Вы находитесь на странице: 1из 308

1942-úè èë èäè. Íàõ÷ûâàíäà èäèì.

Äåäèëÿð êè, Ùöñåéí


Úàâèäèí îüëó áóðäàäûð. Îíäà îíó ÿñýÿðëèêäÿí áóðàõìûøäû-
ëàð Íàõ÷ûâàíà. Áèð äÿôÿ êö÷ÿäÿ ýÿëÿíäÿ ßðòîüðîëó ìÿíÿ
ýþñòÿðäèëÿð. ßñýÿð ýåéèìèíäÿ èäè, öçö ÷îõ ñîëìóøäó, àììà
ñèôÿòè ÷îõ ýþçÿë áèð îüëàí èäè.

Ùåéäÿð ßëèéåâ

(1919-1943)
АЗЯРБАЙЪАН МИЛЛИ ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ
ЩЦСЕЙН ЪАВИДИН ЕВ МУЗЕЙИ

АЗЯРБАЙЪАНЫН ГЕЙРИ-МАДДИ
МЯДЯНИЙЙЯТ АБИДЯЛЯРИ ВЯ
ЯРТОЬРОЛ ЪАВИД

он ики ъилддя

Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин


22 aprel 2010-cu il tarixli 112с сайлы
сярянъамы иля няшр олунур

Редаксийа щейяти:

Мащмуд Кяримов (сядр) Теймур Кяримли


Эцлбяниз Бабаханлы Мящяррям Гасымлы
Айбяниз Ялийева Фяридя Гулийева

Лайищянин мцяллифи вя тяртибчи:


Эцлбяниз Бабаханлы

Бакы

2011
АЗЯРБАЙЪАН МИЛЛИ ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ
ЩЦСЕЙН ЪАВИДИН ЕВ МУЗЕЙИ

АЗЯРБАЙЪАНЫН ГЕЙРИ-МАДДИ
МЯДЯНИЙЙЯТ АБИДЯЛЯРИ ВЯ
ЯРТОЬРОЛ ЪАВИД

йед д и нъи ъи л д

ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ
ÄÀÑÒÀÍËÀÐÛ Âß
ßÐÒÎÜÐÎË ÚÀÂÈÄ

Бакы

2011
Тяртибчи: Эцлбяниз Бабаханлы
Елми редактор: Теймур Кяримли

Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид.


Он ики ъилддя. ВЫЫ ъилд. Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид.
Бакы: Чашыольлу, 2011. – 308 сящ.

Бу ъилддя 1938-41-ъи иллярдя тарихи мювзуда олан Азярбайъан


дастанлары топланмыш вя бу дастанлара Я.Ъавид тяряфиндян йазылмыш
елми ряйляр верилмишдир.
Чап олунан материалларын ялйазмалары Щцсейн Ъавидин
Ев Музейинин фондунда сахланылыр.

ISBN 978-9952-27-300-7

© Щцсейн Ъавидин Ев Музейи, 2011


ТАРИХИ МЮВЗУДАКЫ
НАЬЫЛЛАРЫМЫЗЫН ТЯДГИГАТЧЫСЫ

Шифащи халг ядябиййаты юрнякляринин ясас мязиййятини онларын


орижинал хцсусиййятляриндя эюрян Яртоьрол Ъавид, мювзу рянэа-
рянэлийини, сцжетин чохшахялилийини дя бу мязиййятляр сырасына дахил
етмяйи унутмамышдыр. Бу ъилддя дастанларла йанашы, наьыллары да
арашдыран эянъ тядгигатчы, юзцнц щягиги мянада мцхтялиф елм са-
щяляринин билиъиси кими бир даща тясдиг етмишдир.
Дастанларын эириш щиссяляриндя стандартлардан гачмаг мей-
лини дягиг тутан фолклоршцнас алим, юрняк цчцн “Шащ Баба вя Пяри
ханым”, еляъя дя “Эюйяникли Ящмяд” дастанларыны эюстярир. Бирин-
ъи дастанын эириш щиссясиндя гящряманын доьулушунун вя ушаглыьы-
нын тясвир едилмядян бирбаша бядии конфликтя мцраъият едилмяси,
икинъидя ися дастан гящряманынын нюкярчилик етдийи ханын зцлмцня
гаршы етираз сясини уъалтмасы Я. Ъавидин диггятини ъялб етмиш вя бу
хцсусиййятляр, дастанларын орижиналлыьыны эцъляндирян бядии васитяляр
кими гиймятляндирилмишдир. Конкрет поетик деталлар кими, дастан
гящряманы Ящмядин гачаг дцшмяси, булаг башында ямисини эюзля-
йяркян 12 эцнлцк йухуйа эетмяси вя с. нязяря чатдырылараг, онларын
елми дяйяри верилмишдир. Бу дастанда “инсанлыьын мянфи симасыны
юзцндя топлайан Чуьул Семон” образынын йцксяк цмумиляшдириъи
эцъцнц хцсуси вурьулайан Я. Ъавид, тябии ки, дюврцн тягазасына
эюря онун милли мянсубиййяти барядя сусмаьа цстцнлцк вермишдир;
щалбуки, бунун, еля кечян йцзиллийин 30-ъу илляриндя Азярбайъанда
эениш вцсят алмыш вя Яртоьролун севимли бабасы дащи Щцсейн Ъави-
дин дя фаъияли талейиндя мяшум рол ойнамыш ермяни чуьулчулуьунун

5
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

символу олдуьу инди щяр кяся эцн кими айдындыр.


Санки бу сусгун гязябини сыьорталамаг цчцн башга бир дас-
тандакы (“Ибращым” дастанында) “Шямил Ъущуд” мянфи образыны
тядгиг едяркян, Я. Ъавид “интернасионализм” мясяляляриндян бящс
ачыр вя яслиндя реал бойаларла тягдим едилмиш бу образын конкрет
бир миллятя гаршы эянълярдя нифрят доьураъаьындан ещтийатландыьыны
сюйляйир. Цмумиликдя наьылын гцввятли поетик ъящятляря малик олду-
ьуну вурьулайан эянъ тядгигатчы, дастанын чапа лайиг олмадыьыны
цряк аьрысы иля гейд етдикдян сонра, санки сон шанса ял атараг йаз-
мышдыр: “Наьылын башга тяряфлярини атмамаг цчцн бу образы дяйиш-
мяк оларды, лакин бу чох язиййятли вя аьыр ишдир.” Беляликля, эюзял бир
дастандакы мянфи образы дяйишмякля ону шикяст бир щала салмаг-
данса, Я. Ъавид йашына уйьун олмайан узагэюрянлик нцмайиш ет-
диряряк, онун чапыны даща мцнасиб дюврляря гядяр тяхиря салмаьа
цстцнлцк вермиш вя щямин фцрсят мящз юлкямиз мцстягиллик ялдя ет-
дикдян сонра эерчякляшмишдир.
Бу ъилдя дахил олан фолклор материалларынын бюйцк бир щисся-
сини дя “Искяндяр халг йарадыъылыьында” адлы говлуьа дахил олан вя
тарихи мювзулу наьылларымыз сырасына аид едиля биляъяк юрнякляр тяш-
кил едир ки, мцхтялиф сюйляйиъилярдян топланмыш щямин юрнякляри
“Низаминин ел вариантлары” адландыран Паша Ъяфярова тутарлы елми
дялиллярля етираз едян Яртоьрол Ъавид, юзцнц щям дя гядим Шярг вя
антик йунан тарихинин билиъиси кими эюстярмишдир. Эюркяымли рус
шяргшцнасы, бюйцк низамишцнас Й. Е. Бертелсин тядгигатларына вя
башга тарихи гайнаглара сюйкянян Я. Ъавид беля бир доьру елми
гянаятя эялмишдир ки: “...Щеч ким дейя билмяз ки, бу наьылларын йа-
ранмасы сябяби Низаминин “Искяндярнамя”си олмушдур... Шцбщя-
сиз ки, Низаминин ясяриндян сонра Искяндяр образы халга даща чох
таныш олду. Лакин фолклордакы наьыллар (Искяндяр щагда) сябябини
Низаминин ясяри иля баьламаг ясассыз фикирдир. Наьылларын ня заман
йаранмасы бялли дейилдир.”
О да мараг доьурур ки, Я. Ъавидин бу мягалядя иряли сцр-
дцйц тяшяббцс – Низами ясярляринин ел вариантларынын, еляъя дя Ни-

6
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

зами щагда халг вя ашыг няьмяляринин, Низаминин Искяндяр, Фяр-


щад, Ширин вя башга образлары щаггында халг арасындан топланмыш
наьыл вя яфсанялярин хцсуси бир топлу щалында чап олунмасы аз сон-
ра дюрдъилдлик бир няшр щалында ишыг цзц эюрмцшдцр.
Я. Ъавид, тядгиг етдийи дастанлардакы халг рущунун ифадя-
сини бир дя щуманизмдя, тякъя инсанлара гаршы дейил, щям дя ин-
сана хидмят едян башга ъанлылара гаршы ядалят щиссиндя вя бунун
да гаршылыьы кими, щямин ъанлыларын инсанлара сядагят вя мящяббя-
тинин тяряннцмцндя эюрцр. Хцсуси щалда, дастанларда вя наьыллар-
да юз яксини тапмыш ат вя ит кими няъиб ев щейванларынын инсана
сядагятинин бядии тяряннцмц йцксяк гиймятляндирилир, щятта гящ-
ряманын тилсимли доьулушу заманы алма верян дярвиш, бу мейвянин
габыгларыны ата вермяйи тапшырыр ки, бу васитя иля дя эяляъяк гящря-
манын аты дцнйайа эялир. Бу мотивин тякъя Азярбайъан фолклорун-
да дейил, еляъя дя дцнйа фолклорунда вя ядябиййатында эениш
йайылдыьыны гейд едян Я. Ъавид, юрняк кими мяшщур американ йа-
зычысы Ъек Лондонун да адыны чякмишдир.
Серийанын яввялки няшрляриндян дя истедадлы бир дилчи кими та-
ныдыьымыз Яртоьрол Ъавид, яввялки ъилдлярдя олдуьу кими, бу ъилд-
дяки арашдырмаларында да дастан вя наьылларын лексикасынын,
фонетикасынын, морфолоэийа вя синтаксисинин инъялянмяси фяалиййя-
тини давам етдиряряк бир сыра мараглы нятиъяляр ялдя едя билмишдир.
Зяннимизъя, бу ъилддяки арашдырмалар да юз елми ящямиййятини сах-
ламагдадыр.

Эцлбяниз Бабаханлы

7
ß ðò î ü ðî ë Úà â è ä

ХЯЛИЛОВ АЬАЙАР ХЯЛИЛ ОЬЛУНУН СЮЙЛЯДИЙИ


“ЭЮЙЯНИКЛИ ЯЩМЯД” НАЬЫЛЫ ЩАГДА

ОЛКЛОРУН бюйцк щиссясини тяшкил едян севэи


темасы “Эюйяникли Ящмяд” наьылында да ясас
йер тутур.
Башгаларында стандарт гялиб щалыны алан бу
тема бурада чох рянэарянэдир.
Яксяр наьыллар мяшугун ушахлыьыны тясвир-
дян сонра, йазыр ки, йухуда аьасы бадя верди.
Бязи наьылларда ися мяшугун ушахлыьы верилмир, онун явязиня йени
мотив якс едилир. Мясялян: ашых Ящмяд Гафаровун сюйлядийи “Шащ
Баба вя Пяри ханым” наьылында беля верилир.
Шащ Мирзянин ики оьлу вар: Яли (арвады эятирян) вя Шащ Баба
(доьма оьлу). Шащ Мирзя юлцркян шащлыьы Ялийя вясиййят едир. Шащ
Баба интигам мягсяди иля даьлара гачыр. Туфанда йолдашлары мящв
олур. Юзц йатыр вя йухуда аьасыны эюрцр.
Щадисянин сонракы инкишафы йеня башга наьыллара охшуйур.
Йеня бязи наьыллар вар ки, башланьыъ мцхтялиф олур. “Эюйя-
никли Ящмяд” наьылынын щяр щиссясиндя бу йенилик вардыр. “Эюйя-
никли Ящмяд” наьылынын башланьыъы бир дя она эюря гиймятлидир ки,
бурада синфи дуйьу, зиддиййят тясвир олунмуш!
Ящмяд Исмайыл ханын нюкяридир. Ханын аьыр давранышына,
зцлмцня дюзмцйцб, ону юлдцрцр вя гачагчылых едир. О, мешялярдя

8
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

аъ галыр. Чюряк йемяк цчцн ямиси Намазэиля эялир. Намаз мясля-


щят эюрцр ки, Ящмяд кяндин кянарындакы булагда эюзлясин, юзц
чюряк апарар. Намаз эедиркян эюрцр ки, Ящмяд йатмышдыр, ону
атын тяркиня миндириб кянддян узаглашдырыр.
Ящмяд анъаг 12 эцн сонра айылыр. Аьасы Йамян ханымы она
бута вериб. Бу типли башланьыъ башгаларында йохдур. Щадисялярин
инкишафында охуъу ня олаъаьыны тяйин едя билмир, чох чятинлик чякир.
Бунун сябяби наьылын ориэиналлыьыдыр. Охуъу тяйин етмяк истяркян
(щадися эедишини) йанылыр. Мяс:
Ящмяд ямиси Намазла бир шящяря чатырлар. Гярибляри хош гар-
шылайан Мцрсял ханын евиня эирдикдя эюрцрляр ки, бир адам йатмыш
вя башынын цстцндя бир саз асылмыш. Охуъу еля зянн едир ки, бу ашых
йолдан кечянляри баьлайыр. Инди Ящмядин дя сазын алаъах, лакин
беля олмур.
Бир чох йердя охуъу эюзлямядийи щадисяляри охуйур.
Йамян ханымын рядд етдийи ямиси оьлу Зийад хан йолу кясиб,
Йамян ханымы севянляри мящв едир. Зийадын гысганълыгдан доьан
бу щярякяти чох реалдыр.
Ящмяд бу ящвалаты билир, о дцшцнцр ки, охуйуркян Йамян
ханымын адыны чякмясин.
Охуъу ямин олур ки, щеч бир шей олмаз. Лакин Ящмяд истяр-
истямяз Йамян ханымын адыны чякир. Башга наьыллара охшар ъящят
йалныз Чуьул Семон вя гызы Чин гаравашдыр. Инсанлыьын мянфи хц-
сусиййятляри бунларын симасында топланмыш.
Гызын атасы Ямир шащ ня гядяр рязил якс едилмишся, якс харак-
тер олараг щаггы севян Камиран шащ да мцсбят якс едилиб. Ками-
ран шащын гызы Хураман да гящрямандыр. Фолклорда гящряман
гыз, гящряман гадын образлары вардыр (Щяъяр ханым).
Щяр тяряфдян яли цзцлмцш Ящмядя йардым цчцн, Хураман
атасындан иъазя алыб, гошунла Бухара шящяриня щцъум едир вя Йа-
мян ханымы алыб Ящмядя верир.
Наьылда Ямир шащ сарайы иля Камиран шащ сялтяняти, онун
гызы гаршылашдырылмышдыр. Бири мянфи, диэяри мцсбят сялтянят кими ве-
рилиб вя тясадцфи дейил ки, мцсбят сялтянят диэяриня цстцн эялир.

9
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Бялли олду ки, наьылда дюнмяз бир ориэиналлыг вардыр.


Граматика етибары иля бюйцк фярг йохдур. Нязяри ъялб едян
халг ифадя формалары, ифадя тямизлийидир. Мяс:
“...бу гыз Бухара шящяриндя Язим шащын гызы Йамян ханымдур.
Ону сяня пута, сяни она дута вердим”.
“Ящмяд ямисинин сюзцня бавяр едиб эедиб щяман булах цс-
тцндя...”
“бавяр етмяк” сюзя бахмаг мянасында ишлянир.
“...
Инанмырам Мяляк, йар эяля бизя,
Мяним гара бахтым ойандымы ола”.
Суал форма феиллярдян сонра “ола” кялмяси ишлянмяси анъаг
фолклора аиддир. Бязян еля ъцмляляря раст эялинир ки, охуъуну дцшцн-
дцрмяйя мяъбур едир. Мяс:
“... щяман булах цстцндя башынын алтда бир даш гойараг йатыр.
Эюз еви юртцлц, кюнцл еви ачых ону гяфлят йухусу тутур.”
“Гямэин кюнцл йеня галхды шад олду,
Салланыбнан бир ъяванды бу эялян.
Гям лешкяри кюнлцм етмиш вирана,
Еля билдим Тцкяззибанды бу эялян”.
Яввяла икинъи мисрада “ыбан”, “ибян”, “убан”, “цбян” баь-
лама феил формасынын шякилчиляринин йени формасы “ыбнан” вардыр.
Икинъи, “гям лешкяри” ифадяси чох гцввятли сюйлянмиш. Классик
ядябиййатда бунун “гям карваны” формасы вардыр. (мяс: Фцзулидя).
Бу кими гцввятли ифадяляр йеня вардыр.
“Гямдян либас эейдим, щиърандан бюрк”. Ифадянин гцввят-
ли, тямиз, тябии олмасыны исбат цчцн бир чох мисаллар эятирмяк олар.
Ашых Аьайар Хялил оьлу Хялиловун сюйлядийи “Эюйяникли Ящ-
мяд” наьылы ъцзи ишлянмядян сонра чапа там щцгуглудур. Бу на-
ьылы тяръцмя етмяк дя олар.
27.01.1940

10
ЭЮЙЯНИКЛИ ЯЩМЯД

Сюйляди: Хялилов Аьайар Хялил оьлу


Эюйчя району Зот кянди
09.02.1938

Аьайар Хялил оьлу Хялиловун щаггында

Аьайар Хялил оьлу Хялилов 1900-ъц илдя Эюйчя районунун Зот


кянтиндя анадан олмушдур. Он бир ил ашых Ялясэярин шяйирди олуб,
сонра сярбяст олараг ийирми ил ашыхлыг етмишдир. О, щям ашых щям дя
йарадыъыдыр. “Эюйяникли Ящмяд” наьылыны Инякдаьлы ашых Гящряман-
дан “Мясим”и ися ашых Ялясэярдян юйрянмишдир.

УЛЛУЬУНУЗА кимдян сюйляйим? Эюйяникли


Ящмяддян. Эюйяникли Ящмяд Исмайыл хан адлы
бир бяйя нюкяр иди. Эцнлярин бир эцнцндя Ящмяди
бяй иш цстцндя чох дюйцр, бу алчахлыьа Ящмяд
дюзмяйиб бяйи юлдцрцб, гачах дцшцр. Бир-ики эцн
Ящмяд аъ йалаваъ чюллярдя доланыб бир арада ев-
ляриня эялир ки, бир аз чюряк яля кечирсин. Ящмядин
ямиси Намаз онун йанына эялиб дейир ки:
– Ящмяд, бу саат сянин эялмяйини ешидиб бизи кцлли куф едяр-
ляр, йахшы олар ки, сян чюля чыхыб, “Эюй тяпя” башындакы булагда
эюзля, мян сяня чюряк эятирярям.
Ящмяд ямисинин сюзцня бавяр едиб эедиб щяман булах цс-
тцндя башынын алтына бир даш гойараг йатыр. Эюз еви юртцлц, эюнцл

11
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

еви ачых ону гяфлят йухусу тутур. Ящмядин цстцня йелин лянэяри,
яршин сутуну, мярдин диляйи, намярдин эюзцнцн хянъяри йяни аьасы
Щейдяри коррар йетирир.
– Оьлум, ня йатмысан эюзцнц ач, ал бу ъамы нуш ейля!” –де-
йяряк Ящмядя бир бадя тяклиф етди.
Ящмяд эюзцнц ачыб, дейир:
– Аьа, о ъам биз бяндяляря щарамдыр.
– Оьлум, бу ъам о ъамдан дейил. Бу ъам Йусифи Зцлейхайа,
Ширини Фярщада, Лейлини Мяънуна йетирян ъамлардандыр.
Ящмяд ъамы алыб ичян кими:
– Йандым ай аьа, мяня бир тясялли – дейир йериндян галхыр.
Аьасы ики бармаьы арасындан она бир назянин сяням, фяриштеи
киндар, цряк басан, сярфя кясян, эял мяни эюр дярдимдян юл, анрыдан
эетмя, бяридян эялмя, кюксцнц ютцр орда дур гыз эюстяриб, дейир:
– Оьлум, бу гыз Бухара шящяриндя Язим шащын гызы Йамян
ханымдыр. Ону сяня пута, сяни она дута вердим, цз эюрцб илтиъалыг
елямя, щарда дара дцшсян мяни йадына сал! – Дейиб гейб олур.
Намаз бир хуръун чюряк эютцрцб, булаьын цстя эялир эюрцр
ки, Ящмядин щалы щал дейил ня гядяр гышгырдыса да Ящмяд ойан-
мады. Онун дцшмян ялиня кечмясиндян горхуб Ящмяди атынын тяр-
киня алыб щямин кянтдян чыхартмагда олсун, Ящмяд бир гядяр
вахтдан сонра айылыб ямисиндян сорушур ки, ями, мяни щарайа апа-
рырсан?
Намаз ъяваб верир ки:
– Ящмяд, сян бу эцн он ики эцндцр аъ, сусуз бищушсан, сюй-
ля эюрцм сяня ня бядбяхтлик цз вериб?
Ящмяд эютцрцр эюряк ня дейир:

“Гарачы” щавасында

Йатмышдым цстцмя эялди ярянляр,


Мурадымы верди бир Яряб атды.

12
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Бир нечясинин мятлябини верянляр,


Мурадымы верди бир Яряб атды.

Аьалар аьасы, шащларын хасы,


Силинсин галмасын кюнлцмцн пасы.
Дцлдцлцн сащиби Гянбяр аьасы,
Мурадымы верди бир Яряб атды.

Йарым эейинибди йашылы, алы,


Билмям ня сювдады йарын хийалы.
Ящмяд, сян нейляйирсян дцнйада малы,
Мурадымы верди бир Яряб атды.

Намаз бу сюзляря тяяъъцб едиб дейир:


– Ящмяд, ня сайыр-байыр данышырсан мян сянин данышыьындан
щеч баш тапмырам.
– Ями, индики баш тапмырсан далына гулах вер анлашылсын:

“Ел” щавасында

Щиъран тцъъарыйам гям шикястяси,


Ляля1 валлащ мейлим ъанана дцшмцш.
Ъяващир матащымды, ащызар хридарым,
Бу эцняш конлума сайаня дцшмцш.

Алыр Намаз:

Гощум гардаш галды ащызарда,


Эетмя Ящмяд, биз вятяндян олмайаг.
Горхум будур галах гцрбят дийарда,
Эетмя Ящмяд, биз вятяндян олмайаг.
1 Lяlя – яmisi Namaza deyir.

13
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Ящмяд:

Арашгын сяриндя тел габаьында,


Эцлабатын готаз зцлф айаьында.
Янбяр яфшан кими саьы солунда,
Даьылан телляри щяр йаня дцшмцш.

Ляляси:

Язялдян хан идин бизим елляря,


Тифилкян фяляк салды чюлляря.
Ляля Кярям кими йалдан йаллара,
Эетмя Ящмяд, биз вятяндян олмайаг.

Ящмяд:

Ящмяд дейяр мян чякярям налями,


Бир ащ чяксям ащым тутар алями.
Чярхи фяляк тярся чалды гялями,
Ляля валлащ, мейлим ъананя дцшмцш.

Намаз:

Гям мяня дярйа, щеч олмаз дайаз,


Ъанымы йолунда гоймушам нийаз.
Сяня гурбан олсун шикястя Намаз,
Эетмя Ящмяд, биз вятяндян олмайаг.

Бюйляликля Ящмяд сюзцндя мющкям дурараг, йолуна дявам


едир. О гядяр эедирляр ки, бир шящяря чыхырлар. Шящяря йетиряндя эю-
рцрляр ки, бир аь евин гаршысында бир тайа яляф вурулуб бир нечя ня-
фяр атчылар да юз атларыны йедирдирляр.
Бунлар да атларыны йемлямяйя иъазя истядикдя ъяваб алырлар

14
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

ки, щяман ев Мцрсял ханын еви-гярибляр дцшярэащыдыр, щяр кяс истяся


атларыны йемляйя билярляр, юзляри дя мянзиля буйура билярляр.
Бунлар атларыны йемляйиб ичяри дахил олдугда эюрцрляр ки,
отагда бир няфяр йатыб. Башынын цстцндя бир саз асылыб. Намаз гар-
дашы оьлуну щимля баша салыб деди:
– Гардашоьлу бу йатан адам йягин ашыхдыр, ойаныб сяни им-
тащан ется ъяваб веря биляъяксянми?
– Ъяваб веря билмяйян дя чюлляря дцшярми.
Бу суал-ъявабы ев йейяси Мцрсял хан ешидиб йухудан айылыр.
Дивардан сазыны алыб зилини зил, бямини бям дюшцндя мцстякям
едиб, башлайыр бунлардан сорьу-сувал етмяйя. Эюряк ня дейир:

“Иряван Шяририси” щавасында

Сяндян хябяр алым, ай ъяван ашых,


Щардан эялиб ня дийара эедирсян.
Сяриндя аьлынды ширин зябанын,
Вятяниндян ол авара эедирсян.

Ящмяд:

Шямсяддин елиндян дцшмцшям чюля,


Йюнцм дцшцб Бухарайя эедирям.
Аьамын ялиндян ичмишям бада,
Дярдим цчцн бир чарайя эедирям.

Алыр Мцрсял хан:

Ешгин пйаласына долщадолдасан,


Серйагыфлар дуруб саьы солда сян.
Йовмцл-ярясятдя щансы диндясян,
Булунмаз дярдиня чаря эедирсян.

15
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Ящмяд:

Гядир Аллащ лашярикди, ламякан,


Дилимдя язбярди отуз ъцз Гуран.
Мясябим Садыгды, Шащым Хорасан,
Сяъдя гылыб о бярайя эедирям.

Мцрсял хан:

Дящанындан чякдин о илгарыны,


Бяйянмишям сянин хош эцфтарыны.
Мцрсял ханам билдим ащы зарыны,
Гаралар эеймисян йаря эедирсян.

Ящмяд:

Вагиядя бир нишаня ейлядим,


Ъанымы йолунда гурбан ейлядим.
Мян Ящмядям сиррим харя сюйлядим,
Йамян кими фцгярайя эедирям.

Дейиш тамам олан кими Мцрсял хан Ящмяди фикриндян да-


шындырмаг мягсядиля деди:
– Эял, оьлан, сян бу дашы ятяйиндян тюк. Йамян ханым деди-
йин Бухарада Язим шащын гызыдыр. О гызы юз ямиси оьлу Зийад истя-
мишдир, ямма атасы вермямишдир. Она эюря дя Зийад инди
щярамиликля мяшьул олуб о гыза йейя дуранлары изляйир.
Ящмяд Мцрсял хана ъяваб верди ки:
– Хан тясяддийин олум юлмяк вар дюнмяк йохдур. Яйяр
мяня йахшылыг етмяк фикриндя исяниз эял, мяня бир сяламят йол эюс-
тяр ки, Зийад щярамийя раст эялмяйим.
Мцрсял хан Ящмяди бир горхусуз йолла мцшайят етдирся дя,
лакин йолда бунлары боран човгун тутур, йолу азырлар. Нищайят эя-

16
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

либ Зийад щярамынын дястясиня дцчар олурлар. Зийад щярамы ашых


эялдийини эюрцб:
– Йаншах, йаншах, бир гач кялмя йанша динляйим! – дейя Ящ-
мяди йанына чаьырдыгда Намаз Ящмяди гандырды ки, бу адам йя-
гин Зийад щярамы олаъахдыр, охуйаркян Йамян ханымын адыны
чякмясин.
Ящмяд алыр эюряк ня дейир:

“Тяънис” щавасында

Яввял башдан зцщцр оланда анадан,


Шцкцр олсун мцсялманя дцшмцшям.
Гяфлятдя айрылдым телли Сонадан,
Эюзцмц ачыб дил яфганя дцшмцшям.

Яъайыб гоьадады бялалы сярим,


Йетирсин дадыма Султаны Кярим.
Шан олду бядяним, ъисми эющярим,
Пярваняйям йана-йана дцшмцшям.

Бу намя йетирди икрам тутаннан,


Яшгин ъамы тярк ейляди вятяннян.
Мян Ящмядям сорушурам йетяннян,
Йамян дейиб бийабаня дцшмцшям.

Йамян адыны ешидян кими Зийад щярамы ямр верди ки, ашыьын
бойну вурулсун.
Ъяллад, Ящмядин башы цстя щазыр олдугда Ящмяд тявягги
еляди ки, цч ханя сюз дейиб лялясини эери эюндярсин сонра юлдцря
билярляр.
Зийад щярамы иъазя вердикдян сонра Ящмяд эютцрцр:

17
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

“Йаных кярями” щавасында

Ляля, эедяр олсан бизим елляря,


Шярщ еля дярдими елляр аьласын.
Яъайыб кям талейим, бахтым вирана,
Йетирсин цмманя селляр аьласын.

Яввялдян майыл идим о йашыл баша,


Мащы мцняввяря, халы щябяшя.
Чцнкц ялим йетмяди гощум-гардаша,
Мяним цчцн дярдди дилляр аьласын.

Намаз бурада Ящмядя тапшырыр ки о, Зийад щярамыйа йал-


варсын бялкя рящм едиб бураха.

Алыр Ящмяд:

Мян Ящмядям йара гурбан ъанымы,


Буйур ъялладдара тюксцн ганымы.
Инди ки эюрмцрям Йамян ханымы,
Бош галан будаглар, даьлар аьласын.

Беля дедикдя Зийад щярамы гязябнак олуб йеня дя ъяллада


ямр етди ки, Ящмядин бойнуну вурсун, ямма Ящмяд аман истя-
йиб мяктубу гатдайыр вя ямисиня вериб йола салыр, цч ханя сюз де-
мяйя бир дя иъазя алыр эюряк ня дейяъяк!

“Ширвани кярямиси” щавасында

Тягсирими яфв гыл, Зийад щярамы,


Яввял мяни о мювлайя бахышла.
Яршин цзцндя лювлакя лювла,
Лима хяляфктцл яфлакя бахышла!

18
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Абад олмаз сягирляря тохунан,


Щцъум чякяр ол хейбяря тохунан.
Айяйи Язимди ол гуранда охунан,
Иза ляйлятцл гядракя бахышла.

Вагиядя эюстярди олду мяня йар,


Мцшкцли эушясян гядирцл-гяфадар.
Мяэяр эюзц йолда бир мятлябим вар,
Мян Ящмядям, Фатимяил Зящрайя бахышла.

Зийад щярамынын щирси бир аз йатыр, дейир:


– Апарын бу йаншаьы бир мешяликдя юлдцрцн ки, мяним эю-
зцм онун ганыны эюрмясин.
Ъялладлар ися буну бир мешялийя апарыб, беля мяслящят эюрцр-
ляр ки, ону юлдцрмясинляр, йазыгдыр. Одур ки, Ящмядин шащ дама-
рындан бир гядяр ган бурахыб кюйняйини о гана булайыб юзцнц
Аллащ йолуна азад едирляр ки, Зийад щярамы инанмаса, эюстярсинляр.
Ящмяд ъялладлара хейир дуа едя-едя эялиб чыхыр бир булах башына.
Ящмяд булах башында галмалы олсун, сизя хябяр верим Намаз-
дан. Намаз евиня чатыб Ящмядин арвады Тцкяззибана яринин юлцм
хябярини верир. Тцкяззибан бу хябяри ешитъяк эютцрцр эюряк ня дейир:

“Ширваны кярямиси” щавасында

Гыздар, мяня бир тясялли верясиз,


Эюряк ганлы фяляк йара нейляди.
Санасан ки, дцнйа тар-мар олду,
Хязан дцшдц эцлзаря нейляди.

Намы пярвярдиэар бизябан дамад,


Чыраг яшг ящлиня щеч вермяз мурад.
Вярям лиллащи йцрудян зцлмян лиллибад,
Чыхартмады бир кянаря нейляди.

19
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Тцкяззибанам мян дя эялдим амана,


Эюрцм рцъащ олсун йаман йамана.
Ахды ейним йашы1 дюндц цммана,
Мян олмушам бяхти гара нейляйим.

Тцкязбан ащы зарда галмагда олсун, ярз едим Йамян ха-


нымдан. Йамян ханымын Хоъа бязирэан адлы бир сювдаэяри вар иди.
Йамян ханым бир эцн Хоъа бязирэаны йанына чаьырыб она тапшыр-
ды ки, щарада Ящмяд адлы, йери Эюйяникли, йцзцндя щябяши хал олан
ашых эюрярсянся мяним йаныма эятирярсян.
Бязирэан мцлтяфит2 олуб Ящмяди сорахлашмагда икян, Зийад
щярамы олан дийаря чыхыр орада бир эцл гяфля гатырын йцклярини ачыб
истиращятя мяшьцл олур вя нюкярини ися чай цчцн су эятирмяйя булаьа
эюндярир.
Нюкяр су ахтара-ахтара эялиб чыхыр щямин Ящмяд олан бу-
лаьа вя булаьда Ящмядля узун-узады сющбятя мяшьул олуб щачан-
дан щачана су долдуруб аьасынын дцшярэащына эялир. Хоъа
бязирэан сорушур ки:
– Ядя, нийя беля эеъикдин?
– Аьа, булах башында бир ашых вар иди, башым онунла сющбятя
гарышмышды, она эюря эеъикдим.
Бязирэан:
– Бяс нийя ону бура чаьырмадын – дейиб юзцнц йетирир булаьа
вя Ящмяди орада эюрцб, – ай оьлан, щаралысан дейяряк сувал едир.
Ящмяд алыр эюряк юзцнц неъя танытаъаг:

“Дилгям” щавасында
Яслим Эюйяникли Шямсяддин3 елли,
Гям мяни салыбды бурайа, даьлар.
1 eynim yaшы – gюzцm yaшы
2 mцltяfit – iltifat edяn
3 Шяmsяddin eli – Gюyчя mahalыnda yer adы

20
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Щяр бири бир йердян кясиб йолуму,


Пиллякан дцшцбдц арайя даьлар.

Гашлары йагутду, киприйи алмас,


Щарамнан охласа йарам саьалмаз.
Йцз мин лоьман эялся дярдим билмяз,
Шащы мярдан йетсин чарайя, даьлар.

Тцляк тярлан овун алмаз бу сардан,


Дяли кюнлцм ял эютцрмяз дилбярдян.
Сябяб няди Ящмяд айрылды йардан,
Онунчцн батыбды гарайа даьлар.

Гоъа бязирэан Ящмядин Йамян ханым дейян оьлан олма-


сыны йягин едиб дейир:

“Сары торпаг” щавасында

Чох да гям чякиб, гям етмя оьул,


Валлащ сяни йаря йетиррям.
Даьыдарам малымы эянъи Хязаня,
Ала эюзлц о дилбяря йетиррям.

Цстцмцздя дуран Ъялили Ъяббар,


Йетишсин дадына Ханы Шащсувар.
Сяннян кечирдирям, оьул, бир илгар,
Гясям олсун имамлара, йетиррям.

Хоъа бязирэанам елим Ширази,


Лейли нащар1 эялир онун авазы.
Бухарада Язим шащын о гызы,
Ады Йамян, о дилбяря йетиррям.
1 Leyli nahar – gecя-gцndцz

21
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Бюйляликля Хоъа бязирэан Ящмяди эютцрцб, юз гафилясиня


апарыр, орадан да йцкляри йцкляйиб йола дцшцрляр Бухарайа тяряф.
Бунлар аз эедиб, чох эедиб юзлярини йетирирляр Лил чайына. Лил чайына
чатъаг, карван эямиляря дцшцрцлцб су иля эетмяйя башлайырлар. Бу
минвал иля эями алты айа туфана дцшцб бир тяряфя чыха билмир. Няща-
йят эямичи мясяляни бу ъцр щялл етмяли олур. Дейир:
– Йягин мяним эямимдя бир эцнащкар адам вар, йохса бу
гядяр мян эямичилик етмишям, беля туфана дцшдцйцм олмамышды.
Одур ки, эямичи эцнащкар адамы тапмаг вя ону дянизя тул-
ламаг мягсядиля – “миниклярдян ким биринъи дяфя дярйа иля сяфяря
чыхыр?” – дейя суал едир. Ящмяд мяням дедикдя, эямичи:
– Бизим бу фялакятя дцчар олмаьымыза сябяб биръя сянсян.
Биз сяни дярйайа тулламайынъа бу бяладан хилас ола билмяйяъяйик”.
– Бу дябянэ цзр1 гаршысында Ящмяд дейир:

“Рянэ” щавасында

Дамяндя2 галанда чаьыррам сяни,


Йетир сян дадыма бады мурады.
Ай аьалар, мяним фярманны башым,
Буйур сян цстцмя бады мурады.

Мян гурбанам Йамян кими шяхся,


Кюнцл йахын олар мянзил ирагся.
Кябяйи бейтуллащ мясчиди ряхся,
Гядир Аллащ, юзцн ейля имдады!

Вагиядя эюрдцм олдум тябяррцк,


Гямдян либас эейдим щиърандан бцрк.
Юзц бирди ады мин бир, лашярик,
Щяр баладан хилас ейля Ящмяди.
1 Dяbяng цzr – axmaq, bяhanя
2 Damяndя – цmidsiz, kюmяksiz, naчar

22
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Сюз тамам олан кими эями йол тапыб сащиля чыхыр. Хоъа бя-
зирэан Ящмяди Бухарайа чатдырыб Йамян ханымын гясрини она ни-
шан вериб дейир:
– Оьул Ящмяд, бах щямин имарятдя Йамян ханым олур, ди
эет севэилиня чат!
Юзц ися йахын эетмяйиб горхур ки, бялкя ишин цстц ачыла, гызын
атасынын гязябиня дцчар ола.
Йамян ханым, бязирэана тапшыран кими, Ящмядин нишанла-
рыны юз гаравашларына да сюйлямишди ки, раст эялярся онун йанына
эятирсинляр.
Гаравашлардан бири Ящмяди гясрин габаьында эюрцб адыны
сорушур. Онун ады Ящмяд олдуьуну билинъя ханымынын йанына дя-
вят едир.
Ящмяд ися ъям-хям едяряк:
– Сиз нясилдян бир йейиб беш эюрмцшям, мян ора эялмярям –
дейиб наз едир.
Оьланын ъявабыны Йамяня йетирдикдя Йамян ямр верир ки,
ону дюйя-дюйя эятирсинляр. Гараваш шу чубуьла бир дя эялдикдя,
Ящмяд мясяляни анлайыб, Йамян ханымын отаьына айаг алды. Ящ-
мяд гызын гясриня дахил олдугда Йамян ханымла балконда цзля-
шир. Йамян ханым Ящмяди эюрцб:
– Нийя беля эеъикдин? – дейяряк, башлады наз сатмаьа.
Ящмяд ися эеъикмясиня сябяб олан сярэцзяштлярини беля нягл
етмяйя башлады:

“Аббас шикястяси” щавасында

Йатмышдым цстцмя эялди ярянляр,


Гянбярин дястиндя бадя доланды.
Йетишмяди цстцмя вагия вуранлар,
Онун цчцн ъан сювдада доланды.

23
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Дурду гям карваны бизя йеришя,


Дад эярди1 мядид верян щяр ишя.
Мцрсял хан да ваъибатдан соруша,
Забаныма ол Шящзада доланды.

Мяним цчцн ня бещиштин адамы,


О сорушду мян сюйлядим путамы.
Ъяллада “вур” деди Зийад щярамы,
Мцрги руфум ол гцбадя доланды.

Йамян ханым онун сюзцнц кясяряк, бяс неъя олду ки, Зийад
щярамы сяни саь бурахды?

Ящмяд:

Ящмяд сядягяди ъанфяшанына,


Аманят ейлядим бязирэанына.
Мане олду чыхартмады эештяк йанына,
Алты ай да о дярйада доландым.

Йамян ханым Хоъа бязирэаны чаьырыб, алты ай дярйа цзярин-


дя галыб галмамаларыны сорушду. Бязирэан башы:
– Бяли дцздцр ханым, – дедикдя гыз аьушуну ачыб аъ дявя
гангала сохулан кими оьланы юпцб йаламаьа башлайыр вя эютцрцр
юзцнцн хцсуси отаьына. Ящмяд бу эцндян етибарян гызла бир отаг-
да йашамагда, кефдя-дамагда иди, ямма бир эцн чугул Семонун
гызы – чин гараваш Ящмяди гызла бир ряхтихабада2 эюрцб, хябяря гач-
маг истядикдя Йамян ханым хябяр тутуб гаравашы ятяэляйир вя она
чохлу пул вериб анд ичдирир ки, бу сирри бир йанда данышмасын.
Чин гараваш Йамян ханымы ямин едир ки, щеч кяся сирри де-
мяйяъяк, ямма ханым верян пуллары сахламаг цчцн атасына ве-
ряркян чугул Семон:
1 gяrd – dяrd
2 Rяxtixaba – yorьan-dюшяk, yataq

24
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

– Бу гядяр пул щарадан сянин ялиня кечмишдир? – дейяряк


суал едир. Чин гараваш ися мясяляни олдуьу кими атасына нягл едир.
Чугул Семон бу сюзляри ешитъяк ящвалаты Язиз шаща билдирир. Шащ
миргязяблярини1 эюндяриб, гызыны чаьырыр вя онунла бир отагда йа-
тан оьланы яля вермясини тяляб едир.
Йамян ъяваб верир ки:
– Ата, сянин кейфин истядикдя чальычылар эятиртдириб чалдырыб
охутмурсанмы нийя мяним бир ашых охутмаьа ихтийарым олмасын?”
– дейиб Ящмядин йерини билдирир. Шащ Ящмяди эятирдиб юлдцрмяк ис-
тядикдя Ящмяд аман истяйиб алыр:

“Гарачы” щавасында

А бимцрцввят, а биинсаф, а залым,


Йахшы доста йалан сатмаг олармы?
Инсафы унудуб, дини тярэитиб,
Намусу, гирйяти атмаг олармы?

Щяр ийидин кюнлцндян кечяр пашалыг,


Неъя аслан эязяр йалныз мешялик.
Шейтана гощумлуг гурда ашналыг,
Иланын гойнунда йатмаг олармы?

Мян Ящмядям кюнлцм елямяз тяляб,


Мяндя ялаъ йохдур фялякдя инсаф.
Сцмцкдян шиш эюрдцм полатдан кябаб,
Уйдуруб бир-бириня тахмаг олармы?

Ящмяди, Язим шащ юз вилайятиндян сцрэцн буйурур. Йамян


ися атасынын бу фярманына ичин-ичин аьлайыб дейир:

1 Mirqяzяblяr – cяlladlar

25
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

“Нахиъяваны” щавасында

Ъяллад, балам, гоймаз йетяк мурада,


Йаряб бу сювдалар айандымы ола.
Инанмырам, Мяляк, йар эяля бизя,
Мяним гара бахтым ойандымы ола.

Дярсими тяклядим “ялиф”дя “бей”дя,


Бу мцшкцллц дярдимя ким ейляр файда.
Сидрятцлмцнтящада1 йеддинъи эюйдя,
Талещим о буръу бяйяндими ола.

Мян Йамяням хуб йетишдим камала,


Фяляк, кяъ гатмаэилян беля игбала.
Йар дейиб сцбщя тяк чякдим нала,
Йараб, ярши ялайя дайандымы ола?

Гыз бурда ащ вайла галмагда олсун сизя хябяр верим Ящ-


мяддян. Ящмяд о гядяр эедир ки, нящайят чатыр Балхын шящяриня.
Щямин шящярин щакими – Камиран шащын щцзуруна эедиб,
дярдиня ялаъ истямяк фикриндя олур, ямма Камиран шащы тапма-
дыьы цчцн онун гызы Хураман ханыма башына эялян маъяраны нягл
етмяйя мцвяффяг олур вя Хураман ханымдан беля имдад истяйир:

“Ящмяди” щавасында

Башына дюндцйцм евлади Хураман,


Бу мцшкцллц дярдимя чара йетярми?
Ащы налам тутуб ярши, асыманы,
Бир ащ чяксям пейьямбяря йетярми?

1 Siдrяtцlmцнtяhada – яфсаняви бир аьаъ. (ъяннятдя)

26
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Хураман ханым:

Оьлан, ня сювдады гцрбят еля дцшцбсян,


Щиъран цчцн бир яфсаня йетишмяз.
Яшг ялиндян гайнайыбнан ъошубсан,
Асантлыгла ряфтаря йетишмяз.

Ящмяд:

Яндялибям эцля фяьан ейлярям,


Данма, йар язбярим фяьан ейлярям.
Бир ъаным вар сяня гурбан ейлярям,
Чяксяляр бядяним даря йетярми?

Хураман ханым:

Мящяммяд пейгумбяря эюндярди таъы,


Щяман саат орда гылды мераъы.
Шащлар шащы юзц гылсын ялаъы,
Сябр етмясян бир кянаря йетишмяз.

Ящмяд:

Яввял бу шящяря гойан биня,


Зцлмиля кафяри эятирян диня.
Юзцн ялаъ ейля, сян бу дярдимя,
Мян Ящмядям ол бичаря йетярми?

Хураман ханым:

Ахтардын тапдын ол Хураманы,


Щагды, нащаг дейил, щаггын диваны.
Енибди сяриня Нущун туфаны,
Зян1 ящлиляр бу щесаба йетишмяз.
1 zяn – шцбщя едянляр

27
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Дейиш тамам олан кими Хураман ханым Ящмядин ялиня ка-


ьыз вериб, Чархын шящяриня атасынын цстя эюндярир ки, та Камиран
шащдан мятлябини дилясин.
Ящмяд Балхын шящяриндян чыхыб Чархын шящяриня ряван олур.
Чархын шящяриндя Камиран шащын щцзуруна эедиб намяни вцсул
едир вя дейир:
“Борчалы” щавасында

Башына дюндцйцм евлады Камиран,


Мятляб мяня Мцртязадан верилди.
Айяйи язимдян йетишди нида,
Фярман эялди Мцстяфадян верилди.

Ешгин иращында чякмишям ъяза,


Ишини ишлятди эярдиши гяза.
Аьдан йазы дцшдц лощи мящфуза,1
Фялаки Ярши Яладан верилди.

Мян Ящмядям сярим ичря бяладан,


Эеъя эцндцз гуртармарам наладан.
Ялясти биряббикцм2 галу бяладан,
Бяли деди ибтидадан верилди.

Камиран шащ намяни охуйуб вя бу сюзляри ешитъяк гызы Ху-


рамана мяктуб йазыр ки, бу оьланын мятлябиндян мяфщум олдум.
Эери эюндярирям ки, онунла бярабяр гошун эютцрцб севэисиня чат-
дырасан.
Ящмяд Камиран шащын йаздыьы мяктубу эятириб Хураман
ханыма йетиръяк, Хураман ханым бир бюлцк гошун эютцрцб Ящ-
мядля бярабяр цз гойур Бухара шящяриня. Язим шащ шящярин ищатя
олунмасыны ешидиб гасид эюндярир ки, эюрсцн эялян гошун хейирлы-
ьами, йохса шярлийями эялмишдир. Хураман гасидин хябярини ешидиб
1 lohi mяhfuza – эюйлярдя сахланылан лювщя
2 Яlяsтi birяbbikцm – Мян сизин Аллащыныз дейилмийям?

28
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

онунла ъяваб эюндярир ки, яйяр Язим шащ гызыны мяним гардашыма
верярся хейир, вермязся шяр олаъагдыр.
Язим шащ бу мялуматы алан кими горхусундан гызынын ба-
шыны бязяйиб Хураман ханымын гаршысына чыхартды. Ящмяд Йамян
ханымын эялмясин эюрцб сазы эютцрцр:

“Иряван чухуру” щавасында

Гямэин кюнцл йеня галхды шад олду,


Салланыбнан бир ъяванды бу эялян.
Гям лешкяри кюнлцм етмиш вирана,
Еля билдим Тцкяззибанды бу эялян.

Ялляри эюйчякди щязряти Исадя,


Мямяляри галыб Тури Сянадя.
Тярсаляр дя тярк едиб клисаны,
Ислам цчцн дин иманды бу эялян.

Ящмяд севди ону кими ъяваны,


Эейдийи атласды кцлли пцнщаны.
Эюзялликдя йер йцзцнцн Султаны,
Мящбублугда яршя ханды бу эялян.

Йамян ханым эялиб йетишъяк Хураман ханым онун йцзцнц


ачыб миндирир кяъавяйя вя Ящмядя тапшырыб вятянляриня йола салыр
юзц ися гошуну иля эери гайыдыр.
Ящмяд Йамян ханымла бир эцл ъям эцллцкдя бир дястя гыза
раст эялир. Кяъавяни яйляйиб оларын шяниня бу сюзляри охуйур:

“Гящряманы” щавасында

Отуран аьалар, дуран газылар,


Салланыбнан бир ъяванды бу эялян.

29
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Гямлешкяри кюнлцм етмиш вирана,


Щакимиййятдя Сцлейманды бу эялян.

Ганлар дамыр гямзясиндян, назындан,


Эюзял сифятиндян, ала эюзцндян.
Бир йол да дцшцбдц яршин цзцндян,
Йа щуриди, йа пяриди бу эялян.

Ящмяд дейяр сянсиз эетмям йолума,


Ъямалын бянзятдим ъяннят нуруна.
Аьлым чашды, фящмим дцшдц дяриня,
Онда билдим Тцкяззибанды бу эялян.

Ящмяд гызлара бу тярифи дейиб, юз йолуна ряван олур. Нища-


йят эялиб вятяниня йетишир. Тцкяззибан яринин эялмясини ешидиб тяя-
ъцблянир ки, бяс неъя олду ки, Ящмяд дирилди. Бяс Намаз онун
юлцм хябярини эятирмямишдими? Тцкяззибан гапыйа чыхыб Йамян
ханымы кяъавядян дцшцрцб, юпцб гуъахлайыр вя чякя-чякя отаьа
чыхарыр.
Бу мярякяйя Намаз да эялиб чыхыр вя чох шаддыр ки, Ящмяд
саь галмыш вя мурадына йетишмишдир. Нечя эцн нечя эеъя ял наьа-
райа вурулуб Ящмядин тойу тутулур.

Сон.
09.02.1938

30
ß ðò î ü ðî ë Úà â è ä
“ШАЩ ИСМАЙЫЛ” ЩАГДА

ИФАЩИ ядябиййатын бир чох популйар ясярляри вар


ки, халг узун заман ишлямиш, эюзялляндирмиш, севя-
севя йаратмыш. Бу кими ясярляря “Короьлу”, “Яс-
ли Кярям”, “Гачах Няби”, “Ашыг Гяриб”, “Шащ
Исмайыл” вя башгалары дахилдир. Бу наьылларда ня-
зяря чарпан бцтцнлцйцн, мющкям гурулушун,
цмуми тамлыьын сябяби узун заман цзяриндя ишля-
нилмясидир. Йухарыда сайыланлардан ися “Короьлу”, “Гачах Няби”
хцсуси щцрмятя лаигдир, онлар фолклордакы гящряманлыг дастанлары
жанрынын ян эюзял нцмуняляридир. “Ашыг Гяриб”, “Ясли Кярям”,
“Шащ Исмайыл” кимиляри ися севэи дастанларыдыр. Севэи дастанлары ол-
масына багмыйараг гящряманлыг елементляри вардыр. Мяс: Шащ Ис-
майыл эцъдя пящляванлардан эери галмаз, Ашыг Гяриб ашыг
дейишмяляриндя щеч кимдян эери галмаз. Лакин бязян севэи дас-
танларында пассив образлар эюрцлцр (Кярям...).
Бу етибарла “Шащ Исмайыл” наьылы гящряманы щям гящряман,
щям ашыгдыр. Мцщарибя мейданына эялиркян азлара кюмяк едир.
Севиркян онун севэиси Кярямдян зяиф дейил. Исмайыл щям пящля-
ван, щям ашиг икян охуъу ону ясасян ашиг кими таныйыр. Чцнкц сев-
эи илк пландадыр, гящряманлыг икинъи дяряъялидир.
Наьылын мязмунунда, ифадясиндя еля бир аьырлыг йохдур. Ифа-
дядяки бу хцсусиййят юзцнц илк сящифядян, устаднамядян эюстярир.
Бу парчада юзцнц юйянляр, йаланчылар, габилиййятсизляр тянгид едилир:

31
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

“...
...
Юйрядирсян ганмыр хейри шярини,
Диндиряндя, йол йамаъдан данышыр.

...
Бир кечял гыза ъаваб веря билмяйян,
Щяйятинин учуьуну щюря билмяйян,
Имарят гурдуруб, дашдан данышыр.

...
Чюряэиня атмаьа дузу олмайан,
Евиндя беш аршын бези олмайан,
Диндиряндя ал гумашдан данышыр.”

Сон бейтдя ашыг юзцнц пярдяляйиб коперативя сохулан спе-


кулйантлардан данышыр.

“Виъдансыз адамлар гопратифя цзви олур,


Ичяри гоймайырлар, ешикдян данышыр”.

Наьылда бязи моментляр щяр йердя олмасына бахмыйараг,


мянфи тясир едя билмир, эцъц чатмыр. Чцнкц ифадядяки тямизлик, ща-
дисяляр реаллыьы буна имкан вермир. Башга наьылларда да тясадцф
олунан моментляр щансылардыр?
Шащ Исмайылын атасы Ядил шащ евладсыздыр, арвады мяслящят эю-
рцр кц касыблара пул пайласын... Бир эцн йахшы сясли бир дярвиш алма
верир... Ушаьа ад гойуркян ъцрбяъцр гарылар йыьышыр...
Лакин бунларын юзцндя дя бир илавя, бир йенилик эюрцлцр.
Дярвиш дейир ки, алманын габыьыны кцрян ата версинляр. Бу ат
хцсусиля шащ Исмайылын олур.
Гарылар ад гоймаг истяркян щямин дярвиш эялиб ад гойур.

32
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Наьылын стили ясасян реализмдир. Щяр шейдя эерчяклийя доьру


бир мейл вардыр. Бир чох наьылларда дейилир ки, варыны касыблара пай-
лады Аллащ она бир евлад ята етди. Бурада башга ъцрядир.
“...ай падшащ, бу девлятин ъоху юз ял ямяйинся, бир ня гядяр
дя зцлцмкарлыгла йыьмысан, эял инди девлятини 3 гисим еля, бириси юз
хязиняхананда галсын, ики гисми фаьыр фугарайа, йохсула вер, бял-
кя тябиятин хошуна эедя, онларын нцфузу иля сяня бир евлят веря.”
Ифадядя бир дяйишиклик вар: абстракт Аллащ явязиня конкрет
тябийят. Башга бир йердя дя бу кими мисал вар. Яввялки вариант
“Шащ Исмайыл”да онун эюзлярини пейьямбяр саьалдырды. Бурда баш-
гадыр:
“Шащ Исмайылын йарадыъы гцввят тяряфиндян эюзляри саьалыб,...”
Халг пейьямбярин варлыьына шцбщя етмиш, лакин йарадыъы бир
гцввянин варлыьына инанмыш. Чох мараглы оларды ки, наьыл йазылар-
кян ашыгдан сорушулайды: йарадыъы гцввят мяфщуму алтында о няйи
дцшцнцр?
Наьылын баш образы Шащ Исмайыл щагда аз-чох йаздым ки, о
ян яввял ашигдир, севэи илк пландадыр.
Гадынлар ичиндя фикри ъялб едян Ярябзянэидир. Эюзял Яряб-
зянэинин гцввятли оьлан ахтармасы бир нюв эюзяллийин гцввятя сяъ-
дя етмясиня символдур. Ярябизянэи вя Шащ Исмайыл бири-биринин
гцввят вя эюзяллийиня вурулуб. Яйяр Исмайыл зяиф олсайды Ярябизян-
эи ону юлдцрярди. Демяк ону севдирян эцъдцр. Бу ики эянъин сев-
эисиндя яввял гцввят севэиси, сонра эюзяллик севэиси дурур.
Эцллцзар иля Шащ Исмайылын севэиси анъаг эюзяллик севэисидир.
Бу пассив, бир нюв щисси севэи ися Ярябзянэинин севэиси актив вя ира-
дявидир.
Наьылын мязмунундакы мараглы тяряфлярдян башга лексикон,
грамматик хцсусиййятляр дя вардыр.
Фонетик щал олараг ассимилйасийайа вя метатезя нцмуня
эюстярмяк олар.
“... атасы щазырлыг эюрдц йахшы оьланлардан атдандырды.”
“атландырды” явязиня “атдандырды”. Йахуд:

33
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

“Башына дюндцйцм эцлцздц ата”

Бурада метатез (щярифлярин йер дяйишмяси) щадисяси вардыр.


