Вы находитесь на странице: 1из 308

1942-úè èë èäè. Íàõ÷ûâàíäà èäèì.

Äåäèëÿð êè, Ùöñåéí


Úàâèäèí îüëó áóðäàäûð. Îíäà îíó ÿñýÿðëèêäÿí áóðàõìûøäû-
ëàð Íàõ÷ûâàíà. Áèð äÿôÿ êö÷ÿäÿ ýÿëÿíäÿ ßðòîüðîëó ìÿíÿ
ýþñòÿðäèëÿð. ßñýÿð ýåéèìèíäÿ èäè, öçö ÷îõ ñîëìóøäó, àììà
ñèôÿòè ÷îõ ýþçÿë áèð îüëàí èäè.

Ùåéäÿð ßëèéåâ

(1919-1943)
АЗЯРБАЙЪАН МИЛЛИ ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ
ЩЦСЕЙН ЪАВИДИН ЕВ МУЗЕЙИ

АЗЯРБАЙЪАНЫН ГЕЙРИ-МАДДИ
МЯДЯНИЙЙЯТ АБИДЯЛЯРИ ВЯ
ЯРТОЬРОЛ ЪАВИД

он ики ъилддя

Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин


22 aprel 2010-cu il tarixli 112с сайлы
сярянъамы иля няшр олунур

Редаксийа щейяти:

Мащмуд Кяримов (сядр) Теймур Кяримли


Эцлбяниз Бабаханлы Мящяррям Гасымлы
Айбяниз Ялийева Фяридя Гулийева

Лайищянин мцяллифи вя тяртибчи:


Эцлбяниз Бабаханлы

Бакы

2011
АЗЯРБАЙЪАН МИЛЛИ ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ
ЩЦСЕЙН ЪАВИДИН ЕВ МУЗЕЙИ

АЗЯРБАЙЪАНЫН ГЕЙРИ-МАДДИ
МЯДЯНИЙЙЯТ АБИДЯЛЯРИ ВЯ
ЯРТОЬРОЛ ЪАВИД

а л ты н ъы ъи л д

ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ
ÄÀÑÒÀÍËÀÐÛ Âß
ßÐÒÎÜÐÎË ÚÀÂÈÄ

Бакы

2011
Тяртибчи: Эцлбяниз Бабаханлы
Елми редактор: Айбяниз Ялийева-Кянэярли

Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид.


Он ики ъилддя. ВЫ ъилд. Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид.
Бакы: Чашыольлу, 2011. – 308 сящ.

Бу ъилддя 1938-40-ъы иллярдя топланмыш дастанлар вя Яртоьрол


Ъавидин йаздыьы елми ряйляр йер алмышдыр. Гейд едяк ки, бязи дас-
танлары ашыглар юзляри йазыйа алмышлар.
Чап олунан материалларын ялйазмалары Щцсейн Ъавидин Ев
Музейинин фондунда сахланылыр.

ISBN 978-9952-27-299-4

© Щцсейн Ъавидин Ев Музейи, 2011


СИНКРЕТИК ТЯФЯККЦРЛЦ АРАШДЫРЫЪЫ

Азярбайъан дастанларынын бир сыра мараглы юрняклярини ичиня


алан бу ъилддя дя Яртоьрол Ъавидин цзяриня дцшян вязифяйя ъидди-
дян-ъидди йанашдыьыны, юзцняхас сяриштя вя мясулиййят эюстярдийи-
ни эюрмяк мцмкцндцр. Ашыг Щцсейн Рзайевин сюйлядийи “Новруз
вя Гяндяф”, еляъя дя “Сцлейман вя Мяляк” дастанларынын башлыъа
мязиййятини онларын ашыьын юзц тяряфиндян йазыйа алындыьы цчцн, дил
тябиилийини вя сямимилийини мцщафизя етмясиндя эюрян эянъ тядги-
гатчы йазыр: “Бурада халг дили лексиконундакы ориэинал, дяйишмиш,
йени алынмыш, тяръцмяси иля верилян, диалект хцсусиййятляриня уйьун-
лашдырылан бир чох-бир чох кялмяляр вардыр.” Материалын бу хцсу-
сиййятини нязяря алан арашдырыъы беля бир гянаят щасил етмишдир:
“Истяр-истямяз беля нятиъя чыхарылыр ки, експедисийа заманы наьылла-
рын текстини йазан йолдаш бу ориэинал ифадяляри ядябиляшдирир.”
Доьрудан да, фолклор материаллары топлайанын бир сыра щал-
ларда дастанларын вя наьылларын поетик мятниндя сцни ядябиляшдир-
мя апармасы, ядяби дил нормаларыны фолклор мятниня тятбиг етмяси,
материалын форма вя мязмунунда тябиилийин вя сямимилийин зяифля-
мясиня эятирмякля, бязи щалларда да якс просесин баш вердийини,
йяни кифайят гядяр грамматик савады олмайан експедиторун юз
реэионунун диалект хцсусиййятлярини мятня эятирмясини дя сезмиш
вя имкан дахилиндя ислащ етмяйя чалышмышдыр. Бцтцн бунлар ися Яр-
тоьрол Ъавидин щям дя истедадлы бир бярпачы-мятншцнас кими юз
габилиййятлярини бцрузя вермясиня имкан йаратмышдыр. Мящз Я.
Ъавидин юз тядгигат материалларында иряли сцрдцйц тювсийяляр ясасын-
да, хцсусян наьыл вя дастан мятнляриндя юзцнц кцтляви шякилдя эюс-

5
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

тярян вя юлкямизин шимал диалектляриня хас олан “о-у”, “ю-ц” вя


аналожи явязлянмяляр мятнляр чапа щазырланаркян ислащ едилмиш вя
бцтцн бунлар катиб хятасы кими гиймятляндирилмишдир.
Мятншцнаслыг фяалиййяти иля йанашы, щям дя бир ядябиййатшц-
нас вя дилчи кими дя истедад вя баъарыгларыны нцмайиш етдирян эянъ
алим, дастанларын идейа-естетик, еляъя дя тярбийяви хцсусиййятлярини
гиймятляндирмякдя дя обйектив арашдырыъы мювгейиндян эери дур-
мамышдыр. Бу бахымдан онун, сцжетиндя мцяййян бянзярликляр
олан “Ясли вя Кярям” вя “Ордубадлы Кярим” дастанларынын баш
гящряманларынын сосиал активлик бахымындан мцгайисяси мараг
доьурмайа билмир.
Цмумиликдя гейд етмяк лазымдыр ки, Я. Ъавид бцтцн дас-
танлара реализм мювгейиндян йанашараг гиймятляндирмя мето-
дуну цстцн тутур ки, бу да, шцбщясиз, онун йашайыб фяалиййят
эюстярдийи дюврцн характери иля билаваситя баьлыдыр. Щазыркы фолк-
лоршцнаслыьымызда вя ядябиййатшцнаслыьымызда дяб щалына дцшмцш
вя чох заман тянгиди мцнасибятсиз гябул едилян суфизмйюнлц араш-
дырмаларын контекстиндя, Я. Ъавидин бу мцлащизяляри хцсуси ящя-
миййят кясб едир. Беля ки, орта яср дастанларымызда анъаг
суфи-мистик дцнйаэюрцшцнцн иникасыны ахтаран чаьдаш алимляримиз
Я. Ъавидин бу арашдырмаларындан бир чох ъящятдян бящряляня би-
лярляр. Ялбяття, Шярг символизми вя суфизми бир сыра мараглы мцла-
щизялярин иряли сцрцлмясиня имкан верир, анъаг бу йюнлц
тядгигатларын тотал характер алмасы онларын мащиййятинин вя елми
функсийасынын байаьылашмасына эятириб чыхармаг тящлцкясиндян дя
хали дейилдир. Мящз буна эюря дастан гящряманларынын сосиал ак-
тивлийинин илк нювбядя эянъ няслин фяал щяйат мювгейи тутмаг ру-
щунда тярбийяси цчцн ваъиб олдуьу барядя Я. Ъавидин иряли сцрдцйц
фикирляр, зяннимизъя, индики дюврдя няинки актуаллыьыны итирмямиш,
бялкя бир аз да артыг юням кясб етмяйя башламышдыр.
О да мараг доьурур ки, пролетар бейнялмилялчилийинин иъ-
тимаи-мядяни щяйатда бир шцар кими сясляндийи дюврдя йазылмасына
бахмайараг, Я. Ъавидин бу барядяки фикирляри йалныз защири габыг

6
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

кими сяслянир вя ясас диггят, онун ермяни мякри барядя сюйлядик-


ляри обйектив щягигятляря йюнялир. Хцсусян “Ордубадлы Кярим”
дастанында азярбайъанлы Кяримин ермяни гызы Сусана галиб эял-
мяси, 39 ашыьын ганына йерикляйян кешишляри вя мякрли ермяни гары-
сыны мяьлуб едяряк юз севэилисиня хошлугла ислам динини гябул
етдирмяси, санки эянъ Яртоьрола гол-ганад верян бядии щадисяляр
кими сясляняряк, онун дярин ряьбятиня сябяб олмушдур. Бу ряьбя-
тини эизлятмяйян эянъ вятянпярвяр йазыр:
“Мязмуну вя идеолоэик доьрулуьу, саьламлыьы иля бу наьыл
там мянасы иля чапа лайигдир. Наьылда принсипиал йанлышлыг йохдур,
яксиня, наьылын щяр хцсусиййяти она йени бязяк, мараг верир.”
Дастанлардакы халг йумору, онун естетик функсийа вя вязи-
фяляри Яртоьрол Ъавидин тягдиматында бядиилийи эцъляндирян, динля-
йиъи мараьыны артыран поетик васитялярдян бири кими тягдим
олунмушдур. Сцжетдя эярэинлик йаратмаг, чохшахялилик, динляйиъи
вя охуъуну интизарда сахламаг да мящз бу бахымдан арашдыр-
мада дяйяр кясб етмишдир.
Дастанларын бядии дилиня хцсуси диггят йетирян Я. Ъавид, ядя-
би дилимизин зянэинляшмясиндя бу ясярлярин лексиконунун мцяййян
рол ойнайа биляъяйи фикрини иряли сцряркян дя йанылмамышдыр. Яввял-
ки ъилдлярдя олдуьу кими, бу ъилддяки арашдырмаларында да Я. Ъа-
вид юзцнц синкретик тяфяккцрлц бир алим кими эюстярмяйя наил
олмушдур.

Эцлбяниз Бабаханлы

7
ß ðò î ü ðî ë Úà â è ä

АШЫГ ЩЦСЕЙН РЗАЙЕВИН СЮЙЛЯДИЙИ ИКИ НАЬЫЛ


(“НОВРУЗ ВЯ ГЯНДЯФ” ВЯ “СЦЛЕЙМАН ВЯ МЯЛЯК”)
ЩАГГЫНДА

У наьылларын щяр шейдян яввял бир цстцнлцйц


вардыр ки, о да дил етибары иля мараглылыьыдыр,
чцнкц наьыллары Ашых Щцсейн Рзайев юзц йаз-
мыш. Бурада халг дили лексиконундакы ориэинал,
дяйишмиш, йени алынмыш, тяръцмяси иля верилян,
диалект хцсусиййятляриня уйьунлашдырылан бир
чох-бир чох кялмяляр вардыр. Истяр-истямяз беля нятиъя чыхарылыр ки,
експедисийа заманы наьылларын текстини йазан йолдаш бу ориэинал
ифадяляри ядябиляшдирир. Бунун цчцн башга наьылларда бу кими хц-
сусиййятляр чох аздыр.
Илк наьыл – “Новруз вя Гяндяф” халг наьылларында чох тяса-
дцф олунан темайа щяср олунуб. Ясяр бир-бирини севян Новрузла
Гяндяфин маъяраларыны тясвир едир. Бу аьыр вя узун маъяралардан
сонра онлар говушурлар. Бир-ики кичик момент нязяря алынмазса
сюйлямяк олар ки, наьылда ориэинал щадися йохдур, лакин фярг ора-
дадыр ки, охшарлыьа бахмыйараг, бурада бир эенишлик, щадисянин щяр
тяряфини вермяйя чалышма вардыр. Башга наьылларда щадися ики цч
ъцмля иля сюйляниб кечилирся, бурада тясвир олунур.
Бурада да евладсыз шащ верилиб (Кярим паша); нурани дярви-

8
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

шин эялиши, алма вериб габыьыны ата, юзцнц яр арвадын йемясини бил-
дирмя, оьулун доьулмасы, ад эцнц, гарыларын уйдурмалары, йухуда
севэилисини эюрцб севиркян аьзындан кюпцк дашма, йеня гарыларын
уйдурмалары, Гяндяфин сарыкюкля бядянини сцртцб юзцнц хястя кими
эюстярмяси, Новрузун эюзц баьлы юз йарыны тапмасы вя и.а. вя и.а.
бир чох моментляр, бурада да вардыр.
Нечцн?
Чцнкц тема ейни олдуьундан онун бязи парчалары да ейни-
ляшир.
Бязян щадисяляр тяшбищи олур. Образын башына эяляъяк иш щей-
ванлар, гушлар арасында символик олараг якс олунур. Бурада о да
вардыр.
Новруз эюрцр кц, “бир бцлбцл бир дяня гызыл эцлц щавада ой-
надыр, бурахыр эюйдя тутур, бир дя тутмады, эцл эялди бир колун ичиня
дцшдц, бир хар эцлцн цстя дцшдц, бцлбцл эюйдян шыьыйыб эцля йетирян-
дя бир тикян бцлбцлцн синясиндян батыб далындан анры чыхды, бцлбцл
бойнуну узадыб эцлцн цстя хары димдийиндян вуруб юлдцрдц, ба-
шыны гойуб эцлцн цстя башлады, ъан вермяйя”. Бу щадисядян Нов-
руз нятиъя чыхарыр.
“... сян Новруз оласан телли Гяндяфи бурахасан бу хараба
баьларда эязясян...”. Демяк, бцлбцл вя гызыл эцлля олан ящвалат
Новрузу тярбийя етди.
Башга бир мисал да эюстярмяк олар. “Ъалал падишащ юз мян-
зилиндя йатырды, вайьасында эюрдц кц, башынын цстя бир гарагуш щяр-
рянир. Щяр бир ятрафында йедди шам йаныр. Гяфясядя дя бир дяня
бцлбцл вар. Баьда да бир дяня ъалах гызыл эцл вар. Гарагуш шуьу-
йуб йедди шамы йетирди, гяфясядяки бцлбцл дя юлдц, баьдакы гызыл
эцл дя солду...”
Йеня олаъаь щадисяни символик ифадя едян бир сящня. Ня цчцн
бурада бу символик сящня щяйатда дейил, йухуда верилир? Чцнкц
щягигятя уйьунлугдан узагдыр. Фолклор реалист бир сянят икян беля
гейри щяйати моментляри йалныз бу формаларда веря биляр. Наьылын
темасы, идейасында бир о гядяр дя ъиддилик йохдур.

9
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Фолклорда образларын инкишафы щагда данышылыркян “Новруз


вя Гяндяф” наьылынын бир моментини унутмамаг лазымдыр.
Азярбайъан ядябиййатынын ян гядим нцмуняси олан “Китаби
Дядя Горгут”дакы тяпя эюз образынын башга нцмуняси бурада да
вардыр. Кялляэюз Новрузун йолуну кясир. Онлар ат чапырлар, вуру-
шуркян Новруз цстцн эялир. Гейд етмяк лазымдыр ки, “Китаби Дядя
Горгут”дакы тяпя эюз бурадакы Кялляэюздян гцввятли, даща мц-
кяммял бир образдыр. Бу кими инсанлара башга халгларын сянятин-
дя дя тясадцф олунур (мяс: йунан мифолоэийасындакы Тсиглоплар)
Ашыг Щцсейин Рзайевин бурада йаздыьы икинъи наьыл “Сцлейман вя
Мяляк” дир.
Мязмун, идейа етибары иля бу парча гцввятлидир. Бурада йу-
хары тябягянин мешшан гыз образы Мяляк верилмишдир. Сцлейман ися
касыбдыр. Онун атасы Мяляйин атасына ишлямякля зяифляйиб юлмцш.
О, ашыьын йаздыьына эюря пролетар оьлудур.
Кичикликдян бяслянян сямимиййятля Сцлейман Мяляйи севир.
О ися Сцлейман касыб олдуьундан рядд едир. Варлы гызы олан Мяля-
йи марагландыран шан-шющрят, мцлк, вар, пул зянэинликдир. Онда тя-
миз инсани дуйьулар йохдур. О феодал йухары тябягяляринин мешшан
нцмунясидир. Чыхылмаз щалда галан Сцлейман онлары атыб эедир.
Наьылын бу сонла битмяси охуъуну ращат бурахмыр. Охуъу
Мяляк образына о гядяр нифрят едир ки, онун пешиман олмасыны эюр-
мяк истяйир. Сцлейман пассив щярякят едир. Наьыл варлы эянълийин
нцмайяндяси, йухары тябягядя йетишмиш Мяляйя нифрят, йохсул тя-
бягядян чыхмыш Сцлеймана симпатийа ойадыр.
Бу гцввятли хцсусиййятляриня эюря, “Сцлейман вя Мяляк” на-
ьылы охуъу кцтлясинин мараьыны ъялб едяр. Бу наьыл няшря, тяръцмяйя
лаигдир, хцсусян эянъ йашлы охуъулара тярбийяви тясир дя едя биляр.
Халг дилиндя чох-чох тясадцф олунан фонетик хцсусиййятляр
(метотез асимилийасийа...) бурада да вардыр.
“... устаддар наьыл дийяндя усдатдама дийяр”
Устадлар кялмясиндя “д” “л”-я тясир едиб, сораки “усдат-
дама” сюзцнцн ясли “устаднамя” икян “д” вя “т” сясляри йерини дя-

10
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

йишмиш “т” “н”я тясирля “д”-йя кечириб.


“...мяни дцнйа варйяти алладыб, мян бу эцндян щесаб едя-
рям юзцмц юлмуш...”. Яввяла икинъи ъцмлядя синтактик йанлышлыг
вар. Ъцмлянин хябяри “щесаб едярям” Азярбайъан дили гаидясиня
эюря сонда олмалы иди. Биринъи ъцмлядяки “алладыб” феилинин ясли “ал-
датмаг”дыр. Бурада “л” сяси “д” сясиня тясирля юзцня чевириб.

“... Щаны бизнян беля эешдя вараннар


Гярг олду дярйайа бир нечя ъаннар...”

“вараннар”, “ъаннар” гафийяляринин кюкц сонундакы “н” сяси


(варан, ъан) ъям шякилчисинин илк сяси олан “л”-я тясир етмякля “н”-я ке-
чириб. Бязян метотез щадисяси эюрцлцр (щярифлярин йер дяйишмяси) мяс:

“1855-ъи илдя дорьу олмуш щекайяти Бозалганлы кянд сакини


Ашых Сюйцн Рзайев тапып...”. “Доьру” сюзцндяки “ь” вя “р” сяс-
ляри йерлярини дяйишмякля “дорьу” алынмыш.
Чох вахт наьылын ифадясиндя бир ахыъылых, садялик эюрцнцр. Мяс:

“Биръя дейнян эюрцм щансы йеррисян


Юлцсян, дирисян йохса ъаннысан
Адам юлдцрмцсян йидя ганнысан
Оьул, дур эютцрцм ханама сяни”

Ифадя тябиидир. Гафийя кюкляриндяки “р” вя “н” сясляри (йер,


ъан, ган) сифят шякилчиляри “лы”, “ли” нин “л” сясляриня тясир едиб, юз-
ляриня чевириб йерри (йерли), ъанны (ъанлы), ганны (ганлы).
Сюйлядим ки, наьылын ян мараглы ъящяти онун лексиконудур.
Бу лексиконун ясас, ян бюйцк бир щиссяси Азярбайъан ядяби
дилиндян алынмыш. Бунлар дяйишилмийиб. Лексиконун икинъи бир щис-
сяси дя Азярбайъан ядяби дилиндян алынмыш, лакин дяйишиклийя уьра-
мышдыр. Кялмялярин дяйишмясиндя ики сябяб вар:
1. Цмумян халг дилиня уйьунлатма.

11
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

2. Диалект хцсусиййятляриня уьрама.


Бязи сюзляр бир дяйишмиш формада бир чох диалектлярдя ишлянир.
Демяк о, диалект хцсусиййяти дейил, цмумян халг дили хцсусиййят-
ляри алыб. Бязи кялмяляр ися щяр диалектдя бир шякилдя тязащцр едир. О
кялмя диалект хцсусиййятляри иля дяйишир.
“...хябяр верим кечян дюйряндян садыг яляййамдан...”
“Йох Зейнаб ханым, пис гырхмайыб ямбя бу тарихя гядяр
бу эцн щеч мяним йадыма дцшмяйирди ки...”
“...деди ана щеч мцмкцн дюй мана иъазя вер мян эедирям”
“...бу ишин тяйбирини о эюряъяк”
“...телли Гяндяф о гядир сюйцндцкц” вя и.а.
Бу мисалларда алтындан хятт чякилян сюзляр бир чох районлар-
да бу формалардадыр. Демяк, онларын дяйишмяси сябяби бир диалект
хцсусиййятляри дейил, бир нечя диалект хцсусиййятляри – халг дили хц-
сусиййятляридир.
Бир чох сюзляр дя вар ки, онлар щяр районда бир формада иш-
лянир, щяр диалектя эюря дяйишир.
“...бир дяфя тойунда сющбят елийейдим...”
“...Кярим паша деди ки, арвад, сян мяндян ахыллы данышыр-
сан...”
“...пйаланын ичиндян йалой галхыб аз галыр яршя дайансын”
“Деди:
– Аьа, щямин имаратын кцляфирянэисиндя бир гыз щяррянер”
“Кярим пашанын башыны эюрцм щанъары гырхыб”
Алтындан хятт чякилян кялмяляр бу формада ясасян Газах ра-
йонунда ишлянир.
Диалектин тясириндян доьараг бязян сясляр бир системля дяйи-
шир. Мясяла: “б” сясинин “в” йа кечмяси.
б→в
“О, эеъяси бурда галыб таки савах ачылды, цзнцзя хейиррикдян
ачылсын...”
“Ай Кярим паша, нийя гаш-гаваьыны тюкцб фикиря эедибсян...”

12
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

“...Эцлшян баьына йыьылыб сялв аьаъынын дивиндя отурурдулар”


Бурадакы “сабах”, “габах”, “диб” сюзляриндя “б” сясинин
йерини “в” тутуб.
Бязян “ъ” сяси “ж” иля верилир.
ъ→ж
“Кярим паша ъаваб верди ки, йох валлащ фикирин кяж эетмясин”
“...дядям юйцндян бир сижим эятирмишдим...”
“Щямин адамын ады Щажы Сайадыйды...”
Бурадакы “кяъ”, “сиъим”, “щаъы” сюзляриндя
“ъ”сясинин йерини “ж” тутуб.
Мараглы бир момент дя вар ки, бязян “ъ” сясини “з” явяз
едир. Мяс:
“...сейит апаразах ъяддинин малыны молла апаразах хумсуну
зякятни...”.
“Кярим паша биряз дя азыхлы олуб галхды”.
Истяр Газах, истяр Эянъя диалектляриндя беля бир момент йох-
дур ки, “ъ” сяси “з” иля верилсин. Чох мцмкцндцр ки, “ж” (ж щярифи о
заман гуршахлы з шякилиндя иди – редактордан) щярфи йазылыркян гур-
шаьы дцшдцйцндян “з” олуб (апаражах, ажыхлы вя и.а...)
Лексиконун цчцнъц групу архаиг вя ориэинал халг сюзляридир.
Мяс:
“Ай аьалар, бяйляр, дуран газылар,
Сучум няйди бу эцнаща йетишдим?”

“Суч” кялмяси мцасир дилдя унудулмуш кялмялярдяндир.

“Дедим, кюнцл, дцшмя шейтан филиня


Фитня шаматасы шяр олажахды”
“...бир тикян бцлбцлцн синясиндян батыб далындан анры чыхды”
“...бу дярвишнян эап елийяйдим”
Бунлар Газах вя Эянъянин Газаьа йахын йерляриндя ишлянян
кялмялярдир.

13
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Ашых лексиконда Азярбайъан сюзляри ишлятмяйя чалышыр, яряб-


фарсъа бир кялмя дейян кими тяръцмясини дя верир. Мяс:
“...щямин дялляк вяфат еляди йани ки, тцркцъя юлдц...”
“...бир дяня алма чыхартды Кярим пашыйа бяхш еляди йаники
верди”.
Бу факт эюстярир ки, ашых фикирлярини Азярбайъан сюзляри иля ифа-
дяйя чалышыр. Лексиконун мараглы бир моменти дя йени эялян сюз-
лярдир.
“Зейнаб ханым деди ки, Кярим паша, мян дийяндя сян шут-
гу елийирдин.
“шутга” (зяряфат) сюзц русъадан алыныб
“шутгу” формасында ишляниб.
“...мамачы эятириб бир отах зянит елийиб”
“Занит” кялмяси “зянит” формасында верилиб.

“...телли Гяндяфи апарыб мяним гыранисимдян чыхардыф гайы-


дыф эялярсиниз...”
“гранисса” (ãðàíèöà) кялмяси йеня рус дилиндян алыныб.
Артыг айдындыр ки, бу наьыллар даща чох дил етибары иля мараглы-
дыр. Ашыхларын дедиклярини олдуьу кими йазмаьа чалышмаг лазымдыр.
Бу факт эюстярир ки, текстляр йазыларкян ядябиляшдирилмиш.
“Новруз вя Гяндяф” наьылы орта дяряъяли ися “Сцлейман вя
Мяляк” наьылы чох гцввятли мязмуна малик олмагла, чох да гцв-
вятлидир. Бу кичик наьыл щям тяръцмя, щям няшря лаигдир.
Халг дилиндяки диалектлярдян данышыларкян, ашыхларын юзляри
йаздыьы бу кими дяфтярляр бюйцк рола маликдирляр, чцнкц онлар фак-
тик дакументдир.
Гейд: Наьылдан мисаллар верилиркян онун щеч бир тяряфиня
тохунулмамышдыр. Мисаллардакы имла вя орфографик сящвляр щеч
кими тяяъъцбляндирмясин.

13.11.1939

14
НОВРУЗ ВЯ ГЯНДЯФ

Мятни Ашыг Щцсейн Рзайев (Бозалганлы)


юзц йазийа алмыш

ЯЛИ, мяним язиздярим, сизя щардан хябяр ве-


рим кечян дюйряндян садыг яляййамдан ус-
тадларын камалындан. Устаддар наьыл дийяндя
явял усдатдама дийяр.

Дедим кюнцл, дцшмя шейтан фелиня,


Фитня шаматасы шяр олажахды.
Бу дцнйа бир баьды, баьманы иблис,
Алмасы, щейвяси нар олажахды.

Алма щаггянносди, тамы ширинди,


Щейвя дорабды, ганды, иринди.
Нар сягир малыды фядиси дяринди,
Дяняси ъасятиндя нар олажахды.

Алланма дцнйайа, уйма фянайа,


Эцвянмя девлятя сийми тилайа.
Бир эцн кючцрялляр дару уьбайа,
Симзярдян ялин ъар олажахды.

Лцтвядян пак олан сыратдан кечяр,


Чцьул шейитвазды, алмазды пуъяр.
Сахавят ящлини мялякляр сечяр,
Кюсяр иризванда йер олажахды.

15
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Ямял бир парчады мялякляр дярзи,


Дярк еля ваъиви сцнняти фярзи.
Азрайыл щайхырыб чаланда эурзу,
Рушан эюзцм тира тар олажахды.

Сюйцн нящисин кцллятя загят ял моту,


Йазанда, шярми еля сал йада рящмин.
Азанда, эцн щялалят едиб йерляр гызанда,
Шащимярдян шафа кяр олажахды.

Саь олсун дийян устады вя сизи, мяним язиздярим, инди сизя щар-
дан хябяр верим? Дийарбякир елиндян. Дийарбякирдя кимдян? Кярим
пашадан. Мяним язиздярим, Кярим паша бир падишащыйды кы, дярйа-
лар мцряккяб олуб сяъъаряляр гялям олса, Кярим пашанын варйятини
йазыб баша эятиря билмязди. Мяним язиздярим, Кярим паша йетмиш
беш синниня долмушду. Кярим пашанын щеч юйлят зцрйяти йохуйду. О
гядир дцнйа варйятиня алуда олмушду ку, щеч ушаьы олмамаьы онун
эюзцня эюрцкмцрдц. Дцнйа варйяти ону аллатмышды. Мющтярям йол-
дашлар, Кярим пашанын, амма бир дялляйи варыйды. Щеч бир вягтя щеч
кимя башыны гырхдырмазды, таки бу дяллякдян башга. Мяним язиздя-
рим, эялди щямин дялляк вяфат еляди, йани ки, тцркцъя юлдц. Кярим па-
шанын щямин дялляк башыны гырханда далдан тутарды ысдадарды,
габахдан сыйырыб дала тюкярди. Кярим паша даща башынын тцкцнц
эюрмязди, аьдымы? гарадымы? Дялляк вяфат елийяндян сонра бир ай
дялляйин йасыны тутмах иля бярабяр башыны гырхдырмады. Бир эцнняри
вязир-вякил нечя шяхсляр иля бярабар эялдиляр ки:
– Кярим паша, биз сянин башыны гырхмаьа эялмишик.
Кярим паша ъаваб верди ки:
– Мян падшащлых елийяндян бяри мяним башымы щямин уста гыр-
хыб. Инди истийирям щеч бир кимсийя башымы гырхдырмыйам, – дийяндя,
вязир-вцзаря йыьылыб Кярим пашайа бир аз щяйятяфсир дейиб бойнуна
гойдулар. О, дяйгя вязир ямр верди, бир дялляк эялди, тяйин елядиляр ки,
сян Кярим пашадан башга бир дяня шяхсин башыны гырхмырсан. Дялляк

16
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

разы галды. О, дяйгя бир дяня отах тяйин елядиляр дялляйя. Дялляк о, эе-
ъяси бурда галды, таки сабащ ачылды. Цзцнцзя хейиррикдян ачылсын, са-
бащ щямин мянзилдя Кярим пашанын башы гырхыласы олду. Щямин
дялляк Кярим пашанын эятирди фитяни дюшцня тутду йан ки, габахдан
ысдатды. Цлэцъцнц итиляйиб дурду Кярим пашанын башынын ардында.
Далдан сыйырыб тцкц тюкдц габаьа. Бу тцк Кярим пашанын эюзцня
эюрцкяндя узахдан бир кюксцнц ютцрдц. Дялляк ъаваб верди ки:
– Кярим паша, ня узахдан кюксцнц ютцрдцн? Йохса башыны
писми гырхдым, – дийяндя, Кярим паша ъаваб верди ки:
– Йох валлащ фикирин кяж эетмясин, хийалма бир шей дцшдц.
Еляки дялляк Кярим пашанын башыны гырхыб эюзял тямизляйиб юз
отаьына эетди, дялляк эедяндян сонра, Кярим паша щямян башынын
тцкцнц эятириб габаьына гойуб бахды. Эюрдц кц, башынын тцкц ще-
рик гойунун тцкц кими дцм аьды. Щеч ичиндя бир дяня гара тцк
йохду. Узун-узун бир щесаба эялмяз фикиря эетди, деди ки:
– Мян еля билирдим ки, бу синня мян чатмамышам. Мяни дцн-
йа варйяти алладыб. Мян бу эцндян щесаб елярям юзцмц юлмцш, эю-
ряк айя бу гядир варийятя ким сащаблых елйяъяк. Мян цчцн щеч бир
варыста йохду. Таки бир арваддан башга. О да мяним бир тайымды.
Бу фикири Кярим паша еляйирди, мунун юз баш йолдашы Зейнаб
ханым эялди Кярим пашанын йанына деди:
– Эюрцм тязя дялляк Кярим пашанын башыны щанъары гырхыб.
Еляки эялиб Кярим пашанын йанына эирди, эюрдц кц, Кярим
паша гызыл гараватын цстцндя яйляшиб, узун бир фикиря дцшцбдц. Зей-
наб ханым деди:
– Ай Кярим паша, нийя гаш гаваьыны тюкцб фикиря эедибсян?,
– дийяндя, Кярим паша ъаваб верди ки:
– Йох Зейнаб ханым, пис гырхмайыб, ямбя бу тарихя гядяр
бу эцн щеч мяним йадыма дцшмяйирди, – дийяндя, Зейнаб ханым
деди ки:
– Кярим паша нийя сябяб эюркяз, – дийяндя, Кярим паша деди ки:
– Сябяб эюстярем. Ондан ютяри ки, мяним щеч юлцм йадыма
дцшмцрдц таки бу эцня тян. Бу эцн бахыб эюрцрям мяним башымын

17
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

тцкц дцм аь аьарыб, мян юзцмц юлмцш йериндя гойурам. Бяс, ар-
вад, бизим бу варйятмизя ким сащиб олаъаг?, – дийяндя, арвад ъа-
ваб верди ки:
– Кярим паша, бу гядир варйяти йыьыбсан, юзцн дя дюрт ялли ту-
турсан, – дийяндя, Кярим паша ъаваб верди ки:
– Арвад, бялкя мян чашмышам, мана йол эюстяр, – дийяндя,
Зейнаб ханым ъаваб верди ки:
– Ня йол эюстярем, ай Кярим паша, сянин о вярйатындан се-
йидя йох, моллайа йох, дярвишя йох, ажа йох, дилянчийя йох, ялял-
хусус ашыьа йох, – дийяндя, Кярим паша ъаваб верир ки:
– Арвад, бах сейиди дейирсян, моллуйу дейирсян, дярвиши де-
йирсян, ажы, дилянчийи дейирсян йахшы, бя бу ашыьын няйини дейирсян?,
– дийяндя, Зейнаб ханым ъаваб верди ки:
– Кярим паша, еля гандыьын цчцн йетмиш сяксян йашында юй-
лят тяляб ейлийирсян.
Кярим Паша деди:
– Арвад щанъары?, – дийяндя, арвад деди ки:
– Кярим паша, сейит апарежах ъяддинин малыны, молла апаре-
жах хумсуну, зякятни, дявришдяр вя дилянчиляр вя аждар бир йолла
апарежах онданда эедяжяк. Амма ашыг эеъя сабащадяк, эцндцз
ахшаматан дува елийяжяк:
– Ай халыг, биринин оьлу олойду, бирнин гызы олойду, бир дяфя
эюз айдындыьындан эятирейдим, бир дяфя шанындан эетирейдим. Бир дяфя
тойунда сющбят елийейдим ордан эятирейдим. Эюр нечя йолла ашых
ушаьын олмасындан, тойундан, сцнятиндян вя шаддыьындан хейир апа-
рар. Она сябяб ашых щямишя алхышчыды, – дийяндя, Кярим паша деди ки:
– Арвад, сян мяндян ахыллы данышырсан.
О, дяйгя ямр верди вязиря, вязир эялиб яйляшди Кярим пашанын
гаршысында.
– Кярим паша, буйур эюряк няди фярмайышын, – дийяндя, Кярим
паша ъаваб верди ки:
– Вязир, мяним хязнями цч щисся елярсян, мялумат верярсян
ащалийя, йяни ъар елярсян. Йыьылар няки аж, дилянчи, фаьыр-фигара, мол-

18
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

ла-дявриш, сейид, яйах синифи, бу кими шяхсляря пайларсан. Амма


аманат, аманат ашыьы йаддан чыхармыйыб щамыдан чох верярсян,
– дийяндя, вязир ял галдырыб деди ки:
– Гывлайы алям саь олсун, еля билки ня десян цряйинъяк йе-
риня йетирярям, – дийяндя, Кярим паша деди ки:
– Вязир, ди сян эет ишиня башда.
Вязир ики дяня ъарчы тутуб деди ки:
– Ъар еляйин миллят йыьылсын сящяр тездян Салам тяпясиня.
Бу ъарчылар шящяря, кянтляря хябяр верди ки, сящяр тездян йы-
ьыларсыныз филан йеря. Йыхылдылар йатышдылар. Сящяр ачылды, цзнцзя хе-
йиррикдян ачылсын. Еляки миллят йериди, сящяр няки лазымыйды о,
эюстяриш верилян адамлара пул пайланды. Эялдиляр ахшам евя узун
бир шадлыхнан о, эеъяни кечирдиляр. Щяр кяс варды юз евиня эетди, ся-
щяр чай вахты юз баш йолдашы Зейнаб ханымдан отуруб чай ичиб,
чюряк йийиб, щямсющбят олмушдулар, бир дя бахдылар кы, гапыда бир
дяня дярвиш беля гязялиййят охуйур ки, еля билерсян бащар фясли бцл-
бцл гызыл эцлцн цстя шейдя гылыр. Кярим паша тахыхлады ки, бу гапыда
охуйан дярвишди. Деди ки:
– Ай ушах, ала бу бир манаты апар о дярвишя вер.
Ушах апарыб манаты дярвишя верди. Дярвиш манаты эери га-
тарды. Эятирди ушах манаты Кярим пашыйа верди. Кярим паша деди:
– Бала нийя алмады?, – дийяндя, ушах деди:
– Гывлайы алям саь олсун, дярвиш дейир ки, биз аланнардан
дюйлцк, – дийяндя, Кярим паша деди ки:
– Аллащ щаггы бу пул азды, онун цчцн эютцрмяйиб, ай ушах,
апар бу беш манаты вер.
Ушах апарды беш манаты дявришя верди, дявриш эяня дя алма-
йыб гайтарды. Эятирди щямин беш манаты Кярим пашанын юзцня вер-
ди. Кярим паша деди ки:
– Бала нийя гайтардын?, – дийяндя, деди ки:
– Ай падишащ, эяня дя алмады.
Бу беля дийяндя, Кярим паша биряз дя ажыхлы олуб галхды, деди:
– Эюрцм бу щанъары адамкы мяним пулларымы гайтарыр.

19
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Еляки Кярим паша ешийя чыхды, дярвишин бярабяриня чатыб деди ки:
– Мяним эюндярдийим пуллары нийя эютцрмцрсян?, – дийян-
дя, дярвиш деди ки:
– Ай падишащ, биз алан дярвишдярдян дюйлцк, биз верян дяр-
вишдярдяник.
Амма Кярим паша бу дярвишя баханда эюрдц кц, дярвишин
цзцндян эюзцндян нуру тяъяллащ асмана билянд олуб, дейирсян ки,
юляня тян бу дярвишнян эап елийяйдим. О гядир хош эялир. Кярим
паша деди ки:
– Дярвиш, эюзцйцн гадасыны мян алым, буйур ичяри эедяк. Ни-
няк хязиня мяним ялимдяди, истяйирсян о кяшэцлцнц, гызылнан дол-
дур эютц, – дийяндя, икинъи дяфя дярвиш деди ки:
– Ай Кярим паша биз алан дярвишдян дюйлцк.
Бу ъавабда дярвиш ялини атыб бир дяня алма чыхартды Кярим
пашыйа бяхш еляди, йаныки верди, деди ки:
– Ала бу алмайы апар габыьны сой ики нисб еля йарсыны баш йол-
дашын йисин, йарсыны да сян йи, габыьыны да арпыйа гатыб ылхыдан бир
дяня кящлян тутдуруб она верярсян.
Бу алмыйы Кярим паша ялиня аланда эюрдц кц, алманын ийси
дцнйайа бцлянд олуб. Дявриш деди ки:
– Кярим паша неъя ки, демишям еля дя елярсян. Бяс анры йа-
нындан эялян кимди?
Кярим паша, еля билди ки, бир дярвишдя бу йандан эялиб, бир
алма да бу веряъякди. Бу тяряфиня бахды, габаьына баханда эюр-
дц кц, дярвиш йохду. Деди ки:
– Мяним дидялярим, йаны ки, эюзцм, кор оласан, бу мяним
аьамыймыш. Мян муну нийя бурахдым? Няйся бир яз фикирляшиб ал-
маны ичяри апарды. Ичяри эедяндя арвады Зейнаб ханым деди ки:
– Кярим паша, бу ня эюзял алмады, ня эюзял дя мунун ийси
вар, – дийяндя, Кярим паша ъаваб верди ки:
– Арвад, бу алманы бизим аьамыз верди.
Алманы ядяб ярканнан гызыл мяжмайынын ичиня гойуб яйляш-
ди истолун цстя. Габыьыны сойуб бир дяня бошгафа гойду. Алманы

20
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

ики нисб елийиб неъяки аьасы демишди йарысыны Зейнаб ханыма вериб,
йарысыны юзц ядяб-яркяннян башладылар йимяйя. Ямр еляди илхычыйа,
бир дяня кящлян тутуб эятирди, верди мещтяря. Мещтяр щямин кящ-
ляни толуйа баьлайыб, алманын габыьыныда Кярим пашанын ямирийля
арпыйа гатыб верди майдана. Мяним язиздярим, Кярим паша ал-
мыйы кы, баш щяряминнян йимишляр, ахшам щямин эеъяси Кярим паша
деди ки:
– Арвад о ку, сян 18 йашында, мян 22 йашында кы, той еляйиб,
сяни эятирян ахшамы кы, кефмин нежя ки, шеши беш иди, вагды олуб, ин-
ди дя щямчин еля олмушам. Йаныкы ачых демяк лазымды кефим гал-
хыб, дийяндя, арвады Зейнаб ханым ъаваб верди ки:
– Кярим паша юзцнц бир биляндя, мяни беш бил.
О дайга сыйащпярдя чякилиб щяр икиси мазаьы башладылар. Бири-
биринин додаьыны салды аьзына гара су зялиси кими ня тяри сорурдуса,
дейирдин бунун щяр биринин он алты, он йедди йашы вар. Няйся, мяним
язиздярим, устадын демяйиндян шярйат пейгумбяри йериня о эеъяси
йетирдиляр. Савах ачылды. Цзцнцзя хейиррикдян ачылсын. Сабах дуруб
щяр кяс башдыйыб юз ишиня мяшгул олуб эетмяйя. Бу мясялянин арасы
бир беш алты ай чякди. Бир вахта Зейнаб ханым бахды эюрдц кц, гар-
ны галхыб, гызыл кямяр мунун белиня эялмир. Башлады бир эцнляри Кя-
рим пашыйнан щямсющбят олмушлар. Зейнаб ханым деди ки:
– Кярим паша, мяним башыма бир гяза эялиб, ачыб-аьарда бил-
мирям, – дийяндя, Кярим паша ъаваб верди ки:
– Арвад ня кими башына гяза эялибди?
Деди ки:
– Кярим паша, гарным шишибди, кямяр белмя эялмер, – дийян-
дя, Кярим паша ъаваб верди ки:
– Арвад щардан эялсин белиня. Сядринин дцйцсцдц, беъянин
яти. Пишириб эцрцлтцйнян ялдян гойурсан. Онда щардан эяляжяк бе-
линя кямяр.
Ня ися мяним язиздярим, бу мясяля бир нечя эцн галды. Бир
вахда Зейнаб ханым бахды эюрдц кц, даща доьрусу юйцн ичиндя
щярряняндя юйя гарабаш лазым дюй, габах ятяк эюдялиб дал ятяйи

21
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

узаныб. Отаьын бир тяряфиндян щярряняндя дал ятяйи сцпцря-сцпцря


эятрер. Гапынын даванында яйляшер, зивил ордан эютцрцляси олур.
Йаны кы, бурйа щеч сцпцрэячи дя лазым дюй. Бир вахта Зейнаб ха-
ным деди ки:
– Кярим паша, мян дийяндя сян шутгу елийирдин. Даща доь-
русу мян даща щеч тярпяня билмирям. Мяним гарным хараф олуб-
ду, чцнкц булар, ня яри, ня арвады белянчи шей эюрмямишди.
Доьрудан да Кярим паша бахды эюрдц кц, арвадын лап гар-
ны галхыбды. О, саатда ямр еляди, щяким эятиздирди. Щякимляр-дох-
дурлар арвада бахыб мцзакиря елядиляр ки:
– Кярим паша, арвадында щеч бир нахошдух фылан йохду, ам-
ма эюзцн айдын олсун арвадыйын бойунда ушах вар.
Арвадын бойунда ушаь олмасы тасдыг олуб, ширин-шярвят пай-
ланыб мушдулухчу щяр бир тяряфя ялан олунду. Щамы тасдыг еляди
ки, Кярим пашанын арвадынын бойунда ушах вар. Доггуз ай, дог-
гуз эцн, доггуз саат, доггуз дягигянин тамамында Зейнаб ха-
нымын ушах аьрысы башлады тутмаьа. Щямин вахт дохдур-щякимляри
эятирдиляр. Щякимляр ъаваб верди ки:
– Кярим паша, бу нахошдугдан, биз баш тапмарых. Бу щадых
гарыларын ишиди.
Ямр верилди, гарылар тюкцлдц, Зейнаб ханымын йанына. О, дя-
гигя щадыхларын Зейнаб ханыма яли чатан кими аьрыдан азад олуб
бир дяня бары щямлиннян оьлан ушаьыны йеря гойуб. Еля билерсян
он дюрт эежялик ай парчасыды. О, дайга эеня ширин-шярвят пайланыб,
шящяр гырмызы бязяниб. Шаддыьа нечя милйон пуллар пайланды. Бу-
ларын щяр икисинин вя истийян досларын эюзляри ня тящяр ки, рушан олду,
щаминизин эюзцнцз еля рушан олсун, щяр кяс юз евиня даьылды. О
дайга бир дяня мамачы эятириб, бир отах зянит еляйиб ушаьы тапшыр-
дылар мамачыйа. Мамачы щямин ушаьа юз ихдийарындан цч йашына
гядяр бахды. Цч йашы тамам оланда мамачы аьыр бир хялятляр эю-
тцрцб ушаьы тапшырды юз сащибиня. Ушах цч йашында о гядир ирилян-
мишди ки, чох адам дийярди ки, он ики йашындады. Кярим паша
щямян ушаьы эютцрцб гойду мяктябя, амма щямин ушаьын ады

22
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

йох иди. Кярим паша вязир-вузарыйы, йахшы яййан шяхслярдян йыьыб


бюйцк бир шадлы гайырдылар. Бу щямин шяхсляр ъаваб верди ки:
– Кярим паша, бу шадлых няйин шаддыьыды? Бизи баша сал.
Кярим паша ъаваб верди ки:
– Сиз юзцнцз билирсиниз ки, мяним юйлядим йохуйду. Щямин
о, ушаьы мана верян верди. Инди ися сизи йыьмаьмын мягсяди бу-
дур ку, щямин ушаьын адыны гойасыз, – дийяндя, ъаваб верифляр ки:
– Чох эюзял елийибсян. Аллащ хейир версин, амма ону кющня
гарылар йахшы биляр, – дийяндя, Кярим паша ямр верди гарыларын йы-
ьылмасына. Амма гарылар ъцрябяъцряди. Гары вар иман гурсун,
гары вар илан вурсун, гары вар гылчындан тут далына тулла аьзы щар-
да дурур дурсун. Няйся щямин гарылар илан вуран гарыйа дедиляр:
– Няня оьланын адыны гой.
– Эялсяниз мунун адыны дядям юйцндян бир сижим эятирмиш-
дим, мунун адыны Сижимгулубяй гойах. Сижим кими узансын, – ди-
йяндя, Кярим паша деди ки:
– Мяни истийян достлар гарыйа кютяк.
Гарыйы о гядяр вурдулар ки, гары нийазалы ганъыьы кими ютя-ютя
эетди. Хилася, иман гуран йяси гарыйы чаьырдылар. Няня, бу оьланын
адыны гой. Гары ъаваб верди ки:
– Кярим паша ихдийары мяня веряндя мян гойарам.
Кярим паша ъаваб верди ки:
– Няня гой.
Деди:
– Кярим паша савах ъанабы ямр байрамыдыр. Даща доьрусу
Новруз байрамыды. Щамыныз ыразы галсаныз оьланын адыны Новруз
бяй гойарых.
Щамысы “ура!” чякиб разы галдылар. Кярим паша деди ки:
– Мяни истийян гарыйа хялят.
О гядир аьыр хялятдяр гарыйа вердиляр ки, гары чох разы галды.
Гары сюйцня-сюйцня варыф эетди. Щяр кяс юз ишиня мяшьул олуб эет-
ди. Оьланын ады галды Новруз бяй. Новруз бяй башлады мяктябдя
охумаьа. Бир нечя ил мяктябдя давам едиб, бир эцнляри мяктябя

23
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

охумаьа эетмишди. Юз йолдашыннан мяктябдян эяляндя эюрдц кц,


юз атасынын ханабахчасында бир эюзял сяс эялир. Бу сяся йахын эе-
дяндя эюрдц кц, атасы бир дяня ашых эятириб ханабахчада охудур.
Амма бу ашых еля охуйур ку, бцтцн адамын ихдийары ялиндян эе-
дир. Новруз бяй бу ашыха о, гядир ашиг олду ку, устатдарын демяйи
Новрузун бир йаныны кясдян билмязди, чцнкц эюрмямишди. Новруз
бяй деди ки:
– Худавянди-алям, сяни ант верирям мин бир адына, бу ашых юзц
тапыб билмирям, сян верибсян билмирям, щяр ким вериб-вериб, эяня дя
сяни ант верирям юз дярэащына мана бу ашыьа вердийиндян вер.
Няйся, щамы дуруб даьылдылар. Новруз о, гядяр фикирляшди ки,
фикир муну апарды. Шяр гарышды, еля бурда галды. Бунун щушу ба-
шындан эетди, бурда йатды. Эеъянин ня вахты эюйлярин гапысы ачыг,
дуанын мцстяъяб олан вахтыйды. О, шяхс ки, чаьырмышды, Новруз бя-
йин сюзцнц ешитди. Мунун цстцня эежянин ня вахты йанына ким эял-
ди, йерин лянэяри, яршин штуни, мярдин дизинин тагяти, намярдин
эюзцнцн хянъяри, лафятя цзянэинин йийяси, мярди муртуза Яли щя-
мишя дадныза йетсин, Новруз бяйи галдырды. Новруз бяй галханда
эюрдц кц, башынын цстцнц бир дяня сейид кясиб. Новруз сейидин
цзцня баханда эюрдц кц, сейидин нуру тяъяллащ цзцндян эюзцннян
асмана билянд олуб, амма сейидин ялиндя бир дяня пийала вар, пи-
йаланын ичиндян йалой галхыб, аз галыр ярша дайансын. Сейид пийа-
ланы тутуб ялиндя деди:
– Новруз, оьул, ал пийаланы ич.
Новруз деди:
– Аьа, атам эюзляриня гурбан о, пийаланы бизя нящй буйу-
рублар. Сейид ъаваб верди ки:
– Оьул бу о ъямдян дюй. Адямы Щяввайа йетириб, Лейлийи
Эцлшайа йетириб, Йусифи Зилейхайа йетирян ъямдянди.
Новруз алыб ъями нуш етди. Нушян-нуш яндяр-нуш, синяси дя-
мирчинин кцряси кими алышыб йанаъаг олду. Деди:
– Аьа сана фяда олум, синям йанды. Мана бир тясялли.
Аьасы деди:

24
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

– Новруз, оьул, ики бармаьымын арасындан бах эюр ня эю-


рцрсян?
Деди:
– Аьа, узаг-узаг йоллар эюрцрям.
Деди:
– Оьул, дцз бах.
Деди:
– Гарлы-гарлы даьлар эюрцрям.
Деди:
– Оьул, дцз бах.
Деди:
– Аьа, шящяр эюрцрям.
Деди:
– Оьул дцз бах.
Деди:
– Аьа, шящярдя бир имарят эюрцрям, башы булутдан ням чякир,
яйаьы йердян.
Деди:
– Оьул дцз бах.
Деди:
– Аьа, щямин имарятын кцляфирянэисиндя бир гыз щяррянер,
цряк басан, сярщя кясян, мялякялмот кими бахдыгъан ъан алыр.
Деди:
– Оьул, гызын ялиндя ня вар?
Деди:
– Аьа, бир беля пийала вар.
Деди:
– Оьул, о пийала сянинди, бу пийала онунду. О шящяр Мисри
шящяриди. О гыз Ъалал падишащынын гызы Телли Гяндяфди. Онун пийа-
ласыны сян ичдин, сянин пийаланы о ичди. Сизи бири-биринизя ашыгы-мяшуг
елядим. Цз эюрцб илтиъалых елямяйин. Иншаллащ мятлябнизя чатарсы-
ныз. Бяс эюр анры йанындан эялян кимди?
Новруз бяй еля билди ки, бир сейит дя бу йандан эялиб, бир гыз

25
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

да бу эюстяряъяк. Беля бахды, беля баханда, эюрдц кц, йохду.


Дцнйа гаранлыглашыб, Новруз бяйи щуш апарыб йыхылды. Таки сабащ
ачылды, мяним язиздярим, цзнцзя хейирликнян ачылсын. Новруз бяйя
тяк бир ашваз бахырды. Сабащ чюряйиндя чайы, чюряйи щазыр еляйиб
эюздяди, Новруз эялмяйиб чюряк вагды отду. Эедиб ашваз Новру-
зун отаьына бахды, эюрдц Новруз йохду. Ашваз эедиб Зейнаб ха-
ныма хябяр еляйиб, деди:
– Зейнаб ханым Новруз отаьында йохду. Чюряк вахты да ютеб.
Бир оьуллу, бир юкцзлц, бир арватдынын ня цряйи алаъагды. Зей-
наб ханым башыны йолмуш ешийя йцйцрдц! Бу щийнидя бузой ота-
ранлар хябяр эятирди ки, Новруз бяй ханабахчыйа узаныб аьзындан
ганны кюпцк эялер. Зейнаб ханым башыны йолмуш юзцнц йетирди ха-
набахчыйа. О вахта баханда эюрдц кц, Новруз бяй бурйа ахшам-
дан йыхылыб, цстцндя гырой донуб. Зейнаб ханым бир баша еля
чыьырды ки, бир саат гяйалар, мешяляр ютдц. Мяним язиздярим дийил-
ляр ки, зянаня сясиня зянаня йыьылар. Бурйа зянаняляр йыьылыб, чыьыр-
ты, гышгырты дцнйадан ашды. Муна диггят-нязярнян баханда
эюрдцляр ки, Новруз бяйин няфяси эедиб эялир. Няйся, бу аьлашманы
сянэидиб дедиляр:
– Бу оьлана бир тяйбир.
О дайга Кярим паша ямр вериб дохдурлар, щякимляр тюкцлцб,
оьлана бахыб дедиляр:
– Кярим паша, оьланын нахошлуьу горхулу бир нахошдуг дей-
ли, амма биз мундан баш тапа билмерик. Бу эяня кющня гарыларын
ишиди.
Кярим паша о дайга ямр верди ки, гарылар эялсин, амма бур-
да нечя ъцря гары лазымды, мяним язиздярим. Мян гарылары нишан ве-
рим эюр неъя ъцря гары лазымды. Гары вар иман гурсун, гары вар илан
вурсун, гары вар гылчындан тут далына тулла, аьзы щарда дурур-дур-
сун. Няпяк гары, кюпяк гары, саман алтындан су йеридян, чюп алтын-
да дяйирмян тикян, оьлу атадан еляйиб, гызы анадан елийян. Щямин
гарыларын щамысы ъям олду. Кярим паша ямр верди гарылара кы:
– Щяр ким Новруз бяйин бу нахошдуьуну бился ону дцнйа

26
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

малындан гяни елийжям, – дийяндя, няпяк гары иряли йерийиб деди ки:
– Ай Кярим паша оьлан гудуруфду. Оьланын башына кцл яли-
йин оьлан юлсцн, шящяря зийаны дяймясин, – дийяндя, Кярим паша
деди ки:
– Мяни истийян, гарыйа кютяк.
Гарыйа о гядир чалдылар ки, гары кцчцклц ганъых кими зинэил-
дийя-зинэилдийя эетди.
Деди:
– Кюпяк гары эялсин.
Кюпяк гары эялди. Оьлана бахыб деди ки:
– Дярдим о гарынын ичиня. Оьланын нахошдуьу цчдц, икиси дя
ъибинями гойур. Щям гудуруб, щям гудуздуьу галхыб, щям дя
гуру чайдан кечяндя гурбаьадан горхуб. Оьлан галхыб мяни да-
лыйаъаг. Мян дя бу шящяря бир талан салаъам ки, оьул атыйы танымы-
жаг, гыз аныйы.
Щямян бурда гарыйа ня дыра-дыра вердилярся гары цч эцндян
сонра эялиб анъах кы, юйнц тапды. Бу гары да беля эетди. Иман гу-
ран йийяси гарыйы чаьырдылар. Гары эялиб Новруз бяйин сода дама-
рындан тутуб, йанки, биляйни ялиня алды. Деди ки:
– Ай Кярим паша, кешэя он ики оьлум олайды он икиси дя бу
азардан. Оьланынкы верэиди. Он ики эцн, он ики эеъя гырх инъя бел
оьланын башында сахларсыныз. Он ики эцнцн тамамында оьлан айла-
ъах, – дийяндя, Кярим паша ямр еляди ки:
– Мяни истийян гарыйа хялят.
Гарыйа о гядир хялят тюкдцляр ки, гары ыразы галыб эютцрцб
апарды. Он бир эцн, он бир эеъя гырх инъя гызнан оьланын башында
ъям олдулар. Он ики эцнцн тамамында Новруз бяй эюзцнц ачды.
Атасынын, анасынын эюзляри рушан олду. Сизин дя эюзцнцз еля рушан
олсун. Новруз бяй баханда эюрдц кц, башында ня гядир йыьынъах
вар. Деди:
– Ана, бу ня йыьынъагды мяним башымда.
Эуйа еля билди ки, ики саатды йатыр. Анасы деди ки:
– Оьул дядян, ъижин эюзцня гурбан олсун. Еля бу тяряфдян

27
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

эялирдик. Эялдик эюрдцк бурда йатыбсан. Еля цстцня чыхдыг щеч бир
шей йохду, – дийяндя, Новруз бяй эюзцнц доландырды. Деди:
– Ана, бяс мянимки щаны? – дийяндя, анасы ъаваб верди ки:
– Анан эюзляриня гурбан олсун, бурйа йыьылан гызын щасыны
дейирсян алем, – дийяндя, Новуз бяй ъаваб верди ки:
– Ана, мянимки бунлар ким дюйлц, – дийяндя, анасы деди ки:
– Анан сана гурбан йаны буларын щеч бириня охшамырмы?, –
дийяндя, Новруз деди ки:
– Ана эюзцмц доландырырам щеч еляси йохду.
Анасы деди:
– Оьул, о ня тящяри?
Новруз деди:
– Ана, бир башы нимчя эютц чюмчя шей олса мян сана дийя бил-
лям, – дийяндя, Зейнаб ханым деди:
– Аьыз, эет дойьа чюмчясини бурйа эятир.
Гыз эедиб дойьа чюмчясини эятирди. Эятиряндя Новруз деди ки:
– Ана, бу дюй. Цзц дялик-дялик олур.
Деди:
– Аьыз, кюкцрц эяти.
Гыз эедиб хянэял кюкцрцнц эятирди. Новруз ялиня алана деди ки:
– Ана, бу да дейил. Онун цзцндя ат гылы кими шей олур.
Бир кечял галхыб деди:
– Ай Зейнаб ханым, Новруз бяй саз исдийир.
– Ай башына кцл ялийим – Зейнаб ханым ъаваб верди ки:
– Кечял, атам эюзляриня гурбан о, сазын йерини билирсянми,
нечяйя олур?
Кечял ъаваб верди ки:
– Мисир шящяриндя олур. Бири дя беш йцз тцмяня.
Йох олсун йохсуллуьу. Зейнаб ханымын няйи яйсик иди, ялни
атыб беш йцз тцмяни чыхардыб кечяля верди. Кечял пулу ъибиня гойуб
амбар оьлаьы кими сычрайа-сычрайа юзцнц салды (Мисир шящяриня)
мараьанын базарына. Бахды эюрдц кц, сазвянт саздары гайрыб эюй-
дян асыбды. Йетирди сазвяндин йанына деди:

28
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

– Сазвянд о, сазын бирини бяри ендир.


Сазвянд сазы яндирди. Кечял деди:
– Гиймятни дейнян, – дийяндя, сазвянд деди ки:
– Он беш манат.
Чыхартды кечял ийирми беш манат верди деди:
– Сазвянт дявя эюрдцнмц?
Сазбянд деди:
– Щеч изини эюрмядим.
Кечял сазы эютцрцб юзцнц йетирди Новруз бяйя. Сазы верди
Новруз бяйин ялиня. Новруз бяй сазын зилни-зил, бямни-бям, пясни-
пяс еля кюкялдиб тязаныйы цзцня чякяндя, дедин ки, Новруз бяй та-
мам он ики илди устада гуллух едир. Башлады Новруз бяй сазы
чалмаьа. Кечял йетириб ортасындан сазын йапышды, деди:
– Новруз бяй сян саз чал, атан анан гулах ассын, мян дя
юзцм киби ийирми беш дяня кечяли ийрими беш манатын явязиндя за-
мында гойум, – дийяндя, Зейнаб ханым деди ки:
– Бала ня гядяр пул борълу галыбсан?
Деди:
– Ийирми беш манат.
Ялини атыб Зейнаб ханым отуз манат кечяля верди. Кечял дя
еля разы галды. Башлайыб Новруз саз чалмаьа, эюряк ата-анасына
ня дейир ня кими шей эюрцб биз дийяк, гулах асанлар саь олсун.
Новруз сюзя башлайыр:

Дцфцлцйкян гуллух етдим устада,


Охудум дярсими камалын эюрдцм.
Сазынан, сюзцнян зай етди мяни,
Бабам Кярим пашанын ямялин эюрдцм.

дийяндя, Зейнаб ханым деди ки:


– Дядям, эюзлярин гурбан, бабан Кярим пашанын ня ямяли
вар ки, еля дейирсян? Дядян сяндян инъийяр.
Новруз бяй ъаваб верди ки:

29
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

– Ана, атам баьда о ашыхы охутмасайды бу иш дя мяним ба-


шыма эялмязди. Онун цчцн мяндя беля дейирям. Инди сян далына
бах Новруз эюряк ня дейир:

Баьа эирдим баьым тагяйир олду,


Хюрйад яли дяйди тягайыр олду.
Эюзцм эюрдц аьлым тягайыр олду,
Мисирдя Гяндяфин ъамалын эюрдцм.

дийяндя, анасы ъаваб верди ки:


– Новруз бяй, Мисир щара, сян щара. Оьул щарда дуруб ща-
радан данышырсан?, – дийяндя, Новруз деди ки:
– Ана, Мисир узаг олмаьына бахма. Телли Гяндяфи мяня
бурда эюстярибляр.
Новруз эютцрцб дал кялмясини дийер:

Новрузам, ана, бир ъан ичиндя,


Бир ъаны бяслядим, бир ъан ичиндя.
Аьам мяня верди бир ъям ичиндя,
Чайы сялсябилин зцлалын эюрдцм.

Новруз сюзцнц тамам елийяндян сонра атасы деди ки:


– Новруз, дядян эюзцня гурбан, бурдан Мисир шящяриня ня
тящяр гыз сюйцб эятириб бурйа чыхартмах олар. Тамам бир иллик йол-
ду. Бурда щяр кимин гызын дейирсян, бцтцн вар йохуму тюкцм эя-
тирим, – дийяндя, Новруз бяй ъаваб верди ки:
– Ата сянин бу сюзцйцн габаьында цч кялмя сюзцм вар. Яэяр
иъазя верярсянся дийярям, – дийяндя, Кярим паша ъаваб верди ки:
– Оьлум, дейнян эюряк.
Новруз Кярим пашыйа ня дейир. Биз дейяк, гулах асанлар саь
олсун.
Новрузун атасына дедийи сюз:

30
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

А беймцрвят, а бейинсаф, ай залым,


Йахшы доста йалан сатмах олармы.
Иманы унудуб, дини тяйр едиб,
Намысы, гырйаты атмах олармы.

дийяндя, Кярим паша деди ки:


– Хейир оьул, олмаз.
Новруз бяй ъаваб верди ки:
– Ата, олмаз инди далына бах:

Ийидин кюнлцндян кечяр пашалыг,


Неъяки бир асдан эязяр мешялик.
Шейтана гощумлух, гурда ашналых,
Иланын гойнунда йатмах олармы.

дийяндя, атасы Кярим паша – “хейир, оьул, олмаз” – деди, – дийян-


дя Новруз бяй деди:
– Ата, бя сян мяня нийя дейирсян, бу гызларын бирини алем.
Новруз башлайыр дал йарпаьына эюряк ня дийер? Биз дийяк,
гулах асанлар саь олсун:

Новрузам эюнлцм ейлийяр тяляф,


Мяндя яляъ йохду фялякдя инсаф .
Сцмцкдян шиш эюрдцм полатдан каваф,
Уйдуруб бир-бириня тахмаг олармы.

дийяндя, атасы Кярим паша дуруб варыб юз мянзилиня эетди, деди ки:
– Оьул, о содуйа мян эиря билмярям, юзцн билярсян, мян
хцдафис.
Атасы эедяндян сонра Новруз бяй юз мянзилиня эедиб, бир
нечя эцн узун бир фикирлярнян йатды. Арасындан нечя эцн кечмиш
Новруз бяй деди ки:
– Мяним бу фикирим щеч кимя ясяр елямяйир. Мян нащах ду-
рурам.

