Вы находитесь на странице: 1из 24
¹ 27 ÂÒÎÐÍÈÊ 17 ÈÞËß '2018 [846]
¹ 27 ÂÒÎÐÍÈÊ 17 ÈÞËß '2018 [846]
¹ 27 ÂÒÎÐÍÈÊ 17 ÈÞËß '2018 [846]
¹ 27 ÂÒÎÐÍÈÊ 17 ÈÞËß '2018 [846]
¹ 27 ÂÒÎÐÍÈÊ 17 ÈÞËß '2018 [846]
¹ 27
ÂÒÎÐÍÈÊ
17
ÈÞËß
'2018
[846]
¹ 27 ÂÒÎÐÍÈÊ 17 ÈÞËß '2018 [846]
¹ 27 ÂÒÎÐÍÈÊ 17 ÈÞËß '2018 [846]

2

«Aviso»Äíåïð ¹27 17.07.2018

ÐÓÁÐÈÊÈ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ È ÊÎÌÍÀÒÛ. ÏÐÎÄÀÌ

ñòð.

101 Êâàðòèðû 1-êîìíàòíûå

 

5

102 Êâàðòèðû 2-êîìíàòíûå

6

103

Êâàðòèðû 3-êîìíàòíûå

8

104 Êâàðòèðû 4-êîìíàòíûå

9

105 Êâàðòèðû ìíîãîêîìíàòíûå

 

9

106 Êîìíàòû

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

10

107

Ïðî÷èå âàðèàíòû

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

10

ÊÂÀÐÒÈÐÛ È ÊÎÌÍÀÒÛ. ÎÁÌÅÍßÞ

 

108

Îáìåí

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

10

ÊÂÀÐÒÈÐÛ È ÊÎÌÍÀÒÛ. ÊÓÏËÞ

 

111

Êâàðòèðû 1-êîìíàòíûå

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

10

112 Êâàðòèðû 2-êîìíàòíûå

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

10

113 Êâàðòèðû 3-êîìíàòíûå

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

10

114

Êâàðòèðû 4-êîìíàòíûå

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

11

115

Êâàðòèðû ìíîãîêîìíàòíûå

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

11

117

Ïðî÷èå âàðèàíòû

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

11

ÊÂÀÐÒÈÐÛ È ÊÎÌÍÀÒÛ. ÑÄÀÌ. ÄÎËÃÎÑÐÎ×ÍÎ

 

121 Êâàðòèðû 1-êîìíàòíûå

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

11

122 Êâàðòèðû 2-êîìíàòíûå

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

11

123

Êâàðòèðû 3-êîìíàòíûå

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

11

126 Êîìíàòû .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

11

127 Ïðî÷èå âàðèàíòû

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

12

ÊÂÀÐÒÈÐÛ È ÊÎÌÍÀÒÛ. ÑÄÀÌ. ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

 

131 Êâàðòèðû 1-êîìíàòíûå

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

12

132 Êâàðòèðû 2-êîìíàòíûå

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

12

ÊÂÀÐÒÈÐÛ È ÊÎÌÍÀÒÛ. ÑÍÈÌÓ

 

141

Êâàðòèðû 1-êîìíàòíûå

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

12

142

Êâàðòèðû 2-êîìíàòíûå

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

12

143

Êâàðòèðû 3-êîìíàòíûå

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

12

147

Ïðî÷èå âàðèàíòû

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

12

ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ. ÏÐÎÄÀÆÀ

 

151 Îôèñíûå ïîìåùåíèÿ

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

12

152 Òîðãîâûå ïîìåùåíèÿ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

12

153

Îáúåêòû ñôåðû ïèòàíèÿ

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

12

154

Îáúåêòû ñôåðû îáñëóæèâàíèÿ .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

12

155

Ãîñòèíè÷íî-îçäîðîâèòåëüíûå îáúåêòû .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

12

156

Ñêëàäñêèå ïîìåùåíèÿ

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

12

161

Êîìïëåêñû. Ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

12

162

Àâòîñåðâèñû. ÀÇÑ. Àâòîìîéêè

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

12

163

Îòäåëüíî ñòîÿùèå çäàíèÿ

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

12

164

Îáúåêòû íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

12

165

Ó÷àñòêè ïîä êîììåð÷åñêóþ çàñòðîéêó .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

