You are on page 1of 3

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.

com

SULIT 1103/1

1103/1
Bahasa
Melayu
Kertas 1
Percubaan SPM
Ogos
2011

2 Va jam

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA


CAWANGAN NEGERI SEMBILAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA


SOIL PELAJARAN MALAYSIA 2011

BAHASA MELAYU

Kertas 1

Dua jam lima bclas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kerlas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B.

2. Jawab soalan Bahagian A dan satu soalan daripada Bahagian B.

3. Jawapan boleh ditulisdalam tulisan Rumi atan Jawi.

Kertas soalan ini metmandunai 3 halainan bcrcetak dan I halaman tidak bercctak.

[Lihat halaman sebclah


1103/1 © 2011 MPSM Cawanean Neeeri Sembilan
6"" • vc1-
SULIT
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com