Вы находитесь на странице: 1из 3

ಾಶುಪ ಾಸ ಮಂತ ರೂಪಣ

ಅಸ ೕ ಾಶುಪ ಾಸ ಮಂತ ಸ ಬ ಾ ಋ ಃ, ಾಯ ೕ ಛಂದಃ, ಪಶುಪ ೇ ವ ಾ ||


ೕಂ ೕಜ | ಹು ಶ ಃ | ಗ ಹ ುದ ಾರ ಾ ೇ ಜ ೇ ೕಗಃ ||

ಓಂ ಹುಂ ಫ | ಹೃದ ಾಯ ನಮಃ || ೕಂ ಹುಂ ಫ | ರ ೇ ಾ ಾ || ಪಂ ಹುಂ ಫ |


ಾ ೖ ವಷ || ಶುಂ ಹುಂ ಫ | ಕವ ಾಯ ಹು || ಹುಂ ಹುಂ ಫ | ೇತ ತ ಾಯ
ೌಷ || ಫ ಹುಂ ಫ | ಅ ಾಯ ಫ || ಇ ಹೃದ ಾ ಾ ಾಃ ||

ಅಥ ಾ ನ ||
ಮ ಾ ಾ ಕ ಸಮಪ ಭಂ ಶ ಧರಂ ೕ ಾಟ ಾ ೋಜ ಲ |
ತ ಂ ಪನ ಗಭೂಷಣಂ ಾಶ ಶ ಸು ರನೂ ಧ ಜ ||
ಹ ಾ ೈ ಖಂ ಸಮುದರಮ ಂ ಶ ಂ ದ ಾನಂ ಭು |
ದಂ ಾ ೕಮಚತುಮು ಖಂ ಪಶುಪ ಂ ಾ ಸ ರೂಪಂ ಸ ೇ || ಇ ||

ಓಂ ೕಂ ಪಶು ಹುಂ ಫ || ಇ ಷಡ ೋ ಮಂತ ಃ 1 ||

ಅಥ ಾ ರ ಾಲಪ ಾ || ಪ ವ ಾ ೇ, ಓಂ ನಂ ೇ ನಮಃ | ಓಂ ಮ ಾ ಾ ಾಯ ನಮಃ |


ದ ಣ ಾ ೇ, ಓಂ ಗ ೇ ಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ವೃಷಭಧ ಾಯ ನಮಃ | ಪ ಮ ಾ ೇ, ಓಂ
ಭೃಂಗ ಟ ೕ ನಮಃ | ಓಂ ಸ ಂ ಾಯ ನಮಃ | ಉತರ ಾ ೇ, ಓಂ ಾವ ೕ ಾಯ ನಮಃ
| ಓಂ ಚಂ ೇಶ ಾಯ ನಮಃ || ಇ ||

ಅಥ ೕಠಪ ಾ || ಓಂ ಗುಂ ಗುರು ೊ ೕ ನಮಃ | ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತ ೕ ನಮಃ | ಓಂ


ಆ ಾರಶ ೆ ೖ ನಮಃ |ಓಂ ಮೂಲಪ ಕೃ ೆ ೖ ನಮಃ | ಓಂ ಆ ಕೂ ಾ ಯ ನಮಃ | ಓಂ
ಅನಂ ಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಪೃ ೆ ೖ ನಮಃ | ಓಂ ೈ ಾಸ ರ ೕ ನಮಃ |
ಓಂ ಧ ಾ ಯ ನಮಃ | ಓಂ ಾ ಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ೈ ಾ ಾ ಯ ನಮಃ | ಓಂ
ಐಶ ಾ ಯ ನಮಃ | ಓಂ ಅಧ ಾ ಯ ನಮಃ | ಓಂ ಅ ಾ ಾಯ ನಮಃ | ಓಂ
ಅ ೈ ಾ ಾ ಯ ನಮಃ | ಓಂ ಅ ೈಶ ಾ ಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂ ಸ ಾ ಯ ನಮಃ | ಓಂ ರಂ ರಜ ೇ ನಮಃ | ಓಂ ತಂ ತಮ ೇ ನಮಃ | ಓಂ ಮಂ
ಾ ಾ ೖ ನಮಃ | ಓಂ ಂ ಾ ೖ ನಮಃ | ಓಂ ಅಂ ಅನಂ ಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಪಂ

