Вы находитесь на странице: 1из 44

"-I)II~\C "CI8.I1 () aK.III, C~\.

II"IIIt)

сп Icalil'I C

за

СОфIIЯ : 1998
СЪДЪРЖАНИЕ

ТРАНСЦЕНДЕНТА iIHA ФИЛОСОФИЯ

Готфрид Габриел - Фрс гс ка'l о нсока НТll ан с ц / 5

ОНТО Л ОГИЯ

(J Лfартин Хайдегер- За СЪЩlIостта 11 1I0lIЯТIIСТО за QU(JH;,


- ЛРII(;mоmел, Фuзш:а, В, I / 23

ФИЛОСОФИЯ НА НАУКАТА И ГlIОСЕО.10ГИЯ

Антон Стрuzочса. Amallac СmрuгаЧСG - AII J ропrlШI '1


ПРЩЩНII 11 ТСОРlIита З~I :-,IIIOЖ(:CiВО 1!(;t.::iCIIII СУ! lI01 1ЩШIН \

lIa IlРIIIЩI!1I~1 11 за l!{lII\ШII.: '!О / 65

ФllЛОСОФl1Я 11;\ КУЛТУРАТА . flРЛН()ТО 11


110J!IПI1КЛТА

I-Jein: Dисll/югdl- Dic Ешора - klcс il11 DCl1lscll 1alll1


dcs 18. bis 2(). JП\lI'llll!1dСГIS /74
/оаПl1а ЛЩ'lIгndi '11}\~ЕtЛ As 111C Slll1jccti\T Сl1Тlсlitiоп
ГО!- <1 SagacioLls Il11р lСl1lс пt аtiоп о Г J IlIIl1<1П f<i~l 1ts I 82
Л/а гда. -I (!JЮ J\У:J_IIШIO(Ю - :\CIICKTII lIа ВЗi.l II:--1 0l1ТIIЩlIСIl II СТl1
13: Ii:lCT 11 СТlIIlчсска c<1\106 1I TIIOCТ 11 СЪВР С :--IСllll оспа / 90

ТО.НИС'ЮG ДончеG - Трстата ку.тгура It


трстата DЪ.1IШ / 101

Л/итJ(О ,НО.ноа - OOIlOB.1CHHCTO на .. С НСЩСIIIIЯ цаРСКII


С,lII": p"Tya.' I, CII\IUO:I, B:I<1CT, [3 \11111<1:10'1'0 11 ссг<J. / 106

--_ ... --.....,.


lIfartin fIeidegger C()nS151 о! /'><J.Jl (ии! !Uffll'l '. ("~4 ; щ' '! \ iSie1JCe
/(1. "'/"/)//1/\ I m,, / '/l'pm"" r C~"P'I07:;) ОНТОАОГИЯ
ON ТНЕ EssLNCE .-\..'\о NОТЮ:\ OF
Ф!Ю7:; / 5 ,IШI 1\ ()гМ аОl1lm п ~C "·/,,с/, el ·eгy·
ФУПt; . ARISTOТLE, PНYSJCS. В, 1 Illlng 15 т О"е,/ /11 I1IU/lrm / n..: vЫ i,~(J/ОГ' ;11
(summaгy) m O" n!It!lIl ) Ьу 1I.,elj. ()" I/, e (С'!! гагу. IЩI';//Q
Мартин
Ь, mш/ lIIade LS 111m еа ;// mс·!ш// //ате /, Ь-,
{I iS Н, idt'.~xeг:\ С()J/'lIIеIllШУ о[ АП.l/оl/е.< lnl'n ХайgеZfР
nOI;o// . 01.)(71:; ". 11,.< ;/J/{'/7JГ/' IШ/ О// ( 1IJЗ'Jj
is
Т1'l' /еХI ;.< IГШН /Шl'll /o//(,":r.~ Gш/а1l1п '5 З:\ съшноCТf:\.
quile ./1l0 re difJeгem I//{III //J/Ш/ 01le, ФlXJl:;;5
\ '11"\\ ирон HClde.~f!.er: Ili' IU''1-гс' г Cn lllillUCS 11 ПОНЯТI!ЕТО
о \I'orld domo;1I 1I-1,ic// О['[Ю5е5 10 II/e оnе о[
I/,C СгееА /'/1I/0.шр/'у Iгш/Ilt ОО rmmeliiate/, {If З:\ ФУ.}];.
I/m'ing Ьу mШ1/1/ш/е. fleil/eg/iU diJfer5 1I /OI·e·
ij/JJL "'Jю/е Е.uml't:Ш'I",i/оЩУ.\ IJ а//е ьгuлс/'
l/Ienl/l1e\\ 'e?"I/,~1 lllld lI/ol/on /Br\\ ·e.QI/,eilj. /n :lPJfCТOTf.1
о! 11/1' С,сеА I'J,i{oJ{)p/,-, .:(\ 1' / 0 11/1/1' 1/1-
ргпеnсе. IllIn.~5 Щ'[>еОГ ам! (/I5ОРI'еш: Мо·
Hl',Jc.~,~t:Г .</GП5 perlml's tlJ .;л"I/'СГ ... ф IfЗJ[ КА. n. 1
1;011 i5 be;ng f'геs,,//п . M"lio// '.\ iJeil/ .~ beill .~.
/J .saY5! jrol1l ОП ,' /щlli/. I/, е I'resc;,a о[ ШН' GQJQmt~ r :S (ЦУJlоас}, i.c нс·: "IlJIIшнIJ1Н'"
being /)e;n.~, Ji'ol1l I// ~ OII,п /Юlld. 1/';' !Je /ll .~ Нс,dr.ч.~l' г. '!
MI\J : 1I,·"lcH« 1','.1 "1IIi1ct1
j15t'1[ о[ I're.lf:I1(e. 711/5' 11 а)'. неп I/,i// .~ CfJ/l/е5 I Ь 50' jШI IIIШI I,r IШ5 Jrtld ат/ I,m "'.~ /'.\
in pre5ellCf a//d .~Oe.! 0/1/. Рге5"l1се as IIII/e i5 Ht ,deK~ n '< 0;" ;\ тll С/' l1; ые lЛ'I'(J Г/{lIIll hо//
;'Ш/;Оll . Pre.lellce:{ /;/111' (/I/ 0 /t{///) dues 1/ 0/ (и1\Ьо(/\! )~tlIP JJlell J1i' j{~ lL' Ht:jtlt> (:f! tr

Мартии Xaugelep

ЗА СЪЩНОСТТА l! ПОНЯТИЕТО ЗА Фуrl~ .


•-tPIfСТОТЕ.I. фJ13I[К4. В. l' • f1pщд\.Н м Vom\\"'~
und ВС91,fI dct ф,(:!;
1\"', .. Р ;' :';;1,"1
Ф
\>C\~ ес nреfll; Ж;'\l1 01 PI\M ltlfltllH е щltur;l ; f\аIЩ I. ё (Н Af'{/CI/~. fhyIJ tl. 8. 1 , It.
. Сс. ЛРОЮ.lЩ1iiМ. гр bli!(OTft У(\'; fI :tt yr;J 1: TOI''' . 1(0\:,0 ~I(> ... <; ;1; ' IIP"" р IЛ I!cidcg9t' VI,~"'tiI СП
.1СЗС От сс(,с сн , f,ullkf\1I1 (Нn /Ла'!1 , 1 ~l б
\ 2)1 /I!
O 'ifOf:II':1 II:1ЗI' ; lllIlёТО 11!"lIpo;1a 1; оIЩ :,,1 Q,II(Jf'!li! :l)· ~"' . ~O~l (' II~ ""; n:' (' I.I II IIЩ"
ТНОТ() ОтНошеНllе 1ft! Jt1 I1;IдIlOCI1P()flCII C1\ 11I1 !!('ТОРIIЧСС!!II чо [\ск Кl·\(
с'Ьшссtl'УО31U(!ТО~ HJ!HI. "ОСТО Ht С НIIШО, iJ КОСТО l:iI!lЮТО е, ГР){)ОТ О ю6Рll "
Яозне 113 СПIII:lJ1lIТС ГОСIЮilСТlJlIЩII QIЮЗIШIII\ Пр 'ШII тощ\ ОIIJ.\II~IO: П\1I1[10:\" I1
милост (lIаД·ПРIlРОШI): Пf1l1рОil3 11 IIJКУСП!О: ПР"РОД;З 11 IICTOpll~ . П\1I1[10.1[\ 1\
дух . Съшевре~lеl\110 обаче. съш о така С{' , ;))оа: споре.] "НРII}J(1 ,];IГП " 11[\ .Jy-.;a :
спорсд UП Рllродата" lIа IIСТОРI IЯГ:1 11 спорс .] " П РНРО:НlТ"" lIа '10века: 11 Прll
TOBU сс 1I~la IIPC.1BII;I lIе ca~1O ОТДС1IЮТОI1 :1I1 ДОрl1 РОД <I.;) I1('Г(1I'3Т;] I.IН ЛllСТ I1:1

"СЪЩI10СТ" . 311<\'111 т<lкы1 е оБЩIIЯТ II)Р'1) споре:1 " П Р НРО ,l:1Т<I lIа It СЩl" , Т.е .
според lова. което с ПЪ!} "ВЪЗМОЖIIОСГ" 11 .. :11-; то е, без З Н :lЧСН II С :Ы :1I1 11
доколко С ilсilСТlJIпелно.

" ПРllРОШIO ТО" за ХОРП<J ще рече - когато се I>IIIC.111 ХРIIСТНЯIIСКII - това .


което 110СЯТ от С1.твореlll1ето със се6е снн което е предостаоено 11 <1 своята
IIСТllllа: таЗII "прнро.ы" отвежда - оста ве llа CiJ~l;) HU себе СII - 110CPC.1CTBO~1
страеТlI т е хората до разруха: затоuа "ПРНРОШП<J- трябва да се 1I0ТII('''3: ти
със СII ГУРIIО С Т С тооа, коста нс 6НВ<I да бъде .

. n друго Тb:II;YlJaHIIC направ о оаЖII като ПРНРОд!1O за .\op~lТa IIЗ ОСТ;]n Яllето на
lI;)rOНlI Te 11 страСТIIТС: за IIIIЦШ С honlO пашг а е 011311 чове~, 1\0i1 TO I1реОр1.ща
"ЖIIIЮТ~" IJ РЪКОВОДСТ\lО за Тb .1K)'U<lHC н а свста}! пора .1 11 нша R "С С ТIIВIIОТ О " j
1I)0бщо, 11 OCIIO!l IIHTC "нача:13 - lIа IICC:leIl 3Ta (Огън. 130 ~\a. Зсчя. СНСТ,ll1l1а). l\ 23
страСТlIте 11 lIаГОlIlIТС I1 чрсз тях ~3TO предпоставка IJPII.106I1Ba IIОIЮ СЪОТIIО' фJ!Лoccxjx:КJ

ШСIII\С на .1)'JIICI!II0 C.:.JIIHCTIJO : по СII ;lата н а това Toi! сыI\Jlре~lенIIo НОСII ф:py2I
4/98
',fllpJJLUH I1 ЧJI'II'!1I0 ГО , '1'.' , ~ IIn: IЯ 11 'i[1e1 TaJI1 ВU.1Я СС 11O': ~ 'твя за ОО:Н1ДНI:J <tIl С ' Ia
Хайgе гер LHI:T<I 11 ·""С1.:1 11'.: :1,IJII L т а[111О СВ<:ТОВIIО господстпо.

3.-\ СЪЩНО СТТ:!' и 11 края lIа ~Р,Ш ::" IТ;J "11[111[10.13" ще стаllС дума зз онова , което не са ;, 1O с
11 ПОНЯТИЕТО 1I<J:t UСI1ЧКО IIЪ[1I:Х'!НО 11 lIад ВСIIЧКО човешко, а дори с 11 над бо говсте. Така

3.-\ ФУIl~. кюва ХI.о.1 ;lС[1:НI,! в ХИ:-'lIIа "Както K<lTO на гrраЗIШК ... - (III строфа):

, :lPJJCTOTE.\. "}u:: аlJег lagl~.' fcfl 11(/,.,.1 111Id safl es kommen


ФJJЗШL·\. В, 1 Und v as icJI 51111. (/05 I/e;fi.!ie se; /IIе;n lI'tJn
/)01/ , .Iie, s;e selbSl. liie til,e,. ([еп 11 d;e Zeirell
иl/{] uЬег (lie GiJllef" c/es Abenc[s 1111(/ ОгiеП1S ;sl
{);е :'ЩIl1' ;Н jCl::; 11111 \\ ~/fJellk/(/llg еП\'{/сhl
Ulld !фсfl \'fl/1/ ..\.IflfГ Ь;! ::1/11/ A/)g l'lllld 1/ieder
Л'ш h je Нl:1II Gesel:1' 1";1' е;ШI {lJIS fle;/igem Сlшоs ge:ellg t
nl!t/: "';'1/ (/i/' [jl'.~ rшеГl/ll,~ 5ic/l
.
иц, Иег.\сfюj]/;'щJе 1";((/1'''''

(А .10 C'UI се Ю10I' ,~с а' '1а"ам я С "ОI/l'СЖ U6L1J1сда .I' я да идва
11 m'-"и, "осто f:ll жда.lI. CBCU(CIIO/l/O да быk .llolima дума
T{). ' (Jtf} тя - (a ,Il allla IIIЛ - 1I0 ·дрСВllа/l/а от ВРС.lIсната
11 I/цд r,ОЖ'rU'J/llJmц fUlllliJl//1 11 1111110'11/11
(:1,(,; JtCoa ('(' СЫ ' {,btll ,ОН "flllfюдаmа сега
Jf ШII tmrl'(I 8Ь8 11/1'1/1111/11(' I}p "I)()"aCm/ltIJ~ дР, IУ
//0 (тро,' J(l1-.'(1I1 от \(1011/ , 'BC/J{('I/ I.:аЛ'/IIО Н.'''IJ ,"r,mRppCIIII.
IfYflCn' SIJ 1/ 1/(11-.' в. ,muр,а

/ltтmtЩIJlII/ОI/III IJ,',I/,,,,v)

(Т>" "fJPllpt1.1a" I:c flrС1'Рl.Щ;' fllI;t11':ЩIfС за тонп. ~oeTO с 111111 БОГООСТt 1\ е


"""':IPCI1t1,1 J.' \11 1: ?"= \1 С 11:1 I а"; '1.' ;щ С1 ;Il!е I,СяКО с I.IHCCTIIYMtlIlO Сl,ЩССТlJУО:IIUО ,
"II1'III'O: la" 1; J ,I/la lV~I .l та '!;! "(jIlIIIC", 11.li както с IIO - C111PO ОТ IJСЯКО
с ' . II!C~·III) 11;111\0. ~()cтn ,,~'" ,ll:lICII ;нщ [L.chCllJI 01 l1etO, ,ова, КОС"ГО с; 110.3.
.. 1111"1: г,," Сс lIa~llIpa г га "а Сl,ШО LICIIЧ':Н (iorO\lC • .;\01>0111\010 те сп IIКПI,ТО Те
CblUU la\\a са.)

Тук С I.UlССТI'УII :шнrт(l - "(1 С1.ШССТ\Ю - не СС рnзбllра "И:lТураJ1IfСТII4110" н Cr.III-


C\"·ll.T lIа 11[1111'0:1<l1;J IIС СС CIIIIII,I 10 lIа : lаРСllа С1.С CII: la ~1~TCpIIH. ЮIТО С1,щсс:r ·

\I~'lIаllЮТ "- 11(1 CI.I:I CCl Il() - "~IIIСПI'lIl"" СС ЗЗ1"~IIIЯl1а 11 разтяга в исогrреДСJ1СIlОСТ.

(i,a h I1 ,11011 06\\1<1 1НОС 1 ГI 'I~I~~Г~il I J ОIlШГlI.1;1 сс С НЗlIсква:I<l от думата "природа"


11 r~I 'J IIIЧIIII'1t: Clln\1I lIа ,) ~lIIа .1 I1~1а llНI'I1:llIЗаIlIlЯ. BCCKll път сс е СЪДЪРЖ<lПО

T l, :IK)'O<1HIIC lIа СЫНСС Г\lY/laU101 о ка1 о llЯ:IO. ilOpll 11 Ta:'l, където IlPII\J\lдllQ се

ЮI~I "рс ;ш н.:l С<J~Ю I(ЗТО гrРОПlвопостаВСIIО ПОIIЯПIС, Прн BCII'I\\II тези разгра·
IIH'ICIIIIH IIPllp o;laT 3 С lIе C:I~ IO срещуположното. а 110 същество

П[1С.:lПОЧlIтаllаТ:J. тъй Ka 'IO ВIIНЗГlI 11 пре .'111 UСIIЧКО се разграllичава СПрЯ:-'IО


НСН 11 така раЗI Р,IIIIIЧСIIQТО от НСН 11 опрс.:lС.lЯ? (А,о ЩIllР":-'IСр от Сдllата
страна ·'I1[1I1PO .:l;l- fJ<JЖI\ ФОР:-'I<I.111О като "всщество- . ·'~lаТСРIIЯ". "слсмснт " ,
IIС,ОIlС ГlIT~ IlpaIlOTO. коста с: бс) OCIIOIJCII 1a~01l". Tor<JB<I "ДУХ" съотвстства
к;] го "Н СUСЩССТIIСIIOТО ·· . ··_1Y:>.OBIIOTO··. "ТВОРЯLUото". КО\lСППУllраното.)
-- :== :-:.:.=-.~~~=-----: -
/11" CI.ol'P""'ClIlIcro );. сачn 10 pall'p;IIII1"CIII'C>·U'·'T"' C"./
2} Ta~:1 трябва : 1:1 СС IIpO~IIIc:ll1 СЪШО [1азграllll"еIlI1СТО на прнро.:Ш н НСТОрI1Я .
фшю<ХхJх:кн HCCIiII път lIlIСШU ОСIIOUО I IO.1аг.шlO - са~IOТО IIРОТlI вопостаВЯIIС IIOCII облаСТГil ,
cjxJpyм IJ КОiП о C~I IlpllpO.blT3 11 IIС10Рllята: :шже когато от това IIС сс ВЗС!\IС 110.1
4/98 BIII I\I.I IIIIt: 11.111 сс ()стаIIlIIlС()П[1С_1С.IСIIО :1:1:11 111 как "I1С10РIIЯТ;J IЮ'lllпа lН.р:>.)'
.;;;.;;..;;....---_----:
"III"'Нр О.l I'~· .Ia ."":: J.~ .. II ''11() iil "'O rHHTCll t·~1jUPi.1H~ о 1 t.jOtH~II!}~· 1.• l: t)(:r: I НВНО ""I ,.
l' ,11 каЧССl вото нз :I ~': J! Т21:" I!pllrO.'''T;1 сс оставя .1а O'L;IC Ollrl·. !~;I~!iJ ',;,сз
духа. дажс таг :! 11<1 заС.:1 11О с тона ощс !! всчс В СЪЩIIU СГГ <l С С ~H :~.1 I! с:6скn,т.
Т . С. \J1!ОКEt~Е\·О\'-ЪТ. Т.С . Q\>Gt; -ът. Таз!! нсюбсжн ост 11<1 ооо!; -а сс освет.1Я Н;, }\ СЪЩНОСТГА
11 II~ICTO , С касто наЗОlJiJва~IС ;:lOссгаUJIIНЯ ВIIД на за па.11IОСllrопсllС ,IГГС зна н!!я l! ПОНЯТИЕТО
за същесТf}УВ~ЩОТО като НЯ .l0. сТроежът II ~ С';ОТIJстнатз на J;'.1CllO ВРС \l С ЗА ФУП; .
IIСТIIНЗ "за" същ еству ващото 110 същество с с l!apli'l a " ~l стафЮI! КЗ" . ,] а.ll1 сс АРПСТОТН
IIЗказва това в теЗI1СlI , .'13_111 lIЗ~азаното образува CIICTe~la , НЯ~lа ГО_IЯ ~tO ФJf3JJКА. В, 1'
' ЗНiJчеНIIС. МстафЮIIК 3 с оновз ЗllаllllС, в KOC 'IO за П ЗДliOТО IICT OPII~!!O чове­
чество съхранява IIСП\Н3Т3 за ОТ!lOшеШIСТО KЪ~I същсств ~ в ащото 110 същес­

тво 11 IIСТIШ<1Та за нсго_ ЫеТ3-фllЗlIка е в еДIIН I\ЗUЯ.I0 СЪШIIОСТСII OIIlC'L.l


"фюш;а", Т.С . знаllllе зз Q1..Юu;-а (ЕТСЮТIWТ] Q\Ю!КТ]).

ЛI(О сс заlIIlНI\IС за същността 11 ПОIIЯТllето 'J 3 О\Ю!';, то 113 I lpeJ"H П:I:Jfl 11\1;1
1J1I:1 11 :' ТlJър .1С .1юБОПIlТIIО РЗ ЗУ'J llаШIIIС за ПРОЮ\ОJ[! lIа [io-~ l,C11O г о It .Iкеш
IIОТО тъш:уваНlIС 11<1 "ПРНРО.:1it". ПО~IIIС.1 11М ЛlI обаче , че T~ 1 1! ОС IIO ВЮ .:J) ~l a
IIИ западната !\lеТ"фIlЗlIка IIОСII 11 себе СII решеНIIЯ зи IIСIIIН ЗТ~ 113
СЪШССТВУ IJ~ЩОТО, OCMIIC!l HM ЛН lIа та111 база, 'IC двес II CТllllilTa З3 Сl.ществу­
в а щото 110 същество CTillJiI псе ПО -СЪ\!llllТеЛllа 11 Гlредуга Д II .\1 .111 II ЩЯ.10, че

зпе :\ 11O С то па СЪЩIIOС1',,1 НlI IIС 'rttlНIЛl ocTanu IНlПЪ .1 НО lIepa1pCII1CII :t, I! 1наС!\1

ЛII оспсн fICIf'f~O, че ЦIIЛОТО -rОЩI СС С l.оБОСIIООil ЫI n НСТОРII"Т:! 11i.1 ·rVII.) IШlё -
10 СЫЦI!ОСТ'Т<! ,lit Q\)(:J\~ -;", то Э,lСТhlIС!\! Лlf "зпън фНЛ(Jсофсt(О-ЩТОРlf'fССl.lIте
IIIПСР~СII 11:\ <;: 1"'1 ~lIi;t(>J)Шj \НI ПОIIЯ 'IIIЯП'" - ТPI:I!:З (це rЩ ')IIOJII:t~\I, ~' :' I. i lr 11
() ТilII Л~'IС. (JI1I1ЭОС'Ffi.1 lIа I11\СЩО rСlцеlЩё ,

Ir{'I- А~" Н"I!I"Т" 'f""р .III}.·IIIЩ ОТ ;I'1,,~('ilflllllr,ItJ'" "" ;I!I",r'!I'~· . ', г "ЦК,,,. \.
1'1(. ,1 " n ·tIHH'PII • •• ('С Iln" . tHI" ~\,,'II)()(t.f. :НI.III lI ;t"llhp.IIH-'О 11.- ~ lo n t'K~1 01
Ilul'u 10 "РС\I(' - I1 ...Н' ~ I1 ;НН".· f :lpllO - HI{' ) (II\'С IНI J\Щ il .111 (1 . 1,]..1 , 1<. (щ.r IО I\(1I
rr!'nrlli,/
fl l,rU~1TO = lIа 0(;110001 ra 1101 CCTC'CTllQ tO му Дll сс з:tШlrll - IЮС '1 С.1\1 11 ,11C, llIt) "II ~·
ml1 сж:ко об сыкд:шс на съuIlfОСТТl1 11 3 О\Ю1~'lI, НII е JClDСШ3110 (11 ~;la~II 'I~C~O Г~)

IJrC~IC 11 :1 гръшш ra ФIlЛОС(1~!\IЯ. То ПР ОlIJ:lОil\Jln от АРllеl 01 С,l I1 :lCilo.lI в о 11C111а '


Talla неговата О\>О1I..'l Cl.l\роасж; ( ;lСКНIIЯ. IЮ '':lOбрс IIJC: I)'lU1bl I!C III,P') 0\1(11<;-;]).

(А r 11 с Т О Т С Л " ~. 11 ~. т"
.. u "'
Ч /1 1/1 ~
,. I} С Т а ч
11 11 а т а 11 1 а l' о в а 11 11 ~ (1 1 а .1 (> ( .

та тъч 11 О 11 С пре .' 1 11 С .1 С 11 а О с 11 О 11 11 а ~ н 11 га 11 ,1 З;I 11 а :1 11 ,1 1 , 1


Ф 11 .1 О С О Ф 11 Я1
ПЪЗМО Ж IIО С тона об:!'!С. ~IU НС С IlЯ.l0 СnlO очеrта ll О 11 IIcilll l!l С L1CC\ 1 KIIIIГlI 11
да II С с 611 : 10 UЪЗlllllшало по 01100<1 BPC\lC; TY~ ТСЗII ныlосII са бсз з наЧ СН IIС:
IIз06Щ l' IIЯ~lа особеll СМIIСЪЛ д а сс К<IЖС. чс "ФIIЗII~ата" пре ':llliС СТlJ;1
"Ы('тафIlЗIlIi<Jта". Тl,11 I(ато "етафllЗlIка ~a~TO 11 "ФIIЗII~зт а" (' ~ ,I TO фЮlllil1 Г ,!
"~lетафI I ЗIII,а". r-Jожс.JЗ сс f1PIIC~IC - на оБСКТll ВIIЗ 11 IIClOPII'I CClia OCIIOBJ. -
ч(' n :;-17 1. (П.lаТОI101111Т<I C'Iъp1') двете IiIlIlГlI вечс са 611:111 СЪЧ IIII('IIII .:

То па с. Р:tз6I1Р:t С('_ първото заf1ЪРШСIIО ~III C ,lllТe.1C"0 IЮII ЯТl IС З;) О\ЮI;. 11
BC'IC IIClС:IС;IIIIIЯ r оn вук 0'[ ПЪРВОllача.1СII 11 ПРН j'ona в l.rXOnCH ~11IC.lI1TC.l 0; 1I

111'0('''1' з;1 С1.l1111О'::ТТ3 Н;) 0\101-;. liапо t' С 'I,\ра ll ~ Н~~ -Н~i\ СЪЩШСШLЦS:\ Н.!

.·\II ,'''С II\ШI .IЪР. Хср аli;1II r 11 :lОрlI n ap~ l e llll ~l.
'\1' -
-';/
в 11 LpBal а l'.'lall:! 113 IЛ ор;:па от OCC ~ IТC IiIlIlГl I н а " фll)lI~а та " ( ФЮII ":l. 13. 1. 19: ФШlO<ххjХ:'Юl
ь ~ - 193 Ь ~ 1) A pllt· ГОТС.I _1апа lI Я .l0ТО IIO С! IС.1В;JШО 06ЯСIIСНI\I: на "ПРllrо;\;! 1а". ф:JP,y;;..
"оен) с в Oc1lO!l:11a 11 11<1 IIO 'С СПIСIIIlIOТО l-Ъ: I IiУВ:lII IIС 11:1 OtlOl;. Ту;; 1:0 1I\1 .! 11 4ШS
Лfарmu// . 11O ' ~ I.СIIО!l 1.311111 ц : ното 01l[JCJ C.1CIIIIC 11:1 С I_ Щllостт а 1i3 IIРIIIЮ,!ата 01 [JаЗI [J a·
Saugezep IIИ'!СIIIIСТО 1\1 •.\1 :; ( 3 11 'I[JC1":.J~'l.a" IIсiillllЯ1 CK[J1l1 !'OPCII. С КОС10 СС З<ll'агв з .

'IC [JаЗГРЗНII'!СШI ~ ") lIа ··ПРIlРО.J3 11 ,IY:-''' с нат.ЛнО HCГP1.l~"O.


З:\ СЪЩНОС'ГГ:\
11 ПОНЯТШТО ПРС:llI.:l3 ПРОС:It::;/.~1 ОТ.1С.1!11пе TC~CTOI1C 113 A[J"CTOTC: IOUOTO ОПРС.:IСЛЯIIС на
съшността н« (11-<;'1';'3. да взе~\е:'>\ 110,1 BIIII:'>I<JHI!C .:ще IIJPC'ICllifН, КОIIТО
ЗА Фу.п~.
АРlIстоте :l l!З~а 'J"< а първата - въвеЖ:lаша - KlIlIrз ( А) .
АРПСТОТН
ФJIЗJIК.J., В, J 11.L1 1\' Б \JЛО)(ПoUu; ~и 900Н 11 iш\· та. 11 Е\'Ш )(t \IO\J!lE\)(L Е! \'Ш БI1'fОV Б ЕК Щ
ЕЛС1.Уffi'(l);.
r
-За lIас o~.,e. трябва.]а се ПРС;1II0стаВII в 01I1рЗ811,, ·г:t точ..:. (..:ато )'1'0110'
реllО) това cиnес-гв}' вашото - 11:1 11 IIЯ.'ОТО. 1I: I IIIIЯ"ОIl (IIСIIIЖОЯЩОТО сс)
с ПрIIИС :IС IIО ~ )8I1ЖСllllе (Оllре.]елеIlО чрсз :\ВIIЖСIIIIС) от 0\)01;'3: обаче това
- ;13
I
е АСIIО о'Г IIt',wxpe:ICТ8CIIOTO завеЖ :lаllС 'Га\{ (lIрll това с LlIIСС"ГВ) ващо

108а СЪЩСC"flfуващо ;lа :IСЧ къ" lIеГ080Н; "бllТllе~).- (А. 2. 185 з12 [[.)
11 за
I1
1fiС1.ЩIIОСТ тук А[Jи.:;тоте.'1 нзты:ва какво СЪ·lлеж.J~ [cг·,eh<:l1. [JаЗUII[Jа] като

I
решавашо в проt К1а за СЪШllостга на 9\J01t;'a: )(I\·[Ol';. ;jIJIIЖСIII!СТО; 11 затова

опреде:lянето IIiI същността на ДВllжението ще С,ЗIIС ЯД[JО 113 B1.IIpOCa за

-Фll1l1кэта"Jо II~ше пре!>\с ваЖII само още като обща фРif)~, - да кажем.
Прllfю.:tIIНЯТ процес е процес на .'нщжеНIIС - lIякаП.1J юрю. Knii 1о казы, н бсз

I
тощ, тъТI 11 Т1.ii ДI'~ ПЪ1l1 едно н също. НIIЩО Шl~\а .:1а IIpe:I>,1 it ; IIШ от паж ·
,!ос П" 1101 гаРIIIJС;IСIIIПС ЛРIIС 10теЛОIЩ II'JреЧ~IIШI 11 II':fO[IO '1 О л. :II:У'Шllllе 113
<;Jt>caC;. a~O lIе ) II~CM . че тора. I(Ое1 о fЩЖII ); ,!ТО о(iЩll фр;, с,;,. )" Ilel () 11 "P':1HI."f(.\
З;; III.pbI! Гl1.Т Н '" bl:hi\ Фор~шр:tШНII r IfJr :11:)1 1111 Cl.ЩIIОСl 1., 1,(1 3HlfilJlJIO '
c!tp()fl(;fl e~(lTO '10IlСЧсС'"flЮ. HilIICf llll;1 Г1.РIIIIП: f1peIIII ЛРЩ; 1о 1, :1 нсче са1\1"е .111. J
~C II,(,сСIЦf;1 rIll.p;1 " \I QDCH'. p:.t<: fcLllI1I f а 11 ,,1:11110111 111 с; 1,;;1 11 ;1I<1I ;+.ClIIIC: II;IIIC 111 ' t
' НI "IIC ,iIfTC ilI11c ':~C;III Arll\;lntCI II,'IC ,,;;, 01"111',1 : 111 ; 1;1 ':1"',1 1 ~;I~Щ' С
.1III1iМ;ШН;ТО. 1I 111'''1'''11 1C1!I;1 101\ .101." IlIr;1 .,;, 111'1'1111 111.1 (11\\111,1 (' 1 1.1I,11P Р1 11111 ;1 '
I
1111>1 = Т/I \: ТС1I I ,1 ГР 1 Ц \lС1 t"l.IIФРClЮ. - "<1 ~t'CH' ( : IIIIIA,CIIIIC 1(1 НС СС С \1>11;1 C;I~Нl
11 I\ачс(;ТlЮГС1 lIа IIC::I(l. ~(1C'IC1 СЪШО ГС1 11'1.1 lIаре ;! с ;11')'1010. [но) lIа Ii:t' С1С1
[с'тыIlJ ю]] ПС1'скоrо) сс J3ПН Тllа 11 сс ,"lllша бll'ТIIСТ() 113 :1nllibl'IIOТCJ K~IТC1 ОСIIО '
UСIIII3ЧIIII ,WСТIJСIIО на БIlТlIl'ТО. (Това IIЪК )11<1 '111: OllrC.'lC: IHIIC 1с1 "а СЫUllOсттп
Ira 611 ПIС1С1 нс С 11'1'-1'.1'1-1(11() без IТЗГ,1С.'lI(Ъ~1 Сl.ItlIЮС П<l 11 ,\ :1L1I1ЖСllосгга . Р1Il6111';!
СС. ТС1I1.1 Cl.BCC~ 1 IIС 111<1'111. че б"ТIIСТО ше сс Р;!З(\lIrа катС1 : lIll1i"'lIl1(' [респ.
ПС1lюil) : ТЪ!I кан' [(11\,\ 611 БН.l0 IIсгjJыI,аa ~111C1. · I. IIIIСШО QrrC1pc . L'],fI(ОIIlСфll '
:ЮСОфСК~1 [;JClhC1:lhO ff> ;ШIIЖСIIIIС Т О "с с "III Ш l t'" 11 C;1\1(1 611 rlIC 1О ОП : I ,I .1Нllа 1111'
lIIC1TC1 11 Сl . IIIСС ГUУВ;II ; ЮТО 11 IICrC1BIITC lIа '111 1111 u с l.llllюrrт.l . - БС : I . 011} 1.1.)

Че lIСII'lIЮ от 6ucrl~ ' a съшсrтuувашо С IJ .'lIlIlЖСНIIС. респ. 1I0Koii. за АРlIстотел


с O'lCIIII.:IIIO: (1)10\' Е)( "1; ЕЛС1.'(ffiУ тr:;. 0611'1aiill0 с .:I~~laTa Ела'(WУ11 да се
II[JСIIСЖ.Jа с ~1I1 r:rYКl~I\J!": 11 преводът е lI<1fO:1CHIIO"TII :10C.10B IIO. Сllоре : IIlСШОТО.
обаче СIlР Я!>\О IIf1e21\1eTa - Т.е. като тълкуваНIIС - Cl.Uce:'>1 погреШIIО. ЕлауwУ11
IIЯ~lа II[Je .1BII:.t П[J06ЯГВ<lне lIа OT.Je.1Hllle фаКТII11 1I0PC:111Ц11 от фJКТlI : ОТТСХ'
НII ТС по:.tОUIIII своЙства. CIC.:lOB3TC:1II0 С1Г ТЯ .\ната оБЩIIОСТ. :!lI СС заКЛIOЧII
"псс06шност"". ЕЛU'!W'(11 Зllа'!lI HaCO"BaIlC _KЪ~1 онова. което 110па:lll прс.1
1I000:1(.Ы. с КС11110 11;III"'jfjll[J(;llю ~:~~~;~'!'с-ОТ: ;lI.l-С" OT:lC:IIIIIТC IIСIЮ 111I<lKlo:IC~
1-:1.:'>1 6IПIIСТО. Сз~1O ;:0 1 а 10 вече 1' .\lа~l\: IIpe.l 1I01 ':IC:la lIallp .•1Ъ[JВССIIОСТТ<J.
6 ~IOЖС~I ,:Ы фll~СI I[J а\fС Or~IC:IIIOTO дърво . ВIIЖ:lаIlС10 1I11[J:lBCHCTO BIIДII~IO на

'лшосajхжи TOlJa. костС1 110 TaKI.B lIа'lIlН - като .11,P IJCCHOCT - ВС'!С СТОII П[JС.l поглсда , с

'XJJl.Y2.! (ла·(wуТ1. Това (Лu"(Ш'(Т1 С "f1РС.:lСТЗn ИIIСТ О" n ,l l\oCII OIIlCl,:I: ПЪ[JIJО ~!<l I\ЗIlЪ~­

/98 нс П[JС.l 11Or:IC:la 11 10гаВ:I c.lI10n[JO\CIIIIO :1;1 СС фllКСllра Л IIКЪТ. ЕЛС1.УWУ11 С


OIlOU<l . к ос 1О веДllа г а С 1;IlIiJ 11\ .I01[)IITC.1IIO 1а :\0 raT<I. оБUЪР]~НII с lIaY'IIIOTO 'Ма рт.и//. ' 1
~II1C.1Clle. 11 ос гаlJ ,! .1а сс 11 .\1<\ 1I[)\::1В1 1.1 ч~ ж.:IO: 1 t; ВIIЖ.J.а r 11 ТОВ3 lIe~IOII! CTII ~ Н1 <
Xaugezep
«petitio principii » , ·I.C. ПрОСТЫIКil срешу е~lIIl1рИЧIIОТО ~II!С .ТС llе: ca~1O ч.:
това pcterc priIlcipium. IlресягаllСТО за ОСIIOВО/lO:I:lгаШ<l ОСIIОВ 3. е С.1I1IIСТ8С· ЗА СЪЩНОCl'ГА
IIИЯТ ~O:! lIа фll.l0СОфllята, oткplIlI~lll!aTa просп,пка в областта. вътре 8 КОЯТО И ПОНЯТИЕТО
току-шо е УСIIЯ:13 .J.3 сс заСС.111 lIаука. ЗА ФYII;.
АРИСТОТЦ
Когзто просто )') lIaDa~le 11 1I~la~IC пре.1ВII:! съществуващото ОТ О\JOl~-а, пре:!
ГlOг.те.:1и вече СТОII ··.:18I1жеI1010 · · 1I.:1IНIЖС!lOстта; 110 l! а~ш раШ01 0 сс пре.:1 пог­ ФШИЦ В. 1
ле:13 оше IIС с в качеството това. което то е н 6118а und
II!K.1CTaIJCIIO 113 ·[ist
I
\ve st J.
!
СЛС..108ате:IIIО, Dl,npocl,T за О\.IO\~-а трябва да сс отпраВIf 11 Н:lб.11О:J;!ва Прll
118l1жеllостта [lk\':egl l\ci l] 113 сыJlствуващотоo - какво ще с O\JOl::;-ът с ОГ.1е.1
lIа тона . Обаче, за.13 сс фllКСllра IIС.'19)С .\II1СЛСII0 насоката 113 тtЗlIlIЪПрОСlI,
трябва пре:11I ·101J.1 lI1 . рllО :!<I ОТ :IС .1Юl вътре в съшеСТnУ8ащото по същество
0llа111 06_1<1СТ, З,I която .;J1fJ:t~IC, 'Ie lIeiiHOTO ПРНII З.1..1ежа що съшеСТDувашо е
нещо. определено чрез уua\~-а:тu. QuaEl о\'ти.
С това от 11еЛЯ II е'" започп~ ФII1 . В, 1, (ПО-II;Jтаrы: ще се Д<JnЗ РЗ1'1:lеНЯIJ:.tш
"преnо;(' за 1I 0Д:\U!\flЩIIТС rluзаl1l1; Н,Й "ато тона Dеч ~ е C1. IЦIIIIC,OT O
TI., I") III,ItII{', IШ ,\ нужда C:.t~1O o"f ~ ;1I 1O обs.СНСНIIС 11 .. "Ilреncца". r" зБ IlР:.t Сё,
"IlРСIЮ:I1, ' [" lIe е flренаСИIIl' ю гr1, 11..-IП е ."\Y ~II\ 1. IIIШСЫI\IП iI СII ,1" на ШIIf 111 11
'Ji,K . I k Се IIC~iI :IJ Сё liiщ·е 111 i рщк.,Т" .1)М'" ,1 nK~\O ca ~\ O.1J сс IIpel rece~1
[llIеЯ 11 111(;,'ICC ~II1(J1t1I1a IIP CH;\CIIII\; 1, II"Я ;1;1 tI)'lejll,~I. ПРII TOII,\ Щ, 1111 )I\\IIСfЩ1
IICIt'lI;J! ФОРЧII 11 J:I(}б.1еIlN~ 111 (11 o(iC1i,,;I\:\ ·r;t t"'IIIIФIJа OCIIIUI';I 11 Сс 1а(1Р:I!IЯ
Yf{l ."lnf() 11 "ri l;I:IKnIC,",)

"0 1 1· ' .IIH·rl~}""lI\llIO 111'''11 ; 111(·1) ~.""'I" ~ ,Н Q\)(!I~~ II.I'(',~"~ . 11')' 1 (по 111>('
PC, "I I\I "II~P){tI "111''''''111:.1''; ПГQ \!О1;жж а 11\.1( си. KYKfO K~'lP~\tt, ЖН I1()ПIII' С.
юm 1 () 11 1 ~~"IIIC '1 1ICIIIIIIC ('IIIC 111). сыцо 1<1110 () 11 IIQСТ~"II"ТЯ. ~ T~"'~ СЪШU 11
"I"'СПI'С ОГПil:tга ЮН(1 J"\llIr" 11 ОП.II". IIIIО.J:ПЯ . 11 01,~ .t),a" ( 1')2 Ь 11·\\) ,

Дrуп)то Сl·ШССТIJУВl1ШО, ~OCTO ссга оше няма СflСШI~I.1IJО дlJ сс Нl1 ЗО I1 С, е IIОС ­
rС :IСГIЧ1" ;lr~Ta "11[1 11'11111 3·' - еДIIОТО. "lIl1ЗОВl1I10ТО- об .. ч(~, С чрез (1\ЮI~-а .
С1..IIЮ 1<1,:1 l)\>(7 I<;-l,1 е ВС:llша t1 11PC,JC.1CII ~;JТO "IIРIIЧIIIШ·· [Ur·sacllC. IIра·
IIСШО] ( и \ 11\>\'-((1 пеt). П 1111 ~" \laT:1)1 IIOIIЯТIIСТО "ПРlIч нна'·· ~IIIС.1ЮI кно от
са~ю ссбе СII за .. ~ay1a : lIlOcг··. за ВII .1<1 н Ш\'1l1на. rro който lIешо "U1,1::lсiiСТlJа'·
оъr\у : lrYI О. А\ ПО\' - за К('СТО ,\[1I1ПОТС .1 CKOrO 8ЪПСЖ::l:1 1I0 · ТО'l1l0 опrС·1С ­
ЛСIIIIС - тук ЗllаЧII OIlOU". ~OCl о IIРIIЧIIIIЯА:I С .111О съшсс гн! IJЗШО- :la С ТОl1а .

• ОСТО е . Тона IIРII'IIIIIЯIJ<lIIС IIЮlа характср .. на npCiIl1[\IIKlI:JIIC u ОIIlСЪ:lа lIа


"/(аУ1:\,111О·· деiiстващо IJЪЗ::lсiiСТIJIIС: Tal\;! П Р"llа:t:IСЖ ll llростраIСТIIС IIO СТ Г,L lI ап·
рН;\IСр. KЪ~I CCTCCTIJOTO lI еШО::lа с ~taTCI1"a.111O. 110 IIPOCTP<JIICTIJ010 IIС "РС ,1НЗ ·

ВlIква DСЩССТUСllостта: Г/рlIЧlIlI:l [Ur·sac}\c] тук трябва .1а сс Р<lз611Р<l ,<11"0 lI1,р·
ВII'IIЮТО [l. ;Г- liiIl1IILll. flра-llърl1l1'1110]. K<lKBOTO пrС..JСr.Jв.1ЯВ;J IIСШОIЮСП<1l1а CI ·
110 нещо. ·'t'ауза.lIlОСТТ"· · с са~1O IJРОЮВО':Н:IIIJII..1НЗ бllТllето lIа I1р 11 ' 11111<1 га.
-- ~_._-- -
Посре':IСlI10~1 11 [1oстото нзБРОНlJ:llIС lIа ЖIIIJОlIJО. P:.JCl СIIIIС. JОIЯ. ОГ1.II. 110. 1:1 11
ВЪ) .1! \ r \rllC1 0 '1 C.1IIOCO'lIJ:I 1) OO:J:lCTT<I. в КОЯl о сс З:l .1:111:1 11 t.l1f10Cbl ·Ы O\JGI;-a .