31
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Новруз бяй юз эетмяйинин ейтийатында олду. Новруз бяйин


юзцнцн бир дяня аты варыйды. Щямин алма габыьыны йийян кящлянин
баласыйды. Атын ады Дайпачайды. Новруз бяй анадан оландан о
вахта гядяр ата тойлада бахырдылар. Чох вахты Новруз бяй юзц ба-
хырды. Щямин Дайпачыйа чох адам йахын дцшя билмирди. Новруз
бяй щирсдяниб эириб ичяридян дайпачыйы ешийя чякиб, йящяри белиня
басыб, йедди йердян зиритянэини бяркидиб, бабасынын гылынъыны бе-
линя гуршуйуб, дава силащларыны няки вар цстцня эютцрцб, Дайпача-
нын гуйруьну дуйуб, тярлан баласы кими йа Яли, йа Мящяммяд
дилиндя ъар еляйиб, чякди дайпачыйы миняк дашына галхды. Белиня
галханда бир дяня ушах анасы Зейнаб ханыма хябяр апарды кы:
– Евин йыхылсын, Новруз бяй эетди.
Зейнаб ханым башыны йолмуш ешийя чыхыб йетирди. Новруз бя-
йин атыны ъилойлайыб деди:
– Оьул, дядям эюзляриня гурбан, сян щарйа эедирсян? Гой-
марам.
Деди:
– Ана, щеч мцмкцн дой, мана иъаза вер мян эедирям.
Зейнаб ханым деди ки:
– Индики эедирсян цч бянт сюзцм вар, дейим ондан эет.
Зейнаб ханым эюряк Новрузун бу эетмясиня ня дейер. Биз
дийяк, гулах асанлар саь олсун.
Зейнаб ханымын сюзц:

Доггуз айда синям цстя эютцрдцм,


Эетмя оьул, эетмя гоймарам сяни.
Ня зящмятдян бойа-баша йетирдим,
Эетмя оьул, эетмя гоймарам сяни.

дийяндя, Новруз бяй деди ки:


– Ана, мян дедим еля эедярям ки, щеч мяни эюрцб эюнлцн бу-
ланмаз. Индики мяни мяъбур елядин, мян дя цч йарпах сана дейим.
Новрузун анасына дедийи ъавабы биз дийяк, гулах асаннар саь олсун:

32
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Башына дюндцйцм, эцл цзлц ана,


Ана Щцмбят ейля, мян эедяр олдум.
Сцдцнц яммишям мян гана, гана,
Ана Щцмбят ейля мян эедяр олдум.

Анасы деди ки:


– Оьул, мяним дилим гуруйар кы, сана иъазя верярям. Ана-
сынын сюзц:

Гоймарам эедясян дюйлят ханадан,


Даща гуртармарам дяртдян баладан.
Оьул да цз дюндярярми анадан?
Эетмя оьул, эетмя, гоймарам сяни.

дийяндя, Новруз бяй деди ки:


– Ана, сян еля щесаб елямя ки, мян сяндян цзмц дюндяри-
рям. Юлцм Аллащ ишиди, юмрцмя бешъя эцн галса йанындайам.
Зейнаб ханым сюзцнцн габаьы, эюряк Новруз ня дийир? Биз
дийяк, гулах асанлар саь олсун:

Ъаным гурбан ашыхларын пириня,


Бизи дя йетирсин бири-бириня.
Бабам баьышдасын тахды сяриня,
Ана, Щцмбят ейля, мян эедяр олдум.

Зейнаб ханым ахыр кялмясиндя эюряк ня дейир. Биз дийяк,


гулах асанлар саь олсун:

Урусгат версям дя, сяни гоймарам,


Доланнам башына сяндян доймарам.
Бахды гара, мян бечяря Зейнабам,
Эетмя, оьул эетмя, гоймарам сяни.

33
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

дийяндя, Новруз деди:


– Ана, мян дя сюзцмцн ахыр кялмясини дийим мана иъазя вер.
Новрузун сюзц:

Новруз гурбан олсун о мин бир ада,


Дярдим артыф щяддян олду зийада.
Сян дува гыл, биз дя йетяк мурада,
Ана, щцмбят ейля, мян эедяр олдум.

дийяндя, Зейнаб ханымын голлары бошалыб атын ъилойну бурахды.


Деди:
– Оьул, эет! Аллащ ишини онарсын. Мяндян ямдийин сцд сана
щарам олсун яэяр гайыдыб эялмясян.
Щалал щцмбят еляйиб Новруз бяй анасындан айрылыб Дайпа-
чыйа бир гамчы чякиб йай кими йыьылыб ох кими ачылды, йюннц чюйцр-
дц, Мисир шящяриня сары башлады эетмяйя. Дайпача бир саатда бир
сутга йол эедирди. Эюр ахшамадяк ня гядяр йол эедярди. Еляки шяр
гарышанда бир шеннийин ичиня эирди. Аты сцрдц бир гапыйа, юй сащиби
дийяндя, бир гары чыхды. Гары баханда эюрдц кц, гапыда бир оьлан
дурур, еля бир эюзял оьланда кы, дейирсян бойу гялямкярнян чяки-
либ. Гары ъаваб верди:
– Оьлум, сянсянми мяни чаьыран?
Деди:
– Ана, мяням. Мяни бу эеъя Аллащ гонаьы еля, – дийяндя,
гары атын ъилойундан йапышыб деди:
– Оьул, Аллаща гурбан олум, гонаьына да. Оьул тцш.
Новруз бяй ашырылыб атдан дцшяндя гары чаьырды оьлуну:
– Оьул, Щасан, ешийя чых.
Щасан йцйцрмцш ешийя чыхыб деди:
– Ана, няди, – дийяндя, анасы деди:
– Аты чяк.
Щасан аты тойлуйа чякиб ращат ейляди. Новруз бяй эедиб ичя-
ридя яйляшди. Чюрякдян, хюрякдян йийяндян сонра гары деди ки:

34
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

– Оьул, мана де эюрцм, щардан эялиб щарйа эедирсян?


Новруз бяй ъаваб верди ки:
– Ана, Дийарбякирдян эялиб Мисир шящяриня эедирям, – дийян-
дя, гары деди:
– Оьул, анан сана гурбан Мисир шящяриня илдя бир йол прахот
эедир. О да сабащ прахот йола дцшяжяк. Дярйа да цч эцнлцк йолду.
Чатмассан, – дийяндя, Новруз деди ки:
– Ай ана, умут вар Аллаща ки, чатам.
Еляки йыьылыб йердян галхыб, палтарны эейниб, чыхыб, аты ешийя
чякди, гуйруьуну дцйцб, йищяри белиня басды, эирди ичяридян бцтцн
силащларыны эютцрцб гарыйнан щалал щцмбят еляйиб чыхды тярлан ба-
ласы кими атын белиня, галхды Дайпачыйа ня тякан вердися, ышыхлашыб
эцн чыханда юзцнц йетирди дярйанын гыраьна. О, вахта баханда
эюрдц кц, прахота ход вердиляр сцрмяйя. Новруз бяй ялини галды-
рыб деди:
– Сизи ант верирям, сизи йохдан вар елийян о бир Аллаща, мяни
бурда гоймайын, – дийяндя, прахотда инсафлы бир адам варыйды.
Щямин адамын ады Щажысайадыйды. Щажысайат прахотчыйа деди ки:
– Яйля прахоту, эюрцм, бу нятяри адамды бялкя онун эет-
дийи бизимкиндян ваъибди.
Щажысайат деди: оьлум, праходда йер йохду эяряк мян дц-
шям сян минясян, де эюрцм сянин мятлябин няди? Дийяндя, Нов-
руз бяй ъаваб верди ки:
– Щажы ями иъазя версян бу сазнан дийярям.
Деди:
– Оьлум, де эюряк.
Новруз бяй ня мятлябя эедир ня дейир? Биз дийяк, гулах
асаннар саь олсун.
Новрузун Щажысяйада ъавабы:

Мян цчцн бахыр йоллара,


Эюздц, Мисирдя Мисирдя.

35
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Шящри олубду мискин дярдин,


Сюздц Мисирдя, Мисирдя.

дийяндя, Щажысяйад ъаваб верди ки:


– Оьлум, мян щеч о сян дедийиндян баш тапмадым. Айдын
мяня баша сал, – дийяндя, Новруз деди ки:
– Щажы ями, дейим баша дцш.
Эютцрцб эюряк ня дейир:

Мяням бу йоллара нашы,


Сел олуб эюзцмцн йашы.
Пярваз едиб кюнлцм гушу,
Эязир Мисирдя, Мисирдя.

дийяндя, Щажысайат деди ки:


– Оьлум, эяня дя мян баша дцшмядим, – дийяндя, Новруз
деди ки:
– Щажы ями, инди ачых дейим баша тцш.
Эюряк Новруз ня дейир? Биз дийяк, гулах асаннар саь олсун:

Дярдими вериб лафята,


Ирящм еля язиз ата.
Гяндяфи Новруза пута,
Йазды Мисирдя-Мисирдя.

Дейиш тамама йетди. Дцшмянин юмрц тамам олсун, дейиб


Щажысяйад сычрайыб прахотдан дцшдц, деди:
– Оьлум, эял мин. Мян йахшы баша дцшдцм сяни, – дийяндя,
хиласа Новруз Дайпачыйы йедякляйиб минди прахота. Ход верди-
ляр, башладылар сцрмяйя. Прахот эетди. Таки дярйанын ортасында аь
йел ганадыны галдырды, башлады дярйа талатыма. О вахта эюрдцляр
ки, даща бирахот йеримир. Дальадан щяр тяряфдян прахотун тяняф-
лярини бурахдылар. Щеч мцмкцн олмады, талатым вуруб прахоту

36
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

даьытды. Щямян адамлар бцтцнлцйц дярйайа гярг олду. Тякъя


Новруз бяй юзц атындан бярабяр бир дяня тахта паранын цстцндя
галды. Новруз бяй деди ки:
– Худавянд-алям, бу ня газайды кы, мяни тутду. Саьа бахыр
суду, сола бахыр суду. Щеч бир йан эюрцкмяйир. Эцн дя йахыр. Щеч
бир шей йадына дцшмяйиб бир анасы йадына дцшдц. Новруз бяй ъц-
ряни алды ялиня эюряк ня дейир? Биз дийяк, гулах асаннар саь олсун.
Новрузун дярйада дедийи сюзц:

Эеъя яйаз, эцндцз булут,


Галдым бу дярйа цзцндя.
Ана йаш кюйняйими гурут,
Галдым бу дярйа цзцндя.

Эюрдц щеч бир шей йохду, эютцрцб о бириси бяндини дейир:

Булут ойнар, сящяр вахты,


Синямя тохуйан охду.
Ня ситри някяфян йохду,
Галдым бу дярйа цзцндя.

Эюрдц анасыны чаьырмахдан щеч щарейна чатан йохду, эютц-


рцр дал бяндини:

Новруз галыб йаман щалда,


Бцлбцл ойнар саьы солда.
Телли Гяндяф эюзц йолда,
Галдым бу дярйа цзцндя.

Еляки Новруз тамам еляйиб деди:


– Эял сяни бу содуйа саланы чаьыр. Щеч бир йердян сана им-
дад йохду. Таки бир ондан башга. Бу фикирдейди, бахды эюрдц кц,
даьлар, дашлар эюзцндян итир. Эютцрцб эюряк Новруз ня дейир? Биз
дийяк, гулах асанлар саь олсун:

37
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Гарлы даьлар эяня кечди арадан,


Кярям ейля гойма мяни дярйада.

Йери, эюйц, ярши, кцршц йарадан,


Рящм ейля, гойма мяни дярйада.

Бахды эюрдц кц, Новруз бяйнян прахота минян щамсы дяр-


йайа гярь олуб. Новруз юзцнц бир аз тохдахлады. Алыр о бириси кял-
мийи:

Щаны бизнян беля эешдя вараннар,


Гярь олду дярйайа бир нечя ъаннар.
Ямбийялляр, юйлцйяляр, яраннар,
Рящм ейля, гойма мяни дярйада.

Эюрдц бир шей олмады, деди ки:


– Дийялляр “Хызыр пейьямбяр суда олар, беля йерлярдя дара
дцшяня кюмяк верир”. Эял, сян, Хызыр пейьямбяри чаьыр.
Эюряк Хызыр пейьямбяри Новруз ня ъцр чаьырыр:

Кюнлцм щаваланыб аьасыны эязяр,


Йетишсян дадына сян олсан щазыр.
Ялинин юйляди йа щязрят Хызыр,
Рящм ейля, гойма мяни дярйада.

Бахды эюрдц мундан да щарей олмады. Деди:


– Эял сян Сащиб яз Заманы чаьыр.
Эютцрцб эюряк ня дейир:

Щайана бахырам дярйайы умман,


Думан алды йолум, дад Аллащ аман.
Фяда олум сана Сащиб яз Заман,
Рящм ейля, гойма мяни дярйада.

38
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Бахды эюрдц мундан да бир шей олмады, деди:


– Он ики имама йалваранажах, бир Аллаща йалвар.
Эютцрцб эюряк ня дейир? Биз дийяк, гулах асанлар саь олсун.
Новрузун ахырынъы сюзц:

Йцз ийрими дюрт мин няби, щями, ясаба,


Щагг юзц йетишсин, щагга щесаба.
Лцтв елямя Новрузу йетир Гяндяфя,
Рящм ейля, гойма мяни дярйада.

Беля дийяндя ки, сюзц тамам еляйиб, Новрузу щуш апаран


кими олуб эюзцня йуху эетди. Аь йелдян бир йел нумайян олуб тах-
та параны эютцрдц. Новруз бяй ишыхлашанда эюзцнц ачыб эюрдц кц,
лап гыраьа йахынлашыб, ямма Новруз щям аъ, щями йухусуз, эяня
суйун ичиндя щуш апаран кими олуб. Мяним язиздярим, сизя щардан
хябяр верим? Бир гавваз Ящмяд варыйды, ондан. Гавваз Ящмя-
дин еви дярйайа чох йахыныйды. Щярдян чыхарды дярйанын гыраьына,
эюрцм дийяр ня вар, ня йох. Бир эцнляри дярйанын гыраьына ъыхды
эюрцм ня вар ня йох? Бахды эюрдц кц, дярйанын гыраьына йахын
бир дяня гаралты эюрцкцр. Деди:
– Йагын прахот даьылыб. О дайга палтары сойунуб юзцнц ат-
ды дярйайа. Цзя-цзя эедиб щямин бу гаралтынын йанына чыхды. Ба-
ханда эюрдц кц, вазище эюзял оьланды йатыр тахтанын цстя, амма
йанында бир ат вар. О, ата щеч гиймят гоймах олмаз. Бу тахта
парыйы итяляйиб цзя-цзя гыраьа чыхартды. Гырахда аты чякди. Сонра
эялди ня гядир бу оьланы чаьырдыса оьлан галхмады. Бахды эюрдц
кц, йанында бир ъцря вар. Чцряйи ялиня алыб деди:
– Бялкя муннан галха. Гавваз Ящмят эюряк бу ъцрцйнян
Новрузу нятяри ойадыр? Биз дийяк, гулах асаннар саь олсун. Гав-
ваз Ящмядин сюзц:

Башына дюндцйцм, эцл цздц оьул,


Оьул, дур эютцрцм ханама сяни.

39
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Сана йидирдярям гяндинян, ноьул,


Оьул, дур эютцрцм ханама сяни.

Эюрдц эяня ойанмады, алды орта йарпаьыны:

Биръя дейнян эюрцм щансы йеррисян?


Юлцсян, дирисян йохса ъаннысан?
Адам юлдцрмцсян йидя ганнысан,
Оьул, дур эютцрцм ханама сяни.

Эюрдц эяня ойанмады, алды ахрынъы сюзцнц:

Оьул дейиб, сяни юзцмя эютцррям,


Эютцрцфнян мянзилимя йетиррям.
Мян Ящмядям мятлубуну битиррям,
Оьул, дур эютцрцм ханама сяни!

дийяндя, Новруз бяй аз да оларса эюзцнц ачды. Гавваз Ящмяд


биряз муна тохдах вериб башлады, оьул, бура гырахды. Дур варах
юмцзя эедяк. Няйся гавваз Ящмяд муну бир ъцря ата сарыйыб юз
евиня апарды. Дцшцрдц чаьырды, – “арвад”, – дийяндя, арвад йц-
йцрмцш ъаваб верди ки:
– Киши ня буйурурсан?
Деди:
– Арвад, бу оьланы дярйадан тутмушам.
Арвад баханда эюрдц кц, вяъищя эюзял оьланды. Оьланы ичяри
апардылар. Тахтын цстцннян йер гайырыб иращат ейлядиляр. Деди:
– Арвад, бу оьлана муьайат ол, йахшылансын. Гызымыз Эцлшян
ханымы да муна веряк, – дийяндя, ичяридя гарабаш гыз варыйды, тяр-
пянди Эцлшян ханымын йанына, деди:
– Ай Эцлшян ханым, дядян судан бир оьлан тутуб дейир ки,
Эцлшян ханымы да бу оьлана верижям, – дийяндя, Эцлшян ханым йц-
йцрдц евя. Эялди эюрдц бир оьланды тахдын цстя узаныб. Деди:

40
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

– Ана, бу няди.
Деди:
– Анан сана гурбан, ону дядян дярйадан тутуб эятириб.
Сяни дя она вережейик, – дийяндя, Эцлшян ханым мян су адамнамы
галмышам? Дярдим мунун синясиня, дейиб белиня бир тяпик вурду.
Ня гядяр ки, Новруз язийят чякмишди, бу тяпик онлардан ар-
тых олду. Эцлшян ханым да варды юз кейиня эетди. Новруз бяйи гав-
ваз Ящмядин арвады бир ай гийма шорвуйа тутду, бечя ятиндян,
дцйц шорвасындан бир гядяр. Бир яздян сонра Новруз ирялки щалын-
дан инди чох артых олду. Новруз юз мянзилиндя отурмушду, бахды
эюрдц кц, авышганын аьзында бир нечя китаб вар. Деди:
– Нолойду ку, бу китабларын ичиндя бир йахшы охумалы китаб
олойды. Дуруб китаблара баханда сифтя ялиня бир дяня Лейли-Мяъ-
нун китабы кечди. Аьзыны ачыб бу китабы башлады охумаьа. Щямян
Лейли-Мяънун китабыны беля бир гяраятнян охуйурду ку, уъадан,
ешидянляр валещ олурду.
Мяним язиздярим, сизя щардан хябяр верим Эцлшян ханым-
дан. Гырх инъя гыз башында сийащятя чыхмышды. Эцлшян баьына йыьы-
лыб сялв аьаъынын дивиндя отурурдулар. Эцлшян ханым деди:
– Ай гыз, эедин бириниз бу афдафаны ъярщойуздан долдуруб
мана эятрин.
Гызын бири дуруб афдафыйы эютцрцб эетди ъярщойуза. Йахынла-
шанда бахды эюрдц кц, бир сяс эялир. Ялнин бирини кяссян эяня бил-
мяз муну. О гядир гулах асды суйа эялдийи йадындан чыхды. Бирдя
деди ки:
– Мяним евим йыхылсын, мян суйа эялмишдим.
Юзцнц йетирди чярщоза. Оьлан да, амма эяня охуйур. Аф-
дафыйы узатды, эютц суйа дяйяндя галдырды, еля билдики долуф, юзцнц
йетирди Эцлшян ханыма. Эцлшян ханым чох аъыхлы олду ку, нийя беля
эялдин. Деди ки:
– Ай ханым, няйся эеъикмишям.
Деди:
– Ди ъящянням ол эяти суйу ялмя тюк.

41
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Эцлшян ханым ялини иряли тутду. Гыз ня гядяр галдырды афдафа-


дан су тюкцлмяди, чцнкц бошуйду. Оьланын щушу гызы апармышды.
Эцлшян ханым деди ки:
– Ай гыз, бу ня ишди ки, мяним башыма эятирирсян.
Деди:
– Ханым, ахлым цстцмдя олмуйуб, – дийяндя, Эцлшян ха-
ным деди ки:
– Ай гыз, дурун бу афдафыйы бириниз апарын.
Дурду гызын бири эютцрдц, деди ки:
– Дярдим онун цряйня, онун ахлы башында йохду. Афдафыйы
мана вер бу саат сана су эятирярям, – дейиб тярпянди.
Чярщоза йетирян кими щямин оьланын сяси гулаьына эялиб еля
бурда щуш апарды. Бир вахта эюрдц кц, эцн эцнортуйа дцзялиб. Юзц-
нц тохдадыб афдафаны ъярщоза узатды, еля билди афдафа долду. Щеч
эютц дя суйа дяймяди. Юзцнц йетирди Эцлшян ханыма. Эцлшян ханым
мунун цстя чыьырыб нялайых сюздярнян муну гаршылайыб деди ки:
– Мяжбурам сизин щамнызы даьытмаьа. Сизин щансынызы гул-
луьа эюндярирям беля эялирсиз.
Щирсдяниб деди:
– Тюк суйу ялимя.
Щямян гызын ады Хаъъайды. Хаъъа афдафанын далындан ня гя-
дяр галдырды су тюкцлмяди. Эцлшян ханым афдафыйы ялиндян алыб йеря
вурду. Щирсдянди ки, бу ня ишди? Мундан мяни яэащ еляйин. Хаъ-
ъа деди ки:
– Аллащдан эизлин дюй, сяндян ня эизлин. Сизин отахда бир сяс
эялер, о сясди бизи беля елийян.
О вахда Эцлшян ханым галхыб бир баша тярпянди. Йетирди евя,
бахды кы, щямян оьланды. Йетирди анасынын йанына деди:
– Ана, сиз дейирдиниз сяни щямян оьлана вереъяйик. Бяс нийя
вермяйирсиниз?, – дийяндя, анасы ъаваб верди ки:
– Бала бя сян дийирдин ки, мян оьлана эетмярям, дярдим
онун синясиня, инди су адамына галмышам?
Деди:

42
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

– Хейир, ана, юзцм зярафат еляйирям, – дийяндя, анасы деди ки:


– Йахшы, индики еляди, гой атан эялсин.
Гыз ъаваб верди ки:
– Атам щавах эяляъяк.
Деди:
– Бала ахшам эяляр.
Деди:
– Ана, бялкя ахшам эялмяди, бяс мян кимнян йатарам.
Анасы эюрдц кц, щаша мяълисдян гыз лап ожах дашына сцртцр.
Деди:
– Бала дайан.
Няйся ахшам атасы эялди. Арвад деди ки:
– Ай киши ящвалат бу йюняди. Гызын дейир ки, мян оьлана эе-
дяъям, – дийяндя, гавваз Ящмяд варыб Новрузун мянзилиня эет-
ди, биряз о йаннан, бу йаннан эап еляйиб деди ки, Новруз яэяр
иъазя верярсянся Эцлшян ханымын кябинини сана кясдирярям, – де-
йяндя Новруз бойнунун ардыны гашыйыб деди ки:
– Сян билирсян.
Йаны ки, иъаза верди. О дайга гавваз Ящмяд бир молла ча-
ьырды. Молла гапыдан эирди. Саламы ялюкцм дейиб, гавваз Ящмядя
ня яъяб? Яъяб гуллух бизим цчцн. Гавваз Ящмяд саламны алыб
хош эялирсян ай молла, буралар сана пешэаш. Яйа палаз салын, стол
гойун, айя чай, кабаб, пилой-ъилой башдан анры ашды. Гавваз Ящ-
мяд деди ки:
– Ай молла бизим бу Эцлшянин кябинни бу Новруз бяйя кяс.
Щямин молла башлады янгящду вязявяшдц мцвягилятя. Мцвяггиля
кябинини кясиб булары бири-бириня тапшырды. Молла дуруб эедяндян
сонра Эцлшян ханым ял эютцрдц дува елямяйя ки:
– Йараф, еля олуйду ку, эцн биряз тез йахейды. Няйся ахшам
арыйа эялиб сийащ пярдя чякилди. Новруз бяй сойунуб яйляшди йерин
цстя. Эцлшян ханым суйрулуб юзцнц верди Новрузун йанына. Нов-
руз гылыъы суйруб икисинин арасына гойду деди ки:
– Анд олсун атамын тахты-сялтянятиня, яэяр гымылданарсанса

43
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

сяни ортаннан ики кясярям.


Эцлшян ханым о эеъяси неъя ки, йыхылмышды еля дя галхды, са-
бащы эеъяси бир йердя эяня гылыъы суйурду арасына гойду деди ки:
– Эцлшян ханым, гымылдандын юлцфсян.
Эяня о кефдя сабаща чыхды. Цчцнъц эеъяси эяня щяман еля.
Сящяр анасы йанына эялди хябяр алды кы:
– Гызым, ящвалын неъя кечди?
Деди ки:
– Ана, бу цч эеъядя мяним ящвалым чох пис кечди.
Йаны ки, мясялийи сюйляди. Анасы эетди гавваз Ящмядин йа-
нына деди:
– Мясяля бу йюняди.
Гавваз Ящмяд эялди Новрузун йанына деди:
– Оьлум, би эцнляри Эцлшян ханымы да эютцрцб баьа эедяр-
сян, биряз кефин ачылар. Мян дя эялижям. Новруз Эцлшян ханымдан
барабар варыб баьа сийащата эетдиляр. Новруз бяй баьа эиряндя
бир дяня гызыл эцл цздц, бир дяня дя эцлюйшя нары. Икиси дя эялиб сялв
аьаъынын дивиндя яйляшдиляр. Новруз бяй нары ики нисб еляйиб фирян-
эин бурнундан дяня-дяня йийирди. Бир вахта эюрдц кц, бир бцлбцл
бир дяня гызыл эцлц щавада ойнадыр, бурахыр эюйдя тутур. Бирдя ту-
таммады. Эцл эялди бир кюлцн ичиня дцшдц. Бир хар эцлцн цстя дцш-
дц. Бцлбцл эюйдян шуьуйуб эцля йетиряндя бир тикян бцлбцлцн
синясиндян батыб далындан анры чыхды. Бцлбцл бойнуну узадыб хары
димдийиндян вуруб юлдцрдц, башыны гойуб эцлцн цстя башлады ъан
вермяйя. Новруз муну эюрцб дцнйя башына щяррянди. Деди:
– Бир чянэя тцк эцлдян ютяри эюр ня иш тюрядир. Сян Новруз
оласан, Телли Гяндяфи бурахасан, бу хараба баьларда эязясян.
Новрузун синяси ъуша эялиб башлады бцлбцлцн бу щярякятиня
эюряк ня дейир? Биз дийяк, гулах асанлар саь олсун.
Новрузун баьда дедийи сюз:

Сящяр назар салар эцлзар цстцня,


Эюр неъя тутур ишини бцлбцл.

44
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Эащ эедир, эащ эялир гонча башына,


Ахыдыр дидясинин йашыны бцлбцл.

Баьманын бахчада бары эярякди,


Алмасы, щейвяси, нары эярякди.
Щяр ийидин ашна, йары эярякди,
Сюймяз юзэя йарын гашыны бцлбцл.

Эютцрцр о бириси бяндини:

Новруз неъя чяксин Гяндяф даьыны,


Чякдин алдын цряймин йаьны.
Бады саба салды эцл йарпаьыны,
Сюкцйцб ъан верир башыны бцлбцл.

Новруз бяй синясинин ъуша эялян вахды мундан разылашмайыб


Телли Гяндяф икинъи дяфя йадына дцшцб башлайыб эюряк ня дейир. Биз
дийяк, гулах асанлар саь олсун.
Икинъи баьдакы сюзц:

Гядир Аллащ, юзцн йахшы билирсян,


Нежя пяришанды щалларым мяним.
Баьларында эюзц йашды бцлбцлям,
Солуфду эцлшяндя эцллярим мяним.

дийяндя, гявваз Ящмяд алагапынын чюлцндя гулах асырды. Деди:


– Новруз бяй мяни бурда йадына салса, ня мираз деся йети-
режям, йадына салмаса гоймарам бурдан дири эетмяйя.
Новруз икинъи бяндини башдыйыр:

Ъаным гурбан ала эюзцн юзцня,


Яшг ящлинин йуху эялмяз эюзцня.
Нежя бахым гавваз Ящмяд цзцня,
Телли Гяндяф эюздяр йолларым мяним.

45
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

дийяндя, гавваз Ящмяд деди ки:


– Новруз, анан сяни намаз цстя доьуб инди ня мираз десян
сяни йетиряжям.
Новруз эюряк ахырынъыда ня дейир:

Аь ейван отахды булур цшшяди,


Дилимин язвяри щазар пешяди.
Адым Новруз, атам Кярим пашады,
Щаны саь солумда гулларым мяним.

Дейиш тамама йетиб сюзц тамам еляди. Эцлшян ханымнан


икиси дя барабар варыб мянзиля эетдиляр. Эедяндя гавваз Ящмяд
ящвалаты билирди. Новруз бяйин йанына эялиб деди ки:
– Оьлум, ня дярдин вар мана сюйля, – дийяндя, Новруз бяй
ъаваб верди ки:
– Ата, мана иъазя вер, мян эедижям, – дийяндя, гавваз Ящ-
мяд ъаваб верди ки:
– Оьлум, бу эцндян сонра щана эетсян Аллащ йол версин, эет.
Ямбя мяним чюряйим сана щарам олсун гайыданда бурдан эял-
мясян, – дийяндя, Новруз ъаваб верди ки:
– Бир дя щарам олсун эялмясям.
Амма Новрузун эетмяйини Эцлшян ханым билмяди. Йыьыл-
дылар ахшам узун бир сющбятя башладылар. Йатмах вядяси эяляндя
щяр кяс юз мянзилиня эетди. Новруз бяйнян Эцлшян ханым щяр икиси
галды юз отаьында. Сийащ пярдя чякилиб башладылар икиси бир йердя
гол бойун олуб йатмаьа. Мяним язиздярим о, эеъяси Новруз бяй-
нян Эцлшян ханым ня кеф чякдиляр, ня дюйрян сцрдцлярся, мяни ис-
тийян достларын яйсик эцнц еля кечсин. Йаны ки, чох хош кечди
эцнляри. О вашатан Эцлшян ханымы о гядир юкяляди ки, Эцлшян ха-
ным сус тцшдц. Новруз бяй дя бир азъа чимир еляйиб хоруз баны йе-
риндян дуруб, палтарыны эейиб, Дайпачыйы ешийя чякиб, тумарлайыб,
йещяри белня гойуб, йедди йердян зиритянэини бяркидиб, сцтун аьа-
ъына баьлады. Эирди ичяридян силащларын щамысыны эютцрцб чыхды.

46
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Дайпачыйы миняк дашына чякиб, яйах цзянэийя, диз гавырьыйа, йа


Яли, йа Мящяммяд дилиндя йад ейляйиб, тярлан баласы кими галхды
Дайпачанын белиня. О вахдакы Эцлшян ханым ичярдя ялини узадыб
йастыьы гуъахлады кы, ай Новруз бяри йат, о вахтда бахыб эюрдц кц,
бу йасдыгды. Новруз йохду. Аь кюйняк йцйцрмцш ешийя чыхды. Ба-
ханда эюрдц кц, Новруз атын белиня галхыб пякам верир. Йетирди
аты чылойлайыб деди ки:
– Ай Новруз, дядям эюздяриня гурбан мяни гойуб щайана
эедирсян? – дийяндя, Новруз бяй ъаваб верди ки:
– Эцлшян ханым, сяни бурда гоймарам. Мян телли Гяндяфин
далыннан эедирям. Гайыданда сяни апаражам, – дийяндя, Эцлшян
ханым деди ки:
– Ай Новруз, индики эедирсян синямя бир цч бянт сюз эялиб
дейим, оннан эет.
Эютцрцб эюряк Эцлшян ханым Новруза ня дейир, Новруз бяй
ня ъаваб верир? Биз дийяк, гулах асанлар саь олсун.
Эцлшян ханымнан Новрузун дейишмяси:

Мян сана нейлядим, залым, бейбафа,


Эетмя оьлан, эетмя гоймарам сяни.
Гоймадын кы, сцряк зогунан сафа,
Эетмя оьлан, эетмя гоймарам сяни.

дийяндя, Новруз деди ки:


– Эцлшян ханым, сана дедим ки, сяни бурда гойможам. Ин-
ди ки, еля олду цч йарпахда мяним сюзцм вар, дейим гулах ас.
Эютцрцб эюряк Новруз бяй Эцлшян ханыма ня кими ъаваб
верир? Биз дийяк, гулах асанлар саь олсун:

Башына дюндцйцм ала эюзлц йар,


Аьлама, Эцлшяним, эюздя йар мяни.
Эюзц йолда мяним интизарым вар,
Аьлама, Эцлшяним, эюздя, йар, мяни.

47
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

дийяндя, Эцлшян ханым деди ки:


– Эюзлямяк щасантды, вахт гоймах чятин.
Новруз бяй деди ки:
– Щеч еля шей олмаз мян атамын оьлуйам.
Эютцрцб Эцлшян ханым орта йарпаьында эюряк Новруза ня
дейир:

Олмаз мяни кими тамлы, яъямли,


Синяси ах вайлы, ъийары гямли.
Мяни аьлар гойма эюздяри нямли,
Эетмя оьлан, эетмя гоймарам сяни.

дийяндя, Новруз деди ки:


– Эцлшян ханым, мян юлярям ки, дедийимнян дюнмярям.
Эцлшян ханымын сюзцнцн габаьына эюряк Новруз ня дейир?
Биз дийяк, гулах асан йолдашлар саь олсун.
Новрузун сюзц:

Сана буду мяним сюзцмцн язяли,


Йада тцшся кющня йарам тязяли.
Унутмарам сяни кими эюзяли,
Аьлама, Эцлшяним, эюздя, йар, мяни.

Эютцрцр Эцлшян ханым:

Аьлар гойма бу Эцлшяниди,


Яшгин аташны гойдин ъанымда.
Ярясят яйаьында щагг диванында,
Тутар йахандан гоймарам сяни.

Эцлшян ханым сюзцнц тамам еляйиб ахырынъы сюзцнц, эюряк


Новруз бяй ня дейир? Биз дийяк, гулах асан гонахлар саь олсун:

48
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Новруз эедиб гцрбят елдя галмаса,


Хязан ясиб эцл ирянэи солмаса.
Ажал эялиб пейваныныз долмаса,
Аьлама, Эцлшяним, эюздя, йар, мяни.

Еляки сюзц тамам еляйиб щяр икиси ял-яля вериб истякли досдар
кими айрылдылар. Новруз бяй йюнцнц чюйцрцб Мисри шящяриня сары
дайпачыйа тякам верди. Дайпача бир сутга йолу бир саатда эедир-
ди. Еляки Новруз бяй, Эюй даь дийярдиляр, щямян даьын дамяниня
чыхды, йаны ки башына, Новруз бяйи щямин даьын башында бир чян-
чисяк чирпяняк эялиб Новрузу щяйат еляди. Устатдарын демяйи Нов-
руз бурда азды. Новруз деди ки:
– Аталарын сюзц, аздын йат.
Бир яз эюздцйцб эюрдц кц, щеч бу чян ачылмады, Новруз сазы
щяррийиб бу даьда чян муну тутмахда даьа гаргыш ейляйир. Эюряк
ня тящяр дейир? Биз дийяк, гулаг асанлар саь олсун.
Новрузун даьа дедийи сюз:

Чыхдым вятянимдян, дцшдцм сящрайа,


Итирдим Гяндяф тяки маралы даьлар.
Чисэин, думан сяндя мцдам гайдады,
Ачылан эцлляр саралы даьлар.

Эюрдц щеч чян ачылмады. Эютцрцр о бириси йарпаьны:

Мяним саьлыьыма ким эцман ейляр,


Думан алды йолум ня йаман ейляр.
Гарры даьлар эцндя йцз мин ган ейляр,
Мяни салды йардан аралы даьлар.

Эюрдц бир балаъа чян араланыр. Эютцрдц ахырынъы сюзц:

Кимсям йохду мяни бурда диндиря,


Ярзи-щалым вятянимя билдиря.

49
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Бир ащ чяксям, ащым сяни йандыра,


Новрузам, Гяндяфдян йаралы даьлар.

Еля ки, Новруз бяй сюзц тамам елийян кими дийясян щеч чян
йохуймуш. Чян араланан кими Новруз галхыб Дайпачанын белиня
тякам вериб енди даьын дивиня. О, вахта бахыб эюрдц кц, бу даьын
дивиндян бир лаля кими эюзял су ахыр. Чох да чимянник, эюй атоту
вар. Ашырылыб атдан дцшцб деди ки:
– Щям ат отласын, щям дя юзцм бир яз чюряк йийим.
Аты эюй чимяннийя бурахыб гяшянк сурфуйу салыб ашды дяс-
мяли. Башлады чюряк йимяйя. Сян демя бу ъалал падишащынын горьу
олсун. Мяним язиздярим, Ъалал падишащ сяккиз мяртябя имаратын
кцляфирянэисиндя дцрвцн ялиндя о, тяряфя бу тяряфя бахырды. О, вах-
да баханда эюрдц кц, эюй даьын дивиндя бир йекя гаралты вар, щеч
тярпянмир. Чаьырды вязири. Вязир йанында щазыр олду. Деди:
– Бяли, гывлыйы алям.
Ъалал падишащ деди ки:
– Ала дцрвцнду бах о гаралтыйа эюр няди?
Вязир бахыб деди ки:
– О адамды, – дийяндя, Ъялал падишащ деди ки:
– Мяним пящливанларымы чаьыр, – дийяндя, вязир пящливанлара
ямр еляди, гырх дяня пящливан ъям олду Ъалал падишащын щцзорун-
дя. Вязир ъаваб верди ки:
– Гывлыйы алям саь олсун, ня буйурурсан?, – дийяндя, Ъалал
падишащы ъаваб верди ки:
– Оьлум о, гаралтыйы эюрцрсцнцзмц?
Деди:
– Бяли эюрцрцк.
Деди:
– Бир дяняниз щямян гаралтыйы йарым саада бурйа эятирсин.
Бири дюшцня дюйцб деди:
– Мян эятирярям, – дейиб аты миниб, щямян Новруз бяйин
щцзоруна. Пящливан Новруз бяйя чатды. Бахыб эюрдц кц, бир эюзял

50
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

оьланды отуруб, гяшянэ сцрфуйу ачыб башлайыб чюряк йийир. Пящливан


чох ажыхлы олуб нялайаг сюздярнян Новруз бяйи гаршылайыб бурйа
тцшдцйцн йетмир, отуруб чюряк дя йийирсян надцрцст оьлу надц-
рцст. Дур габаьыма дцш. Новруз бяй щеч фикир вермяйиб башлады
эяня чюряйни йимяйя. Новруз бяй тящлиф еляди ки:
– Эял чюряк йийнян.
Ялиннян гандырды кы, гулаьым аьыр ешидир – йахын эял.
Пящливан чох щирсдяниф атдан тцшдц. Эялди ки, Новрузу га-
баьына гатсын. Новрузун габаьына эяляндя, Новруз бяй щямин
пящливана бир шилля тутуздурду. Пящливан архасыны йеря гойду. Аты-
нын иряшмясиндян яйахларыны ялляриня сарыйыб йыхды бюйрц цстя. Баш-
дады эяня чюряйни йимяйя. Ъалал падишащ бахды эюрдц кц, пящливан
да еля бурда галды. Чаьырды вязири деди:
– Вязир бу ня ишди ки, пящливан да орда галды?
Чаьыр пящливанлары, – дийяндя, вязир пящливанлары чаьырыб ща-
мысыны бурйа йыьды. Ъалал падишащ ямр еляди ки, оьлум, о, эедян эял-
мяди, бириниз эедин щямин о гаратыйы бурйа эятирин. Пящливанын бири
аты миниф эяня ардыны язди. Йетиряндя эюрдц кц, щямян пящливаны йы-
хыб бюйрц цстя, орда ешялянир. Муна чох ажыхлы олуб йетиряндя, атдан
дцшцб Новруз бяйин лап йанына эедиб истяди ки Новруз бяйи вурсун.
Новруз бяй щямян пящливана бир думрух тутуздурду, ики саат ах-
лы цстя олмады. Мунуда сарыды о биринин йанына йыхды. Ъалал пади-
шащ инди дя бирни эюндярди. Ону да беля еляди. Мяним язиздярим, ня
баш аьырлыьы, гырх дяня пящливан эялдикъян йыхыб бюйрц цстя щамсыны
сарыды, башдады гынйаз баласы кими бурда отумаьа. Деди:
– Эюрцм бу ишин далы щарйа эедир?
О вахтда Ъалал падишащ эюрдц кц, эедян еля гуйуйа тюкцлцр,
щеч бяри эяляни йохду. Чаьырды вязири. Вязир эялиб деди:
– Гывлыйы алям ня буйрурсан?
Деди:
– Вязир бизим эедян гырх дяня пящливан щамсы орда галды.
Бяйям яждащады эедяни камына чякир?
Вязир деди:

51
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

– Нейлямяли?
Ъалал падишащ деди ки:
– Атдары чяк.
О дайга атдары щазыр еляйиб миндиляр, бяна елядиляр бурйа
эетмяйя. Булара йахынлашанда Новруз бяй эюрдц кц, нишанындан
бири падишащды, бири ися вязирди. Новруз бяй деди ки:
– Яэяр булар мяннян инсан кими данышсалар ня десяляр она
бахыъам. Амма бу пящливанлар кими данышсалар щамысыны бири-би-
риня гатыб гырыб, аьзымы чюйрцб бир тяряфя эедяжям. Атамы таныйан
йох анамы таныйан йох.
Бу фикирдейди сизя щардан хябяр верим, мяним язиздярим,
Ъалал падишащдан. Ъалал падишащ бунлара йахынлашанда эюрдц кц,
щямян пящливанлар гана дцшмцш гойун кими партдашыр. Амма
бурда бир оьлан отуруб еля бир эюзял оьланды кы, дейирсян Йусибин
башыны кясиб бунун бядяниня галиб ейляйибсян. Ъалал падишащ щеч
юз пящливанларына бахмайыб йетириб атдан дцшцб Новруз бяйя па-
дишащлых тярбийясиндян салам вериб ял тутду. Деди ки:
– Оьлум, буйур мяним гонаьым ол, – дийяндя, Новруз бяй
ъаваб верди ки:
– Ола биллик.
Билдики Телли Гяндяфин атасы Ъалал падышащды. Ъалал падишащ
деди ки:
– Оьлум бяс булары нийя сарыйыфсан?, – дийяндя, Новруз бяй
ъаваб верди ки:
– Мян отуруб чюряк йийирдим, бунларын эяляниня тяклиф еля-
дим ки, буйрун чюряк йийяк, мана бахмайыб нялайах сюздяр да-
нышдылар. Мян дя онун цчцн онлары еля елядим, – дийяндя, Ъалал
падишащ деди ки:
– Яэяр разы галсан бунлары да ачарсан эедярик, – дийяндя,
Новруз бяй галхыб бир дянясини ачыб эялди. Ъалал падишащ деди ки:
– Оьлум, онлары нийя ачмадын?
Новруз бяй деди ки:
– Дядясинин фящляси йохду о да олары ачсын.

52
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Няйся бу да онлары ачыб щамсы галхыб башлады бири-биринин пы-


тырганыны айыртдайыб, папаьы чырпыф, далны тямиздямяйя. Пящливан-
лар саздананатан Ъалал падишащ, вязир, Новруз бяй цчц дя атдары
миниб Ъалал падышащын юйня эетмяйя башладылар. Мяним язиздя-
рим, бу ящвалаты Телли Гяндяф билмишди. Йеддинъи мяртябядя щяр
тяряфя бахырды. О вахта эюрдц кц, атасы Ъалал падишащды, вязирди
щяряси бир тяряфнян эялир. Икисинин ортасындан да бир оьлан эялир. Щя-
мян вяйгасында эюрдцйц оьлана бянзийир. Йахын эяляндя эюрдц
кц, щямян оьлан Новруз бяйди. Телли Гяндяф о гядир сюйцндц кц,
аз галды юзцнц бу йедди мяртябян тулласын.
– Оф дейиб, сянин эюздяриня дядям гурбан, ай Новруз. Неъя
илийди мяним эюзцм сянин йолунда галмышды. Даща дярдим йох-
ду. Ня ися Ъалал падишащ Новрузу апарды юз олдуьу отаьа. Вязир
деди ки:
– Ай падишащ, гырх дяня еля вежсиз адамлара пящливан дейиб
сахлыйанаъах, бир белясини сахла.
О эеъяси Новруз бяй Ъалал падышащын гуллуьунда, гонахлы-
ьында яйляшиб ширин шярвят дцнйадан ашды. Сабащ ачылды, цзнцзя хе-
йиррикнян ачылсын. Сабащ бир дя Ъалал падишаща бир пакет эялди.
Пакетин башны ъырыб охуду. Эюрдц кц, фирянэ падишащынын оьлу йа-
зыб ки, Ъалал падишащ йа гызын Телли Гяндяфи эюндяр, йа давыйа гол
чяк, – дийяндя, Ъалал падишащ чаьырды пящливанлары деди:
– Оьлум, бирниз эедин эюрцн бу ня хябярди?, – дийяндя, му-
нун щамсы бойнунун далыны гашыды. Новруз бяй иряли дурду ку:
– Гывлыйы алям саь олсун, иъазя версян мян эедярям.
Ъалал падишащ деди:
– Оьлум, сян гонахсан.
Новруз эери чякилиб яйляшди. Ъалал падишащ эяня ямр еляди:
– Оьлум, бириниз эедин бу ишдян бир хябяр билин.
Эяня бойунларыны гашыдылар. Новруз бяй деди ки:
– Гывлыйы алям, иъазя версян мян эедярям.
Деди:
– Оьлум сян гонахсан.

53
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Цчцнъц дяфя эяня тящлив еляди, эедян олмады. Новруз бяй


эяня цзцр истяйиб эетмяйя. Ъалал падишащ иъазя верди. Новруз бяй
силащы эютцрцб Дайпачанын белиня галхыб Телли Гяндяфин эюзцнцн
габаьында ата тякан вериб еляки йетирди гошунун бярабарына. Го-
шун ящли деди:
– Оьлан каьызын ъавабыны эятирдинми?
Деди:
– Эятирдим.
Фирянэ падишащынын оьлу деди ки:
– Ня хябяр эятирдин?, – дийяндя, гылыъ енди фирянк падишащынын
оьлунун башы эетди тцштц гошунун бюйрцндян. Гошуна ня тумар
елядися он-он беш дяня адам гулахсыз-бурунсуз эетди. Саламат
галан булар олду. Новруз бяй аты миниб эялди Ъалал падишащын гул-
луьуна.
Ъалал падишащ деди:
– Оьлум, ня адамыйды?
Ъаваб верди ки:
– Гывлыйы алям саь олсун, бекар шейийди. Беш алты адам варый-
ды. Мяни эюрян кими гачыб эиздянди. Ъалал падишащ бахды эюрдц
кц, оьланын бянизи бир яз гачыб. Деди:
– Вязир беля дюй, аты мин.
Аты миндиляр. Вязир дя, падишащ да, Новруз бяй дя щямин
йеря эетдиляр. О вахда эюрдцляр ки, гарпыз дюшянян кими мейид дю-
шяниб. Ъалал падишащ атдан дцшцб Новрузун ики эюздяриндян юпцп
деди:
– Оьлум эедяк.
Няйся, эялдиляр Ъалал падишащын мянзилиндя яйляшдиляр. Деди ки:
– Оьлум, мяннян ня исдийирсян истя.
Деди:
– Ай падишащ сянин саьлыьыны истяйирям.
Ъалал падишащ деди:
– Вязир, мян ня верим?
Вязир деди ки:

54
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

– Ай падишащ Новрузун аты кими ат биздя йохду, палтары


кими палтар йохду, пулдан да щеч бир яйсийи йохду. Мян ня де-
йим? Юзцн билярсян, – дийяндя, Ъалал падишащ деди ки:
– Новруз, бу кефимин дуру вахды мяндян ня истийирсян истя
верижям.
Новруз деди:
– Ай падишащ, истярям вермязсян, – дийяндя, Ъалал падишащ
гейзя эялиб гойнундан байазы чыхдардыб анд ичди ки:
– Бу Гуран щаггы ня исдясян верижям.
Новруз бяй деди ки:
– Инди ки, анд ичдин, иъазя вер сазнан истяйим.
Ъаваб верди ки:
– Истя.
Новруз сазы щярряйиб эюряк Ъалал падышащдан ня истяйир? Биз
дийяк, гулах асанлар саь олсун.
Новруз бяйин Ъалал падишащдан тяляби:

Кюнлцмцн мягсядини ача билмирям ,


Горхурам ки, тута шащын гязяби.
Мярд ийит дюнярми юз илгарындан,
Сян оласан Танры сяни ирябби.

– Дийяндя, Ъалал падишащ деди ки: – Оьлум, демишям, дюн-


мярям.
Новруз бяй эютцрцб эюряк орта кялмясиндя ня дейир?

Шащын гуллуьуна шикайятим вар,


Ялидувада дилдя щякяйятим вар.
Ня мцддятди сяндя амянятим вар,
Цзя эялмир сяннян едям щеъавы.

– Дийяндя, Ъалал падишащ деди ки:


– Кяс, тяряст оьлу тяряст, мяндя ня аманатын вар?

55
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Вязирин падшаща ажыьы тутуб деди ки:


– Ашыьын аьзындан, щяр ня десян чыхар. Сян нийя ажыхлы олдун.
Ня билирсян ня истийяъяк. Гой сюзцнцн далны десин.
Новруз эюряк далында ня дейир?

Биз дя эялдик галдых шащын голунда,


Бир кимсяням йохду Мисир елиндя.
Атам Кярим паша дийарбякирдя,
Новрузам дилярям Телли Гяндяфи.

– Дийяндя, Ъалал падшащ ажыхлы олуб ъяллат деди:


О папаьы тутаннар щамысы йалын гылынъ тюкцлдц. Ямр еляди ки:
– Вурун Новрузун бойнуну!, – дийяндя, вязир голундан ту-
туб Новрузу чякди. Ачары дясиндян чыхардыб Ъалал падшащын цстя
тюкдц. Новруза деди:
– Балам, эедяк.
Ъалал падшащы деди:
– Вязир ня гайрырсан?
Вязир ъаваб верди ки:
– Новрузнан эедибнян бир мянзил тутуб биз дя орда оларых,
чцнкц сянин ишийин щамсы щагсыз эедир.
Ъалал падшащ деди:
– Вязир, няди сянин фикирин?
Вязир деди ки:
– Гязявин тутуб зиндана салдыр. Нийя бойнуну вурдурур-
сан?
Ъалал падишащ деди ки:
– Баьлыйын голларыны салын зиндана. Голларыны сарыйанда Нов-
руз бяй деди ки:
– Гывлыйы алям саь олсун, иъазя вер бир цч йарпах сюзцм вар
дейим юлдцрярсян. Зцлм елярсян, бурахарсан Кярям елярсян. Эю-
тцрцб эюряк Новруз бяй Ъалал падишаща ня дейир? Гулах асанлар
саь олсун, Новрузун голубаьлы сюзц:

56
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Ай аьалар, бяйляр, дуран газылар ,


Сучум няйди бу эцнаща йетишдим.
Йар йолунда кечдим башы ъанымнан,
Голу баьлы мян зиндана йетишдим.

Новруз бахыб эюрдц кц, щеч щарайна чатан олмады эютцрдц


орта бяндини:

Бцлбцлцн наляси баьы йандырыр,


Ащунун наляси даьы йандырыр.
Шамы сюйля чякир, билтя йаьы йандырыр,
Пярвана тяк йана йана йетишдим.

Новруз бяй бахды эюрдц кц, щеч муна бир йердян кюмяк
йохду. Ъяллятляр дя аман вермир. Эютцрдц ахырынъы сюзцнц эюряк
ня дейир? Биз дийяк, гулах асанлар саь олсун:

Мярд ялмиз баьланыфды намярдя,


Щеч кимся дцшмясин мян дцшян дярдя.
Атам Кярим паша Дийарбякирдя,
Новрузам Мисирдя гана йетишдим.

О дайга Ъалал падишащ ямр еляди:


– Эютцрцн Новрузу.
Эютцрцб апарыб гырх аршын зящяр гуйусуна салдылар. Телли
Гяндяфя хябяр чатды кы, атыйын юйнц йыхыб, Новрузу тусдаг еляйиб,
зящяр гуйусуна салдылар. Телли Гяндяф юзцнц фидащ еляйиф ики эцн
аьзы цстя йатды. Айыланда деди ки:
– Мян ня эцнцмя дурурам?
Телли Гяндяфин башында гырх инъя гыз варыйды. Щанъары гыз-
лар? Нущдан галма, мыхдан бурма. Дайпачалы сыпа иртяняйи го-
паран щямян гызларын икисини чаьырыб эятирди. Деди ки:
– Бу дайга бир дяня кянкан тапыб мяним йаныма эятирярсиз.

57
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

О, саат гыздар амбар оьлаьы кими сычраша-сычраша юздярини


салдылар Мисир шящяриня. Бир дяня кянкан тапдылар. Бир метра боьа-
зынын узунлуьу варыйды. Ата-ата эятирдиляр Телли Гяндяфин йанына.
Телли Гяндяф деди ки:
– Ямиоьлу эюзцйцн гадасыны алем ня вахда кими бурдан бир
ляьми атарсан эедяр зящяр гуйусундан чыхар?
Деди ки:
– Ханым он эцня вурарам.
Гызлара дыръы деди. Сяккизи яйаьындан тутду, доггузу башын-
дан. Канканы йай узадан кими узатдылар. Канкан ялини галдырыб
деди:
– Ханым, мяни юлдцрмя.
Телли Гяндяф деди:
– Аьыз, ялнизи сахлыйын.
Йеря гойдулар. Телли Гяндяф деди ки:
– Канкан ня вахта кими лаьмы атарсан?
Ъаваб верди ки:
– Торпаьымы чякян олса, ахшаматан атарам.
Телли Гяндяф деди ки:
– Гырх дяня гарабаш вар онун щамысы сянин торпаьыны чякяъяк.
Канкан деди:
– Гырх дяня торва тикдир.
Телли Гяндяф гырх бирни эятирди. Канкан башлады лаьма. Гыз-
дарын щяряси дяр дяфя эедиб эялянятян Телли Гяндяф ики йолла эедиб
эялирди. Эцн яйилян вахда Новруз эюрдц кц, бойрцндя бир эцрпцл-
тц эялир. Новруз щеч муна фикир вермяди. Бирдя Новруз эюрдц кц,
лап бюйрц гылымдайыр. Бу ня ишийди мяним башыма эялди, еляйиб
ойана-буйана бахырды. Бирдя ону эюрдц кц, кцлцнэ гуйунун бюй-
рцндян ичяри дцшдц. Канкан щащ елийянятян Телли Гяндяф юзцнц
Новрузун йанына салды. Бурда, мяним язиздярим, бунлар бири-би-
риня нятяри сармашдыса, юпцшцн он сякэизи бир шюйтялийя чыхды. Няй-
ся, аралыныб ял-яля вериб чыхдылар Телли Гяндяфин отаьына. Канканын
мцздцнц артых дяряъядя вериб йола салды. Новрузнан Телли Гян-

58
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

дяф ня эцн кечирдилярся мяни истийян достларын эцнц еля кечсин. Бир
ай бу кефдя доландылар. Бир айдан сонра бир ахыллы гарабаш варый-
ды. Деди ки:
– Телли Гяндяф, бу иш беля эетмяз, – дийяндя, Телли Гяндяф
деди ки:
– Муна бир тяйбир.
Гарабаш деди:
– Гяндяф, гоншулухда бир хейир гары вар. Бу ишин тяйбирни о
эюрюжяк.
О, дайга ямр еляди ки, гарыйы чаьырын. Гарыйы бях ата-ата эя-
тирдиляр. Телли Гяндяф деди ки:
– Хейир няня, бу ишя бир тяйбир.
Гары ъаваб верди ки:
– Бала, мяним ишим дюй, – дийяндя, Телли Гяндяф бир гядяр
харждых гарынын оъуна басды.
Гары иши бойнуна эютцрцб деди ки:
– Йарым эирвянкя зяфаран, йарым эирвянкя сарыкюк алдыр,
мана эятир. О дайга щазыр еляйиб икисини дя яздириб бири-бириня гат-
ды. Тюкдц бир газанын ичиня суйу долдуруб гайнатды. Телли Гяндяфи
щямян суйунан чимиздирди йыхды тахдын цстцня. Телли Гяндяфин эю-
зцнцн аьынатан дцм сапсары саралды. Гары деди ки:
– Инди анана адам эюндяр.
О дайга гыздарын бири Шащваз ханыма юзцнц чатдырды:
– Шащваз ханым, бцйцн цч эцндц Телли Гяндяфин дилинин ара-
сындан суда кечмир.
Шащваз ханым яйаьны эеймяйя маъалы олмайыф юзцнц йетир-
ди Телли Гяндяфя. Эюрдц Гяндяф юлц суфатында. – Гызым дядям эюз-
ляриня гурбан – дейиб, юзцнц фидащ еляди ки:
– Гызым няди дярдин мяни аэащ еля.
Телли Гяндяф деди ки:
– Ана мяним дярдим щеч бир йеря гарышан дюй.
Анасы деди ки:
– Щяр няся эяряк мана дийясян.

59
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Телли Гяндяф деди ки:


– Ана сян малиъя елийян дярт дюй.
Телли Гяндяфин гызыл сармалы бир ъцряси варыйды. Шащваз ханым
ъцряни ялиня алыб деди:
– Бям муннан ъаваб веря. Шащваз ханым эюряк Телли Гян-
дяфя ня дейир, Телли Гяндяф ня ъаваб верир? Биз дийяк, гулах асан-
лар саь олсун. Шащваз ханымын гызындан еляди суал ъаваб.
Шащваз ханымын сюзц:

Мян сяни бясдядим аллар ичиндя


Гызым няди дярдин, дур мана сюйля.
Дясданя йетирдим дилляр ичиндя,
Гызым няди дярдин, дур мана сюйля.

Эютцрцб эюряк Телли Гяндяф анасынын сюзцня мцгабил ъаваб


веря билирми? Биз дийяк, гулах асанлар саь олсун.
Гяндяфин сюзц:

Ачылсын даьларын гонча лаласы,


Ана, мяним дярдим Новруз дярдиди.
Мян чякдийим назды йарын баласы,
Ана, мяним дярдим Новруз дярдиди.

– Дийяндя, анасы ъаваб верди ки:


– Анан эюздяриня гурбан, Новруз байрамына йахынлашыб,
онда ня десян алежам. Ондан ютяри нийя нахошдуйуфсан? Эютцрцб
анасы эюряк ня дейир? Биз дийяк, гулах асанлар саь олсун.
Шащваз ханымын сюзц:

Сян неъя баласан, мян неъя ана,


Аз галар яшгиндян ъийярим йана.
Йедди оьлум бир йана тяк сян бир йана,
Гызым няди дярдин, дур мана сюйля.

60
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

– Дийяндя, Телли Гяндяф деди ки:


– Ана, мян сяни неъя баша салым.
Эютцрцб Шащваз ханыма ня дейир. Гяндяфин сюзц:

Шикайят ейлярям бавам ханына,


Гой сувалмыз галсын щах диванына.
Юлсям ганмы гатын Новруз ганына,
Ана, мяним дярдим, Новруз дярдиди.

– Аьыз, анан эюзляриня гурбан, Новруз байрамна бир ай га-


лыб, папаьны щяррядин эялди йетирди. Ондан ютяри сян щеч кефни поз-
ма, – дийяндя, хейри гары деди ки:
– Машаллащ, Шащваз ханым. Ямбя ня ганырсан, – дийяндя,
Шащваз ханым деди ки:
– Ай няня, бям мян билмирям, мяни баша сал, – дийяндя,
хейри гары деди ки:
– Ай тяпяня даш тцшсцн, Гяндяф беля гуйудакы Новруз бяй-
дян ютцрц йаныр, – дийяндя, Шащваз ханым баша тцшцб эюряк архын-
ъы сюздя Гяндяфя ня дейир. Достлар саь олсун.
Шащвазын ахырынъы сюзц:

Цстцня эятиррям щякими лоьман,


Елярям дярдиня давайы дярмян.
Шащваз да Новруз да Гяндяфя гурбан,
Гызым, няди дярдин, дур мана сюйля.

– Дийяндя, Телли Гяндяф деди ки:


– Ана, сянин дядян дя, мяним дядям дя ябави яждадын да
щамысы Новруза гурван. Мяним ъийарма даь чякдин. Ахрынъы
сюзц мян дейим, сян фикир вер. Гяндяфин сон ъавабын биз дийяк,
язиз достлар саь олсун.
Гяндяфин сюзц:

61
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Цстцмя эятирмя щякими лоьман,


Еля дярдимя давайы дярман.
Шащваз да, Гяндяф дя, Новруза гурбан,
Ана мяним дярдим Новруз дярдиди.

Телли Гяндяф сюзц тамам еляйиб, дцшмянин юмрц тамам ол-


сун, Шащваз ханым тасдыг еляди ки, Гяндяф Новруздан ютцрц бу
дярдя дцшцб. Шащваз ханым дцз эетди Ъалал падшащнын йанына.
Ящвалаты сюйляди ки:
– Евин йыхылсын, Гяндяф юлцр щямян гуйуйа салдыьын Новруз-
дан ютяри, – дийяндя, Ъалал падшащ деди ки:
– Инди Новрузун щеч сцмцйц дя галмайыб. Зящяр гуйусуна
салмышых Новрузу. Гяндяфин башы саь олсун.
Еляки ахшам Ъалал падишащ юз мянзилиндя йатырды, вайьасын-
да эюрдц кц, башынын цстя бир гарагуш щяррянир, щяр бир ятрафында
да йедди шам йаныр. Гяфясядя дя бир дяня бцлбцл вар, баьда да бир
дяня чалах гызыл эцл вар. Гарагуш шуьуйуб йедди шамы йетирди, гя-
фясядяки бцлбцл дя юлдц, баьдакы гызыл эцл дя солду. Ъалал падшащ
эеъя ойанды. О вахтда щямин вяйгийи йазыб истолун цстцня гойду.
Башлады йатмаьа. Савах ачылан кими ямр еляди вязиря:
– Вязир эяряк бу вяйгайы цч саатаъан йозуб эятирясян.
Вязир щямин каьызы ялиня алыб шящяря эирди. Ня гядир эяздися
щеч бу вяйьыйы йоза билян олмады. Галды вязирин вахтына йарым
саат. Вязир бейкеф евиня эялирди ки, даща мяним юлцмцмя йарым
саат галыб, мунун йюнц Телли Гяндяфин имаратынын йанындан дцш-
дц. Деди:
– Бир эял Гяндяфин йанына чых падшащ гызыды, бялкя о, йоза.
Ичяри эиряндя эюрдц кц, Гяндяф тахдын цстя йатыр башынын цстя бир
дяня нурани дярвиш яйляшиб, цзцндян эюзцндян нур йаьыр. Салам
вериб Гяндяфин йанында яйляшди. Гяндяф деди ки:
– Вязир ня яъяб, яъяб гуллух?, – дийяндя, вязир ъаваб верди ки:
– Гуллух бизимди. Мяним башыма бир гяза эялиб, – дийяндя,
дявриш деди ки:

62
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

– Вязир, щямян газаны мана сюйля, – дийяндя, вязир каьызы чы-


хардыб истолун цстцня гойду. Дярвиш каьызы ялиня алыб охуду. Деди ки:
– Вязир, мана ня верярсян бу вяйганы мян йозам. Вязир ъа-
ваб верди ки:
– Дярвиш ня верярсян ня сюздц, няки вар-йохум вар щамсына
каьыз веррям сянин ихтийарына.
Дярвиш ъаваб верди ки:
– Вязир, дур эедяк мян йозаъам.
Икисидя бащям дуруб эетдиляр. Ъалал падшащын юз мянзилиня.
Ъалал падшащ деди:
– Вязир эялдинми?
– Эялдим.
– Вяйьыйы йоздунму?
– Йоздум.
Ъаваб верди ки:
– Сюйля эюрцм вязир.
Ъаваб верди ки:
– Бу дярвиш сюйлцжяк.
Ъалал падышащ йюннц чюйцрдц кц:
– Сюйля.
Дярвиш деди ки:
– Гывлыйы алям, иъазя версян цч сюзцм вар, ондан дийярям.
Ъялал падшащ деди:
– Буйур.
Дярвиш гызыл щасаны синясиня басыб Ъалал падишаща эюряк ня
дейир. Биз дийяк, гулах асанлар саь олсун. Дярвишин Ъалал падшаща
дедийи сюз.

Бцлбцлц салыпсан гяфяс ичиня,


О да юз яшгиндян йанар султанын.
Мярд ийиддя дюнярми юз дедийнян,
Шащ неъя дюняр гясяминдян султанын.

63
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

– Дийяндя, Ъалал падшащ деди ки:


– Ай дярвиш, мана сюз охумаьа эялмийибсян, вяйгыйы йоз.
Дярвиш ъаваб верди ки:
– Падшащ, сюзцмц тамам елийим.
Дярвишин сюзцнцн орта йарпаьы:

Язялиндян анды гясям ейлядин,


Салдырдын зиндана янам ейлядин.
Сян ики ъаваны стам ейлядин,
Алышан чыраьын сюняр, султаным.

