Вы находитесь на странице: 1из 292

1942-úè èë èäè. Íàõ÷ûâàíäà èäèì.

Äåäèëÿð êè, Ùöñåéí


Úàâèäèí îüëó áóðäàäûð. Îíäà îíó ÿñýÿðëèêäÿí áóðàõìûøäû-
ëàð Íàõ÷ûâàíà. Áèð äÿôÿ êö÷ÿäÿ ýÿëÿíäÿ ßðòîüðîëó ìÿíÿ
ýþñòÿðäèëÿð. ßñýÿð ýåéèìèíäÿ èäè, öçö ÷îõ ñîëìóøäó, àììà
ñèôÿòè ÷îõ ýþçÿë áèð îüëàí èäè.
Ùåéäÿð ßëèéåâ

(1919-1943)
АЗЯРБАЙЪАН МИЛЛИ ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ
ЩЦСЕЙН ЪАВИДИН ЕВ МУЗЕЙИ

АЗЯРБАЙЪАНЫН ГЕЙРИ-МАДДИ
МЯДЯНИЙЙЯТ АБИДЯЛЯРИ ВЯ
ЯРТОЬРОЛ ЪАВИД

о н ики ъилд д я

Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин


22 aprel 2010-cu il tarixli112с сайлы
сярянъамы иля няшр олунур

Редаксийа щейяти:

Мащмуд Кяримов (сядр) Теймур Кяримли


Эцлбяниз Бабаханлы Мящяррям Гасымлы
Айбяниз Ялийева Фяридя Гулийева

Лайищянин мцяллифи вя тяртибчи:


Эцлбяниз Бабаханлы

Бакы

2011
АЗЯРБАЙЪАН МИЛЛИ ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ
ЩЦСЕЙН ЪАВИДИН ЕВ МУЗЕЙИ

АЗЯРБАЙЪАНЫН ГЕЙРИ-МАДДИ
МЯДЯНИЙЙЯТ АБИДЯЛЯРИ ВЯ
ЯРТОЬРОЛ ЪАВИД

бешинъи ъилд

AZ€RBAYCAN DASTANLARI V€
€RTO¢ROL CAV¥D

Бакы

2011
Тяртибчи: Эцлбяниз Бабаханлы
Елми редактор: Айбяниз Ялийева-Кянэярли

Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид.


Он ики ъилддя. В ъилд. Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид.
Бакы: Чашыоьлу, 2011. – 292 сящ.

Бу ъилдя 1938-40-ъы иллярдя Азярбайъанын мцхтялиф бюлэяля-


риндян топланмыш дастанлар вя щямин дастанлара Яртоьрол Ъавид тя-
ряфиндян йазылмыш елми тящлилляр дахил едилмишдир.
Чап олунан материалларын ялйазмалары Щцсейн Ъавидин Ев
Музейинин фондунда сахланылыр.

ISBN 978-9952-27-296-7

© Щцсейн Ъавидин Ев Музейи, 2011


ДАСТАН МОЗАИКАСЫНДА СЕЧИМ СЯРИШТЯСИ

Йцзиллярдян бяри Азярбайъан халгы тяряфиндян йарадылмыш


дастанларда, хцсусян мящяббят дастанларында сцжетин эедиши
бир чох бянзярликлярля мцшайият олунур ки, бу да тядгигатчы-
дан айры-айры юрняклярин орижиналлыьыны цзя чыхармаг цчцн хц-
суси сяриштя вя габилиййят тяляб едир. Яртоьрол Ъавид дя
дастанларын идейа-естетик хцсусиййятлярини арашдыраркян мящз
беля бир сяриштя нцмайиш етдирмиш, щяр бир ясярин фяргли ъящят-
ляриня даща чох диггят йетирмякля онун шифащи ядябиййат та-
рихимиз цчцн ящямиййятини дяйярляндирмяйя чалышмышдыр.
Серийанын бешинъи ъилдиндя эянъ фолклорчу 12 Азярбайъан
дастаныны арашдырма сцзэяъиндян кечирмишдир ки, бу да онун
тядгигатчылыг габилиййятинин йцксяк олмасындан, щяр бир яся-
рин бядии дяйярини мцяййян етмяйя ъидди йанашдыьындан хя-
бяр верир. Щям дя яламятдардыр ки, бцтцн бунлары Я. Ъавид
йыьъам шякилдя ифадя етдийи лаконик бир ряйин чярчивяляриндя
щяйата кечирмяйя наил олмушдур. Мясялян, ашыг Мещди Бай-
рамовун сюйлядийи “Яли хан” дастанындан бящс ачыларкян
онун ясас идейа-естетик хцсусиййятляри кими феодал мцщитин-
дяки патриархал аиля мцщитинин бядии характеристикасыны сяр-
раст шякилдя ифадя етмяси юн плана чякилмишдир. Тядгигатчы
бир нечя епизодун кюмяйи иля дастан образларынын бу йюн-
дяки щярякят вя фяалиййятлярини, дцшцнъя вя давранышларыны ся-
5
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

ъиййяляндиря билмишдир. Мящяббят дастанларынын сцжетиндя


мцхтялиф функсийалары йериня йетирян гары образынын бу ясяр-
дя сырф мянфи идеал кими верилмяси вя щадисялярин эедишиндя
онун ойнадыьы бядхащ рол да Я. Ъавидин нязяриндян гач-
мамыш вя щямин образ онун тядгигатында лайигли гиймятини
алмышдыр.
Тядгигатчыйа эюря, дастандакы Щаъы Сяййад образынын
доьру данышан доьма гызы Пярийя дейил, гарынын тящрикиля она
бющтан атан оьуллуьу Тапдыьа инанмасы, атасынын тапшырыьы
иля баъысыны юлцмля ъязаландырмаг истяйян Мящяммядин бу
йюндяки гятиййятли щярякятляри вя эцнащсыз Пяринин йалварыш-
ларына ящямиййят вермямяси мящз бу патриархал дцнйаэю-
рцшцнцн вя щяйат тярзинин фясадларыдыр вя бцтцн бунлар
дастандакы щадисялярин реаллыьына вя тябиилийиня дялалят едир.
Наьыл вя дастанларымызда эениш йайылмыш йухуэюрмя, йу-
хуйозма вя бу йозумун адятян доьру чыхмасы мотиви дя
халг йарадыъылыьынын апарыъы ъящятляриндян бири кими Я. Ъави-
дин арашдырмасында юз гиймятини алмышдыр.
Яртоьрол Ъавидин арашдырдыьы бюйцк щяъмли дастан ма-
териалы ичиндя чашыб галмамасы, апарыъы мотивляри, щадисяляри
дягиг шякилдя мцяййян едяряк, онларын тиположи функсийала-
рыны цзя чыхармасы бу ъилдя дахил олан материалларда да эянъ
тядгигатчыйа шяряф эятирян ишлярдян бири кими характеризя
олуна биляр. Бу ъцр мотивлярдян бири дя, “Марал ханым” дас-
танында, еляъя дя бир чох башга дастанларда юзцнц эюстярян
гадын ашыьын отуз доггуз киши ашыьы баьламасы вя онлары юлцм
горхусу алтында сахлайаркян гырхынъы гящряманын сящняйя
чыхараг гызы сюз дюйцшцндя мяьлуб етмяси вя юз щямкарла-
рыны азадлыьа чыхармасы мотивидир. Сцжетин бу ъцр инкишафынын
бир чох дастанларда тякрар едилмясини эюстярян Я. Ъавид ей-

6
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

ни заманда буну да вурьулайыр ки, фолклордакы охшар мяз-


мунлу ясярлярдян данышаркян онларын кичиъик дя олса орижинал
ъящятлярини нязярдян гачырмаг олмаз. Юз тядгиг принсипиня
йцксяк шякилдя садиг галан эянъ алим, бу дастанда да мящз
гейри-пешякар шяхслярин эюря билмяйяъяйи, анъаг ейни заман-
да ясярин орижиналлыьыны сцбута йетирян поетик хцсусиййятляри
юн плана чякмишдир. Мясялян, бу типли башга дастанларда гыр-
хынъы ашыьын нишанлысынын ону гысганълыг цзцндян сяфяря чых-
маьа гоймадыьыны йазан Я. Ъавид, бурада нишанлы Пяри
ханымын гысганълыгдан дейил, юз севэилиси Доллу Мустафанын
щяйаты цчцн горхдуьундан онун сяфяря чыхмасына мане ол-
дуьуну эюстярир.
Азярбайъан халг дастанларында ишлянян мистик вя мифик
елементлярин наьылларымыздан, еляъя дя “1001 эеъя” тясирин-
дян эялдийини гейд едян арашдырыъы, бцтцн бунларын халгын ис-
тяк вя арзуларындан доьмасы, гящряманларын физики
пассивлийини компенсасийа етмяси гянаятиня эялмякдя, зян-
нимизъя, тамамиля щаглыдыр.
Сцжет йахынлыьына малик олан дастанларын йанашы чап едил-
мяси вя бунунла да охуъу мцгайисясиня имкан йарадылмасы
щаггында Яртоьрол Ъавидин тяклифляри дя мараг доьурур.
Бу ъилддя дя Я. Ъавид дастанларын мянзум щиссяляриндян
сющбят ачаркян юзцнц бир шеиршцнас кими апарыр. Хцсусян
“Марал ханым” дастанынын устаднамясинин бу жанрда де-
йилмиш башга юрняклярдян фяргли олдуьуну нязяря чатдыран
эянъ арашдырыъы, онун мящз инсан щяйатынын ясас мярщяляля-
рини поетик шякилдя тягдим едян вцъуднамя олдуьу гяная-
тиня эялир.
Дастанларын бядии дилини вя цслубуну лаконик шякилдя ня-
зярдян кечирдикдян сонра бир сыра мараглы мцлащизяляр сюй-

7
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

ляйян эянъ тядгигатчы, хцсуси щалда диалект юзялликляринин якс


олунмасына, щадисяляри орта ясрлярдя ъяряйан едян дастанла-
рын дилиндя рус сюзляринин ишлядилмясиня диггят йетирмишдир.
Цмумиликдя, бу ъилдя дахил олан материалларын арашдырыл-
масында да Я. Ъавидин йцксяк сяриштя вя габилиййят эюстяр-
дийини там яминикля демяк мцмкцндцр.

Эцлбяниз Бабаханлы

8
ß ðò î ü ðî ë Úà â è ä
АШЫХ МЕЩТИ БАЙРАМОВУН СЮЙЛЯДИЙИ
“ЯЛИ ХАН” НАЬЫЛЫ ЩАГГЫНДА

У наьылын бюйцк гцввяти орасындадыр ки, наьыл


феодал мцщитиндяки патриархал аиля гурулушуну
бцтцнлцкля якс едир. Халг арасында щюрмят га-
занмыш наьыллардан бири дя “Яли хан”дыр.
Щаъы Сяййадын доьма ушахлары Мящяммяд
вя Пяридян башга, кичикликдян сахладыьы Тап-
дыг да вардыр. Тапдыг Щаъы Сяййады доьма ата билир.
Пислик нцмуняси олараг Гары образы верилмиш. О, пислик хатириня
пислик едир, о, писликдян щязз алыр. Гары Тапдыьы гандырыр ки, Сяййад
сянин атан дейил, сян Пярини алмаьа чалыш ки, Сяййад сяни юз девляти-
малындан мящрум едя билмясин.
Гары образы ня гядяр щиляэяр верилмишся, Тапдыг образы да бир о
гядяр ирадясиз, тясир алтына гапанандыр.
О, тяъавцз етмяк истяркян, Пяри ону йаралыйыр. Тапдыг пешиман
олур, лакин сонра йеня гарынын тясириня гапылыр. Бунунла инсандакы
ящвал дяйишиклийи доьру верилиб. Гарынын тялими иля Тапдыг сяфярдян
гайыдан Щаъы Сяййада дейир ки:
– Пяри яхлагсызлыгла мяшьул олурду, мян мане олуркян, йара-
лады.
Патриархал яняняляря гул кими садиг олан Сяййад оьлу Мящям-
мядя ямр едир ки, эедиб Пярини юлдцрсцн.

9
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Пяри Мящяммядя чох йалварыр. Мящяммяд дя атасы кими фео-


дал-патриархал мцщити адятляринин гулудур: ата сюзцндян чыхмаг
олмаз. Мящяммяд разы олмадыьы щалда беля баъысыны йаралыйыб эе-
дир. О, атасынын сюзцндян чыха билмяз, лакин о, Пярини юлдцрмяк дя
истямир. Буна эюря Мящяммяд баъысыны йаралыйыр. Бурада реаллыг
вар. Бу реаллыг эетдикъя охуъуну ъялб едир.
Бцтцн наьыл бойу тябиилик, реаллыг давам едир.
“Яли хан” наьылында олаъаг щадисяляри тябиятдян, йухудан юй-
рянмяк; онлар арасында рямз йаратма; щятта аналоэийа йаратма
вардыр.
Яли хан йухусунда эюрцр ки, эюзял ъейран овламыш. Сящяр овда
Пярини, кол дибиндяки йаралы Пярини тапыр.
Яли хан йеня йухуда эюрцр ки, ики оьлуну чай апарыр. Бунунла
бядбахт бир щадисянин олмасына ишаря едилир. Доьурдан да онун
оьуллары юлдцрцлмцшдцляр.
Анасы мяслящят едир ки, баьа чых, бцлбцлляр охуса щеч бир шей
йохдур, суссалар бир фялакят вар. Бцлбцлляр сусаркян Яли хан фяла-
кятин олмасыны гят едир.
Еля бир адам тапылмаз ки, йуху, йахуд бязи щадисялярля эяля-
ъяйя бу дяряъя инансын. Бунлар “Яли хан” наьылында бир прийом
кими верилиб.
“Яли хан” наьылы щяртяряфли гцввятли фолклор материалыдыр. Бурада
халгын щисси, цзцнтцсц, феодал мцщити ийрянълийи; щаггын галибиййяти
якс олунмуш.
Наьылын ифадясиндя дя бир тамлыг, гцввятлилик вардыр. Мис:

“Яшгин галды Яли ханын ъанында,


Назлы йарым дурмады юз Ванында.
Йцзц гара олсун щаг диванында,
Щяр ким гойду сяни интизар конул.”

Бу наьылын мянзум парчалары нисбятян доьрудур, зяифлик аздыр.

10
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Лексиконда ориэинал халг кялмяляри вя халг дилиня уйьунлашды-


рылмыш ифадяляр вардыр.
Чох йердя “у” вя “ц” сясляри “о” вя “ю” йя кечмиш (у, ц – о, ю).
Мис:
“тутдуьу” явязиня “дотдуьу”
“цзцк” – “юзцк”
“эцлмцрдц” – “эюлмцрдц” вя с.
Бязи кялмяляр дяйишмиш. Мис:
“йозасан” явязиня “йодасан”, “...бу йухуму эяряк йодасан.”.
“гафиля” явязиня “гяфля”, “Сизя щардан хябяр верим, бир гяфля
севдаэярлярдян...” .
Бязи ориэинал халг сюзляри дя вардыр.
Мис: “гыз:
– Мяни юлдцрмя, беля тунъур адынан, адын Мящяммядя баьыш-
ла мяни.”
Бурадакы “тунъур” кялмяси гара, лякяли мянасыны дашыйыр.

“Тапдыг гыза деди ки, бир аз эюзлясин, эедиб атасына эяняшсин,


разы олса эялиб ону апараъаг.”
“эяняшсин” кялмяси, “мяслящятляшсин” мянасы дашыйыр.
“Яли хан” наьылы лексикон материалы етибары иля дя зянэиндир.
Бу наьыл щям няшря, щям дя тяръцмяйя лайигдир.

08.12.1939

11
ЯЛИ ХАН

Сюйляди: Ашых Мещти Байрамов (Тавуз)


Йазыйа алды: Щцсейн Искяндяров

ИБИЛИСИ шящяриндя Щаъы Сяййад адлы бир шяхсин ики


евлады олмушду: бири гыз, бири оьлан. Оьланын ады
Мящяммяд, гызын ады Пяри иди. Щаъы Сяййад ки-
шинин доьма евладындан башга бир няфяр тапдыьы
вар иди.
Бир дяфя Щаъы Сяййад арвады Сяням ханумы
вя оьлу Мящяммяди алыб Щаъа эетмишди, Пяри иля Тапдыг ися евдя
галмышды. Щямян Тибилиси шящяриндя бир няфяр гары вар иди. Гары еля
бир гары иди ки, оьлу атадан, гызы анадан айырырды. Бир эцн фикирля-
шиб гары деди:
– Эюрясян бу шящярдя мяним гырхылыьым деймямиш адам вар-
мы?
Бирдян Тапдыг йадына дцшцб деди:
– Бяс Тапдыьа юз ялимля сцд вермишям эедим эюрцм она бир кя-
ляк гура билярямми?
Гары Тапдыьын далынъа чыхмышды. Эюрдцкц Тапдыг эялир. Она
деди:
– Оьул, щеч билирсянми сян кимин оьлусан!
– Ай няня, бу ня сюздцр ялбятдя ки, Щаъы Сяййадын.
– Щай-щай, сян тапдыгсан, сян онун оьлу дейилсян. Ондан йах-
шысы будур ки, сян Щаъы Сяййад Щаъдан эяляня кими Пяри ханымы

12
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

юзцня ал, о эяляндян сонра мала-мцлкя шярик ол.


Тапдыг гарынын бу сюзцня ясасланыб базардан бир йайлыг хошэя-
бяр алыб Пяринин йанына эетди. Пяри Тапдыьы гаршылайыб:
– Гардаш, ня эятирирсян, мяня дя вер, – деди.
Тапдыг ъяваб верди ки:
– Мяня гардаш демя. Вя алма иля синясиня вурду.
Пяри деди:
– Гардаш иля баъы арасында бу ня зярафятдыр едирсян.
Лакин Тапдыг исрар еляди ки, онунла ялагядя олмалыдыр. Пяри ха-
нымын ялаъы кясилиб деди:
– Инди ки, еляди, онда эял чыхаг йухары мяртябяйя.
Пяри ханым габахда Тапдыг ися далъа йухары мяртябяйя чыхыр-
дылар.
Бу арада Пяри ханым Тапдыьын башына афтафа иля вуруб ону йых-
ды, сонра ися цряйи йаныб Тапдыьын башыны гуъаьына алыб башыны са-
рыды. Тапдыг бир мцддят хястя йатды. Тапдыь да юз тутдуьу
ямялиндян пешиман иди. Айаьа галхан кими бу барядя мяслящят
цчцн гарынын йанына эетди:
– Ай сянин иманына тцлкц баьлайым, бу ня иш иди, мяним башыма
эятирдин. Мян Щаъы Сяййада ня ъяваб веряъяйям?
Гары ъяваб верди ки:
– Оьул, дярд верян дярманыны да веряр. О эялян вахт габаьына
чых, язял Сяням ханымла, сонра Мящяммядля эюрцш, Щаъы Сяййада
ися ял вермя. Щаъы Сяййад хябяр алса ки, оьул бяс нийя мяня ял вер-
мядин, дейярсян ки:
– Чцнки сяндян Пяри кими яхлагсыз гыз тюряниб. О сян Щаъа эе-
дян кими бцтцн лотулары башына йыьыб пис щярякятлярля мяшьул ол-
мушдур. Мян манечилик эюстярмяк истядикдя бах башымы неъя
йараламышдыр.
Тапдыг Щаъы Сяййадын габаьына чыхыб гары дейян сюзлярин ща-
мысыны она нягл ейляди.
Щаъы Сяййад Тапдыьын сюзляриндян гейзляниб Мящяммядя бу-
йурду ку, эет бу саат Пяри ханымы юлдцр, ганлы палтарыны мяня эя-

13
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

тир. Мящяммяд бу тямянна иля эяляркян Пяри гардашыны эялян эю-


рцб габаьына чыхды, истяди ки, ону гуъагласын, Мящяммяд разы ол-
майыб деди:
– Мяня йахын эялмя, атын тяркиня мин, сяни дядянин габаьына
апараъаьам.
Мящяммяд Пярини башга йолла апарыб бир йердя атдан салды вя
баъысына деди ки:
– Баъы, кялмяи-шящадятини де, мян сяни юлдцрмялийям.

Пяри ханым аьлайыб деди:


– Гардаш, нийя мяни юлдцрцрсян, бяс мяним эцнащым няди? Ин-
ди ки мяни юлдцрцрсян, бир-ики кялмя сюзцм вар, ешит, эюр ня дейи-
рям.
Пяри ханым зцлфцндян цч тел айырыб синясиня басды вя деди:

Пяри:

Башына дюндцйцм, эцл цзлц гардаш,


Гардаш, юлдцрмя, Аллаща баьышла мяни.
Эюзцмдян тюкярям абы ганлы-йаш,
Гардаш, юлдцрмя, Аллаща баьышла мяни.

Мящяммяд:

Башына дюндцйцм, эцл йцзлц баъы,


Баъы, кары эюрмя бу ишдя мяни.
Залым атан сяни фярман буйурду,
Баъы, кары эюрмя бу ишдя мяни.

Пяри:

Ятяйиндян тутмушам дада-дадынан,


Говрулмушам пярванятяк одунан.

14
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Мяни юлдцрмя беля тунъар адынан,


Адын Мящяммядя баьышла мяни.

Мящяммяд:

Ариф олан кясляр бу иши ганар,


Мцжэанларын охду, баьрымы йарар.
Ясилсиз адамдан бядасил тюряр,
Баъы, кары эюрмя бу ишдя мяни.

Пяри:

Сюйля эюрцм мян Пяринин тягсири щансы?


Мян юляндя ким тутар йасы?
Дцлдцлцн сащиби, Гянбяр аьасы,
Ювлади Мусайа баьышла мяни.

Мящяммяд:

Башына дюндцйцм, эцл йцзлц Пяри,


Аьлымы ейлядин тамам сярсяри,
Бу ишдя баисди бииман гары,
Баъы, кары эюрмя бу ишдя мяни.

Мящяммяд баъысыны юлдцрмяйиб йаралады кюйняйини ися гана


булайыб атасына апарды верди ки:
– Гызы юлдцрмцшям.
Гыз ися йаралы щалда бир коллуьда галды.
Дейирляр ки, Ван шящяриндя бир Яли хан адлы хан вар иди. Йуху-
сунда эюрдцкц ова чыхыб, бу шикарда габаьына бир йахшы ъейран
раст эялди, о саат сярасимя йухудан айылды. Айылан кими вязирини
йанына чаьырыб йухуну она нягл ейляди вя деди ки:
– Бу йухуну эяряк йозасан.

15
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Вязир деди:
– Яли хан, эял сянин йухуну бюляк, зярярин дя йарысы мяним, хей-
рин дя йарысы мяним олсун.
Яли хан разылыг верди.
Сящяри Яли хан вя вязир бир бюлцк атлы иля ова чыхдылар. Ганлы ко-
лун йанына чатан кими орадан бир дястя кяклик галхды. Яли хан яли-
нин цстяки гызыл гушу бурахды. Гызыл гуш дцз дибиндя Пяри олан
аьаъын башына гонду. Яли хан ня гядяр чаьырдыса гуш эялмяди. Яли
хан юзц гушун йанына эедиб эюрдцкц аьаъын дибиндя бир гярибя
эюзял гыз отуруб. Бу гызы эюрян кими Яли хан деди:

Сящяр тездян бир ов чыхды гаршыма,


Конул сювдц сянин тяки маралы.
Юзцн мащу, тямям ъямалин эцняш,
Сандым сянсян йерин эюйцн гярары.

Пяри ханым:

Башына дюндцйцм намящрям оьлан,


Мяни гойма бурда баьры йаралы.
Эеъя-эцндцз мян чякдийим фикирди,
Билмирям няди сыныг конлум гярары.

Яли хан:

Сейрагыфлар бу арайа эялмясин,


Данышдырыб эизлин сирини билмясин.
Танры сяни мяндян айры салмасын,
Щеч конул олмаз дюзя сяндян аралы.

Пяри ханым:

Сейрагыфлар бу арайа эялдиляр,


Данышдырыб эизлин сирими билдиляр,

16
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Ханчал иля дялик-дялик дялдиляр,


Эцл рянэим эцнбяэцндян саралы.

Яли хан:
Айрылыб эялмишям гошундан пцнщан,
Гой, дейим йерими нишанбянишан.
Ясилим Ванныды, адым Яли хан,
Сюйля эюрцм, эюзял, яслин щаралы?

Пяри ханым:

Сящяр доьандакы дан йылдызыйам,


Атамын, анамын хош авазыйам.
Адым Пяри, Щаъы Сяййад гызыйам,
Йерими хябяр алсан, Тифлис маралы.
Яли хан Пярини о саат атынын тяркиня алыб апарды атлыларынын йа-
нына. Вязир хябяр алды ки:
– Ай киши буну щардан тапдын?
Яли хан: – тапмышам – дейя ъяваб верди.
Вязир:
– Яли хан, бу дцнян эеъя эюрдцйцнцз вагиядир, эяряк йары бцляк.
Яли хан:
– Бу ки, гойун дейил, бюляк. Буну эяряк гиймят еляйиб пулуну
бюляк, йахуд гийматыны биримиз алыб, гызы биримиз эютцррцк.
Вязир:
– Ялбятдя ки, сянин пулун чохдур, нечяйя гиймят елясяк, сян о
гиймятя алаъаьсан.
Яли хан:
– Бяс нейлямяли?
– Бир щяфтя сян вя бир щяфтя дя мян сахламалыйам, йахуд тян
ортасындан бюлмялийик.
Яли хан:

17
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

– Еля олмаз а киши, биз эяряк адама бир цзцк гайытдырыб гыза
эюндяряк, щансымызкин алса, гыз онун олсун.
Вязир разылыг веряндян сонра щяряси бир цзцк Пяри ханыма эюн-
дярдиляр. Пяри ханым ися Яли ханынкыны эютцрдц. Бюйляликля гыз Яли ха-
нын олду. Бир илдян сонра Пяри ханымын Яли хандан бир ъцт оьлу олду.
Пяри ханым фикирляшиб атасы евиня эетмяк истяйирди. Пяри ханым бир
эцн юзцнц лаллыьа вя карлыьа вуруб данышыб эцлмцрдц. Бунун цчцн
ня гядяр щяким эятирдилярся Пяринин дярдини билян олмады. Яли хан
фикир хяйал иля кцчя иля эедяркян габаьына бир дярвиш раст эялди.
Дярвиш Яли хандан нийя бикеф олмасыны сорушду. Яли хан деди ки:
– Аьа дярвиш, мяним арвадым гяфилдян щям лал олуб, щям кар.
Дярвиш ъяваб верди ки:
– Пяринин дилини мян ачарам, анъаг эет мяня базардан икиъя
дана алма ал, эятир.
Яли хан алмалары алыб дярвишя верди. Дярвиш алмалары алыб гапы-
нын далындан алмаларын бирини Пяри ханымын ушагларынын габаьына
йумбалатды. Ушахлар алманын цстя далашмаьа башладылар. Арвад
ися дилляниб деди ки:
– Аллащ сизи гырсын, бириниз алын, биринизя дядяниз эятиряъяк.
Буну ешидян кими Яли хан хянъяри сийриб ичяри эирди вя Пяри ха-
ныма щцъум едиб деди:
– Сян ки, лал дейилсян, нийя мяни бу гядяр язиййятя салырсан.
Пяри деди:
– Ял сахла, сюзцм вар, сяндян хябяр алырам ки, бир мяня сюйля
эюрцм, мян аьаъын дибиндями йаранмышам, йохса мяни якиб до-
ьан вар?!
– Ялбятдя ки, атан-анан вар.
– Мяним цряйим онлары щеч истямирми?
– Беля де, апарым. Бяс нейя юзцнц лаллыьа вурурсан?
Яли хан щяман саат вязиря буйурду ки, Пярини ата-анасы евиня
апарсын?
Яли хан цзцнц Пярийя тутуб дейир:

18
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Башына дюндцйцм, гурбан олдуьум,


Пярим, эедяр олсан, щачан эялярсян?
Одуна алышыб эирйан олдуьум,
Пярим, эедяр олсан, щачан эялярсян?

Пяри ханым:

Сяндян гейри йохду мяним ъананым,


Эедяр олсам, оьлан, эяня эялярям.
Сяндян гейри йохду ъаны йананым,
Эедяр олсам, оьлан, эяня эялярям.

Яли хан:

Сизин йерляр баьчалымы, баьлымы?


Синян цстц дюйцнлцмц, даьлими?
Апарырсан мяним бир ъцт оьлуму,
Пярим, эедяр олсан, щачан эялярсян?

Пяри ханим:

Пяри дейяр, илгаримиз йцз иля,


Горхурам ки, ялим ялдян цзцля.
Ъани-дилдян тапшир гара вязиря,
Эедяр олсам, оьлан, эяня эялярям.

Яли хан:

Мян дюзя билмярям беля фярага,


Гаралар эейярям башдан-айаьа.
Ванни Яли ханы салма ираьа,
Пярим, эедяр олсан, щачан эялярсян?

19
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Яли хан вязиря тапшырды ки, Пярини эюзцндян гоймасын. Апарыб


атасы евиня чатдырсын вя сонра эяня эятирсин. Вязир бир бюлцк атлы иля
кяъавяйя гойуб Пярини атасы евиня апарды. Йолда бунлар ганлы кол
йанында дцшдцляр, ики чадыр гурдулар. Бирини Пяри цчцн, бирини дя вя-
зир цчцн. Эеъя олъаг вязир эюзятчилярин щамысыны йухлайыб гаравулу
юзц чякяси олду. Эеъянин бир вахтында Пяринин йанына эедиб деди:
– Пяри ханым, сян юзцн билирсян ки, биз Яли ханла сяня ортаг идик.
О вахт о ня фирилдаг гайырдыса, сяни мяним ялимдян алды, имди дя
сян дядян евиня эедиб эялянядяк мяним олмалысан. Пяри деди:
– Вязир, гайыт эет йериня, беля шей ола билмяз.
Вязир цз басыб деди ки:
– Йох, щеч мцмкцн дейил, эяряк биз баш бир олаг, олмаса сяни
дя, ушахларыны да юлдцряъяйям.
Пяри буна ял вермядикдя вязир Мящяммяди иряли чякиб юлдцр-
мяли олду. Пяринин цряйи дявам эятирмяйиб деди:

Башына дюндцйцм, ей Гара вязир,


Юлдцрмя Мящяммядим, аман эцнцдц.
Одуна йандыьым, эирйан олдуьум,
Юлдцрмя Мящяммядим, аман эцнцдц.

Вязир деди:
– Щеч ола билмяз!
Бичаьы чякиб Мящяммядин буьазыны кясди, сонра ися о бири оь-
лу Ящмяди юлдцрмяли олду.
Пяри ханым йалварараг:

Сярраф олан мяним дярдими ганар,


Мян йанан одлар од тутуб йанар.
Гийамят эцнцндя ня дейярсян о Яли хана,
Юлдцрмя Ящмядим, аман эцнцдцр.

Вязир гулах асмайыб Ящмяди дя юлдцрдц.

20
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Пяри ханым:
Аьалар аьасы, сащларын шащы,
Щардады гярибин пцштц-пянащы?
Мян Пяринин няди эцнащы? –
Юлдцрмя вязир, аман эцнцдц.
Вязир деди ки:
– Щеч еля шей йохдур сяни дя юлдцряъяйям.
Пяри деди:
– Еля ися гой су цстя эедим, сонра эялим.
Вязир:
– Онда гачарсан.
– Гачарсам айаьыма кяндир баьлайыб ялиндя тут.
Вязир чадрын кяндиринин бир уъуну Пяринин голуна баьлады. Пяри
ханым афтафаны ялиня алыб байыра чыхды. Колун далына чатанда ипи
голундан ачыб афтафайа баьлады, юзц ися гачды.
Вязир эюрдц ки, гыз эеъ эялди. Кяндири дартды. Гыз явязиня афтафа
дынгыллайа-дынгыллайа чадыра эялди. Вязир о саат щарай салды ки:
– Ай щарай, колдан щярамы чыхыб Пярини апарды, ушахларыны да юл-
дцрдц.
Щяман дягигя кяъавяляри гарайа тутуб, эерийя – Ван шящяриня
йол басдылар.
Яли хан о эеъя йухуда эюрдцкц оьланлары дярйайа дцшцб ахыр-
лар. Сящяр олъаг анасына деди ки:
– Бир пис йуху эюрмцшям.
Анасы ися деди:
– Оьул, чых баьа, бах яйяр бцлбцлляр ютцшцрся, йухун бяд дейил,
яйяр ютцшмцрся, йягин ушахларын башында бир янэял вар. Яли хан
баьа чыхыб эюрдцкц бцлбцлляр ютмцр. Яли хан бурда гямэин олуб
деди:
Цмцдварам щяля йолун эюзлярям,
Унутмарам хяйалымдан йар, сяни,

21
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

О сябябдян бцлбцл кими йанарам,


Тяр гцнчясян, щейф гуъар хар сяни.

***

Эцлшандан эетди бцлбцлцн сяси,


Эейярям гараны, тутарам йасы.
Цряйимдян эетмяйиб йарын щявяси,
Юлцнъя эюзлярям щяля йар сяни!

***

Яшгин галды Яли ханын ъанында,


Назлы йарым дурмады юз Ванында.
Йцзц гара олсун щаг диванында
Щяр ким гойду конул, интизар сяни.

Яли хан йола тяряф нязяр саланда эюрдцкц кяъавяляр гарайа ту-
тулуб эялирляр. Вязир кцй-гышгырыгла хябяр эятирди ки:
– Колдан щярамы чыхыб Пяри ханымы апарды, оьланларыны да гырды.
Яли хан деди ки:
– Вязир, мян юз талеими сяндян габаг билмишям, эет бизим щя-
рямизя бир дярвиш палтары тикдир.
Бунлар бурда палтар тикдирмякдя олсун, Пяри ханымдан хябяр
верим. Пяри ханым вязирин ялиндян гачыб чох зиллятляр чякди вя бир
чобанын ялиня кечди. Чобан Пярини юзцня баъы етмяк истядикдя Пяри
дейир:

Дярин-дярин дярйалара далаллар,


Чобан, инъитмя мяни, мян эедим.
Щарай дцшцб бу саат далдан эялярляр,
Чобан, инъитмя мяни, мян эедим.

22
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Чобан:

Дярин-дярин дярйалара далмазлар,


Баъы, эял эетмя, гоймарам сяни.
Ширин ъаны яшг одуна салмазлар,
Баъы, эял эетмя, гоймарам сяни.

Пяри:

Щаъа эедян Щаъы олмаз,


Ширин аьзым аъы олмаз.
Йад гызындан баъы олмаз,
Чобан, инъитмя мяни, мян эедим.

Чобан:

Щаъа эедян Щаъы олар,


Сян эетсян аьзым аъы олар.
Йад гызындан баъы олар,
Баъы, эял эетмя, гоймарам сяни.

Пяри ханым:

Даьлар башыны алды думан,


Конлума салибсан эцман.
Пяри ханим сяня гурбан,
Чобан, янъитмя мяни, мян эедим.

Чобан:

Даьлар башыны алмаз думан,


Конлума дцшмясин эцман.
Чобан гардашын сяня гурбан,
Баъы, эял эетмя, гоймарам сяни.

23
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Пяри деди:
– Ай чобан, инди ки, мяни юзцня баъы тутурсан, эет евдян ананы
эятир, йохса сянин йанына дцшцб эедя билмярям.
Чобан Пярини гойунларын йанында гойуб анасыны эятирмяйя эет-
ди. Пяри ися палтарларыны дяйишиб башына гойун гарныны кечириб чоба-
нын чантасына бу сюзляри йазыб салды:

Башына дюндцйцм, а чобан гардаш,


Ялы ханы эюрсян бу йаня де эялсин.
Ары тяки бал цстя сызылдарам,
Зянбур тяки баьры шаня, де эялсин.

***

Эюрсян сян дя танырсан ону,


Оддан кюйняйиди, йаловдан дону.
Йахандан тутарам гийамят эцнц,
Ярз ейлярям о Султаныма, де эялсин.

***

Юз адым Пяриди, Яли хан путам,


Чярхи-фяляк ейляди мяня ситям.
Фирянэин ханыды, Буръу бяй атам,
Мансыр тяки чяксяляр даря, де эялсин.

Гыз сюзляри тамам едиб чантайа басды вя йол алды. Чобан гыз
эедяннян сонра анасыннан эетди, ямма эюрдцкц щеч ким йохдур.
Анъаг каьызы тапыб, охуду, палтарларыны да ялиня алыб Пяри ханымын
далынъа эетди. Анасы далынъа сяслянди ки:
– Оьул, бяс бу гойунлары кимя тапшырырсан.
Чобан:
– Даща мян эедирям, мяндян эюзцнц юрт, – деди.

24
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Бу эетмякдя олсун, сизя ярз едим Яли хандан. Яли хан дярвиш
палтары эейиб вязири иля шящярдян чыхмаг истядикдя ъямаят гаршыйа
чыхыб дедиляр ки:
– Ай Яли хан, сян эедирсян бяс бизи кимя тапшырырсан?
Яли хан дейир:

Гадир Аллащ, сян билирсян,


Ня говьали башим мяним,
Итирмишям тай-тушуму,
Ким олар сирдашим мяним?!

***
Хош эялир мяним авазым,
Дярдими дяфтяря йазым.
Варим гцрбят ели эязим,
Дярвишдикди ишим мяним.

***
Яли хан буйурур щазыр,
Цстцмцздя дуранлар йазыр.
Бойну сынмиш Гара вязир,
Итирди йарымы мяним.

Бурада вязир сюзя эялиб деди:


– Яли хан, эюрцнцр сян тягсири мяндя эюрцрсян.
Яли хан деди:
– Мян билирям ня дейирям.
Бунлар бурада дурмайыб, Яли хан вязири юзцндян айырмайыб
юзц иля апарды. Яли ханла вязир эедиб Тибилися чатдылар. Бир Нярэиз
ханым адлы арвада икиси дя гонах олдулар.
Арвад Яли хана деди:

25
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

– Ай оьлан, сян нячисян, бу дярвиш либасы сянин эюзяллийиня щеч


йарашмыр.
Яли хан:
– Ай арвад, сяня бир эеъянин гонаьыйык. Нейляйирсян бизи сюй-
лятиб.
Ямма Нярэиз ханым да Яли хандан бир аршын аь кясирди. Вязир
буну дуйуб деди:
– Яли хан, бу арвад да пис дейил. Юзц хан арвады олмушдур, эял
сян буну ал, гайыдыб эедяк вятянимизя.
Яли хан разы олмады. Вязир ися деди:
– Щеч олмаса бир эеъялийя разы ол.
Бу эеъяни орада эеъялядиляр. Сящяр Яли хан истяди ки, эетсин Няр-
эиз ханым разы олмайыб деди эяряк мяни аласан.

Нярэиз ханым:

Башина дюндцйцм, ай Яли дярвиш,


Эял ал мяни, эетмя бизим еллярдян.
Алыш-тутуш яшг одуна сян дя дцш,
Эял ал мяни, эетмя бизим еллярдян.

Яли хан дейир:

Илтимас ейлямя, Нярэиз ханым,


Яйляшибнян бурда гала билмярям.
Баьын бяняфшяси, эцлцн янбяри,
Ондан артыг эцлцнц дяря билмярям.

Нярэиз ханым:
Ол мяним Султаным, ол мяним ханым,
Сюйляэилян дярдини бир мян ганым.
Сяня гурбан олсун бу ширин ъаным,
Эял ал мяни, эетмя бизим еллярдян.

26
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Яли хан:

Бир буса истярям о гара халдан,


Юпярям, гуъарам дцшярям щалдан.
Арыны юлдцрсян ял чякмяз балдан,
Яйляшибнян бурда гала билмярям.

Нярэиз:

Сян мяним Султаным, сян мяним ханым,


Алышым оддарына гой инди йаным.
Сана гурбан олсун бу Нярэиз ханым,
Эял ал мяни, эетмя бизим еллярдян.

Яли хан:

Хябяр эялди, хан горуьу таланды.


Щясрят ъаным йар башыма доланды.
Севэили севэилисини эюрмяк йаланды,
Яйляшибнян бурда гала билмярям.

Яли ханла вязир йубанмайыб Тибилисдян чыхдылар. Йолда бунлара


чобан да раст эялди.
Пяри ханым эялиб Тибилися чатды, дядясинин евинин диварына ба-
шына эялян ящвалаты йазыб йапышдырды. Дивара бу сюзляри йазмышды:

Эедян бязирэанлар, эялян хоъалар,


Бу каьызы Яли хана йетирин.
Евими йыхды ай гаранлыг эеъяляр,
Бу каьызы Яли хана йетирин.

***

27
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Йазы йазан ялдян дцшсцн гялямин,


Имранди диллярин, хошду кяламын,
Оьланларымы эялди гырды щарамы,
Бу каьызы Яли хана йетирин.

***
Пярим дейяр, илгарымыз бир цздц,
Лоьман-щяким дейяр бир цз бир цздц.
Йерим хябяр алсан дейинян Тифлисди,
Щарай, бу каьызы хана йетирин.

Пяри юзцнц танышдыг вермяйиб евляриня доьру эетди. Эюрдцкц


гардашы Мящяммядля Тапдыг ат ойнада-ойнада сувармаьа апа-
рырлар. Бунларын габаьыны кясиб деди:
– Ай оьлан, мяни бурда нюкяр тутан олармы?
Тапдыг:
– Адын няди? – дейя сорушдугда Пяри ъяваб верди ки:
– Кечял Мящяммядди.
Тапдыг гыза деди ки:
– Бир аз эюзлясин, эедиб атасына эяняшсин, разы олса эялиб ону
апараъаг.
Тапдыг дярщал атасына деди ки:
– Бир няфяр оьлан нюкяр дурмаг истяйир, ону тутагмы?
Щаъы Сяййад буйурду ки:
– Эет чаьыр эюрцм кимди?
Тапдыг эялиб кечял Мящяммяди апарды.
Щаъы Сяням кечял Мящяммяди эюрян кими яри Щаъы Сяййада
деди:
– Киши, эюр эядянин эюзляри неъя Пяри ханымын эюзляриня охша-
йыр?
Щаъы Сяййад:
– Ай арвад, Пяринин инди щеч сюмцйц дя галмайыб.

28
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Щаъы Сяййад кечял Мящяммяддян сорушду ки:


– Ня иш баъарарсан?
Пяри ъяваб верди ки:
– Чюл иши ялимдян эялмяз, анъаг тювля тямизлямяк пяйин кюря-
мяк ев ишляри баъарар.
Щаъы Сяййад деди:
– Онда сян тевлядяки алашалара гуллуг едиб юзцн дя орада йа-
тарсан.
Пяри бу эцндян сонра атлара ъанла-башла гуллуг едиб онлары кю-
кялтмишди. Щаъы Сяййад кечял Мящяммядин сяйини эюрцб ону баш
мещтяр вязифясиня гойду. Сяням ханым да бунун хятириня чох се-
вирди.
Сизя щардан хябяр верим, бир гяфля севдаэярлярдян; бунлар эялиб
Щаъы Сяййадын евинин гаршысындакы кюрпцдя дцшмцшдцляр. Яли хан,
Гара вязир вя чобан да бурайа эялиб чыхдылар.
Салащ Севдяэяр дивардакы каьызы гопардыб охумаьа башлады.
Яли хан севдаэярин чейнинин цстян баханда эюрдцкц каьызын ба-
шына Пяри йазылыб. Истяди каьызы ондан ала, Салащ севдаэяр вермяди.

Яли хан:

Башына дюндцйцм, Салащ севдаэяр,


О каьызы йазан Пярим неъя олду?!
Тярк етдим вятяними, дцшдцм дидярэин,
О каьызы йазан Пярим неъя олду?!

Салащ севдаэяр:

Башына дюндцйцм, ай Яли дярвиш,


Каьыз мяня наэащ йердян туш олду.
Алыш-тутуш яшг одуна сян дя дцш,
Каьыз мяня наэащ йердян туш олду.

29
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Яли хан:

Бойун минявярди, зцлфцн урьаны,


Ъямалыны эюрян од тутар йаны.
Эюзц йашлы гойду мян фцгяраны,
Бу каьызы йазан Пярим неъя олду?

Салащ севдаэяр:

Яшгин сямяндярини миниб чапмышам,


Банна олуб сыныг конул йапмышам.
Бир кюрпцнцн кянарындан тапмышам,
Каьыз наэащ йердян мяня туш олду.

Яли хан:

Яли хан гурбанды йарадан йара,


Булунмаз дярдиня щеч олмаз чара.
Ики диллиди о йцзц гара,
Щарай бу каьызы йазан Пярим неъя олду?

Салащ севдаэяр:

Доландым дцнйаны тамам щяр ня вар,


Сыныг конлундан верярям хябяр.
Сана гурбан олсун Салащ севдаэяр,
Каьыз наэащ йердян мяня туш олду.

Яли хан каьызы алыб охуду, эюрдцкц Пяри ханым саьдыр, каьызы о
йазыб. Ямма Вязир ися деди:
– Яли хан, эял эедяк ишимизя, о башга Пяри олар.
Булар бу мяслящятдя икян Пяри нюкяр либасында аты суварыб эя-
тирирди. Бирдян бунлара эюзц саташыб эюрдцкц Яли хан, Гара вязир

30
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

вя чобан цчц дя гонушурлар. Бунлар ися Пярини эюрцб танымадылар


вя ондан хащиш етдиляр ки, бу эеъя она гонаг олсунлар.
Пяри ися деди:
– Бурда бир аз эюзляйин, эедиб аьама дейим, разы олса, эялиб
апаррам.
Пяри эедиб Щаъы Сяййада йалварды ки:
– Цч няфяр дярвиш бизя гонаг олмаг истяйирляр, иъазя версян, он-
лары евя чаьырардым.
Щаъы Сяййад деди:
– Оьул, мяним гапым щяр вахт ачыгдыр, де эет чаьыр эялсинляр.
Пяри ханым эялиб дярвишляри апарды. Пяри Щаъыдан хащиш еляди ки:
– Бу эеъянин ихтийарыны она версин.
Щаъы разы олду.
Пяри ханым эедиб о эеъя гарыны эятирди. Шам тяамындан сонра
Пяри сюз алыб чобана ямр еляди ки, гапыда дурсун яшикдян эяляни
бурахсын, ямма ичяридян бир няфяр дя олсун байыра бурахмасын.
Бу бюйля дедикдя Тапдыьын аъыьы тутуб истяди ки, кечял Мящям-
мяди вурсун, Щаъы ися иъазя вермяйиб деди:
– Гой щяр ня еляйир елясин бу эеъянин ихтийары ондадыр.
Пяри Щаъыдан иъазя алыб башына эяляни шейир иля мяълися сюйля-
мяйя башлады.
Пяри ханым:

Бир вахт ки дедин ханлыг, хан яййамиди,


Инди йериндя ким хан ола, дярвиш?
Арайыб ахтарсан инди ганарсан,
Йягин бу йердя ган ола, дярвиш!

***

Ня вахт чыгыбсан Вани-Ирандан,


Йолунда кечмишям башнан ъандан.

31
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Инанмырсан хябяр ал о чобандан,


Чох эяздим гцрбятдя йаралы, дярвиш.

***

Гядир Аллащ рящ ейля ишя дя,


Цч эцн, цч эеъя галдым ай гаранлыг мешядя.
Конлумун евиндян гямляр йеришся дя,
Инди гара баьрым ган ола, дярвиш.

***

Ганлы фяляк эяня мяни диндирди,


Гям аташына салдырды, еля йандырды.
Дуран Гара вязир бир ъцт оьлун юлдцрдц,
Истясян ганына ган ала, дярвиш.

Вязир бурада гурдаланыб байыра чыхмаг истядися, чобан чома-


ьыны она дайайыб байыра бурахмады.
Пяри ханым:

Ганлы фяляк мяни диндирди,


Эюздян ахан ейним йашы силдирди.
Ханы гары мяндян йаман гандырды,
Истяди мяндян ъям ола, дярвиш.

Ханы гары:

– Мяня изн верин, ала дананы фярагят едиб эялярям.


Чобан буну да бурахмайыб деди:
– Эет йериндя отур, йохса тязяклийиня бир чомаг яндиррям, дцн-
йа башына даралыр.

32
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Пяри ханым:

Бир гулу щаг салмасын нязярдян,


Сейрагыфы гутармасын азардан.
О вахты Тапдыг эялди базардан,
Истяди мяня йар ола, дярвиш!

Тапдыг да байыра чыхмаг истядися, чобан буну да бурахмады.


Пяри ханым:

Атадан-анадан олдуг бир гыз, бир оьлан,


Тамам диниб сюйлядийим олду ган.
Цчцмцз мяктябдя охудуг Гуран,
Онда артырдым мян кямалы, дярвиш.

Щаъы Сяням йеня яриня баша салды ки, бу бизим гыз олаъагдыр.
Пяри ханым:

Эюрцрсянми дуран Яли хан йары,


Голумдан тут, эедяк вятяня сары.
Щаъы Сяййад гызы, юзцм дя Пяри,
Истясян эюрэясим ъямали, дярвиш.

Беля дейян кими башына кечирдийи гойун гарныны башындан алды.


О саат щамы йериндян галхыб истядиляр гыза йейя дуралар, ямма
Щаъы Сяййад чобана деди ки:
– Бир няфяр дя олсун байыра бурахмасын, эюряк ишин ахыры щара
чыхар.
Ара сакитляшяндян сонра Щаъы айаьа галхыб деди:
– Гыз мянимкиди Тапдыгла Мящяммяд биляр, гарыйла чобан би-
ляр, вязирля Яли хан биляр.
Бу тапшырыгдан сонра Мящяммяд одун йандырыб Тапдыьы йан-
дырды. Чобан ися гарыйа цч чомаг ендирдикдян сонра гары Гарабаь
булуту цстя эюйя чыхды.

33
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Яли хан ися вязири хам гатырын гойруьуна баьлатдырыб гатыры чюля
говдурду. Вязир гатырын шиллаьындан чыхан даш-кясяклярин аьрысын-
дан юлдц. Щаъы Сяййад ися Яли хана деди ки:
– Даща мян гызымы сяня вермяйяъяйям.
Пяри ханым ися бу сюзц ешитъяк аьламаьа башлады. Яли хан Пяри-
нин аьламасыны эюрцб деди:

Башына дюндцйцм, гурбан олдуьум,


Ала эюзлц Пяри ханым, аьлама.
Одуна йаныб эирйан олдуьум,
А бимцрцввят, чыхды ъаным, аьлама.

***

Мян йанан одлара од тута щара?


Мцжэанларын охду, баьрымы йара.
Ики диллисян, ай йцзц гара,
Дцрцст кясдин етибарым, аьлама.

***

Яли хан гурбанды йарадан йара,


Булунмаз дярдимя щеч олмаз чара.
Эюрдцм дцз чыхмадын ящдя, илгара,
Оду ки дейирям залым, аьлама.

Щаъы Сяййад деди:


– Оьул, эюрцрям сиз бир-биринизи севирсиз. Ынди эяряк мян ниэащ
пулу алыб гызымы тазадан той иля кючцртярям сянин евиня.
Пяри ханым кечмиш эцнляри йадына салыб йеня аьламаьа башлайыб
деди:

Илтимасым будур сяня, йа Худа,


Севэилини севэилидян айры салма ъыда.

34
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Бцлбцллц баьчалар айиня бянд ода,


Дцшяндя йада галхыр башымдан думан айрылыг.

***

Аьалар эялин сизя сюйляйим,


Юлцмдян бятярди йаман айрылыг.
Синям яблящ олмаз даьы-дцйцндян,
Юлцм йейди мяня бу эцндян,
Юлцмдян бятярди йаман айрылыг.

***

Мян Пярийям бу мейданда дурмаьа,


Мцжэарларым ахду баьыр аймаьа.
Цмцд йохду бир дя цзцн эюрмяйя,
Щеч эялмир саьлыьыма эцман, айрылыг.

Гызы бюйля йаныглы сюйлядикдя Щаъы Сяййадын булара рящми эя-


либ гырх эцн-гырх эеъя той еляйиб гызыны тязядян Яли хана эялин кю-
чцртдц.

Битди.

35
ß ðò î ü ðî ë Úà â è ä

“МАРАЛ ХАНЫМ” НАЬЫЛЫ ЩАГДА

У наьылда нязяри ъялб едян момент “Марал


ханым”ын устаднамясидир.
Бурада ушаьын илк саатларындан башлайараг
йетишмяси, доьулмасы, бюйцмяси, йаша дол-
масы... гоъалмасы, юлмяси, о дцнйайа эетмя-
синя гядяр беля тясвир едилир.
Чох сямими ифадялярля гоъалара олан мцнасибят тясвир едилмиш-
дир. Мяс:

“Щяштад беш йашымда дедийим битмяди,


Бюйцк, кичик сюзцм тараз етмяди.
Эюнцл истяйян йеря айаь эетмяди,
Эедяндя дцшдцм о йан бу йаня.”

Ушаьын ямяля эялмяси просеси дя тяхминян якс олунуб. Бура-


дан халгын биоложи, физиоложи биликлярини юйрянмяк олар.
Бу кими парчаларын бюйцк тярбийяви ящямиййяти вардыр. Чцнкц
эянълийин дялиганлылыьы, зцлм севмяси эюстярилдикдян сонра гоъалы-
ьын пешиманлыьы да эюстярилмишдир.
Фолклорда бу типли ясярляр йеня вардыр. Наьылын бюйцк щиссяси
тякрар, охшатмадыр. Марал ашыхлары баьлайыр. Шярт баьламыш ки, ону
баьлайана тяслим олаъаг. 39 ашых баьландыгдан сонра Доллу Мус-

36
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

тафа мейдана эялир. Шцбщясиз о, галиб чыхаъаг. Маралын чаьырыш


мяктубуна Мустафа беля ъаваб верир:

“Мяндян сяня салам ей Марал ханым,


Тездиэъян гуллуьунуза щазырам.
Аьыр гала олсан аьыр буръ олсан,
Искяндяр тяк тяпик вуруб позарам”.

Тяхминян щяр момент тякрардыр. Лакин йени бир момент ол-


муйан ясяр йохдур. Фолклордакы охшар темалы ясярлярдян данышыр-
кян онлардакы ян кичиъик дя олса ориэиналлыьы унутмамалы. Мис:
Бир чох наьылларда сяфяря чыхан гящряманлар, ашыхларын, нишан-
лысы верилмиш ки, онлар юз нишанлыларынын башга гыз севмясиня гысга-
нараг йолуна мане олурлар.
Бурада да Доллу Мустафанын нишанлысы Пяри ханым якс едилмиш-
дир. О да нишанлысынын сяфяря, йяни Марал ханымла дейишмяйя эет-
мясиня мане олур.
Нечцн?
Чцнкц о нишанлысынын мяьлуб олмасындан ещтийат едир. О, гор-
хур ки, Марал Мустафаны баьлайыб юлдцрдяр, бу манечилик сябяби
гысганълыг дейилдир. Щяр моменти охшар олан “Марал ханым” на-
ьылынын фяргли тяряфи будур. Бу кими наьыллары хцсуси няшря лцзум
йохдур. Бунлар фолклор щагда йазылаъаг елми ясярляря мараглы бир
материал олду.
Наьылын ифадясиндя халг дили хцсусиййятляри вардыр:
“юлдцрярям” явязиня “юлдцррям”
“баьлайыб” явязиня “баьлайыбан” вя с.
Бу наьылы хцсуси иля няшря лцзум йохдур.
Лакин наьылын устаднамяси дцзялдилдикдян сонра азярбайъанъа
чапа лайигдир.

19.12.1939

37
МАРАЛ ХАНЫМ

Йазыйа алды: Щцсейн Искяндяров

Устаддама1

Ата белиндя икян анайя эялдим,


Онда дюндцм бир зярря майяйя.
Цч щяфтядя кимся билмяди сиррими,
Бир айда мялум олдум анайя.

***

Ики айда алдылар сораьым,


Цч айда мялум олду додаьым.
Дюрд айымда йер ейляди айаьым,
Беш айда шаддых эетди архайя.

***

Алты айда бу ъясядим дцзялди,


Йедди айда билдим дцнйа эюзялди.
Сяккиз айда вядям мяним азалды,
Дцбаря дя мян бахырдым бир айа.

1
Гейд: Бу шеир шякли яслиндя “Вцъуднамя” дир (редактор).

38
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

***

Дцбаря доггуз эцн, доггуз дягигат,


Эеъя эцндцз дедим тамамдыр саат.
Зорба идим, анамда галмады гуват,
Гаранлыхдан фярз ейлядим дцнйайя.
***
Бир айда щамы бахды цзцмя,
Ики айда ишыг эялди эюзцмя.
Цч айда эцвянмирдим юзцмя,
Дюрд айда эюз атырдым атайя.

***

Беш айымда анам алды гуъаьа,


Алты айда атылырдым оъаьа.
Йедди айда няням верди садаьа,
Сяккиз айда мян сыьындым мювлайя.

***

Доггуз айда лязят вердим гонаьа,


Он айымда апардылар йайлаьа,
Он бир айда анам эятирди баьа,
Цзцм йедим, щеч бахмадым мямяйя.

***

Он ики айда тамам олду бир йашым,


Яринди, силинди ачылды дюшцм.
Гафылдан чыхды икиъя дишим,
О саатда шцкцр гылдым Хцдайя.

39
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

***

Ики йашда бир аз ямяля эялдим,


Ей аьалар, еля билдим бай олдум.
Ойнайанда ушахлара тай олдум,
Аьлайанда йашым дюнцрдц чайа.
***
Дюрт йашында йох иди дярдим,
Беш йашымда щяр бир иши билярдим.
Алты йашда щяр кимсяйя сюйярдим,
Йедди йашда тягсир йохдур ушаьа.

***

Сяккиз йашда дядям верди бир ишя,


Эеъя-эцнцз дярс алардым щямяшя.
Он йашында бир дил ачдым тамаша,
Он бир йашда каьыз йазырдым сайа.

***

Он ики йашда эюндярдиляр дцкана,


Он цч йашда щеч бахмырдым надана.
Он дюрт йашда баъ вермядим дцшмана,
Он беш йашда Худам йетирди байа.

***

Ийирми йашда хиридими ачдым,


Щавалы идим намаздан гачдым.
Истанбул гящвясини алибан ичдим,
Щеч бахмырдым мян дя гянд-чайа.

40
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

***

Ийирми беш йашында той елядим юзцмя,


Бюйцк-кичик бахырдылар сюзцмя.
Бир назянин онда бахды цзцмя,
Ашиг-мяшуг олдум бутайа.

***
Отуз йашда кимся билмяди щалым,
Мяндян горхурди охуйан алим.
Йох иди дцнйада мян кими залим,
Истяйирдим хундкяр мяня баш яэя.

