Вы находитесь на странице: 1из 95ccm 

b

qĺÄ·Ï»¿Æ»º¶À̾»¿iÄÁÄȶƻ¸¶sb

bºÆ¾¶ÃĸdjcÄÆĺ¾ÃdbsÄÀÄÁĸbd

bzžÄÃÇÀ¾»ÎÈÉÍÀ¾¾ÉÇÈÆÄ¿Çȸ¶ºÁµ½¶Ï¾ÈÑÄ·Ò»ÀÈĸ¾
¾ÃÊÄƶ̾¾
sÅƶ¸ÄÍÃÄ»ÅÄÇÄ·¾»m¶ÃÒsÅ·Ç:¾Á

mrÄȹ
ISBN 5

dÀþ¹»Åƾ¸ÄºµÈǵÇË»ÂÑÉÇÈÆÄ¿ÇȸºÁµ½¶Ï¾ÈѾÃÊÄƶ̾¾
ÄžǶÃÑÅƾÃ̾ÅѺ»¿Çȸ¾µº¶ÃÑÆ»ÀÄ»ú¶Ì¾¾Åľ½¹ÄÈĸÁ»Ã¾Ô
¾öÇÈÆÄ¿À»
lþ¹¶ÅÆ»ºÃ¶½Ã¶Í»Ã¶ºÁµÅĺ¹ÄÈĸÁ»ÃÃÑËƶ¸º¾ÄÁÔ·¾È»Á»¿
¼»ÁµÔϾËÅƾ»þÈÒǸľ½Ã¶Ã¾µ¸Ä·Á¶ÇȾ½¶Ï¾ÈѾÃÊÄƶ̾¾
¾Ä·Ò»ÀÈĸ

ccl 

j½º¶È»ÁÒÇȸÄžm¶Ãҟ¹rbfjpqgrgfbtyjljsjstgnpqpdg{gojj
sjeobmjibxjj

njojbt€ro}gqgrgfbtyjlj

n¾Ã¾¶ÈÔÆÃÑ¿Żƻº¶È;ÀöÈÉÃûÁÒÃĺ¾Äº»

sÆ»º¾ ·ÄÁÒÎĹÄ ÀÄÁ¾Í»Çȸ¶ ƶº¾ÄŻƻº¶È;Àĸ ÂļÃÄ ¸Ñº»Á¾ÈÒ


È» ÉÇÈÆÄ¿Çȸ¶ ÀÄÈÄÆÑ» ¾Â»ÔÈ ÅÆÄÇÈÄ» ÇË»ÂÃÄ» ƻλþ» ¶ÁÄ»
ÀÄÁ¾Í»ÇȸÄ º»È¶Á»¿ ¾ Åƾ ÓÈÄ ķÁ¶º¶ÔÈ ºÄÇȶÈÄÍÃÄ ËÄÆÄξ¾
È»ËþͻÇÀ¾Â¾˶ƶÀȻƾÇȾÀ¶Â¾
s˻¶ÅÆÄÇÈĹÄƶº¾ÄŻƻº¶È;À¶¾½Ä·Æ¶¼»Ã¶öƾÇ

pÇÃĸÉ ÓÈĹÄ ÉÇÈÆÄ¿Çȸ¶ ÇÄÇȶ¸Áµ»È Ç˻¶ ¸ÑÇÄÀÄͶÇÈÄÈÃĹÄ


¹»Ã»Æ¶ÈÄƶ ö ÈÉÃûÁÒÃÄ º¾Äº» tÄÀ ÅÄÈÆ»·Á»Ã¾µ Åƾ»ÆÃÄ 
Âb¾½¶¸¾Ç¾ÈÄÈȾŶÈÉÃûÁÒÃĹĺ¾Äº¶tÄÀº¾Äº¶¸Ñ·¾Æ¶»Èǵû
·ÄÁ»»Âb bjb 
e»Ã»Æ¶ÈÄÆ ÇÄËƶõ»È ǸÄÔ ƶ·ÄÈÄÇÅÄÇÄ·ÃÄÇÈÒ Åƾ öÅƵ¼»Ã¾¾
¾ÇÈÄÍþÀ¶ žȶþµ  d ¾ ¸Ñλ Åƾ ÇÄÄȸ»ÈÇȸÉÔϻ ¸Ñ·ÄÆ»
ƶ·ÄÍ»¿ ÈÄÍÀ¾ Æ»½¾ÇÈÄÆÄ 5 fÆÄÇÇ»ÁÒ fÆ ö¶ÈѸ¶»Èǵ ö
Æ»½¾ÇÈÄÆ» nmt ÅÆĸĺÄ qd  ¾ Çĺ»Æ¼¾È  
¸¾ÈÀĸ yÈÄ·Ñ ÅÆĸĺ û ÇÅÄÁ½¶Á »¹Ä ¶Æ¾ÆÉÔÈ ÀÁ»»Â cv  
júÉÀȾ¸ÃÄÇÈÒ ºÆÄÇÇ»Áµ ºÄÁ¼Ã¶ ·ÑÈÒ  ÂÀeà l¶ÈÉÎÀ¶
ÀÄÁ»·¶È»ÁÒÃĹÄ ÀÄÃÈÉƶ / ¸ÑÅÄÁûö ·»½ À¶ÆÀ¶Ç¶ ¾ Çĺ»Æ¼¾È
 ¸¾ÈÀĸ ÅÆĸĺ¶ qd  f¾¶Â»ÈÆ À¶ÈÉÎÀ¾  ºÁ¾Ã¶
öÂÄÈÀ¾  l¶ÈÉÎÀ¶ Ǹµ½¾ / ȶÀ ¼» À¶À ¾ / ·»ÇÀ¶ÆÀ¶Çöµ


öÂÄȶöÅÆĸĺÄÂqd¸¾ÈÀ¶º¾¶Â»ÈÆÂÂl¶ÈÉÎÀ¶
/ƶÇÅÄÁ¶¹¶»Èǵ¸ÃÉÈƾÀ¶ÈÉÎÀ¾/
o¶ÇÈÆÄ¿À¶ Żƻº¶È;À¶ Ǹĺ¾Èǵ À ÉÇȶÃĸÀ» ƶ·ÄÍ»¿ ÈÄÍÀ¾
ÈÉÃûÁÒÃĹÄ º¾Äº¶ ÅĺÇÈÆÄ»ÍÃÑ ƻ½¾ÇÈÄÆÄ 5 ºÄ Åĵ¸Á»Ã¾µ
ÉÇÈĿ;¸Ä¿¹»Ã»Æ¶Ì¾¾¶ȶÀ¼»À ÅĺÇÈÆÄ¿À» ͶÇÈÄÈÑ ÀÄÁ»·¶Ã¾¿
ÀÄú»ÃǶÈÄÆÄÂsbÃÈ»ÃÃÄ¿ÇÁɼ¾ÈÄÈÆ»½ÄÀÂÄÃȶ¼ÃĹÄÅÆĸĺ¶
ºÁ¾ÃÄ¿Åƾ»ÆÃÄ?ºÁ¾ÃѸÄÁÃÑ Ç eÁÉ·¾ÃÉÂĺÉÁµÌ¾¾
ÂļÃľ½Â»ÃµÈÒÅĺ·ÄÆÄÂÆ»½¾ÇÈÄƶ5
nÄÏÃÄÇÈÒ ¾½ÁÉͻþµ ÓÈĹÄ ÉÇÈÆÄ¿Çȸ¶ ÇÄÇȶ¸Áµ»È ºÄÁ¾
¾ÁÁ¾¸¶ÈȶÇÄÄȸ»ÈÇȸ»ÃÃľƶº¾ÉǺ»¿Çȸ¾µû¸»Á¾À»º¾Ã¾ÌÑ
¾º»ÇµÈÀ¾»ÈÆĸ

n¾ÀÆÄŻƻº¶È;ÀÇynöÈƶý¾ÇÈÄÆ»

s˻¶¾ÀÆÄŻƻº¶È;À¶öÈƶý¾ÇÈÄÆ»Åƾ¸»º»Ã¶
öƾÇ

nĺÉÁ¾ÆÉÔÏ»» öÅƵ¼»Ã¾» Çþ¶»ÂÄ» Ç ÓÁ»ÀÈÆ»ÈÃĹÄ


¾ÀÆÄÊÄö ͻƻ½ ÀÄú»ÃǶÈÄÆ s ÅÄÇÈÉŶ»È ö ·¶½É Èƶý¾ÇÈÄƶ
97öÀÄÈÄÆĸÑÅÄÁûý¶º¶ÔϾ¿¹»Ã»Æ¶ÈÄÆ
t¶À À¶À öÅƵ¼»Ã¾» ÅƾÁļ»ÃÄ À ·¶½» Èƶý¾ÇÈÄƶ ÈÄ Åƾ
¾½Â»Ã»Ã¾¾öÅƵ¼»Ã¾µÇ»ϻþµöŻƻËĺ»·¶½¶Ó¾ÈÈ»Æ
¾ ÇÄÄȸ»ÈÇȸ»ÃÃÄ »ÂÀÄÇȾ ¸ ÓÈÄ¿ ̻ž µ¸ÁµÔÏ»¿Çµ ĺÃÄ¿ ¾½
ÇÄÇȶ¸ÃÑË ͶÇÈ»¿ ÀÄÁ»·¶È»ÁÒÃĹÄ ÀÄÃÈÉƶ ½¶º¶ÔÏ»¹Ä ¹»Ã»Æ¶ÈÄƶ
ÅÆľ½¸Äº¾ÈǵͶÇÈÄÈöµÂĺÉÁµÌ¾µŻƻº¶È;À¶


ÈÄÈÀÄÃÈÉƸÀÁÔͶ»È¸Ç»·µȶÀ¼»À¶ÈÉÎÀÉ/ÎÉÃȾÆÉÔÏÉÔÅÄ
¸ÑÇÄÀÄ¿ ͶÇÈÄÈ» ·¶½É Èƶý¾ÇÈÄƶ ö ¶ÇÇÉ ¾ ÀÄú»ÃǶÈÄÆÑ s ¾
s lÄú»ÃǶÈÄÆ s ¸ÀÁÔͻà ¸ Ì»ÅÒ ķƶÈÃÄ¿ Ǹµ½¾ »ÂÀÄÇÈÃÄ¿
ÈÆ»ËÈÄÍÀ¾ ÄÈ »¹Ä »ÂÀÄÇȾ ½¶¸¾Ç¾È ÉÆĸ»ÃÒ ¸Ä½·É¼º»Ã¾µ dÄ
¾½·»¼¶Ã¾» ¸Á¾µÃ¾µ ÎÉÃȾÆÉÔÏ»¹Ä Æ»½¾ÇÈÄƶ 5 ö ÀÄÃÈÉÆ
ÅÄÇÁ»ºÄ¸¶È»ÁÒÃÄ Ç þ ¸ÀÁÔͻà ºÆÄÇÇ»ÁÒ fÆ ·ÁÄÀ¾ÆÉÔϾ¿
ÅÆÄËļº»Ã¾» ÈÄÀĸ ¸ÑÇÄÀÄ¿ ͶÇÈÄÈÑ júÉÀȾ¸ÃÄÇÈÒ ºÆÄÇÇ»Áµ
 ÂÀeà l¶ÈÉÎÀ¶ / ·»ÇÀ¶ÆÀ¶Çöµ º¾¶Â»ÈÆ  öÂÄȶö
ÅÆĸĺÄÂqd¾Çĺ»Æ¼¾È¸¾ÈÀĸ
fÁµ ÅÄÁÉͻþµ ¶ÀǾ¶ÁÒÃÄ¿ ÄȺ¶Í¾ ûķËĺ¾ÂÄ Åƶ¸¾ÁÒÃÄ
¸Ñ·Æ¶ÈÒÈƶý¾ÇÈÄÆ97¾ÉÇȶÃĸ¾ÈÒÄÅȾ¶ÁÒÃÑ¿Æ»¼¾Âƶ·ÄÈÑ
¹»Ã»Æ¶ÈÄƶ fÁµ ÓÈĹÄ ûķËĺ¾ÂÄ Åƾ»õÈÒ Èƶý¾ÇÈÄÆÑ É
ÀÄÈÄÆÑËƶ·Ä;¿º¾¶Å¶½ÄÃͶÇÈÄȸƶ½¸ÑλÈÄ¿öÀÄÈÄÆÄ¿
ƶ·Äȶ»ÈŻƻº¶È;ÀmÉÍλ¸Ç»¹ÄºÁµÓÈĹÄÅĺËĺµÈÈƶý¾ÇÈÄÆÑ
ȾÅĸltltlt

n¾Ã¾¶ÈÔÆÃÑ¿ƶº¾ÄŻƻº¶È;ÀÇžȶþ»ÂÄÈ·¶È¶Æ»¾
ºÁµÀ¶Æ¶ÃÃÑËͶÇĸ

uÇÈÆÄ¿ÇȸÄ Çĺ»Æ¼¾È ¾þÂÉ º»È¶Á»¿ ¾ žȶ»Èǵ ÄÈ ·¶È¶Æ»¿À¾


ºÁµ ÓÁ»ÀÈÆÄÃÃÑË ͶÇĸ qƾ ÇÈÄÁÒ ¶ÁÄ öÅƵ¼»Ã¾¾ žȶþµ ¾
ÈÄÀ» ÅÄÈÆ»·Á»Ã¾µ  Âb Ǿ¹Ã¶Á ÓÈĹÄ ƶº¾Ä¾ÀÆÄÊÄö Âļ»È
·ÑÈÒ ÅƾõÈ ö ƶÇÇÈĵþ¾ ºÄ  qÆĺÄÁ¼¾È»ÁÒÃÄÇÈÒ ƶ·ÄÈÑ


ÄÀÄÁÄ ͶÇĸ i¶º¶ÔϾ¿ ¹»Ã»Æ¶ÈÄÆ Çķƶà ö Èƶý¾ÇÈÄÆ» 97
ȾŶ lt Æ»¼¾Â ƶ·ÄÈÑ ÅÄ ÅÄÇÈĵÃÃÄÂÉ ÈÄÀÉ ½¶º¶»Èǵ
Æ»½¾ÇÈÄÆÄ 5 y¶ÇÈÄȶ ÀÄÁ»·¶Ã¾¿ ½¶º¶»Èǵ ÀÄÃÈÉÆÄ ¸ ·¶½Ä¸Ä¿
̻ž Èƶý¾ÇÈÄƶ 97 ÈÄÈ ÀÄÃÈÉÆ ¸ÀÁÔͶ»È ¸ Ç»·µ À¶ÈÉÎÀÉ /
ÀÄú»ÃǶÈÄÆ s ¾ »ÂÀÄÇÈÒ ̻ž ·¶½¶Ó¾ÈÈ»Æ Èƶý¾ÇÈÄƶ 97 ¸
ÀÄÁÁ»ÀÈÄÆÃÉÔ Ì»ÅÒ ÀÄÈÄÆĹÄ ¸ÀÁÔͻà ÀÄÃÈÉÆ ¾½ À¶ÈÉÎÀ¾ / ¾
ÀÄú»ÃǶÈÄÆĸs¾slÄú»ÃǶÈÄÆs¸ÀÁÔͻø̻ÅÒķƶÈÃÄ¿
Ǹµ½¾¾ÅĽ¸ÄÁµ»ÈÆ»¹ÉÁ¾Æĸ¶ÈÒÉÆĸ»ÃҸĽ·É¼º»Ã¾µ¹»Ã»Æ¶ÈÄƶ
d ¶¸ÈĹ»Ã»Æ¶ÈÄƶË ÅĺķÃĹÄ ȾŶ ͶÇÈÄÈöµ ÂĺÉÁµÌ¾µ
ÅÆľ½¸Äº¾Èǵ ÅÉȻ ¾½Â»Ã»Ã¾µ ÅÄÈ»Ã̾¶Áĸ ¸Ñ¸ÄºÄ¸
¹»Ã»Æ¾ÆÉÔÏ»¹Ä ÓÁ»Â»Ãȶ d öλ ÇÁÉͶ» ÉÅƶ¸ÁµÔÏ»»
öÅƵ¼»Ã¾»ÅƾÀÁ¶ºÑ¸¶»ÈǵÀ·¶½»Èƶý¾ÇÈÄƶ97¾½Â»ÃµµÈ»Â
ǶÂÑ öÅƵ¼»Ã¾» »ÂÀÄÇÈÒ ö ŻƻËĺ» ·¶½¶ Ó¾ÈÈ»Æ
j½Â»Ã»Ã¾» ÓÈÄ¿ »ÂÀÄÇȾ Åƾ¸Äº¾È À ¾½Â»Ã»Ã¾Ô ͶÇÈÄÈÑ
¹»Ã»Æ¶ÈÄƶ ͻ ¾ Ä·»ÇŻ;¸¶»Èǵ ͶÇÈÄÈöµ ÂĺÉÁµÌ¾µ qƾ
¾ÇÅÄÁҽĸ¶Ã¾¾ uld Åƾ»ÂþÀ¶ ¾ÂÅÄÆÈÃĹÄ ÅÆľ½¸ÄºÇȸ¶
ÈÆ»·É»Â¶µ ¸»Á¾Í¾Ã¶ ¶ÀǾ¶ÁÒÃÄ¿ º»¸¾¶Ì¾¾ ûÇÉÏ»¿ ͶÇÈÄÈÑ
ÇÄÇȶ¸Áµ»È ÀeÌ ¾ ÅÄÁÉͶ»Èǵ Åƾ ¾½Â»Ã»Ã¾¾ öÅƵ¼»Ã¾µ
½¸ÉÀĸĿ ͶÇÈÄÈÑ ö ·¶½» Èƶý¾ÇÈÄƶ ¸ º¾¶Å¶½Äû
  Âd j»ÃÃÄ ÅÄÓÈÄÂÉ ¸ º¶ÃÃÄ¿ ÀÄÃÇÈÆÉÀ̾¾ û
¾ÇÅÄÁҽɻÈǵ ÂĺÉÁ¾ÆÉÔϾ¿ ÉǾÁ¾È»ÁÒ ½¸ÉÀĸĿ ͶÇÈÄÈÑ qƾ
¾ÇÅÄÁҽĸ¶Ã¾¾ÓÁ»ÀÈÆ»ÈÃĹľÀÆÄÊÄöǸÇÈÆÄ»ÃÃÑÂÉǾÁ¾È»Á»Â
ÉÆĸõǾ¹Ã¶Á¶Çþ¶»ÂĹÄÇ»¹Ä¸ÑËĺ¶ÄÀ¶½Ñ¸¶»ÈǵºÄÇȶÈÄÍÃÄ
ºÁµ ÅÄÁÉͻþµ ÈÆ»·É»ÂÄ¿ º»¸¾¶Ì¾¾ ͶÇÈÄÈÑ Żƻº¶È;À¶
lÄú»ÃǶÈÄÆ s ÄÇÉÏ»ÇȸÁµ»È ʾÁÒÈƶ̾Ô ÀÄÁ»·¶Ã¾¿ ¸ÑÇÄÀÄ¿
ͶÇÈÄÈÑ lÄú»ÃǶÈÄÆÄ s ¸ û·ÄÁÒξË ÅÆ»º»Á¶Ë ÂļÃÄ
¾½Â»ÃµÈÒ ½Ã¶Í»Ã¾» ûÇÉÏ»¿ ͶÇÈÄÈÑ s¾¹Ã¶Á ¸ ¶ÃÈ»ÃÃÉ ÅÄÇÈÉŶ»È
ͻƻ½ÀÄú»ÃǶÈÄÆs¶ÃÈ»Ãö¾½¹ÄÈĸÁ»Ã¶¾½ÅÆÉÈÀ¶ºÁ¾ÃÄ¿
 Ç l¶ÈÉÎÀ¾ ƶº¾Ä¾ÀÆÄÊÄö ·»ÇÀ¶ÆÀ¶ÇÃÑ» º¾¶Â»ÈÆÄ 
 öÂÄȶÃÑ ¸¾ÈÄÀ À ¸¾ÈÀÉ l¶ÈÉÎÀ¶ / ¾Â»»È ¸¾ÈÀĸ /  
¸¾ÈÀĸÅÆĸĺ¶qdÂÂqƾöÇÈÆÄ¿À»ÉÇÈÆÄ¿Çȸ¶ºÄ·¾¸¶ÔÈǵ
ÅÄÁÉͻþµ ¶ÀǾ¶ÁÒÃĹÄ Ǿ¹Ã¶Á¶ ¸ÑÇÄÀÄ¿ ͶÇÈÄÈÑ ¾½Â»Ãµµ
¾ÃºÉÀȾ¸ÃÄÇȾÀ¶ÈÉλÀ/¾/


n¾ÀÆÄŻƻº¶È;ÀÇÄÇȶ·¾Á¾½¶Ì¾»¿ÈÄÀ¶

s˻¶ ÓÈĹÄ ¾þ¶ÈÔÆÃĹÄ ÉÇÈÆÄ¿Çȸ¶ ½¶Â»ÈÃÄ ÄÈÁ¾Í¶»Èǵ ÄÈ


Åƾ¸»º»ÃÃÑË ¸Ñλ pö ÅÆÄÇȶ ¸ ¾½¹ÄÈĸÁ»Ã¾¾ ÅĽ¸ÄÁµ»È
¾½Â»ÃµÈÒ ͶÇÈÄÈÉ ½¶º¶ÔÏ»¹Ä ¹»Ã»Æ¶ÈÄƶ ¸ ξÆÄÀ¾Ë ÅÆ»º»Á¶Ë
uÇÈÆÄ¿ÇȸÄÇÄËƶõ»Èƶ·ÄÈÄÇÅÄÇÄ·ÃÄÇÈÒÅƾ¸»Á¾Í¾Ã»žȶÔÏ»¹Ä
öÅƵ¼»Ã¾µ¸Ñλd
e»Ã»Æ¶ÈÄÆ ¸ÑÇÄÀÄ¿ ͶÇÈÄÈÑ Çķƶà ÅÄ Ç˻» ÂÉÁÒȾ¸¾·Æ¶ÈÄƶ Ç
¾ÃºÉÀȾ¸ÃÄ¿ ö¹ÆɽÀÄ¿ j½Â»Ã»Ã¾» ͶÇÈÄÈÑ ÀÄÁ»·¶Ã¾¿ ÅÆľÇËĺ¾È
Åƾ ¾½Â»Ã»Ã¾¾ ÈÄÀ¶ ÅÆÄÈ»À¶ÔÏ»¹Ä ͻƻ½ Èƶý¾ÇÈÄÆÑ 97 ¾ 97
ȾŶ lt qƾ ÓÈÄ ¾½Â»ÃµÔÈǵ Ŷƶ»ÈÆÑ Èƶý¾ÇÈÄÆĸ ¾ ¾Ë
º¾ÊÊɽ¾ÄÃÃÑ»»ÂÀÄÇȾÍÈÄÅĽ¸ÄÁµ»È¸¶ÆÒ¾Æĸ¶ÈÒͶÇÈÄÈÉȶÀĹÄ
¹»Ã»Æ¶ÈÄƶ ¸ ξÆÄÀ¾Ë ÅÆ»º»Á¶Ë ·»½ ¾½Â»Ã»Ã¾µ Ŷƶ»ÈÆĸ
ͶÇÈÄÈĽ¶º¶ÔϾË ÓÁ»Â»ÃÈĸ / ¾ / fÁµ ÅĸÑλþµ
Çȶ·¾ÁÒÃÄÇȾ ͶÇÈÄÈÑ ¾ ºÁµ ¸Ä½ÂļÃÄÇȾ ÅÄÁÉͻþµ ͶÇÈÄÈÃÄ¿
ÂĺÉÁµÌ¾¾ žȶþ» ¹»Ã»Æ¶ÈÄƶ ÄÇÉÏ»ÇȸÁµ»Èǵ ͻƻ½
Çȶ·¾Á¾½¶ÈÄÆÈÄÀ¶sȶ·¾Á¾½¶ÈÄÆÈÄÀ¶¾ÂĺÉÁµÈÄƸÑÅÄÁûÃÑö
ÓÁ»ÀÈÆ»ÈÃľÀÆÄÊÄûnl


d Ç˻» ¾ÇÅÄÁҽĸ¶ÃÑ ·»ÇÀ¶ÆÀ¶ÇÃÑ» À¶ÈÉÎÀ¾ º¾¶Â»ÈÆÄ  ÂÂ
fÁµ º¾¶Å¶½Äö  neÌ À¶ÈÉÎÀ¾ Çĺ»Æ¼¶È ÅÄ ¸¾ÈÀĸ
ÅÆĸĺ¶ qd  o¶ÇÈÆÄ¿À¶ ÅÆľ½¸Äº¾Èǵ ÅÉȻ Åĺ¹ÄÃÀ¾
¾ÃºÉÀȾ¸ÃÄÇȾ À¶ÈÉλÀ Ǽ¶È¾»Â ¾Á¾ ƶÇȵ¼»Ã¾»Â ¸¾ÈÀĸ 
r¶ÇÇÂÄÈÆ»ÃÃÑ¿Żƻº¶È;ÀÂļ»Èƶ·ÄȶÈÒ¾öͶÇÈÄȶ˺ÄeeÌ
Åƾ ¾ÇÅÄÁҽĸ¶Ã¾¾ Èƶý¾ÇÈÄÆĸ lt lt lt ¾ Åƾ
¾½Â»Ã»Ã¾¾ÀÄÃÇÈÆÉÀ̾¾À¶ÈÉλÀ

n¾ÀÆÄŻƻº¶È;ÀÇyn¸º¾¶Å¶½ÄûͶÇÈÄÈn¹Ì

q»Æ»º¶È;À¾Â»»È¸ÑËĺÃÉÔÂÄÏÃÄÇÈÒÂdÈÅÄÈÆ»·Áµ»ÂÑ¿ÈÄÀ
Âbq¾È¶Ã¾»di¶º¶ÔϾ¿¹»Ã»Æ¶ÈÄƸÑÅÄÁûÃöÅÄÁ»¸ÄÂ
Èƶý¾ÇÈÄÆ» 97 ȾŶ lqb ÅÄ Ç˻» ¾ÃºÉÀȾ¸ÃÄ¿ ÈÆ»ËÈÄÍÀ¾ Ç
¾ÇÅÄÁҽĸ¶Ã¾»ÂÅÆÄËĺÃÄ¿»ÂÀÄÇȾnpqÈƶý¾ÇÈÄƶ
nĺÉÁ¾ÆÉÔϾ¿Ǿ¹Ã¶ÁǸÑËĺ¶¾ÀÆÄÊÄönͻƻ½ÀÄú»ÃǶÈÄÆ
s ¾ º»Á¾È»ÁÒ öÅƵ¼»Ã¾µ 5 5 5 ÅÄÇÈÉŶ»È ö ¸¶Æ¾À¶ÅÃÉÔ
¶ÈƾÌÉ9'ȾŶldsb¾½Â»Ã»Ã¾»»ÂÀÄÇȾÀÄÈÄÆÄ¿Åƾ¸Äº¾È
À ͶÇÈÄÈÃÄ¿ ÂĺÉÁµÌ¾¾ ½¶º¶ÔÏ»¹Ä ¹»Ã»Æ¶ÈÄƶ f»Á¾È»ÁÒ
öÅƵ¼»Ã¾µöÆ»½¾ÇÈÄƶË5¾5ÇÁɼ¾ÈºÁµÉÇȶÃĸÀ¾ƶ·ÄÍ»¿
ÈÄÍÀ¾ ¸¶Æ¾À¶Å¶ 9' l¶ÈÉÎÀ¶ / ·»ÇÀ¶ÆÀ¶Çöµ Äö ÇÄÇÈľÈ ¾½ 
¸¾ÈÀĸ ÅÆĸĺ¶ qd ÂÂ Ç ÄȸĺÄ ÄÈ ¸¾ÈÀ¶ Ç;ȶµ ÄÈ
½¶½»ÂÁ»ÃÃĹÄ ¸Ñ¸Äº¶ dÃÉÈÆ»Ãþ¿ º¾¶Â»ÈÆ À¶ÈÉÎÀ¾ /  ÂÂ
l¶ÈÉÎÀ¶/Çĺ»Æ¼¾È¸¾ÈÄÀÈĹļ»ÅÆĸĺ¶ÍÈľÀ¶ÈÉÎÀ¶/g»
ÃɼÃÄƶ½Â»ÇȾÈÒÇÄÄÇÃÄÀ¶ÈÉÎÀ»/¾ÅĸĽÂļÃÄÇȾ·Á¾¼»À»»
½¶½»ÂÁ»ÃÃÄÂÉ ¸Ñ¸ÄºÉ d À¶Í»Çȸ» ¶ÃÈ»ÃÃÑ ¾ÇÅÄÁҽɻÈǵ ÄÈÆ»½ÄÀ


ÂÄÃȶ¼ÃĹÄ ÅÆĸĺ¶ ºÁ¾ÃÄ¿   o¶ÇÈÆÄ¿À¶ Żƻº¶È;À¶
Ǹĺ¾Èǵ À ÉÇȶÃĸÀ» ͶÇÈÄÈÑ  n¹Ì ÅÉȻ ¾½Â»Ã»Ã¾µ
¾ÃºÉÀȾ¸ÃÄÇȾ / tÄÀ Èƶý¾ÇÈÄƶ ¹»Ã»Æ¶ÈÄƶ ºÄÁ¼»Ã ·ÑÈÒ û
»û»  Âb Åƾ ½¶ÂÀÃÉÈÄ¿ öÀÄÆÄÈÀÄ À¶ÈÉÎÀ» / sÁ»ºÉ»È
ÄÈ»ȾÈÒ ÍÈÄ Åƾ ÅĸÑλþ¾ öÅƵ¼»Ã¾µ žȶþµ ºÄ d
¸ÑËĺöµ ÂÄÏÃÄÇÈÒ ɸ»Á¾Í¾¸¶»Èǵ ºÄ ÂdÈ qƾ ÓÈÄ ºÁµ
ÇÄËƶûþµÃɼÃÄ¿º»¸¾¶Ì¾¾ͶÇÈÄÈÑÇÁ»ºÉ»ÈÅĺķƶÈÒÆ»½¾ÇÈÄÆ
5

rbfjpqgrgfbtyjljnbmpknp{opstj

r¶º¾ÄŻƻº¶È;ÀÇyn¸uldº¾¶Å¶½Äû
ͶÇÈÄÈ  neÌ

dÑËĺöµÂÄÏÃÄÇÈÒŻƻº¶È;À¶ÅƾöÅƵ¼»Ã¾¾žȶþµ
  d Åƾ»ÆÃÄ ÂdÈ pà Ä·»ÇŻ;¸¶»È º¶ÁÒÃÄÇÈÒ Żƻº¶Í¾
ºÄÂÅƾ¾ÇÅÄÁҽĸ¶Ã¾¾Åƾ»ÂþÀ¶ÍɸÇȸ¾È»ÁÒÃÄÇÈÒÔÂÀd
r»¼¾ÂÑÈƶý¾ÇÈÄÆĸÅÄÅÄÇÈĵÃÃÄÂÉÈÄÀɽ¶º¶ÔÈǵÆ»½¾ÇÈÄƶ¾
5 ¾ 5 o¶ÅƵ¼»Ã¾» d ö þË ¾ ö ¾ÀÆÄÊÄà Å嶻Èǵ Ç


Ŷƶ»ÈƾͻÇÀĹÄ Çȶ·¾Á¾½¶ÈÄƶ ö 5 & 9' nĺÉÁ¾ÆÉÔϾ¿
ÉǾÁ¾È»ÁÒ ¸ÑÅÄÁûà ö Èƶý¾ÇÈÄÆ» 97 ȾŶ lt o¶ÅƵ¼»Ã¾»
½¸ÉÀĸĿ ͶÇÈÄÈÑ ÅÄÇÈÉŶ»È Ç ÓÁ»ÀÈÆ»ÈÃĹÄ ¾ÀÆÄÊÄö ½¶È»Â Ç
ÀÄÁÁ»ÀÈÄƶÈƶý¾ÇÈÄƶ 97 ÉǾÁ»ÃÃÄ» öÅƵ¼»Ã¾» ͻƻ½ ʾÁÒÈÆ
5 & 5 Å嶻Èǵ ö ¸¶Æ¾À¶Å 9' ȾŶ ldb d¶Æ¾À¶Å
¸ÀÁÔͻà ÅÄÇÁ»ºÄ¸¶È»ÁÒÃÄ Ç ÅĺÇÈÆÄ»ÍÃÑ ÀÄú»ÃǶÈÄÆÄ s ¸
Ó¾ÈÈ»ÆÃÉÔ Ì»ÅÒ Èƶý¾ÇÈÄƶ 97 y¶ÇÈÄȶ ÀÄÁ»·¶Ã¾¿ ½¶º¶ÔÏ»¹Ä
¹»Ã»Æ¶ÈÄƶöÈƶý¾ÇÈÄÆ»97ÄÅÆ»º»Áµ»ÈǵÓÁ»Â»Ãȶ¾ÀÄÃÈÉƶ
/&&¾»ÂÀÄÇȵ¾&¾9'd»ÇÈĺ¾Äº¶9'ȾŶbm
ÂļÃÄ ¾ÇÅÄÁҽĸ¶ÈÒ ÁÔ·Ä¿ ºÆɹĿ ¾Á¾ Èƾ ÅÄÇÁ»ºÄ¸¶È»ÁÒÃÄ
¸ÀÁÔÍ»ÃÃÑË º¾Äº¶ lf l¶ÈÉÎÀ¶ / ·»ÇÀ¶ÆÀ¶Çöµ º¾¶Â»ÈÆÄ 
 ¾Â»»È
¸¾ÈÀĸÅÆĸĺ¶qdÂÂ
qƾ öÁ¶¼¾¸¶Ã¾¾ Żƻº¶È;À öÇÈƶ¾¸¶ÔÈ ö ǸķĺÃÑ¿ ÉͶÇÈÄÀ
º¾¶Å¶½Äö Ǽ¶È¾»Â ¾Á¾ ƶÇȵ¼»Ã¾»Â ¸¾ÈÀĸ À¶ÈÉÎÀ¾ ¾
ÀÄú»ÃǶÈÄÆÄÂsq»Æ»º¶È;ÀÂļÃÄöÇÈÆľÈÒ¾öº¾¶Å¶½ÄÃ
n¹ÌºÁµÓÈĹÄöºÄÉ»ÃÒξÈÒ;ÇÁĸ¾ÈÀĸºÄ¾»ÂÀÄÇÈÒ
ÀÄú»ÃǶÈÄÆĸs¾sºÄÅÊdÀ¶Í»Çȸ»¶ÃÈ»ÃÃѾÇÅÄÁҽĸ¶Ã
ÄÈÆ»½ÄÀÅÆĸĺ¶ºÁ¾ÃÄ¿ÇÂ

r¶º¾ÄŻƻº¶È;ÀÇbn¸º¾¶Å¶½ÄûͶÇÈÄÈ n¹Ì


q»Æ»º¶È;À ƶ·Äȶ»È ¸ º¾¶Å¶½Äû  n¹Ì Ç ¶ÂÅÁ¾ÈɺÃÄ¿
ÂĺÉÁµÌ¾»¿sÄÇÈľÈÄþ½¹»Ã»Æ¶ÈÄƶÇķƶÃÃĹÄöÈƶý¾ÇÈÄÆ»
97ȾŶlt¾ĺÃÄÀ¶ÇÀ¶ºÃĹÄÉǾÁ¾È»Áµ½¸ÉÀĸĿͶÇÈÄÈÑö
Èƶý¾ÇÈÄÆ» 97 ȾŶ lt o¶ ¸Ëĺ ÅÄÇÁ»ºÃ»¹Ä ͻƻ½
ÀÄú»ÃǶÈÄÆsÅÄÇÈÉŶ»È½¸ÉÀĸĿǾ¹Ã¶Á Ç ¾ÀÆÄÊÄö o¶¹ÆɽÀÉ
ÉǾÁ¾È»Áµ ÇÄÇȶ¸Áµ»È Æ»½¾ÇÈÄÆ 5 ¾ ¹»Ã»Æ¶ÈÄÆ ¸ÑÇÄÀÄ¿ ͶÇÈÄÈÑ
¸ÀÁÔÍ»ÃÃÑ¿»¼ºÉÅÁÔÇľÇÈÄÍþÀ¶žȶþµ¾ÀÄÁÁ»ÀÈÄÆÄÂ97
i¸ÉÀĸÑ Ǿ¹Ã¶ÁÄ ÂĺÉÁ¾ÆÉ»Èǵ ¶ÂÅÁ¾Èɺ¶ Ǿ¹Ã¶Á¶ ûÇÉÏ»¿
ͶÇÈÄÈѹ»Ã»Æ¶ÈÄƶŻƻº¶È;À¶l¶ÈÉÎÀ¶/öÂÄȶööÀ¶ÆÀ¶Ç»
¾½ ÅÄÁ¾ÇȾÆÄÁ¶ º¾¶Â»ÈÆÄ   pö ¾Â»»È ÅĺÇÈÆÄ»ÍÃÑ¿
ǻƺ»ÍþÀ¾½Ê»Æƾȶooº¾¶Â»ÈÆľºÁ¾ÃÃÄ¿ÂÂ
l¶ÈÉÎÀ¶Çĺ»Æ¼¾È¸¾ÈÀĸÅÆĸĺ¶qdÂÂo¶ÂÄÈÀ¶¸¾ÈÄÀÀ
¸¾ÈÀÉ fÆÄÇÇ»ÁÒ fÆ öÂÄȶà ö Æ»½¾ÇÈÄÆ» nmt
ÇÄÅÆÄȾ¸Á»Ã¾»Â ·ÄÁ»» Àp ķÂÄÈÀ¶ Çĺ»Æ¼¾È ¸¾ÈÀĸ
ÅÆĸĺ¶ qd  d À¶Í»Çȸ» ¶ÃÈ»ÃÃÑ ¾ÇÅÄÁҽɻÈǵ ÇȶÁÒÃÄ¿
ÉÅÆɹ¾¿ ÎÈÑÆÒ ºÁ¾ÃÄ¿ Ç qƾ öÇÈÆÄ¿À» ͶÇÈÄÈÉ
ÉÇȶö¸Á¾¸¶ÔÈÅĺÇÈÆÄ¿ÀÄ¿¾ÃºÉÀȾ¸ÃÄÇȾÀ¶ÈÉÎÀ¾/

r¶º¾ÄŻƻº¶È;ÀÇyn¸º¾¶Å¶½Äû
ͶÇÈÄÈ neÌ
ÈÄÈƶº¾Ä¾ÀÆÄÊÄÃƶ·Äȶ»È¸º¾¶Å¶½ÄûͶÇÈÄÈneÌÇ
ͶÇÈÄÈÃÄ¿ ÂĺÉÁµÌ¾»¿ f¶ÁÒÃÄÇÈÒ Åƾ»Â¶ Ǿ¹Ã¶Á¶ ÇÄÇȶ¸Áµ»È
ÄÀÄÁÄ  q¾È¶Ã¾» ÉÇÈÆÄ¿Çȸ¶ ÄÇÉÏ»ÇȸÁµ»Èǵ ÄÈ ¾ÇÈÄÍþÀ¶
žȶþµÄȺÄd
q»Æ»º¶È;À ÇÄÇÈľÈ ¾½ ĺÃÄÀ¶ÇÀ¶ºÃĹÄ ÉǾÁ¾È»Áµ ½¸ÉÀĸĿ
ͶÇÈÄÈѾĺÃÄÀ¶ÇÀ¶ºÃĹĹ»Ã»Æ¶ÈÄƶ¸ÑÇÄÀÄ¿ͶÇÈÄÈÑi¶º¶ÔϾ¿
¹»Ã»Æ¶ÈÄÆ Çķƶà ÅÄ Çȶú¶ÆÈÃÄ¿ Ç˻» y¶ÇÈÄȶ ûÇÉÏ»¿
ÄÅÆ»º»Áµ»Èǵ ÓÁ»Â»Ãȶ¾ s s / ¾ »¼ÓÁ»ÀÈÆĺÃѾ
»ÂÀÄÇȵ¾ Èƶý¾ÇÈÄƶ 97 nĺÉÁ¾ÆÉÔϾ¿ ÉǾÁ¾È»ÁÒ ¸ÑÅÄÁûÃ
ö Èƶý¾ÇÈÄÆ» 97 ȾŶ lt uǾÁ»ÃÃÑ¿ Ǿ¹Ã¶Á ͻƻ½
ÀÄú»ÃǶÈÄÆsÅÄÇÈÉŶ»ÈöÓ¾ÈÈ»ÆÈƶý¾ÇÈÄƶ97ȾŶlt
j½Â»Ã»Ã¾» »ÂÀÄÇȾ ·¶½¶Ó¾ÈÈ»Æ 97 ÄÇÉÏ»ÇȸÁµ»È ͶÇÈÄÈÃÉÔ
ÂĺÉÁµÌ¾Ô ½¶º¶ÔÏ»¹Ä ¹»Ã»Æ¶ÈÄƶ s ÀÄú»ÃǶÈÄƶ s dy Ǿ¹Ã¶Á
ÅÄÇÈÉŶ»È ¸ ¶ÃÈ»ÃÃÉ ¸ À¶Í»Çȸ» ÀÄÈÄÆÄ¿ ¾ÇÅÄÁҽɻÈǵ ÄÈÆ»½ÄÀ
ÅÆĸĺ¶ºÁ¾ÃÄ¿ÇÂl¶ÈÉÎÀ¶/·»ÇÀ¶ÆÀ¶ÇöµöÂÄȶöö
ÄÅƶ¸À»º¾¶Â»ÈÆľÇĺ»Æ¼¾È¸¾ÈÀ¶ÅÆĸĺ¶qdÂÂ
ζ¹öÂÄÈÀ¾ÂÂ
o¶ÇÈÆÄ¿À¶ƶº¾Ä¾ÀÆÄÊÄö½¶ÀÁÔͶ»Èǵ¸Ǽ¶È¾¾¾Á¾ƶÇȵ¼»Ã¾¾
¸¾ÈÀĸ À¶ÈÉÎÀ¾ / ºÁµ Åƾ»Â¶ Ǿ¹Ã¶Á¶ ¸ ǸķĺÃÄ ÄÈ
¸»Ï¶È»ÁÒÃÑË ÇȶÃ̾¿ ÉͶÇÈÀ» uld º¾¶Å¶½Äö ¸»Ï¶È»ÁÒÃĹÄ
Åƾ»ÂþÀ¶

rbfjpqgrgfbtyjljsrgfogknp{opstj

r¶º¾ÄŻƻº¶È;ÀÇξÆÄÀÄÅÄÁÄÇÃÄ¿yn
¸º¾¶Å¶½ÄûͶÇÈÄÈ n¹Ì


ÈÄÈ Żƻº¶È;À ƶ·Äȶ»È ¸ º¾¶Å¶½Äû  neÌ Ç
ξÆÄÀÄÅÄÁÄÇÃÄ¿ ͶÇÈÄÈÃÄ¿ ÂĺÉÁµÌ¾»¿ ÍÈÄ ÅĽ¸ÄÁµ»È Åƾþ¶ÈÒ
Ǿ¹Ã¶Á ö Ä·ÑÍÃÑ¿ yn Åƾ»ÂþÀ f¶ÁÒÃÄÇÈÒ º»¿Çȸ¾µ ºÄÇȾ¹¶»È
 Â
o¾½ÀÄͶÇÈÄÈÃÑ¿Ǿ¹Ã¶ÁǸÑËĺ¶¾ÀÆÄÊÄöͻƻ½ÀÄú»ÃǶÈÄÆs
ÅÄÇÈÉŶ»ÈöÉǾÁ¾È»ÁÒ 97lt sÀÄÁÁ»ÀÈÄƶ97ÉǾÁ»ÃÃÑ¿
Ǿ¹Ã¶Áͻƻ½ºÆÄÇÇ»ÁÒfƸĽº»¿ÇȸɻÈö¸¶Æ¾À¶Å9' ldb 
ÀÄÈÄÆÑÂÅÆľ½¸Äº¾ÈǵͶÇÈÄÈöµÂĺÉÁµÌ¾µƶº¾ÄǾ¹Ã¶Á¶
e»Ã»Æ¶ÈÄÆ dy Çķƶà ö Èƶý¾ÇÈÄÆ» 97 lt y¶ÇÈÄȶ ÓÈĹÄ
¹»Ã»Æ¶ÈÄƶ ½¶¸¾Ç¾È ÄÈ Ŷƶ»ÈÆĸ ÀÄÃÈÉƶ s s s s /
9'
s¾¹Ã¶ÁdyÇþ¶»ÂÑ¿ÇÀÄÁÁ»ÀÈÄƶ97ÉǾÁ¾¸¶»ÈǵÉǾÁ¾È»Á»Â
ÂÄÏÃÄÇȾ ö Èƶý¾ÇÈÄÆ» 97 lt uǾÁ»ÃÃÄ»
¸ÑÇÄÀÄͶÇÈÄÈÃÄ» öÅƵ¼»Ã¾» ¸Ñº»Áµ»Èǵ ö ºÆÄÇÇ»Á» fÆ ¾
ÅÄÇÈÉŶ»Èöqķƶ½ÃÑ¿ÀÄÃÈÉƸÑÅÄÁûÃÃÑ¿öÓÁ»Â»ÃȶËs
s / lÄÃÈÉÆ öÇÈÆĻà ö ÅÆÄÅÉÇÀ¶Ã¾» ÄÇÃĸÃĹÄ Ǿ¹Ã¶Á¶ ¾
Å嶸Á»Ã¾» ÂÃļ»Çȸ¶ ¹¶ÆÂÄþÀ ¸Ä½Ã¾À¶ÔϾË ö ÀÄÁÁ»ÀÈÄÆ»
Èƶý¾ÇÈÄƶ 97 d À¶Í»Çȸ» ¶ÃÈ»ÃÃÑ ¾ÇÅÄÁҽɻÈǵ ÄÈÆ»½ÄÀ
ÅÆĸĺ¶ºÁ¾ÃÄ¿ÇÂd¶Æ¾À¶Å9'ÂļÃĽ¶Â»Ã¾ÈÒö¸¶Æ¾À¶ÅÇ
ÁԷѺÆɹ¾Â·ÉÀ¸»ÃÃѾú»ÀÇľÁ¾öldbtƶý¾ÇÈÄÆÑ
97 97 ÂļÃÄ Åƾ»þÈÒ lt lt Èƶý¾ÇÈÄÆ 97
½¶Â»Ãµ»Èǵ ö lt lt fÆÄÇÇ»Á¾ fr ¾ fr öÂÄȶÃÑ ö
Æ»½¾ÇÈÄƶË nmt ÇÄÅÆÄȾ¸Á»Ã¾»Â û »û» Àp ¾
Çĺ»Æ¼¶È ÅÄ ¸¾ÈÀĸ ÅÆĸĺ¶ qd  l¶ÈÉÎÀ¾ / ¾ /
·»ÇÀ¶ÆÀ¶ÇÃÑ»º¾¶Â»ÈÆÄÂÂÂÀ¶ÈÉÎÀ¶/Çĺ»Æ¼¾È¸¾ÈÀ¶/
¸¾ÈÀĸÅÆĸĺ¶qdÂÂ
y¶ÇÈÄÈÉ ½¶º¶ÔÏ»¹Ä ¹»Ã»Æ¶ÈÄƶ öÇÈƶ¾¸¶ÔÈ ÀÄú»ÃǶÈÄÆÄ s
¶ÀǾ¶ÁÒÃÄ¿ ÂÄÏÃÄÇȾ ºÄ·¾¸¶ÔÈǵ ƶÇȵ¼»Ã¾»Â ¾Á¾ Ǽ¶È¾»Â
¸¾ÈÀĸÀ¶ÈÉÎÀ¾/