Ъалал падшащ эяня ъаваб верди ки:


– Дярвиш мана вяъъара охума (йанки сюз). Индиъя вязирин дя,
сянин дя бойнунузу вурдуррам, – дийяндя, дярвиш деди ки:
– Ай падшащ сюзцмцн дал кялмясини дейим.
Дярвишин ахыр сюзц:

Мян охудум ялифбейин доьрусун,


Доьру ялиф доьру ирей доьрусин.
Дярвишям сюзцн дейирям доьрусун,
Истяр чякдирясян дара, султаным.

Ъалал падшащ деди ки:


– Дярвиш вяйгыйы йоз.
Дярвиш ъаваб верди ки:
– Ъалал падишащ мян йозужам тамам елийянятян. Сакит ол.
Деди:
– Йоз.
– Бяли йозум. Ъалал падшащ, сян эюрцпсян ки эюйдя бир га-
рагуш вар дюрт йанында да йедди шам йаныр. Гяфясядя дя бир дяня
бцлбцл вар. Баьда да бир дяня гызыл эцл вар. Дцзмц йоздум?
Ъалал падшащы ъаваб верди ки:
– Дцз йоздун. Инди вяйганын ични мана сюйля. Онда билижям-

64
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

ки дцз йозубсан.
Деди:
– Ъалал падишащ, эюйдяки гарагуш мяням, о йедди шам йед-
ди оьлунду, гяфясдяки бцлбцл гуйуйа салдырдыьын оьланды, баьдакы
гызыл эцл Телли Гяндяфди. Гызын Телли Гяндяфи Новруза вермясян о,
йедди оьлуну юлдцряъям, Новруз да гуйуда юлцжяк, гызын Телли
Гяндяф дя гызыл эцл кими солуб хязян олуб тюкцляжяк. Диряйнидя чя-
кяжям дамын башына учужах гачын – еляди.
Дярвиш гейб олду. Бцтцн щамысы ешийя чыхды. Вязири чаьырды.
Ъялал падшащ деди ки:
– Бу ишдян мян айдын ола билмирям.
Вязир ъаваб верди ки:
– Сян бир-ики адам йолла, эедиб гуйунун башындан чаьырсын
яэяр Новруз саламатдыса, онда Телли Гяндяфин севэисидир. Яэяр са-
ламат дейился, бцтцн йаланды.
О дайга ики дяня адам эюндярди гуйунун башындан йаваш-
ъа чаьырды. Новруз бяртдян бу адамлара щой верди. Гяндяф отах-
дан щямян лаьмыйнан эедиб Новрузун эюзляриндян юпдц. Кяндри
бу эятирян адамлар гуйуйа салладылар. Гяндяб Новрузун айаьына
баьлады деди:
– Горхма сяни имтащан елийирляр.
Ъялал падшащ бцтцн ящали башында Новрузу чыхартдылар. Бах-
дылар ки, Новрузун яни узунундан бир яз арыхды. Дедиляр:
– Оьул, сян ня йейиб беля олупсан?
Новруз ъаваб верди ки:
– Мян сядринин дцйцсц, хоруз беъянин яти, иняйин кяряси, бе-
ъянин балы, ъамышын гаймаьы бунлары йейиб беля олмушам, – дийян-
дя, Ъалал падшащ деди ки:
– Оьлум, тастг елийирям, чцнкц чох шей буруза вериб. Инди
сянин эюзцнц йедди гат мцшшянбийнян сарыдыжам. Бир, бир гыздарын
габаьындан кечиряжям. Юз севэилини таныдын сянинди, танымадын
бойнун вурдуружам, – дийяндя, Новруз бяй деди ки:
– Баш цстя.

65
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Ямр верди, Новрузун эюзляри сарынды. Ямр елянди, вязирин,


вякилин гызыны, йахуд башга няки гыздар варыйды щамысыны йыьды. Тел-
ли Гяндяфи дя гатды буларын ичиня. Ахсах бир гыз варыйды, муна да
дийярдиляр Мисрин кющня ахшаьы. Муну да бу гыздарын ичиня гатды-
лар. Ъалал падшащ ямр верди ки, Новруз башласын. Гыздар кечсин.
Новруз эюзц сарыхлы имтащана башлады. Новруз бяй басды сазы си-
нясиня бир-бир эюряк гызлары нятящяр кечирир? Биз дийяк, гулах асан-
лар саь олсун.
Новрузун имтащаны, башлайыр сюзя:

Мяним бу мцшэцн щалыма,


Сян йетиш, иряббим щарай.
Ичмишям гырхлар ялиннян,
Яшгинян сарабым щарай.

Усдатдарын демяйиндян Новруз бу кялмядя аьасыны чаьыр-


ды. О, вахта аьасы саьында щазыр олду. Деди:
– Новруз эялимишям.
Новруз цряклянди. Ъалал падшащ ямр еляди гыздарын бир-бир
кечмясиня. Новруз сюзя башлады. Эюряк кимди эялиб кечян, Нов-
руз таныйырмы? Аьасы деди:
– Айя Новруз, вязирин гызы Ханымбаъыды.
Эютцрцр Новруз:

Варды мяним тахды таъым,


Кимсийя йохду ещдийаъым.
Вязирин гызы Ханымбаъым ,
Щах версин мятлябин щарай.

Дейиш тамама йетди щамы тясдиг еляди ки, Новруз щагг ашы-
ьыды. Инди эюряк инди кечяни Новруз таныйырмы? Новруз башлады
сюзя. Эюряк ня дейир? Биз дейяк, гулах асанлар саь олсун. Аьасы
деди ки:

66
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

– Новруз, вякилин гызы Баныханымды.


Новруз башлайыр:

Щаны мяним хан иманым,


Сизя гурван ширин ъаным.
Вякилин гызы Баныханым,
Сян дюйсян бабым щарай.

Муну да кечирди. Эялди газынын гызы Эцщярпяри. Аьасы деди ки:


– Новруз, газынын гызы Эцщярпяриди. Башлайыр Новруз сюзя.
Биз дийяк, гулах асанлар саь олсун.
Эютцрцб Новруз эюряк щанъары дейир:

Сана гурбан олум Танры,


Чыхарт эюнлцмнян губары.
Газынын гызы Эцщярпяри,
Сал йери лигабын щарай.

Мунуда кечирди. Эяня дя яййан шяхсляр тясдиг еляди ки, Нов-


руз щагг ашыьыды. Ямр вердиляр галан гызлара. Инди эюряк ким эя-
лир? Аьасы ъаваб верди ки:
– Ай Новруз, Мисир ахсаьыды.
Гыз кечмякдя олсун Новруз эюряк ня тяри таныйыр. Биз дийяк,
гулах асанлар саь олсун. Гыз кечир, Новруз башдыйыр:

Яйниня эейнифди аьы,


Синямя чякибди даьы.
Мисирин кющня ахсаьы,
Сяни тутян аз тябиб щарай.

Мунуда тясдиг елядиляр. Инди эюряк ким кечир? Инди кечир Тел-
ли Гяндяф. Дярвиш деди ки:
– Айя Новруз, атыйын юйнц йыханды. Эюряк Телли Гяндяф ня

67
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

гямзийнян кечир. Новруз бяй ня тящяр таныйыр. Биз дийяк, гулах


асанлар саь олсун. Новрузун ахырынъы сюзнц башлыйыр:

Новруз бяй эетмяз бурадан,


Мятлябини версин йарадан.
Эюзялляр кечди арадан,
Сящв йери Гяндяфим щарай.

– Дийян Новруз бяй йетириб Гяндяфи гуъахлады. Дедиляр ки,


йанлыф. Йанлыф, – дийяндя, – Новрузун аьасы – кор тутдуьну бурах-
маз – деди. О дайга бцтцн щамы ящалы Новрузун щагг ашых олма-
сыны тясдиг еляйиб эюзцнц ачдылар, Телли Гяндяф ялиндя. Ура! – чякиб
икисиндя эютцрдцляр Ъалал падшащын ювцня. Ъалал падшащ еля бурда
щямян эцнц тойну башлатды. Гарабаьдан хяняндя, Аьдашдан
дцйц, Газахдан соьан-сарымсах ъям еляйиб, ашых эяздиляр. Мяни
(Бозалганлыдан ашых Сюйцн Рзайев) апардылар, гырх эцн, гырх эеъя
Ъалал падшащ той чалдырыб Телли Гяндяфи верди Новруза. Хиласа
Новруз бир нечя эцн дуруб иъазя истяди Ъалал падшащдан ки, мяни
йола сал атамын, анамын эюзц йоллардады. Ъалал падшащ иразы галыб
Новруза тядарцк эюрдц. Йахшы, оьул, йахшы. Кеъавалар бязяниб аьыр
хялятлярдян кеъавалара йцкляди. Ямр еляди гошуна, гошун йыьылды,
ичиндян цч йцз дяня йахшы оьланлардан сечиб атдандырдылар кы:
– Новрузу, Телли Гяндяфи апарыб мяним гыранисимдян чыхар-
дыф гайыдыб эялярсиниз.
Ъалал падшащын юзцнцн бир дяня аты варыйды. Атын ады йелга-
надыйды. Йелганады гызы Телли Гяндяфя пешэаш чякиб. Еляки гошун
атданды, кеъават сцрцлдц, цч эцн цч эеъя ат сцрдцляр эетдиляр. Ики
йолун айрыъына чыхдылар. Гошун тюкцлцб бурда бир яз исдиращат
еляди. Новруз хавар алды ки:
– Бу йолларын щасы эетмялиди?
Ъаваб вердиляр ки:
– Бу йол цчэцнлцкдц, габаьында пящливан вар адына кяллаз
дийилляр. Бу йол ися ийирми эцнлцкдц, чох саламатды, – дийяндя,

68
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Новруз ъаваб верди ки, сиз гайыдын.


Гошун ящли ъаваб верди ки:
– Сяни гыранисдян чыхартмамыш гайыда билмярик.
Новруз бяй о дайга бир каьыз йазыб Ъалал падшащын цстя ки:
“чох иразыйам, гошунун мяни гыранисдян сяр-саламат кечирдиляр”.
Каьыза гол чякиб верди гошуна ки, гайыдын. Гошун иразы галыб щалал-
щцмбят ейляйиб гайытдылар. Еляки гошун гайыдандан сонра Новруз
Телли Гяндяфдян атландылар, эцнортыйа гядяр ат сцрдцляр. Эцнорта-
нын тамамында бир чимяннийя чыхдылар. Новруз бяй деди ки:
– Телли Гяндяф, бурйа тцшяк. Щям атларымыз отласын, щям дя
юзцмцз дя бир яз чюряк йийяк.
Мяслящят еляйиб атдан дцшдцляр. Атдары бурахыб сурфаны сал-
дылар. Башладылар чюряк йимяйя. Чюрякдян фярг олдулар. Телли Гян-
дяф отурурду, Новруз башыны Гяндяфин дизинин цстя гоймушду.
Бурда Новрузун эюзцня йуху эедир. Еля билки башыны гуй тцкцнцн
цстя гойуб. Телли Гяндяфи дя бурда йуху алыр. Башы яйлер, цзц Нов-
рузун цзцня сюкянир. Бурда бир гядяр йуху булары апарыр. Бир яз-
дян сонра Телли Гяндяф эюрцр кц, бир гыжылты эялир. О вахта башыны
галдырды, баханда эюрдц кц, бир тяъирбя бядщейвят шей эялир, тяпя-
синдя бир эюзц вар ай йякяликдя. Телли Гяндяфин додаьы тян ъырылыб
эюзцндян йашы лейсан кими тюкдц. О вахда Новруз бяй эюрдц кц,
цзцня бир исти шей тцшдц. Новруз бяй эюзцнц ачанда эюрдц кц, Тел-
ли Гяндяфин эюзцнцн йашыды цзцня тюкцлян. Новруз бяй:
– Ай гыз, бу ня ишди? – еляйиб, тярлан баласы кими яйаь цстя
галхды. Гяндяф деди:
– Эяляни эюрцрсянми?
Новруз ъаваб верди ки:
– Ону мян вяйьамда эюрмцшям. Гой эялсин, сян онун рцз-
эяриня бах.
Телли Гяндяф щеч горхусундан галха билмяди. Еляки Кялляэюз
гащраман эялди, Новрузун гаршысына деди:
– Яйя ъоъуьум, сян щеч мяним сядями ешитмямисян?
Новруз бяй ъаваб верди ки:

69
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

– Ешитмясям бурдан эялмярям. Ешитмишям ки, бурдан эялми-


шям, – дийяндя, Кялляэюз гащраман деди ки:
– Ъоъуьум, бу ня йахшыъа кякликди, буъгазы манамы эяти-
рифсян?
Новруз деди:
– Бяли, сана эятирмишям. Ешитдим ки, тишин аьрыйыр, умшах шей-
ди эятирдим ки, тишийин алтына гойарсан, – дийяндя, Кялляэюз ъаваб
верди ки:
– Яйя ъоъуьум, ня дилли-дилли данышырсан беля?, – дийяндя,
Новруз бяй деди ки:
– Дилли данышарам да, сяни арвад доьуб мяни иняк доьму-
йуб ки? Бу дцз, бу мейдан. Щарейъыда йохду, бисмиллащ буйур.
Кялляэюз щирсляниб бу ушаьын беля дедийня чох аъыхлы олду.
Кялляэюз деди:
– Ъоъуьум, явял ялнянми, дилнянми?, – дийяндя, Новруз бяй
деди ки:
– Юз кефиня бах.
Кялляэюз деди ки:
– Бир нечя кялмя дийярям, ъаваб веря билсян ат чапарых.
Новруз деди:
– Бисмиллащ! Буйур.
Инди Кялляэюз эюряк Новруза ня дейир, Новруз ъаваб веря
билирми? Биз дийяк, гулах асанлар саь олсун.
Кялляэюзцн Новрузнан дейишмяси. Эютцрцр Кялляэюз:

Яъям оьлу бада ишди,


Ол шащы мярдян ялиндян.
Ялиндяндяки кяклижийи,
Алыжам эуман ялиндян.

– Дийяндя, Новруз бяй дейир ки:


– Ъцъяни пайызда сайаллар. Алмамыш демя, аландан сонра де.
Эютцрцр Новруз Кялляэюзцн сюзцня мцгабил ня дейир. Биз

70
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

дийяк, гулах асанлар саь олсун.


Новрузун сюзц:

Йа бярлащым азад ейля,


Мяни бу йаман ялиндян.
Гуртармас гохалы башым,
Бедасыл дцшмян ялиндян.

– Дийяндя, Кялляэюз деди ки:


– Юзцн йахшыъа билирсян гуртармадыьыны. Мяни даьа даша са-
лырсан, – дийяндя, Новруз деди:
– Чох гувварранма сюзцйцн далыны де.
Эютцрцр Кялляэюз эюряк ня дейир?:

Хош эялибсиз, гул беъяляр,


Башы ъандан кечяляр.
Исдерки эюйя учалар,
Мян шири асдан ялиндян.

– Дийяндя, Новруз деди ки:


– Кялляэюз, сянин ийитлийини ким эюрцбдц кц, юзцнц тяриф еля-
йирсян? Ийид бурда сечиляр.
Эютцрцб эюряк Новруз ня дейир.
Новрузун сюзц:

Нежя эюрдцн гул бечяни,


Башы ъандан кечяни.
Бурахарам Дайпачаны,
Даь гачар думан ялинян.

Новруз тамам еляйян кими, эютцрцр Кялляэюз эюряк ня де-


йир?:

71
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Ня ейлясин бечя гуллар,


Эюзцня чякярям милляр.
Бурдан кечмяз аьыр елляр,
Мян бябир асдан ялиндян.

– Дийяндя, Новруз деди ки:


– Ай Кялляэюз, атыйын башыны йыь, габаьындакыны ушах сайма.
Эютцрцб Новруз бяй эюряк ня дейир? Биз дийяк, гулаь асан-
лар саь олсун.
Новрузун сюзц:

Ийит мейданда щярряняр,


Вуррам башын дыьарранар.
Мейдан эцнбцр эцмбцлдяняр,
Щазара галхан ялиндян.

Дийяндя, Кялляэюз щирсляниб деди ки:


– Мян сана инди ня дцярям, сян ня ешидирсян.
Кялляэюзцн дал кялмяси:

Чох сюйлямя ай щейвяря,


Эцнцнц ейлярям гара.
Юлкяляр эялибди зара,
Кялляэюз гащрам ялиндян.

Кялляэюз сюзцнц тамам еляйиб ъярмяниб анры чыхмаьа баш-


дыйанда Новруз бяй деди ки:
– Ня чох тялясийирсян? Сянин ананы индиъя аьлар гойарам.
Эютцрцр Новруз бяй ахыр сюзцндя Кялляэюзя ня дейир? Биз
дийяк, гулах асанлар саь олсун.

Новруз бурда галмах истяр,


Мисри гылыъ чалмах истяр.

72
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Йапалах алмах истяр,


Сонуйа тярлан ялиндян.

Дийяндя, Кялляэюз деди:


– Яйя йапалах мянямми?
Деди:
– Ялбятки, сянсян.
Деди:
– Няйнян?
Деди:
– Йапалах олмасан эюзцн тяпяндя олмаз.
Кялляэюз щирсляниб атынын белиня галхды. Атнын ады Гаванба-
шыйды. Новруз бяйи чыьырды кы, атыны мин. Новруз галхды Дайпача-
нын белиня. Новруза деди ки:
– О тяпийя сана мянзилди. Орйатан чатсам бойнуну вуру-
жам, чатмасам гайыданда фырсат сянинди. Новруз дайпачыйы щямин
мянзиля ялдян гойду. Кялляэюз Гаванбашы салды Новрузун далын-
ъан. Новруз мянзиля чатыб, Кялляэюз йары йолда галды. Новруз бяй
йюнцнц чюйцрдц кц, анасыны аьлатдыьым гач эялдим. Кялляэюз гачыб
Новруз далындан дцшдц. Телли Гяндяфин габаьына йахынлашанда
Новруз бяй дайпачыйа бир тякам вурду, Дайпача яйахларыны ъцт
Гаванбашын саьрысына гойду. Новруз бяй Мисири гылыъы суйруб Кял-
ляэюзцн сцйсцнцнцн ардан ялдян гойду. Кялляэюзцн башы Телли Гян-
дяфин габаьына тцшдц. Телли Гяндяф галхыб Новрузун ики
эюздяриндян юпдц. Новруз Кялляэюзцн башыны хуръуна салыб Кялля-
эюзцн атыныда йедякляйиб эетдиляр. Телли Гяндяф деди ки:
– Новруз бяй нийя ора эедирсян?
Новруз бяй ъаваб верди ки:
– Бу даьын анры цзцндя Кялляэюзцн мянзили вар, эюряк ня
сахланъы вар?, – дийяндя, Телли Гяндяф деди ки:
– Ай Новруз эетмийяк, йени гуртармышшых, – дийяндя, Нов-
руз деди ки:
– Щеч эетмясяк мцмкцн дой.

73
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Хилася эетдиляр. Баханда эюрдцляр ки, имаратын кцляфирянэисин-


дя бир гыз отурур, габах айна кими, йанах лаля кими, бухаг булул
кими, гашдар ялиф кими, эюздяр косу гцззя кими, дишдяр мирвары кими,
дил бадам ичи кими, додах сцд гаймаьы кими, синя масдыгат кятяни
кими, дюшдяр йегямбяр шам башы кими, дивдян бяркийиб ортадан бо-
шалыб уздар дцймяляниб, мяндил кюйняйи аз галыр дялсин ешийя чыхсын.
Новруз бяй бу гыза ашыг олуб юзцнц йанына салды. Гыз деди ки:
– Дядям эюзцня гурбан, ай ъаван оьлан, сана мян гыймы-
рам. Сян вар эет, буранын йийяси эялиб индижя сяни юлдцряжяк, – ди-
йяндя, Новруз бяй деди ки:
– Ай гыз сян мяним дярдимя галма. Бир сюйля эюрцм сян
кимсян, кимин гызысан, мана дейнян, – дийяндя, щямян гыз ъаваб
верди ки:
– Иъазя оларса сазынан дийярям, – дийяндя, Новруз деди ки:
– Де.
Гыз, гызыл сармалы ъцряси варыйды, ялиня эютцрцб тцрунъ мямя-
нин цстя гойду. Эюряк Новруз бяйя ня дейир, Новруз бяй ня ъа-
ваб верир? Биз дийяк, гулах асанлар саь олсун.
Гызын ъавабы:

Башына дюндцйцм, ай ъаван оьлан,


Бу эиздин дярдими бил сана гурбан.
Йедди илди тярйи вятян олмушам,
Мяни юз эяндиня ал сана гурбан.

– дийяндя, Новруз деди ки:


– Яйляш эюр мян ня дейирям.
Новрузун сюзц:

Башына дюндцйцм ала эюздц йар,


Кюч бизим елляря ел сана гурбан.
Мян бцлбцлям эцлдян ютяри эязирям,
Гоймарам кы, гона хар сана гурбан.

74
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

– дийяндя, гызын ады Шащныйарыйды. Шащныйар эюряк сюздя ня тящяр


гандырыр кы, чох щцндцрдян охума Кялляэюз биляр, бизи гырар. Эуйа
еля билир ки, Кялляэюз саьды. Эютцрцб эюряк Шащныйар Новруза ня
дейир, Новруз ня ъаваб верир.
Шащныйарын сюзц:

Пцнщан даныш сирни щеч кяс дуймасын,


Мян йазыьы юзэяляря гоймасын.
Юлдцрся юлдцрсцн бурда гоймасын,
Йалвар йапыш йара дил сана гурбан.

– дийяндя, Новруз бяй деди ки:


– Аьыз, цряйиня хуф дцшмясин, сюзцнц архейин дейнян. Инди
эюряк Новруз ня дейир? Биз дийяк, гулах асанлар саь олсун.
Новрузун сюзц:

Ийитляр ичиндя тямиз адым вар,


Эюзц йолда мяним эцлошаным вар.
Аллащ аманаты биръя ъаным вар,
Ъандан гейри кцллц вар сана гурбан.

– дийяндя, Шащныйар деди ки:


– Ъаныны мана гурбан демя, мян чох гямлийям.
Шащныйар ахырынъы сюзцндя эюряк ня дейир?
Шащнийарын сюзц:

Цряйим гямлиди, ишим ащы зар,


Мяним бурда сяндян гейри кимин вар.
Юзцм яряб гызы, адым Шащнийар,
Йаз исмим Гяндяфя гул сана гурбан.

– дийяндя, гыз юзцнц гул дедийня Новрузун цряйи чох йан-


ды, деди ки:

75
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

– Ай гыз мяним лап ъийармы йандырдын. Дайан эюр ня дюйи-


рям.
Новрузун ахрынъы сюзц, эюряк ня дейир? Биз дийяк, гулах
асанлар саь олсун.
Новрузун ъавабы:

Эюзцм галды бухагында, телиндя,


Лачын кюнлцм сона гоймаг эюлцндя.
Бир ъаным цч эюзялин йолунда,
Новруз гурбан ейляр ъан сизя гурбан.

Новруз сюзцнц дейиб тамам еляди, дцшмянин юмрц тамам


олсун. Шащнийар деди ки:
– Новруз чох лянэидин горхором Кялляэюз эяля сяни дя юл-
дцря, мяни дя, – дийяндя, Новруз деди ки:
– Шащнийар дуруф эедирям ъийарым йанды. О хуръунда гар-
пыз вар эяти ону кясяк. Чох уссамышам. Шащнийар дуруб хуръуну
эятириб далындан силкди, Кялляэюзцн башы хуръундан дыьарранды.
Шащнийар бир эцлцндян мин эцл олуб деди:
– Мян дя эедяъям.
Новруз бяй ыразылашыб, нечя илдя Кялляэюз йыьдыьы хязнядян
дя эютцрцб Гаванбашын белиня ашырыб йола дцшдцляр. Новруз, Тел-
ли Гяндяф, Шащнийар, цчц дя йола дцшцб башладылар Дийарбякиря тя-
ряф эетмяйя. Еляки эетдиляр Новруз бяй азан эюйдаьа чыхдылар,
эюйдаьын башында Телли Гяндяф деди ки:
– Ай Новруз, бу даьын нийя рянэи гапгарады?
Новруз деди ки:
– Ай Гяндяф, бу даьа мян гарьамышам, сянин йанына эе-
дяндя. Чцнкц ъян эялиб азмышдым, – дийяндя, Телли Гяндяф, Шащ-
ныйар ашырылыб атдан дцшдцляр. Деди:
– Ай Новруз, сян мяним ъаным, ня тящярки гарьыш еляйипсян,
еля алхыш еля.
Новруз гыздарын сюзцнц ятгаз елямяйиб ала сазы басды синя-

76
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

синя. Эюряк даьа ня дейир? Биз дийяк, гулах асанлар саь олсун.
Новрузун даьа дедийи сюз:

Йаьар йаьышын, галхар думанын,


Ахар боз буланлых селлярин, даьлар.

Индян сонра хош сафалы чаьынды,


Кючяр гонар аьыр еллярин даьлар.

Новруз сюзцн бир бяндини тамам ейлийянятян булут галхыб бу-


ларын цстцнц алды. Эютцрцб Новруз орта йарпаьыны эюряк ня дейир:

Ъями даьдан уъа Нущун даьыды,


Ъар ятрафы тамам бещиш баьыды.
Тцляк тярлан лачын гыз йыьнаьыды,
Соналар арзылар эюллярин даьлар.

Тамам елийянятян лещсан йаьыш башлады. Чешмялярин эюзц


ачылды. Башлады даь эюйярмяйя. Новруз эютцрдц ахырынчысыны эюряк
ня дийир? Биз дийяк, гулах асанлар саь олсун:

Шцкцр щагга олсун, щагга йетишди,


Аьамын ялиндян бада йетишди.
Новруз бяй дя хошмирада йетишди,
Яъяб сейранэащды беллярин, даьлар.

Новруз сюзц тамам еляйиб атдары чякдиляр. Щащ еляйиб ат-


дары минянятян, щямян даь чичяк чичяйи чаьрыб тамамиля эюмэюй
эюйяриб. Енифляр даьын дивиня бир нечя саат йол эедибляр. Эедиб
гавваз Ящмядин юйцня чатдылар. Эцлшян ханым булары эюрцб та-
ныды. Синясиня дюйя-дюйя Норузун габаьына эялди. Йетириб Нов-
рузнан, Телли Гяндяфнян, Шащнийарнан юпцш эюрцшдян сонра тяклиф
еляди бизя эедяк, – дийяндя, Новруз бяй деди ки:

77
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

– Эедирик, лянэийярик. Саздан эял бурдан беля эедяк, – ди-


йяндя, Эцлшян деди ки:
– Иъазя вер бир цч йарпах сюзцм вар дейим, ондан сонра
щана эетсян эедя билярик.
Новруз бяй иъазя верди Эцлшян ханыма. Эцлшян ханым эюряк
Новрузун эялмясиня ня дейир? Биз дийяк, йыьылан гыздар саь олсун.
Эцлшянин сюзц:

Шцкцр щагга, эяня олдух цзбяцз,


Ала эюзлц бяй Новрузум, хош эялдин.
Ящдим буйду яйляшдик дизвядиз,
Ала эюзлц бяй Новрузум, хош эялдин.

Тамам ейляйиб башдады орта йарпаьына:

Дурсан эедяк мяним о дям ханама,


Эяня мцждя эетсин ата, анама.
Дцфцл кими сяни алым синямя,
Ала эюзлц бяй Новрузум, хош эялдин.

Эютцрцб ахырынъысыны дейир:

Сцсян сцмбцл, тяр бянюйшя, ирейщан,


Ятиршащтяк эцлдян тязя эцлошян.
Сяни эюрдц эюзцм олду урошан,
Ала эюздц бяй Новрузум, хош эялдин.

Няйся Новруз бяй Эцлшянин сюзцнц ятгаз елямийиф дуруб


юйя эетдиляр. Гавваз Ящмяднян, гызын анасындан эюрцшцб бир нечя
эцн бурда галдылар. Башладылар бурдан да эетмяйя. Эцлшян ханыма
атасы йахшы аьыр соьатлар щазыр елийиб. Эцлшян ханымы да Новруз
бурдан эютцрдц. Новруз бяй, Телли Гяндяф, Шащныйар, Эцлшян ха-
ным бир гядяр йол эетдиляр. Новрузнан Эцлшян ханым тязя тапыш-

78
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

дыьна чох ширин эап ейляйиб иряли эетдиляр. Телли Гяндяфдян Шащны-
йар эердя галды. Шащныйар чох писийди. Деди:
– Ай Гяндяф, булар ширин эап елийя-елийя варыб бизи эюздямел-
ляр. Эял гайдах, – дийяндя, Гяндяф деди ки:
– Йахшы дийирсян, – дейиб, атын йонуну эери чюйцрдцляр. Бир
вахда Новруз гайыдыб баханда эюрдц кц, Гяндяфнян Шащныйар
гайыдыллар. Новруз деди:
– Ай Эцлшян атайын юйц йыхылсын, гыздар гайытды. Новруз бяй
гайыдыб булара сары эялди. Баханда эюрдц кц, Шащныйар аьлыйыр, деди:
– Аьыз, яйлясин цчъя йарпах сюзцм вар дейим, ондан эедин.
Гяндяф деди:
– Аьыз, яйляш.
Эютцрцб эюряк гыздарын гайытмасына ня дейир. Биз дийяк, гу-
лах асанлар саь олсун.
Новрузун гыздара дедийи сюз:

Дяли кюнцл щяля вятян арзулар,


Йахшымы олур ел, башына дюндцйцм
Аьла Шащныйар, ъан сана гурбан,
Йанар цздя хал башына дюндцйцм.

– Дийяндя, Шащныйар яйляшди. Телли Гяндяф башлады Йелгяняди


эери сцрмяйя ки, нийя Шащныйары дейирсян мяни демирсян.
Новруз эютцрцр орта йарпаьыны:

Мян олмушам цч эюзялин щямбавы,


Эцлшян, ямимлявлярин шаравы.
Йелганады йахшы сахла, Гяндяфим,
Инъитмясин тел башына дюндцйцм.

– дийяндя, Гяндяф дя яйляшди. Икиси дя Шащнийарнан ъцтдяшдиляр.


Новруз эютцрдц дал кялмясини гыздара ня дейир? Биз дейяк, гулах
асанлар саь олсун:

79
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Эюзяллярим, ня цчцн мяндян эялмязсиз,


Диндирифнян ярз щалмы билмяссиз.
Ахдарсаныз чарх алтында булмассыз,
Новруз кими гул башына дюндцйцм.

Дейиш тамама йетди, дцшмянин юмрц эюдяк олсун. Сюз гур-


таран кими сцряк ъейраны кими щамсы бир йеря йыьылыб башладылар эет-
мяйя. Бир гядяр эедиб Дийарбякиря йахынлашдылар. Эетдиляр бир сцрц
гойунун цстя чыхдылар. Бу гойнун бир чованы варыйды. Бу чованын
адына Дяли ъован дейирдиляр. Мунун бир ъомаьы варыйды. Щардан
сцрцйяндя йедди ил ордан от питмязди. Чох вахды чомаьы санъар-
ды, гойну кюлэюйня йыьырды. Ямбя мунун бир йолдашыда варыйды.
Мунун ады Гыръел чованыйды. Бу Дяли чован деди ки:
– Яйя Гыръел, дурналара бах.
Гыръел деди ки:
– Дурна дюй. Ай башын юлсун, о ашыхды йандакылар да гыз, эя-
линди.
Гыръеля деди ки:
– Олары бурйа гайтар.
Гыръел чаьырды кы:
– Ай гонах бярдян эял, – дийяндя, Новруз деди ки:
– Ай Гяндяф эедяк, аж гарын гойунун гыраьында дойар.
Нейся гыздарнан иразылашыф эялдиляр тюкцлдцляр. Бу дяли чован
чомаьы чякиб деди ки:
– Сяни кими гонах бизя лазым дюй. Сян эет бу гыздары яйлийи-
жям, – дийяндя, Новруз деди ки:
– Ай чован, мяним башым йени гохадан чыхыб, мяни галма-
гала салма. О гыздара чох зящмят чякмишям. Щяр сяни кими тяпи-
няня версям даща мян юмцзя ня апарарам?
Чован деди:
– Онда дейишяк, – дийяндя, Новруз деди:
– Бисмиллащ! Буйур.
Чован чомаьы синясиня басыб эюряк Новруза ня дейир, Нов-

80
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

руз щанъары ъаваб верир? Биз дийяк, гулах асанлар саь олсун.
Чованын Новрузнан дейишмяси. Алыр чован:

Эял язял башдан данышах,


Аьлым камалым оьлан .
Чякярям кцрян чялийи ,
Вуруб атдан салым оьлан.

Эютцрцр Новруз эюряк ня дейир.


Новрузун сюзц:

Эялирдим Мисир елиндян,


Думан алды йолум чован.
Чякярям Мисир гылыъы,
Фярзи сана юлцм чован.

Эютцрцб эюряк чован ня дейир? Биз дийяк, гулах асанлар саь


олсун.
Чованын оьлу:

Вуруфнан атдан йыхарам,


Йыхыбнан атдан йеря чахарам.
Бирини Гырчеля, бирни сана пай чыхарам,
Бирни юзцм алым оьлан.

– дейиб Телли Гяндяфин теллярини сыьаллады ки муну юзцм синямя ба-


сарам. Новруз бяй деди ки:
– Мян олары алышмыйа эятирмямишям. Ялини онун телиня вурма.
Эютцрцр Новруз эюряк чована ня дейир.
Новрузун сюзц:

Чован бир Аллащ йолуна,


Ял вурма сонам телиня.

81
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Вермярям хорйат ялиня,


Мян бцлбцлям эцлцм чован.

– дийяндя, чован эюрдц кц, Новруз щеч бу гыздардан муна вер-


мяк истямяйир. Ъован башдыйыб эюряк ня дейир.
Ъованын сюзц:

Оьлан бир эялсян инсафа,


Ужундан чякмишям ъафа.
Цч ай йайда сцряк сафа,
Пайыз йола салым оьлан.

– дийяндя, Новруз деди ки:


– Юйун йыхылсын мяни сян щя йола салмыйыфсан, уъумнан ня
зящмят чякифсян? Сян щеч йахшы данышмырсан.
Эютцрцф эюряк Новруз чована ня дейир.
Новрузун сюзц:

Мисри гылыъ саь ялдяди,


Пейванан долща долда.
Бавамын эюзц йолдады,
Нежя бурда галым, чован.

Эютцрцб чован эюряк ахыр сюзцндя Новруза ня дейир.


Чованын ахыр сюзц:

Мян дяли чованам дяли,


Чякмярям фикир хыйалы.
Гуъарам Гяндяфин бели,
Хуб кечя йыьвалым оьлан.

– дийяндя, Новруз бяй щирсдяниб ишдяди ки, ъованын сцйсцнц вур-


сун, эеня Новруз сябр еляйиб эютцрцр сюзцн тахяллцсцнц, ахыр кял-

82
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

мядя эюряк чована ня дейир? Биз дийяк, гулах асанлар саь олсун.
Новрузун сюзц:

Новрузам синя даьлыйам,


Дярдими кимя аьлыйам.
Кярим пашанын оьлуйам,
Дийарбякир елим чобан.

– Дийяндя, чован галхыб Новрузун бойнундан гуъахлайыб


ики эюздяриндян юпцб деди:
– Новруз, сян мяним аьам Кярим пашанын итян оьлу Нов-
руз бяйсянми?, – дийяндя, деди:
– Бяли.
Сян демя ки, щямян бу чован Новрузун атасы Кярим паша-
нын чованы олсун. Чован о дайга галхыб бир еркяк эятириб кясиб
Гыръяля деди ки:
– Ешшяйин ъейнамазыны эятир. (Йанкы чулну эятир бурйа сал.)
О дайга Гыръял эятириб чуллары бурйа салыб, ожаьы басыб, ка-
вавы чякиб, бир еркяйи булара кавабда тямиз йидирдиб галхды. Гыр-
ъеля деди ки:
– Мян эетдим, гойуну эюзля. Чован тярпянди мушдулуьа,
кимя? Кярим пашыйнан Зейнаб ханыма. О вахтда Кярим паша
ухаркы мяртябядя отурурду. Бахды эюрдц кц, чован еля эялир ки,
боьанах кими. Чаьырды арвады Зейнаб ханымы йанына. Деди:
– Арвад, танйырсанмы о эяляни?
Зейнаб ханымы деди:
– Дяли чованды таныйарам.
Кярим паша деди:
– Арвад, няйи гуртарыфса эялиф. Бизи о эялмякнян гырежах. Эет
алагапыйы баьла.
Зейнаб ханым эедиб алагапыйы баьлады. Чован эялиб алага-
пыйа дайанды итяляди. Эюрдц кц алагапы баьлыды. Нягяртя баьырды
ачан олмады. Эери чякилиб алагапыйа бир чомах вурду щамсы сы-

83
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

мавар чытыьы олду. Юзцнц ичяри салды Кярим пашанын йанына. Кя-
рим паша йцйцрмцш габаьына чыхды:
– Чован, няди яйсик ишим?
Дейиб чована ял верди.
Чован башлады ки:
– Яксик ишин йохду. Мушдулуьму вер, – дийяндя, чован чо-
маьы синясиня басыб эюряк Кярим пашыйа ня дейир? Биз дийяк, гу-
лах асанлар саь олсун.
Чованын мушдулух сюзц:

Эялди Мисир елиндян,


Аьа, Новруз бяйим эялди.
Цч дурна тел эюзялинян,
Аьа, Новруз бяйим эялди.

– Дийяндя, Кярим пашанын ахлы башындан эедиб йыхылды. Чо-


ван эютцрцр орта йарпаьыны:

Эялдиляр мяним йаныма,


Содуйу салды ъаныма.
Мушдулуь Зейнаб ханыма,
Ханым, Новруз бяйим эялди.

– Дийяндя, Зейнаб ханымын да ахлы башындан эедиб йыхылды.


Чован эютцрдц ахыр сюзцнц:

Мян дядя чованам дядя,


Гуллух ейлядим устада.
Кам алыб йетдим мурада,
Аьа, Новруз бяйим эялди.

Буларын ахлы башына эялиб доьрусуну чованнан хябяр алды-


лар. Чобан деди ки:

84
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

– Новруз бяй эялди, – дийяндя, Кярим паша деди ки:


– О сцрцйц сана баьышдадым. Эет юзцн сащиблик еля.
Кярим пашанын цряйи дайанмыйыб вязирнян, вякилнян атда-
ныб Новрузун габаьына эетдиляр. Чатдылар Новруза юпцш-эюрцш-
дян сонра, узун ейтирамнан Новрузу эятдиляр. Анасыда эюрцшдц.
Эюздяри щяр икисинин, атасынын анасынын урошан олду. Мяни истийян
достун щамысынын иши еля оанд олсун. Ширин-шярвят пайланыб, щяр кяс
яйляшиб юз йериндя. Щамынызын иши оанд олсун.

Сон

85
СЦЛЕЙМАН ВЯ МЯЛЯК

Мятни Ашыг Щцсейн Рзайев (Бозалганлы)


юзц йазыйа алмыш

1855-ъи илдя доьру олмуш щикайяти Бозалганлы кянд сакини


Ашых Сюйцн Рзайев тапып мцзакиря етмяси. Бизим Бозалганлы кян-
диндя олмуш доьру бир щекайядир.
Бозалганлы кяндиндя бир дяня Паша бяй адлы гцввяли бир адам
олур. Анъах юзц ращат олур, чох зцлцмкар олмасына сябяб Паша
бяй дейирляр. Щямин шяхс йани ки, щямин адам чован тутармыш, ню-
кяр тутармыш, иряшвяр тутармыш. Вядя башы щеч бириня щагг вермяз-
миш. Паша бяйин оьлу йохуймуш, алты йашында бир дяня гызы
варыймыш. Гызын ады Мяляк иймиш. Паша бяйин гапысында бир дяня
иряшвяри олур. Он ил бунун гапысында ишляйир. Ыряшвярин ады олур Ща-
сан. Щасан эялир бир эцнляри юлцр. Юляндян сонра зорнан гону-гон-
шудан пул йыьыр, бунун мейидини дяфн едир. Бу Щасанын щеч бир
шейи галмыр. Бир дяня йедди йашында оьлан ушаьы галыр. Щямин уша-
ьын ады Сцлюймян ийди. Щямин Сцлюймян атасы юляндян сонра ис-
тяди ки, эянисин бир йана эетсин. Паша бяй гоймады эетмяйя. Деди:
– Оьлум, сяни юзцм сахлыйажам. Щямин Сцлюймяни эащ мала
гойду, эащ бузойа гойду, эащ гапыда ишлятди. Бу Сцлюймян чох
бир зиряк ушаь олду. Бу Паша бяй эялди деди:
– Арвад, бир мяслящят еляйяк.
Арвады деди:
– Ай Паша бяй, ня мяслящят еляйяк?
Паша бяй деди ки:

86
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

– Арвад бу гызмыз Мяляйи, оьлумуз да йохду, Сцлюймяня


ад елийяк. Дийяк ки, ай Сцлюймян щям оьлумуз ол, щям дя эюймцз
ол. Гой еля ад еляйяк, онда гапыда ишлясин.
Арвад деди:
– Чох эюзял дейирсян, еля дя еля.
Паша бяй эялди, Сцлюймяня деди:
– Сцлюймян бу эцндян бизим гызмыз Мяляк сянин нишанлынды.
Беля дийяндя, Сцлюймян ъаваб верди ки:
– Атам юляндян бяри алты илди ки, мян сянин гапында ишляйи-
рям. Горхорам мяни дя ишлядясян атам кими гуру муздур елийя-
сян, алладасан, гызы да вермийясян, – дийяндя, Паша бяй муна
ъаваб верир:
– Йох-йох Сцлюймян щеч вахтда еля шей олмаз. Ону мян де-
мишям. Истийирсян кябинини кясдиряк, – дийяндя, Сцлюймян муна
ъаваб верди:
– Йахшы онда бир молла чаьыр кябиними кясдир, – дийяндя,
Паша бяй бир ушах йоллады ки:
– Эет оьул, газы аьайы бурйа чаьыр.
Бу беля дийяндя, Сцлюймян ъаваб верди ки:
– Ай Паша бяй Щажы Ахунд гоншулуьумуздады, ону чаьы-
рах эялсин. Бизим кябинимизи Щажы Ахунд кяссин, – дийяндя, Паша
бяй ъаваб верир ки:
– Оьул Сцлюймян, газынын кябининдян молланынкы бир олмаз.
Сцлюймянин ахылы муну кясир, еля билир ки, газынын кябини чох
мющкям олар.
Паша бяй мундан Сцлюймянин аьлыны кясдирир. О дайга
адам эедир газыйы чаьырыр. Газы эялир. Гапыдан ичяри эирир:
– Саламы ялюкцм, ай Паша бяй.
– Ялюкцясалам, хош эялибсян ай газы аьа. Буралар сана пеш-
эащды.
Газы аьа ъаваб верди:
– Нядир, хейир ишин.
Паша бяй деди ки:

87
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

– Кябин ишмиз вар. Мяним гызым Мяляйин кябинини бу Сц-


люймяня кяс, – дийяндя, газы аьа ъаваб верди:
– Щансы Сцлюймян вя гыз щарайа эедиб?
Паша бяй ъаваб верди ки:
– Сцлюймян бу оьланды. Гыз да ойнамаьа эедиб. Истясян ча-
ьырарых гызы да.
Газы аьа ъаваб верди ки:
– Чаьырын эялсин.
Атасы деди ки:
– Ай ушах эедин Мяляйи чаьырын.
Эедиб чаьырдылар. Мяляк эялди. Анасы деди:
– Гызым щарйа эетмишдин?
Ъаваб верди ки:
– Ана ъома тикиб ойнайырдых.
Газы аьа Паша бяйя ъаваб вериди ки:
– Паша бяй цч ил мундан габах бу гызын кябини кясилясиймиш.
Эуйа о гыз доггуз йашында яря эетмиш щесаб олунур. Хилася
гыз варер эяня ойнамаьына эедир. Кябинини кясилляр. Бу Мяляк он
алты-он йедди йашына чатанда, бахыр эюрцр ону Сцлюймяня верифляр
йедди-сякэиз ил мундан габах. Гыз юзцня дя бахыр, тай тушларына
да бахыр. Башлайыр Сцлюймяндян гачмаьа. Сцлюймян ня гядир ща-
йатяфсир дейир Паша бяйя, Паша бяйин арвады Нават ханыма:
– Ай анам-бажым беля шей олмаз, бу гызын кябини мана кя-
силяндян бурйа щяля бир йолла мян онун цзцнц эюрмямишям. Мян
о вахта Паша бяйя дедим ки, сян мяни дя атам кими гуру муздур
еляйяжящсян. Паша бяй ъаваб верди мана ки, щеч вахт еля шей ол-
маз. Мян бцтцн кишийям. Инди ися билмирям мян кимин цстцня
гачым.
Нават ханым ъаваб верди ки:
– Сцлюймян, мян ня гайрым. Инди гызын ахылы кясир. Даща бир
йердя отумур, ямиси юйцня эедиб. Эет эюр эятиря билярсянми? Бу
пралатарйат баласы Сцлюймян эетди щямян Мяляйин далындан. Эе-
диб эюрдц кц, ямиси юйцндя чалмада-чаьырдады. Сцлюймян деди ки:

88
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

– Ай Мяляк сян нийя гачыбсан, мяни чюлляря салыбсан?


Мяляк ъаваб верди ки:
– Бурдан эяни, эюзцм сяни эюрмясин. Сян щара, мян щара, –
дийяндя, Сцлюймян ъаваб верди ки:
– Ай Мяляй мян алты йашындан сянин уьурунда ъанымы чцрц-
дцрям.
Мяляк ъаваб верди ки:
– Щавайы да чцрцдцфсян. Сяни мян щеч атамын евиндя эюрмя-
мишям.
Сцлюймян ъаваб верди ки:
– Ай гыз мяни нийя йандырырсан, нечя илди сянин кябинин мяня
кясилиб.
Гыз ъаваб верди ки:
– Чох щявяс елийиф мяним кябиними кясян, мяним яря эедяси
вахдым индиди. Бир юзцм кими эюзял ъаван оьлана эедяъям. Мяни
чох сюйлятмя.
Сцлюймян эедиб нечя йерляря шикайят еляйиб, нечя дяня мин-
нятчиляр эюндярди. Гыз эетмяди. Ахыр нечя эцндян сонра Сцлюймян
эяня юзц эетди Мяляйин йанына. Деди ки:
– Мяляк, мян сянин цзцндан щаггсыз-музсуз нечя илляр ъа-
нымы чцрцтмцшям. Сян мяни дири дцнйадан йандырма. Дур варах
эедяк, - дийяндя, Мяляк ъаваб верди ки:
– Кяс натяряст оьлу натяряст. Мяни бу эцндян сонра сян эюря
билмязсян. Мян юзцм кими бир йахшы оьлан тапыф она эедяжям, – ди-
йяндя, Сцллюймян ъаваб верди ки:
– Биръя билейдим о щанъары оьлан олаъах кы, мяндян артых
олаъах, – дийяндя, гыз ъаваб верди ки:
– Инди билмяк истяйирсянся бир саат йанымда дайан мян сана
ъаваб верим сязнян, эюр щанъары оьлан тапаъам.
Сцлюймян ъаваб верди:
– Ай гыз, де эюрцм щанъары оьлан тапаъахсан.
Инди Мяляк ъаваб верир Сцлюймяня:

89
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Тярланам лачыны тапарам инди,


Ня олуфду мана сара галмышам.
Йахшыйы йаманы биляндян бяри,
Эеъя эцндцз ащы зара галмышам.

Сцлюймян ъаваб верди ки:


– Ай гыз, бу гядир мяни йандырдыьындан бу барабар олду.
Яэяр иъазя верярсянся сянин бу сюзцйцн габаьыны мян сана дийя-
рям. Яэяр башарсан биссимиллащ буйур.
Сцлюймян эюряк гыза нятящяр ъаваб верир? Биз дийяк, гулах
асанлар саь олсун.

Сцлюймянин ъавабы:

Тярлансан саррыьымы гябул етэинян,


Ужундан атана нюкяр олмушам.
Йарым дцфцрлцйдцн ондан бу вахта,
Чякмякдян дярдини ъана эялмишям.

Сцлюймян бу ъавабы дийяндя, гыз ъаваб верди ки:


– Тярланын сарынан йолдашдыьы щеч бир вахта тутмаз, – дийян-
дя, Сцлюймян ъаваб верди ки:
– Йаны мяним кими тутмаз?
Мяляк ъаваб верди, – дейим:

Тярлан олан сара ейлямяз гылых,


Йыьылыша миннятя йцз ялли мяхлух.
Фида олум сана худайы халых,
Бяйям мян кечяля, кора галмышам.

– Дийяндя, Сцлюймян ъаваб верди ки:


– Ай гыз, сянин цзцн ня йаман ачылыб. Эедяъякдян эяляъяк
чохду. Мяним яэяр бир айвым варса да, зянана тайфасынын эен

90
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

гурсаьы олмаз. Нийя габахъан дейирсян сон сюзцнц? Инди иъазя ве-
рярсянся бу сюзцйцн ъавабын габаьына дийярям.
Мяляк ъаваб верди ки:
– Башара билсян дейнян.
Сцлюймян ъаваб верир. Биз дийяк, гулах асанлар саь олсун:

Эялмясин миннятя йцз ялли мяхлух,


Эюнлцня шавагат ендирсин халых.
Данышма тярсиня яввял гощумух,
Демяйнян кечяля кора галмышам.

– Гощумлух бир айры, ярнян арватдых бир айры, сяндян мяним


ярнян арвад мясялямиз щеч бир вахтда тутмаз, – дийяндя, Сцлюй-
мян ъаваб верди ки:
– Нийя тутмур? Мяни баша сал.
Сцлюймянин ъавабыны Мяляк верир ки:
– Инди сяни бу барядян баша салем.

Мяляйин ъавабы:

Гощумух йанында отуррам беш эцн,


Дивана дярдиндян мян олдум дцшэцн.
Истяр юлясян ки, дурмарам цч эцн,
Бойанда бир лачын сораг алмышам.

Сюзц тамам елийяндя Сцлеймян ъаваб верди ки:


– Сянин бу демяйиндян тапыб йерни елийифсян, – дийяндя, Мя-
ляк ъаваб верди ки:
– Нежяки дейирсян еляди. Кефня бах, – дийяндя, Сцлюймян
деди ки:
– Мяляк ачыхъа мян сянин ишини гандым. Инди эюр мян сянин
башына ня эятрярям.
Мяляк ъаваб верди ки:

91
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

– Дейнян эюрцм ня эятирежейсян?


Инди эюряк Сцлюймян мунун бу ъавабына ня дейир?

Сцлюймянин ъавабы:

Йахшы олду бу башдан билдим ишини,


Батыррам гарайа йазы гышыны.
Анд олсун халигя вуррам башыны,
Неъя дедин лачын сораг алмышам.

– дийяндя, Мяляк деди ки:


– Ай ахмах мян сяндян ня утанырам, ня дя горхорам. Ис-
терсян инди лап гырмызы цзцня дейим, – дийяндя, Сцлюймян ъаваб
верди ки:
– Ай утанмаз ъаваб вер эюрцм нятяри верирсян.
Мяляк деди:
– Дейим гулах ас.

Мяляйин сюзц:

Лачынын сораьын йягин билэинян,


Сарсан бел баьлы тап мещман олэунан.
Истяр бу саат чатдайнан, юлэцнян,
Сяни кими тцфянэисиз бош гувура галмышам.

– дийяндя, Сцлюймян ъаваб верир ки:


– Чох йахшы дейирсян. Яввял бу ахмахлых мяндядикин нийя
сана сяккиз йашында мян кябин кясдирирям. Щавайы йеря ъанымы
чцрцдцрям. Ай гыз сян мяним ъаным, сана мян чох зящмят чяк-
мишям. О зящмятин габаьында щеч олмаса биръя щяфтясада мян-
дян баш биррийи еля, – дийяндя, Мяляк ъаваб верди ки:
– Сцлюймян мяндян сянин эюрцшмяйни атейин кечмиш нама-
зына щесаб еля. Чцнкц мяни сян кал цзцбсян. Кал мейва адамын

92
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

аьзыны бцрцшдцряр, – дийяндя, Сцлюймян эютцрцб эюряк Мяляйя ня


кими ъаваб верир, биз дейяк, гулах аасанлар саь олсун.

Сцлюймянин сюзц:

Йалвардым, йапышдым, йетишдим ъана,


Чякдийим ъафаны ейлямя ящсана.
Дцзял доьру йола, нящлят оху шейтана,
Няйим йохду дедин бош гувра галмышам.

Сцлюймян сюзцнц тамам елийяндя Мяляк щирся эялиб ъаваб


верди ки:
– Натяряст оьлу натяряст, сян мяннян дейишя-дейишя еля бур-
да отуражахсан? Анд олсун атамын сялтянятиня, сяни бир Сцлюймян
гайрыжам щяр йанындан он сяккизи чыхежах. Вяссалам, ахыр сюзцмц
сана дейрям. Эюряк Мяляк Сцлюймянин ъавабына ня ъцр дейир.
Отуранлар саь олсун.

Мяляйин сюзц:

Мяляйям мянзиля йетиррям инди,


Кяс сясини щянирни батыррам инди.
Башыны бядяннян эютцррям инди,
Сяни кими аннамаз хара галмышам.

– дийяндя, Сцлюймян ъаваб верди ки:


– Ня сяндя тахсыр вар, ня мяндя, тахсырын щамысы о Аллащ-
дады. Дейнян нийя? Сянин атаны варры елямякдян цряйи сюйумайыб,
тутуб бяй дя гайрыб ондан. Ютяндя тахсыр мяним атамдады, нийя
юмрцнц эцнцнц сянин атайин гапысында сярф еляди? О, юляндя зу-
лума мян галдым, – дийяндя, Мяляк ъаваб верир ки:
– Гурд оьлу кими вял вяъир охума, сюзцйцн далны дейнян эюряк.
Сцлюймян Мяляйя ня кими ъаваб верир? Сцлюймянин сюзцн
биз дийяк, гулах асанлар саь олсун!

93
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Щаггын Сцлюймяннян цзц дюнцфдц,


Йапышмыр йарына сюзц дюнцфдц.
Мяляйин мисэиннян цзц дюнцфдц,
Ня бяд йыьвал, бахды гара олмушам.

Еляки дейиш тамама йетди, дцшмянлярин юмрц тамам олсун,


эюряк араланыб Сцлюймян ялини цзцня тутуб щансы дийара эедир. Сц-
люймян деди:
– Эедим Паша бяйин йанына. Бялкя йарама о су сярпя. Эет-
ди цзцнц чюйрцб Паша бяйя мцраъят еляди ки, мяним арвадымы
юзцмя вер.
Паша бяй Сцлюймяним цзня сойух бахыф ъаваб вермяди. Сц-
люймян щяр тяряфя бахыб бир ах чякди, деди ки:
– Паша бяй, индики вермирсян бир цч йарпах сюзцм вар, де-
йим гулах ас.
Эюрцрцб эюряк Сцлюймян Паша бяйя ня дейир.

Сцлюймянин сюзц:

Илтымас ейлярям, Паша бяй, сяндян,


Дцфцлям йармы алма ялимдян.
Ня дедин ки ондан бойун гачыртдым,
Ъуда салма мяни вятян, елимнян.

Эюрдц эяня бахмады, эютцрдц о бирисини:

Чох чякдим ъафаны чатмадым баша,


Йеримир мягсядим, дюнцфдц даша.
Щеч бир кимсям йохду гощум гардаша,
Айры салма о норястя эцлцмнян.

94
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Эютцрцр о бирисини:

Ейля Сцлюймянин дярдиня чара,


Вурма мана цстц-цстцндян йара.
Эежям ки эежяди эцндцзцм гара,
Ня дедим ки инъийибсян дилимнян.

Еляки Паша бяй прлатарйат баласындан цзнц чюйрдц. Сцлей-


мян ужундан билмяди щансы дийара эедир.

Сон.

95
ß ðò î ü ðî ë Úà â è ä

АШЫХ ГЯЩРЯМАН ИБРАЩИМОВУН СЮЙЛЯДИЙИ


“КАМАНДАР МЯЩЯММЯД”
НАЬЫЛЫ ЩАГДА

АЬЫЛЫН темасы севэидир. Щадисяляр чох мцх-


тялифдир, тякрар моментляри аздыр. Наьыла мян-
филик верян дилин гарышыглыьы, ифадялярин аьырлыьы
мянзум щиссялярин позуглуьудур.
Наьылын стилиндя дя зяифлик вардыр.
Реал тясвир, реал щяйат чох йердя позу-
лур: девляр, тилсимляр вя и.а....
Наьыла хцсуси мараг верян севэи (Мящяммяд – Эцляндам,
Кечял Наьы – Хан гызы), достлуг (Мящяммяд – Кечял Наьы) дуй-
ьуларынын саф вя тямизлийидир. Ону да гейд етмяли ки, експедисийа
заманы бир щалы да нязярдян гачырмамалы.
Бязян наьыллары, шеирляри ашых юзц йазыр. Бу чох йахшыдыр. Чцн-
кц ашых юзц йазыркян дилдяки халг елементляри даща тамлыьы иля ня-
зяря чарпыр (елми ишчи бязян йазаркян дяйишдирир).
Бу ашыьын йазысы чох гарышыхдыр. Гарышыхлыг щяддиндян артых
олуркян, тексти ашыьа йаздырмамалы.
“Камандар Мящяммяд” наьылы щагда гейд етмяли ки, наьыл
мцасир охуъуларын рущуну охшамадыьындан няшря лцзуму йохдур.

27.01.1940

96
КАМАНДАР МЯЩЯММЯД

Мятни Ашыг Гящряман Ибращимов (Товуз)


йазыйа алмыш

СВАЩАН нисвиъащан дийярляр бир бюйцк шящяр иди.


Шащ оьлу шащ Аббас бир ядалятли падшащ иди. Онун бир
вязири вар иди. Адына Аллащверди хан вязир дейирдиляр.
Шащ оьлу шащ Аббас дюйцш ливасына эиряряк елляри до-
ланырды ки, эюрсцн мяхлугат ня ъцр доланыр. Дюйцш ли-
васыны эейниб чыханда, онун падшащ олдуьуну
таныйан олмазды. Шащ оьлу шащ Аббас Аллащверди
хан вязир иля бир сяфярдян эялирди. Эяляндя эюрдцляр ки, бир дястя
мяктяб ушаьы мяктябин габаьында ойнайыр. О ушахларын ичиндя бир
ушах вар иди, адына Мящяммяд дейирдиляр.
Мящяммяд падшащын эялдийини эюрцб ушахлара деди ки:
– Мян ня тящяри данышсам, ня тящяр дурсам сиз дя еля дурун.
Булардан сизя пул алыб веряъяйям.
Шащ оьлу шащ Аббас бахды эюрдц ки, ушахларын ичиндя бир
ушах вар галан ушахлар щамсы ондан дярс тярбийя эютцрцрляр. Шащ
оьлу шащ Аббас деди:
– Аллащверди хан, о ушахлара тярбийя верян ушаьы эяти апа-
рах, галанларына пул вер эетсинляр.
Ойду ки, йанына чаьырыб хябяр алды:
– Оьлум, сянин адын нядир?
Ъаваб верди ки:
– Мяним адым Мящяммяддир.
– Оьул, кимин оьлусан?

97
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Ъаваб верди ки:


– Мяня Хатын гарынын нявяси Мящяммяд дейярляр.
Деди:
– Оьул, сян мяним гардашым оьлусан, буйур эедяк бизим
евя бир нечя вахт да мяня оьул ол.
Ойду ки, атын тяркиня алыб Мящяммяди евя апарды. Исващан-
да ешиддиляр ки, падшащ бир оьул тапыб эятириб. О эцнц онун тама-
шасына йыьылыб саз-сазанда иля чох шадлыг гайырдылар. Хатын гары бу
хябяри ешидиб юзцнц падшащын гуллуьуна йетирди. Гары деди:
– Гывла алям, падшащларда ядалятлик олар, зулум олмаз, мя-
ним Мящяммядими сян нийя эятирибсян?
Падшащ деди:
– Ай няня, бунун камалны чох-чох бяйяндим, онун цчцн
эятдим. Мящяммядим юзц аьрылыьында гызыл веряк буну бизим яли-
миздян алма.
Гары деди:
– Оьулдан-гыздан мяня галан бир буду, бундан айры мян
дура биллямми?
Дедиляр:
– Ай няня, ня вахт цряйин истяйяндя эялиб Мящяммяднян
данышыб, эюрцшцб эедя билярсян.
Гары юз разылыьы иля Мящяммяди вериб, юзц аьрылыьында гызыл
алыб евиня апарыб эетди. Падшащ Мящяммяди оьул явязиндя о гя-
дяр сахлады ки, Мящяммядя Камандарлыг йетишди. Падшащ деди:
– Оьул эедиб ов вуруб эятиря билярсянми? Сяндяки бу атмаг,
бу тутмаг гочаглыг вар.
Мящяммяд деди:
– Мяня йахшы ат, йахшы йараг версян мян эедиб щяр овдан
бир ов эятирярям.
О щалатда йахшы йасаг, 40 атын ичиндян сынаглы сечилмиш бир ат
верди. Ойди ки, Мящяммяд эедиб даьлары доланыб ов тапа билмяди.
Падшащын йанына бош эяля билмяйиб атынын юрцйцнц бир эюй чимян-
ликдя чалыб фикирляшиб йатды.

98
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Йолдашлар, инди сизя хябяр верим Кишмир шящяриндян Йащйа


ханын гызы Эцляндям ханымдан. Эцляндям ханымда щям эюзял-
лик вар иди, щям дя гочаглыг. Шащ оьлу шащ Аббас ешитди ки, Кишмир
шящяриндя бир беля эюзял вар. Ешитдийимизя эюря дейирляр шащ оьлу
шащ Аббас чох ъамалпяряст иди. Аллащверди хан вязиря деди:
– Эедиб о эюзяли эятиря билярсянми?
Аллащверди хан вязир деди:
– Мян ешитмишям, гывла алям, о гызда бир гочаглыг вар, гылыъы
чякиб гошуна эиряндя гошуну позур вя бир дя онун тилсими вар эе-
дян гошуну тилсимя салыр.
Шащ оьлу шащ Аббас деди:
– Бир нечя милйон да гошун эютцрцн эедин.
Гошун эедиб кимиси тилсимдя галды, кимиси дя гайыдыб эялди,
гызы эятиря билмяди.
Кишмир шящяринин вя Эцляндям ханымын бир даьы вар иди,
адына Ялван даьы дийярдиляр. Ялван даьында Эцляндям ханымын
мин ъцря дярманы вар иди. Юлдцрмя, дирилтмяйя вя йара саьалт-
маьа. Бир эцн Эцляндям ханым 40 гызнан щяр бири нечя йердян
юзцня зинйят бязяк вуруб, гылыъыны галханы эютцрцб Ялван даьына
сещр етмяйя чыхдылар. Ялван даьына чыхыб чадырлары гурдулар, баш-
ладылар даьлары сещр етмяйя, даьларын лаласындан, эцлцндян, чичя-
йиндян дярмяйя. Мяним йолдашларым, инди сизя данышым
Мящяммяддян. Мящяммядин башынын цстя эялди мяртлярин мюй-
ляси бир дюйцш донунда, йухудан ойатды Мящяммяди. Хябяр алды:
– Оьул, нийя мялул-мцшэцл йатыбсан?
Ъаваб верди:
– Ай аьа дявриш, мян овуму тапа билмядим.
Ойатды Эцляндям ханымнан Мящяммядин щяр икисинин пу-
тасыны щямин дявриш бир-бириня верди. Деди:
– Оьул, инди сянин овун йерни мян билирям.
Хябяр алды:
– Ай аьа, щардадыр мяним овум.
Деди:

99
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

– Оьул, атыны миниб Ялван даьына сцрярсян.


Ойду ки, Мящяммяд атыны миниб Ялван даьына сящярдян йол
башлады. О вахтда Ялван даьына йетирди ки, чыралар йаныр. Мящям-
мяд йетишяндя эюрдц ки, бир чадыр гурулуб. О бири чадырларын щамы-
сындан бюйцкдцр. Мящяммяд юз-юзцня деди:
– Эял бу бюйцк чадырда гонаг галэилан. Онцчцн ки, буларын
ахлы кясяни бу бюйцк чадырда олар.
Ойди ки, атынын юрцйцнц чалыб щямин чадыра эирди. Эюрдц бир
эюзял йатыр, дейирсян Аллащ-тааланын ялинин айаьынын бош олан вах-
ты олан нахшынын щамысыны она чякиб. Эюрян кими оьлан сюйэцсц ол-
дуьуну билиб гызы таныды. Гызы ойаданатан цряйи дайанмайыб
яйилди ки, гызын цзцндян юпя аьлы башындан эедиб шарпылты иля гызын си-
нясинин цстя йыхылды. Ойди ки, гыз йухудан айылды.
– Ядя залым оьлу нячи, ня карачысан эялиб мяним чадырыма
эирибсян.
Оьлан деди:
– Ай ханым, дилнян дийя билмярям, кярям еля сазнан сюзнян
дейим:
Ня инсафды беля дярди мян чяким,
Тябибсян дярдим бил чарасындан.
Урусгат вер ханым биръя мян юпцм,
О ики гашларын мян арасындан.
Гыз:
Мян тябибям щяр хястяни эюрярям,
Инди биллям дярдийин чарасындан,
Вахтын йетиб оьлан гылыъ вурарам,
О ики гашларыйын арасындан.
Оьлан:
Сяни мяня йетирян вар щагдан,
Нуру билянди олду айна габахдан,
Йанагдан, чянядян, булул пухахдан,
Бир буса вер щцснийин нурасындан.

