You are on page 1of 11

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Nama Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan


Kursus/Modul Issues and Trends in Remedial Education

2. Kod Kursus PKP3113

3. Nama Staf
Dr. Yusfarina binti Mohd Yussof
Akademik

4. Rasional Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat ilmu pengetahuan tentang isu dan trenda dalam
Kursus/Modul pendidikan pemulihan untuk diaplikasi dan diadaptasi dalam pelaksanaan program pendidikan
dalam Program pemulihan.

5. Semester dan
Semester 1 Tahun 3
Tahun ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran Bersemuka dan


Pembelajaran Bersemuka Bukan Bersemuka
Bukan Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial K T A P K T A P
A = Amali
125
P= Pentaksiran
15 30 - 2.5 30 30 - 17.5

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat (jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini, pelajar dapat:


Kursus (Course
Learning 1. Menerangkan kepelbagaian dimensi murid pemulihan khas dalam program pendidikan
Outcomes, CLO) pemulihan (C2, PLO1).
2. Membincangkan isu-isu berkaitan profesionalisme guru dalam pelaksanaan program
pemulihan khas secara pembentangan berkumpulan (C4,PLO4, PLO5, PLO6, CS2, TS1, LL1)
3. Menghuraikan secara kritis pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dalam program
pendidikan pemulihan. (C2, A3, PLO3, CTPS2)
4. Mencadangkan penyelesaian kepada isu yang berkaitan dengan pelabelan, pengasingan
murid dan pengurusan program pemulihan khas. (C6, A1, PLO3, CTPS3)
5. Menganalisis secara kritis isu dan trenda dalam program pemulihan khas semasa secara
beretika.(C4, PLO8, EM2)

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Respons ketara kompleks

Memberi maklum balas


Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi

CLO
Menganalisis

Lakuan tulen
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
Mencipta

Adaptasi
Persepsi
Menilai

Menilai
Set

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 x

2 x

3 x x

4 x x

5 x

Berkuat kuasa mulai Jun 2013


(Kemas kini November 2016)

1
10. Kemahiran Boleh
Pindah Pemikiran kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah (CTPS3), Kemahiran Kerja Berpasukan
(Transferable Skills, (TS1), Etika dan Moral (EM2), Kemahiran Berkomunikasi (CS2), Kemahiran Mengurus Maklumat dan
TS): Pembelajaran Sepanjang Hayat (EM2)

11 Strategi Pengajaran
dan Pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
serta Pentaksiran 1. Kuliah
2. Tutorial (perbincangan, pembentangan kumpulan)

Strategi Pentaksiran:

Pencapaian pelajar dalam kursus ini ditentukan menerusi dua (2) bentuk pentaksiran, iaitu peperiksaan
(40%) dan kerja kursus (60%).

Programme Learning Outcome Strategi Pengajaran dan


Jenis Pentaksiran
(PLO) Pembelajaran

Kuliah
Tutorial Ujian bertulis
PLO1- Pengetahuan
Pembentangan Penulisan Akademk 1
Perbincangan

Kuliah
PLO3 – Kemahiran saintifik, Tutorial
Ujian bertulis
kemahiran berfikir dan Pembentangan
Kajian Kes
menyelesaikan masalah Perbincangan

Kuliah
Tutorial
PLO4- Kemahiran Komunikasi Pembentangan Pembentangan
Perbincangan

Kuliah
Tutorial
PLO5 - Berpasukan
Pembentangan Pembentangan
Perbincangan

Kuliah
PLO6- Kemahiran Mengurus Tutorial
Ujian Bertulis
Maklumat dan Pembelajaran Pembentangan
Pembentangan
Sepanjang Hayat Perbincangan

Kuliah
PLO8 – Etika dan Moral Tutorial
Ujian bertulis
Profesional Pembentangan
Penulisan akademik 1
Perbincangan

12. Sinopsis Kursus ini membincangkan isu dan trenda dalam program pendidikan pemulihan dari aspek
kepelbagaian dimensi murid pemulihan khas; profesionalisme guru; pelaksanaan pengajaran dan
pembelajaran; pelabelan dan pengasingan; pengurusan program pendidikan pemulihan; penglibatan
ibu bapa dan komuniti; dan trenda dalam pendidikan pemulihan.

This course discusses issues and trends in remedial education program from the aspects of
multidimensionality of special remedial students; professionalism of teachers; the implementation of
teaching and learning; labeling and segregation; management of remedial education program; parents
and community involvement; and trends in remedial education program.

