You are on page 1of 1

Vrijdag 24 september 2010

Cobouw 168 OPINIE · 9

Bouwen zonder WETENSCHAP


Deelname aan Solar Decathlon

cement is heilloos
Leidinggevenden in de bouw vergemakkelijken. Dit manage- bedrijfsvoering (IQ), dus óók
De Solar Decathlon is een tweejaarlijkse uitgeschreven wedstrijd waarbij teams
van ongeveer twintig universiteiten wereldwijd erom strijden het beste huis te
bouwen waarbij zonne-energie de enige energiebron is.

De Solar Decathlon vindt zijn Decathlon in 2011. Ook het Nuna


stapelen wel stenen, maar mentteam realiseerde zich dat zij cultuur, leiderschap, samenwer- oorsprong in de Verenigde Staten Solar Race team en het Delta
dit cement keihard nodig had om king en gedrag (EQ). waar in 2002 de eerste wedstrijd Lloyd Solar boat team waren
vergeten het cement, menen de uitdagingen van vandaag en De aandacht voor cultuur begint plaatsvond. Dit jaar werd de Solar succesvol op het gebied van solar
Rob Schmidt, Sander Ma- morgen aan te kunnen. met “meten is weten”: cultuur valt Decathlon voor het eerst in energieproductie. Dit alles heeft
hieu en Menno Lammers. tegenwoordig goed in kaart te Europa gehouden. De Decathlon ertoe geleid, dat het mogelijk was
Tekort brengen en te ontwikkelen. En vond plaats in Madrid, langs de vanuit de TU Delft de deelname
De techniek kiest voor structuur, Géén aandacht voor de zogenaam- omdat cultuurwaarden zichtbaar Manzanares rivier vlakbij de aan de European Solar Decathlon
harde logica en de kortste verbin- de softe kanten van het leiderschap worden in gedrag, heeft dit een Ponte del Rey (Koningsbrug). Bij in 2012 te initi–eren.
ding tussen twee punten. Meten is resulteert in onvoldoende preste- directe relatie met de klantbeleving deze gelegenheid tekenden het Het Department of Building
immers weten. Andere zaken, zoals rende teams. En daarvan zijn er al te en de reputatie van de organisatie. Spaanse ministerie van Huisves- Technology en de TU Delft Energy
cultuur, menselijke motivatie, veel. Cultuur wordt zo de resultante van ting en de regering van de Club hebben een interdisciplinair
gedrag en emotionele intelligentie De bouw doet zichzelf tekort door doelgerichte acties en interventies Verenigde Staten een overeen- team samengesteld dat bestaat
(EQ) doet het leiderschap af als soft intern potentieel onbenut te laten. en niet een van toevallige samen- komst om de Europese Solar uit medewerkers en studenten
en daarvan houdt het zich liever Het is de taak van iedere leidingge- loop van omstandigheden. Decathlon te lanceren en te van verschillende faculteiten. Alle
afzijdig. Als de sector optimaal vende zorg te dragen voor zowel de Cultuurontwikkeling werkt verder promoten. teamleden zijn geïnteresseerd in
presterende organisaties wil stenen als het cement. Het maakt alleen wanneer het leiderschap dit Net als in de Decathlon sport vragen rondom duurzame
bouwen is het juist dit cement dat dan niet uit of je een project van 10 serieus neemt én in het dagelijks tienkamp strijden de gebouwde energie en duurzaamheid. In de
nodig is om de stenen met elkaar te miljoen of een van 1000 euro leidt. gedrag het goede voorbeeld geeft. zonne-energiehuizen in tien loop van de komende twee jaar
verbinden tot een stevig en solide Niet omdat het toevoegen van Continue leiderschapsontwikke- disciplines tegen elkaar: bijvoor- wil het team van de TU Delft zijn
geheel. ling, waarbij ervaring belangrijker beeld architectuur, engineering, eigen solar huis ontwerpen en
Leidinggevenden verwerven hun is dan theorie, is dan ook een harde marketing, sociale bewustwor- bouwen. De uitdaging is niet
positie door vakmanschap. Dat voorwaarde om de bedrijfscultuur ding, klimaat en comfort en alleen een inspirerend ontwerp
wordt bepaald door opleiding en Bedrijfscultuur te versterken. energie overproductie, om er te maken dat technisch haalbaar
jarenlange ervaring. Op de hts en Daarnaast is talentmanagement maar enkele te noemen. De is, maar ook om een team van
de TU is leiderschap geen thema. doorslaggevende noodzakelijk: het versterkt de belangrijkste doelen van dit veertig mensen aan te sturen,
Vervolgens bestaat bij de meeste
ingenieurs- en adviesbureaus
succesfactor span- en veerkracht van de
organisatie. Tot slot zullen hts en
evenement zijn: voorlichting,
ondersteuning, bewustwording
sponsoren te vinden en marke-
tingstrategieën te ontwikkelen.
weinig animo en budget voor TU ervaringsgerichte persoonlijke en demonstraties van de moge- De Solar Decathlon is daarom een
leiderschapsontwikkeling. Inhou- en leiderschapsontwikkeling in lijkheden en kansen van duurza- unieke mogelijkheid voor de TU
delijke cursussen als besteksvoor- cement theoretisch beter is, maar hun leerprogramma moeten me huisvesting. Energie-efficiën- Delft en haar studenten om met
bereiding, UAV(-GC), VCA en project- omdat prestaties van mensen, opnemen teneinde de basis te te technologie en duurzame en in verschillende belangen-
en timemanagement voeren de teams en organisatie als geheel dan verbreden. energie willen we tonen aan een groepen en bedrijfstakken samen
boventoon. substantieel verbeteren. Internatio- In de technische sector wordt breed publiek. Met 190.000 te werken aan een project dat
naal onderzoek wijst uit dat de cultuur afgedaan als ‘soft’. Uit bezoekers binnen tien dagen was boven de academische waarde
Zacht bedrijfscultuur uiteindelijk dé ervaring weten wij: omdat het onlangs gehouden evene- uitstijgt.
Ondertussen vormen de zachte doorslaggevende factor is in het leidinggevenden niet weten wat zij ment een groot succes.
aspecten de basis voor een solide en succes van elke onderneming. Wees ermee aan moeten. Echter De TU Delft heeft met het Depart- Prof.dr.ing. Patrick Teuffel
optimaal presterende organisatie. ervan overtuigd dat wat aan de ‘cultuur’ is net als cement: eerst is ment of Building Technology als TU Delft
Een praktijkvoorbeeld: een binnenkant van de organisatie het nog zacht, later hardt het uit adviseur, voor de succesvolle Faculteit Bouwkunde
managementteam wilde onlangs cultuur heet, aan de buitenkant de en zorgt het voor de noodzakelijke deelname van het team ‘Living
graag procesbegeleiding voor een brand van de organisatie vormt: binding tussen de delen. Je kunt er Light’ van de University of
sessie over ‘cultuur en samenwer- klanten kiezen niet voor een bedrijf dan letterlijk op bouwen. Cultuur Tennessee een belangrijke
king’. met een zwakke cultuur. De meeste zet zich ook. Als je niet uitkijkt bijdrage geleverd aan de US Solar
Ook al had het managementteam websites beloven helaas meer dan blijkt het te hard om nog te
een overvolle agenda, er werd de klant ervaart. Theorie? Was het veranderen.
ruimte gecreëerd voor een gesprek maar waar. Leidinggevenden in de bouw:
over individuele waarden en
persoonlijke gedragsvoorkeuren, Uitdagingen
verlies de stenen niet uit het oog,
maar gebruik meer cement!
COLUMN / VULPERHORST
softe termen voor wat je drijfveren Organisaties moeten de uitdagin-
zijn en waarom je reageert zoals je gen van de toekomst aan kunnen Rob Schmidt Dappere Liesbeth
reageert. Met als doel de persoon- én onderwijl optimaal presteren: Adviseur Oranjewoud

