You are on page 1of 28

Město, ve kterém chceme žít?

Beseda nad návrhem tzv. Metropolitního plánu Prahy


Alternativa zdola, Jiří Guth
16. května 2018
Co nás čeká
1. K čemu je a jak vzniká územní plán
2. Plán dnes
3. Peripetie a harmonogram přípravy nového plánu
4. Společné jednání – harmonogram a možnost připomínek
5. Městské části a územní plán
6. Spolky, platforma NNO a Arnika
7. Představení návrhu
8. Kritika návrhu
9. V boj: formulujme a hajme své zájmy – chceme tady žít
K čemu je územní plán
• Ze stavebního zákona:
 obecně: zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním
řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně
prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území.
 konkrétně: stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho
plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné
infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy
(...) a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.
• V praxi: hlavní podklad pro rozhodování v území, závazný (x O. Boháč…)
• Hlavní mechanismus: regulace (vs. mantra nového návrhu – iniciace) – ÚPn nezaručuje, co
kde bude, ale zaručuje, že tam nebude povoleno nic, co by tomu bránilo
• Spory o to, zda spíše dohoda, nebo vrchnostenské opatření
Další dokumenty (zjednodušeně)
• Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území: jednak na životní prostředí (SEA),
jednak na tři pilíře udržitelného rozvoje a jejich vyváženost.

• Územní studie: obvykle stejné měřítko jako územní plán (1:10 000 s výjimkami),
nezávazný dokument, který se ale může projednat a když se vloží do státní
evidence, může být povinným podkladem pro územní plán

• Regulační plán: závazný podrobnější dokument ve větším měřítku (zpravidla


1: 1000), stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a
prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro
vytváření příznivého životního prostředí, může nahradit územní rozhodnutí (když
souhlasí všichni vlastníci pozemků)
Jak vzniká územní plán I. - aktéři
Jak vzniká územní plán II. - etapy
• Zadání – zastupitelstvo, hlavní požadavky, mj. i na VVURÚ
• Návrh – zpracovatel, podle příslušných zákonů, vyhlášek a zadání
• Společné jednání – především dotčené orgány státní správy (stanoviska, musí
být soulad), sousední obce a v Praze i městské části (a zásadní připomínky),
nepřímo kdokoliv další (připomínky); spíš se mění
• (Úprava nebo nový návrh) – pořizovatel (s určenou zastupitelkou) a zpracovatel
• Veřejné jednání – vlastníci (námitky) a veřejnost (zmocněnec námitky, jinak
připomínky); spíš se obhajuje, brousí odůvodnění
• Schválení a vydání – zastupitelstvo hlasuje o námitkách (pořizovatel připravil)
Plán dnes
• Územní plán sídelního útvar hl. m. Prahy z r. 1999
• Mnoho změn (asi 800, k tomu podobný počet sporných „úprav“) a
také nemálo rozsudků (!).
• Hlavní výkres: Plán využití ploch, ale 10 dalších (mj. Doprava,
Energetika, ÚSES, VPS...)
• Regulativy – funkční a objemové (index využití), textová část
• Dobře dostupný: http://app.iprpraha.cz/js-api/app/vykresyUP/
i např. aplikace v mobilu
Peripetie a harmonogram přípravy nového
plánu
• Tzv. koncept 09
zpracován 2007-
2009, do 2012
vypořádáno (!) asi
16 000 připomínek
• T. Hudeček a ZHMP
Schéma pořizování
s termíny a v barvách
Jak podat připomínku
Na webu MHMP (nutna registrace, https://upd-portal.praha.eu/)

Poštou na odbor územního rozvoje MHMP, Jungmannova 29, 110 00 Praha 1


Předat na podatelně magistrátu (Mariánské nám. 2, Jungmannova 29 nebo Na Pankráci
17)
Datovou schránkou nebo elektronickou poštou, obojí ale jen s elektronickým podpisem
Spolky, platforma NNO a Arnika
• Spolky: mnoho desítek, obvykle soustředěné na část území, případně na dílčí
„obor“ (doprava, ochrana zeleně) nebo naopak obecně na podporu občanských
iniciativ (Alternativa zdola)
• Platforma NNO: asi dva tucty včetně např. STUŽ, snaha o koordinaci a lobbing;
kontakt ing. Vít Janoušek, 603 447 140, Vit.Janousek@seznam.cz
• Arnika:
 https://zmenyprahy.cz/
 Postupně přibývají články a připomínky, např.
https://zmenyprahy.cz/images/KLAVIR/Pripominka%20zastavitelnost.pdf
 Návody Jak se orientovat, Jak napsat a podat připomínku
 K dopravě Auto*Mat
Představení návrhu - obsah
• Reguluje hlavně strukturu, podstatně méně funkce (6 různých proti současným asi 45)
• Reguluje málo, a složitě a hierarchicky (celé město, podle charakteristik, podle lokality, podle ploch)
• Výšková regulace – rastr 100 x 100 m2, rozpětí počtu podlaží (vesměs stávající maxima, ale podél
důležitých ulic a na nárožích až plus 4 další) plus sto metrů vysoké „věže“ na 22 místech, do
budoucna i vyšší
• Význam „lokalit“ (asi 900), charakteristiky:
• Typ struktury (celkem 20 různých)
• Zastavitelnost: zastavitelné a nezastavitelné (pozor na hierarchii a na stavební zákon – nezná
„zastavitelné území“)
• Využití: obytná, produkční, rekreační a přírodní
• Stabilita: stabilní, transformační a rozvojové
• Hlavní myšlenky: návrat ke středu, až 400 000 nových obyvatel, dichotomie krajiny a města,
ochrana vybraných panoramat a „vedut“ (při pohledu z centra).
Představení návrhu – forma
• Text a grafická část (výkresy – zejm. základní členění území, hlavní a
infrastruktury – a schémata)
• Krycí listy lokalit
• Závazná část a odůvodnění
• Číslování kapitol, lokalit, ploch atd.; důležité jednak pro krycí listy,
jednak pro tabelární přílohy
Zveřejněno
• Návrh tzv. Metropolitní plán je ke stažení (celkem asi 4,6 GB)
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemn
iho_rozvoje/uzemni_planovani/metropolitni_plan/info_navrh_MPP.ht
ml