"UCII'I~O то!,:! 1I;1J(}U~lIn оUачс. с с II O": ~ 1H:1 h' ЗiО T;.tf'Ol\a. "о('то сс tI1 TL.J.;Ha :!I
110 о 111()1tH,'IIIt(' на ОIIО1\;I. "о('то IIC сс "p~ IIltp~ 0 1 0\10\';- ;1 n IIЯ" ~I"ВО IIO:IOi+\(' · ф; ыcxxф:жJ.
III I C 11 II;I . III'IIIOCT" (1921) 12·1.\). фJру:..
4/98
't Шi L \'UEO'I..tHC!. -'. ~ щс с Iiсобход юlO З~ о\',и (ci= 193 36 10';~) '1"1
Xaugezep GU\'tO'C!.~E\'O~ .1:lКЛIOЧ<1l)а~IС от TOIJ~, кос го за Г ь: .!НТС OIl<l'!1I ·' U!lIIH;". Те
С~lятат СЪЩСС1 7<) ва щото в качеството lIа "ПОСТОЯIIНОТО": "по с ГОЯ11 1I 0ТО" ЗII:1ЧII
ЗА СЬЩНОСТГА две lIеща: вс;.l.И"Ж IIМ(\ЩО·ПО:lOжснне-D - себс-си-от -с.:бе-С Il, "ето"-стоящо; 11
И ПОНЯТИЕТО elllI.oBpe~leHII O ПОС'lОЯliJlOТО в СМ IIС ЪЛ lIа IlРОДЪ.1..!.lващото, трасщото. Ще
' ЗА фуtL;. ЫIIСЮI~I съвсем негръиКII. ПОlIскамс ЛII да CXBaHC~1 ПОСТОЯНIIОТО к;по с рещу­

APJ1CToтE.l ПО,10ЖВОТО [1(~en-standig1, ПРСД~lетът [gсgСlls!зпd, срещуположното1 е


ФШИКА, В, 1 "преВО:IЪТ" за обект: съществуващото ШС МОЖС:Iа се узнае като обект C.'llJa
там, ""'.:IeTO ЧОi>eКЪТ е стана.'! субект, ПРlIкоето се претърпява D онагледява­
lIето на G.'1учв;:щото сс като овладя пане същото оснооно отношеli\!С "."м

съществ} вашото , За ГЪРЦlIте човеК'I,Т 1IЗ0бщо lIе с с:бект и затова IIС'IOВСШ­


кото същесть}I!3ЩО също ИlIкога нс може да H~la :>..ар:н:тера lIа обеКТII (npC.'l-
метll). Ф1.юн; с: това, което ПРII'IIIIIЯRа характеРIIОТО пребиваване в себе СII
[ca~lOcToiillOC'J . !n\lcl"tcllCn] на IIOСТОЯН;IOТО. Фtiot.;-ът сс о'!сртава ЯПI!О в
следнащото ю;:~чеНllе:

"От IQ8.. 11 \1 С 111 10 (I(,сто С ОТ t;Jooh;-а, I~Ш;1l0ТО С 11 както С) nСIIКО 11\13 8


"СГО CaMtnO II1.РllOllаЧ3:II!ОТО Рll1110110жеllllе (apXIl) за ДОНЖСIfОС'Г 11 З:ПII­
ШЩ; (Щ)J<ьЙ).II(JII което ;.IЫIЖСllOСI'I3 11 IIOl(OIIТ Ct 'I\13T IIреДDII ; ! еД11II il'I>1 110
ОТIIОUltш.с: IIU "IICTOTO, др) 1 IJ1.Т 110 r!ТII(IШfllll~ 11;[ УUСЩ!'ШI\,IIIСТО И

lIa"a;IIIII1tllnO. друг I/,.'r lJO nТllOlllellllC ll3 IП\lСIIСIIIIСТО (прrflР-"Щ:llltТО)"


(1921,13'1).

Тук Зil Щ Т\I,)V ,1 t1t,H1. Н,РЮIiЛ;IIIЩ с 1 011 Д)'ЩII 11 (xp):l! ГI..РItIlI С ) \О'IУIЩ t \.1 1,1'111
дума /I;Jfj · ЧСС'IО.1110!iСЛIСIIОСТ: uрхtl'IСДI!1.ж JIIН'I1I10b.l. (1 ГК I,ДетО нещо UЗСМ(\
ЮХО.!lllа 'f"O'II(;: н 11[\'1:1110: fI друг П1..Т вм: "Oll~. копО CJtI\OItPCl\tC'"10 е Ii
1\11'1(·Cf1tu,.o 1111 Т:'I'iIlЮХОllllа ,.('4.;\ J\1I;" la:l(\ 1II,Р'У .1p yf(1!"(). ~()(;'fO "Р О II,) fll!,);}

(11 НеГО . 11 '1 t r 1."101 СС. ,iIIП,РЖn 'е- '(n,~ н )I(." :I(; ; \\:OIlI, lIа 1011" сс IIЗ ; lI1r:1
(I)cl,ar~ ' I]C!., I OCf1 (\lIr:TfHI) . AI'1%tl 0'111:1'1"11;' lIaC:lllo 'I<I'I "; I() 11 rOCllOitC ', ВО. ЛК(1
CMIICblH.1 с РJ.1ШIlРII 1\1.\1 110 'II IIСК(1С1QЯШ\JТ\J 11(1 '111 11 , Ше PC'IC: 11:1'1<1110 11
РЮIIOJIОЖСIIIIС: rЮрUЛlI :Ш· н огmО} IНIJ~ШОГО С1111111:1110 11:1 Ii 11вС1' С lI')разСНII ,

арх" може ШI ~ преВl:де nOCpe<lCТlJOM lIачаЛIIО разIl0.1QIКСНIIС I\JJII ра :lllOJ1аrnшо

начало. E.1111I1C11lOТO на теЗII две с гран" С сыI\IостlIo. . II tOI)<I ПОIlЯПIС за архт]


~I)' ПJ1" ;I:JlJа ущ,трс(i" CЪDce~1 блюка ,10 (J.llIO\', : lO ПР"'lнна, до С .1Н::1 по-
0llрсдс.1С llа СЪ ,1Ъ РЖlIТСЛНОСТ. (ВСj10НЛIO aPI.'1-IIOНЯТl IС1 (1 нс с "11O - арХ<lII'IНО"
ПОIIIПIIС', (1 (' .1()JI Ъ.1 11 IIТC !l но .1<1<1СIIО (',:ша ОТ APIICTOTC,' н ТОГ;lва сс пrIlIЮ;\ШR
C"I,C за ,,!!з .1;11 а Jl nC РС.1СТIIO~I'·,10ксографня" в lI:1ча.10ТО lIа 1ръш.:аТ'J фl!:IOСофня.)

ФUО!l:;-ЪТ с UPf.Т1 11 1 О Ш\О.'l1l3 точка 11 раЗIIO :ЮЖСIIIIС J<\ .1IJIIЖС НО СТ 11 nOKO!I.


11 то 11<1 е.'Ню Дliюк ено , което fI~la топа apXll1J него са\IOТО , Тук нс ка :шамс "в
ca~IOTO себе СII" . за да ПО11скаже~I, че така охараК1 СрЮllраното съшсствувашо
ня~ш apXl]. ясно знаещо "за себе сн", .10KO:IKOTO то 1IJ0бщо НIIКОГд IIЯ:'Ш
"себе сн" ~са\lОТО" като е .:ша ca~!OCT. РастеНIIН 11 ЖИВОТlIII са в .1I!НЖСНОСТ 11
ТО 11 тогава. к ог ато спрат I! са о покой: покоят е IJII:I .1ВllжеНIIС: ca~1O
ПО.1ВIIЖI!ОТО ~!Оже да с в ПОКОII: IIЯ~lа OCIIOB(lIIIIC .1а сс каже , ЧС '1I1С .10ТО ~3-
е"в nOKO!I", С:Н:.10В<lТС.1НО, ПОllежс раеТСНlIята 11 ЖIIВОТIIIIТС - даЛ II ПОКОЯЩII
СС 11.111 .1В IIЖСlll f - са 11 .'1UIIЖСflIlС, з:поuа те НС c~ сача u .11lIlЖСНllе. а С3 в

;l.I!IIЖСIIОСТJ а :-1~яtilr;r:r:гсс Qжс:-тt'ilt-cа 1I:lii-lI;)fТРi: .1 СЪЩССТОУВ:lЩО зз себе


CII 11 сре .1
.J.pyrll re. което 1!0flякога e,lc:!oB<lTC:II!O I!зпа !Ia о С1.СТОЯIIIIС Н3
28 ДUlIЖСIШС. а са .:1OTO:IKOBa СЪЩССТНУВ<1ШО . .10KO:IKOTO И~lат IJ .:IUl!жеШIСТО своето
фШПХХ:ф::КИ СЪЩНОСТIIО ПРСОIIВ;Ш:1IIС I! UIПllllна опора. БIIТIIСТО II~I на ДDНЖСI!О 06ачс. с
Т<lКОВЗ. 'IC 1!1\0 .1I1:1та точка. lI.PXIl, РnЗIIOЛОЖСIlI!СТО II~I З~ .'1UIIЖСllOстта
(jxJpY1J
съществува в 1 Я\ ca~11I1 С.
4198
Ту;:. Kl,;lcro' i "':-;O'I,, ! <ЧIРС IСIS!О1Ю1.;-а /(alo(j~ 1 J.;'t\'l1o({J><;. ToilllC пропуска .Нар ти ...
да lЮСО'11I Р il·.!..' III'IIIIП~ ВIi_l(Ш<: ':lIJilЖС IIIIЯ: УUСЛИ'f<!lk.il С I! Ha~I:l.'!.!i!l..lfle . II1~leHellll C
Xaugf:2ep
Il ОТ llаСЯIIС (I1РСllilСЯIIС). ВII..10ВСТС са~ю СС нзбр ояв ат. Т.С. нс се разграничават
сrюре;ll1ЗРII Ч IIО lI<.lзоuаllО съобраЖСIIИС и.1<.1 СС обоснове в това разграничен ие ЗА същноcrrА
(срв. ФЮIIК3, Е, 1, 224 Ь 35-225 Ь 9). Дори самото нзброяВ<lНС .1зже не с JI ПОНЯТlfПО
ПЪ.1 IfO . И HI\I-;oii liазов ан в 11.1 .'1ВН:.I(С НI!С не с тък~ю ОЮ Н , който ше е решаващ зА ФУП;.
за ОПРСДС :IЯIIС сыlllосгг;\ 113 OV<JH;-a. Все п ак назоваването на видоветС А.РИСТОГЦ
ДВl!жеНI!С на това ~IHCTO 1I~!a своето значение. То fl оказва. че АРНСТОТС.1 ФJf3JIК-l, В. 1
разбllР:l 1(1\'1101;-a - :JВl!жеността - в твърде ШИРОК С ~Ш СЪ.1, -ШIfРОК- обаче,
нс в значеНIfе'ТО lIа " раЗIIJIfРОЧ:lоан", -безопасен:' 11 П Л НТЪ К. а -ШIfРО/('' в
Зllаченнето lIа СЪЩIЮСТ/ЮСТ н основностна [grundhaft] flЪЛllOта.

Прн на :I~IOШ IfСТО на ~lc:I.аНl!ЧIЮТО ЩlС .1СНС на ЛрНрОДlllпе науш от Новото


lJPC"l<: IfНС , СЪВРС\ I С НIIIIIlIПС , ("IC СК:IOI!/{I! да YCТ:l/{OBH .. ! ДВ IIЖ Сllостта ь С"IIIСЪ.1

lIа I1РIIДIJIIЖfJ<lIIС от <:;1110 .\lЯСТО на ';JP}IO IJ простраlfСТВОТО 1.:3ТО ОС1l00ll:l

фОР" l а на ДОIIЖСIIIIС 11 IICII 'I>:O, "осто се ДПIIЖ \! , да сс "обяснява" според нея .


ТОЗII ВНД ДОIIЖСIfОСТ - Kt\'110tC; 1(С1!С1 'Ю110 \', Д!illжсността 110 ОТlIOШё!lllё на
"lecTa 11 110ложеlfllЯ - з:\ Ар\!стоте.1 ё са .. 1O с;ща сред лруПiте 11 Ifе е по
1111"[11(1,1111:\41111 ОТ!ll1чеllО IJ J.:a'ICCТl,OTO на Дв шt: Сlll tСТо нзобщо .

Оспеll ТОО;', С ,1ё.\IЩ ла се lIЗе~lе под вн\!маНllе, че "J>.lеСТОНЗ .. l ёнснието" С1.С


СIIГУРIIОСТ е lIещо ri11: 111'1!1(J ОТ Гl[Ю~IЯlfа 1111 МеСТOIlOложеlfllето "а 10Ч;:011 11

,Ч:JСII n np()cтr;IHCH,IYI(\ K;IKf() Ц М I IСЛII [1 Нонртn рре м е Tn1ft.; е Т'C(I\"l.r ,


ТО!]:' K1,Ц~ 11 '[ilМ 1:1 "Р"II :I:1; IСЖjIЩОТО 113 СД Н О опрещ:n<;но Н,10. ОfllёllOТО
ГlРllllilД;I\;А(1I ~ 1." r(;Pt;, )рIlЮ'!'О - \(1'''1 110ЛУ. ОтбеltSlЗПО'Г с, СдЩifе места
f(lPt; · .1()JIY (lI,(,, " II;ми), '111,:; тях се (,)nР~I1еЛII'f ОТС'f(lЯIIIIIIТfl fI (')l'll('JШСllllRl:l,
с I,ЩО 11 ~· ПiI;I, H"IO 11111' lIарнч . lме- "(IPOC 1раIlСТfФ". :щ KHKl10'fO ГI.РН1Пi; 1111,1:11
11111 () ;1\"1,,. 1.\11 (1 11(1\1 ~ 111 , 1;1 II.IC Нс 11РСJI; гране rll(i't(J i: fФСРС.:JСl'l1(JЧ "lc<:'1<1, а
nCII,!1(J1 ~tС\:Гil ,а OllrC;lC1CIIII каТО 110,10:.1(('1111/1 1111 TO ' I~II \1(!сrС:IСТЩ1\\
6С)"I1[1 I1 11 О 1 (1. IfJIIЧ iЮ БСJh;I'I('СТНСIIО. Hlil\bilC I!сра JЛ llчtllJllШО Се flр(!и!"аIlСТ[!О .
ОЮII 1101\0ii. lIа hoiiTO (;'1.01[1('1 cтnn llНllжеНОС,ПI »смIfс'ыI на MCC10in\feIlCHIIC.
е ОСПllНllIСТО lI а СflЩПС MCCTn . Само че ТОП:.!. коетО II{' Се ДПIIЖII по ТОЗII
11(1'11111. n.11 ~[\T(! II\ICIII!(! СС IIР"'\ържа 1\,,\1 С1о[11(11'О място. псе Н(lК ~lОЖС :1[\ С
u , (1111 )J;C III1 CTTa. IIШIР . С .ll!(\ P;IC 1CIIIIC. >:ОСТО - \IKOpellello lIа "\ICCТOlla\OilIlIllC ­
то (;11" - P~IC1 С (lIar:1CTlla) 11: 111 :1II IICC (н ~ща:JjШЗ) (avXI1mc; - ое\он;) . и обрз г-
110- rJf;Ol1a. кос Г(1 СС Дllll~1I fJ C:>IIIC [,.1 113 МССТОIП;\IСНСIIIIС. все еДIIО може :1[\ С

1,
;
iJ 110/(011110 Ii;JЧIIII:1. ЧС 1('1 О( lаО;1 така. капо с С1.оЗ.J3ДСНО; в CBO~ бяг J11ICllimT:1
с u IIOKOi·l . тъil ~a, о заД1.оr",а С; 11I0 11 съшо ОlшсгяваllС - llOКОЯТ 11;) 1IСIlР О~I Яllата.
бсз а/),о\шо\с,. 11:1 11 пък IIСШО \IОЖС да СС :tВIIЖII по наЧIШ3 113 Jа:lIШЯВ3I1СТО.
но едноuрС;>.IСIIIIО с TOl)3 ':13 се ДIJIIЖI1 11 по друг I!:lЧНI!, а 11\ICIlIIO по ТОЗI I Н;I

lIревръшаliСТО: IIJ С 1.\оащо то .1ЪРВО пре.J\I)НII~на увяхван С lIа .1l1ста ГЗ. ЗС:1С ­

ното сс ПРСВР1.оща D ЖЪ:1ТО. Такз това .JBoiillO .1UllжеllllС (QOlm~ - Cl./.i.OlU.Jot.;)


С':lIIОВРС .\lСIIIЮ с 11 IIOKOii в качссТlЮТО lIа Н;]\lIIращото сс та~I.JЪрво .

СЪЗllраllСТО lI а ПСIIЧКII теЗII кръстосваШII СС "ЯВ.1СНIIЯ" >:ато ВНДОВС от ДIJIIЖС'


носата 1IЗ;I<IIЫ IIЗIIССТСН ГЮГ.1С.l ",>~I ТЯ:\lIата ОС НО В IJII чсрта. КОНТО .'\РIIСТО1'С:1
фНКСllР3 u ;IY~la r;t 11 IIOIIЯПIСТО РПС1~оl'l1. Псяко .1rill~~rlllC с ·00111<1113 ilCIIlO
(Е!\ п \· u.;) с IIСЩО (н; П). Също Т3К3 ГОIЮр ЩI зз С~lяна на I1PC\ICTO 11 :111 Н;I
lIаСТРО Сll1lСГО 11 ТУК ~IIIC:II!.\I за "ПРО~IЯН3": ГOBOPI!~111 33 С~IЯllа lI а KuapTllp;IТ:I.
29
Прll което става .lpl3 за ПРС~!ССТВЗIIС на 1I .. IУЩССТI10 11 С транспорта .

СЪЩllOС11101 О Я ;lrо lIа ЧI!С.1СIIOТО llO'ГрЪЦКII ~E1'C1Po/,11. rзз(illра CC~ ще сс


JIo.pm иll Y:IY'III С.18 3 101 "Щ, .OГ~TO IJЗС~IС~I 110:1 он!!чаlН!С. чс ' IIРИ смяна '[UI11;'Clll::tg]
Xaugezep наЯIIС IIЗ:Нlза нешо .10сега СКРlIто ' !I отс:ьствашо (-IIЗРИ!!" [Aus·scll l ag] 11
"llроБIlВ" [Durch~ blag ]) . "
ЗА СЪЩНОСТТА
I! ПОНЯТIIЕТО ((ННС, С1..ВРС~IСIfНI1Jl%Те трябва.1а nocТlIГlIC~1 .10е неша:
ЗА ФУП:;. 1. .13 сс осwБО!lI1М от схвашането, че двюкс,шето е на l1loPUO място
АРПСТОТЕ.\ , премсстване;

Ф/JЗИК4, В, 1 2. Г.1едам(: да научи\! как' за ГЪРЦIIТС двнжението като наЧIIН 113


бнтнс 1I~la характера на ПРОl\Зхо.'l в ПРН~ЪСТВllето.~
фU(JН; с ClPZI1ICt\f!)GECl.H; - l!а'!а.лно раЗf1о:южеll 11 е за с~iяна по такъв lIаЧIIII,
чс всяко С~lенящо и има О себе си това разположение. Още в началото lIа
Г.1авзта СЪЩССТВУI14ЩОТО от <;>U01.C;·a се I\Зтьква nponlBonoCTaBello на други
същестnуваЩII, бе-J такнва спе1!l1З.1НО дз се IНlЗОJ),\Т 11 ахарактеРl11нрат. Сега
следва едно IIСНО и оп ределено, но същевре~lеllllО свое6раЗII0 кръстосано
открояване.

"Оба'lе, е;mз flОС"I'еJIЯ ("peBa'l) 11 e..llla о~еЖ.'Jа 11 3"0 още д руго е от IIОДО'
беll ;Ip~r UIt.! (такон" lIешо), ('п,коь,,) 1IJ."а - дOlm. II\О/l/О IItJIICIIIIII/{/ "~c~e 11
е ),ИfI(О6f'lfIlО n.ol'irHI1110 с IIРllf'НПО 'Ia нещо 110 .!3..ttIlO 811С"С (К31'О ОДСltца
IIUllplI\Jep) 11 ;JОI("ЬДt"fО '10 "РСJlЦ~ОЖ;НI 01 IIfIС!I\Jье:lol.\uщо IIОIIIИIIIIС - (С1.що·
10) lIu .\ la UI/I()ЩIJ I/UI<IOiIiO, ЩIOII'I:11I1"IЩj от 11(1 О (КЩJlО, '1111O'IЩlllr "а

t:\ltIH"t, дОICu.. н(иlltи об(",,·, Нlt1! "tit~HIJi& IIt'Ullt (р tl Щ~ПI) '1i".·..tlJU (' TUtHl tН:ЧС с'

11~ .iIlHC, '1(" СiI "aMCHIIIIII r,lllIIellll, 11.111 C'ICCCI"I (Jf ·'~""I.". 11 .lltJ/l/1f111i>\1~'llIt

"~ (\I("llIlft 1. T.~ СЦ'llпt. "~K!lP ,. """C"flllHI it" 'О 11'lIlf '1-1."\1" (""О 11 Т(JI.и
f.llf(JшеlIfIС" 1192 t.. 1l;·lUj.

11;1 с l,ш,СТ!1УI':ННQ ГО ОТ IJlliIa ·"raCTCJIIP,", ЖIIIЮ 11111. JC\Ii!. 1II,'дУ\ с IIr(J'IIIUt)·


lю сtllllСIIQ СЪШС(;111)' 8~lllCl ОГ ОН ,'Ш "рс";", Q.Jсж..'l<I. Ш'11, К(JЖ(;IIIIЩI. kClJ1"G,
~ I.ша - (Il,РОIIТС "1 "paCTCIIII"" I! ШIlРОК C~IIIClo;I. [> КОЙТО 101'QP"M 11 )[1
"растяша" 111111:': uторите СII lIаПР ;ШС IIII (1tOLQUPC\·(.(). Прll ~(JCTO 0'1С1 раШillаме
Q г ДУ:-'I<па прснебреЖIПСЛlIlIЯ СМJlСЛОВ нюанс. Пr(JТlIIЮП(JстаUНIIСТО ПОСТНГ3
само товз. което ТРJlбuu. u IIJ\ICHHO още ПО' отче fJl11 IJOTO наБJlнганс на собст,
IIсната СЪШ/lОСТ /I~ О\ЮН 0\',(.( н на Сн.ЮII;·n. когато СС Ha~lllpa 11 слеДIIОТО

О IIIОШСНI1С: че СС IIIпа за ДUI1ЖСIIOТО 11 lIerOBaTa ДUIIЖСIIОСТ 11 ТЯ~1I0ТО ClPZ11.

А 11а.111 Т(JГШJa крсватът II.1РСХIП С. ШIIТЪТ 11 ""шата са нсшо ДIIIIЖСIIО? Разбllра


сс. CTllra С3~Ю i1i1 /111 ПОПUДllат 8 обllКIЮUСIЮ ТРУПIIО Вll.111J\II IЯ 911.1 flBlliKCIIHC
на 611uашото о пок оii - ТСХIIIIЯТ "fюкоii" 111\1<1 характсра lIа I1РlIготвено 6нтнс
[Fсгtiggс\\·() ГtIcIl~сiп], на ПРОIIЗUС.:IСIIОСТ 11 - ПО тзкъв наЧIIН опре.1СЛСНН - l1 а
"Т)'К"'СТОСIIС [ « Оа » . stcllCnS] 11 ПРС.:I·на~IСРСI!ОСТ [11O.1·РЪЧНОСТ, V()Г·
liegclls]. НIIС. ClollPCMCIIH IIHIITe .lССI10 "ronycKa~lc.Ja З;]ОС ;IСЖII~1 ТОЗIIIIЗПЪК'
[J;]Щ покоii 11 C:I C:lOB~TC:IIIO съотвеТllата ~IВllЖСIIОСТ: 11:1 11 ПОIIС нс го ПРНС~lа·
~IC .10стаТЪЧIIО СЪщностно в качсспJOТО lIa СООСТВСНО ОТ;l lIч аваllС на бlIТII'
етС> lIа това съшсствувашо. Защ о? Защото IIIIC - 110:1 ЮРIIСДlIКUllята l1а БIПII .·
... сто на ЧQвска~~Р~"'-=fюii!.ва.>цсна.яаШlкада ~IIIСЛIIЧ CbllleCTUY'
ващото като оБСI,Т 1\:1a ОСТ<I!!Я~lе:ха се IIЗЧСРIlва ОIlТIIСТО 11<1 съшествуващо·
10 с 06('КТl1ВIICJСП' " H<I оОекта. Обаче. ~' K С.1С_1I1<1:Ш СС покаже. че за АРIIСТОТС:I
H<lllpallCll oTO 11 :.!lIllжсността lI а IlРОI\ЗВСЖ.J<lIIСТО 11 С това покоят lIa ПР ОIIЗIIС'

30 :IC H (Jcl-га са ка KlII 1'J о ТС са 11 както са: че за IlЯ :lата таЗII.:\ВI\ЖСIЮСТ IШ <J .'1р уго

фШJlХХХ/Х:ЮI Cl.Pl.l111 ДВIIЖСIIОТО така сс .1ЪРЖI1 :IРУГОЯЧС КЪ1\1 своето O:PZI1· (Не С II<!Лlluе
фJm'М IIЯК:lква I!РIIЧI!Н;l :13 С(' IIРОЧСТ (' като СЮJ!l:II1UIIУС 1J~leCTO 0Ppll O:PXI1. тъй
4/98 K:ITO орр Il.1()UrC II'JЯ С IIЯВ<I з аll очваJlСТО - ClolllllocTra на CI.PX11.)
APZIl- го II~ наIlР 'IJ!С IIОТО с 1TZ\'Il-IО: това нс Зllа'!lI "ТСлНIII: ':'- в СлIНСЪ_l на Мартин
ПРОltзве"'.JаIlС н H3'IIIII 113 IIРОIIЗ!lСЖ.J3I1С, НС ЗНЗЧII 11 "IIЗКУСТ!lО- n ГIO-шнро­
Ха йg егер
IШЯ CC\IIIC'L!I на Y"IC llflC 11<1 СС "РОIIЗ[\(.JС, 3 TEZ\'11 с IIОIIЯТlIС Н2 ПОЗН3НflСТО 11

Зllач!! ПОЗllатост в 1 опа. нърху което сс основзва всяка I1риrотвсност и ЗА СЪЩНОСТТА


ПрОIl1ВС,lСIIОСТ; познатост на това, при косто някакв;) ПРОIIЗI3С.J.~НОСТ, наПРII- И ПОНЯТИЕТО
. мер IIа крепат тря6ва да I1РIl6_1I1ЖII, да се ПРIIК,1ЮЧIIII .Ja завър!:ш, Тоз 11 "раи З:\ ФУIIс; .
"а гры!II сс lIаРIIЧ3 п:i_о;. Топа, 111'11 което "РОЮВС"';lаIlСТО Сl1ира, с "lacaTa АРПСТОТЫ
в качсството 11 '1 rOTOlJa, 110 тя е готова ТЪK~!O в "а'lССТВОТО 113 С\!:lса , в кзчес­
ФIf3J1К4. В, 1
ТIJОТО 11<1 това, което с еДllа ,\I~Ca, как тя IIЗГ_lежда. El8o;-'LТ ТРRбаз предваРfl­
те.lllО:Ш СТО" пре.:r погледа 11 ТОЗII OTllanpe.:r СЪГ_1С.1ан юглед, 000; hpOOlPf.1O\',
е СD'LРШС~".Т -lEi.o.;, В 1(0111 о се 110Зllава i:EZ\ll-ТО; пора;:tll това оттук IIзсетнс
то С.Ч~Л:II за опре.1еЛЯllе сзноврсмеНIIО "а вида 11 IIа IIa'III II3., по KoiiTO се
постыт в а, I! ко 111 О зз "ас се II~рllча "теХНlIка". НО, ОТ друга CTP"H:I: не .101l:.;;е­
IIItCTO 11" "IЫlllIlУ.l<1llията К::ПО .1t:IiIlOCT, з 1I011штостта IJ Ilpo[(e::t~paTa е С1.щ­
ността на 11:;(\'11; 11 п:l,сх;не с lIел IIIfС е С\!lIСЪЛ, а "pali IJ С.\! НСЪ _l 113 СЪUl IIОС ­
Тllоопрсделяша З,lIJършеIlОСТ; СДIJ1I I!ОРЦII TOIJ1I ' Toii "юже ..'1[1 Ct IIЗ10ПЗIIЭ .а­
ТО Цё_'I1I да се ПРllе~lа за С~II!СЪ!l. TEI.o.;-l..т06пчс - преДlJарll1t.lIlО Сl,ГЛС:Jа­
НItЯТ 1111:\ lIа .ревата - е от Зllзещ()то СН познаuане 11 се lIiI .\II!Р.l Прll него; 1I
само ":но TaK()bll Tpii е 111:\0:(11:1 ТО'lк,! 'J3 преДСТillJЯНСТО 11 Рil ',[1O _10л: еннс ro 1:!
IIЗГОТl,ЯlIс , ArXIl не (; сll;\ОО.т ca~1 по себе СII, ,1 rl8o~ Лp<JШР!'!О\', 1 . С.
1tрощрrсщ;, Т", 1tX\'IYIO е (lPI.'I,
ЛrШ II;'ПРi1l,СIЮТО СЛ<: :\01l[11 (;.1110 UРУоI) '10 е IIС ГОfl: ! Т:! .11t11ЖСIЮСТ l' С T()II~ 11"
г(н,нят ПОI((,П Ii :! r01(III() 1I II " P:'(;()TCIIO (,НТНС - 11(; 1, IIС! () С 'I'ЮТО, :1 [, IIсil(('
лр)'r t), [. 0(lZITI' ''''\'I>\', nrl! (111(>11:1, KOcfo С r:!~IIОМIЖСIf()'t:t iO:\'11 _аг() (1(1%11 С
101\:\ t," 1111\1.pIIIII (11 '111'1:111 ;111(' ()1 ()Н(jГ\ о\'l'и, "O~~H) (,;1: ~a ,1\;\ 't1 .... 'I O r:H.;I, 'J;llHO·

'tt'> 1" " " :1 (/[1%11 ' 1" 11;1 Н('I ОН,! 1,! ; 111 1l ti1 СIIО ' ! 11(' l' IIClft0 ;lpYI р \; 1.111"; 11') 11:1\110, :1
u СЪШССll!УI!l1ll!('[\.l, KOcfO ll' <':,I~Ю I О ~ (11 ;1O ~O; IKOTO С 1'C'11;J) <..":1'10 че ):1
Арщ,тотс .1 СНЮ 1О обяснеш[е, ра :JlIНlIJ!lч;нi,IIIС го ~lеЖ1\у Н:lПri.1I1СIIQ 11 растснне
нс CTOII 110 11I11i:!l(bll m\'1I11I така пrосто. Вс"е 110стро,,,,;аТ:1 11:1 IlrСil~ОЗННТС
II зречеНIIЯ дао:! укпзаJlНС - 11 РЕ\' = 11 ot. - .'(О"ЩlhО 1I;JllраIIСIНЧО 110 Т:IIП.II
II;J'IIIII - .10KO:I "0 1111<1'1(' сс III1"'д:1: 7101OUpr\'V можс да II'ICIIYI\:! u : IIJC
ОТlIQШСIIНИ: С.1I1(\10. ilQi.;(\:IKOI(\ "POlIJl1c.Jclloro СС ОТllаСЯ.10 "р"('то за IIСIJЮ

u .1<1.:1(:110 I'(,ечс - )О;(ПIl'{\.'РlС(,

Тук сс lIат L,Ba .\fC на С:ll1:1 ) IIlHpc6a 11;) тззи .1~·,ча. hОИl0 ошс ОТ HCIIIlt'Tt'
устаНОlIяваllС ПО.нга "ICP~IIIII". 1а,01lJ УС1JlIOUЯIJанс нзвършоа 11,К ~Ю
APIICTOTC : I 11 то 01,рлу OCIIOBaTa на тогава обнграllа н обllчаiill3 Уl1отрс6:!.
КаnпоРta ПРСПСЖ.1а"IС с каТСГОРIIЯ [АП$рс с llUп g. IlРНСТО з.а нешо] 11 така в
ncikTIJ IIте:1II ост CblICC~1 IIIIШ О IIС у.lаВЯ~lе от ПЪ.11IОТО ГР'Lцко ПОIIЯТIIС: КС(Т((­
аУОРf\)П\'. Прll оБШССТПС II О Г.1С.l:!IIС 113 .1С.10 lIа ауора-та.1 <1 СС \вър.lll 06ВII­
IIСIIIIС В ,1IЩСТО. "с Toii С "ОIlЗII". KoiiTO ... : от това СС УСТ:IIIОUНIJЗ ПО-ШIlРОКОТО
ПОНЯТIIС : IIСЩО 11 К<I"ССТlJOТО на 1 опа н това е З<lПlIтаllО lIаllСТIIIIЗ така. ЧС u
З3ПIIТВ311Сl 011 чрсз IOJJ a З3ШIтаllОТО се ПОСТ"flЯ ОПР"ТО [ОСfСЛООfС] D o:rкpJI'
то lIуб.lI1ЧIIОТ() [Orkl1llicl}c] 11 ОТКРОIJСIIОТО [ОГГсп]. КаП1уорta с назваНIIСlO
па ТОВ:!. КОСТО с нещо: къша . .JЪР IЮ . небе. ~lOре. ТlJърJО. ЧСРRСНО. 3;lраIlО .
"TCP;\IIIIIIo 1" "кзтсгорня", на"ро IIIB. H\I <1 прс.:rIJIIД !lpI!C~laIlOTO за нещо
OT:III'ICHO. Ако IlpIIC.\ lOI зз нещо това. косго С Ha:IIIIlC IIРС;1 нас - ,ато къша. 31
кзто :tЪрво. - то топа го ~IOЖС~I С : l11I1Сl ВСНО .10 KO:IКOTO ВСС на, ВС'!С "РС;!I1~­

РII ТС:lIЮ 11 ОСJС:ЮIIССIIО OIC "PHC:I II за IIСЩО срсщаllОТО в ка '!сс IIJOl О H;l.UOC-
ТОЯНlIо-в·сс6С-СIl. Т.С.в OTKP"l010 OIC IIpIlHIICC:1I1 наЩIllС "обраЗII}I" КРЪГОВС:
, .. _ .i. :i l! по Cbl lt ll ~ Ha'!I:;, е.ш а :Ipe.\ <l :<.10Ж С ':1<1 сс IIРИ С \1С };ато '!срвенз сам о ак о тя

,";аugегер ПРС,1uаРl! тt :II!О 2СЧС с БСЗ~:fO!!ССIIО п'риеТi:t ' за иещо с подобно еС1ССП.IO .
ПОСТОЯIIIIОТО-fj ~ебе·си ("субстанция"). естеството (-качестnото") и подоБНII
. ЗА
I
СЪЩНОС1ТА
И ПОНЯТ!lЕТО
ЗА ФУLIс;.
АРИСТОТЕЛ,
ФJfЗJIКА, В, 1
ОТ ТОЗII ро,1 пък еХ.1стаnят бllтието (съществупащността) на съществуnащото.
Пора л и това К<tпгориите [Кдtеgогiеп] са отличеното - <t именно всичко обll'
чаi!но и СЖС.:IIf~1'НО пр"е~!а/!с за нещо [Ansprechung]. носещо катеГОРИlIте
[Ansprechungenj - I\:a11lyoptUI - в подчертания С:<.IИСЪЛ. "Категорните '"
[Kat egorien] flO:I.Z.; a-r всеl\Н:.\НСВНОТО IlрИС~lане за н.ещо. което-в основата си -
I
офОР~IЯ n юра~. ~съждеI!ИС";
"KaTerOpIIHTC".I1~pHanl 8
11 само пораДII това можем да наМСРИ:-'I
ръководство на IIЗраза, lIа лоусх;-а; вследствис lIа
това КаllТ тряб!:;! да изв!:.]е таб;пщата на категориите от таблицата на
СЪЖ:.\Сll шгта ; занnа знаНllеl'О на категор"ите е 8 качеството на опредеЛЯll е на
I
БИТllето lI а сыue::тsуващото. т. 11 ар. метафllзика е в същностен i~IIIСЪJ1 знаНllе
за '.оусх;·а. ·[ . е. ··.'ЮПlка"; ПОРЗ:\II това тези назваlllLЯ Съ''l.раняват метафНЗlIката
та~I.I(ьдетО тя ОРI!СТЪГlва )"Ъ~I п-ъ.:IIIОТО (CII ВЪЗ~!ОЖНО) С1Юе собcтnсно осъзнзпане,
пр" Xere:l. ("H~}j(aTa ЛОпtl1а" = абсолютно ЗrJUlше н а познаваемото като
познuто. пре:.\С'lil1СНО (l1релстuвеllЬСПЗ "" съществуването - БIlТJlето).)

n lIаШIIЯ П:Jсаж j({,(!Т]УОРЩ е употребена n пре;:(теР~IIIIIO:IOгнчен СМНСЪЛ; ДО'


КО lН':ОТО ПрoI!1I>С.1еl!ОТО. н апр"мер "penan'r. СС на10взnа С оглед оглед:! I!~I
lI ero • ДОТОJl~Оl>о се ОТ!l'РIIЩI [ег1\fГПI:П. ЗI1ПОЧIII\М] IIССIЩДНСIJ IIОТО IlPIIC~"llIe 13
i

IIclllO 11 lIа10u;lIщ ие : ['КО Й1С-"lсМ тона С1.щеСl'!lуnащ(\ 11(\ О'ПIОlllеНIlС !н\ hll.1:t

I
му. ~0i110 IIMil - К.1'О TOIHI )' потреБЯР"11O IIСьНО; IJ ~" ' ICCTIJO'tO 1111 ТtlКОIЩ Т.О
'IllМn [, ccGc "1 Cl.p'1.f1 !С\\'f1(Ю.UС;. Вее rНlK ~10жем С1.[IIО1'О TO[llI сынеСТl!уuашо.
Kpe01lI1,'. да OPHC~H:M с ог,"IСД Щ, 11.:,0. 'Ic е от it1.p!lO J( ТlJка е елно 11:1('1'1<;
..:.i.J..PIJt! . 1\[11 о.] ЬР1Ю.:rQ.LlО2:J.ttlf1l~.Q; I:. ' cii IIblaOH<;to Cal\HIII а.РХ1) Кt\'11СЮ~;
Krc[';J[1:t. II:lНРОНШ. нс С .'Iърuо: u са:.ю Д1,РВСН. о. дьрво; 11 С:l\Ю НН,а. ~(!tt(J •
с IIРУ! о IШ \ О LlJ,РIЮ. мОже ,13 бъ:.!с .1ЪрПСIIО: ЗПТОI'l\ HI!~(1rlllllllioi\ СilЮ i l ('11:'1:1
да I1PIIC\IC~1 за дървен: IIl11!СПIН :J. ДOI(,lТl1 яБЫ1~а га с II~\CIIIIO като "ill,PUCCII" "
["ll0Izig"]. ьбllОСI:ЩС 11<1 човек са Н31!рllМСр като ";IЪРlJеIlRШКJI"ll1lillсп1 . То ва.
KOCfQ С крсu:път според 1(а._ЧУQРtа,та - ЮГЛСЖ':!3ШОТО T8tW 11 така нещо за
ynoipc6a. - ням а IIHKa"no IIсоб"О.JII~1О ОТНОШСI1I1С "-Ъ:'I дърното: i(1ii ~!ожс.:ш

I
с от "a~lbl 11: 111 00\laI13 : ДЪРIIСС1l0СПu с ОU!.Ф[~IlI\СХ;. тя С lIа :нщс прlt 0I1Щ':J .
"ос ГО "С1,ШJlIIСКН- 11 CllCltll;1.1HO С .1СГ:IО . са\lО с IIПГ.1зса: дО"О :IКОТО lIаIlСТ1ll1а.
но СПЩ) .10KO:I~OТO. [с] I.:ато просто дърво. 1I~la рюбllра сс самото lIего архТ)
1\\\'llof(JJI;: дървот о с растенето на раСТСI1I1С. i
I
На OCHOnaT<I lIа т о ва ОТЛ1IЧ:l.В<lltс 113 нэпраВСflОТО от paCTCIIJlCTO АРIIСТОТС,l

I
~lOже да фllкснра - обхващаЙКII доссгаШJlОТО - п ър13:ПС 1.:0 1П)' Р 11 на същнос,
Т'та lI а oool,:;·a.

"Тогав. сно ре.:! тооз оum:;·ът с IICUIO TahOB~ "а.о IIJХО;.lIIа то",,;, 11 ра1'
11Q :IОЖС IrН (' Jf Thii C:1(~·:I083·TC!IJ10. ItЪРВIIЧIIОТО З~ "'OBd 11 OTIIOCIIO ссбс.J.UНЖС·
IIlIeтo 11 110"0. IJa '1'01"08:1. В "О('ТО IIре :!lIаР lпе :I IIО l \Jлоl "ЧJНО'1
ътlllЗ\О :1I1О го Р:13110.1;)'-'1 (С1РХО) него C:I\lO 110 себе с" 11 ОТ 11
Toii
61,РХ), себе
loum;;·
CII .
I
та 11Iа - J.!__ I..!El!-:J~ )~ _~"!...1~J~!_~(~ ~;I _!~~~ , '::__~H~ .QPZI1-!O ;13 с' 113CТ:1I1 CIIO ТbK'IO
I
t
,н.llрс,," -:;-О;;~;;-~;о-~;~ill сы~;':~;\:;;-;uIо10уy (192 Ь 20·23):

Пр осто IIIIОЧТII р язко ~'K с:! ОПI С Ч31 alll! KO IITypllTC 11:\ СЫlllIоспа: QООl':; ' ЪТ
32
IIС с са~1O ЮООIII О н~ча:IIIОТО раЗIJО.10ЖСIIIIС З :1 ;ЩIIЖСllостта lIа lIещо Дn II ЖСIJ О .
фШlОсоф:жл
а Toii ПРIIII ~t;l:IСА ' 1 1 113 са~юто 1 Olla :IОIlЖ,IIО. така че 'l о .1:\ С разположеllО з а
rj:'of[Y3.!
ДUIIЖСIIОСГГ:\ СII 11 IIСГО са\!ото 11 11:1111.:1110 0'1 ca~IOTO 11:: 10. 11 ·п.. l\ O:PX1l " 0
4/98
НЯ\lа :1:1 t: 01 IIO;IOU(;H ро;! f;alO 11"1' ':;'1<1101 iO';"j lIa IIЯ,J!:Ь8 T_blCi.~. hOlilO
рта··1
llOC:IC "PIII:I~CKI!<I II;IT<lTы; 1:I:lC,,<1110TO 11 го 11 [1С:.ЮС l' аНiI 113 него СJ~lo-rО, <1
Хайgегер
това. кос 1О сс 0Iiре;tе,1Я по такъв ".,<; НII чрсз 01JOH; -а. не ОС1зва 8 JвнжеllОС­

тта СII със са~IIIЯ T:13C1.K, а се възвръша - ТЪ!! като ПРII JВIIЖ СIIОСТП (lIa ЗА съ щноrnА
t~lclIllТe) се OTCTII :l a [cntbreiten] - тък~ю В са~IOТО себе CII. 11 ПОНЯТИЕТО
ЗА ФУIlt;.
Тук посочснап lIаЛИЧIIОСТ lIа СЪЩIIОСТ МОЖС.\Iда сн 111ЯСIIII~1 от -раСТСllllе''
Аристоrц
["Gc\\',iic h\t:n", р;tСТЯJ\О] в ТССШIЯ СЩIСЪ:III<J -раС1СIlI1С'' ["Рf1зmсп'·. ca.1Clio].
в който noc_1eJliOTO 3113'111 r101I1IKII<L10 11 прсне С.10 СС [cntiJrei ICn] fI ОП;рIПОТО,
ФЛЗJfК4. В, 1
e}lIlOBpe~leHIIO 11 81.3ВЪрll<l_10 C~ К1.~! СВОИ "орен, докато го 1аТВ1.РЖJзпа в

закритото и ГIO такъв Н3ЧIIII J3B3 И .\!t на ~IЯСТО!О си. РЮIJIIIJ ЗШОТО се ПОIIII,­
Ba!It: е С3~Ю по ссбе СII ВИВР1.lН<1не-в -ссUс СII; ТОЗII 811:! 611!!ЗIIС [\\'еsuпg] с
Q\JGt';; 06<1ЧС, нс трябна .1" се ЩIС :I И като Hcii.:tc сн [юстанеll -~lorОр", КОЙТО
З<JJВIIЖ!НJ нсшо, IIIIТО КilТО -ор) illlIl ·,.:' ор". !:ojj го Н;I:IIIЧСII неЙ_lt: сн, lIешо
IНIРСЖДЗ. Псе пак, 611 ~IOГ:IO .1:1 1111 ;ЮИ..1С 11,1 )~! :\II,,:IIIIС 1О, '1(; ОПРс..1t:IСIlОl о 01
<;>оон;-а Сl.щестr,увзщо с тз~она, 'It Т1.К~Ю тогава са,1O 1 () сс Ilрапн , То!!" мне ·
IIl1е се 11:\ I-РЗПЬЗ Ta~a леСIIО н IIСЩI ДсltllO, че ;t:tжt:' ще 51.де ~lсРО,lа&IЮ Прl!
n,,1~YIHllfeTO lIа ЖIIЩ1ПI ПРllрода, ~o eTO сс l! )р:tJя ва 111.11 ц,JI.:1З, Че отк UICI О
1 ОСIЮДСТIJf\ ~IIIC_le IlCfO 113 Н ОIIОТО IJPC~IC Ao:IIII010 сс Р:.I'JБIlР;1 К.I го "op raIl H 11~~I".
r-.lоАо:с ОЩе Дl.:lfO Hpe'le Д;I 111'0111.: 1:'- :111:1 ()GU~III1!1;IIIC 1 О lIа P:I CI cHllcl о Ь ~;Iчес­
ПЮТО 1Н1 еДIIО само себе С" пра н;щО IIНПР:IlН: IIО, ДО.ilТО С, 1Ii1)'I IIШ Щl
РН1бнрnмс, че ~fIf(:1, fГff\ за "OprilllllJ1.M" 11 "01'1>11111'1110" С ЯСНО .\ I,Xillfll'fllO ·

I
TeXIIII'IcC~O [1011111 liе IIfI 1[011010 I\PC!'.tI;: fk'lc "IV.\I.ti'l 11 П()l!ff1 Щ:ТО "рас! СIIIIС"
[" "Па Ilze"] 0pIIC .\I;1 pr'CTCI II IC f() [O'\\·\It'h,. lка ro fЮСЩ\С;IIII'I~(j ["ScI7IiI1ge", 11111 -
Jlfl!ll(a] ,! lю/tО;.!:сll(1l1 (J 11 ЛСi\;III(J; 11 ",1.>.1(1 ~I.~t 111.".\:1 11:1 t!llle ;lptl!'II\()~1 11,1 C'II"::'
1I\1"II.I :I : 'C -t-'I ф.lI.ll , l. ',с II\ICC 1n 1,\ "ЦПС,I.Ш\lI .. {с 1110" p'llalclIl'."I\\·I"] Im"'IHI\I
'1;1 "['1а, '"III('111 ••1\,:l l1n" 1"( ;,\\ жll,ll,I\I,,-m"j .

