Вы находитесь на странице: 1из 21

Анхан шатны маягт, журнал бэлтгэн нийлүүлэх БХНЭ-2018-06

БАЯНХОНГОР АЙМАГ НЭГДСЭН ЭМНЭЛЭГ

Огноо:2017 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛЭГТ


АНХАН ШАТНЫ МАЯГТ, ЖУРНАЛ БЭЛТГЭН НИЙЛҮҮЛЭХ ҮНИЙН САНАЛ АВАХ
ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧИГ

Төслийн нэр: Баянхонгор аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт анхан шатны


маягт, журнал бэлтгэн нийлүүлэх

Харьцуулалт/
гэрээний дугаар: БХНЭ-2018-06

Баянхонгор аймаг
2017 он

Баянхонгор аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг Page 1


Анхан шатны маягт, журнал бэлтгэн нийлүүлэх БХНЭ-2018-06

Нэг. ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

[Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг] нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос


[Баянхонгор аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт анхан шатны маягт, журнал]–ийг
нийлүүлэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийг илгээхийн өмнө 50 000


(Тавин мянга) төгрөгийг нэгдсэн эмнэлгийн касс-т төлсөн байна.
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан
авах тухай хуулинд нийцүүлэн тендерийн баримт бичигт тодорхойлсон журам
болон Харьцуулалтын аргаар гүйцэтгэгчийг сонгоно.

Энэ урилгад заагдаагүй бусад нөхцлийг тендерийн баримт бичигт тусгасан


болно

Тендерийг 2018 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 12 цаг 00 минутаас


өмнө Нэгдсэн эмнэлэг Амбулаторийн 2 давхар 201 тоот санхүүгийн алба
өрөөнд ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг
байлцуулан тендерийг 2018 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 12 цаг 30
минутанд нээнэ.

Дотоодны давуу эрх тооцох эсэх.Тооцохгүй

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх


хаягаар авч болно.

Баянхонгор аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг Амбулаторийн 2 давхар 201 тоот


Санхүүгийн алба өрөө эмийн нягтлан бодогч Д.Ганхүлэг Утас:89759988

Баянхонгор аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг Page 2


Анхан шатны маягт, журнал бэлтгэн нийлүүлэх БХНЭ-2018-06

Хоёр. ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧДОД ӨГӨХ ЗААВАРЧИЛГАА

1. Эрх бүхий 1.1. Тендерт оролцогч нь “Төрийн болон орон нутгийн


тендерт өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан
оролцогч ба авах тухай” хуулийн 14-16 дугаар зүйл буюу Тендер
эрх бүхий шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгт /цаашид “ТШӨХ”
бараа гэх/-д заасан холбогдох шаардлагыг хангасан байна.

2. Тендер 2.1. Захиалагч тендерүүдийг ТШӨХ-д заасан захиалагчийн


ирүүлэх, хаягаар, ТШӨХ-д заасан огноо, цагаас өмнө хүлээн
тендерийн авна.
нээлт 2.2. Тендерийг ТШӨХ-д заасан хугацаанд, ТШӨХ-д заасан
газар нээлтийг хийнэ.

3. Тендерийн 3.1. Тендерт оролцогчийн бэлтгэж ирүүлэх тендер нь


иж бүрдэл дараах зүйлээс бүрдэнэ. Үүнд:

 Үнийн санал маягтаар ирүүлэх


 Бараа нийлүүлэх хуваарь ирүүлэх
 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ / эх хувиас ирүүлэх /
 Нийгмийн даатгалын байгууллагын тодорхойлолт / эх
хувиас ирүүлэх /
 Шүүхийн магадлагаа / эх хувиас ирүүлэх/
 ШШГГ-ын тодорхойлолт ирүүлэх /эх хувь ирүүлэх/
 Гэрээний ерөнхий болон тусгай нөхцөлийг зөвшөөрч
байгаа мэдэгдэл.
 Татвар, монгол банкнаас тодорхойлолт ирүүлэх
 Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх
жилийн тоо: 2015, 2016 оны санхүүгийн аудитлагдсан
тайлан, аудитын дүгнэлтийн хамт,
 Тендерт оролцогч аж ахуй нэгжийн ИТАжилтан,
мэргэжлийн ажилтан, ажилчид, техник тоног
төхөөрөмжийн чадавхитай. Үүнд:
- Инженер, техникийн ажилтнуудын судалгаа
диплом, мэргэжлийн үнэмлэхийг эх хувиас
ирүүлэх
- Техник тоног төхөөрөмжийн чадавхитай
эсэхийг нотлох баримт /тухайн барааг
нийлүүлэхэд шаардлагтай тоног төхөөрөмж:
ачааны автомашин гэх мэт/

4. Тогтмол үнэ 4.1. Тендерт оролцогчийн санал болгосон үнэ нь төгрөгөөр


илэрхийлэгдсэн байх ба гэрээг хэрэгжүүлэх хугацаанд
тогтмол байна. Үнийн тохируулгын нөхцөлтэйгээр
ирсэн үнийн саналаас татгалзана.

5. Техникийн 5.1. Нийлүүлэх бараа нь техникийн тодорхойлолтын

Баянхонгор аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг Page 3


Анхан шатны маягт, журнал бэлтгэн нийлүүлэх БХНЭ-2018-06

тодорхойло шаардлагыг бүрэн хангасныг тендерт оролцогч батлах


лт ба үүрэгтэй. Нийлүүлэх бараа нь техникийн
арилжааны тодорхойлолтын шаардлагаас зөрсөн тохиолдолд
нөхцөлүүд тухайн тендерээс татгалзана.

5.2. Тендерт оролцогч нь энэ баримт бичигт заасан


арилжааны нөхцөлүүдийг бүрэн хангасныг албан
бичгээр батлан тендерийн хамт ирүүлнэ.

6. Үнийн 6.1. Үнийн санал нь түүнийг ирүүлсэн өдрөөс хойш 45


саналын хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна.
хүчинтэй
байх
хугацаа

7. Санал 7.1. Тендерт оролцогч үнийн саналдаа холбогдох бүх


болгосон даатгал, тээврийн зардал, татвар, хураамжийг оруулж
үнэ, түүнийг үнийн хуваарийн дагуу ирүүлнэ.
үнэлэх
7.2. Бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт заасан бараа нь ТШӨХ-
д заасан багцаас бүрдэх ба багцад орсон нэр төрөл
бүрд заавал үнийн санал ирүүлнэ.

7.3. Захиалагч техникийн тодорхойлолт болон бусад


нөхцөл шаардлагыг хангасан оролцогчдын үнийг
харьцуулж хамгийн бага үнэ санал болгосон тендерт
оролцогчид гэрээ байгуулах эрхийг олгоно.

