Вы находитесь на странице: 1из 6

НАДЕЖДНОСТИСИГУРНОСТНАКОМУНИКАЦИИТЕ

ЛАБОРАТОРНОУПРАЖНЕНИЕ 2 СНИФЪРИЗАЩИТНИСТЕНИ

РАБОТЕНПРОТОКОЛ

Студент:

Датанапровеждане:

Подписнапреподавателя:

Моля попълвайте протокола по време на

упражнението. След

упражнението възстановете компютърните

конфигурацииитезина програмите, скоитосте работиливъввидавкойтосте гинамерили.

ЧАСТ 1. ХАРДУЕРНАОРГАНИЗАЦИЯНАМРЕЖАТА. (10 МИН)

Запознайтесесмакетазахардуернаорганизациянамрежа, подръководство напреподавателя.

ЧАСТ 2. ПРОТОКОЛИ, ИЗПОЛЗВАНИЗАУПРАВЛЕНИЕНАИНТЕРНЕТ КОМУНИКАЦИИТЕ (30 МИН)

1. Фрейм е:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

2. MAC адресе:

…………………………………………………………………………………………………………

3. MAC адресътнавашатамрежовакартае:

…………………………………………………………………………………………………………

4. IP адресе

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

5. ARP e протоколза:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

6. ARP таблицае:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

7. Команда ARP сеизползваза:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

8. Internet Protocol e:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

НАДЕЖДНОСТИСИГУРНОСТНАКОМУНИКАЦИИТЕ

9. Класовете IP адресиса:

7
7

24

9. Класовете IP адресиса : 7 24 Class A: 0 Network ID     Host ID

Class A:

0

Network ID

   

Host ID

 
  14 16

14

14

16

  14 16

Class B:

1

0

 

Network ID

   

Host ID

 
  21 8

21

8
8

Class C:

1

1

0

 

Network ID

 

Host ID

 
  28

28

  28

Class D (multicast):

1

1

1

0

 

Multicast address

 
 
27

27

  27

Class E (reserved):

1

1

1

1

0

 

unused

фигура 1

10. Команда IPCONFIG сеизползваза:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

11. IP aдресътнакомпютъраскойто работитее клас

иеот

12. Преминаванеотдесетичен видкъм двойченишестнадесетичен. Стартирайтекалкулаторана Windows. Настройтего врежим Scientific иразбертекаксесменят

бройнитесистеми. Конвертирайте IP адресасивдвоиченишестнадесетичен вид. Двоичен:

Шестнадесетичен:

13. Заглавнатачастна IP имаследниявид:

IP имаследниявид : фигура 2 14. Адресътнамрежовия

фигура 2

14. Адресътнамрежовия Gateway е:

…………………………………………………………………………………………………………

НАДЕЖДНОСТИСИГУРНОСТНАКОМУНИКАЦИИТЕ

15. Адресътна DNS сървърае:

…………………………………………………………………………………………………………

16. Мрежоватамасканакомпютъра, скойто работитее:

…………………………………………………………………………………………………………

17. TCP служиза:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

18. Заглавнатачастна TCP имаследниявид:

TCP имаследниявид : 19. Скоманда NETSTAT
TCP имаследниявид : 19. Скоманда NETSTAT

19. Скоманда NETSTAT сеполучаваинформацияза:

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

20. Скоманда PING сеполучаваинформацияза:

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

НАДЕЖДНОСТИСИГУРНОСТНАКОМУНИКАЦИИТЕ

ЧАСТ 3. РАБОТАСЪССНИФЪР (45МИН).

1. Стартирайтеснифъра, указан отпреподавателя.

2. Запознайтесесинтерфейса.

3. Запишетеоткоямрежовакартащеполучаватепакети:

4. Пуснетеснифърадаработи.

5. Прихванетепакет, които използва TCP.

6. Анализирайтесъдържанието напакетаипопълнетеконкретнитестойностиза:

Destination MAC:

Source MAC:

Type network protocol:

Destination IP

Source IP

Checksum:

IP Header Length:

Опишетесъстоянието нафлаговетена IP:

Destination Port:

Source Port

Опишетефлаговете

на

TCP

Запишетепоредните

номеранапакета

Протоколот

приложнияслой:

7. Разгледайтефилтритенаснифъра.

8. Създайтe фитър за TCP.

9. Прихванетеизгражданенавръзкаизапишетеданнитена TCP пакетите (използвайтефиг.4)

10. Разгледайтеопределенаотпреподавателя HTML страницавинтернет, вкоято севъвеждапарола ипотребителско име. Анализирайтеданнитепостъпилиотприложнияпротокол, по отношение натяхнатасигурност. Каквипроблемиоткрихте:

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

11. НамеретевИнтернет RFC 791, 792, 793. Ако незнаетеадресанасайта, направететърсенепрез www.google.com.

Адресътна който сенамираттърсенитедокументие:

НАДЕЖДНОСТИСИГУРНОСТНАКОМУНИКАЦИИТЕ

НАДЕЖДНОСТИСИГУРНОСТНАКОМУНИКАЦИИТЕ фигура 4 5

фигура 4

НАДЕЖДНОСТИСИГУРНОСТНАКОМУНИКАЦИИТЕ

ЧАСТ 4 РАБОТАСЪСЗАЩИТНАСТЕНА:

1. Прочететеупътването заработасъсстената

2. Пуснетестенатаопределенаотпреподавателя.

3. Запишетеобщитережиминаработавкойто работистената.

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

4. Как, споредвас, стенатаработисъсстартиранитепрограми, желаещидаползват комуникационниястек?

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

5. Опишетепроцедурата (напишетеалгоритъмнаотделен лист) засъздаваненаправило. Съгласувайтеяспреподавателя.

6. Създайтеправило заблокираненатрафикпостъпващотопределен отпреподавателяизточник.

Номер

Действие

Хост на

Порт

Външен

Порт

Посока

Описание

на

вътрешна

на

хост

на

правило

мрежа

хоста

хоста

Проверетедействието му.

7. Огледайтежурналнитефайлове, които поддържастената. Опишетекакво съдържат.

Оценить