О 'ачс 111'11 [1\:11'11\0 1I ,lIlp.II I CIIl> IП~ О,III.II.1 11>'1',1 11,1 "1"'''СIlСl\\ С "11'['1.11"
lIа 11 rаI\('IIОТО: ог тона ,С r:lJ(illra. че tlpzr) -1 Q "'Ш:lПI сс С 1,IIП ;lзга сн'а оо"ра!1
ilP)T010. За да IIС СС разбере 11(,111',11111; 111(1 t;Jl!01';-loТ ~a Г\' 1I1I~3KLlO (:I'II1I'(1I1J'
IIC;t;;HlIIC 11 9\.>0[[ 0\''(('1 СП\!(1 ~П10 осо{)('1I 1'1I111:111rall('110. ЛРII,тоrС ,1 1I1Я('IIЧllа
1\a,ll ((\НО чрез ;lQ lI [,:I IIc'IIII C 1 о I\:Щ Pl) 1\:0:((1 Gl)P(k(311l\:\.X;. '(~ll'a ,,'Ц\ Т\К 11\1 ;1
Зllа'lСОllе lIa "11 TOII;I ще rC'IC", Това . 1;0('10 та]lllIrС:tIН1JllаЩ,1 ]а(iС:I('д~а 11\1:1
ПРС11111.1. АРIIСТО fC,l 06ИСllllllа чрез nrll'lcl':

"1(1.\1 то"" OG;I'IC, IIIС .10б;IIНI "IIС 110 113Чl111U . 1" ,raua IIn"I'''" .11'" (/То".
);Jll\oro осе II~K IШt'оil \f(I~f\C -.I:! С lIalll~.IIIU ОТ (t'UC СII ja C:I\lJtu ccGr (11 (II~Pla.l-

I
110 11 1':I)1I0.1"I ·UЩО) 1I1'I'BII'IIIU'rU );) "ОJ.ljJ:lВИП;IIН,'/' О" 11 IIрll Toua обаче. e.l ·
IIOIIPC\lCIIIIO ~I o",e да с :IC":'P: :1.'1:1 "Р" псс това той 11\1:\ .1C".pc"oro З'I3I1 I1 С
"ри сей е си. нс ДОКО.1КОТО O).l.P38"H~. ~ tlо-скоро В -ТО)II C:1~ ,t;1il CbMII;) _la ~a
e ;11I1I 11 СЪЩII ',опе" ;1" с ,1С""" 11 Зd 03..11':18883; I'OI'~.111 Т08" СЪ 1/1 О T:I"" ;IUC'IC
81111;01'1 1 сс р а); l е :IIП за себс СII C:J"O ОТ ;IР~ГО" (192 1,1 2J-27).

АРIIСТ01 С.1. CIIII lIа :IC"~p. lIа драго съри(' ун отрс6яuа :toрll 11 u друга ВРЪЗК;I
ПРII\l(:Р 01 :IСЧIIГС:lсr:IIЯ "тrpal.[(:'''. TO II тук f1pC.:t:lara С;IУ'I;JЯ 1I;IIICII10. TPCIII-
Р;JЩО ca~1O себе СII. а ЮIСIIIIО ОЗ;lР;JВЯВ:lЩIIЯ .1скар. Tl!i ;lll:I-J!Н;h;I,11\!I~Р~0~' г
110 \ара..: 1 .:рен 11:1'11111 СС ПРСf1.11IТЗТ С.1110 !J :IP~ :-0: (а rp[\JoI<; -ъ 1. 1.С, .1C"111 C.I·
С1IJОl О "а 'l о Tfl.\'I). 11 UYIO.IGt:;-l;l. Г,С. оз:[ра8ЯВ:lIIСТО кат (1 < . OUOI<;> > . В Ilpl! '
З'
8СДСIIIIЯ C:IY'Iaii lIа ТРСТllраЩIIЯ ca~1 сс бе СII :н:,ар 1I .11JС1С JflllЖСlIlIЯ са R е.1110
11 с 1,1110 С 1.1I1ССТlIуuащо. 11 Т0311 ОIlРС JC_'CII '10IH:" . Това сс о Пlася :I;JЖС за с 1.0 1'·
IIС111I1Т. "OPI.!)" lIа :tHeH ":{ВllжеIlIlЯ-, - Лс" аrат" 11~la apl.ll·T() lIa О'J:~аllЯII:! ' ФP.J"
4/98
Март ин НСТО С\' ((,(UIU, 1: :~6e CII. ооз'{с Ifе I{U.V fJUЮ\'. H~ ([!Оре:! lIel о CU~II\ H, нс

Ха йgегер :IОКО:II;ОТО (; :1(: 1: .. ;;, Нс OIlTIIC[O 11<1 JlСКЗРЯ С II З\.О.l!Iоrо раЗI10:IOЖСIIIIС за


ОЗ:lравяванс го, ~ (·.ане го lI а човска, 11 тооа :.tilЖС съ! :.ю С<I.\IO до колкото ЧО IJС'
З:\ СЪШНОСТТ:\ кът С ~ЫO\', Ж Н[Ю :ъщеСТIJО, КОСТО Ж IIВСС ca~1O като ВСIt'{КО ЖIIВО. Както xe~1
Н ПОНЯТIIЕТО :I <1ЖС ЩС каже.\! : О·:.:рuвя[!uщата. С [lO с06 11 <1 за С1.IlРОТIIО:l "flр нрола" С СЪЩIIН '
ЗА Фу'Il<; , ската lIЗ.\о:mа '1ОЧJ'; [на р аЗПО .l0ЖСIf II СТО ] It раЗНО:IO:-i<СIlItС ГО за озд равяване '
.4PJfCTOTE.I, ,о - бсз това u.PI.', всяко .1СЧ СНlI С ОС,<1В<1 наI1Р:IЗIIО. Обратно: лс к а рят Н~I З
фlf3J[КJ , В, 1 apZ1'\ 'To на :JСЧt}j/,~О JJ се6е сн; б нтн сто на .1скаря с ItЗХОДllата то'{ка J!
раЗIЮ:ЮЖСIIIIС 101 ..<.1С ЧСНIIМО . Оба ч с ,0JJa ар /.1'\, а IIчt:ННО знасщ нят С1I110Г '
:IC.1 KЪ~I бъ ;tС ЩСI !J [Y'orhlick ] (тt/, \' 1'\) за ,ова, КОСТО е З.JРLlIJСТО нкосто ПрlI '
на:.t:I СЖ lIн а IIСГОВС)70 запазване IllJ Иll ръ щане (поо:; Щ U·(lftCf.<;) - TOJJa архТ]
II С с 11 'lовека, ДОЦ...1КОТ О с човск, а то с ОТllесе н о I-ЪЧ него, YCJJOC HO от нег о

е:1 lJ а 'Iрез заIЮЗ II ~t..iне 11 нзучзвзне; '! В С.lе.1ствне 113 товз 11 С;J~ЮТО тtху1'\- по
отношени!: 11:1 ОЗ :l:;.эIJЯ IJЗIIСТО - е Н !tIl :lГ Н са ~ ю Т31(0В<1, I:Oc 1О ~южс да се появи
110Kpall .11') 10'1О, ;k-.ЗР lIте 11 :lсЧСНIIСТО нс нзрuствзт как'[ о Д'I,р ветатз; ГОВ О·
РIЩ Н ПНСТIIIШ J<J ";;O,J CII" .1tкзр 11 flрН това Iщ а~IС ЛРС.1I1 I! .'I, че някоii чове~
носн 11 се6е сн зil ..1" ,кбп за познз нltС 11 ..lсчеllне 113 БО:[ССТlпе. Само че, тезн
') а'IlI Т1.Ц II HII KOI н JI!: C<J Quаl<;·подобно a.PX1l за бllТllеrо на л екаря, тъil като
IЮIIЯl\ога те от CI:(,t- СII не се преврыцаl в бltТllе Н3 .1СК:'Р.

О се пак, 'fjK МОЖе XI се IIЗКЗЖ<: слеДIIОТО 111;J p UA\CIIIIC: ; НI П[JеДПОJlОЖЩI, 4С


Д IН1М:\ J1tKilP H с I Pi1;1;\1" о т С д l!& 11 С·I.ща (JO: leCT - 11рll <::11111 I1 СЪЩII УСЖ>ГJIt!! - 11
;ibl,M ;,Hl ;lС~JЩ II cttJc с н; рап'! с ~[с ЖJtу ДЫ\'f1l болестн!! CJI >,'III11 IICiКlf вреМсlЩ
ОТРИТ!..!( от SOO 1 О.'1I11Щ l' Kofi-ro сс СJlучltil "lIanpelt1>!i1. г" 11;1 м еД llLlltll flill оу
11\,щно Ppe~I<; , ДJIC'ЩIIIРП ;1\;1\;,)'> pa 'JII(J[lar;l с "11(> - 1\06rз" 'f<;.\II 11 liil1I Ше O'JJlP f\llCC,
'" 1'"C JI"U1 11(\ - P:III(J ) "IIIР;I () t б(J ;IСС п ; " Arx т\ · г о 11:-\ С)).l!'ЩI'Нl IilIiС 'НJ 1111 [ШеШ '
III'H ; 1~k;IP \,; ; '<; 11\> 11 ,,:. IlInС 1 I-I,'"(} IIП'IНII\ ;1':(\'11 ' \0. С" ' Ю 'IC , ' Y~ nC I''''''\ Д;! сс
l'I'(,~III,,' 1I1 111'1'11(1 1I(,) 'llIp ,IIIC10 11 ~\I ' !CI . 'III; I 111',);1 1"'''';;111./'\1: на 1~ lIlI b1; 1 оlUе IiС
с 'l со6 ,\0.I II~Ю на с abl),>;ILH'ltllflC : 'IC Ш IС С ц'ра 1а ,"III' СII r 11O -L1loJ1l О , Н С t Llolifl '
за I' cne ПЮ за 1Oll~ . че са IЮ · ).1раUII. nor" ~Ю ;t(С :1.\ сс JаКIIIQчli IIO - CKOPO
11\1(11 1111110 го . Но 11 .1;) "r"C~IC~I. че JlC h;!\1 J1T от lI аПРС.1ъка 11(' Сl1М(1 юбягоа
'ассга C'II,pt,-а. u ()1 .1 r ;\U~na. то 11 rYf: :1('ЧIIТС .1 СК,ЧО 111"УСт[1Q са'lO по-добре
IЮ .1IЮ~lаГ,j " 1I ,1I1['&81Я ll а Q\JGI; · a, TCZ\'11 -TO 'Юif,С ('.:1,1111(1 11('[10 ;lа УС:I)'ЖIIII :\
С>\.Ю l с;·а. '1()if,C II()I)~ Ч (' II:II [ ПО· \I ;I.-II,(1 аа I' .lСlоР'l1l ОЗ :1Р,IIJ1l11а Il С I 0: то 06ачс.
);,110 I(Х\'1) 11 11 КOI а H~ 'ЮЖС .1а 3;1 \1('С111 O\.JCI; · ,' IIса\\010 H"lIa 111.'1 ОН() ~IЯСТО '

. 1:1 стане ['PX11Ha 1;!Р:НII:ТО , Това СС о"азва ,'яр"() ('а'ю rQr.llla. "ога го ЖIlIlОГЪТ
('T:III(' "[e\.IIII'I('(" 'I' ПРОIIЗОl):JII \I () lIallpaBCIIO, \)6a'IC.!' сыII IJI ~lIlf ПОllСЧС II Я'
~Ia 11 здраве. "акто I! rаждаllС 11 OI"pT. П он як ог" II'JГ.1СЖ ~lа ся"аш 1I0BOC BrO'
JlСIIСКIIЯТ ЧОUСК Оlф~чзва "'Ъ ~I (.lе.111"та UC.1: ЧОIIСJ.."l,ТТt'ХIIН ' IССЮI :1:\ IIРОII)­
IJСЖilil са,! себе СII : ако УСllее човс,ът 11 това. 'ювс"ът ca~1 себс CII. Т,С. СIJОЯТ~
СЪЩIIОСТ KU ro с:беПIIВIIОСТ ВД1lГ<l [ ВЗР 1lВ Яllа, sprcllgcn] във НЪЗ ~lуха - във
ВЪЗ;IУХ<l. в ,0iiTO lI~rтъ:IIIO 6СЗОl1lСIСIIОТО 1J3Ж 1I като C.:IJIIIC ПIСII 0[1IСЪ.1 11 п од·
.1l..rжа IlС ТО \[3 TOII~ В<1Ж СIIС се явява в ,ачсството 11 <1 ЧО[lСIII,ОТО гос по дство

вър\у зо!ната 1)I.Ъ2..J..,-, "С~:.б.sJ-.1'1IlliJ()с:rп" Т3К::1 _ НС С IIrСО:IО:IЯllа, а са~tO


" YO IIIP<:\J ;t" НЬО "lIе~еll llап rс,JЪ," с 110:106 110 11::1 Кlп аi'iс,о "1I0СТОНIIСПIО": то­
ва С 1I ::1i'i''! У Ж:l::1Т:1 IIССЪЩIIОСТ за O\.IG1:; - 0001[1. ,

34 АРНСТО,с.1 ВЗ II~ lа IIplI~lcpa. в KOi'iTO C~ "РСII:III1::1 [ .111С ра3:! II'! 11 11 :.tВIIЖСIIОС111.


фНЛОСОфжи C :.t IlOllPC~ICIIIIO "а 10 c:ly'! aii 113 .О ПРС:1С:IЯIIС llO'OT6: 11130 н а BH:.ta 11 наЧllllа . 110
CjXJPYМ KOi'iTO Л ОI О\'Р С \ 'U'Т" (lIаIlР:ШСIIО 1о) сс lIa~ [lIra u Оf1IОШШIIС KЪ~I своето apZI1 .
4/98
"110 ('1 .. tHHH 110.1''11111 СС ОIlIН < Н'::IЯ н t\CHt\O .tP~IO. КОС'ТО ПРНВ"З.,J :IСЖII къ"
Мартин
Jtlpa{)OI' CIJU IС исIН 11: ;t Н\'СilНО. IIIH,OC О r 'ГНХ IIЯ\lif lIача.ilО10 н Р3JIIО.IOЖСIIН·

ПО 113 "РОIl18СЖ.I: IIIО в "С, ' О с""ото: ВО'С"ОРО то 1I~\3 С:.!llIlспst'1I0ТО IIс,' 080
Ха ug егер
UPZfl 8 е; що .IPyr о СЪЩССТ8У83ШО It ВР" това С;'С;IОnЗ'JС.1110 0'181.11: "З",0 ЗА СЪЩНОC'Il.-\
1,;I"P"'It~ P къща If nсн"а ;tругз УЬЧIIО J!lpaOOTCIl3 всщ; ;IР~'П' ат TII~ .ВСС П3"
I! ПОНЯТИЕТО
11311CТltJI3 ""зт UPZfl'TO в ca\llfТC TIIX, обаче lIе :10"О:lКОТО Tt са С3'11lте ТС,
К1." топа Hplllla; 11IC";'1 ВСIIЧКО, ' копо ~IОЖС '.13 бъде "НРIIЧUlIЗ ~ 113 C3'IOТO
ЗА ФУП~
себе CII но 1f3ЧIIII;r 113 IIрllСЪС,1l11ll1вашото се" ([92 1)'27·32). АРИСТОТЕ:1.
фJ[3ИК4, В, 1
Къщата И~13 ИЗ:\О,Jиата то'чка н раЗПО.10жсннето в ТОВ3, 'qC ~ !.."ЪЩJ, т,е, е
, дърво, в проекта от дърво на ГiOве:~lIте.1Iпе на ,Jървото, това ~ опре.lе,1Я в
плана за дървот'О lIа , ~!Эilсторнте на дървото, Този план ,- 1,~, на грыl::
811 ДСШIfIТ предвар"тс:шо ЮГI1СД на h"Ъщата; буква.1НО tБЕа - р аЗnО.1агu върху
всяка стъпка lIa Н1ПЪЛlIснItСТО от дърво It върху IIЗбора 11 обрабопата за
дърво HU ,!:1ървеНItЯ ~Hl1epll a.1, И ако къшата ~ce 113Mltpa", т.II Н311СТIIIIЗ сс
IIЭМllра IIа tlейната rЮЛОЖСll3 основа, во НlIкога от IIсЯ са~lзта , а 81111~ГlI са.\1O

n каче с твото lIа .:\ърво, С1е::toвате.1110, къщата - по ГрЪЦIШ ~IНC:1eIlO - се


lIамира насам в O-fКР"ТОТО 11 lIепотаеното, обаче тя - та"" 1I:l~О1ращз се -
1tЗ0бщо не ~lOже ДU се ЗilВl.рщ: в неlillОТО арх!]: ~ъщата н,: Се 8кореняоа, n
IШIJafН OCТCtBa само ПОСПlflена 11 прю,:рспсва,

Ако обаче. наПРlшер, 1111"011 С H~rIO,\fjHIIO дпнжеlll\С на р ... Кll1а, К:'''ТО К:Шlа·
МС"С ,'1 Я ЩlТiI рl.к ,, " '1\ ТОЩi lI;'рЩIН, тр II ЗРUIIЯIНШСТО 11 ДlIlIж,:lIl!ето II~ Рl.КП;1
С(I fЩlftТlШ;1 t, \' 'ti.t\Jt(,l) " 11" \:;tIlP 11 <;I.ЩQ <.: 1.щс ,IНУ II ;II!tО, ~:и"lU 'IC IС !Ц; ~II

I
IШII\\IОЛРЩI:1:L'IСЖ,ll, (\ с.що ('\lll()ml.1ll~lli Cjfl(} 1tO .1руг{) - "\)Р r\i:t1ф.:о; 1;1(;:{IIO ,-
ре.'!()\! С;! сс реа ,'1щ нраml, Ет() :lilШО 1;' ОЛРС:1С :ll1liС СI , UШ()СП;' 11 ;1 ()\юr\ O\' ,rL
"е е j\JCTaTt,'IlIti С;\ \Ю /1:\ Се К;,Жс, '1<: 1с 1I\1i\'f <J.PXfl·1 (J 1111 CI'lll! 1~ olh ll Jt,cl i(,,! I1
ТI!.\ <:аЧIIН; . 1I с; I!C()(,.\\J; tll~to ll!' i!lfliаllашОгО OllrC;ICIIC IIII(' 1'11'" C\' llIfC 11 Il'
IlllM';I~OfO I.'a 'С Ca ;\lllrC 11 '1 [l,ci] 11l\ СП'liПС,

n'(>IJ" "11 то" Нс С ot' I'IIIIII'I('IIII~, а tI'tlCKnllll~TII Ь IIро п l'll'И II~ (1(','ЮI\lIlПОII '
шаrа ("blIIIIOCТ;:JR се сьзрс бllТllе, КОСТО OTKA]~A nt'HKO iC("'l. J"ltloru 01111, '
ilе;JС'ПIII~ ОТРII"Я I/('I/I(II/UI/III като JIIRCIIC 11 0(',0<:IIОО:'03I1С/

АРlIстоп:.l заlJъГ'шна осъшеСТDСНllГО п осrПl \;tr;tпсrНЗllrёlIlС 11 ;1 C' l, IlII1(1CТTa


на Ооон; - а 1l0CrCICTUO~1 е .111О с;t~ю Пр"ВIЩIIO IIC Cbll tCCTI'CH (! IП~СIIЯII~IIIС 11:1

ГlОНЯПlят а 11 06raTIITC "а речта, KOIITO сс събllРUТ ОКОЛО С1.ШlI остта, ПОII НПI'
ето 11 .1у;\!3та CJ\.>(j1(;,

"ТО":'8 3 С:IС :108:ПС; IIIО, QUcrн;'ЪТ с "~)[lIIOTO, Все II:I\; ОНС!; " 11\1[1" 1,,' 11'1"0,
\;o~"Тo n.зържа 1.';1110 та"" охараlПСР'IJIIР:lIIО 11:1 '1:1,1 11 U I'ЮIIIII :10";СII II С, 11 8CII'I '
\;O 'tOB~ 1.' (l"la ОIПIIСТО) 0-' OII ~I:! 11> СЪШССТI!)' В31J1110стта IScicndllcitl: "1I11аПI
о\)т,:;·-ь.т е таК1.Il. а "'н.,"1I110 Gltваш lIа .lни(' от ссос СН 11 n С.:1110 Т;lI\,:I UIIН:JШО
'l:l.'lще (11!'t':J(T :IU :IIIН:IIIIO БIlIНJlll"ТО 'IЗ .11Il1С), OO[l'IC (IIОРС:1 Ol>Gl;;';! С "",,,о
ТОtlo:t4 T~lK:1 tI 8(11'("":(1, h':ot""ro 11 рll1 1;l:l.1СЖ II lIiI топа 8 IIСI 'О С3'10ТО ОТ IICI 'O С'3'1О то ,

\;а"го 11;\ IIГ""" :1;\ се 111,1111':1 II""ОРС: IIЧСIIII() ТОII;! (;I:! СС II)_IIII':! IIЗ'-ОРС)
II ~H lnI1J1a IIС r ouOH;. CЪHtO тпn:а то IIC СЪ :.1ЪРЖ;J о\)сп;: нсс II~K. O[);t'IC. с ОТ
Q\!(i.t;-":'I 11 ('1.nUp:11110 0\)0'1'; ·01. 11 n..ii. еег;) "{:она!. _t..:{H: ГР с ~"lUСl;-l . .J!'7('
IIpC' . lC r:ltHHIO • ...::;H..- I·O 11 онона. "'::О('ТО СС 11 \111 IIpt'. IIНI .l 110':1 "'n r O\.tGl; -а" 11 110. 1
"<:t,OUI':IlIIO онсп; ·:," (1'111) .31- 19.1 з2),

"! О;КС :1;\ II ;\ Щ),1I111 1J11~ чаТ:IСIIII С , ЧС 11 сега ошс остаllИ~IС I1CIIP CIJL':!C II <l OC II OI" -1
..-;}

11;11 а :t~~la OUOt~, За IIСИ IIС Ka)iJa~IC l1atura 11,1 11 IIpllpO; ta, З.11l1010 ТCJIIII;1Зfl:l' фШlrxxxjx!к;i
III IИ са !Ipct.:a: ICliO ~IIIОГО)lIаЧIIII 11 06pC ,\ ICIICIIII 11 [Н,ООЩС CII,:1,11;1 II~I lIа 1I~lclla cfxJш·-:.r
пре:Нl tlСIIЧl\О Сl.o'l'аllИ II<l СIЮРС:11 1 3I1ССТlIO .\ apaK1Cr"O Л , :!;:, lIallllC 11<1 ОtЮН; - ", 4/ 98
.-
.т f ; aIICIII II<I H1! \I ;\ .'~ ;, Ii~().IIOТI 'O IllIliз!\па .1Y\I<I, копо ;:r<l СС кал" . ~ lIalll '0,
КОНl (1 :ta \IIIC :tf':IJ'~ - H<l1()1I:1 в",,' ,11- I!lUIICTpCHaT<I .10 Т0111 ~IOMCII T СЪЩIЮ~, i;J
Q\Юt~·а. (OlllfТU~\.(~ ~td ка:.; е 'l "IJЪЗ.lllзаIlС" ("Auf~;'Jg"), но нс ус пяв :щс .П
• ЗА СЬЩНОСl1А З<lС\1С\1 IICIIOCPC:J~ rBCHO НЗ Т2311 .1У~IЗ она111 IIЪ .11IОТ2 11 опrеделеност, К31, 00'
. 11 ПОНЯТIIЕТО то С IIСООХО :tIIЩI ) Оба4С. Г.1аВIIО1 о OCHOlJaHlle за п о- нататъшната употре6а
ЗА ФУН;. на непревсден а'l" i! .\10же бн НСПР СВОДll\l а lIY\I<I oиnc; сс Ha\lIlra тов а, чс
1
t .4РJfСТОТЦ IIСIIЧКО казаllО д<Х.<:га за раЗ ЯСН ЯlJанс на нсltната сы.,:,шост е само прелю;:rIlЯ.
(J

I ' ШИК4, В, 1 Досега ;lOрll не "!наС\I даже I-:ЗКЪВ ВII .1 разглеЖдзне 11 ПlIтане вече е в ХО.1,
когато така rIIlТаУ. ~ за О\XJl.;·З. Наi't,всче това 1111 казва АРIIстотел в току'ШО
.прочстеНIIЯ аб331J. който с )(рзПнз стеП lатост фllкснра ХОРНЗО lIта, IJ коНто
вече се .1!JI!ЖI! дос~гашното I! ощс поnсче ПОСЛС.'lвашото обсъждане.

РешаlJащото IIЗр t'i~ IIНС Г.1аСII: "ш ЕОП 1Ю,\'ТС1. TUUTU OUOIU 11 ПСI!ЧКО това - а
. II,\IСШIO Сl,щеСПj)J:.aЩОТО ОТОlЮ lС; "\ - 11,\13 61111lC ОТ ВII:.I[I НЗ С1.ЩССТIJУВ;IIIСТО
[С'I,ЩССТIJ) UiJЩllо('гта, Scindheit]. Този IIC 1 lIьр;tt IlрllЯТСII за оБИКIIОlJеllllЯ с.чл
юраз -същес 1UУШIЩllоет" е С.1I1НСТDСIIIIЯТ СЪО'I ветен IIревод lIа ОlЮlCl, Разбllра
се, 11 ТОЗII l!Зраз IIс ·rаЗlJа ,\II!OrO, дор" почтн III1ЩО. А.13 IJ това лсжи IICrOBOTO
flpeAH~lcTIJO: IfЗGюва)о,IС IIИ:Jче оGНЧiJlt!llПС IIрсnс,,; .'];,ншt , Т.е, ТЪJlКУlJа!ll lЯ на
O\JOlU };ато "суБСНIIЦIIЯ" 11 -СЪЩНllа'' [Wesenhcil] . ФuotС; - l,Т е OUOI('I., Т.С, С1.­
ще ст НУОi1ЩIIОСТ - 0110/1:1, КОСТ О 01 :1I!'1:llIa същесто> ващото като та KOnil, ты:,

~ !O бll гнето. Дум ан! о\юt(J П1.РВОII:1ЧilЛIIО lIe е фll.10с офСКII " 1I1Р;11", КflКТО 1\
пече оGС1.Ж ;\fI llii 'l а .1Y~нt ~UTrl'(op tO:: :IУМilЛI OUO\(..( се ф()f1 МIlР I1 f! repMIIIIII"n'
напред 'Ipe') APIIC'lOlCJt. ТОВ:I фОР!>ШРnIlС 1l0ЛКУПВ(l ПОСРСДСТГI(1М фНlil~, 'IC
АГIlI Сl(1l'СЛII')ПёЖ:1I1 н IIс.1Р)'С\IItСЛС"О фНIiСllрlt flСЩО РСIII(lП;tЩО ОТ С1,Ю,Рiliil '
IllI t1'('I 'I~ JI>'Mflfl,. lIpI1101l;, 0(,:,.", ;~Y Ma fil ("I,xplllllloa 110 времето lIа ЛРIIСТ(\'fе.~
'1 bl\ · h1.CIIO Сl,Щ("НРС 'ltflll() 11 ОU'"I;liiIЮ 1() 'щ;, \leI\IIC. ПО СН ~I;IT:I II:! T()!I~ сс Iщ а
пре :t ll l l ;! . '·111 ;1 с " !Inr. Н\!()Т, 1I~1\: litrC'fii\): ~:t 'JII:t~{C Сl.Ш(\ "(i :1l1J IfIIlI Ц"
("Л 11\\'(\(11"1. "1IC;llll!A>.H~!\1C , ".с. ЩI;\ЩО I (1 1I;О:II!Il,· . 1;, .1 <! СС YIIC I HI~I l' ClIlI;1 га lIа
ПУМlIТlI О\ЮШ ШI II'!CII)'I'" като OCIIOUII:I фllll(l(;l'фСК:J .:lYMU, тряБUll ШI MIICillj~1
11 IIO Co"aTO ШI '1 Qfl:J З ННЧ СI!IIС. i'I ТQГШЩ С1.lI!О 'ПIJ(З uеДllпга UНЖШI~IС как
оБНСIIСННСТО. "ОСТО АРIIСТОТС., :юб<1DЯ lIа II:tСТQЯЩСТО l'>iRe'ro за думата О\ЮШ.
сс рnзбllра от само себе сн: U;-;О~flР[\'l)\' '(и,р п кщ (\' UitO~Elpt \'(J) (ОП\' 11
(1\lm;; (':(П - заЩОI06\ЮtС;'ЪТ Вllllагн с т,IкыJ ка 1'0 С.:1110 бlllJаllС 1I:1:I IIIIC 11 "0"
саllО 611!1а1lС lIa: IIIIJC, ~Iожс .:1а сс IIСК;] ; la СС отБС .1СЖII, че ту" IIpCIICn;J.a~IC
"IЮГРСUlIIО"; II)РС'lСIIIIСТО lIа AplIC1'Ql C:IIIC r : laCII: \j;IО1\(юОаl )'ар П, IIC с.111О
611 11:111 С lIа.11Il1С. а lIещо бllвашо lIa:1IIIlC: обачс, 1ук ТОЧIIО ~IOЖС да сс оБЪРIIС
1I1111\1 ;lIll1e, че ПСС пак трябlJа .:rз сс (IБЯСlI1I :1O,O:IKO о',)(пс;· 'uт С OUOla 11 ДОКО .1·
ко IIма х;)рактер lIа същеСТ/J} взщност (lIа БIfТ II С); от тооа CIlIIIIC ГlJCItO слсдва
IIЗlfСК[ШIСТО. кое го често сс постзпя в гръuкзта СЗIIКОIJ;) фll:юсофска употреба.
а П О'КЪСIIО ше му C~ обръща ПРСК:I.'1С!lО ;\1;).1KO DНlI\I<tIlIIC. UтrO"EtpE\'O\' д3 сс
разбllр а ,:11'0 11Р II Ч~СТI!СТО, каКТО!l 1:00\', ТОIJ:1 ~IOЖС J.<I Зl13ЧII съществуващото ,
и 1I~lellllO ca~!OTO onpC.1C.1CIIO СЪЩССТDУIJ3ЩО; Сl, що т;)кз може ШI 0311зча63 :

тооз. косто С, тооз. касто 11;\13 БIlТlIС; СЪОТIJСТlIO U;CO"E\~E\'OV - бllllаulOТО


lIаЛ IIUС. 06аче 11 това. косто сс ОТЮlчава чрез бll1J311СТО ваЛIIЦС 11 Т3К;1 с,,\юто
6НIIЗНС ВЭ :IIIIlС; LC]Ji-'.I'Ia.fu~gJ"J' 6щ.!!I..9d~ll..ообrазво образуваllе на Прl1час ·
тня IJ грыlннH С311, - 11 ,~чсств ото в а C06CTIJCII0 фll .10СОфСКО - IIС С случаiillО:
11011 оше нс сс 1l 0Зllава ЗlI:lЧСflllС 'lО ,\ 1),)
36
. фнлсх:офжн CIIOPCJ. оБЯСНС НlfС1 0 lIа ОlЮ\а ГЮСРС:IСТlЮ\1 uл()~(t~f\'ОV същеСТIlУВЩЦIlОСТ'
~'1.! ти lIa същсстuувашото ОЗllачава сыиото , :11'0 6 1111:1 "Ta\l" 11 "1I3Л1ЩС" [«(Ia»·

!:t(:,;O UIl(1 «for» licgcn]; във връзка с това .-~' СН CIIO\lIlIl\l, ЧС 6 lIilЧaJlOТО 11:1 таЗII
глаlJа } 92 1). 1:; « liO' lIа Т<lIЪК } 93 ;.. 36) Лр"сготс. 1 IIЧССlО ~u. o\·~a. казва Мартин
аu\·нпCJ.)'u. - пос 1 0 ;' Н1I01 ,;. ДОIII:Ю на ~fCCТ0C10CI!,10: СJlОРС:I10 ва битие Зllа' Xaugezep
чи С1,I11ОТО "аКТО" гоеllс·в·сroе'СН": въпреКII тов а обиче . "СТОСllе- е обратно·
то на "ПО:ЮЖСIIОС1" ("Liegen-): разбllра сс. когато !!IfЖ;lа ~fС и звете винаГI1 ЗА СЪЩНОСТТА
само от С.'1IIOТО; а ... о 1l0ЛОВIf~f нстоснсто - н НJЮ.10ж ен оcтrа"· в това. в косто те 11 ПОНЯТIlЕТО
се съчетават, то те ще са ВИДlfЩf тъкмо ПОСРС:ЗСТ IJО' I ПРОТIfВОПО.1QЖIIОТО . ЗА ФУП;.
Са .'Ю това , коста стон, МОЖС да .ГlaДHe и тогав:! .1ежи (по .1ага се , Licgen); If ,J,РИСТОТЕ.!..
само това , коста JJежн (е ГlО.lОЖСIЮ, Liegen) ~fdже.П се изправи 11 тогава стон. фJfЗJ[К4, В. 1
Когато ГЪРllJПС СХlJащат битието ГlО<fТи като СТОСНС·IJ·сеБС·СIf u1too.umc; -
aujkn:u\·nu., /JОЧnf като биване Ifалнце UТCOKEI~E\'O\' - auf:lq>EZТ1.J!l. тогава ва·
жат н двете С..1JНIКIЮ, за щото в тона те и~taт в ГlО.1езр еJllfеl о е.1 flO С!lllflСТВСIЮ;
и~ютът [An\\'esen), IlpHCЪCТBffeTO [АПlVСSl1пg] от сс& CII . Решав аЩ010 ГlOc.1e:\·
110 юреЧСIIIIС lI а АРllстоте.1 OTIIOCIIO n'.lКУn.<IIIСГО на OUGI,;-a 1 .1зеll : 01.JCП.С; ' ·I.Т
трябна д. " се разбl!Р" ка го O\.JC1u. "ата IHOH наЧI!Н 11" пр"сы внс [ЛП\l.е,uпg],

Ала сега вече се представя Гlocpe :1CТBoM Ert(f.YW'{Il ' O\XJ[\ 0\',(1 са !\\\'OUjlE\'Cl:
съществуващото от фООIt;·а е съществуващо в .'IВllжеllосrr,,; С.1е.!JOватеЛ!lО.

ДIШЖСlfOсrrа е в С ll ла k8TO ОIlД 11 наЧll1f 'Ш бllТlfето, Т.е . .:.ш се разБНР:l на


nplfC1.CTBllelo. ЕДВII тогава, ~OГBTO това се УДilде. «;I\)0U;·1.1 ше е ДО.10!JIШ
КВ 'I о If tJ 'i 1111 11 О Р в з n о 11 о ж е н 11 е з 11 Д в 11 Ж е н о с т JI il - ОТ 11 К Ъ ~!

I! е rо с fI м Q т - Д[lIIжещото се . СледовцтеЛl10 е ПрllН111IГllfO ясно : IJblIP0C'LT


за Q\XJlt; · U на (,!\XJt:! OVTCi 11(; пРС I1 fj С1.ществу"зщо 01' ТО1Н bll!( 1:1Ь:lреlllf.
С1./ll, (;1 Ру~\:lЩIf IctI'1CCT!II\, 1} ЩI'f1l1 i1 бlffllt:То I!З ,011:1 (;1.ЩСС1ItУI1ащо 0 1 ~a~ГtO
БНТII!; Се определя ПО ' I!I\IIРСд: 110 IЦII:1;1) 11:1'11111 нзоGщо с 1. l!IeC'f 11)"":1 щено С
'f(\KMHI бнт"с МОА<е лn има KIi'ICC 1 1\;1 .

KOJl~('> рl;"lU II11:lЩО ~IСЖПУllрсмсllll() lI'рIlIIЩ) (' С u; llIll:' ..101.:CI,IIIJlI{IIO


ЛРНСТlЭТС ,101Н1 обсыкпнсc но Q\IC:1\t;'lI 11 tI"ННUlIП!I(1ТО tlб~lIl( 1WIIC It 'O .l~\1 С
нсо(i"О'::l1I~Ю 1 QU;\ по ОПIОШСIfIlС 11[1 "РС"]~IОRШ(l10 ),111'11"'1\1;"111\('. Щl~:I)Н;J t;; i ICI\ '

IJUШIIRТ аБJlIU. J\oiiTO оформя nrc~oдu k'Lbl НОIIОТО. J'IIIО"l'3ЩО (lllpC.1C.1RIIC на


СЪЩIIOСТ13 на Q\Юlt; · а.

"110 Ч(' тоЙ· Ф\l(}1~·.Т - ". l ln IIСКИ\lС a~ 1I10e.I"" ;!""111:'П',1СТВ(1):! ТQЩ1.


1I1Г1Н'Ж;I:l (\lеШIIО. ]ашото ТО 11 11 (б1П111'ТО К:I'О Q\'I."\;) сс ;11> " 3 ' . ' "Т п(.с СII .
IIOIlC)f;C (11(, "чс") вес 'Ia" с'ыLIст8)'в3Iuо'оo ог Т3""8 1111.1 (с cpellla ЧССГ"
If)""ж.:l~' С1..ШССТI!)' ваШ010, Об:lче. де "ОЩ'ТJIllр ~II<'Т(1 11" ·'''Н : •. К"С'" '" rr(i~
СII (С 110""3811. (11 о(оБСIIО) ДО"П1ЗП.1СТ80ТО С "(1C'I""IIII:"'C '-"1o'1 Т:1"О.".
КОСТО от~:а]nз 110Я8Н8311СТО. t-\'а":ООТО с попr ;зе НIfСТО It~ ЧОI\С~ . ~OIl [О lIе '10·

."с (е.1110 от др)то) ~la "aXllc 'Гава. "оето "ОСРС ЗСТIIО" С:I"ОТО (ебс СII 11 'ГОО".
"оето IIС I'ОСРСДСТ80М CO'lOTO ссбс СII се :10веряоа 1111 ВС""О ]1I311I1C. НО че
Т08а (TI11(;183 IIССllособllОСТ )11 01l08a Р31ГРЗIIII'lа.а"е) "ожс .1.1 сс C: I) '111. IIС с
IIС О"1.]'10Ж"0'0 "свст,,". 11""11110 IIOCpC;JCТBO" IIOC:IC.IOn:1TC.lI10CТ оТ Р'1П,Ж '
;]CIIIIII """011 r0;JCII С:IЯII ВСС 11;1" 1111"3" 'Iоже;]з СС OII11Т ... 3" . 13 .10СТIIПIС : 10
1I01"'IIIIIC тl Llветовстс. В Т0111 С:I)'чаil rd""03 "(ора \I('O(j:\O. II1"O :.tOCТlIrЗT . 10
нз.,;:азваJlС 113 )Н3ЧСIlItСТО lIa :l y"a за Jt'tC 113 UIНП. об;)чс - ге 111I8г;tUl IIC :10 : t~l-
11" r "осрсзство" ТОВ:I IIзii'IIРОСТОТО О'Г с"" .. я U."T·· (193 а 3·9),

"Но че l()ii - (J\Ю I:; -"j.г - е. ;t~ се ОПl-!ТВЗ ':JO;;а3i!тс..lс.I1НLЗiLаflli<L=.l!3Ы~il ~


с .\IСШllO." Че защо '? Нс тrябва :111 :13 сс 11p"e~le ССРIIОЗIIО Tali<J83 J\ ocn'flf;a'.'
Бе з ПРСIJJtССПlаll10 докаЗ:I ге.'lCТВО. 'IC IIСЩ О 01 rO.1:1 lIa OUGI;·a :·С··. ВСС "ак 31
всяко 06Cl.ж;tанс на Q\ЮI:;·а оспва БС)lIрс;t~IСТlIO , 11 тъй Bl1ycKa ~I C с \) тако· фIШr:x::oф::К1
13:1 Т!, РССНС lIa .10кззаТС:JСТВ О, Трябва C:lc;10IJaTC.1IIU. 1I:1I1 CT lIlIa :Ia ГlP"C\101. че
фJрум
<:>ool:;'ЪT IIC е. lIail: Ma: JI\OTO още IIC с :\01..::1:1;111 IIIIC ; о вен о 611 r l1C 11 ha1 О бllТllе. 4/98
Марти/( !l O: . .. 111 това II C 1рябllU да СС ! IOЗОllиIН\~IС на НСГО IJ XOJ<l ни до r.: аза \ СЛС·I ВО ·I о .
Хайуегер ' ССРIЮЗ I!О СЪЩt С"ТВ Уllаil~1I тозн отказ , как обаче .1а се нска да lIa~lcpH~1 11
Ilз~аЖС:-'1 ВСС 0 ·1 ро.1а на Q\)O(\ О\'"[(/' - растеlll!Я, ЖIIВОПJII ШlГlРJl:-'lер - KrtTO
ЗА СЪШНОС'ГГА TU~lIllU. 6:1аГО :lаi>~ ние lIа КОIIТО БНТJlето н а Q\)o\~-a трябв а да се no JtK pellll ~
Jj ПОНЯТИЕТО TUl\oBa .1СЙС ТIIIIС С невъзможно, зашото то вече трябва да СС ПОЗ0в е на б llТII '
ЗА ФУIl<;. ето lIа QU<ru; -а и lЪJCМО затова тa~a хараk.,еРЮllраIlОТО .:хо~азатслство остава
APIlCТОТЕ.1 , .lI"Зобшо НСНУЖIJО. Още чрез първ ата СII стъпка то от себ е CII СВJlдете лства .
фJI3lfli..1.. В, 1 ЧС lIa:-'lсрСН.IСТО му е излишно. ФаКТJlчес~и цялото начинание е смешно .
БJlТИ.ето ва Q1XJI!;'a 11 QU<:ru;-ЪТ като БJlТJlе ОС1г авз не.10казуемо, зашото той -
щом ~ъшеСТlJУJjаUlОТО от ф\!О\~-а се ВJllШГlI наМllра в OTKPIITOTO - веч~ c a ~ 1
се е показан 11 се H a ~lIlpa прс.1 поглсда .

~10ЖС flаЙ ~ ~IIIOГО Ja СС обърне ВlllшаНllе на О НС З II , r;ОIПО II З IIС КВ3Т 11 OnllTBaT


таковз .:хоi.:азате!JСТВО, че те не ВIIЖ.1 <1Т това , касто нече Rllжлат,' 'Ie lIямат 0'111
зз товз, Аоето пече се lIа~JllР З пре д flОГ.1е.:хз. Н а и СТ 11 IIЗ т еЗI! 0'111 - не са ~1O зз
ТОЩI, което се IIIIЖ.1а, а за това, шето при !JIIЖД311СТО на ВНЖ :ЩllОТО го IШ З

вече в ltЗглед - lIе са ПРIIСЪШII на нсеКII. На теЗII очи ПРНШIДЛСЖII способнос '
тта за разграllllченне между това, което ОТ себе с" се ПОКIIЗfJа 11 слеДDа същ·
lIостта CII IJ ОП;РIfТОТО. 11 това, което lIе се по~азоп 01 себе CII . Топа, коста се
!lок аЗВII ва преден n:!all - ~aTO Q\JОI~'ЪТ п ъв Q\JOE\ О\'ТИ, "ат о IIСТОРШIТi1 ь

це !IIIЯ Щ:Т()Рllческн ПРОllСС, като щr;успlOТО л. flРОll11Jедеlllllпа нн 1111; у С ГIIО1 о,


K!ll0 "Ж!I!ФТlI" 1",11 ВСИЧКО )1,'1100, - lIече стоящото пред п огледrt се IJ IIЖ !ti1
1I;J!i 'TP)'Jl I10 11 СС Рilз(iltр" щ\fi ' ря д~о 11 ПОЧТИ 1!IIIIIIrH ПО.:IГJrЩ(1I1 IцQМJ) !О С ед н о
Сi Щ{! Л{)" LJ1j1 11 tc:mlo It ТЪК МО )а ·ТОIl;1 fIP (\ГiY <;Kt! !IO , 1з eKII, r(I'IG llp ;1 С с, IISI~I:!
il>·Ж ;Нi :1 11 :lMIC\f!11 ~ югясдu ос'!(; са~ЩJ! ШIК 1. l1еfШ~ ог!'! г . 1, Сfl"'Ю (>1I1.JltiI , 1\1" ; ",
IIреТСII;lIIра = )а 111'111'0,111"(1, ~il НС fOr"H ';1 , ' .1 It IkYC 1»()ТО, ":1 ~ I.Щ I."(' I"YI';\lIIII I t>
1111 СИllёСтL'() - 1111 rlpcJCftt !I!IJ'[I:I IIt:IltC> 11:111 cl,lII<l illh:1 ;.1:1 IIP'·I~ 1i\1I·1UI'.1 1111<'('·1( \1
IllIlI СiНIIП i'cckll , ~OilfO ОСi,фа. LICIl'IJJali~il 11 11С>11 ,;jIЦ I' I" '1 l' IOIII о (,,: С 1 11 ,1
еыlссil !)·оl lшоI0 •. щма нужда С llсllllll ЛJЮ iНl ()б~II!C;"1 ,~ HKl1, гоН 'ЮЖС 11;\11, ·
Tlllla ii да IIC ГО IiPOIlYCIIC II JIII C31111CTlJClIO са!>ю Зl1 C~Hиllpa rаПJlОJlаЖllШО1 о
[GlсiсlЧ1U1lig, 11I1311фсре1lТНО10) в КlIЧССТВОТ() 11 <1 "а6сгrаПIЮ" . кога го TOII пр)" ·
гояче нс ка ла сс 11 3MIlf'!a llC iiCT DHTClll10 г,I.\! , I\ыlIоo СС If<tMllpil.