1
ವಣ ಲ ಂ ಜ ೇನ ಂತ ಂ ಜುಹು ಾತದ ಾಂಶತಃ | ಗ ೆ ೕನ ಸ ಾ ಮಂ ೕ ಸಂಸ ೇ ಹವ ಾಹ ೇ || ಇ ಾರ ಾ ಲ ೇ,

poornapathi@gmail.com /1 of 3
ಾಶುಪ ಾಸ ಮಂತ ರೂಪಣ

ಪ ಾ ಯ ನಮಃ | ಓಂ ಅಂ ಸೂಯ ಮಂಡ ಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಉಂ ೋಮಮಂಡ ಾಯ


ನಮಃ | ಓಂ ಮಂ ವ ಮಂಡ ಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಅಂ ಆತ ೇ ನಮಃ | ಓಂ ಉಂ
ಅಂತ ಾತ ೇ ನಮಃ | ಓಂ ಮಂ ಪರ ಾತ ೇ ನಮಃ | ಓಂ ೕಂ ಾ ಾತ ೇ ನಮಃ ||
ಓಂ ಾ ಾ ೖ ನಮಃ | ಓಂ ೆ ೕ ಾ ೖ ನಮಃ | ಓಂ ೌ ೆ ೖ ನಮಃ | ಓಂ ಾ ೆ ೖ ನಮಃ
| ಓಂ ಕಲ ಕ ೆ ೖ ನಮಃ | ಓಂ ಬಲ ಕ ೆ ೖ ನಮಃ | ಓಂ ಬಲಪ ಮ ೆ ೖ ನಮಃ | ಓಂ
ಸವ ಭೂತದಮ ೆ ೖ ನಮಃ | ಓಂ ಮ ೋನ ೆ ೖ ನಮಃ || ಓಂ ನ ೕ ಭಗವ ೇ
ಸಕಲಗುಣಶ ಯು ಾಯ ಅನಂ ಾಯ ೕಗ ೕ ಾತ ೇ ನಮಃ ||

ಅಥ ಆವರಣಪ ಾ ||
ಅಥ ಪ ಥ ಾವರಣ | ಓಂ ಹುಂ ಫ | ಹೃದ ಾಯ ನಮಃ || ೕಂ ಹುಂ ಫ | ರ ೇ
ಾ ಾ ನಮಃ || ಪಂ ಹುಂ ಫ | ಾ ೖ ವಷಣಮಃ || ಶುಂ ಹುಂ ಫ | ಕವ ಾಯ
ಹುನ ಮಃ || ಹುಂ ಹುಂ ಫಣಮಃ | ೇತ ತ ಾಯ ೌಷಣಮಃ || ಫ ಹುಂ ಫ | ಅ ಾಯ
ಫಣಮಃ || ಇ ಪ ಥ ಾವರಣ ||
ಅಥ ೕ ಾವರಣ || ಓಂ ಾ ೆ ೖ ನಮಃ | ಓಂ ಾ ೇಶ ೖ ನಮಃ | ಓಂ
ೌ ಾ ೖ ನಮಃ | ಓಂ ೈಷ ೆ ೖ ನಮಃ | ಓಂ ಾ ಾ ೆ ೖ ನಮಃ | ಓಂ ಾ ೇಂ ೆ ೖ
ನಮಃ | ಓಂ ಾಮುಂ ಾ ೖ ನಮಃ | ಓಂ ಚಂ ಾ ೖ ನಮಃ || ಇ ೕ ಾವರಣ ||
ಅಥ ತೃ ೕ ಾವರಣ || ಓಂ ಇಂ ಾ ಯ ನಮಃ | ಓಂ ಅಗ ೕ ನಮಃ | ಓಂ ಯ ಾಯ
ನಮಃ | ಓಂ ಋ ತ ೕ ನಮಃ | ಓಂ ವರು ಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಾಯ ೇ ನಮಃ | ಓಂ
ಕು ೇ ಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಈ ಾನಯ ನಮಃ | ಓಂ ಬ ಹ ೇ ನಮಃ | ಓಂ ಅನಂ ಾಯ ನಮಃ
|ಇ ತೃ ೕ ಾವರಣ ||
ಅಥ ಚತು ಾ ವರಣ || ಓಂ ವ ಾ ಯ ನಮಃ | ಓಂಶಕ ೕ ನಮಃ | ಓಂ ದಂ ಾಯ ನಮಃ
| ಓಂ ಖ ಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಾ ಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಅಂಕು ಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಗ ಾ ೖ
ನಮಃ | ಓಂ ಶ ಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಚ ಾ ಯ ನಮಃ | ಓಂ ಪ ಾ ಯ ನಮಃ || ಇ
ಚತು ಾ ವರಣ || ಇ ||