8. Гэрээ 8.1. Захиалагч нь шалгарсан тендерт оролцогчид гэрээ


байгуулах байгуулах эрх олгосныг түүний тендер хүчинтэй байх
эрх олгох хугацаа дуусахаас өмнө албан бичгээр мэдэгдэнэ. Энэ
тухай мэдэгдэлд гэрээнд заасны дагуу хийгдэх ажилд төлөх
мэдэгдэл мөнгөн дүн буюу гэрээний үнийг заана. Гэрээний үнэ нь
залруулга болон үнийн хөнгөлөлтийг (түүний дотор
нөхцөлтэй үнийн хөнгөлөлт) тооцсон тендерийн үнэ
байна.

Гурав. ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ӨГӨГДЛИЙН ХҮСНЭГТ

Баянхонгор аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг Page 4


Анхан шатны маягт, журнал бэлтгэн нийлүүлэх БХНЭ-2018-06

ТОӨЗ-ны
холбогдох Шалгуур үзүүлэлт
заалт
ТОӨЗ 1.1
 Үнийн санал маягтаар ирүүлэх
 Бараа нийлүүлэх хуваарь ирүүлэх
 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ / эх хувь /
 Нийгмийн даатгалын байгууллагын тодорхойлолт/эх хувь/
 Шүүхийн магадлагаа / эх хувь/
 ШШГГ-ын тодорхойлолт ирүүлэх /эх хувь /
 Гэрээний ерөнхий болон тусгай нөхцөлийг зөвшөөрч
байгаа мэдэгдэл.
 Татвар, монгол банкнаас тодорхойлолт ирүүлэх /эх хувь/
 Нийгмийн датгалын хэлтсийн тодорхойлолт /эх хувь/
 Ижил төстэй ажил хийж гүйцэтгэж байсан туршлагын
талаарх мэдээлэл ирүүлэх.

 Сүүлийн 2015, 2016 оны санхүүгийн тайлан аудитын


дүгнэлтийн хамт,
 Сүүлийн [2] жилийн туршлагын мэдээлэл /гэрээгээр
гүйцэтгэсэн ажлын гэрээ, хүлээлгэн өгсөн акт, захиалагч
байгуулагын тодорхойлолтуудыг эх хувиас ирүүлэх/;
 Сүүлийн хоёр жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын
өртөг: 20 саяас багагүй байх
 Борлуулалтын хэмжээ: сүүлийн 2 жилийн дундаж: Санал
болгож буй үнийн дүнгийн 60%-иас багагүй байх
 Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой
зээлийн1 нийт дүн: 9 сая төгрөгөөс багагүй байх
 Инженер техникийн ажилчдын танилцуулга, мэргэжлийн
үнэмлэхний хуулбарыг ирүүлэх
 Нийлүүлэх барааны танилцуулга, фото зураг ирүүлэх
 Тухайн бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэхэд чанарын
шаардлага хангахгүй бараа нийлүүлбэл өөрийн
зардалаар дахин солиж өгөх албан тоот ирүүлэх.
 Техник тоног төхөөрөмжийн чадавхитай эсэхийг нотлох
баримт /тухайн барааг нийлүүлэхэд шаардлагтай тоног
төхөөрөмж: Хэвлэлийн тоног төхөөрөмж, ачааны автомашин
гэх мэт/
Тендер оролцогч аж ахуй нэгж нь тендерийн материалаа
тендерийн баримт бичгийн дагуу эмх цэгцтэй үдэж
ирүүлэх./ Энэ нь үнэлгээнд хамаарагдана./
ТОӨЗ 2.1 Тендер хүлээн авах хаяг, эцсийн хугацаа нь:
Байгууллагын хаяг: Баянхонгор аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг
Давхар болон өрөөний дугаар: Баянхонгор аймгийн Нэгдсэн
эмнэлэг Амбулаторийн 2 давхар 201 тоот санхүүгийн алба
өрөө, эмийн нягтлан бодогч Д.Ганхүлэг

Огноо: 2018 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдөр

1
Авах боломжтой зээл гэдэгт зээлжих баталгаажсан эрх, харилцагч банкнаас зээл олгох
албан мэдэгдэл зэрэг байж болно.
Баянхонгор аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг Page 5
Анхан шатны маягт, журнал бэлтгэн нийлүүлэх БХНЭ-2018-06

Цаг: 12 цаг 00 минут


ТОӨЗ 2.1 Тендерийн нээлт хийх газар, хугацаа нь:
Байгууллагын хаяг: Баянхонгор аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг
Давхар болон өрөөний дугаар: 2 давхарт 201 тоот Санхүүгийн
өрөө
Огноо: 2018 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдөр
Цаг: 12 цаг 30 минутад
ТОӨЗ 6.2 Энэхүү тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий
багцуудаас бүрдэнэ: 1 багц: Анхан шатны маягт, журнал

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

БАРААНЫ ЖАГСААЛТ БА БАРАА НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ХУВААРЬ

Анхан шатны маягт, журнал

Цаасны
1 2 3 4
хэмжээ, Чанар, стандарт, Тоо
№ Маягтын нэр хэмжээ
дүгээр дугаар дугаар дүгээр
хуудасны хэмжээ улирал улирал улирал улирал
тоо
Өвчтөний
А3, ар ЭМБ-ийн маягт
1 түүхийн нүүр СТ-1 3500
өвөргүй 875 875 875 875
/логотой/
Эмчлүүлэгчийн
амин А4 ар СТ-1А/Б Хавсралт
2 15000
үзүүлэлтийг өвөргүй 2
хянах хуудас 3750 3750 3750 3750
Эмчлүүлэгчийн
А4 ар
3 хэрэглэсэн СТ-1 Хавсралт 1 15000
өвөргүй 3750 3750 3750 3750
эмийн хуудас
Сувилгааны А4 ар
4 СМ-2 Хавсралт 12 15000
тэмдэглэл өвөргүй 3750 3750 3750 3750
Сувилагч
эмчлүүлэгчийн А4 ар
5 СТ-1 Хавсралт 11 15000
биеийн байдлыг өвөргүй
үнэлэх хуудас 3750 3750 3750 3750
Үзлэгийн А4 ар СТ-1 Хавсралт 12
6 15000 3750 3750 3750 3750
тэмдэглэл өвөргүй
А3, ар
Төрөлтийн түүх ЭМБ-ийн маягт
7 өвөргүй 2 СТ-3 2000
/логотой/ 500 500 500 500
хуудас
А3, ар
Өвчтөний түүх ЭМБ-ийн маягт
8 өвөргүй 2 СТ-1 6500
/логотой/ 1625 1625 1625 1625
хуудас
Өвчтөний түүх А3, ар
ЭМБ-ийн маягт
9 /хүүхдийн/логот өвөргүй 3 СТ-1Б 2100
ой/ хуудас 525 525 525 525
А3, ар ЭМБ-ийн маягт
10 Нярайн түүх СТ-7 2000
500 500 500 500
өвөргүй