“...дявриш пилякянин айаг тяряфиндя охуйурду”.
“дярвиш” явязиня “дявриш”

Морфолоэик щаллар да вар. Ы шяхс мцзаре ямр формасында


мцзаре шякилчиси атылыр, йерини кюкцн сон самити тутур, бунун гы-
салтма щадисяси эедир.
Мяс:

“Йагын (йягин) бил ки, мятлябини битиррям,


Серйагуфуну эюз евиндян итиррям.
Сящяр юзцм о мейдана йетиррям,
Аьлама, гоъа мейдан мянимди.”

Битир+яр+ям – битиррям
Итир+яр+ям – итиррям
Йетир+яр+ям – йетиррям

Кющня феили сифят формасы вардыр.


Феилин кюкц+ярэи, арэы, +шяхс сонлуьу.

Мяс:
“...
Сяня миннят едир Ярябзянэи
Кючярэийик бу йерлярдян кюч иннян беля”
Кюч+ярэи+(ж)ик
Кющня баьлама формасы да вар.
Феилин кюкц + убда, цбдя, ибдя, ыбда.
Бу форма сонракы ъцмляни даща тез тяляб едир, даща сых баь-
лылыг йарадыр.
Мяс:

34
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

“...полат йящяри белиня вуруб да, тярлан киби белиня сычрайыб...”

“...бу ямри вериб дя ъейраны щяр тяряфдян гамардылар”.

“...ъейран ъялд фцрсят тапыб, Шащ Исмайылын атынын алтыннан


гаты йайдан ох чыхан киби чыхыб да гачды”.
Наьылын лексиконуну нязярдян кечиряк. Бир чох сюзляр ядяби
дилдяки кими ишлянмясиня бахмайараг, бязиляри дяйишиб. Мяс:

“...сюзцмя бахсан сяня бир мяслат едярям”


Бу кялмядяки (мяслат) “а” сяси узаныр.

“Шащ Исмайыл деди: ня цчцн мяни бурада дустан етмишдин?”


Бязян бу дяйишиклик диалект хцсусиййятиндян тюрцйцр. Мяс:
“...бир эцн нашы ашваз Шащ Исмайылын пиловунда бир йекя сц-
мцк гойуб эюндярди”
“б” сяси явязиня “в” ишлянмяси ян чох Эянъя диалектиндя эю-
рцлцр (бязян дя Газахда).
Халг дилиндя ишлянян хцсуси кялмяляр дя вар.

“Эядикляр баьланыб гардыр,


Мян чякдийим ащы-зардыр.
Ъейран дяйилди Эцллцзардыр,
Шащ, дярдими неъя дейим?”

Эядик – йол демякдир,

“Бир саат гапында биз олдуг гонах.


Бу гямли кюнлцмц гойма бейдамах.
Апар мцждясини вер, бялэясини алах”...

Бялэя – нишан демякдир.

35
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Бу наьылы сюйляйян ашыг Наьы Имамвердийевин дилиндя халг


ифадя формалары тясири даща дяриндир. Азярбайъан Мусигисинин Ел-
ми Тядгигат Кабиняси халг мусигиси текстляринин, фолклор наьылла-
рынын нцмуняси олараг ашыг Наьынын данышыьыны, сясини йаза биляр.
Кабинет бу кими популйар наьыллары вариантлары иля ишляйиб, елми ясяр
кими чап етдиря биляр.
“Шащ Исмайыл” наьылы щагда данышылыркян, хцсуси иля эюстяр-
мяк лазымдыр ки, бу наьыл фолклорун ян гиймятли нцмуняляриндян
биридир.

19.09.1939
Бакы

36
ШАЩ ИСМАЙЫЛ

Сюйляди: Наьы Имамвердийев (Товуз)


Йазыйа алды: Щцсейн Искяндяров
28.12.1937
Устаднамя

Язялдян олмасын бедасыл евлад,


Авара сюйляр, бошдан данышыр.
Юйрядирсян ганмыр хейри-шярини,
Диндиряндя йал-йамаъдан данышыр.

Кяндиндя шаэирдлийи эюря билмяйян,


Бир кечял гыза ъаваб веря билмяйян.
Щяйятинин учуьуну щюря билмяйян,
Имарят гурдуруб дашдан данышыр.

Мярякядя данышмаьа сюзц олмайан,


Чюряэиня атмаьа дузу олмайан.
Евиндя беш аршын бези олмайан,
Диндиряндя ал гумашдан данышыр.

Йаранмыш инсанда чохдур авара,


Гандыра билмяйирям, эялмишям зара.
Вар йохуну сатыб вериб цч-дюрд давара,
Тоьлуйа тохум дейир, гочдан данышыр.

37
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Инсан вар ки, инсан онунла доланмаз,


Инсан вар ки, гялбин ондан буланмаз.
Инсан вар ки, евиндя бир урвалыг ун булунмаз,
Диндиряндя бешдян-бешдян данышар.

Гащраман данышмаг сяня изни олур,


Син билмяйирям яллими олур, йцзмц олур.
Виъдансыз адамлар гопратифя цзвц олур,
Ичяри гоймайырлар ешикдян данышыр.

Гуллуьунуза ярз ейляйим Гяндящяр шящяриндян. Гяндящяр


шящяриндя кимдян? Ядил шащдан. Ядил шащ бир падшащ иди. Дярйа-
лар мцряккяб олуб сяъъаряляр гялям олса, щямин падшащын вар ям-
лакыны йазыб щягги еляйя билмязди. Яма бу дювлятын сащиби олан
падшащын евлад нишаняси йох иди. Евлады олмадыьындан падшащ чох
фикирляширди, щями дя гоъалмышды. Падшащ чох фикиря эедяркян юз ар-
вады деди ки:
– Падшащ ня чох фикирляширсян?
Падшащ деди:
– Ай арвад, бяс биз юляндя бизим йурдумузда галан олма-
йаъаг, вар ямлакымыз кимляря галаъаг, мян ону фикирляширям.
Арвад деди ки:
– Ай падшащ, яэяр мяним сюзцмя бахсан сяня бир мяслящят
едярям.
Падшащ деди:
– Ай арвад, деэилян, хейирли сюз олса бахарам.
Арвад дейир:
– Ай падшащ бу девлятин чоху юз ял ямяйинся, бир ня гядяр
зцлцмкарлыгла йыьмысан. Эял инди девлятини цч гисим еля. Бириси юз
хязиняханандя галсын, ики гисмин фаьыр фуьарайа, йохсула вер. Бял-
кя Аллащын хошуна эедя, онларын нцфусу иля сяня бир евлад веря.
Щямин бу арвадын сюзц иля падшащ арвад дедийи кими девла-
тыны цч гисим еляйиб фаьыр вя йохсуллара даьытды. Арадан бир нечя

38
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

эцн кечди, падшащ иля арвад юз евляриндя яйляшмишдиляр. Бир дярвиш


охуйа-охуйа падшащын дямханясиня юзцнц йетирди. Дярвиш пиллякя-
нин айаь тяряфиндя охуйурду. Падшащ деди ки:
– Эедин о дярвишин пайыны верин эетсин.
Дявришдян сяда эялди ки:
– Падшащ зящмят чякиб ашаьа енясян, сянин иля ишим вар.
Падшащ енди дярвишин йанына. Дярвиш ъибиндян бир алма чыха-
рыб падшаща верди вя деди ки:
– Падшащ, щямин алманы сюйарсан габуьуну тюйляндя олан
кцрян адда олан майдана верярсян, юзцнц дя ики кясиб парасыны йол-
дашына вериб, парасыны юзцн йийясян. Щямин йцряэиндяки мятлябин
щасил олар. Падшащ, вязирин щардадыр? О эялян вязириндирми? – деди.
Падшащ чеврилиб бахаркян дявриш гейб олду. Щямин дярвишин
дедикляри кими падшащ о ямирляри йериня йетирди. Щямин алманын
васитясиля доггуз ай доггуз эцн доггуз саат доггуз дягигя
доггуз санийя тамам олду. Щямин арваддан бир оьлан олду. Ма-
мачалар башына йыьылыб ушаьы суйа тутуб бялядиляр. Арадан бир нечя
эцн кечди, йыьылдылар оьлана ад гоймаьа. Гарылар йиьишыб кимиси
“Сичимгулу”, кимиси “Юркянгулу” гоймаг истяйирдиляр. О щалда
щямин дярвиш юзцнц йетирди, оьланын адыны Исмайыл гойду. Щями
дя деди ки, шащ оьлудур. Исмайыл шащ оьлудур, шащлыьы да цстцндя
оьланын ады олур Шащ Исмайыл. Щямин оьланы ана тярбийяси битир-
дикдян сонра мяктябя гойдулар. Айры хцсуси бир мяктяб, айрыъа
бир молла иля Шащ Исмайыл мяктябдя мяшьул олур. 15 йашына гядяр
чюл эюрмяйир, ешик эюрмяйир. Шащ Исмайылын йедиэи чюряйин ичярисин-
дя сцмцк олмазмыш, бир эцн нашы ашбаз Шащ Исмайылын пиловунда
бир йекя сцмцк гойуб эюндярди. Шащ Исмайыл чюряк йийян вахты
молла деди ки:
– Мян евя эедирям.
Шащ Исмайыл чюряйи йейяркян сцмцк ялиня эялди, диши иля вя ял
иля басды, бахды эюрдц ки, чох бяркди. Деди ки, щялбят бу да ятин
аьаъыдыр. Ял дырнаьынын цстцня гойуб йухары атды, йухарыда ай-
найа дяйяркян айна гырылды эцн дцшдц. Шащ Исмайыл эцн иля мяшьул

39
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

олду. Эюрмядийиндян – бу ня щейванды – дийя эцнц тутмаг истя-


йирди. Эцн иля чох чалышыб ган-тяря батды, о щалда молла гапыдан
ичяри эириб ял дясмалы иля эцнцн ишыьыны тутду. Шащ Исмайыл аъыглы
оларкян моллайа деди:
– Мяним щейванымы нинядин, вер.
Молла деди:
– Шащ Исмайыл, ай вар, эцн вар ешик, сийащят вар.
Шащ Исмайыл деди:
– Ня цчцн мяни бурада дустаг етмишдин?
Молла деди:
– Атандан-анандан иъазя йохдур. Йаз атан сяня сийащят
версин.
Шащ Исмайыл юз дясти хятти иля атасына йазды. Сийащятя чыхмаг
истяйирям. Атасы Шащ Исмайылын ъавабыны охуйуб, сийащят цчцн ща-
зырлыг эюрдц. Йахшы оьланлардан атдандырды. Шащ Исмайылын юзц цчцн
ня гядяр ат эятирдилярся, щеч бириси Шащ Исмайылын гцввясиня дайан-
мады. Щямин алманын габуьундан ямяля эялмиш тюрямя бу атлара
бянзямяйиб чох йахшы олдуьундан бунун адыны “Гямярдай” гой-
мушдулар. Гямярдай беш йашына чатдыгдан сонра щеч бир кяс йахын
эяля билмирди, тяпиэи вя аьзы иля тяляф едирди. Ахырда буна от-су ве-
рян олмады. Ялаъ олмады кы, бунун йанына эетсинляр. Тювлянин ба-
ъасыны бир аз даьыдыб, от-суйу баъадан вердиляр. Шащ Исмайылын
юзцня эюстярдиляр ки, сянин атын одур. Шащ Исмайыл Гямярдайын йа-
нына эиряркян Гямярдай гулаьыны гырпыдыб Шащ Исмайыла тяряф йю-
нялди. Шащ Исмайыл бир шилля Гямярдайын гулаьынын дибиня вураркян
Гямярдай ясярляниб йыхылды. Дцбаря Шащ Исмайыл айаьынын уъу иля
вурдугда Гямярдай дярщал сычрайыб галхды. Бу вах Шащ Исмайыл
онун кякилиндян тутуб тювлядян ешийя чыьартды, полад йящяри белиня
вуруб тярлан киби сычрайыб йящяр юйцндя гярар тутду. Гямярдай
саьа-сола ойнады. Бу заман Шащ Исмайылын атасы вязири, вякили онун
дястяси иля шикаря йола салды. Шащ Исмайыл сафалы даьларда эязяркян
бирдян онун эюзцня эюй чямянликдя эюзц гара, дизи гара бир ъей-
ран эюрцнцр, “Анъаг бу, ъейран дейилди. Тцркмян шящяринин Шыраз-

40
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

лы обасынын падишащы Гащраман ханын гызы Эцллизар ханым иди”. Бу


заман Шащ Исмайыл ямр верди бцтцн башында олан йолдашларына ки,
эяряк бу ъейран дири тутулсун. Чцнкц мян атамын илк оьлу олду-
ьум цчцн, бу ъейран да мяним илк авым олдуьундан эяряк ону
дири тутуб атама бяхшиш апарам. Щяр кимин тяряфиндян гачса онун
бойну фярмандадыр. Бу ямри вериб дя ъейраны щяр тяряфдян гамар-
дылар. Бу заман ъейран башыны галдырыб баханда эюрдц ки, щяр тя-
ряфдян мцщасиряйя алынмышдыр. Чох бахдыгдан сонра эюрдц ки,
бурадан хилас олмаьа щеч бир йердян имкан йохдур. Йалныз Шащ
Исмайылын аты уъа олдуьу цчцн онун гарнынын алтындан гачмаьа
цмид йолу вардыр. Бу гярар иля дя ъейран ъялд фцрсят тапыб Шащ Ис-
майылын атынын алтыннан йайдан ох чыхан кими чыхыб да гачды.
Шащ Исмайыл гылынъыны ъялд чыхарыб юзцнцн бойнуна гойду вя
деди:
– Ийит дедийиндян дюнмяз. Мян юз бойнуму вурурам, ан-
ъаг хащиш едирям ки, мяня он дягигя мющлят верин. Йа эяряк Гя-
мярдай юля, йа эяряк Шащ Исмайыл юля, йа да эяряк йер иля эюйцн
нящайяти ола вя йа да эяряк ъейраны тутам.
Бу сюзц дийяр-демяз Гямярдайа вар гцввяси иля бир татар чя-
киб дя ъейранын далынъа йола ряван олду. Бир гядяр говдугдан
сонра ъейранын бир чадыра эирдийини эюрян Шащ Исмайыл бу чадыра
чатар-чатмаз гаршысына бир гары чыхыб деди:
– Оьлан, атыйын башыны бир аз чяк. Бурада йашайан зянанядир,
мярданя йохдур.
Шащ Исмайыл гарыдан бу ъавабы ешидяр-ешитмяз деди ки:
– Гары анд олсун Гямярдайын муразына ки, сянин айагларын-
дан тутуб еля атарам ки, эялян ил гар йаьанда йеря дцшярсян.
Гары бахыб эюрдц ки, оьлан чох аъыхлыдыр. Горгусундан деди ки:
– Оьлан сянин ъейранын чадырын сол тяряфиндядир.
Шащ Исмайыл Гямярдайы сол тяряфя щярляйяркян эюзцня эюрц-
нян ъейран олмады, анъаг эюзялликдя дцнйада мисли олмайан Эцл-
лцзар иди. Шащ Исмайылын эюзляриня Эцллцзарын о эюзял симасы
саташаркян юзцндян эедиб атын цстцндян Гямярдайын айаьынын йа-

41
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

нына йыхылды. Бу заман Эцллцзар ханым фикир еляди, бу айыланда


мяни атын белиня чякиб апараъаг. Дярщал оьланын бармаьындакы
цзцйц чыхарыб юз бармаьына вя юзцнцнкцнц дя Шащ Исмайылын бар-
маьына тахды. Дярщал юз кечабасында щавайа галхды. Шащ Исмайыл
ешг йухусундан айыланда эюрцр кц, щямин эюрдцйц Эцллцзар ха-
ным йохдур. Шащ Исмайыл ешикдян сюз демяйя башлайыр:

Бир ъейраны гова-гова эятирдим,


Итирдим бурда бир шикар йери.
Эюзялляр йыьылды хяндан ейляди,
Алдылар ъейранымы щашакар йери.

Шащ Исмайылын ъавабыны Эцллцзар дейир:

Итирдин ъейраны тапдын маралы,


Йалгызсанмы йолдашында вар йери.
Фяшня идин юзцнц йетирдин баьа,
Алдын баьмандан бир нцбяр йери.

Шащ Исмайыл:

Эюз эютцрмям назлы йарын эюзцндян,


Данышанда дцр тюкцлцр сюзцндян.
Иляри эял бир буся вер цзцндян,
Гой кюнцл чякмясин интизар йери.

Эцллцзар:

О эюрцкян Саваланын даьыдыр,


Тамам серйаьуфлар бизнян йаьыдыр.
Тцляк, тярлан, лачын гуш йыьнаьыдыр,
Эялмяз чар юлкядян хары-зар йери.

42
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Шащ Исмайыл:

Ийитляр ичиндя мян щцнярлийям,


Гямярдай алтымда, бил щцнярлийям.
Адым Шащ Исмайыл, Гяндящярлийям,
Эял гойах ортайа дцз илгар йери.

Эцллцзар:

Эюлляримиз варды юрдякли, газлы,


Эюзялляримиз эязяр ишвяли назлы.
Атам Гащраман хан, елим Шираздыр,
Адымы хябяр алсан Эцллцзар йери.

Бу сюзлярдян сонра айрылыг арайа эяляркян Шащ Исмайыл бцл-


бцлдян эцл айрылан киби дайана билмяйиб йиня дя айрылыг маьамын-
да дейир:

Ай ала эюзлц телли ъейран,


Сяндян айрыла билмярям.
Олмушам бойуна щейран,
Сяндян айрыла билмярям.

Эцллцзар:

Гяндящярдян эялян оьлан,


Вар эет оьлан мян сяниням.
Сян олма бойума щейран,
Вар эет, оьлан, мян сяниням.

Шащ Исмайыл:

Бир эеъя мещман олмасам,


Сяндян бир ъцт бусся алмасам.

43
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Гол бойуна салмасам,


Сяндян айрыла билмярям.

Эцллцзар:

Ийитлярдя олар саваш,


Тюкмя эюзцндян ганлы йаш.
Бир ъцт буссям сяня пешкеш,
Вар эет, оьлан, мян сяниням.

Шащ Исмайыл:

Ъям эюзялляр сайысан,


Ъамалын байрам айысан.
Шащ Исмайылын илк авысан,
Сяндян айрыла билмярям.

Эцллцзар:

Эцллцзарам мян нязирям,


Сящралардя тяк эязирям.
Гырх эцня вядя кясирям,
Вар эет, оьлан, мян сяниням.

Бу сюзлярдян сонра Шащ Исмайыл Гямярдайын цстя аьызы цстя


йыхылыб гызьын бир щалда Эцллцзар дийя-дийя гямэин эери гайытды.
Йолдашларына йетиряркян йолдашлары эюрдц кц, Шащ Исмайыл юзц-
юзцня Эцллцзар, Эцллцзар дейир. Бу вахт йолдашлар ъейраны сордуг-
да Шащ Исмайыл ъяваб верир.

Ай йолдашлар гулаг асын,


Эюрцн нялярдян айрылдым.
Юпдцм, гуъдум, щалаллашдым,
Эцл цзлц йардан айрылдым.

44
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Бир эеъя мещман олмадым,


Голу бойнуна салмадым.
Йардан бир буся алмадым,
Мян Эцллцзардан айрылдын.

Шащ Исмайыл ейляр диляк,


Щясрят гойма бизи, фяляк.
Сярви бойлу, щцрц мяляк,
Эцл цзлц йардан айрылдым.

Бу сюзлярдян сонра йолдашлары дедиляр ки:


– Падишащ бизим бойнумузу вурдураъаг.
Она эюря дя щамысы Эцллцзар дийя-дийя Ядил Шащын щцзуруна
йетирдиляр. Шащ эюрдцкц щамы ъямаят Эцллцзар дейир, бу да Эцллц-
зар деди. Шащ Исмайыл чох бейщал ийди. Атасы йолдашларындан со-
рушдугда вязир-вякил ъаваб вердиляр ки:
– Ъейранын далынъа эетди гайыдаркян эюрдцк кц, юзц-юзцня
Эцллцзар дейир.
Падишащ вя вязир-вякил юз араларында беля эцман едирляр ки,
Шащ Исмайыл ешгя дцшцбдцр. Одур ки, гярар вердиляр ки, Шащ Исма-
йылын башына гыз-эялин йыьмаг лазымдыр. Буна эюря дя падишащ ямр
етди. Бцтцн шящярин гыз эялинляри ал- йашыл эейиниб Шащ Исмайылын ба-
шына йыьылды. Башда вязир-вякилин гызлары олмагла “Шыхалстан” ба-
ьына топландылар. Анъаг бунлар щазырланана гядяр атасы Ядил шащ
оьлуну евя апарыб сорушду ки:
– Оьлум сянин дярдин нядир?

Атасына ъаваб олараг дейир:

Эеъяляр эялмир гярарым,


Шащ, дярдими неъя дейим?
Кясилиб сябри-гярарым,
Шащ, дярдими неъя дейим?

45
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Эядикляр баьланыб, гардыр,


Мян чякдийим ащы-зардыр.
Ъейран дейилдир, Эцллцзардыр,
Шащ, дярдими неъя дейим?

Шащ Исмайыл йана-йана,


Гясд ейлядим ширин ъана.
Йол эюзляйир телли сона,
Шащ дярдими неъя дейим?

Бу сюзлярдян сонра Шащ Исмайылы бахчайа эятирдиляр. Гызлар


щамысы йол эюзляйирдиляр ки, эюряк щансымызы сявир вя щансымызы ала-
ъаг. Бу заман вязирин вякилин гызы икиси бир-бирийля дейиширдиляр ки,
о дейир мяни алаъаг, о бири дейир ки, йох мяни алаъаг. Галан баш-
га гызлар да арзу едирдиляр ки, каш бизи алайды. Бунлара ъаваб ола-
раг Шащ Исмайыл дейир:

Бир бюлцк пяриляр ендиляр баьа,


Щеч бириси Эцллцзара бянзямяз.
Яйилян лаляляр дяйся бутаьа,
Щеч бириси Эцллцзара бянзямяз.

Кимиси ал эейиниб, кимиси гырмызы,


Кимиси эцлц дярир, кимиси нярэизи.
“Шыхалстан” баьында вязирин гызы,
Щеч бириси о ъейрана бянзямяз.

Кимиси ал эейиниб, кимиси ярбабы,


Кимисинин гойнунда ъаващират габы.
Щеч биринин бурада йохдур ярбабы,
Щеч бириси о ъейрана бянзямяз.

46
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Шащ Исмайыл йанды-йанды алышды,


Гызларнан нечя кялмя данышды.
“Шыхалстан” баьында бяд эцман дцшдц,
Щеч бириси Эцллцзара бянзямяз.

Бу сюзлярдян сонра Шащ Исмайылы атасы евя апарыр, хябяр алыр


ки, оьлум, щансыны бяйяндинся сяня алым. Шащ Исмайыл атасына ъа-
ваб верир:

Башыма йыьасан дцнйа эюзяли,


Щеч бирисиндян ата, мяня йар олмаз.
Бейвяфады ямяк вермя зай эедяр,
Щярэиз бейвяфада ещтибар олмаз.

Бир йары севмишям белиндя кямяр,


Бахдыгъа синяси шямсинян гямяр.
Бир оьул атадан олса бейхябяр,
Нясийят демякля синядар олмаз.

Шащ Исмайыл йягин эедяр бурадан,


Ял эютцрмяз мярякядян арадан.
Йери, эюйц ярши куши йарадан,
Щеч бириндян мяня йар олмаз.

Бу сюзляри дедикдян сонра Шащ Исмайыл атасындан кюмяк ис-


тяйир ки, эедиб Эцллцзары эятирсин. Бу щалда атасы дейир ки;
– Оьлум, сян эял бурадан эетмя, сяня кими истяйирсян ону
аларам.
Шащ Исмайыл атасынын сюзцня бахмайыб беихтийар йола дцш-
мяйя щазырлашырды. Бу заман падишащ вязир-вякили чаьырыб деди ки:
– Бир нечя няфяр йыьылын, Шащ Исмайылийля эедин. Йолда башын-
дан даьылын, ушагдыр тяк эедя билмяз, горхуб гайыдар.
Бу гярар иля дя Шащ Исмайыл йола дцшцр. Бир гядяр эетдикдян

47
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

сонра ъямаат башындан даьылыр, бир вахт бахыб эюрцр кц, биръя вя-
зирдир, бир дя юзц. Вязир ня гядяр йалвардыса йиня дя Шащ Исмайыл
гайытмады. Вязир эери гайытды. Шащ Исмайыл ися тяк эетмяйя баш-
лады. Бир гядяр эетдикдян сонра эедиб Эцллцзарын йурдуна йетишди.
Бахыб эюрдц ки, Эцллцзар артыг кючцб эетмишдир. Шащ Исмайыл йур-
ду бош эюрдцкдя дейир:

Эетдим эюрдцм йарым кючцб йурдундан,


Кючцбдцр йурдундан щайана инди.
Бейбяфа иймиш, ямяк вердим зай эетди,
Алышам, тутушам, ща йаным инди.

Гядир Аллащ, юзцнц йетир бу ишя,


Кюнцлцмцн евиня гямляр йеришя.
Йа Ряб, “щиндя” эетди, йа да “йамяня”,
Сямяндяр ъисмимдян ща йаным инди.

Шащ Исмайыл, дярдин олду щазардан,


Сейагуфу гуртармасын азардан.
Йусуб киби шух салыбдыр базардан,
Зилха тяк Мисирдян ща йаным инди.

Шащ Исмайыл йурда бу сюзляри дедикдян сонра йаваш-йаваш


йола башлайыр. Бир гядир эетдикдян сонра эюрдц ки, бир гайанын ал-
тындан бир булаг чыхыр, булагын айаьындакы эюлдя соналар ойнашыр.
Бунлары эюрцб Эцллцзары сорушмаьа башлайыр:

Бир бюлцк соналар эюллярдя цзяр,


Эюлляр, мяним Эцллцзарымы эюрдцнмц?
Позулсун бахчалар, тюкцлсцн хязял,
Эюлляр, мяним Эцллцзарымы эюрдцнмц?

48
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Гатар гошулуб няр-няр улаглар,


Щей чаьырырам щеч ешитмир гулаглар,
Суйу сярин, дашы мярмяр булаглар.
Булаг, мяним Эцллцзарымы эюрдцнмц?

Шащ Исмайыл охуйубду айалар,


Тцляк тярлан ярш цзцндя овалар.
Кюлэяси салланан сары гайалар,
Гайа, мяним Эцллцзарымы эюрдцнмц?

Бурада булахдан сорушдугдан сонра Шащ Исмайыл Гямяр-


дайы сцрмяйя башлады. Бир гядяр эетдикдян сонра эюрдц кц, узаг-
да бир тцстц щавайа галхыб. Бурада йиня фикир едиб деди ки:
– Аъдын чобана, йорулдун карвана йахынлаш.
Буну дейиб дя йаваш-йаваш тцстцйя тяряф эетди. Анъаг йа-
хынлашанда эюрдцкц бир бюйцк бинадыр, щяр тяряфи даш щюрцкля уъа
щасарланмышдыр вя бу бинанын щеч гапы вя пянъяряси йохдур. Ща-
сарын щяр тяряфини доланды, адламаьа бир йол тапмады. Юзц-юзцня
беля гярара эялди ки, габагъа сясляниб бир ичим су истярям, яэяр ъа-
ваб олмаса бу щасара бир тяпик вурарам, йа щасар учар, йахуд да
гылчам сынар.

Доландым йохдур гапысы,


Сарай, сяндян йол истярям.
Ня эюзял йапылыб йапысы,
Сарай, сяндян йол истярям.

Нашыды рагиф нашы,


Сел олду эюзцмцн йашы.
Яршя дайаныбдыр башы,
Сарай, сяндян йол истярям.

49
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Шащ Исмайыл эялди сяня,


Галды долана-долана.
Бир ичим су эятир мяня,
Сарай, сяндян йол истярям.

Буну дедикдян сонра сарайдан щеч бир ъаваб алмадыьы цчцн


гылыъыны сыйырыб щямин щасарын бир йаныны учуруб ичяри дахил олду.
Бу заман бинанын йухарысындан бир пянъяря ачылды. Шащ Исмайыл
баханда эюрдцкц, бу айнадан бир гыз бахыр ки, Эцллцзардан эери
галмаз, эюзялдир. Бунлар бир-бириня бахдыгдан сонра гыз пянъя-
ряни юртдц. Шащ Исмайыл беля фикир етди ки, йягин ки, мян бу гызын хо-
шуна эялмядим, мяня су эятирмяйяъяк. Бир нечя дягигядян сонра
алчах мяртяпядян бир гапы ачылды. Щямин гыз ялиндя бир финъан су
Шащ Исмайыла йахынлашараг, оьлан – буйур – дейиб суйу она вер-
мяк истяйяркян Шащ Исмайыл ялини суйа узадаркян эюзц гызын эю-
зцня бахдыьындан яли финъана дяйди су тюкцлдц. Бу вахт гыз деди ки:
– Оьлан, бяйянмяйирсянся суйуму ичмя, бяс ня сябябя йеря
тюкцрсян?
Шащ Исмайыл ъаваб верди ки:
– Эюзял, суйун аздыр, доймарам. Онун йерини эюстяр, гой
юзцм дойунъа ичим.
Гыз ъаваб верди:
– Дайан эедим бюйцк габда эятирим.
Шащ Исмайыл – “йох-йох юзцм эедярям” – дийя ичяри дахил
олду. Су ичдикдян сонра яйляшди. Гыз да эялиб онун гаршысында
юзцня мяхсус йердя яйляшди. Шащ Исмайыл буннан сорушду:
– Бяс ня цчцн сиз бурада тяк йашайырсыныз. Щеч гоншу йох-
дурму?
Гыз ъаваб верди:
– Мяним ъавабымы сазла соруш.
Бу арада Шащ Исмайыл сазыны щазырлайана кими гыз да эедиб
шгафдан йедди рянэ бязякли бир саз эялирди. Эюряк Шащ Исмайыл ня
сорушур вя гыз ня ъаваб верир.

50
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Шащ:

Башына дюндцйцм гурбан олдуьум,


Эюзял, ня дярдин вар, эял мяня сюйля.
Алышыб одуна эирйан олдуьум,
Эюзял, ня дярдин вар, эял мяня сюйля.

Гыз:

Азрайыл донунда кясдин цстцмц,


Ийит! Дярдим чохдыр неъя сюйляйим.
Танымадым дцшмяними, достуму,
Оьлан, дярдим чохдыр, неъя сюйляйим.

Шащ:

Эятиррям цстцня щакими лоьман,


Ейлярям дярдиня давайы дярман.
Буйурсан щазырам сян мяня фярман,
Эцлцм, ня дярдин вар, эял мяня сюйля.

Гыз:

Тярлан гуш тяк мян галмышам йувада,


Цзцм щагда, дилим зикри дуада.
Йедди гардашым вар бу эцн давада,
Оьлан, дярдим чохдыр, неъя сюйляйим.

Шащ:

Минярям Гямярдайы, сцррям мейданя,


Чякярям Мисри гылынъ бойансын гана.
Шащ Исмайылам олум сяня пярваня,
Ай гыз, ня дярдин вар, эял мяня сюйля.

51
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Гыз:

Эял эюрцм, эял эюрцм, юмрцмцн бары,


Неъя гыйдын йыхдын уъа щасары.
Сяня гурбан олсун Ирамдар пяри,
Оьлан, дярдим чохдур, неъя сюйляйим.

Бу заман Шащ Исмайыл деди:


– Пяри ханым, сян пянъяряни ач, уъадан бах эюр мян Гямяр-
дайы неъя сцряъям.
Шащ Исмайыл атыны миниб дава олан тяряфя сцрдц. Бир гядяр
сцрдикдян сонра эедиб бир уъа даьын башына чыхды. Бурадан ба-
ханда эюрдцкц дава мейданында ики мяълис вар, бириси аз, бириси
чох. Чюряк йейирляр. О саат билди ки, о азлар Пяри ханымын гардаш-
ларыдыр. Мян азларын тяряфдарыйам, эедиб салам верярям. Ким са-
ламымы алар она кюмяк едярям. Уъа даьдан енмяйя башлады.

Уъа даь башындан салам ейлярям,


Щарай Аллащ, сяндян мяня бир имдат.
Щаггын мин бир адыны зикр1 ейлярям,
Щарай Аллащ, сяндян мяня бир имдад.

Худам йарадыбдыр эюйдяки гушу,


Инъидян дящаня дцздцрцб диши.
Худайя, сян сахла йедди гардашы,
Щарай Аллащ, сяндян мяня бир имдад.

Щазаран галханы тахарам гола,


Чаьыррам Ялийи мян индян беля.
Гырхлар кюмякдиляр Шащ Исмайыла,
Щарай Аллащ, сяндян мяня бир имдад.

1 Zikr – tez-tez yada salmaq, sюylяmяk

52
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Шащ Исмайыл юзцнц дава мейданына йетирир. Салам верир, йед-


ди гардашлар саламыны алыр. О дягигя Шащ Исмайыл гылынъыны чякир. Гя-
мярдай щям диши иля, чечийи иля, Шащ Исмайыл да Мисри гылынъы иля
гошуну гырыб гуртарыр. Йедди гардаш мяслящят етдиляр ки, бу щяр
ким ися бизим имдадымыза чатды. Биз буна тяклиф едяк евя эетсин,
щюрмят едяк. Бунлар тяклиф етди, Шащ Исмайыл да бунларла разылашды.
Йолда эедяркян йедди гардаш фикир етдиляр ки, биз буна ня веряк ки,
бу биздян разы галсын. Щяряси бир шейи тярс эялдиляр бахдылар ки, бу
шейляр ки, бунлар истяйир Шащ Исмайыла версинляр, онун юзцнцнкц
бунларынкындан артыгдыр. Ахырда кичик гардаш гардашларына деди:
– Яэяр инъимясяниз мян бир шей дийярям сиз ону верин Шащ Ис-
майыла, бялкя онда разы гала.
Дедиляр:
– Няди?
Деди:
– Эялин баъымыз Пярини веряк.
Щамысы разылашды. Йол тутуб галачаларына эялдиляр. Эюрдцляр
ки, галачанын бир йаны учуб. Дедиляр ки:
– Баъымызы юлдцряк. Ня цчцн галача даьылыб? Буну баъымыз
биъликля етдириб.
Шащ Исмайыл дуйду ки, галачанын даьылмасы бунларын хятриня
дяйиб. Деди:
– Галачаны мян учурмушам.
Эедиб евдя яйляшдиляр йийиб ичдикдян сонра гардашлар дедиляр:
– Эюряк баъымыз бу оьлана эедярми.
Гыз бу сюзц ешитъяк деди:
– Бяс щяля никащ олмамышдыр.
Гардашлар бунларын тойуну етдиляр, щямин эеъя Шащ Исма-
йыл иля рамдар пяри бир йердя башбир олдулар. Сящяр ачылды рамдар
пяри Шащ Исмайылдан тез эцл дярмяйя эетди вя бир дястя дяриб Шащ
Исмайыла бяхшиш эятирди, эяляндя эюрдц ки, Шащ Исмайыл чякмяля-
рини эейиниб эетмяк истяйир. Пяриханым деди:
– Щара эедирсян?

53
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Шащ Исмайыл деди:


– Гайьылыйа сющбят щарамдыр, эетмяк лазымды.
Бу заман пяри ханым аьламаьа башлады. Шащ Исмайыл эцлц
онун ялиндян алыб дейир. – Гулаг ас, ай эюзялим:

Бу эцн йарым чыхыб сещри эулша,


Дюрт йанында бахча неъя, баь неъя.
Серйагуфун тяня-тяня сюзляри,
Синям цстя дюйцн неъя, даь неъя.
Йерийяндя янбяв галгы тозундан,
Назлы йарын ишвясиндян, назындан.
Мян юпмцшям севдийимин цзцндян,
Йайылыбдыр ъясядимя йаь неъя.
Ялиня йахыбдыр ялван щянасын,
Эцшиндян асыбдыр гызыл тянасын,
Щявясляндим сыхдым йарын мямясин,
Ганы гачды йери галды аь неъя.
Шащ Исмайылын бу йоллара нашысы,
Эюзял олур ширин щямдям аъысы.
Рамдар пяри йедди гардаш баъысы,
Севэилиндян дцшдцн саь неъя?

Дейиб тамама йетирдикдян сонра Шащ Исмайыл щазырланыр.


Рамдар эюзц йашлы она йол азугяси щазырлайыр. Йедди гардашлар
Шащ Исмайылы йола салмаг цчцн онунла бир гядяр эедиб, ики йолун
айрыъында дайанырлар. Йедди гардашлар Шащ Исмайыла дейирляр ки:
– Бу йолун бири иля эетсян беш эцня, диэяри иля он беш эцня эе-
дяр чатарсан.
Бу вахт Шащ Исмайыл гардашлардан сорушду ки:
– Ня цчцн бунлар белядир.
Ъаваб вердиляр ки:
– Он беш эцнлцк йол саламатлыгдыр, анъаг беш эцнлцк йолда
бир яряб мякан салыб хошуна эяляни ойнадыб бурахыр, хошуна эял-

54
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

мяйянин бойнуну вурур.


Бу заман Шащ Исмайыл деди:
– Каш даща йахын йол олайди яряб дя йцз олайди.
Худафизляшиб йедди гардашдан айрылды вя Гямярдайы сцряряк
йол эетмяйя башлады.
Шащ Исмайыл эетмякдя олсун, язизляримя сюйляйим ярябдян.
Яряб анадан оландан он беш йаша чатана гядяр бунун гцв-
вясини билян олмайыб.
Яря эетмяк заманы анасына деди ки:
– Мяни еля оьлана верин ки, щеч олмаса мяним бир барма-
ьыма эцъц чатсын.
Анасы деди:
– Гызым юзцн билярсян кими истяйирсян она да эет.
Деди:
– Атамдан мяня бир гядяр пул ал.
Атасындан пулу алыб бир галача тикдирмишди, щямин бу йолун
аьзында бурайа эяляни гырыб лешдян щасар чякмишди, кяллядян бары.
Шащ Исмайыл бир гядяр эетдикдян сонра юзцнц щямин гялачяйя йе-
тирди. Бурада эюзял эюй чямянлик варды, Шащ Исмайыл атындан дцшцб
Гямярдайы горуьа бурахды вя рамдар пяри гойдуьу хюряклярдян
халчасыны ачыб цстцндя яйляшяряк йемяйя башлады. Бу щалда яряб
узагдан буну эюрцб чыьырараг Шащ Исмайыла тяряф йцйцрдц. Шащ
Исмайыл башыны галдырыб бахды вя деди ки:
– Ей яряб, эял яйляш яввялъя чюряк йийяк, сонра саз чалах, ат
чапах вя сонра ял йаха олах, йа сян мяни вя йа мян сяни ким-кими
йыхарса йыхсын.
Бу сюзц ешидиб яряб дейир ки:
– Сян нясян ки, беля дилли данышырсан:

Сящяр тездян бир ов чыхды гаршыма,


Шякяр овчусундан чаш вериб эедяр.
Горхусундан додахлары чатлады,
Аьлар-аьлар эюзляриндян йаш вериб эедяр.

55
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Шащ Исмайыл:

Гяндящярдян эялдим мурад алмаьа,


Йол вер яряб, йол вер яряб инъитмя мяни.
Голум истяйир инди гылыъ чалмаьы,
Йол вер яряб, йол вер яряб инъитмя мяни.

Яряб:

Чох сянин киби ийитляр адлайыб бяри,


Ялимдян чякибди дярди азары.
Лешдян щасар чякдим, кяллядян бары,
Бурайа эялян мяня баш вериб эедяр.

Шащ Исмайыл:

Чохдур, ешитмишям, сян ярябин эцъц,


Юлдцряъям сяни йохдур ялаъы.
Кюнцл истяйир йыха галаны, бурчу,
Йол вер яряб, йол вер яряб инъитмя мяни.

Яряб:

Чоъугсан, дейилсян мейданын дянэи,


Горхундан нийя гачды рянэи.
Адыма дейярляр ярябизянэи,
Бура эялянляр мяня баш вериб эедяр.

Шащ Исмайыл:

Гулах асэинян Шащ Исмайылын гойнаьына ъошуна,


Дяймя Шащим пянъя салмаз гушиня.
Индиъя бахарсан тяр савашыма,
Йол вер яряб, йол вер яряб инъитмя мяни.

56
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Бу гядяр дейишдикдян сонра кцшдц башладылар. Ахшама гя-


дяр бир щектар йер шумладылар. Ахшам ярябизянэи Шащ Исмайылы го-
нах апарды эеъя йатышдылар. Шащ Исмайыл ня гядяр эюзцнц йумду,
хорулдады йата билмяди ки, сящяр бу ярябизянэи мяни юлдцряъяк. Фи-
кирляшди – дуруб эедиб йатдыьы йердя онун башыны кясиб гачыб эет-
мяк лазымдыр. Дуруб отаьын айнасындан баханда эюрдц ки,
ичяридя чырах йаныр, ышыгдыр. Гапыны бычаг иля ачмаьа башлады, анъаг
бу ышыьын чох щиссяси палтарыны сойунуб юз йатаьына узанмыш яряби-
зянэинин эюзяллийидир. Деди:
– Йягин ки, бу о дейил онун арвадыдыр.
Чох фикиря эетдикдян сонра буна йахынлашды вя эюрдц ки, ял-
ляринин йери бунун бядяниндя бяллидир. О саат билди ки, щямин яряб
бу гыз иймиш о эейдийи яряб масгасыдыр. Бунун гыз олдуьуну бил-
ди вя деди:
– Эюрясян сабащ ачылаъагмы, бир бунун о мямяляриндян ту-
туб мейданда чыьырдам.
Вя гайыдыб юз йериндя ращат йатды.
Сящяр тездян айылан кими эюрдц ки, щямин яряб мейданда
эязир о саат ахшам дедикляри йадындан чыхды. Йеня дя эцляшдиляр.
Сящярдян эцнорта вахтына гядяр щеч кяс бири-бирини йыха билмяди-
ляр. Бирдян Шащ Исмайылын эеъя эюрдцйц мямяляр йадына дцшдц вя
ъялд мямясиндян йапышдыгда ярябизянэини дизинин алтына алды. Гы-
лынъыны чыгарыб башыны кясмяк истяркян ярябизянэи аьламаьа баш-
лады. Шащ Исмайыл ялини сахлайыб сорушду вя деди:
– Бяс ня цчцн бу гядяр сян башыны кясдийин инсанлар аьлама-
йыр сян аьлайырсан?
Беля дедикдя ярябизянэи ъаваб верди:
– Шащ Исмайыл синямин дцймясини ач, гой бу сабащ йели дяй-
син сонра йеня башымы кяс.
Шащ Исмайыл деди:
– Дюшцнц эюстярмяк истяйирсянся онлары эеъя эюрмцшям. –
дейяндя ярябизянэи деди:
– Бяс нийя йеря дцшмяйирсян?

57
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Бир гядяр бир-бириня наз етдикдян сонра отаьа эялдиляр. Бу-


рада ярябизянэи деди:
– Мяни ал.
Шащ Исмайыл тойуну еляди, деди:
– Ярябизянэи сян гал мяним илгарым вар эедяъям Тцркмян
шящяриня.
Шащ Исмайыл йола дцшяндя ярябизянэи дя онун далынъа эет-
мяйя башлады. Шащ Исмайыл эюрдц ки, о да эялир деди:
– Бяс сян щарайа?
Ярябизянэи деди:
– Сян Тцркмян шящяриня эедя билмязсян, гоймарам эедясян.
Шащ Исмайыл деди:
– Ай ъаным мян сяни истямирям, чцнки мяндя щардан еля бош
вахт ки, щяр кефим истяйяндя цч эцн сянинля эцляшим.
Беля дейяндя ярябизянэи сюз верди ки:
– Мян сянинля неъя бир яр-арвад ряфтар едяъям горхма, ан-
ъаг мяни дя апар. Сян шящяря набялядсян.
Разылашыб икиси дя бири-бириня гошулуб йол эетдиляр. Бир гядяр
эетдикдян сонра Тцркмян шящяриня чатдылар.
Шящярин бяри йанындан эиряркян эюрдцляр ки, бир гары тязяк
йыьыр. Деди:
– Ай няня, бизи гонах елярсянми?
Гары ъаваб верди ки:
– Гонах Аллащ гонаьыдыр, оьул, эюзцм цстя йериниз вар.
Шащ Исмайыл ярябизянэийя деди:
– Бу гарыдан иш яйсик дейил – вя эедиб гонах олдулар.
Бурада Шащ Исмайыл дейир:

Башына дюндцйцм ай гары няня,


Сизин йердя гонах мещман олармы?
Ня мцдятди дяли девран эязирям,
Бу сыныг кюнлцмя дярмян олармы?

58
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Гары:

Башына дюндцйцм, эцл цзлц оьул,


Ня демякдир мещман мещман олармы?
Шящяр ислам мцсялманлыг дейилми,
Гапыдан гонаьы говмаг олармы?

Уъа даь башында щеч олмазмы гар,


Мяним кюнлцм йаман чякир интизар.
Гящраман хан гызы ады Эцллцзар,
Сизин йердя еля ъейран олармы?

О йола варанын йолун кясярляр,


Ишарят едянин голун кясярляр,
Эцллцзар дийянин дилин кясярляр,
Бураларда ону демяк олармы?

Бир саат гапында биз олдуг гонах,


Бу гямли кюнлцмц гойма бяй дамах.
Апар мцждясин вер бялэясин алах,
Сиздян бизя зувлуг едян олармы?

Шащ Исмайыл эюрдц ки, гары йахынлыг вермяйир, ярябизянэийя


деди ки:
– Гарыйа мцждя вер.
Ярябизянэи ял атыб ъибиндян бир гядяр пул чыхарыб гарыйа вер-
дикдян сонра гары деди:

Гары нянян о йоллары билянди,


Йайлыг атыб эюз йашыны силянди.
Бир гызым вар йанына эедиб эялянди,
Сябир гыл йана гой эедиб эялим.

59
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Шащ Исмайыл деди:


– Ай няня, щеч бураларда дцйц, гойун сатан олармы ки, бизя
хюряк щазыр едясян, далдан гонаьымыз эяляъяк.
Бу заман Шащ Исмайыл ярябизянэи иля мяслящятляшди дедиляр:
– Йедди пут дцйц щярямизя, ъямиси он дюрд пут. Йедди го-
йунун да ъямдяйи.
Бунлар пул вердиляр гары шейляри алды. Хюряк щазыр олду. Бу
вахт гары ешийя чыхыб эюрдц щеч эялян йохдур, деди:
– Бяс сизин гонахларыныз нийя эялмяди?
Шащ Исмайыл деди:
– Гары няня сян эятир биз йийяк, онлар да эяляр – дейиб баш-
ладылар йемяйя.
Гары бахыб эюрдц ки, хюряк гуртарды, бир газанлара бахды,
бир бунлара. Тамам мят-мящятдял галыб бунлардан алан мцждяни
дя цстяриня атды ки, амандыр, мяни дя йийярляр.
Бундан сонра гары деди ки:
– Бир тяряфдя той вар, дуруб эедин орада бир аз чалын, йеня дя
чюряк пулунуз чыхар.
Шащ Исмайыл сорушду ки:
– Ай няня ня тойдур?
Гары ъаваб верди ки:
– Гащраман ханын гызы Эцллцзар ханымын тойудур. Гырх
эцндцр той едирляр, гыз щяля бязянмяйиб, гырх биринъи эцндя бязя-
няъяк.
Бу вахт Шащ Исмайыл деди:
– Ярябизянэи, гарыйа бир гядяр хярълик вер.
Бундан сонра Шащ Исмайыл гарыдан хащиш етди ки:
– Гадан алым ай гары няня бу цзцйц апар Эцллцзара вер. –
бармаьындакы цзцйц чыхарыб гарыйа верди.
Бу заман гары деди:
– Шащ Исмайыл, мян сянин хащишини дцзялдярям вя Эцллцзары
сяня аларам, анъаг эяряк сянин йанындакы бу гара яряб дя мяни
алсын. Яэяр алмаса ишини дцзялтмярям.

60
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Шащ Исмайыл гары иля разылашды деди ки:


– Йахшы сян дийян олсун.
Бу вахт гары цзцйц эютцрцб Эцллцзарын той мяълисиня тяряф
йюнялди.
Гары мяълися йетишяндя ону мяълися гоймадылар. Гары деди:
– Гаданыз алым бир имирзайы ойнайаъам.
Онда гарыйы бурахдылар. Гары ойнады. Ойнуйаркян Шащ Ис-
майыл вердийи цзцйц бармаьында Эцллцзара эюрсядди. Эцллцзар
цзцйц гарынын бармаьында эюрян киби тез гачыр ки, мяним сцд ня-
ням эялиб мяни бязясин. Ъамаат чалыб ойнамагда олсун гары Эцл-
лцзар иля отаьа чякилди бу яснада гары цзцйц бармаьындан чыхарыб
эизлятди. Эцллцзар цзцйц истяйяндя гары деди:
– Бах-бах юз цзцйцндц. – дейиб йиня дя эизлятди. Эцллцзар-
дан хялят алмаг цчцн деди: – Бу цзцйц эятирян оьлан одур сянин
пул сандыьындадыр. Эцллцзар гарыйы разы салдыгдан сонра гары цзцйц
чыхарыб она верди вя деди ки:
– Бу цзцйц верян оьлан дейир ки, гонаьын эялмяк боръудур,
йола салмах ев йийясинин.
Эцллцзар да цзцйц алыб о бириси цзцйц бармаьындан чыхарыб
гарыйа верди вя деди:
– Ай няня апар бу цзцйц дя о оьлана вер вя де ки, сящяр хана
бахчада олаъам.
Гары цзцйц алды эетди вя эялиб Шащ Исмайылын йанына чатды.
Гызын дедиклярини она сюйляди. Бунлар щазырлашаркян гары деди:
– Бяс мян бурадамы галаъам?
Шащ Исмайыл ъаваб верди:
– Сяни яряб, атынын тяркиня алаъаг.
– Бяс мян евими ешийими бурадамы гойаъам? – дейиб барха-
насыны йыьырды, онлар деди:
– Гой галсын, гайданда эютцрярик – дейиб дя ярябизянэи га-
рыны тяркиня чякди гарынын бялядчилийи иля хана бахчайа чатдылар.
Бурада Шащ Исмайыл Эцллцзары эюрцб дейир:

61
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Шцкцр тяшадлыьына, мин бир адына,


Биря бир ачылыб эцлц сабащдан.
Айлар илляр щясрятини чякирдим,
Йары эюрдцм гаршы эялди габахдан.

Ялиндя вар зикир тяспещ йцз дяня,


Горхум одур эюз эюрмяйя цз дюня.
Бир ийит ки, илгарындан тез дюня,
Мюйлям она гяним олсун габахдан.

Шащ Исмайыл сцкцр ки, эюрдц сяни,


Ъяннят ризваня йетирдин мяни.
Абад етдин бу бахчаны эцлшяни,
Шейда бцлбцл наля чякяр сабащдан.

Бу заман Шащ Исмайыл ханя бахчада Эцллцзар иля эязмяйя


башлады. Ярябизянэи эюрдц ки, Шащ Исмайыл бурада вахтыны кечирся
хябяр тутаъаглар, гошун бунлары мцщасиря едяъяк. Сящрайя чыхмаг
цчцн Шащ Исмайыла дейир:
– Дайанмаг лазым дяйил, эетмяк вахтыдыр.
Шащ Исмайыл ъаваб верди ки:
– Хейир щяля йарын бахчасында эязяъям.
Ярябизянэи дейир:

Эцллцзарла эцллц баьа варанда,


Эютцр гайнаьына гач индян беля.
Ня лазымдыр серйагублар эюряндя,
Гаранлыг бярядян кеч индян беля.

Эцллцзарнан эцллц баьда эязмясян,


Ня лазымдыр теллярини дцзмясян.
Гясд еляйиб шух мямясин язмясян,
Тярлан тяк арадан чыг иннян беля.

62
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Бир нечя ийитнян ейлядим ъянэи,


Яйаьыма дяймяйиб полад цзянэи.
Сяня миннят едир ярябизянэи,
Кючярэийик бу йерлярдян кюч иннян беля.

Дейиш тамама йетдикдян сонра бунлар атланыб йола дцшян-


дя гары деди:
– Мяни бурада гойурсунуз. Шящяря хябяр верярям сизи ту-
тарлар.
Ярябизянэи деди ки:
– Эял сяни тяркимя алаъаьам.
Гарынын голундан йапышыб еля атдылар кы, гары бир гаты батаг-
лыьа дцшдц. Бунлар да йола дцшдцляр бир гядяр эетдикдян сонра бир
эюй чцмянли булаьын цстцня дцшдцляр. Шащ Исмайыл деди ки:
– Мяним арузум вар бурада йатаъаьам. – Башыны Эцллцза-
рын цстцня гойуб йатмаьа башлады.
Ярябизянэи, бир бюйцк даь вар иди, даьын белиня чыхыб бойла-
наркян эюрдц ки, Тцркмянин шящяри тамам йерийиб эялир. Яряби-
зянэи Шащ Исмайылы галдырмайыб Мисри гылынъы чякиб гошунун
бюйриндян дцшдц, тамам гошуну гырыб гуртарды. Гайыдыб эюрдцки
бунлар йатырлар. Орада эютцриб бунлары сюз иля ойадыр:

Гошун эялди алды щиндин йолуну,


Ойан а сюйдцйцм, эюр няляр олду.
Щеч бири билмир бир-бирин дилини,
Ойан а, сюйдцйцм эюр няляр олду.

Хябяр эедяр имди эяляр щявяши,


Бизнян башлайарлар ъянэи савашы.
Дярядян тяпяйя долдурдум леши,
Ойан, Эцллцзарым, эюр няляр олду.

Ярябизянэийям сюйлярям сяня,


Йцз тцлкц йыьылса ня едяр аъ аслана.

63
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Дяряляр тяпяляр бойанды лешнян гана,


Ойан, Шащ Исмайылым, эюр няляр олду.

Шащ Исмайыл айылыб деди:


– Ня цчцн гоймайырсан йатаг.
Ярябизянэи деди ки:
– Дцз бу тяпянин о цзцндя бир чобан вар. Чобандан бир тоь-
лу алыб эятиряк, кясяк, тяпянин башына чыхаг.
Тяпяйя чыхаркян эюрдцляр ки, дяря-тяпя гана, лешя бойаныб.
Шащ Исмайыл деди ки:
– Бяс бу нядир?
Ярябизянэи деди:
– Эцллцзарын атасыэилдян бир-ики адам эялмишди. Онлар иля за-
рафат едирдим.
Хыласа чох сющбятдян сонра йола дцшдцляр. Юзлярини йетирди-
ляр Ярябизянэинин мянзилиня, щалаллашыб Ярябизянэинин ата вя анасы
иля эюрцшцб йола дцшдцляр. Бир гядяр эетдикдян сонра Ирамдар пя-
ринин галачасына йахынлашдылар. Ирамдар пяри ирам атаркян эюрдц
ки, Шащ Исмайыл ики гыз эятириб эялир. Дярщал болгуна чыгыб бахды ки,
Шащ Исмайылын йанында бир оьлан вя бир дя Эцллцзар иля эялирляр.
Дярщал Ирамдар пяри Ирам атды эюрдц ки, гыз бир оьланды, хыласа
чох-чох фикиря дцшцб гайыдыб бунлары отаьа тяклиф еляди. Шащ Исма-
йыл голуну Эцллцзарын бойнуна долайыб деди ки:
– Эюряк Ирамдар пяринин ачыьына эялирми.
Ирамдар пяри сюзя башлар вя дейир эюр илазы олураммы.

Ай узагдан эялян оьлан!


Йолуна гурбан олайым.
Бир мяним иля даныш сюйля,
Дилиня гурбан олайым.

Ъаным гурбан ширин ъана,


Дярдиндян эялдим аммана.

64
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Долайыб бяйаз эярдяня,


Голуна гурбан олайым.

Ъаным гурбан ай габаьа,


Пярим йолунда садаьа.
Буйурун эедяк отаьа,
Телиня гурбан олайым.

Ирамдар пяринин гардашлары бунлара чох щюрмятляр ейляйиб.


