Вы находитесь на странице: 1из 8

WEDNESDAY, September 29, 2010 Vol. 4 No. 84 • 8 pages www.commuterexpress.

ph

COKE TO INVEST
$1-BILLION IN RP

5 30
7 0 5
19 17 11 21 48 24
P65.7m+
LIVE POSITIVELY!
Coca-Cola Philippines launches the ‘Live Positively’ program, an initiative to make a positive difference in the world by integrat-
ing sustainability into all aspects of the company’s business and operations. (From left to right) Dr. Mario Capanzana, director
DON’T RECOVER
of Food and Nutrition and Research Institute of the Department of Science and Technology; Mr. Lory Tan, president and vice SYSTEM LOSSES FROM
chairman of the board of WWF-Philippines and Undersecretary Yolanda Quijano of the Department of Education; and Mr.
Guillermo Aponte, president and general manager of Coca-Cola Philippines gather on stage during the launching ceremony CONSUMER — SOLON
at Sofitel Philippine Plaza in Manila. PHILIP CAMARILLO PAGE 3
2 Wednesday, September 29, 2010

Takot na masaksak ng krayola ang isang kalihim?! Ang massacre


H
alos malaglag ako sa aking get para sa kanilang eskwelahan mula
kinauupuan ng mabasa ko sa DepEd. at ang hotdog