12

167

Äðóãèå îáúåêòû êîììåð÷åñêîãî çíà÷åíèÿ .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

12

169

Êîììåð÷åñêàÿ íåäâèæèìîñòü. Êóïëþ

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

13

ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ. ÀÐÅÍÄÀ

 

171

Îôèñíûå ïîìåùåíèÿ

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

13

172

Òîðãîâûå ïîìåùåíèÿ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

13

174

Îáúåêòû ñôåðû îáñëóæèâàíèÿ .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

13

176

Ñêëàäñêèå ïîìåùåíèÿ

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

13

181

Êîìïëåêñû. Ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

13

183

Îòäåëüíî ñòîÿùèå çäàíèÿ

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

13

187

Äðóãèå îáúåêòû êîììåð÷åñêîãî çíà÷åíèÿ .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

13

ÄÎÌÀ. ÄÀ×È. ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ. ÏÐÎÄÀÆÀ

 

191

Äîìà. Äà÷è. Êîòòåäæè

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

13

192 Çåìåëüíûå ó÷àñòêè

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

15

193 Ïðî÷èå âàðèàíòû

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

16

194 Äîìà. Äà÷è. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè. Îáìåíÿþ .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

16

195 Äîìà. Äà÷è. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè. Êóïëþ .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

16

ÄÎÌÀ. ÄÀ×È. ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ. ÀÐÅÍÄÀ

 

196

Äîìà. Äà÷è. Êîòòåäæè

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

16

199

Äîìà. Äà÷è. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè. Ñíèìó .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

16

ÐÅÌÎÍÒ. ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

 

ÃÎÒÎÂÛÅ ÈÇÄÅËÈß È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ

 

201

Äâåðè. Ïåðåãîðîäêè

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

16

202 Îêíà. Áàëêîíû. Ëîäæèè

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

16

203 Æàëþçè. Ðîëåòû

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

17

204

Ëåñòíèöû

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

17

205

Âîðîòà. Çàáîðû. Îãðàæäåíèÿ

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

17

217

Äðóãîå .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

17

219

Ñïðîñ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

17

ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ. ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ

 

221 Ñàíòåõíèêà. Âîäîñíàáæåíèå

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

17

222 Îòîïëåíèå. Ãàçîñíàáæåíèå

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

17

223

Âåíòèëÿöèÿ. Êîíäèöèîíèðîâàíèå

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

18

224

Ýíåðãîñíàáæåíèå. Îñâåùåíèå. Ýëåêòðîòåõíèêà

 

18

225

Áåçîïàñíîñòü. Àâòîìàòèêà

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

18

229

Ñïðîñ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

18

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ È ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

 

231

Ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

18

232

Îòäåëî÷íûå ìàòåðèàëû

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

18

239

Ñïðîñ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

18

ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ. ÌÅÕÀÍÈÇÌÛ. ÈÍÂÅÍÒÀÐÜ

 

243

Èíâåíòàðü. Ìåõàíèçìû

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

18

244

Êîíòåéíåðû. Âàãîí÷èêè. Áûòîâêè.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

18

249

Ñïðîñ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

18

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ, ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ. ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ

 

251

Ïðîåêòèðîâàíèå. Äèçàéí

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

18

252

Ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

18

253

Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè. Ëàíäøàôò .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

18

254

Îòäåëî÷íûå ðàáîòû

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

18

256

Êîìïëåêñíûå óñëóãè

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

19

257

Äåìîíòàæ. Óáîðêà.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

19

258

Äðóãèå óñëóãè

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

19

ÌÅÁÅËÜ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ. ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

 

ÌÅÁÅËÜ

 

261

Ãîñòèíàÿ. Ïðèõîæàÿ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

19

264 Ñïàëüíÿ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

19

265 Äåòñêàÿ

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

19

272

Ñòîëû. Ñòóëüÿ

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

19

275

Äà÷íàÿ ìåáåëü

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

19

277 Äðóãîå .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

19

278 Èçãîòîâëåíèå. Ðåìîíò. Óñëóãè

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

19

ÈÍÒÅÐÜÅÐ. ÏÐÅÄÌÅÒÛ ÎÁÈÕÎÄÀ

 

281

Øòîðû. Êîâðû. Òêàíè

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.