Вы находитесь на странице: 1из 8

လမ္းေပၚမွာ

On the Road
(V. I. Lenin)
Lenin)

အေျခအေနပ်က္ျပားရသည့္ တႏွစ္တာကာလ၊ သေဘာတရားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္ရသည့္ တႏွစ္တာကာလ၊ ပါတီေရ


စုံေမ်ာရသည့္ တႏွစ္တာကာလသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ ေနာက္တင
ြ ္က်န္ရွိေနရစ္ေလသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕ ပါတီအဖြ႕ဲ အစည္းအားလုံး
ရွိ အဖြ႕ဲ ဝင္ဦးေရသည္ က်ဆင္းသြားေလၿပီ။ အခ်ိဳ႕ပါတီအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊ တိတိက်က်ေဖာ္ျပရလွ်င္ အဖြ႕ဲ ဝင္ဦးေရ၌ ပစၥည္းမဲ့
အေရအတြက္ အနည္းဆုံးျဇစ္ေသာ အခ်ိဳ႕ပါတီအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားသည္ အစိပ္စိပ္အမႊာမႊြာ ၿပိဳကြဲက်ဆင္းသြားေလသည္။
ေတာ္လွန္ေရးက ဖန္တီးေပးထားေသာ ပါတီ၏တစိတ္တပိုင္း တရားဝင္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားသည္ တႀကိမ္ၿပီးတႀကိမ္ ၿဖိဳခြခ
ဲ ံခရ
ဲ့
ေလသည္။ ပါတီတင
ြ ္း အခ်ိဳ႕ေသာအင္အားစုမ်ားအေနနဲ႕ အေထြေထြၿပိဳကြဲ က်ဆင္းရျခင္းအရွိန္ေၾကာင့္ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္
တစ္ပါတီအေဟာင္းကို ထိန္းသိမ္းထားရန္လို, မလို၊ ယင္းပါတီ၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာာင္႐ြက္ရန္
လို , မလို၊ တႀကိမ္ထပ္မံ၍ "ေျမေအာက္" ဆင္းရန္လ,ို မလို၊ လိုလွ်င္ မည္သို႕လုပ္ရမည္ .. စသည္ျဖင့္ ေမးခြန္းထုတ္လာ
ေလာက္ေသာ အေျခသို႕ဆိုက္ေရာက္လာခဲ့ေလသည္။ လက္ယာစြန္း (ဖ်က္သိမ္းေရးအႏြယ္ဟုလည္းေခၚသည္) အင္အား
စုကမူ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္တိုင္တရားဝင္ျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ရမည္။ ပါတီလမ္းစဥ္၊ ပါတီနည္းဗ်ဴဟာႏွင့္
ပါတီစည္းရုံးေရးကိုပင္ ေျဗာင္စြန္႕လြႊတ္၍ လုပ္တန္လုပ္ရမည္ဟူေသာ သေဘာျဖင့္ ယင္းေမးခြန္းကို အေျဖေပးၾကေလ
သည္။ ဤအေျခအေနသည္ ႏိုင္ငံေရးနွင့္ သေဘာတရားေရး အက်ပ္အတည္း ျဖစ္သည့္အျပင္ စည္း႐ုံးေရးအက်ပ္အ
တည္းလည္းျဖစ္သည္ဆိုသည္မွာ သံသယျဖစ္ဖြယ္မရွိပါေခ်၊

မၾကာမီကက်င္းပခဲ့ေသာ ႐ုရွား ဆိုရွယ္ - ဒီမိုကရက္တစ္ေလဘာပါတီ၏ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ညီလာခ*


ံ သည္ ပါတီကို လမ္းမ
ႀကီးေပၚသို႕ ဦးေဆာင္ေနရာခ်ထားေပးလိုက္ေပၿပီ။ ဤညီလာခံသည္ တန္ျပန္ေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ပခ
ြဲ ံၿပီးေနာက္ ႐ုရွား
အလုပ္သမားလူတန္းစား လႈပ္ရွားမႈ၏ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတြင္ သမိုင္းအခ်ိဳးအေကြ႕တခုျဖစ္ေပသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕ ပါတီဗဟို
ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာတခုတင
ြ ္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ယင္းညီလာခံ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ဗဟိုေကာ္မတီက အတည္ျပဳၿပီး
ေပသည္။ ထို႕ေၾကာင္ေနာက္ညီလာခံတရပ္ မေခၚဆိုမီကာလအတြင္း ပါတီတရပ္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ရပ္တည္ေနေပ
သည္။ ဤဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားက အက်ပ္အတည္း အေၾကာင္းအရင္းမ်ားႏွင့္ ထူးျခားခ်က္လကၡဏာရပ္ကို တိက်စြာဆိုထား
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
* ရုရွား ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္တစ္ေလဘာပါတီ၏ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ( ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ညီလာခံကို ၁၉၀၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္
(၁၉၀၉ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီ ၃ ရက္မွ ၉ ရက္ေန႕) အထိ ပါရီ တြင္က်င္းပခဲ့သည္။ ညီလာခံသို႕ အႀကီးဆုံးအဖြ႕ဲ အစည္း မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့
သည္။ စိန္႕ပီတာစဘတ္ခ္၊ ယူရာလ္၊ ေကာ့ေကးရွ ၊ ေမာ္စကိုႏွင့္ ဗဟိုစက္မႈလက္မႈေဒသဆိုင္ရာေကာ္မတီမ်ားအျပင္၊ ပိုလန္ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္တစ္ေလ
ဘာပါတီႏွင့္ ဘန္းအဖြ႕ဲ တို႕မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆ ဦးသာ မဲေပးႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးရွိသည္။ (ေဗာ္ရွိဗစ္ ၅ ဦး၊
မင္ရွီဗစ္ ၃ ဦး၊ ပိုလန္ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္ ၅ ဦး၊ ဘန္းဂိုဏ္သား ၅ ဦး) ။ ညီလာခံတင
ြ ္ လီနင္သည္ ႐ုရွား ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္တစ္ေလဘာပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ
ကို ကိုယ္စားျပဳတက္ေရာက္ခဲ့သည္။
ညီလာခံအစီအစဥ္မ်ားမွာ ၁။ ႐ုရွား ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္တစ္ေလဘာပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ၊ ပိုလန္ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ ဘန္း အဖြ႕ဲ
တို႕၏အစီရင္ခံစာမ်ား။ ႐ုရွား ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္တစ္ေလဘာပါတီ၏ စိန္ပီတာစဘတ္၊ ေမာ္စကို၊ ယူရာလ္၊ ေကာ့ေကးရွႏွင့္ ဗဟိုစက္မႈလက္မႈ ေဒသ
ဆိုင္ရာေကာ္မတီမ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ား၂။ လက္ငင္းႏိုငင
္ ံေရးအေျခအေနႏွင့္ ပါတီ၏တာဝန္မ်ား ၃။ ေျပာင္းလဲလာေသာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ အညီ
စည္း႐ုံးေရးဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား ၄။ ေဒသခြဲမ်ားတြင္ ႐ုရွားမဟုတ္ေသာအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေရး ၅။ ႏိုင္ငံတကာေရးရာမ်ား ၆။ အေထြေထြ
စသည္တို႕ျဖစ္သည္။
လီနင္ က ' လက္ငင္းအေျခအေနတြင္ ပါတီ၏ တာဝန္မ်ား' ဟူေသာ အစီရင္ခံစာတင္သင
ြ ္း၍ ဒူးမားလႊတ္ေတာ္အုပ္စုႏွင့္ အျခားျပႆနာမ်ားကိုလည္း
ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ကြန္ဖရင့္တက္ေရာက္ေသာ ေဗာ္ရွီဗစ္တို႕သည္ ပါတီတင
ြ ္းရွိ အေခ်ာင္ဝါဒ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားကို တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ပါတီ၏ ေျဗာင္ရန္သူ
ဖ်က္သိမ္းေရးသမားမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ပါတီ၏ တိတ္တိတ္ပုန္း ရန္သူျဖစ္ေသာ ေအာ့ဘိုဗစ္မ်ား ကိုလည္းေကာင္း၊ ဆန္႕က်င္တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကသည္။
လီနင္၏ အဆိုျပဳခ်က္အတိုင္း ညီလာခံသည္ ဖ်က္သိမ္းေရးဝါဒအား ႐ႈံ႕ခ်၍ ပါတီဖ်က္သိမ္းေရး အားထုတ္မႈမွန္သမွ်ကို မဆုတ္မနစ္တိုက္ပြဲဝင္သြားၾကရန္
ပါတီအဖြ႕ဲ အစည္းအားလုံးအား ႏိႈးေဆာ္ခဲ့သည္။