K
noong Lunes ang isang artikulo ***
ung hindi n’yo
sa isang broadsheet tungkol sa DepEd Bakit kaya si Luistro ang napili ni
Memorandum Order 103 na ipinalabas President Noynoy na maging kalihim pa napapanood
noong September 20 ni Education ng edukasyon? Sigurado ba si P.Noy sa History Chan-
Secretary Armin Luistro. na nasa maayos na pangkalahatang nel ang Maguindanao
Sa nasabing memo, pinaaarmasan kalusugan itong kaibigan niyang si massacre documentary,
ng baril ni Luisitro ang mga matataas Luistro? abangan n’yo lang at
na opisyal sa DepEd. At kasama na at guro? Ang mahirap kasi kay P.Noy ay mas maaabutan n’yo din.
rin siya dito. Pinaaarmasan din niya Araw-araw, walang patid, ang binibigyan niyang diin ang pagiging Paulit-ulit itong ipinalalabas kaya napapanood sa buong
ang mga organic security escorts ng WANTED SA RADYO (WSR) ay isang malapit na kaibigan at masugid
mundo dahil sa lawak ng naabot ng cable TV.
mga ito. nakakatanggap ng sumbong mula na supporter para mabigyan ng pu-
Ano na ba ang pumasok sa kukote sa mga magulang ng mag-aaral sa westo ang isang tao sa kanyang gabi- Ang masakit ay bad PR ito para sa Pilipino. Nakaka-
ni Luistro at kayabangan ang unang public schools at inirereklamo ang nete sa halip na gawin niyang basehan pangilabot ang version na ito ng History Channel nang
inatupag ng taong ito sa halip na mag- sangkatutak na mga contributions na ang kaalaman at kakayahan nito. pag-massacre sa 57 katao sa Maguindanao dahil sa
isip kung papaano niya mapaganda kinokotong sa kanila ng eskwelahan. At ang mas lalong mahirap pa dito pulitika.
ang pagsisilbi sa publiko? Ang mga Kapag hindi sila nakapagbigay, ay kapag pumalpak ang kaibigan at Detalyado maging ang sinasabing lakas ng mga Am-
iba pang katanungan, sino ba ang iniipit ang card ng kanilang mga supporter niyang nabigyan ng pu- patuan sa gobyerno ni Gng. Gloria Arroyo at pati ang
mga kinakatakutan ni Luistro at ng anak, at ang masama pa kadalasan, westo, hindi niya kaya silang madisi-
opinyon ng mga gumawa ng dokyu na ang mga Mangun-
kanyang mga alipores sa DepEd na pinapahiya’t pisikal na sinasaktan ang plina o matanggal sa posisyon dahil
magtatangka sa kanilang buhay? sila ay malalapit sa kanya. dadatu ay katulad din ng mga Ampatuan na mga warlords
mga estudyante.
Hindi ba naisip ni Luistro na May mga reklamo na rin na natang- Isang ehemplo nito ay ang kaso ni at kung hindi maayos ang hustisya sa bansa ay patuloy na
kapag siya at ang mga alipores niya gap ang WSR hinggil sa mga guro na Usec. Rico Puno ng DILG na pumalpak maghahari ang karahasan sa Mindanao.
halimbawa ay napadalaw sa isang nanabunot, nambugbog at nang-rape sa hostage-taking situation sa Quirino Nangilabot ako nang mapanood ko ang documentary
elementary school at sila’y nakita ng ng mga estudyante at tameme lang Grandstand at isinasangkot pa sa hindi lang dahil sa detalyadong pagsasadula ng mga
mga paslit doon na may mga sukbit ang DepEd. iskandalo sa jueteng ngunit taimtim kaganapan ng Maguindanao massacre kundi sa pag-
na baril at may mga bodyguard pa, Kung tutuusin ang mga estudyante na dinidepensahan pa rin ni P.Noy at kakaintindi ko ng mga stratehiya ng mga abogado ng
magmumukha silang parang mga pa nga dapat ang mabigyan ng pro- ayaw niyang tanggapin ang resigna-
mga Ampatuan.
istupido at katawa-tawa? teksyon at hindi ang mga inutil at korap tion nito.
Takot ba si Luistro na baka kuyugin sa DepEd. Korap dahil kaya napipilitan Ilan pa kaya sa mga miyembro Bilang abogado, nakita ko na kaya nilang patagalin ang
sila ng mga paslit at pagsasaksakin ng ang ilang mga guro at principal na man- ng gabinete ni P.Noy ang gagawa kaso para umabot ng maraming taon na hindi nareresolba.
mga krayola dahil punung-puno na gotong sa mga estudyante na pambili ng kapalpakan at masasangkot sa Ano para malimutan na lang sa haba ng panahon?
ang mga ito sa galit sapagkat inutil ng electric fan o dili kaya pambayad katiwalian ngunit hindi niya kayang Pero patuloy na ipapalabas sa cable TV and docu-
ang DepEd sa mga ginagawang pang- sa kuryente at tubig ng eskwelahan palitan dahil sila ay mga malalapit mentary. Bad PR lang ba ang magiging problema natin
huhuthot sa kanila ng mga principal sapagkat hindi nakararating ang bud- niyang kaibigan? dito o habang-buhay na kahihiyan para sa Pinoy dahil sa
mabagal na pag-ikot ng hustisya sa kaawa-awa nating
The lessons of Ondoy bayan dahil tila pinaglalaruan ng mga may armas at may
kapangyarihan.
It was a catastrophe of Biblical proportions. If it took 40 I find it outrageous May good PR din naman. Halimbawa ang hotdog
days of rain to set Noah’s Ark afloat, Typhoon Ondoy did the though that a lot of people lunch ni Pangulong Noynoy Aquino sa kalye ng New
same job of floating fleets of luxury vehicles for less than a made elaborate prepara-
York sa Amerika.
day. Houses were inundated. Homes wrecked. People were tions for the first anni-
Magandang anggulo lalo kung ikukumpara sa milyung
left wrecked. versary of Ondoy. Some
pisong hapunan ni Gloria Arroyo sa Le Cirque restaurant
A year after Ondoy, which killed over 400 people and cost planted trees as others
sa New York kasama ang kanyang mga alipores na naging
more than P20-billion in damages, many are still striving to cleaned up clogged es-
bring back what the tragedy had taken from them — normalcy. teros and river banks to iskandalo kahit sa Amerika. Paboritong PR opportunity
People’s lives are never the same, especially those whose loved commemorate the worst flood ever to hit posh urban villages. ang hotdog lunch sa New York.
ones were swept away without a chance of returning. So what’s the point? Parang kailan lang nakita ang Prime Minister ng Russia
For the destruction of expensive cars and houses could Tree planing, clean-up drives and other “earth saving” na si Vladimir Putin at iba pang high ranking US officials
never compare to a single loss of life. activities should all be regular endeavors- Ondoy or no na nanananghalian ng hotdog sandwich doon.
Ondoy. Such nearsightedness could lead to more tragedies Pero dapat may magandang mensahe kung PR din
in the future. lang. Ang simbolo ba ng hotdog ay ang hindi pagiging
We need to go back and call to mind the lessons of Ondoy. maluho ni P.Noy o pagtitipid?
It is quite sad that people tend to remember their misfortunes O, ang ibig iparating ay simpleng tao lang ang Pangulo
but not their causes. For it is not the rains that caused On- na kagaya ng marami sa atin? Kung ano man ang nakamit
doy’s floods but people’s apathy to calls for environmental ng hotdog PR ni PNoy, hindi nito nabura ang mga isyung
Chairman, Editorial Board ARKHON A. ANTOLIN
Executive Editor Jonathan p. Vicente protection. naghintay sa kanyang pagbabalik sa bansa.
News Editor LEA G. BOTONES If by commemorating Ondoy people tend to do the right Nananghalian ka man sa lansangan sa Amerika, ang
Overall Creative Director stephen salvatore thing, maybe we should commemorate it daily. It is only by
Chief of Photographers revoli S. cortez
mahalaga ay hindi bumaba ang pagtingin sa iyo ng tao
Chief Layout Ar tist HECTOR L. LOZANO correcting a previous mistake that we could prevent a tragedy bilang epektibong lider.
President and CEO VICTOR A. CALUAG
from reoccuring. If we failed to do this, then we must brace Gaya ng iba pang mga lider na nagpa-photo-ops din
EVP, Sales & Marketing TONETTE R. HENSON for more disasters of the same proportion. na kumakagat ng hotdog sandwich sa New York, hindi
Accounting Manager Mario L. adelante And make grand preparations to commemorate them
Credit & Collection Manager raul b. perez bababa ang ekspektasyon sa isang Pangulo.
Distribution Manager EDISON B. CAMARINes as well. Pagkatapos ng lahat ng PR stunts, nand’yan pa rin ang
Production Manager edwin a. co *** economic issues ng bansa at, higit sa lahat, ang hamon
Advertising Traffic Supervisor eric r. jutic
(Joel Sy Egco is presently the director of the National ng bad PR na patuloy na pinaiikot ng History Channel
Published Monday to Friday by Silverstream Publishing Corp. Press Club in Intramuros, Manila. He is also the director of tungkol sa tila raw inutil na hustisya sa bansa.
Suite 2111 Cityland Herrera Tower, Valero Street,
Salcedo Village, Makati City
the Alyansa ng Filipinong Mamamahayag with office address Mag-text po kayo sa akin tungkol sa usaping ito sa
Telephone Nos. 8873433 • 8451653 • 8873435 at NPC Bldg. in Intramuros. He also holds the presidency of
