. XX. 2
18

stantibus his paruis aquis alia mala ualde timeo; Valachi in partibus
opportunis uigilare nolunt, imo nec hic in turri extra praesidium neo
reparata; mei proprij stipendiarij propter salarium non perceptum (et
fors etiam per Petrinenses conturbatj) deficiunt et hodie, tanquam so
lito permutationis die, parui comparuerunt, banales prout audio non con
tenti stipendio emanere uolunt, neque examina comparent, qui hodie
mane comparuisse debuissent; ciuitatensibus Caproncensibus etiam hodie
est tempus abeundi, nullus illos permutat; adhuc hodie uix uix illos
detineo, cum panem non habeant. Ego etiam annonam non habeo; Er
dödianј homines non uenerunt ultra 14., qui 40 uenire debuissent, et
illi dicentes, se non habere annonam, uј discedere uolunt. Putabam, me
alleuamen habiturum post exitum Petrinensium, sed sic uideo summum
aggrauamen, quia praesidium et confinium curae meae commissum non
habeo quibus tenere; meos familiares habeo at 12, in illis sum securus,
deinde conabor aliquos retinere, interea dando eis diarium, uti et pluries
feci, sed ista taliter non erunt durabilia, et si nullum esset a Turcis
periculum. Reuera sunt superattendentes et dabunt ad aulam informa
tiones, quomodo post exitum Petrinensium hoc praesidium conseruetur,
quod (uti ex patentibus per d. commissarium lectis audiui) cum suffi
cienti militia et ad auctionem atque debita securitate sua excel. serua
turum obtulit. Ideo ill. rev. d. vestrae demisse haec omnia notifico, qua
tenus in his paterne prouidere dignetur, donec a sua ex. resolutio ueniat;
in Valachos plane nihil fidendum, etiamsi esset summa necessitas. Koszta
nycza, ultima julij vesperi 1695. Seruus oblig. Comes Petrus Kegleuich.
Iz vana : Ill. et rev. d. Steph. Selischeuich, epis. Zagr.
Epistolae, vol. XXIV, br. 17.

XXI. 1695. septembra.


General grof Ivan Maks Galler izvješćuje ratno vieće glede predaje Ko
stajnice banu hrvatskomu a da Vlasi na Uni žele doći pod Varaždinsku
krajinu.
Hochlöbl. kay. i. č. hofkriegsrath. Hoch vnd wohlgeborner, auch wohl
geborne, gnedig vnd hochgeehrte herrn räthe. Demnach iro kay. May.
auf mehrfeltige von dem herrn bano Croatiae bei deroselben gemachte
vnterthenigste instanz, darüber auch abgеfordert vnd erstattete aller
gehorsamste bericht vnd guettachten vnterm 21. may 1695 sich fina
liter dahin allergnedigst resolviert vnd befohlen, das die nacher der an
dem fluss Vnna gelegene vöstung Costanoviza verlegte Petrinianische
gránitzmanschaft von dan abgeführt vnd selbiges castellum besagtem
herrn bano zur weithern versorgung des Colapianischen gránitz districts
überlassen vnd cum hac conditione consigniert werden solle, das solcher
posto mit des königreichs Croaten aigenen vncosten vnd laboribus gra
tuitis in dem behörigen defensions standt gebracht vnd nottiirfitigklich
versehen vnd interhalten, wiezumahlen aber dahin, als oftes ihro kay.
May. für guett befindten, oder allergenedigist verlangen möchten, eine
Tetitsche manschaft angenomben werden solle (allermassen solches die,
von ermelten herrn bano Croatiae ditsfahls extradirte reversales mit
- |- |- 19

mehrern ausweisen), zu würcklicher vollziehung sothaner allergenedigisten


resolution vnd einantworthung bedetiter vöstung Castanoviza aber von
ihro kay. May, mir lauth der von einem löbl. i. č. hoffkriegsrath an
mich vnterm 13. juny 1695 erlassenen expedition die commission aller
genedigist aufgetragen vnd verordnet worden dass ich dem abzug er
wehnter zu Castanoviz befindlichen Tetitsche mannschaft beywohnen solle,
damit zwischen derselben vnd der Banatischen miliz alle richtigkeit ge
pflogen, der abzug mit ordre vnd ohne jemands beschwär- vnd trangsall
vorgenomben, mithin alles friedlich vor die handt genomben werde; als
bin ich zu fördersamber bewerckstelligung berierter kay. allergenedigi
sten intention vnd befelchs den 15. hiernáchst ausgetrettenen monaths
july von Griz abgeraiset, wegen der an verschiedenen orthen sehr an
geloffenen wässer aber erst den 19. darauf zu Warasdin, als daselbst ich
den Banatischen deputierten herrn Martinuin Verniz der ditsfahls be
schehnen veranlassung nach anzutreffen vermeinet, angelangt, vmb willen
aber diser sich daselbst nicht eingеfunden, mich nacher Copreinitz, vmb
alda mit dem dermahlig angesezten generalambtsverwaltern der Windi
dischen vnd Petrinianischen gránitzen, herrn baron Gall, mich in sachen
ein- vnd andern fahls nottiiritigkhliсh zu vndterreden, verfüeget vnd da
selbst den anstath vorbesagtens herrn Verniz wegen dessen anderweithen
verhinderung, der mir von disem zu Warasdin zukhombenen erinderung
nach, substituierten notarium comitatus Varasdiensis herrn Kis erwartet,
vnter dessen begleittung sodan von daraus den 25. bey der überfuehr
an dem Saustromb zu Martinskawass angelangt, allwo der vice banus
Croatiae, herr Stephanus Jellachich, als zu tibernehmung ofterwehntes
Castanoviz ex parte dominij bani abgeordneter commissarius, von deme
mir die von meinen genedig vnd hochgeehrten herrn an mich diser mir
allergenedigist aufgetragenen commission halber erlassene intimations
expedition daselbst angehendiget worden, mich empfangen vnd folgents
nach eingenombnen mittagmahl vnter jedesmahls von orth zu orth mit
gehabten genpegsamben convoy bis macher Castanoviz beglaittet, allwo
ich nach vortherigen zu Petrinia zwischen mir vnd selbigen oberhaubt
man, herrn graffen Erdeody, in sachen fürgangenen vnterredung vnd ver
anlassung mit selbigem den 26. abents angelangt vnd daselbst von der
in bereitschaft vnd schöne ordnung gestellt, in denen praesidiarijs so
wohl als der Banatischen miliz vnd denen Wallachen bestandenen man
schaft gar honorifice empfangen, so dann vndter lössung einiges geschizes
vnd gegebenen salve in das castell einbeglaittet worden bin, vnd weilen
ich sowohl von besagtem herrn generalambtsverwaltern in meiner durch
rais zu Copreiniz, als mebrerwehnten herrn graffen Erdeody verständiget
worden, was gestalt kurz vorhin alda zu Castanoviz h. graff Keglevich,
vnerwarthet der von ihrer kay. May. erfolgenden allergenedigisten reso
lution vnd beschehenden einantwortung, selbiger vestung sich gleichsamb
propria authoritate in die possess zusezen gesuecht vnd zu solchem ende
die schlissl zur vestung praetendirt. Ja entlichen auf deren verwaige
rung sogar selbige dem daselbst als commandirenden officiren der Petri
nischen guarnison gestandtenen corporalen nicht allein gewalthättiger
weis aus denen händten gerissen, sondern zu verschidenen mahlen die
kay. miliz durch nicht zuegelassenen ausgang vnd eingang gleichsamb34.
20

in arrest gehalten, zumahlen auch oberwehnten oberhaubtman zu Petri


nia, herrn graffen Erdeody, selbst daselbiger einsmahls dahin khomben,
nicht eingelassen, wie zumahlen per expressum vermeldet habe, was
massen er schon lang dahin getrachtet, wie er die schlüssl zur vöstung
in seine händte bekhommen vnd sich derselben bemaistern möchte, ent
lichen aber die ditsfals vnter beederley quarnisonen entstandtene diffe
renz dahin verglichen worden, dass jeder ein besonders schloss an das
thor geschlagen, vnd also keiner ohne der andern selbiges eröffnen khönen,
habe ich gleich bei meiner ankhonft zu Castanoviz die schlissl abgefor
dert, welche mir auch herr vice banus Croatiae selbst einhändigen wol
len, in deme ich aber hierdurch der ditsfahls fürgangenen verordnung
kheinesweegs satisfaciert zu sein erachtet, habe ich selbige nicbt ange
nomben, sondern ihme bedeutet, das besagte schlissl eben von dem herrn
graffen Keglevich, als welcher solche violenter hinwеckgenomben, selbst
widerumb dem dazumahl alda gestandtenen corporallen von der Teutschen
miliz restituirt vnd von disem dem herrn grafen Erdödy als oberhaubt
man zuegestellt, folglich durch ihne mir eingehändiget werden müessen
vnd sollen, so auch hernah geschehen, die wachten auf meine gegebene
ordre mit lauther Teutschen gränizmannschaft besezt vnd also die sach
in pristinum statum et debitum ordinem gesezt worden.
Folgenden tags, als den 27. morgents friehe, habe ich den actum
der würckhlichen consignation des plazes veranstaltet vnd vorhero so
wohl den standt der vöstung selbst, als auch alles darin befindtlichan
geschüzes vnd anderer munitions sorten erkhundiget, auch ein- vnd an
ders nach der, von dem herrn vice bano noch im fertigen jahr verfasten
verzaichnus ordentlich inventirt, vnd dasjenige, was tiber solche lista
befunden worden, der specification beysezen vnd solche durch ihme herrn
vice banum aigenhändig vnterschreiben vnd fürtigen lassen, wie hiebey
ligent sub A. originaliter zu sehen ist, darauf dem herrn vice bano in
beysein jfters besagtes herrn graffens Erdeody erstlich die vrsach meiner
dahinkhunfit vnd irer kay. May. allergenedigiste verwilligung vnd befelch
mit mehrern nicht allein mündtlich vorgetragen, sondern auch beede
ergangene allergnädigiste kay. resolutionen, wie auсh die von dem herrn
bano von sich gegebene reversales durch den mir zuegegebenen secreta
rium Widman offentlich ablesen lassen, folgents vnd nach deme zwischen
der Petrinischen vnd Banatischen quarnison alle richtigkheit gepflogen
worden, ihme herrn vice bano die schlüssl zur vöstung eingehändiget
vnd benebens gegen selbigen erwehnten von dem herrn graffen Kegle
vich durch gewaltthätige hinweckhnembung der schlüssl begangenen vn
fueg als ein sehr nachdenkhlich vnd sowohl der kay. selbst, als einer
hochlöbl. kriegsställ authoritet höchst praeiudicirliches factum protestando
vnd mit reservirung der von ir kay. May. auf beschehenden allervnter
thänigisten vortrag etwo resolvierenden behörigen demonstration geindet
vnd nach disem allen die in 60 mann bestandtene Teutsche miliz von
dar mit verhietung aller inconvenienziem in gueter ordnung abziehen vnd
mit mir widerumb zuruckh nacher Petrinia marchiern lassen.
Bey bishero erzehlter einantworthung vnd nach abgelessenen kay.
resolutionen vnd der banalischen reversalien hat herr graff Erdeody die
erinderung gethan, was gestalten er beordert seye, bey disem consigna
21

tions actu alles dasjenige, was ihrer kay. May, vnd dero gránitzen dienst
erfordert, zu beobachten, solchemnach bedeitet, dass dise vorkherendte
einantworthung simpliciter vnd alleinig auf die vöstung Castanoviz zu
verstehem vnd keines weegs auf das vmbligende territorium vnd die
darin befindliche vnd angesezte Wallachen ausgedeutet werden könne,
zumahlen selbige bis anhero jederzeit von der Petrinischen grinitz vn
widersрrechlich dependirt vnd vnter selbigen commando gestanden, vnd
obzwar hier wider der herr vice banus protestiert vnd sie Wallachen
mit selbigen vmbligendten territorijs als ein vorschüzendes annexum vnd
zuegehör zur vestung Castanoviz mit vorwendung eines in handten ha
benden kay. decreto praetendiert, so habe ich aber selbigen bedeutet,
wasmassen in meiner macht nicht stehe, bedeutes territorium vnd sel
bige Wallachen mit vnd neben der vöstung hirumb zulassen, massen
auch die diser wegen ergangene kay. allergnädigiste resolution nicht das
geringste in sich enthalte, noch ich dits orths eines mehrer instruiert
vnd beordert wehre, folglich in puris terminis caesareae resolutionis zu
verbleiben habe, worbey er herr vice banus es auch entlichen, jedоch
protestando wegen aller etwo hierauf entstehendten confusion vnd vn
ordnung vnd mit vorgebung einer ditsfahls zu hoffen vnd zu erwar
then habenden fehrern vnd náhern allergnedigisten resolution gelassen.
Ich aber habe vor der wirkhlichen einantworthung vnd zur mehrern der
sachen securitet von ihme herrn vice bano eine recognition, dass ihme
einzig vnd allein die vestung Castanoviz der kay. allergnädigisten reso
lution vnd denen banalischen reversalibus conformiter würckhlich consi
gniert worden, begehrt, welche eine derselbe dan auch anbedenckhlich
also, wie ich selbige proiесtiren lassen vnd originaliter sub B. (list. XIX,
III. knj.) hiebey li et, extradiret hat, mit welchen ich dise meine com
mission geendet vnd darauf noch selbigen vormittag von danen meine
zuruckrais angetretten.
Bey diser meiner zuruckhkherung haben sich die sambentliche, so
wohl zwischen der Vnna vnd Culpa, als bey vnd vmb Novi vnd Zrin
angesezte Wallachen gegen mier sowohl mündlich, als durch deren mier
überraichte vnd hieneben sub C. et D. ligende vnterthenigiste beschwär
anbringen wider die von dem herrn bischoffen zu Agramb, selbigen
thumb capitl vnd andern officiren vnd inwohnern des landts, in specie
aber von obbesagtem grafen Keglevich vnd dem Plemich (vngeachtet
der ihnen von ihrer kay. May. sowohl, als de o generalitet, vnd zwar
in specie von ihrer durch dem herrn Ludwig marggraffen von Baaden
1688 ertheilten, vnd mir ut E. producirten protectionalien vnd versiche
rung, dass sie, dafern sie nur ihrer kay. May. trew verharren werden,
von allen einquartierungen, durchzigen, nachtlägern vnd stilllägern, gelt
presstirn, abnembung klein vod grossen viechs, auch andern kriegs exac
tionen, brandtschāzungen, raub- vnd blinderungen vnd dergleichen ge
waltthätigkheiten vnd insolentien gānzlichen befreyet vnd verschonet
werden sollen) wider alles recht zu erlaiden habende verschidene trang
sallen vnd vntertrückhungen, schwäre bestraffung, gefängnüssen, spoli
rungen vnd andere mehrfältige vnerträgliche extorsionem vnd vngerech
tigkeiten wehemtietigst erklaget, solchem nach vmb gehörige remedirung
flehentlich angelangt vnd gebetten, dass dise in eine beständige ordnung
22

gesezt, mit einem oberhaubt, von deme sy ire dependenz zuhaben, ver
sehen, auch den Windischen vnd Petrinianischen generalat incorporirt
vnd vinter disem gleich denen Ivanitscher, Kreuzer vnd Copreinizischen
Wallachen alleinig zu irer kay. May. kriegs diensten applicirt werden
möchten, mit dem beysatz, das sy keinem andern als ir kay. May. vnd
erwehntem generalat mit denen waffen dienen vnd vnterworffen sein
wolten, allermassen sy sich auch gegen mir austrickhlich vernemben
lassen, wofern ihnen ditsfahls nicht hilfliche handt gebothen vnd sy
noch verers vnter dem schwären ihnen vnerträglichen jоch des Banati
schen dominij gelassen vnd mehrbesagtem generalat nicht incorporirt
werden sollen, dass sy sambentlich sich widerumb zuruckhziehen vnd
zum feindt übergehen wolten, wordurch aber irer kay. May. vnd denen
gesambten gränizen ein vnwiderbringlicher schaden, ja annoch nicht er
loschene feuer der auf denen Meergränizen vnlängst entstandtenen auf
ruehr vnd dahero nicht vnzeitig zu besorgen stehender nachfolg vnd
coniunction derenselben, wohl gar eine gеfahr des gânzlichen ruins zue
gеzogen werden dorfte. Welchem nach ich neben erzehlung oberwehnter
meiner verrichtung auch ein solches einem hochlöbl. hoffkriegsrath zu
hinterbringen für núttig erachtet, nicht zweifflent, es werde derselbe
wegen obangеzogenen ex parte des grafen Keglevich mit gewaltthätiger
abnembung der schlüssl, einspöhrung der Teutschen griniz miliz vnd
beschehenen nicht einlassung des Petrinianischen herrn oberhaubtmans,
selbst begangenen grossen vnd straffmassigen excessus sowohl, als der,
von seithen des herrn bani Croatiae zu der vöstung Castanoviz praeten
direnden hintiberlassung des umbligenden territorij vnd der darin befind
lichen Wallachen ir kay. May. die notturft mit räthlichem guetachten
allergehorsаmist zu remonstriren nicht zugegen sein, vmb sovill mehrers,
zwar als nicht zu zweiflen, das ex parte vill besagtes herrn bani Croa
tiae bei deroselben vmb ofterholte Wallachen (als worauf desselben
intention haubtsächlich geriсhtet vnd vinter dem praetext der begehrten
vöstung Castanoviz angesehen gewesen ist) verere bewegliche instanz ge
macht vnd villeicht durch allerhandt unfundirte vorgebungen wohl etwo
eine weitere willfährige allergnädigiste resolution auszuwürkhen, das
etisseriste tentiret werden wirdet; dahingegen nur allzu gewiss ist, dass
durch die zindangebung ir der Wallachen (deren sich herr banus Croa
tiae vnd das landt nicht sovill pro publico vnd irer kay. May. kriegs
diensten, sondern mehrers vnd alleinig zum privat nuzen bedienen vnd
aus selbigen nur pauern vnd vinterthanen zu wollen nicht vnklar schei
net, allermassen es beraith also geschieht vnd sy Wallachen sich hierin
fahls am maisten graviert zu sein, beklagen) irer kay. May. vnd deren
gränizen dienst vnd interesse ein nambhafftes entzogeu wurde, ange
sehen durch dise leuth, welche gleichwohlen bey nahe in 10 m. mann
bestehen sollen, nicht allein die gránizen in mehrerer sicherheit erhal
ten werden, sondern auch iro kay. May. von selbigen, wie herr graff
Erdeody gegen mir vermeldet, jährlich eine guetwillige vnd freiwillige
contribution von wenigst 14 m. f. (welche solchen fahls zu wider erhe
bung vnd reparierung der thails gânzlich darinder ligenden, thails aber
in ganz paufälligen standt sich befindenden gräniz posten gar nitzlich
appliciert werden khônten) zu hoffen haben wurden.
23

Nicht weniger hat auch die gesambte quarnison zu Petrinia mittls


ires mir tibermachten vnd sub F. hiebey ligenden anbringens sich wider
öfters gedachten herrn bischoffen zu Agramb, selbigs thumb capitl vnd
andere interessierte höchstens beschwährt, dass iro von selbigen mehr
erholtes durch sye mittls irer erwisenen ununterbrochenen unterthenig
sten treu vnd devotion on so villen jahren hero conservirte territorium
vnerachtet irer darauf habenden unwidersрrechlichen jurium vnd das syе
bishero aus allergnädigisten kay. May. befelch vnd des Warasdinischen
generalats disposition jederzeit ruehig possedirt vnd genossen, an iezo
vnd nach dem selbiges durch erfolgte eroberung der vmbligendten Tür
kischen pláz vnd vö tungen in mehrern ruehe standt vnd sicherheit ge
sezt worden, entzogen, sy derenselben jurisdiction unterworffen vnd aus
ihnen mit irer nicht geringen prostitution vnd verschimpfung, eines hoch
löbl. hofkriegs raths aber grossen praejudiz, nuhr steur vnd zinsbahre
pauern vnd vnterthanen gemacht werden wollen, da doch die vorige
bischoff zu Agramb zur zeit, da man v mb vill erholtes territorium mit
denen waffen streitten mueste, ibnen einiges jus darauf niemahlen zue
gеaignet haben ; solchemnach sie Petrinische quarnison vnterthenigist
gebetten, ein hochlöbl. i. č. hoffkriegsrath geruehete zu abwendt- vnd
verhietung aller fehrern vngelegenheiten vnd inconvenienzien, wie zu
mahlen auсh zu khräftiger handthabung ihrer alt habenden gräniz frey
heit, rechttigkheiten vnd gerechttigkheiten, vnd des darbey nicht wenig
versierenden kay. interesse einer hochlöbl. stöll authoritet vnd des gene
ralats mehrern aufnemben willen, die sachen bey ihrer kay. May. dahin
zu richten, damit sy bey dem von dem herrn generalen habendten de
cret, kraft dessen sie vorhin jederzeith in ruehigen besüz vnd genuss
vnperturbiert gestandten, wie zumahlen ihren alt habendten gerechtig
keiten vnd praerogativen wider ihme herrn bischoffen zu Agramb manu
teniert vnd durch eine ordentliche auszaigung vnd entschaidung der
gränitz in die wirkhliche possess vill angedeutes territorium eingesezt
vnd stabiliert werden. Darneben ich mich zu g. empfehle meiner g. vnd
hochg. herrn gehors. vnd dienstschuldiger Hanns Max grafi Gäller.
Savremeni prepis. Vindica, september 1695. br. 11.

XXII. U Ljubljani 1695., decembra 20.


Paral Ritter zaklinje u listu na biškupa Stjepana Seliščevića Hrvate, da
čuvaju i brane od Stajeraca bansku krajinu, koju će inače izgubiti, kao
što im se je jur izmakla Lika i Krbava.
Illustrissime, reverendissime domine, domine praesul, patrone gratio
sissime! Salutem, demissamgue seruitiorum meorum commendationem.
Cum anxietate diebus aliquot desideratam calendarij ecclesiastici partem
haeri sub noctem, gratiosis ill. ac reverendissimae d. v. litters inclusam,
reverenter perceptis, illico ad typographum misi, qui rem promissa dili
gentia ante festa absolvisset, nisi hujus partis tarditate diu otiari de
buisset; dabit nihilominus operam, ut ante novum annum opus perfectum
habeam: nec compactor morabitur. Ille pro tribus phileris ex conven
tione novem talleros postulat; bibale ob adhibitam ultro diligentiam
24

unius sit floreni; chanta florenos novem, quod una faceret viginti tres et
dimidium florenos. Typus minutior non nihil priori est, legibilis tamen
commodissime. Praestantiora hic, caetera domi compingi curabo: mode
rati praetii etiam compactorem hic habiturus. -

Pro iniquo in partes Unnanas Styrorum conamine in discursum hic


cum nemine veni, non facile imaginatus eos, etiam in sinum optimae
vicinae violentam manum injicere, eoque minus, quod in Licam et Cor
bauiam via haud recta involent, in quas nullius alterius dicasterii (ut
debet, soletque fieri) inducti, solo sui secretario ac hypothecario bono
rum neo emptorum facile rudi illi plebi persuadentes, genuina esse illa
caesareae maiestatis decreta et mandata, quae inter proprios cancellos
facta, caesareo sigillo, quod habent, obsignarunt. Mirantur hic sane et
plurimi et prudentiores, quod tam segniter tam frigide sua Croatae jura
et antiquissimas libertates tueantur; mirantur et quidem merito. Cum
vero et in Unnanae orae dominium irrepant, hic jam non verbalibus
tantum protestationibus, sed et manibus renitendum opus esse existimo,
ne jus nostrum ex levi cedere videamur; quo cum utimur, nulli facimus
injuriam; at cum non utimur, abuti videmur; modo Valachi penitus non
desciscant, quibuscum severe agendum nullatenus fuit. Ego in mea opi
nione etiamnum perseverans, optimum fore mihi polliceor, si a Genuensi
respublica pecunia mutuo peteretur, qua cum tandem partes illae emi,
patriaeque juri incorporari perpetuo possent. Modum autem et contra
hendi et exolvendi debiti et d. v. ill. et perilustri domino prothonotario
in parte declaravi, addendo jam hoc, quod ipsi incolae summam pene
integram c ngererent pro bonorum, possessionumque suarum stabilitate.
Si enim in haec nunc pacifice admittantur Styri, pacis deinde tempore
ad vasallatum cogent, adigent Croatas, fidelissimos, fortissimosque illo
rum olim propugnatores: ut olim reginalae liberae Croatiae nomen in
servile Styrorum provinciae transeat; et Hecubae apud Senecam dictum,
de Slawna gente interpretetur sonare: Si quem miserum videris, Slavo
nem puta ! quod exitium a fideli sua Croatia Deus optimus maximus
benignior avertat.
Exc. d. comes a Gallenberg hic continuo jam est, qui podagrae do
loribus affligitur. Eum hodie aut cras invisurus, officiosissima d. v. illu
strissimae salutatione reuerebor: cujus affectum quamvis mereor et ha
bere videor, tamen d. v. ill supplico, si quibus litteris eum viserit, ulte
rius eidem me commendare gratiose dignetur. Apud reverendissimum
quoque de Buffalis jussa dexterime exequar. Charta autem et copiosior
sane et meliori pretio Zagrabiae quam hic reperitur. Haec enim, in qua
nunc scribo, tribus fl. et dimidio et nupera quatuor integris venditur,
praestantiorem leviori pretio exponit Jacobus mercator postarum ma
gister Zagrabiae.
Officij mei salarium nescio quibus modis a comite Saraw comes a
Purgstal pro filio obtinuit, ob quod d. d. deputatorum consensum ad
novum annum expecto, sperans bono eventum frustratum non iri, dum
justae causae innitor: nec rem cujuspiam, sed propriam praetendo.
Hic ab octiduo pene ad fastidium pluit, nec ullus hyemis rigor insi
nuatur: magnaque rerum omnium penuria est. .
25

Caeterum imminentia dominicae nativitatis festa cum subsequentibus


veteris fine et principio novi annorum d. v. ill. ac rev. Nestoreo aevo
cum incolumi valetudine omni prosperorum successuum affluentia, fortu
narum, honorumque augmento, patriaеque consolatione et reforescentia ac
throni sui Zagrabiensis purpuramine in hac vita recolenda, ac tandem
despecto mundi hujus adoratu in caelestium Megystanum consortio per
petuo gloriari. Perseveroque ad aras ill. rev. d. v. humillimus, obliga
tissimus servus: E. Paulus Rºtter m. p. Labaci, 20. decembris 1695.
Biskupu Stjepanu Seliščeviću u Zagreb.
Ерistolae ad episcopos, vol. XXIV.

ХХIII. U Kostajnici 1695 , decembra 25.


Glavari i popovi Vlaškoga naroda uvjeravaju bana, grofa Adama Baćana,
da su vjerni i poslušni njemu i kraljevini, te da se neće odseliti u Tursku.
Službu i molbu ponizmu i pokornu pod obrambu vaše ekscelencie pre
poručamo kot našega dobroga i milostivnoga poglavara.
Milostivni gospodine bane! Mi siromahi junaci zlo i težko duguvanje
po nas razumesmo i to tako, da je našum rečjum tja vu Beču na prvo
dano, da mi nazad vu Turke otiti ili vsako leto petnaist jezeri platiti
volimo, nego nadalje pod zapoved vaše ekscelencie biti, odkud velik
strah imamo i pogibel nad nami štimamo, da vu tom cesarove svetlosti
i vaše ekscelencie srde i kaštige nemamo. A mi siromahi junaci vežemo
se z glavami našemi i sa vsem, što imamo, to nikada naša volja ni reč
ne bila niti nebude, ar nami, hvala Bogu, ne nijednoga zla niti sile, da
bi mi na cesarskoj zemlje pod ovum vaše excellencie oblastjum i koman
dom obstati nemogli, nego nam je, hvala Bogu, dobro i srećno na ovoj
krajine, listor tog ovako obdrži; i z vašum ekscellenсium zakupa na ovoj
krajine hoće nami vse dobro biti, kot je bilo i do sada. I mi nigdar
milomu Bogu zadosta hvalu dati nemoremo, da nas je Bog poganske
ruke oslobodil i polag vere kršćanske i cesarove svetlosti i vaše eksce
lencie neznamo koje zlo podnesti i krv naša prolejati volimo, nego od
sad nikad Tursku ruku nad sobum imati. A što se dostoji, da mi obe
casmo tulike jezeri vsako leto, neka od Boga najde, koj kot je to iz
mislil, na nas tako krivično to navalil. Milostivni gospodine bane, znate
naš siromaški stališ, kako bi mi to mogli dati, koji vsi izrobljeni listor
z golum glavum vu črne luge nastanili smo se, i težko i nevoljno sebe
i družinicu našu na ovoj krajini hranimo i držimo, niti smo to nigdar
govorili nit mislili, niti toga smoći nemoremo ako nam i za naše glave
bude; a što smo kot jako z trudom i z službom našum krajinskum, to
hoćemo vučiniti doklam živi budemo. A sada vre neznamo drugo, nego
pod krilo i obrambu vaše ekscelenci e vuzdajemo se, da nas milostiv
nomu poglavniku zagovorite i branite, da se tomu nema veruvati, da bi
mi to nigdar mislili ili govorili, da volimo iti vu Turke, ar vu tom
nesmo ni malo vestoviti ni krivci, niti se to nigdar vu svetu iznajti
neće. I ako bi koja kaštiga iz toga dojti mogla, da ju svojem zagovo
rom od nas odvrnete, da polag krivoga vupućenja obtršeni nebumo Та
kaj milostivni gospodine bane, ako bi koj iz toga krivoga vupućenja, da
26 .

smo mi tuliko jezer obećali, listor da bi se ztem zpod oblasti vaše


ekscelencije uzeti mogli, doista ta jezera od nas iskali. Najprvo molimo
se pokorno za Božju volju, da vaša ekscelencija srde ni zle volje na
nas nemajte, ar mi toga nigdar mislili ni govorili nesmo. Pak za volju
Božju, kako vas je Bog navučil, budete nam šćit i zagovornik, i nedajte
toga činiti iz nas, ar pod ta red mi smo po zlu, niti sami sebe držati niti
vaše ekscell. i cesarove svetlosti vrednu i potrebnu službu krajinsku ne
bismo mogući vučiniti, vu tom jednom i drugom dugovanju vuzdamo se
i vse ufanje naše postavljamo vu vašu ekscell. A mi siromahi junaci kak
do sada, još bolje hoćemo verno i pošteno z puškom i sabljum suprot
pogana Turčina vu ovoj krajine našemu gradu Kostainičkomu i svoj
krajine Povunske služiti i polag vernosti cesarove svetlosti i krv našu
prolejati i sve dugovanje krajinsko tak verno i marljivo obvršavati, kak
se dobreh i verneh junakov dostoji. I za tu milošću vaše ekscelencije i
dobro činjenje, doklam mi vsi i z našum detcum živi budemo, hoćemo
vazdar zahvalnost, pokornost i vernost vaše ekscelencije izkazati kot na
šemu dobromu i milostivnomu poglavaru i zagovorniku. Pisano vu Kostaj
nici, decembra 25. leta 1695. Vaše ekscelencije ponizni i pokorni podlož
nici na veke. Vsa krajina Kostajnička.
Milostivni gospodine bane, da znate vaše milostivno gospoctvo, kako
se ova krajina Kostajnička i sve malo i veliko moli, i knezi i haram
baše i popovi, kako dosad je bilo, da smo onak i potlje kako se piše
ta suplika, da nam onako milostivno učiniš. N. Vlaški sini neumeju
pisati, nego mi duhovnici za veruvanja pišemo. Od Kom vine Szvilokos
Jovo i pop Laislov.
Iz vana : Zmožnomu i milostivnomu gospodinu, gospodinu grofu Bat
thani Adamu, banu hrvackomu i vse Pokupske i Povunske pokrajine
velikomu poglavaru, da se ima dati vu gospocke ruke ponizma suplika.
Savremeni prepis, za koj se kaže, da je učinjen od „glagoliticae (izpravnije
ćirilske) scripturae“ medju Miscellanea u zem. arhivu, br. 120.

ХХIV. 1695. decembra.


Knezovi Vlaški uvjeravaju biskupa Zagrebačkoga i podbana hrvatskoga,
da su vjerni kraljevini i da je lažljiv glas, da ponudiše davati 15.000
for. godišnjega danka.
Моlba naša siromaška da je gosponu vice banu i gospodinu biškupu
vu milošću preporučena.
Velika nevolja tira nas vašemu gospoсtvu preporučiti i moliti, kako
su nas siromahe Vlaške sine naprvo dali cesarovoj svetlosti, da smo mi
obećali vsako leto davati petnajst hiljad guldina, što se neće nigdar
najti od naše krajine i od nas knezova, nego da nigdar nećemo Plemiću
vicekapitanu davati s. v. piliće, janjce, maslo i ostalo drugo. Оn nam
je na to odgovoril, da hoćemo s. v. ni janjce, nego velike brave i vole
naše, što nikad podneti nećemo niti moremo, moja milostivno gospodo!
Ako su što govorili Kostajnički knezovi, mi zato neznamo. I ztem osta
jemo vu milošće gospona vice bana i gospodina biškupa ponizni sluge
do smrti. Vsi knezovi Vlaški: Serdar Šunić +, Rudeš. Kukić +, Popo
vić --, Dobročević --, Pašić ––.
27

Milostivnomu našemu gospodinu i vice banu ponizno, pokorno ova


šuplika da je proporučena. Ponizna krajinska šuplika.
Savremeni prepis latinicom iz ćirilskoga izvornika medju Miscellanea u hrv.
zem. arhivu, br. 120.

XXV. U Kostajnici 1695., decembra 26.


Fratar Ladislav Stunja izjavlja, da je na molbu knezova Vlaških sa
stavio molbu na bana Adama Baćana, da ih zaštiti.
Ego infra scriptus fateor ad puritatem conscientiae meae per prae
sentes, quod hesterna die in ipso videlicet festo nativitatis domini nostri
Jesu Christi Valachi in confinio Costanicensi residentes, utpote Komlen,
knesius ех Mlinoga, Ilia Dragich, knesius in Jossavka, Joannes Poroie
vich, knesius in Plavichevo pole, Radosav Klobuchar, knesius in Szui
nicze, Jakov, knesius in Babina reka, Vranes, knesius in Hrasto ech et
alibi plures Valachi ad me pervenissent et me valde rogassent, atque
obtestati fuissent, ut ipsis unum formem supplicem libellum, exc. d. com.
bano sonantem in eo, quod Viennae in certis punctis delati sint, ut sua
excellentia mala quaedam, si quae exinde evenire forte possent, ab illis
per patrocinium suum avertat; ego itaque ad talem illorum postulatio
nem, prout petiere, formavi supplicem, et manu mea propria descripsi,
eisdemdue distinctim de verbo ad verbum perlegi, qui omnes eundem
supplicem per omnia approbarunt et bene esse per me descriptum, illo
rum sacerdotes Jovo Svilokos et alter Laizav vocati more et charactere
Valachico subscripserunt, quae omnia totius confinij Costanicensis ita
peracta esse testor per has litteras meas recognitiales. Actum Costaniza
in residentia nostra, die 26. decembris 1695. (L. S.) Frater Ladislaus
Ztunia, praesidens Costanizensis, ord. s. Francisci.
Prepis u c. k. ratnom archivu br. VII, 151/1.

XXVI. U Sisku 1696., januara 11.


Popis dobarah kaptola Zagrebačkog u banskoj krajini, što jih je držala
Bečka dvorska komora.

Extractus universorum bonorum neo-recuperatorum Transcollapiano


rum ex generali relatione ad excelsam cameram aulicam suo modo pro
ratificatione transmittendus erga pendendam certam arendae quottam per
capitulum Zagrabiensem juarta celebrandum suo tempore contractum pro
parte praelibatae excelsae camerae aulicae, prout conventum fuerit, com
promissam breviter desumptus, et qualiter ac quae bona dominis Joanni
Josepho Babbich, lectori, Thomae Augustich, archidiacono Camarcensi,
Joanni Koosz, canonicis ecclesiae Zagrabiensis, exmissis et plenipoten
tiarijs, venerabilique capitulo Zagrabiensi per me juxta litteralium in
strumentorum edоctionis productionem ad interim, donec alia super con
tumacia Valachorum (qui nihil se pendere velle declararunt) gratiosa
excelsae camerae aulicae in eo subsequatur resolutio, sub die decima
mensis modo currentis januarij anni 1696. in facie bonorum Chultich
resignata et manibus ejusdem capituli Zagrabiensis cum conditionibus
ad proxime subsecuturum contractum uberius specificandis extradata sunt.
28

Et quidem: primo dominium vetus Petrinja cum pagis actu existentibus


Jaszunka, Knezovo pollye et Grabrovo sello, alijsque appertinentijs. Se
cundo: castrum sive rotundam turrim Chultich similiter cum suo pago
Benik, alijsque appertinentijs. Tertio: desolatum et dirutum castrum
Comogovina mcdo et ordine ut supra. Quarto: inferius Gradecz cum suis
pagis Budrovczy, Bernyanczy et Mokricze, nunc Klusacz vocato. Quinto:
Superius Gradecz, pariter cum suo pago Dergalichka, sive Dergolizka
Goricza, alijsque appertinentijs. Sexto desertum castrum Zukul cum
suis itidem appertinentijs universis. Septimo : dirutum conformiter ca
strum Vinodol modo supra nominato. Octavo: loca Bellovecz, Grabro
vecz et Jezero, ubi sunt signa metalia. Nono: castrum Dulecz cum
suis appertinentijs uti supra. Decimo: praeterea possessiones Culpaten
et Cherneten et castrum dirutum Blina, velut perprius etiam sub do
minatu Turcico per jdem capitulum Zagrabiensem ad praesens usque
tempus, uti praefertur, usu tructu roboratas et possessas cum universis
earundem possessionum appertinentijs per contractum superinde, ut prae
missum est pro certa annue pendenda arendae quotta ineundum clarius
specificatis. Et haec quoad resignationem praedictorum bonorum ad in
terim eidem capitulo Zagrabiensi, pro majori tutamine jurium suorum
extractualiter sub meae propriae manus subscriptione et sigilli usualis
impressione extradare volui. Actum Sziszij die undecima mensis januarij
anno 1696. Martinus Zemlyak, inspector et in praemissis commissarius,
manu propria. (L. S.)
Ovjerovljeni po kaptulu Čazmanskom prepis od god. 1708 u mojoj sbirci.

XXVII. U Senju 1696., februara 21.


Kaptol Senjski svjedoči, koliko je Turaka pokršteno u Liki i koliko mečeta
pretvoreno u kršćanske crkve.
I. Nos capitulum cathedralis ecclesiae Segniensis per praesentes no
stras fidem facimus indubiam status tam ecclesiastici, quam temporalis
personis: quod a quo Lika erepta ex dominio Turcarum ditioni augus
tissimae domus Austriacae est annexa, inveniantur in ea baptizati 882
Turcae et alij ad hoc usque tempus per nos et alios sacerdotes procu
ratos et exmissos ab ill. et rev. d. episcopo nostro Segniensi. In cujus
rei fidem nos subscripsimus et sigillum capitulare apposuimus. Datum
Segniae, 21. februarij 1696. Praesb. Wolfgangus Vlatkovich, can. et
cancell. vener. capituli ex mandato.
II. Nos capitulum cathedralis ecclesiae Segniensis fidem facimus et
attestamur per praesentes mostras omnibus, ad quorum conspectum per
venire eas contigeret: quatuor ecclesias Turcarum dictos „mechiti“ id
est in Perussich, Budak, Billay et Ribnik esse conversas in ecclesias
nostras, in quibus primi nos sacra celebrare, baptismum administrare
et alia sacramenta ac sacramentalia exercere incepimus. Ubi et ad prae
sens sacra dicuntur et fiunt a sacerdotibus eo exmissis et ordinatis per
ill. et rev. d. episсорum nostrum Segniensem, dom. Sabastianum Glavi
nich. Pro cujus majori fide nos subscripsimus et attestationem praesen
tem sigillo capitulari communivimus. Datum Segniae 21. februarij 1696.
Praesb. Wolfgangus Vlatkovich, can. et canc. vener. capituli ex mandato.
Noviji prepisi u sbirci gosp. Izaka pl. Oklopdžije.
29

XXVIII. U Perušiću oko g. 1696.


Popis obitelji turskih u Perušiću, koje se pokrstiše i ostaše na svojoj
starini.

Specification od muskih glav nahodechih, prez xenskoga spola y kuch


u gradu Perussichu, kako nasliduie:
Perua heredi pokoynoga porkulaba Jurisichia muskih glav
Knez Miko Jurissich skupa sini u sve
Zast. Janko Krekouiсh skupa sini i otac –
Boh. Luka Jurissich skupa sini u sve
Deset. Mikula Assanchiehagich sini skupa
Deset. Martin Kurkesseuich skupa sgnim u sve
Deset. Dane Murgich u gniega skupa sgnim
Milak Hechimouich samo
U Ivana Hechimouicha samo
Vuk Aleskovich samo –
Vid Aleskevich samo –
Dane Aleskovich samo –
E
Martin Chiulumovich muskih glav
Pere Hechimouiсh u sve
Iuacz Hechimouiсh u sve
Paval Hechimouich -
|
Stoian Hechimouich -

Ivan Bassich z bratom


Vuk Bassich u sve -

Janko Assanchiehagichia
Luka Murgich samo
Janko Iuatich
Stipan Murgich samo
-

– E
Vuk Iuatich – – -

Stoian Jurissich – –
Mate Karichia u sve –
Ivana Turichia u sve –
Petar Obuchina – – |
Males Domazetouich –
Mate Imbressich – –
Miho Seferagich – –
Hreglie Seferagicha u sve
Jure Nurkich – -

Miho Zulich –
Nikola Turich
Ivan Chiassich
Jure Ibressich E
Vid Turich muskih glav
Stoian Bassich - -

Petar Mirkouich – –
Ivan Chiutich - -

Paval Chiutich - -
30 |

Vule Milkouich – – – – – – – – –
Mihaz Baligich . – – – – – – – – –
Hreglia Milkouich – – – – – – – – –
Miko Chiutich - - - - - - - - -

Janko Jatich – – – – – – – – – –
Matte Kulasseuich u sve – – – – – – – – –
Janko Kassumouich – – – – – – – – -
- -

Petar Kulasseuich – – – – – – – – –
Druxe Kassumouich - - - - - - - -

Paval Kassumouich - - - - - - - -

Heredi pokojnoga Mile Kassumouicha - - -- -

Mihat Giotich - - - - - - - - -

To ie kuch u sve 55, a muskih glav prez xenskoga spola – 252


pokerschenikov u Perusiсhiu prez katolikov, kako se gori uzderxi, koim
ie udigliena premilostivna patenta od cunfina gnihova.
Iz vana : Specificatio deren neuen getaufften Türkhen.
Izvornik u pismohrani Zagreb. general komande.

XXIX. U 0točcu 1696., marta 14.


Vojnički poglavuri svjedoče, da su Vilićani vazda držali Turanjsko polje.
Ja vojvoda u Otočcu Franc Krištof Portnar, Jurica Orišković, zatav
nik, Vid Bogdanić, zastavnik, Stipe Bogdanić, porkulab, Tomica Nikšić,
porkulab, Marko Dujmović, desetnik, i Miko Mikšić, knez z ostalimi
oficiri i poštovanimi starci i vsa općina Otočka dajemo na znanje ovim
našin otvorenim pismom da se spotribi vsoj gospodi oficirom i pošto
vanim junakom, kako za našega i naših starih dobrog spomenuća stana
jući Turci, kruti neprijatelji vire naše, u Liki i Karbavi, nisu nikada
držali Turanjsko polje, nego su Vlasi od Vilića rečeno Turanjsko polje
vazda branili i čuvali velikim kroprolićem, travu kosili i blago pasli.
Što mi sdušnim našim spoznanjem po pravici svidočimo i za veće viro
vanje tvrdimo ovo naše istinito pismo vlašćim našim podpisom i koji
pisati neznamo križem od ruke naše. U Otočcu 14. marta 1696. Franz
Christof Portner, vojvoda. (Z. P.) Jurica Daničić, porkulab, Vid Bogdanić.
Stari prepis u mojoj sbirci, a tu ima i svjedočba Senjskih vojvoda o istoj
stvari od 21. marta 1696, gdje se potvrdjuje, da su Vulićani uvjek držali Turansko
polje, iza kako je Turkom silom otet Stari Perušić, koj su bili prije toga Turci
utvrdili, a tomu da ima više od 60 godina. Podpisani su na svjedočbi Ivan Mihov
čić, zastavnik, Paval Hreljanović, porkulab, Ivan Juraj ab Aichelburg, veliki za
stavnik, Juraj Desantić, Perica Lalić i Ivan Čudinovići, vojvode, Vuk i Ivan Ho
molići, zastavnici.

XXX. U Perušiću 1696., maja 9.


Komorski častnik Antun Coronini svjetuje vel. kapetana Senjskoga, grofa
Rud. Edlinga, da treba silom i energično ugušiti odpor Ličkih Vlaha.
Illustrissimo signore etc. Se ne vengono alchuni novi Christiani da
v. s. ill. a supplicar la sua retta giustizia, accio faci carcerare diversi
- 31

principali della rebellione passata, dubito Jancovich, come quiui si uoci


fera, habbi parimente havuto in cio mano, onde stimarei per mio de
bole parere, che si dasse subito la tortura al Comadina, per saper, chi
sij interessato in Lika, acio subito io li possi pigliar quiui et mandarli
a Segna, per confrontar iui il tutto, si come anche stimarei bene, si
mandassero ordini rigorosi alli officiali di tutti li confini, acio douessero
stare pronti al medemo ceno, et debbano inuigilare alli andamenti de
Valachi con inibirli, non debino partire in verun loco senza ordine delli
medemi officiali; e quello a sentire era il maledetto suo humore, d'amaz
zar tutti li capi supremi delli confini, e quando non hauessero potuto
resister alle arme di cesare, darsi sotto alli Veneti. Li Catholici di
Lika si mostrono tutti fedeli, si com” anche li Otozani, et dimandono,
che sij fatta giustitia contro li capi rebelli principali, onde non uedo
difficile il fare la douta essecutione, con darli il meritato castigo. Nella
Lika si numerono da 1700 anime di novi Christiani, de quali ne pare
una doueua scappare dalle sue sceleraggini piu presto, che si usera il
rigore, meno confusione si fara, poiche sin hora tutti li Chatholici li
odiano et dimandono giustitia . . . . devotissimo servo: Antonio Coro
nini. Peruziz li 9. maggio 1696.
Izvornik medju Croatica.

XXXI. U Senju 1696., maja 24.


Kapetan Rudolf grof Edling izvješćuje o nesjegurnom stanju na krajini,
a da komora sve više mah otimlje u Liki i Krbavi te i Primorju.
Hoch vnd wohlgeborner reichsgraff, herr i. o. hof khriegspräsident
vnd räthe etc. Verhoffe, meine vntern 17. dits in vnterthänigkheit ge
thane ablainung in circa der Cameralischen possess Lika, Corbavia vnd
Carlovago wider ainige gränzer vnd in specie wider mich vnd herrn
baron Gall bey hoff eingeloffenen beschwör werdter eingegangen sein,
vnd die beschaffenheit der sachen vmbständig gnedigist vernohmen haben.
Dabey nebens ich auch euer exc. gnaden vnd herr. mitls zwayer beylagen
sub lit. C. D. die vnterm 14. dits ganz new erhobene zusammenrottung
von etlichen Wallachen beeder granizen, welche in der Lika zu Peru
schitsch haben wollen selbige newgetaufte Türkhem niderhauen, plündern
vnd ihre heusser verbrünnen, gehorsambst hinterbracht. Was mir nun
darüber der Cameralische offizier, der in der Lika residirt, zugeschrieben,
das ist aus der beylag zu ersehen (list. XXX, knj. III.). Weillen dises
ain formal conspiration gewesen, thue ich darüber starke inquisition
durch den regiments auditor, der sich allhier befindet, formiren lassen.
Es ist auch vor 3 tag ainer von Prindel von denen von Berloch auf
offentlicher strassen todtgeschlagen vnd beraubt, wie auch 3 andere Ca
meralische vnterthan von Brebir ausgeplündert worden, ain weib hat
auch ihr aigenes khindt vmbgebracht, welchen die Wallachen durch
geholfen. Dergleichen laster geschehen tiglich, die deliquenten werden
nicht aufgefangen, weillen die inobedienz regiret.
Die vertribenen offizier, als der haubtman von Thuin, der leuthnant
von Ottoschacz vnd der commendant von Prindl seind noch uicht rein
32

tegrirt, dadurch vile der grenzer tiglich mehr arrogant vnd temerarij
werden, vnd ist noch von der vorigen rebellion ain glüendes feuer in
aschen bedekht. Remedium nothwendig, sonst kann ein grosses vnheill
in der grániz entstehen.
Die Cameralischen officier prátendiren das militarische commando,
wie auсh das jus gladij in der Lika vnd Corbavia independenter vom
h. generalen vnd von mir zu haben, wie auсh die dorffschaften Cossin,
Jablanaz, Starigrad vnd Potgoore, nicht das solche vnter Lika gehörig,
sondern als Frangepanische guetter mit meldung, sie hetten auch sel
bige güetter gekhaufit. Wan man ihnen dises zulasset, werden sie bis
auf die porten der statt Zeng khommen vnd meiner oberhaubtmanschaft
alles benehmen.
Sie haben mir auch ain order bracht, die grafschaft Modrus ihnen
völlig einzuraumben. Bissolang Wihatsch nicht eingenohmen würdet, ist
es nicht rathsamb, weilen aus disen mutatione grosse confusiones vnter
den gränizer erfolgen möchten. Bitte punctatim darüber zu beschaiden.
Zeng, 24. may 1696. Gehorsamber diener Rudolf gr. Edling.
Izvornik medju Croatica.

XXXII. U Beču 1696., junija 30.


Kralj Leopold nalaže povodom velikog meteža i vječnih buna u Krajini,
da se Lika i Krbava te bivša imanja Zrinsko-Frankopanska urede spo
razumno medju tajnim i ratnim viećem te komorom po posebnih odasla
nicih obzirom na javnu upravu, crkvene odnošaje, vojničtvo i ekonomiju.
Leopold von Gottes gnaden erwählter Römischer kayser etc. Hoch
gebohrner oheimb vnd first, auch hoch vnd wohlgebohrne, edle, liebe,
getreue etc. Wir haben aus euren deren geheimben vndterthenigsten
schreiben vom 3. martij jiingsthin gnedigist vernomben, wasmassen ihr
nicht ermanglet habt, vnsere wegen des bischoffen zu Segna vnd seinen
in spiritualibus in der grafschaft Lika vnd Carabavia gemachten disposi
tionen, auch demüetigst eingeschikhten erinerungen vnterm 28. decem
bris jtingsthin an euch gnedigist ergangene resolution vnserer darinigen
hofcammer per decretum gnedigist zu intimiren, dieselbe auch nach ver
nommenen dero noch hiebeuorn abgeordneten commissarien soviel ent
gegen beriсhtet hette, dass sie berührte anstalten in spiritualibus den
bischoffen zu Segna an seinen orth gestellt sein liesse, von possession
nembung aber des bani Croatiae selbiger orthen nichts wüsste vnd im
übrigen, wie vnd welcher gestalten die angeregten landschafften sowohl
in politicis, als oeconomicis vnd dan in justiz-sachen zu vnsern dienst
nuzlich gubernirt werden möchten, von ihro mit negsten durch eine aus
führliche relation gehorsambist angezaiget werden wurdte. Dann aber
haben vns auch euer vnd deren hofi-kriegsrath vnterm 9. aprilis, zwei
tens vnterm 26. may nuperi, vnd dan eine von 3. hujus an vns gnedi
gist abgeloffene vier schreiben des mehrers verständigt, wie das zwar
pro 1. von euch hoffråthen mittels abgeloffener ordre an das Carlstätte
rische generalat vnserer darinnige hofcamer bey possessnembung beeder
grafschaften Lika vnd Carabavia mit der gräniz miliz wirkblich assi
33

stiret were, von dero dahin angesezten hof-cameral officier aber, grafen
Antonio Coronini, nunmehro unterfangen wurdte, die inwohner selbiger
grafschaften auch in militaribus mit gewalt zu cameralischen parition
zu zwingen vnd zu ablegung eines ordentlichen ayds anzuhalten; dar
gegen zwar vnser oberhaubtman zu Zeng, Rudolph freiherr von Edling,
als derzeit angesezter general-ambts-verwalter, durch publicierte gegen
patent die parition-laistung in militaribus inhibiret, aber berührter graff
Coronini in namben vnserer darinnigen hofcamer bey der Zengerischen
communitet eine scharfe protesta nicht nur allein eingegeben, sondern
auch die nach aussag alter gránizer zur oberhaubtmanschafft Zeng ge
hörige zwey orth als Cossin vnd Potgorie vnter das cameralische domi
nium gеzogen hette, 2-do welcher gestalten der von Edling wider ant
worthlich gehorsаmist beriсhtet hette, die wider ihne vnd einige andere
kriegs officier vorgekombene klag (als solten dieselbe vnsere hoffcameral
officier bey ihrer über Lika vnd Carabavia genombener possession tur
biret, mauth vnd regalien erpresst vnd aufgebracht haben) ein in warheits
grund unfundirtes vnd vermessenes spargiment zu sein, massen sie nicht
anderes als ihr militärisches commando verrichtet vnd der von den
general-obristen, graffen von Auersperg, empfangenen ordre der vrsachen
nachgekomben wehren, weillen sie in militaribus an ihme gewisen, er
aber wegen abtrettung an die darinnige hoff-camer des militarischen
commando tiber vorberührte beede grafschaften, so er undisputirlich bis
anhero gehabt, von vns keinen befelch empfangen hette, mit beygeftigter
gnedigister bitt, den delatorem diser seiner vermessenen delation halber
vmb soviel mehr empfindlich abzustraffen, als gleichwohlen er vnd an
dere khriegs-officier in craft hineingangener hoff-resolution eine unerhört
scharfe anziigige vnd ihrer deren beklagten ehr- vnd reputation übl an
ständige reprimenda hierüber überkomben hetten. Negstdeme beschwäret
sich ermelter von Edling, welcher gestalten vnsere eingesezte camera
lische officier den bishero ordinierten kriegs-staat völlig zeritteten vnd
nicht nur allein die oeconomica vnd politica, sondern auсh das jus gladij
sambt denen militaribus unter sich zu ziehen vnd allerdings independent
zu sein praetendireten, die orth Cossin, Jablanaz, Starigrat vnd das
völlige territorium bis vnter die pforten der statt Zeng alles der ober
haubtmanschaft zu entziehen tentiereten, wordurch denen gränizern ihre
bisherige sustentation entgehete, vnd der annoch vnter aschen glühende
gränizaufstand nur mehr vnd mehr excitiret würdte. So wie das die in
der Lika sich befindliche Wallachen mit denen übrigen Möhr gránizern,
Carlstättern, dann mit denen zu Treschitsch (Tržić), Pläscha (Plaški),
vnd vermuetlichen sogar mit denen zu Kotara (Kotari kod Zadra) sich
befindenden Wallachen eine neue rottirung vnd formal rebellion wegen
diser von vnserer hofcammer genombenen possession angestellet vnd da
hin bereiths wirklich conspiriret hetten, die bey zwey tausent neu ge
tauffte Christen alle sambt denen capi der gräniz-miliz niderzuhauen
vnd auf erfolgende resistenz an die republic zu Venedig oder gar an
den erbfeind tiberzugehen, allermassen sie dann den 13. may die ganze
nacht über die Capellen in ermelte Lika marschiret wehren, die Otto
scházer Wallachen ingleichen an sich zu ziehen getrachtet, diese auch
allerhand insolentien bereits vertibet hetten, entlichen mit 300 pferden
SPOM. XX. 3
34

vnd einer grossen menge zu fuess in besagten Lika angekomben wären,


die leuth in den Peruschitscher veld ausgepliindert, gefangen vnd ge
bunden mit sich geführet hetten, gleichwohlen aber von vnsern annoch
getreuen grinizern vnd offizieren durch behenden gegen marsch, prae
occupirung des geschloss Perouitsch (Perušić), glоkhenstreich vnd lermen
schiessen nach ausgetheilten pulver vnd pley an die zusamben gebrachte
wenige manschaft mit göttlichen beystand für dises mahl annoch von
einander getriben worden weren, deme unerachtet aber durch zusamben
rottierung diser armierten, tibelgesinneten vnd ganz exacerbierten grániz
leuth vnd seithero genombene deren postierung vns ein abfall an die
Venetianer oder die Türkhen mit grosser gеfahr deren übrigen gränizen
annoch bevorstundte. Pro 4. Wie das nach also genombener cameral
possession auf denen grinizen ein general unwillen vnd ungehorsamb
eingerissen, offentliche todtschläg, pliinderungen vnd strassen raubereyen
tiglich vnd ohne apprehendier oder bestraffung deren delinquenten pas
siereten, die cameralofficier noch immer des militarischen commando vnd
des juris gladij sich unterfangeten, obberiihrte dorfschaften vnd distric
tum bis an die pforten der statt Zeng denen haubtmanschaften entziehe
ten, vnd also nichts anderes als unglückliche eventus daraus zu besor
gen wehren. Und dan pro 5., was ihr dargegen für anstalten verfüget
vnd wie das ihr einmahl nit rathsamb zu sein ermesset, dass bey diser
beschaffenheit vnd eingerissenen aufstand vor eroberung Wihatsch mit
einraumbung Modrusch an die cammer fürgegangen, noch das für hin
das militarische commando dem Carlstätterischen generalat entzogen, der
hoffcamer eingeraumbet vnd also das militare mit dem camerali ver
mischt werden solle, wie dan von allen erfolgenden unglückhlichen aus
schlag vnd begebenheiten die gräniz capi, wie auch ihr geheimbe vnd
hoff räthe allerdings entschuldiget sein wollen, mit beygefuegter vnter
thenigsten bitt, dem general obristen zu Carlstat, grafen von Auersperg,
bey so gefährlichen conjuncturen nach seinem posto vnd commando
eheist nacher Carlstatt gnedigist zu beordren, euch aber als denen
ausser deren hineingangenen wenigen befelch von vnserer intention circa
mutationem vnseres darinnigen kriegs-staats weither nichts wissendt
wehre, gnedigist zu erinnern, was aigentlich circa militare vnd den sta
tum deren granizen, sive dessen conservation oder translation an die
cammer vnser gnedigister will vnd mainung wire, auch wie vnd welcher
gestalten ihr euch disfahls zu verhalten vnd was ihr aigentlich circa
militare vnd den abermahligen sehr gefährlich aussehenden aufstand
weithers vorzukehren hettet.
Inmassen wir nun gnedigist entschlossen 1. wegen einrichtung beeder
grafiten Lika vnd Carabavia, auch aller übrigen durch ordentlichen kauf
brieff an vnsere i. o. cammer transferierten Frangipan vnd Zrinischen
güetter von euch beyden stöllen vnd dan vnserer darinnigen hoffcamer
ein vnd andere commissarien dahin zu deputiren vnd denenselben die
einrichtung sowohl des justizi-werkhs, als auch des publici, militarij vnd
oeconomici diser orthen zu comittiren; nicht weniger auch pro 2-do
wegen stabilierung des kirchen-staats, spiritualis et ecclesiastici durch
gehörige subjecta guete ordnung vnd dispositiones eheist fürzukehren
gnedigist gedenkhen, dan vnd pro 3. wegen attaquirung Wihatsch, sobald
35

die conjuncturen es leiden, allschon ingedenkh sein werden. Indessen aber


pro 4. gnedigist wollen, das obschon vnsere darinnige hoffcammer sel
biger orthen in justiz sachen vnd oeconomicis bey ihrer ergriffenen pos
session manuteniret vnd auf dero requisition zu bedekhung ein oder.
anderes plaz mit benüthigter grenzmiliz assistiret, ihr jeden noch das
militare nicht überlassen, noch der bisherige kriegs-staat alteriret, oder
vnseren darinnigen haubtmanschaften das geringste in militaribus ent
zogen, sondern quoad jam dictum militare vnd deren darinnigen kriegs
capi bisherigen befuegnussen, dependenz vnd gerechtigkeiten alles in
statu, quo fuit vor ergriffener hoff cameral possession, unperturbiert ge
lassen werden soll. Dan aber vnd pro 5. betreffend den abermahligen
aufstand deren Wallachen vnser gnedigister vnd ernstlicher befelch hie
mit ist, dass ohne einige weithere protraction die von vns schon vor
längst gnedig st resolvierte commission, als zu deren abfertigung wir
bereiths vnterm 11. februarij jiingsthin die gefertigte instruction euch
beygeschlossen, alsobald von Gräz abgehen, nicht weniger auсh zu unter
suech vnd sedirung dises lezteren tumults extendiret vnd bevollmäch
tiget vnd da es ohne grösseren aufstand vnd gefahr geschehen kan, die
prinzipal-rädlführer, rei vnd delinquenten zur haft gebracht vnd vnserer
gnedigist erfolgenden resolution gemäss suo tempore abgestraffet, hier
zwischen aber von vnseren darinnigen graniz capi vnd offizieren noch
förderhin alle irruption, rottier vnd tumultuirung sovill möglich ver
wehret vnd mithin sowohl vinsere daselbstige gránizen, als auch daran
stossende erbland von aller gеfahr vnd trangsaal errettet, auf alles ein
wachsambes aug getragen vnd die begebenheiten oder conjuncturen ganz
zeitlich beriсhtet werden Sollen.
Disem nach werdet ihr vnsere euch hiemit gnedigist intimierte inten
tion vnd befelch in ein vnd anderen gehorsamist zu vollziehen, die ge
hörde weithers zu verfüegen vnd vns in sachen ferrere relationes treu
beflissentlich zu erstatten wissen. Und wir verbleiben euch übrigens mit
kayser vnd landsfürstlichen gnaden wohlgewogen. Geben in vnserer statt
Wien, den dreyssigisten juni im sechzehenhundert sechs vnd neunzigisten
jahre. Leopold m. p. Jul. Frid. gr. Bucellini m. p. Ad mandatum sac.
caes. Majestatis proprium.: Jos. v. Plöckher m. p.
Izvornik medju Croatica.

XXXIII. U Beču 1696., julija 6.


Kralj Leopold zaštićuje fratra Marina Senjanina, misionara, u vršenju
duhovne službe.

Leopoldus etc. Universis et singulis, quorum interest, vel quibus


literae praesentes exhibitae fuerint, vasallis, subditis, militibus et officia
libus nostris, cuiuscunque status, gradus, ordinis et conditionis existant,
gratiam nostram caesaream, regiamque ac omne bonum. Quem admodum
nil magis in votis habemus, nec quidquam ardentiori anhelamus desi
derio, quam ut in omnibus regnis et ditionibus nostris verus numinis
altissimi cultus, atque fides orthodoxa maius semper capiat incrementum,
ita ob id cum satisfactione nostra percepimus, exhibitorem praesentium
3{
36

patrem Marinum Segniensem, ordinis sancti Francisci Capuzinorum con


cionatorem, non nullis ab hinc annis in regno Dalmatiae, nec non con
finiis nostris Croatiae maritimis missionarii munus fructuose gerentem,
denuo a sacra congregatione de propaganda fide ad tale laudabile exer
citium assumptum fuisse; sperantes itaque nos per illum tanquam assi
duum in vinea domini operarium plures fructus pro communi Christiani
tatis bono futuros; praeterea de constanti eiusdem in nos observantia
persuasi, clement ssime ipsi concedimus, plenariamque ex parte nostra
impertimur facultatem, ut pro laudabili zelo suo in nostris ditionibus,
provinciis, dominiis et locis acquisitis vel acquirendis fidem catholicam
praedicare, docere et propagare, ac demum omnia, quae ad fugendum im
posito sibi memoratae religionis ac devotionis erga nos promovendae ne
gotio necessaria videbuntur, libere et absque ullo impedimento peragere,
tractare, atque disponere valeat; id circo universis regna, provincias,
dominiaque nostra incolentibus, comitibus, baronibus, nobilibus, militibus,
civibus atque clientibus, praesertim nostris in c nfiniis commendantibus,
praefectis, praesidentibus, capitaneis, locumtenentibus, vice dominis, guber
natoribus, castelanis, rectoribus, consulibus, cnesis et judicibus nec non
portuum, pontium et passuum quorumcunque custodibus, ac omnibus aliis
subditis nostris serio mandamus et praecipimus, ut nominatum patrem
verbum dei concionandi, instruendique in fide catholica et tam infidelium,
quam aliorum a via salutis aberrantium, ad frugem conversionis reducen
dorum causa ditiones nostras peragrantem pro libitu ire, transire et re
dire, proficisci, commorari atque recedere sinant, in suis vero exercitiis
et functionibus prorsus nihil perturbare aut impedire, multo minus quan
dam molestiam seu injuriam afficere praesumant, nec ab aliis id fieri
permittant, sed potius salutarem eius intentionem omni modo possibili
promoveant, et ubi necessitas postulaverit, aut ipse id petierit, requisitis,
opportunisque rebus illum prompte juvent, atque a suis id pariter fieri
sedulo curent, qui uti in eo seriam et expressam voluntatem nostram
executuri sunt, ita quoque per hoc constantem gratiam nostram caesa
ream, regiamque sibi promittere possunt, in cuius fidem hasce manu
nostra propria subscribimus et sigilli nostri appensione muniri jussimus.
Datum in civitate nostra Viennae, die sexta mensis julij anno 1696. —
Leopoldus m. p. Julius Fridericus comes de Bucellini m. p. Ad manda
tum sacrae caesareae, regiaeque Maiestatis proprium: Joannes The0d0
rius de Weissenberg m. p.
Croatica 1714. märz, br. 82. — Istoga kapucina fratra Marina opunovlastio je
kao misionara u Liki, Krbavi i Rarlobagu kardinal grof Leopold Koloniê pismom,
izdanim u Pozunu 21. junija 1696.

XXXIV. U Zagrebu 1696., septembra 6.


Saslu§anje svjedoka u pravdi kapetana Kriäanié-Turnja proti grofu
Dra§koviéu radi priedjela grada Steniênjaka.
Kaptol Öazmanski svjedoöi na poziv bana grofa Adama Batjana, da
su na molbu grofice Marije Magdalene de Nadazd, udove Ivana Dra§ko
viéa, pred izaslanici Jurjem Zaverskim, podz. Zagrebaêkim i Zup. sudci
Stjepanom Hrwojem i Iwanom Gallom, te Nikolom Mi$iéem, kanonikom
37

čuvarom, mjeseca septembra u kaštelu Rečici saslušani svjedoci glede


prava Draškovića na Steničnjak i o navali kapetana Ramschissela u
Turnju u obseg rečenoga imanja:
1. Strenuus Joannes Lemnich, sacrae caes. r. Mattis. praesidij Ka
mensko in confinio Carolost. vajvoda – fassus est et attestatus: quod
idem testis optime sciat, dominium Ztenichnyak haereditаrium Nadasdja
num et suprascriptae d. comitissae trans fluvium Colapim incipiendo ab
ipso fluvio Colapi ad vigiliam Sztrassa dictam Popovich et fluvium Tribina
dictum et pergendo per eundem fluvium Tribina usque ad locum Kneza
Goricza dictum et ad Lukauecz a ponte incipiendo sub Turran usque
ad dictam Kneza Goricza, jidem dom. Ztenichnyak semper quiete et paci
fice d. Nadazdy, uti hereditarij et ipsa d. comitissa quoque exponens a
memoria eiusdem testis quiete et pacifice possedissent et nunquam capi
tanei in Turran existentes se se ad idem dominium ultra metas prae
scriptas immitebant. Exc. et ill. quondam comes Herberstein, generalis
olim Carol. constitutus, ne ipsum visitasset et distinxisset, praesente eodem
teste, nec se ultra capitanej in Turran, aut confiniarij eiusdem immitte
bant, sed dominium Stenichnyak quiete possidebat. Recordatur vero iste
testis et meminit optime, fuisse in Turran capitaneos: post Jankoui
chium Delisimunouiсh, post Franciscum Orssich, post Balthasarem Ors
sich, qui nunquam se immitebant ultra praescriptas metas ad d. Ztenich
nyak, sed quicunque seminabant intra praescriptas metas, semper deci
mam in Rechiczam soluere debebant. Et idem testis ante viginti annos
prima vice inseminaverat aliquod jugera in territorio Ztenichnyak intra
praescriptas metas et eo tum stipendiarius, volens esse immunis a decima
solvenda in Rechiczam, venerat in Turran ad cap. Dellisimunouich, inter
rogando: volone solvere decimam in Rechiczam vel non? Idem cap.
eidem testi respondit: si vis seminare ibј, vere debes decimam solvere in
Rechiczam, et ego solus, si vellem ibј seminare, etiam deberem solvere
decimam in Rechiczam. Deinde ulterius testatur testis, quod Valachos ad
Ztenichnyak existentes defunctus olim d. comes Joannes Draskouich cum
memorata dom. comitissa exponente locasset et quiete ac pacifice posse
disset, nunquam vero capitaneus in Turran se ne in minimo quidem ad
illos jmmitebat usque ad moderna tempora, praeter defunctum c. Petrum
Draskovich, qui cum illis Valachis non qua capitaneus Turrensis, sed
qua haereditarius dominus terrestris bis cum illis ad castra juit, quous
que non venit modernus capitaneus in Turran d. Ramssislin, qui non
scitur, quo ausu eosdem Valachos habere pro confinio vellet. Ulterius
testatur idem testis, quod homines Syslavichenses dom. Budachky et
aliorum nihil habeant trans fluvium Colapim in d. Ztenichnyak, sed
quod prius se Rechiczam officialibus insinuabant, si trans Colapim vole
bant ligna vel viridia accipere, aut pascuatione exercere, a seminaturis
semper decimam dabant, modo vero quodamodo violente dom. Budachky
se illuc jmmittunt.
Quartus in ordine testis Joannes Ztankouich ex Unduina, stipendia
rius suae Mat. sac. in praes. Kamensko – attestatus est, quod jdem
testis sciret septimum capitaneum in Turran et nullus unquam usque ad
moderna tempora se ad d Ztenichnyak ultra Ztrassam Pokupszkam, flu
vium Tribinya et Kneza Goricza et Salchich non immitebat. Valachos
38 - -

vero in Ztenichnyak locatos defunctus c. Joannes Draskouich cum d. comi


tissa locavit, ad quos nullus capitaneus Turrensis se hactenus jmmitebat,
quousque d. modernus Ramsislin non se violente jmmisit.
Vigesimus secundus in ordine testis strenuus Thomas Petrassich ex
Κupchina, annorum circiter septuaginta, vicinus et commetaneus — atte
status est scitu, quod jdem testis optime sciret et in juventute sua sti
pendiarius existens saepius trans Colapim ambulasset cum militibus stipen
diarijs plane ultra Slatinam, et nunquam capitanei in Turran se jmmite
bant ad bona Ztenichnyak ultra Ztrassam Pokupszkam, sed semper d. Na
dazdy quiete possiderunt, uti et d. comitissa exponens usque ad moderna
tempora d. Rambsyl. Valachos vero in Ztenichnyak locatos ill. olim d.
c. Joannes Draskouich locavit, ad quos se nunquam capitanei in Turran
hucusque jmmitebant, sed d. solus comes defunctus Joannes Draskouich
et eadem d. comitissa exponens. Deinde testatur, quod dominii Ztenich
nyak meta sit ab abbatia Topuscensi distincta per fluvium Welika Treb
cha, ultra quam abbatia penitus nihil haberet.
Quadragesimus primus in ordine testis, egregius Petrus Kusseuich ex
Mekusje, s. M. Carolostadij stipendarius miles archibuser dictus, annorum
circiter 65, attestatus est, quod a memoria ipsius testis capitanei in
Turran se hactenus nunquam jmittebant ad bona Ztenichnyak memora
tae dominae comitissae exponentis ultro Pokupszka Ztrassa, fluvium Tre
binyam, Lukawecz a ponte incipiendo et Kneza Goriczam, sed semper
quiete et pacifice possiderunt d. comites Nadazdy et eadem d. comitissa
usque ad moderna tempora d. Rambsil cap. in Turan. Walachos vero in
Ztenichnyak locatos defunctus quondam Joh. Draskouich cum moderna d.
comitissa locarunt, ad quos se nullus capitaneus in Turran jmmitebat,
sed semper ad Rechiczam ijdem Walachi subiectj fuerunt, quosque d. cap.
in Turran Rambsisel non occupavit; quod vero defunctus comes Petrus
Draskouich, capitaneus in Turran, cum illis Wallachis commendabat, quae
fecit tanquam d. terrestris haereditarius ipsorum, non vero capitaneus in
Turran.
Quinquagesimus quintus testis, nobilis Joannes Spissich de Blatnicza,
annorum circiter sexaginta, adiuratus attestatus est, quod Walachos in
Ztenichnyak ill. olim d. c. Joannes Draskouich cum dom. comitissa ex
ponente locarunt et quiete ac pacifice possiderunt hucusque, ad quos
Walachos nullus capitaneus in Turran se ne in minimo quidem immitebat,
licet defunctus c. Petrus Draskouich secum eosdem Walachos bis aut
ter ad castra acciperat, sed non qua capitaneus Turrensis, sed qua do
minus haereditarius eorundem, quos Walachos modernus capitaneus in
Turran baron Rambssisel occupare vellet.
Octuagesimus primus testis Mathias Ribichych etc.
Datum Zagrabiae die sexta mensis septembris 1696,
Croatica 1700, januar, br. 12. -
39

XXXV. U Kostajnici 1696., septembra 22.


- Ban grof Adam Batjan odredjuje za bansku krajinu redoviti sud za
riešavanje parnica.
Sacratissimae caes. ac reg. Majestatis, inclytorumque regni Croatiae
statuum confiniorum Transmontanorum commendanti et capitaneo Szre
dichkensi, magn. d. baroni Francisco Christophoro Dellisimonovich, hisce
significandum : Quod cum suae Mattis. sacratissimae servitium, ratioque
status boni publici requirat, ut inter populos confiniarios exacte iustitia
administretur, eum in finem in quovis confinio certa figura sive sedes
judicij formari, instituique debebit, in qualitigantes causas, praetensio
nesque suos prosequi, ac illatas per quempiam sibi iniurias exponere
valebunt, quo legibus regni, aequitatique ac regulis militaribus pro exi
gentia causae conforme judicium, iurisque ac iustitiae administrationem
et satisfactionem eiusmodi causantes consequi, delinquentes vero debita
poena affici queant. Ac proinde dicto d. commendanti hisce injungendum
esse duximus, quatenus a modo in posterum eum in praetactis confinijs,
commandae suae concreditis, instituat ordinem, ut ubi causae quaерiam
aut quaerimoniae iudiciaria revisione terminandae et accomodandae con
currerint, adscitis et convocatis ad latus suum reliquis quoque confinio
rum officialibus, vaivodis, utpote vicecapitaneo, serdario, vexilliferis et
knesijs, non secus aliquot pariter ex decurionibus, nisi aliqui praemis
sorum officialium interessati essent, talismodi causas judiciariam in discu
sionem assumere, auditisque ambarum partium pro et contra universis
probis et replicis, visisque, producendis quoque, si negotium causae ita
exegerit documentis, non secus acceptis etiam eiusmodi convocandorum
sanis opinionibus, judicium ferre, jurisque ac justitiae complementum par
tibus causantibus administrare, neque quempiam, nisi legitime convictum,
birsagiare, aut sub quocunque tandem praetextu taxare eadem dom.
vestra magnifica velit. In ordine autem ad regalia ex praeda hostili
parta, dominatio vestra magnifica accommodabit se decreto nostro ad
instantiam Valachorum campi Zriniensis anno praeterito in Keresztinecz
extradato. In reliquo autem valebit foeliciter. Datum Koztaniczae, 22.
septembris 1696. Comes Adamus de Batthyan m. p.
Izvornik u mojoj sbirci.

XXXVI. U Kostajnici 1696., septembra 23.


Ban grof Adam Batjan nalaže svim poglavarom banske krajine, da za
štićuju vladiku Atanasiju Ljubovića i njemu podčinjene kaludjere te čitav
narod vlaški ili raški medj Unom i Kupom u vršenju vjere po vlastitom
svom obredu.

Nos comes Adamus de Batthyan, perpetuus in Nemet Uyvar, regno


rum Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae banus, ac regni eiusdem Sclavo
niae confiniorum Collapianorum et Vunnanorum supremus capitaneus,
sacratissimae caesareae, regiaeque Maiestatis actualis intimus consiliarius,
camerarius, partium regni Hungariae cis Danubiarum et confiniorum Ca
nisianorum supremus generalis capitaneus, universis et singulis altetitu
40

latae Mattis. sacratissimae quorumlibet praefatorum Croatiae et Sclavo


niae regnorum confiniorum supremis et vicecommendantibus, colonellisque,
саpitаneis item ac eorundem vices gerentibus, vaivodis praeterea, vexili
feris et decurionibus, gregarijsque militibus, pagorum demum, villarum
ac possessionum quarumlibet judicibus et kneziis cuiuscunque politici et
ecclesiastici status, cuiuscunque tandem honoris. conditionis et praeemi
nentiae hominibus praesentes nostras visi habituris et legi audituris salute
et favore nostris praemissis, notum facimus per praesentes: reverendissi
mum Athanasium, populorum Rasсianorum intra fluvios Vnnam et Cola
рim collocatorum, ex Bosnia alias ad fidelitatem praelibatae suae Mattis,
domini nostri . . . . . um episсорum sive ladikam exhibuisse nobis et
praesentasse certas benignas eiusdem sacratissimae suae Mattis domini,
domini nostri clementissimi, literas patentes protectionales, vigore quarum
episсорum eundem, eidemoue subiectos calugeros in benignam protectio
nem suam et tunelam assumere, ac simul munia ecclesiastica juxta ritum
eorundem ubique libere, perturbationeque absque omni obire, admini
strare clementissime concedere dignata esset. Quas quidem benignas li
teras protectionales solito cum fidelitatis, submissionisque ac reverentiae
cultu acceptantes, nos quoque memoratum episсорum et calugeros in
universis et singulis in ijsdem benignis protectionalibus contentis indultis
et praerogativis, ipsis eatenus benigne concessis tam nos ipsi conserva
turi sumus, quam per eos, quos supra, conservari faciemus, authoritate
praeterea nostra, qua pleno iure fungimur, banali, omnibus et singulis
praetactorum confiniorum officialibus, alijsque, ut praemissum est, cunctis
firmiter praecipientes et mandantes, quatenus episсорum praementiona
tum in authoritate ipsi per altefatam suam Maiestatem sacratissimаm
eatenus benigne concessa ullо расto turbare aut praеpedire praesum
mant, quo populos eosdem Valachicos sive Rasсianos intra, uti prae
scriptum haberetur, Vnnam et Collapim degentes juxta ritum suum re
gere et gubernare, delinquentes in negotiis forum suum ecclesiaticum
tangentibus pro exigentia justitiae castigare, parochos sive calugeros va
gabundos, bigamosque punire valeat, nec eiusmodi bigamias in mеdioque
populorum incestus et intra vetitos consangvinitatis gradus connubia
admittere, tollerareque patiatur, quin imo tales pro demeritis ipsorum
debita poena cum assistentia knesiorum quoque locorum afficere possit;
eam etiam ad ultimum praementionato episcopo sive ladikae attribuentes
facultatem, potestatisque authoritatem, ne alium quempiam episсорum aut
ladikam, tantisper in medium praescriptorum populorum inter Vinnam et
Collapim degentium se se ne fors collocare praesumpturum, admittere,
inibique munia ecclesiastica administrare facere sinat, permittereque
queat; prout dedimus, concessimus et attribuimus, ac in tutelam et pro
tectionem nostram assumpsimus, universis et singulis quibus supra prae
cipimus, committimus et mandamus harum nostrarum vigore et testimonio
literarum mediante. Datum in praesidio Chosztanicza, die vigesima tertia
mensis septembris anno domini millesimo sexcentesimo nonagesimo sexto.
Comes Adamus de Batthyan m. p. banus. (L. S.)
Izvornik medju ecclesiastica u nadb. arhivu, vol. VIII, 306.
41

XXXVII. U Petrinji 1696., decembra 13.


Popis naroda i oružanih momaka na prostoru medju Kupom i Unom.
Relation vber diejenigen knezien, weith herum ligenden kaliben vnd
dörffern, welche sich zwischen der Culpa vnd Unna stromb ihres districts
vnd mettis sambt darunter begriffnen wohlbewaffneten vnd montirten per
sohnen befindten, als volgt:
Erstlichen die knesia vnter Comlen knez genant, berührt ihren di
strict vnd herumbligende mettas von Klingrad bis zu den berg Sklop
genant aufwerts gegen den fluss Petrinja, in welchen besagte dürtter sich
befindten, alss: Chultich, Mlinoga, Alt Petrinia, Czerimosnak vnd Sklop,
aus welchen dörffern wohlbewaffnete persohnen sich 150 stöllen können.
Item die knesia Josafka vnter Illia knez genant, begrifft ihren di
strict von dem fluss Moschenicza vnd Josavka auf den berg Starosello
genant, welcher sich zu den berg Kinez begeben hat zwischen welchen
raum sich hiebenante dorfer befinden, alss : Moschenicza, Josafka, Po
gragie, Bednik, Staro sello, aus welchen dörffer in simili wohlbewaffnete
persohnen sich 150 stöllen können.
Item die knesia Komogovina vnter knez Janko Borokievich, begreift
ihren district von obgemelter Komogovina nach den fluss Suina vnd
gschloss Prekoversecz, Ometichi vnd Gradussa, aus welchen in simili
wohlbewaffnete persohnen 150 sich stöllen können.
Item die knesia Babina reka vnd knez Jacob genant, berührt ihren
district von den gschloss vnd fluss Prekoversecz bis nach den fluss Suina
vnd tiber gedachten fluss auf ihro durchl. Baadischen oder Herczegov put
genant, von danen bis zu dem fluss Sabariza, von dorten nochmalen auf
hochged. printzen gebaute pruckhen vber den fluss Suina vnd tiber den
wald auf Baniski potok vnd Laniske nach den weeg auf Urano-glava,
zwischen welchen die benanten dorffer sich befindten, als ober vnd vnter
Bellovez vnd Velessna, aus welchen in simili wohlbewaffnete persohnen
siсh 150 stöllen können.
Item die knesia vnter voyvoda Vincion vnd knez Dobrichevich Di
messie genant, begrifft ihren district von dem dorff Sakandlie, Paucha
vnd Alagich kulla, von welcher der rāne fluss Dimessie neben des pass
in Kerdak in den stromb Unna fliesst, also sich auch wohlbewaffnete
persohnen 150 stöllen können.
Item die knesia bei dem castel Costanovicz vnter dem knez Misko
begrifft ihren district von den berg Uraine, welcher sich bis zu dem
Unnastrom begeben hat vnd bis zu dem fluss Cherlenschichza, welcher
auf den Unna stromb flüesst, vnter welcher knesia wohlbewaffnete sich
150 persohnen stöllen können
Item die knesia bei Slabina vnter knez Pavel auf den vfter der
Unna, aus 3 palanken, hat ihren district bis tschertackh Lambor vnd
Globoki potok genant, welcher die räne zwischen Dubicza vnd Slabina
ist, von danen auf dem weeg Kolsenik durch Busachka vber das feld
Stermine Grochen in den Save stromb, in welchen palanken wohlbewaff
nete persohnen sich hundert stöllen können.
42

Item die knesia Hrastovacz vnter dem knez Uraness genant, berührt
sein district zwischen den fluss Volinie, welcher in den Unna stromb
flüesst, bis Slabina anraint, von ged. ränn bis zu dem berg Uraine ge
nant, welcher sich bis zu dem Unna stromb begeben hat vnd gedachte
knesia mit bemelten dorffern alss: Raosauchan, Jastrebicza vnd Chuekur
belegen, aus welchen sich in simili wohlbewafinete persohnen 150 stillen
können.
Item die knesia Szuinicza vnter dem knez Klobuchargenant, begrifft
ihren district zwischen den fluss Suina, welcher den ränn den Saw
stromb hat, von danen nacher Gradussa, Kinachka vnd Herczegov put,
alwo inzwischen diesen metten vnd dürttern wohlbewaffnete persohnen
150 sich stöllen können.
Summa sumarum aller hierin begriffenen wohlbewaffneten vnd mun
tirten personen, welche auf den ersten aufboth oder allarm von 1 hauss
1 mann sich stöllen können, alss 1200 mann.
Item in simili, so es bedtirfitig, vmb den feind ein widerstandt zu
thuen, können sich, so zu gebrauchen seynd, aber mit keinem guten
gewöhr versehene persohnen stöllen, alss 2000 mann.
NB. Vnter vorstehender zahl der beschriebenen mannschafft wirdet
Novi vnd Zrin mit ihren territorio nicht begriffen, alweillen aus mangel
der zeit man solch nicht beschreiben vnd ad numera bringen i jnnen.
Petrinia, den 13. decembris 1696. Sinesperg, leutenant.
K. k. kriegskanzlei-archiv, br. VII, 151/1.