1
သည္။ ယင္းအက်ပ္အတည္းကို ေက်ာ္လႊြားရန္ နည္းလမ္းကိုလည္း ညႊန္ၾကားထားသည္။ ညီလာခံဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၏ စိတ္
ဓါတ္ႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ပါတီ၏ လက္ငင္းတာဝန္မ်ားကို ပါတီလုပ္သား အားလုံး အား နားလည္သေဘာ
ေပါက္ေအာင္ အားထုတ္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ ပါတီအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားသည္ ေတာ္လွန္ေရးက်ေသာ ဆိုရွယ္ - ဒီမိုကရက္
တစ္လုပ္ငန္းကို ညီညီညြတ္ညြတ္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္က်ဥ္းႏိုင္ရန္အတြက္ အင္အားေတာင့္တင္းလာေအာင္၊ ခိုင္
မာက်စ္လစ္လာေအာင္ လုပ္ႏိုင္ၾကရမည္။

ပါတီအက်ပ္အတည္း၏ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းကို စည္း႐ုံးေရးဆုံးျဖတ္ခ်က္နိဒါန္းတြင္ ညႊြန္ျပထားသည္။ ဤအဓိက အ


ေၾကာင္းအရင္းမွာ ပညာတတ္ႏွင့္ ဓနရွင္ေပါက္စ အင္အားစုတို႕၏ ေတြေဝမႈျဖစ္သည္။ ယင္းအင္အားစုတို႕ကို အလုပ္သ
မားပါတီက မိမိထံမွကင္းရွင္းသြားေအာင္လုပ္ရမည္။ ဤအင္အားစုမ်ားသည္ အရင္းရွင္ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရး ေစာေစာ
စီးစီးေအာင္ပခ
ြဲ ံေရးကို အဓိကအားျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္လွ်က္ အလုပ္သမားလူတန္းစားလႈပ္ရွားမႈထဲတင
ြ ္ ပါဝင္လာၾကသူမ်ားျဖစ္
လွ်က္ ေဖာက္ျပန္ေရးကာလ၏ ဒါဏ္ရာဒါဏ္ခ်က္မ်ားကို ခံႏိုင္ရည္မရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သူတို႕၏ မတည္ၿငိမ္မႈကို သ
ေဘာတရားေရးနယ္ပယ္ ( " ေတာ္လွန္ေသာ မာ့က္စ္ဝါဒမွ ေနာက္ဆုတ္ျခင္း " လက္ငင္းအေျခအေနဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္
) ႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာေရးရာ ( "ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားကို ပုံေဖာ္ထုတ္ျခင္း) ပါသာမက၊ ပါတီစည္း႐ုံးေရးတြင္ပါ ေဖာ္ထုတ္ျပသခဲ့
သည္။ လူတန္းစားအသိရွိေသာ အလုပ္သမားတို႕သည္ ဤမတည္ၿငိမ္မႈကို တိုက္ခိုက္တြန္းလွန္ၾက၍ ဖ်က္သိမ္းေရးသမား
မ်ားကို ျပတ္ျပတ္သားသား ဆန္႕က်င္ေပၚထြက္လာၾကကာ ပါတီအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊ စီမံကြပ္ကဲမႈ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းညႊန္မႈကို
မိမိလက္ထေ
ဲ ရာက္ေအာင္ စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕ပါတီ၏ အမာခံအင္အားစုမ်ားကသာ အစပြဥ
ဲ ီးထြက္၌ ၿဖိဳ
ခြေ
ဲ ရးႏွင့္ အက်ပ္အတည္းဆိုက္ေရာက္ေရးအင္အားစုကို မေက်ာ္လြႊားနိုင္ခဲ့လွ်င္ ထိုသ႕ို ျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္းမွာ တန္ျပန္
ေတာ္လွန္ေရးေအာင္ပြဲႀကီးအလယ္၌ တာဝန္သည္ ႀကီးမားခက္ခဲျခင္း အေၾကာင္းတခုေၾကာင့္သာမက အခ်ိဳ႕ေသာအလုပ္
သမားတို႕သည္ ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ဓါတ္ရွိေသာ္လည္း ဆိုရွယ္လစ္စိတ္ဓါတ္ လုံေလာက္ေအာင္ မရွိေပရာ ၎တို႕၏ ပါတီ
အေပၚစိတ္ပါဝင္စားမႈမရွိျခင္းသည္လည္း အေၾကာင္းတရပ္ျဖစ္သည္။ ညီလာခံဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားက ပ႒မဦးစားေပးအေန
ျဖင့္ ဦးတိုက္ပန္ၾကားထားၾကသူမ်ားမွာ ႐ုရွားႏိုငင
္ ၏
ံ လူတန္းစားအသိရွိေသာ အလုပ္သမားမ်ားပင္ အတိအက်ျဖစ္သည္။
ဤဆုံး ျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ မညီညြတ္မႈႏွင့္ ေတြေဝမႈတို႕ကို တိုက္ပြဲဝင္ရန္နည္းလမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆိုရွယ္ဒီမိုကေရစီ၏
တိက်ခိုင္ မာေသာ သေဘာထားခံယူခ်က္ျဖစ္ေပသည္။

ယေန႕လက္ငင္းလူတန္းစားဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ ဇာစနစ္၏ ေပၚလစီသစ္အေပၚ မာ့က္စ္ဝါဒ၏ စစ္တမ္းထုတ္ခ်က္၊ ကၽြႏု္ပ္


တို႕ပါတီက ေရွးကကဲသို႕ပင္ ယခုဆက္လက္ျပ႒ာန္းအပ္ေသာ လက္ငင္းရည္မွန္းခ်က္လမ္းညႊန၊္ ေတာ္လွန္ေရးက်ေသာ
ဆိုရွယဒ
္ ီမိုကရက္တို႕၏ နည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတာ္လွန္ေရးသင္ခန္းစာမ်ားကို မွတ္သားနာယူျခင္း၊ ပါတီအက်ပ္
အတည္း အေၾကာင္းတရားမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပလွ်က္ ယင္းအက်ပ္အတည္းကို တြန္းလွန္ရာ၌ ပါတီ၏ပစၥည္းမဲ့တို႕၏ အ
ခန္းက႑ ကို ညႊန္ျပခ်က္၊ တရားဝင္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္ တရားမဝင္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား။ ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာကို
ေျဖရွင္းခ်က္၊ ဒူးမားလႊတ္ေတာ္စင္ျမင္ကို အသုံးခ်ရန္ လိုအပ္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ ဒူးမားလႊတ္ေတာ္
အုပ္စုအား ယင္း၏အမွားမ်ားကို တုိက္႐ိုက္ေဝဖန္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္လွ်က္ ယင္းအုပ္စုအား ေရွ႕ေဆာင္လမ္းညႊန္မႈကို တိက်
ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ေရးဆြရ
ဲ န္လိုအပ္ခ်က္ကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ဤသည္တို႕မွာ ညီလာခံဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၏
အဓိကအႏွစ္သာရျဖစ္ေပသည္။ လက္ငင္းအားျဖင့္ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေသာကာလတြင္ အလုပ္သမားလူတန္းစား ပါတီတရပ္
အေနျဖင့္ တိက်ေသာ လမ္းေၾကာင္းတရပ္ ေ႐ြးခ်ယ္ေရးျပႆနာကို ဤညီလာခံဆးုံ ျဖတ္ခ်က္မ်ားက ျပည့္စုံေသာအေျဖကို
ေပးအပ္ေပသည္။ ဤ အေျဖကိုကၽြႏု္ပ္တို႕ ပိုမိုေစ့စပ္စြာေလ့လာစစ္ေဆးၾကည့္ၾကပါစို႕။

လူတန္းစားအရပ္ရပ္၏ ႏိုင္ငံေရးအုပ္စုဖ႕ြဲ စည္းမႈတင


ြ ္ လူတန္းစားခ်င္းအတြင္း ဆက္ဆံေရးသည္ ျပည္သူလူထု၏ တိုက္႐ိုက္
ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏခ
ႊဲ ဲ့ေသာ အတိတ္ကာလအတြင္း တည္ရွိခဲ့သည္ႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္ေနေသးသည္။ ေတာင္သူလယ္သ
မားအမ်ားစုႀကီးသည္ လယ္ယာေျမေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏရ
ႊဲ န္မွတပါး အျခားလုပ္ႏိုင္စရာမရွိေပ။ ယင္းလယ္ယာေျမေတာ္