Email: cxeditorial@commuterexpress.ph 09215186724. O kaya ay email sa: ariel.inton@gmail.
the Department of the Interior and Local Government Press
Website: www.commuterexpress.ph com.
Corps in Quezon City).
Wednesday, September 29, 2010 3
Coke to invest $1-billion in RP
Coca-Cola Philippines yes- children in poverty-stricken areas,” that 100 percent of the wastewater
terday announced that Coca-Cola said Undersecretary Quijano. from its manufacturing processes
will invest an additional US$1 “We’re grateful for Coca-Cola is treated and returned to nature
billion in the country to drive Philippines’ long-term commit- at a level that supports aquatic life;
sustainable growth through various ment to a partnership with the and fully replenish the water used
projects in the next five years. WWF, focusing on water steward- in its finished beverages through
“As we invest an additional ship,” added Mr. Tan. “Starting watershed conservation efforts and
US$1 billion in the Philippines over in 2008, this Coca-Cola/WWF community water projects.
five years, we’ll be using ‘Live Posi- partnerships aim to protect the
tively’ to drive sustainable growth, country’s most important fresh Sustainable Packaging
foster more innovation and create water river basins, starting with the Coca-Cola Philippines will re-
value and make a difference for Santa Rosa and Abuan watersheds. duce its use of packaging materials
all our stakeholders well into the Through this partnership, we will in glass and PET bottles by more
future. Our sustainability goals work to help Coca-Cola Philip- than 15,000 metric tons between
span across the core areas where pines achieve its ‘Live Positively’ now and the end of 2013, which
our business intersects with society environmental targets and strive is equivalent to reducing carbon
and we are pleased to announce together toward sustainable man- dioxide levels by more than 13,000
today a number of commitments agement of freshwater resources in metric tons.
that will underpin our sustain- the Philippines.”
ability efforts in the Philippines,” Energy Management and
said Guillermo Aponte, president Beverage Benefits Climate Protection
and general manager of Coca-Cola Coca-Cola Philippines, the Coca-Cola Philippines will
Philippines. leading non-alcoholic beverage ensure that its new coolers are
This development came after business in the Philippines, will equipped with energy-saving
Coca-Cola launched ‘Live Positive- continue to innovate to meet the technology that reduces energy
ly’, an ongoing initiative to make a evolving lifestyles and refreshment consumption by up to 35 percent
positive difference in the world by needs of Filipino consumers, pro- compared to its existing coolers.
integrating sustainability into all viding a broad portfolio of quality The company is also piloting the
aspects of the company’s business non-alcoholic beverages in a range use of biomass in its production
and operations. of pack sizes, manufactured in the processes, by converting spent
“‘Live Positively’, is our commit- Philippines. Samurai energy drink rice hulls into biomass fuel to help
ment and call to action to embed and Real Leaf ready-to-drink tea generate electricity and steam.
sustainability across our entire are among the latest additions
value chain as we seek to make a to the portfolio of innovations Community
lasting and positive difference in launched by the company in the Coca-Cola Philippines will help
the world,” said Aponte. Philippines. build sustainable communities
Through Live Positively, Coca- The company will also launch and continue to support locally
Cola Philippines has committed to for the first time an initiative to relevant PPPs that improve access
make a positive impact across four place front-of-pack energy in- to education, health and safe wa-
core areas -- Marketplace, Com- formation on its products in the ter in underserved communities.
munity, Workplace and Environ- Philippines. This will help consum- Between now and the end of 2013,
ment -- with seven sustainability ers more easily select any of the this will include the construc-
pillars within, namely: Beverage company’s portfolio of beverages tion of 100 fully outfitted ‘Little
Benefits, Active Healthy Living, to fit their daily energy, hydration Red Schoolhouse’ classrooms in
Water Stewardship, Sustainable and refreshment needs. remote public schools. This is in Solon: Don’t recover system
Packaging, Energy Management
and Climate Protection, Commu- Active, Healthy Living
partnership with the Department
of Education which will also over- losses from consumers
nity and Workplace. Coca-Cola Philippines will see the distribution of mineral A LAWMAKER has filed a pro- Presently, RA7832 or the Anti-Pil-
At the ‘Live Positively’ launch expand programs that encourage and vitamin fortified ‘Nutrijuice’ posed bill barring private power ferage Law allows private distribution
event at the Sofitel Philippine Plaza regular physical activity such as products to over 100,000 school- distributors like the Manila Electric utilities and rural electric cooperatives
in Manila, Education Undersecre- Coca-Cola Hoopla, a grassroots children in cooperation with the Company (Meralco) from recovering to pass on as much as 9.5% and 14
tary Yolanda Quijano and Mr. Lory basketball tournament and series Food and Nutrition Research their system losses, which represent %, respectively, of their total system
Tan, president and vice chairman of training clinics that will directly Institute of the Department of the leakages and stolen power, from losses to the consumers. These system
of the board of WWF-Philippines involve more than 150,000 teen- Science and Technology in a their consumers. losses are also subject to the 12% VAT,
expressed their support towards agers between now and the end move to reduce the incidence of Navotas Rep. Toby Tiangco filed resulting in a double-whammy for
the initiative. of 2013. Iron Deficiency Anemia among House Bill (HB) No. 3253 or the “Al- consumers.
“Coca-Cola’s ‘Live Positively’ schoolchildren. lowable System Loss Act of 2010” to The Energy Regulatory Commission
program is a leadership example Water Stewardship shield the hapless consumers from (ERC) is authorized to impose a cap on
of public-private partnership (PPP) Coca-Cola will seek to establish Workplace
the alleged abuses perpetrated by big the imposition of systems losses. But
through which companies can help a truly water sustainable business Coca-Cola Philippines will con-
electric companies, noting that “electric Tiangco said Meralco has purportedly
to enhance people’s lives through in the Philippines in support of the tinue to provide an open, safe and
consumers should not be electrocuted admitted that it charges consumers 11%
programs that are relevant to com- company’s global goal of safely healthy workplace environment, in
returning to communities and which all its employees are treated twice by system losses.” or 1.5% higher than the recoverable cap
munity needs. We look forward to
partnering with Coca-Cola on its to nature the amount of water with fairness and respect and given Tiangco said the bill aims to remove for system loss.
‘Little Red Schoolhouse’ program equivalent to what the company training to develop their skills and the undue privilege granted to private Tiangco said a representative of the
that has already built 81 schools uses in all of its beverages and their opportunities to contribute to busi- utility companies in recovering their Bureau of Internal Revenue (BIR) con-
across the country, benefiting production. To this end, Coca-Cola ness success. The company will system losses. It also seeks to reduce the firmed during the House committee on
51,000 children to date. We hope Philippines will improve water also drive a sustainability culture cap on recoverable system losses of rural ways and means hearing last Septem-
that more individuals and organi- use efficiency in its production within its organization and provide electric cooperatives from 14 percent ber 7 that electric companies charged
zations, like Coca-Cola, would care facilities by 30 percent between regular opportunities for employ- to 5 percent. The 5 percent will not be their losses to the consumers.
about benefiting the education of now and the end of 2013; ensure ees to make a difference. subject to value added tax (VAT). Annette Vergel
4 Wednesday, September 29, 2010