XXXVIII. U Zagrebu 1696.


Hrvatski stališi mole kralja Leopolda, da čim prije izaslano povjerenstvo
uredi razmirice sa Stajerci i Varaždinskimi generali radi krajine medj
Unom i Kupom, koja po pravu pripada kraljevini Hrvatskoj.
Sacratissima Romanorum imperatoria, regiaque Maiestas, domine, do
mine naturaliter clementissime.
Quod latam clementissimae Maiestatis vestrae sacratissimae in expe
dienda ab excelsis Maiestatis vestrae aulae bellico et camerali dicasterijs
ad partes Transcolapiano-Wunanas commissione reductionem post accep
tum huius benignae decisionis intimatorium excelsa cancellaria Austriaca
immutare studeat, non tantum fide digna relatione inaudiuimus, sed in
reintimatione ad memorata Maiestatis vestrae bellicum et camerale con
silia proximis ab hinc diebus subsecuta, viribus ac animis concidentes
experimur, dum clementem Maiestatis vestrae resolutionem ad sinistra
(uti per eam plaetenderetur) banalia et regni narrata non dudum adeo
praeteritis diebus benigne emanatam ruere debere, ex obtentae a Maie
state vestra sacratissima in anno proxime praeterito millesimo sexcente
simo nonagesimo quinto sub dato diei decimae nonae novembris erga
eiusdem cancellariae propositionem decisionis praetextu denuntiat, ac per
id dispositiones et ipsam commissionem prorogare et impedire, decla
randae veritatis ac innocentiae nostrae contestandae occasionem citra
omne jus et aequum nobis adimere, nosque, nullo nostro demerito exi
gente, iustis nostris iuribus destituere, ac terrenum nullo unquam iure
43

ad ducatum Styriae pertinens, sed in comitatu Zagrabiensi, regno Croa


tiae contentum et copiosa nostratium sanguinis profusione retroacta anno
rum serie constanter conservatum, perque haec aulica vestrae Maiestatis
bellicum et camerale dicasteria semper gubernatum, directioni, iurisdic
tionique Styriacae subijcere laborat; cuiusmodi conаtus et intentio quam
acerbe nobis cedant, Maiestas vestra sacratissima paterno percipiet animo,
dum dignatura est clementissimis suis obtutibus motiva nostra benigne
complecti, quibus paterni permota iustiorisque decisionis ferendae zelo
inducta, resolutionem hanc aequissime et providentissime decidere pro
merebatur, ut dolorosius et inexspectatius accidere nihil nobis possit,
guam si iustis et ex aequo admittendis defensis (prout intentionem at
tactae cancellariae videre est) destituamur.
Et quia id ipsum non modo municipalibus regni nostri, sed communi
bus etiam et divinis, humanisque legibus cautum diсitur, quod nemo
nisi legitime citatus et iusto iuris ordine convictus condemnari possit;
terrenum praeterea illud indubitata regni Croatiae pars, nulla unquam
ratione ante hac iurisdictioni generalatus ulliuspiam, aut duсаtus Styriae
tribunalibus subiecta, sed regni duntaxat, banalique potestati circum
scripta, possessa et laudabiliter conservata, ac sub dependentia aulae
bellici et cameralis consiliorum gubernata substiterit, respectu cuius
nulla tribunalibus Graecensibus, ac huic etiam cancellariae Austriacae
inspectio incumbebat, ut proinde nec еa de avellendis eidem terreno
locatis populis propositio, nec supra quaerelis contra banale et regni
gubernium praetextuosa insimulatio, adeoque emanata et expedita per
eandem regi sibi impropriae et impertinentis resolutio, nobis praesertim
et tribunalibus nostris inauditis, citra omnem nobis factam communica
tionem et scitum subsecuta, iusta, legalique jurium banalium et regni
indemnitati effecisse, aut efficere posse dignoscatur; quo ex intervenien
tium praetextuosarum ratiocinationum tam in absentia excel. d. comitis
Caprara, quam in obtenta, uti praemissum est, erga suam duntaxat in
auditis ac inscijs nobis propositionem resolutione fundatarum, contrarie
tatibus ac oppositionibus praesentanea commissio per vestram Maiestatem
sacratissimаm iustissimo sensu clementer decisa sufferri et propterea dom.
comes banus et nos iustis nostris iuribus destitui possit ac debeamus.
Quamvis enim allegata d. comitis Caprara, generalatus Varasdiensis
supremi generalis, absentia certa sit, per hanc tamen desideratum remo
vendae commissionis obstaculum subsequi nom potest, cum clemeutissima
vestrae Maiestatis dispositione, de ordinando ex consilio Graecensi, tan
quam generalus еius superioritate subiecto, partes videlicet tam suas,
quam subalterni generalatus, absente etiam attacto domino generali pro
moturo, absentia praescita prospectum sufficientissime comperiatur, adeo
ut sperandum sit, nullam subesse efficacem necessitatis et rationis occa
sionem, quae Maiestatem vestram ad abrogandam hanc pro declaranda
rei veritate necessarissimаm commissionem promovere pateretur.
Si etenim adversantium nostrorum opinioni Maiestas vestra propitiа
tura hoc iustissimum medium nobis sublatum sustinuerit, videmus no
torie eo incaminari dispositiones minus effectos, quo declarandae vi veri
tatisque representandae modalitate destituendi, iusti tandem ac inauditi
succumbamus infelicem nostri statum, quasi perfidi et inutiles, ipsis in
44

fidelibus inferiores deploraturi, quod id ipsum futurum fore indubij et


extremum rei nostrae praevidentes ingemiscimus, illa siquidem, qua
scriptis et verbis medio principalium dominorum ablegatorum nostrorum
prolata, productaque voluimus, indebita duntaxat adversantium opinione
irrideri ac explodi, et pro convictis, emendicatisque reputari dolorosius
persentiscamus, occasionesque declarandi rerum status adversa memoratae
cancellariae dispositione propediri videamus, ut supersit nulla modalitas
passionatis hisce insimulationibus alia, quam si deputatorum iam domi
norum commissariorum hinc ab excelsis aulae bellico et camerali dicaste
rijs quo prius descensurorum genuina reambulatione veritas et status
rerum dilucidentur, praesertim, cum ex mappis admodum erroneis ge
nuina distantiarum et incommoditatum circumstantia dignosci nequeat,
aliaque requisita informatio desumi ac dici possit, quam ex hac una
in facie loci desumenda revisione, a qua unica omnis iustioris ferendi
judicij moles dependeret.
Atque adeo, cum eo vicissitudo rerum nostrarum venerit, quod et ab
ijs (de quorum superioritate non dependemus) incusati, statum jurisdic
tionum nostrarum in tantam con ulsionem abussum, coniectum perspicia
mus, unam Maiestatis vestrae clementissimаm compassionem nobis resi
duam implorare tanto fervertius confidimus, quanto certi vivimus, quod
Maiestas vestra sacratissima affidationum suarum clementer augusta sua
manu ad nos praescriptarum benignissime recordatura, eam nobis ad prae
sens exhibitura sit gratiam, quam fides incontaminata nostra promeruit.
Et de ampliandis juribus ac limitatibus jurisdictionis regni ac banalis
extensa, promissaque vestrae Maiestatis assecuratio deposcuit et confir
mavit, ne alioquin ullius nostri meriti conscij, dum in fidelitatis nostraе
conpensam ampliationem jurium praestolandam haberemus pro insimu
lata minus addictorum in annos et quotidianum nos indebite prementium,
methodo constrictioni et destitutioni nostrae illachrimari cogamur.
Confisi itaque in innata Maiestatis vestrae clementia ad eandem
suplices confugimus, et augustis vestrae Maiestatis pedibus prostrati de
votissime obtestamur, dignetur vestra Maiestas sacratissima iustissima
fundamenta nostra tam hic, quam antecedentibus supplicationibus nostris
contenta, clementissime percipere, ac intuitu illorum adversantes hos et
in constrictionem nostri ad motas ratiocinationes benigne se movendo,
deputatam nuper commissionem expediri, demandari, nosque ab ulterio
ribus intentandarum a tribunalibus Graecensibus, eorumque superioritate
incommodationum infestationibus praeservando, in jurium nostrorum in
demnitate ad obeunda animosius vestrae Maiestatis militaria et alia
. . . . . servitia securos stabilire, quo ab annis iam pluribus per eadem
tribunalia diversis insimulationibus paene lacessiti, conquieturi de tot
iurgijs assurgamus et paternam Maiestatis vestrae sacratissimae clemen
tiam tranquillo iurisdictionis nostrae statu deuersuri perpetua devotione
promereamur, spondentes, quod vitam et sanguinem nostrum augustissi
mae Maiestatis vestrae domui perpetuo immolemus, dum benignam pro
consolatione nostrum decisionis clementissimae ratihabitionem effective
quo citius contestandam praestolamur, persistentes Maiestatis vestrae sa
cratissimae humillimi et perpetuo fideles subditi status et ordines regno
rum Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae.
Savremeni prepis medju Kanzlei-Akten u ratn. arhivu, br. VII, 151/1.
45

XXXIX. U Senju 1696.


Biskup Sebastian Glavinić opisuje Liku i Krbavu.
Brevis et compendiosa duorum comitatuum regni Croatiae Likae et
Corbaviae descriptio.
Primus locus in Lika, Perussich nominatus, occurit ab Ottocensi prae
sidio quaternis milliaribus dissitus, quatuor validioribus munitus propu
gnaculis, unaque turri rotunda, quam eminentem nunc quoque conspici
mus et integram ab injuriis temporum permansisse gratulantur incolae
Christiani, ejus saepe protectivaliditate; interius praesidium, quatuor in
quilinos, castellanum, parochum, binosque alios concludit. Circumferen
tiam vero suis habitationibus occupant deni veteres Christiani sex et
quinquies seni post occupationem sacris undis abluti. Homines ad arma
prompti 80 censentur, animae universim 300.
Ampla visuntur hic undique terrarum fertilium spatia, quae vix unius
diei intervallo permetiretur expeditus equus; ad faciendum iter pedestre
in parte, qua respicit Ottocsacz, pons est, viaque constrata lapidibus;
planities, quae se protendit a monte, laboratas e saxis exhibet mensuras
ternas, nuncupatas a vulgo quartas; antiquitus dicunt nonnulli telonium
aut locum nundinarum ibi fuisse. Aquarum viventium infra castrum tres
sunt scaturigines, alias a turribus distinguitur amoena terrae portio.
Fluvius principalis indidit nomen comitatui Lika, disterminatus a Perus
sich medietate milliaris Germanici, pro vertendis molendinis accomodus;
camporum amoenitas, planitiei spatia, sylvarum et nemorum amplitudo,
pascuationis pro animantibus copia, sementis in terra jactae summa
ubertas ubique reperiuntur. Hinc non procul castrum in celebri colle,
habens subterraneam concavitatem capacem 500 personarum, est ibi con
spicere, haud dubie antiquitatis aliсujus monumenta relicta. Fixit hic in
Perussich nempe residentiam familia Joannis quondam Szmerdegliovich
cum pluribus aliis post recuperatam triumphalibus armis Augustissimi
caesaris Leopoldi Likam renatis baptismate Christianis. Cujus recenter
sub Christi labarum adscripti heroico prorsus invictogue pectore fortis
simae sectae Mahometicae, quam prius tenebat, avita dogmata respuentis
statim elabi memoriam nefas foret. Hinc ipse Christi gloriosus athleta
duobus abhinc annis post ejuratum Mahometem, coelo regeneratus Chri
stiana signa pugnans adversus Turcas, suos nuper comilitones secutus,
Deo sic disponente, captus ab hostibus, perductus Bihachium, transiens
portas fabulantes barbaros salutavit more gentis Christianae, quam huma
nitatem exosus perfidae gentis animus humanitati rependit contumelias,
amori reposuit odium, ex quo duris inclusus carceribus sequenti mane
palam educendus ad arenam virtutis suae probandae adornatam, ubi
validissimas adhibuere machinas ad emoliendam et expugnandam Joannis
constantiam; Turcae blanditiis aggrediuntur primum, si contemptis reli
gionis Christianae sacris desertum nuper amplecteretur Mahometem, pa
tere gradus ad majora, debitaque meritis suis magis quam antehac sub
sellia, sin minus, experturum vindicem, asseclarum Prophetae sui con
tempti manus, quibus vivus infigendus destinatus erat ad crudelem palum,
sed infractus et gratia Christi roboratus Joannis animus nec blandis
46

allicitur nec teretur asperis, imo ferocientibus hunc in modum barbaris:


absit, inquit, a me tanta perfidia, mille mortes potius promptus subire
gestio, quam a Christo recedere; ad haec infremuit crudelitas, baculis
caedere, dilaniare, fortem Christianae veritatis assertorem exorsa, ut
quod verbis extorquere nequiverant immiti, verberatione crudeliter ex
primerent, sed his quoque vulneribus magnanimi fortitudo militis haud
expugnata, palam detestatur Mahometem et Christum amplectitur. Hic
ferociens barbaries orcino furore perculsa, convocat ad crudele specta
culum populum urbis universum et captivos etiam Christianos, producit
palum, inter haec Joannes nihil mutatus stat immobilis, salutiferae crucis
signo se praemuniens; invocat Jesum, permittit se infigendum, identidem
dum traheretur, repetens Jesu et Mariae sacrosancta nomina, cumque
horis aliquot in palo vixisset, unus ex adstantibus viam reclusit animae,
ut transiret ad palmam gloriosi pro fide orthodoxa certaminis Hujus rei
testes oсulati adhuc superstites mihi quoque satis cogniti sunt. Mater
ejus cum relictis prolibus et conjuge se charitati et gratiae clementis
simi principis commendat humillime.
In hac vicinia Perussich muri nobilitarium curiarum hinc inde viden
tur; incolebant eas Turcae potentiores; extant etiam multarum ecclesia
rum veterum certa vestigia. Convocantur tympano populi ad peragenda
divina (aes enim campanarum non habetur), sacrosanctum missae sacrifi
cium extra praesidium commodius peragitur, quo absoluto in fine ser
monis accesserunt unanimiter et singuli elevando tres digitos osculantes
sacrum evangeliorum librum et crucifixi effigiem: Deo trino et uni fidei
Catholicae, invictissimo caesari Leopoldo et augustissimae domui Austria
cae devotionem, subjectionem et fidelitatem voverunt, juramentum depo
nentes, se usque ad ultimam guttam sanguinis perseveraturos in fide et
fidelitate caesarea regiaque, si opus foret, mori parati pro ea. Materialia
pro capella extruenda penes castrum, ubi trabes aliaque ligna simul in
colae comportarunt; clavi desiderantur et ferramenta quaedam.
In hoc loco residere potest et commodo subsistere curator anima
rum; in stipendium cedet illi vigesimus, ut moris est apud confiniarios;
annosae quaedam vetulae, quae nondum sacris nostris per baptisma ini
tiatae, Christianos alios recenter creates suis praestigiis multum inquie
tant et turbant, infantes baptisandos in his terris post aliquot mensium
spatium deferunt, male norunt formare crucem; binos recensui falsos
olim sectae Turcicae Mystos, nunc autem salutiferae religionis ferventes
zelatores, capacissimos insuper ejusdem apud alios promotores; ex aliis
Georgius quidam Huderovich impatiens audire calumniam catholicae fidei
ab invida Turcarum gente illatam, vir aetate quinquagenarius, injuriam
ulcisci statuens, sub praesidio hostili Turcam provocavit ad duellum,
spectante nostro exercitu, procul ab eo dissitus, ut elliceret hostem ci
tius, at is non ausus prodire, palmam cessit provocanti. Filius quondam
capitanei Perusichensis, rečonciliatus ecclesiae per baptisma, stabilem hic
fixit habitationem, cum caetera bona temporalia maluerit amittere, quam
a Christo discedere, commendari dignus clementiae Augustissimi nostri.
Est hinc non longe dissita Mossaluk, curia admodum reverendi domini
Messich, trans montem meridiem versus uno milliari d stans a Perusich;
figuram habet quadriangularem tribus alta contignationibus, peroportunum
47

pro defendendis plagis illis, ebullientis e terra aquae offert vicinia com
moditatem, praeterea montes et silvas diffusam longe lateque ex alia
parte planitiem pr spectum amoenissimum; montales quidem ex Carnicis
montibus oriundi decem construxerunt tabernacula. Sacellum pro cele
branda missa nondum erexerunt, interim admodum reverendus dominus
Mesich pro reverentia et decenti functione sacratissimi et incruenti sacri
ficii mox se capellam erecturum spopondit; mons vicinus turrim habet
olim sibi impositam, Budak appellatam, satis altam et rotundam, sed
tecto carentem. -

Sequitur jam nouum Budak in planitie locatum ; iter est a turri prae
fata unius horaе ; castrum hoc munitum est sepibus et palis praеaltis;
habet intus turriculam moscheam Turcicam ruinas minantem, ubi tamen
sacerdotes nostri divertunt ad legendas missas. Pro loci defensione ma
jori ligneae quatuor turres nostratibus cherdak in circuitu prius fuerant;
domus inhabitan es intus et exterius 29., homines armis inutriti 60
(LX); animae viventes 220, omnes Christo neogenitae, demрto castel
lano, Segniensi Hreljanovich nuncupato, qui parum aut vix aliquid accipit
pro stipendio. Praeterfluit Lika fluvius confinium; istud circuitum habet
unius milliaris, in qua latitudine spectantur indicia seu muri restantes
trium ecclesiarum dirutarum; proinde ad erigendam capellam de lignis
с njunxerant animos, iamque trabium copiam convexerant ad consum
mandum in opus intentum; aere campano destituti sunt, aliaque sacra
supellectili; homines sunt cultiores Perusichiensibus; hiс etiam posset
sustentari sacer curio his animabus divina ministrans; provisi sunt etiam
molis ad subigendum frumentum pro conficiendo pane necessarium. Si
roka Culla, seu perampla curia alta, simul et rotunda tribus distincta
contignationibus, strenuis defensoribus adaptata ad retinendos repentinos
hostium incursus; inhabitant locum duodecim patres familias neobaptizati
et nonnulli Vallachi schysmatici; locus hic pulcher est, silvis, agris et
alpibus pascendis gregibus opportunus; situ quoque gloriatur amoeno
fontium manantium abundantia, durante tamen aestu longiori tempore
siccantur, nonunquam adeo, ut necessitentur ad aquatum animalia usque
ad Likam fluvium uno quasi milliari pellere; longitudo terrarum ad hoc
castrum spectantium duorum milliarium, latitudo unius et medii. Acce
dit hic arx Grebenar e ruderibus suis vix prospiciens; sunt montes et
campi, planities et pascua uberrima; his omnibus plagis divina salutis
ministeria usque ad Mossaluk providere posset unus fervens sacerdos et
operarius.
Castrum Bellay situm habet in colle gratiosum, praebuit quondam
haud dubie residentiam e magnatum familia oriundo, ut valvarum et
fenestrarum elegantius fabrefactarum vestigia testantur; medium est to
tius comitatus Likae; ad omnes circumjacentes camporum planities usque
ad montem Vellebich oculus expatiari potest; alluitur ex una parte flu
mine, Lika ponte extructo siccum praebente itinerantibus transitum; pons
sub Turca custodiebat ex turri lignea ibidem errecta ad impediendos
nostrarum partium milites. Ab oriente Ribnik et Rebren eidem opponitur;
latitudo terrarum circumjacentium octo horarum itineris, neobaptizatorum
domus 23, viri militares 37, in toto 154.
48

Ipsum vero Bellay ruderibus suis tumulatum est majori ex parte solis
prostantibus a latere muris. Hic in villa castro Ostrowicha adtuente
Rascianorum domus 30 numerantur. Cum summa potestate commendat
Bellaij dominus Franciscus Portner, voivoda Ottocensis, miles strenuus et
expeditus. Ad pedem montis est a Turcis erecta male tecta moschea,
hic tamen celebrant sacra, ob quorum reverentiam reparationem pro
miserunt incolae. Petrus Butkovich, si fuerit aliquod subsidium, susten
tari poterit administrando etiam Ribnik, spatio unius horae distans a
Bellay. Defectu plurimarum rerum ad peragenda cum decore et mundi
tia divina laborant populi. Concurrerant huc Christiani milites in bono
numero, hostem congregatum inaudientes et obviam ire parati; missa et
sermone finito, Deo, fidei et invictissimo caesari regique sacramentum
fidelitatis dixerunt universi.
Ribnik est locus fluvio praeterfluente et piscoso undique cinctus in
planitie, arx et turris destructa, ingressus ad portam versus ecclesiam
veterem et ruinatam et planus ab oriente; sunt spatia pro collocandis
150 habitatoribus; molendina rotantur ab aqua portam arcis alluente.
Monasterium fuisse dicunt olim locorum periti; asseribus saltem eccle
siam adaptare contra pluvias volebant. Turris alta et integra penes mo
scheam adhuc persistit; 120 capita incolarum recensita fuerunt dominan
tibus barbaris in loco subdito, ubi quoque residebat begus, justitiae tri
bunal administrans, cum aliis officialibus harum partium populis; de no
viter baptisatis supersunt domus 5, de antiquis Christianis seu Croatis
octo, armis tractandis habiles 75, Rascianorum schismaticorum loci 40;
longitudinem spatiosam eques una die vix pervaderet, ad occiduum solem
Bellaj, ad meridiem montem Vellebichensem, ad boream Rebacz, ad ortum
Medak respicit et distat uno miliari ab iisdem locis; lignatio nonnihil
est ardua propter silvarum distantiam; via tamen ad eas est facilis et
plana; in hoc districtu numerantur ecclesiae septem ruinis tamen defor
matae; irrigat etiam has oras fluvius Glamochnicza, sic appelatus ab in
colis Gl mochanis et sese exonerat in Likam; sufficit ad vertenda molen
dina, quae nunc jam in Ribnik vertit; deprehendi quaternas edentulas
mulieres non baptisatas in Ribnik; non erat commoditas celebrandi mis
sam propter ventum subdio et pluviam actu decidentem; in Bellaj jura
mentum praestiterant fidelitatis, hic non duxi repetendum. Pauci quidem
sunt hic, bene tameni affecti ad cultum divinum, ipsi me rogaverant, ut
eos inviserem et abeuntem satis procul commitati sunt; providendum
eis de rebus ad peragendam missam necessariis.
Medak est arx vetus ad littora fluminis Likae exaedificata, colonias
elegerunt ibi Vallachi seu Rasciani schismatici ex partibus maritimis
illac appulsi, quorum domus recensentur 70; confinium satis amplum,
eques integram diem ad obequitandum debet habere; magna terrae fer
tilitas allicit habitatores ad sui culturam ; advolavit huc e Bosnia civi
tate, Saraievo dicta, quidam episcopus Walachorum seu vladika cognomine
Athanasius Glubovich, relictis ibidem suis fratribus et cognatis; idem primo
collocaverat se in Kottar, plaga spectante ad Venetos, ubi pariter domum
suos inter Wallachos extruxerat. In Medak vero telluris bonitate allectus
novum sibi fabricabat curiam. At vero cum sit schismaticus, ne sit oc
casio pervertendorum aliorum ab unitate ecclesiae Romano-catholicae,
49

prohibui fabricam ulterius erigere et longiorem in Lika permanentiam


duabus ex causis, et primo quidem: non habet a rege apostolico assensum,
secundo, quia in partibus Croatiae mari proximis Rasciani seu Vallachi
habent episcopum seu vladikam a sacra caesarea, regiaque Majestate con
stitutum et electum et ab apostolica Romana sede confirmatum, nomine
dominum Isaiam Popovich, in Marcbia residentem, qua propter alius ad
mittendus non est ad ipsius dioecesim. His auditis novus vladika dixit,
$e mox Viennam ad aulam caesaream profecturum in hoc negotio.
Raduch est ad eam partem, ubi mons Vellebich eminet; arx haec sub
sua tutela habet ampla terrarum spatia, quae possent respondere unius
diei itineri; vicinrs decurrit fluvius Raduchicza, vertens molendina; habi
tationes Wallachorum Rascianorum schismate ab unitate ecclesiastiaca avul
sorum 50 censentur, ad militandum prompti centum. — Tres ecclesias huc
spectasse quondam rudera derelicta testantur; ab elapsis quatuor mensi
bus monachus quidam, seu Rascianis kaluger dictus, a gente sua truci
datus est; cur id facinus perpetratum, non constabat. Lovinacz castellum,
quod sub Vellebich monte in colle locatum conspicitur; inde spectantibus
occurunt amplissima circumjacentium terrarum spatia; fluvium Ottochnicza
nuncupatum, ditissimum piscibus, praesertim truttis, vicinum habet; ex
cubiae peraguntur ibi, praetereaque nullus incolit.
Hinc progrediendo venitur in Grachacz, vetus sic dictum castrum ad
radicem montis Vellebich collocatum; bina ibi sibi occurunt minora flu
mina Cvetussicza et Ottuchka; superant abundantia variorum piscium totius
comitatus torrentes. Confinium istud spatiosum est; occidentem versus
protenditur ad usque mare et Popignae, nec non Cermagniae scaturigi
nem habet, dividentem Likam a Dalmatia; ab oriente vero ab eadem
separat Corbaviam ; pro 300 habitationibus sufficiens extat spatium;
ecclesiarum dirutarum certa sunt adhuc indicia. Praesidia Turcica sex
horis inde remota sunt sequentia: Vakup et Ostrowicza; in hac arce sunt
excubitores oppositi barbaris vicinis Ottocenses praesidiarii, mutantes
vices vigiliarum.
Ostrovicza cum Barleta castella s nt jam prius destructa, ab invicem
duobus milliaribus Germanicis distantia; habent montes et alpes ad orien
tem. Per silvas montanas dividitur Lika a Corbavia; incolunt hanc pla
gam Vallachorum seu Rascianorum patres familias 30, bini autem in Bar
leta; ad ejusdem montis pedem in editiori loco arx Vrebacz jacet; torrens
Novachicza dictus lambit partem; terrae longitudo protenditur ad iter
pedestre unius diei; Vallachorum sunt domus 40; paulo post viantibus
Occurrit castellum Paulovacz in gratioso colle; muri nunc adhuc assurgunt
et injuriis temporum sine tecto semper expositi; commoditas est pro
accolis 100.
His praetergressis in conspectum veniunt arces Mogorich, Skelbar, Wra
nich, Cumich, inter silvas et deserta a nullo incoluntur. Pars altera montis
initium est comitatus Corbaviae, ab oriente et occidente sole montibus
et silvis a natura munitus, a latere Bosnio; ab orientali plaga mons est
m minatus ab accolis Plesivica seu calvus; minor est in longitudine Cor
bavia comitatu Likano ; nullos habet cultores praeter vigilias nostrorum
praesidiariorum, alternatim custodientium tres arces seu castella, videlicet:
Utbinam, pro defensione contra barbaros utcunque fortificatam, quo se
SBOM. XX. 4
50

Turcae in depopulatione Likae tanquam ad tutiorem locum receperant,


alterum Pisacz, Bunich tertium; post has est arcula Visuch, dein Curiak
in eminentiori colle et apto pro defendendo; post arx Podlapuch, deinde
Prosor, castrum aliud Farkasich, Koziari, Turianski, Omogliacz, Bresovacz,
quibus partibus vicinissima sunt Turcarum praesidia, nonnisi mons Plesi
vicza disterminat ab invicem, nempe sequentia Bihachium, Isachich, Ori
sevacz, Golubich, Vacup, Ostrovicza usque ad Bilajsko polje, seu campum,
qui Dalmatiam versus et civitatem Sibenicum patet in longum.
Novi in inferiori Lika arx est in colle sat alto posita; quatuor habuit
propugnacula dum floreret, jam vero vix prostat ex ruderibus; sunt intus
duo tormenta ex aere fusa, tertium ferreum, ab excellentissimo quon
dam generale ab Herberstain eo collocata. Hoc ipsum castrum duodecim
regnabat aliis arcibus, sunt enim illius fines valde spatiosi, vix circum
iret eques 36 horis circumferentiam totam; separatura Carlobago mil
liaribus Germaniсis quatuor, versus orientem videtur Bellavium, ad meri
diem Vellebich, ad occidium solem mons Kossin; dum tenerent domina
tum barbari, 200 capita Vallachorum habitabant in districtu Novi; modo
vero 34 domus sunt Ledenicensium, noviter baptisatorum 28, isti male
certe sunt collocati propter viciniam Vallachorum schismaticorum, qui
fluxae fidei mortales meliora territoria praeripuerunt et occupaverunt,
quod et alibi cum gravi dolore catholicorum passim faciunt. Arma ca
pere possunt ex nostris Croatis 120 personae, ex neoconversis et aliis
schismaticis Vallachis 500. Pastor animarum in isto loco non habet ubi
et quo subsistat, cum nihil de terreno possideat, nec contribuunt incolae
Novi. Juramento se pariter obstrinxerunt, Deo et caesari servaturi fideli
tatem. Novaticza fluvius, defluens ex monte Velebich, exhibet commodita
tem erigendi molendina sub Novi : hinc uno milliari Italico Lika flumen
distat; sunt etiam in vicinia muratae nobilium habitationes, sed desolatae
sine tecto. Arces in hoc tractu sunt hujus nominis: Buzin, Kersmarich,
Bogdanich, Smiljan, Ostervicza, Hotes vetus et novum, Obrovacz, Badar;
inter has sunt torrentes; Pochitelicza, secundus Ostervicza, tertius Ho
tessicza, quartus Sebinacz, quintus Parfarischicza, sextus Bosinovacz,
septimus Bukovicza; omnes isti fluvii piscibus variae speciei abundant,
molendina locari possunt ad libitum,
Sub Pasarische, Ostrovicza et Hotes rudera quatuor ecclesiarum; unius
stant integri muri laterales imo et fornix, sed tecto non munitus contra
pluvias et nives; extat adhuc baptisterium, quadrati lapides cum vetustis
inscriptionibus inveniuntur exterius. Ab hoc loco pergendo ad Jablanacz,
arcem sinui Adriatico adjacentem, quinque vel sex milliarium intervallo
hinc remotam, portu commodissimo nobilem pervenitur. Confinia patent
ad octo milliaria Germanica, coloni sunt Vallachi ex Kernpote et sancto
Georgio in domibus 96, hostibus repellendis pares armati 150, animaе
repertaе 700; ministrum divinorum proprium intertenent, cui bonam sub
sistendi spem faciunt apud se ; post auditum sermonem, exhortationum
nomine elemosinae pro ecclesia contribuendae centum circiter ducatos
constituerunt, insuper campanam emere, imaginem quoque virginis in
coelos assumptae decreverunt.
Hinc montibus superatis et silvis ad inferioria descendendo pertingi
tur in Kossin; castrum est in edito situm, rudera tantummodo supersunt,
51

aquis indeficientibus est dives; hunc locum prioribus Christianis fuisse


celebrem et late patentem foris et intus; indicio sunt impressa breviaria
Illyrica, uti legitur ad calcem eorum, quae nunc sacerdotibus glagolitis
in recitandis horis canonicis serviunt, hic impressa; in septem templis
prius Deum adorabat populus in hoc districtu, uno ex his pro divinis
cum decentia obeundis expurgato, ubi cadaver aliquando tumulatum
repertum est cum integra recentique una manu, aliis partibus corporis
in cineres redactis, ad pedem arae majoris profusae liberalitatis in ege
nos forsitan erit indicium. Superest adhuc locus monasterii eremitarum
S. Pauli primi Anachoritae.
Ab oriente Kossin respicit Pazarische, a meridie Jablamacz, ab occidente
Ottochacz; sunt in circuitu ternae villae seu pagi, superior est e Carnio
liae confiniis eo translatorum incolarum domus 40, post hos Wallachorum
est medius pagus 100 capitum, tertius Croatarum 40, sessiones seu fun
dos tenentium ; dissident hi cum Vallachis, minantur schismatici litem
armis dirimendam, tanquam cum hostibus pugnam et fortunam experi
turos sibi vendicare possessiones a Catholicis hactenus conservatas, jure
que retentas. Pro bellando robustiores ex nostris Catholicis personae
reperiuntur 100, Vallachi 500, milites exercitati 150, personae 700; obit
hic munus pastoris, schismaticis et Catholicis remedia salutis suppeditans,
Nicolaus Uzelaez, subjectus (utpote kaluger seu Rascianus parochus) epi
scopo Wallachorum Isaiae Popovich ex Marcha. In transitu sermonem habui
in ecclesia schismaticorum ad confertum auditorem, quo finito obligarunt
se Deo, ecclesiae et caesareae Maiestati fidelitate, subjectione deinceps.
Praefatus Nicolaus animarum curator totus est in eo, ut amoveretur epi
scopus schismaticus extraneus; quod si effecerit, promittit se mutaturum
locum una cum suis Vallachis et transiturum in Medak, spatiumque
cessurum nostris Carniolis, ut securi et pacifici terras incolere valeant,
cessantibus jurgiis ex vicinitate suorum ; praeterea schismaticos earum
regionum ad obedientiam et unionem cum Romana ecclesia reducturum.
Intersecat has ternas villas fluvius Lika, super quem moIendina currunt
et sic se perdit.
Abundat regio cervis ac aliis feris ut patuit in hieme anni 1694,
campi nunc in desertum redacti sunt sucrescentibus arboribus. Parochus
bene poterit hic manere, praesertim si Rasciani retrocesserint. In Kossin
inferiori meditantur populi ecclesiam sancti Antonii Patavini erigere, in
superiori vero divi Hieronimi, doctoris ecclesiae et patroni suae nationis
Illyricae; ut hoc opus assurgat sive muratum seu ligneum, auxilium con
tribuerunt; aliqui mox horum exemplum reliquos secuturos, spes est optima.
Demum districtus comitatus Likani, si longitudo spectetur a Ponorczi seu
voragine fluvii usque ad Popignae seu scaturiginem Cermanje, 15 vel 16
milliarium Germanicorum, si latitudo a monte disterminante Corbaviam
a Lika usque ad sinum Adriaticum et arcem Carlobago milliarium octo
aut novem distantiam complectitur. Hi bini comitatus numerari possunt
inter amoeniores in Illyrico tractus terrarum; quidquid enim oblectare
potest obtutum, hic abunde reperies, plana camporum, agros, silvas,
montes; in his apros, cervos, ursos et ferarum ac volatilium diversita
tem ; aura saluberrima et restaurandae valetudini prorsus utilis, unde
senes ac veneranda canitie spectabiles viros ac femines est passim in
*
52

venire, insuper robustos et lacertosos, animalium vero domesticorum est


incredibilis propagatio. Post ejectos ex his plagis Christianos ante annos
120 circiter, ambo comitatus inculti degeneraverant in desertum, prae
sertim jam a 20 annis.
Ехcubiae nostrorum per montes et silvas circa reprimebant hostium
depopulantium et Christianos abducentium conatus, numero 60 diu, noctu
que fuerant vigilantes. Hos incolae contributione frumenti in mensura
фuarta dicta 1300 valoris quasi 600 fiorenorum Germanicorum sustenta
bant; his vigiliis non sunt ad numerandae aliae custodientes alternatim
praesidia et arces in his terris, et hi quidem suis sumptibus sustentari
debent, dum huc proficiscuntur et illic morantur in vigiliis. Mirum in
modum consolarentur hic novelli Christianni, si redderentur certiores de
clementia Augustissimi nostri, si liberaliter militaribus domarentur sti
pendiis: quos aliquo perfusos solatio relinquerem, dixi, me hoc negotium
tractaturum cum excelsa camera Graecensi et ejus consiliariis desideria
eorum expositurum et commendaturum. Deus optimus, maximus sit bene
dictus, ex tanta multitudine gentis in his comitatibus non sunt amplius,
nisi 15 vetulae non baptizatae, curatis providendum erit de sacra supel
lectile campanis et aliis, et in hoc sunt adiuvandi.
Savremeni prepis u arhivu u Senju. — Vidi: Poviesti bisk. Senjske i Mc
druške itd. od M. Sladovića, str. 29–40.

XI. U Zagrebu 1696.


Spomenica glede prava kraljevine Hrvatske na priedjel medju Unom i
Кирот.
In Vallachorum intra Winnam et Colapim locatorum differentia fun
damentales utriusque partis rationes.
Adversa pars, Petriniensis videlicet militia et eius partes promovens
Graecense consilium, mouet hanc quaestionem de populis illis vulgo
Zrinianis et Kosztaniczensibus suae jurisdictioni militari subijciendis et
Varasdiensi generalatui applicandis, quod fieri posse et expedire, sequen
tibus potissimum persuadere laborat argumentis:
Primo. Quod populus ille nemine cogente, proprio motu et sponta
nea voluntate deserto Turcarum iugo, se in devotionem suae Maiestatis
transtulerit, adeoque libertas eidem permittenda sit, ut se gubernio
grato et placito subijciat, et cum
Secundo. Modernum banale gubernium et dominorum statuum juris
dictionem sibi tam grave et onerosum sentiant, ut in Turciam potius
redire se malle affirment, quam hoc gubernium ulterius tolerare; ideo
merito mutandum esse praesens gubernium et ad Varasdiensem prae
fecturam applicandum. Praesertim siquidem
Tertio. Territorium illud et fundus, in quo populus ille de facto
locatus est, victricibus suae Maiestatis armis e Turcarum iugo eliberatus
et recenter recuperatus sit, adeoque liberae suae Maiestatis dispositioni
subiaceat et pro benigno eiusdem arbitrio citra omne d. d. statuum prae
judicium cuicunque conferri possit. Et quia pro
Quarto. Ulteriori etiam partium illarum conservatione ac defensione
necessarium esset, praesidium quodpiam in ijsdem partibus рro populi
53

illius salute et vicinarum quoque provinciarum securitate erigere, tale


vero praesidium status Graecenses aedificare offerent; ideo merito prae
caeteris deberet Styriae districtus ille conferri. Cum aliunde
Quinto. Generalatus Varasdiensis hosce iam in remotiores partes pro
pulsato in securitatem positus, in modernis et antiquis statiuis inutilis
futurus sit, nisi ad tales neorecuperatas partes extendatur. In istis autem
partibus ideo accomodandus sit, quod
Sexto. Petrinense praesidium ab antiquo Varasdiensi generalatui sub
iectum, Kosztaniczensi Turcarum praesidio immediate oppositum et ter
renum illud, de quo agitur, per milites Petrinenses semper cum Turcis
disputatum fuerit, proptereaque iam, dum recuperatum est, nemini alteri
maiori jure competere possit.
Sed ex parte d. com. bani et d. d. statuum ponderosiora longe mili
tant motiva. Haec ipsa vero per adversam partem adduci solita facile
confutantur:
Ad primum enim observandum est: populum illum bifariam distin
guendum esse: Zrinianum videlicet et Kosztaniczensem. Zrinianus iam
ab antiquo et jmemorabali tempore circa praesidia Novy et Zrin residebat,
fortalitijs illis semper subiectus; ideoque Turcis tam diu subditus, donec
praesidia illa per ipsos possidebantur. Ubi autem praesidia Zriny et
Nouy per nationalem duntaxat militiam ab hoste occupata sunt, populus
etiam ille, ne antiquas sedes mutaret, cum ingenti suo damno et peri
culo nostris potius armis adhaesit, quibus nimirum per occupationem
praesidiorum districtui illi dominantium subigebatur. Alter vero populus,
quem nunc Kosztaniczensem vocamus, in remotioribus Turcarum confi
nijs inter Kosztaniczam et Banyalukam antiquitus habitabat et hosti
pariter adversus Christianos seruiebat Sed postquam banales confiniarij
ad Wnam promoti continuis incursionibus et devastationibus eorum do
micilia infestare et desolare coeperunt, tunc demum belli necessitate
coacti, desertis pristinis sedibus ad hunc dominorum statuum districtum,
qui Colapim inter et Wnnam adiacet, cum benigna suae Maies atis an
nuentia per defunctum comitem banum suscepti et locati sunt, adeoque
non sponte, uti praetenditur, sed necessario et coacte in suae Maiestatis
devotionem transiverunt.
Ad secundum. Quamvis incertum et valde improbabile sit, quod p0
pulus ille aliquando tam graviter contra modernum gubernium lamen
tatus sit, etiam si aliquis ipsorum vel ebrietate vel furore conceptus,
vel forsan Petrinensium militum incitatione seductus aliquid simili effu
tiuisset, illud tamen inferri nunquam potest, ut propter qualescunque
officialium subalternorum, vel ipsius etiam comitis bani excessus aut def
fectus (de quibus tamen d. comes banus inquiri et examinare desiderat)
domini status Croatiae et ipsius banatus officium indubitato et legitimo
suo iure ac possessione privari debeant. Qui potius eundem populum
non solum in principio aduentus proprio pane medijs sustentarunt, sed
etiam toto bellicorum onerum et impositionum tempore ab omni publi
carum contributionum concursu immunem et liberum conservarunt.
Ad tertium. Verum quidem est, territorium illud recuperatum esse,
sed cum prae omnibus praetendentibus, vel maxime dominis statibus
competat, velut in manifesto ipsorum solo situm et per diuos olim reges
54

ecclesiae potissimum Dei et alijs benemeritis familijs collatum, per eas


que Turcarum etiam tempore certa in parte usuatum. Hinc sperandum
non est, ut sua Maiestas velut clementissimus et pientissimus princeps
illud ab antiqua et iam jure postliminij renovata dominorum statuum
jurisdictione avellat, nullo praesertim ipsorum demerito exposcente, qui
bus potius ob intaminatam fidem et devotionem maiora etiam regiarum
gratiarum argumenta et beneficia saepius offerre et contestari eadem sua
Maiestas sacratissima clementissime dignabatur.
Ad quartum. Etiam domini status non intermittent securitati partium
illarum et suae (tanquam viciniores omni periculo) prospicere, quemad
modum sua et banalia hactenus ad Colapim confinia iam ultra saecu
lum conservarunt cum omni suae Maiestatis sacr. et vicinarum provin
ciarum (uti Carinthia et Carniolia luculenter testabitur) satisfactione.
Ad quintum. Si suae Maiestati clementer placuerit, generalatum Va
rasdiensem extendere, spatium sufficiens suppetit absque d. statuum in
iuria eum ampliandi. Iste vero trans Colapianus districtus tam ineptus
et exiguus est, ut generalatum totum capere non possit. Unus autem
capitaneatus, qui forsan erigi posset, a reliquorum confiniorum communi
catione et succursu penitus excludi deberet, uti tribunalia ipsa Grae
censia confessa sunt, quando de Kosztaniczensi praesidio sub banali
gubernio relinquendo agebatur. Accedit, quod etiamsi alia generalatus
Varasdiensis confinia succurrere vellent, tali praesidio suo trans Cola
pim erigendo semper medium regnum et eius fertilissimam partem tran
sire deberent, quam proinde tam erebris hospitationibus onerando ita
debilitarent, ut ad praestanda universa suae Maiestati servitia regnicolae
illi prorsus insufficientes redderentur. Dein accedit et id, quod si distric
tus ille per generalatum Varasdiensem et consequenter tribunalia Grae
censia gubernari et propugnari deberet, utique eiusmodi militia suae
Maiestatis impensis et stipendijs ibidem subsisteret, ut vero conservatis
sub banali et regni jurisdictione partibus illis, regnicolarum plerumque
aere cum notabili caesarei interesse augmento partium earundem defen
sioni prospicietur.
Ad sextum. Petrinense praesidium fuisse aliqualiter oppositnm Koszta
niczensi, certum est. Sed banales et regni milites ultra Petrinyam ad
huc versus Kosztaniczam excubabant et terrenum illud, quando Turca
excurrit, soli defendebant et disputabant, Petrinenses siquidem extra
suum praesidium ne glebam vel palmum terrae possidentes, equestri
praeterea militia destituti, nullam prorsus Kostaniczensibus Turcis mole
stiam, imo nec resistentiam sufficientem facere poterant, nisi banalium
et regni militum auxilio et accessione aucti et confirmati.
Quibus proinde ita stantibus et aceedente tam diuturnae possessionis
motiuo, qua citra omne suum demeritum et culpam vel se, vel d com.
banum privatum iri, d. status non sperant, ideo unanimiter instant, qua
tenus per benignam eamque seriam suae Maiestatis resolutionem mo
dernum partium illarum gubernium confirmetur et stabiliatur, ac parti
adversae occasio praecludatur, populum illum pro more suo turbandi et
inquietandi, eo quod :
Primo, populus ille in militari obsequio adhuc rudis, tamdiu ineptum
et segnem se praebebit ad bellica servitia, quam diu de sua praefectura
et gubernio disputari sentiet. Et vice versa
55

Secundo, nec d. com. banus tam regularem ordinem et dispositionem


in partibus illis instituere, vel domini status ad reparationem confiniorum
vel solutionem militum (quam hactenus pro ipsis illis Vallachis quot
annis assuetam certo numero praestare solebant) tam alacri animo con
currere poterunt, donec securi non simus de stabili partium illarum
jurisdictione pro bano et regno conservanda. Qua de causa
Tertio, timendus etiam pro eminenti campiductu magnus militae cam
pestris defectus, dum et populus ille ad utriusque fortassis partis ser
vitia sollicitandus (uti priore anno non obstante excelsi consilij mandato
contigit) ne alterutram offendat, ab utriusque obsequio et consequenter
suae Maiestatis servitio se absentabit. Et d. regnicolae, si nullam tot
servitiorum et sumptuum suorum experiantur consolationem, in insurrec
tione consueta difficiliores se exhibebunt. Ad haec accedit
Quarto, quod Petrinenses milites, qui molestijs hi$ce pro voto suo,
ac privato lucro et commodo initium dederunt, nunquam cessabunt po
pulum illum infestare, diversisque iam minis et insultationibus iam pro
missis ad suas partes pertrahere, solita denique garrulitate et iactita
tione sua tam praeiudiciosas excelso consilio bellico, banalique et d.
statuum jurisdictioni praetensiones formare, nisi sciant et experiantur
authoritatem et jurisdictionem atque gubernium per expressum suae
Maiestatis resolutionem esse confirmatum et stabilitum. Quo fiet ut
Quinto, ipse etiam populus dubitare incipiat de banali et d. statuum
securitate, adeoque in promptitudine et obedientia eisdem praestanda
remissior evadat, si viderit per dominos banum et episcopum ad suae
Maiestatis aulam praesentes, solemnemque d. statuum ablegationem
propterea institutam, nullam tamen specialem suae Maiestatis resolutio
nem vel excelsi consilij bellici manutentionem potuisse impetrari. Nec
ommitendum pro
Sexto, quod reliqui etiam Bosnenses Vallachi, qui haud dubie parati
essent, deserta Turcarum servitute ad suae Maiestatis devotionem redire,
magis difficultabunt, taliter se ad confinia nostra transferre, si dubiae et
quotidianae liti pro Petrinensium militum vel Graecensium tribunalium
arbitrio subiecta maneat, limitum jurisdictio metu videlicet incommodo
rum et damnorum, quae ex frequenti officialium mutatione, subiectis mi
litibus accidere solent. Et e converso
Ultimo, nec d. comes banus d. vel regnicolae et officiales eidem subal
terni serium animum applicare poterunt, ad eosdem illos in Bosnia resi
duos Wallachos in suae Maiestatis devotionem sollicitandos, nisi prius
securi sint, quod isti, quos hactenus partim armis, partim expensis et
laboribus regni suae Maiestati subiecimus, indubitate et indisputabiliter
penes nostram sub excelso hoc aulae bellico consilio sint permansuri
jurisdictionem, quam enim acerbum et amarum esset, populum talem
nostra industria et labore acquisitum, nostris expensis et fundis dotatumt
et contra frequentissimos in principio Turcarum assultus nostro milite e
sanguine conseruatum, iam velut in securitatem positum perdere et in
alienam jurisdictionem atque potestatem transmittere, altissimo cujus
quam iudicio de facili iudicabitur. •

Savremeni spis u zem. arhivu u Zagrebu medju Congregationalia 1696, br. 19


XLI. U Cirkveni 1697.
Obćina Cirkvena pritužuje se krajiškim povjerenikom na nasilja i ne
pravde obćini učinjene po krajiških zapoviednicih.
Excellent. et illustr. domini comites ad commissionem Croaticam
deputati commissarij.
Non sine doloroso animorum nostrorum afflictorum sensu, lachryma
rumque die, noctuque copiosa effusione coram praetitulatis d. commissa
rijs detegere cogimur: Qualiter sacrat. caes. regiaque Maiestas, dominus
et rex noster clementissimus, castellum et territorium Czirkvena in comi
tatu Crisiensi existens habitum (quod alias illustrissimi olim domini
comitis Joannis Josephi ab Herberstein praefuisset) nobis et incolis de
Czirkvena jure perennali benignissime largiri dignata sit; sic et ab
omni jurisdictione confiniaria eximere et regno Croatiae ac Sclavoniae
incorporare, inque numerum et coetum liberorum aliorum oppidorum
annectere; privilegia quoque superinde cum libertatibus et immunitatibus,
alijsque praerogativis ejusdem incolis extradare clementer concessit Vir
tute quorum privilegiorum (praevia legitima in dominium eorundem ca
stelli ac territorij introductione ante annos circiter viginti quinque facta,
puraque nemine contradicente statutione peracta) usque ad annum do
mini 1693. in quieto et pacifico dictorum bonorum et territorij antefati,
dominio ac usu exemptionis praeviae, libertatumque et immunitatum
nostrarum realiter et effective sine ulla confiniariorum in nos exercita
jurisdictione praefuissemus. Tandem in anno praecitato 1693., dum mili
tia praetitulatae suae Maiestatis sacratissimae ad hyberna quarteria,
tam in confinijs quam in regnum destinata advenisset, tandem primo
illustrissimus pro eo tempore colonellus confinij Crysiensis, portiones
quinquaginta per nos militiae in confinio eodem Crisiensi quarteria hy
berna exercenti solvendos contra mentem praedictorum privilegiorum,
immunitatum ordinasset et coegisset, ac ex post facto alio quoque anno
modalitate, qua supra, colonellus in eodem officio successor totidem
portiones apud nos exigendas militiae Germanicae destinavit. Sic et
modernus quoque illustrissimus colonellus Crysiensis (sumptis praemissis
in consequentiam) portiones triginta quinque pro hoc anno militiae in
praemisso confinio quarterizanti exsolvendas destinavit, talitergue non
obstante praemissa territorij nostri a confiniaria jurisdictione exemptione,
ac in medium regni ad instar aliorum oppidorum ac civitatum ordinarie
hactenus impositae contributiones effectiva persolutione, aliorumque one
rum tam castrensium cum regnicolis, quam etiam vigiliarum supporta
tionem contra privilegia nostra et sacratissimae Maiestatis clementer
elargita diplomata, denique jus et aequum per officiales et capitaneos
ejusdem confinij aggravamur, jurisdictio vero inclyti regni summe laede
retur et authoritas banalis violaretur, civitates et oppida regia (quae
alias peculium suae Maiestatis sacratissimae essent) depillantur et misera
plebs in extremam cogitur venire ruinam.
Quapropter supplicamus praetitulatis dominis commissarijs genuflexu
lachrymantes humillime et per amorem Dei, ut in praemissis salutare
ferant remedium, quo mediante privilegia, jura, immunitates, libertates,
57

et praerogativae nobis per sacratissimаm Maiestatem, modis et conditio


nibus in ijsdem priviligijs contentis, inviolabiliter servarentur, damnifi
catis satisfactio (cum in hodiernum usque diem pro mutuata a diversis
creditoribus pecunia plus, quam in quadringentis florenis rhenensibus
in exsolutionem eiusmodi portionum solvi debitarum propter privatarum
personarum ex proprio aere erogationem numeratam debitores maneа
mus) impendatur et ut jurisdictio inclyti regni, jam toties graviter laesa,
servari possit, ac gens misera in majori transquilitate ac pace a con
finiarijs permanere valeat. Servitium Dei et clementissimi, semperque
augustissimi regis serius promoveatur. Quam praetitulatorum dominorum
commissariorum gratiam ferventibus ad Deum fundendis precibus pro
eorundem prosperitate ac divina benedictione, quoad vixerimus, Deum
ter optimum maximum exoraturi gratiosam praestolaturi resolutionem
manemus. Humillimi clientes: judex cum senatu ac totaque communitas
liberi, regijaue oppidi Czirkveno.
Kanzlei akten, br. VII, 151/1.

XLII. U Zagrebu 1697., aprila 10.


Svjedočba, da je pukovnik barun Andrija Makar javno bunio Vlahe proti
kraljevini Hrvatskoj, da budu pod cesara, a on njihov general.
A. d. 1697. die 10 m. aprilis. Nos infrascripti testamur per prae
sentem recognitionem nostram, quod nobilis et egr. Mathias Sirovchich
aliter Vuicza, s. cas. reg. Mattis. campi Zriniani regni vice commendans
ac praesidij Berkisevina regni vojvoda, spect, ac magn. dom. Francisco
Christoforo Delissimonovich, sac. caes. reg. Mattis. confiniorum Colapiа
norum et praesidio Szredichko, nec non confiniorum Transmontanorum
comm ndanti et vice capitaneo regni coram nobis infrascriptis vocabulo
viuae vocis suae narraverit et protullerit, qualiter spect. ac magn. dom.
Joannes Andreas Makar, L. B. de Makarska, pariter suae s. Maiestatis
colonellus et campi Zriniensis ac praesidii Novi regni commendans et
vicecapitaneus, sub decursu inclitae anni praeteriti suae s. caes. et regiae
Mattis. ad partes seu confinia Vnnana commissionis, in consilio Valla
chorum. existens ita cum sibi subjectis Valachis consultabat, eosdemogue
taliter adhortabatur Croatico idiomate: „Držte se Vlaški sini i ob tom
budite, da ne budete pod zapoved bansku, nego pod cesarsku, a ja vam
budem general.“ In cujus rei majorem fidem praesentem recognitionem
propriis subscribsimus manibus et sigillis usualibus corroboravimus. –
Datum Zagrabiae, die et anno quibus supra. (L. S.) Laurentius Wolf,
praeban. Chazmensis. (L. S.) Petrus Plemich, vayvoda Gorinski.
Izvornik u mojoj sbirci.
58

XLIII. U Beču 1697., aprila 24.


Cesarski povjerenici grof Karlo Maksimilijan Turn i grof Ludorik Sin
zendorf izriešćuju o stanju banske krajine i o razpri hrvatskih stališa sa
zaporiednici Varašdinske krajine.
Allerdurchleuchtigister, grossmächtigister vnd vniiberwündlichister Rö
mischer kayser etc.
Von euer kay. vnd könig. May. čister gehaimben hofikanzley seynd.
vns sub datis 11. augusti vnd 26. septembris 1696 decreta zuegеfertiget
worden dieses inhalts :
Euer kay. May. hetten auf das vns beygelegte allerunterthenigste
anlangen statuum et ordinum dero erbkljnigreichen Dalmatien, Croatien
vnd Slavonien wegen bereits vnd nach inhalt der vns gleichfals beyge
füegten copiae vnter den 19. novembris 1695. allergnidigist resolvirter
incorporirung zu dem Varasdinischen generalat des in gegenwehrtigem
krieg von dem erbfeindt recuperirten zwischen der Unna vnd Kulpa
ligenden landes allergnidigist entschlossen, dass die in puncto depen
dentiae et subiectionis militaris von dero hiesigen kay. hoffkriegsrath
obmovirte controvers durch eine vnpartheyische hoficommission vnter
suecht, von derselben situs loci selbst in augenschein genomben, die
selbiger orthen sich nidergelassene Wallachen, wie auch der oberhaubt
man zu Petrinia vernohmen, wie nicht weniger auch alles das jenige,
was etwan von s ithen sein des gedachten hiesigen kay, kofkriegsraths
vnd des bani, statuum et ordinum regni Croatiae, oder von seithen des
i. 5. hoffkriegsraths, wie auch der allhiesigen kay. vnd i. č. hoffcammer
vnd dan erblandtschaft in Steyer vor sothaner commission pro et cont a
oder sonsten zu landesfürstlichen diensten vor- vnd angebracht werden
möchte, in reiffe consideration gеzogen vnd demnechst mit guettachten
darüber eurer kay. May. allerunterthenigist referiret werden solle; vnd
wie dieselbe zu dem ende vns pro commis arijs allergnidigst ernennet,
der gnädigsten zueversicht, wir wurden vns diser commission vnd sehr
wichtigen werkhs zu vnterthenigsten ehren ewer kay. May, nach dero
in vnsere persohnen gnidigst gesezten vertrauen coniunctim gehorsamst
nije
halten.
vnd solchem nach zur ehisten abreis per dahin vns fertig
Voriiber wir vnsere reise fortgesezt: vnter weegs zu Warasdin hat
vns e. k. May. daselbstiger general der Windischen vnd Petrinianischen
grinitzen, Aeneas graff Caprara, auch eine schriftliche informati n zue
gestillet, worin er sich auf eine den 19. novembris 1695 von ewer kay.
May, ergangene resolution, wodurch sie seinem generalat des zwischen
der Unna vnd Culpa ligende territorium, wo sich die Wallachen nider
gelassen, zuegesprochen haben, berueffet, vnd weillen ihme von vnserer
commission, welche die Kroatische stindte ausgebracht, insinuiret wor
den, widersрriсht er, dass die Kroatische stindte dasselbige territorium
conserviret haben ; dan die vestung vnd grinitzen Petrinia habe sich
feinde entgegen gesezt vnd im nothfall seye die Ivanischer grinitz ihro
zu hilfi kommen vnd dem landt Kroathen ruehe geschafft; die Steyer.
kriegsställ vnd die landen alda habe daselbstkeine jurisdiction gesuecht,
59

sonder den grinitz standt zu vermehren, vnd zu vergrijssern, welche sie


zu defendirung Kroathen ohne ewer May. entgelt vnterhalten. Er lasset
zue, dass dasselbige territorium vnter des Agramische komitat gehörig
gewesen seye, volge aber nicht, dass es wider darunter kommen müsse,
cum rex legibus solutus sit. Widrigens die stindte ganz Sclavonien bis
Belgrad in consequentiam zuruckhfordern derften. Ew. kay. May. wurden
sich in neo acquisitis nit binden lassen, sondern, was zu ewer kay. May.
erblinder nuzlichen defension geraichen müchte, verordnen vnd werden
villeicht desjenige, dass es vorhero zu Kroathen gehörig war, nicht an
sehen, sondern die Petrinianische grinitz, welche Kroathen bedeckht,
damit populiren; darzue rathete auch ratio politica (quae dicit bene
esse notandum), sonsten wire zwischen Kroathen vnd dem feindt keine
grinitz, sondern die Kroathen selbst grinitzer. Er gestehet, dass sel
biges territorium vorhero vnter kein gránitz generalat gehörig war, den
der feindt habe es possediret, die Wallachen aber verlangten selbst
vnter Petrinia incorporiret zu werden, im widrigen zu dem feindt zu
ruckh zu gehen. Beruefit sich vnd leget bey eine information von Pe
trinia; sie offerirten auch einen tribut, sve wurden mit einquartirung
einer mannschaft zu seiner grinitz zu hülfi kommen, hingegen hitten
auf die andere weis ew. May. keinen nuzen davon zu gewarten, wann
die gránitzen auch weither rickhen möchten, so blibe selbiges territo
rium zu ew. kay. May. anderwertigen disposition, welches ew. May. be
nomben wäre, wan es jezo dem landt Kroathen zugetheillet wurde. Er
will auch durch eine landtkarten zeigen, dass er mit seiner grinitz ein
geschlossen vnd von dem feindt abgeschnitten wurde, also musste seine
gránitz aufhören, welches ew. May. praejudicirlich wire.
Uber welches alles oberwehnter graff Caprara, weillen er schwer
krank gelegen, durch den zu vleis dahin berueffenen oberhaubtman von
Cretitz, grafen Heister, vns auch mündtlich infrmiren lassen, der vns
den 20. decembris nachmittag in vnserem quartir vorgetragen, es seye
zu consideriren, das die grinitzen ex diffidentia wider die Kroathen ge
sezt worden, dessentwegen wurde kein oberhaubtman als nur Teutsche
gesezt.
Dass die Warasdinische grinitzen nunmehro ginzlich wurden eingе
schlossen seye.
Der banus habe den vornembsten der Wallachen in eysen geschlos
sen, weillen er sich verlauthen lassen, dass das volckh lieber vnter das
generalat kommen, als vnter dem bano bleiben wolte.
Costanicza hetten die banalische nit erobert, sondern herr marggraft
von Baaden.
Die banalischen defendirten nur, wann sye mit denen grinitzern
zu veldt ziehen.
Das generalat verlange nit den grundt, sondern das volckh.
Die Kroathen schickhen oft bueben in das veldt, hingegen die gri
nitz geheten selbsten.
Der grafi Heister kam wider zu vns, brachte mit sich ein alten voy
voda mit namen Johann Wenger von der Cretitzer grinitz, meldendt, diser
wisse vill nachrichten zu geben; diser meldete vnter anderen, dass die
Wallachen vmb Zrin vnd Novi allezeit noch zu des Tii khen zeiten alda
60

wohnhafit waren, dass sye dem bano, dem Türkhen vnd denen Petri
nern gehuldiget, sons en wären sie von allen in gefahr gestandten, aus
geblindert zu werden, gleichwie denen von Creitz vnd denen von St.
Jürgen diejenige völckher, welche јenseiths des verhäcks gegen Verovi
ticza von jenen beiden grinitzen in gеfahrgestandten wären, wann syе
nicht neben dem Türkhen auch beiden gránitzen gehuldiget hetten,
massen sie zu einer vnd der andern, wie den Türkhen, etwas contri
buiret haben.
Er sagte, dass zu Hrasztoviza (welches dem bischoff von Agram ge
hörig vnd tiber der Culpa vnweith Petrinia liget) noch zu des Türkhen
zeiten ein praesidium banale war vnd die Kroathen hetten alda herumb
alle zeit angebauet. Der grafi Zrin habe durch das verhäckh gegen Co
staniza villmahl durchgedrungen vnd denen Türkhen vnd Wallachen,
welche јenseits der Unna wohnhaft waren vnd offt heriiber getretten
vnd disseits angebauet, die vexung verhindert.
Diser bestättigte auch, dass vorhero an јenen orthen, wo es vnsere
mappa zeiget, die banalische wachten an der Sau vnd Culpa ausgesezet
waren, von Petrinia aus aber wiren keine landtwachen gehalten worden.
Eben selbigen tag, als wir den grafen Caprara widerumben besuecht,
hat er vns ein von dem leithenant zu Petrinia, von Szinnersperg ge
nant, an den graffen Alexander Erdeody, oberhaubtman daselbst, lauten
des schreiben de dato Petrinia den 1. decembris 1696, communiciret
wodurch er ihn beriсhtet, dass ihm von den generalen Caprara be
fohlen worden, die zvischen der Unna vnd Culpa ligende vnd angesezte
dörffer zu besichtigen vnd zu beschreiben, welches er, sobald die wald
schüzen, die der grinitzen erfahren seyn, aus dem gewildt kommen
werden, werkhstellig machen wolle; dabeyerinnere er, das der Szvilokos,
Wallachische guardian, alle grinitzen rebellire, den graffen ban ange
deutet habe, wann er die zween Petrinische harambassen Janco Boroye
vich vnd Borian Davich, vnd den knezen Jacob von Babina reka nicht
einziehen wirdt, wie den Pfillipp voyvoda, so werde die ganze Walla
chische granitz vnter ih me nit bleiben, sondern sich lieber ihro May.
vnd der Petrinischen grinitz vinterw rtfen, auf welches ihme Szvilokos
ein vas wein seye verehret Worden, damit er sambt anderen banalischen
officiren dahin trachte, die oberwehnte zu handen zu bringen vnd zu
incarceriren, welche nit einmal sicher seyn von ihren haisern zu gehen;
habe er sich also erkundigen wollen, ob er gedachten guardian ohne
violenz vnd aufruhr einziehen solle. |

Dises alles haben wir zu kiinfltiger beobachtung ad notam genom


ben vnd vnsere reis ferners fortgesetzt, bis wir endlich wegen der ent
zwischen kommenen weyhenacht-feyertagen vnd durch etliche tag sich
ereignenden vnmöglichkeit, tiber die Sau zu schiften, erst den 2. januarij
nachmittag an die Culpa auf Letvanich gelangt, allwo ew. kay. May.
oberhaubtman zu Petrinia Alexander graf Erdeody, mit dem von graffen
Caprara ih me zuegegebenen vice capitan von Ivanitsch, Johann Joseph
Radmanich, vns erwartet vnd zu vns kommen, deme wir angedeutet,
dass er dasjenige, was er vns beyzubringen hette, schriftlich verfassen
Wolte, bey welcher kurzer ersehung wir von dem an der Blinia den
grafen Giller von denen Wallachen übergebenen anbringen zu redt
(31

worden, da grafi Erdeody ein Wallachisches an ihn gestelltes anbringen,


welches sein anwesender corporal, Michael Szablarovich oder Szabolich
genant, vnd auсh dasjenige, so dem grafen Giller übergeben worden,
auf der Wallachen verlangen geschriben zu haben bestandten hat, her
vor gеzogen vnd vns eingehändiget, wodurch er die denen Costaniczer
Wallachen widerfahrende trangsallen bezeugen wollen vnd auf einer
seiner seits formirten, noch nit gar verfertigten landtkarten des zwischen
der Unna vnd Culpa enthaltenen districts gewisen, in wie weith seine
praetension in selbigen territorio, so er den posto Petrinia zuezutheilen
verlangete, bestehe, als nemblich disseits der Petrinia ein theil rechter
hand des wegs nacher Costanicza, allwo er selbsten den terminum nit
zu benennen gewust, vnd linkher hand bis an das Drenechiner verhäckh,
vnd auf der andern seithen der Petrinia auf einem mit puncten ausge
zeichneten theill; an die gegend aber über den fluss Petrina vnd gegen
Zrin vnd Novi erklärte er sich, keine praetension zu haben, welches
vns anlass gegeben, zu verlangen, dass er bey verfertigung der mappa
das erste spatium, welches er zu seinem gránitz posto praetendiret, auch
auszeichnen wolte.
Das vns von graften Erdeody eingehindigte an ihme lauthende
Wallachische anbringen vermag, dass nach dem die Petrinische vnd
Costanizer gránitz gesehen, das ev. kay. May. den graften Alexandrum
Erdeody zum oberhaubtman zu Petrinia erhoben haben vnd ihm werde
wissend sein, dass sie von dem Erdeodyschen geschlecht angereizet wor
den, dahin vnd aus der Türkhen hand zu kommen vermög des herrn
marggraffen zu Baaden protectionalien, durch welche ihnen die kay. vnd
kön. gnad versрrochen worden, damit sye den Christlichen glauben ge
trew vnd allen befelch, der ew. kay. May. dienste betrifit, mit ihrem
blueth vnd waften jezo vnd in das kiinfitige demiiethig vn i gehorsamb
seyn sollen vnd wollen. Es seye ihnen aber vnmöglich zu erdulten, sye
wären von allen seithen mit armseeligkeit vnd vnrecht gedruckht: einer
seits vermeine der bischoff zu Agram, das territ rium gehöre ih me zue
vnd fordert grosse straffen; er nembe einem vnd theile dem anderen
zue vmb gelt, was sye beschwehrlich ausgerottet haben; anderer seits,
das capitul saget auch, da s territorium gehöre sein vnd ziehet es vinter
sich, hetten sye ausgeblindert vnd in eysen zu Szisze : geschlossen ;
dritter seits der graff Keglevich habe damahlen vnd im vorvergangenen
winter von einer herde kleines viehs einen duggaten in gold, vmb syе
in einem iden wald in die aicheln zu treiben, genomben, worauf einer
von ihnen geandtworthet vnd gebetten, er wolle es nicht thuen vnd syе
nicht zum Türkhen treiben, vnd wegen dises einzigen worths habe er
denselben in arrest gеzogen vnd ein pferd von 20 kronen genomben;
über dises habe er die grinitzer zum ackhern angetriben, welches syе
nicht thuen wolten; vnter dessen habe er die knezen zusamben geruef
fen vnd dessentwegen habe er einen mit dem steckhen geschlagen vnd
in den thurn spöhren lassen; aus disen vrsachen müessten sye sovill
straffen vnd sovill fuesseysen tibertragen, also das etliche kaum das
leben darvon gebracht haben, vnd wenn estauren sollte, milessten die
gránitzer von einander gehen; etliche wirden sich miessen vertrinkhen,
etliche mit dem bettlstab im königreich herumb wandern ; dero wegen
62

bitteten sye den graffen Erdeody, er wolle sye bey ew. kay. May. pro
tectionalien schuzen, welche ihnen von dem gloriosen Erdeodyschen haus
mit ihrem sigill vnd brieften gegeben worden vnd sye noch beyhandig
haben, damit sie ruehig bei selbigen befelch beharren vnd bey ihren
schwer erworbenen mittlen verbleiben mügen vnd nicht hin vnd her im
königreich vmb gelt verkaufit werden, vnd also sicherer vnd besser den
Christlichen glauben in allen befelch, der ew. kay. May. dienst betrifit,
dienen können, dahero sie zu ihm das vertrauen sezen, er werde syе
schuzen mit diser vnterschrift : alle gránitzer von der Culpa bis an die
Unna. – Weillen wir nun den weg auf Letvanich nur dessentwegen ge
nomben, vmb tiber Gore-Mahutina vnd Gradecz auf Zrin vns zu begeben,
der weeg aber wegen des grossen schnee vnd feindlichen partheyen ge
fahr, in deme vnter dessen die zeitung eingeloften, dass der feindt sich
des orths Vranograch widerumb bemächtiget, vnpracticirlich worden
seynd, wir anderen tags auf mittag auf Petrinia zu dem graffen Er
deody kommen, allwo wir erwarttet, was derselbe vns zu seiner inten
tion beybringen wirde, darauf er vns nichts anders, als neben recom
mendirung des gránitz interesse vnd nur mindtlicher erzehlung mit
exaggerirung der Wallachen erlittenen vnd erleydenten trangsalen vnd
dass der banus dieselbe mit bedrohungen vnd versрrechen auf seine
seithen zu disponiren trachtet. auсh dass er sich vor dem bano vnd
regnicolis aus besorgender vefolgung als ein mitglid nit werde heraus
lassen derffen, beygebracht, deme wir wie grafen Haister oberwehnter
gestalt geantworthet vnd hat vns nichts als die zu Letvanich vns ge
zeigte vnd zuständten gefertigte mappen eingehändiget in welcher er
doch dasjenige nicht gezeichnet, was wir ihn vorigen tags zu thuen er
suecht, vnd Weillen er den banum obverstandtener massen beschuldigte,
obwohlen vns nichts bewusst war, ob er es gethan oder in sinn hette,
es zu thuen, sondern alle zeit das widerspihl von denen banalischen
protestiret, villmehr aber der graff Erdeody vnd die seinige dessen in
culpiret Worden, haben wir für guett befunden, ihme nicht zu verhalten,
dass wir die banalische dissfahls schon gewahrnet, vnd nun auch ihn
Wahrneten, das volckh auf keine weiss weder selbsten, noch durch die
seinige zu praeoccupiren, sondern ihre gemüether indifferent zu lassen,
damit sye mit gleichgiltigem gemiieth zu der von ew. kay. May. tiber
Vnsere gehorsalnste relation erfolgende allergnidigste resolution, wem
sye vnterworffen seyn sollen, desto leichter williglich bequehmen möch
ten; Zudeme auch ad interim das volckh so ihr könnte gemacht werden,
dass es bis dahin dem bano, vnter dessen commando es sich dermalen
befindet, sich vngehorsamb erzeigen, ewer May. dienst vnd das publi
cum dardurch leyden vnd also ein brunst entstehen müchte, welche,
der sie anstückhen thite, nit mehr löschen könnte, versicherend, dass
wir eben dem bano selbsten in seiner graffens Erdeody gegenwarth sol
ches vortragen wurden, worauf er versрrochen, sich in dergleichen nit
einzulassen. Uber welches wir vns beurlaubet, von ihme aber vernomen,
dass er mit dem vice capitan Radmanich von generalen Caprara befelch
habe, nit hinter vns zu bleiben, sondern allenthalben gegenwertig zu
seyn, Wohin wir vns begeben wurden, wie er dan nach vnseren auf
bruch von Petrinia allenthalben hin mit etwelchen seinen officiren, be
|- 63

nanntlichen Michael Szabolich, den schutzen fendrich Durbeck, Andream


Niderle vnd Niclas Zrnack, beide gefreyte, welche denen banalischen
vnter andern Petrinianern zum verdächtigisten waren, sambt einer com
pagnie zu pferdt (wie vns referiret worden), von der Ivanitscher gránitz
g folget, von danen wir des anderen tags nachmittag auf Costanicza
kommen, vnd weillen der alda vor vnser angelangte banus in mainung,
dass wir vnseren gehabten vornemben nach gleich von Petrinia tiber
Plavichevicza auf Zrin vnd Novi kommen wurden, davom vns aber gleich
fahls der tieffe eingеfallene schnee vnd die grosse berge zu tibersteigen
verhindert hat, sich nacher Novi erhoben, seynd wir des anderen tags
dahin gеfahren vnd spath alda ankhommen, doch noch vor dem essen
alle die knezen, welche vnter Zrin vnd Novi gehören, auf den kiinfi
tigen tag zu erscheinen bestellen lassen, worauf volgenden tags friehe
den banum grafen Adam von Battyan vnd die anwesende darzu depu
tirte regnicolas, als den bischoffen von Agram, Stephanum Selischevich,
den canonicum Thomam Augustich, vice banum Stephanum Jellachich,
magistrum protonotarium regni Georgium Plemich, vice-comitem Chry
siensem Joannem Isachich eines vnd graffen Alexandrum Erdeody, ober
haubtman zu Petrinia, mit dem vice capitan Johann Radmanich anderen
theils zu vns berueffen vnd ihnen in forma vnsere commission eröffnet,
mit der ermahnung, deren wir jezt besagten graffen zu Petrinia, wie
gemeldet, versichert haben wortiber der banus mit mehrern sich erfreuet
vnd bedankhet, dass ew. kay. May. so giietig gewesen, dise commission
allergnädigist abzuschickhen, versichernd, dass seiner seits kein subor
nation vorbey gangen, weder vorbeygehen werde, sondern er habe allen
knezen vortragen lassen, dass sie oder wer der will, alle ihre anligen
vnd so einige klagen wider ihme selbsten oder wider die ih me vnter
gebene hetten, ohne sorg einiger bestraffung oder sonst tibel angesehen
zu werden, vns keckh vortragen mögen ; grafi Erdeody aber ha weiter
kein worth gemeldet. Alsdan seynd wir wider von einander gangen vnd
hierauf nachmittag durch die allda versamblet gewesene vmb Novi vnd
Zrin wohnhaffte knezen allen Wallachen vnd Magiaren ankünden lassen,
welches wir folgents zu Costanicza auch gethan, dass allen vnd jedem
frey stehe, zu vns zu kommen, es wurde ein jeder seine anligen ohne
gegenwarth eines anderen menschen, als des mit vns von hier genom
benen indifferenten mit einem adaеquato juramento belegten interpretis
vnd commmissions-secretarij Johann Adaman i Gladich vns keckh ent
döckhen können, mit versicherung, dass alle die nachrichten, welche wir
von ihnen haben wurden, keinem sollen oftenbaret we den, wer sie vns
beygebracht, wenig tens aber sollen von jeder knezеy der knez, zwey
decuriones vnd zwey gemaine sich vor vns gestellen, wie wir den theils
zu Petrinia, theils zu Novi, theils zu Zrin, theils zu Costanicza vnd
theils zu Sziszeck praevijs juramentis, dass sie die wahrheit sagen vnd
wahrhafftig auf alles, was wir sie fragen werden, antworthen wollen, so
vill deren erschinen, tiber die ein vnd anderseits ew. kay. May. hier,
vnd vns alda vorgegebene asserta examinirеt vnd angehört, in specie
auch diejenige Petrinianische officier, welche die banalische vnd graff
Erdeody benennet vnd vorgestellet.
(34 |

Vnter dessen seynd vns zu Novi sub praes. den 11. die andtworth
schreiben von der i. č. hofikriegsställ, von dem hoffcammer praesidenten
vnd zu Brest den 17. januarij von der verordtneten stöll die antworthen
eingeloften dises nachgehenten inhalts : die kriegsställ hat beygebracht,
dass sie nit anderst von hoff instruiret seye, als das vns die völ
lige commission mit zueziehung der banalischen gеvollmächtigten vnd
des graffen Erdeody, oberhaubtman zu Petrinia, gnädigist seye iiber
lassen worden, wobey sie es auch gehorsambist bewendten liesse, des
versehens, dass grafi Erdeody seine vormahlige asserta mit bestem fun
dament vngezveifelt zu verificiren wisse, zumahlen die schlechte vnd
dem vernemben nach gefährliche versorgung Costanicza mit haltender
vnd abwechslender bauren wacht sich selbsten zeigen werde. Die Wal
lachische original anbringen belangend, hette sich in ihrer vnterhaben
den registratur so vill gefunden, dass ermelter vice praesident graff
Gäller mit seiner vorigen erstatteten commissions-relation vnd darüber
vnter den 10. von derselben stölle nacher hofi abgegebenen guettachten
vnd bericht sie beygeleget habe, welche aber nach des damahligen
gewesten commissi ns secretarij Ignatij Widmans bericht nit mehr zu
ruck kommen wären, es seye ihnen kriegspraesidenten vnd räthen dem
nach vnlieb, vns dissfalls nit behülfflich seyn zu können, so sie hiemit
haben erinneren wollen, dan an deme geschehe ew. kay. May. allergnä
digister willen vnd mainung.
Der hoficammer praesident hat angеzogen, was massen die i. č.
hoficammer mit erkauftung der grafi Zrinischen vnd Frangipanischen
Meer- vnd Croatischen landtgüettern auch alle Zrin- vnd Frangipanische
jura vnd gehabte ansprüch an ihre vorhin possedirte vnd folgents in
des erbfeindts gewalt gerathene gülten vnd guetter überkommen habe,
vnd weillen nun mit standthafften grundt darzuthuen seyn Werde, dass
nicht ein geringer theill des zwischen der Unna vnd Culpa recuperirten
stückh landes ermelten graften Zrin angehörig gewesen vnd danenhero
verstandtener massen an s lbe cammer devolviret, ihro seiner zeit, in
erwegung es ew. kay. May. selbst betrifit, hoffentlich auch einzuandt
worthen kein bedenkhen werde getragen werden, mit verlangen, wir
sollten es ad notam mehmen, damit ew. kay. May. vnd dero i. č. hofi
cammer respectu fundi nichts praeiudicirliches mächte zuegezogen werden.
Den 8. jänner hat vns zu Novi grafi Erdeody vnd der vice capitan
Johann Joseph Radmaniсh zu comprobation seiner assertorum eine so
genante schriftliche information ohne vnterschrift in latheinischer sprach
vnd 15 brieff eingehändiget.
Die information enthaltet, dass als die Wallachen, als sie noch vnter
dem Türkhischen jоch waren, heriiber zu kommen verlanget haben, sie
mit niemanden anderen dem feind zu schaden, als mit seinen vorfahrern,
oberhaubtleuthen zu Petrinia, correspondiret, welches aus vnterschied
lichen brieffen zu ersehen, wie dan kundt vnd offenbar, das auch durch
sie denen Türkhen vill schaden geschehen seye, vnd wan Gott der all
mächtige ewer kay. May. gránitzen, welche damahlen Türkhisch waren,
jezo aber durch dero sigreiche waffen wider erobert worden, der Petria
nischen oberhaubtleuth guberno für ihre treu geleiste dienstevntergeben
Woll'e, könnten sie wie andere grinitzen, die dem königreich nit vnter
65

worffen seyn, mit ew. kay. May. schutz eingeriсhtet werden, allermassen
sye auch gleich nach eroberung Costaniza vnter dem Petrinianischen
commando gestandten, weillen aber nach erledigung der Petrinianischen
oberhaubtmanschaft durch des graffen Frantz Erdeody ableben (da der
leuthenant zu Petrinia lange zeit nach besagtes graffen todt das com
mando iber die Wallachen gehabt) villfiltige vnrecht ihnen von fremb
den, welche ihre officier nit waren, vnd auch jezo, da sye noch würkhlich
ew. kay. May. allergnädigisten disposition vnterworffen seyn, widerfahren,
dahero die Wallachen schon zur zeit seiner instalation ihme vnd dem
damahlen anwesenden vice generalen von Gall, vnd auch bei evacuirung
der vestung Costanicza (welche nun ganz allein mit vorbehalt der Wal
lachen nach inhalt der von denen regnicolis gegebenen reversalien ihuen
abgetreten worden) geklagt, benantlich
Ein knez, Boroyovich genant, der allein derentwegen von graffen
Petro Keglevich gеpriglt vnd in die gefängnuss gesezt worden, weillen
er aus seiner knezеy ihm keine ackhersleuth hat geben wollen.
Der Stanivuk Dragasovich von Zmlinoga seye beyläuffig ein halbes
jahr zu Agramb bey dem bischoff in eysen gehalten worden.
Laizlau, ein Wallachischer geistlicher, ist von etlichen officiren des
königreichs geblindert worden.
Der knez Radich von Staroga Szella seye mit etlichen seinen ge
spanem etlichmahl zu Sziszek in eysen gehalten vnd ein theil ihres viehs
genomben worden.
Und etlichen anderen Costaniczer Wallachen seye vnbillichkeit wider
fahren, indeme ihnen grunde vnd wisen, welche gemelter graft Fran
ciscus Erdeody mit guettheissen der obern vnterdessen bis zu ferneren
ew. kay. May. gnädigsten befelch gegeben hat vnd sie possediret, auch
seine vorfahrer, oberhaubtleuthe zu Petrinia, vermüethet haben, durch
den bischoffen zu Agram vnd graffen Petrum Keglevich entzogen worden,
welches aus ihren theils denen zu voriger angestellten commission ver
ordtneten commissarien, theils aber jezo von ihm tibergebenen anbringen
mit mehrern erscheinen wirdt. Selbige gründte vnd wisen hätten syе
hernach andern verkaufft, wohin sie gewolt, vngeachtet selbige als neo
acquisita ew. kay. May. allergnädigsten disposition unterworffen wären;
es hetten üfters sowohl bey seiner installation, als hernachmals der voy
voda von Babina reka, Radoszaf Milichevich, der knez Komlen Drob
niak von Zmlinoga, der knez Jacob Tarbuk von Babina reka, der Iveta
voyvoda von Chultich, der Radoszaf Klobutschar, knez von Szvinicza,
Vranes, knez aus dem dorff Hrastovacz, der knez Paul von Slabina vnd
alle andere, welche vnter commando seiner vorfahrer, benantlichen aber
des gemelten graffens Francisci als oberhaubtmans zu Petrinia vnd Co
stanicza begriffen, in namben der ganzen Wallachischen gemain mit
etlichen anderen knezen, welche zwar auf dem Zriner veldt wohnen,
aber dem vorgesagten commando vnterworffen wären, gleicher gestalt
erkläret, gleichwie auch als die vorherige commissarij nach geendter
commission auf dem zuruckhweeg waren, sye scharweis mehrern theils
Wallachen mit fahnen selbige commissarios bis an die Culpa begleithet
vnd gebetten, dass sie ferners auch wie andere ew. kay. May. gránitz
Wallachen möchten erhalten werden vnd gleichwie selbe beschaften vnd
SPOM. XX, 5
66

was sye immer zue für birden vnterworffen seyn, deme gemäss wolten
sye sich auch in alle weeg bequemben. Ausser des Szvilokos vnd des
Szerdars, sonst Zunich genant, vnd ihren befreindten hette sich schier
alle, wie obstehet, erkhlárt, die ferere erleutterung aber diser sachen
werde mit mehrern mündlich geschehen vnd werde auch mit villen docu
mentis können erwisen werden.
Die oberwähnte 15 von graften Alexander Erdeody vns eingehändigte
schreiben lauthen mehrern theils an den Petrinianischen corporalen Mi
chael Szabolich oder Szablarovich, welche ihme der vorige banu , grafi
Nicolaus Erdeody, sub datis Vinicza den 17. aprilis 1684, Radach den
16. may 1684, Selin den 4. novembris 168– (das jahr ist abgerissen),
Obres den 7. augusti 1685, Agram den 21. augusti 1685, Selin, an
einem sontag nachmittag 1685, Selin den 17. junij 1686, Selin den 17.
augusti 1686, Selin den 13. augusti 1686, Selin den 17. augusti 1686
vnd eines ohne dato. Dise betreffen theils kundtschaften der feindt
lichen vorhaben einholen zu lassen, theils einige anstalten zu gewissen
operationen vnd theils das verlangen, volckh aus dem feindtlichen her
über zu ziehen.
Hingegen den 9. januarij vor vnserem aufbruch von Novi hat vns
der magister prothonotarius regni Georgius Plemich 6 puncta eingehän
diget, tiber welche die banales verlanget haben, das gewisse officir vnd
die gemaine in Petrinia solten examinirеt werden, welche vns bewogen,
den 10. eiusdem zu Zrin durch den leuthenant Johann Joseph Radma
nich dem grafem Alexander Erdeody insinuiren zu lassen, er wolle auf
Costanicza, sovill möglich von denen vns benanten officiren vnd gemai
nen vns vorstellen lassen, weillen wir sve tiber gewisse puncto zu exa
miniren hetten; erinnerten dabey denselben, er wolle doch, wem wir
über die in seiner information den 8. januarij vns benante etwan noch
vnd tiber was für puncta befragen solten, benennen vnd beybringen,
damit kein theil vns nachsagen möge, dass wir etwas vnterlassen hetten,
was zu des einen oder anderen intention vnd behelfi dienlich seye.
Den 12. kam zu Costanicza graff Erdeody zu vns mit dem leuthe
nant Radmanich mit der nachricht, dass von denen den 10. ihme zu
Zrin benanten vnd von denen banalischen angеzogenen Petrinianischen
officiren nur der Andreas Durbeck, schützen-fendrich von Petrinia, vnd
der Boroyovich harambassa zur stell seyn, die übrigen konnten von Pe
trinia nit abkommen; ferners benante er seiner seits den Benza vnd
Burian Davich, beede gewesene harambassen zu Petrinia, jezo aber be
solte soldathen alda, doch zu Costanicza wohnhaft, die auch stets alda
verbleiben vnd die wachten durch andere vermuethlich gegen bezahlung
verrichten lassen. Item Michael Szabolich, corporalen von Petrinia, den
babel von Petrinia, Andream Niderle vnd Zrnack, beede gefreyte wie
auсh zu Petrinia vier andere gefreyte; meldete dabey, dass der graff
Keglevich den Klobuchar knezen gestern als den 11. betrohet habe, wan
er vnter denen grinitzern zu seyn begehren wurde, vnd der Jovo Szvilo
kos sоlle die Wallachen abermahl mit betrohungen beredet haben, das an
den ban gestellte anbringen zu gestehen; vnd weillen eben selbigen tag
von banalischer seiten zwey schreiben von h. marggraffen Louis v. Baaden
an den gewesenen ban graffen Nicolaum Erdeody, eines de dato Wienn
67

den 24. may vnd das andere de dato Nemcze den 17. junij, beede des
1689. jahrs (list. CCXLVI i CCXLVII u II. knj.), dann auch zwey
Wallachen anbringen, eines von denen vnter Costanicza an den jezigen
banum (list. XXIII knj. III.), vnd ein anderes von denen vnter Zrin vnd
Novi wohnenden Wallachen an den bischoffen zu Agram vnd den vice
banum (list. XXIV knj. III.) mit einer übersetzung in Wallachische buch
staben dessen, was zwey ihrer geistlichen vnter das an den banum
lauthende anbringen anstatt der knezen mit glagolitischen buchstaben
geschriben, vnd ein attestatum von dem patre Ladislao Ztunia, des heil.
Francisci parfüsser ordens praeside zu Costanicza, de dato Costanicza
in residentia 26. decembris 1695 (list. XXV knj. III.) vns eingehän
diget worden, haben wir gleich selbigen tag besagten patrem Francis
caner vor vns gеfordert vnd ihn dissfahls befragt, ob er gestehe, die
zwey ih me vorgezeugte supplicationes vnd anbringen verfasset vnd das
attestatum darüber geben zu haben. Da hat er auch auf seine priester
lichen weich vnd gewissen, alles was er sagen würde, genomben vnd nicht
allein obiges bekrãfitiget, sondern auch versicheret, das er darzue kom
men seye, als die Costaniczer knezen sich gegen den graffen Keglevich
erkläret, das sye lieber vnter dem bano als vnter Petrinia seyn wolten ;
dan esseye ihnen verbotten worden von denen Petrianern, dass sye in
strittsachen nit nacher Costanicza, sondern nach Petrinia recurriren, im
nothfall aber imer hülfi könnten syе wohl nach Costanicza succurriren,
weillen sye also lieber einem als zweyen vnterworffen seyn wolten, haben
sye sich, wie oben erklärt, vnd wegen des tributs protestiret vnd das
die betrohungen niemahlen ihnen in sinn kommen, lieber vnter den Tür
khen wider zu gehen, als vnter dem ban zu bleiben. Ja sogahr wolten
sye lieber wais nit was ausstehen, als dises thuen, vnd diselbige knezen
vnd zwey von ihren priestern waren darüber freywillig vnd persühnlich
zu ihme patrem Ztunia kommen, bittend, dass er solche erklärung den
banum vnd bischoffen verfassen wolte; die übrige knezen wären nit
kommen, weillen sye auf denen wachten waren, haben aber von ihren
vntergebenen geschickht; der graff Keglevich habe gar von disen suppli
cationen nichts gewust, bis sye geschriben waren, vnd er darüber eine
attestation von ihm gеfordert hat.
Es liesse vns auch der graff banus durch den prothonotarium
regni andeutten, dass er seiner seits genau deme nachkommen šeye,
dessen wir ihm anfangs gewahrnet, der Wallachen gemüether nicht zu
praeocupiren, also das er sogar vnterlassen, etliche constituta in anderen
geschefften vorzunemben, damit es nicht scheinen solle, das er vnter
einigerley vorwandt deme zu gegen handle; andererseits aber man sich
nit habe enthalten, sowohl zu Novi, Zrin vnd alda zu Costanicza syе
zu disponiren, ja sogahr dass sye gesagt, die banalischen wurden bald
aus Costanicza aus- vnd die Petrinier einziehen, also das die Wallachen
schon sagten, das sye von dem könig von Offen nicht, sondern vom
kayser dependiren wolten, bittend: wir wolten hinterlassen, das alles
dermahlen in statu quo bleiben solle.
Der bischoff von Agram protestirte darwider, dass der graff Alexan
der Erdeody sich vnd den posto Petrinia swey bischoffliche territoria,
von welchen er zu Letvanich vns gesagt, zuеaignen wolle, vnd wie er
34.
68

vernembe, durch die Steyerische kriegsställ vnd 5. geheimbe hoffcanzley


(da doch selbige stöllen seine instanz nit seyn) solches an ew. kay. May.,
damit sye ihme möchten zuegesprochen werden, habe gelangen lassen. Er
berueffe sich auf die donationales, welche sein vorfahrer Alexander Igna
tius Mikolich den 8. may 1689 vnd 12. decembris 1690 (list. CCXLV i
CCLXI. knj. II.) dem grafen Francisco Erdeody, welcher sich sehr wohl .
mit ihme verstanden vnd zusamben innigliche freynd waren, ihm zu ge
fallen der besazung zu Petrinia vnd zu seiner gelegenheit ihme selbsten
ertheilet hat, von welchen diser graff Alexander Erdeody vnmöglich könne
vnwissend gewesen seyn, weillen die ganze besazung zu Petrinia wais
vnd gestehen muess, dass sye vorhero keine handtbreit erden vor der
vestung, als connivendo, was hart daran liget, genossen, oder mit fueg
hette gentiessen können, bis besagter bischoff einem vnd anderm theill
die in donationalibus ausgemessene districtus vergonnet; von welchen
aber grafi Alexander Erdeody im geringsten nit hat wissen, sondern
vor vns hat behaubten wollen, eines vnd anderes habe von alten zeiten
dem oberhaubtman vnd der besazung zuegehört, da er doch selbsten
bey antrettung diser oberhaubtmanschaft, weillen die donationales des
einen territorij allein auf des grafen Frantzen Erdeody person gelautet,
jezigen bischoff ihme solches auch zuekommen zu lassen ersuechet, vnd
weillen er es ih me abgeschlagen, habeer auch den censum, welchen die
Petrinier für das ihnen überlassene territorium dem bischoff zu Agram
mit einem duggaten in gold jiihrlich in recognitionem dominij directi zu
zahlen schuldig waren, zu entrichten verbotten; dahero seye auch der
bischoff bewogen worden ex causa ingratitudinis, weillen sye ihnen das.
dominium directum zue eignen wollen vnd 3 jahr keinen canonem ge
zahlt, selbe wider zu sich zu ziehen, wie es die bischofi, die solche
praedialia, wie sye es alda nennen, vergeben wollen, vi diplomatis regij
vnd alle andere grundt obrigkeiten den veralteten landesbrauch nach in
dergleichen fillen zu thuen befuegt seynd. Das auch die Wallachen sich
zu beschwehren nit vrsach haben, bestärkhe er durch dises, das syе
wohl gewust, das sye sich auf seinen grundt gesezt vnd ihm bis zur
aufwicklung, da graff Erdeody vnd die Petrinianer dem bischoff aufsezig
worden, für ihre grundtobrigkeit erkennet vnd in recognitionem dominij
zehent vorhero alle jahr gebracht haben. Nach deme sye aber iezo
aufriihrisch gemacht worden, wolten sye sich beschwähren, das er sich
für ihre grundtobrigkeit ausgebe, vnd nach deme vill wälter ausgeodet,
dadurch die viehtrib in die wildter verderbet vnd sehr vill darvom zur
cultur nach ihrem willen, wie weit sich ein jeder hat extendiren wollen,
gebracht, also das was einer behaubten will, darmit wohl 2 oder 3 sub
sistiren könnten; er eine mehrere gleichheit durch etwelche eintheilung
der gründe einzuführen gedacht vnd einen zehent von ihnen begehrt,
wer etwan tiberflüssig ausgerothet, der habe auch selbiges bishero ge
nossen, sonsten wann man ihnen das landt preiss lassen müeste, wurde
einer den andern hintan truckhen, vnd thetten ihrer wenig so erweit
tern vnd ihner sovil grunds zuеaignen, das ew. kay. May. dienst selbst
darbey leyden vnd desto weniger mannschafft in selbiger gegent sub
sistiren könnte; vnd wäre billich, dass der schaden, der ihme von der
glandination entgehet, in etwas durch den zehent hereingebracht wurde.
69

Er habe auch sein dominium vnd mit gewafineter handt hergebrachte


stete possession über selbiges vnd andere territoria der kay. hoffcammer
erwisen, vnd seye auсh durch den Georgium Sembliack, administratorem
cameralem zu Possega, in selbige territoria würcklich wider immittiret
vnd die inwohner an ihn gewisen worden, die sich auch willig darein
gеfundten; wie er dann auch durch das banalische, von dem graffen
Nicolao Erdeody, da sein selbst aigner sohn, graff Thomas, zu Petrinia
noch oberhaubtmann war, verfasstes vnd vns vorgewiesenes original
attestatum, de dato Kereztinecz den 7. may 1687, bezеuget hat, dass
der bischoff Martinus Borkovich in plena statuum congregatione dociret
habe, das selbiges territorium, in welchem der bischoff Alexander Igna
tius Mikolich den graffen Frantz Erdeody das dominium utile vergunnet
hat, vnd noch mehr darzue dem bistumb zuegehörig seye. In gefängnus
habe er keinen gehalten, der banus aber habe einen in des bischoffs
gefängnuss stöckhen lassen. Ein gleiches hat das capitul zu behaubtung
ihres dominij per omnia mit widerlegung der Wallachen wider dasselbe
geführte clagen per canonicum Thomam Augustich angebracht vnd vr
alte donationes in originali tiber ihre territoria theils vmb Gradecz,
theils gegen der Sau hinab vns vorgewisen vnd sich auf gewisse an
bringen, wodurch die Wallachen auf denen capitular-grundten sich zu
sezem vmb bewilligung gebetten, vnd die darauf von dem capitulo gege
bene consens berueffen; anbey hat es vns auch ersuechet, wir wolten
diejenige, welche die anbringen übergeben, vor vns fordern vnd exami
niren, ob sie nicht auch ohne widerrede bis zur zeit, da sye angestiftet
worden, ihre recognitionem dominij gegeben, vnd ob sye mit gefängnus
zu Sziszek betranget worden, welches wir auch gethan.
Als graff Keglevich vernomben, dass das thumcapitl bey vns vorge
lassen worden, hat er sich angegeben, das weillen das alte schloss
Blinia mit der zuegehörung ihm vnd seinem haus jure perennali zuege
hôre, fahls dasselbe für sich etwas davon gemeldet, wolle er sein jus
dissfahls auch nit verschlaffen haben, sonderlich weillen er auch noch
zu des Türkhen zeiten in etwelchem possess desselben gewesen seye;
obwohlen zwar dises vnsere commission nicht angehet, haben wir doch
es zu notiren kein bedenkhen getragen, ut valeat, in quantum valere
potest, sine praeiuditio tertij.
Nun widerumb das filum vnserer verrichtung zu ergreiffen, wie
nemblich wir zu Novi nach eröffneter commission die Wallachen einen
nach dem anderen ganz allein zu vernehmen angefangen, hat es sich
zuegetragen, das gleich der anderte Oztoya Dobrozevich, knez in Zrinsko
polye, ein Wallachisches anbringen vnd folgents zu Costanicza den 12.
januarij der knez Janko Boroyovich ein gleichmässiges, wie dan auch
den 13. der Marco Mogotovich, ein Magiar vnd decurio zu Costanicza
wohnhaft, vns tibergeben, welche alle dahin lauten, dass sye sich auf
das dem graffen Gäller übergebene anbringen berueffen, darüber sie
noch nicht wären beschiden worden, vnd das sye nicht vnter commando
des bani, sondern des generals von Warasdin zu seyn verlangen, in
specie aber klageten die inwohner zu Costanicza, das ihnen ihre gründt
vnd weingärten, welche sye mit müehe auf der Türkhischen seithen zur
70

cultur gebracht, von denen officiren seithero wiren genomben vnd denen
Wallachen vmb lämber vnd vmb gelt verkauft worden.
Das erste ist mit glagolitischer schrift vnterschriben, das andere
aber nur von dem Michael Szabolich corporalen mit N. N. ohne andere
benennung, wer durch die zvey N. N. wolle vorstanden seyn; diser hat
abermahlen die zvey supplicationes verfasst vnd geschriben.
Das dritte lauth von denen Magiaren vnd dienern der statt Costa
nicza, welches ein Petrinianischer gefreyte, nambens Janek in des Peicza
haus geschriben vnd vnterschriben; diser ist zwar zu Costanicza wohn
hafit, aber ein besоlter gemainer soldat von Petrinia.
Nachdeme dises leztere memorial tibergeben worden, ist bald graff
Erdeody zu vns kommen vnd gebeten, wir wolten seine alda bei ihm
anwesendte officier vnd vntergebene noch selbigen vormittag vernemben,
weillen er voran auf Petrinia sich zu begeben verlange vnd zeitlich
abreisen wolte, in deme wir vns vorhero haben verlauthen lassen, dass
wir zum schluss vnserer verrichtung widerumb dahin kommen müessen ;
darauf wir auch gleich die Petrinianer vorgenomben vnd der grafi Er
deody bald darauf von Costanicza aufgebrochen.
Vber dessen vnd des graffen Caprara fundamenta vnd rationes, welche
sich vnter anderen haubtsächlich auf die occasione der evacuirung Costa
nicza von dem bano vnd vice bano von sich gegebene reversalien (list.
XVII i XIX, knj. III.) berueffen vnd auf dises sich gründten, das von
Petrinia aus das landt bis auf Costanicza allezeit zu Türkhischen zeiten
beschüzet, behaubtet vnd nach abzug deren Türkhen Costanicza, volglich
auch die alda herumb sich nidergelassene Wallachen von denen ober
haubtleuthen von Petrinia vnter des i. č. hoffkriegsraths dependenz com
mandiret worden, vnd was tibrigens ratione boni publici darin weith
läuffig gedacht wird, haben wir die banalischen darüber vernohmen,
welche vorgestellet, wie es möglich seye, dass die Petriner selbes landt
defendirt haben, die sye sich vor der vestung kaumb haben dorffen
blickhen lassen, weillen sie auch alle zeit darinen schwach waren, da
hero sye den anziehenten feindt niemahlen haben den kopf biethen
können, ausser das etliche immer zue auf die beuth ausgangen. Die
banalischen hetten sowohl vnter als oben über die Culpa, wie es die
notherforderte, dem feindt den kopf gebothen, die feindtliche veldtbau
verdorben vnd ihr aigenes vieh, wisen vnd anbau selbsten geschüzet vnd
die verhäckh erhalten; leugnen aber nicht, das contra vim maiorem,
oder wann ein grosses vorhaben obhandten war, die Sclavonier gránitzer
vnd etliche von Petrinia darzue gestossen; das landt aber wäre nie
mahlen vnter denen Petrinianern vnd volglich keines weegs vnter der
i. j. kriegsställ commando gewesen, sondern die banalischen hetten alle
zeit auf selbigem boden villfiltige vnd benantlich auch weither hinein
als Petrinia auf dem alten bischofflichen schloss Hraztovicza ihre aigene
wachten, die Petrinier aber keine im landt gehalten. Es habe zwar der
bischoff Borkovich in seinen hiernach citirten donationalien sich des
praetextus gebraucht, das die Petrinianer mit ihrer tapferkeit das terri
torium quaestionis verthättiget hetten, er könne es aber anderst nicht,
als nur zu bescheinigung der überschwenglichen freygebigkeit darzue
gesezet haben, weillen alle sichtbare vmbständte vnd das landt kiindige
71

widerspill es anderst zeiget. In Costanicza hette niemahlen kein ober


haubtman von Petrinia qua talis commandiret, volglich auch nicht graff
Frantz Erdeody, welcher der erste war, deme es qua regnicolae von
dem vorigen ban anvertrauet worden, dan dem grafen Alexandro, der
das commando titulo praeiudicioso zu continuiren affectiret hat, dem es
gleich nicht gestandten, sondern bey ew. kay. May. vmb evacuirung der
darein kommenen mannschaft einkommen seye, welches sye auch gerech
tist erhalten. Wie sye aber hinein gerathen, wem es zuegestandten,
das commando tiber Costanicza zu vergeben, oder woher graff Frantz
Erdeody es erhalten, haben sye sich auf die von des h. marggrafen
von Baaden an den banum grafen Erdeody abgelassene obextrahirte
schreiben, an den graffen Frantzen disen jezigen bano gegebene rever
sales (list. XI, knj. III.) vnd von ewer kay. May. kay. hofrath an den
selben gefertigtes decretum (list. XII, knj. III.), wodurch ihme auf
seine bitt das commaodo zu Costanicza vnter seiner dependenz anver
trauet worden, berueffen; wider welche grafi Franz Erdeodysche rever
sales aber grafi Alexander also repliciret hat, das graff Frantz solchen
seinen begangenen fehler starkh gebiesset habe durch den langwürrigen
arrest, mit welchem die i. č. kriegsställ ihn gestraffet, das er sich in
selbigen revers eingelassen ; deme die banalische die allgemeine wissen
schaft entgegen gesezt, das graff Frantz erstlich wegen einer begangenen
iniustiz durch ein de facto vertiebtes spolium in selbigen langwirrigen
arrest gerathen, welches vor der zeit dises bani geschehen, vnd das er
zu diser seiner zeit niemalen in keinem arrest gewesen; folge also tiber
den vngrundt diser obiection, dass wann auch grafi Frantz Erdeody die
Costaniczer Wallachen als commendant zu Costanicza commandiret hette,
er sich nit als oberhaubtman zu Petrinia angemasset, sondern depen
denter von dem bano vnd ew. kay. May. hoffkriegsrath es werde gethan
haben; massen nach seinem todt zu sehen war, als grafi Giller die eva
cuirungs-commission verrichtet, das der vice banus vnd graff Keglevich
selbige Wallachen in empfang vnd begleithung des graffen Gällers com
mandiret haben, ohne das denen banalischen von grafi Alexander Erdeody
das commando wäre abgetretten worden; vnd nemben eben dise die clau
sulam, welche des vice bani in dem referat vnd von dem grafen Caprara
vnd Erdeody starkh angеzogene reversalien in sich enthalten „qualiter
inquam, supralibatum fortalitium duntaxat solummodo a comite Galler
consignatum“ für sich, das nemblich dasjenige commando, was sie schon
vor evacuirung der vestung Costanicza tiber die Wallachen gehabt, ihnen
nicht abgetreten worden vnd keiner abtrettung weder des volckhs noch
landes von nüthen war, weillen weder eines noch das andere von Petrinia
jemahlen dependiret hat; vnd will der vice banus sich keineswegs darzue
bekhennen, die übergab des volckhs begehret zu haben, sondern es seye
ihme niemahlen in sinn kommen, das eine controvers wegen dises volcks
entstehen solle. Der banus vnd ständte hätten protestirt, wann auch der
vice banus etwas gemeldet, gethan oder geschriben hätte, welches zu
praeiudiz ihrer jurium geraichen thäte, hoffeten syе еw. kay. May. Wurden
sye dessen nit entgelten lassen, dan er für sich selbsten etwas zu thuen
oder einzugehen keine macht gehabt vnd zu keiner anderen expression
vnd recognition, als nur nach des bani reversalien befüegt gewesen.
72

Was aber ratio boni publici anlangete, könne selbigen durch den
kay. alhiesigen hofrath dem bono publico sowohl vorgesehen vnd vor
denselben (deme aller kay. erbkönigreich vnd länder schutz vnd ver
thätigung anvertrauet ist) so guete vnd nuzliche anstalten auf dem terri
torio quaestionis gemacht werden, alsvom i. č. hofrath; volglich wurden
sie alle des kay. hofraths bey aufhebung des Warasdinischen generalats
zu beschutzung de en zuruckh ligenden erblinder für nijthig befindente
dispositiones williglich secundiren vnd gethrewlich darzue concurriren
vnd seye vnter anderen ein exemplum mit dem Esseker generalat, wie
ew. kay. May. vngeachtet der einschrenkhung des Warasdinischen gene
ralats mit deren reacquisitis bishero allergnädigist disponiret, vnd syе
vnter dependenz dero alhiesigen kay, hofrath gelassen haben.
Als wir nun vnsere verrichtung besagten 14. januarij zu Costanicza
beendet, hat vns daselbst der ban ein an ihme gestelltes anbringen von
denen wenigen inwohnern zu Jessenovecz recommendiret, worinnen syе
sich wehemüethig beschwehren, dass der administrator zu Possega von
ihren kleinen handlschafften die mauth begehre, durch welches syе
mercklich verkürzet wurden, da sye dieselbe müessten schwinden lassen,
ohne welcher doch sye nicht bestehen könnten, weillen sye kein anderes
gewerb haben, indeme die männer tag vnd macht in ew. kay. May.
diensten zuebringen müessen; bitten also vmb einstellung der tricesimae.
Worauf wir vns den 15. dits auf Sziszek begeben, allwo wir den 16.
vormittag wider Wallachen vorgenomben vnd von danen auf die nacht
nach Petrinia vns verfüeget, vmb die sowohl banalischer als Erdeody
scher seits angеzogene, zu Costanicza aber nit gegenwehrtig gewesene
Petrianer officir vnd gemaine zu vernemben; dahero wir alda von ihme
begehrt, er wolle vns puncta an die handt geben, tiber welche wir syе
befragen solten, daraut er geantworthet, dass es vnnôthig, vns damit zu
bemühen, er hette vms weither nichts an die handt zu geben; wobey
wires auch haben bewenden lassen, seynd also von Petrinia noch vor
mittag abgereiset vnd haben den vntern weeg tiber Ivanich, Creutz vnd
Copreinitz genomben. Zu Ivanich closter, so kaumb eine halbe stundt
von der vestung in gránitzen liget, haben vns die bürger von Czerkvena
ein anbringen übergeben (list. XL, III. knj.). Selbiges anbringen haben
wir gar mit keinem praesentato bezeichnet, zu fleis aber, damit die ab
geordnete denen übrigen von vns keine tröstliche mündtliche antworth
erdichten solten, alsobalden schriftlich decretiret, das weillen vnser ob
habende commission sich disseiths der Culpa nit erstreckhet, wurde das
anbringen wider hinausgegeben vnd die supplicanten auf die gehörige
instanzen gewisen.
Von danen wir vns auf Ludbreg begeben, den anfangs von dem
graffen Heister vnd in des leuthenant von Sinnersperg schreiben ange
zogenen voyvoda Philipp Bunchich von Bonikve ober Carlstatt gebirtig,
welcher alda in des bani schloss in verhafft wart, vnd den secretarium
besagtes bani, welcher zur zeit, als man das Wallachische anbringen
dem grafen Gäller übergeben, des graffen Erdeody secretarius ge
wesen, vnd vill mitwissend dessen, wie es sich mit demselben zue
getragen, schon zu Warasdin vns von anderen angegeben worden, zu
vernemben.
73