OIlOlJ;\ ПрСДlJl1рIIТС ,1 IЮ IIОКU31JЗШО СС - IJсякс>гаШiЮl() OIlTJlC 11 .1 CblllCCТI"·I',\ ·


ЩОТО - С 11; 111 нсщо ОТВ.1СЧСIIQ. ,:IOIII,:IIIIIТC:1l1O 11.1 Cbl1.ll:C1 в)"вашото. 11 3I1Р<I]'

IICIIO раЗРС,11:1I0 11 в крия на краНlllа га .1СК .111'1. 11:111 С Tar;OUiI, r;ocro 3;\ ~IIIC:1C

LlI I1 Я С C;:J. IIIICTUC IIQ ilOCTh 11 11 О 1I0CPC;\CT!J0~1 ··РСф:1СКСIIЯ·· върху себе (11. В
ПРОТIIВОПО.10ЖIfОСТ: пътят KЪ ~I всче UIIДЯIIС1ТО . 110 IIС ош(' раЗСЪ.JЪЧIIO 1·0 11
nшс 11O-;\la.11o:0 1I 0нят нliното . е о нова печс 1I <l301la1l0 1I<J I'СЖДl1I1С [1Il1CO'llJaIlC.
HlI lrtir un~l. Ела '(О·fIl'ТО. То IIJПЪ:IIIЯl)а ПРС.1' 11 IIР" Ullж;tа IlС [lIрс.1UllждаIlС 11
lIаСОЧО;JJ1С, \ 'oraus· 11 Hil13l1Sschen) u Т:1I;01)3, коет() С3'1I1ТС 1111(' lI'IellllO Н С счс
11 1111 lIaii '~ la :lIo:0 IIС ~IOЖОI .1<1 6Ъ.101. U С.111<1 .1a:IC'IHH;!. КОЯ1 о IIсзаВIIСII~1O от
I оии (' 6:1II30С1, н така по·6:lIIзка 01 IICII ' IKO. КОС1 О 1111 СС lIa~lIlpa 1) РЪК<lта . .J()
YlIIlITC, ПРС.1 Э 'I !.'2.~.:Ji"2Q!!.~J<1_ !IС C~.!lr..o.IlYC II C T;~JI\ 6.11130СТ 11 ucc lIa;; С:lI10В'
PC~":IIIIO -1:1:1(''1 '!ОСГ ГlР llllа ~I:I-СЖIl I IРСlJi,~;;о.:;-СТ·I\ Оl O·II~:I 1\l1:1ЮЮ·1 01 1'·фаКТIII"С·· .
l'а ·JграIlН'!С' IIIIС 1о .\l СЖ:l)" T01l<l. ;';ОСТО сс lIокаЗllа от себе CII lIавътрс 11 OТllpC.l · .
11 ·1ова. !;оста 11<: сс по;;азв:! 110 ТО111 1I:!'1 11 11. С r.:P"·fl'· в .1с iiСТlJ lпе.11l0 грыIII
38 0 1Il C1.:1. II З .lllгаllС lIа тона. ;;осто CI(1I1110'8I1COI,0 110 p;jllr. "РОТlНlОГiOстаIlСII О

фШТcx::cxjxюf 11 :\ 110' :Ю:1II0 го . ЧР С1 тазll ' ·Kp IIТl I'lcc;;a ·· CIIOCOOIIOCT за разгрarlllЧСlIlIС все lI a,
ф:Jpyм p:!·JpCIIICIIIICTO с чове кът :"( ;1 сс IIЗ~II,;;IIС TII\()~II,.'IК()~I от са:-.IOТО IIIIC II CII CI III C
4/98 lIа TOII:\, t;("ICTO 1о ' ·r JlC 1яна 1\ ]:\ 1I1I ~la "а - ;Ia t:;.c II l~II.,iIC lIа "ЪТР<: в О ГliOlIlC 1111 ·
С1 О ~ 1.\1 ОIlТIIС 1 О: l o ii с 1 а 11;1 11 :lclIC TII I IТC.,CII СЩIСl. .1 С;;ЗIIСТСIIТСН [c., -.. istent], Марти"
Toii СКЗIIСТllра [c:\ · si s ticrt] 1J\ICC10 IlpOCIO:1a "-+: IIII СС-II в "6 .11130С-;-;-З до ЖIIfJOП"
Хайуегер
..1а ..10:lавя ~JCiiCTDII ГС:IlIOСТТ;1", КОЯТО с са\1O ощс )6сжищс за вечс .11..:1ГО
IIРО,.1Ъ.1жаваlllOТО 6ягство I1РС,1 6I1ТIIСТО. KOIITO IIС \IOЖС да направн тзкова ЗА СЪЩНОСТГА
р<1зграНIIЧСI!IIС, CI10PC:1 АРIIСiОТСЛ ЖIIВСС - n ТОЗII С\ШСЪ;Т - 1о:зто С .1Я П по И ПОНЯТИЕТО
РОЖJС IIII С , който СII юработва T01J3, което Ja lIаправн ДОСТЪПЮI цветоветс, ЗА ФУLI~.
'Iрез раЗСЪЖДСlIlIС за СЪОТlJеТliIlТС Iщена. Toii ю611ра път, коiпо НlIкога нс .4РИСТОТЕА,
достига I.IC: IT<1, зашото КЪ\! нся 80..111 еДlШС"ТIJСН3 lIътска, ты\1о от която С.1е·
ФJ[3JIКА, . В, 1
IШЯТ с .1111l1CII - ·'ВIIЖ.lаIlС го". Ана"ОГIIЧIIО lIа СJlСПlIте за UBCiOBe 11\1<111 G.1СПII
за QU(Jt~'a. И по\!нс,111." !II I, 'lе Q\ЮtС;-ЪТ сс опреде.1Я като lIаЧIIН на OUOlU (Н3
СЪЩСС"ТВ) ваlllността), то C:ICfllIТC за О\Юtс;'а щс са са\1O C!l1I11 ВНД от С:lеfllПС

за БIIТНСТО. Всроятно ТСХIШЯТ броii нс С3\1O С :1а.1С'! ПО'ГО.'!Я\I от ТОЗ II на


слеllНТ': за I1НСТОВС, но 11 .\ lOщта Ila С .1СПII ТС за бнтнсто е също така 110'
ГО :IЯ\lilll flO'YflOpllTa, тък.\1O зашото остава [1O ' СКРlIта 11 lIаii'н ече IIСIIЗВСС1l1а.
Това 11\1<1 за IIOC.I<=.1ll1\a, 'IC С:IСПОТ"1а за БНТllето се ОТllася ;j:lже J:lIICТlHICKII
11 ca~!010 lI!IЖД"ЩО. ОЧСНIIДIIО, IJсе пак , тряова то ва ОТIIОШёllllе Н8 човека -
ТРУ:1IfО В lIегон;на 1I1Н:lЧn .11IОСТ н IIСТl!l Ш - към тона, което от себе сн IlOка зва
lIillп.тре 1I OТflpC.1 [\'огhiпс iп111 1ilбранява всяко IШ~l е реllllе 1а до~аЗ:JТе:1СТIIО,
трябllil.13 се Зil.::\l.рЖ Н : Тl,Й кло JJ I1рОТlшен СJl}"lзii НС'lе IIЯ.\lit IIУЖ,1З APIIC10TC.1
спtЦIl3;J1I('J Дi, II~ПО~tIIЯ It да се обр цна КЪ\ I СД,пота 1 ~ Ja 611ТН;:10, И 1 РУ :1IIО
е д:. C~ З:Щ "р:.t;н TOI1" O 'IIIOIIICIII!~ (П еzug , '1ЩI'l11 11: :tОСП\l1Яllе1 KЪ~I 611TllelO,
:),IIЩi"lО 10 IlcC11(} С '''If';\ пrlll,ll : tlЮ 111111Н: IЮСРс :Н; ТIФ\! n(ill'lflfi,!r)l'O ft1 lю lI IС '
1I1f~ lV~I'I':llll1i,; Сl..ЩО r;I!i:, 1ЩI'1If 11 : ~ОСфllllеll г: lIIоБОI'1I1I l'p1.'SK:t! ~ ЫI C1.I!teC ·
П'Уi' :'I![СНо - '!б ,',~оr, :\ ; jcCIIO, Че 111Г:Н:Ж.:1а 'tlllitl CRHlfl! 1" "ас (п'\. рrIQТО] Iфlс е
о tc " POI!'CIIQ IIOCI'I' ; 1~-II1lЩ Ilt1c; jte:tltO 'О (11 1I('IlI ll:llIIe (\'crlt:lI II11'] iI C~"',llIj C1-lH!;~"
t "YI"'I!\() ГО 1 (, 111"1 ,1 " ; lpYI"(I OC",II 11 1 (11111 (lllЮlllсllllf (\ '(II,~il\1I1'1

J(;IКI.a I! '~ ; 1I0'l1l1 C; III,I 1'11, 111 " " ""1111101 11 1 р.,с З:I 1C ; IC"'~;1 га 11:1 Лrll(; '~1ТC;1 (1111\1\>
, 110 ,""C ,l.IIIIIC 1 (1 ] а · .1\»(а];\ 1 C; IC 1 [IQ 'Ja "H'} - lIсЖда IIC" { ...... For- \"(lПIIIlСIl -;- ) u нс·
; юс па 11.1 IIСI \1['01 О pJJHCllCllIIC, I\СДllа!';) UIli!ШlIМС От СI1СШЮ го :

"З:\ I1I1KoJJ !'11I(,1'1Т".-1) о(i:IЧ," - 11 C.l ~~IOD:I"rm,o (1'011:1 11 С"Ulrrт8~' ll~ШIIОСГ'


та на (1.ItI ('C IL1~· tOIHIH1(J 01" Qtl(i1C;4~' НJI".lt:Ж .. НI T~lha (HK:ltH (' ОТII~IfР('З U{"I('

rIHI\~.1IIIO IO 1I;\.1I1ЦС I.\I.!\ f1('Иh(). за t-\O('TO·1I0 са'IOТО IItTU .il1t11(8l1 "а"ы) ;Н} с
(I(,""Ollt' lI ')~"';(HI: Cl.uupa"JH() Т fllЩ ~H.P80TO С Clt)01;· ... 1 II~ "РСО3Т3. а:щ 11;1 СТ:I­

I~Hla - ('РОIl11.,. . T(lH~1 СС (IРUНUЯ"" н II})I' 1t).10жt'IIt1СТО 'Н\ АНТJtфОIl: 3h'0 н


lСЧlt I а сс )~IIHHLH "I>епа 1 11 1 1I11t'11l' I О С 011 11(.' " ~Ih'a .l a.I~I. 'IC' 110 11 Н I-\IIC JЩ.О':lН\II,

10 (>1 '1\111<1) 111'0111.1113<1 11(' "рсна,. " .JI,p"O. опа" С ТОllа, "оето (ЪоБР"3110
II.II"Ih' I.1I IIp:.IНII:tllllh' 11 1111""ЮIU IIOJII~IIIIC lIa:,:\I'" ("РСII:Пllосrrа "1'11 .l"PIIO·
то) tI;'III('T1fIl~ lIa:tll'fCC'ТU:H.UO. 110 то Н3 .' &'ЧССТU:} C:I\lO ДОh:О.1t-\ОТО СС r Я8Н:1O
заС:IJIO: oua'lc С1.III("rтll~паI1IJIOСТГ;I сс 1I:I\llIpa 8 011011;[ (IIа 01)сп:;·а). "ОСТО
n,""O 11 пrт:ша 111'11 II ) 'IСIIСIIIIIП", .:1"1''''11 сс )..11-'''00 11111\ ПСII Ч 0.;0 топа. "осто

I тоН ··"PCTbPIIHIJ:,". "ОI':1 го II~IIC'ТIllI3 .:.10)111 11 ОТ топа U"роо. UpOIIJ) nC"I;O 11


UI"IIO lllCIIII(' t-\h\( C.IIIO IIП":It-\ CII ()Ut(' .IPY"O 'п,"'1O сачото ТОП .., В('ЧС (' IIjJСП.. р'

j ,," :ю ('1~ II\I~1I110 ТО сг:ш:! ..I08C~ICIIO 110 CJIIII ОС IIОIIСII 3:10.;(11) - h''''';-IO IIpIIU. III '
J III"C.IltU UJ.l01I3 I.J 11 ):1:1 го 1О 110 OTIIOIIICIJ II'C 11:1 IJ O..l:! 1~.~: lo:l ",ОСГТ:! " ~I ЬрllО1 О
110 {П IIOI1lCIIIIC lIа l("IИ [;J. - а.':1 110 {' ~ ll1;I~'JK 11:1'11111 Cl.. Ut O

i3.CH"O ~t P~JO Ct.l)({'('IH~OaIIt().101alia П.• К'IО OIlCIII (ИU . [а'JС"SI ) са O\IG1;'1.1 11


"ah.-ro II{'ЩО ог

C.IC.tOU:lrC.IIIU СЫItО 'Ia "a rыс'с Iв~ в;Jlltll()спаa 01 'Ist\ (h: a 'IO ОГ СI.• щ{'r ГН~U: I ·

IIIО)'- ( 193:19·21). 39
ФОР~lа:II!О 11O (' : IC ~ ll1aTO. са:\ AP"C10TC:lllpC\llllIaH:I 0(' 11 ]!lС IIЯВ :lIIС 1I:lllpaHII : I'
ф:JPJ'1.
1101 о r:I]Г:Н:Ж;l:IIIС [11011(' :IСIIII': . Il аli IllЧ;] Ilpll Оllр'::lС.IИIIС с I.IIl110С па lIa .Quot; · 4/98
.1 като UI!1l БI!Т'; ~ :1.\1 ~!нсш!ето lIа :ir)! 'lIIe;1I11 е.1 ОТIIОСНО Q\Ю \ С; ',1 Об;1 ' 1< С
']С'? ер тооа нс с е СТ1'I:II/ KЪ~! lIякак!:!а сн учен:! 1] Ыll tOтз - друг Iл,ЗГ: I(';\ също ;::1
спомене ; той я 1',;l:a не!1 са~1O да лрепраТII, а за 11<: ПРСДJIOЖ II 1 ака. ОЧСРТ<J'
• 1\ СЪЩНОСТГА ващ фон lIа СЪшияското 1Ъ.1КУВalIIIС. Ha~!epeI!HeT O H<J Арнстотел с насочено
tИ ПОНЯТJ!ЕТО към това да ИЗяе'!.! П[1I!ВС.lСНОТО ТhлкуваНllе на QUG1c; - а в свеТJlНlшта на пос -

r З:\ ФУLk;. . тавения от него 1<".>прос И по тозн ЮIЧIШ преДII ВСIIЧК О да прокара 1I ),тя [den
i А.РИСТОТЕJ. \Vegj, който Ilра~ ?:ьзможно :~оетатЪЧI!ОТО ОПРС.J.е..1.янс на мсржел сещата се

, ФJfЗJIК4, В, . 1 СЪЩНОСТ ШI QOO'l.::,·a. Относно това засега Зllае~1 еа~ю че фUGН;-ЪТ с ouma-
бllТИСТО 113 нещо съществуващо I! то същеетв~ ващо. при което навътре н
отпред [vorhinein j е съгле:Iано, че то II:-'Ia характер на К\VОU~ЕVCJ:- 11:1 СЬ­
~ щеетвуnащо в д,tl:"А<еllllе. Още по-ясно: QU(HC; - ЬТ е началното разположсннс
!
(apx'l) за ДВllжснocтrа на :IВIIЖСIЮТО са).1O 110 него СН [ап ihm sclbst].

Ако OOOtC;-ЬТ е (J\.a\a. един вид на БJlТJlСТО, то СЪЩНОСТНО ' ОП1'аВ!I<1JIOТО 011-
РСДС.1Яllе на Qoot;-a заВНСI! от IIЗВССТIJ:J ~llJoilcTnCHoC T : IJС!tIfЪЖ - от :!ОСТ<l­
тьчното JlЪРООIJ" 'Iа..l IJO обхващанс на същността на OUGtCI. II JlpyrlI 1I1.Т - от
съответното n".'Тl) BaHlle на топа. което в качсспlOТО ШI С 'Lщестпуuащо от

QOOH:;-a попада u свеТJlнната Ila ПОIIЯТl1ето - 8 Дil:Iе но npe~!c - за бюнс. А


ГърЦlП е Рfl1бнр~! о\юta Jt СМНС",I lIа ПОСТОЯНIIO ПРIIСЪСПЩС. Топа ТЪМ':УnЗ­
Hlle 113 бнтнсто IIIffO се обосноваJJа, щпо лък OClJO),:lIIHCTO HiI неl ОГ\<1Т:\ IICТH ­
но се УЗIJllоа ЧРе1 ПИi;lIlе i • С.,едоIНlте_1НQ - \1 IIЪрnо то 1I:1'IfIJlО lIа MIfC;ICJJel 0 -
Сl.ЩIIОСТlIО ОСТflblI)З TOB~. че се РU1GНР;llIЗоGщо БJJПtСТо 1If1 Cl. JJtCC IНУlJзщо rо .

IOн( оБU'lе. СQфнсТJ>Т AII гнфОIJ. КОЙТО It.::I/!:\ от Щjo;Q.'<! га 11:1 Еж::tтlпе. ;\1I!C:1!!
Q\Ю~ ' I\!I Cl,eiJlltllara 1111 бf!ТНето. р:.'Збр:що )(1110 f10CH)!lIIIIO f1rll<: I,C 1 I'I! C'! ТОГI
l(и~(>tI: С1,О о,етно ~\~ · '!.T ffO !lНЧ;JJ\Q с ~ЩЩIС: ГIII: 11 11 СМIi. с I'Одl1. С 11I.'J!ty\. С

Оп,ll. С T()11tI обil!~С:СJ11 емд РСUJС)Ш~ (Н II:>i; I (j; I"\1:\ 11:1"'''11(: 1: ~(\\., () 111111.1 111
IlhlcHJlCJ Н\!D\1ЧС СС fIОНnЦIJ.I . 11РО1 111 1(1П(1С r;1I1(III) н а 1111 () " 1;' 1;1 (ЧII( 1;1 r,,) 11;\IЯ .
iJlIflРilr.lф ДЪРII()Н). ·С1,'JДUI):JЩО·· t:C' 01' IIПО СII, 11; 111 111.1( КРСЩIП.1. 1I '!) (11 1'1:11 (11
lIЪрОО. ШlJ10fО 'Гоы noue\lc' [~lcllr] с JlО'Мn:IIЩ C1,liICC1 I'YU[\lllO: сле ПО I'[\ rl::lllO,
тооа ГЮIJС'/е [McIJr]IIM[\ харак;сра IШ СТр)'К1)' ра. С>ФО РМНIIС. сглобиuанс 11
КОIIСТIТУ"Р3IС - Haneo 113 p\A3~I(:x; ·a. А,lО1 Пllюоа ее променя. IIСllОСТОИIllЮ
IUl1l СSШl1u)g] 11 II ~'СТОIIЧII(\ О [ЬсstlJпdlо s) с; от дъruо Jt<lЖС сс lI 'Jra60T I' ,1Т 11
'
моса.Н ШIlГ. II к()г аб 11 "1'юто ДЪР\\(\ (1Т СН ОН CTpiltt;! С ([1'10 C:lllO 06Р[\ З~IJ,I ­
III1С ОТ ЗС'~IЯ. Къ\! ТОО:l О качест(\(\ r o на '1 rасшо - 110 11[\'1:1.10 - n lI1'ICIICIIII CТ(\
[lliIIJUJ'cllllaucrlI] 10П\JIа 11 CI'IO Tor;JB:I сс ПРIJСЪС.1lll1яuа OIJl1D:\ щю~)еняш о
[\\' cchselndc: ~llM.~ .bl ЗllаЧ)1 e.J.IIOJl rC~H·IIJI(\ JlPO:-'IСIlЯШО 11 IlРО~IСIIЯJJlО сс] Н[\
PW mo;;-;I . По нач а:1O същсrГВУВ;JЩО с то аРР1.IOРШ,О\f ТCp<.UTO\· - тооа ШН:J'
чално [crstlich] от себе сн без KOIICTllТ)'lIpaJlOcT . това ПОСТОЯНIIО прнсъстваii·
кн остава в IIРОМ Ji flЗТ<I на Т08<1 , кос та то Jlретърпява I1рН ОфОР~lянето 1I
констнтунрането . от юрсченнята н а АНТllфОН става ясно: крсватьт, статуят а .
0 .1СЖ:lата. дрехата са СЪШССТIJуващо са:-.IO nOKO:IKOTO са дърво. броllЗ 11 от
ТОЗН рО.'1 . Т.С. съшестu)'ват от такова. "ОСТО с по -постоя нно . Обачс . JJ ail-
llOСТОЯННОТО са 1е"ЯТ<l_ водата. огънят. въздухът - ··e.le~lcIITIfTe " . Когато OO:l'Jc .
"C: lc~lcIITapHoTo" ~ IIJII·сыuсстuупашото . тоган;.! с това ТЪ!1 KYJJall НС 11;] 000\';'
а в СЧIIC'h.l н а H'JFiF~,,,,1i1O frвR)fi~r;t1 yap:::HOL-I Cc :I"IJ" ЦН:IOТО lJ"IIII C:lHO. съ ­
ЩСВРС\lСIIIIО РСliJ Jg ащо за n":IKYB,IIIIJC10 на uсяко "СЪ ЩССl B)'U;t IllO" 1I 'JPC J
40 К ОС ГО т;]ка раз6Р JШ !Я г 000\'; II;\НЪ.'1IIО сс НРJlраВНЯIJа на 611 гнсто. 1[0 U това сс
фш:::хххjХJШ съдържа: сы[IJoс1 r;1 на ОUG Ю. - ПОС1 ОЯIilJO Ilpll CI,C'! ваЩО '1 о - е ФIIКСllр а llа IJ
СЪНСОI Ollpe;\C:IClla насока . См)6разнC'I т аЗl1 съшно с )' тогава HCII'IK)I IIсш а -
611;10 го рас )'CIIII I<. 1:.1!\ н;mр:шс но - нн .. ОГ" нс са IICTIIHCKII съще СТllуваllJО.
'1~H .ir н II С III!IЩJ, C.iI:;IOBa ГC :1I1O lI,::същ"стнуваш о . C i.Ul ': - тпуnащ , ;о::ттз нс с
MC.PI'I Un
Н'1I :Ъ.1 !1и : I O CT<lT1,'I II,,: снря~1O т о па нсс ,IUСС ' IIlУIi<1ШО ca~IO ollona
Xa-ugeгep
"С:l(~чснтарно" осъщсс1'НЯН<! С1.шността н<! бнтнсто.
ЗА СЪЩНОСГТА
с.'Н~J.8ЗЩIIЯТ а6з,щ ПРСП.1<Jга ЮГ.lед ;':Ъ~ I п а ЖIIОСТ18 на ТОКУ'ШО обсъдс ното
И поняти.rrо
1Ъ .1!o.~ В31111С на 9UО,С;'З fl С.\!!I СЪ.13 lIа тrp0 1:w \' appuOJ.I ,0,0\' каО НШ!О\' (о т -'
ЗА Ф\'II<;.
lIъr ВО ~ 1 без KOHCТlIYTll p aHoCT ca~1O по него СII):
АРИСТОТЕЛ.,
"З:IР3;t1t TOlla C:IlIlIrC ":I1Ват оп.НII, д l')ГlIТC lС\lЯта . е:lI111ТС В1о1.1~Х3. :tpy- ФИЗJfКА, В, 1
Г1НС 80;13T3. C!lIIIIТC - ClIlllt от 'ТС1Н (""C:ICMCIITII") •• Ip~ I нте - 8СI1Ч"'1 теЗII Д~
G !. дат <;>UOI<;-loТ 11 С ГОIlЗ UI1TIICTO lI а С1.ЩСС "/ В) В3ЩО'Т О "зто. IIЯ:IО.
С.lсдовагсЛlIO тов:!, KOCIO С.!!III ОТ ПIХ ЮIСН)В:I к;по 110 Т3 ....,.0 lIa'llIlI Olloa'
що 1I:I.'lще OflJ:IlJpc.t"(uтro), Д3 е IIPOCTO H.l l1 C'~CTanllO, това тоlI Bllllarlt н
Itll1спна CТCIICH IIРС :К I ан" в кран 11:1 КР~lILи :lТ а за С1ощсcrв)ваЩllоcrГ-d ,

8CII'I KO .lP)rO OU3'IC. к;по 1I0.IO;t.CIIIIC lIа IIC'rIIIICKII cbl'I<:n В) В3ШО'ТО 11 кзто
С I..C 1 tHHfHC t нка ", 01 a J,OHi1, 6 ~oeTO Cl.LueC СВ) OlH.Jto'ro СС p~ 1~НI.lсч:tuа

\:шsеiпапdсг,СI:tсп; Сl,ЩU 11 "СС all:l.llIJllpa", "се OGIICII1I8:1"'" (11 Т21.:а се р~'l'


11:1.1:' " OTIIOIIICIIIIII). JI СJl С;lощпс.1 110, Д:I е ОТ топа (I.:OI~то ВIIШIГlI IIРС.1 СТOlИII
Q\/ol<;-a) 8Clll(O IIрсб ll ШНI3ЩО 11 себе CII сыцото (а IIMelllJO II.! IШ ПРIIJI:l..\.'IСЖII
IIfII.:OIK01l IIptJ\lIltta, 'Ipe-j 101110:\ ;1 111 11111111 ОТ 'rux \СIII>, ~P)I()'fO оGаче, 81.1'
IШh:Ы' 11 11"1'1(')1101 "(jCJI r~III'"II;"." (193 11 21·28)

r'l'rp;1IIIf'jCIlItCТO ~!еЖДУQ\)(J"I~-fll(,но "е,1е~!еlfТЧНlOн)"1I CX!l!C't~1 !i:l [10 ЮЧ{I-


11011 С..'1I!IIС ПlеllО С'!,щеСТ[I),ННЩ(НО (1111 ПРЩiО\' (:t.ррОрнп()\' "цО tt\Y'l'O) 11 IICC"!. -
ще':Т!I)'IЩЩО 1р (1tI.1;fJlj, f~~\~, 6\иОI сщr;, P\j)~VI;) Т> ~ ОЩе IIC;.'IIП.Ж се ItЗр:lзяаа
ltIl '! СflЮ flр!! Y"iH;Tlle II!I РСIl!Щ1flII\;t дOtма If с I{CIII.,-rО О(П(,)",1I1i11IС 11 ;1 ДеХf(ЖРН'I',
(1<:'1 о r ' 1( CT~lh:1 IIl1/tIIМ(\ OCIIOIIII(\' (') fЮ:l(')жеШft 11:1 "XI;t герlt;\Л I\З\Щ- 11 ~;"feCT '
)\(\ 1 () 11:' xf('1 ;1!~1t11f1111(') ff 1111 (iIlTII!i iI (\ HeToplllfeCIiO [,t')'I\,!tсч~ llI<:t 11\: 11 )': ,')

OC
),\'I" 110 ' 11 ,1"-'11 С ' 1<1 11 1,1' III 1; 1\ 1.-1 1101 ;1(,';111<1, ~щir(l Iljllсж.;tа 1(111;1 P;IJfr'.II1I1·'CIlIIC
(1Ш( IЮ 11(;11\1 1I111~Cla 11<t ~IIIC ; IIITC;ICf,O [О UIIPC;!I;;IHIIC 1\ го .:хО!!С"",,];1 ;10 C,\lla ·
UНIIIПО IШ "РОТIIUОIIОЛОЖlltн:тт[\ lIа CIIОЮ\' 11 y\\'upt:\' O\' а1tпра,,'1~, Обtl'lаi\11O
ТЮII "РОlIIЮПО JIOЖIIОС Г сс \IIIC;ill 1\(11'0 "IIСЧIIОТО" 11 "UРСМСОО го ", Споре;!
тоl'.1 611l11lШОТО lШЛIIUС fI "1'1'011[\'1311110, бсз ОСIЮОСII J3KOlt, С UI!СЧIIОТО~. IICCKII
р\.! ро.; K<lIO "pO~IH la с " lIj10IClIOТl)" . 1-1111110 )11.' е 110-IIСII(l (lТ ,она
p.1 1;-раНIIЧСIIIIС: 110 IIC СС IЮЧIIСIН. '11.' чрсз гака ра16rаlЮН) раЗI' р:tIlIl'IСII IIС lIа
"IJC" HC1Cl" 11 "UPC\lCUOC г" С;I \Ю ше 6Ъ .1С 06раТII0 преНСССНII "е ,11t1lItСТlIЧllа".
"хrI IС ПIIIIIСК~"1t 1I)06,и(I "11(1lIOIlP C\lCH!t,I··ltpC.1 CTalla IJ гръиКОТОТ1,.1куваItItС
lIа "същеСТlI \· flаulOТО". "11C'III01'O" Il аЖ II к ато 60 Г Р 3 1111Ч1I0. осзвача :IНО It бсз­
КР3ltНО тр а ещото; 06paTI!O. " врсчсното" с orp:!HII'I CltOTO траене. Во.зСШОТО
)'К:П::IIII1С lIа ТОО:! разграllllЧСlIllС с наСОЧСIIО "Ъ~I траснс го. ЛО .10ЖIIТС:1l1O
Гъринтс са ЗII<1С.111 също В тооа разграНII'lСНllе ОТНОСНО същсствуоащото.
1Ll;J. те DНН<!ПI ~IBCJIH r разлltчltсто ва основата на тя.'>Jюто С'О:llиане за бlfТltсто .
11 това сс раз611ра TbK~IO от "~РНСТIIЯНСКОТО" рззграlfllЧСНlIе. Ч с с ПРОТII110 -
ГIO.lОЖltOСТТ~ н:! auo\o\' н у, \'ОРС\'О\' aтrElpa!(\(; 111.' 'IОЖС Д;!. сс IIча ПрС.:!ВII :1
БСЗ:-РЗНIIЧIIО траещото 11 ограIlIlЧСIIОТО . става fl3I1Ъ .' IIЮ ясно от ГРЪLlкнте ду ­
~III JЗ 1I0llЯТlIята: 110 ю!а ощс. ВрС~lевого ЗIIU'Ш 1) К бсзграllllЧIIО I1ЪЗIIIIКn:l­
Ш(\Т(\ 11 II1ЧL'1ваllIOТО: Т(1l1а. I(О('ТО се пrОП!llОIIOСТ<!В1! на СНЬЮV.JJa -.вt:Ч!iО1(' ''
като така нар С"С II О "6езграIlНЧIIО-. с ВIIII<lГIl същ о 11 1.'_1110 бс IГР<lIlIl'lIl(1 -
а;:нро\, (лсрас,). Тогава. как о-гг)'к трябва.13 сс ОТКрlIС cJ.lla пrОПIUОIIО:IO:.t.­
ност - 11 IIрН това рсшаващ ата . - от КОЯТО;Ы сс ОПРС.:1С:II1 IICТHIICKOTO БI!ТIIС "
Н о това IIС с IJСII"КО. 13 СЧ IIО ЗllаЧII lI а rpbl l KII ШО\О\' - (Хн6tO\·: 1I [(с\ ЗII:lЧII IIL'
ca~lo " P"}I " , 11 .-t<l" 11 "б ез "РС":ЪСВ<lIIС'· . а IIrC;1I1 HCII'IKO всикогаllll!ClТО [Lla,
Марти/(

I
XaLigczcp
ЗА СЪШНОСТГ,~
JC\\ till~cJ - () (1,1 1 jaOti,E\XJ) \' = Оllова, коста I\снкогаш t IJла:.tеТС:J,
"\1(:'1110" 1ОСIIО:Jt:i{JЩО, 13 ин сс ЦС;НI преБИllаваllе то lVCf\\Ti lcn]
СЪ,1 113 IIРIIСЪС1I:v. ::-: UUЬЮ\' е от себе CII, без друга по~!ощ и затова възмолшо
JI
11(' II~ЩО
то U с ми­

с ,1а с I!ОСТОЯI!Н '> ПРlIсъствашо; УJ(азаIIIlСТО, за което тук се МIIСЛII, lIе с


1I П(\НЯШЕТО ~TP,t":HCTO - , а lIуИСЪСТDието; има УIIътване за правилното ~!IIСЛСНС на
з.~ ФУН;, 11OIIЯТlIСТО, IIрО1 v.wположно на yt VO~E\'OV алEtрCl.кt.;: това, което ВЪЗНlIква It
;\РНСТОТЦ II1че,ва , гръuки мислс но е това, J(oeTo ту ПРИ-, ту отсъства, 1I то без граНllца:
ф1fЗJ[Ц В, J обачс щ: рас; е фli.10СОфСКИ гръцки MItC,~CHO не граница в смисъл на' външсн
'1
край, 'IIIТО това, IIDH което нешо престава, ГраННltзтз'е ВIIНЗГН граничещото,
опрсде,1ЯЩОТО, спирането 11 и.машот.о положеНIIС, това, чрез което Ii в ко'ето
нещо зtlПОЧIJ3 н t:, Това, което безграllНЧНО flPII - 11 от-съства (ап- uпd аЬ­
" 'esenJ, ня!>ta от СМ СII ПРИСЪСТВItС И 11 е във вла :lеlше на непостоянностга.
Раз граlшчеJIIIС1 о ~Iежду по lIачало съществуващото 11 lIесъщеСТDуващото
се СЪСТОIIНС о 1 O~, че еДIIОТО неограllllчс:.IЮ пrОДЪ:I:..: аьа, а другото ВlIнаn!

преп,рпява !lрсу.1..Спаliс на неговото Tp<lel~e; ОТIIОСНО траенето н двет е могат


да бъдат нсограlfкченн нли ограничеllИ; решаl1ащото :теЖII най -вече в това ,
че по начало С1,ШССТIJУО3ЩОТО присъства от lIега ca~\OTO 11 затова BllllarlI се

щшира "ат о ПIIШsrи вече бlшащото налице ~ \J1!OK'CtIlE\'ov тtPfll't'ov; наПРОТIIВ


IlесъщеОВУfЩЩОТО ту присъства, ту отсъства, зашото то Dlшаги присъства

с,що 11:1 ОСIIО!Щ 1а на Rече бlIвашото Ilаmще, Т,С, (lKtJ:IO TOIНI се IIIIЯЩI 11.111111(:,
С1.щеСТfI)'ваЩО/U(8 СМIIС1.Щi на "сдемetlТIIОТО") е -ВИllаги <; тр;> :;" ",lIесъ­
шеСТII)'I,,,I,МОТО "/lIfIt:lПI'; flО · 'ЩТflТl.~ ... ;:''', Г1рll ~(\eTO "тук" If ~ПО · IН\ТiI'П . I:~
Се 11'1111' f!PClli11I:1 lIа оСIIОIIО 'I"(\ на IIРflС1.СТ!lI(СТО, IIС е оглсд »а ПРОСТ()'tО
"fpa~IIe'· . НttП ' Мllоrо сс доGJIIIЖОIJ(\ до 11111CIICII010 гp1.M~O ПРОТI1t10ПОСТ!Н"!tIi:
1,,;-11; (jO - I('\..СНО 1() p,,)rpi1I1II11I1'1~(lIte М~Ж.1lУ r~Сtfр\'\tцCl 11 O('~I1't\'tCPV\'t('tO .
11"1311\11<1 е \'\)\·х О'ЩVQ, IП ОРОНl '- \'\1\'Х <;1).\)(' \'0 . Л;i~ 11 тук Iфt~ OTmtTH пър ­
['(1)1 ~ '1;1,11", Пl С I.ЩИ()(; f 11[1 I- РЧ{li il y:JlliltOfo ()IfTIt~ , P:l1,' It'lI!ctO IIма III"'C !II'i!;I
\Ia~:tp 11 ilc IЧlilН 11,1 ~HM010 траене. 110 псе Пl1li са мо 10)Н 11;) f1r('l~II!1tata .

"CTl1)!llIOTO~ с 1I~I1p<J'ICtlJ1lI80T(); tСЧ<lШОТО с U~flIM() ,leт!l(1H"'. ПРQменmшото:


обаче, 11 двете сс р;пбllРllf еДfIOОРС~lсt10 по lIa 'l lIlI;( на IIСПРС.."СIНIIIС1' О ОТ
НIIШО ПОСТОIlIllIO (FОГI,'-'1iIlгспdсп) .

06"'lc. З;I Гl'РШI1С "6I1Т IIСТО" JIIOJ ЧIIIР"СЪСТ8I1СТО [j HCCKPIIТOTO , Рсш;)оащо е


IIС 1paCIICТO JI p<l T'ICpIIТC 11<1 IIРIIСЪСТDIIСТО, n товз ;13-111 то се ограllllчаU;J в

IIСС'-РIIТОТО IIа I1РОСТОТО 11 T<lI(;\ се ОТТСI' Л)! в СКРIIТОТО 113 IIСII ЗЧСРП3 НОТО. 11.111

J,L111 Прll ЪСТВIIС10 се прсuръща [\'cr\..ehrcn: ЗII<lЧI I 11 ПРIIДDIIЖIl;)М сс, траllС­


I lOpT llp a ~1 сс} ~ ,,'[1>00;) о простот о "ЮГЛСЖ.1П така, К<tКТО", u "CBCT~IIIН:lТa-.
вмссто да се з;):п.ржа в Ilс , превърнзтостта [Uп - ,'сгkС!lгhсit] (CI.-Ч)€~"Е\(:х), С;)мо
с ОГ,1С,] на съпоставсността на IICCKpIITOCтr n 11 СВСТ,lШlата З<1 нас став;) ДОС­

таТЪЧIIО BI!,]II~ la гpЪLlK:lТa СЪШIIОСТ 11;] OUOIU. ОТ товз зна Нllе заВIIСJlllзобщо
раз6I1Р;]НСТО IIа APIICTOTC,~OIIOTO ТЪ:IКУВ311I1е lIа OUOH;-a, особеllО обаче,
ВЪЗ~lOжностга, която сс СЪИЗПЪ,lIlЯlJа от С,lС.1IЫШОТО сега uстъп_,еllне, окон­

чаТС.111О да сс 01lРС.1С,111 IICl'llIJaTa СЪЩIIОСТ III1СЯ IIOC,lC.10B3TC.'lHOCТ от СТЪНJ()I,

ПrС;II~ sl;J с,с ОГlIt.f;y;glhLd:р.!!"-нз-'!ао'ПРIШО,~,ННЩ досега ПРСГЛСДaRОТО 1) прос­


тз га ~I\' В,;:III:'>ЮllrЪ1КЗ:

С1.0Uрззно rr.:a'(w·(I1-ТО СЪШССТВУIJ<JlIIОГО от оuО\ ~- а с IJ .1В1lжеIЮСТГ<l, :\.13


.J2
са~II1ЯТ О\Ю1':; с UPZI1-TO - IIЗ~ОД 11 раЗliО,10ЖСIIIIС за JUI1ЖСIIIIС , Оттук леСIIО
фклСХХХjхЮI
за~:1I0Ч:Jва;\IС : Х<JР3КТСРЪТ l1а IIЗХО;( 11 раЗПО : IОЖСIIIIС lIа Quспс; -а ДОСТllга .10
ф:Jpyм
:юста п.чна OllpC.1C_1CIIOCT с;(ва TOГ<lU:1, когато сС 1I'3ПЪ:1II11 СДIШ СЪШIIОСТСI1
4/98
nor.1C.1" А това. За """110 11 ОТ!IOСIIU "al,BO OUOI:;"I;1 ~ IIJXO;\1f r"- }:-;Q:IOЖСIIIIС: о Мартин
1(\ \'1101';' а.
Xaugelep
в lIача.l0ТО lIа 111 1\1I1II' а lIа Фll1ll"U. в IIciiHaTa ТРIfДСССТ Е п ърва Г.lаВ<l
ЗА СЪЩНОСТГА
ArIfCTOTC;1 Д,lIiil rСШ<llJЗЩОТО Тb:IКYBaIllIC на СЪЩllостта lIа ;"'\1101:;. той 1111
I! ПОНЯТИЕТО
предста вя Т<l111 ВЗi!IIМОIlРЪJка D завършена яснота пред ОЧIIТI~ : Е;-:н Б 110U01:;
1-\ ФУIIc;.
~EY (ОШ' apZl1 К\\'110аос; кш !lпа~оi.Т):;, 11 БЕ ~EOo&x; rj!l\ V тщ::: О\ЮfШ:; ЕСП,
оП ~ 11 i.(l\' ()U\'[t \' 11 Е(П\ КI \'Т]а\С; ('l\'c(i. KU.lOV '(ар a·y\'oo\~ Е\'11'; Ct.un1:;
APJfCTOTEJ,
а"f\'ОЕ1аОш кш ТТ)\·оvо\\'.(200Ь 12-15). ФJf3lfК4, В, 1

"Т)" ссга ОUЗ'IС. Q\ХП':;'ЪТ с 113:1.0':1110 раl110.10ЖСIIIIС З'I ;lftlfXeIlOC I-r:l 11. У.С.
3113'111 ЗП IIl:lItJOiщзта lIаяве С~IЯllа. II;JШI11fТ 1, .. Ч1tН 113 IIостыIаlfсc обаче,
С:IС.'!И:l о\.хн;·а (11 [00&0;. IlOсrЫlващото IIРОС.IС;tIIОЗНС. IIt е IIЗ'НtlО 110'
"'''CII() "'II.'·fO:I " u С.\IIIС'I..1 lIа "11:1 н 11:1'111'1 113 11(0000;). ШО" IIС тряGвз R
1111"""''''' c.I~'laii:la остане в C'"'PIITOТO това. "о"'го С I\IVl1С1;'Ъf (8 сыJIIос'г'·
та СН); а II\fCIIIIO nстава IIcofj'O:lIt ."O, "огат() тоП (':II:r.Ct';··I.T) oc-гаllС
Ilt(jЮ!1ЪК, '1011 (,ню\(;-ът oc-гаlШ ВlIсfi.IIIJОС""З." (еро. но -горе U 1. 193 .. (',
..-ьде-IIJ г,еше OOP"I-"'1 lIа pC'lla, 1t1paJ1.J УVШР I110\', O'IIIOCIIO (.IClIoraTa 1:1
бll'lllС'ГО 11 C-ЬЩНОС'fта.)

в тона:ш lIас обl1'lе, е важна прнсъстващата ЮПlfмоuръзка. пъ рво са~iO.1:! Сс


ПОIii!А.:С IIЛ'JlIl.Т 'jil С1..ЩI!Ос ·па Itn Qv<1tc;-a, 11 оттук каК1 о н 11 fЮ':ЛС.1!J:JЩ01 о
(193 Ь 7) lIiIIlOIIll :, (ЖОllчаТСДII() сс ра 1б нра СЪЩllоспа lIiI ою" IlрН С1.Щ Н:I
ф\J(1\~ · а ~\\'l1'H~, оба'1С нс спеlllЩJIIЮ раЗГLРЩIНl, а C;U!\IO ОП:РОСНiJ CP~llty
ДРУРIJi ()G~ЩII IШ сЦJlсСl !'УfJ;IЩQТО ~ дыlеноспi\1 1 1101((>111111 "lj.!rlp:II1~IIOI(J".