***

Отуз бешдя йыьдым дцнйанын малы,


Бяйянмирдим мян дя тирмяйи шалы.
Еля билдим мяням Рцстям залим,
Эцъ вар иди баъ вермирдим хязнайя.

***

Гырх йашымда гырхлар таси,


Фрянкдян алдым палтарын хасы.
Мялум олар дювлят йейяси,
О сябябдян бел баьладым юлкяйя.

***

Гырх бешиндя дцшмяня йетирдим йара,


Ня гядяр чалышды булмады чара.
Чох адам мяндян гачды авара,
Йер цстя дава едирдим мян пайа.

41
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

***

Ялли йашында эетди юмрцмцн бяри,


Башыма йыьылды дцнйа гящяри.
Язиз эцнлярим гайыдарды эяри,
Онда билдим галан эцнцм биъайя.

***

Ялли бешимдя дедим вахтым мяним,


Гафыл дюндц гара бахтым мяним.
Солухду гызылдан тахтым мяним,
Дедим эяряк эедим эязим арайя.

***

Алтмыш йашда щеч билмядим нейняйим,


Йаван аш олду эцндя йемяйим.
Оьул-ушах итирдиляр ямяйим,
Гаргыш етдим фяляк бойнун яйя.

***

Алтмыш бешдя танымадым ишими,


Йаман сюз ешитди тек-тек эцшими.
Санъы вурду азар тапды дишими,
Эюрян деди, апар чикдир устайя.

***
Йетмиш йашда ъяваб верди ушаьым,
Онда билдим бцкцлцбдцр вяряэим.
Дцшмян олду гол-ганадым, будаьым,
Чярхи-фяляк юмрцм йетирди зайя.

42
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

***

Йетмиш беш йашда алан йохду сораьым,


Дяйишдиляр йерим, галды отаьым.
Чох чалышдым, алышмады чыраьым,
Гоъалыьда бир баха идим шюляйя.
***
Сяксян йашда олан дишим тюкцлдц,
Дцшмян ялдя евим-баьым сюкцлдц.
Гощум-гардаш бцтцн мяндян чекилди,
Чаьыранда эедя билмядим тойа.

***

Щяштад беш йашымда дедийим битмяди,


Бюйцк, кичик сюзцм тараз етмяди.
Эюнцл истяйян йеря айаь эетмяди,
Эедяндя дцшдцм о йан бу йаня.

***

Догсан йашда юлмяйими билирдим,


Эеъя-эцндцз щяггя шцкцр гылырдым,
Аьлайыбан эюз йашымы силирдим,
Щайыф олду эямин батды дярйайя.

***

Догсан беш йашымда эетди ады саным,


Кясилди няфясим, гуруди ганым.
Бир гуру гяфяс галды, бир гуру ъаным,
Онда галдым ащ вайа, ащ вайа.

43
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

***

Йцз йашымда мяни йыхды азарым,


Йейясиз галды дцканла базарым.
Бир дост онда газды мязарым,
Табутуму чевирдиляр Гибляйя.
***
Язраил тутду гапы вя баъа,
Эцнцз икян хейрат вердиляр аъа.
Мяни сахладылар бир эцн, бир эеъя,
Эютцряндя щяшир дцшдц мящляйя.

***

Худадан ямр олду кюрпцнц кечдим,


Яъял бадасыны мян орда ичдим.
Эедя-эедя дцнйайя йетишдим,
Раст эялдим мющкям давайя.

***

Дава ейляр шяр шейтани,


Йыьылмышды нечя мин ъаны.
Зцлмят эюрдцм щаг диваны,
Раст эялдим мян Мусайя.

***

Орда эюрдцм Муса даьы,


Йаман эюряр нар оъаьы.
Сяккиз гатдыр ъяннят баьы,
Мярт ийит дцшмяз бялайя.

44
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

***

Сорушдулар эцнащларым йцз олду,


Мяним цчцн дяря-тяпя дцз олду,
Боръду эялди, мянля цзбяцз олду,
Деди, вер боръуну, ей цзц гара.
***
Щалал малы мян алмышам дястимя,
Инди билдим сян эязирсян гясдимя.
Бу дцнйада щаг олубду цстцмя,
Тюкцлдц абрым, галмады щайа.

***
Ашых Щятям де ашкара,
Рящмят верин шаирляря,
Айан олсун галанлара,
Раст эялдик биз Мювлайа.

Марал ханым Истанбуллу Ящмяд пашанын гызы иди. Гайят талант-


лы щазыр ъяваб шаиря олдуьундан отуз доггуз ашыг баьлайыб сазла-
рыны ялляриндян алыб юзлярини дя щябс етмишди.
Доллу Ашых Мустафанын шейирди Нямят дя баьланан ашыглар ара-
сында вар иди. Марал юзцня сюз вермишди ки, ким ону баьласа, она
яря эедяъяк.
Немят Марал ханыма хябяр эюндярир ки:
– Мяним устам Доллу Мустафа яйяр бурада оларса, сян онун
ялиндян гуртармазсан.
Одур ки, Марал ханым Доллу Мустафайа бу мязмунда мяктуб
йазыб ону дейишмяйя чаьырыр:

Мяндян салам олсун, ашых Мустафа,


Яйяр ашых исян бу мейдана эял.

45
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Сян эялмясян ашыхлары юлдцррям,


Сян дя гясд ейляйиб ширин ъана эял.

***

Ашыхлары мян гол-гола чатмышам,


Щяр сюзнян баьлайыбан тутмушам.
Гара мал тяк щамысын дама атмышам,
Сян дя бу шамлара ол пярваня, эял.

***

Мян Маралам, дедийими данмарам,


Яшг одуна эизлин-эизлин йанмарам.
Щяр ашыгын дедийин ганмарам,
Сян дя бу ящдиня ет пяйманя, эял.

Маралын бу мяктубуну бир тойда Мустафайа охуйурлар. Ашых


Мустафа еля орадаъа намяйя беля ъяваб верир:

Мяндян сяня салам, ей Марал ханым,


Тездиэъян гуллуьунуза щазырам.
Аьыр гала олсан, аьыр буръ олсан,
Искяндяр тяк тяпик вуруб позарам.

***

Ашых мейданында шяйирд дайанмаз,


Шяйирдя сюз десян, ешитмяз, ганмаз,
Мустафа да бу сюзцндян усанмаз,
Щяр топуна-тцфянэиня дайаннам.

Мустафа бурадан худащафизляшиб, евя гайыдыр ки, Истанбула –

46
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Марал ханымла дейишмяйя эетсин. Сян демя, Мустафанын Пяри ха-


ным адлы нишанлысы вар имиш. Пяри ханым юз адахлысы Мустафанын Ма-
рал ханымын чянэиня дцшмясиндян горхуб, аьлайыр. Мустафа
эютцрцр, эюряк йарынын аьламасына ня дейир:

Ала эюзлу, назлы ъейран,


Ащу эюздц йар, эедирям.
Юлсям башына садага,
Галсам, интизар эедирям.

***

Бцлбцл арзулар эцлляри,


Данышыр ширин дилляри.
Эязярям гцрбят елляри,
Ахыр бигярар эедирям.

***

Мустафайам, кечдим ъандан,


Ахыр эюнцл дюнмцр сяндян.
Ял чекмишям ханымандан,
Щалал ейля, йар, эедирям.

Мустафа Истанбула чата-чатда иди. Баллы кюй адлы бир йердя Мус-
тафа баьдан евя гайыдан цч няфяр гыза раст эялир. Бунлардан бириси
– Паша гызы Назды дейир:
– Яфяндим, йаншахмысан, бизя бир гач сюз айытамысан?
– Нейя, сизя гурбан олум, – дейя Мустафа сазыны кюйнякдян
чыхарыр:

47
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

“Османлы диванысы” щавасында

Бу баьда бир эюзял эюрдцм,


Эцлляри мяръан кими.
О баьда эюрдцйцм гызын,
Мямяляри финъан кими.

***
Ня олур сармашаг, йатаг,
Икимиз бир ъан кимин.
Гийамят мяншяр эцнцндя
Сян мянимсян, мян сянин.

***

О баьда эюрдцйцм гызын либасы нарынъыды.


Эеъя эцндцз дярдиндян чекдийим зарынчыды.

***

Кятан кюйняк, гызыл дцймя астары нарынъыды,


Юзц бир эцл, сачы сцнбцл, гядди “дал” яъям гызы.

***
Мустафайа чох верирсян язийяти,
Бу йердя сяндя мяня щеч дя гойма минняти.
Лябляри шящди шикярди, чцн ичирди шярбяти,
Юзц бир эцл, сачы сцнбцл, гядди “дал” яъям гызы.
***
Сяня ярз ейляйим. ей эюзял ханым,
Марал мяни о дивана истяйиб.

48
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Эяряк мян эедям йохду чарасы,


Каьыз йазыб гана-гана истяйиб.

***

Намя йазыб гырх ашыгы тутмушам,


Голларыны дал эярдяня чатмышам.
Гол дейибян мян Мисря сатмышам,
Гясд еляйиб ширин ъаня истяйиб.

***

Мустафа да эял горхмасын ъанындан,


Ял чякдим дювляти ханыманымдан,
Горхмурам Маралын о диванындан,
Мансыр ким чякся даря, истяйиб.

Гызлар ашыьа пул вериб йолларына дявам едирляр. Мустафа да Ис-


танбула чатыб Марал ханымын евиня эетди. Марал ханым ону сай-
мазъасына гаршылайараг эютцрцр:

“Байаты кцрд” щавасында

Ябяс йеря бу мейданя эялибсян,


Сянин тяк кюпяйи ким сайар инди.
Сян кимиляр эяляр гапыда йатар,
Йейяр артыг галаны, дойар инди.

Мустафа:

Бу йолда кечдим ъанымдан,


Зярряъя горхмам ганымдан.

49
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Юпярям дил-дащанындан,
Дярдиня дярман ейлярям.

Марал:

Мян Маралам, аьламышам,


Сюзлярими чаьламышам.
Эюрцрсянми отуз доггузун баьламышам,
Сяни онлара сярван ейлярям.

Мустафа:

Мустафайам бу сювдайя дцшмцшям,


Яшгин бадясини щям ичмишям.
Башы-ъанымдан кечмишям,
Ъаны сяня гурбан ейлярям.

Марал дейир:
– Ашых, инди кечяк мятлябя:

Сяндян хябяр алым, ай эялян ашых,


О няди аь цстян гаря дцшцбди?
Нечя шейдян хялг едибляр инсаны,
Яввял Адям ня дийаря дцшцбди?

Мустафа:

Сяня хябяр верим, ай Марал ханым,


Мцряккябди аь цстцндян гаря дцшцбдц.
Дюрт шейдян дя хялг едибляр инсаны,
Яввял Адям сяряндибя дцшцбдц.

50
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Марал ханым:

О нядики йемядиляр дойдулар?


О нядики гийамятя гойдулар?
О ким иди дярисини сойдулар?
О кимди гуйуда зара дцшцбди.

Мустафа:

О бещишт мейвясиди, йемядиляр дойдулар.


О соргуду гийамятя гойдулар.
О Мансырды дярисини сойдулар,
О Лоьманды гуйуда зара дцшцбдц.

Марал:

Марал дейяр, гуртармазсан ялимдян,


Баш ачмазсан мяним фянди филимдян.
Нийя эялдин мяканындан, елиндян,
Сюздярим бюйцкдц, зора дцшцбдц.

Мустафа:

Мустафайам, мян чякирям баланы,


Ешитмишям сянин эцъц сяданы.
Полат олса, даьыдарам галаны,
Од вуррам атяшя, наря дцшцбдц.

Мустафа бурада юзц габаьа дцшцб дейир:

Сцбщ заманы бир меълися уьрадым,


Эялдим, эюрдцм ня гоьады, ня галды.
Ня сцрущи, ня пийала, ня ъамы,
Ня бош сахла, ня йеря гой, ня долдур.

51
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Марал бу гыфылбянди тапа билмяйиб, “далыны эютцр”, - дейир.


Алыр Мустафа:

О нядики гыз-эялинляр тахыбды,


Зяррафларда гиймят гойуб бахыбды.
Ня дяниздян, ня дярйадан чыхыбды,
Ня йагутду, ня эющярди, ня лялди.

***

Эюрдцн ки, ишляр эяляр тамама,


Сяпярляр баш тутар эяляр салама.
Бостанчы бясляйиб бир ъцт шамама,
Ня йетэинди, ня ютэцндц, ня калды.

***

Доллу Мустафа сяни гямдян гуртарар,


18 баьлар гулун йесир дейиб апарар,
Щардан ахтарыбан сяни тапалар,
Фярагят ол, юз йериндя гал инди.

Битди.

52
ß ðò î ü ðî ë Úà â è ä

АШЫХ ШИРИН ЗЯР ЗЯБИЛЛИНИН ШЕИРЛЯРИ


ВЯ СЮЙЛЯДИЙИ ЯСЯРЛЯР ЩАГДА

ЛК яввял эюстярмяк лазымдыр ки, “Ашых Ширинин шеир-


ляри” натамамдыр. “Ашых Ширинин шеирляри” адлы дяфтяр-
дя йалныз ики шеир вардыр (“Шурайа”, “Эюзяллямя”).
Ашых Ширинин мянзум парчалары йалныз бунлармы?
Шцбщясиз, йох. Демяк онун шеирляри тамам йазылма-
мышдыр.
“Марал” наьылында, парчасында сянят нцмайяндяси олан ашых-
лара гаршы бяслянян мцнасибятдян бир епизод верилиб.
Йаьышдан исланмамагчын балкон алтында дуран ики ашыьы ев са-
щибяси “эединиз”, “ашыхлар мурдар олур” дейя говуркян, ев сащиби
гадыныны мязяммятля онлары евя дявят едир. Ашыхлар да ев сащиби-
нин гызына шеир охуйурлар.
Демяк, ашыхлара пис мцнасибят бясляйян гадын тянгид олунуб,
онлара щюрмят едян ев сащиби симпатийа иля верилиб.
“Надир шащ дястаны”нда да ашыхлыьын гцдряти якс олунуб. Бу
наьылын идейасыны бир ъцмля иля сюйлямяк олар: “сянят нцмайяндяси
зцлмкара, йяни сянят зцлмя цстцн эялир”.
Сяфяря эетмиш Надир шащын сярвяти, мал гарасы, ян чох севдийи аты
мящв олмуш. Халг шащын гязябиндян горхур. Бу аьыр вязиййятдя
ашых юз охудуьу парча иля шащы сакитляшдирир вя халгы азад етдирир.

53
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Бурада кясэин идейа верилиб. Шащ зцлмкарларын гаты нцмайян-


дясидир. Ашых ися халг йарадыъылыьыны тяряннцм етдирян симадыр. Ашы-
ьын шаща цстцн эялмяси, халг ирадясинин зцлмя цстцн эялмяси
демякдир.
Наьыллар ичиндя ян мараглысы “Эцръц гызы”дыр. Бу наьылын тема-
сына чох-чох тясадцф етмяк олар.
Евладсыз бир киши щамыйа йахшылыг етмяйя чалышыр. Нурани бир дяр-
вишин бяхш етдийи алма иля онларын ушаьы олур.
Сонраки, ящвалатын йахшы нцмуняси Молла Ъумада эюрцлцр
(“Ъялали Мящяммяд вя Тават ханым”).
Оьлан юз эялини явязиня чиркин хидмятчисини эюрцб, эялин зянн ет-
дийиндян, она йахлашмыр. Бир тойда сящв етдийини дуйуб, цзр истяр-
кян, гыз рядд едир. Сящяр ат чапышыркян гыз вятяня гачыр... вя и. а.
Бунлара бахмыйараг йенилик вардыр. Башга наьылларда гыз ону из-
лийян оьланы йаралайыб эедиркян, бурада оьлан даима ону излийир,
ашых сцфяти иля дцшдцкляри йеря дахил олур... нящайят, гызы гайтарыр.
Бу наьылларын принсипиал йанлышлыьы, чатмамазлыьы олмадыьы кими
она гиймят вериб, йцксялдян тяряфляр дя йохдур. Ясярляр орта гий-
мятлидир.

20.12.1939

54
Àøûã Øèðèí Çÿð Çÿáèëëè

ЭЮЗЯЛЛЯМЯ

Йазыйа алды: Щцсейн Искяндяров

Мян ки сянин юзцндян


олмушам диваня эюзял.
Зцлфцня шаня чекиб,
тюкцрсян щяр йаня эюзял.
Щямяшя йаз оланда,
чыхырсан сейраня эюзял.
Дярдиндян олдум хястя,
щякими Лоьмана, эюзял.

***
Гашдарын йайя бянзяр,
эярдянин минайя бянзяр,
Гцдрятдян хялг олунуб,
нюврястя ъяваня эюзял.
Мян ки, сяня ашыг олдум,
сяни сювдцм язял,
Пайыз олан вагтында,
баьлар тюкдц хязял.
Эюрмямишям, эялмяйиб,

55
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

сяни кими ъащаня, эюзял.


Бещиштян хялг олунуб,
щцрии гылмана эюзял.
Дярдиндян олдум хястя,
Ширин гурбан хан эялиня.
Ъаным ъанына гурбан,
евляр йыхан эялиня.
Йетимиш ики миллят эюрся,
эяряк десин ъан эялиня.
Гулаг асын ящли ариф,
щури гылмана эюзял.

56
НАДИР ШАЩ

Сюйляди: Ашыг Ширин Зяр Зябилли


Йазыйа алды: Щцсейн Искяндяров

РЗ олсун щардан? – Ирявандан. Иряванда Надир


шащ бир мцддят йашайырды. Бир дяфя Надир шащ вязири
иля бярабяр Шярир мащалына йайлаьа чыхмышды. Щя-
мин йерин адыны вязириндян суал етдикдя, вязир ъя-
ваб верди ки:
– Бурайа “Шярир” дейирляр.
– Шярир? Шярир йердян шяр иш чыхар, мян бурада дурмарам, гайы-
даг эяри.
Надир шащ эяри гайыдыб оьлунун тойина башлады. Тойдан сонра
Иряван ъямаяти эялиня тющфя апармаг фикриндя олдулар. Пянащ хан
адлы бир шяхс тяклиф еляди ки:
– Щяр чюп тярпядяндян бир гара мал йыьыб падшащ гапысына сцр-
сцнляр.
Гара малы топлайыб Надир шащын гапысына сцрдцляр. Шаща хябяр
эетди ки, ъямаят онун эялининин эюрялэясиня эялиб.
Надир шащ балгонуна чыхыб, ял эюз цстя гойуб ъямаяти алгышлады
вя буйурду ки, маллары эяри апарсынлар, о чох разыдыр. Иряван ящли
маллары эяри апардыьдан сонра Надир шащ вязириня мяслящят эюрдц
ки, бир мцддят Тифлися эетсинляр. Шащ йола чыханда бцтцн малы-мцл-
кцнц, сярвятини, мал-гарасыны бир сяркара тапшырыб сяфяр етди. Надир
шащ Тифлися чатаркян каьыз алыр ки:

57
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

– Йедди граллы Албузда дява кяскинляшир. Надир щцкмян ора


эялмялидир.
Надир шащ гошун эютцрцб Даьыстана эедиб галиб эялди вя орада
галмалы олду.
Щямин или бир бярк гыш дцшцб Шащын Ирявандакы оьул-ушахларыны
вя мал-гарасыны тамамиля гырмышды. Она эюря шащын горхусундан
бцтцн Иряван мащалы гара эеймишди. Бунлар йас гарасында галмыш
олсун, сизя ярз едим Сулдузду ашыг Бящрямдян. Ашыг Бящрямин ики
арвады вар иди. Биринин ады Эцл, о бирисинин ады Лаля иди. Арвадлар
Бящрямя тапшырдылар ки, байрамгабаьыдыр, саз эютцрцб кясбкарлыьа
эетсин. Ашыг Бящрям эязя-эязя эялиб Иряван мащалына чыхды. Эюр-
дцкц бцтцн ъямаят гарайа батыб. Бир няфярдян хябяр алды ки:
– Ня бядбяхтлик цз вериб ки, ъямаят гара эейиниб.
Щямин шяхс сябябини ашыг Бящрямя гандырдыгда. Бящрям
ъямаятя сюз верди ки, яйяр онларын мярщямяти она кечся шащын гя-
зябиндян ъямаяти гутарар. Иряван мащалынын ящли ашыг Бящрями
инандырдылар ки, яйяр о шащын гязябиндян ъямаяти гутарарса, евя
цч манат она мцзд верярляр вя Бящрямя тапшырдылар ки, щяр ня хя-
бяр верся шащын Гара Бяэир атынын юлцм хябярини Надир шаща билдир-
мясин, чцнки о щямин аты бцтцн варыдатындан чох севир.
Ашых Бящрям бурадан араланыб эялиб Надир шащ олан мащала
чыхды, орада бир бейя гонах олду. Надир шащ Иряванлы ашыхын Даьыс-
тана эялмясини ешидиб, ону щцзуруна чаьырыб оьул-ушах, малы-мцл-
кцнцн сяламят олуб-олмамасыны сорушду. Ашых Бящрям шащдан
иъазя алыб сазла хябяр вермяйя башлады:

“Нахичяваны” щавасында

Башына дюндцйцм, ай мяним шащым,


Аран зямин бу ил йенэар олубду.
Гар суйу ичмякдян гырылды ушах,
Чайы-чешмя донуб мисмар олубду.

58
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Надир шащ:
– Йохса ушахлар гырылыбдыр?
– Бяли шащым, ушахлар гырылыбдыр.
– Гочгу маллар неъя, сяламятдирми?

Бящрям:

Бир гар йаьды гашдан-габахдан,


Чюрякляр гутарды тякня-табагдан.
Юкцзцн эюнцнц алдых дабахдан,
Кяллярин сабаща илгар олубду.

– Мяним бир Гара Бяэирим вар иди, йохса о да юлцбдц?


– Мян демирям, юзцнцз дейирсиз.
– Бяс дявялярдян бир хябярин вармы?

Бящрям:

Йонъа якдик йазда дявя бойунъа,


Дявяляр йемяди гарны дойунъа.
Ялим габар олду эюнцнц алынъа,
Сярмайяляр чюлдя бимар олубду.

– Ядя дявяляр дя гырылыб?


– Бяли, шащ саь олсун гырылыб.
– Йохса Гара Бяэир дя юлцб.
– Шащ гурбанын олум, мян демирям сиз дейирсиз.
– Бизим гойун сцрцляримиз неъя олду?

Бящрям:

Эцндя кясдик он-он бешин башын,


Алдыг дярисин, тулладыг лешин.

59
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Аллащ раст салды о кялбин ишин,


Йцз лешя бир кюпяк сяркар олубду.

– Гойунлар да гырылыб?
– Шащ саь олсун, бяли, тяляф олуб.
– Овлаьлар неъя, сяламятдими?

– Мян дейирям мяним сюзцм щядягя,


Ашыхлар дилиня йохду гядяья.
Мин мяркябди шащ башына сядягя,
Кям хюряк олдуьуна дюрдц галыбды.

– Ешшякляр дя гырылыб?
– Бяли!
– Йохса Гара Бяэир дя юлцб?
– Шащ саь олсун, мян демирям, юзцнцз дейирсиз.
– Бизим йахшы ат гатырларымыз вар иди, онлар неъя олду?

Бящрям:

О ки дейирсян атынан гатыр,


Эюрдцйцн кящлянляр йан-йана йатыр.
Кимисини ширяк башыб, кимисини готур,
Гара Бяэир дя дамда мцрдар олубду.

– Ядя Гара Бяэир юлцб?


– Бяли, юлцб.
– Ъяллад!
Ъяллад щазыр олду. Шащ ямр еляди ки:
– Ашыхын бойну вурулсун.
Ашых Бящрям бир-ики ханя сюз демяйя изн алыб эютцрдц:

Ашыхлар ейляр дювраны, дями,


Йараб, вармы бу ишлярин янъамы.

60
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Сулдузду Бящрямям, чякмяням гями,


Эюзял шащ да бизя гямхар олубду.

Надир шащын бу сюздян хошу эялиб ашых Бящрямя тяклиф еляди ки,
ондан бир шей истясин.
Бящрям ъяваб верди ки:
– Шащ саь олсун, Иряван мащалынын ъямаятини мяня бахышла.
Бу сюз ятрафында шащ башыны йеря тикиб, бир гядяр фикирляшдикдян
сонра:
– Эет, бахышладым, – дейя ъяваб верди.
– Шащ щязрятляри хейир, бу саггал алтдан кечмяк олду.
Надир шащ щярифин фикрин баша дцшцб она юз дясти хят-ихтийар
намя йазыб верди. Ашых Бящрям каьызы алыб Ирявана гайытды.
Ъямаят ону алгышлайараг гаршысына чыхдылар. Бящрям шащ верян ка-
ьызы ъямаятя эюстярдикдя Иряван ящли бу ишя чох шад олуб щяр евя цч
манат йыьыб она вердиляр. Ашых Бящрям пуллары топлайыб шад-хцр-
рям арвадларынын йанына гайытды.

Битди.

61
ЭЦРЪЦ ГЫЗЫ

Сюйляди: Ашыг Ширин Зяр Зябилли


Йазыйа алды: Щцсейн Искяндяров

РЗ олсун щардан? – Ширвандан. Ширванда кимдян?


– Молла Гасымдан. Молла Гасым о Молла Гасым
иди ки, дярйаляр мцряккяб, дцнйалар Молла олса иди,
онун малы ямлакини йазыб баша эятиря билмязди.
Молла Гасымын евлады йох иди. Молла Гасым бир
дяфя базарда эюрдц ки, ата оьула, ана гыза хирид едир, кимиси ушах-
лары иля ойнайыр. Она эюря мяйус олуб евя эялди вя арвадына йер
салдырыб йатды. Арвады Молла Гасымын вягтсиз бикефлийинин сябябини
сорушдугда Молла Гасым зцрриййятсизликдян йараландыьыны хябяр
верди.
Арвады мясяляни баша дцшцб:
– Ялбятдя ки, накяс адама, хясис бир шяхся Аллащ кярями дя кеч-
мяз. Эял сян девлятини цч гисм ет, аъ гарынлар дойдур, чылпаг яйин-
ляр битир, ганлы чайлара кюрпц салдыр, бялкя Аллащ-таала сяня
зцрриййят ята едя.
Молла Гасым арвадынын дедийиня ямял етди. Бир эцн сцбщ чаьы
Молла Гасым ялиня афтафа алыб дястямаза чыхаркян эюрдц ки, бир
няфяр дярвиш, Ялинин гясидясини охуйа-охуйа эялир.
Молла Гасым ялини ъибиня салыб дярвишя сядягя вермяк истядик-
дя дярвиш:
– Мян пай алан йох, пай верян дярвишдяням, сящв етмя, – деди

62
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

вя ъибиндян бир алма чыгардыб Молла Гасыма верди вя тапшырды ки,


алманы щярям мющтярями иля йеся евлады олар.
Бир аз кечмядян дярвиш гейб олду. Молла Гасым яллярин ялляриня
вуруб “вай кор оласан эюзлярим, сынасан дизлярим аьаны эюрдцн,
бир дойунъа зийарят етмядин”, дейиб арвадынын йанына гайытды.
– Арвад, бу алма бизя Аллащ-таала тяряфиндян пишнищад олмуш-
дур. Буну йейярсяк, ушаьымыз олаъагдыр, – дедикдя арвады эцлцм-
сяди:
– Яйяр алма иля ушах олса, бизим баьын алмалары гарнымыздан
эялиб эетмяйибми, бя нейя евладымыз олмады? – дейиб яринин сюзля-
риня бавяр вермяди.
Ня ися икиси дя алманы йедиляр, баш йасдыга гойуб диляк щасыл ет-
диляр. Арвад щямин алмадан щямли олуб доггуз ай, доггуз саат,
доггуз дягигядян сонра бары щямлини йеря гойду. Молла Гасымын
бюйляликля бир вяъищ оьлу олду. Ушахын адыны ися дцнйадан галмыш
гарыларын гоймасы гяраря алынды. Бу иш цчцн ипяк гары, кюпяк гары,
напак гары чаьырылды. Напак гары иряли йерийиб деди:
– Оьланын адыны юзцм гойаъаьам, йол верин, – оьланын адыны
Сиъимгулу гойурам ки, сиъим кими юмрц узун олсун.
Ъащыл-ъущул эцлцшцб гарынын пейинин атдылар байыра. О бири гары:
– Онун эюрцм башы батсын. О, ад гоймаьы ня билир. Оьланын
адыны щяля бура эялмямишкян Юркянгулу гоймушам ки, юркян
кими янниъя, дянниъя, бойлуъа олсун.
Бу гарыны да дюйцб тулладылар чюля. Невбя ипяк гарыйа чатдыг-
да, ялиндя тясбищ, белиндя гуршаг, айаьында сары башмаг яйляшди
мярякянин ортасында. Деди:
– Ай Молла Гасым, бу гары-гурулары нейя дюйдцрцрсцз, йахшысы
будур ки, Молла чаьырыб китаб иля ушаьа ад тапаг.
Молла чаьырыб ушаьын адыны Мящяммяд гойдулар. Мящяммяди
вердиляр дайяйя. Дайа агушуна басыб тутду лай-лайа. Мящяммяд
йедди йашына варанда ону мяктябя вердиляр. Бир эцн Мящяммя-
дин анасы мяктябин габаьындан кечяндя эюрдц ки, оьлу байаты,
гязял охуйур. Евя гайыдыб яриня деди:

63
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

– Киши, Мящяммядин эяряк ки, йар истяйир, чцнкц байаты, гязял


охуйар.
– Ня олар ки! О истяйян гызы она аларыг.
Сящяри Молла Гасым оьлуна хябяр эюндярди ки:
– Ня ъцря гыз истяйирся, она алым.
Мящяммяд елчийя дейир:
– Явялян, мян евлянмирям. Яйяр евляндирся, мяня о гызы алсын
ки, о ял назик, айаг назик, бел назик, дил назик, эюбяк эян олсун.
Молла Гасым щямин нишанлы гызы ня гядяр эяздися тапа билмяди
вя цз гойду Эцръцстана тяряф. Эцръцстаны эязяркян бир балгонда
оьлу истяйян тящярли бир гыза раст эялди. Щямин еви нишанлайыб о эе-
ъяси бир гарыйа гонаг олду вя гызы гарыйа нишан вердикдя гары ъя-
ваб верди ки:
– О гыз Эцръцстан падшащынын гызыдыр.
– Гары, эялсяня, о гызы мяним оьлума аласан.
– Яйяр сян мяни юзцня аларсанса, о гызы да оьлуна истярям.
– Баш цстя, аларам.
Гары бурдан галхыб бирбаш эетди Эцръцстан падшащынын гясринин
габаьында елчи дашынын цстдя отурду. О саат падшаща хябяр эетди ки:
– Бир гары эялиб елчи дашынын цстдя отуруб.
Гарыны щцзуря эятирдиляр. Падшащ гарыдан суал етди ки:
– Нейя елчи дашынын цстя отурур, дялими олуб?
Гары ъяваб верди ки:
– Щеч еля шей йохдур, гызыны оьлума истямяйя эялмишям.
– Ай гары, сяндя еля гцввя щараданды ки, мяним гызыма йейя
дурасан. Мян гызымы веряндя юзц аьырлыьында гызыл алаъаьам.
– Падшащ, гурбанын олум, сян юзц аьырлыьы гызыл дейирсян, мян
ондан ялавя эцмцш дя веря билярям.
Чцнкц падшащ сюз вермишди гызыны чякиси аьырлыьы гызыла веряъяк.
Она эюря дя гары Молла Гасымдан о чякидя гызыл эятирдикдя, лая-
лаъ галыб гарыйа верди. Падшащын гызы – Эющяр ханым эедяркян ата-
сындан хащиш етди ки, гуллугчусуну да юзц иля апарсын. Гуллугчу да
еля гуллугчу идики, алт дудаьы йер, цст дудаьы эюй сцпцрцрдц. Хи-

64
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

лася, Молла Гасым Эющяри, онун гуллугчусуну да эютцрцб вятя-


ниня гайытды.
Гары ися Молла Гасымын далынъа: “мяни дя апар”, дейя сяслянир-
ди. Гул ися гайыдыб гарыны ъамыш эюлцня басды вя йолларына дявам
елядиляр. Молла Гасым Ширвана чатан кими гырх эцн-гырх эеъя той
чалдырыб оьлуну Эющярля евляндирди. Эялин эялян эеъяси Мящям-
мяд бош пярдянин далына кечяндя эюрдц ки, бурада бир яъайиб
адам отуруб. Эялиндян ясяр йохдур. Бир щяфтядян сонра эялиб бах-
дыгда йеня дя яввялки кими о шейи эюрдцкдя, юзцня сюз верди ки,
бир ил тамам олмайынъа щямин эялин отаьына айаг басмасын. Сян
демя, Эющярин далынъа гул отуруб алт дудаьынын алтында онун си-
фятини эизляйибмиш она эюря дя Мящяммяд гызы эюрмцрмцш.
Щямин эцнлярдя Ширванда Молла Гасымэилин гоншулуьунда той
иди. О тойа Молла Гасымэили кифлятликля чаьырмышдылар. Одур ки,
Молла Гасым, арвады, оьлу вя эялини тойа эетдиляр. Тойда Мящям-
мяд эюрдцкц юзцнцн эялини чох эюзял вяъищя гыздыр, ямма гулу
ися чох чиркиндир. О саат дуйду ки, эялини дудаьы алтында эизлятян
щямин гул имиш. Тойда мяълис ящли Молла Гасымдан хащиш елядиляр
ки. иъазя версин, эялини ойнасын. Молла Гасым разылыг веряндян сон-
ра Эющяр дуруб ойнамаьа башлады. Ойуну тамам едяндян сон-
ра башлады бу сюзляри охумаьа:

“Гафийя” щавасында

Аьыр еллярдян эялмишям,


Мян бурда мяскян салмышам.
Бир тярлана тор гурмушам,
Йарамадым йара мян дя.

***

Мян эцръцйям сяй ейлядим,


Щагдан беля пай ейлядим.

65
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Юзцмц гула тай ейлядим,


Йарамадым йара мян дя.

***
Мян Эющярям, сяйим чохду,
Щаг йанында пайым йохду.
Эюзялликдя тайым йохду,
Йарамадым йара мян дя.

Той даьыландан сонра Мящяммяд щамыдан габаг евя гайы-


дыб бош пярдянин далында отурду. Бир саат кечяндян сонра Эющяр
эялиб эюрдц ки, юз йериндя Мящяммяд отуруб, онунла щямсющбят
олмаг фикриндядир. Одур ки, Мящяммядя беля деди:
– Ай оьлан, бир ил мян сяни эюзлямишям. Эял бу эеъяни дя сян
мяни эюзля. Сабащ щярямиз бир ат миниб эештя чыхарыг. Орада ка-
мымизя чатарыг.
Мящяммяд разы галыб о эеъя Эющярля мцлагядя олмады. Сящяр
тездян ися ата сявар олуб бир бюйцк мейдана чыхдылар. Щямин йер-
дян Эющяр атыны гямчиляйиб “сяламят галын” – дейя вятяниня доь-
ру гачмаьа башлады. Мящяммяд ися гызын далынъа щарайлайыб:
– Индики эедирсян, айаг сахла, синямя бир-ики ханя сюз эялиб, ону
дейим, сонра эет, – дейяряк, Эющяри яйляди вя башлады охумаьа:

“Гарачы” щавасында

Бу сящрада ня эязирсян?
Ъанымын баьрын язирсян.
Набялядсян, йол азарсан,
Йолун алды думан, эцръц.

***

66
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Бу сящрада эязя-эязя,
Олмусан эцлдян таза.
Кюрпяъясян, щями мязя,
Ишим олду йаман, эцръц.

***

Мящяммядям, бир мурада,


Сыгыннам гядир устада.
Аллащ юзц йетсин дада,
Аглым олду кям, ай эцръц.

Сюз тамам олан кими Эющяр юз гулу иля йолуна дявам етди.
Мящяммяд дя гарабагара онларын изи иля эетмяйя башлады. Бир
нечя мянзил эедяндян сонра эюэ чямянликдя цзляшдиляр.
Эющяр деди:
– Мящяммяд нейя эялдин. Биз сяни юлдцрярик.
– Эялмишям, щалаллашам, – дейя. Мящяммяд ъяваб верди вя
башлады гыза йалвармаьа:

“Овшары” щавасында

Башына дюндцйцм, гурбан олдуьум,


Щалал ейля, щиммят ейля, йар, эедяк.
Алышан одуна бцрйан олдуьум,
Щалал ейля, щиммят ейля, йар, эедяк.

Гыз:

Башына дюндцйцм, гурбан олдуьум,


Щалал ейля, щиммят ейля, мян эедим.
Алышан одуна бцрйан олдуьум,
Щалал ейля, щиммят ейля, мян эедим.

67
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Оьлан:

Бизим евдя сяни йахшы эюрмцшям,


Щясрятиндян йягин билки юлмцшям.
Бир илдики сяня чюряк вермишям,
Щалал ейля, щиммят ейля, йар, эедяк.

Гыз:

Оьлан сян юлмя, гой мян дя юлцм,


Йягин билки йар гядрини йар билим.
Истяйирсян чюряйинин щаггыны верим,
Щалал ейля, щиммят ейля, мян эедим.
Оьлан:

Мящяммядям, нейлямишям нейлярям,


Хянъяр иля баьрым башын тейлярям.
Бир ъаным вар, сяня гурбан ейлярям,
Щалал ейля, щиммят ейля, йар, эедяк.

Гыз:

Мян Эющярям. кол дибиндя битмярям,


Бит, дейибнян мян дя орда тутмарам.
Юлдцрсяляр дя мян сяня эетмярям,
Щалал ейля, щиммят ейля, мян эедим.

Бурада гыз дайанмайыб вятяниня доьру ат сцрдц. Мящяммяд


ися ял цзмяйиб гызын далынъа дцшдц. Бир гядяр эетдикдян сонра Эю-
щярля гул бир чобана гонаг олдулар. Мящяммяд ися чобанын дах-
масынын йахынлыьында бир тяпяйя чыхыб сазыны щярляди. Чобан бунун
ашыг олдуьуну билинъя:
– Ай адам, мяним ики няфяр гонаьым вар, эялиб онлара саз ча-
лармысан? – деди.
Мящяммяд разы олуб дахмайа эирди вя эютцрдц эюряк ня дейир:

68
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

“Овшары” щавасында

Башына дюндцйцм, гурбан олдуьум,


Сян Аллащ, сян Тары, мяня эюз ейля.
Алышан одуна бцрйан олдуьум,
Сян Аллащ, сян Тары, мяня эюз ейля!

***
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Йамяни-алямя, яъямя ай гыз, де мяни,
Дюшцндя эюрмцшям йагут, йямяни.
Сян Аллащ, сян Тары, мяня эюз ейля!

***
Ала эюздцм, нейя миндин кящяри?
Мювлан ичирдибди мяня зящяри.
Мящяммядям, мян эюрмцшям Эющяри
Сян Аллащ, сян Тары, мяня эюз ейля!
Бу сюзляри дейян кими чобан, Мящяммядин бойнуна бир чо-
маг вуруб деди:
– Ня щядд иля мяним арвадымын адыны дилиня алырсан.
Эющяр ханым буну эюрцб:
– Аллащ кяссин сянин чайыны, чюряйини! – дейиб байра чыхыб гулу
иля атланыб йола дцшдцляр.
Бунлар эедиб Гяли шящяриндя бир девлятли кишийя гонах олмушдулар.
Мящяммяд дя гызын далынъа о шящярдя эязинирди.
Эющяр ханымын гонагчысы Мящяммяди эюрцб деди:
– Ашыг, ики няфяр мещманым вар, бири чох эюзялдир, о бириси ися
саллаг додаьдыр. Цзцня баханда зящлям эедир. Эял онлара бир аз
саз чал.
Мящяммяд онунла Эющяр ханымын мянзилиня эедиб эютцрдц
сазыны:

69
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

“Эюзяллямя” щавасында

Башына дюндцйцм, ай ев йейяси,


Йар да йардан эюрцм айры йатармы?
Шян олсун ев йейясинин дяйяси,
Йар да йардан айры йатармы?

Ев йейяси арвадына тяклиф еляди ки, эедиб ашыхла йатсын. Мящям-


мяд арвады эялян эюрцб эярийя сычрады вя эютцрдц:
Ким иди бу ев йейясинин сайаьы,
Щязрят Яли ев йейясинин дайаьы.
Башыма сюйкяниб йарын айаьы,
Гонах да гонахдан айры йатармы?

Ев йейяси бу дяфя юз гызыны ашыгын йанына эюндяряндя Мящям-


мяд дейир:
Йухардан ендирдим сядяфли сазы,
Мян кимя ейляйим яркинян нази?
Арвад истямирям, истяйирям гызы –
Йар да йардан эюрцн айры йатармы?

***
Юлдцр, юлдцр ашыьын ъаныны гутар,
Ев йейяси эедяр зийарят тапар.
Сян эет айры отаьа, гулу да апар,
Мящяммяд дя ляззят иля йатармы?

Ев йейяси гулу апарыб сойух отаьа салды. Эющяр иля Мящям-


мяди ися бир йердя йатырды. Сящяр олъаг гызла гул атланыб Эцръцс-
тана доьру йеридиляр.
Эцръцстана чатанда эюрдцляр ки, далларынъа Мящяммяд йяня
дя эялир. Бунлар бир булаг башында нащара отурмушдулар. Мящям-

70
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

мяд эялиб йахынлашдыгда гул ону тутуб бир донуз дамына салды.
Аьзына да бир дейирман дашы гойду. Мящяммяд бу вязиййяти эюр-
ъяк дамда бу сюзляри охумаьа башлады:

“Эюзяллямя” щавасында

Мян ки бурада галмышам,


Щарай, мцсялманлар, щарай!
Ъанымы ода салмышам,
Щарай, мцсялманлар, щарай.

***
Молла Гасымын оьлуйам,
Синяси ялван даьлыйам.
Донуз дамында баьлыйам,
Щарай, мцсялманлар, щарай!

Мящяммядин сясини ики няфяр йолдан кечян мцсялман овчулар


ешидиб сяс эялян тяряфя эедиб дамын габаьына чыхдылар.
Мящяммяд:

Мящяммядям, аман-аман,
Чыхмаьыма йохду эцман.
Дада йетишсин сащиб ялзяман,
Щарай, мцсялманлар, щарай!

Овчулар Мящяммяди донуз дамындан чыхарыб мясяляни юйрян-


диляр. Салла додах гулу ися глынъ иля ики бюлдцляр. Бурада Мящям-
мяд овчуларын кюмяйи иля Эцръц гызыны Ширвана эяри гайтарыб гырх
эцн-гырх эеъядян тазадан той едиб яр-арвад олдулар.

Битди.

71
МАРАЛ

Сюйляди: Ашыг Ширин Зяр Зябилли


Йазыйа алды: Щцсейн Искяндяров

ШЫХ Муса ашых Гасым иля Шямкирдян гайытдыглары


вахтда Шящриз адлы бир ярмяни кяндиндя бунлары йа-
гыш тутур. Щяр икиси икимяртябяли бир евин балгону ал-
тында далдаланырлар. Щямин евдян бир ярмяни арвады
чыхыб бунларын ким олмасыны сорушур.
Муса “ашыхыг” дейя ъяваб вердикдя, гадын дейир:
– Сиз мурдарсыз, буралары боламайын.
– Нейя сиз мурдар олмайыб мцсялманлар мурдар олур?
Бу щалда ичяридян бир ярмяни киши чыхыб мясяляни сорушур. Ашых-
лар ъяваб верирляр ки, бу гадын бизи мурдар щесаб едиб говур. Яр-
мянин арвада щирси тутуб данлайыр вя ашыхлары отаьа дявят едир.
Ашыхлар отаьа эирдикдя ярмяни, ашых Мусадан хащиш едир ки, юз эя-
лини Марала тяриф десин.
Ашых Муса сазы сазлайыб башлайыр:

Мцхяммяс

Мян сяни эюряннян бяри,


Щалым чох пяришанды, Марал.
Ляблярин шящди шякяр,
Хястяйя дярманды, Марал!

72
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Ачылыб гойнун ичи


Баьы эцлшянди, Марал!

***

Кярями дя беля етдиниз,


Дюндц Исайя, бясдими?!
Аьлады, дяхил дцшдц,
Турисинайя, бясдими?!
Гураны атды ода,
Йандырды айя, бясдими?!
Тярк ейляди мясъиди,
Эирди клисайя, бясдими?!
Щаг юзц гысас гоймаз,
Ядалят диванды, Марал!

***

Лянят эялсин кешишя,


Алямдя бир сяс ейляди.
Чекди дин тяясибин,
Кярямя исас ейляди.
Зцлцм яршя диряк олду,
Асмана дайанды, Марал!

Битди.

73
ß ðò î ü ðî ë Úà â è ä
АШЫХ ИСКЯНДЯР ЯСКЯРОВУН СЮЙЛЯДИЙИ
“МУЬУМ ШАЩ” НАЬЫЛЫ ЩАГДА

У наьылын темасы узун маъяралардан сонра сев-


эилилярин бир-бириня говушмасыдыр.
Наьылын яввялиндя ушахлары олмуйан Аслан
шащ вя онун вязири верилиб. Аслан шащ ушаьы ол-
мамасыны дцшцнцркян, гадынынын дедийи сюзляр
дярин мянайа маликдир; бу кялмялярдя шащын ясл симасы бялли олур:
“... бу вахта киби сян ня бир фягир севиндирмисян, ня дя бир йе-
тимя ял тутмусан. Сян онлара зцлм едибсян, она эюря Аллащ да сяня
зцлм ейляйиб”
Шащ гадынынын дедийи бу сюзляр няинки йалныз шащы, щятта бцтцн
сарайы, щаким тябягяляри ифша едир.
Бцтцн наьыллардаки кими, йеня нурани бир дярвиш онлара алма
верир (щям шаща, щям вязиря). Бир чох наьылларда, бу кими ушаьы ол-
муйан шащ вя вязир, йахуд ики дост образлары верилмиш ки, онларын
биринин оьлу, диэяринин ися гызы олур. Фолклор щагда бязи мягаляляр-
дя дяхи эюстярилир ки, бир чох мотивляр стандарт щал алыб, щяр йердя
тякрар олур.
Бурада мясяля дяйишир: щям шащын вя щям дя вязирин оьлу олур.
Демяк, стандарт щал алан мотивляр бязян дяйишир. Бунун сябяби
айры-айры ашыхларда ориэиналлыьа гаршы олан мейлдир.

74
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Онлар дярсдя охуйуркян мараглы бир момент вардыр. Шащын оь-


лу зяиф охудуьу цчцн ашаьыда отуруркян, вязирин фярасятли оьлу Мя-
щяммяд башда отурур. Демяк, шащ оьлу олмасы нязяря алынмыйыб,
зещни инкишафы, габилиййяти, савады ясас алыныр. Демяк, билик автори-
тетдян, рцтбядян цстцн тутулур. Бу ян йахшы идейалардандыр. Инса-
нын щцгугу онун няслиндян, авторитетиндян асылы дейил, онун юз
варлыьындан, фяалиййятиндян асылыдыр.
Яксяр севэи наьылларындаки кими шащ оьлу Муьум да севэилиси
Эцлшад ханымы йухуда эюрцб севир вя ону ахтармаьа эедир.
Бурадан башлайараг йени хят верилир. О да вязир оьлу Мящям-
мядин Муьума олан достлуг, гардашлыг, сядагятли мцнасибятидир.
О ян аьыр вязиййятлярдя беля Муьуму атмайаъаьына сюз верир. На-
ьылын бир чох йерляриндя бу сядагят эюрцнцр. Мясялян: Муьумун
севэилиси Эцлшад гыз палтары эеймиш Мящяммяди гыз зянн едиб
онунла бир йатахда йатыркян Мящяммяд Эцлшада тохунмур, юзц
иля Эцлшадын арасына бичаг санъыр вя и.а.
Щадися инкишаф етдикъя марагланыр. Бу ики дост юз севэилиляри иля
юлцм гаршысында беля бири-бириня садиг олурлар. Узун маъяралар-
дан сонра, ики эянъ севэилиляри иля ата йурдуна дюнцрляр. Наьыл шад,
оптимистик бир консовка иля битир.
Сюйлямяк мцмкцндцр ки, наьылын щяр йериндя щаггын щагсызлыьа
цстцнлцйц якс олуб. Наьылы охудугдан сонра, гялбя тохунан бир
моментин олмамасы щисс олунур.
“Муьум” шащ наьылыны няшр, тяръцмя щцгугундан мящрум
едян принсипиал йанлышлыг йох кимидир. Лакин ону да сюйлямяк ла-
зымдыр ки, наьыла февгяладя дяряъя цстцнлцк верян сябяб дя йох-
дур.
Бунун цчцн “Муьум шащ” наьылы няшр вя тяръцмя етибары иля ор-
та гиймятлидир, чцнкц бундан даща лайиг наьыллар вардыр.

28.11.1939

75
МУЬУМ ШАЩ

Сюйляди: Ашых Искяндяр Яскяров (Товуз)


Йазыйа алды: Щцсейн Искяндяров

ЯНДЯЩЯР шящяриндя Аслан шащ адында бир пад-


шащ олурмуш. Бу шащын Ящмяд наминдя бир вязири
вар иди. Буларын щеч биринин евлады олмурди. Аслан
шащ бир эцн башыны дялляэя гырхдыранда, башындан
гырхылыб тюкцлян сача баханда эюрдцкц сачы аьарыб-
дыр. Шащ бир ащ чякиб деди ки:
- Мяним индийядяк евладым олмайыб, бундан сонра да щеч ол-
майаъаг. Бяс мяндян сонра мяним тяхтимя сащиб ким олаъагдыр.
Шащ беля бикеф щалда арвадынын йанына эялди. Арвады яриндян
сорушду ки:
– Киши, нейя бикефсян?
Шащ ъяваб верди ки:
– Арвад, щеч дейиляси дейил.
Арвад цз басыб деди:
– Щеч мцмкцн дейил эяряк дейясян.
Шащ:
– Ня дейим, ай арвад, башымын тцкц аьарыб, анъаг бу вахтаъан
бизим оьул-ушаьымыз олмайыб. Биздян сонра бизим мал-мцлкц-
мцзя, таъи-тяхтимизя ким йейяляняъякдир?
Арвады Шаща бюйля ъяваб верди:

Язизиням ел айаьы,
Эязяр, эяляр ел айаьы.
76
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Дост эюрмяз, дцшман эюрмяз,


Ит йесин беля йаьы!

Аслан шащ буйурду ки:


– Арвад, бу сюздян мян баш тапмадым.
Арвад ъяваб верди ки:
– Ялбятки тапмазсан, чцнкц сяня зяряри вар. Бу вахта киби сян
ня бир фягир севиндирмисян, ня дя бир йетимя ял тутмусан. Сян он-
лара зцлм едибсян, она эюря Аллащ да сяня зцлм ейляйиб.
Аслан шащ:
– Бяс арвад, инди мян ня етмялийям?
– Ня етмялисян, хязинядян бир гядяр пул фягир-фцгярайя пайла-
малысан ки, Аллащын эюзц цстцндя олсун.
Аслан шащ арвады дедийи кими хязинядян касыб-кусуба пул пай-
лады.
Бир эеъя йухусунда эюрдцкц бир няфяр дярвиш башынын цстя эялиб
она бир дяня алма верди вя тапшырды ки:
– Бу алманы тян бюлцб йарысыны вязириня вер, йарысыны юзцня эю-
тцр вя сонра о йарым парчалары вязирля сян юз баш йолдашынызла йе-
йярсиниз.
Аслан шащ дярвишин дедийини йериня йетирди. Щямян щадисядян
доггуз ай, доггуз саат, доггуз дягигя кечяндян сонра Аслан
шащын вя вязирин адама бир оьлу олду. Ад эцнц шащын оьлунун
адыны Муьум шащ, вязирин оьлунун адыны ися Мящяммяд гойду-
лар. Бу ушагларын йашлары йеддийя доланда мяктябя гойдулар. Дярс
охумаьда ися Мящяммяд фящимли вя Муьум шащ ися фярасятсиз
иди. Она эюря дя молла вязирин оьлуну ян йухары башда, падшащын
оьлуну ися ашаьа башда отурдурду.
Бир эцн Аслан шащ вязири Ящмядя деди:
– Вязир, эял бир мяктябя эедяк, эюряк ушахларымыз ня ъцр оху-
йурлар?
Мяктябя эиряндя шащ эюрдцкц юз оьлу ашаьа башда, Вязирин оь-
лу ися йухары башда отуруб дярс алырлар. Падшащ гязябляниб ямр ет-

77
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

ди ки, ъяллад эялиб молланын бойнуну вурсун. Молла йалварыб деди:


– Шащ гурбанын олум, мяним тягсирим нядир ки, мяни юлдцртцрсян?
Шащ:
– Кюпяк оьлу кюпяк, щяля бундан артыг тягсир олар: мяним оь-
луму башмаг чыхарданда отурдуб, вязирин оьлуну йухарыйа чы-
хартмысан.
Молла ъяваб верди ки:
– Бура диванхана дейил, мяктябханадыр. Щяр кимин билийи, фяра-
сяти артыг оларса, о йухары башда отурар.
Шащ деди:
– Бу саат мяним оьлумун вязирин оьлундан шцурсуз олдуьуну
сцбут ейля.
Молла бу саат дейиб, бцтцн ушахлары чюля чыхардыб, падшащын оь-
лунун налчасынын алтда бир нечя галын китаб, вязирин оьлунун нал-
часынын алтда ися бир нязик китаб гойду. Ушахлары молла ичяри
чаьырыб щярясини юз йериндя отуртду. Щамы юз дярсляриня мяшьул
олду. Мящяммяд ися дярс охумайыб бир йеря, бир эюйя бахырды.
Молла Мящяммядя аъыьла деди:
– Нейя дярсини охумайыб эащ йеря, эащ эюйя бахырсан?
Мящяммяд деди:
– Ахунд ями, мяни тягсирляндирмя, анъаг мян еля билирям ки,
биз ешийя чыхыб ичяри эиряндян сонра йа йер бир тябягя йухары галхыб,
йа да эюй бир тябягя ашаьа яниб.
Молла падшаща нязяр салыб деди:
– Эюрдцнмц вязирин оьлу сянин оьлундан камаллыдыр.
Аслан шащ оьлунун аьзына бир силля вуруб “итил эюзцмдян сяндян
мяня оьул олмаз” – деди.
Муьум шащ аьлыйа-аьлыйа эетди анасынын цстя вя ящвалаты она
нягл ейлядикдя, бир ики-цч йумуруг да анасы вуруб деди:
– Атан лап йериндя сяни дюйцб.
Муьум шащ бурдан да аьлайа-аьлайа дцз эетди баьларына вя
орадаки щовузларынын цстя йатды. Алям рюйадя бир нурани шяхс бун-
дан аьламаьынын сябябин хябяр алды. Муьум шащ ися башына эяляни

78
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

дярвишя нягл ейляди. Дярвиш бунун габаьына айна тутуб:


– Ня эюрцрсян, – дейя хябяр алды.
– Узаг, узаг йоллар, бюйцк шящяр эюрцрям.
– Даща ня эюрцрсян?
– Бир бюйцк имарятдя гярибя эюзял гыз эязинир.
Дярвиш деди ки:
– Ону сяня бута вердим сяни дя она, бута ардынъа эетсян мят-
лябиня чатарсан. О гыз Хан балыг шящяриндя Хамай ханын гызы Эцл-
шад ханымдыр.
Муьум шащын анасы оьлуну дюйдцйцндян пешиман иди вя ону
ялимйанды иля ахтарырды. Бир нахырчы ися Муьум шащы баьда эюрцб
анасына хябяр верди. Шащын арвады оьлуну эялиб баьда йатмыш щал-
да эюрдц. Ону йухудан ойада билмяйиб аьлыйа-аьлыйа евя эятирди.
Гощум-гомшу Муьум шащынын арвадынын аьламаьына йыьылдылар.
Бу вахтда Муьум шащ йухудан айылды. Анасы хябяр алды ки:
– Оьул, нейя бу щала дцшцбсян?
Муьум шащ ъяваб верди ки:
– Ана, щамынынки бурдады, мянимки бяс щардады?
– Оьул, сян дейясян дяли олубсан. Сянки ня иди?
Муьум шащ:
– Ана, мяня бир балаъа саз вер, дярдими дейим. Анасы гомсу-
лугдан бир саз тапыб оьлуна верди.
Муьум шащ сазы алыб дюшцня басды вя охуду:

Башына дюндцйцм, эцл йцзлц ана,


Од ъанымда йана йана эедирям.
Чаьырдым Аллащы дцшдцм йоллара,
Сыгынмышам о Сцбщана, эедирям.

Анасы:

Башына дюндцйцм, эцл йцзлц оьул,


Апарыб ъанымы йары, эедирсян.

79
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Сяня йедирмишям гяндинян ноьул,


Сяня кюмяк олсун Танры, эедирсян.

– Оьул, биръя де эюрцм щара эетмяк истяйирсян?

Муьум шащ:

Ана, ширинди сющбяти, ширинди сюзц,


Гарады гашлары, алады эюзц.
Хан балыг шящриндя Хамай хан гызы,
Эцлшадди, ол зянаня эедирям.

Анасы:

Кябабы, оьул, яксик етмярям кюздян,


Щаг сахласын сяни бяднязяр эюздян.
Юзцнц сахла юзцн сусуздан,
Эютцрцб намыс, гейрят, ары эедирсян.

Бунлар дейишяркян Аслан шащ эялди вя аьлады ки, ай аман, оь-


лум дяли олубдур.

Муьум шащ:

Аьлама, аьлама ей шащы-тахтар,


Аьлымы апарды эюзляри хумар.
Мян Муьумам, ялбят бир мятлябим вар,
Ня дялийям, ня диваня, эедирям.

Анасы:

Дярин, дярин дярйа кими ахмаьдан,


Аь ялляря гызыл юзцк тахмаьдан.

80
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Ахшам-сабащ йолларына бахмаьдан,


Цзцляъяк ъаным, оьул, эедирсян.