r¶º¾ÄŻƻº¶È;ÀÇÆ»ºÃ»¿ÂÄÏÃÄÇȾÇÀÄÂŶÀÈÃÄ¿
ƶÂÄÍÃÄ¿¶ÃÈ»ÃÃÄ¿

uÇÈÆÄ¿ÇȸÄ ƶ·Äȶ»È ¸ º¾¶Å¶½Äû  n¹Ì Ç ͶÇÈÄÈÃÄ¿


ÂĺÉÁµÌ¾»¿ f¶ÁÒÃÄÇÈÒ º»¿Çȸ¾µ Åƾ ¾ÇÅÄÁҽĸ¶Ã¾¾ ƶÂÄÍÃÄ¿
¶ÃÈ»ÃÃÑÇÄÇȶ¸Áµ»ÈÄÀÄÁÄÂ


s¾¹Ã¶Á Ç ¾ÀÆÄÊÄö n ÉǾÁ¾¸¶»Èǵ º¸ÉËÀ¶ÇÀ¶ºÃÑ ÉǾÁ¾È»Á»Â
þ½ÀÄ¿ ͶÇÈÄÈÑ Ç ûÅÄÇÆ»ºÇȸ»ÃÃѾ Ǹµ½µÂ¾ ö Èƶý¾ÇÈÄƶË
97¾ 97 ȾŶ lt r»¼¾Â ƶ·ÄÈÑ ÉǾÁ¾È»Áµ ÉÇȶö¸Á¾¸¶»Èǵ
Æ»½¾ÇÈÄÆÄÂ5
i¶º¶ÔϾ¿ ¹»Ã»Æ¶ÈÄÆ Żƻº¶È;À¶ Çķƶà ö Èƶý¾ÇÈÄÆ» 97
lt ͶÇÈÄÈĽ¶º¶ÔϾ¿ ÀÄÃÈÉÆ ÅĺÀÁÔͶ»Èǵ À ·¶½» 97 ͻƻ½
ÀÄú»ÃǶÈÄÆ s lÄú»ÃǶÈÄÆÑ s s ķƶ½ÉÔÈ Ì»ÅÒ ķƶÈÃÄ¿
Ǹµ½¾lÄÃÈÉƹ»Ã»Æ¶ÈÄƶķƶ½Ä¸¶Ã¾ÃºÉÀȾ¸ÃÄÇÈÒÔ/»ÂÀÄÇÈÒÔ
ÀÄú»ÃǶÈÄƶ s ¾ »ÂÀÄÇȵ¾ º¸ÉË º¾ÄºÄ¸ ȾŶ lf
¸ÀÁÔÍ»ÃÃÑË ¸ÇÈÆ»ÍÃÄ ºÆɹ ºÆɹÉ qĺ º»¿Çȸ¾»Â ÂĺÉÁ¾ÆÉÔÏ»¹Ä
öÅƵ¼»Ã¾µ »ÂÀÄÇȾ º¾ÄºÄ¸ ¾½Â»ÃµÔÈǵ ÄÇÉÏ»ÇȸÁµµ ͶÇÈÄÈÃÉÔ
ÂĺÉÁµÌ¾Ô Żƻº¶È;À¶ uǾÁ¾È»ÁÒ ÂÄÏÃÄÇȾ dy ¸ÑÅÄÁûà ö
Èƶý¾ÇÈÄÆ»97ȾŶltbpÃƶ·Äȶ»È¸Æ»¼¾Â»ÀÁ¶ÇǶ©sªÇ
¸ÑÇÄÀ¾Â lqf uǾÁ»ÃÃÑ¿ Ǿ¹Ã¶Á ÅÄÇÈÉŶ»È ¸ ƶÂÄÍÃÉÔ ¶ÃÈ»ÃÃÉ
¸ÑÅÄÁûÃÃÉÔ¸¸¾º»ÇžƶÁ¾sžƶÁÒÂļ»È¾Â»ÈÒÁÔ·ÉÔÊÄÆÂÉ
¸¶¼ÃÄÈÄÁÒÀÄÍÈÄ·Ñķ϶µºÁ¾Ã¶ÅÆĸĺ¶ÇÄÇȶ¸ÁµÁ¶ÇÂ
º¾¶Â»ÈÆÅÆĸĺ¶ ÂÂ
fÆÄÇÇ»Á¾ fÆ ¾ fÆ ÁԷĹÄ ȾŶ Ç ¾ÃºÉÀȾ¸ÃÄÇÈÒÔ  ÂÀeÃ
À¶ÈÉÎÀ¾ / / / / / ·»ÇÀ¶ÆÀ¶ÇÃÑ» º¾¶Â»ÈÆÄ  ÂÂ
l¶ÈÉÎÀ¶ / ¾Â»»È ¸¾ÈÀĸ / ¾ /  ÅÄ ¸¾ÈÀ¶ / ¾ / ÅÄ 
¸¾ÈÀĸdÇ»À¶ÈÉÎÀ¾öÂÄȶÃÑÅÆĸĺÄÂqdÂÂ

uldynƶº¾ÄŻƻº¶È;ÀǺ¶ÁÒÃÄÇÈÒÔ


º»¿Çȸ¾µºÄÂ

i¶º¶ÔϾ¿ ¹»Ã»Æ¶ÈÄÆ ÓÈĹÄ Żƻº¶È;À¶ ¸ÑÅÄÁûà ö ÅÄÁ»¸ÄÂ


Èƶý¾ÇÈÄÆ» 97 ȾŶ lq y¶ÇÈÄȶ ¹»Ã»Æ¶Ì¾¾ ÄÅÆ»º»Áµ»Èǵ
ÓÁ»Â»Ãȶ¾ / s s 9' y¶ÇÈÄÈöµ ÂĺÉÁµÌ¾µ ÅÆľ½¸Äº¾Èǵ
¸¶Æ¾À¶ÅÄ 9' ȾŶ ld r¶·ÄͶµ ÈÄÍÀ¶ ¸¶Æ¾À¶Å¶ ½¶º¶»Èǵ
öÅƵ¼»Ã¾»Â ÇÄ Çȶ·¾Á¾½¶ÈÄƶ ö Èƶý¾ÇÈÄÆ» 97 ȾŶ lq
Çȶ·¾Á¾ÈÆÄû9'ȾŶlsb¾ÀÄú»ÃǶÈÄÆ»s
uǾÁ¾È»ÁÒ ÂÄÏÃÄÇȾ ¸ÑÅÄÁûà ö Èƶý¾ÇÈÄÆ» 97 ȾŶ lt
r¶·ÄͶµÈÄÍÀ¶ÉǾÁ¾È»ÁµÄÅÆ»º»Áµ»ÈǵÆ»½¾ÇÈÄÆÄÂ5dÀ¶Í»Çȸ»
¶ÃÈ»ÃÃѾÇÅÄÁҽĸ¶ÃÄÈÆ»½ÄÀÅÆĸĺ¶ºÁ¾ÃÄ¿ÇÂ
fÆÄÇÇ»Á¾fƾfÆÁÔ·Ñ»¾ÃºÉÀȾ¸ÃÄÇÈÒÔÂÀeÃl¶ÈÉÎÀ¾
/ ¾ / ö¶ÈѸ¶ÔÈǵ ö ÅÄÁ¾ÇȾÆÄÁĸÑË À¶ÆÀ¶Ç¶Ë º¾¶Â»ÈÆÄ 
ÂÂ Ç ÅĺÇÈÆÄ»ÍÃѾ ǻƺ»ÍþÀ¶Â¾ dy ¾Á¾ dy lÄÁ¾Í»ÇȸÄ
¸¾ÈÀĸ  Ç ÄȸĺÄ ÄÈ ǻƻº¾ÃÑ ζ¹ öÂÄÈÀ¾  ÅÆĸĺ
qd  d»ÇÈÄ Èƶý¾ÇÈÄƶ lq ÂļÃÄ ¾ÇÅÄÁҽĸ¶ÈÒ
lq lq o¶ÇÈÆÄ¿À¶ Żƻº¶È;À¶ ½¶ÀÁÔͶ»Èǵ ¸ ÉÇȶÃĸÀ»
ͶÇÈÄÈÑ ÀÄú»ÃǶÈÄÆÄ s ÅÄÁÉͻþ¾ ¶ÀǾ¶ÁÒÃÄ¿ ÂÄÏÃÄÇȾ
Åĺ·ÄÆÄ ƻ½¾ÇÈÄƶ 5 ¾ ÅĺÇÈÆÄ¿À» Æ»½ÄöÃÇÃÄ¿ ͶÇÈÄÈÑ
ÀÄÃÈÉƶÀÄú»ÃǶÈÄÆÄÂs

rbfjpqgrgfbtyjljcpm~zpknp{opstj


nÄÏÃÑ¿ƶº¾ÄŻƻº¶È;Àº¾¶Å¶½Äö n¹Ì

f¶ÁÒÃÄÇÈÒ º»¿Çȸ¾µ ÓÈĹÄ Żƻº¶È;À¶ Åƾ ¾ÇÅÄÁҽĸ¶Ã¾¾


ÀÄÂŶÀÈÃÄ¿ ¶ÃÈ»ÃÃÑ ÄÀÄÁÄ  Åƾ ÎÈÑÆ»¸Ä¿ ¶ÃÈ»Ãû
º¶ÁÒÃÄÇÈҸĽƶÇȶ»ÈºÄÂs¾¹Ã¶ÁǾÀÆÄÊÄöÅÄÇÈÉŶ»Èö
º¸ÉËÀ¶ÇÀ¶ºÃÑ¿ ÉǾÁ¾È»ÁÒ Ç ûÅÄÇÆ»ºÇȸ»ÃÃѾ Ǹµ½µÂ¾ ö
Èƶý¾ÇÈÄƶË 97 ¾ 97 ȾŶ lt r¶·ÄͶµ ÈÄÍÀ¶ ÉǾÁ¾È»Áµ
ÄÅÆ»º»Áµ»Èǵ Ì»ÅÒÔ ķƶÈÃÄ¿ Ǹµ½¾ ÅÄ ÅÄÇÈĵÃÃÄÂÉ ÈÄÀÉ ͻƻ½
s 5 5 s ÀÄÁÁ»ÀÈÄƶ 97 ÉǾÁ»ÃÃÑ¿ Ǿ¹Ã¶Á ͻƻ½ ʾÁÒÈÆ
þ½ÀÄ¿ ͶÇÈÄÈÑ ö ÓÁ»Â»ÃȶË s 5 5 ÅÄÇÈÉŶ»È ö ¸¶Æ¾À¶Å
9'ȾŶld¸ÀÁÔÍ»ÃÃÑ¿¸Ó¾ÈÈ»ÆÃÉÔÌ»ÅÒÈƶý¾ÇÈÄƶ97
ȾŶ lt o¶ÅƵ¼»Ã¾» Ç»ϻþµ ö ¸¶Æ¾À¶Å 9' ½¶º¶»Èǵ
ÀÄÁÁ»ÀÈÄÆÃÑ öÅƵ¼»Ã¾»Â Èƶý¾ÇÈÄƶ 97 o¶ÅƵ¼»Ã¾»
Ç»ϻþµ ö ·¶½» 97 ÉÇȶö¸Á¾¸¶»Èǵ Æ»½¾ÇÈÄÆÄ 5 ¸
ÀÄÁÁ»ÀÈÄÆÃÄ¿ ̻ž Èƶý¾ÇÈÄƶ öËĺ¾Èǵ ÀÄÃÈÉÆ s s
/y¶ÇÈÄȶöÇÈÆÄ¿À¾¹»Ã»Æ¶ÈÄƶ½¶¸¾Ç¾ÈÄȾúÉÀȾ¸ÃÄÇȾ/
¾ »ÂÀÄÇÈ»¿ s s 9' lÄú»ÃǶÈÄÆ s ÉÇȶö¸Á¾¸¶»È ¹ÁÉ·¾ÃÉ
ķƶÈÃÄ¿ Ǹµ½¾ ¶ ÀÄú»ÃǶÈÄÆ s ÇĹÁ¶ÇÉ»È ÀÄÃÈÉÆ s s /Ç


¶ÃÈ»ÃÃÄ¿fÆÄÇÇ»ÁÒfƾ»»È¾ÃºÉÀȾ¸ÃÄÇÈÒÂÀeÃöÂÄȶÃö
Æ»½¾ÇÈÄÆ»nmtÇĺ»Æ¼¾È¸¾ÈÀĸÅÆĸĺ¶
qdÂÂl¶ÈÉÎÀ¶/·»ÇÀ¶ÆÀ¶ÇöµÇ¸ÃÉÈÆ»Ãþº¾¶Â»ÈÆÄÂ
 Çĺ»Æ¼¾È ¸¾ÈÀĸ ÅÆĸĺ¶ qd  lÄÂŶÀÈöµ ¶ÃÈ»Ãö
¸ÑÅÄÁûö Ȼ ¼» ÅÆĸĺÄ ºÁ¾Ã¶ ÅÆĸĺ¶ Ç º¾¶Â»ÈÆ
À¶ÈÉÎÀ¾ÇÂgÇÁ¾¾ÇÅÄÁҽɻÈǵÎÈÑÆÒÈÄ»¹ÄºÁ¾Ã¶Â
qƾ öÇÈÆÄ¿À» ÀÄú»ÃǶÈÄÆÄ s ÉÇȶö¸Á¾¸¶ÔÈ ͶÇÈÄÈÉ
Żƻº¶È;À¶ ½¶È»Â ÀÄú»ÃǶÈÄƶ¾ s ¾ s öÇÈƶ¾¸¶ÔÈ
¶ÀǾ¶ÁÒÃÉÔ º¶ÁÒÃÄÇÈÒ Ǹµ½¾ d¸¾ºÉ ÈĹÄ ÍÈÄ ÂÄÏÃÑ»
¸ÑÇÄÀÄͶÇÈÄÈÃÑ»¹»Ã»Æ¶ÈÄÆѾ»ÔÈþ½ÀÉÔÇȶ·¾ÁÒÃÄÇÈÒͶÇÈÄÈÑ
ÍÈÄ ͶÇÈÄ Åƾ¸Äº¾È À Åĵ¸Á»Ã¾Ô ÅÄ»Ë ¾ ÈÆɺÃÄÇÈ»¿ ¸ ƶ·ÄÈ» Ç
þ¾ ÇÁ»ºÉÔ϶µ ¹Á¶¸¶ ƶÇǶÈƾ¸¶»È Żƻº¶È;À¾ Ç À¸¶ÆÌ»¸Ä¿
Çȶ·¾Á¾½¶Ì¾»¿ͶÇÈÄÈÑǸķĺÃÑ»ÄÈÓȾËûºÄÇȶÈÀĸ

rbfjpqgrgfbtyjljnbmpknp{opstjs
qpd}zgoopkstbcjm~opst~€ybstpt}

r¶º¾ÄŻƻº¶È;ÀÇÀ¸¶ÆÌ»¸Ä¿Çȶ·¾Á¾½¶Ì¾»¿
º¾¶Å¶½Äö n¹Ì

r¶º¾ÄŻƻº¶È;À ƶ·Äȶ»È ¸ º¾¶Å¶½Äû ͶÇÈÄÈ  n¹Ì Ç


ɽÀÄÅÄÁÄÇÃÄ¿ ͶÇÈÄÈÃÄ¿ ÂĺÉÁµÌ¾»¿ f»¸¾¶Ì¾µ ͶÇÈÄÈÑ
ÀeÌq¾È¶Ã¾»ö¾ÀÆÄÊÄÃÅÄÇÈÉŶ»ÈÇ5&ʾÁÒÈƶÇÄÇÈĵϻ¹Ä


¾½ ÀÄú»ÃǶÈÄƶ s ¾ Æ»½¾ÇÈÄƶ 5 i¸ÉÀĸĻ öÅƵ¼»Ã¾» Ç
¾ÀÆÄÊÄö n ÅÄÇÈÉŶ»È ͻƻ½ ÀÄú»ÃǶÈÄÆ s ö ¸Ëĺ uoy
uǾÁ¾È»ÁÒ ¸ÑÅÄÁûà ö Èƶý¾ÇÈÄƶË 97 ¾ 97 ȾŶ lt
r»¼¾ÂÑ Èƶý¾ÇÈÄÆĸ ÅÄ ÅÄÇÈĵÃÃÄÂÉ ÈÄÀÉ ÉÇȶö¸Á¾¸¶ÔÈǵ
Åĺ·ÄÆÄÂÆ»½¾ÇÈÄƶ5uǾÁ»ÃÃÑ¿Ǿ¹Ã¶Á½¸ÉÀĸĿͶÇÈÄÈÑͻƻ½
5&ʾÁÒÈÆ ö ÓÁ»Â»ÃȶË 5 5 & ÅÄÇÈÉŶ»È ö ¸¶Æ¾À¶Å 9'
ȾŶ ld Ç»ϻþ» ö ¸¶Æ¾À¶Å» ÄÅÆ»º»Áµ»Èǵ ÀÄÁÁ»ÀÈÄÆÃÄ¿
Ì»ÅÒÔ Èƶý¾ÇÈÄƶ 97 i¶º¶ÔϾ¿ ¹»Ã»Æ¶ÈÄÆ Żƻº¶È;À¶
¸ÑÅÄÁûà ö Èƶý¾ÇÈÄÆ» 97 ȾŶ lt lt r»¼¾Â »¹Ä ÅÄ
ÅÄÇÈĵÃÃÄÂÉ ÈÄÀÉ ÉÇȶö¸Á¾¸¶»Èǵ Æ»½¾ÇÈÄÆÄ 5 l¸¶ÆÌ»¸Ñ¿
Æ»½ÄöÈÄÆöͶÇÈÄÈÉ neÌlÄÃÈÉƸÀÄÁÁ»ÀÈÄÆÃÄ¿̻ž97
öÇÈÆĻà ö ÈÆ»ÈÒÔ ¹¶ÆÂÄþÀÉ ¾ÇÅÄÁҽɻÂĹÄ À¸¶ÆÌ»¸Ä¹Ä
Æ»½ÄöÈÄƶ d À¶Í»Çȸ» ¶ÃÈ»ÃÃÑ ¾ÇÅÄÁҽĸ¶Ã ÄÈÆ»½ÄÀ ÅÆĸĺ¶
ºÁ¾ÃÄ¿ ÇÂl¶ÈÉÎÀ¶/ö¶ÈѸ¶»ÈǵÅÆĸĺÄÂqdÂÂ
öÀÄÆÅÉÇ»ÅĺÇÈÆÄ»ÍÃĹÄÀÄú»ÃǶÈÄƶs¾Çĺ»Æ¼¾È¸¾ÈÀ¶
dѸĺÑ À¶ÈÉÎÀ¾ ÅƾŶ¾¸¶ÔÈǵ ûÅÄÇÆ»ºÇȸ»ÃÃÄ À ¸Ñ¸Äº¶Â
ÀÄú»ÃǶÈÄƶ
uǾÁ¾È»ÁÒ oy öÇÈƶ¾¸¶»Èǵ Æ»½¾ÇÈÄÆÄ 5 ȶÀ ÍÈÄ·Ñ
öÅƵ¼»Ã¾» ö ÀÄÁÁ»ÀÈÄÆ» 97 ·ÑÁÄ ƶ¸ÃÄ ÅÄÁĸ¾Ã» öÅƵ¼»Ã¾µ
žȶþµ

r¶º¾ÄŻƻº¶È;ÀǸÑÇÄÀÄ¿Çȶ·¾ÁÒÃÄÇÈÒÔͶÇÈÄÈÑ


qƾ ¾ÇÅÄÁҽĸ¶Ã¾¾ À¸¶ÆÌ»¸Ä¹Ä Æ»½ÄöÈÄƶ Ç ¸ÑÇÄÀÄ¿ ͶÇÈÄÈÄ¿
Åĵ¸Áµ»Èǵ ¸Ä½ÂļÃÄÇÈÒ ÇĽº¶ÈÒ Żƻº¶È;À Ç ¸ÑÇÄÀÄ¿
Çȶ·¾ÁÒÃÄÇÈÒÔ ûÇÉÏ»¿ ͶÇÈÄÈÑ r¶º¾Ä¾ÀÆÄÊÄà ĞǶÃÃÑ¿
þ¼»ƶ·Äȶ»ÈÇͶÇÈÄÈÃÄ¿ÂĺÉÁµÌ¾»¿¸º¾¶Å¶½ÄûͶÇÈÄÈ
n¹Ì
s¾¹Ã¶Á Ç ¾ÀÆÄÊÄö ÉǾÁ¾¸¶»Èǵ º¸ÉËÀ¶ÇÀ¶ºÃÑ ÉǾÁ¾È»Á»Â ö
Èƶý¾ÇÈÄƶË 97 ¾ 97 ȾŶ lt i¶º¶ÔϾ¿ ¹»Ã»Æ¶ÈÄÆ
¸ÑÅÄÁûà ö Èƶý¾ÇÈÄÆ» 97 ȾŶ lt y¶ÇÈÄÈöµ ÂĺÉÁµÌ¾µ
Ä·»ÇŻ;¸¶»Èǵ ¸¶Æ¾À¶ÅÄ 9' r»½¾ÇÈÄÆÑ 5 ¾ 5 ¸ ·¶½Ä¸Ä¿
̻žÈƶý¾ÇÈÄƶ97ÄÅÆ»º»ÁµÔÈ»¹ÄÆ»¼¾ÂÅÄÅÄÇÈĵÃÃÄÂÉÈÄÀÉ
lÄú»ÃǶÈÄÆ s ÉÇȶö¸Á¾¸¶»È ûķËĺ¾ÂÑ¿ Æ»¼¾Â ¹»Ã»Æ¶Ì¾¾
Ä·»ÇŻ;¸¶µ ÅÄÁļ¾È»ÁÒÃÉÔ ķƶÈÃÉÔ Ǹµ½Ò sȶ·¾ÁÒÃÄÇÈÒ
ͶÇÈÄÈÑ ¹»Ã»Æ¶ÈÄƶ ǾÁÒÃÄ ½¶¸¾Ç¾È ÄÈ öÅƵ¼»Ã¾µ žȶþµ
ÅÄÓÈÄÂÉ ¸ º¶ÃÃÄ¿ Ç˻» Åƾ»ûö Çȶ·¾Á¾½¶Ì¾µ öÅƵ¼»Ã¾µ
ƶ·ÄÍ»¿ ÈÄÍÀ¾ Èƶý¾ÇÈÄƶ 97 ÄÈ ÀÄÈÄÆĹÄ ½¶¸¾Ç¾È öÅƵ¼»Ã¾»
öͶÁÒÃĹÄ Ç»ϻþµ ö ¸¶Æ¾À¶Å» 9' ¶ ÇÁ»ºÄ¸¶È»ÁÒÃÄ ¾ »¹Ä
öͶÁÒöµ»ÂÀÄÇÈÒ o¶ÅƵ¼»Ã¾» ÅÄÇÈÉŶ»È ö 97 ͻƻ½ Æ»½¾ÇÈÄÆ
5 Ç Ŷƶ»ÈƾͻÇÀĹÄ Çȶ·¾Á¾½¶ÈÄƶ ö Æ»½¾ÇÈÄÆ» 5 ¾
Ǹ»Èĺ¾Äº» 9' ¾ ÀÄú»ÃǶÈÄÆ» s fÆÄÇÇ»Á¾ fÆ ¾ fr ¾Â»ÔÈ
¾ÃºÉÀȾ¸ÃÄÇÈÒÂÀeþËÂļÃÄöÂÄȶÈÒöÆ»½¾ÇÈÄƶËnmt
 ÇÄÅÆÄȾ¸Á»Ã¾»Â û »û» Àp ÅÆĸĺÄ qd ÂÂ
d¾ÈÀĸ ºÄÁ¼ÃÄ ·ÑÈÒ  l¶ÈÉÎÀ¶ / öÂÄȶö ÅÆĸĺÄ qd
ÂÂöÀ¶ÆÀ¶Ç»º¾¶Â»ÈÆľÇĺ»Æ¼¾È¸¾ÈÀĸl¶ÈÉÎÀ¶/
öÂÄȶö Ȼ ¼» ÅÆĸĺÄ ¾ Çĺ»Æ¼¾È ¸¾ÈÀ¶ ƶ½Â»Ï»ÃÃÑË ö
ƶÇÇÈĵþ¾ÂÂÄÈÀ¶ÈÉÎÀ¾/öÈļ»À¶ÆÀ¶Ç»
bÃÈ»Ãö ¸ÑÅÄÁûö ÇÁ»ºÉÔϾ ķƶ½Ä ÄÈÆ»½ÄÀ  ÄÂÃĹÄ
À¶·»Áµ ºÁ¾ÃÄ¿  Ç ½¶Í¾Ï¶»Èǵ ÄÈ ¾½ÄÁµÌ¾¾ ¾ ¾½ û¹Ä
ɺ¶Áµ»Èǵ Ì»ÃÈƶÁÒöµ ¼¾Á¶ qÄ ¸Ç»¿ ºÁ¾Ã» ÄÈÆ»½À¶ À¶·»Áµ
ö¶ÈѸ¶»Èǵ ¸¾ÈÄÀ À ¸¾ÈÀÉ ÅÆĸĺ qd  ¾ ½¶ÀÆ»ÅÁµ»Èǵ
Ŷ¿ÀÄ¿öÀÄÃ̶Ë
qĺ·ÄÆÄ 5 ÉÇȶö¸Á¾¸¶ÔÈ ö ÀÄÁÁ»ÀÈÄÆ» Èƶý¾ÇÈÄƶ 97
öÅƵ¼»Ã¾» ƶ¸ÃÄ» ÅÄÁĸ¾Ã» žȶÔÏ»¹Ä lÄú»ÃǶÈÄÆ s
Åĺ·¾Æ¶ÔÈ ÅÄ ¶ÀǾÂÉÂÉ ÈÄÀ¶ ÅÄÈÆ»·Áµ»ÂĹÄ ¹»Ã»Æ¶ÈÄÆÄ ¶
½¶È»ÂÆ»½¾ÇÈÄÆÄÂ5ÓÈÄÈÈÄÀÉÇȶö¸Á¾¸¶ÔÈƶ¸ÃÑÂÂb

rbfjpqgrgfbtyjljsrgfogknp{opstjs
qpd}zgoopkstbcjm~opst~€ybstpt}


dÑÇÄÀÄÇȶ·¾ÁÒÃÑ¿ƶº¾ÄŻƻº¶È;ÀÇÆ»ºÃ»¿
ÂÄÏÃÄÇȾ

uÇÈÆÄ¿ÇȸÄ ƶ·Äȶ»È ¸ º¾¶Å¶½Äû uld yn   n¹Ì Ç


ͶÇÈÄÈÃÄ¿ÂĺÉÁµÌ¾»¿º¶ÁÒÃÄÇÈÒº»¿Çȸ¾µºÄÂ
i¶º¶ÔϾ¿ ¹»Ã»Æ¶ÈÄÆ ¸ÑÅÄÁûà ö Èƶý¾ÇÈÄÆ» 97 ȾŶ lt
l¸¶ÆÌ»¸Ñ¿Æ»½ÄöÈÄÆÂļ»ÈÒÑÈÒ¸½µÈöͶÇÈÄÈÉÄȺÄneÌ
ÅƾÓÈÄÂͶÇÈÄȶŻƻº¶È;À¶·Éº»È¸Èƾƶ½¶¸Ñλ
lÄÃÈÉÆ / s öÇÈÆĻà ö ÈÆ»ÈÒÔ ¹¶ÆÂÄþÀÉ Æ»½ÄöÈÄƶ
l¸¶ÆÌ»¸Ñ¿ Æ»½ÄöÈÄÆ ÅĺÀÁÔͻà À ·¶½» Èƶý¾ÇÈÄƶ 97 ¾
¸¶Æ¾À¶ÅÉ 9' ¾ ƶ·Äȶ»È ÅÄ ÄÇ̾ÁµÈÄÆÃÄ¿ Ç˻» ÇÄÇȶ¸Áµµ Ç
»ÂÀÄÇÈÒÔ s ¾ ÀÄÃÈÉÆÄ ©»ÂÀÄÇÈÃÉÔ ÈÆ»ËÈÄÍÀɪ ÍÈÄ Ä·»ÇŻ;¸¶»È
¸ÑÇÄÀÉÔÇȶ·¾ÁÒÃÄÇÈÒͶÇÈÄÈÑ
nĺÉÁ¾ÆÉÔϾ¿ ÉǾÁ¾È»ÁÒ ¸ÑÅÄÁûà ö ÄŻƶ̾ÄÃÃÄ ÉǾÁ¾È»Á»
'$ ȾŶ lruf o¶ »¹Ä ¸Ëĺ ÅÄÇÈÉŶ»È Ǿ¹Ã¶Á Ç ¾ÀÆÄÊÄö
n r»¼¾Â ƶ·ÄÈÑ pu ½¶º¶»Èǵ Æ»½¾ÇÈÄƶ¾ 5 5 5 pu
Ä·»ÇŻ;¸¶»Èö¸ÑËĺ»û¾ÇÀ¶¼»ÃÃÑ¿Ǿ¹Ã¶ÁǶÂÅÁ¾ÈɺĿºÄ
dÅƾ¾ÇÅÄÁҽĸ¶Ã¾¾¸¶Æ¾À¶Å¶ȾŶldbÓÈĹĺÄÇȶÈÄÍÃĺÁµ
ºÄÇȾ¼»Ã¾µ º»¸¾¶Ì¾¾ ͶÇÈÄÈÑ ÄÀÄÁÄ   ÀeÌ n¾ÀÆÄÇË»ÂÉ
ÂļÃÄ ½¶Â»Ã¾ÈÒ ö uf uf ¸ ÅÄÇÁ»ºÃ»Â ÇÁÉͶ»
Æ»½¾ÇÈÄÆ 5 ÂļÃÄ ¾ÇÀÁÔ;ÈÒ qÆÄÂĺÉÁ¾Æĸ¶ÃÃÑ¿ ÅÄ ͶÇÈÄÈ»
Ǿ¹Ã¶Á Ç ÀÄÃÈÉƶ / & ͻƻ½ À¶ÈÉÎÀÉ Ǹµ½¾ / ÅÄÇÈÉŶ»È ö ¸Ëĺ
ÉǾÁ¾È»Áµ ÂÄÏÃÄÇȾ ¸ÑÅÄÁûÃÃĹÄ ö Èƶý¾ÇÈÄÆ» 97 ȾŶ
ltb uǾÁ¾È»ÁÒ ƶ·Äȶ»È ¸ Æ»¼¾Â» ÀÁ¶ÇǶ ªsª pà ÉǾÁ¾¸¶»È


Ǿ¹Ã¶Á ºÄ ÂdÈ d À¶Í»Çȸ» ¶ÃÈ»ÃÃÑ Åƾ»ûö À¶ÈÉÎÀ¶ /
º¾¶Â»ÈÆÄÂÇÂÇĺ»Æ¼¶Ï»¿¸¾ÈÀĸÅÆĸĺ¶qdÂÂfÁ¾Ã¶
öÂÄÈÀ¾À¶ÈÉÎÀ¾/ÇÂnļÃÄÅƾ»þÈҾķÑÍÃÉÔ¶ÃÈ»ÃÃɸ
¸¾º»ÎÈÑƵ¾Á¾ÅÆĸĺ¶ºÁ¾ÃÄ¿Â
fÆÄÇÇ»ÁÒ fÆ öÂÄȶà ö Æ»½¾ÇÈÄÆ» nmt ¾ Çĺ»Æ¼¾È 
¸¾ÈÀĸ ÅÆĸĺ¶ qd  l¶ÈÉÎÀ¾ / ¾ / öÂÄȶÃÑ ö
ÅÄÁ¾ÇȾÆÄÁĸÄÂÀ¶ÆÀ¶Ç»º¾¶Â»ÈÆÄÂÂÂÇÁ¶ÈÉÃÃÑÂǻƺ»ÍþÀÄÂ
¾Çĺ»Æ¼¶ÈÇÄÄȸ»ÈÇȸ»ÃÃľ¸¾ÈÀĸÅÆĸĺ¶qdÂÂ

r¶º¾ÄŻƻº¶È;ÀÅĸÑλÃÃÄ¿ÂÄÏÃÄÇȾ·»½
ºÄÅÄÁþȻÁÒÃĹÄÉǾÁ¾È»ÁµÂÄÏÃÄÇȾ

r¶º¾ÄŻƻº¶È;Àƶ·Äȶ»È¸º¾¶Å¶½Äûn¹ÌǶÂÅÁ¾ÈɺÃÄ¿
ÂĺÉÁµÌ¾»¿ y¶ÇÈÄȶ ûÇÉÏ»¿ Çȶ·¾Á¾½¾Æĸ¶Ã¶ À¸¶ÆÌ»Â
o¶ÅƵ¼»Ã¾»žȶþµd
uǾÁ¾È»ÁÒ ½¸ÉÀĸĿ ͶÇÈÄÈÑ ¸ÑÅÄÁûà ö Èƶý¾ÇÈÄÆ» 97 ȾŶ
lt fÁµ žȶþµ ¾ÀÆÄÊÄö ¾ ½¶º¶Ã¾µ Æ»¼¾Âĸ Èƶý¾ÇÈÄÆĸ
ÅÄ ÅÄÇÈĵÃÃÄÂÉ ÈÄÀÉ ¾ÇÅÄÁҽĸ¶Ã Ŷƶ»ÈƾͻÇÀ¾¿ Çȶ·¾Á¾½¶ÈÄÆ


öÅƵ¼»Ã¾µöÓÁ»Â»ÃȶË59'&r»¼¾Âƶ·ÄÈÑÈƶý¾ÇÈÄƶ
97 ÉÇȶö¸Á¾¸¶»Èǵ Æ»½¾ÇÈÄÆÄ 5 uǾÁ»ÃÃÑ¿ Ǿ¹Ã¶Á Ç
Æ»½¾ÇÈÄƶ 5 ͻƻ½ ÀÄú»ÃǶÈÄÆ s ÅÄÇÈÉŶ»È ö ½¶º¶ÔϾ¿
¹»Ã»Æ¶ÈÄÆ È»Â ǶÂÑ ÄÇÉÏ»ÇȸÁµµ ÂĺÉÁµÌ¾Ô Żƻº¶È;À¶
i¶º¶ÔϾ¿ ¹»Ã»Æ¶ÈÄÆ Çķƶà ö Èƶý¾ÇÈÄƶË 97 ¾ 97 ȾŶ
lt ¾ ÅÆ»ºÇȶ¸Áµ»È ÇÄ·Ä¿ º¸ÉËȶÀÈÃÑ¿ ¶¸ÈĹ»Ã»Æ¶ÈÄÆ Ç
À¸¶ÆÌ»¸Ä¿ Çȶ·¾Á¾½¶Ì¾»¿ ¸ ̻ž ķƶÈÃÄ¿ Ǹµ½¾ lÄÃÈÉÆ / &
öÇÈÆĻà ö ͶÇÈÄÈÉ À¸¶ÆÌ»¸Ä¹Ä Æ»½ÄöÈÄƶ ÀÄÃÈÉÆ / &
ÅÆ»ºÃ¶½Ã¶Í»Ã ºÁµ ÇĹÁ¶Çĸ¶Ã¾µ Żƻº¶È;À¶ Ç ¶ÃÈ»ÃÃÄ¿
tƶý¾ÇÈÄÆÑ 97 ¾ 97 ÂļÃÄ ½¶Â»Ã¾ÈÒ ö lt lt
wÄÆÄξ¿ Æ»½ÉÁÒȶÈ º¶»È Åƾ»ûþ» ¾ÀÆÄÇ·ÄÆÀ¾ lrot
ÅÆ»ºÇȶ¸ÁµÔÏ»¿ÇÄ·Ä¿ŶÆÉĺ¾Ã¶ÀĸÑËÈƶý¾ÇÈÄÆĸ
lÄÃÈÉÆÃÑ» À¶ÈÉÎÀ¾ öÂÄȶÃÑ ö À¶ÆÀ¶Ç» º¾¶Â»ÈÆÄ   Ç
ǻƺ»ÍþÀľ½À¶Æ·ÄþÁÒÃĹļ»Á»½¶º¾¶Â»ÈÆÄÂÂÂo¶ÂÄÈÀ¶
À¶ÈÉλÀ ¸»º»Èǵ Ç ζ¹Ä   l¶ÈÉÎÀ¶ / ¾Â»»È  ¸¾ÈÀ¶
À¶ÈÉÎÀ¶ /  ¸¾ÈÀ¶ ÅÆĸĺ¶ qd  fÆÄÇÇ»ÁÒ fÆ ¾Â»»È
¾ÃºÉÀȾ¸ÃÄÇÈÒ  ÂÀeà d À¶Í»Çȸ» ¶ÃÈ»ÃÃÑ ¾ÇÅÄÁҽɻÈǵ
ÅÆĸĺºÁ¾ÃÄ¿Â
o¶ÇÈÆÄ¿ÀÉö;öÔÈÇÉÇȶÃĸÀ¾Æ»¼¾ÂĸÈƶý¾ÇÈÄÆĸ97¾97
ÅÄ ÅÄÇÈĵÃÃÄÂÉ ÈÄÀÉ fÁµ ÓÈĹÄ ÅĺÀÁÔͶÔÈ ¾Á¾¶ÂŻƻÈÆ ¸
ƶ½ÆѸ̻žžȶþµ¸ÈÄÍÀ»b¾Åĺ·ÄÆÄÂ5ÉÇȶö¸Á¾¸¶ÔÈÈÄÀ
 Âb o¶ÇÈÆÄ¿ÀÉ ÀÄÃÈÉÆĸ / / & & ÅÆĸĺµÈ ÅÄ ¶ÀǾÂÉÂÉ
dy¾½ÁÉͻþµqĺÇÈÆÄ»ÍþÀÀ¶ÈÉλÀ//ûºÄÁ¼»ÃöËĺ¾ÈÒǵ
¸Àƶ¿Ã¾Ë ÅÄÁļ»Ã¾µË ÈÀ Âļ»È ÅÆľ½Ä¿È¾ ÇÆѸ ¹»Ã»Æ¶Ì¾¾ ¾½½¶
¶Ç¾Â»Èƾ¾ÅÁ»ÍÈƶý¾ÇÈÄÆĸ97¾97

rbfjpnjlrpvpo}cpm~zpknp{opstjs
qpd}goopkstbcjm~opst~€ybstpt}

r¶º¾ÄŻƻº¶È;ÀÇʾÀǾÆĸ¶ÃÃÄ¿
ͶÇÈÄÈÄ¿n¹Ì

oľöÁÒöµ ÂÄÏÃÄÇÈÒ ÓÈĹÄ ÉÇÈÆÄ¿Çȸ¶ ÄÀÄÁÄ dÈ º»¸¾¶Ì¾µ


ͶÇÈÄÈÑÀeÌd Ç˻» ¾ÇÅÄÁҽĸ¶Ã ÓÁ»ÀÈÆ»ÈÃÑ¿ ¾ÀÆÄÊÄà ÇÄ ¸ÇÈÆÄ»ÃÃÑÂ
ÉǾÁ¾È»Á»Â fÁµ ÅĸÑλþµ ƶ½·ÄÆ;¸ÄÇȾ ƻ; Åƾ»õ»Èǵ
ͶÇÈÄÈöµ ¾ ¶ÂÅÁ¾Èɺöµ ÀÄÆÆ»À̾µ ½¸ÉÀĸĹÄ Ǿ¹Ã¶Á¶
ÅÄÇÈÉŶÔÏ»¹Ä ö ÄŻƶ̾ÄÃÃÑ¿ ÉǾÁ¾È»ÁÒ '$ ȾŶ lruf
fÁµ ÃÄƶÁÒÃÄ¿ ƶ·ÄÈÑ pu ûķËĺ¾ÂÄ º¸ÉÅÄÁµÆÃÄ» žȶþ»
ÅÄÓÈÄÂÉÆ»½¾ÇÈÄƶ¾555ÇĽº¶»Èǵ¾ÇÀÉÇÇȸ»ÃöµÇÆ»ºÃµµ
ÈÄÍÀ¶ ÇË»ÂÑ d ̻ž ķƶÈÃÄ¿ Ǹµ½¾ pu ¸ÀÁÔͻö Ì»ÅÒ ķƶÈÃÄ¿
Ǹµ½¾ ÅÄ ÅÄÇÈĵÃÃÄÂÉ ÈÄÀÉ qƾ ÇÁ¶·Ä ¾ Åƾ ÃÄƶÁÒÃÄÂ
öÅƵ¼»Ã¾¾ÄȾÀÆÄÊÄööÅƵ¼»Ã¾»ö¸ÑËĺ»puû¸»Á¾Àľ
º¾ÄºÑ 9' ¾ 9' ½¶ÀÆÑÈÑ qƾ ÅĸÑλþ¾ ¸ÑËĺÃĹÄ Ǿ¹Ã¶Á¶
¸Ñλ ÄÅÆ»º»Á»ÃÃĹÄ ÉÆĸõ º¾ÄºÑ ÄÈÀÆѸ¶ÔÈǵ ¾ ͻƻ½ þË ¸
Ì»ÅÒ ķƶÈÃÄ¿ Ǹµ½¾ ÅĺÀÁÔͶ»Èǵ Æ»½¾ÇÈÄÆ 5 qƾ ÓÈÄÂ
ÀÄÓÊʾ̾»ÃÈŻƻº¶Í¾puÉ»ÃÒζ»Èǵt¶À¾Âķƶ½ÄÂƶ·Äȶ»È
ÀÄÂÅÆ»ÇÇÄÆÀÄÆÆ»ÀȾÆÉÔϾ¿¸ËĺÃÄ¿Ǿ¹Ã¶ÁÅĶÂÅÁ¾Èɺ»lÆÄ»
ÓÈĹÄ ¸ ̻ž pps ¸ÀÁÔÍ»ÃÑ ÓÁ»Â»ÃÈÑ 5 5 & & ÀÄÈÄÆÑ»
ÅÆ»¸Æ¶Ï¶ÔÈ ÉǾÁ¾È»ÁÒ ¸ ¶ÀȾ¸ÃÑ¿ ʾÁÒÈÆ ¾ ¸Ñº»ÁµÔÈ ÅÄÁÄÇÉ
ͶÇÈÄÈÄȺÄeÌÄÈʾÁÒÈÆĸѸ¶µû¼»Á¶È»ÁÒÃÑ»ÅÄ»˾
s ¸ÑËĺ¶ pu ͻƻ½ Ì»ÅÄÍÀÉ s 5 5 Ǿ¹Ã¶Á ÅÄÇÈÉŶ»È ö
¸¶Æ¾À¶ÅÑ 9' ¾ 9' ȾŶ ldb d¶Æ¾À¶ÅÑ ¸ÀÁÔÍ»ÃÑ
ÅÄÇÁ»ºÄ¸¶È»ÁÒÃÄ ¸ »ÂÀÄÇÈÃÄ¿ º»Á¾È»ÁÒ ¸ ̻ž À¸¶ÆÌ»¸Ä¹Ä
¹»Ã»Æ¶ÈÄƶ ¾ ¾½Â»ÃµÔÈ »¹Ä ͶÇÈÄÈÉ ¸ ÇÄÄȸ»ÈÇȸ¾¾ Ç ¾½Â»Ã»Ã¾»Â
½¸ÉÀĸĹÄǾ¹Ã¶Á¶i¶º¶ÔϾ¿¹»Ã»Æ¶ÈÄƸÑÅÄÁûÃöÈƶý¾ÇÈÄÆ»
97 d º¶ÃÃÄ¿ Ç˻» ¾ÇÅÄÁҽɻÈǵ À¸¶ÆÌ»¸Ñ¿ Æ»½ÄöÈÄÆ =4 ö
ͶÇÈÄÈÉ n¹Ì d ÀÄÁÁ»ÀÈÄÆÃÄ ÀÄÃÈÉÆ» Èƶý¾ÇÈÄƶ
¸Ñº»Áµ»Èǵ ÉÈÆÄ»ÃÃÄ» ½Ã¶Í»Ã¾» ͶÇÈÄÈÑ  n¹Ì lÄÃÈÉÆ /
&öÇÈƶ¾¸¶»ÈǵöÈÆ»ÈÒÔ¹¶ÆÂÄþÀÉÀ¸¶Æ̶sÀ¶ÈÉÎÀÄ¿ÓÈĹÄ
ÀÄÃÈÉƶ ¾ÃºÉÀȾ¸ÃÄ Ǹµ½¶Ã ¸Ëĺ Ŷƶʶ½ÃĹÄ ·¶Á¶ÃÇÃĹÄ
ɺ¸Ä¾È»Áµ ͶÇÈÄÈÑ ƶ·ÄȶÔÏ»¹Ä ö Í»ÈÃÑË ¹¶ÆÂÄþÀ¶Ë
uº¸Ä¾È»ÁÒ ¸ÑÅÄÁûà ö Èƶý¾ÇÈÄƶË 97 ¾ 97 ·¶½Ñ ÀÄÈÄÆÑË
ÅĺÀÁÔÍ»ÃÑ À À¶ÈÉÎÀ¶Â / ¾ / qÄÁÄÇĸĿ ʾÁÒÈÆ ö
ÓÁ»Â»ÃȶË / & / & ö ¸ÑËĺ» ɺ¸Ä¾È»Áµ ¸Ñº»Áµ»È
öÅƵ¼»Ã¾» ͶÇÈÄÈÄ¿ n¹Ì ÀÄÈÄÆÄ» Ç ͶÇȾ ¸¾ÈÀĸ À¶ÈÉÎÀ¾
/ÅÄÇÈÉŶ»Èö¸ËĺÉǾÁ¾È»ÁµÂÄÏÃÄÇȾöÈƶý¾ÇÈÄÆ»97pÃ
ƶ·Äȶ»È ¸ Æ»¼¾Â» bd Ç û·ÄÁÒξ öÅƵ¼»Ã¾»Â Ç»ϻþµ
ÅÄÁÉͶ»ÂÑ ÄÈ Ŷƶ»ÈƾͻÇÀĹÄ Çȶ·¾Á¾½¶ÈÄƶ öÅƵ¼»Ã¾µ ö
º¾Äº»9'uǾÁ»ÃÃÄ»öÅƵ¼»Ã¾»ͻƻ½sÅÄÇÈÉŶ»È¸¶ÃÈ»ÃÃÉ
bÃÈ»ÃÃÄ¿ ÇÁɼ¾È ͻȸ»ÆÈÒ¸ÄÁÃĸѿ ¸¾·Æ¶ÈÄÆ Ç ÓÀ¸¾¸¶Á»ÃÈÃÑÂ
ÇÄÅÆÄȾ¸Á»Ã¾»ÂpÂ
d ÀÄÃÈÉƶË Żƻº¶È;À¶ ÇÁ»ºÉ»È ¾ÇÅÄÁҽĸ¶ÈÒ ÀÄú»ÃǶÈÄÆÑ Ç
¾þ¶ÁÒÃÑ tlg d»ÇÈÄ ÄŻƶ̾ÄÃÃĹÄ ÉǾÁ¾È»Áµ lruf
ÂļÃÄ ¾ÇÅÄÁҽĸ¶ÈÒ luf luf Ç ÇÄÄȸ»ÈÇȸÉÔϾ¾
̻ŵ¾ ÀÄÆÆ»À̾¾ tƶý¾ÇÈÄÆÑ 97 97 ȾŶ ltb


Çȶ·¾Á¾ÈÆÄà 9' ls º¾ÄºÑ 9' 9' 9' ȾŶ lfb
tƶý¾ÇÈÄÆ ¸ÑËĺÃĹÄ À¶ÇÀ¶º¶ lt 97 ÂļÃÄ ½¶Â»Ã¾ÈÒ ö
lt lt fÁµ À¶ÈÉλÀ / / ¾ÇÅÄÁҽĸ¶ÃÑ ÅÁ¶ÇȶÇÇĸѻ
À¶ÆÀ¶ÇÑ º¾¶Â»ÈÆÄ  ÂÂ Ç ÅĺÇÈÆÄ»ÍþÀÄ ¾½ Ê»Æƾȶ ¶ÆÀ¾
dy l¶ÈÉÎÀ¶ / ¾Â»»È ¸¾ÈÀĸ /   ¸¾ÈÀĸ ÅÆĸĺ¶
qd  pÇȶÁÒÃÑ» À¶ÈÉÎÀ¾ Żƻº¶È;À¶ ·»ÇÀ¶ÆÀ¶ÇÃÑ»
º¾¶Â»ÈÆÄÂÂÂ/Çĺ»Æ¼¾È¸¾ÈÀ¶/¸¾ÈÀĸdÇ»Äþ
öÂÄȶÃÑ ÅÆĸĺÄ qd  o¶ÇÈÆÄ¿ÀÉ Żƻº¶È;À¶
ö;öÔÈ Ç öÇÈÆÄ¿À¾ ÀÄÃÈÉÆĸ Åƾ ÅÄÂÄϾ Æ»½ÄöÃÇÃĹÄ
¸ÄÁÃÄ»ƶ döͶÁ» ºÄ·¾¸¶ÔÈǵ ¶ÀǾ¶ÁÒÃÄ¿ ¶ÂÅÁ¾ÈɺÑ
öÅƵ¼»Ã¾µ Ç ͶÇÈÄÈÄ¿
  neÌ ¸ ÀÄÃÈÉÆ» / & i¶È»Â ÅÄÇÁ»ºÄ¸¶È»ÁÒÃÄ
öÇÈƶ¾¸¶ÔÈÀÄÃÈÉÆÑ/&¾/&ÅĶÀǾÂÉÂÉöÅƵ¼»Ã¾µ
  n¹Ì fÄÅÄÁþȻÁÒÃÄ Åƾ öÇÈÆÄ¿À» öºÄ ÅĺķƶÈÒ
ÃľöÁ Æ»½¾ÇÈÄƶ 5 ȶÀ ÍÈÄ·Ñ »Ï» ·ÄÁÒλ ɸ»Á¾Í¾ÈÒ
¸ÑËĺÃÄ» öÅƵ¼»Ã¾» Żƻº¶È;À¶ uÈÆľȻÁÒ ·¶Á¶ÃǾÆÉÔÈ
Æ»½¾ÇÈÄÆÄ 5 ÅÄ ¶ÀǾ¶ÁÒÃÄÂÉ Å嶸Á»Ã¾Ô öÅƵ¼»Ã¾µ 
 n¹Ì ö »¹Ä ¸ÑËĺ» d û·ÄÁÒξË ÅÆ»º»Á¶Ë ͶÇÈÄÈÉ ûÇÉÏ¿
Żƻº¶È;À¶ÂļÃľ½Â»ÃµÒÅĺÇÈÆÄ¿ÀÄ¿ÀÄú»ÃǶÈÄƶs

r¶º¾ÄŻƻº¶È;À·ÄÁÒÎÄ¿ÂÄÏÃÄÇȾÇÀ¸¶ÆÌ»¸Ä¿
Çȶ·¾Á¾½¶Ì¾»¿ͶÇÈÄÈÑ

w¶Æ¶ÀȻƾÇȾÀ¾Żƻº¶È;À¶ÇÁ»ºÉÔϾ»