Баянхонгор аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг Page 6


Анхан шатны маягт, журнал бэлтгэн нийлүүлэх БХНЭ-2018-06

ЭМБ-ийн 2013
Үр хөндөлтийн А3, ар оны 450 тоот
11 тушаалын 500
түүх өвөргүй
хавсралт 125 125 125 125
ЭМС-ын 2013 оны
Эмэгтэйчүүдийн А3, ар 450 тоот
12 тушаалын 1600
эмчийн үзлэг өвөргүй
хавсралт 400 400 400 400
А3, ар ЭМС-ын 2013 оны
Мэдрэлийн 450 тоот
13 өвөргүй 2 тушаалын 1600
эмчийн үзлэг
хуудас хавсралт 400 400 400 400
А3, ар ЭМС-ын 2013 оны
Уламжлалтын 450 тоот
14 өвөргүй 2 тушаалын 300
эмчийн үзлэг
хуудас хавсралт 75 75 75 75
Насанд
хүрэгсдийн А4 ар
15 ст -23а 10000
түргэн тусламж өвөргүй
хуудас 2500 2500 2500 2500
Хүүхдийн түргэн
А3 ар
16 тусламжийн СТ-23б 4000
өвөргүй 1000 1000 1000 1000
хуудас
Халдварт өвчин,
хам шинж,
А5 ар
17 сэжигтэй 5000
өвөргүй
тохиолдлыг
мэдээлэх хуудас 1250 1250 1250 1250
Суулгалт
халдварын
хамшинж
халдварт
өвчний сэжигтэй А4 ар ЭМС-ын 152-р
18 тушаал 2200
тохиолдлын өвөргүй
тархвар
судлалын
судалгааны
хуудас 550 550 550 550
Эмнэлгээс
А5 ар
19 өвчтөн илгээх АМ-13А 1600
өвөргүй 400 400 400 400
хуудас
Эмчийн А5 ар СТ-15
20 800
магадлагаа өвөргүй 200 200 200 200
Кесар мэс
А4 ар
21 заслын СТ-3 хавсралт1 500
өвөргүй 125 125 125 125
тэмдэглэл
Мэс засалын А3, ар СТ-1 Хавсралт6
22 1200
өмнөх дүгнэлт өвөргүй 300 300 300 300
Мэдээгүйжүүлэг
А4 ар
23 ч эмчийн үзлэг СТ-1 хавсралт5 1500
өвөргүй 375 375 375 375
АЯСҮХ хуудас
Эрчимт
эмчилгээ А4 ар
24 СТ-1 хавсралт 4 2000
хяналтын өвөргүй
хуудас 500 500 500 500
Цус цусан
бүтээгдэхүүнийг
25 А4 СТ-16 500
сэлбэсэн
протокол 125 125 125 125
Мэс заслын
үеийн аюулгүй
26 А4 177-р тушаал 1500
байдлын
бүртгэл 375 375 375 375

Баянхонгор аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг Page 7


Анхан шатны маягт, журнал бэлтгэн нийлүүлэх БХНЭ-2018-06

Сэргээн засах
А5 ар
27 эмчилгээний АМ-25 6000
өвөргүй 1500 1500 1500 1500
карт
Энгийн эмийн А4 дээр 1/4
28 АМ-9А 13000
жор ар өвөргүй 3250 3250 3250 3250
Цусны ерөнхий А4 цаасан АМ-22А
29 9000
шинжилгээ дээр 3 2250 2250 2250 2250
Биохимийн ширхэгийг
30 АМ-22В 9000
шинжилгээ гаргана. 2250 2250 2250 2250
Шээсний Бүгд лавлах
31 АМ-22Б 7000
шинжилгээ хэмжээтэй 1750 1750 1750 1750
Серологи
32 А4 дээр 1/6 АМ-22К 17000 4250 4250 4250 4250
шинжилгээ
Наалдацын
33 А4 дээр 1/6 АМ-22К 15000
3750 3750 3750 3750
шинжилгээ
Цагаан хорхойн
34 А4 дээр 1/6 АМ-22 4000
шинжилгээ 1000 1000 1000 1000
35 Нян судлал А4 дээр 1/6 АМ-22К 11100 2775 2775 2775 2775
36 Иммунологи А4 дээр 1/6 АМ-22Г 7000 1750 1750 1750 1750
Бактериологи
37 А4 дээр 1/6 АМ-22 12000
3000 3000 3000 3000
шинжилгээ
Эмчийн А4 ар
38 үзлэгийн журнал өвөргүй 100 АМ-1Б 66
/логотой/ хуудастай 33 33
Урьдчилан
А4 ар
сэргийлэх
39 өвөргүй 100 АМ-1Б 30
үзлэгийн журнал
хуудастай 15 15
/логотой/
Үйл оношийн А4 ар
40 шинжилгээний өвөргүй 100 АМ-24 20
журнал хуудастай 10 10
БЗДХ-ын
кабинеийн А4 ар
41 эмчийн үзлэгийн өвөргүй 100 АМ-1В 5
журнал / хуудастай
хуучнаар/ 5
БЗДХ-ын
А4 ар
кабинеийн
42 өвөргүй 100 АМ-1В 5
өвчлөлийн
хуудастай 5
бүртгэл
БЗДХ-ын
кабинеийн
урьдчилан А4 ар
43 сэргийлэх өвөргүй 100 АМ-1В 5
үзлэгийн хуудастай
журнал
/хуучнаар/ 5
ХДХВ-ын
халдвар
илрүүлэх А4 ар
44 шинжилгээний өвөргүй 100 СДЗШ-2 6
өмнөх ба хуудастай
дараах зөвөлгөө
журнал 6
БЗДХ-ын
Хөсүт-ийн 2011
кабинетаар А3, ар
45 оны 190 тоот 1000
үйлчлүүлэгсдий өвөргүй тушаал
н карт 250 250 250 250

