Вы находитесь на странице: 1из 10

Бизнис план

Компанија " Golden tree " - производство на канцелариски мебел

Име на фирмата: АД “Golden tree”


Локација: Маршал тито бр 55
Телефон: +38970-855-933
Е-маил: goldentree@yahoo.com
Web страна: www.goldentree.com

Изравотил: Ментор:
Виктор Станкоски Сашко Ѓоргов
1.Краток преглед на управување со компанијата

Брзиот раст на компанијата "Golden tree" се должи


на отварање на новиотсистем–директна продажба по
пошта.Преку објавување информации во
специјализирани каталози се отвара дополнителен
извор на информации и воспоставување комуникација
со дистрибутери на канцелариска опрема и
извршување на директни испораки.Бизнис планот
предвидува забрзан раст на продажба во текот на
следните три години,поради тоа сто е поврзано со
одредени компликации поврзани со обртен капитал и
внимателно да се следи продажбата и да се обезбеди
стабилни парични текови.Се има во план да се
оствари висок профит.
2.Цели на фирмата

1) Подигнување на обемот на продажбата направени


преку нов дистрибутивен канал, со 20 милиони $. во
2018-28.000.000 $.Во 2019 година
2) Обезбедување бруто маржа на ниво блиску до
90%.
3) До 2020, нето добивка да надминува 40 % од
продажбата.
3.Мисија на фирмата

На фирмата “Golden tree” и требаат остроумни


клиенти кои ценат дизајн,квалитетни материјали
и релативно скапи комплети на канцелариски
мебел од највисок квалитет што остваруваат
достигнување на модерната технологија.Со
висок квалитет,материјали и дизајн на
производите се создава привлечна бизнис
средина.
4.Краток опис на компанијата

Ова е приватна компанија за производство


на високо квалитетен канцелариски мебел за
корисниците кои бараат
елеганција.Компанијата е акционерско
друштво со ограничена одговорност.Со
порастот на бројот на нарачки се бара и
зголемување на обртниот капитал и
компанијата е принудена да направи голем
број на кредити.

4.1Почетни трошоци на компанијата

Правни трошоци 100.000.00 €


Канцелариски производи 30.000.00 €
Договори со директориумите 1.000.000.00 €
Договори по е-маил 1.000.000.00 €
Автомобили 650.000.00 €
Позајмување 25.000.00 €
Вкупни трошоци 2.775.000.00€
4.2Средства

Пари 550.000.00 €
Хартии од вредност 930.000.00 €
Побарувања 900.000.00 €
Залихи 1.000.000.00 €
Останати тековни средства 11.000.00 €
Вкупни средства 3.391.000.00 €
5.Услуги

Компанијата им нуди на своите клиенти високо


квалитетен мебел,дизајниран за ефикасно
користење на компјутерската технологија во
корпоративни или домашни канцеларии.Главен
производ се убави маси изработени од дабово и
црешово дрво.
6.Конкуренција

Постојат конкурентски фирми, кај некои маркетингот е


подобар од квалитетот на услугата,а кај други се
произведуваат квалитетни производи кои се поефтини
и тие се сметаат за главни конкуренти на компанијата.
7.Набавка

Нашата компанија има можности да соработува


со повеќе добавувачи кои имаат квалитетно
црешово и дабово дрво.

8.Краток опис на пазарот

Нашата пазарна цел се луѓето кои сакаат да


имаат канцелариски мебел направен по модерна
технологија.Тие луѓе најчесто се корпоративни
извршни директори,сопственици на мали и
средни претпријатија и домашни канцеларии.
9.Трошоци

Материјал 2018 2019 2020


Дабово дрво 50.000.00 € 60.000.00 € 70.000.00 €
Црешово дрво 60.000.00 € 70.000.00 € 80.000.00 €
Друг мебел од даб 40.000.00 € 50.000.00 € 60.000.00 €
Друг мебел од цреша 50.000.00 € 60.000.00 € 70.000.00 €
Вкупни трошоци 200.000.00 € 240.000.00 € 280.000.00 €

10.Продажна стратегија

Нашата продажна стратегија е насочена кон


идентификација на богати купувачи кои бараат
високо квалитетен мебел во комбинација со
модерни компјутерски системи.Нашата
соработка со дистрибутери е импресивен,со
користење на дистрибутерот се надеваме дека
ќе ги промовираме своите производи на
поголемите корпорации иако тоа значи
зголемување на капиталните трошоци.

Вам также может понравиться