2
လွန္ေရးသည္ ပေဒသရာဇ္တပိုင္း၊ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈစနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းေပလိမ့္မည္။ ဤသို႕ဖ်က္သိမ္းရန္လည္း ဇာစနစ္ကို
တြန္းလွႏ္ပယ္ဖ်က္မပစ္ဘဲ မရရွိႏိုင္ေပ။ ေဖာက္ျပန္ေရးေအာင္ပသ
ြဲ ည္ ေတာင္သူလယ္သမားတို႕ အတြင္းရွိ ခိုင္မာေသာ အ
စည္းအ႐ုံးတရပ္အျဖစ္ စည္း႐ုံးဖြ႕ဲ စည္းႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ ဒီမိုကေရစီအႏြယ္မ်ားကို ႀကီးေလးစြာထုေထာင္းပစ္လိုက္ေပၿပီ။
သို႕ေသာ္ ဖိႏွိပ္မႈအလုံးစုံ ရွိေစကာမႈ ဘလက္ဟန္ဒရက္
ဒရက္ ဒူးမားလႊတ္ေတာ္ (the Black-Hundred Duma) ႐ွိေစကာမႈ
*
ထ႐ႈးေဒါ့ဗစ္ခ္ (Trudoviks) တို႕အေနျဖင့္ အလြန္တရာ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေစကာမႈ ေတာင္သူလယ္သမားထုႀကီး၏ ေတာ္
လွန္ေရးစိတ္ဓါတ္ကို တတိယဒူးမားအတြင္း ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကပင္ ထင္ရွားစြာေဖာ္ျပသက္ေသခံေနေပသည္။ ႐ုရွားတိုင္း
ျပည္၏ အရင္းရွင္ေတာ္လွန္ေရးတာဝန္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပစၥည္းမဲ့တို႕၏ အေျခခံရပ္တည္ခ်က္သည္ မေျပာင္းမလဲ တည္ရွိ
ၿမဲတည္ရွိေနမည္။ ယင္းအရင္းရွင္ဒီမိုကေရစီ ေတာ္လွန္ေရးတာဝန္မ်ားမွာ ဒီမိုကေရစီအတြက္ ေတာင္သူလယ္သမားတို႕
အား ေရွ႕ေဆာင္ရန္၊ ၎တို႕အား လစ္ဘရယ္အရင္းရွင္ပါတီျဖစ္ေသာ ကဒက္ပါတီ (Cadet Party) သည္ ေအာ့တိုဘရစ္စ္
**
(Octobrists) တို႕ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအေသးအဖြ႕ဲ မသင့္မတင့္ စကားမ်ားလွ်က္ရွိေစကာမူ ေအာ့တိုဘရစ္စ္ တို႕ဘက္သို႕ နီး
သထက္နီးစြာ ဆင္းသက္ခ်ဥ္းကပ္လာလွ်က္ ရွိေနၿပီး မၾကာမီကမူ အမ်ိဳးသားလစ္ဘရယ္ဝါဒ ထူေထာင္ေရး ဇာစနစ္ႏွင့္
ေဖာက္ျပန္ေရးဘက္ကို ေထာက္ခံေရးတို႕အတြက္ လူမ်ိိဳးႀကီးဝါဒ လႈံ႕ေဆာ္ျဖန္႕ခ်ိျခင္းအားျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္လွ်က္ ရွိ
ၾကေပၿပီ။ သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္စနစ္ လုံးဝဖ်က္သိမ္းေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို ပစၥည္းမဲ့ႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးက်ေသာ
ေတာင္သူလယ္သမားတို႕က သိမ္းပိုက္ေရးတို႕အတြက္တိုက္ပသ
ြဲ ည္ ေရွးကကဲသ
့ ို႕ ဆက္လက္တည္ရွိေနေသးသည္ဟု ဆုံး
ျဖတ္ခ်က္ကဆိုထားသည္။

သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္စနစ္သည္ ပစၥည္းမဲ့ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအႏြယ္အားလုံးအဖို႕ ယခုအခ်ိန္အထိ အဓိကရန္သူျဖစ္သကဲသုိ႕


ေရွ႕တြင္လည္း အဓိကရန္သူပင္ျဖစ္ေလသည္။ သို႕ေသာ္ သက္ဦးဆံပိုင္စနစ္သည္ မေျပာင္းမလဲ ရွိၿမဲရွိသည္ဟု ယူဆလွ်င္
မူ မွားယြင္းေပလိမ့္မည္။ စတိုလီပင္
င (Stolypin) " ဖြ႕ဲ စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံဥပေဒ" ႏွင့္ စတိုလီပင္၏ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးေပၚလစီ
တို႕သည္ ေရွးေဟာင္းမ်ိဳးႏြယ္ ဆက္ခံမႈစနစ္တပိုင္း၊ ပေဒသရာဇ္တပိုင္း ဇာစနစ္ေဟာင္း ၿပိဳကြဲက်ဆင္းမႈ အဆင့္သစ္တခု
ျဖစ္၍ ဇာစနစ္မွ အရင္းရွင္ဘုရင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္သို႕ ကူးေျပာင္းေရးတြင္ ေျခလွမ္းသစ္တရပ္ျဖစ္ေပသည္။ လက္ငင္းအေျခ
အေနကို ဤသို႕ သ႐ုပ္ခြဲျခားေဖာ္ျပခ်က္အား လုံးဝပယ္ဖ်က္ရန္ သို႕မဟုတ္ " အရင္းရွင္ " ျဖစ္သည္ဆိုေသာ စကားေနရာ
တြင္ "သူၾကြယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး" (plutocratic) ျဖစ္သည္ဆိုေသာ စကားႏွင့္ အစားထိုးလိုၾကေသာ ေကာ့ေကးဆပ္မွ ကိုယ္
စားလွယ္မ်ား သည္ မွားယြင္းေပသည္။ သက္ဦးဆံပိုင္စနစ္သည္ ေရွးအခါကတည္းက သူႀကြယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ျဖစ္ေပ
သည္။ သို႕ေသာ္ ေတာ္လွန္ေရးပထမအဆင့္ၿပီးေျမာက္မွသာလွ်င္ သက္ဦးဆံပိုင္စနစ္သည္ ေတာ္လွန္ေရးထိုးႏွက္ခ်က္
မ်ား၏ ၾသဇာေအာက္တင
ြ ္ အရွင္းရွင္ျဖစ္လာေနျခင္းျဖစ္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးေပၚလစီအရေရာ၊ တစုံတရာေသာ အရင္းရွင္
အလႊာအခ်ိဳ႕ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ တႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ စုစည္းထားေသာ မဟာမိတ္ဖ႕ဲြ မႈအရပါ အရင္းရွင္ျဖစ္လာေနျခင္း
ျဖစ္သည္။ ယခုဆိုလွ်င္ သက္ဦးဆံပိုင္စနစ္အေနျဖင့္ အရင္းရွင္ကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးေနသည္မွာ အခ်ိန္အတန္ၾကာခဲ့ေပၿပီ။
အရင္းရွင္သည္ ေငြေၾကးအင္အားကိုသုံးစြဲလွ်က္ " တိပ္တန္းေနရာ" သို႕ေရာက္ရွိေရးအတြက္ လမ္းေပါက္လွ်က္ရွိေနေပၿပီ။
ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းတို႕တြင္ ၾသဇာအရွိန္အဝါရလွ်က္ရွိေနေပၿပီ။ အုပခ
္ ်ဴပ္သူ မႉးႀကီးမတ္ရာ၊ သူၾကြယ္
တိ႕ု ၏ ေဘးတြင္ေနရာရလွ်က္ရွိေနေလၿပီ။ သို႕ေသာ္လက္ငင္း အေျခအေန၏ ဝိေသႆ ထူးျခားေသာ လကၡဏာတရပ္မွာ
သက္ဦးဆံပိုင္စနစ္သည္ အရင္းရွင္ႏွင့္ ပေဒသရာဇ္ေျမရွင္မ်ားကို ႏွစ္ဘက္အင္အား ညွိေပးရန္ႏွင့္ ဒူးမားလႊတ္ေတာ္
အတြင္းတြင္ ဤအင္အားစုမ်ား၏ မဟာမိတ္အဖြ႕ဲ အစည္းကို ဖြ႕ဲ စည္းရန္အတြက္ တစုံတရာေသာ အရင္းရွင္အလႊာတို႕
အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္လႊတ္ေတာ္တရပ္ကို ထူေထာင္ေပးရေသာအေျခသို႕ဆိုက္ေရာက္လာ ျခင္းသည္ ႐ုရွားေတာင္သူ
လယ္သမားတို႕၏ မ်ိဳးဆက္စနစ္အေပၚအားထားေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို စြန္႕လႊတ္ရ၍ ေက်း႐ြာဘုံအဖြ႕ဲ မ်ားကိုဖ်က္ဆီး
________________________________________________________________________________
*
ထ႐ႈးေဒါ့ဗစ္ခ္ (Trudoviks) ။ ႐ုရွားဒူးမားလႊတ္ေတာ္အတြင္းမွ အရင္းရွင္ေပါက္စ ဒီမိုကရက္မ်ား၏ အုပ္စ။ု
**
ေအာ့တိုဘရစ္ (Octobrists) ၁၉၀၅ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္ ' ေၾကညာစာတမ္း ' ထုတ္ျပန္အၿပီး ဖြ႕ဲ စည္းခဲ့ေသာ တန္ျပန္ေတာ္လွန္ေရးပါတီ။