Баянхонгор аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг Page 8


Анхан шатны маягт, журнал бэлтгэн нийлүүлэх БХНЭ-2018-06

Нугасны усны А4 ар
46 шинжилгээний өвөргүй 100 Дэвтэрээр 1
бүртгэл хуудастай 1
Рентген зураг А4 ар
47 авалтын өвөргүй 100 Дэвтэрээр 2
бүртгэл хуудастай 2
А4 ар
Дижитал зураг
48 өвөргүй 100 Дэвтэрээр 2
авалтын бүртгэл 2
хуудастай
Флюр дижитал А4 ар
49 зураг авалтын өвөргүй 100 Дэвтэрээр 1
бүртгэл хуудастай 1
Нян судлалын А4 ар
ЭМБ-н маягт
50 шинжилгээний өвөргүй 500 ХДХВ12 5
бүртгэл хуудастай 5
А4 ар
Тэжээлт орчин
51 өвөргүй 100 Дэвтэрээр 1
бүртгэл 1
хуудастай
Ийлдэс судлал
болон ХДХВ А4 ар
ЭМБ-н маягт
52 илэрүүлэх өвөргүй 500 ХДХВ11 5
шинжилгээний хуудастай
бүртгэл 5
Хэвтэн А4 ар
53 эмчлүүлэгчдийн өвөргүй 100 Дэвтэрээр 35
бүртгэл хуудастай 18 17
ЭМБО А4 ар
54 сургалтын өвөргүй 50 Дэвтэрээр 27
бүртгэл хуудастай 14 13
ЯТТ-аар А4 ар
55 үйлчлүүлэгсэди өвөргүй 100 СТ-13б 1
йн бүртгэл хуудастай 1
А4 ар
Осол гэмтлийн
56 өвөргүй 100 Дэвтэрээр 1
үеийн бүртгэл 1
хуудастай
Хувийн
хэвшлийн А4 ар
57 эмнэлгийн өвөргүй 50 Дэвтэрээр 1
багаж хүлээн хуудастай
авах бүртгэл 1
А4 ар
Ариутгалын
58 өвөргүй 100 Дэвтэрээр 18
бүртгэл 9 9
хуудастай
Хөдөлмөр
аюулгүй А4 ар
59 ажиллагааны өвөргүй 100 Дэвтэрээр 20
зааварчилгаа хуудастай
өгсөн бүртгэл 5 5 5 5
Антибиотикийн А4 ар
60 хэрэглээний өвөргүй 100 Дэвтэрээр 20
бүртгэл хуудастай 5 5 5 5
А4 ар
Хагалгааны
61 өвөргүй 100 Дэвтэрээр 2
журнал 2
хуудастай
Хагалгааны А4 ар
62 орлого зарлагын өвөргүй 100 Дэвтэрээр 2
бүртгэл хуудастай 2
Төрөлтийн А4 ар СТ-5
63 3
журнал өвөргүй 100 3

Баянхонгор аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг Page 9


Анхан шатны маягт, журнал бэлтгэн нийлүүлэх БХНЭ-2018-06

хуудастай

А4 ар
64 Нярайн журнал өвөргүй 100 СТ-8 3
хуудастай 3
Томуу томуу
төст өвчний
А4 ар
эмнэлэгт
65 өвөргүй 100 Дэвтэрээр 23
суурилсан
хуудастай
тандалтын
бүртгэл 23
Хөнгөвчлөх
А4 ар
эмчилгээнд
66 өвөргүй 100 АМ-26Б 1
хамрагсадын
хуудастай 1
бүртгэл
Сэргээн засах А4 ар
67 эмчилгээний өвөргүй 100 АМ-25Б 1
бүртгэл хуудастай 1
Тэмбүү өвчин
оношлох
А4 ар
серологи
68 өвөргүй 500 Дэвтэрээр 5
лабораторийн
хуудастай
шинжилгээний
протокол 5
А4 ар
69 Эмийн түүвэр өвөргүй 100 ст-27 30
хуудастай 15 15
Төвлөрсөн
ариутгалын
А4 ар 187 тоот
тасагт багаж
70 өвөргүй 100 тушаалын 2-р 1
материалыг хавсралт
хуудастай
хүлээн авсан
бүртгэл 1
Диспансерийн А4 ар
71 хяналтын өвөргүй 50 Дэвтэрээр 10
бүртгэл хуудастай 5 5
Шингэний
А4 ар
72 баланс хянах СМ-3-Хавсралт13 150
өвөргүй 75 75
хуудас
А4 ар
Хими эмчилгээ
73 өвөргүй 50 Дэвтэрээр 1
хийсэн бүртгэл 1
хуудастай
Мансууруулах
сэтгэц нөлөөт А4 ар
74 эмийн өвөргүй 100 Дэвтэрээр 1
зарцуулалтын хуудастай
бүртгэл 1
А4 ар
Мэдээний
75 өвөргүй 100 Дэвтэрээр 21
дэвтэр 11 10
хуудастай
Нэг удаагийн
зүү тариур хог А4 ар
76 хаягдлын өвөргүй 100 ст-26 15
устгалын хуудастай
тандалт 8 7
Яаралтай
тусламжийн эм А4 ар
77 тарианы орлого өвөргүй 50 Дэвтэрээр 20
зарлагын хуудастай
бүртгэл 10 10

Баянхонгор аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг Page 10


Анхан шатны маягт, журнал бэлтгэн нийлүүлэх БХНЭ-2018-06

Цус цусан
бүтээгдэхүүн
78 30 хуудастай Дэвтэрээр 8
сэлбэсэн
бүртгэл 4
Сувилахуйн
А4 ар
тусламж
79 өвөргүй 100 Дэвтэрээр 10
үзүүлсэн
хуудастай 10
бүртгэл
А4 ар
Антибиотокийн
80 өвөргүй 100 Дэвтэрээр 18
бүртгэл 18
хуудастай
Өвдөлтийг А4 ар
81 200 100 100
хянах хуудас өвөргүй
Хими
эмчилгээний А4 ар
82 100
хяналтын өвөргүй
хуудас 100
А4 ар
Ариутгалын
83 өвөргүй 100 Дэвтэрээр 1
бүртгэл хяналт 1
хуудастай
Багаж
А4 ар
материалыг
84 өвөргүй 100 Дэвтэрээр 1
хүлээлгэн өгсөн
хуудастай 1
бүртгэл
Эмчлүүлэгчийг А4 ар
85 эмнэлэг хүлээн өвөргүй 100 Дэвтэрээр 8
авсан бүртгэл хуудастай 8
Холын
86 дуудлагын 30 хуудастай Дэвтэрээр 1
бүртгэл 1
Алсын
87 дуудлагын А4 СТ-26 150
хуудас 150
А4 ар
Захиалгат
88 өвөргүй 100 Дэвтэрээр 2
бүтээгдэхүүн 2
хуудастай
Явуулын цус А4 ар
89 цуглуулах өвөргүй 100 Дэвтэрээр 2
бүртгэл хуудастай 2
А4 ар
Шинэ хөлдүү
90 өвөргүй 100 Дэвтэрээр 2
сийвэн 2
хуудастай
А4 ар
Даршилсан
91 өвөргүй 100 Дэвтэрээр 2
улаан эс 2
хуудастай
Гистологи А4 ар
92 шинжилгээний өвөргүй 100 Дэвтэрээр 1
бүртгэл хуудастай 1
Цитологи
150
93 шинжилгээний Дэвтэрээр 1
хуудастай 1
бүртгэл /тасаг/
Цитологи
шинжилгээний 150 Дэвтэрээр
94 1
бүртгэл хуудастай
/амбулатори/ 1
ХДХВ-ийн
А4 ар
халдварын
95 өвөргүй 500 Дэвтэрээр 5
шинжилгээний
хуудастай 5
протокол