Сонра щал щцнббят едяряк, Шащ Исмайыл Ирамдар пярийи дя эютц-
рцб атасынын вилайятиня доьру йола дцшдцляр. Бир гядяр эетдикдян
сонра бир эюй чиймянлик булаьын цстцня дцшдцляр. Цчц дя деди ки:
– Эялин эюряк, Шащ Исмайыла ня кими кюмяк етмяйи баъарырыг.
Ярябизянэи деди ки:
– Йедди падшащын гошуну саьымдан эялся йедди падшащын
гошуну да солумдан эялся гоймарам Шащ Исмайыла бир зяфяр то-
хунсун сонра эютцрцб икинъисини Эцллцзар дейир:
– Йедди ил Шащ Исмайылы яршин цзяриндя сахламаьы баъарарам.
Цчцнъц Ирамдар пяри дейир ки:
– Йедди ил габагдан, йедди ил дя эеридян Шащ Исмайыла ня
зяфяр тохунса, ону биляъям.
Бу сюзлярдян сонра дуруб ойнаша-ойнаша атларыны сазлайыб
йола дцшдцляр. Бир гядяр эетдикдян сонра Шащ Исмайыл юз вилайятиня
йетирди, анъаг Шащ Исмайыл атасындан кцсцлц олдуьу цчцн шящярин
бир гулаьында бир минаря йапдырыб ичиндя яйляшди атасы ешитди ки,
Шащ Исмайыл цч дяня гыз эятириб эялиб.
Ядил шащ вязири эюндярди ки, эюр шащ Исмайыл эятирдийи гызлар
ня ъцря гызлардыр. Вязир эялиб хябяр апарды ки, падшащ, яэяр Эцллц-
зары эюрярсянся он беш йашында бир оьлан оларсан. Падшащ деди ки:
– Шащ Исмайыла ня кяляк гураг юлдцряк, Эцллцзары алмаг цчцн.
Вязир разы олмады деди ки:
– Эюзлярини ойдуруб сцрэцн едяк.
Анъаг бу фикирдя икян Шащ Исмайылы гонаг чаьыранда Ирам-

65
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

дар Пяри деди ки:


– Шащ Исмайыл башында чох гошунлар вар эет, амма ахырын
йахшы олар.
Шащ Исмайыл дуруб атасынын евиня гонаг эетди. Анъаг йимя-
дян-ичмядян сонра вязир иля падшащ тяйбир етмишляр ки, бунун эюз-
лярини ойдурмаг цчцн ня ъцря сарыйаг. Атасы деди ки:
– Оьлум инанмайырам, о эюзялляри сян юзцн эятирибсян. Чцн-
ки сянин гцввяни билмяйирям, яэяр гцввяни билсям билярям ки, сян
эятирибсян. Сянин гцввяни няйнян билмяк олар.
– Ата ня билим зинъир иля голларымы сары.
Шащ Исмайылын голларыны зинъир иля далдан бярк сарыдылар. Пад-
шащ ямр верди:
– Ъяллад, ъяллад.
Ъялладлар щазыр олду. Шащ Исмайыл голларыны тярпядяркян зин-
ъир охаланды. Шащ Исмайыл деди:
– Ата бяс бу ъяллад нядцр эятирибсян? – Шащ Исмайылын аъы-
ьына эялиб атасына щирслянди. Атасы гаш-габаьыны тюкцб деди:
– Шащ Исмайыл, юзцм ъяллад эятирдим ки, гцввяни мющкям би-
лям. Бяс сянин ахыр эцъцнц ня яйляр ону билмяк истяйирям. Йай ки-
риши иля бармагларымы сарысан о яйляняр.
Йай кириши иля Шащ Исмайылын бармагларыны сарыдылар, ъялладлар
щазыр олду. Шащ Исмайыл бармагларыны чякяркян кириш йарыб бар-
магларын ичиня эирди. Ъялладлар Шащ Исмайылын эюзлярин оймаг истя-
йирди Шащ Исмайыл кюйсцнц кечиряряк гашгабаьыны тюкдц, деди:
– Ата мяня бир ъяллад яманы вер.
Атасы деди:
– Оьлум, буйур эюрцм ня демяк истяйирсян?
Шащ Исмайыл деди:
– Ата мяним ня дейяси сюзцм вар анъаг мяни юлдцр. Биръя
сюзцм одур ки, эюзлярими ойдурма.
Атасы щирсляниб, аъыгланды. Шащ Исмайыл ики ъяллад аманында
дейир эюряк ня дейир:

66
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Башына дюндцйцм, эцл цздц ата,


Аманды, шащ баба, зай етмя мяни.
Алышыб одуна эирйан олдуьум,
Аманды, шащ баба, зай етмя мяни.

О эюрцкян Саваланын дцзцдцр,


Мян чякдийим Эцллцзарын назыдыр.
Ийидин сюйляси ики сюзцдцр.
Аманды, шащ баба, зай етмя мяни.

Пайыз олар баьлар тюкяр барыны,


Бцлбцл чякяр эцлцн ащы-зарыны.
Истяйирсян верим Эцллцзарымы,
Аманды, шащ баба, зай етмя мяни.

Ахлыны вермя ахылы зайыла,


Щесаб ейля гапындакы сайыла.
Сян ня ъцря гыйырсан Шащ Исмайыла,
Аманды, шащ баба, зай етмя мяни.

Шащ Исмайылын эюзлярини ойдулар вя апарыб бир ъязираны дцзцня


тулладылар. Шащ Исмайыл бурада галмада олсун. Ядил шащ Эцллцзара
файтун эюндярди ки, Эцллцзар эялсин. Ярябизянэи габаьа чыхыб фай-
тунчунун ъавабыны вериб бурун гулаьыны чякиб гопарыб, эери гай-
тарды. Щяр нечя кяря адам эетдикъя щамысыны шил-ахсаг едиб
гайтарырды. Бу гайда цзяря ахыры давайа башлады. Ядил шащын го-
шуну тамам тярк ейляди. Гошун гуртардыгдан сонра эцндя бир
адам Ярябизянэинин мейданына эюндярирди. Ярябизянэи дя чякиб
башыны цзцб туллайырды. Бу гайда цзяря галсын анъаг гуллуьунуза
щарадан ярз едим, Шащ Исмайылдан. Шащ Исмайылын йарадыъы гцввя
тяряфиндян эюзляри саьалыб, атасынын вилайятиня тяряф эялирди эюрдц ки,
бир гоъа киши ъцт чякир, тамам ъцтц гара бойаныб юзц дя аьлайыр.
– Киши ня цчцн аьлайырсан?

67
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Кишидян ъаваб чыхды ки:


– Аллащ лянят етмиш Ядил шащ эялининя эюзц дцшцб, оьлунун
эюзлярини ойдурду. Оьлу лянятдямя ийся эюрян щарада юлдц. Ям-
ма имди йериндян бир яряб пейдащ олуб, Ядил Шащын тамам го-
шуну гуртарды. Имди ийся эцндя бир адам эюндярир. Сабащ мян
эедяъяйям. Онун цчцн аьлайырам.
– Гоъа, бу эеъя мяни гонаг апар, сящяр мян сянин йериня
эедярям!

Башына дюндцйцм, эцлцздц гоъа,


Аьламаэилян гоъа, мейдан мянимди.
Алышыб одуна эирйан олдуьум,
Аьламаэилян гоъа, сабащ мейдан мянимди.

Йаьын билки мятлябини битиррям,


Серйагуфуму эюз евиндян итиррям.
Сящяр юзцм о мейдана йетиррям,
Аьлама гоъа мейдан мянимди.

Битмяз гуллуглары мязнун битирсян,


Шащ Исмайылы евиня гонаг эютцрсян.
Серйагуфу бир арайа эятирсян,
Аьламаэилян гоъа мейдан мянимди.

Сящяр Шащ Исмайыл гярибя бир адам шикилиндя олмушду. Чцн-


ки чюллярдя чох галдыьына эюря. Ядил шаща хябяр эетди ки, гоъанын
евиня тязя бир гонаг эялиб дейир ки:
– Мян эедяъям гоъанын йериня.
Ядил шащ дейир ки:
– Ня олар эетсин.
Ямма Шащ Исмайыл дейир:
– Мяня бир саз, йараг вя ат лазымдыр.
Шащ Исмайыл гонаг чаьрылан вахт Гямярдай атасынын тола-

68
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

сындайды. Шащ Исмайыл юзцнц Гямярдайа йетирди. Гямярдай Шащ


Исмайылы эюрян кими аьлайыб охранды. Йараьыны эютцрцб, Гямяр-
дайы миниб мейдана сцрдц. Ядил шащ вязир вя ъамаат тюкцлдц эю-
ряк ня ъцр дава едяъяк. Ямма Шащ Исмайыл эяляндя Ирамдар пяри
билди ки, сабащ мейдана эяляъяк. Ярябизянэийя тапшырды ки, сабащ
Шащ Исмайыл мейданына эяляъяк. Чюлдя галдыьындан оьлан хараб
олуб, сонра оьланы танымазсан, юдцрярсян.
Ярябизянэи иля Шащ Исмайыл алышдылар. Ядил шащ ийся эеридян
бахырды. Ярябизянэи фаггылыг иля Шащ Исмайылын дизин алтына дцшдц.
О щалда Ядил шащ гышгырды ки, дайан мян юлдцряъяйям.
Ярябизянэи Ядил шащдан ъяллад яманы исляди. Ярябизянэи де-
йир ки:
– Ядил шащ, чох зящмятнян бяслядийин бир бар аьаъы бар эяти-
риб салхым-салхым салланан вахты бир адам ону дибиндян кясся она
сян ня едярсян?
Ядил шащ ъаваб верди:
– Ортасын ики бюлярям.
Шащ Исмайыл ялини бошалдаркян сычырыб Ядил шащы ортасындан
бюлдц. Дярщал Ядил шащ юлдцкдян сонра щамы таныды ки, бу, Шащ Ис-
майылды. Шящяр гырмызы бязяниб Ядил шащын падшащлыг нишанясини Шащ
Исмайылын бядяниня габул едиб тахта чыгардылар. Ширин шярбят гайры-
лыб бцтцн ширинлик пайланыб яланлар вурулду Шащ Исмайыл адына.
Эцллцзары, Ярябизянэийи вя Ирамдар Пярийи эятириб анасы ийля
таныш едиб, бу гярар цзяря тах–сялтянятдя йашадылар.

Тямам. Шцд. Бу гядяр. Олан сящвляримизи дя баьышлайасыныз.

69
ß ðò î ü ðî ë Úà â è ä

“ИБРАЩЫМ” НАЬЫЛЫ ЩАГГЫНДА

БРАЩИМ” наьылыны севдирян щаггын галибиййяти те-


масы, щадисялярин рянэарянэ олмасыдыр.
Тема азад севэи иля севишян ики эянъин говуш-
масыдыр. Бцтцн севэи наьылларында олан киби, бурада
да манеляр вардыр. О манеляр даима оьланла гызы
узаглашдырыр. Ики гардашын бир-бирини итирмяси айрылыг
мотивини даща да гцввятляндирир.
Наьылын гцввятлилийи ондадыр ки, схематик олараг бир тема дейил,
щадисяляр бир нечя ясас вя йардымчы темалар ятрафында фырланыр. Мяс:
Аслан шащын йени гадынынын оьуллуьу Ибращыма олан севэиси,
Щейратлы Фятяли шащын гызы Щцр Нися иля Ибращымын гаршылыглы севэиси (бу
ясас темадыр), Шямил Ъущудун Даьыстанда Сцлейман ханын гызы Хей-
рянсяйя севэиси, Хейрянсянин Ибращыма севэиси. Ики гардашын гардаш-
лыг мящяббяти вя и.а. вя и.а... Зийад йаьынын оьуллуг мящяббяти,...
Бунлар бязи нифрят мотивляри дя доьурур:
Зийад йаьынын гулдурлуг достларынын нифряти, чиркин Шямилин
эюзял Ибращыма нифряти, Хейрянсянин Ибращыма олан севэиси иля Шя-
миля олан нифряти вя и.а...
Бу гядяр чохлу, характеръя уйьун мотивлярин устадлыгла гу-
рулмасы фолклорда мющкям форманын, мязмуну итирмяйяъяк мц-
ряккяб форманын варлыьына айдын мисалдыр.
Щеч шцбщясиз ки, наьылын баш образы Ибращымдыр. Демяк олар

70
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

ки, маъяралары о йашыйыр. О бцтцн язиййятляря дюзцр, юз арзусуна чат-


маг цчцн щяр аьырлыьа дявам едир, дяфялярля юлцм вязиййятиндя икян
аьламыр, о бюйцк активдир. Щяр щанки манея дцшярся дцшсцн о йал-
ныз, инилдямяк дейил, хилас олмаьы дцшцнцр. Щеч бир шей ону пассив-
ляшдирмир. Бцтцн бу дуйьулары онда бясляйян оптимизмдир, язиййятляр
пярдясиня бцрцнмцш севинъи, сяадяти эюрмяк вя дуймагдыр.
Устаднамядя юлцмя беля нифрят едилир, елм тярифлянир. Елм ися
щяйатла мцбаризя, тябияти табе етмяк васитясидир. Устаднамянин
башга мисралары инсанлыьын ян йахшы хцсусиййятлярини тярифля пис щя-
рякятлярдя булунмаманы тяблиь едир. Мянфи дуйьулар бясляйян ин-
санларын талеи наьылдакы бязи образлар симасында верилмишдир.
Мяс: коса, гоъа гары базарда эязиб аравурушдурма ахта-
рырлар, Шямил Ъущуд инсанлыьын бцтцн писликлярини юзцндя сахлайыб
(Шямил Ъущуд образы башга наьылларда да вардыр).
Наьылын бязи йерляриндя тясадцф олунан инсанлар ки, пислик
цчцн чалышырлар, ян нищайят наьылын сонунда мящв едилирляр. Бир чох
наьылларда беля олур. Башга охшар йерляр дяхи вардыр. Мяс:
Гоъа Зулал шащ эянъ гадын алмыш, гадын ися Зулал шащын яв-
вялки гадынындан олан оьлу Ибращымы севир.
Шащ сечмякчин бурахылмыш девлят гушу няслян шащ олан, язий-
йятляря дцшян наьыл гящряманынын башына гонур, ону евя салыркян
йа дама гонур, йахуд баъадан дцшцб башына гонур. Йеня бу киби
охшар моментляр вардыр.
Наьыл реалистъясиня ифадя олунмуш. Бязян тякан веряъяк гцв-
вяляр олур ки, гейри реалдырлар. Мяс: Шямил Ъущуд никащдан сон-
ра сещрля Ибращымы Хейрянся иля ялагядян сахлыйыр, Шямил Ъущуд
сещрля Ибращымын дилини баьлайыр, Ибращимля Щцр Нися йухуда се-
виширляр вя и.а....
Бу прийом ян чятин, чыхылмаз вязиййятлярдя ишлянир. Наьылда
йахшы бир прийом ишлянмишдир. Яввялки гадынындан ики оьлу олан
Зулал шаща гадын алмаьы тяклиф едиркян о оьулларыны бяслямяйи се-
чир. Буна тяшбищ олараг шащ баьындакы бир аьаъда йува салмыш лей-
ляк гушу верилмиш. Диши лейляк юлмцш, ики баласы галмыш, еркяк лейляк

71
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

тязя диши лейляк тапыркян о йувадакы балалары боьуб атыр. Даима


щейванлар щяйатындан алынан бу киби щашийяляр тярбийяви характер
дашыйыр. Бу чох эюзял прийомдур.
Мянзум парчаларын формалары щагда узун сющбят ачмаг ла-
зым дейилдир. Имумян гафийя зяифликляри вардыр. Гафийянин зяифлийи
метрика доьру икян щисс олунмур (гафийясиз шеирляр формасы сябяби
дя будур). Метрик йанлышлыг даща чохдур, лакин онларын щамысыны
дцзялтмяк олар. Метрик уйьунсузлуьу дцзялдиркян, еля етмяли ки,
ифадядяки халг колорити итмясин.
Наьылын лексиконунда еля бир йенилик йохдур. Диалектля баь-
лы олараг бир чох сюзляр дяйишмиш вя бязян сюзлярдя бир щярф даима
дяйишилмиш.
1. Чох вахт “о” сясини “у” явяз едир.

а) “...Зцлал шащ вязир вцзаря, ямир цмярайя алым, яйан киши-


ляри гунах дявят еляйиб...”
Гонах явязиня гунах

б) “...евя эялиб, Гуран китабларыны утагларына гойуб...”


Отагларына явязиня утагларына

ъ) “...Зцлал шащ...о вахтда утага варид олду”


Отага явязиня утаьа вя и.а...

Бу хцсусиййят Азярбайъанын шимал диалектляриня аиддир.

2. 1-ъинин якси олараг “у” сясини “о” явяз едир.

а) “...ганатын бири гырыларса бири иля оча билярми?”


Уча билярми явязиня оча билярми.

б) “...бир девлят гушу вар ки, ону очуртаъаглар”


Учурдаъаглар явязиня очуртаъаглар

72
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

ъ) “...о кющня палтарыны кечинин ганына болуйуб...”


Булуйуб явязиня болуйуб.

3. Йеня Азярбайъанын шимал диалектляриндя (Губа, Дяр-


бянт...) олан хцсусиййятлярдян “ю” сясинин “ц” иля верилмяси.

“Зулал шащ гябул етмяйиб щцкм етди ки...”


Щюкм явязиня щцкм

Йахуд:

“...алыб сялигя иля дцшядиляр”


Дюшядиляр явязиня дцшядиляр....

4. 3-ъцнцн якси олараг “ц”нун “ю”йя кечмяси

“Аслан шащ йюйцрцб балаъа тяпянин башына чыхды”


Йцйцрцб явязиня йюйцрцб.

“...бары ашаьы сян йол иля эет, яйяр юрякдян севэинся сяни гой-
майаъаг эетмяйя”
Црякдян явязиня юрякдян. Бундан башга синтактик йанлыш-
лыьы вар, хябяр сонда олмалы иди. (“...эетмяйя гоймуйаъаг”).

5. Бязян “е” сясинин “я” иля верилмяси дя эюрцлцр.

“...арвад щансыны яйляйирсян?”


Ейляйирсян явязиня яйляйирсян

Йахуд:

“Яй нащагдан бизя хаин олан ата”


“ей” явязиня “яй”

73
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Бир чох дяйишмиш сюзляр вар ки, онларда дяйишян сяс систем ща-
лында дейил. Мяс:

“...щяр кяс дястясини йыгыб атландылар”


Йыьыб явязиня йыгыб.

“Агшам арайа эялди щямон о догсан йашында олан Зулал


шащ...”
Щямян явязиня щямон.

“Бунлар диншямякдя олсун...”


Дявам феили динлямякдя явязиня диншямякдя.
Бурада ъямя аид феиллярдяки “ш” щярфи тясири вар (эюрцшмя, би-
лишмяк, эцлцшмяк, атышмаг...)

“...эял буна де хурдаласын”


Хырдаласын явязиня хурдаласын.

Бязян бир щярф дейил, бир нечяси дяйишмиш олур.

“...вя ятрафыны булулдан тикдиляр.”


Билур явязиня булул.

“...танымадыьындан гиъалят чякди”


Хяъалят явязиня гиъалят.

Диалектин юзцня мяхсус сюзляря дя тясадцф олунур. Мяс:

“...о гуш щанъары адамын башына дцшцр”


Щансы, неъя, щанки мянасыны верян щанъары кялмяси верилиб.
Бу кялмя Газах, Шуша тяряфлярдя ишлянир. Ян чох Эянъядя щанжары
формасында ишлянир.

74
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Башга бир кялмя мараглыдыр:

“Ибращымы биртящяр дуруб, щямин мязарстанлыьа йетирдиляр.”


Бурадакы “мязарстанлыьа” кялмясинин кюкц “мязарстан-
лыг”дыр. Бу кялмядяки “стан” вя “лыг” шякилчиляринин бири артыгдыр.
Чцнкц,

}
Мязарстан
щяр икиси мязарлар олан йер демякдир.
Мязарлыг

Наьылда башга бир йердя бу кялмянин башга формасына да


тясадцф олунур.

“...ямма бир бюйцк мязарсанлыг эюрцкцр”.


Бялкя дя “т” щярфи бурада бурахылмышдыр.
Фонетик хцсусиййят йох кибидир. Мяс: бу ассимлйасийаны эюс-
тяряк.
“Устаднамя” кялмяси бязян “Устаднама” эедир. Лакин, бу
наьылда “Устаддама” эедиб, “д” йанындакы “н”я тясирля юзцня че-
вириб.
Ы шяхс ямр формасында “ым”, “им”, “ум”, “цм”, “йым”,
“йим”, “йум”, “йцм” явязиня “айым”, “яйим”, “йайым”, “йяйим”
олур. Мяс:

“Эялян йох, эедян йох хябяр алайым,


Эюзцм йолда галды, эедян эялмяди.
Алышайым, тотушайым, йанайым,
Эюзцм йолда галды, эедян эялмяди.”

“...
Бир дя даныш ешидяйим сяданы,
Оьул, сян адыны де мян нишан верим.”

75
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Ы шяхс мцзаре феили ихтисар едилмиш. Буна бцтцн наьылларда тя-


садцф олунур. Мяс:

“...сиз щара десяниз эюндяррям”


“Эюндяр+яр+ям” феилинин мцзаре шякилчиси “яр” атылыб, йерини
кюкцн сон самити тутмуш
(эюндяр+р+ям).
Синтактик щеч бир хцсусиййят йохдур, анъаг бязян синтактик
баьлылыьын зяифлийи, хябярин юз йериндя олмамасына вя башга йанлыш-
лыглара тясадцф олунур.
Бцтцн бу наьылдакы тема, щадисяляр гцввятлилийи, ифадялярин
доьрулуьу наьыла чап едилмя щцгугу верирся, бюйцк бир мянфи тя-
ряф вардыр.
Наьылда габа милли дуйьу вардыр. Фолклор интернасионализмля
нцфуз етмиш сащя ися бязян наьылы йарадан, дяйишдиряряк сюйляйян
ашиглярдя милли дуйьу олур. Онларын дяйишдиряряк милли бойалар веря-
ряк сюйлядикляри наьылы, фолклор, халг йарадыъылыьы адына чап етмяк
ондакы интернасионализмя ифтира етмяк киби олур. Бу щалда “Ибра-
щым” наьылы чап олунмамалыдыр. Щяр кяс дейя биляр ки, инсанларын
писи йахшысы щяр миллятдя олар. Бу доьрудур. Лакин бу наьылда Шямил
образына нифрят едилиркян тяк ады дейилмир: “Шямил Ъущуд”, “Гоъа
Ъущуд”, “Гара Ъущуд” дейилир. Санки онун мянфилийи Ъущуд ол-
масындандыр. Лакин йох, йящудилярин бир чох алимляри, ряссамлары,
йазычылары олмуш. Наьылын башга гцввятли тяряфлярини атмамаг цчцн
бу образы дяйишмяк оларды. Лакин, бу чох язиййятли вя аьыр ишдир.
Наьылы бу щалда лакин бюйцк комментари иля бирликдя дя чап
етмяк оларды. Лакин сийаси сявиййяси ашаьы олан бир чох охуъулар-
да йанлыш милли дуйьу ойада биляр, чцнкц наьылын ифадяси сямими вя
кясэиндир. Ян доьру йол чап етмямякдир. “Ибращым” наьылы бу щал-
да чап едиля билмяз.

07.09.1939.
Бакы.

76
ИБРАЩЫМ

Сюйляди: Ашыг Искяндяр Ширинов


Йазыйа алды: Щцсейн Искяндяров

Устаддама

Дяли кюнцл, мяндян сяня яманят,


Демя бу дцнйада юлцм йахшыдыр.
Мящшяр эцнц гощум гардаш тапылмаз,
Дейинян вар олсун елим йахшыдыр.

Бир йана эедяндя юзцнц юймя,


Шейтана баъ вериб кимсяйя сюймя.
Яэяр эцълцсянся фягири дюймя,
Демя вар гцввятим голум йахшыдыр.

Гочахдан олубсан сяндя гочах ол,


Ачих габахлы ол, мудам алчах ол.
Гададан баладан йен эяз, гачах ол,
Демя вар дювлятим пулум йахшыдыр.

Хястя Гасым кимя десин дадыны,


Ъаны чыхсын юзц чяксин одуну.
Йахшы ийит йаман ийит етмяз адыны,
Йаман ад етмякдян юлцм йахшыдыр.

77
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Щардан данышах, Рей шящяриндян. Рейин шащы Зулал шащдан;


Зулал шащ бир нечя шящярляря, кяндляря шащ иди. Зулал шащын бир ъцт
оьланлары вар иди. Биринин ады Аслан, биринин ады Ибращым. Бу ушах-
лар беш йашындан йедди йашындан, етибарян мяктябя дявам етдиляр.
Чох бир эюзял охуйурдулар. Бир эцн гяза беля етди ки, ушахларын
анасы вяфат етди. Ушахлар галды анасыз. Бундан сонра Зулал шащ ар-
вад алмаг истямяди. Бир эцн вязир, вякил бир нечя адамлар йыьылыб
эялдиляр шащын йанына салам вердиляр. Шащ бунлара йер эюстярди,
отурдухдан сонра шаща дедиляр ки:
– Ей гиблеи-алям сян бизим щамымызын баш биляни, юзцн бю-
йцк, адлы-шанлы шащсан, сян яэяр баш йолдашын олмаса, эцнбяэцн
вярям эятирярсян. Сян иъазя вер, щяр кяси бойурурсан бу гаидя га-
нун цзря ону сяня алаг.
Деди:
– Вязир щяля кефим позгундур. Яйяр еля шей мейлимдян ке-
чяндя юзцм сизя мялумат верярям.
Хилася булар дуруб эетдиляр. Бир нечя ай арадан кечдикдян
сонра Зулал шащ вязир-вузаря, ямир-умярайя алим яйан кишиляри го-
нах дявят етди. Ямма бащар вахты иди, бунун гапысында бир даня
бюйцк Сялви аьаъы вар иди. Бу аьаъын башында бир даня щаъы лейля-
йин йувасы вар иди. Ямма гушлар ики иди. Бири тойуьу, о бири ися хо-
рузу иди. Бу гушлар щяр илдян иля бу йувада бала бясляйиб
учурардылар. Бунларын бу илки балалары ъцъя олан заманы бу гушла-
рын диши тайыны чюлдя авчы вурду. Бу еркяк тайы юзцня бир диши тай та-
пыб щямян йувайа эятирди. Диши тайы эюрдц кц йувада ики балаъа
ъцъя вар щямян саятдя Зулал шащын арястя мяълиси аьаъын дибиндя
йемяк столуну ачыб йемядя-ичмядя, кефдя- шадлыгда идиляр. Щаъы-
лейляйин диши тайы о балаъа ъцъяляри йувада боьуб йеря столун йа-
хынына туллады. Зулал шащ эюрдцкц щаъылейляйин балалары йеря
тюкцлдц. Щямин щаъылейляк илдя икиъя бала доьарды. Зулал шащ гя-
зябляниб стулдан айаг цстя галхды, деди:
– Вязир.
– Бяли, гибля-алям.

78
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Деди:
– Илдян-иля бу щаълейляк балаларыны бясляйиб учурарды, сябяб
нядцр ки, бу ил бу балаларыны боьуб йеря тюкдц?
Вязир деди:
– Гибля-алям бу балаларын анасыны овчу билмярям, чобан бил-
мярям, сыьырчы билмярям вурублар буларын атасы булар олан йувайа
бир диши тай тапыб эятириб, о да бунлары йувада гябул етмяйир.
Зулал шащ деди:
– Вязир, бя сян мяня дейирдин евлян, щавахт евлянярямся Иб-
ращымы, Асланы о эятирдийим арвад бу гушлар кими еляйяъяк.
Вязир буну йоздуьуна пешиман олду. Хилася чюряк йейилиб
дуруб щяр кяс евиня даьылмаьа башлады. Бир нечя ай бир нечя ил ара-
дан кечиб щяман яйан кишиляр эеня падшащын щярямханясиня йыьы-
лыб падшаща дедиляр ки:
– Эяряк сян евлянясян. Йохса бизя иъазя вер гейри падшащын
торпаьына кючяк.
Зулал шащ эюрдцкц бу адамлар бцтцн ихтийарындан олан ма-
щалын дил билянляриди. Яйяр бунларын сюзцнц йеря салса юз милляти
бундан цз чевиряъяк.
Деди:
– Евляндирин.
Эедиб щинд падшащынын гызынын щянясини буна алдылар. Бир
эцн олду ки, кяъавяляр бязяниб йахшы атлы адамлар йыьылыб падша-
щын арвадыны эятирмяйя эетдиляр. Ики эцн орада галыб эялини эютцрцб
Рей шящяриня йола дцшдцляр. Шящяря бир нечя аьаъ галмыш иди ки,
шадлыгла эялирдиляр. Ямма сизя кимдян сюйляйим щяман Ибращым-
ля Асландан, ики гардаш мяктябдян евя эялирдиляр. Ибращым кичик
иди, Аслан бюйцк иди, ямма Ибращым щями аьыллы иди, щями дя Йу-
сифдян эюзял иди.
Деди:
– Аслан яйлян.
Деди:
– Гардаш, ня вар?

79
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Деди:
– Гардаш, о эялян гошуну эюрцрсянми?
Деди:
– Эюрцрям.
Ибращым деди:
– О гошун кяъавядя эятирдийи бизя ана эялир. Эял, сян юз дяс-
тян башында, мян дя юз дястям башымда атланаг эедяк ону пишваз
едяк. Яввял Аллаща хош эедяр, икинъиси атамыза хош эяляр, цчцнъц
о бизя ана эялир.
Гяряз евя эялиб Гуран китабларыны отагларына гойуб щяр кяс
дястясини йыьыб атландылар аналарыны пишиваз цчцн йола дцшдцляр. Иб-
ращым йолун алт тяряфиндян, Аслан дястясиля йолун цстцндян эет-
мяйя башладылар. Булара ана эялян гадын кяъавядя рцбяндин
алтындан габаьа нязяр салырды, эюрдцкц ики дяст атлы эялир, бири йо-
лун алтындан о бири ися цстцндян щяр дястянин габаьында бир оьлан
вар. Еля билки айдур, эцндцр. Арвад цряйиндян кечирди ки, ай Аллащ
мяни эюрясян бу ики ъяванын щансына апарырлар. Зулал шащ дохсан
йашында иди.
Ня ися булар пишиваз елядиляр, ох ата-ата, ат сяйирдя-сяйирдя
шадлыг ейляйя-ейляйя щямян щиляэяр гадыны эятириб Зулал шащын щя-
рямханясиндя сийащ пярдяни гуруб яйляшдирдиляр. Ахшам арайа эял-
ди щямин о дохсан йашында олан Зулал шащ о магамыки щамы эюрцб
о вахтда отаьа варид олду. Эялин эюрдцкц гапыдан пирани, аь саг-
галы эюбяйин цстцндя ичяри эирди. Гадын еля билирди ки, о ики оьланын
бири эяляъяк. Эюрдц бир гоъа кишидян башга гейриси йохдур.
Деди, “йягин бу гоъа вязирди”, ямма эюрдц кц, бу киши сийащ
пярдийя сары мейл елямяк истяйир.
Деди:
– Ай киши, сяни еля доьрадарам йекя тикян гулаьындан ба-
лаъа олар.
Зулал шащ эюрдц кц, бу арвадын хийалы чашыбдыр.
Зулал шащ деди:
– Ай арвад сянин хийалындакы о ала гарлы даьлара, сян бу бян-

80
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

дяи фягир чырымлайана эялмисян.


Арвад эюрдцкц ишляр фянадур. Иши цзя салмайыб бир ай, ики ай
бунунла баш йолдашлыьы етди. Бир эцн бу арвад Зулал шаща деди ки:
– Щеч бизим евладымыз йохму?
Деди:
– Ай арвад, щямд олсун Аллаща мяним бир ъцт оьлум вар,
вермярям дцнйанын баъи хяраъына.
Деди:
– А киши сян ня тящяри наинсаф адамсан мяним юз евладла-
рымы мяня эюстярмирсян.
О саат Зулал шащ ямр вериб щяман юз оьланларыны чаьыртды.
Арвад эюрдц кц, бу оьланлар щямян о габаьына чыхан оьланларды.
Арвад деди:
– Бяд дяйил.
Црякдян шадланыб, буларын щяр икисини йанына чаьырыб цзцн-
дян эюзцндян, додаьындан юппяйя башлады. Асланын 19 йашы вар
иди. Ибращымын 16 йашы вар иди. Арвад Зулал шаща деди:
– Ай Зулал шащ, оьланларын бири сянин, бири мяним. Икимиз дя
тярбийя веряк, эюряк цряфа мяълисиндя кимин бяслядийи оьлана афя-
рин, машааллащ дейяъякдирляр.
Деди:
– Арвад, щансыны яйляйирсян?
– Киши мян кичийям, Ибращым мяним, сян бюйцксян Аслан
да сянин – дейиб, Ибращымы яйляди.
Эцндя цч йол Ибращымын теллярини эулаб суйула дарайыб бяс-
лярди. Бир эцн, беш эцн, бир ай арадан кечиб арвад эюрдц кц, беля
шейнян фатыйа туман чыхмайыр, ъаныны боьазына йыьыб ев сакит олан-
да Ибращыма деди:
– Ибращым, бир ил ики айдыр мян бурайа эялин эялмишям, анъаг
сянин ийиня отурурам.
Ибращым мясяляни дцшцнцб бармаьынын икисини йумуб уъу иля
бунун сол тяряфиня еля шилля вурду ки, эюй тяки шаггылдайыб, арвад
аьзы цстя фяршин цстцня йыхылды. Ибращым пешиман олду, деди:

81
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

– Ай дили гафил, демяк олмаз, бу гадын атамын васитясиля мяни


имтащан елямиш олар, мян буну нийя вурдум? – дейиб арвадын ба-
шыны галдырыб, юз гучаьына алыб буна мещрибанчылых еляди.
Бу щиляэяр гадын айылыб щиля иля эюзцнц ачмады, юз ъибиндя ба-
лаъа бир гайчы вар иди, партламаг мащнасына ялини оьланын эери йа-
нына салыб бунун дал ятяйиндян бир гядри кясди Ибращымын хябяри
олмадан. Онун горхусундан юзцнц Зулал шаща йетирди, аз галды
юзцнц щялак елясин. Кцй дцшдц вязир- вцзаря, ямир-умяра йыьылдылар.
Арвад деди ки:
– Зулал шащ цзцн аь олсун мяни юзцня эятирибсян, йохса оь-
луна?
Зулал шащ гязябнак олуб ъялладлары чаьырды.
Арвад деди:
– Ящвалат беля-беля, бу да онун нишаны.
Ъялладлара ямр олунду эятирин!
Вязир айаьа галхыб деди:
– Гибляйи-алям, мяним эюзцм чох шейляр эюрцб. О арвадын
ялиндяки нишан яэяр габахданды оьлун буна сармашыб, йох дал ятя-
йиндянся арвадын она сармашыб. Инди ондан габаг дцшцб оьлуна
бялкя шяр атыр.
Ъялладлара Зулал шащ ямр вериб оьланы эятиртди.
Эюрдцляр ки, о нишан оьланын дал ятяйиндяндир. Эеня дя Зу-
лал шащ гябул етмяйиб щюкм етди ки, оьлан юлдцрцлсцн!
Буну дейян кими Аслан шащ юзцнц йетирди. Деди:
– Ата, гуш ганад иля учар, ганадын бири гырылса бири иля уча би-
лярми?
Асланы Зулал шащ юзц дири икян юз йериня вялиящд тяйин етмиш-
ди. Она эюря она Аслан шащ дейирдиыляр. Зулал шащ деди:
– Сян дя, о да бир сцт ямибсиниз, бир эцн дя сян еля иш тутаъаг-
сан. Она эюря юлдцрмяйиб икинизи дя мяним ихтийарымда олан тор-
пахдан сцрэцн едирям.
Ъялладлара ямр верди. Бу ики ъяваны бир-бириня гатыб щайла-
маьа башладылар. Бир гядяр эетмиш идиляр Ибращым деди ки:

82
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

– Ай Аслан шащ биз евимизя эетмирик, елимизя эетмирик, ъиби-


миздя бир гяпик дя олсун парамыз йохдур. Сян гайыт атамыздан
харълыг тяляб еля. Мян утанырам.
Аслан шаща ъялладлар иъазя верди, бунлар яйлянди. Аслан шащ
гайыдыб юзцнц йетирди атасына. Деди:
– Ей нащагдан бизя хайын олан ата, щайана эетсяк сянин
адын биз иля эедир, бизя бир гядри хярълик верэилян.
Зулал шащ хязинядары чаьырыб деди:
– Эет онларын щярясиня бир эцълц, гийматлы даш вер.
Хязинядар бир тяряфдян гялби йаныб бир тяряфдян дя падшащын
ямрини йериня йетириб буларын щярясиня еля даш верди ки, хырдаланан-
дан сонра онун пулуну бир чувал тутмасын. Хилася Аслан шащ даш-
лары эютцрцб эялиб йетирди Ибращымя. Ибращым деди:
– Гардаш, ня алдын?
Аслан шащ деди:
– Ики гиймятли даш верди, ала бири сянин, бу бири дя мяним.
Ъибляриня гойан кими ъялладлар щайламаьа башлады. Таки бу-
лары апарыб Зулал шащын сярщядиндян чыхардыб гайытдылар. Бу ики ъя-
ван йола набяляд, бир тяряф эюрмяйиб, йолу башлайыб он эцн он эеъя
бир ъязиря иля эетдиляр.
Ибращым кюрпя олдуьундан аълыг эцъ еляди, йорулду. Аслан
шащ деди:
– Гардаш, нийя отурдун?
Деди:
– Аслан шащ аъындан тагятим кясилиб.
Аслан шащ деди:
– Отур, мян бу балаъа тяпянин башына чыхым эюрцм бу ят-
рафларда кянтдян, шящярдян ня вар.
Ибращым деди:
– Гардаш эет.
Аслан шащ йцйцрцб балаъа тяпянин башына чыхды. Эюрдц ня
кянт, ня шящяр эюрцнмцр, ямма бир бюйцк мязарсанлыг эюрцкцр,
гайыдыб эялиб деди:

83
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

– Ибращым, бу йахында бюйцк бир мязарсанлыг эюрцкцр тябии-


дир ки, о харабалыьын бир абаданлыьы олаъагдыр. Орайатян эедяк,
орада сяня чюряк тапаъаьам.
Ибращым биртящяр дуруб щямин мязарстанлыьа йетирдиляр.
Эюрдцляр бир бюйцк, йахшы юрцлмцш кцнбяз вар. Ибращымы бу эцн-
бязлийя гойуб деди:
– Отур бурда, мян йеня дя бу тяпянин башына чыхыб ятрафа
бахаъаьам.
Аслан шащ ъялд щяман тяпянин башына чыхдыьда эюрдц кц, йа-
хында бир бюйцк шящяр вар. Гайыдыб Ибращымын йанына эялди, деди:
– Гардаш, эялиб бир бюйцк шящяря чыхмышых, ямма билмирям
щансы шящярдир. Бурада отур, бу саат сана чюряк алыб эятиряъяйям.
Аслан шащ йолу ялиня алыб эетмякдя олсун, ямма аталары вер-
дийи гиймятли дашларын бири Аслан шащын ъибиндя, о бириси ися Ибращы-
мын ъибиндя иди. Аслан шащ юзцнц шящяря йетирди. Бир адама раст
эялиб деди:
– Бу щансы шящярдир?
Щаман шяхс ъаваб верди ки:
– Гардаш сян набялядсян?
Деди:
– Бяли.
Деди:
– Бура Мисир шящяридир.
Аслан шащ деди:
– Бурада чюряй дцканын щардан тапарам?
Деди:
– Бах бу кцчя иля эедярсянся тапарсан.
Аслан шащ бундан араланыб юзцнц базара верди. Щяман кцчя
иля эедирди эцрдц кц, цч дюрд эейими бафталы гуллугчулар ялиня кечяни,
щамбалы вя башга адамлары дюйя-дюйя кцчя йухары эятирир. Эюрдц бу
саламат иш дяйил. Истяди гачсын щяман гуллугчулар буну эюрдцляр:
– Ядя, дур! – дейиб баьырдылар. Чаряси кясилиб дайанды. Буну
да дюйцб гатдылар щямин адамлара. Бунлары кцчя йухары щайла-

84
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

магда икян Аслан шащ бир щамбалдан сорушду ки:


– Бизи щара апарырлар?
Щамбал ъяваб верди ки:
– Бу шящярин падшащы юлцбдцр бу адамлары йыьырлар ки, бир
девлят гушу вар, ону учурдаъаглар, щяр кясин башына дцшся ону
падшащ едяъякляр.
Деди:
– Ай щамбал гардаш, о гуш щанъары адамын башына дцшюр?
Деди:
– Ай ями оьлу, о гуш щяр адамын башына дцшся иди щамы пад-
шащ оларды. О гуш о адамын башына дцшцр кц, онун ясл-няъабятин-
дя падшащлыг олсун.
Аслан шащ цряйиндя деди:
“Яэяр бу щамбал дейян кими ися гуш мяни дюйдцряъяк”.
Ня ися бцтцн щязярат сечэи мейданына йыьылды. Юлян падшащын
бир даня вязири вар иди ки, онун ады Сирри Сцбщан вязири иди. Вязир
елан верди гуллугчулара, ки, ъямаят щамысы бурададурмы. Хябяр
вердиляр ки, бяли вязир ямр вериб гушбаза, гушу учуртду. Гуш цч
дяфя ъямаятин цстцндя ъювлан едиб щеч бир кясин башына дцшмяди.
Аслан шащ бир кянарда дурмуш иди, онун башына дцшдц. Хийалиндян
падшащлыг кешянляр, – бу ким иди ки, бурайа чыхды –дейя оггядяр
вурдулар ки, папаьы боьаза кечди.
Гуш йанылыб дейя вязир ямр верди ки, гушбаз гушу бир дяфя дя
учуртсун. Икинъи дяфя дя йеня гуш Аслан шащын башына дцшдц. Истя-
диляр ки, дюйсцнляр, вязир фикир верирди икинъидя ону дюймяйя гой-
мады. Деди:
– О гуш йаныласы гуш дейил, о оьланы апарын бир хялвят йеря
салын. О гуш йеня онун башына дцшмялидир. Ики адам далдадан пу-
сун, о оьлан о гуша ня деся о хябяри мяня эятирин!
Апарыб оьланы бир дама салдылар гапыйы ешикдян гайырдылар
ки, бир тяряфя чыхмасын. Яммя дамын баъасы вар иди. Гушу гушбаз
эеня бурахды. Гуш цч дяфя щямин ъямаятин башына доланыб Аслан
шащы тапмайыб дцз дама сары ъумду, онун баъасындан ениб Ас-

85
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

лан шащын башына дцшдц. Аслан шащ гушу яли иля тутуб деди ки:
– Ей Аллащын щейваны мяни бу гцрбят елдя нийя дюйдцрцр-
сян? Яйяр мян падшащ олардымса, атам Зулал шащын йурдунда
падшащ олардым. Эюрцрсян ки, мяня падшащлыг гисмят дейил.
Щяман бу сюзц пусгуда дуранлар Сирри Субщан вязиря эя-
тирдиляр. Сирри Субщан вязир чох шад олду. Деди:
– Зулал шащ мяшщур бир шащдур. Онун оьлу ки, бурайа эялиб
бизя падшащдыр.
Ямр верди ки, Аслан шащы эятирин. Аслан шащы эятирдиляр, ящва-
латы билдирдиляр, ки сян бу шящярин падшащысан, эюндярдиляр щамама.
Щамамланыб, падшащйаня либасы эейиб яйляшди тахта. Вязир-вцзаря
юз йерляриндя щазыр иди. Сиккя Аслан шащ адына дяйишдирилди, пад-
шащлыг ъыггасы башына гойулду. Эял-эютцря, йемяйя-ичмяйя, хязи-
няйя, малы-мцлкя, гошуна алуда олуб Ибращым йадындан чыхды.
Ибращым бюйляликля галды эцнбязлийдя. Щяман шящярдя бир дяня оь-
ру башы вар иди. Онун ады Зийад щарамы иди. Зийад щарамы щаман
эцнц гулдур, оьру йолдашларыны башына йыьыб деди ки:
– Падшащ тязяляниб ганун бяркимямиш атланын эедяк эюряк
ня вар ня йох.
Атланыб Ибращим олан эцнбязин йанындан йол алдылар. Она-
тан гаранлых дцшцб эеъядян бир аз кечди. Ибращым эюзляди эюрдц
Аслан шащ эялмяди. Ялиндяки ясайы щярляйиб эюрах ня деди:

“Тяънис” щавасында

Эялян йох, эедян йох, хябяр алайым,


Эюзцм йолда галды, эедян эялмяди.
Алышайым, тутушайым, йанайым,
Эюзцм йолда галды, эедян эялмяди.

Тагятим йох, мян дурубан отурум,


Битмяз мятляблярими мяъмун битирим.

86
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Деди отур эедим таам эятирим,


Эюзцм йолда галды, эедян эялмяди.

Щяман Ибращым бу сюзц дейяндя Зийад щарамы бу сяси еши-


дян кими йолдашалрына билдирди ки, гулаьыма бир гярибя сяс эялди,
аты яйляйин динляйяк эюряк ща тяряфдядир.
Бунлар диншямякдя олсун Ибращым алды дал кялмясини:

Яршя бяйан олду налеи ащым,


Щеч билмирям нядцр мяним эцнащым.
Мязаристанлыьда ня аьлайырсан, Ибращым,
Эюзцн йолда галды, эедян эялмяди.

Щяман оьрулар мир гязяб киби гапыны кясдиляр. Ядя бяри чых
– дейя сяс ейлядиляр. Ибращымын чыхмаьа тящяри олмады. Бири атдан
дцшцб Ибращымын йанына эириб ешийя сцрцйцб чыхартды. Эюрдцляр ки,
яйниндя чох гиймятли палтарлар вар. Зийад щярами ямр верди ки,
буну эяряк юлдцряк, бу, ашыгдыр. Яэяр буну дири бурахсаг сабащ
шящяря эедиб щамымызы гырдырар. Ибращым деди ки:
– Бир аз мяня аман верин, цч ханя сюз дейим. Сонра сиз би-
лирсиз.
Зийад щярами эюрдц кц, бу чох дилавяр данышыр црякдян хо-
шуна эялиб деди:
– Оьул де!

“Кярями” щавасында

Башына дюндцйцм Зийад щярами,


Юлдцрмя, Аллаща баьышла мяни.
Ара йердя тюкмя бу нащаг ганы,
Юлдцрмя, Аллаща баьышла мяни .

87
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Бащар олъаг бизим эюлляр буланы,


Йараларым кюз-кюз олуб суланы.
Гардаш эялир эцнбяз дибин доланы,
Юлдцрмя, Аллаща баьышла мяни.

Ибращым бу сюзц дейян кими бунларын бири Ибращыма деди ки:


– Биз атымызы юзэядян алыб минмямишик, нийя тяк Зийад щяра-
мыйа йалварырсан?
Инди ися щамысына демяйя башлады:

Ибращымам нейлямишям нейлярям,


Хянъярля гара баьрым тейлярям.
Гяриб ъаным сизя гурбан елярям,
Юлдцрмя Аллаща баьышла мяни.

Ибращым сюзцнц гуртаран кими Зийад щярамы йолдашларына


беля деди:
– Ай ушахлар бу оьланы беля базара чыхарсаг, палтарлы палаз-
лы неъяйя сата билярик?
Дедиляр:
– Бу гиймятя.
Зийад щярамы деди:
– Олармы о гиймяти мяндян аласыныз, мяним оьлум йохдур,
буну мяня оьул верясиз.
Бунлар деди:
– Чох эюзял олар.
Щяман кясдикляри гиймяти Зийад щярамы бунлара вериб, оь-
ланы атын тяркиня чякиб евиня эятирди. Юз арвадына деди ки:
– Йох йердян Аллащ бизя бир оьул йетириб.
Щяман гадын оьул явяз еляйиб, оьланын бойнуна голуну до-
лайыб эюзляриндян юпдц вя деди:
– Чох эюзял оьулдур.
Бир нечя эцн бурада йашадылар, ямма Зийад щярамы чох ка-

88
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

сыб иди. Ибращым эюрдц кц, атасы чох касыбдыр. Бир щисли пасахлы дамы
вар. Деди:
– Ата дамымыз нейя белядир?
Деди:
– Оьул, касыблыьын цзц гара олсун, касыблыхдандыр.
Деди:
– Ата, нечя ил сяня оьул олсам, щяр эцн, щяр саат сянин сю-
зцня бахаъаьам. Бир дяфя эял сян мяним сюзцмя бах.
Деди:
– Оьул, баш цстя.
Ибращым ял атыб ъибиндян щяман гиймятли дашы чыхардыб вер-
ди атасына.
Деди:
– Ата бу дашы апар, о эюй-эюйярти сатан кишиляря вер, дейинян,
бу мяним дашыма йетик бу эюйяртидян вер. Верди, верди. Вермяди,
гайыданда бяри эялмя. Дашы апар сярраф базарына, дейинян мяним
бу дашымы хырда еля. Ишди сатын истяди даша гиймят демя, дейинян
дашымын гиймятини вер!
Зийад щярамы дашы эютцрцб юзцнц базара эюй-эюйярти сатылан
йеря йетирди. Бириня деди:
– Гардаш бу дашы ал о кишнишдян, рейщандан, нанядян, кя-
вярдян мяним бу дашыма йетик верэилян.
Ала сатан эюрдц кц, бу кишинин ялиндя бир балаъа шумал дашдыр.
Деди:
– А киши, бу дашдан ня чохду бу чайлагларда, сян мяни яля
эятирирсян? – дейиб бир ики Зийад щярамыйа гапаз вурду.
Зийад щарамы биртящяр бунун ялиндян чыхыб эерийя сары гач-
ды. Бир аз эедиб яйлянди, бир аз фикир ейляйиб деди:
– Бу ушаьын сюзцйля эялдим, щанъары юзцмц дюйдцрдцм. Дцз
дейир дя, даша эюйярти вермязляр.
Бирдян йадына дцшдц ки, Ибращым демишди “орадан гайыдан-
да эет сярраф базарына. Сян щямяшя хялги дюйцрдцн гой бу эцндя
сяни дюйсцнляр” дейиб йюн чевирди сярраф базарына эетмяйя, таки

89
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

базара йетишиб бир гоъа сяррафа раст эялди. Деди:


– Еля бу гоъа, мян гоъа. Эял буна де хурдаласын, ямма о эю-
йяртинин топасынын бир дяняси бир аббасы пул иди. Ону да вермядиляр.
Зийад щярамы хийал ейляди ки, йягин бу дашын гиймяти чох ол-
са алты шащы олар. Хийалындакы бу иди.
Гяряз гоъа сяррафын дцканына эириб деди:
– Сяламун яляйкум!
Деди:
– Ялейкумуссялам!
Деди:
– Сярраф баба, язиййят олмаса мяним бу дашымы хырда еляэилян.
Сярраф бу сюзц ешидян кими башыны галдырыб щансы дейя бахды.
Эюрдц ки, кишинин ялиндяки дашын гиймяти чох бащадыр. Щеч тапылан
даш дейил, ъясарят едиб Зийад щярамийя деди:
– Бу дашы сатарсанмы?
Деди:
– Еля юзцм мцштяри эязирям.
Деди:
– Ня верим?
– Дашымын гиймятини вер! – дейяркян сярраф еля билди ки, бу
дашын гиймятини билир, ямма хейир, алты шащыны эязирди.
Зийад щярамы деди:
– Мяни ойнатма дашымын гиймятини вер.
Сярраф деди:
– Он мин манат веримми?
– Хейир гиймятини вер.
– Ийирми мин манат веримми?
– А киши сян Аллащ мяни ойнатма.
Гяряз йуз миня галханда деди:
– Вер.
Хилася киши ахчаны саныйыб ишгафа гоймушду дуруб пуллары
бунун ятяйиня яндярди. Ятяйини тутуб, дцшяниня бахмайыб евя
доьру гачды.

90
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Ибращыма деди:
– Оьул даша бир эюйярти вермядиляр, эетдим сярраф базарында
бир ахмаг сяррафа раст эялдим. Ятяйими пулнан долдурду. Деди:
– Ата, ня эюндярди?
Деди:
– Оьул, йцз минди.
– Щалалы олсун.
– Ня мяня?
– Онда галан.
– Неъя галан?
– Йцз миндя онда галыб.
– Эедим алым?
– Ата ишин йохдур.
Ибращым пуллардан алыб атасыны да эютцрцб йумба даш карха-
насына эедиб ялли мцряббя даш алды вя бир гядяр аьаъ алды. Беш дана
йахшы бянна эятириб, бир баьын арасындан дашы эятириб юрцйц башлат-
ды. Бир гядярдян сонра дцлэар, няъъар вя йахшы усталардан эятирдиб
дамын цстцнц гайытдырмаьа башладылар вя ятрафын булулдан тикдиляр.
Усталар имаряти тямамя йетириб пулларыны алыб эетдиляр. Ибра-
щым вя атасы щяман имарятя йарашасы ряхт хаб ев мцхяллифатлары,
яшйалары алыб сялигя иля дюшядиляр. Бунлар о мяртябяйя галхдылар ки,
щяр эцн йемяк-ичмяк, дямхана кеф иля йашайырдылар вя щяр эцн
аталы оьуллу тярлан гуш ялляриндя шикара эедирдиляр. Бу кеф иля булар
доланмахда олсун. Сизя хябяр верим Зийад щярамынын оьру йол-
дашларындан Зийад щярамысыз бир йана эедя билмяйиб боьазларына
готур дцшмцшдц. Бир эцн бир йеря йыьылыб бир-бириня дедиляр:
– Бу Зийад щарамы бизимля бир йана эетмир, биз аъымыздан
юлцрцк. Бу ушаьы бу эятиряндян бяри ашды, дашды шящяря сыьышмайыр.
Эялин эюряк бу ушахла буну аралайа билярикми.
Бири деди ки:
– О бизим ишимиз дяйил, щяман пешянин усталары вар, онлары
тапаг.
О бири деди:

91
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

– Кимди?
Бири дя деди ки:
– Йа эяряк коса ола, йа эяряк дцнйанын алтындан эириб цстцн-
дян чыхан гары ола.
Дястяляниб базара эирмишдиляр ки, габахларына бир дяня коса
чыхды. Дедиляр коса гардаш бир яйлян!
– Буйурун.
– Бир беля иш вар, баъарарсан?
– Эцн чыхыбдыр мяним фяндим йохдур.
– Бяс ким баъарар?
– Сиз эязян бах, о кюрпцдян кечян гарыдыр.
– Ай няня яйлян, – дейя, бунлар сяслядиляр. Гары дилляниб деди:
– Дишимин нузуласы галхыб мяндян ял чякин.
Бунлар ися ял чякмяйиб бу гарыйа йетирдиляр.
Гары деди:
– Башым аьрыйыр мяни сюйлятмяйин.
– Няня нийя?
– Беш-алты эцндцр оьулу атадан елямяк, гызы анадан елямяк,
арвады яриндян елямяк, гардашы баъыдан елямяк ялимя кечмяйир.
– Яхрят эюряндя кюксцнц ютцр, еля эяздийимиз сянсян гары,
филан иши баъарарсанмы?
– Базар пулунла дейилми?
– Ня аларсан?
– Биръя хоруз дяриси гызыл аларам.
Тязя ики гяпикликдян адама бир гоша авыъ гарынын ятяйиня
тюкдцляр, гарынын эюзляри цч тяпя сахсаьанынын эюзц кими ъывылдады.
Гары бунлара деди ки:
– Мяни щамы таныйыр, йанымда гаралты елямяйин, сиз эедин.
Бу эцндян сонра щавахт о оьланы орада эюрсяниз еля билин ки, ня-
няниз бу йцз ялли йашы юкцзцн белиндя йашыйыб.
Гары беля дедикдя щяман адамлар йайындылар. Гары йаваш-
йаваш Зийад щярамынын евиня тяряф эетмяйя башлады. Ямма Зийад
щарамы вя Ибращым шикара эетмишдиляр. Ибращым щяр дяфя шикардан

92
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

эяляндя бу анасы Ибращымы пишиваз едиб атдан дцшцряр вя эюзцндян


юпярди. Бу эцн дя ейванда дуруб йолуну эюзляйирди. Эюрдц бир
гары эялиб йавашъа-йавашъа бунлары чаьырыр. Ял еляди гарыйа вя деди:
– Бизим гапы ачыхды буйур эял.
Гары деди:
– Гоъа адамам йорулмушам еля бил синямин цстцнля йерийир-
сян сян бир аз бярилик эял.
Ибращымын анасынын буна йазыьы эялиб деди:
– Касыблыьы эюрмцшям бяйям ундан-дяндян бир шейя тямян-
насы вар. Эял сян бунун габаьына эет, Аллащын хошуна эяляр.
Арвад йаваш-йаваш гарынын габаьына эялмяйя башлады; эюр-
дц ки, гары щинд тойуьу кими чырпыныр. Деди:
– Гары, мяним шикара адамым чыхыб нийя еля едирсян?
– Йох, йох оьул, хийалына еля шей эятирмя.
– Бя ня вар?
– Гылчам сынсын щеч базара чыхан дяйилдим бу эцн чыхдым
сянин о тапгынты оьлун вармы?
– Вар.
– О эедиб базарда сюйляйибдир ки, Зийад щярамынын арвадынын
ады Зийад щярамынынды юзц мяним, щейф о ад ки, сянин бу бой, бу
гамят, бу кямал, бу ъямалынын цстя гойулубдур. Бу саат лотулар
дцнбялякдя, сазандалар сазында дейиб охумаьы сянин сюзцндц.
Арвад деди:
– Ай имансыз, о мяним оьлум дейилми?
Гары деди ки:
– Бюйцкляр еля аьылсыз олур, йахшы оьул иди, онун атасы-анасы
йог идими. Конбязидя оьул доьармы?
Гары гайыдыб эетди. Ибращымын анасы гайыдыб сутун аьаъына
шащмар илан кими доланыб Ибращымин йолуну эюзляйирди ки, эялян-
дя юлдцртсцн.
Ахшам йахынлашыб Ибращым вя атасы шикардан гайыдыб эялди-
ляр. Зийад щярамы бахыб эюрдц кц, арвад сутун аьаъына доланыб
щалы щал дейил. Иши дцшцндц кц, щярифляр араны вурду. Бянд олмайыб

93
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

гапыйа йетирян кими арвада деди:


– Ай арвад, ашыглар буну байаты чякир.
Деди:
– Нядцр?