Dieses ist alles, was wir quoad modum, wie wir in vnserer verrich
tung verfahren seynd vnd was vns in der haubtsach bis dahin schrifft
lich vnd mündtlich beygebracht worden, ewer kay. May. allerunterthä
nigst haben referiren sollen.
Situm loci belangend, haben wir denselben, in so vill wegen des
durch den sehr rauchen vnd strengen winter heuffig gеfallenen schnee
ohne merkliche feyndts gefahr vnd ruinirung der mit vns gewesenen
miliz möglich war, in augenschein genomben, vnd wie selbiges stickh
land geografice bewont ist, geruechen ewer kay. May. aus hiebey ge
füegter mappa eigentlich allergnädigst abzunemben, welche wir mit son
deren vleis vnd observirung deren graduum longitudinis et latitudinis
vnd der distantien der ürther, so vill wegen selbiger bergichten landt
schaft zu thuen möglich war, eigenhändig verfasset haben. Die indi
vidua betreffend, ist das landt, wie gleich jezt gemeldet, ganz bergicht
vnd hat anderst keine ebene, als immerzue ein braites thall, ausgenom
ben das Zriner veld, welches auch für ain theill zu rechnen vnd nicht
über eine viertl stundt brait, vnd wo es dise braite hat, kaumb ein
stundt lang. Die berg seynd von dem flüsslein Blinia gegen Costanicza
vnd gegen Zrin manicher nit vill niderer, als der Kallenberg, die alle
mit aichen, buechen vnd kästen wäldern verwachsen, daraus man ab
nehmen kаnn, das selbiger grund fruchtbar seye, wie dan die inwohner
dises auch nit widersрrechen, vnd vmb Costanicza, Zrin vnd Novi vnter
schidliche weingebürge zu erheben angefangen. Von dem weeg auf Co
stanicza linkher hand an der Sau seynd mehristens ebene, durchgehents
aichene wälder, von Jessenovecz vnd Dubicza an bis auf Sziszek; bey
Gvozdanszky waren silber vnd goltbergwerkh zu zeiten, als das Zrini
sche geschlecht selbige gegend possediret hat, jezo aber ganz verfahlen,
wie darüber die documenta vnd privilegia regia im Zrinischen archivio
des freyherrn Simon von Mollostern bericht nach noch zu findten seyn
sollen, vnd wann der grosse schnee nit verhinderlich gewesen wäre,
hetten wir ertzstoffen in hallen suechen lassen, welches wir aber bey
aufgehenten wetter zu thuen alda bestellet, dan die alda herumbligende
Wallachen haben per traditiones des orths guette wissenschaft, weill
dieselbe gegendt von der zeit, da Costanicza anno 1557 in des erbfeinds
handen kommen, bewohnt gebliben, dahero das ganze territorium zwi
schen der Culpa vnd Unna von der Sau an bis an die Glina, welches
durch recuperirung Costanicza, Novi vnd Zrin an ew. kay. May. zuruck
gеfahlen, in zwey theillen consideriret wird: eines, welches, wie gemel
det, auch vnter dem feind bewohnt war, vmb Novi vnd Zrin, das andere
vmb Costanicza, Dubicza vnd Jessenovecz bis exclusive auf Hraztovicza,
Petrinia vnd Sziszek, wohin sich das theils jenseits an vnd weithers
von der Culpa in dem Cosarienser district wohnhafft gewesene volckh
(darunter vill Magiaren oder catholische, die mehriste aber Wallachen
seynd) nach eroberung Costanicza nidergelass m haben, gestalten theils
durch ihre migration, theils auch, weillen alle Türkhen sich zuruckh
gеzogen, jez vnd jenseits der Unna fünff stundt weegs gegen den feind
das landt ganz desert gebliben, vnd hat man banalischer seithen die
vorsichtigkeit gebraucht, das die Magiaren, als welchen besser zu trauen,
an der Unna vnd in Costanicza, Zrin vnd Novi inlociret worden. Die
74

zahl der vnter dem Costaniczer commando befindlichen Magiarischen vnd


Wallachischen heuser erstreckhen sich auf 1600, vnd die vnter Zrin vnd
Novi auf 1000, welche aber villmehr elende hütten zu nennen seynd,
indeme manche nur 6 schritt lang vnd vier brait ist. Nicht alle wohnen
beysamben in dorffern, sondern gar vill einschichtig zwischen denen
bergen vnd wäldern. Dise alle zusamben sambt denen, welchevngeachtet
der vorherigen Türkhischen gеfahr dem bischoff vnd capitl gehörig, be
wohnet vnd dem feindt nit vnterworffen waren, seynd dermahlen in 21
knezеyen abgetheillet. Der fluss Culpa ist zimblich fischreich, rinnet in
ebenem landt; dessen braite ist nit zu benennen, weillen sye sehrvnter
schidlich ist, wie es den an dem erscheinet, weillen der fluss sehr
pogenweis rinnet, diser gefrühret zue, doch nit gar leicht; er hat vnter
schidliche fuhrten vnd dahero die banalische denselben vormahls fleissig
bewachtet haben.
Der fluss Unna ist noch fischreicher von edlen fischen, rinnet zwi
schen bergen, doch disseits hat es von Costanicza hinab vnd bis Novi
vnterschidliche flache thall von zimblicher braithe : er hat ein reines
quellenwasser, also das es niemahlen gefrüehret, hat vill insuln in sich,
ist zwar braiter als die Culpa, hat auch vnterschidliche furthen; weillen
aber diser fluss vill pinsenstein führet, welche leicht beweglich sein vnd
im durchreithe i vnter den pferden weichen, ist es mehrer orthen gar
beschwerlich vnd gefährlich durchzuwathen oder zii schwemmen, dahero
auch durchgehents auf höltzernen tschärtikhen oder gemauerten tiirnen
(von ihnen kula genannt) zu 12 mann wachten ausgesezet seyn mit bey
sich habenden pòllern, vmb damit im nottiirfitigen fahl losung zu geben.
Costanicza ist ein stättl, liget auf einer insul in der Unna; diese
sambt denen 2 brüggen wird der breithe des grossen Donaw strombs
nichts nachgeben, obwohl die Unna an anderen orthen nichts braither,
als etwan zweymal so vill, als der armb bey der schlagbrukhen alhier;
die insul ist mit pallisaten vmbfangen, darinnen ist eine palanka: am
obern ende ist ein alt gemauertes so genantes schloss mit 3 starckhen
thurn ganz eng, also das nur ein kleines höltzernes haus für den com
mandanten, der jezo graf Petrus Keglevich ist, vnd ein anderes für die
miliz darinnen stehet; am vnteren ende der insul ist ein starckh ge
mauerter thurn.
Novi ligt ganz flach hart an disem vfer der Unna, ist ebenfahls ein
stättl, war vor zeiten jenseits ein grosser orth, jezo aber, wie auсh zu
des Türkhen zeiten nur mit starkhen pallisaten vnd einer verzäueten,
mit erdten angefühlten brustwehr vmbfangen; inwendig ist wider einer
mit pallisaten, solcher brustwehr vnd einer grossen tschardacken, welche
die ganze pallanka dominiret, versehener abschnitt. Gegentiber etwas
oberhalb auf einem berg ein gemauertes schloss, welches von denen
vnserigen bis auf einen thurn ruinirt wurde, damit der feind sich dessen
nit wider bemächtigen vnd alda sonst sezen könne, weillen von diser
zeit dasselbe nit zu behaubten war, in welchem thurn man jezo nur
Wachten haltet die feindliche partheyen zeitlich zu observiren, dan Novi
liget nur 4 stundt von dem Türkhischen grinitzposto Kruppa.
Das schloss Zrin liget auf einem hohen berg, starkh von mauren
vnd thurn; hinauf zu fahren ist vnmöglich vnd auch gar hinein zu
75

reiten; hat oben kein wasser, hat vill berg vmb sich, wie auch Novi,
können aber nicht schaden.
Costanicza hat ingleichen disseits einen hohen berg, der wohl etwas
dem platz nachtheillig seyn könnte.
Neben Zrin gegen die Unna seynd drey gemauerte auch auf bergen
ligende schlösser: Gorizka, Pedel vnd Gvozdanzky, alwo tiberall wachten
bestellet seynd; hinter disen orten werden bis an die Glina vnd vor der
Glina wider gegen die Culpa zwey verhäckh gemacht vnd gezigelt, des
feindes einfahl von Kruppa, Oztrosacz, Bichach vnd Busin zu verhindern.
Zrin vnd Gvozdanzky waren vor zeiten Zrinischen güetter, anstatt
welcher, wie die traditiones geben, nachdeme sye der feind occupiret
hat, der damalige könig in Hungarn die insul Mirakös zwischen der
Muhr vnd Draa selbigen geschlecht geschenkht; allermassen hingegen
jezo die kay. hoffcammer jure postliminij durch den Georgium Sembliack,
administratorem cameralem zu Possega, selbiger reacquisirten güetter
würkl. den possess genomben, vnd was particularem gehörig, als dem
bischoff vnd thumb capitl zu Agram, denenselben eingeraumbt; so hat
auch dem vice bano für seine langwürrige, villfiltige verdinste die kay.
hoffcammer auf zwey orth, Komogovina vnd Prekoversecz, würkhlichen
donationales ertheillet vnd dem probsten zu Fünfkirchen, Nicolao Sker
lecz, tiber Allagina kulla gleichmässige auszuförtigen bewilliget.
Nun auf den befundt vnd vnser gehorsamstes guettachten zu kom
men, haben wir bey combinirung vnd erwegung deren den graffen Giller,
den i. 6. stöllen vnd ewer kay. May. j. geheimben hoffcanzley beyge
brachten vnd folglich in dem referat angеzogenen suppositorum et moti
vorum, wie nicht weniger aller oberwehntes graffen Caprara, bani, sta
tuum et ordinum regni Croatiae, des bischoffs vnd capituli zu Agram
vnd des oberhaubtmans zu Petrinia schriftlichen vnd mündlichen nach
richten vnd etlicher Petrinianischen officiren vnd gemainen, wie auch
der Wallachen aussagen in facto erhoben, nemlichen, ob das newe volkh
schon vor eroberung Costanicza herüber zu kommen verlangt vnd mit
niemandem, als mit den oberhaubtleuthen zu Petrinia correspondiret,
oder ob es dem damahligen bano zuzuschreiben seye, dass die vnter
Costanicza befindtliche vnd herüber getrettene Wallachen vnd Magiaren,
id est catholici, theils auf des marggraffen von Baaden ausgangene pro
tectionalien, theils auf güettliche beredung des graffens Nicolay Erdeody
damaligen bani, emissarien, theils auch auszuruen der banalischen excur
sionen vnd verhörungen, vnd etliche nachgehents für sich selbsten her
über kommen, auсh das der damahlige banus vnd regnicolae diejenige,
welche anfangs zu ihnen vmb lebensmittel recurriret, eine zeit lang
vnterhalten, wobey die von dem graffen Alexandro Erdeody vns zuege
stöllte 11 brieffe zu consideriren seyn, wie sye zu erweisung seines
asserti (als hetten die Wallachen vor eroberung Costanicza herüber zu
gehen verlanget vnd mit niemandten als mit seinen vorfahrern, denen
oberhaubtleuthen zu Petrinia, correspondiret) dienen; diese haben wir
also beschaffen zu seyn befunden, dass sye nit allein zu seinem asserto
vndienlich, sondern deme ganz zuwider gereichen dan obwohlen sye an
einen Petrinianern corporalen lauthen, so hat sie doch nur der damalige
banus geschriben, schon nach seines sohns, graffen Thomae Erdeody, todt
76

vnd zur zeit, als graft Frantz Erdeody oberhaubtman zu Petrinia war,
vnd alle darin angеzogene kundtschaftten vnd anschläg sein solicitudine
bani ohne eigenmächtiger zuthuung des oberhaubtmans zu Petrinia an
gestellet worden, sogar dass der banus, wie ein brief sub Nr. 5 lauthet,
in zweifel gesezet, ob der vice capitan dem corporalen zu Petrinia er
lauben würde, zu ihm heraus zu kommen vnd das er aus diser beysorg
dessentwegen dem oberhaubtman selbsten zuegeschriben, sich auf Pe
trinia zu verfüegen vnd den corporalen heraus zu beordern. Nr. 8 lasset
er auch den vice capitan grüessen vnd der corporal solle ihn ersuechen,
dass er ihm erlaube, zu ihm zu kommen, vnd Nr. 10 tiberlasset der
banus dem corporalen den oberhaubtann zu allen deme, was tiber die
von ihme bano tiberschribene nothwendige anstalten vorfahlen möcht, zu
disponiren vnd ih me vorzustellen, das ewer May. vnd der ganzen Chri
stenheit dienst daran liege, es seye dissfahls vnnôthig neid zu tieben
oder zu schmāhlen, ihme corporalen anheimb stellend, ob er für guett
befindten würde, den vice capitan in seinem namben zu griessen; mag
also der graft Alexander Erdeody in seiner vns gegebenen information
vnd derjenige, der das von ihm gestellte vnd vns zu Letvanich selbst
eingehändigte Wallachische anbringen stylisiret vnd geschriben, sich mit
deme, weillen der ban ein grafi Erdeody vnd vorhero selbsten oberhaubt
man zu Petrinia war, confundiret vnd sich nicht reflectiret haben, dass
was der banus grafi Erdeody gewürkhet, weder den gesambten geschlecht,
weder denen Petrinianer oberhaubtleuthen könne zuegeschriben vnd disem
bano, was seinem vorfahrer gebühret hat, benomben werden, oder das
denenselben, welche sich dem vorigen banovnterzogen, sich disem zu
entziehen frey stehen solle; worzue etliche knezen dises in dergleichen
sehr einfiltigen vnd denen newerungen sehr zuegethanen volckhs leicht
haben können verleitet werden, vnd scheinet aus dem neid vnd schmāhlen
des oberhaubtmans vnd aus dem vnwillen des vice capitans, dass nicht
sye, sondern der banus operiret habe; es zeigen auch nicht die briefte,
das die Wallachen vor eroberung Costanicza verlanget haben, herüber
zu kommen, sondern das der banus angestandten, ob einer, der ihme
geschriben vnd zu ihme zu kommen begehrt hat, animo permanendi vel
revertendi, id est, nur kundtschafit zu bringen sich angegeben, wohl
aber, dass der banus gewuntschen vnd sich bemüehet hat, sye herüber
zu ziehen; also hat graff Erdeody nit allein sein assertum durch die
15 schreiben nit erwisen, sondern erscheint daraus das widerspill, wie
es dan auсh die Wallachen selbsten am anfang dises puncts gemelter
massen ausgesagt. Es wird zwar auch in der Petrinianischen von graffen
Caprara vns beygelegten information zu bestärkhung dessen, dass die
Wallachen nit industria banali hertiber gеzogen worden, gedacht, dass
die herüber kommene Wallachen zu des Türkhen zeiten alda gewohnet,
wo syе јеzo seynd, weillen sye nur mit dem feind gewichen vnd her
nach freywillig wider heriiber kommen wären; derselben compilator aber
hat sich nicht erindert, das wenig zeilen vorhero eodem contextu ge
standen wird, dass kein mensch in selbigem territorio Costaniczensi von
menschen gedenkhen gewohnet hat, welches auch die wahrheit ist; dan
es ist zwischen den vmb Zrin vnd Novi sich befindtenden vnd denen
vnter Costanicza sich nidergelassenen Wallachen vnd Magiaren diser
77

obgedachte vnterschied, dass jene noch zu des erbfeindts zeiten alda


wohnhaft waren (ausser etlichen, die hernachmahls freywillig sich dahin
gesezet haben) vnd folglich sambt bemelten zweien posten, wie auch
Pedel, Goriska vnd Gvozdanzky von ew. kay. May. banalischen waffen
absolute erstritten worden, die andere aber, so vnter Costanicza sich ge
sezt, seynd nach derselben eroberung meistens aus dem oberwehnten
Cosarienser, jenseits der Unna ligenden district, herüber gеzogen. Ob syе
aber pacto et quo auf des herrn marggraffen von Baaden protectionalien
herüber zu kommen bewogen worden, können wir aus denenselben nit
wissen, weillen wir weder dise, noch die zwey des graffen Gallers relation
sub C. et D. beygelegte supplicata noch nit zur handt haben, bringen
können, deren ohngeacht ist ohne dem diser punct glaubwürdiger nicht
zu erheben gewesen, als durch die Wallachen selbstaigene aussagen vnd
des vorigen bani, graffen Alexandro Erdeody, selbsten vns communicirte
schreiben, welche zeigen, das die Costaniczer Wallachen theils vertrostet
vnd die fir sich selbsten hernach heriber kommen, der mainung gewesen,
als grinitzer vnd nicht als coloni, wie sye vnter dem Türkhen waren, ge
halten zu Werden, keines weegs aber, das sye es damahlen dahin interpre
tiret oder verlanget hetten, vnter das Warasdinische generalat incorporiret,
sondern obverstandtener massen nur als gránitzer angesehen zu Werden,
welches an banalischer seithen ihnen auch gehalten worden vnd noch
wird, ausser etlichen privat obrigkeiten, wovon circa jura privatorum der
befundt volgen wirdt. So ist auch aus denen aussagen nicht zu eruiren
gewesen, das ihr verlangen jezo praecise seye, vnter das Warasdinische
generalat (wie die ihnen von denen Petrinianern formirte memoralien
lauten) zu kommen vnd sich des bani commando zu entziehen, deme syе
jezo wie vormals willig pariret, sondern das sye nur wider die privatos
schutz suechen vnd sorgeten, es wurde von deme abkommen, was ihnen
versрrochen worden, also das daraus erscheinet, das die in ihrem namen
von denen Petrinianischen corporalen Szabolich vnd Jauk, gefreyten, ver
fasste anbringen comparative, wie die Warasdinische vnd Carlstätterische
grinitzer zu seyn, nicht aber positive vnter das Warasdiner generalat
zu kommen, hetten sollen eingeriсhtet werden, also das es die compila
tores eintweders für sich selbsten gethan, oder sye darzue beredet vnd
zu nechst folgender distinctinction der cronen angeleithet haben; dan
wann man denen Wallachen vorgehalten, dass ihre schriftliche petita
dahin gehen, sich dem Banat zu endt- vnd dem Warasdinischen gene
ralat zu vnterziehen, haben alle gleichförmig geantworthet: „Ihr ver
langen seye, mit geschütz vnd sibl wie gránitzer zu dienen, vnd wen
еwer kay. May. ihnen vorstellen werden, deme wollen sye jedesmahl ge
horsamb vnd gewehrtig seyn vnd ihr blueth für ewer kay. May. daran
sezen, ausser etwan zwey, bei welchen die aufwickhlung mehrer ver
fangen, die gesagt, dass sye vnter dem kayser, nicht aber vnter dem
könig von Ofen seyn wollen; die sich aber auсh darin gleich gefundten,
als man ihnen gesagt, dass ew. kay. May. kayser vnd könig seyn vnd
die wahl eines oberhaubts nicht bey ihnen stehe, sondern die determi
nation von ewer kay. May. wie über dise commission, so auсh jederzeit
zu erwarthen haben, deme auch sie zu gehorsamben werden schuldig
sein, vnterdessen aber dessen commando immerforth pariren sollen, der
78

sie bishero commandirt hat, welches sye auch versрrochen; aus keinem
aber war zu eruiren, dass man an banalischer seithen sye betrohet
habe, wann sye dem Banat sich zuruckziehen trachteten, weder das
der banus sye anderst als gránitzer halte, sondern haben einhellig
betheuret, dass syе wider den ban nichts zu klagen haben vnd ist
dises desto glaubwürdiger, weillen in wehrender vnserer anwesenheit
Carlstättische Wallachen zu den banum kommen vnd ihn gebetten,
sye anzunemben, sye wolten sich vnter ihm sezen, denen er es aber
abgeschlagen; vnd ist auch zu noch verlässlicherer erfahrung, ob die
Wallachen betrohet worden, vnter das Warasdiner generalat nicht zu
begehren, in specie der knez Klobuchar tiber dasjenige, was grafi
Erdeody vns den 12. januarij zu Costanovicza beygebracht, vnd den 11.
grafi Keglevich ihme Klobuchar scharff solle dissfahls getrohet haben,
noch den selbigen tag vnter anderen aydlich examinirеt worden, wie
lang es seye, dass er bey grafen Keglevich gewesen vnd mit ihme
geredet habe, ohne meldung der vrsach, warumb wir frageten, worauf
er versicheret, dass er weder selbigen, noch vorgehenten tag mit
graffen Keglevich geredet habe, vnd als wir ihn gefragt, ob er
ihn dan nicht, wie gemeldet, getrohet hat, be tättigte er, dass es
keines weegs geschehen, vnd was der leuthenant Sinnersperg an den
graffen Erdeody, wie oben wegen des Szvilokos kalugerorum gvardiani
geschriben, bat zwar der banus insoweith nicht geleugnet, als er Szvi
lokos einmahls bey ihm in Croaten war, ein vass wein geschenkht
zu haben, nicht aber auf dises, das er die in selbigem schreiben ange
bene vier Wallachen mit hülf der banalischen officier zu handten zu
bringen vnd zu incarceriren trachten solle, also das sye nicht sicher
wären, von ihren häusern zu gehen, sondern aus guetem willen gegen
den alterlebten ehrbarem mann; vnd glaubet der banus auch, das end
lich er nicht zu tadlen wäre, wan er zu verhyettung einer oder anderen
befahrenden confusion vnd einer vnerwarthet ew. kay. May. allergnädi
gisten disposition selbigem volckh wohl möglichen voreillung dergleichen
persohnen (denen dasselbe zuweilen starkh anhängig ist) in gebührlicher
moderation zu erhalten, sich beflissen hette, er würde aber des Szvilo
kos nit gebraucht haben, dise obbemelte Wallachen in verhaft zu brin
gen, Weillen er sye alle tag hette haben können.
Hingegen hat es sich befundten, dass die Petrinianische officier nach
den Wallachen eigener bekantnuss dem banalischen commando siсh zu
entziehen vnd tiber die regnicolae zu klagen, darüber anbringen ver
fassen zu lassen vnd zu tibergebung denjenigen, welche nach evacui
rung Costanicza vnterweegs, als grafi Giller vnd graf Erdeody mit
dem vice bano, welcher in begleithung derselben die Wallachen com
mandiret hat, an dem bach Blinia das mittagmahl gegessen, also in
der ruckhrais, nit aber zur ankunfit, eingereichet vnd in des grafen
Gällers relation litteriret seyn, sye aufgewückhlet haben, davon syе
(Weillen vngeachtet vnserer dem graffen Erdeody gethanne wahrnung
der Wallachen gemüether nicht zu praeoccupiren) er gleichwollen die
schädliche officier, als den Durbek, schützenfendrich, den Szabolich,
corporallen, den Jank vnd Makarich, gefreyte, vnd den Boroye
vich harambassa oder wegweiser (der des Plavichovicher knezen vötter,
79

vnd also einer von denen vnter Costanicza gehörigen Wallachen ist)
mehrertheils allenthalben, wo derselbe mit vns gezogen, mit sich ge
nomben, zu Novi vnd Costanicza in vnserer anwesenheit nicht nachge
lassen, sondern wie etliche Wallachen jurato ausgesagt, dise von denen
officiren widerumben, in specie von dem Nicola Makarich, sonsten Buka
vachky genant, vnd den Durbek in hunc sensum exhortiret worden (der
es hernach, wie wir ihn auch jurato darüber examinirеt vnd zur rede
gestellt, selbsten gestanden), wann sye vnter dem ban bleiben wurden,
hetten sye die hölle, vnter dsm Warasdinischen generalat aber den
himmel zu gewartten, dadurch theils ihrer sich haben bewegen lassen,
die vns zu Novi vnd Costanicza nomine omnium 3 ilibergebene memo
rialien verfassen zu lassen vnd einzureichen, davon doch vnter denen
knezen vnd gemaine die wenigste gewust.
Es ist auch am tag kommen, dass in specie das memorial, welches
vns den 7. januarij zu Novi tibergeben worden, der grafi Alexander
Erdeody den Popovich (welcher das obgemelte dem graffen Galler bey
der Blinia zugestellet) vns zu tiberreichen eingehindigt, der es aber nit
hat thuen wollen, sondern dem Michael Szabolich, corporalen, der es
geschriben, zuruckh geben, vnd diser habe es erst dem Ostoya vor dem
essen geben. Er Ostoya selbsten aber habe nicht gewust, was darinnen
seye, wie man dan auсh das leztlich von einem Costaniczer decurione
Marco Mogotovich, einen stattinwohner aus der vestung, in nahmen sel
biger ganzen gemain vns durch einen laggey geschickhte anbringen (wо
rüber sich der decurio gleich auf die seiten gemacht) der gemain vnd
sogar dem knezen selbsten verhalten, allermassen aus dem hernach vor
genombenen examine es sich gezeigt, welches wir vngesaumbt für nijthig
befundten, weillen vermög der vnterschrifit die erklährung von allen
denen inwohnern der statt selbsten, dass sye nicht dem bano, sondern
dem Warasdinischen generalat wollen vnterworffen seyn, gelauthet, vnd
von einer gar zu grossen vnd scandalosen consequenz war, durch welche
eine waigerung des gehorsambs gegen den commendanten vnd banum
hette entstehen können, es ist aber durch examinirung vnd aydtliches
aussagen der knezen vnd 5 decurionum der vestung vnd statt Costanicza
als des Michael Kollavich, Stypan Millakovich, Marco Mogotovich, Ferenz
Mikola, Matthaeus Vidich vnd Pavel Ranchovich am tag kommen, dass
die vier letzte decuriones allein davon gewust vnd von denen obbesagten
Durbek, Nicola Makarich oder Bukavachky, Jauk vnd von dem Peycza
angestifitet worden, das anbringen an vns schreiben zu lassen, vnd das
sye darüber eingеwilliget, die Petrinianer als verständige leuth solten
etwas verfassen, was für sie guet wäre vnd ew. May. möchten sye vnter
ihren schutz nemben, wie andere grinitzer, weillen die anstiffter ihnen
vorgesagt, das sye vnter dem ban wurden betrangt werden vnd sagten
expresse, sonsten hette keiner darauf gedacht, wann sye nicht wären
angehözet worden; die gemain habe darvon nicht wissen können, der
knez selbsten habe es nicht gewust, der Milchich oder Szabolich genant,
seye auсh darbey gewesen, als der Jauk, Petrinianische gefreyte, es
geschriben; der Peycza habe begehrt, der Jauk sоlle es schreiben, in
des Peycza haus seye es geschriben worden (dan diser, wie obgesagt,
ist zu Costanovicza stets wohnhaft, wird aber von dem graffen Erdeody
80

als ein Petrinianer gemainer soldath bezahlt); der knez ist auch vnter
anderem befragt worden, ob er wisse, was darinnen geschriben seye,
respodit, die vier decuriones haben ihm hernach entdeckhet, sye hetten
begehrt, wie grinitzer gehalten zu Werden; als man ihm aber gesagt,
das anbringen lauthe, dass sye dem bano entzogen zu werden vnd dem
Warasdinischen generalat vnterworffen zu seyn verlangeten, hat er repli
ciret, diejenige mögen es verantwortten, die daran schuldig seynd; es
haben auсh diser knez in specie vnd die examinirte decuriones frey
müethig ausgesagt, dass sye nicht die geringste klag wider den banum,
weder wider den gratien Keglevich haben, sye wollen gehorsamb seyn
dem bano vnd wer in Costanicza commandiren wirdt ; nur der Peti voy
voda haben ihnen ihre wisen genomben vnd denen Wallachen verkaufft,
welches wir dem bano beygebracht, der deme zu remediren versрrochen.
Weillen aber der Peycza als ein inwohner vnd mitbürger zu Costanicza
dise seditiose conventiculum in seinem haus gehalten, die vier decurio
nes zusamben berueffen, sie wider dasselbige commando, deme er auch
qua civis vnterworffen, anzugeben geholffen, das anbringen, deme er es
gebracht, in die hände geben, es zu tiberreichen, vnd er dises bekennet
hat, haben wir ihn als einen Costanicer inwohner in das schloss in
arrest sezen, des anderen tags aber vor vnsern aufbruch von Costa
nicza auf des bani vnd graffen Keglevich bitte wider cum reprehensione
entlassen.
Die remigration vnd tribut anbelangend (ob syе еinen tribut ver
sprochen vnd lieber vnter den Türhken sich wider zu begeben, als vnter
dem Banat zu bleiben betrohet zu haben gestehen) haben alle Wallachen
einhellig, vnd sogahr die, welche die anbringen dem grafen Gäller vnd
vns tibergeben, nachdrickhlich widersрrochen vnd hoch beteuret, weder
schriftlich noch mündtlich sich erkläret zu haben, jährlich einen tribut
von m. 13 f. zu geben, wann sye vnter das Warasdinische generalat
kommen könnten, weder das sye lieber wider auf das Türkhische remi
griren, als denen banalischen pressuren länger vnterworffen seyn wolten,
zu geschweigen, dass sie solches in das dem graffen Giller übergebene
anbringen zu sezen verlanget hetten.
Welches die von denen banalischen, wie obbemelt, vns eingehändigte
an den banum, vice banum vnd bischoffen zu Agram lauthende Walla
chische anbringen, deren ersteres der pater Ztunia, franciscaner ordens
vnd praeses zu Costanicza, auf der Costaniczer knezen anhalten (als bey
ihnen erschallen, das dises bey ew. May. angegeben worden) geschriben,
bestättiget vnd reciproce jene aussagen selbiges bekrifftigen, noch mehrer
aber wird der Wallachen negativa durch des Joannis Mohas, zu zeit der
evacuirung Costanicza des graffens Alexandri Erdeody gewesenen secre
tarij, aydtliche aussag bekrifftiget, der da aussaget, als graff Gäller von
Costanicza zuruckh nacher Petrinia kommen vnd alda iber nacht gebli
ben des anderen tags morgens ihme Mohos der graff Erdeody zu sich
berueffen vnd ihme das croatisch geschribene, an graffen Gäller lautende
memorial zuegestellet damit er selbiges in latein versezen vnd an die
i. j. kriegsställ einrichten solle, in specie aber anbefohlen, dises auch
hinzuezusezen, dass die Wallachen lieber zu dem erbfeind zuruckhziehen
als vnter dem governo der banalischen seyn wolten, vnd weillen er der
81

Wallachischen oder Croatischen sрrach nicht kundig seye, ihme einer


zuegegeben worden, das memorial zu vertolmetschen, wisse aber nicht,
ob es in dem memorial stehe, doch habe, der es vertolmetscht, dises
nit herausgelesen, sondern er habe es beygesezt, weillen es ihme der
graf also befohlen. In selbigen anbringen stehet auch, das mehr herrn
ihnen befehlen ob sye viller befelch vnterworffen seyn müessen, also
das sye dessentwegen vnter dem Banat nicht bleiben könnten; der ver
standt aber dises vorgebens ist zweyerley gestalt zu verstehen; so vill
aus der Wallachen aussagen erhellet, ist ihnen eines theils zuwider,
dass diejenige grundtobrigkeiten, auf deren territorio sich ein vnd an
derer gesezt, von ihnen gеforderet, was quo ad jura privata nachgehents
wird gemeldet werden, anderen theils aber, wie es der pater Ztunia
verstandtner massen attestiret, dass, weillen von Petrinia aus ihnen in
controversis nach Costanicza zu recurriren verbotten, im nothfahl aber
Costanicza zu vertättigen befohlen worden, sie aber solcher gestalt nit
gern von beeden dependiren wolten.
Betreffend, ob das supositum sich befundten, das die Wallachen vill
erobert vnd dahero ihnen wider das Banat zu villfahren meritiret haben
vnd ob die banalische nur gegen Carlstatt, die Petrinianer aber vnter
halb das land geschüzet vnd also ein commando tiber selbiges territorium
zu des feindes zeiten eingeführet oder aber villmehr die banalischen
dises auch bewahret vnd vertättiget haben, wyrdt bemerkt:
Die merita der Wallachen seynd auch ex eo nicht anzuziehen, dass
sye dem Türkhischen jосh kein kleines territorium entzogen hetten, dan
sye kein handt breit dem feindt benomben gehabt.
Was die verthättigung vnd bekriegung selbiges territorij vor der
selben wider eroberung vnd dessen angeführte distinction des oberen
theil gegen Carlstatt vnd des vnteren gegen Costanicza betrifft, ist deme,
was alda landtkundig vnd theils Petrinianischer seithen selbst bekannt
lich ist, gänzlich zuwider, dan keiner alda laugnet, wie es auch noch
zu sehen ist vnd von Petrinia hinauf noch geschieht, das theils die
regnicolae ex publico, theils der bischoff vnd capitul von Agram jeder
absonderlich nicht allein gegen der Carlstätterischen gránitz vnd hinter
vnd vor Petrinia, sondern auch zwischen Ivanich vnd Creutz die wach
ten an der Glogonicza zu Dubrava vnd Gradecz, an der Chazma zu
Chazma selbsten, zwischen Ivanich vnd Petrinia, an der Lonia zu Breghi,
Nedrasicza, Jeszenovich vnd Brebrovecz; an der Saw zu Dobrovchack,
Selezna, Luka, Trebarievo, Martinzka vesz, Markovo, Sziszek vnd Topo
lovecz; an der Odra vnd beeder seits der Culpa, zu Odra, Drenchina
vnd Hraztovicza, welches orth noch weither hinein als Petrinia in dem
territorio quaestionis liget, von Petrinia hinauf zu Brest, Sasin, Letva
nich, Neboian, Farkasich, Berkizlavina, Pokubzko, Kyrin vnd sodan erst
weiter gegen die Carlstätterische grinitzen wachten, auf eigene vnkosten
vnterhalten, vnd dass zu Petrinia keine tibrige mannschaft seye, die
ausser der vestung in feindtlichen zeiten für sich selbsten hette können
gebraucht werden, erhellet an Warasdinischer seithen selbsten, dan jezo,
da Petrinia dem feindt nit mehr exponirt ist, würdt die vrsach, warumb
Costanicza von der so genanten Teutschen manschaft evacuiret worden,
allegiret, weillen Petrinia selbsten derselben wohl bedtirfftig war, massen
SPOM, XX. 6
82

im werckh auch, so vill wir erfahren, nur auf 99 gemaine Teutsche die
verpflegung gereichet Worden.
Es befindet sich auch, dass die regnicolae ihre weyde vnd anbau,
weillen sonsten zwischen Petrinia vnd Costanicza kein volckh war, auf
selbigen territorio selbsten geschuzet vnd das die Petrinianer gar keine
wachten auf denselben, sondern sich ihrer vestung gehalten, massen
graff Erdeody selbsten, als er vns die vestung gezeuget vnd auch seine
officier gesagt, dass die Türkhen durch die wilder schleichent vmb die
vestung ad insidias so offt kommen seyn, das keiner sich über reichung
der stuckh hat heraus wagen derffen vnd auch der voyvoda Wenger
bestättiget hat, dass niemahlen von Petrinia einige wachten gegen den
feindt im landt gehalten worden; grafi Erdeody hat auch selbsten im
beysein seiner officier auf dem wall zu Petrinia stehend, gezeiget, dass
wann der feindt immerzue sich zu der vestung Petrinia genihert, die
darin ligende mannschaft sich nit habe getrauen können, den feindt an
die vestung kommen zu lassen, sondern sye haben sich hinter die gärt
tenzăun vnter den schutz der stuckh begeben, vnd also den feindt, so
sye gekonnt, abhalten miessen; es ist auch wohl zu glauben, dan wirdt
jezo an Warasdinischen seithen eingerathen vnd für núthig befundten,
dass ewer kay. May, hohes interesse erfordere, dass jezo Petrinia mit
einem autemurali versehen werde, da der feint noch einmahl so weith,
als er vorhero war, getriben worden, wie kann selbiges orth dem da
mahligen nahenten feindt formidable vnd selbigem territorio zum schutz
gewesen seyn, allermassen die vestung sehr schlecht beschaffen ist, vnd
für Teutsche gemaine soldathen haben wir keinen ansehen können,
sсhеinet auch, das gar wenig oder gar keine gemaine geborne Teutsche
darinen seynd, sondern zwar von Teutscher extraction, die als Teutsche
besоldet werden, aber manche von mehr generationen alda in der vestung
als Croathen geboren, erzogen vnd der Teutschen sрrach schlecht kundig,
Croatisch gekleydet vnd ohne musqueten, sondern ein jeder hat nur sein
eigenes allgemeines feuerrohr, welche dem ansehen nach auch von vinter
schidlichen mündungen oder caliber seynd, welches wir derowegen mel
den, weillen in der beylag A. supponirеt wirdt, das Teutsche manschaft
in Petrinia seye, die übrige besoldte seynd die mehriste disseits der
Culpa angesessene oder auch ledige, denen regnicolis vnterthenige Croa
then. Die vestung ist so eng, dass die place d'armes nicht auf 150
mann recht zu stellen erkleckhlich ist vnd kann denen Türkhen wohl
gedienet haben, denen vnsrigen den pass tiber die Culpa zu verwöhren,
als die Türkhen, nachdem sye Costanicza von denen Christen überkom
men, sye auf des bischoffs von Agramb grundt vnd boden erbauet, weil
len sye jenseits der Culpa zwischen disen fluss vnd den fluss Petrinia
vnd gegen vns die Culpa vor sich hat, gegen Costanicza aber ganz
offen auf selbigen landt stehet, vnd wie aus denen Croatischen historien
abzunemben ist, von denen vnsrigen, als sye zum erstenmahl dieselbe
eingenomben, geschleipfet, von dem feindt aber über etliche zeit wider
vmb erbauet, alsdan von denen Christen wider erobert, vnd wie zu
schlüessen, mehr zu dem ende, dass der feindt, wann man syе wider
rasiret hette, nicht wider erbauen vnd von newem nicht besezen, auch
von denen das landt disseits der Culpa nicht überfahlen könne, in tiber
83

kommenen standt gelassen vnd mit einer besazung versehen worden; als
das dem feindt dardurch einen abbruch offensive zu thuen oder das
territorium zvischen der Unna vnd Culpa darmit zu schutzen ein ge
dankhen gewesen seye, es müeste dan vor 100 vnd mehr jahren mehrer
volkh alda seyn vnterhalten, als bey menschen gedenkhen geschehen ist,
welches doch wegen enge des orts auch nicht kann vermuethet werden;
Petrinia aber allein hette gleichwohl der feindte einfahl disseits der
Culpa ober- vnd vinterhalb nicht verwöhren, noch Croathen schuzen,
sondern die banalische, bischoffliche vnd des capituli wachten haben
wider alle feindtliche tentamina gegen dem landt vnd eissere Sclavo
nische grinitzen invigiliret, vnd wie es die situation zeiget, wegen vill
filtigen fuhrten durch die Culpa die beste wahrnung geben können ;
fahls aber auсh die Petrinianer dasselbige territorium defendiret hetten,
so zeiget es sich in Sclavonien, dagegen die Warasdinische grinitzen
principaliter angesehen waren, was dem Warasdinischen generalat von
selbigem landt tiber die geweste gránitzen zuegewachsen.
Wann dan die Petrinianer sich ihrer vestung gehalten vnd folglich
das landt Croathen sich aigentlich an selbiger seiten selbsten verwahret
hat vnd das ganze territorium zwischen Petrinia vnd Costanicza unbe
wohnet war, wie es jezo etliche stundt tiber die Unna ist, da vnser
volkh wegen des feindts, vnd das feindtliche wegen vns sich mit ruehe
nicht sezen kаnn, also der selbst eigenen Petrinianischen bekanntnuss
nach kein commando in selbigem territorio hat kennem gepflogen werden,
die regnicolae hingegen gleichwohl ihre nuzbarkeiten, sovill sye haben
gentiessen können, armata manu alzeit geschuzet, zu zeiten aber, da in
feindtlicher gеfahr oder zu einen offensiven vorhaben das generalat der
banalischen völkher, oder der banus der grinitzer von nüthen gehabt,
in gueter correspondenz promiscue einander die handt gebotten, ist zu
schlüessen, dass die Petrinianer kein commando iber selbiges territo
rium zu des feindes zeiten eingeführet haben.
Nach recuperirung Costanicza haben sye es auch dependenter von
dem Warasdinischen generalat nit gehabt, dan die übrigen vier von dem
graffen Erdeody zu bestettigung seines asserti, das der graff Frantz Er
deody vnd der leuthenant Sinnersperg vnter der Warasdinischen depen
denz darinnen commandiret haben, vns eingereichte brieff, probiret einer
wider ihme, die andere aber machen gar keine prob, in erwegung, das,
wann die mannschaft auf des herrn marggraffens ordre von leuthenant
Weissner in Costanicza hinein wäre gerueffen worden, sye von dem, der
den zu Petrinia commandirenden officir ordre gegeben, auf des leuthe
nant Weissner verlangen, nach Costanicza volkh zu schickhen, volglich
also von herrn marggrafen vnd in consequentiam von ewer kay. May.
hiesigen kay. hoffcamerrath dependent gewesen wäre. Ist aber die Petri
nianische mannschaft durch den graffen Frantz Erdeody hinein gеzogen
worden, so kann sie anderst nicht darin gewesen seyn, als eodem titulo
wie der graff Frantz Erdeody selbsten, der, wie oben die banalische
erweisen, von dem bano (deme der herr marggraff nach inhalt seiner
zwey demselben zuegeschribenen vnd oben beygelegten brieff, bey ab
zug des leuthenants Weissners das commando reiterato tibergeben) qua
regnicola eingesezt vnd nachmahls von dem kay. hoffkriegsrath zu dises
:
84 |

bani zeiten bestättiget worden, vnd wirdt in A. selbsten gemeldet, dass


die mannschafit nacher Costanicza gehollet worden; daraus erscheinet
auch klar, dass sie weder von Petrinia, noch von dem generalat propria
authoritate beordret war, also ist dieselbe nur als berueffenes auxiliar
volkh zu consideriren gewesen. Vnd wann den corporalen auch ein com
mando von graffen Frantzen Erdeody anvertrauet worden, kann vnge
achtet der 3 schreiben von denen damaligen oberhaubtleuthen zu Creutz
vnd Copreinitz die dependenz selbiger mannschafit respectu Costanicza
von keinem anderen erkhennet werden, als von demjenigen, wem das
obercommando anvertrauet gewesen vnd die mannschafft dahin verlanget
hat; gegen welchen vesten bewandtnussen die gemelte 3 schreiben an
derst nicht scheinen können, als ein missverstandt des Petrinianischen
leuthenants Sinnersperg gegen die banalische, an derer ordre anzunem
ben vnd das verlangen, das obercommando von Costanicza dem Waras
dinischen generalat indirecte zuezubringen vnd das man es gern sich
zuegeeignet hette; ferners geben auch der Wallachen aussagen, das syе
gleich anfangs dem vorigen bano angelobt vnd ihn für ihr oberhaubt
erkhennet, zugleichen auch, wann der feindt nach eroberung Costanicza
disseits der Unna etwas tentiret hat, seye er von denen regnicolis ab
getriben vnd sye Wallachen von denen banalischen ihnen vorgesezten
commendanten commandiret vnd angeführt worden.
Aus dem folget, weillen der Petrinianer praetendirte jurisdiction vnd
commando tiber Costanicza vnd die Wallachen dependenter von dem
Warasdinischen generalat ganz nicht fundiret gewesen, das mit todt des
graffen Frantzen Erdeody (der die Petrinianische mannschafft in Costa
nicza gehalten) des alda anwesenden corporallen befuegnus, der die
schlüssl gehabt, auch erloschen vnd er den banum vnd den von disem
in Costanicza gesezten commandanten, grafen Petrum Keglevich, also
gleich vnd solang für seinen commendanten hette erkhennen sollen, bis
er wider aus Costanicza gеzogen wäre i demnach hat ebenso wenig nach
evacuirung der vestung Costanicza vnd abzug der Petrinianischen mann
schafft dem jezigen Petrinianischen oberhaubtman einige jurisdiction über
das territorium vnd darin jezo wohnende volkh ibrig bleiben, weder
denen regnicolis oder banalibus durch den vice banum praeiud ciret
werden können.
Es hat der banus zwar auch einen revers, wie oben angeführt von sich
gegeben, doch findet es sich nicht, das der grafi Giller denselben ihme
bano zu Costanicza ad subscribendum, signandum et extrahendum als
kay. commissarius vorgeleget habe, dann diser vngrundt ist gar klar,
weillen des bani reversales den 21. junij 1695. zu Wienn datiret seyn,
die evacuirung Costanicza aber ist den 27. julij eiusdem geschehen. Vnd
wann auch der banus selbsten sich zu eine dem Warasdinischen gene
ralat vnd folglich den i. j. kriegsrath vortrigliche clausulam eingelassen
hette, so hette es doch contra jus fundatum dises ew. kay. May, alhie
sigen kay. hofraths keine krafit vnd hette der banus demselben nicht
praeiudiciren können, dan das Banat ist nicht als ein per accidens sich
movirende oder miessig zu bleiben befuegter status zu consideriren,
sondern das königreich ist in 3 generalaten, als nemblichen in das Wa
rasdinische, Banatische vnd Carlstättische generalat abgetheilet vnd also
85

das Banat ein formirtes vnd constituirtes generalat sowohl, als die an
dere zwey seynd, wie es auch die articuli vermögen vnd gleichwie dise
zwey der dependenz von denen i. 5. stöllen nichts praeiudiciren könnten;
also weder banus noch vice banus der dependenz von hiesigen kay. hoff
rath nichts entziehen können, vnd ist das exempel mit dem graffen
Erdeody nit allein, dass ein oberhaubtman vnter dem Warasdinischen
generalat zwey commando (Viroviticza ist auch einem Warasdinischen
oberhaubtman diverso respectu anvertraut worden) vnd seine Warasdini
sche mannschafft in zweyerley vestungen diverso respectu et distincta
dependentia gehabt, dan als grafi Leslie sogar, da eri. 5. kriegspraesi
dent war, Viroviticza vnterhalb St. Jörgen dem feindt mit hilff der
Warasdinischen gránitzvilkher abgestritten, es zwar dem commando des
damahligen haubtman zu St. Jörgen, jedoch vnter der dependenz von
ew. kay. May. hiesigen kay, hoffkriegsrath anvertrauet, wobey es auch
verbliben, bis es zu dem nunmehr aufgerichten Esseker generalat ge
zogen worden, nach welchen dessentwegen vom Warasdinischen generalat
kein commando weder tiber das territorium, weder über das von selbigen
platz dependirende volkh vnsers wissens praetendiret wirdt.
Weillen dan auch hinzue stosset, dass das territorium quaestionis in
der Petrinianischen vnd graff Caprarischen information ein pars comi
tatus Zagrabiensis vor zeiten gewesen zu seyn nicht vermeinet wirdt,
dagegen aber kein erworbener titulus darzu an seithen Petrinia erwisen
worden; auch die durch gemelte drey schreiben zu zeigen etwan ver
mainte possession contra evidentem legitimum titulum des Banatischen
generalats nicht bestehen kаnn (obgedachte drey schreiben können auch
contra evidentem titulum der Banatischen keine possession probiren) vnd
ew. kay. May. keine andere reacquisita (welche mit denen neoacquiren
dis nicht zu confundiren seynd), sye mögen, mit was fiirley völkher
cooperation es die occasion gegeben, wider seyn erstritten worden, der
vormahligen incorporation, wohin sye gehört, nit entzogen vnd was die
defension derselben vnd deren zuruckhligenden länder schuz vnd sicher
heit anlanget, dero alhiesigen kay. hoffkriegsrath tiberlassen haben ; ob
wohlen wir dises territorium auch, nachdem die Türkhen Costanicza vor
zeiten erobert haben, Türkhisch gewesen zu sein nicht befindten können,
weillen es die Türkhen niemahlen obsolute beherrschet, sondern das nur
furtive disseits der Unna die jenseithige Türkische vinterthanen immer
zue etwas angebauet, die regnicolae aber ihre mögliche nuzbarkeiten
armata manu allzeit behaubtet vnd der Türkhen anbau turbiret vnd ver
dorben haben, also dass das zwischen Petrinia vnd Costanicza so gar
auсh kein reacquisitum, wohl aber ein in sicherheit wider gestelltes
territorium aigentlich zu seyn sich befindet.
Solchemnach können wir vnsers geringen ermessens nit finden, dass
von rechts wegen selbiges territorium vnd volkh Banatico generalatui et
regnicolis vnd folglich jezt gedachten kay. hoffkriegsrath könne benom
ben vnd dem Warasdinischen generalat einverleibet werden, wozue vin
sers gehorsambsten bedenkhens man sich Warasdinischer seithen, sovill
es die Wallachen betrifit, den zuespruch auch selbsten abgeschnitten
hette, weillen gemeldet worden, dass auf die new-angesessene Wallachen
weder der banus Croatiae, noch der bischoff vnd thumbcapitl Zu Agramb,
86

noch auch andere sich selbiger gegendt ansessig gemachte officier vnd
regnicolae einige praetension zu formiren nicht befüegt, massen sye ho
mines novi vnd vnter ihrer botmässigkeit nie gestandten seyn, gestalten
wie dise ratio wider das Banatische generalat inklitirete, so strebete sie
desto stärkher wider das Warasdinische, vnter dessen botmässigkeit es
gar niemahlen gestandten.
Ob aber das bonum publicum ein anders erfordere vnd bey diser
vnserer allergehorsamsten mainung dasselbe so sehr periclitire, hingegen
durch incorporirung selbiges immensis sumptibus et sanguine erstritten
sein sollenden territorij dem Varasdinischen generalat das bonum publi
cum so fest solidiret wurde, auch quies publica vnd sicherheit anderer
länder anderst nit zu Wegen gebracht werden könnte, sogar indispensa
biliter daran hange, das ewer kay. May. nothwendig das in des graffen
Caprara information angeführte principium, quod rex legibus solutus sit
zu ergreiffen solten bewogen werden, stehet dahin; wann wir aber die
motiva, welche pro affirmativa angеzogen werden, vnd hingegen pro ne
gativa bedenkhen, dass Costanicza eine schlechte mijehe, ausgaben vnd
bluethvergüessung gekostet hat (dan wie allen selbiger vorgenombenen
impressa gegenwertig gewesenen bekant ist, hat es alda geheissen: veni,
vidi, vici) vnd dass das Varasdinische generalat sich bis Petrinia nie
mahlen extendiret hat, sondern von Breghi bis an die Carlstättische
granitz nichts vnter dem generalat vnd Petrinia selbsten ganz einschich
tig ist vnd war: dahero von denen Sclavonischen gránitzen ganz sepa
riret vnd vor sich von dem feindt eingeschlossen gewesen, vnd gleich
wohl Petrinia vnd das landt Croathen mit denen zuruckhligenden län
dern damahlen haben bestehen können vnd ruehe gehabt, so können
wir nicht vermuethem, wie das bonum publicum et quies publica jezo
durch die Banatische vormauer periclitiren wurde, vnd weillen die regni
colae fideliter jedereit ihre partes geschüzet vnd manuteniret, immo zu
verwöhrten zeiten, da Wienn anno 1683 belagert war, mit verwerffung
aller feindtlichen, rebellischen, Hungarischen einladungen vnd mit hint
ansezung aller zweifelhaftigkeit, wie das haubtwerkh ausschlagen vnd
wie es ihren selbst aigenen vatterlandt vnterdessen ergehen mochte,
mit möglichistem kräften in Hungarn geriikhet vnd selbiger seits Steyer
bedeckhet haben, auсh zu vormahligen zeiten vill generalen zu Varas
din vnd Carlstatt vnd oberhaubtleuth auf denen gránitzen Croathische
nationales bis vngefehr von 60 jahren her waren vnd Petrinia bis dato
allezeit Croatischen oberhaubtleuthen vertrauet worden, bedunkhet vns,
dass die in des graffen Caprara information angеzogene, zwar nicht ex
primirte, doch leicht vermüethliche ratio politica wider die getreulich
hergebrachte experienz die angränzung des Banatischen generalats mit
dem erbfeindt nicht schädlich, weder gefährlich scheinen, sondern viel
mehr, wann ein dergleichen sorg gewesen wäre, durch die erfahrnheit
schon verschwundten seyn sollte; vnd wan etwan auf die qualitet sel
biger miliz eines theils die ratio politica auсh zu verstehen wäre, so
ist alda landtkündig, das die Banatische vnd Varasdinische mannschaft
in einerley als national- vnd Wallachischen volkh bestehen, das Varas
dinische aber mehr in Wallachen als Croathen.
87

Gesezt doch, das ein newes capitaneat zu Novi oder Zrin aufgerich
tet wurde, so wär doch deme, was aus gemelter ratione politica für
gefährlich gehalten wirdt, nemblich der angránitzung des Banatischen
generalats mit dem hostico nit abgeholffen, dan es grinze gleichwohlen
bey Costanicza vnd hinter Zrin wie allzeit vorhero an den feindt; vnd
traget man das vertrauen an das Banatische, das es sich über Costa
nicza mehr zuerobern befleissen werde, so finden wir auсh kein beden
khen an dessen eyffer vnd ewer kay. May. hiesigen kay. hoffkriegs
raths versichtigkeit, das es von Petrinia an gegen dem feind die vor
mauren verwahre, vnd werden vermüethliсh zu ferneren eroberungen,
wie sye auch haben verlauthen lassen, mehrern mueth vnd lust haben,
wann sye nechst ew. kay. May. vnd der Christenheit auch für erwei
therung ihres vatterlandts werden streitten können, als wann sye ihre
auslagen, würtschafftentporungen vnd ihr blueth nur andern privatis zu
nuzen wie bishero solten angewendet haben; protestando das dem publico
vermittels ihrer trew im bruest vnd darstreckhung ihrer mittel durch
ew. kay. May. hiesigen kay, hoffkriegsrath, so guet als durch die i. č.
stöllen vermittels der weit entlegenen granitzer vorgesehen vnd sicher
heit verschaffet werden könne, so kann auсh dasjenige nit attendiret
werden, dass wann die gránitzen weither hinauszuruckhen ratio publica
künftig erfordern thäte, ewer kay. May. die hände gebunden wären,
mit disem territorio zu disponiren, da sye es schon einmal dem lande
zuegeschriben hetten; dan dise ratio wurde gar zu vill nach sich ziehen,
das nemblich ew. kay. May. fort vnd fort, was dieselbe bis zu ausgang
des kriegs vnd stabilirung anderer gránitzen nicht allein recuperiren,
sondern auch weithers erobern möchten, nicht dero kay. hiesige hoff
kriegsrath, der über alle andere conquisten die militaria dirigiret vnd
dem aller erbkönigreich vnd länder schirmung obliget vnd anvertrauet
wirdt, sondern ohne vnterlass keinem andern, als dem generalat von
Varasdin incorporiren müesten.
Umb so vill weniger können wir befindten, das quies publica annoch
von dem Varasdinischen generalat, da die limites gegen das hosticum
schon weith dilatiret worden, dependire vnd was für eine noth erfor
dere, zu verhüetten, damit die vnter selbigem generalat gewesene grä
nitzen, die ex natura rei bereits keine gránitzer mehr seynd, die grä
nitz qualitet nicht verliehren solten, indem zwischen Saw vnd Draa
schon andere versehungen von dem hiesigen kay. hoffkriegsrath ge
schehen vnd an der Unna eben auch der erforderung nach vermittels
des Banatischen generalats eines theils vorgekehret Worden vnd noch
noch ferners pro exigentia rei können vorgenomben werden, vnd also
bedunkht vns, dass weder necessitas publica, weder ratio politica er
fordert, zu continuirung der Varasdinischen grinitzen dem hiesigen kay.
hoffkriegsrath vnd Banatischen generalat etwas von seinem commando
mit höchster disconsolation ewer kay. May. getrewen statuum zu ent
ziehen, dan wan die eysseriste granitzen nur wohl beschüzet werden
(deme der kay. hoffkriegsrath, welchem das universum anvertrauet ist,
wie jener Sclavonischer, so auсh diser seits wohl zu, thuen Wissen
wird), liget dem publico nichts daran, durch was für eine kriegsställe
es geschehe.
88

Zu diser vnserer allergehorsamsten mainung gereichet auch, das die


experienz zeihet, ob die regnicolae, wann vnd solang es die noth erfor
dert, wider ewer kay. May. vnd dero allhiesigen hoffkriegsraths gueth
befindten vnd disposition sye ganz Sclavonien bishero in ihr catastrum
zu ziehen getrachtet haben vnd dahero auсh die sorg diser consequenz
erloschen.
Unsere obige mainung aber zu ewer kay. May. vnd des publici
wohlfahrt zu bestärckhen, sollen wir vnserer pflicht nach nicht verhal
ten, das wann auch einsmahl Sclavonien oder auch etwan kiinftig die
Varasdinischen granitzorth, welche in allen über 600 dorffer in sich
begreiffen, dem lande incorporiret wurden, ewer kay. May. kriegsdienst
keineswegs darbeyleidete; dann wann gleich wegen der grossen weith
leuffigkeit zwischen der Saw vnd Draa ein separirtes generalat von
dem Banatischen etwan verbleiben müesste, so könnte doch das newе
vnter einem anderen generalen eben bey einer solchen verfassung be
stehen, wie das Banatische, in erwegung das zu ewer kay. May. dien
sten vnd der länder sicherheit vnd nuzen weder núthig, noch vorträg
lich, das auch vnter einen newen generalat die provincialia, politica,
iudicialia vnd cameralia in die Varasdinische formen verfahlen solten,
weillen die verfassung selbiger drey königreichen also nuzlich für das
publicum eingeriсhtet ist, das vier ganz possessionati, der einer nach
qualitet des grundts mit 16, 20 bis 30 joch veldtbaw, auf deren eins,
anderthalb oder zwey kübel fahlen, consideriret wirdt, einen fumum
constituiren vnd von jedem fumo neben der privat obrigkeit gebühr vnd
der dlaka oder robathen, auch deren zu verpflegung ihrer vnter dem
Banatischen generalat befindlichen besoldten granitz miliz vnd vnter
haltung der platz jahrlichen anlagen vnd entrichtung deren zu gegen
wehrtigen allgemeinen anligen in ew. kay. May. königl. irarium frey
willigen extra ordine bewilligungen, noch darzue einen soldathen zu
pferdt vnd drey zu fuess auf jedes banalisches winkhen zu veldt schi
ckhem vnd proviantiren; auch noch bey allen disen die tricesimam zu
ew. kay. May. Hungarischen cammer zahlen müessen, welchem allen der
gemeine mann williglich nachkommet; von denen gránitzern aber (welche
dermahlen ihrem modo loquendi nach nicht fumiret oder in ihren ca
tastro nicht begriffen Seyn vnd im königreich vnter vorwandt gewisser
von ew. kay. May. j. geheimben hoffcanzley habenden privilegien keine
tricesimam erlegen, zu geschweigen, das sye in ihren territorijs eine zu
fordern gestatteten) ist pro publico ausser des kriegsdiensts nichts zu
gewarthen, wie dan die erfahrnheit zaiget, das sie in librigen nur denen
privatis, vnter deren commando sye stehen, gedetiem vnd mit was für
widerspenstigkeit sich theils denen einquartirungen entziehen, andere
aber wie vngeduldig dieselben die überwinterung etwelcher mannschaft
tragen.
So wurde auch, wie wir nicht in Croathen, sondern anderwertig all
hier glaubwürdig versichert worden, dero khays. aerario aus Steyr
wider so vill jährlich in fixo zuewachsen, als selbigem lande, damit es
die Verpfegung vnd versorgung deren Varasdinischen gránitzen über
nomben, vor zeiten an der ordināren steyr nachgesehen worden, so da
sich auf m. 180 f. erstreckhen solle, vnd könnten alle die plitz an der
89

Unna vnd gegen dem feindt durch etwan kiinftige zuewachtung dem
landt so viller fumorum von denen regnicolis vmb desto eher vnd vmb
so vill besser ohne ew. kay. May. einzigen entgelt in stattlichen defen
sions standt gebracht vnd mit sattsamber gezahlter miliz besetzt vnd
vnterhalten werden, wozue die regnicolae (wie sye sich erkläret haben)
nach ihrer jezigen möglichkeit schon handt angeleget hetten, wann syе
versicheret gewesen wären, dass das territorium vnd volkh quaestionis
Vnter dem Banatischen generalat verbleiben wurde; danenhero, wann es
еwer kay. May. dem Banatischen generalat etwan zuesprechen thäten,
wurde mit desto grösserer sicherheit der befolgung ew. kay. May. all
hiesigen kay. hoffkriegsrath die erforderliche fernere vorsehung vnd
verordnung thuen können.
Es hat allein auсh das Banatische generalat vermittels der Croati
schen landes inwohner dises mittl zu solidirung ewer kay. May. vnd
volglich der Christenheit dienst vnd sicherheit beyhandig, dass sobald
sye des territorij guaestionis versichert seyn wurden, sye alsgleich et
liche 100 Croatische vnd also catholische familien in dasselbige ex par
tibus Ciscolapianis zu translociren gesinnet seyn, weillen Croathen so
sehr volkhreich ist, das in mancher gegent fast keiner in veldtbau vor
dem andern platz hat, so gar, dass in Thuropolye oder Turenter veldt
die inwohner bei ereignenten erbschafften ein stickhl grundt wie dise
ante camera zu theilen pflegen, aus mangel genuegsamben gründte gegen
der grossen anzahl des volkhs, welche mit höchstem verlangen auf die
angеzihlte translocation warthen; dan wahrhaftig auf das Wallachen
volkh ist sich allerdings nit zu verlassen, massen auch schon aus dem
Varasdinischen generalat vill entgangen, dan sye denen wetter nach
vnd denen geringsten vngelegenheiten sich entziehen vnd den poten
taten gern anhangen, wer die oberhandt hat, auch denen aufwicklungen
vnd seditionen leicht gehör geben, derowegen das Banat gemelter massen
die platz an der Unna vnd im lande, wie auch den Unnastrom selbsten
von der Saw hinauf mit lauther catholischen inwohnern besezet hat vnd
auf alle landtwachten mehr Catholische als Wallachen stöllet, welche
mit bezahlter miliz continue zu bestreitten gar zu grosse vnd einem
jeden landt vnerträgliche vncosten erforderten, solches aber die Ciscola
piani catholici gratis verrichten; weillen dermahlen ihrer gar zu Wenig
catholische in selbigem territorio quaestionis seynd, woraus auch a parte
rei sich die impracticabilitet, eine newe von dem Warasdinischen gene
ralat dependirende haubtmannschafft zu Zrin oder Novi zu stabiliren
zeiget, dan zu geschweigen des abgangs der catholischen zu denen landt
wachten, befindet sich die supponirte zahl aller inwohner selbiges terri
torij in allen 13 knezеyen nicht von 8 oder 10, sondern nur bey 3000
streitbarer männer, darunter gar wenig nach Zrin vnd Novi gehören,
die bey weithen nicht erkläcklich wären, selbiger weitschichtige gelegen
heit vnd gránitzen mit gählingen defensionen vnd vinterhaltung der plitz
zu suteniren; in mehrerer erwegung, dass von ewer kay. May. die auf
richtung einer solchen haubtmannschafft nicht absolute, sondern von
dero 6. geheimben hoffcanzley heilsаmb eingerathener massen nach ew.
kay. May. angeborne čisterreichische milde mit nachfolgenden clausulis,
wie es dero gnädigiste resolution vom 23. novembris 1695 vermag, resol
v
\
90

viret war, das durch commissarios die confinen des erstrittenen distric
tus, vnd wie weith die bottmissigkeit der vestung Petrinia zu lassen
wire, ordentlich beschreiben, von denen ehebevorigen possessionibus des
bischoffs vnd capituli von Agram oder anderer regnicolarum separiret,
der numerus Vallachorum vnd ihrer familieu notiret vnd jedem sein
grundt vnd boden ad colendum et possidendum ausgezeichnet werden
solle; also ist daraus abzumemben, das supponirеt worden, als wäre
zwischen Petrinia, Costanicza, Novi vnd Zrin ein zu der vestung Pe
trinia noch von des feindes zeiten hero rechtmässig gehöriges terrenum,
welches von denen ehebevorigen possessionen des bischoffs vnd capituli
zu Agramb oder anderer regnicolarum ohne ihren abbruch könnte sepa
riret vnd eine newe haubtmannschaft mit dem darzue gehörigen volkh
bestritten werden ; weillen sich aber für eines zeiget, dass kein solches
terrenum vacans verhanden seye, vnd anderseits eine gahr zu geringe
anzahl bewehrten volkhs zur notturfit einer newen haubtmanschafft von
Zrin vnd Novi dependire, so fallet für sich selbsten der secundum sup
posita sonst wohl pendirte anschlag, wann das recht es zuegelassen
oder necessitas publica erfordert hette, eine newe von Varasdin depen
dirende haubtmannschaft aldahin zu sezen, es mögen nun selbige orth
von ewer kay. May. hiesigen kay. hofi, oder von der i. j. hoffcammer
dependiren, wie dero i. 6. praesident in seinem an vns abgelassenen
antworth schreiben ein recht darzue zu haben meldet, dan weder eine
noch die andere kann sye doch anderst nicht als jure privatorum
possediren.
Leztlich alles dasjenige belangend, was wir inter jura privatorum
zu melden verschoben, haben wir iber die denen i. 6. stöllen dero i. b.
gehorsamben hoffcanzley beygebrachte vnd folglich ew. kay. May. refe
rirte vnd vns auch absonderlich von graffen Erdeody depraedicirte ba
nalische supprimirungen, redigirungen der soldaten zu zinsbaren baurn,
vnohristische vnd vnleidentliche trangsallen, spolirungen, extorsiones,
gefängnussen, vngewohnte vnbildt vnd tigliche praessirungen inquiriret,
vnd davon absonderlich nach deme, was das publicum betrifft, zu mel
den erachtet; weillen aus allen aussagen erhoben worden, das die Wal
lachen insgemein dergleichen nit zu klagen gehabt, hat sich also be
fundten, dass der Philipp voyvoda, als an der Blinia die anbringen dem
graffen Giller übergeben worden, seditioses geschrey zwar vertibet,
wegen andern fundirten suspitionen übler machinationum aber eingе
zogen worden, vnd das einsmahls ein granitzer Wallach auf Agram zu
den banum mit etlichen andern kommen, sich wider des Plemich re
spectu extorsiones zu beschwären, alda er vnd die mitgewesene, ehe syе
geklagt, tumultuose das gewühr für das haus nidergelegt vnd anstatt
einer gebührlichen klag protestiret, wann man den Plemich nit ab
sezen wurde, wolten sye nicht mehr dienen, worauf der banus ihn als
rädlführer in des bischoffs gefängnus in verhaft ziehen vnd eine zeit
sizen lassen, dass aber der bischoff für sich denselben gefänglich ge
halten hette, hat sich nit verificiret.
Uber die klagen aber wider den Plemich hat zwar der banus ihnen
zur antworth geben, dass er etwelche schepfen, etwas von haaber vnd
auch von heu jährlich ihme zu liefern zu seiner subsistenz angeschaft,
91

als er aber erfahren, dass er sich ein mehrers zu arrogiren vnter


standten, hat er ihn mit arrest belegt vnd neben refusion des extor
quirten ihn von dem commando abzuschaffen determinirеt gehabt, in
deme ister aber gleichwohl mit einer partey ausgangen vnd von einer
feindlichen nidergemacht worden; vnd haben vns die Wallachen selbsten
gesagt, dass syе wissen, dass der banus dise ausrichtung ihnen habe
thuen wollen.
Wegen des graffen Keglevich hat es sich zwar, wie der graff Er
deody angegeben, befundten, dass er einsmahls die knezen, dass syе
ihme zu gеfallen etwas hetten sollen ackhern lassen, ersuechet, wel
ches sye ihm abgeschlagen ; er hat aber den knezen Janko Boroyovich
dessentwegen nicht gеprigelt, sondern wegen vernachlässigter arbeith
zur vestung reparation vnd Wegen anderer widerspenstigkeiten einen
in verhafft sezen lassen, vnd weillen sye in seine wälder das schwere
viech haben treiben wollen, hat ihme wohl auch gebühret, einen zins
zu fordern, vnd kann eine herde so klein nit seyn, das in einer ganzen
waidungszeit in den aichelm nit so vill dem viech zuewachsen solle, das
einen duggaten darfür zu zinsen eine pressur zu mennen wäre; die zeit
aber, da was abstehet, dem graffen Alexander Erdeody bei seiner in
stallation in die oberhaubtmannschaft zu Petrinia, welche den 13. juny
1694 geschehen, durch das litterirte vns zu Letvanich zuegestőllte
Wallachische anbringen solle seyn geklagt worden, können wir mit
derselben, da der graff Keglevich das ackhern von dem knezen gefor
deret vnd der Boroyovich darauf mit dem stock geschlagen worden,
nit combiniren, dan dises sich erst nach des grafen Erdeody installa
tion vmb Philippi Jacobi anno 1695 zuegetragen.
Des bischoffs vnd capituli proceduren haben sich also befundten,
wie in ihrer verantworttung gedacht worden, vnd das die interes
sirte sich zu sezen bewilligung gesuecht, schepfen in recognitionem
dominij gereicht, vnd ist der knez Radisch von Sztaro Szello mit et
lichen gemainen befragt worden, ob er oder einer von ihnen einmahl
oder üffters zu Sziszek in eysen gewesen zu seyn, oder das man ihnen
einen theill ihres viechs weggenomben, geklagt haben, welche nit allein
eines vnd anders vestiglich widersрrochen, sondern gegen das capitul
guette neigung vnd vertrauen gеzaiget vnd erkhennen gern das capitu
lum für ihre grundtobrigkeit.
Die forderung des zehents aber hat der banus, als er davon ver
nomben, wie die Wallachen selbsten gesagt, gleich eingestellet vnd bis
zu erfolgender ew. kay. May. allergnädigister resolution suspendiret.
Den Ztanivuk Dragasovich, einen gemainen, dessen beschwerde vns
graff Erdeody anstatt seiner beygebracht, dan er für sich selbsten vns
nichts geklagt, hat nicht der bischoff, sondern der banus in die bischöff
. liche gefangnus zu Agram ex gravi suspicione aliсuius proditionis, bis
das werckh genueg examinirеt worden, einsezen lassen. Mit der auch
von grafen Erdeody angеzogenen spolirung des Laizlav, Wallachischen
geistlichen, welcher selbsten darüber nit geklagt, hat es sich also zue
getragen, dass aus dises priesters anstiftung der voyvoda Laszilevich,
ein bischöfflicher vnterthan, von gewissen Wallachen ausgeblindert wor
- den; als er den vrheber erfahren, hat er ihn Laiszlav auch spoliren
92

lassen, als man aber vernohmen, dass er sich selbsten solcher gestalt
ausrichtung gethan, ist er voyvoda mit arrest belegt worden vnd hat
alles wider zuruckh geben müessen.
Ob nun dise casus particulares also beschaffen vnd frequent seyn,
ein publicum gravamen daraus zu erwecken, zeiget sich für sich selb
sten, vnd obgleich grafi Erdeody, wie ex A zu sehen vnd auch vor
vnserer protestiret hat, dass er bey disen allen in particulari nicht in
teressirt seye, erhellet doch aus allen vmbständten, das was zuvor nie
mahlen geriglet worden, erst nach deme angangen, als ihm der bischoff
das praedium abgeschlagen, vnd das dasjenige, was er nomine boni publici
begehrt, nur dahin au-gehet, dass ewer kay. May. zur recompens der
von denen Petrinianern trew gelaisten diensten das verlangte territo
rium auf Petrinia zuеaignen solten; zu dem ende er vnd die Petrinianer
nach inhalt der beylag A. mit verhellung des tituli (durch dessen anzei
gung das possessorium sambt dem petitorio ex supradictis für sich selb
sten erlöschete) sye sich nur auf eine langwirrige, noch a tempore ho
stili allezeit hergebrachte ruehige possession desselbigen territorij be
ziehen; der bischoff vnd das capitulum aber haben dagegen erwisen, das
der nechst verstorbene bischoff etwas davon dem Franzen grafen Er
deody vnd denen praesidiarijs verlihen, vnd wie es davon abkommen
seye, wie dan noch würckhlich, als wir zu Brest disseits der Culpa,
welches ein bischoffliches dorff ist, in ruckweg waren, von denen Petri
nianern boy dem bischoff als grundtobrigkeit etwas wegen eines wein
gartens bey Hraztovicza, so nahent bey Petrinia liget, da etliche von
denen praesidiarijs, die den bischoff qua dominum territorialem recogno
sciren vnd dieselbe alda gewessen, supplicando angebracht worden, also
ist nicht zu sehen, wie den grafen Erdeody vnd der besazung wider
die klare instrumenta vnd selbst eigenen wissen, weillen die lebende
gestehen müessen, dass sowohl der oberhaubtmann als die praesidiarij
erst vnter dem vorigen bischoff die befüegnus auf selbige praedia erhal
ten, virtute diplomatis regij vnd dem landsbrauch nach aber derselben
ganz billich verlustiget worden, sie mit recht invito domino nacber Pe
trinia könnten zuegetheillet werden.
Wir haben vns zwar beflissen, den bischoff zu disponiren, selbige
praedialia wider hintiber zu lassen, so hat er sich aber wegen des dar
durch allzugrossen, dem bistumb von seinem vorfahren vnverantwortlich
vnd vnvorsichtig gethanen abbruchs, welchen er auf sein gewissen nicht
nemben könnte, entschuldigt, in mehrerer erwegung des tiblem modi
procedendi, vnd das sye sein bistumb sogar der proprietet zu entsezen
trachten vnd zu disem ende den statum publicum regni per flammam
privato fomite accensam in solche bruenst zu setzen an ihnen nichter
wundten, welche ohne des königreichs gemainen grossen schaden nit
wäre gelischt worden, vnd also wegen etlichen wenig privatklagen cau
sam communem mit so viller fürnemben dicasteriorum collision gemacht
haben, welches vns wohl auch bedunkhet, das es leichtlich vnd billich
hette können vnd sollen verhiettet werden, wann man das verlangen,
selbiges territorium vnd volckh vnter das Varasdinische generalat zu
bringen, alijs medijs durch repraesentirung aller für sich scheinenden
motiven bey ewer kay. May. via regia angebracht, nach vernembung des .
93

bani, statuum et ordinum vnd deren interessirten instantien dero aller


guettigste zu gemainen schutz allerseits erblands vätterliche resolution
erwarttet vnd respective an den banum et instantias regni, oder wann
die inwohner wider ihn selbsten zu klagen gehabt, an ewer kay. May.
hiesigen hoffkriegsrath, utpote rem ad ipsos non pertinentem verwisen
vnd aus particular keine publicas querelas zu formiren die Wallachen
vermahnet, vnd wann der graf Erdeody, weillen er, was nach des ohne
kinder abgestorbenen graft Franzen todt dem bistumb widerumb an
hinzu gеfahlen, mit gueten nit hat erlangen können, er die guarnison
den censum für ihren theil zu geben nicht abgehalten, vnd sich also,
wie die vorige oberhaubtleuth, welche selbiges praedium so wenig als
vorhero die Petrinianer das andere gehabt, er vnd sie ohne dasselbe zu
seyn sich befridiget hetten.
Bey vntersuechung der particular gravaminum haben wir auch er
fahren, dass der vice banus, Stephanus Jellachich, des bischoffs von
Agram vicarius in temporalibus seye; weillen es vns aber inconve
nient zu seyn scheinet, dass ein vice banus zugleich eines membri des
landts bedienter seyn sоlle, haben wir solches zu nijthiger abstellung
auch vnterthenigst zu melden für nijthig befundten, damit in abwesen
heit des bani sowohl andere inwohner, als Wallachen ein mehrers ver
trauen zu ihme tragen möchten, ein oder anders anliegen wider die
regnicolas bey ihme anzubringen ; weillen er aber sich entschuldiget hat,
das er von dem vice banat nicht mehr als 125 fl. jiihrliche besоldung
habe, ohne einzigen andern regalien, wäre wohl billich, dass die grosse
ihm für des königreichs defension obligente sorgen mit einem jihrlichen
augmento besser consideriret wurden.
Es hat auch ewer kay. May. commendant zu Novi vnd Zrin, Joannes
Andreas Makar, freyherr von Makarska, obrister, vns ersuechet, bey
еwer kay. May. für ihn zu intercediren, damit er sowohl dessen, was
er bey der alhiesigen kayserlichen, als bey dero i. č. hoffcammer zu
suechen vnd in specie die hiesige vmb m. 20 f. in eventum quitiret,
doch des seinigen noch nicht habhafft werden kаnn, könnte conten
tiret werden, welcher in ansehung seiner bey selbigen confinen tragen
den vigilanz vnd nur per 350 fl. jährlich habenden gage wohl meri
tirte, dass ewer kay. May, anzubefehlen geruehen müchten, das er ehist
könnte beeder seits contentiret werden, sonsten wäre wohl vnmöglich,
dass er mit hinterlassung seiner wirthschaft auf denenselben grini
tzen länger subsistiren könnte, allwo er wahrhaftig sehr hoch noth
wendig ist, wegen der grossen apprehension, welche er denen Türkhen
von sich mit vnaufhörlichen sieghafften partheyen also imprimiret hat,
dass ihnen auch sein namben formidabl ist, vnd eine universal lieb
wegen seines gueten modi vnd dexteritet mit denen Wallachen vmbzu
gehen von ihnen erworben hat.
Der Jessenoveczer anbringen an den banum meritiret wohl auch eine
reflexion, dan wahrhafftig, wem ihre embsigkeit in wachten vnd conti
nuirlich besorgende feindes gеfahr bekant ist, wirdt vor ewer kay. May.
nicht anderst einrathen, als mit selbigem orth vnd ganzen gegend eine
commiseration zu tragen, vnd nit allein zu Jessenovecz die tricesimam
94

einzustellen, sondern auсh zu befehlen, das derselbige ganze tractus der


Unna bis zu andern zeiten nit beleget werde.
Es hat sich zwar der oberdreyssiger in Croathen von Nedeliz Joan
nes Antolchich gegen vns auch beschwehret, das der Zemliak, admini
strator von Possega, auch eine tricesimam an orthen, wo sye vorhero
von der Hungarischen cammer schon im schwung ist, aufgeriсhtet habe,
welches den traffico ginzlich störe, bittend, ewer kay. May. gerueheten
sothane newerungen abzustellen, vnd weillen vnter andern ein derglei
chen doppelte tricesima ad ripam Colapis, absonderlich zu Berkisevina
vnd Sziszek aufgerichtet worden, welche die Transcolapianos auch be
schweret, vnd zugleich ewer May. eine vnd andere tricesima dadurch
zuruckh bleibet, indeme keiner doppelt zahlen will vnd also nichts ein
gehet vnd nur confusiones zu besorgen seynd, haben wir solches ewer
kay. May. allerunterthenigist zu hinterbringen erachtet.
Schlüessen also vnser allerunterthenigistes guettachten, im fahl ewer
kay. May. selbiges also gefählig wäre dahin, dass durch ewer kay. May.
o. gehorsambe hoficanzley denen i. 5. stöllen zu Weitherer modificirung
könnte intimiret werden, das diselbe allergnädigist resolviret haben, das
territorium zwischen der Culpa vnd Unna mit denen sich darin befin
denden jezt vnd kiinfltigen inwohnern vnter dem Banatischen generalat
vnd dem königreich Croatien mit dependenz von dero hiesigen kay. hoff
kriegsrath zulassen, neben ernstlichen allergnädigisten befelch, das sich
die Petrinianer auf alle weiss enthalten sollen, selbiges territorij in
wohner directe vel indirecte weder durch sich, noch andere wider das
Banatische commando zu stimuliren, keine dergleichen schädliche modos
zu suggeriren, vmb sye auf die Petrinianische seithen zu ziehen, son
dern wann selbiges volckh einer oder mehr nach der schon habenden
anleithung dahin zu dem oberhaubtman oder einem anderen officier vnd
gemainen zueflucht suechen oder klagen wolten, ihn oder sye von sich
ab vnd auf den banum vnd dessen obbenante instanz zuweisen; dem
oberhaubtman zu Petrinia auch anzubefehlen, das er die zu Costanicza
besоldete Petrinianische soldathen, oder wo er deren andere hette, von
danen abfordern, vnd wann er vnd die Petrinianer einen anderen iustum
titulum, als die bischofflilche von vns hiebey gelegte donationales zu
haben vnd zu erweisen ihnen gethraueten vnd folglich das capitl vnd
bischoff nicht klaglos lassen wolten, es qua realia vor dem bano vnd
denen ordinari instantien anbringen vnd ausführen, inmittels sich aber
“: violenz vnd eigenmächtigen genusses auf denselben enthalten
SOLIGI).

Wire auсh zu Wünschen, das dahin durch die i. j. stöllen ange


tragen wurde, dass die Petrinianische instigatores auf eine andere gri
nitz mit anderen in gleichen officijs stehenden so weit als möglich ab
gewechslet vnd die jezige harambassa, Jauko Boroyovich vnd Burian
Dabich abgeschaffet vnd keine mehr von denen Transcolapiano-Unnanis
darzue gebrauchet wurden, dan es ist zu besorgen, das so lang sye alda
bleiben werden, des grafen Erdeody zu geschweigen, allerley fomites
gleichwohl vnter das volkh dörfften ausgestriet werden.
Auch weillen vorkommen ist, das die protectionales von herrn marg
grafen von Baaden, welche die Wallachen dem graffen Erdeody oder
95

graffen Gäller eingehändiget, vnd das inventarium von Costanicza mit


denen reversalien des bani vnd vice bani in der i. j. hoffkriegsställ
handen sich befindten, das alle dise 4 notturften, welche bey diser von
vns eingerathenen bewandtnus vnd auch für sich selbsten, was Costa
nicza betrifft, weillen diselbe vestung von ew. kay. May. (praescindendo
von vnserer commission) vorhero schon dem Banatui zuegesprochen vnd
dises von der alhiesigen kay. hoffkriegsställe dependiret, folglich keine
Teutsche mannschafft auf ordre des i. j. hoffkriegsraths, sondern von
dero albiesigen kay, hoffkriegsrath im fahl der noth einnemben wurde,
vergeblich alda ligen, hingegen alhier nothig seyn, dem alhiesigen kay.
hoffkriegsrath sollen zuegestillet werden.
Durch ewer kay. May. kayserl. hoffkriegsrath aber wire, vnser aller
unterthenigstes bedtinkhen, das dem bano, statibus et ordinibus sowohl,
was ewer kay. May. durch dero 5. gehorsambe hoffcanzley denen i. b.
stóllen befelchen lassen vnd wessen sie sich allergnädigist resolviret zu
intimiren, das in ansehung ewer kay. May. sie bey ihren juribus vnd
dises territorium Transcolapiano-Unnanum dem königreich incorporirter
lassen, sie sich verseheten, das banus cum statibus et ordinibus schleinig
darob seyn werden, mehrere stipendiatos catholicos, welche ohne able
sung der Ciscolapianer als praesidiarij die besazungen versehen mögen,
zu verschaffen vnd das sye die vestungen Jessenovecz, Costanicza, Novi
vnd Zrin bald ohne ewer kay. May. cameral entgelt in seinen rechten
defensions-standt sezen, nicht weniger das sye dahin trachten werden ,
ehist möglich selbiges territorium mit ihrem nationalvolkh noch mehrer
zu populiren; dahero er banus mit zueziehung etlicher der vornembern
ständte, weillen vnbillich wire, das eine jede familia nach seinem willen
sich im landt ausbreite, jeder sich jezo befindlicher communitet einen
erklecklichen districtum auszeichnen solle, den sie ruehig loco stipendij
gentiessen mögen, ihre grundtobrigkeiten doch gleichwohl in so weith,
wie vnd was der andere grinitzer zu Ivanich kloster, Gradecz, Dubrava
vnd andern des bischoffs dem Varasdin. gránitzen vntergebenen orthen
thuen, jezo erkennen vnd kiinftig praestireu sollen.
Es hätten ewer kay. May. auch missfälliglich vernomben, das sie
mit praeterirung des bani sich von denen Petrinianern anführen lassen,
aus privat gravaminibus publica zu machen, dass, wan ihnen nicht wire
gehalten worden, das man ihnen versрrochen, sye nicht andern schutz,
als wider die privat obrigkeiten bey den banum, wider ihn vnd das
ganze landt aber bey ew. kay. May. alhiesigen kay. hoffkriegsrath, oder
bey dero allerhöchsten persohn selbsten hetten suechen sollen, konnten
also ewer kay. May. sye billich vmb solche leichtsinnigkeit bestraffen,
indeme sye dem vorigen bano jederzeit pariret vnd diser folgents an
dessen statt ewer kay. May. еingesezt worden, weillen aber diejenige, so
sye angeführet, dessen mehrere schuldt, als sye tragen, liessen es ewer
kay. May. vor dissmahl passiren, dem popi oder geistlichen aber ver
weislich vorhalten, das sye (welche das volckh zu allen gueten vnd ruehe
vnterweisen sollen) sich vnterstandten, zwey von ihnen sich selbsten
einem anbringen zu vnterschreiben, welches sye selbsten nit haben lesen
können. Ewer kay. May. hetten auch ein missfallen wider ihre dero
selben beygebrachte betrohung, zum feind lieber überzugehen, als vnter
96

dem Banatischen commando zu stehen, getragen, weillen aber aus denen


an den banum von denen Costaniczern vnd an den bischoff vnd vice
banum von denen Zrini vnd Noviensern tiberschribenen anbringen, lezt
lich auch durch dero hoffcommissarien vernomben, das sye es nicht ge
dacht, weder gemeldet vnd auch siсh zu dem tribut, welchen sye dem
grafen Giller an der Blinia jihrlich zu geben sich sollen erbothen ha
ben, keines weegs bekennen, sondern selbiges widersрrechen, hetten ev.
kay. May. Wegen des ersten keine vngnad wider sye vnd verlangten
auch, sye zu obbesagtem tribut anzuhalten, sondern sye solten wie grä
nitzer vnter dem Banatischen generalat ew. kay. May. vnd der Christen
heit getrew, wie es sye versрrochen, dienen vnd kein anderes oberhaubt,
als den banum suechen oder folgen, vnd diser ewer kay. May. allergnä
digiste willen könnte durch einen von dero hiesigen kay. hoffkriegsrath
deputirten vnd authorisirten commissario in gegenwarth des bani vnd
zuegezogener ständte allen Wallachischen geistlichen (weillen sye vill
bey ihnen vermögen), denen knezen, voyvoden, decurionibus vnd etlichen
wo nicht allen gemainen mit ablesung vnd ausführlicher vertolmetschung
von einer bey ihnen accreditirten persohn dero allergnädigisten original
resolution vnd vorweisung dero kay. insigls, auf welches sie überaus vill
halten vnd mit sonderlicher veneration sehr grossen glauben geben,
vortragen werden.
Und wäre auch dem bano anzubefehlen, dass er nicht gestatten
sоlle, das diser noch kiinfitige vice banus dem bischoff, noch anderen
membris statuum bediener seye, hingegen wolten ewer kay. May., das
man denen vice banis jihrlich ein convenientes augmentum ihres stipen
dij ex publico zuelege.
Was die alhiesige ewer kay. May. kay. hoffcammer betrifft, wirdt
dieselbe mit dero i. č. hoffcammer diser ihrer praetension halber zu
thuen wissen.
Was aber die tricesimas, so durch den von derselben immediate
dependirenden administratore von Possega eingesezet worden, belanget,
könnte vnserm allerunterthenigisten bedunkhen nach dieselbe wider ein
gestellet werden. |

Leztlichen könnte graff Keglevich mit der wider das capitul zu


Agram angemelten praetension vermittels dero alhiesigen kay. hoffkriegs
rath auf die ordentliche instantiam des königreichs gewisen werden.
Welches alles wir auf ewer kay. May. allergnädigisten befelch, das
wir mit guettachten vnsere verrichtung ewer kay. May. alleruntertheni
gist referiren solten, deroselben allergehorsamst zu dero allergnädigsten
ponderation vnd schöpfenden allergnädigisten resolution in aller tieffe
sten vnterthenigkeit haben vorzustellen vns verpflichtet befunden.
Wienn, den 24. aprilis 1697. Allerunterthenigiste trew gehorsamste:
Carl Maximilian grafi v. Thurn m. p. L. Ludwig graf v. Sinzendorff m. p.
Kanzlei-akten u arhivu ratnoga ministarstva, br. VII., 151/1.
97

XLIV. U Beču 1697., julija 23.


Kralj Leopold nalaže ratnomu vieću, da pospješi viećanje sbog uredjenja
Like i Krbave. -

Leopold von Gottes gnaden erwehlter Römischer kayser etc. Hoch


geborner oheimb vnd first, auch wohlgeborner, liebe, getreue vnd ge
treue, liebe.
Demnach bekandt, was massen die vorgehabte beliigerung Wihitsch
den verhofften ausgang nicht erraichet, mithin beede grafschaften Lika
vnd Carabavia widerumb in nicht geringer feindts gefahr stehen vnd
dahero die hohe noth erfordert, das auf deren conservation, woran vns
vnd denen anliegenden provinzen sehr vill gelegen, bestermassen ge
dacht werde.
Als befelchen wir euch hiemit so gnedigist als ernstlich, das die
zwischen euch vnd der drinnigen camer noch vnterm 6. juli des abge
rukhten 1696. jahres angeordnete vnd widerholter mahlen ernstlich an
gemahnte, bis anhero aber zu vnserem sonderbaren missfallen retardirte
conferenz, ohne allen geringsten verzug vorgenomben, eyfrig prosequirt,
darinnen, wie gedachte grafschaften in genuegsambe sicherheit zu sezen,
fleissig tiberleget vnd in sachen füer der stöllen gesambtes gehöristes
guettachten in denen negsten vier wochen so gewiss heraus erstattet
werden solle, als wir im widrigen gegen diejenigen, so dises werkh im
geringisten retardiren, mit einer exemplarischen demonstration vnd wohl
empfindlichen bestraffung vnfehlbar verfahren werden; werdet also der
sachen rechts zu thuen vnd forderist ihr kriegs-räthe, welche ihr dise
conferenz denen eingeloffenen berichten nach bis anhero gehindert, euch
von vnserer ungnad vnd straff vorzusehen wissen. Verbleiben euch sonst
mit kayser vnd landsfürsten gnaden wohlgewogen. Geben in vnserer statt
Wienn, den 23. juli 1697. Leopoldt m. p. Jul. Frid. gr. Bucellini m. p.
Izvornik medju Croatica 1697., juli, br. 8.

XLV. U Beču 1697., julija.


General baron Wassenhoffen izvješćuje ratno vieće o uredbah, što ih je
bio učinio general grof Josip Ivan Herberstein nakon osvojenja Like i
Krbave poradi osjeguranja tih pokrajina.
Hochlöbl. i. č. hoffkriegsrath. Anbefohlner massen, als der in sachen
die mehrste wissenschaft zu haben praesumiret, specifice zu berichten,
wasgestalt nach eroberung Lica vnd Carabavia der herr general obrister,
graff Herberstain sáll., selbe 2 grafschaften zu conserviren, eingericht,
antworte gehorsambs:
Das dazumall zur conservation diser denen granitzen so hoch impor
tirlichen zwo grafischaften die considerabilisten posten, als Beley, Novi,
Ribenek, Wrebaz, Budak, Siroka kula vnd Peruschiz in der Lica, in der
Carabavia aber also der feyndt Bouniz (so ein haubtmanschafft) selbs
verprennet, Uduin (oberhaubtmanschafft in selbiger grafschaft) mit be
soldte vnd vnbesoldte gränzer der oberhaubtmanschafft Zeng vnd haubt
manschaft Otochas sind besezet vnd pro interim incorporirt worden,
SPOM. XX. 7
98

bis das ihr kay. May, in sachen allergnädigist mechte versehen. Sinten
mallen dise besatzung aber sowoll denen besоlten als vnbesоlten, so von
14 zu 14 tagen abwexeln, in ansehen des weiten vnd sehr vngelegen
weghs in der länge denen Möhr granizen zu hart wird fallen, war der
generall resolvirt, sich in winter auf Graz zu begeben, sein opinion
wegen incorperirung dieser zwo grafischaften mit denen granizen vnd
stabilirung einer statt bleibende besazung in der Lica vnd Carabavia
ohne staigerung des graniz sold an gebührenden orten zu eroffmen, vnd
als durch mich, nicht allein selben, sondert beysunder ihro kay. May.
die den königreich Crabaten nothwendige eroberung Bihats (ohne weli
chen Lica vnd Carabavia in stetten gеfahr stehen, stiindtlich überfallen,
ausgeplündert vnd durch schwerdt vnd flamme also verheret zu werden,
wie es denen Türken anno 1685 durch den herrn general von Carlstatt
säll. geschehen), so er sich beneben von mich entworfen requisitis mit
denen granitzen vnd assistens 2 regimenter zu fuess vnd ein thragoner
inehalb 14 tagen von der zeit an, das man die aprochen eroffnet, ein
zumemben verobligiret, vmbständig als auch wie nach eroberung Bihaz
(wohin alsdan den sitz des general obristen der Crobatischen vnd Möhr
graniz nothwendig zu transferiren) der ganze statum militarem commo
dius vnd utilius einzurichten, gehorsambs zu lassen hinterbringen. Die
toth hat aber bald nach sein ankhunfit auf Graz dies heylsambes werk
in ein vnd ander verhindert, also das es der zeit bey gemachte incor
uporirng vnd einrichtung verbliben. Mich aber gehorsambs embfelhendt,
bleibe euer exc. vnd meyner hochgeehrten herrn mitcollegen demüthiger
idener G. S. F. v. Ideghem fr. Wassenhoffen, veldmarschalleutenant.
Iz vana : An die hochlöbl i. č. hoffkriegsrath, gehorsamber beriсht
wegen Lica vnd Corobavia.
Croatica 1697. juli, br. 3.

XLVI. U Niem. Gradcu 1697., julija.


Ratno vieće nalaže kapetanu Senjskomu grofu Edlingu, da kazni Senjane,
“ koji se netom pobuniše i Vukasoviće iz grada odtjeraše.
An den oberhaubtman zu Zeng graffen v. Edling. Wür fügen dem
herrn graffen hiemit zu wissen, welcher gestalt ihre kay. Matt. von
dero hiesigen hoffcammer unterthenigist beriсhtet worden, dass einige
aus der Zenger comunitet sich nicht allein der execution des mit iro
hoffcammer im verwichenen 1696. jahr durch ihre der comunitet hieher
nach Gräz vnd nach kay, hoff geschickte deputierte wegen des salzhan
dels, tazes vnd reservirten waldungen geschlossenem vnd von iro kay.
Matt. selbst allergnedigist confirmirten contracts straffmesiger weiss via
facti widersezt, sondern auch in des Joanni Michovich behausung deren
wegen ein ohne das capitaliter verbottnes conventiculum gehalten, da
rinnen verschiedene schmachreden ausgegossen vnd beede gebrüder Pe
trum vnd Philippum Vkassovich als geweste deputierte von ihnen ge
habten ämbtern entsezet, auch andere grosse excessen begangen; dan
wasmassen der herr graff iro besagter hoffcammer gegen die renitenten
nicht allein die geringste assistenz, sondern auch ihme auf sechs nun
99

mehroverflossenen jahr ex pura gratia verliehenen tazen abzutretten vnd


dem dahin geschickhten cameral-einnember zu tibergeben gewaigert habe.
Wan nun aber dergleichen grosse excessus keines weegs vngestrafter
hingehen zu lassen, sondern die gеziemende demonstration forderist
gegen die ungеzāmbte Zenger orzunemben ist, als haben auf höchst
gedacht ir kay. Matt. vnterm 4. negstabgewichenen monaths 9-bris sich
folgender gestalt allergnädigst resolvirt vnd befohlen, dahero in daselbe
allerhöchsten namen wir dem herrn graffen ganz gemessen vnd ernstlich,
dass primo, das vorverstandtener massen zu Zeng gehaltene vnd ohne
das bey leib- vnd lebensstrafe verbottene conventicul in des fendrichs
Michovich hauss totaliter cassirt, die darinnen von ihren ämbtern wegen
der gegen ihrer kay. May. erwiesenen treu vnd devotion entsezte beede
gebrüeder Petrus vnd Philippus Vkassovich widerumb vnverzüglich rein
tegrirt vnd de novo dergleichen conventicula zu halten bei lebensstraff
verbotten.
Secundo. Die 9 radlführer vnd principal-urheber dises excessus, als
Elias Radogеvich, Joannes Michovich, Paulus Domazetovich, prete Mar
cus Domazetovich, Andreas Chiolich, Wolfgang Rucich, Elias Uvocich,
Wolfgang Homolich vnd Martinus Milanez von ihren militärischen char
gen, sold vnd provision suspendiert vnd von dem genuss des contracts
ausgeschlossen.
Wofern sich aber pro tertio ins kunftig einer oder anderer kays.
gnädigisten resolutionen vnd befelchen widersezen würde, für einen re
bellen declariert vnd tractiert vnd dahero quarto, die von iro kay. Matt.
allergnedigist signiert vnd herein geschickte anfangs erwähnte salzhandel
concernirende patenten (deren zwey exemplaria der herr graff mit einer
anderweithen vnsrigen verordnung vom heutigen dato originaliter zu
empfangen hat) gebrauchiger massen publicirt werden solle; quinto wirdet
in namben irer kay. Matt. dem herrn graffen hiemit gleichfalls alles
ernst vnd zwar bei verlierung seiner charge aufgetragen, dass er den
ihme ex pura gratia verliehenen tacz alsobalden abtretten vnd dem be
stellten cameral-einnember übergeben, wie zu mahlen aber der hiesigen
hoffcammer in stabilirung des salzhandels die gezimbende assistenz so
gеwiss laisten solle, als im widrigen vnd wofern der h. graff ein solches
nicht thuen wolte oder kunte, ire kay. Matt zu befürderung dero dien
stes andere mitl vor die handt zu nemben gemüssigt seyn wurde.
Im tibrigen, weillen mehrhaft ernente kay. Matt. wahrnemben, dass
alle unruhe vnd ungelegenheiten zu Zeng principaliter dahero ihren
ursprung nemben, dass die maisten grániz soldaten dan selbst zugleich
auch bürger seindt, welche mit neglegirung ihrer militärischen functio
nem nur ihren nuzen bei denen bürgerlichen gewerben suchen, vnd wan
sye etwas peccieren, sich an die burgerschaft bei ihre habende privi
legien halten, vnter dem praetext aber eines soldaten aller freyheiten
gentiessen vnd allerhandt excess verüben wollen, als haben seine k. Matt.
weithers allergnedigist resolvirt vnd befolchen, dass hinfüro keiner mehr
zu einem Zengerischen gräniz soldaten angenommen werden solle, es
seye dan, er habe dem bürgerlichen foro vnd denen Zengerischen privi
legiis vorhero völlig renuncirt; nicht weniger auch, dass der herr graff
die vorhin geweste, anieczo aber ganz abkhombene Teutsche compagnia
34
100

alda zu Zeng widerumb nach vnd nach auf den fuess zu bringen sich
bestens befleissen solle. Welcher allergnedigisten kay. resolution der herr
graff in allen obstehenden puncten so wohl mit selbst aigener beobacht
als ohn anständiger vorkherung der notturfit den gebührenden vnterthe
nigsten vollzug zu laistem wissen vnd in einem vnd andern die sach
mit behöriger vnd gestaltsamber praecaution anzustellen haben wirdet,
damit alles fleissig vnd zwar ohne den geringsten tumult vollzogen vnd
exequirt werde; massen vns dan auch der herr grafi vom erfolg gehor
samst nachricht geben wollen, dan es beschieht herin irer kay. Matt.
ganz ernstlich gnedigistes willen vnd maynung. I. o. h. kr. r. Bar. de
Possenhoffen.
Croatica 1697. juli, br. 3.