100
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Гыз:

Оьлан щачан сяни бурада диндиррям,


Ешгин аташына салыб йандыррам,
Зярбиля кялляннян гылыъ ендиррям,
Силяр, кечяр гялбийин гарасындан.

Оьлан:

Мящяммяд инъимяз ща сюзцндян,


Габаьындан ъейран ала эюзцндян,
О йанаьындан, бу йанаьындан, цзцндян,
Гой бир юпцм, юлдцр сонрасындан.

Гыз:

Сянин ишин ня иди мяннян,


Истясям баж аллам Чиндян, Йямындян,
Сяни ща саь гоймуйаъаг Эцляндям,
Инди оху йасин сурасындан.

Ойды ки, бунун дейишмясиня гызлар йыьышыб:


– Ай ханым, чох тавагга ейляйирик, буну юлдцрмцйясян. Бял-
кя сянин эюзяллийиня ашиг олуб нагафыл сюзляр дейиб.
Ойды ки, оьланы гызлар сахладылар. Сящяр ачылды. Эцляндям ха-
нымын Эцщяр адлы бир гаравашы вар иди. Эялди деди:
– Ай ханым, бизя лайыг дяйил гонаьы аъ сахламах, изин вер
апараг о гонаьа чюряк веряк.
Ойды ки, Эцщяр гараваш гызыл мажмайыда апарыб Мящяммя-
дин габаьына чюряк гойду. Мящяммяд чюрякдян бир аз нащар
едиб гызын ешги щавасындан гызыл мяжмайы ойнадыб ики бармаьынын
арасында гырды. Эцляндям ханым деди:
– А гыз, бу оьлан ешг ящлиди, йа гойун буну юлдцрцм, йа ча-

101
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

дырлары йыьышдырын биз эедяк.


Чадырлары йыьышдырыб гызлар йола дцшцб эедяндя, Мящяммяд
юз атыны миниб гызларын габаьыны кясди. Башлады оьлан дейишмяйя:

“Вагуб” щавасында
Сянсян о даьларын маралы,
Сюйдцйцм, ай ханым, эял ордан гайыт.
Баьрымын башыны гойма йаралы,
Сюйдцйцм, ай ханым, эял ордан гайыт.
Алды гыз:
Мяням бу даьларын маралы,
Сяф олма, оьлан, сян ордан гайыт.
Мяни эюрян эцнвяэцндян саралы,
Сяф олма, оьлан, сян ордан гайыт.
Алды оьлан:
Даьларын маралысан, эюзяллярин цлкяри,
Лявиндя эюрцнцр гянди шякяри.
Мяням шащ Аббасын камандары,
Севдийим ай ханым, эял ордан гайыт.
Алды гыз:
Даьларын маралыйам, эюзяллярин цлкяри,
Лявимдя эюрцнцр гянди шякяри.
Чох аьлар гоймушам эялян камандары,
Сяф олма, оьлан, сян ордан гайыт.

Алды оьлан:

Мящяммядя вермяйинян азары,


Сядрин цстя эюрцнцр мейданнан базары.

102
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Мяням шащ Аббасын нюкяри,


Севдийим ханым, эял ордан гайыт.

Алды гыз:
Эцляндям чохларына вериб азары,
Чох дяллаллар аз залыб мейданнан базары.
Чох аьлар гоймушам сянин кими нюкяри,
Сяф олма, оьлан, сян ордан гайыт.

Дейишмядян сонра Эцщяр гараваш деди:


– Ай ханым, оьлан ешг ящлидир дейишмядян бир шей чыхмаз.
Сцрцн атларынызы юзцмцзц Кишмир шящяриня йетиряк.
Ойду бир мянзил эедяндян сонра оьлан юзц-юзцня фикир еля-
йиб деди ки:
– Бу ки, мяним сювэцлцмдцр, бяэям бу мяни танымыр, онун
цчцн эедир?
О саат оьлан атыны сяйирдиб гызын габаьыны бир дя кясди. Гыз
деди:
– Ядя, залым оьлу, инди ня цчцн эялдин?
Оьлан ъаваб верди:
– Ай ханым, бир нечя ханя сюзцм вар. Башлады оьлан бир дя
дейишмяйя:

“Кешиш оьлу” щавасында

Башына дюндцйцм, гурбан олдуьум,


Мяни аьлар гойуб щайана эедяр?
Сян ай ала эюзляриня щейран олдуьум,
Мяни аьлар гойуб щайана эедяр?

Алды гыз:

Чох ийитляр гядяминя гурбан ейляйиб,


Йюн чюйцрцб о Кишмиря эедирям

103
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Йаныб аташына эирйан ейляйиб


Йюн чюйцрцб, о Кишмиря эедирям.

Алды оьлан:
Сян инсаф ейля цзцлмя мяндян аралы,
Баьрымын башыны гойма йаралы.
Мян овчуйам бурахмарам маралы,
Мяни аьлар гойуб щайана эедирсян.

Алды гыз:
Саламаткян цзцл мяндян аралы,
Саь бядянини ейлятмяйнян йаралы,
Сяни кими овчу тута билмяз маралы,
Йюн чюйцрцб о Кишмиря эедирям.

Алды оьлан:
Мящяммядям мейдан биляр билярям,
Зярб иля тяпяннян гылыъ чаларам,
Атыннан сяни йеря саларам,
Мяни аьлар гойуб щайана эедирсян.

Алды гыз:

Эцляндям сяндякин эюрэяъин ганды,


Эялирсян эял бу дцз, бу да мейданды,
Чин чин бойнуна саллам ипяк кямянди,
Чякиб апарыб о Кишмиря эедярям.

Гыз бу ъавабы дийяндя оьланын чох аъыьы тутуб деди ки:


– Щяля мяним бойнума кямяд салынмайыб. Залымын гызы, бу
ня сюз иди сян мяня дедин.
О саат оьлан гылыъы чякиб гыз галханы башына тутду. Оьлан бир
нечя гылыъ вурандан сонра гыз деди:

104
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

– Оьлан, гылыъмы вурурсан, зарафатмы едирсян?


Оьлан деди:
– Гылыъ иля зарафат олмаз.
Гыз деди:
– Галханын башына тут. Инди дя мян гылыъ вураъам.
Оьлан галханыны башына тутуб, гыз зярбнян бир гылыъ вурду
оьланын башындан. Мящяммяд гызыл гана бялянмиш атындан йеря
дцшдц. Мящяммядин башындан булах киби ган тюкцляндя ганы эю-
рян кими мющцбятнян бир кюнцлдян мин кюнцля оьлана ашиг олуб
сювэилиси олдуьуну таныйыб деди:
– Ай гызлар аманды тутун оьланын башындан ган апармасын.
Дийырляр Ялван даьы Эцляндям ханымын юз даьы иди. О даь-
да юлдцрян, дирилдян, рянэ саралдан, йара саьалдан щяр ъцря дяр-
ман вар иди. О саат оьланын башына бир дярман гойуб ипяк
калаьайы иля сарыды. Сарыйандан сонра деди:
– Ай гызлар, биз йеримизи, мяканымызы демясяк оьлан эялиб
бизи тапа билмяз. Йазы биляниз йахын эялин мян бир сюз дейим йазын
оьланын йанында гойах. Бяйям о каьыз иля оьлан эяля бизи тапа.
Ойду ки, гыз йасямян телляриндян доггуз даня тел айырды ал-
ды аь мямяляринин арасына башлады охумаьа:

“Щцъран кярям” щавасы иля

Башына дюндцйцм ай ъаван оьлан,


Мяни ахтарсан о Кишмиря эялэинян.
Севдийим язизим, ай мещрибаным,
Мяни ахтарсан о Кишмиря эялэинян.

Алды о бири бянди:

Ялван даьыны гаранных думан бцрцсцн,


Аьлар дидям ганлы йашлар йерисин.

105
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Сяни вуран мяним голум гурусун,


Мяни ахтарсан о Кишмиря эялэинян.
Алды о бири бянди:

Сянин цчцн намя йазыр Эцляндям,


Цзцм дюнсцн яйяр мян сяндян дюнсям.
Унсафы унудуб усанма мяндян,
Мяни ахтарсан о Кишмиря эялэинян.

Каьызы гойуб оьланын йанында юз дястяси иля юзцнц йетирди


Кишмир шящяриня. Ойду ки, оьланын ешги щавасыннан гыз нечя йер-
дян юзцня зинйят вурду эейиниб бязяниб оьланын йолуну эюзлямяк-
дя олду. Дийярляр онун бир ямиси оьлу вар иди, адына Щейдар бяй
дейярдиляр. Щейдар бяй бахды эюрдц Эцляндям ханым эейиниб бя-
зяниб щямяшякиндян биря беш артых дяряъядядир. Щейдар бяй бир
нечя дяня елчи эюндярди ки:
– Эцляндям ханым мян сяни истяйирям, мяни истясян мяня
эялясян.
Эцляндям ханым ъаваб верди ки:
– Мяним щяля яря кючмяк фикрим йохдур. Цряйимдя бир мят-
ляб вар, о мятляби эюзляйирям.
Гыз дейян сюзляри елчиляр апарыб Щейдар бяйя хябяр вердиляр.
Щейдар бяй гыз дейян сюзляря бахмайыб юзцнц голчомах щесаб
едиб саз ашых эятириб башлады юзц юз башына той чалдырмаьа. Гыз разы
олса да ону алаъаьам, олмаса да. Бу той чалмаьыны гыз ешидиб бир
дярман йеди, “рянэим саралсын эюзцня чиркин эюрцням” – дейиб
эеъя вя эцндцз Мящяммядин йолуну эюзлямякдя олду. Ямма
Эцляндям ханымын бир даначысы вар иди, адына даначы кечял Наьы
дейярдиляр. Амма Наьыда бир гочахлых вар иди ки, чомаьынын га-
баьында чох адам дура билмирди. Эцляндям ханым чаьырыб На-
ьыйа тапшырды ки:
– Дананы йол гыраьында отарарсан. Сазлы, яли чюмчяли эюрян
кими тутуб мяним йаныма эятирярсян.

106
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Мющтярям йолдашлар о орда эюзлямякдя олсун, сизя хябяр


верим Мящяммяддян. Мящяммяд йухудан айылыб эюрдц башы са-
рыхлыды. Щеч бир кяс йохдур. Мящяммяд гыз йазан каьызы тапды,
бахан кими каьызы охуйуб билди ки, гыз щансы шящярдядир. Деди:
– Мян инди гызын далы иля эетсям шащ оьлу шащ Аббас вя мя-
ним няням ниэаран галарлар. Эедим шащ оьлу шащ Аббасдан вя
нянямдян иъазя алыб ондан сонра эедярям.
Мящяммяд эялди шащ оьлу шащ Аббасын габаьына. Падшащ
хябяр алды:
– Оьул сянин башын нийя сарыхлыды?
Мящяммяд ъаваб верди:
– Мяни ат йыхыб.
Падшащ деди:
– Оьул, папаьыны бир эютцр эюрцм.
Папаьыны эютцрян кими падшащ эцлдц:
– Оьул бу Эцляндям ханымын гылыъынын йарасыдыр. Оьул о мя-
ним нечя милйон гошунумун кимисини гырыб, кимисини тилсимя салыб.
Мян ону эятиря билмядим. Сян Ялван даьында ня эязирдин ки, сян
юзцнц бу щала салдырдын? Оьлум, де эюрцм онун сяня сюзц эапы ня
олубдур.
Оьлан буйурду ки:
– Гибля алям, мяня иъазя вер, мян ону сюзнян сазнан дейим:

“Ашых Щцсейин” щавасында


Башына дюндцйцм ядалят шащым,
Эцляндям мяни о Кишмиря истяйиб.
Сяндян гейри йохдур мяним пянащым,
Эцляндям мяни о Кишмиря истяйиб.
Алды о бири бяндин:
Доьру ъаваба вермишям эцшц,
Цзцмдя эюл олуб дидямин йашы.

107
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Мяня эюрсятди бир щяг дявриши,


Эцляндям мяни о Кишмиря истяйиб.
Алды о бири бянди:
Мящяммяд умудуну демям цзцбдцр,
Бядянимин, ганыны кяллямдян сцзцбдцр,
Эял-эял адыма каьыз йазыбдыр,
Эцляндям мяни о Кишмиря истяйиб.
Дейишмядян сонра падшащ эюрдц ки, оьланынкы сювдадыр.
Деди:
– Оьул, сянин бир гоъа нянян вар, эет ондан русгат алэынан.
Бюйля сювдайа мян эетмя дийя билмярям.
Ойдур ки, Мящяммяд юзцнц Хатын гарынын гуллуьуна йе-
тирди. Гары чох сюйцнцб, оьул сян щямишя эялмирдин, ня олду ки, ня
йахшы эялдин. Одур ки, Мящяммяд башлайыб:
– Ана, гулах ас эюр няйя эялмишям.
Эютцрцб сюзнян гарыдан иъазя истяди:

Башына дюндцйцм эцл цзлц ана,


Ана щалал ейля мян эедяр олдум.
Сцдц яммишям мян гана-гана,
Ана щалал ейля мян эедяр олдум.

Алды гары:
Башына дюндцйцм эцл цзлц оьул,
Оьул мян сяни гоймарам юзцм юлцнъян.
Мян сяня йедирдим гянднян ноьул,
Мян сяни гоймарам юзцм юлцнъян.

Алды оьлан:
Ана бахэинян ишин тящриня,
Мян дцшмцшм назлы йарын гящриня.

108
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Эял-эял дейибдир Кишмир шящриня,


Ана щалал ейля мян эедяр олдум.

Алды гары:

Оьул мян сяни гоймарам юзцм юлмямиш,


Юлцм гязасы баша эялмямиш.
Шащ оьлу шащ Аббас русгат вермямиш,
Оьул эетмя русгат веринъян.

Алды оьлан:

Мящяммяд о йоллары эюрцбдцр,


Бохчадан гызыл эцлляр дярибди.
Шащ оьлу шащ Аббас русгат верибди,
Ана щалал ейля мян эедяр олдум.

Алды гары:

Сана гурбан Хатын гары,


Кимя тапшырыб эедирсян мяни.
Он ики имама тапшырдым сяни,
Эедирсян оьул Аллащ билинъян.

Одур ки, Мящяммяд чох хярълик эютцрмцшдц. Эедиб саз-


бянтдян бир йахшы саз алыб йолун турабыны тутуб Кишмир шящяриня
тяряф эцня бир мянзил эетмякдя олду. Бир гядяр эедяндян сонра
Гара девин сярщяди дейирдиляр, Мящяммяд йетишди орайа. Йолун
кянарында отду ки:
– Бир гядяр динъялим дурум эедим.
Гара дев гырх эцннцк сяфяря эетмишди Ъапданныьа. Онун
дюрт сяркярдяси вар иди. Щяр вахт галаъанын дюрт йаныны эязярляр
иди, эялян-эедян олса тутуб эятирярдиляр. Бирдян эяздикляри йердян
Мящяммяди тапдылар. Мящяммядя дедиляр:

109
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

– Сяни юлдцряъяйик. Бурайа гуш эялся ганад салар. Де эюряк


сян нячисян бурайа эялибсян.
Мящяммяд деди ки:
– Мяня изин верин сазынан сюзцнян дейим.
Изин аландан сонра сазы эютдц синейи бяндиня башлады бир нечя
хана сюз демяйя:

Ешг уъундан ъаны сярдян кечмишям,


Йохдур бу дярдимдян ганан аьласын.
Бир эюзялин сювдасына дцшмцшям,
Йохдур бу дярдимдян ганан аьласын.

Чаэрам аьамы мейдана эирям,


Илгарлы достларын йолунда варам.
Эедян йох, эялян йох шаща каьыз эюндярям,
Мяним бу дярдими йазых няням аьласын.

Мящяммядин кимсяси йохдур эяля эиря дайаьа,


Ганымдан бойадылар ялван бойаьа.
Ики эюзцм ъанымы ъясятими башдан айаьа,
Бу гяриб гцрбятдя тамам аьласын.

Амма ъаван вахтында бир оьланы сювэц далыннан эетдийи йер-


дя тутуб зиндана салмышдылар. Гырх ил иди о зинданда дурур иди. Мя-
щяммяди апарыб онун йанына салдылар. Мискин гоъа сорушду ки:
– Яйя бядбахт оьлу, мяним бахтым гара эялди эялдим бу-
райя дцшдцм. Бяс сяни нийя бура салдылар?
Мящяммяд ъаваб верди ки:
– Ай баба, сюйэцмцн далындан эедирдим мяни тутдулар бу-
райа эятирдиляр. Де эюрцм мяним ахырым ня олаъах?
Мискин гоъа ъаваб верди ки:
– Гара дев бир хан гызы эятириб сахлайыр. Адына Эюзял ханым
дейирляр. Оьлум сяни инди онун габаьына апараъахлар. Орада сяни
Эюзял ханым сюйлядяъяк. Мян сяня бир цч ханя сюз дейим. Орада

110
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

щямин сюзляри данышэынан. Айры сюз демяйинян.


Мящяммяд деди:
– Баба дийя билярсян.
Одур ки, мискин гоъа деди:
– Бир оьул о сазыны мяня верэинян.

“Рущани” щавасында

Башына дюндцйцм ай эялян оьлан,


Оьул диндиряндя анадан даныш.
Ширин ъаны ешг одуна салан оьлан,
Оьул диндиряндя анадан даныш.

Ъящт ейля цзцня бахмайынан,


Юз ялин иля юз юйцнц йыхмайынан,
Мян дийян сюзлярдян чыхмайынан,
Оьул диндиряндя анадан даныш.

Мискин бабан ейляйир вясйяти,


Тябиндян дяйишдирмя хасиййяти,
Бурахмайынан мян дийян нясийяти,
Оьул диндиряндя анадан, баъыдан даныш.

Одур ки, Мящяммяди апардылар Эюзял ханымын отаьына. Мя-


щяммяд деди:
– Юз-юзцня эюзял эюрмяк савабдыр, эял гызын бир цзцня бах.
Гоъанын нясийятиня бахмайыб башлады гызын цзцня бахмаьа.
Амма эюрян кими гыз бир кюнцлдян мин кюнцля оьлана ашиг олду.
Мящяммяд бахан кими аьыл башындан чыхыб шарпылты иля гызын габа-
ьына йыхылды. Эюзял ханым деди ки:
– Ай гызлар, о оьланы галдырын.
Гызлар голундан тутуб Мящяммяди айах цстя гойдулар. Го-
йандан сонра оьлан йеря бахыб гызын цзцня бахмады. Гыз сорушду:

111
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

– Оьлан цзцмя нийя бахмайырсан?


Деди:
– Ай ханым мяним бир тутмам вар, ня вахт о тутанда цч
эцн беля йеря бахмасам адамын цзцня баха билмирям.
Гыз деди:
– Ядя залым оьлу, сянин тутман мяним бу отаьымымы эюз-
ляйирди?
Эюрдц ки, оьлан цзцня бахмады. Гызын бир ъцря сазы вар иди.
Сазы алды аь мямяляринин арасына башлады оьланы диндирмяйя саз-
нан сюзнян.

“Паша кючдц” щавасында


Хош эялиб мяни эюрцбсян,
Оьлан ал мяни, ал мяни.
Эизлин дярдими билибсян,
Оьлан, ал мяни, ал мяни.
Алды оьлан:
Ай эюзял сяни эюрмцшям,
Анам, сяни ала билмярям.
Ъамалына тяъиб галмышам,
Анам, сяни ала билмярям.
Алды гыз:
Мяни алмасан бир ган олар,
Бу ъан сана гурбан олар.
Сана пешкаш аь мямяляр,
Оьлан, ал мяни, ал мяни.
Алды оьлан:
Гяриб эяляр мещман олар,
Мещман юзц гурбан олар,

112
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Анамда эюрдцм мямяляр,


Баъым, сяни ала билмярям.

Алды гыз:

Эюзял ханымам ъяллад дуйдуррам,


Эюзлярини мян ойдуррам.
Эюнцнц дцрцст сойдуррам,
Оьлан, ал мяни, ал мяни.

Алды оьлан:

Мящяммядя ъяллад дуйдур,


Тахсырым вар эюзцмц ойдур.
Эцнащым вар эюнцмц сойдур,
Ай баъым, сяни ала билмярям.

О саат гыз, “ъяллад” – дейин сяслянди. Ъялладлар йанында ща-


зыр олду. Деди:
– Апарын зиндан отаьында бойнундан гургушун асын дев
эялянятян сахлайын.
Апардылар зиндан отаьында бойнундан гургушун асдылар.
Мискин гоъа хябяр алды ки:
– Оьлан неъя олду?
Хабар вердиляр ки:
– Оьланы салдых зиндан отаьына.
Гоъа деди:
– Мяня изин верярсинизми мян онун йанына эедям?
Гоъайа изин вермядиляр. Гоъа хялбят оьурланыб оьланын йа-
нына эетди.
Деди:
– Оьул, сядафярин сянин камалына, йахшы гуртардын ъаныны.
Деди:

113
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

– Оьлун, гызын юлсцн, гуртаран бюйлями олар, гургушун аз


галыр бойнуму цзя.
Деди:
– Оьул, Аллащ бундан бетяриндян сахласын.
Деди:
– Бундан сонра ня олаъаг?
Гоъа ъаваб верди:
– Гара дев эяляндя, сяни сюйлядяъяк, ондан горхма, сяни
бурахса, гырх илдир мян бу зинданда йатырам, эюр мяня дя бир
мцмкцн едя билярсянми.
О щалатда Гара дев эялиб Эюзял ханымын гуллуьуна юзцнц
йетирди. Эюзял ханым мяни бяйянярсянми, эюрцрсянми ня чапгын
иля ня бади хараъ иля эялмишям?
Эюзял ханым деди:
– Сяни щеч о сцпцрэцйя, о чопя дя щесаб етмяйирям.
Гара дев деди:
– Ня цчцн?
Деди:
– Ондан ютяри ки, сяркярдяляр бир гул тутуб эятирмишди, йазы-
ьым эялди габаьына чюряк гойдум, ашаьы яйиляндя биляйимя йапыш-
ды, аныра гайыданда топуьума йапышды.
Гара дев деди:
– Бяс неъя олду?
Деди:
– Зиндан отаьында бойнундан гургушун асдырмышам, орада
дурур.
О отах тилсим отаьы иди, ичиндя ня дейиляндя чюл цзцндя даша
йазылар иди. Гыз ону билмирди. О саат Гара дев чыхыб дашы охуйан-
да эюрдц ки, гыз юз дили иля йалварыб оьланы ал мяни дейир, оьлан ана-
дан, баъыдан данышыб. О саат эялиб оьланын гашындан юпцб деди:
– Щалал олсун оьул сана бу намус гырйат. Инди Эюзял ханы-
мын эюзцнцн габаьында дейяъям, юлдцрцн, асын, кясин. Онда
горхмайынан.

114
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

О саат сяслянди. Ъяллад нечя йердян щазыр олду. Деди:


– Буну апарын, чюлдя, филан тяндирдя пиширин эялиб йейяъяйям.
Одур ки, голлары сарыхлы ютцб эедяндя Эюзял ханым чыхыб бах-
ды. Язял бир кюйсцнц ютцрцб сонра деди ки:
– Ана-баъы данышанын ахыры юйля олар. Гой эетсин.
Одур ки, Гара дев далынъан эедиб чюлдя хябяр алды:
– Ядя, оьлан щарайа эедирсян?
Ъаваб верди ки:
– Кишмир шящяриндя Эцляндям адлы бир севэилим вар, онун
далысынъан эедирям.
Гара дев эцлдц, деди:
– Оьул ону сян эятиря билмяссян. Падшащлар онун цстя го-
шун эюндярир, ону эятиря билмяйир.
Мящяммяд ъаваб верди ки:
– Йа юллям, йа эятиррям.
Деди:
– Оьул сян ки, бу йахшылыьы ейлядин, ал бу тцкцмдян бир дяс-
тя сяня верим, щарада дара дцшсян бу тцкдян бир аз йандырэынан
гошунуму чякиб эялиб, сяни о дардан гуртарам.
Мящяммядя бир дястя тцкцндян, филан гядяр дя хярълик ве-
риб йола салды. Мящяммяд бир гядяр эетмишди бирдян мискин гоъа
йадына дцшдц. Мящяммяд деди:
– Бу бур намус дейил, сян гоъаны орада гойуб эедясян, эял
гайыт бир нечя ханя сюз де, бялкя бир мцмкцн ола.
Гара дев эюрдц ки, Мящяммяд ейля эялир йеря дяйся пара-
пара олар. Деди:
– Эялин яйляшяк, эюряк о ня цчцн эялир.
Йетишян кими хябяр алды:
– Яйя оьул нийя гайытдын?
Деди:
– Сазнан, сюзнян демясям дийя билмярям.
Сазы синейибяндиня алыб иля бир нечя сюз демяйя башлады:

115
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

“Гайтарма” щавасында

Башына дюндцйцм ай Гара дев,


Гоъа лялями сяндян истярям.
Мяни баьышла, ону да ялдян гой,
Гоъа лялями сяндян истярям.

Гара дев деди:


– Гоъа сянин няйинди?

Алды о бири бяндин:

Башымдакы галмагалым хатамды,


Доьулмуш бура гцрбят ватанды.
Гоъа киши мяним юз атамды,
Гоъа лялями сяндян истярям.

Гара дев деди ки:


– Нечя илдир о мяним зинданымдадыр, атан олса билярям, яйяр
дцз демясян сянин юзцнц дя апарыб о зиндана салаъаьам.
Дейярляр Мящяммяд алты айлых анасынын гойнунда галмыш-
дыр. Алды сюзцнцн о бири бяндини:

Мящяммяд о вахтларыны билди,


Алты айлых анасынын гойнунда галды.
Сянин зинданына дцшяли гырх илди,
Гоъа лялями сяндян истярям.

Одур ки, онун доьру данышмаьы девин хошуна эялиб о саат


гоъаны эятиртди. Деди:
– Мящяммяд гоъаны апарарсан, габаьына цч булах эяляъяк.
Ялван булах, Дярман булах, Аь булах. Онун цчцндя дя чимизди-
рярсян, она ъаванлых эяляъяк, о ъаванлыхдан сонра юзц щарайа ис-

116
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

тяся бурахарсан эедяр.


Мящяммяд гоъаны апарыб щямин булахларда чимиздирди.
Мискин гоъайа 25 йашында бир ъаванлых эялди. Бир аз эетмишдиляр,
сорушду:
– Мящяммяд сянин сюйэцлцн щансы шящярдядир?
Ъаваб верди ки:
– Мяним севэилим Кишмир шящяриндядир, сянинки щардадыр?
Ъаваб верди ки:
– Мяним севэилим айры шящярдядир.
Габахларына ики йол раст олду. Бири эедирди Кишмир шящяриня,
о бири эедирди Яндялиф шящяриня.
Деди:
– Мящяммяд, бурада айрылах, щансымыз габах эялсяк бу-
рада эюзляйяк.
Одур ки, орада айрылдылар.
Мящяммяд Кишмир шящяринин йолуну тутуб эцня бир мянзил
эедирди. Даначы Наьы Кишмир шящяриндя данайы дюшя бурахыб юзцнц
эцня верирди. Онда эюрдц ки, йол иля бир ашых эялир. Деди:
– Ща Эцляндям ханым дейяни тапдым.
Одур ки, чомаьы сцрцйя-сцрцйя ашыьын габаьыны кясди. Ха-
бар алды:
– Айа, ашыхсанмы?
Деди:
– Бяли ашыьам.
Сорушду:
– Мцсабир ашыхлардансанмы, йохса камил ашыхсанмы?
Мящяммяд ъаваб верди:
– Мян камил ашыхларданам.
Деди:
– Яйяр камил ашыхлардан олсан сяня бир нечя кялмя гыфылбянд
дейяъяйям. Яйяр ача билдин ъаныны гуртардын, ача билмясян сана
бир чомах ендиряъяйям.
Мящяммяд ъаваб верди:

117
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

– Буйур, дейя билярсян.


Одур ки, Наьы чомаьы алды синясиня охумаьа башлады:

Мисири щавасында

Сяндян хябяр алым ай эялян ашых,


Инсан олан нечя шейдян щасылды?
Дцнйа ня цстцндя вар гарар олду,
О ня иди ки бешдян асылыды.

Мящяммяд юзц-юзцня деди ки:


– Даначыда бюйля сярраст сюз олмаз. Бу бир кялмяйи йол иля
ютцб кечяндян юйрянибдир. Эял буна охшайан бир сюз дейнян ойля
биляъяк даначы сюзцн габаьыдыр.
Ал ъавабыны верим ай даначы гардаш:
– Аь дана эюй данадан ясилдир.
О саат Наьы чомаьы эютцрцб, айа залым оьлу, йедди илдир мян
бу данайы отарырам щяля билмяйирям щансы-щансынын баласыдыр. Иня-
йини саьыб бузовунуму баьлайыбсан. Ня билирсян аь дана эюй да-
надан ясил олдуьуну. Сюзцн мянасыны ачырсан ач, ачмасан сюз
бирди. Сана бир чомах ендиряъяйям.
Мящяммяд бахды эюрдц бу, сайиб-камал даначылардандыр.
Деди:
– Сяни сынайырдым. Сюзцн ачмасыны инди дейя билярям.
Сазы синейи бяндиня эютцрцб башлады гыфылбянди ачмаьа:

Ал ъавабыны верим ай даначы гардаш,


Инсан олан дюрт шейдян щасылды.
Абы аташ, хакы баддан халг олуб инсанат
О рущдур бешдян асылыды.

118
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Алды Наьы:

Сяндян хабар алаъам пейьямбярин йашын,


Ня эцнцндя шящид етдиляр дишини.
О кимиди кясди гяндилын дашыны,
Няйя бянд олду, нядян асылыды.
Алды Мящяммяд:

Нущ гяляминдян йаздылар пейьямбярин йашын,


Щинд давасында шящид етдиляр дишини,
Ъанабы Ямир кясди гяндилин дашыны,
Йола бянд олду диндян асылыды.

Алды Наьы:

Мяним адыма дийярляр даначы ай Наьы,


Сян цчцн сахлайырдым дуран чомаьы.
Эюзцм цстя сахларам ганан гонаьы,
Сяннян сон гонаьа щюрмят вясилди.

Алды Мящяммяд:

Мящяммяд дийяр ай Наьы,


Азад ейля гуллуьундан дустаьы.
Ертяйкян, йола сал эедян гонаьы,
Галмаьындан эетмяйи ясилди.

Наьы сорушду:
– Айа оьлан щарайа эедирсян, бюйля тялясийирсян?
Ъаваб верди ки:
– Кишмир шящяриндя Эцляндям ханымдан ютяри эедирям.
О саат Наьы сюйцнцб деди:
– Айа оьлан, горхма эял эедяк, мян о ханымын даначысыйам.

119
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Мящяммяд деди:
– А башына дюнцм, яйяр бир щцнярин оларса сянля мян сигя
гардаш олаъам.
Наьы деди:
– Йа эяряк о гызы сяня алам, йа бу ады цстцмдян эютцрям.
Мящяммяди апарды евляриня. Амма Наьынын бир гоъа анасы
вар иди, адына Гылдырымгуш гары дийярляр. 18 ъцря гары олар, онун он
бешини атырых, бурахырых, щайана эедир эетсин, йолдашлар сизя данышах
онун цчцндян. Гары вар иман гуран, гары вар илан вуран, гары вар
саман алтда су вуран. Одур ки, гары Мящяммяди эюрян кими баш-
лады юзц-юзцня гаш-габаьыны тюкцб донгулданмаьа:
– Даьылмышын оьлу буну щайандан эятирдин?
Наьы деди:
– Ана бу тярбийяли гонахлардандыр.
Гары бир дя деди:
– Даьылмышын оьлу дананын йаьыны, гаймаьыны сян мяним аь-
зымдан чыхардаъагсан мяним бу юлцмлц вахтымда.
О саат Наьынын аъыьы тутуб гарыйа бир чомах дцртмяси илиш-
дирди.
Гары палас ъыраьа кими эедиб, дюря йыхылыб вайылданмаьа баш-
лады. Наьы чомаьы синясиня алыб башлады гарыйа бир нечя ханя иля сюз
демяйя:

“Шярил” щавасында
Гоъалыбсан мярифятини билмирсян,
Гонаьын кюнцлц хош эялдин севяр.
Гяриблийи щеч назара алмырсан,
Гонаьын кюнцлц хош эялдин севяр.
Вахт кечиб галмайыб аьзында диши,
Тяббиййятим мяня йетириб гардашы.
Гонах нинер лавашы, бозбашы
Гонаьын кюнцлц хош эялдин севяр.

120
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Алды о бири бянди:

Чомаьа йох имиш ъаныйын табы,


Эязирсян голтуьунда фитня китабы.
Сяня галыб дана, бузовун щесабы?
Гонаьын кюнцлц хош эялдин севяр.

Алды о бири бянди:

Адам пис сюзнян писикдирмяз гонаьы,


Гаш-габаьыны тюкяндя позулар дамаьы.
Сана юйцд вермякдян йорулуб Наьы,
Гонаьын кюнцлц хош эялдин севяр.

Одур ки, Наьы эедиб бир нечя пут дуз алыб эятириб гарынын га-
баьына тюкдц. Деди:
– Ай гары бу дузу язэинян.
Гары деди:
– Оьул буна мяним эцъцм чатмаз.
Деди:
– Дананын йаь, гаймаьыны йейян лазымды ки, даналара дуз
язя, даналар дузсуз гырылыр. Сабащ даналара дуз веряъяйям.
Чомаьы чякди, башлады гарыйа дуз яздирмяйя. О щалатда Эц-
ляндям ханымын бир даня гасиди эялди. Деди:
– Ай Наьы, Эцляндям ханым дейир бурайа эялсин. Нечя эцн-
дцр нийя эялмир бурайа.
Наьы ъаваб верди:
– Эет дейнян о сян дейян гонахлардан щям евимдя гонаьым
вар, щям дя гарыйа дуз яздирирям. Ялим бош дяйил эяля билмярям.
Гасид эедяндян сонра Мящяммяд бир каьыз йазды. Деди:
– Ай Наьы, буну кимнян эюндяряк Эцляндям ханыма веря?
Гары деди:
– Мяни дуздан азад един, каьызы мян апарыб верярям.

121
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Каьызы эютцрцб гары евдян чыханда эюрдц чомаьын санъысы


щяля цряйиндян эетмяйиб. Гары деди:
– Имансыз олум яйяр мян каьызы версям.
Йолларын гыраьында отуруб ахшам эялди евя.
Наьы деди:
– Ай гары каьызы вермямиш олсан юмцрцйцн ахирят рашотуну
чякяъяйям.
Гары башлады сюз демяйя:

“Шярайы эярайлы” щавасында

Чалышыб эедиб эялмишям,


Каьызы веря билмядим.
Сяфлик едиб йанылмышам,
Каьызы веря билмядим.

Алды Наьы:

Ъаным няня, эюзцм няня,


Каьызы нийя вермядин.
Йанылдынмы сюзцм няня,
Каьызы нийя вермядин.

Алды гары:

Даьылмышын оьлу эедиб йолда йатмадым,


Ъящт ейлядим мянзилиня чатмадым.
Эцляндями евдя тапмадым,
Цзцнц эюря билмядим.

122
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Алды Наьы:

Яйибнян гяддини бцкяъяйям,


Эюзцйцн йашыны тюкяъям.
Чомахнан топраьа гатаъам,
Каьызы нийя вермядин.

Алды гары:

Сяни гясям верирям о гонаьа


Бойнуна алма бавалы, ганы.
Сяня гурбан Шящраваны,
Каьызы веря билмядим.

Алды оьлан:

Нийя мяня гясям вердин о гонаьы,


Йейиб-ичдийини ейляйяъям аьы.
Сяня бурда йалвармадымы Наьы,
Каьызы нийя вермядин.

О щалатда йолдашлар, Эцляндям ханым эюрдц ки, Щейдар бя-


йин тойу гуртармаьа бир эцн галыб, тез бир гасид бир дя эюндярди,
деди:
– Ай гыз дур эет Наьыйа дейнян ки, Щейдар бяй эцъ иля юзц-
юзцня той чалдырыб, бир эцндян сонра мяни апараъах, тез юзцнц
мяня йетир, эюряк бу ишя ня чаря гылырых.
О щалда гасид йетирди Наьыйа деди ки:
– Эяряк бу саат юзцнц ханымын гуллуьуна йетирясян.
О щалатда Наьы деди:
– Мящяммяд мян эедирям. Эцнорта вахтына гядяр яэяр йа-
нына гайыдыб эялсям, бил ки, иш бяриликдир гызы апараъайых, яйяр эяля
билмясям онда башына бир фикир чяк.

123
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Одур ки, Мящяммяд эюзляди, эюрдц ки, дедийи вахтда Наьы


эялиб чатмады. Сазы синейи бяндиня эютцрцб охумаьа башлады:

“Дилгям” щавасында

Кям аьлым мяни салды чюлляря,


Аман фяляк, щалым ня йаман позьунду.
Ахды дидям йашы дюндц селляря,
Аман фяляк, щалым ня йаман позьунду.

Алды о бири бянди:

Кифайятди эялиб даьда дурсалар,


Зийаратда йарын ялини ялимя версяляр,
Бу эцнцмдя, бу щалатда эюрсяляр,
Дийярляр дялиди, диваняди, азьындыр.

Алды о бири бянди:

Ким она нейляр бир йазы тярсиня йазыла,


Горхум будур, ялим йар ялиндян цзцля,
Саатыйын бири мяня дюнцб йцз иля,
Дягигяйин бири миня йцз эцндц.

Алды о бири бяндин:

Эялдин гцрбятя дцшдцн щарадан Мящяммяд,


Кимсян йохдур сяни чыхарда дардан Мящяммяд,
Сювдцн, айыры дцшдцн йардан Мящяммяд,
Ялин ня цчцн йар ялиндян цзэцндц.
О щалатда ки, Мящяммяд орада эюзлямякдя олсун, инди да-
нышах Наьыдан вя Эцляндям ханымдан. Отаьа йетирян кими гыз
хабар алды:

124
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

– Айа Наьы нийя эеъ эялирдин?


Деди:
– Ай ханым дил иля дейя билмярям сазнан, сюзнян дейим.
О щалда гары отаьа дахил олду.
Гары деди:
– Наьы сяня сюз дейир, мана иъазя олармы мян дя онун ъа-
вабыны дейям?
Наьы деди:
– Дийя билярсян.
Алды Наьы охумаьа башлады:

“Мирзяйи” щавасында

Ъаным ханым, эюзцм ханым,


Сювдцйцн бизя эялибдир.
Сяня гурбан юзцм ханым,
Сювдцйцн бизя эялибдир.

Алды гары:

Ъаным ханым, эюзцм ханым,


Бу юлмцш дяли олубдур.
Ешидийнян сюзцмц ханым,
Бу юлмцш дяли олубдур.

Алды Наьы:

Сянсян эюзялляр цлкяри,


Лябиндя шякди шякяри,
Шащ Аббасын камандары,
Сювдцйцн бизя эялибдир.

125
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Алды гары:

Юлмцшц ъинляр эяздирир,


Даьлара, даша йоздурур,
Чомахнан мяня дуз яздирир,
Бу юлмцш дяли олубдур.

Алды Наьы:

Ялван даьында тапдыьын,


Кюнцлцнц кюнцлцня йапдыьын.
Гылыънан башына чаптыьын,
Сювдцйцн бизя эялибдир.

Алды гары:

Яйибнян гяддими бцкцр


Эюзцмцн йашыны тюкцр
Чомахнан топраьа гатыр
Бу юлмцш дяли олубдур.

Алды оьлан:

Юйдя гоймушам мян гонаьы


Няди мяня сюзцйцн саьы
Мушдулух истяйир Наьы
Мящяммяд бизя эялибдир.

Алды гары:

Ай ханым алладыр сяни


Сюзцнц тутмайнан маны
Сана гурбан Шащрабаны
Бу юлмцш дяли олубдур.

126
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Бу дейишмядян сонра Эцляндям ханым деди:


– Лазымды мушдулуьу гарыйа вермяк, ондан ютяри ки, гары
арада фитня гурмасын.
Гарыйа чох пул вердиляр вя хялят вердиляр ки, гары сакит олду.
Деди:
– Беля гонахдан щямяшя чох олсун. Одур ки, Эцляндям ха-
ным Наьыйа деди:
– Наьы, Мящяммяди гыз палтарында гыз кючян эцнц эятириб
эялярсян.
О щалатда Наьы эялиб евя Мящяммядя деди:
– Ишимиз йахшыдыр, горхма.
Одур ки, гыз юйрятмишди Наьыйы. Наьы тцкянин бириндян бир
ифчин кяндир алды вя гоншуларындан эедиб чох пул вериб бир дяст гыз
палтары алды. Орада адят иди тойа эедяндя бир габ плов пишириб апа-
рардылар. Одур ки, бир габ плов пишириб щазыр елятди. Мящяммядя
гыз палтарыны эейдириб башына бир дястя гыз йыьыб щямин плову гыз-
ларын бири эютцрцб, Наьы чомаьы чийниня алыб щямин гыз кючян эцнц
эедиб гызларын ичиня гарышды. Щейдар бяй эюрдц бир няфяр чомах
чийниндя гызлар иля эялир. Сяслянди:
– Яйя кимсян, ня эязирсян о арвад-ушаьын ичиндя?
Наьы ъаваб верди ки:
– Мяням.
Деди:
– Айа юлмцш, Наьысанмы?
Деди:
– Ъанына йаьыйам, щяля йени таныйырсан?
Одур ки, той отаьына йетирдиляр. Той отаьына дахил олан кими
Наьы гапыны юртцб щеч кяси гоймады отаьа эирмяйя. Мящяммяд
гыз палтарында отаьа дахил олмушду. Эцляндям ханым Мящям-
мяди йцкцн далында эизлятди. Одур ки, ахшамдан бир аз кечяндя
Щейдар бяй эялди гызын йанына бурда гызын цзцнцн црвяндин ачды,
баханда эюрдц ки, гызын рянэи саралыб, гарны шишиб. Щейдар бяй беля
фикря дцшдц ки, айры адамнан гызда хайанатлых олуб, онун цчцн

127
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

гыз бюйля олубдур. Амма Эцляндям ханым юзц дярман йемиш-


дир, Щейдар бяй мяни бяйяниб алмасын дейин. Щейдар бяй башлады
сазнан гыздан хабар алмаьа:

“Бойраты” щавасында

Де эюрцм башына няляр эялибдир,


Сюйля эюрцм чяпял бу дярд сянин няйинди.
Эцл рянэин саралыбды, солубду,
Сюйля эюрцм, чяпял, бу дярд сянин няйинди.

Алды гыз:

Мян билирям башыма няляр эялибди,


Мяним дярдим бир оьланын дярдиди.
Эцл рянэим саралыбды, солубду,
Мяним дярдим бир оьлан дярдиди.

Алды Щейдар бяй:

Башына йыьыбсан дцшманы, йады,


Ъанына салыбсан йалойу, оду,
Сюйля эюрцм гарнындакы няди,
Де эюрцм, чяпял, бу дярд сянин няйинди.

Алды гыз:

Бу дярд мяндя эеъя-эцндцз, гярямди,


Йербяйердян сызылдашан йарамды,
Цряйимдяки тыггы, гарнымдакы вярямди,
Мяним дярдим бир оьланын дярдиди.

128
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Алды Щейдар бяй:

Щейдар бяй гоймаз бу гысасы сяндя,


Гала зярбинян тяпяндян бир гылыъ чала,
Цч эцнлцк галада ушаьын ола,
Сюйля эюрцм, чяпял, бу дярд сянин няйинди.

Алды гыз:

О сюзц Эцляндямя дедин, бир дя демя,


О гяляти атаннан йедин, бир дя йемя,
Эцляндями эютцрцб бавалымы йума,
Мяним дярдим Мящяммяд дярдиди.

Сюз тамама йетирян кими Щейдар бяй истяди ки, гылыъ иля гызы
вурсун Мящяммяд цкцн далындан чыхыб, Эцляндям ханым шцъаят-
дян чох гочах иди, щямин кяндир иля Щейдар бяйи тутуб гылыъыны алыб
Наьы эятирян кяндир иля яллярини, айахларыны дар сарыдылар. Эцляндям
ханым деди:
– Мящяммяд бу мяня чох язаблар вериб, бунун эюзцнцн
габаьында бир нечя сюзляр охуйах.
Одур ки, Эцляндям ханым йасямян телляриндян бир нечя
даня тел айырыб охумаьа башлады:

“Эюйчя” щавасында

Ач голларыны бойнумдан ашырнан,


Чыхсын дцшман эюзц вар эюря-эюря.
Щяр цзцмнян бир буса алэынан,
Чыхсын дцшман эюзц вар эюря-эюря.

129
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Алды оьлан:

Дюшяндим хакиня йар илтимаса,


Чыхсын дцшман эюзц вар эяря-эюря.
Щяр цзцндян яйил ейля бир буса,
Чыхсын дцшман эюзц вар эюря-эюря.

Алды гыз:

Ийит одур йериня йетиря илгарын,


Сюйэцлц одур ахтара тапа юз йарын,
Тцляк тярлан ъайнаьында шикарын,
Гой чатдасын, юлсцн сар эюря-эюря.

Алды оьлан:

Сцряк бу дювраны эетсин сабаща,


Шцкцр щагга, ямяйимиз эетмяди зайа,
Габахда дуран да язмямиш майа,
Дурармы яррямиш няр эюря-эюря.

Алды гыз:

Эцляндямин ъаны сяня садайа


Бу имдада юзцн йетир ай аьа,
Цз-цзя гойах, додах-додаьа
Ляби дящан ичиндя сор эюря-эюря.

Алды оьлан:

Мящяммядям хийалым чашыр,


Даныша билмирям дилим долашыр,
Гулаъ голларыны бойнумдан ашыр,
Аь синян синямдян тяр эюря-эюря.

130
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Дейишмядян сонра Щейдар бяйи апардылар сарыхлы падвала


гойдулар. Эцляндям ханым деди:
– Зулумдян абад олан тез бярбад олар, инди йат бурда.
Одур ки, орада адят иди той олан эцнцн сабащы сцф вахтында
олара ики сечилмиш ат эедярди. Оьлан иля гыз атлары миниб о шящяри до-
ланмалы иди. Щяр мейвядян бирин, щяр эцлдян бирини эюзляри эюрян-
дян аларлар иди. Одур ки, йолдашлар, сящяр тездян щямин атлар щазыр
олду. Эцляндям ханым чыхыб атлары тутуб деди:
– Сиз эедин, Щейдар бяй йухудан айыланда биз юзцмцз ми-
ниб эедярик шящяри доланмаьа.
Одур ки, Мящяммяд иля щяряси атын бирини миндиляр, баьларын
арасындан эцл дяря-дяря эедиб Наьынын евиня дцшдцляр. Наьынын
еви Щейдар бяйин евиндян чох аралы иди. Эеъяни Наьынын евиндя йа-
тыб сящяр гаранлыхда дуранда эюрдцляр ки, йаьыш йаьыб, щайана чых-
са атларын айагларынын изи билиняъякдир. Башлады Мящяммяд сюзнян
Наьыйа охумаьа:

“Эярайлы” щавасында

Башына дюндцйцм сирдашым,


Гардаш, саьлыгнан галасан.
Гоьадан ачылар башым,
Гардаш, саьлыгнан галасан.

Алды Наьы:

Хош эялибсян ай Мящяммяд,


Гардаш, саьлыгнан эедясян.
Цкцн гохуйур ятри ъяннят,
Гардаш, саьлыгнан эедясян.

131
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Алды Мящяммяд:

Сана дейим доьру сюзц,


Йадындан чыхартма бизи.
Йаман дцшцр атын изи,
Гардаш, саьлыгнан галасан.

Алды Наьы:

Дедийини йериня йетиррям,


Ня десян ону битиррям,
Дана иля изин итиррям,
Гардаш, саьлыгнан эедясян.

Алды Мящяммяд:

Мящяммядин сюзцнц сюйля,


Зящмятини гябул ейля.
Чюряйини щалал ейля,
Гардаш, саьлыгнан галасан.

Алды Наьы:

Наьы щяр вахт сюзцнц сюйляр,


Щиъраннан синясини тейляр,
Эцляндям ханым щалал ейляр,
Гардаш, саьлыгнан эедясян.

Одур ки, Мящяммяд гызы чыхартды Кишмир шящяриндян. Йолун


бир эюй чямянлийиндян атдан дцшцб атларын юрцйцнц чалыб вя гыз
иля данышмада, эюрцшмядя олуб орада йатышдылар. Наьы о щалатда
тез данайы йыьыб вя дямирли чомаьыны эютцрцб даналары юйля щайлады
ки, атын изини итирди. Наьы данайы дюшцн бириня сцрцб йанында отур-

132
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

ду. Бир вахт эялдиляр эюрдцляр ки, Эцляндям ханым йохдур, Щей-
дар бяй бадвалда яли-айаьы сарыхлы дурур. Щейдар бяйин ялинин-айа-
ьынын сарыьыны ачдылар. Хабар алдылар:
– Сяня ня олубдур, беля олубсан. Бяс Эцляндям ханым щаны?
Сяни ким сарыйыбдыр?
Щейдар бяй ъаваб верди ки:
– Мяня изин верин саз иля дейим. Алды охумаьа башлады:

“Ираван чухуру” щавасында


Кюнцл бир эюзялин сораьындады,
Эцнбяэцндян ону эюрясим эялир.
Лейли бухаьындан эцлляр асылыб,
Мяънунуйам ону дярясим эялир.

Алды о бири бяндин:

Тцркмян эюзялиндян бир тяк галыбдыр,


Он дюрт юрцк щяр йандан салыбдыр,
Бир ъаным вар йар ялимдян алыбдыр,
Бир гуру гяфясям няфясим эялир.

Алды тяхяллцсцнц:

Аьанын ялиндян бада ичмишям,


Лейли-Мяънун кюрпцсцндян кечмишям.
Щейдар бяйям бир севдайа дцшмцшям,
Юзцмцн юзцмя эцлясим эялир.

Сюздян сонра сяс дцшдц Кишмир шящяринин щяр йериня. Эюр-


дцляр ки, Эцляндям ханымы апарыблар. Одур ки, нечя мин гошун
баьланды ки, чыхсынлар бир нечя йер долансынлар, эюряк бир шей тапа
билирлярми. Бир рямчи тапдылар, рямчи рям атыб бахан кими деди:
– Наьынын бу ишдян хябяри вар.

133
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Даналарын изиндян гошун эедиб Наьыйы тапдылар. Дедиляр:


– Айа, физул оьлу, физул, Эцляндям ханымы сяндян истяйирик,
йердядир, эюйдядир, эяряк тапыб бизя эюстярясян.
Одур ки, Наьы деди:
– Йолдашлар мяним о ишдян хябярим йохдур. Щах нящах ки,
буну мяним бойнума гойурсунуз, мяня бир сынахлы ат верин эц-
маным эялян йерляри эедим ахтарым. Сизя бир хябяр эялим сюйляйим.
Одур ки, Наьы аты чапдырыб эедиб Мящяммяди вя Эцляндям
ханымы тапды. Дцшцб атынын юрцйцнц чалыб, чомаьы синясиня щяр-
ляди, деди:
– Инсаф дейил булары чаьырыб ойадасан, эял булары сюз иля ойат.
Башлады сюз демяйя:

“Гайтаьы” щавасында

Хабы ичиндя йатан ханым,


Ойан ханым, гошун эялди.
Мяни дярдя гатан ханым,
Ойан ханым, гошун эялди.

Алды ханым:

Ъаным Наьы, эюзцм Наьы,


Сян о йандан, мян бу йандан,
Сяня будур сюзцм Наьы,
Сян о йандан, мян бу йандан.

Алды Наьы:

Бурдан гачсах кимся билмяз,


Дост аьлайыб, дцшмян эцлмяз.
Чохнан азын ойуну олмаз,
Гачах ханым, гошун эялди.

134
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Алды гыз:

Щахдан диляк дилярям,


Олар биляр, мян билярям.
Минин атдан саларам,
Сян о йандан, мян бу йандан.

Алды Наьы:

Наьынын юзц бир ъанды,


Бир ъаны сизя гурбанды.
О гошун сяккиз милйонду,
Нейляйяк ханым, гошун эялди.

Алды гыз:

Эцляндям дийяня бахэынан,


Чапдылармы атдан йыхэынан,
Бу эяляни мяня чыхэынан,
Сян о йандан, мян бу йандан.

Дейишмядян сонра Мящяммяди йухудан дургузмайыб гы-


лыъыны чякиб, атыны миниб гошунун бир тяряфиндян Эцляндям ханым
дцшдц, бир тяряфиндян Наьы дцшдц. Наьынын чомаьынын салавейи ачы-
ланда кимин эюйдян башы енирди, кимин айаьы енирди. О иди ки, Эц-
ляндям ханым о гядяр гылынъ чалды, саьдан дцшцб, солдан чыхыб,
солдан дцшцб саьдан чыхыб гошунун гырыланы гырылды, галаны гачыб
Кишмир шящяриня дахил олду. Щейдяр бяй ъямаяти бир дя йыьыб беля
мяслящят ейлядиляр ки, гошуну артыраг. Он ики милйона йахын го-
шун дцзялтдиляр. Гошун Эцляндамын, Мящяммядин вя даначы На-
ьынын цстляриня йериди. Эцляндам ханым дярман йедийиндян эцъсцз
олмушду. Мящяммяд гошуну эюрян кими щцъума щазырлашыб ямр
верди ки, гошунун габаьыны кяссинляр. Гыз деди:

135
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

– Мящяммяд, бир нечя сюзцм вар, ону дейим сонра даваны


башларсан:

“Зарынъы” щавасында
Илдырым кими ат сцрмякдян,
Бизим далда ел галмады.
Шцмшад тяки гылыъ чалмагдан,
Бизим далда ел галмады.

Дярялярдя эюл дурду ган,


Дцшман башына олдум фярман.
Мяндя ъан гоймады дярман,
Даща тутар бел галмады.

Саьдан дцшдцм, солдан чыхдым,


Кяллядян минаря йапдым.
Лешдян щасар чякдим,
Гутарды мащал галмады.

Эцляндам ханымнан сювдайа дцшдцн,


Тилисим булаьындан су ичдин.
Гара девин йериндян кечдин,
О билмямиш фил галмады.

Гара деви гыз хябяр веряндя, оьлан чох севинди, Гара дев
йадына дцшдц. Мящяммяд деди:
– Горхмайын бу гошуну да гырмаг мяним бойнума.
Ойди ки, хялвятдя девин тцкцндян бир аз йандырды вя эюрдц ки,
Гара дев юз гошуну иля о саат щазыр олду вя деди:
– Оьул, сян ки бу щцнярнян гызы эятирибсян, машаллащ олсун.
Инди горхмайын бу гошуну бир тяряфя, тцляйини дя гыррыг.
Щяман саат гошуна ямр вериб, Щейдяр бяйин гошунуну гыр-

136
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

дылар. Саь галанлары ися алыб башыны гачдылар.


Гара дев Мящяммяди, Эцляндам ханымы вя даначы Наьыны
– цчцнц дя юз евиня гонаг апарды. Евдя юз дев йолдашларындан
башына йыьыб деди:
– Йолдашлар, Мящяммядин дирибашлыьы иля гызы эятирмясиня ня
бахышлайаг?
Йолдашлары мяслящят эюрдц ки, девин эятирдийи хан гызыны Мя-
щяммядя версин. Гара дев бу мяслящятдян разы дцшцб хан гызыны
той едиб Мящяммядя верди вя онлар цчцн йахшы эюзял отаглар айыр-
ды. Гара дев Мящяммядя тяклиф еляди ки:
– Истярсян мянимля гал, истямязсян эедя билярсян.
Мящяммяд ъяваб верди ки:
– Мяня изн верин шащ оьлу шащ Аббас вя няням йолуму эюз-
ляйирляр.
Гара да булары йахшы сынахлыгда вя бир эюзял атда Эюзял ха-
нымы да вериб апарыб сярщяддян ютцрдц.
Эцня бир мянзил атлары сцрцб дюрдц дя Ялван даьына чатды-
лар. Эцляндам ханым Мящяммядя деди ки:
– Бу даьда чадырлары гуруб бир нечя эцн истиращят едяк.
Щямян даьда Эцляндам ханымын нечя ъцря дярман отлары
вар иди. Юлдцрян, дирилдян, рянэ саралдан, йара саьалдан. Эцлян-
дам ханым Мящяммяди Эюзял ханымла чадырда гойуб Наьыны
даьлары эяздирмяйя апарды.
Яззял юзц бир дярман йеди ки, гарны нязилиб тавата дюндц вя
рянэи ися гызылэцлцн йарпаьына дюндц. Наьынын башы кечял иди, она
эюря Наьынын башына бир нечя отлардан баьладыгда о саат онун ба-
шына тцк эялиб абыра минди. Гайыдыб чадыра эяляндя Мящяммяд ба-
хыб эюрдц ки, Эцляндам ханым щямишякиндян биря беш эюзялляшиб
вя Наьынын да башына тцк эялиб. Язял Мящяммяд Эцляндам ха-
ныма тяклиф етмишди. Эюзял ханымы Наьыйа версинляр. Эюзял ханым
Наьы кечял олдуьундан разылыг вермямишди. Ямма инди ися Эюзял
ханым Наьыны башы тцклц, абырлы эюрцб хошуна эялди. Эцляндам ха-
ным бирдян гящгящя иля эцлдц. Мящяммяд онун эцлмясинин сябя-

137
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

бини хябяр алдыгда Эцляндам ханым Мящяммядя деди ки:


– Буралары танырсанмы?
Мящяммяд ъяваб верди ки:
– Иъазя олса саз иля дейярдим:

“Иряван чухуру” щавасында

Эцляндам ханым мяндян хябяр алырсан,


Сейранэащ йерлярди бу йерляр.
Эцнбяэцндян мяни дярдя салырсан,
Биз эедиб эялян йерлярди бу йерляр.

Сямяндими миндим Ялвана сцрдцм.


Сящрада гурулмуш чадрыны эюрдцм.
Ешгин щавасында мяъмяи гырдым,
Гызыл мяъмяийи гыран йерлярди бу йерляр.

Мящяммядям мян доймушдум ъанымдан,


Дярялярдя эюл дурмушду ганымдан.
Ящвалы хябяр ал Эюзял ханымдан,
Мян юлцб сян галан йерлярди бу йерляр.

Мящяммяд Наьыдан хябяр алды ки:


– Неъя олду ки, сянин башын саьалды.
Наьы деди:

“Овшары” щавасында

Шцкцр олсун щаггын о эцнцня,


Мящяммяди бизя мещман ейляди.
Зикр едяк дуа гылаг бу эцнцня,
Мящяммяди бизя мещман ейляди.

138
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Шцкцр щагга бу дцнйада варам,


Юз дярдимя чатмазды мцмкцнцм, чарам.
Ахирятятян саьалмазды йарам,
Эцляндам ханым инди дярман ейляди.

Наьы дейяр ряндийя вермякля шишя язилмяз,


Басмагнан кяъ йерляри дцзялмяз.
Кюнцл бир шишяди сынса саьалмаз,
Эюзял ханым ня цчцн чям-хям ейляди.

Щямин йердя Эюзял ханымы Наьыйа вердиляр. Щяр икиси му-


радларына чатдылар. Мящяммяд деди:
– Дурун чадырлары йыьышдыраг, йолчу йолунда эяряк, эюзц йол-
да галанымыз вар, эетмяк лазымдыр.
Щамы атлара миниб Исфящан шящяриня тяряф йола дцшдцляр. Ис-
фящан шящяриня чатанда Мящяммяди таныдылар вя падшащдан мцж-
дя алмаьа эетдиляр. Падшащ Мящяммядин эялмясини ешидиб
муштулуьа эялянляря чох мцждя верди вя Мящяммядэили бюйцк
шадлыг тянтяня иля шащ гаршылады. Мящяммядя вя Наьыйа – щяряйя
бир бязякли отаг вериб аилялярини йербяйер еляди.
Дейирляр шащ оьлу шащ Аббас Мящяммяддян габаг Эцлян-
дам ханымы эятирмяк истямишди. Гыз эяляндян сонра онун эюзялли-
йини эюрцб гыза тазадан бир кюнцлдян мин кюнцля ашиг олду.
Мящяммяддян хялвят шащ гызын отаьына эетди вя Эцляндам ха-
ныма деди:
– Ханым мяни бяйянирсянми, сяни мян эятиртдим.
Эцляндам ханым ъяваб верди ки:
– Гибляи алям, мяни кимдян ютрц эятиртмисян?
Шащ:
– Мяйяр юзцн билмирсянми, мяндян хябяр алырсан?
Гыз деди ки:
– Индики юзцм билирям, иъазя вер сазнан дейим:

139
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

“Гайтарма” щавасында
Сянсян шащ оьлу шащ Аббас,
А ъяннят мякан
Мян эяляндя Мящяммядя эялмишям.
Шащларда олмазмы бир гейрят чякян,
Мян эяляндя Мящяммядя эялмишям.
Щцкм ядалятсян дивани шярият,
Шяриятя дахил олмаз хцрйят.
Папагда намус олар, йайлыгда гейрят,
Мян эяляндя Мящяммядя эялмишям.
Авандына эедян чай тярсиня ахармы,
Бянна олан юз тикдийин йыхармы.
Гайын ата эялиня хаин бахармы,
Мян эяляндя оьлуна эялмишям.
Шащ Аббас гыза тяпиниб деди:
– Налайыг данышма, сян мяним гошунуму гырдыранда бил-
мирдинми, мяня эяляъяксян?
Эцляндам:
Сянин цчцн намя йазар Эцляндам,
Эюзял шащым ял чяк мяним йахамдан.
Йериндян тярпянсян файда йох сяндян,
Мян эяляндя Мящяммядя эялмишям.
Бу сюздян сонра падшащ эцлцб деди:
– Бярякаллащ сянин камалына. Мян сяни сынайырдым эюрцм
оьлуму севирсян йохса йох. Инди мяним эялинимсян, эялиним.
Мящяммядин няняси Хатын гарыны да чаьырыб гырх эцн, гырх
эеъя той едилиб Эцляндамы Мящяммядя вя Эюзял ханымы да На-
ьыйа вердиляр.
Сон.

140
ß ðò î ü ðî ë Úà â è ä
“ЯСЛИ ВЯ КЯРЯМ” ЩАГГЫНДА

У гиймятли наьылын ясас идейасы инсанлыг ара-


сына айрылыг салан динин вя ону догмат кими
мцдафия едян дин нцмайяндяляринин мянфилийи,
инсан дуйьуларыны чярчивяйя алмасы, фялакятляр
тюрятмясидир.
“Ясли вя Кярям”дяки азад инсани дуй-
ьулары щанки бир шей чярчивяйя алыр, бу севэинин манеи нядир? Мцх-
тялиф динлилик, дин.
Бу азад дуйьу дини чярчивяни гыра билярдими? Билярди. Ким
бу манеи, якс динлилярин евляня билмямясини мцдафия едир? Дин нц-
майяндяси, Яслинин атасы Гара кешиш вя онун гуйруглары: гадыны,
гардашы Гара Мялик.
Артыг щяр шей айдындыр: севэи сярбяст олуб бир тяряфдян гаты
христианлыг, диэяр тяряфдян мцсялманлыг. Ики якс гцввя бунлардыр.
Халг симпатийасы сярбяст севэи тяряфдарлары. Халг динчи ола билмяз,
чцнкц “дин халгын тирйякидир”.
Мянфи характерли Гара Кешиш, гардашы Гара Мялик, кешишин
гадыны, нящайят цзцк дюйян зярэяр наьылын сонунда мящв едилир.
Башга сюзля дейилярся щагсызлыг мящв едилир. Щагг галиб эялир.
Фолклор цмумян халг щаггынын галибиййятини тяряннцм едир.
Мцсбят характерлиляр ян яввял Ясли вя Кярямдир. Шифащи ядя-

141
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

биййат наьылларынын баш образлары характеръя ашигля гящряман ара-


сында щярякят едир. Онларын щамысында севэи вар. Ашиглик, гяря-
манлыг да мцхтялифдир. Мяс: Ашиг Гяриб актив ашигдир, Кярям
пассивдир, Шащ Исмайилда да ашиглик гящряманлыгдан цстцндцр,
Короьлу, Няби ян яввял гящряман, сонра ися ашигдирляр вя и. а...
Кярям образы пассив ашигдир, о зяифдир, дяймядцшярдир. Кя-
рямин эюзляри даима йашлыдыр. Ясли иля олан илк эюрцшцндян сонра,
ешгини лялясиня сюйлцйцркян, Гара Кешиш аиляси эизли кючмцшкян, Та-
ъир Мурад адынын Кярям олмасыны сорушуркян, Ясли иля йенидян эю-
рцшцркян, Ясли сон эюрцшдя ону танымыркян... щяр вахт-щяр вахт
Кярям аьлайыр, о бищушдур. Онда анатомик, психолоэик зяифлик,
дявамсызлыг вардыр. Щяйатда актив ола билмир. Башы даша дяйиркян
беля йеня садядилдир. Чцнкц о, щяйати щадисялярдян нятиъяляр, доь-
ру нятиъяляр чыхара билмир.
Кярям образында бир момент нязяри ъялб едир. О щяр шейи рядд
едир, йалныз Яслини изляйир, бцтцн язиййятляря дюзцр, лакин Яслини ал-
магчцн христиан динини гябул едиркян, Гара Кешишин аъы бир сюзц она
бярк тохунур. О дюзя билмир. Чцнкц онун бу щярякятиня халг кядяр-
лянир. О халгы дуйуб кешиши рядд едир. Бу моментин дини фонда ве-
рилмясиня бахмайараг халгы дуймасы, ирадяъилийи иля мцсбятдир.
Кярям образынын ян йахшы тяряфи онун щягиги ашиг олмасыдыр.
Щанки бир шей ону юз севэисиндян имтина етдиря биляр? Щеч бир шей,
щеч бир шей. Ясли дя белядир. Ону да щеч бир шей севэисиндян чякин-
диря билмяз.О феодал патриархал гурулушунун гурбаныдыр. О юз ди-
ниндян, юз миллятиндян олмайан Кярями дяли кими севир.
Наьылдакы бу антидин, интернасионал севэи ян йахшы тяряфляр-
дяндир. Бу интернасионализм башга моментлярдя дя эюрцлцр. Мяс:
Кярям Яслини изляркян чох йердя гызлар, ермяни гызлары она сюйлц-
йцр, щятта Варануш адлы бириси иля дейишир. Йахуд, Османлы пашасы
Сцлейман пашанын вязири Хачатур щагг севян, щягигяти анлайан
олуб Кярямин сяадятиня чалышыр, Гара Кешишин щиляэярлийини дуйур.
Бунлар халг йарадыъылыьындакы интернасионализмин айры-айры тяза-
щцрляридир.