Язизим арайышы,
Щил иши арайышы.
Юз сюзцнц юзцн даныш,
Ев йыхар ара иши.

Арвад деди:
– Мяня топ гопал эялмя! Йа бу саат Ибращыми юлдцр, йа мя-
ним каьызымы вер.
Киши хийал еляди, эюрдц кц, яйяр буну бошаса, бу арвад дедийи
иш базарда сюйлянирся тясдиг олаъаг.
Деди:
– Арвад, ня сяни бошайа билмярям, ня дя буну бурада юл-
дцря билмярям. Онда бу оьланы апарым тапдыьым йердя юлдцрцм,
юзцн тикдийин палтары ганына булуйуб эятирим.
Арвад разылыг верди. Атдан Зийад щарамы дцшцб эцълц хяръ-
лик эютцрцб Ибращымы да эютцрцб апарды базара.
Базардан Ибращым цчцн бир дяст фяхвир либас вя саллахдан бир
кечи алыб Ибращымы атла апарды щямин эцнбязийя, тязя палтары эе-
йиндириб кющнясини сойундурду. Кечийи юлдцрцб о кющня палтарыны
кечинин ганына булуйуб цзцндян юпцб эцълц хярълик вериб евиня
гайытды. Ибращым ися о эеъяси орада йатыб эеъя йары йухусунда бир
дярвиш буну ойадыб деди:
– Оьул!
Деди:
– Бяли!
– Ал бу ъамы нуш еля.
– О ъам няди?
– Бу ъам мятляб веряндир.

94
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Алыб ъамы нуш еляди дцнйа дярдини хылха пуш еляди.


Дярвишя деди:
– Аьа дярвиш синям йанды мана бир тясялли.
Дярвиш бармаьыны галдырды арасындан Ибращым баханда эюр-
дц кц, чох узаг йоллар эюрцкцр. Дярвиш деди:
– Бала, ня эюрцрсян?
– Бюйцк шящяр эюрцрям.
– О шящяр Щейрат шящяридир
– Шящярдя ня эюрцрсян?
– Бяри уъда бир уъа ев эюрцрям.
– Онун кцляфирянэисиндя ня эюрцрсян?
– Бир назянин сяням гыз эюрцрям.
Деди:
– О, Щейрат шящяриндя Фаталы шащын гызы Щцр Нися ханымдыр.
Ону сяня пута верирям. Сяни она тута верирям.
Цз эюрмя, илтиъалыг ейлямя, ъяфа чякяр, сяфасыны сцрярсян, де-
йиб дярвиш гейб олду. Ибращым ися эеъя йатыб сабащ дуруб щаман
йол иля Щейрат шящяриня эетмяйя башлады. Ибращым эетмякдя олсун,
сизя хябяр верим Аслан шащдан.
Аслан шащ яйан кишиляри йыьыб мяълис гурмушду, чюряк йедик-
ляри йердя хыйалындан башына эялян гязаву-гядяри кечирирди ки, бир-
дян Ибращым йадына дцшян кими аьлы башындан тягайыр еляди. Бир
аздан сонра юзцня эялиб бу яйан кишиляря сюйляди ки:
– Ъямаят, бурада щеч ящл эцбур зийарятиня эетмяк адяти
йохдурму?
Дедиляр:
– Йохдур, бир еля адят гойарсанса гиблеи-алям ъяннят тякъя
сянин олаъагдыр.
Ямр олду ки, сабащ яйан кишиляр йыьылсынлар падшащ ящлял эц-
бур зийарятиня эедяъякдир.
Сабащы тездян ъямаят топланыб, падшащ щазырланыб йола дц-
шян заманда Сирри Сцбщан вязиря хялвятъя деди ки:
– О балаъа сазы мяхфи эютцрэилян, щеч кяс билмясин.

95
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Сирри Сцбщан вязир балаъа сазы эютцрдц вя атланыб эетдиляр. Мя-


зарсанлыьа йахынлашан кими Аслан шащ дявам едя билмяйиб атдан
дцшцб юзцнц кюнбязийя салды эюрдц ляля кючцб йурду бошдур. Щеч
кяс йохдур, бянизи аьармыш гайыдыб ешийя чыхды вя вязиря деди ки:
– Сазы эятирсин.
Щяря бир йердян еля дцшцндц ки, падшащ дяли олуб. Бунун
ашыглыьы да вар имиш, биз билмямишик – дедиляр.
Вязир сазы веряндян сонра Аслан шаща деди:
– Сян ашыгсанмы?

Деди:

– Вязир, дярди вар аьлар,


Халын дярди вар аьлар.
Дярдсиз ашыг аьламаз,
Ялбят дярди вар аьлар.

– Мян дярд ашыьыйам, – дейиб сазы щярляди эюряк ня деди:

Алчахдан уъайа чякилсин башын,


Мязарсанлыг, Ибращымы нейлядин?
Атылсын кярпиъин, галмасын дашын,
Мязарсанлыг Ибращымы нейлядин?

Галалар ичиндя мющкям галасан,


Ийитляр башына йаман баласан.
Гарьамырам сяни виран галасан,
Мязарсанлыг, Ибращымы нейлядин?

Аслан шащам ъям евиндя йатмышдым,


Мян дярдими йаман дярдя гатмышдым.
Ибращымы бурада гойуб эетмишдим,
Мязарсанлыг, гардашымы нейлядин?

96
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Сирри Сцбщан сюзя башлайараг:


– Аслан шащ, мян ъями сирлярдян хябярдарам. Сян нийя бу
дярдини мяня демирсян? Аслан шащ ъявабында:
– О дярди ки, мян чякирям он бойун кял эеня чякя билмяз.
– Дейиниз эюрцм нядир?

Фяляйин ялиндян шикайятим вар,


Юз мцлкцмдян гоймур каня дярдими.
Бир эцн олар бу юлкяни даьыдар,
Чыхартмасам бир мяканя дярдими.
Щяр кяс эялся дярдим цчцн вермярям,
Йцз эцн шадлыг тапсам, бир эцн эцлмярям.
Юзцм юз дярдими чякя билмярям,
Фяляк версин бир чякяня дярдими.
Аслан шащам гям евиндя нюкярям,
Дост баьында гызыл эцлляр якярям.
Юзцм юз дярдими пцнщан чякярям,
Сюйлямярям щяр йетяня дярдими.
Аслан шащ атланыб эялиб чатды пайтахтына, гырмызы эейиб ямр
верди щяр тяряфя – сярщяд кешикчиляриня, кюрпц гаравулларына, чобан-
лара вя башга кясляря ки, филан нишанлы Ибращым адлы адамы щарада
тапсалар мяня йетирсинляр вя ону тапана дцнйа малындан сяряфраз
едяъяйям. Эямичиляря ися бу хцсусда мяхсуси тапшырыг верилмишди.
Гуллуьунуза щарадан ярз едим Ибращымдан эцня бир мянзил йол
эетмякдя олсун. Эюй чямянли дцздя отурду, эюрдц кц, эцълц кар-
ван тюкцлцб, чох аъымышды кющня бир мясял йадына дцшцб деди ки:
– “Ачдын карвана, йорулдун Сарвана” – эедим булардан бир
аз чюзяй алым, щями дя бу бязирэанлар шящярлярин щамысындан хябяр-
дар олурлар, бир хябяр билим, эюрцм, мян Щейрата дцзмц эедирям.
Бу йолдан бурулмагда олсун сизя бязирэандан сюйляйим.
Бязирэан башынын ады Хоъа Язиз иди. Хоъа Язиз Щейратдан кечяр-

97
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

кян эюрдц кц, бир гыз бир уъа евин айнасыны ачыб чох узаьы эюзля-
йир, бу щяриф хоъа йолдашларына деди ки:
– Ай ушахлар, бу гызын узахда эюзляйяни вар. Ялгяряз оьлан
юзцнц Хоъанын йанына йетирди.
Салам дейян кими хоъанын хошуна эялиб Ибращыма тяклиф
еляди ки – отур – деди: – Бала щарадан эялиб щара эедирсян?
Ибращым:
– Ями, кандан мякана эедирям.
Хоъа:
– Оьул орайа щамы эедяъякдир, индики сяфяриндян дейирям.

Ибращым:

Бахча барынан сюйляр,


Щейван нарынан сюйляр.
Ашых дярди-дилини,
Саз йунгазиля сюйляр.

Бязирэан эюрдц кц, о эюрдцйц гыза бу оьлан йарашыр. Деди:


– Ай ушахлар, бир саз эятирин бу оьлана.
Сазы эятириб Ибращыма вердиляр, эюряк ня деди:

“Овшары” щавасында

Хоъалар хоъасы, хоъалар хасы,


Хоъам бир йар дейим, вер хябяр бары.
Силинсин, кюнлцмцн галмасын пасы,
Хоъам бир йар дейим, вер хябяр бары.

Алды Хоъа:

Хоъа бабан алсын сянин гаданы,


Оьул, сян адыны де, мян нишан верим.

98
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Бир дя даныш ешидяйим сяданы,


Оьул, сян адыны де, мян нишан верим.

Алды Ибращым:

Дярин-дярин дярйалярдя адады,


Тутубду дястиндя дцрлц бадады.
Щейрат шящяриндя о ханзадады,
Хоъам бир йар дейим, вер хябяр бары.

Хоъа деди ки:


– Оьлан, Щейратдан кечяндя мян бир гыз эюрдцм нишанла-
рындан дейим эюр одуму:

Мян эяляндя агушгада дурмушду,


Аь цзцндя щялгя билъяк бурмушду.
Фирянэи гайчыйнан уъуну вурмушду,
Оьул, сян адыны де, мян нишан верим.

Ибращым деди:
– Хоъа баба, щяман нишанлары ки, сян дейирсян:

Ибращымам чюлдян чюля эязярям,


Эюзяллярин мащ ъямалыны йазарам.
Сораьынла назлы дилбяр эязярям,
Хоъа бир йар дейим, вер хябяр бары.

Алды Хоъа:

Хоъа Язиз Хоъаларын эюзцдцр,


Ширин сющбятидир, Ширин сюзцдцр.
Щцр Нися Фятяли хан гызыдыр,
Оьул, сян адыны де, мян нишан верим.

99
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Ибращым Хоъа Язизля худафизляшиб йола башлады. Бу йол эет-


мякдя олсун, сизя сюйляйим Щцр Нися ханымдан. Щцр Нися ханым
гаравашларындан бир нечясиня оьланын нишаныны вериб йоллара тяйин
еляди ки, бу нишанлы оьлан сизя раст эялян кими мяним йаныма эяти-
рярсиз, ямма бунлара цмцдлц олмайыб щярдянбир юзц дя эюздя иди.
Ибращым эедиб йетирди шящяря еви эюрян кими гыз эюзцня дяэ-
ди. Гыз да оьланы эюрдц, Ибращым хийалында деди ки:
– Эял башы ашаьа сян йол иля эет, яйяр црякдян севэинся сяни
гоймайаъаг эетмяйя.
Башыны ашаьа салыб йол иля эетмяйя башлады, ямма йола гара-
вул олан гызлар чох эюзляйиб йорулмушдулар дедиляр ки:
– Бу эцн эялмяди эялин базара эедяк.
Гызлар базара эедян кими Ибращым евин габаьына чатды. Щцр
Нися ханым айнаны ачыб эюз эяздирди ки, эюрцм гызлар Ибращымы
эюрдцмц. Эюрдц кц. гызлар йохдур. Еля билди Ибращым буну таны-
майыб ютяъяк. Сазы эютцрцб айнанын габаьына дурду. Деди:
– Ай ашыг, щара эедирсян бура эял, сянин эялмяк йерин бурадыр.
Ибращым йухары бахыб деди:
– Ханым мян ашыг дейилям саз юзэяниндир. Мян сян дейян
дейилям.
Гыз деди:
– Адамдыр ола биляр ки, чашыбдыр, эял сян буну чаьыр.
Саз алыб деди:
Сядяфли саз эедян оьлан,
Гайыт эял бяри, эял бяри.
Мяни дярдя салан оьлан,
Гайыт эял бяри, эял бяри.
Ибращым деди:
– Щярчянд мян ашыг дейилям ал ъявабыны:
Агушгадан бахан эюзял,
Эет ханым, эяля билмярям.

100
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Ъанымы ода салан дилбяр,


Эет ханым, эяля билмярям..

Гыз деди:
– Ола биляр ки, бу чашмыш ола эял юзцнц нишан вер:

Сящярин дан улдузуйам,


Ашыгын сющбят сюзцйям.
Фаталы ханын гызыйам,
Гайыт эял бяри, эял бяри.

Ибращым ися деди:


– Мян дя ешг ящлийям, мяним дя севэим вар, ямма онун
адыны дейярям, о да сяндя олса эялярям.
Сазы эютцрцб дейир:

Даьларын башы думанды,


Диндирмя дярдим йаманды.
Йарымын ады Ъямалды,
Эет ъаным эяля билмярям.

Гыз деди ки:


– Эял дейинян мяним дя адым Ъямалды. Юкцз юлдцрцб адымы
ки, эютцрмяйяъяк. – Гыз башлады демяйя:

Сяр кцчянин эюзц мяням,


Дящанынын сюзц мяням.
Ъямал йарынын юзц мяням,
Гайыт бяри эял, бяри эял.

Алды Ибращым:

Ибращым дярйайа далды,


Ъаныны атяшя салды.

101
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Яйляндин йолундан галды,


Эет ъанан, эяля билмярям.

Дейиш тамама йетян кими базара эедян гызлар Ибращымын еля


йанындан чыхдылар, эюрдцляр ки, гыз дедийи нишанда бир оьланды гыз
иля дейишир. Бунлар дедиляр ки:
– Ай гыз, тутун, гоймайын.
Оьланы тутдулар сцрцтмя дюйя-дюйя гызын йанына чыхартдылар,
юпцш-эюрцшдян сонра отаьа варид олдулар. Отаьа эирдикдя Ибра-
щым эюрдц кц, ъями бязякдян башга Щцр Нися цч дана эцл бясля-
йиб. Бири аьды, бири гырмызы, бири сары.
Сазы щярляйиб башлады:

“Пярдясиз” щавасында

Йарын отаьында цч эцл аьаъы,


Аь эцл, гырмызы эцл, иллащ сары эцл.
Щяр бириси бири бириндян юйцнмяли,
Аь эцл, гырмызы эцл, иллащ сары эцл.

Гыз деди ки:


– Ай оьлан, бу эцллярин айры-айры тярифини десян йахшы оларды.

Алды Ибращым:

Аь эцлцн гапысындан бахмалы,


Сары эцлц тяр бухага тахмалы.
Гызыл эцлц дястя тутуб гохумалы,
Аь эцл, гырмызы эцл, иллащ сары эцл.

Гыз:

Аь эцлцн дурушу няйя бянзяйир?

102
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Ибращым:

Аь эцлц бянзятдим эюйдя лачына,


Шякяр язим дящанынын ичиндя.
Ибращым гурбанды эцлцн цчцня,
Аь эцл, гырмызы эцл, иллащ сары эцл.

Щцр Нися йарым ай Ибращымы иняйин йаьы, сядринин дцйцсц,


хоруз бечянин яти иля бясляди, ямма бир эцн Ибращыма деди ки:
– Атам сяни бурада эюрся сяни дя юлдцряъяй, мяни дя, гой
мян сяни щалвачы Мусанын йанында сахлайым. О бир гоъа кишидир,
мяним сиррими билир, сяни яля вермяз.
Ибращымын башына чадра салыб гызларын арасына алды вя апарыб
щалвачы Мусайа тящвил верди вя тапшырды ки, буну сяня кюмякчи си-
фятиля верирям вя айда да йцз манат верирям, щяр ахшам бурахар-
сан юзц эяляр мяним йаныма.
Бу оьлан о гядяр эюзял иди ки, буна бахмаг мягсядиля, щяр
ким эялди, бу дцкандан щалва алырды.
Бунлар бу кефдя доланмахда олсунлар, сизя хябяр верим Шя-
мил адлы бир йящудидян. Юзцнцн пулу олмазды, фягят онун-бунун
пулу иля щиля ишлядиб бязирэанлыг едярди. Шямил бир эцнц бязирэанлыг
карваныны сцрцб Даьыстанда Сцлейман ханын шящяриня чыхды. Бу
ханын ися Хяйранися адлы бир эюзял гызы вар иди. Шямил карваны кар-
вансарайда сахлайыб базара чыхмышды, эюз эяздириб эюрдц кц, бир
евин айнасындан бир эюзял гыз бахыр. Онун субай олдуьуну хябяр
алыб билинъя бир гиймятли хонча дцзялдиб о гызын атасынын йанына
эетди вя салам вериб эирди. Сцлейман эюрдц кц, бу таныдыьы Шямил
йящудидур бир гиймятли хонча эятириб. Буна щяшан хяшанла йер эюс-
тяриб яйляшдирди, Шямил йящуду чох чиркин олмагла бярабяр щеч ев-
лянмямишди. Чюряк-хюрякдян сонра Сцлейман хан сорушур ки:
– А Шямил ня яъяб сяндян?
Деди:
– Аллащдан эизлин дейил, бяндядян нийя эизлядим, мян сянин

103
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

гызыны истямяйя эялмишям.


– А Шямил, щеч бядяннцма эцзэцйя бахмысанмы?
– А ъаным ня сяфи-сяфи данышырсан, мяйяр мян юзцмя истяйи-
рям, мян оьлум цчцн эялмишям.
– Мяним гызымын вякили юзцдцр, оьлуну эятирярсян бяйянся
эедяр, бяйянмяся йох.
Шямил начар баш цстя дейиб чыхды вя бир ряссам тапыб деди ки:
– Бах о Сцлейман ханын гызы Хейрянсянын мяним цчцн шяки-
лин чяк.
Ряссам Шямилин дедийини йериня йетирди вя шякили эютуруб Шя-
миля верди. Шямил карваны эютцрцб шящярбяшящяр, дийарбядийар эязя-
ряк о шякиля йарарлы бир эюйчяк оьлан ахтарырды. Бу минвал эедиб
Щейраты шящяря чатды. Йцкцнц карвансарайа тюкцб йеня эюйчяй оь-
лан ахтармаг цчцн базара чыхмышды, эюрдц ки, бир щалвачы дцканы-
нын габаьында бир йыьын адам вар йахынлашанда эюрдц кц, бурада
бир эюзял оьлан щалва сатыр, тез шякили чыхардыб оьлан иля тутушдур-
дугда эюрдц кц, яйяр оьлан бу гызы бяйянся гыз йцйцря-йцйцря эе-
дяъяк. Шямил йубанмайыб эери гайытды вя щалвачы Мусанын
кечбякечянляринин щамусуну язбярдян юйрянди вя бир бюйцк сан-
дыг да алыб мянзиля гойду вя тез бир хонча дцзялдиб щалвачы Му-
санын дцканына эятирди вя ичяри эиряр-эирмяз щюнкцрцб аьламаьа
башлады.
Щалвачы Муса деди:
– А киши, ня олуб, нийя аьлайырсан?
– А балам, аз гцрбят чякмишям, аьламаьыда мяня чох эю-
рцрсян, бяс мяни танымырсан? Бурну фыртдыглы ъомбулунун бибиси
яри Щяйрятялинин эцнцсцнцн цстя эялян эялининин ямиси дейилямми?
Щалвачы Муса еля билди ки, доьрудан да бу бунларын гощум-
ларындандыр вя бу вахтаъан ону танымамаьындан хяъалят чякди вя
цзр истяди.
Бир аз сющбятдян сонра Шямил хябяр алды ки, бу гцлбечя сянин
няйиндир?
– Оьлумдур, – дейя – Муса ъяваб верди.

104
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

– Яйяр мцмкцн оларса бир зящмят чякиб мянимля мянзиля


эялсин, бир аз щесабым вар ону охусун эюрцм, тиъарятим ня тутур.
Щалвачы Муса оьлуна мцраъият едяряк деди:
– Оьул, дур ями иля эет орадан да евинизя эедярсян.
Ибращымын Шямил иля эетдийини эюрян Щцр Нисянин гаравашла-
рындан бири ханымына хябяр верди.
Щцр Нися шяккя дцшмяйиб Ибращымын йолуну эюзляйирди. Шя-
мил Ибращымы карвансарайа апарыб алладыб сандыьа салды вя аьзыны
гыфыллайыб сандыьы гатыра йцкляди вя карвана гошуб Даьыстана тя-
ряф йол басды.
Щцр Нися оьланын вахты ютурдцйуну эюрцб далынъа ахтар-
маьа чыхмышды, эюрдц кц, карван эедир вя бу карвандан байаты
сяси эялир:

Язизим ял узалы,
Аь цздян тел узалы.
Синямдя даьлар галды,
Мян эетдим ял узалы.

Щцр Нися йаху црйан, синя бурйан карванын габаьыны кясди.


Деди:
– Шямил йящуди, Ибращымы апарыб мяни ода йандырма.
Шямил:
– А ъаным, ня Ибращым – дейиб рядд ъяваб еляди.
– А йящуди, яйлян цчъя ханя сюзцм вар гой дейим – алыр:

Гара ъущуд, ол Аллащы севярсян,


Аман йящуди эял апарма йарымы.
Бюйцк буту, кичик буту севярсян,
Аман йящуди, эял апарма йарымы.

Ибращым гызын сясини ешидиб сандыьын ичиндян сяслянди ки:


– А йящуди, яйяр сандыьын аьзыны ачмасан бу цзцйцн гашыны

105
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

йалайыб юляъяйям, чцнкц цзцйцмцн гашы зящяр дашындандыр.


Шямил чарасыз сандыьы ачды. Ибращым орадаъа ъяваб вермяйя
башлады:

Нялят эялсин бюйцк бцтцн ичиня,


Щяр кяс олса ялдян гоймаз йарыны.
Ара йердя кары эюрмя ъущуду,
Щяр кяс олса ялдян гоймаз йарыны.

Гыз еля дцшцндц кц, бу оьланы сатмаьа апарырлар. Деди:

Гул истясян он ики дяня гул веррям,


Пул истясян мин беш тцмян пул веррям.
Аь цзцмдян дяня-дяня хал веррям,
Аман йящуди эял апарма йарымы.

Гызын хал кялмясиня Ибращым аъыйыб деди:

Юзцн цчцн сахла он ики гулуну,


Ара йердя тюкмя малы пулуну.
Ел ичиндя эюдяк етмя дилини,
Щяр ким олса ялдян гоймаз йарыны.

Гыз эюрдц кц, Ибращымы бу мцртяд апараъаг башлады Ибра-


щымы тапшырмаьа:

Щцр Нисяйи дост йолунда сайырма,


Аллаща бах йары мяндян айырма.
Ибращыма гул дейибян буйурма,
Аман йящуди эял апарма йарымы.

Ибращым:

Дост баьындан гызыл эцлц дярмязляр,


Дярсяляр дя йайлых цстя сярмязляр.

106
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Аьламахла Ибращымы вермязляр,


Щяр кяс олса ялдян гоймаз йарыны.

Шямил чох бянд олмайыб сандыьын аьызын гыфыллады вя карваны


сцрдц.
Щцр Нися эери гайыдыб юз балконундан карванын далынъа
щясрятля деди:

Эедяр олдун Даьыстаня,


ъущуд, йолун баьлы олсун.
Мяни гойдун йана-йана,
ъущуд, йолун баьлы олсун.
Ярисин даьларын гары,
тюкцлсцн чайлара сары.
Апарырсан назлы йары,
ъущуд, йолун баьлы олсун.

Топ ачылар галасындан,


щаг сахласын баласындан.
Щцр Нисянин налясиндян,
ъущуд, йолун баьлы олсун.

Йящуди Ибращымы Даьыстана йахынлашанда сандыгдан чыхарт-


ды вя деди:
– Оьул, билирсян сяни щарайа апарырам? Мян сяни Даьыстан
ханы Сцлейманын йанына апарырам ки, сян мяним оьлум олдуьуну
дилиндян она играр верясян вя онун гызыны сянин адына юзцмя алым
вя сяни щяман габаьымызы кясян гызын йанына йеня апарым.
Ибращым цряйиндя деди ки: – Пис олмаз о гызы да аларам вя
йеня гайыдыб севэимин йанына эялярям.
Шямил шящяря чатан кими карваны карвансарайа сцрцб Ибра-
щымы Сцлейман ханын йанына эятирди вя гуллуьа салам вериб ичя-
рийя дахил олду. Сцлейман хан Ибращымын эюзяллийиндян щейрятя

107
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

эялиб шубщя иля хябяр алды:


– Ай оьул, сян доьрудан да бу кишинин оьлусан?
– Сяки елядир – дейя Ибращым ъяваб верди.
Сцлейман хан Шямилдян хябяр алды ки:
– Бяс бу “сяки” ня демякдир, олмайа башгасынын оьлудур?
– Хейир, онун “сяки” демяси вярдишдяндир, молланын йанын-
да охуйан вахты молла она, ал о сякидян гялями, китабы, дяфтяри вер
демякдян гулаьында “сяки” сяси галыбдыр. Одур ки, щяр ня хябяр ал-
сан “сяки” иля ъяваб верир.
Сцлейман хан сцбщядян чыхыб Ибращымы гызынын йанына эюн-
дярди ки, Хейрянсянын бу оьлана эетмяйя мейли олуб-олмамасыны
хаъя васитясиля юйрянсин. Ибращымы хаъя апарыб баьда бир эилас аьа-
ъынын дибиндя сахлайыб гыза хябяря эетди вя оьланы эюстяриб, она
эедиб-эедмямясини хябяр алды. Хейрянся бу оьланын эюзяллийиня
щейран галыб саз истяди. Эюряк ня деди:

Хоъалар хоъасы, хоъалар хасы,


Хоъа, бяй бабама дейинян версин.
Силинсин кюнлцмцн галмасын пасы,
Хоъа, бяй бабама дейинян версин.

Хаъа:
– Бяйянирсян? Йохса йох – дейиб сорду.

Хейрянся:

Севдиъийим иряфийя дайанмыш,


Билъякляри эцлэяз эцля бойанмыш.
Неъя бяйянмяйим Аллащ бяйянмиш,
Хоъа, бяй бабама дейинян версин.

Хоъа:
– Ишди бялкя вермяди онда ня олсун?

108
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Хейрянся:

Хейрянсяйям йаха бяндими ачарам,


Сяррафыйам ляли дцрдян сечярям.
Вермяся дя гошуларам гачарам,
Хоъа, бяй бабама дейинян версин.

Хоъа “гошулуб гачарам, гошулуб гачарам” сюзцнц тикрар


едя-едя дцз Сцлейман ханын йанына эялди вя оланлары она деди. Сц-
лейман хан гызынын “гошулуб гачарам” демясиня тяяъъцб едиб деди:
– А балам, нийя гошулуб гачыр, биз ону хош иля веририк – вя
молла чаьырыб башлады онларын никащыны кясдирмяйя.
Равинин ривайятиня эюря Шямил Ибращымы сещр иля гызла ялагя-
дян сахлады. Хейрянся беш алты эцн оьланла бир йатаъагда олараг,
оьланын кишиликдян мящрум олмасындан шцбщяйя дцшдц вя бу ба-
рядя лап цмцдцнц цзцб анасына шикайят етди:

Сящяр олъаг дуруб эедир ойнуна,


Ай ана, мяни бир надана вердиляр.
Юпцб гуъмаг биръя эялмир яйниня,
Ана, мяни бир надана вердиляр.

– Неъя йяни? – дейиб анасы сорушдугда.

Дана дейил ки, даначыйа гатайым,


Тунъу дейил човдарлара сатайым.
Ийит дя дейил, гуъаглайыб йатайым,
Ана, мяни бир надана вердиляр.

Анасы йеня данлады ки:


– Сян юзцн истяйиб эетмядинми? Инди бяс ня олду?

109
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Буйур Мирзяйя бир эялсин бизя,


Мян дейим дярдими мирзя йаза.
Аьыз мян гыз неъя эедяр гыз гыза,
Ана, мяни бир надана вердиляр.

Сяфа шярбятиндян ичиб ганарам,


Алышарам яшг одуна йанарам.
Хейрянсяйям дедийимдян дюнярям,
Ана, мяни бир надана вердиляр.

Хябяр Сцлейман хана чатанда о саат Шямили чаьырыб хан оь-


ланын сиррини ондан хябяр алды.
Шямил деди:
– Мян юзцм юз оьлума тапшырмышам ки, эялини иля щяля яла-
гядя олмасын, чцнкц мяним фикирим тойу юз юлкямиздя етмякдир.
Сцлейман онун сюзцнц кясиб деди:
– Ди эет апар, щяр ня едирсян ет.
Бюйляликля карван гызла бащям фирянк мащалы тяряфя ряван олду.
Йолда бир щцндцр кюрпц вар иди ки, бура чатдыгда Шямил сар-
вана пул басыб Ибращымы гатырла бярабяр кюрпцдян салдылар, анъаг
Ибращыма бир шей олмады, гатыр ися юлдц. Шямил йящуди бир аьыр даш
эютцрцб Ибращымын цстя атмаг истядикдя гыз юзцнц юлдцрмяк мащ-
насиля дашы атмагдан Шямили ваз кечдирди.
Йыхыларкян Ибращымин габаьы бир балаъа йараланмышды. Бу
вахтда Ибращымын йадына гардашы дцшцб башлады:

“Ширван кярямиси” щавасында

Башына дюндцйцм, гурбан олдуьум,


Дцз гойубнан яйри эетмя йолуну.
Йолунда сядага эирйан олдуьум,
Дцз гойубнан яйри эетмя йолуну.

110
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Бир намя эялмяди бяй гардашымдан,


Гуртармадым елин тяня дашындан.
Йары сяня вердим ачыл башымдан,
Дцз гойубнан яйри эетмя йолуну.

Ибращымам кимя дейим сюзцмц,


Йаш йериня ган бцрцйцб цзцмц.
Шащ оьлуйам итирмишям юзцмц,
Дцз гойубнан яйри эетмя йолуну.

Шямил наялаъ Ибращымы да эютцрцб фирянэя доьру йол эетдиляр.


Фирянкистана чатдыгда карваны бир карвансарайда тюкцб Шямил ба-
зара чыхды, бир адамдан хябяр алды ки, буранын щюкмдары кимдир?
О шяхс она бир ханын евини нишан верди. Йящуди Шямил бир шяля кю-
шян-от юзцнля апарыб ханын щяйятиня эирди вя оъаг галайыб ичиня эи-
ряркян, буну орадан чаьырыб юз-юзцнц ня сябябя йандырмасыны
ондан суал етдиляр:
– Ня едим ай ъаным, он дяфядир ки, евлянирям, щяр дяфя дя бир
мярдимязар йандан чыхыб арвадымы юзцня бянд едир.
Хан бунун сюзляриня инаныб ямр верди ки, гызла оьланы эятир-
синляр. Ханын ямри иля Ибращымла Хейрянсяны эятирдиляр. Бу дяфя дя
Шямил сещр иля Ибращымын дилини баьламышды.
Хан оьланы мязяммят етдикдя гыз ирялийя йерийиб деди:
– Онун тягсири йохдур мяндян суал единиз.
– Йахшы сюйля эюряк сяни кимя яря вермишляр?
– Хан саь олсун, мян сизин гызыныз олсам кимя верярсиз бу
оьлана йохса бу чиркин кишийя?
Гызын бу сюзляриндя мясяля айдын олду ки, Шямил фирилдаьла
кяляк гуруб.
Гыз юзцнц нишан вермяк мягсядиля деди:

О йящуду сяня йалан дейибди,


Ялаъ сяня галды фирянэин ханы.

111
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Бабам мяни Ибращыма верибди,


Ялаъ сяня галды, фирянэин ханы.

Шямил йящудунун да кцркуня бит дцшцб деди:


– А ъаным, йалан дейир.

Гыз:

Ъаным гурбан мярд ийидин ъанына,


Сусамайын Ибращымын ганына.
Бир намя йаз Даьыстанын ханына,
Ялаъ сяня галды, фирянэин ханы.

Хан деди:
– Ай гыз сян Даьыстан ханынын няйисян?

Алды гыз:

Сящяр-сящяр доьан дан улдузуйам,


Оьланларын сющбятийям, сюзцйям.
Хейрянсяйям, Сцлейман хан гызыйам,
Ялаъ сяня галды, фирянэин ханы.

Хан гязябнак олуб йящудини ямр вериб гырх аршынлы гуйуйа


тулладылар вя гуйунун аьзына кешикчи гойдурду вя гыза деди ки:
– Ай гыз, сян мяним гардашым Сцлейман ханын гызысанмыш
инди хащишин нядир? Истяйирсян бурада галын, эюзцм цстя йериниз вар.
Галмаг истямирсинизся, сиз щара десяниз эюндяррям.
Хейрянся хандан тявягге еляди ки, онларын интизары вар мцм-
кцнся иъазя верилсин бурадан эетсинляр.
Ханын изни иля бу ики ъяваны сярщяддян о тяряфя ютцрдцляр. Йя-
щуди ися гаравуллара бюйцк пуллар вериб гуйудан хилас олмаьа на-
ил олду вя кясмя йолла эялиб бир дярйанын кянарында Ибращымла гызы

112
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

эямийя минян эюрдц. О саат эямичиляря рцшвят вериб Ибаращымла


гызы айры-айры эямиляря миндиртмяйя мцвяффяг олду вя бир гядяр су
иля эедяндян сонра, бир-бириня баьланмыш эямилярин ипини кясдиляр.
Гыз бу иш Шямилин иши олдуьуну дуйду вя юзцнц суйа атмаг истядися
о саат тутдулар.

Ибращым гыздан айрыларкян деди:

Ала эюзлц назлы ъейран,


Дярйада галаъаг олдум.
Олмушам бойуна щейран,
Дярйада галаъаг олдум.

Гыз:

Галдым ъялладлар ялиндя,


Гоймурлар дцшям дярйайа.
Кялмяи-шящадят дилимдя,
Гоймурлар дцшям дярйайа .

Ибращым:

Гызыл эцл дястя дярсям,


Дярибян доста версям.
Аслан адлы бир шащ эюрсян,
Дярйада галаъаг олдум.

Гыз:

Истярям фянудян кючям,


Йахшы иля йаман сечям.
Гясдим будур зящяр ичям,
Гоймурлар дцшям дярйайа.

113
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Ибращым:

Эямимиз галды дярйада,


Щагг юзц йетсин фярйада.
Ибращымам бу дцнйада,
Йардан айырылаъаг олдум.

Гыз:

Хейрянсяйям оллам дяли,


Дадымыза йетсин Яли.
Шямиля демярям бяли,
Гоймурлар дцшям дярйайа.

Ялгяряз Шямил йящуди гызы Ибращымдан аралыйыб эями иля эе-


диб Мисир шящяриня чыхдылар.
Бу шящярдя Хейрянся Шямиля деди ки:
– Яйяр доьрудан да сян мяня сащиб олмаг истяйирсянся, мя-
ним цчцн бир чох мяртябяли пиллякансыз ев тикмялисян, йохса мян
сяня баъ вермяйяъяйям.
Йящудинин чарасы кясилиб бюйля бир ев тикдирди.
Гыз кямяндля евин цст мяртябясиня чыхды вя Шямиля тапшырды ки,
эет он дюрд айлыг азугя тядарик ет, эятир сяни дя йаныма чякиб бир
хейли вахт сянинля зоги сяфа чякяк. Азугя щазыр оландан сонра гыз
кямяндля щямян азугяни чякиб йыьды йанына вя Шямиля деди ки:
– Инди эет суда бурахдыьын оьландан бир нишаня эятир, яэяр
эятирмясян сян щара мян щара.
Йящуди чарясиз галарах базарларда даш йумушалтмагла мяш-
ьул олду.
Ибращым ися башга эямийя раст эялиб кянара чыхды вя дяниз
гыраьында сцрц отаран бир чобана раст эялди. Чобан буну оьру би-
либ юлдцрмяк истядикдя Ибращым деди:

114
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Чобан гардаш, чобан гардаш,


Мян сяни дейя эялмишям.
Чюлляри бийабан гардаш.
Мян сяни дейя эялмишям.

Аъымдан эетди цряйим,


Дизимдя йохду диряйим.
Бир сярви бойлу мяляйим,
Ялимдян гойа эялмишям.

Чобан деди ки:


– Сазы алыб чырпарам йеря дцзцнц даныш.

Алма Ибращымын сазыны,


Чякя билмязсян назыны.
Сцлейман ханын гызыны,
Дярйада гойа эялмишям.

Чобан Ибращымы бу эцндян етибарян йедди ай гойун отар-


маьа мяъбур етди. Бир эцн Ибращым чобанла бярабяр базара сат-
маьа гойун апардыгда Шямил базарда ону эюрцб таныды вя бир
гяссаба тапшырды кы, о гойунлары вя оьланы да пул иля алыб бир саллаха
юлдцртсцн вя оьландан бир нишан да она версин. Гяссаб гойунлары
чобандан алдыьдан сонра она деди ки:
– Яйяр йарарса бу оьланы мяня кюмякчи вер ки, гойунлары
апарыб саллаха верим.
Гяссаб Шямил она вердийи пулдан йарысыны саллаха вериб оьла-
нын юлдцрцлмясини хащиш еляди.
Саллах разылых вериб гойунлары да, оьланы да зирзямийя салды
вя орада оьлана деди ки:
– Мян сяни юлдцряъяйям, де эюрцм щаралысан, кимин оьлу-
сан?

115
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Ибращым сазы иля деди:

А башына дюндцйцм, а саллах гардаш,


Юлдцрмя, Аллаща баьышла мяни.
Аьларам эюзцмдян эедяр ганлы йаш,
Юлдцрмя, Аллаща баьышла мяни.

Кябабы йандырарлар кюзинян,


Алям дцшман олуб тамам бизинян.
Йаман гяссяб, Шямил йящуди сюзинян,
Юлдцрмя Аллаща баьышла мяни.

Саллахын буна гялби йаныб деди:


– Атанын вя юзцнцн адыны мяня нишан вер ки, билим сян кимсян.

Ибращым:

Габаьында гулам голу баьлыйам,


Чал чапраз мян синяси даьлыйам.
Ибращымам Зцлул шащын оьлуйам,
Юлдцрмя Аллаща баьышла мяни.

Саллах Ибращымын кюйняйини чыхардыб юзцнц бурахды.


Ибращым кцчя иля гачаркян йолу Хейрянся олан евин габа-
ьындан дцшдц. Гыз буну эюрцб кямянд атыб чякди юз йанына. Бу
анда Шямил йящуди саллахдан алдыьы гана бойаныглы кюйняйи эяти-
риб гыза сясляди:
– Будур, ай гыз, сяня Ибращымын нишанасы, юзцнц юлдцртмц-
шям.
Гыз дярщал Ибращымы йящудийя эюстяриб деди:
– Бяс бу кимдир?
Шямил Ибращымы гызын йанында эюрян кими чаш-баш олду вя
Аслан шаща шикайятя эетди вя деди ки:

116
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

– Бир оьлан мяним евимя эялиб арвадымы ялимдян алыб мяни


говалайыбдыр.
Сирри Сцбщан вязир эюрдц кц, беля иш щеч эюрцнян иш дейил вя
инанмаг истямяди, ямма фярман верди ки, оьланы да вя гызы да эя-
тирин!
Ъялладлар эедиб дедиляр ки:
– Сизи падшащ чаьырыр.
Гыз деди:
– Башынызы даша дюйцн, бизим эяляси ишимиз йохдур.
Ъялладлар йол тапа билмяйиб эери гайытдылар.
Вязир ишин щиля олмасыны дуйуб оьланы эятирмяйя сюз верди вя
тапшырды ки, оьлан эяряк данышдырылсын. Шямил бурда етираз етди ки, сиз
ону диндирмяйин, яйяр диндирсяз адам юляъякдир. Сирри Сцбщан эе-
диб Ибращымы гыздан алыб эятирди. Ибращым щузура дахил олан кими
Аслан шащы таныды. Аслан шащ ися ону чох сыныхдыьындан танымады.
Ибращым Аслан шащын гуллуьуна црякля салам еляди.
Аслан шащ сюзя башлайыб деди:
– Адя, нийя бу кишинин арвадыны ялиндян алыб, юзцнц евиндян
говмусан дцзцнц сюйля, йохса сяни юлдцртдиряъяйям.
Ибращым сазла сюйлямяйя изн истяди вя башлады:

Зцлал шащ оьлуйух биз ики гардаш,


Дил билмяз ялиня дцшдцм нейляйим.
Щярямиз эютцрдцк бир гиймятли даш,
Дил билмяз ялиня дцшдцм нейляйим.

– дейяндя падшащын цряйи эедиб гяшш еляди вя йыхылды.


О саат Шямил деди:
– Бя мян сизя димядимми данышдырмайын ган олаъаг?
Тез падшащ галхды сармашыб юпцшдцляр вя гардашына деди:
– Башыва эяляни сюйля.

117
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Ибращым:

Шащлар шащы юзц гылды чарамы,


Итэин гардаш, баьламадын йарамы.
Сцбщ чаьында эялди Зийад щарамы,
Дил билмяз ялиня кечдим нейляйим.

Чярхифяляк эеня мяни диндирди,


Йарын яшги чийярими йандырды.
Бир бииман гары йаман гандырды,
Дил билмяз ялиня кечдим нейляйим.

Бцлбцл кими щясрят галдым эцлцмя,


Чара йохдур щагдан эялян юлцмя.
Йящуди апарды Даьыстанын елиня,
Дил билмяз ялиня кечдим нейляйим.

Мян йары бянзятдим мяляк самайя,


Дярдини чякмякдян дцшдцм ах вайя.
Эямичилярин гярг ейляди дярйайя,
Дил билмяз ялиня дцшдцм нейляйим.

Ибращымам чобан олдум йедди ай биръя оьлаьа,


Гяссяб эетди верди мяни саллаха.
Саллах баьышлады гядир Аллаща,
Дил билмяз ялиня кечдим нейляйим.

Аслан шащ ямр верди бцтцн фяррашлар атланыб Зийад щарамыны,


гарыны, эямичиляри, гяссяби, саллахы, чобаны эятиртди.
Бунлар эялиб топланандан сонра шащын ямриля саллахла Зийад
щарамыны бир тяряфя айырыб, онлар бюйцк илтифатда булунду, о бири-
силяри ися, Шямил йящудидян башга, щамысыны гылынъдан кечиртдирди.
Йящудинин юлцмцнц ися Ибращыма тапшырды. Ибращым да ону тикя-

118
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

тикя доьрады. Хейрянсяни дя тям-тяраг иля шащ гясриня эятиртдиляр.


Ибращым гардашы Аслан шаща деди ки:
– Мяним севэилим Щейрат шящяриндя Фятяли шащын гызы Щцр
Нися ханымдыр.
Аслан шащ гардашына деди:
– Язиййят чякмисян мян юзцм гошунла эедиб эятирярям.
Аслан шащ щямин эцн Щейрат шящяриня йола дцшдц. Щямин
эеъя Щцр Нися ханым вагиядя Ибращымын эялмясини эюрмцрдц. Ся-
щяр тездян йолуну эюзляйирди ки, эюрдц гошун чыхды онун да габа-
ьында Ибращым эялир.

Саз алыб деди:

Ахшамдан эюрдцм вагиясин,


Гызлар будур йарым эялди.
Алайдым йарын гадасын,
Гызлар будур йарын эялир.

Аслан шащ эюрдц кц, гыз буну Ибращыма охшадыр. Юзцнц ни-
шан вериб:

Гыз мяни рцсвай ейлямя,


Эюзял йарын мян дейилям.
Баьрымын башыны тейлямя,
Эюзял йарын мян дейилям.

Гыз еля билди ки, габахкы киби Ибращым ону алладыр:

Эялирсян беля дейирсян,


Эедирсян еля дейирсян.
Дилим дудаьым йийирсян,
Гызлар будур йарым эялди.

119
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Аслан шащ:

Ъями шащларын башыйам,


Сыных кюнцл йолдашыйам.
Ибращымын гардашыйам,
Эюзял йарын мян дейилям.

Гыз:

Щцр Нисяйям чашды щушум,


Гялямля чякилиб гашым.
Щями гайным, щям гардашым,
Еля сандым йарым эялди.

Аслан шащ:

Аслан шащам чохду эцъцм,


Мисирдян эялир хяраъим.
Щями йенэям, щями баъым,
Эюзял йарын мян дейилям.

Дейиш тамамя йетиб Фятяли хана хябяр вердиляр ки, Аслан шащ
сяня гонаг эялир. Фятяли хан пишиваза чыхыб Аслан шащы гябул еляди.
Аслан шащ атдан дцшмяйиб деди:
– Сянин гызын мяним гардашымын севэисидир, версян дя апара-
ъаьам, вермясян дя.
Фятяли хан ъявабын деди:
– Яйяр сян мяним гызымы гардашина лайиг билирсянся чох
мямнуням.
О дям кяъавяляр бязяниб даьлар эцвянъираг, отаглар шющля-
чираг, эютцрцб Щцр Нисяни апардылар. Бюйляликля Аслан шащ ики ъя-
ваны бир-бири иля мятлябляриня чатдырды вя гырх эцн-гырх эеъя наьара
гавала ял вуруб, шащлара лайиг той елядиляр.
Сон.

120
ПЯРИ ХАНЫМ

Сюйляди: Нуряли Ибращимов


(Эцръцстан)
Йазыйа алды: Щцсейн Исэяндяров

ИЗЯ щардан хябяр верим Йямян шящяриндян. Йямян


шящяриндя бир таъир вар иди, адына Биъан сювдяэяр ди-
йярдиляр. Биъан сювдяэярин бир оьлу олду адын гойду-
лар Мящяммяд. Мящяммяд бир йашындан ики йашына,
ики йашындан беш йашына, йедди йашына чатанда гой-
дулар мяктябя.
Он йедди йашында орта мяктяби битирди вя атасы-
нын йанына хябяр эюндяриб деди:
– Атайи мещрибан мяня бир пешя.
Атасынын бир ляляси вар иди. Лялясиня бир нечя манат пул вер-
ди, тапшырды ки, оьлуму апар шящяря она ня пешя хош эялся онун да-
лынъа чалышсын. Ляля Мящяммяди алыб чыхдылар бир шящяря, бу кцчяни
о кцчяйя, о кцчяни бу кцчяйя вурдуса да Мящяммядя щеч бир
пешя хош эюрцнмяди.
Шящярин бир кцчясиндя эюрдц бир шякилчякян вар. Мящяммяд
юз шяклин чякдириб гойду гойнуна. Шящярдян чыха-чыхда эюрдц Ба-
дам оьлу адлы бир сазбянд сазлары ипдян асыр.
Мящяммяд деди:
– Бадам оьлу, онун бирин йендир ашаьы.
Бадам оьлу сазы йендирдикдя Мящяммяд саза бир тазийаня

121
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

чякди вя суал етди:


– Уста бунун эюзяли щарда олар?
Бадам оьлу Мящяммядин суалына деди:
– Оьул, бунун эюзяли Эцръцстанда олар.
Мящяммяд динмяз-сюйлямяз юз лялясиля шящярдян чыхдылар.
Йол эедяркян лялясиндян суал етди ки:
– Ляля, о Эцръцстанда олан эюзялин ады ня ола биляр?
Ляляси ъяваб верди ки:
– Оьлум мян еля шейляри билмярям.
Мящяммяд дярщал шящяря гайыдыб Бадам оьлунун йанына
эялди вя ондан суал еляди ки:
– Бадам оьлу бунун эюзяли Эцръцстанда олар, бяс онун ады
нядир?
Бадам оьлу ъяваб верди ки:
– Оьул бунун цч ады вар: бири саздыр, бири наз, бири щямдям.
Мящяммяд саз, наз, щямдям дейя-дейя дцшдц йола, эялди
атасынын йанына вя она беля ярз еляди:
– Ата ешитмишям Эцръцстанда йахшы щямдямляр вар, бирини
мяня алармысан.
Атасы цряйиндя гыз тутду, чцнки щямдям йолдаша дейярляр.
Ямма Мящяммяд ися цряйиндя саз тутмушду, беля ки, саз да ин-
сана щямдям бир шейдир.
Биъан сювдяэяр тиъарят мягсядиля ики гулу иля бярабяр Эцр-
ъцстана йола дцшдц. Нюкярлярин бирисинин ады гул Йусиф, о бирисинин
ися гул Ящмяд иди. Гул Йусифи йолда оьурлатды, чцнки йолдашлар, о
вахтларда инсан оьрусу да олурду.
Биъан Эцръцстана чатдыгда гул Ящмядя пул вериб базара
эюндярди ки, чюрякля йемяйя бал бадам алыб эятирсин.
Гул Ящмяд бал-бадам дейя-дейя эедирди, бир кцчядян ке-
чяндя эюрдц балконда бир гыз ял-цзцнц йуйур, отузлуг лампа кими
даирясиня шюля салыб. Гыз о гядяр юзцня тяравят вериб ки, цзцня ян-
ликдян, киршандан, духудан, ятирдян, ларгундан, ландышдан вуруб
шюляляндириб, бармагларына цзцкляр салыб, зцмрцддян, зябяръяк-

122
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

дян, йагутдан, брилйантдан, алмасдан, лялдян, йямяндян бар-


маглары улдуз кими парылдашыр. Он дюрд щюрцк сачынын щяр бирисини
бир рянэ эцлабатына бязийиб атыб архасына, теллярини шагга-шагга
едиб тюкцб Эцръцстаны тяр мямясинин цстцня, щяр телинин уъундан
бир брилйант мынъыг асыб. Гул Ящмяд айаьыны диряди йеря, эюзцнц
ися диряди балкона, деди:
– Йарябб эюрясян бу кимин гызыдыр.
Бу щалда бунун гаршысына бир гары чыхды.
Гул Ящмяд деди:
– Гары няня.
Гары деди:
– Ъан!
Деди:
– Бу гыз кимдир?
Гары ъяваб верди ки:
– Кяс эюряк оьул, бу гызын щяр кяс адыны тутур, онун дилини ди-
биндян кясирляр.
Гул Ящмяд щямян бал бадам пулунун он манатыны басды
гарынын овъуна.
Гары деди:
– Аьрын алым, онда гулаьыны сювкя аьзыма дедийими кимся
ешитмясин.
Гул Ящмяд гулаьыны сювкяди гарынын аьзына.
Гары деди:
– Буна Вали падшащынын гызы эцръц Пяри дейярляр.
Гул Ящмяд Пяри-Пяри, Пяри-Пяри дейя-дейя гайытды аьасынын
йанына.
Биъан сювдяэяр деди:
– Надцрцст, мян сяни балнан-бадама эюндярмишдим. Пяри-
Пяри нядир.
Гул Ящмяд деди:
– Аъыхланма, мян эюрдцйцмц сян эюрсяйдин, шалварыны да
гойуб эялярдин.

123
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

– Де эюрцм ня эюрмцсян?
– Аьа, оьлун тапшыран щямдями тапмышам.
Сювдяэяр гул Ящмядля бярабяр щямин йеря эялиб гызы бал-
конда эюрдц вя артыг дяряъядя бяйянди. Тез базара гайыдыб пцр
гиймятли шейлярдян ибарят бир хонча бязяйиб падшаща эюндярди.
Падшащ сюзсцз-сафсыз хончаны тюкдц хязинясиня. Бир эцн беля,
ики эцн беля. Отуз доггуз эцня кими падшаща Биъан сювдяэяр хон-
ча дашыды. Гырхынъы эцнц Вали падшащла арвады отурмушду.
Арвад деди:
– А киши, отуз доггуз эцндцр ки, о сювдяэяр бизя хонча да-
шыйыр, нийя бир сорушмурсан онун биздян истядийи нядир?
Падшащ ъяваб верди:
– Арвад, яввялинъи хончадан беля анламышам ки, хийалы хош
хийалдыр. Горхурам мяндян Пяри ханымы истяйя!
Арвад деди:
– А киши, сян Пяри ханымы дейирсян, бир беля зящмятин габа-
ьында мяни дя истяся гош бюйрцня!
Сизя инди кимдян ярз едим сювдяэярдян. Сювдяэяр гырхынъы
эцнц оьлунун шяклини гойду бир мяъмяйя вя эятириб гойду падша-
щын гаршысына.
Падшащ деди:
– Сювдяэяр, гырх эцндцр мяня хонча дашыйырсан, де эюрцм
дярдин нядир?
Эютцрсцн эюряк сювдяэяр падшащдан ня истяди:

“Гафийя” щавасында

Падшащ гапына сянин


Кцллц тямяннайя эялмишям
Версян Мящяммядин щямдямин
Мян ки, бу сювдайя эялмишям.

124
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Итирмишям эцлйцзлц гул


Ялли йашда тапмышам оьул,
Версян дя, вермясян саь ол,
Мян ки, бу сювдайя эялмишям.

Падшащ деди:
– Мян бу диллярдян, баш тапмырам, ачых даныш эюрцм ня ис-
тяйирсян!

Алды сювдяэяр:

Сювдяэярям йохдур дилим,


Гойма мяним сола эцлцм,
Олайды Пяри эялиним,
Мян ки, бу сювдайя эялмишям.

Падшащ деди:
– Сящярдян щяр ъцр сюз данышырсан нийя демирсян ки, гызыны
оьлума истяйирям.
О саат хончаны эюндярир Пяри ханымын йанына вя пишхидмятя
тапшырды ки, гызын оьлана мейли дцшярся каьыз йазыб эюндярсин. Пиш-
хидмят хончаны апардыгда Пяри ханым хончанын мяндилини эютцр-
дц вя Мящяммядин шяклини эюрцнъя бир гялбдян мин гялбя оьлана
ашых олду. Шякилин эащ цзцндян, эащ эюзцндян юпцб басды баьрына
вя ону мизин цстя гойуб он дюрт щюрцкдян бир тел айырды, басды
шух мямяляринин цстцня эюряк инди оьланын шякилиня неъя хош эял-
дин едир.

“Ъыьатайы” щавасында

Гядям басдын эюзляримин цстцня,


Сян хош эялдин, сяфа эялдин севдийим.

125
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Гурбан олуб шякилинин шястиня,


Чох хош эялдин, сяфа эялдин севдийим.

Гойнумдакын дястмаллайыб йумушам,


Лумулара йахшы духи вурмушам.
Шякилиня инан ки, бянд олмушам,
Гядям басдын отаьыма хош эялдин.

Мян Пярийям сян дя мяни эюрясян,


Аъмыш олсан додаьымы ямясян.
Тябин чякся щяр мейвядян дярясян,
Гурбан олум шякилиня хош эялдин.

Сюз тамам олъаг Пяри ханым ъещиз йорьан-дюшяклийиндян бир


дяст айырыб йерини салды вя шякили гойнуна алыб онунла йатды.
Гайда будур, эялин эялян эеъяси оьланла гыз йорьанын алтда
хырда-хырда сющбят едярляр. Эюряк гыз оьланын шякилини йорьан алт-
да неъя охшайыр.

“Вялиъаны” щавасында

Башына дюндцйцм, гурбан олдуьум


Дил яммяйин ляззяти вар, ляззяти.
Гаймаьа бянзяйир мяним додаьым,
Дил яммяйин ляззяти вар, ляззяти.

Ялиня алмаьа узун сачым вар,


Аь цзцмдя гоша-гоша мачым вар.
Сойух олса чох истиъя гуъум вар,
Дил яммяйин ляззяти вар, ляззяти.

