You are on page 1of 1

CLASIFICARE NORME JURIDICE

După caracterul normei DISPOZITIVE Permisive Doar permit o anumită


prescrise -suplinesc sau interpretează voința conduita
neexprimată sau insuficient exprimată
După cum pot sau nu
Supletive Stabilesc o conduită
să deroge de la ele
care este obligatorie

IMPERATIVE Onerative Prevăd expres obligația


-impun subiectelor de drept civil o acțiune sau pentru părți de a avea o
le obligă la o abstențiune și care, sub anumită conduita
sancțiune, nu permit să se deroge de la ele sau
Prohibitive Interzic expres o
să nu aplice.
anumită conduită a
părților
După finalitatea DE ORDINE PUBLICA Întotdeauna sunt imperative
textului legal -depășește cadrul interesului individual al !!!NU toate normele juridice
(Natura interesului subiectelor de drept civil, protejând un interes imperative sunt și norme de drept
ocrotit prin edictarea general, public. public.
normei juridice civile) DE ORDINE PRIVATĂ Normele dispozitive sunt întotdeauna
-urmărește ocrotirea unui interes individual de ordine privată
!!! Nu toate normele de drept privat
sunt norme dispozitive
-normele imperative pot fi si de
ordine privata
După întinderea NORME CIVILE GENERALE Norma speciala deroga de la cea
câmpului de aplicare -se aplica în toate cazurile și în orice materie, generală.
dacă o dispoziție legală nu prevede altfel Specialia generalibus derogant.
-situația de drept comun Norma generala nu deroga de la
NORME CIVILE SPECIALE norma speciala.
-își regăsesc aplicare numai în cazurile expres Generalia specialibus non derogant.
stabilite de lege
-constituie excepția