You are on page 1of 8

DATA: 16 aprilie 2018;

CLASA: a X-a F;
PROFESOR: Mirela Ștețco
DISCIPLINA: PSIHOLOGIE;
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Diferenţe individuale în construirea şi manifestarea personalităţii;
Subiectul: Caracterul
TIPUL LECTIEI: consolidare-predare-învăţare.
TIP DE EVALUARE: orală

OBIECTIVE:
Obiective generale:

▪ dobândirea cunoştinţelor ce visează caracterul;


▪ aplicarea cunoştinţelor despre caracter în rezolvarea unor situaţii din viaţa cotidiană.

Obiective specifice:

O1: sǎ enumere caracteristicile caracterului, pornind de la explicaţiile şi exemplele oferite;


O2: să definească caracterul din prisma cunoştinţelor acumulate anterior;
O3: sǎ explice succesiunea etapelor genezei caracterului;
O4. să realizeze comparații între componentele personalității
O5: sǎ aplice structura unei atitudini în contexte diferite;
O6: să sintetizeze implicarea caracterului în relaţionarea interumană;
O7: să identifice și să adopte o atitudine pozitivă față de diversitatea caracterială;
O8: să evidențieze o atitudine pozitivă în raport cu abilitățile de caracter și intenția de a le dezvolta.
STRATEGII DIDACTICE:

Metode şi procedee: observaţia, conversaţia, explicaţia, munca individuală, munca in achipe, expunerea, învăţarea prin descoperire,
exerciţiul, discuţia liberă, problematizarea, metoda „Brainstorming”, metoda piramidei.

Resurse materiale:
Fişe de evaluare, Fişe de lucru, tablă, cretă.

Forme, moduri de organizare a activităţii:


- frontală
- individuală
- pe grupe/perechi
Etapele lecţiei Conținutul esențial Desfăşurarea acţiunilor instructiv- Strategii Modalităţi de evaluare
educative didactice-metode, şi indicatori de
mijloace de performanţă
învăţământ, forme consideraţi
de organizare.
1. Managementul clasei - Se asigură condiţiile necesare pentru ●Observaţia,
desfăşurarea optimă a orei. conversaţia
2. Activarea cunoştinţelor Personalitatea: Elevii sunt rugaţi sa fie atenţi la ●Explicaţia, ●Parametri
anterioare - Temperamentul întrebarea profesorului: „ Considerați că conversaţia, comportamentali:
(5 minute) diferite profesii sunt practicate de - participarea activă la
persoane care au anumite trasaturi sarcină;
temperamentale și nu altele ?” ●Parametri cognitivi:
Se consideră cele mai bune argumenete - completarea
şi se discută cu clasa. răspunsurilor
- completarea
răspunsurilor colegilor;
-capacitatea de a face
transferul cunoştintelor
în viaţa de zi cu zi.
3 Captarea atenţiei Sunt ... (o trăsătură de Stârneşte curiozitatea elevilor, trezeşte ●Explicaţia, ●Parametri
(5 minute) caracter). interesul şi dorinţa de a aborda această conversaţia, comportamentali:
De unde știu? problematică. lucru individual - participarea activă la
Se solicită elevilor interpretarea studiului sarcină;
de caz și împărtășirea cunoștințelor ●Parametri cognitivi:
anterioare. - gândirea vizibilă
- capacitatea de a face
transferul cunoştintelor
din viaţa de zi cu zi.
4. Anunţarea temei Elevii sunt anunţaţi că astăzi vor învăţa ●Expunerea
(1 minut) despre o altă diferenţa individuală
necesară în construirea şi manifestarea
personalităţii – Caracterul.
5. Predare-învăţare Caracteristicile Prin metoda „ Brainstormingului” elevii ●explicaţia, ●Parametri
(30 minute) caracterului: împreună cu profesorul vor încerca să expunerea, comportamentali:
Se dezvoltă pe identifice cât mai multe caracteristici ale conversaţia, - participarea activă la
parcursul vieţii, într-un caracterului. Mai întâi le sunt amintite Metoda sarcină;
sistem de relaţii regulile metodei: „Brainstorming” -completarea si/sau
sociale;  Nu criticati ideile altora! corectarea răspunsurilor
Dobăndit;  Daţi frâu liber imaginaţiei! oferite de colegi;
Modificabil  Produceţi o cantitate cât mai - respectarea cerinţelor
(modelare); mare de idei! sarcinii.
Influenţabil;  Preluaţi ideile celorlalţi si ●Parametri cognitivi:
Universal; amplificaţi-le! - rezolvarea corectă a
Orientat valoric. Se accentuează: -caracterul este ●explicaţia, sarcinii;
predominant dobândit, el putând fi astfel conversaţia, - formularea unor
modificat; expunerea răspunsuri pertinente şi
- este latura personalităţii care poate fi cel la obiect;
mai mult modificată; - oferirea de exemple
- Geneza caracterului: importanţa pentru ideile găsite;
rolului familiei, şi a diferitelor medii în - capacitatea de a face
formarea sistemului de norme şi valori al transferul informaţiilor
unei persoane, datorită modelelor pe care deţinute şi/sau
le oferă; achiziţionate în viaţa
- importanța manifestării receptivității proprie;
față de norme și valori - capacitatea de a-şi
- inţelegerea importanţei sistemului de susţine ideile găsite;
valori etice şi morale pentru dezvoltarea - capacitatea de a face
unui echilibru și a stării de bine personale inferenţe pe baza
şi pentru integrarea optimă în societate, informaţiilor obţinute.
- alegerea acestor norme şi valori pe ●Parametri
baza consecinţelor pe care acestea le au; Discuţia liberă, comportamentali:
Definiţia - „Pornind de la ceea ce conversaţia, - participarea activă la
am discutat anterior despre caracter, cine explicaţia discuţii.
vrea să îmi spună o definiţie a acestei ●Parametri cognitivi:
laturi a personalităţii?” - formularea unor
conversatia definiţii corect, proprii.
Diferențiere Elevii sunt solicitați să compare exercițiul ●Parametri cognitivi:
temperament/caracter temperamentul și caracterul, folosind explicația - rezolvarea corectă a
următoarele criterii: lucrul în grupe sarcinii;
1. Influența conștiinței și a deciziilor pe metoda piramidei - formularea unor
care le ia. răspunsuri pertinente şi
2. Influența educației (caracterul la obiect;
înnăscut/dobândit). - oferirea de exemple
3. Raportarea la valori si pentru ideile găsite;
responsabilitate.
4. Influența reciprocă dintre aceste două ●Parametri
laturi ale personalității. comportamentali:
 conversatia - participarea activă la
Atitudinile: Se dirijează discuţia astfel încât elevii să exerciţiul discuţiile dintre profesor
caracteristici si numească caracteristici ale atitudinilor: expunerea şi ceilalţi elevi;
componente sunt favorabile sau nefavorabile, ●Parametri cognitivi:
structurale predispoziții de a acționa. Atitudinea se - formularea unor
reflectă în comportament. Elevii să răspunsuri la obiect;
identifice componentele structurale ale ●conversaţia, - corectarea şi/sau
atitudinilor, să le definească şi sa le expunerea, adăugarea unor
exemplifice: convingeri, opinii, explicaţia, informaţii relevante, la
segmentul decizional; sentimente și exemplificarea, răspunsurile colegilor.
motivații, segmentul direcțional; transferul,
comportamente, segmentul executiv. generalizarea, ●Parametri
Atitudinile au sursa în propria experiență comparaţia comportamentali:
Grupe de atitudini: sau se invață prin condiționare sau prin - participarea activă la
 Atitudini faţă observație. Ca să se manifeste în sarcină;
de societate şi comportament, atitudinea trebuie sa fie ●Parametri cognitivi:
faţă de ceilalţi esențială, definitorie și durabilă, sa aibă -rezolvarea corectă a
oameni; intensitate, să fie asociată cu o valoare sarcinii;
 Atitudini faţă morală și să nu fie ambivalentă. ● Fişe de lucru -corectarea şi/sau
de activitatea Apoi le sunt prezentate elevilor grupele ●conversaţia, adăugarea cu informaţii
desfăşurată; de atitudini. expunerea, sau exemple a
 Atitudini faţă Se solicită elevilor sa exemplifice în explicaţia, analiza răspunsurilor greşite sau
de propria scris componentele atitudinilor pe un critică, nu ale colegilor;
persoană. studiu de caz: ”Atitudinea exemplificarea, - capacitatea de a
pozitivă/negativă față de invațare.” lucrul în perechi analiza critic afirmaţiile
Elevii sunt întrebaţi: „În ce credeţi ca se studiu de caz din cadrul sarcinii de
exprimă atitudinile?„Prin intermediul lucru;
cui?” - capacitatea de a face
Dirijăm elevii astfel încât să identifice transferul informaţiilor
trăsaturile caracteriale ca mediator între deţinute referitoare la
atitudine şi comportament. atitudini în activitatea
de învăţare;
Consecințele punctelor Se prezintă elevilor o listă cu câteva - capacitatea de a
tari de caracter în puncte tari/abilități de caracter formulate generaliza anumite
dezvoltarea de psihologia pozitivă, cu efecte benefice informaţii din cadrul
personalității asupra dezvoltării personale și a stării de ● Fişe de lucru sarcinii;
bine psihologic și fizic. Se fac cunoscute lucrul în echipe - capacitatea de a oferii
aceste trăsături și se cere elevilor să studiu de caz şi alte exemple, din
găsească soluții la probleme din viața problematizarea viaţa reală;
reală, folosind sugestiile analiza critică -completarea
comportamentale din listă. ”Cum facem răspunsurilor colegilor
față fenomenului bullying pe rețelele de lui;
socializare?” - capacitatea de a
PROFESORUL: generaliza anumite
- urmăreşte răspunsurile date şi situaţiile informaţii la viaţa
expuse cotidiană.
- conduce discuţiile,face completări,
observaţii
- realizează schema lecţiei la tablă, pe
baza reflecţiilor elevilor.
6. Asigurarea Elevilor li se pun întrebări recapitulative. ●munca ●Parametri
performanţei/asigurarea individuală, comportamentali:
feed-back-ului explicaţia, - participarea activă la
(7minute) conversaţia sarcină;
●Parametri cognitivi:
-corectarea
răspunsurilor greşite ale
colegilor.
-completarea
răspunsurilor oferite de
colegi, cu exemple, sau
alte informaţii;
- capacitatea de a
exemplifica răspunsurile
oferite;
- capacitatea de a face
transferul informaţiilor
achiziţionate în prezenta
sarcină de învăţare.
7. Tema „Eplicaţi rolul celei mai semnificative ●explicaţia,
(2 minute) persoane din viata voastră în formarea expunerea
caracterului vostru”.