126
НЯЪЯФ

Сюйляди: Нуряли Ибращимов


Йазыйа алды: Щцсейн Исэяндяров

Устаддама

Салам вериб бир мяълися эиряндя


Бюйцкдян кичийя нясащят эяряк
Ядяб-яркан йолун тарыхын тапар
Ясил няслиндя няъабят эяряк.

Адам одур юзцн тутмасын йекя


Эязян эязишиндян дцшмясин шяккя
Бир тикя йейиб икинъидян ял чякя
Мцдам тикясиндя гянаят эяряк.

Адам одур щяр сюзля йола дцшмяйя


Кюндялян узаныб щяддян ашмайа
Дилин зяфт едя чох данышмайа
Мцдам тикясиндя гянаят эяряк.

Щяр кясян юйцд версин юз ушаьына


Дцзцлсцн мяълисин солу-саьына
Ашыгдя онларын ичэи йаьыня
Арада ики кялмя хош сющбят эяряк.

127
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Бахырсан бу дцнйа баьыдыр баьы


Щеч бир йана ахмыр айаьы
Кючмяли олду Халтанлы Таьы
Инди она ибадят эяряк.

Устаддама

Ай йолдашлар, эялсяз тяриф едяйим


Щеч йаза чыхмасын гышы намярдин
Кор олсун эюзляри йансын олаьы
Ала гарьа олсун гушу намярдин.

Щяр шейдян алчахдыр намус-гирйятдя


Йарамаз тойда, байрамда, хейратда
Чюряэи атды олсун юзц пийада
Щеч батмасын йеря хышы намярдин!

Гапыдан чаьырсан чатдар цряйи


Овъунун ичиндя йейир чюряйи
Гурусун баьы, мейвяси, тяряйи
Щеч аша дяймясин диши намярдин.

Ъаным гурбан олсун мярд оьлу мярдя


Мярифят дилиндя кямали сярдя
Щярдян гуллуьун дцшся намярдя
Чал габана дюняр башы намярдин.

Тащир бяэ дейир ад веррям елляря


Намярд ъалай–вятян олуб дцшсцн чюлляря
Газандыьы гисмят олсун мярдляря
Дурмасын даш цстя дашы намярдин.

128
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Ящвалат щарадан? Исфащан шящяриндян. Исфащанда Ящмяд


адлы бир кишидян. Ящмяд киши шащ Аббасын йанында чарвадар иди.
Амма онун евлады олмурду.
Бир эцн шащ ямриля дявяляри йцкляйиб башга бир юлкяйя хиридя
эетмяли олур. Ящмяд карваны Исфащандан чыхардыб бир эцн йол эе-
дир вя бир даь чямянлик йердя дцшярэащ едир. Ящмяд истиращят едян
сямтдя гязадан Мящяммяд адлы Истанбул сювдяэяри эялиб дявя-
ляри иля дцшцр. Мящяммяд сювдяэяр дя сонсуз иди.
Ящмяд сювдяэяр Мящяммяд сювдяэярля таныш-билишдикдян
сонра бир-бириляриня сюз верирляр ки, сигя гардаш олсунлар.
Сющбят арасында Мящяммяд Ящмядя беля суал верир:
– Гардаш, инди ки, биз бир-биримизя гардаш олдуг, эял сян
оьул-ушаьыны да мяня нишан вер ки, Исфащана эедяндя даландала-
рын тузлу дцканында йатмайыб ора эедим.
Мящяммяд сювдяэяр беля дедикдя Ящмяд башлайыр аьла-
маьа вя дейир:
– Гардаш, сян мяним йарамын кюзцнц гопартдын, мяним ки,
Аллащ йанына пайым йохдур.
Беля дедикдя Мящяммяд дя башлайыр зар-зар аьламаьа. Бу
щалда бунларын гаршысына бир дярвиш эялиб щяряйя йарым дяня алма
вериб тапшырыр ки, юз арвадлары иля йейиб щямсяр олсалар щяр икисинин
евладлары олаъагдыр.
Мящяммядля Ящмяд алма кясиклярини алыб юз йолларына да-
вам етдиляр. Бу щадисядян бир ил кечяндян сонра сювдяэяр Мящям-
мядин гызы вя чарвадар Ящмядин ися бир оьлу олур. Оьланын адыны
– Няъяф, гызын адыны – Пяризад ханым гойурлар.
Няъяф щядди-булуьа йетян кими атасы ону мяктябя верир. Ня-
ъяф мяктяби битиряр-битирмяз атасы Ящмяд сювдяэяр вяфат едир. Ящ-
мяд юляндян сонра шащ Аббас онун вязифясиня Няъяфи тяйин едир.
Эцнлярин бир эцнцндя Няъяф Истанбула йцк апарыр. Истанбул-
да ися Мящяммяд сювдяэяр Няъяфи эюръяк она мющцббят бясляйир
вя сорушур:
– Оьлум, сян мяня таныш эялирсян. Де эюрцм кимлярдянсян?

129
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

– Мян Исфащанлыйам.
– Сюйля эюрцм Ящмяд чарвадары таныйырсанмы? О саьдыр
йохса...
Няъяф бу суал гаршысында цз гойур щюнкцрцб аьламаьа.
Мящяммяд сювдяэяр сорушур ки, оьлум нийя аьладын?
– Ями, неъя аьламайым, бяс Ящмяд киши мяним атам дейил-
дими?
Мящяммяд сювдяэяр бу хябяря артыг дяряъядя пешиман олуб
Няъяфи алыр гуъаьына. Карваны башга чарвадарлара тапшырыб Няъяфи
апарыр юз евиня, ону чох щюрмятля евиндя сахлайыр вя той едиб юз
гызы Пяризад ханымы Няъяфя эялин кючцрдцр.
Пяризад Няъяфи эюрмядийи цчцн эялин эялян эеъяси чямхям
едир вя нищайят оьланын йанына эетмяздян яввял пянъярядян онун
отаьына эюз эяздириб эюрцр бир оьландыр, йемя-ичмя хятти-халына,
эцл-ъамалына...
Пяризад ханым оьланда бу вяъищлийи эюрян кими гаравашы иля
бярабяр отаьа дахил олур. Амма Няъяф ися гаравашын эюйчяклийин-
дян ханымла кянизи бир-бириндян айырд елямяди.
Няъяф эютцрцр эюряк гызлара ня дейяъяк:

“Эярайы” щавасында

Нядянди яьйариля эялдин,


Эялясян йаныма тяк эял,
Эялиб ящвалымы билдин,
Апар сяйрагыфы як эял.

Дуйдум баис уъалардан


Зцлф тюкцлцб уъалардан
Гаггылдашыб уъалардан
Сонаны кяклик кими сюк эял.

130
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Няъяфям чякмяням ащы,


Сянсян эюзяллярин шащы,
Ашыхларын гибляэащы
Апар сяйрагыфы як эял.

Пяризад бу сюзляри ешитъяк тез гаравашын голундан тутуб чы-


хардыр байыра вя гайыдыб аъ дявя гангаллыьа сохулан кими сарма-
шыр Няъяфин бойнуна.
Няъяф бу минвал иля бир ай гызла кефдя-дамагда олуб Шащ
Аббасла дявяляри тамамиля унудур.
Бир айдан сонра Няъяфин Исфащан йадына дцшцб йола щазыр-
лашмаг фикриндя олдугда Пяризад ханым башлайыр аьламаьа.
Няъяф Пяризадын аьламасына беля дейир:

“Шикястя” щавасында

Гадасын алдыьым юз ямимгызы,


Эял эедяк бир заман гал Исфащанда.
Дур эейин яйниня аьнан гырмызы,
Щяр ня истяйирсян вар Исфащанда.

Алды Пяризад:

Гадасын алдыьым юз ямимоьлу,


Эял эетмя гал бизим ханда.
Инсаф дейил мяни гойуб эедясян,
Мющцббятин чохду бу ширин ъанда.

Няъяф:

Бцлбцлляр охуйар баьлар ичиндя,


Шамама бяслянир таьлар ичиндя.

131
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Бцлцл айнабянд отаглар ичиндя


Эедяк гол бойнума сал Исфащанда.

Пяризад ханым:

Бяйлярин бяйисян, ханларын ханы,


Сяня гурбан едим бу ширин ъаны.
Ахтарсан Мисири, Уруму, Шамы
Щеч эюзял тапмазсан мян нишанда.

Няъяф:

Няъяф гурбаныдыр тяк Пяризадын,


Неъя чяксин дярдин гощумун, йадын.
Мян билмишям цряйиндяки мурадын,
Эедяк мятлябиня чат Исфащанда.

Пяризад:

Сян дя миниб онда Сямянди чапарсан,


Щарда эюрсян сыных эюнцл йапарсан.
Эедяр олсан мян Пяризады апар сян,
Ихтийар сяндяди щяр ики мяканда.

Няъяф ян яввял чарвадарлары вя онлардан цч эцн сонра Пяри-


зады вя гаравашыны да алыб Исфащана йола дцшцр.
Бунлар кяъавя иля эялиб Щямядан даьларынын йанына ики ча-
дыр гуруб истиращятя мяшьул олурлар.
Няъяф ися Пяризадла гаравашы чадырларында гойуб даьлара чы-
хыр ки, ятрафа тамаша елясин. Пяризад аз эюзляйир, чох эюзляйир эюрцр
ки, Няъяф гайытмады. Тез Няъяфин цст палтарларыны яйниня эейиб ке-
чир гаравашын чадырына вя ону ойадыб Пяризад ханым сораглашыр.
Гараваш ъаваб верир ки:

132
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

– Аьа ола билсин ки, атасы евиня гачмышдыр.

Алыр Пяризад:

“Гараняфяс” щавасында

Ъанан севдийим фярящляндин гуъулдум,


Эетди ъананым аьлар эюзлярим гады.
Йар айрылды белими бцкдц гоъалдым
Синямдя дцэцнлц даьлары галды.

Яйнимя эеймишям йарын либасын,


Цстцндян чыхартдым зярли-зибасын.
Ойандым гяфлятдян бош эюрдцм ханасын
Ъанымда ящди-камым галды.

Йувасындан учуртдум мцрьи эюйярчин


Сещри ъадусуна мян олайдым лачын
Пяризад ханым папах алтда гярг едиб сачын
Эедиб Няъяфим, сол саьлары галды.

Сюз тамам олан кими Пяризад ханым папаьыны башындан алды


вя гараваша мяслящят етди ки, эери эетмякдянся йеня Исфащана доь-
ру эетмяляри ялверишлидир. Одур ки, кяъавяни гошдуруб щяр икиси йол-
ларына давам етдиляр. Вя эяля-эяля габахда эедян чарвадарлара
чатдылар Чарвадарлар Пяризад ханымы Няъяфя охшадыб бир-бирляриня
пычылдадылар ки, аьамыза бах, алям гуш овуна эется бу бяйгуш ву-
руб эятирир. Кяъавя эялиб дявяляря лап чатанда дявячиляр тяклиф етди-
ляр ки, Пяризад габаьа дцшсцн, амма Пяризад ися разы олмайыб дейир:

133
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

“Вялиъаны” щавасында

Гязавц гядяр йазылды сяфяр башланды,


Эяшт еля гара карванларым йерисин.
Ъаным сярф олайды вяфалы йар йолунда,
Эяшт еля гара карванларым йерисин.

Пяризад ханымам галдым эеридя,


Щаг кюмяк олса биз дя чатарыг мурадя.
Нечя бяй баласы, нечя бяйзадя,
Щяля кими солтанларым йерисин.

Пяризад беляликля мянзилбямянзил охуйараг эялиб Исфащана


чатыр вя бурада чох дарыхараг эютцрцр:

“Тярякямя шикястяси” щавасында

Гадир Аллащ йазылары йазанда,


Ялбят беля йазыб йазымы мяним.
Гяриб йердя атам йохду, анам йох,
Кимляр чякяр ярки-назымы мяним.

Чыхдым уъалара эюрцнмяз елляр,


Гямэинли дярйалар, буланлых селляр.
Гурусун чешмяляр, бош галсын эюлляр,
Эюрян кимди юрдяк, газымы мяним.

Чыхарам минаъата дилярям диляк,


Гоймады чярхи-фяляк шад олуб эцляк.
Тахты табут олмуш бемцрвят фяляк,
Айырды вятяндян эюзцмц мяним.

134
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Пяризад ханым вятяниндян эедяндя,


Гям тыь атыб баьрым башын дидяндя.
Мян олманам шащ Няъяфя шярмяндя,
Гощум-гардаш данлар цзцмц мяним.

Пяризад охуйандан сонра юзцнц вурур хястялийя, чарвадар-


лар ися буну ял цстя апарыб чатдырырлар Няъяфэилин евляриня. Няъяфин
бцтцн гощум ягрябасы Пяризады Няъяфя охшадыб онун эюрцшцня
эялирляр.
Пяризад ханым бир нечя эцндян сонра Няъяфин анасынын тяк-
лифиля Шащ Аббас цчцн бир хонча тутуб шащлыг гясря апарыр. Падшащ
бу хончанын явязиндя юз гызы Лейли ханымын ягдин охуйур Пяризад
ханыма, беля ки, о да Пяризады Няъяфя охшатмышды.
Тойдан сонра Лейли ханым бир каьыз йазыб шаща эюндярир ки,
ит соьана бахан гядяри Няъяф мяня йахынлашмыр. Яйяр мяни сев-
мийирся нийя мяни она вермисиз.
Падшащ бу хябярдян гязябляниб, ъар чякдириб, дар аьаъы гур-
дурур вя адам эюндяриб Няъяфи голу баьлы эятиздирир вя щюкм едир
ки, дара чяксинляр.
Пяризад ханым сюз алыб дейир:
– Падшащ саь олсун, мян юз-юзцмя ящд етмишдим ки, евля-
ням сонра гырх эцн арвадыма ял вурмайам.
Шащ Аббас бу сюзя инаныб Пяризада дар аьаъындан аман
верир.
Инди сизя хябяр верим даьларда азан Няъяфдян. Няъяфи Щя-
мяданлы ъиндар Ящмяд адлы бир шяхс тапыр эятирир юз евиня. Ящмя-
дин гызы пящляван Ханы ханымын эюзц дцшцр Няъяфя вя юзцня сюз
верир ки, ики дцнйа бир олса да она яря эетсин. Она эюря дя дуруб
эялир атасынын йанына вя миннят едир ки, ону Няъяфя версин.

135
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

“Шякянэи” щавасында

Сяня гурбан олум эцл цзлц ата,


Атам мяни бу оьлана верэилян.
Доланым бойуна, алым гаданы,
Ъан ата мяни бу оьлана верэилян.

Юзц бир ясиллидир ясил баласы,


Эюзял бухуну вар, йахшы сядасы.
Онунчцн йаз гырх гялям дуасы,
Ъан атам мяни бу оьлана верэилян.

Мян Ханыйам саралыбан солманам,


Ахыб-ахыб пейманяйя долманам.
Вермясян бу дцнйада галманам,
Атам мяни о Няъяфя верэилян.

Ъиндар Ящмяд Ханы ханымын сюзцндян чыхмайыб ону той


едиб Няъяфя верир. Няъяф беш-алты эцн Ханы ханымла йашадыгдан
сонра йадына Пяризад дцшцб алыр:

“Гараняфяс” щавасында

Неъя аьламасын бцлбцлц шейда,


Узах йердя йар фярагын атанам.
Севдим сяни гойуб эедя билмярям,
Иллярнян бу гямханада йатанам.

Дост достун йанында кясдиряр сярин,


Эцлабтяк ахыдарсан сярвин тярин,
Йа щурусан, йа гылмансан, йа пяри,
Йадыма дцшяндя гямя батанам.

136
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Адын Ханыды, юзцн ханлар ханысан,


Йа Зцлейха, йа Мисирин султанысан.
Бичара Няъяфин дин-иманысан,
Бу ширин дилинян сяня гурбанам.

Няъяф чох дарыхыб базара чыхыр вя орада Исфащан сювдяэярля-


риня туш чыхыр. Няъяф онлардан щал-ящвал хябяр алдыгда сювдяэярляр
нягл едирляр ки, Шащ Аббас бу йахынларда юз эийову чарвадар Ня-
ъяфин бойнуну вурдурмаг истядийини вя сонра она аман вердийини
хябяр верирляр. Няъяф сювдяэярлярдян хащиш едир ки, щямин Няъяф
дедийи адама бу мязмундакы каьызы апарсынлар:

“Вялиъаны” щавасында

Яэяр эедяр олсан шящри Исфащана,


Йетир саламымы йара сювдяэяр.
Охуйуб каьызым тез салсын йола,
Чяксин аь цстцндян гара сювдяэяр.

Утанырам дейя билмям сюзцмц,


Сцрмя мяст еляйиб хумар эюзцмц.
Мян севмишям щямяданлы ъиндар гызыны,
Дцшмцшям вятяндян авара сювдяэяр.

Гашлары ъялладдыр киприк ряф-ряфи,


Дишляри инъиди истямяз сядяфи.
Хябяр алса мян бичара Няъяфи,
Щясрятям гойнунда нара сювдяэяр.

Сювдяэярляр мяктубу Исфащана эятириб Пяризад ханыма чатды-


рыр. Пяризад ися ящвалатдан хябярдар олуб ъяваб йазыр ки, яэяр Няъяф
цч эцня Исфащана эялмяся Шащ Аббас онун бойнуну вурдураъаг.

137
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Няъяф Пяризаддан каьызы алан кими юзцнц йетирир Ханы ханы-


мын йанына вя ящвалаты она нягл едир. Ханы ханым Няъяфя тяскин-
лик вериб дейир ки:
– Тялаш етмя мян дя сянинля Исфащана эялиб Шащ Аббаса ди-
ван гурарам.
Бурадан Ханы атасынын йанына эялиб она беля дейир:

“Гоша гафийя” щавасында

Йар ялиндя эюрдцм каьыз,


Ешидиб сяся эялмишям.
Бцкцлцбдцр ялиф гяддим
Ялимдя яса эялмишям.

Хябяр эялиб елляриндян,


Йаш тюкцлцр эюзляриндян.
Ширин-шякяр сюзляриндян,
Инъийиб кцся эялмишям.

Даьыдарам ханыманы,
Йар йолунда гойдум ъаны.
Еля бил ки юлцб Ханы,
Атам, сяня йаса эялмишям.

Сюз мцхтясяр, Ханы атасындан иъазя алыб йола щазырлашыр. Ики


дяст пящляван либасы эютцрцб Гямярдайа сявар олур вя Няъяфля бя-
рабяр Исфащана йола дцшцрляр.
Бунлар Исфащана еля эцндя чатырлар ки, о эцндя дя шащ ямриля
мейдан гурулуб, Пяризад ханымы дар аьаъындан асдырмаг истяйир-
диляр. Шящярин кянарында Няъяф юз палтарыны бир ъцтчц палтары иля дя-
йишдириб эялир евляриня Аллащ пайы истяйир. Баъы – Тцкязибан ися
байыра чыхан кими юз гардашыны эюзляриндян таныйыб башлайыр ону

138
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

юпцб гуъагламаьа. Бу щалда анасы да чыхыр вя Тцкязибаны “йад


адамы” гуъагладыьы цчцн сюйцб данлайыр.
Тцкязибан эютцрцр эюряк гардашыны анасына ня ъцр нишан верир:

“Цч эцллц” щавасында

Гапымыза эялян сайыл,


Ана, гардашымды эялди.
Эюзляриня олмушам майыл,
Ана, гардашымды эялди.

Сян эюнлцня нечин дяйдин,


Бяняфшя тяк бойнун яйдин.
Аъыгланыб нечин сюйдцн,
Ана, гардашымды эялди.

Мяним адым Тцкязибаны,


Оллам гардашым гурбаны,
Ач эюзцнц баланы таны,
Ана, гардашымды эялди.

Пяризад ханым Няъяфин эялмясин ешидиб байыра чыхыр, ону эю-


рцб таныйыр вя бу сюзляри охуйур:

“Кярям шякянэи” щавасында

Мцждя бизим олсун Вязирин гызы,


Сянин йарын, мяним бутам эялибди.
Дур эейин яйниня алы-гырмызы,
Сянин йарын, мяним бутам эялибди.

139
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Ял чякмишдим мян дя баьча-барымдан,


Мялаикляр аьлар ащы-зарымдан.
Ня мцддятдир айры дцшдцм йарымдан,
Сянин йарын, мяним бутам эялибди.

Чярхи фяляк ишлярин ятди набатды,


Эеъя билмям, эцндцзлярин зцлматды.
Эялян Няъяфди мяним адым Пяризадды,
Сянин йарын, мяним бутам эялибди.

Сюз тамам олан кими Пяризад ханым Няъяфин бойнуна сар-


машараг она мещрибанлыг едир.
Лейли ханым эюрцр ки, йох Пяризад ханым да гыз имиш, одур
ки, эютцрцр цч бянд бу сюзляри дейир:

“Тярякямя шикястяси” щавасында

Нечин гядям басдын бизим обайа,


Эюзляр цстя эюзял йарым хош эялдин.
Мян дцшяйдим сян дцшян сещр ъадуйа,
Эюзляр цстя эюзял йарым хош эялдин.

Бу йар мяним кюнцлцмя дяйирди,


Бяняфшя кими бойнуму яйирди.
Щярдян аъыхланыб мяни сюйцрдц,
Эюзляр цстя эюзял йарым хош эялдин.

Мян дя майыл олмушдум бу эцля,


Щясрят галмышам шейда бцлбцля,
Няъяфля Пяризад Лейлийнян беля,
Эедиб дейяк Ханы ханым хош эялдин.

140
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Бу щалда шащ цч няфяр ъяллад эюндяриб Няъяфи дар дибиня


апартдырды. Пяризадла Лейли ися шящярин кянарында эюзлямякдя олан
Ханы ханыма хябяря гачды.
Ханы ханым бунларын эялмясини эюрцб эютцрцр:

“Гоъа Кярями” щавасында

Бу эцн бир ъцт атды чыхды галадан,


Щамы эялсин, вязир гызы эялмясин.
Сяйрагыфлар гуртармасын баладан,
Щамы эялсин, вязир гызы эялмясин.

Мян билирям хан Няъяфим тутдулар,


Дутубаны голларыны чатдылар.
Ъиэяр парасынын ганына батдылар,
Щамы эялсин, вязир гызы эялмясин.

Гызлар Ханыйа йахынлашдыгда Няъяфин тутулмасыны она хябяр


верирляр. Ханы ханым ъялд Гямярдайа миниб юзцнц вурур мейдан
тяряфя вя Няъяфи ъялладларын ялиндян гуртарыр. Шаща хябяр чатыр ки,
мярд эцнцн мцбаряк, бир намялум пящляван мейданда даш даш
цстя гоймады.
Шащ сярянъам вермякдя олсун Ханы мейданда атыны ъювланя
эятириб шащдан мцбариз тяляб едир.

“Короьлу” щавасында

Бахырам Исфащанын ишляри биъа


Шащ Аббаса дейин мейдана эялсин.
Йа эцнцм эцн дейил, йа эеъям эеъя,
Шащ Аббаса дейин мейдана эялсин.

141
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Уъа даьлар башы гярг олуб думана,


Бахын голларымда щязяран галхана.
Саллам тахтындан бойарам гана,
Шащ Аббаса дейин мейдана эялсин.

Щямяданлы Ящмяд гызы Ханыйам,


Иэид эяряк мяни мейданда таныйа.
Няъяфин гоч гузу гурбаныйам,
Шащ Аббаса дейин мейдана эялсин.

Шащ Аббасын ялаъы кясилиб кяфянин бойнуна салыб мейдана


эялир.
Ханы ханым шащын габаьында Пяризад ханымын оьлан мас-
гасыны чыхардыб гыз олмасыны она (шаща) эюстярир вя сайыгсыз шащ ол-
масы цчцн ону чох мязяммят едир.
Ян нищайят мяъбур едир ки, гызларын цчцнцн дя – юзцнцн, Пя-
ризад ханым вя Лейли ханымын да тойуну бир йердя тутуб, Няъяфя
яря версин.
Шащ Аббас разылыг вериб, йедди эцн-йедди эеъя той едиб гыз-
ларын цчцнц Няъяфя яря кючцрдцр.

Сон.

142
ß ðò î ü ðî ë Úà â è ä

АШЫХ НЯЪЯФ ЩЦСЕЙНОВУН СЮЙЛЯДИЙИ


“АБДУЛЛА” НАЬЫЛЫ ЩАГДА

БДУЛЛА” наьылы да севэи темасында сюйлянмиш на-


ьыллардандыр. Бу сябябля бир чох охшайышлар вардыр:
Евладсыз вязир, сярвяти фягирляря пайлама, оь-
лу олмасы, Абдулла ова чыханда йатаркян Ъящан
ханымы севиб мяктуб йазыр...
Наьылда щисс олунан ян эюзял ъящят стандарт-
лыгдан вя яфсаняликдян гачыб, реал, ориэинал ифадяляр ишлятмякдир.
Щадисяляр дя реал вя тябии верилмяйя чалышылыб. Мисал:
Бурада гыз вя оьлан бир-бирини йухуда дейил, ова чыхмышкян
эюрцб севирляр.
Наьылын ифадяси дя чох садядир. Тяяссцфляр олсун ки, наьыл там
дейилдир. Щадисянин мараглы щиссясиндя наьыл кясилир. Наьыл там ол-
сайды, щаггында гяти фикир демяк оларды. Чцнкц бу наьыл башгаларын-
дан фярглянир. Кичик бир щиссяси олмасына бахмайараг, дил, диалект
елементляри вардыр. Мисал: “Абдулла” явязиня “Абдуллащ” вя саиря...
Ифадядяки сафлыьы билмякчин мянзум щиссяляри охумаг кифа-
йят едяр.
“Абдулла” наьылы натамам олдуьундан няшр вя тяръцмя щц-
гугундан мящрумдур. Елми тядгигат заманы дил нюгтейи-нязя-
риндян ишлямяк олар.
20.02.1940

143
АБДУЛЛАЩ

Сюйляди: Ашыг Няъяф Щцсейнов


(Товуз, Ялимярданлы)

Устаддама

Варлыйа дост олуб йохсула эцлмя,


Чох да щаваланыб ъошма дцнйада.
Ел сяни истяйиб кечирся баша,
Аьыр ол, алчаьа дцшмя дцнйада.

Отуруб дурэилян гядир биляннян,


Йахшы адам “сян юл”, демяз йаланнан,
Вяфалы дост олмаз цзя эцляннян,
Онун кюрпцсцндян кечмя дцнйада.

Бу сюзц хошлайар бир арифи-яййар,


Бядясил инсана ня йапыш, йалвар.
Гомшуйа сюйляр, мащала йайар,
Сярйагыфа сырыны ачма дцнйада.

Ясил ювлад якяр бир ясил ата,


Юлцнъя кимсяйя йетирмяз хята.
Эянд дцшся хейир веряр елата
Онун архасындан гачма дцнйада.

144
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Няъяф, эяз дцнйаны тямиз адынан,


Тяклиф олса бир мяълися эирэинян.
Бир дост сяннян ола, сюзц йаднан,
Ону дцшмяниндян сечмя дцнйада.

Мющтяряф йолдашлар, гуллуьунуза щарадан сюйляйим? – Исфящан


мцлкцндян. Исфящанда шых оьлу Шащ Аббасдан. Шащ Аббасын Гийас
адлы бир вязири вар иди. Бу вязир синня долмушдуса да, лакин евлады ол-
мамышды. Бир эцн шащ Аббас яйан шяхсляри щцзура чаьырыб онлара
мяслящят эюрдц ки, фягир-фцгяраларын сийащысыны тутуб она версинляр,
чцнки о, мискинляря пул пайлайаъагдыр, бялкя онларын дуа етмяляри
сайясиндя Аллащ вязиря бир евлад ята едя. Бундан илавя шащ ямр етди
ки, яля ня гядяр ашыг кечся дя эятирсинляр. Падшащдан сорушдулар ки:
– Гиблеи-алям, ашыглардан ня ещтийаъ!
Шащ Аббас ъяваб верди ки:
– Ашыг олан шяхсляр щяр вахт шадлыг-абаданлыг севяндирляр.
Онларын илтимасы йердя галмаз.
Бюйля сядягя нятиъясиндя вязирин арвады щямля олду. Дог-
гуз ай, доггуз эцн, доггуз саат, доггуз дягигядян сонра вязи-
рин арвады бар-щямляни йеря гойду. Ушаг алмаг цчцн бир гары
эятирдиляр. Вязирин бир оьлу олду. Падшащ бу дяфя дя бу шад хябяри
ешитдикдян сонра ъямаятя бюйцк имтийазлар елан еляди. Ушаг бир
йашына чатан кими мяълис чаьырыб гурна атдылар. Гурнада Абдул-
лащ ады чыхды. Она эюря вязирин оьлунун адыны Абдуллащ гойдулар.
Ат айаьы кюлцнк олар, ашыг дили йюэцрцк олар. Оьлан бир йашындан
беш йашына, беш йашындан он ики йаша долдухда падшащын щямин
йашда олан оьлу иля бярабяр мяктябя гойдулар. Абдуллащ иля шащ
оьлу Щцсейн ийирми йаша кими мяктябя дявам елядиляр.
Абдуллащ иля Щцсейн о гядяр бир-бириня мещрибан идиляр ки,
бир йердя отуруб дурурдулар, йейиб ичирдиляр, бир йердя йатардылар,
щятта еля билирдиляр ки, бири-биринин гардашыдыр. Бир эцн бунлар пян-
ъярядян ешийя бахыб эюрдцляр ки, кцчядя ашыг охуйур:

145
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Язизиням кцнъц щарай,


Кцнъц вар, кцнъц щарай
Щямдямля эязейдим
Арасбяр кцнъц щарай.

Абдуллащ гялям алыб о сюзляри йазды вя ики эцн дярся эетмяди.


Абдуллащсыз Щцсейн дя эетмяди. Молла вязиря хябяр эюндярди ки,
оьлун дярся эялмир. Вязир оьлуна шикайят еляди ки:
– Оьул, нийя дярся эетмирсян?
Абдуллащ ъяваб верди ки:
– Ата, мян ашыгдан “Арасбяр” сюзц ешитмишям, эяряк о йер
ня олдуьуну мян эедиб тапам.
Вязир деди:
– Оьул сянин ихтийарын мяндя дейил, шащ щязрятляриндядир.
Онунла юзцн билярсян.
Шащ Аббас Абдуллащын диляйин ешидян кими йанына бир нечя
бялядчи атлы салыб деди:
– Эет, Арасбярдя мяним торпаьымдан яйяр тапыб бяйянсян,
ораны сяня баьышлайарам, анъаг абадан йер дейил.
Абдуллащ эедиб йери хошлайан кими юзц иля эялян Ляля кишийя
деди:
– Ями, бу йер чох йахшы йерди. Яйяр атам мяня иъазя веряр-
ся мян бурада галардым.
Абдуллащ Исфящана гайытдыгда юз хащишини падшаща йетирди.
Шащ Аббас Абдуллащын хащишини рядд етмяйиб она иъазя верди ки,
эедиб Арасбярдя шящяр салсын вя орада щцкмранлыг етсин. Гийас
вязир дя оьлу иля йцз ев башында Арасбяря кючдцляр. Ляля киши дя
бунлар иля Арасбяря кючдц. Гийас вязир Арасбярдя бир эюзял шящяр
салыб шащ Аббас байраьыны санъды вя орада галмалы олду.
Бунлар бурда галмагда олсун, сизя хябяр верим Яряш ма-
щалындан вя орадакы Ъямал бяйдян. Ъямал бяй шящярдя бюйцк нц-
фуза малик олан дювлятли бир бяй иди. Бунун Ъящан адлы бир эюзял
гызы вар иди вя щяр истяйян шяхся гызыны вермирди. Щямин мащалын

146
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

ханы Аьа хан бир дяфя Ъямал бяйэиля гонаг эялмишди. Ъямал бяйя
Аьа ханын защири хошуна эялиб она тяклиф еляди ки, мяним пярдяи-
исмятдя сахланан бир гызым вар истясян ону сяня верярям.
Аьа бяй бюйля ъяваб верди:
– Гызыны эюндярярсян бизя, хошласам сахларам, хошламасам
эюндяррям эяляр.
Ъямал бяй бу габа сюздян писикиб юз оьланларыны вя йахын
гощумларыны чаьырыб олара тяклиф еляди ки:
– Арасбяря кючяк, чцнки Аьа ханын бу ъявабындан сонра
мян бурада гала билмярям. Орада ешитдийимя эюря Гийас вязир шя-
щяр салыб, эедяк онун гуллуьуна.
Бу тяклифя гощум-гардаш разы галыб, еля о эеъяси Арасбяря
кючдцляр. Кюч Арасбярин йахынлыьында бир чямянэащда дайанды
вя Ъямал бяй гасидля Гийас вязиря хябяр эюндярди ки, о, салдыьы шя-
щяря эялмяк фикриндядир. Гябул едяъяк йохса йох.
Гийас вязир Ъямал бяйин эялмясини бюйцк шадлыгла гябул
еляди. Ъямал бяй Арасбярин бир тяряфиндя юзц цчцн мянзил салыб йа-
шамаьа башлады. Абдуллащ Ляля киши иля бир тярлан вя бир гызыл гуш
алыб шикаря чыхмышды. Бир йердя Ляля Абдуллаща деди ки:
– Мян эедим кол-косдан кякликдян-заддан сцряк еляйим,
сян гушлары щавайа бурахарсан. Ляля буну дейиб эетди вя бир чол-
панлы даьын ятяйиндян бир дястя кяклик учуртду вя эюрдцкц ора-
даъа бир аьаъын башында лачын гушу вя бир гайа цстцндя ися бир
дана тярлан вар.
Абдуллащ яввял гызыл гушу бурахды. Гызыл гуш аьаъда лачыны
эюрцб эери гайыдыб Абдуллащын чийниня гонанда Абдуллащ гейзля-
ниб онун башыны буруб атды вя сонра тярланы щавайа атды. О да га-
йыдыб эялдикдя ону да боьазындан цздц. Ляля киши бу вязиййяти
эюрян кими юзцнц Абдуллаща йетирди:
– Нийя гушлары юлдцрдцн? – дейя суал етдикдя Абдуллащ ъяваб
верди ки:
– Нийя эери учуб эялирляр, кякликлярдян горхурлармы?
Ляля Абдуллащы баша салды ки, онларын гайытмасына сябяб ора-

147
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

дакы лачын вя тярлан идиляр. Абдуллащ аьлайыб, о гушлары бу саат ту-


туб мяня вер деди.
Ляля деди:
– Оьул, сян бурда дур, мян эедим евдян лачын гушунун то-
руну эятирим, – дейя евя эетди.
Абдуллащ ися бир йер тапыб йатыб йухлады. Ъямал бяйин гызы
Ъящан ханым о эцнц гырх гызла сяйащятя (эяштя) чыхмышды. Мешянин
ятяйийля чийяляк дяря-дяря эялиб бир булаг цстя чыхтылар. Ъящан ха-
ным бир дя бахыб эюрдцкц эюйдян бир тярлан юзцнц бир тяпяйя вур-
ду вя орадан тора бцрцнмцш щалда йуварланыб ашаьы эялир. Ъящан
ханым тез йцйцрцб тярланы тор гарышыг баьрына басды. Ъящанын ха-
вары Эющяр Ъящана деди:
– Баъы йягин бу торун бир йейяси вар. Эял ону тапыб торуну
веряк, йохса бизим цчцн йахшы дцшмяз.
Ъящан разы галыб тярлан дцшян тяряфя эетдикдя, эюрдц бир от-
дугда бир эюзял ъяван йухлайыр. Ону эюрян кими бир эюнцлдян мин
эюнцля ашыг олду. Гыз телляриндян бир нечясини айырыб синясиня бас-
ды вя Абдуллащын башынын цстдя беля охуду:

Хаб ичиндя йатан сяййад бихябяр,


Тярлан мяням, гейри тярлан истямя.
Дейярляр ки, алар севян севяни,
Сев бу ъаны, гейри ъанан истямя.

Адят дейил биздян йаря сюз демяк,


Гара баьрым кябаб тякин дузламаг.
Сяндян илгар вериб мяндян эюзлямяк,
Олса йцз мин ябру кяман истямя.

Гыз дедийи сюзляри каьыза йазды вя сачындан бир тел айырыб оь-
ланын бойнундан асды.

Зцлфцн муйу сяндя галыр нишана,


Ат охларын, пейкан олсун бу ъана.

148
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Инсафдымы йахшы эедя йамана,


Йахшысан, йахшы сев, йаман истямя.

Эющяр Ъящана тапшырды ки, бу гуру сюзлярдян ня чыхар. Щеч


олмаса ясли, няъабятини, адыны она нишан вер ки, эялиб сяни тапсын.

Ъящан:

Яйяр арифсян, эял ара пцнщан,


Яслим Ханчобанды нишанбянишан.
Атам Ъямал бяйди, юз адым Ъящан,
Сев Ъящаны, гейри ъящаны истямя.

Ъящан сюзцнц йазыб оьланын синясиня гойдугдан сонра тяр-


ланы тордан чыхардыб эетди. Евя эяляндя анасы гызынын ялиндя тяр-
ланы эюрцб хябяр алды ки, гызым буну щарадан яля кечирмисян.
Ъящан анасына бюйля ъяваб верди:

Сящяр дурдум, сейря вардым,


Ня баь билди, ня дя баьбан.
Ачылмыш эцллярини дярдим,
Ня баь билди, ня дя баьбан.

Баьын барысындан ашдым,


Сцсян-сцнбцля долашдым.
Юпдцм, гуъдум, щалаллашдым,
Ня баь билди, ня дя баьбан.

Анасы деди:
– Ня эцл, эцл салмысан. Сянин ки, эятирдийин тярландыр.

149
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Ъящан:

Мян Ъящанам, охум атдым,


Кцлли Ираны ойатдым,
Торундан тярланын эетдим,
Ня баь билди, ня дя баьбан.

Ляля лачынын торуну эятиряндя эюрдцкц Абдуллащ ялиндя ка-


ьыз охуйур. Юзц гуруб эетдийи тор да йанындадыр. Деди:
– Абдуллащ сянин эцнцнц Аллащ, дейясян, гара йазыб. Тярлан
тордан чыхыб гачыбдыр, сянин хябярин щяля йохдур.
Абдуллащ Ляляйя дейир:

Йатмыш идим хаб ичиндя бихябяр


Ойандым ки, Ляля, йаз эялиб эедиб,
Сцсян, сцнбцл, бир ялиндя ъцря саз
Йанында гырх инъя гыз эялиб эедиб.

Ляля:
– Сян дейясян йуху эюрмцсян тярландан мяня бир хябяр вер.

Эютцрцр Абдуллащ:

Юлцм йейди бу саьлыгдан, бу эцндян,


Синям яфлак олуб даьы-дцйцндян.
Лачын бярясиндян, тярлан евиндян,
Соналар цлкцшцб, газ эялиб эедиб.

Бу сюзцн мянасын билмяз Абдуллащ,


Беляси дцнйайа эялмяйиб, биллащ!
Аргана, эцлшана щаш вякаллащ,
Ъащан бу ъящаня аз эялиб эедиб.

150
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Ляля эюрдц ки, Абдуллащ щеч аьыллы сюз данышмыр, эютцрцб


апарды атасынын йанына вя ондан шикайят еляди ки, оьлун бу эцн
мяним башыма янэял ачыб эащ гушлары гырыб, эащ да гыздан – ъя-
нандан данышыр. Билмирям башына щава эялиб, йохса ня ишди. Гийас
вязир оьлуна деди ки:
– Бу ня мясяляди, йохса фикрин адынын цстя дяли ады гоймагды.
Абдуллащ атасындан иъазя алды ки, сазла десин.
Атасы иъазя вердикдя Абдуллащ эютцрцр:

Йюнц бяри бахан лаляли даьлар,


Биръя сяндя галыб эцманым мяним.
Гарьыйырам, мин бялайа туш олсун,
Щяр кимся данышса йаманым мяним.

Сяййада гайдады бярясин эюзляр,


Кюнлцмдя атяшляр, синямдя кюзляр.
Ясли бяйзадады, бир нечя гызлар
Торумдан апарыб тярланым мяним.

Гийас вязир:
– Оьул, еля бир тярландан ютрц беля сайыр-байыр данышырсан,
онун явязиндя сяня он тярлан аллам.
Абдуллащ Ъящан йазан каьызы атасына верди. Атасы охуйуб
деди:
– Оьул, фикрин нядися, ач де.

Абдуллащ:

Севдиъяйим он дюрд, он беш йашында,


Тяр шамамя бясляйибди дюшцндя.
Тапыб Абдуллащы чешмя башында,
О Ъямал бяйин гызы Ъящаным мяним.

151
ß ðò î ü ðî ë Úà â è ä

АШЫХ ГЯЩРЯМАН ИБРАЩИМОВУН СЮЙЛЯДИЙИ


“СЕЙИДИ” НАЬЫЛЫ ЩАГДА

ОЛКЛОРДА сон дяряъя йахын темалы, йекнясяг


мотивлярля долу дастанлар, наьыллар олдуьу кими
йени, ориэинал хцсусиййятляр дашыйан ясярляр дя вар
ки, онлар даща популйардылар.
“Сейиди” наьылында бир чох йени штрихляр, йени
образлар вардыр, лакин стандартлыг тамам рядд
едилмямишдир.
Бир чох наьылларда олдуьу кими, бурада да сонсуз ики дост
верилмиш. Мящяммяд хан вя Щямид хан. Нурани дярвиш сюйлцйцр
ки, онларын ушаьы олаъаг. Биринин оьлу, диэяринин гызы олур. Ики дост
ящд едир ки, онлары бири-бириня версинляр.
Бу мотивляря башга наьылларда да тясадцф олунур. Щадися-
нин сонракы инкишафы ися тамамиля дяйишир, йени характерли инсанлара
тясадцф олунур.
Мящяммяд хан щуманист, маарифпярвярдир. О йерли ушахла-
рын охумасы цчцн мяктяб ачдырыр.
Бу наьылда вяфалы ат образы да якс олунуб. Вяфалы щейван (ат,
ит) образлары йазылы ядябиййатда (хцсусян ХЫХ сону ХХ яввяли реа-
лист романистлярдя, Ъ.Лондон...) аз дейилдир. Азярбайъан фолклорун-
да бунун ян парлаг нцмуняси “Короьлу” дастанындакы Гыратдыр.
О юз йанына кимсяни бурахмыр, чцнкц о, юз йийясиня садигдир, вяфа-
лыдыр. “Сейиди” наьылында да онун аты щеч кими йахына гоймур.
Бу наьылда ъясур гадынлар тясвир олунур.

152
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Цч баъы – Бану, Пяризад вя Рюшян юз гардашларынын интигамыны


алмаг цчцн оьлан палтарларыны эейиб, гардашларынын гатиллярини мящв
едирляр, даьлара, мешяляря чякиляряк гачахчылыг едирляр. Щясян Паша Се-
йидинин гадыны эюзял Пяри ханымы яля кечирмякчин, эеъя икян онларын
евини мцщасиряйя алыр. Сейиди вурушдан сарсылараг айрылаъагларындан
горхур. Пяри ханым ися она цряк верир, онлар вурушурлар, галиб эялирляр.
Наьыла бюйцк мараг верян бу йени штрихляр гцввятлидир. Наьы-
лын композисийасы да мцряккябдир, яввялки бяситлик бурада йохдур.
Наьыла гцввят верян башга бир сябяб ифадялярин сямимилийи
вя ян чох, щадисялярин реаллыьыдыр. Мисал:
Мящяммяд хан юлдцкдян сонра оьлу Сейидинин башына ке-
чял дцшцр. Онун анасы Щямид ханын гызы Мярйям ханымы оьлу Се-
йидийя алмагчын елчилийя эетмир. Тямиз црякли ана зянн едир ки,
артыг онлар касыбламышлар, оьлу кечял олмуш, буна эюря Щямид хан
рядд едяр. Лакин Щямид хан кющня вядини позмур, гыз ися разы ол-
мур. Онда щакимляря мяхсус шылтаглыг вардыр. Мярйям ханым йал-
ныз хариъи эюзялликля марагланыр, о, бясит дцшцнъялидир, о, Сейидинин
тямиз севэисини дуймур...
Бу хяттляр сон дяряъя реал верилмишся, инсаны инандырмайан
бир чох сящняляр дя йох дейилдир.
Мисал: Бир эеъядя Сейидинин башына сач эялир.
Сейиди бирдян-биря саз чалыр, щятта о гядяр эюзял чалыр ки, бцл-
бцл онун сазына гонур.
Наьылын сонунда мянфи характерли образлар мящв едилир. Ай-
ры-айры щиссялярин беля гцввятлилийиня бахмайараг наьыл, цмумилик-
дя, бир о гядяр дя мцкяммял, гцввятли тясир баьышламыр. Нейчцн?
Чцнкц наьылын идейасы дольун дейил. Наьылларын бир чохларынын
темасы бурада да тякрар олур: узун маъяралардан сонра севэилиля-
рин бир-бириня говушмасы.
Наьылын цмум гиймяти щагда сюйляйяркян, эюстярмяк лазым-
дыр ки, “Сейиди” наьылына гиймят верян ориэинал, йени характерляр,
образларла бирликдя онун гиймятини зяифлядян теманын тякрар олун-
масыдыр. Бунун цчцн “Сейиди” наьылы орта дяряъяли наьыллардандыр.
29.07.1939.
Бакы.

153
СЕЙИДИ

Сюйляди: Гящряман Ибращимов


(Товуз)

Устаддама

Йцз ил оласан бир баьа баьбан


Ахыр интигамы баь сяня галмаз.
Ня ъан галар ъясядинин ичиндя,
Ня ъясядин саь сяня галмаз.

Мярд оласан о мяйданда дурасан,


Сорушуб хябяр алана ъявабыны дцз верясян.
Йцз мин ъялалын ола, ялли мин имарят йапдырасан,
Онун щеч бириндян бир отаг сяня галмаз.

Дярдини сюйляэилян ешидиб эюряня,


Фикрим даьыныгды, кюнлцм вирана.
Йцз мин йол саласан даьнан арана
Ня аран сяниндир, ня даь сяня галмаз.

Бу сюзляри фикир ейлядим гясдян,


Ахыр айрыларыг, айры дцшярик вяфалы дустдан.
Оласан дириликчи, якясян бостан,
Ня мяйвяси сяниндир, ня таь сяня галмаз.

154
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Ашыг Сямяд, сян динмязсян, кирирсян,


Даьъан олсан, гылчан галмаз, ярирсян.
Даш алтында, топраг цстя чцрцрсян,
Ахыр сюмцклярин саг сяня галмаз.

Мющтярям йолдашлар, сизя хябяр верим Истанбул шящяриндян.


Истанбул шящяриндя ики гардаш вар иди. Биринин ады Мящяммяд хан,
о бирисинин ады Щямид хан иди. Бунларын щеч биринин евлады олмур-
ду. Мящяммяд бир дяфя йухларкян вагиясиндя эюрдц ки, бир дярвиш
эялиб дейир:
– Евлад тяряфиндян фикир чякмя. Сянин оьлун олаъагдыр, гар-
дашынын гызы. Ушахлар оланнан сонра ися адларыны мян гойаъаьам.
Мящяммяд хан дярвишдян хащиш еляди ки, ушахлар олана киби
ондан айрылмасын. Бу сюзц дейян кими дярвиш гейб олду. Йухудан
айылан кими Мящяммяд йухуну арвадына вя гардашына сюйляди.
Щямин эцндян доггуз ай, доггуз эцн, доггуз саат, доггуз дя-
гигядян сонра бу ики гардашын евладлары олду. Мящяммяд ханын
оьлу, Щямид ханын бир гызы олду. Ушахларын адларыны гоймаьа ися
Мящяммяд хан иъазя вермяди ки, дярвиш юзц эяляъякдир. Щямид
хан ися етираз едиб:
– А киши, дярвиши ким эюзляйир гой адларыны мамалар гойсун,
– деди.
Бир иман гуран гары вар иди, о, тяклиф еляди ки, яйяр ямиоьлу
ямигызыйа адахланарса мян бунларын адларыны гойарам. Бюйлялик-
ля, оьланын адыны Хан Сейиди, гызын адыны Мярйям ханым гойдулар.
Гарыйа о гядяр мцкафат вердиляр ки, онун эюзц гибля улдузуна
дюндц. Ушахлар щядди булуьа йетишян кими Мящяммяд хан бир
мяктяб тикдириб Истанбул шящяриндя олан ушахларын щамысыны оьлу
вя гардашы гызы иля бярабяр охудурду. Бир нечя вахтдан сонра Мя-
щяммяд хан вяфат еляди. Сейидинин анасы – Гямяр ханым яриндян
галан варидаты хяръляйиб гуртарды вя сонра оьлуну мяктябдян алыб
еллик даналарыны отармаьа гойду. Сейидинин башына бахымсызлыг-
дан кечял дцшдц. Сейиди бир эцн айагларыны кюлэяйя башыны эцня го-

155
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

йуб йатмышды. Бир няфяр гары буну бу щалда эюрцб:


– Ай йетимчя, кечял олан башынымы эцня гайар, – деди.
– Ай имансыз, айаьымы эцня гойанда чарыг гуруйур, айа-
ьыма эирмир.
– Ай кечял, эял мян сяня бир шей юйрядим щеч бу азабы чякмя.
– Де эюрцм.
– Эет ямин гызы Мярйям ханымы ал, кефини чяк.
Сейиди бу ъявабы ешитиб, ахшам анасына гарынын сюзлярин нягл
ейляди вя деди ки:
– Бу сющбяти мяним дя яглим кясир, эяряк Мярйями мяним
цчцн аласан.
Анасы ъяваб верди ки:
– Оьул, горхурам сюзцм йеря дцшя, чцнки онлар девлятлидир,
биз касыб.
Гямяр ханым елчилийя эетдикдя Щямид хан да, онун арвады
да бу ишя разы галдылар, ямма гызын да ряйин сорушмаьы йенэянин
юзцня щяваля елядиляр. Гямяр ханым мясяляни Мярйям ханыма
ачанда гыз ъяваб верди ки:
– Йолун алты иля эялмисян, цстц иля эет. Сянин кечял оьлуна
мян тайаммы?
Гямяр ханым кор-пешиман гайытды вя оьлуна деди:
– Ай йетим галмыш, мян демядимми мяни эюндярмя, гыз
сяня эялмяз.
Сейиди инанмайыб деди:
– Ана йахшы данышмамысан, йахшы елчилик ется идин, гыз мяня
эялярди.
Беля дейян кими анасы аьзына бир силля вурду.
Сейиди динмяйиб байыра чыхды вя баьчаларында фикир дярйасына
гярг олмиш щалда йухлады. Йухуда бир нурани шяхс эялиб Сейидийя
бир бадя верди вя деди:
– Оьул, сян ичдийин Щинд шящяриндяки Алыханын гызынын мя-
щяббятидир. Ады Пяри ханымдыр.
Сейиди сярасимя йухудан дуруб щисс еляди ки, синяси булаг кими

156
ъошур. Ялини-йцзцнц йумаг истядикдя папаьыны башындан горха-гор-
ха алырды ки, кечяллийини эюрян олмасын, ямма ялин башына чякяндя
эюрдц ки, башына сач эялиб. Сонра ися саз ахтармаг цчцн базара чых-
ды вя орда бир няфяря раст эялиб онунла сазбяндин евиня эетди. Саз-
бянд Сейидийя нечя саз эюстярдися, Сейиди бяйянмяйиб йахшысыны
истяди. Уста лап йахшы саз вердикдя Сейиди чалыб охумаьа башлады.
Бунун беля мащир чалмаьына щамы щейран галмышды. Сазбянд Сейи-
дийя тяклиф еляди ки, бир-ики бянд охусун. Сейиди буну охуду:

“Гарачы” щавасында

Язял Аллащын адына,


Дилим мювла, мювла дейяр.
Бисмиллащын зинятиня,
Дилим мювла, мювла дейяр.

О ким иди Аслан донунда,


Шяк олмаз Ислам дининдя.
Зцлфцгар дурмаз гынында,
Ойнар, мювла-мювла дейяр.

О ким иди батды дяриня?


О ким иди чыхды сяриня?
Эцндя эцн орта йериня
Дуруб, мювла-мювла дейяр.

Охудум сцряйи-йасын,
Чаьыррам Гямбяр аьасын.
Йазыг Сейиди юз аьасын
Эюрцб, мювла-мювла дейяр.

157
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Сейиди бу щаваны охуйанда бир бцлбцл эялиб сазын гулпуна


гонду. Сазбянд буну эюрцб сазы Сейидийя баьышлады.
Сейиди сазы эютцрцб баьларын арасы иля эедяркян эюрдц ки, вя-
зирин гызы Марал ханым башында гырх гаравашла сейря чыхыб. Марал
ханым эцл эцл цстян, тел тел цстян бязянмишди. Гаравашлардан бири:
– Ханым, ашыг эялир, – дейинъя Марал ханым бир гараваш эюн-
дярди ки, ашыьы чаьырсын, лакин Сейиди эетмякдян бойун гачырды. Ни-
щайят, Марал ханым юзц эедиб, ашыьа деди:
– Адя, ашыг тайифясини няря чаьырсалар эяляр. Сян нейя наз-
гямзя едирсян? Сяни еля дюэдцррям ки, бир ашыг да юзцндян чыхар.
Сейиди ъяваб верди ки:
– Ханым, мяним эюзц йолда галаным вар, онунчун тяляси-
рям.
Марал ханым о саат баша дцшдц ки, оьланын башында сювда
вар. Оьланы хошлайыб гыз башлады:

“Кющня эюзяллямя” щавасында

Башына дюндцйцм, гурбан олдуьум,


Эетмя оьлан, мян дя сяня эялирям.
Ала эюзляриня щейран олдуьум,
Эетмя оьлан, мян дя сяня эялирям.

Алды оьлан:

Марал ханым, о минняти ейлямя,


Йери ханым, сяни алан дейилям.
О сюзлярини йар шяниня сюйлямя,
Йери ханым, сяни алан дейилям.

158
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Алды гыз:

Бу неъя гялямди, бу неъя гашды?


Бу неъя чярхиди, бу неъя ишди?
Гул-гараваш щамы сяня пешкешди,
Эетмя оьлан, мян дя сяня эялирям.

Алды оьлан:

Бцлбцллц баьчалар эцлшянин олсун,


Дцзцлсцн йоллара, фургонун олсун.
Гул-гараваш щамысы гурбанын олсун,
Йери ханым, сяни алан дейилям.

Алды гыз:

Дярин-дярин дярйалара даларсан,


Ширин ъаны ешг одуна саларсан.
Марал сяня гурбан эетсян, щавахт эялярсян? –
Эетмя оьлан мян дя сяня эялирям.

Сейиди гызы аллатмаг мягсядиля дейир:

Сейид дейяр, елляр даьа кючяндя,


Гызыл эцлц дястя тутуб бичяндя.
Дявя буйнуз сцзцб, гумлар чичяк ачанда
Онда эялиб, ханым, аларам сяни.

Марал ханым бюйля ъавабдан чох севиниб башында олан гыз-


лара мцкафатлар верди. Евя адам эюндяриб, гардашынын палтарыны
эятирдиб Сейидийя эейиндирди. Бу либаслар Сейидийя чох артыг дяря-
ъядя йарашырды. Марал ханым оьланла щалаллашыб:
– Эедирсян эет, анъаг дедийин вядя эял ща, – деди.

159
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Сейиди эетмякдя олсун, сизя хябяр Мярйям ханымдан. Мяр-


йям ханым пянъярядя отуруб йоллара тамаша едирди, эюрдц бир йа-
рашыхлы оьлан эялир ки, еля бил он дюрд эяъялик айдыр. Сейиди эялиб
пянъярянин алтындан ютмяк истядикдя Мярйям ханым онун габа-
ьына бир даш гырыьы туллады. Сейиди башыны галдыранда эюрдц ки, ямиси
гызыдыр. Гыз о саат беля охуду:

“Мирзяъан” щавасында

Ямим оьлу, сян ща беля дейилдин,


Эял ал мяни, эетмя бизим еллярдян.
Мян дюнмярям илгарымдан, йарымдан,
Эял ал мяни, эетмя бизим еллярдян.

Алды оьлан:

Сящяр-сящяр мяня гаршы дурубсан,


Ваз эет, ямим гызы, дурма гаршымда.
Агушкадан бахыб бойнуну бурубсан,
Ваз эет, ямим гызы, дурма гаршымда.

Алды гыз:

Бир даш атдым, эетди дяйди сазына,


Мян майилям сянин ала эюзцня.
Дюзя билмирям бу ишвяня, назына,
Эял ал мяни, эетмя бизим еллярдян.

Оьлан:

Дярин-дярин дярйалара далмырдын,


Щяриф олуб эизлин сирин билмирдин.

160
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Елчиляр эедяндя сян ща эялмирдин,


Вар эет, ямим гызы, дурма гаршымда.