Баянхонгор аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг Page 11


Анхан шатны маягт, журнал бэлтгэн нийлүүлэх БХНЭ-2018-06

Нян судлалын
150
96 шинжилгээний Дэвтэрээр 4
хуудастай 4
протокол
Антибиоток
150
97 мэдрэг чанарын Дэвтэрээр 1
хуудастай 1
журнал
Даатгуулагчийн
оношлогоо А4 дээр 1/4
98 2000
шинжилгээний ар өвөргүй
төлбөр тооцоо 1000 1000
Урьдчилан
сэргийлэх үзлэг 150 Дэвтэрээр
99 1
шинжилгээний хуудастай
бүртгэл 1
Нэгдсэн
эмнэлгийн
тасгуудын
А4 ар
шинжилгээ
100 өвөргүй 500 Дэвтэрээр 3
хүлээн авсан
хуудастай
хариу
хүлээлцсэн
бүртгэл 3
Ходоодны
101 шүүсний А4 дээр 1/4 500
шинжилгээ 125 125 125 125
Бүлэгнэлтийн
102 А4 дээр 1/4 500 125 125 125 125
шинжилгээ
Гемодиализ А3, ар ст-2
103 50
хяналтын карт өвөргүй 25 25
Диализ
А4 ар
104 эмчилгээний 100
өвөргүй 25 25 25 25
карт
АВ фистулын А4 ар
105 50
байдал өвөргүй 25 25
А4 ар
Аппаратны
106 өвөргүй 50 Дэвтэрээр 1
үзүүлэлт 1
хуудастай
Гемодиализын А4 ар
107 орлого зарлагын өвөргүй 50 Дэвтэрээр 1
бүртгэл хуудастай 1
Мансууруулах
сэтгэц нөлөөт А4 ар
108 эмийн орлого өвөргүй 50 Дэвтэрээр 20
зарлагын хуудастай
бүртгэл 10 10
Цус цусан
бүтээгдэхүүн
109 захиалсан ба 30 хуудастай ст-22 8
хүлээн авсан
бүртгэл 4 4
А4 ар
Ажилбар хийсэн
110 өвөргүй 50 Дэвтэрээр 1
бүртгэл 1
хуудастай
Багаж
А4 ар
материалыг
111 өвөргүй 50 Дэвтэрээр 2
хүлээлгэн өгсөн
хуудастай 2
бүртгэл
Мэдээгүйжүүлэг
112 60 хуудастай Дэвтэрээр 2
өгсөн бүртгэл 2

Баянхонгор аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг Page 12


Анхан шатны маягт, журнал бэлтгэн нийлүүлэх БХНЭ-2018-06

А4 ар
Сеансын
113 өвөргүй 50 Дэвтэрээр 1
бүртгэл 1
хуудастай
Эрчимт
эмчилгээ хийсэн
114 30 хуудастай Дэвтэрээр 2
хүүхдийн
бүртгэл 2
Цус цусан А4 ар
115 бүтээгдэхүүн өвөргүй 100 Дэвтэрээр 2
захиалгын маягт хуудастай 2
Эмийн А4 ар
116 захиалгын өвөргүй 100 Дэвтэрээр 12
түүвэр хуудастай 12
Хүнд өвчтөний
117 А4 177-р тушаал 200
мэдээлэх хуудас 100 100
А4 ар
13 А Б-ийн
118 өвөргүй 50 Дэвтэрээр 8
бүртгэл 8
хуудастай
Нас баралтын
119 30 хуудастай Дэвтэрээр 9
9
бүртгэл
Сэргээн засах А4 ар
120 эмчилгээний өвөргүй 100 АМ-25Б 1
бүртгэл хуудастай 1
Хавьтал А4 ар
121 судлалын өвөргүй 100 Дэвтэрээр 5
бүртгэл хуудастай 5
Өртөлтийн
122 20 хуудастай Дэвтэрээр 12
12
бүртгэл
Тандалтын
123 30 хуудастай Дэвтэрээр 1 1
мэдээ
БЗДХ Мэдээлэх А4 ар
124 5000
хуудас өвөргүй 1250 1250 1250 1250
А4 ар
СДЗШ өдөр
125 өвөргүй 100 Дэвтэрээр 2
тутмын бүртгэл 2
хуудастай
СДЗШ өмнөх А4 ар
126 болон дараах өвөргүй 100 Дэвтэрээр 6
бүртгэл хуудастай 6
127 СДЗШ бланк А4 дээр 1/6 1000 250 250 250 250
128 Хяналтын карт 8 хуудастай Дэвтэрээр 3000 750 750 750 750
А4 ар
Мэс ажилбарын
129 өвөргүй 50 Дэвтэрээр 2
бүртгэл 2
хуудастай
Дэвтээлэг засал
А5 ар
130 эмчилгээний АМ-29Б 500
өвөргүй 125 125 125 125
карт
Бариа засал
А5 ар
131 эмчилгээний АМ-29В 5000
өвөргүй 1250 1250 1250 1250
карт
Зүү эмчилгээний А5 ар АМ-29А
132 500
карт өвөргүй 125 125 125 125
Хатгах эмийн А5 ар АМ-29Г
133 100 25 25 25 25
карт өвөргүй
Хөгжлийн
А4 ар
бэрхшээлтэй
134 өвөргүй 100 ӨЭ-8 11
Хүмүүсийн
хуудастай 11
бүртгэл