142
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Реализм стили тясириндяки бу наьылда аьыла сыьмайан сон вар-


дыр. Инсан аьзындан алов галхмасы (Мяс: “Бу яснада ачылан дцй-
мяляр дя йенидян баьланды, Кярямин ися аьзындан алов галхды”).
Бунун сябябляри вар:
1. Кешиш щийляэярлийинин кясэинлийини сон моментдя дя верил-
мяси;
2. Кярямдяки пассивлийин, мцбаризя аъизлийини эюстярмя.
Гыса дейилярся бу сонда агтив щиляэяр Кешиш вя поссив садя-
дил Кярям образлары бцтцн айдынлыгла ифадя едилиб. Демяк, бу гей-
ри реал, пассив сонлуьу тема инкишафындакы пассивлик тяляб едир.
Халг ядябиййатынын ясас йарадыъылых стили реализмдир. Бязи чятин щал-
ларда бу позулур. Бу позулушда шифащи ядябиййат авторларынын да
тясири вар (мяс: Молла Ъумада илащи гцввяли кишиляря, девляря чох-
чох тясадцф олунур). Наьыл йарандыгдан сонра сюйлцйян ашигляр
чох вахт инанмадыгларындан “Устадлар демиш” дейиб кечир. Дас-
танда беля бир ъцмля вардыр:
“Кярям сюзцнц гуртарар-гуртармаз даьын башындакы гар
гаты (тар) учуб, Софунун юлцсцнц башы ашаьы йуварлады вя Кярямин
ися заьысынын габаьыны юртдц. Устаддарын демясиня эюря Кярям цч
ай орада галды. Цч айдан сонра гар ярийиб, щава ачылан вахт”...
Айдындыр ки, сюйляйян инанмыр. Бу инанмамаларда халг ан-
тимевщумат ящвал-рущиййясинин бюйцк тясири вар.
Реалистлярин ифадялярини образын характери, щадисянин ъяряйан
етдийи шяраит тяйин едир. Бурада да елядир. Тцркийя мцщити (Ярзрум,
Гарс, Ван...) тясвир едилиркян османлы дилиндя тясирли ифадяляря тяса-
дцф олунур.
Мясялян: “Гяфядя олан османлылар йаншах! Бир гач сюз айы-
тамысан бизя? – дейя сорушдугда...”
Наьылын компазисийасы да мараглыдыр. Охуъуну алдатма, ин-
тизарда гойма моментляри вар. Мяс: Ясли гызларла баьдадыр, Кя-
рям цч ай заьыда галыб, дяйишмиш, арыхламыш, саггал басыб, палтары
чцрцйцб... Ясли ону танымыр, Кярям ишаря едирся, Ясли аьладыьын-
дан ешитмир. Кярям еля зянн едир ки, Ясли бунлары биляряк едир.

143
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Йахуд: сон щиссядя Кярям дуа едир, Яслинин солмасына ся-


бяб олан 3 сирли дцймялярдян бири ачылыр, йеня дуа едир, 2-ъиси дя
ачылыр, йеня дуа едиркян щамысы баьланыр. Охуъу инана билмир ки,
беля олаъах. Наьылын идейасы доьрудур, мязмун анализиндя прин-
сипиал йанлышлыьа тясадцф олунмады.
Наьылын формал, ифадя ъящятдян дя йанлышлыьы вардыр. Няср щис-
сясиндя синтактик йанлышлых вардыр. Бир тамамлыг 2 дяфя ишлядилмиш
“Зийад ханын вязири “Гара Кешиш” кяндиндян Гара кешиш адлы бир
вязири вар иди”.
Тякрар олан “вязири” – тамамлыьы артыгдыр. Ъцмля беля ол-
малы иди.
“Зийад ханын вязири “Гара Кешиш” кяндиндян Гара кешиш ад-
лы бири иди”.
Йахуд: “Зийад ханын “Гара Кешиш” адлы бир вязири вар иди”.
Бязян хябярляр йериндя олмурлар. Азярбайъан дилиндя хябяр
щямишя ахырда олар. Мяс:
“Сюзц тямам единъя, Кярям кор пешман чыхды байура”.
“Кярям ися сящяр еркян йухудан ойаныб эюрцр ки, евдя Со-
фудан башга бир инсан мяряр галмамыш, башлыйыр аьламаьа”.
Сонра:
“Кярям она йахынлашыб дярд-ящвал сордугда гадын ъяваб
верди ки, оьлан ют эет, нейляйирсян хябяр алыб?”
“Хябяр алыб” феилин баьлама формасыдыр, о ъцмля сонунда
дурарса няляри баьлайар? Щеч няйи. Сон йердя “нейляйирсян?” дур-
малы иди. Даща сонра бир ъцмля вардыр:
“Ясли каьызы йазан сонра аьламагда олан Кярями беля ох-
шады”
Сонра дейилир ки, каьызы Ясли юзц йазыб. Демяк, бу ъцмлядя
ки, “йазан” феили-сифяти артыхдыр.
Мянзум щиссялярдя йанлышлыг даща чохдур. Лакин бунларын
щамысы дцзяля биляр вя дцзялиркян, ифадядяки халг колорити итмяз.
Метриг сящвляря вя онларын асанъа дцзяля билмясиня мисаллар ве-
ряк:

144
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

“Сона гызлар дястяси олуб эязирсиз.


Сюйля эюрцм мяним Яслим щардады?”

Схема будур: 4+5+3


4+4+3 Демяк, 1-ъи мисранын 2-ъи бюлэцсц
узундур, бир щеъа гыса етмяк лазымдыр.

Мяс: “Сона гызлар дястя-дястя эязирсиз


Сюйля эюрцм мяним Яслим щардады?”

“Аман ляля хябяр вер сян булара


Ашых дейилям мян Яслими эязярям”

Схемасы будур: 4+4+3 лакин доьрусу будур: 4+4+3


5+4+3 4+4+3
Бу шякилдя доьру вермяк олар:

“Аман ляля хябяр вер сян бунлара


Ашых дейил, мян Яслими эязярям”

Даща да ахыъы ащянэ алыр.

“Мян Кярямям кимся йетмяди дада


Ясли вяфасыз да щеч салмады йада”...

Структурасы: 6+5 олмалы икян белядир: 6+5


6+5 6+6
Демяк, 2-ъи мисрасынын 2-ъи бюлэцсц гысалдылмалыдыр.

Мяс: “Мян Кярямям кимся йетмяди дада


Ясли вяфасыз да салмады йада”

Бунлар щамысы узун дцшмцш мисралардыр. Яксиня гыса олан-


лары да вар.

145
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

“Инди чыплаг галдым, Ясли эцл мана


Бир заман даш-гашнан ойнардым”
4+4+3 явязиня 4+4+3
4+4+3 3+3+3
Демяк, 2-ъи мисранын 1 вя 2-ъи бюлэцлярини артырмалы.
Мяс: “ Инди чыплаг галдым Ясли эцл мана
Бир заман мян даш-гаш илян ойнардым”.

Бцтцн метрик сящвляри дцзялтмяк асандыр. Метрик йанлышлыг-


лар яксярян мисранын узунлуьундан ибарятдир (гыса мисралара чох
аз-аз тясадцф олунур). Бу ону эюстярир ки, бюйцк мязмуну вер-
мяк цчцн чалышмыш, буна эюря бюйцк мисралар тюрямиш. Гафийяляр-
дя дя йанлышлыг вар.
Мяс: Бу бяндин гафийяляри йанлышдыр.
“Мяънун кими бу чюллярдя эязирми
Гялям алыб, юз дярдини йазырмы
Йараб Аллащ бу дярдляря дюзцрмц
Хястяди дярдиня дярман еляйим”.
Мязмун сямимидир лакин, “эяз+ир+ми”, “йаз+ир+мы”,
“дюз+цр+мц”, кялмяляри, гафийяляр дейил, бунларын кюкляри эяз,
йаз, дюз йарым гафийяляридир. Суал шякилчиляри мы, ми, му гафийадар
дейил.
Наьылын яксяр мянзум парчалары гафийяляри доьрудур.
Башга бир сящифядяки бир бяндин гафийяляри:
“мярд+я”, сяр+дя, дярд+я”
Йахуд бу бянд:
“Додахлары щям мейди, щям мязяди,
Йанахлары гызыл эцлдян тязяди
Саь ялиндя тярланымы бязяди
Телляри сяриндя тярлан ялиндя”.
Бурдакы мязя+ди, тязя+ди, бязя+ди доьру гафийялярдир.
“Мязяди”, “тязяди” сюзляринин сонундакы “ды”, “дыр” шякилчисинин
гысалмыш формасыдыр. Гафийя йанлышлыьы чох-чох аздыр.

146
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Наьылын ифадя формасында чох вахт ориэинал, мцсбят, инъяъя


сюйлянилмиш нцмуняляря тясадцф олунур. Мясялян: беля бир ъцмля вар:
“Кярям бу сюзляри дедикъя, гыз да тярланын тцклярини сыьалла-
йараг, оьланын сюзлярини цряк гушу иля динляйирди”.
Йахуд:
“Кярям: Гцрбят елдя хястя дцшцб йатарам,
Мцшэцл щалым диндирян йох, билян йох.
Эеъя-эцндцз фяган едиб инлярям,
Аьлайырам эцлдцрян йох, эцлян йох.”
Доьрудан да бу мисраларда Кярямин кимсясиз, юксцз гялби
дуйулур. Бу кими инъя дцшцнцлмцш мисралар вар вя чохдур. Де-
мяк олар ки, наьыллардакы стандарт ифадяляр бурада, “Ясли вя Кя-
рям” дя йох кимидир.
Лексикон етибары иля бурадакы сюзляри дюрт группайа бюлмяк
доьрудур:
Ы– Ядяби дилдя ишлянян кялмяляр (дяйишилмядян)
ЫЫ – Ядяби дилдян алыныб, дяйишилмиш, диалект хцсусиййят-
ляри гябул етмишляр.
ЫЫЫ – Халг ъанлы дилиня аид сюзляр.
ЫВ – Азярбайъан дили тарихиндя эюрцлмцш вя юзцнц мцасир
халг дилиндя сахлыйан кялмяляр.
Биринъи группа щагда данышмаг лазым дейил.
ЫЫ группа щагда данышыларкян кичик деталлара гядяр вармаг
лазымдыр.
1. Бязиляри вар ки, бир нечя районда о формада тяляффцс едилир.
Мяс:
“Ясли бир эюзялди бухаьы булул.
Ащу, марал кими чох сярхош эялир.”
“Биллур” сюзц “булул” формасында ишлянмиш.
“Кярям –
Мян сювмцшям эюзяллярин мярдини
Мяндян сонра гызыл эцлляр дярдими?”
“Севмишям” явязиня “сювмцшям”.

147
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

“Зийад хан бу хябяри билинъя, оьлуну йанына чаьырды вя кимя


мющцббят бяслядийини хябяр алды”
“мящяббят” явязиня “мющцббят”.
“...Башындакы гызлар ися Яслийя мизяммят едиб”
“мязяммят” явязиня “мизяммят”.
“...эюрдцляр ки, кюрпцнцн бир гыраьында таъырлар дцшцбляр...
Таъырлардан бири юзц эянъяли Мурад таъыр олсун... Кярям ъаваб
верди ки, таъыр иннян бяри мян Кярям олмушам... Таъыр тяяъъцбля
хябяр алды...”
Щяр йердя “таъир” явязиня “таъыр”.
“О бири гызлар Кярями кянара йетялядиляр ки, Яслинин дярди-
нин цстцня бир даща дард гоймасын...”.
“Итялядиляр” явязиня “йетялядиляр”.
Бу кялмя яксярян Азярбайъанын Даьыстана йахын районла-
рында ишлядилир.
Ясярин щяр йериндя “Ярзрум” явязиня “Ярзярум” дейилиб.
2. Бязи кялмялярдя щярфлярин дяйишмяси, систем щалыны
алыр ки, бурада артыг диалект хцсусиййятляри ясасдыр.
а) “О” сясинин “у” сясиня кечмяси (о→у). Бу хцсусиййятляр
Губа, Дярбянд диалектляриня характердир.

“Кярям Яслидян нацмцд юз мянзилиндя нахуш, щалда йата-


ъагда...” “нахош” явязиня “нахуш”

“Кярям дийяр билян вармы сураьын?”...


“Сораьын” явязиня “сураьын”

“Гышын, чиллянин буранлы бир вахты иди”.


“боранлы” явязиня “буранлы”.

“Алды Кярям:
Бир сийащ теллиди, айна габахлы

148
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Бир лаля йцзлцдц, гаймах дудахлы”.


“додахлы” явязиня “дудахлы”

б) “У” сяси явязиня “о” сяси (у→о). Яввялкинин якси.


“Кярям сюзцнц гуртарар-гуртармаз даьын башындакы гар
гаты (тар) очуб, Софунун юлцсц башы ашаьы йуварлады”...
“учуб” явязиня “очуб”.

“Кярям яшгя алода олуб....”


“алудя” явязиня “алода”.

“Мащмуд хан гошуну гыздан истядикдя...”


“гушуну” явязиня “гошуну”

“Ъаным алыр гашларынын гарасы,


Йохса озах дцшяр йарын арасы”
“узах” явязиня “озах”.

“...атасы онун ялиндян дотуб...”


“тутуб” явязиня “дотуб”
“...щяр икисинин эюзляри нямишдяйиб, бир-бирлярини гоъахлады-
лар”. “Гуъахладылар” явязиня “гоъахладылар”.

ъ) “ю” сясинин “ц” сяси иля верилмяси (ю→ц). Бу да Губа, Дяр-


бянд диалектляриня аиддир.

“Ащу кими мян яфсаня эяздярям,


Йа юлярям, мян бу дярдя дцзмярям”.
“дюзмярям” явязиня “дцзмярям”.

“Паша щцкм вериб, кешиши юз идарясиня чаьыртды.


“щюкм” явязиня “щцкм”.

149
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

“...яйяр Кярям щягг ашыьыдырса “мейидин” дири олмасыны щцк-


мян билмялидир.”
“щюкмян” явязиня “щцкмян”.

“Ала эцзлц, эцл ъямаллы,


Йар мяни сювдайа салды.”
“эюзлц” явязиня “эцзлц”

d) Бунун якси, “ц”нун “ю”-йя кечмяси дя вар (ц→ю).

“Юзцйцн цстцндя “Мащмуд хан” нягш олунмуш...”


“цзцйцн” явязиня “юзцйцн”.

“Кярям:
Намя йазыб, вериб, эедиб гызлара
Ащу кими юзц дюшцб чюлляря”...
“дцшуб” явязиня “дюшцб”.

“Шамхор, Зяйям, Товуздан кечиб Газах мащалына, Кюрцн


гыраьына атдадылар”.
“Кцрцн” явязиня “Кюрцн”.
“Дястя-дястя щяр бир йана варырлар
Бир-бириля зогу-сяфа сюрцрляр”.
“сцрцрляр” явязиня “сюрцрляр”.

“Салланыбан эялян дилбяр


Йахан дюймяля-дюймяля”...
“дцймяля” явязиня “дюймяля”

“Эюдяк етдин сян Яслинин дилини


Яэдин гамятини, бюкдцн белини”

150
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

“бцкдцн” явязиня “бюкдцн”

е) “е”нин “я”йя кечмяси.

“Кярям орадан аьлайа-аьлайа эяри гайыдыб...”


“эери” явязиня “эяри”
“Кярям дейяр няйлямишям нейлярям,
Хянъяр алыб гара баьрым тейлярям,
Бу дярдими кимя бяйан яйлярям...”
“нейлямишям”, “ейлярям” явязиня “няйлямишям”, “яйлярям”.

“Евин бир йарысында о эяъяси...”


“эеъяси” явязиня “эяъяси”.

“Дярдди синям, дцйцнлярям даьларам”


Ал эяймярям гаралары баьларам”
“эеймярям” явязиня “эяймярям”
“...бир нечя няфяр дири “мяйидин” ятрафына....”
“мейидин” явязиня “мяйидин”.

ф) Бунун якси “я” сясинин “е” иля явяз едилмяси дя вардыр


(я→е).

“Ъаным чыхсын юзцм чеким одуну”


“чяким” явязиня “чеким”.
Буна олан мисалларын яксяри “чякмяк” фелиндян тюрямиш.

g) “ь” сясинин “г” иля верилмяси (г→г)

“Ляля бу данышыга мятял галыб, сорду...”


“данышыьа” явязиня “данышыга”.

“...бир няфяря вурулдугуну”

151
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

“вурулдуьуну” явязиня “вурулдугуну”.

“...ляляни щцзуруна чагырды вя оглунун...”


“чаьырды”, “оьлунун” явязиня “чагырды”, “оглунун”.
“...эютцрцн кагыз гялям...”
“Каьыз” явязиня “кагыз”

h) яввялкинин якси олараг “г”нын “ь”йа кечмяси (г→ь)

“Ярзярум даьы ятяйиндя бунлары шиддятли ьар тутду”


“гар” явязиня “ьар”.

“Ня гогалар вар мян йазыьын башында”


“говгалар” явязиня “гогалар”.

“...ашых охумаьы ьядяьян етди”


“гядяьян” явязиня “ьядяьян”

i)Бязян “е” сяси явязиня “и” ишлянилмясиня дя тясадцф олунур


(е→и)

“Кярям ися сящяр иркян йухудан ойаныб, эюрцр ки...”


“еркян” явязиня “иркян”

“Кярям ися иртяси эцн кешишин гачдыьыны билиб...”


“ертяси” явязиня “иртяси”

j)“и” сяси явязиня “я” сяси дя ишлянмиш (и→я)

“Эеъя-эцндцз ганлар эяляр эюзцмдян,


Янъимясин мяним кечян сюзцмдян....”
“Инъимясин” явязиня “янъимясин”.

“.....хащиш едирям ки, Кярями “янъитмяйясиз”, “инъитмяйя-

152
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

сиз” явязиня “янъитмяйясиз”.


Мараглы бурасыдыр ки, “и” сясинин “я”йя кечмясиня аид олан
мисалларын кюкц инъитмяк феилиндяндир.
k) “д” сяси явязиня “т” сяси дя верилиб.

“...Кярям бу дяфя дя ов бящанясиля Гара Кешиш кянтиня ат


сюрдц”.
“кяндиня” явязиня “кянтиня”

“щяр икиси шящяря гайытараг...”


“гайыдараг” явязиня “гайытараг”.

“...мян дишини чыхартаркян тярпянмясин...”


“чыхардаркян” явязиня “чыхартаркян”
Бу киби щярифлярин систематик дяйишмяси хцсусиййятляри ян чох
Губа, Дярбянт диалектляриня аиддир.
ЫЫЫ-группа халг ъанлы дилиня аид сюзлярдир ки, чох мараглыдырлар.

“...йолда гоъа деди ки, оьул, бах щямин ирямя доьру чы-
хаг...”
Ирям – йцксяк йер, тяпя демякдир.

“Мащмуд хан филфор тярланы бурахды”


Филфор-тез, ъялд, дярщал демякдир.

“Пилтя тяк йанарам йаьлар ичиндя


Байгу тяк галдым даьлар ичиндя”.вя и.а...
ЫВ сон группа Азярбайъан дили тарихиндя олмуш, лакин юзцнц
халг дилиндя сахламыш, архаиг кялмялярдир. Мяс:

“Мян бцлбцлц айырдылар эцлцмдян


Айрылырам улусумдан, елимдян”
Улус-тайфа, гябиля, халг мянасынадыр.

153
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

“Кешиш ися сювдасы дабанында олдуьундан бир таъыр гафиля-


синя гошулуб...”
Гафиля-карван демякдир.

“Софу бурада Кярямя чох миннят етди ки, йавух кянтлярин...”


Йавух-йахын демякдир.

“Эедян бязирэанды, эялян Хоъады”


Бязирэан-таъир демякдир.
Бу кими мисаллар йеня вар. Эюрцлцр ки, наьыл лексикон етибары
иля чох эенишдир. Буна эюря наьылын гиймяти бир аз даща артыр.
Фонетик хцсусиййятляр дя вардыр. Ян чох тясадцф олунан ас-
симлйасийа щадисясидир. Мяс:

“Цстяшян атдансын”.
“атлансын” явязиня “атдансын”
“т” сяси “л” сясиня тясир етмякля “д”-йя чеврилиб.

“Гыз – Эял Кярям аьлатма бу сярвиназы


Гойдун синям цстян сян одду кюзц”
“одлу” явязиня “одду”. “д” сяси “л”-йя тясирля юзцня чевириб.
“Устаддарын демясиня эюря....”
“Устадларын” явязиня “устаддарын”. “д” “л”-йя тясирля “д”-йя
кечириб.

“Кешиш ися ханы алладыб, юз евиня эетди вя ...”


“алдадыб” явязиня “алладыб”. “л”- “д”-йя тясирля “л” сясиня че-
вирмиш.

“...”Лцляли булаг” адлы булагда атдарындан дцшдцляр”


“атларындан” явязиня “атдарындан”. “т” “л”-йя тясирля “д”-йя
чевириб.
Асимлийасийайа чох-чох мисал вермяк олар.
“эюздяйяъяйям бу ейванда...”

154
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

“гыздар дейим, будур сюзцм...”


“сясдянирям хан Яслими тапмырам”
“йазы йазан беля йазыб ишдяри”
“фяррашдар Кярями Сцлейман Пашамын...”
Метотез щадисяси дя вар. Мяс: Наьылда ишлянян “килса” сюз-
ляринин щамысы “клиса” формасында верилиб, “и” вя “л” сясляри йерял-
рини дяйишмишляр.
Фикри мяшьул едяъяк морфолоэик хцсусиййят чох аздыр. Ы шяхс
феилин мцзаре заманында, мцзаре заманы шякилчиси атылыб, феил кюкц
сонундакы самит йерини тутмагла гысалдылмышдыр.

“Гыз дейир, оьлан, Кярям ейля гой ятини йесин, сонра вер-
рям”
Вер+яр+ям олмалы иди. Мцзаре шякилчиси “яр” атылыб
(вер+яр+ям), онун йерини кюкцн сон самити “р” тутуб (вер+р+ям).

“Мян сянин дярдиндян диваня оллам” ол+ар+ам олмалы иди.


Мцзаре шякилчиси “ар” атылыб (ол+ар+ам), онун йерини кюкцн сон
самити “л” тутуб (ол+л+ам).

“-Яйяр ъяназядян дири адам чыхарса мян юзцмц юз ялимля


юлдцррям”
Юлдцр+яр+ям олмалы икян, мцзаре шякилчисинин атыб, кюкцн
сон самити тякрары иля юлдцррям (юлдцр+р+ям) олмуш.
Башга цсулла да феилин гысалмасы вар. Мяс: “гоймарам” йе-
риня “гоймам”

“Мян бцлбцлям ялдян гоймам эцлцмц.


Феилин кющня баьлама формалары да вардыр:

“Ня замады сян дцнйайа эяляли?


Аьлайырсан эюз йашыны силяли,
Нечя илдир сянин йарын юляли?...”

155
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Эял+яли, сил+яли, юл+яли кющня баьлама формаларыдыр (феилин


кюкц+ яли, алы).

“Салланыбан эедян дилбяр...”


Бу да кющня баьлама формасыдыр “феилин кюкц цстя эял ибян,
ыбан, цбян, убан)
Бу ял йазмасында халг ифадя формасынын бир чох моментляри
эюрцлдц. Дцшцнмяк олар ки, машында чап олуркян бунларын чоху
дяйишир мцасирляшдирилир. Чцнкц онларда бир о гядяр дя ифадя ориэи-
наллыьы йохдур. Бу парчалары елми тядгигат габинети няшря щазырла-
йыркян машындакы чаплары дейил, ял йазмалары ясас алмалыдыр.
“Ясли вя Кярям” наьылы щяртяряфли гцввятлилийи цчцн чапа лаиг-
дир. Чох йахшы оларды ки, халг ифадя колоритини позмадан кичик
сящвляр дцзялдилсин.
15.08.1939
Бакы.

156
ЯСЛИ ВЯ КЯРЯМ

Сюйляди: Ашыг Ясяд


Йазыйа алды: Щцсейн Исэяндяров

ИЗЯ кимдян нягл еляйим? Зийад хандан. Зийад


хан Эянъя шящяриндя бир хан иди. Бцтцн баш
Шамхор вя Айаг Эюран о тяряфи Самых (Эюрцн о
тайы) олмагла бу аранын ханы иди.
Зийад ханын оьул ювлады йох иди. Зийад ха-
нын “Гара кешиш” кяндиндян Гара кешиш адлы бир
вязири вар иди. Щямин Гара кешишин дя ювлады олмазды.
Эцнлярин бир эцнц Зийад ханла вязир бир отагда отурмушду-
лар ки, бу арада бир каьыз ханын арвадындан вя бир каьыз Гара ке-
шишин арвадындан эялди. Зийад хан каьызы охуйуб эюрдц ки, арвады
цч айлыг щамиля олдуьуну билдирир. Зийад хан чох шад олуб каьызын
мязмунуну вязириня анлатды. Гара кешиш деди:
– Хан саь олсун мяним арвадым да еля йазмышдыр.
Кешиш беля бир тяклиф дя етди ки, яэяр ювладлары оьлан вя гыз
оларса бир-бириня евляндирилмялярини индидян ящди пейман етсинляр.
Хан разылыг вериб каьыза гол гойду.
Арвадлардан ян яввяли кешишин арвады йатыб гыз доьду. Цч
эцндян сонра Зийад ханла вязир атла “Гара кешиш” кяндиня эедя-
ряк гызын адыны Мярйям гойараг, бюйцк шадйаналыг етдиляр.
Бунлар “Гара кешиш” кяндиндян гайыдан эеъяси ханын да ар-
вады йцнэцл олуб бир оьлан ушаьы йеря гойду. Цч эцндян сонра Зи-
йад хан бюйцк гонаглыг веряряк оьлунун адыны Мащмуд хан

157
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

гойдурду. Зийад хан сюз арасы вязири кешишя деди ки:


– Вязир, Мярйям ханым неъя ки демисян Мащмуд ханын ол-
малыдыр.
Кешиш ъаваб верди ки:
– Сюз сюздцр, демишям, демишям.
Тязядян щяр икиси каьыз баьлайыб гол гойдулар. Ушаглар щяд-
ди булуьа чатдыгда Мащмуд ханы атасы Эянъядя мяктябя гойду.
Кешиш ися гызы Мярйями “Гара кешиш” кяндиндя охумаьа верди.
Мащмуд хан он дюрд йашына чатмышды. Бир эцн атасындан
хащиш елядики ата, мяня изн верин гуш эютцрцб ова чыхым. Зийад хан
дярщал бир гоъа тяърцбя эюрмцш овчу чаьырыб она тапшырды ки, гуш
ойнатмаьы вя ат минмяк гайдаларыны оьлу Мащмуд хана юйрят-
син вя оьлуна да билдирди ки, щямин гоъаны даими олараг она ляля
верир вя гоъанын дедикляриня ямял етсин. Одур ки, гоъа овчу Мащ-
муд ханы эютцрцб ат белиндя ова чыхдылар. Йолда гоъа деди:
– Оьул, бах щямин ирямя доьру чыхаг ораларда кяклик чох олур.
Бунлар щяр икиси щямин йеря эедяркян бир “Лцляли булаг” ад-
лы булагда атларындан дцшдцляр. Бурада нащар едиб айаьа галх-
дыгда бир колун дибиндян бир дястя кяклик щавайа галхды. Ляля
Мащмуда деди:
– Оьлум, тез ол тярланы бурах.
Мащмуд хан филфор тярланы бурахды вя юзц дя онун далынъа
ат салды Ляля ися щямин дурдуьу йердя эюзлямяли олду.
Тярлан бир кяклийи говараг Гара кешиш кяндиня кими учду вя
орада бир баьда кяклийи ъайнаьы иля тутду. Мащмуд хан да атыны
щямин баьын кянарына чатдырмышды. Мащмуд хан атдан дцшяркян
эюрдц ки баьын ичиндя бир гыз вар бир гыз вар ки, адам баханда яг-
ли башындан чыхыр щями гыз тярланы тутараг кяклийин дюшцнц дидиб
ятини она йедирдир.
Мащмуд деди:
– Ай гыз, афярин олсун сяня ки, мяним тярланымы беля язиз ту-
турсан, эюрцнцр чох ясилзада гызсан.
Сонра Мащмуд хан гушуну гыздан истядикдя гыз дейир:

158
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

– Оьлан, Кярям ейля гой ятини йесин сонра веррям.


Гыз да Мащмуду эюрян кими ъямалына щейран олду вя онун
щаралы олдуьуну сорушду. Оьлан ъяваб верди:
– Ханым Эянъялийям, – сонра атыны бир тяряфдя баьлайараг
гыза беля мцраъият еляди:

“Йаныг Кярями” щавасында

Башына дюндцйцм, ай туту дилли


Ала эюздц тярланымы эятир вер
Мян сянин дярдиндян диваня оллам
Ала эюздц тяранымы эятир вер

Кярям бу сюзляри дедикъя гыз да тярланын тцклярини сыьаллайа-


раг оьланын сюзлярини цряк эушу иля динляйирди. Кярям сюзцнц та-
мам едян кими алыр гыз:

“Йаныг Кярями” щавасында

Ъяван оьлан, мян доланым башына


Кярям ейля, тярланыны эял апар
Тярлан сяня бянзяр, сян дя тярлана
Кярям ейля, тярланыны эял апар.

Кярям гызын беля ширин дилли олдуьуна щейран щалда алыр дал
бяндини:

Ъаным алыр гашларынын гарасы


Йохса узаг дцшяр йарын арасы
Чятин олар бу дярдимин чарасы
Ала эюзлц тярланымы эятир вер.

159
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Алды гыз:

Ъаным гурбан олсун сянин кими мярдя


Апардын яглими гоймадын сярдя
Эюздяйяъяйям бу ейванда, бу дярдя
Кярям ейля, тярланыны эял апар.

Алды Кярям:

Кярям дедим мяним адым Кярямди


Дащи чякдиклярим дярди вярямди
Йердян эюйя кясилян дя чарамды
Лала йцзлц тярланымы эятир вер.

Алды гыз:

Мяним затым Гара кешиш яслиди


Анам Сона Мяляклярин няслиди
Яслим дедин мяним адым Яслиди
Кярям ейля, тярланыны эял апар.

Сюз тамам олан кими щяр ики ъяван бир-бириня йахынлашыб ши-
рин-ширин сющбятя гошулдулар. Ясли тярланы Кярямя вериб деди:
– Оьлан кимин оьлусан?
Кярям ъаваб верди ки:
– Мян Зийад ханын оьлуйам. Бяс сянин адын няди вя кимин
гызысан?
– Мяним адым Мярйям иди, ямма сян Ясли дедийиндян сон-
ра еля Ясли дя галаъагдыр. Юзцм дя Гара кешишин гызыйам. Яэяр
сяни мяндян айырсалар мяни юлц эюряъяксян, мян сянсиз бир няфяря
бяли демяйяъяйям.
Кярям яшгя алуда олуб, юз цзцйцнц бармаьындан чыхардыб Яс-
лийя верди. Ясли дя ъибиндян бир йайлыг чыхарыб йадиэар олараг Кярямя
верди. Цзцйцн цстцндя “Мащмудхан” нягш олунмуш йайлыьын гыра-

160
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

ьында ися гырмызы ипякля “Мярйям” тикилмишди. Кярям атына миняряк


аьлайа-аьлайа гыздан айрылды вя эери гайыдараг Лялянин йанына чатды.
Ляля буну аьлайан эюрцб сорушду:
– Мащмуд нийя аьлайырсан?
Мащмуд ъяваб верди:
– Ляля, мяним адым Мащмуд дейил Кярямдир.
Ляля тяяъъцб едяряк деди:
– Оьул сянин адыны ким дяйишдирди бяс атан гойан ад ня ол-
сун?
Кярям йеня дя аьламаьа башлады.
Ляля деди:
– Бяс нийя аьлайырсан щяля де эюрцм тутдуьун ов неъя олду?
Алды Кярям:

“Кярям шикястяси” щавасында

Аман Ляля, мян бир эюзял эюрмцшям


Телляри сяриндя, тярлан ялиндя
Мяни салды йанар-йанар одлара
Телляри сяриндя, тярлан ялиндя.

Додахлары щям мейди, щям мязяди


Йанахлары гызыл эцлдян тязяди
Саь ялиндя тярланымы бязяди
Телляри сяриндя, тярлан ялиндя.

Ляля бу данышыьа мятял галды сорушду:

Де эюрцм бу дярдими дадымы


Ъаным чыхсын юзцм чяким одуму
Мащмуд идим Кярям гойду адымы
О эюзял Яслинин тярлан ялиндя.

161
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Сюз тамам олдугда Кярям бищуш кими олду. Ляля ися ону
атынын тякиня миндириб евляриня эятирди. Зийад хан оьлунун овдан
гайытдыьыны ешидяряк, Ляляни щцзуруна чаьырды вя оьлунун овунун
ня ъцр кечдийини хябяр алды. Ляля Мащмудун кяклик далынъа Гара
кешиш кяндиня эедиб орадан аьлайа-аьлайа гайытмасыны бир няфяря
вурулдуьуну инди ися бищуш щалда эятрилдийини бир-бир хана нягл
еляди. Зийад хан Ляляни оьлунун йанына эюндяриб онун дярдиндян
мцфяссял мялумат эятирмясини тапшырды. Ляля ханын щцзурундан чы-
хыб Кярямин мянзилиня эетди вя ону юзцня эятириб, атасынын тапшы-
рыьыны билдирди.
Кярям ъяваб верди ки:
– Ляля, эютцрцн каьыз гялям мян дейим сиз йазын.
Алды Кярям:

“Ширван кярямиси” щавасында

Мян бцлбцлям ялдян гоймам эцлцмц


Аман Ляля, мян Яслими истярям
Атам билсин бу дярдими дилими
Аман Ляля, мян Яслими истярям.

Ляля деди:
– Оьул, Ясли кимдир ки, сян она бянд олмусан?

Алды Кярям:

Онун гойну новбащарын йазыды


Атанын, ананын хош авазыды
Ады Ясли Гара кешиш гызыды
Ясли дейиб, бу чюлляри сяслярям

162
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Ляля деди:
– Бала, Гара кешиш гызынын ады Мярйямдур, Ясли дейил.

Кярям:

Мян сювмцшям эюзяллярин мярдини


Мяндян сонра гызыл эцлляр дярдими
Кярям дейяр хан Яслинин дярдини
Чыхартмарам цряйимдя бяслярям.

Сюз гуртаран кими Ляля дцбаря Зийад ханын йанына эедиб,


Мащмуд ханын Гара кешиш вязири гызыны эюрцб она ашиг олдуьуну
билдирди. Зийад хан бу хябяри билинъя оьлуну йанына чаьырды вя
кимя мящяббят бяслядийини хябяр алды.
Кярям Гара кешишин гызыны эюрцб севдийини атасына билдирди.
Зийад хан деди:
– Оьлум щеч гям йемя, о гыз сянин юз щалал адахлындыр. Бу-
дур бу да кешишин юз дясти хяттиля вердийи разылыг каьызы. Дур эет
мянзилиня мян Гара кешиши чаьырыб бу барядя онунла данышарам.
Хан кешиши чаьырыб ящвалаты она билдирди вя тяклиф еляди ки, ящ-
дя хилаф чыхмайыб тойу башласынлар. Кешиш разылыг вериб тойа щазыр-
ланмаг цчцн Зийад хандан гырх эцн мющлят истяди. Хан мющлятя
разы олуб кешиши йола салды. Кешиш ися ханы алладыб юз евиня эетди вя
юз гардашы Гара Мяликля беля гяраря эялдиляр ки, гызы Кярямя вер-
мясинляр, чцнки Кярям мцсялмандыр. Одур ки, мал-мцлклярини са-
тыб щяр ики гардаш аиляляри иля бярабяр гызы эютцрцб Эянъядян
Эцръцстана гачмалы олдулар. Ясли бу щийляни дуйуб аьлайырды. Ба-
шындакы гызлар ися Яслийя мязяммят едиб дейирдиляр:
– Айыб дейилми, бир няфяр мцсялман оьландан ютрц беля ащы-
наля едирсян?
Ясли эютцрцр эюряк ня ъяваб верир:

163
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

“Новрузу кярями” щавасында

Гызлар дурун хан Кярями эятирин


Мян бахым бойуна щейран еляйим
Йетиряндя дуруб дюнцм башына
Ъанымы йолунда гурбан еляйим.

Мяънун кими бу чюллярдя эязирми


Гялям алыб юз дярдини йазырмы
Йараб Аллащ бу дярддяря дюзцрмц
Хястяди дярдиня дярман еляйим

Залым кешиш узах салыр арамы


Тябиб йохдур баьлайа дили йарамы
Щяр кяс деся Ясли севмя Кярями
Буйурум ъяллада фярман еляйим.

Хилася Яслинин аьламаьына бахмайараг, атасы вя ямиси онун


ялиндян тутуб гачмаьа цз гойдулар.
Ясли гызлардан щясрятля айрыларкян онлара бу мязмунда ка-
ьыз йазыб верир:

“Кярям шикястяси” щавасында

Аман гызлар Кярям эялся бурайя


Сюйляйин ки, йана-йана эедирям
Залым атам мяни йардан айырды
Ейляйибди бир бящаня эедирям.

Мян бцлбцлц айырдылар эцлцмдян


Айрылырам улусумдан, елимдян
Гара Мялик тутуб мяним ялимдян
Билмирям ки мян щайана эедирям

164
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Эеъя-эцндцз ганлар эяляр эюзцмдян


Инъимясин мяним кечян сюзцмдян
Сярхошуйам йох хябярим юзцмдян
Щям дялийям, щям диваня эедирям.

Ясли дейяр аьлаъайам сярасяр


Кярям дярди ейляйиб мяня ясяр
Гыздар дейин будур сюзцм мцхтясяр
Йюн чевириб Эцръцстана эедирям.

Ясли каьызы йазыб гыздара верир вя ата-анасынын исрары иля Эцр-


ъцстан тяряфя йюн чевириб эетмяйя башлайыр.
Бу минвал иля бунлар Тифлиси дя кечиб Гори шящяриня чатырлар.
Горидя Гара кешиш бир мянзил тутуб сакин олурлар. Хябяри инди ве-
рим Кярямдян. Кярям вя атасы Зийад хан да архайын идиляр ки, ке-
шиш той тядарики эюрцр. Ямма Кярям бир эцни дя Ляля иля бярабяр
Гара кешиш кяндиня тяряф ова чыхмышдылар. Кярям бу дяфя дя ов
бящанясиля Гара кешиш кяндиня ат сцрцр, Гаршыйа бир дястя гыз чых-
дыьыны эюрцнъя Кярям деди:
– Ляля, йягин мяним Яслим дя бунларын ичиндя олаъаг.
Ляля деди:
– Оьул о, сянин кими бир няъиб задянин адахлысыдыр, нечя ола
биляр ки, щярзя-щярзя гызлара гошулсун.
Бунлар бу суал-ъявабда икян Кярями, Ясли иля эюрцшцндян
таныйан дюрд няфяр гыз вя Яслинин дайяси гызларын ичярисиндян айры-
лыб иряли эялдиляр. Кярям дя бунлардан Яслисини сораглашмаг цчцн
атындан дцшцб онлара тяряф йериди вя онларла габаглашыб сазыны чы-
хартды. Эюряк гызлардан ня хябяр алаъаг.

“Йаныг кярями” щавасында

Сона гызлар дястя-дястя эязирсиз


Сюйля эюрцм мяним Яслим щардады?

165
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Мяънун кими бийабаны эязирям


Лейли кими бир хан Яслим щардады.

Гызлар бу суалдан чох мялил мцшкцл олуб динмядиляр. Алды


Кярям дал бяндини:

Фярщад Ширин дейиб чапды гайалар


Хястя ъаным эцл цзцндян пай алар
Олан хан Яслийя эюзял дайалар
Сюйля эюрцм, бир Хан Яслим щардады.

Овчусуйам бу чюллярдя эязярям


Гялям алыб хятти-халын йазарам
Щагг билир ки мян ъанымдан безарам
Мян юлцрям бяс Хан Яслим щарадады?

Кярям дейяр щалым билясиз


Аьлайырам эюз йашымы силясиз
Бянзяйирсиз бянювшяйя, эцля сиз
Бухаьы ятирли Хан Яслим щардады.

Сюз гуртаран кими гызлар Яслинин каьызыны чыхартыб Кярямя


вердиляр. Кярям каьызы охудугда еля бил ки, дырнаьындан тяпясиня
кими од галхды. Мяктуба инанмайыб тез атына миниб кешишэилин
евиня чапды, ямма орайа чатыб ня эюрдц оба кючцб йурду дурур,
кешиши Аллащ версин. Кярям орадан аьлайа-аьлайа эери гайыдыб Ля-
ляйя ящвалаты билдирди. Щяр икиси шящяря гайыдараг кешишин кяляйини
Зийад хана чатдырдылар. Кярям Яслидян нацмцд юз мянзилиндя на-
хош щалда йатаъагда олсун. Зийад хан ися щаман саат адам эюн-
дяриб оьлуну чаьыртыр. Вя онун хястя олмасынын сябябини сорушур.
Кярям атасына аьлайа-аьлайа беля ъяваб верир:

166
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

“Йаныг кярями” щавасында

Башына дюндцйцм, эцл цздц ата


Ахтарырам, Хан Яслими тапмырам
Чякя билмям бу дярд мяни юлдцряр
Ахтарырам, Хан Яслими тапмырам.

Атасы ъяваб верди:


– Оьул, ня олсун гачыб-гачыб. Мян сяня ондан да эюзял
Эянъя бяйляри гызларындан аларам.

Алды Кярям:

Яслим бир эцл иди баьлар ичиндя


Пилтя тяк йанарам йаьлар ичиндя
Байгу тяки галдым баьлар ичиндя
Сясдянирям, Хан Яслими тапмырам.

Зийад хан йеня оьлуна тясялли веряряк деди:


– Оьул, бир ярмяни гызындан ютрц бу гядяр ащызар ейб дейилми?

Кярям:

Кярям дейяр аьлайырам, эцлмцрям


Ясли кими эюзял йары булмарам
Бцлбцл олсам бу баьларда галмарам
Охуйурам Хан Яслими тапмырам.

Кярям сюзцнц гуртардыгда щюнкцрляйиб аьламаьа башлады.


Атасы Зийад хан ялаъсыз галыб деди:
– Билмирсянми кешиш щарайа гачыб?

167
Азярбайъан классик мусиги мятнляри вя Яртоьрол Ъавид

Алды Кярям:

Аьлайа-аьлайа эетдим йурдуна


Дейирляр ки, Эцръцстана эедибди.
Аьлайа-аьлайа дцшцб йоллара
Од йанында йана-йана эедибди.

Зийад хан тякрар исрар еляди:


– Оьлум, бир ермяни гызынын далынъа ъялайи Вятян олмаьа щеч
дяймяз.

Кярям:

Намя йазыб вериб гызлара


Ащу кими юзц дцшцб чюлляря
Ъисмими салыбды йанар кюзляря
Нишан верибди Эцръцстана эедибди.

– Ай ушах, эедиб, юзц эедиб бяс сянин фикрин нядир?

Кярям:

Кярям дейяр нейлямишям, нейлярям


Яшг ялиндян гара баьрым дидярям ,
Мян далынъа Эцръцстана эедярям
Мяним йарым йана-йана эедибди.

Сюзц там единъя Кярям кор пешман чыхды байыра. Зийад хан
ися ямир вериб Софуну щцзуря эятиртдирир вя она тапшырыр ки, Кярями
эцдсцн вя эюздян гоймасын, щара эедярся о да эетсин. Софу разы-
лыг вериб, Кярямин йанына эялир вя эюрцр ки, Кярям сяфяр либасыны
эейинмякдядир. Софу сорушур:
– Оьлум щара беля?

168
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Кярям дейир:
– Ляля, эедяк мяня бир саз алаг мян ....
Бунлар щяр икиси Балабаьмандан Эянъя шящяриня эялирляр ки,
саз алсынлар. Шящярдя бир сазбяндин дцканына раст эялиб ондан саз
истяйирляр. Сазбянд сазларын щамысын Кярямин габаьына тюкцб тяк-
лиф едир ки, щансы хошуна эялирся сечсин, ямма Кярям ися онларын
щеч бирисин бяэянмяйяряк дейир:
– Уста, яйяр мцмкцнся мяня йахшы саз вер ки, симляри дан-
гылдамасын.
Сазбянд Кярями таныйыб она зары, зары чалан бир саз верир.
Кярям сазы хошлайыр вя сазы эютцрцб Эцръцстана доьру эетмяйя
башлайыр. Бунлар “Гушгара” чайына чатдыгда Софу Кярямин фик-
рин баша дцшцб, онун габаьын кясир вя аьлайараг дейир:
– Оьул, эял сян бу фикирдян дашын, щара эедирсян атан мяня
тапшырыбки сяни эюздян гоймайым.
Алды Кярям эюряк ня ъяваб верир:

“Кярям шикястяси” щавасында

Эюзял Софу мян башына доланым


Мяним Яслим бу йолларнан эедибди
Гызыл эцлц айырдылар бцлбцлдян
Йана-йана бу чюллярнян эедибди.

Залым кешиш мана зцлцм ейляди


Гара баьрым яшг ялиндян тяйляди
Мяндян хан Яслийя йаман сюйляди
Йана-йана бу чюллярнян эедибди.

Мян Кярямям кечдим кцлли, варымдан


Намусумдан, гейрятимдян, арымдан
Юляня тяк ял чякмярям йарымдан
Гяриб гцрбят бу еллярнян эедибди.

169
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Сюз гуртарды. Софу ялаъсыз галыб Кярями тяк бурахмайараг,


онунла бярабяр Эцръцстана йол басдылар. Шамхор, Зяйям, Товуз-
дан кечиб Газах мащалына, Кцрцн гыраьына атдадылар. Кцря гары-
шан “Бош чалы”дан эялян Хырам вя Тябятяй чайларынын сыных
кюрпцсцня чатдылар вя эюрдцляр ки кюрпцнцн бяри гыраьында таъир-
ляр дцшцбляр. Кярям бунларын йанына эялинъя таъирлярдян бири юзц
Эянъяли Мурад таъир олсун Кярями таныйараг, сорушду:
– Оьлан, сян Мащмуд хан дейилсянми?
Кярям ъяваб верди ки:
– Таъыр, иннян бяри мян Кярям олмушам – дейяряк, аьлады.
Таъир тяяъъцбля хябяр алды:
– Оьул сяня ня бяла цз вериб?
Алды Кярям эюряк ня дейир:

“Новрузу кярями” щавасында

Мурад таъир, мян доланым башына


Мяним Яслим бу дийаря кечдими?
Бахырсанмы эюздян ахан йашыма
Мяним Яслим бу дийара кечдими?

Таъир деди:
– Бала, ня Ясли, кимля вя нечя няфяр, щарайа кечиб? Йолдан
о гядяр адам эялиб эедиб ки.

Кярям:

Мяням онун истяклиси, бутасы


Мяскян салыб ьям евиндя йатасы
Мяляк иди щям атасы анасы
Яйниндяки либас гара кечдими?

170
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Беля дейян кими Мурад сювдяэар деди:


– Щя эюрмцшцк, дцнян бурадан бир кешиш ики зянян хяйлаьы иля
кечиб эетдиляр, анъаг гадынлардан бири аьлайа-аьлайа эедирди.
Севиняряк алды Кярям:

Кярям дейяр, нийя дцшдцн чюлляря


Дястан олуб дцшяр дилдян дилляря
Аьлайа-аьлайа дцшцб йоллара
Мяним кими бяхти гара кечдими.

Кярям сюзцнц гуртарандан сонра таъирлярдян араланыб ляля-


силя Тифлися доьру эетмяйя цз гойдулар. Бир аз вахта щяр икиси Тиф-
лися чатырлар. Тифлисдя Софу иля Кярям базарын йаныындакы кюрпц
цзяриня йетишдиляр. Бурада олан йыьынаг Кярямин ашых олдуьуну
билинъя ондан бир нечя бянд сюз охумасыны тяляб етдиляр. Кярям
эютцрцр эюряк ня ъяваб верир:

“Йаных кярями” щавасында

Аман, ляля хябяр версян булара


Ашых дюйян, мян Яслими эязярям
Ащу кими мяскян едиб чюлляри
Елдян-еля мян Яслими эязярям

Йаралыйам диндирмяйин аьларам


Ал эютцрмя беля гара баьларам
Ясли дейиб лейли нащар аьларам
Эцндян эцня мян Яслими эязярям.

Кярям дейяр билян вармы сораьын


Эютцрмцшям бу дцйцнцн бу даьын
Овчусуйам мян щямишя бу даьын
Чюлдян-чюля мян Яслими эязярям.

171
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Ъямаятин ичярисиндя ики няфяр ермяни гыз вар иди. Онлардан


бириси деди:
– Оьлан сянин йарыны мян таныйырам гулах вер щара эетдийини
сяня дейим; гызын ады Варануш иди. Алыр Варануш эюряк ня ъяваб
верир:

“Ширван кярямиси” щавасында

Ъяван оьлан, сян аьлама йаралы


Сянин йарын он эцн олар ютцбдц
Мян билдим ки, о иди йардан йаралы
Сянин йарын он эцн олар ютцбдц.

Кярям:

Гой сяня сюйляйим, Варануш ханым


Бурдан ютцб ща дийара эетдиляр
Мян бцлбцлям о да мяним эцлцмдц
Мяни салды ащы-зара эетдиляр.

Алды Варануш:

Дярин дярйалара вара билмядим


Аьлайырды хябяр ала билмядим
Яйляниб йанында гала билмядим
Он эцн олар йарын бурдан ютцбдцр.

Кярям:

Лянят эялсин о кешишин юзцня


Аъы сющбятиня, аъы сюзцня
Щясрят галдым, мян Яслинин цзцня
Сюйля, эюрцм ща дийара эетдиляр?

172
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Варануш:

Ашых олдум мян о гызын тящриня


Истядим ки, мян дя дцшям гящриня
Хябяр алдым эетди Гори шящриня
Он эцндцр ки, йарын бурдан ютцбдцр.

Кярям:

Халыгым йарадыб бир эюзял ъанды


Ады дилдя юзц мяндян пцнщандыр
Кярям дейяр ъаным она гурбанды
Мяни едиб пара-пара эетдиляр.

Сюз гуртаран кими Кярям Варанушла видалашыб аьзыны Гори


шящяриня чевирди. Кярям Горийя эетмякдя олсун сизя хябяр верим
Гара кешишдян. Кешиш Гори шящяриндя бешинъи кцчядя ев тутуб йа-
шайырды вя юзц дя эюз гулахда иди ки, бахсын эюрсцн онлары эцдян
вар йохса йох. Кярям Тифлисдян Горийя икинъи эцнц чатды вя шящяр-
дя бир отаьа дцшдцляр. Софу беля мяслящят тюкдц ки Кярям бир йана
чыхмасын юзц ися кешиши пцнщан сораглашсын одур ки Софу Кярями
евдя гойуб базара чыхды. Кярямин ися цряйи таб эятирмяйиб кцчя-
лярин бириси иля баьа эетмяйя башлады. Аз эетди чох эетди эюрдц гу-
лаьына Яслинин беля сяси эялир:

“Кярям шикястяси” щавасында

Аман фяляк, айрылмышам йарымдан


Ня олайды, бир Кярями эюряйдим
Саь галманам, бу дярд мяни юлдцряр
Ня олайды, мян Кярями эюряйдим.

173
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Иннян сонра гцрбят елди мяканым


Пярваняйям дюнцм атяшя йаным
Доланырам йохду мяним щяйаным
Ня олайды, мян Кярями эюряйдим.

Яслинин анасы гызынын цряйини алмаг цчцн онун ал палтарыны


эятиряряк тяклиф еляди ки, эейинииб эязмяйя чыхсынлар.
Ясли ися палтары эеймякдян бойун гачырды вя деди ки, бун-
дан сонра мяня гырмызы либас эеймяк йарашмаз вя эютцрдц Ясли:

Мян Яслийям Кярям дейиб аьларам


Синям цстцн чалы-чарпаз даьларам
Ал эеймяням даща, гара баьларам
Юлмяйинъя мян Кярями эюряйдим.

Кярям Яслинин сяси эялян отаьа доьру бирбаш пяляканлара


цз гойду вя Яслинин отаьына эирди. Ясли Кярями эюръяйин бищуш
олду вя бир о гядяр чякмядян Ясли юзцня эялди вя Кярями гуъах-
лайыб деди:
– Ай Кярям сян бизи неъя тапдын?
Кярям:
– Эюр мян ня тящяр эялдим, – дейяряк сазыны эютцрцр:

“Кярям шикястяси” щавасында

Эеъя-эцндцз ащы зарын чякирдим


Бир од тутуб йана-йана эялмишям
Овчусуйам сянин кими маралын
Неъя дцшцб бийабана эялмишям.

Ясли деди:
– Кярям дцздцр эялмисян, анъаг биман атам мяни сяня вер-
мяйяъяк.

174
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Алды Кярям дал бяндини:

Ащу кими мян яфсаня эязмярям


Йа юлярям мян бу дярдя дцзмяням
Мин ил эется ялим сяндян цзмярям
Демяням ки мян яфсаня эялмишям.

Бцлбцл олан ялдян гоймаз эцлцнц


Кимя дейим бу дярдими, дилими.
Тярк елядим Эянъя кими елими
Сяни дейиб Эцръцстана эялмишям.

Кярям дейяр аташына йананам


Чятин олар мян кешишя инанам
Эюздяйир йолларым атамла анам
Дяли олуб, щям дивана эялмишям.

Сюз бурда галмахда олсун сизя хябяр верим Софудан: Софу


базарда кешиши тапараг она абыр верир ки нийя Зийад хан кими бир
адама вядя хилаф чыхыб. Кешиш ися щийля ишлядиб дейир:
– Софу, бир гялятдир етмишям, эедим олдуьум йеря мян дя
сизинля бярабяр гайыдаъаьам.
Софу кешишля евя эялиб эюрцр ки, бий, Кярям байахдан бур-
дады. Софу Кярямя дейир:
– Оьлум бяс сян нийя эялдин?
Эютцрцр эюряк Кярям ня ъяваб верир:

“Йаных кярями” щавасында

Вардым эялдим Эцръцстанын елиня


Елляри вар бизим еля бянзямяз
Данышанда юзэя дилляр сюйлялляр
Дилляри вар, бизим диля бянзямяз.

175
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Башларына посду кулащ эейирляр


Данышанда моди-моди дейирляр
Щейван атда хынзыр яти йейирляр
Маллары вар, бизим мала бянзямяз.

Дястя-дястя щяр бир йана варырлар


Бир-бириля зогу-сяфа сорурлар.
Дястя-дястя щяр бир эцлц дярирляр
Эцлляри вар, бизим эцля бянзямяз.

Кярям дейяр мян бу дярдя дцзмярям


Щяддян ашыб дана дярдим азмарам
Щуру олса мян онларла эязмярям
Чюлляри вар, бизим чюля бянзямяз.

Сюз тамам оланда кешиш деди:


– Оьул, мяни бахышла атандан аъыхлы идим одур ки, бу хийала
дцшмцшдцм. Инди гыз сянин щалал эялининдир. Эял гайыдах вятяни-
мизя мян дя гцрбят елдя дюзя билмирям.
Кярямля Софу кешишин сюзцня инаныб номцрляриня гайытды-
лар. Кешиш ися вахты фота вермяйиб эеъя илян арвадыны вя гызыны эю-
тцрцб Ирявана йол алды. Ертяси эцн Кярям кешишэиля эялиб эюрцр оба
кючцб йурду дурур. Кешиш онлары алладыб гачыб вя ев сащибиндян
сораьлашдыгда, ев сащиби онларын Ирявана тяряф эетдийини хябяр вер-
ди. Кярям Софуну эютцрцб Кешишин далынъа Ирявана эетмяйя баш-
лады. Кешиш ися Ирявана чохдан чатыб ял айаьыны йыьмышды. Кярям
ися Софу иля анъаг он беш эцн сонра Ирявана эялиб чатды.
Софу йеня дя Кярями бир йердя яйлядиб, Кешишин сямтини юй-
рянмяк фикриндя иди ки, бирдян эюрдцлярки эюй мечидин юнцндян бир
дястя гыз ялляриндя сяняк булаьа суйа эедирляр. Ичяриляриндя ися би-
риси лап Яслийя охшайыр. Эютцрцр Кярям эюряк бунлара ня дейяъяк:

176
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

“Новруз кярями” щавасында

Башына дюндцйцм гурбан олдуьум


Бу эюзял гыз хан Яслимя бянзяйир.
О сярхош йериши, ширин эцлцшц
Йягин билдим, хан Яслимя бянзяйир.

Щаман гыз сян демя Яслини таныйырмыш, эютцрцр Кярямя


беля ъяваб верир:

Ъяван оьлан, кярям ейля сюйляйим


Етмя оьлан, мян хан Яслин дейилям.
Хан Ясли дедийин мяндян эюзялди
Сящв етмяэинян мян хан Яслин дейилям.

Алды Кярям:

О сийащ теллярин, инъя беллярин


Эцмцш биляклярин, назик яллярин
О алма бухаьын, ширин диллярин
Йягин етдим, хан Яслимя бянзяйир.

Гыз:

Ясли бир эюзялди, бухаьы булул


Ащу, марал кими чох сярхош эялир
Арифди илщамнан щяр дярди билир
Ъяван оьлан, мян хан Яслин дейилям.

Кярям:

Кярям дейяр нейлямишям, нейлярям


Хянъяр алыб гара баьрым тейляйим

177
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Бу дярдими кимя бяйан ейляйим


Бу эялишин хан Яслимя бянзяйир.

Гыз Кярямин доьрудан да Яслинин ашыьы олдуьуну билди вя


деди:

Сяфа ханым сюзлярини сахлайыр


Телляриня ал гырмызы баьлайыр
Сянин Яслин Кярям дейиб аьлайыр
Инан Кярям, мян хан Яслин дейилям.

Сяфа ханым Кярямля Софуну Яслинин олан отаьына тяряф апа-


рыб нишан верди ки, бахын бу евдя мяскян етмишдир вя юзц дя тез
Яслини ишдян щалы еляди. Кярямля Ясли бир-бириля тапышдыгда щяр ики-
синин эюзляри нямишляйиб бир-бирлярини гуъахладылар. Яслинин ямиси
Гара Мялик ися Кярямин эялмясини гачараг кешишя хябяр верди.
Кешиш эялиб йеня дя Кярями евиндя эюрдц вя деди:
– Оьлум даща гачасы йерим йохдур, эюрцнцр гыз сянин гис-
мятиндир. Бах, бу эеъя лап мяним евимдя йат, сящяр бярбяр гайы-
дарыг вятянимизя.
Евин бир йарысында о эеъяси Софу иля Кярям йатдылар. Эеъянин
бир аляминдя ися кешиш онлары ширин йухуда гойуб шялясини алыр арха-
сына вя дцз Аьбабайа (Язурумда) тяряф йол алыр. Яслини дя аьлада-
аьлада юзц иля сцрцйцрдц. Аьбабадан да Чылдыр мащалына орадан
да Гарса эедиб чатырлар.
Кярям ися сящяр иркян йухудан ойаныб эюрцр ки, евдя Софу-
дан башга бир инсан мяряр галмамыш башлайыр аьламаьа. Софу бу-
нун аьламаьына йухудан дурур вя ишдян щалы олуб Кярямя тясялли
верир. Кярям ися овунмайыб эютцрцр:

178
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

“Ширван кярямиси” щавасында

Аман, ляля, бир од дцшдц ъаныма


Алышды бядяним, йандым, аьларам
Ахшам олъаг анд, гясям ейляди
О гясямя мян инандым, аьларам.

Тярланым Сяййад торун гурдулар


Мцжэанларын синям цстя вурдулар
Кешиш, Мялик бизя щиля гурдулар
О щилясин инди гандым, аьларам.

Кярям, чаьыр о мювланын мярдини


Чякя билмям бу залымын дярдини
Виран эюрдцм хан Яслимин йурдуну
Йурдун эюрцб, мян инандым, аьларам.

Софу, Кярямин бу дярдиня аьлады вя йалварды ки, оьул эял га-


йыдаг даща онун далынъа дцшмяк чятин вя нятиъясиз олар.
Кярям ися Яслисиндян ял чякмяйяъяйини вя онун далынъа Гар-
са эедяъяйини сюйляди. Кярям беля дедикдян сонра Гарса йюн че-
вириб эетмяйя башлады, Софу да мяъбур олуб она щямращ олду.
Эцнлярин бир эцнц бунлар Гарс шящяриня чатыб бир гящвяйя
дахил олдулар.
Гящвядя олан османлылар – Йаншах бир гаъ сюз айытамысан
бизя? – дейя сорушдугда Кярям эютцрцр эюряк ня дейир:

“Ширван кярямиси” щавасында

Ай аьалар, бу дярд мяни юлдцрцр


Йар уъундан йана-йана аьларам
Эеъя-эцндцз интизарын чякирям
Сиз дцшмяйин бяд эцмана, аьларам.

179
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Арзу чякдим, щясрят галдым цзцня


Муштаг идим сющбятиня, сюзцня
Овчусуйам юзцм дцшдцм изиня
Щясрят галдым эющяр хана аьларам.

Юз елимдян Эцръцстана эетмишям


Сораьы илян Ирявана эетмишям
Ъисмим долуб бцтцн ганя эетмишям
Дащи йетишмишям ъаня аьларам.

Кярям дейяр верян йохдур сораьын


Ачыб сюйляйяйди бир сюзцн савын
Бцлбцлцйям о эцлшянин, о баьын
Демяйин ки, мян яфсаня аьларам.

Кярямин сюзцндян баш тапмайан османлылар дедиляр:


– Оьлан де эюряк, сяня ня дярд цз вериб ки, беля аьлайырсан?
Алды Кярям эюряк ня чалды охуйаъаг.

Аьлайа-аьлайа дцшдцм йоллара


Аман бяйляр, хан Яслими эязирям
Мяни эяздирибди дийарбадийар
Аман бяйляр мян Яслими эязирям.

Гящвянин йанындан ютцб кечян бир паша Кярямин беля йа-


ныглы охумасыны ешидяряк, ичяри эирди вя о да Кярямин дярдиндян
щалы олмаг истяди вя – оьлан, сяня ня олмуш ки, беля зырылдайараг
охуйурсан. Шад охуйа билмязмисян – деди:

Кярям:

Айры дцшдцм вятянимдян, елимдян


Мян бцлбцлям айырыблар эцлцмдян

180
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Гара кешиш йарым алды ялимдян


Аман пашам, мян Яслими эязярям.

Пашанын бир назири сющбятя мултяфит олуб деди:


– Паша саь олсун, йаншах дедийи кешиш бурайа гачыб эялмиш-
дир, мян ону таныйырам.
Буну ешидян Кярям беля дейир:

Гурбан олум сющбятиня сюзцня


Доьру сюйля, майыл олум сюзцня
Кярям дейяр гурбан олум юзцня
Дедиъяйин хан Яслими эязирям.

Паша щюкм вериб, кешиши юз идарясиня чаьыртды вя она беля ярз


еляди:
– Кешиш, бу оьлан сянин гызынын нишанлысыдырмы?
Кешиш ъяваб верди ки:
– Хейир яфяндим бу йаншах бир сярэярдандыр. Русийадан бу
йеря кими мяним гызымын далынъа дцшцб, онун намусуна тяъавцз
етсин.
Паша йцзцнц Кярямя чевириб, ай йаншах, бяс нийя йалан сюй-
ляйирсян ки, гыз сяня ашыхдыр?
Алды Кярям:

“Кярям шикястяси” щавасында

Яввял эцндян мяни салды азаря


Чякя-чякя ащы-зары эялмишям
Эянъя, Эцръцстаны, о Иряваны
Йана-йана щяр дийары эязмишям.