3
လွ်က္ရွိေနၾကေသာ ေၾကးေရတတ္ လယ္သမားမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကို ေက်းလက္လူထအ
ု ား ဆန္႕က်င္လွ်က္ အားထုတ္ရွာ
ေဖြရေသာ အေျခသို႕ ဆိုက္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

သက္ဦးဆံပိုင္စနစ္သည္ ဖြ႕ဲ စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပဥ


ုံ ပေဒဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦး အတုအေယာင္မ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာဖုံးစြပ္ ထားလွ်က္
ရွိသည္။ သို႕ေသာ္တခ်ိန္တည္းတြင္ ဇာဘုရင္သည္ ပူးရစ္ရွ္ေကဗစ္ခ်္မ်ား၊ ဂုခ်ေကာ့မ်ား (Purishkeviches and the
Guchkovs) ႏွင့္ အျခားမည္သူမွ်မပါပဲ မဟာမိတ္ခ်ဳပ္ဆိုထားျခင္းအားျဖင့္ သက္ဦးဆံပိုင္စနစ္၏ လူတန္းစားအႏွစ္သာရ
သည္ ေရွးအခါက မႀကဳံဘူးစြာ အထူးထင္ရွားစြာေပၚလြင္လာေပသည္။ သက္ဦးဆံပိုင္စနစ္သည္ ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် လိုအပ္
ေနေသာ အရင္းရွင္ေတာ္လွန္ေရးတာဝန္မ်ားကို မိမိဘာသာျဖည့္စြမ္းေရးအတြက္ အားထုတ္လွ်က္ရွိေပသည္။ ယင္းတာဝန္
မ်ားမွာ အရင္းရွင္လူ႕အဖြ႕ဲ အစည္းတရပ္၏ အေရးအခင္းမ်ားကို တကယ္တမ္းစီမံခန္႕ခြေ
ဲ ပးမည္။ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္
ဖြ႕ဲ စည္းထားေသာ လြႊတ္ေတာ္တရပ္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ႐ႈပ္ေထြးေပြလိမ္၍ ေရွးေဟာင္းက်ေသာ
အလယ္ေခတ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ေက်းလက္ေဒသမွ အပုတ္ခ် ဖယ္ရွားေရးတို႕ျဖစ္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ သက္ဦး
ဆံပိုင္စနစ္က ေဆာင္က်ဥ္းခဲ့ေသာ ယင္းေျခလွမ္းသစ္မ်ား၏ လက္ေတြ႕ရလဒ္မ်ားမွာ ယခုအခ်ိန္အထိမူ တစုံတရာမရွိ
ေသးေပး။ ဤအ ခ်က္က ပိုမိုထင္ရွားစြာျပဆိုသည္မွာ သမိုင္းေရးရာတာဝန္ကို ျဖည့္စြမ္းေရးအတြက္ အျခားေသာအင္
အားစုမ်ား၊ အျခားေသာနည္းလမ္းမ်ား လိုအပ္သည္ဆိုျခင္းပင္ျဖစ္၏။ ႏိုင္ငံေရးတြင္ အေတြ႕အႀကဳံမရွိေသာ လူသန္းေပါင္း
မ်ားစြာတို႕၏ စိတ္ထဲတင
ြ ္ ယခုအခ်ိန္ထိ သက္ဦးဆံပိုင္စနစ္သည္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ လူထုကိုယ္စားလွယ္စနစ္ႏွင့္ ဆန္႕
က်င္ဘက္ျဖစ္ေပသည္။ သို႕ေသာ္ ယင္းတိုက္ပြဲသည္ ယင္း၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို က်ဥ္းပစ္လွ်က္ရွိေနသည္။ ကိုယ္စားျပဳမႈ
၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ ဝိေသသလကၡဏာကို အဆုံးအျဖတ္ျပဳေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာအတြက္ တိုက္ပအ
ြဲ ျဖစ္ ပိုမို
တိက်စြာ သတ္မွတ္ပိုင္းျခားလွ်က္ရွိသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဇာဘုရင္စနစ္ေဟာင္း ၿပိဳကြဲက်ဆင္းေရး၊ ဇာစနစ္၏ စြန္႕စားေရး
လကၡဏာသေဘာ ပိုမို ျပင္းထံလာျခင္း၊ ေတာ္လွန္ေရးရည္မွန္းခ်က္ေဟာင္းမ်ား ပိုမိုေလးနက္ေစေရးႏွင့္ တိုက္ကင
ြ ္းတိုက္
ကြက္ (ႏွင့္တိုက္ပြဲတင
ြ ္ ပါ ဝင္ ဆင္ႏေ
ြႊဲ သာ အေရအတြက)္ ကို ပိုမိုခ်ဲ႕ထြင္ေရးတို႕အတြက္ တတိယ ဒူးမားလႊတ္ေတာ္သည္
အထူးအဆင့္တရပ္ျဖစ္ေပသည္။

ဤအဆင့္သို႕ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ တက္လွမ္းရေပမည္။ လက္ငင္းအေျခအေနသစ္တင


ြ ္ တိုက္ပြဲပုံစံအသစ္မ်ားကို လိုအပ္သည္။
ျပည္သူလူထုမ်ားအား ပညာေပးစည္း႐ုံးရန္၊ ၾကာရွည္ေလးျမင့္စြာ အားထုတ္ေရးသည္ အထူးအေရးႀကီးသည္။ တရားမဝင္
အဖြ႕ဲ အစည္းႏွင့္ တရားဝင္အဖြ႕ဲ အစည္းတို႕ကို ေပါင္းစပ္တြဲဖက္လုပ္ရသျဖင့္ ပါတီ၏ ေရွ႕ေမွာက္တင
ြ ္ အထူးျပႆနာမ်ား
ေပၚထြက္ခဲ့လာသည္။ လစ္ဘရယ္မ်ားႏွင့္ ဖ်က္သိမ္းေရးအႏြယ္ ပညာတတ္မ်ားသည္ ေတာ္လွန္ေရးအေတြ႕အႀကဳံ လူထု
အတြင္း ျဖန္႕ျဖဴးျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္ရွင္းလင္းျခင္းတို႕ကို ႀကိဳးစား၍ အသေရဖ်က္ေနၾကသည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရး
အေတြ႕အႀကဳံ လူထုအတြင္းျဖန္႕ျဖဴးျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္ရွင္းလင္းျခင္းတိ႕ု သည္ သေဘာတရားေရးႏွင့္ လက္ေတြ႕ရည္မွန္း
ခ်က္မ်ားအတြက္ပါလိုအပ္သည္။ သို႕ေသာ္ပါတီ၏ နည္းဗ်ဴဟာလမ္းေၾကာင္းသည္ မေျပာင္းမလဲ ဆက္လက္ တည္ရွိေန
သည္။ ဤနည္း ဗ်ဴဟာလမ္းေၾကာင္းသည္ တိုက္ပဆ
ြဲ ိုင္ရာ နည္းနာနိသွ်ႏွင့္ ေဆာင္က်ဥ္းပုံတို႕၌ အသစ္သစ္ေသာ
အေျခအေနမ်ားကို ထည့္ သြင္းစဥ္းစားတတ္ရေပမည္။ ေတာ္လွန္ေရးက်ေသာ ဆိုရွယ္ - ဒီမိုကရက္တစ္ နည္းဗ်ဴဟာ
မွန္ကန္ေၾကာင္းကို ၁၉၀၅ - ၁၉၀၇ ခုႏွစ္ လူထုတိုက္ပအ
ြဲ ေတြ႕အႀကဳံက အတည္ျပဳၿပီးေၾကာင္း ညီလာခံဆုံးျဖတ္ခ်က္
တရပ္က ေဖာ္ျပထားေပသည္။ ဤပထမအေရးေတာ္ပုံက ေပၚထြက္လာေသာ ေတာ္လွန္ေရးနိမ့္က်လာမႈက ျပဆိုသည္မွာ
လုပ္ငန္းမ်ား မွားယြင္း၍မဟုတ္။ လက္ငင္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ " စိတ္ကူးယဥ္ဆန္" ၍လည္းမဟုတ္။ နည္းလမ္းႏွင့္
ေဆာင္က်ဥ္းပုံ မွားယြင္း၍လည္းမဟုတ္။ အင္အားစုမ်ားသည္ လုံေလာက္ေအာင္ျပင္ဆင္ထားမႈမရွိ၍သာ ေတာ္လွန္ေရး
အက်ပ္အတည္းသည္ မလုံမေလာက္ က်ယ္ျပန္႕နက္႐ိႈင္းခဲ့၍သာျဖစ္ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပေပသည္။ ထို႕အျပင္ စတိုလီပင္ႏွင့္
အဖြ႕ဲ သည္ ခ်ီးက်ဴးဘြယ္အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ေသာ ဇြဲနဘဲႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးအက်ပ္အတည္းကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕ေအာင္
လုပ္ေဆာင္ေနၾကေပသည္။ လစ္ဘရယ္မ်ားႏွင့္ ေသြးပ်က္ေနေသာ ပညာတတ္မ်ားအေနနွင့္ ပထမဆုံး တကယ့္တကယ္
လူထုလြတ္ေျမာက္ေရးတိုက္ပြဲႀကီးၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ လက္ေလွ်ာ့စိတ္ကုန္ျဖစ္ၾကပါေစ၊ သူရေ
ဲ ဘာနည္းသူမ်ားကဲသ
့ ို႕ အ