XLVII. U Ebersdorfu 1697., septembra 13.


Kralj Leopold pozivlje bana Adama Batjana i oblastnike kraljevine Hr
vatske uslied molbe Senjana, uložene po njihovu odaslaniku Pavlu Riteru,
da povodom neovlašteno po Ivanu Homoliću te Filipu i Petru Vukaso
viću sklopljene štetne pogodbe sa nutarnjo-austrijskom komorom zaštićuju
Senj i tamošnje gradjane u starih pravicah i slobodah.
Leopoldus etc. Fidelibus nostris universis et singulis, signanter vero
spectabili ac magnifico comiti Adamo de Battyan, perpetuo in Nemet
Uivar, antelatorum regnorum nostrorum Dalmatiae, Croatiae et Sclavo
niae bano, generalis campi mareshali locum tenenti, cammerarioque et
consiliario nostro intimo, eiusdemdue vices gerenti, seu iam fatorum
regnorum nostrorum vice bano, nec non magistro prothonotario comita
tuum, praeterea quorumcunque eorum regnorum nostrorum supremis et
vice comitibus, judicum et iuratis assessoribus, ac ipsis etiam domino
rum praelatorum, baronum, magnatum et nobilium universitatibus, civi
tatum praeterea nostrorum judicibus, magistratibus et communitatibus,
praesidiorum item nostrorum capitaneis, commendantibus et officialibus,
sed et alijs cuiuscunque status, gradus, honoris, officij, conditionisque
et nationis ubicunque in praerepetitis Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae
regnis nostris existentibus ac constitutis subditis nostris cum praesenti
bus requirendis salutem et gratiam. Humilimum ad augustum nostrum
solium mediante demisso suo memoriali per suum ad aulam nostram
ablegatum, fidelem nostrum, egregium equitem Paulum Ritter, comita
tuum Likae et Corbaviae vice comitem, nobis debita, pronaque cum sub
missione porrecto et praesentato fideles nostri egregij, prudentes et cir
cumspecti judices et communitas nobilium et civium ac inhabitatorum
liberae et regiae civitatis nostrae Segniae recursum facientes lamenta
bili cum querela nobis exposuerunt, qualiter ijdem querulantes anno
proxime praeterito 1696. certos legatos suos, egregios ut pote Joannem
Homolich, Philippum Vukasovich et Petrum similiter Vukasovich, patri
cios, nec non doctorem Marburg, advocatum, suos eo fine paenes instruc
tionem scripto ijs datam ad praelibatam augustam aulam nostram in
certis negotijs suis exmississent, quatenus sibi commissa secundum ean
dem instructionem fideliter agere et ad desideratum finem perducere
101

debuissent, qui nihil ominus non ut juxta juramentum suam erga prae
notatam communitatem obligationem et dictae instructionis tenorem
agenda egissent et perficienda perfecissent, quin potius omnia instruc
tionis suae puncta transgressi et consequenter fidem patriae debitam
impie ac temere violare praesumentes certum praejudiciosum contractum
et in derogamen privilegiorum, diplomatum et decretorum tam circa pro
ventus tricesimales, cum etiam appellationem judiciariarum primo ad
vice comitem partium illarum maritimarum, demum vero ad curiam no
stram regiam inviatorum modum et alias nonnullas immunitates per
divos quondam imperatores et Hungariae reges, praedecessores nostros
gloriosissimae reminiscentiae, et Maiestatem quoque nostram pro praefata
memoratorum fidelium nostrorum nobilium et civium Segniensis commu
nitatis intuitu constantissimae eorundem fidei, intemerataеque ac incon
cussae fidelitatis benigne elargitorum et confirmatorum, ac benignis etiam
protectionalibus nostris roboratorum, graueque ipsorum queralantium
damnum et iurium eorundem praeiudicium cum cammera nostra Grae
censi perperam iniuissent et celebrassent. Cui quidem contractui tametsi
ijdem querulantes non solum in locis authenticis, verom etiam coram
Maiestate nostra sоllennibus contradictionibus, inhibitionibus et reclama
tionibus rite obviassent, ne tam sub colore et specie praeiudiciosi eius
modi contractus per quospiam in praenotatis privilegijs, iuribus et im
munitatibus suis indebite et violenter impetantur, turbentur et quoque
modo damnificentur. Supplicarunt ea propter praememorati querulantes
Maiestati nostrae debita cum instantia humilime, quatenus eisdem de
condigno iteratae caesaro-regiae vidilicet protectionis nostrae medio cle
menter providere, tuitionemdue et defensionem eorundem in nos susci
pientes vobis quoque, quibus supra, benigne ac serio committere et man
dare dignaremur; quorum nos demissa querela et lamentation , prout et
humilima iustitiaeque consonia supplicatione, vel ex eo etiam“ quod uni
versorum fidelium nostrorum in privilegijs, iuribusque et immunitatibus
eorundem conservatio et manutentio vigore etiam benigni diplomatis
nostri regij conditionum primae et . . . . nostrae incumberet Maiestati
clementer moti, eosdem querulantes in nostram recipientes protectio
nem et tutelam specialem, vobis quoque universis et singulis, quibus
supra, hisce serio, benigneque committimus et mandamus, quatenus dum
et quando ac quotiescunque cum praesentibus requisiti fueritis, aut alter
vestrum fuerit requisitus, attactos fideles nostros, communitatem videlicet
nobilium et civium praetactae civitatis Segniensis, in praecensitis eorun
dem privilegijs, praerogativis, iuribus, libertatibus et immunitatibus (quae
nos sarta, tectaque in suo vigore permanere volumus ac mandamus) prae
via dicti praeiuditiosi contractus ex ratione contra quosuis illegitimos et
violentos eorundem impetitiones, turbatores et damnificatores vice et in
persona nostra tueri, protegere et defendere, sufficientemque, toties quo
ties opus fuerit, assistentiam ijsdem praebere modis omnibus debeatis
et teneamini. Authoritate nostra regia vobis hoc in passu plenarie per
nos concessa et attributa, iureque et iustitia mediante, secus itaque
nullatenus facturi. Praesentibus perlectis exhibienti restitutis. Datum in
castro nostro Ebersdorff, die 13. mensis septembris a. d. 1697, regno
rum nostrorum Romani 40, Hungariae et reliquorum 43, Bohemiae vero
102

anno 41. — Leopoldus mu. p. (L. S.) Ladislaus Mathyassovsky, episсорus


m. p. Јоanes Domaniczki m. p.
Аn. d. 1697 die 18. mensis octobris exhibitae sunt mihi infrascripto,
соmiti Adamo de Batthyan, regnorum Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae
bano, praesentes suae Majestatis sacr. d. d. nostri clementissimi benignae
litterae protectionales, per medue debito fidelitatis cultu acceptataе. —
Datum Viennae Austriae a. et die ut supra. — Соmes Аdamus de
Batthyan m. p.
Primio takodjer na znanje sadržaj povelje 16. novembra 1697. biskup
Zagrebački Stjepan Seliščević te 18. novembra banovac Stjepan Jellačić.
Нrdjavi savremeni prepis medju Croatica 1723, marz, br. 8.

XLVIII. U Kostajnici 1697., novembra 10.


Grof Petar Keglević, komandant Kostajnice i vlastel u Blinji, naseljuje
Кrivaj.
Grof Keglević Peter, cesarove i kraljeve svetlosti tolnačnik, komor
nik, v polju obrstar, kapitan Letovanski, grada i pokrajine Kostajničke
veliki komendant. Dajem na znanje, kako na vredneh ljudih preporu
čenje, gledeć takoj dole napisaneh junakov človečtvo i vrednost, imenom
Gabora Lučića i z Petrom i Pavlom bratjum njegovum, k tomu takoj
Videković Matiaša z Gregurom i Ivanom bratjom svojom i Januša Čun
čića, Ivančića Miklouša z stričićem svojem Matekom i ostalum družinum,
ovem ada ovde imenovanim, hotejući z junaki krajinu puniti i jačati,
dal i izručil jesam v kotaru ovdašnjem Kostajničkom nastanjenje, kak je
ovde popisano: od hrasta Sigeta kotara Lekeničkoga na ov kraj Kri
vaja vu raven v Sonju, kade Hrastovičani svoju megju imaju, i iz ovoga
drugoga kraja Sonje po kraj brega. Zato ovo držanje gore imenuvani
junaki neka i drže, kako pravo svoje i z družinom i vsem svojim onde
neka stanu, a oni da vsu krajinsku službu i dužnost obnašaju verno i
pokorno, a nje da vu tom držanju nigdor nema bantuvati z jakostjum
ovoga ruke moje pisma i pečati. Vu Kostajnice, 10. 9-bris 1697. Grof
Keglević Peter m. p. (Z. P.)
Ja dole napisani dajem na znanje, da iz više onoga držanja ili ko
tara, koje ja po stanovitom listu mojem poštuvanem Gaboru Lučiću,
Videkoviću Matijašu, Janušu Čunčiću, Ivančiću Mikloušu z družinom
njihovom jesam dali zručal, još ovu slobodu i jakost dajem, da vu
lugeh po vsud slobodno vsakojačku marhu svoju pasu, kuda god i drugi
ostali Hrastovčani pasli budu; k tomu takaj, da v Pusačkom polju slo
bodno ribe love i da je vu tom nigdo razganjati ni bantuvati nesmi. —
“,“
(Z. P.
Kostajnicae, 14. novembris 1697. — Grof Keglević Peter m. p.
Zabilježeno: Littera pag. Kriuljani.
Savremeni prepis u mojoj sbirci.
103

XLIX. U Gradcu 1697., novembra 16.


Ratno vieće izvješćuje kralja Leopolda o stanju u Liki i Krbavi te na
glasuje, da je radi uzdržanja tih pokrajina potrebito odlučenje vojničtva
od komorskoga.
Den 16. 9-bris 1697. Allergnedigister herr. Demnach vns von denen
hiesigen geheimben räthen auf instanz der auch hiesigen cammer vmb
maturirung der ratione beeder grafischaften Lika vnd Carabavia noch
vor ein jahr gnedigist resolvirten conferenz mit zuziehung des Croati
schen general obristen vnd der verpfegungs-landtschaften vnter 14. july
negsthin rescutirt worden, vnsere etwo gegen ermelter cammer in sachen
etwo habende puncta, begern vnd pretensiones in derselben direction er
sehen vnd beförderung incomuniciren, haben wir gedachten geheimben
craft original beyschlusses A. antwortlich bedeutet, wie das wir gedach
ter cammer nichts incomuniciren hetten, sondern bestendig darfür hiel.
ten, beede grafschaften müessen des verstorbenen general obristens,
graffens von Herberstein, gehalten nothwendigkheit, welcher zu solichen
ende gleich bedeite grafschaften gesuecht, erobert vnd unvermeident
lich der gräniz zur bedekhung vnd vormauer derselben incorporirt, auch
bishero dergestalten erhalten hate, ein pures militare sein vnd verblei
ben dergestalten, dass mit solicher incorporirung nothwendigkheit vnd
unvermeidentlicher erhaltung in statu vmb sovil mehrers zu continuiren,
weillen wider alles vermuethen die eroberung Wihatsch so unglücklich
abgeloffen mit dem beygefügten erbiethen, da gedachte cammer qua
pars praetendens praeter hoc necessario purum militare etwo ein aeco
nomicum mitls eins dem vernemben nach etwo getroffen khauffs oder
alio iure euer kay. May. interesse zu vergrüssern vnd daselbst fürzu
führen vermeinen mechte; tali casu Wehren wir nur ihre etwo habende
puncta, begern vnd praetsnsiones vnd zwar in der hierüber gnedigist
resolvirten conferenz mit abstellung der confundirlichen vnd unnôthigen
schriften wexlung mündtlich zu vernemben gewertig mit versicherung,
dass gleich wegen der bishero anerloffenen mora vns mit recht khein
culpa mag beygemessen werden, wir auсh zu beförderung für kay. Matt.
interesse mit gesambter handt, doch in allweegen mit observirung des
derzeit unaufschüblichen puri militaris, id est der graniz völlig sicher
heit alles migliches zu contribuirem gehorsambst anlangten, anstatt nun
der hintiber vermüg euer kay. May gnedigisten resolution vnd verord
nung gehofften conferenz veranstaltung wider vns ein weitleifige schriften
wexlung angemeldet, wie sub allegato a tergo gnedigist zu sehen, womit
dan sowohl der sachen richtigkeit, als die zeit selbst unfruchtbar ab
laufen vnd auf kein guetes gesichertes fundament mag angetragen wer
den, vill verträglicher aber werdet mündliche debatirung vnd resolvirung
der etwo ausfallenden difficultet sein; dessen aldan vnangesehen haben
wir den graffen v. Edling tiber des graffens v. Herberstein mit beeden
grafschaften gehaltenen intention berichtlich vernomben, welches sub B.
volgendes gehörist relationirt, wie das gedachter graf von Herberstein
nach eroberung Lika vnd Carabavia das pure militare daselbst eingе
führt vnd ein theil derselben der oberhaubtmanschaft Zeng, den anderen
104

theil der haubtmanschaft Ottotschacz agregirt, beede haubtmanschaften


aber mit ihren besoldt vnd vnbesoldt vnterhabenen manschafften die
schlösser vnd ausgesagte wachtheuser mit zug vnd wacht versehen vnd
bey dem generalat ad militare manutenirt hetten, bis vor vngefähr drey
jahren hiesigе саmmer beede grafischaften in oeconomico inpossediren
vnd einen comendanten, Antonium graffen Coronini, aldort einzuführen
angefangen, das militare aber wehre wenig euer kay. May, gnedigisten
resolution vnter dem generalat erhalten worden, quo facto die schlösser
in der Lika vnd Carabavia völlig in das verderben gerathen wehren,
weillen nochmalen etwas repariert, auch von kein orth die munition da
hin verschaft worden, dahero volglich die beeden haubtmanschafften
dahin comandirte besоlt vnd vnbesоlte sich des zugs vnd wachten genz
lich gewaigert vnd vorgaben, weillen in beeden grafschaften mehr als
700 Wallachische heusser angesezt vnd mit grundstikhen versehen wor
den, das also dise ihre eigene wacht versehen sollen vnd zwar die gri
nizmanschaft herausgezogen vnd eine cameralische guarnison eingeführt
worden; warumben gedachter graf von Edling die so leichte hinlassung
der in beeden grafischaften befindlichen orther zumahl bey nicht erober
ten Wihitsch bedauert, zumahlen nach aussag des patris Marci Messich,
missionarij in Lika, die inwohner daselbst entgegen allen geschärften
verboth denen Türkhen in Wihitsch vieh vnd andere lebensmittel im
hohen werth verkauffen mit connivenz des cameralischen comendanten.
Desgleichen hetten auсh daselbst die übelthäter ihre refugia, massen
zwey von Jablanaz, welche von der belagerung Wihatsch mit dem kay.
findl vnd einen entfremdten dragoner pferdt durchgangen, einer anstatt
der durch ordre geforderten stellung zu dem regimentsgericht nach Carl
stat vnd zuwarthen gehabten straff von dem cameralischen comendanten
mit der comendantenställ zu Budak seye remunerirt worden, der andere
aber blibe sub protectione des cameralischen comendanten in Lika mit
gehorsambster mahnung, dass solche vermischungen nur confusiones vnd
schaden, aber kein nuzen brächten.
Zu den P. S. wirdt vast obiger inhalt durch den comendanten zu
Ottotschacz confirmirt, das nemblich kein besoldter noch Wallach über
alle scharfie an diselbe erlassene ordre auf die wacht nach Grätschazen
gehen wolle, vnd weillen dise widersezlichen leuthe mit macht ir weni
gen dies. comendanten zu schwach sein, also derfen mit der zeit auch
die andern posten in der Lika abandonirt werden.
Dergleichen offters eingehende allerunterthenigiste erwiderung haben
euer kay. May. Wier von zeit zu zeit pflichtschuldigist hinterbracht, da
hin wir vns auch gehorsamist beziehen vnd beynebens euer kay. May.
gnedigist resolution gehorsamist gewertigen. Sovill nun aber das Came
rale cum militare in beeden grafischaften in specie anlangt, erachteten
wir gehorsamst vnmassgeblichist, da in fahl euer kay. May. in sachen
weiters fürgehen zu lassen vnd ein gesezte richtigkeit zu erhöben gne
digist belieben mochte, das ohne fernen anstandt mit dcr gned. resol
vierten conferenz zu abwendung aller gefährlichen schriftenwechslung
fortgefahren, die denominirte dazu citiert vnd demmach die ex parte
camerae etwo vermeintliche praetensiones nach ermess vnd aufrecht
haltung des militaris, quod est summa rei ordentlich durchgangen, auch
105

mithin eigentlich vernomben werden möge, was sowohl das camerale an


muzen, als das militare in conservationem status abwerffen khônte.
П. б. h. kr. r.
Коmcept, Croatica 1697, juli, br. 3.
*

L. U Kostajnici 1697., novembra 17.


Grof Petar Keglević, komandant u Kostajnici i vlastel u Blinji, naseljuje
Sunju s ljudma iz Lekenika i Peščenice.
Grof Keglević Peter, cesarove i kraljeve svetlosti tanačnik, komornik,
u polju obrstar, kapitan Letovanićki, grada i krajine Kostajničke veliki
komendant. Dajem na znanje, kako ja poštovanem Lekeničanom i Pešče
ničanom kod Sonjskih razlevov stanovito nastanjenje jesam dal i list
zvrhu toga napisal, kojega i sada vu vsem trdim, ali kajti vu onom
listu megje nesu pravo napisane, kuda bi ta njihov kotar peljal, zato
ovako se to mora razumeti i rečenih Lekeničanov kotar ovak pelja:
najprvo od Save gore Gradusom do Črne jaruge, Črnum jarugum dole
vu Sonju, prek čez Sonju do Krivaja; prek Krivaja v Globoki jarak,
Globokim jarkom dole v raven do Zremena vu raven Giраm v Savišće
puter v Savu (ali tak da v. tom kotaru moj haramija Bogović po kraj
Zremena bude mogel slobodno krčiti i držati zemlje, koliko mu se po
mene ali oneh, koje na to ostavim, odkaže) i to tak da rečeni Lekeničani
Blaža Horšića, Gašpara Tortića i Lukača Gjurića meda se primu i njim
vu tom kotaru del dadu, kako i jesu dobrovolno obrekli, a vu vsem
ovom kotaru, kak megje vode, ovde popisane peljaju, da rečeni Leke
ničani i z komšijami svojima vazdar mirni i segurni budu, i da je nig
dar nigdo vu tom bantuvati nebude mogel z jakostjum ovoga mojega
pisma i pečati. — Коstajnicae, 17. novembris 1697. Grof Keglević Peter
m. p. (Z. P.)
Savremeni prepis u mojoj sbirci.

LI. U Novom 1697.


Ivan Franjo Peri, komorski fiškal i kapetan u Novom primorskom, iz
vješćuje komoru, da nebi obzirom na prošlost i sadašnjost Like i Krbave
ириčno bilo, predati te pokrajine pod upravu generala Karlovačkoga.
Еccelsa aulica camerа. — Essendo stato io Giov. Francesco Gia
cinto Peri, capitanio a Novi e fiscale in quelle parti dell eccelsa aulica
camera, chiamato fuori con espressi suoi commandi, perche dovessi for
mare una esata informatione del stato passato, presente e nouo gouerno
da introdursi nelle contee della Licha e Corbauia e Carlobago, beni di
nouo acquisto, deuoluti sotto la di lei patronanza, par mi hauer (se
ben debolmente) a sufficienza adempito questo ingionto mi carico. Ма
perche nella stessa informatione ho messo in consideratione all ecc. ca
mera per li fini iui accenati l' introduttione di soldati cernide delle paesi
a lei sogetti Vinodol e Croatia nelle sudette contee per guardie delle
medeme, hora nasce pretesa per parte dell exc. sign. generale di Carl
stot, che intende hauere un certo commando assoluto, palliandolo pero col
106

pretesto in militaribus; perciо соl fine del buon seruitio dell'ecc. camera
soggiungerö alcune considerationi, perche restino scansati tutti i pregiu
ditij, che possono inferirsi dal sudeto signore generale all ecc. camera,
se si ammete cosi indiscussa la propositione di commando in militaribus.
Dirö dunque, che nella Licha e Corbauia, pretermettendo quelli della for
tezza di Carlobago, non vi sono soldati pagati da s. Maiestā cesarea che
pochissimi, quali colâ seruono per castellani e commandanti in alcuni
lochi et hanno le loro paghe dalla prouincia del Cragno in Segna, o in
Ottociaz, o in Brigne, o in altri paesi adiacenti e questi sono quelli, per
li quali intende introdursi nel commando di dette contee. L'altri habi
tanti tutti non sono soldati, ne pagati, ancorche da se soli oblighino a
fare mantenere le guardie per loro propria diffessa alli posti auanzati.
Sopra di questi come sudditi dell ecc. camera, stando nelli sudetti paesi
fuori delle congiunture e bisogni di guera, non pub ne deue legitima
mente essercitare alcun commando il signor general di Carlstat, perche
mai i signori generali hanno havuto tal jus, poiche auanti la perdita
delli sudetti paesi, seguita l' anno 1527., hauendo li aquistati Solimano
con l' armi, furono sotto li loro patroni conti Carlouicij e da questi
erano diretti e gouernati si negl' affari economici e militari, come ciuili
e criminali e ne hauеuano totale e assoluta potestà e dominio.
Non pub dunque essere, che i signori generali di Carlstat, fondato
tanti anni doppo, cioe l'anno 1579. da Giouani Fernbergar, che fu anco
il primo generale, habbino havuto questo preteso commando hoggi giorno
nelli sudetti paesi del signore generale moderno, per essere stati conqui
stati in quest ultimi tempi dall' armi di s. m. c. sotto la condotta del
sign. general di Carlistat, conte Giuseppe d'Herberstein; che anzi questo,
conoscendo, non appartenersegli ueramente tal di sopra mottiuata potestà,
si lascio gouernare di commandante confinanti, anzi con espresso com
mando dell'eccelso consiglio di guerra, commandati tall hora dal signore
baron Strakan, signore Semenich et ultimamente dal sign. capitanio di
Segna, baron d' Edling, e cio in mancanza d' altro legitimo patrone, che
di presente e per commando e decreto sourano della Maestà dell' impera
tore dichiarata l'eccelsa camera.
In oltre per maggior intelligenza e proua dirö anche, che nelle su
dette contee di Licha e Corbaua nelli tempi delli conti Carlouicij ui
erano le militie dette cernide, gente che lauorauano et coltiuauono li
terreni et occorrendo accoreuano alla diffesa de sudetti paesi sotto la
condotta de loro officiali militari, che erano eletti dalli sudetti conti,
patroni delli terreni et habitanti. Haueuano questi li loro vice conti,
capitani, tenenti, alfieri et altri officiali subalterni, che li dirigeuano,
gl habitan i di cadaun castello o altro loco conosceuano le loro in
segne. Questo ordine seruauono nelli loro paesi anche conti Frangipani
e Zdrini, come pure e stato sempre praticato anche nel tempo del fisco
e sotto la camera Ungarica et aulica di Vienna, et io stesso ho spedito
piu uolte al campo li suditti di Noui. Questi popoli dunque marciando
contro l' inimico, essendo nel medemo campo, erano negl' affari di guerra
sotto l' assoluto commando de bani o altri supremi commandanti, sin
tanto ui era il bisogno di stare in campagna; ritornati poi nelli loro
paesi, non piu s estendeuano quei bani o altri, che fossero a comman
107

dare alli medesimi, ne in ciuile ne in criminale, molto meno s ingeri


uano nelle cose economiche. Onde dalle cose dette parmi sufficiente
mente posto in chiaro, che cosa s intenda, o si deue intendere per asser
tione del commando in militaribus et d'auantaggio, quanto sia necessa
ria la fattura delle cernide da farsi secondo il praticato ne tempi andati
per introdure la buona antica regola, ouero l' aggregatione di militie a
soldo, come meglio parerà alla prudenza dell' ecc camera per rimouere
tutte le confusioni e modificare la sudetta pretesa potestà del signore
generale di Carlistat presente e de suoi successori.
Perche se uiene fatta in Vienna per l' informationi, andate fuori de
terminatione, che il detto signore generale debbia hauere il commando
in militaribus senza le dovute distintioni accenate di sopra tutti quelli
sudditti, per essere di natura guerriera e bellicosa asserirano, come asse
riscono: noi siamo soldati, sottoposti al generale, perciò non riconoscemo,
ne riconosceremo l' ecc. camera, ne li suoi officiali, e cio non per altro,
che per non soggiacere alle contributioni da esser loro imposte, fomen
tati dal signor generale o altri subordinati suoi commandanti per l'inter
esse, che ne ricauano dalle prede che li fanno. Questo sarebbe un grande
et irreparabile pregiuditio all eccelsa camera in danno notabile della
Maiestà dell' imperatore, ne deue percio lasciarsi correre ne per ragione,
ne per politica di stato, perche altrimenti l' ecc. camera uenira a per
dere ogni suo jus, che poi per riаquistarsi ui uorano delle fatiche assai
e per non lasciar cadere in consequenza. Eponiamo il caso, se di pre
sente uiuessero i conti Carlovicij e che douessero man are la loro gente
alla guerra, ritornati alle patrie case hauerebbe il sign. generale alcun
jus sopra quelli soldati, per hauerli hauuti in campo sotto il suo com
mando ? al certo che no, perche non sarebbe di raggione, che levasse il
dominio de sudditi alle proprij patroni. Cosi parimente rapresentando
l'eccelsa camera signori conti Carlouicij non se gli puo, ne se gli deue
leuare il detto jus, ne per quelli pocchi officiali, che ui sono dipen
denti dal sign. generale di Carlistot deue introdursi questo abuso cosi
pregiuditiale agl interessi e patronanza assoluta dell'eccelsa camera.
Questo anche uien pratticato nelli paesi confinanti, cioe Goritia,
Trieste, Fiume e contea di Pisino, i quali tutti paesi hanno li loro sol
dati paesani e nelli bisogni delle guere sono stati spediti con li suoi
officiali e commandanti, da chi ne hauеua il jus, ma ritornati a proprij
paesi si estingue il detto commando, ne quelli generali, che li comman
dauano in campo, hanno preteso ulteriormente sopra medemi alcun com
mando nelli loro paese proprij in militaribus.
Cosi anche l' ecc. camera deue con li proprij commandanti spedir le
genti nelle occorenze con la propria bandiera, perö sotto l' commando
del generale, come anco sarano tenuti le militie generalitie ad ogni in
сursione de nemici pronti alla difesa, come sempre et in ogni tempo e
stato praticato.
Accetino l' eccel. vostra et ill. signor presidente et consiglieri aulici
questa mia breue informatione, dettata da un zelo di buon seruitio e
per mio obligo di suo fedele officiale all augustissimo nostro monarca
et a gloria dell' ecc. camera per metter buon gouerno, pace e quiete a
quei vasti paesi. – Di quella eccelsa aulica camera humilissimo et
108

fidelissimo seruito e Giоu. Francesco Giacinto Peri, capitanio di Noui


et fiscale.
Iz rana : Humilissima informatione per la pretesa del sign. general
di Carlistat sopra li soldati paesani di Licha et Carbauia ut intus.
Izvornik u mojoj sbirci.

LII. U Liki 1697.


Kapetan grof Antun Coronini izvješćuje austrijsku komoru o primorskoj
krajini, a napose o stanju Like i Krbave.
Eccelsa aulica camera. – Le due contee di Licha et Corbavia, delle
quali io intendo informare quest eccelsa can era, cosi per la loro esistente
grandezza, situatione terrestre et maritima et suoi confini, come del
popolo, che oggi di uengono habitate, sara benche nuda d' ornamento,
niente di meno ueridica, esata et sincera in tutte le sue parti, come io
sono tenuto di fare per il seruitio di sua Maestà cesarea e di cotest”
eccelsa camera.
Queste due contee dunque, che per il passato furono possedute dalli
conti Carlouig, durante il possesso di questi dalli Turchi furono occu
pate; e mentre li conti Frangipani teneuano in quel tempo il contado
di Segna di confine a quelle con tutto il suo territorio, non potendosi
mantenere contro la potenza et ostilita de Turchi, furono obligati di
far una cessione pro tempore a sua Maestà cesarea nel sudetto contado
delli benni susequenti, dekli quali la Maestà sua formö due capitaneati,
l' uno di Segna et l' altro di Ottozaz, il stato presente de quali de
scriuerö come sequetemente apparisce.
La città di Segna, erretto in capitaniato, oltre li uenturini, che tiene
sotto di se, mantiene circa 250 homini pagati con suoi officiali; e sotto
questo capitaneato sono li lochi infrascritti:
Alla marina il castello di Ledeniz, doue insiede un castellano con
15 homini pagati, sotto del qual castello sono da cento case di Croati
venturini; vi e ancora due vilaggi di Santo Giorgio et Crompote, quali
hauerano sotto di se circa 80 case di venturini Valachi.
Piu a dentro in terra ferma verso la Capella vi č il castello di
Brigna con il suo territorio dove insiede un castellano, il quali tiene
sotto di se 50 homini pagati con li suoi officiali et 250 case di Croati
venturini, 130 case di Valachi sismatici. Di piu vi e la torre sopra
Ottozaz, doue risiede un castellano con 15 homini pagati, che e quanto
si ritroua sotto il capitaniato di Segna.
Segue al presente la descritione del capitaniato d'Ottozaz, il quale
tiene sotto di se da 130 homini pagati con li suoi officiali, sotto di cui
vi sono da 400 case di Croati vinturini et in oltre tre villaggi di Val
lachi sismatici; si chiamano questi Berloch, Villich et Verouine. In
Berloch sarano circa 80 case, in Villich 200 et in Verouine 300.
Da questi due capitaneati descritti, doppo che le due contee della
Lika et Corbauia furono ridotte sotto la deuotione di sua Maestà, veniuano
pressidiati la maggior parte delli lochi, mentre quelli erano senza gente,
sintanto poi che popolandosi pian piano la Licka, mentre la Corbauia
109

resta ancora spopolata, li due capitaniati hanno leuate le guardie, che


somministrauano; ne sono che li Brignani, li quali dano ancora 12 ho
mini per Odtigna (Udbinja). Il resto tutto contribuisse la Licka, la quale
monta le guardie ogni giorno con 110 homini.
Passando hora alle descrittione del popolo, che di presente tien habi
tata la Licka, consiste in case (compreso Croia (?), che e stata usur
pata dal conte d' Edling) in circa mille, le quali in occasione d' un in
surretione generale potrebbero fare 2000 homini d' armi. In queste 1000
case si ritrouano le suseguenti nationi :
Di Turchi fatti Christiani case 130, di Valachi catholici venuti da
Crompote et santo Giorgio circa 160, di Croati venuti da Brigna et
Ottozaz 60, Cragnolini sudditti la maggior parte della signoria di Brod,
spetante a cotesta eccelsa camera, 140. Il resto Vallachi sismatici, parte
venuti dal generalato di Carlistot, parte dalli confini banali et parte
dalla Dalmatia.
Passerö hora alla descrittione del sitto, grandezza et confini della
Licka et Corbauia, le quali non essendo altro, che due scali piane et
ugualte, longe 12 lege Alemane, diuise d' un monte che le separa, chia
mato il monte Monte di mezzo, che vengono circondate et munite all'
intorno da fortissimi monti, pieni di boschi; non uguale pero e la loro
longezza, mentre la Licka sarà pocho piu di 3 leghe e la Corbauia
di due.
Circa li confini di queste due contee, la Licka ha il suo da ponente
con Ottozaz, da leuante con li Veneti dalla parte di Clin, con li Turchi
dalla parte del capitaniato di Cluz; qual parte di leuante, essendo hora
pocho habitata, e capace ancora di 400 e piu case, dоue vi e il castello
detto Grazaz tutto rouinato, altrimente sotto di questo si ritroua uno
molto a proposito, doue si potrebbe construire un picolo forte. Da tra
montana col Monte di mezzo o Szridni verh, da mezzo giorno col gran
monte Velebig, passato il quale vi e Carlobago, che hora possiede l' ес
celsa camera. Da ponente di detto Carlobago si sono Jablanz et Stari
grad, doue si fa qualche sorte di legname, che vien posseduto dal sign.
саpitаnio di Segna, pretendendo, che gli s aspeti con tutto il datio.
Da leuante di Carlobago vi e Drazеuaz, usurpatoci da Veneti, doue
hano colocato da cento case Vallache parte catholiche et parte sisma
tiche; sopra di che non dubito, che quest eccelsa camera sara piena
mente informata cosi della comissione, che fu dentro, cou e da me, che
per questo effetto ho incorso a quest eccelsa camera, accio prouedesse
con opportuno rimedio, afine di ripossessarci di detto usurpo, poiche
senza detto loco dificilmente pub susistere la Lika superiore, rispeto alli
pascoli d' inuerno; si come anco caciando li Veneti di la del fiume Sar
mania, si prouederebbe con cio alla quantità dei latrccinij, che fano li
Dalmatini in Lika, la qual cosa non puč portar col tempo che graue
disordine con una rotura aperta fra li sudditi per tali latrocinij.
La Corbaua confina da ponente con Verouine, dоue c e una strada
di passar la Capella per giuntarsi col generalato Croatico, da leuante
col capitaniato di Cluz, da setentrione con Biaz, da mezzo giorno col
Monte di mezzo, circondata pero dal monte Plesiuiza si forte et arduo,
che non ha altro che quatro passi, per doue si puо соmdure un caualo
110

doppo l' altro, ai quali facendo un picolo taglio li renderebbero impene


trabili a gr sso numero di gente. Si ritrouano nella Corbaua due caste li
principali, oltre altri piccholi lochi murati, detti Bunich et Utbigna, li
quali con non gran spesa si potrebbero risarcire, accio seruirebbero per
residenza de capitanij. In detta Corbaua potrebbero habitare tante case,
quanto in Lika, abenche siа рiu streta, e sendo che la qualità della
terra e assai megliore che in Lika, doue hora non si ritrouo nissun altro,
che le guardie de Likani in Bunich et Utbigna.
Eccelsa camera. Dell' sopra accenato raconto si uede chiaramente,
che detta Corbaua con la Lika superiore sij sufficiente di capire la
gente delli sopradetti due capitaniati, si come anco quelli della Lika
inferiore, che non uolessero stare nell ecconomico sotto l' ecc. camera.
Doue che per transportare i confini in detta Corbaua et Lika supe
riore e cosa piu che necessaria, senza la quale mai si uedra bene nel
confine maritimo; poiche quella gente, auezza d esser a fronte coll ini
mico, stando hora si lontano da lui, riuoltata la sua antiqua ferocità in
insolenza contro gl' officiali, perde il ualor militare et si da solo ai
latrocinij, et i loro cauali in uеce d'esser essercitati a combater contro
li Turchi, imparano solamente a portar sale in Croatia con gran loro
dishonore, poiche dоue prima conpariuano alle funtioni militari ogni
giorno sopra cauali generosi, hora se in due anni una uolta compariscono,
non hanno altro, che cauali da somma et pochi si currauo d' andare.
Per far la spesa di restaurare Bunich et Ubina et Grachaz, non
sarrebbe bisogno, che li 4000 fiorini, quali paga annualmente la prouin
cia del Cragno per fabricare ne sopradetti due capitaniati, potendo in
detta Corbaua et Lika superiore a cento case unite per uillagio, seran
dosi all intorno con pallade, si come hora fanno in Lika nei lochi piti
esposti habitare securamente senza riceuer uerun insulto, che fusse
rimarcabile, poiche la di loro muraglia deue esser il monte ben guar
dato, dal quale le guardie uedrebbero ogni giorno le porte di Biaz et
essendo tutti li confinanti in questa forma uniti, non uedo la forma, se
sarano ben commodati come Biaz con li picoli casteli adiacenti, potrà
ne due anni alla longa sostenersi et anco in tal forma, restando Vero
uine solamente delli due capitaneati adiunto alla Corbaua, si potrebbe
hauer sempre la strada per di lā unirsi col generalato Croatico, si come
anco resterebbero sорite le differenze vertenti fra cotest eccelsa camera
et il conseglio di guera per il militare, dоue l'eccelsa camera si
farebbe padrona di tutte le terre de sopradetti due capitaniati Segna
et Otozaz, si come anco di tutto il negotio di legname, che in gran
quantità fanno hora li Segnani in pregiuditio del scalo di Buchari et
Bucheriza.
Circa i salli parimente potrebbe l' eccelsa camera, quanto anco la
città di Segna restasse libera in virtu de suoi priuilegi, far quello gli
piacesse poiche detti sali non si possano leuar da Segna per transpor
tarli altroue, se non passando per il territorio camerale.
Parimente resterebbe Carlobago con la Lika inferiore alla disposi
tione di quest eccelsa camera e mi creda, che regolandosi le cose in
simil forma, in poco spacio di tempo ne hauerebbe maggior profito di
detti beni, che delli beni Sriniani et Frangipani, comprati ultimamente.
111

All incontro nori facendosi questo, s incorre in grauissimi mali per il


seruitio di sua Maesta. In primo il seruitio militare non e prestato
nella forma dovuta, in secondo si distrugono li boschi maritimi dai
Valachi non tanto con il taglio per uendere, quanto con il taglio per
le capre, danno, che chi non lo uede, non e cosa credibile, oltre il gran
paese, che sua Maestà tiene con tante spese per mantinimento del me
demo, senza cauare alcun fruto, ma solo richiami et insolenze, doue
per altro essendo uicino all inimico, hauerano sempre da passar il tempo
essi, con che si uerrano leuare gl' humori torbidi della testa.
Per conseguire cio non uedo a mio debile parere, che uerun altro
lo possi fare con meno strepito, che il generale di Carlostat, come quel
unico, che conserua in quei confini stima e ueneratione, dоue per altro
tutti gli comissarij si sono partiti con male sodisfatione.
E necessario perö, che il medemo habbia dall' augustissima corte un
authorità assoluta di far tutto cio, che trouara per seruitio di sua
Maestà cesarea, etiamdio di poter castigare li officiali supremi nella
vita, o almeno leuargli le chariche caso credesse, che per priuato inter
esse loro sоlleuassero la gente contro il seruitio di sua Maiesta; sicome
anco il modo del gouerno in detto confine maritimo, tanto circa la giu
stitia, quanto circa il militare et politico debba restar appresso il sign.
generale, quale in cio debba communicare et passar d' accordo con l' ес
celsa camera, accio uenendo li suditti, che colocarà detta eccelsa camera
nelle terre di detti capitaniati, dalla gente confiniaria possino hauer su
bito la dovuta giustitia, senza la quale sarebbe cosa difficile il popolar
in bon stato detto paese per l'ins lenze et sforzi, che sempre uerebbero
fatti alla pouera gente cola di nouo habitante.
Circa l' ecclesiastico bisogna che l'eccelsa camera procuri in ogni
forma di non lasciarli le decime, sicome fanno li Veneti in Dalmazia,
accio uolendosi aggiustare di quella gente confiniaria con l'eccelsa ca
mera, accio pagando li triti possano restare sopra i loro benni, doue
all incontro, se da gl'ecclesiastici uenisseroriscosse le grauezze si multi
plicarebbero enorme, dubio che nissun confiniario le accetarebbe e tanta
quantità di terra non e cosa tanto facile popolarla, doue siino le gra
uezze come in altri paesi, poiche un suditto richo, quando non ha da
megliorare conditione, non uol partir di casa sua, et un uagabundo mise
rabile non puol dar alcun profito per non hauer animali, senza li quali
non si puо соltiuar le terre, et uolendo l' eccelsa camera comprargeli,
bisognarebbe anche dargli il grano per seminare almeno il primo anno,
cio che ascenderebbe a spesa grande, e quando non hauesse officiali di
tutta integrità, riuscirebbe d' aggrauio et non di utile, dоue all incontro,
quando fusse qualche uillagio di gente ben stante, la quale saggiustasse
di pagar le decime, si potrebbe sparauiare la spesa dell' officiale, facendo
libero il cappo, nel qual caso bisognarebbe far corisponder due fiorini
per manzo d' arratura, sicome pagano in Dalmatia, senza correr pericolo
d esser defraudati, pigliando il grano in natura, risultando anco per
altro dall sudditto richö altro e maggior uantaggio, mentre hauendo
questo et cauali et manzzi, possono render utilitosi i scali per risguardo
del comercio, all incontro i miserabili portano pochissimo profitto.
112

Delli vignali poi della marina, la quale e longa piu di 90 miglia,


cioe da Ledeniz sino al fiume Samaria, si potrebbe pian piano, dandole
per qualche summa d'anni libere, restituirle in coltura, le quali, se fus
sero nel suo primiero stato, renderebbero di decima pura almeno 10 m.
o 12 m. barile di vino all'anno. Et questo e, quanto m' occore d'aricor
dare riuerentemente a cotesta eccelsa camera con assicurarla, che quando
habbi il generale facolta assoluta, sicome sopra dissi, tutto si possi fare
senza verun dispendio di cotest eccelso camera, se non di qualche picolo
regale al generale per le sue spese e fatiche assai considerabili et per
porre cio in esecutione, bisogna comminciare auanti l' autuno, accio li
confiniarij, che partendo per li suoi lochi destinati, possino seminare le
loro terre.
Savremeni prepis u mojoj sbirci

LIII. U Senju 1698., januara 10. i 16.


Veliki kapetan grof Rudolf Edling izvješćuje ratno vieće u Gradcu o
odporu Senjana proti novoj solnoj daći i moli, da se sbog toga stroga
iztraga odredi.
I. Hochgeborner des heil. Röm. reichs grafi vnd herr, herr i. č.
hoff-kriegsraths-praesident etc.
Ewer exc. gnädiges befelchschreiben vnter 2. decembris, so ich den
9. huius empfangen, verstandiget mich mit mehrern, welcher gestalten
ihro kay. May. von der löbl. i. č. hoffcamer vnterthenigst beriсhtet wor
den, das ainige aus diser Zengerischen comunitet sich nicht allein der
execution des mit ihro löbl. hofcamer in verwichenen 696. jahr durch
ihro der comunitet nacher Grätz vnd kays. hoff geschickhte deputirte
wegen des salzhandtels tazes vnd reseruirten waldtungen geschlossenen
vnd von ihro kay. May. selbst allergnädigist confirmirten contracts straff
messiger weiss widersezet, sondern auch in des Joannis Michouich behau
sung derentwegen ain capitel verbottenes conventiculum gehalten, darinen
vnterschiedtliche schmachreden ausgegosen vnd beede gebrüder Petrum
et Philipum Vkassouich als geweste deputirte von ihren ambten entsezt
vnd wasmassen ich ihro besagter hoffcamer gegen die renitenten nicht
allein die geringste assistenz nicht gelaistet, sondern auch den mir auf
6 nunmehr verflossene jahr von ihro kay. May. allergnädigist verliehenen
tätz abzutretten vnd dem anhero geschickten cameralisten einnehmer zu
übergeben gewaigert haben.
Wohero ewer exc. gnädigst auf hierüber ergangene kay. allergnädi
giste resolution vnd in deroselben höchsten namen mir genedigist an
befehlen, pro
1. das vorgemelt allhier gehaltene conventiculum in des fendrichs
Michovich haus totaliter cassirt, die darinen von ihren ämbtern entsezte
beede gebrüder Petrus vnd Philipus Vkassovich unverzüglich reintegrirt
vnd de novo dergleichen conventicula bey lebensstraf verbotten.
2. die 9 specificirte rädelführer vnd principal vrheber dises excessus
von ihren militari chargensold vnd provision suspendirt vnd von den
genus des contracts ausgeschlossen, pro
| |3

3. da ins kiinftig sich ainer oder anderer diser oder anderen kay.
gnädigisten resolutionen vnd befelchen widersetzen würdte, für einen
rebellen declarirt vnd tractirt, vnd dahero pro
4. die von ihro kay. May. allergnedigist signirte vnd mir von ewer
exc. gnád. vnd hie beygefügte exemplaria, den erwehnten salzhandl be
treffendt, Werde ich vnanständig publiciren lassen.
5. den mir ex pura gratia verlichenen tätz alsobalden abzutretten,
dem bestellten cameral einnehmer übergeben vnd denselben die gеzie
mende assistenz zu laisten, vnd pro
6. Weillen mehr höchst ernente kay. May. wahrnemben, dass alle
vnruhen vnd vngelegenhsiten allhiro zu Zeng derentwillen ihren vrsprung
nehmen, das die maiste soldaten zugleich bürger seind, welche mit negli
girung ihrer militarischen functionen nur ihren nutzen bey den bürger
lichen gewerben suchen vnd wan sie etwas pecciren, sich in die birger
schaft vnd ihre habende privilegien halten, vnter den praetext aber
aines soldaten aller freyheiten genissen vnd allerhandt excessus verüben
wollen, dahero ihre kay. May. Weiters allergnedigist resolvirt vnd be
fehlen, das fürohin keiner mehr zu einen Zengrischen grinitz soldaten
aufgenohmen werden solle, es seye dan er habe den bürgerlichen foro
vnd denen Zengrischen privilegien vorhelo völlig renuntyrt, wie nicht
Weniger die abgangene Teutsche compagnie widerumb auf den fuess zu
bringen, mir angelegen sein lassen solle.
Allen ob angeregten puncten werde ich nicht ermangeln den schul
digsten vollzug, so viel mir immer möglich sein wirdt, allervnterthiiniget
vnd gehorsamist zu laisten vnd morgen principaliter das kay. allergni
digste patent von Teutsch in Krabatisch traducirter mit offentlichen
tromelschlag publiciren vnd an die stattthor anschlagen lassen, auch
sobalden der cameralische einnehmer allhero anlanget, den tatz tiber
geben werde.
Schmerzet mich aber, das ich bey ihro kay. May. vnd einem i. 6.
hoffkriegsrath so filschlich angeben werde (wie vorhero mehrmalen ge
schehen, man hat mir aber niemahlen mit der wahrheit zukommen
können), als wan ich der sachen in mora vnd verhinderlich wehre, da
ich doch schon vnterm 21. augusti nechsthin den ermelten titz sambt
der kay. tariffa dem anhero auf Zeng abgeordneten cameralischen exactor
Orebig in praesentia mehrer als 30 zeugen renuntyrt vnd cedirt, das
aber die comunitet vnd der povel ihme den possess von besagten tätz
vnd saltz apalto nicht gestattet vnd pro forza hinweggeschaft, hab ich
nicht darvor sein können, weillen ich keine macht hab, den dise Zenger
alle miteinander zusamen halten vnd es so hart wider mich, als wider
ernanten exactor hergangen, wie ich dan ewer exc. gnád. vnd h. vntern
obgemelten 21. augusti alles vmbständig beriсhtet; solte ich mich aber
in solchen fahl todt schlagen lassen, würdte ihro kay. May. Wenig dar
mit bedienet sein.
Bitte also vnterthenigist ewer exc., wolten so gnedig sein, sich vnser
armen officir anzunehmen vnd solche falsche angeber abstraffen, oder
aber, da man etwo in sachen ain zweiffel hette, ein paar comissary auf
des verlirrendten theils vnkosten anhero deputirn, ain scharpfe inqui
sition vorzukhern, alsdan wurdte hoffentlich meine vnschuld an tag
SPOM. XX. 8
114

kommen. – Zeng, den 10. jänner 1698. Gehorsambster diener: Rudol


phus graf von Edling m. p.

II. Hochgeborner reichsgraff etc. Zur volge meines vntern 10. huius
curts an ewer exc. gden. vnd h. gehor. erlassenes in aller vnterthenig
keit zu hinterbringen hab ich nicht vnterlassen sollen, welcher gestalten
ich den 12. eiusdem dero an mich sub dato 2. decembris nechsthin gne
digist erlassene, aber allererst den 9. dits januarij erhaltene befelch
schreiben sambt einen in duplo kay. allergnedigisten patent den alhier
aufrichtenden salz apalto vnd abtrettung des ordinari dazes betreffendt
erhalt allergnedigistes patent mit offentlichen tromellschlag publiciren
vnd an die statt thor affigiren lassen, auch der comunitet durch kay.
richter den befelch von euer exc. gden. vnd herrschaften zuegeschickht
vnd anbefohlen, den gehorsamsten volzug zu laisten; tiber ein kleine zeit
hernach ist bemelte comunitet zu mir in das gschloss komen, schreiendt
vnd protestirendt, ich solte die execution sothanner allergnedigisten ver
ordnung suspendiren, sie wollen de novo zu ihro kay. May. recuriren;
ich aber ihro geantwort, das ich von keiner suspension hören will, son
dern alles, was die gnedigiste verordnung in sich vermag, gehorsamist
vollziehen muess vnd sollen sich ihro kay. May. allergnedigisten willen
nicht widersezen, sondern gehorsam laisten vnd hernacher ihren recurs
dahin nehmen, widrigenfals dieselbe ein solche resolution fassen mügten,
die sie vnd ihre kindtskiinder daran zu büesen haben werden; hat aber
alles nichts geholfen, sondern sich erkläret, zu disen saltz apalto vnd
ordinari tatz auf keine weis zu verwilligen, wie es aus beiligender ihrer
schriftlich antworttung zu ersehen vnd aus ermanglung der zeit, weillen
die post alsobaldt ablauffet, nicht in Teutsch habe könen translatiren.
Ich hab vermaint, sie mit den militarischen brachio darzu zu trei
ben vnd denen besоldeten soldaten anbefehlen, wider die renitenten das
gewöhr zu ergreiffen, aber vmsonst, also vnd wie ich schon iftermahlen
vnterthenigst beriсhtet, keine macht hab, weillen dise Zenger alle in
einander verwandt vnd mit einander halten; in der Teutschen com
pagnie seynd nicht über 4 effective Teutsche soldathen, der überrest
lauther Zenger, diese compagnie widerumb in gueten standt zu bringen
wehre (ohne gehorsambtes massgeben) der löbl. landen Crain, oder dem
herrn generallen zu Carlstadt, welcher jezunter die soldaten dienst diser
Meergrenizen verleihen thuet, zu erindern, damit sie keinen Zenger
mehr, auch sonsten keine kindter vnd vntaugliche darein aufnehmen
theten; in tibrigen befehlen mir euer exc. gden. vnd h. gnedigist, in
ein vnd andern die sach mit behöriger vnd sogestaltsamer praecaution
anzustellen, damit alles fleissig vnd ohne den geringsten tumult voll
zogen werdte, weillen ich aber diser leuth halsstarrigkeit sehr vnd dise
execution nicht ohne rumor vnd tumult, ja grossen darbey besorgendten
vnheils vorgekehrt werden kаnn, massen die völlige Meergranitz der
sachen anhängig ist; wan ewer exc. gden. vnd herrschafften geruheten
ein paar commissarij, oder aber herrn generallen von Carlstatt, welcher
siсh jezunter in loco befindet, anhero zu schikhen, villeicht wurden sie
durch ihre authoritet bey renitenten mehrers effectuiren; bey disen vmb
115

ständen könnte auсh ein sсharpfe inquisition vnd examen vorgenomen


werden, ob ich der sachen in mora sey vnd nicht allen fleiss, so wiel
mir immer möglich, anwenden thue; alsdan hoffe, mein vnschuld werde
an den tag kommen, sodan die falsche angeber vnd columnianten, als
der cameralische exactor Marcus Orebig vnd die beede gebrüder Petrus
vnd Philipum Vukassovich, die wider mich falschheiten angeben, der
gebühr nach abstraffen, dan sonsten wirdt ehrlicher offizier bey ihnen
nicht bestehen können, warumb ich vnterthenigist bitte vnd anbey mich
zu hohen gden. gehr. empfehle. — Zeng, den 16. jänner 1698. Gehor
sambster diener: Rudolph graf von Edling m. p.
Р. S. Bis dato ist noch kein cameralischer commissarij oder ein
nember hiehero erschienen, ermelten saltz apalto vnd ordinari datz an
zutreten.
Beriсhtet mich auch der hiesige oberleutenant von Gall, welcher mit
disen granitzern ein straff ins feindtliche gethan : auf den rückmarsch,
da sie vernommen, das die patenta wegen des salzhandls allhier an den
statt thôren angeschlagen, sich hören lassen, sie wollen alle mit ein
ander ehrundter das leben verlassen, als zu diser mauth anlaag ein
gehen; der Zenger redter seynd auch nicht guet.
Izvornici medju Croatica 1698, januar, br. 5.

LIV. U Senju 1698., januara 14.


Senjani razlažu velikomu kapetanu grofu Edlingu, da je njihova obrana
proti novoj solnoj daći zakonita i da su Vukasovići ogriešili se o slobo
štinah grada Senja.
Visoko i dobro roieni gospodine, gospodine groffe, generall felttboh
mestar, oberstare y veliki capitane Senski etc.
Na 14. januara 1698. v generall-wichiu sve plemenite comunitаdi у
obchine nam poslane copie od v. excellentie, kako od nasega velikoga
capitana, poslane od slavnoga krixteglia zapovidi zaradi acetania Nimske
camare ovde u datiu novu od soli, stare, y ostaloga, kako se nutri u
gistog ordinantigy uzderzi, zato svi skupa dokonchasmo, da polak go
spode sudacz ios dva oficira od plemenite obchine bihu isli do v. exce
lentie s ovim nasim poniznim odgovorom, kako nasliduiе:
Pervo, cha se dostogi, da nikogi od comunitadi Senske nete po ni
gedan put privolit contrahtu datie od soli, uchignienu pasano leto 1696.
i potverdienu od careve svitlosti na tuliko, da nesamo nikogi suprotivni,
nego ios y kuchi Giuana Miofficichia otagna y pripovidana vichia cine
po vech krat, kadi obadva brata Petra i Filipa Vkasovichie od comuna
bandizali su y zato da takova skrovita vichia u gistoi kuchi slavni krix
tegl doli mechie y gnih brate Petra i Filipa Vkasovichie gimali bi se
postaviti i u napridak pod penu svim i svakomu takove otagnie vichie,
da se chiniti nimaiu, pripovidaiu.
Velimo suakim duznim respetom, da v. excelentia y slavni krixtegl
iesu zadovolno informani, da u privilegiu y sloboschini druge instantie
nimamo, nego kraglievu svitlost y ostalo, kako privilegi sobom donose,
u kriposti kogih ne samo nikogi od comunitаdi gnih brachiu Vkasovichie
+
116

iesu van dali za gnihove stanovite uzroke y nevernosti skazania proti


svogoi patrigi privilegov y sloboschine, nego pace svi my iedinim na
chinom od comuna svimi skupa iesmo gih van od comuna dali (zvan
onih, ki su s gnimi interesani), ke takove interesante svogim vrimenom
polak nase navade y kraglevskoga privilegia kako one, ki nemeritagiu,
da takovu sloboschinu uzivaiu i pod drugoga podlazegiu, kadi neslisi
za svog vlastoviti interes y za radi toga polag sverhu gnih dvih bratov
Vkasovichev uchigniene sententie ostaiemo.
A da pak otagnia vichia u kuchi Giuana Miofficichia cinimo, to ni
pravichno na pervo dano, nego gistina ie, da mi nasa vichia u reche
noga Miofficichia kuchi chinimo za uzrok, da osoboine nase kuchie can
cillerigie nimamo, buduchi nam gur davnih lett na tla pala ; a da u
kuchi vise gimenovanoga Miofficichia chinimo, to ie kako u nasega od
privilegou i sloboschine vicze comesa, ali u nasega canсillera prisez
noga, y to ne otagno, nego nagpervo oglaseniem v. excellencie pod glas
zvognienia zvona nasega canfaluna crique svetoga Juria po nasoy starog
uzanczi y navadi; у ta takova tako dugo, dokle ove nase privilegie bu
demo uzivali, nemore nam se pripovidati.
Drugo pak, da devet onih principalih sublevatorov aliti suprotivnikov,
to ieszt Ilia Radoicevich, Giuana Mioffichia, popa Marka Domazetovichia,
Pavu Domazetovichia, Gandru Cholichia, Volfanga Rucichia, Iliu Vksi
chia, Volfanga Homolichia y Martina Milaneza od militarske plachie y
provisigonov suspendiragiu, odkud ie vidit, da y u tom dugovaniu ie
krivo informamo, zach ovih 9, kod se napervo daie, da bi bili subleva
turi, cha se nechie nachi, zach mi ostali drugi, to ie to od comunitadi
y obchine ge nas popisano vise od 200 prez onih, ki se gos u gradu
ne nahode; med kim ie gih pet Vkasovichev zapisano, to ie Jure,
Anton, Vicko, Filip i Gandrig, jednakim nachinom polag privilegou i slo
bochine grada dersimo; y u tom nemoremo my nachi, da bi cha oni
krivczi bili, magnie u militarskom dugovaniu falili, zach ako bi u chem
slusbi svogoi kragichnog i cesarskoj pregrisili, bi gih y onde gnihova
visgnia gospoda pri gnihovih pervih instantigah znali nachi y kastigati;
zato ufani smo, da takov gnikov neduzan suspenzigon od gnihovih plach
militarskih y prouisigionov dostogat se gori uzdignuti ochiegiu.
Treto mi nenahodimo, kako ta gisti punat sobom donosi, da bi u
napridak iedan od gistih, ali ki mu drago, suprotivil se cesarovoj svit
losti kako puntar, da se gima obochitovat, publicat y osudit. I na ti
punat odgovaramo y velimo, da oni, ki polag privilegia zive y vlada se,
ta ni nepokoran svomu kragliu, nego oni, ki proti takovu privilegiu gre,
ki mu ie bil dan na uzivanie, ta ga ni vridan uzivati, nego pace gima
se za iednoga puntara ochitovati, publicat y osudit.
4to. Da pak radi solli y ostalih cupoin cesarzki mandat kroz v.
excellenciu ie publichan y na vrata pribigien, za radi toga sada de novo
nase ablegate gnih svitlosti nasemu premilostivu kragliu i cesaru etc.
posigliemo polag nam premilostivo udiglienom protectigionalu de dato
13. misecza septembra pasanoga leta 1697., u komu zapovida se, da
sva y svaka, ka bi u napridak suproti gimenovanomu protectigonalu
dosla, da se nima nistar poslusati ni prigieti pod sigil farbe, ke se ochie,
nego pace svaka takova suprotivna braniti, kako v. excellencia iezu za
117

dovolno informani, buduchi ga na prostanie tri puta gimali u rukah. U


kriposti toga gistoga protectigonala, privilegij y sloboschine nase ni nam
moguchie, takove datiе у оštaloga pustit, niti moremo acetat, kadi ufamo
se, da se takove novicze sverhu nas zachigniane po krivu informatigonu
gonu od nekogih, sto ie na preiudicig nasim starigim za gnihovu vernu
izkusanu slusbu y sloboschine ovoga grada, koia jesu tolikagse nam tri
puta kros protectigonale od same gnih svitlozti kralia y cesara nasega,
premilostiva poglavnika Leopolda, confermani. Toga radi prosimo ponizno,
da biste se dostogali v. excelencia, da takova sustaviti do zavrachienia
nasih ablegatov, onda dalegnu resolutigiu, ku donesu od kralieve y ces.
svitlozsti, nasega premil. poglavnika, redom nase instantie u sloboschini
ochemo kako verni oversiti.
5to. Da se v. excelencii zapovida, da precze executoru ili datigaru
gimate privolitty gniemu ruku dersat, za prigimat datigiu od solli y
staru ordinarig.
Na gisti punat govorimo, kako u 4tom puntu, da se takove iz nova
prigetie datie od solli i stare ordinatig bi se gimalo in suspenso do
zavrachienia nasih ablegatov uzdersati, nedvogiechi, da v. excelentia u
tom polag gnim dane instructie kako velikomu kapitanu Senskomu u
puntu 4tomu y polag protectigonala nutri gimenovanoga leta pasanoga
silovat nas nechiegiu, niti moremo kriposchiom privilegov y protectigio
nalov takove acetati.
Ostalo pak govore, da sue oue smutgnie y confusigioni dohode od
kragichnih soldatov, kogih vechi del se nahodi u Segniu, ki vech krat
svoiu militarsku sluzbu ne obsluzuiu, y kada pak iedan takov u mili
tarskog zapovidi pregrisi, da se popade svachoga privilegia у onako
derzechi se iedne i druge strane vech krat nespodobschine y smutgnie
chiniti preuzameiu se y radi toga, da u napridak nigedan nima stupit
na militarski oficig, ako pria nezruchi sve svoie privilegie grackе у Svoie
comunitadi.
I na to ponizno odgovaramo, da ie gistina prava, da od familigie
Vkasovichia more se vech smutgnie, skandali y vbogstva ne samo meiu
nami, nego pace y s nasom visoko zapovidnom gospodom capitani, gene
rali y orsagi izhode, od pokle ie gnihovo koleno u ovi grad doslo, zach
sadasgnich Vkasovichev pravi gnihov ded, po gimenu Pericza Vkasovich,
za gniegovo delo ge mu gniegova gast od voivostva za uvike uzeta bila,
ki nikoliko let zatim ie zivil y mazolom umerl. Cha vechie za veliku
smutgniu, ka ie u gnih pribivala, ie gospodin Bogh kastigal gih, da ie
pravi brat brata po nesrichi iz puske ubil. To su striczi bili ouih sa
dasgnih Vkasovichev. Ovi pak sada zivuchi Pericza. Vkasovich ie bil
nagpervo smutil comunitad pokognom generalom grofom Josephom od
Hermistagna (Herbersteina); potle pak orsag kragnski y generala. Toli
kaise more se chisto rechi, da oui Pericza Vkasovich ie sulevator у
conventicula u svogoi kuchi chinil, prisigat nikoge kragichne oficire y
Vlahe prez svakoga znania visgnie gospode y ostaloga puka, kako na to
svidoczi chigniena exeminantia u Segnu de dato 26: augusta leta 1695.
у ta prisega ie uchigniena onoga leta, kada su dragonari isicheni. Cha
vechie gimenovani Pericza ie se postupil u kausi Giuana Francisca Peri
y iednoga furestira kros nikakovo robie drugim sensusem iednu senten
118

tiu, nego ie puchka pravda protokolirala bila, svogin braton Antonom


iztomacil giе у сорiu van dal na preiudicig praviczne strane; у сha ios
vechie, recheni Pericza ie uchinil, dokle ie sudczem bil, ie od obih par
tagiev to ie litigantov dare uzimal i kako za svog interes sudil. Cha
vechie ie isti Pericza svoiu nevernost skazal suproti gnih svitlosti napridku
onda, kad ie svogon rukom pisal, da su Turczy tri puta pod Carlovacz
terchali, govorechi: budi vragu, da ga nisu opalili kako to gniegov list
svidoczi de dato 9. осtobris leta 1670. Zatim ie bil kros gniegovu kri
vichnu informatigiu kako tada bivsi sudacz ovu comunitad nato uzel,
da ie nas v. excelentiom u smutgniu y na veliku ruginu kroz nase po
troske postavil, verhu toga u svogoi kuchi conventicula chinil у tako
stimaiuchi mi, da on polak nase instructie zaradi nasih privilegov oprav
lat isal ie, a on falsim nachinom nase gime comunsko potrosil y falas
contratt slavnom Nimskom camarom u Graczu uchinil, kroz zach u ova
kove stroskе у desguste ulizli smo. Tolikaise na 13. misecza tekuchiega
januara ie rekal pred svim comunom Pericza. Vkasovich: dokle bude
Segn grad y na gniemu kamik, na kamiku da ochie plakat zene y dicza
у nakon dicze dicza. A da puk, kada ki cha u soldackom dugovaniu
pregrisi, tada da se privilegom brani, v. excelencia sami dobro znadu,
da to nigedan od nas chinil ni, ako nisu oni bracha Vkasovichy. Zato
pravo bi, da ovakovi smutliuczi y stari litiganti bi se za u vike iz
kragin bandizali, a mi ostali, ako cha u militarskog duznosti falimo, iur
v. excelencia ochiegiu znati, svakoga polag merita nachi, pokih dob da
ie separana nasa comunska sloboschina od militarskoga dugovania. Zato
у u razmisglieniu nasih pervih y nase do sih dob skazane verne sluzbe
у u napridak, dokle kaplia kervi u nas potichala bude, sparati nechiemo
proliti suproti svake verste neprigategliu slavne kuchie Austriganske;
toga radi ufani smo, da ne samo ochiemo u nasih privilegij sloboschini
mirovno pustiti nas y u napridak, kako y do sih dob u zlusbah militar
skih obstati y prigledani biti. Polag toga obstaiemo v. excellencii na
sluzbu pripravni:
Giuan Miofficich. Tome i Sime Pribinouich.
Paval Hreglianovich. Francisco Strizovich.
Giuan Jerg fon Ahlimbergar, k ovoj Vk Rucich
datigj privolit nechie. Vicko Hreglianovich starigi y mlagy.
Simon y Anton Chiudinovich. Dane y Tome starigi Hreglanovich.
Juraj Danicich. Petar Dosenovich.
Juraj Dessantich. Sime Dugmovich.
Juraj Ahlimbergar novoj datigi pri Vicko Dimelli.
volit nechie. Miho Corado mladi.
Pericza Lalich. Giuan i Mikula Helmer.
Vid Miletich. Vk i Pave Domazetovich.
Matesa, Vuche, Tome i Ive Muti Pave Ciborovich.
gaseuich. Anton, Vche y Pere Bogutt.
Juricza, Lourenczo, Bune Lokatelli. Anton Bragkovich.
Martin Bozich. Simon Kuhacevich.
Jandre Cholich. Boze i Jure Vgarkovich.
Luka Vragnanin novog datigi pri Giuan Segutinovich.
volit nechie. Ilia Radoicevich.
119

Miho Rozanich. Miho Dubravcich.


Francisco Medakovich. Giue mladi y Vuk Cvitkovich.
Juricza Polichanin Frane Jurasich.
Miho Celovich mladi. Juricza, Gergo, Miho y Matesa
Miklin Draganchich. Milicich.
V che Milicich. Anton, Paue, Jure y Pere Sladoе
Anton Busketta. vich.
Pere Tomgnienovich. Sivos y Anton Sivcich.
Jure Hoger. Frane Gerbin.
Mikula Malesich. Mikula Radakovich.
Vle Pasquich. Gaspar Negotovich.
Rade Radognich. Trifun Domgnianovich.
Vid Giuanusich. Anton Varovich.
Pave Susich. Tome Hreglianovich.
Jure Ragiencich. Simon Sergunich.
Giua Keruin. Giuan, Filip, Vche y Anton Ritter.
Perica Jankovich. Miho y Jandre Hrapouich.
Vid i Mate Tomisich. Vk, Jandre, Bartol y Anton Mati
Giue Kognikovich. gеvich,
Petar Vksich. Giua Carlovich.
Vicko Stipanovich. Jandre Jandroka.
Jure Domazetovich. Jure Rozanich.
Milos, Giuan, Marko Bukovacz. Jure Malesich.
Filip mladi, Jandre, Jure, Anton, Jandre Derusko.
Vicko Vkasovich. Jandre Kognikovich,
Ovih pet Vkasovichev rekose, da se Vid Soldatich.
u drugo nepachaiu, samo u tom, Lovre Milpochar.
da se podpisuiu, to ie to, rekose, Miko Kognikovich.
da se suprotive novog datig od Mikula i Vicko Corado.
soli na gorgnih y dolgnih vrati y Jandre, Martin y Mane Keruin.
na to se u nasog cancellerigi pod Jurko y Marko Kovacich.
pisase. Jakov Dekosta.
Marko, Martin, Vicko Tintor. Paval Jursich.
Stipan Prispilla. Mikula Butkovich.
Anton Nikolini. Miho Klisanin.
Petar Labusovich. Anton Susich,
Marko Zuzan. Mikula Stipanovich.
Miho y Stipan Stanesich. Mate Markulin.
Vk Kolekar. Giue Dubraucich.
Jergo Chepulich. Mikula Pasquich.
Jandre Lokatelli. Anton Sodich.
Matko Matigievich. Bose Bogdanich.
Jerko y Mikula Rafaelich. Simon Jankovich.
Giue Cerkes. Miho y Jandre Koliker.
Vicko Rucich. Jerko Zorkovich.
Giue Mar. Ive Pohmaievich.
Giue Rupcich. Petar y Mikula Draginich.
Ilia y Miho Vksich. Vuicza Milinich.
Jure, Anton, Vid y Perica Richtar. Vk Rupchich.
120

Giuan Stauber. Miho mladi Klocich.


Giure Mervosich. Frane Rakamarich.
Vche Vdragovich. Frane Siuankovich.
Jure y Mikula Vlatkovich. Simun Zubcich.
Vle y Vk Balenovich. Mikula Benulich.
Miho Radich. Mikula Pasquich.
Petar Bihel. Miho Radoicevich.
Vlicza, Martin Stropaievich. Pave y Anton Kuhacevich.
Juricza Paulinich. Vicko Radoicevich.
Sivos Giusich. Janko i Matko Dimelli.
Pere Kurprecht. Jure Bozcich.
Sivos Cverleuich. Jandre Helmer.
Radosav Malurouich. Vid i Giue Soldatich.
Vicko Helmer. Gergo Lovrich.
Mate Failer. Petar Vlatkovich.
Luka, Stipan, Juricza Sikovich. Tome Failer.
Jurica Frulich. Simon y Paval Sikouich.
Vk Rafaelich. Paue Cvitkovich.
Martin Boskovich. Simon Rafaielich.
Bolfangus Homolich, pruczki canceller Senski, pripisah iz pravoga
originala.
Croatica u ratn. arhivu. Savremeni prepis sa velikom pečatom gradske obćine
Senjske.

LV. U Beču 1698., januara 31.


Kralj Leopold nalaže, da u Senj podju kapetani Žumberački, baron
Kušljan, i Barilovićki, grof Oto Herberstein, te da u smislu prije izdanih
odredaba red učine i braću Vukasoviće zaštite.

Leopoldt etc. Hochgeborner oheimb vnd first, auch hoch vnd wohl
geborne, liebe greue vnd getreue liebe. Vns hat vnser i. č. hoff-camer
vnterm 2. vnd 14. dits gehorsambist beriсhtet, was für grosse excess,
widersezlichkeiten vnd tumulten zu Zeng abermalen fürgangen vnd was
gestalt einige aus selbiger comunitet vnsern ergangenen gnädigiste reso
lutionen sich ginzlich zu widersezen beginnen.
Nachdem aber solche grobe excessen vnd gefährliche tumulten in
allweeg exemplarisch abzustraffen seindt, als lassen wir es nicht allein
bey vnserer vnterm 4. novembris negsthin an euch ergangenen gnädi
gisten resolution allerdings vnd festiglich verbleiben, sondern haben auch
weiters gnädigist resolviert, dass die Zengerische ridlführer vnd princi
pal vrheber dieser excessen, in specie aber der Joannes Znikovich vnd
Andreas Chiolich alsobald beym kopf genomben, gefänglich nacher Carl
statt gebracht, aldorthin ihnen der process gemacht vnd der sentenz ge
föhlt, diser aber nicht publiciert, sondern vorhero an euch eingeschikht,
von euch aber an vns mit beygefügten euren gehöristen guettachten
begleitet werden. Damit aber sowohl diese, als gedachte vnsere vorige
gnädigiste resolution vom 4. novembris in allen vnd vmb sovill sicherer
ihren vollzug erreiche, so wollet ir mit communicirung gleichgemelter
121

resolution vom 4. novembris die execution derenselben dem oberhaubt


man zu Sichelburg, baron von Kuschlan, vnd dem haubtman zu Barilo
vich, graffen Otto von Herberstein, auftragen vnd gemessen anbefehlen,
dass sie siсh zu solchen ende vnverzüglich dahin nacher Zeng begeben,
die nothwendige mannschaft mitnemben vnd disen vnseren gnedigisten
resolutionen den gebührenden vollzug laisten sollen, wofern sye aber
hierzue einer mehrern Teutschen mannschafft von nüthen hetten, solche
von denen derzeit in i. 6 ligenden Teutschen officieren, an welche von
vnsern hiesigen hoff-kriegsrath bereits die gehörige ordre ergangen, zu
begehren, wie zumahlen aber auch besonders dahin zu trachten haben
werden, damit den gebriedern Ukassovich nicht allein kein weitere ge
fahr, vnheyl oder schaden geschehe, sondern auch ihnen das causierte
damnum sowohl in honore, als ihren giiettern resarciert vnd sie in allen
widerumb reintegriert, auсh darbey ins kiinfitig mit aller sicherheit ge
schützet vnd manutenirеt werden.
So wollet ir auch den oberhaubtman zu Zeng, graffen von Edling,
derentwegen die nothturfit mit nachdrücklichen terminis vnd die bessere
beobacht vnd beförderung vnsers dienstes vnd interesse, auch manute
nirung vnserer höchsten authorithet, erhaltung des ruehestands vnd ge
horsambs bey selbigen ohne das vngеzāmbten volkh bey vermeydung
vnserer schwären straff vnd vngnadt ernstlich auftragen, benebens aber,
weillen in allen einlauffenden berichten vorkombt, dass er solches bis
hero vnterlassen vnd zu solchen vngelegenheiten seines privats-interesse
willen vnter der hand anlass gegeben haben solte, obgemelten beeden
haubtleuthen baron Kuschlan vnd graf von Herberstein mitgeben, dass
sye vnter der hand deswegen inquiriren vnd rei veritatem zu eruiren
trachten, auch was sye gefunden an euch berichten sollen, er aber sol
ches ferrers an vns guetächtlich gehorsambist gelangen lassen.
Vnd dieses ist vnser ernstliche vnd gnedigiste resolution, welche wir
in allen genauist vollzogener haben wollen. – Wien, den 31. januarij in
1698. Leopoldus m. p. Jul. Frid. gr. Bucellini m. p.
Iz vana : Vnsern zu Gracz hinterlassenen gehaimben, auch i. č. hoff
kriegs-praesident vnd räthen.
Izvornik medju Croatica.

LVI. U Beču 1698., februara 10.


Kralj Leopold nalaže ratnomu vieću u Gradcu, da Senjanom oduzme
vojničke plaće, što ih je davala Kranjska i da uredi u Senju Nie
mačku četu.

Leopoldt etc. Hochgeborner oheimb vnd first etc. Wir haben aus
euerm vnterthenigsten schreiben vom 25. januarij negsthin mit mehrern
gnädigist verstanden, was ihr in puncto der renitenz einiger aus der
Zengerischen communitet wider das daselbst einführende saltz commer
cium gehorsamsterindert, vnd wasgestalt ihr auch vnter andern gemeldet,
wie das vnter der Teutschen compagnia alda dermahlen nicht mehr als
vier Teutsche mann effective verhandten, die übrige aber alle in Zen
gern oder deren anverwandten bestundten, so einer vnanständigen reme
122

dirung von nüthen hette, welche aber auf andere weis nicht, als ent
weders durch abnembung der einer ehrsamben landtschaft in Crain nur
auf vnser gnädigistes belieben überlassenen gránitz dienst ersezungen,
oder deren besseren beobachtung vnd aufrechthaltung beschehen könne.
So viel nun gedachte Zengerische renitenz anbelangt, da wirdet ihr
vnsere derentwegen geschöpfte gnidigste resolution aus vnserm gnädig
sten rescriptovom 31. eiusdem januarij mit mehrerm gehorsamst ver
nomben haben, darbey wir es nochmalen allerdings verbleiben lassen, das
selbiger sowohl, als auch demjenigen, so wir wegen wider emporbrin
gung der vorhin gewesten Teutschen compagnia alda zu Zeng vnterm
4. novembris des abgerückhten 1697. jahrs gnädigist resolvirt, der ge
bührende vollzug in ein- vnd andern geleistet werden solle, destwegen
ihr die nothturfit nicht allein an den oberhaubtman daselbst, sondern
auch an eine ehrsambe landtschaft in Crain nochmahlen zu geben vnd
ihnen zu bedeuten habt, wofern sie ins kiinftig bey denen sich eraignen
den vacanzen vnter besagten Teutschen compagnia nicht guete Teutsche,
sondern andere leuth stöllen, wurde solche auf keine weis angenomben.
Ja derselben die ihro landtschaft ohne das nur auf vnser gnädigistes
wohlgеfallen überlassene grinitz-ersezungen widerumb benomben werden
sollen.
Im tibrigen habt ihr hiebey die original ordres vnsers hiesigen hoff
kriegsraths an die commandirende officier in denen drinnigen landen
ligenden regimentern wegen laistung der nothigen assistenz zu empfan
gen, welche ihr gehöriger orthen bestellen zu lassen wissen werdet. Vnd
wir verbleiben euch mit kaysl. vnd landsfürstl. gnaden wohlgewogen. –
Geben in vnserer statt Wienn, den 10. februarij im sechzehenhundert
achtvndneunzigisten. – Leopoldt m. p. Jul. Frid. gr. Bucellini m. p.
Croatica 1698., jänner, br. 5.

LVII. U Kostajnici 1698., marta 10.


Grof Petar Keglević naseljuje Vukadina i Stanivuku zajedno sa njihovimi
drugovi u kotaru Jastrebičkom.
Mi grof Keglević Petar, grada i krajine Kostajničke veliki komen
dant. Dajemo na znanje, kako Vukadin i Stanivuk za se i komšije svoje
zaprosiše nas v ovoj krajini nastanjenja. Mi pako videvši njihovu ver
nost dosad vere kršćanske izkazanu, k tomu takaj vrednosti njihove gle
deći i prestimavši, da je potrebno krajinu s junaki jačiti, rečenomu Vu
kadinu i Stanivuku i komšijam njihovem dasmo i zručismo nastanjenje
v Jastrebice, kako dajemo i zručamo, da slobodno krče, delaju i drže
zemlju kod Kovačevića staze, počemši od groba na pol kose do kotara
Timarskoga niz jarak vu potok Jastrebicu, iz Jastrebice do Utolice, od
Utolice do brda na dva zdenca do Šastovice reke naprot Pusačkom
polju, a od groba do Marka Sižetića megje, niz Segjenice v Jastre
bičko polje niz lug, tak da gore imenovani Vukadin z Stanovukom i
komšijami svojimi rečenu zemlju ili kotar, kako ovde napisane megje
kažu, mirno i segurno prez svakoga bantuvanja drže i ladaju, a oni da
vere kršćanske, milostivnomu poglavniku njih svitlosti, gospodinu banu,
123

njih excellenciji, nam, gradu i krajine ove vu vsem verno, pošteno i


pravično služiti imaju, i na to radi jakosti ovo dah ruke moje pismo i
pečat. – Actum Kostanicae 1698, die 10. martij. Grof Keglević Petar
m. p. (Z. P.)
Savremeni prepis izvornika, koj se čuvao kod grada Kostajnice, u mojoj sbirci.

LVIII. U Beču 1698., julija 23.


Kralj Leopold povjerava generalu Karlovačkomu, grofu Karlu Auer
spergu, uredjenje Like i Krbave. -

Lieber graf von Auersperg ! Ihr traget vorhin genuegsambt wissen


schaft, in was für einen gefährlichen standt die von vnseren i. 5. camer
kеufflich überkhombenen grafschaften Lika vnd Carabavia bey gegen
wertiger postierung der grinitzen stehen vnd was hingegen an deren
conservation denen zuruck gelegenen landtschaften gelegen seye; vnd ob
ich zwar meinem i. č. hoff-kriegsrath widerholter mahlen gnedigist an
befohlen, dass er mit denen drinnigen gehaimben vnd hoffcamer räthen
zusamben tretten vnd mit einander consultiren solten, wie das militare
nebst dem camerale in gedachten beeden grafschaften eingeriсhtet wer
den kundte, so hat sich doch gemelter kriegsrath bald mit einen, bald
mit anderen vnfundierten praetext von solcher zusamenkhunfit entschul
diget, also das die sach bis anhero zu meinem grossen schaden in statu
quo geblieben. Nachdem ich aber erhalte landtschafften nicht lenger
mehr in solchen gefährlichen standt lassen kаnn, sondern selbige mit
der núthigen mannschaft besezet vnd von denen feindtlichen einfillen
versichert haben will, also habe ich aus dem zu euch sezendem gnedi
gisten vertrauen euch hiemit gnedigist zu comittiren resolviert, das ein
theil der mannschaft von der Meergranitz genomben, in die eussern
posten besagter grafschaften transferirt vnd auf denen gehörigen pässen
gegen den feindt postiert, auсh zu ihrer núthigen subsistenz ihnen ge
wisse fundi von der i. č. hoffcamer assignirt, das tibrige aber sowohl in
Lika als Carabavia sambt Carlwag, wie auсh diejenige orth, so durch
hinausrukhung der granizen verlassen werden, der disposition ihrer i. 6.
camer ginzlichen verbleiben sollen, welcher auch bereits anbefolilen wor
den ist, dass sye ihrer seiths commissarien mit euch dahin abzuordnen
habe, damit durch selbige nicht allein die fundi gemelter massen denen
grinitzern ausgetheilet, sondern auch in denen andern orthen drei came
ralia zu meinem besten nuzen eingeriсhtet werden mögen, denen ihr mit
allen nijthigen assistenz an die handt zu gehen vnd sonderlich ein vnd
anderes zu genuegsamber versicherung oft ernenter grafschaften vnd
vermehrung meines cameral-interesse für bekanten gueten conduite nach
einzurichten wissen werdet, wie ich dan auch derentwegen die notturfit
an den i. č. hoff-kriegsrath laut beyschlusses gnedigist rescribiert habe,
an welchen ihr euer relation seinerzeit, so vill das militare anbelangt,
erstatten werdet. Verbleibe euch – Geben Wien, den 23. juli a. 1698.
Leopoldt m. p.
Croatica 1700., br. 14.
1 24

LIX. U Beču 1698., julija 23.


Kralj Leopold izdaje naputak za generala grofa Karla Auersperga kao
povjerenika za Senj u svrhu uzpostave reda.
. Leopold etc. Instruction vnser befelch, was vnser general obrister
Franz Carl grafi v. Auersperg bey einrichtung des salz-negotij zu Zeng
zu observiren vnd zu vollziehen hat. Nach deme wir zu verschidenen
mahlen genedigist resolviert haben, dass in allen vnsern meerporthen
per vnsern selbstaigenen conto das salz-negotium als ein jederzeit lands
fürst. regale solte introduciert vnd auf besten fuess gesezt werden, disen
zugegen sich aber die inwohner der statt Zeng mueth willig vnd strafi
mässiger weis widersezt, wider welche man sogleich mit schärpfferer
demonstration vnd einsehen zu verfahren zwar billiche vrsach hette,
nichts destoweniger aber wollen wir vor dismahl noch die güette dem
sonst befüegten rigori bevorziehen vnd ihne grafen vnd general obristen
von Auersperg genedigist dahin instruiert haben, dass er general obri
ster sich
Erstlichen vnd zwar ohne anstandt nacher Carlstatt erheben vnd bey
seiner ankhunfit dahin alsobaldten die vornembsten der statt vnd com
munitet zu Zeng, welche ihme in nahmben vnsern von der i. o. camer
benenet vnd an die handt geben werden sollen, vor sich nacher Carl
statt citiren vnd seiner bekanten dexteritet auch guetten conduite nach
denenselben vn er geschöpftes missfallen, jedоch mit aller glimpfligkheit
vorstellen solle, das sie sich disen per vnseren selbst eignen conto ein
zuführen anbefoblenen salzhandl, als einen wissentlich vnd vndisputier
lichen landsfürst. regale, so hochstraffmassiger weis zu opponiren vnter
standten haben, da doch niemandten verborgen seyn kann, dass dieser
questus salis nicht allein in vnsen sambentlichen vorigen meerporthen,
sondern auch in vnserm ganzen königreich Hungarn non obstantibus
regni privilegijs würkhlich eingefüehrt vnd allergehorsambist angenom
ben worden ist.
Wer nun aber in diser vermessentlichen widersezligkheit vrsach seye
vnd hierzue den anlass geben habe, solle alda aufrichtig angezeigt wer
den, zum fahl sich nun aber
Vnd erstens jezt gemelte Zenger auf solche proposition mit deme
entschuldigen müchten, das sye oder die communitet niemahlen gedacht
gewesen währen, sich vasern genedigisten verordnungen vnd mandaten
zu Widersezen, sondern allein dero privilegia zu manuteniern vnd ihnen
durch den zwischen vns rer i. č. hoficammer vnd ihren gewesten depu
tirten ohne gehabter vollmacht eingangenen contract khein praejudicium
einführen zu lassen, so wirdet alsdan er general obrister hierauf ferrers
zu repliciren vnd ihnen vorzustellen haben, dass keinem vnterthan oder
vasallen zueständig, sondern hoch straffmissig seye, sich vnsern genedi
gisten resolutionem vnd mandaten via facti zu widersezen, weniger vn
sere landsfürst. regalia vn er den scheinbaren vorwandt erst vorgedach
ten contracts (von welchen gleich, wie sie selbsten freywillig recedirt,
auch wir weither nichts wissen wollen) in disputat zu ziehen vnd dar
durch vnsere zu gegenwirtigen schwären kriegs-ausgaben so hoch näthig
habende cameral gefühlen so muetwilliger weis zu spärren.
125

Wan aber sye Zenger drittens sich vngeacht dessen allen nicht zum
zihl legen, sondern noch ferners in ihrer hartneckigkeit continuiern vnd
mit deme, das sye ohne der communitet nichts zu thuen vermöchten,
entschuldigen sollten, könnte endlichen er general obrister zwey von
denen beredisten, welche er zu vnserm dienst am tauglichisten zu sein
erachten wird, nacher Zeng abschickhen vnd sowohl der communitet als
denen sambentlichen inwohnern daselbst vnser genedigiste intention vnd
willen vmbständig vortragen lassen mit begehren, dass dieselbe dero
erklärungen schrüfftlichen einreichen vnd jene, welche sich vnsern gene
digisten willen vnd befelchen nicht submittieren wolten, absonderlich
vormerkhen vnd zu fürkherung des weithern anzeigen solten, auf welch
vnverhoffenten fahl
Viertens er vnser general obrister nicht allein die citirten vnd naher
Carlstatt erschineme rādlführer würkhlich in arrest nemben vnd sowohl
disen, als allen übrigen, welche vnsern genedigisten befelch zu erfüllen
sich ferrers vermessen müchten, dero charge sambt dem zu gentiessen
habenden kriegssold bis zu vnsern schärftern einsehen suspendieren vnd
solches vnserm i. č. hoff-kriegsrath alsobaldten berichtlichen anzeigen
solte. Vnd gleichwie wir vnseren vntergebenen vasallen vnd gránizern
dergleichen schon zum oftern begangenen höchst straffmassigen mueth
willen vnd widersezlich eiten zu nachtheil vnserer kay. vnd landsfürst.
authoritet lenger keinesweegs gedulten, sondern vnsere genedigiste be
felch auf alle weis vollzogen haben wollen, als würdet vor das
Fünfite er vnser general obrister sich mit seiner vnterhabenden grä
nizmacht vnd gezimender behuetsambkheit, jedoch ohne sondern strepitu
naher Zeng zu begeben vnd gleich nach dessen beschehenden alhinkunft
vnser ihme mitgegebenes mandat offentlich promulgieren zu lassen, vol
gents vnsern dahin deputirten i. č. hoffcameralischen cammissario die
benütigte militarische assistenz zu einfüehrung des von vns genedigist
resolvierten salzhandls vnd einraumbung vnsers daselbstigen tizes, wie
auch der waldt inspection zu suppeditieren, sich auch von dannen nicht
zu movieren haben, bis nicht alles in einem ruehig vnd gueten standt
gebracht worden seye vnd damit
Sechstens dergleichen hoch vermessentliche frevel nicht mit still
schweigen vorbeygegangen, sondern andern zum abscheuch einig gеzie
mende exempla statuiert werden, solle er general obrister über die ur
heber, aufwickhler vnd tumultuanten genauist inquiriern, sich ihrer per
sohnen versichern, ihnen den process der ordtnung nach formieren vnd
den sentenz machen, selbigen jedoch nicht publicieren, sondern vorher
vnserer i. j. kriegsställ tibersenden vnd darüber vnsern ferrern genedi
gisten befelch erwartten vnd gleichwie die bestraffung wider die ver
brecher recht, also istes auch
Siebentens billich, das diejenigen getreuen vnterthanen vnd vasallen,
welche zu befürderung vnseres interesse allen ihren eyfer vnd kräften
beygetragen vnd vmb deshalben des ihrigen vngebührlicher weis desti
tuiert worten, nicht vnconsolierter bleiben, also solle er general obrister
gleichfahls darob vnd daran seyn, dass die gebrüeder Vukassovich vnd
andern vns getreu verblibene, vnsern schon biebevorn in sachen ergan
genen genedigisten verordnungen gemäss, nicht allein in ihre vorige rath
126

vnd andere ehrenstellen alsobaldten widerumben reintegriert, sondern


ihnen zugleich auch alles, was ihnen abgenomben vnd entzogen Worden,
ohne geringsten abgang widerumb restituiert vnd ersezt werden solle,
vnd weillen
Achtens während solcher Zengerischen vnruehe die communitet da
selbsten zu grösserer vermehrung ihrer faction, hingegen in praejudi
cium vnsers daselbst einzunemben habenden tizes fünf der vermöglichi
sten handlsleuth auf ein neues der communitet einzuverleiben sich ganz
vnbefuegt vnterstanden haben, also sollen diese vnd alle andere, welche
sye ohne genuegsambe vrsach vnd gezimende einwilligung ihro commu
nitet aggregieren wurden, entweder alsogleich widerumben cassiert oder
wenigst bey hoher straff schuldig vnd verbunden seyn, vns den gebüh
renden tiz gleich anderen in der communitet nicht einverleibten zu ent
richten, mit diser ferrern commination, dass die statt vnd communitet
zu Zeng im verwaigerungsfahl aller ihrer privilegien vnd freyheiten ipso
facto verlustiget sein solten, vnd weillen wir
Neuntens vnserm dienst zu sein erachtet, vnsern daselbstigen ober
haubtman Rudolphen grafen von Edling nacher Grizzu berueffen, auch
die genedigiste bewilligung gethan, das er sich einer zeit lang daselbst
aufhalten könne, damit also solcher orth nicht ohne commendanten einer
gеfahr vnterworffen vnd ohne capo verbleibe, wirdet inmittls bedeutes
commando zu Zeng einem andern von ihme general obristen für suffi
cient vnd tauglich ansehend getreuen officier aufzutragen sein, vnd zu
mahlen sich
Zehentens gebühren will, das vns zu handen vnserer i. č. hoficamer
alle diejenigen vncosten vnd schiden, welche wir bey disen vngеziemen
den Zengerischen turbulenzien durch störung des salz vnd salzhands wie
auсh zuruckhbleibung der tiizgеfühlen erlitten vnd auf commissions vnd
vill anderweg angewendet haben, widerumb ersezt werden sollen, disem
nach wird ihme general obrist obligen, auf die vrheber vnd vrsachen
diser vnruhen vnd widersezlichkeiten zu indagiren vnd selbige zu dem
ende alhero nacher hoff nambentlich anzuzeigen, damit man ihnen die
alsobaldige erstattung auftragen odernach gestalt der sachen des regress
halber sich ihrer mittl versichern vnd das ferrere fürkhern zu lassen
verordnen möge.
Aylftens vnd leztlichen werden sowohl dise punct als all anders vor
fallendtes, so man dermahlen nicht vorsehen kаnn, sein des general
obristen guetten vernunft vnd dexteritet tiberlassen, vns ginzlichen ver
sehendt, das er vermitlst seiner rijehmblichen conduit alles nach vnserm
gnedigisten willen vnd intention ohne tumult oder gefährlicher weith
leuffigkheit zu einem gewüntschten endt bringen, forderist aber alles
dasjenige gezimbend beobachten vnd zu vollziehen geflissen sein Werde,
was derselbe zu befürderung vnseres dienstes vnd vermehrung vnseres
landsfürst. aerarij für dienlich, wie auсh zu seinem selbst eignen ruehm
vnd lob vorträglichen zu sein eracht, ansehen wurdet, vnd gleichwie wir
vns gegen ihme alles dessen gänzlichen versehen vnd anbei nicht haben
noch gestatten wollen, dass er an dieser durch vns selbsten ihme gene
digist aufgetragenen commission im geringsten gehindert Werden solle,
als würdet
127

Zwölftens er vnser general obrister sich in solcher seiner commis


sion von niemandten zu hindern, noch abhalten zu lassen, weniger einig
andern dieser vnserer instruction zugegen laufendten verordnung, sie
khombe woher sie wolle, zu pariern, sondern allein erst jezt ermelten
vnserer instruction nach zu leben vnd das inbegriftene zu vollziehen,
volgendts auch dessen verrichtungs relation an vnseren i. j. hoffkriegs
rath vnd diser sodan am vns gehors. einzureichen haben, verbleiben etc.
Wien, den 23. july 1698.
Croatica, 1698, juli, br. 11.

LX. U Kirinu 1698., septembra 4.


Pokršćeni Turci Vranogradski, stanujući u Kirinu, mole bana Adama
Batjana, da ih zaštiti od nasilja krajiških častnika.
Molba naša i prošnja ponizna i pokorna, da je u milošću gospodinu
gosp. banu, njih excelencije, preporučena
Potrebno nam je, gospodinu banu, njih ekscelencii i vse gospode
plemenitoga Hrvatskoga orsaga naprvo dati, kako ste nam se dopustili
okrstiti, potlam je Vran, grad uzet, siromahom sužnjem i robinjam, koji
su pušćeni na vere gospodina bana njih ekscelencie i gospona vice bana
i ostale gospode. I jesmo se pokrstili pri cirkve u Kirinu i potlam
jesmo krstu i vere kršćanskoj služili i nikakve nevere nesmo vučinili.
Prešesno protuletje jesu nas knez Berislavić neznamo s kojem putom
porobili prez znanja gospodina bana njih ekscelencie i gosp. vice bana i
ostale gospode; s nekojemi junaki vuzeli nam sedamnaist kvarti žitka,
pšenice, žitka i ostaloga drugoga žitka, odpeljali nešto robja mužkoga i
prodali dvoje; nešto je još okovanih. Uzeli vse oružje, orudelje i što je
god bilo pri kuće. Kako to nam hote posvedočiti naši susedi Kirinjani,
da nesmo nikakove nevere učinili, nego smo vere kršćanskoj služili i
on, koj je bil odpeljan u Turke, došel je nazad vere kršćanskoj. Što
je goder na vse ove krajine bilo nas na vse strane, mirni su. Što
nas je pedeset kršćeno u Kirinu, nema nas nego 12, nego su nas vse
odpeljali. Tulikajše prodali su knez Pučić i Vrančić dvoje rubja u Karlo
vac Janku Jačmenoviću. Zato ponizno se molimo i preporučamo gospo
dinu banu, njih ekscelencii i vse gospode plemenitoga Horvackoga orsaga,
da nam siromahom pravicu vučinite i naše robje nazad pustiti i odku
piti. Što su prodali naše oružje, orudelje i žitak povrnuti i ostala druga
dugovanja, što se i ufamo vu milošću gospodina bana i vse gospode
plemenitoga Horvackoga orsaga. Na što milostivna odlučka siromahi i
siromašice robinje čakali budemo.
Siromahi i siromašice krstu, gospodinu banu, njih ekscelencie i ostale
gospode ponizni i pokorni siromahi iz Kirina.
Iz vana : Anno 1698. die 4. septembris in castris sub Hrastovicza
positis admonetur d. Franciscus Beriszlavich, ut introsertas res suppli
canti restituat, nosque de incaptivatione informet et nihil ominus perso
nas, quas diсitur vendidisse, omnibus modis et medijs reduci procurret,
secus in eundem animadverteretur. Comes Adamus de Bathyan, banus.
Savremeni prepis u mojoj sbirci.
LXI. U Kostajnici 1698., septembra 18.
Grof Petar Keglević, zapovjednik Kostajnice, potvrdjuje Slabinjanom
zemlje i kotare.
Grof Keglević Peter, grada i krajine Kostajničke veliki komendant.
Dajem na znanje vsem i vsakomu, pred kojega ov moj otvoren list dojde,
kako ja videvši poštuvaneh junakov i vseh treh Slabinjskih zbegeh ili
varašev stojećih vrednost i v službe krajinske vernost i marljivost, od
potlam kak je ova krajina iz poganske ruke uzeta, prvem ovdešnjem
komendantom i mene obilno izkazanu, k tomu takaj proštimavši velike
njihove trude i službu, koju oni velike luge krčeći i čisteći sami jesu
podnesli, nekuliko trh vu težkom pogibelnom vremenu, vnogo straha,
kvara i sužanjstva pretrpili, dosta krvi prolejali i do sada krajinu ob
držali, k tomu takaj da rečene Slabinje i prvi komendanti samo kade
i sada svoje jesu upeljali i njim za kotar zručili. Zato anda vseh oveh
zrokov gledeći ja rečenim Slabinjcem vu vseh treh varošeh stojećem
dajem i zručam vse zemlje orane i neorane, kakoti košenice i vas kotar
i vse držanje, koje počinja se od varoškoga potoka niz Jazvenjaka vu
Šašovitu reku do onoga mesta, kade vu lugu rečena reka vu Jastrebicu
uteče, tija do Lomborova potoka, do Bačina vu Pletenu reku, i vse ono
kose, koje su do sada držali. Tak da rečeni Slabinci vazda kotar mirno,
slobodno i segurno ladaju i da je nitko bantuvati nima pod veliku ka
štigu, nego da vsa ova gore napisana izvršena biti imaju. Na što reče
neh Slabincev radi segurnosti i jakosti dahomo ruke moje pismo i pečat.
Datum Kostajnica, die 18. septembris 1698.
P. S. Ja gore napisani to takaj rečenim Slabincem dopušćam, da vu
lugu i na potlam imaju pravicu kakti dosada. – Grof Keglević Petar,
Kostajnički komendant.
Savremeni prepis iz izvornika, koj je bio čuvan kod obćine Kostajničke, u
mojoj sbirci. – Kad je Novi predan Turkom, onda su mnogi kršćani nastojanjem
biskupa Martina Brajkovića po obrstaru Vragoviću u Bačinu i okolici naseljeni.
Ostali Vlasi naseljeni su po Banovini, ponajviše po grofu Krištofu Delišimunoviću.

LXII. U Jasenovcu 1698., oktobra 11.


Podpukovnik Adam Domjanić izdaje naputak za podzapovjednika grada
Jesenovačkoga, Nikolu Marčinka.
Zapovida sze Mikulicze voivode, oztavljenom za szada comendantu
Jeszenovachkomu, da do mogha nazad doszеztka ima grada ovoga vridno
у doztoino chuvati, y ako bi nepriatel pod niega dossal, do zadnje kervi
kaplie braniti ga, ztrase po gradu dobre obdersavati, nye vssaku noch
marlivo obhaiati, whode nutre za guzto possiliati y radi glaszov od nepria
tela zvedati, na vrata vsza troia, kak sze zapiraiu, marlivo vszaki vecher
szamomu dogledati, nye kad magle budu kassnie odpirati, da pache po
jutra vsze na okol grada pervo, neg sze liudcztvo z grada razpuzti,
marlivo preszakati, ako bi nepriatel doiti z zaderkum knam utegnul,
zkerb marlivu imati i paziti, da sze namamit y junake zgubit neda,
prez dobre takai prilike i prez ztanovitoga glasza, ieli gde zkupna
129

Turszka voizka ili druga iaka koja ruka, ali ne puta chiniti u krainu
da nema, na prah, olovo i profunt, da sze raztepal nebi, zkerb marlivu
imati, liudi ztranzke, neznane, budi kojega god naroda, vu grad nepre
puschat, meni vszaku nediliu za ztalis krayne na glasz davati, iednum
rechium vsza ona izversiti, ka szlusba nassega milosztivnoga poglavnika
у рlemenitoga orszaga szobum doprinassa. — Асtum Jaszenovacz, 11.
осtobris 1698. Sacrae caes. reg. Mattis. campi vice colonellus et prae
sidij huius supremus commendans: Аdamus Sigism. Domjanich. (Z. P.)
Izvornik u mojoj sbirci.