181
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Паша:
– Оьлан сянин атан йохму?

Кярям:

Йар ялиндян дцйцнлийям, даьлыйам


Гцрбят елдя дярдим кимя аьлайам
Хябяр алсан Зийад ханын оьлуйам
Тярк ейляйиб, кцллц вары эязмишям.

Кярям Зийад хан адыны чякяндя паша фярраш чаьырды ки, ке-
шиши щябс етсинляр. Кешиш ися бурада да щиля ишлядяряк пашадан хащиш
етди ки она, той тядарцкц цчцн цч эцн вахт версин.
Садялюв паша ися мющлятя разы олуб, кешиши бурахды. Кярям
кешишин вядя хилаф чыхаъаьыны Пашайа гандырырды, садя Паша, онун
сюзцня мящял вермяйиб деди:
– Мяним ялимдян бир йана гача бился зопа алтында онун ъа-
ныны чыхардарам.
Кешишин ися сювдасы дабанында олдуьундан, бир тачыр гафиля-
синя гошулуб еля о эеъя аиляси иля бярабяр Ярзурума гачды.
Кярям ися ертяси эцн кешишин гачдыьыны билиб избяиз Ярзиурума
доьру Софу иля бярабяр эетмяйя башлады.
Гышын, чиллянин боранлы бир вахты иди. Ярзурум даьы ятяйиндя
бунлары шиддятли гар тутду. Софу бурада Кярямя чох миннят етди
ки, йавух кянтлярин бириндя дцшсцнляр ки, щава бир ара версин. Кя-
рям ися лялясиня гулах вермяйиб Ярзурум шящяриня тяряф йюн тутду.
Софу бурада Кярямя беля дейир:

Ярзурумун Эядийиня варанда


Даь башында боран эялир, гар эялир
Дедим, Кярям, эял бу йолдан гайыдаг
Хан оьлунун намусуна ар эялир.

182
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Думан ойнар бу даьларын башында


Етибар йох бу фяляйин ишиндя
Ня гоьалар вар мян йазыьын башында
Цряйимя бюйцк ащы-зар эялир.

Ляля дейяр нейлямишям, нейлярям


Ганлы даьда дярдим кимя сюйлярям
Ъанымы Кярямя гурбан ейлярям
О сябябдян дцнйа мяня дар эялир.

Беля дейиб, Кярям габахъа Софу ися онун изи иля даьа дикял-
диляр. Бунлар даьын башына йахынлашдыгда Софу бярк йорулду, о ся-
бябдян бунлар щяр икиси юзлярини бир гайанын дибиня вериб
далдаландыгда Кярям эюрдц ки, Софу башыны онун дизинин цстя го-
йараг ъан верир. Бурада Кярям бяркдян аьлайараг, эютцрцр:

“Кярями шикястя” щавасында

Бялалы даьларда йолуму аздым.


Чаьырырам сяни, мювлам, аман щей
Бир йанымдан йаьар, бир йандан сяпяр
Йолум алыб, ганлы даьда думан щей.

Думан эялиб даьлар башын инилдяр


Дярдим артыб гулагларым ъинэилдяр
Эюзцм эюрмцр, мяним кюнлцм ня диляр
Гядир мювлам, щалым олду йаман щей.

Ашых одур юз-юзцнц гайнада


Иэид одур мейданында ойнада
Кярям дейяр: юлцм щагды дцнйада
Ахирят дя гаршы эяля иман щей.

183
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Беля дейиб, Кярям бахды эюрдц ки, Софу ъаныны тяслим етди.
Боран ися даща да шиддятли олду. Эютцрдц эюряк даща ня дейир:

“Йаных кярями” щавасында

Гадир Аллащ, будур сяндян диляйим


Гойма мяни йары йолда гыш эцнц
Имдад ейля биръя йапыш ялимдян
Йетир мурадына сян бу дцшэцнц.

Човьун, боран алыб дюрт бир йанымы


Сойух кясиб илийими, ганымы
Вядя тамамдырса эял ал ъанымы
Фяляк, мяня миннят етмя беш эцнц.

Мян Кярямям кимся йетмяди дада


Ясли вяфасыз да щеч салмады йада
Юмрцм кечди ащы-зарнан дцнйада
Чох аьладым щеч эюрмядим хош эцнц.

Кярям сюзцнц гуртарар-гуртармаз даьын башындакы гар гаты


(тар) учуб Софунун юлцсцнц башы ашаьы йуварлады вя Кярямин ися
Заьасынын габаьын юртдц. Устаддарын демясиня эюря Кярям цч ай
орада галды. Цч айдан сонра гар ярийиб щава ачылан вахт Кярям
бир сямтдян гяфля-гатыр кечдийини эюрцб эютцрцр:

“Кярям шикястяси” щавасында

Бир камил молладан дярсими алдым


Охумушам мяним дярдим щеъяди
Эцн батыбды, ай да эириб булуда
Санасан ки, ня гаранлых эеъяди.

184
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Кярям юз-юзцня деди:


– Бах эюр ня эцня галмышам, яввяляри ата-анам мяни чюля
айаг-йалын бурахмазды ки, “сяня сойух олар”. Инди ися цч ай гар
боран алтында галмышам мяня бир шей олмамышдыр – дейиб, эютцрцр
сазыны:

Ащу олан мяскянини чюл ейляр


Эюзцм йашы йахан цстцн сел ейляр
Гяфля гатыр цстцмцздян йол ейляр
Эедян вязирэанды, эялян хоъады.

Кярям беля дейиб бир ащ чякди:


– Эюрясян Яслим мяним бу щалымы билир?– дейя фикря эетди
вя эютцрдц дал бяндини:

Бцлбцл олан зювг ейляр баьлары


Халыг йаратмайыб мяним кими аьлары
Щаг йар ола ашам эедям даьлары
Ясли дейя Кярям гоъады.

Кярям Заьадан чыхыб даьын башына чыхды, яйниндяки палтар


тамам чцрцмцшдц. Кярям даьа мцраъиятян беля гаргыш едир:

“Ширван кярями” щавасында


Алчахлы, уъалы Ярзурумун даьлары
Йашылбаш соналар учду эюлцндян
Аьзым ачым сяня гаргыш ейляйим
Щяр ня чыхса гябул олсун дилимдян.

Йайын орта айында гарын эетмясин


Бащар олъаг, эцл-чичяйин битмясин
Аьыр елляр ятяйини тутмасын
Щеч эюзялляр ийлямясин эцлцндян.

185
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Кярям дийяр эяня мяни диндирдин


Чох аьлатдын, эюз йашымы силдирдин
Дцшмян олдун, сян Лялями юлдцрдцн
Ашды Гара Мялик, даьлар, белиндян.

Бурдан Кярям бирбаш Ярзурум шящяриня атдайыб эетди вя


ора чатыб бир гящвяханайа эирди. Гящвядя оланлар бунун беля ся-
фил йаншахлыьына щейрят етдиляр вя она гящвя чюряк вериб, хащиш еля-
диляр ки, бир аз тцркц охусун. Алды Кярям:

“Саллама эярайы” щавасында

Ала эуздц, эцл ъамаллы


Йар мяни сювдайа салды
Зяняхданы гоша халлы
Йар мяни сювдайа салды.

Ай габаьа гырчын дцздц


Баьрымын башыны цздц
Ала эюзлярини сцздц
Йар мяни сювдайа салды.

Синям цстя даь-дцйцн вар


Эюрянляр щяр чайы чаьлар
Кярям “Ясли” дейиб аьлар
Йар мяни сювдайа салды.

Кярямин башына йыьыланлар дедиляр:


– Ай йаншах, Ясли дедийин кимдир?

186
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Кярям:

Гцрбят елдя хястя дцшцб йатарам


Мушэул щалы диндирян йох, билян йох
Эеъя эцндцз фяган едиб инлярям
Аьлайырам эцлдцрян йох, эцлян йох.

Тярк ейлядим атамы, щям анамы


Учуртмушам йашылбашлы сонамы
Пейканына гаршы гойдум синями
Тяйляйян йох, дялдирян йох, дялян йох.

Дярдди синями дцйцнлярям, даьларам


Ал эеймярям, гаралары баьларам
Эеъя-эцндцз Ясли дейиб аьларам
Эюз йашымы силдирян йох, силян йох.

Кярям, йетирмядин сян Ясли хана


Сай биллям юлцмц бу дярдди ъана
Эеъя-эцндцз эюнцл дюнцр щяр йана
Мян йазыьын щеч ящвалын билян йох.

Щямин мярякядя олан бир забит:


– Гузум, сянин щясрятин нядир ки, беля йаныхлы йаншайырсан –
дедикдя, Кярям сазы басыр синясиня:

“Новрузу кярями” щавасында

Сювдцйцмцн эцл ъямалындан ютяри


Фяляк салды бу бялайа нейляйим
Аь цзцндя бир ъцт халдан ютяри
Фяляк салды бу бялайа нейляйим.

187
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Ашых олдум бу кешишин гызына


Айна габаьына ала эюзцня
Щеч бахмады Зийад ханын сюзцня
Мяни салды бу балайа нейляйим?

Беля дейян кими Забит деди:


– Гузум, Зийад хан дедийин русийалы дейилми?
Кярям:
– Бяли оралыдыр, юзц дя мяним атамдыр вя эютцрцр:

“Зарынъы” щавасында

Дярд ялиндян дцйцнлцйям даьлыйам


Гцрбят елдя дярдим кимя аьлайам
Мян Кярямям Зийад ханын оьлуйам
Мяни салды щяр балайа нейляйим?

Сюз гуртаран кими забит Кярямя баша салды ки, кешиш ики ай та-
мамдыр ки, Ярзурумдан Вана кючцб эетмишдир.
Кярям ися буну ешитъяк тяк-тянща дцшцр кешишин ардынъа. Кя-
рямин йолу бир гябристанлыхдан дцшяряк, орада кющня бир гябир цс-
тцндя зары-зары аьлайан бир гадына раст эялди. Кярям она
йахынлашыб дярд ящвал сордугда гадын ъяваб верди ки, оьлан, от
эет нейляйирсян хябяр алыб! Кярям башлады сазла сорушмаьа:

“Йаных Кярями” щавасында

Гашларын щярамы, эюзлярин йаьы


Ала эюздцм, ня доланырсан мязары?
Ашыьы бянд едир зцлфцнцн таьы
Ала эюздцм, ня доланылрсан мязары?

188
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Алды гыз:

Ашых, ня сорурсан мяним щалымы


Йар ешгиня доланырам мязары
Щамы билир мяним бу ящвалымы
Йар ешгиня доланырам мязары.

Кярям:

Ня заманды сян дцнйайа эяляли


Аьлайырсан эюз йашыны силяли
Нечя илдир сянин йарын юляли
Ала эюздцм, ня доланырсан мязары?

Гыз:

Отуз илдир мян дцнйайа эяляли,


Он беш илдир йар гящрини биляли
Йедди илдир мяним йарым юляли
Йар яшгиня доланырам мязары.

Кярям:

Фярман эялиб аьыр елляр йерийиб,


Думан эялиб даьларыны бцрцйцб.
Йедди ился сянин йарын чцрцйцб
Ащу эюзлцм, ня доланырсан мязары?

Гыз:

Фярман эялся бизим елляр йеримяз


Думан эялся эюз евими бцрцмяз

189
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Вяфалыдыр, мяним йарым чцрцмяз


Йар ешгиня доланырам мязары.

Кярям:

Кям бахдын цзцмя ганлы щарамы


Йыьдын цряйимя дярди, вярями
Хан Яслидян бятяр етдин Кярями
Ала эюздцм, ня доланырсан мязары?

Гыз:

Эял Кярям, аьлатма бу сярвиназы


Гойдун синям цстя сян одду кюзц
Ачым мязарыны эюрцнсцн юзц
Йар яшгиня доланырам мязары.

Кярям гыздан айрылыб Вана тяряф йолуну дявам еляди. Аз


эетди, чох эетди Ван шящяриня чатды вя орада бир бюйцк клисадан чы-
хан гыз дястясиня туш чыхды.
Гызлары эюрян Кярям онлардан Яслини эюряк ня ъцр сораглашыр:

”Зарынъы” щавасында

Башына дюндцйцм, гурбан олдуьум.


Гызлар, Яслим бу клисайа эялдими?
Алышыб одуна бцрйан олдуьум
Гызлар, Яслим бу клисайа эялдими?

Гызлардан бири иряли йерийяряк деди:


– Яъям оьлу, Ясли дедийин кимдир?.

190
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Алды Кярям:

Бир сийащ теллиди, айна габахлы


Бир лаля йцзлцдц, гаймаг додахлы
Зяняхданы халлы, булул бухаглы
Гызлар, Яслим бу клисайа эялдими?

Ямиси Мяликди, атасы кешиш


Эятирди башыма гоьалы щяр иш,
Даима фикирли едирям тяфтиш
Гызлар, Яслим бу клисайа эялдими?

Гызлардан бири ъяваб верди ки:


– Нишанлы адамлар бурада яйлянмяйиб Гайсара шящяриня эет-
диляр.
Буну ешитъяк Кярям эютцрцр:

Лейли, нащар Кярям дейиб аьлайан


Ал цстцндян баша гара баьлайан
Аь синясин чал-чарпаз даьлайан
Гызлар, Яслим бу клисайа эялдими?

Кярям гызлардан Яслинин сораьын алараг Гайсарайа йол баш-


лады.
Гайсаранын йахынлыьында эюйдян бир гатар дурна охуйа-
охуйа учурду.
Кярям сазыны щярляйиб онлара беля дейир:

“Ел севян” щавасында


Дурнам, эедирсян вятяня
Бизим еля салам сюйля.
Эедиб дцшяндя мякана
Бизим еля салам сюйля.

191
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Дурнам, эедирсян Аьдаша


Гарлы даьлар аша-аша,
Щям гощума, щям тай-туша,
Бизим еля салам сюйля!

Дурнам, эедирсян щашана,


Йеря дюшяня-дюшяня,
Ал сана верим нишана,
Бизим еля салам сюйля!

Дурнам, эялир юз елиндян


Уъа даьларын белиндян,
Дярдди Кярямин дилиндян,
Бизим еля салам сюйля!

Кярям дурналардан ютцшцб Гайсарайа эетмякдя олсун. Сизя


хябяр верим Гара кешишдян: кешиш Гайсарайа чатмышды. Орада Сц-
лейман паша адлы шящяр щакиминин йанына эедяряк, ярз еляди ки мян
Русийа торпаьындан гачыб сизи дейя эялмишям, чцнкц Кярям адлы
бир ашых мяним гызымы эцъ иля ялимдян алмаг истяйир. Яйяр сиз мяня
кюмяклик етмясяниз бирбаш хоткарын йанына шикайятя эедяъяйям.
Одур ки, Сцлейман паша щюкм верди ки Кярям адлы ашых щарда та-
пыларса, онун йанына эятирсинляр. Бундан ялавя бцтцн гящвяхана-
ларда беля ашых охумаьы гядяьян етди.
Яслинин ися пешяси даима аьламаг иди, щеч бир йана чыхмырды.
Щямин эцнлярдя ермяни байрамы иди. Кешишин щалайында олан гыз-
лар Яслинин йанына эялиб чох цз басдылар ки, щеъ олмаса бу цч эцн
байрамы шад кечириб аьламасын, онларнан эейиниб эязмяйя чыхсын.
Ясли бу дяфя разы олуб бир дястя гыз иля бир башга эяштя чыхды.
Кярямин йолу Ясли эетдийи баьын габаьындан дцшмцшдц. Гыз-
лардан бири Кярями эюрцб ону баьа чаьырды ки бир аз охуйуб Яслинин
кейфини ачсын. Кярямин сир-сифяти йолун мяшяггятиндян хараблашмыш,
либасы ися олдугъа абырсыз щалда иди. Одур ки, Кярям гызлара йахынлаш-

192
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

дыгда Яслини о саат таныды, ямма Ясли ону таныйа билмяди.


Ясли:
– Йаншах, щаралысан? - дейя сорушду.
Кярям, русийалыйам – дейя ъяваб веряркян, Ясли аьламаьа
башлады.
Кярям чалыб охумаг истяйяркян гызлар бунун тящяр-тювруня,
ъындыр палтарына эцлцшмяйя башлады.
Ясли ися Кярямя бир кися гызыл тяклиф еляди ки, эедиб юзцня йах-
шы палтар алыб эейсин. Ямма Кярям пулу алмагдан ваз кечди вя
сазыны кюкляйиб деди:
– Ханым, сюз истяйирсиниз охуйум, анъаг мян пул тямянна-
сында дейилям. Гулах верин, эюрцн ня дейирям:

“Ширван Кярямиси” щавасында

Хяййатдарым мяня зяр-зярбаф биъярди


Инди чыплаг галдым, Ясли эцлмана
Бир заманлар даш-гашнан ойнардым
Ещтаъ дейил сян вердийин пул мана.

Беля дедикдя Ясли деди:


– Йаншах ня билдин ки, мяним адым Яслидир бахышлаэинян мян
билмядим ки, сянин габахдан варын вар имиш.

Алды Кярям:

Йар ялиндян дцйцнлцйям даьлыйам


Атамын йанында голу баьлыйам
Билирсян ки Зийад ханын оьлуйам
Баш яйирди нюкяр, найыб, гул мана.

Ясли тутдуьу ишдян вя Кярями йадына салыб аьламаьа баш-


лады вя Кярямин Зийад хан дедийини аьладыьындан ешитмяди. Гызла-

193
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

рын ися онун аьламасыны ашыхдан билиб, ону баьдан чыхартмаг ис-
тядиляр. Кярям ися еля билирдики Ясли бу ишляри биля-биля гясдилян ту-
тур. Сазыны баьрына басыб дейир:

Гуру йердя урйан галды бядяним


Мян юляндя кимляр тикяр кяфяним
Кярям дейяр йада дцшдц вятяним
Бяляд йохду эюстяря иди йол мана.

Ясли аьладыьындан “Кярям” сюзцндян дя баш тапмады. О бири


гызлар Кярями кянара йетялядиляр ки, Яслинин дярдинин цстя бир даща
дярд гоймасын. Ясли ися ашыьын говланмасына разы галмайыб ону
йахын чаьырды вя бир дястя эцл баьышлады. Кярям эцлц дя рядд едиб
эютцрцр сазыны эюряк ня дейир:

“Ширван кярямиси” щавасында

Мян йазыьы аьлар гойан бивяфа


Аьлайан кимсяйя эцл ня лазымды.
Яввялдян йыхыбсан таъы-тяхтими
Дцшмянликдя ширин дил ня лазымды.

Кярям беля дедикдя Ясли деди:


– Ай йаншах, ящсян сяня, сян йягин мяним Ясли олдуьуму
танымысан, юзцн дя Кярямин тяясибин чякирсян. Щяля Кярямдян
мяня бир сораг веря билярсянми. Ал бу пулу Кярямин хатиряси цчцн
юзцня хяръля.
Кярям йеня дя пулу эютцрмяйиб башлайыр охумаьа:

Щясрятиндян йандым-йандым кцл олдум


Щям алышдым бирдя мющтядил олдум
Хан оьлу идим хач пярястя гул олдум
Гул олан кимсяйя пул ня лазымды?

194
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Кярямин юмрцнц сян вердин зайя


Мумъур олдун, цз тутмадын Худайя
Олдум хярябаты дцшдцм сящрайя
Хярабят ящлиня пул ня лазымды?

Ясли йяня дя аьлады. Гызлар ися бу дяфя Кярями лап дярвазанын


аьзына кими чыхартдылар. Юзляри дя Яслини эютцрцб евя гайытмалы олду-
лар. Яслинин, баьдан чыхаркян, дюшцнц ачых эюрцб Кярям беля дейир:

“Мирзяъаны” щавасында

Салланыбан эялян дилбяр,


Йахан дцймяля-дцймяля
Мяни дярдя салан дилбяр
Йахан дцймяля-дцймяля!

Ал эейиняр, йашыл бцрцняр


Зцлфлярин йернян сцрцняр
Йел атар мямян эюрцняр
Йахан дцймяля-дцймяля!

Кюйняйинин аьзы сары,


Ня хош йарадыбды Танры,
Сюйля эюрцм кимин йары,
Йахан дцймяля-дцймяля!

Кялаьайынын уъу йашыл


Сцсян сцнбцля долашыр,
Эюзяллик сяня йарашыр,
Йахан дцймяля-дцймяля!

Кярям сяня няляр демиш,


Дилини, додаьыны йемиш

195
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Кятан кюйняк, бянди эцмцш,


Йахан дцймяля-дцймяля!

Ясли дюшцнц юртцб:


– Ашых, йяня дя торпаг тяясиби чякдин, чох намуслу оьлан-
сан, – дейяряк, евя доьру эетди. Кярям ися лянэимяйиб башга йол
илян базара эедиб, белиндя олан гызыл кямяринин явязиня бир дярзи-
дян бир дяст османлы палтары алды вя щамама эедиб йуйунду. Са-
бащы эцнц ися Яслинин изиня дцшдц. Кцчялярин бириндя Кярям дивара
севкяняряк ашых-ашых ойнайан ушахлара тамаша едирди. Бунларын
ичярисиндя олан бир кечял ушах Кярямин йанына эяляряк:
– Ями, щаралысан? – деди.
Кярям:
– Османлыйам, – дейя ъяваб вердися дя, ямма кечял инан-
майыб деди:
– Ями, сян бизим йерли дейилсян вя юзцн дя Кярямсян, сянин
севэилин Ясли бизим гоншуда олур.
Кярям бу хябярдян шад олуб:
– Ясли олан еви мяня эюстярсяня – дедикдя, кечял ъяваб вер-
ди ки:
– Эюстяря билмярям, чцнки хан онун евини эюстярмяйи гядя-
ьян едибдир.
Кярям чох миннят едяндян сонра кечял деди:
– Еля ися беля едяк, сян мяним далымъа аралы эял. Мян орайа
чатанда папаьымы евин габаьына атыб юзцм гачарам.
Кярям разы олуб кечялин изи иля эетмяйя башлады. Кечял кешиш
олан мящялляйя чатан кими папаьыны мящялляйя толлады вя гачды.
Кярям ися чянясини йайлыхла баьлайараг юзцнц хястялийя вурараг,
орада эязинмяйя башлады. Чцн Кярям билирди ки Яслинин анасы диш
чякяндир.
Бу арада Ясли гапы аьзына чыхмышды, эюрдц бир османлы йан-
шаьы чяняси баьлы эязинир. Ня эяздийини хябяр алдыгда, Кярям диш
щякими ахтардыьыны сюйляди. Ясли Кярями анасынын йанына апарыб

196
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

она мцалиъя етмясини сюйляди. Кярям кцрсц цстдя отурдугда Яс-


линин анасы гызына деди:
– Гызым яйяр бу адам дишини чыхартдыраъагса сян онун чийин-
ляриндян бярк бас ки, мян дишин чыхардаркян тярпянмясин – вя сон-
ра Кярямя – оьлан щансы дишин аьрайыр?
Кярям:
– Дибдяки азы дишим.
Яслинин анасы:
– Будуму? – дейя Кярямин дишиничыхартыб юзцня эюстярдикдя.
– Йох, ондан бярисидир.
– Буму?
– Йох, эяряк цчцнъцсц олсун.
Бюйляликля Кярям Яслинин сифятини сейр едя-едя бцтцн азы диш-
лярини чыхартдырды. Ясли бирдян: бу олса Кярям олар – дейя баьырды
вя онун ганла долмуш аьзыны йайлыьы иля силмяэя башлады, анасы ися
кешишя хябяря гачды.
Бу хябяри ешидян кешиш вя гардашы Гара Мялик, арвады иля бя-
рабяр юзлярини йетирдиляр Сцлейман пашанын йанына вя шикайят етди-
ляр ки Кярям диш чякдирмяк мащнасы иля Яслинин отаьына эирмишдир.
Сцлейман ъар чаьыртдырыб шящяря хябяр верди ки кешишин евини
Кярямя эюстярян адамы яля версинляр.
Бу хябяри ешидян кечял юзц пашанын йанына эялиб деди:
– Пашам, сиз Кярямля Яслинин ня дяряъядя бир-бирлярини сев-
дцэлярини билсяйдиз, юзцнцз онлары бир-бириня чатдырылмасына йардым
едярдиз.
Сцлейман пашанын вязири Хаъатур ермяни олмасына бахма-
йараг, о да кечялин сюзцнц сафа чыхардыб деди:
– Паша саь олсун, кешиш чох щилябаздыр биз эяряк оьланла гызы
данмышдырыб онларын бир-бириня вурулуб вурулмамасыны юйрянмя-
лийик.
Паша адам эюндяриб Кярями Яслинин йанындан апардыгда
Ясли Сцлейман пашанын цстя бу мязмунда каьыз йазыб эюндярди:
“Мющтярям Пашам, сиздян хащиш едирям ки, Кярями инъитмя-

197
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

йясиз. Мян ону, о да мяни олдугъа чох севирик. Кешиш ися дин тяя-
сиби чякяряк мяни онун ялиндян алыб дийарбядийар гачыр?
Каьызы йазан Ясли”.
Ясли сонра аьламагда олан Кярями беля охшады:

“Кярям шикястяси” щавасында

Аьлама, аьлама баьрым ган олур


Гошарам йанына гуллары Кярям
Бир ярзя йазмышам эюзял пашайа,
Юзцндя деэилян дярд-дилин Кярям!

Кярям деди:
– Яслим, мян бир гяриб адамам мяним сюзцм бураларда
ютмяз.

Ясли:

Ня гядяр ермяни варса, мян юзцм бясям


Илгарымдан дюнсям кяссин клисам
Демяэиня гярибям, мян дя бикясям
Чыхарт хийалындан онлары Кярям.

Кярям ъяваб верди:


– Ясли сян дуа еляки мяним юмрцм бурада гутарсын даща
мяндя лап-тагят галмайыб.

Эютцрцр Ясли:

Ясли билир Кярям хан оьлудур хифяти санлы


Юлярсян бабана мян оллам ганлы
Истясян атдансын яъям, османлы
Щюкм едим, таласын бунлары Кярям.

198
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Бу щалда Сцлейман паша эюндярян гуллугчулар бунлары пу-


сурдулар ки, эюрсцнляр бунлар бир-бириня ашыхдырлар йохса-йох.

Ясли:

Язял башдан Кярям аьлын олсайды


Гачырмаздын бядовлары гушдары
Уймаз идин ермянин филиня
Чякдирмяздин инъи кими дишляри.

Сян хан олуб юз йериндя галайдын


Пцнщан дярди ширин ъана салайдын
Эянъя эюзялинин бирин алайдын
Аьлар гоймайайдын тай-тушлары.

Нащаг уйдун сян кешишин фелиня


Нялят эялсин мяссябиня, йолуна
Дцшмяйяйдин нашы, сярраф ялиня
Чякмяйяйдин боранлары, гышдары.

Яслими сечмядин щури, мялякдян


Гара Мялик щеч ял чякмяди кялякдян
Шикайятъийям залым, ганлы фялякдян
Йазы йазан беля йазыб ишдяри.

Сюз тамам олан кими Паша эюндярян адамлар ичяри эирдиляр вя


Кярями Паша чаьырдыьыны билдирдикдя Ясли аьламаьа башлады вя Сц-
лейман пашайа йаздыьы мяктубу да Кярямя верди ки, Пашайа вер-
син вя юзц ися йан отаьа кечди ки аьламаьыны фяррашдар эюрмясин.
Кярям ися ондан цз чевириб эедян Яслийя беля дейир:

199
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

“Ширван кярямиси” щавасында

Ня эязярсян мялул-мялул бу йердя


Аман Кярям, мяни рцсвай ейлямя,
Мяни сяня гисмят етсин Йарадан,
Аман Кярям, мяни рцсвай ейлямя!

Кярям:

Ащу олуб бу чюлляря вармасам


Ъяфакеш баьбанам эцлцн дярмясям
Лейли, нащар эцл ъямалын эюрмясям
Олаъагдыр, эцнцн гара Ясли хан!

Ясли:

Бир намя йазмышам юзцм ялимнян


Йалвара-йалвара ширин дилимнян
Хан оьлусан, сян горхмаэинян юлцмдян
Аман Кярям, мяни рцсвай ейлямя!

Кярям:

Кярям дейяр мяннян сейря вармазлар


Бянна олуб сыных кюнцл щоромязляр
Мян билирям сяни мана вермязляр
Ким едяр дярдимя чаря Ясли хан!

Ясли:

Аьа Кярям, Султан Кярям, Хан Кярям


Мян гоймушам бу йолунда ъан, Кярям,
Ясли олсун йолунда гурбан, Кярям,
Аман Кярям, мяни рцсвай ейлямя!

200
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Ясли сюзцнц гуртарыб Кярямя деди:


–Кярям, щеч хифят елямя сян эет Пашанын щцзуруна, сяня щеч
ня етмязляр.
Кярям эютцрцр беля ъяваб верир:

Яслим, фиргятиндян эялдим амана


Мяним чякдийим дярд сянин ялиндян
Яйилди гамятим, дюндц камана
Мяним чякдийим дярд сянин ялиндян.

Щиъран дярди, мяня йаман дярд олду


Дюрт тяряфим аждаща олду, гурд олду
Даьылды дямханам, йери йурд олду
Мяним чякдийим дярд сянин ялиндян.

Гяриб, гцрбят еля салдым башымы


Ахытдын эюзцмдян ганлы йашымы
Анан чякди отуз ики дишими
Мяним чякдийим дярд сянин ялиндян.

Мян гурбанам “Ясли” кими адлара,


Бивяфа олуб мейил вермя йадлара,
Хан Кярями неъя салдын одлара
Мяним чякдийим дярд сянин ялиндян.

Кярям сюзцнц гуртаран кими Яслидян айрылыб фярраш иля Па-


шанын йанына эетди. Кярям эялмякдян габаг ханын иъазяси иля бир
дири адамы кяфяня бцрцйцб табута гойуб мячидин габаьына апар-
дылар вя бир нечя няфяр дири мейидин ятрафына йыьдылар ки, Кярям эял-
дикдя ону мейит намазына чаьырсынлар, эюрсцнляр яйяр Кярям щягг
ашыьыдырса “мейидин” дири олмасыны щцкмян билмялидир.
Фяррашдар Кярями Сцлейман пашанын щцзуриня эятирдикдя
паша деди:

201
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

– Бу саат мейит намазы гылыб онларын ишлярин айырд едяъяк –


вя тяклиф еляди ки, Кярям дя намаза дурсун.
Кярям Пашайа баш яэяряк, деди:
– Пашам саь олсун иъазя верин цч бянд сюз дейим, сонра на-
маза дурарам.
Паша изин верди.

Алды Кярям:

Ня сябябя бцкцлцбсян табута


Инди бу дцнйадан кечиб эедярсян
Залым кешиш салды сяни щиляйя,
Яъял шярбятини ичиб, эедярсян!

Сян ня цчцн бцрцнцбсян аьлара,


Ащу кими сян чыхайдын даьлара,
Вясиййят етмяйибсян оьул-ушахлара,
Ял чякиб онлардан, кючцб эедярсян!

Билмядинми Хан Кярямин ишини


Чякдирибди инъи кими дишини
Нийя гоьалара гатдын башыны?
Дцнйадан ял чякиб, кючцб эедярсян!

Сюз гуртаран кими паша деди:


– Эял намаза дур!
Кярям эюрдц ки, онун сюзлярини Паша дцшцнмяйиб ондан
беля суал еляди:
– Пашам, буна юлц намазымы йохса дири намазымы гылым?
– Ялбяття мейит намазы, дирийя юлц намазы олармы?
Одур ки, Кярям юз ниййятини юлц намазына баьлайыб мейит
намазына дурду.
Намазы гуртаранда хан деди:

202
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

– Ай ашыь сян щягг ашыьысан?


– Бяли щягг ашыьыйам!
– Бяс нийя ъяназядякинин юлц иля дирилийини айирд етмядин?
– Пашам саь олсун, мян ниййятими юлц намазы цстя етмишям!
– Йятяр, инди бу саат табутдакын дургузум сянин бойнуну
вурдураъаьам!
– Яйяр ъяназядян дири адам чыхарса, мян юзцмц юз ялимля
юлдцррям.
Доьрудан да ъяназянин аьзын ачанда эюрдцлярки киши юлцб.
Буну беля эюрдцкдя Паша ямр етди ки, Кешиши, Гара Мялики вя ке-
шишин арвадынын бойунларыны виурсунлар. Кешиш йеня дя дин иддиасы
едяряк деди:
– Щяр ня етсюз дя мян гыз вермяням, яйяр о ермяни олса ве-
рярям.
Сцлейман паша кешишин хащишини Кярямя билдирдикдя Кяря-
мин ялаъы кясилиб:
– Яслинин йолунда дюнцб ермяни оллам, – ъявабыны верди.
Бу суалы ешидян кешиш Кярямин ялиндян тутараг, клисайа апарды ки
ермяни елясин.
Бцтцн мцсялман вя хачпярястляр клисайа долушмушдулар.
Мцсялманын дюнцб ярмяни мязщябиня кечмяси ермяниляри шад,
мящяммядиляри ися пешиман етмишди. Кешиш Кярями клисанын гапы-
сында сахлайыб:
– Яввял бу либасыны чюля тулламалы вя сонра ичяри эирмялисян
ки, сяни зямзям суйунда чимиздиряк, – дедикдя Кярям ъяваб вер-
ди ки:
– Кешиш, мян Мящяммяд пейьямбяри тярк едиб Иса пейьям-
бярин щцзуруна эялмишям, иъазя вер Иса пейьямбяря бир нечя сюз
дейяъяйям.
Ъямаят кешиши разы салдыгда, алды Кярям эюряк клисадакы Иса
шяклиня ня дейир:

203
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

“Йаных кярями” щавасында

Дамяниндя галмышам чаьырырам сяни


Сян йетиш дадыма, йа Иса мяним
Бир тугу бойлуйа ашых олмушам
Ня тутуб йахамдан бу тярса мяним.

Буну ешитъяк, Кешиш Кярямя бир силля вуруб деди:


– Йава, яйяр тярсайам, нийя дюнцб мяним диними гябул едир-
сян?

Кярям:

Бцлбцл олан зовг еляйир бир эцлц


Бир саата явяз биллям мин или
Тярк етдим Гураны, сювдцм Инъили
Мясчидим олубду клиса мяним.

Кярям ятрафа эюз эяздириб эюрдц ки, бцтцн мцсялманлар Кя-


рямин тутдуьу ишя кор пешиман аьлайырлар. Она эюря беля деди:

Фяляк аьлар гойуб мяни, эцлмярям


Йайлыг алыб эюз йашымы силмярям
Кярям дейяр мян динимдян дюнмярям
Йетишсин дадыма Муртаза мяним.

Буну ешидян мцсялман ъямаяти Кярями байах, ял цстя Па-


шанын йанына эятирдиляр. Паша да бу ишя шад олуб кешишя бир дя тяк-
лиф еляди ки, гызын она версин вя йохса ону щяр щалда юлдцрдяъякдир.
Кешиш Сцлейман пашадан гырх эцн мющлят истяди вя цзр дя эя-
тирди ки бу вахт ярзиндя о, той бисатына щазырлашаъаг, чцнкц Ясли
онун оьул бярабяри биръя евладыдыр. Онун тойуну хар кечирмяк ис-
тямир.

204
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Хачатур Вязир, Сцлейман пашаны гандырды ки, кешишин сюзцня


инанмасын о, гачмаг цчцн фирсят ахтарыр. Кешиш йалварыб цч эцн
мющлят алды. Сцлейман паша кешиши бурахыб, гардашы Гара Мялики
онун явязиня эиров алараг, щябся салды ки, яйяр кешиш гачарса онун
башыны вурдурсун.
Кешиш цч эцн ярзиндя бир зярэара цч дцймя гайыртдырыб онлара
тилисим дуалары охуйуб, Яслинин дюшлцйцня тикди ки, Кярям ону ача
билмясин.
Цч эцн тамам олдугда, Сцлейман ханын адамлары кяъавя
эятириб Яслини Кярям цчцн апарсынлар. Яввялдян щазыр едилмиш ъял-
ли-чыраглы бир отаьын ятрафындакы су габларыны кешиш эизлиндя йаь иля
долдурубмуш ки, Кярям Исм-язямин тяясириндян йананда су явя-
зиня о йаьлары ону цстя тюксцнляр ки, даща да бярк алышсын.
Кярям, кишинин щиляляриндян хябярдар ола билмяйиб сазыны дюшц-
ня басараг Яслинин йанына эирди вя эюрдцки Яслинин рянэи сапсарыды.
Ондан суал еляди ки, Ясли, олмайа хястясян нийя саралыб солурсан?
Ясли:
“Кярям, кешиш бу дюймяляри мяним дюшцмя тикяндян бяри
цряйим сыхылыр щеч кюнлцм ачылмыр – дедикдя. –

Алды Кярям:

“Зарынъы” щавасында

Аьалар аьасы, шащларын шащы


Ачылсын Яслидян дцймя, мян юлдцм
Бир ады Гяшямшям сямянди дцлдцл
Ачылсын Яслидян дцймя, мян юлдцм.

Беля дедикдя Яслинин дюймяляриндян бири юз юзцня ачылды. Яс-


ли буну эюрдцкдя, Кярям, Мювлана гурбан олум, дуа еля о бири-
силяр дя ачылсын – деди.

205
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Кярям:

Алыбды эюзцмц ня гара думан,


Чякярям гялбдян бир Аллащ аман,
Сыдгилян чаьыррам, йа он ики имам,
Ачылсын Яслидян дцймя, мян юлдцм!

Бу щалда дюймянин бири дя ачылды. Яслинин рянэи бир аз ачыл-


мышды, Кярямдян хащиш еляди ки, бир дя дуа елясин ки, та дюймянин
цчцнъцсц дя ачылсын.

Кярям:
Мяня кюмяк ейля аман дадиэар,
Билирсян ки, бу гялбимдя няляр вар,
Мцшкцлляр щялл едян, йа Гулу Гянбяр,
Ачылсын Яслидян дцймя, мян юлдцм!

Бу яснада ачылан дцймяляр дя йенидян баьланды, Кярямин


ися аьзындан алов галхды вя беля дейяряк йатыр йеря:

Атан кешиш клисадан кянди вар


Ермянидир билмяк олмур фянди вар
Бир дцймянин сяксан сяккиз бянди вар
Ачылмыр Яслидян дцймя, мян юлдцм!

Бащар олъаг, даьлар, гарын ярисин,


Кярям, юмрцн бу гцрбятдя чцрцсцн
Дцймя кясян зярэар голун гурусун
Ачылмыр Яслидян дцймя, мян юлдцм!

Кярям сюзцнц гуртардыгда алов ону бцрцдц вя алышыб йан-


маьа башлады. Ясли, Кярямин йанмаьыны эюръяк щарай салараг су
габларыны эятириб ичиндя олан йаьлары Кярямин цстя тюкдц вя габ-
ларда йаь олдуьуну билинъя кешишин фяндини дуйду. Лакин иш ишдян

206
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

кечмишди. Кярям аловун алышмасындан кцл олмушду.


Ясли бу минвал илян он эцн Кярямин кцлцнцн йанында аьлады.
Он эцндян сонра кешишин арвады гызыны йохламаьа эялиб эюрдц
ки, Кярям йаныб кцл олуб, гызы Ясли ися кцлцн йанында аьламагдадыр.
Анасыны пянъярядян эюрцб Ясли эютцрцр эюряк ня дейир:

“Йаных кярями” щавасында


Залым кешиш мяни ъандан ейляди,
Ана, – Кярям йанды – дейиб аьларам.
Чярх алтында мян чатмадым арзума
Ана, – Кярям йанды – дейиб аьларам.

Анасы деди:
– Гызым, адам да юз юзцня йанармы?

Ясли:
Атам тарымар олсун таъы тяхтиндя
Гаралар йазалыб мяним бяхтимдя
Мяни аьлар гойду ъяван вахтымда
Ана, – Кярям йанды – дейиб аьларам.

Эюдяк етдин сян Яслинин дилини


Яэдин гаматини бцкдцн белини
Эюзцмнян эюрцрям Кярям кцлцнц
Ана, – Кярям йанды – дейиб аьларам!

Ясли пяракяндя сачы иля истяди ки, Кярямин кцлцнц бир йеря
йыьсын сач од тутуб Яслини дя йандырды.
Сцлейман паша ишдян хябярдар олуб, кешиши, Гара Мялики, ке-
шишин арвадыны вя дцймя гайыран зярэяри дя бир араба одунун
одуна йандыртды.

Сон.

207
ß ðò î ü ðî ë Úà â è ä

“ОРДУБАДЛЫ КЯРИМ”
ДАСТАНЫ ЩАГГЫНДА

РДУБАДЛЫ Кярим” наьылыны севдирян он-


дакы реализм, образлардакы активлик вя сямими
ифадясидир.
Наьылын ясас темасы актив гадын ашиги Су-
саны вермякдир. Онун щюкмц аьырдыр: баьла-
дыьы ашигляр гырха чатанда щамысынын бойнуну
вурдураъаг. Фолклорда дярин оптимизм вар,
щеч бир наьыл охуъуда пессимистик пассив ящвали рущиййя ойатмаз.
Гящряман мяьлуб олса беля (“Короьлу”, “Няби”...) охуъуда инти-
гам дуйьусу ойадыр. Наьылын оптимист консовка иля битмяси цчцн
Сусяндян мящарятли Ордубадлы ашиг Кярим образы йарадылмыш.
Бу реал тема реал шяраитдя ъяряйан едир. Наьыл бойу шцурун
тясяввцр етмядийи, дярк етмядийи бир йер йохдур. Кяримин ушахлы-
ьындан, пул оьурламасындан башламыш кечялля шярик олмасы, баь
салмасы, ашиглик етмяси, Сусан ханымла данышмасы, дейишмясиня гя-
дяр щамысы реалдыр. Бу реаллыг щяйаты тящрифсиз вермякля халг цчцн
даща гиймятлидир. Бир чох наьыллардакы девляр, ъинляр, шейтанлар,
эяляъяйи йухуда эюрмя, фалчылар, илащи гцввяли нурани кишиляр... йох-
дур. Бу кими реал наьыллар халга щяйат мцбаризясинин, щяйатда ак-
тив олманын йолларыны бядии формада тясвир едир, юйрядир.
Наьылын баш образлары щеч шцбщясиз ки, Гафанлы Сусан ханым

208
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

вя Ордубадлы Кяримдир. Бунларын щяр икисиндя дярин активлик вар.


Сусан ханымын активллийини, ардыъыллыьыны исбат цчцн онун 39 ашиги
баьламасыны, Кяримля эярэин дейишмясини, мяьлуб олмасына бах-
майараг там тяслим олмамасыны, йеня дейишмясини эюстярмяк ки-
файят едяр. О юз щярякятляриндя кяскин вя гятидир. Кешишляр она
Кярими баьламаьчын йени сюз дейя билмядикляриндян Сусан ханым
онларын бойнуну вурдурур. Яйяр Кярим она тяслим олсайды бялкя
дя Сусан ханым гырх ашиги юлдцрярди. Бу гядяр кяскин давраныш бу
образа, щакимляря аид ъязапярястлик хцсусиййятлярини верир. Сусан
ханым чох мяьрур гадындыр. Кяримя эялинъя о даща активдир. Мол-
ласынын кютяйиндян гуртулмаг цчцн оьурлуг едир, атасындан оьур-
ладыьы пулу эери вериркян юзцнц сярбяст, ирадяли инсан сайыр, пулу
алмаг цчцн молласыны горхудур, йашамаг цчцн зящмят чякир, ке-
чялля шярик олуб баь салыр, ян нищайят ашиглярин горхуб гачдыьы Су-
сан ханымла поетик мцсабигяйя ъцрят едир. О, юлцмцндян
горхмур. О, там мянасы иля оптимистдир. Щансы бир адам бу наьыл-
дан Кяримин бядбин олдуьу йери тапа биляр? Щеч ким. Ону сойуг-
да баьлыйыркян, донуз дамына салыркян сюйлядийи щяр мисрада
сарсылмайан севинъ, сямимилик, оптимизм вардыр. Кярим образыны
севдирян онун бу хцсусиййятляридир. Наьылдакы башга образлардан
да мараглылары вардыр.
Дин нцмайяндяляри олан молла вя кешишлярдя бир мяхфилик вар-
дыр. Кяримин мцяллими молла чох щийляэярдир, щийляэярлийин сябяби
дя пулпярястлийидир. Кярими пул эятирмяйя мяъбур етмяк цчцн
онун пул эятирмяйян башга йолдашыны дюйцр. Кярим анлыйыр ки, пул
эятирмяйян дюйцляъяк. Молла щям дя горхахдыр. Кяримин эеъя
йары молланын гадынына, – атам балта иля эялир, – демяси иля молла
тялясик гоншулардан пул йыьыб Кяримя верир. Кешишлярдяки мянфилик
Сусан ханым Кярямя яря эетмякчин (о ящд етмишди ки, ким мяни
баьласа она эедяъям) Ислам динини гябул етмясиня мане олмала-
рыдыр. Онлар гаты динчилярдир. Лакин йухарыда сюйлядик ки, Сусан
ханымда ардыъыллыг вар. Буна эюря дя о, кешишляри динлямийиб юз
ишиндя дявам едир. Дин нцмайяндяляри тянгиди эюрцшля верилиб.

209
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Миллятпярястлик, динпярястлик елементляри дашыйан бир ермяни га-


рысы да тянгид олунмуш. О, Сусанла Кярими бир кяъавядя эюрцркян
аъыгланыр ки, нечцн мцсялман оьлуну баьлыйа билмядин. Наьылда
гары беля мяьлуб едилир. О, Сусан ханымдан сазы алыб, Кяримля дейи-
шир, лакин Кяримин сарсыдыъы, пяртедиъи ифадяляриня дявам едя билмир.
Бу кими инсанларын тянгиди вя мцхтялиф миллятли, мцхтялиф динли
севэинин галиб олмасы ян мцсбят тяряфлярдяндир. Кяримин Сусан ха-
ныма олан севэиси мяьлуб едилмяздир. О, Кярям кими эюз йашы, ба-
йылма иля инлямир, онда ирадилик вардыр. Мязмуну вя идеолоэиг
доьрулуьу, саьламлыьы иля бу наьыл там мянасы иля чапа лаигдир. На-
ьылда принсипиал йанлышлыг йохдур, яксиня наьылын щяр хцсусиййяти она
йени бязяк, мараг верир. Наьыла мцсбятлик верян бир чох ъящятляр вар-
дыр: реаллыг, активлик, дин вя миллятпярястлик ялейщинялик, сямимилик...
Бу гядяр мараглы темасы олан “Ордубадлы Кярим” наьылынын
ифадясиндя дя мараглылыг, ахыъылыг, сямимилик вардыр. Бязян эцлцъц
тясвирляр вардыр. Мяс: Кяримин Гафан шящяриня эетмясини билян ата-
ана арасында щадися беля верилир:
“Гасым киши:
– Арвад тез ол сян йящяри, мян дя кящяри щазыр едяк, йолдан
ону гайтармаг лазымдыр.
Яр-арвад тялясдиэляриндян арвад дящряни, киши ися ат йериня
юкцзц ачыб эятирди. Гасым арвадыны эюрцб:
– А кюпяк гызы дящря демишдим?
– А кцл баш, бяс юкцзя миняъякдин?
Ня мцхтясяр Гасым киши атына сявар олуб оьлунун далынъа
чапыр”.
Бу кими ифадя формасы охуъуну щеч йормаз. Мянзум пар-
чаларда да ахыъылыг вардыр. Мясяла:

“Кярим:

Ашых бир бейит сюйляйяр,


Ешитэинян бу эцфтарым,

210
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Сазым сяня пешкяш олсун


Сян олэинян мяним йарым!”

Ифадялярдя цмцми сямимилик вардыр. Хцсусян Кяримля Сусан


ханымын данышыьында эизли, дахили бир мейил щисс олунур. Лакин бя-
зян чох ачых-сачыглыьа тясадцф олунур, вулгар щисс ъошьунлуьу, тяс-
вирляр вар ки, аз олдуьундан гала биляр. Мясяла:

“Кярим:

Ордубаддан эялишим
Гафан шящяриня вятян дедим
Мянзилимди гойнун ичи
Сойунубан йатаг дедим”.

Мянзум парчаларын формал тяряфиндян данышыркян бюлэцляр


зяифлийини вя гафийялярдяки цмуми позуглуьу эюстярмяк лазымдыр.
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, бунларын йеэаня сябяби варса, о
да мязмуну доьру вермя, мязмунун формадан цстцнлцйцдцр.
Мянзум парчаларда мцяййян фикир вермяк цчцн аьыр бир
мане вардыр, гафийяляр-гафийядар сюзляр сябяби иля чох вахт мяна-
сыз мисралара тясадцф олунур. Фолклорда бу чятинликлярдя йарым га-
фийядар кялмяляр ишлянилир. Бурада мязмун верилир вя форма да бир
дяряъяйя гядяр сахланылыр. Бу типли гафийялярдя уйьун олан йалныз
бир щярф олур. Мясяла:

“Сусан ханым:

Ешит Сусанын сюзцнц


Чякмя яшвя-назыны
Мян ки эюрдцм цзцнц
Сян биилгар мцсялманын.”

211
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

1-ъи вя 3-ъц мисралардакы сюз+цнц, цз+цнц гафийяляри кю-


кцндя йалныз бир щярф уйьундур, няинки бир щеъа. 2-ъи мисра гафи-
йясиндяки саитляр ися галындырлар. Щяр цч кялмя кюкляриндя уйьун
олан йалныз бир щярфдир:
Сюз+цнц, наз+ыны, цз+цнц. Бу 4 мисранын щеъа бюлэцлярин-
дяки, щеъалары да мявази дейил.
4+4 2+3+3 | | зяифдир
4+4 4+3 йанлышдыр.
4+4 4+3
4+4 явязиня белядир: 4+4
Лакин доьру гафийяляр дя йох дейил. Бу бянди нязярдян ке-
чиряк:

“Щаъа эедян олар щаъы 4+4


Ширин аьзым етмя аъы 4+4
Миннят олсун Мярйям баъы 4+4
Мяня бир ялаъ, бир ялаъ”. 2+3+3

Бурадакы “щаъы”, “аъы”, “баъы” кялмяляриндя бир щяриф дейил,


бир щеъа уйьундур (ъы).
Йухарыда эюстярдик ки, мязмуну доьру вермякдян ютрц чох
вахт мянзум парчаларда позуглуглар олур. Бу сябябля метрик по-
зуглуглар олан мисраларын чохусу узун эетмишдир.
Мясяла:

“Сярйагыфа верин йасы,


Силинди кюнлцмцн пасы,
Ашых Кяримин юз бутасы,
Йары эюрдцм, йары эюрдцм”.

Бу парчанын схемасы белядир: 4+4


3+3+2
5+4
4+4

212
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

3-ъц мисранын фикрин сахлыйыб, гысалтмаг чох да асан дейил.


Бу бянддя даща узун мисра вар:

“Эюйдя мялаикляр вурар эярдиши,


Ъямалыны эюряндя мат олар айын он беши,
Инъидян, мяръандан, дцрдяндир дишин
Шящди шякярдир, балды додаьын”.

Гурулуш 6+5 ля эетмяли икян белядир 6+5


10+5
6+5
5+5

Бу бяндин 2-ъи мисрасы тамамиля узун, 4-ъц мисрасы бир щеъа


гысадыр. Доьру щалда беля вермяк олар (метрик йанлышлыглары дц-
зялтмяк мцмкцндцр. Чап олуркян ифадялярдяки халг колоритини
позмадан ислащ етмяли):

“Эюйдя мялаикляр вурар эярдиши,


Эюряндя мат олар айын он беши,
Инъидян, мяръандан, дцрдяндир дишин,
Шящди шякярдирми, балмы додаьын?”

Бундан башга 3-ъц мисрада нязяри ъялб едян бир хцсусиййят


вардыр. Бири-биринин ардыъа эялян 5 щеъада “д” сяси вар ки, тыггылты-
лыг йарадыр.
(Инъидян, мяръандан, дцрдяндир дишин)
Бязян мязмунун там верилмяси вя форманын ЫЫ дяряъяли ол-
масы принсипи гыса мисалларын да йаранмасына сябяб олур. Мисал
цчцн бу бянди алаг:

213
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

“Сусан ханым:

Ордубаддан дад едиб эялмисян


Сюйля ъавабыны билим, мцсялман
Виран эюнлцм, баьрым башын дялмисян
Сюйля ъавабыны билим, мцсялман”.

Илк мисра гысадыр. Доьру щалда беля вермяк олар:

“Ордубаддан дад едибян эялмисян.


Сюйля ъавабыны билим мцсялман...”

Йахуд:
“Сян ки мяни ад елядин
Саь ол, Эцлляр ханым, саь ол
Виран эюнлцм шад елядим
Саь ол, баъым, саь ол”.

Сон мисра гысадыр. Щалбуки 2 бянд сонра бу гыса мисра нор-


малдыр:

“Саь ол мяним баъым саь ол”.

Наьылын лексиконуна диггят едилирся, бязи мараглы мисаллар


эюрцлцр. Бир чох йерлярдя ъанлы халг дилиндя ишлянян кялмяляря тяса-
дцф олунур.
“...она эюря сян йерини дяйишдириб, хязиня олан евдя йатмалы-
сан ки, сяня сядямя тохунмасын”...
Ъцмлядян айдын олур ки “сядямя” сюзц зяряр, зийан мяна-
сындадыр.
Йахуд:
“Эцнлярин бир эцнцндя Кярим бахыб эюрцр ки, баьын суйу
чох лящя эялир”.

214
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

“лящя” сюзц буланых мянасындадыр.


Сонра:
“...Мярйям ханымын яшгиня дейяряк ушаглары чур еляди”
Даща сонра:
“Гары:
Гарылыьым лялиэин олуб”
Бу кими мисаллар йеня вар. Ясярляр чап олуркян бу кими сюз-
ляри айдынлашдырмаг цчцн лцьятчя йахуд комментариляр вермяли.
Бир чох сюзляр вар ки, ядяби дилдян алынмыш, лакин дяйишилмиш
халг дили хцсусиййятини, диалект хцсусиййятини алмыш.
Лексиконда бязян кющня тяркибляря дя тясадцф олунур. Бун-
лар чох аздыр. Бу ъцмляни алаг.
“Вягти мцяййяндя Сусан ханым юз кяъавясиня миниб кяниз-
лярин мцшайиятиля, мейдана эялир вя ...”
Йахуд йарым дини, йарым фялсяфи мяна дашыйан бу ъцмля:
“Мярйям ханым:
Мярйям ханымам ол щяйатдан,
Абу атяш, хакц баддан”

Бу типли мисаллар йеня вардыр. Кющня ифадяляря бахмыйараг


халг диллиня йениъя эирян кялмяляр дя вар.
Мисал цчцн:

“Абуатяш, хакц баддан


Горхум йохдур камандатдан
Тикдирмишям гала ашых”

“Камендат” явязиня “Камандат”


Сюйлядик ки, бир чох сюзляр ядяби дилдян алынмыш, халг ифадя
хцсусиййятляриня тутулмуш.

“Щямин эеъя Кярим фирсятдян истифадя едиб...”.


“Фирсят” кялмясинин ясли “фцрсят”дир.

215
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

“...Кярим ися ъявабиндя: молла ями, атам далдан топ-тцфянк-


ля эялир...”.
“Сусаны баьлар ичиндя
Йары эюрдцм, йары эюрдцм
Булул отаглар ичиндя”

“биллур” явязиня “булул”, бу хцсусиййятляр тяхминян бцтцн


диалектлярдя бирдир.

“йярбийярдян ьоьаладын цстцмя


Ня дурмусан ширин ъаным гясдиня?”
“говьа” явязиня “ьоьа”.

“Ашыьыны салма эюздян,


Мющцббятини кясмя биздян”.
“мящяббят” явязиня “мющцббят”.

Бязян бир кялмя бир неъя формада ишляниб, гяти форма йох-
дур. Марахлы бир мисал вардыр. Кюкц “ганат” олан ики кялмя бир
мисрада йан-йана ишлядилмиш, лакин щяряси мцхтялиф формада:

“Ашых, ня йердян эялирсян?


Бу ня йерди вятян дедин?
Гянятди гуш ганат салмаз,
Щавалардан ютян дедин?”

Наьыл бойу бир чох дяйишмяляр, щярф дяйишмяляри вар ки, ян


чох диалект хцсусиййятиня аиддир. Бу моментляр наьыл данышан ашы-
ьын Азярбайъанын Даьыстана йахын районлардан олмасыны щисс ет-
дирир. Ясас щярф дяйишмяляри бунлардыр:

1. “о” щярфи явязиня “у” (о→у). Бу ян чохдур.


“-Бяс ня?! Сянин хямирин башга шейдянми йуьурулуб?”.

216
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

“...о эяъя хязиня олан утагда салды ...”


“Молла чашдыьындан шалварыны тярс эейиб, байыра чыхыр вя
буръ-хяръ, даш-баш...”

“Биз Гафан шящяриндян таза эялмишик юзцмцз дя чох йурьун


олдуьумуз цчцн...

“Кярим бу сураьдан сонра...

“...анасы эюрдц ки, оьлу гултуьунда бир йекя...”

“Сусан ханым бу сюздян гязябляниб, дил дудаьыны эямирирди”

“...Кярим йурьан дюшяйин цстц явязиня алтына эириб узаныр”

“Сяккиз еви вар, уъаьы йедди”

2. “ю” щярф явязиня “ц” (ю→ц).

“Иэит эяряк юз одундан,


Эцъ гцрсятя гуватындан...”

“Кярим:
Ашых Кярим едир пяйаз,
Овлашыр црдякля ойаз”

3. 2-ъинин якси олараг, “ц” явязиня “ю” (ц→ю).

“Кярим молланын бу сюзцндян горхуйа дюшцб...”

“Анам ня чякирсян нала,


Эюр ня ширин олар бала,

217
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Кяримям дюшдцм абдала”

“Эцлляр ханым бармаьындакы брилйант юзцэц чыхартыб, дювря


йыьана верир...”

“Кюпяк кими сян щаплама


Йери кюпя эирян гары”

Даща мараглы бир бянд вардыр.

“Сусан ханым:
Яшиэими мян кюрятярям
Ип салыб сюрцтярям
Аьаъ алтда чюрцтярям
Эюрсят кимдир щавадарын?”

“Кимляр башыны гырхыб, кимляр су салды?


Ня дуа охуйуб юлэцъцн чалды?”.

4. Чох йердя “е” щярфи “я”йя кечиб (е→я)

“...шяйтана папаг тикян бир адам иди”

“сянин хямирин башга шяйдянми йуьурулуб

“бу эеъя эюйдан йяря мин бир бяла яняъякдир”

“...бундан сонра сяня дярс лазым дяйилдир”

“...бир йятим кечялля ортаг олуб...”

218
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

“Мярйям ханым:
Бяш эцн бурда сахладарам”
“Кяримям эцндцз эялмишям
Яй гыз дярдини билмишям”

5. Бязян щям “е” вя щям дя “я” щярифляри явязиня “и” щярфи


вардыр (е,я→и).

“Гары ... Сусан ханымы мизяммятляйир ки...”

“Бяс ниъя олду?”

“Щярдян бир юрпяк алтындан,


Иляйир тамаша халларын”

“йолда...бир ничя ярмяни гызлары чыхыр”

“Ня хош эцндя аьаъларын якилиб,


Михяйли баь, дарчынлы баь, щилли баь!”

6. “д” щярфи явязиня “т”. Бу чох диалектдя вар.


(д→т)

“...бу дяфя хязиня утаьында йатыртыб гаравул гойсунлар”

“...оьлум, апар саз да сяня ана сцтц кими щалал олсун.

“Бяш эцн бурда сахлатарам


Голларыны баьлатарам
Эащ эцлдцррям, эащ аьлатарам
Чякдиррям сяни дара ашых!”

219
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

7. “ь” явязиня “г” (ь→г)

“Кярим сюзцнц тамам едиб, ортагына деди...”

“...юзцэц чыхартыб, дювря йыгана верир вя...”

“Бурайа йыгылан ъанлар ня дейяр бизя?”

8. 7-ъинин якси олараг “г”нин “ь”йа кечмяси (г→ь)

“...ики няфяр ашых айагларыны суйа салыб...”

“...она эюря башмаьларыны габаьына гойду ки...”

“...уста, бир гядяр айаь сахла, бах эюр ня дейирям”

“Евляриня чатдыьда анасы эюрдц ки...”

“...оьлу онлардан гисас алмаь фикриндядир”

“овлашыр юрдякля ьаз”


“...ашыхларын гырхынын да бойнуну вурдураъаьдыр”

9. Бязян “е” щярфинин дя “ю”йя кечмяси эюрцнцр (е→ю)

“Мян сяни сювдцм эцмансыз”


“Сювярсян сян пярвярдиэары”

Бунун сябяби халг ъанлы дилиндя “севмяк” феили явязиня “сюв-


мяк” формасы олмасыдыр. Бу хцсусиййятлярин чоху наьылы данышан
ашыьын лязэи дили тясирли райондан олмасыдыр. Чап едилиркян ислащ ол-

220
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

масы йахшыдыр.
Грамматик моментляр дя вардыр.
Фонетик момент метотез вя ассимлйасийадыр. Щяр йердя
“килса” явязиня “клиса”дыр.
“Сусан ханым кянизляри Мярйям вя Эцллц ханым иля бярабяр
клисайя эедирдиляр”
Наьылда чох тясадцф едилян ассимлйасийадыр. Беля бир ъцмля
вардыр:

“Молла пуллары эюръяк эюзляри Абулгасым пишэинин эюзляри


кими пар-пар параллады вя...”
Яввяла тяшбищин юзцндян халгын дин нцмайяндяси моллайа
олан мцнасибяти дуйулур. Икинъиси “парыллады” сюзцндяки “л” сяси
“д”йя тясирля (парылдады) ону “л”я чевириб.

“Молла чашдыьындан шарварыны тярс эяйиб байыра чыхыр...”


“Шалварына” кялмясиндяки “р” сяси “л”я тясир едиб “р”я чевир-
миш.

“Кярим динмяз оларын цстцня ял галхызыб...”


“онларын” сюзцндя “л” сяси “н”я о гядяр тясир етмиш ки, щятта
яритмиш.

Синтактик хцсусиййят чох вахт олдуьу кими данышылыркян бу-


рахылмыш йанлышлыгдыр.
Мяс: бу ъцмлядя хябярин йери доьру дейил

“...атасынын пулларындан 360 гызыл оьурлайыб, сящяри апарыб


веряр молласына”.
“веряр” хябяри “молласына” тамамлыьындан сонра эялмяли иди:
“...сящяри апарыб молласына веряр.”
Бурада “веряр” мцзаре феилинин башга заманы явяз етмяси
дя вардыр.

221
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Ашаьыакы ъцмлядя мцбтяда иля хябяр арасында кямиййят баь-


лылыьы позулуб:
“...бир адам эялиб чыхса, бунун беля йатышыны эюрцб, бизя яйб
елямязлярми?”
Мцбтяда тякдир (бир адам), хябяр ъям (елямязлярми) йа хя-
бяр тяк олмалы, йахуд мцбтяда атылараг шяхссиз ъцмля олмалыдыр.
“бунун беля йатышыны эюрцб, бизя яйб елямязлярми” (ким? Онлар)
Аз-чох мараглы грамматик, морфолоэик хцсусиййятлярдир.
Щяр йердя “о” ишаря явязлийи йериндя “ол” верилир.

“Мярйям ханым ол щяйатдан...”

ЫЫЫ шяхс явязиня “ол” ишлянмиш:


“Ол кимдир онун мянасындан хябярдар”

Даща сонра ардыъыл ики мисрада бу щал эюрцнцр:


“Илдя бир гяйнара эялян
Ол одсуз газан бизимдир
Инъил иля ол клиса
Иса иля Мярйям бизимдир.”

Феиллярин баьлама формасы да кющнядир.


“Сусанам гяйняйиб дашдым,
Дашыбан щяддиндян ашдым...”
Феилин кюкц+ыбан, ибян, убан, цбян кющня баьлама форма-
сыдыр.

“Йара деэилян инъилярин дцздцрсцн,


Дцздцрцбян, Кярим ъанын цздцрсцн”
Мараглы бурасыдыр ки, бу нюв баьлама формасы мисранын яв-
вялиндя вя яввялки мисранын сон сюзц кюкцндяндир.
Яксяр йерлярдя кюкцнцн сон сяси “р” вя “л” Ы шяхс мцзаре феи-
ли гысалдылмыш. Бир нцмуня алаг:

222
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

“...мян сянин ялини Мярйям ханымын ялиня чатдыррам”


Нормал щалы “чатдыр+ар+ам” олан, бу феилин мцзаре заманы
шякилчиси (ар,яр) атылмыш вя онун йерини феил кюкцнцн сон щярфи тут-
муш:
“Чатдырмаг” феилиндян:
“чатдыр+р+ам”, йахуд,
“йорулмаг” феилиндян:
“йорул+л+ам”

“...
Эащ эцлдцррям, эащ аьладарам
Чякдиррям сяни дара ашых!”

Эцлдцр+яр+ям явязиня эцлдцр+р+ям


Чякдир+яр+ям явязиня чякдир+р+ям.

“...
Мейдан совуррам башына
Чых мейдандан, ей мцсялман!”

