Вы находитесь на странице: 1из 2

The Sound of Silence

from film " The Graduate "

Comp. by Paul Simon


Arr. by Jin Taekwan

« « « %
## C Œ 3«««ˆ «««ˆ Ü2ˆ«««« «««ˆ Ö «ˆ« ˆ«« w Ü »œ »œ œ» ««« ««« 2 ««ˆ« ««ˆ«
Andant
« « «
«« ««ˆ ˆ« ˆ« à Ü w à œ»»
C.2

á Ö »
» »
œ
» »
» »
» »
œ
» œ»»» ‰ «j ˆ
« ˆ á œ
» œ»» œ»» œ»»
===============================
& _∑ _ » » » »
œ » » »
_œ»» »»» »»» »»» »» »» » » __»œ»
œ
»
»» á_»œ»» __»œ _œ»» »»» »» »»» _œ»» »»» á_œ»»» »»»»
» » » »
» » » »
» » » » » »

«
« «
« «
« «
« «« « «
« «
« «
« «
« «« «««˙
## ‰ Ü ««j « « « « à_«ˆ _ˆ« _«˙ «
_
˙
« « « « « « _
«
ˆ _
ˆ
« _«˙ _ fi
C.2 C.2 C.2 C.2

« « ˆ«
ˆ« ˆ« ˆ« œ» «
ˆ ‰ «
ˆ
j
« «
«
ˆ «
«
ˆ « ˆ «
ˆ
œ» œ» œ» œ»
œ»»» »»»» œ»»»» »»»» œ»»» œ»»»»» Ü œ»»»» œ»»»»» »œ»
œ»»
»œ»» á œ»»» »» œ»» œ»» œ»» œ»»» »»»» œ»»»» »»»» œ»»» œ»»»»» œ»»»» =
œ»»»
5

===============================
& » » » » »»
» » »

«« «« «« «« áˆ_««« à_««j
ˆ
« _
««
ˆ
« . ««j
_ ˆ «« « « «« «« C.2
« « _ˆ« à«_ˆ Ü_ˆ« ««˙«
«
C.2

## Œ ܈««« ««ˆ« Ö _«ˆ _«ˆ _«ˆ Ö _ˆ« _ _ _ _ _«. _˙« .


œ»» »œ œ»» œ»»» œ»» »»»œ »»œ »»»œ œ̂»»» œ»» œ»»» œ»»» œ»» œ»»» œ» œ»»» Ö œ» à »œ œ»»» á =œ»»
9

===============================
& œ»» Œ » œ »
œ œ
»
» » »
» » » » » » » » » »
» »» » » » »» » » » » » » » » » » » » » » » »
» »» » »» »»»
» » _
œ
»
5 5

«« «« .
« « « «« 2« « «« «« «« «««ˆ ««ˆ« «ˆ« ««ˆ«
C.2

## ˙« ‰ « « « _ «˙ ««j
Ü ˆ
j
« «
ˆ ˆ
« ‰ ˆ
« Ü ˆ
j
« « . « ‰
& _œ» à œ»»»» á œ»»» œ»»»» _ œ»» »»»œ œ» œ»»» œ»»» œ» »»»œ ˆ« œ» ˙« œ» œ»»» _Jœ j« « ˆ«
13

=============================== _ » » » _ » » » _œ
» á »
» Ö _
»
œ á »
» »
œ
» á » ‰̂ _Ó =
»» »»» »» »» _»œ»» » _œ»»» »» »»» »» _»»»œ »» »»» » Ö »»
» » » » » à
» » » » »
4
» 5 » 4 » Œ̂

« « « « « « « ««« ««« à _ˆ««« _«««ˆ


C.2

## w Ü œ» « « « « ˆ« «ˆ« «ˆ« œ»«ˆ «ˆ Œ


œ»œ» ‰ Ö ««j ««« ««ˆ« Ü «« «ˆ« ˆ« «ˆ« w à œ» ‰ Ü «j
C.2

Ö œ
»
» » ˆ
« »
œ œ
»
»
œ »»
17

===============================
& _»œ» » Jœ»»» » Jœ»»» _
_ _»œ» Œ̂ œ̂»»
Œ _»œ» á »»» _J»œ» »»» _J»œ» œ»»» Œ =
» » » »
» »