Ruffa Gutierrez aminadong kuripot pero ’di primadonna


ensyon ang reporter.
***
Totoo kaya na stu-

I “And to you
MBIYERNA si style team ang kan- worked with...99% dio pa lang ng Willing
Ruffa Gutierrez yang sitsiryang baon. love me! Kuripot yes Willie ay talagang gu-
sa isang movie “I didn’t offer u my not a primadonna.” PLASTIC FAKE
mastos na nang husto
writer na nag-blind chichiryang kapiran- Sa pagkakakilala PEOPLE in this ang TV 5?
item sa kanya kama- got to eat because i namin kay Ruffa, Say ni Tita Cristy
kailan. only had a tiny bite hindi ito basta-basta industry: if Fermin sa Juicy, um-
Sa kanyang pag- myself! Inubos ng style napipikon sa mga is- aabot na sa P200 mil-
By Alex Brosas you wanna say
kaimbiyerna, sa Twit- team ko. Just ask n I'll sue sa kanya. Dito la- lion ang nagagasta ng
ter idinaan ni Ruffa give u 5 boxes of Oi- share k? mang sa Oishi issue something say TV 5 para sa state-of-
ang kanyang galit. shi!” Yan ang tweet ni “If its food from the na ito namin siya naki- the-art studio ng show
Hindi nagustuhan ng Ruffa noong Septem- Gutierrez’s...loads of tang talagang nag-init it straight to my
ni Willie Revillame sa
TV host-actress ang ber 25. Otap, danggit & Cebu ang ulo. face & not behind compound ng TV 5 sa
insinuation na nagda- Ang hamon ni Ruf- lechon is the norm. I Ang nakakatawa pa Novaliches.
mot siya dahil hindi fa, kung may galit sa would’ve offered the rito, hindi lang nabati my back. Ikinuwento pa ni
niya nabigyan ng Oishi kanya ang isang tao Oishi if my staff didn’t ni Ruffa ang reporter Have balls!!” Tita Cristy na nagpa-
chitchirya ang isang ay sabihin ito sa kanya eat it.” ay isinulat na niya ito boodle fight si Wil-
reporter sa taping ng nang harapan. Sabi pa ni Ruffa, nang hindi maganda. lie kasama ang mga
Paparazzi kamakailan “And to you PLAS- hindi siya kailanman Para bang uhaw sa at- karpintero at sabay-
at hindi rin niya ito TIC FAKE PEOPLE naging Primadonna. sabay silang kumain
nabati. Ngarag na kasi in this industry: if you “Just because I ng dalawang lechon na
si Ruffa dahil late na wanna say something was late last wk cuz I ipinabili ng galanteng
siya sa kanyang taping say it straight to my MISSED MY FLIGHT, TV host.
dahil galing pa siya sa face & not behind my forgot to say hi to u sa Si Willie lang ang
biyahe. back. Have balls!!” sobrang taranta ko & nabalitaan naming
EMPRESS SCHUCK

“Sa nagsulat ng say niya sa kanyang didn’t offer my now in- nagkaroon ng interest
blind item tungkol sa tweet. famous chips...Doesn’t na makisalamuha sa
EZ
akin 2day: bago ka Paliwanag ng TV make me a PRIMA- ERR mga karpintero kaya
TI
magsulat alamin mo host-actress, hindi siya DONNA. It wasn’t GU naman sumasaludo
muna ang totoong nakapag-share dahil intentional. Ask ALL FA
WILLIE
RUF kami sa kanya.
kwento. Next time I’ll naubos ng kanyang the KAPAMILYAS I’ve REVILLAME
***
Nanakawan pala
ang bahay ni Empress
Shuck. Buti na lang at
walang gaanong ma-
mahaling bagay ang
nawala sa kanya.
Sabi ni Empress,
nasa taping siya ng
Rosalka nang pasukin
ng magnanakaw ang
kanyang bahay sa Que-
zon City bandang alas
kuwatro ng madaling-
araw noong Friday last
week.
Taltong cellphone
at iPod ang nakuha
mula sa kuwarto ng
parents at kapatid ni
Empress.
Dumaan sa terrace
ang magnanakaw at
kitang-kita ang mga
bakas nito sa loob ng
second floor ng bahay
ng dalaga.
Sa ngayon nga ay
nagbabalak si Em-
press na kumuha ng
sariling security guard
o dili naman kaya ay
mag-alaga ng malak-
ing aso para hindi na
sila mapasok muli ng
magnanakaw.
4 Wednesday, September 29, 2010