º¾¶Å¶½ÄÃͶÇÈÄÈneÌ
¸ÑËĺöµÂÄÏÃÄÇÈÒdÈ
º¾¶Å¶½Äý¸ÉÀĸÑËͶÇÈÄÈeÌ
ξƾöÅÄÁÄÇѾ½ÁÉͻþµÀeÌ
º»¸¾¶Ì¾µͶÇÈÄÈÑÅƾ¶ÀǾ¶ÁÒÃÄ¿
ÂĺÉÁµÌ¾¾ÀeÌ
öÅƵ¼»Ã¾»žȶþµd
ÈÄÀÅÄÈÆ»·Á»Ã¾µÂbs¾¹Ã¶Á Ç ¾ÀÆÄÊÄö ÅÄÇÈÉŶ»È ö ÅƵÂÄ¿ ¸Ëĺ ÄŻƶ̾ÄÃÃĹÄ
ÉǾÁ¾È»Áµ '$ o¶ ¸Ëĺ ÅĺÀÁÔͻà º»Á¾È»ÁÒ öÅƵ¼»Ã¾µ ö
Æ»½¾ÇÈÄƶË55ÀÄÈÄÆÑ¿ÇĽº¶»ÈöûÂÅÄÁĸ¾ÃÉöÅƵ¼»Ã¾µ
žȶþµÅĽ¸ÄÁµµpuƶ·ÄȶÈÒÇĺÃÄÅÄÁµÆÃÑžȶþ»Ân»¼ºÉ
¾Ã¸»ÃȾÆÉÔϾ ¸ËĺÄ ¾ ¸ÑËĺÄ ¸ÀÁÔͻö Ì»ÅÒ 5 & &
ÀÄÈÄƶµ ½¶º¶»È ÃɼÃÑ¿ ÀÄÓÊʾ̾»ÃÈ ÉǾÁ»Ã¾µ ¾ ͶÇÈÄÈÃÉÔ
˶ƶÀȻƾÇȾÀÉ pu dÑËĺÃÄ» öÅƵ¼»Ã¾» ÉǾÁ¾È»Áµ
º»È»ÀȾÆÉ»Èǵ º¾Äº¶Â¾ 9' 9' ȾŶ lfb ¸ ÄÈƾ̶ȻÁÒÃÄ»
öÅƵ¼»Ã¾» ÅƾÁļ»ÃÃÄ» À ½¶È¸ÄÆÉ Èƶý¾ÇÈÄƶ 97 tƶý¾ÇÈÄÆ
ÎÉÃȾÆÉ»È ¾Ã¸»ÃȾÆÉÔϾ¿ ¸Ëĺ ÀÄú»ÃǶÈÄÆÄ s ¾ ¾½Â»Ãµ»È
ÀÄÓÊʾ̾»ÃÈķƶÈÃÄ¿Ǹµ½¾ÍÈÄÅƾ¸Äº¾ÈÀ¾½Â»Ã»Ã¾ÔÉǾÁ»Ã¾µ
puy»Æ»½Æ»½¾ÇÈÄÆÑ55öÅƵ¼»Ã¾»Ç¸ÑËĺ¶puÅÄÇÈÉŶ»È
ö ¸¶Æ¾À¶ÅÃÉÔ ¶ÈƾÌÉ ÀÄÈÄƶµ ÂĺÉÁ¾ÆÉ»È ͶÇÈÄÈÉ À¸¶ÆÌ»¸Ä¹Ä
Æ»½ÄöÈÄƶ i¶º¶ÔϾ¿ ¹»Ã»Æ¶ÈÄÆ ¸ÑÅÄÁûà ö Èƶý¾ÇÈÄÆ» 97
ÀÄÃÈÉÆ / & ¸ »¹Ä ÀÄÁÁ»ÃÀÈÄÆÃÄ¿ ̻ž öÇÈÆĻà ö ǻƻº¾ÃÉ
¸Ñ·Æ¶ÃÃĹÄ º¾¶Å¶½Äö o¶ û ¸Ñº»Áµ»Èǵ öÅƵ¼»Ã¾» ¸ÑÇÄÀÄ¿
ͶÇÈÄÈÑ ÀÄÈÄÆÄ» ͻƻ½ À¶ÈÉÎÀÉ Ǹµ½¾ / ÅÄÇÈÉŶ»È ö ¸ÑËĺÃÄ¿
À¶ÇÀ¶º ö Èƶý¾ÇÈÄÆ» 97 r¶·ÄÍÉÔ ÈÄÍÀÉ ÅÄ ÅÄÇÈĵÃÃÄÂÉ ÈÄÀÉ
ÇĽº¶»È Ì»ÅÄÍÀ¶ 5 5 ÀÄÈÄƶµ ¸ÀÁÔͻö ¸ Ì»ÅÒ ·¶½Ñ 97
uǾÁ»ÃÃÄ» öÅƵ¼»Ã¾» ͻƻ½ voy ö / & & ÅÄÇÈÉŶ»È ö
ɺÁ¾Ã¾È»ÁÒÃÉÔ À¶ÈÉÎÀÉ / ¶ ½¶È»Â ͻƻ½ s ¸ ¶ÃÈ»ÃÃÉ dÇ»
À¶ÈÉÎÀ¾ ÀÆÄ» / öÂÄȶÃÑ ö À¶ÆÀ¶Ç¶Ë º¾¶Â»ÈÆÄ   Ç
ǻƺ»ÍþÀ¶Â¾ dy º¾¶Â»ÈÆÄ   / ¾Â»»È ¸¾ÈÀĸ / 
 ¸¾ÈÀ¶ /  ¸¾ÈÀĸ /  ¸¾ÈÀĸ ÅÆĸĺ¶ qd  d
À¶Í»Çȸ» À¶ÈÉÎÀ¾ / ¾ÇÅÄÁҽĸ¶Ã ºÆÄÇÇ»ÁÒ fqn
¾ÃºÉÀȾ¸ÃÄÇÈÒÔ
ÂÀeÃ

rbfjpqgrgfbtyjljsqjtbojgnptsgtj

r¶º¾ÄŻƻº¶È;ÀÇbn¸º¾¶Å¶½Äû n¹Ì

pÇÃĸÃÄ»ºÄÇÈľÃÇȸÄÓÈĹÄŻƻº¶È;À¶¸ÈÄÂÍÈÄÄÞȶ»ÈǵÄÈ
ǻȾ d ¾ ¸ À¶Í»Çȸ» ¶ÃÈ»ÃÃÑ ¾ÇÅÄÁҽɻÈ ÅÆĸĺ¶ ÓÈÄ¿ ¼»
ǻȾ qƾ»ÂþÀ Åƾþ¶»È Ǿ¹Ã¶ÁÑ Á¾·Ä ͻƻ½ ¶ÃÈ»ÃÃÉ Á¾·Ä
ͻƻ½ÇŻ̾¶ÁÒÃÑ¿ǻȻ¸Ä¿¶º¶ÅÈ»Æ


i¶º¶ÔϾ¿ ¹»Ã»Æ¶ÈÄÆ Żƻº¶È;À¶ Çķƶà ö Èƶý¾ÇÈÄÆ» 97
fÁµ žȶþµ ¾ÀÆÄÊÄö Åƾ»ûà Ŷƶ»ÈƾͻÇÀ¾¿ Çȶ·¾Á¾½¶ÈÄÆ
öÅƵ¼»Ã¾µöÆ»½¾ÇÈÄÆ»5¾Ǹ»Èĺ¾Äº»9'
tƶý¾ÇÈÄÆ97uoyǾ¹Ã¶ÁÇÀÄÈÄÆĹÄÂĺÉÁ¾ÆÉ»ÈÅĶÂÅÁ¾Èɺ»
½¶º¶ÔϾ¿ ¹»Ã»Æ¶ÈÄÆ dy Ǿ¹Ã¶Á Ç À¶ÈÉÎÀ¾ Ǹµ½¾ / ͻƻ½
ÀÄú»ÃǶÈÄÆsÅÄÇÈÉŶ»È¸ÓÁ»ÀÈÆÄÇ»ÈÒ
jÇÈÄÍþÀ žȶþµ Çķƶà ÅÄ ·»ÇÈƶÃÇÊÄƶÈÄÆÃÄ¿ Ç˻» Ç
Ŷƶ»ÈƾͻÇÀ¾Â Çȶ·¾Á¾½¶ÈÄÆÄ ö Æ»½¾ÇÈÄÆ» 5 ¾
Çȶ·¾Á¾ÈÆÄû 9' ÀÄú»ÃǶÈÄÆ s ǹÁ¶¼¾¸¶»È ÅÉÁÒǶ̾¾
öÅƵ¼»Ã¾µ tƶý¾ÇÈÄÆÑ ȾŶ lt ºÆÄÇÇ»ÁÒ fÆ fqn 
¾ÃºÉÀȾ¸ÃÄÇÈÒÔ  ÂÀeà lÄú»ÃǶÈÄÆÑ s ¾ s ö
öÅƵ¼»Ã¾» û »û» d l¶ÈÉÎÀ¾ öÂÄȶÃÑ ö Ê»ÆƾÈĸÄÂ
ÇȻƼûÄÈÅĺÇÈÆÄ»ÍþÀ¶À¶ÈÉλÀº¾¶Â»ÈÆÄÂÂÂ/¾Â»»È
¸¾ÈÀĸ/¸¾ÈÀ¶Åĸ»ÆËû»ÅÆĸĺÄÂqdÂÂf¾ÄºÑ9'
9' ȾŶ lf ¾Á¾ ºÆɹ¾» ö öÅƵ¼»Ã¾» û »û» d
sȶ·¾Á¾ÈÆÄà 9' lsh ¾Á¾ ÁÔ·Ä¿ ºÆɹĿ ö öÅƵ¼»Ã¾» 
d
fÁµÅƾ»Â¶Ǿ¹Ã¶ÁĸÓÈĹÄŻƻº¶È;À¶Åƾ»õ»ÈǵÇŻ̾¶ÁÒÃÑ¿
¶º¶ÅÈ»Æ Ç˻¶ ÀÄÈÄÆĹÄ ÅÆ»ºÇȶ¸Á»Ã¶ ö ƾÇ l¶ÈÉÎÀ¾ /
/ / ¾ ÀÄú»ÃǶÈÄÆÑ s s s ķƶ½ÉÔÈ º¸ÉËÀÄÃÈÉÆÃÑ¿ vss
l¶ÈÉÎÀ¾ / / / / öÂÄȶÃÑ ö À¶ÆÀ¶Ç¶Ë ÄÈ dy À¶ÈÉλÀ
ŻƻÃÄÇÃÑË Åƾ»ÂþÀĸ Çĺ»Æ¼¶È ¾ ¸¾ÈÀĸ
ÇÄÄȸ»ÈÇȸ»ÃÃÄ ÅÆĸĺÄ qd  lÄú»ÃǶÈÄÆ s ö
öÅƵ¼»Ã¾»ds¾sÅĺÇÈÆÄ»ÍÃÑ»


dojnbojg qƾ ƶ·ÄÈ» Ç ÓȾ¾ ÉÇÈÆÄ¿Çȸ¶Â¾ ÇÄ·ÁÔº¶¿È»
Åƶ¸¾Á¶ ¾ »ÆÑ ·»½ÄŶÇÃÄÇȾ ÈÀ ÓÁ»Â»ÃÈÑ ÉÇÈÆÄ¿Çȸ
öËĺµÈǵÅĺöÅƵ¼»Ã¾»Âd

r¶º¾ÄŻƻº¶È;ÀÇyn¸º¾¶Å¶½Äû n¹Ì

ÈÄÉÇÈÆÄ¿ÇȸÄÀ¶À¾ÅÆ»ºÑºÉÏ»»žȶ»ÈǵÄÈǻȾd¾»»¼»
¾ÇÅÄÁҽɻÈ ¸ À¶Í»Çȸ» ¶ÃÈ»ÃÃÑ cÁÄÀ žȶþµ ƶº¾ÄŻƻº¶È;À¶
·»ÇÈƶÃÇÊÄƶÈÄÆÃÑ¿ öÅƵ¼»Ã¾» ǻȾ ÅÄÇÈÉŶ»È ö ºÆÄÇÇ»Á¾


fÆ ¾ fÆ ½¶È»Â ö ÀÄú»ÃǶÈÄÆ s ö ÀÄÈÄÆÄ ¹¶Ç¾Èǵ ¾½Á¾Î»À
öÅƵ¼»Ã¾µ q»Æ»Â»ÃÃÄ» öÅƵ¼»Ã¾» ¸ÑÅƵÂÁµ»Èǵ ÂÄÇÈÄ 9'
ö¹ÆɽÀÄ¿ ÀÄÈÄÆĹÄ µ¸Áµ»Èǵ Çȶ·¾Á¾ÈÆÄà 9' ȾŶ lsb
qÉÁÒǶ̾¾öÅƵ¼»Ã¾µǹÁ¶¼¾¸¶ÔÈǵÀÄú»ÃǶÈÄÆÄÂs
nĺÉÁ¾ÆÉÔϾ¿ ÉǾÁ¾È»ÁÒ ¸ÑÅÄÁûà ö Èƶý¾ÇÈÄÆ» 97 ȾŶ
lts»¹ÄÀÄÁÁ»ÀÈÄƶöÅƵ¼»Ã¾»ͻƻ½Æ»½¾ÇÈÄÆ5ÅÄÇÈÉŶ»È
ö ¸¶Æ¾À¶Å 9' ȾŶ ldb ¾½Â»Ã»Ã¾» »ÂÀÄÇȾ ÀÄÈÄÆĹÄ
ÄÇÉÏ»ÇȸÁµ»ÈͶÇÈÄÈÃÉÔÂĺÉÁµÌ¾Ô
i¶º¶ÔϾ¿¹»Ã»Æ¶ÈÄƸÑÅÄÁûÃÅÄÇ˻»¾ÃºÉÀȾ¸ÃÄ¿ÈÆ»ËÈÄÍÀ¾ö
Èƶý¾ÇÈÄÆ» 97 ȾŶ lt y¶ÇÈÄȶ ¹»Ã»Æ¶ÈÄƶ ÄÅÆ»º»Áµ»Èǵ
ÓÁ»Â»Ãȶ¾ / & & 9' p·Æ¶Èöµ Ǹµ½Ò ÄÇÉÏ»ÇȸÁµ»Èǵ
ͻƻ½ÀÄú»ÃǶÈÄÆs
r»¼¾ÂÑ Èƶý¾ÇÈÄÆĸ 97 ¾ 97 ÅÄ ÅÄÇÈĵÃÃÄÂÉ ÈÄÀÉ
Æ»¹ÉÁ¾ÆÉÔÈǵ Æ»½¾ÇÈÄƶ¾ 5 ¾ 5 ÇÄÄȸ»ÈÇȸ»ÃÃÄ öÅƵ¼»Ã¾»
Ç»ϻþµ Èƶý¾ÇÈÄÆĸ ÊÄƾÆÉ»Èǵ ¾½ öÅƵ¼»Ã¾µ
Ŷƶ»ÈƾͻÇÀĹÄÇȶ·¾Á¾½¶ÈÄƶ¸ÑÅÄÁûÃÃĹÄöÆ»½¾ÇÈÄÆ»5
Ǹ»Èĺ¾Äº» 9' ¾ ÀÄú»ÃǶÈÄÆ» s o¶ÅƵ¼»Ã¾» ¸ÑÇÄÀÄ¿
ͶÇÈÄÈÑ Ç À¶ÈÉÎÀ¾ / ÅÄÇÈÉŶ»È ¸ Ç»ÈÒ ͻƻ½ ÀÄú»ÃǶÈÄÆ s
fÆÄÇÇ»Á¾ fÆ ¾ fÆ öÂÄȶÃÑ ö Ê»ÆƾÈĸÑË ÅĺÇÈÆÄ»ÍþÀ¶Ë ÄÈ
À¶ÈÉλÀ¾Çĺ»Æ¼¶ÈÅĸ¾ÈÀĸÅÆĸĺ¶qdÂÂl¶ÈÉÎÀ¾/
¾ / öÂÄȶÃÑ ö À¶ÆÀ¶Ç¶Ë º¾¶Â»ÈÆÄ  ÂÂ Ç ÅĺÇÈÆÄ»ÍÃѾ
ǻƺ»ÍþÀ¶Â¾ ¾½ Ê»Æƾȶ fÁµ º¾¶Å¶½Äö neÌ À¶ÈÉÎÀ¶ /
¾Â»»È ¸¾ÈÀĸ Ç ÄȸĺÄ ÄÈ ǻƻº¾ÃÑ ¶ À¶ÈÉÎÀ¶ / ¾Â»»È 
¸¾ÈÀ¶ ÅÆĸĺ¶
qd   lÄú»ÃǶÈÄÆÑ s ¾ s ºÄÁ¼ÃÑ ·ÑÈÒ ö öÅƵ¼»Ã¾»
û »û» d º¾ÄºÃÉÔ Ç·ÄÆÀÉ lxb ÂļÃÄ ½¶Â»Ã¾ÈÒ
ÅÆÄÇÈѾ º¾Äº¶Â¾ ȾŶ lf lf d»ÇÈÄ Çȶ·¾Á¾ÈÆÄö 9'
ÂļÃÄ Åƾ»þÈÒ ÁÔ·Ä¿ ºÆɹĿ Ç öÅƵ¼»Ã¾»Â Çȶ·¾Á¾½¶Ì¾¾ 
d

dojnbojg qƾ ƶ·ÄÈ» Ç ÓȾ¾ ÉÇÈÆÄ¿Çȸ¶Â¾ ÇÄ·ÁÔº¶¿È»


Åƶ¸¾Á¶ ¾ »ÆÑ ·»½ÄŶÇÃÄÇȾ ÈÀ ÓÁ»Â»ÃÈÑ ÉÇÈÆÄ¿Çȸ
öËĺµÈǵÅĺöÅƵ¼»Ã¾»Âd


s»È»¸Ä¿þ½ÀÄͶÇÈÄÈÃÑ¿ƶº¾ÄŻƻº¶È;À

pžǶÃÃÑ» ¸Ñλ ÉÇÈÆÄ¿Çȸ¶ ¾½ÁÉͶÔÈ ¸ÑÇÄÀÄͶÇÈÄÈÃÑ»


ÀÄÁ»·¶Ã¾µ¸Ç»ÈÒ¾ÇÅÄÁҽɵÅÆĸĺ¶ǻȾ¸À¶Í»Çȸ»¶ÃÈ»ÃÃÑoÄ
ÇÉÏ»ÇȸÉÔÈ ÉÇÈÆÄ¿Çȸ¶ ÀÄÈÄÆÑ» ƶ·ÄȶÔÈ ¸ þ½ÀÄͶÇÈÄÈÃÄÂ
º¾¶Å¶½Äû
  ÀeÌ t¶À¾» Żƻº¶È;À¾ ¾Â»ÔÈ ÄÍ»ÃÒ ¸ÑÇÄÀÉÔ
ÇÀÆÑÈÃÄÇÈÒÈÀÅƶÀȾͻÇÀ¾û¾½ÁÉͶÔÈǾ¹Ã¶ÁѸÄÀÆɼ¶ÔÏ»»
ÅÆÄÇÈƶÃÇȸÄ s˻¶ ĺÃĹÄ ¾½ ȶÀ¾Ë ÉÇÈÆÄ¿Çȸ Åƾ¸»º»Ã¶ ö ƾÇ
 ºÁµ Żƻº¶Í¾ ¾ÇÅÄÁҽɻÈǵ ͶÇÈÄÈöµ ÂĺÉÁµÌ¾µ ͶÇÈÄȶ
ûÇÉÏ»¿
ÀeÌ

r¶º¾ÄŻƻº¶È;À žȶ»Èǵ ÄÈ ǻȾ ͻƻ½ ·»ÇÈƶÃÇÊÄƶÈÄÆÃÑ¿


·ÁÄÀ žȶþµ öÅƵ¼»Ã¾» ÅÄþ¼»ÃÃÄ» ÀÄú»ÃǶÈÄÆÄ s
¸ÑÅƵÂÁµ»Èǵ ÂÄÇÈÄ 9' ȾŶ lxb r»½¾ÇÈÄÆ 5 ¾
ÀÄú»ÃǶÈÄÆ s ķƶ½ÉÔÈ ǹÁ¶¼¾¸¶ÔϾ¿ ʾÁÒÈÆ öÅƵ¼»Ã¾»
žȶþµ Çȶ·¾Á¾½¾ÆÉ»Èǵ Çȶ·¾Á¾ÈÆÄÃÄ 9' ÈÄ öÅƵ¼»Ã¾»
¾ÇÅÄÁҽɻÈǵ ºÁµ žȶþµ ÉǾÁ¾È»Áµ ÂÄÏÃÄÇȾ o¶ÅƵ¼»Ã¾» 


Çþ¶»ÂÄ» ÇÄ ¸ÈÄÆĹÄ Çȶ·¾Á¾½¶ÈÄƶ ö ÓÁ»Â»ÃȶË 5 9' &
¾ÇÅÄÁҽɻÈǵºÁµžȶþµÄÇȶÁÒÃÄ¿ͶÇȾÉÇÈÆÄ¿Çȸ¶
yn ÂĺÉÁµÈÄÆ ÅÆ»ºÇȶ¸Áµ»È ÇÄ·Ä¿ ¹»Ã»Æ¶ÈÄÆ ÅƵÂÄɹÄÁÒÃÑË
¾ÂÅÉÁÒÇĸ ÉÅƶ¸Áµ»ÂÑ¿ öÅƵ¼»Ã¾»Â sķƶà Äà ö ¾ÀÆÄÇ˻»
mb o¶Í¶ÁÒÃÉÔ ͶÇÈÄÈÉ ÀeÌ ÉÇȶö¸Á¾¸¶ÔÈ Æ»½¾ÇÈÄÆÄÂ
5 y¶ÇÈÄȶ ÇÁ»ºÄ¸¶Ã¾µ ¾ÂÅÉÁÒÇĸ ÂĺÉÁ¾ÆÉ»Èǵ öÅƵ¼»Ã¾»Â
½¸ÉÀĸĿ ͶÇÈÄÈÑ ÅÄÇÈÉŶÔϾÂ Ç ÉǾÁ¾È»Áµ ö Èƶý¾ÇÈÄÆ» 97
ͻƻ½ º»Á¾È»ÁÒ ö Æ»½¾ÇÈÄƶË 5 5 qÆÄÂĺÉÁ¾Æĸ¶ÃÃÑ»
ÀÄÁ»·¶Ã¾µ y ÅÄÇÈÉŶÔÈ ö ÉǾÁ¾È»ÁÒ ÂÄÏÃÄÇȾ ÇķƶÃÃÑ¿ ö
Èƶý¾ÇÈÄÆ»97ȾŶlto¶¹ÆɽÀÄ¿ÇÁɼ¾ÈÈƶÃÇÊÄƶÈÄÆt
ŻƸ¾Íöµ Ä·ÂÄÈÀ¶ ÀÄÈÄÆĹÄ Çĸ»ÇÈÃÄ Ç ÀÄú»ÃǶÈÄÆÄ s
ķƶ½É»ÈÀÄÁ»·¶È»ÁÒÃÑ¿ÀÄÃÈÉÆöÇÈÆÄ»ÃÃÑ¿öͶÇÈÄÈÉûÇÉÏ»¿
s Ä·ÂÄÈÀ¾ ÈƶÃÇÊÄƶÈÄƶ Ǿ¹Ã¶Á ͻȻ½ ÀÄú»ÃǶÈÄÆÑ s ¾ s
ÅÄÇÈÉŶ»È ¸ Ç»ÈÒ t¶ÀÄ¿ Ǿ¹Ã¶Á ûķËĺ¾ÂÄ Åƾþ¶ÈÒ ö
ÇŻ̾¶ÁÒÃÑ¿Åƾ»ÂþÀ
lÄú»ÃǶÈÄÆÑs¾sºÄÁ¼ÃÑ·ÑÈÒööÅƵ¼»Ã¾»û»û»
d Çȶ·¾Á¾ÈÆÄÃÑ 9' ¾ 9' ö öÅƵ¼»Ã¾»   d ¾  d
ÇÄÄȸ»ÈÇȸ»ÃÃÄ tƶÃÇÊÄƶÈÄÆ t öÂÄȶà ö Ê»ÆƾÈĸÄÂ
ÀÄÁÒÌ»
lË˶ÆÀ¾ooŻƸ¾ÍöµÄ·ÂÄÈÀ¶Çĺ»Æ¼¾È¸¾ÈÀĸ
ÅÆĸĺ¶ qd  ķÂÄÈÀ¶  ¸¾ÈÀĸ ¾½ÄÁ¾Æĸ¶ÃÃĹÄ
ÅÆĸĺ¶ º¾¶Â»ÈÆÄ    s»Æº»ÍþÀ ÈƶÃÇÊÄƶÈÄƶ ¾
Ä·ÂÄÈÀ¾¾½ÄÁ¾Æĸ¶ÃѺ¸ÉµÇÁĵ¾Á¶ÀÄÈÀ¶Ã¾
o¶ÇÈÆÄ¿ÀÉ ö;öÔÈ Ç ÅÆĸ»ÆÀ¾ öÅƵ¼»Ã¾µ žȶþµ ö
Çȶ·¾Á¾ÈÆÄöË9'9'i¶È»Â½¶ÀÄƶ;¸¶ÔÈ·¶½É97ö¶ÇÇɾ
Åĺ·ÄÆÄ ÇÄÅÆÄȾ¸Á»Ã¾µ Æ»½¾ÇÈÄƶ 5 ÉÇȶö¸Á¾¸¶ÔÈ ͶÇÈÄÈÉ
¹»Ã»Æ¶ÈÄƶ ö ¾ÀÆÄÇ˻» ' ƶ¸ÃÄ¿ ÀeÌ qĺ·ÄÆÄÂ
ÀÄú»ÃǶÈÄƶ s ºÄ·¾¸¶ÔÈǵ ÅÄÁÉͻþµ û¾ÇÀ¶¼»ÃÃÄ¿ ǾÃÉÇľºÑ
öÀÄÁÁ»ÀÈÄÆ»Èƶý¾ÇÈÄƶ97qÄÇÁ»ÓÈĹÄÇþ¶ÔÈŻƻÂÑÍÀÉÇ
·¶½Ñ97¾É·»¼º¶ÔÈǵ¸öÁ¾Í¾¾ͶÇÈÄÈÃÄ¿ÂĺÉÁµÌ¾¾

dojnbojg qƾ ƶ·ÄÈ» Ç ÓȾ¾ ÉÇÈÆÄ¿Çȸ¶Â¾ ÇÄ·ÁÔº¶¿È»


Åƶ¸¾Á¶ ¾ »ÆÑ ·»½ÄŶÇÃÄÇȾ ÈÀ ÓÁ»Â»ÃÈÑ ÉÇÈÆÄ¿Çȸ
öËĺµÈǵÅĺöÅƵ¼»Ã¾»Âd


tgmgvpoo}grgtrbosmtpr}

t»Á»ÊÄÃÃÑ¿Æ»ÈƶÃÇÁµÈÄÆÇbn¸
º¾¶Å¶½ÄûneÌ

r»ÈƶÃÇÁµÈÄÆ ÅĽ¸ÄÁµ»È
ÅÆÄÇÁÉξ¸¶ÈÒ È»Á»ÊÄÃÃÑ¿
ƶ½¹Ä¸ÄÆ ö ƶº¾ÄÅƾ»ÂþÀ
º¾¶Å¶½Äö  neÌ Ç
¶ÂÅÁ¾ÈɺÃÄ¿ÂĺÉÁµÌ¾»¿
i¶º¶ÔϾ¿ ¹»Ã»Æ¶ÈÄÆ
¸ÑÅÄÁûà ÅÄ Èƶº¾Ì¾ÄÃÃÄ¿
Ç˻» ö Èƶý¾ÇÈÄÆ» 9t
ȾŶ lt r»¼¾Â
Èƶý¾ÇÈÄƶÅÄÅÄÇÈĵÃÃÄÂÉ
ÈÄÀÉ ½¶º¶»Èǵ Æ»½¾ÇÈÄƶ¾
5 5 lÄÃÈÉÆ ÇÄÇÈĵϾ¿
¾½ À¶ÈÉÎÀ¾ / ¾
ÀÄú»ÃǶÈÄƶ s öÇÈÆÄ»Ã
ö ͶÇÈÄÈÉ À¸¶ÆÌ»¸Ä¹Ä
Æ»½ÄöÈÄƶ s À¶ÈÉÎÀ¾
Ǹµ½¾/Ǿ¹Ã¶ÁÅÄÇÈÉŶ»È¸
È»Á»ÊÄÃÃÑ» ÅÆĸĺ¶
¾ÇÅÄÁҽɻÂÑ» ¸ À¶Í»Çȸ»
¶ÃÈ»ÃÃÑ fÆÄÇÇ»ÁÒ fÆ ƶ½º»Áµ»È dy ¾ oy Ǿ¹Ã¶ÁÑ º¾Äº 9'
½¶Ï¾Ï¶»ÈÉÇÈÆÄ¿ÇȸÄÅƾŻƻÅÄÁÔÇĸÀ»Á¾Ã¾¾
q»Æ»º¶È;ÀÅĺÀÁÔͶ»ÈǵŶƶÁÁ»ÁÒÃÄÈ»Á»ÊÄÃÃÄ¿ÈÆÉ·À»lĹº¶
ÈÆÉ·À¶ ÅÄÁļ»Ã¶ ö ÆÑͶ¹ ƶ½¹Ä¸ÄÆÃÑ¿ ɽ»Á ÄÈÀÁÔͻà ÄÈ Á¾Ã¾¾
qƾ ÅĺõȾ¾ ÈÆÉ·À¾ ¸Ä ¸Æ»Âµ ƶ½¹Ä¸Äƶ ÈÄÀ ͻƻ½ ÈÆÉ·ÀÉ
»õ»Èǵ ǾÃËÆÄÃÃÄ Ç Æ»ÍÒÔ ÇÄÄȸ»ÈÇȸ»ÃÃÄ »õ»Èǵ
öÅƵ¼»Ã¾»¸ÈÄÍÀ¶Ëm¾m¾Ǿ¹Ã¶ÁŻƻº¶È;À¶ÂĺÉÁ¾ÆÉ»Èǵ
ÅĶÂÅÁ¾Èɺ»qƾ»ÂǾ¹Ã¶Á¶¸Ä½Âļ»ÃöƶÇÇÈĵþ¾ºÄÂ
fÆÄÇÇ»ÁÒfÆöÂÄȶÃöÊ»ÆƾÈĸÄÂÅĺÇÈÆÄ»ÍþÀ»º¾¶Â»ÈÆÄÂ
  ¾ ºÁ¾ÃÄ¿  Çĺ»Æ¼¾È  ¸¾ÈÀĸ ÅÆĸĺ¶
qdÂÂ
l¶ÈÉÎÀ¾ / ¾ / öÂÄȶÃÑ ö À¶ÆÀ¶Ç» º¾¶Â»ÈÆÄ   Ç
ÅĺÇÈÆÄ»ÍÃÑ ǻƺ»ÍþÀÄ / Çĺ»Æ¼¾È ¸¾ÈÀĸ ÅÆĸĺ¶
qd  l¶ÈÉÎÀ¶ / ö¶ÈѸ¶»Èǵ Åĸ»ÆË À¶ÈÉÎÀ¾ / ¾
Çĺ»Æ¼¾È¸¾ÈÀ¶ÈĹļ»ÅÆĸĺ¶


t»Á»ÊÄÃÃÑ¿Æ»ÈƶÃÇÁµÈÄÆÇuldyn

uÇÈÆÄ¿ÇȸÄ ÄžǶÃÃÄ» þ¼» ¾Â»»È ÇËĺÇȸÄ Ç ÄžǶÃÃÑ ƶû»


ÅÄÇÅÄÇÄ·ÉÅĺÀÁÔͻþµÀÈ»Á»ÊÄÃÃÄ¿Á¾Ã¾¾ÅÆ»ºÇȶ¸Áµ»ÈÇÄ·Ä¿
¶ÁÄÂÄÏÃÑ¿uldynŻƻº¶È;ÀǺ¶ÁÒÃÄÇÈÒÔº»¿Çȸ¾µºÄÂ
pÇÄ·»ÃÃÄÇÈÒÔÇË»Âѵ¸Áµ»ÈǵÈÄÍÈÄÄÞȶ»ÈǵÄÈÈ»Á»ÊÄÃÃÄ¿
Á¾Ã¾¾ ¾ÇÅÄÁҽɻÈ »» ¼» ¸ À¶Í»Çȸ» ¶ÃÈ»ÃÃÑ ¶ ͶÇÈÄÈöµ
ÂĺÉÁµÌ¾µ ÄÇÉÏ»ÇȸÁµ»Èǵ ÅÉȻ ¾½Â»Ã»Ã¾µ »ÂÀÄÇÈ»¿ ŻƻËĺĸ
Èƶý¾ÇÈÄƶ¸½¶¸¾Ç¾ÂÄÇȾÄÈöÅƵ¼»Ã¾µžȶþµ

i¶º¶ÔϾ¿ ¹»Ã»Æ¶ÈÄÆ ¸ÑÅÄÁûà ö Èƶý¾ÇÈÄÆ» 97 ÅÄ Ç˻» Ç


Ä·Ï»¿ ·¶½Ä¿ o¶ÅƵ¼»Ã¾» ķƶÈÃÄ¿ Ǹµ½¾ ÅÄÇÈÉŶ»È ö »¹Ä
Ó¾ÈÈ»Æ Ç º»Á¾È»Áµ s ¾ s y¶ÇÈÄÈÉ ½¶º¶ÔÏ»¹Ä ¹»Ã»Æ¶ÈÄƶ
ÄÅÆ»º»ÁµÔÈ ÓÁ»Â»ÃÈÑ s s / ¾ »¼»Á»ÀÈÆĺÃÑ» »ÂÀÄÇȾ
Èƶý¾ÇÈÄƶ 97 y»Æ»½ ÀÄú»ÃǶÈÄÆ s Ǿ¹Ã¶Á dy ÅÄÇÈÉŶ»È ö
Á¾Ã¾Ô ÀÄÈÄƶµ ÇÁɼ¾È ¶ÃÈ»ÃÃÄ¿ fÆÄÇÇ»ÁÒ fÆ ÇÁɼ¾È ºÁµ
ƶ½º»Á»Ã¾µ dy ¾ oy Ǿ¹Ã¶Áĸ qĺÀÁÔͻþ» ÉÇÈÆÄ¿Çȸ¶
¶Ã¶ÁĹ¾ÍÃÄ ¸ÑλÄžǶÃÃÄÂÉ l¶ÈÉÎÀ¶ / ·»ÇÀ¶ÆÀ¶Çöµ
º¾¶Â»ÈÆÄ   Çĺ»Æ¼¾È  ¸¾ÈÀĸ ÅÆĸĺ¶ qd ÂÂ


fÆÄÇÇ»ÁÒ fÆ ȾŶ fqn ¾ÃºÉÀȾ¸ÃÄÇÈÒÔ
 ÂÀeà o¶ÇÈÆÄ¿À¶ ½¶ÀÁÔͶ»Èǵ ¸ Åĺ·ÄÆ» ÇÄÅÆÄȾ¸Á»Ã¾µ 5 5
ºÁµ ÅÄÁÉͻþµ ¶ÀǾ¶ÁÒÃĹÄ ¾½ÁÉͻþµ lÄÃÈÉÆ Żƻº¶È;À¶
öÇÈƶ¾¸¶ÔÈ Ǽ¶È¾»Â ¾Á¾ ƶÇȵ¼»Ã¾»Â ¸¾ÈÀĸ À¶ÈÉÎÀ¾ / ö
ǸķĺÃÑ¿ÉͶÇÈÄÀuldº¾¶Å¶½Äö

t»Á»ÊÄÃÃÑ¿Æ»ÈƶÃÇÁµÈÄÆÇžȶþ»Â
ÄÈÈ»Á»ÊÄÃÃÄ¿Á¾Ã¾¾

pÈ ÄžǶÃÃÑË ƶû» ÓÈÄ ÉÇÈÆÄ¿ÇȸÄ ÄÈÁ¾Í¶»Èǵ ÇÅÄÇÄ·ÄÂ


ÅĺÇÄ»º¾Ã»Ã¾µÀÈ»Á»ÊÄÃÃÄ¿Á¾Ã¾¾qĺÀÁÔͻþ»ÅÆľ½¸Äº¾Èǵ¸
ƶ½ÆѸ ĺÃĹÄ ¾½ ÅÆĸĺĸ Á¾Ã¾¾ ¸ ÁÔ·Ä »ÇÈ» ÅÄ ¸Ç»¿ ºÁ¾Ã»
À¶·»Áµs˻¶ÉÇÈÆÄ¿Çȸ¶ÅÆ»ºÇȶ¸Á»Ã¶öƾÇ

r»½¾ÇÈÄÆ 5 ÅĺÀÁÔͶ»Èǵ ¸ ƶ½ÆѸ ĺÃĹÄ ¾½ ÅÆĸĺĸ


È»Á»ÊÄÃÃÄ¿ǻȾqƾÇõȾ¾ÈÆÉ·À¾È»Á»ÊÄÃÃĹĶÅŶƶȶ¸̻ž
Åĵ¸Áµ»ÈǵÈÄÀ¸»Á¾Í¾ÃÄ¿ÂbqÆÄÈ»À¶µͻƻ½Æ»½¾ÇÈÄÆ5
ÓÈÄÈÈÄÀ¸Ñ½Ñ¸¶»ÈŶº»Ã¾»öÅƵ¼»Ã¾µÅÄƵºÀ¶dÀÄÈÄÆÄ»
ÅÄÇÈÉŶ»È ö ÂÄÇȾÀ lxb ÅĽ¸ÄÁµÔϾ¿ ÅÆľ½¸Äº¾ÈÒ
ÅĺÀÁÔͻþ» ·»½ ÇÄ·ÁÔº»Ã¾µ ÅÄÁµÆÃÄÇȾ dÑÇÄÀÄͶÇÈÄÈöµ ͶÇÈÒ
ÇË»ÂÑžȶ»ÈǵÄÈŶƶ»ÈƾͻÇÀĹÄÇȶ·¾Á¾½¶ÈÄƶöÓÁ»Â»ÃȶË
5 & ¾ 9' ȾŶ ls sȶ·¾Á¾½¶ÈÄÆ Ĺƶþ;¸¶»È ¾½Á¾Î»À
öÅƵ¼»Ã¾µÅÄÇÈÉŶÔÏ»¹ÄǺ¾ÄºÃÄ¿Ç·ÄÆÀ¾9'
i¶º¶ÔϾ¿¹»Ã»Æ¶ÈÄÆÇķƶÃöÈƶý¾ÇÈÄÆ»97ȾŶlt


y¶ÇÈÄÈöµ ÂĺÉÁµÌ¾µ ÄÇÉÏ»ÇȸÁµ»Èǵ ¸¶Æ¾À¶ÅÄ 9' ȾŶ
ldb nĺÉÁ¾ÆÉÔÏ»» öÅƵ¼»Ã¾» ÅÄÇÈÉŶ»È ¾½ Á¾Ã¾¾ ͻƻ½
ÅÄÇÁ»ºÄ¸¶È»ÁÒÃÄ ¸ÀÁÔÍ»ÃÃÑ» ÓÁ»Â»ÃÈÑ 5 & y¶ÇÈÄÈÃÄ 
ÂĺÉÁ¾Æĸ¶ÃÃÑ¿Ǿ¹Ã¶ÁÇÀ¶ÈÉÎÀ¾Ǹµ½¾/ÅÄÇÈÉŶ»È¸¶ÃÈ»ÃÃɸ
À¶Í»Çȸ» ÀÄÈÄÆÄ¿ ¾ÇÅÄÁҽĸ¶Ã ÄÈÆ»½ÄÀ ÅÆĸĺ¶ ¸ ͻȸ»ÆÈÒ ºÁ¾ÃÑ
¸ÄÁÃÑ f¾ÄºÃÉÔ Ç·ÄÆÀÉ ÂļÃÄ ½¶Â»Ã¾ÈÒ ö Í»ÈÑÆ» º¾Äº¶
lflf sȶ·¾Á¾ÈÆÄà 9' ÁÔ·Ä¿ ö öÅƵ¼»Ã¾»  d
l¶ÈÉÎÀ¶/öÂÄȶööÀÄÆÅÉÇ»ÅĺÇÈÆÄ»ÍÃĹÄÀÄú»ÃǶÈÄƶs¾
Çĺ»Æ¼¾È ¸¾ÈÀĸ ÅÆĸĺ¶ qd  l¶ÈÉÎÀ¶ / öÂÄȶö
Åĸ»ÆË / Ȼ ¼» ÅÆĸĺÄ ¾ Çĺ»Æ¼¾È ¸¾ÈÀ¶ f¶ÁÒÃÄÇÈÒ
º»¿Çȸ¾µÆ»ÈƶÃÇÁµÈÄƶÂ

t»Á»ÊÄÃÃÑ¿ƶº¾ÄÆ»ÈƶÃÇÁµÈÄÆÇyn
öĺÃÄÂÈƶý¾ÇÈÄÆ»