Баянхонгор аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг Page 13


Анхан шатны маягт, журнал бэлтгэн нийлүүлэх БХНЭ-2018-06

Осол гэмтлийн
А4 ар
135 тохиолдлыг 1000
өвөргүй
бүртгэх хуудас 250 250 250 250
Хүнд хүндэвтэр А4 ар
136 өвчтөний өвөргүй 50 Дэвтэрээр 4
бүртгэл хуудастай 4
Сүрьеэгийн
137 тохиолдлын 30 хуудастай Дэвтэрээр 1
бүртгэл 1
Сүрьеэгийн А4 ар
138 лаборторийн өвөргүй 50 Дэвтэрээр 2
бүртгэл хуудастай 2
Сүрьеэгийн
139 сорилын 30 хуудастай Дэвтэрээр 1
бүртгэл 1
шохойтой
140 СҮ-2 бүртгэл Дэвтэрээр 60
60
цаас
Халдварт
өвчнийг А4 ар
141 яаралтай өвөргүй 50 Дэвтэрээр 2
мэдээлсэн хуудастай
бүртгэл 2
А4 ар
Халдварт
142 өвөргүй 50 Дэвтэрээр 3
өвчний бүртгэл 3
хуудастай
А4 ар
Хоолны дээж
143 өвөргүй 100 Дэвтэрээр 1
устгал хөтлөлт 1
хуудастай
Хүүхдийн
сувилалын А4 ар
144 хоолны дээж өвөргүй 100 Дэвтэрээр 1
устгал хөтлөлт хуудастай
тэмдэглэл 1
Хүүхдийн
сувилалын А4 ар
145 хоолны амт өвөргүй 100 Дэвтэрээр 1
чанарт өгсөн хуудастай
үнэлгээ 1
Тасгуудын А4 ар
146 хоолны нэгдсэн өвөргүй 100 Дэвтэрээр 10
мэдээ хуудастай 10
Тасгуудын
А4 ар
хоолны
147 өвөргүй 50 Дэвтэрээр 4
үнэлгээний
хуудастай 4
дэвтэр
А4 ар
Мэс заслын
148 өвөргүй 100 Дэвтэрээр 2
журнал /Төрөх/ 2
хуудастай
Мэс заслын А4 ар
149 журнал өвөргүй 50 Дэвтэрээр 2
/эмэгтэйчүүд/ хуудастай 2
Жирэмсний А4 ар
150 хяналтын өвөргүй 100 Дэвтэрээр 2
бүртгэл хуудастай 2
Шээлгүүртэй
үйлчлүүлэгчдий А4 ар
151 н дунд бөөр өвөргүй 100 Дэвтэрээр 5
шээсний замын хуудастай
халдварыг 5

Баянхонгор аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг Page 14


Анхан шатны маягт, журнал бэлтгэн нийлүүлэх БХНЭ-2018-06

тандах хуудас

Судасны
гуурстай
А4 ар
үйлчлүүлэгчийн
152 өвөргүй 100 Дэвтэрээр 6
халдварын
хуудастай
шинж тэмдгээр
тандах хуудас 6
Мэс засал
хийлгэх А4 ар
153 700
зөвшөөрлийн өвөргүй
хуудас 175 175 175 175
А4 ар
Халдварт
154 өвөргүй 100 Дэвтэрээр 1
өвчний бүртгэл 1
хуудастай
Хөдөлмөр
магадлалын
А4 ар
комиссоор
155 өвөргүй 50 Дэвтэрээр 1
орсон
хуудастай
хүмүүсийн
бүртгэл 1
Арьс харшлын
эмгэгтэй
А4 ар
хүмүүсийг Физик
156 өвөргүй 50 Дэвтэрээр 1
эмчилгээнд
хуудастай
хамрагдсан
бүртгэл 1
Лаборторийн
нян судлалд А4 ар
157 явуулсан өвөргүй 50 Дэвтэрээр 1
хүмүүсийн хуудастай
бүртгэл 1
А4 ар
Уян зүүний
158 өвөргүй 50 Дэвтэрээр 2
бүртгэл 2
хуудастай
А4 ар
Тандалтын
159 өвөргүй 50 Дэвтэрээр 1
мэдээ 1
хуудастай
А4 ар
Боолтын орлого
160 өвөргүй 100 Дэвтэрээр 2
зарлага 2
хуудастай
А4 ар
Цэвэр боолтны
161 өвөргүй 50 Дэвтэрээр 1
бүртгэл 1
хуудастай
Яаралтай болон
төлөвлөгөөт мэс А4 ар
162 800
засал. Мэс өвөргүй
ажилбарын нэр 200 200 200 200
Эмгэг
гистологийн А5 ар ЭММ №64А
163 600
шинжилгээнд өвөргүй
илгээлт 150 150 150 150
Мэс ажилбарын
дараах А4 ар
164 800
тандалтын өвөргүй
хуудас 200 200 200 200

Баянхонгор аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг Page 15


Анхан шатны маягт, журнал бэлтгэн нийлүүлэх БХНЭ-2018-06

Боолтны
165 хэрэглэсэн А4 дээр 1/4 300
материал 75 75 75 75
Эмийг үнэ
166 төлбөргүй олгох А4 дээр 1/3 ЭСХ маягт №14а 600
жорын хуудас 150 150 150 150
Хортой маягт
16 Хоолны
А4 177-р тушаал 200
50 50 50 50
7 захиалгын маягт
Мэс заслын
16
сувилагчийн А4 177-р тушаал 02а 1900
8 475 475 475 475
хяналтын хуудас
Мэс заслын
16
сувилагчийн А4 177-р тушаал 02б 2100
9 525 525 525 525
хяналтын хуудас
Мэдээгүйжүүлэх
17
зардал хянах А4 177-р тушаал 1500
0 375 375 375 375
хуудас
Цус, цусан
17 450-р тушаал СТ-
бүтээгдэхүүн А4 17 340
1 85 85 85 85
захиалах маягт
Амбулаторит
17 хийгдэх мэс
А4 177-р тушаал 3000
2 ажилбарын
хуудас 750 750 750 750
Яаралтай
17 450-р тушаал СТ-
тусламжийн А4 32 8000
3 2000 2000 2000 2000
хуудас
17 Тасгийн эмийн
А4 2400
600 600 600 600
4 захиалга
17 Тасгийн эмийн
А5 1700
425 425 425 425
5 захиалга

Дөрөв. ЖИШИГ МАЯГТ

1. ҮНИЙН САНАЛЫН МАЯГТ

(Захиалагч байгууллагын нэр)-ын дарга __________________ танаа

1. Бид, [тендерт оролцогчийн нэр] дор дурдсан барааг [санал болгож буй нийт
үнийг тоогоор болон үсгээр] төгрөгөөр үнийн саналын авах баримт бичгийн дагуу
[тоо] хоногийн дотор нийлүүлэхээр санал болгож байна.

2. Нийлүүлэх бараа нь техникийн тодорхойлолтын шаардлагыг бүрэн хангасныг гэрчлэх


баримтыг хавсаргав.

3. Бид гэрээний ерөнхий болон тусгай нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч байна гэдгийг үүгээр
батламжилж байна.