Вязирин оьлу Мящяммяд ешитди ки, Муьум шащ охумайаъаг,


щара ися эетмяк истяйир, эялди Муьум шащын йанына, деди:
– Сян мяня гардашсан, щара эетсян мян дя эяляъяйям.
Хилася, бунлар хярълик эютцрцб йола дцшдцляр.
Хамай ханын гызы Эцлшад ися юз хаварчыларына тапшырмышды ки:
– Щяр кяс бир ъяван ашыг эялян эюрся, мяним йаныма эятирин,
мян бир севдайя дюшмцшям.
Гызлар Эцлшада тяклиф елядиляр ки:
– Шящярин йанында бир севдаэяр эялиб дцшцб. Йахшы оларди ки,
сян бу сифариши она тапшырасан, чцнкц о щяр йери эязян адамды.
Эцлшад бир дястя гызла эялиб севдаэярин карванындан бир аз аралы
отурду.
Севдаэяр ися булары эюрцб адам эюндярди ки, бахсын, эюрсцн ня-
чидиляр. Гасид гайыдыб хябяр апарды ки:
– Сянин юзцнц гызлар йанына чаьырырлар.
Севдаэяр Эцлшадын йанына эялдикдя Эцлшад хябяр алды ки:
– Баба, адын нядир?
– Хоъа Сянан.
– Гялям-каьызын вармы?
– Вар.
– Бир-икиъя сюзцм вар, тявягги едирям ону йазасан.
Хоъа Сянан гялям каьыз чыхарыб; “буйур, ханым”, – деди.

Эцлшад:

Башына дюндцйцм, севдаэяр баба,


Муьум шаща де дярдими-дилими.
Атамдан, анамдан эялмишям пцнщан,
О оьлана де дярдими, дилими.

81
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

***

Йатмыш идим, мяня бадя вердиляр,


Дярди мяня чох зийадя вердиляр.
Зцлцм ялиндян мяни йада вердиляр,
Муьум шаща де дярдими, дилими.

***

Эцлшад дейяр, сцсян мяним, сюнбцл мяним, эцл мяним,


Биръя дейим бу дярдими бил, мяним.
Гийамятдя йаха сянин, ял мяним,
Муьум шаща де дярдими, дилими.

Севдаэяр гызын каьызыны алыб эери гайытды вя йолдашларына:


– Гафиляни йцкляйин, дцшяк йола, – деди.
Севдаэяр бир эядяр йол эедиб бир балаъа чайын кянарына дцшдц-
ляр.
Муьум шащла Мящяммяд эелиб чайын йахынлыьында ики йолун
башланьыъына чатдылар. Билмирдиляр щансы йол иля эетсинляр. Ахырда
Мящяммядин тяклифи иля севдаэяря мяслящят етмяли олдулар.
Салам вериб севдаэярин йанына эялдиляр. Севдаэяр бунлардан
хябяр алды ки:
– Балалар щара эедирсиз?
– Баба кандан эялиб Мякана эедирик.
– Дейясян, оьулларым, сиз дярд ящлиня охшайырсыз.
Муьум шащ сазы алыб башлады:

Хоъалар хоъасы, хоъалар хасы,


Хоъа, йол Хан балыга эедирми?
Силинсин конлумун, галмасын пасы,
Хоъа, бу йол Хан балыга эедирми?

82
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Хоъа:

Хоъа бабан алсын сянин гаданы,


Оьул, бу йол Хан балыьын йолудур.
Биръя даныш, мян ешидим сяданы,
Оьул, бу йол Хан балыьын йолудур.

Хоъа Эцлшады йадына салыб аьлады вя о саат баша дцшдц ки, бу


ушаглардан бири Эцлшадын севэилиси олаъагдыр вя башлады эцлмяйя.

Муьум шащ:

Хоъа, ня аьлайыб, ня эцлцрсян?


Йайлыг алыб эюз йашыны силирсян.
Хоъа, йцк баьлайыб щардан эялирсян? –
Хоъа, бу йол Хан балыьа эедирми?

Хоъа:

Оьул эащ аьлайыб, эащ да эюлцрям,


Йайлыг алыб эюз йашымы силирям.
Йцк баьлайыб Хан балыгдан эялирям,
Оьул, бу йол Хан балыьын йолудур.

Муьум шащ:

Мян Муьумам, чыхдым кцлли варымдан,


Намысымдан, гяйрятимдян, арымдан.
Бир хябяр вер мяня Эцлшад ханымдан –
Хоъа, бу йол Хан балыьа эедирми?

Хоъа:

Хоъа Сянан бабам ихтийар дейин,


Пайыз олар баьчаларымыз бар дейин.

83
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Эцлшад ханым ган аьлайыб йар дейин –


Оьул, бу йол Хан балыьын йолудур.

Хоъа Муьум шащы таныйыб Эцлшад ханым верян каьызы вя цзцйц


она верди. Муьум шащ вя Мящяммяд шад олуб севдаэяр эюстярян
йолла эетмяйя башладылар. Йолда эедяркян Муьум шащ бу байа-
тыны охуду:

Йох ашыгам, кцнъ, щарай,


Еля йеришин динъ, щарай.
Бир йахшы щямдям йар эязян,
Еля эязяр кцнъ, щарай!

Щямин йолда бир гарыйа раст эялдиляр. Эюрдцляр ки, гары гара ти-
кандан бюйцк бир шяля вуруб, анъаг архасына галдыра билмир. Мя-
щяммяд шяляни кюмякляшиб, гарынын далына галхызды вя бярабяр
сющбят едя-едя йол алдылар. Эедиб гарынын евиня чатанда Муьум
шащла Мящяммяд гарыйа бир эеъялик гонаг олмаг истядиклярини бил-
дирдикдя, гары ъяваб верди:
– Балам, сиз ашыг адамсыз, мяним комам сизя йарашмаз. Бу-
дур Эцлшад ханымын тойудур, ора эетсяниз сизя йахшы щцрмят едяр-
ляр.
Муьум шащ:
– Няня, о гызы кимя верибляр?
Гары:
– Ъаду шящяриндяки Мащмуд хана верибляр, анъаг гыз юзц эет-
мяйиб. Эяъя-эцндцз “Муьум, Муьум” дейир. Щавалы кими олуб.
Атасы дейир ки: – Щяр кяс мяним гызымын башыны баьлайыб бязян-
дирся, она юзц аьырлыьында пул верярям. Ямма гыз щеч кими йа-
хына гоймур.
Муьум шащ деди:
– Няня, эялсяня сяня бир ямял юрэядим, гызын башыны баьлайа-
сан, вара эедя.

84
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Гары:
– Онда сяня гурбан олмараммы?
Муьум шащ:
– Бах, апар бу цзцйц она эюстяр. Гыз о саат бищуш олар, о вахт
башыны баьларсан.
Гары цзцйц алыб гызын йанына эетди вя цзцйц она эюстярди. Эцл-
шад юз цзцйцн таныйыб юзцндян эедян кими гары ялцстц онун эялин-
лик башлыьыны баьлады вя бязяди.
Эцлшад ханым юзцня эялиб деди:

Башына дюндцйцм эюзял гары,


Йарымдан бир хябяр мяня.
Малымы, мцлкцмц бюллям йары,
Йарымдан бир хябяр мяня.

***

Дярин-дярин дярйалара далыб,


Ширин ъаныны ода салыб.
Бяйям йарым сизя мещман эялиб? –
Йарымдан бир хябяр мяня.

***

Даь башыны алыб думан,


Юряйимя салыб эцман.
Эцлшад ханым сяня гурбан,
Няня, йарымдан бир хябяр мяня!

Гары ися онларда щеч ким олмамадыьыны деди. Бу хябяр пад-


шаща чатан кими падшащ гарыйа мцкафат вериб йола салды.
Гары евя гайытдыгда Муьум шаща вя Мящяммядя хейир-дуа
едяряк:

85
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

– Комам сизя гурбандыр ня гядяр истясяз гала билярсиз, – деди.


Муьум шащ йяня дя гарыйа тяклиф еляди ки, юзцнц гызын йанына
бир ямялля апарсын. Гары бир дяст гыз палтары булара алдыртыб, Му-
ьум шащын быь йери тярлядийи цчцн, Мящяммядя эейдирди. Мящям-
мяди гыз палтарында щеч гыздан айырмаг олмады. Гары
Мящяммяди гызын мяълисиня апаранда Эцлшад деди:
– Гары няня, бу ня эюзял гыздыр, эялсяня ону мяня верясян,
юзцмля апарым.
Гары разы олуб Мящяммяди Эцлшада вериб гайытды. Мящяммяд
гызларын мяълисиндя щеч данышмырды. Эцлшад буна щейфсиляниб, юз-
юзцня деди ки:
– Йяьин гыз лал, кардыр.
Гарыны чаьыртдырыб хябяр алды ки:
– Нейя бу гыз данышмыр?
Гары ъяваб верди ки:
– Ялбят налайиг данышырсыз, онунчцн гызым утаныр, данышмыр.
Гары Мящяммяди Эцлшадын йанында данышдырды вя о эцнц юзц
дя Эцлшадэилдя галмалы олду.
Эеъя Эцлшад гарынын йерини отаьын бир тяряфиндя салыб, гызын йе-
рини ися юзцнцн йанында салмышды. Йатан вахт Мящяммяд Эцлшад-
ля юзцнцн арасына бичаг санъмышды ки, гардашына хаинлыг олмасын.
Эеъянин бир вахтында Эцлшад истяди ки, гызын цстцнц юртсцн ялиня
бичаг батды. Бичагы алыб о тяряф-бу тяряфиня диггятля баханда эюр-
дцкц цстцндя Муьум шащ йазылыб. О саат дик атылды. Вя гарыйа бу
сюзляри деди:
Эеъянин йарысында, ширин йухуда,
Бу ня иди, эялди арайа бичаглар.
Юз вятянимдя, юз мянзилимдя,
Гара баьрымы дялди бичаглар.
***
Гары няня, бу сиздя ня ядятди,
Евдяки гонаьа щцрмят, иззятди.

86
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Бу бир язиз гулду, гул Мящяммядди,


Буну апар ону эятир, бичаглар.

***

Дярин дярйайа далан ким олду?


Ал цздян тели алан ким олду?
Эцлшад ханым гямдян азад олан ким олду? –
Сян ща дедин Муьум эялиб, бичаглар.

Эцлшад гарыдан хябяр алды ки:


– Няня, бу оьландан евиндя йеня дя вармы?
– Биръяъийи дя вар, – дейя гары ъяваб верди.
– Ону мяня йетиря билярсянми?
– О да мяним эюзцм цстя, анъаг сяни кючцряндя мян ня десям
она бах!
Гары Мящяммяди гайтарыб эетди вя Муьум шаща деди ки:
– Гардашын башындан кечсин, нишанлыны сяня йетирим.
Мящяммяд разы олду.
Эялин кючяркян гары Муьум шащла Мящяммяди щямян йолда
олан гябирсанлыгда, бир эюмбязликдя эизлятди. Вя гайыдыб эялинин
йанына эялди вя онунла файтуна миниб йенэя сцфятиля Мащмуд ха-
нын шящяриня доьру йола дцшдцляр.
Гябирсанлыьа чатанда гары кяъавяни сахлатдырди вя сарвана деди ки:
– Эяряк эялин бурада нянясиня щямд суря охусун, чцнкц няняси
юляндя вясиййят едиб.
Гары эялини эюмбязлийя апарыб сойундурду палтарларыны Мящям-
мядя эейдирди Мящяммядин палтарларыны ися Эцлшада эейдириб
орада Муьум шащын йанында гойду. Мящяммяди ися эялин палта-
рында эяри гайтардыгда Мящяммяд эедяркян Муьум шаща тапшыр-
ды ки, евиндя эюзлясин яйяр сяксян эцняъян эялди, эялиб. Эялмязся
билсин ки, саь дейил. Гары Мящяммяди кяъавяйя миндириб йола сал-
ды, юзц ися эетмяйиб Муьум шащла Эцлшадын йанына гайытды.

87
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Муьум шащ Эцлшады эюрцб дейир:

Башына дюндцйцм, гурбан олдуьум,


Эцлшад, хош эялдин, хош эялдин.
Одуна йандыьым, эирйан олдуьум,
Йарым, хош эялдин, хош эялдин.

Эцлшад:

Гяндящярдян эялян оьлан,


Мян сяни дейя эялмишям.
Гара баьрымы дялян оьлан,
Мян сяни дейя эялмишям.

Муьум шащ:

Йемярям ногулу-гянди,
Яриди цряйимин бянди.
Сян нейнядин Мящяммяди,
Йарым хош эялди, хош эялдин.

Эцлшад:

Яшгиндян олмушам дяли,


Дадына йетишсин Яли.
Иншааллащ ки о да эяли,
Мян сяни севя эялмишям.

Муьум шащ:

Даь башыны алды думан,


Цряйимя салдын эцман.
Муьум шащ сяня гурбан,
Эцлшад, хош эялдин, хош эялдин.

88
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Гыз:
Эцлшадам, дуди дилляря,
Сыгал вермишям телляря.
Дур эедяк сизин евляря,
Мян сяни дейя эялмишям.
Бу сющбятдян сонра гары бунларын щяр икисини юз евиня эятирди.
Мящяммяд эедиб Мащмуд ханын евиня чатды. Ямма Мащ-
муд ханы юзцня йахын гоймайыб “гырх эцндцр йол эялирям, инъими-
шям”, – дейиб ондан бир ай динъялмяк цчцн мющлят истяди.
Мащмуд хан Мящяммядя бир ай иъазя вериб баъысы Сялми ханыма
тапшырды ки, эюзц “эялинин” цстя олсун, ону дарыхмаьа гоймасын.
Юзц гырх эцнцн шикарына эедячякдир.
Мащмуд хан шикара эедяндян сонра Сялми иля Мящяммяд бир
йурьан дюшякдя йатырдылар. Мящяммяд эяъяляри айылыб Сялмини
юпцб, мямялярини ялляйиб йяня башыны гойурду йасдыьа. Цч эцн-
дян сонра Сялминин анасы гызына деди ки:
– Чаьыр эялини дя палтар йумалыйыг.
Сялми нярдиванлардан чыхдыгда анасы эюрдцкц гызынын йанахла-
рында юпцш йерляри вар, деди:
– Яй мялун, сянин йанаьларындан ким юпцб де, йохса гардашын
эяляндя сяни юлдцртдцряъяйям.
Сялми ъяваб верди ки:
– Ана, валлащ эялинимиздян башга щеч кясля дуруб отурдуьум
йохдур.
Сонра юз-юзцня фикирляшиб деди:
– Бялкя бу хата мяня эялиндян тохунубдур.
О эеъяси Сялми “Эцлшад”ла нярд тахта ойнайыб ону эяъя йарыйа-
дяк йорду. Вя сонра йухладылар, анъаг Сялми ойаг галыб фикри
“Эцлшад”ын ъинсиййятини йохламаг иди. Эеъядян бир вахт кечяндян
сонра ялини яввял эялинин дюшляриня тяряф сцртдц. Эюрдцкц гуру тах-
та киби тагыллайыр. Ашаьа мящялляйя йолу дцшдцкдя ися бахыб эюр-

89
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

дцкц гардашы арвады цч гылчадыр.


Сялминин о саат яшги гычгырыб деди:

Хан балыгдан эялян чапар,


Дур, йатмаьын чаьы дейил.
Дур сян дя мяни апар,
Дур, йатмаьын чаьы дейил.
***
Уъа-уъа даьларын гары,
Ярисин чайлара сары.
Гардашымын яркяк йары,
Дур, йатмаьын чаьы дейил.

***
Далынъа эяляр фярман,
Мян олдум дярдиня дярман.
Сялми ханым сяня гурбан,
Дур йатмаьын чаьы дейил.

Мящяммяд сяс-кюйя айылды, “бу ня сясдир” – дейя сорушду.


– Сянин адын нядир?
– Бяс билмирсян ки, Эцлшадам.
– О бири адын?
– Бир адамын ики ады олармы?
– Сян мяня кяляк гурма. Мясяляни баша дцшмцшям.

Мящяммяд:

Башына дюндцйцм чыьалы сона,


Сонанын мяскяни эюлдя олмазмы?
Мян ганырам цряйиндян кечян мятляби,
Црякдян кечян дилдя олмазмы?

90
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

***

Дярин дярйалара далыбсан,


Ширин ъанымы яшг одуна салыбсан.
Мян йухуда ихтийарымы алыбсан,
Ящвалаты ганан щалда олмазмы?

***
Ойадыб Мящяммяди бу гяфлятдян ня сювлярсян,
Ханчал иля гара баьрымы тейлярсян.
Галх айаьа эюрцм ня фикир ейлярсян? –
Йолчу йола чыхан йолда олмазмы?

Мящяммяд вя Сялми тевлядян адама бир ат алыб йола дцшдцляр.


Бир гядяр эедяндян сонра гыз тутдуьу ишдян пешиман олуб аьлады.
Мящяммяд гызы аьлайан эюрцб деди:

Башына дюндцйцм, гурбан олдуьум,


Ала эюзлц Сялми ханым, аьлама.
Одуна йандыьым, эирйан олдуьум,
А бимцрцввят, чыхды ъаным, аьлама.

***
Башына дюндцйцм, марал бахышды,
Яли ялван дизи кярйя нахышды.
Уъа бойлу, хураман сачды,
Ала эюзлц Сялми ханым, аьлама.

***
Атадан-анадан биръя мябуйам,
Дярйайа гарышан буланлыг суйам.
Мящяммядям, Ящмяд вязир оьлуйам,
Ала эюзлц Сялми ханым, аьлама.

91
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Сялми ханым вязир оьлунун бу сюзцнц ешидиб аьламады. Бунлар


йол эетмякдя олсун, сизя хябяр верим гарынын евиндян. Гарынын бир
чобан оьлу вар иди. Онун ады Алы иди. Мящяммядля Сялми эяляндя
Алы бунлары эюрдц. Алы гойунлары йолдашына тапшырыб деди:
– Сян гойунлара бах, мян эедиб о гырмызы палтарлыны бура эяти-
ряъяйям, бизя лазым олар.
Алы эялиб Мящяммядля гызын габаьыны кясди вя Мящяммяддян
сорушду ки:
– Щарадан эялирсян? Бу гызы щарадан эятирирсян? Яйяр йерини би-
лирсянся, эет бирини дя мяня эятир. Явязиня бир чяпиш кечи веррям.
Мящяммяд чобана ня гядяр дил тюкдцся, ялиндян гутара бил-
мяди вя деди:

Башына дюндцйцм чобан чобаны,


Чобан, инъитмя мяни, мян эедим.
Эяздим, эяшт елядим чюл бийабаны,
Чобан, инъитмя мяни, мян эедим.

Чобан гязябляниб деди:


– Сяни инъидян кимди? Сяня дейирям йерини билирсянся беляси шей
мяня тап, явязиндя чяпиш верим, бу йаманлыхдыр?
Башлады Сялминин сачларыны сыьалламаьа.

Мящяммяд:

Щардан чыхдыг Хан балыгын елиня?


Чобан, ял вурма Сялмим телиня.
Бир мевлам яшгиня, Аллащ йолуна,
Чобан, инъитмя мяни, мян эедим.

***
О даьлар Мящяммядя далдады,
Сяйрагифлар саьы-солдады.

92
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Мян эедирям, Муьум шащын эюзц йолдады,


Чобан, инъитмя мяни, мян эедим.

Чобан:
– Ядя, биздя олан Муьум шащын гардашы диши явязиня эедян яр-
кяксянми?
– Щя, ъанын цчцн.
– Де, тез ол, юзцнц гардашына чатдыр. Аьламаьдан эюзляри кор
олуб.
Алы чобан бунлары гойунларынын йанына апарыб бир гузу кясди-
риб йедиртди вя сонра евляриня тяряф йола салды. Мящяммядля Сялми
эяъя йарыда эялиб гарынын евиня чатдылар. Мящяммяд гапыны ня гя-
дяр дюйдцся, гапыны ачан олмады.

Мящяммяд башлады:

Бяни адямин етибарыны эюрмядим,


Йар уъундан атылмышам щара мян?
Дейирсиниз дярдя чара булунмаз,
Ейлямишям бу дярдимя чара мян.

***

Йцкляниб гяфля гатыр, улаглар,


Йахшымы олур суйу эющяр дашы мяръан булаглар.
Ща чаьрырамса щеч ешитмир гулахлар,
Рцъащ олдум сон чаьында кара мян.

***
Байгу кими мяним мейлим йарады,
Бу чюрцк тале мяндя ня ситарады?
Сиз ща дейин Мящяммядин бахты гарады,
Эятирмишям хан Сялмийи бура мян.

93
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Гары бу сюзляри ешитъяк Муьум шащы дургузди. Муьум шащ


ойаныб деди:
– Няня, нейя мяни ойатдын? Йухумда йениъя Мящяммяди эя-
лян эюрмцшям.
Гары деди:
– Бир бах эюр, гапыдан ъанавар мирилтысы эялир.
Муьум шащ гапыны ачанда эюрдцкц Мящяммяд эялиб юзц иля
бир эюзял гыз да эятириб. О саат ики гардаш юпцшцб гол-бойун олду-
лар. Гары да юпмяйя йер тапмайыб Мящяммядин топуьундан яйи-
либ юпцрдц.
Ики гардаш беля гяраря эялдиляр ки, еля о эеъяси гайытсынлар вятян-
ляриня. Бунлар эетмякдя олсун. Сизя хябяр верим Мащмуд хан-
дан. Мащмуд хан сяфярдян гайытдыгда эюрдц ки, эялини баъысын да
алыб гачыб. О саатда гошун чякиб эялди гарынын гапысына. Гары ися
гапыны чякиб далдан гыфыллады. Ня гядяр гарыны чаьырдыларса, гары
байыра чыхмайыб гапынын арасындан бюйля деди:
– А балам, мян сяня дишисин вермишдим, яркяк чыхмаьына мян
тягсиркар дейилямки! Бах эялин дя, баъын да, бу йолла эетдиляр.
Мащнуд хан гошунуну чякиб Муьум шащын далына дцшдц.
Муьум шащын анасы йухусунда эюрдц ки, оьлу дярйайа дцшцб
ахыр. Йухудан галхыб яриня бюйля деди:

Бимцрцввят олубсан, ядалят шащым,


Сюйля эюрцм, нювъяванын неъя олду?
Эеъя-эцндцз мян чекдийим фикирди,
Сюйля эюрцм, нювъяванын неъя олду?

***
Эцн дя йатыр о даьларын далында,
Нечя ъяван эязир сянин гуллуьунда.
Эеъя-эцндцз эюзцм галыб йолунда,
Муьум кими нювъяванын неъя олду?

94
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

***
Мян Сянямин баьры дашды,
Эюзцмдян ахан ганлы йашды.
Щям оьул, щям гардашды,
Сюйля эюрцм, Муьум кими нювъяванын неъя олду?

Аслан шащ арвадынын бу сюзц иля гошун чякиб оьлунун далынъа


эетмякдя олсун. Мащмуд хан ися гошуну иля эялиб Муьум шащ
вя Мящяммяди айландырмышды. Бу вахтда Аслан шащ да эялиб бу-
ларын цстя чыхды. Эюрдц ки, ики адамла бир сцрц гошун дава еляйир.
Аслан шащ вязириня деди:
– Вязир, биз бунларын щансыларындан чыхаг?
Вязир деди:
– Ялбят ки, ики няфярдян.
Аслан шащ ики няфярдян чыхыб Мащмуд ханын гошунуну сындыр-
дылар. Мащмуд ханын саь галан дюйцшчцляри эери чякилиб бир чайын
ятрафында топландылар.
Аслан шащ адам эюндярди ки, о ики няфяри чаьырсынлар, эюрсцн
дава ня цстядцр. Хябяря эедян Муьум шащы тякяббцрликля чаьыр-
дыьы цчцн Муьум шащ онун бурнуну, гулаьыны сыйрыб йола салды.
Аслан шащ бундан гязябляниб гошуну иля онлары айландырыб тутдур-
ду вя ъяллад чаьырыб Муьум шащы юлдцрмяйя ямр верди.

Муьум шащ:

Башына дюндцйцм, ай ядалят шащым,


Шащым ня гязябкцн олубсан?!
Баьладырсан голларым мяним,
Бир вядядя бцлбцл тяки охурдум,
Инди неъя лал олуб диллярим мяним?

95
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Шащ ямр верди ки, эяряк бойну вурулсун.


Мящяммяд иряли дуруб деди:
– Падшащ саь олсун, мяним дя сюзцм вар.

Мящяммяд:

Даь башыны алыб кирбя иля гар,


Щяр ийитдя олмаз намус, гийрят, ар.
Охунмамыш гуллуьуна бир ярзям вар,
Охусан ганарсан щалларым мяним.

Муьум шащ:

Дярд уъундан дцйцнлцйям, даьлыйам,


Ал эейиниб гаралара баьлыйам.
Муьум шащам, Аслан шащын оьлуйам,
Гяндящяр шящриди еллярим мяним.

Падшащ юзцндян эетди вя айылыб эюрдцкц бири юз оьлу вя о бириси дя


вязирин оьлудур. Аслан шащ Мащмуд ханы да чаьырыб сорушду ки:
– Нейя бунлары тутмаг, юлдцрмяк истяйирдин?
Мащмуд хан ящвалатын щамысыны Аслан шаща нягл ейляди. Шащ
вязирин гызыны да Мащмуд хана вериб ону оьлу вя Мящяммядля
барышдырды вя цчцнцн дя тойларыны юзц еляди.

Битди.

96
ß ðò î ü ðî ë Úà â è ä

“ГУЛ ЙУСУФ ВЯ МЯЩЯММЯД” НАЬЫЛЫ ЩАГДА

УЛ Йусуф вя Мящяммяд наьылы юз темасы иля ики


хятдя инкишаф едир:
1. Гул Йусуфун гачахбашы Дяли Исмайыл тяряфин-
дян зорла дястяйя гошулмасы, юз аилясиндян, севэили-
синдян айрылмасы.
2. Мящяммядля Пяри ханымын маъяралы севэиси.
Гул Йусуф зорла гачах едилмишди (йол кясян). Мящяммядля Пяри
ханымын маъяра сябяби чох мараглыдыр.
Мящяммяд юз севэилисини эюрмяк цчцн, кеъавянин пярдясини
ачаркян Пяри ханымын чиркин гуллухчусу иляри эялир вя Мящяммяд
ону юз гадыны зянн едиб нифрятлянир.
Бу инъя бир йанлышлыг методудур. Бу методун ясасы тясадцфи
йанлышлыгдыр. Наьылын сонуна доьру ашых зорла йурдундан айрылмыш
Гул Йусуфу гачахлардан хилас етмяйя вя Мящяммядля Пяри ха-
нымы бир-бириня говушдурмаьа чалышыр.
Ашых наьылы оптимистик консовка иля битирмяйя чалышыр. Оптимизм
халг йарадыъылыьынын ян ясас ъизэисидир.
Ики гардашын айры дцшмяси бир чох наьылларда вардыр. Онларын бир
чохунда бир гардаш о бирисиня нифрят едяряк, мящвя чалышыр. Бура-
дакы гардашлар сямимидирляр.

97
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Мящяммядля Пяри ханымын севэисиня эялинъя, бунун даща эю-


зял нцмунясини Молла Ъуманын “Ъялали Мящяммяд вя Тават ха-
ным” наьылында эюрмяк олар. Бунлар мцхтялиф вариантлардыр, ейни
заманда охшардырлар. Охшайыш даща чохдур. Щям “Гул Йусуф вя
Мящяммяд”дя, щям дя Молла Ъуманын “Ъялали Мящяммяд вя
Тават ханым”ында оьланла гызын аталары достлуьу мющкямлятмяк
цчцн гощум олмаг истяйирляр. Бу гощумлугда тиъарят интересляри-
нин дя рола малик олмасыны унутмамалы, онлар таъирдирляр.
Щяр ики наьылда оьлан бир нечя вахт гадыныны эюрмяк беля истя-
мир. Молла Ъуманын ясяриндя гары сюйлцйцр ки, гадынын чиркиндир,
бурада оьлан гуллухчуну кеъавядя эюрцб гадыны сайыр, нифрят едир.
Бу аьыр вязиййятли гызлар (щяр ики наьылда) гачан ярлярини тойда
мяфтун едирляр. Ъялали Мящяммяд дя, Мящяммяд дя нечя вахт
эюрмядийи гадыныны башга бир тойда севир.
Щям Тават ханым, щям дя Пяри ханым ярлярини отаьа бурахмыр-
лар. Онлар нифрят едиб ата йурдуна эялиркян севэили ярляри излийир,
эянъ гадынлар о дяряъя гязяблянир ки, юз севэилисини йаралайыр. Дц-
шцб йарасыны сарыйыр, йеня йола дявам едир. Бу щадисяляр щяр ики на-
ьылда ейнидир.
Щяр ики гызын атасы гызларына щаг верир ки, онлар сяни гябул етми-
йиблярся йахшы едиб эялмисян.
Сонра гызлары яввялки елчилярдян бириня верирляр. Гыз йеня нара-
зыдыр. Оьлан ня олду? Йеня щяр ики наьылда, оьлан йедди оьуллу бир
гарыйа гонах олур, мясяляни сюйлцйцр. Гары ися гачмаьындан пе-
шиман олан гызы, севэилисинин эялмя хябяри иля севиндириб онларын го-
вушмасына йардыма чалышыр. Гызла оьлан гачыр. Гызын атасы излямяк
истяркян, гарынын йедди оьлу мане олур.
Айдынъа эюрцлдц ки, “Гул Йусуф вя Мящяммяд” наьылынын сев-
эи хятти тамамиля Молла Ъуманын “Ъялали Мящяммяд вя Тават
ханым”ына охшайыр.
Щадисялярин охшарлыьы мясялясиндян башга, бязян ян кичик де-
таллар да охшайыр. Щяр икисиндя гыз Эцръцстандан эятирилир, щяр ики
наьылда оьланын ады ейнидир. (Ъялали Мящяммяд вя Мящяммяд)

98
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

вя и.а... Наьылдакы мянзум парчаларда щямишя сезилян зяифлик, йан-


лышлыг вардыр. Халг дили хцсусиййятляри чох аздыр. Мяс: наьылда
“...ашых дили зиринк олу, ат айаьы кцлцнк олу...” “зирянк” сюзц дяйи-
шиб “зиринк” формасында ифадя олунмуш (ъялд, тез); “олу” кялмяляри
ися мцзаре функсийасы дашыйыр (олар).
Грамматик сящв дя вар. Сайлардан сонра исим ъям кямиййя-
тиндя олмаз, амма:
“Биъан сювдаэярин ики оьланлары вар иди”.
Наьылын цмуми гиймяти:
Ики хятт цзря инкишаф едян бу наьылын (гардаш айрылыьы вя севэи)
ясас темасы севэидир. Йухарыда эюстярилянлярдян айдын олду ки, бу
наьыл тамамиля Молла Ъуманын “Ъялали Мящяммяд вя Тават ха-
ным”ына охшуйур. Молла Ъуманын наьылы да сямими, даща гцввят-
лидир.
“Гул Йусуф вя Мящяммяд” наьылыны тяк чапа, тяръцмяйя лц-
зум йохдур. Фолклорда бу теманын мцхтялиф вариантлары олмасы
щагда данышылыркян, бу наьыл Молла Ъуманын “Ъялали Мящяммяд
вя Тават ханым”ы иля йанашы верился охуъулара айдын тясяввцр ве-
ряр. Бу киби вариантлы наьылларын щямишя ян йахшы варианты чап олар,
башгалары тянгиди ясяр (фолклор щагда) материалы олур.

20.11.1939

99
ГУЛ ЙУСУФ ВЯ МЯЩЯММЯД

Йазыйа алды: Щцсейн Искяндяров

ЯБЯРИ веряк гядими айнан-илнян, мцхтясяр


ашых дилинян, ашых дили зирник олу, ат айаьы кюлцнк
олу, тез мятлябя йетири, щаг сизи мятлябя йетирсин.
Ярз олсун Исфащандакы Биъан сювдяэярдян. Би-
ъан сювдяэярин ики оьланлары вар иди. Гул Йусуф –
ийирми цч, Мящяммяд ийирми йашында иди. Бу
ушахлар кичик вахтдан ат ойнатмаг вя дава мяшги иля мяшьул иди-
ляр. Ара-сыра саз чалмаьы да юйрянирдиляр. Биъан сювдяэяр бир дяфя
сювдайа чыхараг Эцръцстанын Варзыйа шящяриня эетмишди. Варзыйа
шящяриндя Биъан сювдяэяр щяр дяфя дя Зяки Вяли адлы бир шяхся го-
наг олурмуш. Зяки Вяли Биъанла гощум олмаг тямяннасында олуб
тяклиф етди ки, Биъанын оьланлары онун гызларына евлянсинляр ки, та
щямишялик олараг достлуглары сабит галсын. Биъан сювдяэяр тяклифя
разы олуб вя юз тяряфиндян гызын бармаьына бир цзцк тахараг Пяри
ханымы бюйцк оьлуна алмаьа сюз верди.
Биъан гайыдаркян Пяри ханымын шяклини дя юзц иля эютцрцб апар-
ды ки, оьлуна эюстярсин.
Биъан сювдяэяр Исфащана чатыб гызын яксини оьлуна эюстяриб
деди:
– Оьул, бу дяфя сянин цчцн тющфя бир гыз эятирмишям, неъядир бя-
йянирсянми, эедяк.
Гул Йусуф гызын эюзяллийиня валещ олуб байылды. Бу ящвалатдан

100
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

ики ай кечмишди, амма Биъан сювдяэяр щяля гызы эятирмямишди, чцн-


ки Зяки Вялийя сюз вермишди ки, цч айдан сонра оьлунун тойуну
едяъякдир. Лакин Гул Йусуф ися о вахтдан гызын эюрцшцня ъан ата-
раг хиффят едирди. Атасы оьлунун гямэинлийини эюрцб:
– Оьлум, няйин фикрини едирсян, ня вар Аллаща шцкцр?
– Ахы, юлцм-итим дцнйасыдыр, биз бу йаша долмушуг анъаг ат
ойнатмагдан башга айры сянят кясб етмямишик. Сиздян сонра сюв-
дяэярлийя эедирик, чцнки таъирликдян дя башымыз чыхмыр.
Биъан сювдяэяр ялбяял баша дцшдц ки, оьлу Пяри ханымын виса-
линя ямрагдыр. Она эюря ъаваб верди ки:
– Оьлум бу дяфя сювдяйя эедяндя сяни дя апараъам. Алвер
гайдасына бяляд оласан.
Бир о гядяр кечмяди ки, Биъан сяфяря чыхмалы олду. Гул Йусуф
мцсяллящ олуб атына минди ки, атасы иля эетсин. Анасы тяк асгырыб деди:
– Эюзцмцн нуру, эял сян бу сяфярдян чякил, мяня тяк сябир дцш-
мцр.
Гул Йусуф ися гулах асмайыб йола дцшдц. Ики эцн кечиб цчцнъц
эцндя бунлар думан-чискиня дцшцб йол азараг Сябрявари чямя-
ниня эялирляр. Бура гырх няфяр гачаьын мяскяни имиш. Биъан бир ащ
чякиб деди:
– Оьул, мян беля билсяйдим, сяни щеч эятирмяздим, инди биз бу-
радан бяъящят сяламят гуртараг. Бурада минбашы Дяли Исмаил гырх
гачаг башында йол кясмякля мяшьулдур. Даща иш-ишдян кечиб, гяф-
ля-гатыры дцшцрцн, бурада эеъяни кечиряк. Яйяр басгын олмаса ъа-
нымыз вя малымыз газанъдандыр.
Карван ящли дцшярэащ едиб о эеъя щямин йердя йатдылар. Амма
Гул Йусуф ися гаравуллуьу бойнуна чякиб йцкляри нязярдян гой-
мурду.
Гачаглар ися ову эюрмцшдцляр. О иди ки, эеъялийя салыб дяли Исма-
йылын буйруьу иля юзлярини алыъы гуш кими карвана вурдулар. Амма
гул Йусуф ися онлары иряли бурахмайыб икисини йаралады. Гачаглар
эери дюнцб дяли Исмайыла шикайят елядиляр ки, йолда бир няфяр пейда
олуб, гылынъ давасында щеч бярабяри йохдур. Яйяр о арадан чых-

101
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

мазса карвандан бир чюпц дя эятирмяык олмайаъаг. Минбашы дяли


Исмайыл Сейид палтары эейиб юзц иля бир овуъ бищушдары эютцрцб дцш-
дц гачагларын габаьына вя тапшырды ки:
– Ня вахт оьланы бищуш етсям сиз карваны чаларсыз.
Бу щийляэяр, бир йабыйа миниб Гул Йусуфун гаршысына эетди. Гул
Йусуф деди:
– А киши, кимсян иряли эялмя.
– Ай оьлан, бир гяриб сейидям, йолум азыб бу харабайа чыхмы-
шам. Бура горхулудур. Дал тяряфдя гачаглар вардыр. Онларын ялин-
дян сяня аман эятирмишям.
Гул Йусуф Дяли Исмайылы юз йцкляринин цстя апарыб отуртду. Дяли
Исмайыл йцклярин цстя йан цстя йатыб нохуд йемяйя башлады вя бир
овуъ бищушдары гатылмыш нохуддан Гул Йусуфа верди. Гул Йусуф
нохудлары йейян кими байылыб йыхылды. Гачаглар ися йцкляря дарышыб
гарят етдиляр.
Карван ящлинин щарай-щурайыны ешидиб Гул Йусуф юзцня эялир вя
арада галхыб иши удуздуьун вя филин сейид кишидян кечдийин анлайыр.
Буну айылан эюръяк Дяли Исмайыл ямр едир ки, ону юлдцрсцнляр. Гул
Йусуф щяр тяряфдян ящатя олунмуш бир щалда дейир:

“Шикястя” щавасында
Башына дюндцйцм, гурбан олдуьум,
Амандыр, Сейид ями, юлдцрмя мяни.
Вятяндян ъида бцрйан олдуьум,
Зцлцмдц, Сейид ями, юлдцрмя мяни.

Индики бяляд олдум ишиня,


Гурбан олум гяляминя, гашына,
Дцшдцм айаьына, дюнцм башына,
Зцлцмдц, Сейид ями, юлдцрмя мяни.

Гул Йусуфам, вясфи щалым билирям,


Аьлайыбан эюз йашымы силирям.

102
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Мян ъащылам, гыз алмайа эедирям


Зцлцмдц, Сейид ями, юлдцрмя мяни.

Дяли Исмайылын оьлана рящми эялиб дейир:


– Яйяр сян бизимля ялбир олуб гачаглыг етмяйя разылыг версян
мян сянин ганындан кечярям.
– Разыйам.
– Еля ися дуз-чюряйя анд ич.
– Дуз-чюряйя анд олсун.
Гул Йусуфу Дяли Исмайыл ъялладбашы тяйин етди вя юзляри иля бяра-
бяр апарды.
Биъан сювдяэяр талейиндян кцсцб беля дейир:

“Дураханы” щавасында

Хараб олсун Сябзябарын чямяни,


Думан чискин бизи етди сярэярдан.
Исфащан узагдыр, ялимиз чатмыр,
Бир хябяр един Губа илян Дярбяндя.

Гылмадым намазын, галды дуасы,


Йоврума йовранды чугул щяйасыз.
Итирдим баламы, галдым йувасыз,
Йаланым чыхды гощум-гардаш о йандан.

Биъан сювдяэяр чох эязибди ъащаны,


Позулду неврагы, эетди дювраны.
Щагг тала кясин щарамиляр нишаны,
Ики йердя мяни гойду шярмяндя.

Биъанын яли щяр йердян цзцлмцш гайыдыб Исфащана эедир. Гощум-


гардаш маъярадан щали олуб аьлашмайа башлайырлар. Бу гязийядян
бир ил кечмишди. Биъан фикир еляди ки, Зяки Вялинин хиъалятиндян чых-
маг олмайаъаг. Щеч олмаса гызы кичик оьлу Сялвиназа эятирсин.

103
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Арвады да бу мяслящяти эюрдц.


Биъан сювдяэяр йенидян гатыр дявяляри йцклятдириб Варзийа шящя-
риня эетди.
Биъан бу сяфяр саь вя саламят Эцръцстана чатыб. Варзийа шящя-
риндя Зяки Вялиэиля дцшдцкдя башына эялян ящвалаты Зяки Вялийя
сюйляйиб ондан цзр истяйир вя олмасын бу олсун мятлябини она ган-
дырыр.
Зяки Вяли ъаваб верир ки:
– Киши тцпцрдцйцн йаламаз. Демишям, демишям гыз сащиби сян-
сян, истяйирсян лап нюкяриня апар. Яэяр мяним сяня гыз вермяк
фикрим олмасайды, одур Зцлфцгар оьлу Гялямдар адлы бир бяй вар,
он йол гыза елчи эюндяриб, амма мян разы олмамышам ки, бир-би-
римизи эюряндя хиъалят чякяк.
Биъан сювдяэяр “саь ол”, “вар ол” дейяряк Пяри ханымы бюйцк
ъялал иля эютцрцб кяъавя иля Исфащана апарыр. Эялинин йенэяси ися бир
гара чиркин гыз иди. Биъан сювдяэяр эялини апарыб Исфащана чатдыр-
дыгда оьлу Мящяммяд гаршыйа чыхыб “дядя, мяня ня эятирмисян?”
– дейя сорушду. Атасы ися “оьлум, сяня эятирдийим бах о кеъавя-
нин ичиндядир”, – деди. Мящяммяд кеъавянин юртцйцнц галдырыб
ичяри бахмаг истядикдя Гара йенэя дя иряли йерийиб “няйя бахыр-
сан, кюпяк оьлу” – дейиб пярдяни юртдц.
Мящяммяд ики ялли башыны дюйцб:
– Вай атам эятирян эялин бу имиш, – дейиб баш эютцрцб халасы
евиня эетди.
Ата-анасы ня гядяр адам эюндяриб чаьыртдырдыларса да Мящям-
мяд гайытмады. Нищайят, Мящяммядин цстцня миннятчи сифятиля
бир щяким эюндярдиляр. Щяким эедиб деди:
– Сяфещ олма, адам бахтына шыллаг атмаз. Сян эюрдцйцн, эяли-
нин гаравашыдыр.
Мящяммяд бу сюзляри динляйиб эютцрцб эюряк ня дейир:

104
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

“Мисири” щавасында

Ял чяк тябиб, ял чяк дярдли синямдян,


Сян мяним дярдимя чаря олмазсан.
Сян неъя тябибсян, йохдур ялаъым,
Йарам ичярдяндир сарыйа билмязсян.

Йыхылсын фяляэин таъы иля тяхти,


Охуду синямя, щиъраным артды.
Мяня вермишдин играры ящди,
Ня цчцн играрында дура билмязсян?

Мящяммядям, сирлярими эизлярим,


Китаба йазылмыш намя сюзлярим.
Ня дурмусан, аьлайасан эюзлярим,
Таныйыр цзцнц эюря билмязсян.

Тябиб Биъан сювдяэяря хябяр апарды ки:


– Оьлундан ял чяк, о даща эяляси олмады.
Он эцн сонра Биъан сювдяэярин гоншусу Исмайыл хан оьлуна
той едиб Биъан сювдяэяри аиляликля дявят етмишди. Амма Пяри ханым
тойа эетмяйиб, “мяним гапымы бу вахта кими щеч кяс ачыб щалымы
хябяр алмамышдыр, мян кими таныйырам ки, онунла тойа эедим” –
дейяряк тойа эетмякдян имтина етди. Бир аз сонра ися Мящяммя-
дин анасы чох цз басдыьы цчцн Пяри ханымын ялаъы кясилиб тойа эе-
дир. Тойда гыз-эялин мяълисиндя Пяри ханымы ойнатмаьа дявят
едирляр, амма Пяри ханым ися ойнамаг билмяйирям дейяряк ойна-
магдан бойун гачырыр. Мяълис ящли: “щеч еля шей ола билмяз, Эцр-
ъцстандан оласан ойнамаг билмяйясян. Бу щарда эюрцлян ишди” –
дейя цз басырлар. Пяри ханым эялин-гызлары сакит едиб дейир:
– Сиз мяндян ял чякин, мян сизи охумагла разы саларам.
Мяълисдяки ъаванлар сяс верир ки, бу даща йахшы олар.
Алыр Пяри ханым эюряк ня дейир:

105
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

“Дубейт” щавасында

Йурдумдан пишмякан олдум,


Дцшдцм бу дийаря мян дя.
Йа юлярям мян бу дярддян,
Йа елярям чаря мян дя.

Оьлан мяълисиндян Мящяммяд айаьа дуруб дейир:


– Щязярат о охуйан зянян сяси кимдир?
– Кцл олсун башына о ки, сянин эялинин Пяри ханымдыр.
Мящяммяд ъаваб верди ки:
– Тяхяллцсцн демийинъя мян сизин сюзцнцзя инанмарам.
Алыр гыз дал бяндини:

Эцръцстанын нювбечясийям,
Ханымларын инъясийам.
Гызылэцлцн гюнчясийям,
Бянд олмушам хара мян дя.

Щавада дювр едяр лачын,


Мян неъя бурда эцл ачым.
Баш эютцрцм щара гачым?
Гачым бир дийаря мян дя.

Пяри дийяр, сайым чохдур.


Щагг йанында пайым йохдур.
Эюзялликдя тайым йохдур,
Олдум бяхти гара мян дя.

Мящяммяд бурда йягин етди ки, доьрудан да охуйан юз ни-


шанлысыдыр. О саат анасына хябярчи эюндярди ки, Пяри ханымы евя
апарсын, мян дя эялирям. Бу хябярдян Мящяммядин анасы севиниб
Пяри ханымы ишдян щалы етди. Пяри ханым ъаваб верди ки:

106
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

– Ана, той мяълисиндян йарымчыг гайытмаг щям Мящяммяд


цчцн, щям мяним цчцн айыб сайылар. Йахшы оларды ки, тойдан сон-
ра эюрцшяк.
Еля дя олду. Тойдан фарыг оландан сонра Пяри ханым юз ота-
ьына эетди. Мящяммяд дя онун отаьына эириб ярк тямяннасы ет-
мяк истядикдя Пяри ханым ону йахын бурахмайыб дейир:
– Оьлан сябр еля, сабащ икимиз дя Ъирит мейданына эедиб ат ой-
надаг, бир аз кюнлцм ачылсын, ондан сонра мян сянин, сян дя мя-
нимки.
Сабащы дуруб Пяри ханым оьлан палтарында ат миниб, ат ойнада-
ойнада Ъирит мейданында Мящяммядин габаьына эялир вя дейир:
– Сян доггуз ай мяни ешг атяшиня йанар гойдун. Мян дя сяни
ъиэяр даьлы гойаъаьам – дейиб гачмаг истяркян, Мыщяммяд йал-
варыр ки:
– Бир цч таня сюз дейяъяйям, она гулах ас сонра щара истяйир-
сян эет.
Алыр Мящяммяд эюряк ня дейяъяк:

“Губа кярямиси” щавасында

Лалязар щцснцндя бяняфшя халлым,


Халларын охшатдым нювбящаря мян.
Кими гюнчя ачылмыш кими шяквядир,
Бцлбцл тяк йетирим эцллцзаря мян.

Эетмя-эетмя эял гонаьым олэилян,


Сындырмысан сыныг кюнлцм алэилян.
Ня тагсырым вар эярдянимя салэилян,
Баьла зцлфцн гой чякилим дара мян.

Мящяммяд дейяр, ъамалын щури-гылмандыр,


Ня байаз эярдянди, ня таза ъандыр.

107
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Шамамялярин дост баьында пцнщандыр,


Щясрятийям гой ачылсын нара мян.

Сюз тамам олан кими гыз атыны сцрцб гачмаг истяся дя Мящям-
мяд онун габаьыны кясиб дейир:

“Шикястя” щавасында

“Ялиф” гядди ъамалын, ай инъя белин,


Минадыр эярдянин, диним иманым.
Хиъалят чякир Ай, утаныр Эцняш,
Эюряндя ъамалын, диним иманым.

Аьыз сядяф, додаг мяръан, диш инъи,


Пярванятяк мян шамына йавынъы.
Архатын алмасы кцрдаш нарынъы,
Бах вер йахандан диним иманым.

Саьры башмаг, мяси эеймиш эцл айаг,


Эцлабатын нахышланмыш эцл айаг.
Мящяммяди диндир данышдыр эцл айаг,
Гойма гямэини дя, диним иманым.

Пяри ханыма бу сюзляр дя тясир етмыйиб атыны ондан дюндярди,


Мящяммяд ися аьлайа-аьлайа эери гайытды. Евя эяляркян Мящям-
мядин анасы да ишдян хябяр тутуб аьламаьа башлады. Биъан сювдя-
эяр базардан гайытдыгда бунлары аьламагда эюрцб сорушду ки:
– Нийя аьлайырсыз?
Пяри ханымын гачмаг мясялясини ешитъяк деди:
– Яъяб ейляйиб, гачыб. Мящяммядин цстя эцндя йцз адам эюн-
дярурдим, гайытмырды, она о да аздыр.
Сонра оьлунун щалятиня гялби йаныб Боз атыны верди ки, далынъа
чапсын, щарада олса яля кечиряъякдир. Мящяммяд Боз аты миниб
гызын далынъа гошир вя бир даьын башында она чатыб дейир:

108
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

“Мцхяммяс” щавасында

Ат миндин, ъида эютцрдцн,


Эял эетмя сян, аман, эцръи,
Набялядсян йол азарсан,
Даьлар олуб думан, эцръи.

Алды гыз:

Щеч эязмя сян аз далымъа,


Эери гайыт, дяли оьлан.
Баша эялмяз щеч юлцнъя,
Йери гайыт, дяли оьлан.

Оьлан:

Бядюв миниб ясдирирсян,


Гярарымы кясдирирсян,
Щюкмцн вардыр, басдырырсан,
Щалым олур йаман, эцръи.

Гыз:

Оху-йайын мяня атан,


Варыб бу мянзиля чатан.
Доггуз айда айры йатан,
Йери гайыт, дяли оьлан.

Оьлан:

Дярйаларда олур сямяк,


Йолунда чякмишям ямяк.
Мящяммядя олсун кюмяк,
Мещтисащибизяман, эцръи.

109
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Гыз:
Пяри дейяр, ойнатма дашын,
Сяннян тутарам бярк савашын.
Мисри гылынъ доьрар лешин,
Йери гайыт, дяли оьлан!
Мящяммяд истяди ки, гызы атдан йеря салсын, гыз ися иши дуйуб
тез гылынъыны сийириб ону чийниндян йаралады. Мящяммяд йаралан-
дыгда гыза беля дейир:

”Яъям кярямиси” щавасында


Сянсян бу даьын маралы, сяням,
Эедяр олсан кимся вермяз йан сяндян.
Сян сяррафсан, сяррафларын башысан,
Яля эяляр инъи, мяръан, кан сяндян.
Гыз:
Щарамзада сян дя эялмя далымъа,
Буларам ганыва динимдян дюндцн.
Доггуз ай сяни эюрмядим йанымда,
Буларам ганыва динимдян дюндцн.
Оьлан:
Гылынъ иля доьрайасан йанымы,
Итирмярям нишанымы, санымы.
Юлдцрэилян щалал етдим ганымы,
Горхма эюзял, ясирэямям ъан сяндян.

Гыз:

Щеч билмирям мян щарада, сян щарда,


Сян эялмядин, шад олум орада.

110
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Мисри гылынъ лешин гойар арада,


Буларам ганыва динимдям дюндцн.

Оьлан:

Мящяммяд сяни севиб язялдян,


Ял чякмяням сянин кими эюзялдян.
Сян мяним идин башдан, язялядян,
Сян дюнсян дя, мян дюнмярям йар сяндян.

Гыз:

Бу Пярини уъалардан йендирдин,


Йендирибян щирс мейдана миндирдин.
Кюнцл бир шишядир, вурдун сындырдын,
Сян гиблясян, мяни гиблямдян дюндярдин.

Мящяммяд икинъи дяфя истийир ки, атыны онун атына вуруб гызы
йеря йыхсын гыз сярщесаб олуб Мящяммядин башындан гылынъ иля йа-
ралады. Оьлан бищуш олуб атындан йыхылды. Пяри ханым неъя олса да
йазыьы эялиб атындан дцшцб Мящяммядин башыны юз йайлыьы иля баь-
лайыб сонра аты иля евляриня чапды.
Евляриндя Зяки Вяли хябяр алды ки:
– Гызым нийя гайытдын, сяни йола апармадылармы?
Пяри ханым бцтцн щали-гязийяыни атасына нягл ейляди. Атасы:
– Яъяб елямисян – дейиб гызыны алгышладыгдан сонра Зцфцгар оь-
лу Гяляндяря вермяли олду.
Пяри ханымса Гяляндяр чиркин олдуьундн она эетмяк истямяйиб
етираз етдися дя атасы зор иля Гяляндярин нишаныны Пярийя эейдириб
ону адахлады.
Гыз эялмяйиндян пешман олуб гара эеймишди. Гыз бурада ащу-
фяьанда галмагда олсун, сизя хябяр верим Мящяммяддян. Мя-
щяммяд айылыб эюрдц ки, башы баьлыдыр. О саат баша дцшцр ки, гыз
эюнлц ондадыр. Атыны миниб Пяринин далынъа гошур. Аз эедир, чох

111
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

эедир, эцнлярин бир эцнцндя Варзийанын йедди мянзиллийиндя бир


булаг башында истиращятя отурур. Щямин булагда бир гары суйа эял-
мякдя олсун, сян демя бу гары йедди гачаг анасы имиш ки, дцнйа
онларын ялиндян зар имиш. Мящяммяд о гарыдан бир эеъялик сыьы-
наъаг мянзил истяди. Гары разы олуб ону юз евиндя гонаг еляди. Щя-
мин эеъя гарынын оьланлары да евя эялиб аналарындан оьланын ким
олдуьуну сорушду. Гары ъаваб верди ки:
– Оьланларым, Аллащ гонаьыдыр, щцрмятини эюзляйин.
Сющбят яснасында Мящяммяддян хябяр алдылар ки:
– Оьлан, башына йараны ким вурмушдур?
Мящяммяд онлара беля ъаваб верир:

“Дюшямя” щавасында

Башым дюндцйцм, ей гары няня,


Йар ялиндян йаралыйам, йаралы.
Ъящд ейля йетир мяни яфзяля,
Йар ялиндян йаралыйам, йаралы.

Бимцрвятляр щеч дя сяфа сцрмясин,


Гара эейсин аь эцнляри эюрмясин.
Кафир кимся бимцрвят йар эюрмясин,
Йар ялиндян йаралыйам, йаралы.

Гары деди:
– Бала, дейясян сян дя севда ящлисян. Биръя о чяпярин адын мяня
десяня.

Мящяммяд:
Мящяммяд дейяр чякдийим йарын назыды,
Ялимдя чалдыьым сющбят сазыды.
Пяри ханым Зяки Вяли гызыды,
Онун ялиндян йаралыйам йаралы.

112
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Гары деди:
– Оьул, бу эеъяни сябр ет, сящяр мян бу ишя тядбир тюкярям.
Сабащы эцнц гары Мящяммяддян Пяри ханымын йайлыьыны нишана
цчцн алыб юзцнц бир яли иманында, бир яли туманында йетирир Зяки
Вялинин евиня. Евя эиръяк гары Мящяммяд вердийи ганлы йайлыьы
Пяри ханыма эюстярир ки, Мящяммядин эялмысини билсин. Пяри ханым
юз йайлыьыны таныйан кими гарынын бойнуна сармашыб, сяня гурбан
олум мяни Мящяммядя чатдыр дейяряк, эютцрцр эюряк гарыйа ня
дейяъяк:

“Мцхяммяс” щавасында

Ня мцддятди эцнцм гара,


Сяфа эюрдцм, йайлыг, сяни!
Кимсяням йох едя чара,
Сяфа эюрдцм, йайлыг, сяни!

Йаша севдиъяэим йаша,


Йазыланлар эялир баша.
Гырхъа дяня гараваша,
Йудурайым, йайлыг, сяни.

Даьларда гонар ели,


Бцлбцл олан тапар эцлц.
Сяня дяйиб Мящяммяд яли,
Сяфа эюрдцм, йайлыг, сяни.

Мян Пярийям, тахчулара,


Эцвянмярям ахчалара.
Бохчадан бохчалара,
Бцкдцряйим, йайлыг, сяни.

Сюзц тамам едиб Пяри ханым гарыны юйрятди ки:

113
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

– Гары сян мяни атамдан гонаг сифятиля иъазя алыб евиня апар.
Орадан мян Мящяммядля Исфащана гачарам.
Гары мултяфит олуб эедир Зяки Вялидян иъазя алыр ки, Пяри ханымы
юз евиня гонаг апарсын. Зяки Вяли ися гызынын сюзцнц йеря салма-
йыб разы олур. Гары Пяри ханымы эютцрцб евиня апармагда олсун
гарынын бюйцк оьлу дяли гардаш ися гыз Исфащандан миниб гачдыьы
аты да оьурлайыб апарыр. Гарынын евиндя Пяри ханым иля Мящяммяд
ялтямянна олуб атланыб йола дцшцрляр. Шящярдян йедди аьаълыг
узаглыгда олан булаг башында щяр ики ъаван гол-бойун олуб йат-
магда олсун сизя хябяр верим Зяки Вялидян. Зяки Вяли гызынын вя
атынын гачырылмасыны дуйуб онларын далынъа ики йцз атлы сцвари эюн-
дярир. Бу тяряфдян дя гары ишдян хябярдар олуб оьланларыны Мя-
щяммядин кюмяйиня эюндярир.
Зяки Вяли эюндярян гошун Мящяммяд вя Пяри ханыма чатар-
чатмаз Мящяммяд Пяри ханыма бюйля тясялли верир:

“Дубейт Короьлу” щавасында

Пярим, сян йалвар Аллаща,


Мян эирыйим бу мейдана.
Кимсядян паким йохдур,
Умудум ганун йазана.

Бойну щейкялли атым,


Та ки торпаьа батын.
Гырарам эцръц ювладын,
Мян буларам гызыл гана.

Мящяммядям, тутум саваш,


Чяким гылынъ. гырым бир баш.
Будур эялир дяли гардаш,
Далдан эялир Ипяк ана.