ȶÇ˻¶¾Â»»ÈÂÃĹÄÄ·Ï»¹ÄÇÅÆ»ºÇȶ¸Á»ÃÃÄ¿ƶû»ÄÇÃĸÃÄ»
ÄÈÁ¾Í¾» ¸ ÈÄ ÍÈÄ ÂĺÉÁµÌ¾µ ÅÆľ½¸Äº¾Èǵ ÅÉȻ ¾½Â»Ã»Ã¾µ
Ŷƶ»ÈÆĸ Èƶý¾ÇÈÄƶ ¸ ½¶¸¾Ç¾ÂÄÇȾ ÄÈ ÅÆÄÈ»À¶ÔÏ»¹Ä ÈÄÀ¶
r»ÈƶÃÇÁµÈÄÆƶ·Äȶ»È¸º¾¶Å¶½Äû


  neÌ ¾ Ä·»ÇŻ;¸¶»È
º¶ÁÒÃÄÇÈÒŻƻº¶Í¾ºÄÂ
y¶ÇÈÄȶ½¶º¶ÔÏ»¹Ä¹»Ã»Æ¶ÈÄƶö
Èƶý¾ÇÈÄÆ» 97 ȾŶ lt
ÄÅÆ»º»Áµ»Èǵ Ŷƶ»Èƶ¾
ÀÄÃÈÉƶ/&fÆÄÇÇ»Á¾fÆ
¾ fÆ ƶ½º»ÁµÔÈ dy ¾ oy
ÇÄÇȶ¸ÁµÔϾ»Ǿ¹Ã¶Á¶
d À¶Í»Çȸ» ¶ÃÈ»ÃÃÑ ¾ÇÅÄÁҽĸ¶Ã
ÄÈÆ»½ÄÀ ÂÄÃȶ¼ÃĹÄ ÅÆĸĺ¶
ºÁ¾ÃÄ¿  Ç d À¶Í»Çȸ»
¶ÃÈ»ÃÃÑ ÂļÃÄ ¾ÇÅÄÁҽĸ¶ÈÒ ¾
ǶÂÉÁ¾Ã¾ÔǸµ½¾ÈĹº¶öºÄ
¾½Â»Ã¾ÈÒ ÇË»ÂÉ À¶À ÅÄÀ¶½¶ÃÄ
ö ƾÇ lÄú»ÃǶÈÄÆ s Åƾ ÓÈÄ ¾ÇÀÁÔͶ»Èǵ l¶ÈÉÎÀ¶ /
öÂÄȶö ö ÀÄÆÅÉÇ» s ¾ Çĺ»Æ¼¾È ¸¾ÈÀ¶ ÅÆĸĺ¶ qd ÂÂ
fÆÄÇÇ»Á¾ÁÔ·Ñ»¾ÃºÉÀȾ¸ÃÄÇÈÒÔÂÀeÃ

t»Á»ÊÄÃÃÑ¿ƶº¾ÄÆ»ÈƶÃÇÁµÈÄÆ
·ÄÁÒÎÄ¿ÂÄÏÃÄÇȾÇyn


b¸ÈĹ»Ã»Æ¶ÈÄÆ ÓÈĹÄ ƶº¾ÄÆ»ÈƶÃÇÁµÈÄƶ Çķƶà ÅÄ Ä·ÑÍÃÄ¿
º¸ÉËȶÀÈÃÄ¿Ç˻»öÈƶý¾ÇÈÄƶË97¾97ȾŶlt
y¶ÇÈÄÈöµ ÂĺÉÁµÌ¾µ ÅÆľÇËĺ¾È Åƾ ¾½Â»Ã»Ã¾¾ öÅƵ¼»Ã¾µ ö
·¶½¶Ë Èƶý¾ÇÈÄÆĸ y¶ÇÈÄȶ ƶº¾ÄŻƻº¶È;À¶ ÄÅÆ»º»Áµ»Èǵ
ÀÄÃÈÉÆÄ / & fÆÄÇÇ»ÁÒ fÆ ÁÔ·Ä¿ Ç ¾ÃºÉÀȾ¸ÃÄÇÈÒÔ
ÂÀeÃl¶ÈÉÎÀ¶/ö¶ÈѸ¶»ÈǵöÀÄÆÅÉÇ»ÀÄú»ÃǶÈÄƶ
s¾Çĺ»Æ¼¾È¸¾ÈÀ¶ÅÆĸĺ¶qdÂÂÇÄȸĺÄÂÄÈǻƻº¾ÃÑ
l¶ÈÉÎÀ¶ / öÂÄȶö Åĸ»ÆË / ¾ ¾Â»»È ¸¾ÈÀ¶ ÈĹÄ ¼» ÅÆĸĺ¶
sȶ·¾Á¾ÈÆÄÃ9'ÁÔ·Ä¿ööÅƵ¼»Ã¾»d

r¶º¾Ä¾ÀÆÄÊÄÃƶº¾ÄÆ»ÈƶÃÇÁµÈÄÆÇžȶþ»ÂÄÈ
È»Á»ÊÄÃÃÄ¿Á¾Ã¾¾

sÉÏ»ÇȸÉÔÈ ƶº¾ÄÆ»ÈƶÃÇÁµÈÄÆÑ ÀÄÈÄÆÑ» ÅĽ¸ÄÁµÔÈ


ÅÆÄÇÁÉξ¸¶ÈÒ û ÈÄÁÒÀÄ È»Á»ÊÄÃÃÑ¿ ƶ½¹Ä¸ÄÆ ÃÄ ¾ ƶ½¹Ä¸ÄÆÑ ¸
ÅÄ»ϻþ¾ ¹º» ƶº¾ÄÆ»ÈƶÃÇÁµÈÄÆ ÉÇȶÃĸÁ»Ã Åƾͻ  Åƾ
ÅÄÁļ»ÃÃÄ¿ÈÆÉ·À»È»Á»ÊÄöo»ºÄÇȶÈÄÀÓȾËÉÇÈÆÄ¿Çȸ¶Á¶µ
ÂÄÏÃÄÇÈÒ ÈÀ Äþ žȶÔÈǵ ÄÈ È»Á»ÊÄÃÃÄ¿ Á¾Ã¾¾ ¾ û ÂĹÉÈ
ÅÄÈÆ»·ÁµÈÒ ÈÄÀ ·ÄÁ»» Âb s˻¶ ȶÀĹÄ ÉÇÈÆÄ¿Çȸ¶
ÅÆ»ºÇȶ¸Á»Ã¶öƾÇÉÃÀ»

dÑÅƵ¾ȻÁÒÃÑ¿ ÂÄÇÈ lx ÅĺÀÁÔͶ»Èǵ ŶƶÁ»ÁÒÃÄ


È»Á»ÊÄÃÃÄ¿ Á¾Ã¾¾ o¶ÅƵ¼»Ã¾» ¸ Á¾Ã¾¾ Åƾ ÅÄÁļ»ÃÃÄ¿ ÈÆÉ·À»
ÄÀÄÁÄ d ÈÄ öÅƵ¼»Ã¾» ÅƾÀÁ¶ºÑ¸¶»Èǵ À ·ÁÄÀÉ žȶþµ
¸ÑÅÄÁûÃÃÄÂÉöÓÁ»Â»ÃȶË'$59797


n¾ÀÆÄÇ˻¶ '$ ȾŶ lh ÅÆ»ºÇȶ¸Áµ»È ÇÄ·Ä¿ Çȶ·¾Á¾½¶ÈÄÆ
ÈÄÀ¶ƶ·ÄȶÔϾ¿ÅƾöÅƵ¼»Ã¾µËd
q¶º»Ã¾» öÅƵ¼»Ã¾µ Åƾ ÅÆÄÈ»À¶Ã¾¾ Çȶ·¾ÁÒÃĹÄ ÈÄÀ¶ ͻƻ½
ö¹ÆɽÀÉ ¸Ä ¸Æ»Âµ ½¶Æµº¶ ÀÄú»ÃǶÈÄƶ s ĹƶþͻÃÄ ¶Ã¶ÁĹÄÂ
þ½ÀĸÄÁÒÈÃĹÄ Çȶ·¾Á¾ÈÆÄö ö Èƶý¾ÇÈÄÆ¶Ë 97 97 qƾ
ÅÄÁļ»ÃÃÄ¿ ÈÆÉ·À» ÉÇÈÆÄ¿ÇȸÄ ƶ·Äȶ»È À¶À ƶº¾Ä¾ÀÆÄÊÄà qƾ
ÅĺõȾ¾ ÈÆÉ·À¾ tb û½Ã¶Í¾È»ÁÒÃÄ» ¾½Â»Ã»Ã¾» ÈÄÀ¶
ÅÆÄÈ»À¶ÔÏ»¹Ä ͻƻ½ ö¹ÆɽÀÉ ƶº¾Ä¾ÀÆÄÊÄà ¸Ñ½Ñ¸¶»È
¾½Â»Ã»Ã¾» ƶ·ÄÍ»¿ ÈÄÍÀ¾ Èƶý¾ÇÈÄƶ 97 ¾ Ȼ ǶÂÑÂ
ÄÇÉÏ»ÇȸÁµ»ÈͶÇÈÄÈÃÉÔÂĺÉÁµÌ¾Ôƶº¾Ä¾ÀÆÄÊÄö
lÄú»ÃǶÈÄÆ s ºÄÁ¼»Ã ¾Â»ÈÒ ¾þ¶ÁÒÃÑ¿ ÈÄÀ ÉÈ»ÍÀ¾
q¶Æ¶Â»ÈÆÑ Żƻº¶È;À¶ ÅĺÆÄ·ÃÄ ÄžǶÃÑ ƶû» ƾÇ
o¶ÇÈÆÄ¿ÀÄ¿ Æ»½¾ÇÈÄƶ 5 ºÄ·¾¸¶ÔÈǵ ÍÈÄ·Ñ ÈÄÀ ¸ ÈÄÍÀ» ©bª ·ÑÁ
ƶ¸»ÃÂb

blustjygsljgnjlrpvpo}j
qrgpcrbipdbtgmj

yɸÇȸ¾È»ÁÒÃÑ¿¾ÀÆÄÊÄÃÇÉǾÁ¾È»Á»Âö
¶ÁÄÎɵϾËÈƶý¾ÇÈÄƶË


ÈÄÉÇÈÆÄ¿ÇȸÄÇĺ»Æ¼¾Èº¸ÉËÀ¶ÇÀ¶ºÃÑ¿uoyöÈƶý¾ÇÈÄƶË97
¾ 97 ÀÄÆÆ»ÀȾÆÉÔϾ¿ ʾÁÒÈÆ ö Èƶý¾ÇÈÄÆ» 97 ¾ ÄÀÄûÍÃÑ¿
ÉǾÁ¾È»ÁÒÇķƶÃÃÑ¿öÈƶý¾ÇÈÄƶË9797
uǾÁ»Ã¾» Ǿ¹Ã¶Á¶ ÇÄÇȶ¸Áµ»È ºc ÈÄÀ ÅÄÀĵ  Âb ÅÄÁÄǶ
ͶÇÈÄÈeÌ
s ¾ÀÆÄÊÄö ͻƻ½ ÀÄú»ÃǶÈÄÆ s Ǿ¹Ã¶Á ÅÄÇÈÉŶ»È ö
Èƶý¾ÇÈÄÆÑ 97 97 ÀÄÈÄÆÑ» Ä˸¶Í»ÃÑ ¹ÁÉ·ÄÀÄ¿ pps
Ä·»ÇŻ;¸¶ÔÏ»¿·ÄÁ»»ÉÇÈĿ;¸ÉÔƶ·ÄÈɾÁ¾Ã»¿ÃÉÔbyw
sÁļÃÑ¿5&ʾÁÒÈƾ½ÓÁ»Â»ÃÈĸ5&5&5&ÄÈÇ»À¶»È
ÎÉÂĸѻÇÄÇȶ¸ÁµÔϾ»Ǿ¹Ã¶Á¶¸ÅÄÁÄÇ»ͶÇÈÄȺÄ
 ÀeÌ Ä·»ÇŻ;¸¶µ ÁÉÍÎÉÔ ƶ½·ÄÆ;¸ÄÇÈÒ ƻͻ¸Ä¿ ¾ÃÊÄƶ̾¾
tƶý¾ÇÈÄÆÑ 97 97 ȾŶ ltf 97 97 ȾŶ lt 97
ȾŶlto¶ÇÈÆÄ¿À¶Ǹĺ¾ÈǵÀÅĺ·ÄÆÉÆ»½¾ÇÈÄÆĸ55ºÁµ
ÅÄÁÉͻþµ ¸ ÈÄÍÀ¶Ë ©bª ¾ ©dª öÅƵ¼»Ã¾µ ƶ¸ÃĹÄ ÅÄÁĸ¾Ã»
öÅƵ¼»Ã¾µžȶþµ

n¾ÀÆÄÊÄúÁµķöÆɼ»Ã¾µÇÁ¶·Ñ˶ÀÉÇȾͻÇÀ¾Ë
Ǿ¹Ã¶ÁĸöÇŻ̾¶Á¾½¾Æĸ¶ÃÃÄ¿¾ÀÆÄÇ˻»


d Ç˻» ¾ÇÅÄÁҽĸ¶Ã ¾ÀÆÄÊÄà ȾŶ nl  s¾¹Ã¶Á Ç û¹Ä
ÅÄÇÈÉŶ»È ö ¸Ëĺ ¾ÀÆÄÇË»ÂÑ '$ ȾŶ uo ÀÄÈÄƶµ
ÅÆ»ºÇȶ¸Áµ»ÈÇÄ·Ä¿ÇŻ̾¶Á¾½¾Æĸ¶ÃÃÑ¿ÉǾÁ¾È»ÁÒoy
tƶý¾ÇÈÄÆÑ 97 ȾŶ lt ¾ 97 ȾŶ lt ¸ÑÅÄÁõÔÈ ÆÄÁÒ
Ó¾ÈÈ»ÆÃÑË ÅĸÈÄƾȻÁ»¿ ¾ ÇÁɼ¶È ºÁµ ÉǾÁ»Ã¾µ Ǿ¹Ã¶Á¶ ÅÄ
ÈÄÀÉqƾ öÇÈÆÄ¿À» ºÄ·¾¸¶ÔÈǵ ¶ÀǾ¶ÁÒÃĹÄ öÅƵ¼»Ã¾µ ö
¸ÑËĺ»¾ÀÆÄÇË»ÂÑÅĺ·ÄÆÄÂÆ»½¾ÇÈÄƶ5
d ÇÁÉͶ» ûÉÇÈĿ;¸Ä¿ ƶ·ÄÈÑ ÉǾÁ¾È»Áµ »¼ºÉ ¸ÑËĺÄÂ
¾ÀÆÄÊÄö ¾ ÀÄú»ÃǶÈÄÆÄ s ¸ÀÁÔͶÔÈ Æ»½¾ÇÈÄÆ
ÇÄÅÆÄȾ¸Á»Ã¾»ÂÀpÂgÇÁ¾¸Â»ÇÈľÀÆÄÊÄö¸ÈÄÍÀ¾©bª¾
©dª ÅĺÀÁÔ;ÈÒ ÂÃĹĸ¾ÈÀĸÉÔ À¶ÈÉÎÀÉ ƶÂÀÉ ÈÄ ÅÄÁÉͶ»Èǵ
ÍɸÇȸ¾È»ÁÒÃÑ¿ Åƾ·ÄÆ ÉÁ¶¸Á¾¸¶ÔϾ¿ Żƻ»ÃÃÑ» ¶¹Ã¾ÈÃÑ»
ÅÄÁµ

o¶Åƶ¸Á»ÃÃÑ¿¾ÀÆÄÊÄÃÄƹ¶ÃÃĹÄȾŶ

sÁ»ºÉ»È ÄÈ»ȾÈÒ ÍÈÄ ¾ÀÆÄÊÄÃÃÑ¿ ÉǾÁ¾È»ÁÒ ÉǾÁ¾¸¶»È ½¸ÉÀ¾


ÅƾËĺµÏ¾»ÇĸǻËÇÈÄÆÄþ»ÇÁ¾ÄÈÃÄλþ»Ǿ¹Ã¶Á ? ÎÉ·ɺ»È
ûºÄÇȶÈÄÍÃÑ ÈÄ ûķËĺ¾ÂÄ Åƾ»õÈÒ ÇŻ̾¶ÁÒÃÑ»
öÅƶ¸Á»ÃÃÑ»¾ÀÆÄÊÄÃÑ
s ÅÄÂÄÏÒÔ ȶÀĹÄ ¾ÀÆÄÊÄö ÂļÃÄ ÅÆÄÇÁÉζÈÒ ƶ½¹Ä¸ÄÆ ö
ƶÇÇÈĵþ¾ºÄÀÂÆ»¶Á¾½Ä¸¶¸ÅƾÃ̾ũþÀĹÄƵºÄÂûÈÃÄd¶Ç
ËÄÆÄÎÄÇÁÑÎÃĪ

ƾÇöÅƶ¸Á»ÃÃÑ¿¾ÀÆÄÊÄþ½ÈÆÉ·ÄÀÇ
Ŷƶ·ÄÁ¾Í»ÇÀ¾ÂÆ»ÊÁ»ÀÈÄÆÄÂ

qÆÄÇÈÄ¿ öÅƶ¸Á»ÃÃÑ¿ ¾ÀÆÄÊÄà ÅÆ»ºÇȶ¸Áµ»È ÇÄ·Ä¿ ö·ÄÆ ¾½


ǻ¾¶ÁÔ¾þ»¸ÑËÆ»½ÄöÃÇÃÑËÈÆÉ·ÄÀº¾¶Â»ÈÆÄÂÂÂ


fÁ¾Ã¶ ÈÆÉ·À¾ ÄÅÆ»º»Áµ»È Æ»½ÄöÃÇÃÉÔ ͶÇÈÄÈÉ ½¸ÉÀĸĹÄ Ǿ¹Ã¶Á¶
¶ÊÄÆÂÉÁ¶ºÁµƶÇͻȶºÁ¾ÃÑÈÆÉ·ÄÀ¾Â»»È¸¾º

/ )

¹º»/ºÁ¾Ã¶ÈÆÉ·À¾¸»ÈƶË
)Æ»½ÄöÃÇöµͶÇÈÄȶ¸¹»Æ̶Ë

t¶·Á¾Ì¶w¶Æ¶ÀȻƾÇȾÀ¾ÈÆÉ·ÄÀöÅƶ¸Á»ÃÃĹľÀÆÄÊÄö

²    
/    
)    

d¶Æ¾¶ÃÈƶ½Â»Ï»Ã¾µÈÆÉ·ÄÀÅƾ¸Äº¾ÈǵöƾÇ

dÑÃÄÇÃÄ¿¾ÀÆÄÊÄÃÇžȶþ»ÂÅÄÁ¾Ã¾¾Ǹµ½¾


d ÉÇÈÆÄ¿Çȸ» ¾ÇÅÄÁҽɻÈǵ º¾Ã¶Â¾Í»ÇÀ¾¿ ¾Á¾ ÓÁ»ÀÈÆĶ¹Ã¾ÈÃÑ¿
¾ÀÆÄÊÄà lÄÓÊʾ̾»ÃÈ ÉǾÁ»Ã¾µ ÅÄ öÅƵ¼»Ã¾Ô ÉǾÁ¾È»Áµ
ÇķƶÃÃĹÄ ÅÄ Ç˻» ƾÇ ÇÄÇȶ¸Áµ»È ÄÀÄÁÄ q»Æ»º¶Í¶
Ǿ¹Ã¶Á¶Âļ»ÈÄÇÉÏ»ÇȸÁµÈÒǵöº»ÇµÈÀ¾¾ÇÄÈþ»ÈÆĸ
s¾¹Ã¶Á Ç ¾ÀÆÄÊÄö n ÅÄÇÈÉŶ»È ö ÉǾÁ¾È»ÁÒ ÇķƶÃÃÑ¿ ö
Èƶý¾ÇÈÄƶË9t9t¾9tn»¼ºÉ¸ÑË徸ËĺÄÂÉǾÁ¾È»Áµ
¸¸»º»Ã¶ ÄÈƾ̶ȻÁÒöµ ķƶÈöµ Ǹµ½Ò ÅÄ öÅƵ¼»Ã¾Ô
ķƶ½Ä¸¶Ãöµ Æ»½¾ÇÈÄƶ¾ 5 5 5 ¾ ÀÄú»ÃǶÈÄÆÄ s qƾ
ÓÈÄ öͶÁÒÃÑ¿ ÈÄÀ ÅÆÄÈ»À¶ÔϾ¿ ͻƻ½ ÉǾÁ¾È»ÁÒ ÄÈ ¾ÇÈÄÍþÀ¶
žȶþµ ͻƻ½ Æ»½¾ÇÈÄÆ 5 ÅÄÇÈĵûà ¾ ½¶¸¾Ç¾È ÄÈ öÅƵ¼»Ã¾µ
¾ÇÈÄÍþÀ¶ žȶþµ ¾ ÇÄÅÆÄȾ¸Á»Ã¾µ ö¹ÆɽÄÍÃĹÄ Æ»½¾ÇÈÄƶ 5
s¾¹Ã¶Á ÉǾÁ»ÃÃÑ¿ ÉǾÁ¾È»Á»Â ¸Ñ½Ñ¸¶»È ¾½Â»Ã»Ã¾» ¸ÑËĺÃĹÄ
ÈÄÀ¶ ÉǾÁ¾È»Áµ ÍÈÄ Åƾ¸Äº¾È À ¾½Â»Ã»Ã¾Ô öÅƵ¼»Ã¾µ ö
ö¹ÆɽÀ»
ÈÄ öÅƵ¼»Ã¾» ÅÄÇÈÉŶ»È ö ÉǾÁ¾È»ÁÒ ½¸ÉÀĸĿ ͶÇÈÄÈÑ ͻƻ½
ÀÄú»ÃǶÈÄÆ s uǾÁ¾È»ÁÒ ½¸ÉÀĸĿ ͶÇÈÄÈÑ Âļ»È ·ÑÈÒ
¾ÇÅÄÁҽĸ¶Ã ÁÔ·Ä¿ r»½¾ÇÈÄÆ 5 Ãɼ»Ã ºÁµ ÇĹÁ¶Çĸ¶Ã¾µ
¸ÃÉÈÆ»Ãû¹Ä ÇÄÅÆÄȾ¸Á»Ã¾µ ¾ÀÆÄÊÄÃÃĹÄ ÉǾÁ¾È»Áµ Ç
ÇÄÅÆÄȾ¸Á»Ã¾»Â Á¾Ã¾¾ Ǹµ½¾ dÑÅƵ¾ȻÁÒÃÑ¿ ÂÄÇÈ 9' ȾŶ
lx ûķËĺ¾Â ºÁµ ÅÆ»ºÄȸƶϻþµ ¸ÑËĺ¶ ÉÇÈÆÄ¿Çȸ¶ ¾½
ÇÈÆĵ ¸ÇÁ»ºÇȸ¾» Äξ·ÄÍÃĹÄ ÅĺÀÁÔͻþµ ¾ÇÈÄÍþÀ¶ žȶþµ
tƶý¾ÇÈÄÆ 97 ¸ÀÁÔÍ»ÃÃÑ¿ ÅÄ Ç˻» ¶Ã¶ÁŶ Çȶ·¾Á¾ÈÆÄö
ÅÆ»ºÄȸƶ϶»È ÇÀ¶ÍÀ¾ öÅƵ¼»Ã¾µ ö ÉǾÁ¾È»Á» ¸ ÂÄ»ÃÈ
ÅĺÀÁÔͻþµ žȶþµ lÆÄ» ÈĹÄ ÄÃ ÅĽ¸ÄÁµ»È ÅÄÁÉ;ÈÒ
Ǿ»ÈƾÍÃÄ» Ĺƶþͻþ» ¸ÑËĺÃĹÄ Ǿ¹Ã¶Á¶ Åƾ Żƻ¹ÆɽÀ¶Ë
ÉǾÁ¾È»Áµ ÍÈÄ ¾ÇÀÁÔͶ»È Åĵ¸Á»Ã¾» Í»ÈÃÑË ¹¶ÆÂÄþÀ ÄÇÄ·»ÃÃÄ
ûÅƾµÈÃÑË ºÁµ ÇÁÉËĸĹÄ ¸ÄÇÅƾµÈ¾µ o¶ÇÈÆÄ¿À¶ Ǹĺ¾Èǵ À
ÉÇȶÃĸÀ» ûķËĺ¾ÂĹÄ ÀÄÓÊʾ̾»Ãȶ ÉǾÁ»Ã¾µ ÅÉȻ Åĺ·Äƶ
ÇÄÅÆÄȾ¸Á»Ã¾µ Æ»½¾ÇÈÄƶ 5 qƾ ¾½Â»Ã»Ã¾¾ ÇÄÅÆÄȾ¸Á»Ã¾µ
Æ»½¾ÇÈÄƶ 5 ÄÈ ºÄ Àp ÂļÃÄ ÅÄÁÉ;ÈÒ ÀÄÓÊʾ̾»ÃÈ
ÉǾÁ»Ã¾µ ÄÈ ºÄ q¾È¶Ã¾» ÉǾÁ¾È»Áµ ÄÇÉÏ»ÇȸÁµ»Èǵ ÄÈ
¾ÇÈÄÍþÀ¶ ÅÄÇÈĵÃÃĹÄ ÈÄÀ¶ öÅƵ¼»Ã¾»Â ÄÈ ºÄ d tÄÀ
ÅÆÄÈ»À¶ÔϾ¿ ͻƻ½ ÉÇÈÆÄ¿ÇȸÄ û ºÄÁ¼»Ã ¸ÑËĺ¾ÈÒ ½¶ ÅÆ»º»ÁÑ
  Âb g¹Ä ½Ã¶Í»Ã¾» ÉÇȶö¸Á¾¸¶»Èǵ Åĺ·ÄÆÄÂ
ÇÄÅÆÄȾ¸Á»Ã¾µ 5 gÇÁ¾ ÇÄÅÆÄȾ¸Á»Ã¾» Ä·ÂÄÈÀ¾
ÓÁ»ÀÈÆĶ¹Ã¾ÈÃĹÄ ¾Á¾ º¾Ã¶Â¾Í»ÇÀĹÄ ¾ÀÆÄÊÄö n ÅÄ
ÅÄÇÈĵÃÃÄÂÉ ÈÄÀÉ »û» p ÈÄ »¹Ä ¼»Á¶È»ÁÒÃÄ ¸ÀÁÔ;ÈÒ ¸
Ì»ÅÒÓ¾ÈȻƶÈƶý¾ÇÈÄƶ97
d À¶Í»Çȸ» Á¾Ã¾¾ Ǹµ½¾ ¾ÇÅÄÁҽɻÈǵ ÓÀƶþÆĸ¶ÃÃÑ¿ ¾Á¾
Ä·ÑÍÃÑ¿ ÅÆĸĺ d ÅÄÇÁ»ºÃ»Â ÇÁÉͶ» ÅÆĸĺ¶ ÇÁ»ºÉ»È Ǹ¾ÈÒ
»¼ºÉÇÄ·Ä¿


n¶ÁŶ·¶Æ¾ÈÃÑ¿¸ÑÃÄÇÃÄ¿¾ÀÆÄÊÄÃÇþ½À¾Â
žȶÔϾÂöÅƵ¼»Ã¾»Â

uÇÈÆÄ¿ÇȸÄ ƶ½º»Á»ÃÄ ö º¸» ͶÇȾ pºÃ¶ ¾½ þË Çķƶö ö


Èƶý¾ÇÈÄÆ»97ȾŶltÅÄÇ˻»ÇķϾÂÀÄÁÁ»ÀÈÄÆÄÂ
¶ ¸ÈÄƶµ ö Èƶý¾ÇÈÄÆ» 97 ÅÄ Ç˻» Ç ķϾ ӾÈÈ»ÆÄÂ
s¾¹Ã¶Á Çþ¶»ÂÑ¿ Ç ÓÁ»ÀÈÆ»ÈÃĹÄ ¾ÀÆÄÊÄö Ç ÉǾÁ¾È»Á»Â
ÅÄÇÈÉŶ»È ö ·¶½É Èƶý¾ÇÈÄƶ 97 o¶¹ÆɽÀÄ¿ ÓÈĹÄ À¶ÇÀ¶º¶
ÇÁɼ¾È Æ»½¾ÇÈÄÆ 5 ƶÇÅÄÁļ»ÃÃÑ¿ ¸Ä ¸ÈÄÆÄ¿ ͶÇȾ ÉÇÈÆÄ¿Çȸ¶
ÈÄÇÄÅÆÄȾ¸Á»Ã¾»ûķËĺ¾ÂĺÁµÄ·»ÇŻͻþµžȶþµ¸ËĺÃĹÄ
À¶ÇÀ¶º¶ ö Èƶý¾ÇÈÄÆ» 97 Åƾ ¾þ¶ÁÒÃÄ ÀÄÁ¾Í»Çȸ»
ÇÄ»º¾Ã¾È»ÁÒÃÑË ÅÆĸĺĸ s¾¹Ã¶Á Çþ¶»ÂÑ¿ Ç Æ»½¾ÇÈÄƶ 5
ͻƻ½ ÀÄú»ÃǶÈÄÆ s ÅÄÇÈÉŶ»È ö ÉǾÁ¾È»ÁÒ ½¸ÉÀĸĿ ͶÇÈÄÈÑ
ÇķƶÃÃÑ¿öÈƶý¾ÇÈÄÆ»97ȾŶlt
p·» ͶÇȾ ÉÇÈÆÄ¿Çȸ¶ ÇÄ»º¾Ã»ÃÑ ÓÀƶþÆĸ¶ÃÃÑ ÅÆĸĺÄÂ
qƾͻ ÄÈƾ̶ȻÁÒÃÄ» öÅƵ¼»Ã¾» ¾ÇÈÄÍþÀ¶ žȶþµ ¾ Ǿ¹Ã¶Á
½¸ÉÀĸĿ ͶÇÈÄÈÑ ÅÄÇÈÉŶÔÈ ÅÄ Ì»ÃÈƶÁÒÃÄ¿ ¼¾Á» ÅÆĸĺ¶ ¶
ÅÄÁļ¾È»ÁÒÃÄ»öÅƵ¼»Ã¾»ÅÄÇÈÉŶ»ÈÅÄÄÅÁ»ÈÀ»
o¶ÇÈÆÄ¿À¶ ÉÇÈÆÄ¿Çȸ¶ ½¶ÀÁÔͶ»Èǵ ¸ ÉÇȶÃĸÀ» Æ»¼¾Âĸ ƶ·ÄÈÑ
Èƶý¾ÇÈÄÆĸ9797ÅÉÈ»ÂÅĺ·ÄƶÇÄÅÆÄȾ¸Á»Ã¾¿Æ»½¾ÇÈÄÆĸ
5 ¾ 5 ÇÄÄȸ»ÈÇȸ»ÃÃÄ qƾ ÓÈÄ ÈÄÀ ÀÄÁÁ»ÀÈÄƶ À¶¼ºÄ¹Ä
Èƶý¾ÇÈÄƶºÄÁ¼»Ã·ÑÈÒÂb


dÑÃÄÇÃÄ¿¾ÀÆÄÊÄÃÇÉǾÁ¾È»Á»ÂÄ·»ÇŻ;¸¶ÔϾÂ
º¶ÁÒÃÄÇÈÒŻƻº¶Í¾Ǿ¹Ã¶Á¶ºÄÂ

ÈÄ ÉÇÈÆÄ¿ÇȸÄ µ¸Áµ»Èǵ ÉÁÉÍλÃÃÑ ¸¶Æ¾¶ÃÈÄ ÅÆ»ºÑºÉÏ»¹Ä


pÃÄ ÅĽ¸ÄÁµ»È Żƻº¶¸¶ÈÒ Ǿ¹Ã¶Á ö ƶÇÇÈĵþ» ºÄ Â
j½Â»Ã»Ã¾µ¸ÅÆ»ºÁ¶¹¶»ÂÄ¿Ç˻»À¶Ç¶ÔÈǵ¾ÀÆÄÊÄÃÃĹÄ·ÁÄÀ¶
tƶý¾ÇÈÄÆ 97 ȾŶ lt ö ·¶½É ÀÄÈÄÆĹÄ ͻƻ½ ÀÄú»ÃǶÈÄÆ
s ÅÄÇÈÉŶ»È Ǿ¹Ã¶Á Ç ¾ÀÆÄÊÄö n ¸Â»ÇÈ» Ç Æ»½¾ÇÈÄƶ¾ 5 
5 ķƶ½É»È ĺÃÄÀ¶ÇÀ¶ºÃÑ¿ ¾ÀÆÄÊÄÃÃÑ¿ ÉǾÁ¾È»ÁÒ tƶý¾ÇÈÄÆ
97 ȾŶ lt µ¸Áµ»Èǵ Ó¾ÈÈ»ÆÃÑ ÅĸÈÄƾȻÁ»Â ¾ ¸ÑÅÄÁõ»È
ÊÉÃÀ̾Ô º¾Ã¶Â¾Í»ÇÀÄ¿ ö¹ÆɽÀ¾ ŻƸĹÄ À¶ÇÀ¶º¶ tÄÀ
ÅÄÈÆ»·Áµ»ÂÑ¿ ¾ÀÆÄÊÄÃÃÑ ÉǾÁ¾È»Á»Â û ÅÆ»¸Ñζ»È
  Âb ȶÀ ÍÈÄ »¹Ä ÂļÃÄ žȶÈÒ ÄÈ ¾ÇÈÄÍþÀ¶ žȶþµ
ÉǾÁ¾È»Áµ ½¸ÉÀĸĿ ͶÇÈÄÈÑ uǾÁ¾È»ÁÒ ƶ·ÄÈÄÇÅÄÇÄ·»Ã ¸
¾ÃȻƸ¶Á»žȶÔϾËöÅƵ¼»Ã¾¿d
o¶ÇÈÆÄ¿À¶ ÉǾÁ¾È»Áµ ½¸ÉÀĸĿ ͶÇÈÄÈÑ ÇÄÇÈľÈ ¸ ÉÇȶÃĸÀ» ÅÉÈ»Â
Åĺ·Äƶ ÇÄÅÆÄȾ¸Á»Ã¾µ Æ»½¾ÇÈÄƶ 5 ¸Ä½ÂļÃÄ ·ÄÁÒλ¹Ä
öÅƵ¼»Ã¾µ¸ÑËĺÃĹÄǾ¹Ã¶Á¶
sÄ»º¾Ã»Ã¾» ¾ÀÆÄÊÄÃÃĹÄ ·ÁÄÀ¶ Ç ÄÇÃĸÃÑ ¸ÑÅÄÁõ»Èǵ
ÓÀƶþÆĸ¶ÃÃÑ ÅÆĸĺÄ ÃÄ ¸Ä½ÂļÃÄ ¾ÇÅÄÁҽĸ¶Ã¾» ¾
Ä·ÑÍÃĹÄÅÆĸĺ¶¾Á¾ÅÆĸĺ¶ȾŶžÁ¶ÅζŸqƾ¾ÇÅÄÁҽĸ¶Ã¾¾
ºÁ¾ÃÃĹÄ ÇÄ»º¾Ã¾È»ÁÒÃĹÄ À¶·»Áµ ö·ÁÔº¶»Èǵ ÉËɺλþ»
À¶Í»Çȸ¶ ¸ÄÇÅÆľ½¸»º»Ã¾µ Ǿ¹Ã¶Á¶ ¾½ ½¶ ·ÄÁÒξË ö¸ÄºÄÀ ö
ÅÆĸĺ¶Ë


dÑÃÄÇÃÄ¿¾ÀÆÄÊÄÃÇžȶþ»ÂÄÈÈÆ»ËÅÆĸĺÃÄ¿
Ǿ»ÈƾÍÃÄ¿Á¾Ã¾¾Ǹµ½¾

d ÄÈÁ¾Í¾» ÄÈ Åƾ¸»º»ÃÃÑË ¸Ñλ Ç˻ þ¼» ÄžǶö Ç˻¶


ÉÇÈÆÄ¿Çȸ¶ Ç Żƻº¶Í»¿ Ǿ¹Ã¶Á¶ ÅÄ Ǿ»ÈƾÍÃÄ¿ Á¾Ã¾¾ d ÓÈÄÂ
ÇÁÉͶ» ÎÉÂÑ ö ÉÆĸû ÉǾÁ»ÃÃĹÄ Ǿ¹Ã¶Á¶ ¶ÇÀ¾ÆÉÔÈǵ ¸
·ÄÁÒλ¿ÇȻŻþ

s¾¹Ã¶Á Çþ¶»ÂÑ¿ Ç ¾ÀÆÄÊÄö n ÅÄÇÈÉŶ»È ö ÉǾÁ¾È»ÁÒ


ÇķƶÃÃÑ¿ ö Èƶý¾ÇÈÄÆ» 97 lÄÓÊʾ̾»ÃÈ Żƻº¶Í¾ À¶ÇÀ¶º¶
¸ÑÅÄÁûÃÃĹÄ ö Èƶý¾ÇÈÄÆ» 97 Åƾ·Á¾½¾È»ÁÒÃÄ ÄÅÆ»º»Áµ»Èǵ
ÇÄÄÈÃÄλþ»Â ÇÄÅÆÄȾ¸Á»Ã¾¿ Æ»½¾ÇÈÄÆĸ 5 ¾ 5 s¾¹Ã¶Á
ÉǾÁ»ÃÃÑ¿Èƶý¾ÇÈÄÆÄÂ97ÅÄÇÈÉŶ»Èö·¶½ÉÈƶý¾ÇÈÄƶ97
b ȶÀ À¶À ʶ½¶ Ǿ¹Ã¶Á¶ ö ÀÄÁÁ»ÀÈÄÆ» Èƶý¾ÇÈÄƶ 97
ÅÆÄȾ¸ÄÅÄÁļö ʶ½» Ǿ¹Ã¶Á¶ ö Ó¾ÈȻƻ ÈÄ ¾ Ǿ¹Ã¶Á
ÅÄÇÈÉŶÔϾ¿¸Á¾Ã¾ÔÈļ»ÅÆÄȾ¸Äʶ½ÃÑ¿
dËĺÃÄ¿ À¶ÇÀ¶º Åƶ¸Ä¿ ͶÇȾ ÇË»ÂÑ ÇķƶÃÃÑ¿ ö Èƶý¾ÇÈÄƶË
9797ÅÆ»ºÇȶ¸Áµ»ÈÇÄ·Ä¿ÇɶÈÄÆÇÄǺ¸¾¹Ä ʶ½Ñ ö 180 0 
t¶À¾Â ķƶ½Ä ÅÆÄȾ¸Äʶ½ÃÑ¿ ÅÄÁ»½ÃÑ¿ Ǿ¹Ã¶Á ÇÀÁ¶ºÑ¸¶»Èǵ ¸
ʶ½» ¾ ö ¸ÑËĺ» ķƶ½É»Èǵ ÅÄÁ»½ÃÑ¿ Ǿ¹Ã¶Á Ç ɺ¸Ä»ÃÃÄ¿
¶ÂÅÁ¾ÈɺĿ dĽþÀ¶ÔϾ» ĺ¾Ã¶Àĸѻ ÅÄ ʶ½» ÎÉÂÑ ¾ ÅÄ»˾ ¸
À¶¼ºÄ ¾½ ÅÆĸĺĸ Á¾Ã¾¾ ¸½¶¾ÂÃÄ ÉþÍÈļ¶ÔÈǵ ¸ ÇɶÈÄÆ»
sɶÆÃÑ¿Ǿ¹Ã¶ÁÅ嶻Èǵö·¶½ÉÈƶý¾ÇÈÄƶ97ȾŶlt
ÈÄÈÀ¶ÇÀ¶º¾Â»»ÈÀÄÓÊʾ̾»ÃÈÉǾÁ»Ã¾µÄÀÄÁÄ


s ö¹ÆɽÀ¾ ÓÈĹÄ À¶ÇÀ¶º¶ Æ»½¾ÇÈÄƶ 5 Ǿ¹Ã¶Á Å嶻Èǵ ö
ÄÀÄûÍÃÑ¿ÉǾÁ¾È»ÁÒ½¸ÉÀĸĿͶÇÈÄÈѾÁ¾¶¹Ã¾ÈÄÊÄÃ
o¶ÇÈÆÄ¿À¶ ÉǾÁ¾È»Áµ ½¶ÀÁÔͶ»Èǵ ¸ Åĺ·ÄÆ» ÇÄÅÆÄȾ¸Á»Ã¾µ
Æ»½¾ÇÈÄƶ 5 qƾ ÓÈÄ ûķËĺ¾ÂÄ ÀÄÃÈÆÄÁ¾Æĸ¶ÈÒ öÅƵ¼»Ã¾µ
ÉÀ¶½¶ÃÃÑ»öÅƾÃ̾ž¶ÁÒÃÄ¿Ç˻»
fÁµ ÅĺÀÁÔͻþµ ¸ÑÃÄÇÃĹÄ ¾ÀÆÄÊÄö ûķËĺ¾Â
ÓÀƶþÆĸ¶ÃÃÑ¿À¶·»ÁÒǺ¸Éµ¸ÃÉÈÆ»Ãþ¾¼¾Á¶Â¾

n¾ÀÆÄÊÄÃÃÑ¿ÉǾÁ¾È»ÁÒ
Ǻ¾ÊʻƻÃ̾¶ÁÒÃѸËĺÄÂ

t¶ÀÄ¿ ûºÄÇȶÈÄÀ À¶À žȶþ» ¸ÑÃÄÇÃĹÄ ¾ÀÆÄÊÄö ÅÄ ÈÆ»Â


ÅÆĸĺ¶Â ÂļÃÄ ÉÇÈƶþÈÒ o¾¼» Åƾ¸»º»Ã¶ Ç˻¶ Ç
º¸ÉËÅÆĸĺÃÄ¿ ÇÄ»º¾Ã¾È»ÁÒÃÄ¿ Á¾Ã¾»¿ ¾Â»Ô϶µ ÁÉÍξ»
¸ÑËĺÃÑ» ˶ƶÀȻƾÇȾÀ¾ ͻ ¸Ñλ ÄžǶÃöµ i¶ ÄÇÃĸÉ ¸½µÈ¶
Ç˻¶ÅÆ»ºÇȶ¸Á»ÃöµöƾÇdÀ¶Í»Çȸ»ÅÆ»º¸¶Æ¾È»ÁÒÃĹÄ
ÉǾÁ¾È»Áµ ¾ÇÅÄÁҽɻÈǵ º¾ÊʻƻÃ̾¶ÁÒÃÑ¿ ÄŻƶ̾ÄÃÃÑ¿
ÉǾÁ¾È»ÁÒ qƾÃ̾ž¶ÁÒöµ Ç˻¶ ÉÇÈÆÄ¿Çȸ¶ Åƾ¸»º»Ã¶ ö
ƾÇ r¶·Äȶ ¸ÑÃÄÇÃĹÄ ¾ÀÆÄÊÄö Á»¸¶µ ͶÇÈÒ ÇË»ÂÑ
ÅĺÆÄ·ÃÄ ¾½Áļ»Ã¶ Åƾ ÄžǶþ¾ ƶ·ÄÈÑ ÇË»ÂÑ ö ƾÇ 
pÇȶÃĸ¾ÂǵöÅĺÆÄ·ÃÄÂÄžǶþ¾Åƶ¸Ä¿ͶÇȾÇË»ÂÑpÇÃĸÉ


ÅÆ»ºÇȶ¸Áµ»È ÄŻƶ̾ÄÃÃÑ¿ ÉǾÁ¾È»ÁÒ '$ ȾŶ lruf
¸ÀÁÔÍ»ÃÃÑ¿ ÅÄ Ç˻» º¾ÊʻƻÃ̾¶ÁÒÃĹÄ ÉǾÁ¾È»Áµ pÃ
ÅÆ»ºÇȶ¸Áµ»È ÇÄ·Ä¿ ¶ÁÄÎɵϾ¿ ÄŻƶ̾ÄÃÃÑ¿ ÉǾÁ¾È»ÁÒ Ç
¶ÁÑÂÈÄÀÄÂÅÄÈÆ»·Á»Ã¾µs˻¶¾Â»»ÈÀÄÓÊʾ̾»ÃÈÄÇÁ¶·Á»Ã¾µ
ǾÃʶ½ÃÑË ¸ËĺÃÑË öÅƵ¼»Ã¾¿ ÄÀÄÁÄ ºc ÈÄ ǸĿÇȸÄ ¾
¾ÇÅÄÁҽɻÈǵ ºÁµ Å嶸Á»Ã¾µ ÅÄ»Ë ö¸Äº¾ÂÑË ¸ ÅÆĸĺ¶Ë ¾
¾Â»ÔϾË ǾÃʶ½ÃÑ¿ ˶ƶÀÈ»Æ qÄÁ»½ÃÑ¿ Ǿ¹Ã¶Á ¾ ÅÄ»˶
Çþ¶ÔÈǵ Ç ö¹ÆɽÄÍÃÑË Æ»½¾ÇÈÄÆĸ 5 ¾ 5 ¾ ͻƻ½
ÀÄú»ÃǶÈÄÆÑ s ¾ s ÅÄÇÈÉŶÔÈ ö ¾Ã¸»ÆȾÆÉÔϾ¿ ¾
û¾Ã¸»ÆȾÆÉÔϾ¿ ¸ËĺÑ ¾ÀÆÄÇË»ÂÑ '$ÇÄÄȸ»ÈÇȸ»ÃÃÄ
dÇÁ»ºÇȸ¾»ÓÈĹÄǾ¹Ã¶ÁÅÄ»˾ÄÇÁ¶·Áµ»Èǵ¸¾ÀÆÄÇ˻»ö
ºc qÄÁ»½ÃÑ¿ ½¸ÉÀĸĿ Ǿ¹Ã¶Á ÉǾÁ¾¸¶»Èǵ ÄŻƶ̾ÄÃÃÑÂ
ÉǾÁ¾È»Á»Â ¸ ƶ½ lÄÓÊʾ̾»ÃÈ ÉǾÁ»Ã¾µ Ǿ¹Ã¶Á¶ ÂļÃÄ
¾½Â»ÃµÈÒ ÅÉȻ ¾½Â»Ã»Ã¾µ ÇÄÅÆÄȾ¸Á»Ã¾µ Æ»½¾ÇÈÄÆĸ 5 ¾ 5
u¸»Á¾Í»Ã¾» ¾Ë ÃľöÁĸ Åƾ¸Äº¾È À ɸ»Á¾Í»Ã¾Ô ÀÄÓÊʾ̾»Ãȶ
ÉǾÁ»Ã¾µ ÄÅÆ»º»Áµ»ÂĹÄ À¶À ÄÈÃÄλþ» 55 55 s¾¹Ã¶Á
ÉǾÁ»ÃÃÑ¿ ¾ÀÆÄÇË»ÂÄ¿ Ç ¸Ñ¸Äº¶ ͻƻ½ ÀÄú»ÃǶÈÄÆ s
ÅÄÇÈÉŶ»ÈöÄÇÃĸÃÄ¿uiy¾Á¾¶¹Ã¾ÈÄÊÄÃ
r»½¾ÇÈÄÆÑ 5 5 ¾ ÀÄú»ÃǶÈÄÆ s ÇĽº¶ÔÈ ¾ÇÀÉÇÇȸ»ÃÃÉÔ
ÇÆ»ºÃÔÔÈÄÍÀÉöÅƵ¼»Ã¾»¸ÀÄÈÄÆÄ¿ƶ¸ÃÄÅÄÁĸ¾Ã»öÅƵ¼»Ã¾µ
¾ÇÈÄÍþÀ¶ žȶþµ ÈÄ Ä·ÉÇÁĸÁ»ÃÄ È»Â ÍÈÄ ºÁµ žȶþµ
ÉÇÈÆÄ¿Çȸ¶¾ÇÅÄÁҽɻÈǵĺÃÄÅÄÁµÆÃÄ»öÅƵ¼»Ã¾»r»½¾ÇÈÄÆ5
ÉÇȶö¸Á¾¸¶»ÈûķËĺ¾ÂÑ¿ÈÄÀ
ÅÄÈÆ»·Á»Ã¾µ¾ÀÆÄÇË»ÂÑ
pu '$ ½¶Â»Ãµ»Èǵ ö
lruf d ÇÁÉͶ»
Åƾ»ûþµ ºÆɹ¾Ë pu Æ»½¾ÇÈÄÆ
5¾ÇÀÁÔͶ»Èǵ
qƾ ¾ÇÅƶ¸ÃÑË º»È¶ÁµË
ÉÇÈÆÄ¿ÇȸÄ ö;ö»È ƶ·ÄȶÈÒ
·»½ºÄÅÄÁþȻÁÒÃÑËÆ»¹ÉÁ¾ÆĸÄÀ
u¸»Á¾Í¾ÈÒ É»ÃÒξÈÒ ÉǾÁ»Ã¾»
ÂļÃÄ
Åĺ·ÄÆÄ ÇÄÅÆÄȾ¸Á»Ã¾¿ 5 ¾
5
gÇÁ¾ Á»¸ÉÔ ͶÇÈÒ ÇË»ÂÑ ½¶Â»Ã¾ÈÒ ÇË»ÂÄ¿ Åƾ¸»º»ÃÃÄ¿ ö
ƾÇ ¶ ¾½ Åƶ¸Ä¿ ͶÇȾ ɷƶÈÒ Æ»½¾ÇÈÄÆÑ 5 ¾ 5 ÈÄ Ç
ÅÄÂÄÏÒÔ ÅÄÁÉÍ»ÃÃĹÄ ÉÇÈÆÄ¿Çȸ¶ ÂļÃÄ ½¶Å¾ÇѸ¶ÈÒ ö
¶¹Ã¾ÈÄÊÄÃÈ»Á»ÊÄÃÃÑ¿ƶ½¹Ä¸ÄÆÅƾÇõÈÄ¿È»Á»ÊÄÃÃÄ¿ÈÆÉ·À»


n¾ÀÆÄÊÄÃÇÈ»ÈÄÇÀÄÅ

o¶ÆµºÉ Ç ɽÀÄöÅƶ¸Á»ÃÃѾ ¾ ÅÆĸĺÃѾ ¸ÑÃÄÇÃѾ


¾ÀÆÄÊÄö¾ ÇÉÏ»ÇȸÉÔÈ ÉÇÈÆÄ¿Çȸ¶ ÀÄÈÄÆÑ» Æ»¹¾ÇÈƾÆÉÔÈ
¸¾·Æ¶Ì¾ÄÃÃÑ» ÀÄÁ»·¶Ã¾µ ÇȻà ÅÄÈÄÁÀĸ ÇÈ»ÀÄÁ ¸»ÃȾÁµÌ¾ÄÃÃÑË
ζËȾȺȾÉÇÈÆÄ¿Çȸ¶ö½Ñ¸¶ÔÈǵ¾ÀÆÄÊÄÃÑÇÈ»ÈÄÇÀÄÅÑ
uǾÁ¾È»ÁÒ ½¸ÉÀĸĿ ͶÇÈÄÈÑ Çķƶà ö ¾ÀÆÄÇ˻» '$ ȾŶ
lufÆ»½¾ÇÈÄÆÑ5¾5½¶º¶ÔÈÆ»¼¾Âƶ·ÄÈѾÀÆÄÇË»ÂÑ
lÄÓÊʾ̾»ÃÈÉǾÁ»Ã¾µÄÅÆ»º»Áµ»ÈǵÆ»½¾ÇÈÄÆÄÂ5Èƶý¾ÇÈÄÆÑ
97ȾŶlt¾97ȾŶlt¸ÀÁÔÍ»ÃÑÅÄÇ˻»Ó¾ÈÈ»ÆÃÑË
ÅĸÈÄƾȻÁ»¿ ¾ ÉǾÁ¾¸¶ÔÈ Ǿ¹Ã¶Á ÅÄ ÈÄÀÉ o¶¹ÆɽÀ¶ ÉǾÁ¾È»Áµ 
È»Á»ÊÄÃÑtn
f¶È;À ¸¾·Æ¶Ì¾¾ ¾½¹ÄÈĸÁ»Ã ¾½ ÅÒ»½ÄÀ»Æ¶Â¾Í»ÇÀÄ¿ ¹ÄÁĸÀ¾ ÄÈ
ÇȶÆĹÄ ÅÆľ¹ÆѸ¶È»Áµ d¾·ÆÄÀÄÁ»·¶Ã¾µ Åƻķƶ½ÉÔÈǵ ¸
ÓÁ»ÀÈƾͻÇÀ¾» Ǿ¹Ã¶ÁÑ ¾ ÉǾÁ¾¸¶ÔÈǵ pu '$ dĽÂļÃÄ
Åƾ»ûþ»ÅÒ»½ÄÓÁ»ÀÈƾͻÇÀĹľ½ÁÉͶȻÁµȾŶiqiq¾
¾ÂÅĺķÃÑË


qrjgno}gustrpkstdbpqpdg{gojj
sjeobmjibxjj

r¶º¾ÄÅƾ»ÂÃÄ»ÉÇÈÆÄ¿ÇȸÄbnǾ¹Ã¶Áĸ¸ÑÇÄÀÄ¿
ÍɸÇȸ¾È»ÁÒÃÄÇȾ


f¶ÃÃÄ» ƶº¾ÄÅƾ»ÂÃÄ» ÉÇÈÆÄ¿ÇȸÄ ÅĽ¸ÄÁµ»È Åƾþ¶ÈÒ
¶ÂÅÁ¾ÈɺÃÄÂĺÉÁ¾Æĸ¶ÃÃÑ»Ǿ¹Ã¶ÁѸº¾¶Å¶½Äûn¹Ì
pÃÄÄ·Á¶º¶»È¸ÑÇÄÀÄ¿ÍɸÇȸ¾È»ÁÒÃÄÇÈÒÔûËɼ»
 ÂÀd  Åƾ ÇÄÄÈÃÄλþ¾ Ǿ¹Ã¶ÁÎÉ  j½·¾Æ¶È»ÁÒÃÄÇÈÒ ÅÄ
ÇÄÇ»ºÃ»ÂÉ À¶Ã¶ÁÉ Åƾ ƶÇÇÈÆÄ¿À» ö ÀeÌ û Ëɼ» ºc tÄÀ
ÅÄÈÆ»·Á»Ã¾µÅƾÇÆ»ºÃ»¿¹ÆÄÂÀÄÇȾÄÀÄÁÄÂb
s ¶ÃÈ»ÃÃÑ Ǿ¹Ã¶Á ÅÄÇÈÉŶ»È ö ¸ËĺÃÄ¿ ÀÄÃÈÉÆ / &
¸Ñº»ÁµÔϾ¿ ÅÄÁÄÇÉ ͶÇÈÄÈ Åƾþ¶»ÂĹÄ Ǿ¹Ã¶Á¶ dѺ»Á»ÃÃÑ¿
¸ÑÇÄÀÄͶÇÈÄÈÃÑ¿ Ǿ¹Ã¶Á Ç Äȸĺ¶ À¶ÈÉÎÀ¾ / ÅÄÇÈÉŶ»È ö ·¶½É
Èƶý¾ÇÈÄƶ 97 ¸ËĺµÏ»¹Ä ¸ ÇÄÇȶ¸ À¶ÇÀĺÃĹÄ Ç»ǾȻÁµ o¶
Ó¾ÈÈ»Æ ÓÈĹÄ ¼» Èƶý¾ÇÈÄƶ Ç Äȸĺ¶ À¶ÈÉÎÀ¾ / ÅÄÇÈÉŶ»È
Ǿ¹Ã¶Á ¹»È»Æĺ¾Ã¶ ÀÄÈÄÆÑ¿ Çķƶà ö Èƶý¾ÇÈÄÆ» 97 y¶ÇÈÄȶ
Ǿ¹Ã¶Á¶ ¹»È»Æĺ¾Ã¶ ½¶º¶»Èǵ Ŷƶ»Èƶ¾ ͶÇÈÄÈĽ¶º¶ÔÏ»¹Ä
ÀÄÃÈÉƶ / s q»Æ»ÇÈÆÄ¿À¶ ¹»È»Æĺ¾Ã¶ ÄÇÉÏ»ÇȸÁµ»Èǵ
ÀÄú»ÃǶÈÄÆÄ Żƻ»ÃÃÄ¿ »ÂÀÄÇȾ s y¶ÇÈÄȶ ¹»È»Æĺ¾Ã¶
ºÄÁ¼Ã¶ÄÈÁ¾Í¶ÈÒǵÄÈͶÇÈÄÈÑÅƾþ¶»ÂĹÄǾ¹Ã¶Á¶ö¸»Á¾Í¾ÃÉ
ÅÆÄ»¼ÉÈÄÍÃÄ¿ ͶÇÈÄÈÑ ¸ º¶ÃÃÄ ÇÁÉͶ» ö ÀeÌ l¶ÇÀĺÃÑ¿
Ç»ǾȻÁÒ ÇķƶÃÃÑ¿ ö Èƶý¾ÇÈÄƶË 97 ¾ 97 ¸ÑÅÄÁûà ÅÄ
Ç˻» p ¨ pc cÁ¶¹Äº¶Æµ ÓÈÄÂÉ Ç»ǾȻÁÒ ¾Â»»È ·ÄÁÒÎÄ»
¸ÑËĺÃÄ» ÇÄÅÆÄȾ¸Á»Ã¾» ÍÈÄ ÅĽ¸ÄÁµ»È ¸ÀÁÔ;ÈÒ ÀÄÃÈÉÆ / &
öÇÈÆÄ»ÃÃÑ¿ ö ÅÆÄ»¼ÉÈÄÍÃÉÔ ͶÇÈÄÈÉ ¸ ÀÄÁÁ»ÀÈÄÆÃÉÔ Ì»ÅÒ
Èƶý¾ÇÈÄƶ 97 r»¼¾ÂÑ ƶ·ÄÈÑ Èƶý¾ÇÈÄÆĸ Ç»ǾȻÁµ ÅÄ
ÅÄÇÈĵÃÃÄÂÉÈÄÀÉÄÅÆ»º»ÁµÔÈǵÇÄÅÆÄȾ¸Á»Ã¾»ÂÆ»½¾ÇÈÄÆĸ5¾
5s¸ÑËĺ¶Ç»ǾȻÁµǾ¹Ã¶ÁÅÆÄ»¼ÉÈÄÍÃÄ¿ͶÇÈÄÈÑÅÄÇÈÉŶ»È
ö¸ËĺÓ¾ÈÈ»ÆÃĹÄÅĸÈÄƾȻÁµÇķƶÃÃĹÄöÈƶý¾ÇÈÄÆ»97
pà ÇĹÁ¶ÇÉ»È ¸ÑÇÄÀÄ» ¸ÑËĺÃÄ» ÇÄÅÆÄȾ¸Á»Ã¾» Ç»ǾȻÁµ Ç
þ½À¾Â ¸ËĺÃÑ ÇÄÅÆÄȾ¸Á»Ã¾»Â ÅÒ»½ÄÀ»Æ¶Â¾Í»ÇÀĹÄ ʾÁÒÈƶ
=4v¾ÁÒÈÆ=4ÄÅÆ»º»Áµ»ÈÇ»Á»ÀȾ¸ÃÄÇÈÒÅÄÇÄÇ»ºÃ»ÂÉÀ¶Ã¶ÁÉ
pà ö¹Æɼ»Ã ö ÇĹÁ¶Çĸ¶ÃÃÉÔ ö¹ÆɽÀÉ ÊÉÃÀ̾Ô ÀÄÈÄÆÄ¿
¸ÑÅÄÁõ»È Æ»½¾ÇÈÄÆ 5 s ÓÈÄ¿ ö¹ÆɽÀ¾ öÅƵ¼»Ã¾»
ÅÆÄ»¼ÉÈÄÍÃÄ¿ ͶÇÈÄÈÑ qy ÅÄÇÈÉŶ»È ö ¸Ëĺ º¸ÉËÀ¶ÇÀ¶ºÃĹÄ
À¶ÇÀĺÃĹÄ ÉǾÁ¾È»Áµ qy ¸ÑÅÄÁûÃÃĹÄ ö Èƶý¾ÇÈÄƶË 97 ¨
97dÀ¶ÇÀĺÃÑËÉǾÁ¾È»ÁµË¾ÇÅÄÁÒ½ÉÔÈǵÇË»ÂÑöÈƶý¾ÇÈÄƶË
ƶ½ÃÄ¿ ÇÈÆÉÀÈÉÆÑ Ç ¸ÀÁÔͻþ»Â ¾Ë ÅÄ Ç˻» pl ¨ pc r»¼¾Â
ƶ·ÄÈÑ Èƶý¾ÇÈÄÆĸ ÄÅÆ»º»Áµ»Èǵ ÇÄÅÆÄȾ¸Á»Ã¾»Â Æ»½¾ÇÈÄÆĸ
5 5 ¾ 5 5 f»È»ÀÈÄÆ Åƾ»ÂþÀ¶ ¸ÑÅÄÁûà ö º¾Äº» 9'
ÀÄÈÄÆÑ¿ö¹Æɼ»Ãö¸ÑÇÄÀÄ»¸ËĺÃÄ»ÇÄÅÆÄȾ¸Á»Ã¾»Ó¾ÈÈ»ÆÃĹÄ
ÅĸÈÄƾȻÁµ ö Èƶý¾ÇÈÄÆ» 97 qÄÇÈĵÃöµ ÇÄÇȶ¸ÁµÔ϶µ
·¶½Ä¸Ä¹Ä öÅƵ¼»Ã¾µ ÓÈĹÄ Èƶý¾ÇÈÄƶ Ç»϶»È ƶ·ÄÍÉÔ ÈÄÍÀÉ
º¾Äº¶ 9' ¸ ÅƵÂÄ öÅƶ¸Á»Ã¾¾ ¾ Åĺº»Æ¼¾¸¶»È »» ¸ öͶÁ»
Àƾ¸ÄÁ¾Ã»¿ÃĹÄ ÉͶÇÈÀ¶ ¸ÄÁÒÈ ¶ÂÅ»ÆÃÄ¿ ˶ƶÀȻƾÇȾÀ¾ ÍÈÄ
Ä·»ÇŻ;¸¶»È ÁÉÍλ» º»È»ÀȾÆĸ¶Ã¾» ÇÁ¶·ÑË Ǿ¹Ã¶Áĸ ¶
ÇÁ»ºÄ¸¶È»ÁÒÃÄ ¾ ·ÄÁ»» ¸ÑÇÄÀÉÔ ÍɸÇȸ¾È»ÁÒÃÄÇÈÒ Í»Â Ä·ÑÍÃÑ¿