Ruffa Gutierrez aminadong kuripot pero ’di primadonna


ensyon ang reporter.
***
Totoo kaya na stu-

I “And to you
MBIYERNA si style team ang kan- worked with...99% dio pa lang ng Willing
Ruffa Gutierrez yang sitsiryang baon. love me! Kuripot yes Willie ay talagang gu-
sa isang movie “I didn’t offer u my not a primadonna.” PLASTIC FAKE
mastos na nang husto
writer na nag-blind chichiryang kapiran- Sa pagkakakilala PEOPLE in this ang TV 5?
item sa kanya kama- got to eat because i namin kay Ruffa, Say ni Tita Cristy
kailan. only had a tiny bite hindi ito basta-basta industry: if Fermin sa Juicy, um-
Sa kanyang pag- myself! Inubos ng style napipikon sa mga is- aabot na sa P200 mil-
By Alex Brosas you wanna say
kaimbiyerna, sa Twit- team ko. Just ask n I'll sue sa kanya. Dito la- lion ang nagagasta ng
ter idinaan ni Ruffa give u 5 boxes of Oi- share k? mang sa Oishi issue something say TV 5 para sa state-of-
ang kanyang galit. shi!” Yan ang tweet ni “If its food from the na ito namin siya naki- the-art studio ng show
Hindi nagustuhan ng Ruffa noong Septem- Gutierrez’s...loads of tang talagang nag-init it straight to my
ni Willie Revillame sa
TV host-actress ang ber 25. Otap, danggit & Cebu ang ulo. face & not behind compound ng TV 5 sa
insinuation na nagda- Ang hamon ni Ruf- lechon is the norm. I Ang nakakatawa pa Novaliches.
mot siya dahil hindi fa, kung may galit sa would’ve offered the rito, hindi lang nabati my back. Ikinuwento pa ni
niya nabigyan ng Oishi kanya ang isang tao Oishi if my staff didn’t ni Ruffa ang reporter Have balls!!” Tita Cristy na nagpa-
chitchirya ang isang ay sabihin ito sa kanya eat it.” ay isinulat na niya ito boodle fight si Wil-
reporter sa taping ng nang harapan. Sabi pa ni Ruffa, nang hindi maganda. lie kasama ang mga
Paparazzi kamakailan “And to you PLAS- hindi siya kailanman Para bang uhaw sa at- karpintero at sabay-
at hindi rin niya ito TIC FAKE PEOPLE naging Primadonna. sabay silang kumain
nabati. Ngarag na kasi in this industry: if you “Just because I ng dalawang lechon na
si Ruffa dahil late na wanna say something was late last wk cuz I ipinabili ng galanteng
siya sa kanyang taping say it straight to my MISSED MY FLIGHT, TV host.
dahil galing pa siya sa face & not behind my forgot to say hi to u sa Si Willie lang ang
biyahe. back. Have balls!!” sobrang taranta ko & nabalitaan naming
EMPRESS SCHUCK

“Sa nagsulat ng say niya sa kanyang didn’t offer my now in- nagkaroon ng interest
blind item tungkol sa tweet. famous chips...Doesn’t na makisalamuha sa
EZ
akin 2day: bago ka Paliwanag ng TV make me a PRIMA- ERR mga karpintero kaya
TI
magsulat alamin mo host-actress, hindi siya DONNA. It wasn’t GU naman sumasaludo
muna ang totoong nakapag-share dahil intentional. Ask ALL FA
WILLIE
RUF kami sa kanya.
kwento. Next time I’ll naubos ng kanyang the KAPAMILYAS I’ve REVILLAME
***
Nanakawan pala
ang bahay ni Empress
Shuck. Buti na lang at
walang gaanong ma-
mahaling bagay ang
nawala sa kanya.
Sabi ni Empress,
nasa taping siya ng
Rosalka nang pasukin
ng magnanakaw ang
kanyang bahay sa Que-
zon City bandang alas
kuwatro ng madaling-
araw noong Friday last
week.
Taltong cellphone
at iPod ang nakuha
mula sa kuwarto ng
parents at kapatid ni
Empress.
Dumaan sa terrace
ang magnanakaw at
kitang-kita ang mga
bakas nito sa loob ng
second floor ng bahay
ng dalaga.
Sa ngayon nga ay
nagbabalak si Em-
press na kumuha ng
sariling security guard
o dili naman kaya ay
mag-alaga ng malak-
ing aso para hindi na
sila mapasok muli ng
magnanakaw.
6 Wednesday, September 29, 2010

‘KLIK’ at Pagcor Theater;


Ni McJoe
Complete the grid so every row, column
PALAISIPAN Thelma Onego Tinga bats for tax breaks
KLIK, the country’s biggest and grandest youth-
and 3 x 3 box contains every digit 3. Trabahador oriented musical, will be unraveled on Oct. 2 at the
from 1 to 9 inclusively. Pagcor Grand Theater.
sa karagatan
4. Manipis ang Helmed by critically acclaimed director Roobak
katawan Valle, Klik tells the story of 13 high school classmates,
5. Labi ng sunog and the lives they led after their graduation. The
narrative comes to life through dance and popular
6. Nota sa musika
music. It is topbilled by Pinoy Dream Academy
7. Itaob
finalists RJ Jimenez and Cris Pastor, seasoned
8. Latag
stage actress Mayen Estanero, and the talented
9. Italaga Change Divas. The show is sponsored by Pagcor,
10. Katas ng isda Smart and Jag
14. Sasakyang Klik is a non-stop romp through the music of
goma sa tubig our times, with materials from Donna Summer to
16. Kuwatro Rihanna; from Beyonce to Bamboo. Music is by
20. Tulad nito Eugene Villaluz, Paolo Zarate and Sammy Gaddi,
22. Puga while choreography is by Jeremy Vallejo.
23. Ina But more than just a musical, Klik entertains as
24. Kinis it educates. It delivers a strong message to today’s
PAHALANG 21. Susubok 25. Kilig youth about their important role in changing and
Previous puzzle solution 1. Tipak 27. Pangalan building the society.
26. Hinuha
7. Utak ng lalaki 29. Higit Klik, originally Kilos Kabataan, started in 2009
11. Ipahamak 28. Plano 30. Produksyon when a group of talented teens and young adults
12. Impormasyon 29. Kahit got together with a mission to make a difference in
13. Panghalip paari 31. Itala society through their music. It was then that Kilos
14. Agiw 32. Abante Kabataan was born.
15. Ingay ng kalabaw 33. Panalangin Meantime, the Philippine Arts and Entertainment
16. Babalam 34. Bayan sa Sulu industry would get a much needed break if a bill
17. Alipusta 35. Sentro filed by Cong. Freddie Tinga of the 2nd district of
18. Charito ng ng Makati Taguig, is enacted into law. The bill seeks to make
QC politics the industry more competitive by giving corporate tax
breaks to the local film and entertainment industry,
19. Palayaw ng babae PABABA
and exempting venue operators showing local films,
20. Games and
as well as art and music events featuring local artists,
Amusements 1. Binarang
sagot sa nakaraan from the payment of amusement tax.
Board 2. Itinudla
Tinga cited digital piracy and the lack of copyright
protection as one of the major problems of the indus-