LXII. U Senju 1698., oktobra.


Senjani tuže se ratnomu vieću sbog progonstva, što ga trpe od generala
дrofa Karla Auersperga.
Illustrissime ac excelsissime domine, domine praeses, ceterique illu
strissimi domini, domini consiliarij. Сum lachrimis et singultibus mostris
ad ill. ac excel. dominos graviter laesi cogimur recurrere, flexisque ge
nibus tutellae ac defensionis clementiam implorare, cum nullo nobis suae
sacrae Maiestatis exhibito mandato ultra modum d. generalis Carlosta
diensis, Franciscus Carolus comes ab Auersperg, nobiscum processit et
inprimis primarios mostraе сivitatis, iudices et alios officiales, d. generalis
citavit Carlostadium, quos, cum venissent, sine ullo formato processu ас
minime auditis juribus ad durissimos posuit carceres, uti etiam unum
canonicum ex capitulo nostraе сivitatis ad hodiernum usque in diem
omnes detinet; posthaec congregato generalatus ac Licae, nec non con
finiorum maritimorum exercitu, explicatis vexilis ad nostram procedebat
civitatem; quam militiam, dum nos conspeximus, gravissime territi, ma
lum timentes aeternum, nam clarissime nobis ac apertissime minabatur,
tempore introitus civitatis uxores, filiasque nostras ad meretricalem vi
deducere vitam; ex qua tam gravi ac inhonesta infamia, omnibus nobis
summum causaretur detrimentum, quod in aeternam perritiem nostram
redundaret. His sufficientibus rationibus moti misimus obviam eidem d.
generali in primis Joannem ab Aichelburg, d. 1. b. Franciscum Gall,
nostrum vice capitaneum, ac ultimatim d. capitaneum 1. b. a Rambschisl,
humillime supplicantes, ut dimissa bellica severitate vellet d. comes
generalis сum sua aula (uti hic antea nostri more solito faciebant gene
rales) pacifice intrare civitatem (uti hic ex oppositis attestationibus capi
tuli Segniensis et religiosorum utriusque religionis apparet) et, si quod
clementissimum mandatum suae sacrae caesareaе Мајеštatis prae manibus
habeat, nobis gratiose demonstrare dignetur, desiderantes nos omni cle
mentissima ordinationi submissam ac totalem obedientiam exhibere, nec
in ulla parte contrarios ac suspectos nos ostendere, imo sanguinem nos
strum, vitas nostras ac omnia, quae possideramus, libentissime et humil
lime in obedientiam ac devotionem suae sacrae regiaеque Maiestatis
devovebamus, ac etiam de praesenti demississime devovemus, cui iustaе
ac humillimae deplorationi nostrae absolutae d. comes generalis annuere,
neque civitatem nostram sine praemissa militia intrare volebat. Нас
legitima causa summa necessitate coacti respondimus, nos tantam mili
SPOM. ХХ. !)
130

tiam ad civitatem nostram permittere non posse, aperte videntes nostrum,


nostrorumque filiorum interitum, bonorum nostrorum iacturam ac ulti
mam nostram, perpetuamque ruinam.
Ideo humillime ac demississime fidelissimi semper subditi ac clientes
suae sacrae, regiaеque Maiestatis ad illustrissimos ac excelsissimos domi
nos recurrimus ac supplicamus, si qua contra nos dolosa ac sinistra
produceretur informatio, tamquam iniusta nullam fidem adhibendam esse,
cum nos sufficientibus ac legitimis causis superius alegatis ac productis
bellum cum generali contra nos ductum ad civitatem permittere non
potuerimus, hoc autem malum totum patimur causa defensionis nostrorum
privilegiorum ob immaculatam nostram fidelitatem clementissime conces
sorum a s. r. Мte., sanctae quoque memoriae praedecessoribus impera
toribus, regibusque, in quibus privilegijs ac indultis, saepius a s. r. Мte.
manu propria subscriptis ac corroboratis, ne ullus nos turbare in futu
rum praesumat, rogamus ac speramus igitur omni protectione ac gratia
solita ill. ac excells. dominos nos protecturos, quibus omnem devotionem,
submissionem ac fidelitatem in perpetuum devovemus. — Humillimi ac
demississimi vasali. N. N. populus, communitas ac tota plebs liberaе ас
regiae ciuitatis Segniensis.
Croatica 1698., jänner, br. 5. — Ima tu i tužba kaptula Senjskoga, podpisana
vikarom Franjevaca Senjskih, fratrom Placidom i Paulinom, fratrom Ivanom Male
šićem, a u tužbi se spominje, da je general Auersperg vodio na Senj krajišku
milicu, ponajviše šizmatike, i da bi bio grad postradao, da su u njega pustili
vojsku.

LXIII. U Senju 1698., oktobra 16.


Senjani javljaju svojemu velikomu kapetanu grofu Rudolfu Edlingи и
Gradac, da je general grof Auersperg naralio vojskom na njih i da ih
|- nemilice progoni.
Vzmoxni, visoko zapovidni, milostivi gospodine, gospodine groffe ge
neral bohmestre i veliki kapitane Senski.
Moremo oznanit v. g. nasse velike sile y nepravice, koje se na nas
cine i mislihu se veiniti, a to od gnih excell. gospodina generala, kogi
na nas voysku vodiahu Xumbercane, arkibuxire Nimce, Karlovačke hu
zare, Ogulince, Ostarce, Мodrussane, Plasscane, Licane, Verhovljane,
Vilichiane, Otocane, Berloxane, i veliku silu i voysku na nas, kako da
bismo bili nevernici, vodili su; a mi od vika verni Bogu, gnih svitlosti
bili smo i ochiemo biti do nasse smerti. I po urdinu brachie Vukaso
vichev je gospodin general citoval u Karlovac Bolfa Homoliсhia, voyvodu
Lalichia, voyvodu Chiudinovichia, suca Chiоlichia, suca Milaneza, Ivana
Ноmoliсhia, Iliu Radoycevichia, Iliu Vukssichia, Pavu Lalichia, Ivana
Не!lmana, Antuna Boguta i Jandru Milichichia, kogi giesmo gori prossli
i poslali na pervo dvi voyvode, dva suca, kancilera Homoliсhia i Hel
mera i porkulaba Hrelanovichia, a mi ostali, videchi, da pres svake
pravde i pravice je nasz po tesnih restih postavil, a Chiudinovichia i
Сhiоlichia u takov rest, da se izrech nemore, Ive Homoliсh, Ilia Vuk
sich, Ilia Radoyievich, Pave Lalich, Vicko Hrelianovich, sin porkulabov,
nas pet gie po informacionu nassih suprotivnikov Vukasevichev bandizal,
131

da se nismo prizentali od sve generalie. A videchi da se cine sucem i


oficirom prez spoznangia pravde sila i nepravica, giesmo od straha od
Svarge nazad pobigli, a po sem tom giesmo slali gnih excell. gospodinu
generalu pope, fratre iedne i druge, oficire i prosili od Boxie strane, da
na nas voysku nevodi odpertimi zastavami, kako na Turke, zag nechiemo
voyske u grad, nego da gredu gnih excell. svogim dvorom, da ochiemo
svaku cesar. zapovid oversiti i pokloniti se. Zato za Boga i za pet ran
Boxgih prosimo v. g., da nas pet bandizanich gimali bi na pameti pri
tih tribunali, da sze po svitu neklatimo i nebiximo, zag rege se rig, da
i vrag prid batom bixi. I ostajemo liubechi shnich v. g. ponizno se pre
porugaiuchi od Segna na 16. 8bra 1698. Ivan Homolich, Ilia Radoiie
vich, Vicko Hreglianovich, Ilia Vksich, Pave Lalich.
Iz vana : Dem hoch vnd wohlg. herrn Rudolphen graffen v. Edling,
general-veltwachmeister, obristen vnd oberhaubtmann zu Zeng in Gratz.
Croatica.

LXIV. U Karlovcu 1698., oktobra 19.


General grof Karlo Auersperg izvješćuje ratno vieće, da su mu Senjani
prepriečili ulaz u svoj grad.
Hochlöbl. kay. i. č. hoffkriegsrath. Ich habe ferners berichten sollen,
dass ich den 8. осtobris nach geendigten examen der hier arrestirten
Zenger meine raiss naher Zeng angetreten vnd vngeacht disem vor mich
hinfero berueffenen Zengern den allergnädigisten kays. befelch vnd in
tention eröfnet, sie nach in solchen gewilliget vnd sich vnterschriben,
habe iсh zum offtern von h. baron Rambschiessl von Zeng aus versiche
rungs-schreiben erhalten, dass das aldortige volkh mein ankhunft ganz
ruehig erwarte vnd allen dem, was ich ihnen im nahmen ihro May. vor
tragen werde, allergehorsambisten vollzug leisten wollen. Auf dises bin
ich anderten tags naher Berlock aufgebrochen, alwo ich von oberdeuten
- h. baron Rambschiessl mehrmalige schreiben, dass sich das sonst unbe
waffnete volkh mit sabl vnd pistolen versehen vnter dem praetext, die
ankomende Vukassovitsch zu masacriren, auch im sinn hette, mich nicht
ehunder, welches ihme immer in gehaimb vertrawet, aus der statt Zu
lassen, bis vnd so lang ich nicht die 4 allhier arrestirte auf freyen fuss
stelle vnd nacher Zeng entlasse, erhalten. Vnangesehen disem bin ich
von Berlock aufgebrochen vnd directe meine raiss nach Zeng prosequirt,
alwo ein halbe stundt von ermelten Berlock ein Zenger offizier mir ent
gegen komen mit austrucklichen vermelden, dass das volkh alle päss
mit dem sabl in der handt verrenne, oftesten allarme leithe vnd einige
stückh lijsse, auch mir positive sagen lassen, dass sie mich allein vor
meine persohn vnd meine bediente, nicht aber mein sonst allzeit ge
wöhnliche convoye einlassen wollen. Den ich mit all guten abgeförtiget
vnd versichert, dass ich allein zu ihren nuzen, vmb das salz negotium
zu introduciren, so im gerinsten ihren privilegien derogirlich noch zu
ihren schaden sein wird, komme, als auch vmb so vill mehrers in mich
als dero vorgesezten generalen vöstes vertrauen sezen sollen. Nachdem
ich aber 2 stundt gegen oft beriihrtes Zeng mich genihert, seind mir
-X.
132

widerumben. 2 andere offizier entgegen kommen, die ebnermassen vorigen


inhalts vnd zwar mit disem zusatz, dass wann ich ausser meiner per
sohn vnd meine bedienten einige convoye oder graniz miliz mitbrächte,
sie gleich wie gegen denen Türkhen währen wolten, mit sich gebracht.
Massen ich all vermerkht, dass selbe tumultuanten vnd rebellen sich
allein meiner persohn, gestalten der jiingst zu Wien geweste ablegatus
solche versichert, mir alle vollmacht vnd gewalt ein vnd anders zu
schliessen von ihro kay. May. allergnedigist gegeben, versichern wolten,
auch im fahl ich vor meine persohn allein in die statt kommen wäre,
sie mich zu aller vnterschrifit zu zwingen ohnfehlbar tentirt hätten, als
habe ich auf gutt befunden aller bey mir anwesend gewesten h. offizirs
mich zurukh vnd nacher Brindl gеzogen vnd aldorten in meinung sie
ihren fahler erkhennen vnd allergnedigisten kays, befelch sich submit
tiren wurden, anderthalben tag mich verweilet, welches aber nichts ver
fangen, sondern noch über dieses meinen adjutanten, den haubtman
Ockhle, welchen ich vmb mir von ein vnd andern bey dergestaltigen
conjuncturen punctuali parte zugeben, von Berlokh nacher Zeng voraus
geschikt, zurukh in arrest behalten, mit austruklichen bedeuten, sie sel
ben ehe vnd bevor ich nicht die alhier arrestirte Zenger nach Zeng
abschikhe, nicht ehender des arrest entlassen, auсh da denen in verhaft
ligenden Zengern das geringste widerfahren sollte, sie ihn gahr todt
schlagen wolten. In tibrigen doch so vill effectuirt, dass die an Zeng
confinirenden granitzer als Ototschaner vnd Brindler sich keineswegs in
dise revolta eingemischet, sondern jedes mahligen allergnedigisten kays.
befelch allervnterthänigst zu submittiren – Carlstatt, den 19. осtobris
1698. Vnterthenigster diner F. gr. Auersperg m. p.
Croatica.

LXV. U Beču 1698., oktobra 25.


Kralj Leopold pozivlje ratno vieće u Gradcu, da predlog učini, kako i
kojom silom valja svladati odpor buntovnih Senjana.
Leopold etc. Hochgeborner oheimb vnd first etc. Aus hiebey ligen
den an Vnseren gehaimben rath vnd hofcanzler von vnserem cammerer,
veldtmarschall leuthenant vnd general obristen deren Croatischen vnd
Meer grinitzen zu Carlstatt, grafen Frantz Carl von Auersperg, vnterm
dato Brindl den 13. huius abgeloffenen instruirten berichtschreiben er
sehet ihr des mehreren, welcher gestalten vorermelter vnser general
obrister an fortsezung der von vns ih me vnterm 23. julij јtingsthin
lauth hiebeyligender instruction gnädigst aufgetragenen commission von
der communitet zu Zeng verhindert worden; was vor grosse vnd in das
crimen rebellionis et laesae Maiestatis einlauffende excessen vnd ver
messenheiten erstgedachte communitet begangen vnd welcher gestalten
auch dieselbe den 12. dises iezt lauffenden monaths von dem niderge
sessenen gránitz recht condemnirеt worden sey.
So habt ihr auch aus hiebey verwahrten von mehrermelter commu
nitet an vns vinterthenigist eingeschikhten vnd mit beygelegter attesta
tion des capitl zu Zeng instruirten memorial ausführlich zu ersehen,
133
was dieselbe zu entschuldigung ihres verbrechens eingewendet vnd gni
digst zu verfüegen vnterthenigist gebetten hat.
Nun wüst ihr euch wohl zu entsinnen, mit was für beygesezten clau
sulis vnd betrohung wir vor beyläuffig zweyen jahren ihnen Zengern
ihre leztmahlige rebellion perdoniret vnd wie das solchem nach, ferern
dem ruehestandt des gemainen wesen höchstschidlichen consequentien
vorzubiegen, die hoche notturfit erfordere, die zu ihrer straff mehr dan
zeitige rebellanten mit gebührendem eyffer anzusehen vnd illorum exemplo
die übrige grinitzer bey schuldigster devotion, disciplin vnd fidelitet zu
erhalten.
Vmb willen wir aber gleichwohlen das in dem Auerspergischen be
richtschreiben sub lit. E. oben beygelegte, von dem grinitzrecht ergan
gene urtheil, theils wegen unterlassener citirung der rebellirenden com
munitet vnd theils auch wegen von villgedachten vnserem general-obri
sten nicht allerdings observirter seiner instruction vnd anderen mehr
ursachen halber zu approbiren oder publiciren zu lassen bedenkhen
tragen, forderist aber über obbeyligendes berichtschreiben vnd memorial
der communitet zu Zeng vnd dann auch über hinnachfolgende puncta
еwer berichtliches vnd räthliches vnterthenigstes guetachten alsobalden
zu vernemben gnädigst verlangen, ob nemblichen nicht de re nostra
seyn möchte, vor allen dingen eine Teutsche mannschaft vnd wie viel
beyleuffig compagnien in die statt vnd vestung Zeng einzulegen vnd
mithin disen rebellanten sowohl den meerporth, als die statt vnd vestung
aus dero straffbaren gewalt vnd handten in vnsere macht vnd landts
fürstliche protection zu nemben? Wie hoch sich monathliсh die verpfle
gung sothaner einzulegen bevorstehender mannschaft belaufen vnd woher
dieselbe zu verschaffen sein möchte ? 2-do. ob nicht zu dem ende die
noth vnd vorsichtigkeit erforderen thue, das indessen vnd bis dergleichen
Teutsche mannschaft dahin geführet werden mag, von vnseren daselb
stigen general-obristen vnd grinitzcommendanten die päss zu Ottoschätz,
Brindl vnd Capellen, oder auch anderen mehr orthen, mit gethrew vnd
sattsamblich starkhen mannschaft besezet, mithin denen sich rotirenden
rebellen vnd deren anhang aller tumult, an- vnd zuezug benomben wer
den soll? 3-tio ob nicht die zu besezung der statt Zeng anziehende
Teutsche mannschaft vnd compagnien ihren marsch über Ledeniz vnd
Kernboth gegen Zeng nemben vnd mit geringerer difficultet oder oppo
sition als anderer orthen dahin gelangen können ? 4-to ob nicht dises
rebellischen verbrechen halber ein novum judicium constituiret, die judi
саtus einem neu vnd von euch hoffkriegsråthen selber etwan ersezenden
gránitzrecht, oder aber dem regimentsgericht zu Carlstatt, oder wehme
aufgetragen vnd tiberlassen, die Zenger auch in ordine ad se purgan
dum vel defendendum ordentlich citirt vnd wie recht ist, in sachen ver
fahren; der sentenz aber ante sui publicationem forderist euch hofi
kriegsråthen eingeschickhet, von euch aber suo tempore vns mit bey
fijegung ewers beeder mittlen räth. vnterthenigsten guettachten zu vn
serer gnädigsten approbation vnd determination herausgeschickhet wer
den soll ? -5-to ob nicht indessen zu mehrerer coercirung deren Zenger,
ihnen die lebensmittel, wie auсh das commercium vnd traffico zu meer
vnd zu landt quo modo aut pacto benomben vnd gespehret; der saltz
134

handl aber zu fortsezung vnseres in obbeyligender Auerspergischer in


struction mit mehrern begriffenen juris vnd landtsfürstlichen cameral
interesse nacher Novi verleget? Wie auch 6-to, ob nicht die dermahlige
besazung zu Zeng von ihren diensten vnd besоldung gleich jezo oder
wann etwan suspendiret vnd hingegen der landtschaft in Crain oder
auch Kärnthen, das sye den zu geben habenden soldt nicht mehr der
jetzigen, sondern der kiinftig einziehenden Teutschen besezung raichen
thue vnd wie vill derselbe austrage, alsobald hieher zu berichten, rescri
biret werden soll? 7-mo ob nicht führohin das Teutsche fändl zu Zeng
mit lauther Teutschen soldathen vnd mit ausschliessung sowohl aller
Zenger, als anderen daselbstigen nationalisten bestellet werden soll?
Woher vnd warumben dasselbe anstatt der Teutschen mit Zengern vnd
selbigem landtsvolkh erfüllet worden? Wehme auсh die aufnembung vnd
ersezung dises Teutschen findls vnd deren geringeren plitz, der landt
schaft nemblich, oder dem general obristen gebühre? Und dan 8-vo, ob
nicht durch transferirung des posto Ottoschitz, Brindel vnd Capellen
nacher Lika vnd Carabavia (allermassen bereiths resolviret worden) die
comunitet zu Zeng vnd tibriges landt daherumb in bessere devotion ge
bracht, auch des landes daselbst vnd vnserer übrigen confinirenden erb
landt vnd provinzen friedlicher ruehestandt vmb sovill mehr dardurch
versichert Werde ?
Als werdet ihr die sachen reiflich zu tiberlegen, vnserem general
obristen zu Carlstatt aber vmb bis auf erfolgende weithere gnädigste
resolution in etwas zu temporisiren, die gefangene in guetter custodia
zu behalten vnd indessen gleichwohlen aller gránitz posten, sonderlich
aber des zu Brindel vnd Capellen sich zu versicheren vnd zu bemäch
tigen, gemessene ordre alsobalden einzuschickhen, dise sachen in grösster
verschwigenheit zu behalten vnd vns hieriiber, sobald immer möglich,
еwre vnterthenigste räthliche mainung mit remittirung aller euch bey
geschlossenen schriften vnd beylagen zu vnserer weitheren gnädigsten
determination vnd veranstaltung gehorsambst einzuschickhen wissen. –
Verbleiben euch anbey mit kayser vnd landtsfürstlichen gnaden wohl
gewogen. Geben in vnserer statt Wien den 25. осtobris im 1698. jahre.
Leopold m. p. Jul. Frid. graf Bucellini m. p.
Croatica, 1698, jänner, br. 5.

LXVI. U Rohoncu 1698., novembra 13.


Ban grof Adam Batjan priobćuje biškupu Stjepanu Seliščeviću, da on
nastoji odvratiti zlo od Senjana, ali da su Senjski neprijatelji kod kralja
Leopolda ocrnili Senjane.
Illustrissime ac reverendissime domine etc. Accepi litteras ill. et
rev. dominationis vestrae, ex quibus condolenter intellexi civitatis Segniae
seu communitatis illatas per d. generalem Carolostadiensem afflictiones,
quo in negotio pars altera, prout adverti, informatione sua coram Maje
state sua sacr. iam praevaluisse et illos praeoccupasse videtur; nomi
nantur enim esse Segnienses tumultuarij atque tu batores, quod ex eo
totum promanasse apparet, quoniam contractum cum camera Graecensi
135

initum perfregerint, et ego de hoc d. Ritter, dum quadam vice Viennae


existenti mihi, Segnienses penes dictum contractum permanere nolle,
notificasset, admonui, ne illos hoc intendere permittere, jmo dehor
tari velit, videbunt enim ad certam illis fore perniciem, cum magna
pars eorumdem Segniensium stipendiaria, ex eoque in potestate partis
alterius constituta existens, facilem dicta pars altera vindicanti habitura
sit modalitatem, quod jam evenit. Ego quidem de negotio isto binis aut
ternis jam vicibus cum sua Majestate sacr. locutus sum, verum quia
jam benigmae suae Majestatis aures informatione partis alterius prae
occupatae sunt, aversam suam Majestatem vidi; qua in re et ipse dom.
aulae cancellarius contrarium agit partem, quare rem jam tantisper de
coloratam in melius convertere posse, summi est operis; si quid ego
nihilominus dictae civitati tamquam membro regni subvenire potuero,
libenter faciam. Commendabo, dummodo quid prosit, prouti et scribam
quo efficacius fieri potuerit Majestati suae sacratissimae. Propterea ill.
ac rev. d. taliter negotium in confidentia declarare volui, ut perspectum
ill. et rev. dom. v. habere possit, quam difficili, gravique in statu dic
tum sit negotium constitutum, super quo, ut recordor, verbotenus quo
que quadam vice jam cum ill. ac rev. v. dom. locutus sam. — Rohoncz,
diе 13. novembris anno 1698. III. ac rev. dom. v. servus obligatissimus
comes Аdamus de Bathyan m. p.
Iz vana : Biskupu Stjep. Seliščeviću.
Epistolae, vol. XXVII, br. 23.

LХVII. U Senju 1698., novembra 22.


Senjska obćina moli biškupa Zagrebačkoj, Stjepana Seliščevića, zaštitu
proti progonstru svojih neprijatelja, a da vojničke plaće pridrže.
Presvitli i precastni gospodine, gospodine bisskupe, nass pod Bogom
patrone etc. Sluxba nassa da je v. p. S. g. priporugena.
Оd velika zla nagnutya i straha padamo na kolina s placnimi suzami
prid v. p. S. g., naparuo darxechi veliku neprauadnost, koja se ie obra
tila suprotiua ovomu vernomu cesarskom i kraljevskomu gradu, na ovih
liutih krainah obdarxuiuchi svagdar vernost svoju, da nam nasse plache
zdvixu se i funtig ssusspenduie se, kako da bismo neverniczi nassega
milostiunoga poglavnika billi, ga nam se u naymanjemu neche pokazatti.
Ako se derximo prevelegiov od svetih i slavnih premilostivnih kralуi i
- cesari udilieni i potverdeni od sadassniega monarke iur tri putta i da
voljski nismo dalli u grad na skonganie masse, zatto takove namisslyene
kasstighe nismo zasluxili. A nassi pak officiri i sada nahode se u par
vangih ressti, svaki po nasse na umorenie u Karlovcu priko svake pravde
i pravice spoznania, kako takay sudacz ces, g. Andrig Cholich na puntu
smerti nahodi se, i nam s vojskom groze se, za skoncati nas. Zato nei
maiuchi se komu pod Bogom utechi, vech u krilo v. p. s g. i slavnoga
plemenitoga orsaga, za da bi nas pomogli od voyske u napridak oslobo
diti, nasse siromasske officire iz uze otteti i nas u nassih plachah ob
darxatti, koyi nemanуkalno za vernost ces, sti, nassu karv u potribi svakoj
izliti, kako goruche slughe stare niegove; takay masse privilege od slav
136

nih svetih kralyi udilieni, u kriposti obdarxati i nepustit bantovati, za


da u miru bismo mogli siromasi jedan krat poginutti. Mi pak v. p. s. g.
ostaiemo siromasi, dokle xivi budemo, naymanye slughe vasse, molechi
gdina. Boga za v. p. s. g. dobro i srichno zdravye. Joss nisstar ni nam
cuti, ca misli od nas premilostivni poglavnik, ali ti niega sti, minisstri.
Uzraduyte nas tuxnih iednim radostnim listakom, ruke v. presvitle liubimo
i plachuch poklaniamo se i ostajemo do groba v. p. s. g. ponixeni do
smarti u perikulu prebivaiuchi N. N. sva opchina vernoga grada Senia.
Od Senia na 22. novembra 1698.
Biškupu Seliščeviću u Zagrebu.
Epistolae ad episcopos, vol. XXV. br. 63.

LXVIII. U Beču 1698., novembra 22.


Kralj Leopold pozivlje Senjane, da prime u grad kao kralj. povjerenika
generala grofa Karla Auersperga te da se pokore i vjerni budu.
Nos Leopoldus etc. Judicibus et rectoribus, totique communitati et
nobilibus fidelibus nostris dilectis in Segnia habitantibus gratiam nostram
caesaream et omne bonum.
Clementer vobis significamus, qualiter ex duobus nobis humillime
porrectis memorialibus vestris non tantum querelas et gravamina, quae
contra camerarium nostrum, confiniorumque nostrorum Croaticorum et
Maritimorum generalem, colonellum et commendantem Carlostadiensem,
Franciscum Carolum comitem de Auersperg, tanquam a nobis in puncto
introducendi et stabiliendi negotij salis, constitutionis datij et inspec
tionis sylvarum clementissime deputatum commissarium, fuse proponere
voluistis, verum et humillimam praetensam exculpationem vestram ob
inde subortam turbam et tumultum probe perceperimus.
- Quia vero nobis tam ex intimi consilij nostri aulae bellici Graecen
sis, quam ex praedicti nostri generalis et commissarij, comitis ab Auers
perg, humillime transmissa relatione, quin et ex praemissa vestra puta
tiva exculpatione et deprecatione ingratum perceptum fuit, qualiter vos
praefatum generalem et commissarium nostrum ab ingressu in urbem
nostram Segniensem arcere, quas leges eidem dictare, qualique factione,
concitatione populi et armata, seditiosaque machinatione, resistentia et
dispositione s os eidem de facto opponere et sic justa nostra et man
data, praemissamque commissionem eidem datam subterfugere et omni
illicito ausu impedire praesumpseritis.
Quae omnia sicut fideles, devotosque subditos minime decent, ita
quoque authoritati nostrae et Maiestati ulterius ferre nequaquam con
venit; et quia hac еadem de causa praetacto commissiario nostro de
novo clementer imposuimus, ut eorum comitatu et militia, qua pro tui
tione personae suae et a nobis eidem benigne impertiti characteris opus
se habere eidem visum fuerit, non obstantibus quibuscunque mox dictam
urbem nostram Segniensem ingrediatur, praetactamque provinciam sive
commissionem eidem delegatam in effectum deducat et sic dictum salis
negotium, datium et inspectionem sylvarum pro interesse nostro came
rali stabiliat.
137

Hinc est, quod tenore praesentium vobis clementer et serio impona


mus, mandamusque, quatenus praedictum generalem et commissarium
nostrum, comitem de Auersperg, una cum omnibus, quos secum habiturus
est, hominibus, militibus et toto comitatu suo absque ulla oppositione,
resistentia et impedimento non tantum statim et benevole in saеpedictam
urbem nostram Segniensem intromittatis, eundemdue pro qualitate huius
sui characteris ea, qua par est devotione et respectu recipiatis, verum
et in puncto dictae commissionis suae, stabiliendique nostri interessi
cameralis (utpote quod privilegijs Segniensibus ulla in parte non praeiu
dicat, sed in jure nostro, regaliorumque nostrorum praecise subsistit)
eidem omnem paritionem prompte exhibeatis, neminem de hominibus
suis, officialibus aut militibus ulla ratione angariatis aut molestetis, vel
repressalijs quovis sub praetextu utamini, sed facta prius paritione que
relas, si quae vobis sunt legitimae, saеpedicto commissario nostro pacate
et quemadmodum probos, fidelesque cives et subditos decet, scriptotenus
consignetis, desuperque ulteriora iussa nostra, dispositiones et ordina
tiones devote exspectetis.
Noveritis igitur huic nostrae benignae voluntati devote parere, secus
indignationem nostram caesareo-regiam incursuri et nota, poenaque re
bellium subditorum vos contaminaturi. – Datum Viennae die 22. novem
bris 1698.
Croatica 1698., jänner, br. 5,

LXIX. U Beču 1698., novembra 22.


Kralj Leopold nalaže ratnomu vieću, da general Auersperg po izdanom
naputku opet podje u Senj sbog uravnanja stvari.
Leopold etc. Wohlgeborner oheimb vnd first etc. Vns hat ewer
vnterthenigstes schreiben vom 4. hujus mit mehrerm verständiget, was
auf vnsere vnterm 25. осtobris jiingsthin zu erstattung ewres beriсht
lichen guettachtens euch gnidig st hinein communicirte acht puncten
oder quaestiones ihr in ein- vnd anderen für eine auskunft gehorsambst
erstatten wollen.
Vnd sintemahlen wir nun hierüber gnidigist resolvirt, 1-mo, dass
vnser cammerer, veldt marschall lieutenant vnd general obrister deren
Croatischen vnd Meer grinitzen zu Carlstatt, Franz Carl graf v. Auers
perg mit derjenigen suite vnd mannschaft, welche er zu versicherung
seiner persohn vnd obhabenden characteris nôthig zu seyn erachten
wirdt, sich alsobaldt widerumb auf das newe nacher Zeng erheben, da
selbst dem 5., 7., 8., 10., 11. vnd 12. punct seiner vnterm 23. julij
јtingsthin ihme mitgegebenen vnd euch vnterm 25. nuperi bereits gnidi
gist beygeschlossenen commission vnd instruction gehorsamst nachkom
men vnd mit einführung des salz negotij, aufrichtung des tätz vnd wald
inspection, wie recht ist, vnseren dienst vnd interesse daselbst bestens
stabiliren, bey vorfahlenden difficulteten oder wider verhoffen sich erge
benden newen vngehorsamb vnd oppositionen vns der sachen beschaffen
heit zu vorkherender remedirung alsobaldt vmbständig hinterbringen,
allenfahls aber seine aufhabende commission, jedоch mit dermahliger
138

supersedirung alles wider sye Zenger ratione des bis anhero erwisenen
vngehorsambs, rebellion vnd tumults zu incaminiren, sonst wohl befüeg
ten civil- бder criminal process (als wessentwegen wir nach weitherer
anlassung vnd vngehorsamb oder renitenz deren Zengern das gehörige
zu resolviren nicht ermanglen werden) vollziehen vnd sodan vns hierüber,
wie auch, was er in puncto der besazung vnd des commando zu Zeng
für räthlich erachten wirdt, seine ausführliche vnterthenigiste relation
mittels ewerer gehorsamst erstatten, auch bis auf darüber erfolgende
vnsere gnidigste ferere disposition daselbst vnverrickht subsistiren vnd
was wir in ein vnd andern gnädigist resolviren oder ihme weiters com
mittiren müchten, gehorsamsterwarten soll. -

2do das er vnser general obrister graf von Auersperg die gefangene
Zenger bis auf vnsere weithere determination zwar noch länger in ley
dentlichen arrest erhalten, den canonicum zu Zeng aber Joannem Cho
lich (als für welchen der bey vnserem kays, hoff derzeit subsistirende
nuntius apostolicus lauth hiebeyfiegender copiae seine officia demiiethi
gist interponiert) nach empfang dises alsogleich zwar des arrests ent
lassen, ihme aber anbey, das er sich in dergleichen das temporale be
treffende sachen, tumult vnd rebellirungen, fürohin kheines weegs ein
mische, oder quaevis ratione gebrauchen lasse, vill weniger aber der
gleichen criminum sich selbst mit theilhaftig mache, sondern sowohl
die weltliche als geistliche davon ernstlich dehortire, bey vermeydung
vnserer vngnad vnd schärfferen einsehens von vnsertwegen nachdrickhlich
einbinden soll.
3-tio das er vnser general obrister graf von Auersperg bey seinen
an vnd einzug nacher Zeng, dafehrn er es nôthig vnd erspriesslich zu
seyn erachtet, die drey haubtpiss Ottoschütz, Prindl vnd Capellen mit
sattsamber vnd zueverlässlicher mannschaft besezen, sie auсh zu vor
fallender gegenwöhr mit allen militarischen requisiten versehen vnd auf
disen posten, so lang er es für guett ansihet, subsistiren lassen soll.
4-to das in conformitet vnserer bereits vnterm 29. осtobris jingsthin
gnidigist ergangenen verordnung der dermahligen besazung zu Zeng bis
auf ergehenden vnseren fereren befelch vnd resolution khein monath
sold mehr gereichet vnd dessentwegen an eine ehrsambe landtschaft in
Crain, dafern es noch nicht geschehen, gemessener verbott von euch
geheimben alsogleich ausgefertiget werden soll.
5-to das mehrgedachter vnser general obrister zu Carlstatt zu erse
zung des Teutschen findls zu Zeng, so lang solche ersezung ihme ob
ligt, fürohin keinen nationalisten, sondern blos vnd allein Teutsch ge
borne soldaten an- vnd aufnemben vnd das also nur solchenen auch der
i gebriuchige soldt gereichet werden soli; vnd weillen vorkommet, als
solte diser vnserer griniz miliz von denen griniz zahlmeistern anstatt
einen gulden nur acht groschen an dero gage bezahlt werden; item das
sehr vill blinde plitz sich befinden; das auch sozusagen fast kindern in
der wiegen dise plitz vnd dienst gegeben werden vnd das sogahr die
plitz selber verschuldet, von dem successore abgelöst vnd gleichsamb
erkauft werden miessen, vnd was dergleichen übel eingerissene abusus
mehr seynd, das solchemnach hiertiber sowohl villgedachter vnser gene
ral obrister zu Carlstatt als auch die landtschaft in Crain vernomben
| 39)

vnd zur verantworthung gеzogen, folgents vns von euch der sachen be
schaffenheit zu vnserer weiteren verordnung guettachtlich vnterthenigist
referiret werden Soll. -

Vnd das endlichen auch 6-to die translocirung etwelcher vnserer


grinitz posten nacher Lika vnd Carabavia derer einrichtung vnd was
etwan mit denen verlassenen posten für dispositiones fürzukheren seyn
möchten, solches alles auf den friiheling hinaus verschoben, indessen
weiters tiberlegt vnd berathschlaget, auch sodan zur dessentwegen ange
ordneten commission hingegeben werden soll.
Inmassen wir dan auch dessentwegen nicht nur allein das gehörige
lauth in abschrift hiebeyligenden handbriefels imer mehr gedachten vn
serem general obristen grafen v. Auersperg gnidigist aufgetragen, son
dern auch an richter vnd rectores der statt Zeng, sive die communitet
vnd nobiles daselbst in abschrift hiebeyligenden gehorsamb brieff vnd
adhortatorias (dessen original wir in ordine ad insinuandum ihme grafen
von Auersperg als vnserem daselbstigen grinitz generalen vnd landts
firstlichen commissario gnidigist beygeschlossen) haben expediren lassen ;
euch aber alles dises zu dem ende gnidigist communiciren, damit auch
von ewer deren hoffkriegsräthen stöll aus, vnserer intention vnd resolu
tion gemäss das gehörige sowohl an ihne vnseren general obristen grafen
von Auersperg, als auch an vnsere landtschaft in Crain vnd dan die
statt Zeng gemessen expediret vnd rescribiret werde. |

Geben in vnserer statt Wienn den zwey vnd zwaynzigisten novembris


im sechzehenhundert achtvndneunzigisten jahre. – Leopold m. p. Jul.
Frid. gr. Bucellini m. p.
Croatica 1698, jänner, br. 5.

LXX. U Karlovcu 1698., novembra 23.


. General grof Auersperg javlja ratnomu vieću u Gradac, da je pop
Ciоlić, glavni kolovodja Senjana i o kojem se znade, da je kraljevske
povelje puku Senjskomu iz latinskoga izvornika krivo hrvatski tumačio,
utekao iz zatvora u oružani Karlovačkoj, gdje je bio zatvoren. Sva je
prilika, da je straža bila podmićena, što će se iztražiti. Iz Senja javlja
podkapetan, da se gradjani još uviek bune i da čekaju odgovor na spome
nicu, podnešenu kralju i na povratak trojice odaslanika iz Zagreba.
Croatica 1698, jänner, br. 5.

LXXI. U Bosiljevu 1698., novembra 30.


Pavao Ritter preporučuje bisk. Stjepanu Seliščeviću Senjane, koji trpe
velika progonstva po izdaji dvojice braće Vukasovića.
Illustrissime, reverendissime domine, domine praesul, patrone gratio
sissime. – S. P. perpetuamque servitiorum meorum commendationem.
Concreditas litteras remitto, obsecras pro tam diuturna detentione gra
tiosam veniam. In quibus quod Segnienses tumultuarij et proventuum
sacratissimae suae Maiestatis defraudatores accusari ferantur, sinistraе
malevolorum delationi asscribendum. Tumultus enim illorum lamenta
140

tiones sunt contra iniquitates, quibus premuntur; imo ipse tumultus


moderatior, quam religiosorum in tali causa et casu foret. In nullo
autem proventus regios defraudant, qui pagos suos proprios pro necessi
tate s. Majestatis ad tutamen haereditariarum ejus provinciarum Vala
chis e Turcia eductis cesserunt, illisque ad praesens carent et tricesi
mam ab immemorabili tempore sibi provenientem, privilegialiter item
et articulariter confirmatam, s. Majestatis regiae camerae recipiendam
submiserunt. Ultroque maxima ipsorum pars proprio pane et armis per
millena duri soli et procellosi sali pericula quaesitis fideliter militant;
pro quali militia sustentanda aliquod centena florenorum millia sua
Majestas impendere deberet; cum civitas et regio illa, bino inimicorum
confinio limitata, et militem et quidem nationalem, terra marique valen
tem, necessario requirat, indigeat. Quod vero contractum cum camera
Graecensi initum perfregisse culpentur, id quoque imposturae inimico
rum est. Communitas quippe, cum illa nullum inivit contractum, duorum
fratrum factionistarum moliminibus in tempore contradixit; nam ij com
munitatis omnia mandata transgressi et expresso moniti, ne quicquam
Graecij cum camera agant, communitatem eo obligare non poterant. De
quibus omnibus sua banalis excellentia scriptis authenticis et testimonijs
locupletissimis Viennae a me sufficienter fuit informata; eaque testimo
nia et meas contra adversariorum imposturam replicas etiamnum praе
manibus habet.
Quarta jam die una cum itineris comitibus apud dominum Francis
cum Kukuljevich ad Bossiljevo moror, altis nivibus impracticabiles vias
continuare non potis. Audivi in itinere Andream Chiolich, judicem Segni
ensem, Carolostadij cum reliquis arrestatus, Deo animam redidisse; fra
tremque ejus, canonicum certo profugisse, ac ob hanc glotem ejus de
functi viduam ibidem arresto custodiri.
Praefatus generosus dominus Franciscus Kukuljevich, hospes noster
munificus, dominationi vestrae illustrissimae ac reverendissimae demiŠse
supplicat pro licentia legendarum misarum in capellis curiarum suarum,
alias procul ab ecclesiis distantibus et extra tecta aedium sitis; idque
si possibile foret pro pluribus annis vel triennio saltem, cum difficiles
frequenter hinc Zagrabiam sint occasiones, tum propter soli longiquita
tem, tum itinerum et temporum importunitatem; priorum annorum licen
tiam in alijs bonis habens.
Expecto aliquem peregrinum, qui nives praevadat. Si quae vero vel
d. v. ill. ac rev. mandata mihi exequenda comittee interea voluerit, vel
quaерiam literae comunitatis Segniensis negotium tangentes ab aula ve
nerit, eas vel praesentium latore cum supra petita licentia dicendae
missae tradere, vel ad d. Joannem seniorem Hervoja per Bossilyevo
Segniam dirigendas transmittere benigne velit. Meos et domum meam
gratiosis illustrissimae et reverendissimae dom. vestrae favoribus unice
commendo, et osculatis sacris manibus aeternum permaneo. Illustrissi
mae, reverendissimae d. v. humillimus obligatissimus servus E. Paulus
Ritter m. p.
P. S. Heri vespera summa difficultate redivi Bossilio supreme infor
tunatus: dum unicum filiolum duris fatis ademptum non reperi. Infelix
141

pater: cum in lecto dupliciter aeger lugeo; utinam brevi in coelis oscu
laturus. Ad Bossilyevo, 30. novembris 1698.
Izvornik medju epistolae, vol. XXVII, br. 28. - Postscriptum pisan je drhću
ćom rukom valjda kašnje, kad se Ritter iz Senja povratio u Bosiljevo.

LXXII. U Senju 1698., decembra 13.


Senjani mole zaštitu u biškupa Zagreb. Stjepana Seliščevića radi krivice
im nanešene po vojnoj oblasti.
Presvitli i precastni gospodine, gospodine biskupe, nas pod Bogom
patrone, sluxba nasa da ge v. p. g. preporugena. – List 22. novembra
tekuchega letta od v. p. g. xelgom velikom prigesmo, s kotermi sa svim
kruto razveselyeni ostasmo, buduchi da iz toga razumismo, da nasa po
tehganya, tughe i nevolye gesu napervo dosla i da nas kako nas milo
stivni poglavnik to sve razumil bude. Nistar nemanye, ako i prem verh
takova nasega terplyenya, ko tarpimo radi branyenya cesarske pravicze,
naymanye resoluciye cesarske do sih dob, da prem guli smo, da su ni
koge zapovidi ali mandati izasli od nyih ces. i kralyeve svitlosti, nismo
prieli, veche u Karlovcu, kako nam ge pokazala atestation postemestra
Zagrebackoga, zaderxani su, i to nerazmislyamo, da ge iz drugoga uci
nyeno, nego samo zato, da bi mi verne slughe ufange u nasem poglav
niku od zapuschenya izgubili, u cem ti takovi falyеuayu; toga radi bu
duch da mi u nasem poglavniku gversto ufanye imamo, dohodimo pred
v. p. g. znovic kod pred onoga, u koga se ufamo, i po komu nasa du
govanya hocheyu dochi, kadi se pristogi, da bi znova za nas remedig
radi Boxjega imena dostoyali se providiti, a navlastito radi onih oficiri,
ki se u Karlovcu i sada u mortifikacionu i zlom perikulu nahode, kako
ravno radi suspensiona nasih plach, ke su nam svim u Senyu stogе
chim pripovidane, na ke, da prem sluxbu oversugemo, nistar nedadu
nam, iz cesa buduch da vechi del stoga Xivemo i lyuctvo veliku mixeriu
terpi. Po kih dob nase posle salyemo, ki che polak priporugenya v. p.
g. i ostalih branitelyov dugovanye i nevolyu prie i sada kako upravite
napervo postaviti, za mochi yedan konacz docekati, kako poslie obder
xati se imamo, za da bismo mogli prez nevolye i straha i bantovanya
u miru poхiviti polag nasih privilegov, zasto stim nasi nepriatelyi pu
stiyu se guti, da pogekamo do protulicha i trave, da chemo viditi, sto
che nam se pripetiti i ostale groxnye, od kih molimo kod za ostalo
zgora za oslobodyenye. Mi pako za takove izkazane prez konca neiz
brogene milosche ostagemo u zavezi, dokle kaplya kervi u nas bude pre
bivalla, slughe nyih p. s. g. kako branitelyu dus i karvi nase, kusu
yuchi posvechene ruke v. p. g. ponixne i pokorne slughe u perikulu i
strahu prebivayuche N. N. sva opchina vernoga grada Senya. - Od
Senya na 13. X-bra 1698.
Izvornik, epistolae, vol. XXVII, br. 35.
142

LXXIII. U Žužembregu u Kranjskoj 1698., decembra 16.


General grof Karlo Auersperg izdaje naputak častniku baronu Paradey
seru za obavu povjerenstva u Senju.
Copia instructionis von mir dem baron Paradeyser, oberleuthenant,
den 16. decembris 1698 nacher Zeng mitgegeben.
1. Wirdt er oberleuthenant Paradeyser vngesaumbt von hier nacher
Zeng sich dergestalten beschleinigen, damit er auf das eheiste die ihme
aufgetragene commission vollziehen könne, vnd wann derselbe alda an
gelangt sein wirdt, solle er sich alda in in das kay, castell logiern vnd
alsogleich den oberleuth. baron Gall vnd den haubtman Okhle zu sich
berueffen, selbigen seine berufungen entdeckhen vnd mit selben voll
ständig gleich vnterreden, auf was weis dem dortigen officiern, nobilibus
vnd inwohnern dises allergnädigiste patent zu tibergeben seye. Vnd
2. Wan dise obgemelte vnterredung mit dem baron Gall vnd haubt
man Okhle beschehen vnd das volkh berueffen seyn wirdt, wolle der
herr baron erstens den von mir an dortige comunitet vnd gemaine ihme
mitgegebenen briefi tibergeben vnd folgents dises bey sich habende kay
allergnädigste patent ihnen überreichen, darbey auch ihnen die grosse
clemenz ihro May. vorstellen vnd in was vor verantwortung vnd unglükh
sie Zenger, welches ihre kindts kinder nicht auslöschen könnten, sich
stürzen wurden, wan sye nicht dem allergnädigisten kay. patent mit
“theighten
3. Il ZUITI)
respect gehorsamben vnd vollziehen wurden, vnd
3. Wan dises allergnädigiste kay. patent tibergeben worden, wirdet
der herr baron sie nochmahlen in meinem namben oder ihr vorgeseztes
haubt vnd general ermehnen, das sye diese grosse allerunterthenigiste
clemenz, so ihro May. ihnen durch dises adhortatorium patent erweiset,
mit allerunterthenigisten respect erkhenen sollen, vnd wan sie solchen
wider alles anhoffen nicht gehorsambeten, so währe ich alsdann ausser
allen standt, vor sy Zenger bey ihro May. eine allerunterthenigiste vor
bitt zu thuen, also will ich mich eines besseren getrösten vnd hoffen,
das diese grosse kay. gnadt allerunterthenigist erkhenen werden. Im
fahl aber
4. Sie Zenger die ihnen übergebene patente in die Illirische sрrach
zu tibersezen verlangeten, wolle selbiger ein solches durch einen geist
lichen oder sonsten andern in diser sprach wohlerfahrnen mann trans
ferieren lassen, solches nach deme es geschehen, wolle der herr baron
Okhle tibersezung gegen dem original collationiren vnd ablesen lassen,
damit selbiges alsogleich conitent vnd tibereinstimmig der communitet
tibergeben werden khônte. -

5. Van nun dises, wie obergemelt, alles vollzogen seyn wirdt, wolle
der herr baron von ihnen Zengern ferer verlangen, als nemblich primo,
ob sie Zenger disen allerginidigisten patent gehorsamb wollen oder nicht,
secundo, ob sie das salz, negotium, den gewöhnlichen titz vnd inspection
der reservierten wilde acceptiern wellen ? tertio, ob sie mich mit meiner
bey mir habenden miliz, gleich wie es expresse in dem kay. allergnädi
gisten patent denominirt ist, in die statt einlassen wollen, vnd dann
143

quarto, ob sye den haubtman Ockle, weilen ebenfahls in dem allergnädi


gisten kay. patent clar communicirt, das sye Zenger keine repraessalien
gegen meinen leuthen vornemben solten, entlassen wolten, welches alles
der herr baron eben dergestalten vorzustellen hat, damit ihro May.
allergnädigisten befelch vollzogen werden können, jedoch aber wolle der
herr baron sich mit ihnen in keinen . . . . . noch mit trohworten gegen
sie auslassen, sondern fest darauf halten, damit sye ein schriftliche ant
wort tiber alle obgemelte sachen ertheilen, vnd dan
Schliesslichen das, wan sie Zenger auf keine weis eine schriftliche
antworth begehrte massen ertheilen wolten, vorgebend dass sie noch
mahlen nacher hoff . . . . . oder aber von ihnen dereinstigen agenten
tiber ihr eingegebens memorial einige antworth, oder das sie die ver
ordnung von der Hungarischen camer erwarten wolten, wolle der herr
baron nur fest darauf halten, das sie ein solches ih me schriftlich ein
geben solten vnd dan zu allen fahl wirdt der herr baron eine attesta
tion dessen, was alda gehandlet Worden, in specie aber, das sie Zenger
keine erklärung vnd schriftliche antworth von sich haben geben wollen,
von dem oberleuth, baron Gall begehren. vnd sich folgents alsogleich auf
den weeg vnd zuruckh nacher Carlstatt begeben vnd sowohl in der hin
oder zuruckhrais keinem von seiner ihme aufgetragenen commission das
geringste melden, sondern mir darüber alles vmbständig erstatten, wel
chem der herr baron gebiihrent nachzukomben wissen wirdt.
Croatica 1698, jänner, br. 5.

LXXIV. U Senju 1698., decembra 28.


Senjani mole generala Auersperga, da izpusti zarobljene gradjane, a za
generalovu vojsku spominju, da su joj ulaz u grad morali zapriečiti.
Vestra excellentia. Gratiosissimas litteras excell. vestrae die 22. cur
rentis mensis in humilitate cum omni debito respectu percepimus, ex
quibus sat intelleximus gratiam et protectionem, quam erga nostram
civitatem et plebem habet et ostendit, quam et antecessores excell. v.
semper in omnibus pacationibus erga nos ostenderunt, nosque ubivis sua
gratia pretexerunt et defenderunt, pro qua ostensa gratia v. excell., tan
quam nostro gratiosissimo patrono, pulcre et humillime gratias agimus,
manentes nos et successores nostri in perpetuum obligati.
Quantum attinet gratiosissimas patentes suae sacratissimae caesareaе
Maiestatis per d. baronem Paradeiser exmissas, debito et consueto re
spectu percepimus, ad quas respondere non possumus, si quidem tales
non ordine nostrae instantiae, excelsae camerae Hungaricae, evenerunt, a
qua nostra nobis clementissime collata privilegia dependent; ideo hac
sufficienti causa, ubi competit nostras rationes exponemus, quid inde
ordine nostrae instantiae demandabitur, omni humilitate . . . . . erimus.
Posthaec petimus prout nostrum gratiosissimum dominum, quatenus
dignaretur nostris in arresto existentibus gratiam facere et ex arresto
liberare et vellemus cum illis, antequam suae Maiestati replica dabitur,
pro commodo nostri clementissimi principis concludere, quandoquidem
superius sit caesareus judex, cancellarius civitatis, duo voyvodae Segnien
144

ses et decurio compagniae Germanicae, nam cum nec nos, prout nec
nostri parentes, avi et proavi incommodum seu damnum suae sacra
tissimae Maiestatis velimus aut cupiamus, sed uti huiusque fideles suae
Maiestati et antecessoribus excell. v., praesertim vero domui dominorum
ab Auersperg, quae nunquam, ut auditur, huic arci, minus plebi misere
-viventi gratiam denegavit. Unde non videntes bonаm famam et miseri
cordem oculum a tantis annis erga hanc communitatem, speramus non
denegandum, quod petimus.
Quod autem excell. v. cum militia ad arcem, prout nobis datum fuit,
permittere ausi non fuimus, certe speramus, quod excell. v. talem trans
gressionem servitio militari non imputabit, si quidem tota profetia im
misericordum fratrum Vukassovich super hoc suae Maiestati fideli arce
expleta est, uti in illorum originalibus litteris reperitur, quas ubi ne
cessum fuerit, producemus; solum quod in 12. capitibus et aliquot do
mibus executio non sit facta; ex qua ratione, videntes nos, quod excell.
v. cum militia Segniam se moveat, terrefacti fuimus, ne id adimplere
tur, quod necdum vigore prophetiae impletum fuit, qui timor tunc et
nunc dedit nobis ausum, excell. v. cum militia in arcem non permittendi,
excell. v. vero cum sua aula Segniana potuisset et poterit venire, prout
et hucusque antecessores excell. v. absque militia veniebant, nos autem,
uti semper consuetum est, d. generalibus servitio militari obviam venie
bamus et obligati erimus hisce permanentes. – Segniae, 28. decembris
1698. Humillimi inservire N. N. tota communitas liberae, regiae civitatis
Segniae.
Croatica 1698, jänner, br. 5.

LXXV. U Beču 1699., marta 20.


Naputak za povjerenike grofa Ivana Ferdinanda Herbersteina, podpred
sjednika ratnoga vieća u Gradcu, grofa Josipa Rabatu, ratnoga viećnika
i zapovjednika na Schlossbergu, grofa Ivana Josipa Wildensteina, grofa
Gvidobalda Maksa Sauera i nadinžinira Ivana Fridrika Holsteina, koji
imahu lučiti medje turske i hrvatske krajine.
Erstens. Wird denenselben zu dero besserer information vnd direc
tion das instrumentum pacis caesareo-ottomaniсum, datirt Carlovitz in
Sirmien, nahend an vnseren vnd denen Türkischen confinen, den 26.
jänner dieses laufenden 1699. jahres sub lit. A. zu dem ende hiermit
comunicirt, damit sich dieselbe darinnen, vnd sonderlich in denjenigen
articeln, welche die scheidung obberührter confinen vnd das dabei ver
sirende i. j. kriegs- vnd gränz-staats-interesse betreffen, vmbständig er
sehen, solchem gemäss die operationes vornemben vnd nichts geschehen
lassen, was beriihrten articulis vnd solchemnach vnserem i. č. kriegs
vnd grinz-staats-interesse zugegen sein möchte.
Secundo ist denenselben zwar ohnedem wohlbekannt, wasmassen die
an der Unna liegende festung Costanovicz in diesem vorgewesenen krieg
vi armorum an vns gediehen, mit Teutscher mannschaft besetzt, vnter
Petrinianischen commando gestanden vnd gleich wie die ex Turcico neu
heriibergegangemen Wallachen vnd der ganze district diesseits der Unna
vnd bis zu dessen austluss in die Sau, also auсh dieses Costanovicz dem
Warasdinischen generalat devot vnd gehorsamb gewesen, im jiingstver
145

lassenen 1695. jahr aber erst diese blose festung Costanovicz, jedennoch
ohne besagten Wallachen vnd districtu et cum pacto expresso der jedes
maligen restitution, quocunque tempore es vns gnädigst belieben würde,
der Banatischen interims-defension überlassen worden sei. Nichtsdesto
Weniger aber wird ihnen commissarien zu mehrer der sach, n nachricht
die dessentwegen von vnseren i. č. geheimen vnd hof-kriegsråthen vntern
19. decembris 1695 vns vnterthiinigst erstattete relation, wie auсh das
gutachten vnserer geheimen hofkanzlei den 19. septembris 1695 vnd
dann vnsere den 23. ejusdem darauf erfolgte hofresolution zu dem ende
sub lit. B. hiemit ingleichen auch beigeschlossen, damit sie die grinz
sсhеidung diesseits der Unna vnd anzufangen von dessen auslauf in die
Saubis auf Novi, als dem Warasdinischen generalat vnterworfenen vnd
von dem Petrinianischen comando dependirenden districtu vnserer hier
unter im S. 7 vnd 8 mit mehreren begriftenen intention gemäss, von
dar aber gegen die Carlstätterische grinzen, mit umfangung des dies
seits der Unna liegenden vnd kraft instrumenti pacis der Türkischen
potentz vnd possession zugestandenen districts vnd solchernach mit for
mirung vnd ziehung deren artificial linien bis in die gegend des Tür
kischen posto Cremen, oder vnserer festung Sluin ; von Sluin bis Dres
nicz, sodan über den fluss Corona gegen Bassaluca mit einziehung vnd
diesseitiger appropriirung des gebirgs Blissiviz, auсh durchschneidung
des gebirgs bei dem Türkischen Socoloz bis hart wieder an den Unna
strom, so oberhalb erstgenannten Socoloz mit appropriirung der dies
seithigen ripae vnserer territorio vnd bothmāssigkeit bis an den berg
Popina inclusive abermals die natürlich grániczen macht; – von dar
aber weit hinaus mit formirung vnd weiter continuirung deren artificial
linien bis Stermize inclusive vnd von disem iussersten posto landt ein
wärts bis an das uffer des Morlackischen canals maris Adriaticii, inglei
chen auch inclusive vnd also mit einziehung des flusses Zermagna, das
posto Obroaz vnd folglich der beiden ganzen grafschaften Lika vnd Ca
rabavia (als welche ihnen commissarien ohne deme bester massen be
kannt, welcher gestalten beide diese grafischaften in diesem letzt vor
gewesenen krieg von der Ottomanischen Porten vi armorum erstritten,
von dem Carlstättischen generalat erobert vnd in possession genomben,
auch folgendes von vnserer kays. hofikammer, vnserer i. č. hoffkammer
titulo emti et venditi hintibergegeben worden seye) so wohl angefangen
vnd vornemben als auch vollenden thuen.
Tertio Wird ihnen commissarien zu ihrer vollkommenen information
dieses hauptwerks der bevorstehenden gränzscheidung hiebei sub lit. C
ingleichen communiciret, was vnser allhiesiger hofkriegsrath vnterm 27.
april 1698 dieses Unna strombs vnd grenzscheidung halber an vnser i.
ö. gеhеime hofkanzlei requirendo hat ergehen lassen vnd was den 9.
juni darauf von seithen vnserer i. i geheimen vnd hofkriegs-räthen für
berichtliches gutachten in wiederantwort erstattet worden, desgleichen
sub lit. D. was in puncto vorgewesener sowohl beständiger als temporal
einrichtung vnd translocirung der Wallachischen vnd Raiz schen gränzen
erstermal vor vnser hiesige hofkriegsrath an vorgedachtevnsere geheime
hofkanzlei vnterm 26. juni hat ergehen vnd was darauf von seithen
vnserer geheimen hofkanzlei an ihre hofkriegsrath den 9. juli hernach
SPOM, XX. 10
146

für ein decretum expedirt worden vnd sich dessen bei kiinftig erstatten
den dero werthesten beriсht oder relation in ein vnd anderen ersehen
vnd praevaliren zu können.
Quarto. Ist ihnen commissarien bestens erindlich, wasmassen bei lezt
vorgewesener belagerung Wihatsch diese festung vnd olim metropolis
Croatiae zwar nicht erobert, dannoch aber der eine tagreiss von Sluin
situirte posto Dresnik emportiret vnd noch unweit davon fortificirten das
umliegende land dominirenden pass seiner unnôthigkeit halber folgends
rasirt worden sei, wessentwegen dann sie commissarien bei dermaliger
grenzscheidung mit allem eifer vnd interponirung ihrer möglishste offi
cire daran vnd darob sein sollen, dass dieser posto Dresnik samt seinen
ganzen umkreiss, welchen von dar an der fluss Corona bis nach Sluin
macht, vnd denen ausserhalb demselben liegenden Türkhischen posten
Bassa Luka, Tersacz, Sturlitz vnd Cremen ohne denen die natürlichen
limites sezt, vnsere bothmüssigkeit vnd folgbar dem Carlstätterischen ge
neralat incorporirt verbleib.
Dagegen die Türkischen commissarii sich um desto weniger zu be
schwähren haben, als gleichwohle notorium, dass wider die erste bereits
verglichene abred ut possidetis, alle jenseits der Unna von vnsere
waffen glücklich eroberte namhafite vnd diesen geringen district ganz
nicht zu vergleichen stehende, sondern weith pravilirende posten pacis
et confinium gratia der Türkischen bothmāssigkeit tiberlassen vnd resti
tuirt werde, folgents auch sy Türkische commissarij der aequitaet dies
tahls zu Weichen vnd ratione dieses bey belagerung Wihâtsch von vnse
rer militz deme eroberten geringen posto vnd districts ihr friedlibendes
gemüeth dem friedenschluss gemäss in effectu zu erzeugen haben.
Quinto. Wird ihnen commissarien hiemit ausdricklich anbefohlen,
dass was die manutenirung beeder grafschaften Lika vnd Carabavia vnd
folgents die scheidung derer confinen, anzufangen von dem berg Popina
bis nach Sternize inclusive vnd von dar die durchschneidung des landts
bis an den auslauf des flusses Zermagna in dem Morlackischen canal
des Adriatischen meerbusen anbelangt, sye commissarij dem anderten
punct dieser ihrer instruction absolute nachkomben, in dem geringsten
nichts nachgeben vnd sich also entweder von denen Türkischen, noch
Venetianischen deputirten oder jemandt anderen, wer der auch seye, an
formirung selbiger artificial linien im geringsten irr machen lassen sol
len; wie dann im tibrigen vnd pro aliquali idea ihre hiermit sub lit. E
mitkommende landtkarten beigeschlossen wird.
Sexto. Haben sy commissarij bei scheidung dieser vnserer i. b. grä
nitzen vor dem Türkischen territorio vnd solchem nach bei formirung
der artificial linien, auch bemerkhung der natürlichen limitum vnseres
i. 5. angesezten ingenieurs, Johann Friedrichs von Hollstain, sich in all
weeg zu gebrauchen, massen derselbe laut sub F. hiebeyligende decreti
vnterm 26. huius an sy commissarien, so vill erstberührte i. b. grániz
sсhеidung vnd formirung deren linien betrifft, mit gebiihrenden gehor
samb vnd dependent gewissen worden, welchen sy dan auсh zu verferti
gung einer accuraten landtkarte, tiber erstere vnsere i. b. gránizen vnd
derer extradirung entweder an sye commissarien, oder aber immediate
an Vnsere geheimbe hoffkanzlei allhier anzumahnen wissen werden
147

Septimo. Ist zwar von seithen vnseres hiesigen hoffkriegsraths erin


nert, auch in dessen expeditionen die ordre dahin gegeben worden, dass
bis 15. aprilis sye vnsere i. 5. commissarij auf dere Carlstätterischen
graniczen sich einfindten vnd mit vnseren camerern, bestellten obristen,
vnd lieben getreuen, Ludwig Ferdinand conte Marsiglio, ratione loci, wo
sye mit ihme, als vnsere immediate kays. commissario, vnd dann mit
denen Türkischen deputirten zusamben zu kommen haben, sich vnter
reden sollen; vmb willen aber dem vernemben nach der 15. aprilis auf
den 20. ejusdem differiret worden, die grániczscheidung auсh zu Salan
kement an der Donau seinen anfang nemben vnd aufwärts der Sau bis
an den einfluss des flusses Unna continuirt werden soll, solchemnach
werden sye i. b. commissarij in conformitate sub lit B. obbeyliegenden
beriсhts vnsere i. č. geheimbe vnd hoffkriegsråth de dato 10. septembris
1695 vnd dene beigelegten beeden reversative vnseres bani vnd vice
bani (so bei denen darinnigen stöllen zu finden), item dass guetachtens
vnserer geheimben hoffkanzlei de dato 19. novembris ejusdem vnd vin
serer den 28. darauf gnädigst erfolgte haubtresolution, wie auch in con
formitet obiger beylagen C, D, E, F, G, H, I vnd K alles fleisses darob
seyn vnd ihre sorgfaltige officia dahin anwenden, auf dass die i j. grá
nitzscheidung eben daselbst, das ist bei obermelten einfluss der Unna in
den Sau stromb seinen anfang nembe, vnd sodann weiters aufwärts den
Unna fluss, jedoch diesseits der Unna (zumahlen die jenseits der Unna
liegende posten dem bano Croatiae undisputirlich zuekomben vnd also
auch derer in dem instrumento pacis capitulirte rasirung vnd evacuirung
nach vollenter gränzscheidung ihme bano Croatiae et regnicolis gebührt)
continuiret werde; massen dann sy commissarij nicht ermanglen sollen,
diesfahls mit ihme conte Marsigli alsobald vertraulich zu correspondiren
ihme auсh zu dem endte vnd vorkehrung der gehörde das nôthige zu
communiciren vnd anbey sowohl ratione loci et diei ihrer ersten erschei
nung, als auch wegen des anfangs der grinizscheidung vnd dessen an
kunft an dem auslauf des Unna flusses von ihme nijthige kundtschaft
vnd vnterrichtung einzuziehen, sich darnach (jedoch allenfahls vnserer
künftigen gräniz einrichtung vnd i. b. kriegs- vnd grániz-staats-interesse
auch erfolgenden ferneren dispositionen ganz unpraejudicirlich) zu regu
liren, mit ihnen sich wohl zu verstehen vnd darob zu sein, dass alle
zuegehörungen zu dieser gránizscheidung vnd formirung deren linien, es
seye gleich in persohn, als werkzeug, gilt vnd proviantirung. pferdt vnd
wägen, sowohl in tempore als loco in promptu stehen vnd diesfahls
ihnen in einiger sach kein mangel, versaumbens oder missverständnus
imputiret werde. - -

Wie dann pro octavo sy commissarien sowohl bei vnseren i. č. ge


heimben vnd hoffkriegsråthen, als auch bei vnserer darinnigen hofcamer
vnd dann dene landtschafften in Stewr, Kärnthen vnd Crain sorgfaltigist
vnd eyfrigst darob sein sollen, dass bei aussteckung deren gránitzen an
dem auslauf des Unna strombs in die Sau, auch formirung der artificial
linien, anzufangen von Novi bis über den berg Popina, nacher Sternicza
inclusive vnd von da bis an den auslauff des flusses Zermagna in dem
Morlakischen canal des Adriatischen meeres nicht nur allein gegen 500
arbeiter mit benüthigten sattsamben schantzzeug von schaufflen, kram
36.
148

pen, hackhen vnd scheubdruchen sich congruis locis et tempore einfin


den, auch von district zu district mit frischen leuthen ordentlich abge
löset, dessentwegen auch gehörige zuverlässige ordres an vnsere beede,
memblich die Warasdinische vnd Carlstätterische generalaten vnd dero
subordinirte capitaneaten ergehen, sondern auch, dass eine anständige
convoy von der gräniz militz sumptibus dictae militiae ihnen commissa
rien mitgeben vnd wo nijthig dieselbe mit frischen volckh wieder abge
leset, sondern auсh dass sy arbeiter sambt der Türkischen deputirten
ihren leuten vnd convoy, wie auch vorermelter vnser commissarius graft
von Marsigli mit seinem comitat vnd mit sich bringender convoy, per
200 Teutsche reittern beyläuffig, anzufangen von diesseitigen i. b. grä
nitzen vnd nicht ehender, noch länger mit benüthigten brod, so vill die
500 arbeiter betrifit, die übrigen aber mit benüthigten proviant, brod,
fleisch, haber vnd hay versehen werden, auch nirgend diser orthen eini
ger mangel an wägen, vorspan vnd saumb pferden sich eraigne vnd da
durch etwas dieses geschift zu grossen schaden des publici vnd verur
sachung grösserer vnkosten, welche ex quacunque mora et defectu noth
wendig entstehen müssen, retardiret oder gar vnterbrochen werde, wes
sentwegen dann sowohl vnsere i. č. hoffcammer, als auch obberührte
vnsere darinnige landtschafften zu alsobaldiger verschaffung des hierzu
benüthigten nambhafften vnkosten oder baarschaft auf instruirung vnd
depechirung ihnen commissarien inständigst nicht nur allein von vorbe
rührten vnsern i. j. stöllen, aussondern auch von ihnen commissarien zu
erwidern vnd zu belangen sein werden.
Nono. Wird ihnen commissarien zu ihrer vollkommenen information
hiebey sub lit. G. ingleichen auch communiciret, was in puncto tiber
legung des zu einrichtung deren grinitzen verfassten projects vnser
kay. hoffkriegsrath allhier vnter 11. novembris 1698 an vnsere geheimbe
hofcanzley herübergegeben vnd was darauf vntern 12. ejusdem an vnsere
i. 6. geheimbe vnd hofkriegsråthe expedirt worden; item was sub lit H
wegen deren zur grinitzscheidung benüthigten arbeitern vntern 12. de
cembris 1698 ebenmässig von erst vorgedachten vnseren hiesigen hoff
kriegsrath an besagte vnsere geheimbe hofcanzley erlassen vnd was die
selbe sowohl hierüber, als auch auf hiebeyliegenden bericht vnsere i. č.
geheimbe vnd hoffkriegsråthen de dato 23. novembris 1698 den 14. febr.
1699, wie auch wegen inhibirung aller hostiliteten den 11. ejusdem an
sye vnsere i. č. geheimbe vnd hofkriegsråth wiederrumb für expeditiones
ergehen lassen vnd sich solcher notturfiten allenfahls, jedoch ohne ab
bruch oder transgredirung gegenwärtiger ihrer instruction, praevaliren
zu können. -

Leztlich, so zeiget auch sub lit. K hiebeyliegende hiesige hoftkriegs


räthliche requisition de dato 10. hujus mit mehreren, was sowohl wegen
gueter correspondenz vnd erscheinung allerseits deputirenden commissa
rien, deren verpflegung auf 500 mundt- vnd 450 pferdtportionen, stel
lung vnd alimentirung deren arbeiter, scheidung deren gránitzen, satt
samber anzahl deren wägen, vorspahn vnd samb pferdten, sonderlich in
der Lika vnd Carabavia, herüberlassung des ingenieurs Hollstein, eva
cuirung vnserer jenseits der Unna situirten und mit Banatischen trupen
besezten posten vnd von dem graffen von Marsigli verlangten sattsambon
149

information wegen Lika vnd Corbavia oder deren Bosnesischen vnd


Croatischen, gränitzen von Seithen vnseres hiesigen hoff kriegsraths in
ein vnd andere erinnert vnd begehrt werden.
Vnd weillen hierüber vnter heutigen dato das gehörige vnd zwar
mit beyschliessung gegenwertiger instruction in originali et copia lauth
beylag L. an vnsere i. b. geheimbe vnd hoff-kriegsräth, an die löbl.
i. б. hoffcamer aber das nôthige bereits vor 8 tagen gnádigst rescri
biret worden, als werden sy vnsere hiemit gnádigst gekhist vnd bevoll
mächtigte i. o. commissari diser ihrer instruction in allen ihren puncten
gehorsamst nachzukomben, ilime graffen Marsigli auсh verlangtermassen
mit sattsamber information an die handt zu gehen vnd ihnen dieser
werkh dergestalten angelegen sein zu lassen wissen, wie es vnser dienst,
das interesse vnseres i. 6. kriegs- vnd gránitz staats vnd mithin die
allgemeine wohlfahrt der Christenheit vnd des watterlandts erfordern
thuet. Massen wir dan das gnádigste landttfürstliche vertrauen zu dero
unterthenigisten eyfer, trew vnd wohlbekanter conduite allerdings sezen,
von denenselben nach also vollzogener gránitzscheidung eine ausführ
liche relation des ganzen werkhs sambt beyligend zueverlässiger landt
karten diser vnserer i tj. von dem auslauff des flusses Unna in den
Sau stromb bis auslauff des flusses Zermagna in den Morlackhischen
canal des Adriatischen meerbusens gnádigsterwarten, hingegen aber auch
sothane dero trew gehorsambste dienst vnd eyffer bei worfallenden be
gebenheiten gnádigst zu erkhennen gedenkhen vnd denenselben anbey
mit kay. vnd landesfürstl. hulden vnd gnaden wohlzuegethan verbleiben.
— Geben in vinserer statt Wienn, den achtvndzwainzigisten martij im
sechzehnhundert neunyndneunzigsten vnserer reiche, des Römischen im
41., des Hungarischen vnd des Böheimbischen im 43. jahre. Leopoldt.
Јul. Frid. gr. Bucellini. (L. S.) Ad mandatum sacr. caes. Majestatis
proprium: Ign. von Plückher.
Kanzlei archiv kod ratnog ministarstva, VII. 154 de a. 1699. — Ima savremeni
prepis i u arhivu glavnog vojnog zapovjedničtva u Zagrebu. — Vidi Czörmig: Etno
graphiе, III. Band, Веilageu, str. 89.
О poslovanju povjerenstva ima dnevnik (diarium), koj je bilježio podpukovnik
Ноlstein. Povjerenici imali su nastojati, da ostane kršćanskoj Hrvatskoj Drežnik,
Sturlić, Tržac i Kremen kao naravska medja. Mnogo je posla bilo sa turskim čla
nom povjerenstva, čehajom kod Bečkoga poslaničtva. U Zagrebu na polazku po
hodio je povjerenike Pavao Ritter (Vitezović), poeta nativus et eques auratus, pu
tujući kao pouzdanik hrvatskih stališa do imediatnoga povjerenika grofa Luigia
Marsiglia. Ritter upozori predsjednika povjerenstva, grofa Ferdinanda Herbersteina,
da će postupak Varaždinskih oficira u Petrinji i hrvatskih častnika sa Vlasi dotje
rati iste do sdvojnosti, te da tu valja na brzo pomoći, pa Vlahe ili kamo drugamo
smjestiti ili pako da jim kralj postavi posebne poglavare. Ritter se je bojao, da će
Vlasi pobjeći Turkom, koji bolje š njimi bareću i k sebi ih mame, obećavajuć im
velike slobode, a Vlasi da i sami kažu, da neimaju dosta zemlje, pa da im se valja
drugamo seliti.
Marsigli je bio vazda za života surov i bezobziran, a takovim se je pokazao i
u Hrvatskoj. Ako mu se tko i malo zamjerio, tomu nije prostio, a mnoge Krajišnike
dao je nemilice batinati. U Zrinju dao je jednomu Vlahu 180 batina radi tobožnje
uvriede njegova kapelana. Na zapovied Marsiglievu morao je radi uvriede istoga
svećenika kapelan u Novom, fra Bernardin, odmah otići u kloštar u Zrin, a gvar
dian Zrinski, fra Luka, morao je to odmah ovršiti. Holstein spominje, da se ne može
ni opisati, kako je Marsigli mrzko postupao i mrcvario krajiške Vlahe i Magjare
(katolike kordunaše). Hrvatski stališi imali su sto muka, da ga zadovolje. (Diarium
u sbirci jugoslavenske akademije.)
150

LXXVI. U Gospiću 1699., maja 20.


Grof Anton Coronini naseljuje Miloša Ognjančevića i drugove u Meki
njaru i Podlapači.
Mi grof Anton Corenin, slobodni gospodin od Kronperga, cesarske
svitlosti komandant i veliki kapitan Like, Krbave, Karlobaga. Dajemo
na znanje svim i svakomu z ovim našim otvorenim pismom, da kako
pride prid nas Miloš Ognjančević, Joveta Mandić i Vučen Vukmanović,
donoseći dekret njih excelencie gospodina, gospodina generala ab Auers
perga, da mirovno stoje u posesu do daljne slavne komešije njih ces.
svitlosti, koji su od nas potribuvali kako od kapitana ove krajine, da
bi jih svakog polag onoga dekreta mirovno živiti pustil. Cesa radi zapo
vidamo g. Miki Holjevcu, da ih od svake bante za sada ondi stojećim
ljudim ima naprvo postaviti tako i s tim patom, da nigdar nemaju k sebi
pripustiti prek našega oglašenja; med kojimi hoće za starešinu aliti
kneza Miloš Ognjanović biti, koj hoće pod zgor spomenutoga Holjevca u
zapovidi gospodskoj pravično dependiti. U Gospiću, na 20. maja 1699.
Anton Coronini m. p. (Z. P.)
Savremeni prepis medju Croatica, a i u arhivu vojnoga zapovjedničtva u Za
grebu, g. 1721, br. 233.

LXXVII. U Jasenovcu 1699., maja 22.


Pukovnik Adam Domjanić javlja banovcu Stjepanu Jelačiću, da su u
bansku krajinu došli štajerski povjerenici.
Moiu poniznu szlusbu goz. brathu vazdar preporucham. Liztha gozp.
bratha sznochka kaszno prieh, iz koiega zpoznavam, da su tesko prieli
goz. brath moga lizta vu torak piszanoga y vu Koztainicza poszlanoga.
Sto sze dosseztka gozpodina Marsiglia doztoj, za niega nit ia sto ztano
vitoga imam, niti goz. brathu oznaniti morem, a od nassega Vragovicha
ni glasza ne mochi dobiti, gde li je, gde li ne. Seliel bi potponoma,
da bi dragi goz. brath na zkorom szimo dossli, doklam szu ova Gra
dachka gozpoda ovde, koy szu w tork szimo dossli; on dan szu pri
mene na obedu nutri u gradu bili, po pol dan pako odluchil szam im
quarter zvana grada pod satori, od kud ie vchera voda ztirala iednoga
dalie od grada; danasz sze y drugi premeztil.; radi nyh potrebno bi
bilo zkupa nam sze zastati y govoriti ona, koia peru neufam. Gozpodin
Rabatta verli ie kavaler, ne mochi drugach rechi, y on drugi pobosna
ovchicza, pravi Izraelita; imal bi oszebuina z goz. bratom govoriti, radi
chesza y proszim, da setuiu szimo, ar ie meni szamomu tesko s nymi
baratati oude; kad da budemo, jedan drugomu pripomore. Ja szam im
categorice povedal y na pervo pred nye nihovoga chloveka poszlal, koy
im ie povedal „quod qua cavaleros privatos omnino illos humanitate
omni acceptaturus sim, qua autem comissarios (cum nil a sua excelentia
banali in ordine habeam de illis, sed de solo Marsilio), sic neque agno
scere ipsos pro commissarijs possum.“ I szami neszu impugnuvali thu
resolutiu; povem goz. brathu na rechi szegurniе у оlbilnie; profunda ie
ovde, a drugoga ne nichessa, ar moy liudi neszu tak z marhom kot
151

drugde obilni; ako od drugud pomochi nebu, tak ztanovito ia zрriсhan


budem. Knez Woinovich ios ne dossal szimo; paschete sze szimo moi
gozp. brathe, bute chuli mirabilia, a ova gozpoda komaj chakaju, da
doide goz. brat szimo y mekane jos oditi odovud, kuliko morem zaznati.
Nadalje oztaje szluga do groba zavezan Domjanich Adam. — Јеšseno
vecz, 22. may 1699.
Perill. ac generoso dom. Stephano Jellacich, regni Dalmatiae, Croa
tiae et Sclavoniae vicebano, campi colonello, nec non praesidij Sredichko
capitaneo, Koztajnicae.
Ерistolae ad diversos, Tom. VII, br. 91.

LХХVII. U 0gulinu 1699., junija 2.


И icekapetan Ogulinski Sigismund. Znika označuje medje obćinam Plašćan
skoj i Jeseničkoj.
Ja doli p dpisani Sigmund Znika, vicekapitan Ogulinski, dayem znati
po ovom moiem liztu, kako ja uzamssi zobom voivodu Ostarzkoga, k. Mi
kulu Bosichevicha y voivodu tulikaisse 0starskoga . . . . Mihalievicha izai
doh po zapovidi premiloztivn ga y prezvitloga goz. goz Francza Carola
vikovichnoga grofa od Auersperga, nih c. у k. zvit, komornika, generala
feltmarsalaitnanta, oberstara pissachkoga y kraine Hervaczke y Pri
morzke velikoga generala, nih exc med puk Plaski y puk Jezenski u
Blata, y polag nachinienoga nih exc. se jezeni razluchenia rechena Blata
nutar do Rakite velike, kuda ona velika trava razte, kako se od Plas
koga putem u rechena Blata izhaia na diznu ruku izruchich vze reche
nim Jezenichanom, a sto ie na livu ruku, kako ona velika trava od
Rakite rechene pochamsi zaztoi, u prik na onu veliku travu zgajajuch,
ono izruchuiem Plaschanom polag zapovidi nih exc. Oztalo buduchi zе
pako pod niedan put za kerchevine nemogli med zobom pogoditi, tako
у rechene kerchevine na poprik od Plaske glave pochamssi nutar do
Kapelle, kako pervi potok od Blat k Plaskomu iduch zaztoi, rechenim
Јеzenichanom izruchih. Oztale pako uze one chiztine od rechenoga po
toka k ztaromu Plaskomu iduchi iednomu y drugomu puku iednako za
gmainu oztavih у izruchih. I zato za vekssega virovania y kripozti radi
dah ov moi lizt komissarzki iednoi y drugoi ztranki rukom mojom lazto
vitom podpizam y pechatom navadnim podpechachen. — Pizano u gradu
Оgulinu, dan 2. mizicza junia 1699.
Prepis pisan rukom Sigm. Znike u mojoj sbirci.

LХХVIII. Pod Zvonigradom 1699., junija 12.


Grof Antun Coronini dozvoljuje Brinjanom i Brinjskim Vlahom, da
тоди sieno kositi u Krbavi oko Visuća, Komića i Kurjaka.
Mi grof Anton Coronini, slobodni gospodin od Kronperga, ces. svit
losti veliki kapitan Like i Krbave i Karlobaga etc., dajemo na znanje
svim i svakomu, koliko od naše krajine krajišnim ljudem, kako tulikaj
i ostalim od Primorske krajine, da kako dohodiše k nami Brinjani i
152

ostali Vlaški sinovi od komande Brinjske, proseći nas, da bimo jim dali
ukosit trave u Krbavi za svoju potribu, kojim proštimajući njihovu
službu u Udbinji do sada učinjenu, dajemo im od Kozje drage Visuć
do izpod Komića i do Kurjaka, da mogu slobodno i mirovno kositi i
da ih u tom nima nigdor malo ni veliko bantuvati ni naprvo stati, ako
neće oštro kaštigan biti; ino da ni. Pod Zvonigradom na 12. junija 1699.
Anton Corenin m. p. (Z. P.)
Savremeni prepis medju Croatica.

LXXIX. U Degoju 1699., julija 9.


Кареfan Gabro Jelačić izvješćuje banovca Stjepana Jelačića, kako je Ki
rin i Bović naseljen i koje bi se utvrde imale podići i straže postaviti
poradi sačuvanja banskih krajina.
Szlusba moja ponizma vu miloschu dragoga gozp. ocza ponizno prae
porucham. Polagh zapovedi y gozpodina bana nyh excellentiaе у fuli
kaise gozp. ocza jeszam danasz k Bouichu y Kyrinu hodil, kade tak
z Bouiсhani, kako Kyrynyany puncta per suam exc. banalem scripta
ieszam conferuual y super isdem punctis examen ieszam vuchinil, et
primo quoad primum et secundum punctum. In Bouich sunt domus 47,
pro gestandis armis ibidem sunt homines ad S0, animae in toto cum
foeminis et pueris sexus utriusque ad 250. Et hoc habeo ex relatione
knezijac reliquorum ibidem inhabitantium. In Kyrin similiter ex rela
tione knezij Kirinensis, aliorumque ibidem inhabitantium, Valachorum
sunt domus 120 ibidem, pro gestandis armis sunt homines circa 240.
In toto animae possunt esse 450. Quoad tertium punctum, ubi nimirum
deberet aliquis locus munire pro securitate districtus illorum. Najpervo
morala bi sze jaka sztrasa iliti cherdak na Petrove gore nachiniti, kadi
bi sztrasa bila, y tho onde, kada ie czirkva sv. Petra; ako li bi sze
tak videlo, mogla bi sze ona zidina popraviti lahko, kade iе сzirkva
pervo bila sv. Petra y obernuti za sztrasu, kade bi sze lahko graba
okolu nachinila; alli vre bude ono za Karlovchane alli za nasz. De for
talitio extruendo dobro bi vu Perniae, ali da bi sze onde fortalitium
nachinil, lepo y lako mogal bi ga impetuvati nepriatel Sz puskami
z iednoga bresanka; y ne lisztor z puskami velikemi, nego y z rucheni
zami mogal bi unutar hitati i kvar chiniti; zato nestimam, da bi onde
prilika bila fortalitiu. Nego onde blizu Perniae u polju, kade Malechka.
reka vu Pernu vudara, mogla bi sze nachiniti fortezza fossata per mo
dum Novy, pri koye fortecze mogli bi sze lyudi nasztaniti, id est extra
per modum civitatis aliсujus. Mogla bi sze fortecza machiniti na Bosi
nom Brodu, ali mi sze vidi prevech daleko. Nego ako nebi takova
fortecza bila na Bosinom brodu, tako bude potreben jak chardak у ра
lanka y graba okolu. Govorili szu nekoy, da bi sze takova fortecza pro
defendendis istis confinijs et territorijs prisztojala vu Topuszke; isztina,
da bi sze onde mogla verla jakoszt nachiniti y na prilike bi bila ovam
у опаm, ali neznam, kai bi gozpodin biskup rekal. Оd Bosinoga broda
med nym y grabom bude sze morala nachiniti jaka sztrasa, to je to na
Kamenszkae kosae. Onda na Grabru prez velik chardak, kako ty ye
153

Degoyszkу у оkolo palanka y graba. Nadalie kako y yeszu gozpon otacz


suam informationem uchinili, jednako sze ie u szem videlo. Et in ma
jore Gradzy tanquam in meditulio extruendum fortalitium pro tutamine
et defensione aliaram vigiliaram et cherdakaram in partibus illis; ulti
matim Gvozdanszki restaurandum. Dragotinszku kulu y nyu bude po
praviti i bolje fortificerati. Hic ubique bonae vigiliae erunt necessariae,
prouti etiam indagines fortes. Pri Bouichu zvan oneh 47 hys ye drugeh
17 hys, zmed koieh nekoy szu kneza Mihata kmety, a neky oneh dru
geh. Zverhu koyeh Bouichkeh Vlahov doszta bude znal Juricza Kuhta
v. m. povedati y ya, kada sze zasztanem z goz. oczem. Na dalie sze
vu miloschu gozpodina ocza ponizno preporucham y osztayem dragoga
g0Zр. 0CZa. |

P. S. Ovde sze lyudy jako za zemlyu jagme, zato budem sze y ja


gozp. oczu preporuchal polagh lanszke gozp. ocza resolutie, da bi mi
dali suum consensum, zebrati szi meszto, kade bi sze mogal pomagati,
doklam drugi nepreuzmu. Ar kako szpoznavam, Vlahi hote poiti za
Bouich tam Chemernicae, a Horvati sze dersze na nyhovo meszto tak,
da bi lisztor deszeto davali, a za tlaku ni nemiszle; bolie ie goz. oczu
nesto szada nesto potlam musy neszeliti, koi budu tlaku delali, nego
dati iz deszetoga ovem Pokupczem. Szluga ponizan y szin pokoran Jel
lachich Gabor m. p. – Degoy, 9. julij 1699.
P. S. Sztanoviti Vlahy iz Poloia pod szilum vu kotaru gozp. ocza
med Chemerniczami kosze, koy iur y pokoszili oporedno ieszu y doydu
szpravliat szena.
Iz vana : Perill. et generoso domino Stephano Jellachich de Busin,
vicebano etc.
Epistolae ad diversos u nadb. arhivu, tom. VII, br. 94.

LXXX. U Hruševcu 1699., julija 18.


Nadstojnik imanja Ambroz Kuzmić izvješćuje biskupa Stjepana Seliščevića
o naseljivanja Hrvata i Vlaha oko Cemernice, Topuske i Perne.
Ill. et rever. domine! Danasz tyedan odissal szam bil preko Kupe
radi naztanyenya liudi, kadi Vlahov imal szam dozta, ali da szam imal
nesto Horvatov nassih ovdesnih, koi szu zadrusni doma nekoih po pet
po seszt w hisi muskih glaw, zmed koih ieszam iednim dal zemlie, pri
chamssi od Sissinacz y Berkyssevine Vuicheva kotara y k Lukaricha
tako y ztom conditiom, da doma ostavivssi pol drusine imaiu sze ondi
ztaniti taki i ztati tamo y szlusbe krainske i v. goszp. chiniti i to perso
nam devetnaiztim i kako takai zatim Berkissevanom, koi szu zadrusni y
zavezali szu sze hise delati y ztati taki, ieszam dal preko Chemernicze
pri Novom brodu, kadi Stangovacz gorni w Glinu udara, kadi bude
cherdak delati, personam trinaiztim, a vu ovom meztu, kako szam ih
obkotaril, bude moglo biti his 50. Zatim za megyami ovimi mezto Ku
tinzko Czelische zvano do pothoka Toplichki potok zvan dal szam zta
novitim Opatinczem zadrusnim devetnaisztim, ki szu sze obechali gore
rechene conditie w vszem obdersati; y na ovom meztu more sze nasta
niti his 50. Za ovim meztom pri szami Topuszki do Blatuse y Lukavcza,
а
154

Petrovicha mezto dal szam iednomu Poszavczu, Jakopu Domitrovichu,


szamo petnaiztomu, ki mi sze ie obechal dopeliati visse pedeszet his, a
more sze jh nasztaniti ovdi okol zto his; u tom ye succesive obechal.
Polag ovoga nekoie meszto preko Pernie pri potoku Chernczu, Bublinzka
zvano, nassim domachim Vlahom Golimanom dvadeszetim. Drugo nistar
nego mi szamo fali dokonchati za ono mezto pri Perny z gozpodinom
baronom (Delišimonovićem), kadi bi radi Vlahi nassim oteti to meszto,
kadi ie nassa czirkva, koim ste v. go, p. dali decretum. Zasto rad bi
sze negda z rechenim gozp. baronom zaztati y dugovanye uravnati. A
preko Gline niszam hodil, buduch nemoguche mi; z druge ztrane pako,
doklam nebi z vassim goz. govoril i doklam nepridu gozpoda comissari
odzgor, pak i premisliavajuch, - da szu sze Vlahi pocheli za zemlje lar
mati, pleniati, suoyechy ie Luschani, Bachusani y Zloverasany, buduch
da ie za nyhovu ztrasu, Todorovich pako da za Dragotinu hoche
imati, kako sze iur verlo nagone y goz. baron (Delišimonović) za njih
ztoi i vidi sze braniti, a to mezto dalko ie od Dragotine, kako ti Resz
nik od Zagreba; ja znam, da koga toga nepriatelya imal budem, quia
veritas odium parit. Ponizam i viran szluga do groba Ambroz Georg
Kuzmich.
Ерistolae, vol. ХХVII, br. 100.

LХХХI. U Gradcu 1698., julija 24.


Ratno rieće poručuje Иlahom, naseljenim u banskoj krajini, da stoje u
cesarskoj milosti i da će biti podčinjeni zapovjedniku Varaždinske krajine.
Von der Röm. kays, auсh zu Hungarn vnd Böhmen königl. Mayestet
— alhier anwesenden i. č. h. hoffkriegsräthe N. vnd N. denen gesambt
aus der Türkey herüber getrettenem vnd bey vnd vmb Costanovicz new
angesezten Wallachen hiemit mit zustellung dies gnádig anzuzeigen:
Allerhöchst ernent seine kays. May, haben ihro mit mehreren aller
gehorsamist vortragen lassen, welcher gestalten sich sie Wallachen ins
gesambt vnlängst hetten verlautten lassen, dass sie die banalischen
pressuren führohin keinesweegs mehr erdulden, wohl aber lieber haab
vnd guth, ja das leben selbsten verlassen, als weiters vnter dem unver
träglichen joch vnd dominio verbleiben wolten, vnd dafern sie bereiths
zu mehrmahlen vinterth. gebettener massen vnter ihro kay, vnd königl.
Мау. gnedigist versрrochenen - nd schriftlichen zugefertigten schutz vnd
protection gleich wie andere deroselben dienende gránitz-soldaten, als
zu welchem sie einzig vnd allein aus dem Türkischen herüber getretten
wären, nicht erhalten vnd dem Warasdiner generalat incorporirt werden
sоlten, dass sie in solchen widrigenfalls widerumb zurukh in des feindts
landt vnd in ihr voriges territorium gewiss vnd unfehlbar tibergehen
müssen vnd wolten.
Sintenmahlen aber mehr erholt seine kay, vnd königl. Mayestet in
kein weeg gestatten weder können noch wolten, dass sie Wallachen von
den banalischen so sehr bedrengt vnd dero kays. wissen vnd willen zu
wider so tibl tractirt vnd mithin zu solchen ungleichen gedanken ver
leitet, sondern vielmehr animirt vnd versichert werden sollten, dass
155

gleich wie seine kay. May. dieselbe in qualität ihrer tibrigen gránitz
soldaten dero Warasdinischen generalats in dero sonderliche kays. vnd
königl. protecticin vnd schutz an i vnd aufgenommen, seithero auch nie
mahls zugegeben, oder denen banalischen bewilligt hetten, dass sie die
selben ohne ihrer kay. May. allergnedigisten erlaubnus vnter sich ver
theilen vnd zu ihren privat-bauren machen solten. Als auch wegen ge
bettener incorperirung in das Warasdinische generalat mithin circa mo
dum der ihnen gnedigist versicherten protection vnd schutzes, auch
eliberirung von ihren dermahligen trangsahlen vnd zugleich wegen ge
bettener vorstellung eines ordentlichen oberhaubts vnd commendanten
ehester tagen die sache in gehörige deliberation vnd das weitere zu
ihrer consolation zu resolviren nicht ermanglen werden, bis dahin aber
seiner kays. vnd königl. Mayestet allergnedigister willen vnd mainung,
dass sie obbedeute Wallachen insgesambt vnter demjenigen commando,
vnter welchen sie vor der von dem bano ihnen ohne ihro kay. May.
wissen vnd willen eigenmächtige beschehenen zumuthung gewesen, ruhig
lichen verbleiben vnd wider alle oppressiones vnd gewaltthätigkeiten
(wie recht ist) beschützet werden solten.
Welches alles ihnen Wallachen insgesambt auseingelangter kays. reso
lution, Wien den 11. dieses monats juli, zu dem ende hiemit angedeutet
wird, auf das sie sich darnach zu richten, von ihrem ungleichen vorhaben
völliglicher abzustehen wissen, hingegen allerdings versichert sein sollen,
dass seine kay. May. sie in dero schutz vnd schirm an vnd aufnehmen,
vor aller gewalt in alleweg handthaben vnd mithin deroselben dem Wa
rasdinischen generalat völliglichen incorporirt haben vnd dan mit aller
nechsten mit einem tauglichen oberhaubt zu versehen allergnedigst resol
virt hätten. – Gratz den 24. juli a. 1699. Baron de Possenhoffen. –
Ex consilio sacrae caes. Mattis. bellico: Johan Fridrich v. Novack m. p.
Savremeni prepis u zemaljskom arhivu u Zagrebu, miscellanea, br. 622.

LXXXII. U Maloj Mlaki 1699., julija.


Banovac Stjepan Jellačić predlaže, kako da se uredi banska krajina
nakon mira Karlovačkoga.
I. Qualiter confinia Vnana conservari possunt:
Primo et ante omnia, terra illa intra fluvios Colapim et Unnam
jurisdictioni banali et regni in integro restitui debebit.
Secundo, militia illa banalis, quae ab olim per excelsam cameram
aulicam solvebatur, denuo conduci debebit. Ac tandem
Ad Jeszenovacz utrumque voyvodatus unus integer instaurari debe
bit. Pagus utergue et tertius Krapje vocatus temp re necessitatis accur
rere ad larmam poterit.
Sed et in duobus adhuc locis pagi moderati extrui poterint. Incolae
utriusque Jeszenovacz constituent milites bonos centum. Cherdakae binae
supra Jeszenovacz extrui debebunt et praeter hoc iterum in Daman
binae aut ternae cherdakae confici debebunt. Ibidem pagus inlocandus
decim uel ad summum duodecem incolarum, cum terra evacuata potiori
ex parte reperitur.
156

Ad nostram partem, ubi Una circumfluit Daman, simulque componi


tur, pagus itidem 10 aut 12 domuum extruendus; item supra Daman
modicum similiter talismet pagus erigendus, deinde in duobus vel tribus
locis fortes cherdakae extruendae.
Sequitur Dubicza, cuius curam seriam habet ill. d. episсорus simul
cum venerabili capitulo suo; habetdue binas cherdakas ab infra, supe
rius quoque supra Szlap cherdaka et bona excubia etiamnum est.
Item in Szlabina vojvodatus unus inlocandus et Valachi abinde per
omnia amovendi, cum sit locus, ubi Turcae praeteritis annis maximos in
illis nequam Valachis amicos et exploratores habebant. Infra Szlabinam
excubiae tres aut quatuor erigendae, quas sublevabunt excubiae vicini
Valachi, prout et nunc excubent. -

Sequitur praesidium Kosztanicza, ubi commendans et vice capitaneus


regni residentiam habet; ibidem 100 equites imponendi et duo vayvo
datus cum civitatis populis, qui de simili et praesidium et Kulam con
servare possent, excubias quoque sustinere.
In Allagina kula unus vayvodatus inlocandus et illi Valachi abinde
amovendi. Excubiae possent sustineri et in Valachis, mixtis tamen Croa
tis, usque Divussam, a Divussa pene ad Auspergerovam kulam, ubi re
paratio fieri deberet et consequenter usque Novi excubiae, quas Magarij
in praesens laudabiliter sustinent.
In praesidio Noui militia illa conducta item vayvodatus unus integer
et 100 equites, denique supra excubiae usque in Klepalo. A Klepalo usque
ad Bukoviczam unus vayvodatus inlocandus et chardakaе суs lineam Mar
siglianam exstruendae, item pagi . . . . . Jamnicza usque in modo de . . . .
ubi itidem pagus extruendus et unus vayvodatus inlocandus; item ibidem
ubique pagi nlocandi usque ad Boynam. Praesidium Gvozdanszki conser
vandum, eo unus vayvodatus inlocandus et 50 equites Pedelj, Gorichka
nationalibus posset accomodari; Zrin ibi castellanus ex regno imponi
deberet et unus vayvodatus. In Dragotina, Szrach cza utraque impraesi
dianda. In Topuszka unus capitaneatus banalis impraesidiandus. Sunt prae
terea tres excubiae cys fluvium Glinam Turchenicza, Grabar et Bosin
brod, ibidem militia inlocanda, pagi extruendi, indagines incidendae
usque ad Pernyam, ibidem capitaneatus Szredichkensis inponendus.
Si banales compagniae reducantur, illi capitaneatus facile accomoda
rentur. Kyrin et Bouich, ubi est magnus tractus, nationales praeter mo
dernos Valachos incolandi.
Hic ubique sunt populi sufficientes, qui ad larmam accurrere ubique
possent. Aliqui Horvathi decimas praestare possent, aliqui vero solum
arma gestarent. Sunt praeterea et populi Cys Colapiani, qui si contri
butionibus non aggravarentur, intra unam diem sive noctem etiam ac
currere de facili possent.
Sunt praeterea et nobiles campi Turopolie, qui similiter servitia
militaria laudabiliter praestare quirent, dumodo a contributionibus im
munes essent.
His itaque in ordinem reductis, servitium suae Mattis. promover,
confinia conservari et patria laudabiliter manuteneri poterint.
157

Vicecapitaneatus regni Lethovaniczensis habet vayvodatus sex, qui


deberent aequaliter imponi, nam aliqui sunt numero personarum minores,
alii graviores.
Vice capitaneatus Szredicensis habet vayvodatus quinque.
Item vayvodatus conductus in Jeszenovecz, cui adiungeretur unus ad
huc regni et per certa loca excubaret.
Item in Novi est compania una pedestris conducta.
Item alia constans ex Valachis equestris, quae quasi rebellaverat,
modo vero praestat servitia, quam sua exc. banalis non judicabat dissol
vendam.
Ex his praerecensitis ubi, et dum ad ordinem regularem militia redu
ceretur, possent insurgere numero boni milites sept m, sed et осto milia
intra diem et noctem.
Praeterea vicina banderia, quae similiter a contributionibus eximi
deberent. In casu necessitatis insurrectio generalis
Tandem si generalatus Varasdiensis jurisdictioni banali et regni resti
tutus fuerit, multis milibus Turcarum resisti poterit.
Izvornik, pisan Stjepanom Jellačićem, u mojoj sbirci.