Гыз:

Синям цстя бир ъцт гоша нарым вар,


Бястямишям сянин цчцн варым вар.
Мян Мярйямям, Сейиди кими йарым вар,
Эял ал мяни, эетмя бизим еллярдян.

Алды оьлан:

Сейиди дейяр, ахтар кими севирдин,


Щиъранла баьрым башын ойурдун.
Анам елчи эедяндя тющмят дейирдин,
Вар эет, ямим гызы, дурма гаршымда.

Бу сюзлярдян сонра оьлан гызын дедикляриня мящял гойма-


йыб Щиндистана доьру эетмяйя башлады.
Сейиди дана отаран вахтларда бир ашыьа раст эялмишди. О ашыг
бир мяълисдя охуйуб девран йыьанда Сейиди она верян бир абасы
пулу алмайыб “апар, анана вер, няфтя, дуза версин” дейяряк цс-
тцня эери тулламышды, щямин ашыг имди юз шяйирди иля Сейидийя гаршы
эялирди. Эялян ашыьын шяйирди устасына деди:
– Уста, бу габаьымыза эялян ашыьы мян бир адама охшадырам.
– Кимя охшатырсан?
– О вахт сяня бир абасы тяклиф едян кечяля.
Ашыьын бу ъяваба аъыьы тутуб “щейф дейилми, бу эюзял оьланы
о кечяля охшадырсан”, дейяряк шаэирдиня бир силля вурду. Сейиди
буну эюрцб цч хана сюз демяк цчцн о ашыгдан иъазя истяди вя бой-
ля деди:

161
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

“Овшары” щавасында

Конлум олуб дярйа кими ядалы,


Мяним мювлам мяня пута верибди.
Яшгин ъями долу-долу бадалы,
Эялиб мевлам мяня пута верибди.

Севэи олан севэисиндян дюнцмц?


Щягигидя щярчайы сюз олуму?
Марал ханым сящяр кясди йолуму,
Эялиб мювлам мяня пута верибди.

Хан Сейдинин яшги артыб уъалды,


Бу сюзлярим щягигятдя язялди.
Пяри ханым эюзялликдя эюзялди,
Эялиб мювлам мяня пута верибди.

Сейиди раст эялдийи ашыглара бянд олмайыб сюзцнц тямам


едян кими йолуна дявам еляди. Щиндин йолунун гыраьында бир бала
шящяр вар иди. О шящярдя цч баъы олурду.
Бу гызларын гардашларыны дцшмянляри гырмышды. Гызлардан бю-
йцэцнцн ады Бану ханым иди, ортанъыл гызын ады Пяризад ханым иди.
Кичиэинин ися ады Рюшян ханым иди. Бир эцн Бану ханым баъыларыны
чаьырыб ганларыны алмаг цчцн мяслящят тюкцрдц. Пяризад ханымын
тяклифиня эюря бунлар киши палтары эейиб, дцшмянляриндян интигам
алмаьы тяклиф еляди.
Щяря бир ат, киши либасы, йараг-яслящя алыб гардашларынын ган-
лыларыны ирили-хырдалы юлдцрцб онларын евлярини йандырыб, юзляри гачаг
дцшдцляр. Щямин гачаглара бир мешяликдя Сейиди раст эялди. Бану
Сейидидян щара эетмясини сорушдугда “Истанбулдан эялиб Щиндис-
тана эедирям орада мяшугум вар”, – дейя Сейиди ъяваб верди.
Бану йеня сорушду ки:
– Щяг ашыьысан, йохса ара ашыьысан?

162
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Сейиди:
– Щягг ашыьам, – дейя ъяваб верди.
– Яйяр щягг ашыгысанса, биз ня иш адамы олмаьымызы сюйля.
Яйяр тапсан, сяня хярълик вериб щцрмятля йола саллыг, олмаса юлдц-
ряъяйик.
Сейиди юз юзцня деди – “Мян ня билим бунлар ня адамлардыр.
Ондан йахшысы будур ки, мювламы чаьырым бялкя о мяни бу хята-
дан гуртара”:

“Иряван чухуру” щавасында

Башына дюндцйцм, ай мяним аьам,


Ай аьа, мяни дярдя салан, эял инди.
Сащабым-сяртяшим, о гибляэащым,
Ай аьа, мяни дярдя салан, эял инди

Ийит олан кечмяз намусдан, ардан,


Сювдайа дцшян дюнмяз севэидян, йардан,
Дцлдцлцн сащыбы, йа шащи Мярдан,
Ай аьа, мяни дярдя салан, эял инди.

Пайызда баьчалар тамам барды,


Кимиси щайвады, кимиси нарды.
Хан Сейидинин йери гяфясдян дарды,
Ай аьа, мяни дярдя салан, эял инди.

Бу щалда мювласындан сяда эялиб, гызлары она нишан верди.


Бану гейзляниб гылынъыны чекди ки, Сейидини юлдцрсцн. Сейиди
иъазя истяйиб:
– Бу саат, ханым, сизи юзцнцзя нишан верим, – дейяряк башлады:

163
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

“Ашыг Щцсейни” щавасында

Бу гилихда Солтан олмаз, газылар,


Бунун бу ишиндя щилля вар, щилля.
Аь синядя тяр бяняфшя битибди,
Бунун бу дюшцндя щилля вар, щилля.

Сяня гурбан олсун бу ширин ъаным,


Ъандан гейри нейя эялир эцманым?
Йумурта оьрусу, а Пяризад ханым,
Сянин саь ялиндя щилля вар, щилля.

Эюзялляр ичиндя абы донлусан,


Адам юлдцрцб, о гашлары ганлысан.
Бану ханым сян дя ики ъанлысан,
Сяниндя о гарнында щилля вар, щилля.

Билмяз нашы гаввас дярйаларда дярини,


Йар йолунда пешкеш гойдум сярими.
Мян Сейидийям, ахтарырам Пярими,
Мяним дя эязишимдя щилля, вар щилля.

Бу сюзляр Бану ханымын хошуна эялиб Сейидини йахшы щцрмят-


ля мешядян чыхартыб Щиндистана ютцрдц.
Пяри ханым да эеъя-эцндцз Сейидинин йолуну эюзляйирди. Се-
йиди Щиндистана эялиб чатмышды. Пяри ханымын мянзилинин габаьын-
дан кечяндя гаравашлар Пяри ханыма хябяр верди ки, бир ашыг эялиб
ютцр. Бу сюзц ешидян кими Пяри ханым ябришин телляря сыьал вериб пян-
ъяряйя чыхды. Сейидинин эюзц Пяри ханыма дцшян кими сазы басды си-
нясиня.

164
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

“Шярил” щавасында

Мялил-мцшкцл аьушгадан бахан йар,


Билейдим эюзлярин кими ахтарыр.
Ширин ъанымы яшг одуна йахан йар,
Билейдим эюзлярин кими ахтарыр.

Алды Пяри ханым:

Щями йухуда, щями вагиядя эюрдцйцм,


Щясрят эюзлярим сяни ахтарыр.
Айлар, илляр щясрятини чекдийим,
Щясрят эюзлярим сяни ахтарыр.

Алды оьлан:

Ал, гумаш эейинибсян цстцндян зяр,


Эюзяллийин щяр нишаны сяндя вар.
Тавуз тамашалы, хош яндамлы йар,
Билейдим эюзлярин кими ахтарыр.

Гыз:

Сяндян айры, Пяри дейиб-эцлярми?


Ал кейиниб, юзцня зинят вурармы?
Севэи севэисини дярдя салармы?
Щясрят эюзлярим сяни ахтарыр.

Пяринин ямриля гаравашлар Сейидини ханымларынын отаьына эя-


тирдиляр. Сейиди Пяринин бязякли отаьына щейран галмышды. Пяри ха-
нымы сынамаг мягсядиля бюйля деди:

165
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

“Вагиф” щавасында

Назды Пяри, азад еля сян мяни,


Бир бяляд истярям, бир йол эедейим.
Унутма инсафы дини, иманы
Бир бяляд истярям, бир йол эедейим.

Алды гыз:

Ня мцдятди щясрят идим йолуна,


Доьру даныш, де, гурбанын олайым.
Щяйран олдум хоч авазына, дилиня,
Доьру даныш, де, гурбанын олайым.

Оьлан:

Щеч чекилмяз бу даьларын думаны,


Щаг эютцрсцн аралыгдан йаманы.
Эедерэи гонаьам, йола сал мяни,
Мян бяляд истярям, бир йол эедейим.

Гыз:

Дидаринин мцштаьыйам сярасяр,


Щярчайыйа сир сюзцнц демя ашкар.
Хош эялибсян, эюзцм цстя йерин вар,
Доьру даныш, де, гурбанын олайым.

Оьлан:

Дярин-дярин дярйалара далма,


Ширин ъаны яшг одун салма.
Мян Сейидийям, ахтарырам Пярими,
Бир бяляд истярям, бир йол эедайым.

166
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Гыз:

Аьлар гойма инди Пяри ханымы,


Йар йолунда гурбан дедим ъанымы.
Бурахмарам Сейиди кими йарымы,
Доьру даныш, де гурбанын олайым.

Дейишмядян сонра Пяри ханым Сейидийя деди ки:


– Оьлан, бу эцн газылар вя моллалар мцсялллайя чыхаъаглар.
Эет онлардан бирини чаьыр эялиб кябинимизи кяссин.
Сейиди эедиб эюрдц ки, моллалар мцсяллащдадырлар. Онлардан
бири Сейидидян нийя эялмясини сорушдугда Сейиди ъяваб верди ки:
– Мян ашыьам, иъазя олса сазла дейярдим.
– Буойур дейя, – моллалар иъазя верди.
Сейиди:

“Щиърани кярям” щавасында

Бир бюлцк газылар, моллазадалар,


Шярти пяйгцнбяри истярям сиздян.
Ярш цзцндя шямси, мащу севярсиз,
Шярти пяйгцнбяри истярям сиздян.

Алма мяним, щейва мяним, нар мяним,


Намус мяним, гяйрят мяним, ар мяним.
Бир балаъа никащ ишим вар мяним.
Шярти пяйгцнбяри истярям сиздян.

Дярйа гыраьындан айрылар ада,


Ъаным гурбан олсун нябада
Кяс кябинини, Сейиди йетсин мурада,
Шярти пяйгямбяри истярям сиздян.

167
Азярбайъан классик мусиги мятнляри вя Яртоьрол Ъавид

Нищайят, Сейиди моллалардан бирини апарыб Пяри ханымын кя-


бинини юзцня кясдирди вя молла щаггын алыб эери эетди. Сейиди иля
Пяри ханым ися ширин-ширин мулагатда олдулар.
Пяри ханым Сейидидян ютяри гырх атын ичиндян бир сынахлы Ся-
мянд ат сечиб сахламышды. О аты Пяри ханым Сейидийя вериб онун-
ла ова эетмяйи тяклиф еляди. Сейиди ися разы галыб Сямянд ата минди
вя силащланыб шикара чыхды. Нечя эцн ова эетдися дя бош гайыдырды.
Пяри ханым Сейидидян хябяр алды ки, бяс ня сябябя сянин ялиня щеч
ав кечмир. Сейиди ъяваб верди ки:
– Ханым, сянин эюзяллийин эюз габаьында ъцлвялялян кими ав
вура билмяйиб эери гайыдырам. Инди ки мяндян айрыла билмирсян,
онда мян сяня бир дястя телляримдян верим ня вахт йадына дцш-
сям, чыхардыб бахарсан.
Сейиди телляри ъибиня салыб йяня дя ава чыхарды, анъаг ахыр
вахтларда бир эцн дя олсун шикарлардан ялибош гайытмырды. Бир дяфя
дя Сейиди ава чыхмышды. Бир щавузун башында ялини цзцнц йуйурду,
бирдян гыз йадына дцшдц, о саат Пяринин сачыны ъибиндян чыхартыб
бахмаг истяйирди ки, йел телляри ялиндян вуруб суйа салды. Су иля сач
аха-аха эедиб Щясян пашанын мещтярляри ат суладыьы йеря чыхды.
Мещтярляр сачы судан алыб апарыб Щясян пашайа вердиляр. Щясян
паша телляря нязяр салыб эюрдцкц, онларын щеч эюзялликдя цстц йох-
дур. О саат юз гуллугчуларына ямр еляди ки, щямин тел тапылан йер-
дя гаравул чекярсиниз, телин йейясини эюрян кими тутуб йанына
эятирин. Мящтярлярдян вя гуллугчулардан гырх адам ъям олуб тел-
ляр тапылан йердя гаравул чекмяйя башладылар. Сейиди яввял истяди ки,
евя гайыда, сонра юз-юзцня фикирляшиб телляри яля кечирмяк мягся-
диндя олду вя юз юзцн бюйля охуду:

“Гайтарма” щавасында

Ай аьалар, бяйляр, ай дуран ъанлар,


Йар верян телляр мяня, гярг олду.

168
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Дюзя билмярям беля дярдя, щиърана,


Йар верян телляр мяня, гярг олду.

Айры дцшдцм мунисимдян, елимдян,


Гощум-гардаш енъимяди дилимдян.
Сящяр йели ясди, алды ялимдян,
Йар верян телляр мяня, гярг олду.

Хан Сейиди Щиндин елиня эяляндя,


Эялиб йарын гуллуьунда галанда,
Ня дейим Пяри ханым хябяр аланда? –
Йар верян телляр мяня, гярг олду.

Она эюря дя Сейиди теллярин далынъа суйун ахары тяряфя эедиб


гаравулларын йанына чыхды. Гаравуллар хябяр алды. Сейиди деди:

“Мисир” щавасында

Ешидян щярифляр, дуран гардашлар,


Итирмишям, йар телини эязирям.
Щяр кяс тапса муждясини верярям
Итирмишям, йар телини эязирям.

Дярин-дярин дярйалары далыбды,


Ширин ъаны яшг одуна салыбды.
Пяри ханым мялил-мцшкул галыбды,
Итирмишям, йар телини эязирям.

Дцшманымы аьладыб достуму эцлдцррям,


Дясмалнан эюз йашын силдиррям.
Хан Сейидийям, гырхынызы юлдцррям,
Итирмишям, йар телини эязирям.

169
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Гаравуллар Сейидийя ъяваб вердиляр ки:


– Сянин юзцнц дя голу баьлы Щясян Пашанын йанына апараъыйыг.
Сейиди:
– Мяним индийя кими голуму сарыйан щяля олмайыбдыр, – де-
йиб, гылынъы чякди гырх няфярдян отуз доггузуну юлдцрцб бирини
саь гойду. Онун да бурнуну-гулагларыны кясиб Щясян Пашайа
хябяр эюндярди.
Хябяря эедянин боьазына ган шярф кими доланмышды. Щясян
Паша буну эюрцб гаравулдан сорушду:
– Ада сяни хялят алмаьа эюндярмишдим, йохса адам тут-
маьа?
Хябярчи ъяваб верди ки:
– Ай аьа, язизлярин мяним кими хялят алсын.
Щясян Паша иши баша дцшцб бу ишя тядбир тюкмяк цчцн куп
йетирян гарыны чаьырды вя Сейидини юлдцрмяйи она тяклиф етди.
Гары ъяваб верди ки:
– Мян дейяня бахсан, юлдцрмяк олар.
– Нядир сян дейян?
– Яйяр мяни юзцня арвад алсан, Сейидини мян юлдцрярям.
Щясян паша деди:
– Ай гары, мян сяня чохдан ашыгам, анъаг эялмязсян, дейя
юзцм сюз ачмырдым.
Гары Щясян Пашанын сюзцня инаныб бир гошун дцзялтди вя он-
лара тапшырды ки, эедиб Пяри ханымын евини айландырсынлар. Сейиди ба-
йыра чыхса ону охла юлдцрцб Пяри ханымы да вя Сямянд аты да
эятирсинляр.
Сизя хябяр верим Сейидидян. Сейиди евя гайытыб башына эялян
ящвалаты Пярийя бюйля сювляди:

“Сарайи эярайлы” щавасында


Пярим, мяндян хябяр алдын,
Гога эялиб башыма мяним.

170
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Сян ня цчцн гямэин олдун,


Ханым, гога эялиб башыма мяним.

Кимсин аьлатдым, кимсин эцлдцрдцм,


Отуз доггузуну бирдян юлдцрдцм.
Бирисини хябяра эюндярдим,
Ханым, гога эялиб башыма мяним.

Сейидийям, ганлар аьладым,


Синями чапраз даьладым.
Ат сцрдцм, гылынъ баьладым,
Ханым, гога эялиб башыма мяним.

Сюз тямама йетян кими гапынын аьзына бир нечя гараваш эю-
зятчи гойдулар. Эеъядян бир гядяр кечяннян сонра Щясян Паша-
нын гошуну гялячяни бцрцдц. Гаравашлардан бири Сейидийя хябяря
эетмяк истядикдя охла вурулуб юлдц. Сейиди йухудан сяся айылды вя
мцщасиря олдугларыны билинъя саз алыб Пярини бюйля ойатды:

“Эярайли” щавасында

Гошун эялди сяф-сяф олду,


Ойан, Пяри ханым, ойан.

Аьлатсайдым, эцлдцртсейдим,
Эюз йашымы силдиртсейдим,
О гыз йериня мян юлсейдим
Ойан, Пяри ханым, ойан.

Аьлымы сярдян алыбсан,


Ня гяфлятя гярг олубсан.
Сейидини дярдя салыбсан,
Ойан, Пяри ханым, ойан.

171
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Пяри ханым сяся йухудан айылды вя щяр икиси силащланыб юзля-


рин вурдулар гошуна. Сейиди Пярийя йахынлашыб деди:
– Пяри, бунлар чох, биз азых, горхурам бизи бири-биримиздян
айырарлар.
Пяри ъяваб верди ки:
– О эялян Щясян Пашадыр, сяни юлдцряъяк, мяни дя апараъаг.
Сейиди:

“Паша кючдц” щавасында

Ъаним Пяри, эюзцм Пяри,


Эялян шаща эетмяйясян.
Аьылдан олма сярсяри,
Эялян шаща эетмяйясян.

Гашдарын абы гарадан,


Пейкан охладын йарадан.
Илгар, иман кечиб арадан,
Илгарындан дюнмяйясян.

Сейидинин дашын атсан,


Йаддарын щцрмятин тутсан,
Бах, бу эялян шаща эетсян,
Мятлубуна йетмяйясян.

Сейиди бу сюзляри дейяндя Пяри ханым эцлцб деди:


– Ядя, мян сяни сыныйырдым, вур юзцнц гошуна.
Гошуна галиб эялдиляр. Щясян Паша яля кечмяйиб гайыдыб эет-
ди вя щямин кцп йеритян гарыны чаьырыб деди:
– Сяни бу саат юлдцряъяйям, нийя ябяс йеря гошуну гырдырт-
дын, башга тядбирин йох идими?
Гары сюз верди ки, тяк юзц эедиб Сейидинин, Пяринин голларыны
баьласын.

172
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Щясян Паша деди:


– Бяс онларын голларынын сарынмасыны биз нядян биляк?
– Мян онлары сарыйан кими от тайасына од вуррам, онда сиз
юзцнцзц йетирярсиз.
Гары эедиб Сейидинин ава эедян йолуну кясди. Сейиди авдан
гайыданда гарыйа раст эялди вя ондан хябяр алды ки:
– Нячисян, бурада нийя отурмусан?
Гары ъяваб верди ки:
– Гадавы алсын няня, кючдян галмышам, яйяр мцмкцнся
мяни евиня апар, сяня гуллуг елярям.
Гары йалвара-йалвара атын бойнуну гуъаглайыр, оьланын ялля-
риндян юпцрдц. Сейидинин гарыйа йазыьы эялиб ону Сямянд атын тяр-
киня алыб евя эятирди. Пяри ханым гарыны эюрцб шцбщялянди вя деди:
– Сейиди, бу гарыдан щяр ня хата тюрянся, сян ъявабдещсян.
Гары бир мцддят бунлара чох йахшы щцрмят эюстярди. Бир дяфя
гары плов пишириб бунларын пайына бищушдари тюкмцшдц. Сейиди иля
Пяри ханым йейян кими бищуш йыхылдылар. Гары о саат щяр икисинин
голларыны бярк сарыды вя Пяри ханымын палтарларындан гары эейинди.
Сейиди айыланда эюрдцкц голлары сарыглыды цзцнц гарыйа тутуб деди:
– Няня мяним голларымы ач сяня бир нечя ханя сюз охуйа-
ъаьам.
Гары ъяваб верди ки, еля голу сарыглы да охуйа билярсян. Сейиди:

“Зарынъы” щавасында

Башына дюндцйцм, ай гары няня,


Ай няня, бу эцн дин-иман эцнцдц.
Эюрцм сяни эялясян диня-имана,
Гары няня, бу эцн дин-иман эцнцдц.

Гары:
Ешитдим ярзини, хан Сейиди оьул,
Аьла, оьул, аьла бу эцн юлцм эцнцдц

173
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Мян нейнирям дини-иманы,


Аьла, оьул, аьла бу эцн юлцм эцнцдц.

Оьлан:

Мян неъя оьул идим, сян неъя ана,


Алышыб цряйим долубдур гана.
Рящм ейля мяним кими ъявана,
Гары няня, бу эцн иман эцнцдц.

Гары:

Щардан олдун сян мяня оьул, мян сяня ана?


Алышыб цряйин гой дюнсцн гана.
Бу эцн сяни йетиряъяйям дцшмана
Аьла, оьул, аьла бу эцн юлцм эцнцдц.

Оьлан:

Рящм ейля хан Сейидинин щалына,


Бцлбцл кими щясрят гойма эцлцня.
Юзцн юлдцр, вермя дцшмян ялиня,
Гары няня, бу эцн аман эцнцдц.

Гары:

Гары демяк олмаз мяни кими эялиня,


Эцмцш кямяр хуб йарашырмы белиня.
Веряъяйям сяни дцшман ялиня,
Аьла, оьул, аьла бу эцн юлцм эцнцдц.

Гары байыра чыхыб тайалара од вурду, Щясян Паша тайалары


йанан эюрцб гошун чекиб эялди Пяри ханымы вя Сейидини алыб юз

174
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

евиня апарды. Пяри ханыма бир бязякли отаг тяклиф елядиляр. Пяри ха-
ным о отагда яйлянди. Щясян паша оьланы юлдцрмяк цчцн тядбир
арайырды. Бир газы деди ки:
– Сейидини шящярдя юлдцрмяк олмаз, чцнкц онун ащы шящяр
ящлин тутар.
Ону Щясян Пашадан алыб шящярдян кянар бир су гуйусунун
йанына апарды. Орада Сейидинин палтарларыны сойундуруб юзцнц
гуйуйа саллады. Палтарларыны ися бир гойунун ганына булайыб Щясян
пашайа эятириб верди. Щясян Паша ганлы палтары эюрян кими севинди
вя Пяри ханымын йанына эялиб той башламаьы тяклиф еляди. Пяри ханым
Сейидинин палтарларыны эюрян кими Сейидинин юлдцрцлмясиня инанды
вя аьлайа-аьлайа бюйля охуду:

“Йаныг кярями” щавасында

Даьлар абы эейиниб, ащулар гара,


Мян данышым, бу деврана вай дейим.
Ряббим, дярдимя сян ейля чара,
Мцмкцн олан Сцлеймана вай дейим.

Дярйанын цзцндя эязирдик эяшти,


Фялякин гящри бизя дя кечди.
Мейданымыз олуб Кярбяла дяшти.
Чярхи дюнмцш бу мейдана вай дейим.

Пярийям, дюзя билмирям йарын айына, илиня,


Йетя билмядим серйагыфын филиня.
Ганлы палтарыны алым ялимя,
Эцндоьаннан эцнбатана вай дейим.

Щясян Паша той башламаг цчцн йяня дя елчи эюндярмишди.


Пяри ханым ъяваб верди ки:

175
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

– Ня вахт Сейидинин Сямянд атына мещтяр тапыларса, той баш-


ланар.
Щясян Паша нечя мещтяр тутдуса ат йахын бурахмайыб юлдц-
рцрдц. Пяри ханым атын йанына эедиб ону охшады:

“Гайтарма” щавасында

Сяндян хябяр алым, ай Сямянд атым,


Сейиди кими нювъяваны нейлядин?
Ширин ъанымы яшг одуна атым,
Сейиди кими нювъяваны нейлядин?

Цст йанымыз газлы, газлы даь ола,


Дюрд йанымыз эцлшянли баь ола.
Бу щалятдя Сейиди йарым саь ола,
Сейиди кими нювъяваны нейлядин?

Мян ня дейим ъямалыны эцлдцрцм?


Ган аьлайым, эцл рянэими солдурум?
Мян Пярийям, юз-юзцмц юлдцрцм,
Сейиди кими нювъяваны нейлядин?

Газы хялвяти гызын йанына эялиб Сейидинин дири олмасыны она


билдирди. Бязирэанлар йол иля ютяркян гойудан су чыхармаг истядик-
дя эюрдцляр ки, гойудан ипи тутуб бир адам чыхды.
Бязирэан башы Сейидидян хябяр алды ки, ня иш сащыбысан, дцн-
йанын эялмиш-эетмишиндян бир аз бизим цчцн даныш.
Сейиди:

176
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

“Гарачы” щавасында

Истяйирям айбыны цзцня дейям,


Щеч кяснян баша вармадын, дцнйа.
Язял эялянляря щцрмят ейлядин.
Сонра эялянляри нейлядин, дцнйа?

Нейлядин султаны, нейлядин ханы?


Девляря щюкм едян гящряман щаны?
Кейкавус падшащы, Рустам залы,
Ойнайыб онлары удмадынмы, дцнйа?

Бу дцнйада топ-тцфянэ атыла,


Мярд иэитляр гол-гола чатыла.
Бабай Ямир гачды, сяндян гуртула,
Гова-гова ону тутмадынмы, дцнйа?

Сяндян горхуб хан Сейидинин цряйи,


Щаг йанында насыл олсун диляйи?
Имам Щцсейн йернян эюйцн диряйи
Кярбялада ону шящид етмядинми, дцнйа?!

Бязирэанбашы Сейидини оьуллуьа эютцрцб евиня апарды. Сейи-


дини бир мцддят евиндя сахлады. Сейиди бир мцддят бязирэанын йа-
нында галаннан сонра иъазя алыб Щинд шящяриня эялди. Эюрдц бир
евдян ишыг эялир. Ев йейясин чаьыранда габаьына бир гары чыхды. Га-
рыдан хащиш еляди ки, ону гонах сахласын. Гары ъяваб верди ки:
– Йемяйя, ичмяйя щеч ня йохумду, анъаг йатмаьа йер та-
пылар, – дейиб Сейидини евя чекди. Сейиди гарынын юзцнц тутан гары
олдуьуну таныды, ямма гары танымады.
Сейиди гарыйа деди:
– Ай няня, нийя сющбят елямирсян?
– Ай оьул, Сейидини эюрцм эорбяэор олсун, о бизи еля дярдя

177
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

салыб ки, щеч гаш-габаьымыз ачылмаз.


Сейиди сорушду ки:
– Ай няня, о адам сизи ня дярдя салыб?
Гары ъяваб верди ки:
– Оьул, Щясян Паша бу эцнляр мяни алаъаг, анъаг ян яввял
онун атына мещтяр тапмалыйам. Олмаса тойумузу башламыр.
Мящтяр дя миниб ъейран далына, тапылмыр.
– Ай няня, Сейидинин юлцмцня мян дя чох шадам о чох пис
адам иди.
– Сейиди сяня ня етмишди ки, сян онун юлцмцня шад олубсан?
– Нечя ил мещтярлик етмишдим, мяня бир гяпик дя щагг вермяди.
Гары деди:
– Оьул яйяр инди онун Сямянд атына мещтяр дурсан, ирялики
щаггыны да, индикини дя биря-беш артыг верярик.
Сейиди мямнуниййятля разы галды. Гары севиняряк Щясян Па-
шайа хябяр апарды ки, ата бир йахшы мещтяр тапмышдыр.
Бу эцндян сонра Сейиди Сямянд ата мещтяр тутулду. Пяри
ханым Сямянд атын таза мещтяриля достлашмасындан цряйиня шяк
дамыб тевляйя эетди вя орада Сейидини о саат таныды. Бунлар севин-
дикляриндян аьламаьа башладылар.
Сейиди:

“Эюйчя” щавасында
Башына дюндцйцм, гурбан олдуьум,
Сейиди аьлар, Сямянд аьлар, йар аьлар
Айлар, илляр щясрятини шякдийим
Сейиди аьлар, Сямянд аьлар, йар аьлар.

Ялимя аларам хятават сазы,


Йахын эял, ай эюзял, ейлямя назы.
Сойун гаралары, эейэилян гырмызы,
Сейиди аьлар, Сямянд аьлар, йар аьлар.

178
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Сядан йайылыб Щиндя, фирянэя,


Ляблярин бянзяйир ширинъя гяндя.
Бичара Сейидини гойма шярмяндя,
Сейиди аьлар, Сямянд аьлар, йар аьлар.

Пяри ханым юзц олан отаьы она нишан вериб эеъя онун йанына
эялмясини тяклиф еляди. Ахшам олъаг Сейиди Пяри ханымын отаьына
эетди. Сейиди бу эюрцшя бюйля охуду:

“Рущфани” щавасында

Бу йарын кюксцня мещман эялмишям


Сцзцлцр синямдян тяр ширин-ширин.
Бу йерлярин эюзял сейранэащы вар,
Эятирир баьчаныз бар ширин-ширин.

Рухсарын гямярди, дящанын бцстя,


Щясрятини чякмякдян олмушам хястя.
Алэилян башымы сян дизин цстя,
Гой верим ъанымы йар ширин-ширин.

Мискин-мискин йар утаьында эязейдим,


Хош нишанны ал бязякляр дцзейдим.
Щянайнан баш бязяйини позайдым,
Ямяйдим лябиндян бал ширин-ширин.

Айнабянд утаглы ханям олайды,


Сянин кими хош ъананым олайды.
Гойнун ичи зимистаным олайды,
Йаьайды цстцндян гар ширин-ширин.

179
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Хан Сейиди дейяр, гадан аллам мян,


Яйлянибсян, гол бойнуна саллам мян.
Истясян баьында баьбан оллам мян,
Дяррям будаьындан нар ширин-ширин.

Пяри ханым Сейидиййя тапшырды ки, онун йанына мцяййян


вахтда эялиб эетсин.

Алды Пяри:

“Байрамы” щавасында

Сейиди сяня бир ярзим вар,


Долан пцнщаны, пцнщаны.
Сяня гурбан мямяси нар,
Долан пцнщаны, пцнщаны.

Сярйагыф йцзц эцлмясин,


Гапысындан кимся эирмясин.
Еля эял билян олмасын,
Долан пцнщаны, пцнщаны.

Серйагыфлар билдирярляр,
Эюз йашын силдирярляр.
Ща билсяляр юлдцрярляр,
Долан, пцнщаны пцнщаны.

Пяри дейир доьру сюзц,


Сяня гурбан ала эюзц.
Чыханда дан улдузу,
Эял, пцнщаны, пцнщаны.

180
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Бу анда Щясян Паша елчи эюндярди ки, Пяри тойу башламаьа


иъазя версин.
Пяри ханым Сейидийя бу барядя эяняшдикдя Сейиди ъяваб вер-
ди ки:
– Щясян Пашайа тяклиф еля ки, Сейидинин палтарыны вя яслящя-
сини версин мяня, ондан сонра башласын тойа.
Бу тяклифи Пяри ханым Щясян Пашайа билдирди. Щясян Паша бу
щагда юз йахын адамлары иля мяслящят елядикдя, щамы мяслящят эюр-
дцкц Сейидинин палтары мещтяря верилярся пис олмаз.
Щясян Паша Сейидинин палтар-яслящясини мещтяря вериб гыза деди:
– Йахшы буда онун палтары, даща ня мащнан вар?
– Ахырынъы тяклифим будур ки, Щинд шящяриндя ня гадар
ъямаят варса, ямр вер мещтярин тамашасына чыгсын. Сейиди палтар-
лары эейиб йарагланды вя атланыб мейдана чыхды. Сейидийя гойун
верян чобан эялиб чыхмышды. Онун мейданын гапысына гойдулар
ки, ешийя мейдандан бир адам бурахмасынлар. Мещтяр иъазя алыб
Щясян пашайа бюйля деди:

“Мисир” щавасында

Сяндян хябяр алым, ай Щясян Паша,


Сямянд йейяси юзц эялся нейлярсян?
Азалыб юмрцн, йетибди баша,
Сямянд йейяси юзц эялся нейлярсян?

Гавваз олуб дярйалара даларам,


Шящяринизя инди талан саларам.
Газы, горхма, сяни азад ейлярям,
Сямянд йейяси юзц эялся нейлярсян?

Сейиди няря чякиб мейдана эяляр,


Аьладар, дцшманыны зиндана салар.

181
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Зярбинян тяпяндян бир гылынъ чалар


Сяни ортандан ики бюлся, нейлярсян?!

Щясян Паша гязябляниб деди:


– Кюпяк оьлу, ня щярзя данышырсан?!
Пяри ханым ортайа атылыб деди:
– Сямянд аты минян адам щяр вахт щавалы данышар. Гулах ас
эюр мян ня дейирям.
Йасямян телляриндян аь мямяляринин арасына алыб деди:

“Мирзяъан” щавасында

Эизлин сирлярими билибсян,


Сямяндим гойма, гойма.
Бу мейдана хош эялибсян,
Сямяндим гойма, гойма.

Йеришдя, Сямяндим, йеришдя,


Сямяндин налы эцмцшдя.
Газыны мяня бахышла,
Галаныны гойма, гойма.

Чапдыр, Сямяндим, чапдыр,


Кяллядян минаря йапдыр.
Ъящд ейля, гарыны тапдыр,
Сямяндим гойма, гойма.

Пяри, сянин ня щалынды?


Эцлц юйцнъя дящанынды.
Индики мейдан сянинди,
Хан Сейидим гойма, гойма.

182
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Гызын сюзляриндян сонра Сейиди гылынъын чекиб Щясян Пашанын


бойнуну еля вурдуку башы беш аддым кянара дюшдц. Сонра юзцня
хаин оланларын щамысини гылынчындан кечирди.
Сейиди бир вахт сяр щесаб олду ки, юлдцрян дцшмянляринин ара-
сында гары дири галыбдыр. Чобан хащиш еляди ки, гарыны о юлдцрсцн.
Сейиди разы галыб гарыны тапшырды чобананын ихтуйарына.
Чобан гарынын башындан бир чомаг яндириб ятини йеря йапдыр-
ды. Щясян Пашанын йериня Сейиди щюкмран олду вя нечя эцн-неъя
эеъя той чаьырыб бойцб шадйанялик дцзялтди.

Сон.

183
ЪЯМИШИД

Йазыйа алды: Щцсейн Искяндяров

ЯБЯРИ щардан сюйляйим – Иряван шящяриндян. Иря-


ван шящяриндя кимдян? Ъалал шащдан. Ъалал шащ
чох гачаглыг елямишди. Гочаланда ися гачаглыгдан
тюбя едиб Ирявана гайытмышды. Иряван ъямаяти Ъа-
лал шащын щцзуруна эялиб онун Иряван ъямаятиня
шащ олмасыны тяклиф елядиляр.
Ъалал бу минвал иля бир мцддят шащлыг едяннян сонра онун
бир оьлу олду. Ъалал шащ оьлунун адыны Ъямишид гойду. Ъямишид
он беш йашына чатанда гцввятли бир пящляван олду, беля ки ян йаш-
лы пящляванлар она баъ вериб эедирдиляр. Бир дяфя йухуда Ъямишидя
Бядярхшан шящяриндя олан кафяр шащын гызы Эцлсабащы эюстярдиляр
вя тапшырдылар ки, о гызы сяня пута вермишик. Ейни заманда Эцлса-
баща да Ъямишидин ъямалыны эюстярмишдиляр. Ъямишидин Ясмяр ха-
ным адлы бир ямиси гызы вар иди ки, о Ъямишидя щяддян артыг бянд иди.
Ъямишид юзц дя йухуда Эцлсабащы эюрцнъяйя гядяр ямиси гызыны
чох севирди. Ъямишид сазданыб Эцлсабащ ханымын далынъа эетмяк
истяркян, Ясмяр ханым онун габаьыны кясиб дейир:
– Ай намярд, мяни атыб щара эедирсян?
Ъямишид алыр:

Алышарам, тутушарам, йанарам,


Сямяндяр тяк яксик олмаз йар мяндян.

184
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Бцлбцл идим юз эцлцмнян ойнардым,


Кянар дцшдц баьча мяндян, бар мяндян.

Ейляшяйдим йар йанында биняли,


Аь ялляри гойнуна хыналы.
О ъяванын мян одуна йаналы
Кянар эязяр намус, гяйрят, ар мяндян.

Ъямишидям, аьамдан алмышам пута,


Ийит оду доьру йолллары тута.
Олмаз гябрим цстя от битя,
Щеч дя эетмяз мющцббяти йар мяндян.

Ясмяр ханым:
– Гой бир нечя ханя дя мян дейим:

Инди билдим бивяфасан, эедирсян,


Мяндян дуа-салам Эцлсабаща.
Мян фягирин неъя тяргини гыларсан,
Мяндян дуа-салам Эцлсабаща.

Щяр сящяр чыхан дан улдузу одур,


Ашыгларын сющбяти, сазы одур.
Бядярхшанда истядийин шащын гызыдыр,
Мяндян дуа-салам Эцлсабаща.

Лал ейлядин мян Ясмярин дилини,


Яйдин гамятини, бюкдцн белини.
Мян эюрдцм алдын дястиня эцлцнц,
Мяндян дуа-салам йетир Эцлсабаща.

– Ъямишид, дайан бир-ики кялмя дя дейим, инсафын олар, дайа-


нарсан. Наинсаф олсан, эедярсян.

185
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Ясмяр ханым:

Йери, йери бир кякилли шащбаз,


Эедяр йарым бивяфадыр.
Аь цзцндя вар чапандаз,
Голлары зярри гяфядир.

Ъямишид:

Яшгин бадасыны ичдим,


Билмядим бу неъя сювдады.
Сяримдян, ъанымдан кечдим,
Билмирям бу неъя сювдады.

Ясмяр ханым:

Бир беля ъямал эюрцнмяз,


Шанасыз зцлфцн щюрцлмяз.
Йардан айрылан дирилмяз,
Айрылыг чюври ъяфасы.

Ъямшид:

Ща вахтаъан щясряти чякдим,


Дидямдян ганлы йаш тюкцм.
Ялаъ етмяз лоьман-щяким,
Юлцрям, бу неъя сювдады?

Ясмяр ханым:

Щяр вахт дцшсян йадымыза,


Алям йанар одумуза.
Ясмяр дейяр дадымыза,
Йетян Яли Мустафады.

186
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Ъямишид:

Сиз Аллащ, сиз Танры,


Сиз гойун Ъямишид бары,
Та эюрмясям назлы йары
Юлцрям бу неъя сювдады.

Сюз тямамя йетян ким Ъямишид Ясмяр ханымла щалаллашыб


йолуна ряван олур. Бир нечя вахтдан сонра Ъямишид Аслан шащын
гялячясиня чатыр. Аслан шащ еля гяддар шащ иди ки, ялиня кечяни йа та-
лан едярди вя йа юлдцрярди. Одур ки Ъямишиди тутуб сыхчалады.
Ъямишид иъазя алыб бу сюзляри деди:

Гоьадан гуртурмур бялалы башым,


Фяляк неъя салдын бялайя мяни.
Тярк етмям гощум-гардашым,
Гцрбят йердя гойдун бялайя мяни.

Достумун баьында сюсян-сюнбцл битмяди,


Шейда бцлбцл эцля йетмяди.
Щясрят галдым, ялим йара йетмяди,
Салдын чюлдян-чюля сящрайя мяни.

Дост баьында эцлц дярярляр,


Вирана конлуму бир дя щюрярляр.
Эеъя-эцндцз чаьырдыьым ярянляр,
Ъямишидям, йетирин о йара мяни!

Аслан шащ:

Мяннян ъянк етмяйя


Бу дийарда ийит щаны?
Даь кими тюкярям леши,
Мяням кустам гящряманы!

187
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Ъямишид:

Лаф ейлямя намярд оьлу,


Щярифсян щярифин таны!
Иэит эяряк ъянк ейляйя
Итирмясин ады-саны.

Аслан шащ:

Эялмишям юзцмц билдирям,


Эюзцнцн йашыны силдирям.
Арды ки сяни юлдцрям,
Сянин тяки фцгяраны.

Ъямишид:

Сяннян едярям ъянэи,


Мяням дярйалар нящянэи.
Шящяримиздя ахар Зянэи,
Яслимизди Иряванлы.

Аслан шащ:

Таниэилян мян Асланам,


Юз йанымда пящляванам.
О гядяр гылынъ чаларам,
Зянэитяк ахытарам ганы.

Ъямишид:

Ъямишидям, ганлар ейлярям,


Лал ол, баьрыны тейлярям.
Мян Ъалал шащын оьлуйам,
Елимдя дейярляр саны.

188
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Хилася, бунлар ялбяйаха олуб дава елямяйя башладылар. Ъями-


шид Аслан шащы юлдцрцб йолуну дявам еляди. Йолда Ъямишид бир бя-
зирэана раст эялир. Бязирэан Ъямишидин ким олдуьуну вя щарайа
эетдийини сорушур:

Сябяб няди бу дийара эялибсян,


Пярвана тяк юзцнц вурурсан нара
Яшг ялиндян саралыбан, солубсан
Мян гурбанам намус, гирйят, ара.

Ъямишид:

Айры дцшдцм вятянимдян, елимдян,


Гяза тутуб мян бу йана эялмишям.
Бцлбцл олан кянар эязмяз эцлцннян,
Эцлдян ютрц бу эцлшана эялмишям.

Бязирэан:

Доьру даныш мян ешидим дилиндян,


Бцлбцл олан кянар эязмяз эцлцндян.
Бир хябяр вер улусундан, елиндян,
Тцляк тярлан овуну вермиш о сара.

Ъямишид:

Нейляйирям баьчаны, нейляйирям бары,


Тярк етмярям намус, гирйят, ары.
Гясдим буду, эюрям о назлы йары,
Дярдим варды, мян дярманя эялмишям.

Бязирэан:

Адым Сяфяр, мяням таъирдар,


Сатэинян мятащын, мяням хиридар.

189
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Сярраф олан таныйар гиймятли кющяр,


Гызыл эцл гцнчяси эедяр магара.

Ъямишид:

Мян Ъямишидям, неъя галдым авара,


Сыдгымы баьларам Пярвярдиэара
Пярвана тяк юзцмц вуррам нара,
Бир гоч идим мян гурбана эялмишям

Ъямишид бязирэандан ютцб аз-чох эедяндян сонра чатыр Бя-


дярхшан шящяриня вя орада Эцлсабащын “Эцлшян” баьчасына эирир.
Эцлсабащ Ъямишиди юз баьчасында эюрцб о саат таныйыр ки, йухуда
эюрдцйц оьландыр.
Эцлсабащ Ъямишидя беля дейир:

Тярк ейляйиб юз елини


Бу дийара эялян оьлан.
Ямярсян йарын дилини
Лябляриндян ганан оьлан.

Ъямишид:

Яшгин бадасыны ичдим,


Йаман олду ишим мяним.
Сяримдян ъанымдан кечдим,
Даьылыбды щушум мяним.
Эцлсабащ:

Гядям басдын бу эцлшаща,


Мяням йашыл башды сона.
Хош эялибсян Бядярхшана,
Камы долу алан оьлан.

190
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Ъямишид:

Гям мятащым эютцррям,


Юзцмц йара йетиррям.
Йа юлярям, йа эятиррям,
Йа кясярляр башымы мяним.

Эцлсабащ:

Бир бах фялякин ишиня,


Бу заманын эярдишиня.
Дцшдцм щиъран аташына,
Яшг ялиндян йанан оьлан.

Ъямишид:

Ъямишидям чекярям ащы,


Охуйурам кяламуллащи.
Эеъя эюрдцйцм шащы,
Зющр олди дцшцм мяним.

Эцлсабащ:

Будур мятлябим дащи,


Чаьыррам гядри Аллащы.
Бу фягир Эцлсабащы
Эяня йада салан оьлан!

Бунлар бу дейишмядя икян Ъямишидин Эцлшан баьында Эцл-


сабаща яшгнамя охумасы хябяри бцтцн шящяр ящлиня йайылыр вя
ъямаят баьа йыьылыб оьланы юлдцрмяк, гыза нифрят етмяк фикриндя
олурлар. Эцлсабащ ъямаятин фикрини дуйуб Ъямишиди шящярдян чы-
хардыр. Ъямишид шящярдян чыханан сонра йолу азыр. Гямэин олуб

191
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

сазы чыхардыр ки, бир-ики ханя сюз десин. бу анда Ъямишидин Бящ-
рям адлы гулу эялиб чыхыр.

Алыр Ъямишид:

Ай аьалар, мяним дярдим чохдур чох,


Набялядям о мякана, о еля.
Давасыз дярдимя дярман йохдур,
Набялядям о мякана, о еля.

Бящрям:

Сювдадан тярэи-вятян олмусан,


Мян бялядям о мякана, о еля.
Дярд ящлисян саралыб солубсан,
Мян бялядям о мякана, о еля.

Ъямишид:

Дярин-дярин дярйалара далмышам,


Интизарам, гям ялиндян солмушам.
Атамы-анамы аьлар гоймушам,
Набялядям о мякана, о еля.

Бящрям:

Горхма сяни бурдан эютцррям,


Эютцрцбян мянзилиня йетиррям.
Йягин билки мятлябин эятиррям,
Мян бялядян о мякана, о еля.

192
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Ъямишид:

Ъямишидям, ширин ъандан бизарам,


Вясфи щалымы о йара йазарам.
Итирмишям сящралары эязярям,
Набялядям, о мякана, о еля.

Бящрям:

Лоьман тяки дярдя дярман йазарам,


Дцшмян эюрсям кясиб башын язярям.
Сяндян ютрц гцрбятдикдя эязярям,
Мян бялядям о мякана, о еля.

Ъямишид юз бахтындан бюйля шикайят едир:

Ня мцддят эюзлядим, арадым,


Мян фягири щеч кяс йада салан йох.
Эцлшяним позулмуш, вирана баьым,
Бцлбцл тяки лал олмуш налам йох!

Мяндян айрылан чешми пийала,


Эеъя-эцндцз доларам хийала.
Ъан вермиш аби бухугында бир хала,
Базар кясадды мцштяри чох, алан йох

Мян Ъямшидям, ахыры йетмишям ъана,


Йанмышам аташа, мисли пярвана.
Доланыб эярдиш, кечди замана,
Бивяфасан, дцнйа, сяндя галан йох.

Ъямишидля Бящрям икиси бирликдя йеня Бядярхшан шящяриня эи-


рирляр. Эцлсабащ бунлары эялян эюрцб бир мяктуб йазыр ки, ещтийат-
лы эязсинляр:

193
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Ъаным Ъямишид, эюзцм Ъямишид!


Долан пцнщан-пцнщан!
Дейим ярз-щалымы ешит,
Дур эял пцнщан-пцнщан!

Бу дцнйада дярдим чохди,


Эюзляримдян ганлы йаш ахды.
Кафарларын рящми йохды,
Долан пцнщан-пцнщан!

Эцлсабащым аьлайанда,
Йар мяня мещман эяляндя.
Дан улдузу баш веряндя.
Дур эял пцнщан-пцнщан!

Гызын намясини охуйан кими Бящрям Гафар шащын оьлуна хя-


бяр эюндярир ки, ня1 Эцлсабащы Ъямишидя верин, ня дя давайа щазыр ол:

Щаны бяс Кафар шащын оьлу,


Мянилян мейдана эялсин!
Итирмясин ады-саны,
Юлмяйя мярдана эялсин!

Щяр ийит олса намусдар,


Мейданда эюстярсин щцняр.
Кясярям баш, вурарам минар,
Кялляляри сана эялсин!

Щяр кяс тутса доьру йолы,


Дамяндя галмаз яли.
Бящрямям, Ъямишидин гули,
Сыгынмышам сцбщана, эялсин!
1 nя – “ya” baьlayыcыsыnыn яvяzinя iшlяnib – red.

194
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Кафар шащын оьлу намяни охуйуб мейдана эялир. Ъямишид


Кафар шащын оьлуна дейир:

Сян щяриф дейилсян, чякил кянара,


Мяним сянин тяки гулларым вар иди.
Мяйяр ешитмямисян ады-санымы,
Нечя мин сярдарым вар иди.

Ъялал шащын оьлуйам, йерим Иряван,


Эянъя, Гарабаь, Шяки, Ширван.
Губа илян Дярбянд, кцлли Даьыстан,
Он ики чяркяз гулларым вар иди.

Мян Ъямшидям, эиррям мейдана,


Фикрин няди, яй аглы кям дивана.
Сыдгымы баьларам шащ мярдана,
Шири Хуршид кими кюмяйим вар иди.

Ялгяряз, ъянэ башланыр. Ъямишид бир гядяр ялбяйахадан сон-


ра Гафар шащын оьлуну юлдцрцр вя Эцлсабащы алыб юз вятяниня тяряф
апарыр. Бящрям гул ися Бядярхшанда Гафар шащын оьлунун йерин-
дя шащ олур.
Ъямишид бир ня гядяр йол эедяннян сонра бир даьын ятяйиндя
Эцлсабащла бирликдя йухлайырлар. Йухудан айыланда Ъямишид гызы
йанында эюрмяйиб эютцрцр:

Билмирям бу неъя сювдады,


Ъана дойдум, ъана дойдум.
Кюмяйим шащы-худады,
Ъана дойдум, ъана дойдум

Юлярям мяънун йохдур чарасы,


Туту кими мянзил гяфяси.

195
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Ъафа чекдим олду щявяси,


Ъана дойдум, ъана дойдум.

Дярсими алдым абы китабдан,


Мян охуйарам щягигятдян.
Ъямишидям, гями мющнятдян,
Ъана дойдум, ъана дойдум.

Ъямишид баш эютцрцб эедир, анъаг щара эетдийини юзц дя бил-


мирди. Бир гядяр эетдикдян сонра бир гоъа кишийя раст эялиб она са-
лам верир.
Гоъа ися “яляйкяссалам, оьул Ъямишид!”, – дейиб ъяваб вер-
дикдя:
– Ями, сиз ня билдиз ки, мян Ъямишидям?
– Неъя билмирям, сянин севэилин Эцлсабащы да щятта бир лян-
эи дев о даьын башындакы эяляъяйя апардыьыны да эюрмцшям.
Ъямишид гоъадан тявягги едир ки, гызы девин ялиндян гуртар-
маг цчцн она бир йол эюстярсин.
Гоъа Ъямишидя бир тилисим верир вя тапшырыр ки:
– Буну ъибиня гой девин йанына эедяндя онун эюзляриня диг-
гятля бахарсан, о заман девин щушу-эцъц билмярря даьылар, севэи-
лини алыб эялярсян.
Ъямишид гоъа дейян кими девин эюзцнц баьлайыр, анъаг де-
вин йанында гызы эюрмяйиб дейир:

Няляр эятдин мян фягирин башына,


Эятирдин, нейлядин Эцлсабащы.
Рящмин эялсин эюздян ахан йашыма ,
Эятирдин, нейлядин Эцлсабащы?

О эюзялин ъамалына майылам,


Чятиндир бу дярддян айылам.
Йа сойунам, ня доьранам, ня юлям,
Эятирдин, нейлядин Эцлсабащы?

196
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Ъямишид дейяр йалан эялмяз дилимнян


Мян бцлбцлц айырыбсан эцлцмнян,
Чох чятиндир гуртулсун ялимдян,
Эятирдин, нейлядин Эцлсабащы?

Ъямишид гызын йан отагда олдуьуну билиб Эцлсабащы орадан


чыхартды вя лянэи девин башыны кясиб вятяня доьру йол алдылар.
Ирявана чатан кими бунларын йедди эцн йедди эеъя тойларыны
тутурлар. Тойда Ъямишид Эцлсабаща бу тярифи дейир:

Бу эюзяля тяриф едим,


Мцняввяр етмиш дцнйаны.
Гямзялярин ъан ялаъы,
Тахтдан салыр Сцлейманы.

Бир йцзц мялакяйя бянзяр,


Бир йцзц шух тярлана бянзяр,
Бир йанаьы гызыл эцля бянзяр,
Бири сейр едяр Эцлшаны.

Сянсян Ъямишидин пянащы,


Юзцн эюрдцм даща чекмярям ащы.
Дадымыза йетишсин шащларын шащы,
Йаратды сян тяки ъяваны!

Бюйляликля, Ъямишидля Эцлсабащ мцрадларына чатырлар.

Сон.

197
ТЕЙЩУР

Йазыйа алды: Щцсейн Искяндяров

ЕЙЩУР Мисир шящяриндя Дяряб шащын оьлу иди.


Тейщур йухуда Чин падшащынын гызы – Телли
Ниэары эюрцр вя о гыза майыл олуб гям дярйасына
далыр. Анасы Мялякзада оьлундан гямэинлийинин
сябябини сорушдугда Тейщур ъяваб верир ки:
– Мяним дярдим сазла дейяси дярддир.
– Саз нядир? - дейя анасы сувал верир.
Тейщурэилин нюкяри – Кечял иряли эялиб дейир:
– Ханым, саз ашыгларда олан бир шейдир, цч йцз маната верир-
ляр. Яйяр истяйирсинизся, пул верин, эедим алым.
Мялякзада цч йцз манат вериб Кечяли базара эюндярир. Ке-
чял эедиб бир алты манатлыг саз алыб эятирир верир Тейщура. “Пул чат-
дымы?” - дейя сувал олундугда:
– Хейир, ханым, бир алты манат да мян ъибимдян цстцня гой-
дум, – дейя Кечял ъяваб верир.

Мялякзада оьлуна дейир:

Башына дюндцйцм эцлцзлц оьул,


Эял эетмя, Тейщурум, аманды аман!
Аьларам, сызылдарам чекярям нала,
Эял эетмя, Тейщурум, аманды аман!

198
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Тейщур:

Башына дюндцйцм, эцл йцзлц ана!


Ана, щцммят ейля, аманды аман!
Ана, эюрцм йетишясян иман-яркана,
Ана, щцммят ейля, аманды аман!

Мялякзада:

Бу нечя сювдады салыбсан башын,


Дидямдян ахытма бу ган-йашым.
Интизар гойма сян гощум-гардашым,
Эял эетмя, Тейщурум, аманды аман!

Тейщур:

Бцлбцл кими учум гонум эцлляря,


Сир-сюзцм дястан олуб дилляря,
Сяфярим дцшцб гцрбят елляря,
Ана, щцммят ейля, аманды аман!

Мялякзада:

Мялякзада дейярляр мяним адыма,


Шащлар шащы юзц йетсин дадыма.
Дцзя билмярям айрылыг одуна,
Эял эетмя, Тейщурум, аманды аман.

Тейщур:

Мян Тейщурам, неъя дейим сюзцмц,


Сийащ сцрмя мяст ейляйиб эюзцнц.
Эяряк эюрцм Мяляк шащын гызыны,
Ана, щиммят ейля, аманды аман!

199
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Мялякзада ящвалаты нягл едир Дяряб шаща. Дяряб шащ оьлун


чаьырыб ня гядяр юйцд-нясищят верирся кар ашмыр:

Дяряб шащ:

Сянсян голумун гуваты,


Оьул, ня сюдайа дцшцбсян?
Эюзцмцн ишыьы, дизимин тагаты,
Оьул, ня сюдайа дцшцбсян!?

Тейщур:

Башына дюндцйцм ата,


Эедяр олдум, эедяр олдум.
Дидарим галды гийамятя,
Эедяр олдум, эедяр олдум.

Дяряб шащ:

Гялям эютцрцм ялимя, дястимя,


Дцшмянлярим айаг галдырар цстцмя.
Щяр тяряфдян гошун эяляр цстцмя
Аман оьлум, ня сювдайа дцшцбсян?

Тейщур:

Гурбанам гашын тящриня,


Гярг олдум яшгин бящриня.
Йягин билки Чин шящяриня,
Эедяр олдум, эедяр олдум.

Дяряб шащ:

Дяряб шащам, нядир мяним ялаъым,


Румдан Гейсярдян эяляр хяраъым.

200
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Пузулду девлятим, тяхти-таъым,


Аман, Тейщур, ня сюдайа дцшмцсян?

Тейщур:

Айры дцшдцм ханамдан,


Шяйдя бцлбцл бу эцлшяндян.
Тейщурам, кечмишям ъандан,
Эедяр олдум, эедяр олдум.