114
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Бу вахтда гарынын оьланлары далдан йетириб гошунун гыранын гы-


рырлар, гырылмыйаны да гачыб гуртулур. Мящяммядля Пяри ханымы ися
Исфащана йола салыр, онлара тапшырырлар ки, бундан сонра сизя ким
раст эялся бизим адымызы нишан верярсиз, сизя дяймязляр. Мящям-
мядля Пяри ханым бир-ики эцн йол эедяндян сонра онлар да йолу
азыб бир даьын башына чыхырлар. Даьдан бахыб эюрцрляр ки, гаршыда
кяндя охшар бир шянлик эюрцнцр. Бунлар аъымышдылар, она эюря дя
ендиляр ашаьы ки, тикилиликляря тяряф эетсинляр. Сян демя щямин шянлик
минбашы Дяли Исмайылын иди. Дяли Исмайыл даьын башында онлары эю-
рцб Гул Йусуфу бир гачагла эюндярди ки, онлары тутуб оьланы юл-
дцрсцн, гызы ися саь эятирсин. Гачаглар даьын ятяйиня чатъаг эюрдцляр
ки, оьланла гыз бир чайын кянарында йухламышлар. Ъялладбашы гылын-
ъыны чыхардыб оьланы юлдцрмяк истядикдя, о бири йолдашы “щейф дейил-
ми беля оьланы юлдцрцрсян” – дейя Гул Йусуфун ялин тутду вя щяр
икисинин яллярини баьлайыб Дяли Исмайыла апардылар. Дяли Исмайыл:
– Нийя оьланы юлдцрмямисян, апар бу саат юлдцр вя голуну
мяня эятир – дейиб Гул Йусуфа тяпинди. Гызы ися бир отаьа салдылар.
Мящяммяди Гул Йусуф юлдцрмяйя апараркян Пяри ханым аьлайа-
аьлайа пянъярядян дейир:

“Отуз бири” щавасында

Ъугул, сянин йурдун гара бойансын,


Яъяб ейлядин гядди далымдан.
Гыз юнцндя юлдцрцрляр йарыны,
Гуртулмадын ганлы фяляк залымдан.

Синямдя сутун олуб гямин якбяри,


Щагг гябул етмясин шяриятсиз шяри.
Юлдцрцрсцз мяни дя юлдцрцн бары,
Аьлайым йаш тюкцм ду щилалымдан.

115
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Пяри дейяр, йараб, неъя олу щалым,


Йахамдан ял чякмир бу танры залым.
Йараб, неъя едим ъанын гуртарым,
Мян булбул идим айырдылар эцлцмдян.

Минбашы Дяли Исмайыл гызын аьламаьына мящял вермыйиб, “ди тез


ол, апар юлдцр, эял бир кеф мяълиси гураг” – деди. Ъялладбашы Мя-
щяммяди габаьына салыб бир дяряйя апарды. Орада бойнуну вур-
маг истядикдя Мящяммядин гардашы йадына дцшцб деди:
– Ъяллад, иъазя вер, цч ханя сюз дейим, сонра ганым щалалдыр.
Гул Йусуф иъазя верди. Мящяммяд эюряк ня дейяъяък:

“Саллам дярйасы” щавасында

Эцръц илян дцшдцм йола,


Эял мяни юлдцрмя, ъяллад.
Дидялярим ганла дола,
Эял мяни юлдцрмя, ъяллад.

Гоймадын ки, сяфа сцряк,


Щагг олсун мярдя диряк.
Дяли гардаш бурда эяряк,
Эял мяни юлдцрмя, ъяллад.

Гул Йусуф деди:


– Дяли гардашын ады иля мяни горхутмаг истяйирсян, ал эялди.
Мящяммяд йан верир, гылынъ йеря дяйир. Мящяммяд йалварды ки:
– Гой сюзцмц гуртарым бары, сонра ихтийар сяниндир.
– Де, тез ол!

Итирмишям ящли-зари,
Ялдян эетди бу илгари.
Бурда эяряк Ипяк гары,
Эял мяни юлдцрмя, ъяллад.

116
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Мящяммядям, йол Ираги,


Артырма чешмим пираги.
Сюндцрмя Биъан чираги,
Эял мяни юлдцрмя, ъяллад.

Биъан ады чякиляндя Гул Йусуфун голлары бошалды. Деди:


– Оьлан, щаралысан?
– Исфащанлы.
– Атанын ады нядир?
– Биъан.
– Сяндян башга гардашын вармы?
– Варды иди. Щямин бу йердя юлдцрцбляр. Инди мяни дя юлдцрсян,
сцмцйцм сцмцйцня, ганым ганына гарышаъаг.
– Ай бичаря мян танымадым танымадым, бяс сян няйя юз гарда-
шын Гул Йусуфу танымырсан, – дейяряк, Гул Йусуф гардашыны гу-
ъаглайыб аьламаьа башлады вя сонра гардашын юйрятди ки, онун
гылынъыны эютцрцб тюйлядя эетсин атларын башын ачыб бурахсын. Атла-
рын гарпышмасына эялян гачаьы еля ордаъа юлдцрсцн, инди эяряк ки,
онлар щамысы сярхошдурлар. – Эет мян дейян кими еля, анъаг ян
ахырда мян эяляъяйям, чашыб мяни дя юлдцрмя.
Гул Йусуф эизлинъя гардашыны тювляйя салыр вя нишана цчцн бир
кющня юлц голуну кясиб минбашы Дяли Исмайыла апарыр. Бир аздан
сонра тювлядя атларын боьушма сяси ятрафа йайылыр. Дяли Исмайыл ня
гядяр адам эюндярирся гайытмыр. Еля олур ки, гачахларын щамысы
Дяли Исмайылдан башга тювляйя эедиб гайытмыр. Ян нищайят, мин-
башы Гул Йусуфу эюндярир ки:
– Бир эет эюр бу ня эедяр-эялмяз олду.
Гул Йусуф:
– Бу саат – дейя эедир. Дейир:
– Гардаш, щалын?
– Щалым щалдыр, фалманым Аллащ. Щамыны йатырмышам, гырхынъы-
сыны эюзляйирям.
– О бура эялян дейил, чых эедяк. Биртящяр кюмякляшиб гырмызы су

117
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

чыхардарыг, юзц дя мющкям мястдир.


Щяр ики гардаш Дяли Исмайылын цстя сийирмя гылынъ дцшцб ону да
ганына гялтан едирляр.
Мящяммяд Пяри ханымы отагдан чыхардыб шадлыьындан аьлады.
Гул Йусуф гардашынын аьламасына дейир:

“Османлы кярямиси” щавасында

Аман гардаш, мялул-мялул аьлама,


Мян бялядям бу мякана, бу йеря.
Ъиэяр баьрым бу мейданда даьлама,
Мян бялядям бу мякана, бу йеря.

Эюзял мящбубларын бириси мяням,


Онларын сюзцнцн сириси мяням.
Гырх щарынбашынын бириси мяням.
Мян бялядям бу мякана, бу йеря.

Гул Йусуфам, сяни даьдам ашырым,


Ашырыбан мянзилэаща дцшцрцм.
Саь-саламат юз дядямя тапшырым,
Мян бялядям бу мякана, бу йеря.

Ахшамы орада кечириб, сабащы дуруб щарамыларын он беш ил ичя-


рисиндя чалыб-чапдыглары малы-мцлкц, ат-гатырларына йцкляйиб Исфа-
щана ряван олдулар. Бунлар эетмякдя олсун, инди хябяыр веряк
Биъан сювдяэярдян.
Биъан сювдяэяр аз эюзляди, чох эюзляди, эюрдц йох, Мящяммяд
эялиб чыхмады. Оьлундан ниэаран галыб гяфлят- гатырлары сазлайыб
щям зийарят, щям тиъарят дейяряк Эцръцстана чыхды. Хейли вахт йол
эедиб Гаранлыг дяряси адлы йердя дцшярэящ етди. Щямин дярядя Гул
Йусуфэил карвана туш чыхыб, карван ящлини сынамаг мягсядиля Гул
Йусуф гышгырараг онлары пяракяндя салыр. Биъан сювдяэяр ися гач-
майыб мялул-мцшкцл бир йцкцн цстцндя отурур.

118
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Гул Йусуф атасыны таныйлб эютцрцр демяйя.

“Яъям кярямиси” щавасында

Башына дюндцйцм, ъан язиз ата,


Дядя, эятдик Эцръцстандан эюзяли.
Дидар бу эцндц, галмаз гийамата,
Дядя. эятдик Эцръцстандан эюзяли.

Сир-сюзцмц юзэяляря билдирдик.


Аьлайыбан эюз йашымы силдирдик.
Бир маьарда гырх щарамы юлдцрдцк,
Дядя, эятдик Эцръцстандан эюзяли.

Сирри вермярям щяр хурйата, щяр йада,


Юзцмц салманам чюля бийада.
Мящяммяд дя йетишибди мурада,
Дядя, эятдик Эцръцстандан эюзяыли.

Ня мцддятдир биз дя сяфа сцрмцшцк.


Дцшмянлярин бойунларын вурмушуг.
Голу баьлы гуллуьунда дурмушуг,
Мящяммяд эятди Эцръцстандан эюзяли.

Гоъа севиндийиндян юзцндян эетди. Онун цзцня су сяпиб ойат-


дылар. О эеъяни орда галыб сящяри Биъан сювдяэяр юз малларынын ща-
мысыны сарван чарвадарлара пайлады вя Исфащана гайытдылар. Гул
Йусуф Исфащана чатаркян баьларын арасында эютцрцр:

“Дцбейт” щавасында

Эеня эюрдцм бизим елляр


Сяфа эюрдцм, вятян, сяни.
Гоху верир гызылэцлляр,
Сяфа эюрдцм, вятян, сяни.

119
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Эцл кими битмиш идим,


Мянзилэаща йетмиш идим.
Ня заман иди итмиш идим,
Сяфа эюрдцм, вятян, сяни.

Чохлар билмяз бу щесаби,


Юзцмдядир гям китаби.
Итирмишдин Гул Йусуфу,
Сяфа эюрдцм, вятян, сяни.

Баьбанлардан бири гул Йусуфун сясини ешидиб онун анасына


муштулуьа гачды. Сяряръам ханым бу шад хябяри ешитъяк юзц цчцн
иман пулу сахладыьы он мин манат пулу баьбана баьышлады вя гар-
шыйа чыхыб оьланлары вя эялинини баьрына басды. Эюзайдынлыг мяъ-
лисляри гурулуб газан-газана дяйди.
Бир-ики щяфтядян сонра щяр ики гардашын тойлары башланды. Пяри
ханымы Мящяммядля вя Исмайыл хан гызы Эцняш ханым адлы бир
гызы да Гул Йусуфа кючцрдцляр. Гул Йусуф эялин эеъяси Эцняш ха-
нымын дуваьыны ачанда бу сюзляри охуду:

“Мцхяммяс” щавасында

Шащи хубанлар шящриндя,


Ола ки, ханды бу эялын.
Бахышы эцл тящриндя,
Щюкмц султанды бу эялин.

Ал эейиниб башдан айаьа,


Ъаным йолунда садага.
Эялибдир бизим отаьа,
Кимя мещмандыр бу эялин.

120
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Бойу узун, бели инъядир,


Мина эярдяни суъадыр.
Тазя йетишмиш гюнчядир,
Ня эюзял ъандыр бу эялин.

Сяда эялибми эушиня,


Гайыдыб бахмаз ишиня.
Ширин ъаным аташына,
Алышды йанды бу эялин.

Щяр кяс тапар юз йарыны,


Чякярми ащы-зарыны.
Гул Йусуфун юз сярини,
Сювдайа салыбды бу эялин.

Бюйляликля, щяр ики гардаш мурадларына чатдылар.

Битди.

121
ß ðò î ü ðî ë Úà â è ä

“НЯФС ВЯ МЯРИФЯТ”, ЙАХУД “АШЫГ ЯЛЯСЭЯ-


РИН ДЯРЯ КЦРДЦНЯ ТОЙА ЭЕТМЯСИ” ЩАГДА

У ясярин мющкям щадисяляр композисийасы, те-


матик инкишафы йохдур. Ашыг Ялясэярин тойа эет-
мяси габыьында онун бир чох шеирляри верилиб. О,
тясадцф етдийи щяр сящняйя шеирляр охуйур.
Еля щисс етмяк олур ки, буну йазан ашыг сан-
ки Ялясэярин бир нечя шеириня шярщляр вермяк истямиш, онларын ня
мцнасибятля сюйлянмясини эюстярмяк истямиш. Ялясэяр селдян бо-
ьулан эянълярин ъяназялярини эюряряк щейфсилянир.

“Фяляк бярщям етди щяр низамлары,


Зцлмнян кечирир йанан шамлары.
Щайыф юлян ъаванларын эцл яндямлары,
Мара, мура гисмят олду дцнйада”

Бу шеирдя инсанларын аьыр йашайышына ишаря едян бу ироник бейти


эюстяряк:

“Дювлятдян гисмятин беш аршын аьды,


Чякдийин гоьады, галды дцнйада”

122
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Эюстярмяк истяйир ки, дювлятдян сяня гисмят олан беш аршын аь


кяфяндир.
Ялясэяр аь палтарлы, ялиндя чаты олан бир гадыны эюрцб сямими
мисраларла мцраъият едир:

“Эюз эюрдц, кюнцл сювдц,


Эюзляринин аласыны.
Эетмя эюзцм юнцндян,
Алым бойун баласыны.
Эцл эюрся хяъил олу,
Йанаьынын лалясини.
Хястя ичся дирили,
Лябинин пийалясини”.

“...Юлцрям мян хястянин


Дярдиня дярман ейляйин.
Апарын Ялясэяри
Пайиндя гурбан ейляйин.
Бимцрвят бялкя баха
Эюрцм гурбанды бу, няди?”

Даща сонра щямин гадыны тойда эюрцб тяриф едир. Гызлар онун
йолуну кясмишкян Минаны, онун йолдашларындан сары кюйняк бир
гызы тяриф едир. Кцляк сары кюйняк гызын рцбяндини ачаркян Ялясэяр
беля йазыр:

“Бир бад ясди, рцбяндин атды йцзцндян


Беля сандым доьду ай, сары кюйняк”.

Даща сонра йеня Ялясэярин гызлара сюйлядийи тярифляр вар. Ай-


дын олур ки, бурада щадися йохдур, бцтцн сящняляр Ялясэярин оху-
масы цчцн шяраит щазырлайыр.

123
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Щекайяни йазан ашыг бядии гялямля бу шеирляря изащ, тясвири изащ


верир. Ясяр Ялясэярин щяйаты щагда сюйляниркян, биографик васитя дя
ола биляр.
Ясяря верилян икинъи ад (“Ашыг Ялясэярин Дяря кцрдцня тойа эет-
мяси”) даща мцнасибдир. “Няфс вя мярифят” ады Ялясэярин сюйля-
дийи бир шеириндян эютцрцлмцш, бу шеир дя характерик дейил.
Дил етибариля лексикон материалыны йохладыгда бязи хцсусиййятляр
эюрцлцр. Азярбайъан дилиндя фелин кюкц сонундаки “т” сяси юзцн-
дян сонра саит эялярся “д”-йя кечяр, лакин бурада “т” сяси щалында-
дыр. Мяс: “Ашыг Ялясэяр тойдан гайытырды”. “Мяълис ящли ону
мизяммятляйиб отуртур”. “Гырх эцндян сонра евиня гайытыб”.
Бязян 1 шяхс мцзаре мянфи формасында мцзаре шякилчиси “ар”,
“яр”дя “р” сяси “н”я кечир. Мяс:
“билмяням аб щяйат...”

“Инъимяням гясям олсун Худайя


Яйяр гядям басса эюзцм цстя эюзялляр”

Фелин баьлама формасы шякилчиси “андан” (“ан+дан” “ан” вахт


мянасындадыр) явязиня халг арасындакы “аны” формасы да вар. “ –
Азарыны евдян чыханы дуймушам”. Мцзаре фелинин орижинал формасы
вардыр:

“Эцл гюнчя хяъил олу


Йанаьынын лалясини.
Хястя эюрся дирили
Лябинин пийалясини”

“олар”, “дириляр” явязиня – “олу”, “дирили”. “фырлана-фырлана” явя-


зиня башга ъцря верилиб. “...аь палтарлы гадын ялиндя чаты фырната-фыр-
ната эялир”.
Диалектя аид сюзляр дя йох дейил.
“Тез евдя яйлянмяйиб атыны сцрцр...” “Дайанмаг”, “эеъикмяк”

124
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

мянасында ишлянян бу “яйлянмяк” кялмяси ясасян Эянъя, Газах,


Гарабаь диалектляриндядир.
Ясяр щагда цмумян буну демяк лазымдыр:
– Бу ясяр щекайядян чох биографик материалдыр, Ялясэярин шеир-
ляриня шярщляр вермяйя хидмят едяр. Бу щалда няшри, тяръцмяси мц-
вяффягиййятсиз олар, чцнкц охуъуну ъязб едян, интизарда бурахан
щадисяляр инкишафы, конфликт йохдур. Бу ясяр башга мягсядляря (дил
щагда, Ялясэярин шеирляриня изащлар...) даща чох хидмят едяр.

22.11.1939

125
“НЯФС ВЯ МЯРЫФЯТ”
Ашых Ялясэярин Дяря кцрдцня тойа эетмяси

Йазыйа алды: Щцсейн Искяндяров

ЛИН йайлаьа чыхан вахты иди. Ашых Ялясэяр тойдан


гайыдырды. Йолда ашыьын досту Гара Заманхан оь-
лу она раст эялиб тяклиф едир ки, оьлу Щясянялинин то-
йуну етсин. Ашых Ялясэяр ися ъаваб верир ки:
– Мящяррямлик олдуьундан тойа эетмяк мцм-
кцн олмайаъагдыр.
Ялясэяр цз эятирир ки, мящяррямлик битян кими ня вахт хащиш ется,
онунла тойа эетмяйя щазырдыр. Гара фцрсяти фювтя вермяйиб мящяр-
рямлик битян эцнцн сабащы Ялясэяри йанына алыб кяндляриня доьру
апарыр. Гарабулаг адлы булаьа чатанда Ялясэяр орада истиращят ет-
мыяйи тяклиф едир.
Щяр икиси атдан дцшцб атларыны чямянлийя бурахыр, юзляри ися со-
йуг су ичиб гялйан чякмяйя шцрц едирляр. Булаьын цстцндя Ялясэяр
сазы кюйнякдян чыхардыб няфсля мярифяти бир-бириля бюйля вурушдурур:
Мярифят дейир:
Няфсля мярифят беля ъящятя дцшдц,
Мярифят дейяр беля кар ейлямяэинян.

Няфс:
Няфс дейяр бахма наггал сюзцня,
Хейир эялян йеря ар ейлямяэинян.
126
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Мярифят:

Эцнащкарды ня ки, йолдан азан вар,


Ики мялаикя хейир, шяри йазан вар.
Гыл кюрпц вар, гатран вар, газан вар.
Рювшан йолларыны тар ейлямяэинян.

Шейтан няфся кюмяйя гошараг мярифятя дейир:

Сян бир мцстящягсян, ловьа-ловьа данышма,


Сувалчы ки дейилсян, мяндян бу дцнйада сорушма.
Ня хейримя, ня шяримя гарышма,
Гарышанда чых, йерими дар ейлямя.

Одур ки, няфс галиб эялиб Ялясэяр йолуна давам едир. Бунлар
Гонур чайына чатанда эюрцрляр ки, чайын кянарында бир мейит вар-
дыр. Бир нечя няфяр дя чайын ичиндян мейит чыхартмаг иля мяшьул-
дурлар. Бунлар ящвал-пцрсанлыг едтикдя анлашылыр ки, йахын кянддя
сел йаьыб, он ики дам учуртмуш вя сакинлярини ися сел чайа тюкмцш-
дцр. Ашых Ялясэяр бу щадисядян мцтяяссир дцшцб сазы чыхардыр вя
бюйля дейир:

Гафил дилим, бу ня йолду тутубсан,


Сярф елярсян ня кямалды дцнйада.
Девлятя эцвяниб эцл кими ачма,
Чох сян кими эцлляр солду дцнйада.

Фяляк бярщям етди щяр низамлары,


Зцлмцнян кечирир йанан шамлары.
Щайыф ъаванларын эцл яндамлары,
Мара-мура гисмят олду дцнйада.

Дцшман да сылгады синямдя даьды,


Аьлы олан унутмаз нечя ки, саьды.

127
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Девлятдян гисмятин беш аршын аьды,


Чякдийин говгады, галды дцнйада.

Йыьылы мяхлугат, гурулу мящшяр,


Бойунларда кяфян, яллярдя дяфтяр.
Онда вай щалына йазыг Ялясэяр,
Юзцн эетдин, сюзцн галды дцнйада.

Сюз тамам оландан сонра сазы кюйняйиня салыб Гара иля бяра-
бяр йола давам едирди. Бир дя эюрдц ки, гаршыларына бир аь палтар-
лы гадын, ялиндя чаты фырлада-фырлада эялир.
Ялясэяр деди:
– Гара!
– Зящримар Гара!
– Ядя, ня билирсян, ня дейяъяйям?
– Азарыны евдян чыханы дуймушам.
– Ахы, бу гадын эюрцм чобандыр, йахуд нахырчыдыр ки, чаты щяр-
лядир, йохса юзцнц ашыьа эюстярмяк истяйир?
Бунлар бу сющбятдя икян Кялбяли адлы бир шяхся туш чыхырлар. Яляс-
эяр ися Кялбялийя мцраъиятян гадына бу сюзляри ешитдирир:

“Чяр хатайя” щавасында

Кялбалы, фящм еля эюр,


Бу эялын инсанды, няди?!
Ай габаг, шюля верир,
Мещри диряхсанды, няди?!

Йа щцрцдц, йа мялякди,
Йа да ки, гылманды, няди?
Эюзляри ъаным алыр,
Афяти дювранды, няди?

Эюз эюрдц, кюнцл севди,


Эюзляринин аласыны.
128
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Эетмя эюзцм юнцндян,


Алым бойун баласыны.
Эцл эюрся хяъил олу
Йанаьынын лалясини.
Хястя ичся дирили,
Лябинин пийалясини.
Билмяням аб-щяйат
Шярбяти-зугманды, няди?

Бу сиби-зяняхданын
Мидвари халларына бах.
Тящня едир аь бухаг
“Сафалынын” гарына бах!
Фящм ейля диггят иля,
Юзцня бах, йарына бах!
Бу чархы донмуш фялякин
Бир кяъ ряфтарына бах!
Чякилиб дал гамяти,
Сярв-хураманды, няди!,

Ъямаят, щагга бахын,


Гялбиндян ещсан ейляйин.
Мяним дярди-дилим,
Доста нцмайан ейляйин.
Юлцрям мян хястянин
Дярдиня дярман ейляйин.
Апарын Ялясэяри,
Пайиндя гурбан ейляйин.
Бимцрвят бялкя баха
Эюрцм гурбанды бу, няди?!

Ялясэяр сюзцнц тамам едяндян сонра Гара иля бярабяр Гар-


бянд кяндиня йола дцшдцляр.

129
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Гарбянд кяндиня чатын Ялясэяр Гаранын оьлу Щясянлинин той


бцсатына мяшьул олур.
Той эеъяси йолда Ялясэярин тярифлядийи гадын да вар иди. Анъаг
Ялясэяря юзцнц эюстярмяйиб гадынларлын ичиндя эизлянмишди. Бир
арада Ялясэярин эюзц щямин гадына саташыр вя онун ады Шякяр ол-
дуьуну билиб она беля тяриф дейир:

“Шярири”

Эетмя эюз юнцмдян, ай Шякяр ханым,


Кюнцл еля майылды о гялям гаша.
Эял яйляш мяълисимдя, сян мяним ъаным,
Мян саз чалым, сян ейляэинян тамаша.

Шякяр ханымын гайны хянъярини сийириб Ялясэяря щцъум етмяк


истядикдя мяълис ящли ону мязяммятляйиб отурдур. Амма Яляс-
эяр ися сюзцня давам едяряк:

Мян ашыьам, йасаг йохду дилимя,


Шцкр ейлярям сяндян эялян зцлцмя.
Сянин кими эюзял кечмяз ялимя,
Йцз ил эязям бу дцнйаны баш-баша.

Эюзялляр эюзяли, мялякляр ханы,


Гайтармазлар пиря эялян гурбаны.
Юлдцр Ялясэяри, гуртарсын ъаны,
Эюндяр вай хябярим гощум-гардаша.

О эцнцн сящяри Ялясэяр эялин евиня эедяркян, йолда Сюйцтлц


чайы йанында бир дястя тойа эедян гызлара туш чыхыр. Гызлардан Ми-
наш адлы бир гыз йолдашларына тяклиф едир ки, Ялясэяри яйлясинляр, она
тяриф дедиртяъякдир. Гызлар ялцстц щяря бир даш эютцрцб Ялясэяри
арайа алырлар. Ялясэяр Минашы таныйыб билир ки, кяляк ондан кечиб.
Хябяр алыр ки:

130
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

– Минаш, нийя мяним йолуму кясмисиз?


Минаш ъаваб верир ки:
– Гызлара тяриф демязся, юзцндян гаваг вай хябяри евиня эедя-
ъякдир.
Ялясэярин ялаъы кясилиб атдан дцшцр, башлайыр гызлары тяриф еля-
мяйя:

“Иряван чухуру” щавасында

Хястя кюнлцм дярди-гямдян айылды,


Гаршымыза чыхды дястя эюзялляр.
Ъямалын шюляси нури-тяъалла,
Хястя эюрся тапар шяфа, эюзялляр.

Минайя бир эцня бянзяр, Ясли бир айа,


Шямс олуб алямя салыбды сайя.
Инъимяням, гясям олсун Худайя,
Яйяр гядям басса эюзцм цстя эюзялляр.

Пяризад мялаикядир, Эющяр бир ханым,


Бирини эюрдцм, гачды диним, иманым.
Ялясэярям, йазыг, сярэярдан ъаным
Гурбан олсун сизин кими доста, эюзялляр.

Минаш бир сары кюйнякли гызы эюстяриб ону тяриф етмяйи тяклиф ет-
дикдя Ялясэяр алды:

Ъцлвяляниб ня дурмусан гаршымда,


Анам сяня гурбан, ай сарыкюйняк.
Мяляксян, чыхыбсан ъяннят баьындан,
Йохду сяня явяз, тай, сарыкюйняк.

Сарыкюйнякли гызын йцзцнц йел вуруб ачанда Ялясэяр эютцрцр:

131
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Эюз эютцрмяням эюзяллярин эюзцндян,


Диндиряндя дцрр тюкцлцр сюзцндян.
Бир бад ясди, рцбяндин атды йцзцндян,
Беля сандым доьду ай, сарыкюйняк.

Эюзялликдя вармы зящмятин,


Бу салланышын, о сялтянятин,
Эюндяр Ашых Ялясэярин хялятин,
Ейлямя ямяйин зай, сарыкюйняк.

Минаш йеня дя бир няфяр гызы эюстяриб она сюз демяйини тяклиф
едир. Ялясэяр:

Эюрцрсянми оьрун бахан эюзяли,


Тярлан кими неъя ъилвялянибди.
Юз нурундан хялг ейляйиб Илащи,
Гцдрятдян эюзляри сцрмялянибди.

Хош эялибди хош саатда ъащана,


Эюзяллийиня йохду цзр-бящана.
Гянд язилиб инъц дишя, дящана,
Гаймаг додаглара бал фцлянибди.

Ялясэяр гурбанды беля эялиня,


Сона кими ъумуб ешгин эюлцня,
Эцмцш кямяр хуб йарашыр белиня,
Йахасы гызылдан дцймялянибди.

Гызлар ялиндян эялян гядяр Ялясэяря бяхшиш вериб тойа эедирляр.


Ялясэяр дя онлардан эерийя галыб атыны сцрцр.

Битди.

132
ß ðò î ü ðî ë Úà â è ä
САЙАД ВЯЛИ ОЬЛУ ХЯЛИЛОВУН СЮЙЛЯДИЙИ
“НЯЪЯФ ХАН” НАЬЫЛЫ ЩАГДА

ЯЪЯФ хан наьылы севэи мювзусунда йазылдыьын-


дан севэилилярин узун маъяралар кечирдикдян
сонра говушмасыны тясвир едир. Йеня ювлады ол-
майан ики дост таъир, сювдяэар верилиб...
Йеня Гибля тяряфдян эялян дярвиш щярясиня бир
алма вериб баш йолдашлары иля бюлцшмялярини сюйляйир...
Йеня биринин гызы, диэяринин оьлу олур...
Бу наьылын композисийасы, ифадя стили чох мараглыдыр. Охуъу еля
зянн едир ки, бу саат наьыл гуртараъаг, чцнкц щадисялярин нормал ин-
кишафына щеч бир манея йохдур. Таъир оьлу Няъяф хан юз севэилиси Пя-
ризад ханымла эюрцшцр, кяъавяйя миниб ата йурдуна дюнцрляр.
Лакин щадисяни давам етдирмякчин халг ядябиййатындакы ро-
мантик елементлярдян истифадя олунуб.
Няъяф хан Пяризадын бойнундакы юртцйя тохунуркян юртцк эю-
вярчин олуб учур. Няъяф ону изляйир, даьын ятяйиндя эювярчиня йа-
хынлашмаг истяркян бядянинин йарысы даш олур, о щярякят едя билмир.
Бу мотив Шяргин ян зянэин халг йарадыъылыьы нятиъясиндя йара-
нан “1001 эеъя”дя дя вардыр.
Бу тилсимдян хилас едян Ящмяд овчу олур. Няъяф хан эювярчини
изляйиб эетдикдян сонра, Пяризад ханым онун палтарларыны эейир,
щамы ону Няъяф хан зянн едир.

133
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Ики севэилинин бир-бириня говушдуьу вахт, эюзлянилмяйян бу ай-


рылыг ня гядяр аьыр, дюзцлмяздирся, наьылы гуран ашыг чох мащир
давранмышдыр. Наьылынын ян кядярли йерляриндя охуъуну инъитмя-
мяк цчцн комик моментляр дя вардыр (комик вя траэик момент-
лярин вящдят щалында верилмяси классик ядябиййатда Шекспиря
хасдыр). Пяризад Няъяф ханын палтарыны эейдикдян сонра таныныб-
танынмамасыны билмяк цчцн хидмятчи гыз Пярийя бир тяпик вуруб:
– “гыз дур, Пяризад ханым гачыб” – дейяркян, Пяринин ъавабы чох
мараглыдыр. О дейир ки,
“ – Доьруданмы гачыб, еля ися мян юлцм бир мяним гядди-га-
мятимя бах, эюр о эюзял иди, йохса мян?”
Наьылы гуран ашыг, Пяризадын аъынаъаглы щалындакы бу комик
моментля охуъуну, динляйиъини чох цзмямяйя чалышыб. Йахуд Пя-
ризад Няъяф ханын палтарында бир гулла итмиш севэилисини ахтарыр, тап-
мыр. Эери дюняркян булудлара мцраъиятля йарыны сорушур. Бу вахт
гул эцлцр. Пяризад сябябини сорушуркян, о беля ъаваб верир:
“ – Аьа, о вахткы мян сизин гойуна эедирдим, онда бир кечи
вар иди, щяр заман йанымда йатыб ятрафыны саггалы иля еля тямизляр-
ди ки, щеч гыз-эялин о ъцр ев сцпцрмяз, о йадыма дцшцб эцлцрям”.
Бурада башга инъялик дя вар. Няъяф ханын палтарыны эейян Пяри-
зад ханымын булудлара сюйлядийи шеиринин сон бяндиндя юз адыны
дейяркян гул эцлцр. Ола биляр ки, гул онун Пяризад олдуьуну таны-
йыр, цзя вурмур. Наьылда беля йазылыр: “Пяризад ады чякиляндя гул
гащ-гащ чякиб эцлдц...”
Бу инъя метод ян цстцн тяряфлярдяндир. Бу кими бир чох мо-
ментляр вардыр. Наьылын сону чох мараглыдыр. Няъяф ханын палта-
рын эейинмиш Пяризад ханым юзцнц танытмадан онларда йашайыр.
Няъяфин анасы Пяризады юз оьлу зянн едиб вязирин гызыны юз евиня
кючцртмцш. Няъяф хан юзц ися Ящмяд овчунун гызы Ханы ханымла
шящяря эирмиш. Бу чыхылмаз щалда Няъяф онларын щяр цчцнц алмалы
олур. Гязяблянян вязир Няъяфи юлдцрмяк истяркян Ханы ханым ону
хилас едир. (Ханы ханым щям эцълц, щям дя сещирбаздыр). Ханы ха-
ным Няъяфя беля дейир:

134
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

– “Ай залым, арым вар, арым вар – ешшяк арысы; йарым вар ща, йа-
рым вар... Бялкя мян эялмяйя идим боьазыны кяндирдян ким гур-
тараъагды?”
Наьыл фолклор материалларындакы фикир, ифадя тамлыьыны, сафлыьыны
юзцндя сахламагла чапа лайигдир.
Лексикон етибариля бязи сюзлярин неъя дяйишдиклярини эюстярмяк
лазымдыр:
“...Салам верди вя ондан щал-явщал хябяр алды”.
Ящвал сюзцндяки “щ” вя “в” сясляри метатезя уьрамагла йерля-
рини дяйишмишляр (явщал).
“Гяфля гатыры йцкляйиб Истанбула сювдайя эетди”. “Гафиля” явя-
зиня “гяфля”.
“Ъяван севдим гярращландым уъалдым...” “Гярращландым”
сюзц “гцррялянмяк” сюзцнцн халг арасында ишлянян бир формасыдыр.
Бу кими кялмяляр йеня дя вардыр.
“Няъяф хан” наьылы няшр вя тяръцмяйя лайигдир.

28.11.1939

135
НЯЪЯФ ХАН

Сюйляди: Сайад Вяли оьлу Хялилов


Йазыйа алды: Щцсейн Искяндяров

Сайад Вяли оьлу Хялилов 1848-ъи илдя Зяр Зябил кяндиндя (Эюй-
чя району) анадан олмушдур. Ашыхлыьы Ашых Ялясэярдян юйрянмиш-
дир. Щал-щазырда гоъа олдуьундан ашыхлых етмир. Сазынын он ики
пярдяси, доггуз сими вар. “Няъяфхан”, “Эцръц гызы”, “Надир шащ
щаг.”, “Марал”ын дястаныны Гарагойунлу (бюйцк) Ашых Садыгдан
юйрянмишдир.

РЗ олсун щардан, Исфащандан. Исфащанда ким-


дян, Шащ Аббасдан. Шащ Аббасын бир сювдяэяри
вар иди. Сювдяэярин ады Ящмяд сювдяэяр иди.
Сювдяэярин гырх дяня нюкяри вар иди. Бир дяфя
Ящмяд сювдяэяр нюкярляриня гатырлары йцклядиб
Истанбула сювдайа чыхдылар. Бир ня гядяр йол эет-
дикдян сонра, “Арха чямян” адлы йердя дцшдцляр. Щямин йердя
бир айры сювдяэяр дя дцшярэящ етмишди. Ящмяд сювдяэяр щямин
сювдяэярин йанына эедиб салам верди вя ондан щал-ящвал хябяр
алды. Щямин сювдяэярин Истанбуллу олдуьу мялум олду. Истанбул-
лу сювдяэярин ады Мящяммяд сювдяэяр иди. Сющбят яснасында бу
сювдяэярлярин щеч биринин ювлады олмамасы мялум олду. Ящмяд
сювдяэяр Мящяммяд сювдяэяря зцрйятсизлийин пис нятиъяляриндян
сющбят салды. Мящяммяд сювдяэяр ися Аллащ “Кяримцлшяндир”
дейя ъаваб верди. Бунлар сцбщ намазы вахтында ибадятя мяшьул

136
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

олмаг истядикдя Гибля тяряфдян бир дярвиш эялиб бир алма тяклиф ет-
ди вя буйурду ки:
– Алманы тян бюлцб нуш етсинляр.
Сювдяэярляр алманы алыб кясдиляр, щяряси бир нисвяни эютцрдцляр.
Ящмяд сювдяэяр Мящяммяд сювдяэяря бюйля деди:
– Мяним малым Исфащан малыдыр, Истанбулда сатылмалыдыр, ся-
нин мятащын ися Истанбул малыдыр, Исфащанда сатылмалыдыр. Йахшы
олар малларымызы дяйишдириб эери гайыдаг.
Сювдяэярляр малларыны дяйишдириб вятянляриня ряван олдулар вя
дярвиш верян алма параларыны юз баш йолдашлары иля нуш елядиляр.
Доггуз ай, доггуз эцн, доггуз дягигя тамам оландан сонра
бунларын арвадлары бари-щямляни йеря гойдулар. Ящмяд сювдяэя-
рин бир оьлу олду, адыны Няъяфхан гойдулар. Мящяммяд сювдяэя-
рин ися бир гызы олду, онун да адыны Пяризад ханым гойдулар.
Ящмяд сювдяэяр эцнлярин бир эцнцндя вяфат етди. Оьлу Няъяф-
хан ися Шащ Аббасын щцзуруна эедиб ону атасынын пешясиня тяйин
етмясини хащиш етди. Падшащ ися Няъяфханын хащишини битириб ону
сювдяэярбашы тяйин етди. Няъяф бир эцнляри Истанбула сювдайа эет-
мяли олдиу. Гяля-гатыры йцкляйиб Истанбула сювдайа эетди. Истан-
булда бир щцъря тутуб йцкляри ора йыьдылар.
Мящяммяд сювдяэярин гызы эялиб щядди-булуьа чатмышды. Мя-
щяммяд сювдяэяр гызынын дярвиш верян алмадан олмасыны дярк едиб
она эюря карвансарайа эялди эюрсцн Исфащандан эялян сювдяэярляр
вармы ки, Няъяфхана хябяр эюндярсин гызыны оьлу цчцн апартдырсын.
Мящяммяд сювдяэяр карвансарайа эялиб гырх няфяр исфащанлы
сювдяэярин эялмясини эюрцб онлардан исфащанлы Ящмяд сювдяэяри
хябяр алды. Бу щалда Няъяф аьламаьа башлады. Аьламаьын сябя-
бини сорушдугда Ящмяд сювдяэярин юлмясини вя аьлайан шяхсин
онун оьлу Няъяфхан олмасыны Мящяммяд сювдяэяря билдирдиляр.
Мящяммяд сювдяэяр ъаваб верди ки:
– Оьул, мян эяздийим сянсян, буйурун бизя, гырх эцн мяня го-
нагсыз, юзцнцз чайа, плова, атларыныз арпа, самана.
Мящяммяд сювдяэяр исфащанлы гонагларыны евиня апарыб Няъяф-

137
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

ханы хцсуси отагда яйляшдирди вя гызына хябяр эюндярди ки, онун ямиси
оьлу эялиб, эетсин эюрцшсцн. Гыз оьланын йанына эедиб бир кюнцлдян
мин кюнцля она ашиг олду вя Няъяфханын шяниня бу сюзляри деди:

“Гарачы” щавасында

Башына дюндцйцм ай хан ями оьлу,


Эял эетмя, эял эетмя гал бизим ханда.
Лалятяк баьрымы ейлямя даьлы,
Сянин мящяббятин вар ширин ъанда.

Алыр оьлан:

Башына дюндцйцм, ай хан ями гызы,


Эял эедяк, эял эедяк гал Исфащанда.
Ешгин аташына йандырма бизи,
Алма Исфащанда, нар Исфащанда.

Гыз:

Аьамын ялиндян ичмишям ъамы,


Мяним кими эюзялдян алэилян камы.
Эяздим Истанбулу, Рум иля Шамы
Щеч оьлан эюрмядим йар сян нишанда.

Оьлан:

Шамама бяслярляр торпаг ичиндя,


Гызылэцл бяслярляр йарпаг ичиндя.
Айнабяндди гызыл отаг ичиндя
Гол-бойун олаг йар Исфащанда.

138
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Гыз:

Ешгин сямяндини миниб чапарсан,


Щарда сыныг эюрсян ону йапарсан.
Эедяр олсан мян Пяризады апар сян,
Инди ки галмадын йар бизим ханда.

Оьлан:

Няъяф гурбаныды сян кими Пярзадын,


Неъя гылсын тярэин ашнанын, йадын.
Инди билдим кюнцлдяки мурадын,
Эял эедяк мятлябини ал Исфащанда.

Гыз оьлана деди ки:


– Сян бурада яйлян мян бир ата-анамын фикрини юйряним.
Пяризад анасынын йанына эялиб она дейир:

“Эцл” щавасында

Ъаным ана, эюзцм ана,


Йардан ютрц мян аьларам.
Гойма мяни йана-йана,
Йардан ютрц мян аьларам.

Ня дейирсян мяня, ана,


Йанды баьрым, дюндц гана.
Йарым эедир Исфащана
Бу айрылыьа аьларам.

Ярз-щалым де бабама,
Гойма мяни йана-йана.
Пяризад гурбан Няъяфхана,
Бу гями-щиърана аьларам.

139
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Пяризадын анасы гызын фикрини Мящяммяд сювдяэяря билдирдик-


дя, Мящяммяд сювдяэяр деди:
– Арвад, мян Пяризады чохдан Няъяфхана вермишям.
Адын няди дярвиш, гара пул илянди щяр иш. Гара пулун вар эириш,
йохду совуш. Кяъавяляр йонулду. Пяризады гаравашларла кяъавяйя
гойдулар. Пяризад гощум-гоншу, эяздийи-доландыьы йерлярдян ай-
рылдыьыны эюрцб дейир:

“Зарынъы” щавасында

Чцнки гцрбят дийарлара эетмяли олдум,


Аллащ беля йазыб йазымы мяним.
Атам йох, анам йох гцрбят юлкядя,
Кимляр чякяр ишвя иля назымы мяним.

Атасы гызынын мяйуслуьуну эюрцб деди:


– Гызым, яйяр эетмяк фикрин йохдурса дцш гайыт евимизя щеч сяни
вермярям, – деди.
– Ата беля дейил, гулаг вер:

Йарын одуна йана билмярям,


Ешгин аташындан гана билмярям.
Йара сюз вермишям, гала билмярям,
Даща эюрмязсиз цзцмц мяним.

Пяризад дейяр, мян дя дцшдцм бу дярдя,


Щеч ким дцшмясин мян дцшян дярдя.
Хан Няъяфдян олмайа идым шярмяндя,
Щеч ким издямясин изими мяним.

Мящяммяд сювдяэяр гызына, бир байазы верим – деди:


– Гызым, эютцр бу байазы ас бойнундан, щарда мян йадына
дцшсям, ялини она вурарсан, мян йанында щазыр оларам.

140
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Пяризад байазы алыб йола ряван олду, бир нечя мянзил эедиб “Ар-
ха чямян”дя дцшдцляр. Чадыр чадырдан ламяафла кими кечди, эе-
ъяни орада эеъялядиляр. Няъяфхан юз чадырында фикирляшиб юз-юзцня
бюйля деди:
– Щеч инсаф дейил ки, гырх эцн язиййятдян сонра гыз эятирясян,
онунла отуруб беш дягигя сющбят етмяйясян.
Дярщал дуруб гызын чадырына эялди. Эюрдц ки, гыз йатыбдыр йа-
вашъа сойунуб онун йанына эирди вя ики дюшцнцн арасыны гыдыг-
лайараг ону ойатмаг истядикдя, яли бяйаза дяйди, бяйаз о саат бир
эюйярчин олуб “ями оьлу, эял, эетдим” дейя учду. Оьлан ися еля бил-
ди ки, гыз иди эюйярчиня дюнян. О саат – “Эялдим ями гызы” – дейя-
ряк эюйярчинин далынъа дцшдц. Эюйярчин учуб бир даьын дибиндя
гайалыьа эирди. Няъяфхан ися ора чатар-чатмаз гуршагдан ашаьы
даш олуб тярпяня билмяди.
Гыз ися йухудан айылыб Няъяфханын палтарларыны эюрцб вя бяйазы
ися дюшцндя эюрмяйиб байазын сещр олуб пис нятиъя вермясини дуй-
ду вя атасына гарьыды. Он дюрд йасямян зцлфцнцн дюрдцнц айырыб
басды дюшцня:

“Гараъа” щавасында

Ъяван севдим гярращымдан уъалдым,


Эетди ъанан, эюзцм аьлар галды,
Бир айрылыг гяддим яйди, гоъалдым,
Чякди синям цстя дцйцн даьлар галды.

Пяризад Няъяфханын палтарларыны яйниня эейиб сазландыгдан


сонра:
Яйнимя эеймишям йарын либасын,
Цстцндян чякмишям зяр-зибасын.
Баш гойубан эетди дювлят ханасын,
Йахшы юпцб гуъмаг чаьлары галды.

141
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Сон гяфясдян учду мургу эюйярчин,


Щейф олмадым бу ъадыйа лачын.
Пяризад кулащ алтда гярг етди сачын,
Няъяфин долу саглары галды.

Пяризад киши палтарында гуллугчусу Пяри ханымын йанына эетди


ки, эюрсцн о ону таныйаъагмы? Пяризад бу фикирля Пяри ханымын ча-
дырына эедиб эюрдц ки, Пяри ханым йатмышдыр. Башлады ону бу сюз-
лярля ойатмаьа:

“Чярхятайы”

Буду эялди бащар фясли,


Даьларын лала вахтыды.
Ня йатмысан ойан саги,
Ялдя пийала вахтыды.

Ня йатмысан Пяри ханым,


Ган аьлар чешми-эирйаным.
Йардан айры дцшян ъаным,
Чякярям нала вахтыды.

Бцлбцл диляклиди халдан,


Гуртармадым ащу-зардан.
Пяризадам, айрылдым йардан,
Юртярям гара вахтыды.

Пяризад эюрдц ки, Пяри ханым ойанмыр, онун бойнуна бир тяпик
вурараг ойатды. Пяри ханым йухудан сярасимя айылыб эюрдц ки, ба-
шынын цстцндяки Няъяф хандыр, ондан сорушду ки:
– Ай аьа, нийя мяни ойадырсыз?
– Беля юлцм йухусунда йатмаг олар, дур ханымын Пяризад га-
чыб, бир тящяр чяк.

142
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

– Доьруданмы гачыб? Еля ися мян юлцм бир мяним гядди-га-


мятимя бах эюр о эюзял иди, йохса мян.
– Эюзяллийя галса сян эюзялсян, дур бир бахаг. Яйяр ону тапма-
саг, сяни аларам.
Пяризад юзцнцн танынмадыьыны билинъя сювдяэярлярин йанына эе-
диб деди:
– Евинизи Аллащ йыхмасын йазыгсыныз, ня бихябяр йатмысыныз, ха-
ным гачыб мяня бир йедди эцн мющлят верин, эедим сораглашым.
Сювдяэярляр иъазя вердиляр. Амма Пяризад бир щяфтя даьы-дашы
доландыса Няъяфхандан бир сораг тапа билмяди. Мялул-мцшкцл га-
йыдаркян эюрдц эюйцн цзцндя булудлар парча-парча олуб йерийир-
ляр, онлара мцраъиятян бюйля деди:

“Овшары” щавасында

Эюйдян эедян парча-парча булудлар,


Булут, щеч хябярин вармы йарымдан?
Ъийяр етдим щязар паря булудлар,
Булут, щеч хябярин вармы йарымдан?

Парча-парча булут эедир елиня,


Щеч хор йад яли дяймясин эцлцня.
Мяним хатирим цчцн Аллащ йолуна,
Булут, щеч хябярин вармы йарымдан?

Пяризад дейяр, ширин ъандан бизарам,


Щагг билир охудуьуму юзцм йазырам.
Йедди эцлцн овчусуйам, эязярям,
Булут, щеч хябярин вармы йарымдан.

Пяризад ады чякиляндя гул гащ-гащ чякиб эцлдц.

– Нийя эцлцрсян? – дейя Пяризад сорушдугда:

143
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

– Щеч зада, аьа.


– Мян юлцм нийя эцлдцн?
– Ай аьа, о вахт ки, мян сизин гойуна эедирдим, онда бир кечи
вар иди. Щяр заман йанымда йатыб ятрафымы саггалы иля еля тямизляйир-
ди ки, щеч гыз-эялин о ъцр ев сцпцрмяз, о йадыма дцшцб эцлцрям.
Пяризад эюряк ня ъаваб верири:

“Ашых байаты”

Сящяр достум шана тутуб дястиндя


Аннамаз башыны ща булар, булар.
Бир ийитки сидг иля диляк диляся
Ахыр мятлябин ща булар, булар.

Зяррафын дястиндя няданя дедим,


Мургунун аьлында няданя дедим.
Дярдими дярд билмяз наданя дедим,
Анламаз башыны ща булар, булар.

Мян бир гызам, мяни ким дярдя салды,


Гапында кялбитяк ким дярдя салды.
Десяляр Пяризады ким дярдя салды,
Хябяр алса деэилян ща булар, булар.

Йахшысы будур ки, а гул, эял эедяк, кюч кючяр, йурдда галлыг.
Пяризад гул иля бярабяр юз дцшярэащларына эялдиляр вя гяфля-гатырлары
йцкляйиб йола дцшдцляр. Исфащанын ала гапысына чатанда Пяризад
юзцнц азарльа вуруб деди:
– Мяним евя эетмяйя тагятим йохдур.
Сювдяэярляр ися эедиб Няъяфханын анасына дедиляр ки:
– Оьлун ала гапынын аьзында хястя олуб галды бизимля эялмяди.
Анасы гызы иля бярабяр эялиб Пяризады евляриня апарды. Анасы о
цзцндян бу цзцндян юпмяйя башлады. Баъысы да гардашыны юпмяк
истядикдя юпмякдян ваз кечиб эери гайытды. Анасы хябяр алды ки:

144
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

– Юлмцш, нийя гардашыны юпмцрсян?


– Ай ана, о мяним гардашым дейил, Няъяфханын эюзляри алма
кимийди.
– Эюрясян нахошлугдан дяйишиб, йол язиб.
Пцнщан ханым истяр-истямяз оьланы юпцб деди:
– Ана, ахыр-ахырда бир шей дуйарсан.
Бунлар бурда галсын, сизя ярз едим Чюл Щямяданындан. Чюл Щя-
мяданында Ящмяд адлы бир ъадуэяр авчы вар иди. Бу бир эцн ова
чыхмышды. Ов ахтара-ахтара эялиб бир даьын ятяйиндя бир чобана
раст олду. Деди:
– Чобан, бярякятли олсун!
– Хош эялдин!
– Чобан гардаш, бу вахта кими мяня евдян чыхан кими ав раст
эялярди, амма бу эцнортайадяк эязмишям бир шикар тапмамышам.
– Ящмяд, мян дя бу даьларын дюшцндя йедди айдыр гойун ота-
рырам, щяр заман бурада бир ахар булаг, эюй от вар иди, амма ин-
ди ися щям булаг гуруйуб, щям дя от битмир. Даьын башындан ися
ащу-наля сяси эялир. Билмирям ня сиррдир.
Ящмяд шащ чобанла бярабяр инилти эялян йеря эедиб бир гаралты
эюрдц. Ящмяд шащ йедди дяфя тцфянэинин чахмаьыны чякдися дя тц-
фянэ ишлямяди. Щирсиндян тцфянэини даша чырпыб парча-парча еляди вя
гаралтыйа мцраъиятян: “инссян, ъинссян, кимсян юзцнц таныт!” дейя
гышгырды. Няъяфхан ися беля ъаваб верди:

Эеъя-эцндцз чаьырдыьым ярянляр,


Щарай, мяни бу ъадудан гуртаран!
Овлаглар, ямбийалар, ярянляр,
Щарай, мяни бу ъадудан гуртаран!

Шащмярдан ярянлярин сярвяри,


Кярям ейля, Гибля сямтиндян дюн бяри.
Яршин, кцрянин, йерин-эюйцн лянэяри,
Щарай, мяни бу ъадудан гуртаран!

145
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Няъяфям, сюзцмц ейлядим тамам,


Эюзцмцн юнцнц алыбды думан.
Сяня гурбан олум он ики имам,
Щарай, мяни бу ъадудан гуртаран!

Ящмяд йахын йерийиб эюрдц ки, бу бир эюзял оьландыр тилсимя дц-
шцб. О саат бир тярлан тутуб исми-язям охуйуб бурахды вя Няъяф-
хана тапшырды ки:
– Инди башынын цстя бир эюйярчин учаъаг, яйяр ону тутуб юлдцр-
сян, икимизин дя ъаны сяламят олар.
Доьрудан да эюйярчин гайадан тярланын ялиндян гачыб Няъяф-
ханын башына дцшдц. Няъяфхан дярщал ону дуруб башыны цздц вя
йеримяйя башлады. Эялиб Ящмяд шащын ялиня-айаьына дцшдц.
Ящмяд шащ ону галхызыб ня пешя сащиби олдуьуну, неъя олуб
тилсимя дцшдцйцнц хябяр алды.
Няъяфхан ися юзцнц бюйля нишан верди.

“Эцл” щавасында

Дад ейлярям гара бяхтин ялиндян,


Йар цзцня щясрят галан мян олдум.
Яййуб кими ъанда йара бяслядим,
Пярвана тяки ода йанан мян олдум.

Ня бир достум вар, ня бир щямдямим,


Эцнц-эцндян артды мющняти гямим,
Нущ тяки дярйада гярг олду эямим,
Гаввас кими дярйайа долан мян олдум.

Няъяфям. гутардым гям отаьындан,


Бцлбцл ялин цзмяз эцл будаьындан.
Йцзцндян, эюзцндян тяр бухаьындан
Тярса севдим, Ших Сянан мян олдум.

146
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Ящмяд шащ Няъяфханы юз евляриня апарды. Ящмяд шащын оьлу


йох иди. Амма Ханы ханым адында бир гызы вар иди. Гядди гамят-
дян пайы олмаса да ени узунундан цч чяляк узун иди. Ящмяд шащ
гызына тяклиф еляди ки:
– Сяня яр тапмышам, йан отагдадыр, эет эюрцш.
Ханы ханым оьланын йанына эириб деди:
– Ай оьлан, гаш-габаьыны нийя туршутмусан? Сяня еля тяпик ву-
рарам ки, сян йедийини гара кюпякляр йейяр.
– Ай ханым, бир гушу гяфяся саланда онун гаш-габаьы ачылар-
мы?
– Йохса фикрин гачмагды. Ай-щай мяним ялимдян ня гачыб
гуртардын?
Ханы гыз Няъяфханын йанына цч оьлан гошуб шящяри эязмяйя
иъазя верди вя галанлара тапшырды ки, ону эюздян гоймасынлар. Ня-
ъяфхан эязя-эязя “Арха чямян”я эетди ки, бялкя Пяризаддан бир
сораг билсин. Ора-бураны эязиб бир дашын алтындан Пяризад ханымын
она йазыб гойдуьу каьызы тапды. Каьызда гыз йазмышды ки:
– Яйяр эялсян, Исфащана эял, мян сизя эетмишям.
Бу щалда йол иля бир бязирэан кечирди. Няъяф онун щара эетмя-
сини сорушду.
Бязирэан Исфащана эетмясини билдиринъя Няъяфхан гачыб она бир
каьыз верди ки, Исфащанда юз евляриня апарсын. Йаздыьы мяктубун
мязмуну бу иди:

“Эцл” щавасында

Яйяр эедяр олсан шящри-Исфащана,


Йетир саламымы йаря, бязирэан.
Тут хябярин эюндяр Чюл Щямяданына
Йазсынлар аь цстцндян гара, бязирэан.

Билмяням фяляк ня гатды бадяйя,


Ня мцддятди дцшмцшям сещри ъадуйа.

147
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Йетир саламымы Пяризадяйя


Бир гулум итиб ара, бязирэан.

Аьзын дцрдц, дишин инъи сядяфи,


Дямбядям синямдян чякирям ащи.
Хябяр верэилян эюрдцм Няъяфи
Щясрятди гойнунда нара, бязирэан.

Бязирэан каьызы эютцрцб Исфащана эетди вя мяктубу Пяризада


вердикдя она бюйля деди:
– А киши, сян ки юзцн эяляъякдин, дащи нийя мяня каьыз вердин?
Пяризад:

Эюз йашым иля намя йаздым о йара.


Намам йетишъяк, ъанан, дурма эял.
Эюзлярим йолунда ол интизаря,
Вядя вердим о илгаря, дурма эял.

Ашиг биляр мяшугунун щалыны,


Мян севмишям аь цзцндя халыны.
Эюзлямякдян о намярдин йолуну,
Галмады эюзцмдя гара, дурма эял.

Пяризад дейяр, дцшман бизя эцлдцляр,


Сцсяндиляр, сцнбцлдцляр, эцлдцляр,
Гийамятди гызы гыза вердиляр,
Чох да кечир эцнцм гара, дурма эял.

Каьызын башыны баьлайыб бир чапара верди ки, Чюл Щямяданында


Няъяфхана чатдырсын. Чапар Чюл Щямяданында Няъяфи тапыб деди:
– Ай аьа, мяня инанмайыб бурайа тяшриф эятирмисиз, йохса ня
иди, еля ися ал каьызыны юзцн верярсян.
Няъяфхан мяктубу охуйуб бикеф щалда Ханы ханымын йанына
гайытды вя лаялаъ ону да эютцрцб Исфащана доьру йол башладылар.

148
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Исфащанын ала гапысына чатаркян гыз суал еляди ки:


– Оьлан, бу гапы ня гапыдыр?
Няъяф ъаваб верди ки:
– Бу бизим гясрин дярваза гапысыдыр.
– Еля ися мян бурада дурум, сян эедиб гощум-яграбаны мя-
ним айаьыма эятир ки, мяни пишиваз етсинляр.
Няъяф разы Ханы ханымы чюлдя гойуб юзц шящяря эирди. Базарла
эедяркян бир саиля раст эялиб юз палтарларыны сойунуб верир она, ди-
лянчинин палтарларыны ися юзц эейиниб, евляриня эетди ки, ону бу щал-
да эюрцб аъысынлар.
Оьлан евляриня йетишяндя Пцнщан гапынын аьзыны сцпцрцрдц.
Пцнщан башыны галдырыб гардашын саил сифятиндя эюрцнъя голларыны
онун бойнуна долайыб о йанаг-бу йанаьындан юпмяйя башлады.
Анасы бунлары юпцшян эюрцб, бир пайа гапыб щяр икисиня вур-
маьа башлады. Гыз анасына деди.

“Чархатайы” щавасында

Гапыйа эялди сайил,


Ана, гардашым эялибди.
Олдум ъямалына майил,
Ана, гардашым эялибди.

Оьлан:

Гапына эялдим сайил,


Ана, мян сайилям, сайил.
Щяр ня версян оллам гайил,
Ана, мян сайилям, сайил.

Гыз:

Нийя онун эялишиня дяйдин,


Бяняфшя тяк бойнун яйдин.

149
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Аъыхландын, нийя дюйдцн,


Ана, гардашым эялибди.

Оьлан:

Яввялиндян сянля достам,


Ширин ъанындан пяйвястям.
Йарын лябляриндян мястям,
Ана, мян айыллам айыл.

Гыз:

Сюзцнц десин Пцнщани,


Ешгин аташына йаны.
Ач эюзцмц оьлуну таны,
Ана, гардашым эялибди.

Оьлан:

Билмям фяляк ня гатыб бадяйя,


Ня мцддятди дцшдцм сещри ъадуйя.
Няъяфям Пяризадяйя,
Ана, мян майилям майил.