A
lijke toolkit van de individuele zet daarom al het potentieel in en Sander Mahieu
leidinggevende te verbreden, de creëer ruimte waarin mensen Partner Synnova l die types die normaal aanbodgestuurd businessmodel
samenhang in het team te verster- optimaal kunnen functioneren. Menno Lammers gesproken zo graag out of aan. In dat model werd gerede-
ken en de besluitvorming te Naast de rationele kant van de Procesmanager Vernieuwing Bouw the box denken, zijn neerd vanuit een eindeloze vraag
volkomen van de leg nu de die gerealiseerd zou worden in de
rijksbouwmeester heeft gesugge- weilanden. Natuurlijk zal er ook
HOLLANDS TAFEREEL reerd dat er aan de noordkant
van Amsterdam, langs het
in de toekomst nog wel eens in
weilanden gebouwd worden.
water vanaf het IJ tot de Maar de kans dat er nieuwe
Zaan, zoveel ruimte is dat steden zullen worden
de schaalsprong van gerealiseerd en corridors
Almere niet nodig is. Bij tussen provinciehoofdste-
de interruptiemicro- den volgebouwd worden
foons staan de usual met bedrijfsterreinen, die
suspects klaar. De kans is niet zo groot.
voorzitters en directeu- In het nieuwe busi-
ren van de branchever- nessmodel staat de
enigingen die niet zo vraag centraal. Begint
van bouwen in de stad het plan bij gebruikers
houden en natuurlijk en bewoners. Hebben we
de ‘gedupeerde’ het over een overzichtelijke
wethouders van de schaal van projecten. En
gemeenten die niet sluit de ontwikkeling van
aan de noordkant van die projecten aan bij wat
Amsterdam liggen. De we al hebben. Bij de bestaan-
toon is een beetje “waar de stad. Bovendien is de
bemoeit vrouwtje Pol financieringslijn een directe.
zich mee!”. De gebruiker en de bewoner
Alleen al die opgewon- betaalt. Dat nieuwe business-
den reacties bewijzen model zet het bestaande
dat de interventie van denken in de vast-
de Rijksbouwmeester goedwereld op zijn
terecht is. Logisch is kop. Dat is wennen.
voor mij overigens dat Maar er zit niet anders op.
er altijd momenten in
besluitvormingsprocessen Lenny Vulperhorst
moeten zijn om eerdere keuzen Adviseur Andersson Elffers Felix,
nog eens goed te (her)overwegen. Utrecht
Maar terug naar het onderwerp.
De huidige crisis in het vastgoed
Onder het spoor maakt een stukadoor nieuwe specie aan RandstadRail opgebouwd. De tunnel vormt een verbinding kondigt het einde van een
tijdens de afbouw van de door bouwcombinatie De Boer en tussen de wijken Tolhek/Klapwijk en Keijzershof in
Geka Bouw gebouwde fietstunnel bij de rotonde Dui- Pijnacker en biedt fietsers straks een snelle route tussen Wilt u reageren? U kunt Lenny Vulperhorst mailen via l.vulperhorst@sdu.nl
kersloot. De betonnen bak is eerder naast het spoor van Delft en Zoetermeer. Foto: Ton Borsboom