º»È»ÀÈÄÆ s ö¹ÆɽÀ¾ Ó¾ÈÈ»ÆÃĹÄ ÅĸÈÄƾȻÁµ 97
ÅÆĺ»È»ÀȾÆĸ¶ÃÃÑ¿ þ½ÀÄͶÇÈÄÈÃÑ¿ Ǿ¹Ã¶Á ÅÄÇÈÉŶ»È ö
Æ»¹ÉÁµÈÄƹÆÄÂÀÄÇȾ¸ÑÅÄÁûÃÃÑ¿öÆ»½¾ÇÈÄÆ»5¾º¶Á»»ö
ÉǾÁ¾È»ÁÒ½¸ÉÀĸĿͶÇÈÄÈÑ
qƾ»ÂþÀ ¾Â»»È ÓÊÊ»ÀȾ¸ÃÉÔ ǾÇÈ»ÂÉ ¶¸ÈĶȾͻÇÀÄ¿
Æ»¹ÉÁ¾ÆĸÀ¾ ÉǾÁ»Ã¾µ bru fÁµ ƶ·ÄÈÑ ǾÇÈ»ÂÑ bru
¾ÇÅÄÁҽɻÈǵ öÅƵ¼»Ã¾» qy Çþ¶»ÂÄ» Ç ÀÄÁÁ»ÀÈÄƶ
Èƶý¾ÇÈÄƶ 97 qÄÁļ¾È»ÁÒÃÑ» ¸ÄÁÃÑ ÓÈĹÄ öÅƵ¼»Ã¾µ
ÅÄÇÈÉŶÔȸ̻ÅÒ·¶½ÑÈƶý¾ÇÈÄƶ97ÀÄÈÄÆÑ¿ÅƾÅĸÑλþ¾
ÉÆĸõ ¸ËĺÃĹÄ Ǿ¹Ã¶Á¶ ¶ ÇÁ»ºÄ¸¶È»ÁÒÃÄ ¾ Ǿ¹Ã¶Á¶ qy
ÄÈÀÆѸ¶»Èǵ ÈÄ Åƾ¸Äº¾È À ½¶ÀÆÑȾÔ Èƶý¾ÇÈÄƶ 97 ¸
Æ»½ÉÁÒȶȻ Í»¹Ä É»ÃÒζ»Èǵ öÅƵ¼»Ã¾» ö Ó¾ÈȻƻ ÓÈĹÄ
Èƶý¾ÇÈÄƶ ĺÃĸƻ»ÃÃÄ Çþ¼¶»Èǵ ¾ öÅƵ¼»Ã¾» žȶþµ
Ç»ǾȻÁµ ¾ ŻƸĹÄ À¶ÇÀ¶º¶ uqy ÍÈÄ Åƾ¸Äº¾È À É»ÃÒλþÔ
ÉǾÁ»Ã¾µ ÓȾË À¶ÇÀ¶ºÄ¸ x»ÅÒ ÇÄÇÈĵ϶µ ¾½ 5 ¾ 9' ÇÁɼ¾È
ºÁµ ÇĽº¶Ã¾µ ö ¶Ãĺ» 9' ÅÄÁļ¾È»ÁÒÃĹÄ öÅƵ¼»Ã¾µ
Ç»϶ÔÏ»¹Ä ƶ·ÄÍÉÔ ÈÄÍÀÉ Èƶý¾ÇÈÄƶ 97 ¸ ÇÈÄÆÄÃÉ
ö¾·ÄÁÒλ¿ÍɸÇȸ¾È»ÁÒÃÄÇȾÈ»ÂǶÂÑÂÀÄÂÅ»ÃǾÆɵ½¶ÈÉ˶þ»
¸ÃÄǾÂĻƻ½¾ÇÈÄÆÄÂ5
uǾÁ¾È»ÁÒ ½¸ÉÀĸĿ ͶÇÈÄÈÑ Åƾ»ÂþÀ¶ ¸ÑÅÄÁûà ÅÄ ȾÅĸĿ
Ç˻» ö Èƶý¾ÇÈÄƶË 97 ¨ 97 ¾ ÄÇÄ·»ÃÃÄÇÈ»¿ û ¾Â»»È
o¶¹ÆɽÀÄ¿ÉǾÁ¾È»ÁµÇÁɼ¾È¶ÁŶ·¶Æ¾ÈÃÑ¿¹ÆÄÂÀĹĸÄƾȻÁÒd
ÇÇÄÅÆÄȾ¸Á»Ã¾»ÂÀ¶ÈÉÎÀ¾û»û»p¾Á¾¹ÄÁĸÃѻȻÁ»ÊÄÃÑ
lÄú»ÃǶÈÄÆsÇÁ»ºÉ»È¾ÇÅÄÁҽĸ¶ÈÒǸĽºÉÎÃѺ¾ÓÁ»ÀÈƾÀÄÂ
ÅÒ»½ÄʾÁÒÈÆ =4 Åƾ»ûà ȾŶ vqq ¾Á¾ vqq Ç
ͶÇÈÄÈÄ¿ öÇÈÆÄ¿À¾  ÀeÌ tƶý¾ÇÈÄÆÑ 97 97 ȾŶ lt
9797 97 97 ȾŶ lt lt 97 97 97 97 
ȾŶltf¾ÄºÑ9'9'ȾŶlfb
fÁµ öÂÄÈÀ¾ À¶ÈÉλÀ ¾ÇÅÄÁҽĸ¶ÃÑ ÅÄÁ¾ÇȾÆÄÁĸѻ À¶ÆÀ¶ÇÑ Ç
ÅĺÇÈÆÄ»ÍÃѾ ǻƺ»ÍþÀ¶Â¾ oo ºÁ¾ÃÄ¿  ¾ º¾¶Â»ÈÆÄÂ
ÂÂl¶ÈÉÎÀ¾/¾/¾Â»ÔÈÅĸ¾ÈÀĸÅÆĸĺ¶qdÂÂ
pȸĺ É À¶ÈÉÎÀ¾ Ǻ»Á¶Ã ÄÈ ¸¾ÈÀ¶ Ç;ȶµ ÄÈ ½¶½»ÂÁ»ÃÃĹÄ
¸Ñ¸Äº¶uÀ¶ÈÉÎÀ¾/ÄȸĺǺ»Á¶ÃÄȸ¾ÈÀ¶l¶ÈÉÎÀ¶ÀÄÃÈÉƶqy
/ ö¶ÈѸ¶»Èǵ ö Çȶú¶ÆÈÃÄ ͻÈÑÆ»ËÇ»À̾ÄÃÃÄ À¶ÆÀ¶Ç» ¾
ÅÄ»϶»Èǵ ¸ ÈÆɷͶÈÑ¿ Ê»ÆƾÈĸѿ ¶¹Ã¾ÈÄÅÆĸĺ ¾½ Ê»Æƾȶ
¶ÆÀ¾ oo ǻƺ»ÍþÀ ¾½ ÈĹÄ ¼» ¶Ȼƾ¶Á¶ l¶ÈÉÎÀ¶ /
Çĺ»Æ¼¾È¸¾ÈÀĸÅÆĸĺ¶qdÂÂo¶ÇÈÆÄ¿ÀÉÅƾ»ÂþÀ¶
ÇÁ»ºÉ»Èö;öÈÒÇuoyÉÇȶÃĸ¾¸¸ÈÄÍÀ»ÇÄ»º¾Ã»Ã¾µÓ¾ÈÈ»Æĸ
Èƶý¾ÇÈÄÆĸ 97 97 öÅƵ¼»Ã¾» ƶ¸ÃÄ» ÅÄÁĸ¾Ã»
öÅƵ¼»Ã¾µ žȶþµ Åĺ·ÄÆÄ ƻ½¾ÇÈÄƶ 5 o¶ÅƵ¼»Ã¾µ ö
ÓÁ»ÀÈÆĺ¶Ë Èƶý¾ÇÈÄÆĸ À¶ÇÀ¶ºÄ¸ qy ¾ bru ÉÇȶö¸Á¾¸¶ÔÈ
Åĺ·ÄÆÄÂÆ»½¾ÇÈÄÆĸ¸̻ž·¶½ÑÅƾÄÈÇÉÈÇȸ¾¾¸ËĺÃĹÄǾ¹Ã¶Á¶
¾ÄÈÀÁÔÍ»ÃÃĹ»È»Æĺ¾Ã» ÇÂȶ·Á¾ÌÉ


ȶ·Á¾Ì¶

o¶ÅƵ¼»Ã¾µö¸Ñ¸Äº¶ËÈƶý¾ÇÈÄÆĸ

97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
8N   
8Ó   

lÄÃÈÉÆ / & öÇÈƶ¾¸¶»Èǵ ö ͶÇÈÄÈÉ qy  ÀeÌ ¸ËĺÃÄ¿
ÀÄÃÈÉÆöÇÈƶ¾¸¶»ÈǵöÇÆ»ºÃÔÔͶÇÈÄÈɺ¾¶Å¶½Äö

r¶º¾ÄÅƾ»ÂþÀbnǾ¹Ã¶ÁĸÇʾÀǾÆĸ¶ÃÃÄ¿
öÇÈÆÄ¿ÀÄ¿ͶÇÈÄÈÑ

d ÄÈÁ¾Í¾» ÄÈ ÅÆ»ºÑºÉÏ»¹Ä ÄžÇѸ¶»ÂÄ» ÉÇÈÆÄ¿ÇȸÄ ¾Â»»È ·ÄÁ»»


ÅÆÄÇÈÄ»ÇË»ÂÃÄ»ƻλþ»qƾ»ÂþÀƶ·Äȶ»È¸º¾¶Å¶½ÄûÂeÌ
Ç ¶ÂÅÁ¾ÈɺÃÄ¿ ÂĺÉÁµÌ¾»¿ yɸÇȸ¾È»ÁÒÃÄÇÈÒ Åƾ»ÂþÀ¶ ÄÀÄÁÄ
ÂÀd?Âs»Á»ÀȾ¸ÃÄÇÈÒÅÄÇÄÇ»ºÃ»ÂÉÀ¶Ã¶Áɺ·


qƾõÈÑ¿ Ǿ¹Ã¶Á ¸Ñº»Áµ»Èǵ ÀÄÃÈÉÆÄ  /& ¾ ÉǾÁ¾¸¶»Èǵ udy
ö Èƶý¾ÇÈÄÆ» 97 o¶ Èƶý¾ÇÈÄÆ» 97 ¸ÑÅÄÁûÃ
Åƻķƶ½Ä¸¶È»ÁÒ ͶÇÈÄÈÑ Ç Çĸ»ϻÃÃÑ ¹»È»Æĺ¾ÃÄ ¾
À¸¶ÆÌ»¸Ä¿ Çȶ·¾Á¾½¶Ì¾»¿ ͶÇÈÄÈÑ ¹»È»Æĺ¾Ã¶ À¸¶Æ̻ =4
uǾÁ»ÃÃÑ¿ Ǿ¹Ã¶Á Ç ÀÄÁÁ»ÀÈÄƶ 97 Ç»ξ¸¶»Èǵ Ç Ǿ¹Ã¶ÁÄÂ
¹»È»Æĺ¾Ã¶ d Æ»½ÉÁÒȶȻ ö ÀÄÁÁ»ÀÈÄÆ» Èƶý¾ÇÈÄƶ 97
ÊÄƾÆÉ»Èǵ Ǿ¹Ã¶Á qy ÀÄÈÄÆÑ¿ ÅÆÄ¿ºµ ͻƻ½ ʾÁÒÈÆ =4
ÉǾÁ¾¸¶»Èǵ º¸ÉËÀ¶ÇÀ¶ºÃÑ uqy ö Èƶý¾ÇÈÄƶË 97 97 s
º»È»ÀÈÄƶ ö º¾Äº¶Ë 9' 9' Ǿ¹Ã¶Á ÅÄÇÈÉŶ»È ö ǾÇÈ»ÂÉ bru
ÇÄÇÈĵÏÉÔ ¾½ ÓÁ»Â»ÃÈĸ 5 & 5 ¾ ö Æ»¹ÉÁµÈÄÆ ¹ÆÄÂÀÄÇȾ
5ÇÀÄÈÄÆĹĽ¶È»ÂÅ嶻Èǵöuoy
f¾ÄºÑ9'9'ȾŶeffqÒ»½ÄʾÁÒÈÆÁÔ·Ä¿ÇͶÇÈÄÈÄ¿
ÀeÌfÆÄÇÇ»Á¾fƾfÆÇĺ»Æ¼¶ÈÅĸ¾ÈÀĸÅÆĸĺ¶qd
  öÂÄȶÃÃĹÄ ö Æ»½¾ÇÈÄƶË nmt ÇÄÅÆÄȾ¸Á»Ã¾»Â û
»û»ÀpÂl¶ÈÉÎÀ¶/¾Â»»È¸¾ÈÀĸÅÆĸĺ¶qdÂÂ
Ç ÄȸĺÄ  ÄÈ ¸¾ÈÀ¶ ¸ÑÅÄÁûö ö ÅÄÁ¾ÇȾÆÄÁĸÄ À¶ÆÀ¶Ç» Ç
ÅĺÇÈÆÄ»ÍÃÑ ǻƺ»ÍþÀÄ oo ºÁ¾ÃÄ¿  ¾ º¾¶Â»ÈÆÄÂ
  o¶ÇÈÆÄ¿À¶ ½¶ÀÁÔͶ»Èǵ ¸ ÉÇȶÃĸÀ» ÈÄÀĸ ÀÄÁÁ»ÀÈÄƶ
Èƶý¾ÇÈÄÆĸ 97 97 ƶ¸ÃѾ   ¾  Âb
ÇÄÄȸ»ÈÇȸ»ÃÃÄ

r¶º¾ÄÅƾ»ÂþÀöÇŻ̾¶Á¾½¾Æĸ¶ÃÃÄ¿¾ÀÆÄÇ˻»

yɸÇȸ¾È»ÁÒÃÄÇÈÒ Åƾ»ÂþÀ¶ Åƾ ÄÈÃÄλþ¾ Ǿ¹Ã¶Á?ÎÉ º· 


ÄÀÄÁÄ ÂÀd s»Á»ÀȾ¸ÃÄÇÈÒ ÅÄ ÇÄÇ»ºÃ»ÂÉ À¶Ã¶ÁÉ  º· ÅÄ
½»ÆÀ¶ÁÒÃÄÂÉÀ¶Ã¶Áɺ·nÄÏÃÄÇÈÒuoyÂdÈo¶ÅƵ¼»Ã¾»
žȶþµÄȺÄd
s¾¹Ã¶Á Ç ¶ÃÈ»ÃÃÑ ÅÄÇÈÉŶ»È ö ·¶½É Èƶý¾ÇÈÄƶ 97 ÀÄÈÄÆÑ¿
¸ÑÅÄÁõ»È ÆÄÁÒ Æ»½ÄöÃÇÃĹÄ ÉǾÁ¾È»Áµ ¸ÑÇÄÀÄ¿ ͶÇÈÄÈÑ lÄÃÈÉÆ
/ & ÄÅÆ»º»Áµ»È Ç»Á»ÀȾ¸ÃÄÇÈÒ Åƾ»ÂþÀ¶ ÅÄ ½»ÆÀ¶ÁÒÃÄÂÉ
À¶Ã¶ÁÉ uǾÁ»ÃÃÑ¿ Ǿ¹Ã¶Á ÅÄÇÈÉŶ»È ö ¸Ëĺ Åƻķƶ½Ä¸¶È»Áµ
ͶÇÈÄÈÑ ¸ÑÅÄÁûÃÃĹÄ ö Èƶý¾ÇÈÄÆ» 97 ÅÄ Ç˻» Ç
Çĸ»ϻÃÃÑ ¹»È»Æĺ¾ÃÄ ͶÇÈÄȶ ÀÄÈÄÆĹÄ Çȶ·¾Á¾½¾Æĸ¶Ã¶
À¸¶Æ̻ =4s ¸ÑËĺ¶ Åƻķƶ½Ä¸¶È»Áµ Ǿ¹Ã¶Á qy ÅÄÇÈÉŶ»È ö
ʾÁÒÈÆ =4 ¶ ½¶È»Â ö ¸Ëĺ uqy ¾ÀÆÄÇË»ÂÑ '$ dÑËĺÃÄ¿
À¶ÇÀ¶º uqy ¸ÑÅÄÁûà ÅÄ ûÇȶú¶ÆÈÃÄ¿ Ç˻» ÆÄÁÒ ö¹ÆɽÀ¾
¸ÑÅÄÁõ»È Æ»½¾ÇÈÄÆ 5 ÈÄ ûÂÃĹÄ ÉËɺζ»È À¶Í»ÇȸÄ
º»È»ÀȾÆĸ¶Ã¾µÃĽö;ȻÁÒÃÄÉÅÆÄ϶»ÈÇË»ÂÉ
s ¸ÑËĺ¶ º»È»ÀÈÄƶ öÅƵ¼»Ã¾» ½¸ÉÀĸĿ ͶÇÈÄÈÑ ÅÄÇÈÉŶ»È ö
Æ»¹ÉÁµÈÄƹÆÄÂÀÄÇȾ¾Çû¹Äö¸Ëĺuoy¾ÀÆÄÇË»ÂÑ


l¶ÈÉÎÀ¶ / öÂÄȶö ö Ê»ÆƾÈĸÄ ÇȻƼû ºÁ¾ÃÄ¿  ¾
º¾¶Â»ÈÆľÇĺ»Æ¼¾È¸¾ÈÀĸÅÆĸĺ¶qdÂÂÇ

ÄȸĺÄÂÄȸ¾ÈÀ¶Ç;ȶµÇþ½ÉÅÄÇ˻»fÆÄÇÇ»ÁÒfÆöÂÄȶÃ
öȶÀļ»ÇȻƼû¾Çĺ»Æ¼¾È¸¾ÈÀĸÅÆĸĺ¶qdÂÂ
o¶ÇÈÆÄ¿ÀÉö;öÔÈÇÉÇȶÃĸÀ¾ÀÄÁÁ»ÀÈÄÆÃÑËÈÄÀĸÈƶý¾ÇÈÄÆĸ
97 ¾ 97 ƶ¸ÃѾ ÇÄÄȸ»ÈÇȸ»ÃÃÄ ¾ Âb Åĺ·¾Æ¶µ
ÇÄÅÆÄȾ¸Á»Ã¾µ Æ»½¾ÇÈÄÆĸ 5 ¾ 5 Æ»½¾ÇÈÄÆ 5 Åĺ·¾Æ¶ÔÈ ÅÄ
¾þÂÉÂÉ ¾ÇÀ¶¼»Ã¾¿ Åƾ ¾þ¶ÁÒÃÄ ÉÆĸû ÎÉÂĸ ö ¸ÑËĺ»
uoy lÄÃÈÉÆ / & öÇÈƶ¾¸¶»Èǵ ö ǻƻº¾ÃÉ Åƾþ¶»ÂĹÄ
º¾¶Å¶½Äö


fÁµ ÉÁÉÍλþµ ¸ËĺÃÑË Ŷƶ»ÈÆĸ ÇË»ÂÉ Åƾ»ÂþÀ¶ ÂļÃÄ
Âĺ»Æþ½¾Æĸ¶ÈÒ Åƾ»þ¸ »Ï» ĺÃÉ ÇŻ̾¶Á¾½¾Æĸ¶ÃÃÉÔ
¾ÀÆÄÇË»ÂÉ lqs pö ¸ÑÅÄÁõ»È ÊÉÃÀ̾¾ Ç»ǾȻÁµ ¾
¹»È»Æĺ¾Ã¶dÑÇÄÀÄͶÇÈÄÈöµͶÇÈÒÇË»ÂÑöƾǽ¶Â»Ãµ»Èǵ
ö ÇË»ÂÉ Åƾ¸»º»ÃÃÉÔ ö ƾÇ p·Ä½Ã¶Í»Ã¾» º»È¶Á»¿
ÅÆĺÄÁ¼¶»È ƾÇ l¶ÈÉÎÀ¶ / ¸ ÓÈÄ ÇÁÉͶ» ¸ÑÅÄÁõ»Èǵ ·»½
Äȸ嶶Èƶý¾ÇÈÄÆ97¸ÑÅÄÁõ»ÈÆÄÁÒÇĹÁ¶ÇÉÔÏ»¹ÄÓÁ»Â»Ãȶ

r¶º¾ÄÅƾ»ÂþÀynǾ¹Ã¶Áĸ¸ÑÇÄÀÄ¿
ÍɸÇȸ¾È»ÁÒÃÄÇȾ


r¶º¾ÄÅƾ»ÂÃÄ» ÉÇÈÆÄ¿ÇȸÄ ÅÆ»ºÃ¶½Ã¶Í»ÃÄ ºÁµ Åƾ»Â¶ Ǿ¹Ã¶Á¶ ¸
º¾¶Å¶½Äû  neÌ Ç ¾ÇÅÄÁҽĸ¶Ã¾»Â ɽÀÄÅÄÁÄÇÃÄ¿ ͶÇÈÄÈÃÄ¿
ÂĺÉÁµÌ¾¾ Ç º»¸¾¶Ì¾»¿ ͶÇÈÄÈÑ ÀeÌ yɸÇȸ¾È»ÁÒÃÄÇÈÒ ȶÀĹÄ
Åƾ»ÂþÀ¶ ÄÀÄÁÄ ÂÀd o¶ÅƵ¼»Ã¾» žȶþµ  d
j½·¾Æ¶È»ÁÒÃÄÇÈÒ ÅÄ ÇÄÇ»ºÃ»ÂÉ ¾ ½»ÆÀ¶ÁÒÃÄÂÉ À¶Ã¶Á¶Â û Ëɼ» 
ºc¾ºc
qƾ»ÂþÀ ¸ÑÅÄÁûà ÅÄ ÇÉŻƹ»È»Æĺ¾ÃÃÄ¿ Ç˻» ö ¾ÃÈ»¹Æ¶ÁÒÃÄ¿
¾ÀÆÄÇ˻»lwbÀÄÈÄƶµÅÆ»ºÃ¶½Ã¶Í»Ã¶ºÁµƶ·ÄÈѸÈƶÀÈ»
qy Åƾ»ÂþÀĸ Ç º¸Ä¿ÃÑ Åƻķƶ½Ä¸¶Ã¾»Â ͶÇÈÄÈÑ fÁµ
ÉÅÆÄϻþµ ÇË»ÂÑ ¸ öλ ÇÁÉͶ» ¾ÇÅÄÁҽɻÈǵ ÈÄÁÒÀÄ ĺÃÄ
Åƻķƶ½Ä¸¶Ã¾»ͶÇÈÄÈÑ
s¾¹Ã¶Á ÄÈ ¶ÃÈ»ÃÃÑ ÅÄÇÈÉŶ»È ö ¸ËĺÃÄ¿ ÀÄÃÈÉÆ / s
öÇÈÆÄ»ÃÃÑ¿öͶÇÈÄÈɸËĺÃĹÄǾ¹Ã¶Á¶f¾ÄºÑ9'9'ÇÁɼ¶È
ºÁµ Ĺƶþͻþµ ¸ËĺÃĹÄ Ǿ¹Ã¶Á¶ ·ÄÁÒÎÄ¿ ¶ÂÅÁ¾ÈɺÑ öÅƾ»Æ
¾ÂÅÉÁÒÇÃÑË ÅÄ»Ë lÄÃÈÉÆ / s ÅÄÁÃÄÇÈÒÔ ÅĺÀÁÔͻà À ½¶È¸ÄÆÉ
Èƶý¾ÇÈÄƶ 97 ȾŶ lqb ÈÄÈ Èƶý¾ÇÈÄÆ ¸ÑÅÄÁõ»È ÆÄÁÒ
Æ»½ÄöÃÇÃĹÄ ÉǾÁ¾È»Áµ ¸ÑÇÄÀÄ¿ ͶÇÈÄÈÑ d »¹Ä ÇÈÄÀĸÉÔ Ì»ÅÒ
¸ÀÁÔÍ»ÃÀÄÃÈÉÆ/&ȶÀ¼»öÇÈÆÄ»ÃÃÑ¿öͶÇÈÄÈÉÅƾþ¶»ÂĹÄ
Ǿ¹Ã¶Á¶ s À¶ÈÉÎÀ¾ Ǹµ½¾ / ÉǾÁ»ÃÃÑ¿ Ǿ¹Ã¶Á ÅÄÇÈÉŶ»È ö ¸Ëĺ
Ç»ǾȻÁµ ¾ÀÆÄÇË»ÂÉ '$ o¶ ¸ÈÄÆÄ¿ ½¶È¸ÄÆ Èƶý¾ÇÈÄƶ 97
ÅÄÇÈÉŶ»È öÅƵ¼»Ã¾» Çþ¶»ÂÄ» Ç º¸¾¼À¶ ÅĺÇÈÆÄ»ÍÃĹÄ


Æ»½¾ÇÈÄƶ 5 j½Â»Ã»Ã¾»Â öÅƵ¼»Ã¾µ ö ¸ÈÄÆÄ ½¶È¸ÄÆ»
Èƶý¾ÇÈÄƶ ¾½Â»ÃµÔÈ ÀÄÓÊʾ̾»ÃÈ ÉǾÁ»Ã¾µ Æ»½ÄöÃÇÃĹÄ
ÉǾÁ¾È»Áµ ö Èƶý¾ÇÈÄÆ» 97¾ À¶À ÇÁ»ºÇȸ¾» ÅĸÑζÔÈ
ÍɸÇȸ¾È»ÁÒÃÄÇÈÒ ¸Ç»¹Ä Åƾ»ÂþÀ¶ ¸ Ì»ÁÄ e»È»Æĺ¾Ã Åƾ»ÂþÀ¶
¸ÑÅÄÁûà ö ÓÁ»Â»ÃȶË ¸ËĺµÏ¾Ë ¸ ÇÄÇȶ¸ ¾ÀÆÄÇË»ÂÑ '$ »¹Ä
ͶÇÈÄȶ ÄÅÆ»º»Áµ»Èǵ ÅĺÀÁÔÍ»ÃÃÑ À ¸Ñ¸ÄºÉ À¸¶ÆÌ»¸ÑÂ
Æ»½ÄöÈÄÆÄÂy¶ÇÈÄȶÀ¸¶ÆÌ»¸Ä¹ÄÆ»½ÄöÈÄƶºÄÁ¼Ã¶ÄÈÁ¾Í¶ÈÒǵÄÈ
ͶÇÈÄÈÑ ¸ËĺÃĹÄ Ǿ¹Ã¶Á¶ ö ÀeÌ ¸ »ÃÒÎÉÔ ¾Á¾ ·ÄÁÒÎÉÔ
ÇÈÄÆÄÃÉ s ¸ÑËĺ¶ Ç»ǾȻÁµ Ǿ¹Ã¶Á qy ͻƻ½ ·ÉÊ»ÆÃÑ¿ À¶ÇÀ¶º
ÅÄÇÈÉŶ»È ö ÅÒ»½ÄÀ»Æ¶Â¾Í»ÇÀ¾¿ ʾÁÒÈÆ =4 ÀÄÈÄÆÑ¿ ÄÅÆ»º»Áµ»È
Ç»Á»ÀȾ¸ÃÄÇÈÒÅÄÇÄÇ»ºÃ»ÂÉÀ¶Ã¶ÁÉs¸ÑËĺ¶ʾÁÒÈƶ=4Ǿ¹Ã¶Á
ÅÄÇÈÉŶ»È ö ÉǾÁ¾È»ÁÒĹƶþ;ȻÁÒ qy ¾ ͶÇÈÄÈÃÑ¿ º»È»ÀÈÄÆ
¸ËĺµÏ¾» ¸ ÇÄÇȶ¸ ¾ÀÆÄÇË»ÂÑ '$ qµÈ¾À¶ÇÀ¶ºÃÑ¿ uqy ¾Â»»È
ÀÄÓÊʾ̾»ÃÈ ÉǾÁ»Ã¾µ ÅÄ öÅƵ¼»Ã¾Ô ÄÀÄÁÄ f»È»ÀÈÄÆ
¸ÑÅÄÁûà ÅÄ Ç˻» º¸Ä¿ÃĹÄ ·¶Á¶ÃÇÃĹÄ ŻƻÂÃļ¾È»Áµ fÁµ
ÃÄƶÁÒÃÄ¿ ƶ·ÄÈÑ º»È»ÀÈÄƶ ûķËĺ¾Â ʶ½ÄǺ¸¾¹¶ÔϾ¿ ÀÄÃÈÉÆ
/ s r»½¾ÇÈÄÆ 5 ÎÉÃȾÆÉ»È ÀÄÃÈÉÆ ƶÇξƵµ Ȼ ǶÂÑ »¹Ä
ÅÄÁÄÇÉ ÅÆÄÅÉÇÀ¶Ã¾µ pÈ û¹Ä ½¶¸¾Ç¾È ÍɸÇȸ¾È»ÁÒÃÄÇÈÒ ¾ ÉÆĸ»ÃÒ
ÎÉÂĸ ö ¸ÑËĺ» ÉÇÈÆÄ¿Çȸ¶ r»½¾ÇÈÄÆ 5 Åĺ·¾Æ¶»Èǵ ÅÄ
ÄÅȾ¶ÁÒÃÄÂÉ ½Ã¶Í»Ã¾Ô Åƾ¸»º»ÃÃÑË ÅÄÀ¶½¶È»Á»¿
qÆĺ»È»ÀȾÆĸ¶ÃÃÑ¿ Ǿ¹Ã¶Á ÉǾÁ¾¸¶»Èǵ ÅÆ»º¸¶Æ¾È»ÁÒÃÑ uiy
ÀÄÈÄÆÑ¿ ȶÀ¼» öËĺ¾Èǵ ¸ ¾ÀÆÄÇ˻» '$ ¾ ÅÄÇÈÉŶ»È ö
Æ»¹ÉÁµÈÄÆ ¹ÆÄÂÀÄÇȾ ¸ÑÅÄÁûÃÃÑ¿ ö Æ»½¾ÇÈÄÆ» 5 ¶ Ç º¸¾¼À¶
ÓÈĹÄ Żƻ»ÃÃĹÄ Æ»½¾ÇÈÄƶ ö ¸Ëĺ uiy ¸ÑÅÄÁûÃÃĹÄ ö
¾ÀÆÄÇ˻» '$ ȾŶ lwb qƾ»ÂþÀ ¾Â»»È ǾÇÈ»ÂÉ
·»ÇÎÉÂÃÄ¿ öÇÈÆÄ¿À¾ ÀÄÈÄƶµ ƶ·Äȶ»È ÇÁ»ºÉÔϾ ķƶ½Ä qƾ
ÄÈÇÉÈÇȸ¾¾ ¸ËĺÃĹÄ Ǿ¹Ã¶Á¶ ¾Á¾ ½Ã¶Í¾È»ÁÒÃÄ Çþ¼»Ã¾¾ »¹Ä
ÉÆĸõö¸Ñ¸Äº»¾ÀÆÄÇË»ÂÑ'$Æ»½ÀÄɸ»Á¾Í¾¸¶»ÈǵÉÆĸ»ÃÒ
ÎÉÂĸ ÀÄÈÄÆÑ» ¾Â»ÔÈ ¶ÀǾ¶ÁÒÃÉÔ ÇÅ»ÀÈƶÁÒÃÉÔ ÅÁÄÈÃÄÇÈÒ ¸
º¾¶Å¶½Äû ÀeÌ ÈÄÈ ÎÉ ÅÄÇÈÉŶ»È ö ¶ÀȾ¸ÃÑ¿ ʾÁÒÈÆ
ÇķƶÃÃÑ¿ ö ÄŻƶ̾ÄÃÃÄ ÉǾÁ¾È»Á» ¸ËĺµÏ»Â ¸ ÇÄÇȶ¸
¾ÀÆÄÇË»ÂÑ '$ uǾÁ»ÃÃÑ¿ Ǿ¹Ã¶Á ÎÉÂĸ ÅÄÇÈÉŶ»È ö º»È»ÀÈÄÆ
ÇķƶÃÃÑ¿ ö º¾Äº» 9' ¹º» ¾ Åƻķƶ½É»Èǵ ¸ ÉÆĸ»ÃÒ
ÅÄÇÈĵÃÃĹÄ öÅƵ¼»Ã¾µ ÈÄ öÅƵ¼»Ã¾» ÅÄÇÈÉŶ»È ö ¸Ëĺ
Èƾ¹¹»Æ¶¸ËĺµÏ»¹Ä¸ÇÄÇȶ¸¾ÀÆÄÇË»ÂÑ'$ö¸ÑËĺ»ÀÄÈÄÆĹÄ
¸Ñ¸Äº  Åƾ ÄÈÇÉÈÇȸ¾¾ ÅÄÁ»½ÃĹÄ Ǿ¹Ã¶Á¶ ÉÇȶö¸Á¾¸¶»Èǵ
ÃÉÁ»¸Ä¿ÉÆĸ»ÃÒÈÄÈÉÆĸ»ÃÒÎÉÃȾÆÉ»ÈÆ»¹ÉÁµÈÄƹÆÄÂÀÄÇȾ5
¾ ·ÁÄÀ¾ÆÉ»È ¸Ëĺ uiy qÄÆĹ Çƶ·¶ÈѸ¶Ã¾µ ǾÇÈ»ÂÑ ·»ÇÎÉÂÃÄ¿
öÇÈÆÄ¿À¾ ÉÇȶö¸Á¾¸¶»Èǵ Æ»½¾ÇÈÄÆÄ 5 d Åƾ»ÂþÀ» ¸Â»ÇÈÄ
¾ÀÆÄÇË»ÂÑ '$ ȾŶ lwb ÂļÃÄ ¾ÇÅÄÁҽĸ¶ÈÒ ¾ÀÆÄÇË»ÂÉ
lvwb ȶ ¾ÀÆÄÇ˻¶ ÅÄ ǸĻÂÉ ÇÄÇȶ¸É ¶Ã¶ÁĹ¾Íö
lwb ÃÄ ÄÈÁ¾Í¶»Èǵ ƶÇÅÄÁļ»Ã¾»Â ¸Ñ¸ÄºÄ¸ d»ÇÈÄ
¾ÀÆÄÇË»ÂÑ '$ ÂļÃÄ ¾ÇÅÄÁҽĸ¶ÈÒ luo luo ¾Á¾


¸ÑÅÄÁþÈÒuiyöº¾ÇÀÆ»ÈÃÑËÓÁ»Â»ÃȶËtƶý¾ÇÈÄÆlqÂļÃÄ
½¶Â»Ã¾ÈÒ ö lq qÒ»½ÄÀ»Æ¶Â¾Í»ÇÀ¾¿ ʾÁÒÈÆ =4 ÁÔ·Ä¿
¶ÁŶ·¶Æ¾ÈÃÑ¿ʾÁÒÈÆöÀeÌl¶ÈÉÎÀ¾///öÂÄȶÃÑö
̾Á¾ÃºÆ¾Í»ÇÀ¾Ë À¶ÆÀ¶Ç¶Ë º¾¶Â»ÈÆÄ  ÂÂ Ç ÅĺÇÈÆÄ»ÍÃѾ
ǻƺ»ÍþÀ¶Â¾¾½Ê»Æƾȶ¶ÆÀ¾ooºÁ¾ÃĿ¾º¾¶Â»ÈÆÄÂ
ÂÂl¶ÈÉÎÀ¶/Çĺ»Æ¼¾È¸¾ÈÀĸÇÄȸĺÄÂÄÈÈÆ»ÈÒ»¹Ä¸¾ÈÀ¶
/  ¸¾ÈÀĸ / ¸¾ÈÀ¶ ÅÆĸĺ¶ qd  l¶ÈÉÎÀ¶ /
ö¶ÈѸ¶»Èǵ Åĸ»ÆË À¶ÈÉÎÀ¾ / l¶ÈÉÎÀ¶ / ö¶ÈѸ¶»Èǵ ö
À¶ÆÀ¶Ç» ÄÈ ÀÄÃÈÉƶ qy ƶº¾Ä¸»Ï¶È»ÁÒÃĹÄ Åƾ»ÂþÀ¶ ¾ Çĺ»Æ¼¾È
 ¸¾ÈÀĸ ÅÆĸĺ¶ qd  r»½¾ÇÈÄÆÄ 5 ÉÇȶö¸Á¾¸¶»Èǵ
¶ÀǾ¶ÁÒöµ ÍɸÇȸ¾È»ÁÒÃÄÇÈÒ ¶ Æ»½¾ÇÈÄÆÄ 5 ÅÄÆĹ
Çƶ·¶ÈѸ¶Ã¾µ·»ÇÎÉÂÃÄ¿öÇÈÆÄ¿À¾

qƾ»ÂþÀuldº¾¶Å¶½ÄöÇyn

qƾ»ÂþÀ ÅÆ»ºÃ¶½Ã¶Í»Ã ºÁµ Åƾ»Â¶ ÇȶÃ̾¿ ƶ·ÄȶÔϾË ¸


º¾¶Å¶½ÄûneÌÇͶÇÈÄÈÃÄ¿ÂĺÉÁµÌ¾»¿yɸÇȸ¾È»ÁÒÃÄÇÈÒ
Åƾ»ÂþÀ¶ÅƾÇÄÄÈÃÄλþ¾Ǿ¹Ã¶ÁÎɺcûËɼ»ÂÀdÂ
j½·¾Æ¶È»ÁÒÃÄÇÈÒ ÅÄ ÇÄÇ»ºÃ»ÂÉ À¶Ã¶ÁÉ  ºc q¾È¶»Èǵ Åƾ»ÂþÀ
ÄȾÇÈÄÍþÀ¶žȶþµöÅƵ¼»Ã¾»Âd

s¾¹Ã¶Á Ç ¶ÃÈ»ÃÃÑ ͻƻ½ ÀÄú»ÃǶÈÄÆ s ÅÄÇÈÉŶ»È ö ¸ËĺÃÄ¿


ÀÄÃÈÉÆ / s öÇÈÆÄ»ÃÃÑ¿ ö ǻƻº¾ÃÉ º¾¶Å¶½Äö dѺ»Á»Ãöµ


ÓȾÂÀÄÃÈÉÆÄÂÅÄÁÄǶͶÇÈÄÈÅÄÇÈÉŶ»ÈöÅƻķƶ½Ä¸¶È»ÁÒͶÇÈÄÈ
¸ÑÅÄÁûÃÃÑ¿ ö ¾ÀÆÄÇ˻» '$ ȾŶ lqs o¶ ÓÈÄ¿ ¼»
¾ÀÆÄÇ˻» ¸ÑÅÄÁûà ¾ ¹»È»Æĺ¾Ã Åƾ»ÂþÀ¶ y¶ÇÈÄȶ ¹»È»Æĺ¾Ã¶
ÄÅÆ»º»Áµ»ÈǵŶƶ»Èƶ¾ÀÄÃÈÉƶ/&&&&9'&
qƾ öÇÈÆÄ¿À» ö ÇȶÃ̾Ô ÅÄÇÈĵÃÃÄ» öÅƵ¼»Ã¾» Çþ¶»ÂÄ» Ç
º¸¾¼À¶ ÅĺÇÈÆÄ»ÍÃĹÄ Æ»½¾ÇÈÄƶ 5 ¸Ä½º»¿ÇȸɻÈ ö À¶Èĺ
¸¶Æ¾À¶Å¶ 9' ¾ ¾½Â»Ãµ»È »¹Ä »ÂÀÄÇÈÒ ¾ ÇÁ»ºÄ¸¶È»ÁÒÃÄ ͶÇÈÄÈÉ
¹»È»Æĺ¾Ã¶ o¶ÅƵ¼»Ã¾» bqye ÅÄÇÈÉŶ»È Ç ¾ÀÆÄÇË»ÂÑ '$ ö
¶ÃĺÓÈĹĸ¶Æ¾À¶Å¶o¶ÅƵ¼»Ã¾»qyͶÇÈÄÈÄ¿ne̸Ѻ»Áµ»Èǵ
ö ö¹ÆɽÀ» Åƻķƶ½Ä¸¶È»Áµ ͶÇÈÄÈÑ Æ»½¾ÇÈÄÆ» 5 ¾ ͻƻ½
ÅÒ»½ÄÀ»Æ¶Â¾Í»ÇÀ¾¿ʾÁÒÈÆ=4ÅÄÇÈÉŶ»Èö¸Ëĺ¾ÀÆÄÇË»ÂÑ'$
ȾŶ luri qÄÇÁ»ºÃµµ Çĺ»Æ¼¾È uqy ÉǾÁ¾È»ÁÒĹƶþ;ȻÁÒ
ʶ½Ä¾Ã¸»ÆÈÄÆ ¾ ͶÇÈÄÈÃÑ¿ º»È»ÀÈÄÆ ÅÆ»º¸¶Æ¾È»ÁÒÃÑ¿ uiy Ç
ÓÁ»ÀÈÆÄÃÃÄ¿Æ»¹ÉÁ¾ÆĸÀÄ¿¹ÆÄÂÀÄÇȾ
d ʶ½Ä¾Ã¸»ÆÈÄÆ» º»È»ÀÈÄƶ ƶ·Äȶ»È ÀÄÁ»·¶È»ÁÒÃÑ¿ ÀÄÃÈÉÆ /
s o¶ Æ»½¾ÇÈÄÆ» 5 ¸Ñº»Áµ»Èǵ öÅƵ¼»Ã¾» bqye ÀÄÈÄÆÄ»
ÅÄÇÈÉŶ»È ö ¸¶Æ¾À¶Å 9' ͻƻ½ Ì»ÅÒ 5 s 5 s º»È»ÀÈÄƶ
Ǿ¹Ã¶Á ÅÄÇÈÉŶ»È ö ¸Ëĺ ÅÆ»º¸¶Æ¾È»ÁÒÃĹÄ uiy r»¹ÉÁ¾ÆĸÀ¶
¹ÆÄÂÀÄÇȾ ÄÇÉÏ»ÇȸÁµ»Èǵ ¾½Â»Ã»Ã¾»Â ÇÄÅÆÄȾ¸Á»Ã¾µ Æ»½¾ÇÈÄƶ
5 s ¸ÑËĺ¶ ÓÈĹÄ ÉǾÁ¾È»Áµ Ǿ¹Ã¶Á oy ÅÄÇÈÉŶ»È ö ÉǾÁ¾È»ÁÒ
ÂÄÏÃÄÇȾ¸ÑÅÄÁûÃÃÑ¿öÄŻƶ̾ÄÃÃÄÂÉǾÁ¾È»Á»¾ÀÆÄÇ˻»
'$ ȾŶ lruf ¾ º¸ÉË
Èƶý¾ÇÈÄƶË 97 97
¸ÀÁÔÍ»ÃÃÑË ÅÄ Ç˻»
Ó¾ÈÈ»ÆÃÑËÅĸÈÄƾȻÁ»¿
l¶ÈÉÎÀ¾ Åƾ»ÂþÀ¶ / ¾ /
·»ÇÀ¶ÆÀ¶ÇÃÑ» ö¶ÈѸ¶ÔÈǵ
ö ÄÅƶ¸À» º¾¶Â»ÈÆÄ  ÂÂ
l¶ÈÉÎÀ¶/Çĺ»Æ¼¾È¸¾ÈÀĸÇ
ÄȸĺÄÂÄȸ¾ÈÀ¶À¶ÈÉÎÀ¶/
 ¸¾ÈÀĸ ÅÆĸĺ¶
qd  l¶ÈÉÎÀ¶ /
ö¶ÈѸ¶»Èǵ ö Ê»ÆƾÈĸÄÂ
ǻƺ»ÍþÀ» ¶ÆÀ¾ oo
º¾¶Â»ÈÆÄ   ¾ ºÁ¾ÃÄ¿
  l¶ÈÉÎÀ¶ / Çĺ»Æ¼¾È
 ¸¾ÈÀĸ qd  Äö
ºÄÁ¼Ã¶ Ç û·ÄÁÒξ Èƻþ»Â
Żƻ»϶ÈÒǵ ÅÄ ÇȻƼÃÔ
qÄÇÁ» öÇÈÆÄ¿À¾ ¸Ç» À¶ÈÉÎÀ¾
ʾÀǾÆÉÔÈǵ ÓÅÄÀǾºÃÄ¿
ÇÂÄÁÄ¿¾Á¾¹»Æ»ȾÀÄÂ
n¾ÀÆÄÇË»ÂÉ'$ÂļÃĽ¶Â»Ã¾ÈÒölrufqƾ¼»Á¶Ã¾¾