Сюз тямам оланнан сонра Тейщур ата-анасы иля щалаллашыб цз


гойур Чин шящяри тяряфиня. Чин шящяриня эетмяк цчцн су иля эетмяк
лазым иди. Одур ки, Тейщур эямийя минди. Бир о гядяр эетмямишди
ки, дярйада бюйцк фыртына гопды. Дальалар эямини парам-парча
етди. Тейщур ися бир тахта парчасы цзяриня йапышыб цзцрдц вя аьлайа-
аьлайа бу сюзляри дейирди:

Эеъя-эцндцз чаьырдыьым ярянляр,


Йетиш имдадыма, йа Худам мяним!
Эюзц йашлы галыб о Телли Ниэар
Йетиш имдадыма, йа Худам мяним.

Интизар галыбды ата-ана,


Ащ чекмяйдян юмрцм эетди туфана.
Чох мцддятди гярг олмушам уммана,
Йетиш имдадыма, йа Худам мяним!

Кимся йохды эяля йетя щарайа,


Ачылмыр кюнлцм батыбды гарайа.
Фягир Тейщуры чыхардын гуруйа
Йетиш имдадыма, йа Худам мяним!

201
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Тейщуры тахтанын цстя йуху апарыр, ляпя ону вуруб сащиля


атыр. Бурасы “Щейщат ъызыласын” даьын диби иди. О даьын башында бир
гялячя эюрцнцрды. Тейщур о галачайа тяряф эедяндя габаьына бир
гоъа раст эялир вя мягсядини она нягл едир.
Гоъа, Тейщура тапшырыр ки, бир аз ещтийатлы, сайыг олсун, чцнкц
щямин гялячядя девляр мяскян едиб. Тейщур ися бюйля ъяваб верир:

Яввялиндян мяним бахтым гарады,


Тярк ейлядим улусуму-елими
Даьылды эямимиз, дцшдц эирдаба,
Юз-юзцмя тярз ейлядим юлцмц.

Юлцмдя охуйан суряи-Гуран,


Ачылмыр бу конлум, олубды виран.
Сяня гурбан, гуъа пиран,
Мцрцввят ейля, эюрсят йолуму.

Гуртар мяни бу дярйанын гящриндян,


Щеч эюрмядим сяфасиндян, бящриндян.
Яслим шащзадады Мисир шящриндян,
Фягир Тейщурам, нишан верин йолумы!

Гоъа, Тейщура бир сяламят йол эюстяриб орадан ютцрцр. Тей-


щур бир мцддят эедяннян сонра йяня габаьына дярйа чыхды. Ня гя-
дяр эюзлядися дя бир эями эялмяди ки, она минсин. Щямин йеря йахын
бир гялячя вар иди. Тейщур ора эетди ки, бир бялядчи тапсын, лакин о гя-
лячя Зянэи девин галачасы иди. Зянэи дев эялиб эюрдц ки, евиндя бир
ъяван оьлан йатыб. Фикир еляди ки, яйяр мян буну йесям, мяни до-
йуздурмаз. Йахшысы будур ки, мян буну апарым верим девлярин
падшащы – Гаввас девя, бялкя мяни сцрэцндян эяри чаьыртдыра.
Тейщур о йердя эюзлярини ачмышды ки, Зенэи дев ону архасына
алыб дярйада кечирирди. Оьлан динмяди ки, гой дярйаны кечим, эю-
рцм онда башыма ня эялир. Зянэи дев Тейщуру Гаввас девин евиня

202
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

апарыб сцрэцнликдян азад олды. Гаввас дев ися ямр еляди ки, оь-
ландан бир йахшы плов щазырласынлар. Тейщуру ашбазлар ят дюйян
тахтанын цстцня гойуб тямизлямяк истядикдя Тейщур аьзы йухары
беля дейирди:

Набялядям, итирмишям йолумы,


Гядир Аллащ, дцзялт ишим мяним.
Хаб ичиндя баьладылар голумы,
Атды чюлдян-чюля дашым мяним.

Фялякин ялиндян бадя ичмишям,


Мяст олмушам, баш, ъандан кечмишям.
Бир авара гушам тара дцшмцшям,
Аьу иля пиширирляр ашым мяним.

Дурмушам щцзурунда голу баьлыйам,


Фялякин ялиндян ганлар аьлайан.
Фягир Тейщурам, Дяряб шащын оьлуйам,
Ахытма, фяляк, дидямдян йашым мяним.

Гаввас девин вязири Тейщурун сюзлярини ешидиб ону юлдцр-


мякдян ваз кечир вя тапшырыр ки, Тейщур онларын хидмятиндя олма-
лыды. Тейщур разылыг верир. Плов щазыр оланда Гаввас дев мясяляни
анлайыб вязири чаьырыр, оьланы ондан тяляб едир. Вязир ися она ъя-
ваб верир ки:
– Мян ондан истифадя етмяк цчцн гялячямиздя голлугда сах-
ламышам. Онларын милляти башлы миллятдир, бизя лазым олар.
Вязир байыра чыхыб Тейщура тяклиф еляди ки, о эедиб падшащын
ялиндян юпсцн. Тейщур вязир дедийи кими Гаввас девин айагларына
дцшцб яллярини юпдц. Падшащын оьландан хошу эялиб бцтцн отагларын
ихтийарыны она верди. Анъаг биръя отагын ачарыны Тейщура вермяди.
Чцнкц щямин отагда Гаввас дев Лейля падшащы гызы Гямяр
Рущу гачырыб сахлайырды. Гямяр Рущ да юз ямиси оьлу Яндялиб

203
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Мирзянин нишанлысы олмуш олсун.


Гаввас дев юз гардашы оьлунун тойуна эедиб, йяня дя щями-
шяки кими гыз олан отагдан сявайи галан отагларын щамысыны Тей-
щурун ихтийарына бурахмышды. Падшащ евдян чыхыб эедяннян сонра
Тейщур юз-юзцня деди ки:
– Бу отагда ня вар ки, мяни ора бурахмырлар.
Гапыны сындырыб эюрдц ки, бяли бир назянин сяням фяриштяйи-
кирдар зянчир иля баьланыбдыр. Гыз оьланы эюрян кими зцлфцндян саз
гайырыб басды синяси сандыьына:

Башына дюндцйцм, эцл йцзлц ъяван,


Чох мцддятди мян сярэярдан галмышам.
Рузи-шам аьларам мян дидяйи-эирйан,
Гяза тутуб бурада йесир галмышам.

Атадан, анадан цзцлди ялим,


Ня эцня аьламайым, мян даща эцлцм.
Даьылды эцлшяним, позулду эцлцм,
Йедди илди мян дя ъадуйа дцшмцшям.

Гямяр Рущам гуртарасан бурадан,


Гядир Аллащ юзцн йетиш имдада.
Ящдим буду сян дя йетишясян мурада,
Гязаданды мян балайа дцшмцшям.

Тейщур гыза цряк-диряк вериб ону гуртармаьа сюз верир:

Сяня дейим, ей Гямяр Рущ!


Эяляндян горхмайасан.
Яэяр ки юлцмя эетсям,
Сян саралыбан солмайасан!

204
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Гямяр Рущ:

Ъаным оьлан, эюзцм оьлан,


Мяни гуртар бу мякандан.
Инди сярэярдан галмышам,
Гуртурмарам мян бу зиндандан.

Оьлан:

Щяггин йазысыны битиррям,


Эялян гящряманы юлдцррям.
Сяни вятяня йетиррям,
Щеч конлуна алмайасан!

Гыз:

Щеч тяряфдян эялмяз имдад,


Аьларам, ейлярям фярйад.
Щаг голуна версин гувват,
Мяни гуртар бу зиндандан!

Оьлан:

Фяляк мяня вермиш язаб


Олар гойун мян гяссаб
Юлдцррям щеч олмаз щесаб
Сян йарындан дюнмяйясян

Гыз:

Дюрт бир йаным дцшмян алды,


Саралыб эцл рянэим солды.
Щясрятим црейдя галды,
Гутар мяни бу вирандан.

205
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Оьлан:

Тейщур дейяр мярди мярдана,


Гылынъым бойансын гана.
Яламан чыхсын асымана,
Гузудулар, горхмайасан.

Гыз:

Гямяр Рущам, чаьыррам аман,


Дадыма йетсин Сащиби-заман.
Мян оларам сяня гурбан,
Мяни гуртар бу зиндандан.

Тейщур Гямяр Рущун зянчирини ачыр. Бу щалда Гаввас дев


йухуда эюрцр ки, гялячясиня бир сядямя йетишиб, о саатда гошун эю-
тцрцб евиня тяряф эялмяли олур. Гыз бунларын эялмясини гялячядян
эюрцб оьлана дейир:

Ъаным оьлан, эюзцм оьлан,


Эедяк бизим елляря, елляря.
Шейда бцлбцл фяган ейляр,
Гонар даллара, даллара.

Оьлан:

Аьлама, фяьан ейлямя!


Паким йохду бу дцшмяндян.
Дюрт бир йаным дярйа алыб,
Чыха билмирям бу уммандан.

Гыз:

Щаваланыр конул гушы,


Эюрмяйя йар-йолдашы.

206
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Ахытдым эюзцмцн йашы,


Дюндц селляря, селляря.

Оьлан:

Чаьыррам худайи Якбяр!


Щямишя дилимдяди язбяр.
Йа мярдана веррям бу сяр,
Йа чыхманам бу мейдандан.

Гыз:

Фяляк мяни зинщар етди,


Гаввас деви бура эятди.
Чарх фяляк дашым атды,
Гурбят елляря-елляря.

Оьлан:

Бу эцн юзцмц билдиррям,


Нечя гящряманы юлдцррям.
Ъаду, тлисими сындыррам,
Щюкмцн вар иди Сцлеймандан.

Гыз:

Гямяр Рущам, гана долдум,


Саралыб щяйва тяк солдум.
Гцрбят йердя йесир олдум,
Дцшдцм ялляря, ялляря.

Оьлан:

Тейщурам, ейлярям лафы,


Намярдин йохды инсафы.

207
Сындырмышам йетди гапы,
Бу эцн мян кечмишям ъандан.

Тейщур бахыб эюрдц ки, Гаввас девин гошуну дярйа иля эялир.
Гошун бир дар йер иля эялирди. Щямин йердян бир няфярдян артыг кеч-
мяк мцмкцн дейил иди. Одур ки, Тейщур ораны кясиб эялян-эялян
деви юлдцрцрдц. Ян ахырда Гаввас дев эялди, хащиш еляди ки, ону бары
саь бурахсын, лакин Тейщур гулах вермяйиб Гаввас деви дя юлдцр-
дц. Девляри юлдцряннян сонра гыз оьлана тяклиф едир ки, о, щямин йер-
дя эюзлясин. Юзц ися цзмяк билир. Дярйанын о тяряфиня - ону дев
гачыртдыьы баьа цзсцн вя сонра эями эятириб ону да апараъаг. Оь-
лан разы олур. Гямяр Рущ цзцб дярйаны кечян сонра юз баьына эе-
дир. Эюрцр ки, нишанлысы бир аьаъа севкяниб аьлайыр вя бу сюзляри дейир:

Мцрцввят ейля, фяляк, ъаня йетишдим,


Дащы бундан артыг ащу-зар олмаз.
Зинданы мющмятдя мян дидя эирйан,
Щеч кяс мян тяк эирифтар олмаз

Зиндани-мющнятдя олдум грифтар,


Ъаду мяни етди чархи ситямкар
Ъяфасыз дцнйада чяшмим ган аьлар,
Щеч кимся дярдимдян хябярдар олмаз.

Дедим эетди гирйят, намус лам, нун,


Мцрой тяк гяфясдя ейля рам зиндун.
Мяънун тяки даьлар эязярям ъцнун,
Рущум бядянимдя бяргярар олмаз.

Яндялиб эцлшяндя олду дилбядил,


Муз верди гзыл ган бянзяр хязан эцл.
Яли ялдя чякяр мян дяли бцлбцл,
Шами-сцбщ бядяним бяргярар олмаз.

208
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Гямяр Рущ Яндялибля хошщаллыг едяннян сонра она сярэц-


зяштини беля нягл едир:

Шцкцр Щяггя эюрдцм вятян цзцни,


Фясл бащарда, яъяб чаьында.
О вахти ки биз чыхдыг сящрайа
Бцлбцл тяк гонардыг дал будаьында.

Сяни эюрдцъяйим эцндя був эцндц,


Синямя чякилян даьы-дюйцндц.
Гапылар ачылды, тлисим сынды,
Йедди ил аьладым гям отагында.

Гямяр Рущам, мян дя бяли демишям,


Бяли, дейиб илгарымда дурмушам.
Бир иэитдян ящд-илгар булмушам,
Мяънун тяки йолум эюзляр Лейли даьында.

Яндялиб Мирзя гызла бярабяр бир эями алыб эялирляр Тейщур


олан йеря. Яндялиб Мирзя Тейщурун ъямалыны эюрян кими еля зянн
едир ки Гямяр Рущ ону алладыб, щямин оьлана бянд олуб вя ону
да мащна иля юлцмя эятирмишдир, башлайыр йалвармаьа:

Баш эютцрцб айаьына эялмишям,


Эяряк бу ярзим аласан, Тейщур.
Сяни юзцмя гямхар билмишям,
Конлумун щямдямини верясян, Тейщур!

Тейщур:

Билмирям ня хийала долубсан?


Вардыр сюзцн мяня, дейясян Яндялиб?
Саралыбан щяйва тяки солубсан,
Вардыр сюзцн мяня, дейясян Яндялиб?

209
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Яндялиб:

Сцбщя тяки бу щясрятдя йатарам,


Гийаматда ятяйиндян тутарам.
Ащ чякибян бу щиъранда батарам,
Конлумун щямдямини верясян, Тейщур.

Тейщур:

Чаьырэилян йери-эюйц Йарадан,


Дцшмянляри щаг эютцрсцн арадан.
Ящдим буду сян дя йетясян мцрада,
Вардыр сюзцн мяня, дейясян, Яндялиб?

Яндялиб:

Яндялибям, йалан чыхмаз дилимдян,


Мян бцлбцлям, айры салма эцлцмдян.
Гямяр Рущум алма мяним ялимдян,
Эяряк бу тойуму ейляйясян, Тейщур!

Тейщур:

Мярд ийитляр беля иши ейлямяз,


Намярд олан еля иши ейлямяз.
Фягир Тейщур юзэя эцлц ийлямяз,
Юз эцлцм эюнлцм истяр, Яндялиб!

Тейщур йары-йарына тапшырыб эями иля Гямяр Рущун мянзи-


линя эядир. Орада Яндялибля Гямяр Рущун тойларыны юз ялиля етди-
риб, Чиня доьру эетмяйя башлайыр. Тейщур бурдан эетмякдя икян
сян демя Фирянк шащынын оьлу да башга йолла щямин гызы юзц цчцн
истямяйя эедирмиш. Тейщур чатмамышкян Фирянк падшащынын оьлу

210
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Чиня чатыб шящяри гошуну иля ищатя едир вя гызын атасына намя эюн-
дярир ки, йа гызыны версин, йа да давайа щазыр олсун... Мяляк шащ бу
намядян щирсляниб ат миниб габаьа чыхыр: “Кимдир, щансы яълафдыр
мяня намя эюндярян?” дейиб мцбариз истяйир:

Фирянк оьлу:

Бир эюзялин бящси дцшди,


Биз чякярик ащу-зары.
Яшг эялди щяддян ашды,
Мякан етдим бу дийары.

Мяляк шащ:

Лаф ейлямя намярд оьли,


Сяня ким вериб илгары.
Эютцр ляшэярин, гайыт далы,
Намярдин щеч олмаз ары.

Фирянк оьлу:

Апарырам йохдур ялаъы,


Дагытарам тяхти таъы.
Йыхарам галавун буръи,
Мякан едярям бу дийари.

Мяляк шащ:

Щюкмцня бахын, кафарын,


Щеч ишдян йохдур хабарын.
Тутам бурда кясим сярин,
Мялум олсун нямцдари?

211
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Фирянэи:

Мян Гящрийя салма кяня,


Сяни саларам йаман эцня.
Бир аташ вуррам Чиня,
Апарарам Телли Ниэары.

Мяляк шащ:

Мяляк шащам, мян асланам,


Юз йанымда пящляванам.
О гядяр гылынъ чаларам,
Сяня эюрсядим щцняри!

Ялгяряз, щяр ики тяряф вурушманы башлайыр. Фирянэи Мяляк


шаща галиб эялиб ясир едир. Ону йахын адамларынын щамысына зин-
дана салдырыр вя шящяр ящалисини талан етмяйя цз гойур. Бу вахтда
Тейщур эялиб щямин йеря чатачатда гаршысына чыхан бир гоъа киши-
дян шящяри айландыран гошунун кимин олмасыны вя щай-щуйун ся-
бябини сорушур.
Гоъа ящвалаты Тейщура нягл етдикдя Тейщурун ган башына
вурур вя башлайыр гошундан вял тутуб гырмаьа. Хябяр Фирянэи
Гящри шаща чатан кими юзцн йетирир. Шящярдян кянара эюрцр доьру-
дан бир мцсялаллящ оьлан шир ким дурур вя щеч кимин щцняри йох-
ди ки, она ъяваб версин.
– Ай оьлан, сян ня карясян ки, мяним гошунуму гырырсан?
– дейя Гящри шащ сувал едир.
Тейщур:

Чох мцддятди тярки-вятян олмушам,


Бу дийар гцрбятдя йетишдим ъянэя.
Йахшы иля йаманы тамам эюрмцшям,
Бир хябяр эетсин Щиндя, Фирянэя.

212
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Гящри шащ:

Башына дюндцйцм эцл йцзлц оьлан,


Ял чяк бу сюдадан, ъянк етмя мяннян.
Аьлын гачыб бяйям дяли олубсан,
Ял чяк бу сюдадан, ъянэ етмя мяннян.

Тейщур:

Ийит оду бу мяйданда дюйцшя,


Ики ляшэяр бир-бириня гарыша.
Мешяляр, дярйалар, даьлар титряшя
О вахт ки йетишя нящянк нящянэя.

Гящри шащ:

Чох хош эюз оьлансан, ящли задасан,


Саь оласан мяня бадя верясян.
Истяйирсян дцнйада саь оласан,
Ял тут дамянимдян, ял цзмя мяндян.

Тейщур:

Тейщурам, елимдян олмушам ираг,


Эюндяр Мяляк шащы, сахлама дустаг.
Даьлар чадрын пяймана отаг,
Йазылан намялярин эедяр Фирянэя.

Гящри шащ:

Адым Гящри шащды юзцм Фирянэи,


Габагымда дурмаз дярйа нящянэи.
Мярдана ъявансан эял етмя ъянэи,
Сяня йетишмясин бялаляр мяндян.

213
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Сюз ишя кечиб Тейщур юзцн вурур гялб ляшэяря. Мяляк шащын
пяракяндя олмуш гошуну рущланыб Тейщурдан чыхырлар. Нятиъядя
галибиййят Тейщур тяряфдя олур. Тейщур тутуланлары, о ъцмлядян
Мяляк шащы щябсдян азад етдирир. Мяляк шащ яввялки кими шащлыьын-
да бярпа олур. Гящри шащы ися ялин-айаьын баьлайыб зиндана атырлар.
Мяляк шащын арвады гызындан хябяр алыр ки, ай гыз, бизя бу
йахшылыг едян оьлан эюрясян кимдир?
Телли Ниэар эюряк ня ъяваб верир:

Башына дюндцйцм ана,


Галх айаьа, йарым эялди.
Галмышдым мян йана-йана,
Галх айаьа, йарым эялди.

Мейданда гящряман кими,


Доланырды Няриман кими.
Бир йыртыъы аслан кими,
Галх айаьа, йарым эялди.

Шад олубду дустлар щамы,


Йар йарындан алар камы.
Буду эятди шащ бабамы,
Галх айаьа, йарым эялди.

Мян чекирдим ащы-зары,


Силинди конлумун губары.
Шад етди Телли Ниэары,
Галх айаьа, йарым эялди.

Мяляк шащ Тейщуру чаьырыб юзцня едилдийи йахшылыг явязиня


ня истямясин, умаъаьыны ондан сорушду.
Тейщур ъяваб верди ки:
– Телли Ниэардан башга умаъаг бир мятляби йохду.

214
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Мяляк шащ Тейщурун хащишини йериня йетириб Гямяр Ниэары


она вериб той тядарикиндя олду вя Тейщура тапшырды ки Гящри шащы
да юлдцрмяйиб азад етсин.
Тейщур Гящри шащы азад едир. Ямма Гящри шащ вятяниня эет-
мяйиб Чиндя галыр.
– Нийя эетмирсян? - дейя сорушанда ъяваб верир ки:
Тейщурун йолу бизим вилайятдяндир, яйяр мян онула эетмя-
сям ону йолда инъидярляр.
Ямма ял алты Фирянэя намя йазыб гошун тядарики эюрцр ки,
йолда Тейщурун ялиндян гызы алсын.
Вахт олду, той гуртарды. Мяляк шащ юз гошуну иля Тейщуру
вятянляриня мцшайяят едир. Бунларла Гящри шащ да эедирди. Гящри
шащын торпагына чатанда Гящри шащ тяклиф еляди ки, Мяляк шащ га-
йытсын, о юзц Тейщуру вятяниня чатдырар. Бу тяклифдян Мяляк шащ
шяккя дцшцб разы олмады, лакин Тейщур цз басды ки, Мяляк шащ га-
йытсын, горхусу йохдур.
Мяляк шащ мяъбурян гайытдыса да, ямма гарабагара он-
лары изляйирди. Бир гядяр эедяннян сонра Гящри шащ еля билди ки, Мя-
ляк шащ тямамиля гайыдыб эедиб. Ямр вериб Тейщуру арайа алды.
Башлады ъянк етмяйя. Бу щалда Мяляк шащ юзцнц чатдырды. Тейщур
Мяляк шащы эялмиш эюрцб дейир:

Мяндян ъянк етмяйя,


Эялин эирах бу мейдана.
Гоч тяк кялля вураг,
Ъянк едяк мярдц мярдана.

Иэит одур мейдан эюря,


Чыха гаршымызда дура.
Ня щядди вар мяня пянъя вура,
Сян тцлкцнцн мян аслана.

215
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Тейщурам, ганлар ейлярям,


Лал тяки баьрын тейлярям.
Дяряб шащын мян оьлуйям,
Сыгынмышам о сцбщана.

Тейщурла Мяляк шащ кюмяйляшиб Гящри шащы юлдцрцрляр вя сон-


ра йола дявам едирляр. Йолда Яндялиб Мирзя бунларын пишивазына чы-
хыб нечя эцн онлары гонах сахлайыр. Сонра Тейщурун атасы Дяряб
шаща мцшдулуга эедир вя чатан кими Дяряб шаща бюйля дейир:

Сяндян хябяр алым, яй эюзял шащым,


Сюйля эюрцм, сяня няляр олубду?
Гонлунун щямдями цмидин кани,
Сябяб няди эцл рянэин солубду?

Мяълисиндя долу бадалар ичили,


Мярд, намярд бу мейданда сечили.
Шад олсун конлун, эцлляр ачылы,
Ъида дцшян сяни йада салыбды.

Талиб олдум, дост намяси эятирдим,


Ъящд елядим, юзцмц бурйа йетирдим.
Яндялибям, мцждя хябяр эятирдим,
Шад олэилян Тейщур балан эялибди.

Дяряб шащ оьлунун габаьына чыхды. Тейщуру вя Гямяр Ни-


эары баьрына басды вя тазадан онларын тойуну юз ялиля тутду.

Сон.

216
ß ðò î ü ðî ë Úà â è ä

“ДЯЛИ АЛЫНЫ ТЯРИФ”, “СИЧАНЛА ДЕЙИШМЯ”,


“ДЯЙИРМАН УСТАЛАРЫ”, “ХАН ЧОБАН” ВЯ
“КЕШИШ ОЬЛУ” НАЬЫЛЛАРЫ ЩАГДА
ЯЛИ Алыны тяриф”, “Сичанла дейишмя”, “Дяйирман
усталары”, “Хан Чобан” вя “Кешиш оьлу” наьыллары
щагда айрылыгда данышмаг лазымдыр.
“Дяли Алы”да варлыларла чарпышан Алынын тярифи
верилиб. Бу тяриф чох ориэинал формада, габыгдадыр.
Тойдан дюнян Ашыь Ялясэярин йолуну кясирляр
вя пулунун гайтарылмасы цчцн шярт гойурлар ки, Ашыь Алыны тярифлясин.
Бу парчанын ясас щиссяси дя бу йердир. Ашыг юртцлц дя олса
эюстярмиш ки, халг уьрунда чарпышан гящряманын адамлары, бязян
халгын юз йолуну кясир. Бу хятт чох йуморик тонда верилдийиндян
бир о гядяр нязяря чарпмыр.
Сонракы, “Ашых Ъявадын Сичан иля дейишмяси” парчасы фолклор-
дакы аллегорийайа ян ъанлы мисалдыр. Бурадакы сичан тясяррцфаты по-
зан сябябляр ишаряси кими верилиб. Сичанла дейишмяси пярдяси алтында
кечмиш кянтлинин аьыр йашайышы верилиб. Кянтли (Ашых Ъявад сима-
сында) ня цчцн сичана йалварыр? Буна ъаваб вермяк цчцн кянтлинин
сюзлярини нязярдян кечирмяк лазымдыр.
О дейир:
“Эял сян йемя бу бостанын барыны
Мян чякярям онун ащы-зарыны”

217
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

(Демяк, бу кянтлинин юз мящсулудур),

“Йягин бяйляр буну мяндян аларлар,


Инъидибян мяни дара саларлар,
Айаьыма фялаггалар чаларлар,
Щяля вермямишям сейфи пулуну”

(Демяк, мящсулу йетишмяйян кянтли дюйцлцр, инъидилир, айа-


ьына фялаггалар чалыныр).
Защирян аллегорик, эцлмяли олан бу парчада чох инъя бойа-
ларла халгын аьыр йашайышы верилиб.
Бу парча ушахларын мцталияси цчцн ян мараглы материал ола
биляр.
“Дяйирман усталары” наьылындакы щадися иля ирадяси зяиф бяй тяс-
вир едилмиш. О, танымадыьы адамлары эцъля дяйирманчы тяйин едир. О
ики гардаш яввялъядян бир гядяр тахыл алырлар. Бир щадися иля дяйирман
хараб олур. Ики гардаш ъяза алаъаглар, лакин бяй онлары баьышлайыр.
Нечцн?
Чцнкц гардашларын бири бяйин баьышладыьы тахыллардан даны-
шыркян, бяй хошщалланыр, чцнкц о шющрятпярястдир.
Автор эюстярмяк истямиш ки, щяр кясин бир сяняти вар. Щадися
битдикдян сонра охуъу аъы-аъы бяйя эцлцр. О тянгид обйектидир.
Мараглы наьыллардан бири дя “Хан Чобан”дыр. Фолклор ма-
териалларынын бир чохунда ашыгларын йарадыъылыг мцсабигяси верил-
миш. Бир чох наьыллар вар ки, онларда бир ашыг галиб эялдийи ашыхлары
щябс етдирир вя яввялъядян вяд етдийи сайа чатанда ъязаландырмаг
истяйир, лакин сонунъу ашыг галиб чыхыб, яввялкиляри дя азад етдирир.
Ейни мотивляр бу наьылда да вардыр.
Хан Чобан ящд етмиш ки, баьладыьы ашыхларын сайы он няфяря
чатанда щамысыны чомах алтында юлдцрсцн. Ашых Щцсейн Хан Чо-
банла мцсабигяйя ъцрят едян сонунъу ашыхдыр. О Хан Чобана цс-
тцн эялиб ашыглары хилас етдирир.
Ашых Щцсейнля Хан Чобанын дейишмясиндян яввял онларын

218
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

аты вурушур. Щцсейнин аты цстцн эялир.


Фолклор наьылларында инсанларда олаъаг щадисяни яввялдян
щейванлар, гушлар арасында эюстярмя мотиви вардыр. Бу щадисялярин
тяшбищидир.
Сонунъу наьыл “Кешиш оьлу” да бу характердядир. Бурада да
халг ичиндян чыхмыш актив ашых образы – Кешиш оьлу – тясвир олунур.
Бурада да бир чобан ящд едир ки, баьладыьы ашыхларын сайы он
няфяря чатан кими щамысыны чомах алтында юлдцрсцн.
Онун гыфылбянди будур:

“Ашыьам тяпясиня, халгын тяпясиня, о кимди


Эцндя цч чомаг вурур, Аллащын тяпясиня”

“Тяпя” сюзцнцн бир нечя мяна вермясиндян истифадя едяряк,


чобан ашыхлары баьлайыр. Бу “тяпя” сюзц башын бир щиссяси мянасын-
да дейил, шяраитдяки йцксяклик мянасында ишляниб.
Чобан щяр эцн бир тяпяйя цч дяфя чомах вурур (Бу сюзц
дейя-дейя чобан чомаьы иля тяпяйя вурур).
“Кешиш оьлу”нда ашыглар мцсабигясиня аид бу типли мараглы
моментляр вардыр; лакин тяяссцфляр олсун ки, бу эюзялликдя наьылын
сону йохдур. Щадися ян ширин йердя йарымчых галмышдыр.
Наьылын яввялиндян щисс олунур ки, ашыглар мцсабигясини тяс-
вир едянлярин ян гцввятлиляриндян бири дя “Кешиш оьлу”дур.
Наьылларда бир чох дил хцсусиййятляри вардыр. Бу хцсусиййят-
ляр лексикондакы фонетик моментлярдян (ассимилйасийа, метатез...),
кялмялярин диалект хцсусиййятляриня уйьунлашмасындан, кялмяля-
рин, цмумян, халг дили формасы алмасындан ибарятдир.
Кялмялярин бир чохлары ассимилийасийайа уьрайыб.
Мясялян:
“...бу бяйин ики дяйирманы устазызлыг ялиндян ишлямяйиб, йатыр-
ды”. “Устазызлыг” кялмясиндя олан “сыз” шякилчисинин сон сяси илк
сяся тясир етмиш.
Йахуд бу кялмяни алаг:

219
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

“Су йериди уннугуна, евиня...”.

“ун” кялмясиня битишиб, йени исим тюрядян “луг” шякилчисинин илк сяси
кюкцн сонундакы “н” сяси тясири иля “н”-я кечмиш (уннуг).
Бязи кялмялярдя “ц”, “у” додаг саитляри явязиня “ю”, “о” до-
даг саитляринин ишлянмяси эюрцлцр. Бу щал ян чох Нуха диалектиндя
нязяря чарпыр. Мяс:

“Башына дюндцйцм яй ъяван оьлан,


Ъида дюшцб, эязирям буралары мян дя
Дярдин сюйля юйля мяня ашкар,
Бялкя болунур чаралар мяндя”.

“дюшцб” кялмясиндяки “ю” вя “болунур” кялмясиндяки “о”


сясляринин доьрусу “ц” вя “у”дур.
“...щамы ня гядяр тахылы вардыса юйцтмяк цчцн эятириб нев-
бяйя гоймушдулар”
“юйцтмяк” кялмясиндяки “ю”нцн ясли “ц”дцр. Бязян кялмя-
лярдя халг дили тясирляри эюрцлцр. Наьылда беля бир кялмяйя тясадцф
олунур:

“Башына дюндцйцм ай гары няня


Йер вер бу эеъя бурда галалы...”

Азярбайъан дили грамматикасында феил кюкцня илавя едилян


“алы”, “яли”, “йалы”, “йяли” баьлама шякилчиляри вардыр. Бурадакы
“галалы” кялмяси ися “галым” функсийасында ишлядилмиш.
Чох вахт мцзаре заманындакы Ы-шяхс феилин гысадылмасы эю-
рцлцр. Мяс:

“Мяндян салам олсун дуран ашыьа


Чаьыррам мейдана эялясян эяряк”

220
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

“Чаьырарам” явязиня “чаьыррам”

Бу типли нцмуняляр йеня дя вардыр:


“Кешиш оьлу:

Зярбим чохду сяня билдиррям


аьладыбан эюз йашыны силдиррям
щюкм ейлясям сяни юлдцррям
гойарам арвадын дул, Аллащверди

“билдирярям”, “силдирярям”, “юлдцрярям”, явязляриня “билдир-


рям”, “силдиррям”, “юлдцррям”.
Бязян феиля илавя олан “им” шяхс сонлуьунун кющня формасы
“айым”, “яйим”я тясадцф олунур. Мяс:

“Башына дюндцйцм ай гяриб оьлан


Оьул йер йохдур нярдян йер веряйим”

Щятта мцзаре ЫЫЫ-шяхс сонлуьу “ир” явязиня “айир”я дя тяса-


дцф олунур.
Мяс:

“Эюрмцр ашыглары ня эцня салдым


Ня сюзц вар, ня дилиндян эялайир”

Бязян, бу “эялайир” кялмяси “эялян”, “эялирсян” мяналарын-


да да ишлянир:

“Сиздян хябяр алым хырда чобанлар


Ашыгдымы бу йолундан эялайир?”

Мисалдан айдын олур ки, “эялайир” феили исим “эялян” мевгеин-


дя ишлянмиш.

221
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

“Алыб сазыны ялиндян барбад ейлярям


Ня дашыбан, ня селиндян эялайир”
Инди ися “эялайир” кялмяси “эялирсян” мянасындадыр.
Бу форма чох ориэиналдыр.
Ифадя етибары иля гцввятлилик дя вардыр. Ашыг беля йазыр:

“Бир ащ чякярям налам сяни йандырар


Вурар конлун айнасыны сындырар”

Йахуд Ашыг Щцсейнин (“Хан Чобан” наьылында) бу сюзлярини


алаг:

“Ахыдарам сяни дил дярйасына


Ъошгун чайам, мян дашыбан эялирям”

Бу ясярляр щагда цмуми фикир олараг, бунлары демяк олар:


“Ашых Ъявадын Сичанла дейишмяси” вя “Дяйирман усталары”
ушахлар цчцн ян эюзял оху материалы ола биляъяк фолклор нцмуняля-
ридир.
“Дяли Алыны тяриф”дя щадися вя фикир бяситлийи вардыр. “Хан Чо-
бан” наьылы ися орта дяряъялидир, чцнкц стандарт мотивляри ориэинал
ъизэиляря цстцн эялмиш.
“Кешиш оьлу” ися ян гцввятли наьыл олмасына багмыйараг щеч
бир ишя йарамаз, чцнкц натамамдыр.

08.11.1939.
Бакы.

Арды вардыр.
13.11.1939.

222
Яртоьрол Ъавид 1939-ъу ил 8/ХЫ айда наьыллары тящлил едяркян
“Кешиш оьлу” наьылы йарымчыг имиш. Сонрадан наьыл там шякилдя та-
пылмыш вя Яртоьрол Ъавид “Кешиш оьлу” наьылы щагда да юз фикирля-
рини 1940-ъы илин март айында сона чатдырмышдыр (ред.)

“КЕШИШ ОЬЛУ” ЩАГГЫНДА


(илавя)

АЬЫЛЫН сон щиссяси тапылдыьындан наьыл щагда


фикри гейд етмяк лазымдыр. Наьыл фолклордакы бц-
тцн ясярлярдян фярглянир. Нечин? Бурадакы консов-
га тамамиля ориэиналдыр. Халг наьыллары адята шад,
оптимистик консовга иля битир. Бурадакы сон щисся
сон дяряъя пессимистикдир.
Кешиш оьлу, Абдуллайа гарьыш едир ки, балаларын тяндиря дцш-
сцн. Бу олур. Аллащверди ися Кешиш оьлуна гарьыш едир ки, вятяня
саь чатмайасан. Бу да олур.
Ашых бурада гарьыша уймайа, фатализмя мейл эюстярмиш.

01.03.1940

223
АШЫГ ЯЛЯСЭЯРИН
ГАЧАГ ДЯЛИ АЛЫНЫ ТЯРИФЛЯМЯСИ

Йазыйа алды: Щцсейн Щцсейнов

ЯЛИ Алы Эянъянин алтындакы Навагалы кяндиндян-


ди. Дяли Алы бир нцфузлу адам юлдцрцб гачаг дцш-
мцшдц. Эянъянин губернатору ону тутмаьа ня
гядяр пристав началник далынъа салдыса да Алы он-
ларын щамысыны тар-мар етди. Бир дяфя Алы “Хач бу-
лаг” даьында гардашына той тутаркян, о тойа Ашыг
Ялясэяри дявят едир! Ашыг Ялясэяр йедди эцн тойда чалыб охуйан-
дан сонра бюйцк мцздля евиня гайытдыгда Дяли Алынын йолдашларын-
дан бир нечя силащланмыш вя масгаланмыш гачаглар ашыьын габаьыны
кясирляр вя дялилярин мяълисиндя топладыьы девряни ондан эяри алыб
мяъбур едирляр ки, Дяли Алыны дястана чяксин. Ялясэяря гачаглар
буну да андырырлар ки, дястан хошларына эялдийи тягдирдя пуллары
эери вериляъякдир. Ашыг Ялясэяр мяъбур олуб Дяли Алы щагда ора-
даъа бюйля дястан дейир:

ДЯЛИ АЛЫ

Эцн кими алями тутубду ады


Ийитдяр султаны, ханы Дяли Алы!
Пирим Шащ Мярдан вериб мурады
Артрыб шюкяти шаны Дяли Алы!

224
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Голлары баьлы йоллары кясир


Губярнат щюкм ейляр началник ясир
Чечен чяркяз ейляйяр йесир
Азад ейляр мцсялманы Дяли Алы!

Намящрямляр эязир щямишя


Намысды ийитсян сяни йцз йаша
Сцзянин эцлляси ишдяйяр даша
Тяй гайтарыр йцз дцшмян Дяли Алы!

Дярсин алыбды Яли яладан


Хоф, ейлямяз Хейбяр кими галадан
Эялян зиллц залдан, йаман бяладан
Щифз ейлясин кярям каны Дяли Алы!

Саг солунда дуран ъанлар саг олсун!


Щямишя мяълисиндя бу дамаг олсун!
Сярдар баьышласын цзцн аь олсун
Сян сцрясян бу девраны Дяли Алы!

Гязетдя сюйлянир тцфянэин бяси


Эцн кими алями тутубду сяси
Атдан урйадникдян кечян кцлляси
Чюлдя вуруб бир чобаны Дяли Алы!

Ялясэярин той иши вар ялиндя


Иши тящяр тапмады Эюйчя елиндя
Сяни кими мярд ийидин йолунда
Гурбанды ашыгын ъаны Дяли Алы!

Бу тярифлямяни Ашыг Ялясэяр Дяли Алынын юзцня дя демишди.


Бурадакы гачаглар бу дястанла кифайятлянмяйиб дейир:
– Ядя, Дяли Алы беля-беля олсун. Ону тярифлядин иш битди. О

225
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

бизсиз ня едя биляр. Бяс биз балыг башыйыг?


Ашыг Ялясэяр дялилярин щирсини басыб эютцрцр эюряк ня дейир,
дейяк шад олун:

“Мцхяммяс” щавасында

Дяли Алы бир сядд ачыбды


Шащ Аббас девраны кими
Йанында йолдашлары вар
Азярбайъан ханы кими
Зяйнялабдин “бей” бязянди
Мисир султаны кими
Щярйана каьыз даьылды
Сцлейман фярманы кими
Йетмиш ики миллят эялди
Арасат диваны кими.

Нечя чиновникляр эялди


Чох аьыр кечди йыгнагы
Бир йаны “Ганыг” гябри
Бир йаны “Гошгарын” даьы
Алям чирагбан эюрцнди
Йанды шюля чыраьы
Шямкирдян дцйц чякилди
“Сар йолдан” эялди йаьы
Щяр йана гафиля ишляди
Ходкары бязирэан кими.

Ийитдийин сябябиня
Она дейярляр Дяли Алы
Шцъаятдя гящряманды
Лоьмана бянзяр камалы
Бари илащым, кярям ейля

226
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Пузулмасын бу ъялалы
Бир сяркярдя ъамышы вар
Цч сяркярдя гойуну, малы
Мящтярдя гырх атын эюрдцм
Ъялалын тцркмяни кими.

Ийитдярдя йохду явязи


Афярин дедим Асдана!
Даьыстан форма эейиниб
Тямкини гызылбашйана
Сцзян-тцфянк ъинэилдяйяр
Патронлар сарышур гана
Короьлу тяк наля чякир
Эялиб эиряндя мейдана
Топ даьыдыр, орду позур
Гцдрятин асланы кими!

Эцнцн эцнорта вахтында


Эялди Нагынын дястяси
Щяр бириси бир ийитди
Бир гошун сяркярдяси
Йапонйадан тцфянк эялиб
Алты верст вурур эцлляси
Эюрдцм асымана дайаныб
Юлдцрцрям! Юлдцрцрям! Сяси
Горхундан даьлар титряшир
Бярэидирях шаны кими

Алы кими ийит йохдур


Ону тяк доьуб анасы
Сцзян ялдя, ятяк белдя
Вар ийитдик нишанасы,
– Вар ъялалы беляди

227
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Ачыг сюзцн мярданасы


Доггуз эцн гошун чекилди
Вар иди ашбазханасы
Еркякляр йан-йана кясилди
Минажи гурбаны кими

Ата баба ийитди


Бахмышам ясли затына
Доьрулугун сябябиня
Мювлам верибди баратын
Алы кямяр бястясиди
Ъям ейляйиб щяр бысаты
Ялиндян гоймаз ещтийаты
“Кяпяздя” овун эюздяйяр
“Абусун” тярланы кими

Ъяфяр аьа бир ийитди


Эиряндя мейдан ичиня
Зярряъя эялмяз яйниня
Дцшся йцз дцшман ичиня
Йаловланыр шцмшад кими
Бялянир ал ган ичиня
Искяндяр тяк сядди чыхыб
Йедди Даьыстан ичиня
Шяниня дястан йазарам
Рустамин дястани кими

Оруъу чох бяйянмишям


Мющцббятим вар Гафара
Гасымы мярданя эюрдцм
Вясфини йаздым дяфтяря
Щалал олсун о кишийя
О сялтянят Искяндяря

228
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Унудуб дцнйа ъифяси


Табе олуб пяйгцнбяря
Ибадаты вар Мячидин
Гареи Гураны кими

Ичдяриндя бир сейиди вар


Олара рящбяр кимиди
О ки Мяшяди Мящяммядди
Няр оьлу няр кимиди
“Гызыл Щаъыллы” Аллащверди
Малик Яждяр кимиди
Саь ол, Исмаил гардаш
Няряси Щейдяр кимиди
“Щаъ булаьда” мейдан ачды
Короьлу мейданы кими

Дюрт мин манат нямяр йыгды


Далда галанын билмядим
Йцз еркяк цвеъ кясилди
Тоьлунун санын билмядим
Хяръиндян бярхуд олмадым
Няфин, зийанын билмядим
Нисийя галан халатын
Доьру йаланын билмядим
Наьднан мятлябин верди
Киши кярям-каны кими

Бичара Ялясэяр!
Эялдин эетдин щяр ня ися
Щаг сяни зярраф йарадыб
Гиймят гой йахшыйа, пися
Тат оьлу Бала Мяшяди
Олар эиряндя мяълися

229
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Щамыдан чох пул вердиляр


Гызылнан долду кися
Ашыглар эцзяран тапды
Бяйляр эцзяраны кими

Гачагларын дастан хошларына эялиб Ялясэярдян алдыглары сяк-


киз йцз манаты она гайтарырлар; Лакин Ялясэяр пулу эютцрмяйиб:
– Кишисиз, йа цстян алыб, йа да цстцня артдырыб пулу дцзялдин!
– дейя ъяваб верир.
Гачаг Алынын дялиляри сяккиз йцзцн цстцня ики йцз дя эялиб
мин манат дцзялдирляр вя Ялясэяря хошщаллыгла гайтарырлар. Ялясэяр
саь саламат эедиб юйцня чыхыр.

Сон.

230
АШЫХ ЪЯВАДЫН СИЧАН ИЛЯ ДЕЙИШМЯСИ

Йазыйа алды: Щцсейн Щцсейнов

РАНДА Урму шящяриндя Ъавад адлы бир ашых олур.


Бу ашыьын ашыглыгла эцзяраны кечмядийиндян бостан-
чылыхла да мяшьул олурмуш. Бир эцн ашых Ъавад бос-
тана эялиб эцрцр ки, бир сичан таглар тюкян
барамалары кясиб йувасынын аьзына йыьыр. Ъавад са-
зыны алыб башлайыр сичанла дейишмяйя:

“Шикястя” щавасында

Аьа сичан, сян Аллащы севярсян


Ярши кцршц, мещри мащы севярсян
Эял сян йемя бу бостанын барыны
Мян чякярям онун ащы зарыны.

Алыр Сичан:

Йейиб бу бостандан бирин гоймарам


Бунун барын тамам йесям доймарам
Сян дейян сюзляря даща уймарам
Щяр киши сахласын сярли сярини.

231
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Ъявад:

Йягин бяйляр буну мяндян аларлар


Инъидибян мяни дама саларлар
Айаьыма фялаггалар чаларлар
Щяля вермямишям сейфи пулуну.

Сичан:

Эял йанымда щяръайылар сюйлямя


Аьлайыб сызлайыб нювщя елямя
Галмагал салыб артых сюйлямя
Сян йаваш-йаваш башда Тифлис йолуну.

Ъявад:

Аьа сичан, мяня юйцд верирсян


Мяня йол эюстяриб эюнлцм эюрцрсян
Йейиб бу бостаны виран едирсян
Пийадя эедя билмям Тифлис йолуну.

Сичан:

Сичан дейяр данышэинян динэинян


Мяним эюнлумдакин йягин билэинян
Йящярляйиб йцйянлийиф минэинян
Эял минэинян бизим гырхыг Гуланы.

Ъявад:

Ъявад юзцн инди сяня билдиряр


Аьладыбан эюз йашыны силдиряр
Гулан хамды йыхар мяни юлдцряр
Ня йеришин билир ня дя йолуну.

232
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Сичан:

Чятин даща бу сичаны тапарсан


Ялбят эедиб о Тифлися чатарсан
Газаныб ушаьына согат апарсан
Апар бизим шяфтялини, щцлцнц.

Дейиш тамам олан кими сичан гачыб эирир дешийиня.

233
ДЯЙИРМАН УСТАЛАРЫ

Йазыйа алды: Щцсейн Щцсейнов

ЯДЯБЯЙ району – Славйанга мащалында кеч-


мишдя “Хачын даьыт” кянтлиляриндян Сефил вя Ябра-
щым адлы ики гардаш вар иди ки бунлар юздцкляриндя
шайирлик дя едирдиляр.
Бир дяфя бунларын кяндиндя аълыг или баш ве-
рир. Щяр ики гардаш даьдан арана эедирляр ки, бял-
кя арпадан, буьдадан тапыб ушахларына апарсынлар.
Бунлар “Ирмашды” кяндиндя бир мцсялман бяйя раст эялирляр
ки, бу бяйин ики дяйирманы устазызлыг ялиндян ишлямяйиб йатырды. Ят-
рафда олан ъямаят бяйя бу ики ярмянини эюстяриб дейирляр:
– Ай бяй будур дейирман усталары юз айаглары иля гуллуьуна
эялирляр. Тут дяйирманларында ишлят.
Бяй ярмяниляри чаьырыб дяйирманлары ишя салмаьы онлара тяк-
лиф едяндя Сяфил ъяваб верир ки:
– Ай бяй, бизим дяйирмандан башымыз чыхмыр.
Бяй щирсляниб кяс сясини, эомушун хамы олмайан кими ярмя-
ниндя хамы олмаз ярмяни няди, дяйирмандан башы чыхмады няди? Яб-
ращым эюрцр ки, бунлары эеъ-тез зорян дейирманчы едяъякляр, дейир:
– Бяй саг олсун о йалан дейир. Биз щяр икимиз дя дейирманчы-
йыг сизин дейирманлары ишлядарыг, анъаг тавагги едирям габагъа йед-
ди чувал тахыл вер ки, ушахларымыз аъдылар, онлара апараг сонра эялиб
бцтцн гышы сянин цчцн ишлярик. Бяй разы олур бунларын истядийини верир.

234
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Кяндя щай дцшцр ки, бяйин дяйирманлары сазданыб щамы ня


гядяр тахылы вардыса цйцтмяк цчцн эятириб нювбяйя гоймушдулар.
Ярмяниляр ися йаландан дашлары дюйяъдяйяряк “таггатуг”
едирдиляр ки, еля билсинляр дейирманлар ишляйир. Дейирман дашларыны
о гядяр газымышдылар ки, дашлар айлананда дяни алдыьы кими елядя
эярийя бурахырдылар. Бир арада архла бир даш эялиб новун ичиня дц-
шцр галыр лцлцкдя суйун йолу баьланыр, дяйирманы ятрафдан бцрцйцр
вя долур дяйирманлара.
Бяйя хябяр чатыр ки:
– Ярмяниляр дяйирманы еля ишлядир ки, щеч гапысындан да чыхыб
гуртармаг олмур. Бяй эялиб маъяраны беля эюряндя ярмяниляри ча-
ьырыр. Ябращым гардашына тапшырыр ки, бурада онларын ъанларыны гур-
таран олса о да дилляри олаъаьдыр.
Одур ки Ябращым бяйя дейир:

Щяр ийидин бир пешядян пайы вар


Бизим сайамыза эялди дейирман
Уста дейиб щяря бирин эютцрдцк
Гайырдыгъан йарма чалды дейирман.

Сяфил:
Бала Ябращым, мян дейим сян кири
Дейирманчи ня юлцдц, ня дири
Биз билмядик бу андрын сири
Данышмыр дили йохду лалды дейирман.

Бяй деди:
– Грышмаллар, дяйирмандан бари чыхын:
Ябращым:
– Ай бяй сюзцмцзц гуртармаьа иъазя истяйирик. Далына гу-
лах верин!
Лялям деди эет буьда газан инди
Гзаныбан бизим цчцн эят инди

235
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Шяшпяр яйилди боьазы дялинди


Буьданын топуна чалды дейирман.

Сяфил:

Конул бир гуш иди чыхды щавайа


Нащаг йердян башымызы салдыг давайа
Ляэи вурурам дашы галхмыр щавайа
Кюндялян йыхылан дейясян кялди дейирман.

Ябращым:

Эюрмядим бир эцн цряйим севиня


Нащаг йердян бир даш дцшдц новуна
Су йериди уннуьуна, евиня
Йени билдим ойунбаз малды дейирман!

Сяфил:

Бяйдян йедди эюзямяни йцклядик


Йцкляйиб евимизя йетирдик
Щяр даьаръыгдан йедди кярря шащад эютцрдцк
Онунчцн хатрымыз алды дейирман!

Ябращым:

Сяням нявясийям неъя олар чарам


Цряйим ганды баьрым вярям
Буннан сонра эяннян бахарам
Пярэар бизи щалдан салды дейирман!

Бяй юзц вердийи йедди чувал буьданын ады чекилдийи цчцн яр-
мянилярин тяхсириндян кечиб азад еляйир.

Сон.

236
ХАН ЧОБАН

Йазыйа алды: Щцсейн Щцсейнов

РЯВАН губернийасы Чятин дяря адлы бир йердя


Хан чобан адлы бир няфяр чобан мяскян етмишди.
Бу чобанын он беш мин гойуну, йцз гырх кю-
пяйи, алтымыш йедди чобаны вар имиш. Бу адам юз
чобанлары иля йашайырмыш. Кефинин сазлыьындан бир
саз алыб юз-юзцня ашыглыг едирди. Ялиня щансы ашыг
кечирдися онунла дейишиб галиб эялярди вя о адамы зиндана саларды.
Бюйляликля Хан чобан доггуз ашыг баьлайыб зиндана салмыш иди вя
фикри дя бу иди ки, ашыхларын сайы он няфяря чатан кими чомаг алтын-
да щамысыны юлдцрсцн.
Шамхор мащалындан Гараъямирли кянтиндян олан ашыг Щц-
сейн бу хябяри ешитчяк ат белиня сявар олуб саз эютцрцб Хан чоба-
нын йанына эетмяли олду ки, онунла дейишсин вя мящбус ашыглары
азад етдирсин.
Бу минвал иля щямин Хан чобанын торпаьына чатды вя орада
бир чобана раст эялди. Чобан эюрдц кц, бу адам ашыгдыр, ямма
сазы да олдугъа бюйцкдцр.
– Ай уста, ашыгсанмы? – чобан сорушдугда:
– Бяли ашыгам.
– Ня зыр сазын вар?
– Юзцм дя зырам.
– Ай уста, сяндян зыры бу тяряфдяди.

237
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

– О кимди?
– Хан чобан
– Оьлум, йарарса мяни орайа апар.
– Ай уста, йазыгсан, эялсяня сяня бир кясмя йол эюстярим, бу
даьын далындан гач, ъанын гуртар, чцнкц о доггуз дана сянин ки-
мини зиндана салыб. Сян эетсян онларын сайы он олаъаг вя сизин ща-
мынызы гыраъаг. Лакин ашыг Щцсейн исрарла Хан чобанын йанына
йол эюстярмяйи чобандан хащиш еляди.
Чобан:
– Эюрцрям сяни яъял айландырыр, - дейя габаьа дцшдц, дцз
апарыб Хан чобана йетирди.
Хан чобан ашыг Щцсейни эюрян кими ямр верди ки, ашыгын
атыны гоч горуьуна бурахсынлар. Ашыг Щцсейнин аты гоч горуьуна
бурахылан кими Хан чобанын аты иля гарпышыб ону йыхды. Хан чоба-
нын чох щирси тутду.
– Сян ашыгсан, йохса гачаг! Ашыгын аты ики эюздян кор, дюрд
айагдан топал, бели бцтцн йаьыр олар.
Зинданда олан ашыхлар ися шад олуб дейирдиляр:
– Ат аты йыхан кими ашыг да Хан чобаны йыхачаг вя бизим ъа-
нымыз гуртараъаг.
Хан чобан щирсли-щирсли саз эютцрцб дейишмяйя башлады.
Хан чобан:

“Овшары” щавасында

Сиздян хябяр алым хырда чобанлар!


Ашыгдымы бу йолунан эялайир?
Эюрмцр ашыглары ня эцня салдым,
Ня сюзц вар, ня дилинян эялайир?

Щцсейн:

Ал ъявабын дуран Хан чобан,


Ашыг мяням, бу йолунан эялирям.

238
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Даданыбсан тцлки, довшан ашыьа,


Йцз сюзцн вар, мин дил илян эялирям.

Хан чобан:

Беля ашыг олмаз, ня хийалдады,


Яшгин ъцрясиндян долщадолдады
Йямянляря сатды, щансы диндяди,
Ня мяссябдян ня голундан эял айыр.

Ашыг Щцсейн:

Дадыма йетишсин о гядир сцбщан,


Дилимин язбяриди отуз ъцз Гуран.
Мяссябим Садыгды, шащим Хорасан,
Бу мяссябдян, бу голдан эялирям.

Хан чобан:

Хан чобанам, нейлямишям нейлярям,


Ханъар алыб гара баьрын тейлярям.
Алыб сазыны ялиндян барбад ейлярям,
Ня дашыбан, ня селинян эял айыр.

Ашыг Щцсейн:

Щцсейн, эцл бяй чобанын щявясиня,


Щеч кяс йетмяз эюнлумун пасына.
Ахытарам сяни лил дярйасына,
Ъошгун чайам, мян дашыбан эялирям.

– Ядя Хан чобан, биз сюз иля дейишяъяйик, йохса хянъяр иля.
Инди нювбя мянимди.

239
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Ашыг Щцсейн:

Мяндян салам олсун Хан чобана,


Эял икимиз бу ъащандан данышаг.
Щансы эцндя дцнйа бяргярар олду?
Йердян, эюйдян, асимандан данышаг.

Хан чобан деди:


– Ашыг, щяр кяс юз базарындан данышсын, сян йердян-эюйдян,
мян дя билдийимдян.

Алыр Хан чобан:

Ал ъявабын дейим, ай ашыг Щцсейн,


Эял икимиз бу гойундан данышаг.
Мин беш йцз гойуну бир йатаг сахлар,
Сора кянтдян, бийабандан данышаг.

Ашыг Щцсейн:

Щяггин дярйасындан ким гачаг олду?


Ким щцндцр олду, ким алчаг олду?
Кямяр бястямялярдя ким гочаг олду?
Рустамдан, гящрямандан данышаг.

Хан чобан:

Мяним гящряманым гочду, гойунду,


Гара гойунун сцдц яъяб ойунду.
Ахсаьын ъарасы даьды дцйцндц,
Саьалтмаьа гятрандан данышаг.

240
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Ашыг Щцсейн:

Кимиди дцнйада кефини овлатды?


Ким кими ъяннятдян чюля говлатды?
Ким иди ки дини динара сатды?
Щягигятдян, мярифятдян данышаг.