Earth + Style projects are in full swing try. Musicians who have lost opportunities to earn
on royalties from album sales are now dependent
Construction at the township com- the heart of Jubilation New Biñan (JNB), Also ongoing is the site development for on making a living from live performances. Film-
munity and commercial strip projects of is on track and on schedule, with Phase The Promenade Residences along Molino makers are also wary of making big budget movies
lifestyle property developer Earth+Style is 1B having been completed and Phase 1C Road in the industrial province of Cavite. only to see them hawked on the sidewalks, a day
in full swing, contributing to the expansion nearing completion. Landscaping will soon The project’s Model Home Park Series after their theater release. The dramatic decrease
of the real estate sector in the country that commence, he said. of American-styled homes will be up for from over 200 movies produced locally per year to
experiences robust demand for new homes Asia Pacific Medical and Wellness Cen- viewing soon. less than 30 is quite a telling sign of the health of
and office space. ter, a medical and wellness building, will Casa Bellissima, an Italian-inspired com- the industry.
Victor Manarang, president and CEO soon rise at One Asia Business Center. munity along Emilio Aguinaldo Highway Tinga also argued that the local arts and entertain-
ment industry finds itself hard pressed to compete
of Earth+Style, said the group pursued the Development of Jubilation New Biñan in Imus, Cavite is in its initial phase of site
in a world of endless entertainment choices. Home
development and expansion of its projects Commercial Strip, Earth + Style Corpora- development. Construction of its Model
entertainment, from video games to home movies
this year, amid the steady brisk demand tion’s latest commercial strip project in Home Park Series is targeted for completion
to the internet, are cornering time that we used to
for housing units mostly from the middle- Laguna, has already begun and is expected to by the third quarter of 2010, along with the
spend on watching movies, local cultural events and
income segment. Earth+Style has three be completed within two to three months. construction of major amenities.
the like. He added that foreign films and entertain-
business units: Earth+Style Corp., Earth Residential project developments are Meanwhile, the first batch of houses at
ment products have also taken their toll on the local
Prosper Corp. and Earth Aspire Corp. that also in full blast this year. Earth Prosper Happy Homes Felicity community in Imus entertainment industry, as evidenced by the growth
cater to the different categories of the middle Corporation reported that Villagggio di has been completed and will be turned over of their market share here in the Philippines, as
income market. Xavier – Dolce Vita also in JNB, is under- to its residents soon, according to Earth well as the abundance of international movies and
Also fueling the group’s growth is the going construction. JNB is a 150-hectare Aspire Corp. Development of the village’s entertainment options from all over the world.
increase in demand for office, commercial masterplanned township community com- gate and basketball court are on track while Tinga believes the best way to revive the industry
and retail space among start ups and new posed of lower middle, middle middle, and 223 more houses are being constructed. The is by removing its heavy tax burden. There is the
businesses in strategic urban areas where upper middle residences that provide lovely community’s clubhouse and swimming pool amusement tax, the value added tax, as well as the
there have been significant growth in eco- architectural themes with corresponding are set to be built within the year. corporate income tax. Tinga pointed out that the
nomic activities recently. The Philippine lifestyles for homeowners: Asian living, Earth Aspire Corp. also said that a select over-taxation on gross income makes it difficult for
economy experienced a 7.9 percent growth American lifestyle, and Italian design. single-attached model unit for Summer the industry to compete against better-funded and
in the second quarter of 2010, on the back of Anticipation over the Model Home Breeze has been made available in Ever- institutionally supported foreign products. The
a 27.7 percent surge in real estate sales. Park Series of Dolce Vita, with Italian ar- green County for viewing by prospective congressman added that the proposed tax breaks
Manarang said site development at chitecture, is heightened with the expected buyers. Evergreen County, a 12.75-hectare would have very little effect on the government’s
One Asia Business Center, Earth + Style completion of model units in the second project, is the newest affordable develop- financial state, since there currently is hardly any
Corporation’s business and lifestyle hub at half of 2010. ment in JNB. industry to tax anyway.
Wednesday, September 29, 2010 7
Military court clears 7 officers in mutiny case School official denies law
A MILITARY court yesterday rer, Maj. Jose Leomar Doctolero, reconsider its earlier decision to
cleared seven military officers of
mutiny charges filed against them
Capt. William Upano, 1Lt. Homer
Estola, and recently retired Lt. Col.
reject a plea to dismiss the case
against them.
stude’s blast participation
AN official of the University of was lobbed during the fateful last day
for the alleged plot to overthrow Achilles Segumalian. Still charged for mutiny are re-
San Jose-Recoletos Law School in of the Bar exams that left more than
the Arroyo administration in Except for Doctolero, Upano signed Army Brig. Gen. Danilo Lim,
Cebu belied reports tagging one of its 40 persons injured.
February 2006. and Estola who are Army officers, former Marine Col. Ariel Querubin,
students as a suspect in the grenade Meanwhile, a member of the
In its resolution, the seven- the rest are with the Philippine Maj. Gen. Renato Miranda, Maj.
throwing incident in front of the De controversial Ampatuan clan in
member military panel said the Marines. Jason Aquino, and Captains Mon-
La Salle University on Taft Avenue, Maguindanao is one of the casualties
testimonies of the witnesses pre- With the decision, the officers, tano Almodovar, Isagani Criste,
Manila Sunday afternoon. in the explosion.
sented by the prosecution failed except for Segumalian, will be Joey Fontiveros, James Sababan,
In fact, Jed Carlo Lazaga, an al- National Bureau of Investigation
to support arguments that the reinstated to the service. and Dante Langkit.
leged member of the Alpha Kappa director Magtanggol Gatdula said a
seven officers violated Article 67 At present, the officers are in Querubin and Parcon are both
Rho fraternity and a 4th year law stu- certain Muhammad Abdul was one
(mutiny or sedition) of the Articles the custody of their superiors. Pro- recipients of the Medal of Valor, the
dent, was actually a victim of violence of the scores hurt in the Sunday
of War. ceedings for their nine co-accused, military's highest combat recogni-
rather than a suspect, according to blast. He is said to be a nephew of
Cleared of mutiny charges were meanwhile, will continue. This is tion. Lim and Querubin failed to
May Elaine Bathan, assistant dean of the Ampatuans.
Col. Orlando de Leon, Lt. Col. after the military court, in the same secure Senate seats in the May 10
San Jose Recoletos Law School. However, Gatdula said it is prema-
Custodio Parcon, Lt. Belinda Fer- resolution, denied their motion to elections. Ronnie Santos
“I want to clarify reports branding ture to say that Abdul was the target.
Sandiganbayan summons GMA on ZTE case our student Carlo Lazaga to be a sus-
pect in last Sunday's blast. We believe
He said he would send an agent to
interview Abdul, one of those who
FORMER President Gloria Macapagal-Arroyo, Jacinto M. dela Cruz said the prosecution is set he is innocent. He was even ganged took the 2010 Bar exams.
her husband Jose Miguel Arroyo and members of to invite 15 additional witnesses, including Mrs. up by a group of men and even robbed This developed as Chief Justice
her Cabinet will be called by the prosecution to Arroyo and her husband. him of his belongings, including his Renato Corona ordered the creation
testify in the graft case against former Commis- Also to be invited are retired Philippine Na- wallet,” Bathan stressed. of an independent committee to con-
sion on Elections (Comelec) chairman Benjamin tional Police (PNP) Director Edgar Dula Torre, Bathan appealed to the media to duct a parallel investigation into the
Abalos, Sr. before the Sandiganbayan in connection Ruben Reyes, Abalos staff Jimmy Paz, former be careful in giving details since the blast that rocked the culmination of
with the botched $329million National Broadband Transportation Sec. Leandro Mendoza, radio Manila Police District’s investigation the Bar examinations last Sunday.
Network (NBN) deal with China’s Zhong Xing broadcaster Joe Taruc, former Presidential chief- is still going on. Supreme Court administrator and
Telecommunications Equipment (ZTE). of-staff Michael T. Defensor, and Trade Sec. Investigators said they are still spokesman Jose Midas Marquez said
In a manifestation, assistant special prosecutor Peter Favila. reviewing closed-circuit television the committee will get down to busi-
(CCTV) footage of the incident to ness within the week. He added the
Our Daily Bread
line ads identify the perpetrators.
They said a World War II grenade
SC-created panel will also coordinate
with the police.
Sometimes I wonder why God didn’t list
the Ten Commandments in reverse order, loans Sampaguita St.
Marikina Lot
www.premierecarloan.com 480sqm@7000/sqm
since the 10th commandment correlates