Åƾþ¶ÈÒ Ǿ¹Ã¶Á ÄÈ ûÇÀÄÁÒÀ¾Ë
ƶº¾Ä¾ÀÆÄÊÄÃĸ ƶ½Ã»Ç»ÃÃÑË
ÅÄ ͶÇÈÄÈ» ûķËĺ¾ÂÄ
ºÄƶ·ÄȶÈÒ Åƾ»ÂþÀ ÅÉÈ»Â
¸¸»º»Ã¾µ ûÇÀÄÁÒÀ¾Ë
ʾÀǾÆĸ¶ÃÃÑË öÇÈÆÄ»À
qƾ»ÆÃÑ¿ ¸¶Æ¾¶ÃÈ ÇË»ÂÑ
ʾÀǾÆĸ¶ÃÃÑË öÇÈÆÄ»À
ÅÄÀ¶½¶ÃöƾÇ
sË»ÂÉ Åƾ»ÂþÀ¶ ÂļÃÄ
ûÇÀÄÁÒÀÄ ÉÅÆÄÇȾÈÒ
¾ÇÅÄÁҽĸ¶¸ ¹¾·Æ¾ºÃÉÔ ¾ÀÆÄÇË»ÂÉ ÄÈ À¶Ã¶Á¶ ½¸ÉÀĸĹÄ
ÇÄÅÆĸļº»Ã¾µ Çĸƻ»ÃÃÑË ̸»ÈÃÑË È»Á»¸¾½ÄÆĸ ȾŶ uqyi n
¾Á¾ uqyi j½Â»Ã»Ã¾» ÇË»ÂÑ ÅÆ»ºÇȶ¸Á»ÃÄ ö ƾÇ pºÃ¶ÀÄ
ÇÁ»ºÉ»È ¾Â»ÈÒ ¸ ¸¾ºÉ ÍÈÄ Óȶ Ç˻¶ û ¾Â»»È ǾÇÈ»ÂÑ bqye
qÄÓÈÄÂÉ ÃɼÃÄ Åƾþ¶ÈÒ »ÆÑ ÅÄ ÓÀƶþÆĸÀ» ÅÁ¶ÈÑ ÍÈÄ·Ñ
¾ÇÀÁÔ;ÈÒ¸Á¾µÃ¾»È»Á¶ÄŻƶÈÄƶööÇÈÆÄ¿ÀÉÅƾ»ÂþÀ¶

qƾ»ÂþÀuldº¾¶Å¶½ÄöÇyn¾þ½ÀĸÄÁÒÈÃÑÂ
žȶþ»Â


qƾ»ÂþÀ ƶ·Äȶ»È ¸ º¾¶Å¶½Äû  neÌ ¾ ¾Â»»È
ÍɸÇȸ¾È»ÁÒÃÄÇÈÒ û Ëɼ» ÂÀd oľöÁÒÃÄ» öÅƵ¼»Ã¾»
žȶþµd
d»ÇÒ ¸ÑÇÄÀÄͶÇÈÄÈÃÑ¿ ÈƶÀÈ ¸ÀÁÔͶµ yn º»È»ÀÈÄÆ udy ¾
¹»È»Æĺ¾Ã Çķƶà ö ĺÃÄ¿ ÇŻ̾¶Á¾½¾Æĸ¶ÃÃÄ¿ ¾ÀÆÄÇ˻» '$
ȾŶ lwb ȶ ¾ÀÆÄÇ˻¶ ÅÆ»ºÇȶ¸Áµ»È ÇÄ·Ä¿ udy
Ç»ǾȻÁÒ¹»È»Æĺ¾ÃuqyÉǾÁ¾È»ÁÒĹƶþ;ȻÁÒynº»È»ÀÈÄÆ
ǾÇÈ»ÂÑ ÎÉÂÄÅÄþ¼»Ã¾µ ¾ Ǽ¶È¾µ º»¸¾¶Ì¾¾ ͶÇÈÄÈÑ ÀÄÈÄƶµ
ÅĽ¸ÄÁµ»È ¾ÇÅÄÁҽĸ¶ÈÒ þ½ÀÉÔ ÅÆÄ»¼ÉÈÄÍÃÉÔ ͶÇÈÄÈÉ 
  ÀeÌ qƾÃ̾ž¶ÁÒöµ Ç˻¶ Åƾ»ÂþÀ¶ Åƾ¸»º»Ã¶ ö ƾÇ
 s¾¹Ã¶Á Ç ¶ÃÈ»ÃÃÑ ÅÄÇÈÉŶ»È ö udy ͻƻ½ ÀÄú»ÃǶÈÄÆ s
y¶ÇÈÄÈÉ öÇÈÆÄ¿À¾ ¹»È»Æĺ¾Ã¶ ÄÅÆ»º»ÁµÔÈ ÓÁ»Â»ÃÈÑ / s s
9' o¶ÇÈÆÄ¿À¶ ö ÇȶÃ̾¾ ÄÇÉÏ»ÇȸÁµ»Èǵ Æ»½¾ÇÈÄÆÄ 5
¾½Â»ÃµÔϾÂöÅƵ¼»Ã¾»ö¸¶Æ¾À¶Å»9'ȾŶld
d À¶Í»Çȸ» vqy ¾ÇÅÄÁÒ½ÉÔÈǵ ¶ÀȾ¸ÃÑ» 5&ʾÁÒÈÆÑ ö
ÄŻƶ̾ÄÃÃÑË ÉǾÁ¾È»ÁµË ¸Ã»Îþ¾ ÓÁ»Â»Ãȶ¾ ÀÄÈÄÆÑË
µ¸ÁµÔÈǵ ÀÄú»ÃǶÈÄÆÑ s s s s s ¾ s s¾¹Ã¶Á
½¸ÉÀĸĿ ͶÇÈÄÈÑ ͻƻ½ ÀÄú»ÃǶÈÄÆ s ÅÄÇÈÉŶ»È ö Æ»¹ÉÁµÈÄÆ
¹ÆÄÂÀÄÇȾÆ»½¾ÇÈÄÆ5uiyÅƾ»ÂþÀ¶Âļ»È·ÑÈÒÁԷѸÈÄÂ
;ÇÁ» ¾ ö ¾ÀÆÄÇ˻» lwb l¶ÈÉÎÀ¶ / ·»ÇÀ¶ÆÀ¶Çöµ Ç
¸ÃÉÈÆ»Ãþº¾¶Â»ÈÆÄÂÂÂpö¾Â»»È¸¾ÈÀĸÅÆĸĺ¶qd
o¶ÇÈÆÄ¿À¶ ½¶ÀÁÔͶ»Èǵ ¸ ÉÀÁ¶ºÀ» º¾¶Å¶½Äö ÅĺÇÈÆÄ¿ÀÄ¿
ÀÄú»ÃǶÈÄƶs

lÄø»ÆÈ»ÆѺÁµƶ·ÄÈÑÇƶº¾ÄÅƾ»ÂþÀ¶Â¾
¸»Ï¶È»ÁÒÃÑ˺¾¶Å¶½ÄÃĸ

l¶À Åƶ¸¾ÁÄ É ÅÄÈÆ»·¾È»Áµ ɼ» ¾Â»»Èǵ Åƾ»ÂþÀ ö


ƶº¾Ä¸»Ï¶È»ÁÒÃÑ» º¾¶Å¶½ÄÃÑ ¾ »ÂÉ ûÈ ûķËĺ¾ÂÄÇȾ ÇÄ·¾Æ¶ÈÒ
¾ öÇÈƶ¾¸¶ÈÒ Åƾ»ÂÃÄ» ÉÇÈÆÄ¿ÇȸÄ ºÁµ ƶ·ÄÈÑ Ç
ƶº¾ÄŻƻº¶È;À¶Â¾ fÄÇȶÈÄÍÃÄ ¾Â»ÈÒ ÅƾÇȶ¸ÀÉ ÀÄø»ÆÈ»Æ
ƶ·ÄȶÔÏÉÔ Ç Ä·ÑÍÃÑ Åƾ»ÂþÀÄ lÄø»ÆÈ»ÆÑ ûÇÀÄÁÒÀÄ
Çþ¼¶ÔÈ ÍɸÇȸ¾È»ÁÒÃÄÇÈÒ Åƾ»ÂþÀ¶ ÃÄ ¸ Ƶº» ÇÁÉͶ»¸ ÓÈÄ û
»ζ»ÈÅÄÁÉͶÈÒÀ¶Í»Çȸ»ÃÃÑ¿Åƾ»ÂûķËĺ¾ÂĹÄǾ¹Ã¶Á¶o¾¼»
Åƾ¸ÄºµÈǵ ÇË»ÂÑ ¾ ÄžǶþµ ÀÄø»ÆÈ»Æĸ ö Èƶý¾ÇÈÄƶË ¾
¾ÀÆÄÇ˻¶Ë uÇÈÆÄ¿Çȸ¶ ƶÇÇ;ȶÃÑ ºÁµ ƶ·ÄÈÑ ¸ ÄÅÆ»º»Á»ÃÃÑË
º¾¶Å¶½ÄöË ͶÇÈÄÈ pºÃ¶ÀÄ ¸Ç» ÄžǶÃÃÑ» ÉÇÈÆÄ¿Çȸ¶ ÂļÃÄ
¾ÇÅÄÁҽĸ¶ÈÒ ¾ ö ºÆɹ¾Ë ͶÇÈÄȶË fÁµ ÓÈĹÄ À¶À Åƶ¸¾ÁÄ ÃɼÃÄ


ÈÄÁÒÀľ½Â»Ã¾ÈÒͶÇÈÄÈɹ»È»Æĺ¾Ã¶ÀÄø»ÆȻƶlÄÃÇÈÆÉÀȾ¸ÃÄÄþ
ÂĹÉÈ ·ÑÈÒ ¸ÑÅÄÁûÃÑ ¸ ÄȺ»ÁÒÃÄ ÀÄÆÅÉÇ» ¾ Ç ¶¸ÈÄÃÄÂÃÑÂ
¾ÇÈÄÍþÀÄ žȶþµ oÄ ÂļÃÄ ¾ ¸ÇÈƶ¾¸¶ÈÒ ¾Ë ûÅÄÇÆ»ºÇȸ»ÃÃÄ ¸
ÀÄÆÅÉǾÇÅÄÁҽɻÂĹÄÅƾ»ÂþÀ¶

uldÀÄø»ÆÈ»Æöº¸ÉËÅÄÁ»¸ÑËÈƶý¾ÇÈÄƶË

pÃ ÅĽ¸ÄÁµ»È Åƾþ¶ÈÒ Ǿ¹Ã¶ÁÑ Ç ͶÇÈÄÈÃÄ¿ ÂĺÉÁµÌ¾»¿ Åƾ


ÅÄÂÄϾ Ä·ÑÍÃĹÄ uld yn Åƾ»ÂþÀ¶ dËĺÃÄ¿ Ǿ¹Ã¶Á Ç ͶÇÈÄÈÄ¿
ne̸Ѻ»Áµ»Èǵ¸ËĺÃÑÂÀÄÃÈÉÆÄÂ/söÇÈÆÄ»ÃÃÑÂö
ǻƻº¾ÃÉ ÓÈĹÄ º¾¶Å¶½Äö ¾ ÅÄÇÈÉŶ»È º¶Á»» ö ½¶È¸ÄÆ ÅÄÁ»¸Ä¹Ä
Èƶý¾ÇÈÄƶ 97 ȾŶ lqe o¶ ÓÈÄ Èƶý¾ÇÈÄÆ» ¸ÑÅÄÁûÃ
Åƻķƶ½Ä¸¶È»ÁÒ ͶÇÈÄÈÑ o¶ ¾ÇÈÄÀ Èƶý¾ÇÈÄƶ 97 ͻƻ½
ÀÄú»ÃǶÈÄÆ s Å嶻Èǵ Ǿ¹Ã¶Á ¹»È»Æĺ¾Ã¶ ¸ÑÅÄÁûÃÃĹÄ ö
ÅÄÁ»¸Ä Èƶý¾ÇÈÄÆ» 97 ȾŶ lqe lÄÃÈÉÆ ¹»È»Æĺ¾Ã¶ / s
öÇÈÆÄ»ÃöͶÇÈÄÈÉneÌ
d Æ»½ÉÁÒȶȻ ¸ËĺÃÄ¿ Ǿ¹Ã¶Á Åƻķƶ½É»Èǵ ¸ Ǿ¹Ã¶Á ͶÇÈÄÈÄ¿
  neÌ ÈÄÈ Ǿ¹Ã¶Á Çþ¶»Èǵ ÇÄ ÇÈÄÀ¶ Èƶý¾ÇÈÄƶ 97
¾ ͻƻ½ ÀÄú»ÃǶÈÄÆ s ÅÄÇÈÉŶ»È ö ¶ÃÈ»ÃÃÑ¿ ¸Ëĺ
ÅÆÄÂÑÎÁ»ÃÃĹÄÅƾ»ÂþÀ¶tƶý¾ÇÈÄÆÑÂĹÉÈ·ÑÈÒǺÆɹ¾Â¾

·ÉÀ¸»ÃÃѾ ¾Ãº»ÀǶ¾ l¶ÈÉÎÀ¾ / / öÂÄȶÃÑ ö À¶ÆÀ¶Ç¶Ë


º¾¶Â»ÈÆÄ   ¾ ºÁ¾ÃÄ¿ ÂÂ Ç Á¶ÈÉÃÃѾ ÅĺÇÈÆÄ»ÍÃѾ
ǻƺ»ÍþÀ¶Â¾ ºÁ¾ÃÄ¿  l¶ÈÉÎÀ¶ / Çĺ»Æ¼¾È ¸¾ÈÀĸ Ç


ÄȸĺÄ ÄÈ ¸¾ÈÀ¶ À¶ÈÉÎÀ¶ /  ¸¾ÈÀĸ Ç ÄȸĺÄ  ¸¾ÈÀ¶ p·»
À¶ÈÉÎÀ¾öÂÄȶÃÑÅÆĸĺÄÂqdÂÂ
o¶ÇÈÆÄ¿À¶ÀÄø»ÆȻƶ½¶ÀÁÔͶ»Èǵ¸öÇÈÆÄ¿À»ÀÄÃÈÉƶ¹»È»Æĺ¾Ã¶
öͶÇÈÄÈÉneÌdËĺÃÄ¿ÀÄÃÈÉÆöÇÈƶ¾¸¶»Èǵöǻƻº¾ÃÉ
Åƾþ¶»ÂĹÄ º¾¶Å¶½Äö lÄø»ÆÈ»Æ ÂļÃÄ ¾ÇÅÄÁҽĸ¶ÈÒ ¾ ºÁµ
Åƾ»Â¶ Ǿ¹Ã¶Áĸ ¸ º¾¶Å¶½Äû  neÌ ö uld yn
ƶº¾Ä¸»Ï¶È»ÁÒÃÑ¿ Åƾ»ÂþÀ fÁµ ÓÈĹÄ ÃɼÃÄ É»ÃÒξÈÒ »ÂÀÄÇÈÒ
ÀÄú»ÃǶÈÄƶsºÄÅv

uldÀÄø»ÆÈ»ÆöĺÃÄÂÅÄÁ»¸ÄÂÈƶý¾ÇÈÄÆ»

lÄø»ÆÈ»Æ ÅÆ»ºÇȶ¸Áµ»È ÇÄ·Ä¿ Âĺ»Æþ½¾Æĸ¶ÃÃÑ¿ ¸¶Æ¾¶ÃÈ


ÅÆ»ºÑºÉÏ»¿ ÇË»ÂÑ d º¶ÃÃÄ¿ Ç˻» Åƻķƶ½Ä¸¶È»ÁÒ ͶÇÈÄÈÑ ö
ÅÄÁ»¸ÄÂÈƶý¾ÇÈÄÆ»½¶Â»Ã»Ãº¾ÄºÃÑÂÇ»ǾȻÁ»ÂÈÄǺ»Á¶ÃÄÇ
Ì»ÁÒÔ ÇĹÁ¶Çĸ¶Ã¾µ þ½ÀĹÄ ¸ËĺÃĹÄ ÇÄÅÆÄȾ¸Á»Ã¾µ Åƾ»ÂþÀ¶ Ç
¸ÑËĺÃÑ ÇÄÅÆÄȾ¸Á»Ã¾»Â Åƻķƶ½Ä¸¶È»Áµ ö Èƶý¾ÇÈÄÆ»
f¾ÄºÃÑ¿ Ç»ǾȻÁÒ ¸ ÓÈÄ ÇÁÉͶ» ¾Â»»È ·ÄÁ»» ¸ÑÇÄÀ¾¿
ÀÄÓÊʾ̾»ÃÈ Żƻº¶Í¾ ¶ ÇÁ»ºÄ¸¶È»ÁÒÃÄ ɸ»Á¾Í¾¸¶»Èǵ ¾
ÍɸÇȸ¾È»ÁÒÃÄÇÈÒ ÀÄø»ÆȻƶ ¸ Ì»ÁÄ e»È»Æĺ¾Ã ÀÄø»ÆȻƶ
¸ÑÅÄÁûà ö Èƶý¾ÇÈÄÆ» 97 »¹Ä ͶÇÈÄȶ ½¶º¶»Èǵ Ŷƶ»Èƶ¾
À¶ÈÉÎÀ¾ / ¾ ÀÄú»ÃǶÈÄƶ s s¾¹Ã¶Á ¹»È»Æĺ¾Ã¶ ͶÇÈÄÈÄ¿ ÄÀÄÁÄ
neÌÅÄÇÈÉŶ»Èö¶Ãĺ¹»Æ¶þ»¸Ä¹Äº¾Äº¶9'o¶À¶ÈĺÓÈĹÄ
º¾Äº¶ ÅÄÇÈÉŶ»È ÅƾõÈÑ¿ ¶ÃÈ»ÃÃÄ¿ Ǿ¹Ã¶Á pºÃĸƻ»ÃÃÄ ö
À¶Èĺ» º¾Äº¶ ÅƾÇÉÈÇȸÉÔÈ ¾ Ǿ¹Ã¶ÁÑ ÅÆĺÉÀÈĸ Åƻķƶ½Ä¸¶Ã¾µ


ͶÇÈÄÈ ÀÄÈÄÆÑ» ¸Ñº»ÁµÔÈǵ ¸ËĺÃѾ ̻ŵ¾ ¾ÇÅÄÁҽɻÂĹÄ
Åƾ»ÂþÀ¶ lÄø»ÆÈ»Æ Âļ»È ƶ·ÄȶÈÒ ·»½ ºÄÅÄÁþȻÁÒÃÄ¿
öÇÈÆÄ¿À¾ Ç Åƾ»ÂþÀÄ º¾¶Å¶½Äö uld ¾Á¾ uld d À¶Í»Çȸ»
º¾Äº¶ 9' ÂļÃÄ ¾ÇÅÄÁҽĸ¶ÈÒ ÅƶÀȾͻÇÀ¾ ÁÔ·Ä¿ ¶ÁÄÂÄÏÃÑ¿
º¾ÄºöÅƾ»Æfef¾Èº
d À¶Í»Çȸ» À¶ÈÉÎÀ¾ / ¾ÇÅÄÁҽĸ¶Ã ºÆÄÇÇ»ÁÒ fn  Ç
¾ÃºÉÀȾ¸ÃÄÇÈÒÔ ÂÀeà l¶ÈÉÎÀ¶ / öÂÄȶö ö À¶ÆÀ¶Ç»
º¾¶Â»ÈÆÄ   ¾ ºÁ¾ÃÄ¿  ¾ Çĺ»Æ¼¶È ¸¾ÈÀĸ ÅÆĸĺ¶
qd ÂÂ Ç ÄȸĺÄ ÄÈ ¸¾ÈÀ¶ qĺÇÈÆÄ»ÍÃÑ¿ ǻƺ»ÍþÀ ¾½
»º¾¾Á¾Á¶ÈÉþºÁ¾ÃÄ¿ÂÂo¶ÇÈÆÄ¿À¶ÅÆľ½¸Äº¾Èǵ¶Ã¶ÁĹ¾ÍÃÄ
ƶÇÇÂÄÈÆ»ÃÃÄ¿¸ÑλÇ˻»

uldÀÄø»ÆÈ»ÆöÇŻ̾¶Á¾½¾Æĸ¶ÃÃÄ¿¾ÀÆÄÇ˻»

pÈÇÉÈÇȸ¾» ÓÁ»Â»ÃÈĸ öÇÈÆÄ¿À¾ ÇÉÏ»Çȸ»ÃÃÄ ÉÅÆÄ϶»È


ÀÄÃÇÈÆÉÀ̾Ô Åƻķƶ½Ä¸¶È»Áµ ȶÀ À¶À öÇÈÆÄ¿À¶ ÅÆľ½¸Äº¾Èǵ
Ƕ¾Â Åƾ»ÂþÀÄ d ÀÄø»ÆȻƻ ¾ÇÅÄÁҽɻÈǵ ¾ÀÆÄÇ˻¶
lqs ÀÄÈÄƶµ ¾Â»»È ËÄÆÄÎÉÔ ƶ½¸µ½ÀÉ »¼ºÉ Ǿ¹Ã¶ÁÄÂ
¹»È»Æĺ¾Ã¶ ¾ ¸ËĺÃÑ Ǿ¹Ã¶ÁÄ sÁ»ºÄ¸¶È»ÁÒÃÄ º¶¼» ÂÄÏÃÑ»
¸ËĺÃÑ» Ǿ¹Ã¶ÁÑ û½Ã¶Í¾È»ÁÒÃÄ ƶÇÇÈƶ¾¸¶ÔÈ ¹»È»Æĺ¾Ã
n¾ÀÆÄÇ˻¶ûÀƾȾÍöÀžȶÔÏ»ÂÉöÅƵ¼»Ã¾ÔȶÀÀ¶ÀÇĺ»Æ¼¾È


¸ÇÈÆÄ»ÃÃÑ¿ Çȶ·¾Á¾½¶ÈÄÆ öÅƵ¼»Ã¾µ y¶ÇÈÄÈÉ ¹»È»Æĺ¾Ã¶
ÄÅÆ»º»ÁµÔÈ Ŷƶ»ÈÆÑ ÀÄÃÈÉƶ / s dËĺÃÄ¿ Ǿ¹Ã¶Á ÅÄÇÈÉŶ»È
ͻƻ½ ÀÄú»ÃǶÈÄÆ s ö ¸Ëĺ Åƻķƶ½Ä¸¶È»Áµ ͶÇÈÄÈÑ o¶
ö¹ÆɽÀ» Åƻķƶ½Ä¸¶È»Áµ Æ»½¾ÇÈÄÆ» 5 ¸Ñº»ÁµÔÈǵ ÇɶÆöµ ¾
ƶ½ÃÄÇÈöµ ÇÄÇȶ¸ÁµÔϾ» Ǿ¹Ã¶Á¶ y¶ÇÈÄȶ ¹»È»Æĺ¾Ã¶ ½¶º¶»Èǵ
ƶ¸ÃÄ¿ neÌ qƾ ¾ÇÅÄÁҽĸ¶Ã¾¾ Åƾ»ÂþÀ¶ Ç º¾¶Å¶½ÄÃÄÂ
 neÌ ¾ÇÅÄÁҽɻÈǵ ƶ½ÃÄÇÈöµ ͶÇÈÄȶ ¶ ÇɶÆöµ 
ÄÈʾÁÒÈÆĸѸ¶»Èǵ ¸ËĺÃѾ ̻ŵ¾ Åƾ»ÂþÀ¶ d öλ ÇÁÉͶ»
Ç ÅÄÂÄÏÒÔ ÀÄø»ÆȻƶ ŻƻÀÆѸ¶»Èǵ º¾¶Å¶½Äà ¸ËĺÃÑË Ǿ¹Ã¶Áĸ
ÄÈ  ºÄ neÌ qƾ ûķËĺ¾ÂÄÇȾ ÂļÃÄ ŻƻÀÆѸ¶ÈÒ ¾
ºÆɹ¾» º¾¶Å¶½ÄÃÑ ÅÉȻ ¾½Â»Ã»Ã¾µ ͶÇÈÄÈÑ ¹»È»Æĺ¾Ã¶
n¾ÀÆÄÇ˻¶'$ƶ·ÄÈÄÇÅÄÇķöºÄͶÇÈÄÈÑneÌl¶ÈÉÎÀ¶/
öÂÄȶööÅĺÇÈÆÄ»ÍÃÄÂǻƺ»ÍþÀ»Äȶ¹Ã¾ÈÄÅÆĸĺ¶sc¶
¾Çĺ»Æ¼¾È¸¾ÈÀĸÅÆĸĺ¶qdÂÂöÂÄȶÃÃÑ˸¾ÈÄÀÀ¸¾ÈÀÉ
n¾ÀÆÄÇË»ÂÉ'$ÂļÃĽ¶Â»Ã¾ÈÒölqs¾Á¾»»¶Ã¶ÁĹ623
o¶ÇÈÆÄ¿À¶ ÀÄø»ÆȻƶ Ǹĺ¾Èǵ À ÉÇȶÃĸÀ» ͶÇÈÄÈÑ ¹»È»Æĺ¾Ã¶
¾½Â»Ã»Ã¾»Â¾ÃºÉÀȾ¸ÃÄÇȾÀ¶ÈÉÎÀ¾/

tgwojygsljgsrgfstdbib{jt}jovprnbxjj

f»È»ÀÈÄÆÑƶº¾Ä¾½ÁÉͻþ¿

qÆÄÇÈ»¿Î¾¿º»È»ÀÈÄÆƶº¾Ä¸ÄÁÃ

f¶¼» »ÇÁ¾ ¸¶Â ûͻ¹Ä ÄŶǶÈÒǵ ÃÄ ¸Ñ ËÄÈ»Á¾ ·Ñ ¸ÑµÇþÈÒ û
ΞÄþÈ Á¾ ÀÈÄ þ·ÉºÒ ½¶ ¸¶Â¾ Ç ÅÄÂÄÏÒÔ ÅĺÇÁÉξ¸¶ÔÏ»¿
ƶº¾Ä¶ÅŶƶÈÉÆÑ ÇÄ·»Æ¾È» ÇË»ÂÉ ÅÄÀ¶½¶ÃÃÉÔ ö ƾÇ
uÇÈÆÄ¿ÇȸÄÅÆ»ºÇȶ¸Áµ»ÈÇÄ·Ä¿ÅÆÄÇÈ»¿Î¾¿º»È»ÀÈÄÆƶº¾Ä¸ÄÁÃÇÄ
½¸ÉÀĸĿ ¾Ãº¾À¶Ì¾»¿ s »¹Ä ÅÄÂÄÏÒÔ ÂļÃÄ ķöÆɼ¾ÈÒ
ƶ·ÄȶÔϾ¿ ¸ ÅÄ»ϻþ¾ Żƻº¶È;À ÈÄÈ º»È»ÀÈÄÆ
ƶ·ÄÈÄÇÅÄÇÄ·»Ã¸º¾¶Å¶½ÄûºÄÂeÌ


Á»ÀÈÆĶ¹Ã¾ÈÃÑ» ÀÄÁ»·¶Ã¾µ Ç È»Á»ÇÀÄžͻÇÀÄ¿ ¶ÃÈ»ÃÃÑ
º»È»ÀȾÆÉÔÈǵ º¾ÄºÄ 9' ȾŶ fc ¸ÑÇÄÀÄͶÇÈÄÈöµ
ÇÄÇȶ¸ÁµÔ϶µÄÈʾÁÒÈÆĸѸ¶»ÈǵºÆÄÇÇ»Á»Â/¾ÀÄú»ÃǶÈÄÆÄÂ
s oy Ǿ¹Ã¶Á ÅÄÇÈÉŶ»È ö ·¶½É Èƶý¾ÇÈÄƶ 97 ȾŶ lt
ÄÈÀÆѸ¶µ »¹Ä ¾ º¶Á»» ÄÈÀÆѸ¶µ Èƶý¾ÇÈÄÆ 97 ȾŶ lt qƾ
ÓÈÄ ö Æ»½¾ÇÈÄÆ» 5 ¸Ñº»Áµ»Èǵ öÅƵ¼»Ã¾» ¸ÄÇÅƾþ¶»ÂÄ»
ÁĹ¾Í»ÇÀ¾Â ÓÁ»Â»ÃÈÄ '' À¶À ÉÆĸ»ÃÒ ÁĹ¾Í»ÇÀÄ¿ »º»Ã¾ÌÑ ¾
ö;ö»È ƶ·ÄȶÈÒ ¹»Ã»Æ¶ÈÄÆ ¾ÂÅÉÁÒÇĸ ö ÓÁ»Â»ÃȶË '' 
'' s »¹Ä ¸ÑËĺ¶ ¾ÂÅÉÁÒÇÑ ͶÇÈÄÈÄ¿ ÀeÌ ÅÄÇÈÉŶÔÈ ö ¸Ëĺ
·ÉÊ»ÆÃĹÄ À¶ÇÀ¶º¶ ö ÓÁ»Â»ÃȶË '' '' o¶¹ÆɽÀÄ¿ ÇÁɼ¾È
ÅÒ»½ÄÓÁ»ÀÈƾͻÇÀ¾¿Åƻķƶ½Ä¸¶È»ÁÒȾŶiqq¾È¶»Èǵº»È»ÀÈÄÆ
ÄÈ Ŷƶ»ÈƾͻÇÀĹÄ Çȶ·¾Á¾½¶ÈÄƶ ö ÓÁ»Â»ÃȶË 9' 5 f¾Äº
9' ÂļÃÄ ½¶Â»Ã¾ÈÒ ö ef Èƶý¾ÇÈÄÆÑ lt lt
sȶ·¾Á¾ÈÆÄà 9'Âļ»È ·ÑÈÒ ÁÔ·ÑÂ Ç öÅƵ¼»Ã¾»Â Çȶ·¾Á¾½¶Ì¾¾
  d qÒ»½ÄÀ»Æ¶Â¾Í»ÇÀ¾¿ Åƻķƶ½Ä¸¶È»ÁÒ =4 ÂļÃÄ
½¶Â»Ã¾ÈÒöiq


f»È»ÀÈÄÆÅÄÁµÇĽ¸ÉÀĸĿǾ¹Ã¶Á¾½¶Ì¾»¿¾
Æ»¹ÉÁ¾ÆĸÀÄ¿ÍɸÇȸ¾È»ÁÒÃÄÇȾ

pÈ ÅÆ»ºÑºÉÏ»¹Ä º¶ÃÃÄ» ÉÇÈÆÄ¿ÇȸÄ ÄÈÁ¾Í¶»Èǵ ·ÄÁ»» ¸ÑÇÄÀÄ¿


ÍɸÇȸ¾È»ÁÒÃÄÇÈÒÔ¾¸Ä½ÂļÃÄÇÈÒÔÆ»¹ÉÁ¾ÆĸÀ¾ÍɸÇȸ¾È»ÁÒÃÄÇȾ
s¾¹Ã¶Á Åƾþ¶»ÂÑ¿ ¶ÃÈ»ÃÃÄ¿ ÉǾÁ¾¸¶»Èǵ ξÆÄÀÄÅÄÁÄÇÃÑÂ
ÈÆ»ËÀ¶ÇÀ¶ºÃÑ ¶Å»Æ¾Äº¾Í»ÇÀ¾Â ÉǾÁ¾È»Á»Â ¸ÑÇÄÀÄ¿ ͶÇÈÄÈÑ ö
Èƶý¾ÇÈÄƶË 9797 ȾŶ lt uǾÁ»ÃÃÑ¿ Ǿ¹Ã¶Á Ç ö¹ÆɽÀ¾
Èƶý¾ÇÈÄƶ97Æ»½¾ÇÈÄƶ5ͻƻ½ÀÄú»ÃǶÈÄÆsÅÄÇÈÉŶ»Èö
º»È»ÀÈÄÆÇķƶÃÃÑ¿ÅÄÇ˻»ɺ¸Ä»Ã¾µöÅƵ¼»Ã¾µöº¾Äº¶Ë9'
9' qÄÁļ¾È»ÁÒÃÄ» öÅƵ¼»Ã¾» Ç Æ»¹ÉÁµÈÄƶ ÍɸÇȸ¾È»ÁÒÃÄÇȾ
Æ»½¾ÇÈÄƶ 5 ÅÄÇÈÉŶ»È ö º¾ÄºÑ 9' ¾ 9' ȾŶ fc
qÆÄÈ»À¶Ã¾»û·ÄÁÒÎĹÄöͶÁÒÃĹÄÈÄÀ¶ͻƻ½ÓȾº¾ÄºÑÅƾ¸Äº¾È
À ɸ»Á¾Í»Ã¾Ô ÍɸÇȸ¾È»ÁÒÃÄÇȾ º»È»ÀÈÄƶ pºÃĸƻ»ÃÃÄ ÓÈÄ
öÅƵ¼»Ã¾» ÅÄÇÈÉŶ»È ö ·¶½É Èƶý¾ÇÈÄƶ 97 ȾŶ lt ͻƻ½
º¾Äº 9' ȾŶ fc ¾ Æ»½¾ÇÈÄÆ 5 c¶½Ä¸Ñ¿ ÈÄÀ Åƾ¸Äº¾È À
ÄÈÀÆѸ¶Ã¾Ô Èƶý¾ÇÈÄƶ 97 o¶ »¹Ä ÀÄÁÁ»ÀÈÄÆ» ÉÇȶö¸Á¾¸¶»Èǵ
ÅÄÈ»Ã̾¶ÁÁĹ¾Í»ÇÀÄ¿»º¾Ã¾ÌÑqƾɸ»Á¾Í»Ã¾¾ÉÆĸõǾ¹Ã¶Á¶ö
¸Ëĺ» ÉÇÈÆÄ¿Çȸ¶ ÅÄÇÈĵÃÃÄ» öÅƵ¼»Ã¾» ö ÀÄú»ÃǶÈÄÆ» s
É»ÃÒζ»Èǵ ÈÄ ¸»º»È À ½¶ÀÆѸ¶Ã¾Ô Èƶý¾ÇÈÄƶ 97 uÆĸ»ÃÒ
ÁĹ¾Í»ÇÀÄ¿ »º¾Ã¾ÌÑ Åĵ¸ÁµÔϾ¿Çµ ö ÀÄÁÁ»ÀÈÄÆ» Èƶý¾ÇÈÄƶ
97 ƶ½Æ»Î¶»È ƶ·ÄÈÉ ¹»Ã»Æ¶ÈÄƶ ÅƵÂÄɹÄÁÒÃÑË ¾ÂÅÉÁÒÇĸ ö
ÓÁ»Â»ÃȶË '' '' 5 ¾ s qÄÁļ¾È»ÁÒÃÑ» ¾ÂÅÉÁÒÇÑ
ͶÇÈÄÈÄ¿ ÄÀÄÁÄ eÌ ƶ½Æ»Î¶ÔÈ ƶ·ÄÈÉ ¹»Ã»Æ¶ÈÄƶ ÅƵÂÄɹÄÁÒÃÑË


¾ÂÅÉÁÒÇĸ ö ÓÁ»Â»ÃȶË '' '' 5 ¾ s s ¸ÑËĺ¶ ÓÈĹÄ
¹»Ã»Æ¶ÈÄƶ ÅƵÂÄɹÄÁÒÃÑ» ¾ÂÅÉÁÒÇÑ ÅÆÄÂĺÉÁ¾Æĸ¶ÃÃÑ»
ͶÇÈÄÈÄ¿ eÌ ÅÄÇÈÉŶÔÈ ö ÅÒ»½ÄÀ»Æ¶Â¾Í»ÇÀ¾¿ Åƻķƶ½Ä¸¶È»ÁÒ
=4ȾŶ iq q¾È¶Ã¾» ÉÇÈÆÄ¿Çȸ¶ ÄÇÉÏ»ÇȸÁµ»Èǵ ÄÈ
Ŷƶ»ÈƾͻÇÀĹÄ Çȶ·¾Á¾½¶ÈÄƶ ö Çȶ·¾Á¾ÈÆÄû 9' ȾŶ ls
¾ Æ»½¾ÇÈÄÆ» 5 tƶý¾ÇÈÄÆÑ 97 97 ÂļÃÄ ½¶Â»Ã¾ÈÒ ö
lt lt ¾Á¾ lt d ÅÄÇÁ»ºÃ»Â ÇÁÉͶ» É»ÃÒζ»Èǵ
º¾¶Å¶½Äà ƻ¹¾ÇÈƾÆÉ»ÂÑË Ǿ¹Ã¶Áĸ f¾ÄºÑ 9' 9' ÂĹÉÈ ·ÑÈÒ
ÁÔ·Ñ» ¹»Æ¶þ»¸Ñ» ¸ÑÇÄÀÄͶÇÈÄÈÃÑ» sȶ·¾Á¾ÈÆÄà 9' Âļ»È
·ÑÈÒ ÁÔ·ÑÂ Ç öÅƵ¼»Ã¾»Â Çȶ·¾Á¾½¶Ì¾¾  d  d»ÆËþ¿
ÅÆ»º»Á ͶÇÈÄÈÑ Æ»¹¾ÇÈƾÆÉ»ÂÑË Ǿ¹Ã¶Áĸ É ÓÈĹÄ º»È»ÀÈÄƶ Âļ»È
ºÄÇȾ¹¶ÈÒ  neÌ r»¹ÉÁ¾ÆĸÀ¶ Åƾ·Äƶ ½¶ÀÁÔͶ»Èǵ ¸
ÉÇȶÃĸÁ»Ã¾¾ ȶÀĹÄ ÉÆĸõ ÍɸÇȸ¾È»ÁÒÃÄÇȾ º»È»ÀÈÄƶ
Æ»½¾ÇÈÄÆÄ  5 Åƾ ÀÄÈÄÆÄ ÀÄÂÅ»ÃǾÆÉ»Èǵ ÊÄÃĸѿ ÉÆĸ»ÃÒ
ƶº¾Ä¾½ÁÉͻþµ ¸ º¶ÃÃÄ ÅÄ»ϻþ¾ qƾ ÓÈÄ ½¸ÉÀĸĿ
Ǿ¹Ã¶Á¾½¶ÈÄÆ û ºÄÁ¼»Ã ƶ·ÄȶÈÒ qƾ Åƾ·Á¾¼»Ã¾¾ º»È»ÀÈÄƶ À
¾ÇÈÄÍþÀÉ ¾½ÁÉͻþµ ¾ÀÆÄŻƻº¶È;ÀÉ ÉÆĸ»ÃÒ öÅƵ¼»ÃÃÄÇȾ
ÅÄÁµ ö;ö»È ÅÆ»¸ÑζÈÒ ÊÄÃĸѿ ¾ ½¸ÉÀĸ¶µ Ǿ¹Ã¶Á¾½¶Ì¾µ
Çƶ·¶ÈѸ¶»È

i¶Ï¾È¶È»Á»ÊÄÃÃÑ˶ÅŶƶÈĸ¾Á¾Ã¾¿Ǹµ½¾

i¶Ï¾È¶È»Á»ÊÄÃÃÑ˶ÅŶƶÈĸ

i¶Ï¾È¶½¸ÄÃÀĸĿ̻ž

qƾ;ÃÄ¿ Åĵ¸Á»Ã¾µ À¶Ã¶Á¶ ÉÈ»ÍÀ¾ ¾ÃÊÄƶ̾¾ µ¸ÁµÔÈǵ


ÓÁ»ÀÈÆĶÀÉÇȾͻÇÀ¾» Åƻķƶ½Ä¸¶Ã¾µ qƾ ƶ½¹Ä¸ÄÆ» ¸ ÅÄ»ϻþ¾
¶ÀÉÇȾͻÇÀ¾» ÀÄÁ»·¶Ã¾µ ¸Ä½º»¿ÇȸÉÔÈ ö ¶µÈþÀ ½¸ÄÃÀ¶
ÇÄ»º¾Ã»ÃÃĹÄ Ç µÀÄƻ ÓÁ»ÀÈÆĶ¹Ã¾ÈÃĹÄ Æ»Á» qĺ ¸Ä½º»¿Çȸ¾»Â
½¸ÉÀĸÑË Ǿ¹Ã¶Áĸ µÀÄÆÒ Çĸ»Æζ»È ¾ÀÆÄÀÄÁ»·¶Ã¾µ ÍÈÄ ¸ ǸÄÔ
ÄͻƻºÒ¸Ñ½Ñ¸¶»ÈÀÄÁ»·¶Ã¾µµÀÄÆÃÑËÅÁ¶ÇȾøÓÁ»ÀÈÆĶ¹Ã¾ÈÃÄÂ
ÅÄÁ» À¶ÈÉλÀ ÇÁ»ºÇȸ¾»Â Í»¹Ä ÇȶÃĸ¾Èǵ Åĵ¸Á»Ã¾» ¾ÀÆÄÈÄÀĸ
ÅÆÄÂĺÉÁ¾Æĸ¶ÃÃÑ˽¸ÉÀÄÂ


bÂÅÁ¾Èɺ¶ fs ö¸Äº¾ÂÄ¿
¸ Á¾Ã¾¾ ºÁµ ûÀÄÈÄÆÑË
ȾÅĸÈ»Á»ÊÄÃÃÑ˶ÅŶƶÈĸ
Âļ»È ºÄÇȾ¹¶ÈÒ ûÇÀÄÁÒÀ¾Ë
¾ÁÁ¾¸ÄÁÒÈ fÁµ Åƾ»Â¶
¾ÇÅÄÁҽɻÈǵ
þ½ÀÄͶÇÈÄÈÃÑ¿ ÉǾÁ¾È»ÁÒ Ç
ͶÇÈÄÈÃÑ º¾¶Å¶½ÄÃÄÂ
  eÌ ÀÄÈÄÆÑ¿
ÅĺÀÁÔͶ»Èǵ À ¶·ÄûÃÈÇÀÄ¿
Á¾Ã¾¾ fÁµ ½¶Ï¾ÈÑ ÄÈ
ȶÀĹÄ À¶Ã¶Á¶ ÉÈ»ÍÀ¾
¾ÃÊÄƶ̾¾ ¾ÇÅÄÁҽɻÈǵ
Ç˻¶ ÅÆ»ºÇȶ¸Á»Ãöµ ö
ƾÇ
f¸¶ ÀÆ»Âþ»¸ÑË º¾Äº¶ 9' ¾
9' ¸ÀÁÔÍ»ÃÑ ¸ÇÈÆ»ÍÃÄ
ŶƶÁÁ»ÁÒÃÄ ¸ Ì»ÅÒ ½¸ÄÃÀ¶
È»Á»ÊÄÃÃĹÄ ¶ÅŶƶȶ d pþ
ķƶ½ÉÔÈ ½ÄÃÉ
ûÍɸÇȸ¾È»ÁÒÃÄÇȾºÁµ¾ÀÆÄ
fsÈÄķеÇõ»ÈǵÈ»ÂÍÈÄ
¸¾ÃȻƸ¶Á»ÄȺÄdº¾Äº
Ä·Á¶º¶»È ·ÄÁÒξ ¸ÃÉÈÆ»ÃþÂ
ÇÄÅÆÄȾ¸Á»Ã¾»Â
¸ÄÁÒȶÂÅ»Æöµ
˶ƶÀȻƾÇȾÀ¶ º¾ÄºÄ¸
ÅÆ»ºÇȶ¸Á»Ã¶ ö ƾÇ 
qÄÓÈÄÂÉ þ½ÀÄͶÇÈÄÈÃÑ» ÈÄÀ¾
ö¸Äº¾ÂÑ» ¸ Ç˻» ¶ÅŶƶȶ
û ÅÆÄ¿ºÉÈ ¸ Á¾Ã¾Ô d ÈÄ ¼» ¸Æ»Âµ ½¸ÉÀĸĿ Ǿ¹Ã¶Á ¶·ÄûÃȶ ¾
öÅƵ¼»Ã¾» ¸Ñ½Ä¸¶ ǸķĺÃÄ ÅÆÄËĺµÈ ͻƻ½ º¾ÄºÑ ȶÀ À¶À ¾Ë
¶ÂÅÁ¾Èɺ¶ ÅÆ»¸Ñζ»È ÅÄÆĹ ÄÈÀÆѸ¶Ã¾µ º¾ÄºÄ¸ 9' 9'
r»½¾ÇÈÄÆ 5 µ¸Áµ»Èǵ ºÄÅÄÁþȻÁÒÃÑ ÎɵϾ ÓÁ»Â»ÃÈÄÂ
qĺķöµ Ç˻¶ ¸ÀÁÔÍ»Ãöµ ÅÄÇÁ»ºÄ¸¶È»ÁÒÃÄ ¸ Á¾Ã¾Ô Ǹµ½¾
Å嶸Áµ»È¾ÀÆÄfsÀ¶ÈÉÎÀ¾öºcd»ÇÈÄÉÀ¶½¶ÃÃÑËö
Ç˻»º¾ÄºÄ¸ÂļÃľÇÅÄÁҽĸ¶ÈÒº¾ÄºÑflflf


i¶Ï¾È¶¾ÀÆÄÊÄÃÃÄ¿̻ž

ÈÄÈ ¸¶Æ¾¶ÃÈ ÅÄÁÉͻþµ


¾ÃÊÄƶ̾¾ Ǹµ½¶Ã Ç µ¸Á»Ã¾»Â ȶÀ
ö½Ñ¸¶»ÂĹÄ ¸ÑÇÄÀÄͶÇÈÄÈÃĹÄ
ö¸µ½Ñ¸¶Ã¾µ qƾ ÓÈÄÂ
ÄÈÃÄǾȻÁÒÃÄ Ä·Ï»¹Ä ÀÄÆÅÉǶ ö
ĺ¾Ã ÅÆĸĺ Åĺ¶ÔÈǵ
¸ÑÇÄÀÄͶÇÈÄÈÃÑ» ÀÄÁ»·¶Ã¾µ
ͶÇÈÄÈÄ¿ ·ÄÁ»» ÀeÌ y»Æ»½
ÓÁ»Â»ÃÈÑ ÇË»ÂÑ È»Á»ÊÄÃÃĹÄ
¶ÅŶƶȶ º¶¼» »ÇÁ¾ ÈÆÉ·À¶ û
Çõȶ ¸ÑÇÄÀÄͶÇÈÄÈÃÑ» ÀÄÁ»·¶Ã¾µ
ÅÄÇÈÉŶÔÈ ö ¾ÀÆÄÊÄà ¹º» ¾
ÂĺÉÁ¾ÆÉÔÈǵ ½¸ÉÀĸѾ
ÀÄÁ»·¶Ã¾µÂ¾ qƾ»Â ¾ÃÊÄƶ̾¾
ÅÆľ½¸Äº¾Èǵ ÄÈÃÄǾȻÁÒÃÄ Ä·Ï»¹Ä ÀÄÆÅÉǶ ͻƻ½ ¸ÈÄÆÄ¿ ÅÆĸĺ
Á¾Ã¾¾ bÂÅÁ¾ÈɺÃÑ¿ º»È»ÀÈÄÆ ÅĽ¸ÄÁµ»È ¸Ñº»Á¾ÈÒ þ½ÀÄͶÇÈÄÈÃÉÔ
Ĺ¾·¶ÔÏÉÔ ºÁµ º¶ÁÒû¿Î»¹Ä ÉǾÁ»Ã¾µ ¾ ½¶Å¾Ç¾ s˻¶ ½¶Ï¾ÈÑ
È»Á»ÊÄÃÃĹÄ ¶ÅŶƶȶ ÄÈ ÓÈĹÄ »Èĺ¶ Çл¶ ¾ÃÊÄƶ̾¾
ÅÆ»ºÇȶ¸Á»Ã¶ ö ƾÇ t¶À À¶À ÂĺÉÁ¾ÆÉÔϾ ÓÁ»Â»ÃÈÄÂ
µ¸Áµ»Èǵ ¾ÀÆÄÊÄà ȻÁ»ÊÄÃÃĹÄ ¶ÅŶƶȶ ÈÄ ºÁµ »¹Ä ½¶Ï¾ÈÑ
ºÄÇȶÈÄÍÃÄ ÅĺÀÁÔ;ÈÒ ŶƶÁÁ»ÁÒÃÄ ¾ÀÆÄÊÄÃÉ n ÀÄú»ÃǶÈÄÆ
s »ÂÀÄÇÈÒÔ  ÂÀv qƾ ÓÈÄ ÀÄú»ÃǶÈÄÆ s ÎÉÃȾÆÉ»È
ÅÄ ¸ÑÇÄÀÄ¿ ͶÇÈÄÈ» ¾ÀÆÄÊÄÃÃÑ¿ À¶ÅÇÔÁÒ n eÁÉ·¾Ã¶ ÂĺÉÁµÌ¾¾
¸ÑÇÄÀÄͶÇÈÄÈÃÑËÀÄÁ»·¶Ã¾¿É»ÃÒζ»Èǵ·ÄÁ»»Í»Â¸ƶ½ÍÈÄ
º»Á¶»ÈÅƶÀȾͻÇÀ¾û¸Ä½ÂļÃÄ¿º¶ÁÒû¿ÎÉÔº»ÂĺÉÁµÌ¾Ô


lÄÂÅÁ»ÀÇöµÇ˻¶½¶Ï¾ÈÑ

ȶ Ç˻¶ ÅÆ»ºÇȶ¸Áµ»È


ÇÄ·Ä¿ ÇÄͻȶþ»
Åƾ¸»º»ÃÃÑË ƶû» º¸ÉË
Ç˻ lÆÄ»
ÀÄú»ÃǶÈÄÆĸ ¾
Æ»½¾ÇÈÄÆĸ Ç˻¶
ÅÆ»ºÇȶ¸Á»Ãöµö
ƾÇ Çĺ»Æ¼¾È
À¶ÈÉÎÀ¾ ¾ÃºÉÀȾ¸ÃÄÇȾ
f¾ÄºÑ 9' 9'
¸ÀÁÔÍ»ÃÃÑ» ¸ÇÈÆ»ÍÃÄ
ŶƶÁÁ»ÁÒÃÄ ½¶Ï¾Ï¶ÔÈ
½¸ÄÃÀĸÉÔ Ì»ÅÒ
È»Á»ÊÄö lÄú»ÃǶÈÄÆÑ
¾ À¶ÈÉÎÀ¾ ķƶ½ÉÔÈ
ʾÁÒÈÆÑ s / ¾ s / ºÁµ Å嶸Á»Ã¾µ öÅƵ¼»Ã¾¿ ¸ÑÇÄÀÄ¿
ͶÇÈÄÈÑ

f»È¶Á¾ ÂÄÃȾÆÉÔÈǵ ¸ ÄȺ»ÁÒÃÄ ÀÄÆÅÉÇ» ö¸»ÇÃÑ ÂÄÃȶ¼ÄÂ


uÇÈÆÄ¿ÇȸÄ û Ãɼº¶»Èǵ ¸ öÇÈÆÄ¿À» pºÃ¶ÀÄ ÄÃÄ û ½¶Ï¾Ï¶»È
ÅÄÁҽĸ¶È»Áµ ÄÈ ûÅÄÇÆ»ºÇȸ»ÃÃĹÄ ÅĺÇÁÉξ¸¶Ã¾µ ÅÉÈ»Â
ÅƵÂĹÄÅĺÀÁÔͻþµ¸Á¾Ã¾Ô
lÆÄ» ƶÇÇÂÄÈÆ»ÃÃÄ¿ ÇË»ÂÑ ÇÉÏ»ÇȸɻÈ ¾ Ƶº ºÆɹ¾Ë ÀÄÈÄÆÑ» ÅÄ
ǸľÂ˶ƶÀȻƾÇȾÀ¶Â·Á¾½À¾Àƶû»ÄžǶÃÃÑÂÉÇÈÆÄ¿Çȸ¶Âo¶
ƾÇ Åƾ¸»º»ÃÑ ÇË»ÂÑ ºÁµ ÀÄÂÅÁ»ÀÇÃÄ¿ ½¶Ï¾ÈÑ È»Á»ÊÄÃÃÑË