Гары байах бунлары дюйцрдцся, инди ися кютяйи эютцрцб ичяридяки


Пяризады кютцкляйиб деди:
– Яйяр сян Няъяфхан исянся чых байырдакы Няъяфханы кирит, йох
дейилсянся, нийя мяним евимдя щавайы чюряк йейиб йатырсан?
Пяризад гапыйа чыхыб Няъяфханы сайил ъындырында эюрян кими ичяри
эирди. Онун палтарларыны сойунуб Няъяфхана апарды вя ону гуъуб
деди:

150
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

“Шащсевян” щавасында

Сянсян ъанымын ъаны,


Ъанан хош эялдин, сяфа эялдин!
Таныдын ъаны йананы,
Яъяб сян инсафа эялдин.

Ахшам иди эетдин отагдан,


Бцлбцл ял цзмяз бутагдан.
Дилдян истярсян, йохса додагдан,
Ал, хош эялдин, сяфа эялдин.

Эейин-гуршан сямянд аты,


Дцшмяня эюстяр исбаты.
Йада салдын мян Пяризады,
Олмадын бивяфа, эялдин.

Сюз тамама йетдикдя Пяризад Няъяфи бир назянин сяням фяриш-


тя кирдар гызын йанына апарыб деди:
– Няъяф, бу вязирин гызыдыр. Мян шаща тющфя апармышдым, о мяни
оьлан щесаб едиб, вязирин гызыны мяним цчцн эялин кючцртдц. Щя-
мин гызы гырх эцндцр мащна иля сахламышам ки, сянинля гырх эцн-
дян сонра ялагядя вя мцлагядя оллам. Инди билмирям бу ишя ня
тящяр чякмялийям.
Бу щалда вя сонра вязирин гызы Эцлэяз ханым Няъяфин йанындакы
гызы эюрцб онун ким олмасыны сорушдугда Пяризад бюйля деди:

“Овшары” щавасында

Гырмызы, гырмызы йанаг ал йанаг,


Мяним бутам, сянин йарын эялибди.
Яммяк цчцн ляззят верир бал додаг,
Мяним бутам, сянин йарын эялибди.

151
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Галх айаьа, эейин ала, гырмызы,


Мян сяня вермишям ъябирнян ъяза.
Гырх эцнцн намазыны мян гылдым гяза,
Мяним бутам, сянин йарын эялибди.

Билмям фяляк мейимизя ня гатды,


Эцндцз дейиб эеъя мяня зцлм етди.
О Няъяфди, мяним адым Пяризадды,
Щяр ики эюзялин йары эялибди.

Эцлэяз ханым диггятля бахыб эюрдц ки, Няъяфхан далдан эялян,


яввялки ися онун нишанлысы башга гыз имиш. Оьлан палтарында юзцнц
аллатыб. Она эюря Няъяфхана бюйля шикайят ейляди:

“Щиъран кярямиси” щавасында

Сян эялдин отаьа, нур йаьды баьа,


Бу гямли кюнлцмя щямдям, хош эялдин!
Сян эялян йоллара ъаным садаьа,
Гямли кюнлцмя щямдям, хош эялдин!

Сян эедяни мяним гялбимя дяйярди,


Бяняфшя тяк мяним бойнум яйярди.
Гызылэцлцн чалгысыйла дюйярди,
Гямли кюнлцмя щямдям, хош эялдин.

Няъяфхан:

Няъяфям, галдым гцрбят еллярдя,


Сюзцм дястан олду дилдян-диллярдя.
Ханы ханым галды виран чюллярдя
Эедиб дейин Ханы ханым, хош эялдин.

152
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Пяризад:

Пяризад дейяр, зяр-зибалы йцкцмцз,


Эцлшяндя охур о бцлбцлцмцз.
Вязир гызы сян дя, мян дя икимиз
Эедяк дейяк Ханы ханым, хош эялдин.

Гызлар Ханы ханымын пишвазына эетмякдя олсун, сизя сюйляйим


вязирдян. Эцлэяз ханым атасына мяктуб йазмышды ки:
– Тахтын тараъ, бяхтин гара олсун, о вахтдан ки, мяни Няъяф-
хана вермисиз, гыз вермисиз гыз, дул вермисиз дул галмышам.
О иди ки, вязирин ямри иля фяррашлар эялиб Няъяфханы вязирин йа-
нына апардылар.
Гызлар ися Ханы ханымын йанына эедиб чатдыгда Ханы ханым
рямл атыб Няъяфханын тутулмасыны дуйду вя эялянляри дя таныды,
она эюря пишваза эялян гызлара бюйля деди:

Бир ъцт атды чыхыб эялир галадан,


Эялян эялсин, вязир гызы эялмясин.
Сейрагыф гутармасын йаман азардан,
Эялян эялсин, мяним ганлым эялмясин.

Няъяфханы о мейданда тутдулар,


Тутубнан голларыны тянбятян чатдылар.
Йа тутублар, йолда инди тутублар
Эялян эялсин, вязир гызы эялмясин.

Таны Ящмяд шащын гызы Ханымы,


Дост йолунда гойар ъаныны.
Юлдцрсяляр сиздян алаъам ганымы.
Эялян эялсин, вязир гызы эялмясин.

Ханы ханым гызлары эери гайтарыб деди:

153
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

– Эедирям шащ мейданына, яйяр ону гуртарта билдим, щеч, йох


гуртарта билмясям, щяр тикянизи гулахдан кичик едяъяйям
Ханы ханым мейдана эетдикдя эюрдц ки, ики фярраш Няъяфханы
тутуб апарыр. Фяррашлары яйляйиб онлара Ханы ханым дейир:

“Короьлу” щавасында

Исфащан ишляри биъади биъа ,


Шащ оьлуна деэилян мейдана эялсин!
Зящмят вермясин яйри гылынъа,
Яйяр мярд ися мярдана эялсин!

Шащ оьлуна дейилян мяни эятирмясин ъана,


Йанды гара баьрым, дюндц бир йана.
Йцз тцлкц нейлясин бир аъ аслана
Шащ оьлуна дейин мейдана эялсин.

Шащын оьлуна хябяр апардыгда о кямярбястялярин эюндярир ки,


мцбаризин ким олмасыны юйрянсинляр.
Хябярчиляр эяляндя Ханы ханым дейир:

Таныэилян Ящмяд шащын гызы Ханыйам,


Эяряк мейданда гяними таныйам.
Валлащи Няъяфин гоч гурбаныйам,
Шащ оьлуна деэилян мейдана эялсин.

Хябяр шаща чатанда шащ деди ки:


– Оьул, онларын милляти сещрбазды, онлара сюз демяк олмаз, ачын
дустаьы бурахын.
Фяррашлар Няъяфханы бурахдыгда Ханы ханым ону гуш кими аты-
нын тярэиня алды вя деди:
– Ай залым, арым вар, арым вар ешшяк арысы, йарым вар ща, йарым
вар. Бялкя мян эялмяйяйдим, боьазыны кяндирдян ким гуртараъагды?

154
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

– Ай ханым, сянин иэидлийин варса, онларын да эюзяллийи вар, де-


йиб гырх эцн-гырх эеъя цч гызын цчцнцн дя тойуну тутуб онлары
юзцня эялин алды.

Битди

02.02.1938

155
ßðòîüðîë Úàâèä
“ДЯДЯ ГАСЫМ” ЩАГГЫНДА

ШЫГ дейишмяляриндян башга бир сыра наьыллар вар


ки, онларын мювзусу да ашыг дейишмяси, йарады-
ъылыг мцсабигясидир. Бунлардан бири дя Дядя
Гасым вя Ашыг Ящмяд щаггындакы наьылдыр. Бу
теманын бир нечя варианты вардыр. Бязиляри Гасы-
мын чобанлыг етмяси, кичик Ящмядля эюрцшмясиндян башлайараг
тясвир едир. Бу наьылда ися истяр Дядя Гасымын вя истярся лязэи Ящ-
мядин кечмиши щагда щеч бир шей йохдур. Бу щал ися наьылын гиймя-
тини щеч дя азалтмыр.
Наьылын бюйцк, бялкя дя яксяр щиссясини Дядя Гасымын Ирандан
Даьыстана эедяркян йолда етдийи ишляр, эюрдцйц гызлара тярифнамя
охумасы тутур.
Бу тярифляр бир щадися габыьында верилиб.
Шащ Аббасын сяркярдяляриндян Ямир хан 150.000 ясэярля Даьыс-
тана щцъум йапыр. Даьыстан щакими Шамил шащ беля дейир: “...мя-
ним лязэи Ящмяд адлы бир ашыьым вар. Яэяр Шащ Аббас юз
ашыгларындан эюндяриб дейишмядя лязэи Ящмядя галиб чыхдыра бил-
ся, мян давасыз-шавасыз Даьыстаны Иран сялтянятинин тяхти-идарясиня
верярям”.
Бу шяртя ямял едиркян лязэи Ящмяд 39 иранлы ашыьы баьлайыр, со-
нунъу ашыг олараг Дядя Гасымы эятирирляр.
Дядя Гасымын шеирляри дя бу мцнасибятля Даьыстана эяляркян,

156
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

йолда эюрдцйц гызлара, ханымлара гошулуб. Бу шеирляр фолклордакы


бцтцн характерик ъизэиляри, оптимистик ящвал-рущиййяни юзцндян
сахламышдыр. Дядя Гасым Даьыстана эедяркян бир шярт гойур ки, ис-
тядийим гызы верин. Истядийи гыз кимдир? Ашыг Дядя Гасымын истя-
дийи гызын цч гардашы вардыр. Щамысы да сярдардыр. Онлар юз
баъыларыны ашыг Дядя Гасыма вермяк истямирляр. Бу факт кичик ол-
са да, чох бюйцкдцр. Бу щадися иля ашыгларын щцгугсузлуьу даща
айдын щисс олунур.
Дядя Гасымын ону Даьыстана апармаг цчцн эюндярилян Сяфя-
ряли бяйя олан ъавабы да мараглыдыр. Сяфяряли бяй ону танымайыб
Дядя Гасымы сорушуркян, о беля ъаваб верир:
“Таны мяням, бил мяням, эюр мяням”.
Сяфяряли бяй еля дцшцнцр ки, о “танымырам, билымирям, эюрмц-
рям” дейир, лакин ашыг “мяням”лярля юзцнц ишаря вермяк истяйир.
Бунлардан даща мараглы момент лязэи Ящмядля Дядя Гасы-
мын дейишмяси просесидир. Бу дейишмядя бир чох елми мясяляляр
вар. Мяс.
Суал:

“О нядир доьар ялсиз айагсыз,


Нечя эцндян сонра айаьы вар, яли вар?”

Ъаваб:

“Гурбаьадыр доьар ялсиз айагсыз,


Гырх эцндян сонра айаьы вар, яли вар”

Йахуд,

Лязэи Ящмяд:

О нядир ъясяди вар, сяри йох,


Ня арватды илдя доьар, яри йох.

157
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Димдийи йох, ъыггасы йох, пяри йох


О няди ганадында халы вар?
Дядя Гасым:

Сохулъандыр ъясяди вар, сяри йох.


Аьаъ арватдыр илдя доьар, яри йох.
Димдийи йох, ъыггасы йох, пяри йох,
Кяпянякдир ганатында халы вар.

Бунлар халгын ъанлылар – щейванлар, биткиляр, тябии щадисяляр щаг-


даки биликляринин ифадяляриндян кичик бир нцмунядир.
Чох вахт инсанлыьын дуйьулары щагда, аьыр сюзцн, хаинин нифрят-
лилийи щагда, цмумян мяишят щагда мисралар олур. Мяс.

“Лязэи Ящмяд:

О нядир сынса да сарынмаз,


Ня кимсядир артмаз, доймаз, барынмаз?

Дядя Гасым:

О кюнцлдцр сынса да сарынмаз,


Хаин кимся артмаз, доймаз, барынмаз.

Йахуд,

Лязэи Ящмяд:

О няди эяляр кечяр?


О няди мяляр кечяр?
О няди дяляр кечяр? –
Йарасы чох, ганы олмаз.

158
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Дядя Гасым:

О юмцрдц эяляр кечяр,


О эцлляди мяляр кечяр.
Йаман сюздцр дяляр кечяр,
Йарасы чох, ганы олмаз”.

Бу мисраларда ашыьын халгын саф, тямиз дуйьуларыны якс етмяси


айдынъа эюрцлцр.
Лексикон етибары иля мараглы бир хцсусиййят йохдур, лакин бязи
кялмяляр халг дилиня уйьунлашдырылараг ишлядилмиш. Мяс:
“Сювля мяня эюрцм щандан эялирсян”
“Сюйля” явязиня “сювля” вя “щардан” явязиня “щандан”.

Йахуд:

“Ювщалым сяня билдирим”... Яввяла “я” сяси “ю”йя кечиб. Икинъи


сюзцн ясли “ящвал” икян “щ” вя “в” сясляри йерлярини дяйишдирмякля
метатез олуб (явщал).
“Дядя Гасым” наьылы няшря лайигдир, тяръцмяси ися мцвяффягий-
йятсиз чыхар. Чцнки бу щекайянин мараглылыьы щадисялярдя дейил, ан-
ъаг ифадялярдя, онлардакы хялгиликдя, Азярбайъан дилиня аид бир чох
хцсусиййятлярдядир. Тяръцмядя ися бунлар билинмир.

20.11.1939

159
ДЯДЯ ГАСЫМ ВЯ ЛЯЗЭИ ЯЩМЯД

Йазыйа алды: Щцсейн Искяндяров

ЯБЯРИ веряк Шых оьлу Шащ Аббасдан. Бир эцн


Шащ Аббас сярдарлардан Ямирхан сярдары Да-
ьыстана эюндярди ки, ону фятщ елясин. Ямирхан
сярдар йцз ялли мин гошунла Даьыстана йцрцш
едиб Шамил шащы ишдян щали еляди. Даьыстанын ща-
кими Шамил шащ хябяр верди ки:
– Сиз дя Мящяммядисиз, биз дя. Мян тяклиф едярдим ки, нащаг
йердя ислам миллятини гырьына вермяйяк. Мяним лязэи Ящмяд адлы
бир ашыьым вар. Яйяр Шащ Аббас юз ашыхларындан эюндяриб дейиш-
мядя лязэи Ящмядя галиб чыхдыра бился, мян давасыз, шавасыз Да-
ьыстаны Иран сялтянятинин тящти идарясиня верярям.
Ямирхан сярдар бу тяклифя разы олуб, лязэи Ящмядля дейишмяк
цчцн отуз доггуз Ширван ашыьы эятирди. Лакин лязэи Ящмяд онла-
рын щамысыны баьлады. Ямирхан сярдар ня едяъяйини билмирди. Сяр-
дарын бикефлийини дуйан сярэярдялярдян бири – Сяфяралы бяй Ямирхан
сярдара деди ки:
– Тикмядашда бир няфяр мяшщур ашых вар ады Дядя Гасымдыр. Мян
яминям ки, яйяр о бурда дурса, лязэи Ящмяди сюз алтында боьар.
Ямирхан сярдар Сяфяралы бяйин юзцнц щямин ашыьы эятирмяйя
Тикмя даша эюндярди. Сяфяралы бяй ахшам Тикмя даша чатыб шящя-
рин кянарында бир ъавана раст эялиб сорушду:

160
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

– Ай оьлан, бурада Дядя Гасым адында бир ашых вар, ону мяня
нишан верярсянми?
– Таны мяням, бил мяням, эюр мяням.
Сяфяралы бяй еля зянн етди ки, бу “танымырам” деди. Ютцб кеч-
мяк истядикдя щямин оьлан Сяфяралы бяйи юз евиня гонаг апарды.
Шам йемяйиндян сонра Дядя Гасым Сяфяралы бяйя деди:
– Ярбаб изн версяйдиниз, мян дя ашыхлар тящяриндя сизя саз ча-
лыб охурдум.
Сяфяралы бяй буйурду ки:
– Бяс еля ися сазыны эятир, кюнлцмцзц бир аз ач.
Дядя Гасым сазыны эятириб басды синясиня, эюряк ня дейир:

“Шикястя” щавасында

Сейрахлары сейр едян, хан оьлу.


Сювля мяня, эюрцм щардан эялирсян?
Сан ичиндя шющрятин вар сам оьлу
Мялум башдан кечиб ъандан эялирсян.

Эюрян олмаз назлы йарын сачыны,


Алан олмаз аь цзцндян мачыны.
Эянъя ютяръиси, Тябриз лачыны,
Йа Шякидян, йа Ширвандан эялирсян.

Саф лачынсан, овлагындан ъыдасан,


Гара баьрым гайнаьында дидясян.
Дядя Гасым, дост йолунда фяда сян
Юз адыма Даьыстандан эялибсян.

Сяфяралы бяй Дядя Гасымы бурада таныйыб, она билдирди ки:


– Ямирхан сярдар щюкмц иля Даьыстана лязэи Ящмядля дейиш-
мяк цчцн ня ъцр олур-олсун онунла эетмялидир.
Дядя Гасым тяклифя разы олуб, ъаваб верди ки:

161
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

– Эялярям бу шяртля ки, мян лязэи Ящмяди баьлайандан сонра


сиз дя мяним севдийим бир гызы мяним цчцн алыб вермяйи бойну-
нуза алын.
– Севмисян, йохса севяъяксян?
– Севмишям, анъаг онун цч гардашы вар, цчц дя сярдарлардыр.
Баъыларыыны мяня вермяйя разы олмурлар, гыз юзц ися мяня вурул-
мушдур.
Сяфяралы бяй шяртя разы олуб, дилиндян каьыз верди.
Сящяр ачылъаг бунлар атларыны миниб Даьыстана тяряф эетмякдя
икян Дядя Гасым севдийи гызы балконунда эюрцб эютцрцр:

“Губа кярямиси” щавасында

Кюч-кюч олду елляр, кючдц йурдундан,


Башы ала гарлы даьлар гал инди.
Ичян юлмяз аб-кювсяр суйундан
Ахан чайлар, тяр булахлар гал инди.

Бивяфасан, щеч эюрмядин, вяфан йар,


Ъаным чыхсын, чяким ъюври-ъяфан йар.
Мян юляндя кимляр сцряр сяфан йар,
Виран олмуш аь отаглар инди.

Дядя Гасымын йеря дцшмяз сюзляри,


Дярд ялиндян кабаб олду кюзляри.
Гяриб йердя, йад юлкядя эюзляри
Аьла, аьла вятян дейиб гал инди.

Сюз тамам оландан сонра онлар йолларына давам елядиляр. Бир


гядяр йол эетдикдян сонра бир чайда чимян гызлара раст эялдиляр.
Дядя Гасым атыны яйляйиб сазыны кюйняйиндян чыхардыр эюряк ня
дейяъяк:

162
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

“Дубейт” щавасында
Ня бахырсан марал эюзлцм,
Мяня бийаналар кими.
Дурум доланым башына,
Шама пярваняляр кими.

Баьбанчы бясляр мейвяни,


Дюнсцн сырйагыф лювцнц.
Йыхмысан кюнлцм евини,
Топ дяймиш галалар кими.

Дядя Гасым Тикмядашлы,


Гямдян олу эюзц йашлы.
Судан чыхды йашыл башлы,
Силкинди соналар кими.

Аразы кечиб цч аьаъ йол эедяындян сонра поста йолуна чыхды-


лар. Бу йол иля цч ханым Ирявандан Нахчывана эедирди. Дядя Га-
сым бунлары эюръяк дейир:
– Сяфяралы бяй, аты бир дягигя сахла, цряйимя цч ханя сюз эялиб,
бунлара дейяъяйям.
– Йох ъаным, гой рядд олуб эетсинляр, йолчу йолунда эяряк.
Дядя Гасым гулах асмайыб эютцрцр сазыны:

“Гошма” щавасында

Вара-вара цч эюзяля туш олдум,


Иряванын, Нахчыванын йолунда.
Зярбаф минтяняли, тирмя кюйнякли
Алтун ийля базубяндляри голунда.

Йахшы олур назлы йарын тазасы,


Яммяк цчцн лябляр цстя мязяси.

163
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Алтун сач баьынын эцмцш гозасы,


Бянд олубду ябришимин телиндя.

Гасым дейяр, асыла идим муйундан


Ичмяк олмаз аб-кювсяр суйундан.
Дедим, а гыз, бир хябяр вер сойундан,
Деди Бярэишлийям, тцркмян елиндян.

Дядя Гасым сюзцнц тамам едяндян сонра Сяфяралы бяй атыны


гамчылады, йолларына давам етдиляр. Аз эетдиляр, чох эетдиляр ики
эцндян сонра эялиб Зянэязур мащалына чатдылар.
Бурадан кечиб Хинзиряк кяндиня чатдылар. Хинзирякдя щяр икиси
бир найибя гонаг дцшдцляр. Сабащы эцнц Дядя Гасым дялляйя эет-
ди ки, башыны тараш етсин. Дялляк цлэцъцнц ашыьын башына чякян кими
ики бармаг енлийиндя башынын дярисини сийириб алды.
Дядя Гасым инилдийяряк деди:

“Мцхяммяс” щавасында

Эетдим, дялляк дцканына,


Бир уста вар, зол чыхартыр.
Башым тцкцндян тутанда
Арпа кими кол чыхардыр.

Эюзцнцн бири тасдадыр,


Цлэцъцн аьзы пасдадыр.
Эюр неъя щадыг устадыр,
Даьыстана йол чыхардыр.

Цлэцъц сцртярляр даша,


Истяр эюзлярим гамаша.
Еля зярб эялир баша,
Зярби мяндян йел чыхардыр.

164
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Дядя Гасымын ишиндян,


Чох мялумдур эюрцшцндян.
Цлэцълярин савашындан
Щяр кяс олса пул чыхардыр.

Ня ися, бу зящмятя дюзяндян сонра Дядя Гасым Сяфяралы бяй-


ля бярабяр атларына сцвар олуб йола дцшдцляр. Ики эцндян сонра
Шуша галасынын ятрафындакы Малыбаь кяндиня чыхырлар. Бу кянддя
бир евя гонах олурлар. Ев сащиби бир арвад иди. Щямин арвад шам
таамына бир гуру чюрякдян башга бунлара щеч ня вермяди. Эеъя
кечяндян сонра ися гадынын ойнашы эялиб чыхыр. Гадын ял-айаьа дц-
шцб ертядян щазырладыьы тойуг, плов вя гайганаьы онун габаьына
гойур. Сонра ешгбазлыьа шцри едирляр. Дядя Гасым йорьанын алтын-
дан бу ящвалаты эюрцб йериндян галхыр, дивардан сазыны эютцрцр:

“Шикястя” щавасында

Ай аьалар, мян ща эцнащкар олдум,


Мян ки, билдим бивяфадыр эялян йар.
Бир йандан щиъран гями, йар гями
Сянсян мяни дярдя салан йар.

Ня истяйирсян, эедим алым базардан?


Сейрагыф гуртармасын назардан.
Ня мцддятди ъанымы салдым нязярдян,
Йаддар иля ойнайыбан эцлян йар.

Дядя Гасым, ня эязирсян бу даьда,


Сийащ зцлфцн шан-шан олур бухагда.
Сян эюрян эцлляр йохду бу баьда,
Мяэяр эирдин дост баьына талан йар.

Бу сюзц ешидян кими арвадын ойнашы гачыр, гадын ися Дядя Га-

165
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

сымын айаьына дцшцб:


– Сян Аллащ, бу сирри бир йанда сюйлямя, – деди.
Сящяр ачыланда Сяфяралы бяйля Дядя Гасым йолларына давам ет-
диляр. Бир-ики эцндян сонра да Эянъяйя чатыб Сяфяралы бяйин танышы
молла Садыьа гонах олурлар.
Сян демя, Молла Садыьын гызы Сяням щарада ашых эюрдцкдя
онунла дейишиб сазыны ялиндян алырмыш. О эцнц ися Сяням халасыэиля
эетмишди. Халасыэилдян гайыдыб эюрцр ки, евляриндя ашых гонаг дц-
шцб. Сяням дярщал Дядя Гасымы дейишмяк цчцн дейиш мейданына
дявят етди.
Дядя Гасым сазыны алыб эялир. Сяням эютцрцр, эюряк ня дейир:

“Байаты” щавасында

Сяням мяням, эцл мяням,


Аьла мяням, эцл мяням.
Сяксян сяккиз йарпахдан.
Дохсан доггуз эцл мяням.

Дядя Гасым:

Сяням, Сяням эцл Сяням,


Аьла Сяням, эцл Сяням.
Сяксян сяккиз молла вар,
Дохсан доггуз эцл Сяням.

Сяням:

Язизийям ялясян,
Дцррц гой яля сян.
Йа тцлкцсян, йа довшан,
Йа да кяртянкялясян.

166
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Дядя Гасым:

Ня эязирсян беля сян,


Ялин вердин яля сян.
Билдир биъякдя идин,
Бу ил эялдин кяля сян.

“Тяънис” щавасында

Сяням:

Мяннян эирдин мейдана,


Сорум мин кялмиййат сяндян.
Сян бир дур йеря дцшяндя,
Истя эялсин ниъат мяндян.

Дядя Гасым:

Ярнян эирдим мейдана,


Сормам мин кялмиййат сяндян.
Сыьыннам пярвярдиэара,
Истямям ниъат сяндян.

Гыз:

Сян билирсян, мян балайам,


Даьлар башында лалайам.
Мян бир алынмаз галайам,
Галыб топ-топ узат мяндян.

Дядя Гасым:

Аллащымы йад ейлярям,


Дад иля фярйад илярям.

167
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Галавы бярбад ейлярям,


Эяляр щюк-щюкцмят мяндян.

Гыз:

Сюзлярим йаза билмязсян.


Ешгимя дюзя билмязсян.
Мян дцррям газа билмязсян.
Эялир бу габилиййят мяндян.

Дядя Гасым:

Эял икимиз сазыш едяк,


Сазышымыз базыш едяк.
Мянля сян йарыш едяк
Гялям мяндян, дямят сяндян.

Сяням:

Сяням дийяр, мура бянзярсян,


Йялясиз тиря бянзярсян.
Бир гятря гара бянзярсян,
Мяндян йох илтифат сяндян.

Дядя Гасым:

Гасым деди, мян ъаванам,


Мян юз ешгмя эцвяням.
Мян бир туги зяр нишанам,
Кечярям йедди гат сяндян.

Онлар дейишяркян молла Садыг эялиб чыхыр, гызына аъыхланараг


алыб апарыр.

168
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Сяфяралы бяйля Дядя Гасым орадан эялиб Кцр чайынын кянарын-


дакы Минэячевирдя дуруш едирляр. Минэячевирдян чыхыб эедяркян.
“Сяням, Сяням бяри эял, ушаг аьлайыр” дейян сяс ешидиб Дядя Га-
сым дюнцб бахыб эюрцр ки, Сяням бир эюзял йемя-ичмя хятти-ха-
линя, эцл ъямалиня бах дой, бир ъяванязяндир.
Дядя Гасым эютцрцр ону тярифлямяйя:

“Дюшямя” щавасында

Инди эюзялляря эялщаэял олду,


Йашыллы эцлэязди, аллы сяням эял.
Овчусун эюряндя марал бахышлы,
Узундур бирчякли, халлы Сяням, эял.

Ашыхмысан бир сюз сюйля юз-юзцндян,


Алям дада эедяр ала эюзцндян.
Данышанда шякяр дамар сюзцндян
Гаймаг додагларын баллы Сяням, эял.

Дядя Гасым сяннян еляр щянякляр,


Аь цзцндя халлар бяняк бянякляр.
Зярбаф минтяняли тирмя кюйнякляр.
Инъя белли ября шаллы Сяням, эял.

Сюз гуртаран кими щяр икиси Даьыстана доьру йола чыхдылар. Бун-
лар йол эетмякдя икян лязэи Ящмяд вагиясиндя эюрдц ки, бир ъамыш
ону буйнузу арасына алыб йухары атды. Йухудан дураркян йуху-
суну Шамиля сюйляди вя тябир етди ки, яйяр Ямирхан сярдар бир ашых
да эятирярся мяни баьлайаъаг. Бу магамда Сяфяралы бяй ашых
Дядя Гасымла бярабяр Ямирханын отаьына эялмишдиляр. Ямирхан
Шамил шаща хябяр эюндярди ки, лязэи Ящмяд сазыны кюклясин.
Чох чекмядян дейиш мейданы тяртиб олуб щяр ики ашых гаршы-гар-
шыйа дурдулар.

169
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Лязэи Ящмяд габаьа дцшцб о бири ашыхлара вердийи суалы буна


да верди. Килиддямя бундан ибарят иди. “Ашых, билирям, билмирям
ня демякдир?”
Дядя Гасым ъаваб верир ки:
– Еля бу матащынан мяним габаьыма чыхырсан?
– Сянин суалына ъаваб будур “Билирям юляъяйям, амма билми-
рям ня вахт юляъяйям”.
Лязэи Ящмяд эютцрцр:

“Байаты” цстцндя

Хош эялдин Дядя Гасым,


Хош вахтын Дядя Гасым.
Лязэи Ящмядин ялиндян,
Эедярсян дада Гасым.

Дядя Гасым:

Лязэи, юзцн даьа вер,


Щирсиня гадаьа вер.
Дядя Гасымдан гуртарсан
Гурбан кяс, садаьа вер.

Лязэи Ящмяд эютцрцр гыфылбянди:

Сяндян хябяр алым, ай Дядя Гасым,


О кимди ки, дцрлц-дцрлц щалы вар?
Ня гурдду гузу иля доланы,
Йейя билмяз ня кими фили вар?

Дядя Гасым:

Ал ъявабын, Ящмяд лязэи,


Щагг юзцдц, дцрлц-дцрлц щалы вар.

170
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Шейтан гурддур, иман гузу, доланыр,


Йейя билмяз дуа кими фили вар.

Лязэи Ящмяд:

О нядир дайаныбдыр дайагсыз?


Ня атдыр йола вармаз йайагсыз?
О нядир доьур ялсиз, айагсыз? –
Нечя эцндян сонра айаьы вар, яли вар.

Дядя Гасым:

Эюй чадырдыр, дайаныбдыр дайагсыз,


Мейит атдыр, йола вармаз йайагсыз.
Гурбаьадыр, доьар ялсиз-айагсыз,
Гырх эцндян сонра айаьы вар, яли вар.
Лязэи Ящмяд:

О нядир сынса да сарынмаз?


Ня кимсядир артмаз, доймаз, барынмаз?
О кимди гусулнан яринмяз? –
Лязэи Ящмядин бу мцшэцлдя яли вар.

Дядя Гасым:

О эюнцлдцр сынса да сарынмаз,


Хаин кимся артмаз, доймаз, барынмаз.
Бинамаздыр гусулнан яринмяз,
Дядя Гасымын бу мцшэцлдя яли вар.

Ямирхан сярдар айаьа галхыб деди:


– Ящмяд сяня йетяр, гой инди Дядя Гасым габаьа дцшсцн.
Лязэи Ящмяд разы галмайыб ашыьын адятидир цч ханя десин эяряк.
Дядя Гасым арайа эириб:

171
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

– Сярдар, гой ня дейир, десин, – деди.


Алды Лязэи Ящмяд:

Сяндян хябяр алым, ай Дядя Гасым,


Щязрят Адам щансы эцлдян нуш олду?
О ким иди ял эютцрдц дцнйадан –
Нядян сойунду хырхапуш олду?

Дядя Гасым:

Ал ъавабын, Ящмяд лязэи,


Щязрят Адям гызылэцлдян нуш олду.
Абыддыр, ял эютцрдц дцнйадан,
Ряхтдян сойунду, хылхапуш олду.

Лязэи Ящмяд:

О няди башы дюняр, гычы дцрр?


О кимди ъящяннямдя сучудур?
Ня даьды гарышгадан кичикдир? –
Ня асланды, ону эюръяк нуш олду.

Дядя Гасым:

Ярш хорузудур башы дюнярдир, гычы дцрр,


О иландыр ъящяннямдя сучудур.
Гар эирвясидир, гарышгадан кичикдир
Булут аслан ону эюръяк нуш олду.

Лязэи Ящмяд:

О ким иди юзц юз исбатында?


О ким иди эязди инсан затында?

172
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Нечя ил эязди бяни-адям сифятиндя?


Нечя эцн дя ганадданды гуш олду?

Дядя Гасым:

Муса иди, юзц юз исбатында,


Иса иди эязди инсан затында.
Отуз цч ил эязди бяни-адям сифятиндя,
Гырх эцндя ганадланды гуш олду.

Лязэи Ящмяд:

Лязэи Ящмяд дейяр щяриф Исайя,


Щансы эцндя Тюрат эялди Мусайа?
Нечы илдя Инъил йазылды Исайа,
Иса эетди эюйя кимя туш олду?

Дядя Гасым:

Дядя Гасым дейяр щяриф Исайа,


Шянбя эцнц Тюрат эялди Мусайа.
Алтмыш дюрд илдя Инъил йазылды Исайа,
Иса эетди эюйя нура туш олду.

Ямирхан сярдар таб етмяйиб йеня дя йериндян сычрады ки:


– Нийя лязэи Ящмяд бу гядяр вахт габаьа дцшцр?
Ящмяд ъаваб верди ки:
– Щяля бир гатарым галыбдыр.
Сюзцня давам едяряк дейир:

Сяня дейим, Дядя Гасым,


Щяр саатын баны олмаз.
О няди эюзцн юнцндяди,
Эюря билсям, саны олмаз?

173
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Алды Дядя Гасым:

Ал ъявабын, Лязэи Ящмяд,


Гоч ийидин камы олмаз.
Киприк эюзцн юнцндядир,
Эюря билсян саны олмаз.

Лязэи Ящмяд:

О няди, эяляр кечяр?


О няди, мяляр кечяр?
О няди, дяляр кечяр? –
Йарасы чох, ганы олмаз.

Дядя Гасым:

О юмцрдц, эяляр кечяр,


О эцллядир мяляр кечяр.
Йаман сюздцр, дяляр кечяр,
Йарасы чох, ганы олмаз.

Лязэи Ящмяд:

Лязэи Ящмяд кифирин тюкяр,


О кимди ки гяддин бцкяр.
О няди ки нара чякяр,
Сяси чохдур, ъаны олмаз.

Дядя Гасым:

Дядя Гасым: кифирин тюкяр,


О гоъадыр. гяддин бцкяр.
О йелдир няря чякяр
Сяси чохдур, ъаны олмаз.

174
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Бурада Ямирханын тяклифиля Дядя Гасымы габаьа салмаг истя-


дилярся дя, лакин Лязэи Ящмяд иъазя вермяйиб сорушур:

Сяндян хябяр алым, ай Дядя Гасым,


О кимдир мин бир щалы вар?
Нядян щасыл олду яршин арьаъы,
О няди тохунмамыш хяли вар?

Дядя Гасым:

Ал дейим ъявабын, ай Ящмяд Лязэи ,


Щагг юзцдцр, мин бир щалы вар.
Судан щасыл олду яршин арьаъы
Йер чичякдир, тохунмамыш хяли вар.

Лязэи Ящмяд:

О няди ъясяди вар, сяри йох?


Ня арвадды, илдя доьар, яри йох?
Димдийи йох, ъыггасы йох, пяри йох? –
О няди ганадында халы вар?

Дядя Гасым:

Сохулъанды ъясяди вар, сяри йох,


Аьаъ арвадды, илдя доьар, яри йох.
Димдийи йох, ъыггасы йох, пяри йох,
Кяпянякдир ганадында халы вар.

Лязэи Ящмяд:

Ня дярйады, суйу йохдур, далалар,


Ня гумашдыр, сатмаг олмаз алалар.

175
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

О нядир дырнаьындан балалар?


О нядир, яммяк цчцн балы вар?

Дядя Гасым:

Кюнцл дярйадыр, суйу йохдур, далалар,


Аьыл гумашдыр, сатмаг олмаз алалар.
Бал бечяси дырнаьындан балалар,
Шякяр гямишинин яммяк цчцн балы вар.

Лязэи Ящмяд:

О нядир ки, эязяр, эязяр заты йох?


О нядяндир тикиши йох, гяти йох?
О няди дявяси йох, аты йох
Гонмаз кючяр, бир тцкянмяз йолу вар.

Дядя Гасым:

О йелди ки, эязяр-эязяр заты йох,


Дяри эюндцр-тикиши йох, гяти йох.
Айнан эцндцр дявяси йох, аты йох,
Гонмаз кючяр бир тцкянмяз йолу вар.

Лязэи Ящмяд:

Сяндян хябяр алым, Дядя Гасым,


Шеш арасында беш нядир.
Ким он севди, ким он ики,
Дащи бу кешакеш няди?

Дядя Гасым:

Ал ъявабын, Ящмяд Лязэи,


Беш вахт намаз арасында шеш олу.

176
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Сиз он севдиниз, биз он ики,


О сябябя кешакеш олу.

Лязэи Ящмяд:

О кимди ки, юзцн юймяз?


О кимди ки, щеч зад йемяз?
О нядир дцнйадан доймаз?
Дярйалар ичян сяркеш няди?

Дядя Гасым:

Гоч ийиддир, юзцн юймяз,


О шейтандыр щеч зад йемяз.
Дяйирмандыр, дцнйадан доймаз,
Дярйалар ичяр сяркеш олу.

Лязэи Ящмяд:

Ким гырхды Рясулун башын?


Ким эятирди цлэцъц, дашы?
Ким иди онун сирдашы? –
Лязэи Ящмядя тяфтиш нядир.

Дядя Гасым:

Сялман гырхды Рясулун башын,


Ъябраил эятирди цлэцъц, дашы?
Щагг иди онун сирдашы,
Дядя Гасым тяфтиш олур.

Бурада Дядя Гасым габаьа дцшцб сорушур:

177
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

“Мцхяммяс” щавасында

Ашых, ешг олсун, мейдана


Эиря билирсян, бисмиллащ.
Ешгин аташы ъаныма
Сала билярям, бисмиллащ.

Алды Лязэи Ящмяд:

Щягигятдян мян ща эялдим,


Мяни эятдин, ъана биллащ.
Явщалым сяня билдирим,
Сыьынмысан, хана биллащ.

Дядя Гасым:

Ашых, сяндян зат истярям,


Сюзцндян исбат истярям.
Сяндян мин кялмиййат истярям,
Була билярсян, бисмиллащ.

Лязэи Ящмяд:

Ашыьам, сюзцм урфана,


Хядянэи гой сян нишана.
Дурмушам мярди-мярдана
Эирярям мейдана, биллащ.

Дядя Гасым:

Дядя Гасым, бу даьында,


Эцл бцрцнмцш будаьында.
Мяннян сярдар отаьында
Гала билярсян, бисмиллащ.

178
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Лязэи Ящмяд:
Ящмядям, мат ейлярям,
Сифятими зат ейлярям.
Инди сяни пярт ейлярям,
Чякярям ярканя, биллащ.

Дядя Гасым эютцрцр:

“Тяънис цстя” щавасында

Ахтарма мейли мяня йетишди,


Талыб олдум ювлийаляр бешиня.
Беш йашында он беш раща йетишдим,
Бешин атдым, бешин тутдум, беши ня?

Лязэи Ящмяд гыфылбянди ача билмяйиб деди:


– Гасым, сюзцнц тамам еля.

Алды Гасым:
Бир яр эюрдцм юз ишиндя чарасыз,
Ъясядиндян ганлар дамар йарасыз.
Он беш нястя эюйдян енди гарасыз,
Беши хялят, беши кусбянд, беши ня?
Лязэи Ящмяд бураларда гарыхыб:
– Мян щяля гялйан чякирям, сюзцня давам ет, – дедикдя мей-
дандакылар эцлцшдцляр.

Алыр Дядя Гасым:


Чох ашыгла тутмушам бясим,
Яринди, силинди галмады пасым.
Он беш нястя йенибди шикястя Гасым,
Беш яслиди, беш пяриди, беши ня?

179
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Лязэи Ящмяд ъаваб верди ки:


– Эютцр эюряк даща ня дейяъяксян?
Алыр Дядя Гасым:

“Мцхяммяс” щавасында

Ибтида рузи язялдян,


Илгар иля иман мяним.
Дин мяним, мяссяб мяним,
Йер мяним, эюй мяним.
Ай мяним, йылдыз мяним,
Баь мяним, баьбан мяним,
Сирр мяним, сярпуш мяним.

Пявяр мяним, миллят мяним,


Абы аташ хакы баддан,
Хялг ейляди йездан бизи.
Цч йцз алтмыш алтынын цстцндян
Исбат олду цч йцзц,
Баьладылар дюрд йцз охат,
Дярйада гырх дюрд дянизи
Алтмышын бири олдум.
Йетмишин гырх сяккизи
Беш ичиндя алты Мяккя
Сяккиздя фярман мяням.

Лязэи Ящмяд бу сюзлярин мянасыны тапмадыгда Ямирхан сяр-


дар ямр еляди ки, лязэи Ящмяди дустаг етсинляр. Лязэи Ящмяд дус-
таг едиляряк Даьыстан Иранын тящти идарясиня кечди. Дядя Гасыма
ися, Сяфяралы бяй сюз вердийи цчцн щюкумят ямриля Тикмядашда сев-
дийи гызы алыб верирляр.

Битди

180
ßðòîüðîë Úàâèä

АШЫХ ЯСЯД РЗАЙЕВИН СЮЙЛЯДИЙИ


“ЩЕЙДЯР БЯЙ” НАЬЫЛЫ ЩАГДА

ОЛКЛОРДА бир чох наьыллар вар ки, Шащ Аб-


бас вя вязири Аллащверди хан хцсуси рола малик-
дир. Бу наьылын ясас темасы Щейдярля Сцсянбярин
севэисидир. Щейдярин кичиклийини тясвир едиркян
Шащ Аббаса тохунулур. О, адил щюкмцдар кими
якс олунур. Бир чох наьылларда Шащ Аббас кичик
бир ушаьы юз щимайясиня алыб сахлыйыр. Йаша до-
луркян оьлан йухуда юз севэисини эюрцб ардынъа эедир. О, щяр за-
ман шащдан иъазя алмалы олур.
Бу образларда вассаллыг елементляри дяхи вардыр.
“Щейдяр бяй” наьылында йухунун олмамасы йахшы ися охшайыш-
лар даща чохдур. Мис.: Шащ, Щейдярля сийащятя чыхан атлылара юйря-
дир ки, сиз ики-бир эери дюнцн, нящайят о да дюнсцн. Йахуд: Щейдяр
чохлу чадыр эюрцб, ян бюйцэцня эирир, эюзял гызы эюрян кими севир,
шеир охуйур.
Вурушда Щейдяр йазыгланыркян гыз ону йаралайыр, сонра пеши-
ман олур.
Бу мотив дяхи бир чох наьылларда мевъуддур.
Щадисяляр инкишафы, онларын гурулушу садя, бясит вя зяифди. Наьылы
ашыг Ясяд юзц йаздыьындан халг дилинин бязи хцсусиййятляри юзцнц

181
эюстярмишдир. Мис.: Метатезляр вардыр:
“дярвиш” явязиня “дявриш”.
“йаныглы” явязиня “йангылы”.
Тясирлик щалында “н” сясинин “й”йя кечмяси:
“Аббас деди: бурахын эялсин гарыйы”.
Кялмяляр яввялиндя илавя саитляр вардыр:
“разы” явязиня “иразы”. “йцклямяк” явязиня “цклямяк”.

Бир чох фяргляр вар ки, онлары дил хцсусиййяти кими эютцрмяк доь-
ру олмаз, онлар ашыьын савадсызлыьындан доьан сящвлярдир.
Наьылын темасы бясит олдуьундан мцасир охуъулар рущуну ох-
шайамаз вя буна эюря чапа лцзумсуздур.

10.02.1940

182
HЕЙДАР БЯЙИН НАЬЫЛЫ

Сюйляди: Ашыг Ясяд Рзайев

ИЗЯ сюйляйим Исващаннан. Исващанда бир гары-


дан. Гарынын ады Сялминаз. Сялминазын яри юлцр.
Бойунда бир ушаг галыр. Вахд тамам олур. Сял-
миназ бащямини йеря гойур. Олур бир оьлан. Оь-
ланын адыны гойурлар Щейдар. Щейдары анасы чох
чятинлик иля сахлайыр. Чюр-чюп йыьыб, сатыб, щейля до-
ланыб Щейдары сяккиз йашына чатдырмышды.
Амма эцнлярин бириндя шых оьлу Шащ Аббас вязир Аллащверди
хан ийля чыхыб шящяри эязирлярди. Кцчянин бириндя эюрдцляр ки, бир
бюлцк ушаг ойнуйур, амма бир ушаг вар–щями камалдан, щями
ъамалдан чох йахшыды. Шащ Аббас деди:
– Вязир Аллащверди хан, хябяр ал, эюряк кимин ушаьыды.
Вязир сорушду:
– Кимин ушаьысан, адын няди, атан-анан вармы?
Ушаг ъаваб верди ки:
– Мяним адым Щейдарды, атам да йохду. Бир гоъа анам вар,
о да касыбды.
Шащ Аббас деди:
– Оьлум, охуйарсанмы, сяни охудам?
Щейдар деди:
– Бабаъан, охумаьы чох севирям, амма пулумуз йохду.
Шащ Аббас деди:

183
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

– Оьлум, сяни пулсуз охударам, – дейиб ушаьы апардылар.


Гары ахшам эялди, эюрдц Щейдар йохду, гоншудан хябяр алды ки:
– Щейдар щардады?
Гоншусу деди:
– Ики дявриш Щейдары апарды.
Гары ики ялийля та ахшамнан сабаща гядяр башына дюйцб аьлады.
Сящяр ачылан кими гары башыны йола-йола юзцнц йетирди Шащ Аббас
гапысына. Шащ Аббаса хябяр вердиляр ки:
– Бир гары аьлайыр, дейир шикайятим вар.
Шащ Аббас деди:
– Бурахын эялсин гарыйы.
Бурахдылар. Гары ичяри эирян тяки торпаьа дцшцб аьлады. Деди:
– Шащ, тасадыгын олум. Мяним сяккиз йашында бир оьлум варый-
ды. Ахшам ики дявриш апарыб, инди мян оьлуму сяндян истийирям.
Шащ Аббас деди:
– Гары, оьлунун ады няди?
Деди:
– Щейдарды.
Шащ Аббас деди:
– Эятирин, Щейдары.
Эятирдиляр. Деди:
– Гары, оьлун будуму?
Деди:
– Буду.
Гуъахлыйыб цзцндян юпдц деди: – Мяним оьлум буду.
Шащ Аббас деди:
– Гары, инди сян ол мяним анам, Щейдар да оьлум олсун.
Гары Шащ Аббасын сюзцня иразы галыб шащлыг отаьында яйляшди.
Щейдары да эютцрцб мяктябя гойдулар. Щейдар йедди ил охуду, та
елмя чатды. Амма Шащ Аббас деди:
– Мян Щейдарын адыны гойдум “Щейдар бяй”.
Бцтцн ящалы Щейдар бяйи Шащ Аббаса оьул щесаб едирдиляр.
Щейдар бяй он беш йаша чатмышды, елми дя охуйуб тамам ейля-

184
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

мишди. Кюнлц эязмяк истяди. Эютцрцб бир мяктуб йазды бабасынын


цстцня: “Баба, кюнлцм эязмяк истийир”. Амма Шащ Аббас да
Щейдары о гядяр истийирди, йаны мяктябдян эяляня гядяр цряйи да-
йанмырды. Чох истядиэиня эюря деди:
– Оьлум, башына гошун йыьым.
100 атлы Щейдарын башына йыьыб, 15 эцнцн азугасыны да эютцрцб
йола дцшдцляр. Амма Шащ Аббас атлылары юрэятди ки:
– Мян Щейдардан айры дура билмийяъям, бир-бир, ики-бир гачын,
даьылын гойун Щейдар бяй тяк галсын. Тяк галанда гайыдыб эяля-
ъяк.
Щейдар бяй башында гошун эязя-эязя бир даьын ятяйиндя ахшам-
лыйыб галдылар. Эеъяйары Шащ Аббасын тядбириня эюря гачыб даьылды-
лар. Щейдар бяй галханда эюрдц ки, щеч ким йохду. Бир атыды, бир
гылынъ, галхан, амут, низасыды. Тяк галыб юзц-юзцня деди:
– Бу тядбир бабамын тядбириди, мяни чох исдийир, мян дя эедим.
Атыны миниб ов овлуйа-овлуйа эедиб бир даьын башына чыханда
эюрдц даьын башында эцъдц чадыр вар, ама ортада бир аь чадыр вар.
Аты сцрдц щаман чадырын габаьына ки, бунлар нядися гырыб бу мя-
кцлкаты бабама апараъам вя эюрцм ня миллятидиляр. Аты сцрцб ча-
дырын габаьына. Амма сизя сюйляйим чадыр йийяляриннян. Кишмир
шящяриндя Гази бяйин гызы Сцсябяр ханымдан. Юзц дя нишанлыйды юз
шящярляриндя Мащмуд ханын оьлу Ящмяд хана. Вя гыз юзц дя
Шямширбазыйды. Щямишя гошун габаьында гылынъ вурурду. Щейдар
бяй чадыра чатан кими атдан дцшцб эюрдц щеч кяс йохду, бахды
дяйядя бир эюзял отуруб, ялиндя нахыш бязийир. Амма нящайят эю-
зялди. Гыздар да саьы-солунда. Щейдар бяй деди:
– Йахшы олду, мян ов эязирдим бурда тапдым.
Атыны гол бянд елийиб бахырды. Гыз эери дюндц эюрдц бир эюзял
оьлан дуруб, деди:
– Нячисян?
Щейдар бяй ъаваб верди ки:
– Исващанлыйам.
Гыз деди:

185
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

– Оьлан, Исващаны танымырам, бура гонаг йери дейцл, – дейиб


гыз юз назик додаглары иля бир гащ-гащ чякиб эцлдц. Эцлян кими еля
бил Щейдар бяйин цряйинин башына бир ох дяйди. Бцтцн бядяниндя
сцмцкляриня лярзя дцшдц. Ешгин сювдасына дцчар олду, гылыъы басды
дюшцня, эюряк ня дейир бурада.

Щейдар бяй:

Галг яйаьа, бойун эюрцм, эюзялим,


Мин назынан йеришдярин гурбаны.
Хяндан олмасан ачылмаз эцлляр,
Кяклик кими эцлцшдярин гурбаны.

Щейдар бяй сюзц дейян кими гыз ялиндя ипякдян бир дяня араш-
гын тикирди. Арашгыны йеря гойуб деди:
– Оьлан, инди билдим дярд ящлисян. Амма сюз тяк олмаз. Яйлян
бирини дя мян дейим.

Сцсянбяр ханым:

Ал ъавабын дейим, ай ъаван оьлан,


Биздя йохду сян ъаванын дярманы.
Нялайых данышыб, нялайых демя,
Буйурам гятлиня инди фярманы.

Сюз тамама йетяндя Щейдар бяй деди:


– Ханым, иразыйам сянин ялиндя юлмяэя. Гой мабядини дейим.

Щейдар бяй:

Охуйанда билбил тяки охурсан,


Марал тяки сян ойъуна бахырсан.
Назик ялдя арашгынын тогурсан,
Ялвян-ялвян нахышдарын гурбаны.

186
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Сцсянбяр ханым:

Ащу кими ня эязирсян даьларда,


Дуруб ъялладларым саьы-солларда.
Бир эцл олуб яэяр битсям баьларда,
Баьбан олсан мян демярям дяр мяни.

Щейдар бяй деди:


– Ханым, бу гядяр мяни тяэит етмя.

Щейдар бяй:

Щейдар бяйям, нейлямишям недярям,


Тярлан мяням, кяклик дюшцн дидярям.
Щяйана эетсян, мян дя эедярям,
Марал кими бахышдарын гурбаны.

Сцсянбяр ханым:

Сцсянбярям, доьру сюзцм сюйлцйцм,


Ешг ялиндян гара баьрым тейлийим
Сяни сюйсям Ящмяд ханы нейлийим? –
Онда исдийярми назды йар мяни.

Сюзц гыз тамам ейлийян кими щюкцм еляди ки:


– Сюкцн чадырлары бу йердян эедяк, бу кимиди эялди мяни тап-
ды, гоймады ки, бир гядяр бу даьларда сещр елийяк.
Щейдар бяй эютцрцб деди:
– Ханым, яэяр ки, бу даьларда сяфа сцрмяк исдяйирсян бир йах-
шы щямдяминям, эяз сяфа сцр.
Сцсянбяр ханым даща да щирслянди. Гылыъ, галхан, амут-низа-
сыны цстцня эютцрдц. Ипяк кямяри чин-чин елийиб чийниня атды. Деди:
– Оьлан, эял мяндян ял чяк, сяни юлдцрярям.
Щейдар бяй гызын бу щалына эютцрцр эюряк ня дейир:

187
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

“Сямяндяри” щавасында

Ойчусуйам, бу даьлары эязирям,


Маралым, ъейраным, дюнмярям сяннян,
Иразыйам, чяк гылыъы, вур бойнум,
Ай диним, иманым, дюнмярям сяннян.

Гыз эюрдц оьлан юлцмц эюзцнцн габаьына алыб бундан ял чякмир.

Сцсянбяр ханым:

Ня лазымды оьлан гыза сюз демяк,


Гайыт бу сюйдада ял эютцр мяннян.
Чякярям гылыъы, вуррам бойнуну,
Гайыт бу сюйдада ял эютцр мяннян.

Щейдар бяй сюздян дейиниб деди:


– Ханым, чох да лаф етмя.

Щейдар бяй:

Исдийирям сющбят ола, саз ола,


Гойнум ичи бащар ола, йаз ола.
Эюрмямишям гыздан шямширваз ола,
Алаэюз ъейраным, дюнмярям сяннян.

Сцсянбяр ханым деди:


– Оьлан, дейян мяни гейри сайырсан.

Сцсянбяр ханым:

Яъял шярбятини долдурмушам, ичярям,


Дост йолунда башы-ъаннан кечярям.
Бир гылыънан сяни ики бичярям,
Гайыт бу сюйдада ял эютцр мяннян.

188
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Щейдар бяй деди:


– Ханым бир балаъа мийана даныш.

Щейдар бяй:

Щейдар бяйин будур сизя мятащы,


Дайимя дярдиннян чякярям ащы.
Мцхдясяри, сюзцмцн будур кцтащы
Алаэюз ъананым, дюнмярям сяннян.

Сцсянбяр ханым:

Щах билир ки, эюзяллярин эюзцйям,


Ашыгларын сющбятийям, сюзцйям.
Сцсянбярям, Газы бяйин гызыйам,
Гайыт бу сювдада ял эютцр мяннян.

Сцсянбяр ханым эюрдц ня щаг-сай елийир Щейдар бяй ял чякмир.


Юзц дя дейир:
– Сяни чякяъям ъайнаьыма, апараъам Исващана.
О саат гыз щюкцм еляди ки:
– Гыздар, цклцйцн чадырлары.
Чадырлар цклянян вахты Щейдар бяй гыза доьру йериди ки, гызы
чяксин ъайнаьына эютцрсцн. Сцсянбяр ханым эери гайыдыб илан гы-
лыъа ял елийиб, гылыъы гылабыннан чыхардыб деди:
– Оьлан, йериндя дур, мяня ял атма, инди эял елийяк ъянэ. Ким-
кими баса о, она тяслим олсун.
Гыз сюзц дейян кими Щейдар бяй бир тяряфдян гылыъы чякиб Сц-
сянбяр ханым да бир тяряфдян гылыъы чякиб щяр икиси дя пящляван кими
габахлашыб гыз галханы эютцрцб башына деди:
– Щейдар бяй, урусгат сянинди, нечя гылыъ вураъан, вур.
Щейдар бяй цч-дюрд дяфя гылыъ-галханын цстцндян щямля еляди,
амма зярбинян вурмады ки, гызы гылыъ кясяр вя сонра Щейдар бяй

189
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

галханы эютцрдц башына. Сцсянбяр ханым ял еляди. Гылыъа бир вурду


икинъи гылынъда галхан гырылыб башыны ики бюлдц. Щейдар бяй цзц цс-
тя йеря дцшцб ган апарды. Гызын цряйи чох йаныб гылыъы йеря туллу-
йуб о ганлы башыны алды дизинин цстцня. Эюздяринин ганыны силиб
йаваш-йаваш цзцндян юпцрдц. Ики яли башына дюйцб дейирди: “Гуру-
сун мяним голум” – дейиб аьлыйырды. Гыздар щамысы: сян бу ъцр
оьланы нийя вурдун? – дейиб данлайырдылар.
Гыз башыннан ипяк йайлыьыны оьланын башынын йарасына сарыйыб
цзцнцн ганыны йуйуб башыны гойду о ики нар мямянин арасына. О
гядяр аьлады бещуш олду. Гыздар эцлдян-эцлафдан щям гызын цзцня,
щям дя оьланын цзцня сяпирдиляр. Гыз айылды деди:
– Гыздар, Щейдар бяй айылыбды?
Гыздар деди:
– Айылмыйыб.
Гыз эюрдц айылмыйыбды, эютцрцр эюряк ня дейир:
Сцсянбяр ханым.

“Эярайлы” щавасында

Гыздар, сиз дя амин дейин,


Гурусун, ялим гурусун.
Бир од дуду ъясятимнян
Гурусун, ялим гурусун.

Щяким эялсин йарасына,


Щах йетирсин чарасына,
Эетмям баьлар арасына,
Гурусун, ялим гурусун.

Сцсянбярям мян нейлядим,


Басдым баьрыма ийлядим.
Яввялиндян сяф ейлядим,
Гурусун, ялим гурусун.