Ф\){'П; 'ЪТI: 111 .\ ('1;I;!i) rНI 1fЮ ,10жеIlНi::l1\ :\iJlIЖ сllO Сi'liJ (l\t\"lCH<; ) 11.1 ' :1110 :IIIII.o:c -
110 (1\\\'t.J\IPP\'P\'). I1 то 1Ь11 (; 't()!lrl I\N(J Ц\JТ<) I\'Щ Р" !\т;u ('J\I! фll\ll~' (>;
С'.Ш,СТГ1УII:llltС)J(\ ()! ~)\>(Тt С; ' :11:' - lю ~" "IOI(lIlC' () (\1 I,~; р С;"НI!Р 11 ~ 1.\' ('.1\111

То Hrrn 'l = ~ : tJ\ 1.11 pa " Jt(1 j tt1l ,IIН 11 1\0; \ '];1 ...llt11-+'С!lОСТ I i1 lIi.1l1HIIII,(JfO 1 П. "ОС 11) {" 111

;II:Fo 11 IIII K(II ,1 lI()~rail 11('1 () tla с l.fJlt:СУI I )'llаНЮ1 о (" (;)\)('1\~ · a с 'ICIl1J1 ;' 1 с " JlII
,-ри6uа,;ы СС Ilr(' ~la.1C tI C;II\H IIQ.1ЧСI'1311 CMIICbll );arll~rcpl> 1 11;\ IIOC 10ИIIЩ) 01
себс СII . СЪШССТВУII;lШОТООТ 01Jal~'a с О\.Юta, С'ЬШССТUУIJUШIIllCf. IJ 01110·:13
на "IIС.10IlЖIIМ IIМОТ··. 11<1 бll1l3ЩО ГО от ссбе CII 11 3Л IILlС. 11 затова IIClla~Lcilll"
lIаП;1.13 IIЗIIС('ТСII "1IС,lIIТС:1 на СЪ\lIIll re.lll,ITa npllIJII.1llOcr (0<)1\0 ). (1. 111 11 О(ТI ~I
113 Q\ЮI;'а ;Ia С lIа;IIЩС IIзоБЩQ 11 ca\lo IJ TO[la. [ШОТ О] бlluаШ0101l1.j11101l;lча :l -
110 без OCIIOIJCII J.II\OIl. ЛРU)1l)\' аРР\.ltJ!lЮ!О\' . .1;1 бъдс - 11 1\<110 r a"(1\IJ \lС!,'"
ЩIIIIIll.1а 1I:la:1CC ( Ui1apxo\ ') lIa~ бllТIIСТО Н;\ ВСII'IКОlll1ачс .оЩС "съш('с, nУН;\IlЮ" .
ЛРItПОТС:1 IIС .1~1Ва IIl1l\аию фОР~lа : 1I10 ПО]ООЗОЗI1С lIа ТОЗII IIHC1 . J.I :1:1 ОQЯСIIII
9\101.;-а. Об;!чс. чрсз /)0"[1 IJCC lIаl\ 11~la УК<tЗUI1ItС. СаЩIIС 1111': IIOCIblIlJ:I\IC
11раВII .1 110 к;\то Ccru IJСЧС раЗ~IIIЩЛЯl)а~IС В1.рЧ това. сто защо "PlltlC.1CIIOTO
Th:IKyeallllc 113 6оо\с;-а ItсоБХО.1\1:'оЮ тряБU;J .13 OCTalle lIе.10СТ3ГЪЧIIО :

1. НС СС 'I)ЗС:'оI<l npC.1IJII.1. че същестu),uащото от 0 \10' \:;'" е 11


flВIIЖСIIОСТТ;!. щс рсче. '1(' ДВIIЖСIIОСТТ;! СЪПРСДСТUIJЯ бllТIIС 1 о lIа TOl1a
СЪШССТАУ'lаuю: I1ЗПРОТltl3. npll наЗОII;!1I0ТО n":IKYBaIlC lIа Ooott;·a JtJlla :la нсяка
ПО.1ВIIЖI10СТ [f3C\\·c~ullgsI1arIC]. ВСЯl\а Пf10~IЯIН1 11 рсдуваЩII сс СЪСТОЯI1I1Я
(рUЭро:;) Н ТОllа. КОСТО С;l;\1O I\Оl\рай съшсстнуuаЩОl0 сс IЮЯlllша: ; 1\llIжеl1l:~ТО
с IIСП ОСТОЯ IlIIO ТО 11 с това неСЪЩССТВУНЗIIЮ .

2. разБСРС~1 : 111 СЪЩССТlIуваЩI10СТ1 а II~IIC 11111:1 като 110,' 1 ОНIIJ\ОС'П а. 13


об;rчс СДIIОСl р:1 11 '111 [10. 11 I1ЭСОl\ата на Ilrс .:шаРIIТС: IIЮ ·IJ IШ:S ГI1 · 1I·ОСI10В:l1 а· фi!F.caxfx:.кIi
lIOСТ~ВЯЩОТО. ОЛ'УI\ IlpOlla: L:1 ~
4198

-----•• _ ...,__.....
_~i:.t::::...a
1f~ЩI' 'Н \. ДР) ~.f.Т съ шt!остен ~1 0 ~ICl ll 11<1 Ol'~l<X: ПРllсъе IIICfIOC '1 га
"YI:<'Cp [A!1\\CSUllg] I" . /'~;a To il с РСШ~Ь3LЦото 3;1 гръцкото пон ~ i не за бити.:: оп!! Гllа ·
~IC СС - З;.I да C~ изясн!! неговат а со БСТВС llOСТ в .1~ ~шта благодаРС НlfС н а
З:\ сьщ носТf..I. TOII<l-:ta каЗВ;tМ : Iщесто присъствие [АП\\'esепhсit]l ! прнсъствеIlОСТ [АПlvеs uпg].
11 ПО НЯТIIЕТО Ако сс НЯ~1(1 ПР!:.1вид простата наЛIIЧССТВСНОСТ, даже изобщо не To~a , което
З:\ ф уLIt;. сс нзчрспва са мо в ПО С ТОЯllността, а ПРIIСЪСТВСllоcrта в смисъл н а IIЗЛl\З аl lС
:iP]fCTOTE.1, в неСКРIIТОТО, ·.I;,ставаllе в сrпqнtТоТо. Чрез указаНIIС Н3 простото траеllе НЯ~13 .
ФJIЗJfК4, В, 1 да се lIа~lеРI! rlpHcъcTBcHocттa.

4. а.1а ТЪ,lкуваннсто на <;t\)(Jtt;·a от А IIТllфО Н 'Ii другите схваща бllТII '


ето lIа Q\)(JCt O\'1(.t по ПЪТЯ на ВОДС llе на съществуващото (от "еЛСМСНТIIОТО") .
Този lIаЧIIН lIа lJOстьпваllе - БНТIIСТО да се оБЯСlIява чрез нещо същестВуваша,
!J~iecTo СЪЩССН ~ 8ащото ~.:ta се разбllр а " от бllТНСТО - наЙ'напред .H~la З3
СЛ СДСПJIIС lIаЗО J;..~ ната испраВlшна оценка на характсра Н3 КlvТ)mt;·з 11 едl:lое ·

траllЧJlIJОТО МIt С.1С: не на 0\Юl.Cl.. Поиеже С това АНТllфоНОRОТО учеНIIС 1IЗ0бш о


не дОСlнга IIЗII~ чал ната област н а мислене IНI БНПIС:ТО, Аристотел трябв а
открито да оrаърли това схващане за CU01.c;-а пр!! прехода към него вото

собствено П,JJкуваЮi е lIа Qoou;·a. Нllе чете~!:

."110 С!1.IfIШЯ IШЧIIII 1lJ а Чl! Q\Ю\(;·.Т тъй се 1111C1I]8a lansprechenl ": ТоП е
()TIНI'IU)IIJ atllкогаШIIОТО oтJtCJlCIIO n ОТIIUЩ}СД I\orhinelnl лсжащото 11 ОСIIО ­
ва га Р;1111IJ.10;lожеЮlе 13 IПiгl С1>щеСТl\уващlYf6, което 11М!! 8 lIего ("МОТО
111~(I!Щ(II)1111(] :IОЖСЩlе OТIIOC II O Ilil,erl ДlШЖСIlб('f 11 Т . '", с~i~IЩ: fI )Щ 110 ДР)ТItII
1Н\'1II11 (;•• СС; II'IKII:O>C Qt>O\~ ....'tj K~H) IIII('TIIIIII""", I! 0[,"""" 11, T.t, IOI10
IIJrJlCit (111111 lI\lellllo), !(of!ro се ЩН(Ц1!111 111 ЩК!11.3I1С"" (/9;\ (1 2Н-31j.

Чс I ~M 11 сс УЧУ.1I\:JМС: Th I като I13pC'teIlIlCТO ]оtl()ЧD.I с еЛIIО O\JV "311.1'111".


npe xoJt't.T Не II)P:I)UIHI III~KiI~aIIO 01 PIl ~:lНe 11(1 f О~ССП(,)М Сllа 1010 Y'ICI!IIC;
IIlI ПРСН II 11, 10 11\:110 <:с Ilpllc:;la, НlIIIC I ЮНl с orpaltll'lCIIIICIO, Че IJ IICI' O е Hblllllt:
C;IMO (\0 iРОТЮ;. CДlIIIIIH f Н:JЧНI1 nll СХШIIIС с ыliюетт:J lIа <;J\iV\C; -а, а 1I~I CIlIIO IJ
~П 'ICC ГlюtО lIа VfТ1 ("ма IСрllЯ М): исрск; tporccк;. ДРУП1JП 113ЧIIН. 1\0111'0 Арнсть I е"
ПО ' lIlI'rUТ'ЬК РЮ~РtШ<l, разБНР<l 9\)(J\t;1;1 u "аЧеСТIJО to н;} рор<.'>11 ("форма "). досtu
лесно ОТНОIJО рззtlOЗll31шме в ТОО;I РUJГРUIIIIЧСНIIС - \)У11-РОРФ11 (матерни ­
форм;!) - ПрСдll СПОМС II[\ТОТО: ТЧХJ)tо\' ttppvOP\OTO\·. IIJllачаЛIIО без О(;НЬОСII
З "'-Оll. 11 puO~H.>;. ~ОIlСТ IIТ)· ш\ята. Ра'Jбнра се. APIICTOTC,' ~IC I1РОСТО fl Dnтаря
тооа Р3 J граllllЧСIIНС посредством \)'(11 н popQll. докато за АIIТНфОIl р uIЭрсх;'
ът (КОIIСТIIТУШtllТа) трябва.:ы В3ЖII само IШТО 01l0B3. което сс ПРllбаDII к;по
II CIIO CTOIIII IIO n OKp ail C.1I1I1CTBCIIO IIOCTOIIII IIOTO, по кр ай тооа без ОСIIОВСН за ·
КОII (матеРIIЯ' <1). за APHCTOTl:.l IIIl0pQ11'TO се запазва - според IIPIIBC.1CHOTO
НЗрСЧСНIIС - като .10 сто 'IН СТ 80 прн СДIIО определяне на СЪЩllостга на Q\Ю\t;.
а. И досте ОПрС.1С .1СНIIЯ lIа oumt;·a са едно спрямо друго е.1110ПОРЯДКОВII. 11
TOlla даоз lJъзмо ж ностга да се ПРНОС.1С едно двойно IIOНЯТIIС З3 (J\XJtt;· ;! . A.13
3<1е.'1110 с това сега ОС.1ва н преДIl OCI!'IKO запачатз .:х3 се .:хокаже P0pOI1 ' TO
CГlCI1II3.1110 О К;.Iчсстоото н а '!ерта lI а същностт;! lIа O\)(J\t;·a.

НаIlСПIII;! така НЗГ:IСЖ.1а първонача.lllО: 11 всс пак ОСIIЧКО сс ОК<lЗuа CbllCOI


пруго. Р;пграIl IlЧСII IIСТ О \Г{ll-РОРО11 IIC с са,1O IIР ОСТО друга фОР~IР ;! за
;-'_
.. -:- - -"---"
аррua~mо\' --pW~IO.,. ~-~=n-(JCt:ппr 1!ьtф ОС :1~:Г БU01~<1 в на11Ъ.1110 11083
П:lOскост . lIа конто сс отг овзря .1а жс 11 3 ОНЗII IIС 'Jа.1з.:хС II выlосc за xapaKTcr :1
44
lIа Ю\'llо\t; Прll 0\)0\(:;'3 11 ОООlt;·ът ОТlI3Ч3 ! 1O щс сс рпзбllра лостаТЬ'IIIО н
фнлософ:жн
качсството на ооою.. като ВIЦ lIa ГlPII CЪCTBe llocттa . 13 тов;! C;lIIonpC~lellllo СС
CjXJPYМ
113~IIIРЗ. че CIIO~IClla гото У ЧСII IIС lIа ЛII Т llфОIl - UЪПРСКII че IIЗГЛСЖД3 IIPOTII'
4/98
IIO!Ю.l{ ';;110 - сс ОТ:\.Вl,;:>;IЯ IЮ 1I;1I('r~1, IIИ I!:'~I:!! на 01 rи'1~!!С В ;;'" ,о 1(111~ Чl
можс.\! .10С гатъчно HCIIO .l;,t UII_II!~I. а.о Р;l'3БСР~\I Ct:1 а IЮЯlIII.IOТ,' разгра·
Хаиуегер
IIIIЧСllllе Uf11-J..lОроТ1 аРIIСТОТС:ЮВСКII. и 'Г.с. ГРЪШ\II. I! ВС 100CTJ.!!i!\! E~.1lfaгu

ОТlЮIЮ 1 Оllа разбира нс. И~ШМС ПОСТОЯНIШ ск.l0ННОСТ за това. понеже разгра· ЗА GЪЩНОС1ТА
IIИЧСНIIСТО /la "м ате рия " !I "фЬР~lа- е широкият 1'1,Т, ПО коi'по 01'.1звна сс 11 ПОНЯТИЕТО
ДIIIIЖI\ З"ЩI.Jноевропсiiското човечество. РазграШIЧСНI1С'f () ва СЪJЪРЖ2i1I1С I! ЗА ФУЛ;.
форча с n C~L1a като lIаll'са~юразбl!р ащото от са~юраз6l\ращого се. по .ак' ,1РИСТОТЕ..1~
ва причинада IfС трябва.]а се ~IIIС:IЯТ 11 ГЪрЦI! ТС вече споре.J таз!! " c\e~ la"? ФJIЗ/fКА, В. 1
YyrrJ..lopol1 се превежда от РII~I.1ЯНI!Те с maceria 11 ГОГlПа; в ТЪ.lкуваНIIСТО
чрез Т0111 превод разгра!lll'fСllието !1PC~tll<laBa в СреДIIОВСК09НСТО 11 Новото
време . Кант го схваща като ра1;шчието на -~tаlt:РИЯ и фОР~lа- 11 го обяснява
като р,пmlЧlfето на "опреДСJIlШО" 11 неговото -опре,"СЛЯllе- (\j!I. \'. \'оп der
Ampl1ibolie der RсПсхiоп sЬсgгi ГГе , А, 266. В, 322). С ТОВ<I с: е доо н ! ада шtij·
Ч~Ж.l0f о ОТ.J:lЛечаванс о r r р·t.Ц~010 рззграНIIЧ<:I!IIС lIа Apl1 lОlС ..

YYf 111<1'111 n оончаiiното ра1б н ранt -гора", "\р 3 тал;н:". -;]1.рвото", J!З .оеl0
)10В) ва лонецът; a:la зас;tlЮ с'топа ·'.TLpIJOro", .1l.pnOTO се :1Oс-таnя ,,:по стра·
IfТe.1ell материltл; OTTjk u'l fl ставз ~Iатер"я 13 псе."1I tШ:I :11.PBC HO I!
"ГlpOI!1I1e~CII0" 1!10бщо. Вс ,1 СДСТlшt 113 това по,натаТ1." с(: 01::l11JЗ НЗПРJllO­
посредсТl,О.\! :tРiJГОflО:I!lО упражнен) п:щы: lI.t -гп.РГIOII_I''1iL11IОТО" ЗII~'lсНl!е
IHI .1>.\1 :1Т1.t. - че uyc ЗIIПЧН C'L!Jce.\1 С1.. ЩОТО l:а10 -.\I:tТ(:РIfЯ''. r:JJfillp ;l c,oG:!'le
ГЮ 'О lG: IIIЗО с(: ц(jсМIЗЫI преДII"СIIЧI:О Л!\ се 1I.lfраПЩl Рсl1lаlJ:lЩllЯТ IIl.II I' (JC.
Ако \f(J] 'Ш:J'IН "/'!i\lСРllЯ""J:\ "ПРOlI 'lh,;tС1ЮГО", l\H:II';1 OIlPt:.'-\С."IJ4IIРО н. с,\-щ'
IIO(TfH >' Щ1сьа Ii IIIIlIЮТ(\" , О r ~.ЛК> I';tlief() lIа 'I.ЩIJ()Сf"f t\ 11:' "'IР(>lljll\Ц' III(HP"
IIIICel Jle С>! .'\I:iTCPllI\f,I ", (J(';IIIC po(JQlj hl,IIP,"" 1011:\ IIС Зllil'IIJI "111'(>1I)11\.>;IC i 11()",
1\ 1111:\[. · IIIICIII[I CT,ll1;11 ()(j ,lЩ. , 11 {,(i'IJI~ С ;I,I'1\~ "фор.\!;! 1:\". l' 1 IНI 1<1 "\1 .1! '1'11>1 1,1"
СС .11111"";1;1 III>CrC;IC1I1()~III;I('IIC 1I ~ICПIIС , -I ,C. 'jPC 1 "rj>OI'MIfI',IHC".

Са~ю че. "<1К АРIIПОIСl \f1l~';11I POPQ\l ' l l'. ~.\lII" "'.1 IlI,II;flll' ,;1\1 loi l 11
НJrСЧСlIlIСТО, D кос го UЫ1СЖ;IП то['з рСШllВlIШО ГIOШПIIС 'J:J IIПОIIOТО n',lKY/I:t·
IIIfC II;) 9\)(iI<;·а:
11 рОР<;>11 ~a! "Со flbl~ ТО I\СХТЦ ТО\' I,oyo,': "РОРОТl " ТО. н T(1U,1
ще рече '(О пОех;. ТОО<1 С съобразно ),О'(О::; -;! " . :-'!Ор<'J11' го TrH6i;a .1.1 се раJбllР;1
от ПО()';';J 11 тооа IJ ОТIIОШСННС С ).O'(lx;·a. Л.1;! ( f\Ol-.;-.I. J.I ,0HТl> П.1:i1l1 1!
К;ПП:1 III&a.1I с ),оуо:;·а 11 чсну";! ЧС ПОНЯТllита. "0111'0- ПО:11.1Г:I.IlЧlяга " II .·IC II"
11 "раино - (рзз)'ч) - 0(0)II,I'Ia 1'" r ОСIЮUОIIO.1аl :JfIl1ята 11.1 1~IП,I;jIЮСUРОllсiIСКО'
то ЧОIIС'lесп)о 11 са нс rlO ' ~la :IKO ;IS~C \I I IC:ICIIH н ОТД" 11:'ICIIII ОГ 1 PI,IIKOI()
11:1 'la.10 K;J" го "~Ial сrIlЯ" 11 "фор\!а ". НсзаUIIСН \10 01 rOH;! 11'>ll>I':\ .],1 (1i1l! 1а \IC
д3 ;:lОсгш 1I1::~1 до ПЪРUOllа'lа:IIIОТО. [lbO; JнаЧIIНJГ:IСJ\illl,J е.1110 нсш о недно
съшеСТВУlJащо Ilзобшо. обачс ТОЗII ЮГ.1СД IJ ка'lССТНОТО ЗРС:lI lLuето. r:IC.1K;ITa.
LJII.JIIMOCT: '. IOfCl. "ОЯТО той ПРС.1ставя 11 може ca~1O Д;] пре.1ст аIJЯ. защото
СЪЩССТВУIJ3ШОТО в ТОЗII IIЗГ.1С.1 СС поднася 11 ПРНС'LС1 ва в IIСГО стоящо (11
себе сн. 11 т.с. с. IOEa с .111~"T lIe в С~llIсъла. 4С за таЗIJ !це.1 [l!azu] lilC БЪ:IС
първо 'Ipe] ВIIЖ.J<lНСТО. а loca с Оllова, което ПРС.Jстаuя !lСЩО 811_111\10 lIа
ВIIЖ.1:1I1СТО - ссБСПРС:IстаВЯIIЮТО. 1I11;11I \ IOC1'1'a. Са~ю че П:I:lТОН С.\U:lШ:l пt'ю.;·
а. СЯ";}!!I оО.1:1даll 01 неговата СЪШIIОСТ ..:lOРII сыJс~I като НС ша за себе l'11
.--=- c"' rlpIICbl; 11J.lllю 11 така OT.1CIIIOl о "съшествува що". "KO~-TO стаа 11 такъв' IIJ~:1с:l.
обlt[(1 (1\:01\'0\'): чрез това ОТ.1С.1110ТО сс О~lа:!Оl!ажаllа в Ka'ICCTU01 (1 11.1
:.lОПЪ:1 11 IfТC.1 110. IIРОТIIВОIЮСТ:lвеlЮ lIа 1I;IСЯТ(\ в ка'lеството lIа 11111<1ЧJ.11IО CJ,-
ществуващото в РО:l ята lIа несъществуващото . фJIл·(щtx:к.и1

Срещ\ Т(1I1;1 ЛrIlСТОТС:I il)l\llкпа ПР01рСIIIIСТО. 'IC I1СЯЦIГ31111ЮТО li~\o,:,;iligc. l'


Марти/t . ладсно npc~lcJ O~ .~C .1HO С I,щсств),ващо - таЗII КЪШl r~ к 11 ОН311 .\ u;I~1 '1 a~1 - IIС
Xaugelep бllоат някак IIС С1. ::lССТУВ<JЩII, а са нспосредствсно същсствувашо 1О, :ЮКО_l­
кото те са къ ш",. Xu:I~I, 113', в изглсда, изведсни н така първо ..'10-_ !J
ЗА СЪЩНОСТТА прнсъствсносп ,,- .10ВСДСlIн,l. С npy rll думи: НОО:;-ЪТ за ПЪРВI1 път с СЪЩlIOС­
И ПОНЯТИЕТО TI!O схванат каТОи6о:;, когато се показва в областта на оБЛl1ка, на HClIOCPC.:.\-
ЗА ФУПс;. стпеното ПРlIсм<:я е [нзказваие , Ansprccht1ng, загов::ряие; "катеГОРИЗ I!ране"]
АРИСТОТЕЛ, на съшествуваu;ото, ПОО<; ТО 1((1.1:(1. TOV ,. 0'(0\'. I1РИС!\lа!lСТО за нсшо
ФJJЗJГК4, В, 1 [An sp rechu ng; поrазването] непосредствеllО изказва [ansprec!lCn] вннаг" ед­
но това 11 ОIlОl:lа ито това 11 това, с такъв 11 такъв !огпсд. ВОltешата ш!шка
[L cilfaden, ры(!:одстпото],' по която поо:;-ът - С това и )lOpQll-ТО - е
ра1бllрае~!, е ЛCf{и;-ът. 11 трябва гюради това - пр!! ТЪ.1}.:увзннсто на слсдва­
шато ссга onp e:I~:teHHC на съшността lIа )lopQГj като аоо:; - да проследи.\!,
дали. !! доколко с,,~!Ият Аристотел слсдва това РЫ:ОВОДСТВО . ИзпреfJарваllК1l.
~lOже~! да каже!.I: !J0PQI1-TO е -нзг.1СД'' ["Аussеhеп-, 8bIIUlC H ВIIД, Вl.НШIIОСТ}.
ГlО-ТОЧIlО. CТOCHt"10 В топа I! заставането n него. обшо доста вянето [Gcste!!ung]
в югле.'нl. След оtЗтеЛ IIО. когато ГlО-lIатаrbl: riPOCTO става Д)'~la за "нзглед",
то I1нl!аПI се МI!с.~и изгледът, който се н .1ОI(ОЛКОТО тоП сс Н1черпоа в даде но
ореме [В1.0 щ:якогаШIIОТО. in (Ia$ Jc\yci!ige] (нзглс:tы -'I"ca" в та1Н маса тук).
{J дадено BPCt.!C 'IН:lЧ И това: докат о отдсл ното Ilрс Б НВ НВа JI 1!1ГЛСДП 11 него
ГlCPHOД {de,;sc!\ WcileJ ([нся) ПРНС1.еТIJСЩ)СТ) [OT:tt.lI10TO ] СЪХР;IIIЯIЩ и от та­
кова сыр,IЩIЩ1llс 1!:lII~Г!l еД;J [1)'К} - [' него If ()Т lIеГо [ЮП1,IIГ CTOII. 'Г.с, Г Р1.Ц ­
кОГО "с".

ПРI! ТБЩ ГlРСlФ,1 /!:'! 1,10p<;1). !10ст!\[.Я IIСТО В Щf леll. 'fр"б flfl IIнii ' IIЩIРСД ДII Ю ·
p tm l Ю/JССТЩ\ J!llOиС,!н;IIРС:'f 11[1 l' p1,IIKml СЩIС1.11 Р;IIIIIОС1,ЩII\1(;1110Сi. KOC ·tO (.
11"ci \' "фО\1\I"" II " Щ. ;1I1() :lllij~I':\ : 111:.111 I.Ж .1Ql;t 1I11HjI( l' 11 ')1 ; ICIIII ~a ·1 о IHI'IIIII 11.\
11РiIСI.сtI1СIЮ(; 1, оU('f\Ц: popQ1i Нс с неЩо БЩ.;11!10 1\ '''!TCP IlH IНI:iIЩс. еЫIlССТ'
1J)'lJi!lUU КlI'IС(; ll Н1. ;j С:1I!11 11(1'1111111;] r,1I1I1r : u rOpll 11[. [" ·Ю(;1 :\I')I!IC 1о U II :И 11<:.1" lJ
качсс,'ПОТQ lIа .lIJНif(С1юсr. ~\\'110\~. ТЪКМО П Ы( ,[~KЫ\ ~IO~ICII Г IIС СС rЮНIJН[\3 l'
11C1I1HTlIcrO )а ФОР;\IOl.

у кtlзаIfIlСТО з а ГРЪШOlЯ Ш\ЧIIН Ш\ Се [Н13берс )1f3ЧСIJIIСТО на PopQ11 Qб~чс. пак


по 1IIII\al(ъU lIа Чl111 нс с I1C'IC .:ЮКJ;JТСЛСГUО1:0 lIа 10[':1. косто АРIIСТОТС:! сс
3:101:1 да покаже. а II'1CIlIIO чс С[l~IIIЯТ QU(jj(;- ПIШ CJII II .lpyr 11;] Ч 1111 11;] 1I0ка)­

nalle [АII5ргеС!lUПg.. K;]TCfOpIIJllpa ll c ] - r PopQ1l. Тоз!! ,o.J.lfa J\оказаТСЛСТIJОТО.


КОЙТО об;l;В:llllа OcтaH;] .ltlTa част от глават~. Ifрсм)\нава ННКО.1,О CTbll~:la ГЮ
пlhыJ IIiJЧIIН. че ВСЯКО С1-I,па.10 11O.1ага IIO-ПIlСОКо С<lчз та за:lача lIа .:lOказате:l·

ството [Bc\,·ci saurgabe]. Док~з~телството З,НlOчва така:

uKa,,-то 'I"eIlHO (бсз да СС )а~lIIс.1'ШС) 1ЕХ\'( Ha10Bana TOII:!. касто с ПРOlIЗ­


UC.'1CIIO ('llnpe.1. rJh:On01 зобро 110знаеal1с и 11 З113ЧII 11 тоеа. ,",ОСТО IIРНII:'IДllсжtl

Н:! т,н"." ''''.:1 cыцcтoyll3ulo,' така СЪЩО Kah'·O (бсз на сс ];I'"IСЛIIМ) (!н-?н;
сс назОIl:!"" това, касто с C110I'C.:I 6001(;-а 11 зара :lll 1'011:' "Р"llа ;цсж" КЪ"
cыцcTII~'8 311IoToo ОТ Т{)ЗII 1111;\. I-I:IIII'0TIIII. IIIПО T:I\I !dОГI!IIЯКОI·;t БIlХ~'С ~10 1'­
:111 .'1~ кажс'.. чс I'CIЦO сс ;jЪРЖII (11 Ilр"състnн) СIIОРС :, 1Е;(1111-ТО. II!III :"1 t·
,,~ .. -lIа.lIЩС Idзl'7t't.~·:llC'Т<>cjtell\tI,е.СllСШJ<tiUlО с [О.!II()СТ за (ЬН\'аро) крсп,п.
нрн топа СЪ6СС\l IIH~fa IIЗГ:l с:tа lIa крепат. IIIП о ОН Х\1С ~IOl'.rLH .:.ха IIOCTLJlBa~lC'
така IIpll 1I 0"a) BaIlCTO !An,prcJIL1I1\:. каТСI · ЩIIIJllраIlСПJ! lIа ТО"". '«'СТО ОГ
ОtЮl.;-а се ItЗllраDН u C;tllO 11O:IUit\CIIIIC: заtцото TOU(l. KOC"I () ca~to с с "O ; tlIOCТ
46
за ~'CCO 11 KO('TII. IIIПО 1IJ0бщ() II~'" IIJJlII13:lJlсжаЩIIН ~IY 6UIJII;. "PC~ll1 ТО :,3
ФИJ1(ХХХ!Х:КJf
~IOСТ IIПIС ;10 1I11 ·:lсда. Koi'ITO СС 11"" "РС ;Ш II;\ Сllорс : ,IIОК:ПllаIlС !ЛlIsргсJшп:: .
cj:x)pyм
К"'СГОIНllllrаIlС!. KOC'IO ОI · р;tж ; taМС !сiПj;ГСПZСП!. КОПIТU 1," ·111:"1<:. J;lI/{Bn с
4/98
;"ICCO H.III '"'ОСТВ. IllПn с (С""1(' ()T;:1t ..'C ltOTO:" ) не'l(: IICUIO cыecr8y03Luoo от
Мартин
O\>GI;·;.·· (I93 a31·113) .
Xaugezep
Как трябна 'Iрез 10П3 ЮРСЧСIIНС ;ы сс окажс. че с 110pQll'TO СС прсдставя
ЗА СЪЩНОC'I'IA
същността нз 01.XJH;· a? За l1'OpQll'TO ':lOрН въобщс НС сс ГОВОРН . Н3ПРОТIIВ ,
И ПОНЯТИЕТО
Аристотсл запо'шз хода lIа доказатс..СТ80ТО CЪBCC~I отвыI. с ~ .азаllНС 113
нещо. косто 11 за lIас още С 0611'!аiI110 :Ja каз8а~lе. За сдна каРТНII;' lIа Ван Гог .зА ФУП~.

I
може 611 казва~IС ~TOBa е IIЗКУСТ80 "; 1l.1Н пр" ИЗГЛС.Jа 113 кръ жа\:!з нзд гор ата АРИСТОТЦ
граб:шва ПТllи а - ~TOBa е ПР"РО.JЭ". В така ва ~еЗII"ова употр·еб а-. назовава~IС ФJ1ЗНК4, В, 1
такова , което - праВIIЛIIО ПО~lIfслено:'" с нещо същ(:ствуваlllО . по СII.13Т З 11
на oClloBaTa lIа юкуството - ТЪ"МО 11 са:-.IOТО " изкуство". Tbii като "аРТlш ата 1
никога още lIе е I\Зкуството, а еДllа худО:.;,.ествеllа творба; н граб.швата ПТllц а
не е Прllрода, а lIещо природно съществуващо . А.,а СПО~lенаТl!JП lIаЧIIII .J3
се ГОВОРII II здава нещо същ~ствено . Кога С:lе:lOватеЛllо "азва~lе ТО.,.ов з
подчертано: тоо а е ItЗКУС1IJО : Не "огзто са~1O е окачеllО обтегн зто .,енено
платно , "оето е н з ~taз i\Но с цвеТIIН lIеПl а; даже не тогаоа, "огато пре..! себе CII
Ifмаме само e :11I3 каква да е ~KapTl!lIa ". а едва тогава. когато въпроснот о
съществуващо. IlаЛllчестващо в I!згле"З на худш.:естоена т порбз . IIЗ.' 1\] 3 11
ПРIIСТ1. ПВа 1.l; когато съществуващото е. докато заста8а 8 TalCLD Ю Г.1ед: респ .
11 \tЗраза "то.оа е Гlpltpo д a" - Q\.JaIC;. I 1аЗОВ:1I11t ят обрат на р ечта С8l1дете.1СТII:J
за ТOlНl. че Q\.Jatc;' OHOJIOGltOTO oТAplIBa~tC ед па Ta!>l. където rЮПП ;\IIе~1 на t".:III C
J\ОСТПВПНС ,11 tt1r:ICJt. Т .е , IПo дет о е ~OpQ1). И n.ii P0pQl1 ' TO 11Р(:ДСТ IIЫI С1.ЩIIОС'
тr;l 11;' Q\ЮIС; ' 1t li,1 1t 1I \I!i' Mi1Jf l'OTO Я С1.l1ре:'СТIIВЦ.

Ало ЛОj(iI~:lН::IС IЩJТО, 'lе 1'0[1(1 с 1'11)(11. СIlЙНI.\;'1 110 се f10дкрепя ('11 iЦЩl\q il;t'11111
Ш\ Кfl1[1аI!С. И Арнсготс.n тук ;'I" I'il еЮIII бill;СТЯШ. о(iilЧС LICc: П;IL 11 el.~l/illlC· ·
ЛСII. 111')J1~lCr j;1 C; IIIII фIlJIО С Офll~ lIа Ч" С Г;'1';\ "C:IIII\\)IJi\ Yfl(1fpc6a " . З ;I!tlll:\ IIЯ~(JI!
Cul'P,"'i11l1j( ~Юil(С на к;\же. '1(: 11(: "!I[\ C'. :ЭКfФ 11101'1[\1' гr'l..ШО!'t'С '.Р,(О; 11 ;, I"(П\'
С:Щ\) Че . ilуЖIlQ с с;що li!lliO~\lllIlt eTO ш. frl..UKOTO Onre!\CJ1Hl'lr II~ СuШII(1стrа
1111 ,,(Фсi\;\ каТО ~(j)Q\' ',ОУО\' t):Q\'. Jfi lНIIIMU .\1C lIаСоката. ПО к о цто ТРllбl';1 .:1;\
МНС;1l1м. за l1а С\ванеМ С1..ШнОст'tfi 113 I,ОУО;·а. А\о{)рФПО; МОЖС М - .10Р It
IIЗРНЧIIО ТРllбвп ~ .!ш Превспем С Мчоllсn.r совов!! С1ol11ССТВО . lIа "ОСТО с
IlРllсъша .:1)'M:JT:1". МОЖС~I да кажсм вместо "думата" даже "СЗII1;3". Прll П{1'
ЛОЖ СIIIIС. ЧС ~IIIC;III\I съшltосттаll<l CJ II K:l дост аТЪЧIIО It IIJlla'la,1 I1l1. а lI\\ ellllO
ог СЪШ l\О стта lIа праВIIЛIIО раз6раllllЯ i.o'(O(,. Dсяко ОПРС.1СЛIIНС lI а СЪШНОСТ '
та lIа човс" а . косто после щс станс обllчаiillО n ".1 СфIIlIНШIR та" tlOП Ю : :J11II1I;J!
rationa !e. ЧОL'СКЪТ: раЗУМIIОТО СЪЩССТlЮ. IIзобщо IIС ЗllаЧII. че Ч{10С~uТ "II~I.I ~
"С ЗIIКОlJата Сllос06110СТ" I.:ато С .JIЮ СВОЙСТВО наред с П РУГItТС. а 'lе .Ja н\\а
},оуо:;·а. в IIС ГО да СС държн [sich h<lltclll. с ОТ.1IIЧIIСТО 11<1 същността lI а 'looeKa.

Какво знаЧII },о'(о:;? На еЗII"а lIа ГРЪЦli:ИЯ матемап,к ДУ~ l ата "i.o·(o:;" з lt ач lt
същото "ато "о ГllошсltllС- [Bezict1Ullg) It ~rIРО ПОРUIIЯ" [\icr'!ltl!lnis]: каЗlJа~IС
"а llалогltя" н прсвсжда~lе "CbOTIJCTCTBItC- 111I~laMe съшо Tal:a "PC .J8 H.1 опрс '
д е ле ll а Х;lfыпсрltа П РОП ОРН IIЯ. респ . IIрОПОрLlIIЯ lIа пропориlIН: Прll

"СЪОТВСТСТВIIС" Cl.BCOIIIC ~IIIC .1H~1 за еЗI\К 11 pe'l. r-.l ате ~lаТII'lе ската СЗlIко ва
употреба . о Г'!а стн н фllllософск :па. ~ .:Iържаl нещо 01 ·IIЪРU Оl!ача.'11!ОТО ] IT3'
'lСlIне 11 .1 ).c)'ru.;: .\ I.ii ка 10 i,o'(u.; НРIIН::J.:l:IСЖII Itа i.C(f1\'. 11 Т083 Зll3Ч Н 11 е
Съшптз .1Y~I:1Ta ,а10 IIЗIIIП З "k sсп" [чета. Cъ6I1pa~l] - ГРОЗ : lОuср [\\·cin!csc].
.J(
събllраllС I! а нзоста ltа.lllТС ЖIIТI!II К .• асове [.\tlrcnlc,e]: събllР ;Щ [ sзrnе!п] . СЩО
'IC , оше I! С с .10С Г<l1'1,ЧIIO, к огато сс Y BCPH~I. че i.fYE\\' Зllа'lll [\cSCIl] чста .
съб llра~l : 111111:\1'11 ~lOже 11 - lIа IIlIат на пяр"ото УК;\З;lIlНС за ЗllачеНIIСJ.9 11:1
4/98
• ~jJjJl : ... / ~орснз - :1;1 1Р: СС :ЮОIlСНII Сl>IllIIlIСЮНU (;Ъ'L1,РЖЗ' ~ ;!-: на 1"]11, l;а1'<I т \: ,1 11
Jайgеёер IIОНЯ ГJ!CIO зи iH!oc, да сс рЗ>ОСРС IIOГрСШIlО I! ООН'i"i: ШIИ .10С('1 ~! ОIllСЪ:I .

1\ СЪЩНОСТТ.-\ "Ч ета", съ611р,пr знаЧII: IIЯКО.1КО раЗХВЪРЛЯНII [IIСШЗ] да сс СЪС.lllllЯТ А1,РХУ
сдно 11 това C:.IJi-'j eДIIOBcpOIНHO ПР"Ilас я 11 доставя (г.арCl.) . 13 KaK[JO?, I3 "ССК '
!! ПОНЯТIIЕТО
РНТОТО на [(ри о.сТD IIСТО [г.аРОUОЮ=О1J(JШ (О'.ЛОUG1Ct)]. ЛЕУО\' - пърху C.'IIIO
з.~ ФУПс;.
заС.111О н 1 О С1,l}ира, Т.С. C:JHOBPC\ICHHO ПРНСЪСТВЗL!lО ПРlf'НСССНII - ЗIIЭЧ!!
.4PIfCTOTE.t\,
СЪЩОТО като: сУр"тото пре:ш топа става ЯВНО, то се оставя да сс lIокаже [J
ФJfЗИКА, В, 1 своята ПР"СЪС:НСIIОСТ, Оттук за АРНСТОТС!I съшио,,:тта на Il зраЗЯ iJансто с
алооа\'ОIС;:ът.10ва ПОЗВО.1ЯВЭ .1а се в 11.1 11 ОТ същсствуващото какво 11 как то
с; той го ШIЗОВ~~ съшо така ;:0 OT1YOU\'. праВСIIСТО BJUII.\IO. С това Ар!!стотсл
не ,1ЭR3 някаКJs а ос06ена теОрlIЯ на !. оуос"а . а той ':З.\IO ПОТАърждава TOnrl.
което Гършп t отк рай upe~le са познава . !! като съшност Hrl ).('(0\', Чудесно
показвз Toua С.1>!1I фР<JГМСIIТ ит Хсрак.ll1l: (Fгrm. 93) о (1.\'C1,~, OU 10 ра\'1Е10\'
Е(Пl1О Е\' L'>ЕЛtМ':;. ОИЕ ),f:"(E\ О\11:Е КР\JIПЕ1 Cl/'/Л O1lUШ\'!::I, ФII.10.IOЗIIТС (lIапр.
ДнIшс, · Шllел) нренсждэт:

'"Боп,т, lIа Koii 10 е OpaKY:Ibl В ДеЛфll, JlНЩО IIС k-аЗВ:l, НС 1I1разява II!!IIIO !! lIе
СКрIlВ:! IIНЩО, а даlJа знак." С ТОllа таЗII !\п.дрост II:! Хt:рUКЛ11l се довежда n
lIeiillOl 0 Cl.ll\II(JCТlIO С1,Д1.РЖ 311!!е IIIIЪрflОllll'Ш .1 1Ф .\eP :IK-J IIПОВС КО lIuпрсже­
ННс 11 06! Cllla I (КГ, О\JЦ: !,rycl 0\J1:1: К-Р\J1!П:\: ),CYCI\' е тук Jly ~taTiI, IIPOTIIIJOГlO'
Щ)ЖII~ 1I~ К'р\JntCLV, CI(J11111~J.t, Зi1ТОЩI тря6r,а да ПРСhёА;да!\IС с (H"f\1l flilJ.l , т,е,
"Р П1'Я 1IIНЮ: ()r~ kУЛ'I ,Т не ОТ"РЩi;\ [trl!bt:rgt:I'] 11<IIlp.I80, !lIIH> I1РОС 'I О СКРЩ1(I,:J
nOkIl'J!i;I, кос Ц) ще rC'IC: оп;рltlф, Н HH':t. което ck-рllh.I, l! (;l(рllll;, 111 О"iI, което
('-f ' pl\f'a, (1\ :1>' ну-.н ).ryrtv СС П(')1С11,;I":t 11;1 Лоуос..;t 11 1(111\11(1 311;''111 лоус~ 3 Н
Хrr;lIi,"IТ,I',к Фf\I'J.IСflТ, I 112 !I ! lpyr!!Tc ,)

,\СУП \'.I.ОУt); lHa'll l (;lIl1rC:\ rplollht110 ЩIРС;\С:IИIIС 11,1 1:',II\IЮl:llа lIа '101'C~:1
OIl.JJ II IIIЮIЮ!ЩII~! \ '(111.11\111'. Оl IIОШClIII С]. III,Р"О ва 'ЩЯ 1tl О(flПН;1 IIрllС 1,( 11';1 '
щото като 1 1.11<01''] сс Сl,бllра 0)(0)10 '1OIJCKa 11 ЗJ "СГО . !I СВ~1t1 )UШ(J"I О чооеК ьт
е, .10)(0;1)(0 ГО 1'011 . '
с Прll сыиССГnУIJ<1 t1I010 ,"10 т;:а~Щ';l. ТО ОГКрllllП 11 C~pItlla,

отнася сс [sich v~гll~il\], '101lСI(ЪТ ~IOЖС 111 ряGUП.:Jа 1"'.1 "llУ:ЩIТ"", 'Г.с, дз rOIIO'
pll 01 бlП IIC ГО II~ С I,Щ ССТВУОJUlОТО. Обаче, ; LY~1I1l с . . 0 111'0 C"JIIK Ь'I УllOтрсБЯU:I,
са е;I\Ю 11111<1:111;1, 111 О 'llIа.1Ыlll ог др,ата. ОТ КОIIТО човек I,T 1I11,0га IIС успява

аа 11,1 \(ср" 1"1"1,1 Я 13 връщане 11 .1а ес OllpaDII;('lIplI СЪЩСС ПJУll3 1110 ГО, че то .la
6k\C 11.1 ОСIIОII<tГЗ lIа '.сус\\". Са\1O по ссбе с" Л[/[I\' IIi1\(<I рпБОТ:1 С ГО[lореIlС: '
I! e)I",: :1"0 все пак ГЪ РIlIl!е рззбllрат гопореllето K:lТO I.Г/[\\'. то В това сс
lIa~lIIpa СДII IIC IIICIIO 110 PO ~\<l СII ТЪЛI\УDаllllС lIа СЪШllOСl 1а lIа д:> ~Ia 11 "pC .J.a IlIlC.

зз ЧllllТО още IfСПРО:\ОДСIfI' Г.1ъб lIНlIlIlIкога lIаl\ lIе :-'lOжс Д;! 11O.10)lIра IIIIK3KO<l
I10-~ЪСllа "ф ll .lОСОф IlЯ lIа СЗIIК"". СпеЦ1l3.111О та\l. а J\1>ICIIHO Прll I1зе. I\ЪДСТО
С ЗllhЪТ ес СII)'Сl\а 11 1I0С" [hегаЬЬгiпgепР' KЪ~I сре.1СТВО за оргаllllзаЦIIЯ 11
КОУ\ll11l1\31L1!Я. \(IICJlCIIC10 на СЗlIка нзглсжда като проста "фIl.'IOСОфIlЯ на
"lY \laTa·'. която нечс нс с .10стаТЪЧllа IJ "6 ,1l13кзта ДО ЖlIвота .1сiiСТО IIТСЛIIОСТ":
ТОllа \lIICIIIIC с обачс, сз,,1O ПР"ЗllаIlIlС. че 'lOвек 11 \1 С 111 10 всче IIЯ\l:1 Сllлата да
оБС.11IНЯIJ<I с .1}""I<1та - Т.С. за ВЗС\lа IlрС:ШII:1 cыlIIIIcKaT<1 ОСНОА:! на СЫЦIIОС-
~ Il-З I!З1)СЯКCFOТffOТ1Тffiнеi#,nтg:".'Н"1СТiПIЯН{'] KЪ~I СЪШССТIJУIJ:lШОТО.