Барааны
НӨАТ болон
гарал Тоо Нэгж Нийт
Нэр төрөл Тодорхойлолт бусад албан Бүгд дүн
үүслийн ширхэг үнэ дүн
татвар
улс
1 2 3 4 5 6 7 8

Баянхонгор аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг Page 16


Анхан шатны маягт, журнал бэлтгэн нийлүүлэх БХНЭ-2018-06

Тендерийн нийт үнэ

Баталгаат засварын хугацаа:


Санал болгож буй бусад нөхцөл:
Тендерт оролцогчийн нэр:
Эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг, тамга:
Албан тушаал, нэр:
Хаяг:

2. НЭГДСЭН ХҮСНЭГТ: ӨМНӨ БОЛОН ОДОО


ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ГЭРЭЭ

Тендерт оролцогч хэрэгжүүлсэн болон одоо гүйцэтгэж буй бүх гэрээний


талаар мэдээлэл ирүүлнэ.

Уг мэдээлэл нь гэрээ хэрэгжүүлэх чадавхигүй болсон эсхүл ажил дуусгавар


болсон гэрчилгээ буюу ажил хүлээлцсэн актаа хүлээн авч байгаа гэрээний хувьд
хамаарахгүй.

Захиалагч,
холбоо Гэрээний
Гэрээний Гэрээний
Гэрээний нэр барих дуусах
үнийн дүн эхлэх хугацаа
хаяг/утас/фа хугацаа
кс
1.
2.
3.
4.
5.
бусад.

Баянхонгор аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг Page 17


Анхан шатны маягт, журнал бэлтгэн нийлүүлэх БХНЭ-2018-06

Тав. ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

1. Шалгах 1.1. Техникийн тодорхойлолтыг хангаж буй эсэхийг


болон баталгаажуулах зорилгоор захиалагч эсхүл түүний
турших төлөөлөгч барааг шалгах, турших эрхтэй. Гэрээний тусгай
нөхцөл (ГТН)-д, эсхүл техникийн тодорхойлолтод
захиалагч ямар шалгалт, туршилтыг хэзээ, хаана хийхийг
заана.

2. Барааны 2.1. Нийлүүлэгдэх бараа нь техникийн тодорхойлолтод


нийлүүлэ нийцсэн байх ба холбогдох стандартыг заагаагүй бол
лт ба тухайн барааны гарал үүслийн улсын зохих стандартад
баримт нийцсэн байна. Үүнд эдгээр стандартын хамгийн
бичгийн сүүлчийн найруулгыг ойлгоно. Нийлүүлэгч ГТН-д заасан
бүрдүүлэ бол түүний дагуу тээврийн болон бусад баримт бичгийг
лт бэлтгэж бүрдүүлнэ.

3. Оюуны 3.1. Бараа, эсхүл түүний эд ангийг өмчлөх, ашиглахад патент,


өмчийн худалдааны тэмдэг, зураг төслийн эрх гэх мэт оюуны
эрх өмчийн эрхийг захиалагч болон нийлүүлэгч зөрчсөн
хэмээн гуравдагч этгээдийн нэхэмжилсэн гомдлыг
нийлүүлэгч барагдуулж, холбогдон гарах зардлыг
хариуцна.

4. Бараа 4.1. Гэрээнд хэрэглэсэн үнэ болон бусад худалдааны нэр


хүргэх, томьёог Инкотермс (INCOTERMS) буюу Парис хот дахь
тээврийн Олон улсын худалдааны танхимаас боловсруулж
баримт гаргасан сүүлийн хувилбарт тодорхойлсон утгаар
бичиг ойлгоно.
ирүүлэх

5. Баталгаат 5.1. Үйлдвэрлэгчийн тухайн бараанд олгодог баталгаат


засварын засварын хугацаа [тоо] жил байна.
хугацаа

6. Гэрээнд 6.1. Гэрээний дагуу нийлүүлэгдэх барааны нэр төрөл,


өөрчлөлт үзүүлэлтийг өөрчлөхгүй.
оруулах

7. Төлбөр 7.1. Захиалагч төлбөрийг нэхэмжлэх хүлээн авснаас хойш


[ГТН-д заасан тоо] хоногийн дотор шуурхай хийнэ.

8. Бараа 8.1. Нийлүүлэгч барааг хүргэхдээ техникийн тодорхойлолтод


нийлүүлэх заасан бараа нийлүүлэлтийн хуваарийг мөрдөнө.
хуваарь
9. Алданги 9.1. Захиалагч нийлүүлэгчийн хугацаа хоцорч нийлүүлсэн
оногдуула бараа, гүйцэтгэсэн үйлчилгээний гэрээний үнийн ГТН-д
х заасан хувьтай тэнцэх алданги оногдуулж, гэрээний үнийг
тэр хэмжээгээр бууруулна. Алдангийн нийт дүн ГТН-д
заасан дээд хэмжээнээс хэтрэхгүй.
Баянхонгор аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг Page 18
Анхан шатны маягт, журнал бэлтгэн нийлүүлэх БХНЭ-2018-06

10. Үүргээ 10.1. Нийлүүлэгч гэрээний үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд


биелүүлээ захиалагч гэрээг цуцалж, захиалагчид учирсан аливаа
гүй-гээс хохирлыг нийлүүлэгч барагдуулна.
гэрээг
цуцлах

11. Маргааны 11.1. Талууд гэрээний үүргийн биелэлттэй холбогдсон


г асуудлаар тохиролцоонд хүрч чадахгүй бол зохих тал
шийдвэрл шүүхэд нэхэмжлэл гаргана.
эх
Зургаа. ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ

1. Шалгах 1.1. [Гэрээний ерөнхий нөхцөлийн 1 дүгээр зүйлийг


болон дэлгэрүүлэх шаардлагатай бол ямар шалгалт болон
турших туршилтыг хэн, хэзээ хийх нөхцөлийг заана.]
(ГЕН – 1)
2. Барааны 2.1. Нийлүүлэгчийн бүрдүүлэх тээврийн болон бусад баримт
нийлүүлэ бичгүүд:
лт ба
баримт 1) нийлүүлэгчийн барааны нэр, тоо ширхэг, нэгж болон
бичгийн нийт үнийг заасан нэхэмжлэхийн хувь;
бүрдүүлэ 2) барааг хүргэсэн тухай баримт, төмөр замын болон
лт (ГЕН – тээврийн баримт;
2) 3) үйлдвэрлэгчийн буюу нийлүүлэгчийн баталгаат
засварын гэрчилгээ;
4) үйлдвэрийн буюу эрх бүхий байгууллагын шалгалтын
гэрчилгээ;
5) барааны гарал үүслийн гэрчилгээ.
Энд жагсаасан баримт бичгийг бараа хүрэлцэн ирэхээс
өмнө захиалагчид өгсөн байна. Баримт бичгийг энэ
хугацаанд захиалагчид өгч чадаагүйгээс гарах зардлыг
нийлүүлэгч хариуцна.
3. Баталгаат 5.1. Баталгаат засварын тусгай шаардлага.
засвар
(ГЕН-5) [Гэрээний ерөнхий нөхцөлийн 5 дугаар зүйл нь баталгаат
засварын тухай нийтлэг заалтыг агуулна. Энэхүү нийтлэг
заалтыг өөрчлөх шаардлага гарвал энд тусгана.]
4. Төлбөр 7.1. Гэрээний ерөнхий нөхцөлийн 7 дугаар зүйлийг дараах
(ГЕН – 7) байдлаар дэлгэрүүлнэ. Үүнд:
Гэрээний үнийн дүнгийн [тоо]2 хувийг барааг хүлээн
авсан акт болон гэрээний ерөнхий нөхцөлийн 2 дугаар
зүйлд заасан баримт бичгийг үндэслэн төлнө.