190
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Сцсянбяр ханым сюзцнц тамам елийян кими оьланын башыны ба-


лыъын цстцня гойуб алды бир дяня каьыз башлады йазмаьа:
“– Щейдар бяй, яввялдян билмядим. Инди мян эетдим Кишмир
шящяриня, яэяр айылсан эял далымъа.”
Каьызы йазыб, оьланын синясинин цстцня гойуб йол башладылар.
Амма щямин даьын ады да Ялвян даьыйды. Юзц дя чох эязмяли, ся-
фалы даь иди. Щансы илки щансы гызын тойу олсайды яввял чыхыб Ялвян
даьында сещр елийирди. Оннан гайыдырды той елийирди. Чцнки о даьа
эялян эюзяллянирди. Амма Сцсянбяр ханым юзц о гядяр эюзялийди!
Инди о эюзяллиэи даща да эетмишди. О эцл ирянэи саралыб солмушду.
Щейдар бяйин башынын ганыннан гызын дюшцня булашмышды. Деди:
– Гыздар, бу ганы йумуйаъам, та ки Щейдар бяй юзц эяляня гя-
дяр. Щейдар бяйин гохусуну буннан алаъам – дейиб эедирдиляр.
Бунлар эетмякдя олсун. Щейдар бяй бир сутга да галды. Сонра
айылыб эюрдц ляля кючцб, йурд аьлыйыр. Бу йана, о йана бахыб эюр-
дц щеч зад йохду. Ял атыб башы сарынан дясмалы ачыб, йайлыьы та-
ныды. Сонра да эюрдц дюшцндя бир каьыз вар. Каьызы ачыб эюрдц ки,
гыз йазыб ки:
“– Щейдар бяй, мян эетдим Кишмир шящяриня, юзцм дя Ящмяд
хана нишанлыйам, мяним тойум олаъаг, амма гырх эцн сяни эюз-
дцйцрям. Гырх эцня тяки эялэинян, эялмядин сянин йарандан юля-
ъям. Мян дя зящри ичиб еля юляъям.”
Щейдар бяй каьыздан щалы оландан сонра атынын зири тяэини бяр-
кидиб деди:
– Даща мян Исващана няйя эедим. Гызын далынъа эедим.
Йол башлыйыб эетди. Щейдар бяй йол эетмякдя олсун, Сцсянбяр
ханымын кючц эедиб бир бялядя дцшмцшдц. Гайыдыб эери баханда
эюрдц Ялвян даьы гаршысында эюрцнцр. Алды эюряк Ялвян даьына
Сцсянбяр ханым ня дейир.
Сцсянбяр ханым:

191
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

“Эярайлы” щавасында

Веран галмыш Ялвян даьы,


Сяндя мяним йарым галды.
Йаралыды эцл бядяни,
Ъанда ащу-зарым галды.

Аьлайырам аьлар кими,


Баша гара баьлар кими.
Сольун бахча-баьлар кими
Мялил-мцшкцл нарым галды.

Язиз йолдашлар, бу сюзц демякдя мятляби буйуйду ки, мямяляр


дя солмушду, онун цчцн дейир мялил-мцшкцл нарым галды.

Алды сюзцн тяхяллцсцнц Сцсянбяр ханым:

Сцсянбярям, йана-йана,
Йанар баьрым дюняр гана.
Галхар бахар щяр бир йана,
Бир нювъаван йарым галды.

Сюз тамама йетир, амма бура олур йедди йолун айрыъы. Гыз щя-
мин каьызы йазыб йедди йолун айрыъына гойду, бир чубуьун ара-
сына басырды. Йеня ащу кими мяляйя-мяляйя эетди. Инди гыз
эетмякдя олсун, сюйляйим Щейдар бяйдян. Эялди чатды щямин йед-
ди йолун айрыъына. Эюрдц бурада йедди йол айрылыр, амма арада
бир каьыз вар. Каьызы эютцрцб охуду ки, гыз бурада чох йаралы сюз
дейиб, амма йазмыйыб ки, бу йолун бириннян эял. Инди Щейдар бяй
мятял галды ки, мян щансы йолнан эедим. Инди алды Щейдар бяй эю-
ряк ня дейир.

Щейдар бяй:

192
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

“Сямяндяри” щавасында

Ойчусуйам, чыхдым Ялвян даьына,


Итирди бу даьда маралы ъаным.
Фяляйин гящриннян, чархын ялиннян
Дцшдц Сцсянбярдян аралы ъаным.

Щайыф йар ялиннян ичмядим бадя,


Артды дярдим олду щяддян зийада.
Щяр йана ишляйир йаларды ъада
Билмирям щансыннан варалы ъаным.

Фяляк аьлар гойду, дащи эцлмярям,


Аьлайарам, эюз йашымы силмярям.
Чарх алтында назды йары булмарам,
Кясиляр сябримин гяряли ъаным.

Мцхянняти бу йоллара вармасын,


Сядириндяки гюнчя эцлц дярмясин.
Арайыб ахтарыб йары эюрмясин,
Дярди-гям ялиннян саралы ъаным.

Щейдар бяйям ня мцрдяйям, ня зиндя,


Щеч билмядим ня мясябдя, ня диндя.
Яэяр бабам мяни эюрся бу эцндя
Бахыб аьламазмы йаралы ъаным.

Щейдар бяй сюзц тамама йетириб юз-юзцня деди:


– Бабамдан иъазясиз эетмяк дцрцст дяйил. Эедим щями бабам-
нан иъазя алым, щями дя Исващана эедим гызын далынъа.
Инди атыны эери дюндяриб дцшдц башы ганлы юзцнц чатдырды Исва-
щана, юз отаьынын габаьына, гуллугчулар атыны тутуб юзцнц апар-
дылар отаьа. Бабасына хябяр вердиляр ки:

193
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

– Щейдар бяй эялиб, амма башы чапылыб.


Бабасы Шащ Аббас чох фикиря дцшдц. Нийя мяним оьлумун башы
чапылыб. Щейдар бяйи чаьыртдырыб эюрдц башы чапылыб гылыъ ийля. Шащ
Аббас сувал еляди:
– Оьлум, щарамыларамы ираст эялдин? Сяни чапдылар, йохса сяня
ня олду?
Щейдар бяй ъаваб верди ки:
– Баба, мяни щарамы-зад чапмыйыб. Индики мяним дярдимнян
щалы олмах истийирсян, мянимки ешг сюйдасыды, инди бир саз тап са-
зымнан дейим.
Шащ Аббас щюкм ейляди, бир саз эятирин. О саат бир саз эятирди-
ляр. Щейдар бяй сазы эютцрдц синясиня, эюряк бабасына ня дейир дяр-
диннян.
Щейдар бяй:

“Дураханы” щавасында

Башына мян дюнцм ядалят шащым,


Шащым, мяни дярдя салан бир гызды.
Щуруду, пяриди, эюйдя мялякди,
Шащым, мяни дярдя салан бир гызды.

Шащ Аббас деди:


– Оьлум, щарадады сяни бу дярдя салан гыз, йерини мана де эю-
рцм.

Алды Щейдар бяй:

Гырх инъя гыз эюрдцм солу-саьында,


Исми йазылыйды бойун баьында.
Сещрана чыхмышды Ялвян даьында,
Шащым, мяни дярдя салан бир гызды.

194
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Бабасы деди:
– Оьлум, Ялвян даьына чыхан эюзялин щамысыны мян таныйырам.
О даьа чыханын щамысы хястя олур. Чыхырлар ки, саьалсынлар. Та ор-
да еля эюзял олмаз ки, сян она бянд оласан.
Беля дейяндя эюрдц Щейдар бяй чох сынды, эютцрцб деди:
– Оьлум, де эюрцм щансы шящяря эетди?
Деди: – баба, дейим:

Щейдар бяй:

Тифилкян дцшдцм йарын гящриня,


Тящри бянзяр гызылэцлцн тящриня.
Юзц йазых эедиф Кишмир шящриня,
Шащым, мяни дярдя салан бир гызды.

Бабасы деди:
– Оьлум, дцздцр, Кишмир шящриндя эюзял вар. Инди де эюрцм ки-
мин гызыды?
– Баба, дейим.

Щейдар бяй:

Щах бяйяниб эюзяллярин эюзцдц,


Щейдар бяйин сющбятиди, сюзцдц.
Сцсянбярди, Газы бяйин гызыды,
Шащым, мяни дярдя салан о гызды.

Инди бабасы деди:


– Оьлум, мян сяни бир гыздан ютяри эюзцмнян гоймарам. Ня
чохду Исващанда ондан артыг эюзял. Щансыны десян алаъам.
Щейдар бяй деди:
– Баба, яйлян бир демяли сюзцм вар, дейим.

195
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Щейдар бяй:

Залым фяляк мяни салды бялайа,


Аманды, шащ баба, изни вер мана.
Ащы-налам чыхар ярши-ялайа,
Аманды, шащ баба, изни вер мана.

Мяням бу дцнйада бахты гаралы,


Гялбимди бир шцшя, ъисмим йаралы.
Йардан айры дцшян йагын саралы
Шащым, эедяр олдум, изни вер мана.

Йар гядиня эейинмишди сагалы,


Цзцн эюрсям, йараларым сагалы.
Щейдар бу йарадан чятин сагалы,
Аманды, Шащ Аббас, изни вер мана.

Щейдар бяйин сюзц тамам олан кими Шащ Аббас деди:


– Оьлум, дейирсян гыз каьыз йазыб гойуб эетмишди. Щаны ка-
ьыз?
Щейдар бяй каьызы чыхарыб бабасына верди. Шащ Аббас эюрдц,
щаръады ки, гыз буну йаралыйыб, амма йана-йана эедиб. Яэяр Щей-
дар бяй эетмяся о да орда чатдыйыб юлясиди. Шащ Аббас деди:
– Оьлум, гызынкы бу каьызы варыйды, нийя эетмядин?
Щейдар бяй ъаваб верди ки:
– Баба, сяннян иъазясиз эетсяйдим, уьрум хейир тапмазды. Эял-
дим сяндян иъазя алам, оннан эедям. Чцнки, сяккиз йашыннан мя-
ним ъафамы чякиб бу йаша чатдырыбсан.
Щейдар бяйин бу сюзц Шащ Аббасын чох хошуна эялиб, Щейдар
бяйин цзцннян юпцб деди:
– Ящсян оьул, сянин камалына!
Щюкм еляди бир дяст патишащйана либас эятирди. Щейдар бяй эе-
йинди. Шащлыг тойласыннан бир ат да вердиляр. Шащ Аббас чыхардыб

196
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

бир гызыл базумят голуна баьлады. Деди:


– Оьлум, эет Аллащ йахшы йол версин. Патшащлыг ялими чийниня
вурдум, горхма.
Щейдар бяй инди бабасына, гоъа нянясиня вида елийиб йола дцшдц.
Щейдар бяй эетмякдя олсун, сюйляйим Кишмир шящяриндя Сцсян-
бярдян. Кючц эедиб дцшдц юз гапысына. Амма гадаьа елийиб башын-
дакы гыздара тапшырды ки, Ялвян даьында башымыза эялян щадисяни
сюйлямийин. Щяр кяс йербяйердян даьылдылар. Амма Ящмят хана
хябяр эетди ки, нишанлын эялиб. О саат Ящмят хан каьыз йазды:
– Сцсянбяр ханым тойумузу башдыйах.
Сцсянбяр ханым ъаваб йазды ки:
– Мян Ялвян даьында сяфа сцрмямишям. Бюйцк-бюйцк азара
дцшмцшям. Щяля бир динъяляъям, оннан хябяр веррям, тойумузу
елийярик.
Каьыз эетди. Ящмят хан охуду, эюрдц чох мяшгуш йазылыб. Ду-
руб юзц нишаннысынын отаьына эялди. Деди:
– Эедим эюрцм Сцсянбяр ханым ня азара дцшцбдц ки, беля йазыр.
Ящмят хан амма эюрдц Сцсянбяр ханым Ялвян даьына эедян-
дян олан ирянэи цсдцндя йохду даща да саралыб солубду. Ящмят
хан эютцрцб деди:
– Сцсянбяр ханым, мян сяни Ялвян даьына эюндярдим даща да
эюзялляниб эялясян, даща да саралыб эялибсян. Сюйля эюрцм сяня ня
олду?
Сцсянбяр ханым ъаваб верди деди. – Дейим.
Сцсянбяр ханым:

“Сярили” щавасында

Цръащ олду мяня Ялвян даьында,


Бир овум ялимнян йаралы галды.
Билмирям дирилди, йа ки юлдцмц,
Ъиэарым сяд щазар паралы галды.

197
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Ящмят хан деди:


– Ханым о ов ня ъцр овуду, ялиннян йаралы галды, юзцн дя он-
нан ютцрц саралыбсан.

Алды Сцсянбяр ханым:

Шейда бцлбцл лал олубду бутахда,


Эейиниб эязмярям ялвян отахда.
Мяънун тяки Лейли дейир булахда,
Лейли ъаным йардан аралы галды.

Ящмят хан чох гязябляниб деди:


– Сянин мяннян башга йарын кимди. Дейирсян йардан аралы гал-
дым.
Сцсянбяр ханым эютцрцб деди, дейим кимди:

Сцсянбяр ханым:

Сцсянбярям сиррим ача билмярям,


Вердиэим илгардан гача билмярям.
Щейдардан гейрисин сечя билмярям,
Кясилди сябримин гяряли галдым.

Сюз тамама йетян кими Ящмят хан гязябляниб йериннян дуруб


эетди юз отаьына, ямр еляди ки:
– Мяним тойуму башлайын.
Тойун башладылар Сцсянбяр ешитди ки, Ящмят хан той башладыб.
Гыз юз гарысындан хябяр алды:
– Гары, бу той киминкиди ки, чалыныр?
Гары деди:
– Сянин тойунду, Ящмят хан чалдырыр.
Сцсянбяр бир вярягя каьыз габаьына гойуб цряэи йангылы эюряк
ня йазыр.

198
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Алды Сцсянбяр ханым:

Аман фяляк, мяни салдын азара,


Бундан артыг даща ащу-зар олмаз.
Эеъяляр алышыб, эцндцз йанарам,
Мяним тяки щеч кимя дцнйа дар олмаз.

Дайимя конлумнан ачылмаз губар,


Тярланын йериндя ойнамасын сар.
Щаким-лоьман йыглалар щяр ня вар –
Билирям ки, бу дярдимя чара олмаз.

Горхурам бу дярдим щяддиндян аша,


Бир йарпаг цряэим дюнцбдц даша.
Эцндоьан, эцнбатан эяля баш-баша
Сцсянбярдян Ящмят хана йар олмаз.

Гыз сюзц тамама йетириб пакетя гойду, башыны баьлайыб верди


гарыйа, деди:
– Апар буну вер Ящмят хана.
Гары апарды верди Ящмят хана. Ящмят хан кефдя-дамахдайды.
Ачыб каьызы охуду ки, гыз дейир мян сана эетмярям. О саат щирс-
ляниб дуруб Сцсянбярин отаьына эялди. Деди:
– Бу ня ъцр ишди, мян той елийирям, бу ня данышыр.
Эялди эюрдц гыз йатыр. Гязябли деди:
– Сян ня данышырсан, сян чякдийин дярд киминди.
Сцсянбяр ханым деди: Дейим.
Алды Сцсянбяр ханым:

“Гарачы” щавасында

Фяляк мяни салыф чарасыз дярдя,


Мян чякдийим Щейдар бяйин дярдиди.

199
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Тябиб лоьман эялся дярдим буламаз,


Мян чякдийим Щейдар бяйин дярдиди.

Гыз беля дейян кими Ящмят ханын цряэиннян бир атяш галхыб ал-
ды Ящмят хан эюряк ня дейир.

Ящмят хан:

Башына мян дюнцм, ала эюз ханым,


Сюйля эюрцм чякдийин дярд киминди?
Йохса мяннян гейри бир йар сюйцбсян,
Сюйля эюрцм чякдийин дярд киминди?

Сцсянбяр ханым деди:


– Ящмят хан, мяним гейри сюзцм-зад йохду.

Сцсянбяр ханым:

Щясрятиннян саралмышам, солмушам,


Яъял пийаласын яля алмышам.
Бир гылыънан ону ики бюлмцшям,
Мян чякдийим Щейдар бяйин дярдиди.

Алды Ящмят хан:

Мян сяни эюндярдим Ялвян даьына,


Эяздин эешд елядин солу-саьына.
Билбил охур, дцшцр эцл путаьына
Сюйля эюрцм чякдийин дярт киминди?

Алды Сцсянбяр ханым:

Ал эеймярям, баша гара баьларам,


Мяни диндирмяйин, ганар аьларам.

200
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Юлцнъя Щейдарын йасын сахларам,


Мян чякдийим Щейдар бяйин дярдиди.

Алды Ящмяд хан:

Бу тутулан Сцсянбярин тойуду,


Щуру, пяри, мяляклярин тайыды.
Щейдар щаралыды, кимин няйиди? –
Мяннян гейри чякдийин дярт киминди?

Алды Сцсянбяр ханым:

Сцсянбяр дя илгарына баьлыды,


Йардан йаралыды, синя даьлыды.
Исващанлы Шащ Аббасын оьлуду,
Мян чякдийим дярт Щейдар бяйин дярдиди.

Алды Ящмят хан:

Ящмят ханам, ийидлийим билдиррям,


Бу дярдими мян бавама билдиррям.
Йагын бил ки, мян Щейдары юлдцррям
Мяням йарын, чякдийин дярт киминди?

Сюз тамама йетян кими Ящмят хан дуруб эетди йеня дя тойуну
чалдырды. Ящмят хан тойу чалдырмагда олсун. Инди сюйлцйцм гызын
ата-анасыннан. Гыздар хябяр вердиляр ки:
– Гызын эялиб Ялвян даьыннан, амма чох бяд щалды. Ящмят
хан да той башладыб.
Гызын атасы Газы бяй, анасы Эцлц ханым эялдиляр ки, гыздары бярк
йатыр. Щяр икиси дя дедиляр:
Гыз ъаваб верди ки:
– Мяня щяким, тябиб лазым дюйцл. Мян дярдими дейим.
Алды Сцсянбяр ханым:

201
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

“Эярайлы” щавасында

Ъаным ата, эюзцм ата,


Йаралыйам, мян йаралы.
Сана гурбан юзцм, ата,
Йаралыйам, мян йаралы.

Газы бяй деди:


– Гызым, эятирим няки щяким, ъярращ вар, гурдардым, де эюрцм
нядян йаралысан?
Алды Сцсянбяр ханым:

Мян олмушам бахды гара,


Щяким, лоьман эялмяз бура.
Бу дярдимя йохду чара,
Йаралыйам, мян йаралы.

Анасы деди:
– Гызым, дярдин няди, мана де эюрцм.
Алды Сцсянбяр ханым:

Сцсянбярям, олдум ганны,


Даьларын башы думанны.
Мяним йарым Исващанны,
Йаралыйам, мян йаралы.

Сюз тамам олан кими гызын ата-анасы дуруб эетдиляр. Гыз аь-
лыйа-аьлыйа галмышды. Ящмят хан да той елийирди. Той чалыныб та
вахт тамам олду. О эцнц ки, гызы апарырдылар. Гызын бир гарысы ва-
рыйды. Чаьырыб гарыйа деди:
– Гары няня, индийя кими Щейдар бяй яэяр айылыбса эяляъяк онун
шадлыг хябярини сян мана эятир.
Гызы зорунан апардылар Ящмят ханын отаьына дцшцрдцляр. Бун-

202
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

лар отахда олсун, инди сюйлцйцм Щейдар бяйдян. Гары да йоллары


эцдцрдц. Щейдар бяй юзцнц йетирди Кишмир шящяриня. Щями ъаван,
щями дя набялят бир биланын башынан дцшдц о, билада дцз эедирди гы-
зын отаьына чыхырды. Амма гары буну Ялвян даьында эюрдцйцня
гядяр таныйырды. Гары Щейдар бяйин атынын башыны тутуб юз юйцня
апарды. Амма Щейдар бяй дя гарыйы таныйырды. Инди эюряк Щейдар
бяй гарыйы таныйыб ня дейир.
Алды Щейдар бяй:

“Эярайлы” щавасында

Ъаным гары, эюзцм гары,


Неъолду йарым, неъолду?
Сана гурбан юзцм гары,
Неъолду йарым, неъолду?

Сюз тамам олан киби гары аьлады.


– Гары, нийя аьладын?
– Яйлян, оьлум, дейим нийя аьладым.

Алды гары:

Ъаным оьул, эюзцм оьул,


Сянин йарын аьлар эетди.
Сана доьру дейим оьул,
Сянин йарын аьлар эетди.

Алды Щейдар бяй:

Ала эюздц, айна габаг,


Лала цздц, гаймаг додаг,
Аь синяли, билур бухаг,
Тяр гойнунда нар неъолду?

203
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Алды гары:

Лейли нащар ган аьлады,


Баьрынын башын даьлады.
Ал цсдцннян гара баьлады,
Сянин йарын аьлар эетди.

Алды Щейдар бяй:

Буйурсуннар мана фярман,


Сцсянбяр дя дярдя дярман.
Щейдар бяйин сана гурбан,
Бир бафалы йар неъолду?

Алды гары:

Щейдар бяйди ики эюзцм,


Сана гурбан мяним юзцм.
Сялминазам, будур сюзцм,
Сянин йарын аьлар эетди.

Сюз тамама йетян кими Щейдар бяй аьлады.


Гары деди:
– Оьлум, аьлама, гыз мана тапшырыб сяни бу ахшам йарына йе-
тирям, оннан сонра юзцн билярсян.
Щейдар бяйин ъиэары йаныб, йеня дя дейир.
Алды Щейдар бяй:

“Гайтарма” щавасында

Гядир Аллащ будур сяннян диляйим


Юлмцйейдим назды йара чатейдим,

204
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Аьлыйыб-аьлыйыб фяган едирям


Эюнцл гямэцн интизара чатейдим.

Йарымын юйлагы Ялвян даьыды,


Эюздяри Кишмирин шюй чыраьыды.
Йарын гойну сяккиз ъяннят баьыды,
Баьбаныйам, баьча бара чатейдим.

Эярдяни минады, бойу бясдяди,


Дащаны шякярди, ляби пцсдяди.
Эюрцрсян ки, Щейдар бяйин хясдяди,
Дярман цчцн бир ъцт нара чатейдим.

Сюз тамама йетди, гары эюздяди та ахшам олду. Ял-яйаг чякил-


ди. Гары бир чаршоб эятирди. Деди:
– Оьлум, сал башына.
Щейдар чаршобу башына салыб, гылынъ-галханы алтына йыьыб, гары
габахъа, Щейдар бяй далъа эедирди. Щяр ким хабар алырды, дейир-
ди:
– Мяним гызымды, мян дя Сцсянбяр ханымын гарысыйам, апары-
рам Сцсянбярин йанына гуллуг елясин.
Гары Щейдар бяйи апарыб, отаьын бир пцнщан йериндя гойуб
деди:
– Инди гызнан Ящмяд хан сющбят елийир.
Гары гайытды, Щейдар бяй галды, амма Сцсянбяр ханым аьлыйыр,
Ящмяд хан да дейир:
– Ханым, бу той бизимди, арзумуза йени чатмышыг, нийя ган-
нар аьлыйырсан?
Сцсянбяр ханым цряэи гямли, эюзц йашды алды эюряк ня дейир.
Алды Сцсянбяр ханым:

205
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

“Эярайлы” щавасында

Бир овум галды йаралы,


Аьларам, йаман аьларам.
Саралыбды эцл цряэим,
Гядимди каман, аьларам.

Аьлыйаъам аьлар кими,


Баша гара баьлар кими,
Уъа-уъа даьлар кими
Сясизди думан аьларам.

Щейдар бяйим бурда йохду,


Синямя тохунан охду.
Сцсянбярям, дярдим чохду,
Щалымды йаман аьларам.

Сюз тамама йетян кими Ящмяд хан гызын цстцня дирянди. Деди:
– Де эюрцм Щейдар бяй кимди, кимин оьлуду?
Сцсянбяр ханым деди:
– Исващанны Шащ Аббасын оьлуду – дейян кими Щейдар бяй гы-
лынъын дястясиннян басыб ичяри эирди. Эирян кими гыз пящливан, Щей-
дар бяй пящливан, щяр икиси дя Ящмят ханнан гарысыны бир кечийя
пцкцб апардылар. Ящмят ханын тойласыннан щяря бир ат миниб йола
дцшдцляр. Бунлар йол эетмякдя олсун, Ящмят хан гары та эцнор-
тайа гядяр сарыхлы галдылар. Эцнорта хябяр дцшдц ки, Ящмят ханы
баьлыйыб, нишаннысыны апарыблар. Гошун Щейдар бяйин далыннан бир
бабаныг йердя чатды. Щейдар бяй эюрдц гошун эялир. Гызы апарды
ки, бур загыйа гойсун. Гыз деди:
– Щейдар бяй мян дя сянин иля гылыъ вураъам.
Бир тяряфдян гошун, бир тяряфдян дя Щейдар бяй Сцсянбяр ха-
нымнан бунлар дава елямякдя олсун, инди сюйляйим Исващанда шащ
Аббасдан. Шащ Аббас Щейдар бяйин эеъикмясиня ещтийат эюрцб

206
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

башында гошун эялирди. Эялди даванын цстцня чыхды. Эюрдц дава


Щейдар бяйнян елянир. Бу да дава елямяйиб арыйа дцшцб щяр ики
тяряфи сакит елийиб бунлара деди:
– Нийя мяним оьлумун сюйэцсцнц алырсыныз?
Мащмуд хан деди:
– Мяним оьлумун нишаннысыды.
Шащ Аббас Мащмуд ханы, Ящмят ханы, гызын атасы Газы бяйи
тутуб деди:
– Бурдан гайыдын.
Щяр ики тяряф юз мямлякятиня гайытды. Шащ Аббас той башдады.
Щейдар бяйя той гырх эцн, гырх эеъя чалынды. Щейдар бяй Сцсянбяр
ханымын йанына эяля билмяди. Гырх эцн, гырх эеъя тамамыйды эял-
ди гызнан сющбят елясин. Гыз кцсцб йюнцнц эери тутду. Гызын кцс-
мясиня Щейдар бяй дейир, эюряк ня ъцр кюнлцнц алыр.
Алыр Щейдар бяй:

“Иряван чухуру” щавасында

Ай аьалар, бир эюзяля ашыгам,


Эцндя дя йцз дяфя эюрясим эялир.
Ачылыфды баьчасында гызылэцл,
Баьбаныйам, ону дярясим эялир.

Кишмир эюзялиннян бир сян галмысан,


Щяр йана он дюрд щюрцк салмысан.
Инди йарым йар ялиннян алмысан
Бир гуру гяфясям няфясим эялир.

Лейли Мяънун кюрпцсцннян кешмишям,


Ширин Фярщат шярбятиннян ичмишям.
Щейдар бяйям ня бялайа дцшмцшям,
Юзцмцн-юзцмя эцлясим эялир.

207
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Сюз тамама йетян кими гыз деди:


– Щейдар бяй, мян сянин эеъ эялмяэиня кцсмцшям, сян нийя
дейирсян юзцмцн-юзцмя эцлясим эялир?
Хыласа, щяр ики севэи бир-бирийля барышыр, юпцшцрляр. Щейдар бяй
эюрцшмялярини дейир:

Ики сюэц бир арыйа эяляндя,


Санасан бещиштдян эцлляр ачылар.
Бир-бириня назы-гямзя едяляр
Утана-утана дилляр ачылыр.

Йар, гядиня инъи-мяръан дцзясян,


Ял узадыф баш бязяйин бозасан.
Тяр гойнунда бир ъцт нары язясян,
Дюшцндян илэящляр беляр ачылар.

Щейдар бяйям ишим олду ирахлар,


Гаршымызда йаныр шамлар, чырахлар.
Йар ки, йары щясрятнян гуъаглар
Ешги чашар, гулаъ голлар ачылар.

Щяр ики сюэц мящяббятиня чатды, сиз дя мятлябинизя чатын.

Усдатдама

Наьыла насар,
Шякярдян ширин,
Эюфтары бцлбцл,
О кечян яййамнан,
Садыг ял дюйранан,
Устаддарын каламынан.

208
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

(Шаир инсанын ана бядяниндян дцшцб гябир евиня эедяня гядяр


олан ящвалыны тясвир едир).

Мяни бяхш ейляди йарадан Худа,


Ата бядяниннян эялдим анайя.
Ана бядяниндя ган олдум дурдум,
Анам щямиля олду галды вядайя.

Бир мяляк гырх эцндя чякди ъафамы,


Щюкмц олду Илащыдан гурум низамы.
Щями ял, щями яйаг дцздц язамы
Санасан гавасам, дцшдцм дярйайя.

Беш айында йерим дюндц зиндана,


Алты айда чюйрцкдцм о йан-бу йана.
Доггуз айда вядя олду нишана
Аллащ-аллащыннан эялдим дцнйайя.

О дям щазыр олду ики мамалар,


Яйнимя эейдирди тязя либалар.
Ирзгым шир олду, верди дайалар,
Басыбан баьрына тутду лайлайя.

Вядя тамам олду эялдим бир йаша,


Истийирдим дцшям ода, аташа.
Ганмадым ял атдым кясяйя, даша
Сяйиртдим одара дцшмяйя чайя.

Ики йашында олдум йаны гызылэцл


Эюфдарым ширинди, мисалы бцлбцл.
Эедяннян эяляннян олдум дилбядил,
Чох ширин эялирдим ата-анайя.

209
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Цч йашында олдум ваъейи эечяк,


Яйяр мяни гойса гызылъа, чичяк.
Атама-анама щамыдан гяшянэ
Йерийиб чыхардым гапы-баъайа.

Алтыда, йеддидя диш тязялядим,


Идракым варды ширин сюйлядим.
Бюйцэя-кичийя салам ейлядим,
Эютцрцб гойдулар мяктябханайя.

Доггузунда юзцм тапдым щесабы,


Он бириндя кечдим Гуран китабы
Он дюрддя щеч кимя олмадым табы,
Он бешиндя сярим долду севдайя.

Он алтыда истядим бир дяня дили гят,


Бир щуруйа бянзяр, бир мяляк сифят.
Юзц шух, сюзц шух йаны дярдмянд
Бянзийя Йусифя йаны Зцлейхайа.

Ийирми беш йашында олдум бир оьлан,


Эеъя-эцндцз эязирдим сяди пящливан.
Отурдуьум, дурдуьум, данышдыьым ган
Баъ алырдым, баъ вермядим кимсяйя.

Отуз йашда шцъащятли оьланам


Гырх йашында щям ойанам, щям бу йанам.
Гырх бешдя истядим ъандан усанам
Нащах йердя бел баьладым дцнйайя.

Йатмышыдым, ялли йашда ойандым,


Алтмышында щяр сюйдадан усандым.
Етдиэим ишляря чох-чох утандым,
Дюнцб инди нясищят вердим юзэяйя.

210
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Еля ки, йетмишя йетишди йашым,


Эюрмяди эюзлярим, бош олду ишим.
Яйилди гамятим, тюкцлдц дишим,
Даьылды чяпярим дюндц сящрайя.

Сяйсяня чатанда дадщадад олду,


Арвад цз дюндярди, оьул бяд олду.
Нявя, нятиъя, эялин биздян йад олду,
Дедиляр бах, бу дяэасяр гоъайя.

Дохсана чатанда аьрыды башым,


Йыьылды йаныма гощум-гардашым.
Щеч маъал тапмадым бир щалаллашым,
Онда эюрдцм ъаным дцшдц лярзайя.

Чюкдц синям цстя бир даня ъяллад,


Вурду чянэялини олдум бейтагят.
Дедим ки, мющлят вер мана бир саат,
Ъяфа чякдим юмцр вердим фянайя.

Йыьылыб гощум-гардаш шцвян етдиляр,


Аьа чульадылар, суйа тутдулар.
Гойдулар табута эютцрцб эетдиляр
Даими олан о мянзили мявайя.

Гойдулар гапысыз, баъасыз бир дама,


Талигымы верди молла улама.
Гябир сыгды, торпаг чюкдц язама,
Онда билдим йох етибар дцнйайя.

О дям щазыр олду ики пящливан,


Деди ирябин кяс галдым сярэандан.

211
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Оду эцрзцн вурду баша няэащан


Эюйдян нида эялди дяймя бяндяйя.

Исрафил сур салды йердян галхды баш,


Тутулду гулаглар, эюздян эялди ганлы йаш.
Ойанды щяр миллят галхды баша-баш
Йеридиляр щамы ярясяти сящрайя.

Кимиси эетди гыл кюрпцйя туш олду,


Алты од, цстц од йаман иш олду.
Ямяли салещя тахтапуш олду,
Кими ода гисмят олду, кими яждащайя.

Исмим Мядят мяндя зюги-сяфа вар,


Яли юйладыннан бизя шяфа вар.
Йа Гадири-Гафар, йа Ъялили-Ъаббар,
Ъаным гурбан сянин кими аьайя.

Битди

212
ßðòîüðîë Úàâèä
АШЫХ ЯСЯД РЗАЙЕВИН СЮЙЛЯДИЙИ
“ДЯЛИ АЛЫНЫН ЩЕКАЙЯСИ” ЩАГДА

У щекайя щяъмян кичикдир. Щекайяни ашыг Ясяд


юзц йаздыьы цчцн халг дили хцсусиййятляри, диалект
елементляри даща чохдур. Лакин бу ъанлы халг
дили ядяби дил тясириня гапылараг юз орижиналлыьыны
итирир. Ашых Ясядин дилиндя дяхи ядяби дил еле-
ментляри вардыр. Щекайяни Ясяд юзц йаздыьындан халг дили еле-
ментляриня тохунулмамыш, чох вахт щекайяни йазан адам
ифадяляри бир нюв “ядябиляшдирир”. Бу доьрудур ки, ашых дили нормал-
лашмыш ядяби диля нисбятля (синтактик нюгтейи-нязярдян) зяифдир. Бу
зяифлийи дцзялтмяк ниййятийля бязян чох гиймятли олан моментляр
итир. Мс.: дилимиздя вахтиля йашамыш сюзляр, аталар сюзляри, башга
халг дили тясириля доьан бязи моментляр вя и.а. Цмумян фолклор ди-
линдяки зяифликляри вя ориэиналлыьы айырмаг лазымдыр. Зяифлик нормал
ядяби дил сявиййясиня йцксялмядян доьан бир щалдыр. Ориэиналлыг
ися фолклор дилини гиймятляндирян башлыъа сябябдир. Дил мцтяхяссис-
лярини дя марагландыран ъящят будур. Мясялядян кянара чыхдыг.
“Дяли Алынын щекайяси”ндяки тема бир нечя чох йахын вариант-
лара маликдир. Бунларын щамысында, даща доьрусу, яксяриндя бир фи-
кир иряли сцрцлцр. О фикир нядян ибарятдир?
Бюйцк бир тойдан, мяълисдян гайыдан ашыьы гачаглар соймаг

213
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

истяркян ашыг юз сянятиля онлардакы щярис дуйьуну юлдцрцр – сянят


гцввяйя цстцн эялир.
“Дяли Алынын щекайяси”ндя ашыг Ялясэяр, Няъяф вя Ясяд Дяли
Алынын той мяълисиндян дюнцрляр. Йолда гаршыларына чыхан гачах-
лар онларын пулларыны алырлар. Ялясэяр нязмля Алынын мяълисини тясвир
едир. Бу тясвир чох сямимидир. Ялясэяр мяълисин щцрмятлийини, Алы-
нын достларыны, онларын гцввятлийини еля тясвир едир ки, гачаглар беля
бюйцк мяълисдян дюнян ашыьы соймагдан чякинирляр, мяълис баш-
чысы Дяли Алыдан утанырлар.
Бу типли башга щекайялярдя бязян ашыхлары баьышлама сябяби
онун валещ сяси олур, бязян ашыьын щцрмяти олур вя саиря...
Щамысында гачахлар ашыхларын пулуну гайтармагла бир аз да
илавя едирляр.
Бунун кими охшар щекайяляри йанашдырыб ян мцкяммялини чап
етмяк доьрудур. “Дяли Алынын щекайяси” ися орта дяряъяли фолклор
материалларындандыр.

27.12.1939

214
ДЯЛИ АЛЫНЫН ЩЕКАЙЯСИ

Сюйляди: Ашых Ясяд Рзайев

ЯНЪЯ вилайятиндя Гасым Исмайыл1 ирайонунда


Гарасучулу кяндиндя Дяли Алынын яввялляри олубду
чобан. Бир гядяр чобанчылыгда йашайыр, бир гядяр
дя щахдан гойун алыр. Сан саманы Эянъянин шя-
щяринин сейитляри иля дцшцр. Амма о вахтын щюку-
мяти молла-сейид ийля дуруб отурурмуш. Щямин
щюкумятдяр, гуллугчулар Эянъя сейидляринин сюзц иля Дяли Алынын
далыннан дцшцрляр. Дяли Алы гачыр, олур гачаг. Гачаг оланнан сон-
ра вурур щяр вахт Нигалайа, ады да ъыгыр щяр бир йана. Дяли Алынын
гачаглыхда гыш яйляъяйи олур. Самыьын коллары вя мешяляри вя йай
яйляъяйи олур Гошгарын даьы. Амма Дяли Алы 5-ъи илдя2 гачаг ола-
ола баъысы оьлу Зейналабдыйа той елийир. Той елийян заманы Ярмя-
нистанын Эюйчя мялмякатына каьыз йазыр Ашыг Ялясэяря. Ашыг
Ялясэяр чаьыртдырыр. Шяйирдлярини – ашыг Ясяди, ашыг Неъяфи. Ашыхлар
дуруб хавар ала-ала эялирляр Гошгара. Дяли Алынын яйляъяйиня эялян-
дя эюрцрляр Алы юзц дя юйдяди вя йолдашлары да йанындады. Анъаг
ня Дяли Алы ашыглары таныйыр, ня дя ашыглар Дяли Алыйы таныйыр. Ам-
ма Алы бунлара каьыз йазыбмыш. Бунлар да эялир. Дяли Алы дейир.
Инди, ашыхлар, тойумузу башдыйын. Той башдыйыр. Он беш эцн ашых-
лар чалыр. Амма Алынын тойуна эюря, йыьынъаьынын йахшылыьына эюря

1
Гасым Исмайылов – индики Эоранбой району – ред.
2
5-ъи илдя – 1905-ъи илдя.

215
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

ашыглара артыг дяряъядя дейран йыьылыр вя той гуртарандан сонра


Дяли Алы ашыхлары йахшы щюрмятли йола салыр. Амма ашыг Ясяд дейир:
– Алы дайы, биз бу пулу бу даьлардан апара билмийяъяйик.
Дяли Алы дейир ки:
– Олар, мяним дцшманларым габаьынызы кясяр, амма пулдан
ютяри юзцнцзц юлдцртмцйцн, верин гайыдын йаныма эялин.
Ашыхлар горха-горха йола дцшцрляр. Амма даьларын йолуна
Ашых Ялясэяр набяляд олур. Неъяфнян ашыг Ясят бялят олур. Дейир,
мян бир йахшы йол билирям. Долантюъя йолу, Эялин, орайнан арха-
йын эедяк. Амма даьлар думан-чискин олур. Эюздяри эцъцнян
йолу сечир. Думанын чискинин ичиндя эедирляр. Ики йолун айрыъында
бир йурт йериня чатырлар. Йурт йеринин ады Моталуъанынмыш. Мота-
луъанын яйагында думан айазыйыр. Думан айазыйанда ашыг Ясят
эюрцр цст тяряфляриндя ат да вар, адам да вар. Адамлар да бунлары
эюрцр вя чаьырылар йанларына. Ашыглар горха-горха эедирляр. Щямин
адамларын йанына. Чатан тяки дейирляр:
– Ай ашыхлар, дцшцн, атдары бурахын бизим атдарын ичиня.
Ашыхлар атдан дцшцр. Атдары бурагыр дцбаря дейирляр:
– Щаралысыныз вя щардан эялирсиниз?
Ашыхлар дейир:
– Эюйчялийик, Дяли Алынын тойундан эялирик, – дейян тяки дейирляр:
– Дяли Алынын тойуну сизми елядиниз? Ди щяр ня пул вар, чыхардын
ора гойун.
Адамлар пулу чыхардын дейяндя Ялясэяр дя, Неъяф дя Ясядин
цзцня дирянирляр. Дейирляр:
– Пулун щамысы бундады.
Дейян кими щямин гачаглардан бири тцфянэи чякир Ясядин цс-
тцня, дирянир ки, пулу чыхарт. Ашыг Ясяд дейир:
– А гардаш, пулдан ютяри дя адам юлдцрярлярми? – дейиб пулун
щамысын чыхардыб габахларына гойур. Гачахлар да олур Шамхор
гачахлары. Шамхорлу Мяшяд Йолчу, Байрамгулу Дяллярли. Амма
гачагларын сайы онуймуш. Башчылары бу адамларымыш. Ашыхларын пу-
луну аланнан сонра Мяшяд Йолчу дейир:

216
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

– Индики Дяли Алынын тойуну сиз елийибсиниз, инди о той ня ъцр


олубса да дцзцнц дейин. Яэяр ки, дейя билмясяниз, эедян дюйцл-
сцнцз, йох дцзэцн десяниз, юзцнцз саь-саламат эедяъяксиниз де-
йяндя, ашыхлар бир-биринин цзцня бахыр. Ашыг Ялясэяр дейир:
– Горхурам Алынын дцшманлары ола, тярифлийяк, бизи гыралар.
Ашыг Ясяд дейир:
– Еля гырсалар да биз эюрдцэцмцзц дейяк.
Алды Ялясэяр эюряк Дяли Алынын тойуна ня дейир, ня кими иш
олуб?

Дяли Алы бир сяд ачыб


Шащ Аббас дюйраны кими.
Йанын да йолдашдары вар.
Азярбайъан ханы кими.
Зейналабды бяй бязяниб
Мисирин султаны кими.
Щяр йана каьыз даьылды,
Сцлейман фярманы кими.
Йетмиш ики миллят эялди,
Ярясят диваны кими.

Нечя чиновникляр эялди,


Чох аьыр кечди йыьнаьы.
Бир йаны Ганыг, Гавры,
Бир йаны Гошгарын даьы.
Алям шыраган эюрцкдц,
Ходданды ъещли чыраьы.
Шямкирдян дцйц чякилди,
Сарыйалдан эялди йаьы.
Щяр йана гяфля ишдяди,
Хутэяр бязирэаны кими.

Байрамгулу тцфянэи гуъаьына эютцрцб дейир:

217
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

– Ай ашыг, дцзэцн де, Дяли Алы бир адамды вя бир адам ки, Дяли
Алы ола, онда о, гургу о, бусат олмаз ки, сян дейирсян. Де, амма
дцзцнц де.
Ашыг Ялясэяр дейир, неъя ки, эюрмцшям щейля дя дейирям:

Алы кими ийит йохду,


Ону тяк доьуб анасы.
Сцзян ялдя, ятяк белдя,
Вар ийидлик нишанасы.
Валлащи илязим беляди,
Ачыг сюзцн мярданасы.
Он беш эцн сцлян чякилди,
Ишдяди ашбазханасы.
Еркяк йан-йана кясилди,
Минанын гурбан кими.

Вя беля дейян кими Байрамгулу тцфянэи эютцрцр дейир:


– Ашыг, дцз даныш! О ня артыг адамды ки, тойунда гочлар Мина-
нын гурбаны тяки йан-йана кясилир.
Алды Ялясэяр:

Ийидлийинин сябябиня
Она дейирляр Дяли Алы.
Шцъащата гящраманды
Лоьмана бянзяр камалы.
Бары илащым ирящим еля,
Позулмасын бу ъалалы.
Бир сяркарда ъамышы вар,
Цч сяркарда гойну-малы.
Мещтярдя гырх атын эюрдцм,
Ъялалын турманы кими.

Сюз тамама йетян кими Мяшяди Йолчу дейир:

218
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

– А ашыг, сян Алыйы бу гядяр ки, тярифлийирсян, мян дейирям Алы


щеч ийид дюйцл, яэяр ийид олса юзц тойунун ичиндя оларды. Та гачыб
даьын далыннан тамаша елийиб, ъамащат онсуз чюряэини йемязди.
Ялясэяр дейир:
– Юзц мяълисдяйди.
Дцбара дейирляр, эеъями эялди, эцндцзмц эялди?
Алыр Ялясэяр:

Эцнцн эцнорта вахтында


Эялди Алынын дястяси.
Щяр бириси бир ийидди
Бир гошунун сяркярдасы.
Эюрдцм асмана дайаныб
“Юлдцрям”, “юлдцрям” сяси.
Бир гярибя тцфянэи вар,
Йедди аьаъ вурур эцлляси.
Зярбиннян даьлар титрийир
Бяргин диравшаны кими.

Сюз гуртаран кими Мяшяди Йолчу дейир:


– Ешитмишям онун бир гардашы вар – Асдан. О ня тящяр адамды?
Ялясэяр:

Ийитдикдя йохду явязи,


Афярин дедим Асдана.
Даьысдан форму эейиниб,
Тямкцнц гызылбашйана.
Сцзян тцфяк ъинэилдийир,
Бадуруну сяйрийир йана.
Короьлу кими наря чякир,
Ъошуб эиряндя мейдана.
Тцф даьыдыр, орду позур,
Гцдрятин асланы кими.

219
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Сюз гуртаран кими йеня Мяшяди Йолчу дейир:


– Алынын бир мамасы оьлу вар – Мяшяди Мящяммяд, Сибирдян
гачыб эялиб, о ня ъцр адамды вя бир дя бир Сейид вар, о ня ъцр
адамды?
Алды Ялясэяр:

Ичдяриндя бир Сейид вар,


Онлара ирящбяр кимиди.
Оку Мяшяд Мящяммяд –
Няр оьлу, няр кимиди.
Гызыл щазлы Аллащ верди,
Малики Яждяр кимиди.
Саь олсун Исмайил гардаш,
Няряси Щейдар кимиди.
Хош булагда мейдан ачды,
Короьлу мейданы кими.

Дцбара Мяшяди Йолчу йеня дя дейир:


– Ашыг, о мяълисдя гуллуг елийян оьланлар варды, щансы ъаны-дил-
дян гуллуг елийирди.
Алды Ялясэяр:

Оруъу чох бяйянмишям,


Мющцббятим вар Гяфяря.
Гасымы мярдана эюрдцм,
Вясвини йаздым дяфдяря.
О кишилик, о сялтянят
Щалал олсун Исэяндяря.
Тярэ едиф дцнйа ейфясини,
Табы олуб пейгумбяря.
Ибадяти вар Мяъидин
Гарейи Гураны кими.

220
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Сюз гуртаран кими Мяшяди Йолчу дейир:


– Юзц кц бир бу гядир хяръ гойуф, тойуна нямяр ня йыьылыб?
Алды Ялясэяр:

Беш мин манат наьды йыьылды,


Нисйя галанын билмядим.
Йцз еркяк юйяъ кясилди,
Тоьлунун санын билмядим.
Хяръинян бярхурд олмадым,
Няфин зийанын билмядим.
Нисйя галан хялятлярин
Доьру, йаланын билмядим.
Наьдынан мятлябими верди
Киши Кярям каны кими.

Дцбара Мяшяди Йолчу дейир:


– Ашыг о тойда ким йахшы пул верди, ону билдинми?
Алды Ялясэяр:

Бечара Ашыг Ялясэяр


Эялдин, эетдин, щяр няся.
Щах сяни сярраф йарадыф,
Гыймат гой йахшыйа, пися.
Татоьлу бала Мяшяди
Онлар эяляндя мяълися,
Щамыдан чох пул вердиляр,
Гызыл ийля долду кися.
Ашыглар эцзяран тапды,
Бяйляр эцзяраны кими.

Сюз тамама йетян кими ашыг Ясяд эюрцр ки, ня сойулмаг вар,
ня бир зад вар. Мяшяди Йолчу да пулу кисяйя долдуруб дейир:
– А балаъа ашыг, эял пулуну ал.

221
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Ясяд дейир:
– Йох, эютцрмярик. Йа о пулдан алын, азалсын, йа да цстцня го-
йун чохалсын.
Мяшяди Йолчу чаьырыр йолдашларыны, дейир, эятирин пул верин, Алы-
дан айыбды, биздян инъийяр. Бунлар да щяря бир тцмян пул верир. Он
адам йцз манат пул верир. Ашыглары йахшы йола салырлар. Ашыглар
мцдащыны эютцрцб гайыдыр.

Битди

222
ßðòîüðîë Úàâèä
“ЯМРАЩ” ДАСТАНЫ ЩАГДА

ШЫГ Мирзя Байрамовун бу наьылы яксяр наьыл-


лар кими, севэи темасындадыр. Фолклорда севэи
наьыллары чох олдуьундан бир чох щадисяляр, мо-
тивляр дя охшар олур. Мяс:
Чох йердя сонсуз ики гардаша (йахуд тяк
адама) дярвиш алма верир. Онлар вяд едирляр ки,
онун оьлу, бунун гызы олса, йахуд яксиня, онлары евляндирсинляр.
Ямращын йухуда дярвиш эюрмяси. О бадя ичир, бармаглары арасын-
дан узаг бир йол, йолун нящайятиндя бир шящяр, шящярин ян эюзял би-
насынын ачыг бир йериндя эюзял пяри эюстярир вя онлары йухуда
нишанлайыр.
Мювзунун, эюстярилдийи кими, айры-айры моментлярин чох охшар
олмасы сябяби иля бязян стандарт ифадяляр дя олур. Онлар чохдур.
Лакин бу наьылда хцсуси бир ширинлик вардыр. Наьыл чох усталылыгла
гурулмушдур. Мараьы артыран, паралел инкишаф едян севэи мювзу-
судур.
Ямращ-Сярвиназ
Ямращ-Сайад Пяри
Охуъу узун заман интизарда галыр ки, сону ня олаъаг.
Сайад Пяри Сярвиназа эюря зяиф дцшцнъялидир. Ондакы севэи ещ-
тираслыдыр. Сярвиназ щяссас дцшцнъялидир. Ямращ-Сайад Пяри иля эери
дюнмцшкян, Сярвиназ дейир ки, эедиб бахаъам, яэяр чиркинся,

223
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

алями даьыдаъам. Яэяр эюзялся, щеч бир сюз демяйяъям. Доьру-


дан да эюзял олдуьуну эюрцб щеч бир сюз демир, щалал едир. Наьылы
йазан чох инъя щярякят етмиш:
Сайад Пяринин хариъи ня гядяр эюзялся, Сярвиназын дахили рущу о
гядяр эюзял вя тямиздир. Охуъу истяр-истямяз Сярвиназа щюрмят
едир. Демяк дахили эюзяллик хариъи эюзяллийя цстцн эялди. Тякрарян
дейирям ки, наьыла хцсуси мараг верян Сярвиназ образыдыр. О ол-
маса иди Ямращ-Сайад Пяри севишмяси чох гярибя щадися олмазды.
Мювзу паралеллийи йазылы, классик ядябиййата аид щадисядир. Халг
йарадыъылыьынын зянэин мязмуна, мцряккяб композисийайа ма-
лик олмасына бу наьыл ъанлы мисалдыр.
Наьылы йеня марагландыран бир чох хырда моментляр вар (Ям-
ращын атасы гызлара яйлянмя арзу едир, Сайад Пяринин кянизляри,
баьдакы щадися, Ямращын даима “Сялви” дейиб охумасы вя саиря вя
саиря).
Сюйлядик ки, севэи мювзусунда йазылмыш наьылларын чоху охшар-
дыр. Онлары неъя чап етмяли?
Ян доьру ики йол вар:
1. Онларын ичиндян сечиб ян йахшыларыны чап етмяк.
2. Охшарлыьа бахмайараг, щяр наьылда олан кичик орижиналлыг вар
ки, онлары синтетик топламагла бюйцк бир наьыл гурмаг.
Икинъи цсулда наьылларын халг йарадыъылыьы мящсулу олмасы прин-
сипи позулмур. Чцнки наьылларын конкрет мцяллифи йохдур. Бунлар
олмаса, ейни щадисяни, ейни моменти бир наьыллар мяъмуясиндя 20
дяфя чап етмянин мянасы йохдур. Ямращ наьылы щагда хцсусиля
данышылыркян, эюстярмяк лазымдыр ки, бу наьыл севэи мювзусунда
йазылмышларын гцввятлиляриндян олмагла чапа лайигдир.
Ифадядя цмуми йанлышлыг вардыр. Мянзум парчаларда щеъа, га-
фийя йанлышлыьы, мянсур парчаларда синтактик йанлышлыг. Метрик сящв-
лярин щамысы дцзяля биляъякдир.
Йеня фонетик щал олараг ассимилйасийа вардыр. “Устаднамя”
явязиня “устаддама” – “д” щярфи “н”я тясириля юзцня кечирмиш.

224
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

“Йаз оланда чялтикляри якярляр,


Пайыз олъаг хырманлара тюкярляр,
Йахшысындан мярддяр цчцн сечярляр...”

“Мярдляр” кялмясиндя кюкцн сон самити “д” шякилчинин илк са-


мити “л”я тясир едиб “д”йя чевириб. Бцтцн наьыллардакы кими бурада
да (фелин кюкцндя – ибян, -ибан, -ыбан, -убан) баьлама феилляри вар-
дыр.
Наьылын лексиконунда да мараглылыг вардыр. Халг арасында ишля-
нян кялмяляр аз дейил...
“Деди:
– Аьа щанжары?” Эянъя тяряфдя бу кялмя нащары формасында иш-
лянир.
Бир чох кялмяляр дяйишмиш щалдадыр:
“...онун сюзцндян чыхмыйыб щямин карваны яйлядиляр...”
“...йанахлары лаля кими, бухах булул кими, синяси Сямяргянд ка-
ьызы кими...”
“Инъи ща дюй, сядяф ща дюй мяръанды
Аь ялиндя гулбаьлары гырмызы”
“Ща дюй” “ща дейил” мянасындадыр.
Бязян халг ъанлы дилиня йени дахил олмуш кялмяляря дя тясадцф
олунур. Мяс:
“...оьлу цчцн баходны чякмя, саллама тогга, чачаны папах, га-
рачы чоха алырлар”. “Баходны” вя “гарачы” кялмяляри русъадан алын-
мыш, щятта рус сифят формасыны да бир дяряъяйя гядяр сахламыш.
Диалог тясириндян бир чох сясляр систематик олараг дяйишмиш.
1. “О” сяси явязиня “у” (о-у):
“...гунахлар бахды ки, бу бир эюзял дярвишдир” (Гонахлар явя-
зиня гунахлар).
“Бу йолун уртасында сющбятляри чох узун эедиб...” (Ортасында
явязиня уртасында).
“Китабда Лейли вя Мяънунун гул-бойун шяклини тапды”.
(Гол-бойун явязиня гул-бойун).

225
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

2. Яввялкиндян якси олараг “у”нун “о”йа кечмяси (у-о):


“...Ящмяд совдаэяр деди ки:
– Гулах вер мян сюйляйим.
Гыз деди:
– Бойур”.
3. “ц” сяси явязиня “ю” ц-ю:
“...молла бунларын сяс кюйцня дуруб (Кцйцня явязиня кю-
йцня)”.
4. “Е” щярфи “я” щярфини явяз едир (я-е):
“Йюн чевириб бир меълися варанда” (Мяълися явязиня меълися).
“Дярвишя ящтирам, щцрмят ейлядиляр” (Бурада яксиня олараг “е”
явязиня “я” ишлянмиш).
5. Бязян “ь” явязиня “г” олур (ь-г):
“Кишиляр вя кятталар йыгылыб щямян эянъ ушахлара ад гоймаьа
башладылар”
“Ъямаят дуруб дагылды”. (Даьылды явязиня дагылды).
Саитлярин дяйишмяси хцсусиййяти бцтцн ялйазма дяфтярляриндя бир
ъцрядир. Еля чыхыр ки, бцтцн наьыллары бир адам сюйлямиш, йахуд ща-
мысыны бир адам йазмыш. Бцтцн наьыллары бир адам сюйляйя билмяз.
Демяк, бязи сябябляр йазан адамдадыр. Онун йазысы бялли едир ки,
о, Азярбайъанын шимал районларындандыр. (Дярбянд, Губа, Хач-
маз...) Елми Тядгигат кабинетинин елми ишчиси дилиндя диалект хц-
сусиййятляри олмамалыдыр. Наьыллары йазан йолдаш эяляъяк ишляриндя
бу диалект елементлярини ачмалыдыр, чцнки дил анализиндя гарышыглыг
доьур.

10.09.1939

226
ЯМРАЩ

Сюйляди: Ашыг Мирзя Байрамов – Товуз району


Йазыйа алды: Щцсейн Искяндяров

Устаддама

Йан чевириб бир мяълися варанда,


Аьыр отур, саьы-сола данышма.
Щяръайи сюйлямя зянаняляр тяк,
Лаф едибян эцля-эцля данышма.

Иэид эяряк щяр мяълисдя сайылсын,


Щягигятдян даныш, ящсян дейилсин.
Кялмя чыхарт, ширин ъана йайылсын.
Ашырыб сюзцнц зиля, данышма.

Сюзцн тутма щяр азгынын, ахмаьын,


Хошданылмаз аралыгдан чыхмаьын.
Лайых дейил баша гахыш гахмаьын
Юз айбыны биля-биля данышма.

Дярдини сюйля мярдя, дярд биляня,


Ашых олма шяр бющтана, йалана.
Сиррин демя щяр цзцня эцляня,
Тез дцшяъяк дилдян-диля, данышма.

227
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Йазыг Щцсейн ящдин йетяр йериня,


Чяк сюзцнц шяриятя, дыриня.
Мятащыны ачэилян хиридарына,
Щяр гядир билмязя, мала, данышма.

Ъямаят гуллуьуна щарадан ярз еляйим, Гарабаь мащалындан.