На път KЪ~1 какво сс загуБН.\\lС т)'к. IIрll lJъпроса Зil същ ността lIа Q\Jolc;-а 11
топа IIO.1р06110 ОТКЛОНСllllс)а IIЗЯСIIЯlJ а нс на същността lIа i,oyoc,·a~ За ; La
Сlанс ЯСIIО. ЧС АРIIСТО1С.1 - когато той сс позов аоа на !.ЕУЕо 6ш - вс ОТНО:!
IIыllIlIo за с I,НСТ flРН C:llla "СЗ lIкова употреба". 3 ~IIIC:III 11<1 OCIIQI1<1T<I 11 3 nloJ1'
I:О llа'!3 .111О 011101IICIIIIC IIрll СЪЩССТlI~ 11<111\01 О Н<1ПЪН от [нсго 1\1.\1 Н3С. з:, _" 1'0
разБСРС~I] [7ит Scicnde 11\.:r;III~]. 'rah<l nЪЗВР1,ша ! 'IРНR И ,:НЮ П(ЧJ1, r\НОСI· НО · ['1(' ") l!fL
то IJCТbГl,lClIIlC н" )(о,]а 11<1 ~Окаtаl е,-I ( ното HCГOB3T ~ соБСll1сна ТСЛ':СТ: ако XaugeGGp
съшс:стuуuащото. КОСТО 11 Ilero само то има 11 З:l: 0.1 11 О раЗПО:!ОЖСlIне на нсго­

вата .'lВllженост. се УЗН311а по nодсшата lIишка на i..EYEt\'. то при TOII<l се ЗА СЪЩНОСТI\


показва направо !l°P9ll-ТО като характера lIa Oum..; за това съшсствумшо. а 11 ПОНЯТИЕТО
не ca~1O U'f11 11_111 пък аррue~tСПО\'. Наllстина Аристотел нс г!Оказва' това . ЗА ФYIJ~.
непосредствено. а по II<lЧI!II. който изяснява пряко досега IIC:OCBc:'c~eHOTO . АРИСТОТЕ.I,
ПОНЯТlIС. ПРОТIIВОПОЛОЖIIO Н<I !l0P91l- 11"{'l. Не казваме: ~TOBa е Оt)(Ж;" Ta~1 ФИЗИКА, В, 1
I!MCHIIO ...ъдето са налице само месо и КОСТII; такава е. съотвепю както

дървото за кревата. "росто [пuг. са~юJ "матеРIIЯlа" за elIlIO ЖI!ВО съшеСТDО.


И тьй 11"(11 все пак ЗllаЧ II "матерня" [SIOfТ]? Са:..ю че; пита:"lС пак : ка.во знаЧII
""штеРIIЯ" [S!OfТ]? Ca~1O ··ЫilТСРllалното" [das "l\IatcГlcllc"] ли сс Iша I1PC.1D1U?
Не. а Ар"стоте ,l характерюира U'('l в IШ'lеството ila 10 OU\'U!lEt . .с.\)\'Щ.Ш;
.З II<l'Ш способllО СТ. IJO-.'lJUрс ГОДIIОСТ за; пр"съствашото 11 рзБОТlL11111Щ1 га
дъроо с С ГОДIIОСТ З<l "M<lCa"; обаче. дървото lIяма нзобшо хараперз Н.l таЗII
ГОДIIОСТ за маса. а са~1O като под6раllOlО 11 разрязаното; обач е. лод60РЪТ н
разрязпаllето. Т.е, характерът на годност, сс олределя от "ПРОН1Ае:"':;:I8нето"
lIа "пронзвеждащото" . !\:18 ПРОll1ве:"':Д811е [Herstellen] знаЧII - гръцш ло­
МIIС,1еllО 1I CГlOpC.:\ m,РПОНi1чащшта IШII.'.IСУlшаша СIIЛ& на ЩlUI3Тilllем АЗ Д)~Iд:

тук· [Нег · ) - в ЛРНСЪСТlн;ността, n качестщJТО IIД TilJ(3 11 Ta~a юг .1 (; А.::\ 3що.


ГОТ(}nО - се Щ)Сl'(lЫI [stellen), YY1l-ТО е ГQДIЦПО Р~ЗЛОJIО)l(еllltе. ':Оо;ТО - \:[\ 10
МСС() 11 KOCTil ~ прнщ\Jtлежн 11[1 еюю Сl,uн~еТ8>'В3ШО, което IШ" 11 lI,го [CIIJ
IIЗХQ;1110rо РЮГl(J;!QЖСНIiС 1111 HeFO"'i,,1 IlflI\Ж(;tI(IСТ, Обаче, ГП.. РIЮ " ПQс 't;Нф
({ocrt!!IGe~telltjeiIJ н ЮFIIСlt[1 е С1.оUiСС,/,I')'[НIШОfО. ~:JJ([\010 'f0 111111;1111 , " ':;11:10
то с. Till\lI CII<:n 'fOIJ!! МОЖем йtl IIOCflC.l1lНlМt Apflc~oreJl :

"СII(>;jU~Ц'rСIiIIl'. ТfH\III\11 (ТОГЯ"") 11(\ . 111111 ;:If')"\' lIя',l,lI 0\>01' .... r ,р (>I.;1Г

)Ю{'Т"'"НI,f{1 I! 1I1Iilc ~l" 1" 1111''''' C1.lЦt,t\') DlШ<> 1(/"1 Sri~I\(lcJ, КОП{> [1 НСI (1
С"'10ТО 11'111 1I);(ЩII(1ТО P"JIIIJII())f(~III'C 1" /IOII)(CII(1(1. 1I."'It"ttlIlЯ .1I1ПЯРМII\' 11
IIJI',1C.-t 11(' СА CIIMOCТOIПCJIIIII: iI 110·(1(0[10 ПIlIl~П' (Я"'! "PUHU'I\'" 8 IIUI(iIJ"~IIC'
. то Iдl1sрr.:lшпgII!Ы! 111111 ООIl(QГНШIIОТО съшrп-о) "ИЩ{1. 'Гира {16~'fr. I\{'r/l/(I
ОТ това (от VilJIIOIIOЖСIIОСТП\ 11 ОГ достаОllllcrrо) " \1 11 [004."1'0 С'ЬП-ПМIIIIС . "С С
IIЯIIС'ПIII~ саМIIЯТ Оuспс;. Щl П"" П,шt·С'! О) D~ШОТQ ОТ Q\ЮIС;'II. "~"TO IIdlll' .
C;.(IIII '108""" (1'13 Ь 3-6).

Тона IIзrС'IСНIIС нс дава uзаll\IOВР1.зкаТ1111;] ссга ве"с до,аЗ::l11010 TDhP.:JCHIIC-


фtЮ\~-ЪТ да сс нзразяuа по два Н;)ЧIIII<l. Да:lе'l по-важно с IIЗГЪ hl'аllСТО lIа
РСШ 3 В3Щ:113 ~IIlСЪЛ, 'Ie та,<I ,шоiiно IIзразСlIlIятоtЮIС; с IIl1д бllТ"С. J IIС lIещо
СЪШССТIIУП<lШО, Затова АРIIСТОТСЛ IIllушаllа отново: 113I-,lС:I н зоставяне u 11)-
гледа нс трябва да сс ПР"С~lат IlЛl1ТОllНЧССКII .. ато нешо за себе СII [.] рRЗКО
ОТ..1С:IЯЩО сс, а кзто БНТllето. 1) косто 1I1IIIаГII се lIа~IIIРЗ [stcllcn. СТОII] отде:l­
ното същсствуващо. H:lI1pH1-1Сr ТОЗIl човек тук . Тов:! ОТПС,111О сыuестnуващо
наИСПlllа е от \)У11 11 ~1Op611. об<lче n'K~1O затова собствеllО не - както тона n
неговата СЪШIIOСТlIOIIО.:l0бllа uзаll~IOГlr"Il<l:l"ежност - CllIlIl1l3'1I1I1,13 бъ:\с.
1I~lellHo Quсп;. а IIСЩО съшс ст пуващо . Иllаче казано: сега став::! ясно . .]OKO:I·
ко АРIIСТОТС,10ll0 го разграllll'lСIIIIС Нl1 UY1l- ~Opol11lC с само ,'руга Фоr\lула
за А IIТНфОНОflOТО аррtJeрюто\' - puOPo;: С:IС.:lOватс.'шо. lIос.;Iе.;I!,~Т::Н;!...ю13а ­
ват - с ОГ,1сд.::tа ОllrС:\С,lЯТ OUcrt;;-:-I- I3ll11aГlI СЗ~IO C.:JHO С1..ШССТВ~ВJIIЮГО. а

IЩСIlIIO IIОСТОЯlIlIОl о. разграllll'lСН О от нсщо неПОСТОЯНIIО: а_':I те нс Y:I;II'H 1 11 ,,]9


оше llO - М<J :IКО Рl1збllrат oucrl;;-a н качсството на 611 гнс, т.с . 13 Ka'ICCl во 1,1 11;1
фиnroф:жJ
Тооа. IJ касто lIOСГОЯIIIIОСТ1а. ca~IO CTO CHCT O [lnsichstchcll, Сl0СНСТО'В (t'UC
ф7pF..
CII! 11<1 (,нюft 0\',0: С lIа : III1lС. Това 611ТIIС стана rаЗUllrас~ю С;1\' (' 11(' BO.ICI·t<lT;J
4/98

•.,
Мартин НИUlка на iЛУО:;-ё А. 1 . ."l юказването [АПSРГСС)luпg, категорllЗнрансто] lIоказн а
Xaugezep [zcig<!n. пос о чва] н rачсството на наii-лърво юглс дз н ЗОСТЗВСНОСТТЗ В тона, от
косто lIареЧСIIOТ0 1f(11 сле;]. това СС ОЛРС_1С_1Я 11 качсството lIа раЗIIО:IOЖI!~IOТО
ЗА GЬщностгл '[das Vcrfijglichc] . Обачс, с това еДНОlJре~lеllllО ощс нещо лруго сс рсшаю_
11 ПОНЯТИЕТО косто СС постнга II4t наЯ-блюката -стъпка от .lоказаТС_1СТВОТО lIа O\JO"H:;-a като
ЗА ФУН;. !10pQ!l. Макар чс и 11f1l- и !10p0!l представят същността на ф\Юl.с:;-а, то ВСС нак
АРИСТОТЕЛ, те IIС са с еднаКЩIIС",ксст, а !10p0ll- TO има ПРСДII~ll'ТВОТО. В това се IIЗразява, че
1ФИЗИКА, В, 1 нзпълнеНIlЯТ ХОI1 на доказаП:.:IСТВОТО IIЗДllга задачата за доказателството н а

по-високо cn,naJJO_ И АрИСТОТ~l не сс колсбас IJсДllага да го изкаже.

"На това vrrope ТОЗII (а ttMCllIIO !l0рС>Гj-l0 8 Ka 'I~BOTO на ;\ОСТd8яItСТО 8


ЮГ;lс;\а) Q\.IC't.; следоваmCJ"О повече с Р:ПllO:IO...е,IOТО [das \"crfi.iglicllCI·
\lменно ВСИlIМаШllо · отде.'JJO се 111К3З8" TOI-~lJа (8 "'"2ЧССТВОТО 113 СЪЩ'IIIСКО
n.щеСТВУВ~IОО), KOt-ато' то -е" 110 lIач,ша 113 свършване-о-края [Sicll-ian-
Епdе-Наl/еп'l. 11О-СКОРО OТlO:O.1KOTO КОI ' З ,'0 ', () е са"о е в ГОДllостга 13_ .. " (193
Ь 6-8).

И тъй защо 1l0pCJTJ-ТО не е TO_'lKOBa, ко_,кото \)У11-ТО, а [е] "пове',с" ф\)(П~~


ПОllеже IIЗказвам!: нещо като същ 11 11 CKII съществуващо TOralJa, когато то е
по lIаЧIIВЗ lIa rVTciJ:;(EICt. Затова J.1°PQll - ТО трябва ВJI~ак да носв в себе СII
характера IIn EvtciJ:;(EICt, АРlIстотел не ра1ГЛСЖДЗ !IЗ то!!а място ДОI<ОЛКО
тона се 0~а1ЩI nЯРIfО. С1>ЩО nй, той 11 IIC оБСЫI(Дn КЗI:ВО )II~'III Е\IТЕi.ехещ .
И~lе1"(}. РБР(lЗУЩШО от СI\Мltя А., е ОСIIОIJIIПII ду МЛ на IЩ' оrфто ~!ltC)lelle 11 ТII
с"д"рж~ ОIlО"" ЗНЩllе 1n бllТllето, IJ КОСТО ГP1.ЦK'iТiI фll_10СОф1lЯ се
осъшеСТUJlРft, ~ <ЕvtЕлехс\Ct >"· та 01(:11011[111 0110/1" OCI!PfllIO IlOlIЦТltс 11П ;щ ­
ЩI.JIIIIIТ!\ ~lеТnфIt111~:I, 11 'IHeTO преЮn, }IК)'fl;illе 1l1I1'i ' M'ICT: 1I1I1(} Сс [1P<:IICIIIII 1[\ -

:"'IЖе "Рl(б .. ~ д:! СС "ru'if">C - ОТC"f"{JIrJ1НСТ\1I1 ;IIIПС } I(;J!l1Пlll ; ' "I'~ ~leT:III)\I 'IIIt(:\ ОТ п "р '
11 О IIlI'lа;!IIОТО l'р1.ш:о :IoIIICJICllc, Нанс tHIHI 111,pIНJIIH'IH I III\1 tH; 1.11111 IIC~'II() - 'Iill (\(' ;1
ту" ес nР"!JСЖJlUCVTU,CY..tiCt·fa • за ШI сс Q(}llCIIOIIC ;" че н ~!OK01(~O ~IQP')1I ' 1 О С
раллоv Q\XJ1.~, СОМО едно mO'(;}:l.'IC яСIIО. че Af">ItCTOTCi1 ОТIlОПО СС IIОЗОII;lIНI 113
ЛL/,I:i\', 11<1 ollnl1 113 НОКазванетО (Allsprecllung. lI'jКnЗUUII~О], за .1lllllппраUII ull"
ШIМО В К31((]О СС СЫllр3 IICTllIICKOio бllТIIС 113 нещо съшестоуоuшо. Обаче.
ПЪРUОIl3Ч:1.1НО ТЬМIIОТО ОООСIIОa:l"ЗНС НII се ПРО~СII}lU(I. ~oгaTO lю · н:mрсд обос­
IIОВ3U;JШОТО 1111 се 110веде D яснота. K'\I\IIO казва IIОООllORuявашого сс тпър.1С­
IIIIC за лосега раUIIОПОJlОiКсшгге 11(1111 рЩXJ11- !10p011-ТО ~I(I бъж' IIOBC'IC оtЮН; :
ПО-ПРС.111 сс опряхмс lIа решаващото РЪКОВОДIIО Ю['СЧСIIIIС: QtЮ\I:;-ЪТ е O\JO"ta.
Ullд lIа l-ЪШССПJУIl3Шlюстта. ще рече на ПрItС · l,СТUСIIОСП<l. 060 С IIОВ"В 3 ЩОТ(\
ЮрСЧСlIlIС ТВЪРДII за тов,,: !10pOll-ТО повече УДОIJЛСТВОРЯВ;} същността lIа съ­

ществуващноспа отколкото \)-(11-ТО. Още преДII Toua СС OHP II : QtЮEl оута са


I\\\'О!1Е\·а . тяхното UIITItC С ДВII;ti;СIЮСтта.

Сега с.lсдва: ППllжеността да се разбере като оtЮШ 11_ Т.С. да сс каже какво е
TOr<1lJa ДВIIЖСIIIIСТО _ ПРСДII ВСIIЧКО така сс ОС[Jстляuа същността lIа QtJCлс:;-а в
К<lЧССТПОТО на арi'Л K\\'110EWC; 11 npc.'lll ВСIIЧКО IIЪРХУ Т3"3 OCIJCT:ICII<1Ta същ­

IIОСТ lIа Оt)(лс;-а става ВII.'lIЮ_ зашо !10РО11-ТО повече ЮПЪЛllяпа СЪШIЮСТ<l 11 <1
оtЮЮ 11 защо с r!,,<;L~~UШШ,====~

!\:акво С .JUlIЖСIIОС па. n 1I~le1lH O в К;!'1ССТIЮТО lIа БIlТIIСТО . Т.С. пр"състнс"ост­


та lIа ~\ВIIЖСIIOТО'! ЛРlIстотс.l дава отговора III.H Фю . Г 1-3. Дръ"3ва сс -
50 АрIIСТОТС_10ВОТО П, :IКУН<llIlIе lIа _11J1lЖСlIоспа - lIaii-тр~.1110ТО. което lIЗобщо
фнлOCO<jxюJ трябflа .1<1 СС ~IIIC:III /J IIC1 ор"ят :! lIа запаДIIОСВРОllсiiCf:ата мстафЮlIка. с ~Ia _l­
фJpyм ,о IIЗрСЧСlIlIЯ да сс IIЗкажс [\'orbringen] IIЗГ:1СД1,Т K'I,~I СЫllllOС"па. НеЗ:llIllСIШО
4/98 от ТОII" ..10IlЯК ·I.:IС C:IC.lfla .:I:J сс OIIIIТ:J. че ~IОЖС~I : \:1 .10IlзrI1.:IIIII~1
[!1:JcI1\011/.i<:IICI1] \0.1;1 11<1 ;lOK,:JJT<::IC ПJ01 О OТl!OCIIO .\зрзнсра lIа ~H.'I-"Orpa O\)G1:;- Марти/{,
<1. OCHO!JZlT:t на '1РУ.1IIОС-ГГ<1 НЗ ЛРllстотс.l0!JОТО О f1 РС.1С:JЯН~ lIа съшността сс
Xaugezep
lIa:-'!lIра u )''1)': llIillU<ПZl ПРОСТОТ<J lIа IIЗГ.1С.:!а K1>~! сыIoстт<1.. КОЯТО [простота]
РЯДКО .10СТIIПI~IС, llOlIежс С.1О<I JlII ошс f10.10Зllра .ЧС I' pыKoToo llOНЯТlIС за 011' ЗА СЪЩНОСТГА
Тllе 11 заеДIIО с ТОВ<1 Прll Р<1З~llIсъ.lа за гръцкото УЗII<1ваIlС lIа ~Вllжеf!остта 11 ПОНЯТИЕТО
З<1БР<1ВЯ~IС решаващото. То сс СЪСТОII 8 тона , че ГЪРЦIIIС разбl!рат ДВIIЖС' ЗА ФУП<;.
востта от ПОКОЯ . выllръзкаa с това С раз граllllЧСllIIСТО мсжду ДВllже носттз 11 АРИСТОТЕЛ,
ДВIIЖСШIСТО, а също нка ;\!сж.1)' СllOКОlшостта [f{uI1Igl.cil] IIIЮ КОЯ. ,]вIIЖСlюстта ФI!ЗИКА. В, 1
знаЧII СЪUlIюс-гга, от която се ОПРСДС:JJП ДВIIЖСНllето 11 ПОКОЯ. Тогав;! [юкоят
'важи в K3'ICC '1 вото lIа "CllIIpaHCTO" (Ц1\.н: оОаl :-'Ict. 0 6, 10-iS Ь 26) на
ДВIIЖСllllето. JlllllcaT3 lIа .1IШЖСI!IIС сн ост ава прео.lятаllО като гр:lIшчен С_1)"
чай - ТОЗII (=0). Обаче, ТЪК~tO така разбираllИ ЯТ - като разновидност на
.ДIJ!!ЖСНllето - Iюкоii , lIеаЗiJIIСII .\Ю от това, 1I).la за негова с I,ЩIIОСТ ДВIIЖСllостта .
ГНсго lIаii'ЯСIIО ра ·JГР·I.шаllе Ila същността С:IС.1ВЗ .13 Се търси тa~I, КЪ.1сто
ПОКОЯ 1 нс з на'lН престаШlI!е 11 ПРС,l.сп"нt: НЗ дпнженнсто, ~ наПРОТIIII- двн ,

женос -гта сс насъ бнр~ в CllllpaHC гп 11 10ва правене на Г! ~уза не 1I1КЛЮЧЫ1


ЛJlllжеllOСlта , а я ВК : IЮ'lВ<I, даже нс са~ю Ю:.1ЮЧВЗ. а пре:!1I iJСIIЧI<О ОТК.1ЮЧlJа;

lI:lfIp . ори ири КГЛ rWp(iKf (\'HI . а.а. О ., Ь 25): "JlН": :!;, нещо II bll":.1niit.: II, 10Й
(Тl;к~ю) ЗitС!IIЮ С тов:, Jle'le I1 го С "НДЯ.l". ДНII..:еШlето на " :Ia Сс or:le:tit~l"
{Sichum,e!1CII] 11 н :, " да lIO Г.1 е,lllа" [Nасh,сhеп] с: lIаllС111на гю 1!~'la :1O H:,It ·
ВIIСШЗ ДI,llл( СН(JС1 11 СIIО"ОПIllIСГПI нз H;,Cl.Gprt.1 0TO се о Себе CII (1IpOCTO)
I,H;.I:iI:litC; . Тr'kОП:' 1,lIж .t;tщ: с; TL/,U<; -1:1, З;JI'1.РI!!'~ I.t, 1, ,uii 1 u "1.1'1111 С!; УД"III
1\111IA-'СIII't; () 11 :' 01 ; 1t;A\; (:lII, 1 О 11 С Сl.ЩII(> ГIl;1 : 11,1IA..\.'1I0CT, ("З:tJ1l.РlJlе, ,.Т " 11t; С
C ;It; : \~ Г' IIНС 01 Cr( IIP;IIICT(1i1:' :tIlIlЖеflIlСТО,:' 11(1'1:1 , 0 IЦ ;'1 liЮliеЩ)~1 га к ан) У .111 -

lНIЩ(l Cl .,p;'",IIIIC 11 ;' :(11 11:"' 1111<;1 (1 .) C -'I, .'nll;"е i IIlО . ;t(,II ЖС II(, ст-r;,1I;1 C;IIIO ДIIII '
"-,I'Щ:" (1·,' 1\111 II ; II; ' Щ'''': 11 11111;1, "е i lllllA:ciIIICf(> 11;1 ;\lIIIA..C; IIP IO I;C >';1;11'" 11

11 \.'101.1111 ~p"i!. 1'l/,I>;. 1I harp I;'~;I 1' ; 1\1 Щ' и 11"1 О 1;(' " " " , , " l' ~ра>l {\' t l· i. п (Xt\
(\',с i.rI.ПCl. ;\;1 'С ' II~I;I - lI - Ii!>.!Х [SiC!I "ill1 · E!I(le · ! lаtlСП .•1a · CII - II~I;J . ~p~ ч]. !I~I\'C1 (1
t;-1.)Jl[\ДСII~l а 01 11\' 1'0 c:a~IIIH ~\)'M ;I (vtci-r):(\(.(, Л!"НПО гсл YII(\ 1рсБНI1П Н д)'мата
t\'(рупа. Тук]а "([ЛО.; с 1(щ (Р'(О\', раБОЛП;l D CMIICЪJI lIа 11 lЮlIJlJСiКда 1ll(1TO 11
проlt1l\С '\CIIO 1О IIПI\С\СII(\ 11 тук ПОСТ<I\IСIIО. Hcp~\cllcn] Е\,Е'Г'УП('( 'mп'lН ГР1,II'
1\1I11O'"IC;ICII(\: lIa\lIlp;lIt("I\'pa(iol:1 га [lm·\\' сгk ·St<:hеп]: rа(iогап ка10 TOI':I.
коен' IIJltH .:!!l СС 1t<l~llIra [yo!!~tcllCn. се 11 )['1.p!!!!!a] 1I "кrая": ,'6.I'IC
"заВl'РlllСIIОГО" ["\'ollcf1clct c "] СЫ'ССМ IIC Зllач" като "пrIIК : IЮЧСII(1ТО"
[ .. лЬgС5Сll!О' ~ сJ1(:··]. IIIITO 1I1,K 1Ti.o; 3113'111 пrIlК.1Ю'l[J;J IIС. <1 , гi.о;- и 11 ГР'{О\"
ът са - rp·I.IIKII 1I 0~ 111C:ICIIO - C'11PC:IC.1CIIII 'Ir сз пБ~·а 11 11~I CIlYl\:1Т 1\11: 1:1 11
Ha'lIlH<1 . как IIСЩО "KpaIIIlO" сс Н::Щllра [StсllСП] [J юг.1еда.J
От ДВНЖСlIостта. разбраllа ,ато f\'П1/.rZЕ!а. 1 рябвз ссга .13 Ollllla\le.]a рю'
БСРС\I.1ВllЖСIIIIСl 011<1 С.1110 .1В IIЖСI!О В качеството на BII : IIICI 6I1ТIIСТО.;I H~ICII '
но ТОЗIIII;l ~\\·OU!lf\'O\"a . Оlюрата на ПРН\fер \lOжс :1:1 lIa!1p:IBH 11O 'ClIr)PIl0
BO :leIlC10 110 Н3Г:IС :lа К1>\1 СЪШllостта.llНIIС нзбl1рЗ\lС Пj1I1\lсра - I!O Н:1'1Нllа
на АРIIСТОТС:I - 01 С'6сегCI на "II!ЮIIЗIJСiIQансго" 113 Н:lllраIlСIIОТО. C:IC:lOlIaTC:I '
110 н а "IIP:1IJCIIC'1 о", .1<1 каЖС~1 С.1У'lая lIa ВЪJIIIIКIIЗНСТО lIа C:11I:t ~IЗС<I . Тук OT~ '
j1I1Ba\lC О'lСIIII:IIЮ .11'IIЖСIIНС . .-\ .1:1 А . IIЯ\1 З ПрС .11'1I .l " : liIIIЖt'IIIIС1 (\" . • 6сТ611l ·
ПЪ:IIIЯIJ;J .TI,PBO:\C:ICIII,!' като 11ОРС:llща от IIСI 01111 ~!aHIIII~.l;lIll1l1. J 1011 ~IIIC:III­
!!рll ВЪ'JНIIКII:IIIС10 lIа C~llIa ~IJ ca - TЪK~IO .lDIIЖСII!!С10 на ca\IUIU това U1.JIIIII,·
51
ва!!с 11 н J-;а'lССТВU 'IU на Ta"olla . !\\\·110\; с ~f,al}oi. ll. OIHI!:lI;J от 11 С 1110 къч
филocoф:жJ:
НСЩО по такъв 11:1'11111. '1С 1!J.11!J:1 Ilpll оБРIIВ, Т.С . IIЗЯВС, C~IHllaTa lIа С<lчато
C/XJ.
гона IJ НСЩО CI,C ОIСШIЩОТО. :11'1'11010 -lIа раЗllО .• ОЖСIIIIL' 11 pa60 '11I:11I11~:1T~I-
4/98
I
Ii сс сковаnа 1 '1;':':" Ка къ'н БИТИСII характср "~Ia ТЗ.'I С\IЯllа'? Това. I-:ОС10 сс
i uugeGep С~IСIIЯ. е бllваiJJ 'fТО lIалице. дървото. н с f:З КВО Д3 с .1ърво 113001110. а това
ОТДС:.1НОТО [OT.1t.1CHOTO, geignete]. Ала "ОТДС.lе но з:а - вече ЗllаЧI1: фаСОllllраllО
ЗА СЪЩНОСТТА по изгледа маС<1 . С.lедоватслно, ГIO онова, в което 113.111за масата , ДfН1жеIШСТО
И ПОНЯТИЕТО [ юлюа] в него.вия краН. Смяната'на отделеното за ~Ia ca дърво сс с"стон В
l;1.фУП~. това, че годността на отделеното [Eignung des Gccignctcn] BII:1111\10 н<шъ.1 11О
А РИСТОТЕА, И~'lIза нзсам2'lи се И3П".,нява в изгле.1а в качсетвото на маса 11 така в про ·
ФИЗИК4, В, 1 [тук, h.er-) - Т.е. ~ нескритото - изведената ~I aca 1!З.11!За R стоенс. 13 покоя на
. том състоянне /lIа идване-В-СТОЯlIне [dcs Zu-Stal1dc-Gckommenen]) сс HaCl..-
бнра 11 се "H\ta~ /E'l.Et) в качеството на негов край (!и_о:;) ПРШlдващата 113П­
pellJO годност (ОlVЩ1L<;) на отдеЛIIОТО [на OТ.:IC_1CHOTO , des Gееigпеtеп]
(ОUVЩ1Е\). ЗаТОl:З А. казва (Phys. Г 1,2 10 Ь 4 Г.): 111:OU оuvашu 11 Ou\'u.10\I
E\I1Ei.EXE\(J. Qаvцюv оп КlVllCn<; f-On\': "Имането-сн-п-края на отделното в
качеСТВОТО . на нещо отделено (т.с. в IIсгопuта ГО:1НОСТ) е очеВl!дl1O (същ­
IlOстта на) ДВIIЖC"JlOстта."

Само че. ВЪЗllю::ааllето е са!>1O ДОТОЛ~ОlJа UЪЗНI!КВЗllе. "Г.С. Io.:lV110\<; 11 по-тес ­


IШЯ СМIIС"1.Л ЩI РЗ1ГРUНI!ЧСНОТО ОТ ПОКОЯ е a-tЕi.с.;. ;ЮКОЛКОТО отделеllОТО
още нс от веж:J,il8 края своята годност. На~IIIР:lIlето-п-работата [lm -\Verk -
S\f:hen] още не (; JI своя край; С1-0бразно това Л . каЗllа (Phys. Г 2. 201, Ь 31 С) :
11 те I(\\'ча\~ f';'fP-(t\Ci ~CV H~ ttvщ 1501\1;1, (ш: i.ll'; Бс "ДПl! жсtшtто l!allCТlllJa
се ПОКВ11.а н Кfiч (; rHOTO Щi нещо ПIJ(Оf\i1 като II/ШIlРЗltе-& - РilБОТ;\ '1 rl. "Л~ в
КIIIIССТСIOТО IliIlltl!to. още нс .IlОШflО:tО СIIОЯ "pai1 "
r Сего оба'!е. I111:(;~- I1МtI 'U':lUIJЬРШСКII ( 'icI1·ill1 · ~fНJc· H"t)CllJ (L·....tt'/.t х(\ц) с ' 1[1 '
iOL' (1 C"1I1110CТi~ 1111 1tllllжеl~О~fi (r.C ..')1! \1<:1'0 IЩ .1 "11)\\0;;11('\1 (). 'Н\ IJlII 1 () 1';1)11
Ctl()~Oj'IIIO Cf :J'I.1с1"ОIIИ-Liiili нuГt :-,iIlСl~ 1)11.1 С't.шнос rтa 11;1 O\ICilct , !Ы - l' , ебе ~!I
fЮС tОllllIНlfЗ - I'PI1Cl.C1IJCtlOCf !J И3Г,l сда . А . h,ШU.1 101'" 110 11('1"1'1'11)1 11 .1 '11111 С
eltllO ilJI"C'ICHIIC. ОТ Което вЗемаме оБСъждаllС ГО. КОСТО IIма];} IljJCJ1MCT сllс '
UlШJli!о ЕvttЛf;(tlCХ'ТU (Met. 0 8, 1049 Ь 5): QCJ:\"cPQV оп тtpotcpov Н'срупа
БUVЩ.1Е(J)С; EOnV; " НаМttРUlleiО' В'рuбота с IIUIIO "PC:I" ГОll3 О качсстuото lIа 1l
годност за .. ." AJ:.o тооз изреЧСIIНС - D косто APIICТOTC .' IOIJOTO 11. Т.С . СЮlOвре­
MCIIIIO, гръuкото мислеllе ДОСТllга до СВОН ВРЪ'I - сс IlРСОС.1С 110 0611 Ч<lСII
наЧl!lI , тогава то ГЛiJСН: "ДеЙО;;ТlJlIтеilноспа с ЯIIIIО 1Il1 - рапо 01 IfrllllCr als]
ВЪЗМО/!ШОСТТiJ- . EVf-рУEtа. l!а~lIIр'НlСТ(1 - R -р а60Т iJ R C\II\C1.: la 113 пr" СЪСТ [lС­
ност D IIзглс.аа. сс преuсжда от ТНIМ ilЯlIllТС С <lCIU\ 11 чрсз ТОl1а с С.1 I1I1 З"I\I<L\ СС

ЗiJтрупва гръц), нят свят; от actus. agcrc. р "бо га става actttalitas -


"ДСЙСТDIIТС.lllОспа". О r oU\'a~t<; ста!!а potcntia. СПОСобността 11 ВЪЗМОЖ1l0стта.
КОIIТО II:ЩО IIма. Изразът : "дсltСТВIIТСЛlIостта е явна по - рано от
nЪЗI\IOЖllосrrа- тогава 0'ICBI1Д1IO ПРII ,ll1ча Н3 заб.1Уllа. тъil като ясltо е
ПРОТIIВОПО_10ЖJIOТО: ЗllаЧII. за да може:]3 БЪ~IС lIеЩ О..1а с ··.1ciiCTRIITe.,rlO'- 11
".'1еЙСТВlIте ,"1110" .J<I трябна. то преДII ТОВ3 ВlIнаПI трябва .:ta С 1IЪ3 .\IOЖ1l0. 11
Tbll, О(i;JЧС. ВЪЗ\lОЖ llосп а е по-рано от дсi!СТВIIТС :lllо сrrз_ А_1<1 МIIС.1СЙКII
така . нс :о.lIIс'ш:о.l НIlТО 110 apIICToTe:IOIJCKII. IIIITO юобlllО по ГРЪНКII. H'\II CТllft01
8\\'a~H:; з начи 11 J:.-flj)ro~!ЮШН-:ОЕ .2.~.ЖI1 дa;~;c. н ,:а го H!UC за "CII:la" ; ca~1O
че. ,11-.0 :\р"стотс.1 употреБЯВ<I ОU\'Щ1\(; като IIР ОТ II UОГIOIIЯТJ\С lIа [\·1E/.EZEta I!
f\' fРУПIX_ то 1 011 нзс:о. lа ..1)":o.I<ITa (съотвеТIIО като КСПllуорtа J\ ouota) кат о
52 ~IIIC.'IIIТC:1CKO lI .m ЧСIlОU<JIIНС за С.1НО СЪЩIIОСТlIO OCIIOI\IIO I IOНЯТlIС. В косто сс

фншхххjХJJili ~IIIC:III същеСТIIУDаЩIIОСПCl. ОUОЮ.. ..\u\·a~lto НРСВСЖ .1а:о. IС ВС'!С с ГO:iНOCT


-", 5'\! [Eignung) J\ IIР II СЪ ЩIIОСТ IGccignctllc it] за ... ; са~ю '1<: 11 т а К <I СЪ ЩС Сl вува 11 0-
4: 8 lIататъ к опаСJlоспа. че IIС ~IIIСЛII~I ТОЧIIО 11 0 ГРloltКl!:I I! осrюбож:t:lПЭ от
) ~1! .111<':. 10.II I') CI1<1 3<1 ... ;1; 1111 сс I <CHII '.~I() II:lЧIIIIII;' оше UЪЗ' 11 спнр,що
_ ,~ ILPIn:':;;
cc; ~ !! З .l l11 ~ не I! 1I:(l1~IiСН в 1!1Г_1С .1 а. [, който го:нroстта сс 1f1ПЪ.1НЯН? . :'U\'ЩНС; е
Xaugeгep
начин из ГlРIIСЪСТlJИС; [\'(P-([tСI.-l :! ((\'TE),EZElCI.-таj обаче. казва Лрнстоте.l. е
тcpotEPOV, "пре.1!! топа" [fruhcr] !J качеството на БU\'ЩlV:;; ~пре.'lИ ТОВЗ"I!).IСIflIO ЗА cыцнсггАA .
110 OTIIOUlCIlIfC 11:1 О\Ю1а. (срв. !\Ictaph. EJ 8, 1049Ь 1О, 11). Е\'ЕР/ЕШ'та IIЗпъл­ 11 ПОНЯТИЕТО
няпа същността на чнстата ПРНСЪСТIJСНОСТ IIJна'!злно, доколкото т я звачн: ЗА ФУIJ~.
1I~la II С ТО - СН-Jj-работ(!та-н-в - края [Sich-im- \\' cгk-u Ild- Епdе-НаЬеп], I;О::ТО сн АРИСТОТЕ.!I,
!!Зоставя [sich hiПlсгlаssеп] всяко "още нс" на ГО.1ността за ... , ':loРН по-добре, ФJ1ЗИКА, В, 1
нап раво с нрннеС_l0 IIРС::\8ърш[\аIlСТО в IIЗПl._1НЯАзнето на C-"ВЪРШСНIiЯ~ юг­
ле.'.!).:. Прн ве.1СНОТО осно в но изречеllне на А. З3 ilсраРХНЧIIОТО ОТ!lOшенне на
Е\'1Еi_EZПU. 11 Du\'щ.ш;, ).IOЖС:>I да с:\ваllе.\1 накратко 11 так:!: E\'1Ei.E/.flC1-та е
"гroНС'lе" o\>mu. в К:!ЧССТ80IО lIа ОU\'Щ.1lС;; UTOPOTO I!1ПЪ.'!нява СЪШllOСТТЗ на
гroстояннла в себе СII ПРI' С ЬСТВСIIOСТ lro ' СЪЩlroСТlro о качеството н .. второто.!
На ).IЯСТОГО от ФН1нка - В, 1, 193Ь 6-8 - АРIlСТО ГС!! казuа: "На туй опоре
тов& (а Iш еll!lO JlOPQl1-ТО) с повече QualC; от \))'11-то. Пеяко отделно се II1каз­
оа 1I!>lсш iо ТОГЗО<1 (като IIСТIIНСКО съществуващо) , когато то -е" по lIаЧlIна на
щ шиеТО - СII-ГJ-края, а не T<.Ira 0<1 , KOf;ITO то е ca~!O в flРНСЪЩlIоста за ... " Остава
н еясно , ДИКО .11.0 !\ юрото ЮрС 'I сннс трибnа да (jъдс обосноu зыше зз твърде ­
lIието РОР911 - ТО;Ш НС е С:' .\IO като друг 'tpoтcoc;, РПnIlОПОСН"ЯIЮ И:l U'll1-TO , а
фuOlс, пове'l, ог lюс ,л е ;IfЮIО . l\!ope,>1yto ДОСТ~lIjlllето в 111гл<::t , т , е . п~MO
Ci\MltUT К"1\'гm:; , С \ ОШ<JТ:' 11:1 отдеДIIОТО в k~\'eCT!lOfO lIа о(jрш, Щ\ rОДНОСТТ(i
С'LЩIIOСl 111 II:! 1;.1 \'11СНС, ' /' об;!>I';: <: C\'ic).excICt·TIi, КОIIТО, (Н Cf'OIt С 1РiШ:t, ОР
II Зllfl":lfl ll (), ПОЩ1'lе II 'Ш1..:1III1I'" Сl.ЩII()СТТn 1111 0\101(':( ОТ с\)\'tЧ11С;'fi,
Orsr'I\'JfHIICfO 11,1 с 1.II!IЮС1t;! 111\ (~\>O\C; ' H Сс IIIЩllра 1,'1,11 "O.:tCLlIOT() It'!ре .. е /lll е :
<;н)('н с,' l,1 с IIН ;I O\'Olt! ; с ~ 11: ; tt»I;! 1 (, , 111(1. рtЧ><,111 ' fO, 11()!lCA:C е l' с 1.I!(щ)с ГЛI

~' \'ТU,,%I- IГJ, r С . tющ;чr (11 )(1 111, , 11 11 С; С('С СII pr~)).(1\' ()I'<HC,: lt()CllIl'~HCH) l'
11 '1' ; 1( ; 1,1 111111. ; 1111111,1 1111I'СЧС ~ ·I.Шlfl1'll.1 Н 3 Q\JCiI; - а, 1,С. на битието 113
К'1\'ОЩj(\'U\' 1\ПО С(\НО ,

СIIС;ЮВ:ПС;IIЮ . обаче. пrНIIIlIJlIЮТQ rl\~GHrallc З" ОНД(1 I1РСШI\l(; ГlIO H!lI,.IOpQ11 -


ТО IIJ'>Ci1 \'Уll'ТО С нужно IIrC ~11I l.tll'lKO З;I r01J3. 1аIJtOто е fOlJil ПРСШIМСТОО 11 0
fЮрОI1-ТО с; tlI(>ПРС~Н:НII() сс (11 KPHII,1 НСП)I>:lта) ' с()БСТlJснаТD СЪЩIЮСТ оше IЮ ­
ЯСНО. I! TOI1~ ЗII3'111 : IЮ НО n,па :ю IJ J~ ;la'laT~ OualC;-ЪТ ;:ta СС оБЯСНII ~3TO
flOpI.)lj С (iСЗУС.l0I'"О 1'1Г1Ъ.lI1СН(1. 3.1 гоuагrябli<l ЯСIIО на II\I<I\IC II[1C.1 поглс;\
06:1I1К3 от ПО - IIРС : НIIlIlЮ10 СТЫlа:ю пrllllаi!-б :IIIJкаТ:l кrач,;з. MOpOll-ТО IIC С
"IIOBC'IC" QООI:;. 110 11 С'" (' Н' НИ" ;IК (110\1 ( (1';1 ,зто "фОР~lа" lIякаКI'а " .\I<1теrIlЯ"
11 сс IIОС II OT.10_1Y u, . а то ПРСВЪ1ХОЖ:lа ка го доставя не в 111Г.1С.1 раЗПО.l0жено ­
то [das Vcrru!!lictlC] (UYTj-тО)_ понежс то с пр"съствсността на годността на
OT.1C:IIIOTO [Gceignclcn] 11 с това съотвстно по-юнаЧ3ЛIIО за ПРНСЪСТВСfЮСТТ;l .
Нс сс nll пrОЯВЯН<1 - споре.:t TaKOFl:J съ06РnЖСНIIС зна'lll. обачс - С.1IЮВРС).IСН­
но СЪШltOстта на рорОll оше ПО-НСI1РIIКРIIТО? с.1СДlIOТО НЗРСЧСНIIС ПО.1ilъr ­
жа TOl\n съ06раЖСIIIIС:

"Освен топа ЧОО€:" 8.lIllаПI 8Ъ)IIItКН;1 ОТ ЧО8СI-\ . НО IIC' "PCD,I T ОТ "~C'8_a_T.