Uslied naloga bana grofa Adama Batjana u Beču 11. julija 1699,
izviestio je banovac Stjepan Jellačić sljedeće:
II. Fortificatio fieri poterit: Primo respectu Kyrin et Bouich ac
partium omnium illarum fortificatio fieri posset in arce Pernya, loco
murato. Hoc fortalitium est ex oposito omnibus Turcicis fortalitijs. In
dagines possunt optime extrui cys fluvium Vinnam tam ad nostram par
tem, quam ad Turcicam, siquidem extendunt se methae sive limites
ultra etiam Glinam. Inter excubiam Grabar et Bosin brod posset adhuc
in mеdio extrui cherdaka et sufficeret per omnia.
A Noui vero usque ad Colapim praesidium Guozdanszki modicum
repararetur et serviret contra omnia praesidia Turcica.
Et deinde sive in Dragotina sive ubi est Stovragova strasa sive ex
cubia ibidem extrui posset, qui locus correspondet cum Guozdanszki.
Abinde per totum fluvium Glina boatus tormentorum audirentur, inda
gines quoque extrui commodissime possent, uti et actu sunt. Hinc etiam
responderi posset omnibus praesidiis Turcicis per modum oui.
Epistolae ad diversos, Tom. VI1, br. 95.

LXXXIII. Na brdu Medvidjoj glavi 1699., augusta 12.


Kraljevski povjerenici grof Josip Rabata i grof Ivan Josip Wildenstein,
ustanovljujući sa povjerenikom mletačkim Ivanom Grimanom Saviom medju,
izjavljuju, da ista neprejudicira kraljevskomu pravu na zemlje kraljevine
Hrvatske na temelju državnih izprava.
Quandoquidem et nos infra scripti Joannes Ferdinandus comes de
Herberstein, sacrae caesareae Maiestatis cammerarius, nec non consilij
ejusdem bellici interioris Austriae vicepraeses, generalis vigiliarum prae
fectus et Melitensis ordinis eques et commendator, Josephus item comes
158

de Rabatta, altissime memoratae Maiestatis sacratissimae cammerarius,


nec non praedicti bellici dicasterij consiliarius, generalis vigiliarum prae
fectus et fortalitij Graecensis commendans; similiter et Joannes Jose
phus comes de Wildenstein, sacrae caesareae Maiestatis cammerarius ac
cammerae ejusdem aulicae interioris Austriae consiliarius, a sacratissima
caesarea regiaque Maiestate caesarea eum in finem ad confinia haec, ut
juxta novissimum instrumentam pacis Caesareo-Ottomanicum de dato 26.
januarii anni currentis 1699, sicut et specialem instructionem desuper ab
altissime nominata sua Maiestate caesarea nobis clementissime consigna
tam, tam lineas confiniarias seu metales inter ambo imperia, quam
etiam triplex serenissimаm quoque rempublicam Venetam concernens con
finium designaremus ac stabiliremus, pro commissarijs gratiosissime fue
rimus deputati; quietis itaque publicae colendae et quorumcunque aliо
rum inconvenientium avertendorum causa, ut praefatum triplex confinium,
prae via inter exc. et ill. dom. Ludovicum Ferdinandum comitem Marsi
glium, sacrae caesareae Maiestatis cammerarium et unius regiminis
pedestrium constitutum colonellum, ad dictum confiniorum designationis
negotium a saepe titulata sua Maiestate caesarea deputatum commissa
rium primarium ac plenipotentiarium, nosque supra nominatos pariter a
sua Maiestate dictum in finem exmissos commissarios plenipotentiarios
inter ac exc. et ill. d. Joannem Grimani Savio, a serenissima republica
Veneta ad determinanda Dalmatiae confinia deputatum commissarium,
interlocutione et conventione in summitate montis Medvidia Glaviza in
Debeloberdo ponatur et stabiliatur, non dissentimus, sed in idem condes
cendimus ea tamen lege et vigore characteris in nos delegati, solennis
sime annexa protestatione, ne nimirum id vel foederibus augustissimum
Romanorum imperatorem, dominum, dominum nostrum clementissimum
inter ac serenissimаm rempublicam Venetam a. 1687 sub datis Lyncy
quinto et respectiae 20. martij ictis, eorumque articulorum tenori, vel
etiam suae Maiestatis caesareae hoc in negotio subsecuturis ulterioribus
resolutionibus ac determinationibus ullo unquam tempore praejudicet,
vel praejudicare possit, ita quidem, ut iterato altissime nominatae suae
Maiestatis caes. regiaeque avita jura ac dominia in regnum Croatiae,
vel alia quaecunque eidem quomodolibet vel qualitercunque competentia,
uti etiam omnia quaecunque pro comprobatione eorundem tam defacto
prae manibus existentia, quam etiam ulterius posthac producenda docu
menta et instrumenta salva, reservata et intacta remanere debeant.
Quam protestationem hanc nostram ad acta regerendam et ad archivia
alte titulatae Maiestatis suae tradendam in solenissima forma protesta
mur, sic et omni meliori modo, salvis, uti praedictum, remanentibus
suae Maiestatis caes., regiaeque juribus ac dominijs quibuscunque. Actum
in supra dicto Monte Medvidiae Glaviza in Debeloberdo, die duodecima
mensis augusti a. 1699.
Savremeni prepis medju Croatica.
159

LXXXIV. U Maloj Popinji 1699., augusta 15.


Povjerenici kraljevski, mletački i turski, ustanovljuju tromedju na vrhu
Medvidje glave.
. Copia instrumenti triplicis confinij juxta fundamentum pacis Carlo
VICZOIDSIS

Postguam in executione venerabilis pacis Carloviczensis ambo com


missarij et quidem ex parte sacrae caes. regiaeque Majestatis dominus
Ludovicus Ferdinandus comes Marsigli, altefatae suae Majestatis came
rarius et unius legionis pedestris tribunus, ex parte autem sultani dom.
Ibrahim effendi, capigi bassi, in tantum sunt progressi, ut serenissimae
reipublicae Venetae ditionem attingerent, necessum fuit, ut et hic tri
plicis confinij locus aliqua meta insigniretur; in hanc rem igitur able
gatus est a praefata serenissima republica commissarius, excellentissimus
dominus Joannes Grimani Sauius, cum quo, sicut et cum Turcico, ad
statuendos Venetos limites misso comissario domino Osman aga, utrius
que imperij commissarij convenerunt, ut juxta venerabilis pacis funda
mentum in Croatia supra montis Debelo berdo dicti supremo cacumine,
Medvigia Glavicza alias nuncupato, lineae inter utrumque imperium limi
taneae extremus terminus sit, ibidemdue serenissimae Venetorum reipu
blicae confinia concurrant. In cuius rei firmum testimonium praedicti
domini commissarij excellentissimi post mutua pacis oscula unum quis
que lapidem super eundem locum conјеcere, quibus postmodum ceu fun
damento integer cumulus ex lapidibus est supra structus ita, ut eius
pars dextra respectu principij lineae limitaneae, factae videlicet a Salan
kamen, Romanorum imperatoris imperium, sinistra sultani respiciat; in
parte aversa vero ejusdem cumuli, quae sunt a sinistris praedicto re
spectu Ottomanicae pariter, quae vero a dextris, salvo quidem jure coro
nae Hungariae, Venetae ditionis sint, quae tamen posterior ditionum sepa
ratio in particulari suo instrumento et clarius exprimetur et firmius
corroborabitur.
Praedicta ista omnia trium partium commissarij uno omnes consensu
approbant; inque rei fidem alter alteri suo idiomate scriptum hoc in
strumentum tradit, sigilloque ratificat. Dabantur in castris supra Par
vam Popinam positis, 15. augusti 1699. (L. S.) Ludovicus Ferdinandus
comes Marsigli m. p.
Savremeni prepis medju Croatica.

LXXXV. Na Rieci 1699., augusta 22.


Komorski činovnik Andrija Pötenegh izvješćuje o stanju Like i Krbave
pogledom na interese komorske.
Particular information, welche das cameral-interesse anbetrifit.
Nachdeme ich meine raiss in die Lika fortgesezt, so finde vnter an
dern cameral porten einen sehr beriembten porto, Cisariza genant; der
zeit ist daselbst ein verwachsner wegh, soviel ich aber die information
eingenomben, solte ein ertreglicher orth sein, also das mit ein oder
160

200 fr. der wegh khunte also repariert werden, das die gresten maast
baumer vnd anders gehilz aus denen negst daran schönen vnd grossen
waldern zu dem mijer leichtlich môchte gebracht werden ; so ligen auch
vnweith davom schöne felder.
Zu Carlowago den in die Likha schlechten wegh zu repariern, das
vndifficultierlich caravanen passieren vnd ein haubtstrassen gemacht
werde, allermassen schon zu jetziger zeit Türkhen mit waaren ankomben,
welche sich aber des tiblen weghs halber sehr beklagt, mit höchst 1200
fr. khan gemacht werden, vnd ist nicht zu zweiffeln, dass dahin alle
merkhantien mit denen caravanen aus der Türkhey bevor, als durch
Hungarn vnd Crabathen (weillen dort durch gar zuviel mäith sein) zu
dem mijer sich wenden werden, in ermanglung aber solcher weghbesse
rung auf Carlowago durch Dalmatien zu denen Venetianischen möer
porthen trachten müchten.
Zu Carlowago ligen theils eysene praeparatoria zu der weghbesse
rung, vnd bei meiner ankunfit waren zu sehen schauffl, eysene stangen,
hammer vnd khail; wie viel deren, ist khein nota bey dem official zu
finden, sonsten aber weiss derselbe viel aussagen zu thuen vnd zu rela
tioniren, wie ein vnd der andere zu nuzen oder schaden in diesen zeiten
maneggiert worden. |

Zu Carlowago ist khein wasser; vor zeiten haben sich die inwohner
der zisternen bedient, deren etliche ruinirte noch derzeit zu sehen sein,
welche mit kleiner spesa repariert khunten werden, nun aber über das
mijer in die Venetianische insul vmb frisch wasser fahren müssen.
Von Carlowago durch die Likha behalt die länge als bis Svonigrad
dritthalb tagreiss vnd gegen Teutsche meillem achtzehen meill zu rech
nen sein, in die breithe aber theils orthen anderthalbe meill, ein meill,
als auch weniger zu observiren ist.
Likha ligt in dem polo vmb ein grad oder mehr different gegen
dem mijer; dahero ein kalter orth, vnd den dritten augusti noch alle
getraider vnd frichten grien wären, daselbst mehr ein guette reverendo
i: zieglung wegen guetter vnd viller waide, als traidtpoden zu mer
en ist. -

Popina, alwo der khay. commission lager gelegen, ist wider vmb ein
halben grad höher, woselbst wir kein pelz gehabt (in augusto so frisch,
als bey vns in vnsern ländern in november sich hat halten können).
Die übersetzung der griniz möchte völlige Corbava occupieren vnd
wenig davon tibriges bleiben möchte.
Die pass tiber das gebirg gegen der Türkhischen seithen, deren 4
oder 5 sein, mit gemauerten thürmen bevor, als was anders in der
Likha oder Corbava gebaut wurde, zu fortificieren wären
Gegen denen Venetianern ist derzeit in Dalmatien der pass durch
Svonigrad: ist ein considerabler orth, welchen ich auch in augenschein
genomben; ligt in zimblicher höhe wohlpostiert in einem thall ob den
fluss Sermaina, welcher höhe auch nicht leicht zuzukhomben ist; der
zeit waren darinen nicht 40 man, dahero zu sehen vnd zu beobachten,
damit die löbliche hoffkammer die soldathen auf dem papier nicht, son
dern denen daselbst würkhlich bleibenden vnd subsistierenden die gage
bezahlen lasse. V mb Svonigrad gibt etwas von feldern, welche der da
161

selbst haltenden guarnizon anstatt der profiandt neben monatlichen sold


in gelt khunte vertheilt werden, damit die guarnison continue vnd nicht
auslauffe, daselbst verbleibe; braucht auch nicht so viel manschaft als
man vorgibt. Daselbst sich auch derzeit nicht weniger in wünter auf
halten können, ist also in etwas zu repariren vnd zu fortificieren, bevor
derist, wan Teutsche guarnizon wäre, als wäre auch notwendig mit pro
viandt in natura zu versehen.
Derzeit lamentiert sich in der Likha vnd der orthen alles wider das
schlechte governo, indeme man mit schwären bestraffung verfahrt, komt
auch nichts zu nutzen der cameral-cassa ; his stantibus wird auch nicht
leicht populiert; schreiben lasset sich nicht alles.
In der Likha scheinet ein abordantes vnd reiches aisenerz zu sein;
welches doch bevor, als die handt angelegt, examiniert werden soll; in
das werkh zu sezen, gibt darzue die gelegenheit des wassers vnd genug
sambes gehültz in denen negst daran grossen waldern.
Die 30 vnterhaltende man oder soldaten in der Likha sein fruchtlos;
ihr völliges thuen bestehet, wan der comendant oder haubtman jeman
den wohin verschikht oder zu zeiten welcher mitraith; haben keine vnd
thuen keine wachten versehen, khunten also dise 30 platz neben andern
20 oder 30 platz vor dismalle vnd in der erst auf Svonigrad zu der
guarnison mit vnd neben rechter officier apliciert werden. Dass mehrere
vnd wie meiner wenigen meinung dise grafschaften zu nutzen mögen
komben, wird zu seiner zeit sich hören lassen. Nach verrichter commis
sion vnd musterung der soldathen habe von Popina den wegh durch
Gratschatz auf Obrovaz genomben, welcher orth Obrovaz ist aller dirro
khiert vnd wenig bewohnet, ligt noh dem berg von dem wasserfluss
Sermaina in die höhe, alwo ein festung, aber meistens eingеfallen, stehet;
jezt aber ist der orth mit zwa compagnien Capeleter versehen, der fluss
bis in das möer, welcher leicht ab vnd auf zu fahren ist, bestehet in
der länge in zwa Teutsche meillen; darauf sich ein gallern vmbwenden
khan, hat auch für grosse schiff genuegsambe tiefe; der wegh dahin
von Gratschatz, oder auсh durch Svonigrad, oder über das gebürg in
der Likha, sonsten sein kheine andere wegh dahin, sein sehr tibl vnd
schier vnpractizierlich, dahero wan der wegh nach Carlowago verpessert
sein wird, wenig comercien Obrovaz suechen werden.
Die andern von der Likha dependierunde vnd gehörige brther, so
derzeit die Venetianer dominieren vnd von dem möer in den anhöhen
der gebürg zu sehen sein, von keiner consequenz erachte, ausser des
territorij Podgurie wegen der reverendo viehwaide in den wünter.
Svonigrad vnd Obrovazo waren in vorigen saeculis denen graffen von
Likha angehörig, massen aus denen authoribus zu sehen ist. Clin vnd
Sin betreffend, weillen mit Obrovazo vnd Svonigrad confinieren, ist zu
beweisen, das in Crabathen gehörig vnd weillen die Venetianer sollen
letztens alle ihro May. angehörige platz, welche in diesen khrieg von
dem Türkhen erobert haben, dero kay. May. abtretten, so miessen die
confinien negst an Sara, welche festung zwar auch Crabathen zu zehlen,
aber einmaln denen Venetianern vmb par gelt verkhaufft worden, gesetzt
werden. Crabathen war auch einmalen von dem königreich Hungarn separiert
vnd per donationem an die Frangepanische khomben, dahero ex capite
SPOM, XX. 11
162

fisci der löbl. hoffkammer Crabathen haimbfellig vnd alles was Frange
panisch vnd Serinisch gewesen, die löbl. hoffkammer ihro arrogiern vnd
anriemen kan, consequenter de jure praesentationem banatus, geschweige
was particular Serinische vnd Frangepanische giietter in Crabathen ligen,
ohne widerredt zu praetendiern haben. Das ich dises beriehre, beschiht
aus gewissen vrsachen. Letztens durch ganz Dalmatien wird geredt: Wan
ihro May. die alten privilegien denen Dalmatinern confirmieren wollen,
so wollen die Dalmatiner das gewühr ergreiffen vnd die Venetianer aus
Dalmatien jagen vnd sich vnter die khay. protection ergeben, daher aus
forcht die Venetianer kein gewaffneten Dalmatiner in Sara weniger über
drey mit einander gehen lassen. Gott gebe ferer glükh ihro kay. May.
gerechten waffen.
Fiume, den 22. august 1699. – Hans Adam v. Pötteneg m. p.
Izvornik u mojoj sbirci.

LXXXVI. U Beču 1699., septembra 5. i 12., te oktobra 7.


Podkapetan Petrinjski, baron Julio Balderoni, priobćuje župniku Petrinj
skom, Aleks. Kajniću, o nastojanju Niemaca, da Hrvatom otmu bansku
|- krajinu.
I. Admodum rev. dom. – Ratione Valachorum negotij guidquam
positivi perscribere possum. Jam vero tribunalia pro illis inter se con
tendere debent, uti video tamen, dure sumus ex parte banali praeocu
pati; nihilominus his diebus erit hoc de negotio in deputatione confe
rentia, ubi et sua excellentia d. generalis Caprara et supremus can
cellarius de Buceliny comparere debebunt. Idcirco d. noster colonellus
quoque huc Viennam per dictum exc. d. generalem vocatus est, cuius
adventum in horam expostulor. Nostrum bonum est fundamentum, si
aliunde juste voluerint, erit nostrum negotium salvum. – Alia posta
potero plura perscribere. – V. d. rev. servus ligatus J. Julius Balderonj
de Zeroticz, die 5. 7-bris 1699. Ne zabite gozpona Peschenichkoga.
Adm. rev. dom. Alex. Math. Kajnich, sacr. caes. reg. Mattis. confinij
et praesidii Petrinensis parocho.

II. Admodum rev. domine. – Nunc autem inaudire debui, quod vice
banus aliquod decretum Kosztaniczam portaverit; non est decretum cum
subscriptione suae Mattis., sed solummodo ex huiate consilio bellico et
cum his clausulis, ut Valachi inter fluvios Collapim et Unnam usque ad
ulteriorem resolutionem suae Maiestatis sub commanda banali remaneant.
Jam vero solus d. noster illustrissimus hic est et infra paucum tempus
videbimus alia noualia. – Jos. J. B. de Zeroticz. Viennae, raptim 12.
7-bris 1699.
Naslov kao gore.

III. Admodum rev. dom. – Significare non intermitto, qualiter nos


tram causam horende protrahunt et siquidem sola Mattas sacr. jusserit
163

ut quanto citius negotium finiatur, attamen haeret alicubi in lacone, sed


iam hac hebdomada spero in Deum erit finis; sed sicut video, quod iam
laborent in re, quomodo dislocare seu transferre deberet generalatus, ita
videndo, quod ad partes Unnae debet et Szauum pars generalatus venire;
quoque Valachi sine omni labore sub commandam venirent; ista autem
sub rosa, quia nec vexillifero hac de re scribo. Nos iam sumus perman
suri Petrinae. – Sua exc. comes bene valet; aliquot diebus in podagra
laboravit, illius quoque infirmitas in multum nostra negotia detinuit,
sed iam cras ad aulam excurret. Domini regnicolae hic existentes nec
me aspicere possunt. – Viennae, die 7. осtobris 1696. – Servus oblig.
J. J. B. de Zeroticz.
Naslov kao gore.
Epistolae ad diversos, Tom. CXLIII (V), br. 33 i 36. – Pisma priobćio je
župnik Kajnić biškupu Seliščeviću. - |

LXXXVII. U Drežniku na Korani 1699., septembra 9.


Pukovnik baron Krištof Delišimonović izvješćuje o svojem poslanstvu do
grofa Marsiglia, koj je Hrvatom sklon i odsudjuje smutnje Stajeraca u
krajini.
Ill. ac. rev. domine. In humilitate v. ill. et rev. dominationi inti
mare volui, quod ego divina secundante gratia debitam reverentiam et
complementum nudius tertius nomine inclitorum statuum et ordinum exc.
d. d. supremo commissario plenipotentiario com. Marsigli deposuerim et
in pluribus confidentibus discursibus eiusdem domini supremi comissarij
affectus valde nobis fauorabiles ex eodem animaduerterim. Quibus visis
et sufficienter agniti s regale per me eidem dom. comissario ab inclitis
statibus et ordinibus, ubicunque ipsi deponendum placuerit, in humilitate
reprasentavi. Qui quantumvis primo intuitu recusare munis (cum decla
ratione, quod idem non moerebatur) visus sit, nihil ominus ultimatim
grato acceptavit animo. Idgue munus post finita regni negotia circa
Jessenovacz libenter acceptabit, prouti in ipso clare advertere potuj.
Oblatum secretario munus erga ipsius magnas servitiorum suorum spon
siones est, qui etiam citius illud acciperet bene scio. |

Caeterum de nostris negotijs haec in confidentia ex dom. comissario


i rescire licuit, quod eidem d. exc. comissario optime constaret connatus
et instantias Styrorum in privato negativam acquisivisse et suam sacr.
Majestatem huius clementissimae opinionis esse, quod regnum Croatiae
pulchrum et sufficiens confinium habiturum sit; eundemdue d. comissa
rium multum adhoc cooperatum cum certis suis informationibus esse,
ultroque adhuc magis cooperari et perpetuo cum suo servitio inclito
regno assistere velle. Resolvisse etiam suam sacr. Majestatem, quod
serenissimus princeps Ludovicus Badensis ad confinia nostra in persona
venturus sit, qui in praesentia suae excell. banalis quod errectiones for
talitiorum, capitaneatuum, omniumque vigilliarum confinia nostra, haud
dubie etiam vicina, regulabit. Qui idem princeps confinium banale et
Carlostadiense meta et limite perpetuo distinguet. Generalatum Varas
diensem indubie locari debere ad Szauum, Petriniae autem praesidio
%
164

territoriolum cum aliquibus vicinioribus Walachis inter certos limites


assignabitur, quia sua Majestas nulli partium extremitatem inferret, sed
medio termino utetur.
Ad convincendos nostros inimicos consilium intimum est d. pleni
potentiarij comissarij, ut pro ordinatione suae sacr. Majestatis intra
annorum aliquod spatium fortalitium regulare erigendum incliti status
et ordines offerant, cui errectioni sua exc. banalis singulis aestatibus in
regno residendo inspicere deberet.
Suae sacr. Majestatis excelsi aulae bellici consilij mandato respectu
Walachorum (qui ut in statu quo et sub jurisdictione regni, banalique
usque ad supra mentionatae regulationis determinationem permaneant),
d. comissarius, quamvis diceret, se in talia non libenter immiscere, vult
satisfacere eo itinere, quo a Vunna pro certo Sissium iturus est, firmi
ter compromisit. Ultimatim mollestus eram d. exc. comissario de de
molitione illarum trans Vnnum statim infra Kostanizam stantium tur
rium, quae ut ita simpliciter demoliantur, nullatenus admittere videba
tur, sed promisit, quod vellit occasionem quaerere, ut aliquam vel fors
plures insulas circa Brodinum et Jeszenovacz, de quibus et hactenus
erant controversiae, erga demolitionem illarum turrium cedat.
Bassa Bosnensis scripsit litteras effendio, quae ab effendio d. nostro
commissario communicatae sunt, quod sibi vellit extructio fortalitij in Je
szenovacz, ad quod ego reposui, quod commendans domum seu curiam
extruat, quam debet in tali deserto aliqua fortificatione cingere, ne a
lupis inibi deuoretur; agerem etiam circa debere facere, ne ab exun
dantibus aquarum fluctibus submergatur; quidnam fors in loco ibidem
disputationis faciunt, tempus docebit.
Commissio hinc ut cito moveat, non apparet, quia expectatus currerius
Wienna, qui, et si hodie veniret, ut hic negotium de Dresnik circa Co
ranam terminetur, redibit tamen probabilissime tribus diebus retro ver
sus Dalmatiam, ut adhuc aliqua ibi terminentur.
Dom. excell. eommissarius contra Styros summe exageravit, laudando
regni discretionem et sibi facta obsequia, praecipue per quosdam regni
officiales.
P. S. Kay szu nassi Vlahi rebellisti, ni chudo, buduch da ne lisztor
Petrinzy y Erdödi Sandor szu krivi, nego sze y med nami hoche Er
dödy Sandor drugi nayti, ako bude plemeniti orszag dobro inquiruval,
kay sztanovito ni triba zamuditi in tempore. — Humillimus servus Fr.
Dellissimonovich, L. B. m. p. Ex castris ad Dresnik, 9. septembris 1699.
Epistolae, vol. XXIX., br. 28.

LXXXVIII. U Karloveu 1699., septembra 19.


Povjerenstvo za ustanovljenje medja izvje§éuje kralja Leopolda o
svom radu. U povjerenstvu bili su êlanovi Ivan Ferd. grof Herberstein,
Josip grof Rabatta, Ivan Josip grof Wildenstein, Gvidobald Maks grof
Sauer, te Ivam Fridrik Holstein.
Po§to se povjerenstvo nije moglo sporazumjeti sa turskimi pouzda
nici poradi zemlji§ta na Korani i priedjela Novskoga, razstalo se je
165

sa generalom grofom Marsigliom te pošlo u Primorje i u Liku, odkle se


opet navrati u Karlovac radi izradka izviešća.
O uredjenju Like i Krbave u ekonomskom i vojnom obziru izradio
je bio već prije spomenicu na talijanskom jeziku grof Josip Rabata, o
kojem spominje izvješće, da je te pokrajine dobro poznavao, vojujući kod
osvojenja istih uz generala grofa Josipa Ivana Herbersteina. U glavnom
se slaže izvješće sa mnienjem, što ga je o krajini izradio general grof
Karlo Auersperg. O morskih lukah dobilo je bilo povjerenstvo potankih
obaviesti od kapetana Bianchia, poznavatelja Primorskih strana. Za Karlo
bag kaže izvješće, da je nedavna velikim troškom popravljen i uredjen.
Važna da je osobito Kraljevica; Rieka da je odviše izložena te se ne
može braniti niti iz kaštela Trsatskoga niti iz grada Riečkoga. Neprija
telj može brodovljem doći tik pod gradske zidine, što se u prošla vre
mena već dvaput dogodilo.
Pokrajine Lika i Krbava sasvim su uništene i izrobljene, a neima
do njih nikakove komunikacije. U njih neima ljudstva za rad, pa zato
niti provianta za utvrdjena mjesta. Povjerenici preporučiše, da se pošlju
radnici iz Štajerske, Koruške i Kranjske i to od 100 selišta po jedan
radnik. Hrvatska i primorska krajina mogle bi poslati 1000 radnika. U
tih pokrajinah valjalo bi smjestiti jake posade, kojimi da se tamošnji
narod straši i brane radnici kod utvrda od turske napasti. K toj posadi
da dade svaka kumpanija od cesarskih regimenta konjaničkih i pje
šačkih po 4 momka pa da se tako ustroje dva regimenta jedan pje
šački a drugi konjanički. Prvi da bude stalno u garnizoni, a drugi da
ostane u Liki 3 do 4 godine. Medju momčad da se pomješaju i domaći
stanovnici, isti tako priuče na disciplinu te se spitome. Sposobne domaće
častnike i vojnike valjalo bi uvrstiti u njemačke garnizone; vojska ova
da se uzdrži prinosi Kranjske, Koruške, Štajerske, Varaždinske krajine
i kraljevine Hrvatske. Potonja neka dade za hranu najveći dio od po
trebe, naime 20.000 četvrti, Stajerska 6000, Koruška 4000, Kranjska
2000, a i zobi Hrvatska 8000, Štajerska 4000, Koruška 2000, Kranjska
1000, hrvatska krajina 4000 četvrti. Zito moglo bi se voziti Dravom do
Gjurgjevca pa niže dole Česmom, koja je brodiva. Željezo neka se uzme
iz ruda kod Bakra i doveze do Karlobaga po moru. Nekoliko galeota
za domaću sigurnost i za strah Mletčanom bi se moglo malim troškom
napraviti iz ogromnih šuma. Obzirom na financije opaziše povjerenici,
da bi mučno bilo uvesti porez, pošto su gradovi i u Liki i u Primorju
posve pusti. Najprije valjalo bi te priedjele napučiti. U Liki ima kula
i gradova do 50; nje bi trebalo ili prodati ili darovati pod pogodbom,
da donatari iste kroz 4 godine nasele i urede poput plemićkih dobara.
Kad se napuči sasvim pusta zemlja, moći će se postepeno porezi uvesti.
Dohodci će se umnažati osobito kraljevskom maltarinom. Nekoč je malta
samo u Karlobagu nosila 40.000 dukata. Promet za trgovinu neka se
uredi preko Karlovca prama Dravi i Savi. Englezi i Holandezi prvi će .
svoju robu ovim putem odpremati.
Croatica 1700, august, br. 14.
166

Ixxxix. Na Uni kod svete Kate 1699., novembra 24.


Povjerenik grof Marsigli piše banu grofu Adamu Baćanu, da treba,
pošto su medje u smislu Karlovačkoga mira uredjene, i prepor sbog No
vog izravnati.
Ill. ac exc. domine. Notum luculenter haud dubie est exc. vestrae, me
tam diu iam iam cum collega meo Ibrahim effendi in regni huius
Croatiae limitum, exc. vestrae directioni concreditorum, ortis hinc inde
differentijs desudare, quibus ea sese quoque ex mandato procul dubio
exc. Portae imiscere placuit, cum vicissim ego pro aug. mei imperatoris
parte, quidquid possibile erat, hactenus indulserim, quo melius altissime
factae suae sacrae caes. reg. Mattis. cum sultano amicitia atque since
ritas appareret, nihilominus tamen indecisa hucusque remansit difficultas
illa Novensis, cum spes me semper lactavit, exc. vestram tanquam confi
ciendo mecum huic negotio a fulgida Porta praefectam justitiae et sacrae
pacis foedere quoad omnia sese conformaturam, eo magis equidem, quod
post tot, tamque efficaces transmissas ad eandem litteras praefatae suae
sacr. Majestatis caes. intimi consilij aulae belli secretarium, dom. Wolf
gangum Theobaldum Ehrman de Falkenau et Freyenwörth cum proposi
tionibus quibusdam exc. vestrae oretenus denunciandis nuperime Bania
lucam ablegaverim, simulque indicarim, de evacuatione ulla aut demo
latione ante Novensis istius litigij complanationem minimum quid non
esse cogitandum, me insuper tertiam territorij partem supra dictum
Novi longe Vnnam Bosnensi aut Belastinensi territorio alias incorporan
dam fulgidissimae Portae dominio relicturum promiserim, eum quidem in
finem, quatenus ego hisce in castris adhuc meis cum collega meo Ibra
him effendi universale integrae huius lineae Cis-Danubialis instrumen
tum conficere, posteague debita fide expressa in pacis instrumento loca
evacuare, demoliri, excelsaeque Portae ditioni cedere possem, erga rever
sales scilicet more alias consueto desuper extradandos.
Huc equidem se movit exc. vestra, istadue castra felici sua honora
vit praesentia, ipsum etiam denique Novum Novi oculari inquisitione re
cognoscere voluit, plures tamen cum eadem institutae conferentiae nihil
hactenus efficere. Fuit non minus demolitio Novi Novi in litteris sub
16. augusti ab excelsae Portae exc. dominis plenipotentiarijs exc. dom.
mediatoribus proposita, Viennamaue ad suae caes. Majestatis oratorum
manus litterae illae transmissae, sed recusata illico per expressum tabel
larium, de quo excellentiam vestram in nostro Lubiae conventu satis
edоcui. Fuit similiter augustissimi mei imperatoris aulae ab excelsa
porta sub 16. осtobris notificatum, excellentiae vestrae potestati nego
tium hocce Novense mecum conficiendi plenarie esse concessum.
His stantibus, prout supra memoratum, demolitionem negavi, execu
tioni insuper mandare sum paratissimus, quidquid summe fata sua sacra
Majestas caesarea per excellentissimos dom, mediatores excelsae Portae,
eiusque nomine ego oretenus excellentiae vestrae aliquam scilicet terri
torij Novi partem pacis et amicitiae amore obtuli.
Nihil ominus tamen ab exc. vestra hocce hactenus mon fuit accep
tatum, unde, quid hinc colligendum nescio, coactus equidem venio, reno
167

vare augustissimi mei imperatoris in executione sacri foederis justitiam


ac promtitudinem, a quo primo ambo illa valla in insula Brodensi, licet
a sacris capitulationibus non expressa, destruere, secundo insulam ante
Jessenovicij Palankam exc. Portae subditorum usue ea conditione, ne
eidem quidquam inaedificetur, comunem relinquere, dificultates insuper
circa Coranam pacis amore terminare, territoria quoque Lapacz et Bori
chevacz fulgidae Portae dominio cedere, benigne concessum est.
Praedicta tamen omnia cum oblata illa territorij Novensis parte pro
nihilo reputantur, imo contra almaе расis tabulas indecisa etiamnum
ista Novensi differentia, evacuationes ac demolitiones ab excellentia vestra
praetentatas recusata non minus fuit exhibitio illa, litigij huius finalem
decisionem utriusque aulae arbitrio remittendi, cum tamen ego sim
promptissimus secundum imperatoris mei clementissimi mandata cum
Ibrahim effendi ad alteram Danubij partem Temesvarinum versus me
recipere, nostraеque ex illa parte limitaneae operationi initium imponere,
quo durante forsitan Novensis ista difficultas ab aulis foret terminanda,
egoque postmodum cum Ibrahim efendi me huc rursus conferre et
quatuor vnkas secundum exigentiam erigere, ac tandem demolitiones,
evacuationesque locorum Bosniae exequi possem.
Patet autem e contrario ex parte exc. vestrae promptitudinem istam
ad sacri foederis observantiam omnino deficere, cum mihi praeter alia
sit notificatum, Ibrahim effendi collegam meum ab Vnna hinc neuti
quam discessurum, priusquam negotium hocce Novense fuerit definitum,
locorumque Bosniae evacuationes, demolitionesque executioni mandataе,
talitergue equidem excellentia vestra augustissimi mei imperatoris boni
tatem quasi extorquere, meique utpote commissarij consensum coarctare
in mandatis habere videtur, quod tamen propria Musulmanorum omnium
confessione injustissimum agnoscitis.
Promptissimus denique sum ad interrumpendum ac sistendum hocce
opus meum saepe dictae suae sacrae caesareae Majestatis nomine contra
omnem eique ex parte sacri foederis violationem, proque praetensionis
Novi Novi sua ex parte constantia haud solum coram excellentia vestra,
sed universo etiam mundo solemnissime protestans; Deo autem semper
hoc respondere, rationemdue reddere ille tenebitur, qui disceptationum
harum causa et initium esse praesumpsit, exc. vestrae autem fateri coge
tur, me eidem omnia secundum almaе расis praecepta scriptura sigillo,
nomineque meo propi io munita ac confirmata exhibuisse, sua vero s. ces.
Mtas. protestationem hancce meam ad sultani manus devenire faciet quo
melius poteat, num praecisum hocce eiusdem mandatum excell. vestraе
concessum existat, ut eo citius culpam luat, qui differentiae huius ansa
extitit, excelsa adeoque Porta tandem, quid pro subditorem quiete et
tranquilitate ulterius sit agendum, agnoscet, megue ad praedictam almaе
pacis observantiam, ejusque executionem promptissimum semper inveniet,
denegatis autem hisce omnibus clementiss. meus imperator a praeten
sione Novi, istius Novi nunquam nihilominus destiturus, praedictae par
tis oblationi non modo penitus renunciare, sed ad alia quoque deinceps
praetensiones suas extendere cogetur, praеvia scilicet praefata de execu
tione almaе расis ex fulgidae Portae parte taliter detenta sollenissima
protestatione, ego autem, qui uti fidelem s. caes. Mattis. servum decet,
168

omnem huiusque possibilem exactitudinem atque solertiam adhibere sum


adnixus, me profiteor. In campo ex parte Bosniae regione s. Catharinae,
die 24. novembris 1699. (Comes Ludovicus Marsigli.)
Savremeni prepis u zem. arhivu u Zagrebu.

XC. U Karlovcu 1699.


Grof Ferdinand Herberstein izvješćuje Rimskoga papu o baleji reda sv.
Ivana Jerusolimskoga, ustrojenoj od grofa Josipa Ivana Herbersteina.
Beatissimo padre. – Il bali fra Giov. Ferdinando conte d' Herber
stein umilmente oratore della s. v. riverentemente espone, che havendo il
fu prior d'Ungaria, fra Giov. Giuseppe conte d' Herberstein, suo zio,
fabricata una chiesa in onore de s. Gioseppe nel luogo di Carlostatt in
Croatia, la dono al sacro ordine Gerosolimitano di Malta con tutte le
case, contigue alla detta chiesa e con altri fondi in annua rendita di
fl. 500 d'Ungaria, et ordino nella fondazione, che il primo a godere
delle dette rendite et adempire li pesi da esso prescritti nella detta
fondazione fosse ill. rev. fra Ignazio Stelz, sacerdote della s. religione
Gerosolimitano, professo d'Argentina, con due altri capellani a lui sub
ordinati, e questi dovessero celebrar la messa cantata in tutti li giorni
festivi, et tutti li giorni di mercordi per tutto l' anno la messa di s.
Giuseppe con l'espositione del venerabile, e nel medesimo giorno doves
sero cantare le lettanie, sicome il sabatto una messa di requie per il
fondatore, e l' anniuersario ogni anno nel giorno della morte del mede
simo et un altro il giorno doppo la commemorazione de morte per esso
e per tutta la sua famiglia, con tenerci continuamente musici sufficienti
e le lampade accese in perpetuo, assegnando a tal effetto fondi parti
colari. Valle, che sempre li detti tre religiosi fossero dell' ordine Giero
solimitano, e che uno di essi fosse commendatore della natione Alemana,
e quando non si trovassero religiosi Gerosolimitani, che volessero acce
tare questo peso, si nominassero tre capellani sacerdoti secolari di qual
sisia natione fossero, quali decentemente dovessero celebrare li detti
officij et a pagar se li un congruo et onesto salario da concordarsi con
l' oraratore della s. v.; e cio che avanzasse, potesse ritenere una parte per
ricompensa delle sue fatighe et applicatione al gouerno di detta chiesa,
et il residuo applicarlo a benefitio della chiesa, e ritenendosi detti tre
sacerdoti desiderava il fondatore, che il primo fosse decorato et insi
gnito del titolo d' abbate; nel caso, che non si ritrouassero ne religiosi
Gerosolimitani ne sacerdoti secolari, commando il fondatore, che li sacri
officij da lui praescritti e tutti gl' altri oblighi si adempissero dalli reli
giosi Franciscani di Carlstatt con conditione pero, che continuassero il
detto adempimento, fina che si trovassero religiosi dell' ordine Gerosoli
mitano, o in mancanza di questi sacerdoti secolari.
Si riseruð durante la sua vita il governo e cura della detta chiesa,
e l'amministratione delle rendite di essa, come sopra assegnate, e no
minö per coadiutore l' oratore sudetto e Massimiliano de Sсlangenberg, li
quali doppola di lui morte dovessero haver cura particulare della detta
chiesa e rendite e perfettionare la sudetta opera pia, e che questi doppo
169

la morte loro nominassero altri governatori capaci, come apparisce dalla


fondaziona qua ingionta, segnata litt. A.
Non potë efetuarsi la sudetta opera pia in vita del fondatore per
esser morto poco doppo la detta fondazione con testamento, con quale
confermö la fondazione. Litt. B.
In adempimento, di quanto veniva prescritto nella fondazione e testa
mento, essendo anco morto Massimiliano Sclangenberg, senza haver no
minato altro essecutore, e perö restato solo l' oratore, questo in primo luogo
nominö il religioso fra Ignazio Stelz dell' ordine Gerosolimitano, succes
sivamente dovendo provedere di altri sacerdoti, e non trovandosi reli
giosi Gerosolimitani, che volessero adempire gl' oblighi prescritti dal
fondatore, nominö l' oratore sudetto altri tre sacerdoti secolari, da quali
presentemente vengono puntualmente sodisfatti li pesi et oblighi pre
scritti nella fondatione.
E benchè nell' apno 1693. per diversi accidenti di guerra restassero
incendiate tutte le case di Carlstatt, assegnate alla detta chiesa di s.
Gioseppe con danno ascendente a 20 m. fl., con tutto cio l' oratore non tra
lascio di far continuare con sudetta opera pia e di fare le necessarie
reperationi, ancorchè non siano totalmente terminate, riducendolo anco
a meglior stato et augmentando continuamente li capitali e rendite della
detta ehiesa.
E perchè l' oratore sudetto non solamente ha accresciuti li capitali e
rendite alla mentovata chiesa notabilnente con proprij denari, ma ancora
vuole accrescerla sino alla somma di tre mila fiorini annui di rendita,
e di quelli desidera fondar un baliaggio con assegnare mille fior. annui
alli sudetti sacerdoti, che devono resiedere nella detta chiesa et adem
pire gl' oblighi prescritti dal fondatore e gli altri due mila fiorini annui
restino per il balio, che dоura denominarsi di s. Gioseppe di Carlstatt,
con che debba egli medesimo essere il primo balio, e che con tal titolo
possa uscire dal albergo e ritenere il jus quesito, et aspettativa a tutte
l' altre dignita, alle quali si potesse promovere, e con le quali detto
baliaggio si dovra dichiararsi compatibile in persona sua, e di un altro,
che si riserva poter nominare, e doppo resti alla libera smutitione della
venerada lingua d'Alemagna a favore de cavalieri piu anziani e capaci del
priorato di Boemia, secondo le dispositioni delli statuti, ordinazioni
capitolari della s. religione e consuetudine della detta lingua con dichia
razione, che questa fondazione non possa mai dar limiti in detto vene
rando priorato, a chi di presente non l' ha.
E se succedesse, che l' oratore premorisse prima di haver tutto adem
pito il balio, che si riserva di poter nominare quale dovra esser caure
del venerando priorato di Boemia, non possa godere le rendite del bal
liaggio sin ad haver verificato per via di deputazione di commissarij lо
stabilimento di dette rendite di tre mila fiorini annui, come ampla
mente vien esposto nella supplica, datta al g. Mro. di Malta, che pari
mente si da inserta segnata lett. C.
Et havendo per tutto cio, che riguarda l' interesse, commodo et in
commodo della detta s. religione di Malta ottenuta l' approvazione dal
g. Mro. e conseglio con un precedente rigoroso esame di tutto le con
ditioni apposte nella detta supplica (C. D.), pero desiderando esso oratore
170

per la perpetua fermezza et osservanza nel detto balliaggio l' approva


zione della s. v., la supplica, degnarsi con fermarla con la sua suprema
autorità et approvarla in tutto et per tutto con sue breve speciale, con
forme e solito in tutte le grazie concernente affari della religione di
Malta. Che della grazia etc.
Prepis savremeni. Libelli supplices. u nadb. arhivu. Tom. IV, br. 10.

XCI. U Liki oko g. 1699.


Zapovjednik Like i Krbave, Anton Coronini, oprovrgava narode u iz
vješću kr. fiškala Peria glede Gračaca i glede sudbenih globa.
Eccelsa aulica camera. Con humilissimo osequio riceveti il gratioso
decretto di questa ecc. camera delli 28. scaduto, col quale mi uiene
imposto, a douer dare la mia informatione et parere sopra l' anessa in
formatione di Giou. Francesco Peri, vicario fiscale et capitanio.
Espose il Perri per primo cappo, che essendosi egli portato alla
visita delli confini delle contee della Licka et Carbauia, habbi osservato
colâ, negli confini contigui a Veneti le uestigie di due castelli, uno total
mente destrutto, del quale non apaiono che poche uestigie di muro in
cima d' un monte. L'altro poi maggiore, che per inanzi fu dalli Otto
zani custodito et poscia abandonato, fusse stato da Veneti occupato.
Onde uedend egli il gran pregiudicio, che da cio risultava a sua ces.
Maestà, l' hauesse fatti scacciare d' indi, et come piu difusamente dalla
sua informatione si legge.
Che pero con tutta humiltà deuo dire a quest eccelsa camera, d'esser
si alla costa d' un monte un castello destrutto, chiamato Grazaz, nel'
quale gl" Ottozani soleuano fare la guardia, attrouandosi in quello due
certachi di legno, ma che questo fosse stato occupato da suditti Veneti
per nome della republica, cio mai m e stato notifficato, perchè se cio
pur fosse occorso, sarebbe gia stato oportunamente prouisto da gl' offi
ciali, che s attrouauano in quelle contee, senza che il Perri men si sa
rebbe immaginato.
Che il Dukenouiсh uogli render abitato Grazaz con cento case, iо
per hora non lo stimo congruo, poiche se si pongono hor in coltura
queste terre, la gente che dоura seruire di custodia al confine, anzi
doura colocarsi. Il Dukenouich e persona ignara, atta al governo de
gouerno de gl' animali , non gia a presiedere a gl” huomini in simil
posto, quando pure douesse rendersi lo stesso habitabile.
Toccate poi l' inscritione pretesa dal Perri per la diuisione delle
terre, esibendosi di far contribuire qualche utile a quest ecc. camera,
io in cio lodo il zelo d esso Perri, anzi li sugerisco et dico, che sa
rebbe meglio, che egli riducesse li luochi piu interni delle due contee
alle contributioni, non che Grazaz, che e il confine. Da cio supongo,
esser piu tosto sua ostentatione, non che cosa di poter esser indotta
all essemptione, se si affida di sortire l' assunto, io non manchero d'as
sisterlo con ogni spirito per veder promosso l' utile per quest eccelsa
Ca IIlel 3.
171

Asserisce poi, dolersi quelli habitanti di uenirgli leuate molte penne,


pretendendone esso Perri un portione delle medeme. Resti perö humil
mente informata quest ecc. camera, che io non ne ho iudicatura alcuna
ciuile ne criminale, ma esserui un judicio particulare de confini, nel
quale nascendo qualche condanna, due parti uano al rapresentante et
una a gl' officiali, a quali ě sottoposto il deliquente; onde cosa ne ha
che fare in cio il Perri, se guesto eccelsa camera pretendesse a se appro
priare anco le mie due parte delle condane, m humilio prontissimo alle
gratiosissime sue dispositioni, mentre non dubito con l' accrescimento
del mio fisso stipendio si supplirebbe a questo mio pregiudizio, il che
sarebbe almen cosa fissa et noa incerta, come le condane.
Circa il uoler dar essecutione alle sentenze ciuile, che nascono in
quel tribunale, non pocho mi merauiglio della pretesa, mentre con
nessun titolo esso Perri n' ha in cio che fare; uengino le parti litiganti
da me, che io non manchero di concedergli quel essentione, gli puč)
esser per le opportunità del tempo comministrata per giustizia. – Hu
milissimo servitore Antonio Coronini m. p.
Izvornik u mojoj sbirci.

X(III. 1699.
Odlomak spomenice ob uredjenju hrvatske krajine.
3. Sich in stand zu sezen, ein contrapeso der Dalmatia zu geben
alles chef vnd das beste fundament der republik, durch welches sich
noi patroni del mare nennen vnd vmb conservirung dises sie republic
24 m. ducati monathlich vor die vnterhaltung ihrer miliz bezahlen, vn
serer münz aber jährlich ein million gulden ausmacht, auf disen funda
ment sie republic ihro May. dem kayser vnd dero treuen vnterthanen,
wie der ganzen welt bekant, vnd mit vnserer nation disreputation viel
vnd vnertrigliche insolentien vertiben, welches contrapeso aber durch
einrichtung der gräniz insensibiliter kann gegeben werden, alldiveillen
das land vnserseiths vmb viel grösser vorthlhaffter situation, gesunder
lufit vnd vortreffiche gelegenheiten wird mit stirkherer manschafit vnd
mit besseren volkh versehen sein können.
7. Sie wohl fürzusehen, dass weder Hungarn noch Croathen in dem
gouerno die händt drein schlagen, den die experienz lehrt, wie übel alle
ihre länder in allen vnd jeden guberniert Werden vnd anstatt das comer
cium auf dem meer durch ihr industri floriren mochten, das wenige, was es
anјеzo ist, ohnfehlbar zu grund gehen miesse, dan wie sie Hungarn
Buccari vnd den Vinodol innen gehabt, den vierten theil in guetten
zeiten nit genossen haben gegen dem, was anјеzo tragt. Man sehe, in
was miserablen standt das land Croaten, ihr politicum vnd oeconomicum
stehe; sie wissen kaum, was die civile societet ist, geschweig die capa
citet, die wilden menschen zu incivilisiren; die nithige correspondenz
mit fremden nationen zu vortheil vnd nuzen ihro May. dienst vnd dem
gemeinen wesen wurd ganzlich erligen bleiben, vnd das meer, welches
ein schaz ist, zu nichts dienen wurd. Gott seye darvor, das eine rebel
lion oder revolution, da sich diser orthen vnd enden ereignete, wegen
vortheilhaftigkeit der situation vnd der defileen sich so fest postiren
172

könten, dass vnmöglich wär, sich mehr darvon zu bringen, forderist


wegen der Venetianer, welcher gröster staats maximen an der hand, alle
assistenz zu leisten, damit sie ihro May. den kayser von dem meer
bringen könten. Der cron Hungarn vnd Croathen praetensionen auf das
fundament, dass man nicht von dem königreich emembrirem sоlle, ist
leicht zu begegnen, alldiveillen die i. b. landen langwirrige jahr hero
mit verträglichen contributionen freywillig die grinitz militz hat vnter
halten, massen von der aufrichtung besagter gránitz sich auf 19 millio
nen gulden die vnkosten belauffen, also ganz billich, das man sye lin
der, die ganz exhaurirt sind, vnter dessen das governo oder direction
geben, etiam translocato confinio schier pfandtweis, doch mit der beding
nuss, da sofern die Hungarn vnd Croathen die refusiren, man ihnen alles
dises zu ihr disposition hinwiderumb tiberlassen wirdt.
Nono. Die höchste necessitet ist vorhanden, also auf das geschwin
deste, dass es seyen kan zu bedenkhen, dises werkh in standt zu brin
gen, alldiveillen die daselbst wohnenden Wallachen von denen frontier
plätzen häuffig zu avanziren beginnen, ihre hütten vnd wohnungen ver
lassen vnd darfür selber orthen mit ihren vieh vnd familien sich nider
lassen, welches grosses tibel nach sich ziehet, dan sie Wallachen nach
ihren ordinari brauch in der extremitet der grinizen der zvey kayser
ihre freyheit suechen, damit sye desto fueglicher ihre correspondenz mit
ihren befreundten vnd bekannten in Türkhey erhalten können vnd in
ersten krieg die zvischen vnseren leuthen vnd Türkhen den stärkhesten
theil sich uniren; man kan auch nit die kundtschaftten noch keine des
ordres verhietten den geringsten disgusto, den sye hetten, zu dem feind
tibergehen die gelegenheit zu haben, der sye allbereith mit vnglaubigen
promessen lactiert. Wan man auch vnserseiths fridlich vnd nachbarlich
sein wolte, dise leuth, die frey vnd vnbeschrinkht wurden, küefftig alle
vngelegenheit von ihnen zu gewarthen hätten, vnd endlichen nach ihrer
art vnd manier pflegen sye Wallachen einer vnglaublichen mänge vnd
grösse der. wilder der erden gleich zu machen; ist warhaftig in der
welt kein nation, die in solcher verwüstung gleich diser würde.
Croatica g. 1700, augusti, br. 14. – Pukovnik, baron Maretić, koj je sav ratni
arhiv proučio, opazio je na spisu, da takov po svoj prilici potiče od Eugena Sa
vojskoga, ali isti će biti valjda od kojega hofkamerata.

XCIII. U Karlovcu 1699.


Grof Franjo Karl Auersperg, general Karlovački, izvješćuje kralja Leo
polda o tom, kako bi valjalo urediti Vlahe u hrvatskoj krajini.
Copia relationis des general-obristen der Croatischen vnd Möhrgra
nizen Franz Carl gr. von Auersperg iber den stand besagter gränizen,
wie solche einzurichten wären.
Schlüsslichen euer kay. May. auch allerunterthenigist vorstellen solle,
welcher gestalten sowohl diesen letzt vergangemen krieg hindurch, als
auch albereith vor villen jahren eine sehr grosse quantität Wallachen
Griechischer religion in ewer kay. May. territorium entsprungen, vmb
dero allergnedigiste protection zu gentiessen, denen zu ihrer subsistenz
173

grosse felder vnd grundstickh ohne einige dargegen zu geben habende


gaab, zehent oder andere contribution, wie die namen haben mag. allein
zu dem ende ausgezeichnet werden, vmb sich zu denen gränizen dien
sten vnd beschützung solcher mit ihren waffen gebrauchen zu lassen,
dessentwegen auch sye die general-obriste (vnter deren commando dise
sonsten jederzeit immediate gestanden) ordentlich in dijrffer abgetheillet
vnd collociret, welche aber nach disem ohne erlaub vnd vorbewusst des
general-obristen durch connivenz etwelcher officier sich ganz vnd gar
von einander separirt, als das sye ganz zerstreuter auf der grániz hin
vnd wider sich angebauet vnd jeder so viel territorium zuegеaignet,
als ihme beliebig gewest, auсh die pass vnd waldungen theils orthen
dergestalten ausgehauen, dass mit ausgebreiten trouppen dardurch zu
passiren, mithin diese mehr besagte Wallachen zu höchsten nachtheil
euer kay. May. dienst vnd grössten gеfahr der ganzen gräniz sich auf
solche weis logiert, dass man weder auf ihre trew devotion obacht ha
ben, noch sye in gebührender disciplin halten; keine parteyen mit sicher
heit ausgehen mag, da selbe nit in gеfahr stehen muess, durch der Wal
lachen mit dem feind führenden correspondenz verrathen zu werden, so
dise gar vielfültigs practiciret, weniger man die von ihnen tiglich be
schehende mord vnd raub nicht allein in der gräniz, sondern auch in
dem anligenden land Crain abställen vnd bestraffen kan; nechst deme
siсh zur defension der grániz, wovor sie doch wie vermelt so grosses
stückh landts ohne einige gaab gentiessen, gar schlecht gebrauchen las
sen, also wosonsten 3–400 erscheinen sollen, kaum 50-60 sich eingе
fundten ; tiber dises, wan ein feind mit einer partey in euer kay. May.
gräniz mit einem formirten disegno in anmarsch begriffen, ein oder an
dern orth zu tiberfallen vnd zu attaquiren, so können dise dergestalten
zerstreuter hin vnd wider wohnenden Wallachen vmb so viel weniger
widerstandt thuen, weillen selbe auf die erhörende larmenschuss zu vnd
zusamen lauffen muessen, die der in bereitschafft stehende feindt auf
dem posten erwarthen vnd nach vnd nach übern hauffen werffen, wor
durch folgents das grösste vnheill in der gräniz beschehen kan. Ferrers
ist auch in allergnedigiste consideration zu ziehen, dass dise Wallachen,
welche ein sehr wankelmüethige vnd vntreue nation ist, bei disem ge
schlossenen friden widerumben zu denen Türkhen übertretten möchten,
wann nicht solche dispositiones gemacht werden, vermittels deren man
diser hinförters mehrers versichert ist; bei welchen widrigen fall ewer
kay. May. obligirt wären, in der graniz ganz andere veranstaltung, so
sehr grosse vncosten verursachen wurden, vorzukehren, sintenmahlen die
päss in das feindliche durch dise dermahlen auf der eyssersten gräniz
logirte Wallachen durch aushauung der wälder sehr eröffnet, die graniz
häuser vnd schlösser in gar keiner defension auch mit nichten versehen,
die besоldete manschafft, wie es der extract gibt, sehr wenig, hingegen
dise Wallachen mit denen in nechst anligenden Türkhischen schlössern
befindlichen guarnisonen ein zimblich starkhes corps zu schaden der
confinirenden länder zu formiren capabl sein; wan aber dieso offt be
rührte Wallachen in eine guette ordnung vnd governo gestellt, der feind
nichts sonderliches gegen euere kay. granitzen tentiren kаnn, sondern
euere kay. May. allzeit die oberhandt zu behalten sicher hoffen könen.
174

Wie aber all disen vorgestellten gefährlichkeiten bey ferrerer continua


tion der übel logirten Wallachen abzuhelffen vnd diese in eine bessere
ordnung vnd disciplin zu bringen, wäre meine allervnterthenigiste vn
vorgreifliche meinung, die gesambte sowohl in der Croatischen als Meer
granizen sich befindenden Wallachen in ein compagnia mit ihren ordent
lichen findl, so zu ross als fuess, einzutheilen vnd ihnen solche ober
officier (welche zwar nicht von ihrer nation, doch aber ihrer sprach
kundig) vorzustellen, dieselbe nach der kriegsordnung gleich ewer kay.
May. Hungarischen hussaren-regimentern abrichten, mithin man wissen
könne, was vor Wallachische manschafit sowohl zu pferdt als fuess auf
dem generalat sich befinden; zu dem ende von ewer kay. May. einige
patenta folgenden vnmassgeblichen inhalts auszufertigen vnd zu publi
ciren wären, indeme nunmehro die gránizen eingericht vnd stabillirt,
jeder welcher zu ross oder zu fuess zu dienen willens sich, anmelden
sоlle, deme ewer kay. May. iber die inhabende vnd gentiessende grundt
stückh alle ihre jetzige freyheiten vnd privilegien nicht allein confir
miren, sondern auch selbe solang ein solcher auf der gräniz zur defen
sion diser sich gebrauchen lasset vnd die gräniz nicht ferrers erweitert
wird, auch auf die succession erbliсh extendiren wollen, die übrigen
aber, welche sich nicht zu diser einrollirung vnd dienstleistung erklä
ren, obgemelter privilegien keines wegs theilhaftig sein, sondern ihre
anјеzo babende grundtstückh von ewer kay. May. erkhauffen, oder ein
jährliches quantum darvon reichen sollen. Worbey aber ohnmassgeb
lichen anfangs sehr glimpflich mit anlegung einer contribution bey den
sehr leichtstinigen vnd zu aller inderung geneigten volkh zu procediren
ist. Indeme wegen beschaffenheit der situation des landts nicht also
leichtlich wie in Hungarn, wo ewer kay. May. ihre armee postirter
haben vnd das land ganz vnd gar offen ist, in einer widrigen conjunc
tur zu remediren wäre, desswegen auch mit der cameral einrichtung
des zurukh gelassenen vnd gelegenen landts so lang innzuhalten wäre,
bis die erste postirung in denen eyssersten grinizen formirt vnd stabi
lirt ist, wordurch man diejenige, die sich dem camerali nicht submit
tiren wolten, desto leichter bezvingen könnte. Welches vornemblichen
in der Lika (wo ein theil diser grafischafit zu dem cameral interesse
gеzogen werden khunte) zu beobachten. Nechstdeme 2-do alle dise zer
streute Wallachen, so viel als immer möglich, in dirffer zusamben zu
ziehen, welche sye mit einer pallankhy gleich wie die Hungarn wider
allen einfahl zu ihrer selbstigen sicherheit vmgeben sollen, weillen aber,
wie ofit gemelt, diser nation keines weegs zu trauen ist, derowegen in
jedes diser dorffer einen vnd anderen Croatischen officier gleichsamb
als commendanten zu sezen, diser leuthe thuen vnd lassen zu beobach
ten, auch sye dahin zu ziehen, tags vnd nachts einige guette wachten
sambt einer bereitschafit zu halten, damit man dem vnversehens ein
brechenden feind jedesmahl entgegen gehen oder selben verfolgen könne.
Zumahlen dises volkh zu dem traffico sehr geneigt, welcher weder
der griniz, noch anliegenden orthen zu schaden gedeyt, allein oftters
von einen dorff auf einmahl so viel abgehen möchten, dass ein vnd an
derer posto gleichsamb aller wehrhaftten manschafit entblijsst bleibete,
die ernstliche veranstaltung zu thuen vnd anzubefehlen, dass kheiner
175

ohne vorbewuss seines officiers abraisete, damit man jederzeit wisse, wo


die leuthe seyen vnd ein jeder in seinen handl vnd wandl observirt
werde; – vnd zwar dise nation von den Türkhen mit einem rigor vnd
schärffe regirt vnd tractirt worden, auch allhier mit einem billichen
ernst gouvernirt muess werden, so ist es doch die billichkheit, dass
man bey ihren rechten ihnen die justiz administratire, da sye dermahlen
durch einen vnd andern officier sehr hart vnd vnbillich gehalten werden,
aus welchen viel vnheils entstehen kаnn, ja eine haubtursach wire, dass
dise Wallachen wegen solchem harten tractament wider zu dem feindt
hintibergingen.
Also ist meine ohnmassgebliche meinung, durch expresse allergnedi
giste befehl dise einrichtung in administrirung der justitiae zu verfüegen,
dass bey denen haltenden rechten jedesmahl einer von den zu Carlstatt
instituirten regimentsgericht gegenwehrtig seye, auf dass keiner ohne
genuegsambe erkanntnuss ermelden beауdigten kay. regimentsgericht nur
zu vermehrung des officiers interesse wider gebiihr vnd billichkheit ge
strafft vnd vmb dass einige gebracht werde. Mithin dises volkh sowohl
in militari als politico besser gouvernirt, der gebührende gehorsamb,
respect vnd parition introducirt, als mittler zeit von ihrer bisherigen
wilden arth abgewöhnet vnd abgebracht wurde. Negst deme auch ewer
kay. May. dise barbarische nation durch gedachte einrichtung in solche
ordnung zu bringen, dass dero grániz besser versichert wird.
Croatica 1700, august, br. 14. – Ima i savremeni prepis ovoga izviešća medju
Acta Bucarana u zem. arhivu.

XCIV. U Beču 1700., februara 8.


Kralj Leopold pozivlje stališe i redove hrvatske, da naznače mjesta u
Slavoniji i u Ugarskoj, kamo bi se premjestili Vlasi, kojih ima u hrvatskoj
krajini više, nego li ih može zemlja hraniti.
Leopoldus etc. Reverendi, honorabiles, spectabiles ac magnifici, egre
gii et nobiles, prudentes et circumspecti, fideles nobis dilecti. Quando
quidem benigne resolvissemus, ut negotium Valachicae seu Rasсianae
gentis, quae in confinijs Croaticis durante nuperrimo cum Turcis bello
copiose et maiori, quam terra ab ijs hactenus insessa sustentare potest,
numero confluxit, pluribus hucusque deliberationibus agitatum, tandem
ad finem bono publico proficuum perducatur, dictaeque Vallachiae gentis
seu medietas, seu tertia, quarta aut alia bona pars, quantum commode
fieri poterit, in alias armis caesareis per Dei gratiam neo recuperatas
Hungariae et Sclavoniae ditiones, inhabitatoribus magna sui in parte ad
huc vacuas aut destitutas translocetur, ibidemdue non solum tolerabile,
sed et longe meliori, quam subditi apud vicinos Turcas experiuntur
tractatione, omnique cura, sollicite protegatur ac conservetur. Interim
vero, ut tam circa loca, quorsum eiusmodi translocatio opportune in
suprafati regni nostri Sclavoniae et alijs ditionibus instituenda, quam
circa modum et ordinem, quo gens haec in reipublicae incrementum
dirigi ac conservari possit, genuinam informationem et opinionem fideli
tatum vestrarum habere velimus.
176

Ideo fidelitatibus vestris harum serie benigne praecipientes committi


mus et mandamus, quatenus acceptis praesentibus circa translocationem
et conservationem praefatae gentis, ubi et quomodo eadem in partibus
seu ditionibus dicti regni nostri Sclavoniae ac alijs vicinis partibus com
mode et oportune institui possit, plenam informationem, mentemque
et opinionem suam fidelitates vestrae nobis quantocitius tranmittere et
suppeditare, pactaque hac clementissimаm intentionem nostram in publi
cae salutis scopum tendentem vestraе ()uibus reliquo gratia nostra
caesareo-regia benigne propensi manentes. — Datum in civitate nostra
Vienna Austriae, die octava mensis februarij anno domini millesimo sep
tingentesimo. Leopoldus m. p. Ladislaus Matyassovsky, episc. Nittriensis.
|Francisco Somogy.
Stališem i redom hrvatskim.
Izvornik medju Congregationalia u zem. arhivu, 1700, br. 9.

ХСV. U Zagrebu 1700., aprila 2.


Županijsko povjerenstvo konštatuje, da su Karlovčani i ostali krajišnici za
brodarenje na Kupi vazda dužni bili plaćati daću biskupu Zagrebačkomи.
А. d. 1700 die 2. aprilis in arce episcopali Zagrabiensi et in comi
tatu ejusdem nominis existente, habita coram nobis infrascriptis per in
clytam conferentiam regni et certum benignum sacrae caes. et regiae
Mattis, mandatum pro colligenda infrascripta inquisitione et attestatione
deputatos, ill. et rev. d. Stephanus Selischeuich, episсорus Zagrabiensis
etc. in ordine ad certam querelam contra se et quasi vero per eundem
ill. d. episсорum in locis ad rippam Colapis ad abbatiam Thopuskensem
pertinentibus nova atque praejudiciosa, vicinisque confiniarijs Сarlosta
diensibus secundo eodem fluvio Collapi quaestum exercentibus erigi
curasset vada et telonia, quibus eosdem confiniarios graviter agraviare
praetenderetur, coram alte nominata Matte. caes. et regia per saepefatos
Carlostadienses factam, in contrarium non suo solum, verum plurimorum
et uti credi par est, omnium a tempore instituti episcopatus Zagrabiensis
et erectae abbatiae Thopuskensis possessorum, eadem vada et telonia
praeextetisse et continuata fuisse, probavit modo infrascripto:
Еt imprimis produxit diploma seu donationem regiam ser. condam
Andreae regis, eiusdem abbatiae Thopuskensis fundatoris, de a. 1211,
qua docuit comitatum de Gora cum omnibus pertinentijs et utilitatibus
— eo praecise modo per duces Sclavoniae seu comites de Gora usitata
fuissent, ecclesiae b. v. Mariae de Thopuzka seu de Toplika et conse
quenter abbatiae Thopuskensi donatum et collatum fuisse.
Пd ipsum etiam literis confirmational bus Ferdinandi primi de a. 1551.
corroboravit.
Produxit etiam literas authenticas inquisitionales et insinuatorias ca
pituli Chasmensis de a. 1522., probando ijsdem, quod occasione erectae
per certos subditos venerabilis capituli Zagr., Martinum utpote ac Ма
thiam et Blasium Martinchich de inferiori Drenchina in fluvio Colapi,
possesione Poszavich addictam abbatiam Thopuzkensem pertinentis molae
et per eandem erectionem impediti quaestoribus per fluvium Collapim
177

transitus et consequenter fructus et usus telonij, censusque ab eodem


ab antiquo provenire eidem abbatiae et consequenter episcopatui de
biti, praefatum capitulum Zagrabiense ad statuendos dictos subditos co
ram praesentia et in sede banali autenthice requisitum fuerit. |

Produxit demum literas missiles nonnullorum praesidiorum Carlosta


diensium diе 17. augusti 1667. ad ill. condam dom. Petrum Petretich,
episc. Zagrab., exaratas, in quibus literis ijdem Carolostadienses per ex
pressum recognoscunt, ad arcem Pokupski, abbatiale alias bonum, ab an
tiquo consuetum fuisse telonium, ipsosque etiam id solvisse; conquerun
tur autem, quod circa id tempus, quo ijdem Carlostadienses penes dic
tam arсеm cum navibus procesissent et tametsi telonium consuetum sol
vissent, non scitur tamen, qua de causa officialis sive teloniator dictae
arcis eosdem insecutus, naves eorum cum rebus accepisset, petiveruntdue
a praefato olim dom. episcopo superinde satisfactionem.
Exhibuit praeterea scriptum memoriale per comunitatem totam prae
sidij Carolostadiensis, id est nomine ipsius, praesenti seu moderno ill.
dom. episcopo suppliciter exhibitum, in quo eadem communitas iteratis
vicibus recognoscit et attestatur, telonium sive vadum ad rippam Colapis
in bonis abbatialibus et etiam episcopalibus ab antiquo extetisse et Ca
rolostadienses questores cum navibus descendentes semper in ijsdem
telonijs more consueto sese insinuasse et solvisse, ipsosque etiam num
esse paratos soluere, si translata sive immutata telonia ad priora loca
reducantur. Deinde si mensura, qua a sale census telonii exigebatur ab
antiquo, quem iam auctum esse conquerebantur, in usitatum modum et
quantitatem redducatur, super quo ab eodem ill. d. episcopo petiuerunt
satisfactionem; iuxta quam ipsorum instantiam mensurae in priorem
statum reductae sunt.
Postremo produxit attestationem testium centum ad mandatum banale
coram capitulo Chasmensi die 3. aprilis a. c. celebratam, quo probavit
testimonio eorundem testium plurium octuaginta et nonaginta, plurimo
rum autem sexaginta et paulo minus annorum, quod episсорi Zagrabien
ses et abbates Thopuskenses in locis ad rippam Colapis existentibus utili
tate et fructu telonionum ab antiquo inibi errectorum a memoria eorun
dem testium imperturbate usi fuissent et Carolostadienses, alijgue quae
stores secundo fluvio Collapi quaestum exercentes et ascendentes, in ijs
dem telonijs et locis se intimaverint et proventus telonij seu nauli offi
cialibus episcopalibus et abbatialibus solverint, nolentes vero soluere aut
clam sese subtrahentes, ubi depraehendi poterant, per eosdem officiales
arestabantur et puniebantur. Coram me Jacobo Illiassich, vice comite
cottus Zagr. Me quoque Francisco Pogledich, nobilium campi Turopolja
ćomite terrestri.
Izvornik medju Acta commissionum u zem. arhivu.

XCVI. U Jasenovcu 1700., julija 26.


Grof Ludovik Marsigli pozivlje pukovnika Stjepana Domjanića, da iz
prazni palanku Jasenovačku, koju će Turskoj vlasti izručiti.
Sacrae caes. regiaeque Mattis. ad determinanda confinia benignissime
deputatae commissionis nomine eiusdem Mattis, suae sacratissimae vice
SPOM. XX. \ 12
178

colonello et praesidij Jessenoviczensis commendanti, dom. Adamo Sigis


mundo Domianich etc., hisce significandum : Posteaquam sacrae caes.
regiaeque Matti. in sancita nuper cum serenissimo et potentissimo prin
cipe et domino Mustapha Han tertio, Turcarum sultano, pace Carlovi
zensi in syncerae amicitiae tesseram certa quaedam loca victricibus suis
armis acquisita, partim integra Ottomanicae portae cedere, partim de
moliri placuerit et ad exequendas istas pacis conditiones a sacr. sua
Matte. caes. clementissime ego sum deputatus ; prima vero inter loca
evacuanda occurantea, quae sunt ad Vnnam fluvium et vigilantiae ac
fidelitati inclyti regni Croatiae, nunc sub directione – regnorum Dal
matiae et Sclavoniae bani – exc. et ill. d. d. Adami comitis de Bat
thyani, hactenus fuere concredita; hinc (siquidem post missum nuper
rime a me praenobili a gen. dominationi vestrae sub 4. junij mandatum
eo, ut ad praefatarum evacuationum ac demolitionum executionem amodo
pergatur, res jam jam devenerit (vigore authoritatis atque plenipoten
tiae ab altefata sua sac. caes. regiaque Matte. mihi concessae dom.
vestrae demando, ut palankam Jessenoviz, eiusdem vigilantiae ac fideli
tati hucusque concreditam et praesidio caes. hactenus semper munitam,
simul atque hoc acceperit mandatum, evacuet, arma et instrumenta
militaria cuncta cum utensilibus et omnibus alijs rebus tam publicis,
quam privatis et domesticis inde eximat, militiam vero ipsam volantibus
vexillis, sonantibus tympanis, atque adeo decenti plane cum ordine exire
curet ita, ut libere et sine ullo aliquo impedimento militiam Turcicam
introducere, ipsamque adeo palankam Ottomanico tradere imperio possim.
Cum etiam in laudabili memoria nunquam non haerebit, quod prae
dicta palanka durante ultimo bello strenue semper defensa et sub Maje
statis suae caes. regiaeque dominio constanter fuerit conservata, ita nunc
obsequiosa eiusdem cessio testimonij loco erit, quod debita ac decenti
observantia Mattis, suae mandatum dom. vestra adimpleverit. In quem
finem hocce sigillo meo et subscriptione munire et corroborare volui. –
Datum in castris prope Jessenoviczam, 26. julij 1700.
Sacr. caes. regiaeque Mattis. camerarius, generalis campi vigiliarum
praefectus, legionis unius pedestris tribunus et ad determinanda confinia
“:
Slgi1. (L. S.
deputatus commissarius, plenipotentiarius: Luigi conte Mar
Izvornik u mojoj sbirci.

XCVII. U Beču 1700., julija 30.


Kralj Leopold riešava grofa Petra Keglevića dužnosti, da dokaže svoje
pravo na grad Blinju, pošto su ga on i predji njegovi vazda držali i
od Turaka branili.

Nos Leopoldus etc. Memoriae commendamus tenore praesentium


significantes, quibus expedit universis: Quod commissio nostra caesareo
regia aulica hic Viennae pro revisione jurium neo-acquisticorum bonorum
clementer deputata, nobis fideliter retulerit eo modо: quomodo eadem
commissio nostra fidelem nostrum, spectabilem ac magnificum comitem
Petrum Keglevich de Buzin, occasione productionis jurium suorum in
179

bonis infra uberius declarandis habitorum, ad eandem commissionem suo


modo citatum et comparentem, tum ex eo, quod idem comes fidelium
nostrorum spect. ac mag. comitis Adami de Batthyan etc. bani, nobis
sincere dilecti, non secus reverendi Stephani Zelischievich, episсорi Za
grabiensis, consiliarijaue nostri, ac etiam aliorum nonnullorum magna
tum fidedignis testimonijs coram eadem commissione nostra productis,
dirutum castrum Blinyе-Ujvar cum districtibus superiori et inferiori
Totussevina, suisque appertinentijs penes confinia isthic locorum banalia
adjacentibus, nec ante postremum bellum Turcicum Turcarum posses
sioni aut dominio subfuisse, verum ipse memoratus Petrus Keglevich,
prout et praedecessores sui per antea in jam fatorum bonorum usu,
atque dominio, cum censuum et utilitatum a subditis perceptarum fini
time etiam ipso bello Turcico durante perstitisse, luculenter comprobas
set, tum vero, quod solummodo illorum bonorum, quae sub jugo Tur
cico fuissent, possessores, jura sua eatenus habita, coram antelata depu
tata caesareo-regia commissione nostra aulica rite comprobare teneretur,
a jurium et instrumentorum suorum bonis super antelatis sic habitorum
exhibitione et edоctione liberum et absolutum, consequenterque bona
eadem a serie et numero noviter acquisitorum, adeoque commissionis
ejusdem onere immunia et exempta habenda resolvisset et decrevisset.
Super qua quidem praеvio modo facta determinatione et absolutione ad
demissam saeperepetiti comitis instantiam et supplicationem praesentes
literas nostras testimoniales jurium dicti comitis futura cautella neces
sarias sub secreto sigillo nostro extradandas duximus et concedendas. –
Datum in civitate nostra Vienna Austriae die trigesima mensis julii
anno domini millesimo septingentesimo. Leopoldus m. p. (L. S.) Ladis
laus Matyassovszky, episсорus Nitriensis m. p. |

Savremeni ovjerovljeni prepis u mojoj sbirci.

XCVIII. U Beču 1700., augusta 18.


Kralj Leopold nalaže ratnomu vieću, da ima baron Rambschissel pod
odgovornost i kazan povratiti otete zemlje Steničnjačke i okaniti se sva
koga nasilja. - -

Leopold etc. Hochgeborner oheimb vnd first etc. Bey vns hat Maria
Magdalena, verwittibte gräffin Draskovich, wider vnsern haubtmann zu
Thurn, Johann Friderich baron von Rämbschissel, durch nebenfindiges
lit. A., B. vnd C. instruirtes memorial abermahlen demtiethigist vor vnd
angebracht, wasmassen wir noch lezthin vnterm 3. juli gnedigist anbe
fohlen hetten, dass von ihme baron Rämbschissel sein ferrere beriсht
vnd verantworthung, was er nemblich an den guett Steinsniak eigent
lich verlangen vnd praetendiren thue, abgеfordert vnd vns gehorsamst
hieher geschikht werden soll, mit beygefüegten demtiethigsten bitt (dass
Weillen sie lauth deren euch bereiths in vnsern vorigen rescriptis bey
geschlossenen donationalien, wie auch lauth deren in disem ihrem me
morial de novo beygefüegten authentischen attestationen ein vngеzweif
felte sowohl eigenthumberin, als besizerin dises ihres vorgedachten guets
Steinsniak von vielen jahren her gewesen vnd noch ist, von ihme baron
Rimbschissel aber daraus via facti vertriben worden vnd nun in denen
sta
180

rechten heylsamblich vorsehen wäre, quod spoliatus ante omnia sit resti
tuendus, auch ehe vnd bevor er nicht plenarie restituiret worden, in
einigen disput sich nicht einzulassen schuldig sey) wir gnädigst zu ver
ordnen geruehen wolten, das sothanes ihr guett ihro alsobald widerumb
abgetretten vnd cum omni causa restituirt, ihme baron Rimbschissel
auch alle ferrere turbirung bey würkhlicher exemplarischer bestraffung
vnd schwerer vnserer vngnad inhibiret, auch allenfahls er ichtwas auf
dem ihrigen zu suchen vermaint, ad viam juris et instantiam competen
tem verwissen werden möchte, wie sie ihr dan anbey ratione damni
dati allen regress vnd beneficia juris wider den beklagten per expres
sum reserviren thätte.
So wie euch zu dem ende hiemit gnedigist beyschliessen, auf dass
ihr bey diser der sachen beschaffenheit vnd gewissener ehevorigen pos
session, der supplicantin demüthigsten vnd billichen begehren allerdings
statt thuen, mithin gehöriger orthen nach empfang dises alsogleich nach
drückhlich verfuegen sollet, auf dass sie supplicantin in die vorige pos
sess ihres guetes Steinsniak vor allen dingen alsogleich reimittirt vnd
solchernach wider die gebühr vnd billichkeit keineswegs mehr graviret
oder auf einigerley weiss turbiret, sondern er baron Rimbschissel, fahls
er sub quocunque praetextu aut qualitate diesfahls einige sprüch vnd
forderungen auf Steinsniak oder anderes der supplicantin haab vnd guet
zu haben vermainet, darmit ad petitionem et judicem competentem ver
wisen, ihme alle aigenthätigkeit bey scharffer straff inhibiret vnd dass
er sich der ordnung nach mit dem richterlichen ausspruch vergnüegen
lasse, adhortiert werde. Dem ihr dan rechts zu thuen wisset. Vnd wir
verbleiben euch anbey mit kays. vnd landtsfürst. gnaden wohlgewogen.
Geben in vnserer statt Neustatt, den 18. august im 1700. vnserer reiche
des Römischen im 43., des Hungarischen im 46. vnd des Böhmischen
im 44. jahr. – Leopoldt m. p. Jul. Frid. gr. Bucellenj.
Iz vana : Dem etc. i. č. hoff-kriegs praesident vnd räthen.
Croatica 1700., jänner, br. 12.

XCIX. U Bečkom Novom mjestu 1700., augusta 21.


Kralj Leopold odredjuje komisiju za uredjenje Like i Krbave pod pred
sjedničtvom generala Ferdinanda grofa Herbersteina.
Leopold etc. Hochgeborner oheimb vnd first etc. Demmach wir zur
translocir vnd weitherer hinausrtikhung gegen das hosticum deren Croa
tischen vnd Meer grinizen, wie auсh zu besserer einrichtung vnserer
beeder grafschafften Lika vnd Karabavia vnsern cammerern, i. j. hoff
kriegs raths vice praesidenten vnd obristen veldtwachtmaistern Johann
Ferdinand grafen v Herberstein, Maltheser ordens rittern, vnd dan auch
vnseren cammerern vnd i. j. hoficammer vice praesidenten Franz Fhre
reich grafen von Trautmanstorff für vnsere landsfürstliche commissarien
gnedigist declarirt vnd deputirt, denenselben auсh das weithere in craft
hiebeyligenden instruction gnedigist anbefohlen.
Alss haben wir euсh dieselben sowohl in originali, als auch in ab
schrift zu euerer behörigen direction, wie auсh zu dem ende hiemit
181

gnedigist beyschliessen wollen, auf dass ihr nicht allein das originale
obged. vnseren commissarien nach empfang dises alsogleich zu stellen,
sondern auch von euch selbsten eyfrigist darauf vnd darob seyn sollet,
damit diser vnserer gemessener instruction in allen ihren puncten gne
digist nachgelebt, vnser vnd des publici dienst, wie auсh das interesse
vnsers darinigen kriegs- vnd griniz-staats, vnd mithin die allgemeine
wohlfahrt bestmöglichst befördern, vns auch von euch über die von ihnen
commissarien diesfahls zu erstatten habende relation suo tempore be
richt vnd guetachten gehorsamsterstattet werde. Deme ihr dan rechts
zu thun wisset, vnd wir verbleiben euch anbey mit kayser- vnd lands
fürst. gnaden wohlgewogen. Geben in vnserer statt Neustatt, den 21.
august im 1700. jahr. Leopoldt m. p. Jul. Frid. gr. Bucellini.
Iz vana : Dem etc. vnsern zu Griz hinterlassenen geheimben, auch
i. 5. hoff kriegs-praesident vnd räthen.
Croatica, 1700, august, br. 14.

c. U Bečkom Novom mjestu 1700., augusta 21.


Naputak za povjerenstvo, odredjeno za Liku i Krbavu.
Leopold etc. Instruction für vnsern cammerer i. č. hoff kriegs rath
vice praesidenten vnd obristen veldwachtmeister Johann Ferd. grafen
v. Herberstein etc. vnd dann auch für vnsern cammerer vnd i. j. hoff
cammer vice praesidenten Franz Ehrenreich graffen von Trautmanstorff
als vnserer zur translocation deren Croatischen vnd Meergrinizen von
vns hiemit gnedigist declarirt vnd deputirte comissarien.
Demnach wir in disem lezteren, mit dem erbfeindt Christlichen nam
bens etliche jahr her gefüehrten, endlichen aber mittels zu Carloviz in
Sirmien den 26. jänner des zuruckgelegten 1699. jahrs getroffenen frie
densschlusses beygelegten krieg, vnser erbkönigreich vnd länder vermög
Gottl beystadts vnd erfochtnen siegen nicht wenig erweithert, forderist
aber in vnsern erbkönigreich Croatien durch das Carlstätterische gene
ralat vnd gräniz volkh beede grafschafften Lika vnd Carabavia dem
erbfeindt glücklichen abgestritten vnd anwiderumben recuperirt, solchem
nach vnd bey so erweiterten granitzen vnser landsfürst interesse sowohl,
als auch die notturfit erfordert, dass die bis daher selbiger orthen ge
standene Croatische vnd Meergrinizen besser gegen das hosticum hinaus
gerukht, wohl eingericht vnd mithin nicht nur allein das zurukh ver
lassende landt vnd leuth von feindlichen einfahl, auch innerlichen vn
ruhen versichert, sondern auсh zu handl vnd wandl, besserer cultur vnd
raichung landsfürst. praestationen bequemet werde, solches alles aber
eine reiffe der sachen überlegung mit zuziehung vnseres cammerers vnd
general veldtmarschall-lieutenanths Franz Carls graffens von Auersperg,
als vnserer daselbstigen Croatischen vnd Meergränitzen wohl bestellten
general obristen vnd commendanten zu Carlstatt, wie auch eine genaue
berathschlagung mit denen verordneten collegijs beeder vnserer herzog
thumber Kärndten vnd Crain (als welchen vermög i. 6. kriegs vnd gri
nitz staats, vnd zwar zu ihrer selbst eignen sicherheit vnd erhaltung
eines fridlichen ruhestandts die vorsorg vnd verpflegung sothaner Croat.
182

vnd Meergrinitzen allerdings obliget) forderist aber eine occularem in


spectionem vnd genaue bereithung des landes vnd deren zu stabiliren
anјеzo bevorstehenden confinen erfordern will. Also haben wir zu disem
endt vnd importirlichen geschäft obberührte beede vnsere i. č. hoffkriegs
vnd hoffcammer vicepraesidenten gnädigist erkhissen, dieselbe zu vnsern
commissarijs hiemit erkläret vnd sy auch mit nachfolgenden instructions
puncten zu hier nothwendigen vorhaltung vnd direction versehen, in
gnedigster hoffnung vnd zuеvorsichtlichen landtsfürstlichen vertrauen, sy
denenselben gehorsamst nachkomben vnd sich solchemnach ohne dilation
zu dero abraiss vnd würkhlicher vnternembung des werkhs allerdings
Schikhen vnd riisten werden.
Disem nach vnd pro 1. werden ihnen vnsern comissarien zu besserer
vntersuchung vnd ausarbeitung der sachen sub nro. 1 bis 8 hiemit bey
geschlossen vnd eingehändiget achterley bericht vnd notata, so vns –
theils von vnsern zur graniz schaidung mit dem erbfeind gnedigist ab
geordneten i. o. comissarien, theils aber von vnserem i. č. hoffkriegs
rath vnd dan auch von vnsern Carlstätterischen granitz-generalen, als
auch von ein andern vnserer i. č. hoffcammer räthen – zuegestellt
worden.
Wie ihnen dan auch pro 2-do zu disem ende vnd zu besserer erken
nung vnd ersehung des landes hiemit sub nro. 9 diejenige landtkarte
beygefüeget wird, welche von – vnserer gránitz-schaidungs commission
vnterm 19. septembris 1699. zu vnserer direction eingeschickht worden
mit gnedigsten befelch, solche landtkarten wohl zu tiberlegen, wo nóthig
verbessern zu lassen, die völlige Carlstätterische oder sogenante Croa
tische vnd Meergräniz mit allen ihren posten, meerporten, pässen, vestun
gen, flüssen, bergen vnd waldungen, wie sy anјеzo eingericht werden
soll, in zueve lässlichen sichern riss zu legen vnd vns also eine voll
kommene landtkarten des ganzen Carlstätterischen generalats, auch an
grenzenden confinen, vnterthenigist einzuschikhen oder mitzubringen.
3-tio haben sy comissarien mit zueziehung vnsers Carlst. gránitz
generalens, wie auch des ingenieurs Hollsteins die völlige gräniz sowohl
längs dem Adriatischen meer von den meerporten Zeng anzufangen, bis
hinunter an dem auslauff des flusses Zermagna, als auch aufwehrts
dises flusses bis auf Zvonigrad vnd das ausgezeichnete triplex confinium,
wie auch längst denen stabilirten grinz schaidungslinien über den berg
Popina, das gebürg Blissiviza vnd längs den fluss Corana mit allen fleiss
vnd aufmerkhung, auch auszeichnung deren new auf vnd einzurichten
habenden confins posten vnd passagen zu bereiten, sonderbahr aber die
communications linie von Carlstatt auf Petrovacz vnd Sluin, wie auch
den pass zu Jessenicz, Jessera vnd Prozoracz, wie auch landt einwärths in
der grafschaft Carabavia den pass Ostroy, die haubt posto Uduine, Bunitz
vnd Alt-Perusicz, wie auch in der grafischaft Lika den posto Gradschiz,
Ribnik, Bellay, Novi vnd was dergleichen mehr erhebliche orth etwan
seyen möchten, fleissig zu perlustriren, welche orth zu denen tschar
däckhen, zu denen confins vnd vor auch haubtposten zu eligiren, wo
vnd was für haubtmanschafften, wоуvodschafften vnd dergleichen zu eri
giren, Wohin auсh die munition, zeug vnd proviant heusser zu verlegen,
vnd wie alle communicationslinien einzurichten seyn möchten, auch wie
183

ein posto den andern im fahl der notturfft secundiren khönne, reifflich
zu tiberlegen, sich zu berathschlagen vnd zu vergleichen.
4. Sollen alle diese vnter ihnen verglichene posten- vnd magazin
heuser von erstvorermelten ingenier in grundriss gelegt, die benüthigte
fortificationes beygesezt vnd nicht nur allein der pau-vnkosten ausge
worffen, sondern auch was auf vnsern dermahligen daselbstigen granitz
heusern, posten vnd vestungen sowohl an munition, artiglerie, zeug vnd
proviant würklich vorrāthig, als auch was zu besez- vnd einrichtung
deren fortificirenden newen confins posten annoch etwan abgängig vnd
nothwendig seyn möchte, von vnseren commissarien, gränitz generalen
vnd ingenieur accurate beschriben, der fundus vnd mittel auсh zu ver
schaffung alles dessen in vorschlag gebracht werden.
5-to. Solle von ihnen vnsern commissarien auch ratione militiae vnd
deren comendanten, ober vnd vinterofficieren, mit welchen nemblich so
thane confins-posten zu besezen nüthig, sowohl circa numerum, als auch
circa qualitatem der auswurff beschehen, vnd wie viel endlich sowohl
besoldte als vnbesoldte soldaten zu fuess vnd pferdt, wie auch nationa
listen vnd venturiner zu bedekhung des landes requirirt werden, ordent
lich beschriben, wie nicht weniger auch auf die generalitet, staabs, ver
wandte zeug vnd munitionsheuser vnd deren officier vnd bediente inge
nieurs, feuerwerkher, constabl, pixenmaister, zeugwarth vnd veldtschrei
ber gehörige reflexion gemacht, was dero sold vnd verpflegung erfordert,
auch woher zu nemben, alles fleisses beschriben vnd in guter ordnung
notirt werden.
6-to. Sollen vnsere commissiom mit beeden ländern Kärnthem vnd
Krain wegen der ihnen bishero obgelegenen verpflegung sothaner grä
nitzen in gueter correspondenz stehen vnd die gewöhnliche verpflegungs
gelder auch pro futuro mit ihnen in seine richtige sicherheit sezen.
7. Soll von vnsern commissarien mit zuziehung vnseres grániz gene
ralen derjenige terren vnd distrikt landes, welcher von seithen vnserer
i. j. hoffcammer lauth sub nro. 8 obbeyligenden cameralischen erinne
rungs-puncten zur sustentation der benüthigten landmiliz vnd venturiner
in der grafschaft Lika vnd Carabavia offeriert wird, wohl tiberlegt vnd,
ob solicher erklecklich oder nicht, in augenschein genomben, auсh zur
richtigkeit gesezt vnd darüberhin delectus von denenjenigen Wallachen
vnd venturinen gemacht werden, welche ad militiam zu appliciren vnd
mit privilegien des landes arth vnd gewohnheit nach zu versehen vnd
dan deren jenigen, welche ad agriculturam et onera provincialia etwan
zu halten seyn möchten, wie dan diejenigen capitula et vincula, welche
denen militaribus einzubinden vnd wortiber sye mit sonderbahrem privi
legio zu condecoriren wären, alle von obbesagten vnsern commissarien
vnd gránitz generalen zu papier gebracht, sy militares auch ihrer trans
location halber vnd damit sye sich hierzu gefasst machen vnd auf je
gliche ordre das ihnen auszuzeichnen bevorstehende terren anzudeuten,
in bereitschaft stehen, zeitlich erinnert, jeglicher familiae auch so dan
ihr district von mehr gedachten vnseren gránitz generalen individualiter
ausgetheilt, mit markhsteinen oder andern der orthen etwan gebrauchi
gen signalen separirt vnd ausgezeichnet vnd darüber richtige gewehr
oder brieff vnd sigel ertheillet, der entwurf dessen allen aber sowohl
184

schriftlich als auch in einem special grundtriss vns vorhero zu vnserer


gnedigisten approbation, vnd damit wir hierüber jeglichen patri familias
seinen ordentlichen lehenbrieff von gehöriger stöll aus gnedigist erthei
len zu lassen wissen, von ihnen gehorsamsteingeschickhet werden soll.
8. Solle bey also inter militares et camerales ab vnd auszutheilen
bevorstehenden gránitz district quoad jurisdictionalia die sachen also
eingericht vnd gehalten werden, dass in solchen abgetheilten vnd der
miliz zu ihrer versorgung vnd auch sustentation überlassenden district
sowohl in publicis als privatis vnd auch tam in realibus, quam in per
sonalibus, militaribus, mixtis et civilibus, alle jurisdictionalia super in
colis praesentibus et futuris utriusque sexus der militarischen superiori
tet, in dem tibrigen districtu aber der cameralischen superioritet über
lassen werden soll, zu Welchem ende dan auch quoad dictam jurisdic
tionem militarem von ihnen commissarien, oder da solches wegen enge
der zeit oder anderen bedenkhlichen vrsachen halber derzeit nicht ge
schehen khônte, wenigist von ihme granitz generalen die subordinationes
primae instantiae vnd auсh die provocationes gerichter ordentlich benen
net, die graniz rechten et methodus procedendi revidiret, in guette
ordnung gebracht vnd vns zu vnserer gnedigisten approbation eingе
schickht werden soll.
9-to. Ist dem volkh in der Lika vnd Carabavia, oder sonstvnserer
übrigen gränizen, von demjenigen, so von vns sy commissarien befelcht
seyn vnd in verrichtung haben, das geringste nicht zu offenbahren, son
dern, das alles zu dero besten angesehen sey, zu versichern, allenfahls
ihr nuzen vnd guette ordnung zu repraesentiren vnd mithin alle tible
impressionen zu benemben, auch complott, auflauff vnd missverstandt
mit guetter conduit vnd dexteritet zu verwehren, allermassen dan sy
commissarien allenfahls die inwohner vmb confirmation ihrer dermahli
gen possessionum bey ihnen anhalten solten, ihnen keine abschlägige
antworth zu geben, sondern dass sy solche dero bitten vns gehorsambst
hinterbringen wolten.
Pro 10-mo ist zwar nicht weniger, sondern aus den anfangs ange
zogenen instrumento pacis ersehlich, wasmassen das traffico in das Tur
cicum et vice versa reservirt vnd ausgedungen worden, vmb willen aber
dises eine delicate materia vnd vnter dem vorwandt des mit dem erb
feindt treibenden handl vnd wandels viel dem gemeinen wesen schäd
lich negotiret vnd practiciret, auch verbotten correspondenz gepflogen
werden kаnn, solchem nach auсh diesfahls eine forsehung zu thuen
nöthig ist; alss sollen von ihnen commissarien die weeg vnd strassen
durch ganz Lika vnd Carabavia sowohl gegen die Türkhische, als Vene
tianische confinen fleissig perlustrirt, die überflüssige passagen verhakht,
diejenige päss aber, so zu treibung des handl vnd wandels nôthig, zwar
offen gelassen, jedоch mit tschardakhen vnd genuegsamben wachten ver
sehen, auch mit genuegsamben wachten würklich versehen lassen, die
ex districtu camerali durchziehende trafficanten aber ohne cameral pass,
wie auсh die ex districtu militari durch passirendte negotianten ohne
militärpass nicht passiren, sondern ihrer verrichtung halber zu genuegen
examiniren lassen soll.
185

11-mo vnd damit auch vnser i. j. hoffcammer vori der last der zu
Svonigrad vnd anderer mehr orthen vielbesagter beeden grafschafften
Lika vnd Carabavia vnterhaltenden miliz vnd guarnisonen dermahlens
entbunden befreyet werde, als sollen syvnsere commissarij bey gedach
ten vnseren grenz generalen darob seyn, dass anјеzo gleich von Zeng
vnd Ottoschatz aus, oder auch von anderwerthiger gräniz miliz nicht
allein Svonigrad, sondern auch alle andern dermahlen von vnserer hoff
camer besezte plaz mit ordentlicher guetter miliz vnd guarnisonen der
notturfit nach besezt, die besоldete cameral miliz ausgeführt, vnsere
darinige cammer des solds entledigt vnd hingegen die einziehende grániz
miliz wie vorhero in die landschäftliche verpflegung vnd besоldung ge
nomben, wie dan anbey auch ihr der new einziehenden miliz districte
inhibirt vnd respective per expressum intimiert werden soll, dass sie
sich ausser fleissiger verrichtung ihrer wachten vnd kriegsdienst in nichts
anderes ingeriren, denen incolis weiter keinen eintrag thuen.
Zumahlen auch pro 12-movorkomben thuet, als ob von seithen der
republic Venedig vngehindert des nach occupirung Svonigrad geschlos
senen stillstandts allerhandt innovationes vertiebt würden, indeme sich
dero vnterthanen disseits der Zermagna, als in vnserem vndisputirlichen
aigenen landt nicht allein der viehwaydt, sondern auch hin vnd wider
eines nambhafften territorij zu bemächtigen vnd mit gewalt darinnen zu
manuteniren suecheten, negst deme auch sonsten allerhandt insolentien
zu vertieben vnd mit feindtlicher betrohung herfür zu brechen kheine
scheuch trageten, welches alles, wan es deme also dem geschlossenen
stillstandt schnurgeradt zugegen lauffen thette, auсh kheineswegs zu
toleriren sein wurde. Damit man hierenfahls aber in claris sehen möge,
also sollen vnser commissarij hiertiber vnverlängs verlässliche nachricht
einziehen vnd der sachen wahre beschaffenheit vns zu dem ende rela
tioniren, damit wir solchen inconvenienti in tempore vnd ehe sie repu
blic sich einer ruhigen possess rijehmen könne, begegnen möge.
13. ist vnserer commission ohnedem genuegsamb bekhant, wasmassen
die dermahlige graniz besоldung ganz vngleich vnd dergestalt eingeriсhtet,
das mancher officier vnd gemeiner knecht, vngeachter sy gleiche diensts
verrichtung haben, demnach in der gage so different seyn, das mancher
doppelt vnd dreyfach so viel als der andere einzunemben hat. Weillen
dise disparitet aber vnsern dienst schädlich vnd durch eine ordentliche
gleichhaltung weit mehrere grániz zu Wegen gebracht werden khan, als
sollen sy commissarien dises importirliche werkh wohl tiberlegen vnd auch
diesfahls ihre räthliche meinung eröfnen.
Vnd weillen pro 14. anstath des noch diser zeit von denen gránizen
inhabenden districkts vnser i. j. hoffcamer zu translocirung deren grä
nitzen besser hinaus gegen das hosticum vnd also zu stabilirung der
landmiliz vnd einrichtung deren gránitz posten vnd fortificationen aus
vnsern von ihr der i. č. hoffcamer erkaufften beeden grafischafften Lika
vnd Carabavia ein ansehentliches stükh landes ihr der grinitz pro secu
ritate publica allerdings einraumbt, solchem nach die billigkeit haben
will, dass zu ersezung des sonst von ihr der i. č. hoffcamer daselbst zu
fructificiren gehabten grundt vnd bodens ihr das aequivalent darfür gesezt
vnd erstattet werde; alss werden sie commissarien deren zu evacuirenden
186

alten gräniz posten incolis vnd geriсhtbarkeitan von vnsertwegen di


stricte zu iniungiren wissen, dass sye anstath ihrer bisherigen militäri
schen dependenz nunmehro vnter commando, direction, dependenz vnd
gehorsamb vnserer i. č. hoffcamer stehen, auch mit vnd neben dem in
der Lika vnd Carabavia sowohl pro statu militari, als auch pro statu
camerali reservirt vnd ausgezeichneten district, khnesen vnd inwohnern
in vnsern namben euch als vnsern commissariis das homagium ablegen
sollen; massen dan vmser graniz-general bey evacuirung deren noch
dermahligen gránitz posten die inwohner vnd dependentes von solchen
evacuirten posten ihrer gegen vnsern i. b. kriegs vnd gránitz staat vnd
solchem nach gegen sein commando vnd jurisdiction bishero getragenen
gehorsamb ordentlich zu entlassen vnd zugleich an vnser i. č. hoffcamer
zu geben, sy comissarien auсh diesfahls nicht nur allein besagter massen
in vnsern namben das juramentum vnd homagium von ihnen ab vnd
aufzumemben, sondern auch, so viel den in der Lika vnd Carabavia von
vnserer i, j. hoffcamer dem kriegs vnd gránitz staat ney tiberlassenden
district anbelangt, alle incolas in die pflicht, jurisdiction vnd bottmäs
sigkeit vnseres gränz-generalens zu tibergeben vnd hierauf anzuweisen
wissen werden.
Leztlichen dan vnd pro 15. vmb willen vor allen dingen auf das
reich Gottes auf die seelsorg deren landesinsassen, den Gottesdienst,
die religion, das spirituale vnd die geistliche jurisdiction auch versorg
vnd vinterhaltung der geistlichkeit zu gedenkhen, solches aber vmb sei
ner weithleuffigkeit willen derzeit noch nicht hat können in ordnung ge
bracht werden, noch auch ohne vorhero festgesezten fuess mit sicherheit
stabilirt werden kаnn; alss werden sy commissarien, so vill das spirituale
betrifit, den dermahligen rerum statum zwar vnberührt zu lassen, doch
aber die insassen beeder grafschaften Lika vnd Carabavia dahin zu
vertrösten wissen, das wir auсh disfahls bereits im werkh begriffen sein.
Deme allen dan sy vnsere commissarien punctualiter nachzuleben, in
gravioribus zu notificieren, sonsten aber deren instructions-puncten gemäss
in sachen fortzufahren vnd endlichen ihre ganze verrichtung vnseren
i. j. geheimben vnd hoffkriegs räthen zu dem ende zu relationiren vnd
in fühlen, da ihre deren commissarien oder auch vnsers grenz-generals
intention vnd meinung different, jeglicher theil seine meinung seperatim
erstgedachter vnserer stöllen zu hinterbringen wissen wird, vnd werden
damit sothane relation auсh daselbst wohlüberlegt vnd vns folgents zu
vnserer gnedigisten final-determination vnd approbation vorgetragen wer
den möge. – Actum Neustatt den 21. august 1700.
Savremeni prepis medju Croatica.

