You are on page 1of 2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CHUNG HUA, SIBU

SEJARAH 1 [1249/1]
PEPERIKSAAN AKHIR PENGGAL 1
JADUAL PENENTUAN UJIAN
TINGKATAN 4

TAHUN 2018

Aras Kemahiran / Aras Kesukaran Pemberatan


Aspek/Sukata Menjana idea Bil %
Bil Tajuk Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Analisis Sintesis Penilaian
n Pelajaran Soalan Soalan
M Sd S M Sd S M Sd S M Sd S M Sd S M Sd S M Sd S
3.1 Perkembangan
Tamadun Awal Asia 1 4 2 3 7.5
Tenggara
Tamadun Awal 3.2 Bentuk-bentuk Kerajaan
3 6 5 7 8 3 5 12.5
Asia Tenggara Awal
3.3 Pengaruh Agama Hindu
dan Buddha dalam 9 10 2 5.0
Kerajaan Awal
Kemunculan 4.1 Masyarakat Arab
11 13 12 3 7.5
Tamadun Jahiliah
Islam dan 4.2 Kehidupan Nabi
4 Muhammad s.a.w.Sebelum 14 15 16 17 18 5 12.5
Perkembanga
nnya di Dilantik Menjadi Rasul
Makkah 4.3 Penyebaran Islam di
19 1 2.5
Makkah
5 Kerajaan Islam 4.4 Reaksi Masyarakat Arab
21
20 22 2
1 5.0
2.5
di Makkah terhadap
5.1 IslamAqabah 1 dan
Perjanjian
Perjanjian Aqabah 2
5.2 Hijrah 23 24 2 5.0
5.3 Piagam Madinah 25 26 2 5.0
5.4 Penyebaran Islam-
27 1 2.5
Merintis Kejayaan
5.5 Perjanjian Hudaibiyah 29 28 2 5.0
5.6 Pembukaan Semula
30 1 2.5
Kota Makkah
Pembentukan
Kerajaan 31 36
6.1 Kerajaan Khulafa al-
6 Islam dan 33 34 35 38 39 40 10 25.0
Rasyidin 32 37
Perkembanga
nnya
Jumlah Soalan 10 4 4 1 1 5 3 1 2 40 100
Jumlah Soalan Mengikut Aras Kesukaran 20 11 9

1
2