(1 'JJ 1) 1\-9)

Д;l1Н ТОllа H'JPC'lcItlIC с 110BC'IC от IIНЩОIIСЗll3ЧСШО 06ЩОll111ССТIЮ IIО: IOЖСII IIС ':
Рззбllrа СС. С.1С.10!l:'ПС:IIIО всчс 1I1I.11.Т на НРС.\Од3 ЕП - "освен това" - загатва
ОТllOшеllНСl 010.,,:>1 ПРС:1:\0.1110 го. а_1а 1аС.1110 с това С:lllO )'CIL1IJ:lHC. [п '(I\'ПС1\­
трябu:.I IIО · IIО.JчсртаIlО да IlpCBe:1C~1: "ОСВСII тон;) сс касае - 11 rа ЗI.1СЖ:lа НIIЯ
06:1.ВП - за 111;311 11 "":.IIICTO (YE \'falC;) н това ~ p.' I.III'IIIO "Рll човс"а 11 "Рсва1:.1. 4/98
Мартин т.с. Ilpll OUOEt 0\:0 I! ЛОtО\J!lЕ\'U.. "рuстс!!нето" н -изпраВСIIОТО:'.'' (ч.овекът
Хаugегер сс I!<.\ ЗОВ:lва1 y~ :..з \IQ като ~ШО\' ··ЖIIВО същество-. тук, където сс касас з-а
'(EVEOlt; -з.) И II~ ~~ каза но: !l0po1l-TO като доставяне В нзгледа сс схваща - за
З:\ СЪЩНОСТf.-\ IIЪРВII път ссга юразено - като УЕ"ЕОН;. ГЕ\'Еm:; -ъ т обаче , с ОIlЗН ВII..1.
11 ПОНЯТIIПО ДIJIIЖСIIOСТ, кой,,-- .-\. направо пропуска ври IJСТЪПlIТе..lIIQТО хараПСРl\Знра!lС
3.-\ ФУН;. !Н! KtVflOlC; -а каl ()uHapo)'l1 ПОСРСДСТВО;\llIзброяванс на uидовете движеllие.
АРПСТОТН понеже за IIcr·Oo~"!aBa отре..1.ено.:ха ПРОЯВII същността на фооtt;-а като ilopQll·

фJ[ЗJfКА, В, 1 Еднн срешу др): са протнвопостаnСНII .1ва вида възннкваl!С. TЪK~O имаме
ПРНЧНН3.:Iа СЪГ:Н:'::З \IС - от заострсното разграннчснне между двата - съш­

ността нз възн 1!1:.1;2 нсто [Ent-stehung, за-стояuането): следователно, ОI!ЗИ ре­


шаваш характер J~ !lOpQll-ТО като движеност, ЕУти..Ехпа-та ВПllаги се пола­
га с ог_,с.:! на В·I,·jJ' ilКВЗllето на C.:IHa !>.Iaca IIpeJl очите. Ненадейно обаче, съ­
щеВРС\IСННО Н\!iЩ<: .азаното - IIЗвсдено OTJ!°pQll-ТО на Qootc;-a - за въз!!нк­

вансто на нещо l!.i1npaBcHo. А..1а Tl1Ka ня\!а JI!\ IIспраВIIЛIJО да сс ютълкува


Q\JC1tC;-1.Т като IIРi:ве шо само себс СII lIаправено . 1l1!! в топа съвсем lJе се
съдърж.1 непраlJИ .1 t!О !!З'Гълкувзнс, а еДlIнствеltото вы~!Ож!!о тыJуnаннсc на

Q\Хпс;-а като I!f!.:J ,ЕХУЕ? Изглежда ПО'НII така, ПОllеже метафltЗнката на


I-/Оl.10ТО IIPC\lC, /J Iранднозна фреска, напр. npll Кант, схваща "ПРlIродата" 11
к"ЧеСl ПОТО на .' 1I;\I! I! ка", така че таз!! същност на пр.iРОЩI,·а, flpeIJCTIIUJlJ!lIiI '
IЩI тt:.\lflШI, ПР!!t;ма IЩ МeillфЩН'IIIfI ОС1I08а:'1(I пр"ро:t:на 111.ЗМО)l(IJОСrfll )(IJII
дори Iн;оБХОJl!ЩQС!Т:\ да G·I,Jte заlФIОЩIЩI ., Of1)I:\JIJlb<lIl(lI!OCrCAc·rlIOM MIlLUНfI­
II:\ПI iI;Хf!Щ((\, КннJO flОllожеmlС н flсле:tСТОIIС 11:1 101';1 може Jlil НМlI ТО, пр" -
111111110 Тlll.fЩС СtlJl,I()рuзБНРflШОТО СС ЮРС'IСI1llС 11;' АРIIСТОТСД относно ('H11 '
Jl JlЧIIОгО I11.ЗIIIIК/!JIIС 110 '106tl'" It I(PCII;;'t(\, I1РНII)'ЖЛlll!lI КЪМ рСШ11I 1 1IU10

\\(jшн;. I~IIС. l' ~()1;1 P ССГ;Гlрн60~'-IIJl)(iijJС1 ДП сс II'IHCIIII, каl(ва рОЛj( III·P[\<: ПО ,


110('1101 О Н;! 1111'1<1:10 11;1 1-11 а 11:1 rilll о r uuж>то оБС1..жданс I.:J/CHlla IIРo'iС'рtUUIIЩQ
О! КРl1I1В;ШС lIа ра СГС IIНСГО срсшу нннраЬСIIОТО,

11 тъii. ра1бllра .111 осчс APIICTOTCJI 900(\ О\'Т<Х n качССТI)()'ГО 113 РЗСТСНllе.
ПРlJuешо CO~IO се/Х: сн. когато 'ГОII характерllзнра PUCTCHIICTQ вшшгн пак ОТ
съотоеТВСТОIIСТО с направеното? Нс: точно щшрОТIIВ. Toii рnзбнра QOO\C;'n u
качсството lIа пrОllJllеiК1l3!!С-С"~lI!тс-ссБС-СI! (Sicll -~ elbst-Hcrstellcl1), Но с ЛlI
това едно 11 съшо - "ПРОIIJОСЖданс'· 11 нравснс? За нас UНllап!. докато без­
C~llIc.,eIlO сс IIO Д/!l!)ав а~lе в НJTbpKaHaTa представа I! вече нс удържаме

загатваllСТО. "а к оба че, ако OIC о об""вата lIa rploUKH разбllраното ОIПllе, ше
на~lt:rЮI 06РПIII'. път'? Тогава сс показва: праlJСНСТО. ТЮ11101С;-ЪТ, е С.11111
1111.1 ПРОl!Звсжшш с. '·pacTClleTO- (o-ссбе-СI!-ВКОРСlIяванс, ot-ссбе-СIl-ПОIlНК­
B:lIIC) [das Iп-siсll-l.Uгuсk-. Aus-sich -Aurgehcll. D -ссб с-сн-връшанс. от-себе-сн-
1IЗ1lНПШС), ouotC; -Ът е друг, Тогава "ПРО-ЮDСЖ.1аIlС" (Her-stcllcl1, тук-поста­
DЯIJС) тук нс ~IOЖС за ЗllaЧII ··npaBClle··. а.:1а сс поставн [stcllel1J u IICCKPIITOCT-
та на НЗГ.lсда,.:I3 сс OCTaull.:!;) прнсъстuа . ПРНСЪСТIJСIIОСТ. От така разбраllата
ПРО -lI1ве.lС IIОСl [Нсг-stсlluпgJ сс ОНрС.1С:IЯ прс.:хll ВСIIЧКО СЪШllосrга на uъз­
IIIIКП311СТО [за-СТОЯВ3I1СТО. El1t-s!еl1UпgJ 11 неговото решаВ<Jl!tо естество [Ап,
ВII _1). B~!eCTO m,-:rffif,-ваtlе-"Тj1~'ftl\<I"'t:,,! зз-стаВЯllе [IIЗОflачаваIlС, Enl-
~tсlluп~}. което IIC т рябва.1<1 Зll3ЧII ЮОllзчаВ;\IIС. <1: от С.lII!lIIЗГЛС.1 раЗОIlРЗ\1С
ЮГ:lс.:tа, в KoiilO IIСЩО IIРО - ЮВС:IСIIO (всякогашно) с [IOCT31ICIIO I! така с. Ссга
54 такова застаВЯllе I!ч а решаllЗЩО естсство. За-стоявзшото [ОЪ311I1Кllащото. Ent-
фШICCOCjxкн stсhспdсJ (~Iacai \IOЖС .1<1 сс разберс (като ~Iaca) от С.:1I!!! IIЗГЛС.111 В такова сс
ctopyм ПРО-IIJвеЖ:tа. бсз за ПРlIс\!а ОЮI! 1111".-IC_1 . .:хаже lIостаВЯllето в нзг.~сда. от
4/98 който ПРОI!1!1С.1СIIОТО с lI1-бяга:1O [СПI-коmПl\:П iSI) . ОЮII ЮГJlс:t (ооо:;) ~Iaca
f OL i _, в а C;J ~ IO 7!(JР (J ОП-( Ри.. T~.Ol1a .• осто Ilpll това Н311(' Гllllа с с :10;;;1'3 83. a:13 11
ca:o.to показва 11 съотвеТIIО IIЗlIсква T1..K~IO н е що .:1руго - "ое то н з ii - нзпрс.1
Ыарmин.
Ха ug егер
поставя в ,ова IIСЩО разпо.'ОЖСНО [\'er(ugli c I1~S] (дърво) к ато ОТ_ IС:ШiOТО
[ГО.'1110ТО. Geeignete] за IIЗГ.'С.1а-така [So-Au sschcn]. К1..дсто НЗ Г_, :: .1 ЪТ сс з адо­ ЗА GъщносrгА
водява С1.С ссоепоказваllето н lIоказвзiiКII сс Прll това са:-.IO B.:J.1 11 - nOKpaii и ПОНЯТИЕТО
.JpyroTo пренася [spielcn] - еДIIО познаване [Sichauskcnnc nj. в него в ото З:\ ФУН;.
, ПРОl!звеж,:шн с. а .1а Ile НJIIЪ:lIнш а. Ta~ 1 ПРОIl3ВСЖ.Jа!lето е нравене . АРНСТОТН

Oc nclI това. ссбепоказвuнсто с 81!Д пр"съеП\СIIOСТ 11 все пак н с t:.1 I!II С ТВ СНIIЯТ. ФI1ЗJfК4, В. 1
Изг.;С.'1ЪТ обачс. може 11, без 1ю.раБEtУf!а СПСЦllа:1II0 , Т.е . без .1.1 с е ПОКf\ З В3 в
11 З3 С;1НО 1€Z\'1l, НСllосредствсно да поставя себе СII като TO II(I, I.:O<:TO IIЪЗllр\!'
ема постаВЯllето в ca~IOTO IIСГО; IIЗГЛС.1ЪТ се поставя с а :-.!; е то пос гаВЯllе на

eltlfll 113f.1C.1; 11 така IlOставяltк\! се, сс поставя в н ег о са:-'IIIЯ , т.': . со о с твено


ПРОlIЗвеж::ш [поставя тук] СДllllllзгле л ,та ка - f!0POll " а то ouai .:; 11 ., ccilO ш е
811;:111.\1, че С.1III1 ~ШО\' (звяр) не се "npaBI\" саМIIЯТ 11 IIбlУ IIO _ю6 НII , IlOlItже
JlеГОВIIЯТ II1Г,1С.1 I1е с 1I1I1I"ora е с бllЛ просто мяр"а 11 обр.а 1 еu , СПО.ред !;()iiTO
.:\а се ПРОIIЗDtЖ.13 lIещо разположеllО [за ТОllа], а 111f.1 e.11.T е ( з :-.IOТО пр\! ­
СЪС11ВЗЩО [An - \\'csende, бllващо 110 бllването CIIJ, ПОСТ :ШЯЩIIЯТ с е&: СIIII З Г.1С;t,
КОЙТО IШIНIГ11 П1,рВО flOp -"'llJ а разположеllОТО [з~ 10В:I] I! U Io:1tЧс СТВ О ТО 11<1 НРIl ­
СЪЩIIОСТ ПОСТЫIII IJ го;iIIOСП:l . В y€vr0t;-a 1(;11-0 ДОСТ,IIJЯIIС П[10Il1веж;t :I НС Т О е
11 :11111 ,10 rtP"C1.CTl1eIlOCT lI а С(l~ !lIЯ II ЗГ.1ед без :tобrtuящо IНl. : IIIЯIl11I1С 11
ПО:Нlо~шг:tllе , I:OIITO ТЪК~IO всяко "llраIJСIIС" С1I111<1ё . П[1011 1 IJ':Ж _1 :I Ш О Т О ·С .шмо ­
себе - СII l' (,:MII C-j.. :1 IЩ ДОСТi1lJяне 1IIЩ ,l II>'ЖДII 1I0 ' !lЩlред от IIP.1I1CIlC, lOГ :I!' :1
311ti"ll сл еДII", lie ЖIIIJоlIIОН) IIC С СllособllО ДN Сс pa'i:>-IIIОJl:"It ;I, aL O IIС [0",0:1"
СТР ;I CQ6C1 JlС'Щ 1;1 "У 'ООЛ\J' " Ц , С Oll~ Сс fl ' , 11Iссt[,Яi.;I . че popr)1 1 1 tI С нс ~" .\I()
"О;'С'" С>\){'I\ ~ 01 \"(11 'Нl , " .1(1[1'1 CH i'I IC 11'(Щ111 \1;111 1.,111., . 11 , I.~\I " ' 011,1 Щ' h ; ' ;1,1
ОТ !(РОII 011;1'111 flРI\IIlI :IIЮ P (, LII:I Фrа 'l<! l' 11{I ) II~IIIICtO . Llt\,\! .,(' ;I'I C Q\)(Ч~ · ,., п
11QЯDIШ;) IЮ Г"I\ [,1' 11;1'111[' ~31 {! Y(\'lC;r~ Il рСЗ ШН·; IС ;Ш . 1" СС " -, ",~II ,, {HIPC ' C'1.-
Нс ' което 11 1111 Ii(lIiU(1 {lПЮШСНltс МСЧС.!lП нс Qт5ягl'0I III;Т(lllOlПI IIСПQ(' Т(1rl\l~l\1~ [ -
lIа .:.tВIIЖСIIОС;ТТII ~IY . ЕТ(1 )зш{! Iшii · БЛlIJкатп (;тыlаa I\ече с lIа6С' ,1J1З:lllа :

"ПJlII TOO~ O(j~ 'IC ~)\ЮI~'ЪТ~ ' KoiiTO СС II OK:Н"~ lип~rгссl'СI,1 ,;:oro JJI'CТ~"H '
IIC IEIII"lclllll1~ll1bl\ 11I.'"lIIoi l :I : IOC1 Il::пt - s(lIlld. J~-ПОН"~lIt' I '· . (IIC Ч~ . JOII;' ''' ·
110 " К:lчrствn 11:1) ~O;I I<L " (.ню\ ~- а. (11 тоН) 11'1('11110 110 IIII~.IKLII II~'IIIII
,;~,;гo :lt"'(""'CIO IIJОUШО 11(' СС lIo~all'~ lап'ргcrIИ'J\1 11 К~Ч<ОВОIО 113 ХО ••
...-Ъ '. :1("111 r(':ICKO Н) ... ~ Сl 80. а КЪ" J.lp;J оето; С:JС _ ln8~Т(' .-IIIО .ll· \.H~ IfIl(' 10 11 ('об \0-
;НI "О 11 pOI I ) ,; II I):i {)Т :IС\IfПС : I Сh'ОТО 111K~C'ГB0. Ond'l(' ,О ItН'13 II .HlpaO :1Cllllcro
от тона (о каЧС(-ТIIО'О 113 11(,"08 краП); ;1 : 1lI същ о ~:!K" 11< сс OTII;JCH (к"",о
.1СЧСII II СГО къч ).1р:,о('то) QU(JН;-ЪТ къч ОUСП:; · З. ::t ТОВ:!. ';O("~O (' ог О tю \;-
61 11 С съш('стn~"аtНО 11 0 IIС ГО8 НЯ IlаЧltll. h'OC'fO от"оа ОТ JlCLLIO nСТр3 11f1 ""1>'1
Н('ШО нат ;п.. к". :lOКО.1КОТО сс OIlP('.1('.l11 от Ol>G1(;·a (о а8I1Ж('IIОСТГ;1 11" ТОЗ"
:\.0;1) . "Къ\! какво" С('l'а оUз',с . сс ВЪЗ.1I11 · " О\КП:;-ОllО:IOUIIот07 IIс ".. '1 TOB~
'-от,,"ъ:\с" (с:\u"ша сс DСII~ОПIШIIО U('''cili~I) ... ""'1
тоиа. 8 ,;a'l('CТII010 11;1
,," .. "во ГО 110 _I".lCIIO upc\Je Uc\\ciligI8bl'"'KB ..... (1931, lZ · H\)

Ф ит:; - "т. \' казан в npC: I\!IJ III OTO IIЗречснне Io:<lTO Y[\'(Ol:;. сега сс rазбllра чрез
onpC.1C: ICHIICTO ооо:;. Н СЗ;'О3[1НО превеЖ.Jа~IС 080:; с ·IЛ.1~ " rrrн·-пщ" ~Н: С \lЩ
р аЗ СТ О Я IIIIСТО. ~OCTO .'СЖII ~IСЖ:IУ lI<lча:IOТО [Ausgan g]11 ЦС.1Т <I. А..1 а lI1.тностт а
[\\"eg h:lfrcJ lIа 111 ; 1н трябва :13 сс Т"РСII 11 В .1p~TO 01l10111CIIIIC : С .1 1111 1'1, Т I\ О .l Н
пре ) IIЯ lo:а ~uа OO:laCT. ca~1 отваря [ЫI1СП] себе СII 11 ClТКРllва [СГ\ 1 Г.КI1] 10ва . 5:J
Т ОГ ;J П:.1 .'l Cll(O.11o:01 О IIЪТЯТ С кзто :\0:1 от нсщо Hac TpaHII 10:,,;\1 IIСШО H ;ITaТb~. фIШ(ХХxjХJКЬ

J Cll0.'I- ов а с 1\ Ka'ICCTIIOTO lIa 1I0111.1'IIОТО бllТllе [LпtсГ\\'Сg$~сiп] . C/XJJ!JaJ


4/98
Л !;О х а r ;\пс r1.Т Н а '!f VE(J1 ~ тряб!J ~ да СС ОПРСJ.С:III [ю - о т6 ; III З О , т ов а Щ (' rсчс :

IоЙ.чегср тря 6 ва да сс Н1ЯСl! И ДВ И,;: Сil о стта Ш\ този UfШ ..1В1lжеНIIС , ДВНЖСНОСТI а на
ДВНЖСНIIСТО е Е\'ЧУ !EtС1, ац:i.11'; - стоенето-в-работата [1т- \Vcrk-Slehen) , };о­
1\ СЪ ЩН ОСТГА сто ошс нс е .:lОСТи:нало края СII, Еруо\', работата - според I\Зложсното по­
, 11 ПОН Я ТИЕТо горе - знаЧII I!e Jl(щравеното ИЮI [und) юра60тването, а ТУК-I\звеждашото
ЗА Ф УТ. I~, [ПРО - l\З в еждащото. Hcr-zuslellendc), ПРlIнасящото-в-прнсъствеността [Iп-diе­
:lРJfСТО ТЕЛ, Ап\\' еs uпg-zu-Вгiпgcndе), ЕУЕР'Уаа (,ПЕ/._11'; е в себе освен това нешо попътно,
ФIfJJfКА, В, 1 което като такова 1.0.:l0бразно [gangmasig) I\Знася [heraus5tcllenJYЪK~IO про- ,
ювеж;НlЩОТО [Hcr-zustellende). Попътното Прll <;>UGI;-a с fl°pQ'l-ТО (доста­
вян ето), Също Tat:;: в по-горното IIЗреченне вече се загатва, откъде JlopQ'l-
то е п о пътно в качtClВОТО на доставяне: ::ЮКО.1КОТО внего се поставя ТЪK~!O

с;:шнят нзглед на <;IUJEI 0\', Неопреде.1ено остана накъ:\ето на хода, по-точно


[IOЗН3lшето на o&~-a, установяващо се С неговото опреJ.еляне .

фU(JI<;-ЪТ е 0&0.:; [r. QlюtaН; ЕН; q>ootV - нещо попътно на поста[\ящото се


къ м н е г о с а мото" качеството IНI про-извеждащото н то така, 'IC самото
дос т авяне е IIЗЦЯ:IO от вида на ПОt;та[\ящото се 11 ПРО-l!Звеждащото. Какво се
IIРНО:IIIЖi1IIЗ като "шение? Все ппк, сега Qoou;-рТ.1а е БНД от ПРОI!З[\еЖДI1ЩО­
ТU - С(t ,\ю ~ себе ~ ~н. c:ICJIonaTelltlO 1:ехvТ\. Ct\MO че ты(1o краят на това правене
1IЦ IШ(! хар " ктеРА 113 ф\)(JU;, И еДIIО тако!!:! "CC/.:V11 nсс пак знае~l; t(X"CPtK'l - Т(),
Jlе'IСllщ~'r(). IIM:1 за 'tti.o:; \Jуц;щ,та, еЛIJО Quct<; - опо.:IООно CЪCTOJllllle; \r1'tpl~'l '
то е ооо.:; '10 QVOt~'. Само че. n Сl.ЩIIII МIIF, !ЦН ;lTO Н1г,~еж.1а .'1а се nОЩlга
II fI'Щ JIOТ() Щ\ еДJЮ съ<>тоеТCI[lНС 1111 ФООU; · Q I\'\.М \(:(tPII:'11. rtРО JIII'IilЩI C'!.ljJIIOCT"
lIil Ti1 P(l'JJ11I'1I10Cr .. n ЛОПП\ 1111'111111} ;1(\ Д(НIi:ЖЛflIfС 11.. QOOC\ OV до О'\.1НЩШI\IIС,
TtJr;"lIt\ ЩiРIЮ1' fО !IIi:IIЧССfuОfО Щ\ о&х; €t<; Q\Jv\V tщНМII ОC'filЩ\ ".ХМО нешо
II\JIIl,1 tit> 1\1.1\1 T[\KUblr, l(Оi;ППI': ,\Г";- lJс- ro СI'~Юf(j -- \Cl.iP\1\ll, т,е . нс е 'ti'XVII.
!I'!'CPI/. 11' 1 Q 'fр>! б l1lt
:1" бъде 0&0<; сн; ю.tРIХ'l\'. II ~НI С f.~l1 \lc 'rc'f'l1l1 11I.t>бшt на
~)\!O'\(; - a; Qбпчс nl(Q беше 'f'!lKU. ,Ог!ша НЯМUШС ПП бъ.1С ПОIIС'IС ICt1P\Xll. ПQНСЖС
,ы\1o ЛС'lС/lIIСТО 111>1<1 края СII IJ здраlJСТО н С3МО iJ I1С,О; Дt1же коr.пО СД!!II

лек а р уt:t(ОРЛlJа леЧСlIlIС,О, заДUДОСnl,ие lIаil " ВНСШcrо СЪСТОННflС ип 'Н:Х\'Т\ "ТО.
то ТОШJ С1':'\83 C<l~Ю ЛОIП'ОРIIО. за д" LIOt"ll (ГlI С ('ЪКМО П3К ШI m.л 110 '({).<::-<;,а, :ыраIJСТО,
I
lIаllСТlllШ ПРII 11O;IO,ol;CIIIIC, че лекарят е :,c~ap, n н с
"6 IIJнссмен "оо 11 рутннер .. ,

ПО ;НIODСНIIЯТ QПlП ,1<1 СС юясни съшността 113 снюн;'а посредством съот­


ОС1ТТО IIС С 1С Х\' 'lпрсп,рпява крушеннс ТЪНIO сегз спорсл IIСЯКО ca~1O ~1II(',111-

Щ> () ПlаеS\IIС [RiсllIuпg), 11 ТОIJ<I зна'lll: трябна да C\I\aHC~1 СЪЩllOстта II<! ФООН;­
iIrпuя:lО 01 нпо са'lIlЯ 11 с Н,"ШО УДIIВllТСЛllостта 11<1 OOO\~ като 080; QVOHO<;
EI~ Фum\' д;] сс докосне не посрсдством ПРllбързано СЪОТОСТСТlJllе 11 обясне~lIIе,

Също 11 когато топа се oтpe'lc - д3 се ПрIIС~IС ПРСТСIIUl1ЯТ3 за СЪОТВСТСТ[\IIСТО


KMI1C;(\'11. - рззбllра сс. BCJ.1I3I'd сс натрзпоа сдно ,lССIЮJ.ОСТЪПlIO "оБЯСНСНI1С",
TЪK~IO Tor:.tBa 6vо\<;-ът в качестното на OUOE(J.)~ 080; ш; 0001\' с ПОСТОЯНllа
06:I:1CT в самата себе СII, Ca~1O че. T1..K~1O товз НС СС о.азD<J вярно: в качество­
то на 110 IIЪТЯ KЪ~1 Qvolc;-a 9VОIС;-ЪТ нс е .10рН поврат [!{uckГ;!ll) KЪ~I
всякогашното, откъасто той пrОНЗЛlIЗа, ВЪЗlIнквашото 1111"01';1 нс сс поставя n
'Loua., от J-;OCTO I1Р!Ш~IEiI-_--ILf{)-'FЪкмо-заI,(lUа , ~ШОТ{) СЪШНОСТТ<l на ВЪЗШlква­

нсто с доставянето в ЮГ:lеJ.3, Доко;!кото .10ставянето oCTaBa.Ja ПрlIсъства в


lIостаНЯЩIIЯ сс IIЗГ:IС.:l, ЮГ,lСJ.ЪТ все пак НРIlС I,CTB::I
CJ.11O OT:IC:1CIIO BHllaГlI в

56 тон;! IJ качсството Н<lIIСШО так;! IIЗГЛСЖ;:I::IЩО, то трябва - наt,ЪДСТО ВЪЗIIIIКU:1-


НСТО поставя IIЗГ:IСJ.<I - :1(\ бъJ.С едно .Jpyro всякогашно в качсството lIa ОТКЪJ.Сl о ,
фнлrxхх/хжп
1:t'Wi- ПО;IOЖII'ТС:IIЮ 01ю(wr; 080; ПС; QU(JI \' <' IlаЧ1I1I II::I 1IЗ1I3СЯIIС [HCI'\ 'OI'KOIl1ll11:11111
~4198
#!IIIIc---l ,~
ПР " СloСТIlСlIостта. fI коя '' О остаllа С ,1 IН' :\ <'1.11\0 О') , 1.:ICTO 11 II ~Н;-I,ДСТ О, !! ка " lIа
Пр"СI.СIIIIСI О. (.'\юн;-,., r: \0.11\.\ ]( 1I,\'1а:1О за HlllIJallC 11 Г:Н;З ,.l:(iI:~YI сс JI1apm~.;
обраТIIО'О Г IIII Jllt В'ссбе'сн [Вl,l ВРl>Ш,ШС I! себе с.н. !rl·\iсll·/.\Jгii k·Gcl\;; nJ. ',Ъ~I
Хайgшр
ссбс СН. кост о ос/ ана С.1110 Ю.1юаllС . С з..чо ПРОСТР ЗНСТIЮIII ЯТ 06рзз НЗ об:/аст,
та IIС с СЪШIIОСПIO достатъчеll. понеже ТОЗII възвръшащ сс l\ себе сн ИЗХОД ЗА СЪЩНОСТП
ост[!вз lI~fСIIIЮ такъв, от който, !-.Ъ:\! Koi'rro изка чваНСl о с Оllllа Г If по пъ ТЯ . 11 ПОНЯТIШО
ЗА ФУIl;.
Тази сыl!ос ;т T lIа ouatc;· a като lCt\'llOlC; с достатъчн а сдин ствено зз Jвиже·
АРИСТОТН
ността от Вllда 1131l0pQ'l·10. Ето зашо решавашото ЮрСЧСII И С. коста .:IОПР II·
нася за раЗГ : IСЖ.13I1СТО на съшностт а . сега 311) ч и т"ка стсгн:но:
фJfЗJ[К4, н.1

"Torall3 С :I С;JоиаТС.1IIО това - ::IOCТ38111ICTO 8I11r:IC.I- с "00\;;- ( 1931) 18) .

В .:IОСТ,JlJянето )(<lТO Е\'ЕР·{СIU. a!E'(Тl;, Кl\'ТJ GIС;'ЪТ 6110а СДИlIствеllО flОос;'ЪТ'


, изг_,еДl,Т [j каче ството на от)(ъдето Н3 попътното, в качеството Н 3 товз l,а)(1.­

де и/I качеството 11<110113 ка)(. Сле..lОВi1Н::1l1O ~.ЮРОll'ТО е н с са\ю нА>:!. -пове че "
c;>ual; ОТ)(О.lКОТО V'{Il 11 оше ло·~ta_l .. о 10 ~1O",e C;J\lO C,IHaKBO .1;' го Г!ОСlаIlЯ.

таl(З че дп се 13.101l0 ! IIШ с !ша С:1IIОГl ОрЯПК ОЫI ,РОТЮl на опреJе :JЯllето на

сыцността на c;>ualc;·a lf.1а МОЖС:Iа бъде .13IIClio C.'IHal«jo ПрdВО lIд ~ ЧСНIfС 1О
н а АНТllфОIl If lIа TOlla IШ АРlf етоте.1. За тона )"Ief!lle сега yJНillIЗМС чрез юре ·
'Iеllието "1l0PQll'10 11 то C .'l IllICтr,ello IIЗПЪ:IIIЯf1i1 СЪЩllоспа lIa <;>VCfI;'''" lIеГО '
рото lIаП · ос.'Тро ОТХПЪРJlЯII~ . Ал:! в п ре:"ОЩI КЪ~IIIСГОflОl () собствено 1'L-'1t;ущ\.
IIне (193 ,1 28: [ \ 'и ре\' О\)\' 'tРЩЮ\' (J\)tшс; 11 <;>\>C\~ М:УЕ,Щ) ЛРII СТО ТС :I нсе 11 ;1)(
прне~НI Ан ОlфOllOlIО 1О ученне. ПО IЦ\К'Ц! lIi\чllll ТОС1il !lpeCi lt ithil обща ЦеЛ С i. C
C<:I'1I.'10C1 "I'/I~JTOTO 1I ',ре'l ёЩIс;. ~OtlO 0С1 i1IiЯ 11 СllЛi' С1\МО ед 11 11 ~;\IIIIСrnСIl ЧХJlt(.~ ·!
Зи Дц Се p rl'l(iepe, Сl РУ!'" CII дil СС '111 01 С Jto lCОЛКО (НЮ"" IlP\ICM;,IIC 11c. n:li, C I.·
Д1.РЖllllllr, · р<: \PQ DТ)\I!'I,РilЯilС, IIc:tOlt..l :llщii 'JJJОС пщ фt)РI-I;а сс 111111 ••11111 11 ,1 <: 1,11'
СёМ НС там. "1••1e ГР (1fiPl1\ IC !'lI,III{\TO; руб() с;с: or Ч11.Р;II' 11 е~I~Ю щ 0 ; 11:.' r;r 11 1'у,1: 11 1.
u (Kf.;1CHljll<'"r(1111\1 C;~ IIpllCMa 11 сс III.f' C/~ i l.' It'il\\lCI~Cl II" /1 СI.ЩI\<J~ II! ,1 11
оБОСЩ)I';lIi" IJJ;tIl~ЮI'Р l;' /"I . 11 ;1С 1\ 1:1"11l' ГСIIЮ С 1 <:С; Ilpl'PI.1 11 t'C '1,.11 " ,", ,'1.1 ~,I Г{> IIС '
<:ЪШIIOС fII01 о [d:J' LJI,\\· e~CI\J . liоен' lI~об \UдlIМО ПР"II":I} IС .1\" 11 <1 С}.ШfЮС 1 1 ;1.
Че JlJобшо са DЪ)~IOЖII!\ ilua ,ропо\ 11;\ л, 11i)' П [ШIlt'го lIа Ql}(;l~ ' a с ОГ.1С .'1 lIа
l-!орОll11 \J'{ll!\ вслеДСТПIIС "'1 тов;) IIспраПН,lflа OUCIII\<J 11" \J'(lj 'П1 [1 ,МIIО'; I II;J
hnKYIi,iIlC lIа същото KnTo ГЮСТnЯlIlIО на ; IIIЧIIОТО без осн ове!! "J:J~OIl - 11111~1
ТРllбuа .1:111\13 с 1-1 11 11 остта СII О Ъ! ' (J\.>(Jl<;· ". 1 .1.' . С1С:Ю lI:\ 'IС : 1I10 CCl" [/rябllа ; l ;!
IIM ~] С80ЯТ3 ОСIIона 11 C ~" IOTO ~lOрс>Тj Н а таЗ l1 О'; Н ОII;) АРIIСl ОТС:lI1Р СllrашО1 1>1,\1
следвашото ЮрС'IСIIIIl'. с hOl'l О TЪ.l~ ynaH ll eTO lIа о\х;\;·[\ 1I:J \llIpa ОООН ·ЫI\J.. РШС' ,

"itOCTUНIIC1 tI U 1\)1 ,1-<.'.1" об,,"С' 11 Т.С. ~:IC:l()tlaТC. IIIU. С~ Щfl TaKJ оооt; ·ы. (t'
ПОК;))U;) lansprccIICf1II)6(1';CIII/;~I/ Q : ТОI :IIJ~ 11 ··.IIIWС IIUСТТЗ" С TO,IKuna IIСЩU.
KO : IKOTO IIJI ': IС;JЪТ " (193 Ь 18·20).

Оснооата на ОЪЗ\IОЖllOстта 9U<J1;-ЪТ ;].а сс ПО.Jхваllе от лпс Г.1С.11111 точк!! 11


ла СС показва [Щ~РГСС}IСП] по ДВ<I Н<lЧIIII<l се IIа.'шра в това. че IlЩХНj'ТО IJ
себе СII 11 С:IС:lOfJЗТСЛIIО сыuюстт<I на са~IIIЯ OU01C; С nBoiicTBClla.1 [ ЗРСЧСIIIIСТО
за :tBoiicTIJCllaтa СЪШIIОСТ "а о\)(н:;·а сс 060CIIOOa13<1 ПОСРС.1СТDО\1 ПРllб<JВСllа ·
та заБС:lсжка : "тогава 1I".lI1ШСllOстта " столков;] НСЩО. КО.1КОГО IIJПС.1ЪТ".

LTfP'l(rH; · ,.T СС 111.I'СЖ:lа n таЗII Г.1аоа като ;1 \"~la . ПОIIЯТIIС 11 "IIСЩ О " Ta~ a
IIСО'IЗКIIaIIО. както "О'горс f\·lт/.fl.пCt.-та.I1СРОЯТIIО З,!lllОТО TOIllI\la СЪ 11 10'1О
решаващо ЗII<1чеIl IlС IJ ЩIС.1Сllет о на АРIIСТОТС:I както [\·'Ei,fZOCt.'l<1. (За
57
OIEp11Gl':; ВЖ. Фю. Л. 7 11 8. I\Ъ:lСТ О flЗIlСТllllа cыцо IIС сс оБ ЯС lIява .)

За n".lK\'lIaIlIlCTO "а ПОС:IС.1IIШI а61:Щ от ТIo.·IКУВЗIIIIСТО "а OVCJl<;':1 трябва : la фи


се ОТГОIIОР" lI а C:IC:lIIIITC Чеll j1 11 Ilыpoc:l:: 4/98
~--~----------------------------~~
I
".

Мартии I 1'. К<!КJj(J1наЧII (ПЕРIl GН;')


Хайgегер
'2 , Как СС I)тнася OTEPT1GlC; KЪ~I !.lOpol1. такэ <;': от IICrO ~IOЖС да стане
, ЗА СЪЩНОСТ'ГА I1Идll~lа двоiiсТ!н:;;:з,а СЪШIIОСТ lIa IIOС.1С.1НО го?

11 ПОНЯТIIЕТО 3. Тога"" а какъв С~ШСЪЛ съшноспа lIа o\JG":;'a е ДВОltствсна?


ЗА ФУПс;.
4. Какмо '.1е.'1ва от .1воltСТl3е1ЮСП3 lIа oum.::;-a за оконочатеЛIIОТО
АРИСТОТЕi1,
определянс lIа he-JОаата съшност? 1 -
ФИЗJfК.~ В, 1
КЪМ 1. L1:EPI101C; ::i!ачн - буква:IIЮ преведено - '·.11!::.IeIlOCT"; обаче това' да­
леч нс 1111 nO~lar ..; наПРОТII8, З'lIачеllllето на ДУ~lата ~lOiКe по,скоро да 1111
ПРСllссе по пътя 1'.3 разбирането lIа npeJ.~leTa. когзто IIIIC - както ВIII!3П\ в
такъв случай - IIC c:-'Ie прс.:tВарнтс . шо вече знасш!! по ДО~lаШНО~IУ в пред·
ме1НIIЯ обхват, ь ц)ltто llY~laTa.,ltall~leIlYBaltl\lI. наВ.'!!1 З 11 ГО[lОРII'О. ТОЗII обл'
IJ<tT cTa!Ja за IШС 1IC",наlше~1 чрез )'каЗi\нltt:то 11 01:('РI1<Х;'ЪТ д" С толкова нешо,
колкото ElOOC;-·Ы . Обаче Зllае~I, че E\Oo.;-ът. 11 то oOo:;-ът "а.1а 10\' ),ОУО\',
характерll1l1ра ~()jX)ТJ-тО, което НЗIIЫlIIява същItОС:ГТЗ lIa фuotс;-а 11 качество­
то ШI ОООЩ tOu К"IVOU~EVO\' "аО CtUTO. Т.е. QUOtC; -ъ Т I,::HO " tV11GtC;. СЫЩIOС1та
lIа 1(tVIlGIc; -а е Е\'и),Е ХЕщ,та , Това СТllга. за да Слh:ll1е~l, че същността нз
Git:pT10'\c; - а МОЖеМ .1:1 разUере.\f :\ост;пъчно C:.t!\1O I! обхвата н 11" ОСlIоопта на
rр'LЦКОТО 11.Щ:УIIbЮIС Щ\ ('ilf 'f НС ,

РНМJIIнщте npeJIC;~.'1:1" (ПСРIlО'tc; с privblio: то О 'I.рш! .:ато III Щ на negatio. Н се


Г"'К, QТРIIU"ТСЛlI(НО oтral1Pp~lIe /\(0)'1:1:.1 па се СХГФВё K:J 1'0 IIН'lIlIIlIа IIIIIltО 11<:
Ю"flЙНе'!'О [NcinsU/ttnsj, ТиК;1 C!1CPT10tt; - 1,Т rrр"JlНДЛС":Н 11;1 О(,ХIЩТО 11::1 ~a)flillle ­
то 11 "ООК,ШJ:ll1ё/О· (Ап~rгссhсrl,j, lIа t.:Ц't'I)'((Jr'ц (. ог(iСЛJl 'ЩIШII1РСШI тоьа
III'СП -ТСР МIIIIОJ1(JПI Ч<; '1 CM1I1;1.-'1 --

На 1'(111,1 отгоРе 11 лrнн;н\! CJI I\ ',г ; H:'iI\}r;1 P"'I('ltpa ~TIPllct;~;\ 1(' 111\: 111<1 1\;11I':\IIC1 о
~ДIiO МЯСf() ~lOже .1<1 IТ()ПКРСIIII ГОlIll. коен' 1: I,ШСIJРС~IСIIl\о t.: ПОД;\QДНlIЮ :1;\
ОС:UСТЛII В1,nrС>СНОТ(1It1РСЧ~lIltс О, "ФIl1I1~:.I" 11 Л;\ IТPIIBCДC OC[JCII ,Oua НрllМСр
113 OiEPT)01.C;. 13 IIJсле:W:JIfСТО пф\ '(€\'tOfWC; КШ «юра.; (А З. 31 Rb 1БГ,) АРIIСТОТС:I
K3]U:J: То 1.11:'\' OI:'PJ.lOV 1((J.'\'lffl'Ptrt. '1'1<; KClt ПО~, 1] БЕ Ч'UХРО'\'Тlt; O,fPTiO\~ :
«" Топлот о" е също НСШО КНО 1l 0K:J]D<lIIC [ЛI1~ргесIНlll!;, "а Г('ГОРIIЯ]. 1I Т .С.
TЪ"~IO по Ha'la:1O С.l'IIllIЗг:rc:l . "сту;л.т" обзчс - O'((PI1Vt C;.> > Ту" "1011:101'0"11
"CTy:tCHO Iо" са IIrОПIВОПОСПВСIIII (':lIlO сrсшу J.rуго IJ ~JЧССТIЮ1 011" "атт1УОРЮ
1lC; 11 ОП:РТ1Сi1С;: HJIfCТlllla обаче. ОС гава .1.1 СС 0]01(' 110.1 UlllщаllllС: А. "юва
"атттуорю 1lC;: "1011: 10" е СДIIНСТВСНО по СllгуrСlIнаЧIIН по"а]lIаIlС [АnsргеlllIlЧ;] .
а 1I1\1CIIIIO топа "rOn"10" в "[ .. -Г: Т.С. "ТОn'10~ -казва llето [tlas "\Varll1"·S:Jgcl1] с
съглаСIIС [nrIlK<l1BaHe, Zusage]. СЪОТUСТIЮ OifPTlOtC;-ЪТ е по CllrypCII Н<lЧltll нс ·
СЪГ.~<lСIIС [OT-К<lЗ llзне. Ab-sage]: а.lа 1\ОКО.1КО "студеIlО- е опазванс?

Когато Ka3ua1\le "Iюдата е студена". llO"33I1a:-IС:1II все l1ак СЫ'ласнс на същес·


твуващото за IIСШ О": ПО .10Ж IПС .' II0. 3.1<1 Ta~a. ЧС Прll Toua водата. 1I;\lellllO в
ca~IOTO. с касто показаllО. cъr:I<lClle :. отказва [аЬsзgСI1]
J
TOII:lllllaT3. А:13 в
ОСlIовата. Прll раз :mЧ IIСТО ва топ:то 11 СТУ.1ено "С сс касас эа разграllllЧСНIIС

1\tсж:tу ПОКЗЗlJзпс;if.!тт.г:Т;lСIfё'iПi'тj;':тlnаТrС'~" 1<1 T<lKOff<l. Чlliiто п8~ С съотвст,


но " (1I1С\I:1I111
[IIUJ(a1;1II. :lIIsa~b;)r] 11.1 11 от"аЗ;)1I [al,sii~licIIJ. И пора.111 1'0113 ЗD~'
ЧllllзрсчеllllСlО. което 11 завършска lIа Г.1:Jватз тря6в:.I :Ia оБОСlIове ':lIюiiствс'
58
"ата съшност на ~oPQI1'TO 11 с:тс:\ОваТС.lIЮ на QUOtC;-U чрез указнэнс 11"
фШIOСОcjХЖIJ
0'(cpIl0tC;'a: "СЛ '{ир 11 01:fPIlGt; ПОО;; Т;:UН; [01\\': "ТОГ3I1а 11 ЛIIШСllоспа. Т.С.
CjXJPYМ
отказпаllСТО с .10llЯКЪДС I13Г:ТС.'-. UTOII:lll11aT3 IIСIlIO сс 110К;J·Щ;J .Н СЩО ПРIIСЪСТВ:I.
4/98
КОС10 IIIIС 1I0P";II1 TOIJ<l "уссща'~IС": 1J ~ССТСIЮ1 О .• ОС1 О IIРI ;СЪСТВЗ,
11<:410 оба­ Мартин.
чс СЪЩСIJРС~IСIIIIО ОТСЪСТlJа. 11 ТО та.а. чс т"к~ю 110 СIIЛ;! lа на ОТСЪСТВIIСТО Xaugezep
спеLlII:L:IНО уссща~IС T<lKa ПРlIсъстВащото. 13 O!(p1lOtc;'a "ЛlIшсността" сс касае
за отне~шнс [".1'<1 ва 11 е пътя", \\/c~-nahme] по наЧllllа lIа от'казването: O--n:РIlCJtc;­ ЗА СЪЩНОСПА
ът ГЮ_l0ЖIIТС ; 1Il0 IIма ПРСДВII_1 СДIIН-ПЪ T-·[\Veg]. а.1а наЙ-lIапре.1Н ВlIнаГII така, И ПОНЯТИЕТО
чс нешо отпа.]а [\\'Cg-fallcn], отива сн [\\eg-kommcn], не се явява [\\'cg-bkibcn], ЗА ФУl:Ir;,
OTCЪCТIJa. Ако се ПО~II!СЛII. че O\XJtCl. ЗllаЧl1 съшеСТВ)lI<1ШIЮСТ - ПРllсъственост . . АРИСТОТЕЛ,
то гювечс IIС е II~-АШО оБСТОЯТС_1СТВСII0 оБСЪЖ:Iане. за .101 си п.ре.1стаВН:\1 на фJ13J[]{А, В, 1
какво ПР"llа;L1СЖI О!(РТ)оtc;'ът в качеството на отсъствие.

И всс пак. TЪK~IO сега nocТllra~IC до отправната точ!.:а на разбllрането; ПО.10-


ЖСllllето на lIешата .\lOже..'1а се предстаВII повър~flOСТlIO 11 от(рТ)тс; (отсъс­
ТВII СТ О) да сс ПРllе~IС за просто IIРОТlIвопостаВЯIIС на ПРlIсъствеността . Сз~1O
че. О!СРТ)О\С;- ·I.т сысе:\1  нс с С !IIIОСТРЗIIЧlIва ОТС1. СТНСIIОСТ [Ab\o'· esentH~il] . а 'н
качес т вото 11 <1 01СЪСТlJllе [Ab\ve~ungJ ОТЕРЕОН;-ЪТ е OTEPIlO\; KЪ~I ПРII­
CЪC1I1CIIOC1 . ТОI :t1J<1 каl(fЮ С -гоП? (срв. Ар"ст .. Мст .. I122. I 022Ь 11п. Hlle .шес
Ka1[ta~le lIаПРlшер: "Колелото го IIЯ~l а [isl •.... eg]" 11 пр" товз 1I!.1 3~IC преДВIIД
нс СЗ~IO то да е Ilздалече 4 !. а IICKa!.le .'13 I(аже~t: то ЛlIпсва. Когато lIещо
Лllпсва. ТОП1lJiI ,11ШСШIЩО "0 l\a1lCТ11ll3 го lIяма [":<831111 : 10 е пътя". sein \\'cg). 110
са~IШП IП.Т тък~1O достаоя [ :J ufЪrin gen) за lIас .'lIпсоаllето 11 с;: ТРСhОЮШ
~Щ'fОR;'. ~oeTo соБСТlJеllО може " ,~lIrrcrlaIlCTo " еДlfllСТUСllо ког:но ca ~IO TO то е
;·'ПI\I ...... Т . е , е, 'I .e . прсДСТfII,!Н1JJЦ' БН'IIlе . LTepl1cH~ Ки 'l о ОТСЪСПЙI(" "с е C>I~t<'
прост(') () ГС1.<,:Т flеlf()СТ. ,1 111111 С j.СТ!lеllf>П. IЩёllllО ,,1 ко 'I{\. 11 ~OCYO n .KMO ОТС'·С '

TlНtcTO - Ile !lJlIЩ~ OTC1.CTII(IIII()f() - npIfC1.CTllfI . LtCPI1(1\~ ' bl е f1oo;; . о(,{""


e\5~ ТtФ~ - JI",1ЯI(1. :\с. 01 111111.<:110 cCiCCTil{'! нзГЛ ё.'11I ПР"i:1.СТII .IЩ· [АtI\\'С~\;1)1 ,
IIII\; . : IIIPIlIlII"C ЧЧ'I ;t. Cr.\C IIРСКil .1 СН (\ C~ ,'OflIlH па Сс OnYCKilM, с JII:[lIa nт рп;),;,
lIа tlf I; Ц" Щlша1 iI Пf1llС ы: II'CllnCT [1 ,1CK(>MIICl1clla. L\lIa llc,O "'II:C"I\ IIгра 11;\
IIОШI ПО! га . B.\ICC1 (> ;:ta З:lfll.РЖЩ\ TR~lInTa УllllfJIfТ(;ЛlI(>l:i; Т(>(1111;1 " C11(P\1(j1~ о п
Се ЮRСIIJluа СЪШIЮС ПII но Фl)С1I~ · а. 3[1 па lJilL\IIM 101Jl1. С lIужен ОТГОIЮРЪТ 11[\
ВТОРIIК пъп рос .