4
ရိုကခ
္ ံရဘူးေသာလမ္းသို႕မထြက္ႏွင့္ ေသေပ်ာက္ရမည့္လမ္းေပၚထပ္၍ ေျခမခ်ႏွင့္ - စသည္ျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္အထပ္ထပ္
ေအာ္ဟစ္ၾကပါေစ၊ လူတန္းစားအသိရွိေသာ ပစၥည္းမဲ့တို႕က သူတို႕အား ေအာက္ပါအတိုင္းေျဖၾကားေပလိမ့္မည္။ သမိုင္း
တြင္ႀကီးက်ယ္ေသာ စစ္ပြဲႀကီးမ်ား၊ ေတာ္လွန္ေရးအရပ္ရပ္၏ ႀကီးမားေသာျပႆနာမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္အထပ္ထပ္ ျပန္
လည္တိုက္စစ္ျပဳေလ့ရွိေသာ တိုးတက္သည့္လူတန္းစားမ်ားကသာ ေျဖရွင္းေပးၿမဲျဖစ္ပါသည္။ ဤတိုးတက္ေသာ လူတန္း
စားမ်ားသည္ ႐ႈံးနိမ့္မႈမွ သင္ခန္းစာ အရယူၿပီးေသာအခါ၌ ေအာင္ပခ
ြဲ ံၿမဲျဖစ္ေပသည္။ စစ္႐ႈံးေသာတပ္သည္ သင္ခန္းစာ
ေကာင္းေကာင္းရေပသည္။

႐ုရွားရွိ ေတာ္လွန္ေရးက်ေသာ လူတန္းစားမ်ားသည္ ၎တို႕၏ ပထမအေရးေတာ္ပုံတင


ြ ္ အေရးနိမ့္ခဲ့ရေလၿပီ။ သို႕ေသာ္
ေတာ္လွန္ေရးအေျခအေနသည္ တည္ရွိၿမဲတည္ရွိေနေပသည္။ ေတာ္လွန္ေရး အက်ပ္အတည္းတရပ္သည္ ပုံစံသစ္၊ နည္း
လမ္းသစ္တသြယ္ယ္ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္လာလွ်က္၊ ထိပ္တိုက္တိုးလာလွ်က္ေနေပသည္။ ဤျဖစ္ေပၚမႈသည္ ရံဖန္ရံခါ၌ ကၽြႏု္ပ္တို႕
လိုလားေမွ်ာ္လင္သ
့ ည္ထက္မ်ားစြာ ေႏွးေကြးေကာင္းေနးေကြးေပလိမ့္မည္။ ထို "အက်ပ္အတည္း" အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႕
သည္ ပိုမိုထုထည္ႀကီးမားေသာ လူထုႀကီးအား ၾကာရွည္ေလးျမင့္ ျပင္ဆင္ေပးရမည္အ
့ လုပ္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႕ ဆက္လက္
ေဆာင္႐ြက္ရေပလိမ့္မည္။ ဤျပင္ဆင္မႈသည္ ပိုမိုေလးနက္မႈရွိရမည္။ ပိုမိုျမင့္မားေသာ၊ ပိုမိုေစ့စပ္တိက်ေသာ လုပ္ငန္း
တာဝန္မ်ားကို ထည့္ သြင္းစဥ္းစားရေပမည္။ ဤလုပ္ငန္း၌ ကၽြႏု္ပ္တို႕ ေဆာင္႐ြက္မႈ ပိုမိုေအာင္ျမင္ေလ တိုက္ပသ
ြဲ စ္တင
ြ ္
ကၽြႏု္ပ္တို႕ ေအာင္ပြဲကို ပိုမိုေသခ်ာေလျဖစ္သည္။ ႐ုရွားပစၥည္းမဲ့တို႕ အေနျဖင့္ ၁၉၀၅ ခုႏွစ္အတြင္း ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ ေခါင္း
ေဆာင္မႈေအာက္၌ ကၽြန္သေဘာက္ႏိုင္ငံတခုလုံးသည္ ပထမဦးဆုံးအႀကိမအ
္ ျဖစ္ ဇာစနစ္ကို ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္ေသာ၊
သန္းႏွင့္ခ်ီ၍ရွိေသာ ဧရာမေတာ္လွန္ေရး တပ္မေတာ္ႀကီး ျဖစ္လာခဲ့သည္ဆိုေသာ အခ်က္အတြက္ ဂုဏ္ယူႏိုင္ၾကေပသည္။
ယခုအခါတြင္ ထိုပစၥည္းမဲ့တို႕ပင္လွ်င္ ယခင္ကထက္ ပိုမိုႀကီးက်ယ္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစု ေကဒါသစ္မ်ားအား
ပညာေပးျခင္း၊ ေလ့က်င့္ေပးျခင္းကို ဇြဲနဘဲႀကီးစြာ၊ ၿမဲၿမဲျမန္ျမန္ႏွင့္ စိတ္ရွည္ရွည္ မည္သို႕လုပ္ရမည္ဆိုသည္ကို သိရွိ
ၾကေပလိမ့္မည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႕ ဆိုခဲ့သလို ဒူးမားလႊတ္ေတာ္စင္ျမင့္အား အသုံးခ်ေရးသည္ ပညာေပးေရး၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေရးအလုပ္တင


