Вы находитесь на странице: 1из 3
Redactiei portalului de stiri tv8.md mun.Chigindu, str.Alecu Russo, 1, bir. 21, MD-2068 de la TAUBER Marina, vicepresedinte al Partidului Politic ,SOR” CERERE PREALABILA in corespundere cu art.15 din Legea cu privire la libertatea de exprimare, nr.64 din 23.04.2010 La originea prezentei cereri prealabile se afla activitatea ilegala de deffimare deliberata a persoanei mele, activitate realizata de catre portalul de stiri tv8.md, manifestata prin publicarea la 23 aprilie 2018 a stirii politice cu titlul ,Marina Tauber, care potrivit Kroll a beneficiat de bani din miliardul furat, se vrea primar intr-un sat din Orhei” (disponibili: http://tv8.md/2018/04/23/marina-tauber-care-potrivit-kroll-a-beneficiat-de-bani-din- miliardul-furat-se-vrea-primar-intr-un-sat-din-orhei/). De remarcat ca, atat titlul, cat si confinutul articolului publicat se fnscriu Tntr-un context informativ opus regulilor eticii jurnalistice si cadrului normativ national si european. Aceasta deoarece, portalul de stiri tv8md a admis declaratii defaimatoare prin prezentarea distorsionat& a realitatii, ine&lcdnd grav prezumtia de nevinovatie consacrata in legea fundamentala, lezandu- mi prin aceasta onoarea, demnitatea si reputagia profesional. Gravitatea atingerii acestor atribute se amplificd in contextul fn care respectivul articol a fost preluat si de alte portaluri de stir, precum: noimd (disponibila: https://noi.md/md/politica/marina-tauber-care-potrivit- kroll-a-beneficiat-de-bani-din-miliardul-furat-se-vrea-primar), ceea ce sporeste accesarea si vizualizarea stirii de catre mai multi destinatari Dat flind momentul publicarii articolului reclamat tn combinatie cu titlul stirii, este lesne de Ingeles ca scopul pe care I-a urmArit redactia portalului de stiri tv8.md este cel de inoculare alegatorilor a lipsei credibilitatii persoanei mele in calitate de candidat la functia de primar al comunei Jora de Mijloc din raionul Orhei, in contextul alegerilor locale din 20 mai 2018, manipuland astfel alegitorii, In calitatea sa de formator al opintei publice, jurnalistul prezint& informafia tntr-o maniers onesta, echilibrata si numai dupa ce au ficut demersuri pentru verificarea lor (pct.2.1 din Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova); jurnalistul face 0 distinetie clara intre fapte si opinii si nu-si prezint’ propriile opinii drept fapte (pct.2,7 din Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova). Regretabil ci aceste principii esentiale ale activitagii Profesionale ale jurnalistului nu au fost respectate de cltre redactia portalului de stiri tv8.md. in sustinerea lipsei de onestitate si a prezentarii propriei opinii drept fapte, aducem urmatoarele fraze folosite in titlul articolului si fn conginutul acestuia, care in ansamblu denot% judecati de valoare fira substrat factologic: ,Marina Tauber, care potrivit Kroll a beneficiat de bani din miliardul furat...”; ,Totodatd, Marina Tauber figureaza in Raportul Kroll. Aceasta flind mentionata ca una dintre beneficiaril banilor disparugi din cele trei béinci la Sfarsitul lui 2014”. Prin expresiile indicate supra, redactia Dvs. a depasit sfera caractey prezinta interes pentru opinia public, aducdndu-mi grave atingeri onoarei, demnitatii si reputafiei profesionale, ca cetagean si ca persoana politicl. Or, in acord cu prevederile ae alin.(3) al Legii cu privire la libertatea de exprimare, nr.64 din 23.04.2010, libertatea de rului informatiy care Sais alae exprimare a mass-mediei admite si un anumit mod de exagerare sau chiar provocare, ns aceasta nu trebuie si denatureze esenta faptelor. Cu aceast& ocazie, reiterez cA numele meu nu se regaseste in lista beneficiarilor efectivi ai asa-zisului ,miliard furat”, identificati de Compania Kroll. In Raportul Kroll 1, numele meu este utilizat in contextul creditului contractat de la o societate comercial’ nerezident4, de la care am obsinut mijloace financiare pentru achizitionarea actiunilor B.C. ,Unibank" S.A,, fapt care justifica legalitatea deginerii a 4,95% cot de participare {in capitalul social in cadrul acestei institusii financiare, Este in afara oricdrui dubiu c& redactia portalului de stiri tv&md a distorsionat esenta faptelor, pe care o apreciez drept atac mediatic la adresa persoanei mele, indeosebi reprobabil din cauza statutului pe care-1 am la moment - candidat la functia de primar al comunei Jora de Mijloc din raionul Orhei, in contextul alegerilor locale din 20 mai 2018, respectiv vicepresedinte al Partidului Politic SOR". Nu fn ultimul rand, prin articolul reclamat a fost lezat prezumtia de nevinovatie, dat find faptul c& expresiile ,a beneficiat de bani din miliardul furat...” si ,una dintre beneficiarii banilor dispdrutt din cele trei béinci la sférsitul lui 2014”, incalca dreptul persoanei de a fi prezumat nevinovata