poornapathi@gmail.com /2 of 3
ಾಶುಪ ಾಸ ಮಂತ ರೂಪಣ

॥ ಅಥ ಪಶುಪತ ಷ ಕಂ ॥
ಾ ೕ ತ ಂ ಮ ೇಶಂ ರಜತ ಭಂ ಾರುಚಂ ಾ ವತಂಸಂ,
ರ ಾ ಕ ೊ ೕಜ ಾಂಗಂ ಪರಶುಮೃಗವ ಾ ೕ ಹಸಂ ಪ ಸನ ।
ಪ ಾ ೕನಂ ಸಮಂ ಾತು ತಮಮರಗ ೈ ಾ ಘ ಕೃ ಂ ವ ಾನಂ,
ಾದ ಂ ಶ ೕಜಂ ಲಭಯಹರಂ ಪಂಚವಕ ಂ ೇತ ॥

ಪಶುಪ ೕಂದುಪ ಂ ಧರ ೕಪ ಂ ಭುಜಗ ೋಕಪ ಂ ಚ ಸ ೕ ಪ ॥


ಗಣತ ಭಕಜ ಾ ಹರಂ ಪರಂ ಭಜತ ೇ ಮನು ಾ ಾಪ ॥ 1॥
ನ ಜನ ೋ ಜನ ೕ ನ ಚ ೋದ ೋ ನ ತನ ೕ ನ ಚ ಭೂ ಬಲಂ ಕುಲ ॥
ಅವ ೋಽ ನ ಾಲವಶಂ ಗತಂ ಭಜತ ೇ ಮನು ಾ ಾಪ ॥ 2॥
ಮುರಜ ಂ ಾದ ಲ ಣಂ ಮಧುರಪಂಚಮ ಾದ ಾರದ ॥
ಪ ಥಮಭೂತ ಗ ೈರ ೇ ತಂ ಭಜತ ೇ ಮನು ಾ ಾಪ ॥ 3॥
ಶರಣದಂ ಸುಖದಂ ಶರ ಾ ತಂ ವ ೇ ೇ ನತಂ ನೃ ಾ ॥
ಅಭಯದಂ ಕರು ಾ ವರು ಾಲಯಂ ಭಜತ ೇ ಮನು ಾ ಾಪ ॥ 4॥
ನರ ೋರ ತಂ ಮ ಕುಂಡಲಂ ಭುಜಗ ಾರಮುದಂ ವೃಷಭಧಜ ॥
ರ ೋಧವ ೕ ಕೃತ ಗ ಹಂ ಭಜತ ೇ ಮನು ಾ ಾಪ ॥ 5॥
ಮುಖ ಾಶಂಕರಂ ಶ ೇಖರಂ ಸತತಮಘರಂ ಾ ಫಲಪ ದ ॥
ಪ ಲಯದಗಸು ಾಸುರ ಾನವಂ ಭಜತ ೇ ಮನು ಾ ಾಪ ॥ 6॥
ಮದಮ ಾಸ ರಂ ಹೃ ಸಂ ತಂ ಮರಣ ಜನ ಜ ಾ ಭಯ ೕ ತ ॥
ಜಗದು ೕ ಸ ೕಪಭ ಾಕುಲಂ ಭಜತ ೇ ಮನು ಾ ಾಪ ॥ 7॥
ಹ ಂ ಸು ಾ ಂಪ ಪ ತಂ ಯಮಜ ೇಶಧ ೇಶನಮಸ ತ ॥
ನಯನಂ ಭುವನ ತ ಾ ಪಂ ಭಜತ ೇ ಮನು ಾ ಾಪ ॥ 8॥
ಪಶುಪ ೇ ದಮಷ ಕಮದು ತಂ ತ ಪೃ ೕಪ ಸೂ ಾ॥
ಪಠ ಸಂಶೃನು ೇ ಮನುಜಃ ಸ ಾ ವಪ ಂ ವಸ ೇ ಲಭ ೇ ಮುದ ॥ 9॥
ಸಂ ಾ ಹಕಃ
ಪ.ಪ .
(ಪರ ೕಶ ರ-ಪ ಟ ನ ೆ)


poornapathi@gmail.com /3 of 3