JOB HIRING
Call 415-7553 or 774-1099 Sumulong, Mambugan,
to the first sin—desire. Eve’s sin wasn’t 6% P.A. Bnew/Used cars
Antipolo Lot
145sqm@5500/sqm
simply her desire for a piece of fruit; it was Car Loan / car Lateral Greenpark-Cainta
(02)9077121 • 09151980332 Verdana St. Lot
the desire for knowledge that Satan told 0921-6774142 CHARLIE A=200@8500/sqm,
her would make her like God (Gen. 3:5).
services
2BR BUNG.1.8M MASINAG
FA-40, LA-78 “NO FLOOD” Earn a minimum of P1,500/day. Apply
Eve’s covetousness caused her to violate 09212276327/023697578
both the first and tenth commands that God
Low Rates New Adventure
for Hire 486-9951
For Sale!!! Brand New as Pagcor-sanctioned poker sports club
dealer. Training starts on September
Dashboard Cover
later gave to Moses. 0926-7248045
for: Lancer Singkit, Hotdog,
When we don’t covet, we pretty much LIPAT BAHAY Itlog, Pizza, Lovelife, Big Body,
eliminate our reasons to disobey the other CLOSED VAN
Tel. 985-6303 * 707-4663
Small Body, etc...
0923-6038090 / 0930-3697419
29, 2010.
commands. Wanting what isn’t ours causes
us to lie, steal, commit adultery, murder, and
CP – 0918-6410756
For sale. Kassel Condo Requirements:
Affordable Houses in QC Rem. 601 / 31sqm
refuse to honor our parents. Francis 0918-4700130
www.francismec.sulit.com.ph
unfurnished. Pasay Taft,
Vito Cruz. Sylvia Rodriguez
• Female with pleasing personality
We refuse to rest because we can’t get what
we want in 6 days of work. We misuse God’s Nissan Urvan for Rent!
896-4656 / 8964875
0917-5252876 • College level
240-3530 / 0932-6235026
name when we use it to justify something that
health products
Affordable townhouse
in QC 2.48M, H&L in • At least 21 years old
we want to do. We make gods out of wealth Antipolo 1.45M
and relationships because we don’t want to
No. 1 Diet Products.
Safe & proven 0927-3727537
Francis 0918-4700130 • Can speak English
have to put all our trust in God.
I have a hard time coming up with sins
buy & sell opportunities • Chinese-speaking or other foreign
URGENT NEED W/ or W/O
that don’t involve some form of covetousness. 1BR Condo
7.5k/mo. No D/P
EXP. MS. KIYOMI 0935-1539428
languages is a plus
Company Nurse (RN)
Yet because it’s the last in the list, we tend nr. MRT
contact: Michelle 0939-8050913
0917-9627576
to think of it as being the least important. But
it’s not. When we stop sin while it is still in our LA VERTI CONDO
9K A MONTH
COMPANY HIRING
Ms. Morgan -0999-435-6152 Also open for hiring are floormen,
hearts and heads, we avoid making others 0915-688-0510
the victim of our sin, and we avoid many of
CP 0922-8206021
NEAR LA SALLE Job Opening [Pasay Based] receptionists and waitresses.
Mr. Bryx 0999-422-4457
the serious consequences of sin. 14 hectares farmland,
P12M with irrigation Work from Home!!! Submit your resume with half-body
Part/full time: 10-30k/month
photo thru royalflush_PSC@yahoo.
with mango tree fruit bearing
When you covet someone else’s things, with piggery 5 houses www.peaklifestyle.com/eagles.
contact: Marietta 0917-5824770 Text 0908-1952711
Thinking that they’re better than your own,
Just remember that God’s gifts to you House & Lot in Country Hotel Training for abroad. Room com or call 0921-4812744; 0916-
Homes Tagaytay. P2.5M Attendant, F/B, Front Desk
Were designed for you and you alone. 0922-8758396330sq.m. 091-84830973 or 994-2731 6467255.
3 bedrooms Job Hiring. Open to all courses
—Hess Ms. Veronica 0918-488-2056
http://ramilisrael.sulit.com.ph
8 Wednesday, September 29, 2010