¶ÅŶƶÈĸ ¾ Á¾Ã¾¿ Ǹµ½¾ ͶÇÈÄ ¾ÇÅÄÁҽɻÂÑ» ¸ ÅƶÀȾͻÇÀÄ¿
º»µÈ»ÁÒÃÄÇȾ

i¶Ï¾È¶Á¾Ã¾¿Ǹµ½¾

s¸»ÈĸĿ¶Ã¶Á¾½¶ÈÄÆÈ»Á»ÊÄÃÃÄ¿Á¾Ã¾

f¶ÃÃÄ» ÉÇÈÆÄ¿ÇȸÄ µ¸Áµ»Èǵ ÅÆÄÇÈ»¿Î¾Â ¾Ãº¾À¶ÈÄÆÄ öÁ¾Í¾µ


ÅĺÇÁÉξ¸¶ÔϾË ÉÇÈÆÄ¿Çȸ pÃÄ ÉÇȶö¸Á¾¸¶»Èǵ ö
ÅÆ»º¸¶Æ¾È»ÁÒÃÄ ÅÆĸ»Æ»ÃÃÄ¿ È»Á»ÊÄÃÃÄ¿ Á¾Ã¾¾ q¾È¶Ã¾»
ÄÇÉÏ»ÇȸÁµ»Èǵ ÄÈ È»Á»ÊÄÃÃÄ¿ Á¾Ã¾¾ qƾ öÁ¾Í¾¾ ÁÔ·ÑË
ûǶÃÀ̾ÄþÆĸ¶ÃÃÑË ÅĺÀÁÔͻþ¿ ƶ½Á¾ÍÃÑË ÉÇÈÆÄ¿Çȸ
žȶÔϾËǵ ÄÈ È»Á»ÊÄÃÃÄ¿ Á¾Ã¾¾ ¸Ñº¶»Èǵ Ǿ¹Ã¶Á ÈÆ»¸Ä¹¾
¸ÀÁÔͶ»ÈǵÀƶÇÃÑ¿Ǹ»Èĺ¾Äº 

uÇÈÆÄ¿ÇȸÄ ÇÄÇÈľÈ ¾½ ¶Ã¶Á¾½¶ÈÄƶ Á¾Ã¾¾ ÇķƶÃÃĹÄ ö


Çȶ·¾Á¾ÈÆÄû 9' ȾŶ ls ¾ Èƶý¾ÇÈÄÆ» 97 ȾŶ lt ¾
ÉǾÁ¾È»ÁµÈÄÀ¶ÇķƶÃÃĹÄöÈƶý¾ÇÈÄƶË97¾97ȾŶlt
¾ lt ÇÄÄȸ»ÈÇȸ»ÃÃÄ l ¸ÑËĺÉ ÉǾÁ¾È»Áµ ͻƻ½
Ĺƶþ;ȻÁÒÃÑ¿ Æ»½¾ÇÈÄÆ 5 ÅĺÀÁÔͻà Ǹ»Èĺ¾Äº 9' ȾŶ
bm dÑÅƵ¾ȻÁÒÃÑ¿ ÂÄÇÈ 9' ȾŶ lx Ä·»ÇŻ;¸¶»È
ÈÆ»·É»ÂÉÔ ÅÄÁµÆÃÄÇÈÒ žȶþµ ÉÇÈÆÄ¿Çȸ¶ û½¶¸¾Ç¾ÂÄ ÄÈ
ÅĺÀÁÔͻþµ»¹ÄÀÈ»Á»ÊÄÃÃÄ¿ǻȾ


qƾ ǸķĺÃÄ¿ Á¾Ã¾¾ ÅÄÇÈĵÃÃÄ» öÅƵ¼»Ã¾» ¸ û¿ ÄÀÄÁÄ d
sȶ·¾Á¾ÈÆÄà 9' ÄÈÀÆѸ¶»Èǵ ¾ ¸ ·¶½É Èƶý¾ÇÈÄƶ 97 Å嶻Èǵ
ÉÅƶ¸ÁµÔϾ¿ ÈÄÀ ͻƻ½ 5 pÈÀÆÑÈÑ¿ Èƶý¾ÇÈÄÆ 97 ÎÉÃȾÆÉ»È
¸ËĺÀ¶ÇÀ¶º¶öÈƶý¾ÇÈÄÆ»97ÅÄÓÈÄÂÉÉǾÁ¾È»ÁÒÈÄÀ¶½¶ÀÆÑȾ
Ǹ»Èĺ¾Äº ÅŶλà qƾ ÅĺÀÁÔͻþ¾ ¸ Á¾Ã¾Ô ÅÄÇÈÄÆÄÃþË
ÉÇÈÆÄ¿Çȸ öÅƵ¼»Ã¾» ¸ û¿ Ŷº¶»È ¾ ÅÆÄÌ»ÇÇ ŻƻÀÁÔͻþµ
Èƶý¾ÇÈÄÆĸ ÅÆľÇËĺ¾È ¸ ķƶÈÃÄ ÅÄƵºÀ» Ǹ»Èĺ¾Äº
½¶¹Äƶ»Èǵ

jú¾À¶ÈÄÆÇÄÇÈĵþµÁ¾Ã¾¾ö¾ÀÆÄÇ˻»

jú¾À¶ÈÄÆ ÉÇȶö¸Á¾¸¶»Èǵ ¸ ÀÄÆÅÉÇ È»Á»ÊÄÃÃĹÄ ¶ÅŶƶȶ ¾


žȶ»Èǵ ÄÈ È»Á»ÊÄÃÃÄ¿ Á¾Ã¾¾ pà ÅÄÀ¶½Ñ¸¶»È ÇÄÇÈĵþ» Á¾Ã¾¾ ¸
ÂÄ»Ãȸ»º»Ã¾µƶ½¹Ä¸ÄƶÈ»ÀĹº¶ÈÆÉ·À¶Çõȶ

pÇÃĸÉ ÇË»ÂÑ ÇÄÇȶ¸Áµ»È ÄŻƶ̾ÄÃÃÑ¿ ÉǾÁ¾È»ÁÒ ö ¾ÀÆÄÇ˻»


'$ ȾŶ lruf ¸ÀÁÔÍ»ÃÃÑ¿ ÅÄ Ç˻» ÀÄÂŶƶÈÄƶ qƾ
ƶ½¹Ä¸ÄÆ» öÅƵ¼»Ã¾» Ç Á¾Ã¾¾ Å嶻Èǵ ͻƻ½ º¾Äº 9' ȾŶ
lf ö Ŷƶ»ÈƾͻÇÀ¾¿ Çȶ·¾Á¾½¶ÈÄÆ öÅƵ¼»Ã¾µ ö
Çȶ·¾Á¾ÈÆÄû 9' pºÃĸƻ»ÃÃÄ öÅƵ¼»Ã¾» ÅÄÇÈÉŶ»È ö
û¾Ã¸»ÃȾÆÉÔϾ¿¸ËĺpuqƾÇþ¼»Ã¾¾¸ËĺÃĹÄöÅƵ¼»Ã¾µºÄ


ÉÆĸõ»ÃÒλ¹ÄÍ»ÂÄÅÄÆÃÄ»ö¸ÑËĺ»ÀÄÂŶƶÈÄÆÀ¶Åĵ¸Áµ»Èǵ
ÉÆĸ»ÃÒ ÁĹ¾Í»ÇÀĹÄ ÃÉÁµ Ǹ»Èĺ¾Äº ½¶¹Äƶ»Èǵ r»½¾ÇÈÄÆÄ 5
ÉÇȶö¸Á¾¸¶»Èǵ Æ»¼¾Â ƶ·ÄÈÑ ÀÄÂŶƶÈÄƶ ¾ÀÆÄÇË»ÂÉ ÂļÃÄ
½¶Â»Ã¾ÈÒölruf
sõ¸ ÈÆÉ·ÀÉ È»Á»ÊÄÃÃĹÄ ¶ÅŶƶȶ ¾ ÅĽ¸Äþ¸ ÀÄÂÉ Á¾·Ä ¸Ä
¸Æ»Âµ ƶ½¹Ä¸Äƶ ÅÄÇÈÆÄ¿ÀÄ¿ Æ»½¾ÇÈÄƶ 5 ºÄ·¾¸¶ÔÈǵ ÅĹ¶Ç¶Ã¾µ
Ǹ»Èĺ¾Äº¶n»ºÁ»ÃÃľ½Â»ÃµµÇÄÅÆÄȾ¸Á»Ã¾»5öËĺµÈÂÄ»ÃÈ
Çƶ·¶ÈѸ¶Ã¾µ ÉÇÈÆÄ¿Çȸ¶ ½¶È»Â ûÂÃĹÄ ÅĸÄƶ;¸¶ÔÈ º¸¾¼ÄÀ
Æ»½¾ÇÈÄƶö½¶ºǸ»Èĺ¾Äº¹¶ÇûÈÅƾ·ÄÆöÇÈÆÄ»Ã

qƾÅĺÀÁÔͻþ¾Åƾ·ÄƶÇÁ»ºÉ»ÈÇÄ·ÁÔº¶ÈÒÅÄÁµÆÃÄÇÈÒ

cÁÄÀ¾Æ¶ÈÄÆŶƶÁ»ÁÒÃĹÄÈ»Á»ÊÄö

qƾ»ûþ»ÓÈĹÄÉÇÈÆÄ¿Çȸ¶ÅĽ¸ÄÁµ»È¾ÇÀÁÔ;ÈÒÅÆÄÇÁÉξ¸¶Ã¾»
ƶ½¹Ä¸Äƶ ¸»ºÉλ¹Äǵ Ç ĺÃĹÄ ¾½ ŶƶÁ»ÁÒÃÑË È»Á»ÊÄÃĸ ö
ºÆɹÄ cÁÄÀ¾Æ¶ÈÄÆ ÅÄÁ»½»Ã ȶÀ¼» »ÇÁ¾ ŶƶÁ»ÁÒÃÄ È»Á»ÊÄÃÉ
ÅĺÀÁÔÍ»ÃʶÀǾÁ¾Âĺ»Â

qƾ ÇõȾ¾ ÈÆÉ·À¾ È»Á»ÊÄö öÅƾ»Æ tb ¸ »¹Ä ̻ž


öÅƵ¼»Ã¾»ÂÁ¾Ã¾¾dÄÈÀÆѸ¶»Èǵº¾Ã¾ÇÈÄÆ96ȾŶlob¾
öÅƵ¼»Ã¾» Ŷº¶»È ºÄ  d t»Å»ÆÒ öÅƵ¼»Ã¾µ ¸ Á¾Ã¾¾
ûºÄÇȶÈÄÍÃÄ ÍÈÄ·Ñ ÄÈÀÆÑÁ¾ÇÒ ºÆɹ¾» º¾Ã¾ÇÈÄÆÑ ¾ ÄÇȶÁÒÃÑ»


¶ÅŶƶÈÑ ÄÈÀÁÔÍ»ÃÑ ÄÈ Á¾Ã¾¾ ·ÄÁÒξ¾ ÇÄÅÆÄȾ¸Á»Ã¾µÂ¾
½¶ÀÆÑÈÑË º¾Ã¾ÇÈÄÆĸ ÈÄ ÇÄÇÈĵþ» ·Éº»È ÅÆĺÄÁ¼¶ÈÒǵ ºÄ È»Ë
ÅÄÆÅÄÀ¶ÈÆÉ·À¶¶ÅŶƶȶtbÅĺõȶ
uÇÈÆÄ¿ÇȸÄ û Ãɼº¶»Èǵ ¸ öÇÈÆÄ¿À» ÃÄ ÇÁ»ºÉ»È ÇÄ·ÁÔº¶ÈÒ
ÅÄÁµÆÃÄÇÈÒÅĺÀÁÔͻþµÀÁ¾Ã¾¾
böÁĹ¾ÍÃÄ»ÅÄÅƾÃ̾Åɺ»¿ÇÍȸ¾µÉÇÈÆÄ¿ÇȸÄÂļÃÄÇķƶÈÒ¾ö
ºÆɹ¾Ë ÓÁ»Â»ÃȶË s˻¶ Çĺ»Æ¼¾È º¸¶ ¶Ã¶ÁŶ º¾Ã¾ÇÈÄÆĸ ö
º¾ÇÀÆ»ÈÃÑË ÓÁ»Â»ÃȶË f¾ÄºÑ ¾ ȾƾÇÈÄÆÑ ÂļÃÄ ¾ÇÅÄÁҽĸ¶ÈÒ
ÁԷѻǺÄÅÉÇȾÂÑÂöÅƵ¼»Ã¾»Âû»û»dsȶ·¾Á¾ÈÆÄÃÑ
ÁÔ·Ñ»ööÅƵ¼»Ã¾»d


sŻ̾¶ÁÒÃÑ»ÇÆ»ºÇȸ¶½¶Ï¾ÈѾÃÊÄƶ̾¾

lƾÅÈĹƶʾͻÇÀ¾»ÇÆ»ºÇȸ¶½¶Ï¾ÈѾÃÊÄƶ̾¾

o¾¼» Åƾ¸Äº¾Èǵ ÄžǶþ» ÉÇÈÆÄ¿Çȸ¶ ¾ÇÅÄÁҽɻϻ¹Ä »Èĺ


ͶÇÈÄÈÃÄ¿ ¾Ã¸»ÆǾ¾ Ǿ¹Ã¶Á¶ ÇÀƻ·Á»Æ ÀÄÈÄÆÄ» Ä·»ÇŻ;¸¶»È
ÓÊÊ»ÀȾ¸ÃÉÔ ½¶Ï¾ÈÉ È»Á»ÊÄÃÃÑË Żƻ¹Ä¸ÄÆĸ ÄÈ ÅÄÇÈÄÆÄÃû¹Ä
ÅÆÄÇÁÉξ¸¶Ã¾µy¶ÇÈÄÈÃľø»ÆȾÆĸ¶ÃÃÑ¿Ǿ¹Ã¶Á¸Ñº»Áµ»Èǵ¾½
þ¼Ã»¿ ·ÄÀĸĿ ÅÄÁÄÇÑ ÇÅ»ÀÈƶ ·¶Á¶ÃÇÃĹÄ Åƻķƶ½Ä¸¶Ã¾µ
½¸ÉÀĸĹÄ Ǿ¹Ã¶Á¶ Ç öº½¸ÉÀĸĿ ûÇÉÏ»¿ f¸» ÅÄÇÁ»ºÄ¸¶È»ÁÒÃÑ»
¾Ã¸»ÆǾ¾ ¸ÄÇÇȶö¸Á¾¸¶ÔÈ ¾ÇËĺÃÑ¿ Ǿ¹Ã¶Á uÇÈÆÄ¿ÇȸÄ ƶ·Äȶ»È
À¶À Àĺ»Æ ¾ º»Àĺ»Æ ĺÃĸƻ»ÃÃÄ s¾ÃËÆÄþ½¶Ì¾¾ º¸ÉË
ÇÀƻ·Á»ÆĸûÈÆ»·É»Èǵ
s˻¶ ÇÄÇÈľÈ ¾½ ȶÀÈĸĹÄ ¹»Ã»Æ¶ÈÄƶ ö ¾ÀÆÄÇ˻» '' ȾŶ
mb¸Ñƶ·¶ÈѸ¶ÔÏ»¹ÄǾ¹Ã¶ÁͶÇÈÄÈÄ¿ÀeÌ
º»Á¾È»ÁµÊÄƾÆĸ¶È»ÁµûÇÉÏ»¿ÀeÌö¾ÀÆÄÇ˻»''ȾŶ
lt¸ËĺÃĹÄÅÄÁÄÇĸĹÄʾÁÒÈƶÇÅÄÁÄÇÄ¿ÅÆÄÅÉÇÀ¶Ã¾µ
  eÌ ö ¾ÀÆÄÇ˻» '$ ȾŶ luf ¾ ÇɶÈÄƶ
·¶Á¶ÃÇÃĹÄÂĺÉÁµÈÄƶÇʾÁÒÈÆÄÂþ½ÀÄ¿ͶÇÈÄÈÑö¾ÀÆÄÇ˻»


'$ qĺÇÈÆÄ¿À¶ ͶÇÈÄÈÑ ûÇÉÏ»¿ ȶÀÈĸĿ ͶÇÈÄÈÑ
ÅÆľ½¸Äº¾ÈǵÆ»½¾ÇÈÄÆÄÂ5
o¶ ƾÇ  ÅÆ»ºÇȶ¸Á»ÃÑ ÇÅ»ÀÈÆÑ ¸ËĺÃĹÄ ¾ ¸ÑËĺÃĹÄ
Ǿ¹Ã¶Áĸ ÇÀƻ·Á»Æ¶ d º¾¶Å¶½Äû ͶÇÈÄÈ ÄÈ ºÄ eÌ
ƶ½·ÄÆ;¸ÄÇÈÒ ƻ; ÅÄÇÁ» º¸ÉË Åƻķƶ½Ä¸¶Ã¾¿ ÇÄÇȶ¸Áµ»È û
»û»

i¶Ï¾È¶¾ÃÊÄƶ̾¾ÄÈÉÈ»ÍÀ¾ÅÄÄÅȾͻÇÀÄÂÉÀ¶Ã¶ÁÉ

o¶¾·ÄÁ»» ¾½¸»ÇÈÃѾ ÉÇÈÆÄ¿Çȸ¶Â¾ ºÁµ Żƻ˸¶È¶ ƶ½¹Ä¸ÄÆĸ ¾½


ÅÄ»ϻþ¿ µ¸ÁµÔÈǵ Á¶½»ÆÃÑ» ÉÇÈÆÄ¿Çȸ¶ qƾÃ̾Å ¾Ë º»¿Çȸ¾µ
½¶ÀÁÔͶ»Èǵ ¸ ÅÄÇÑÁÀ» ½Äú¾ÆÉÔÏ»¹Ä ÁÉͶ ¸ öÅƶ¸Á»Ã¾¾
¾ÇÈÄÍþÀ¶ ½¸ÉÀ¶ ¾ Åƾ»Â» ÄÈƶ¼»ÃÃĹÄ ÄÈ À¶À¾ËÁ¾·Ä ÅÆ»ºÂ»Èĸ
ÁÉͶqĺº»¿Çȸ¾»Â½¸ÉÀĸ¸Ç»ÅÆ»ºÂ»ÈѸÅÄ»ϻþ¾¸¾·Æ¾ÆÉÔÈ
¾ ÂĹÉÈ ÂĺÉÁ¾Æĸ¶ÈÒ Ǹľ¾ ÀÄÁ»·¶Ã¾µÂ¾ Á¶½»ÆÃÑ¿ ÁÉÍ pº¾Ã ¾½
ÅÆÄÇÈÑËÃÄÓÊÊ»ÀȾ¸ÃÑËÇÅÄÇķĸ½¶Ï¾ÈÑÇÄÇÈľÈ¸ÈÄÂÍÈÄ·ÑÇ
ÅÄÂÄÏÒÔ ÇŻ̾¶ÁÒÃÑË ÉÇÈÆÄ¿Çȸ Ǻ»Á¶ÈÒ ÀÄÁ»·¶Ã¾µ ÇÈ»ÀÄÁ ¾Á¾
½»ÆÀ¶Á ¸ ÅÄ»ϻþ¾ ·ÄÁ»» ǾÁÒÃѾ ͻ Ȼ ÀÄÈÄÆÑ» ¸Ñ½¸¶ÃÑ
¹ÄÁÄÇÄ ͻÁĸ»À¶ qƾ ÓÈÄ Ǽº¶ÔÈǵ ·ÄÁÒξ» ÈÆɺÃÄÇȾ Åƾ
Åƾ»Â»ÄÈƶ¼»ÃÃĹÄÁÉͶo¾¼»ÅÆ»¸»º»ÃÑÇË»ÂÑȶÀ¾ËÉÇÈÆÄ¿Çȸ


qÆÄÇÈ»¿Î¾¿ÂĺÉÁµÈÄÆÄÀÄÃÃĹÄÇÈ»ÀÁ¶

dÀ¶Í»Çȸ»ÂĺÉÁµÈÄƶ¾ÇÅÄÁҽɻÈǵ
¶ÁŶ·¶Æ¾ÈÃÄ» Æ»Á» ÅÄÇÈĵÃÃĹÄ
ÈÄÀ¶ r ÀÄÈÄÆÄ» žȶ»Èǵ ÄÈ ǻȾ
ͻƻ½ ÅÄþ¼¶ÔϾ¿ ÈƶÃÇÊÄƶÈÄÆ
t lÄÆÅÉÇ Æ»Á» ÅƾÀÁ»¾¸¶»Èǵ À
ÇÈ»ÀÁÉÀÁ»»Â©nÄ»ÃȪ
gÇÁ¾ ûÈ ÅĺËĺµÏ»¹Ä
ÈƶÃÇÊÄƶÈÄƶ ÈÄ ÂļÃÄ
¸ÄÇÅÄÁҽĸ¶ÈÒǵ
·»ÇÈƶÃÇÊÄƶÈÄÆÃÄ¿ ÇË»ÂÄ¿
žȶþµÂĺÉÁµÈÄƶ

sÁ»ºÉ»È ÄÈ»ȾÈÒ ÍÈÄ ûÀÄÈÄÆÑ» ÅÆÄÊ»ÇǾÄöÁÒÃÑ» ÄÅȾͻÇÀÄ


Á¶½»ÆÃÑ» ǾÇÈ»ÂÑ Żƻ˸¶È¶ ¾Â»ÔÈ ¸Ä½ÂļÃÄÇÈÒ
ÄÈʾÁÒÈÆĸѸ¶ÈÒ û¼»Á¶È»ÁÒÃÑ» ÅÄ»˾ ÅÄÓÈÄÂÉ ¾ÇÅÄÁҽĸ¶Ã¾»
ÅÆÄÇÈĹÄ ÂĺÉÁµÈÄƶ Âļ»È ·ÑÈÒ ûÓÊÊ»ÀȾ¸ÃÑ nĺÉÁµÈÄÆ
Ç˻¶ ÀÄÈÄÆĹÄ Åƾ¸Äº¾Èǵ þ¼» ¸Ñƶ·¶ÈѸ¶»È ÇÁÉͶ¿ÃÉÔ
ÅÄÇÁ»ºÄ¸¶È»ÁÒÃÄÇÈÒ Ǿ¹Ã¶Áĸ ÄÈʾÁÒÈÆĸ¶ÈÒ ÀÄÈÄÆÉÔ ÅƶÀȾͻÇÀ¾
û¸Ä½ÂļÃÄ


q¾È¶»Èǵ ÉÇÈÆÄ¿ÇȸÄ ÄÈ ǻȾ d o¶ÅƵ¼»Ã¾» ǻȾ ¹¶Ç¾Èǵ
Æ»½¾ÇÈÄƶ¾ 5 5 ¸ÑÅƵÂÁµ»Èǵ º¾ÄºÄ 9' o¶ ÓÁ»Â»ÃȶË
'' ¾ '' Çķƶà ¹»Ã»Æ¶ÈÄÆ À¶Í¶ÔÏ»¿Çµ ͶÇÈÄÈÑ ö
ÓÁ»Â»ÃȶË '' '' Çķƶà ÉÅƶ¸ÁµÔϾ¿ ¹»Ã»Æ¶ÈÄÆ þ½ÀÄ¿
ͶÇÈÄÈÑ Ç ¸ÑËĺ¶ ÀÄÈÄÆĹÄ ÅƵÂÄɹÄÁÒÃÑ» ¾ÂÅÉÁÒÇÑ ͻƻ½
¾ÃÈ»¹Æ¾ÆÉÔÏÉÔ Í»ÅÄÍÀÉ ÅÄÇÈÉŶÔÈ ö ÀÄú»ÃǶÈÄÆ s o¶
ÀÄú»ÃǶÈÄÆ» s ķƶ½É»Èǵ öÅƵ¼»Ã¾» ÈƻɹÄÁÒÃÄ¿ ÊÄÆÂÑ
ÀÄÈÄÆÄ» ¾ÇÅÄÁҽɻÈǵ ºÁµ ÉÅƶ¸Á»Ã¾µ ¹»Ã»Æ¶ÈÄÆÄ À¶Í¶ÔÏ»¿Çµ
ͶÇÈÄÈѶǻ¹Ä¸ÑËĺ¶öÅƵ¼»Ã¾»ÅÄÇÈÉŶ»ÈöÅƻķƶ½Ä¸¶È»Á¾
=4 ¾ =4 ÅƾÀÁ»»ÃÃÑ» À ÇÈ»ÀÁÉ lÄÁ¾Í»ÇȸÄ Åƻķƶ½Ä¸¶È»Á»¿ 
ºÄÎÈn¾ÀÆÄÇË»ÂÉÂļÃĽ¶Â»Ã¾ÈÒömb¾Á¾mo

i¶Ï¾È¶žȶÔϾË̻Ż¿ƶº¾Ä¶ÅŶƶÈÉÆÑ

s»È»¸Ä¿ ʾÁÒÈÆ Ä·»ÇŻ;¸¶»È ½¶Ï¾ÈÉ ÉÇÈÆÄ¿Çȸ û ÈÄÁÒÀÄ ÄÈ


¸Ã»Ï?ÎþË ÅÄ»Ë ÅÄ ǻȾ žȶþµ ÃÄ ¾ ÄÈ ƶ½ÃĹÄ Æĺ¶ Ǿ¹Ã¶Áĸ


¹»Ã»Æ¾ÆÉ»ÂÑË d¶Î¾Â¾ ÉÇÈÆÄ¿Çȸ¶Â¾ ÀÄÂÅÒÔÈ»ÆÄ öÅÆ¾Â»Æ 
ÀÄÈÄÆÑ»ÅÄÈÄÂÁ»¹ÀÄÇ;ÈѸ¶ÔÈǵÅÄǻȾ
o¶ƾÇÉÃÀ»ÅÆ»ºÇȶ¸Á»Ã¶Ç˻¶ǻȻ¸Ä¹ÄʾÁÒÈƶƶÇ;ȶÃÃĹÄö
ÂÄÏÃÄÇÈÒºÄdt

dʾÁÒÈÆ»¾ÇÅÄÁҽĸ¶ÃѺ¸¶¹ÄÈĸÑËÈƶÃÇÊÄƶÈÄƶ
tqq? r»¼»ÀÈÄÆÃÑ¿ ºÆÄÇÇ»ÁÒ fÆ ¸ÑÅÄÁûà ö
Ê»ÆƾÈĸĶ¹Ã¾ÈÄÅÆĸ延ÆÀ¾nƶ½Â»ÆÄÂlËËf¸»
Ä·ÂÄÈÀ¾ö¶ÈѸ¶ÔÈǵ¸º¸¶ÅÆĸĺ¶ĺÃĸƻ»ÃÃľÇĺ»Æ¼¶ÈÅÄ
 ¸¾ÈÀĸ ÅÆĸĺ¶ nezd o¶ÂÄÈÀ¶ ÅÆľ½¸Äº¾Èǵ ¸ ĺ¾Ã ÇÁÄ¿ 
lÄú»ÃǶÈÄÆÑööÅƵ¼»Ã¾»û»û»d

uÇÈÆÄ¿Çȸ¶ºÁµ¶¸ÈĶȾͻÇÀÄ¿½¶Å¾Ç¾
È»Á»ÊÄÃÃÑËƶ½¹Ä¸ÄÆĸ


t»Á»ÊÄÃÃÑ¿¶º¶ÅÈ»Æ

fÁµ¶Ã¶Á¾½¶ÉÈ»ÍÀ¾¾ÃÊÄƶ̾¾ÅÄÄÈÀÆÑÈÑÂÀ¶Ã¶Á¶ÂÈ»Á»ÊÄÃÃÄ¿
Ǹµ½¾ ûķËĺ¾ÂÄ ¾Â»ÈÒ ½¶Å¾Ç¾ È»Á»ÊÄÃÃÑË ƶ½¹Ä¸ÄÆĸ ¸Ç»Ë
ÇÄÈÆɺþÀĸʾÆÂÑqÆÄÇÁÉξ¸¶Ã¾»½¶Å¾Ç»¿ÅĽ¸ÄÁµ»ÈÉÇȶÃĸ¾ÈÒ
˶ƶÀÈ»Æ ¾ ¾ÇÈÄÍþÀ ÉÈ»ÍÀ¾ ¾ÃÊÄƶ̾¾ ¾ Ǻ»Á¶ÈÒ
ÇÄÄȸ»ÈÇȸÉÔϾ» ¸Ñ¸ÄºÑ fÁµ ½¶Å¾Ç¾ È»Á»ÊÄÃÃÑË ƶ½¹Ä¸ÄÆĸ
¾ÇÅÄÁÒ½ÉÔÈǵ ÉÇÈÆÄ¿Çȸ¶ ¶¸ÈĶȾͻÇÀ¾ ÅĺÀÁÔͶÔϾ»
½¶Å¾ÇѸ¶ÔϾ» ÉÇÈÆÄ¿Çȸ¶ Åƾ ÇõȾ¾ ÈÆÉ·À¾ È»Á»ÊÄÃÃĹÄ
¶ÅŶƶȶ

lĹº¶ È»Á»ÊÄÃöµ ÈÆÉ·À¶ û Åĺõȶ ¸ È»Á»ÊÄÃÃÄ¿ Á¾Ã¾¾


ÅƾÇÉÈÇȸɻÈ öÅƵ¼»Ã¾» ÄÀÄÁÄ d y»Æ»½ º»Á¾È»ÁÒ ÇķƶÃÃÑ¿
ö Æ»½¾ÇÈÄƶË 5 5 ÄÃÄ ÅÄÇÈÉŶ»È ö ½¶È¸ÄÆ ÅÄÁ»¸Ä¹Ä
Èƶý¾ÇÈÄƶ 97ȾŶ lqn ¾ ½¶Å¾Æ¶»È »¹Ä ÈÄ Åƾ¸Äº¾È À
½¶ÀÆÑȾÔ Èƶý¾ÇÈÄƶ 97 ȾŶ lt ¾ Èƶý¾ÇÈÄƶ 97 ȾŶ
lt r»Á» l ȾŶ rs Ä·»ÇÈÄÍ»ÃÄ ¾ »¹Ä ÀÄÃȶÀÈÑ l l
ƶ½ÄÂÀÃÉÈÑ
qƾ ÅĺõȾ¾ È»Á»ÊÄÃÃÄ¿ ÈÆÉ·À¾ ¸ Á¾Ã¾¾ ÉÇȶö¸Á¾¸¶»Èǵ
öÅƵ¼»Ã¾»  d ÍÈÄ ¸»º»È À ÄÈÀÆѸ¶Ã¾Ô Èƶý¾ÇÈÄƶ 97 ¾


ÇÁ»ºÄ¸¶È»ÁÒÃÄ Èƶý¾ÇÈÄÆĸ 97 ¾ 97 sƶ·¶ÈѸ¶»È Æ»Á» l
ÀÄÈÄÆÄ» ÀÄÃȶÀȶ¾ l ¾ l Å嶻È žȶþ» d ö
¶¹Ã¾ÈÄÊÄà ÅÆ»º¸¶Æ¾È»ÁÒÃÄ ¸ÀÁÔÍ»ÃÃÑ¿ ö ½¶Å¾ÇÒ ¾
ĺÃĸƻ»ÃÃÄ ÀÄÃȶÀȶ¾ l ¾ l ÅĺÀÁÔͶ»È È»Á»ÊÄÃÃÉÔ
Á¾Ã¾Ô ͻƻ½ ÀÄú»ÃǶÈÄÆÑ s ¾ s ÀÄ ¸ËĺÉ ¶¹Ã¾ÈÄÊÄö
o¶Í¾Ã¶»Èǵ½¶Å¾ÇÒƶ½¹Ä¸Äƶö¶¹Ã¾ÈÄÊÄÃ
i¶Å¾ÇÒÅÆ»Àƶ϶»ÈǵÅÄÇÁ»ÄÅÉÇÀ¶Ã¾µÈ»Á»ÊÄÃÃÄ¿ÈÆÉ·À¾öÆÑͶ¹
È»Á»ÊÄÃÃĹÄ ¶ÅŶƶȶ lÄú»ÃǶÈÄÆ s ǹÁ¶¼¾¸¶»È ÅÉÁÒǶ̾¾ ¾
ÎÉÂÑ ö¸Äº¾ÂÑ» ¸ Á¾Ã¾¾ ÀÄÈÄÆÑ» ÂĹÉÈ ¸Ñ½¸¶ÈÒ ÁļÃÑ»
Çƶ·¶ÈѸ¶Ã¾µÉÇÈÆÄ¿Çȸ¶
qƾ ÅĺÀÁÔͻþ¾ ÉÇÈÆÄ¿Çȸ¶ À Á¾Ã¾¾ ûķËĺ¾ÂÄ ÇÄ·ÁÔº¶ÈÒ
ÅÄÁµÆÃÄÇÈÒ žȶþµ d ÉÇÈÆÄ¿Çȸ» ÂļÃÄ ¾ÇÅÄÁҽĸ¶ÈÒ ÁÔ·Ä¿
ǾÁĸĿ ÈƶÃÇÊÄƶÈÄÆ ÅÄþ¼¶ÔϾ¿ öÅƵ¼»Ã¾» ºÄ d ¾
ƶÇÇ;ȶÃÃÑ¿ ö ÈÄÀ ö¹ÆɽÀ¾ ·ÄÁ»» b ¾Á¾ ¹ÄÈĸѿ ǻȻ¸Ä¿
¶º¶ÅÈ»Æ Ç Ȼ¾ ¼» Ŷƶ»Èƶ¾ r»Á» rs ÂļÃÄ ½¶Â»Ã¾ÈÒ ö
º¸¶Æ»Á»ȾŶrs

bº¶ÅȻƺÁµº¾ÀÈÄÊÄö

d öÇÈĵϻ» ¸Æ»Âµ ºÁµ ½¶Å¾Ç¾ ½¸ÉÀĸĿ ¾ÃÊÄƶ̾¾ ξÆÄÀÄ»


ƶÇÅÆÄÇÈƶûþ» ÅÄÁÉ;Á¾ ¾ÂÅÄÆÈÃÑ» º¾ÀÈÄÊÄÃÑ ÇÄ ¸ÇÈÆÄ»ÃÃÄ¿
ǾÇÈ»ÂÄ¿ 92; È» Ç ǾÇÈ»ÂÄ¿ ÉÅƶ¸Á»Ã¾µ ¹ÄÁÄÇÄ ÈÄ ÅĽ¸ÄÁµ»È
·ÄÁ»» ÓÀÄÃÄÂÃÄ ƶÇËĺĸ¶ÈÒ ÅÁ»ÃÀÉ ÈÀ Åƾ ÄÈÇÉÈÇȸ¾¾ Ǿ¹Ã¶Á¶
º¸¾¹¶È»ÁÒ º¾ÀÈÄÊÄö ¸ÑÀÁÔͻà ¾ ÅÄÈÆ»·Á»Ã¾» ÈÄÀ¶ ÉÇÈÆÄ¿ÇȸÄÂ
¾þ¶ÁÒÃÄ o¾¼» Åƾ¸»º»ÃÑ º¸» ÇË»ÂÑ ¶º¶ÅÈ»Æĸ ºÁµ ƶ·ÄÈÑ Ç
º¾ÀÈÄÊÄö¾q»Æ¸¶µÇ˻¶Åƾ¸»º»Ã¶öƾÇ


ȶÇ˻¶ÅÆ»º»ÁÒÃÄÅÆÄÇȶÈÀ
Çĺ»Æ¼¾È ¸Ç»¹Ä ĺÃÉ º»È¶ÁÒ 
ÈƶÃÇÊÄƶÈÄÆ t ¸ÀÁÔͶ»ÂÑ¿ ¸
ƶ½ÆѸ Á¾Ã¾¾ tƶÃÇÊÄƶÈÄÆ t
ǶÂĺ»ÁÒÃÑ¿ fÁµ »¹Ä
¾½¹ÄÈĸÁ»Ã¾µ ¾ÇÅÄÁҽɻÈǵ
Ä·ÂÄÈÀ¶ Æ»Á» rs ¾Á¾ rs
zȶÈöµ Ä·ÂÄÈÀ¶ Æ»Á» ¸ÑÅÄÁõ»È
ÆÄÁÒ,,Ä·ÂÄÈÀ¾ÈƶÃÇÊÄƶÈÄƶ
qĸ»ÆË û» öÂÄȶö , Ä·ÂÄÈÀ¶
ÀÄÈÄƶµ Çĺ»Æ¼¾È ¸¾ÈÀĸ
ÅÆĸĺ¶qdÂÂd¾ÈÀ¾Ä·ÂÄÈÀ¾
ÇÀÆ»ÅÁ»ÃÑ ÀÁ»»Â nÄ»ÃÈ
bº¶ÅÈ»Æ ÅĺÀÁÔͶ»Èǵ ¸ ƶ½ÆѸ
ÁԷĹÄ ¾½ ÅÆĸĺĸ Á¾Ã¾¾ ·»½
ÇÄ·ÁÔº»Ã¾µÅÄÁµÆÃÄÇȾ
dÈÄƶµ Ç˻¶ ¸ ÄÈÁ¾Í¾» ÄÈ
ŻƸĿû ¾Â»»È
ÈƶÃÇÊÄƶÈÄƶÍÈÄÄ·Á»¹Í¶»È
»» ¾½¹ÄÈĸÁ»Ã¾» tÄÀ
ÅÆÄÈ»À¶ÔϾ¿ ¸ Á¾Ã¾¾ Åƾ
ƶ½¹Ä¸ÄÆ» ÅÆÄËĺ¾È ͻƻ½
Æ»½¾ÇÈÄÆ 5 ¸Ñ½Ñ¸¶µ ö ûÂ
Ŷº»Ã¾» öÅƵ¼»Ã¾µ
o¶ÅƵ¼»Ã¾» ½¸ÉÀĸĿ ͶÇÈÄÈÑ
ÅÆÄËĺ¾Èͻƻ½ÀÄú»ÃǶÈÄÆs¾
ÅÄÇÈÉŶ»Èö¸Ëĺ92;º¾ÀÈÄÊÄöfÁµÉ»ÃÒλþµ
¸ÑÇÄÀÄͶÇÈÄÈÃÑËö¸ÄºÄÀÁ¾Ã¾¾ÂļÃÄÅĺÀÁÔ;ÈÒÀÄú»ÃǶÈÄÆs
ķĽöͻÃÃÑ¿öÇ˻»ÅÉÃÀȾÆÃÄ¿Á¾Ã¾»¿

e»Ã»Æ¶ÈÄÆѶÀÉÇȾͻÇÀĹÄÎɶ

bÀÉÇȾͻÇÀ¾» ¹»Ã»Æ¶ÈÄÆÑ Îɶ ¾ÇÅÄÁÒ½ÉÔÈǵ ºÁµ ½¶ÎÉÂÁ»Ã¾µ


¶ÀÉÇȾͻÇÀĹÄ º¾¶Å¶½Äö ¸ ÅÄ»ϻþµË ¾ ¸ Á¾Ã¾µË Ǹµ½¾ ¶ ȶÀ¼»
ºÁµÄÌ»ÃÀ¾¶ÀÉÇȾͻÇÀ¾ËǸĿÇȸÅÄ»ϻþ¿
qĺ ÎÉÂÄÂ ¸ ɽÀÄÂ ÇÂÑÇÁ» ÓÈĹÄ ÇÁĸ¶ ͶÇÈÄ ÅÄþ¶ÔÈ ȶÀ
ö½Ñ¸¶»ÂÑ¿ ·»ÁÑ¿ ÎÉ ˶ƶÀȻƾ½ÉÔϾ¿Çµ Ȼ ÍÈÄ »¹Ä
¶ÂÅÁ¾ÈɺÃÑ¿ ÇÅ»ÀÈÆ ƶÇÅÆ»º»Á»Ã ÅÄ ÃÄƶÁÒÃÄÂÉ ½¶ÀÄÃÉ ¶
ÇÅ»ÀÈƶÁÒöµ ÅÁÄÈÃÄÇÈÒ ÂÄÏÃÄÇȾ ÅÄÇÈĵÃö ºÁµ ¸Ç»Ë ͶÇÈÄÈ


d ·ÄÁ»» ξÆÄÀÄ ÇÂÑÇÁ» Åĺ ÎÉÂÄ ÅÄ ¶ÇÇÄ̾¶Ì¾¾ Ç ¶ÀÉÇȾÀÄ¿
ÅÄþ¶ÔÈ ÅÄ»˾ ÅÆ»ºÇȶ¸ÁµÔϾ» ÇÄ·Ä¿ Ç»ÇÒ ÇÁÉͶ¿ÃÑË ¾
ÀƶÈÀĸƻ»ÃÃÑË Żƾĺ¾Í»ÇÀ¾Ë ÅÆÄÌ»ÇÇĸ lÆÄ» ·»ÁĹÄ Îɶ
¸Ñº»ÁµÔÈ ȶÀ¾» ƶ½Ãĸ¾ºÃÄÇȾ Îɶ À¶À ÊÁ¾ÀÀ»ÆÎÉ ¾
¾ÂÅÉÁÒÇÃÑ¿ÎÉÂd¹»Ã»Æ¶ÈÄƶËÎɶ¾ÇÅÄÁҽɻÈǵ·»ÁÑ¿ÎÉÂȶÀ
À¶À º¶¼» Çĸƻ»ÃÃѾ ÇÅÄÇÄ·¶Â¾ ķƶ·ÄÈÀ¾ Ǿ¹Ã¶Áĸ ÓÈÄÈ ÎÉÂ
ÅÁÄËÄ ÄÈʾÁÒÈÆĸѸ¶»Èǵ o¾¼» Åƾ¸Äº¾Èǵ Ç˻¶ ¹»Ã»Æ¶ÈÄƶ
ȶÀĹÄÎɶ

e»Ã»Æ¶ÈÄÆ·»ÁĹÄÎɶ

s¶ÂÑ ÅÆÄÇÈÑ »ÈĺÄ ÅÄÁÉͻþµ ·»ÁĹÄ Îɶ µ¸Áµ»Èǵ


¾ÇÅÄÁҽĸ¶Ã¾» ÎɵϾË ÓÁ»ÀÈÆÄÃÃÑË ÓÁ»Â»ÃÈĸ Á¶ÂÅ
Èƶý¾ÇÈÄÆĸ ƶ½Á¾ÍÃÑË º¾ÄºÄ¸ Ç ÉǾÁ»Ã¾»Â öÅƵ¼»Ã¾µ Îɶ
qƾÃ̾ž¶ÁÒöµ Ç˻¶ ûÇÁļÃĹÄ ¹»Ã»Æ¶ÈÄƶ Îɶ Åƾ¸»º»Ã¶ ö
ƾÇ

jÇÈÄÍþÀÄÂÎɶµ¸Áµ»ÈǵÅÄÁÉÅÆĸĺþÀĸѿº¾ÄºÇȶ·¾Á¾ÈÆÄÃ
9' ȾŶ ls ƶ·ÄȶÔϾ¿ ¸ Æ»¼¾Â» Á¶¸¾ÃÃĹÄ ÅÆķĵ Åƾ
ÄÍ»ÃÒ ¶ÁÄ ÈÄÀ» s¾Á¶ ÈÄÀ¶ ͻƻ½ Çȶ·¾Á¾ÈÆÄà 9' ÇÄÇȶ¸Áµ»È
¸Ç»¹Ä Á¾ÎÒ ÄÀÄÁÄ ÂÀb zÉ À¶À ÅÄÁ»½ÃÑ¿ Ǿ¹Ã¶Á Çþ¶»Èǵ Ç
À¶Èĺ¶ Çȶ·¾Á¾ÈÆÄö 9' ¾ ͻƻ½ ÀÄú»ÃǶÈÄÆ s ÅÄÇÈÉŶ»È ö
¾Ã¸»ÆȾÆÉÔϾ¿ ¸Ëĺ ÄŻƶ̾ÄÃÃĹÄ ÉǾÁ¾È»Áµ '$ ȾŶ