Совур+ар+ам явязиня совур+р+ам.

“...
Эириб щяшр саллам мейданда
Сыдги эюнлцндякин биллям, мцсялман!”

Салар+ам явязиня сал+л+ам


Биляр+ям явязиня бил+л+ям

Даща бир момент. Феиллярин шярт формасында. Шярт формасы


шякилчисиндяки “а” сяси “о”йа вя “я” сяси “ю”йя кечиб. (а→о вя я→
ю). Мяс:

223
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

“...
Аьаъ вурсон мин йцз, мин йцз
Юлдцрсюн дя йатмарам йалгыз...”

“вурсан” феилиндяки “а” сяси “о”йа вя “юлдцрсян” феилиндяки


“я” “ю”йя кечмиш.

“эяздирсян” феили явязиня “эяздирсюн” верилмиш.

Бу хцсусиййят дя Азярбайъанын шимал районлары диалектля-


риня аиддир.
Наьылын цмуми вя хцсуси тяряфлярини эюстярдикдян сонра, сюй-
лямяк олар ки, “Ордубадлы Кярим” наьылы чапа лаигдир, принсипиал
йанлышлыг йохдур.

25.08.1939

224
ОРДУБАДЛЫ КЯРИМ

ИЗЯ щардан нягл едим? Ордубад шящяриндян. Ор-


дубадда Гасым адлы бир кишидян. Гасымын 10 йашын-
да бир оьлу вар иди ки, моллаханада дярс алырды.
Кяримин молласы чох фяндэир, пулпяряст, шей-
тана папаь тикян бир адам иди.
Молла бир эцнц Кяримин гаршысында бир ушаьы нащагдан дюэ-
мяйя башлады. Кярим бунун сябябини хябяр алдыгда молла деди:
– Бу ушаьын тягсири ондадыр ки, бир илин ярзиндя мяня цч йцз
алтмыш гызыл вердийиниз щалда бу вахта кими щеч бириниз бир гяпик эя-
тирмямишсиниз.
– Молла ями, елядя мяни дя дюэярсизки.
– Бяс ня. Сянин хямирин башга шейдянми йоьурулуб?
Кярим молланын бу сюзцндян горхуйа дюшцб пул эятирмяйя
молласындан изн истяди вя евя гайыдаркян юз-юзцня фикир еляди ки,
яйяр атасындан 3 йцз алтымыш гызыл истяся щярэиз вермяйяъяк, ондан
йахшысы будур ки, бир ямял еляйиб атасынын хязинясини кяссин.
Она эюря дя евя эялиб анасына дейир ки:
– Ана бу эцн моллам китаба бахыб демишдир ки, “бу эеъя
эюйдян йеря мин бир бяла яняъякдир. Она эюря сян йерини дяйишди-
риб, хязиня олан евдя йатмалысан ки, сяня сядямя тохумасын”.
Анасы оьлундан да садялювщ олдуьундан оьлунун йерини о
эеъя хязиня олан отагда салды. Кярим ися о эеъя орада йатдыьда ата-
сынын пулларындан 360 гызыл оьурлайыб, сящяри апарыб веря молласына.
Молла пуллары эюръяк, эюзляри Абул Гасым пишиэинин эюзляри
кими пар-пар парыллады вя Кяримя деди:

225
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

– Оьлум, бундан сонра сяня дярс лазым дейилдир. Сян артыг


дярсини алмышсан. Бундан сонра эет кефиндя ол, бир эцн эял беш эцн
эялмя.
Амма 7 ай цстян кечяндян сонра, молланын диши гана батыб,
йеня дя щямин кяляйи ишлятди. Кярим евя эялиб хязиня олан евдя йат-
маг истядикдя ата-анасы гызылларын Кярим тяряфиндян оьурланма-
сыны гят елядиляр. Атасы арвада тапшырды ки, Кярими бу дяфя хязиня
отагында йатыртыб гаравул гойсунлар.
Щямин эеъя Кярим фирсятдян истифадя едиб пуллардан оьурлар-
кян анасы иш цстя оьлунун ялиндян йапышыр вя кишисини щарайлайыр ки:
– Тез ол эял, оьруну тутмушам, Гасым киши йараг-ясбабла
эялдикдя, дейир:
– А киши оьру дейил оьлундур!
Ата-анасы бу оьурлуьун сябябини сорушдугда Кярим ящва-
латы онлара нягл едир вя ата-анасыны инандырыр ки, габаг оьурлайыб
апардыьы пулларыны молладан эяри эятиряъяк. Одур ки, Кярим эеъя иля
молланын евиня эедиб гапыны дюэцр. Молланын арвады гапыны ачыб
Кярими эюрцнъя моллайа мцждя верир ки, Кярим пул эятирмишдир.
Кярим ися ъявабында дейир:
– Молла ями, атам далдан топ-тцфянк иля эялир, 360 гызылы эери
истяйир.
Молла чашдыьындан шарварыны тярс эейиб байыра чыхыр вя боръ-
хяръ, даш-баш 360 гызыл дцзялдиб Кяримя вериб рядд едир.
Кярим пуллары эятириб атасына вердикдя атасы она дейир:
– Бах инди мяним оьлумсан.
Кярим ися - йох ата мяндян сяня даща оьул олмаз - дейяряк
баш эютцрцб евдян эедир вя бир йятим кечялля ортаг олуб баь ишля-
мяйя цз гойур. Вя йедди ил ярзиндя эюзял, мянзяряли бир баь салыр.
Эцнлярин бир эцнцндя Кярим бахыб эюрцр ки, баьын суйу чох
лящя эялир. Белин чийниня гойуб архын изиля эедир эюрцр ки, ики няфяр
ашых айаьларыны суйа салыб суйу лящяляйирляр. Кярим динмяз онларын
цстцня ял галхызыб вурмаг истядикдя ашыхлар дейир:
– Ай оьлан, нийя бизи вурурсан. Биз Гафан шящяриндян таза эял-

226
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

мишик, юзцмцз дя чох йорьун олдуьумуз цчцн бурада динъялирик.


– Ямиляр, Гафан шящяриня нийя эетмишдиз?
– Орада Сусан ханым адлы бир ашых гыз вар, о гызын яшгиня ора
эетмишдик онунла дейишяк, чцнкц о гыз сюз вериб ки, ким ону баь-
ласа она яря эедяъякдир.
– Бяс неъя олду?
– Ора эедиб щал-ящвал билдик ки, Сусан ханым чох дярин ашых-
дыр. Одур ки, дяйишмяйя цряк етмяйиб эери гайытдыг.
Кярим бу сорагдан сонра чох бищал баьа гайытды вя Сусан
ханымын яшги иля талварда йатды вя йуху аляминдя Сусаны эюряряк
башлайыр сайыьламаьа. Кяримин ортаьы кечял Кярими беля сайыьла-
йан эюрцб о дуранда хябяр алыр ки:
– Ай гардаш, сяня ня олмушдур ки, аьзына щяр ня эялди сюй-
ляйя идин?
Кярим ялиня бир одун парчасы алыб вагиясини беля нягл едир:

“Эярайлы” щавасында

Сусаны баьлар ичиндя,


Йары эюрдцм, йары эюрдцм.
Булул отаглар ичиндя,
Йары эюрдцм, йары эюрдцм.

Диба, мяхмяр балаьында,


Инъи мяръан бухаьында,
Саьры башмаг айаьында,
Йары эюрдцм, йары эюрдцм.

Сяйрагыфа верин йасы,


Силинди кюнлцмцн пасы,
Ашых Кяримин юз бутасы,
Йары эюрдцм, йары эюрдцм.

227
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Кярим сюзцнц тамам едиб, ортаьына деди:


– Кечял, баь сяня ата малы кими щалал олсун, мяним даща га-
лан щалым йохдур. Мян эедяр олдум.
Орадан Кярим бирбаш эялир сазбянд Рящимин дцканына вя
ондан бир саз истяйир. Уста Рящим Кяримя бир йарамаз хяраб саз
верир ки, алыб эетсин. Кярим устадан рянъидя олуб Рящимин мцш-
тяри эюзц цчцн пянъяряйя гойдуьу йарарлы, сядяфли бир сазы алыб ба-
сыр дюшцня. Уста Рящим Кярим щагда ешитмишди, она эюря
башмаьларыны габаьына гойду ки, онун атасынын йанына шикайятя
эетсин. Кярим, устайа йалварыр ки, уста, бир гядяр айаь сахла бах,
эюр ня дейирям!
Кярим:

“Кярями” щавасында

Сяня гурбан, эюзцм уста!


Устам, бир саз лыгабыма мяним.
Эялиб эюрся атам Гасым,
Бойайар ал ганыма мяним

Бяляд олмамышам щяля


Башым дцшдц галмагала.
Эюйдян енян мин бир бяла
Дяймясин сяримя мяним.

Анам йолуму эюзляйирди


Баьрымын башын дцзляйирди.
Кярим, дейиб эюзляйирди
Сусан адлы бутам мяним!

Уста Рящим бу сюзляри ешитъяк деди:


– Оьлум апар саз да сяня ана сцтц кими щалал олсун.
Кярим сазбяндля щалал-щцммятляшиб яввял цз гойду евляриня

228
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

тяряф ки, анасы иля эюрцшсцн. Евляриня чатдыгда анасы эюрдц ки, оь-
лу голтуьунда бир йекя топпузла эялир, тез гапылары далдан баьлады
ки, бялкя оьлу онлардан гисас алмаь фикриндядир.
Кярим, бу щярякяти анасындан эюрдцкдя деди:
– Ана, бяэям мян еля горхулу олмушам ки, ана оьулдан
эизлянсин?
Анасы ъявабында:
– Оьлум, мяни горхуйа салан о голтуьундакы башы йумуру
шейдир.
Кярям:
– Ана, бу гям даьыдан бир алятдир гулах вер эюр ня чалаъаь:

“ Гоша гафийя” щавасында

Аман ана, эюзцм ана!


Ана, мян эетмяли олдум.
Сяня гурбан юзцм ана,
Ана мян эетмяли олдум.

Беля дедикдя анасы башлады аьламаьа:

Кярим:

Ня аьларсан зары-зары,
Бизя кюмяк олсун Тары.
Гуъ эцлляри, гойма хары,
Баьда эцлляр яманятин.

Анам ня чякирсян щала,


Эюр ня ширин олар бала.
Кяримям дюндцм абдала,
Бизим йерляр яманятин!

229
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Кярим анасы иля беля щалаллашыб Гафан шящяриня тяряф ряван


олур. Анасы ися оьлунун далынъа аьлайа-аьлайа галмышды.
Бу щалда Гасым киши базардан евя эялиб арвадындан аьла-
маьынын сябяби сорушур, арвады ися оьлунун маъярасыны вя Гафан
шящяриня эетмясини сюйлядикдя Гасым киши:
– Арвад тез ол сян йящяри, мян дя кящяри щазыр едяк, ону йол-
дан гайтармаг лазымдыр.
Яр-арвад тялясдиэляриндян арвад дящряни, киши ися ат йериня
юкцзц ачыб эятирди.
Гасым арвадыны эюрцб:
– А кюпяк гызы, дящря демишдим?
– А кцлбаш, бяс юкцзя миняъякдин?
Ня мцхтясяр Гасым киши атына сявар олуб оьлунун далынъа
чапыр. Кярим атасыны далъа эялян эюрцб, сазыны бир колда эизлядир.
Гасым чапыр оьлуна чатыр вя ону мизяммятляйиб эери дюнмя-
сини хащиш едир.
Кярим ися атасиля шяртляшир ки, коллары ахтарсынлар яэяр онла-
рын ичярисиндя чалан шей тапыларса, эетдийи йол иля эетсин, яэяр тапыл-
мазса евя гайытсын.
Гасым киши эцман еляди ки, кол-косдухда чальы аляти олмаз,
она эюря дя щяряси бир тяряфдян дцшцб коллары ахтармаьа башлады-
лар. Кярим бир аз юзцнц ора-бура вуруб эизлятдийи йердян сазыны
чыхарыб вурур синясиня.

Кярим:

“Цч эцллц” щавасында

Аман ата, эюзцм ата,


Атам, эял гайтарма мяни.
Сяня гурбан юзцм ата,
Атам, эял гайтарма мяни!

230
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Дост баьында гызыл эцлляр,


Охуйур шейда бцлбцлляр.
Гайтарсан мяня ня дейярляр,
Дост ашыналар гынар мяни!

Будур Кяримин доьру сюзц,


Ъящд еляр эеъя эцндцзц.
Гафанлы Мялийин гызы,
Эялибдир мейданыма мяним!

Атасы эюрдц ки, Кярим яшг сювдасына дцшцб, она хейир-дуа


еляйиб эери гайытды, оьлу ися Гафан шящяриня эетди.
Кярим Гафан шящяринин кянарындакы хярмянляря чатмышды,
орада ашыг-ашыг ойнайан ушахлара тамаша едирди. Бир дя эюрдц ки,
бир идбар ахсаг, бир эюзцндян кор, кечял ялиндяки яшшяк сяггя иля
ушахларын гурулан ашыхларыны вуруб даьытды вя “Мярйям ханымын
яшгиня”, - дейяряк ашыглары ъур еляди. Сонра ютцшцб эялир Кярямин
йанына вя дейир:
– Ай ашых, эюрцрям сян мязлум адама охшайырсан, йахшы
олардыкы сян тез бурадан гача идин.
– Нийя ахы, ашыглары тягиб едирлярми?
– Чцнкц бурада Сусан ханым адлы бир ярмяни ашыг гыз вар,
габаьына раст эялян ашыгы бяндя салыр. Индийяъян 39 ашыгла, дейишиб
зиндана салыб яйяр гырх тамам оларса щамысынын бойнун вурдура-
ъагдыр. Ону да дейим ким ону баьлайа бился о адама яря эетмяйи
сюз вермишдир.
– Йахшы бу беля, бяс байаг ашыглары ашырданда - “Мярйям
ханымын яшгиня!” - дедин, о ня демякдир?
– Мярйям ханым, Сусан ханымын кянизидир, мян она ашыг
олмушам, ямма яфсус ки, ня ялим ялиня, ня дилим дилиня чатыр.
Кярим деди:
– Кечял!
Деди:

231
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

– Ня вар.
– Анд олсун мяннян Аллащын арасында олан мцнасыбата
мян сянин ялини Мярйам ханымын ялиня чатдыррам. Анъаг сян мяни
шящярин бюйцэц – Шяриф ханын йанына апар чатдыр.
Кечял габаьда Кярим далда эедирляр Шяриф ханын идарясиня.
Кярим Шяриф ханын щцзуруна дахил олуб иъазясиз сазыны кюкляйиб
башлайыр охумаьа:

“Шикястя” щавасында

Сизя гурбан олум, бура йыьылан ъанлар,


Бир эюзялин играрына эялмишям.
Аллащ йазанда беля йазылыб йазылар,
Ящд яйлийиб, пейманына эялмишям.

Эедин дейин Сусан ханыма,


Кясиб баьрымы дюндярсин гана.
Отуз доггуз ашыг салыб зиндана,
Кяссин башымы, гурбанына эялмишям.

Мян Кяримям айрылдым тай-тушумдан,


Чюлляр селя дюнцб эюз йашымдан.
Димяйин ки, кечиб ъаны башындан,
Аллащ дейиб, мейданына эялмишям.

Ящвалат кимдян? Сусан ханымдан. Сусан ханым, Эцлляр ха-


ным вя Мярйям ханым - кянизлярини эюз гулахда сахлайырды ки, таза
ашых тапан кими онун (Сусан ханымын) йанына дейишмяйя эятирсин-
ляр. Щямин гызлар эязя-эязя эялиб Шяриф ханын евинин габаьындан
кечяркян саз сяси ешидирляр вя эизлинъя ичяри эириб Шяриф ханын отаьы-
нын габаьындакы пянъярядян охуйан Кярими динлямяйя башлайыр-
лар:

232
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

“Гоъа Кярями” щавасында

Мярйям ханым аь цзцндя


Гошадыр щябяши халларын,
Алями бяндяван едярсян,
Баландыр баша халларын!

Иэит эяряк юз одундан,


Эцъ эюрся дя гуватындан,
Щярдянбир юрпяк алтындан,
Еляйир тамаша халларын.

Кярим юмрцн ъяван ейляр,


Ярмянидян мцсялман яйляр,
Чыхар тяхтя диван яйляр,
Ол щязяр пашады халларын!

Бу сюзляри ешидян кими гызлар щяр икиси ичяри эирдиляр вя бир тя-
ряфдя гысылыб ашыьа гулах верирдиляр ки, бир дя эюрдцляр Шяриф ханын
ямриля ашыьа дювран йыьылыр. Шяриф ханын адамлары ашыьын башына пул
йериня гызыл сяпирляр. Нювбя бунлара чатанда Эцлляр ханым барма-
ьындакы брилйант юзцэц чыхардыб дювря йыьана верир вя цзр истяйир-
ляр ки, бихябяр, нагафыл эялдикляри цчцн юзляри иля пул эютцрмямишляр.
Кярим цзцйц алыб эюрдц ки, цзцйцн гашында Сусан ханым йазылыб,
йавашъа: “нохтасы эялиб юзц дя эяляр” - дейяряк кечирир бармаьына.
Гызлар ися аста гачан намярддир дийя чатырлар ханымларынын
йанына вя ящвалаты Сусан ханыма нягл едирляр. Сусан ханымын аъыьы
тутуб кянизляри эери дюндярир ки, эедиб Шяриф хана десинляр сящяри
эцнц ъар чаьырдыб мейдан дцзялтсин, ашыьыны да онунла дейишмяйя
щазыр етсин вя тапшырсынлар ки, сабащ ашыхларын гырхыны да ханымыныз
юлдцряъякдир.
Эцллц ханым вя Мярйям ханым бу сифариши Шяриф хана, Шяриф
хан ися Кяримя гандырыр вя щяр икисинин сярянъамы иля сящяри мей-

233
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

дан гурулур. Вягти-мцяййяндя Сусан ханым кянизляринин мц-


шайиятиля юз кяъавясиня миниб мейдана эялир вя Кяримля цзбяцз
олараг дейир:
– Ашых, ешг олсун!
Кярим сойугганлылыгла ъяваб верир ки:
– Аш да олсун плов да, бир сянин кими назянин сяням, бир мя-
ним кими кобут бир ашыг. Дцнйа мющцббяти ляззятини чякяк.
Сусан ханым:
– Оьлан, ашыхсан йохса мяшуг?
– Ашыь гойунун гычында олар, мяни бура эятирян сянин мю-
щцббятиндир.
Сусан ханым бу сюздян гязябляниб дил дудаьыны эямирирди,
эяня дя йерсиз суал олараг:
– Сян мяня сазынын аьырлыьыны дийя билярсянми?
– Ханым, уста мяня саз сатанда чякиб вермяйиб, истяйирсян
аьырлыьын билмяэя даш мяндя тярязи сяндя, чякяк бахаг.
Бу сюзц ешитъяк Сусан ханым чох пярт олуб эери дюндц ки,
мейдандан гачсын.
Кярим ися она аман вермяйиб, дейир:

“Ашых Абдулла” щавасында

Эедяндя зимистан, эяляндя бащар


Сусанли-сцнбцллц йар мямялярин.
Эюзцм эюрцб кюнлцм олуб шад кам
Илляр ъян ъян, галсын бар мямялярин.

Бурайа йыьылан ъанлар ня дейяр бизя,


Ъямалыны охшатдым дястя нар эюзя.
Файтон ярябядян эюрцндц эюзя,
Савалан даьындан аь мямялярин.

234
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Сусан ханым кянизи Мярйям ханымы Кяримин цстя эюндяриб


тапшырдыки ашых мямядян заддан данышыб ону рцсвай елямясин.
Кярим мящял вермяйиб эютцрцр дал бяндини:

Йербяйярдян ьоьаладын цстцмя,


Ня дурмусан ширин ъаным гясдиня.
Ашых Кярим юпяр сцртяр кюксцня,
Ялиня дцшяндя саь мямялярин.

Сусан ханым ашых Кяримля дейишмяйя цряк етмяйиб юз йе-


риня Мярйям ханымы эюндярир.
Мярйям сазы ханымындан алыб басыр кюксцня:

“Эярайы” щавасында

Ашых, ня йердян эялирсян


Набялядсян йола ашых,
Юзцнц вер, бир дийаря
Дцшмя галма-гала ашых.

Алды Кярим:

Ашых ня йердян эялся дя


Бяляддир бу йола ашых,
Сян кими эюзял цстцндя
Дцшсцн галмагала ашых.

Мярйям ханым:

Беш эцн бурда сахладарам


Голларыны баьладарам,
Эащ эцлдцррям, эащ аьладарам
Чякдиррям сяни дара ашых!

235
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Кярим:

Ярмяни бахар хачына,


Йетиш сюзцмцн вяъщиня
Ал мяни гойнун ичиня,
Тамарзыды нара ашых!

Мярйям ханым:

Мярйям ханымам ол щайатдан,


Абы атяш, хаки баддан,
Горхум йохдур камандатдан,
Тикдирмишям гала ашых!

Кярим:

Кяримям эцндцз эялмишям,


Ей гыз дярдини билмишям,
Пиримдян дуа алмышам,
Чох йыхаъагдыр гала ашых!

Сусан ханым:
– Мярйям ханым мейданы дяйил – деди. Башлады юзц дейиш-
мяйя:

Сусан ханым:

“Шякянэи” щавасында

Ордубаддан дад едибян эялмисян,


Сюйля ъявабыны билим, мцсялман,
Виран эюнлцм, баьрым башын дялмисян
Сюйля ъявабыны билим, мцсялман?

236
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Кярим:

Ордубаддан сяни дейиб эялмишям,


Гясдим будур-ялляшмяэдир, Сусан
Щяр ярянляр йолун йораьун билмишям
Гясдим будур-ялляшмяэдир, Сусан!

Сусан ханым:

Нечя ашыхлары эюрмцшям мян дя


Баьларам голларыны эедярсян сян дя
Отуз доггуз ашыьы салмышам бяндя
Сянинля гырх битиррям, мцсялман!

Кярим:

Ялбят беля йазылыб йазым,


Эеъяляр ган аьлар сющбяти сазым,
Щяля хоф зярбдян горхмарам юзцм
Гясдим будур-ялляшмяэдир, Сусан!

Сусан ханым:

Сусан дейяр щярэиз галмам аминдя


Нечя ашыхлары гоймушам дамяндя
Эириб щяшри саллам мейданда
Сыдги кюнлцндякин биллям, мцсялман!

Кярим:

Ашых Кярим, щяггя фярйад еля сян,


Дини исламы Зийада пянащ еля сян,
Отуз доггуз ашыьы зиндандан азад еля сян
Мяним фикримдяки будур, Сусан!

237
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Сусан ханым бир аз мейданда эярдиш едяндян сонра башла-


йыр эяня дейишмяйя:

“Саллама эярайы” щавасында

Ордубаддан эялян ашых


Эял ал, хейир дуа мяндян,
Ял эютяриб бу йахамдан
Чякил эет йувамдан.

Кярим:

Ордубаддан эялян мяням,


Истямирям дуа сяндян,
Ешитмишям йаралысан,
Дава дярман, чара мяндян.

Сусан ханым:

Ялван эцллярин якмишям,


Сябрим цстя тюкмцшям,
О гядяр эюйъяк олмушам,
Бир ням дцшяр гова мяндян.

Кярим:

Йаша севдиъяйим йаша,


Йазыланлар эяляр баша,
Тутдуррам чахмаьы даша,
Бир од дцшяр гова мяндян.

238
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Сусан:

Сусанам гайнайыб дашдым,


Дашыбан щяддимдян ашдым,
Ня бялады, мян дя дцшдцм,
Иса, Мярйям сявалымдан.

Кярим:

Ашых Кярим едир пяйаз,


Овлашыр юрдякля газ,
Эял икимиз едяк пярваз,
Йува сяндян, бала мяндян.

Сусан ханым эюрдц ки, щеч нюв иля Кярими дайандыра билмя-
йяъяк, башлады шяриятдян суал вермяйя:

“Вялиъаны” щавасында

Сяндян хябяр алым, мцсялман оьлу,


Имамлар дцнйадан нечя эедибдир?
Ол кимдир онун мянасындан хябярдар
Яли хейбяр цстя щансы эеъя эедибдир?

Кярим:

Сяня хябяр верим ей Сусан ханым


Имамлар дцнйадан он ики эедибдир,
Щягг юзцдцр мянасындан хябярдар,
Яли хейбяр цстя Уллу эеъядя эедибдир.

239
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Сусан:

Кимляря бяндясян кимляря цммят?


Ол кимдир кимя верибдир лянят?
Ким эяляндя дуруб эетди Мящяммяд?
Щансы эеъядя о мераъа эедибдир?

Кярим:

Аллаща бяндяйям Рясула цммят,


Щагг юзц вериб Иблися лянят,
Ъябраил елчидир, дурубан эетди Мящяммяд
Еля билирям Гядир эеъясиндя эедибдир.

Сусан:

Сусан дейир ким эялибдир миннятя,


Ня гялямди чякилди сцннятя,
Нечя мис щейван эедяр ъяннятя
Щансы даьдан даш Щаъа эедибдир?

Кярим:

Ол Кяримдир эялибдир миннятя,


Гцдрят гялямиди чякилди сцннятя,
Йедди мис щейван эедяр ъяннятя
Яряфя даьындан даш Щаъа эедибдир.

Сусан ханым иши бу цздя эюряндя гят еляди ки, мейдандан


гачмагдан башга щеч ялаъы йохдур.
Одур ки, динмяз-сюйлямяз эери дюнцб кяъавясиня минди, Кя-
рим ися ондан ял чякмяйиб, иъазясиз атылыб кяъавяйя минир вя Сусан
ханымдан хащиш едир ки, о эеъя ону гонах сахласын. Сусан ханым

240
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

истяр-истямяз разы олуб йола дцшдцляр.


Йолда бунларын гаршысына бир гары вя бир нечя ярмяни гызлары
чыхыр. Гары Сусан ханымы мцсялман ашыьы иля эюрцб, мязяммятля-
йир ки, нийя онунла дейишиб бяндя салмамышдыр. Сусан ханыма беля
дейиб, гары сазы онун ялиндян алыб Кярямя тяклиф едир ки, дейишя ща-
зыр олсун.

“Саллама эярайы” щавасында

Гары:

Ня эялмисян щов-довдан,
Чых мейдандан ей мцсялман
Мейдан совуррам башына,
Чых мейдандан, ей мцсялман.

Кярим:

Сифтядир эирдим мейдана,


Йери кцпя эирян гары,
Кюпяк кими сян щафлама,
Йери кцпя эирян гары.

Гары:

Гарылыьым бялиэин олуб


Яшгин пийаляси долуб,
Ялиндян дя сазыны алыб
Говдурарам ей мцсялман!

Кярим:

Ня щовлайыб эялдин йаныма,


Сусамысан бяэям ганыма?

241
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Бир ишярям иманына


Йери донуз башлы гары!

Гары:

Ширли хар гарыйам мян дя,


Щяр зякар данышма сян дя,
Тутдурарам бу мейданда
Юлдцрярям, ей мцсялман!

Кярим:

Ичдим пирин бадясиндян


Эейдим яшгин либасындян
Сян Кяримин щарасындан
Йери габан башлы гары!

Гары даща сюз тапа билмяйиб сазы Сусан ханыма вериб йо-
луна дявам едир. Сусан ханым ися кяъавясини евляриня сцрдцрцр.
Евя чатдыгда Сусан ханым кяъавядян дцшцб пляканларла отаьына
галхыр. Кярими ися евя тяклиф етмир. Кярим Сусан ханымын бу щяря-
кятиндян сыныб эютцрцр:

“Гара няфяс” щавасында

Няляр кечди бимцрцввятин эюнлцндян


Мяни гойубдур бу зцлмятли щяйятдя,
Йа Аллащ, рящм сал бу йарымын эюнлцня
Мяни гойубдур бу зцлмятли щяйятдя.

Раст эялдим бир эюзялин ишиня,


Эюзял йетсин, бу эюзялин тушуна,
Юзляри чыхыб пляканлар башына,
Мяни гойубдур бу зцлмятли щяйятдя.

242
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Ашых Кярим чох аьлар бу эцндя,


Чох ъяфалар чякиб ислам дининдя,
Буларда инсаф йохдур, гойуб гапы далында
Мярйям ханым ихлас ейля миннятя.

Сусан ханым Мярйям ханымы эюндярир ки, эедиб гапыны ач-


сын. Мярйям ханым эедиб гапыны ачыр вя Кяримдян хащиш едир ки,
она бир эюзяллямя сюйлясин.

Кярим:

“Гоъа Кярями” щавасында

Сяри сювдалы, зцлфц кямяндин,


Сярим олсун о телляринин дустагы.
Яшг ящли ашыгын гибляэащысан
Мяккяйи Мядиня гашларынын таьы.

Эюйдя мялакяляр вурар эярдиши,


Эюряндя мат олар айын он беши.
Инъидян мяръандан дцрдяндир дишин,
Шящди шякярдир, балды додаьын.

Кяримям гапында дуррам даими,


Чярхи фяляк итирмясин щаг-сайымы.
Сыдг эюнцлнян истясян, верярсян пайымы,
Кярим шащы Мярдан гяддин бел баьы.

Бу тярифлямядян сонра Мярйям ханым Кярими йухары апарыр.


Анъаг Сусан ханым орада да Кяримя мящял вермяйиб отурмаг
цчцн йер эюстярмир.
Она эюря дя Кярим отурмаьа Сусан ханымдан беля иъазя ис-
тяйир:

243
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

“Эярайы” щавасында

Ня олар беля галмахдан,


Яйляшдир, йарым, яйляшдир,
Ихтилат кечди чаьдан,
Яйляшдир, йарым, яйляшдир!

Сыдгыны мяня десяня,


Ягил Кямалы билсяня,
Кяримя рцхсят версяня.
Яйляшдир, йарым, яйляшдир!

Сусан ханым дейир:


– Ашых, сянки беля цзлцлцйцня салмысан буйур отур!
Кярим отурандан сонра Эцлляр ханым ичяри дахыл олуб ашыьа
– хош эялдин! – дейир:

“Кярями” щавасында

Сян ки, эялдин бизим обайа,


Ай мцсялман гардаш, хош эялдин.
О бищяйадыр сянин гядрыны билмяз,
Ай мцсялман гардаш, хош эялдин!

Кярим:

Сян ки, мяни ад елядин,


Саь ол, Эцлляр ханым, саь ол!
Виран эюнлцм шад елядин,
Саь ол, мяним баъым, саь ол!

244
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Эцлляр ханым:

Сяйрагыфлар гыраьында дурсун.


Бир ямим гызы сяня гурбан олсун,
Бир Аллащым сяня гурбан олсун,
Ай мцсялман гардаш хош эялдин!

Кярим:

Кяримям дцшмцшям эцмана,


Щаг бяла версин йамана,
Ямин гызын эятир имана,
Саь ол, мяним баъым, саь ол!

Сусан ханымын ямриля о эеъя плов биширилир вя аш щазыр олан-


да Сусан ханымын сцфрясиндян кянар Кяримя бир бошгаб хюряк ве-
рирляр.
Эцллц ханым эизлинъя Кярими баша салыр ки, ашы ялинин архасы иля
йесин, чцнкц ханымла ону говушдурмаг мягсядиндядир. Кярим
Эцллц ханым дейян кими ашы ялинин далы иля йемяэя башлады. Буну
эюрян Сусан ханым гящ-гящя иля эцляряк сябябини кянизлярдян со-
рушду.
Эцллц ханым ъяваб верди ки:
– Ханым, бунларын йерляриндя пловун ня шей олдуьуну вя ня
ъцр йейилдийини билмирляр.
– Бяс еля ися йемяк гайидясини бириниз она юйрядин.
– Ханым, ашых сизи дейиб эялмишдир биз бу ишя гарышмарыг.
Сусан ханым юзц мяъбур олуб Кярими йанына эятиртир вя плов
йимяйи она юз яли иля юйрядир.
Йатан вахт чатанда Кярим цчцн дящлиздя йер салмышдылар.
Бурада да Эцллц ханымын кяляйи иля Кярим йорган дюшяйин цстц
явязиня алтына эириб узаныр. Сусан ханым Кяримин беля йатмаьына
мат галыб Кяримин ня етмяк истядийини гызлардан сорушур.

245
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Бурада да Эцллц ханым иряли йерийиб дейир:


– Ханым ъан, бу ашых эюрцнцр вягтинин чохуну чобанлыгла
кечирмишдир, чцнки чобан вя нахырчылар щяр заман нахыр йерлярин-
дя йапынчы алтында йухлайырлар.
– Еля ися бяс йатмаьы гонаьа юйрятмяк лазым дяэилми? Бир
адам эялиб чыхса бунун беля йатышыны эюрцб бизя яйиб елямязлярми?
– Ханым, байах дедим: “ашых сянин, ъящянням Танрынын”
щяр ня едирсян юзцн бил!
Сусан ханым наялаъ Кяримин йатаъаьыны эятириб салыр лап юз
йеринин йахынлыьында, ону данлайа-данлайа юз яли иля сойундурур вя
ушах бяляйян тящяр налча цстцня узадыб цстцнц юртцр вя сонра юз
йорган-дюшяйиня чякиляряк, йатыр вя гызлара тапшырыр ки, эюз-гулах-
да олсунлар ки, бялкя ашых хам хийаллара дцшдц.
Онунла беля эеъядян бир аз кечяндян сонра Кярим фирсят та-
пыб Сусан ханымын йанаьындан бир маъ алыр. Сусан ханым сяра-
симя йухудан диксинир. Кярим эютцрцр эюряк ня дейяъяк:

“Цч Эцллц” щавасында

Сусан гойнува эирмишдим


Гойнун ъяннят баьы, баьы,
Яэяр айры дцшсям сяндян
Ярир ъисмимин йаьы, йаьы.

Хястя ъисмим етмя сяйри,


Неъя йатым сяндян айры,
Бир юпцб гуъмаьдан гейри
Ял дяймяням даьы, даьы.

Ашых Кяримям эеъя эцндцз,


Аьаъ вурсан мин йцз, мин йцз.
Юлдцрсюн дя йатмарам йалгыз
Будур сюзцмцн саьы, саьы.

246
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Сусан Кяримин бу сюзлярини ешидяндян сонра сазын тахчадан


алыб басыр чыплаг синясиня:

“Вялиъаны” щавасында

Ашых, бир бейт сюйля сян


Эюрцм нядир эцфтарын,
Аллам ялиндян сазыны,
Артдырарам ащы зарын.

Кярим:

Ашых, бир бейт сюйляйяр,


Ешитэинян бу эцфтарым
Сазым сяня пяшкяш олсун,
Сян олэинян мяним йарым!

Сусан ханым:

Яшгими мян эюрядярям,


Ип салыб сцрцтярям,
Аьаъ алтда чцрцдярям,
Эюрсят кимдир щавадарын?

Кярим:

Йарымын бойудур бястя,


Зцлфляри эярданда дястя,
Гойнунда йата идим хястя
Олуб сянин ел бимарын.

247
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Сусан ханым:

Ешит Сусанын сюзцнц,


Чякмя ишвя-назыны,
Мян ки, эюрдцм цзцнц,
Сян биилгар мцсялманын.

Кярим:

Ашых Кяримдир мяним адым,


Шащи Щейдярдир устадым,
Щяля бу иди бир мурадым,
Эюрдцм йцзцн сян дилбярин.

Сусан ханым гызлара ямр етди ки, Кяримин йорган-дюшяйини апа-


рыб балкона тюксцнляр вя юзцнц ися чыплаг айазды йеря баьласынлар.
Гызлар Кярими апарыб балконда диряйя баьлайырлар вя эялиб
Сусан ханыма дейирляр:
– Ханым, ямр йериня йетирилмишдир. Анъаг сиз йахшы иш тут-
мурсуз. Бу ишин нятиъяси сонра пиш баша эяляр.
Бу сюзляр Сусан ханымын бейниня батыб Кярим цчцн бир мяъ-
мядя шяраб апарыр ки, о ичиб гызышсын ки, сойуьа давамлы олсун.
Ямма ясян кцлякдян финъанлар даьылыр. Сусан ися эери гайытмаг ис-
тядикдя Кярим дейир:

“Шикястя” щавасында

Сящяр, сящяр эцняш пярдов едяндя,


Чыьырышыб соналар айазя гарышыр,
Эащ минавар цстдян артдырыр кяман,
Эащ юзцн эюстяриб айаза гарышыр.

248
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Бир баьман эяшт еляся баьында бары,


Йарын ярзи щалын биляндя бары,
Юзц Солтан Мащмуд оланда бары,
Кярим дя бир гул олуб айаза гарышыр.

Сусан ханым ичяри эириб кянизляря тапшырыр ки, Кярими балкон-


дан ачыб апарыб донузлар дамына баьласын.
Кярим донуз дамына салынанда бу сюзляри охуйур:

“Гафийя” щавасында

Донуз дамында галмышам


Мяня бир ялаъ, бир ялаъ,
Яшг одун ъаныма салмышам,
Мяня бир ялаъ, бир ялаъ!

Щаъа эедян олар щаъы,


Ширин аьзым етмя аъы,
Миннят олсун Мярйям баъы,
Мяня бир ялаъ, бир ялаъ!

Кяримям галмады щалым,


Ялдян эетди ихтийарым,
Габан алыр мяним ъаным,
Мяня бир ялаъ, бир ялаъ!

Кярим о эяъяни инляйя-инляйя донуз дамында кечирир. Дамын


дюрт тяряфиндян щава цчцн дешикляр ачмышдылар. Сящяри базар эцнц
олдуьу цчцн Сусан ханым кянизляри Мярйям вя Эцллц ханым иля
бярабяр клисяйя эедирдиляр.
Кярим донуз дамынын дешийиндян бунлары эюрцб дейир:

249
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

“Саллама эярайлы” щавасында

Салланыбан эедян дилбяр,


Саллан зцлфцн кямянд олсун.
Бир буся вер аь цзцндян,
Яйляниб эюнлцм бянд олсун.

Мян сяни сювдцм эцмансыз,


Даьлар олмаз думансыз,
Ъяннятя эетмям сянсиз,
Ъящянням йолу бянд олсун!

Диндир Кярими диндир,


Эцнащын бойнуна миндир,
Юлдцряссян юзцн юлдцр,
Тамам алямя фянд олсун!

Ашыьыны салма эюздян,


Мющцббятини кясмя биздян,
Нигабыны эютцр цздян,
Сювярсян сян пярвярдиэари.

Бу сюз Кяримин сюзцдцр,


Одлара йанан юзцдцр,
Сусан ханымын цзцйцдцр,
Мяндя галыбдыр йадиэары.

Сусан цзцк мясялясини ешидян кими гызлара мцраъиятян деди:


– А гызлар, цзцк мясяляси нядир?
Эцллц ханым Сусан ханымы баша салдыгда ки, цзцйц дювря
пулу явязиня Шяриф ханын отаьында Кяримя вермишдиляр. Сусан ха-
ным дейир:
– Ай чяпялляр, мяним нохтамы яввялдян онун ялиня вермиш-

250
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

синиз, бундан сонра ня чяк-чювцр ола биляр, эедин ону дамдан чы-
хардын.
Кярими донуз дамындан чыхардыб азад едирляр.
Кярим орадан бирбаша эялир Шяриф ханын йанына вя ящвалаты
она нягл едир. Шяриф хан Сусан ханымын цстя каьыз йазыр ки, йа мей-
дана эялсин йа имана (йяни Кяримя яря эетмяйя разы олсун).
Сусан ханым мейдана эялмяйя разы олур вя цстялик Шяриф
хана хябярдарлыг верир ки, Кярими бянд едян кими ашыьларын гырхы-
нын да бойнуну вураъагдыр.
Вягти-мцяййяндя Сусан ханым мейдана эялиб башлайыр Кя-
римя клиддямя демяйя:

“Тярякямя Шикястяси” щавасында

Сяндян хябяр алым, мцсялман оьлу


Ня эцндя пейьямбяр таъы-сяр олду?
Ким башын гырхыб муйун эютцрдц
Щягигят тяръцмал ня играр олду?

Кярим:

Сяня хябяр верим, ай Сусан ханым,


Исни эцнц пейгямбяр таъы-сяр олду
Ахы башын гырхды, муйун эютцрдц
Щягигят тяръцмал о играр олду.

Сусан ханым:

Кимляр башыны гырхыб кимляр су салды?


Ня дуа охуйуб цлэцъцн чалды,
Ня яршя чякилди, ня йердя галды
Яршдя кимляр она щесабдар олду?

251
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Кярим:

Ахы башын гырхыб Сялман су салды,


Бисмиллащ дуада цлэцъцн чалды,
Ъцмля яршя чякилди ду йердя галды,
Яршдя мялайкяляр она щесабдар олду.

Сусан ханым:

Сусан дейяр, Кярим, дцнйа нечяди?


Нечя лял, нечя эющяр, нечяди
Пяйьямбярин сярдя муйу нечяди
Ня эцндя пяйьямбяр мцхтясяр олду?

Кярим:

Кярим дейир, Сусан, дцнйа икиди,


Ики лялди, ики эющяр, икиди,
Пяйьямбяри сярдя муйу 12232-ди
Ляйлятцлгядридя мцхтясяр олду.

Сусан ханым эюрдц ки, даш гайайа дайаныб, Кяримдян йа-


рым саат мющлят алыб юзцнц чатдырыр кешишлярин йанына ки, онлардан
сюз юйрянсин.
Кешишляр ися ъяваб верирляр ки:
– Онларын ня билийи вар ки, артыг галаныны да она юйрятсин.
Беля дедикдя Сусан ханым ики кешишин бойнуну вурдуруб га-
йыдыр мейдана.
Бу анда Сусан ханымын атасы да мейдана эялир ки, кешишляри
ня сябябя юлдцрмясини гызындан сорушсун.
Сусан ханым атасыны эялян эюрцб бир аз цряэляшяряк эютцрцр:

252
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

“Саллама эярайлы” щавасында

Ашых ня йердян эялирсян?


Бу ня йерди вятян дедин,
Гянятди гуш ганат салмаз
Щавалардан ютян дедин?

Кярим:

Ордубаддандыр эялишим,
Гафан шящяриня вятян дедим,
Мянзилимди гойнун ичи
Сойунубан йатаг дедим.

Сусан ханым:

Зящяр биширрям ашыны,


Эяздиррям даьы-дяштиви
Оьлан кясдиррям башыны
О эяляня атам дедим.

Кярим:

Зящяр биширсян ашымы,


Эяздирсюн даьы-дяштыны,
Синян цстя кясдир башымы,
Эяляня чахыр сатан дедим.

Сусан ханым:

Сусан дейяр щалым варды,


Дал эярдяндя телим варды,
О гадар ки, малым варды,
Алыб сяни сатам дедим.

253
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Кярим:

Кяримям щагг ашыгы


Алямя дцшцб ашыгы
Мян бцлбцлям эцл ашыгы
Эял ихталаты гатаг дедим.

Кярим гызын атасына “чахыр сатан” дедикдя Мялик Шащ “Зя-


рярин йарысындан гачмаг тяйирдир” дейяряк эери гайыдыр. Сусан ха-
ным ися йеня дя ял чякмяйиб башлайыр дейишмяйя:

“Цч Эцллц” щавасында

Илдя бир гяйнара эялян,


Ол одсуз газан бизимдир.
Инъил иля ол клиса
Иса иля Мярйям бизимдир.

Кярим:

Тярс данышма, Сусан ханым,


Бу йол, бу ращ бизимдир,
Мящяммяд шяниня мян
Айятул Гуран бизимдир.

Сусан ханым:

Гой тярся дцшсцн ишимиз,


Анласын тайы-тушумуз,
Вяз верир кешишимиз,
Дейир Аллащлар бизимдир.

254
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Кярим:

Бахма, кешишин сюзцня,


Кцлляр тюкцлсцн эюзцня,
Еля дейирляр халг цзцня
О Кябяйи бейтуллащ бизимдир.

Сусан ханым:

Сусанам Гафан елиндян,


Фитняляр саьы-солумдан,
Бу ашыхлых мянзилиндян
Щинди яшщядуянлащ бизимдир.

Сусан ханым беля дейиб истяйир ки, Кялмя-Шящадят дейиб тяс-


лим олсун. Кешишляр талаш салыб дейирляр:
– Ай гыз, бизи рцсвайы ъящан етмя, гой щеч олмаса о габаьа
дцшсцн, яйяр онун гыфылбяндлярин ача билмясюн йяня дя дярд йа-
рыды, о вахт щяр ня едирсян ет.
Кярим бу сюзц ешитиб габаьа дцшцб беля суал едир:

“Шикястя” щавасында

Биздян салам олсун о алимляря,


Ня сяъъар цстцндя будаьы йедди
Йцз иэирми дюрт мин шамын ичиндя
Шюля веряр, йанар чыраьы йедди.

Алты мин дярваза, алты мин базар,


Алты мин ичиндя ясалы эязяр,
Яршдя бир меъит вар тамам лалязяр
Сяккиз еви вар, оъаьы йедди.

255
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Ня баьмандыр 360 баьы вар,


360 баьында, цч будаьы вар,
Кяримин сяриндя сяддян даьы вар
Башдан бирди, варан айаьы йедди.

Кяримин бу суалына ня кешишляр вя ня дя Сусан ханым ъяваб


веря билдиляр.
Она эюря дя Сусан ханым Ислам динини гябул едиб Кялмя-
Шящадят эятирир вя бяндя салынан ашыхлары да азад едир.
Шяриф хан ися юз хяръи иля йедди эцн-йедди эеъя той едиб Сусан
ханымы Кяримя эялин кючцрцр.
Тойдан сонра Кярим Сусан ханыма тяклиф едир ки, юзцнцн
вятяни олан Ордубад шящяриня кючцб эетсинляр. Сусан ханым разы-
лыг вериб ян яввял онун юз адына салынмыш баьына бярабяр эедиб
эязмяйи хащиш едир.
Кярим Сусан ханымла баьа эедиб гол-бойун сейр едя-едя
баьы беля тяриф етмяйя башлайыр:

“Шякянэи” щавасында

Гяриб йердян сяни дейиб эялмишям


Сцсянли баь, сцнбцллц баь, эцллц баь,
Ялван-ялван мяйвялярини дярмишям,
Сцсянли баь, сцнбцллц баь, эцллц баь.

Эюйдян йеря абы лейсан тюкцлцр,


Ямбяр зцлфцн дал эярдана тюкцлцр
Ня хош эцндя аьаъларын якилир,
Михяйли баь, дарчынлы баь, щилли баь!

Щейва кими саралыбан соласан,


Ахыб-ахыб пейваняйя доласан,

256
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Ашых Кярим баьа баьман оласан


Нарынълы баь, турунълу баь, щилли баь.

Бир гядяр эяздикдян сонра Кярим алыр сазыны синясиня эюряк


“Гяшянэи” цстя ня охуйаъаг:

Бу эцн Шащлар шащы бязм едяъякдир


Тянбищ олсун баьман баьа дяэмясин
Сяъъаряляр эютцрцлсцн йоллар цстцндян
Яманятдир ял-айаьа дяэмясин.

Бяри эял, тутум йарын ялиндян,


Мина кямяриндян, инъя белиндян,
Дящаниндян, дянданиндян, дилиндян,
Еля юпэинян дил додаьа дяэмясин!

Йара деэилян инъилярин дцздцрсцн


Дцздцрцбян, Кярим ъанын цздирсин
Гаша, эюзя, гялям, нахыш эяздирсин
Щярэиз яли ол йанаьа дяэмясин.

Щяр икиси баьдан чыхыб Шяриф ханын йанына эедир вя онунла


щалаллашыб хащиш едирляр ки, инъимясин ки, Ордубада сяфяр етмяк хи-
йаллары вар. Шяриф хан Кяримля Сусан ханымы бюйцк тямтяраг, дяс-
эащы ъялал илян йола салыр.

Сон.

257
ß ðò î ü ðî ë Úà â è ä

ГУЛИЙЕВ ЗЦЛФЦГАРЫН СЮЙЛЯДИЙИ


“ТАЩИР МИРЗЯ” НАЬЫЛЫ ЩАГДА

АШГА бир чох наьыллар кими “Тащир Мирзя” на-


ьылы да севэи темасына йазылдыьындан охшар мо-
ментляря, ейни епизодлара маликдир. Охшар
ъящятляр щансылардыр? Ики дост (Щатям солтан вя
Ящмяд вязир) гардаш кимидир. Онлар ящд едир-
ляр ки, биринин оьлу вя биринин гызы оларса, онлары
евляндирсинляр. Щатям солтанын гызы, Ящмяд вязирин ися оьлу олур.
Ад гойуркян гарылар пис адлар дедийиндян дюйцлцб говулур.
Башгаларындан фяргли олараг, ики эянъин севэисиндя цчцнъц бир
шяхс верилиб, о да вякилин оьлу Мащмуд бяйдир. Лакин бу хятт инки-
шаф етдирилмир. Бу ики эянъ (Тащир Мирзя вя Зющря ханым) мяктябдя
охуркян сямими давранырлар. Тащир бир гарыйа саташыркян, о дейир
ки, Зющря сянин эюбяйи кясмя нишанлындыр. “Лейли Мяънун”у оху-
йуркян шякилляриндян тясир алараг, Тащирля Зющря бир-бириня сарылыр.
Ушахлыг (12 йашдадырлар) вахты узун тясвир едилмясиня бах-
майараг, бязян чох сцнидир. Бу сцнилик наьылын башга йерляриндя дя
вардыр. Наьылдакы инсанлар чох вахт ян кичик шейдян горхур, онла-
рын ящвал-рущиййяси тез-тез дяйишир вя бу дяйишмя гейри тябии эюрц-
нцр, охуъуну инандырмыр. Мяс:
Зющрянин хидмятчиси Мяляксима дуруб эюрцр ки, Зющрянин
плов пайы йохдур, йейилмишдир. Горхуб кцчяйя чыхыр ки, бир кар-

258
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

вана гошулуб гачсын.


Бу сящня сон дяряъя сцнидир.
Тащир евлянмяйя тялясиркян мараглы бир моментя раст эялир.
Атасы ону имтащан етмяк истяйир ки, Тащир ев идаря елийя билярми?
О ня едир?
Атасы пул верир ки, эет базарлыг еля.
Тащир ики гул, палтар вя саз алыр.
Инсаны алма вя гардаш мцнасибяти бяслямя фолклордакы щу-
манизм елементидир.
Азярбайъан халг наьылларында, мянфи образ кими мювъуд
олан чуьул образы бурада да вардыр. Бу щийляэярликля долу сима гар-
шысында садя, зяиф ирадяли, тез фикиря уйан шащ образы верилмишдир (Сол-
тан Щатям). Шащ чуьулун щиляляриня уйуб Ящмяд вязири вя 12
достуну юлдцрдцр. Фолклордакы мянфи шащ образлары нифрят едиляряк
якс олунур. Щатям Солтанын вяфасызлыьы (вязири Ящмядя гаршы) гар-
шысында Тащир Мирзя иля чобанын сямимилийи верилир. Чобан йедди ил
айрылдыьы аьасына гойун бясляйир. Ашых бу щиссяни беля сюйлцйцб:
“Чобан яйилиб Тащирин эюзляриндян юпцб деди: Тащир, мян
сянин юз чобанынам, йедди илди сян эедяли чомаьымын башына Та-
щир йазмышам, сянин адына бир еркяк бяслямишям”.
Тащирин севэилиси Зющря ханымын зяифлийиня гаршы ися Бану ха-
ным тясвир олунур. Бану Тащирин дярдини билиб, Щатям Солтана щц-
ъум едир вя гызын верилмясини тяляб едир. Бу кими гящряман гыз
образларын ян йцксяк нцмуняси “Шащ Исмаил” дастанындакы Яряб
Зянэидир. Зющря бу йахшылыг гаршысында, Бану ханымын Тащиря олан
мейлини дуйуб сюйлцйцр ки, сян дя Тащиря эетсян эедярям, йохса
йох.
Наьылын даща башга йахшылыьы да орасындадыр ки, щадисяляр,
дуйьулар... щяр шей реалдыр. Реализм ясас алыныб. Бу принсип дил,
ифадя етибары иля дя мцщафизя едилмиш. Мяс:
Шяраит Османлы торпаьында ъяряйан етдийиндян дилдя Осман-
лы дили елементляри верилиб.
“Щайды, чекин сандыьы кенара...”.

259
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

“Ял узадым сандыьынын бяндиня,


Гурбан олум додаьларын гяндиня,
Галх айаьа, сяни чеким кяндимя
Ойан, сандыьындан, гал яъям оьлу!

“кяндимя” кялмяси “юзцмя” мянасында ишляниб.


Реаллыг, щятта, тарихилийя гядяр дя варыр. Йазылы ядябиййатда
беля бязян тарихилик, хронизм позулур. Мяс: Шекспир бир тарихи яся-
риндя дивар сааты вермиш, лакин тарихян о вахт дивар сааты йох имиш
(термин олараг буна ахронизм дейилир).
Наьылы сюйляйян ися щяр шейин доьрулуьуна фикир верир.
“Бу заман бир гары эялиб дярйадан су долдурурду (о вахт
мис габлар йох иди, габларын щамысы сахсыдан иди)”.
Мютяризя ичярисиндяки ифадя щадисянин вахтыны билдирмяся дя
фолклордакы тарихи доьрулуьун нцмунясидир.
Бцтцн диалектлярдя тясадцф олунан феили ихтисарлар, архаиг баь-
лама формасы шякилчиляри бурада да вардыр.
Наьылда архаиг, ориэинал ифадяляр, тяркибляр йох дейилдир.
Мяс: “Гыз атасынын башмаьларыны чевириб деди: Атайи-мещрибан эе-
дяк эюрдцйцмц сяня эюстярим”.
“Атайи-мещрибан” фарс дили тяркибляри формасындадыр.
“...ряфи ачыб плову алды гойду габаьына. Щязми-рабедян ке-
чирдикдян сонра...
“Щязми-рабе”дяки, яввялки мисалдандыр.
Халг дилинин ориэинал кялмяляриня дя тясадцф олунур.
“фяляк вурду о гургуму даьытды”.
“гурмаг” феилиндян “гургу” исми тюрядилмиш.
Тащир Мирзя наьылы бюйцк ориэиналлыьа малик олмадыьындан
мцстягил чапа лаиг дейилдир.

02.02.1940
Бакы.

260
“ТАЩИР МИРЗЯ ВЯ ЗЮЩРЯ”

Сюйляди: Ашыг Зцлфцгар


(Товуз району, Гядирли кянди)
Йазыйа алды: Щцсейин Исэяндяров. 1938

ЮЩТЯРЯМ мяълис ящли, сизя щардан дейим? Са-


бигил-яййамдан, кечян дюврандан, ашыгларын кя-
малындан.

Ашыг олуб тярки-вятян оланын,


Язял башдан чох камалы эярякди.
Отуруб дурмагда ядябин биля,
Мярифят елминдя долу эярякди.

Чох пак ола, нцтфядян щалал,


Хошсядагят, ширинлящчя, пцркямал,
Кялмяси сечиля эювщярдян зцлал,
Тамам сюзц мцяммалы эярякди.

Ариф ола, ейщамнан сюз гана,


Намящрямдян шярм еляйя, утана,
Саат кими мейли щагга долана
Фуридин дя Мящяммяд, Яли эярякди.

Ариф одур ваъибатдан хялгя мятляб гандыра,


Шейтаны юлдцря, няфси йандыра,

261
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Ел ичиндя пак отура, пак дура


Далдасында хош сядалы эярякди.

Ялясэяр дейяр: хцмс-зякатын веря,


Ямялин мялякляр йаза дяфтяря,
Щяр йана баханда истяся эюря,
Тяригятдя бу совдалы эярякди.

Мющтярям мяълис ящли, щардан наьыл еляйим сизя? Османлы ви-


лайятиндян вя Османлы вилайятиндя олан Гараман шящяриндян. Га-
раман шящяриндя кимдян? Щатям Солтандан, Ящмяд вязирдян.
Бунлар ики гардаш иди. Бири падшащ иди бири вязир. Бир эцн Щя-
тям Солтан бир дялляк чаьыртды башыны гырхдырмаьа. Дялляк Щятям
Солтанын башыны гырхдыгда падшащ деди:
– Дялляк, де эюрцм, башымын тцкц аьарыбды йохса йох?
Бу сюзц ешидян дялляк падшащын тцкцндян онун дюшцндяки
фитяйя тюкдц. Щятям Солтан эюрдц ки, пайыз якининин зямисиня тяк-
ъя-тякъя хал дцшян кими башынын тцкцня дян дцшцб. Она эюря дя
чох фикря эетди вя деди:
– Щай-щай, синним ютцб эетсин, амма сянин вя гардашынын
щеч бир ювлады олмасын?
Бу щалда ямр вериб гардашы вязири чаьытдырды.
Ящмяд вязир эялиб эюрдц ки, гардашы чох бикефдир. Щатям
солтана салам вериб деди:
– Гардаш, нийя бикефсиз?
Щатям Солтан ъаваб вериб деди:
– Гардаш кечмиш вахтда ашыглар бир байаты дейиб, ешидибсян?
Ящмяд вязир деди:
– Мян ня билим, гардаш, щансыны дейирсиз? Ашыглар о гядяр
байаты дейибляр ки!
Щятям Солтан деди:
– Мян дедийим бу байатыдыр.

262
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Елями гар-гамыша,
Гар йаьды, гар-гамыша,
Йцз мин алхыш нейлясин,
Бир фяляк гар гамыша!

Ящмяд вязир деди:


– Гардаш, нийя еля дейирсян? Аллаща шцкцр, няйимиз яксикдир?
Щамы бизим малымызы-девлятимизи йейиб доланыр. Бизя фяляк нийя
гаргыйыб ки?
Щятям Солтан деди:
– Мян ону демирям. Ня олсун мал-девлят вар, оьул йох,
ушаг йох. Бу дцнйанын бцтцн девляти бир оьул гызын гиймятиндян
йеня аздыр. Инди ки биз дя сонсуз адамларыг, даща бизя бу дцнйа
йох, о дцнйа лазымдыр! Хязинянин ихтийарыны верирям сяня. Йахшы
мяктябляр тикдирярсян. Су кящризляри чыхартдырарсан, йахшы йоллар
салдырарсан. Чцнки онсуз да биздян сонра бизим щюкмранлыьымызы
баша апараъаг евладымыз йохдур. Она эюря биз индидян о дцнйа
цчцн аьламалыйыг. Ъамаата азадлыг вермяк, хейр ишляр эюрмяк ла-
зымдыр ки, халг эорумуза рящмят охусун, о дцнйада да Аллащ эц-
нащымыздан кечсин, ъящяннямин одунда йанмайаг. Онсуз да бу
дцнйада вар-дювлят ичиндя олсаг да эцнцмцз ъящянням кечир.
Щятям Султан няки буйурмушду, гардашы, Ящмяд вязир йе-
риня йетирди. Хязиняни фягир-фцгярайа пайлады, йол салды, кюрпц тик-
дирди, балниса ачды, мяктяб ачды. Бу сябябя эюря дя
худавянди-алямин Кярями ъуша эялиб бунларын йолдашларынын щям-
ли олмасына сябяб олду.
Ъамаат бунларын арвадларыны кцчядя эюряндя эюрдцляр ки,
падшащын вя вязирин арватларынын дал ятякляри узаныб габах ятякляри
гысалмышдыр, орталары да йоьун эюрцнцр.
Бунлары эюрянлярдян бириси деди:
– Йягин щамилядирляр.
О бириси деди:

263
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

– Яйя, бу вахтаъан доьублар ки, бундан сонра да доьсунлар?


Бириси дя гайытды ки:
– Бяс онларын гарнында ня вар ки, беля шишибляр?
Деди:
– Беля якуля дцйцсцнцн пилову, шащсявян яркяйинин яти, ъамы-
шын хамасы, иняйин кяряси, гырмызы эюз папов чайы! Бунлары да Хы-
дыр Няби шапалаьы иля салыблар ичяри, гарынларыны йогунладыблар! Ушах
ня эязир? Онларынкы йоьунламамыш, бизимки йоьунлайаъаг?
Амма арадан бир нечя ай кечяндян сонра эюрдцлярки йох,
арватларын гарынлары чох йоьунлады. Ъамаат да, ярляри дя, тясдиг
етди ки, бунларын ушаьы вар. Щатям Султан вя Ящмяд вязир чох шад
олдулар.
Щятям Султан гардашына деди ки:
– Яйяр сянин гызын олса, мяним оьлума – мяним гызым
олса, сянин оьлуна верярик.
Шащ разы олду.
Доггуз ай, доггуз эцн, доггуз саат, доггуз дягигядян
сонра арватлар йцклярини йеря гойдулар. Мамалар кюрпялярин эюбя-
йини кясиб тямиз йувундурдулар.
Иш беля олду ки, Щатям Султанын гызы вя Ящмяд вязирин оьлу
олду. Гардашлар шад олуб дедиляр ки:
– Оьлан да бизимдир, гыз да, бу чох йахшы олду!
Ушахлара ад гоймаг цчцн бир гары эятирдиляр. Гарыйа тяклиф
етдиляр ки:
– Ай няня, бу ушахлара ня ад версяк йахшыдыр?
Гары деди:
– Оьул, оьланын адыны Сиъимгулу гойсаг, юмрц узун олар!
Гарынын о саат далындан басыб ешийя говдулар. Дедиляр:
– Итил бурдан, ахмаьын гызы ахмаь, Сиъимгулу нядир? Дяли
олмайыбсан ки? Адын башына дяйсин!
Башгасыны чаьырдылар. Бу гары да деди ки:
– Гаданызы алым, оьланын ады мянъя Юркянгулу олса пис ол-
маз!

264
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Буну да шаллахлыйыб чыхатдылар чюля.


Ахырда гощум-гардаш беля, гарара эялдиляр ки ушахлара ады
юзляри гойсунлар.
Оьланын адыны Тащир Мирзя, гызын адыны ися Зющря гойуб бю-
йцк шадйаналык етдиляр.
Ики гардаш мяслящят тюкцб, ушахлар цчцн шящярдян кянарда,
дярйанын гыраьында гярибя бир мяктяб тикдирдиляр.
Ушахлар анадан олан вахт вякилин дя оьлу олмушду. Вякил
дя оьлунун адыны Мащмуд бяй гоймушду. Бу ушахларын йашы йед-
дийя чатанда мяктябя гойдулар.
Бунларын йашлары 12-йя чатмышды. Ямиоьлу иля ямигызы ширин-ши-
рин охуйурдулар. Мяктябя бир айаь йолу айырылырды. Бу йолун кяна-
рында бир даш вар иди щяр вахт Тащир Мирзя, Зющря вя Мащмуд бяй
йолдан ютяндя цзцклярини чыхардыб онун алтына гойурдулар ки, дал-
дан эялян йолдашларындан ким эялиб ким эялмядийини билсин; чцнкц
олар бурада бир бирлярини эюзляйирдиляр.
Бунлар эязмякдя олсун. Бу заман бир гары эялиб дярйадан
су долдурурду. (О вахт мис габлар йох иди, габларын щамысы сахсы-
дан иди). Тащир Мирзя йердян даш алыб башлады гарыйа тяряф атмаьа.
Бир атды, ики атды, бир дя атанда даш гарынын сяняйиня дяйиб гулпу-
нун дибиндян дейди.
Гары деди:
– Ай оьул, мяним сяняйими нийя вурурсан? Щцнярин вар йа-
нындакы Сона кяклийи вур!
Тащир Мирзя:
– Ай бимян, адам да баъысы иля ючяшярми? – деди.
Гары деди:
– Ай кцлбаш, о сянин баъындыр, йохса эябяэ кясмя адахлын?
О эцндян сонра оьланла гыз бир-бириня мцштяри эюзц иля бах-
маьа башладылар. Бунларын яшги пярвазя эялди. Оьлан гыза бахыб
эюрдц ки, гашлары кяман, габаьы ай парчасы кими, киприкляри ох
кими, эюзляри говс гцзящ кими, йанаглары гызыл эцл кими, бурну ба-
зарын фындыьы кими, додаьлары сцт гаймаьы кими, бухаьы Сямяргянд

265
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

гаймаьы кими, синя Саваланын гары кими, мямя кцрдяш нары кими-
дир! Ешг бунлары тутду, гол бойун олдулар.
Бунлар мяктябя эедяндя гыз “Лейли-Мяънун” китабыны ачыб
оьлана суал верди:
– Ямиоьлу, бу китаб ня китабыдыр?
Тащир Мирзя деди:
– “Лейли Мяънун”.
Зющря деди:
– Лейли Мяънун нядир?
Тащир Мирзя деди:
– Лейли, сянин кими бир гыздыр, Мяънун да мяним кими бир
оьлан.
Зющря деди:
– Лейли щансыдыр, Мяънун щансыдыр?
Тащир Мирзя деди:
– Бах бу, Лейлидир, бу да Мяънундур.
Зющря деди:
– Бяс нийя бунлар бир-бирляриня сармашмышдыр?
Тащир Мирзя деди:
– Чцнки бунлар бир-бирлярини чох севирляр.
Зющря деди:
– Бизки бир-биримизи севирик, бя нийя гуъаглашмырыг?
Бу сувал-ъавабдан сонра бунлар бир-бирляриня сармашдылар.
Дялляк щяъямяти йохсул бадкеши чякян кими бир-бириляринин цзцн-
дян бярк юпцш алдылар.
Бу щалда молла ичяри эирди вя бунлары тяк сармашмыш эюрцб тя-
пинди:
– Ей, физул, намяр бу хясярядцнйа вялахиря! Кюпяк ушаглары,
кюпяк, эюр ня гайырырлар!
Тащир Мирзя утаныб мяктябин бир кцнъцня, гыз да о бири кцн-
ъцня гысылдылар. Зющря моллайа деди:
– Кюпякоьлусан да, ит оьлусан да. Эюрмцрсян байырда ня
туфан-кцляк галхыб? Яйяр биз сармашмасайдык, кцляк бизи агуш-

266
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

гадан чякиб апараъагды!