Head coach ng college team papalitan na?


NGAYONG araw na ito malalaman Mahirap paniwalaan iyan, consider-
kung magagawa ng San Beda na maka- ing na sila pa ang No.1 team pagkatapos
16-0 sa NCAA. ng eliminations.
Ang huling kala- Magagawa lang
ban nila ay ang SSC nilang makabawi kung
Stags. bukas ay tatalunin
Inaasahang ga- nila ang Blue Eagles
gawin ng lahat ng para mai-extend nila
Stags na talunin ang ito sa Game 3.
San Beda dahil kapag Pero kung iyun pa
hindi nila ito tinalo, din ang lalaruin nila
tuloy-tuloy na ang NCAA sa kanilang sa Game 2, naka-grandslam na tiyak
ladderized Final Four. ang Ateneo.
Kapag tinalo nila ang San Beda, ***
makukuha nila ang twice-to-beat Si Norman Black na ang magiging
advantage bilang No.2 team at ang coach ng RP team na sasali sa SEA
makakaharap nila ay ang Jose Rizal Games.
University na siyang namang No.3 At ang ilalagay diyan ay pawang
team. mga college players mula sa NCAA
Pero gagawin din naman lahat ng at UAAP.
San Beda na maka 16-0 dahil magiging Off hand, nakikita naming papasa
madali na ang lahat para sa kanila. na diyan ang mga tulad nina RR Garcia,
Bukod kasi sa makakapagpahinga Niko Salva, Sam Marata, Paul Lee,
sila habang naghihintay ng kanilang James Martinez, Kirk Long, Aldrech
makakalaban sa finals, may thrice-to- Ramos, Calvin Abueva at Rome dela
beat advantage pa silang hawak. Rosa. Good choice si Norman Black.
And for a very strong team like ***
San Beda, parang ang hirap-hirap na Nag-asawa na nga ba ang isang sikat
talunin sila ng tatlong beses. na college player?
*** Madalian? Bakit kaya?
Kabi-kabilang batikos na ang na- ***
tanggap ng FEU Tamaraws sa naging At totoo ba na inalok na din ang
pagkatalo nila sa Ateneo noong Sabado isang sikat na assistant coach ng isang
sa UAAP Finals. PBA team para maging coach ng isang
Nararapat lang naman dahil sa totoo college team?
lang, pakiramdam ng mga basketball Ang siste, hindi pa alam ni pres-
fans, isang kababalaghan ang matalo ent coach na may balak ang school na
sila ng tambak sa Blue Eagles. palitan siya.

San Beda expects another


‘war’ vs San Sebastian
SAN Beda seeks to cap its sterling “Our twice-to-beat advantage would
elimination round effort with a historic be nothing if San Beda sweeps it. So we
sweep as it takes on defending cham- have no choice but to beat them,” said
pion San Sebastian today in what could San Sebastian mentor Ato Agustin.
be a preview of their title re-match in Just like in their first meeting, the
the 86th NCAA basketball tournament oldest and one of the most prestigious
before an expected huge turnout at The leagues is anticipating a big turnout, prob-
Arena in San Juan City. ably the biggest to date this season.
Fueled by the monster effort of So big that management committee
American Sudan Daniel, the Lions chair Frank Gusi of host San Sebastian
overpowered the Stags, 88-76, in their announced they’re selling separate
first round meeting last Aug. 18 that tickets for the San Sebastian-San Beda
highlighted a league record-tying 15- duel as well as the Mapua-Jose Rizal
game streak accomplished only by the match at 12 noon.
latter last season. While the Stags and the Lions con-
“Expect another war,” said San Beda test the top spot, the Cardinals and the
coach Frankie Lim, who is hoping to Bombers, who possess 11-4 (win-loss)
steer the Lions to another title. and 9-6 slates, are looking for a win that
San Beda is aiming for a victory should give them some momentum
that would catapult them straight to going into the next phase.
the best-of-five finals where it would The Stags though will have Ronald
enjoy an early 1-0 (win-loss) edge Pascual, their second leading scorer
against the No. 2 team. next to MVP race leader Calvin Abueva,
San Sebastian, which swept San as doubtful starter after missing four
Beda in last year’s title showdown, straight games now including a heart-
will try to prevent a loss to stop the breaking 62-64 defeat at the hands of
Lions’ streak. the Arellano U Chiefs Friday.