13. Mod Penyampaian Kuliah dan Tutorial

Berkuat kuasa mulai Jun 2013


(Kemas kini November 2016)

2
14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus : 60%
Pentaksiran
Peperiksaan Akhir : 40%

Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Ujian bertulis Peperiksaan Akhir 40

Kajian Kes 30

Tugasan Penulisan Akademik 20


Pembentangan 10

15. Pemetaan Hasil


Pembelajaran
PEO 1 PEO 2 PEO 3 PEO 4 PEO 5 PEO 6
Kursus (Course
Learning
CLO 1 x
Outcomes, CLO)
dengan CLO 2 x x x
Objektif Pendidikan
Program CLO 3 x
(Programme
CLO 4 x
Educational
Objectives, PEO) CLO 5 x

Objektif Pendidikan Program (PEO)

PEO1 Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang


keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan
PEO2 Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui
pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8)
PEO3 Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa Melayu
sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris
PEO4 Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada pelbagai
sumber (LO6)
PEO5
Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan menyedari
keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk pembangunan kerjaya.

PEO6 Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5)

Hasil Pembelajaran (CLO)


CLO 1 Menerangkan kepelbagaian dimensi murid pemulihan khas dalam program
pendidikan pemulihan (C2, PLO1).

CLO 2 Membincangkan isu-isu berkaitan profesionalisme guru dalam pelaksanaan


program pemulihan khas secara pembentangan berkumpulan (C4,PLO4,
PLO5, PLO6, CS2, TS1, LL1)
CLO 3 Menghuraikan secara kritis pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dalam
program pendidikan pemulihan. (C2, A3, PLO3, CTPS2)
CLO 4 Mencadangkan penyelesaian kepada isu yang berkaitan dengan pelabelan,
pengasingan murid dan pengurusan program pemulihan khas. (C6, A1, PLO3,
CTPS3)
CLO 5 Menganalisis secara kritis isu dan trenda dalam program pemulihan khas
semasa secara beretika.(C4, PLO8, EM2)

Berkuat kuasa mulai Jun 2013


(Kemas kini November 2016)

3
16. Pemetaan Hasil
Pembelajaran PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9
Kursus (Course
Learning CLO 1 x
Outcomes, CLO) CLO 2 x x x
dengan Hasil
Pembelajaran CLO 3 x
Program CLO 4 x
(Programme
Learning CLO 5 x
Outcomes, PLO)

Hasil Pembelajaran Program (PLO)

PLO1 Menggunakan pengetahuan dan kefahaman yang berkaitan dengan teori dan
prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang Pendidikan
Pemulihan
PLO2 Mempamerkan kemahiran praktik untuk menyelesaikan masalah dalam bidang
Pendidikan Pemulihan bagi membina pengalaman pembelajaran yang sesuai
dengan tahap perkembangan pelajar
PLO3 Mengaplikasikan refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah, kemahiran
saintifik, dan pemikiran kreatif dalam bidang keguruan
PLO4 Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara efektif
dengan pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, persekitaran dan
komuniti.
PLO5 Mempunyai keupayaan dan kesungguhan untuk melaksanakan tanggungjawab
sebagai satu pasukan.
PLO6 Mempunyai kebolehan mengurus maklumat dan mempunyai jangkaan tentang
keperluan dan kapasiti untuk menjalani pembelajaran sepanjang hayat

PLO7 Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta bertindak


balas kepada keperluan perubahan semasa.
PLO8 Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion
keguruan.
PLO9 Mempamerkan ciri-ciri kepimpinan dan keterampilan sebagai agen perubahan
dalam bidang keguruan

Hasil Pembelajaran (CLO)


CLO 1 Menerangkan kepelbagaian dimensi murid pemulihan khas dalam program
pendidikan pemulihan (C2, PLO1).

CLO 2 Membincangkan isu-isu berkaitan profesionalisme guru dalam pelaksanaan


program pemulihan khas secara pembentangan berkumpulan (C4,PLO4,
PLO5, PLO6, CS2, TS1, LL1)
CLO 3 Menghuraikan secara kritis pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dalam
program pendidikan pemulihan. (C2, A3, PLO3, CTPS2)
CLO 4 Mencadangkan penyelesaian kepada isu yang berkaitan dengan pelabelan,
pengasingan murid dan pengurusan program pemulihan khas. (C6, A1, PLO3,
CTPS3)
CLO 5 Menganalisis secara kritis isu dan trenda dalam program pemulihan khas
semasa secara beretika.(C4, PLO8, EM2)

Berkuat kuasa mulai Jun 2013


(Kemas kini November 2016)

4
Jumlah SLT
Bersemuka
Bersemuka
Interaksi

Interaksi
Bukan
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran
Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk
17.