ြ ္
မပါမၿပီးေသာ အေျခခံအေၾကာင္းတရပ္ျဖစ္သည္။ ဒူးမားလႊတ္ေတာ္အုပ္စုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ညီလာခံဆုံးျဖတ္ခ်က္က ေရာက္
လာေသာလမ္းသည္ အနည္းဆုံးျဖစ္သည္ဆသ
ို ည္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႕အေနျဖင့္ သမိုင္းသာဓကမ်ားကို ရွာေဖြၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္
ဆိုရွယ္ လစ္ဆန္႕က်င္ေရး ဥပေဒေခတ္ကာလတြင္ ဂ်ာမန္ဆိုရွယ္ဒီမိုကေရစီ၏ အေတြ႕အႀကဳံကို ရွာၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္
ဤအတိုင္းပင္ေတြ႕ရေပသည္။ တရားမဝင္ေသာပါတီသည္ တရားဝင္ဒူးမားလႊတ္ေတာ္ အုပ္စုအား ဘယ္သို႕အသုံးခ်ရ
မည္ကသ
ို ိရမည္။ ဘယ္သို႕အသုံးခ်ရမည္ကို ေလ့လာသင္ယူရေပမည္။ ပါတီသည္ ဒူးမားအုပ္စုအား ပါတီတာဝန္ႏွင့္
တေျပးညီ ပါတီအဖြ႕ဲ အ စည္းတခုျဖစ္လာေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးရေပမည္။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ
အမွားယြင္းဆုံး နည္းဗ်ဴးဟာ ႏွင့္ ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္ေသာ ပစၥည္းမဲ့လုပ္ရပ္မွ ဝမ္းနည္းစရာအေကာင္းဆုံး ေသြဖီမႈမွာ
ဒူးမားလႊတ္ေတာ္မွ ပါတီအုပ္စုကို ျပန္လည္ဆင့္ေခၚ ရုပ္သိမ္းေရးအတြက္ ျပႆနာလုပ္ျခင္းသာျဖစ္ေပမည္။ (ညီလာခံတင
ြ ္
ေအာ့ဇိုဗစ္ (otzovists) ” ႏွစ္ဦး ရွိခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ သူတို႕သည္ ေျဗာင္ျပႆနာမလုပခ
္ ဲ့ၾက" ) သို႕မဟုတ္ ဒူးမား
လႊတ္ေတာ္အုပ္စုအား ယင္း၏ အမွားမ်ာ အတြက္ တိုက္႐ိုက္ပြင့္လင္းစြာ ေဝဖန္ျခင္းမျပဳပဲ၊ အမွားမ်ားကို ဆုံးျဖတ္ခ်က္တင
ြ ္
ေရတြက္ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳရဘဲ (အခ်ိဳ႕ညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အတင္းအက်ပ္တိုက္တြန္း ေျပာဆိုၾကသကဲသို႕) ခ်ဳပ္
တည္းေနရန္ တင္ျပျခင္းျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တင
ြ ္ ဒူးမားအုပ္စုသည္ အမွားမ်ားက်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္းကို အသိအ
မွတ္ျပဳသည္။ ဤအမွားမ်ားအတြက္ ယင္းအုပ္စတ
ု ခုတည္းကို ျပစ္တင္ရန္မဟုတ္ေပ။ ဤအမွားမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ ပါတီ
အဖြ႕ဲ အစည္း၏ မလြဲမေရွာင္သာ က်ဴးလြန္ခဲ့မိေသာ အမွားမ်ားႏွင့္ ဆင္တူ႐ိုးမွားျဖစ္ေပသည္။ သို႕ေသာ္ အျခားအမွား မ်ား
လည္းရွိေပသည္။ ဥပမာ ပါတီ၏ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းမွ တိမ္ေစာင္းမႈမ်ား ဤတိမ္းေစာင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္းေၾကာင့္
ဤတိမ္းေစာင္းမႈမ်ားကို ပါတီတရပ္လုံးအား ေျဗာင္ကိုယ္စားလွယ္ ေဆာင္႐ြက္ေသာ အဖြ႕ဲ အစည္းတရပ္က ျပဳမူခဲ့ျခင္း
ေၾကာင့္ ပါတီအေနျဖင့္ ဤအရာမ်ားသည္ ေသြဖီမႈမ်ားျဖစ္ေပသည္ဟု ရွင္းရွင္းလင္းလင္း တိတိက်က်ေၾကညာရန္ တာဝန္

5
ရွိေပသည္။ အေနာက္ဥေရာပ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီမ်ား၏ သမိုင္းတြင္ ပါလီမန္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ပါတီအၾကား ပုံပ်က္ပန္းပ်က္
ဆက္ဆံေရးမ်ားတည္ရွိေၾကာင္း သာဓကမ်ားစြာ ရွိေပသည္။ ယေန႕တိုင္ ဤဆက္ဆံေရးမ်ားသည္ ပါလီမန္အုပ္စုမ်ား အ
ေနျဖင့္ လုံေလာက္ေအာာင္ ပါတီစိတ္ဓါတ္မျပေသးသည့္ လက္တင္ ႏိုင္ငံမ်ားးတြင္ မၾကာခဏ ပုံပ်က္ပန္းပ်က္ျဖစ္ေနရ
ေပ၏။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ အေျခခံတည္စဥ္ကစ၍ ျခားနားေသာ အေျခခံေပၚတြင္ ဆိရ
ု ွယဒ
္ ီမက
ို ရက္တစ္ ပါလီမန္စနစ္ကို
ရုရွားႏိင
ု င
္ ံတင
ြ ္ စည္း႐ုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရေပည္။ ဆိရ
ု ွယဒ
္ ီမက
ို ရက္တစ္ အမတ္တင
ို ္းက သူ႕ေနာက္တင
ြ ္
ပါတီတည္ရွိေနသည္ဟု သိေနရန္ ပါတီသည္ သူ႕အမွားမ်ားအတြက္ အေလးအနက္စိုးရိမ္ပူပန္လွ်က္ရွိၿပီး သူ႕လမ္းေၾကာင္း
ေျဖာင့္တန္းေအာင္ ျပဳလုပ္ဖို႕ စိတ္ဝင္စားေနေစရန္အလို႕ငွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ ဤက႑တြင္ အစုလိုက္၊ အဖြ႕ဲ လိုက္ လုပ္
နည္းလုပ္ဟန္ကို ခ်က္ျခင္းထူေထာင္ရေပမည္။ ပါတီလုပ္သားတိုင္းသည္ ပါလီမန္အုပ္စု၏ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ လက္ေတြ႕
မာ့က္စ္ဝါဒေဝဖန္ေရးမွ သင္ၾကား ေလ့လာလ်က္ ယင္းအုပ္စုကို ကူညရ
ီ န္ တာဝန္သိလွ်က္ ပါလီမန္အုပ္စု၏ အထူး
လုပ္ငန္းေဆာင္တာကို ပါတီ၏ ဝါဒျဖန္႕မႈ၊ လႈံ႕ေဆာ္မႈ လုပ္ငန္းတရပ္လုံးႏွင့္ အံဝင္ဂင
ြ ္က်ျဖစ္ေအာင္ အားထုတ္လွ်က္ ပါတီ
၏ အေထြေထြ ဒူးမားလုပ္ငန္းတြင္ ပါတီဝင္တိုင္း ပါဝင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လာရန္အလို႕ငွာ C႑တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္
အစုလိုက္၊ အဖြ႕ဲ လုိက္လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ကို ခ်က္ျခင္းထူေထာင္ရေပမည္။

ညီလာခံတင
ြ ္ အႀကီးဆုံးပါတီအစည္း႐ုံးမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ဤညီလာခံသည္ အစည္းအေဝး
တခ်ိန္ လုံးတြင္ ဒူးမား ဆိုရွယ္ - ဒီမိုကရက္တစ္ အုပ္စု၏ လုပ္ငန္းကိုေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ ပထမဆုံးအာဏာပိုင္ အစည္းအေဝး
တရပ္ျဖစ္ေပသည္။ ညီလာခံဆုံးျဖတ္ခ်က္က ကၽြႏ္ုပ္တို႕ ပါတီသည္ ဒူးမားလုပ္ငန္းကို မည္သို႕အေကာင္ အထည္ေဖာ္မည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ဤက႑တြင္ ပါတီဘက္ကေရာ၊ အုပ္စုအတြက္ပါ မည္မွ်တိတိက်က် ကိုင္တြယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တကယ္
စစ္မွန္ေသာ ဆိုရွယ္ - ဒီမိုကရက္တစ္ပါလီမန္ဝါဒ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ဆက္လုပ္ရန္ မေသြဖီ ေရွ႕ေနာက္ ညီညြတ္စြာ
အဆို ျပဴထားေၾကာင္းထင္႐ွားစြာျပဆိုေပသည္။

ဒူးမားလႊတ္ေတာ္အုပ္စုအေပၚ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ထားရွိသည့္ သေဘာထားဆိုင္ရာျပႆနာတြင္ နည္းဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ မ်က္ႏွာစာႏွင့္


စည္း႐ုံးေရးဆိုင္ရာ မ်က္ႏွာစာဟူ၍ ႏွစရ
္ ပ္ရွိသည္။ စည္း႐ုံးေရးဆိုင္ရာ မ်က္ႏွာစာႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒူးမားလႊတ္ေတာ္အုပ္စုအ
ေပၚဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ အေထြေထြစည္း႐ုံးေရးဆိုင္ရာ ေပၚလစီအေျခခံမႈမ်ားကို သီးျခားျပႆနာတရပ္အေပၚ
ကိုင္တြယ္အသုံးျပဳျခင္းမွ်သာျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ အေထြေထြစည္း႐ုံးေရးဆိုင္ရာ ေပၚလစီ၏အေျခခံမူမ်ားဆိုသည္မွာ
စည္း႐ုံးေရးျပႆနာတြင္ ညီလာခံက ညြန္ၾကားခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္အပ္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တင
ြ ္ ခ်မွတ္ထားေသာ အေျခခံမူ
မ်ားျဖစ္သည္။ စည္း႐ုံးေရးျပႆနာတြင္ ႐ုရွား ဆိုရွယ္ - ဒီမိုကရက္တစ္ေလဘာပါတီ အတြင္း၌ အဓိကအားျဖင့္ သေဘာ
ထားတိမ္းညြတ္မႈ ႏွစ္ပိုင္း တည္ရွိေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ထားေပသည္။ ၎အနက္ တပိုင္းက တရားမဝင္ေသာ ပါတီ အ
စည္းအ႐ုံးဘက္က ပုံေအာ၍ အေလးတင္းသည္။ အျခားတပိုင္းမွာမူ အနည္းႏွင့္အမ်ား ဖ်က္သိမ္းေရးဝါဒႏွင့္ တူညီလွ်က္
တရားဝင္ႏွင့္ တစိတ္တပိုင္း တရားဝင္အစည္းအ႐ုံးမ်ားဘက္က ပုံေအာ၍ အေလးတင္းသည္။