CI. U Zagrebu 1700., septembra 30.


Ban hrvatski, grof Adam Baćan, obriče za sebe i svoje nasljednike, da
će u banskih krajinah pravo stališa štovati i samo na njihov predlog
vojničke službe urodjenikom podieljivati.
Nos comes Adamus de Batthyan, perpetuus in Nemet Uyvar, judex
curiae regiae, regnorum Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae banus, confi
niorum ejusdem regni Sclavoniae Colapianorum et Vnanorum supremus
187

саpitаneus, sacrae caes. regiaeque Majestatis actualis intimus consilia


rius, camerarius, partium regni Hungariae cis Danubianarum et confi
niorum Canisae annexorum generalis capitaneus. Damus pro memoria,
quod nos consideratis et exacte perpensis tot et tantis ultra jam saecu
lum pro divis Hungariae regibus et augustissima domo Austriaca cum
amplissimarum fortunarum jactura, copiosissima sanguinis profusione,
totgue et tam charorum concivium suorum caede, diuturna praeterea et
sumptuosa confiniariae militiae aere propriо ехоlutione per inclytos sta
tus et ordines praefatorum regnorum Croatiae et Sclavoniae adversus
varios et plurimos naturalis hostis in eadem regna insultus in conser
vationem confiniorum suorum Collapianorum praestitis servitijs et quod
deinceps quoque non modo in praefatis Colapianis, sed Vnanis quoque
et Glinanis confinijs pro modernae suae sacr. Mattis. caes. et regiae,
suorum augustissimorum successorum servitio conservandis et manute
nendis propriis similiter sumptibus curam et solicitudinem se impensuros
et eo aplicaturos prompte et resolute promisissent et declarassent. Ho
rum itaque tam rari meriti et alti praetij operum, atque servitiorum
justo ex respectu et intuitu, et ut hac infrascripta resolutione et con
descensione nostra modernis d. statibus et eorum successoribus in vicem
debitae laborum et meritorum suorum gratitudinis et recognitionis pro
ipsorum apud nos propterea in anno currenti, die vero vigesima nona
mensis maij Viennae Austriae medio perillustris ac generosi d. Georgii
Plemich, sacr. Mattis. caes. et regiae consiliarij ac praefatorum regno
rum magistri prothonotarij et in moderna quoque eorum generali hic
Zagrabiae celebrata congregatione facta instantia, eosdem dominos status
et ordines iusto hoc, ipsisque a pridem debito et competenti medio con
solaremur, statuimus et resolvimus, promittimusque et obligamus nos
et universos in praemisso banatus officio successores nostros p o immu
nitate et praerogativa eorundem dominorum statuum et ordinum prae
nominatorum regnorum conditiones infrascriptas perpetuo observaturos:
Primo, ne extranei in stipendia, minus in officia confiniaria nunc vel in
futurum praeter expressum praefatorum d. statuum et ordinum assensu
promoveantur, sed stipendia ejusmodi et officia nationalibus duntaxat
conferantur. Secundo, ne ammodo officia confiniaria, incipiendo a vayvo
datu inclusive altiora ulla, praeterquam cum voto et praesentatione per
dominos status et ordines fienda, subjectorum trium in re militari ex
pertorum habita etiam praestitorum servitiorum bellicorum ratione, a
nobis comite bano vel successoribus nostris conferantur. Salvo tamen
et eo modo d. vice capitaneorum debito interesse. Tertio, ut absente
comite bano e regno, confiniorum molles et gubernium integrale per
subalternum sibi regnicolam cum cointelligentia et relatione ad dominos
status sustineatur et administretur. Quarto, d statibus liberum erit et
admissum, medio constituendorum et exmittendorum commissariorum
suorum annis singulis militiam confiniariam et praesidia, confiniaque
universa lustrare cum officialibus, remque militarem et suppelecti
lem tractantibus rationem inire, de succumbentibus executione mediante
satisfactionem (previo tamen ad d. banum desuper recursu) sibi impen
dere. Q u into, ut commissarijs regni in confinijs constitutis per officiales
et milites confiniarios alter immediate post dominum banum honor et
188

authoritas tribuatur. In quorum omnium firmitatem perpetuam inviola


biter observandam praesentes literas nostras sub authentico sigillo nostro
banali ac manus nostrae propriae subscriptione memoratis dominis sta
tibus et ordinibus antefatorum regnorum exstradandas esse duximus et
concedendas. – Datum Zagrabiae, die trigesima mensis septembris anno
domini millesimo septingentesimo. Comes Adamus de Batthyan m. p. (L. S.)
Izvornik u zem. arhivu u Zagrebu medju povlasticami, br. 140.

(II. U Beču 1700., novembra 20.


Ban grof Adam Baćan nalaže banovcu Stjepanu Jelačiću, da upokori
Vlahe, pobunjene po zapovjednicih Petrinjskih.
Perillustris ac generose domine observandissime. Fide digna tum v.
dom. perillustris, quam nonnullorum dom. regnicolarum relatione infor
mamur, vice capitaneum Petriniensem Julium Baderomу рraeteritis die
sus ab hinc cum praescitis Valachis Petriniam advenientem, eat cum
praetenso quodam decreto, alias personis duntaxat et rebus (ab illegi
timo quamvis dicasterio) dictorum Valachorum potentionaliter concesso,
confusiones et tumultus excitasse, quod universa confinia Vnnana a de
bita excelso consilio aulae bellico, nobis, regnoque fidelitate et obedien
tia abstrahere, jurisdictionique et gubernio generalatus abdicere praesum
tuose, simul et praeiudiciose studeat. Vt igitur eiusmodi tumultus et
confusiones consopiantur, temerariaeque praesumptuositati (quam sacra
tissimae Maiestati ac excelso consilio aulae bellico remonstrare non in
termittemus) obvietur et praeveniatur, praesentes patentes litteras nos
tras eidem d. v. transmittimus, quibus perceptis illico per. ac gen. d.
v. ad confinium, locum videlicet vestrae dominationis perillustris pro
executione earundem commodiorem, accepto secum uno, alieno ex statu
politico ad id apto officiali se transferat, ibidemque accitis ad se dom.
commendantibus et vice commendantibus, accersitisque quo maiori numero
fieri poterit, knezijs et senioribus Valachorum, decem aut осto ad minus
diebus morem protrahendo, easdem publicari et promulgari faciat, atque
secundum continentias earum dictum populum ad homogialem praetitu
lato excelso consilio bellico, nobis e regno, fidelitatem et obedientiam
hortetur, imo et compellat. Nos interim de ulteriori remedio, coercen
doque dicti vice capitanei temeraria praesumptione in instantijs compe
tentibus agere non intermittamus, inclusas ad dom. commendantes et
vice commendantes sine mora expediat, nosque de eiusdem negotij statu
informare non omittat. Caeterum vestram per. ac gen. d. v. saluam et
incolumem uiuere desiderantes manemus. Eiusdem p. d. v. amicus ad
servitia paratissimus comes Adamus de Batthyan m. p. Viennae die 20.
novembris 1700.
Opazka banovca Stjepana Jellačića na prepisu pisma: Valachi
tamen non ut ad obedientiam venissent et gratiosum patens exaudivis
sent, eidemogue obtemperassent, verum pluribus milibus armatorum resti
tissent. Finis in Bodroucz castris prope praesidium et opposito Berkisse
vina, ubi et Petrinienses comparuerunt cum eorumdem dom. capitaneo
ultra ducenta tam stipendiarij guam non stipendiarij.
Prepis rukom banovca Stjepana Jellačića. Epist. ad diversos u nadb. arhivu T.
VII. br. 51.
189

(III. 1700.
Vojvoda Mihalj Pozojević javlja baronu Franji Krištofu Delišimonoviću,
da su se Vlasi uslied huškanja Petrinjskih zapovjednika pobunili.
Visoko zapovidni i visoko dobro plemenito rogjeni gospodine kapi
tane, v. g. slusba i dobar dan gospodin bog dai etc. Ovo ia sada u
subotu doidoh po zapovedi v. g. u Dobrina k Radivoiu Velebitu y Ra
divoi doide iz Petrine y poveda mi, da se Kostainichka kraina kot
rebellusi uchinili. Yesu bili u Suini pri Boroievichu s vicze kapitanom
Petrinskim y onde su tako dotanachili, da gozpodin ban nebude nisto
s nimi ladal, niti s Kostainiczom, nego opravlaiu chetiri choveka s vicze
kapitanom k czezaru. I pinezi su u Petrini posudili i hoche kako iutros
u nediliu biti u Jastrebarskoj, odonle che i Erdeli Sandor opravlati.
Zato sada toga gledechi i ie dosti po kraini, ki se blude, ki su malo
uredni. Drugo v. g. jedan chovek iz pola Zrinskoga, koga chu v. g.
povedati, rekal ie Petru Todorovichu, da ie zato kraina na nih ustala,
gde su prisegli, da se nigdar nete v. g., niti hrvatskom orsagu neverni
biti To mi ie kako pod priatelstvo povedal, drugo kada se sa v. g.
zastanem, hochu obilnie na rechi govoriti. Ostajuchi ponizan i pokoran
sluga Mihal Posoievich.
P. S. Sada u chetertak pri vicze kapitanu pravo ovako se Molar
Petrinzki povedal y k. Kuzmichu i Weiczi nesto iesu verovali i nesu, a
sada v. g. veruite, to nie ni otaino, da bi v. g. neobznanil, bi se za
mire ali prigovora boial iа i oni v. g. podlosniki.
Iz vána : Visoko zapovednomu y visoko dobro plemenito rogenomu
gozpodinu, gozpodinu baronu Ferenczu Delisimunovichu ovi list da se
da u goz. ruke, gde se nahodi.
Epistolae u nadb. arhivu, T. CXLVI., br. 150.

CIV. U Senju 1700.


Biskup Martin Brajković popisuje župe i župljane katoličke i pravoslavne
u bivšoj karlovačkoj krajini a u Senjsko-Modruškoj biškupiji.
Nota parochiarum cum suis ecclesiis, quae actu sunt sine fundatione
et dotatione debita, et quae pro necessitatate domini ovium ad erigendum
sunt in diversis episcopatus Segniensis et Modrusiensis seu Corbaviensis
partibus:
I n distri ctu L i ka :
Kosin, s. Hieronimi ecclesia intitulata, noviter erecta in superiori
pago. Ibi alitur parochus ex decimis et stola miserabiliter; sunt ultra
50 domus catholicorum bonorum. In inferiori pago poene totidem domus
sunt catholicorum; modo curatum expedivi ob loci distantiam, dependen
tem a parocho. Habet ecclesia ex ligno s. Anthonii; istam curat, admi
nistrat sacramenta etiam Kuteriensibus, et dicimis ali cepit sicut paro
chus. In inferiori pago fundanda erit quoque parochia ob locorum di
stantiam et populi multitudinem, vel capellanus debebit ibidem continuo
esse habitans.
190

In districtu Kosin tantum spatium terrae occuparunt schismatici,


AT
entem.
catholici, et tenent. unum suum parochum a nemine depen
Perussichi, s. Crucis ecclesia noviter extructa ex lapidibus, alit paro
chum ex decimis; sunt neo christiani ad 80 domus. Distat a Perussich
Kaludieruvacz bonis duobus horis, ubi 20 domus catholicorum Croatarum
habitant; est modo ibi dirruta ecclesia filialis, sed suo tempore est ca
pax ut fiat parochialis, vel ibi in continuo habitantem capellanum teneat
parochus Perussichianus.
Pazarische. Assumptae Mariae virginis noviter errecta ecclesia. Pa
rochus vivit ex collecturis, quos catholici Walachi alias Buniewczi con
tribuant, quorum domus plurimae. Est sub Pazarische antiqua ecclesia
penes Ostroviczam arcem distans a parochia bonis 30 (?) horis, quae ob
habitantium multitudinem vel debebit esse parochialis, vel continuo uno
cappelano providere debebit.
Smiljani. Ecclesia antiqua dirruta modo ex lignis facta, circa quam
40 domus Bunyewaczorum vivunt. Petunt parochum, quem promitunt
collecturis solitis alere. -

Sub Smiljani sunt 17 domus schismaticorum.


Brusame: Est dirruta ecclesia s, Martini, in cujus fundamentis ex
ligno est extructa residuitas, ecclesia modo est filialis, sed ob anima
rum multitudinem, quorum capax est locus circum vicinus (et modo
sunt 20 domus catholicorum Croatorum) debebit fundari parochialis.
Novi. S. Antonii ecclesia ex ligno exstructa sub pede colis illius, in
quo arx cernitur. Vivit parochus ex decimis, quas contribuunt neo-chri
stian0rum domus aliquos.
Sub Novi est Devoszelo, quem incolunt 70 domus Walachorum schis
maticorum et alunt illorum parochum.
Budak novum et antiquum cum Siroka kula : In novo Budak ecclesia
s. Josephi ex ligno, ubi cernuntur ad 30 dom. cath. In antiquo Budak,
alias Mussaluk dicto, est ex lapidibns opere domini patris Messich facta
ecclesia, ubi sunt Croatorum 30 domus. Hoc totum administrat pater
Messich cum uno capellano, quem ex decimis ab omnibus collectis alit.
Sub Siroka kula sunt ad 50 domus scismaticorum, et alunt suum
sacerdotem.
Belaj : S. Leopoldi olim meczit Turcarum templum; habet meros neo
christianos, et alit parochum ex decimis.
Ribnik : S. Petri et Pauli templum ex ligno, officiat ibidem paro
chus ex Belay et illi dantur decimae. Peterit seperatim fieri parochialis.
Ostrowicza sub Belay est arx, quae sub se habet ad 40 dom. 8chis
maticorum, et tenet parochum suum.
Pochitely sub Ribnik numerus ad 40 dom. schismaticorum cum su0
parocho.
Vrebacz domus schismaticorum ad 40 cum suo parocho.
Mogorich domus schismat. 100 et suum parochum,
Raduch et Plocha schismat. domus 120 et duos parochos.
Medak schismaticorum dom. 1 10 et suum parochum.
Lovinacz : S. Michalis ecclesia noviter errecta, continet sub se 80
domus Valachorum Banyewaczorum, alit parochum ex collecturis.
191

Sub Lowinacz reperiuntur incolatae domus ad 30 schismaticorum.


Hic duo parochi esse debebunt, quia sunt et duae ecclesiae bene ad
invicem distantes, difficilem passum duorum fluviorum, qui qualibet ad
pluvia exundare solent et redunt inpertransibilem passum.
In monte Welebich etiam nunc cernitur dirruta ecclesia S. Joannis
bapt., olim et nunc miraculis clarissima, ad quam et catholici et schis
matici et ipsi Turcae ex longenquis partibus devotionis gratia confluunt,
votaque faciunt. In hac ecclesia dicitur fuisse caput s. Joannis baptistae.
Grachacz sunt modo 15 domus catholicorum, debebit extrui paro
chia. Et schismaticorum domus circiter 200 cum parochis.
Zvonigrad. Usque ad uncas, id est limites, constitutos inter nos
Turcum et Venetum, duo magni pagi esse poterunt cum suis pastoribus
Actu sunt schismaticorum ad 80 dom. cum parocho.
In C or b a via :
Bruvmo: nunc cernuntur incolatae domus schismaticorum ad 50 cum
parocho.
Komich : schismaticorum villa cum sacerdote.
Kuriak: sub castello et Sridnja Gora duo pagi schismaticorum cum
parocho. -

Udbina : nunc numerat catholicorum Bunyewaczorum ad 20 domus.


Visuch : sub Udbina schismaticorum villa.
Mekinar: schismaticorum villae duae cum parocho.
Pisacz: schismaticorum villa cum parocho.
Podlapacz: Actu est curatus unus, alitur ex decimis, quas illi con
tribuunt catholici in 40 domus habitantes.
Jo88ane : sunt duae villae schismaticorum cum suo parocho.
Bunich : sunt octo domus neo christianorum.
Walachorum autem schismaticorum ad 120 domus cum duobus pa
rochis.
Korenicza : schismaticorum 80 domus cum suo parocho.
Ultra C a pella m m o n t e m.
Jessenicae : modo nullus reperiatur. (?)
Plasky: Valachorum schismaticorum ad 110 domus cum parocho.
Tersich : sunt aliquae domus catholicorum penes unam ecclesiam
necdum reparatam.
Schismaticorum quoque parochia.
Poloy: est dirruta ecclesia S. Michaelis.
Schismaticorum parochia.
Barilovich : schismaticorum parochia.
Skrad: schismaticorum bonus numerus cum parocho. -

Blagay et Kremen: est antiqua ecclesia parochialis 8. Spiritus cum


cemiterio; modo circa illam circa 30 domus catholicorum.
Est etiam parochia schismaticorum. - •

Borissicza: ex una parte sunt penes dirrutam ecclesiam S. Georgii


catholici Croatae.
Ex altera parte schismaticorum parochus.
Slunj: penes se collocarunt aliquae domus catholicorum.
192

Sunt etiam aliqui schismatici collocati.


Ladonуe polye: hic locus est catholicorum, quem seminare incepe
runt aliqui christiani et tendunt versus Tersacz.
Byhachy : in insula Winae penes praesidium reperiuntur ad 30 domus
bonorum catholicorum, quibus singulis mensibus mitto unum sacerdotem,
сt datura Turcis facultus illis sacramenta administrandi.
Tohunј: ecclesia s. Joannis bapt. errecta, parochus vivit misere ex
соlecturis et stipendio.
Dubrava: est parochia schismaticorum.
Gomirje : est monasterium Basilistarum alias Kalugerum.
Ostarie : est ecclesia miraculis clarissima b. Mariae virg. Parochus
alitur stipendio et collecturis.
Otok: parochia schismaticorum.
Ogulin : parochia s. Bernardini, alitur parochus ex collecturis et sti
pendio misere. :
Modrussa : parochus alitur collecturis miserime.
Ex alter a parte Capell a m a r e v e r s us.
Ravno, Dumboko, Janesse (Janče) noviter sunt incolatae domus catho
licorum ad 50. ubi debebit esse parochus.
Lesche: hic locus distat ab Otochacz circiter tribus horis, ubi modo
reperiuntur 200 animae; dedi curatorem interim et noviter ecclesia er
recta est; sacerdos vivit ex decimis.
Otochaczest parochia et alitur parochus a decimis.
Berlog: est parochus, attendens duodecim domibus cathol. Bunyeva
czorum et vivit ex collecturis.
Sub Berlog sunt schism. domus ultra 80 et alunt parochum.
Vilische: sunt schismaticorum duae parochiae.
Stari Perussich seu Verhovine : Valachorum schismaticorum 100,
alunt duos parochos
Dabar distat a Verhovina tribus horis, nostrae sunt 2. domus.
Schism vero domus ad 70 et habent parochum.
Jererane et Stainicza: est modo ecclesia filialis, sed debebit esse
parochialis ob loci capacitatem.
Brinye; est noviter erecta ecclesia assumptae b. virginis, modo paro
chus vivit ex decimis; in villa Luczane est schismaticorum sacerdos cum
aliquod domibus.
Pene s m a r e e c clesiae.
d Kermpote: S. Jacobi ubi cum parocho sunt Bunievaczorum domus
ad 40. |

Segnia jam scitur.


Prokike: schismaticorum parochia.
S. Georgius: domus aliquod Bunyevaczorum cum parocho.
Lukovo: est dirruta ecclesia; modo 4 domus cath.
Starigrad: est ecclesia s Jacobi, destructa a Venetorum subditis ;
aluntur ibi ad 10 domus Bunyevaczorum.
Jablanacz.: est noviter errecta ecclesia s. Nicolai, alunt ibidem ali
quod Bunyevaczorum domus parochum. |
193

Carlobag : est ecclesia s. Caroli Boromei noviter errecta, habet filia


lem s. Helenam 5 miliaribus Italicis a Carlopago distantem; alitur in
Carlopago misere parochus.
Intra Jablanacz et Czesaricza est dirruta ecclesia s. Joannis, quae
olim fuit parochialis; suo tempore esse poterit.
Croat. Grenz betreff Akten u zem. arhivu knj. III.

(V. U Janjču 1701., marta 13.


Baron Rambschissel, zapovjednik Like i Krbave, potvrdjuje porkulabu
Milanku Marinkoviću i knezu Velisavu Bosniću i njihovoj svojti sve
zemlje u Mekinjaru i Rebiću, što im je bio dao kapetan Holjevac.
Ego infrascriptus testor hac cum mea praesenti patenta, qualiter
purgraffo ex Mechinar et Rebiski Millanco Marinchouich et knesio Ve
lisav Bosnich, eorumque incolis, quos Holeuacz sub suo regimine in
staurauit, totum Mekinarense et Rebiskianum confinium tradiderim, sicut
et prius et antiquitus sub Turcha fuit, quod eodem imperturbate fruan
tur, sic ut nullus huic collatoni unquam contradicere ac contrastare
valeat sub poena centum aureorum, sub conditione uero, quod populus
ex Mechinar et Rebiski cum eorum superioritate caesareae et regiae ca
tolicae Maiestati fideliter servire debeat, atque excelsae aulicae camerae,
meisque mandatis semper obtemperare adstricti. Scriptum in Jansca
13. martij 1701.
Sacrae c. et r. саt. Maestatis capitaneus in Turan et Vrasich, totius
Likae et Corbaviae, Carlobagensis et Zvonigrad comendans: Rimschissl
m. p. (L. S.)
Et ego infrascriptus confirmo hanc patentem, siquidem et ab excelsa
comissione fuit confirmata etiam sub poena centum aureorum ut supra
omnibus et singulis. Datum Gospich, 23. may 1707 : Andreas barov.
Oberburg, commendans. (L. S.)
Confirmo et ego secundum mei amtecessoris 6. martij 1711: Pietro
Paula Bonaza, commendans. (L. S.)
Prepis od g. 1720. u registraturi ratnoga arhiva medju Croatica.

CVI. 1701., aprila 15.


Baron Franjo Krištof Delišimonović izvješćuje banovca Stjepana Jelačića,
da pobunjeni Vlasi navališe na Sračicu i da se u tabor kod Gline kupe.
Ill. et rev. domine! – Perduelles Valachi trans Glinenses non de
sistunt ab hostilitatibus; od potlam se z gosz. vice banom iz Berkysse
vine povernusmo, jeszu oni priko Glinszky Vlahy, koym drugach mi
uzroka dali niszmo, okolu Szrachiz sztoyeche Horvathe porobili y hisse
im razmetali. Nec his contenti onu Szrachichku zidinu ploquerali i mene
nutar nepusztili, kakti szu oni, koy szu nutri bili baramye, nikuliko dan
ex defectu sustentationis komay siuy moraly sze pridati; et hoc dicun
tur, non ex alia ratione fecisse, nego da budu imali kamo szvoya dugo
Vanya, od nasz sze robye boyechi, salverati. Hvala gospodinu Boghu,
SPOM. XX. 13
194

da je Vlahom szlobodno nasse lyudi in vigilijs podszedati y sztrase, koеy


szu pro servitio sacrae Maiestatis tempore belli chuvale, jemati, a nam
Vlaha offenderati szlobodno nebude. Oni razbyeni y raztyrany okolu
Pernye Vlahi pak sze na szvoya hisischa, koy szu jos sivi ostali, kupe
et audio illos transmutationibus Pernensibus velle insidiari. Ja per
Deum viuum et immortalem, dotlam god bum mogal, moye lyudi branil
budem, y ako sze pak kakovo ondi kervno proleanye pripety, protestor
coram Deo et meis superioribus, da sze meni pripiszati nima, a kada
nebudem mogal szam szebe y szvoyh braniti, y drugi me nigdo nebude
mogal ali hotel, tako hochu onda y ya pusztiti, nay idu pri moyoy
kraini po vragu dugovanya kako hote. Servus perpetuus F. b. Dellissi
munovich.
P. S. Caeterum Valachi praeter illos aliquos Pernenses universi
intra Glinam et Colapim sunt in fidelitatem optimam redacti, ne fors
adveniente generalatu Varasdiense iterum turbentur.
Na posebnim listiću: Ravno szada glasz prieh, da se Vlasky tabor
okolu Glinskoga chardaka Vlaskoga in magna copia kupi y szpravlya,
a vassega goszpodsztva lyudi Pokupszky govore, da sze nebudu tuliko
Vlahom poleczali y pomagali Vlahe w pokornoszt obrachati, y zemlyu
priko Kupe odbiati. – Morebiti jos mi officeri chez malo vrime na
Kupu med lyudi doiti szmeli nebudemo.
Epistolae, svez. XXIX, br. 71.

CVII. Na Unskoj krajini 1701., junija 2.


Glavari Pounskih mjesta mole biskupa Stjepana Seliščevića, da im oprosti,
što su bez njegove dozvole crkvu na drugo mjesto prenieli.
V ime gospodina Boga. Ponizna i pokorna molba od nas svieh ko
likeh Novliana i Zrignana i Pounaca nasemu prisvitlomu i pripostova
nomu gospodinu gospodinu biskupu Zagrebackomu. Mi gospodine veche
prinosili smo ovu kapelu, nie nam do sada vase gospostvo nista govo
rilo, a da budemo znali, da chiete nas tako muciti i derxati nas prez
cherque i prez sveti missa toliko vrime, nebismo toga nigdar ucinili. I
to ie sve koliko bilo od patrov Kostagnickih i officira, kako su nam
svake svetkovine smutgnu cinili u recenoi kapelli i u puku, tako nismo
mogli gnihove smutgne terpiti, boiechi se, da nas nebi ondi bilo mert
vih. Tako smo recenu kapelu prenesli na nasu zemliu i na lipse misto
postavili, gdi su hoteli gnihove svitlosti komessar Marsilio cerquu na
cignati i fundament postavili. A tomu se gospodine krivci nahodimo,
iere nam ni do nase pameti doslo, da vas upitamo pervo. Zato molimo
v. g., da neslusate nasyh protivnika, koi bi radi nas, vase ovce, od
vas rastaviti i odagnati i da nas nie, kako se boimo, ako koi dan bu
demo na ovomu svitu, da neizgubimo nase duse, stoiechi prez sveti
missa i pres nase prave pomochnice, koiоу Smo se od dvi sto i veche
godina molili i priporucivali i nie nas nigdar ostavila u svakoi nasоi
potribi duhovnoj i tilesnoj, i ufamo se, da nas neche ostaviti. A sada
prisvitli gospodine, kako ste nam ie zatvorili, da se u gnoj gosp. Bog
i nemoli, blaxena diva Maria i sveta Katarina, evo gosp. Bog sussu poslao
195

po svoi zemgli, sto nas ie jako strah, da nie stoga. I zato svi koliki
molimo ponixno v. g., da biste nam se smilovali, i da biste nam dali
svoi sveti blagoslov, a s pokorom, koiu godi vami drago, da nam na
redite i mi chemo dobrovoglno sversiti, kakono vase prave i pokorne
sluge. I stim ostaiemo glubechi vase svete ruke i cekaiuchi milostivna
odlucka. Mi prisvitli gospodine neimamo pečata, nego na misto gnih
postavgliamo ovo znamenye.
-- Ja Mihal Paich, knez Novski. -- Ja Petar Trampa, voivoda
Novski. -- Ja Mihal Ivankovich, desetnik Novski. -- Ja Juro Luba
rich, dixdar Zrinski. -- Ja Mathas Slovich, desetnik Zrinski. -- Ja
Marko knex Pounski. 1701 die 2. junij.
Izvornik, Epistolae, vol. XXIX, br. 86.

CVIII. U Beču 1701., junija 4.


Predsjednik nutarnjo-austrijskoga ratnoga vieća grof Heister svjetuje kralja
Leopolda, koje mjere valja poprimiti, da se primorje hrvatsko obrani od
francezke navale i uzdrže Vlasi i Morlaci u pokornosti.
Man hat vor höchst nöthig zu sein erachtet bey gegenwärtigen nun
mehr als zu Wohl bekhanten zuestand Italiae, da die cron Frankhreich
über usurpirte Spanische monarchie sich auch des status Milanensis als
eines vnstreitigen reichslehens bemächtiget, seine truppen herin geführt,
alle pässe gegen die vorder Oesterreichische vnd Tyrolische lande besezet
vnd tiber dass vermittels starkher weitherer armatur sogar auch des
königreichs Neapolis et Sicilien im kurzen völlig bemächtigen vnd mit
hin die längst desseinirte universal-monarchia auf das Buorbonische haus
zu bringen sich vnterstehet vnd consequenter alle status in Europa,
sonderlich aber das haus Osterreich wo nicht übern hauffen zu werffen,
wenigist doch dergestalt in die enge zu treiben suchet, dass es hin
künftig seine weithere dissegni zu vnterbrechen oder wenigist zu balan
ziren ausser stand gesezet werde; disen aber zu widerstehen, absonder
lich aber in dem Milanesischen testa zubieten, haben zwar ihro Röm.
kay. Mayestät eine ansehnliche armee vnter der conduit prinz Eugeni
von Savoyen allbereiths in Italien abmarschiren lassen, so dass nechst
göttlichen beystand disen endes aller göttlicher seegen vnd glückh pro
gressen zu hoffen sein, weillen aber auch par raison de guerre nun
allzu wohl bekhant vnd wissendt, dass wenn auch gleich der feindt in
Italien succumbiren vnd vnserseits alles nach wunsch vnd verlangen ab
lauffen solte, Frankreich hingegen als ein verschlagener feindt (wie er
es denn ohnmöglich anders machen kаnn) entweder in denen vorder
Osterreichischen landen gegen den Rein, oder aber welches glaubiger,
am ersten durch ein schiff-flotte aus dem königreich Neapolis über Sici
lien, Apulien vnd Calabria gegen die i. 6. vnd Meergränzen eine starke
diversion zu machen suchen werde; vnd ist vmb so vill ehender die
diversion diser seiths zu vermuethen, weil Frankhreich bey gegenwähr
tigen conjunctur vnd da es zu disem krieg als welcher ihm noch zu
frühe, weil die Spanischen provintien noch nicht auf die Franzesiche
oeconomie geriсhtet vnd dahero geldmangl leidet, sich mit vorder-Oster
34.
196

reich als einen imediaten reichskreis (dessen sich, wo nicht das ganze
Röm. reich, wenigist doch die obere drey anligende kreise als Bayern,
Schwaben vnd Franken leicht annehmen würden) so leicht nicht mes
liren, oder dem Risswikischen friden zuwider das Röm. reich turbieren
werde, wannhero vnd da man diserseiths an den Croatischen me r
küsten die iminente gеfahrzu besorgen, der höchsten notturfit sein will,
auf baldige vnd vordersambste gegen verfassung an denen meerporten
zu gedenkhen, vnd diselbe so vill immer möglich mit nöthigen fortifica
tionen, regulirten Deutschen miliz, proviandt, artillerie, munition vnd
schiffen zur correspondenz vnd transport zu versehen, vnd ist dise ver
sehung vmb so vill näthiger weil
Primo: Aus Calabrien vnd Apulien, alwo die Neapolitanischen schiff
ordinarie pflegen solten vnd wasser zu nehmen, binnen 16 oder 20 stund
an denen Dalmatinischen vnd Croatischen meerküsten sein, vnd ehe
man sichs versihet, eine descente vornehmen, einen oder andern orth
überrumpeln vnd sich fest sezen könten. Zwar wird man alhie wohl
einwenden, dass die republique von Venedig hiezu nicht stille sizen,
sondern vill mehr alle kritite anwenden werde, vermittels einer conside
rablen schiffarmade ihr bisher praetendiert vnd nemine contradicente
usurpirtes dominium maris Adriatici zu behaubten, auch einen so gеfahr
lichen vnd formidablen nachbarn mächtig werden zu lassen quovis modo
hinter vnd abzutreiben suechen werde, so kan man doch dargegсn mit
guetem fundament behaubten, dass man sich hierinfahls auf die Vene
tianer so vill als auf die Franzosen selbst verlassen könne, angemerkht,
die von der republique bereiths emplectirte neutralität so wenig eine
descente verhindern wird, als sie verhindert, dass Frankreich in dem Ve
netianischen territorio sich gegen vnsere piss postiret, verschanzet vnd
allerhand attentata vertibet hat; tiber dass scheinet denen Venetianern
bey gegenwährtiger der Ottomanischen porten starken see-armatur auch
nicht allzuvohl zu muthe zu sein, dass sie auch deshalb reflection ma
chen wird vnd daher ihre flotte das königreich Morea vnd im letzten
krieg gemachte weite conquisten zu bedenken employren werden müssen.
Secundo. Hiernichst stehet 2-do das meer vnd dessen porti einzig
vnd allein à discretion vnd in denen händen, daher zu aller aufruhr
vnd newerung inclinirenden Morlachen vnd ist dahero stündlich bey
gegenwirtigen vmständen zu erwarten, ob nicht Frankreich sich diser
gelegenheit bedienen, sie Morlachen bey vnd vor vnternehmender des
cente durch geld, dessen Frankreich bey dergleichen conjuncturen wenig
spahret, versрrechung grosser freyheiten vnd vormahlung wais nicht
was vor avantagien nach emportirung eines oder andern posto dahin
disponiren wird, ihnen nicht allein die päss tiber den montem marinum,
vnd die gebürge der Capella, in deren händen vnd potere ernente ge
bürge vnd pisse stehen, zu zaigen vnd zu eröffnen, sondern auch als
eine von natur zum rauben geneigte nation sich mit ihnen zu conjun
giren, mit denen Wallachen im Carlstätter generalat ein corpo ad 20 m.
vnd mehr mann informiren, die benachbarte länder anfallen vnd in con
turbionen sezen, in deren entstehung aber das ganze königreich Croa
then vnd tibrig anligende erblinder ravagiren, verbrennen vnd totaliter
ruiniren können, zu geschweigen, dass das ohne dem in voller vnruehe
197

stehende Vngarn hierauff sehendt, aufstehen vnd da Gott vor sey, den
gåntzlichen verlust diser linder nach sich vnd die feindt bis vor hiesige
statt tohr ziehen diirfite.
3. Vnd weil drittens in denen königreich Croaten ausser dén einzi
gen posten Carlstatt, so auch in höchst deplorablen zuestandt vnd aller
fortificationen vnd nothigen defensions-requisiten sich entblijsset befin
det, so dass man gahr wenig vnd schlechte defension, sonderlich mit
der landt miliz, weil tiber 30 meil keine regulirte Deutsche miliz befin
den, machen würde, eine Deutsche miliz aber ausser gegenwärtiger
conjunctur dahin zu fiihren, bey der ohne dass jaloussen nation viel
aufsehens, wo nicht gar eine sullevation erweckhen dijrffte, sonderlich
weil sie sich nich geschewet, die vor einigen jahren einquartierte Ca
stellio-Jerausche dragoner aus denen quartieren zu chargieren, als will
auch desfahls hierauf zu gedenkhen vnd die meer sambt denen übrigen
Carlostättischen griniz-haubtposten, weil die meerplitz durch diese im
nothfall sustenirt werden miessen, mit Deutscher militz zu versehen vnd
nôthige anstalt zu machen sein, absonderlich weil nicht absehen kаnn,
warumb ein so stattliches stuckh landt als die Carlstättische vnd Meer
graniz in sich begreiffet, denen nationalen a discretion gelassen werden
solte, da doch andere getreye kay. vnd königl. erblande durchgehents
mit Deutscher guarnison vnd behöriger obsicht versehen werden. Zwar
werden in Zeng vnd Carlstatt zwey sogenannte Deutsche findl vnter
halten, weil aber aus mangl gehöriger obsicht vnd verwahrloster Deut
schen recroutirung diese sich mit den nationalen durch heyrathen ver
menget, seind sie, will nicht sagen schlimmer als die nationalen selb
sten worden, sondern auсh dahin komben, dass fast nicht ein einziger
Deutscher mann mehr (aus nachlässigkeit der h. offiziere vnd länge der
zeit tiber 140 jahr) drunter zu befinden, sondern in lauther Morlachen
vnd Croaten bis auf wenige offizier metamorphosiert worden. Vnd daher
ihnen so viel als denen übrigen zu vertrauen ist.
(Remedium.) Disen obigen inconvenientien nun in tempore vorzu
kommen, wehre, jedoch ohne aller vnterthenigstes massgeben, die höchste
noth, dass man alsogleich vnd sine mora ob periculum imminens neben
der national miliz eine zwey bis 3000 köpf regulirte Deutsche mann
schafft auf vnd gegen das meer anmarschiren vnd sich in denen posten
Berschech, Louvrana, Fiume, Tersatto, Buccari, Porto ré, Hrelin, Novi,
Ledenize, Zeng, S. Georgio, Zernoviza, Starigrad, Jablanacz vnd Ste
nissa sambt Carlopago postieren liesse, vnd weillen von Carlopago bis
an die Zermagna noch ein strich am meer hinab ad 40 miglie italiane
sich befindet, so actu vnter Venetianischer devotion stehet, de jure aber
in die grafschaft Licca vnd Corbavia gehöret, wird nothig sein, sich
mit denen Venetianer dahin zu verstehen, dass sie die allselbst befind
liche posti Starigrad, Vezia vnd Draczevacz entweder selbsten in obacht
nehmeten, damit von dorther keine vngelegenheit denen kays. erblanden
entstehete oder in entstehung dessen sich nicht ombragiereten, wenn
man vnserseiths nôthige verehrung machen vnd deren posten sich ver
sichern würde. Vnd weil Xvonigrad gegen dem Venetianischen zimblich
exponirt, die fortification oder mauern stukh vor stukh nach vnd nach
einfallen, man auch nicht wissen kan, ob aus der ebene „Kotar“ nicht
198

ebenfahls einige vngelegenheit entstehen könnte, so wird auch nothig


sein, disen orth oder gegend, weil das schloss ausser vnd ohne defen
sion stehet, nicht ausser acht zu lassen, sondern so viel möglich zu be
wahren, damit man aller orthen sicher stehe. Es dörfite auch eine
schwere frage hier entstehen, wo bey jezigen so bestelten vnd bekanten
vmbständen die miliz, wie auch munition, artillerie vnd proviandt her
zunehmen seyn werde, sobin doch, was die infanterie vnd dragoner an
langend, weil kheine curass der ende zu brauchen, der allervnterthenig
sten mainung, das aus theils guarnisonen in Hungern, auch sonsten hin
vnd wider die etwan erforderliche 2000 köpf infanterie vnd 6 oder 800
köpf dragoner aufzubringen wehren, die munition vnd artillerie aber, so
viel deren über das bereiths verhandene noch abgångig könte, vnmass
gebig aus dem nechst anligenden herzogthumb Crain vnd Kärnten, weil
Steyermarkht gar zu Weith entlegen, genomben, das proviant aber pro
nunc aus dem königreich Croathen, der Carlstätter gräniz, Licca vnd
Corbavia, allwo eine zimliche menge angebauet werde vnd vmb einen
leichtlichen preis zu bekomben, angeschaffet werden.
Wan nun solcher gestalt die meerporten mit Deutscher manschaft
besezet vnd in gehörige obsicht genomben werden, ihro kay. May. neben
dem, dass man den feindt ombragieret, dass er nicht wissen kan, wоzu
eigentlich dise see-anstalt angesehen, allezeit in dem stande sein, nicht
allein obigen inconvenientien einer descente vnd derer daraus entstehen
den vngelegenheiten in zeiten zu begegnen, sondern auсh die noch ganz
often ligende seektisten vermittels anlegung verschidener batterien, repa
ration der ganz eingangenen seeplätz in sicherheit und mithin sich in
den stand sezen, neben recuperirung des bishero von der republic Vene
dig gewaltthätiger weis zu höchsten nachtheil dero getreyen vnterthanen
usurpirten dominij maritimi auf dem meer gegen die benachbarten so
wohl, als die Türkhen selbst vermittels aufrichtung einer eigenen schiff
flotte, worzu die materialien vnd matrosen in loco tiberflüssig zu haben,
formidabl zu machen vnd deren machinationes vnd clandestine suchende
erweitherung ihres dominij in die kays. anligenden erblinder zu hem
men, zudem könnte auch, da man in dem königreich Neapolis, in specie
aber in Apulien vnd Calabrien die Franzesischen progressen vnd dissegni
zu vnterbrechen vorhette, hingegen aber einen festen fuess im vntern
theil Italien nemben wolte, vmb die in Mayländischen von Lombarda
gerirenden khay. armee vermittels eines transports von etwas weniger
Deutschen, doch aber mehrer national miliz zu susteniren, dem feindt
eine grosse diversion gemacht werden, mit dem würde die besorgende
invasion diser seiths in die kays. erbländer verhindert vnd hingegen
auch von disem ende das ohnedem vnruehige königreich Vngarn besser
observiert werden können, zu geschweigen, dass man vnserer etwan in
Italien nothleidenten armee, welches Gott abwende, per mare auf einen
diser ende aufrichtenden magazin mit proviant, munition vnd anderen
nothwendigkeiten succuriren könnte.
Hiernechst kommen die bishero pro irrefraenabel gehaltene Mor
lachen vnd Wallachen in consideration, als welche bisher vnd noch nicht
allein alle meer porte vnd die gebürge sambt deren passagien über die
Capella (so das höchste gebirg diser ende) vnd die meer von der Croa
199

tischen gräniz separiret, in ihre gewalt, auch schon von anderthalb seculis
her nicht allein gegen die benachbarten mit rauben vnd blindern zu meer
vnd landt, sondern auch sogahr gegen die kayserlichen dahin zu ver
schidenen mahlen abgeordnet gewesene comissarios verschidene excessen
vertibet, dieselben theils erschlagen, theils aber chargieret vnd wekh
gejaget, wordurch es dan so weit komben, dass wenig, will nicht sagen
kainer von den ober vnd haubtleuthen zu Zeng vnd Ottoschacz natür
lichen todtes verstorben, sondern maist alle von ihren vntergebenen er
schlagen, weshalb weil wegen allzu vortheilhafftiges situs des landes
man ihnen nicht wohl beykommen vnd deshalb die höchst nöthige doch
aber diser ende meist erligende justiz niemahlen können administrirt
werden. Wordurch sie Morlachen in ihrer bijssen mainung vnd hals
stirrigkeit gestirkhet vnd dahin gebracht sein, dass sie sich ex motu
conscientiae bey der geringsten bewegung einiger Deutschen trouppen
praefiguriren vnd deshalb die piss gegen Carlstatt allzeit in genauer
beobachtung halten. Wannenhero vnd da bey annäherung der Deutschen
trouppen sie einige ombrage nehmen wolten, man sie mit vorstellung
gegenwehrtiger gefähr einer descente frembder potenz besänfitigen vnd
mithin pian piano sich ihrer bemächtigen vnd solcher gestalt der meer
haffen sich impatroniren konte. Da auсh die Venetianer (welches vnaus
bleiblich erfolgen wird), zu was ende man solche praeparativen machen
thue, sich anfragen solten, konte ohne allerhöchsten massgeben dagegen
gesetzt werden, weil es ihnen in Friaul vnd Veronesischen erlaubet sey,
es auch vns diser ende nicht verpotten werden könne; zu geschwaigen,
dass man auch kiinftighin die principalen von der nation durch beför
derung vnd würkhliche beschenkung gemach an sich vnd mithin das
ganze land zu gehorsamb bringen vnd allerhandt gefährliche dissegni,
weil es natio bellicosissima, zu hindern gewinnen könte. Weillen auch
dise meerporten wegen ihrer sonderbahren gelegenheit vnd situation der
massen beschaffen, dass bey aufrichtender scala franca vnd vorher ge
schener nothwendiger fortification eines oder andern porti zu der nego
tianten sicherheit gahr füeglich durch die ganze welt commercia getrie
ben werden können, so würde hieraus kay. May. ein sehr erkläcklichen
nutzen zuewachsen, nicht allein das militare auf der see zu bestreitten,
sondern auсh das camerale vmb ein merkliches zu vergrössern, wie dan
bey vorigen glücklichen zeiten dises königreichs die mauth zu Carlo
bago allein iber 40 m. ducatten nur aus denen eingehenden comercien
getragen haben solle, worzu die porten Jablanaz, Zeng, Porto rě, Fiume
etc. noch nicht gerechnet sein. Zu geschwaigen, was die kay. cammer
aus aignen effecten vnd waaren, an holz, honig, wachs, wein , gross vnd
klein, vieh, hanff, leinen, stahl, eysen, quecksilber, kupfer, cedern vnd
andere gangbahren waaren, so diser ende heuffig abgeben werden, ge
winnen könte.
Auch befinden sich an disen meerküsten oberhalb Zeng alte vnd
eingegangene goldberge, so dem bericht nach in vorigen zeiten sehr
reiche ausbeute gegeben haben sollen, in den vorigen Vskokischen vn
ruehen aber erligen bliben, weshalb vnd da die meerporten wider in
sicherheit, hieraus wie nicht weniger aus denen reichen eisenadern diser
ende grosser nutzen zu ziehen währe.
200

Aus vorher erzelten vmbständen nun werden kay. May. allergnedi


gist ersehen, wie hoch vnd viel deroselben vnd derer getreyen anligen
den i. č. erblindern vnd königreichen an conservation vnd restabilirung
derer meerporten gelegen, vmb sich nicht allein gegen die auswehrtigen
bey allen vnd jeden coniuncturen formidabel zu machen, sondern auch
dero aigene getrey königreich vnd länder vor innerlicher vnruhe zu be
wahren, hingegen aber die übl gesinten vnd aufrührerischen zu straffen
vnd im zaum zu halten, weshalben vnd da der sachen wichtigkeit es
erfordert, ob periculum in mora je ehe je lieber darzu zu thuen, damit
vermittels gethreyer vnd verschwigener, hierzu sonderlich verordneten
commissarien, welchen das negotium wegen besorgenden contramachinen
in höchster gehaimb zu tractiren auferlegt wurde, dise sach wichtige
abgethan vnd hieunter euer kay. May. allerhöchster dienst gebührend
observiert würde, den einmahl vnd gewiss, wan man auch alle auswehr
tige gеfahr auf die seithen setzete, ihro kay. May. nimmer mehr (ohne
siсh diser leuthe vnd des meers auf obigе wege zu versichern) zu der
allergnedigisten intention gelangen, viel weniger das verhofite utile in
cameralibus daraus ziehen werde, vnd da man gegenwärtige gelegenheit
vnd pretext der Italienischen vnruhe vorbey streichen lässet, zu besor
gen stehet, dass kiinftig sine strepitu armorum s lehes schwerlich, will
nicht sagen vnmöglich, zu erhalten sein werde. Welches alles euer kay.
May. kraft tragenden ambts vnd obhabenden schweren pflicht über die
mündlich gethane erinnerung zu kay. allergnedigisten weitern resolution
auch schrüfftlich allerunterthenigist tibergeben vnd mich zu allerhöchsten
kay. gnaden allergehorsambst befehlen solle. – Wien den 4. juny 1701.
Per generalem et praesidem bellicum I. A. D. Heyster. Hollstein concept.
Izvorni koncept u sbirci jugosl. akademije u rukopisu II. d. 65.

CIX. Na banskoj krajini 1701., julija.


Knezovi i glavari Vlaški medj Unom i Kupom mole generala Heistera,
da ih nepreda banu i stališem hrvatskim, jer da će se inače drugamo
odseliti.

(Naslov.) Die höchste forcht vnd noth zwingt vns darzue, dass wir
sambentlich zwischen der Culpa vnd Una, alt vnd junges standts, ver
sambleter Wallachischer nation grinitzer iro excellenz vnsern gnedigen
h. general hiereinsfahls zu tiberlassen vns vnterfangen, sintenmahlen
allerseits die herrn landstinde aus Croaten vns betrohen, vnter dero
vns widerwertiges commando zu unterbringen, also wir dan nechst ver
flossener tagen, als nemblichen den 26. gegenwärtigen monaths july
von Wien an sye h. landständt tiberschikhten vnd von iro hochw. h.
bischoff aus Agramb, wie auch h. vice bano h. laithenandt v. Petrinia
vorgelesenen schreiben vernomben, dass nemblichen die gesambte zwi
schen der Culpa vnd Unna ligende grániz dem grafi bano vnd denen
Croatischen landständen seye vnterworffen, wie auch überantworth wor
den, dass obgedachter h. leuthenant auch hinfüro mit vns nichts zu
commandiren, noch weniger über vns schutz vnd schürm haben solle.
Gelangt demnach an ihro excellenz vnsern gnedigen vnd gebiethenden
h. general ambts-verwalter vnserer sambent'ich vnterthinigist gehorsamist
201

anlangen vnd bitten, die geruehen bey iro kay. May. dieses gebiihren
der massen in unterthänigkeit vorzubringen, damit wir dem commando
der Croatischen landt - ständten nicht vnterworffen werden müchten,
sodan aber wür dahin vnterworfen werden möchten, schwören wür
Gott den allmächtigen vnd iro Majestät vnsern allergnedigisten kayser sam
bentlich die zvischen Culpa vnd Una versamblete grániczer der Walla
chischen nation, so die nechst vertlossene jahr hier zwischen genenten
flüssen Una vnd Culpa sesshaft gewest, vnd biss dato verharren, vnss
verer zu dislociren, dise gegent zu desоliren vnd anderseits (wo wir bis
dato unbekhandt gewest) dienst zu laisten ; wir hoffen nochmallen an iro
excellenz vnserm gnedigen vnd gebiettenden h. generalen, die gesambte
zwischen der ofternenten Una vnd Culpa alt vnd junges standt versamb
lete griniz, dass iro exc. mit der vermögenhait vnd hohen verstandt
werden höchst genedig ir. Röm. kay. May. das gehorsambe vorbringen, auf
das wier consolirte die zeit vnserslebens in ihro höchst ged. Röm. kay. vnd
königl. May. aufrichtig vnd redlich mit hinterlassung vnsers lebens vnd
leibs, wie auch vergiessung vnsers blut den lübl. general. zugleich ver
bundener vertrauen. Ihro k. excell. h. general-ambts-verwalthern vnterth.
vnd gehors. N. vnd N. die zwischen der Una vnd Culpa gesambt ange
sessene knessen vnd Wallachen.
Prepis medju Acta particularia u ugarskom drž. arhivu, br. 445.

CX. U Koprivnici 1701., julija 30.


General grof Ferdinand Hanibal Herberstein pozivlje staleže hrvatske, da
nediraju u Vlahe medju Kupom i Unom, koje će on kao doslije tako i
u napredak braniti.
Excellentissimi, reverendissimi, illustrissimi, perillustres ac generosi
domini, domini obseruatissimi. – Proxime praeterlapsis diebus a gene
roso dom. vice capitaneo Petriniensi relatum mihi est, inclytos status et
ordines huius inclyti regni Croatiae a consilio aulae bellico certum a
dominis referendarijs domino Beber et Loherer subscriptum et enlanatum
obtinuisse mandatum, ut videlicet inter fluuios Unam et Colapim exis
tentes Vallachi, qui hactenus publica ac propria subscriptione suae Mattis.
sacratissimae, dom. dom. nostri naturaliter clementissimi, emanato pro
tectionali, priuilegijs huius inclyti generalatus Varasdinensis gauisi erant,
inclyto regno subesse debeant; ne itaque per hoc dominorum Beber et
Loherer subscriptum ac emanatum aut publicatione eiusdem aliquae con
fusiones oriantur, magnaque inde damna alte nominatae suae Majestati
sacratissimae eueniant, spero easdem excellentissimas, reverendissimas,
illustrissimas, perillustres ac generosas dominationes omnibus ijsdem sub
protectione huius inclyti generalatus ac commanda Petriniense existentibus
Valachis inferendis damnis, eo usque hoc mihi ab instantia mea intima
tum fuerit, quod breuissime futurum spero, supersessuras. In reliquo
easdem feliciter uiuere et ualere exoptans, maneo earundem praetitula
tarum dominationum obligatissimus seruus Ferdinandus Hanibal comes
ab Herberstein m. p. Caproncae die 30 julij 1701.
P. S. Futuram usque resolutionem suae Majestatis sacratissimae ra
tione et praetextu praementionatorum inter fluuios Unam et Colapim
202

existentium et commorantium Valachorum commandam dedi domino vice ca


pitaneo Petriniensi, eosdem Valachos defendendi ac manu tenendi, uti prius.
Iz vana: Exc., rev., ill., peril. ac generosis dominis, dominis inclytis
statibus et ordinibus regni Croatiae etc. Zagrabiae.
Epistolae ad diuersos, Tom. VII, br. 4 u nadbiskupskom arkivu u Zagrebu.

(XI. Na Rieci 1701., augusta 10.


Perica Vukasović izpovieda, da je po njegovu znanju veoma opasno u
Liku povjerenstvo odašiljati i da se u krajini nova buna sprema.
Extract-Comissions-protocolli von 10. august 1701.
1. Erscheint vor der commission Periza Vukassovich, kays. wald
meister von Zeng, vnd erzelt nach der lenge die villföltigen revolutionen
vnd endtbehrungen, so sich in der graniz vor disen vnd noch actu zue
getragen vnd begeben, inter caetera autem erindert er die ausslauff zu
Zeng, da der graff Rabatta, zu Ottoschácz der Portner, zu Prindel aber
die dragoner erschlagen, vnd ville andere offizier als der leithnant Moskom
von Ottotschitz, der leitnant Semenich von Prindel wegh gejagt worden,
ja sogar auch der graf Ferdinandt von Herberstein als kay. komissar
in Cassanovopole vnd Thouin chorigier sich nicht gescheuet haben, dem
noch aber sein delinquent nicht gestrafft, sondern alzeit ihnen durch die
finger gesehen worden, wordurch es dan dahin komben, dass sie gleich
samb in ihrer bossheit gesterkht in der lenge tibel irger machen würden,
wie er dan actu nicht wissen könne, wie es ablauffen werde, wan die
commission in die graniz kommen könnte, wovon hernach schon melden
werde. (Pod 2 točkom ništa od javna interesa.)
3. Seine befreundte, in specie aber sein brueder Philip erzelt, wie
ein geistlicher mit vorbewust des pischof von Zeng, derley besser und
gеwisser zu erfahren, in die Lika so wol alss Meer - grânicz aussge
schikt, so ihm nach und nach vas erfolgents aussagen würde, hinterbracht
hetten, dahero nennent 1. den Nicola Holievacz, Franciscum Portner, voj
voda Zduna vnd Lucam Bogdanich, welche ihm ins gesicht gesagt, das
sobald die commission in die Lika komen vnd die denen leuthen impri
mierte steuer und contribution publiciren werden, nicht guetes entstehen
derffe; vngeuerklih sie die commission so lang bey sich behalten wolten,
biss die ihnen erthailten priuilegin, so sie schon hetten, erweidtert vnd
bestädtigt würden. Hiernegst habe Iue Aichelburg bey seiner nach hause
kunfit von der wacht von Xvonigrad ser starkh zu schnauffen angefangen
und gegen Iue vnd Philip Vukassovich aufs befragen, warumb er so
schnauft, sich vernemen lassen, er wünsche, das er bey ankombenten diser
commission 2 monath vnd 4 tigige fieber bekomben möchte, als er aber
Aichelburg aber weider befragt worden, warumb er sich dises anwünsche,
hat er weider nicht mehr andtworten wollen.
Juricza Polichanin, soldath aus der forteza zu Zeng, habe zu seinen
brueder Philip in des vojvoden Desentitsch garten gemelt, dass wan die
commission in die Lika kombe, es bluet sehen solle.
Gabriel Aicheburg, ieziger comandant zu Brinie, habe von Wien ge
schrieben seinen bruedern Philip, er solle es mit denen gemeinen halten
vndt sich vnter ihnen guette frendt machen, weil die hern niemals
schizen vnd gar verendterlich wehren.
2()3

Graf Anton Coronini babe in Zeng im port neben andern sachen of


fendliсh gesagt, wan die commission in die Lika kommen werde, wirdt
sie daselbsten arretirt werden, vnd weil graf Strassоldo wegen seiner
krankheit nach Fiume, sich daselbst curiren zu lassen, von Ottotschasz
gegangen, soliches aus forcht besorgender vnruhe geschehen, vmb mit
der commission nichts zu thuen zu haben.
Der bauschreiber zu Zeng Schwertl habe sich, alss er Schwertl von
Сarlstat auf Zeng nach hauss komen, in den Locatelli garten vernemben
lassen, dass wan die comission hin einkombe, vnd einige enderung vor
nemben wirte, so wol die Carlstätter als Möhr-graniz sich rotirem vnd
die commission verjagen wurden.
Weitter hat er von Нuduk Juro auсh vernomben, wie die Walachen
in der Lika vnd Kerbavia, wie auсh diе Оttotschaner, die neu getaufften
Сhristen in der Lika vmbrigen, vnd ihre substanz vnd grundstükhe vnder
sich thaillen Wolten; sezet weider darzue, dass wan dergleichen seditiosa
von der gemein herr er sie auss greine vnd zu gehorsamb anmahne,
mit vorkherung, dass die alten seditiones noch nicht võllig pardonirt,
sie schon wider mit neuen vmbgiengen, tiber diess habe sich ein gewisser
Wallach von Jeserani, so den Hans Langen bekannt, verlauten lassen, dass
die lezte rewolte gresser als die erste sein solle, weiler das salz vmb
den alten preis von ihm Langen begehrt, er Langen es aber ihme nicht
geben wollen, welcher auch den h. graf von Edling hinderbracht, der
es nicht geandet, sondern den Wallachen laufen lassen.
Savremeni prepis. Karlst. Grenz betref, vol. 8.

(XII. U Beču 1701. augusta.


Izviešće Bečkoga ratnoga vieća kralju Leopoldu o Vlasih u banskoj Krajini.
Podkapetan Petrinjski Julio Balderoni bješe izviestio velikomu ka
petanu Petrinjskomu, grofu Aleksandru Erdediu, da će Vlasi, naseljeni
medju Unom i Kupom, zbog progonstva od strane Hrvata, pobjeći ili u
Tursku ili pako k Mlečanom. Biškup Zagrebački da je počeo tjerati
Vlahe oko Topuske i svoje ljude naseljivati, a kad se tomu oprieše Vlasi,
došao je u Topusko glavom biskup. 500 Vlaha usta na oružje i osujeti
namjere biskupove. O nasilju biskupa Zagrebačkoga izviestio bješe i
komandant Koprivnice te zamjenik generala Varaždinskog, grof Hanibal
Негberstein. Biškup da tjera Vlahe usprkos zabrani, koju je poradi toga
dobio. Od Topuske ovise mjesta Perna i Kirin, a Vlahe u tih mjestih
dao je plienjati biškup; u tom pako da mu pomaže banovac (viceban)
Stjepan Jelačić. Biškup traži od Vlaha desetinu. Ugarska komora hoće
pako, da još i treću tridesetnicu u Drnju postavi.
Javio je ujedno podpukovnik, inžinir Fridrik Holstein, poslan u Liku
i Krbavu radi uredjenja tih pokrajina, da hrvatska gospoda (stališi i
redovi) spremaju novu ekspedicijn (navalu) na Vlahe, koji da su se na
svih trih krajinah (Karlovačkoj, banskoj i Varaždinskoj) zavjerili, da će
svojoj braći pripomoći i kraljevinu Hrvatsku pod mač okrenuti. (?!)
Povodom ovih izviešća i pritužba iz Krajine zaključi vieće: Vlasi,
došavši iz Bosne, većim dielom primiše vjeru Rimo-katoličku (?) i ste
koše privilegije od princa Ludovika Badenskoga. Oni su izprva na cielom
204

prostoru, što ga naseliše, osim Novog i Prekounja, koje je ban hrvatski


posvojio, stavljeni pod komandu Petrinjsku. (?) Obzirom na to neovlašteno
je nastojanje Hrvata, da si podvrgnu Vlahe i za kmetove ih naprave. Hrva
tom je predan jedino grad Kostajnički. Poslana god. 1697. komisija nije
ništa definitivna odlučila, premda Banovci proglasiše, da je Krajina do
kinuta i da su Vlasi banu podvrženi, a glede toga da je izašla odluka
ratnoga vieća, koju ipak samo dva viećnika podpisaše. Odlaza : Vlaha iz
pried ela medj Unom i Kupom bio bi od velike štete; time bi se izgu
bilo do 11 tisuća naroda, a zemlja bi opustjela te bi kralj izgubio i tribut,
što ga Vlasi obećaše. Ovi Vlasi pobunit će sve ostale u Varaždinskoj i
Petrinjskoj Krajini, kojih ima do 30.000, a i hrvatsku i primorsku Kra
jinu, te Liku i Krbavu. Obzirom na ovo stanje stvari zaključi vieće mo
liti kralja, da izda manifest proti dokinuću Krajine i spojenju iste sa
Нrvatskom i da Krajišnike utješi glede privilegija.
Kanzlei-Akten u registraturi ratnoga ministarstva. VII, br. 164/1.

СХIII. U Senju 1701., oktobra 12.


INaputak za kapetana barona Jakova Friderika Rambschissela, kako ima
za komoru upravljati.
Interims instruttione al signor Giacomo Federico libero barone di
Rambschisl, come capitanio della Lika et Kerbavia, datta li dalla cesa
rea commissione, qual dovra osservare sin ad altra precisa resolutione
dell’ eccelsa aulicha camera dell A. I.
Primieramente per ischiuare le confusioni, che insorger ui potrebbere
al tempo della translocatione de confinarij, non distribuira nessun terreno
a chi si sia.
2do. A fine l'ecc. aul. camera dell A. I. vi possa hauer qualche utile
sin all total regolamento di quelle parti, vedra, che si pagi lºgiusto
dacio, che sarà il trecesimo da tutti quelli, che nestraevamo ouero con
durano fuora dalla parte della Lika e Kerbauia animali si piccoli che
grandi, cavalli, formaggio, lana et altro, cosi ancho di quello, che si
condura nel paese, e per
3“. А fine dº oviare alli contrabandi, fara tagliare tutte le strade
come Vatiha, Prak, S. Ivan, Paklanich, Tuliba, Sfolaz, Radikovaz e tutte
l' altre, che dalla Lika superior et inferiore conducono uerso le parti
d' Obrovazzo, et altre hora tenute dal Veneto, lasciando solamente
aperta la strada Milla, et al fine per
4. Non si facino lecito di passar per altra strada, che per la sudetta
Milla, fara con suo patente intimare in ogni luoco, che chi passasse con
qual sisia sorte di merzi per altra strada, che per la gia detta Milla,
sarà l' tutto di contrabando, quale, si ancho non si trovasse in fragranti,
purche ex post si giustifichi, dovra esser pagato. Et a fine per
5. Possino venir in luce tali contrabandi, fara publicamente inten
dere, che chi demontiava qualsisia contrabando, sara tenuto secreto et
havera la giusta terza parte.
7. Constituera per essatore di tal dacio il porculabo di Lovinaz,
оuero chi stimara piu propizio con darli l' giuramento di fedelta et assi
curarlo, che attendendo con fedele diligenza nº havera l' ecc. aul. camera
205

riflesso alla sua persona con constituirli a suo tempo ancho un compe
tente salario.
7. Essendo neccessario di tener cinque o sei soldati, qualli attendino
non solo alli contrabandi, ma ancho alli boschi, perciò sciegliera sei di
nazione Croati dalli stipendiati nella Lika, e la commettera a dover sco
rer non solo le strade, e trovando contrabandio prenderlo, ma ancho
guardare li boschi, accio nessuno ardisca tagliar sorte veruno di legname
per vendere.
8. A fine poi coloro attendino con maggior dilligenza, esso signor
barone capitano dirā alli medemi, che da ogni contrabando, che da loro
sarà trovato, haverano la terza parte, come anche effetiuamente gli la
dara. E per assicurarsi maggiormante della loro fedeltà, li dara l' giu
ramento.
9. Procurarā pure con destrezza, che in Carlobago in veze dell mo
derna tariffa, li negozianti ui pagino l' tricesimo, ma cio si faci con pru
denza a fine d' iscansare ogni confusione.
10. Intendendo si, che in Carlobago si facino di notte tempo di molti
contrabandi, perciò ordinara, che quatro soldati della fortezza vi sijno
di fuori et attendino a tali contrabandi, incaricando loro ogni fedelta, a
quali pure si darà la terza parte
11. Farà prohibir a tutti e cadauni per sotto pena di 100 cechini,
nissun ardisca di tagliar legname nei boschi per vendere, ne da fabrica,
ne da fuoco, incaricando alli sudetti sei soldati a douer scorer diligen
tamente li boschi e trovando qualchuno lo debban subito denontiare,
contro il quale farà tenere il giudicio, e levar la pena, dalla quale si dij
toties quoties un bibale ad essi soldati, o altro che denontiasse per
maggiormente allettarli ad denontiare.
12. Non sij pure lecito a nessuno di tagliar nei boschi a suo ca
pricio, ma occorendo di legname per fabrica propria o altro, si dovra
quel tale insinuare ad esso sig. capitanio, il quale farà assegnare dalli
suddeti soldati il luogo precisо, dоue dоurano tagliare. Et a fine ognuno
si sappi regolare, farà cio intendere publicare penalmente.
13. Sapendo si molto bene, quanto danno facino li Morlachi et altri
nelli boschi con le capre, perciò commettera universalmente a tutti,
perchè sotto pena di 100 cechini e perdità delle capre nissuno far debba
minimo taglio nelli boschi, ne alberi piccoli ne grandi, perchè altrimente
in puochi anni si distruggerebbe tutto; anzi procurarà con le piu possi
bili formalità d' estirpar a fatto dal paese dette capre.
14. Fara subito dar principio a fabricar per hora tre molini, un in
Ribnik, l' altro a Barletta et il terzo sopra la Rechiza ulicin a Lovinaz,
a qual effetto se li mandarano li inistri da Buchari, dalli quali farā.
fare un anpslog con spedirlo a Buchari, per poi poterlo mandar all
ecc. aul. camera, ma dovrã avertire di procurar, che quegli habitanti ui
concorrino con condur legname, sassi, calzina et altro bisogneuole verso
la semplice conpensione d' un bibale.
15. Ridotti poi li molini in stato non solo ordinar debba, quanto si
debba pagare per la macinatura, ma ancho vedera, che tutti gli altri
molini dei particolare vengino abbandonati et poi destrutti.
206

16. Occorendo molta calzina per riparare li luoghi non solo della
Lika, ma ancho della Kerbavia, perciò fara ogni possibile, che se ne
fabrichino alcune calcare nei luoghi piu oportuni e vicini ancora auanti
l' inuerno, e poi la primavera. Et essendo quegli habitanti tenuti condur
legname e preparar li necessarij sassi per tale calcare, perciò con le
dоuute formalità l' obligara a tal prestatione uerso la corrisponsione d'un
semplice bibale. Et in questo merito non havera particular cura.
17. Dovrä essaminare e uedere, come si manegga il negotio di sale
in Carlobago, con farsi dare di quartal in quartale li conti da quel s.
officiente Pancini. E non essendo il douere, che solo ui compra e venda,
commetterra perciò al castellano, che attender debba sempre al scaricho
de sali, che si comprono, con tenerne libro giornale distinto e specifico.
Dovendo esso sig. bar. capitaneo nel ricever li conti confrontar sempre
ancho quartali col libro del castellano.
18. Dovendo correr questo negotio di sale per conto solo del ecc.
aul. camera, perciò non permettera a chi si sia di poter con cio nego
tiar sotto pena di 100 cechini.
19. Essendo in Carlobago diuerse case state dirochate, che al sen
tire sono usurpate da particulari senza nessun titolo, percio quelli, che non
havessero qualche titolo, li obligara, a supplicar per il medemo, e lо
concedena con libertà di soli 10 anni dal aggravio del fondo, riseruan
dosi l' ecc. aul. camera d' impor doppo l' espiro di tal' anni qualche to
lerabil' aggravio, ma n” andara in questo particolare con le deuute de
strezze, accio n'insorgino di tumulti o confusioni.
20. Farà rimetter ogni piu possibile celerità la casa a rimpette, a
quella del dominio, che con una bagatella di spese se puotrà fare, non
manchando quasi altro, che il tetto, e di sotto farà fare magazzeni di
bottega, quali poi o si faran affitare, o pure tenere per conto dell ecc.
aul. camera, auertendolo, che altra casa drio quella non si debba lasciar
a veruno ma conservar per l' ecc. aul. camera.
21. Essendo il moderno magazzeno di sali colâ a Carlobago molto
sottoposto all aqua, massime in tempi di sirocco, perciò farā pure fabri
care con ogni piu possibile celerità un magazeno nel luogo sopra la
piazza uerso l' castello, dоue ui sono gia buoni muri, et il luogo molto
a proposito, facendo spianare quelli muretti, che ui sono sotto quell
magazzeno uerso la piazza, accio capitaneo le carauane, possino haver
spatio auanti detto magazzeno.
22. Cognoscendosi, che negotio del uino e grani ui si possa far un
profitto considerauole per l' ecc. aul. camera, perciò non si mancherà
di rapresentare alla medema, perchè non solo somministrare ui facia un
capitale, ma anco fabricar uno, o piu granari. E percio attenderà esso
s. barone gli ulteriori precisi commandi della prelibat ecc aul. camera
in questo particolare.
23. Non puotendosi poi nelle presenti congiunture, e prima che effe
tiuamente translocato venghi l' confinio, stabilirsi confermezza, il resto,
che per altro farsi potrebbe, quando ui fusse translocato, si riserua far
a suo tempo le dispositioni piu oportune nel mentre pero accudira detto
signor bar. capitanio di procurare quelli auantaggi, che le congiunture
portavono, e la sua destrezza cognoscera fattibili.
207

24. Nel tener li giudicij si contenerà conformi al praticato sin al pre


sente sin ad altri gratiosi ordini dell eccelsa aulica camera, alla quale
non si mancarà di rapresentare l' piu proprio, auertendolo, che commet
tendo qualchuno di quegli habitanti qualche furto, del quale non ui sa
pessero gl' altri domestici, o portato non fosse stato in casa, condannar
non debba uniuersalmente tutti, ma solamente il deliquente. E si ualerà
di assessori, che sijno intelligenti, gente honorata e timorata di Dio,
accio facino solo quello, che trovaran di pura giustizia, che poi gia l' ecc.
aul. camera determinera un certo numero d' assesori giurati a suo tempo.
25. Farà intendere publicamente, e registrar nel prothocolo, che com
mettendo qualchuno qualche furto o altro delitto graue, perder debba le
terre, che al presente usufruttua. E trouando si qualchuno in simil de
litto, li farà leuar dette terre, ne le restituera, se non s' obligera alla
corrisponsione d' un tanto annuo, con qual formalita si potrano indur
successivamente quegli habitanti alle grauezze, se poi cio non li rius
scisse, si regolara conforme al praticato sin al praesente, sin al altro
ordine.
26. Circa li Bugneuzzi, gente effrene, riceuera separato ordine di quello
con essi si dovrä procurare.
27. Circa poi li minerali, si d' argento che ferro, si mandarano due
knapi con altra persona, alli quali farà assister, accio vedino di trouar
la uera vena e non solo in un luogo, ma diuersi, sopra li che s attenderà
a suo tempo la relatione.
28. Essendo l' intentione dell ecc. aul. cmera, che li parochi sijno
prouisi di terra a sufficienza, accio possino honestamente mantenersi, per
cio consegnarà ad ogni parocho quello che crederà sufficiente con suc
cessivamente ammonirli, che con sedulità attender debbano alla cura
dell' anime.
29. Non permettera, che veruno ui pregiudichi o attenti di pregiu
dicar al jus patronatus spettante all ecc. aula camera di tutti li bene
ficij ecclesiastici, indi indiferentemente perciò uenendo a uaccare qualche
beneficio ecclesiastico, esso ne farà la nomina d'un qualificato, con spe
dire le colatorie e darue successiuamente parte all' ecc. aulica camera.
30. Attenderà con ogni maggior uigilanza, accio dalli Veneti usurpata
non venghi cosa veruna a sua m. cesar. e uenendo attentata cosa simile
s opponerà con la forza, ma in forma tale, che non ui nascano de
sconcerti. |

21. Attenderà, che non manchi la poluere necessaria si in Zvonigrad,


che Carlobago, e perciò dovra auisar sempre per tempo, accio si possa
prouedere l' bisognevole.
32. Prenderà terra quanto piti sarà possibile sotto ogni castello e si
gnoria, dove piu stimarã sij la buona per ecc. aul. camera, e poi la
darâ ad arrare e seminare alli particolari verso la corrisponsione del
terzo. Finalmente sin al effetiva translocazione del confinio cerchera tutti
li modi, che le congiunture permetterano d' avantaggiar l' interesse dell
ecc. aul. camera, in che si rimette alla sua prudenza e destrezza. Segna
li 12. 8tobre 1701.
Prepis u sbirci. Karl. Grenz betreff u zem. arhivu, vol. 3.
208

CXIV. Na Rieci 1701., novembra 6.


Cesarski povjerenici čine razdiobu gornjo-hrvatskih krajiških priedjela
medju nutarnjo-austr. dvorskom komorom i vojnom krajiškom upravom.
In nomine domini amen. Nachdem durch göttlichen beystandt ihro
kay. May. vnser allergnedigister herr mittelst dero glorwürdigen waffen
im lezt obgelegten Türkenkrieg dero erbkönigreich vnd landen vmb ein
stattliches, sonderl ch im königreich Vingarn vnd Croaten erweitert, von
dem allgemeinen erbfeindt Christlichen nahmens abgetrungen haben,
vnter diesen conquisten aber sich auсh die 2 grafschafften Lika vnd
Corbavia im königreich Ober-Croaten, so die löbl. k. i. j. hofcamer zu
Graz titulo emptionis nach der handt an sich gebracht, an denen eusser
sten vor 2 jahren stabilierten gränizlinien befindlich vnd zu sicherheit
dieser so wohl als tibrigen getrewen anligenden erbkönigreichen vnd
landen die einrichtung vnd translocation der respectu der grinz linie
weit zuruk ligenden granizmiliz von seiner kay. May. vnsern allergne
digisten herrn höchst nothwendig erachtet Worden, als hat sie zu sol
chen ende gegenwärtige hochansehnliche commission, benamentlich der
hochwohlgeb. herr Johann Ferdinand graf von Herberstein, st. Johann
hyerosolimi ordensritter, der i. č. hofkriegsraths-vicepräsident eines theils,
anderntheils aber von ex parte der löbl. hoffcamer dem wohlgebornen
h. Octavian de Tertijs, lib. bar., auch dero rath vnd haubtmann zu St.
Veit an Pflaumb allergnedigist abgeordnet, nicht allein die völlige alte
vnd newe graniz zu bereisen vnd zu besehen, sondern auch nach ein
genommenen augenschein dasjenige stukh landt, so eine löbl. hofcamer
zu unterbringung der translocirenden granizen von denen beeden graff
schafften Lica vnd Corbavia doch cum refusione eines andernweitigen
stuck landes nach geschehener translocation von der alten graniz her
zugeben vnd an den kriegs statt zu cediren resolvirt, zu vergleichen
vnd mittels real erziehung einer separations-linie das solchergestalt ac
cordirte reale militare von dem camerali abzusondern vnd (doch mit ein
vnd andern praecautionen, wie hernach ausführlich zu ersehen sein
wird) realiter zu libergeben, zu Welchen ende dan hochernante kay.
May., auch dero general wachtm. vnd oberhaubtman zu Sichelburg vnd
Szluin, den wohlgebornen herrn Johann Wilhelmb freyherr von Kusch
lan vnd dero obristlieutn. vnd ober auch derzeit angesezten ingenieur
in I. O. h. Johan Fridrich von Hollstein, wohlgemelten h. commissarien
dergestalt allergnedigist adjungiert haben, dass sie in vorfallenden occu
rentijs wohlgemelten h. comissarijs an die handt stellen vnd also aller
dings billiche vorsichtigkeit gepflogen werde.
Zu solchen ende nun hat man sich sowohl die alte als neue graniz
nach aller möglichkeit zu untersuchen angelegen sein lassen vnd sowohl
auf der Meer als Crabatischen graniz, wie auch in denen beeden grafi
schaften Lika vnd Corbavia alle pass, schlösser vnd daherumb ligende
gegenden genau beritten, besehen vnd nach allen umbständen betrach
tet, auch so vill befunden, dass zu establirung vnd festsetzung der
newen grániz disseits der Capella in der Crobatischen gräniz neben
Szluin vnd auf die Glina befindlich, die besten posti Plazki vnd Jesse
nicze mit seinen gegenwärtigen dependentien auf denen in derhalb relation
209

befindlichen motiven vnd ursachen, wohin man sich kürze halber be


ziehet, dem militari verbleiben solle. Hingegen aber jenseits der Ca
pella vnd tiber dem waldt hat man zu unterbringung des militari vnd
der gräniz vor nijthig zu sein befunden, ex parte camerae an das mili
tare das schloss Alt Perusich, die herumb ligende gegend Verhovina ge
nant, sambt allen seinen pertinenzien vnd dependentien, auch wie jemalen
vor alters darzu gehöret haben mag, nichts ausgenommen, ferner gegen
dem castell Prozoracz das thal-veld Bresovacz, item Mohalacz vnd die
ganze Coreniza mit dem schloss Prozoracz, Mörzin, Delalich-kula vnd
dem schloss Farkasich, ferner die völlige Corbavia sambt den schlös
sern Udbina vnd Gratschacz in der obern Lika, auсh die Popina vnd
das auf der Xermagna befindliche schloss Xvonigrad vnd dessen depen
dentien dergestalt zu cediren vnd zu tiberlassen, dass von der Capella
zwischen Jessenicza vnd Stari Perussich, bey den verhäk anzufangen, in
linea recta auf Jarceva stena, dan ferner hinter dem thal Verhovina
vnd dem schloss Czernovaczki bis an die berge Czanky die vnca gеzogen,
vnd weiter auf höhe lengs des gebürges Zanky disseits Liubohovo auf .
den gebürg Ternovacz, hinter Ternovacz kula vorbey, vnd zwischen dem
thal Mohalacz vnd dem thal Kerbauicza auf dem berg Gallovacz tiber
dem castell Prozoracz selbe continiert werde bis auf den weg, so tiber
gedachten berg, so von der kula Delalich nach Bunich führet, von disen
weeg aber auf der höhe des berges Debelo berdo fortgehe, bis selbige
über den berg herunter auf Philippovicha kula in die Corbavia, von
hinen herüber quer die Corbavia in recta linea nach Szmerdeleva kula
sich auf die höhe des berges Szridna gora erstrekhe, vnd hinter dem
ruinirten schloss Piszach auf der höhe des ernanten berges Szridnia
gora genant vnd weiter bis hinter das schloss Gratschacz auf den berg
Rhezhicza, von welchem selbige quer über das thal vor dem waldt bis
auf den berg Czerni verh continuiret, dorten sich endet vnd mithin das
militare a camerali dergestalt separiret, das anzufangen hinter Verho
vina, Liubohovo, das gebürg Czanchi gegen die Lika, item alles gegen die
Lika respectu der linie, ferner das thal Kerbavicza, Bunich mit seinen
bleibenden territorio, ferner das thal Podlapacz vnd alles tibrige jen
seits der höhe des gebürges Zridnia gora, auch den wald Czerna vlasz
eine löbl. hoffcamer, was aber disseits der linie vnd gegen den hostico
befindlich, dem kriegsstaat verbleiben solle, wie solches aus der neben
findigen geographischen charta nach allen vmbständsn besser zu ersehen.
Damit aber auch eine löbliche hoffcamer wegen dieses abtretenden
stuck landts billicher vnd ad aequatum resarcitionem habe, soll selbige
bey kiinftig beschehener translocation vnd würkhlicher beziehung der
newen gräniz in der Corbavia von dem militari zu empfangen vnd zu
übernehmen haben: von der alten Meergraniz vnd tiber die Capella die
grafschafft Zeng, die völlige Gaczka sambt denen schlössern Ottoschacz,
Prozor, Bründel, Berlog, Villich, Dabar, Jezerane vnd was diesem an
hangig; disseits der Capellen aber die stadt vnd schloss Modrussa, wie
es mit seinen gegenwärtigen pertinentien befindlichen : Ogulin, Gomerie,
Moravicze, Ponique, Dubrava, Ostaria vnd Ottok, auch was disem an
hängig, wie auсh die herrschafft Sichelburg, sambt ihren pertinentien ;
ferner das schloss Thouin mit allen seinen gerechtigkeiten, wie es jezt
SPOM, XX. - 14
210

von den Thouiniern bis an die Mresnicza besessen wirdt, tiberall mit
seinen gerechtsаmen vnd gerechtigkeiten, nichts darvon ausgeschlossen.
Solchen nach haben sich beede h. commissarij mit zuziehung obgе
dachten h. general-wachtmeister baron von Kuschlan vnd obristleutnant
vnd oberingenier von Hollstein weiter dahin erklärt, dass ein theil dem
andern vice versa auf die würkliche translocation der gräniz ex nunc
protunc oben benennte territoria vnd wie sye zvischen denen resp. grenz
linien von der Capella an befindlich vnd sonsten zurukwerts oben be
schriben sein, dergestalt cediren, abtretten vnd einraumben, dass nach
geschehener oft gemelter translocation die militares in dem newen con
finio, die camerales aber in den specificierten schlössern, dorffschafften
vnd territoris omnia jurisdictionalia tam in publicis quam privatis, reali
bus et personalibus, militaribus (quod ad confiniarios tantum restrin
gendum) mixtis et civilibus super incolis praesentibus et futuris utrius
que sexus ohne vnterschied exerciren vnd nehmen können.
Weillen auch in solcher gestalt new gemachte grániz, so von dem
camerali an das militare abgetreten worden, sich aber über lang oder
kurz einige mineralien vnd bergwerke hervor thuen möchten, solche
aber jura summi principis et fisci seindt, haben die h. comissarij sich
weiter dahin verglichen, dass solche ohne widerred von der löbl. hoffca
mer bearbeitet vnd zu allerhechsten nuczen vnd dienst ihrer kay. May. ohne
jemandts hindernuss vortgetriben werden können, doch sollen die berg
leuthe nicht befugt sein, die waldung gegen den hostico zu dienst der
bergwerke nieder zu hauen vnd die wälder, worinen der grösste theil
der graniz sicherheit besteht, zu ruiniren, noch auch durch übrige an
bau vieler heuser die graniz grundt zu occupiren.
Hiernechst hat sich auch vollgemelter h. baron Terzi qua commissa
rius nomine der löbl. hoffeamer dahin erklärt, so auch von dem herrn
grafen von Herberstein als comissario ex parte consilij bellici ange
nommen worden, dass bey kiinftig einrichtenden traffiquen in der Lika
vnd Corbavia, oder sonsten in der alten graniz, denen graniz-privilegien
zu folge die granizer von aller mauth, dacz vnd dreissigist, was sie zu
schaden ihrer notthurfit brauchen werden, allerdings frey lassen, doch der
gestalt, dass sie die granitzer hierunter keine vnterschleiff brauchen vnd
zu des königl. aerarij mit denen benachbarten Türken sowohl als Vene
tianern keine verbotene comercia treiben, vnd allerhandt Weit ausgehende
vnd zu schaden der grániz selbst heunt oder morgen ausschlagende
correspondenz pflegen sollen.
Damit auch alle verdächt vnd vnterschleiff eines etwan treibenden
traffique oder comercij halben aus dem Venetianischen durch die graniz
in das Türkische verhindert vnd die deshalb besorgende defraudatio
aerarij publici abgestellt werde, haben sich woblgemelte herrn comissa
rien dahin verglichen, dass zu hintertreibung dieses comercij vnd ver
botenen correspondenz die h. graniz officier gebiihrende obsicht tragen,
vnd auf alle weis verhindern sollen, damit dergleichen nicht vorgehe, solte
aber einer oder der andere von denen grinizen über beschenen verbot
sich dennoch gelisten lassen, solche verbotene correspondenz zu pflegen,
isоll derselbige einen andern zum exempel mit arbitrarer leibstraff an
gesehen werden.
211

Da auch bey etwan stabilierenden comercio dieser enden einige zоll


stöllen, mauth oder dreysigst aufgeriсhtet werden solten, stehet solches
einer löbl. hoffcamer frey, solche ausser der graniz, wo es ihr beliebig,
aufzurichten; in der grániz aber solches beschehen zu lassen, hat man
billich wegen der hinc inde entstehenden missverständnissen, so zu
allerhand weitleuffigkeit ursach geben könnten, billiches bedenken; e
contra sоll sich das militare kiinfitighin auch nicht einmengen, sondern
es Soll ein jeder theil seine jurisdictionalia so guet er kann, von einem
oder den andern theil unbehindert exerciren vnd treiben.
Weillen auch bey etwo erfolgenden kriegen sowohl mit denen Tür
khen als Venetianern sich begeben könnte, dass ein oder der andere
gränizer von dem feindt gefangen würde vnd zur rantionirung seiner
selbst aus der gefangenschaffu ein stikh geld aufzutreiben gemüssigt
währe, solle diesen vnd dergleichen gefangenen, (welches auch auf die
Türkhen, so ihr lytrum zu haben mit Türkhischen wahren in die gri
niz hereinkommen) erlaubt sein, quocunque modo, auсh durch die traffi
que in vnd ausserhalb der graniz ihr lytrum vnd lossgelt zusamben zu
bringen; es soll aber der grániz offizier, dehme diese gefangene zuge
hören, selbige mit einem authentischen pass, so alle monat zu erneuern,
versehen, ohne dassselbige von denen cameralischen dreyssigist vnd
mauth bediente, deshalb die geringste verhindernuss zu gewarten ha
ben, worbey aber auch von dem graniz offizier dahin zu sehen, dass
sub praetextu dieses zusamen suchenden lytri nicht unterschleiff ge
schehen, auf welchen erwiesenen fall jeder offizier, vnter den er gehört,
zu respondiren schuldig sein solle. Da aber ex parte camerali die mili
tārische assistenz in casibus gravioribus desideriret werden solte, wird
man ex parte confinij derselbigen gerne auf beschehene gebührende
requisition an die handt stehen.
Bey künftiger translocation vnd beschehenen realen übergab an die
löbl. hoffcamer deren vorspecificirten schlösser in der alten gräniz sollen
die gränzer alle instrumenta bellica als stick, mörser, gross vnd kiein
gewehr, munition vnd was diesen anhängig, befuegt sein, mit sich zu
nehmen, e contra die löbl. hoffcamer nicht als simplicem vacuam realem
tamen possessionem einzuraumben schuldig sein.
Vnd ob man schon wegen der grundstick in der graniz, wie solche
zu vertheilen vnd an die venturini vnd gränizer zu tiberlassen, sich da
hin verglichen, dass solche per modum feudi ihnen eingeräumet werden
möchte, so hat sich doch hierunter eine nicht geringe difficultät, wer
die ernante lehenbriff austheilen solle, eraignet, vnd weil man sich hier
über nicht vergleichen können, die löbl. hoffcamer auch solche vor sich
absolute haben wollen, man aber ex parte consilij bellici solches wegen
der besorgenden confusionen, dass cammer vnd kriegs rath in einer materi
zugleich nicht disponiren können, auch weil es wider die grenz privi
legia schnur grad lauffet, hat man diessen punct auf allergnedigste kay.
decision ausgestellet.
Ferners ist auch nicht ausser acht zu lassen, dass weillen bey kiinfi
tiger evacuation der alten gräniz die löbl. hoffcamer lauter wohlgebaute
schlösser vnd orth tiberkommet, dahin gegen in der ganzen Corbavia
nicht ein einziger orth befindlich, wo man nur die ordinari wachten vor
34.
212

kālte, regen vnd schnee vnd windt bedekhen könnte, als hat man ex
parte consilij bellici zwar dahin collimiert, dass ex parte camerae des
halb eine proportionirte beyhülff zur erbauung der schlösser in der Cor
bavia vnd obern Lika beygetragen werden möchte, weillen aber ex parte
einer löbl. hoffcamer der h. comissarius hiezu nicht instruiret gewesen,
als ist auch dieser punct bis auf die allergnedigiste kayserliche decision
ausgestellet.
Letztlichen solte auch über lang oder kurz nach göttlichen willen
die graniz ferner erweitert vnd das confinium vnd militare besser hinaus
gerückt werden, so sollen löbl. hoffcamerrath diese jezige new gemachte
grániz von Stari Perusich an bis auf Xvonigrad inclusis omnibus perti
nentijs, sowie sie es jezo von einer löbl. hoffcamer pro confinio tibernom
men, alsdan wieder abzutretten schuldig.
Žusteurier vnd västen haltung alles dessen, was oben beschriben wor
den, seind 2 gleich lautende exemplaria aufgesezet, von beeden h. com
missarijs vnterschriben vnd ausgefertigt, auch jedem theil eines zuge
stellet worden. Actum St. Veith am Pflaumb, den 6. november 1701.
Johan Ferdinand graf v. Herberstein, comissarius. (L. S.) Octavius freyh.
v. Terzen, comissarius. (L. S.) Johann Wilhelmb fr. v. Kuschlan, nomine
generalatus. (L. S.) Hans Fridrich v. Hollstein, ober ingenier.
Savremeni prepis u svezku rukopisa jugosl. akademije pod br. DCCCXLV.

CXV. U Zagrebu 1702., julija 28.


Biskup Zagrebački Stjepan Seliščević, pišuć banu grofu Adamu Batjanu,
brani pravo biskupa Zagrebačkoga na priedjele medju Kupom i Unom.
Excellentissime ac ill. domine comes bane! Ea, quae mihi exc. v. ex
mente excelsi suae sacr. Mattis. consilii aulae-bellici mediante certo me
moriali eatenus mihi communicato in facto et merito terreni Colapim
inter et Unnam fluvios situati, eiusdem repartitionis, decimarumque ab
incolis inibi locatis pro parte mea, aliorumque ibidem possessionatorum
exigi solitarum gratiose intimare meruit, abunde intellexi. Et siquidem
super ijs omnibus in praeinsinuato memoriali contentis, memoratum con
silium aulae bellicum genuinam ab excell. v. habere uelit et desideret
informationem et rei certitudinem, me in praemissis declaro et explico
talimodo, nempe:
Quod partes praemissas, sive terrenum Colapim inter et Unnam
situm non primus ego, munere hoc episcopali Zagrabiensi et abbatiali
Thopuzkensi rite et legitime functus, quibuspiam repartiuerim aut con
tulerim, verum per immediatos praedecessores meos, ill. et rev. utpote
Martinum Borkovich et Alexandrum Ignatium Mikulich, episcopos et ab
bates tamquam legitimos et actuales possessores terreni eiusmodi piae
memoriae, repartitum et diversis collatum repererim. Et licet etiam ego
terrenum tale quibuspiam repartiuissem, id mihi exemplo immediate me
moratorum d. praedecessorum meorum veluti possessori actuali et legitimo
eiusdem terreni facere licitum et admissum fuisse existimarem, ex eo
videlicet, quod terrenum tale jurisdictioni abbatiae Thopuzkensis incor
poratum esse manifeste dignosceretur.
213

Quoad decimas uero abinde exigi et pendi debitas attinet, praeualente


adhuc in partibus illis Turcico dominio, usque dum uidelicet praesidia
illa Wnnana: Kosztancza, Dubicza et Novi, aliaque circumiacentia loca sub
imani iugo Turcico gemuissent, adhuc tamen possessores terreni talis, quam
vis ad hanc Colapis partem domicilia habentes, episcopos Zagrabienses
et abbates Topuszkenses pro indubitatis dominis suis recognouissent, eis
que intuitu talis terreni debitam obedientiam et subiectionem exhibuissent,
censusque decimales non modo memoratis praedecessoribus meis episcopis
et abbatibus, uerum etiam alijs partibus in illis ui collationis abbatialis
titulo infeudationis bona et tenuta habentibus praestitissent et admini
strassent. Et si id eiusmodi turbulento temporis statu et praeualente
dominio Turcico fieri consueuisset et administratae decimae fuissent, cur
non et a potiori quidem ad praesens tempore pacis, ubi partes illae glo
riosis et uictricibus suae Matt. sac. armis, copiosa etiam fidelium pa
triae huius ciuium sanguinis profusione et potissimum subditorum ac
hominum cathedralis ecclesiae huius ibidem in vicinio habitantium co
operatione a Turcico iugo eliberatae et uindicatae haberentur fieri, de
cimaeque eiusmodi ueluti patrimonium Christi domini ecclesijs eiusdem
dedicata praestari, administrarique deberent.
Demum actus ille, qui ex parte Ualachorum d. regni vicebano per
aduersam partem attribueretur, eidem merito attribui et imputari minime
ualeret, quia eodem tempore, quo actus ille perpetratus esse exponeretur,
idem d. vicebanus non in partibus Colapianis, uerum cis Dravanis, adeo
que longe abinde dissitis, comoratus fuisset, unde nec actum eiusmodi
patrari et fieri procurasset, si uero seruus eiusdem aliquis praeter inten
tionem et commissionem domini sui quidpiam deliquisset, facti sui ra
tionem, ubi opus fuerit, reddere debebit; quo contextu, si quaepiam contra
Walachos comminationes (quibus comminationibus ego et antelatus d. vice
banus in tenore dicti memorialis insimularemar) intercessissent et etiam
cum praescitu meo, comissione aut aliqua interessentia mea et memoria
d. wice bani nullatenus factum fuisse conscientiosa relatione profiteor,
quae damna, quae praeinsinuatis Walachis in tenore dicti memorialis
illata fuisse exponuntur, licet ea non tanta, quanta asseruntur, probari
unquam ualerent, ea tamen, quae facta sunt, ijsdem fere omnia iam esse
restituta, et si quae ad huc, dum aliqua in parte ipsis restarent, restitu
enda, illa etiam cum tempore eisdem facillime poterunt restitui. In hac
materia putarem etiam, quod venerabile capitulum Zagrabiense et d. vice
banus excel. vestrae genuinas sufficientes suas daturi sunt, informationes.
Et haec erant, quae in praeinsinuato merito ex. vestrae pro danda
excelso consilio aulae bellico, aut cuicumque alteri competet informatione
exponenda et declaranda habui. — Zagrabiae, die 28. juli 1702. Seruus
paratissimus Stephanus Selischenich, episcopus Zagr.
Copia litterarum ad excel. ac ill. d. comitem banum in facto juris
dictionis territorii abbatiae Thopuszkiensis scriptarum.
Epistolae, vol. VII. (CXXXIV.), br. 140. u nadbisk. arhivu.
214

(XVI. U Senju 1702., augusta 17.