In conformitate cu prevederile art.21 din Constitutia Republicii Moldova, dar si in acord cu prevederile actelor internationale, in special tn conformitate cu art.11 din Declarafia Universal a Drepturilor Omului ,orice persoand acuzatd de un delict este prezumatd nevinovata pana cand vinovdifia sa va fi dovedita in mod legal, in cursul unui proces judiciar public, tn cadrul cdruia i s-au asigurat toate garangiile necesare apdrarii sale’. La fel, art.6 §2 din Conventia Europeana pentru Apirarea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale stipuleaz’ ,orice persoand acuzatd de o infractiune este prezumatd nevinovatt pant cénd vinovittia sa va fi legal stabilita”. Acheiesand la aceste prevederi, subliniez ci Ja moment nu exist o sentint’ emis tn privinta mea prin care s-ar stabili implicarea persoanei mele in comiterea sustragerii din sistemul bancar al Republicii Moldova. Mai mult ca atat, fn raport cu fapta pe care portalul de stiri tv@md mi-o imputeaz4, nu am avut nici un statut procesual de bainuit sau invinuit, considerent din care afirmafia ce se contine in articolul publicat la 23 aprilie 2018 este nefondat& si ilegala. Chiar daca presa se prevaleazA de exercitarea libertatii de exprimare, amintesc redactiei portalului de stiri tv.md c&, libertatea de exprimare nu este absolut. In acest sens, art.12 al Legii cu privire la libertatea de exprimare, nr.64 din 23.04.2010 consacra in alin.(4) conditiile exercitarii dreptului la exprimare fara a aduce atingere prezumfiei nevinovatiei: ,Persoanele care nu reprezintd autoritdsle publice si nu pot influenta tn niciun fel derularea procesului intentat, inclusiv mass-media, au dreptul sd-si exprime opinia privind vinovatia unei persoane cu conditia ca: a) din contextul exprimarii sa reiasd clar cé pand la momentul dat nu existd 0 hotdrdre Judecitoreascd irevocabild de condamnare a persoanei respective; b) din contextul exprimérit sé reias@ clar ca este vorba de opinii, si nu de fapte confirmate; c) faptele pe care se bazeazét comentariile privind vinovétia unei persoane $i calitatea procesuald a acesteia sd fie expuse cu precizie’. Deoarece nu au fost respectate aceste cerinte, afirmatia ce se confine in articolul publicat la 23 aprilie 2018 in raport cu implicarea mea in sustragerea din sistemul bancar al Republicii Moldova, conduc la angajarea rAspunderii juridice a portalului de stiri tv&.md pentru rispandirea unor judecisi de valoare fara substratfactologlc, in sensul alin(4) art.7 al Legit cu privire la libertatea de exprimare, nr.64 din 23.04.2010, |n conformitate cu art.16 alin.(2) din Legea cu privire la libertatea de exprimare, nr.64 din 23.04.2010, .dacti se constatd cd informagia la care se referd cererea prealabilé este falsd sau nu se. : Pagina 2 din 3 bazeazd pe un substrat factologic suficient, persoana juridicd ce a rdspdndit informasia sau autorul informagiei satisface cererea prealabild, fiind obligat si efectueze, dupd caz, rectificarea sau dezmingirea informatiei deftimdtoare, acordarea dreptului la replica sau exprimarea scuzelor gi compensarea, la cerere, a prejudiciilor cauzate” Tinand cont de modalitatile de repunere in drepturi pe care mi le garanteaz legiuitorul tn legatura cu lezarea de catre redactia portalului de stiri v8, md a onoarei, demnit&fii si reputatiei mele profesionale prin raspandirea unor judecati de valoare fara substrat factologic, solici 1) dezminfirea afirmatiei defaimatoare ce se confine in articolul publicat la 23 aprilie 2018 {in raport cu implicarea mea in sustragerea din sistemul bancar al Republicii Moldova, prin publicarea unui nou articol avand inserat titlul ,Dezmintire”; 2) acordarea dreptului la replica fn leg&tura cu afirmatiile nefondate si ilegale ce se congin in articolul publicat la 23 aprilie 2018, prin publicarea replicii pe portalul de stiri tv8.md Va atentionez asupra termenilor legali la éxaminatea prezentel cererf prealabile prevazuti de Legea cu privire la libertatea de exprimare, nr.64 din 23.04.2010, iar in cazul refuzului de a satisface pretentiile formulate, voi fi dispusi s& actionez redactia portalului de stiri tv8.md in instanga de judecata, in temeiul art.16 alin.(5) din Legea cu privire la libertatea de exprimare, nr.64 din 23.04.2010, solicitand si compensarea patrimoniala a tuturor prejudiciilor cauzate. Sper c& veti da curs pretentiilor formulate tn prezenta cerere prealabild, solusion4nd litigiul pe cale extrajudiciara. In drept, depun gi intemeiez prezenta cerere prealabila in conformitate si tn temeful art.11 din Declarafia Universal a Drepturilor Omului; arté, art-10 din Convensia European pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertiyilor Fundamentale; art-21, art32 din Constitutia RM; art.46 din Codul civil al RM; art3, art4, art7, art15, art.16, art26, 27 al Legit cu privire la