လက္ငင္းအေၾကာင္းမွာ ပါတီ၏ လက္ရွိအေျခအေန၏ လကၡဏာရပ္မွာ ေရွ႕တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ညႊန္ျပၿပီးျဖစ္သကဲသို႕ ပါတီမွ


ပါတီလုပ္သားအမ်ားအျပား စြန္႕ခြာေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တို႕တြင္ အထူးသျဖင့္ ပညာတတ္မ်ားျဖစ္ၾက၍ ပစၥည္းမဲ့အခ်ိ႕
လည္းပါဝင္သည္။ ပါတီဖ်က္သိမ္းေရးအႏြယ္က ဤသို႕ ပါတီကို စြန္႕လႊြတ္ထြက္ခြာသြားၾကသူမ်ားသည္ ၎တို႕လႈပ္ရွား
ေဆာင္႐ြက္ရန္ ကြင္းအျဖစ္ တရားဝင္အစည္းအ႐ုံးမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္၍ ပါတီကို စြန္႕လႊတ္ထြက္ခြာသည့္ အေတာ္ဆုံး၊ အ
တက္ၾကြဆုံး ပါတီဝင္မ်ားျဖစ္သလား၊ သို႕တည္းမဟုတ္ ပါတီမွထြက္ခြာေနၾကသူမ်ားသည္ " ေတြေဝေသာပညာတတ္မ်ား
ႏွင့္ အရင္းရွင္ေပါက္စအႏႊယ္မ်ား" ျဖစ္သလားဟူေသာ ေမးခြန္းကို ထုတ္လာသည္။ ေျပာျပရန္မလိုေလာက္ေအာင္ပင္ ညီ
လာခံက ဖ်က္သိမ္းေရးဝါဒအား အေလးအနက္ ျငင္းပယ္႐ႈံခ်လ်က္ ပါတီကို စြန္႕လႊတ္ထြက္ခြာသူမ်ားသည္ ေတြေဝေသာ
ပညာတတ္မ်ားႏွင့္ အရင္းရွင္ေပါက္စအႏြယ္မ်ားသာျဖစ္သည္ဟု ျပန္ၾကားေျပာဆိုခဲ့သည္။ ပါတီ၏ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား
အပီသဆုံးအႏြယ္မ်ားႏွင့္ မူအားျဖင့္ ေရွ႕ေနာက္အညီညြတ္ဆုံး ဆိုရွယ္ - ဒီမိုကရက္တစ္ ပညာတတ္မ်ားသည္ အလုပ္

6
သမားပါတီအေပၚ ဆက္လက္၍သစၥာရွိၿမဲျဖစ္သည္။ ပါတီကို စြန္႕လႊတ္ထြက္ခြာျခင္းမ်ားသည္ ပါတီသန္႕စင္ျခင္းမည္ေပ
သည္။ ပါတီမွ တည္ၿငိမ္မႈ အနည္းဆုံးပုဂၢိဳလ္မ်ား ကင္းရွင္သြားျခင္း၊ အားမထားရေသာ မိတ္ေဆြမ်ား၊ အရင္းရွင္ေပါက္စ
သို႕မဟုတ္ တစုံတရာေသာ လူတန္းစားေဘာင္အတြင္းမွ စြန္႕ပယ္ခံရၿပီး " လူတန္းစားအေျခခံမဲ့သ"ူ မ်ားအနက္ ပစၥည္းမဲ့
ြဲ သာ " ခရီးသြားေဖာ္မ်ား" (မစ္ေလာ့ဖာ Mitläufer ) ကင္းရွင္းသြားျခင္းမည္
တို႕ႏွင့္ ခဏတျဖဳတ္လာေရာက္လက္တေ
ေပသည္။

အေျခခံမူကို ဤသို႕အကဲျဖတ္ခ်က္မွ ပါတီစည္း႐ုံးေရးသည္ ညီလာခံကခ်မွတ္ထားေသာ စည္း႐ုံးေရးဆိုင္ရာမူဝါဒလမ္း


ေၾကာင္းအတိုင္း ယုတၱိတန္စြာလိုက္နာခ်ီတက္ေပသည္။ တရားမဝင္ေသာ ပါတီအဖြ႕ဲ အစည္းကို အားျဖည့္ေရးလုပ္ငန္း
က႑အားလုံးတြင္ ပါတီကလပ္စည္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ေရး၊ " စက္မႈလုပ္ငန္းတခုစီတင
ြ ္ အေရအတြက္အားျဖင့္ နည္းေစကာမူ
အလုပ္သမားမ်ားသာ လုံးဝပါဝင္ေသာ ပါတီေကာ္မတီမ်ား " ကို ပထမဦးစြာ ဦးစားေပး၍ ထူေထာင္ေရး၊ အလုပ္သမားမ်ား
အတြင္းမွ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္တစ္ လႈပ္ရွားမႈေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈတာဝန္ပိုင္းကို စုစည္းေပးေရးတို႕သည္
ယေန႕တာဝန္ျဖစ္သည္။ ေဖာ္ျပရန္မလိုေလာက္ေအာင္ပင္ ဤကလပ္စည္းမ်ားနွင့္ ေကာ္မတီမ်ား၏ တာဝန္မွာ တစိပ္တ
ပိုင္းတရားဝင္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအားလုံးႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ်ေသာ တရားဝင္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားကို အသုံးခ်သြားေရး " လူထုအမ်ား
ႏွင့္ နီးနီကပ္ကပ္ဆက္စပ္မ"ႈ ရွိ်ေနေရး၊ ဆိုရွယ္ဒီမိုကေရစီသည္ ျပည္သူလူထုအမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တုံ႕ျပန္ၾကေပ
သည္ဟု ဆိုရေလာက္ေအာင္ လုပ္ငန္းကို ဦးစီးလမ္းညႊန္ျပဳေရးတို႕ျဖစ္ေပသည္။ ပါတီကလပ္စည္းတိုင္း၊ အလုပ္သမား
ေကာ္မတီတိုင္းသည္ " လႈံ႕ေဆာ္ေရး၊ ဝါဒျဖန္႕ခ်ိေရးႏွင့္ လူထုအတြင္း လက္ေတြ႕စည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းတို႕၏ အေျခခံစခန္း"
ျဖစ္ရေပမည္း။ ဆိုလိုသည္မွာ လူထုသြားရာ သူတို႕သြားရမည္ျဖစ္၍ ေျခတလွမ္းလွမ္းတိုင္း လူုထု၏အသိစိတ္ဓါတ္ကို ဆို
ရွယ္လစ္ဝါဒဘက္ဆီသို႕ တိမ္းညြတ္ေအာင္ႀကိဳးစား၍ တြန္းပို႕ရန္၊ သီးျခားျပႆနာတခုစီကို ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစာ၏ ေယဘူ
ယ်တာဝန္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေပးရန္၊ စည္း႐ုံးေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္တခုစီကို လူတန္းစား ေသြးစည္းမႈလုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ေအာင္
အသြင္ေျပာင္းေပးရန္၊ လုံးလစိုက္ထုတ္ျခင္းသေဘာတရားအရ သိမ္းသြင္းျခင္းနည္းျဖင့္ (ဘြ႕ဲ ထူး၊ ရာထူး အရွိန္အေစာ္
ေၾကာင့္မဟုတ္ပ)ဲ တရားဝင္ပစၥည္းမဲ့ အစည္းအ႐ုံးအားလုံးတြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈအခန္းက႑ရရွိေစရန္အတြက္လုပ္ေဆာင္ရ
မည္ျဖစ္သည္။ ဤကလပ္စည္းမ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီမ်ားသည္ ရံဖန္ရံခါတြင္ အလြန္ေသးငယ္ေနေစကာမူ ၎တို႕သည္ ပါတီ
အစဥ္အလာ၊ ပါတီစည္း႐ုံးေရးႏွင့္ ယတိျပတ္လူတန္းစား လုပ္ငန္းစဥ္တရပ္အားျဖင့္ ဆက္စပ္မႈရွိေနေပလိမ့္မည္။ ထိုအခါ
တြင္ ဆိုရွယ္ - ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီဝင္ ႏွစ္ဦး သို႕မဟုတ္ သုံးဦး အစုအေဝးသည္ ပုံစံမဲ့ တရားဝင္အဖြ႕ဲ အစည္းတခုတင
ြ ္ နစ္
ျမဳပ္ ရေတာ့မည့္ အျဖစ္သို႕ေရွာင္ရွားႏိုင္ေပမည္။ (မည္သည့္အေျခအေနမ်ိဳးသို႕ေရာက္ေရာက္ မည္သည့္ကမ္းကိုပဲ ဆိုက္
ဆိုက)္ ပါတီလမ္းစဥ္ကို သယ္ေဆာင္ၿပီး မိမိကို ပတ္ဝန္းက်င္က ဝါးၿမိဳျခင္းမခံပ၊ဲ မိမိက ပတ္ဝန္းက်င္ကို ပါတီတရပ္လုံး၏
စိတ္ဓါတ္ႏွင့္အညီ ၾသဇာျပဳသိမ္းသြင္းေပလိမ့္မည္။