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
1. Kepelbagaian Dimensi Murid Pemulihan Khas

• Penempatan
• Perbezaan individu

• Kompetensi Kendiri
- Kesedaran kendiri
- Pengurusan kendiri
- Motivasi kendiri

• Kompetensi Sosial
14
- Kesedaran sosial 2 4 4 4
- Kemahiran sosial

• Pembentukan Sikap
- Membina sikap positif murid
- Bimbingan berterusan

• Kebajikan murid

• Kesesuaian program untuk murid

Berkuat kuasa mulai Jun 2013


(Kemas kini November 2016)

5
2. Profesionalisme Guru

• Aspek-aspek Profesionalisme Guru


- Keperluan guru
- Kelayakan guru
- Motivasi guru
- Ketrampilan guru
- Latihan guru

• Peningkatan Profesionalisme
- Kursus dalam perkhidmatan
- Pendidikan Jarak Jauh
- Kajian berasaskan bilik darjah
- Jaringan profesionalisme
- Komuniti pembelajaran profesional (PLC)
- Kursus TMK dalam pengajaran

• Sokongan Pengurusan Sekolah


- Kerjasama
- Kenaikan pangkat 4 8 8 8 28
- Kebajikan
- Kerja berpasukan
- Penghargaan dan pengiktirafan

• Bebanan Tugas
- Jawatankuasa dalam organisasi
- Bilangan waktu mengajar
- Pengkhususan mata pelajaran
- Komitmen guru

• Komunikasi
- Komunikasi guru pemulihan khas dan rakan
guru
- Komunikasi sekolah dengan ibu bapa

• Kolaboratif dengan guru arus perdana


- pengayaan
- pemulihan
- bridging – kelestarian

Berkuat kuasa mulai Jun 2013


(Kemas kini November 2016)

6
3. Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran

• Kesesuaian Kurikulum
- KSSR
- Pemulihan Khas

• Perancangan Pengajaran
- Pentafsiran kurikulum
- Kemahiran guru
- Inovasi

• Strategi Pelaksanaan
- Keberkesanan kaedah
- Bahan bantu belajar
- Kolaboratif
3 6 6 6 21
• Pendekatan pengajaran dan
pembelajaran
- Pengajaran individu
- Pengajaran kumpulan
- Pengajaran secara kelas

• Khidmat Guru Pendamping


- Definisi dan kepentingan
- Kelayakan dan kewibawaan
- Cara pelaksanaan

• Tindakan Susulan
- Membuat penilaian
- Merancang tindakan lanjut
- Melaksana pengajaran

4. Pelabelan dan Pengasingan

• Pelabelan
- Implikasi terhadap murid
- Implikasi terhadap ibu bapa
- Implikasi terhadap guru dan sekolah 1 2 2 2 7

• Pengasingan
- Kesan kepada murid
- Sokongan dan kerjasama

5. Pengurusan Program Pendidikan Pemulihan

• Pengurusan kelas pemulihan

• Keberkesanan Program Pendidikan Pemulihan

• Kemudahan dan prasarana


- Peruntukan kewangan 2 4 4 4 14
- Lokasi dan jenis kemudahan-kemudahan

• Pengawasan dan Penyeliaan


- Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti
- Jabatan Pendidikan Negeri
- Pejabat Pendidikan Daerah
- Pengurusan Sekolah

Berkuat kuasa mulai Jun 2013


(Kemas kini November 2016)

7
6. Penglibatan Ibu bapa dan Komuniti

• Aspek Ibu bapa


- Persepsi terhadap sekolah
- Hubungan dengan pihak sekolah
- Intervensi awal
- Kolaboratif 1 2 2 2 7

• Peranan Komuniti
- Persepsi terhadap murid pemulihan
- Sokongan dan kerjasama
- Penghargaan kepada guru
- Kesedaran keperluan khas

7. Trenda Dalam Pendidikan Pemulihan

• Dasar Kerajaan
- LINUS
- Surat Siaran/Pekeliling

• Perancangan kurikulum 2 4 4 4 14
• Bantuan khas

• Latihan guru

• Perkembangan Pendidikan Pemulihan

Kerja Kursus 0.5 11.5 12

Amali

Ulang kaji Peperiksaan 6 6

Peperiksaan 2 2

Jumlah 15 30 2.5 30 30 17.5 125

Berkuat kuasa mulai Jun 2013


(Kemas kini November 2016)

8
Bersemuka Bukan Bersemuka
JUMLAH JAM PEMBELAJARAN
BERSEMUKA DAN BUKAN BERSEMUKA Kuliah 15 30

Tutorial 30 30

Kajian Kes
6
(1000 perkataan)

Penulisan Akademik
4
(700 perkataan)

Pembentangan 0.5 1.5

Peperiksaan Akhir 2 6

Jumlah 47.5 77.5

Jumlah Jam
Pembelajaran 125
Pelajar (SLT)

Jam Kredit 3

18. Rujukan Asas Obiakor, F.E, Bakken, J.P & Rotatori, A.F (2010). Current issues and trends in special
education: Identification, assessment and instruction: Advanced in Special Education
Vol. 19. UK: Emerald Group Publishing Ltd.
Peer, l., Reid, G. (2012). Special educational needs: A guide for inclusive practice.
Thousand Oaks, CA: Sage Publication

Lucy, C. Martin (2009). Strategies for teaching students with learning disabilities. Thousand
Oaks, CA: Sage Publication.