Молла динмяйиб Зющряни юз дизинин дибиндя отуртду. Тащир
Мирзяни дя ъярэянин обири башында отурдуб юзцнц йухуъуллуьа ву-
руб мцрэцляди; эюзц ися, кор йапалаг эюзц кими, пар-пар парылда-
йырды.
Тащир Мирзя гарынын сяняйиня даш атанда ъибиндя бир нечя
даш йаламасы галмышды. Онлардан бирини ялиня алыб Зющряйя тяряф
атды, амма даш эедиб молланын эюзцня дяйди.
Молла дилтянэ олуб абасы иля бярабяр дик атылды. Гыз иля оь-
лана йахшы-йаман дейиб йола дцшдц.
Молла эедиб Щатям Султана шикайят еляди вя мяслящят эюрдц
ки, буэцндян гызыны мяктябя бурахмасын. Чцнкц гыз юзцнц йахшы
апармыр! Яйяр гыз йеня дя мяктябя эяляъякся даща молла буна
ъавабдещиндя дейил. Щатям Султан да арвадына тапшырды ки, сабащ-
дан Зющряни мяктябя гоймасын.
Тащир Мирзя атасынын цзцня диряниб деди ки:
– Мян дя бу эцндян сонра мяктябя эетмяйяъяйям, эяряк
мяни евляндирясиниз!
Ящмяд вязир деди:
– Оьул, кими истяйирсян?
– Юз ямимгызы Зющряни алаъаьам!
Атасы ъаваб верди:
– Оьул, сян щяля ушахсан. Эет дярсиня, сянин аьзындан щяля
сцд ийиси эялир!
Тащир Мирзя атасынын дедийиня разы галды, о эеъяни сящяря гя-
дяр Зющрянин ешгиндян йата билмяди. Сящяр тездян чантасыны алыб
мяктябя эетди. Эюрдц ня Зющря ханым эялир, ня дя Мащмуд бяй.
Молла ишдян щалы иди. Тез-тез эязинир вя Тащир Мирзяйя кина-
йяли сюзляр атырды.
Зющря ханым евляринин балконунда дуруб йола бахырды ки,
эюрсцн мяктябя эедян вармы, йохса йох? Эюрдц ки, Мащмуд бяй
эялир. Зющря деди:
– Мащмуд, эюзля мяктябя бярабяр эедяк.

267
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Истяди ки ичяри эириб чантасыны алсын. Анасы габаьына чыхыб ялин-


дян чантасыны алды, йериндян асды вя башына бир гапаз вуруб деди:
– Бясдир охудуьун! Сян даща дярсини алмысан! Бу эцндян
сонра сяня мяктябя эетмяк гядяьандыр!
Гыз бир сюз демяйиб балкона чыхды. Вя ону эюзляйян Мащ-
муд бяйя деди:
– Мяни гоймайырлар. Тез бир гялям-каьыз чыхарт!
Мащмуд гялям-каьыз щазырлады.
– Щазырмы?
– Бяли ханым!
– Инди гулах вер, мяним мяктябя эетмяйим щаггында деди-
йими йаз, апарыб Тащир Мирзяйя верярсян.
Гыз он дюрт щюрцклц йасямян зцлфцндян бир тел чякиб финъан
мямялярин цстцня тутуб деди:

Голтуьу китаблы эедян йолдашлар,


Эедин дейин, Тащир щцммят ейлясин!
Ашикар олубдур тутдуьумуз иш,
Эедин дейин, Тащир щцммят ейлясин!

Хялг эедир, мян бахырам далдан,


Бу сыныг эюнлцмдцр мяни алдадан,
Бу даш дяйди бизя бииман молладан,
Эедин дейин, Тащир щцммят ейлясин!

Мян Зющряйям, нейлямишям нейлярям?


Хянъяр алыб гара баьрым тейлярям,
Бир ъаным вар, йара гурбан ейлярям,
Эедин дейин, Тащир щцммят ейлясин!

Гыз бурада сюзцнц тамам ейляйиб Мащмуд бяйя деди ки:


– Эюзлясин бир бянд дя юз дясти-хятти иля йазаъагдыр.
Мащмуд бяй деди:

268
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

– Баш цстя ханым йаз, эюзлярям!


Амма Мащмуд бяй дя юз аляминдя гыза вурулмушду.
Зющря ханым бу сюзляри йазды:

Эютцр, бу намяни чох салам ейля,


Пцнщан сиррим йара гыл бяйан, каьыз!
О кечмиш эцнляри хош кечирирдик,
Инди олуб ишим пяришан, каьыз!

Сцйраьыб бу йеря бир дя эялмясин,


Каьыз охунанда щеч кяс билмясин.
О биман молланы иман булмасын,
Эизлин дярдим йетди щамыйа яйан, каьыз!

Бцлбцл олан гонар даллы далына,


Бар эятиряр бутаьына, голуна
Йетишяндя Хан Тащирин ялиня,
Охунанда Зющря кими йан, каьыз!

Зющря ханым йаздыьы каьызын аьзыны баьлайыб верди Мащмуд


бяйя ки, версин Тащир Мирзяйя вя десин ки, даща мяндян эюзцнц
чяксин! Чцнки мяни даща мяктябя бурахмырлар!
Гызы беля эюрдцкдя Мащмуд бяйин аьзындан, дабаг олмуш
юкцзцн аьзындан су ахан кими, су ахды. Ня ися каьызы эютцрцб
мяктябя эетмяйя башлады.
Тащир Мирзя эюрдц ки, Мащмуд бяй дя тяк эялди. Зющрядян
щеч хябяр-ятяр йохдур.
Тащир Мирзя о саат молланын чубуьуну алыб басды дюшцня
эюряк ня дейир:

Башына дюндцйцм, а молла газы!


Нядян щамы эялди, Зющря эялмяди?

269
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Мян олмарам бу ишляря иразы,


Нядян щамы эялди, Зющря эялмяди?

Тащири ейлядин дяли-дивана,


Ешг одуна дцшцб, бу ъаным йана,
Эюрцм хараб олсун бу мяктябхана,
Нядян щамы эялди, Зющря эялмяди?

Сюзлярини тамама йетириб бир-ики чубуг моллайа дартыб евля-


риня доьру йола дцшдц.
Тащир Мирзя евя чатанда атасы эюрдц ки, оьлу лап тез эялиб,
деди:
– Оьлум нийя дярсдян беля тез гайытдын?
Тащир деди:
– Сюз еля габахъа дедийимдир!
Ящмяд вязир ня гядяр юйцд-нясиййщят вердися дя эюрдц щеч
мцмкцн дейил! Ахырда ялаъы кясилиб хязинядян оьлуна цч йцз тц-
мян пул чыхардыб вериб деди:
– Оьул, апар бу пулу базарда хяръля! Яйяр йербяйер хяръ-
ляйя билсян, тойуну эцнц сабащдан башларыг. Йох яэяр хяръляйя бил-
мясян, сяня той йохдур!
Тащир Мирзя пуллары эютцрцб базара эетди. Эюрдц ки, бир та-
ъир ики эюйчяк гул сатыр. Деди:
– Ями, бу гуллары нечяйя дейирсян?
Таъир ъаваб верди ки:
– Икисини йцз тцмяня сатырам.
Тащир йцз тцмян вериб гуллары алды.
Гулларын биринин ады Ящмяд, о биринин ады Мящяммяд иди.
Гуллары алыб эедяндя Тащир эюрдц ки, бир адам дяст йахшы палтар
сатыр. Гиймятини сорушдугда палтар сатан деди:
– Вязир оьлу, сяня йалан олмаз. Йцз тцмяня верирям!
Тащир йцз тцмян вериб палтары алды. Евляриня доьру эетди.
Йолда бир саз сатылан дцкана раст эялди. Тащир Мирзя бу дцкандан

270
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

йцз тцмян вериб бир саз алды вя евя эялди.


Атасы хябяр алды:
– Оьул, пуллары йербяйер едя билдинми?
– Елядим ата, бахын бу оьланлары йцз тцмяня алмышам.
Вязир деди:
– Бярякаллащ, оьлум аьа кярямсиз, гул хатасыз олмаз. Бяс
галаныны няйя вердин?
– Йцз тцмян дя вериб бу палтары алмышам.
– Афярин оьлум, кющняни нюкяр эейяндя тазаны да сян эейяр-
сян. Бяс йцз тцмянини няйя вермисян?
– Галаныны да бу саза вермишям! – дейя ъаваб верди.
Атасы бундан да шад олуб деди:
– Чох йахшы елямисян оьул, саз да гям-гцсся даьыдандыр.
Инди, оьлум, Зющря ханымы сяня алаъаьам!
Сящяри бцтцн вязир-вцзаря, вякил-вцкяла хябярдар олунду ки,
Тащир Мирзяйя нишан гойулур.
Чуьулун оьлаг говалайыб кечи иртмяйиня йапышаны галмасын.
Чуьул йыхмайан еви фяляк дя йыха билмяз.
Чуьул вякил (Мащмудун атасы) юзцнц падишаща йетирди; фик-
ри Тащир Мирзянин той ишиня пярхашлыг салмаг вя Тащирин атасынын
йерини тутмаг иди. Падшащ деди:
Ня ишя эялмисян?
– Падшащ саь олсун, еля сющбятя эялмишям.
– Бу заман ня сющбят ола биляр?
Чуьул вязир гащгащ иля эцлцб деди:
– Доьрудан да гурд аьаъы ичиндян йейярмиш!
– Йяни ня демяк истяйирсян?
– Ня демяк истяйяъям? Гардашын он ики няфяр ханла дястя
баьлайыб цстцня эялир.
– Ня ишя?
– Ня ишя? Сяни тахтдан салыб таъына сащиб олмаьа. Оьлуну да
щятта индидян юзцня вязир тяйин едибдир!
– Ъаным, беля шей ола билмяз!

271
– Яйяр он ики няфяр хандан бир няфяр йанына яксик эялся он-
да мяним бойнуму вурдур!
Падшащ вязирин сюзляриня инаныб он ики ала гапыйа он ики ня-
фяр ъяллад тяйин елятди. Тапшырды ки, яйяр гардашым да мяним йа-
ныма эялся, бойнуну вурун! Чай вахты мяним йаныма бир няфяр
дя олса адам бурахмайын! Эялмяк истяйянлярин щамысынын бойун-
ларыны вурун, юлдцрцн!
Вахты мцяййяндя, чай вахты, Ящмяд вязир он ики няфяр хан-
ла ширинлик ичмяйя шащын сарайына эетмяк дя олсунлар.
Тащир Мирзя ат белиня галхыб ялиндя гуш, Ящмяд саьында,
Мящяммяд солунда, дярйа гыраьына эязмяйя чыхмышды. “Бу эцн
мяним нишан эцнцмдцр! Дейиб кейфдя дамахда иди.
Ящмяд вязири вя йолдашларыны сарайа эяляндя шащын буйругу
иля бойунларыны вурдулар. Башларыны ганаралардан асдылар.
Щятям Султан ешийя чыханда эюрдц ки, он икисинин дя башлары
бядянляриндян цзцлцбдцр. Чуьул вякилин дя дедийи дцз имиш!
Падшащ щаман эцндян Чуьулу вязир тяйин еляди вя она беля
деди:
– Сянин мяним бойнумда чох миннятин вар. Сян мяня чох
йахшылыг елядин.
Бундан сонра шащ ямр верди ки:
– Сычандан тюряйян дя кясяйян олар. Щяр кяс Тащир Мирзянин
башыны мяня эятирся ону дцнйа малындан гяни едяъяйям.
Ики няфяр гырмызы эейинмиш ъяллад эетдиляр Тащир Мирзяэиля.
Эюрдцляр ки, Тащир евдя йохдур. Дцшдцляр сораьбасораь Тащир
Мирзяни ахтардылар. Йолда бир гарыйа раст эялдиляр. Ондан соруш-
дулар ки:
– Ай гары, бурдан адам эялиб эетдийини эюрдцнмц?
Гары ъаваб верди ки:
– Яйяр Тащир Мирзяни хябяр алырсыныз, бу саат ялиндя тярлан,
йанында ики няфяр гул иля бу баь тяряфя эетдиляр.
Ъялладлар баьа эиряндя эюрдцляр ки, Тащир Мирзя, саь тяряфин-
дя Мящяммяд, сол тяряфиндя Ящмяд бир аьаъын дибиндя йухулайыр.
Ъялладлар яввялъя тярланын башыны цздцляр. Тащир Мирзяни юл-
дцрмяк истяйяндя беля фикирляшдиляр:
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

– Йахшысы будур ки, бунун башыны кясмяйиб голларыны баьла-


йыб апараг!
Сонра фикирлярини дяйишдириб беля гярара эялдиляр ки, голлары
ачых апарсынлар.
Тащир Мирзя ойаныб ишдян хябярдар олан кими ъялладлардан
бир нечя сюз демяйя иъазя истяди. Ъялладлар изин веряндян сонра Та-
щир Мирзя аьаъдан сазыны эютцрдц. Эюряк ня дейир:

Аьалар аьасы, йа шащлар шащы,


Аман Аллащ, сяндян мяня бир имдад!
Фаьырлар йетяси, гяриб пянащы,
Аман Аллащ, сяндян мяня бир имдад!

Ганлы дярйа дюрт бир йаным алыбдыр,


Саралыбдыр эцл ирянэим солубдур,
Инди билдим сярдар атам юлцбдцр,
Мядяд Аллащ, сяндян мяня бир имдад!

Залым фяляк йеня мяни диндирир,


Йайлыг алыб чешмим йашын силдирир,
Щятям Султан гул Тащири юлдцрцр,
Мядяд Аллащ, сяндян мяня бир имдад!

Тащирин сюзляриня гулаг асмайыб голларыны баьладылар. Дюйя-


дюйя шащын йанына апардылар.
Щятям Султан эюрдц ки, Тащири дири тутуб эятирирляр. Падшащын
йанында вязир Аллащвердихан вя бир няфяр дя молла да вар иди. Щя-
тям Султан ъялладлара аъыгланыб деди:
– Нийя буну дири эятирибсиниз? Вурун, бу саат буну юлдцрцн!
Тащир Мирзя йалварыб деди:
– Ями, мяни щяля юлдцртмя! Гой вясиййятими едим, сонра юл-
дцртдцрярсян!
Шащ разы олмады. Аллащвердихан шащдан хащиш еляди ки, йа-

273
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

зыгдыр, гой ахыр сюзцнц десин!


Щятям Султан деди:
– Де эюрцм ня демяк истяйирсян?
Тащир Мирзя алды сазы, эюряк ня дейир:

Бахмаэинан, еля чуьул сюзцня,


Ара йердя тюкмя нащаг ган ями!
Ил узуну ишим олуб ащы-зар,
Мяним ащым сяни тутар, хан ями!

Тащирин мяктяб йолдашлары онун юлдцрцлмясини ешидиб тюкц-


лцб Щятям Султанын йанына илтимаса эялдиляр. Зющря дя бу хябяри
ешидиб гара эейди вя “мян нийя дири галырам” дейиб о да Тащир
Мирзянин мцщакимясиня эялди. Тащир Мирзя Зющрянин эялмясини
эюрцб деди:

Гызын Зющря илтимаса эялибдир,


Илтимасын гябул ейля ган ями!

Молла деди:
– Эюрцрсцнцзмц, бинамус оьлу бу гядяр адамын ичиндя
утанмайыб шащын гызынын адыны чякир?!
Щятям Султан гышгырды:
– Вурун, бу саат, бу эюпякоьлунун бойнуну!
Вязир Аллащвердихан деди:
– Щеч еля шей ола билмяз!
Тащир сорушду ки:
– Йазда иняк доьанда она ня дейярляр?
– Кюрпя бузов дейярляр.
– Кюрпя бузова пайызда ня дейярляр.
– Дана.
– Бах дана ща.
Эютцрдц Тащир:

274
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Залым Молла, ня сусамысан ганыма?


Тамам гощум-гардаш йыьылыбдыр йаныма,
Бир од салдын хан Тащирин ъанына,
Илляръя йанаъаг сян дя йан ями!

Щятям Султан Тащири юлдцрмякдян ваз кечди. Ону торпа-


ьындан сцрэцн елятдирди. Зющря бу хябяри ешидян кими эедиб Тащи-
рин габаьына чыхды. Эюрдц ки, ики фярраш Тащир Мирзяни эятирирляр.
Бунлардан тявягги еляди ки, бир саат айаг саьласынлар, Тащир Мир-
зяйя бир нечя сюзц вар.
Фяррашлар дедиляр:
– Ханым, атандан горхуруг!
Гыз ъаваб верди ки:
– Атама мян ъавабдещяндяйям. Сизя щеч ня олмаз!

“Шярил” щавасында

Атан юлдц, Тащар, башын саь олсун,


Ала эюзлц хан Тащарам дур йери!
Дюрт бир йанын баьча олсун, баь олсун.
Ала эюзлц хан Тащарым, дур йери!

Тащир Мирзя деди:


– Ямигызы, тяк атын мейданы олмаз, тяк ашыьын девраны! Ся-
нин о дилляриня юлмцш дядям гурбан! Бир дайан эюр, мян ня дейи-
рям?

Дцшман иди дцшмалыьын билдирди,


Достуму аьлатды, дцшманы эцлдцрдц,
Бииман атан хан бабамы юлдцрдц,
Гийамятдя олсун йери, дар йери!

275
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Зющря Тащир Мирзяйя йол хярълийи вериб деди:

Мян Зющрядян бир нишана апар сян,


Апарыбнан сыных кюнлцм йапарсан,
Гцрбят елдя бирисин дя тапарсан,
Чякяр ъаным интизары дур йери!

Тащир Мирзя:

Тащир гайнасын, гайнасын нериня долсун


Саралсын, саралсын, эцл кими солсун,
Залым атан ъяллад ялиндя юлсцн,
Олсун тяхти таъы тарымар йери!

Гыз оьланла сющбят еляйяндя бииман молла бунлары пусур-


муш! Молла о саат гачыб Щатям Султана хябяр вериб, деди:
– Гызын баьда Тащирля кейфдя-дамаьдадыр.
Зющря Молланын хябяря гачдыьыны эюряндя фяррашлара деди:
– Мяня олан олуб, бир-ики дягигя дя мющлят верин, щяля сю-
зцмц гуртармамышам.

“Ираваны” щавасында

Молламыз эетди хябяря,


Нейлярсян, Тащир Мирзя?
Чякдирярляр сяни дара,
Бихябярсян, Тащир Мирзя!

Йары йардан айырырлар,


Гям-гцссяйя дойурурлар,
Сяни сцрэцн буйурурлар,
Бихябярсян, Тащир Мирзя!

276
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Мян Зющряйям гялям гашлы,


Гялям гашлы гаргы сачлы,
Сян эет галым эюзц йашлы,
Нейляйярсян, Тащир Мирзя?

Сюз тамама йетишян кими Зющря ханым бойунбаьыны чыхар-


дыб Тащиря верди ки, бялкя гяриб вилайятдя хярълийи чатмады. Сонра
щалаллашыб юпцшцб бир-бириндян айрылдылар.
Тащир Мирзянин айаьы эедирдися дя цряйи эетмяйирди. Гайы-
дыб щясрят-щясрят эери баханда эюрдц ки, Зющря бащарын булуду
кими эюзцндян йаш ахыдыр. Фяррашлардан хащиш еляди ки, дайансын-
лар, бялкя гыз она хярълик вердийиня аьлайыр. Гойсунлар она бир ики
хана сюз десин.

“Аразбары мцхяммяси” щавасында

Ня мцддятди, яманятин мяндядир,


Сахлайа билмирям ал иннян беля!
Мян эедирям, сяни кимя тапшырым?
Даныш йадларла, эцл иннян беля!

Бойнуну бянзятдим о гарьулара,


Эюз йашын дюнцбдцр ахан сулара,
Ахунда, моллайа, бахыъылара,
Ачдыр, фалчылара фал иннян беля!

Сян дя бахсан цстя Танрына


Худа йетсин юзц ащы-зарына
Гощум-гардашына сябябкарына
Гарьайа гарьайа гал, иннян беля!

277
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Бу сюзлярдян сонра фяррашлар Тащир Мирзяни апардылар. О гя-


дяр эетдиляр ки, Тащир Зющрянин эюзцндян итди.
Тащир Мирзяни о гядяр апардылар ки, эеъя вахты бир мешяйя
чатдылар. Мешядя оъах галайыб чюряк йедиляр вя орадаъа эеъяляди-
ляр. О эеъя Тащир Мирзя бир вахт ойаныб сярщесаб олду ки, фярраш-
лар ону гойуб эедибляр. Мешядян чыхыб бир баьа раст эялди. Эюрдц
ки, бу баьа эирмяк щеч мцмкцн дейил!
Тащиря сусузлуг ял вермишди. Ъийяр-яфкяси йанырды. Су ахтарырды.
Ахтара-ахтара эялиб бир су эилифиня чыхды. Вя эилиф йолу иля баьа эирди.
Бир чярщовуз тапды. Эюрдц чярщовузун ортасында бир эюзял
сярв аьаъы, онун да башында бир гызыл гуш вар. Щовузу йашылбаш со-
налар бцрцмцшдцр.
Тащир беля йарашыглы чярщовузу эюрян кими йадына юз баьла-
рындакы щовуз дцшдц. Цряйи кюйрялиб сазы басды синясиня башлады
чалыб охумаьа.
Бу баь да кимин баьы олсун, Ханверди Сювдяэярин. Ханвер-
динин Нярэиз адлы эюзял бир гызы вар иди ки, она эюйчяклийиня эюря
булаглы гызы дейярдиляр.
Нярэиз ханымын башында гырх няфяр инъябел гаравашы вар иди.
Щяр сящяр атасынын дястямаз суйуну юзц афтава эютцрцб юз щовуз-
ларындан эятирирди ки, щям Аллащ йанында, щям дя атасынын йанын-
да цзц аь олсун.
Нярэиз бу сабащ да афтава эютцрцб щовуза тяряф эедяндя
эюрдц ки, бурада бир оьлан чалыб охуйур. Еля эюзялдир, еля эюзялдир
ки, эуйа Аллащын кярями ъушя эяляндя биринъи дяфя буну йарадыбдыр.
Гыз утанмаьы йеря гойуб деди:
– Оьлан нячисян, някарясян?
Тащир Мирзя башлады юзцнц нишан вермяйя:

Баьчалар барнан сюйляр,


Щейвалар нарнан сюйляр,
Ашыг олан дярдини
Сазы йонгарынан сюйляр!

278
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Чида дцшдцм вятянимдян,


Сорушма щалларым мяним!
Бцлбцл кими фяган ейляр,
Бош галмыш далларым мяним!

Щяр ня олду мяня олду,


Саралды эцллярим солду,
Саьым да юлдц, солум да юлдц,
Ня ъаван гулларым мяним!

Тащир Мирзя бу чаьында,


Синяси Зющря даьында,
Галды нощур айаьында
Соналы эюллярим мяним.

Гыз бирдян-биря ялини дизиня вурду:


– Вай, деди мяним эцнцм гара олсун. Киши су эюзляйир. Де-
йиб афтаванын аьзы явязиня дибини суйа басыб апарды. Атасы хябяр ал-
ды ки:
– А гызым, нийя эеъ эялдин? Намазымын вахты кечди ахы! Ди
тез ол су тюк ялимя!
Гыз афтаваны яйяндя эюрдц ки, су тюкцлмяйир.
Атасы аъыхланыб деди:
– Ай мцртяд гызы мцртяд, долу иля бош афтаваны щяля айырд
едя билмяйирсян? Нийя бош эятирмисян?
Гыз ъаваб верди ки:
– Ай ата, мян эюряни сян эюрсяйдин щеч афтаваны да эятир-
мяздин!
– Ня эюрмцсян ахы?
Гыз атасынын башмаьларыны ъцтляйиб деди:
– Атайы мещрибан, эедяк эюрдцйцмц сяня эюстярим!
Йерийиб эедяндя цряйиндя ися дейирди:
“Пярвярдиэара, ня олайды мяни о оьлана гисмят елийяйдин!”.

279
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Эялиб чярщовуза чатанда сювдяэяр эюрдц ки, бир эюйчяк оь-


ландыр. Ханверди Сювдяэяр тяяъъцбля сорушду:
– Яйя, бура гуш ганат салмыр, гатыр дырнаг! Сян бурайа щар-
дан эялдин чыхдын?
Оьлан башлады башына эялян ящвалаты она сюйлямяйя:

“Дилгям шикястяси” щавасында

Щятям Султан мяни сцрэцн буйурду,


Сизляря дцшцбдцр ещтийаъым мяним.
Фяляк вурду гуруму даьытды,
Виран олду тахтым вя таъым мяним!

Аьыр мяълислярдя голу баьлыйам,


Йардан йаралыйам, синя даьлыйам,
Гараманлы Ящмяд вязирин оьлуйам,
Мисирдян эялирди хараъым мяним!

Ханверди сювдяэяр деди:


– Оьул, инди ки, сяни сцрэцн едибляр, эял сян биздя гал! Мяним
гызъыьазымы да ал!
Оьлан, – “Аларам, нийя алмырам”, – ъавабыны верди.
Ону да дейим ки гызын шадлыьындан ашыьы шек отурмушду.

Тащир Мирзя:

Тащир Мирзя вясфя йетир бу сюзцн,


Гцрбят вилайятдя щеч эцлмяз цзцн,
Гаршымызда дуран булгарлы гызын
Шащлар шащы билсин ана-баъым мяним.

280
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Таъир ъаваб верди ки:


– Бала, индики мяним гызымы сян юзцня ана-баъы щесаб елядин;
сян дя олдун мяним оьлум. Атанла да сийья гардашам. Гал бурда!
Оьланы отаьа апарыб гызына тапшырды ки:
– Бу, сянин гардашындыр! Она йахшы бах вя щюрмят ейля!
Гызын ялаъы кясилиб разы олду. Амма цряйиндя дейирди:
– Ейби йохдур. Йахшы, щялбят дядям бурдан эедяр. Бу щайыф-
лары сяндя гойсам атамын гызы дейилям!
Сювдяэяр гызына деди ки:
– Гызым, бу вахта кими сяни евдя йалгыз гойуб бир йана эедя
билмирдим. Инди ися сяфяря эедя билярям. Отурун бурада гардашын-
ла йейин, ичин, кейф еляйин! Ала бунлар да гырх баьымызын ачарлары-
дыр. Гардашыны щяр эцн бир баьа апарыб эяздирярсян. Амма
гырхынъы баьын гапысыны ачмазсан. Чцнки оьлан бу баьы эюрся га-
чар, севэилисинин далынъа эедяр сяни тяк бурахар!
Мцхтясяр Ханверди сювдяэяр оьланла гызы бир-бириня тапшырыб
алверя эетди.
Гыз оьлана йахшы щюрмят еляйиб, ону эцндя баьларын дибин-
дя эяздирирди. Отуз доггуз баьын щамысыны эяздиляр. Оьлан эюрдц
ки, гырхынъы баьы она эюстярмяйир. Гыздан сорушду ки:
– Нийя о баьын гапысыны юртцб ачмырсан?
Гыз деди:
– Онун ачары мяндя йохдур!
Тащир Мирзя гызын аьзына бир шилля вуруб дартыб ачары онун
ялиндян алды вя баьы ачыб эюрдц ки, бура бещишт тимсаллы бир баьдыр.
Щяр бцлбцл юз эцлц иля ойнайыр. Бир бцлбцл эцлц гопуб йеря дцшян ки-
ми юзцнц эцлцн далынъа йеря еля чырпылды ки, бир бюйцрткян тикяни бе-
линин ортасына батды. Бцлбцл башыны эцлцн цстцня гойуб ъан вермяйя
башлады. Бцлбцллярин щамысы бу ащы-зарнан бир-бир йох олдулар.
Тащир Мирзя бцлбцлцн бу бцсатыны эюрцб чох утанды вя юз-
юзцня деди:
– Мяним намусума бир бах ки, Зющря ханымымы бурахыб эя-
либ Ханвердийя оьул олмушам. О саат сазы синясиня басыб беля деди:

281
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Сящярин эцлшян чаьында,


Ня эязирсян баьы бцлбцл?
Охудун аьлым апардын,
Олдун мяннян йаьы бцлбцл!

Бцлбцл сянин ишин гандыр,


Чякдийин ащы-фягандыр,
Тцклярин ялван-ялвандыр,
Эюйсцн алты сары бцлбцл.

Эеъя йарыдан кечяндя,


Гушлар йувадан учанда,
Зющря йар бадя ичяндя,
Олум она саьы бцлбцл!

Бцлбцл ютяр гяфясиндя,


Гызыл эцлцн щявясиндя,
Хан Тащирин синясиндя,
Сян чякмисян даьы бцлбцл!

“Гарабаь дцбейти” щавасында

Виран баьда эязян бцлбцл,


Сян аьлама, мян аьларам!
Баьрым башын язян бцлбцл,
Сян аьлама, мян аьларам!

Бцлбцлляр эейиниб гара,


Ъийяр олду щязар пара.
Сян эцля щясрят, мян дя йара,
Сян аьлама, мян аьларам!

282
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Яйниня эейиниб аьы,


Чякибдир синямя даьы,
Тащирин чешми-чыраьы,
Сян аьлама, мян аьларам!

Тащир Мирзя сазы кюйняйиня салыб чярщовузун гыраьындан чы-


хыб эетмяк истядикдя Нярэиз ханым гызлара ямр еляди ки, гойма-
сынлар. Гырх няфяр Нущ девриндян галма, мыхда, бурма, дай
пачалы, сыпа иртмяйи гопаран гыз тюкцлдцляр Тащирин цстя. Бир о гя-
дяр чякмяди ки, ону узатдылар палчыьын ичиня. Нярэиз она юлцмдян
аман вериб Тащири айаьа дурьузду.
Тащир Мирзя галханда беля деди:

“Кцрдц эарайлысы” щавасында

Буду эялди бащар фясли


Ачылыбдыр лала Нярэиз
Аь цзцн сцтдц, додаьын гаймаг,
Дилин батыб бала Нярэиз!

Нярэиз ханым гызлардан бириня ямр еляди ки, эедиб отахдан


ики дяст палтар эятирсинляр. Бирини юзц цчцн, бирини дя Тащир цчцн.
Тащир Мирзя йеня башлады охумаьа:

Булаг цстя сян отурдун,


Дюйдцрцб суйа батырдын,
Буйурдун хялят эятирдин,
Юзцн эейдир мана Нярэиз!

Нязэиз гыз эятирян палтары дуруб юз ялиля Тащир Мирзяйя эей-


дирди. Юзц дя бир тязя либас эейиб юзцня бюйцк тяравят верди. Сон-
ра ялини дюшцнцн цстя гойуб деди:

283
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

– Оьлан, йахшы даныш! Бурда отуран гызларын щансыны истясян


сяня веряъяйям.

Тащир Мирзя:

Щиндистаны таламысан,
Теллярини дарамысан,
Гызыл кямяр доламысан,
Зяр цстцндян беля Нярэиз!

Исфящандан эялся паша,


Щеч сювдамыз эялмяз баша,
Аь цзцндя гоша-гоша
Мян гурбанам хала Нярэиз!

Нярэиз яввял Тащири тярифляйиб “саь ол, саь ол!” дейирди. Сон-
ра ися онун рянэи дяйишиб аъыхланды.
Тащир гызын бу щалятиндян горхуб беля деди:

Щаны Султаным, щаны Ханым,


Нащаг тюкмя мяним ганым,
Аьаъ алтда чыхды ъаным,
Ирящм ейля мяня Нярэиз!

Мяним адымды Тащир Мирзя,


Биздян ашна олмаз сизя,
Мян эедирям юлкямизя,
Юзцн сал эял йола Нярэиз!

Нярэиз ханым гызлара буйурду ки, ону эетмяйя гоймасын-


лар. Амма Тащир Нярэизя деди ки:
– Яйяр башындакы гызлары даьытсан, сянинля щямдям оларам!
Гызлар Нярэизин ямриля щяряси бир баьа чякилди. Тащир ялини

284
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Нярэизин бойнуна, Нярэиз да Тащирин бойнуна салыб бир-биринин


цзцндян бярк юпцш алдылар. Яшгляри ъуша эялиб бир ряхт хабда баш-
бир олдулар. Оьлан бир вядя башыны галдырыб эюрдц ки, гыз йухуда-
дыр. Йавашъа ялини онун бойнундан чякиб баьдан чыхыб гачды.
Йолда Тащир Мирзя Ханверди Сювдяэяря раст эялди. Ханверди со-
рушду ки:
– Оьлан, нийя эялдин? Йохса сяни инъитдиляр?
Тащир Мирзя ъаваб верди:

Башына дюндцйцм Ханверди баба,


Дюдцрдц ялиннян нан верди, дейим?
Йатмышдым йухуда эюрдцм Зющряни,
Санасан баьрымы шан верди, дейим?

Ханверди деди:
– Оьул, сян мяним башым, дцзцнц де!

Тащир Мирзя:

Щеч билмирям ня хийала далмышам,


Кюнлцм шящрин зцлмятляря салмышам,
Гцрбят вилайятя эялиб оьул олмушам,
Атамын адына Ханверди дейим?

Йазыг Тащир, чешмин йашы сцзцлдц,


Дярд-мющнят гям дювряня дцзцлдц,
Шящпяр вурду эцл йарпаьы цзцлдц,
Бцлбцл эцлцн цстя ъан верди дейим!

Ханверди деди:
– Оьул, эедирсян эет! Анъаг бир пис хябяр вар, щеч демяк ис-
тямирям!
Тащир Мирзя цз басды ки:
– Сян Аллащ, ями, деэинян!

285
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Ханверди деди:

Ъаным оьул, эюзцм оьул,


Оьул, йарын юлдц эялди!
Буду сяня сюзцм оьул,
Оьул, йарын юлдц эялди!

Тащир Мирзя деди:


– Ями, сян эяляндя мейит басдырылмышды, йохса щяля дурурду?

Ханверди:

Аьладым, аьладым дойдум,


Яйнимин либасын сойундум,
Ялимля мязара гойдум,
Оьул, йарын юлдц эялди!

Тащир деди:
– Ями, цстцндя молла охуйурдуму?

Ханверди:

Ханвердийям, йана-йана
Йанды баьрым дюндц гана,
Йыьылды молла, цляма,
Намазына дурдум эялдим!

Ханверди эюрдц ки, бу сюзляр Тащир Мирзяйя тясир елямяди.


Ону йахына чаьырыб ики гашынын арасындан юпцб деди:
– Оьул, мян бу сюзляри йаландан дейиб сяни сахламаг истяйир-
дим. Инди будур ня гядяр хярълик истяйирсян эютцр щейбядян, эет
йарынын далынъа!
Тащир ямисинин ялини юпцб йола дцшдц. Тащир Мирзя бир гядяр
эетдикдян сонра бярк аъыды, цст йана бахыб эюрдц бир даьын ятя-

286
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

йиндя бир сцрц гойун отлайыр. Аталардан мисалды: “Аъыдын чобана,


йорулдун сарвана йолдаш ол!”
Йаваш-йаваш йолдан чыхыб чобанынын йанына эетди вя салам
еляди. Эюрдц чобан гара эейиниб. Щятта гойунлары вя чомаьы да
гарайа батыб. Чобан башыны галдыран кими Тащир Мирзяни таныды.
Тащир она икрам едиб бир аз чюряк истяди. Чобан: “Бу саат!” дейиб
башлады охумаьа.

Ъаным Тащир, эюзцм Тащир,


Аьа, хош эялдин, хош эялдин!
Сяня гурбан юзцм, Тащир,
Аьа, хош эялдин, хош эялдин!

Тащир Мирзя чобанын ону танымасындан горхуйа дцшцб


деди:

Ъаным чобан, эюзцм чобан,


Чобан сяни ябяс эюрдцм!
Будур сяня сюзцм чобан,
Чобан сяни ябяс эюрдцм!

Чобан:

Ярисин даьларын гары,


Тюкцлсцн чайлара сары,
Хан Зющрянин Хан Тащири,
Аьа хош эялдин, хош эялдин!

Тащир Мирзя:

“Ялиф”нян охунан “мим”ди,


Алтына йазылан “ъим”ди
Зющря кимди, Тащир Кимди?
Чобан сяни, ябяс эюрдцм!

287
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Чобан эюрдц ки, Тащир бундан горхур, деди:

Чобанам чомаьым эютцррям,


Гырхыны бирдян йатыррам,
Сяни Зющряня йетиррям,
Аьа, хош эялдин, хош эялдин!

Тащир Мирзя црякляниб деди:

Габаьында отар давар


Йараларым габар-габар,
Зющрядян Тащиря вер хавар,
Чобан, сяни сяфа эюрдцм!

Чобан яйилиб Тащирин эюзляриндян юпцб деди:


– Тащир, сянин юз чобанынам. Йедди илди сян эедяли чомаьы-
мын башына Тащир йазмышам, сянин адына бир яркяк бяслямишям,
инди ону сяня гурбан кясяъяйям.
Чобан, яркяйи Тащирин башына доландырыб кясди вя кабаб би-
шириб Тащиря юзц “Бясди!” дейяня кими йедирди. Тащир кясилян яркя-
йин дярисини башына салыб:
– Бу эеъя мяни Зющряйя йетирярсянми? – дейя сорушду. Чо-
бан динмяйиб ону гойун дяриляриня сарыйыб алды голтуьуна вя эя-
тириб анасына верди. Чобанын анасы Тащири эюрян кими таныды вя
онун о цз-бу цзцндян юпмяйя башлады. Чобан анасына тапшырды
ки, Тащири Зющряйя чатдырсын. Чобан, Тащири анасына тапшырыб го-
йуна гайытды. Анасы Тащирин башына бир шал юртцб пцнщан кцчя иля
апарыб бир бешмяртябяли евин габаьында сахлады. Гары Тащир иля йу-
хары мяртябяйя галхдыгда эюрдц бир балконда бош сандыг вар. Та-
щири сандыьа салыыб аьзыны юртдц вя “Аллащ аманында ол!” – дейиб
юзц эери гайытды. Тащир сандыьын арасындан отаьа бахдыгда эюрдц
ки, Зющря ханым йатыр. Вязирин гызы Мяляксима да хюряк пиширир. Пи-
лов пишяндян сонра Мяляксима бошгаблара чякди. Газандан ики
гызардылмыш гырговул чыхарыб пловун цстя гойду. Тащир Мирзя буну

288
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

эюрян кими цряйи наня йарпаьы кими тир-тир ясди. Мяляксима хюряйи
щазыр едиб Зющря ханымы йухудан ойатды. Зющря ханым йухудан
дуруб деди:
– Ай залымын гызы, мяни нийя ойатдын? Бу саат йухуда Тащир
Мирзяни эюрцрдцм.
– Аъ тойуь йухуда дары эюряр – дейя Мяляксима ъаваб верди.
Амма Зющря ханым хюряк йемяди. Зцлфцндян бир тел айырыб
басды мямясинин цстя:

Гызлар, эялин сизя бир сюз сюйляйим,


Тащирин хош сюзц йадыма дцшдц:
Молланын йанында мяктябханада
Дярсими дедийи йадыма дцшдц.

Ахшам-сабащ мяни йатаьында бяляди,


Цзцмнян юпярди, мямям яллярди,
Юзц дя эялмяся гасид йолларды,
Гасид йолладыьы йадыма дцшдц.

Мян Зющряйям бала тяк,


Сусан-сцнбцл тяр бянюйшя лала тяк
Эирирдим гойнуна язиз бала тяк,
Гойнуна эирдийим йадыма дцшдц!

Мяляксима деди:
– Ханым, чюряйини йе, ким билир инди Тащир щарайа эетмишдир?
Башына ня иш эялмишдир?
Зющря ханым деди:
– Чюряйин аьыйа дюнсцн, далына гулах вер!

Йатмышдым эушимя эялди бир сяда


Бу эялян эюрясян Тащир олармы?
Эялся щакими-лоьман дярдими билмяз,
Бу ъящят дярдимя дярман олармы?

289
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Байрам айы демяк олмаз щяр айа,


Гядир Аллащ юзцн йетиш щарайа,
Йар да эялиб бир яйляшся сарайа,
Позьун мяълисимиз рювшян олармы?

Вармы мяним кими синя даьлыйан?


Аь цстцндян гаралары баьлайан,
Илляр бойу Тащир дейиб аьлайан,
Зющря кими гядди кяман олармы?

Беля охудугдан сонра Зющря бир ащ чякиб аьлады вя Мяляк-


симайа деди:
– Эюрясян, мяним аьламаьыма Тащир инанырмы? Йохса де-
йир – “Эюрясян Зющря щарада кеф чякир?”
Зющря чюряк йемяйиб йеня дя йатды. Бунлар ширин йухуйа эе-
дяндян сонра Тащир сандыхдан чыхыб ичяри эирди. Зющрянин башынын
цстя гызыл шамдан, айаьынын алтда ися эцмцш шамдан йанырды. Шам-
ларын шюляси Зющрянин эюзяллийини даща да артырмышды. Тащир гызын
гашларынын арасындан бир юпцш аландан сонра ряфи ачыб плову алды
гойду габаьына. Щязм рабедян кечирдикдян сонра габлары йериня
гойуб гайыдыб сандыьа эирди.
Зющря бир гядяр йатдыгдан сонра йухудан айылды вя Мяляк-
симаны ойадыб – “ Мяним хюряйими вер, йейирям!” – деди. Мяляк-
сима ачыб эюрдц ки, лязэи Мящяммяд габ галайлайан кими, габ
тяр-тямиз йаланыб. Зющря деди:
– Ня олду, эятир бу зящирмары эюряк дя?
Ханым деди:
– Хюряйи пишик йейибдир...
– Бурда пишик ня эязир, эюрясян щансы мцштяримиз йейиб? Йах-
шы, мян сяндя бу щайфы гоймарам! – дейиб Зющря йеня башыны гой-
ду балыша.
Мяляксима горхусундан даща йата билмяди вя байыра чыхды
ки, карван зад раст эялярся гошулуб гачсын. Бир чямядан гызыл эю-

290
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

тцрцб гачмаг истядикдя Тащир Мирзя сандыхдан чыхды. Мяляксима


“ай сяня дядям гурбан!” – дейиб Тащири гуъахлады. Ял-яля тутушуб
отаьа эирдиляр. Мяляксима сазы Тащирдян алыб басды синясиня эюряк
ня дейяъяк:

“Кцрд эярайлысы” щавасында

Ъаным Зющря, эюзцм Зющря,


Ойан Зющря, Тащир эялди!
Сана гурбан юзцм, Зющря,
Ойан Зющря, Тащир эялди!

Ялим йетмир сазын ендирим,


Аь синян цстя миндирим,
Йатыбды неъя диндирим,
Ойан Зющря, Тащир эялди!

Ня йатыбсан гялям гашлы,


Гялям гашлы, гарьы сачлы,
Сяня йар, мяня гардашды,
Ойан Зющря, Тащир эялди!

“Ялиф”дян охурам “мим”я,


Дярдими сюйляйим кимя,
Сана гурбан, Мяляксима,
Ойан Зющря, Тащир эялди!

Тащир деди:

Елм билмяз щяр дивана,


Айах гойдум нярдивана,
Зяр гядрини зярэяр биляр,
Ня биляр щяр дивана!

291
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

“Эюйчя эюзяллямяси” щавасында

Мян кясмишям йасдыьынын йаныны,


Ойан, эюзляриня гурбан олдуьум!
Ня тутмусан ял йухунун каныны,
Ойан эюзляриня гурбан олдуьум!

Эюйдя булут бюлцк-бюлцк бюлцндц,


Гара баьрым шан-шан олду дялинди.
Сян нишан вердийин улдуз эюрцндц,
Ойан эюзляриня гурбан олдуьум!

Гыз эярняшиб архасы цстя чеврилди.

Тащир:

Гапыдан хялвят кечиб эялдим баъайа,


Сыьынмышам гядир мювлам Хоъайа,
Дан улдузу доьду галхды уъайа,
Ойан, эюзляриня гурбан олдуьум!

Сянин атан мяни эюздян салыбды,


Саралыбан о эцл рянэим солубду,
Ойан Зющрям, хан Тащирин эялибди,
Ойан, эюзляриня гурбан олдуьум!

Гыз эюзцнц ачыб эюрдц, буду Тащир Мирзя саз чалыр. Деди:
– Эюрясян, йарябби, бу йухуду йохса доьруданда Тащирдир?
Зющря йеня дя юзцндян эедиб йыхылды.
Гызы эцлабла, ятирля юзцня эятирдиляр. Зющря юзцня эялян кими,
аъ дявя гангаллыь эюрян тящяр, оьланы баьрына басды.
Ал шяфтяли, вер шяфтяли, юпцшцн бири бир гяпийя чыхды, ня алан
олду, ня сатан!

292
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Алды Тащир:

“Гарачы” щавасында

Ай гыз сяни ядалят билдим,


Сяни салдым йада эялдим!
Ъяфа чякдим ъан чцрцтдцм,
Юмрц вердим бада эялдим!

Щяр ня олду мяня олду,


Саралды эцллярим солду,
Бцлбцл юлдц, баь позулду,
Сяни салдым йада эялдим!

Мян Тащирям, йана-йана,


Йанды баьрым, дюндц гана,
Нечя гоч-гузу гурбана
Мян сяня гурбана эялдим!

Сюз тамам оландан сонра Тащирля Зющря гол-бойун йат-


маьа башладылар.
Бунлар йатмаьда олсун. Чуьул вязирин гызы Зющрянин йанына
чыхыб йерини шишман эюрдц. Йорьаны галхызыб Тащир Мирзя иля Зющ-
ря ханымы йатан эюрцб эюзляри кяллясиня чыхды. Тез атасынын йанына
хябяря гачды. Чуьул вязир гызыны да эютцрцб Щатям Султанын йа-
нына эетди.
Щатям султан бунлары эюрцб:
– Ня хябяр вар? – дейя сорушду.
– Бир еля хябяр йохдур. Тащир Мирзя иля гызын бир ряхтхабда
кеф чякирляр, эюзцн айдын олсун! – дейя Чуьул ъаваб верди.
Падшащ о саат ики фярраш эюндяриб щяр икисини щцзура эятир-
мяйи ямр еляди.
Фяррашлар эялиб доьрудан да эюрдцляр ки, Тащир Мирзя Зющ-

293
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

ря ханымын отаьындадыр. Бу фяррашлар Тащир Мирзянин атасына чох


гуллуь етмишдиляр вя ондан щеч инъимямишдиляр. Она эюря Тащиря
йазыхлары эялиб гыза тапшырдылар ки, ону мющкям йердя эизлятсин.
Юзляри дя эери гайытдылар.
Зющря ханым о саат бир дцлэяр чаьырыб Тащир Мирзя цчцн бир
сандых баьлатды вя дцлэяря тапшырды сандыьын тахталарыны еля кип вур-
сунки ичиня су эирмясин.

Тащир:
Пянъярядян майыл-майыл бахан йар,
Сел дя эялся эялсин, су мяня нейляр?
Баьыр-юфэями яшг одуна йахан йар,
Сел дя эялся эялсин, су мяня нейляр?
Ямиб-ямиб лябляриндян гандыьым,
Пярваня тяк атяшиня йандыьым,
Мцшамбала ат дярйайа сандыьым,
Сел дя эялся эялсин, су мяня нейляр?

Ня йаманъа олду Тащирин иши,


Гярг олду дярйайа эюзцнцн йашы,
Йунусу дярйадан чыхаран киши,
О мяня йар олса, су мяня нейляр?

Сандыг щазыр олан кими Тащир Мирзяни онун ичиня салыб аьзыны
баьладылар, дярйа кянарына апардылар. Сандыьа бир йоьун кяндир
баьлайыб суйа бурахдылар, кяндирин бир башыны ися сащилдя бир бю-
йцк мыха нясб еляйиб сарайа гайытдылар. Эеъя ляпя галхыб сандыьы
о гядяр ора-бура чырпды ки, кяндир мыхын дибиндян гырылды вя сан-
дыьы ляпя дярйанын ортасына чякди.
Эеъядян бир вахт кечяндян сонра Зющря ханым Мялякси-
майа деди ки:
– Эет, Тащири бир нечя гаравашла дярйадан чыхарт, эятир хюряк
йесин!

294
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Мяляксима бир нечя гаравашла дярйа гыраьына эедиб эюрдц


сандыг йохдур. Тез гайыдыб Зющря ханымы ишдян щалы еляди. Зющря
аьлайа-аьлайа дярйа кянарына эетди. Эюрдц сандых дярйанын орта-
сында цзцр. О саат дярйайа беля шикайят еляди.

“Дцбейти” щавасында

Ъошубнан ахан дярйа,


Эетди хан Тащирим сяндя!
Ъаным оха йахан дярйа,
Эетди хан Тащирим сяндя!

Барыилащым, юзцн щагла,


Йахшыны-йаманы йохла,
Яманятим йахшы сахла,
Эетди хан Тащирим сяндя!

Мян Зющряйям ган аьларам,


Баьрымын башын даьларам,
Йедди илдир гара баьларам,
Эетди хан Тащирим сяндя!

Эюрдц сандыг эет-эедя эюздян итир. Башлады йеня охумаьа:

“Гарачы” щавасында

Шейда бцлбцлдян ютяри,


Инилдяр даьлар, инилдяр!

Ики даьын архасындан,


Овчу эялир бярясиндян.
Хан Тащирин наласындан,
Аьлар, инилдяр, инилдяр!

295
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Фяляк вурду, даьытды йараны,


Ким ейляр дярдя чараны,
Зющря ханым баша, гараны
Баьлар, инилдяр-инилдяр!

Зющря бир дя дюнцб баханда эюрдц ки сандыь лап эюздян итди.

Алды гыз:

“Иряван чухуру” щавасында

Аха-аха апар, а ганлы дярйа,


Гой эетсин Тащирым дцшмян ялиннян!
Залым фяляк мяннян йаман башлады,
Чякибди синямя даьы дцйцннян.

Тащир сянсян мяним диним-иманым,


Алышым, тутушум, одуна йаным,
Яссин бады-сяба, апарсын эямим,
Щесаб чяким тарых гойум буэцннян!

Рящм ейля эюздян ахан йашыма,


Залым фяляк аьы гатды ашыма,
Мян Зющряйям гара салдым башыма
Чыхаррам ал гумаш, ялван, эейинмям!

Гыз бу ъцр аьлайыб чырпыныб эялди мянзилиня сары.


Зющря гям-гцсся етмякдя олсун. Сизя хябяр верим Истанбул шя-
щяриндян. Истанбулда Ходкарин гызы Бану ханымдан. Бану ханым
башында гырх няфяр гызла дярйа кянарына эяштя чыхмышды: Дурбинля дяр-
йайа тамаша едирди. Бир дя эюрдц ки, дярйада бир гаралты цзцр.
Йахшы диггятля баханда эюрдц ки, сандыгдыр. Ляпя сащиля ву-
рур. Бану гызлара деди:

296
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

– Гызлар, о гаралтынын ичиндяки яйяр мал пулдурса сизин,


адамдырса, кор да, кечял дя олса, чюпцмя чыхыбдыр, мяним олсун.
Щайды, чякин сандыьы кянара!
Гызлар ъаваб вердиляр ки:
– Ханым, бу сянин юз ишиндир, биз горхуруг!
Бану ханым палтарларыны сойунуб юзцнц вурду сандыьа.
Сандыьын кяндирини яля кечириб дястяляйиб алды бир ялиня, о бири ялиля
дя сандыьын гулпундан тутуб чякиб чыхартды кянара.
Сандых сащиля йахынлашан кими гызлар ял йетириб кюмякляшиб
дярйадан чыхартдылар. Кялпятин эятириб сандыьын аьзыны ачдылар.
Эюрдцляр сандыьда бир эюзял оьлан йарымъан щалда йатыбдыр. Бану
ханым оьланын аьзына эцзэц тутуб эюрдц ки, щяля няфяс алыр! Бану
ханым буна чох шад олуб башлады Тащир Мирзяни диндирмяйя:

“Кющня эюзяллямя” щавасында

Ня йатыбсан сандыь ичиндя,


Ойан сандыьындан, галх, яъям оьлу!
Ейиб йохдур додаьында дишиндя,
Ойан сандыьындан, галх, яъям оьлу!

Сюйля эюрцм, сяни ким салды вайа,


Галх отур, цстцня мян салдым сайа,
Йар уъунданмы атылмысан дярйайа,
Ойан сандыьындан, галх, яъям оьлу!

Йатышындан билирям йад йурдлусан,


Сян дя мяним тяки ащы-зарлысан,
Сюйля эюрцм, оьлан, щанкы йерлисян,
Ойан, сандыьындан, галх, яъям оьлу!

Ял узадым сандыьынын бяндиня,


Гурбан олум додаьларынын гяндиня,

297
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Галх айаьа, сяни чяким кяндимя,


Ойан, сандыьындан, галх, яъям оьлу!

Гурбан олум сяни доьан анайа,


Сяни доьду, мяни салды бялайа,
Ирящм ейля ходкар гызы Бануйа,
Ойан, сандыьдан, галх, яъям оьлу!

Бану ханым Тащир Мирзяни юз чадырына апарыб гыйма шора-


байа тутду.
Бир нечя эцндян сонра оьлан юз щалына эялди. Гызлар оьланы
арайа алыб:
– Башына эялян ящвалаты бизя наьыл ейля! – дедиляр.

Тащир Мирзя:

“Кющня Вагиф эюзяллямяси” щавасында

Сяф-сяф олуб дюрт бир йаным аланлар,


Танры, мяни сизя гурбан ейлясин;
Аь цзляря щялгя биръяк вуранлар,
Танры, мяни сизя гурбан ейлясин!

Эцлцстан ханым Тащирин диггятини юзцня ъялб елямяк мягся-


диля шивяли щярякятляр едирди.

Тащир:

Мян йетимям, сиз аталы-аналы,


Сиз дя мяннян бу одлара йаналы,
Мяним йарым эушу1 гызыл таналы2,
Танры, мяни сизя гурбан ейлясин!
1 quш – qulax
2 tana – sыrьa

298
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Бану ханым рубяндинин алтында бир алма тутуб:


– Яйяр мяни сявирся бу алманы да ишаря едяр! - дейирди.

Алды Тащир:

Мяним йарым яли гызыл алмалы,


Алмасыны алыб ъибя салмалы,
Хялвят едиб хош гойнуна далмалы,
Танры, мяни сяня гурбан ейлясин!

Бану ханым бу сюздян сонра бир кюнцлдян мин кюнцля оь-


лана вурулду. Анъаг Эцлцстан ханым:
– Оьлан, яйяр йахшы данышсан бу гызлардан кими истясян сяня
верярик! - дейя ялини юз синясиня вурду.

Тащир Мирзя:

Мян Тащирям беля йазылы йазы


Гарады гашлары, алады эюзц,
Ады Зющря ханым Щатям Султанын гызы,
Танры, мяни она гурбан ейлясян!

Бану ханымын аъыьы тутуб деди:


– Надцрцст оьлу, надцрцст! Мян сяни юлцмдян хилас етдим,
дярйадан чыхартдым! Анд олсун Аллаща, атамын ня гядяр гошуну
варса йарысы мяня табеди; инди мян дя эедиб бабама дейярям о
Зющря дедийини йерин дешиэиндян дя олса ахтарыб тапар. О вахт мян
юзцм диваныны едяъяйям! Яйяр о гыз мяндян эюзял олду щеч, йох
чиркин олса вай сянин щалына!
Бу хябяр падшаща чатан кими Тащир Мирзяни чаьыртдырды.
Онун ня иш сащиби олдуьуну хябяр алды.

299
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Тащир Мирзя:

Падшащ, гапына дадя1 эялмишям,


Салма юзэя эцмана мяни,
Алды йарым мяни сцрэцн буйурду,
Атдырды селляря, цммана мяни!

Бир туту диллинин одуна дцшдцм,


Охудум синямин дяфтярин ачдым,
Щяр заманкы нязяриня саташдым,
Буйурду ъяллада фярманя мяни!

Йазыг Тащар, ярз щалын билдири,


Саралыбнан эцл рянэини солдуру,
Йягин Зющря дярди мяни юлдцрц,
Тябибсянся йетир дярмана мяни!

Падшащ ямр верди ки, Бану ханым гошун эютцрцб Кирман


шящяриня эетсин. Щатям Султаны юлдцрцб онун тяхтиня Тащир Мир-
зяни отуртсун.
Бану ханым фярманы гябул едиб йцз мин няфяр гошун эютц-
рцб Кирмана йол башлады.
Цч эцн йол эедяндян сонра Кирмана чатды. Шящярин беш верс-
тлийиндя дцшярэащ елядиляр.
Бану ханым Тащир Мирзяйя деди ки:
– Ян яввял биз эедиб Зющряни яля кечирмялийик!
Тащир Мирзя бунларын габаьына дцшцб эетдиляр Зющрянин
имарятинин габаьына чатдылар.
Бану ханым Эцлцстан ханымы да алыб габахъа эирдиляр ичяри.
Бану ханым Зющряни эюрян кими онун эюзяллийиня щейран олду.
Бану ханым башыны галдырыб эюрдц ки, ики няфяр пящляван башынын
цстцндя дурур, амма биринин ялиндя Тащир Мирзянин сазы вар.
1 dadя - kюmяk istяmяyя

300
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Зющря эюряк бунлара ня дейир:

Гонахларым, хатириниз галмасын,


Саз сащыбы Тащир Мирзя неъя олду?
Бабамын пис цзц эюрцм эцлмясин,
Саз сащыбы Тащир Мирзя неъя олду?

Гявваслар дярйайа далыбдыр инди,


Юзлярини ода салыбдыр инди,
Сюйля эюрцм щансынызы алыбдыр инди,
Саз сащыбы Тащир Мирзя неъя олду?

Зющряйям дцшмцшям мин бир эцмана,


Йаман эюрцм ираст олсун йамана,
Дярдимдян олмушам дяли-дивана,
Саз сащыбы Тащир Мирзя неъя олду?

Эцлцстан ханым ъаваб верди:


– Ай ханым, биз гадын дейилик! Щяр биримиз бир гошун сяр-
кярдясяйик. Гулах ас, эюр, мян ня дейирям:

“Шащсявян” щавасында

Ала эюзлц Зющря ханым,


Вер мцждями, Тащир эялди!
Сян мяним диним-иманым,
Вер мцждями, Тащир эялди!

Сярв гяддин чох бцкцбсян,


Эюзцндян йашлар тюкцбсян,
Йар щясрятин чох чякибсян,
Вер мцждями, Тащир эялди!

301
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Сян мяним язиз мещманым,


Йолунда гоймушам ъаным,
Сана гурбан Эцлцстан ханым,
Вер мцждями, Тащир эялди!

Алды Бану ханым:

“Короьлу” щавасында

Эюзялликдя тайын йохдур,


Иллащанки гашын Зющря!
Тащир кими йарын вардыр,
Бахтавардыр башын Зющря!

Биз эялдик сизин отаьа,


Щюрмят еля сян гонаьа,
Сандыь чыхды бизим баьа,
Онда битди ишин Зющря!

Бану дейяр эял бойлашаг,


Эюряк кимдир кимдян эяшянк?
Эцъцн варса эял савашаг,
Эятирмишям гошун Зющря!

Сюз тамамя йетян кими бир дяст пящляван палтары да Зющря


ханыма эейдирдиляр. Бунлар Щатям Султанын гясриня эирмяк истя-
дикдя он ики няфяр гараул манечилик эюстярди. Онларын он икисинин дя
башларыны Бану ханым таьдан гарпыз цзян кими гылынъла йеря салды.
Цчц дя Щатям Султанын мянзилиня эирдиляр. Щатям Султан
йухудан айылыб бу яслящяли пящляванлары бивахт эюрцнъя чашды; он-
лара отурмаг цчцн йер эюстярди.
Зющря деди:

302
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

– Биз Тащир Мирзядян ютрц эялмишик!


Щатям Султан деди:
– Щяр гуллуьа эялмисинизся, битиррям, анъаг Зющря иля Тащир
Мирзянин адыны чякмяйин!
Бану деди:
– Биз еля Зющрянин ишиндян ютрц эялмишик!
Падшащ ъяллад дейиб баьырдыса да ичяри эирян олмады. Бану
ханым ял атыб Щатям Султанын боьазындан тутуб айаьынын алтда
салды вя пачаларындан тутуб ики щиссяйя бюлдц. Щяр щиссясини дярва-
занын бир тяряфиня мыхлады вя сящяря кими сарай хидмятчиляриндян
щеч кяси байыра бурахмады.
Сящяр олан кими Бану ханымын ямри иля гошун шящяря долду.
Ъамаат иши дуйуб аь байрахларла Банунун гошунунун гаршысына
чыхдылар вя Щатям Султанын йериня Тащир Мирзяни падшащ сечмяйя
разы галдылар.
Бану ханым гырх эцн-гырх эеъя наьара-зурна чалдырыб Зющ-
ряни Тащиря эялин кючцртдц.
Эялин кючян эеъяси Зющря деди:
– Мян Тащиря эетмяйяъяйям!
– Нийя? – дейиб Бану суал едяндя, Зющря деди:
– Сян дя оня эетсян эялярям, олмаса йох!
Щамы Зющрянин тяклифиня разы олмаьы Бануйа мяслящят етди-
ляр. Бану разылашыб Тащиря эялин эетди. Эцлцстан ханым ися гошунун
бир щиссясини эютцрцб Истанбула гайытды.
Тащир Мирзя иля Бану ханым бирликдя ня гядяр дцшмянляри
вар идися щамысыны гырдылар.
О ъцмлядян Чуьул вязири гызы иля бярабяр бюйцк язиййятлярля
юлдцрдцляр...

Сон.

303
ДАСТАНЛАРДА ИШЛЯДИЛЯН
АШЫХ-ЕЛ ЩАВАЛАРЫНЫН АДЛАРЫ

Вагуб Мирзяъаны
Кешиш оьлу Гоша гафийя
Щцъран Кярям Цч эцллц
Ашых Щцсейин Шикястя
Рущани Гоъа Кярями
Паша кючдц Ашых Абдулла
Гайтарма Шякянэи
Мисри Вялиъаны
Шярил Гара няфяс
Шярайы эярайлы Тярякямя Шикястяси
Дилгям Кярями
Мирзяйи Гафийя
Бойраты Ираваны
Эюйчя Аразбары мцхяммяси
Эярайлы Дилгям шикястяси
Ираван чухуру Гарабаь дцбейти
Гайтаьы Кцрдц эярайлысы
Зарынъы Эюйчя эюзяллямяси
Овшары Гарачы
Йаныг Кярями Дцбейти
Кярям шикястяси Кющня эюзяллямя
Ширван кярямиси Кющня Вагиф эюзяллямяси
Новрузу кярями Шащсявян
Саллама эярайы Короьлу
Ел севян

304
МЦНДЯРИЪАТ

Синкретик тяфяккцрлц арашдырыъы. (Эцлбяниз Бабаханлы) ..............5

Яртоьрол Ъавид – Ашыг Щцсейн Рзайевин сюйлядийи


ики наьыл (“Новруз вя Гяндяф” вя
“Сцлейман вя Мяляк”) щаггында ..................8

Новруз вя Гяндяф ..................................................................15


Сцлейман вя Мяляк ................................................................86

Яртоьрол Ъавид – Ашых Гящряман Ибращимовун сюйлядийи


“Камандар Мящяммяд” наьылы щагда ......96

Камандар Мящяммяд ..........................................................97

Яртоьрол Ъавид – “Ясли вя Кярям” щаггында ......................141

Ясли вя Кярям ......................................................................157

Яртоьрол Ъавид – “Ордубадлы Кярим”


дастаны щаггында ......................................208

Ордубадлы Кярим ..................................................................225

Яртоьрол Ъавид – Гулийев Зцлфцгарын сюйлядийи


“Тащир Мирзя” наьылы щагда ......................258

Тащир Мирзя вя Зющря ..........................................................261

Дастанларда ишлядилян ашых-ел щаваларынын адлары ....................304

305
Китаб “Прогресс” интернет вя полиграфийа хидмятляри ММЪ-дя
йыьылыб сящифялянмиш, редактя вя корректя едилмишдир.

Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри


вя Яртоьрол Ъавид

VI ъилд

Азярбайъан дастанлары
вя Яртоьрол Ъавид

Êîìïöòåð éûüûìû: Àëìàç Êÿðèìîâà


Åëíàðÿ Ôÿðçÿëèéåâà
Ðÿøèä Êÿðèìîâ

×àïà èìçàëàíûá. 09.04.2011.


Ôîðìàòû 60õ90 /16. Ô.÷.â.19,25. Ø.÷.â. 19,25.
1

Ñàéû 500. Ãèéìÿòè ìöãàâèëÿ èëÿ

“×àøûîüëó” ìÿòáÿÿñè.
Áàêû ø., Ì.Ìöøôèã êö÷. 2 Å