5. Алданги 9.1. Алданги оногдуулах хувь: [10%]


оногдуула

2
Ихэнх тохиолдолд 100 хувь байна. Шаардлагатай бол төлбөрийн хуваарийг өөрчилнө.

Баянхонгор аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг Page 19


Анхан шатны маягт, журнал бэлтгэн нийлүүлэх БХНЭ-2018-06

х (ГЕН - 9)3 Алдангийн нийт дүн: [10%]

Долоо. ГЭРЭЭНИЙ МАЯГТ4

БАТЛАВ.

ЗАХИАЛАГЧ НИЙЛҮҮЛЭГЧ

_______________________ _______________________
(Тамга, тэмдэг) (Тамга, тэмдэг)
_______________________ _______________________
(Гарын үсэг) (Гарын үсэг)
_______________________ _______________________
(Албан тушаал) (Албан тушаал)

[Тендер шалгаруулалт/гэрээний нэр] гэрээ.

Дугаар № [Тендер шалгаруулалт/гэрээний дугаар]

...............................
хот/аймаг

Нэг талаас [захиалагчийн нэр] (цаашид “захиалагч” гэх), нөгөө талаас


[нийлүүлэгчийн нэр] (цаашид “нийлүүлэгч” гэх) дараах зүйлийг харилцан
тохиролцож _____ оны ___ сарын ____-ны өдөр энэхүү ГЭРЭЭГ (цаашид “гэрээ”
гэх) байгуулав.

1. Монгол Улсын Иргэний болон бусад хууль тогтоомжийн дагуу бараа,


бүтээгдэхүүн нийлүүлэхтэй холбогдон захиалагч, нийлүүлэгчийн хооронд үүсэх
харилцааг зохицуулах, харилцан хүлээх үүрэг, хариуцлагыг тогтооход энэхүү
гэрээний ач холбогдол оршино.

2. Захиалагч нь [гэрээний нэр, дугаар]-г (цаашид “бараа” гэх) [гэрээний үнийг


тоогоор болон үсгээр] (цаашид “гэрээний үнэ” гэх) нийлүүлэхээр ирүүлсэн
нийлүүлэгчийн тендерийг үүгээр хүлээн зөвшөөрөв. Гэрээний үнэ нь
санхүүжилтийн нийт гүйцэтгэл болно.

3. Захиалагч нь барааны нийлүүлэлтийг ____________ төгрөгийн улсын төсвийн


хөрөнгөөр, ____________ төгрөгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр,
____________ төгрөгийн өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлнэ.

3
Ихэнх тохиолдолд, нэг долоо хоногт оногдуулах алданги гэрээний үнийн 0.5 хувиас, алдангийн нийт дүн гэрээний
үнийн дүнгийн 10 хувиас тус тус хэтрэхгүй.
4
Гэрээ байгуулах үед үүнийг хасна.

Баянхонгор аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг Page 20


Анхан шатны маягт, журнал бэлтгэн нийлүүлэх БХНЭ-2018-06

4. Нийлүүлэгч нь _____________________________________________________
нэр төрлийн барааг _____ оны __ дугаар сарын ___-наас _____ оны __ дугаар
сарын ___-ны өдрийн дотор нийлүүлж хүлээлгэж өгнө.

5. Дор дурдсан баримт бичиг нь гэрээний салшгүй хэсэг болно (цаашид “гэрээний
баримт бичиг” гэх). Үүнд:

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл;


Бусад шаардлагатай баримт бичиг5;
Үнийн санал;
Гэрээний тусгай нөхцөл;
Гэрээний ерөнхий нөхцөл;
Техникийн тодорхойлолт болон бараа нийлүүлэлтийн хуваарь;
Санхүүжилтийн хуваарь.

Гэрээ нь энд дурдсан барааны нийлүүлэлтийн талаарх талуудын хоорондын


эцсийн тохиролцоо болох ба урьд өмнө үйлдсэн бүх хэлцлийг орлоно. Хэрэв
гэрээний баримт бичгүүд хоорондоо зөрчилдвөл дээр дурдсан дарааллын
дагуу ач холбогдол өгч шийдвэрлэнэ.

6. Нийлүүлэгч нь энэ гэрээний дагуу захиалагчийн төлөх төлбөрийг үндэслэн


энэхүү гэрээний бүх нөхцөл, болзолд нийцүүлэн энд заасан барааг нийлүүлж,
гэмтэл согог арилгах үүрэг хүлээнэ.

7. Захиалагч нь гэрээний дагуу нийлүүлэгчийн нийлүүлэх бараа болон гэмтэл


согог арилгах үйлчилгээг үндэслэн гэрээний үнэ, эсхүл тухайн үед гэрээний
заалтын дагуу төлөх бусад дүнг гэрээнд заасан хэлбэрээр нийлүүлэгчид төлөх
үүрэг, хүлээнэ.

8. Гэрээнд холбогдох асуудлаар талууд албан бичгээр буюу шуудан, телекс,


цахилгаан болон факсаар харилцана.

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ: НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

[Албан тушаал, нэр] [Албан тушаал, нэр]


[Гарын үсэг]________________________ [Гарын үсэг]________________________

ТАМГА ТАМГА

[Захиалагчийн хаяг] [Захиалагчийн хаяг]


[Утас/факсын дугаар] [Утас/факсын дугаар]
[Харилцагч банкны нэр, дансны дугаар] [Харилцагч банкны нэр, дансны дугаар]

5
Хоёр тал харилцан тохиролцож гэрээний нөхцөлд оруулсан зайлшгүй шаардлагатай нэмэлт, өөрчлөлтүүд.

Баянхонгор аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг Page 21

Вам также может понравиться