Гарабаь мащалынын Аьдам базарындан. Аьдам базарында ики
дяня таъирдян. Биринин ады Ящмяд сювдяэяр, биринин ады Мящям-
мяд сювдяэяр иди. Бунлар гардаш идиляр. Амма рявайятя эюря бун-
ларын щеч щансынын евлады йох иди. Бир эцн Ящмяд сювдяэяр юз
сювдяэяр йолдашлары иля гейри мащаллара сювдяэяр малларыны сат-
маьа эетди. Йахшы газанъынан щяман маллары сатыб севиня-севиня
гайытдылар щяман Гарабаь мащалына. Аьдам базарына йахынла-
шаркян йолдашларына елан верди ки, гафиля-гатыры яйляйин. Чцнки о
сювдяэяр башы иди. Онун сюзцндян чыхмайлб щямин карваны яйляди-
ляр вя дедиляр:
– Ящмяд сювдяэяр, ня вар?
Ящмяд сювдяэяр деди:
– Оьул, бизим эцълц газанъымыз вар, бурада бюляк, щяр кяс па-
йыны эютцрсцн, чцнки габахда базар вар, бяйям бири евиня бир шей
алаъахдыр.
Щяман йолдашлары иля пулларыны бюлдцляр, та ки йетирдиляр Аьдам
базарына. Щяман базара эирян кими Ящмяд сювдяэяр бахды эюр-
дц ки, буннан пул бюлян йолдашлар гызы олан гызы цчцн, арашгындан
йахшы фяхри палтарлардан вя оьлу олан оьлу цчцн баходни чякмя,
соллума тогга, сачаны папах, газачи чуха алырлар. Деди:
– Ей, сювдяэяр йолдашлар мян дя сиз иля газанъ бюлмцшям, бу
алдыьыныз нядян ютяридир?
Дедиляр:
– Ай киши, сян йатыбсан, неъя нядян ютяридир. Газанъдан эялирик.
Оьлумуз вар, гызымыз вар, эюзляри йолдадыр ки, атамыз газанъдан
эяляндя бизя эюрясян ня алыб эятиряъякляр.
Чцнки Ящмяд сювдяэярин евлады олмадыьындан билмяйирди ки,

228
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

евлад нядир. Фикир едиб баша дцшдц ки, атанын газанъы ев вя евлад
цчцндцр. Фикир едиб бунун евлады олмадыьындан чох гямэин олду.
Хцлася эялди евиня. Бунун баш йолдашы эюрдц ки, Ящмяд сювдяэяр
чох гямэиндир. Бу гадын фикир ейляди ки, Ящмяд сювдяэяр щяр сюв-
дяэярлийя эедяндя газанъ иля эялирди, йягин бу дяфя зийан едиб. Щя-
ман сювдяэяри гаршылайыб деди:
– Ящмяд сювдяэяр, илдя нечя дяфя сян эедярсянся газанъынан
эялярсян, бу дяфя дя зийаннан эялибсян, бя сян нийя дямагхошсан,
варымыз чох, пулумуз чох. Бир дяфянин зийаны бизя щеч бир шей ей-
лямяз.
Ящмяд сювдяэяр деди:
– Ай арвад, мяним азарым евлад азарыдыр, чцнки мяннян га-
занъ бюлян йолдашлар оьлуна, гызына палтар алдылар, мяним газанъ
пулум ъибимдя галды, она эюря мян чохлу писикдим.
Арвад деди:
– Ай киши, еля шей габахдады, ондан писикмя, Аллащ кяримдир.
Щяман эеъя гардашы Мящяммяд сювдяэяри гонах чаьырды. Йе-
мяк-ичмяк, эцлмяк вя ойнамаг, шадлых ейляйирдиляр.
Бир дя бахдылар ки, бир дяня дярвиш ешикдя бир эюзял гясидя баш-
лайыб, хош аваз иля охуйур. Гапыны ачыб Ящмяд сювдяэяр бахды ки,
бир эюзял дярвишдир. Дярвишин хош авазы вя охумаьы вя эюзял няь-
мяси Ящмяд сювдяэярин хошуна эялиб дярвиши евя тяклиф ейляди. Дяр-
виш ичяри эирди. Щяман гонахлар бахды ки, бу бир эюзял дярвишдир.
Дярвишя ещтирам, щюрмят ейлядиляр. Йедиляр, ичдиляр, ъями гонаглыг-
дан сонра дярвиш эюзцнц эяздириб эюрдц бу евдя щеш балаъа вя
йекя ушах йохдур. Дярвиш деди:
– Ящмяд сювдяэяр, бу йекяликдя евдя щеч сизин евладыныз йох-
му?
Ящмяд сювдяэяр деди:
– Аьа дярвиш, Аллащдан эизлин дейил, сяндян дя эизлямирям ня
мяним, ня бу гардашымын евлады йохдур.
Хцлася, дуруб щяр кяс евиня эетди. Дярвиш бурада гонах галды.
Эеъя йатдылар. Сабащ дуруб эейиниб яллярини, цзлярини йуйуб сабащ

229
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

чюряйиня яйляшдиляр. Чюряйи йейяндян сонра дярвиш эетмяйя щазыр-


ланды. Айаг цстя галхыб эедян заман ялини ъибиня узадыб бир дяня
алма чыхардыб йарысы аь, йарысы гырмызы. Деди:
– Ящмяд сювдяэяр, бу алманы яэяр ушаьын олса она веряъяк-
дим, индики йохдур, гой ъибимдя эетмясин, сяня верим, амма йа-
рысыны гардашын Мящяммяд сювдяэяря верэилян, щяр йарысыны да ики
бюлцн, арвадларыныза да верин, – дейиб худащафиз ейляди.
Дярвиш эетди. Ким иди билмяк олмазды. Дярвиш эедяндян сонра
бу Ящмяд сювдяэяр фикир ейляди:
– Бу бир алма ня иди дярвиш мяня верди? Бу алма мяним баьым-
да да чохдур. Йягин ки, бу алмада бир иш вар, – дейиб арвада деди
ки, ай арвад, бу алманын гардашыма щансы тяряфин веряк. Арвад
деди:
– Инди ки, мяня данышдын, ай киши, аланын эюзц верянин ялиндя
олар. Яэяр гырмызы тяряфини юзцмцз алсаг, Мящяммяд сювдяэяр де-
йяъякди, йахшы тяряфини юзляри алыб пис тяряфини мяня вердиляр. Сян бир
адам эюндяр юзцнц бурайа чаьырсын, алманы ики кяс аьзы цстя гой-
эулан. Юзц ща тяряфини бяэянся ону эютцрсцн.
Щяман вахт да адам эюндяриб Мящяммяд сювдяэяри евиня эя-
тиртди. Щяман гардашына Ящмяд сювдяэяр деди:
– Гардаш, бу алманы ахшамкы дярвиш икимизя баьышлайлб. Щансы
тяряфини мейл еляйирсян еля.
Мящяммяд сювдяэярин тамащы эцъ вериб алманын гырмызы тяря-
фини эютцрдц, истяди ъибиня гойсун, Ящмяд сювдяэяр деди:
– Гардаш, алманын рявайятя эюря айры бир мянасы вар.
Деди:
– Няди?
Деди ки:
– О пара алма тяк сянин дейил.
Деди:
– Бяс киминди?
Деди:
– О пара алманын йарысы сянин юз баш йолдашынындыр.

230
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Мящяммяд сювдяэяр деди:


– Гардаш, ня мянасы вар?
Ящмяд сювдяэяр деди:
– Чох мянасы вар.
Мящяммяд сювдяэяр деди:
– Мясяла!
– Дярвишин дедийиня эюря бу алмадан бизим евладымыз олаъах.
Мящяммяд сювдяэяр деди:
– Хуб.
Ящмяд сювдяэяр буна сюйляди ки:
– Гардаш, ишди дярвиш дейян олса мяним гызым олуб, сянин оь-
лун олса, мяним гызым сянин оьлунундур. Сянин гызын олуб, мя-
ним оьлум олса, сянин гызын мяним оьлумундур.
Дейиб играр елядиляр вя тарихин йаздылар.
Щяман эеъя щяман рузи алмалары щяр икизи бюлцб юз баш йолдаш-
лары иля йедиляр. О вахтдан эеня тарихи гойдулар. Доггуз ай, дог-
гуз эцн, доггуз саат, доггуз дягигядян сонра щяр ики гадын бари
щямлини йеря гойдулар.
Ящмяд сювдяэярин олду бир оьлу, Мящяммяд сювдяэярин олду
бир гызы. Бу ушахлар бешик кяртмядян бири-бириня дейикли олдуьуну
билмирдиляр. Дюрд-беш ай арадан кечиб алим-цляма вя яйан кишиляр
вя кятталар йыьылыб щяман эцн ушахлара ад гоймаьа башладылар.
Кимиси деди Ъеъимгулу, кимиси деди Килимгулу, кимиси деди Си-
ъимгулу. Мягсядляри чюряйи йемяк иди. Бир касыб киши дя эялиб бун-
лара тамаша едирди. Бу касыб киши деди:
– Ай кишиляр, бир мана да сюз верин.
Дедиляр:
– Ай киши, буйур!
Касыб киши башлады деди:
– Мян дя бир ад дейим, бяйям ки, хошунуза эялир.
Дедиляр:
– Баба, буйур!
Киши деди:

231
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

– Касыб олдуьума бахмайын, эялин оьланын адыны гойах Ям-


ращ, гызын адыны гойах Сярвиназ.
Щяман кишинин дедийи адлар тясдиг олду. Тязядян шадлыг, ширин-
лик вя шярбят пайланды.
Ъямаят дуруб даьылды. Щяман оьлан, щяман гыз мамаъылар,
дайаъылар лайлайа тутуб бяслямяйя башладылар. Щяман ушахлар бир
йаша, ики йаша, цч йаша, хцлася сяккиз йашлары тамам оландан сон-
ра бунларын икисини дя бащям молла мяктябиня гойдулар. Бунлар
охумаьа башлады, амма эеня дя бунлар бири-биринин нишанлысы ол-
дуьуну билмяйирдиляр.
Бир эцн бунлар мяктябдян евя чюряк йемяйя эялирдиляр. Амма
бир дяня напак гарынын отуз йашында бир гызы вар иди. Щяман гызы
яря алан йох иди. Ямращ Сярвиназ чюряк йемяйя эяляркян эюрдцляр
щяман гыз йол кянарында чюр-чюп дюшцрцр. Ямращ йеря яйилиб йер-
дян бир дяня гайтан эютцрцб ялиня алды. Сярвиназ деди:
– О гайтаны нейляйирсян?
Ямращ деди:
– О гыза атаъаьам.
Сярвиназ деди:
– Эял фяраьат дур. О гызын анасы бир дяфя динся, мин ев йыхылар.
Ондан бизя хата дяйяр.
Ямращ бахмайыб щяман ялиндяки гайтан иля гызы вурду. Гыз
аьлайа-аьлайа евляриня эетди. Анасы габаьына чыхыб деди:
– Гызым нийя аьлайырсан?
Деди:
– Ана, мяни Ящмяд сювдяэярин оьлу йалама иля вурду.
Деди:
– Гызым, щара эетди?
Деди:
– Мяктябдян евляриня эетди.
Деди:
– Бала, зяряр йохдур, гой эетсин. Индиъя мяктябдян гайыданда
нянян онун габаьына эедиб она бир кюшя чякяр ки, гийамятя кими

232
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

чюзялянсин ки, о кюшянин уъу эялиб чыхаъаг.


Хцлася, Ямращ вя Сярвиназ чюряйи йейиб щямин эетдикляри йол иля
мяктябя эялмяйя башладылар. Гары бунларын эялдийини эюрцб йаваш-
йаваш бунларын габаьына аъыхлы-аъыхлы эетмяйя башлады. Сярвиназ
гарынын эялдийини эюрцб Ямраща деди:
– Ями оьлу, сана демядимми о гызын анасы бир йердя дуранда
мин йери йыргыйыр.
Деди:
– Ями гызы, ня ъцря?
Деди:
– Ями оьлу, о гары бизя ня деся ъяваб вермя, ютяк мяктябя эе-
дяк.
– Олду, йахшы.
Буна бахмайараг гары чякярятини дартмыш бир яли сяняклийиндя,
о бири яли ися эюзцнцн цстя бунларын габаьына йериди. Лап габахла-
рыны кясди. Деди:
– Бала, бир яйлянин!
Цзцнц тутуб Ямраща деди:
– Ай оьул, мяним гызымы сян ня ъцрят иля йалама иля вурдун?
Ямращ деди:
– Ай няня, щеч ъащаллыг эюрмяйибсянми? Оьланларын хасиййяти-
дир, гызлары йалама иля вурарлар.
Гары деди:
– Ай аьлы кям чоъух, сян гызы йалама иля вурмаг билирсянся, йа-
нындаъа авлах эилас йосунлу Сярвиназ сянин нишанлындыр, нийя ону
вурмайырсан, мяним бу кирли, пасахлы гызымы вурурсан?
Чцнки бу ики эянъин бири-биринин дейиклиси олдуьуну гары билирди.
Амма бунлар юзляри билмирди. Буна эюря Ямращ гязябнак олуб
гарыйа деди:
– Кяс, имансыз, бир шилля вуррам, башын цстцндян гопар, Ярябис-
танда кяндирбаз ойнамаьа эедяр.
Деди:
– Ай оьул, иманым итин олсун, бах бу эюйчяк гыз сянин нишанлындыр.

233
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Гарынын сюзц иля Ямращ тязядян гайыдыб мядди шястилян Сярви-


назын цзцня бахыб бири-бириня тязядян ашиги-мяшуг олдулар. Бу йо-
лун ортасында сющбятляри чох узун эедиб бир вядя башларыны
галдыранда эюрдцляр ки, ахшамдыр. Сярвиназ деди:
– Ями оьлу, эедяк евя, щярэащ мяктябя эетсяк, молла бизи дю-
йяъяк.
Хцлася, гайытдылар евляриня. Сабащ тездян Сярвиназ Ямращдан
габах молладан горхуб мяктябя эялди. Молла баш галдырыб деди:
– Щяпяндин гызы, мяктябя белями эялярляр? Сян дцняндян дярси
бурахыбсан.
Деди:
– Молла ями, Ямращ эялмяди дейин мян дя тяк эяля билмяздим.
Хцлася, бир аз сонра Ямращ да эялди. Молла деди:
– Эедя, рцзцл оьлу, беля эялмяк олар? Сянин атана од вураъаьам.
Деди:
– Молла ями, Гарабаь ханлары бизя гонах эялмишди, няъиб гул-
лух елямяк цчцн мяни атам бурахмады.
Хцлася, молла бунларын дярсини вериб мяктябин эцня гаршысына
чыхды. Молла тайфасы эцня гаршы иля ашына олур. Молла мяктябин бюй-
рцндя отурмахда олсун, амма бу ики эянъляр икиси бир китаб оху-
йурдулар. О китабын ады “Лейли вя Мяънун” иди. Молла ешийя
чыхандан сонра щяман Сярвиназ дярси бурахыб китабы варахламаьа
башлады. Китабда Лейли иля Мяънунун гол-бойун шяклини тапды.
Деди:
– Ями оьлу бунлар нядир?
Ямращ деди:
– Эюзялим, бу, Лейлидир, о да Мяънундур.
Сярвиназ деди:
– Лейли нядир, Мяънун нядир?
Ямращ деди:
– Лейли сянсян, Мяънун мян.
Хцлася, бунлар ойнашмаьа башлады. Молла бунларын сяс-кцйцня
дуруб мяктябин ичиня эяляндя, эюрдц бу ики ъаван бир-бириня бцл-

234
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

бцл эцл иля сармашан кимидир. Молла деди:


– Ей фцзцл ушаьы ня иш тутурсуз? Сизи дюйяъяйям.
Амма бунлар ойнашмада Гуран китаб айаг алтында галыб да-
ьылмышды. Буна эюря Ямращ уъа сяс иля деди:
– Молла ями, ашаьы отур.
Деди:
– Бала, нийя?
Ямращ деди:
– Молла ями, айнадан бир буганах эирди, яэяр биз бир-биримизя
сармашмасаг бизи чыхарыб апарарды. Гуран китабы да даьытды. Яэяр
ашаьы отурмасан сяни дя апараъаг.
Хцлася, молла бахды эюрдц бу буганах бунлары апараъах. Деди:
– Гызым, мян сизя гонах эяляъяйям.
Сярвиназы эютцрцб Мящяммяд сювдяэярин евиня эетди.
Мящяммяд сювдяэяр деди:
– Молла ями, сян буралара эялян дейилсян, ня яъяб, яъяба?
Молла деди:
– Мящяммяд сювдяэяр, сянин гызынын он беш йашы тамамдыр.
Йахшы йазыр, йахшы охуйур, буннан артых охутсан сянин цчцн чох
эцнащдыр.
Хцлася, молланын бу сюзц иля Ямращын севэиси охумаьа эетмя-
йиб. Ямращ йаралы ащу кими тяк-тянща. Охумаьы да охумаг де-
йилди. Эцндя бир дяфя эцнцнц кечирмяк цчцн мяктябя
эяляр-эедярди. Хцлася, бир эцн, беш эцн Ямращ эюрдц олмайыр.
Ямращ да мяктябя эетмямяйя башлады. Амма Ямращын атасы
сювдяэярлийинин чох щиссясини Истанбулда кечирмишди. Истанбулда
бунун бир дяня гонахъысы вар иди. Ады Мащмуд паша иди. Мащ-
муд пашанын бир назянин сяням тайы тапылмаз эюзял гызы вар иди. О
гызын нишанлары габах айна кими, эюзляр гос гязящ кими, йанах лаля
кими, бухах бцллур кими, синяси Сямяргянд каьызы кими иди. Бу гы-
зын тярифини Ящмяд сювдяэяр мцдам эялиб юз евиндя сюйлярди. Ям-
ращ 18 йашына долмуш иди. Атасы сюйлядикъя эюзцнцн алтындан
атасынын дедийини динлярди. Бир ахшам атасы сюйлядийи гызын фикри иля

235
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

йатыб эеъя йарыда, кющня усталарын дедийиня эюря вайгада бир дяр-
виш буну йатдыьы йердя ойатды. Ямращ эюзцнц ачан кими эюрдц ба-
шынын цстцндя бир эюзял нурани дярвиш дуруб, ялиндя бир пийаля.
Деди:
– Оьул, Ямращ, ня гяфлятдя йатмысан, дур бу ъамы нуш ейля.
Деди:
– Аьа дярвиш, о ъам бизя нящйидир.
Дярвиш деди:
– Оьул, о ъамдан дейил.
Ямращ деди:
– Щансы ъамдандыр?
Дярвиш деди:
– Адями Щяввайя, Вяргяйи Эцлшайа, Ширини Фярщада, Йусифи Зц-
лейхайа йетирян ъамдандыр.
Хцлася, ъамы алыб нуш еляди. Ямращ эюрдц ки, синясиндян бир од
галхыб, дуди-асимана бцлянд олду. Ямращ деди:
– Аьа дярвиш, мян саламат йатдыьым йердя бу од ня иди мяним
синямя вурдун? Синям йанды мяня бир тясялли.
Щяман дярвиш ялини галдырыб деди:
– Ямращ бармаьынын арасындан бахэилян, эюр ня эюрцрсян?
Ямращ деди:
– Узах йоллар эюрцрям.
Дярвиш деди:
– Юзэя ня эюрцрсян?
Ямращ деди:
– Башы ала гарлы дашц-чямянли даьлар эюрцрям.
Дярвиш деди:
– Юзэя ня эюрцрсян?
Ямращ деди:
– Бир бюйцк шящяр эюрцрям.
Дярвиш деди:
– Оьул, эюрдцйцн шящяр Истанбул шящяридир. О шящярдя юзэя ня
эюрцрсян?

236
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Ямращ деди:
– Бир ев эюрцрям, о евин башы булуддан ням чякир, айаьы йердян.
Дярвиш деди:
– О евин кцляфирянэисиндя ня эюрцрсян?
Ямращ деди:
– Бир назянин сяням, эял мяни эюр, дярдимдян юл, фиришдяй кир-
дир, цряк басан, сарфа кясян, дуди дил, инъя бел гыз эюрцрям.
Дярвиш деди:
– Истанбул шящяриндя о ев Мащмуд пашанын евидир. О гыз да
онун гызыдыр, ады Сайад Пяридир.
Дярвиш Ямраща деди:
– Гызын ялиндя ня вар?
Ямращ деди:
– Мяня вердийин бадядян бири дя гызын ялиндядир.
Дярвиш деди:
– О сянин пийаляндир, бу онун пийалясидир. Сизи ашиги-мяшуг еди-
рям. Иншаллащ мятлябиня чатарсан.
Дярвиш Ямращын эюзцндян гейб оландан сонра Ямращ бищуш
олуб йатмаьа башлады. Сящяр ачылды. Ямращын анасы Ямращын ота-
ьына эялян кими эюрдц ки, Ямращ олдугъа бищушдур вя щейвалар
кими саралмышдыр. Ямращын анасы:
– Евим йыхылды, – дейиб уъадан башлады юзцнц щялак елямяйя.
Зянанянин сясиня зянаня йыьылар. Гонум-гоншу, гощум-яг-
ряба щяман Ямращын анасынын сясиня йыьылырлар. Дедиляр:
– Ай бала, ня вар, ня гышгырыгдыр?
Деди:
– Ай ъамаат, евим йыхылыб, Ямращ йаман хястялянибдир, ня ди-
нир, ня данышыр, ня эцлцр.
Амма бу сяся дцнйа нящянэляри гарылар да эялдиляр. Гарылар
ъцрбяъцр олур. Напак гары, кюпяк гары, саман алтындан су йери-
дян, чюп алтында дяйирман тикян гары вар, иман-Гуран йейяси гары
вар, илан вуран йейяси гары вар, отдуьу илан дямяйинин цстц олсун,
кяфяни кирпи дяриси. Щямин гарылар эялмиш иди. Илан вуран йейяси иряли

237
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

йериди. Деди:
– Ай бала, мана бур йол верин, мян дцнйаэюрмцш адамам о
хястянин цзцнц ачын, бахым.
Ямращын анасы:
– Ай ана, дцн йола салмышам, эюр оьланын хястялийи нядир, – де-
йиб цзцнц ачды. Гары оьланын цзцня бахаркян нянтяр тяк чырпыныб
деди:
– Ай аман, ханныьыын бин гара данасы беля юлмцш иди.
Дедиляр:
– Няня, ня ъцря?
Деди:
– Ай оьул, азары биръя олса дейярдим. Оьланын азары икидир.
Дедиляр:
– Няня, нядир?
Деди:
– Ай оьул, щями гудуруб, щями гудузлуьу галхыб.
Дедиляр:
– Няня, бяс буна чара.
Деди:
– Оьул, цстяъя кцл яляйин, ня вахт бу оьлан мяни далайан кими
бу шящяря бир гудузлух салаъайам, чапбашы гызан галмайаъаг.
Оьланын тялябя йолдашларындан бири гязябляниб деди:
– Мяни истяйян гарыйа бир кютяк.
Ъащыллар он бешдян эялди, гоъалар алтысыны вуруб йеддинъисини
гарынын бойнун далына вурдулар. Гарынын бярк йери, бурну отдан
йумушах олду. Айаьындан эютцрцб балкондан тулладылар. Юлдц-
йцнц, юлмядийини ешикдяки адамлар билди.
Хцлася, иман-Гуран йийяси иряли йериди. Деди:
– Ай оьул, гарышыхлыг салмайын, мян оьланын хястялийи няся, бу
саат сизя дейярям.
Гары аъ ары кими оьланын севда вязнини ялиня алды. Бахан кими
гары уъадан анаъ кяклик кими гащ-гащ чякиб эцлдц. Ямращын
анасы деди:

238
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

– Ай няня, мян аьлайырам, сян няйя эцлцрсян?


Гары деди:
– Ай гызым, Аллащ мяня он дяня оьул веря иди, онуну да бу
азара салайды.
Деди:
– Ана щанъары?
Деди:
– Бала, оьлан аьасынын ялиндян бадя ичибдир, билмярям малдыр,
билмярям пулдур, билмярям гыздыр.
Анасы деди:
– Ай ана, бя буна дярман нядир?
Гары деди:
– Буну ъащыллар иля бирликдя гойун баьда-баьчада эязсинляр.
Хцлася, оьлан ики эцн йатыб, цчцнъц эцнц юз тялябя йолдашлары иля
баьа эязмяйя чыхды. Оьлан баьда бахды эюрдц ки, бцлбцл эцлцн цс-
тцндя шейда гылыр вя няьмя охуйур. Ямращ йолдшларындан бириня
деди ки:
– Щеч бураларда саз мцмкцн олармы?
Йолдашларындан бири деди:
– Мян юзцм цчцн бир дяня хятавят саз гайыртдырмышам. Мян
бу саат эятириб сяня баьышлайаъаьам. Тяки сян гуртар.
Оьлан тярпяниб саза эедирди. Сярвиназ бу оьлан иля габаггаршы
эялдиляр. Деди:
– Тялябя йолдашым, щарайа эедирсян?
Деди ки:
– Сазымы Ямраща баьышламышам, ону эытирмяйя эедирям.
Деди:
– Оьлан, Ямращ саз чалмаг билмяйир, бу неъя ишдир?
Деди:
– Ханым, билмяйирям, Ямращ баьы башына эютцрцб.
Оьлан ютцб эетди. Сярвиназ иши билиб эялиб евиня он йедди гялям
иля юзцня мяшшатя вуруб, гызлар йанына эютцрцб щяман баьа эял-
мяйя башлады. Буна кими щяман оьлан сазы эятириб Ямраща йетир-

239
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

ди. Ямращ сазы алыб сазын зиллини зил, бямини бям кюк ейляйиб синя-
синдя мцштящкям едиб охумаьа башлайырды ки, Сярвиназ эялиб гар-
шысындан Ямраща бахыб эюзцнц сцзмцш кечяркян Ямраща деди:
– Лявянд оьлу, сян сюз охуйурсан, мяня нийя охумурсан? Ся-
нин фикрини билмишям, сян дейирсян чиркин бурададыр, эюзял эязим,
тапмасам эюзялсян ки, эюзялсян.
Деди:
– Ямим гызы ашыхлар бир байаты чякяр.
Гыз деди:
– Няди?
Ямращ деди:

Язизим ара иши,


Щил иши, ара иши.
Юз сюзцнц юзцн даныш,
Ев йыхар ара иши.

Гыз деди:
– Мана мисал эятирмя, мян билирям гырхылыг щансы чувалдадыр.
Деди:
– Ямим гызы, мяндян кцсмя, чцнки ешг адамы мяънун ейляйир,
– дейиб сазы эютцрдц, эюряк ня деди:

Башына дюндцйцм, хан ямимгызы,


Ала эюз Сярвиназ нядян кцсцрсян?
Йолунда гоймушам ъан, ямимгызы,
Ала эюз Сярвиназ, нядян кцсцрсян?

Алды Сярвиназ:

Башына дюндцйцм, хан ямимоьлу,


Юзцм юз гялбимдя кцсмцшям сяннян.
Дейим, бу сюзлярими ган, ямимоьлу,
Юзцм юз гялбимдя кцсмцшям сяннян.

240
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Алды Ямращ:

Щцъданларын баьрым башын яйибдир,


Севэи севэисиндян кцсмяк айыбдыр.
Йохса сейря гызлар бющтан дейибдир,
Ала эюз Сярвиназ, нядян кцсмцсян?

Гыз алды:

Мярдисян намусун вар, арын вар,


Дюрд йанында нечя баьча, баьын вар.
Дейирляр ки, гейри йердя йарын вар,
Ешидиб бу сюзц кцсмцшям сяндян.

Алды Ямращ:

Ямращам, кюксцндя йараны эюрдцм,


Охудум дярсими, гараны эюрдцм.
Гойнунда бясляндим, щараны эюрдцм?! –
Ала эюз Сярвиназ, нядян кцсмцсян?

Алды Сярвиназ:

Сярви бойнуму эюрян эетмяз яйлянир,


Йар цзцндян баьрым башы тейлянир.
Гызлар арасында няляр сюйлянир,
Яйяр эерчяк олса, кцсмцшям сяндян.

Щямян дейишмя гуртарандан сонра гыз аъыг ейляйиб эетди евля-


риня. Ямращ гайыдыб эялди юз евляриня. Ямращ деди:
– Ата, ялим щяр тяряфдян цзцлцр. Сярвиназдан цзцлдц, Сайад Пя-
ридян дя цзцлмясин, мян эедирям Истанбула.

241
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Атасы деди:
– Ай оьул, мян сяни тяк бураха билмярям, мян дя эедяъяйям,
чцнки сян набялядсян, бир йана эедиб чыха билмязсян.
Ямращын атасы сювдяэярлик малыны йцкляйиб йола дцшян мягам-
да бир балаъа саз да эютцрдц.
Ямращын атасынын щяштад йашы вар иди. Ямращ да юз сазыны эю-
тцрцб анасы иля эюрцшцб йол эетмяйя башладылар. О гядяр эетдиляр ки,
Ямращэилин юз йайлах йурдуна чыхдылар. Ямращ йурдлара бахыб
эюрдц ки, бащарын лаля вахтыдыр. Йуртларда сцсян, сцнбцл, лаля, рей-
щан, тяр бяняфшя бир-бириня сяс верир. Амма бунларын алаъыхлары
аралы гуруларды. Бири Ящмяд сювдяэярин оларды, бири Мящяммяд
сювдяэярин оларды. Ямращ иля Сярвиназын чадырлары архада оларды.
Эцндцзц щяряси чадырын бириндя оларды. Эеъя икиси бириндя оларды.
Ямращ йуртлары эюрян кими дуди додаьындан асимана чыхды. Деди:
– Ата, кючц яйля, синямя бир нечя сюз эялиб, ону дейяк, сонра
эедяк.
Деди:
– Оьул, еля сюз деэилян, ейним ачылсын, чцнки гцрбят вилайятя эе-
дирик.
Ямращ:
Баш цстя, – дейиб алды эюряк ня дейир:

Гаршымызда гарлы даьлар,


Даьлар бизим даьлармы ола.
Аь бирчякли мяним анам,
Оьул дейиб аьлармы ола.

Бцлбцл ютяр баь ичиндя,


Ащу эязяр даь ичиндя.
Ал-ялван отаг ичиндя
Тай-тушларым аьлармы ола.

242
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Ня говьалы мяним башым,


Ащ гцрбятя атылды дашым.
Сялви тяк мяктяб йолдашым,
Ямращ дейиб аьлармы ола.

Хцлася, дейиш тямамя йетиб сазыны кюйняйиня гойду, йолу эет-


мяйя мяшьул олдулар. Бунлар йол эетмякдя олсун, сизя щардан сюй-
ляйим, Истанбулда Мащмуд пашанын гызы Сайад Пяридян.
Сайад Пяриэилин бир эюзял баьлары вар иди, о мейвя олмаз иди ки,
щяман баьда олмасын. Гыз арзу ейлямишди ки, Ямращ бу баьын
мейвяли олан вахты эяляйди. Щяман баьда голбойун эязяйдик, ам-
ма Ямращ йол узах олмаьына эюря баьын йахшы вахтына чатмайыб
йолларда лянэиди.
Мейвя щяман баьдан гуртарыб, амма бир дяня алма аьаъы, бир
дяня дя бадам аьаъы Ямращын хатиряси цчцн йеря дцшянини сап иля
аьаъдан асдырыб сахламаьа башлады. Аьъа адлы бир дяня гуллуг-
чуну щяман о ики аьаъа бахмаг цчцн эцълц донлух вериб тяйин
еляди ки, о аьаълара бахыб йеря дцшян алманы вя бадамы сап иля
баьлайыб аьаъдан асмаьа Аьъа гыза мяъбур еляди.
Сайад Пяри юз ишиндя олсун, Аьъа гыз бир ялиндя бир кяляф сап,
бир ялиндя ийня бу мейвянин йеря дцшянини аьаъдан асыб вя гуш-
дан горумаьа башлады.
Сизя щардан сюйляйим, Сайад Пяринин бу баьында бир эюзял чар-
щовуздан. Бу чарщовуздан чыхан су баьын щасарынын алтындан бир
чямянлик дцзя сары ахырды. Амма Ямращын атасынын кючц щяман
суйун цстя йетишян кими Ямращ атасына деди:
– Ай ата, бу йолу нечя дяфя эялиб-эетмиш оларсан?
Атасы деди:
– Бир яллиъя дяфя эялиб-эетмиш оларам.
Деди:
– Ай ата, мяним илк сяфяримдир, мян яркясевин бюйцмцшям вя
гадачюл йухусузлуг эюрмямишям. Эял бу суйун цстя тюкцляк, мян
бир балаъа истиращят едим, гафиля-гатар да бир аз отласын.

243
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Атасы бунун сюзцнц гырмайыб, щямин чямяня суйун цстя тюкцл-


дцляр. Бунлар щамысы йол йорьуну иди. Тюкцлян кими бу беля йыхы-
лыб йатмаьа башлады. О да еля йатмаьа башлады, амма Ямращ ися
бир тайын кюлэясиня башыны гойуб йатмаьа башлады. Ямращын атасы
эюрдц ки, щамы йатыб, бу да йатса оьрулар шей апараъаг. Фикир еля-
йиб деди:
– Эедим бу суда ялими-цзцмц йуйум йухум даьылсын.
Щямин ахан суйун башы Сайад Пяринин баьындакы чарщовуз иди.
Ямраща сахланан алма аьаъы чарщовузун башында иди. Аьаъдан
дцшян алма чарщовузун ахан йериня дцшцрдц, дцшян кими су ахы-
дыб щямин чямянли дцзля апарырды. Киши ялини йуйаркян эюрдц бир
йекя гырмызы шей су иля аха-аха эялир, бахды эюрдц ки, бир гярибя ал-
мадыр. Алманы ютмяйя гоймайыб тутду. Ялиня алан кими барма-
ьынын беши дя щалвайа ъуман кими алмайа ъумду. Эюрдц чох
йаман гоъа йемиди. Амма рянэи дя чох эюзял гырмызыдыр. Бир ис-
тяди Ямраща апара, бир дя деди ки:
– О ъащылдыр онун диши вар щяр шейи йейя билир. Мян гоъайам,
бу еля мяним цчцндцр.
Дейиб йавашъа яли иля апарыб алманы дамаьынын цстяъя гойду,
эюрдц ки, эцней гары кими юз-юзцня яриди, эетди. Гоъанын аьзында
алманын баьы иля алманын ъеъяйи галды. Дадына баханда эюрдц ки,
девлятлинин юлцсцнцн цстя бишян щалвадан шириндир. Киши деди ки:
– Бу алмадан дойунъа йесям, эора имансыз эедярдим.
Цзцнц йуйаркян эюрдц бири дя эялир. Буну да тутду. Эюрдц бири
дя эялир. Киши деди ки:
– Бу заман ня баьда, ня аьаъда мейвя олмаз, бу суйун ба-
шында ня дцкян йарылыб, ня араба дюнцб. Эцн цзцлдц, оьру олмаз,
мян дурум бу су йухары эедим эюрцм бу ня ъцр ишдир.
Киши юз балаъа сазыны да эютцрцб бу су йухары эетмяйя башлады.
Бир хейлаг эетмиш иди, эюрдц ки, бу су баьын эилифиндян чыхыр, бу ал-
ма бу баьын ичиндядир. Ордан-бурдан бойланыб бир дар йердян
юзцнц баьа верди. Амма алманын вя бадамын горухчусу Аьъа
гыз щямин саатда чюряк йемяйя эетмиш иди. Киши юзцнц баьа салан-

244
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

дан сонра баьа эюз эяздириб эюрдц ки, щямин алма бир аьаъдадыр
йарпаг тюкцлцб, алма дурур. Гыпгырмызы чаргат кими эюрцнцр. Та-
мащы маъал вермяйиб юзцнц алма аьаъына йетирди. Эюрдц ки, бу
аьаъа чыхмаг чох чятиндир, чцнки аьаъда ня ял йери вар, ня айаг
йери вар. Биртящяр юлцм-зцлцм бу аьаъа чыхмаьа башлады. Яли бу-
даьа чатан кими айагларыны аьаъдан ашды ки, галдырсын йухары бу-
даьа гойсун. Аьырлыьы будаьа дцшян кими яли иля тутдуьу будаглар
гоша дилимдян гопуб далы цстя аьаъын кюкцнцн цстя йыхылды. Аьаъ
тялатцмя эялиб кишинин йыхылмаг зярбиндян йырьаланыб вахты кечмиш
алма еля тюкцлдц ки, киши алманын алтында галды. Йыхылмаьына бах-
майараг киши севиниб биртящяр дуруб о тяряф-бу тяряф еляйиб алманы
бир йеря тайа вурду башлады йемяйя, о гадар йеди ки, эюрдц гарын
тутасы шей дейил. Алманын галанына щейфи эялиб шалварыны сойунуб
алманын галан щиссясини шалвара долдурмаьа башлады. Дейярляр ки,
о заман таъирлярин шалвары он ики аршын мяндуландан олармыш. Эюр-
дц алмадан бир аз галды йемяйя дя йери йохду, шалвар да тутма-
йыр. Деди ки:
– Бир аз эязиним, бу баьын ки йейяси йохдур. Кюпцм сынсын,
гайыдым галаныны да йейим.
Эязяркян эюрдц ки, бящ-бящ бир дяня бадам аьаъы вар, габыьы
тюкцлцб шылдырланыб аьаъда бадамын юзц галыб. Деди:
– Аллащ йахшы йетириб, дярд верян дярманыны да йетиряр. Инди бу
бадамдан бир аз йейярям, кюпцм сынар, гайыдар алманын гала-
ныны да йейярям.
Ятяйиня ики даш баьлайыб щяман бадам аьаъына дырмашды. Аьа-
ъын чыхыб башында бир кюндялян будаьын цстцндя отуруб дашын би-
рини аьаъын щасарына гойуб, бирини алыб ялиня бадамдан бир-бир
гопардыб сындырыб йемяйя башлады.
Сизя щардан сюйляйим, щяман аьаъларын горухъусу Аьъа гыз-
дан. Чюряк йемякдя бир азъа лянэийиб бирдян йадына дцшдц деди:
– Алмайы вя бадамы инди гуш апарыб.
Дуруб тялясик юзцнц баьа йетирян кими эюрдц ки, алманын аьаъы
щямишяки кими гызарты эюрцкмяйир. Щямин аьаъын дибиня эедиб-эял-

245
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

мякдян йол салынмышдыр. Щямян йол иля тярпяниб эедиб ня эюрдц?


Эюрдц ки, щямян горудуьу аьаъын алмасы аьаъын дибиндя йес хыр-
ман чякилиб. Гылчасы титряниб Сайад Пяринин горхусундан бянизи
авазыйыб деди ки:
– Мяним евим йыхылды. Сайад Пяри мяни дара чякдиряъяк.
Йериди ки, эюрцм бадамса да саламатдырмы?
Эюрдц ки, бадамын башында бир йекя кюрклц кишидир. Дашы аьа-
ъын щачасына гойуб о бири яли иля бир даш иля гырыб йемяйя башлайыр.
Гыз деди:
– Ай бииман, мяним чюряйимя нийя мане олдун, бу мейвяляри
нийя беля ейлядин?
Киши ашаьы баханда эюрдц ки, бир гыз хейлаьыдыр буна тяпинир.
Деди:
– Балам, кечи ъан гайьысындадыр, гяссаб пий ахтарыр. Мяним
гарным ъырлайырды. Сян дя мана дейирсян ки, бурайа нийя чыхырсан.
Ахы мяним кюпцм йени синир, ай бала, баь ща дяйил, ура йеридир
мана бянд олма, эет щарайа эязирсян эяз.
Гыз деди ки:
– А киши, сян бурада дур, мян бу саат эялирям.
Киши деди ки:
– Сян дур демясян дя мян дцшцрдцм.
Щяман Аьъа гыз ъиэярдян ащ чякиб эери тярпянди юзцнц йетирди
Сайад Пярийя. Сайад Пяри эюрдц ки, Аьъа гыз еля эялир ки, еля бил
охундан чыхыб. Цряйи давам елямяйиб иряли дуруб Аьъа гыза деди:
– А гыз, алма, бадам саламат дурурму, ня бярк эялирсян?
Аьъа гыз деди:
– Ханым, ялим иля десям ялим, дилим иля десям дилим од тутуб йа-
нар. Баьча барынан сюйляр, щейва нар иля сюйляр, ашых дярд-дилини
сазы зунгар иля сюйляр.
Деди:
– А гыз, мян баша дцшмцрям.
Деди:
– Ханым, балаъа ъцрят вер мана, мян дейим, сян гулах ас.

246
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Сайад Пяри деди ки:


– Алмадан демя, ня дейирсянся де.
Аьъа гыз деди ки:
– Тяк алманы демяйяъяйям, бадамы да дейяъяйям.
Алыб сазы демяйя башлады эюряк ня дейир:

Ханым, баьа бир аьармыш эирибдир,


Йейибди гуртарыб йаз алмасыны.
Билмирям юзцн щардан верибди,
Йейибди гуртарыб йаз алмасыны.

Сайад Пяри деди ки:


– Алма ня демякди? Олмайа алманы гуш апарды?
Деди:
– Ханым, гуш дейил.
Деди:
– Бя няди?
Деди:
– Гулах ас дейим:

Йейиб-йейиб ляззятиндян дойубдур,


Дамаьында габъаьыны сойубдур.
Шалвары долдуруб йана гойубдур,
Йейибди гуртарыб йаз алмасыны.

Сайад Пяри эюрдц ки, алмалары зай олубдур Аьъа гыза деди ки:
– Эцнцн гара олсун, бадамса да саламатдырмы?
Деди:
– Ханым, гулах ас дейим.

Алмайы йейибдя чыхыб бадама,


Гашга габан кими сцрцр адама.
Аьъа гызам, дейим Пяризадама,
Йейибди гуртарыб йаз алмасыны.

247
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Аьъа гыз црякдян бир ащ чякиб, гырх дяня гаравашы вар иди аьыл-
дан кям, голдан гцввятли. Ямр верди ки, эяряк гуш да олса щяман
адамы тутах, мана даь чякиб, эяряк бу гисасы онда гоймайах –
дейиб гызларын гошунуну чякиб йериди. Баьа йетирян кими гызлара
ямр верди, деди:
– Ай гыз, гуру пайа эютцрмяйин, еля пайа эютцрярсиз ки, цзцм
тящянэи кими щяр тяряфя яйиля.
Киши бу сяси ешидиб аьаъын арасындан щаман сяся доьру бахды ня
эюрдц. Эюрдц ки, гырхдан зийадя ийирми йашдан йухары гыздылар.
Амма гонагъысы Мащмуд пашанын гызы Сайад Пяри бунларын ичин-
дядир. Киши деди ки:
– Эял сяс ейлямя, булар бу баьда ойнашаъаглар, сян дя йарпаг-
ларын арасындан бунларын йанаьына, бухаьына бах ляззят апар.
Киши билмяди ки, бу пайаларын бундан ютяри щазырландыьыны. Щя-
ман гызлар гойун кими эаран атыб, думан кими бадам аьаъыны
бцрцдцляр. Сайад Пяри иряли йериди. Деди:
– Ай киши, ай сянин синяня даь чякилсин, сян билмядинми бу ал-
маны вя бадамы бу вахта сахлайанын бир мягсяди вар. Быр дцш.
Анд олсун Аллаща, сяни юлдцряъяйям.
Деди:
– Гызым, сянин анд ичмяйин артыхдыр, мян юлдцйцмц о пайа се-
чиляндя анламышам.
Деди:
– А киши дцшмцрсян?
Деди:
– Ай гыз, кор дейилям, кар дейилям, о гадар пайанын арасына
юлмяйя дцшцм?
Гыз дейир ки:
– Аьаъы эял, щайыфдыр мяня кясдирмя.
Киши эюрдц ки, иш харабдыр юзц дцшся дя, юляъяк, аьаъ йыхса да
юляъяк. Киши сусду вя дили тутулду.
Сайад Пяри гязябнак олуб уъадан деди:
– Бу саат бир хырхы эятирин, бу аьаъы дибиндян кясим, еля билярям

248
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

мин дяня мейвя аьаъынын бир дяняси гуруйуб.


Аьъа гыз йанмышды, эедиб бир дяня аьаъ кясян хырхы эятирди. Гыз-
ларын бири о хырхынын о башындан, бири ися бу башындан тутуб аьаъа
чякян щалда Сайад Пяри алчахдан деди ки:
– Аьаъ щайыфдыр, хырхынын далы иля чякин, гоъады эюзц эюрмяйир,
бяйям горхуб дцшя.
Башладылар хырхынын далы иля аьаъа чякмяйя. Киши фикир еляди, деди:
– Бу хырхы аьаъы киримиш кясяр, йягин ки, йарыдан ютмцш олар.
Фящм едя-едя енирди. Аман яли пайалы гызлар пайайа чякилиб ов
эюзляйян кими буну эюзляйирдиляр. Киши бир аз ашаьы енмишди, эюр-
дц ки, хырхынын аьаъ кясян тяряфи чюля сарыдыр. Истяди ки, гайытсын щя-
мин алманы горуйан аьаъа. Гызын пайасы узун иди. Эюрдц ки,
йарым метря гядяр пайанын уъу кишийя чатасыдыр. Бу голдан гу-
ватлы гыз пайаны еля ендирди ки, пайанын уъу кишийя чатан кими киши
эюйдян йеря гуш юлцсц кими дцшдц. Гырх пайа бирдян енди. Киши дили
тутар-тутмаз деди ки:
– Ай гызым, мяни юлдцрмя, мян ашыьам.
Ашыьам дейян кими гыз гаравашлара ямр верди ки:
– Бу, ашыхды, дяймяйин.
Гызлар ялини сахлайан кими Сайад деди:
– А киши сазын щарададыр?
Деди:
– Ханым о чямянликдя гоймушам.
Ямр верди ки:
– Ай гыз, бунун сазыны эятирин.
Бу саза эедян гыз бахды эюрдц ки, балаъа сазын йанында он пута
гадар бир щача чувал да алма вар. Гыз арадан кюмякчи чаьырыб щя-
мин алманы да, сазы да эятирдиляр Сайад Пяри олан йеря.
Сайад Пяри деди:
– Ай бииман, эялдин, эюрдцн сащибсиз баьда алма вар, гарнын
долусу йе, бир йайлых арасы да эютцр эет.
Деди:
– Ханым, еля билдим бу алма ура йериндя галыб.

249
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Деди:
– А киши, сян дейирсян, мян ашыгам, сюзцм вар, сюзцнц де, сяни
юлдцряъяйям.
Киши алды сазыны башлады демяйя. Фикир еляди эюрдц ки, Ямращын
адыны бурада демяся бунун юлцм эцнцдцр. Башлады сазы синясиня
эютцрцб демяйя:

Сайад ханым, бир дустахлыг ейлядим,


Дярмишям бир нечя алма баьында.
Щайана дулунсан эцнащкарынам,
Эцнащкар ъанымы алма баьында.

Сцсянли, сцнбцллц, лалалы даьлар,


Бизи бурада эюряр щяр чайы чаьлар.
Дуйухлар баьманлар ган олу баьлар,
Мяни галмагаллар салма баьында.

Гыз деди ки:


– Хийалын чашмасын, бу баьын баьбаны да мяням, сянин язраи-
лин дя. Сюзцнцн далыны де.
Киши фикир еляди, эюрдц Ямращын адыны бурада демяся, буну юл-
дцряъякляр, башлады Ямращын адын сюз иля демяйя:

Бир эцл ачылмахнан бащар йаз олмаз,


Шямамя дярмякля босдан позулмаз.
Бир Ящмяд юлмякнян ашыхлар юлмяз,
Ямращы одлара салма баьында.

Ямращ ады эялян кими гыз шама пярваня доланан кими щяман
гоъа сювдяэярин башына доланды. Деди:
– А киши, сянин о йумурух аьзына мяним дядям гурбан, сян
дейян Ямращ дедин.
Ямращ ады эяляндя гызын, аьлы башдан ойнайыб синяси сафаларын

250
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

гары кими аьаранда гоъа кишинин хийали чашыб деди ки:


– Йягин гыз мяня ашиг олду, эял Ямращдан йеня де.
Гыз лайлы мяст галанда гоъа деди:
– Ханым, эюрцрям хошуна эялир, истяйирсян эеня охуйум.
Гыз еля билди ки, эеня Ямращ дейяъяк. Деди:
– Дилиня дядям гурбан оху!
Гоъа башлады демяйя. Алды эюряк ня деди:

Ханым, эялдим эирдим баь арасына,


Арайыш елядим бу баьы алма.
Дедим, баь сащабсыз, баьманы йохдур,
Яйибнян сындырдым будаьы алма.

Гыз деди:
– А киши, бу заманда сащибсиз алма аьаъда олармы?
Киши башлады:

Мяни эетмир ейля гойнун ичиндя,


Кялбиня тай ейля гойнун ичиндя.
Шямамя эюрцнцр гойнун ичиндя,
Мужундан бясляниб отаьы алма.

Гыз деди ки:


– Утанмырсан а киши аьзында отуз икидян бир кютцк нишаняси йох-
дур. Сян ня данышырсан?
Киши деди ки:
– А бала сяндян чох бюйцк олсам йаш йарым, йа да бир йаш бю-
йцк оларам, саггалымын аьармаьы да сяни тяки эюзяллярин дярдини
чякмякдян аьарыб. Дишимин тюкцлмяйин дя гой дейим:

Нейлярсян сорушуб йашын Ящмядин,


Музула тюкцбдц дишин Ящмядин.
Кяс синян цстя башын Ящмядин
Гой ганым эютцрсцн гуъаьы алма.

251
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Киши сюзцнц гутарандан сонра Сайад Пяри гызлара ямр верир ки:
– Кишини эеня дюйцн, бу щяля дцзцнц демир.
Гызлар кишини беш-он кютяк вуранда киши эюрдц юлцр. Сайад
цзцнц тутуб деди:
– Мяни дюйдцрмя, гой сянин севэилин Ямращын йерини сазым иля
дейим.
Эютцрдц сазы синясиня, эюряк Ямращы саз иля ня ъцря чаьырыр:

Ъаным Ямращ, эюзцм Ямращ,


Эял йарын баьдады, баьда.
Сяня гурбан юзцм Ямращ,
Эял йарын баьдады, баьда.

Сющбяти сазнан беля,


Юрдяйи газнан эюля.
Гырх инъя гызнан беля
Эял йарын баьдады, баьда.

Эюзялляр саьы-солдадыр,
Пейманан долща долдадыр.
Ящмяд чох йаман щалдадыр,
Эял йарын баьдады, баьда.

Киши бу сюзц гуртарандан сонра Сайад Пяри деди ки:


– Сян Ямращын няйисян?
Киши деди ки:
– Мян Ямращын атасыйам.
Чцнки киши аьаъла дюйцлдцйцня эюря онун яйин палтары даьылмыш-
ды. Сайад Пяри эюрдц ки, Ямращ эялиб бу кишини бу щалда эюряъяк-
ся буна бахмайаъаг. Мяхфи гызлара деди ки:
– Ямраща бир дяст палтар тикдирмишям, эедин ону эятирин, буна
эейдиряк, яйни тязялянсин. Бяйям Ямращ бу кишинин дюйцлдцйцнц
дцшцнмяйя, йохса мяндян кцсяъяк.

252
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Гызларын бири щямин палтары эятирмяйя эетмякдя олсун, галаны


ися Ящмяд сювдяэярин вя Сайад Пяринин йанында галды. Сайад Пя-
ринин бир дяня гаравашы вар иди, ады Булул иди. Бири бу Булул гара-
ваш олду, беш дяня гыз да бундан башга ъямиси алты дяня гыз
олдулар. Сайад Пяри ямр верди ки:
– Мян бу Ящмяд сювдяэяри бурахсам эедиб Ямраща мяндян
гандыраъаг. Мян Ящмяд сювдяэярин йанында дурум, гызлар, сиз
эедин Ямращы эятирин.
Булул гараваш Ящмяд сювдяэяря деди ки:
– Ямращ щарададыр?
Ящмяд сювдяэяр деди ки:
– Мяним таъир малым чямянли дцзя сизин бу баьдан ахан чайын
цстя тюкцлцбдцр. Ямращ орада йатыр, эедин эятирин.
Булул гараваш дястясини чякиб Ямращы эятирмяйя эетдиляр. Са-
йад Пяри вя Ящмяд сювдяэяр вя гызларын галаны баьда галдылар.
Булул гараваш дястяси иля бирликдя юзлярини Ямращын карванына йе-
тириб ня эюрдцляр?! Эюрдцляр Ямращ ширин йухуда йатыр. Булул га-
раваш голларыны щяр тяряфя ачыб йанынъа эедян гызлара деди ки:
– Ай гыз, яйляшин. Йухудан ойанар, еля биляр ки, ъин йыьнаьыйыг,
дяли олар. Гойун мян бир мцлайим цсулла бу эюзял оьланы йуху-
дан ойадым.
Булул иряли дуруб, дизлярини йеря гойуб щямян оьланын габаьын-
дан юпяндя оьлан йухудан айылды. Эюрдц ки, Сайад Пяринин гара-
вашы Булулдур. Ямращ эюрдц ки, Сайад Пяри йохдур, гаравашлары
бурададыр. Ямращ чох гямэин олуб, ял атыб сазыны алды эюряк гыз-
лара ня дейир:
Бир бюлцк пяриляр, пяризадалар,
Ня цчцн кясибсиз айаьын, гызлар.
Мяня эялсин сизя эялян гадалар,
Ня цчцн кясибсиз айаьын, гызлар.
Булул гараваш гызлара ямр верди ки, кирийин, Ямращ бизя сюз де-
йир. Ямращ алды о бири кялмясини:
253
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Щаны бу мяълисдя мяним о юз йарым,


Эцнбяэцндян артырыбсыз азарым.
Бяс няйя эюрцкмцр о Сайад Пярим,
Онун цчцн ачылмыр габаьым, гызлар.

Булул гараваш Ямраща деди:


– Щеч гашын-габаьын ачылмасын, кюпяйин баласы, дур беля, га-
баьма дцш, чцнки Булул гараваш да Ямращдан кясирди. Ямращ
деди:
– Назаным, яйлян, – алды эюряк ня деди:
Мязя олум саьыныза гатылым,
Шана кими зцлфцнцзя чатылым.
Ямращ дейяр, гул адына сатылым,
Юлкянизя чыхсын сораьым, гызлар.
Сюзцнц тамам еляйиб гызлар Ямращы эютцрцб эятирмяйя башла-
дылар. Ямма Сайад Пяри билирди ки, Ямращ эяляъяк. Ящмяд сювдя-
эяря деди ки:
– Сян бу баьда отурэилян мян Ямращы пишиваз елямяйя эеди-
рям. Чцнки Ямращ Гарабаь мащалындан бурайа эялиб. Инсаф де-
йил мян бурдан баьын чюлцня кими ону пишиваз елямяйим.
Сайад Пяри баьдан чыхыб булудун алтындан эцн чыхан кими баш-
лады йеря наз еляйя-еляйя Ямращын габаьына эетмяйя. Ямращ ба-
шыны галдыранда эюрдц ки, ваигядя севэиси олан Сайад Пяри бир наз
иля эялир, синяси ъошуб саз эютцрдц эюряк ня дейир:

Бу эцн йарым чыхыб сейри эцлшяня,


Салланыбнан йцз мин наз иля эялир.
Бир айна габахлы о гялям гашлы
Аь цзя халлары дцзцлян эялир.

Бир халын мейвадыр эялмяз рянэя,


Бир халын бялэядир эедир фирянэя.

254
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Бир халын мащалы салыбдыр лянэя


Бир халын сющбяти сазынан эялир.

Ямращ дейяр, йараб, бу ня ишди,


Гяфясдя охуйан о тути гушду.
Бир халын пайызды, бир халын гышды,
Бир халын бащарды йазнан эялир.

Ямращ сюзцнц гуртарыб щясрят кими гонушуб юпцшдцляр. Щяр


ики ъяван чямянин чичяклярин цстцндя отуруб сющбят едирдиляр. Га-
лан гызлар ися эеридян бунлары ящатя еляйиб щяман ъяванлара та-
маша едирдиляр. Ямма Сайад Пяри палтара эюндярдийи гараваш
палтары Ящмяд сювдяэяря йетирди. Деди ки:
– Киши, бу палтар сяниндир.
Киши севинмиш бохчанын аьзыны ачыб эюрдц ки, бир дяст эюзял пал-
тардыр, ямма булар бахотны чякмя, бухара папах, саллама тог-
га, казачи чуха вя дарайы архалугдур. Бу ъяван палтарыдыр. Ящмяд
сювдяэяри гызлар дюйяндя суйа басыб дюймцшдцляр. Кющня палтары
сойунуб тазя палтары айахдан баша эейинмяйя башлады. Сян демя
гызлар буну суйа басанда бир гулаьынын балаъа кютяйиндя бир аз-
ъа палчых галмыш олсун. Буну киши юзц билмясин. Палтары эейиниб гя-
шянэ юзцня сыьал вериб дюйцлдцйцнц йадындан чыхардыб баьдан
чыхыб гызларын дясинин ичиня эялди.
Ямращ башыны галдыранда эюрдц ки, бир даня нишин оьлан Сайад
Пяринин башынын цстя дуруб. Ямращын аьлы башдан ойнайыб хийал ей-
ляди ки, бу йагын бу гызын тутма ашнасыдыр. Диггят иля баханда эюр-
дц ки, хейир бу юзцнцн атасыдыр. Ямма палтары ися тазя ъяван
палтарыдыр. Ямращ дуруб кишинин щяр тяряфиня кечиб тазадан бахды
эюрдц ки, кишинин гулаьынын ичиндя фындых бойда палчых вар. О саат
билди ки, кишини дюйцбляр. Хийалы щяр тяряфя ойнайыб, цряйиндя деди ки:
– Юз ямим гызы Сярвиназы бурахыб бир Истанбул лотусунун далы
иля эялмяйимя эюря бу да азды – дейиб сазы эютцрдц эюряк ня дейир:

255
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Сян айрылалы мяним башыма


Эюр няляр эятирди зяманя, Сялви.
Щайана доландым, гямя гярг олдум
Ахырым цръащ эятди йаманя, Сялви.

Илтимасым будур сяндян ибтида,


Севэини севэидян айырма, Худа!
Севэи севэисиндян дцшяндя ъида
Эяряк ки щясрятя дайана, Сялви.

Сайад Пяри сюздян тамамиля баша дцшцб эюрдц ки, Ямращын Сял-
ви адынлы башга севэиси дя вар. Деди:
– Ямращ, сянин Сялвин вар иди, мяним далым иля нийя эялирдин?
Ямращ деди:
– Назаным яйлян, эюр ня дейирям.

Яйляшиб отаьында мещман олайдым,


Ямриня бянд фярман олайдым.
Ямращ дейяр, сяня гурбан олайдым,
Бир дя йолум дцшся о йана, Сялви.

Сайад Пяри бундан кцсцб башлады йаваш-йаваш эери гайыдыб


баьа эетмяйя. Ящмяд сювдяэяр эюрдц ки, бу гадар харъ етмяйи,
бу гадар йол эетмяйи вя язиййят, мяшяггят чякмяйи щамысы бады фя-
найа эедир. Деди:
– Сайад Пяри, яйлян.
Сайад Пяри яйляшиб деди:
– Ня вар.
Ящмяд сювдяэяр деди:
– Гызым, сянин баьында щеч сярви-аьаъ вармы?
Сайад Пяри деди:
– Сярви-аьаъ няди?
– Бала, сярви-аьаъ эюзял бир аьаъдыр, онун ятирли йарпаьы вя уъа

256
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

бойу вардыр. Бу аьаъдан сянин баьында йохдур?


Гыз деди ки:
– Хейр.
Ящмяд сювдяэяр деди ки:
– Онда нащаг кцсцрсян.
Гыз деди:
– Нядян ютяри?
Ящмяд сювдяэяр деди:
– Гулах вер мян сюйляйим.
Гыз деди:
– Буйур.
Киши башлады сюйлямяйя ки:
– Мян Мараьа базарындан бир дяня сярви-аьаъынын шитилини эяти-
риб юз баьымда чарщовузун башына батырмышам. О эюзял, бюйцк
сафалы бир аьаъ олуб. Ямращ юз тайы-тушу иля вя тялябя йолдашлары иля
чарщовузун цстя еркяк кясярляр, самовар гойарлар, кеф чякярляр.
Инди бу, сянин баьында о аьаъдан эюрмядийиня эюря щямин сюзц
сялви адына дейир.
Гызын аьлы кясиб гайыдыб юз севэилисинин йанына эялди. Деди:
– Ямращ, нийя эюзцн мяним цзцмя бахмайыр, эюзцн ня эязир.
Ямращ башлады сазы иля демяйя:

Бу эцн бир шащлар шащыны,


Ахтарыр, эюзцм ахтарыр.
Ашыхлар гибляэащыны,
Ахтарыр, эюзцм ахтарыр.