လူထုအစည္းအရုံးတမ်ိဳးၿပီးတမ်ိဳး ဖ်က္သိမ္းခံရေစကာမူ တရားဝင္အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား ရပ္တည္မႈေပ်ာက္ေအာင္


ေျခာက္လွနေမာင္းႏွင္ျခင္း ခံရေစကာမူ၊ တန္ျပန္ေတာ္လွနေရးအစိုးရ၏ လက္ထက္တင
ြ ္ အလုပ္သမားတို႕၏ ဦးေဆာင္မႈ
ျဖင့္ ေျဗာင္ေဆာင္႐ြက္ေသာ လုပ္ငန္းတိုင္းကို ပုလိပ္တို႕က အေၾကာင္းတမ်ိဳးၿပီးတမ်ိဳးျပ၍ ဖ်က္ဆီးၾကေစကာမူ ဤကမၻာရွိ
မည္သည့္အာဏာပိုင္ကမွ် ႐ုရွားျပည္တင
ြ ္ေပၚေပါက္လွ်က္ရွိၿပီးျဖစ္ေသာ အရင္းရွင္ႏိုင္ငံတင
ြ ္း အလုပ္သမားထုႀကီး၏ စု
စည္းက်စ္လစ္လာျခင္းကို ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ တရားဝင္နည္းႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ တစိပ္တပိုင္း တရားဝင္နည္းႏွင့္
ျဖစ္ေစ၊ ေျဗာင္လုပ၍
္ ျဖစ္ေစ၊ လ်ိဴ႕ဝွက္၍ျဖစ္ေစ အလုပ္သမားလူတန္းစားသည္ တနညး္မဟုတ္ တနည္း ၎တို႕စုေဝးရာ
ေနရာမ်ားကိုေတြ႕ၾကေပလိမ့္မည္။ ဆိုရွယ္ - ဒီမိုကရက္တစ္တို႕၏ လူတန္းစားအသိရွိေသာ ပါတီသည္ မည္သည့္ေနရာ၊
မည္သည္အ
့ ခ်ိန္တင
ြ ္မဆို လူထုႀကီးအား ပါတီစိတ္ဓါတ္ႏွင့္အညီ သိမ္းသြင္းရန္ အတူတကြေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ဆိုရွယ္ -
ဒီမိုကေရစီသည္ လူသိရွင္ၾကား ေတာ္လွန္ေရးႀကီး၌ လူတန္းစားပါတီတရပ္အျဖစ္ သက္ေသထူခဲ့ၿပီ။ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ
ေသာ ျပည္သူမ်ားအား သပိတ္တိုက္ပြဲတင
ြ ္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၀၅ ခုႏွစ္ ပုန္ကန္မႈႀကီးတြင္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၀၆ - ၁၉၀၇
ခုႏွစ္ ေရြး ေကာက္ပြဲမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ေအာင္ျမင္စြာေရွ႕ေဆာင္ခဲ့ေသာ ပါတီအျဖစ္သက္ေသထူခဲ့ၿပီ။ ဤပါတီသည္

7
ယခုအခါတြင္လည္း လူတန္းစားတရပ္၏ပါတီ၊ လူထုအမ်ား၏ပါတီ၊ အခက္အခဲဆုံးအခ်ိန္တင
ြ ္ေသာ္မွ တပ္ေတာင္တာ
ဗိုလ္ထု လူထအ
ု မ်ားႀကီးႏွင့္ အဆက္အစပ္ အျပတ္ခံမည္မဟုတ္ဘ၊ဲ လူထုအမ်ားစုႀကီးအား ယခင္ခက္ခေ
ဲ သာကာလကို
ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ရန္ ကူညီလွ်က္ မိမိတပ္ဖ႕ြဲ ဝင္မ်ားကို တိုး၍စုစည္းက်စ္လစ္ေစကာ တိုက္ပြဲဝင္အသစ္မ်ားကိုလည္း တိုး၍တိုး
၍ ေလ့က်င့္ေပးသည့္ ေရွ႕ေဆာင္ပါတီအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

အရိုးစြေ
ဲ နေသာ ဘလက္ဟန္ဒရက္မ်ားအေနျဖင့္ ဒူးမားလႊတ္ေတာ္ အတြင္းအျပင္တို႕၌လည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕ေတာ္တင
ြ ္း၊
ၿမိဳ႕ေတာ္ပ နယ္စ၊ြ န္နယ္ဖ်ားတို႕၌လည္းေကာင္း၊ ေပ်ာ္႐ႊင္ျမဴတူးၾကပါေစ။ ဟိန္းၾကေဟာက္ၾကပါေစ။ ေဖာက္ျပန္ေရး အင္
အားစုမ်ားအေနျဖင့္ မာန္မာန ေထာင္လႊားၾကပါေစ။ သို႕ေသာ္ ဥာဏ္ပညာ အလြန္တရာ ႀကီးမားလွေသာ မစၥတာစတို
လီပင္အေနျဖင့္မူ အႏၱရာယ္ရွိစြာ အင္အားခ်ိန္ခင
ြ ္လွ်ာကစားေနေသာ သက္ဦးဆံပိုင္စနစ္အား ယင္း၏က်ဆုံးမႈသို႕ ပိုမိုနီး
ကပ္သည္ထက္ နီးကပ္ေအာင္ မေဆာင္က်ဥ္းပဲ၊ ႏိုင္ငံေရးအရ မျဖစ္ႏိုင္မႈမ်ား၊ ကေမာက္ကမမူမ်ား တစုတၿပဳံႀကီးမဖန္တီးပဲ
ပစၥည္းမဲ့ႏွင့္ လယ္သမားထုအ တြင္းမွ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားထံသို႕ အင္အားစုအသစ္မ်ား မတိုးပြားေစဘဲ ေျခလွမ္း
တလွမ္းေသာ္မွ် လွမ္းႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ လူထုႀကီးနွင့္ ထိေတြ႕ဆက္စပ္လွ်က္ ဦးေဆြးဆံေျမ႕ လုပ္ေဆာင္ေရးအတြက္ မိမိ
ကိုယ္ကို ခိင
ု ္မာက်စ္ေစရာတြင္ ေအာင္ျမင္ေသာပါတီ၊ တိုးတက္ေသာ လူတန္းစားတရပ္၏ပါတီ၊ ေရွ႕ေဆာင္တပ္ဦးတခု
စည္း႐ုံးေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္ေသာပါတီ၊ ပစၥည္းမဲ့တို႕၏ ဘဝလကၡဏာအရပ္ရပ္တင
ြ ္ ဆိုရွယ္ဒီမိုကေရစီ စိတ္ဓါတ္
ႏွငအ
့္ ညီ ၾသဇာျပဳသိမ္းသြင္းႏိုင္သည့္ အေျခရွေအာင္ မိမိ၏အင္အားစုမ်ားကို ေရွ႕ေဆာင္ညႊန္ၾကားႏိုင္ေသာပါတီ၊ ဤသို႕
ေသာပါတီမ်ိဳးသည္ မည္ သည့္အေၾကာင္းကိစၥေပၚေပါက္ေစကာမူေအာင္ျမင္ရမည္သာျဖစ္ေပသတည္း။

ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္၊ အမွတ္ ( ၂ ) စုေပါင္းက်မ္းအတြဲ ၁၅

၁၉၀၉၊
၁၉၀၉၊ ဇႏၷဝါရီ ၂၈ ( ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀ ) ရက္

ဘာသာျပန္သူ - ေအာင္ဘန္း ရဲျမင့္


တင္ေအး စိန္ေမာင္ တို႕ရဲ႕
(လီနင္ လက္ေ႐ြးစင္ အတြဲ ၃ ။ လီနင္ ရာျပည့္အထိမ္းအမွတ)္ စာအုပ္မွ ျပန္လည္ကူးယူပါသည္။

Оценить