Biskup Senjski Martim Brajkovié izvje§éuje bana grofa Adama Batjana
o buni u Lici i o tamo§njem marodu.
Excellentissime ac illustrissime dne. dne. comes, dne. patrone colen
dissime, gratiosissime! — Praecedentis postae cursor tulit a me literas
excel. Vrae. significantes, quam inaniter trucidati remanserint summo
mane diei sextae currentis, nimirum comes Antonius Coronini et baro
Rhambsisel. Illa occasione spopondi ex Licae comitatu particularia dare,
veluti obsequiosus praesto, et quidem punctatim , quo exceltia. vra.
et per eandem augustissima informata aula uberius publicae felicitati
prospicere valeat. Est igitur quinduplex in comitatu Licae et Corbaviae
populus. In minori numero reperitur nobilitas ordinaria, quae ex districtu
Gatzkae alias Ottocsacz atque Brinie incepit figere in dictis comitatibus
sessionem, atque hi nobiles officiales dicuntur etiamnum ob inspectionem,
quam tenent erga diversos pagos. Commendans loci hos officiales ad
dirimendas lites convocabat, qui aliunde pauperes, tum ut complaceant
commemdanti, tum etiam ut ditescant, sane pro minima crimina centum
aureis homines mulctabant, iniquissima judicia celebrando, ad triremes
condemnando, omnes jurium, legumque divinarum nec non humanarum
imperiti. Neque dabatur appellatio.
Alter populus est Buniewacz, constans circiter mille hominibus, alias
praestantissimis militibus, qui licet catholici sint, ast adeo durae cervicis,
quod nullam novitatem tam a clero, quam ab officialibus patiantur sibi
imponi. Imo tumultus paratus est, cum incipiat aliquis de novo erigendi
regimine loqui. Iste populus transaltavit ante octuaginta annos ex parti
bus Turcicis ad portos maritimos Kermpote et St. Georgius dictos, ex
quo nomine appellantur Uskoki, quod idem est ac transaltatores. Modo
bene habentur ob multitudinem pecudum et sufficientiam terrarum, obli
tique miserrimi sui status sub jugo Turcico, sui juris per fas et nefas
praetendunt esse. Quare in casu tumultus totam Likam sciunt concitare
in auxilium. Hic ipse populus crudeliter seviit in vitam praefatorum do
minorum, alterum extra ecclesiam, alterum in ecclesiola Ribniczensi
trucidando. Spoliaveruntque domunculam commendantis usque ad clavum
ebrii homines, sine lumine rationis. Causa vero tanti mali (quamvis aliae
plurimae premisae sunt causae) dicitur esse condemnatio unius Buniewacz
ad triremos ex familia Butoracz, quae ultra 100 numerat sclopetarios
milites. Insistere diversi pro liberatione condemnati ad triremos hominis
inique patientis, prouti communiter asseritur etiam ab iis, qui illi juditio
interfuerunt. Et nisi fatalis casus contigisset tam propere, utique libera
tus fuisset. Comes Coronini illius juditii caput fuit, qui foveam baroni
fodendo per instigationes clandestinas et animationes ipse cum illo in
foveam cecidit, certo aestimans, quia illi nihil ab illo sibi affectionato
populo mali accideret. Hoc ultimum tantumodo suae maiestati confidi
potest. Alii autem et quorum intererit, ex collecta inquisitione luculenter
intelligent. Ad sedandum igitur furorem populi 12. currentis movi Segniâ,
versus Carlobagum beneficio maris, ubi exmissi a populo avidissime sunt
praestolati meum adventum, me summe rogantes, ut veniens in Likam
totum populum ad viam reducam. A Carlobagensibus igitur Valachis
215

Buniewacz accepto fidelitatis juramento, movi die 14. im Likam tramite


ad pagum Pazarische nominatum. Die porro 12. Carlobagum pervenit
unus vojvodatus Segniensis cum 30. Segniensibus, expeditus a comite
Edling pro custodia turris per modum rondellae Carlobagi pridem ere
ctae, quem locum iidem Walachi custodire debent, sed in flagranti tu
multus aliquo tempore deseruerunt locum, in quo tumultuantes imperti
rentizabant. Segnienses vero rediere in pace, habito a Walachis responso,
quia illis esset concreditus ille locus et illos fuisse sufficientes pro omni
defensione prius, in posterum vero, quod fideliter quoque custodire velint
locum et pro caesare vivere ac mori. Die 15. in festo assumptae ange
lorum reginae advertens unitam et sollicitatam plurimorum innocentum
expost male facti conspirationem, impendi omnes vires ad divisionem et
annihilationem illius. Quo Dei ope perfecto, seniores populi convocavi,
quibus in privato, quae dicenda erant pro gloria Dei, salute animarum
illorum, conservationem populi, potissimum autem pro servitio suàe ma
jestatis et camerali bono, dixi ita, quod convicti se proiecerint ad pedes
meos, rogando tali die sacrum, veniam per me a caesare et absolutionem
a triplici excommunicatione, incursa per voluntarium homicidium, viola
tionem ecclesiae et spoliationem domus. Et licet ex diversis partibus pro
indulgentiis aquirendis plurimus convenisset populus, denegavi sacrum,
ut alter adstans populus exempli gravitate ductus in posterum in similes
casus tam praeceps non ruat. Sed ante ecclesiam coram toto populo ser
monem dixi, exagerando gravitatem et multitudinem scelerum, notam in
fidelitatis erga Deum et augustissimum dominum omnes compuli ad poe
nitentiam, ad restitutionem oblatorum et jurationem fidelitatis, quod
publice emiserunt elevatis tribus digitis. Illa occasione a me interrogati,
utrum venturam commisionem libenter habituri, illius ordinationes a sua
maiestate datas sine strepitu sinent executioni mandare, sed unanimiter
responderunt, quod obbedientes suae maiestatis mandata capessent, et
sua maiestas eorum experietur fidelitatem, quam semper profitentur, nam
quod malum factum est, utinam non factum fieri posset. Postmodum per
interrogationes varias ad cognitionem veni, quia vix reperientur duo ex
senioribus populi complices mali, imo contrariantes plurimi verberati
sunt a simplici manu juniorum insipientium, qui post greges ibant
pecudum, a quibus tantum facinus patratum est. Hinc ad me particula
riter venientes contenti sunt potissimum autem innocentes, ut celebretur
inquisitio, ne justus pro reo patiatur. Camerae autem gubernium in
principio tumultus unanimiter refutarunt. Sed modo poenitentia ducti,
postquam explicuissem illis, quod ipse caesar sit camera, semet subjiciunt
salubribus mandatis suae maiestatis. Ultimatim rogatus sum ab illis, qua
tenus terminum ponerem dierum, intra quem Deum timentes et caesarem
poterunt ablata restituere. Posui autem diem nativitatis magnae matris
in Perusich, ubi absolutionem sum daturus reis et poenitentibus ab ex
communicatione, indulgentias prius publicaturus, si ablata spolia resti
tuentur, et in constanti fidelitate perseveraverint. Heri jam aliqui incoe
perunt portare spolia, quae conscribo, resignaturus illi, qui ad id a sua
maiestate deputabitur. Tantum cito aliquam gravem et conscientiosam
expediat personam camera, cui assistam non parcendo sudoribus, neque
laboribus, neque sumptibus, dumodo promoveatur salus animarum et ser
216

vitium caesaris. Interea temporis cum patre Marco Messich, vere fideli
Dei et suae maiestatis servo, ibo in Corbaviam, deinde ex loco in loco,
si qua esset conspirationis unio dissolvendo et populos ad fidelitatem ani
mando. Quapropter consultum et pernecessarium esset unum emanatum a
sua maiestate diploma, in quo promitteretur fidelibus assistentia, et
gratiae, contra vero reos et infideles arma et vindictae, nisi ressipuerint.
Tertius vero populus est neophitorum, qui sunt Turcae baptizati. Hi
ad omnem ictum sclopi trepidant, timentes suam ruinam, quia aliqui ex
illis jam baptizati repetierunt Turciam. Multiplicatus autem populus et
maxime impius anhellat horum perniciem, ut ditesceret pauperculorum
spoliis et eorum terras occuparet. Fuerunt isti neophiti a Bunievacz so
licitati ad conspirationem et quidem minis incendii et spoliationis, etiam
coactive vix aliquem in sui partes traхerunt. Sane longe melior iste po
pulus est Bunievaczis, cum quibus camera optime conveniet, si discrete
agere voluerit.
Quartus populus est eorum, qui ex partibus vicinioribus Carnioliae ve
nit ad incolendas aliquas terras Licae, et ideo dicuntur Carnioli ab alliis,
illi vero se Croatas apellant, ad omnium aliorum distinctionem. Iste po
pulus fuit assuetus rusticano iugo, neque modo formidat discrete domi
nio contribuere. Quando insurgunt isti homines, sunt pessimi, exemplum
tamen non est datum in Lika.
Quintus populus et maximus est Valachorum schismaticorum, qui hoc
in tumultu et fuit a Bunievacz concitatus et solicitatus, sed nihil mali
fecit ut adverto, licet alii volunt in contrarium. Rei tamen veritatem eruet
inquisitio.
In illo tumulto framea sectus est in manu sinistra quidam secretarius
olim comitis Cincindorff et porculabius Ribnicensis, defendentes baronem
Rhambsisel. Occiso barone, primo post unam horam est quoque mactatus
Coronini, qui interea clamabat ad populum: ego sum modo vester futurus
commendans, sinite me in pace. Sed frustra.
Haec posta scribo quoque suae exltiae, comiti Buccellari, aulae can
cellario, non tamen ita distincte, quia credo esse informatum aliunde de
Lika et Corbavia. Sсribo quoque excelsae Graecensi camerae, quae ex
hac inordinatione potest sperare optimum successum. Sed non ita, si
me impediverit a jurisdictione spirituali, quia neque pro Dei, neque
caesari servitio operari potens amplius ero. Haec excltiae. vrae. altissimo
juditio commendo, si consultum videbitur suae maiestati augustissimae
data comoditate referenda. Meque pro fine solito patrocinio exltiae vraе.
commendo.
Ex Lika in Mussaluk, 17. augusti 1703.
P. S. Quando placeret exltiae. vraе. ad me litteras dare, secure per
venient, si dirigentur per Flumen, Segniam, inde in Likam. Commendo
praeterea illud cambium Venetias et Bononiam.
Excellentiae vrae. obligatissimus et devotissimus servus Martinus Brai
kovich m. p., eppus. Segniensis et Modrusiensis.
Izvornik u komorskom arhivu u Beču. Prepisao sveučilištni bibliotekar Ivan
Kostrenčić.
217

(XVII. G. 1702., augusta.


Bilježke o buni Ličana i o usmrćenju kapetana grofa Antuna Coroninia
i barona Jakova Rambschissela.

God. 1697. imali su grof Ludovik Coronini (upravitelj primorskih


imanja u Bakru) i Ivan Krištof Abele po višjoj odredbi poći u Liku i
Krbavu, koje bješe nutarnjo-austrijska komora kupila, te rečene župa
nije urediti u obziru političnom, vojnom i komorskom. Zadatak ovaj
obaviše donekle rečeni povjerenici, postavivši u Lici provizornim kapeta
nom grofa Antuna Coroninia. Iz prva činilo se, da taj novi kapetan va
ljano upravlja tamošnjim razuzdanim i divljim pukom (selbiges ungеzimbtes
barbarisches volkh) i da će ga po nešto urediti, ali do skora pale su
na Coroninia težke tužbe i osvade, te je austrijska komora prisiljena bila,
pozvati ga u Njemački Gradac i odrediti proti njemu iztragu, opredielivši
zato zapovjednika Turanjskoga (kod Karlovca) barona Jakova Fridrika
Rambschissela i kom. činovnika Ivana Adama Pettenegga, a kašnje i
barona Ivana Josipa Webersperga. Poslije su tužitelje saočili sa Coro
ninom Senjski kapetan grof Josip Edling i baron Rambschissel. Pošto je
već bilo podneseno izviešće o iztragi, naloženo bude komorskim viećnikom
Antunu Carduzziu i Andriji Petteneggu, da još daljne izvide učine. Medju
tim bude na 30. marta 1700. u Liku kao namjestni kapetan odaslan
gore spomenuti Rambschissel.
Po izviešću nutarnjo-austrijske komore od 19. decembra 1701. nape
rene su bile tužbe na Coroninia poglavito sbog „excessivnih“ kazni Li
čana radi kradje: 1. Tako je Radoš Radmanović za jedno janje, što ga
je bio njegov brat ukrao, imao platiti globe 600 for., te mu je Coronini
oduzeo čitav imetak: 300 ovaca, 1 konja, 12 volova, 11 krava i 4 trube
sukna u vriednosti do 100 krunaša. 2. Radovana Živkovića i Marka
Knokića kazniše za nekoliko funta ukradjenog mesa svakoga globom
od 50 dukata. 3. Sava Novaković i Radivoj Klanković potužiše se po
vjerenstvu u ime čitave obćine Zvonigradske, da jih je Coronini radi
otmice jedne Vlaške žene nepravedno globio sa 10 dukata i za to se
naplatio, prisvojivši si jedan mlin i 40 ovaca. 4. Pokršteni Turci u Pe
rušiću prijaviše, da jih Coronini globi, uzimajuć za svakog, koj izmedju
njih pobjegne u Tursku, 1 vola i 10 dukata. Tako da je Coronini već dobio
37 volova. 5. Pave Mudrovčić iz Ribnika prijavi, da mu je htio Coronini
noćju odvesti služavku. 6. Udovi Vodagasovoj uzeo je Coronini, nakon što
je njezin muž obješen, svu imovinu. 8. Pokršćeni Turci u Budaku morali
su na zapovied Coroninia obrijati brade. 10. Pop Marko Mesić tužio
je Coroninia, da se nije za svoga boravka u Lici izpovjedio, a da posve
riedko dolazi k misi.
Coronini navede u obrani, da je došavši u Liku našao sudbeni statut,
što ga učiniše oficiri kao redoviti tamošnji sudci, a taj statut da je zabilje
žen u protokolu. Tim statutom da je odredjeno povodom često dogodivših se
kradja, da svaki, koji se zateče u kradji, izgubi cieli svoj imetak, da
bude izagnan iz Krajine i da mu se kuća popali. Pošto je brat Radošev
pobjegao, to je Radoš kao ortak kažnjen. Povjerenici grof Edling i Rhambs
sissel konstatovaše pako, da tako zvani statut drugačije glasi; a pro
tokola nije ni bilo, niti se moglo ustanoviti, koji su oficiri takov statut
218

stvorili. Coroninov postupak da nije bio opravdan, pošto se niti sin za otca,
a kamo li brat za brata kazniti može. Povjerenici odsudiše postupanje
Coroninovo glede Radmanovića i glede drugih tužba, premda se iz či
tava spisa vidi, da ga nastoje izpričati, nehoteći ni dirnuti u stvari
glede žena. Premda Coronini o globah nikad nije ništa komori prijavio
bio, to su iste porazdieljene medju njim i ostalimi sudbenimi pristavi.
Povjerenstvo predloži, pošto nema sasvim jasnih dokaza o krivnji Coro
ninovoj, da se on opet postavi na svoje prijašnje mjesto.
Меdjutim preporuči komora 23. decembra 1700. kralju Leopoldu, da
imenuje kapetanom Like i Krbave barona Rhamssissela u mjesto Coro
nina, koj bi se mogao namjestiti kao kapetan u Turnju na Korani. Со
ronini da je odviše omražen u Lici te bi, povrativši se u nju, svoje
tužitelje još više proganjao. Rhamssissel pokazao se je do sada u Lici
vrstnim, poznaje jezik naroda i bolji je upravitelj od Coroninia, poslavši
jur komori više tisuća od dohodka, dočim Coronini kroz više godina nije
ni krajcara priposao. U Lici se svuda krade, bilo sveto mjesto ili obično.
Coronini imao je barem izviestiti o tom, kako se grozno kazne krivci, a
o globah morao je račun dati, dočim ih je dielom pridržao, dielom do
pitao sudcem. Još je prijavljeno i drugih kojekakvih opačina Coroninovih,
koje bi trebalo istom izviditi. Kapetan u Lici valja da bude vješt ne
samo u vojničkih stvarih, već i u gradjanskoj upravi i u gospodarstvu.
Kralj odluči pod 6. majom 1702., da imadu zapovjedničtva Rham
sсhissel i Coronini medjusobno zamjeniti, te o tom obaviesti nutarnjo
austrijsku komoru, pozvavši ju, da inštalaciju provede.
Medjutim bio je došao Coronini u Beč, gdje mu naloži, kako o tom
pod 15. aprilom 1702. izviesti komora, vrhovni dvorski kancelar, da se
vrati u Liku. On nije htio ništa da čuje o premještaju u Turanj, a i
kraljevske zapoviedi (od 6. maja) nije jošte onda ni bilo. Premda je Coroniniu
kašnje polazak u Liku naročito pismenim dekretom zabranjen bio, jer
da dva kapetana ne mogu tamo zapoviedati, to se je on ipak uputio u
Liku.
Pod 18. augustom 1702. izviesti tajno ratno vieće Gradačko, da su
Coronini i Rhamssissel od naroda umoreni. O tom je ratno vieće jur na
12. augusta kralju priposlalo štafetu, primljenu od grofa Edlinga iz Senja,
a poslije došla je potanja viest od vicekapitana Senjskoga, barona
Galla, kojega bješe Edling na izvidjenje u Liku poslao. Gall zateče u
Sincu popa Marka Mesića, kojeg pobunjeni Ličani odaslaše do Edlinga,
a ovaj javi, da su pobunjeni vjeru zadali kraljevskomu veličanstvu i da
su, odloživši oružje, pošli k svojim kućam.
Uzrok pobune i smrti kapetana je ovo: Miloš Starčević, porkulab u
Pazarištu potuži se kapetanu Rhamssisselu na vojvodu Buturca, da ga je
htio već prije više godina umoriti pa da ga je u toj namisli izvukao za noge
iz crkve. Sada da mu opet prieti te se zato utiče kapitanu za pravicu.
Buturac pozvan po Rhamschisselu na sud, bude odsudjen na galije, a
sudu je predsjedao kapetan Coronini. Odmah iza toga bude odveden na
Pag do Mletčana. Svojta i rod Buturčev zatraži milost, koja bude i obe
cana uz polog veće svote. Ele prije nego li bješe odkup sabran, zarotiše
se Bunjevci, da će usmrtiti Rhamschissela i Coroninia i sve ostale čla
nove suda. Nakana ta bila bi bila već 30. jula izvedena, da se nije tada
219

upravo desio u Lici povjerenik grof Strassoldo, kojega su se i okletnici


bojali. Juraj Pavičić bio je 4. augusta, dakle dva dana prije katastrofe,
javio kapetanom u Ribnik, koja jim pogibelj prieti, ali oni nisu htieli
tomu vjerovati. Isti taj Pavičić došao je bio na 6. augusta, isti dan, kad
se nesreća dogodila, rano u jutro dva sata prije dana opet do Rambschis
sela, zaklinjajući ga, da se ujedno sa Coroninom za vremena ukloni, ali
Rambschissel odgovori, da su se Ličani već više puta nagražali, ali da
ipak ništa pokušali nisu. Kad al u zoru u prvo svitanje na 6. augusta
na samu nedjelju opaze kapetani, da prama njima ide do 300 ljudi. Brže
li se ukloniše u crkvu i zatvoriše vrata iza sebe. Ali razjareni narod
razbije vrata te posječe ponajprije Rhambschissela, koj im se molio i
svaku zadovoljštinu obricao. Zatim posjekoše na komade na samom oltaru
i Coroninia, pošto su već prije dvie puške na njega izpaljene. Oba do
gola svukoše i izvukoše ih iz crkve te su mrtva tiela dva dana na
ruglo i javnu sablazan tu ležala. Stvari, što ih je imao Rhamschissel,
odnesoše te izmrcvariše još i Pavla Mudrovčića i sekretara, koji su Bu
turcu sudili. Od Ribnika pohitiše do Belaja, hoteći tu ubiti kapetana
Franju Portnera, ali taj se sa ženom i djecom i njekoliko prijatelja za
tvori u zidine staroga grada te se stane braniti. Videći okletnici da ne
će tu bez velikoga prolievanja krvi ništa opraviti, ostaviše Portnera te
se osvetiše sudbenomu prisjedniku Vidu Bogdaniću, upalivši mu kuću i
otevši mu sve stvari, pa ga ujedno sa Milošem Starčevićem odagnaše iz
Like. Grožahu se svakomu, koji ne bi s njimi držao, da će ga popaliti
i izrobiti. Ličani prisegoše, da će s okletnici držati, ali od Krbavaca
nije tu bilo nikoga. Ličani izpričavahu se doduše kapetanu baronu Galu,
da ih okletnici na prisegu prisiliše, ali tomu je slabo vjeravao Gal.
Jedino Otočani da su voljni udariti na Bunjevce. Pisma, što su okletnici
našli u Rhambschissela, popališe oni i uništiše. Drugi dan iza toga usmr
ćenja dao je Portner iz Belaja mrtvace pokopati.
I pop Marko Mesić izviesti grofa Edlinga, priobćiv mu, da su već 6.
augusta oko podne ustaši bili njega pozvali po Tomi Mikšiću, Antunu Lesiću
i Petru Lužmaru pod prietnjom, da odmah stigne, jer će ga inače usmr
titi kao što i kapetane. On je odmah došao, da bunu utiši te Bunjevcem pre
dočio, koliku su groznu opačinu počinili, pozvavši ih, da budu vjerni i po
korni kralju, što oni i obrekoše te prisegoše, podigavši u vis tri prsta, da
će ostati vjerni Bogu, pravoj vjeri i kući austrijskoj i da ne će od toga
nikoga odvraćati. Ustaši poslaše Mesića do Edlinga, da mu poruči ove
četiri tačke: 1. Da su oni vjerni podanici carski i pripravni za kuću
austrijsku i posljednju kap krvi prolit, i da će kao vjerni podanici živiti
i umrieti, a da nikad nisu ništa protivna pomislili. 2. Proti Coroniniu
i Rhambschisselu da su bili prisiljeni ustati, jer oba mnoge nepravde
počiniše, popalivši bez pravedna i dovoljna razloga mnoge kuće i usmr
tivši ljude; mnogo svieta da su odagnali, stoku im oduzeli, bez razloga i
pravde ljude na galije stavljali, nesmiljeno ih kaznili i robili sbog najmanje
pogrješke i tako sviet zatirali i izpijali. Ustaši zamoliše nepristrane po
vjerenike, koji da grdne i okrutne opačine smaknutih iztraže i kralju
izvieste. 3. Lanjsko povjerenstvo odredilo bijaše, da sve ostane pri starom
i na miru do odluke kraljevske, ali za to malo i ništa ne mariše Coronini
i Rhamschissel, radeći ono, što im se je htielo, 5. Pod upravom komore
220

da ne mogu ostati, moleći kralja, da budu pod generalom i da budu par


donirani. — Ovo je sve Mesić grofu Edlingu dojavio i na pismo stavio.
Kad je ovo sve u Gradac ratnomu vieću stiglo, zatražilo je isto pod
18. kol. 1702. brzu odluku. S ovim izviešćem s vojničke strane sasvim
je suglasno izviešće, što ga je komora podniela o Ribničkoj buni kralju.
Меšić i Portner obrekoše u pismu, da će nastojati oko umirenja Ličana.
Mjesto kapetana da nitko ne traži. Za Bunjevce odlučeno je već i onako,
da će se prigodom razmještaja Krajine po novoj osnovi imati odseliti više
gore u Gračac.
Pobilježio iz spisa komorskih u fin. zajed. ministarstvu kr. sveuč. bibliotekar
Ivan Kostrenčić.

СХVIII. U Beču 1703, junija 6.


Кralj Leopold predaje priedjel medj Unom i Kupom u obziru financijal
nom cesarskoj Bečkoj komori, glede jurisdikcije pako podvrgava ga kra
ljevini Hrvatskoj. Isto tako razpolaže i Varaždinskim generalatom, koj
ujedno dokida.
Leopoldus Dei gratia electus Romanorum imperator, semper augustus,
ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae etc. rex. — Reverendi, honorabiles,
spectabiles ac magnifici, magnifici item et egregii, prudentes ac circum
specti, fideles nobis dilecti. Posteaquam his superioribus euolutis annis
et temporibus per naturalem Christiani nominis hostem Turcam lacessiti,
diuturniori cruento contra eundem bello continuato, praepotentique dextra
Dei justae causae nostrae et totius Christianitatis clementer opitulante
feliciter superato, non solum gloriosos de eodem hoste triumphos, itera
tasque solennes victorias reportassemus, verum etiam fines ac limites
regnorum nostrorum Нungariae, Croatiae et Sсlauoniae, antehac nimium
соarctatos, expugnatis pluribus fortaltijs longe lateque extendissemus
et propagassemus, ac tandem gloriosam etiam cum porta Othomanica
pacem Deo propitio inivissemus, qua stabilita, siquidem antiqua praefa
torum regnorum nostrorum confinia pariter extendi et translocari ipsa
regnorum conservatio et rerum ordo exegisset, eatenus vero tum ratione
jurisdictionis territorialis, quam et dependentiae militaris, nec non trans
locationis et respectiue cassationis Sсlauonicorum atque Petriniensium con
finiorum inter fidelitates vestras ab una, nec non Austriae interioris di
casteria nostra ab altera partibus, quaedam lis et contraversio suborta,
ac ex parte quidem fidelitatum vestrarum medio fidelis quoque nostri
Prancisci Cherokoczy de eadem, colonelli et consiliarij nostri, vestri
vero hunc in finem specialiter deputati ablegati, iteratis vicibus Majestati
nostrae humillime repraesentata fuisset, pro qua rite complananda: primo
guidem certam commissionem ad facies locorum (quatenus еadem inibi
mediante oculari inspectione meram atque veram eorumdem confiniorum
situationis constitutionem, nec non exacta inquisitione peragenda, genui
nam adductorum grauaminum seriem melius erueret), clementissime de
legassemus. Deinde super eiusdem exmissae commissionis humillime sup
peditata relatione, coeterisque per eatenus cointeressata et aulica et pro
vincialia dicasteria, simul atque status videlicet huius loci caes.-regium
nostrum consilium bellicum aulicum, nec non jntimam Austriacam can
221

cellariam nostram itidem aulicam, prout et interioris Austriae alterius


jntimi et bellici consiliorum pariter aulicorum nostrorum gremia, neque
minus fidelitates vestras et Styriae status pro et contra submissis et jn
troporrectis informationibus, atque deductionibus novam hic Viennae com
missionem ministerialem aulicam instituissemus; tandem ad ulterius tam
scripto, quam oretenus in pleno factam ab hacce delegata ministeriali
commissione omnium et singulorum secundum acta et probata causae
huius punctorum, circumstantiarum, atque motivorum, uberiorem propo
sitionem et omnimodam relationem pro finali decisione benigne resolui
mus, quatenus P rim 0: totum et omne Colapim inter et Vnnam fluvios
situatum justissimis, ideoque victricibus armis nostris ab jmmani prae
fato Christiani nominis hoste Turca recuperatum territorium cum omni
bus et singulis in eodem reperibilibus modernis atque futuris inhabita
toribus et incolis (quos inter et stipendiarij milites, qui propriae com
moditatis et convenientiae suae causa jam dictis in ioä§ üííróiéa sponte
degentes sua domicilia fixerunt, etiam intelligendi et computandi sunt)
quoad proprietatem et dominium utile (quatenus illud fiscale esset aut
fieret) hujati caes. camerae nostrae aulicae, quo vero ad jurisdictionalia et
spiritualia duntaxat praefato Croatiae regno nostro et eiusdem banali
potestati cedere et resignari, perindeque totum illud (excepto solo pro
confinijs necessario) neorecuperatum territorium una cum statim tollen
dis, atque cassandis Varasdiniensis generalatus locis praesidiarijs et eo
pertinentibus districtibus ad meram praefatae caes. regiae camerae no
strae aulicae dispositionem omnino transferendum, rite conscribendum, et
in dominia subdividendum sit, quae nempe dominia vel diventione fienda,
vel alio quovis meliori modo in bonum atque commodum regij aerarij
nostri convertenda, nihilominus sub collectione et jurisdictione eiusdem
regni nostri, atque comitis bani (salvis tamen quibusve alijs juribus re
gijs atque consuetis summis legalibus nobis competentibus per expressum
reservatis) ad contributionem et praestandorum praestationem, coeteris
regnicolis parem, atque communem proportionaliter attrahantur. Quem
in finem et omnimodam hujuscemodi benignissimae resolutionis nostri effec
tuationem per expeditionem praefatae cancellariae nostrae interioris Au
striae dicasteria et medio eorundem modernis commendantibus, coeterisque
Varasdinensis, Capronczensis, Sancti Georgij, Chasmensis, Crisiensis et Pe
triniensis praesidiorum officialibus indilate quidem et serio demandari jus
simus, ut in ijsdem partibus degentem populum directe vel indirecte
'contra banale dominium quovis modo animare seu concitare, vel alios
eidem contrariandi modos suggerere non ausint, multo minus ipsos inha
bitatores et incolas ad se, suasque partes jnducere intendant, quin potius,
quod si unus vel plures illorum eo concurrerent, quaerelas aut alia
peracturi, attunc eundem vel eosdem a sese abigere et ad comitem ba
num, eiusdemque instantias simpliciter remittere teneantur; neque minus
supremo Petriniensi capitaneo firmiter injungi commissimus, quatenus
suos Costanicae existentes stipendiarios, Petrinienses, siue quoscunque alios
ibidem haberet milites, abinde mox avocet, seque pariter cum ijsdem
eductis ducendis statim inde proripiant; casu autem quo vel ipse, vel
ipsi Petrinienses respectu praetensi illius propria authoritate et potentia
mediante occupati et hactenus usuati territórij meliorem quam episcopales
222

donationales in se continerent, titulum se se habere et docere posse exi


stimarent, per consequens episсорum et capitulum eatenus infestare et
in causam attrahere vellent, ut tunc huiuscemodi praetensa jura sua
(posteaguam utraque pars interessata superinde suos titulos hic Viennae
coram jnstituta sic dicta neo-aquistica commissione nostra aulica respectu
interessentiae fisci regij produxerit) via juris ordinaria coram dicto co
mite bano, tamquam in realibus actionibus ibidem competente judice pro
sequi; interea vero ab omni ejusdem retentione, propriaque usuatione,
seu alia quacunque violentia prorsus abstinere debeant, sintaue obligati.
Praeterea ijsdem Austriae interioris dicasterijs pariter commissum est, ut
Petrinianos instigatores ad alia quoquo potest fieri modo remotiora con
finia illico transferant, modernosque viarum ductores et signanter quidem
illos sic nominatos: Janko Boroyevich, Bunyan et Dubrek, simul et reliquos
omnes officiales superiores (utpote quos in posterum solus ipse banus ad
praehabitum nihilominus et semper requirendum praefati hujatus nostri
caes. regii consilii aulico-bellici consensum denominandi et inibi consti
tuendi facultatem haberet) jnde mox amoveant, nec ullosalios praesertim
Trans Colapiano-Vunnanos adhibeant, aut inibi diutius commorari pa
tiantur, ne forte (prouti metuendum est) ibidem permanentes, omnis
generis fomites hinc inde seminando, inter populum disturbia quaedam aut
motus periculosos excitent; similiter cum Maiestati nostrae relatum exti
tisset, certas quasdam a generali locumtenente nostro, principe Ludovico,
marchione Badensi, ijsdem Valachis impertitas protectionales nostras, per
eosdemgue comiti Erdeódi assignatas, nec minus inventarium Costaniczense,
simul atque dicti comitis bani et vice bani reversales prae manibus
praefati interioris Austriae consilij aulico bellici nostri etiamnum super
vacaneas jacere, alibi magis necessarias, praesertim quia (Costaniczam
quod concerneret) hocce fortalitium una cum omnibus praerepetitis Colapim
inter et Vunam adjacentibus, sicut et Jassenovecz, pariter cum eo spectan
tibus confiniarijs, coeterisque locis cis Savum praesidiarijs jam antea per
Mattem. nostram banatui regni benegnissime collatum, atque confisum
est; quae omnia siquidem nunc et in futurum a caes. regio consilio
nostro aulae bellico dependerent, eidem quoque praerecensita quatuor
instrumenta literalia mox con et assignanda fore clementer determinavi
mus, ac mediante praefata cancellaria nostra Austriaca aulica dictae jn
terioris Austriae bellico itidem aulico consilio nostro efficaciter commit
tendum esse decrevimus.
Secundo. Quod non solum ipse mentionatus generalatus Varasdi
nensis et praesidia S. Georgij et Ivanicziense, sed etiam Capronczense,
Chasmense, Crisiense et Petriniense, adeoque indifferenter omnes com
mendae Varasdinenses cum integro superiore statu eiusdem militari quam
primum inde removeri atque cassari, e contra autem gregarij Varasdi
nenses et reliqui milites praesidiarij guotauot eorundem necessarij, se
seque eo transferre intentionati fuerint, prae coeteris ad alia tam con
stituta, quam adhuc constituenda exteriora loca seu praesidia confiniaria
ex beneplacito et dispositione hujatus caes. regij consilij nostri aulico
bellici translocari possint ac debeant; Capronczense vero fortalitium, si
quidem hoc ipsum adhuc in bono defensionis statu reperiatur, quasi in
Slavonici illius territorij meditullio situatum, pro aliquo receptaculo vel
223

patriae istius asylo etiamnum in statu quo, sed tamen sub gubernio,
commenda atque jurisdictione saереfati comitis bani et vice bani, totius
que illius Slavoniae regni, sed et cum suprema hujus caes. regij con
silij nostri aulico-bellici dirrectione omnino conservetur et quia
Terti o Saepementionata illa exteriora loca confiniaria territoriali
a jurisdictione haud bene separari quirent, ea ipsa praesidia in futurum
banalia pariter cum omni per ipsum regnum atque com. banum inibi
collocata, atque stipendiata, seu ex generalatu Varasdiniensi juxta menti
onati huius consilij nostri aulico-bellici dispositionem pro exigentia rerum
forsan adhuc extrahenda atque desumenda uberiore militia, nec non coe
teris districtuum eorundem inhabitatoribus et incolis, ipsoque territorio
signanter et cunctis in suprafato Warasdinensi quondam generalatu ad
jacentibus locis modalitate praerecensita regni jurisdictioni ac gubernio
constanter incorporentur, adeoque et haec et reliqua Collapim inter et
Vunnam fluvios situata confiniaria, aeque ac caetera omnia et singula in
toties memorato prius generalatu Warasdiniensi residua loca ex ijsdem
principijs et causis eidem banatui . . . . inturbate subjaceant, in milita
ribus autem quoad supremam directionem praedictus comes banus cum
suis subalternis ab hocce caes. regio consilio nostro aulico bellico plane
dependeant. Vnde benignissimas Mattis, nostrae resolutiones et ordines
obsequenter accipiant. Quapropter benignam in praemissis resolutionem
nostram pro directione sua cum omnino in finem fidelitatibus quoque ve
stris clementer notificandam esse duximus, quatenus eidem tum in passu
regiae nostrae, tum etiam provincialis jurisdictionis atque gubernij semet
conformare, clementissimаmgue determinationem nostram rite obseruare
et exequi noverint ac debeant eaedem fidelitates vestrae. Gratia in reliquo
nostra caes. regia ijsdem benigne propensi manentes. Datum in civitate
nostra Vienna Austriae, die sexta mensis junij, anno domini milesimo,
septingentesimo tertio. – Leopoldus m. p. Ladislaus Matyassosky, episc.
Nitriensis m. p. Ladislaus Hunyady.
Iz vana : Universis statibus et ordinibus regnorum nostrorum Dal
matiae, Croatiae et Sclavoniae etc.
Izvornik u zem. arhivu medju zemaljskimi povlasticami br. 143. – U istoj sbirci
ima i drugi odpravak iste povelje od 10. julija 1703., izdan u tajnom ratnom vieću
i supodpisan principom Evgenijem Savojskim, u kojem se u velike hvale zasluge
Hrvata za posljednjega turskoga rata i prieti vojnim častnikom u Petrinji i u Va
raždinskoj Krajini kaznami, ako bi pokušali narod smućivati i opirati se banskoj
vlasti. – Povelja ova tiskana je u II. knjizi I. diela „Arkiva za poviestnicu jugo
slavensku“, str. 60-64. |

CXIX. U Beču 1703., junija 15.


Kralj Leopold podčinja Vlahe medj Unom i Kupom banskoj vlasti i do
kida tvrdju Petrinjsku.
Nos Leopoldus divina favente clementia electus Romanorum impera
tor semper Augustus ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae,
Croatiae et Sclavoniae etc. rex. Omnibus et singulis Valachicae nationis
intra Unnam, Colapim et Savum constitutis officialibus militaribus, knezijs,
caeterisque gregarijs ac incolis ibidem commorantibus hisce benigne no
tum facimus. Quemadmodum hucusque nihil propensius curavimus, quam
224

ut Valachicae nationis (quae ob insignem Christiani sui zeli impulsum


excusso Turcicae servitutis jugo suas intra Vunnam et Colapim ac Sa
vum quietae permansionis, novique patrimonij a nostra Matte. caesarea,
regiaque ipsis concessas, fixerat sedes) salutem ac tranquilitatem cum
omni prosperitatis civilis incremento promoveremus; ita sane nil indi
gnius experti sumus, nec quidquam majori cum animi aegritudine intelle ·
ximus, quam quod eadem generosa natio sinistris hinc inde persvasioni
bus in contrarium acta, consilij nostri aulae bellici decretis publicatis
debitum non gesserit morem, sepositaque banali et regni nostri Croatiae
authoritate et jurisdictione, munia sua militaria eidem concredita obire
recusaverit, pluresque alias inobedientiae ac turbulentae etiam pervicatiae
notas ediderit, imo in nuper demandato abhinc territorij Novensis vigore
almaе расis ad portam Ottomanicam resignandi actu cessionario, Alay
Begum Bosniae, tanquam ex parte portae Ottomanicae constitutum eo
fine commissarium, ejusque cohortes conjunctis aliquot armatorum milli
bus hostiliter prorsus et pacifrage invaserit. His itaque commoti ad aver
tendas quasvis ulteriores eatenus confusiones ac mala, quae in servitij
nostri, reique publicae detrimentum ex longiori rerum illis in partibus
incertitudine suboriri possent, gratiose resolvimus et determinavimus, ac
curateque executum habere volumus, ut spectabilis ac magnificus noster
consiliarius intimus, camerarius, regni Hungariae judex curiae, regnorum
que Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae banus, nec non campi mareschalli
locumtenens et fidelis nobis dilectus Adamus comes de Battyan, perpe
tuus in Nemeth-Uј-Var, totum illum intra Unnam, Colapim et Savum
situm, nostraеque ditioni ex almaе расis mente legitime subjectum ter
ritorium una cum inhabitatoribus ejusdem, omnibus cujuscunque nationis
incolis protinus nostro nomine in fidem, obedientiamque nobis debitam
recipiat et huic actui personali cum praesentia intersit, simulgue uni
verso populo Valachico et incolis, intra praedictos fluviorum Unnae, Co
lapis atque Savi limites constitutis, nostro itidem nomine publicari faciat:
dictam mox Valachorum gentem, totamque illam praedefinitam terraе
plagam ex nunc deinceps, quoad jurisdictionalia et civilia quaevis ac spi
ritualia immediate regno nostro Croatiae, quoad militaria vero consilio
nostro aulae bellico et sub ejusdem dispositione praefato bano nostro,
hujusque subalternis officialibus perpetuo et constanter subesse debere,
uti et in reliquo, quidquid terrae extra seu retro lineam actuali confini
orum custodiae destinatam superest, quoad proprietatem et utilitates
camerales a camera nostra aulica dependere; eaque porro de causa su
premum capitaneatum Petrinensem, qui generalatui Varasdiensi hucusque
subjectus fuerat, quippe cum locus ille promotis ultra per Dei gratia et
victricia arma nostra limitibus pro fortalitio confiniario amplius haberi
nequeat, una cum militia ibidem existente penitus aboleri et abrogari,
idque ipsum ubivis, quoad necessum fuerit, declarari atque publicari fa
cere, cancellariae aulicae interioris Austriae nostrae benigne ac serio com
missimus, gravique sub indignatione nostra, poenisque rigorosissimis pro
hibuimus, ne quispiam modernorum comendantum aut officialium Varas
diensium, Copraniczensium, Sancti Georgij, Crisiensium, Ivanichensium,
Petrinensium, aut ubivis alibi constitutorum, supramemoratos jam Vala
chos aut incolas illos dirrecte, vel indirecte adversus regni et bani
225

dispositiones concitare vel ab obedientia illis debita avertere, aut alios


qualescunque modos hanc gentem aliorsum inducendi suggerere ullo pror
sus sub praetextu audeat, vel praesumat, quin potius ubi unus aut
alter ex praefata gente ad confiniarios inferioris Austriae nostrae comendan
tes quaeribundus refugeret, aut ij ab ijsdem ad dictum nostrum regni
banum, illiusque instantiam sine mora remittantur; ultra quae amplius etiam
supremo capitaneo Petrinensi injunximus, si militiam quampiam ex suis
Kosztaniczae stipendiatam adhuc haberet, aut ubicunque alia ejusmodi
in praеattacto districtu moraretur, ut illam confestim abinde avocet,
postque eductionem nihil prorsus sibi curae aut negotij illis in locis ultra
summat, verum ipsi Petrinenses hactenus Petrinyae et hac in adjacentia
locati (qui ibidem subsistere et suam habitationem continuare velent)
bano et regno parere ac subesse debeant, sicque si respectu territorij,
sin se majorem titulum, quam episсорi Zagrabiensis productas donationes
habere, ac authentice demonstrare praetenderent et consequenter venerabili
capitulo, dictoque episcopo litem desuper movere intenderent, tunc cau
sam hanc suam via juris ordinaria coram praеattacto nostro bano, tan
quam in hisce realibus actionibus competente judice, prosequi noverint;
interea vero ab omni ausu, ac possessionis ullius arrogatione abstinere,
non minus item Petrinyenses, dictae nationis Valachicae instigatores, atque
concitatores, ad alia interioris Austriae confinia procul inde amoveri,
omnesque alios illarum partium officiales cujuscunque dignitatis et officij
existentes (siquidem istbaеc officia imposterum a nemine alio, praeterquam
praelibato nostro regni Croatiae bano conferenda veniant) penitus exau
thorari ac debito cum respectu eidem subjici et assignari, ipsi vero quoad
jurisdictionalia huic se submittere, uti et militaria mandata a consilio
hoc aulae bellico ad eundem dirigenda prompte exequi; quoad cameralia
vero a camera nostra aulica dependere omnimode debeant ac teneantur,
benigne praeterea assecurantes Valachicam hanc nobis charam nationem,
omnesque toties fati districtus incolas, quod uniuersis et singulis justitia,
quacunque ex causa debite administrari, eosque tanquam fideles subditos,
qui in ultimo cruenti belli decursu prae caeteris generositatis suae edi
dere specimina, protectione nostra caesarea ac regia plenarie frui, atque
gaudere faciemus, uti et illos, qui in linea limitanea constituti, adeoque
militaribus confiniorum servitijs actualiter aplicati fuerint, a decimis,
alijsque oneribus publicis immunes haberi, ac caeteris quoque privilegijs
militaribus donari curabimus, Omnibus demum et singulis praerecensitis
hisce iterum pro conclusione serio injungentes, quatenus benignum caе
Sareum hocce ac regium mandatum nostrum ad evitandam severam alias
animadversionem (erga secus facientes irremissibiliter secuturam) firmiter
observari debeant, nec populum ultra quocunque sub praetextu commo
veri, tumultuari, aut justis nostris regijs-reniti patiantur, ne fortioribus
(quod plane abhorremus) remedijs almaе расis conservationi, subditorum
que nostrorum tranquilitati consulere necessitemur. Dabantur in civitate
nostra Viennensi, die decima quinta junij anno millesimo septingentesimo
tertio. Regnorum nostrorum Romani quadragesimo quinto, Hungarici qua
dragesimo nono, Bohemici vero quadragesimo septimo. Leopoldus m. p.
(L. S.)
Savremeni prepis u zem. arhivu medju miscellanea, br. 140.
SPOM. XX. 15
226

CXX. U Beču 1703., julija 14.


Bečko ratno vieće dojavlja nutarnjo-austrijskoj vojnoj dvorskoj kancelariji,
da je predaja Varaždinske Krajine Hrvatskoj obustavljena, Vlasi pako
medj Unom i Kupom da se imadu izručiti banu, radi čega da su tako
djer zapovjednici Petrinjski upućeni, da se tomu pokore.
Zu erindern, man habe aus deroselben unterm 11 dises heriber ge
thanen vorstellung und denen beygehefften anschlüessen umständlich er
forderlich ersehen, als ob einige gefährliche motus indestini wegen der
von i. k. M. allergnedigist resolvirten aufhebung des Warasdiner gene
ralats und tiberlassung des territorij von Novi an die Türkhen auf denen
i. j. Gränczen sich eraigneten, und bey dessen fortgang ein sehr grosses
unheill in kurzen darauf zu besorgen stilinde; gleichwie aber dem hof
kriegs-rath von derley gefährlichkeiten noch zur zeith nichts bewusst,
noch sollte davon einige schuld tragen, sonders ir kay. Mt. allergne
digisten befelch in allweeg ist, das besagtes Varasdiner generalat ginz
lich aufgehoben, jedоch mit der execution dessen noch einige zeith zuruck
gehalten, hingegen die ausantwortung des territorij von Novi vnd re
duction der zwischen der Unna und Culpa angesidleten Wallachen unter
des königreichs Kroaten und dessen bani jurisdiction vnd gehorsam ohne
einig fernern anstand würklich vollzogen werden sollte, also habe man
auch diss orts zu sicherer bewürkhung des cession-actus von Novi so
wohl, als translocirung der in dasigen territorio angesessenen Wallachen
auf ausdricklich allergnedigisten k. befelch dem (tit.) bano Croatiae das
comando aufgetragen, welcher ihnen Wallachen besser zurück werts in
lande andere sovill grundsticke anstat der verlihrenden auszuzeichnen
unter einstens befelchet worden, nicht weniger den über die Teutsche nach
der i. č. Meergránczen destinierten battaillonen comandirende obrist (tit.)
Virmont gemessen beorderet, so thane resignation des territorij von Novi
an die Turkhey in allweeg zu versichern und zu bedekhen.
Allermassen auсh zu dem ende der hof-kriegsrath erst jiingstens
bey ihro löbl. i. č. gehaimben hof-canzley umb ausstellung der ihrerseits
herüber erforderlich befelch an deren selbigen enden untergebene gráncz
officier in specie die v. Petrinia die ansuechung gethan, nachdeme aber
bis anhero darauf weder einige antworth noch der gehoffte effect erfolget,
sondern dargegen missfählig zu vernehmen gewesen, das dero unterge
bene, und insonderheit die v. Petrinia, villmehr gesteiffett werden, sich
diser allerg. k. resolution straffmissig zu widerseen, so will man da
nenheit obige requisition hiemit nochmahlen ganz nachtrikhsam wider
hollen, ob sye löbl. hof-canzley durch ohngesaumbte abgehung yetzt
beriihrten befelih die widrigens zu befahren stehenden folgnüssen in
tempore abzuhindern gelieben möchte.
Was sodan zugleich in dero insinuato, das villmehr alles in bisheri
gen fridlichen ruchestand zu lassen wäre, angemerket wird, da findet
man dissorths nicht, etwas dargegen gehandelt zu haben, sondern das
man allein obberührte Wallachen zu folge i. k. M. allergnedigiste re
solution nach souill jihrige turbation in ruehe zu bringen sueche, kan
auch nicht wohl begreiffen, wie selbe auf solche weise, da sye noch
weithern unter Inner Ostterreich zu stehen hetten, sothanen ruhestandt
227

mehrers als unter den ban und königreich Croathen jurisdiction zu hof
fen haben solten, und hat der hof kr. rath dabey kein privat absehen,
sondern allein das allegn. kay. befelch zu exequiren, auf heilsаmen
friden beständig handtzuhaben pro objecto, als dem allerdings gleich gilt,
unter wemb si Wallachen stehen, wan nur i. k. M. dienst befördert und
obige heylsambe fines erreichet werden. Wien, den 14. july 1703. Der I.
öst. gehaimben hof-canzlei.
Warasdiner grenz betreffendt. Sbirka krajiških spisa u zem. arhivu.

CXXI. U Beču 1703., julija 22.


Naputak za bana gr. Adama Batjana glede odstupa grada Novoga Tur
kom i naseljenja Vlaha medju Unom i Kupom pod jurisdikcijom bana,
a Varaždinska Krajina da se medjutim neima predati.
Postea quam literae per expressum e Turcia die hesterna reducem al
latae sat manifeste demonstrant, Portam Ottomanicam tum ob retentam
tam diu territorij Novensis resignationem, tum ob substructam nuper
rime per Vallachos tumultuantes obicem patientia ulteriori tandem ex
cidere, et ea propter actuali, ac celerrima dicti territorij Novensis ces
sioni extremis et ultima is viribus insistere, illamdue intra 25 aut 30
dierum spatium infallibiliter executam rescire velle, ac proinde in tanti
momenti opere ob praesentaneas periculosas rerum vicissitudines nulla
ulterius vel unius etiam horae mora sit admittenda, sed Turcis in legi
tima hac eorundem praetensione omnimode satisfaciendum, idcirco Mattas.
sacr. caes. regiaque benigne resolvit, simul ac demandavit, ut cum
eidem D. bano valetudo minus integra (quae aegre hic loci innotuit)
ad Vnnam pro exequenda commissione sibi concredita in persona sese
condere prohibeat, is loco sui unam aut plures operi tam importanti
sufficientes atque affidatas personas cum genuina ac seria protinus super
eo, quod ipse in loco praesens suscipere intenderet aut posset, instru
сtione substituat, eumque in finem ob morae periculum expressum quem
dam occasione veredaria quontocyus illorsum expediat, qua porro cle
mentissima caesarea regia intentio et resolutio in sequentibus praecipue
punctis continetur:
1. Vt regni Croatiae vice banus, postquam cum d. (tit.) Virmont de
loco et tempore praеvie convenerit, cum militia sua banali in copioso
satis numero ad Unnam confestim se moveat, ac ibidem cum pedestri
Germanorum legione moх fati d. colonelli de Virmont ductui concredita
conjungat, taliterque ambo unitim super praesciti Novensis cessionis actu
deputatis utrinque commissarijs, hinc quidem d. generali adjutanti, comiti
Simonetti, ex parte Turcarum, vero Alay bego Bosnensi, adversus quo
runque ulteriores seditiosos Vallachorum ausus securitatem omnem ut
cunque procurent, qui post modum sub hac eorundem custodia dicti
territorij Novensis limites una obambulent, ejusque et arcis Novi resi
gnationem juxta instructionum suarum mentem actualiter exequantur. In
strumenta dein consueta in vicem permutent, indeque ultimatum hunc
exequendae pacis Carlovicensis actum quiete ac pacifice tandem perficiant.
2do. Praevidetur quidem Turcas cum Novensi hoc territorio subditos
quoque omnes in eo constitutos simul eorumdem dominio transcribi prae
}
228

tensuros esse, siquidem autem ea benigna Mattis, suae sit intentio, ut


praеattactum territorium cum quibusuis appertinencijs eo in statu, in
quo de facto existit, resignetur et in formando desuper instrumento ge
neralis tantummodo expressio eatenus inseratur, subditis econtra illis, ut
ibidem permaneant, aut ab inde demigrent, vi mediante injungi nequeat,
ita in casum, quo hi a Turcis eo disponendi forent, liberae eorundem vo
luntati id omnimodo relinqui debebit, sin autem, prout iterato jam et
novissime denuo se jugo Turcico subesse nolle, declararent, aliorsum
translocari postularent, tunc hoc casu idem d. banus per substitutum suum
aliud illis territorium amisso aequivalens retro lineam limitaneam assi
gnari, justaеque eorundem instantiae exinde satis fieri curabit, quod uno
fortassis actu exequendum, aut si videbitur pro commissionis istius effe
сtuatione eo magis assecuranda, cum ijs superinde praеvie convenien
dum erit.
3. Peracta taliter territorij et arcis Novensis in Turcarum manus
traditione, ulterius quoque Maj. sua benigne praecipit, ut et universa
Valahorum gens inter Vinnam et Colapim degens sub regni ejusque d.
bani jurisdictionem in posterum reducatur, plenaque cum fide ac obse
quio ijsdem assignetur; quamobrem id ipsum per vicarium suum idem d.
comes nomine suo inter eos bono cum ordine confestim publicari faciet,
eumque in finem quoque praelibato (tit.) Virmont juxta exigentiam et d.
bani requisitionem suo loco, ne tamen eарropter cum militia sua germa
nica longius ibidem remoretur, omnimode assistere abhinc committitur.
Et licet etiam
4. Consilium aulae bellicum nil magis ambiret, suaeque Matti. id
ipsum demisse persuaserit, ut ex adductis rationibus apprime ponderosi
simultanee quoque suprema militaris frtalitij Petriniensis directio penis
tus aboleretur, et confiniarij ac incolae ibidem commorantes banali pari
ter jurisdictioni illico subijcerentur, nihilominus tamen, cum alte memo
rata Mttas. sua motivis alijs permota tollendi generalatus Varasdiniensis
executionem aliquantisper etiamnum differendam demandavit, haec quo
que suprema militaris fortalitij Petriniensis directio seu commendatura,
utpote dicti generalatus partem seu appertinentiam constituens, in prae
senti pariter statu, ut est, eousque relinquenda erit, interea vero inclytae
interioris Austriae cancellariae aulicae injunctum serio fuit, quatenus
comendantibus officialibus et gregarijs Petriniae constitutis sub indigna
tione gravissima et animadversione severissima inhibeat, ne quis eorundem
huic demandatae Vallachorum sub banalem et regni jurisdictionem re
ductioni ullo sese modo immiscere, eos ab obedientia illis debita aver
tere, aut aliud quidpiam directe vel indirecte contra benignam hanc
resolutionem caesaream audere praesumat, quod porro mandata non modo
quantocyus eorsum expedientur, sed et omni cum rigore firmiter erunt
manutenenda, isque d. banus suo quoque loco eatenus id, quod necessum
videbitur, promte disponere noverit.
5to. Iterato demum in ejusdem d. bani sollicitudinem confidetur, eun
dem necessarias quasdam annonae dispositiones per inclytos regni Croa
tiae status Savi fluvij medio protinus ordinaturum, quatenus miles Germanus
ibidem subsistens nullum in eo defectum patiatur.
229

6to. Non minus item urgentissimum augustissimi et clementissimi d.


nostri exposcit servitium, ut secunda itidem pedestris cohors Croatica
sub ductu domini vice colonelli Malenich, in regno etiamnum haerens,
absque mora ulteriori in completo numero sistatur, status particulares in
quanto sua praestatione morosi, ut et profugos restituere, aut alios eo
rundem loco sistere recusantes, cum regni magnatum et ordinum praescitu
atque consensu ipsa actuali executione ad obligamen suum debite ad
implendum compellantur, quatenus praenuncupatus d. vice colonellus Mal
lenich cum (tit.) Virmont, ubi hic in suo ab Vnna reditu partes illas
attigerit, simultanee in statu completo infalibiliter se movere, itergue
suum juxta normam jam antea praescriptam ad maritima interioris Au
striae confinia, aut quo aliorsum ordines ulteriores sonabunt, prosequi
queat, quod itidem (tit.) Virmont insimul adhunc indicatus.
Caeteroquin in noto fideli, quo erga Mattis, suae servitium omni tem
pore promovendum impigre fertur zelo, plenariam consilium hoc bellicum
fiduciam collocat, eundem importantissimum hocce opus secundum inten
tionem eidem hisce declaratam et acceptas jam praеvie insinuationes
omni meliori modo cum celeritate ac securitate nomine suo per substi
tutum ad executionem festinam pro viribus esse promoturum et finaliter
ratione abolendi Varasdiensis generalatus circa modum et tempus opini
onem suam nobis ulterius expositurum, quatenus negotium hocce ulte
riori interea deliberationi subijci, idgue, quod necessum, debite praeparari
atque observari queat.
Quod itaque eidem d. bano pro directione sua hisce notificandum
amice censuimus. Vienae, 22. julij 1703.
Warasdiner Grenz betreffendt; sbirka spisa krajiških u zem. arhivu.

CXXII. U Zagrebu 1703.


Biskup Martin Brajković izvješćuje kralja Leopolda I. o žalostnom stanju
Hrvatske poslije smrti bana Adama Batjana, a da general grof Hanibal
Heister buni Varaždinske Krajišnike proti kraljevini.
L. augustissimo imperatore, rege e signore clementissimo. – Li stati
del regno di Croatia tanto piu giornalmente deplorano la morte di suo
quondam desideratissimo bano, conte Adamo di Bathyan, quanto per
mancanza di capo in queste congionture si ritrovano in una straordinaria
confusione. Sono gia quatro mesi, che continuamente solecitono suppli
cheuole appresso sua Majestà dell imperatore un altro bano, e non pos
sono esse consolati. Le e necessità e ragioni, quali spingono sua Maiestā.
ad denominar un bano novo, che i confinij per la indisposità di quondam
bano non sono messi ancora in ordine, anzi si vedono prouisti di cose
principali.
1. Che li Turchi mutitono in prima vera per la rottura di pace. Et
abenchè augustissimo imperatore con la porta Otomana altro samo e sen
tono, niente di meno il popolo nel confinio habitato senza questo di
inquiete animo, senza la saputa dei principali soministrano esercitar re
ciprochi hostilitá, e se in tempo, che e adesso, non si meterano impedi
menti alle confusioni, non si pub aspetar altro, che la ruina di quel fedel
regno a Dio et alla casa d' Austria.
230

3. Che radunati lā diuersi Morlachi e Rasсiani, si soleuarono alcuni


ladroni malfatori nel generalato di Varasdin, qui hanno spogliato le case
e chiese, masacrato i sacerdoti, amazatto huomini molti. Questi giorni
passati sono alla parte di Turchi, dove meterano principio della guera,
spogliando et amazando i Turchi, e cosi inuitarano i Turchi a far me
desimo contro nostre parti a prender la vendetta.
4. Che nel regno sono discordi, fattioni, le quali non si sradicarono
senza la potestà del bano, e regno stando senza testa, e vicino alla ruina
e confusione.
5. Che la insurettione nel regno e intimata contro li rebelli, ma
perchè nessuno e authorizato da sua Maestà del imperadore per capo, e
loro non hanno facoltà di farlo, percio un dall' altro non uol dependere,
e si fa nulla. Il vice bano per vechiezza e indebole e incapace per far
qualche servizio, che i vilani alcuni vicini al generalato di Varasdin si
fan sentire, che non uogliono piu contribuire alle necessità publiche
del regno. L'onde se presto presto non si prouedera a quel regno o col
il bano o con luogotenente, passando i rebelli Danubio alla vicinanza
di Draua, ho da temere, di render un gran incendio.
6. Il bano o luogotente in queste congionture e necessario, che si
essercitano bene soldati nel arti militare, hauendo la commodità di poter
resieder nelli suoi beni, perche il banato porta fora, e non dentro, che
habi affeto della gente, con qual deue saper parlare, che habi qualche
esperienza di quelli confini e cognizione.
L altro e, che humilmente deuo reuelare a v. Mta., che sentendo il
piü giouane general d' Haister publicata la sentenza di sua Mtà. del
imperatore, intimata a tutti i tribunali la reforma o collatione del gene
ralato di Varasdin, per impedire l' essecutione di quella, feci chiamar tutto
il popolo del generalato, dicendoli: se uogliate sottoporvi alla jurisdittione
banale, sarete vilani tutti. Se uogliate star e goder li priuilegij di con
finij, date 2000 huomini all imperatore, che io procuri la conserva del
generalato et anulatione di quella sentenza di reformatione.
Il generalato ha promesso dar questi 2000 huomini, se generale ottenera
chè loro in perpetuo sarano tenuti in quelle terre come in confinio, 2do
se 19. mesi, quali han seruito, li si pagarano, 3to. anticipamente se si
pagarano. Queste essendo conditioni impossibili le sue promesse sono
senza fondamento. Cosi avanti anco per socorer a Trieste, ha offerto
4000 huomini, e quando era bisogno, none pote trouare 300. Anzi quelli
magior danno hanno fatto alla città, che li Francesi, essendo gente in
disciplinata, barbara, feroce.
Io ho detto il modo, come in gueste congionture si potrebbe preua
lere di quella gente sua Maiestà, dichiarandoli, che sono sotto il gouerno
di bano, sicome alli altri Croati, cosi ancora a loro commandante di
insorger dalle terre con le armi, cosi fra i Croati quelli Valachi vene
rebbero accomodarsi.
Dice general Haister, che quel popolo di generalato farà gran tumulto,
periculo di confusioni e malcontenti. Ancora io dico, che si trouarano
tali, se si istigarino dalli officiali del generalato; si prohibisca a loro
questo ardire, edio assecuro, che seguira l'essecutione senza ogni turbolenza.
Queste essecutioni si deue fare, perche con 160 m. fl. sua Mtà, puč
applicare in altri bisogni, con li quali paga quel generalato . . . unito
231

al regno si farano piu porte, piu contributioni al imperatore. Item ca


mera oсuperä le fiscalità delle terre e cosi si uedera ecco nouo guadagno.
Della gente essendo sotto un capo per harmonia e bona consonanza
ha . . . . havrebbe vantagi di seruitio. Questi sono stati le salubri di
spositioni di quondam bano, qual tutto, che faceva, era per seruizio del
padrone. E si questo non sara qual consolatione in postremo al regno,
non . . . piu che spender . . .
Koncept, Libelli supplices, Tom. II., br. 90.

(XXIII. U Kostajnici 1703., julija 23.


Zapovjednik Kostajnice Franjo Vragović izvješćuje banovca Stjepana Je
lačića o pogibeljnih smutnjah banskih Vlaha.
Szlusbu moyu poniznu gosz. otczu vazdar preporucham. – Gospodin
Lengheimb ie Vlahom povedal, da nema vech ruke k nyim, ali, kak
chuiem, da ie chudneh rechi szit otissal. Vlaszi eo ipso coniuruuali szu,
da koy god banu na pokornoszt sze puszti, da nyega i vsze koleno nye
govo ognyem posgati hotte; ouo ye ochiuesto znati, na koga uffanie imaiu,
ar szu szva prek Wne zpremili, a Turki s nymi dan y noch clande
stina conventicula zaminiaiu, a to ye ztanouito, da prez kuara czesza
rova nebude. Doklam uszi oude zakupni budemo, oni morbiti pokor
noszt obechavati, berse li ze Nemczi razidu, bar bi nebila posteriora
peiora prioribus; szami sze nagrasaiu, zato – moja goszpodo, dobro pa
zite, kak kraine vu mirnu szigurnoszt postavite. Ovo bi selel, da g. otacz
у goszpodinu biskupu obznani, ar Bog me pissem ex scientia, derhchuch
za szluzbu czeszarovu y lepo ime Heruaczko, koie zkoro po vragu ide.
Ova pissem y k. Chernkocziu, ali boim sze, da ona vu Bechu mimo vuh
prehagyaiu. Zatem oztajem ponizan szluga y szem.: Vragovich Ferencz.
Koztaniczaе 21. julij 1703.
Iz vana : Perillustri et generoso d. Stephano Jellachich, vicebano et
com. Zagrab. et Crisiensis supremo comiti, aequiti aurato, in praesidio
Szredichko mil. banalium capitaneo, Mala Mlaka.
Izvornik u nadbiskupskom arhivu u Zagrebu.

(XXIV. U Letovaniću 1703., augusta 16.


Baron Krištof Delišimonović nalaže kapetanu Janku Jelačiću, da ima
Novljanske Turske Vlahe naseliti po Planinskoj Krajini (oko Maje, Klas
nića i Zirovca).
Czeszarouе у kralieue szuetlozti gornie Pokupszke Kraiine Glinszke
y Planinszke za szada buduchemu vice commendantu, kako ti takai grada
Berkisseuine voiuodi, poglauitomu y uiteskomu k. Jellachich Janku po
ouom daie sze na znainie: Buduchi da czeszaroua szuietlost, nai milo
sztiuni poglavnik, ieszu tako milosztivno dokonchali y po szlaunoi szuoioi
onda buduchoi commissi meni zapouidali, da Vlahe iz Zrinszkoga polya,
koteri iz Nouszke Turszke zemlie pod czeszaroue szuietloszti krilo doiti
, hotil bude, da ga na prazna w kraini moioi planinzkoj i Glinszkoi meszta
iliti zemlie postauiti imam ; y ako bi koim meszta iliti zemlie neztalo,
da one koteri szu sze prez znainia moiega w Glinszku Krainu ali kadi go
dir naszelili, a naimre, koteri zmed nih malo versztni ieszu, dignuti
232

moram y versztnie na nihova meszta nasztaniti, kakoti takaisse zemlie,


kotere planinzki Vlahi k Turskoi megy iz visse derse, da y na rechene
zemlje imenuuane Nouszke Vlahe vszakomu polag zadouolnoga razloga
nastaniti imam. Buduchi pako, da ja z oszebuinom nekom czeszarszkom
szlusbum za nikuliko dan zadersan ieszam, zato sze gor imenouánomu
vice commendantu y voyuodi od jakoszti chaszti moie z оuim ostro za
pouida, da gori rechenu szlusbu polag szebi dane instructie marliuo obuer
siti zamuditi nima. Tho oszebuino prepouidajuch, da haramie iliti junaki,
koteri szobum imal bude, nikakovogha prekorupcze kvara niti excessussa
Vlahom tuliko pri marhi, kuliko pri hisah (izlasen, ako bi koj kaj iz
dobra dobil) pod posteina, glaue i plache pogubleinia wchiniti nima; i
ako bi koteri ovu zapouid prekersil, ni listor takou kriuacz, nego y offi
cziri, koi s nimi budu, prez vszakoga prestimania pri glaui prieti sze
hoche y od thoga goz. bana, nyh exell. tesak rachun datti. Datum Le
thovanich, 16. augusta 1703.
Czeszarouе у kralieve szuitloszti capitan Gorne Polinszke, Glinszke y
Planinszke pokraine veliki commendant: Dellissimonovich, baron v. r.
Izvornik u nadbisk. arhivu u Zagrebu.

CXXV. U Kostajnici 1703., septembra 24.


Glavari Pounske Krajine obriču biskupu Zagrebačkomu kao banskom na
mjestniku i kraljevini Hrvatskoj vjernost i poslušnost.
Poniznu szlusbu y pokornu preporucham vu miloschu gospodinu gos.
szvetlomu biskupu y plemenitom orszagu mi vszi knezovi krajine Kostanichke.
Ponizno y pokorno molimo sze gozpodinu szvetlom biskupu y ple
menitomu orszaghu, da bi na nassu veru puztili kneza Janka Borojevicha
у Ztipana Dereticha. Mi dajemo nassu veru y gozpodina Boga szvetlomu
gozpodinu biskupu y plemenitomu orszagu, da oni necheju od zada nig
dar nikakove nevere vuchiniti gozpodinu szvetlomu biskupu, niti pleme
nitomu orszagu, y ako bi sze koj takou nassel med nami, koj bi hotel
kakovu neueru nachiniti szuetlomu gozpodinu y plemenitomu orszagu, mi
ga szami hochemo szuetlomu goszpodinu i plemenitomu orszagu vu ruke
dati. Na sto usze dajemo nassu veru y. gozpodina Boga y zvetlomu go
zpodinu y plemenitomu orszagu, у budemo sze uffali, da ie szuetli
gozpodin na nassu veru hocheju pusztiti. Y ztem oztajemo verni y pokorni
szluge Szuetlog gospodina biskupa y plemenitoga orszaga. Datum Ko
staniczae, die, 24. septembris 1703. Mikula Ferencheuich i, Jakob Terbuk
f, Ilia Jovichich f, Vaso Zvilokosi, Szobota Vujaklich f, Vukman Kne
zovich f, Praedoja Dragich f, Radassim Klobuchar f.
Izvornik u sbirci jugosl. akademije.

CXXVI. U Komogovini 1703., septembra.


Vladika Atanasija i „Vlaški sinovi“ preporučuju biskupu Zagrebačkom
Martinu Brajkoviću grofa Petra Keglevića za bana i obriču, da će vjerno
služiti kralju pod zapoviedi banovom.
Preuzvissenom i obranom i tanagniku nih cesarove i kralieve svitlosti
i slavnoga grada Zagreba i plemenitoga Hervackoga orsaga i velike
233

cerque svetoga Kralja biskupu i obladateliu, gospodinu, gospodinu Mar


tinu Braikovichiu podamo i se radovati se na mnogo let.
Sluxba i poklon satvaragiemy vassemu uzmoznomu gospodinu mi,
koi se nahodimo meiu Kupom i Vunom, pervim sve, sto no nastelnikom
kerscanskim zakona sa svogim svestenim saborom i pako knezi i deset
nici i mali i veliki Vlaski sinovi, kako gugiemo i razumimo od Dragichia
Gabora, da ie plemeniti orsag i Hervacka gospoda i obrali smo gospodi
prenaigori krivechia, tomu smo se glasu svi obradovali i obveselili, da
nam bude nam i kako gie bio nama komendant na ovoi Kragini meiu
Kupom, i oni mnoghi gie rebelstvo satvorigio na one priatelie na vasse
i nasse, to sva Kraina zna; i Krainu ie derzal u liepu razlogu i svetu i
nauku; zato se svi prosimo i molimo i na gola kolena klecamo pred nih
cesarovom i kralievom svitlostiom i preporucuiemo se gospodinu biskupu,
da prosi i moli svitlost cesarovu i kralievu, da dade banstvo grofu Petru
Keglevichiu, i bili su i stari njegovi banovi; i zato polig toga molimo
svi Vlaski sinovi, da chemo sve vik cesarovu i kralievu milost sluziti
verno i to ogitno do kaplie kervi, a po zapovidi vrh nas bana Hervac
koga i Kragicnoga na sluxbu gotovom puskom i sabliami; i mi svikoli
obligani Bogu milost u svako vrime, da nam prosenia nepreuzme nih
cesarova i kralieva svitlost, i mi ostajemo. — Pisah miseca setembra
u Komoini (Komogovini) 1703. Atanaszi, vladika Bosni, na to se podpi
suie sa svogimi svestenom slovom.
Ja knez Ilia Jovanovich. — Ја knez Jakov Trabko. — Ја knez Ra
divoi Vukovich. — Ја knez Radissa Klobugar. — Кnez Mihaila Kata
nicki. — Serdar Stanivuk Zunich. — Voivoda Bozo Svilokos. — Voivoda
Nikola Todorovich. – Knez Miladin Jurich.
Izvornik sbog nepravilnosti jezika i nikakova pravopisa gotovo nerazumljiv;
medju Epistolae ad diversos, vol. XXXII., br. 84, u nadb. arhivu.

СХХVII. U Kostajnici 1703., novembra.


Glavari Krajišnika u okolici Kostajničkoj mole Franju Vragovića, da
izpusti iz zatvora uhićene knezove, te obriču, da će opet odani bit kralje
vini Hrvatskoj.
Szlusba nassa da ie ponizno y pokorno preporuchena vu miloschiu
gozpodina kapitana. Ponizno sze molimo gos. kap., dabi miloschu vuchi
nili z knezom Jankom Borojevichem y Stefanom Deretu, y mi dole pod
pisani poruki iemlemo sze za nie goz. kap. у fo obechemo Bogu y gos k.
у gozpodinu bannu nih excell. у рlemenitomu orszagu, da nigdar vech
nechemo nikakoue neuere vuchiniti plemenitomu orszagu, mi ga szami
ochemo vuloviti i vu ruke dati, sto sze i uffali budemo, da tu miloschu
vuchine goszpon kapitan z nami. Perui poruk ie (L. S.) Matus Milakouich,
woiuoda. Mikula Ferencheuich, knez Kostanichky f. Radoszav Klobuchar
f. Jakob Terbuk, knez f. Milichevich, voiuoda f. Gruiсza Nosinich f.
Ilia, knez f. Boso Zvilokos f. Radula Borojevich f. Vkman, knez f.
Predoia Dragich f. Wmilin Dokich f. Siuko, voiwoda f.
Коmcept. Epistolae, vol. XXXII. u nadb. arhivu.
234

(XXVIII. 1703.
Biskup Zagrebački Martin Brajković izvješćuje kardinala grofa Leopolda
Kolonića o naseljenju žitelja okolice Novljanske nakon predaje tvrdje
Novske Turkom.

Qualiter et Valachi juramentum deposuere tam ad Costaniczam, quam


etiam ad Novi pauci, 14. vero huius in campo ad Plavischevicza plurimi
in simul congregati, cum knezijs potioribus, sicut etiam, qualiter resi
gnatum est cum sua turri et territorijs tam ex illa, quam ex ista parte
Vunae Noviense, ac a me usque ad ulteriores dispositiones celsitudinis
vestrae impraesidiatum militibus Zrinium et Quozdanszki, ex pluribus
meis literis beneficio staphetae expeditum hucusque cels. vestrae innotuisse
non dubito. Quod ad Novum, in considerationem venit, quod inhabitatores
territorij Noviensis Catholici et Valachi sese translocare a longo tem
pore a me ac ab alijs saepius admoniti differebant. Catholici inhabitatores
sese aliqui ad Diuussam, aliqui ad terras penes Wnam intra Novi et
Kostaniczam collocarunt, licet tardius, quam et a me saepius, ac ab alijs
fuissent admoniti. Valachos vero Schismaticos dom. baro Delissimunovich
suscepit in suum onus, omnes pacifice accomodandos in diversis terris
vacuis sub illius commando inventis. Verum est, quod remanserint spatia
terrae ad Quozdanszki et Zrinj, Pedaly et Goriczka a Valachis vicinio
ribus possessa, quos inlocari Noviensibus non sinent. Sed in his tem
poris circumstantijs satius duхi ut alibi accomodentur, quos hi turben
tur, quo in adventu celsit. v. pateat occasio accomodandi puros fideles
Catholicos in vicinia confinia, ad quem finem pro nunc praeter dome
sticos viginti Turopolienses Zrinium custodiunt, uenturi post 90, ut pos
sint in illis vicinioribus terris accomodari portione h... Introduxi Zrinium
dom. Paraminszky.
Izvornik, epist. XXXII., br. 84, u nadb. arhivu.

CXXIX. U Senju 1703.


Senjani mole kralja Leopolda, da im dade pomoć u svrhu obrane proti
neprijateljem kraljevine.
Sacra cesarea e real Maiestā, signore, signore clementissimo. – Dalle
nostre continue urgenti humilissime istanze speriamo, che la s. m. v.
fin hora habbia sofficiente compreso le nostre grandissime misserie, dalle
quali ueniamo giornalmente oppressi, e quel miserabil stato, nel quall'
hora si trouiamo, per esser mal prouisto totalmente questo praesidio di
Segna de canoni e dell' altre cose bisognose per resistere alla prepo
tenza inimica; considerati che furono dalla s. M. v. questi nostri urgen
tissimi motiui, mossa dall inata sua clemenza e benignissima inclina
zione, si e compiaciuta clementissime risoluer li 22. del aprile d'anno
passato, a uoler subito remediare a questi tanti e tali mali, quali ci
soprastano, con un opportuno e uelоce remedio, pero da quel tempo fin'
hora ne uiene intardato, senza che ui sij somministrato minimo remedio per
sollieuo delle nostre miserie, dalle quali continuamente ueniamo aggrauati.
Inoltre ci moue l' innata nostra fedelta, succhiata col materno latte
demississimаmente a significare alla s. m. v., d'esserci peruenuti certi
235

auisi dal consule imperiale d'Anchona dell' apparechi militari, quali


fa iui l' inimico Francese, destinati per attacar questa cita sul prin
cipio della prossima primauera e facilissimаmente puo rischiare per
causa della mancanza ui requisiti militari e del canone, succederebbe
altramente in gran danno del regno di Croazia e di confini, per esser
antemurale d'essi, la s. m. v. non ci incolpi allora di nostro manса
mento, o di qualche demerito, per hauer noi tante volte al tempo con
corso, sicome anzi di presente concoremo per il remedio dell soprastante
male; assecuriamo demisissimаmente la s. m. v., che noi tutti sacrifica
remo e spargeremo nostro sangue e la uita in acressimento delle glorie
et in seruigio per testimonianza della fidelta uerso la sacra imperial m.
v., monarcha nostro clementissimo. Genuflessi per tanto alli climentissimi
piedi della m. v. augustissima preghiamo humilissimаmente, a degnarsi
clementissimаmente prouedere, quanto prima fosse possibile, per il canone
a questa città grandissimаmente bisognoso et applicarsi questo remedio
per sollieuo delle nostre miserie, affine potessimo in occorenze resister
alla prepotenza inimica, e non priuarci di questi mezzi per poter a ba
stanza mostrare nell' attual attaco col spargimento di nostro sangue quel
incontaminata nostra fedelta, che professiamo alla s. m. v., qual genuflessi
adoriamo et restiamo della sacra cesarea e real Maesta fidelissimi et
omilissimi vassali N. N. communita, soldatescha e la cittadinanza di Segna.
Iz vana: Alla sua cesarea et real Maestà di Leopoldo I., inuitissimo
e potentissimo imperatore de Romani etc.
Libelli supplices, Tom. II., br. 60.

СХХХ. U Beču 1704., januara 16.


Kralj Leopold obriče Krajišnikom Varaždinskim, da neće tamošnju Kra
jinu ukinuti, već pače, ako se za bипе Мадјаrа vjerni i koristni pokažu,
iz nova povlasti njihove potvrditi.
Leopold etc. Ob vns zwar verschidene considerationes vorgestelt wor
den, warumben das Windisch vnd Petrinische generalat aufzuhöben währe,
so haben wür doch desthalben innzuhalten vnd das obgenantes generalat
seiner zeit über sothane motiva vnd rationes oder notturft noch vernom
ben werden solte, gnedigist entschlossen, sintenmahlen aber anieczo vnser
vnd des publici höchst angelegener dienst erfordert, dass in besagtes
generalat eine manschaft zu ross vnd fuess von 2500 bis 3000 kopf auf
gebracht vnd wider die rebellen in vnserem königreich Hungarn vnter
dem kommando des general- ambts verwalters Hannibal Josephen graf
fen von Heister ohne verluest der geringsten zeit angeführt werden, auch
aldorten von der ordre vnsers im gedachten königreich in capite com
mandirenden generals dependiren vnd derselben nachkomben solle, alss
wollet ihr solches erholten generalat gebräuchiges massen alsobаldt inti
miren und selbiges ganz nachdrükhlich vnd ernstlich zu vngesaumbter
vollziehung diser vnserer gnedigisten resolution ermohnen, mit den bei
saz, wie dass wür bey gegenwertigen gefährlichen conjunction ein nicht
geringes vertrauen in die von ihnen gränizern shon offters bezaigte ab
sonderliche devotion, fidelität vnd in villen occasionen erwisenen ruhm
blichen valor, welchen sie der zeit in der thatt zu zaigen, die beste
236

gelegenheit haben, gnedigist sezen vnd vns ganz gewiss versechen, sie
dagegen gnedigist versicherendt, dass wofern sie hierinfahls mit der ge
horsamsten willfâhrtigheit . . . vnd sich wider die vntreuen Hungarischen
rebellen ritterlich verhalten, mithin jhnen widerumb ein neues meritum
erworben werden, wür dieselbe wider ihre habende privilegia nicht allein
keineswegs kränken lassen, sondern mit neuem kais. königl. vnd lands
firstlichen gnaden ansehen vnd consolieren werden, welches alles ihr
ihnen Gränizern anzufügen vnd sonsten euern orts alles das jenige mit
allen eyfer vnd hilfertigkheit vorzukheren habt, was zu befürderung di
ser vnserer gnedigisten intention imer vorträglich sein kan. Verbleiben
euch anbey mit kays. vnd landsfürstl. gnaden wohlgewogen. Wien den
16. jäner 1704. Leopoldt m. p. Julius Fridr. gr Bucelleni. Ad manda
tum suae caes. majestatis proprium: Joh. Fridrich v. Weissenburg.
Savremeni prepis i hrvatski prevod u škrinji Vlaških privilegija obćine Seve
rinske kod Belovara. Br. 18.

CXXXI. U Gradcu 1704., januara 22.


Ratno vieće, priobćujuć cesarsku odluku glede uzdržanja Krajine Varaž
dinske, nalaže namjestniku generala, grofu Maksu Adamu Langhaimu, da
odluku Krajišnikom obznani i njih pozove, da budu spremni za vojnu na
magjarske buntovnike.
Hoch vnd wоlgebohrner. – Auss nebenligender abschrift wirdet der
herr graff desmehrern zu uernemen haben, wass für ein allergnedigiste
resolution ihre kays. May. Wegen aufbringung einiger grinzmanschaft zu
ross und fuss von 2500 bis 3000 man wider die rebellen im königreich
Hungarn alherein ergehen lassen, vnd welchergestalten allerhöchst ge
dacht seine kay. May. hingegen bey erzaigender deren deuotion, fidelitât
und versicherung thuen, ihre habende priuilegia nicht allein keines wegs
kränken zu lassen, sondern auсh dieselben mit neuen kays. königl. und
landtsfürstlichen gnaden anzusehen vnd zu controliren, als haben wür
dem h. graffen obbedeute kays. resolution zu dessen bessern direction
vnd ersehung hiemit beyschliessen vnd haben nachdricklich ermohnet
haben wollen, auf das derselbe der gesambten graniz-manschaft mitels
dessen bekhanten dexterität sothane allergnedigiste kays. intention be
weglichist zu gemueth führen, dass sie in erwögung ihrer eignen hier
unter haubtsächlich versirenden conservation vnd erhaltung ihres bis an
hero gehabten guetten rumbs, auch auss natyrlichen gegen ihren aller
gnedigsten kayser, könig vnd herrn tragenden allervnterthenigisten devo
tion vnd eyffer sich alsobalden vnd ohne geringste zeitverlust march
fertig machen vnd sogleich, wohin sie der herr generalambts-verwalter
graf von Heister anführen würde, ganz vnweigerlich verfügen sollen. –
Graz den 22. january 1704. N. der kön. kay. vnd zu Hungarn vnd Bo
haimb könig. Mayst. alhier anwesende i. o. hof - kriegs vicepräsident
vnd räthe.
Iz vana : Dem hoch vnd wohlgebohren herrn Max Adamen grafen
von Lenghaimb, freiherr in Perte vnd Karffenstein, oberhaubtman zu
Ivanich vnd amsverwalter der Windischen vnd Petrinischen grenizen.
Izvornik sa hrv. prevodom u škrinji privilegija kod obćine Severinske. Br. 14.
237

CXXXII. U Brlogu na Kupi 1704., maja 18.


Kapetan barun Krištof Delišimonović pritužuje se banu grofu Ivanu
Palfyu i stališem na postupak biskupa Zagrebačkoga sa Krajišnici, oso
bito Vlasi oko Topuske.
Excellentissime ac illustrissime domine, domine comes bane, domine
etc. Diuturnior eaque vehementissima aduersae valetudinis meae ingraue
scentia, ita et ecclesiae uestrae exigentibus sic modernarum revolutio
num circumstantijs variae in diuersas partes excursionibus causa sunt,
quod tardius praesentibus me exc. uestrae ueluti gratiosissimo domino
meo sistam obsequiosum . . .
Signanter autem mihi intimandum uenit, quod proximis diebus uene
rint ad me duo a confinio mihi subiecto exmissi, repraesentantes et
referentes, qualiter ab ill. d. episcopo Zagrabiensi ac officialibus eiusdem
iniuriati grauarentur. Praefatus siquidem episсорus, dum iuxta gratiosam
excellentiae vestrae ordinationem frater meus pro secundo confinium ad
castra duxisset, solus subintrauit confinium, ibidemgue etiam in partibus
metalibus Turcicis vicinis oeconomicas intra Valachos instituere coepit
dispositiones; imprimis etenim eosdem ad listas dominales inscribi cu
ravit, demum ab ipsis insolitos hactenus census et pensiones praeten
debat, tandem, qui huiusmodi oeconomicae dispositioni et ordinationi sub
scribere et parere eidem recusarent, ab ijsdem terras auellare et suis
subditis distribuere, ex confinio deuiis ueniam dare et eosdem pellere
ordinauit. Imo etiam certis Valachis, qui ex conclusione commissionis
Simonetianae cum commissario Turcico factae a territorio Turcis resi
gnato in potestatem nostri clementissimi imperatoris transiuissent et
inlocari ordinati imo per me incolati sunt, denuo retro in potestatem
Turcicam repellendos certo suo decreto instituit. Tandem notabilem con
finij partem etiam a dependentia a subjectis eccellentiae vestrae officia
libus in militaribus et hactenus semper obseruata cohibuit, dum etenim
pro castris iisdem commissum fuisset, erectionem certae curiae et aggeris
in piscina loco castrorum ipsis mediante officiali suo ordinauit, denique
adusque lineas cum Turcis metales in manifestissimum aulae, excelsi
consilij bellici, excellentiae vestrae et jurisdictionis confiniariae derogamen
suum usurpat dominium.
Quibus sic stantibus, habito confinium inter se publico congressu de
eiusmodi oppressionibus et uiolentis iniurijs consultabat, mihique inti
mauit, si in his ipsos non manutenuero, denuo ab obedientia et juris
dictione vestrae excellentiae se abstrahere necessitabuntur, aliquem ge
neralatum pro dominio in protectionem quaesituri.
Intellectis itaque per me istis, ne in confusione quapiam me grauis
respondendi ratio maneat, officiales meos, me non ualente cum praesenti
(quam reuerenter hisce annecto) instructione ad confinium expedio, con
fidens, quod excellentia vestra eandem reprobatura non sit, quin potius
sua, qua posset authoritate, eandem confirmare dignabitur et manutenere.
Quae dum ex obligatione mea excellentiae vestrae detegere volui, me
ejusdem ill. gratijs et fauoribus demisse subijciens. Excell. et ill. d.
vestrae humillimus, obsequentissimus servus Franciscus Christophorus Del
lissimonovich, lib. baro m. p. Datum Berlogh diе 18. maij 1704.
Savremeni prepis. Epistolae ad diversos. Tom. VII, br. 71.
238

CXXXIII. U Beču 1704., decembra 10.


Kralj Leopoldo zaštićuje Perušićane proti napasti Otočana, Kulana i
Bunićana u uživanju zemalja.
Leopoldus etc. Notum facimus tenore praesentium, significantes qui
bus expedit universis: qualiter Joannes Jurissich, purgravius in Perussich
comitatus Lika et Carbavia, Lucas item Jurissich et Marcus Milkovich,
singuli baptizati Turcae et Vallachi, suo et coeterorum itidem baptiza
torum Turcarum et Vallachorum Perussichensium nomine, humillimum
ad nos recursum fecerint, lamentabilitergue exposuerint, se aeque ac coe
teros Christianae fidei Peru sichenses a circumjacentibus et commetaneis
suis, utpote Otochensibus, Kulliensibus et Buniensibus Christianae religio
nis hostibus in terreno per nostram abhinc annis ad illas partes deputa
tam caesareo regiam commissionem, ipsis assignato et concesso, atque a
nobis clementissime confirmato, ejusdemque usu continue turbari, infe
stari atque inquietari, imo suscitato non pridem publico adversus eosdem
tumultu se unius fidei odio, a facultatibus, domibus, liberis et coniugi
bus misere velut in exilium pulsos esse, neque adhucdum securum sibi
reditum aut mansionem ibidem firmam sperantes; nostrae propterea ma
jestati supplicando, quatenus praementionatis Vallachis Perussichensibus
pro plenitudine caesareo regiae potestatis nostrae de oportuno securitatis
remedio provideremus, eosdemdue medio benignissimarum protectionalium
literarum in caesareo regiam protectionem et gratiam nostram assume
remus. – Nos igitur visa supplicantium et inspecta fide, non obstan
tibus tot persecutionum discriminibus, constantia, perpensis, item et cle
mentissime consideratis fidelium servitiorum meritis, quae saереfati Chri
stiani Vallachi Perussichenses, tam Ottomanico nuper, quam praesente
bello, posthabita qualiscunque sangvinis, vitae ac facultatum suarum
јасtura, nobis nostraеque augustae domui diversis occasionibus perquam
fructuose praestiterunt, seseque in futurum praestituros pollicentur; hu
millimae illorum petitioni annuentes, eosdem Perussichenses Christianos
in gratiam, protectionem et tutelam nostram caesareo regiam vigore
praesentium singulariter suscipimus, et in omnibus per nos, nostrosque
partium illarum et confiniorum commendantes, uti et per dictam nostram
commissionem illis assignatis, datis et collatis, sed at deinceps dandis
et conferendis bonis mobilibus et immobilibus, rebusque, quocunque no
mine intellectis, uti et officijs politicis, aeque ac militaribus, potissimum
vero in terreno et fundo eisdem secundum habitas vel prae manibus ad
hucdum existentes metales assignatis, jamque saepius ijsdem confirmatis,
denuo non solum clementissime confirmamus, sed etiam omnibus et sin
gulis caesareo regiae nostrae jurisdictioni ubivis locorum subjectis, cujus
cunque status, officij, gradus et conditionis ecclesiasticis, aeque ac saecu
laribus, praesertim vero confiniorum nostrorum Carlostadiensium, mari
timorum, nec non comitatus Likae et Carbaviae constitutis capitaneis,
commendantibus et officialibus et quoscunque praesentes nostrae concer
nere quoquomodo possent, vigore harum benignissimarum protectionalium
nostrarum serio committimus et mandamus, quatenus saepememoratos
Christianos Perussichenses contra quoscunque turbatores ac impeditores
in pacifico officiorum, bonorum ac rerum suarum usu et possessione
239

tueri, defendere ac manutenere omnimodo debeant ac teneantur, neque


ullatenus eosdem sive in personis, sive in rebus, bonis aut officijs
eorundem quomodocunque appellatis turbari aut inquietari patiantur sub
poena gratiae nostrae in perpetuum amittendae et omnibus damnis causatis
integre satisfaciendi, ratione quorum liberum semper ipsis ad nos re
cursum esse volumus. In cujus majus robur hasce protectionales manu
nostra subscripsimus et sigillo caesareo muniri jussimus. Datum in ci
vitate nostra Viennae, die decima mensis decembris, anno millesimo
septingentessimo quarto, rognorum nostrorum Romani quadragesimo
septimo, Hungarici quinquagesimo, Bohemici vero quadragesimo nono.
Leopoldus (L. S.). Julius Fridericus comes Bucelleni. Ad mandatum sac.
caes reg. maiestatis proprium: Ioan. Theod. de Weissenberg. Concordat
cum suo originali, ita attestor ego infrascriptus. Segniae diе 17. Maij
1729. Georgius Hreglianouiсh, syndicus f.
Oblastno potvrdjeni prepis u mojoj sbirci.

CXXXIV. U Loboru 1705., aprila 25.


Grof Petar Keglević, namjestnik banski, potvrdjuje Staroseljanom kod
Kostajnice kotar zemalja, kako je već prije bio označen.
Ja doli napisani dajem na znanje, kako se meni preporučili jesu po
zvani Staroselci pod komandom Kostajničkum stojeći, kako rečene Staro
selce u njihovih zemljah nekoji susedi njihovi jako bantuju i po krivom
vupućenju od njih otrguju one zemlje, koje na stran nihovu po pravičnih
medjah zaznamenovanih i postavljenih zapale jesu, na koje takove megje
ja sám, za onda komendant budući, jesam izhagjal i očivesto pred susedi
njihovimi i vnogo susednimi ljudmi obhodil, imenoval i zaznamenuval
držanje njihovo i kotar njihov od vsih drugih susedov i najme Gradu
šćanov razlučil i u zvrhu takovoga kotarenja i medj lastovitih postavljenja
list kotarni rečenim Staroseljanom jesam van dal. Budući pako Staro
seljani po nekoji nesrići ta list kotarni izgubljen povedaju, zato da oni
po manjkanju toga lista po suprotivnom vupućenju kvarni i kak težko
obtršeni nebudu, ovo moje spoznanje rečenem Staroselcem hotel sam dati,
kak naimre, doklam bi morebiti ja signaturu ili kopiju toga lista kotar
noga iznajti mogel, da medtem toga svedočanstvo onih ljudi, koji zmenom
zakupa za ono vreme pri rečenih medj postavljanja i kotara njihovoga
imenuvanja jesu nazoči bili, bude imalo na stran njihovu takovu jakost,
kako da bi ta moj kotarni list in specie naprvo davali, i kako ostalih
od starine medj postavljenje po svidočanstvu ljudi svoje obdržanje i po
tvrdjavanje imati je navada, tako još bolje i onih Staroselskih medj pred
malo letmi vučinjenih potvrgjenje po spomenutom pravičnem svedočan
stvu imalo bi biti, najmre pokeh dob takaj mene dobro znano je, da
pred menum i pred vnogo svedoki zdavnja to kotarenje jest učinjeno.
Na to radi veruvanja dajemo ovo moje ruke pismo i pečatju mojum
potvrdjeno. Datum Lobor die 21 aprilis 1705. Grof Keglević Peter m.
p. (Z. P.)
Ovoga lista buduć da tak vridnoga gospodina grofa generala kotare
i megje gore napisani zadovoljno svedočujuće i ja takaj vu vsem tvrdim
240

ga i potvrgjavam. Jasenovec, 17. maj 1706. Domjanić Adam, komandant


za sada i krajiški komisar m. p. (Z. P.)
Savremeni prepis u mojoj sbirci.

CXXXV. U Kostajnici 1705., julija 17.


Franjo Vragović, komandant kostajnički, naseljuje desetnika Radivoja sa
komšijami kod vrela Zivaja prama Savskom lugu.
Ja Ferenc Vragović od Markuševec, cesarove i kraljeve svetlosti ober
star, grada i vseh krajin Kostaničkih najveći komandant i zapovednik, doljne
krajine Pounske i grada Letovanskoga orsaga Horvatskoga vice kapitan.
Dajem na znanje po ovom mojem odprtom listu, kako je došal pred me
Radivoj desetnik svojimi komšijami, proseći me megju i kotara, koje mu
dal sam od Kovačevićeve staze i Križišća na vrelo Zivaj jarkom, pak
na lokvu od Letisa, pak na Perkovo Sovje ter u Savski lug, kade se
dokonja; vu kojeh megjah i kotaru gore napisaneh da ih nigdo nema
bantuvati pod penu dvaiset i pet cekinov. Imenovani pako Radivoj de
setnik svojimi komšijami da mirno, segurno drže, ladaju, uživaju jakost
jum ovoga našega lista, a gradu ovom za vsum mogućum službum kra
jinskom verno i pošteno služiti dužni budu. Actum Kostanjica, diе 17.
julij 1805. Vragović Ferenc, oberstar m. p. (L. S.)
Prepis sa izvornika, koj se nalazio kod obćine Kostajničke, u mojoj sbirci.

CXXXVI. U Lici 1705., julija 20.


Povjerenstvo ustanovljuje medje Kulanom i Bunićanom u Ljubovu.
Na 20. julia leta 1705. Polak decreta slavne cesarske comissye na
11. septembra leta 1703. na suppliku Kulanom dana y na instanziu ni
hovu na potessayniu, ko ymayu suprot Bunicchane radi medyе у сопfina
kod Liubohva, bihu pozvani y ysabrani od yedne y druge strane у od
gospodina Franciska Portnera vicze comta (na koga sue to ysloxeno) po
glaviti officiri na licze zemlye, ymenom od strane Kulske: porkulab Ivan
Messich ys Brinya y voiuoda Sdunich Ivan yz Novoga, od strane Bu
nichke: knez Luka Rukavina y Dragich Varichyak yz Korenize sudaz,
a od strane gosposke porkulab Pave Mudrovchich i knez Petar Varklian,
koy vidiussi svu priliku darsaynia od yedne y druge strane y premisliа
iuchi, kako bi dostoyno bilo uchiniti y pravedno, da bi mogla yedna y
druga stranka obastati y ne gledajuchi od parvih gospode comendantov
pisma i patente, niti turske atesse y segniale, po koyh se ovoi krayni
meyassy veliko zlo yshody, hodasse sgora recheni na tu commisiu poslani
officiri od Krivoga hrazta do Velikoga cherdaka y tamo pokazassey uchi
nisse onde meye za veliki Cherdak od cherdaka Slimenom uprav do puta
Udbinskoga na glavichiczu visse Skoka; po kray Vodenoga kotla desna
stran ye prik Yelovi klanaz, uprav u kossu Presokom, ovamo pak na
drugi krai od Velikoga cherdaka uprav u priko glavichize yedne na
Mali chardak Kulsky; ottole u malu Lisinu u verh Lissine, pak odle
uprau do medje Ostrovichke ali Billaiskе у ро оWakovi nachyn, kako
ymenovano, da yma yedna y druga stranka darsati, pasti y uxyvati do
dalgnie vissgnie gospode vidyenya, chinechi penu yedne y druge stranke
241

cekyni sto da nimaju priko imenovanih seynialov, na koyh se otte sa


tesse za boylie svakomu snaynie machiniti, niti s blagom pasti, manye
kosom udarati y orati, nego da se yma svak ovako darsati, kako ovy
comessari sposnali y kripko uchinili yesu. Prepisah ya Joseph Koratch
уz original protokola sve pravo i pravichno od richi do richi.
Iz vana : Sentenzia uchinienih mey med Kulianom i Bunichanom.
Izvornik medju Croatica.

СХХХVII. U Zrinu 1705., septembra 10.


Franjo Vragović, kapetan Kostajnički, ustanovljuje kotare izmedju Mač
kovca i Сremušnjaka.
Mi dole podpisani dajemo na znanje po