à_«««˙ «« ««« ««« _ˆ««« _ˆ««« _«««ˆ . ««j «« «««ˆ «««ˆ


C.2

« « « ˆ
« « «
C.2

_ ˙
« _ _˙
« _ _
C.2

## ‰ ˆ« ««ˆ «ˆ« «ˆœ̂» ˆ« Œ


«j Œ «ˆ« «ˆ«
»» œ»
œ œ
» œ
J
» »
œ œ
» œ
J
»
»»» œ»»» œ» Jœ» »» »» œ» œ»» »œ =
œ»»»
»»» »»» œ»» Jœ»» »» »» œ»» »»
21

===============================
& _
_ Π_
_ » » » » » Œ » »
Ö »œ»» »»» »» »»» » » »œ»» »» »» »»» » » » »
»
hobbytek@hobbytek.co.kr
«««ˆ ««ˆ« _««ˆ« _«««ˆ _«««ˆ _««ˆ« _««j
ˆ
« «
« «« «« à ««ˆ« «« C.2«« ««
C.2

## _œ _ _ _ _ _ _ _ ˆ
« . _«˙ _ˆ
« _ Ü _
ˆ
« ˙
« ˙« «« «« ««
»» œ»» œ»» œ» á œ»» œ»»» Ü œ
»
»» œ»» ‰ ˆ« «ˆ ˆ«
j
œ»» œ»»» œ»»
25

===============================
& » » » » »» » » » à œ
»
»» 5 á _»œ»» ˙
»
_»œ» _»»œ á_œ»»» »» =
» » »

«« . ««« ««« ««ˆ« ««ˆ«


«« Ü ««j
C.2

## ˙«
_ « «
ˆ« Ñ 2«ˆ« . à œ» 3 «œ˙«»» œ»» œ» « « «
ˆ« «« «ˆ« « ˆ«
‰ «j
œ»»» œ»» ‰ ˆj « »
œ
J œ œ »
œ
29

===============================
& _
_»œ» »»» _ _œ»»» »»»» _
_»»œ _ _»œ» _»œ» . á » »
»» 4 »» »» »»» » _J»œ» ‰ Œ̂ _Ó̂ =
» Ö » »
» » D.S. al Coda

fi Coda « « «« «« «« «« «« á_««ˆ à«_ˆ«« _ˆ««« _ˆ««« _ˆ««« _««j «« « ««« Ü_ˆ««« à _««ˆ« _««ˆ«
C.2

« « « «
## Œ Ü «««ˆ «««ˆ «ˆ« à_ˆ« _ˆ« Ö _ˆ« _ˆ« _ˆ« _ˆ« _ˆ« _ _ _ _ _ _ _«ˆ . ˆ
« «
C.4

à _«˙ œ _ ˆ
C.2

œ»» Œ œ»» œ» ˙»» œ»» œ»» Ü »


»
œ
Jœ»» »»» __»Jœ ˙»»»
32

===============================
& œ»» Œ » » » » » ˙»» » =
» » » » »»

«« . « « « « « à «« .
«« 2«
C.2

« «ˆ« «ˆ« «˙_ ««j ««


C.2

## ˙« à ‰ «
ˆ
j
« Ü «
ˆ
j
« «
ˆ
« . «
ˆ
« ‰ ˆ
« ܈ j
« « .
œ» œ »
& _œ» »»» á œ»»» »»» _»œ œ»»» Ö œ
»
»œ.». œ
» ˙
»
»Jœ» »˙» œ»
» œ
»
» Ñ «
œ̂
» œ
» ˙« œ» œ
» www 3 =”
36

=============================== _ » œ»
» » _ _ á » à œ
» » _ » œ
» » _
2

»» »»» »» »» »» » » » » »
_œ»»» »» »» » _»˙» Ö »œ » » » œ
» » » » w
mmmmm
» » » » » » » » » »
»5 » » » » » » »
5 » » » » » 4
5

rit.

Оценить