Сайад Пяри деди:


– Ямращ, эюзцн цздя ня ахтарыр?
Ямращ башлады демяйя:

Вердин ашыьын пайыны,


Йетирдин щаггы-сайыны.

257
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Яршдя мялякляр тайыны,


Ахтарыр, эюзцм ахтарыр.

Сайад Пяри деди:


– Мялякляр тайы кимдир?
Ямращ деди:
– Гулах вер, дейим:

Ямращ севди сян тяки назы,


Тути дилли хош авазы.
Мяшщяр эцнц Сялвиназы,
Ахтарыр, эюзцм ахтарыр.

Гыз щялялик баша дцшмяйиб деди:


– Ямращ, нийя щяр саатда бир рянэ олурсан?
Ямращ сазы алыб деди:
– Гулах вер, дейим:

Ай щязярат, эялин сизя сюйляйим,


Мян йазыг Ямращам, неъя олур кюнлцм.
Эящдян дярвиш олуб, елдян дилянир,
Эящдян бязирэаннан хоъа олур кюнлцм.

Бирдян пийадядир, бирдян атланыр,


Бирдян аъыхланыр йер гувятлянир.
Эящдян шякяр олур, балдан дадланыр,
Бирдян зящримардан аъы олур кюнлцм.

Эящдян дярйалярдя гарды-гямишди,


Бирдян бостанларда йеткин йемишди.
Бирдян яшярфиди, бирдян эцмцшдц
Бирдян пас тутулан туъ олур кюнлцм.

258
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Бирдян уъалардан енир айаьа,


Бирдян дад аьлайыр чюля, ираьа.
Эящдян шюля дюнцр чыраьа
Бирдян ай гаранлыг эеъя олур кюнлцм.

Ямращ дейяр, бу сюзляри яринмяз,


Яр-арвад йорулса кюнцл йорулмаз.
Кюнцл бир шишядир, сынса сарынмаз,
Сарынса саьалмаз кяъ олур кюнлцм.

Ящмяд сювдяэяр эюрдц ки, ишин цстц ачылса ня инъиклик олаъагдыр.


Деди:
– Гызым, эедяк истиращят едяк.
Сайад Пяри деди:
– Буйурун, эедяк. Ямма щялялик Ямращын вя сянин бурайа эял-
дийини атам Мащмуд паша билмясин.
Хилася, Ямращ Сайад Пяри гол-бойун олуб габахъан, гызлар ися
бу ики ъяванын далынъа, Ящмяд сювдяэяр ися щамыдан дал гызлара
эюз йетиря-йетиря эедирди. Црякдян ащ чякиб Ящмяд сювдяэяр юз-
юзцня деди:
– Ня олайды, о Аьъа гыз ки, мяни дюйдцрдц, ону бир азыма ала
биляйдим.
Эетдиляр Сайад Пяринин хцсуси отаьына. Ямращ вя Сайад Пяри
гол-бойун пиллякян иля галхмаьа башладылар. Сайад Пяри чийнинин
цстян эери баханда эюрдц ки, Ямращын атасы Ящмяд сювдяэяр дя
отаьа эялир. Ямраща деди ки:
– Ямращ, атан да эялир цст отаьа. Бялкя биз айры отаьа эедяк.
Ямращ деди:
– Сайад Пяри, инди ки, еляди, гайыдаг йеря еняк, гызларын бирин
дя бу эеъялик она веряк, эцнцнц кечирсин.
Гайыдыб йеря ендиляр. Ящмяд сювдяэяр деди:
– Бала, о сиз дейяни дийин гуртарын.
Гызлары гатара гойдулар. Ящмяд сювдяэяр щямин Аьъа гыздан

259
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

щайыфлы иди. Деди:


– Бала, еля бу гызъыьазы верин мана.
Еля дя елядиляр. Гяряз, о ики ъяван гайыдыб йухары мяртябяйя
чыхдылар. Сайад Пяри деди:
– Ямращ, буйур отаьа.
Ямращ деди:
– Эюзялим, сян буйур.
Ня ися, Ямращ габахъан отаьа варид олуб ня эюрдц. Бахды ки,
Сайад Пяри ондан ютяри отаьы еля бязяйиб ки, еля бил ъяннятин бир
эушясиди. Ямращ отаьа бахыб бунущ зящмятиня гиймят вермяк
цчцн сазы басыб синясиня эюряк ня деди:

Бу эцн пяри мяни мястя йетирди,


Гцдрятдян шяряфли, кювсяр мязяли.
Дцлдцлцн сащыбы, Гямбяр аьасы
Мярд камил кямяр бястя бязяли.

Намаздан дурумлу, эцндян нахышды,


Каьыздан газанлы, гайиб аташлы,
Лайимяд мяъмаили, хяййад нахышлы,
Йагутдан су шамлы, йамян эюзяли.

Ямращын дярракяси Фирдовси чямбил,


Щавада муаллаг, манянди гяндил,
Гящвяси зцлаллы, чайы сялсябил
Тамам фынъанлары лялдян дцзяли.

Ямращ сюзцнц тамам едиб истиращятя башладылар. Ямма Ямра-


щын атасы о эеъя галыб тездян эедиб малыны сатмаьа башлады ки, тез
эеня щямян йеря гайытсын. Ярз едим Сайад Пяридян. Гызлары чаьы-
рыб бунлара тапшырыг верди ки:
– О гары ки, щяр сабащ мяним евимя эялир ону эюзляйин, Ям-
ращы бурада эюрся атама хябяр веряъяк, Ямращы юлдцртдцряъяк.
Гызлар деди ки:

260
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

– Баш цстя.
Ямма отаьын ичиня дцзцлцб щямин гуллугчулар бу ики ъяванын
сющбятиня майыл олуб тамаша едирдиляр. Эеъя саат икийя гядяр бун-
лар сющбятя мяшьул олдулар. Щямин о ики щясрят севэи бир йердя йат-
дылар. Галаны ися бунларын йатмаьына майыл олуб далы дивара
сюйкякли отдуглары йердя йатышдылар. Отаьын гапысы йаддан чыхыб
ачыг галды. Щяман гары щяр сабащ эялярди Сайад Пяринин сабын-
мящрябасыны, афтафа-ляйянини щазыр еляйярди. Сайад Пяри дя буна
чюрякдян, ъцрбяъцр шейлярдян инайят едярди. Гары бу сабащы еля бил-
ди ки, Сайад Пяри бундан габах йухудан дурубдур. Гары деди:
– Мяним бу эцн евим йыхылды, ушахларымы бу эцн няйнян сахла-
йаъаьам, эедим эюрцм бу мяндян нийя габах дуруб.
Гары Сайад Пяринин отаьына эялиб йавашъа-йавашъа отаьа эиряндя
эюрдц ки, гаравашлар далы дивара сювкякли отурмада йатышыблар. Ям-
ма Сайад Пяринин йери еля йоьун эюрцкцр ки, гары йаваш-йаваш Сайад
Пяринин йериня йахын эетди эюрдц ки, бу йорьанын алтындан дюрд айаг
чыхыб. Баш тяряфя кечди эюрдц ки, баш биръядир. Гары деди ки:
– Щяря гийамятя бир дястявуз иля эедяъяк мян ня хябяр иля эе-
дяъяйям эял сян бу йорьанын алтындан бир хябяр бил, сян дя о хя-
бяр иля гийамятя эет.
Эюрдц бир оьландыр башыны ики мямянин арасына еля йапышдырыб
ки, бир газан су тюксян дюшяйя ням кечмяз. Гары деди ки:
– Бу еля йахшы хябяр олду, гийамятя мян бу хябяр иля эедярям.
Гары буларын цзцнц юртцб йавашъа эедирди ки, бунлар ойанма-
сын. Гапыдан чыхан вахтда эери бахды ки, эюрцм ойанан вармы.
Эюзц эери баханда айаьы гапынын далан аьаъына кечиб гары бал-
кона сары еля йыхылды ки, балконун полу топ кими эумбулдады. Га-
рынын ъями диши тюкцлмцшдц, габаьында биръя мадар-эцдар диши вар
иди, о да дцшдц, ону да эютцрцб Мащмуд пашайа хябяр эетди. Гыз-
лар бунун йыхылмаг сясиня ойандылар, эюрдцляр ки, гары эетди. Тез
Сайад Пярини ойатдылар. Дедиляр ки:
– Гары хябяря эетди. Бизи гырсан да бу ишя тядбир лазымдыр.
Сайад Пяри деди ки:

261
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

– Бу ишин тядбири беля лазымдыр: тез бириниз палтарынызы сойунун


Ямращ эейинсин. Сиз айры палтар эейин, араныза алын апарын баьла-
рын арасы йола гойун эялин.
Ямраща палтары эейдириб араларына алыб апарыб баьын арасына
бюйцк юлкя йолунун йанына бурахыб дедиляр ки:
– Эцндя бурада йцз ашыг йол иля эедир-эялир, бурада сяни щеч
кяс дцшцнмяз, бурадаъа отурун.
Гайыдыб эялдиляр. Сизя сюйляйим, о напак гяридян. Гары диши ялин-
дя юзцнц Мащмуд пашайа йетирди. Мащмуд паша деди:
– Гары, ня бярк эялирсян, ня вар?
Гары деди:
– Ай Мащмуд паша, ня олаъаг, Аллащ гойса, нявян бу эцн-са-
бащ баба дейя цстцня эяляр.
Мащмуд паша гязябнак олуб гарыйа деди:
– Имансыз, ня дейирсян!
Гары деди:
– Имансыз дядян, ъиъиндир. Аллащ щаггы, мян дя сяня дейярям.
Мащмуд паша деди:
– Гары, сюйля эюряк ня вар?
– Ня олаъагдыр, гызын Сайад Пяринин отаьынын гапысындан ке-
чирдим эюрдцм ки, эцъдц ойнамаг, эцлмяк сяси эялир. Эедиб бах-
дым ки, ня вар. Эюрдцм ки, лоту-поту, она гядяр быьыбурма оьлан
гызын иля кефдя яйляшибляр. Гапыдан бахдыьым олмушду, бири диши-
мин цстцня ялинин далы иля вурду ки, биръя дишим вар иди, о да дцш-
дц, бах о да ялимдя, – дейиб эюстярди.
Мащмуд паша гязябнак олуб ъяллад дейиб ляббяк чякди. Ъял-
ладлар йалкын гылынъ эялдиляр. Мащмуд паша ямр верди ки:
– Бу саат гызы да эятирин, гызын йанында оланлары да.
Ъялладлар ямря табе олуб гарыны да эютцрцб эетдиляр. Булар эе-
дяня кими Сайад Пяринин гаравашлары щяр кяс дя юз ишиня мяшьул
олду.
Хцлася, ъялладлар йетирдиляр, гаравашлара дедиляр ки:
– Сайад Пярийя деэилян ки, йанындакылары да, юзцнц дя атасы ча-

262
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

ьырыр, эялмяся эцъ иля апараъайыг.


Гараваш деди ки:
– Балам, башыныз эювдянизя аьырлыг едир, йохса ня дейирсиз.
Ъялладлар инанмайыб, щямян отаьы эязмяйя башладылар. Эюрдц-
ляр ки, бир кяс йохдур. Гарыйа дедиляр:
– Няня, щаны дедиклярин?
Гары деди:
– Гоъа адамам, бяйям эюзцм алаъаланыб.
Ъялладлар деди:
– Няня, онда эедяк Мащмуд пашайа юзцн ъяваб вер, – дейиб
йола дцшдцляр. Эедян заман Ямращ олан тяряфдян эетдиляр. Эедиб
Ямращын дцз цстцня чыхдылар. Сайад Пяринин эюзц буларын далыйла
галмышды. Эюрдц Ямращын йанында яйлянибляр. Гызлара деди:
– Мяним евим йыхылды, йягин Ямращы таныйаъаглар.
Ъялладлар ися Ямраща салам еляди вя дедиляр:
– Гузум, неря йаншагысан?
Ямращ деди:
– Яфяндим Гарабаьлыйам.
Ъялладлар деди:
– Щягигисян, йохса мяъази?
Ямращ деди:
– Щягигийям.
Ъялладлар деди:
– Онда эедяк бизим пашамызын гуллуьуна, яэяр щягиги йаншаг
олсан сяня чохлу гаш-гуруш веряр.
Ямращ деди:
– Баш цстя.
Сайад Пяри бунлары эюзляйирди. Эюрдц ки, Ямращы апарырлар, дя-
вам еляйя билмяйиб бунларын далы иля эетмяйя башлады. Ъялладлар
юзцнц Мащмуд пашайа йетирди. Мащмуд паша эюрдц ки, бунлар
бир ъяван ашыг эятирир. Мащмуд паша суал верди:
– Гары дейян адам будуму?
Ъялладлар деди:

263
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

– Хейр.
Мащмуд паша гарыйа суал верди:
– Гары, бя дедиклярин щаны?
Гары деди:
– Дярдин алым, гоъа адамам, эюзцм алаъаланыб.
Мащмуд паша деди:
– Гары, инди билдим ки, сян мяним йахын адамымсан. Мяним
щяр кяс бядими данышса, мяня дейярсян.
Гары деди:
– Дярдин алым, бя няди.
Мащмуд паша деди:
– Истя эюрцм, мяндян ня истяйирсян?
Гары деди:
– Дярдин алым, вар яли – кярям яли ня верирсян вер.
Мащмуд паша деди:
– Кякил мадйан истяйирсян, йохса хам гатыр?
Гары деди:
– Верирсян кякил мадйан вер, даьа эедяндя ушахларымы чатах-
лыйым.
Бу щинидя Мащмуд паша Ямраща отаьа тяклиф еляди. Ямращ отаг-
да яйляшмядя олсун, Сайад Пяри эялиб айнанын габаьында стул го-
йуб яйляшди. Мащмуд паша юз ишиня башлады. Щаман дедийи мадйаны
тутдуруб эятирди. Гарынын башынын ачдырыб о сцмяк сачлары дястяляйиб
щямян мадйанын гуйруьуна баьлатды. Мадйан иряли сцрцляндя тя-
пик ата-ата эери эедирди. Мадйаны боьазына гомруйу асдырды, гуй-
руьунун алтынада гандалы гойдурду. Итляр щцрцшдц, ушаглар сычрайыб
гомрай зиля чякди. Мадйан бу сяс-кцйдян цлкцб гарыны эютцрдц.
Гары бир бурда йеря дяйирди, бир дя айаьыны ашыранда.
Хцлася, гайыдыб отаьа долдулар. Мащмуд паша Ямраща деди:
– Оьлум, сян щагг ашыьысан?
Деди:
– Бяли.
Мащмуд паша деди:

264
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

– Оьул, мяним бир дяня тярланым вар, яэяр она тяриф десян, ня
истясян веряъяйям.
Ямращ деди:
– Баш цстя.
Тярланын ня нишанда олдуьуну Ямращ билмирди. Щагг ашыьы ол-
дуьу цчцн дцрцст тярланын нишаныны билиб сазы алыб демяйя, эюряк ня
деди:

Пашам, тярланыны тяриф ейлярям,


Язял йахшы олар аьы тярланын.
Гызылдан гомрайи, бящряси зярбаб
Гядим гаим олсун баги тярланын.

Мащмуд паша деди:


– Оьлум, мярщяба. Сян ня билдин мяним тярланымын аь олду-
ьуну, бящряси зярбаб олдуьуну. Инди билдим ки, щягиги ашыхсан.
Сайад Пяри Ямращын сяси чыханда еля билди ки, Ямращы ичяридя юл-
дцрцрляр, айаг цстя галханда Ямращ сюзц иля буна гандырды ки,
ашаьы отур:

Устад олан зилгомройуну пяс ейляр,


Тярпядяндя йербяйердян сяс ейляр.
Сцрмя даьытмагда йер щявяс ейляр
Аь биляйи, гулаъ голу тярланын.

Бу сюзц дейяндя Сайад Пяри ашаьы отурду. Ямращ деди о бири


кялмясин:

Ямращ эялиб кам алмагда бу йердян


Горхум будур хата чякям бу йердян.
Щаваланыб галхмаг истяр бу йердян
Щеч эетмяз синямдян даьы тярланын.

265
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Сайад Пяри ямин олуб отаьына гайытды. Сизя кимдян дейим Ям-
ращын атасы Ящмяд сювдяэярдян. Ящмяд сювдяэяр эедиб малыны
сатыб Сайад Пяринин отаьына гайыдыб эедирди. Эюрдц ки, Мащмуд
пашанын отаьында Ямращын сяси эялир. Ящмяд сювдяэяр юз-юзцня
деди ки:
– А балам, бу юзбашына бурайа ня тез эялди.
Ящмяд сювдяэяр Мащмуд паша иля чох гардашлыг иди. Мащмуд
паша билмяйирди Ямращ Ящмяд сювдяэярин оьлу олдуьуну. Ящ-
мяд сювдяэяр бигафылдан гапыны ачыб ичяри варид олду. Эюрдц ки,
Ямращ саз ялиндя пашаларла сющбят едир. Ящмяд сювдяэяр деди:
– Паша, бу йаншаьы нийя инъидирсиз?
Деди:
– Ящмяд сювдяэяр, инъитмирик, щягиги ашыгдыр, тярланыма да ни-
шанбянишан йахшы тяриф деди.
Ящмяд сювдяэяр ишдян щали олуб деди:
– Мащмуд паша, бя ня вердин?
Деди ки:
– Щеч зад вермямишям.
Ящмяд сювдяэяр деди:
– Мяни вякил еляйин, мян дейим, мян ня десям, ону верин.
Мащмуд паша деди:
– Разыйам.
Ящмяд сювдяэяр деди:
– Ашыг, сяндями мяни вякил едирсян?
Ашыг деди:
– Бяли!
Ящмяд сювдяэяр деди:
– Гызъыьазын Сайад Пярини верэилян!
Мащмуд паша деди:
– Ай Ящмяд сювдяэяр, ня биляк ки, бу кимдир вя кимин оьлудур.
Ящмяд сювдяэяр деди:
– Танымырсан?
Деди:

266
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

– Хейр.
Ящмяд сювдяэяр деди:
– Бяндян фятир ъырымлайанын оьлудур.
Мащмуд паша деди:
– А киши, ня дейирсян?
Деди:
– Бяли, бир тякя саггал молла эятириб бунларын кябинини кясдирдиляр.
Ямращ эедиб Сайад Пяринин гонаьы олду. Амма щеч Сярвиназ
йадындан чыхмайырды. Ящмяд сювдяэяр ъями ишлярини гуртарыб эял-
ди оьлунун йанына деди:
– Оьул, мян эедим Гарабаьа, оралары дцзялдим вя ортайа ба-
рышыхлыг гойум, сян бащарын эцл ачан вахты эялярсян, – дейиб Сайад
Пярини отаьа чаьырыб Ямращы Сайад Пярийя тапшырмаьа башлады.
Сазы эютцрцб эюряк ня деди:
Мян эедирям Ямращ галыр йанында,
Ъан Ямращын, ъан Сайадын, ъан сянин.
Онун интизары галды ъанымда,
Ъан Ямращын, ъан Сайадын, ъан сянин
Алды Сайад Пяри:
Эедирсян эет, гоъа, галма йолундан,
Мян Ямращы сяндян йахшы сахларам.
Эеъяляр гойнумда, эцндцз баьрымда,
Мян Ямращы сяндян йахшы сахларам.

Эюрцкян даьларын башы далдадыр,


Сейрягыф дцзялиб саьи-солдадыр
Онун Сялвисинин эюзц йолдадыр.
Ъан Ямращын, ъан Сайадын, ъан сянин.

Сайад Пяри эюрдц ки, Ящмяд сювдяэяр бурада да Сялви ады чяк-
ди. Алды Сайад Пяри:

267
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Доьру йетиш, сян йетишян иманя,


Эюрцм цръащ олсун йаман йамана.
Сялви дедин, мяни салдын эцмана,
Мян Ямращы сяндян йахшы сахларам.

Ящмяд сювдяэяр эюрдц сящв еляйиб башлады дцзялтмяйя:

Мян Ящмядям, ай гыз, хийалым чашды,


Даныша билмядим дилим долашды.
Сялви дейян баьымда бир аьаъды,
Ъан Ямращын, ъан Сайадын, ъан сянин.

Алды Сайад Пяри:

Сайад дейяр, баьча мяним барымды,


Алмамды, щейвамды, нарымды.
Сянин оьлунса да мяним йарымды,
Мян Ямращы сяндян йахшы сахларам.

Сюзляринин щяр икиси гуртарыб гыз иля вя оьлу иля щалаллашыб Гара-
баьа йола дцшмякдя олсун. Эялиб та ки чыхыб Гарабаьа щамыны
йола эятириб, Сялвиназы йола эятиря билмяди. Бунлар бу ъцря галсын.
Сизя щардан сюйляйим Ямращдан. Ямращ Сайад Пяри иля о гышы
орада зоги-сафада олмагда олсун, эцнц йахшы кечдийиндян гышын
кечдийини билмяди. Бир вядя эюрдц ки, бцлбцлляр ъящ-ъящ вурур, бя-
няфшяляр вя гейри чичякляр ялван чалыр. Сайад Пяридян хялвят сазыны
эютцрцб юзцнц баьа верди. Бунун баьа эетмяйини гаравашларын
бири эюрцб эялиб Сайад Пярийя деди ки:
– Ямращ сазы иля бащям юзцнц баьа верди.
Сайад Пяри деди ки:
– Ай гызлар о мяндян хялвят баьа эетмякдя, йеня Сялви дейя-
ъяк. Дуруб далы иля эедяк эюряк ня охуйур?

268
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Эялиб баьын аьаълары галын олан йерин бириндя эизляндиляр. Ям-


ращын бу ишдян хябяри олмайыб эюряк Сялвиназы йада салыб ня дейир:
Сялви дейиб баь ичиндя дад етсям,
Йараб йар ящвалымы ешидирми ола?
Ону гойуб гейри йердя йар севсям,
Хятри, кюнлц мяндян галырмы ола?
Гыз буна гулах верирди, Ямращын хябяри йох иди. Алды Ямращ о
бири кялмясин.
Юзцмц Сялвийя нюкяр ейлясям,
Нечя гуллугчусуну бикар ейлясям,
Бир шух тярланы шикар ейлясям,
Мящяббят торуна илишярми ола?

Язялдян Ямраща ад олан Сялви,


Йахын ашна икян, йад олан Сялви,
Мяни гямэин гойуб шад олан Сялви,
Данышыб йадларла эцлцшцрмц ола?

Саз гуртаран кими гыз сцрцдян чыхмыш марал кими аьаълыгдан


чыхыб Ямраща щцъум еляди вя деди:
– Лявянд оьлу, инди ки Сялвин вар, эет Сялвини эяз, мян щара, сян
щара, – дейиб кцсцб эетмяйя башлады.
Ямма эедирдися дя мящяббяти Ямращдан айрылмырды. Йанын-
дакы гаравашын бириня деди ки:
– Гайыт о бяняфшялярдян йон щяр тяряфя даьыт, эюряк Ямращ ня
дейяъяк.
Ямращ ися пяришан олуб мяяттял галмыш иди. Ня ися гараваш га-
йыдыб юзцнц бяняфшялийя йетирди. Бяняфшядян йолуб щяр тяряфя да-
ьытмаьа башлады. Гямэин Ямращ буну эюрдц, дярди тцьйан едиб
саз эютцрдц эюряк ня дейир:

269
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Яллярин гурусун бядасил хцрйят,


Белями дярярляр йаз бяняфшяни.
Аь назик яллярнян дяр дястя баьла
Тяр бухаг алтына дцз бяняфшяни.

Гараваш деди ки:


– Дярди сяня галмайыб мян беля дярирям.
Ямращ эюрдц ки, Сайад Пяри далына щярляниб йюнц о тяряфя сары
дуруб. Ямращ алды эюряк Сайад Пярийя ня дейир:

Башына дюндцйцм гайыт эял баьа,


Цзцн щюрмятиндян баьа нур йаьа,
Дяряр дястя санъар бухаьа
Оьлан гызы ийляр, гыз бяняфшяни.

Ямращ дейяр, йараб бу неъя ишди,


Нечя Сцлейманлар тяхтдян дцшдц.
Ямращ дейяр, эцлцн вахты йетишди
Даща ийлямярик биз бяняфшяни.

Дейян кими гыз батиндя йох, защирдя кцсмяк мягсядиля эери


гайыдыб эялди. Ня гядяр Ямращ диндирдися дя динмяди. Ямращ сазы
эютцрдц буну охшамаьа.

“Кющня гафийя” щавасында

Дедим:
– Эцлц эцлшян няди?
Деди:
– Баьымды.
Дедим:
– Сафалыды?

270
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Деди ки:
– Йох, йох!
Дедим ки:
– Ейш-ишрят няди?
Деди:
– Сафамды.
Дедим:
– Эялсян сцряк,
Деди ки:
– Йох, йох!
Дедим:
– Инъи няди?
Деди:
– Дишимди.
Дедим:
– Ябрц няди?
Деди:
– Гашымды.
Дедим:
– Он дюрд няди?
Деди:
– Йашымды.
Дедим:
– Эялсян эедяк.
Сюйляди:
– Йох, йох!
Дедим:
– Ала няди?
Деди:
– Эюзцмдц.
Дедим:
– Гумру нядир?
Деди:

271
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

– Сюзцмдцр.
Дедим:
– Алма нядир?
Деди:
– Цзцмдцр.
Дедим:
– Юппялисян!
Деди ки:
– Йох, йох!

Тябии ки, гыз наз ейляйирди.

Дедим:
– Сийащ няди?
Деди:
– Телимди!
Дедим:
– Шяккяр няди?
Деди:
– Дилимди!
Дедим:
– Назик няди?
Деди:
– Белимди!
Дедим:
– Гуъмалысан!
Сюйляди:
– Йох, йох!
Дедим:
– Ялвянди арашгын?
Деди:
– Ишимдир
Дедим:

272
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

– Сона тяк йашын нядир?


Деди:
– Башымдыр!
Дедим:
– Финъан нядир?
Деди:
– Дюшцмдцр!
Дедим:
– Яммялисян!
Деди ки:
– Йох, йох!
Дедим:
– Гулаъ нядир?
Деди:
– Голумдур.
Дедим:
– Узах нядир?
Деди:
– Йолумдур.
Дедим:
– Ямращ кимди?
Деди:
– Гулумдур!
Дедим:
– Гябул ейля
Деди:
– Йох, йох!

Севэинин арасында ярк-наз чох олар. Барышыхлыьы архайа гойуб.


Гол-бойун олуб отаьа эялмяйя башладылар. Ямращ деди:
– Сайад Пяри атама вердийим вядя кечир, бизя эетмяк лазымдыр.
Деди:
– Нейляйим.

273
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Деди:
– Йолчу йолунда эяряк, эет атандан иъазя ал, эедяк.
Гыз Ямращын сюзц иля эедиб атасына яввял салам ейляйиб, сонра
иъазя истяйян кими, атасы деди:
– Гызым, бир эцн мяня мющлят вер, сянин пайыны щазыр едим, сон-
ра сизи йола салым эедин.
Гыз гайыдыб Ямраща мцждя еляди, деди:
– Ямращ, атам иъазя верди, бир эцндян сонра иншаллащ эедярик.
Гызын атасы гиймятдя аьыр, санбалда йцнэцл ня ки, лазымды гызы
цчцн тядарцк эюрцб, данянишин ат, бири Ямраща, бири гызына щазыр
ейляйиб, цстцндя гяъяри йящяр вя эцмцш синябянд, дюшцндя ирахты
щазыр ейляди. Щямин вядя дя гызына хябяр эюндярди ки, гызым, эедя
биларсиниз. Атлар чякилиб хуръунлар ашырылыб атларын тяркиня баьлан-
ды. Щяр ики ъаван гощумлары иля эюрцшцб йола башладылар.
Бир нечя эцн эялмишдиляр гыз эюрдц ки, балаъа эюл вар, эюлдя ъцр-
бяъцр газлар цзцшцрляр. Деди:
– Ямращ, бу газлардан сизин йерлярдя вармы?
Деди:
– Назяним, гулах вер дейим.
Сазы иля эюряк ня дейир:

Бащар фясли, йаз айлары эяляндя,


Ютяр бизим йерин газлаглары.
Алмасы, щейвасы, нары, турунъу,
Пайыз йахшы олар гора баьлары.
Йаз оланда чялтикляри якярляр,
Пайыз олъах, хырманлара тюкярляр.
Йахшысындан мятляр цчцн сечярляр
Алаг оьлу Щасан бяйин таьлары.

Бизим йердя сющбят олар сазнан,


Сизин йердя юрдяк ойнар газнан.

274
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Бюлцк-бюлцк тязя мящбуб гызнан


Ямращ синясиндя Сялви даьлары.

Гыз баша дцшцб деди:


– Ямращ, сян эеня Сялви дедин?
Деди:
– Эюзялим, аьаъы дейирям.
Гызын аьлы кясиб аты сцрмяйя башладылар. Бир гядяр эетмиш идиляр,
гыз эюрдц ки, бир балаъа чай вар. Бу чайда йашылбаш соналар учушур.
Деди:
– Ямращ, бу йашылбаш соналардан сизин йердя дя вармы?
Ямращ сазы эютцрцб деди ки, гулах вер дейим:

Бизим йердя бир ъцт сона девр еляр,


Башы йашыл, айаглары гырмызы.
Инъи, сядяф, дцрр эютцрмцш ъащаны
Гюнчя кими йанахлары гырмызы.

Бизим даьлар сизин даьдан уъады,


Малым, пулум, сяня гурбан бу ъанды.
Инъи ща дюй, сядяф ща дюй, мяръанды,
Аь ялиндя голбаглары гырмызы.

Башына дюндцйцм шащзадя гызы,


Ешгин атяшиня йандырма бизи.
Яммяйя лябляри, юппяйя йцзц
Дишдямяйя додаглары гырмызы.
Ейби йохдур габаьында, гашында,
Камалы чох, аьлы кямди башында.
Кяклик кими ютяр даьлар дюшцндя,
Айахлары, дырнахлары гырмызы.

Барииллащым, мяни гойма бу гямдя,


Аьламагдан йаш галмады дидямдя.

275
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Ямращ дейяр, чалчапразды синямдя


Сялви чякиб бу даглары гырмызы.

Сайад Пяри бянд олмайыб аты сцрдцляр. Сцрщасцр эеъя-эцндцз


эялиб Ямращэилин йайлах йурдунда Газды эюля йетирдиляр. Ямращ
деди:
– Сайад Пяри, бура бизим йерди, бурайа дцшяк, атларымыз истира-
щят ейлясин.
Атлардан дцшдцляр. Атлары юрцклядиляр, хуръунлары йеря гойду-
лар. Сайад Пяри йорулмушду. Бир азъа чюряк йедиляр. Сайад Пяри
деди:
– Ямращ, бир он дягигя йатаъагдым.
Хуръуна сюйкяниб йатды. Ямращ эюрдц ки, Баьдаддан бир га-
тар дурна буларын башынын цстцндян кечиб Гарабаьа эедир. Еля бил-
ди Сайад Пяри тамамиля йатыб, сазы эютцрцб бу дурналардан
Сялвиназа хябяр эюндярмяк мягсядиля деди:

Кюч-кюч олуб эялир Баьдад елиндян,


Кючцмцз дя бюлцк бюлцмдц, дурна.
Мяни салдын назлы йарын ешгиня,
Сяриндя теллярин эюрцндц, дурна.

Дейян кими гыз айылдыса, эюзцнц ачмадан гулах асырды. Ямращ


деди:

Гялям ойнар назлы йарын гашында,


Ейиб йохду дящанянда, дишиндя.
Сайаднан Газды эюлцн башында
Йара доьру хябяр вер инди, дурна.

Щайана эедяндя чаьыр Аллащы,


Гатардан цзцлцб олма эаллащы.
Сялвиназа мцждя верян Ямращы,
Бил итэинъя йарын булунду, дурна.

276
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Дейян кими гыз йухудан галхды. Деди:


– Ямращ, утанмырсан, сянин севэилин вар вя мяни щара апарыр-
сан? – дейя пийада йола дцшдц.
Ямращ эюрдц ки, иш харабдыр, сазы эютцрцб йалвармаьа башлады:

Саллана-саллана эялян салатын,


Щайана эедирсян, тез гайыт инди.
Сцсяндян, сцнбцлдян дярсян дястяня,
Дястинля гончайа дцз, гайыт инди.

Мян сяни бянзятдим мяляксумайя,


Дярдини чякмякдян дцшдцм ах-вайа.
Кяклик кими ня галхырсан щавайя
Тярлан йох, ойладан сцз, гайыт инди.

Гыз бу сюзц ешидян кими цряйи давам етмяйиб яйляниб сюзя гу-
лах верди. Алды Ямращ:

Яэяр баьбанысан баь чямяни эюр,


Даьлар эцл-эцл олду, баь чямяни эюр.
Ямращ дейяр, Сайад, бах чямяни эюр
Юмцр баша йетди, тез гайыт инди.

Гыз Ямраща дяймяйиб эери гайыдыб, атлары щазыр едиб миндиляр.


Йолу башладылар сцрцб эялдиляр Ямращэилин йайлах йурдуна. Ям-
ращ йурдлары эюряндя эюрдц Сялвиназ эюрцкмяйир, башлады демяйя:

Эетдим, эюрдцм йурд йериндя,


Йарым эялиб, аьлайыбды.
Тцляк тярланын йериня
Саййад сары баьлайыбды.

Эюрмядим йарын бойуну,


Щеч кяся вермяз муйуну.

277
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Фяляк щиъранын суйуну


Бизя сары баьлайыбды.

Чаьыррам султаны, ханы,


Эюрцнмцр назлы йар щаны?
Ямращ дейяр, баьрым саны
Балсыз ары баьлайыбды.

Сюзц тамам ейляйиб атлары сцрцб Гарабаьа йетирдиляр. Ямращ


бир гарыйа раст эялди. Деди:
– Няня, эет Ящмяд сювдяэяри муштулуг еля, севиндир.
Деди:
– Бала, сян кимсян?
Деди:
– Няня, мян онун Истанбулда галан оьлуйам.
Гары Ящмяд сювдяэярин йанына эетмяйиб Сялвиназа хябяря эет-
ди. Деди:
– Сялвиназ, сяни бяйянмяйиб эедян яминоьлу бир дяня гыз эя-
тирди.
Она кими Ямращ юз гапыларына йетишир, хябяр щяр тяряфя даьылыр.
Гощум-ягряба йыьылыб эюрцшдцляр. Сийащ пярдя чякилиб Сайад Пяри
онун далында яйляшди. Сялвиназ товуз гушу кими бязяниб деди ки:
– Эедиб о гыза бахаъам. Яэяр мяндян эюйчякся динмяйяъя-
йям, мяндян чиркинся гийамят едяъяйям.
Эялиб Ямращын отаьынын айнасындан авчы кими бахды, эюрдц ки,
доьрудан да чох эюзялди. Ямма Ямращ да буну эюрдц. Сазы эю-
тцрцб эюряк бу эюрцшя ня деди:

Гафыл пянъярядян бахды, гайытды,


Тавуз тамашалы сона Сялвиназ.
Мцжэанларын дялди, кечди синямдян
Кечди кар ейляди ъаня Сялвиназ.

278
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Солмасын теллярин мцшкц ямбяри,


Эял йарама мялщям ейля, сян пяри.
Валлащ биллащ сяни эюряндян бяри,
Эялмишям имана-диня, Сялвиназ.

Яэяр ашигсян, мяшугун щаны?


Яэяр молласанса дярсини таны.
Ираны-Тураны, бу ширин ъаны
Ямращ гурбан ейляр сяня, Сялвиназ.!

Сялвиназ сюзц ешидян кими эери гайытды. Ямращ анасыны чаьырыб


анасына деди:
– Ана, тяндир исти-исти лазымдыр. Бир сюз дейим йаз апар Сялви-
наза вер.
Деди:
– Оьул, буйур!

Ана, сяня бир сюз дейим,


Сян дя эет йара дейнян.
Нейлямишям о тярлана
Бян бяхти гара дейнян.

Машаллащ еля гыз олмаз,


Йаманла арзум дцз олмаз.
Щеч вядя иля сюз олмаз,
Ейлясин чаря дейнян.

Ашыг Ямращ дярдин йазар,


Ширин ъандан олдум бизар.
Тярлан тярланнан эязяр,
Уймасын сара дейнян.

279
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Анасы каьызы эютцрцб апарыб Сялвиназа верян кими Сялвиназ ону


охуйуб сюзцн мянасыны тамамиля дцшцндц. Эюрдц йазыбды ки,
“тярлан тярланла эязяр уймасын сара дейнян”. Деди:
– Биби, Ямращын ъями тягсирини бу кялмясиня эцзяшт едирям.
Иъазя верирям эедин тойа башлайын.
Ямращын анасы хябяри эятириб тойун тядарцкцнц эюрцб тойа баш-
ладылар. Сялвиназы да эятириб Ямращын отаьына тящвил вердиляр. Одур
ки, ашыглар сазында кющнядян адятдир чалыб охйур.

Битди

280
ГАНДАЛЛЫ НАЬЫ

Сюйляйяни: Хяййад Мирзя


Йаздыраны: Товузлу Мирзя
Йазыйа аланы: Щцсейн Искяндяров

АЬЫ Товуз районунун Гараханлы кяндиндя ян


йохсул аилядян олмушдур. Юзц вя гардашы Няби
чох гочаг, ъясарятли адамлар олмушларды. Ейни
заманда чох да касыб идиляр. Беля ки, щяр ики
гардашын аман-дярман бир юкцзляри вар иди. Бу
юкцз иля эцзяранлары кечярди.
Щямин Гараханлы кяндиндя варлы голчомаг Щаъысахан адлы бир
кянд каттасы вар иди. Наьыйа касыблыг цз веряряк эялиб Щаъыйа онун
йанында муздур дурмасыны хащиш етди. Щаъы она:
– Ня баъарарсан? – деди.
Наьы ъавабында:
– Ня мятлябиниз ися, баъарарам, гойуна да эедя билярям, мала
да эедярям.
– Эюзцмя дирибаш дяйирсян, эял сяни гойуна сяркар гойум.
– Гой, ямиъан, – дейяряк Наьы разы олду.
Щямин эцндян етибарян Наьы сяркарлыгла мяшьул олду. Бир ил
гойуна эетмишди. Щаъы эюрдц ки, бу, гайят ъясур шяхсдир. Бу ада-
мын даим гойун кешикчилийиндя ишлямяси (Щаъы цчцн) чох ялверишли
олар. Она эюря Щаъы Наьынын бир иллик муздуну вермяйиб деди:
– Ешит, ай оьлан, эюрцрям сян мяним сцрцмя чох ъан йандырыр-
сан, она эюря сянин бир иллик щаггыны инди вермяйиб, алты илдян сон-
ра щаггынын щамысыны бир йердя вермяк истяйирям. Сянин эюзцня
281
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

бир шей эюрцнсцн. Олмаса инди сяня верярсям, горхурам ишдян со-
йуйуб эедярсян, ялин чюрякдян чыхар.
Наьы ися щярифин фикрини дуймушду, анъаг Щаъынын цзцня вур-
майыб йаланчынын мянзилиняъян, – дейиб разылыг верди.
Бу эцндян там алты ил кечмишди. Наьы алты ил тамам олан кими
Щаъыйа мцраъият едиб деди:
– Щаъы ями, даща гойуна эетмяк мяня ял вермир. Ящл-яйал са-
щибийям, тявягге едирям ки, мяним щяггими верясиниз.
Щаъынын ъавабы гыса иди:
– Яэяр мяним гойунумдан чыхырсанса, мян сяня щагг вермярям.
– Вермирсян, вермя, – дейяряк Наьы эери гайытды вя евиня эет-
ди. Наьынын гардашы Няби сорушду:
– Балам, нийя бош эялдин?
– Неъя, бош эялмяйиб щара эедя билярям? Диванханаларын ща-
мысы онун тяряфиндядир, мян шикайятя кимя эедим? – дейиб хяъаля-
тиндян цзцнц чевириб бирбаш Эцръцстанда Гарачюп адлы кянддя
Щаъы Гящряман адлы бир шяхся эедиб чобан олду.
Щаъы Гящряман эюрдц ки, бу оьлан бир гочаг, намуслу шяхсдир,
амма щеч бунун гашгабаьы ачылмыр. Бир эцн йанына чаьырыб деди:
– Бала, Наьы сян мяним йаныма эяляндян щеч гашгабаьын ачыл-
мыр, дярдин няся, мяня де.
Наьы бцтцн башына эялян ящвалаты Щаъы Гящрямана сюйляди. Ща-
ъынын ъийяриня од дцшцб деди:
– Бах будур, тцфянэ, патрондаш вя оьланларым вя чобанларым-
дан ким карыва эялярся, апар щаггыны эятирмямиш эялмя.
Наьы Щаъынын сюзляриня ямял етмяк мягсядиля юзцндян башга
цч няфяр дя кюмякчи алыб Щаъысаханын гойун сцрцсцнцн су йолуну
эеъя эедиб кясди. Сящяр вахты Щаъысаханын тязя сяркары гойуну
суйа эятиряркян эюрдц ки, Наьы нагафыл бир гулпундан сычрайыб го-
йунун габаьына чыхды вя тязя сяркар еля дцшцндц ки, Наьынын явя-
зиня сяркар эетдийи цчцн Наьы ондан интигам алаъаг.
Горхусундан титрямяйя башлады. Наьы буна деди:
– Гардаш, сян нащаг горхма, мяним Щаъысаханла бир балаъа

282
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

долашыг щесабым вар, ону щялл елямяйя эялмишям. Она эюря сяни
яввялъядян баша салырам. Яйяр сянин юзцнцн гойунларындан вар-
са, сцрцдян арала, – дейиб тясбещин чыхартды вя алты ил ярзиндя щаг-
гына баша эялян гойунларын доьулуб артмасына кими вя пендири,
сцтц, йаьына, йунуна кими щесаб чякдикдя сцрцнцн щамысы Наьыйа
щаглы олараг дцшдц. Наьы сцрцнц габаьына салыб сяркара деди:
– Эет Щаъыйа хябяр вер ки, ики дивир дя юзц борълу галды.
Щаъы бу ящвалаты билдися дя Наьынын далыны говмаьа ъясарят ет-
мяди. Наьы ися сцрцнц сатыб аилясиня хяръляди.
Бу щадисядян бир ай сонра Щаъы интигам фикриня дцшдц. Чар
приставларыны, урйадниклярини ишдян щали еляди вя онлара бюйцк музд
бойун олду ки, ня ъцр олур-олсун Наьы тутулмалыдыр.
Хилася, бир эеъя мяхфи эедиб Наьыны тутдулар вя мцщакымя ет-
мядян ийирми беш ил гяддаръасына мящкум етдиляр.
Наьы беш ил щябсдя олдугдан сонра яли гандаллы орадан гачды вя
кондуктора отуз манат вермякля эяылиб Дярбянд шящяриндя эеъя
гатардан дцшдц вя Мящяммяд адлы бир лязэийя раст эялиб онунла
таныш олду. Мящяммяд гонаьыны арабасына гойуб кяндя евляриня
апарды, бир ай Наьыйа бахыб щюрмят едиб она бир бялядчи тутуб За-
гатала тяряфиня мцшайият етдирди.
Бурада Наьы силащланыб Елдар мащалына гачаг Ямрящмядин
евиня эетди. Орада бунлар танышыб Наьы ящвалаты Ямрящмядя сюй-
ляди вя чар зцлмкарларынын гаршысына бирликдя мцбаризя етмяйя сюз
вердиляр. Наьы бир каьыз эюндяриб гардашы Нябини дя юз дястясиня
гатды. Беляликля, бунларын дястясиндя бу эцндян етибарян дястябашы
Наьы олараг чар приставы ъаниляриндян, щагг кясянлярдян, касыб
ганы соранлардан интигам алмагла вя мязлумлары, язянляри юз дяс-
тясиня гатмагла гцввятлянмякдя ад газанды.
Наьынын бу шющряти бцтцн мащаллара йайылды. О ъцмлядян чар
жандармалары ялиндян гачаг дцшмцш Эянъя районунун Гарасу-
чулу кяндлиси – Дяли Алы да Наьынын ъясарятиля марагланды вя ону
юз дястясиня ъялб етмяк фикриня дцшдц вя эятирмяйя наил олду. Бе-
ляликля, Наьы вя Дяли Алынын йцз атлыйа йавыг бюйцк гцввяляри вар иди

283
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

ки, бунларын ялиндян бир няфяр дя олсун раст эялмиш пристав вя жан-
дарма саь чыхмазды.
Бир дяфя Наьы иля Дяли Алы приставын атынын цстцндя сюзляшиб бири-
бириндян айрылды вя Наьы юз дястясини чякиб Чобан даьы башында
мяскян салды. Гышда ися дястя цзвляринин атлары айры-айры достларынын
евляриндя сахланылырды. Дяли Алы ися Наьыдан араландыгдан сонра
Наьыдан интигам алмаг мягсяди вар иди. Эянъянин началники Ъа-
щанэир бяй бунларын бири-бириндян кцсцлц олмасындан истифадя едя-
ряк Дяли Алыйа хябяр эюндярди ки, о губернаторун иъазясийля цзя
чыхардылыр вя шяртики цзя чыхдыгдан сонра Наьыны тутмаьа, йахуд юл-
дцрмяйя васитя тапсын.
Бунлар Наьыны ахтараркян Товуз районунун приставы Шащнийар
бяйя Наьынын Чобан даьында олмасыны билдирдиляр. Шащнийар бу
севимли хябяри Газах началники Ирийота, Зяйям приставы Бящрям
бяйя, Эянъя началники Ъащанэир бяйя вя цзя чыхмыш силащ дашымаьа
иъазя верилмиш Дяли Алыйа билдирир.
Бцтцн бу адлары гейд олунан Нябинин дцшманлары Дяли Алы вя
Щаъысахан габагда олмаг шяртиля Наьынын цстцня бюйцк гцввя иля
йеридиляр. Эялиб щямин даьын ятяйиня чатдылар.
Наьы бунларын щамысыны бирбябир таныдыса, лакин эялянляр ону
щяля эюря билмяди. Наьы эялян дястя башында дуранлары йолдашла-
рына нишан верди вя ямр етди ки:
– Щяля щеч кяс тцфянэ атмасын, гой ишин эедишиня бахаг. Чцнки
бизим цстцмцзя мяъбуриййят алтында достлардан вя фягир шяхсляр-
дян дя эялмишляр. Сиз щялялик сянэяр гайырмагла мяшьул олун.
Онлар юз йерляриндя щазыр олмагда. Наьы ян гоъа йолдашы, гырх
ил гачаглыг етмиш Сейид Рцстямя суал верди ки:
– Бу гачаглыг кимдян йадиэардыр?
Сейид деди:
– Мян гоъа адамам, гошуну эюрцб карыхмышам, йадымдан чыхыб.
– Ай ями, инди гулах вер мян дейим. Гачаглых Короьлудан йа-
диэардыр, амма ондан бир шей дя йадиэардыр.
Сейид:

284
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

– Нядир? – дейя хябяр алды.


– Короьлу ямри веряндя йолдашларына шеир иля дейирди. Инди мян
дя бу вурушмада шеирля тядбир тюкяъяйям. Сиз щяр ня десям она фи-
кир верин.
Наьы саз явязиня бешачыланы синясиня басыб дейир:
Щай вурун, ай гочагларым,
Бу иш эяряк эедиб ханя йетишсин.
Гырын дястялярин, позун сяфлярин,
Зялзяляси ал асимана йетишсин.
Сейид бурада дейир ки:
– Ай бала, бизя неъя цряк верирсян вя дейирсян Дяли Алы да бурдадыр.
Наьы Дяли Алы щагда деди:

Чярмийин голлары, сянэяря йатын,


Щавада шащин кими ал гана батын.
Пийадасыны гырын, атлысын тутун,
Алы иля Ъащанэир бяй ъаня йетишсин.

Ямрящмяд айаг тяряфдян деди ки:


– Ай Наьы, гонаглар йолумузу кясмяк фикриндя дашдан-даша
ирялиляйирляр, иъазя вер гонаг пайы верим.
– Габагдакы кимдир? – дейя Наьы сорушду.
– Елдарлы Мусадыр.
– Лазым дейил, гой ирялилясин.

Горхмайын эцллядян, уъада дурун,


Гошун сяфлярин ашкара эюрцн.
Язялки эцлляйи Алыйа вурун
Биздян она бир нишаня йетишсин.

Муса бу вахтда йоллары кясмяйя эедирди. Наьы бу анда Мусаны


вурду. Мусанын йолдашлары гайыдыб Дяли Алынын йанына эялдиляр. Дяли
Алы Наьынын эцлля атан йерини эюрцб ону бярк эцлляляди. Наьы эюрдц

285
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

ки, беля эцллябаранлыг анъаг Дяли Алынын иши ола биляр. Одур ки, дур-
бинля ону тапыб айаьына бир эцлля чахды. Дяли Алы диксинян кими башы
эюрцкдц. Наьы бу дяфя ися икинъи эцлляни Алынын гулаьына вурду.
Алынын эцллялянмяси гошуну бюйцк тяшвишя салды. Тцфянэ ата би-
лян дя эерийя дюнцб гачмаьа цз гойду. Гачдыгъа да Наьы бун-
лардан бир-бир домбалтды. Бу минвалла отуз-яллийя йахын атлылар
юлдцрдцкдян сонра гачанларын далынъа бахыб йолдашларына деди:

Горхмайын, ай гачагларым,
Гошун эялиб йетирибди.
Алы иля Ъащанэир бяйи
Мювлам мяня йетирибди.

Щяря кясин бир бяряни,


Саныйын олуб-галаны.
Йаьдырын гызыл эцлляни,
Гошун юзцн итирибди.

Ямрящмяд, эял о йандан,


Сейид, сян дцш бу йандан.
Наьы доймаз бу гошундан –
Чох белясин ютцрцбдц.

Хцлася, йердя галан гошун шил-кцт олуб эери гайытды.


Бир аз вахтдан сонра Наьы эцнцн-эцнорта чаьында Щаъысаханы
беш оьлу, он-он беш гощум-ягрябасы, ийирмийя киби нюкярляринин
габаьында башына атынын ирешмясини салыб евдян чыхардыб апарыр вя
юлдцрцр. Наьынын бу ийидлийини Бозалганлы Хяййат Мирзя ешидир вя
она дастан демяйя башлайыр. Эюряк ня дейир:

“Мцхяммяс” щавасында

Гандаллы гачаг Наьы


Эюр неъя туфан еляди.

286
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Бир нечя вахт Ширякдя


Кеф чякиб думан еляди.
Ийидлийини дцшмяниня
Билин нцмайан еляди.
Достуна щейфи эялиб,
Юзцнц пцнщан еляди.
Афярин, сяд афярин,
Наьы кими пящлявана!
Рузи шяб, лейли нащар
Сыьал вериб бешачылана.
Щайхырыб чевриляндя
Гошун батды гызыл гана.
Щей вуранда няряси
Бцлянд олду нущ асмана.
Фяляк досту дярбяъин
Мялякляр ящсян еляди.
Ъанымы гурбан ейлярям
Еля иэидин затына.
Алями туфаня веряр,
Эяр эирся дцшмян гясдиня.
Ибтидаки бисмиллащ
Сцзяни эютцрдц дястиня.
Гарасучулу Дяли Алынын
Гулаьындан нишан еляди.

Ямрящмяд, Сейид Наьы


Дедиляр ки, пийадядир.
Ъаныма лярзя дцшдц,
Билин дярдим зийадядир.
Учубду мискин кюнлцм
Мцрэц кими щавадядир.
Сцлейман падшащы кими
Зцлмятдя давадядир.

287
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Йер алтынын яъинняси


Дюндяриб инсан еляди.

Ямрящмядля Наьынын
Эюрцм вар олсун ялляри.
Даьыстанлы Шамил кими
Бяндя салды краллары.
Ъани урусу сындырды,
Корухшутду мащаллары.
Щамысындан бетяр еляди
Сыхмаг уйезди Елдары,
Бунлара горух йохдур,
Шащ беля фярман еляди.

Ямрящмядля Наьыны
Барииллащи, гойма ъярэядян!
Сейид сечилмиш ийидди,
Дцшмян отурмур бярядян.
Щяр давайа эиряндя
Гызыл мисаллы кярйядян.
Искяндяри Зцлгарнейнтяк
Хараъ алырлар дярйадан.
Чякиб гурутду дярйайы
Щаггынан диван еляди.

Бир Наьынын цстцня


Эюр нечя няфяр атланыб.
Дяли Алы, Ъащанэир бяй
Ъцмляси йексяр атланыб.
Газахдан Мядяд аьа
Чякибди хянъяр, атланыб.
Шащнийар бяйин башында
Нечя дилавяр атланыб.

288
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Билмирям онлар Наьыйы


Щеч няйя эцман еляди.

Ай Наьы, хябярдар ол,


Цстцня диван йериди.
Хачпярястин сайы йохдур,
Нечя мцсялман йериди.
Дяли Алы Ъащанэир бяй,
Гошун чякди хан йериди.
Гоъа Сейид чевриляндя
Су йериня ган йериди.
Сцзянин щесабы йохдур
Бурдан да йцз ган еляди.

Эянъя уйезди Ъащанэир бяй


Низам верирди лешэяря.
Щяр йердян атлы эялиб
Телеграм олду сярдара.
Владигафгаз сярдары
Гаравул гойду йоллара
Йцз беля гошун нейляр
Наьы кими дилавяря
Бир голуну тир-каман,
Бир голуну галхан еляди.

Наьы кими ийид олмаз,


Дейин неъя ъан кимиди!
Щей вуранда няряси
Яли Имран кимиди!
Урустами Заля бянзяр
Шами пящляван кимиди!
Онларын дястаныны
Мирзя нювъяван еляди.
Битди
289
ДАСТАНЛАРДА ИШЛЯДИЛЯН АШЫХ-ЕЛ ЩАВАЛАРЫНЫН
АДЛАРЫ

“Османлы диванысы” щавасы “Чяр хатайя” щавасы


“Байаты кцрд” щавасы “Иряван чухуру” щавасы
“Нахичяваны” щавасы “Эцл” щавасы
“Гафийя” щавасы “Зарынъы” щавасы
“Гарачы” щавасы “Чархатайы” щавасы
“Овшары” щавасы “Шащсевян” щавасы
“Эюзяллямя” щавасы “Щиъран кярямиси” щавасы
“Шикястя” щавасы “Короьлу” щавасы
“Дураханы” щавасы “Гошма” щавасы
“Мисири” щавасы “Байаты” щавасы
“Дубейт” щавасы “Тяънис” щавасы
“Губа кярямиси” щавасы “Тяънис цстя” щавасы
“Мцхяммяс” щавасы “Сямяндяри” щавасы
”Яъям кярямиси” щавасы “Эярай” щавасы
“Дюшямя” щавасы “Сярили” щавасы
“Дубейт Короьлу” щавасы “Эярайлы” щавасы
“Отуз бири” щавасы “Гайтарма” щавасы
“Саллам дярйасы” щавасы “Кющня гафийя” щавасы
“Османлы кярямиси” щавасы

290
МЦНДЯРИЪАТ

Дастан мозаикасында сечим сяриштяси (Эцлбяниз Бабаханлы) .............. 5


Яртоьрол Ъавид – Ашых Мещти Байрамовун сюйлядийи
“Яли хан” наьылы щаггында ................................................................ 9
Яли хан ............................................................................................12
Яртоьрол Ъавид – “Марал ханым” наьылы щагда ................................36
Марал ханым ....................................................................................38
Яртоьрол Ъавид – Ашых Ширин Зяр Зябиллинин шеирляри вя
сюйлядийи ясярляр hагда ......................................53
Эюзяллямя ...................................................................................... 55
Надир шащ ........................................................................................57
Эцръц гызы ......................................................................................62
Марал ..............................................................................................72
Яртоьрол Ъавид – Ашых Искяндяр Яскяровун сюйлядийи
“Муьум шащ” наьылы щагда ..................................74
Муьум шащ ....................................................................................76
Яртоьрол Ъавид – “Гул Йусуф вя Мящяммяд” наьылы щагда ............97
Гул Йусуф вя Мящяммяд ..............................................................100
Яртоьрол Ъавид – “Няфс вя мярифят”, йахуд “Ашыг Ялясэярин
Дяря кцрдцня тойа эетмяси” щагда ..................122
Няфс вя мярифят ..............................................................................126
Яртоьрол Ъавид – Сайад Вяли оьлу Хялиловун сюйлядийи
“Няъяф хан” наьылы щагда ................................ 133
Няъяф хан .................................................................................... 136
Яртоьрол Ъавид – “Дядя Гасым” щаггында .................................. 156
Дядя Гасым вя Лязэи Ящмяд ........................................................ 160
Яртоьрол Ъавид – Ашых Ясяд Рзайевин сюйлядийи “Щейдяр бяй”
наьылы щагда .................................................. 181
Щейдар бяйин наьылы ...................................................................... 183
Яртоьрол Ъавид – Ашых Ясяд Рзайевин сюйлядийи
“Дяли Алынын щекайяси” щагда .......................... 213
Дяли Алынын щекайяси ...................................................................... 215
Яртоьрол Ъавид – “Ямращ” дастаны щагда .................................. 223
Ямращ .......................................................................................... 227
Гандаллы Наьы .............................................................................. 281
Дастанларда ишлядилян ашых-ел щаваларынын адлары ............................ 290
291
Китаб “Прогресс” интернет вя полиграфийа хидмятляри ММЪ-дя
йыьылыб сящифялянмиш, редактя вя корректя едилмишдир.

Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри


вя Яртоьрол Ъавид

В ъилд

Азярбайъан дастанлары
вя Яртоьрол Ъавид

Êîìïöòåð éûüûìû: Àëìàç Êÿðèìîâà


Åëíàðÿ Ôÿðçÿëèéåâà

×àïà èìçàëàíûá. 09.04.2011.


Ôîðìàòû 60õ90 /16. Ô.÷.â.18,25. Ø.÷.â. 18,25.
1

Ñàéû 500. Ãèéìÿòè ìöãàâèëÿ èëÿ

“×àøûîüëó” ìÿòáÿÿñè.
Áàêû ø., Ì.Ìöøôèã êö÷. 2Å