lruf o¶ û¾Ã¸»ÆȾÆÉÔϾ¿ ¸Ëĺ ÓÈĹÄ ÉǾÁ¾È»Áµ
ÅÄÇÈÉŶ»È öÅƵ¼»Ã¾» Ç»ϻþµ ƶ¸ÃÄ» ÅÄÁĸ¾Ã» öÅƵ¼»Ã¾µ
žȶþµÇº»Á¾È»ÁµöÅƵ¼»Ã¾µ¸ÑÅÄÁûÃÃĹÄöÆ»½¾ÇÈÄƶË5¾
5 r»¼¾Â ƶ·ÄÈÑ ¾ÀÆÄÇË»ÂÑ ÄÅÆ»º»Áµ»Èǵ Æ»½¾ÇÈÄÆÄ 5 ¶
ÀÄÓÊʾ̾»ÃÈ ÉǾÁ»Ã¾µ Æ»½¾ÇÈÄÆÄ 5 s ö¹ÆɽÀ¾ ÉǾÁ¾È»Áµ
Żƻ»ÃÃĹÄÆ»½¾ÇÈÄƶ5ÉǾÁ»ÃÃÄ»öÅƵ¼»Ã¾»ÎɶÅÄÇÈÉŶ»È
ö ÉǾÁ¾È»ÁÒ ÂÄÏÃÄÇȾ ¸ÑÅÄÁûÃÃÑ¿ ö ¾ÀÆÄÇ˻» '$ ȾŶ
lwbs¸ÑËĺ¶ÉǾÁ¾È»ÁµÎÉÂĸĿǾ¹Ã¶Áͻƻ½ÀÄú»ÃǶÈÄÆ
s ÅÄÇÈÉŶ»È ö ¶ÁŶ·¶Æ¾ÈÃÑ¿ ξÆÄÀÄÅÄÁÄÇÃÑ¿
¹ÆÄÂÀĹĸÄƾȻÁÒ d uÆĸ»ÃÒ Îɶ Æ»¹ÉÁ¾ÆÉ»Èǵ Æ»½¾ÇÈÄÆÄ 5
sȶ·¾Á¾ÈÆÄà 9' ¹»Ã»Æ¾ÆÉ»È ÎÉ ¸ ξÆÄÀÄ º¾¶Å¶½Äû ͶÇÈÄÈ ÄÈ
»º¾Ã¾Ì¹»Æ̺ĺ»ÇµÈÀĸ»¹¶¹»ÆÌpºÃ¶ÀÄöÅƶÀȾÀ»ÄÃĹƶþͻÃ
bywÉǾÁ¾È»Áµ¾¹ÆÄÂÀĹĸÄƾȻÁµsȶ·¾Á¾ÈÆÄÃ9'Åĺ·¾Æ¶»Èǵ
ÅÄ ¶ÀǾ¶ÁÒÃÄÂÉ ÉÆĸÃÔ Îɶ d»ÇÈÄ ÉǾÁ¾È»Áµ ö '$ ÂļÃÄ
¾ÇÅÄÁҽĸ¶ÈÒ ÁÔ·Ä¿ uiy Ç ¸Ä½ÂļÃÄ ·ÄÁ»» ξÆÄÀ¾Â º¾¶Å¶½ÄÃÄÂ
ƶ·Ä;ËͶÇÈÄÈ


lÄÃÇȾÈÉ̾µrÄÇǾ¿ÇÀÄ¿Ê»º»Æ¶Ì¾¾
sȶÈÒµ
y»Áĸ»À »¹Ä Åƶ¸¶ ¾ ǸķĺÑ µ¸ÁµÔÈǵ ¸ÑÇλ¿ Ì»ÃÃÄÇÈÒÔ
qƾ½Ã¶Ã¾» ÇÄ·ÁÔº»Ã¾» ¾ ½¶Ï¾È¶ Åƶ¸ ¾ Ǹķĺ Í»Áĸ»À¶ ¾
¹Æ¶¼º¶Ã¾Ã¶Ä·µ½¶ÃÃÄÇÈÒ¹ÄÇɺ¶ÆÇȸ¶

sȶÈÒµ
 l¶¼ºÑ¿ ¾Â»»È Åƶ¸Ä ö ûÅƾÀÄÇÃĸ»ÃÃÄÇÈÒ ͶÇÈÃÄ¿ ¼¾½Ã¾
Á¾ÍÃÉÔ¾ǻ»¿ÃÉÔȶ¿Ãɽ¶Ï¾ÈÉǸĻ¿Í»ÇȾ¾ºÄ·ÆĹľ»þ
 l¶¼ºÑ¿ ¾Â»»È Åƶ¸Ä ö ȶ¿ÃÉ ŻƻžÇÀ¾ È»Á»ÊÄÃÃÑË
Żƻ¹Ä¸ÄÆĸ ÅÄÍÈĸÑË È»Á»¹Æ¶ÊÃÑË ¾ ¾ÃÑË ÇÄķϻþ¿
p¹Æ¶Ã¾Í»Ã¾» ÓÈĹÄ Åƶ¸¶ ºÄÅÉÇÀ¶»Èǵ ÈÄÁÒÀÄ ö ÄÇÃĸ¶Ã¾¾
Çɺ»·ÃĹÄƻλþµ

sȶÈÒµ
 s·ÄÆ Ëƶûþ» ¾ÇÅÄÁҽĸ¶Ã¾» ¾ ƶÇÅÆÄÇÈƶûþ»
¾ÃÊÄƶ̾¾ Ä ͶÇÈÃÄ¿ ¼¾½Ã¾ Á¾Ì¶ ·»½ »¹Ä ÇĹÁ¶Ç¾µ û
ºÄÅÉÇÀ¶ÔÈǵ
 pƹ¶ÃÑ ¹ÄÇɺ¶ÆÇȸ»ÃÃÄ¿ ¸Á¶ÇȾ ¾ Äƹ¶ÃÑ »ÇÈÃĹÄ
ǶÂÄÉÅƶ¸Á»Ã¾µ ¾Ë ºÄÁ¼ÃÄÇÈÃÑ» Á¾Ì¶ Ä·µ½¶ÃÑ Ä·»ÇŻ;ÈÒ
À¶¼ºÄÂÉ ¸Ä½ÂļÃÄÇÈÒ ĽöÀÄÂÁ»Ã¾µ Ç ºÄÀÉ»Ãȶ¾ ¾
¶Ȼƾ¶Á¶Â¾ ûÅÄÇÆ»ºÇȸ»ÃÃÄ ½¶Èƶ¹¾¸¶ÔϾ¾ »¹Ä Åƶ¸¶ ¾
ǸķĺÑ»ÇÁ¾¾ÃÄ»ûÅÆ»ºÉÇÂÄÈÆ»ÃĽ¶ÀÄÃÄÂ

v»º»Æ¶ÁÒÃÑ¿½¶ÀÄÃÄÈÊ»¸Æ¶Áµ¹1vi
p·¾ÃÊÄƶ̾¾¾ÃÊÄƶȾ½¶Ì¾¾¾½¶Ï¾È»¾ÃÊÄƶ̾¾

(qƾõÈeÄÇɺ¶ÆÇȸ»ÃÃÄ¿fÉÂÄ¿µÃ¸¶Æµ¹Äº¶)

sȶÈÒµjÃÊÄƶ̾µÄ¹Æ¶¼º¶Ã¶Ë Å»ÆÇÄöÁÒÃÑ»º¶ÃÃÑ»
o» ºÄÅÉÇÀ¶ÔÈǵ Ç·ÄÆ Ëƶûþ» ¾ÇÅÄÁҽĸ¶Ã¾» ¾
ƶÇÅÆÄÇÈƶûþ» ¾ÃÊÄƶ̾¾ Ä ͶÇÈÃÄ¿ ¼¾½Ã¾ ¶ ƶ¸ÃÄ
¾ÃÊÄƶ̾¾ öÆÉζÔÏ»¿ Á¾ÍÃÉÔ ȶ¿ÃÉ ǻ»¿ÃÉÔ ȶ¿ÃÉ ȶ¿ÃÉ
ŻƻžÇÀ¾ È»Á»ÊÄÃÃÑË Żƻ¹Ä¸ÄÆĸ ÅÄÍÈĸÑË È»Á»¹Æ¶ÊÃÑË ¾
¾ÃÑËÇÄķϻþ¿ʾ½¾Í»ÇÀĹÄÁ¾Ì¶·»½»¹ÄÇĹÁ¶Ç¾µÀÆÄ»À¶Àö
ÄÇÃĸ¶Ã¾¾Çɺ»·ÃĹÄƻλþµ

u¹ÄÁĸÃÑ¿Àĺ»ÀÇrv

sȶÈÒµo¶ÆÉλþ»ûÅƾÀÄÇÃĸ»ÃÃÄÇȾͶÇÈÃÄ¿¼¾½Ã¾
 o»½¶ÀÄÃÃÄ» ÇÄ·¾Æ¶Ã¾» ¾Á¾ ƶÇÅÆÄÇÈƶûþ» Ǹ»º»Ã¾¿ Ä
ͶÇÈÃÄ¿ ¼¾½Ã¾ Á¾Ì¶ ÇÄÇȶ¸ÁµÔϾË »¹Ä Á¾ÍÃÉÔ ¾Á¾ ǻ»¿ÃÉÔ
ȶ¿ÃÉ ·»½ »¹Ä ÇĹÁ¶Ç¾µ Á¾·Ä ƶÇÅÆÄÇÈƶûþ» ÓȾË Ǹ»º»Ã¾¿ ¸


ÅÉ·Á¾ÍÃÄ ¸ÑÇÈÉÅÁ»Ã¾¾ ÅÉ·Á¾ÍÃÄ º»ÂÄÃÇÈƾÆÉÔÏ»Âǵ
ÅÆľ½¸»º»Ã¾¾ ¾Á¾ ÇÆ»ºÇȸ¶Ë ¶ÇÇĸĿ ¾ÃÊÄƶ̾¾ »ÇÁ¾ ÓȾ
º»µÃ¾µ Çĸ»ÆλÃÑ ¾½ ÀÄÆÑÇÈÃÄ¿ ¾Á¾ ¾ÃÄ¿ Á¾ÍÃÄ¿
½¶¾ÃȻƻÇĸ¶ÃÃÄÇȾ ¾ Åƾ;þÁ¾ ¸Æ»º Åƶ¸¶Â ¾ ½¶ÀÄÃÃÑÂ
¾ÃȻƻǶ¹ƶ¼º¶ÃöÀ¶½Ñ¸¶ÔÈǵÎÈƶÊĸƶ½Â»Æ»ÄȺ¸ÉËÇÄÈ
ºÄ ŵȾÇÄÈ ¾þ¶ÁÒÃÑË ƶ½Â»Æĸ ÄÅÁ¶ÈÑ ÈÆɺ¶ ¾Á¾ ¸ ƶ½Â»Æ»
½¶Æ¶·ÄÈÃÄ¿ÅÁ¶ÈѾÁ¾¾ÃĹĺÄËĺ¶ÄÇɼº»ÃÃĹĽ¶ŻƾĺÄȺ¸ÉË
ºÄ ŵȾ »ǵ̻¸ Á¾·Ä Ä·µ½¶È»ÁÒÃѾ ƶ·Äȶ¾ ö ÇÆÄÀ ÄÈ Çȶ
º¸¶ºÌ¶È¾ ºÄ Çȶ ¸ÄÇÒ¾º»ÇµÈ¾ ͶÇĸ Á¾·Ä ¾ÇÅƶ¸¾È»ÁÒÃѾ
ƶ·Äȶ¾öÇÆÄÀºÄĺÃĹĹĺ¶Á¾·Ä¶Æ»ÇÈÄÂöÇÆÄÀºÄÍ»ÈÑÆ»Ë
»ǵ̻¸
t» ¼» º»µÃ¾µ Çĸ»ÆλÃÃÑ» Á¾ÌÄÂ Ç ¾ÇÅÄÁҽĸ¶Ã¾»Â ǸĻ¹Ä
ÇÁɼ»·ÃĹÄ ÅÄÁļ»Ã¾µ öÀ¶½Ñ¸¶ÔÈǵ ÎÈƶÊÄ ¸ ƶ½Â»Æ»
ÄÈ ŵȾÇÄÈ ºÄ ¸ÄÇÒ¾ÇÄÈ ¾þ¶ÁÒÃÑË ƶ½Â»Æĸ ÄÅÁ¶ÈÑ
ÈÆɺ¶ ¾Á¾ ¸ ƶ½Â»Æ» ½¶Æ¶·ÄÈÃÄ¿ ÅÁ¶ÈÑ ¾Á¾ ¾ÃĹÄ ºÄËĺ¶
ÄÇɼº»ÃÃĹÄ ½¶ Żƾĺ ÄÈ ŵȾ ºÄ ¸ÄÇÒ¾ »ǵ̻¸ Á¾·Ä
Á¾Î»Ã¾»Â Åƶ¸¶ ½¶Ã¾Â¶ÈÒ ÄÅÆ»º»Á»ÃÃÑ» ºÄÁ¼ÃÄÇȾ ¾Á¾
½¶Ã¾Â¶ÈÒǵ ÄÅÆ»º»Á»ÃÃÄ¿ º»µÈ»ÁÒÃÄÇÈÒÔ ö ÇÆÄÀ ÄÈ º¸ÉË ºÄ
ŵȾÁ»ÈÁ¾·Ä¶Æ»ÇÈÄÂöÇÆÄÀÄÈÍ»ÈÑƻ˺ÄλÇȾ»ǵ̻¸

sȶÈÒµzžÄö¼

q»Æ»º¶Í¶¶ƶ¸ÃÄÇÄ·¾Æ¶Ã¾»ÅÄ˾ϻþ»¾Á¾Ëƶûþ»¸Ì»ÁµË
Żƻº¶Í¾¾ÃÄÇÈƶÃÃÄÂɹÄÇɺ¶ÆÇȸɾÃÄÇÈƶÃÃÄ¿Äƹ¶Ã¾½¶Ì¾¾¾Á¾
¾Ë ÅÆ»ºÇȶ¸¾È»ÁµÂ Ǹ»º»Ã¾¿ ÇÄÇȶ¸ÁµÔϾË ¹ÄÇɺ¶ÆÇȸ»ÃÃÉÔ
ȶ¿ÃÉ ¶ ȶÀ¼» Żƻº¶Í¶ ¾Á¾ ÇÄ·¾Æ¶Ã¾» ÅÄ ½¶º¶Ã¾Ô ¾ÃÄÇÈƶÃÃÄ¿
ƶ½¸»ºÀ¾ ¾ÃÑË Ǹ»º»Ã¾¿ ºÁµ ¾ÇÅÄÁҽĸ¶Ã¾µ ¾Ë ¸ ÉϻƷ ¸Ã»Îû¿
·»½ÄŶÇÃÄÇȾrÄÇǾ¿ÇÀÄ¿v»º»Æ¶Ì¾¾»ÇÁ¾ÓȾº»µÃ¾µÇĸ»ÆλÃÑ
¾ÃÄÇÈƶÃÃѹƶ¼º¶Ã¾ÃľÁ¾Á¾ÌÄ·»½¹Æ¶¼º¶ÃÇȸ¶
öÀ¶½Ñ¸¶ÔÈǵ Á¾Î»Ã¾»Â ǸķĺÑ ö ÇÆÄÀ ÄÈ º»ÇµÈ¾ ºÄ
º¸¶ºÌ¶È¾Á»È

sȶÈÒµr¶½¹Á¶Î»Ã¾»¹ÄÇɺ¶ÆÇȸ»ÃÃÄ¿ȶ¿ÃÑ

r¶½¹Á¶Î»Ã¾» Ǹ»º»Ã¾¿ ÇÄÇȶ¸ÁµÔϾË ¹ÄÇɺ¶ÆÇȸ»ÃÃÉÔ


ȶ¿ÃÉ Á¾ÌÄ ÀÄÈÄÆÄÂÉ Äö ·ÑÁ¶ ºÄ¸»Æ»Ã¶ ¾Á¾ ÇȶÁ¶
¾½¸»ÇÈö ÅÄ ÇÁɼ·» ¾Á¾ ƶ·ÄÈ» »ÇÁ¾ ÓȾ Ǹ»º»Ã¾µ ÇȶÁ¾
ºÄÇÈĵþ»Â ºÆɹ¾Ë Á¾Ì Åƾ ÄÈÇÉÈÇȸ¾¾ Åƾ½Ã¶Àĸ
¹ÄÇɺ¶ÆÇȸ»ÃÃÄ¿¾½Â»ÃÑöÀ¶½Ñ¸¶»Èǵ¶Æ»ÇÈÄÂöÇÆÄÀÄÈ
Í»ÈÑÆ»Ë ºÄ λÇȾ »ǵ̻¸ Á¾·Ä Á¾Î»Ã¾»Â ǸķĺÑ ö ÇÆÄÀ
ºÄ Í»ÈÑÆ»Ë Á»È Ç Á¾Î»Ã¾»Â Åƶ¸¶ ½¶Ã¾Â¶ÈÒ ÄÅÆ»º»Á»ÃÃÑ»
ºÄÁ¼ÃÄÇȾ ¾Á¾ ½¶Ã¾Â¶ÈÒǵ ÄÅÆ»º»Á»ÃÃÄ¿ º»µÈ»ÁÒÃÄÇÈÒÔ ö
ÇÆÄÀºÄÈÆ»ËÁ»È¾Á¾·»½ȶÀĸĹÄ


u¹ÄÁĸÃÄÅÆÄÌ»ÇÇɶÁÒÃÑ¿Àĺ»ÀÇrsvsrÄÈÄÀȵ·Æµ¹
º»¿ÇȸÉÔ϶µÆ»º¶À̾µ

sȶÈÒµ o»ÅƾÀÄÇÃĸ»ÃÃÄÇÈÒ ¼¾Á¾Ï¶ ÄËƶö Á¾ÍÃÄ¿ ¼¾½Ã¾ ¾


ȶ¿ÃÑŻƻžÇÀ¾
eƶ¼º¶Ã¶Â ¹¶Æ¶ÃȾÆÉ»Èǵ ûÅƾÀÄÇÃĸ»ÃÃÄÇÈÒ ¼¾Á¾Ï¶ o¾ÀÈÄ
û ¾Â»»È Åƶ¸¶ ·»½ ½¶ÀÄÃÃĹÄ ÄÇÃĸ¶Ã¾µ ¸Ä¿È¾ ¸ ¼¾Á¾Ï» ÅÆÄȾ¸
¸ÄÁ¾ÅÆļ¾¸¶ÔϾ˸ûÂÁ¾Ì
m¾Íöµ ¼¾½ÃÒ ¹Æ¶¼º¶Ã ȶ¿Ã¶ ŻƻžÇÀ¾ È»Á»ÊÄÃÃÑË
Żƻ¹Ä¸ÄÆĸ¾È»Á»¹Æ¶ÊÃÑËÇÄķϻþ¿ÄËƶõÔÈǵ½¶ÀÄÃÄÂ
p·ÑÇÀ ¸Ñ»ÂÀ¶ ÄÇÂÄÈÆ ÅÄ»ϻþµ É ¹Æ¶¼º¶Ã öÁļ»Ã¾»
¶Æ»Çȶ ö ÀÄÆÆ»ÇÅÄú»Ã̾Ô ¾ ¸Ñ»ÂÀ¶ »» ¸ ÅÄÍÈĸÄÈ»Á»¹Æ¶ÊÃÑË
ÉÍÆ»¼º»Ã¾µË ÂĹÉÈ ÅÆľ½¸Äº¾ÈÒǵ ÈÄÁÒÀÄ ö ÄÇÃĸ¶Ã¾µË ¾ ¸
ÅÄƵºÀ»ÉÇȶÃĸÁ»ÃÃÑËöÇÈĵϾÂlĺ»ÀÇÄÂ

v»º»Æ¶ÁÒÃÑ¿i¶ÀÄÃÄ·ÄŻƶȾ¸ÃÄÆĽÑÇÀÃÄ¿º»µÈ»ÁÒÃÄÇȾ
²vÄȹ

sȶÈÒµpŻƶȾ¸ÃÄÆĽÑÇÀöµº»µÈ»ÁÒÃÄÇÈÒ
pŻƶȾ¸ÃÄ ÆĽÑÇÀöµ º»µÈ»ÁÒÃÄÇÈÒ ¸¾º º»µÈ»ÁÒÃÄÇȾ
ÄÇÉÏ»ÇȸÁµ»ÂÄ¿ ¹Á¶ÇÃÄ ¾ û¹Á¶ÇÃÄ ÄŻƶȾ¸ÃѾ
Åĺƶ½º»Á»Ã¾µÂ¾¹ÄÇɺ¶ÆÇȸ»ÃÃÑËÄƹ¶ÃĸÉÅÄÁÃÄÂÄÍ»ÃÃÑËöÈÄ
öÇÈĵϾ v»º»Æ¶ÁÒÃÑ ½¶ÀÄÃÄ º¶Á»» Äƹ¶ÃÑ
ÄÇÉÏ»ÇȸÁµÔϾ» ÄŻƶȾ¸ÃÄÆĽÑÇÀÃÉÔ º»µÈ»ÁÒÃÄÇÈÒ ¸
ÅÆ»º»Á¶Ë ¾Ë ÅÄÁÃÄÂÄ;¿ ÅÄÇÆ»ºÇȸÄ ÅÆĸ»º»Ã¾µ ÄŻƶȾ¸ÃÄ
ÆĽÑÇÀÃÑË »ÆÄÅƾµÈ¾¿ ¸ Ì»ÁµË ½¶Ï¾ÈÑ ¼¾½Ã¾ ½ºÄÆĸҵ Åƶ¸ ¾
Ǹķĺ Í»Áĸ»À¶ ¾ ¹Æ¶¼º¶Ã¾Ã¶ ÇÄ·Çȸ»ÃÃÄÇȾ Ä·»ÇŻͻþµ
·»½ÄŶÇÃÄÇȾ Ä·Ï»Çȸ¶ ¾ ¹ÄÇɺ¶ÆÇȸ¶ ÄÈ ÅÆ»ÇÈÉÅÃÑË
ÅÄǵ¹¶È»ÁÒÇȸ

sȶÈÒµi¶º¶Í¾ÄŻƶȾ¸ÃÄÆĽÑÇÀÃÄ¿º»µÈ»ÁÒÃÄÇȾ

i¶º¶Í¶Â¾ÄŻƶȾ¸ÃÄÆĽÑÇÀÃÄ¿º»µÈ»ÁÒÃÄÇȾµ¸ÁµÔÈǵ
¸Ñµ¸Á»Ã¾» ÅÆ»ºÉÅÆ»¼º»Ã¾» Åƻǻͻþ» ¾ ƶÇÀÆÑȾ»
ÅÆ»ÇÈÉÅÁ»Ã¾¿ ¶ ȶÀ¼» ¸Ñµ¸Á»Ã¾» ¾ ÉÇȶÃĸÁ»Ã¾» Á¾Ì ¾Ë
Åĺ¹Äȶ¸Á¾¸¶ÔϾËÇĸ»ÆζÔϾ˾Á¾Çĸ»Æξ¸Î¾Ë
ÄÇÉÏ»ÇȸÁ»Ã¾» ÆĽÑÇÀ¶ Á¾Ì ÇÀÆѸ¶ÔϾËǵ ÄÈ Äƹ¶Ãĸ
ºÄ½Ã¶Ã¾µ ÇÁ»ºÇȸ¾µ ¾ Çɺ¶ ÉÀÁÄõÔϾËǵ ÄÈ ɹÄÁĸÃĹÄ
öÀ¶½¶Ã¾µ¶ȶÀ¼»ÆĽÑÇÀ¶·»½¸»ÇȾÅÆÄŶ¸Î¾Ë
ºÄ·Ñ¸¶Ã¾» ¾ÃÊÄƶ̾¾ Ä ÇÄ·ÑȾµË ¾Á¾ º»¿Çȸ¾µË ÇĽº¶ÔϾË
ɹÆĽÉ ¹ÄÇɺ¶ÆÇȸ»ÃÃÄ¿ ¸Ä»ÃÃÄ¿ ÓÀÄÃľͻÇÀÄ¿ ¾Á¾
ÓÀÄÁĹ¾Í»ÇÀÄ¿·»½ÄŶÇÃÄÇȾrÄÇǾ¿ÇÀÄ¿v»º»Æ¶Ì¾¾


sȶÈÒµqƶ¸Ä¸¶µÄÇÃĸ¶ÄŻƶȾ¸ÃÄÆĽÑÇÀÃÄ¿º»µÈ»ÁÒÃÄÇȾ

qƶ¸Ä¸ÉÔ ÄÇÃĸÉ ÄŻƶȾ¸ÃÄÆĽÑÇÀÃÄ¿ º»µÈ»ÁÒÃÄÇȾ


ÇÄÇȶ¸ÁµÔÈ lÄÃÇȾÈÉ̾µ rÄÇǾ¿ÇÀÄ¿ v»º»Æ¶Ì¾¾ öÇÈĵϾ¿
v»º»Æ¶ÁÒÃÑ¿ ½¶ÀÄà ºÆɹ¾» Ê»º»Æ¶ÁÒÃÑ» ½¶ÀÄÃÑ ¾ ÅƾõÈÑ» ¸
ÇÄÄȸ»ÈÇȸ¾¾ Ç þ¾ ¾ÃÑ» ÃÄƶȾ¸ÃÑ» Åƶ¸Ä¸Ñ» ¶ÀÈÑ
Ê»º»Æ¶ÁÒÃÑËÄƹ¶Ãĸ¹ÄÇɺ¶ÆÇȸ»ÃÃÄ¿¸Á¶ÇȾ

sȶÈÒµpŻƶȾ¸ÃÄÆĽÑÇÀÃÑ»»ÆÄÅƾµÈ¾µ

i¶Åƻ϶»ÈǵÅÆĸ»º»Ã¾»ÄŻƶȾ¸ÃÄÆĽÑÇÀÃÑË»ÆÄÅƾµÈ¾¿
¾ ¾ÇÅÄÁҽĸ¶Ã¾» ÇŻ̾¶ÁÒÃÑË ¾ ¾ÃÑË È»ËþͻÇÀ¾Ë ÇÆ»ºÇȸ
ÅÆ»ºÃ¶½Ã¶Í»ÃÃÑË ƶ½Æ¶·ÄȶÃÃÑË ÅƾÇÅÄÇÄ·Á»ÃÃÑË
½¶ÅÆĹƶ¾Æĸ¶ÃÃÑË ºÁµû¹Á¶ÇÃĹÄÅÄÁÉͻþµ¾ÃÊÄƶ̾¾û
ÉÅÄÁÃÄÂÄÍ»ÃÃѾ ö ÈÄ öÇÈĵϾ v»º»Æ¶ÁÒÃÑ ½¶ÀÄÃÄÂ
ʾ½¾Í»ÇÀ¾Â¾¾Ôƾº¾Í»ÇÀ¾Â¾Á¾Ì¶Â¾
r¶½Æ¶·ÄÈÀ¶ ÅÆľ½¸ÄºÇȸÄ Æ»¶Á¾½¶Ì¾µ ÅƾķƻȻþ» ¸ Ì»ÁµË
ÅÆĺ¶¼¾ ¸¸Ä½ ¸ rÄÇǾ¿ÇÀÉÔ v»º»Æ¶Ì¾Ô ¾ ¸Ñ¸Ä½ ½¶ »» ÅÆ»º»ÁÑ
ÇŻ̾¶ÁÒÃÑË È»ËþͻÇÀ¾Ë ÇÆ»ºÇȸ ÅÆ»ºÃ¶½Ã¶Í»ÃÃÑË ºÁµ
û¹Á¶ÇÃĹÄ ÅÄÁÉͻþµ ¾ÃÊÄƶ̾¾ û ÉÅÄÁÃÄÂÄÍ»ÃÃѾ ö
ÄÇÉÏ»ÇȸÁ»Ã¾» ÄŻƶȾ¸ÃÄÆĽÑÇÀÃÄ¿ º»µÈ»ÁÒÃÄÇȾ ʾ½¾Í»ÇÀ¾Â¾
¾ Ôƾº¾Í»ÇÀ¾Â¾ Á¾Ì¶Â¾ ÅĺÁ»¼¶È Á¾Ì»Ã½¾Æĸ¶Ã¾Ô ¸ ÅÄƵºÀ»
ÉÇȶö¸Á¾¸¶»ÂÄÂqƶ¸¾È»ÁÒÇȸÄÂrÄÇǾ¿ÇÀÄ¿v»º»Æ¶Ì¾¾

sȶÈÒµ pÇÃĸ¶Ã¾µ ºÁµ ÅÆĸ»º»Ã¾µ ÄŻƶȾ¸ÃÄÆĽÑÇÀÃÑË


»ÆÄÅƾµÈ¾¿

pÇÃĸ¶Ã¾µÂ¾ ºÁµ ÅÆĸ»º»Ã¾µ ÄŻƶȾ¸ÃÄÆĽÑÇÀÃÑË


»ÆÄÅƾµÈ¾¿µ¸ÁµÔÈǵ
o¶Á¾Í¾»¸Ä½·É¼º»ÃÃĹÄɹÄÁĸÃĹĺ»Á¶
sȶ¸Î¾»¾½¸»ÇÈÃѾÄƹ¶Ã¶ÂÄÇÉÏ»ÇȸÁµÔϾÂÄŻƶȾ¸ÃÄ
ÆĽÑÇÀÃÉÔº»µÈ»ÁÒÃÄÇÈÒǸ»º»Ã¾µÄ
 Åƾ½Ã¶À¶Ë Åĺ¹Äȶ¸Á¾¸¶»ÂĹÄ Çĸ»Æζ»ÂĹÄ ¾Á¾
Çĸ»ÆλÃÃĹÄ ÅÆÄȾ¸ÄÅƶ¸ÃĹÄ º»µÃ¾µ ¶ ȶÀ¼» Ä Á¾Ì¶Ë »¹Ä
Åĺ¹Äȶ¸Á¾¸¶ÔϾË Çĸ»ÆζÔϾË ¾Á¾ Çĸ»Æξ¸Î¾Ë »ÇÁ¾ ûÈ
ºÄÇȶÈÄÍÃÑË º¶ÃÃÑË ºÁµ ƻλþµ ¸ÄÅÆÄǶ Ä ¸Ä½·É¼º»Ã¾¾
ɹÄÁĸÃĹĺ»Á¶
 ÇÄ·ÑȾµË¾Á¾º»¿Çȸ¾µËÇĽº¶ÔϾËɹÆĽÉ¹ÄÇɺ¶ÆÇȸ»ÃÃÄ¿
¸Ä»ÃÃÄ¿ ÓÀÄÃľͻÇÀÄ¿ ¾Á¾ ÓÀÄÁĹ¾Í»ÇÀÄ¿ ·»½ÄŶÇÃÄÇȾ
rÄÇǾ¿ÇÀÄ¿v»º»Æ¶Ì¾¾
 Á¾Ì¶ËÇÀÆѸ¶ÔϾËǵÄÈÄƹ¶ÃĸºÄ½Ã¶Ã¾µÇÁ»ºÇȸ¾µ¾Çɺ¶
¾Á¾ÉÀÁÄõÔϾËǵÄÈɹÄÁĸÃĹÄöÀ¶½¶Ã¾µ


Á¾Ì¶Ë·»½¸»ÇȾÅÆÄŶ¸Î¾Ë¾Ä·ķöÆɼ»Ã¾¾ûÄÅĽöÃÃÑË
ÈÆÉÅĸ
 qÄÆÉͻþµ ÇÁ»ºÄ¸¶È»Áµ Äƹ¶Ã¶ ºÄ½Ã¶Ã¾µ ÉÀ¶½¶Ã¾µ
ÅÆÄÀÉÆÄƶ ¾Á¾ ÄÅÆ»º»Á»Ã¾µ Çɺ¶ ÅÄ ɹÄÁĸÃÑ º»Á¶Â
öËĺµÏ¾Âǵ¸¾ËÅÆľ½¸ÄºÇȸ»
 i¶ÅÆÄÇÑ ºÆɹ¾Ë Äƹ¶Ãĸ ÄÇÉÏ»ÇȸÁµÔϾË ÄŻƶȾ¸ÃÄ
ÆĽÑÇÀÃÉÔ º»µÈ»ÁÒÃÄÇÈÒ ÅÄ ÄÇÃĸ¶Ã¾µÂ ÉÀ¶½¶ÃÃÑ ¸ öÇÈĵϻ¿
ÇȶÈÒ»
qÄÇȶÃĸÁ»Ã¾»ÄÅƾ»ûþ¾»Æ·»½ÄŶÇÃÄÇȾ¸ÄÈÃÄλþ¾
½¶Ï¾Ï¶»ÂÑË Á¾Ì ÄÇÉÏ»ÇȸÁµ»ÂÑË ÉÅÄÁÃÄÂÄÍ»ÃÃѾ ö ÈÄ
¹ÄÇɺ¶ÆÇȸ»ÃÃѾ Äƹ¶Ã¶Â¾ ¸ ÅÄƵºÀ» ÅÆ»ºÉÇÂÄÈÆ»ÃÃÄÂ
½¶ÀÄÃĺ¶È»ÁÒÇȸÄÂrÄÇǾ¿ÇÀÄ¿v»º»Æ¶Ì¾¾
i¶ÅÆÄÇÑ»¼ºÉöÆĺÃÑËÅƶ¸ÄÄËƶþȻÁÒÃÑËÄƹ¶Ã¾½¶Ì¾¿¾
Åƶ¸ÄÄËƶþȻÁÒÃÑË Äƹ¶Ãĸ ¾ÃÄÇÈƶÃÃÑË ¹ÄÇɺ¶ÆÇȸ ¸
ÇÄÄȸ»ÈÇȸ¾¾ Ç »¼ºÉöÆĺÃѾ ºÄ¹Ä¸Äƶ¾ rÄÇǾ¿ÇÀÄ¿
v»º»Æ¶Ì¾¾

sȶÈÒµ pƹ¶ÃÑ ÄÇÉÏ»ÇȸÁµÔϾ» ÄŻƶȾ¸ÃÄÆĽÑÇÀÃÉÔ


º»µÈ»ÁÒÃÄÇÈÒ

o¶ È»ÆƾÈÄƾ¾ rÄÇǾ¿ÇÀÄ¿ v»º»Æ¶Ì¾¾ Åƶ¸Ä ÄÇÉÏ»ÇȸÁµÈÒ


ÄŻƶȾ¸ÃÄ ÆĽÑÇÀÃÉÔ º»µÈ»ÁÒÃÄÇÈÒ ÅÆ»ºÄÇȶ¸Áµ»Èǵ
ÄŻƶȾ¸ÃÑÂÅĺƶ½º»Á»Ã¾µÂ
pƹ¶Ãĸ¸ÃÉÈÆ»Ãþ˺»ÁrÄÇǾ¿ÇÀÄ¿v»º»Æ¶Ì¾¾
pƹ¶ÃĸÊ»º»Æ¶ÁÒÃÄ¿ÇÁɼ·Ñ·»½ÄŶÇÃÄÇȾ
v»º»Æ¶ÁÒÃÑËÄƹ¶ÃĸöÁĹĸĿÅÄÁ¾Ì¾¾
v»º»Æ¶ÁÒÃÑËÄƹ¶Ãĸ¹ÄÇɺ¶ÆÇȸ»ÃÃÄ¿ÄËƶÃÑ
pƹ¶ÃĸÅĹƶþÍÃÄ¿ÇÁɼ·ÑrÄÇǾ¿ÇÀÄ¿v»º»Æ¶Ì¾¾
t¶Âļ»ÃÃÑËÄƹ¶ÃĸrÄÇǾ¿ÇÀÄ¿v»º»Æ¶Ì¾¾
sÁɼ·Ñ¸Ã»Îû¿ƶ½¸»ºÀ¾rÄÇǾ¿ÇÀÄ¿v»º»Æ¶Ì¾¾

qÄÇȶÃĸÁ»Ã¾»qƶ¸¾È»ÁÒÇȸ¶rvÄÈÇ»Ãȵ·Æµ¹
1p·Éȸ»Æ¼º»Ã¾¾qƶ¸¾ÁÄÀ¶½¶Ã¾µÉÇÁɹ
È»Á»ÊÄÃÃÄ¿Ǹµ½¾

 b·ÄûÃÈ Ä·µ½¶Ã û ºÄÅÉÇÀ¶ÈÒ ÅĺÀÁÔͻþµ À È»Á»ÊÄÃÃÄ¿


ǻȾ ¶·ÄûÃÈÇÀ¾Ë ÉÇÈÆÄ¿Çȸ û ¾Â»ÔϾË Ç»ÆȾʾÀ¶È¶
ÇÄÄȸ»ÈÇȸ¾µ ¸Ñº¶ÃÃĹÄ Ê»º»S¶ÁÒÃÑ ÄS¹¶ÃÄ ¾ÇÅÄÁþȻÁÒÃÄ¿
¸Á¶ÇȾ¸Ä·Á¶ÇȾǸµ½¾


spfgrhbojg

eÁ¶¸¶

r¶º¾ÄŻƻº¶È;À¾ǾÇÈ»ÂÄÅĸ»Ï»Ã¾µ¾Ǿ¹Ã¶Á¾½¶Ì¾¾
n¾Ã¾¶ÈÔÆÃÑ»ƶº¾ÄŻƻº¶È;À¾ 
n¾Ã¾¶ÈÔÆÃÑ¿ƶº¾ÄŻƻº¶È;ÀöÈÉÃûÁÒÃĺ¾Äº» 
n¾Ã¾¶ÈÔÆÃÑ¿Żƻº¶È;ÀÇynöÈƶý¾ÇÈÄÆ»
q»Æ»º¶È;ÀÇžȶþ»ÂÄÈ·¶È¶Æ»¾ºÁµÀ¶Æ¶ÃÃÑËͶÇĸ
n¾ÀÆÄŻƻº¶È;ÀÇÄÇȶ·¾Á¾½¶Ì¾»¿ÈÄÀ¶
n¾ÀÆÄŻƻº¶È;ÀÇͶÇÈÄÈÃÄ¿ÂĺÉÁµÌ¾»¿
r¶º¾ÄŻƻº¶È;À¾¶ÁÄ¿ÂÄÏÃÄÇȾ 
r¶º¾ÄŻƻº¶È;ÀÇynº¾¶Å¶½Äön¹Ì
r¶º¾ÄŻƻº¶È;ÀÇbnº¾¶Å¶½Äön¹Ì
r¶º¾ÄŻƻº¶È;ÀÇynº¾¶Å¶½Äön¹Ì
r¶º¾ÄŻƻº¶È;À¾ÇÆ»ºÃ»¿ÂÄÏÃÄÇȾ
r¶º¾ÄŻƻº¶È;ÀÇξÆÄÀÄÅÄÁÄÇÃÄ¿yn 
r¶º¾ÄŻƻº¶È;ÀÇÆ»ºÃ»¿ÂÄÏÃÄÇȾ 
uldŻƻº¶È;ÀǺ¶ÁÒÃÄÇÈÒÔº»¿Çȸ¾µºÄ 
r¶º¾ÄŻƻº¶È;À¾·ÄÁÒÎÄ¿ÂÄÏÃÄÇȾ
nÄÏÃÑ¿ƶº¾ÄŻƻº¶È;À
r¶º¾ÄŻƻº¶È;À¾¶ÁÄ¿ÂÄÏÃÄÇȾÇÅĸÑλÃÃÄ¿
Çȶ·¾ÁÒÃÄÇÈÒÔͶÇÈÄÈÑ
r¶º¾ÄŻƻº¶È;ÀÇÀ¸¶ÆÌ»¸Ä¿Çȶ·¾Á¾½¶Ì¾»¿ 
r¶º¾ÄŻƻº¶È;ÀǸÑÇÄÀÄ¿Çȶ·¾ÁÒÃÄÇÈÒÔͶÇÈÄÈÑ 
r¶º¾ÄŻƻº¶È;À¾ÇÆ»ºÃ»¿ÂÄÏÃÄÇȾÇÅĸÑλÃÃÄ¿
Çȶ·¾ÁÒÃÄÇÈÒÔͶÇÈÄÈÑ
dÑÇÄÀÄÇȶ·¾ÁÒÃÑ¿ƶº¾ÄŻƻº¶È;ÀÇÆ»ºÃ»¿ÂÄÏÃÄÇȾ 
r¶º¾ÄŻƻº¶È;ÀÅĸÑλÃÃÄ¿ÂÄÏÃÄÇȾ·»½
ºÄÅÄÁþȻÁÒÃĹÄÉǾÁ¾È»ÁµÂÄÏÃÄÇȾ 
r¶º¾ÄŻƻº¶È;À¾·ÄÁÒÎÄ¿ÂÄÏÃÄÇȾǸÑÇÄÀÄ¿
Çȶ·¾ÁÒÃÄÇÈÒÔͶÇÈÄÈÑ
r¶º¾ÄŻƻº¶È;ÀÇʾÀǾÆĸ¶ÃÃÄ¿ͶÇÈÄÈÄ¿n¹Ì
r¶º¾ÄŻƻº¶È;À·ÄÁÒÎÄ¿ÂÄÏÃÄÇȾÇÀ¸¶ÆÌ»¸Ä¿
Çȶ·¾Á¾½¶Ì¾»¿ͶÇÈÄÈÑ
r¶º¾ÄŻƻº¶È;À¾Çžȶþ»ÂÄÈǻȾ
r¶º¾ÄŻƻº¶È;ÀÇbnº¾¶Å¶½Äön¹Ì
r¶º¾ÄŻƻº¶È;ÀÇyn¸º¾¶Å¶½Äûn¹Ì
s»È»¸Ä¿þ½ÀÄͶÇÈÄÈÃÑ¿Żƻº¶È;À


t»Á»ÊÄÃÃѻƻÈƶÃÇÁµÈÄÆÑ 
t»Á»ÊÄÃÃÑ¿Æ»ÈƶÃÇÁµÈÄÆÇbnº¾¶Å¶½Äön¹Ì 
t»Á»ÊÄÃÃÑ¿Æ»ÈƶÃÇÁµÈÄÆuldyn 
t»Á»ÊÄÃÃÑ¿Æ»ÈƶÃÇÁµÈÄÆÇžȶþ»ÂÄÈÁ¾Ã¾¾ 
t»Á»ÊÄÃÃÑ¿Æ»ÈƶÃÇÁµÈÄÆÇynöĺÃÄÂÈƶý¾ÇÈÄÆ» 
t»Á»ÊÄÃÃÑ¿Æ»ÈƶÃÇÁµÈÄÆyn·ÄÁÒÎÄ¿ÂÄÏÃÄÇȾ 
r¶º¾Ä¾ÀÆÄÊÄÃÈ»Á»ÊÄÃÃÑ¿Æ»ÈƶÃÇÁµÈÄÆÇžȶþ»ÂÄÈ
È»Á»ÊÄÃÃÄ¿Á¾Ã¾¾

bÀÉÇȾͻÇÀ¾»¾ÀÆÄÊÄÃѾÅƻķƶ½Ä¸¶È»Á¾
yɸÇȸ¾È»ÁÒÃÑ¿¾ÀÆÄÊÄÃÇÉǾÁ¾È»Á»Âö
¶ÁÄÎɵϾËÈƶý¾ÇÈÄÆ¶Ë 
n¾ÀÆÄÊÄúÁµķöÆɼ»Ã¾µÇÁ¶·Ñ˶ÀÉÇȾͻÇÀ¾Ë
Ǿ¹Ã¶ÁĸöÇŻ̾¶Á¾½¾Æĸ¶ÃÃÄ¿¾ÀÆÄÇ˻»
o¶Åƶ¸Á»ÃÃÑ¿¾ÀÆÄÊÄÃÄƹ¶ÃÃĹÄȾŶ 
dÑÃÄÇÃÄ¿¾ÀÆÄÊÄÃÇžȶþ»ÂÅÄÁ¾Ã¾¾Ǹµ½¾ 
n¶ÁŶ·¶Æ¾ÈÃÑ¿¸ÑÃÄÇÃÄ¿¾ÀÆÄÊÄÃÇþ½À¾Â
öÅƵ¼»Ã¾»Âžȶþµ 
dÑÃÄÇÃÄ¿¾ÀÆÄÊÄÃÇÉǾÁ¾È»Á»Â 
dÑÃÄÇÃÄ¿¾ÀÆÄÊÄÃÇžȶþ»ÂÅÄÈÆ»ËÅÆĸĺÃÄ¿
Ǿ»ÈƾÍÃÄ¿Á¾Ã¾¾Ǹµ½¾
n¾ÀÆÄÊÄÃÃÑ¿ÉǾÁ¾È»ÁÒǺ¾ÊʻƻÃ̾¶ÁÒÃÑÂ
¸ËĺÄ 
n¾ÀÆÄÊÄÃÇÈ»ÈÄÇÀÄÅ 

qƾ»ÂÃÑ»ÉÇÈÆÄ¿Çȸ¶ǾÇÈ»ÂÄÅĸ»Ï»Ã¾µ¾Ǿ¹Ã¶Á¾½¶Ì¾¾ 
qƾ»ÂþÀbnǾ¹Ã¶Áĸ¸ÑÇÄÀÄ¿ÍɸÇȸ¾È»ÁÒÃÄÇȾ 
qƾ»ÂþÀbnǾ¹Ã¶ÁĸÇʾÀǾÆĸ¶ÃÃÄ¿öÇÈÆÄ¿ÀÄ¿ 
r¶º¾ÄÅÆ»ÂþÀöÇŻ̾¶Á¾½¾Æĸ¶ÃÃÄ¿¾ÀÆÄÇ˻» 
r¶º¾ÄÅÆ»ÂþÀynǾ¹Ã¶Áĸ¸ÑÇÄÀÄ¿ÍɸÇȸ¾È»ÁÒÃÄÇȾ
qƾ»ÂþÀuldynº¾¶Å¶½Äö 
qƾ»ÂþÀuldynÇþ½ÀĸÄÁÒÈÃÑžȶþ»Â 
uldÀÄø»ÆÈ»Æöº¸ÉËÅÄÁ»¸ÑËÈƶý¾ÇÈÄÆ¶Ë 
uldÀÄø»ÆÈ»ÆöĺÃÄÂÅÄÁ»¸ÄÂÈƶý¾ÇÈÄÆ»
uldÀÄø»ÆÈ»ÆöÇŻ̾¶Á¾½¾Æĸ¶ÃÃÄ¿¾ÀÆÄÇ˻» 


eÁ¶¸¶

t»ËþͻÇÀ¾»ÇÆ»ºÇȸ¶½¶Ï¾ÈѾÃÊÄƶ̾¾

f»È»ÀÈÄÆÑƶº¾Ä¾½ÁÉͻþ¿
qÆÄÇÈ»¿Î¾¿º»È»ÀÈÄÆƶº¾Ä¸ÄÁÃ
f»È»ÀÈÄÆÓÁ»ÀÈÆĶ¹Ã¾ÈÃĹÄÅÄÁµÇĽ¸ÉÀĸĿ
Ǿ¹Ã¶Á¾½¶Ì¾»¿¾Æ»¹ÉÁµÈÄÆÄÂÍɸÇȸ¾È»ÁÒÃÄÇȾ 

i¶Ï¾È¶È»Á»ÊÄÃÃÑ˶ÅŶƶÈĸ¾Á¾Ã¾¿Ǹµ½¾

i¶Ï¾È¶È»Á»ÊÄÃÃÑ˶ÅŶƶÈĸ
i¶Ï¾È¶½¸ÄÃÀĸĿ̻ž
i¶Ï¾È¶¾ÀÆÄÊÄÃÃÄ¿̻ž
lÄÂÅÁ»ÀÇÃÑ»ÇË»Âѽ¶Ï¾ÈÑ
i¶Ï¾È¶Á¾Ã¾¿Ǹµ½¾
s¸»ÈĸĿ¶Ã¶Á¾½¶ÈÄÆÈ»Á»ÊÄÃÃÄ¿Á¾Ã¾¾ 
jú¾À¶ÈÄÆÇÄÇÈĵþµÁ¾Ã¾¾ö¾ÀÆÄÇ˻» 
cÁÄÀ¾Æ¶ÈÄÆŶƶÁ»ÁÒÃĹÄÈ»Á»ÊÄö 
sŻ̾¶ÁÒÃÑ»ÇÆ»ºÇȸ¶½¶Ï¾ÈѾÃÊÄƶ̾¾
lƾÅÈĹƶʾͻÇÀ¾»ÇÆ»ºÇȸ¶½¶Ï¾ÈÑ 
i¶Ï¾È¶¾ÃÊÄƶ̾¾ÄÈÉÈ»ÍÀ¾ÅÄÄÅȾͻÇÀÄÂÉÀ¶Ã¶ÁÉ
nĺÉÁµÈÄÆÑÄÀÄÃÃĹÄÇÈ»ÀÁ¶ 
s»È»¸Ä¿ʾÁÒÈÆ 
uÇÈÆÄ¿Çȸ¶ºÁµ¶¸ÈĶȾͻÇÀÄ¿½¶Å¾Ç¾È»Á»ÊÄÃÃÑË
ƶ½¹Ä¸ÄÆĸ
t»Á»ÊÄÃÃÑ»¶º¶ÅÈ»ÆѺÁµº¾ÀÈÄÊÄö 
e»Ã»Æ¶ÈÄƶÀÉÇȾͻÇÀĹÄÎɶ