К1>Н Z. Ка" СС ОТllася tHfP11CJt<;-ЪТ къ\\ ~ОР9Il-ТО: ДосгаLlНIlt'ТО u IIJr:IC.J;! С


К\\'110\:; . l.c. C\IHII;\ с>т НСШО "Ъ~1 IIСШО. T<JK~lJa 01ЯII;l
u ссбе (11 С С.:11111 "c>6[J11 ,,".
Ко га то U IIЩ'l о СС IJI\IICIHI 11 С гao~ lIа I!lIнеll
oueT. ТОГ;I";1 ТО нс СТ'Н1:1 IIIIIHt'.
НаIl С II1I1 ;1 IIIIС казваме: 1!lIШО IIС 1\З_1СЗС [dic Sachc ist Es~ig. ~CT,lIla:1O С lIa
OUCT-J " 11 IIC ,,;I\I C .la H<l 1\ICI\III:M. че lIа "11111110- с СТOI11 а :lO . а 11'11:11110 IIС lIа
О'lаКlJаIlОГО . U " онс га" lIal\llIpa~IC IIСЯIIЯВ3I1СТО. ОТС1,СТОIIС1'О н а 811110. ;\lop011-
то 8 I(;I'ICC'-DOTO lIа -(E\'(OIC; с 080;. БIlВ;lIIСТО по пътя от "оше НС" KЪ~I "uc'Ie
не-. ДостаОЯIIСТО IIlIзглсда BllllaГlI так" ocтalJa па пр"съства. ЧС с'1II0ВРС~'СII-
1108 ПРII(ЪСТUСllостта ПРIlСЪСТn" С>ТСЪСТВIIС. Споре.l TOfl<J III1Cn,T "сс ОТFlOI[JЯ "
(0\)(1). [JаЗIJIIПIТС .1I1СТСlIна OI1,l101T: П:Ю.J ЪТ Iплюа на яве. :1O"<lТО IIBcn,T II1чсзuа.
Доставянсто }\ I13r:IC.1<1. ~OPOI1-TO. 11\\3 xap<JKTCp на 01TPI10\:;. 11 тооз с ега
311;1'111 : P°pQ11 -10 с 8IХШ<; В ссбс CII.luy"paTHO. ЩJIIСЪСТВСIIОСТ lI а OT(1.C101ICTO .
И всче с гова Т[JСГlIЯТ fJырос c 11O.1учава СIJОЯ ОТГОООР.

К1>Н 3. В "" "l.Il 01IlC1.:1 сыин()стта 11:\ оucп:; - а с .J1{ОIlСТ"СliЗ: (1')\;ОI:; - ЪТ D


"3ЧССТII()f(' на о\юru>.; 080; о; 0101\' С 1)11:1 с\тр·(оа . Т.С . 11 :1 lНЮtr/.. 11 то
ПРОIIJI1СЖ; I:1I1С се6с СII - 01 себе СII. nЪЗ ссбе CII [al,r sicll 7U. 1\1.~1 ссбе CII].
59
Обаче. в сыIIюс c 11101'0 "110111. ТIIО" СС о тстраllява [поставя 1101 11ЪТII. \\ cgslcl 1.:11]
фIШСХХХ/Х:КI.
С.] 11 О 131111:1111 HPOII]B<:.:tello [ ТУК·IIЗВС :1СI Ю. IIcгgc S lclllC S ) (IIС lIя~а" HallpaHcIIO).
lj:XJPY.l.l
11;З11[J1I~I СР JlII<:II.1 IIОСРС.1СlIЮ~' 11:10:1:1 . .-\.1:1 в това IIOСlаВЯIIС на 111.ПIl\\· ('!-:,
4/98
IШ ,tellcH. отс 'P~Ii , -, ,нсlнС LL H:!IIYCKa .10(1аIlЯIIС·IО " Ю ..:':;l:l. 0\"." r ,"1.1I,\IIr()TIIU.

Хайgегер кзто II:IOД р аСl';' ~C 1() с.: Вj'1.Щ(1 1) свое 1о COIC. tlсгсз:! г;! С,,1II1f1)С"1 с нс _!\'~ Iv,
а IJ качеството i:' ИЗ!lllкване IJ IIЗГ.1С,13, ООО<; Oum:(:):; fl<; Q'X;tV. Всяко Жll80
1\ СЪЩНОСТГА същество З(1rlО"У-" със своя ЖIII)ОТ също така Be~c J:J Y~IIIP3 11 д<l начев:.! IIOIJ
И ПОНЯПIЕТО ЖIIВОТ: Y~lIIpa!l~:> е още С.:11111 ЖIIВОТ, "ГЬЙ като са~ю Ж1l00ТО С спос06110 _lа
ЗА ФУIIс;. }~Ipe; у.\lIIР311С"1<:' ВlIнаГII .\IOЖС да с lIaii-IJIiСШIlЯ Т ап на ЖlIвота. ФUОt:;-Ъ1 .:
АРПСТОТД са.\!ОIIРОI!1НС"А.:."lG ;:ЩТО ОТСТР(1няпанс на C<I~101 о нсго 11 затова ).IY ПРIIН<I.:1.1СЖII

ФИЗИКА, в. 1 C.1111ICT8ClIOTO /Ю ;ЮД<I CII себе-доставяне на тз;;овз. ,оста йаВ<I IIOCPC;ICТВO\1


lIего [Q\.Юl<; -а] с"т нсшо разположено [за такова ставаllС] - ка, о Н(1ПРII:-IСР
llO:la, СlJеТЛlIна . r"З.1УХ ~ на нещо ПО.1хо дящо само 1(1 IICro. напр. на :\раН:111
така lIа мъзга I! кокал. То ва ПОДХОJЯЩО ~lOжс 'J 3 се ВЗС~ I С D кзчеството на

разположеното ;\ раЗПОПОЖСIfОТО да се раЗГ.ТСЖ.Ja като ~lаТ':РIIЯ [S\0111, а


QUCJI<;-ЪТ в К<J Чec-rвото на -ПРО:-!!llIа lIа матеРlIята-. \!атсрня та :-'1Оже ПО-Н:! '
"Гзты( Л:I СС об:i _.!II С нссобщuто В нея UHualllO Н.1.1 1IЦС 11 това :-'10".<: .1<1 c~
JlpHe~IC u IOJ'ICC1WfO JlЗ flOС"ТОЯI!llОГО Н Jlаii - ПОС10ЯННОТО 11 така, ВllзuеСТСII
СМНС1,Л , lIaii-С"}, щестnувашото н да сс JJ1казва [ an,p rcchen] в качеството на
<;>um<;. Ф1JО"I<; "И предлага - така ВllдЯJl - ДnОПllа ВЪЗ~IOЖlIOСТ з а llOка1 8~ше
[Лп s ргесhuпg] С/JOред ~lаТСРIIЯ 11 фОР~lа. Неговап. основа 11\1[1 10llа сдвоено
показване JI ОШНА IIЗllаЧ:\flIlО Д IIУСJJОЖllа С1.ЩIIОСТ на 91JOl<;-а, IIО - ТОЧНО 1.1
lIi;праЛIIЛIIO pa -j[,xpallc 113 01J\'UPCI 0\', IIП подходящото 1\,1 го ПрОС1 О lIещо на
Р~1ПQложеIlЩ; (\-сгftl~lkI1'~, НёЩО ра 'jIlОJlОЖСI1О) 11 JJ[t:III'IIIO, Y'IC;IIII(IO на
ЛнпrфОIf 11 H:IIIC;;O filfТt - '1:1)( до MO.\ICIITa III(КОГ;) IICC~"CIIH ;III - IIОС:":.101l. ТI;
дlt Уl'Jll,Р)lШ:l[t;J П.К МО още JHlfi-IJыIlIоI0o 11 IlеС1,ЩIIОС111О 1:1 \.' \J(;'I\<;'" 11 ГО
рЮllрОСfира 1\1,\1 JlсrЩIСК;IТ;1 н СДJlllсrlJСIIН С 'l, l.ЩiCJ сr IЩ <;J\ю\ <;- а. ~lII\ISOT() Р~I"1 '
Щ;()С1' l1раIlС iltiic_Tlllll сtllф ОСТI~tН.Sl.ЩII()С 1'1;1 11 :1 I'СI.ч~о IIС(: 1.11111(1(:1 jl(\,

1('''114. Какво (;; IC -tt'il ()г ;(11)С;IОЖ IIO С '1 1<1 на ~'J\.IOI~ ' ~ 1;1 ()~OIl'laIC;IIII1I\1 С>IIРС '
;IC: IHIIC 11;1 II~TOI';t та C'L,LllIIOC, '! 01TC>IIOP: "r(1CrOTaril 11;1 IIСГ OI 'а 1 J С1,ЩIIР': 1.
Ако с>б~ЩСПIlМ ШI,10ГО. то в 1IOIIIITII(;,O сега II~IU~IC ;:10(, (1 11 PCilCI IJ111 IIЯ IНI С"МН '
11(1 С rт;1 IШ Q\IOU;-a.. E~IIIO ГО СW<l.ща ф\XJ1<;'Н като арх!] Kl\1l0fW<; '[01 "'1\'OIJPC Y O\'
~ae а\)'(о. К[lТО ра"1ПОЛОЖС IШС за ДIJIIЖСIIО<,;Т ШJ С.1110 д1ЩЖСIIО от самото СII
НСГО, Другоп.' С"Ч!аша Q\>01~-a като ~1()pQI1. I1 Т.С . като Yf \ 'fOI;, 11 1.с. KI\·llC"I;.
Ако МНС .1 11\1 .1I1СТС С>IlРС.1С ,lЯ IIIIН 1I1I1I;lrlI II С :ШО. 1001 III,Р"ОТО t"1\.\QI; · ЪТ сс
11JIЖ,Ы IIС 11 11<1 "С. а 11 \1 С 111\0 кзто CI. РХ11О\.ЮСWС;.1I ТО В<1 I1ll11аГII шс 3113'111 ТЫ,\I0

ОIОРОГО, crlOpC.1 ~(>c гo 0\.>О1; ' 1,Г с OUOEWC; oi:k'; [1; OUCJI\': С,1\1 IIЯ1 <'~UC1'; с
111\0.11,1 hЪ\J -11 r;1ЗIIl>.10;о.;СНIIСТО);] - са\IIIЯ С"бе (11 . ОГ ,1I1С I"С ОllrС:IС1ЯIIIIЯ
lIа 0\)01;'<1 9ООI;-ЪТ С I-ЮРОГJ C~PXll; . .10С1,IUЯIIСТО. В кос 1О 1\]\0;1'1.1 CJ.\I C~
IIOСПШЯ 11:1 [in, В] Р;1ЗПОllOжеНllе н в "a'ICCТIJOTO НН раЗIIО.10ЖСНlIС за доставя·
II('ТО D ЮГ:IСД. ;"10POIl-ТО (' СЪШllостта lIа 6UCJI~'a като aPX1l 11 apX11 - ТО с
СЪЩllостта на O\JG1; -~ като POp<;J11. ДОКО.1КОТО ТЪК:-' IO тазll нсгова )'"lIка:1II0СТ
сс СЪ.'lържа D това . че в него Е IОО<;'ЪТ ог ссбе СII 11 като 13К1о11 СС :Ю!1Сж.J~ в
"Р"СЪСТВIIС. а нс К(1КТО 11 W/.\'11'TO първо ла е IIУЖСН добаl1ЯЩ сс 1LОЩО1:;.
,ойто пре.111 ВСIIЧ;;О I1РОllЗвеЖ.1а С.111О IlIla'IC на:IIIЧIIО. ШlПр . .1ЪрIIО. flIIЗГ.1С.1а
'· ~Iaca". К<11\11010 I lрО IIЗНС .1С IЮ IIIIКО Г;] НС С от ссбе СII по пътя 11 нс :-10;);(, .1;1
БЪ.1е 110 ПЪТ}I заСrn'i.r~liiё:I."-':-= _~C ~= ~ ~. -,
HallpoТlIB. 01J01; -1,T с - от С<J:-IIIИ себе с" 11 вы са~IIIЯ ссбе сн [авГ s ictl st:lbst
ZB. КЪ:-I са~IIIЯ ссбе сн] - IIOПЪТlIЭТ:З пrllСЪСI всност lIа ОТСЪСТUII':ТО на Ca~llI}I
IIСГО. Като таКОII;] отс ,.С ТОIIС Toii OC,ull;! СЛIlО ОUРПIIО'01 НJJан с'в-с.:6С'СII [Iп ­
siсll·/шi.iсk·GсllСП, lJъзвры.: J::I НС 1I ссбс CIIJ. K:lKDOIO ОТ III1;1Н С ПСС I1:1K с (a~1O
ХО.1ЪТ lIа е.111О в I,ЗIIIIКВ;III С.
Об~u", АРIIСI01<: 1 IY~ , IIl,k ФIIJIIJ{U, ра1бllР.J ОUO\<; к ато Cl ,i , ,,:тв~ваЩIIОСТ j ар тиг,
(О ОСЮ) II а С .111 11 собствеl1 (о себе СII OT-РЗ ШI'iС/I) OU,\ BaT на съществуващото,
..' aйgeгep
113 раСТС /llI СТО, в разграlШЧСlIlIС от HanpaBClloTo, Това съществуващо прою·
лиза [entstammen] по ОТllOше11 IIС Н3 неговия начин ,13 бъ;хе TЫ:MOO~'ЪT, ЗА същноcrrА
зз ,ойто АРНСТОТС:I затопа "а'ша: Е\' (ар 11. ((\'00 10\' OV!(X; 11 O\)m;: K~ICIII/O 11 ПОНЯТИЕТО
СДIIII КЛОI1 (Stamm] lI а БНТIIСТО (сре.1 дРУГIIТС) за (~II!ОГО".10нес'!от о ЗА ФYIи;,
[mellrsriimmig]) същсствуващо с О'\Ю1,;-ът, Това казва APIICTOT~1 в С111О <,.tPИСТОТEI,
ИЗС.~едване, което llO'~'.СНО ПрlI о"ончате:IНОТО ПО..1реждане lIа IIСГОВliте ръ· ФИЗJ1КА, В, 1
КОПIlСII ще БЪ::Iе поставено в пеРllпатстическата ШJ(ола CPC.:L онез\!, )(ОIlТО
оттогава IlЭса~1 носят за г:tаn llето J.!па "Са QUOtxa, така че наII СТllllа ПРllllа.1'
ЛСЖII на Q'\Ю1ха 11 псе пак lIе спада "Ъ~I нея, ПРИЧIIС:lеIlОТО'- сега .ато КНllга
r ОУ) 11<1 ~МетафНЗIIка" - нзое..1ВЗIIС lIаllСТIIIIЗ ::I<1B<1 в негооата Г.JЗва 3. Прll '
оеде llОТО С ве,1е 1111 е за QuoH;'a, ,оето СС ГЮ"Р ll О<! с ТОВ3, "ОСТО ще бъ.:iе попа·
веllО "ата те1а n Р~ЗЯСllяоаllзта r.lilf\:! ! на "IIIIПI D lIа ФЮIIЮI : QUOl;'1.T е С:l1ll1
ОIl:ll1а О\JО'Ш-Т<1. CiJ~/O че, същото IIЗС.lt:доаIlС lI а "Метафюш:а" вече казва l'
негова1 а Г/ърва глава точно ПРОТIIООПО:IOЖIIОТО: О\JО'Ю (бlf1гнето Н:\ съшест'
Dупащото като такооа в ЦЯ.10СТ) да е Q\Юt<; n<; - ПРllБЛl!ЗlIте:1II0 нещо "ато
9001<;, Обаче, АрlIстотел се ОП: :Ю/lява [entfernen] нада..1еч, сле:\О8пе.1Н О IIС'
ка да I(аже, че СЪЩIЮСТl' З на 6 11 Т 11(: 1 о изобщо е по /IfIЧЦЛО от nнда II~ 011111
фt>(пс;, КО!I го тоП н езабаDIIО IIЗР!11I1те.1 /1O от ,r1llЧ&nU I(ато СДIIII I(л()нIStаmm 1
1'" бllТНСТО lIаред с лругнте , по - скоро (то1 - ОООtЦ 'Тi! JIl1 е Qoot:; NС; - с
РI!QЩ' CJt/l!! ']' J..~M() /I " Pil'jCII() lI 'j)).;'ICII"';. eitlIlI (1 tJ6)'1< Щl f ОЛ:.МОI u II;"Щ.'О 11.'
гр .Ц КflТ!\ 11 Пl,РI'ОТD IНI'I:lЛО Ila :I:lП:l:lIlО('lIРОПСnСl;lIта фllЛОСОфнй , В ТОп;, lIа '
чало (JIITIIC-ro СС -,,11\;,111 I(ОТО <;>\)('11<; по т:н:ъь 11i1'Hf!r, Ч~ CII~IIIIIT Q\XH;, >!1Отрс '
бе!! р1 ApIICiorc " ~HTO С1.ШIЮС, 111,1 f1('>ШПIIС, може Ilfl бъдс t:ilMO JIPO!tJJJ\blCII
(}Т П1,Рllt1l1l1'1U ;11I1I1I Q\J(:!IC;, Н II OIЖ<; :II) IIi1C (>I\IC С ОС'fПIНI IIIIОО1.JlIIP (>ГС ,'JБСII 11
IleY11111[Jtlc~1 Of111yK gf (1ЮI\ '>\I(')IC;, I1ЪРl't11 1""" ЛIIО CI(tlllllpall ~aT') 611ГII(' 11;1
С1..шеСТЬУIНJШоtо. I\OrU10 ГОLЮI1J'~i:Jа "IIРllrо,пп" 11(1 нещо,)а "ПРНРОJПТП"
11(\ ДЪ!iЖI\Ulltа 11 "ПРIlРО;НlТlI" 1111 чОlJtlШ /1 t'PIl ТОl)lI flIIМ<I~\С npCJI!!\J нешо
nрllРОШЮ (МIIСЛСIЮ фЮIIЧССI(II. ;\IIMII'ICC'O, IIЛИ 6110,10ГIlЧССК Ii) за основа, 1I
просто бllтнето Н C'btU!lOCTT!l 11[1 СЫl1се'tIJУВОШО ГО,

1\;1<1 ,ак III1С тrябuа ШI MIIC,ll1~1 IIЪРUОН;)'lаЛlЮ ~lIIслеllllЯ оос,н;? Няма ,111 оше
С,lСШI о r IICГOBНlI З<l ~IIIСЪ.l U откЪс.1СНllТС МЪJрост от пъrUОIIOJча.1IЮТО

МIIСIIСIIС? ДсitСТUIIТСlllЮ: IIС С:JI>Ю C!IC.1/1. ;) ВСII'lI'О К:JЗ;)I!О от IIСГО . което ),1
lIис с всс Оlll(, ::IO: IOUII\IO, казпа - ког"то /lI>I(IM C .10бър С .l)'Х 'За TO[l3 - (:1\10 01
Q\)o\<;-a, КОСВСНОТО СIJII.1СЛ:.1СТIJО З3 топа Д,JIJ:I \IСЖДУUРСМСНII<lТn 11 OT::IalJli<l
господс, [tаша Iн."сыllIоспIостT [UI"\CScn] 11<1 /lCTOP/lOГP,H!JC,OTO [histoгi'сh] -Ч'
оБЯСIIСlIlIС 11::1 ПЪРООII<lЧ3:IIIОТО гръц,о MIIC:ICIIC ,ата "II:ПУРф illлосо<j1НЯ- в C\III-
СЪ.1 1101 С.1llа "Г/РII~IIIТIIВllа" ".\11;\11111", Обачс. ще OCТi1BI\~' нсгопата неСЪШIIОС '
тност lIа соБСТВСIIIIЯ ~IY )'па..1ЪК,

Да ПР(';\/l/С:ll\'1 IJ за,:IIOЧСI\I\С '~IЪ.1рос тта lIа С .1 1111 I'ЪРВОII:l '1 а.'СII ~'1IC.1HTC :I,
КОЙТО ГОВОРII IIСI/оСРСДСТlIСIIO от О'\Ю1.;-а 11 Прll това - срв, по· горе Фрзг~/CIП
1- 1I;\la "РС:ll1l1 :1 OIlTIICTO " а съществуващото н,,"стина f\ пя:юст,ФраnIСНТ '
123113 Хсра, .1I1Т tЮСТ по ПОРфIlРIIII ) паС II : ОUO\; "рuтсп: оОш Q\iл, БIПIIС 1('1
обllЧ<l.1а сс chp"lla, k :JКIJОЗllа'11I10uа '? JI:-"Э :1О сс с ВРС11J1I,] 11 сс II;\la ПРС.1ВII:\,
ЗllаЧ II , 611TIIC10 .1Э с ТР)':1110 JOCTt.l1l1O 11 :1:1 сс "УЖ:lас от 1/0' 10:111,\10 ~CI/.1I1C, за 61
да сс IIЗIIС:1С от "сгоного скр"[\а .l I1Ш С 11 ся,аш за
,'la СС IIporOlll' от "его фнлСХХХjX1К.Щ
CiJ~/OCKpllL!allCTO, .-\:1:1 ВРОТIIIЮIIO .'/ОЖIlС'Т с lI\rл;:ыта: Ca;\/oCKp lllJ;JllerO [:1;\]111111 '
II <1.'\.1СЖII 11<1 11 11': I I IOЧIIПIIIIIСI 0[ \'о г·liсtx:. 11I1С:l'"ОЧll1аIIlСlо.llрс:t·,\аРСС/I~НС I О, 4/98
Мар т ин пр с два Р" Т С :III ~~г Har:laca] н а бllТllе 1, . т . С.
щi то в:!. . 5 ко е то т о с заКО Т ВIJ :JO
Хайgегер св о ята СЪЩ IIОС I Н СЪ Щll о~тта на бllТlIСТО с .13 ю;н:)с от ПОД СЛОН [entbergc n].
да се раlКР"С ,.].;:. с е покаже в неСКРIIТОСТ - O\JcrH;. С;;"IO това, което СПОР С.1
ЗА СЬЩIЮCiГ:\ своята СЪЩIIОС1 с е IIЗвеЖ;Jа [еп!Ьег g еп] 11 трябва да изве ж д а , може д а обич а
И -ПОНЯТИЕТО да сс скрива . (<1 .1.10 това, което е IIЗвеЛ\дане от II.0 зс.l0 1f
[Entbergung], ~tOжс
ЗА ФУПс;. да бъде СКРliван ~ [Verbcrgung]. И пора.1И което нс е:: CILla КР\Jлн:crОat ' то " а
АРПСТОТЕ. 1, Q-u<JU;-а:1а НЦДС.1Я ва н да го изтръгва , а оБШIlРНОТО н:!.товар.сне [das Sch\yercrc]
ФIfЗJIКA, В, 1 е напусното, крv.пеcrеСLl-ТО, в 'качеството на flрн на.::...lt:ж ащо на ф\Jcrн; - а, з а
да го остави в 1VL1зта чнстота на същността.

Би т не е това скриващо се 11З.1нзане I\З .ПО.1СЛОН - О\ХНС; I! първон а ч а ЛНIIЯ


С~IIIСЪ Л. ИЗЛИЗ ~ lIето сн из ПО.1СЛ ОН [SiсhепtЬс гg е п] t: lIЗ uе жд а не I! " д в а не
[Hervorkommen] в нескр"тост 11 Т . е. неСКРlIтостта 1:;ПО такав а П Ъ Р I!О се та"
[bergen] в СЪЩII ОСтта: нескритостта зн а чи (l-i.Il<~С\ а - IIcТllll a T a , к а п о нн е
пр еп ежда \lе, е lI'Lpвоначално - и Т . е . СЪЩIIО СТ НО - не u р а пер 11<1 'IO UCIU KOTO
знание I1l1ЗраЗЯllане, истината съшо така не е още п ов ече гол а ueHIJOCT 111111

ед на " lIдея", 1(1.1.1 чието осъществяване човекът - ззт ова IШЩО lIе сс знае
JШllСПlНа - тряб/13 да се стре~lII. а истината пр"нз.~,е ЖII в к а чеството на
II ЗJlI1З а llето [на нещо] из nO;tC _
1QII" на са~toто бllnlе: QuatC; - ЪТ е С1Л1l0EtС1,
IIЗЛ lIЗаllе (на нешо] от ПОЛС.~ОI! 11 затова I\':Р\J1п: е: oGш (Н ). Ц .

/ПOlII:ЖС Q\>(]\Cj n C\llIn'.~a IIа "фIl1IfI(Ц" 'еl .'Ц 1111 оtЮщ· 'r .. 11 1I(Jllсжt
Q\JC\C:t. 11 CI"2'ra С1-ЩIIОСТ IIРОЮJIЮf\ ОТ /I''' PIIOI13l'»-~II(J с КlЩIIIЩ 1111 11 r~ \JC \' .
1 11Т ОРII (~ /, l}t C\CX rJlllllli.1.1СЖII 11М (illiIlCТil. 11 ~ UlIIo.lJ СО; II()«II)"" К "'rI> ,дlll/
чtР1 11 11" ()IJCIЦ "PII/:iCllll1fl/lj('/IIIIlU 11 (J'fI\IЩ Т()C'tf:t 11;1' \ бе а (П JI" 1(11) 11 "~
е \ б~ !\ ЦЩ t()V Л 'J)'~JV (ЛР"C'I(J1с.1). 11111/1//1/1 С 111"" " 'и)/I.ttl' 111 fliX СI.ЩllБС'
п а ,,~ Ii'IV I)<Щ 6_ ~II~~~~J?~~~ ~~tсi! ~ гФ (' f\·r руг щ ./
П р<..'tJел д'р Васил ПеlfЧО II

БЕЛЕжки

, в П1е kсm.l се съgър;l;JШ] иllkо.llю пшп а ООИСII\'НUЯ. knП1О 6щJа IL\I е о]начен ПOl:JX'gСП1I1о~1
UJш/,\эIla НUlJJe ckouu. k.WnO сл!'96а: 6kpoz.lUсkобu.1. r с а I1QЯClJrfI UJПn;J lQ СП\lиJI XauQ(',ep: (1 II пk.IРllе IlU
.I .. .J" - по kЪC HU Вм ещku от Xnug!'l~p: 6 kllagpnmllu .! ... ; - )lIЮЧ II СI!\L" 'IJ ПJX'tk'!J3ЧП З" J I Нlче ll ш'mо 118
l!eMckume gpru U UЗр;!Зu' (бе.,- пре6.)
'е р. UJ ~gCf. Arisloteles.lm. S. З II r. ТазU btu<з \1)13 лpv ~\..'IП1J гrу-guuuн ГУUll сmГ\\,юlЯ
IIe9QCmamъk. че фu.1oro?uяпш 113 Аpucпюmе.ICе мис.Ш HiU1b.\HO lIeгpblil.'U. c-,;о.lаСП1t1Чll' >-1I060\'ОJXIl1сuсku U
lIl'Qkallll1UIllICf.u: lю·бнрm - yokamo lnhaJtbctиoп· IxrMa.1!ro се 9Оk0l:8з.}.Ш{Л'О notk>че .ЕпtstС!Шl1ьsgеscluсlJtс
drr ;\let"ph).lk dt S АП!Wtеlс.·, 19]2. (6;>.\. аВто р")
J in dcml !Jnblick е п pe&>gеlЮ nocpcgcmllo.ll _С O<.leg Ol.\l'93 на него' (бе.\. преВ.)
'..sich ins Augc kommt": буk6 .•си бръkн с 6 оkоmо"lб\о.l . лрео;.'
' ua, 1 1l'~! nlc l1l aulkrh"Jb зllсг .\I'clt-: б~"k6 _л1о6з се 1I:L'f"N извы I t!е.l UЯ _сВят": uзрззът
пр!.'9сп1,,!\.\.ч6.1 нслр<'б<УШ.llllt:'O.IOlUJЪ\l на ос HotkJm" 113 U91Ю\1: 111 зllсг \\'~:1 ~,'КВ3.иlO Въ6 J\ccku сВяш' u.IU
.6 ЦС.IUЯ еб.чт"I r UЙUО:.1 за пogч срт,,"~ IЩI6JIIС IcpB ан,.' ОП СЗI1h l. ko'z-o \lОжс gз сс nogckn;kc с Б Ь.I<3!Г
сh'1lJП" uзра]U _за 60,з- U.\'J _ОО gяВо.IUЛlе": щ~1.Iolыl1l Jl kr llзlh •. uзвыI. е (l!{:!10llu.IIH a UЗl10зВа llUЯ В U9UO\I"
in. 6.fUt>.'- прг6.1
' \'orhll1cJn е npr6.:'geIlO с .нз)ъm!-,,~ UОЛ1П~'-"9'. Съо\'Р"З II О kO!L-:ti\t?Cmз З3 93.IСЧllосml11J. kояm n
с О.luзосm. раJЧ.IС ll яUаur.J "огhiпсm на ,,:,, u hJncm: \ю;;:с 01:1;' ПО'ЛIOЧI10.1!') \1IЮ:О п{)'uзkусm[\СIIО. бu бu.ю
62 _1I3UЪПlJX'mо 113 ОПЮр"';' !da> \'oIOhme!~:. !l'зрu u ~13 Юlа Пpe<J ПОl.\еуз си мgoi'X'II IIl'Q.\OlUЗЫI :\ эugеlСР &r
фШlОСОф:ЖИ пзk !lr 10 е uзnо.lJб;ll.I(У"t ПJX'6.1
фJpyы . _З3 k О<'!По' rпря6Ьа 93 сг рззбuр. m\'k I!~ .3.1 Бсяkо-. а _за бu:Х1ЩОrпо II<l \ UUC В ьВ (\сяkО".Iб\'.\
4/98 n
· cгfr;:r~:1 {. n~Bf'!'CHO с ..~-1II,iР;~м чpt'J nt::r.iJt!('· i О!:.\ ~?..;
Марmин.
1

'~Iehr ffi\'k е по·умсстнс,,.а сс Пр<'GГ!I(; нс r.зто l!н оiс"С:г.оо. kakВo:r.o f ~;;::;fkСI!1Уэ..\!; 190' Xaugezep
пуст\J}(О::Ю еяно от Сlт.знgзртншr.с знзчеllUЯ, а }:аmо субсmзнг.:~5·~?аllO nl1Cpc<Jr::;;.;~ _<:10&' ,:юС~qе',
ОIUС.\оОО kOp<'.lamu5ao u на постаВеното 8 k)'pcu6 ~э..lkо no·zope mehr - .по ('че'. - ~ на I!f:ПОСiJe':;ст' ЗА СЪЩНQСТТА
ВеIlО с.leq(;эщопlО съшо таko 8 kypcuB \\'eniger - по-~шI:О.Iбе.\. n~i?6.1 I1 ПОНЯТИЕТО
"T}'k за .0mиаПр<'g' стои forhinein, koemo no-zope - с уgЗр<'l!uе u O:r:~,i;HC соорея r-OH' ЗА ФУIJ~.
mekcrr.} - беше прсIX'<Jено с ,lIз6ыг.ре u omnpcg'; 110 u myk mряff....1 ga сс Юlат пр€ф::.; !:o'cko?V ш:-чmи .4РИСТОТЕ.1,
Hego,loo~lUmc на UЫЩлkи прострзнст&IIU kOHomauuu на ,оmнащл'<j' (бе.l. "р<'''
ФJfЗJ1К4, в, 1
" T}'k тря6&! 93 се 6зе~lе лpegВug, че рaзgа.lе,еното u ст разgiL\eqаЫНf::G разп::gНа!.!:се 8
отношенuя се ан3,ш?ира u обясняВа просто с тоВа сВое простра.нtтВено ра'l!1з'1'1'i~:UНё.1 Ое.\. n~'1i.,
"Tyk Хаб~р ШПО.\ЗВа сВоя zрафuчен ИёО.IOlUJЫ! за о\:тис Scyn ВI!,'СI:r)ОО'Jчаuнureo Sеш.
koemo тряБВа уа се разбира u koто прабumuе, u ncrrkopo kamo би:r.ие В kачс'(тDv;r.с!!.J пр~бum"". щи
r.зmо бщr.utпlO ko~arno Ce-f>e си - ocmaBauku себе си - бumuuно .npi'9xo:ky"'.1 с.:.\ п;~

" ... ап Ihт 't'llr.t \'оп lhrn ~e!b!! htr und auf h ,t!hst ru er.P;:-&:'\IШО с.JLO ~Я:!О He~o о::; "ПО
Cil.\!omo u I.bll ca~lOmu Иf~О'. (c.:.I. np<-tl )
•. НСО.I()?UЗbl.1 за .npucъcmBue' на OCHoe.aт~ на на н<):\оmр<:бнВы,[) C~MtHH\U bl\lcku
2.I<1Z0.1 ,M\\'I!Sen'. ;(1'('( Н(\\!~НШlOmо nfit'!j6Jllc lIa .npucu:mBa.\!" е noc~mВоII.Зfl\i/'kre !еL'\.Iбt:.~ nptd.)
"О6и4айната gYbla за .приС1.с тВис'. (бе.\. npt6.)
"Cnopt(J wнuтdЦUUrnс, пр<:.\umащu от AMprcth,mg - п;юсmо за IIrЩ!J I.=r;;opul - 1I01e
93 се UЫ~ npt'gBug u .се 1dя8'16а'; 110 ОСll061юmо 1НfiЧ('1I1Jt 113 l.lal0.11i t вn.в"РЯ~I , ,з.nр:J..::1A.ti1 (fж.\ r.p.:B)
" f:(jlJiiсm[\(J п'!О 11;) kU)\f'Itd ~шkо), .\) .ka ,6,,~( I_n!pr<-(hrn! \1 .nfJk .. ,8.,( 1!<,~tnJ 1(} I"'IJ 11"
tI{·жktl. П~lIяk(J?~ - r.akmo 6 С.I)'Чfl~ - tlukbln, Н" }~"Оf!!Й се fir!t!\{>l~J, ti.91.p1~ [;::t",,~:~;,·.\l:U ;a:~.U"U
kОIl(Jrп,цuu (!>t·,I. N,,·t!,)

"." d""!I II~ni:! ,Ji<, \\'~,tn.bt.. !IГI\fft\)lI~ (!~~ .t,tr r fi[>(,Ik"J"!lO~. I!ЮС'Ь" П~f>!'V,\КI"'!IЮ Щ С1.щ'
I,оеfj,пф у6щПh (\ IIlJЩI)!!lО' ((,",\, 1iI)j·a.1
l' .'st/}fft'\ ilh Нф tkr A'I,lt'r.lJ!ly' dl'''C \\'t'1iiNI 'I, ,I,'f Jtrr,.trl!t;r:.,: [' пр,,·Вt'II(')JO 1;" JI::; rnl>-\i\~~);t:no
НЦ rрщн~mm~ Ш\ .npo\Jl~o{)(JCrt1f~ol1lo· н;н;;t'Jf1Щ' О, ),щш('рчurnг {(Н'.\ г.;)("tl J

~ . at"T d.I< ~U<51'!1rIl 01. drr Al1bl"k, IIJ( l\'I'ICI1t. 51th\. • с пprlll'9Сlln С, О(IJ~С II1tпu u1"lr9 б
kПЧГСI1l6Щ1lQ 113 J~'\UЩГIТ1(1.1'\Р9kО!1J11. 5uguMOCIl1".' (6с.\ Iфt6 .)
II I! С'I,I"ШЯ !JI:,\uщ>сшmп нn ПРl'9Сlпn6kllтз 8 lI!'мckorno сkЗJ)'О\Q r с . uc.wI\n HomQ(\oprH3.
3а.mQ(\з _.. ~OrPll1 ш ~Ich dJ5 О\UШ'11СП Haus. BCfl= tuncm uпd dl\~!.o l'I""IIIPГllUs.1n IJIC -Vi"1';ипr $!гllсп • r
пj!('&t)сl\л с, .. !lоkQ,\!;отIlШС С3 hщп. ХЪо\\!. Ш·. 6 UJ'''cqa. шl1(;ll'IIU u mJk" п~rl\{I\ln-. ~ I"I('ЪCml~II(I("JnJ.
~06\'9ClIи '1 бе 1 11[1\'8 t

"II,по.IJI\JII-I \' OIUC\Pf>l,' РЗJ.НIЧUС ~IC;;;~iI' Пp<'glnJUП;Р' \ТI1,. tll'r Uп\;, ~,rJU'. коит о Н,I
БЬ.\,арсr,,~ сс поkru~;un ош ~YH Uсъщu пp<'gЩ' - ,от": зат",,;) Б l;li.1~:мml!tl ck""tI r Ibl:,or;Ji,1i:1.I pJJlui,1ffiJ
(бе,\ преб.1

"Slсhзшkеппеп е пре8е!?ено ,gобро ПОj llаБJИС': ckpUnblm. kОllоmЩ:JJ\ ит. реф,lсkсu6ност'


тз иа HP\fckomo om,.la,O\110 същсстВurnе.\IIО r НСПр<'t\О9ищ: срВ с бь.,,~рсkUlПГ 9о11\1I] .Jllaeuk\; си ' и
,JНзсGkи СС". (бе.\. nр<'8 1

" ... da> nur ~1f:ПNе- IШ gpy,ume ж'Ста е пре6е;kgаllO ..ошgе.lноmо". 31i~ - kJkrno из mo6a
~IЯСПIO - ,отgе.lrношо' . myk maka е пре8еугно, зараgu сишпаkШUЧ~1J пogчерП13lНlmr от Хаб9С~\'? knHO'
таииии от ,пuг', 1 бе.\ пр;-о 1

:. .!lСГJU>itп:t' r преВе90НО с UГ.IUЯ UJраз,uJ.\U33 и прuсn:ъпВз". \бr.1 ЛfJt~'

, .. .luru,'~, uг.d hinГшdrt_. е пpcВegГIlО .93 H;1.\lepu пъшя J.:I6РЪШ:lIIе и ~l:t се с~рз6u'. '6e.~ п;л>б. 1

преВ.)

! ·tlггаЬЬпп~ еn е npeBrgeHo ,се сп\'Сk з и HOCU'.IOe.I. Пр<'б ,' 63


~ .. '\"o!!rr heraustrltt ...

~ ...
r прсБ<'9ено ,lIапЬ.\!1O иl.luза I1 ЗС;1.\(. t 0..'.\
her\'orkcmmrnde r П JЛ'О<'gC1l0 .прииgОJwаmа H.Ir.PI'!J'. Iбе.\. npt'б ,
прrб t
фJpyr.J
j
4/98
[
jfapm ин
хайg егер
. ·.. .(r\;''', щ ... myk,'
OIUCl.\. 110 ,ЬЩО r ' . ио1е
,,,gCHO С J1;XYU тo(;~ В kllЧI'tтЬс::о на', ,3 ~З пogЧtрmJ9. ,;рьu~uя"
9n сс Гo~~yc - !; Гo')' lIam:lJnok Хаugещ; Я;НО pa1p26omGa cnQ)\JU'J~m;j В •.
r
9 В ата OIUCb.\a.1I3 f:мzapcku Bon.\or:~fU 6 9Ва РДШЧНU ПРСВО9а - u kзто .по· рано от', Uто бтОРU9.л~
ЗА СЪЩНОСТГА с по-ктестl3eнш!IТ. щ60g от IЮlсГJ на быzзрсkи.1 ОеЛ. преВ.)

II ПОНЯТИЕТО с ... ZU1u:~. und ап ыch hгlten ... е npeЬegeHo .Въ" и спиращо се'; по-опuсаmс.IНО бu-~\Оz.IО 9а Се

I
ЗА ФУН;. npe6egc и.•6ьщиРЗu';;t и уgърЖзЩо 5 себе си'. (/je:\. преВ.)
1 АРIIСТОТЦ " ... Htl'l'"J.'lwmmen._ е npe5eg~HO с ,u~\Uзане u и96?, не'; С nV-ZО.Vi.\1D ( ~lOже бu неяоп)'сти~lO'
пogч ерта6анс на CX:o.:-..IЗ би 611\0 .ug6а.ч ето на IШUJането'. Iбел.
t ФИЗИКА, В, 1
npe€.)
~ ... ger~ mit for in фе Erfullung de~ \'оl1',епdшп' AUi.-ehепs gcbrachl hat .. е np<6egcHo с
,напра60 е ПРUНССAt;lI'peg6ърш6аиe.mо 6 UJомня6знето на С ' ,6ърUltнuя' UJl.\eg'. (бел. пр<6.)

J
i . n ПО-б~"...mное 9З сеlnlA npeg6ug t"Ъщността l~афU<Yt;·а. (бе.l. преВ.)
1
I
..... un!r. шЬ ha·L.. enPf&'gcHo ,се Itоси omgo.\y" -, Ika.mo nv.'.oI3ep); Вероятно то6з. koemo .сс
носи omgo.\j"', с I!а~::яmа. (бе.\. npt6.)
rjjJИ(f..,ga се Ill!am пpt'9i\ug U ItСП!ХОО<lillшmr, 90ри и km-J нзщk, кръстосани kоно тпцuu
~IE;::gy Enl (npegcmb';u 111 U1.IU,аИЕ , ос6обожgа6аие u ПРО~!RiЩ и steUtn I постаВя~! , ,tehEn [стоя 1, шпd
(I!UИа.W 6реЫЕ на iЦ:fJl!\j u Suшd (no.WHuej; ыmo u ~!eAg)' erJl-stеhung 'oblHukfiutlCj utnHl8r.d 1!t(-u.lbllJ·
Щf).(6е.\. преВ. }

" ... dltl rtnl \'оп еtvщ wtg lU etwbl Шп ... е пре6еЯСIlО t .koemo отиВа от нещо &тРЗIIU kblf
Ilещо нзтfiщъl(; W/1 с hin сп ЛОЧI!1U СUИОНU~Щ 6 kа'iссm60пНJ IIВ п~mз6ku, а makli м.що \\l'ggth('n u
hЩ8;;hеп; с 1II00a XIl~ може бu rюgcka1Ва аmиШ. Ч~ Q\J(JI~'t.rn f ~eilue 6стоен(', т .е. fJ6u;k~II[)(m
(nPi'6pxogcm oo mo 111 ~ОРФI1'mо ~9 \J"{11·mOJ. xa),-'I1o 11 че ",08. от Q\)ffi~ '1\ ,отио.' HOkpfiU ?о6БРСЩIIЛ,
ПМ . Н' t .lшпр~6сhО·. og6ащо 6.n~"eтo·. (!Jf.\ . npi'В. )
" ... c!n· tМlCma6~a ,. 1\.18,\lanttt u В lielЦ~ чу;l:gСI. (~e.I . I\pet1, I
....hlntO::J~rechcn ... t li~ellO .ШI!Щщ \1 l06opu', (~.\. преВ, I

Шц("mtl),lidЩiln\О 1~-'IIiЩi"';Т6Сл:"npfи-

.lIftСI1iраIШ,
•, ,.. 111 d.-::i Zugl'~[lgtM .t.
.....f><Igcn .. ir <!ст Scir.d<n d()Ctl (I\\'~~ l\1 ,. С npe(XilclIO t 'nQkn,(lIЩ~ ЛУ &t nak (1.:.I~M' !lll
- ,. --=- -::. -:с. -:- -:. .

t njX-~lJо с .б СП~IQП1Q. r k",шо r I",r.J·'!lljO\. "'·MrU('· I(~'.\. ПI >i:l1 ,


" ...\\·e ~ .. от ugUО:.!IIШII'Н!UII uзрu) 1$\ "'eg ио 1I11,\llI' " )110mpr(oeIIQ (~~IQl:IПQlUnr,,"о. 1 11nЧII
Hogl\,\t"It'. Dkol!\O ctUlecm6l1111MHD fdcr \\'cl;) ~ nbln. (6\'. opo.>{j.)
" ....do·. C1.~\O u ,тук', u.tпlО·; 5Рtn du ПЪК се пр<~6еЖ9а ,u.ll3lO', 161'.1. преВ.!
'; flgUOIU1'Т1uчен trJpa, със смием ,нuщо не узм,р·. )IUUlO не cm~H ~·.If>eA Пр<В .)
"Оо ' der r..\оП,сhеп Deurung.. е пp!f<f9i'IЮ с ,на Ш:ШQрun;-рафсkVПJD 06яс нrIlUС" . UЩU~lI n)'t'(l'
6ип XaGgmpo60mo РОJ<р3t1uчеНIJ€ Мfжgу Gt'~chl(ht e u НI!t опе. (хо.\. г,р!'б )
"Tyk .5:JehепtЬеrgеп' е np!'BcgellO е ,Ш\UЗ 311l' П1Cl1 на нещо; ош no:Jc ,он". Inъб kamo ,UJ.\UJП·
нето си от nogC.\QH' J::i)'k бll значело II1.\UЗ:lнеmо на uсmuнппш. ,UJ,\UЗJJlrПЮ ;IY от nogc.IOH· пъk Щ~ з I!.I'I 11
uз,\uзп нсто на бuПlШ'::Ю; Ю!3 се , moec:n. npegBug. че с U1.\uзаlll~то 118 нещо не щ\uзз lIt'iо{iшпа исти".! ti.111
IIP,06omo БIIПНlС, u с ~п то U3.1UЗ8не е He~oВa петuно u е тоВа се отнася kbll бuтuето My.I6e.I. преВ,)

61
фШIOССфжи
фJpуы

_-_ -
.....
4/98
...

Вам также может понравиться