Rujukan Tambahan Bagin, D. & Gallangher,D.R. (2001). The school and community relations. Boston
Allyn & Bacon

Garis Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas. (2012). Kuala Lumpur:


Bahagian Pendidikan Khas. Kementerian Pendidikan Malaysia.

Ferrell, M. (2004). Special education needs: A resource for practitioners. London:


P.Chapman.
th
Lerner, J. W. (2003). Learning disabilities; theories, diagnosis and teaching strategies. 9
edition. New York: Houghton Mifflin Company.

Sands, D.J. Kozleski, E.B. & French, J. K. (2000). Inclusive education for 21st. century.
New York Wardsworth.

Smith, C.R. (1998). Learning disabilities: The Interaction of learner, task and setting.
(4th. Ed.). MA: Allyn Bacon Inc.

Turnbull, A. P & Turnbull III, H. R. (1997). Families, professionals and exceptionality


a special partnership. 3rd edition. Prentice-hall Inc: USA.

Maklumat
19. Tiada
Tambahan

Berkuat kuasa mulai Jun 2013


(Kemas kini November 2016)

9
MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS – HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM
PKP3113 ISU DAN TRENDA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN (3 Kredit)
HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Kaedah
HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pengajaran dan Pentaksiran
PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO Pembelajaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Menerangkan kepelbagaian Kuliah
dimensi murid pemulihan khas Tutorial Ujian Bertulis,
dalam program pendidikan x Pembentangan Penulisan
pemulihan (C2, PLO1). Perbincangan Akademik

2. Membincangkan isu-isu berkaitan


profesionalisme guru dalam Kuliah
Ujian Bertulis,
Tutorial
pelaksanaan program pemulihan Pembentangan
x x x Pembentangan
khas secara pembentangan kumpulan
Perbincangan
berkumpulan (C4,PLO4, PLO5,
PLO6, CS2, TS1, LL1)
3. Menghuraikan secara kritis
pelaksanaan pengajaran dan Kuliah
pembelajaran dalam program Tutorial
Ujian Bertulis,
x Pembentangan
pendidikan pemulihan. (C2, A3, Kajian kes
Perbincangan
PLO3, CTPS2)

4. Mencadangkan penyelesaian
kepada isu yang berkaitan dengan Kuliah
Tutorial
pelabelan, pengasingan murid Ujian Bertulis,
x Pembentangan
dan pengurusan program Kajian kes
Perbincangan
pemulihan khas. (C6, A1, PLO3,
CTPS3)
5. Menganalisis secara kritis isu dan Kuliah
Ujian Bertulis,
trenda dalam program pemulihan Pembentangan
x Penulisan
khas semasa secara beretika.(C4, Perbincangan
Akademik
PLO8, EM2)
Kuliah
Ujian bertulis,
Tutorial
KESELURUHAN x x x x x x Pembentangan Penulisan Akademik
Perbincangan Kajian kes
Kuiz

Nama Panel Penggubal:

Bil. Nama Penggubal Kelayakan Akademik


1 Shamsiah binti Md Nasir Sarjana Muda.Perakaunan,UKM
Sarjana Pend, Perniagaan & Keusahawanan,UKM

2 Zaharilah binti Hj Abdul Kadir Bac.Pendidikan ERT, UPM


M.Sc Pendidikan Teknikal dan Vokasional, UPM

3 Bac.Pend Psikologi, UKM


Liew Fee Lan M.Ed Pendidikan Khas,UKM

4 Ramlah binti Alias Bac.Pendidikan Sains, UMS


Master Pendidikan Sains, UMS

5 Mahani binti Ibrahim B.A (Hons) Antropologi dan Sosiologi, UKM


Master Pengajian Melayu, UM

6 Fauziah binti Hashim Sarjana muda Sains Komputer, Kent State Univ
Sarjana Teknologi Maklumat UKM
Diploma Pend, UIAM

7 Siti Nafsiah binti Ismail Bachelor Pendidikan (Pengajaran BM Bahasa Pertama),UPM


Master Bahasa Melayu UPM

Berkuat kuasa mulai Jun 2013


(Kemas kini November 2016)

10
Berkuat kuasa mulai Jun 2013
(Kemas kini November 2016)

11