• K prohlížení
http://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan
Publicita

• Brožurka
• Hodně na plan.iprpraha.cz
• Výstava v CAMP (Emauzy) do 31. 7., tam i textová část
• Informační kontejner – 2. 5. až 28. 6.,17 míst po dvou dnech, viz další snímek
• Přednášky v CAMP (23. 5.,13. 6. a 28. 6., vždy od 19:00)
• Školení pro zastupitele MČ a pracovníky ÚMČ (byla 9. 5., bude 22. 5. od
09:00 a 28. 5. od 18:00)

• Co si kdo udělá… (Arnika, AZ, některé MČ, další nevládky a místní iniciativy)
Znalost, resp. průběžné
nahlížení do stavebního
zákona a Pražských
stavebních předpisů je
podmínka nutná, ale ne
postačující (pro
porozumění návrhu).
Kritika I. (obecná – vybrané oblasti)
• Nesrozumitelnost textu (až znásilnění jazyka)
• Styl nikoliv legislativní, nejednoznačnost, vágnost (nevymahatelná regulace)
• Nepřehlednost výkresů
• Ignorance okolí (metropolitní region, sousední obce, socioekonomické a dopravní
vztahy). „Krajinné rozhraní“ fakticky jako pás rádobyvenkovské krajiny mezi
sídlištěm a předměstím, proťaté masívní dopravní infrastrukturou pro tranzitní.
• Péče jen o „morfologii města“, ne o život v něm
• Snaha o zahušťování (není spor o brownfieldy a proluky)
Kritika II.
(obecná i konkrétní – vybrané oblasti)
 Žádná etapizace, podmíněnost ani vymezení ploch
pro regulační plány.
 Slabá ochrana zeleně (zastavitelné území, stavby v
parcích, likvidace „nové divočiny“ atd.)
 Libovůle funkčního využití (byty  hotely  školy
 kanceláře   obchody... – i rozsáhlé
monofunkční!)
• Podřízenost infrastruktury, důraz na auta (2 nové
silniční mosty nad železničním – ještě kromě
Dvoreckého pro MHD)
Kritika III.

• Věcné chyby a urbanistické úlety (žádná městská třída jižně od Jižní spojky
mezi Vltavou a D1, zato například Na Moráni nebo Korunní ano)
• Rigidní tupý formalismus, vše závisí na plošném (hrubém) a arbitrárně
stanoveném charakteru, resp. struktuře
• Monocentričnost (ucpané centrum a příjezdové trasy místo polycentrického
města krátkých vzdáleností)
• Rozpory se zadáním: dost silné, ale někdy argumentačně náročné
• Krycí listy jsou fakticky polotovary (s nadbytečnými odkazy)
Příklad
sídliště Krč

• Park ve volné zástavbě


(modernistický, + 20%)
• Soukromé a jiné zahrady
• Výšky
• Obchody u Štúrovy
• Školská a zdravotnická
vybavenost (body)
V boj
Když pyskovat, tak teď, čili O budoucnosti města se rozhoduje právě teď
• Každý může sepsat, co se mu nelíbí. Jednak konkrétně-věcně, jednak obecně-metodicky. Co do
místa všude, kdekoliv a hlavně tam, kde to dobře zná. Nemusí se nutit do pojmosloví návrhu, ani se
omezovat metodikou (příklad: izolační zeleň).
• Forma:
• Každý za sebe (kdokoliv a nejen z Prahy, i právnické osoby)
• Spolek
• Vlastníci nemovitostí (FO, SVJ, družstva a jiné PO)
• 200 lidí
• Městské části - zastupitelstva (jednak obyčejné, jednak zásadní připomínky); pozor na
termíny jednání, SPĚCHÁ TO a vyplatí se to předem projednat v komisích (rady), výborech
(zastupitelstva) a pokud možno i v radě MČ
Spolupracujte, rozdělte si práci, podejte co nejvíc připomínek a z nich vyberte ty, k nimž
přesvědčíte někoho s větší formální silou. Nestyďte se opisovat.