Хан чобан:

Йахшы олмаз тюр тюклцнцн кюряси,


Овшар вермир чятинлярин мямяси.
Аьзы гартды кясмя кюряси,
Бадаг эети алмийандан данышаг.

Ашыг Щцсейн:

О ким иди ъясядиндян йетишди байа?


Ким иди ъясядиндян йетишди сайа?
Ким иди щюкм ейляди дцнйайа? -
Тахт цстцндя Сцлеймандан данышаг.

Хан чобан:

Щязрят Сцлеймандан чекмярям бяси,


Мей кими хошлайырам саьмалын сяси.
Йахшы дцшцр гумрал гочун баласы
Йумушаг тцклц гланындан данышаг.

Ашыг Щцсейн:

Ашыг Щцсейнин вясфи диля эялмяди,


Цлкдц соналарым эюля эялмяди
Ня гядяр чякдимся йола эялмяди.
Дедим, йяни йол-юркандан данышаг.

241
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Хан чобан:

Няляр эялди ютдц мяним гаршымдан,


Абым лейсан олду чешмим йашындан.
Хан чобан дейяр, ашыг Щцсейн, ачыл башымдан,
Ня истяйирсян, верим ондан данышаг.

Сюз тямамя йетиб, тутулан ашыглары ашыг Щцсейн бурахдырыр.


Ашыглар эедяннян сонра Хан чобан ашыг Щцсейни о эеъя гонах
сахлайыр. О эеъяси Хан чобанын ямриля чобанлардан бир няфяринин
йапынчысыны ашыг Щцсейня верирляр ки, йатсын. Йапынъы сащиби Шащ-
гулу ися о эеъяни ешшяйин паланыны цстцня атыр, йатыр.
Эеъянин бир вахтында эюэ эуруллайыб шимшяк чахды, бярк йаьыш
башлады. Ъанавар сцрцляря эириб гойунлары тяляфат вериб онлары бю-
лцк-бюлцк дцзляря даьытды. О ъанавар тяряфиндян алты гойун бир гум-
рал гоч юлмцшдц. Ъанавары ися “Кефли” адлы ит боьуб юлдцрмцшдц.
Хан чобан боьулан гумрал гочу сцрц иля бярабяр тутурду.
Эюй Садыг чобан гойунларын далынъа эедяркян эюрдц габа-
ьында бир паланлы шей гачыр. “Чоггуш”, “чоггуш” едиб она бир-ики
чомаг илишдирди. Шащгулу:
– Нийя мяни дюйцрсян? Мяням, Шащгулуйам. Бу щай-кцй-
дя еля тялясик галхдым ки, паланын гушгуну буьазыма ня тящяр ке-
чибся чыхарда билмямишям.
Сящяр олъаг гойунлары бир йеря йыьдылар. Хан чобан ися ашыг
Щцсейня эеъяки ящвалата дястан гошмаьы тяклиф етди вя тапшырды ки,
яйяр бойун гачырса итляря йем олаъаг.
Ашыг Щцсейн дястаны бюйля башлайыр:

“Мцхяммяс” щавасында

Кис вурун, гочахларым,


Ит ъанавара щцрцр.
Ай ада Муртуз Алы,

242
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Сян дя бир кянаря йцрц.


Ай адя Гямбяр Алы,
Чыг йола, хабара йцйцр.
Ай ядя Узун Байрам,
Эцнцн олуб гара, йцйцр!

Шыхыйа демядинми
Топланы йандан гойэилян,
Йанындан боз ганъыьы,
“Йыртаны” ялдян гойэилян.
Чаьырэилян “Ялляш”и
Даш цстян саллан гойэилян.
Бир аз да от йолэилян,
“Пяляши” йандан гойэилян.
Ай ядя, чяпиш мяляйир,
Цст йанына, тара йцйцр.

“Субойун” ящвалаты,
“Саймазы” йандан гойэилян.
Ачэинян зянъирини,
“Кефли”ни ялдян гойэилян.
Гырылмыш бир бюлцкдц,
Щесабы сандан гойэинян.
Щансы ки эеридя галса,
Мейдини сяря йцйцр.

Гудуз дяймиш ъанавар


Эюр ня туфан ейляди.
Юлдцрдц йедди гойун,
Ганыны ялван еляди.
Юлдцрдц гымрал гочу,
Йягин билин ган ейляди.
“Кефли” тутду ъанавары,

243
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Дярисини шан-шан ейляди.


Ай ядя, Дагга Хялил,
Сян дя бир йана йцйцр.

Йаьыш йаьар, шимшяк ойнар,


Эюрцн эюй неъя эурулдар
Йыьылды эен дярйа
Чайларында шых хырылдар,
Йатыбды кечял Гулу
Яввял ахшамдан хорулдар.
Биръя гочдан ютяри
Кор Мяммяд аьлар, зырылдар.
Аьламахдан файда йохду,
Узунгулахларя йцйцр.

Бярбад олмуш ъанавар


Гойунлара салды талан.
Ай ядя, дцз данышын,
Сюзцнцздя чохду йалан.
Шащгулу йахшы галхды,
Боьазына кечди палан.
Ит ушаэы гудуруб,
Бяйям йатар мцздцр олан?!
Ай адя, а шащгулу
Сян дя бир кянара йцйцр.

Еркячи йохлайын,
Ала шешя хары эедиб.
Эюй сейиз, ала сейиз,
Шащгулунун вары эедиб.
Издямишям изини,
Эюй тяпя йухары эедиб.
Эюй Садыг зищинлиди,

244
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Дейир гойнун йары эедиб.


Ай ядя, а эюй Садыг,
Сян дя бир кянаря йцйцр.

Ай ядя Муртузалы,
Сян солу эяз, мян дя сагы.
Дурмайаг айаьы эязяк,
Кечяк чятин дярядян,
Ясиргылых даьы эязяк.
Эюрцшяк Аьбурунда,
Ишди яэяр тапышмасаг,
Сян дя кянтя хябяря йцйцр.

Беш кечи, он беш гойун,


Кянтдя бир евдян тапылыб.
Беш тоьлулух гойун
Гошабулахдан тапылыб.
Он беш тоьлулух гойун
Йаьлы эцнюйдян тапылыб.
Иэирми беш тоьлулух гойун,
Сары булахдан тапылыб.
Отуз беш тоьлулух гойун
Сары эцнюйдян тапылыб.
Вясф ейля, ашг Щцсейним,
Бюйля бяй чобан тапылыб.
Йцз манат верди сана,
Мин аты дилбаря йцйцр.

Хан чобан ашыг Щцсейня йцз манат йол пулу да вериб ону
хошщаллыгла йола салды.

Сон.

245
КЕШИШ ОЬЛУ

Йазыйа алды: Щцсейн Щцсейнов

ЕШИШ оьлу Саркис Тифлисдя анадан олмушду. Беш


йашында чичекдян кор олмушду. 7-8 йашларында
юзцндян ашыглар тящяр сюз дейирди. 12 йашында ата-
анадан мящрум олан Саркиси гощум гардаш вя
дост ашна да унутду. Саркисин щеч ня ялиндян эял-
мяйиб ашыглыьы юзцня лайыглы пешя щесаб етди. Бу ся-
няти о гядяр севирди ки, щятта бязи ашыг мотивлярини юзцндян
йаратмаьа кими беля артмышды. Мясяла “Кешиш оьлу” щавасы онун
ясярляриндян биридир. Саркис юз талеиндян кцсцб щяля кичик икян Ал-
лащдан беля шикайят еляйирди:

Гящбя фяляк, сяндян шикайятим вар


Щеч билдин башым ня етдин мяни
Вурдун ъида салдын тай-тушумдан
Гощумдан, гардашдан йад етдин мяни.

Бир вахт вар иди атам, анам саг иди


Дюрт ятрафым баьча иди, баь иди
Девлятим чох иди, кефим чаг иди
Инди йохсуллара тай етдин мяни.

246
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Гящбя фяляк, зярбин вар иди билдирдин


Аьладыбан эюз йашымы силдирдин
Язял башдан ата анамы юлдцрдцн
Дящняси гурумуш чай етдин мяни.

Мятялям, Танры, залым дивана


Эцнащсыздар дцнйада эцвяня
Кешиш оьлу дейяр чох шцкцр сяня
Сазнан, сюзнян бай етдин мяни.

Кешиш оьлу беля-беля шяйирляр демякля бир аз мяъалда олдуьу


мащалда бюйцк ад газанды, беля ки, йашлы ашыглар эялиб Саркися шя-
йирдлик едирдиляр. Саркис щяля 12-13 йашында икян онун 60 йашына
кими алты шяйирди вар иди.
Кешиш оьлу бир дяфя шяйирдляриня деди:
– Билирсиз ня вар, щярчянд мян сизя усталыг едирям, анъаг бу
хятти щярякят дцзэцн дейил. Чцнкц мян бу вахта киби щеч бир уста
йанында олмамышам. Она эюря дя устанын алгышыны алмайан шяхсин
усталыгы мянъя дцзэцн дейил. Ешитдийимя эюря Ярзурум шящяриндя
ашыг Тцъъар адында мешщур бир ашыг вар мяним она шейирдлик ет-
мяк фикрим вар. Истейирсиз сиз дя мянимля эялин эедяк.
Шяйирдляри бюйцк мямнуниййятля Ярзурум сяфяриня разыла-
шырлар. Эедяркян Кешиш оьлу шяйирдляриня беля тапшырыг вермишди,
яйяр йолда мяълисляря эетмяли олсаг синня эюря отурмалыйыг йяни 60
йашлы ян йухарыда, ондан ашаьа 50, 40, 30 вя ян айаьда мяни отур-
дарсыз. Щяр кяс дейишмяк истярся мяни эюстяриб дейярсиз: “яввял бу
тязя шяйирдля дейишсин габында оланы юйряняк яйяр ону бассаныз
сонра уста мейдана эиряр”. Бунлар Ярзурум йолунда эедиб бир
чобана раст эялдиляр ки, бу адам цч ашыьы бир тапмаъа дейиб суа-
ла дцзэцн ъяваб вермямяк цстя щябся салмышды вя фикри дя бу идики
мяьлуб олан ашыгларын сайы он няфяря чатан кими онлары чомаь иля
юлдцрсцн, чобанын ашыглара дейян гыфылбянди бундан ибарят иди:
– Ашыгам тяпясиня, халгын тяпясиня о кимди эцндя цч чомаг

247
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

вурур Аллащын тяпясиня?


Чобан бу сюзляри дейяркян цч йол чомаьын да йеря вурурду.
Чомаг Кешиш оьлунун дястясини дя сахлайыб щямин суалы олара вер-
ди. Щеч кяс тапа билмяди, амма Кешиш оьлу чомаьын йеря вурул-
масындан бир шей баша дцшцб шяйирдляриня деди:
– Ай ушахлар бир бахын эюряк чомаг дейян йер дикди йохса
йох?
Ъяваб вердиляр ки:
– Бяли уста бир аз дик кимиди.
Кешиш оьлу о саат чобана бюйля ъяваб верир:
Ашыгам тяпясиня, халгын тяпясиня, дяли чобанды эцндя цч чо-
маг вурур Аллащын томпасына.
Доьрудан да чобан эцндя цч дяфя о тяпяйя чомаг вурур-
муш. Чобан ъявабя разы галыб баьладыьы ашыглары да бурахдырыр.
Бунлар ися бурадан кечиб Ярзурум шящяриня чатырлар. Кешиш оьлу
йолдашларына тяклиф едир ки, устанын йанына ялибош эетмясинляр, она
эюря чайчы дцканларынын бириндя дайанмалы олдулар ки, бир аз ялля-
риня пул кечирсинляр. Ярзурума ашыгларын эялмяси хябяри ашыг Тцъ-
ъарын шейирди Сядайинин гулаьына чатан кими Сядай о саат сазыны
эютцрцб юзцнц йетирир щямин чайчыханайа вя ичяри эирян кими “Яшг
олсун, ашыглар, яшг олсун!” – деди.
Кешиш оьлу айаг тяряфдян:
– Аш да олсун, ашыг, бозбаш да олсун. Сян дя йе гарнын ъырыл-
сын, биз дя йейяк.
Сядайи башлады лоьаланмаьа ки:
– Шящяри бошму эюрмисиз мейданы ашыгсызми фикир едирсиниз.
Кешиш оьлу:
– Бош, долу.
Сядайи:
– Устаныз кимдир?
Кешиш оьлу:
– Биз уста кечийя дейярик ода гялибсиз эцлля салар.
– Бюйцэцнцз кимдир?

248
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

– Бюйцк даьа, дявяйя, филя дейярик, щансыны сорушурсан?


– Аь саггалыныз кимдир?
– О да кечидир.
Сядайи аъыгланыб, беля демяк истяйирям ки, мянимля дейиш-
мяйя щансыныз лайыгсыныз?
Кешиш оьлу ъяваб верди ки:
– Мян.
– Щайди чоъуг оьлу чоъуг, мян аьсаггал йаншаг бир чоъуг-
ла баш баша, дюш дюшя вураъаьам?
Кешиш оьлу:
– Ай ашыг ями бир щцндцр йеря чыханда пилякянляри айагдан
чыхырсан йохса щоппаныб кяллядяки пилляйя айаьыны гойурсан. Мян-
ля бир башла дейишмяйя яйяр мяня галиб эялсян уста башдады, сон-
ра о сянинля дейишяр.
Сядайинин ялаъи кясилиб, “буйур мейдана”, – деди. Вя башлады
дейишмяйя:

Яъямдян эялмисян бир бала чоъуг


Нярдян бяри эялиб изини чоъуг
Бяйям ешитмядин мяним сядамы
Кери дюндярярям юзцнц чоъуг.

Кешиш оьлу:

Яъям эялмишям бир бала ашыг


Эюрцм нядир сюзцн бизя Сядайи
Ей валлащ! Етмярям щяр йетянляря
Гыша дюндярярям йазыны Сядайи?

Сядайи:

Ашыглар чаьырар сащиб-ял-зяман


Чякярсян ялимдян сян аманы аман

249
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Зябт едярям доггуз тцмян Эцръцстан


Аларам ялиндян Тифлисин чоъуг.

Кешиш оьлу:

Ялимдян бир йана гача билмязсян


Ганат тутуб эюйя уча билмязсян
Арпа чайы кечя билмязсян
Думана гатарам тозун Сядайи.

Сядайи:

Сяни ейлярям мяълисимдя саги


Чякярям синяня дюйцнлц даьы
Щялям эюрмяйибсян османлынын йараьы
Ки титрядярляр ики дизини чоъуг.

Кешиш оьлу:

Бу щаранын азьыны иди бу мейданя эялди


Ня вялвяля иди ъаныма салды
Чцнкц мяндян йезня цзцйц алды
Мян дя басарам синямя гызыны Сядайи.

О вахтда эцръц падшащы щяр кянтдян бир йумурта топлайыб


онларын онуну бир шащийа сатыб 9 тцмян пул тутмушду.

Сядайи:

Сядайийям сиз сюзцмц сяня билдирим


Аьладыбан эюз йашыны силдирим
Йолдашларын сатайым сяни юлдцрцм
Чякмям гцрбятликдя назыны чоъуг.

250
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Кешиш оьлу:

Кешиш оьлуйам синямди йара


Щаг таала йетирсин дярдиня чара
Ев Аллащым вар иди ашыг Тцъъара
Йохса чыхардардым ики эюзцм Сядайи.

Сядайи бу дяфя дейишмяйи йерсиз билиб юз-юзцня фикирляшди ки,


бу щяля буларын шяйирдидир, усталарына щеч ъяваб чатдырмаг олмаз.
Сазыны кянаря гойуб бир тяряфдя отурду. Сядайинин дайандырылмасы
хябяри чатыр тцъъарын о бири шяйирди Заманын гулаьына. Заман
юзцнц щямин чайчыханайа саланда Сядайи она щим иля гандырды ки
динмясин ямма Заман ися дейишмяйя ашыг истяди Кешиш оьлу бу
дяфя дя мейдана чыхды.

Заман:

Мяндян салам олсун Кешиш оьлуйа


О няди бейтуллада бешя беш
Ким иди гачды Даьйунусун ялиндян
Эетди щарда гейб олду бешя беш.

Кешиш оьлу:

Ал ъявабын дейим ай ашыг Заман


Яждящады бейтуллада бешя беш
Ясщаби кящф гачды даь Йунусун ялиндян
Эетди даь чуванда гейб олду бешя беш.

Заман:

Ким иди эязди дюндц дцнйаны


Ким иди бейянмяди сцбщаны

251
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Ким иди ода атды Гураны


Ким иди чалды эютдц бешя беш?

Кешиш оьлу:

Илан иди эязди дюндц дцнйаны


Шейтан иди бейянмяди сцбщаны
Ибни Мяръан ода атды Гураны
Ъябраил иди чалды эютдц бешя беш.

Заман:

Сяккиз няди, доггуз няди тамаша


О няди эярдиш едяр щямяшя
О нядир ки, мятялик о ишя
О кимди ки, ону эюряр бешя беш.

Кешиш оьлу:

Сяккиз йерди, доггуз эюйдц тамаша


Айнан эцндцр эярдиш едяр щямяшя
Юлцмдц мяяттялик о ишя
Инсанды ону эюряр бешя-беш.

Заман:

Заман дейяр ъяннят албабамын нечя баьы вар


Щяр баьын ичиндя нечя отагы вар
Эюйдяки улдузун ня щесабы вар
Дяфтяри кимдядир ки, йазар ону бешя беш?

252
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Кешиш оьлу:

Кешиш оьлум дейяр ъяннят бабамын сяккиз баьы вар


Щяр баьын ичиндя мин отаьы вар
Эюйдяки улдузун чох щесабы вар
Дяфтяри бир мялякядяди йазар ону бешя беш.

Заман да сазын туллайыб бир кянарда отурду. Хябяр чатды


бунларын устасы Тцъъара. Тцъъар деди:
– Олса бу адам Кешиш оьлу олаъаг башга ашыг мяним шейирд-
лярими баьлайа билмяз.
Гоъа Тцъъар чайчыханайа эялиб “яшг олсун балаларым”, - де-
йир. Кешиш оьлу бунун габаьында дизи цстя чюкцб:
– Биз сизин алгышыныза эялмишик гаргышыныза эялмямишик, – дейя
ъяваб верди.
Тцъъар бунлары алгышладыгдан сонра Кешиш оьлу бир шяйирдин
алыб Нахчыванлы Аллащверди ашыг иля дейишмяйя эедир. Аллащверди
анъаг ханлар мяълисиндя охуйан ашыг иди. Ряиййят мяълисляриндя
охумазды. Кешиш оьлу Нахчыван йолунда икян Аллащверди ашыг юз
евиндя йухуда эюрцр кц, гапыларында бир бюйцк дявя чюкцб, дявя-
нин йцкц ися ал, гумуш зяр зярбаф, о бири тайы ися ъевиздян ибарят иди.
Аллащверди сящяр йухусуну баъысы Нярэизя дедикдя баъысы дейир:
– Гардаш о дявя – бюйцк ашыг олаъаьдыр, йцк дя онун билийи.
Йцкдя гоз олмаг ися далашмаг яламятидир.
Бурада Аллащверди ъяваб верир ки:
– Баъы, эцръцстанлы Кешиш оьлундан башга ким эялся горхум
йохдур.
Щямин эцнцн сцбщ чаьында – чай вахты Кешиш оьлу гапыны
алыб сялам верди.
Аллащверди зян иля Кешиш оьлу олдуьуну баша дцшцб:
– Хош эялмисян Кешиш оьлу, – дейя ъяваб верди.
Аллащверди цряйиндя тутмушду ки, Кешиш оьлу ня гядяр ашыг-
лыгдан данышса, мян йалдан-йамаъдан данышаъаьам. Еля етди. Ке-

253
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

шиш оьлу ашыглыгдан ня гядяр сющбят салдыса да Аллащверди юзцнц о


кцчяйя вурмады. Бу минвал иля бир ай кечир, ахырда Кешиш оьлу атыны
эятиртдириб эетмяк фикриндя олду. Айаьыны цзянэийя гойанда бир-
ъя буну деди:
– Ащ Аллащверди, Ащ Аллащверди!
– Сяня ки бир йаманлыгымыз кечмяди нийя ащ чекирсян?
– Гоймадын биляк мяням йохса сянсян?
– Билмяк истяйирсянся сцр атыны дюйцш мейданына мян дя бу
саат эялярям.
Кешиш оьлу эедяндян сонра Нярэиз гардашына деди:
– Гардаш, о ашыг сяни йыхаъаг ондан йахшысы будур ки, эял бир
фянд еля. Сян орада она дейярсян ки, “эял анд ички йа Инъилдян де-
йяк, йа да Гурандан. Анддан сонра сян андыны позуб башга ки-
табдан дейярсян о, андыны позмайыб сяни баьлайа билмяз.
Аллащверди дюйцш мейданына эедяндя эюрцр ки Кешиш оьлу
она мцнтязирди. Башлайыр.

Кешиш оьлу:

Мяндян салам олсун Аллащвердийя


Мяним бу сюзлярими бил, Аллащверди
Мейданлар ичиндя сюзцмц билмясян
Гойарам эюзляриня мил, Аллащверди.

Аллащверди:

Мяндян салам олсун Кешиш оьлуйа


Йол илян яркана эял Кешиш оьлу
Чох да бябирлянмя юзцнц алъаг тут
Йохса эятиррям башына гал, Кешиш оьлу.

254
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Кешиш оьлу:

Мян Кешиш оьлуйам сян Аллащверди


Икимизин мятлябини Ъямли пир верди
Алты шяйирдим вар сяннян йедди
Йери сян дя оларын габыьында гул Аллащверди.

Аллащверди:

Тябиб олан гулах асар дярмана


Шяйирдлярин буйуррам фярмана
Неъясян гулаьындан тутуб гошум хырмана
Едим сяни аьзы баьлы мал Кешиш оьлу.

Кешиш оьлу:

Зярбим чохду сяня билдиррям


Аьладыбан эюз йашыны силдиррям
Щюкм ейлясям сяни юлдцррям
Гойарам арвадын дул, Аллащверди.

Аллащверди:

Тябиб олан гулах асар сябиря


Сян нейлярсян мян тяки бябиря
Неъясян дири-дири басдырым сяни гябиря
Чякдирим цстцня сал, Кешиш оьлу.

Кешиш оьлу:

Кешиш оьлу бир сюзцнц сюйлясин


Эириб яшгин дярйасына бойлансын
Сяни тяки дявя гатыры нейлясин
Мяням бир ясирлянмиш фил, Аллащверди.

255
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Аллащверди:

Аллащверди дейяр мян чыхмарам цзя


Яйяр дюйцшэянсян, эял чыхаг дцзя
Кялля-кялляйя вураг, бойнуз-бойнуза
Мяням бир дюйишкян кял, Кешиш оьлу.

Аллащверди Кешиш оьлуна тяклиф еляди ки, сюйцшдян бир файда


чыхмаз йя Гурандан вя йа Инъилдян дейишсинляр. Кешиш оьлу разы
олуб щансы кефинди буйур дейир.
Аллащверди дейир ки:
– Инъилдян данышаг бу шяртляки ондан кянара чыхмайаг.
Бу барядя щяр икиси анд ичир. Сюз верилир Кешиш оьлуйа.

Кешиш оьлу:

Мяндян салам олсун Аллащвердийя


О няди эеъя эцндцз эязяр щей
О ня каьызды гялям тутмур йазылмаз
О ня гялямди о каьызы йазар щей.

Аллащверди:

Мяндян салам олсун Кешиш оьлуйа


Айнан эцндцз эеъя эцндцз эязяр щей
Цряк каьыздыр гялям тутмаз йазылмаз
Дил гялямди о каьызы йазар щей.

Кешиш оьлу:
О ня даьды дилнян дейилмяз
О ня аьаъды бары йейилмяз
О ня дямирди устаднан дюйцлмяз
О няди юз юзцня гызар щей?

256
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Аллащверди:

О Тур даьыды дилнян дейилмяз


Эюй аьаъды, улдуз бары йейилмяз
Илдырым дямирди устаднан дюйцлмяз
О нурдур юз юзцня гызар щей

Кешиш оьлу:

Ким идики таб атды шейтана


Кимдики конлу эялмяз эцмана
О ня оьрудур гысд ейляр ъана
О кимди дярди олду щязар щей?

Аллащверди:

Молтаныды таб атды шейтана


Ясилзадады конлу эялмяз эцмана
Язраил оьрудур гясд ейляр ъана
Яййуб пяйьямбярди дярди олду щязар щей

Кешиш оьлу:

О нядики цздян эетмяз гарасы


О нядики щярэиз олмаз чарасы
Нечя мин, нечя йцз, нечя мянзилди йернян эюйцн арасы
Кешиш оьлу бу дяфтяри йазар щей

Аллащверди:

Йаман сюздцр цздян эетмяз гарасы


Юлцмдц щярэиз олмаз чарасы
Щесабсыз мянзилди йернян эюйцн арасы
Аллащверди о дяфтяри позар щей

257
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Нювбя кечир Аллащвердинин ялиня. Аллащверди аьзыны ачан ки-


ми башлайыр Гурандан. Аллащверди Гурандан дейян кими Кешиш оь-
лу ял атыб онун йахасындан тутур сазы вурур онун тяпясиня дейир:
– Нийя андыны поздун, гоймадын билям сянсян йохса мян?
Сянин эюрцм бир ъцт балан тяндиря дцшцб йансын... юзцн дя еля го-
ъаласан ки, щцрмятдян дцшясян.
Аллащвердинин анасы вя баъысы ушаглары евдя гойуб гоншуйа
эялирляр ки, эюрсцнляр ашыглардан ким баьланыб. Бу щалда ушахлар-
дан кичийи йанан тяндиря дцшцр, бюйцк ушах гардашыны чыхартмаг
истядикдя о да тяндиря дцшцб йаныр. Кешиш оьлу ися гаргыш едяндян
сонра атыны миниб эетмишди. Ушагларын тяндиря дцшмяси Аллащвер-
дийя хябяр верилян кими Аллащверди Кешиш оьлунун далынъа ат салды
ки, она йалварсын ки, юзцня едилян гаргышы бари эери алдырсын. Йолда
Аллащвердийя ики османлы щякими раст эялир. Бунлар Аллащвердинин
бянзинин аьармасыны эюрцб изтирабынын сябябин сорушурлар.
Аллащверди беля ъяваб верир:

Башына дюндцйцм ей лоьманы тябиб


Гоймаэилян щяддян аша дярдими
Сяпдим али османа зябт етмяди
Ня хан билди, ня дя паша дярдими.

Щеч бир тябиб етмяди чара


Ганлы фяляк вурду синямя йара
Инсана дедим булмады чара
Эедим дейим даьа, даша дярдими.

Аллащвердийям матащды сюзцм


Щейф дцнйада кор олду бир ъцт эюзцм
Бир Аллащ билир бир дя мян юзцм
Фялякдян эялди гош дярдими.

258
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Тябиблярдян кечяндян сонра Аллащверди ат сцрцб Кешиш оь-


луйа йан алыр вя она гарьышын йер алдыьыны сюйляйир вя хащиш едир ки,
икинъи гаргышы щаман баьышласын. Кешиш оьлу она ъяваб верир ки:
– Атылан эцлля эерийя дюнмяз.
Аллащверди ъявабиндя дейир:
– Еля олан сурятдя эюрцм сян дя саь сяламят вятяня чатма-
йасан, йары йолдан сянин юлцм хябярини Тифлися апарсынлар.
Кешиш оьлу ютцшцб бир гядяр эедяндян сонра эюрцр щалы чох
пяришандыр, эютцрцб бир беля каьыз йазыр:

Каьызым эедяр олса вятяня


Дейин мяним цчцн елляр аьласын
Эюзц йашлы дцшдцм гцрбят елляря
Дцшмцшям узага йоллар аьласын.

Ъящал икян дцшдцм яшг аташа


Горхурам сювдамыз йетмяйя баша
Чцнкц ялим йетмяз гощум гардаша
Де гой, дярдди-дярдди дилляр аьласын.

Гул Кешиш оьлуйам эцн эюрмядим бинядян


Щясрят эонлум интизар иди ханадан
Щеч бир зцлфцн цзцлмясин шанадан
Де гой, дал эярдяндя пяришан телляр аьласын.

Бюйляликля Кешиш оьлу орада вяфат едир, онун шяйирди ашыьын


юлцм хябярини евляриня апарыр.

Сон.

259
ß ðò î ü ðî ë Úà â è ä

“ИСКЯНДЯР ХАЛГ ЙАРАДЫЪЫЛЫЬЫНДА”


БАШЛЫГЛЫ ГОВЛУГ ЩАГДА

АША Ъяфяров тяряфиндян топланмыш бу он бир парча


халгын Македонийалы Искяндяр щагда йаратдыьы
ясярлярдир. Бу парчалар беш адам тяряфиндян сюйлян-
миш: Баьыр Абдуллайев, Миниш Таьызадя, Мяъид Ба-
ьырзадя, Хасай Нясибов вя Исмят Ясэяргызы.
Бу тема дцнйа халглары арасында ян чох йайылмыш темалардан-
дыр. Бязи ядябиййатчылар сюйляйирляр ки, щятта бизим ерадан 4 яср яввял-
дян (йяни Искяндярин йашадыьы вахтлардан) онун щаггында леэенда
йаранмышдыр. (Бертелс)
Искяндяр темасы щям йазылы ядябиййатда, щям дя халг йарады-
ъылыьында ишлянмишдир.
Йеня ядябиййатчылар вя тарихчиляр эюстярирляр ки, бязи тарихчиляр
Искяндяри юз милли гящряманлары кими вермяйя чалышмышлар (Мс.: ми-
сирлиляр, сурийалылар).
Бунун сябяби милли намусун тящгир олунмамасыдыр, эуйа Ис-
кяндяр онларын юз гящряманларыдыр. Мцхтялиф Искяндярлярин йаран-
масы сябяби будур. Мс.: Искяндяри Кябир, Искяндяр Зцлгярнейн вя с.
Азярбайъан фолклорунда олан наьылларда да Зцлгярнейн эюстярилир.
Профессор Бертелс эюстярир ки, Зцлгярнейн кялмяси Гуранда да
олуб, юз кюкцнц 500-600-ъц иллярдя йазылмыш Сурийа рявайятиндян алыр.
Бурадакы наьылларын онунда Зцлгярнейн дейя эюстярилир. Бир
наьылда садяъя Искяндяр дейилир. Топланмыш он бир наьыл бунлардыр:
“Искяндяр вя фягир”, “Искяндяр вя анасы”, “Мяням, мяням дейян,
о мяням”, “Искяндярин гуш дили билмяси”, “Искяндярин буйнузу вар”,

260
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

“Искяндяр вя Лоьман”, “Искяндярин зулмата эетмяси”, “Искяндярин


сябри вар”, “Искяндярин юлмяси”, “Искяндярин балыглар падшащындан
баъ алмасы” вя “Искяндярин ядаляти”.
Ону гейд елямяли ки, щеч ким дейя билмяз ки, бу наьылларын йа-
ранмасы сябяби Низаминин “Искяндярнамя”си олмушдур.
Чцнкц фолклор бязян темасыны чох узаглардан алыр (сяййащ,
йолчу вя башгалары васитясиля), бундан башга 2300 ил бундан яввял
олмуш бир щадисянин халгда олмасы тяяъъцб йаратмамалыдыр. Ола би-
ляр ки, бу наьылларын бир щиссяси щяля Низамидян яввял халг арасында
варды. Йолдаш Паша Ъяфяров щамысынын цстцндя “Низаминин ел вар-
йантлары” йазаркян там доьру щярякят етмир.
Шцбщясиз ки, Низаминин ясяриндян сонра Искяндяр образы хал-
га даща чох таныш олду. Лакин фолклордакы наьыллар (Искяндяр щагда)
сябябини Низаминин ясяри иля баьламаг ясассыз фикирдир. Наьылларын ня
заман йаранмасы бялли дейилдир. Лакин бязисинин сон заманлар йа-
ранмасыны тяйин етмяк олур. Мс.: “Искяндяр вя Лоьман” наьылыны
алаг. Сюйлянир ки, Искяндяр рак хястялийиня тутулмушдур. Шцбщясиз,
бу тибби термин йаранан кими халга бялли олмуйуб, бир нечя вахт кеч-
дикдян сонра бялли олур. Демяк бу наьыл сон яср ичярисиндя йаран-
мыш. Мараьы башга бир шей дя ъялб едир. Халг бу термини неъя анлайыр.
Лоьманын мцалиъясиндян сонра беля йазылыр:
“О (хястя) гусан кими бядяниндя олан ракларын щамысы эялиб
аьзындан йеря тюкцлдцляр”. Айдын олду ки, халг бу термини ясли мя-
насында баша дцшцр. Бу фактдан айдын олду ки, термини ясли мянада
анламанын сябяби дя рус дилини билмядир.
Наьыллар щагда, онларын ишлянмяси щагда ашаьыдакылары сюйля-
мяк олар:
– НИКМуз*. Низами йубилейиня бир мяъмуя щазырласа чох йах-
шы олар. О мяъмуяйя Низами щагда халг няьмяляри, нотлары, ханян-
дяляр тяряфиндян Низаминин охунан гязялляри халг арасында онун
йаратдыьы гящряманлара аид наьыллар (Искяндяр, Фярщад, Ширин щаг-
да) дахил ола биляр.
Бу иш едилмялидир.
08.04.1940-ъы ил
Бакы
* НИКМуз – Мусигини елми-тядгигат кабинети

261
НИЗАМИНИН ЯСЯРЛЯРИНИН ЕЛ ВАРИАНТЛАРЫ

ИСКЯНДЯР ВЯ ФЯГИР

Данышды: Мир Баьыр Абдуллайев


Йазийа алды: Паша Ъяфяров
Эянъя
15.01.1940.

ЕЛЯ дийирляр ки, эцнлярин бир эцнц Искяндяр Зцр-


гярнен гошуну иля шящярин кянарындан кечяндя
эюрдц ки, бир няфяр нурани фягир киши бир аьаъын ал-
тында йатыбдыр. Искяндярин гоъайа рящми эялиб ат-
дан дцшцб онун йанына эялди, гоъаны чаьырыб деди:
– Ями, бурада нийя йатыбсан?
Гоъа ъаваб вериб деди:
– Ай оьул, щеч кясим йохдур. Нечя вахтдыр ки, нахошам, йе-
рим олмадыьындан бурада галырам.
Гоъанын бу сюзляриня Искяндярин йазыьы эялиб деди:
– Ями, мян Искяндяр Зцргярненям. Дцнйа цзцндя мяндян
бюйцк щюкмцдар щеч кяс йохдур. Мяня де эюрцм ня истийирсян
сяня верим?
Гоъа Искяндярдян бу сюзц ешидиб деди:
– Сяндян щеч бир шей истямирям, анъах хащиш еляйирям ки, бу
милчякляря ямр елийясян ки, мяня язиййят вермясинляр.
Искяндяр гоъанын бу сюзцня эцлцб деди:

262
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

– Ями, сян мяндян еля бир шей истийирсян ки, мяним эцъцм
онлара чатмайыр.
Гоъа Искяндярдян бу ъавабы ешидиб деди:
– Инди ки сянин эцъцн бу милчякляря дя чатмайыр, даща мяня
ня йахшылыг елийя билярсян?
Искяндяр гоъанын бу сюзцня эюря дярин бир фикря эедиб, атына
миниб эетди.
Сон.

263
ИСКЯНДЯРИН ЗУЛМАТА ЭЕТМЯСИ

Наьыл еляди: 70 йашлы Мир Баьыр Абдуллайев


Йазыйа алды: Паша Ъяфяров
Эянъя
15.01.1940.

АВИЙАН яхбар, наьылан асар, тутийани шяккяр,


беля буйурурлар ки, варыйды бир шяхс атасыз, горху-
рам наьыл дийям йатасыз.
Беля данышырдылар ки, эцнлярин бир эцнц Искян-
дяр Зцргярнен зулмата эетмяк цчцн щазырлашды.
Гошун ящлини эязиб 20 йашындан йухары оланлары
гошунун ичиндян кянар едиб деди:
– Узаг сяфяря эетдийим цчцн бир няфяр дя йашлы адам апармы-
йаъыйам.
Гошун ящлинин ичиндя бир няфяр гоъа киши варыйды. Бу шяхсин
эюзцнцн аь-гарасы олан бир оьлу варыйды ки, о да Искяндярин орду-
сундайды. Оьлуну о гядяр истийирди ки, бир эцн яйяр цзцнц эюрмя-
сяйди, йягин ки, баьры чатлайарды. Гоъа, Искяндярин вердийи ямрдян
сонра оьлуну йанына чаьырыб деди:
– Оьул, Искяндярин дедийиня щяр кяс ямял елямяся йягин ки,
о шяхсин башыны бядяниндян кясдиряр. Амма мян дя сянин айрылы-
ьына дюзя билмийяъейям.
Оьлу атасына ъаваб вериб деди:
– Атаъан, бяс ялаъымыз нядир?

264
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Гоъа деди:
– Эет базардан ики дяня ири сандых ал. О сандыхларын бирисиня
шейлярини йыьарсан, о бири сандыьа да мяни гойарсан. Щарада ки
дцшярэащ елядиниз орада сандыьы ачарсан сян иля бир гядяр сющбят
елийиб цзцнц эюрярям. Да сянин айрылмаьын мяня дярд олмаз.
Оьлан атасынын дедийи кими эедиб базардан ики сандыг алыб
эятирди. Атасынын дедийи кими дя еляди. Гошун щярякят етдийи эцн
сандыхлары ата йцкляйиб йола дцшдцляр.
Булар аз эетдиляр, цз эетдиляр, дяря-тяпя дцз эетдиляр. Няща-
йят эцня бир мянзил эялиб бир даьын габаьына чатанда эюрдцляр ки,
атлар щярякят етмяйир. Ня гядяр эцъ вердилярся эюрдцляр атлар айаг-
ларыны йердян галдырмайырлар. Искяндяр галды мцщяттял. Вязирляриня
мцраъият еляди, олар да бир сюз дейя билмядиляр. Цч эцн бу минвал
иля йолун ортасында галыб ня ирялийя, ня дя дала гайыда билмядиляр.
Гоъа оьландан сорушду:
– Ай бала, бурда нийя дурубсуз?
Оьлу ъаваб вериб деди:
– Ата, билмирик ня сирр варса атлар айахларыны йердян галдыра
билмирляр.
Атасы бу сюзц ешидян кими деди:
– Эет Искяндяр Зцргярненя де ки, габахда олан даь Ащян-
руба даьыдыр. Атларын да айахларындакы наллар дямир олдуьундан
о даь ону юзцня чякир. Истийирся щярякят елясин, о заман лазымдыр
ки, атларын айахларындакы наллары чыхартдырсын. Ондан сонра атлар
яввялки гайда иля щярякят елийя билярляр.
Оьлан бу сюзц атасындан ешитъяк эялиб юз тяряфиндян бу мяс-
лящяти Искяндяря елийяндя Искяндяр деди:
– Доьрусуну де эюрцм, бу сюзц сяня ким юрэядибдир. Яйяр
доьрусуну демясян башыны бядяниндян вурдураъыйам. Чцнкц бу
сюз тяърцбяли адамын сюзцдцр.
Оьлан эюрдц ки, яйяр сюзцн доьрусуну демяся Искяндяр ону
юлдцртдцряъякдир. Горхудан гачыб ящвалат неъя олмушдуса бирбя-
бир наьыл еляди. Искяндяр оьланын сюзцня эюря ямр елийиб атларын би-

265
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

рисинин айаьынын налыны чыхартдыран кими, эюрдц ки, ат йеримяйя баш-


лады. Ондан сонра оьлана деди:
– Эет атаны эятир мяним йаныма.
Оьлан о саат эедиб сандыьы ачыб, атасыны сандыгдан чыхардыб
ящвалаты атасына дейиб, ону да юзц иля эютцрцб дцз эялдиляр Искян-
дярин йанына.
Искяндяр гоъаны йанында отурдуб ону данышдырды. Эюрдц ки,
чох аьыллы адамдыр. Ону юз йанында мяслящятчи вязир тяйин елийиб
оьлана да бахшейиш вериб, гайтарды гошунун ичиня. Сонра Искян-
дяр ямр едиб атларын щамысынын айахларынын налларыны чыхартдырды.
Еля ки, щамы щазыр олду, башладылар эетмяйя. Онлар аз эетдиляр, цз
эетдиляр, дяря-тяпя дцз эетдиляр, эялиб бир йеря чатдылар, гоъа, Ис-
кяндярин йанына эялиб деди:
– Искяндяр саь олсун, доьрудур биз зцлмата бу атлар иля эедя
билмийяъийик.
Искяндяр деди:
– Бяс ня елямяк лазымдыр?
Гоъа ъаваб вериб деди:
– Искяндяр саь олсун, лазымдыр ки, бу атлары баласы олан мад-
йан атлар иля явяз елийяк. Еля ки, зулмата дахил олдуг, балаларыны
ешикдя гойарыг, чыханда ися мадйанлар балаларынын ийисини алыб бизи
зулматдан чыхардарлар.
Искяндяр гоъанын бу мяслящятини гябул елийиб, дярщал щюкм
едиб атлары балалы мадйан атлар иля явяз етдириб цз гойдулар зул-
мата эетмяйя. Ялгяряз, башынызы ня аьрыдым, эялиб зулматын аь-
зына чатан кими гоъанын дедийи кими мадйан атларын балаларыны
зулматын аьзында сахлатдырыб, юзляри эирдиляр зулмата. Искяндяр зул-
маты эязиб доланды, бцтцн чешмяляри ахтарыб тапды, амма аб-щя-
йаты тапа билмяди. Истядиляр ки, дала гайытсынлар, бирдян бир сяс
ешитдиляр. Диггятля гулах веряндя эюрдцляр ки, дейирляр:
– Эютцрян дя пешманды, эютцрмяйян дя пешманды.
Кими тез яйилиб йердян бир шей эютцрдц. Кими эютцрмяди. Еля
ки, зулматдан чыхдылар, эютцрянляр эюрдцляр ки, эютцрдцкляри тамам

266
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

лял-ъяващиратдыр. Пешман олдулар ки, нийя чох эютцрмядиляр. О


адамлар ки, щеч эютцрмямишдиляр, онлар лап пешман олдулар ки,
нийя щеч олмаса бир аз да олса эютцрмядиляр. Мцхтясяр, орадан чы-
хыб бир гядяр эедяндян сонра Искяндяр бюйцк бир сящрайа эялиб
чатанда, эюрдц ки, узагдан бир хярабялик эюрсянир. Габаьа эедиб
баханда эюрдц ки, йетмиш мин адам дайаныб. Щамысынын башында
таъ вардыр. Таъларын щамысынын цстцндя Искяндяр йазылыбдыр. Искян-
дяр бунлары эюрцб тяяъъцб елийиб деди:
– Сиз кимсиз?
Олар ъаваб вериб дедиляр:
– Биз Искяндярик. Бяс сян кимсян?
Искяндяр онлара ъаваб вериб деди:
– Мян Искяндяр Зцргярненям.
Онлар щамысы йербяйердян дедиляр:
– Бизим щяр биримиз бир Искяндяр Зцргярненик. Де эюрцм зул-
мата эетмишдинми?
Искяндяр деди:
– Эетмишдим.
Онлар дедиляр:
– Аб-щяйатдан ичдин йохса йох?
Искяндяр деди:
– Аб-щяйаты тапдым, амма ичмядим.
Онлар Искяндярдян бу сюзц ешидян кими дедиляр:
– Хош сянин щалына, инди ки аб-щяйатдан ичмяйибсян, дцнйа
дурдугъа йашайаъагсан. Амма биз аб-щяйатдан ичдийимизя эюря
ня юлцйцк, ня дири.
Эюйдян цч алма дцшдц. Бири мяним, бири юзцмцн, бири дя на-
ьыл дейянин.

Сон.

267
ИСКЯНДЯРИН СЯБРИ ВАР

Наьыл еляди: 70 йашлы Мир Баьыр Абдуллайев


Йазыйа алды: Паша Ъяфяров
Эянъя
15.01.1940.

ИЙИРЛЯР ки, бир эцн Искяндяр мцщарибя мей-


данларынын бирисиндян гайыдыб эяляндя йолу бир
дярйанын кянарындан дцшцр. Искяндяр мяслящятчи
вязирини йанына чаьырыб она дейир:
– Вязир, мян истяйирям ки, балыглар падшащын-
нан баъ алам. Неъя мяслящят эюрцрсян?
Вязир дярщал ъаваб вериб дейир:
– Искяндяр саь олсун, мяслящят сизиндир, хащишиниз неъя истийир-
ся, еля дя елийин.
Искяндяр вязириндян сорушур.
– Вязир, мяня де эюрцм неъя елийяк ки, мян сюзцмц балыглар
падшащына йетиря билим.
Вязир дейир:
– Искяндяр саь олсун, ямр единиз балыгчылар тор атыб дярйа-
дакы балыглардан тутсунлар. Ондан сонра сюзцнцзц щаман балыг-
лара дийярсиниз. Онлар да эедиб сизин дедикляринизи юз падшащларына
йетирярляр, ондан сонра истядийинизи алыб эедярсиз.
Искяндяр онун мяслящятини гябул елийиб, о саат балыгчылара
ямр едиб дярйадан балыг тутмаьа эюндярди.

268
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Бяли, балыгчылар дярйанын йанына эялиб щяря бир тяряфдян тор


атдылар. Бир гядяр дайаныб эюзляйяндян сонра, истядиляр ки, тору
чяксинляр, эюрдцляр ки, тор чох аьырдыр. Мцхтясяр, башынызы ня аьры-
дым, вай-мцсибятля тору чякиб ешийя чыхарданда, эюрдцляр ки, ба-
лыг явязиня тора бир су адамы дцшцбдцр. Балыгчылар су адамыны
эютцрцб бирбаш эятирдиляр Искяндярин йанына. Искяндяр бу су ада-
мыны ня гядяр данышдырды, ъаваб вермяди. Искяндяр эюрдц ки, беля-
ликля олмайаъагдыр, гайыдыб мяслящятчи вязириня деди:
– Вязир, ня елямяк лазымдыр?
Гоъа вязир ъаваб вериб деди:
– Искяндяр Зцргярнен саь олсун. Бунун анъаг биръя чаряси
вардыр, о да будур ки, буну бизлярдян евляндиряк. Бунлардан бир
евлад олар. О ушаг бюйцйцб щям атасынын, щям дя анасынын дилини
биляр. Сонра олар сиз иля онун арасында мцтяръим. Щяр сюзцнцзц
она дийярсиз, о да атасына дийяр.
Искяндяр вязирин бу сюзцндян хошланыб, су адамыны юзлярин-
дян евляндирди. Цч эцн-цч эеъя той вурулуб, газанлар асылды. Кеф-
ляр чякилди, быьлар йаьланды. Гяряз, башынызы ня аьрыдым ки, еля бир
той елядиляр ки, олмуйан кими. Вурду доггуз ай, доггуз эцн,
доггуз саат кечяндян сонра бунларын бир оьлу олду. Бу ушаг бю-
йцйцб щядд булуьа чатды. Ушаг щям атасынын, щям дя анасынын ди-
линя юйряшди.
Эцнлярин бир эцнц Искяндяр ямр вериб су адамы иля оьлуну юз
йанына чаьыртдырыб оьлана деди:
– Атандан соруш эюр, онлар суда ня гайырырлар.
Оьлан атасына Искяндярин дедиклярини дейяндя, су адамы ъа-
ваб вериб деди:
– Де ки, сизляр гуруда йашадыьыныз кими бизляр дя суда йаша-
йырыг. Бизим дя падшащымыз вар, бизим дя юзцмцзя эюря гайда-га-
нунларымыз вардыр.
Ушаг атасынын дедиклярини Искяндяря наьыл етдикдя, Искяндяр
деди:
– Атана де ки, мян Искяндяр Зцргярненям. Зулмата кими

269
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

эетмишям, бундан башга йер цзцндя олан 4444 няфяр падшащын ща-
мысындан баъ алмышам. Инди бу мягсядля бура эялмишям ки, балыг-
лар падшащындан баъ алыб эедям. Она дийярсян ки, Искяндяр
Зцргярнен дейир ки, бу саат эедиб балыглар падшащына десин ки, Ис-
кяндяр дейир ки, мяня эяряк баъ версин.
Ушаг Искяндярин дедиклярини атасына дийян кими, су адамы о
дягигя суйа эириб дярйанын дибиня эетди. Орадакы балыглар, су
адамлары онун эялдийини эюрцб бу нечя вахтда щарада олдуьуну
ондан сорушанда, о башына эялян щал-гязийяни онлара нягл еляйиб
сонра эетди балыглар падшащыны тапыб Искяндярин дедиклярини она
йетирди. Балыглар падшащы Искяндярин эюндярдийи хябяря эцлцб деди:
– Эет Искяндяр Зцргярненя мяним адымдан де ки, о, гу-
руда, мян суда. Мяндян она баъ верди йохдур.
Су адамы щаман дягигя суйун цстцня галхыб балыглар пад-
шащынын ъавабыны оьлунун васитясиля Искяндяря йетирди.
Искяндяр икинъи дяфя су адамына деди ки:
– Эет юз падшащыныза де ки, Искяндяр дейир ки, яйяр мяня баъ
вермяся дярйаны тамам гурутмуйунъа бурдан эетмийяъийям.
Су адамы тязядян суйа эириб Искяндярин дедиклярини эедиб
балыглар падшащына деди.
Балыглар падшащы бундан гязябляниб су адамына деди ки:
– Эет Искяндяря де ки, мян дя бир падшащам, яйяр эцъц ча-
тырса кефи неъя истийирся еля елясин. Мяндян она баъ верди йохду,
буну гой бир дяфя билсин.
Су адамы бу дяфя дя эялиб балыглар падшащынын сифариш ъава-
быны Искяндяря дейяндя Искяндяр даща щеч бир сюз демяйиб дурду
айаьа бирбаш гошунун ичиня эялиб деди:
– Щязярат, саатда щяряниз бир мяшк дярйанын суйундан эю-
тцрцб атарсыз габагдакы даьын далына.
Искяндяр неъя ки, ямр елямишди, гошун ящли башладылар щяря саат-
да бир мяшк дярйанын суйундан долдуруб даьын далына атмаьа.
Бир нечя эцндян сонра балыглар падшащы балыглардан чаьырыб
деди:

270
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

– Эедин эюрцн Искяндяр ня елийир?


Балыглардан бир нечяси цзцб дярйанын кянарына эяляндя, эюр-
дцляр ки, Искяндярин адамлары щяря ялиндя бир мяшк саатда беш дяфя
долдуруб судан кянара атырлар. Эялиб бу хябяри юз падшащларына
дейяндя, балыглар падшащы сорушду:
– Су тез-тез долдуруб атырдылар, йохса йаваш-йаваш.
Балыглар ъаваб вериб дедиляр:
– Хейир, чох йаваш-йаваш атырлар.
Балыглар падшащы буну ешидян кими деди:
– Эедин Искяндяря дейин ки, мян баъ вермяйя разыйам, ан-
ъаг дярйаны гурутмасын, инди ки Искяндяр беля бир сябр иля иш эюрцр,
йягин ки, дярйаны гурудаъагдыр.
Онун дедиклярин эедиб Искяндяря хябяр вердиляр. Ондан сон-
ра Искяндяр балыглар падшащындан истядийи баъы алыб эетди.

Сон.

271
ИСКЯНДЯРИН ЯДАЛЯТИ

Наьыл еляди: 70 йашлы Мир Баьыр Абдуллайев


Йазыйа алды: Паша Ъяфяров
Эянъя
15.01.1940.

СКЯНДЯР Зцргярнен бир эцн юз барыэащында отур-


мушду. Юз-юзцня фикирляшиб деди:
– Чыхым бир шящяри эязим эюрцм шящярдя ня вар,
ня йохду.
Бяли, эеъядян хейли кечмиш тяьйир-либас олуб чых-
ды шящяря. Шящяри башдан тутуб ахыра кими эязди. Эялиб
бир кцчядян кечяндя эюрдц ки, кичик бир евдян бярк аьламаг сяси
эялир. Юз-юзцня фикирляшиб деди:
– Йахшы, эюрясян эеъянин бу заманы аьлыйан ким олмуш ола
биляр. Йазыьа ня фялакят цз верибдир ки, беля аьлыйыр. Иряли йерийиб га-
пыны дюйцб ичяри дахил оланда эюрдц ки, бир няфяр арвад хайлаьыдыр.
Отуруб аьлыйыр. Искяндяр ону беля эюрцб деди:
– Баъы, мян гярибям. Юзцм дя бу эцн бу шящяря эялмишям,
щеч йеря бяляд дейилям. Бурдан кечирдим аьламаг сясини ешидиб
марагландым. Де эюрцм сизя ня аьыр мцсибят цз верибдир ки, беля
аьлайырсыз?
Арвад ъаваб вериб деди:
– Ай гардаш, Аллащдан эизлин дейил, сяндян ня эизлядим. Та-
мам беш илдир ки, мяним ярим юлцбдцр. О юляндян сонра йедди баш

272
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

кюрпя ушаг галыбдыр. Бюйцк язиййят, мяшяггятля еля она-буна ишля-


йиб анъаг бу ушагларын йаван чюряйини газаныб сахлайырам. Са-
бащ язиз эцндцр, ушаглар аьлайыб тязя палтар истяйибляр ки, сабащ
бцтцн гоншу ушаглары тязя палтар эейяъякляр, бизя дя ал. Олары са-
кит етмяк цчцн вядя вермишям ки, сабащ сизя дя тязя палтар алаъы-
йам. Инди отуруб юз-юзцмя фикирляшиб аьлайырам ки, сабащ мян
ушаглара ня ъаваб веряъийям, щарадан олара тязя палтар алаъыйам.
Искяндярин арвада чох йазыьы эялди. Галды мящятдял. Эюрдц
ки, йанында еля бир шей йохдур ки, арвада вериб ону шад елясин.
Ялини ъибиня саланда эюрдц ки, тясбещи йанындадыр. Тясбещи она ве-
риб деди:
– Баъы, бундан башга еля бир шей йохумдур ки, сяня баьышлы-
йым. Бу тясбещдян ики дянясини чыхарт, сящяр апар базарда сат. Щям
юзцня, щям дя ушахларына палтар ал. Амма эюзля ки, сяни алдатма-
сынлар. Щяр бир дяня мунъуьун бирини 100 тцмяндян яскийя вермя.
Еля ки, пулун эеня гуртарды, эеня дя икисини чыхарт апар сат долан.
Арвад она чох разылыг еляйяндян сонра Искяндяр чыхыб эетди.
Бяли, арвад севиня-севиня йатды. Сящяр ишыхлашан кими йерин-
дян дуруб тясбещдян ики дяня мунъуг чыхардыб ъумду базарын
ъанына. Бу сярраф дцканы, о таъирин дцканы эязиб мунъуглары нишан
верди. Бири 10 тцмян, бир айрысы 20 тцмян верди. Бу заман йолдан
кечян таъирбашы арвадын ялиндяки бу мунъуглары эюрцб онун йахы-
нына эялиб деди:
– Баьышла баъы, ялиндякиляри сатырсанмы? – дийяндя арвад деди:
– Бяли, сатырам.
Таъирбашы арваддан мынъыглары алыб баханда эюрдц ки, а киши
булар лял-ъяващиратдыр. Бир арвада бахды, бир бу лял-ъяващирата бах-
ды. Гайыдыб арвада деди:
– Баъы, нечя дейирсян?
Арвад ъаваб вериб деди:
– Щяр бириня 100 тцмян истийирям.
Таъир деди:
– Баъы, мян беля шейлярин аланыйам. Щярэащ сатмаг хийалын

273
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

варса еля бир гиймят де ки, алым, йохса бири 100 тцмяня щеч кяс бу-
лары сяндян алмаз.
Арвад ъаваб верди ки:
– Бири йцз тцмяндян яскийя вермийяъяйям.
Таъирбашы деди:
– Эял булары бири ялли тцмяндян щесаб елийиб мяня вер.
Арвад деди:
– Таъирбашы, сюз бирдир. Йцз тцмяндян яскийя вермийяъяйям.
Таъирбашы эюрдц ки, арвад сюзцндян дюнян шей дейилдир. Ахыр-
да ялаъы щяр йердян цзцляндян сонра арваддан сорушду:
– Сиздя олуб галан будур, йохса эеня дя вардыр? – дейяндя
арвад ъаваб верди ки:
– Евдя 98 дяняси дя вардыр.
Таъирбашы еля бу сюзц ешидян кими сювиниб арвада деди:
– Баъы, инди ки беля олду, эет йердя галмышыны да эятир. Щамы-
сыны бир йердя эютцрцб пулуну верим.
Арвад юз-юзцня фикирляшиб деди:
– Мяним цчцн ня тяфавити вардыр. Инди ки мян онлары да сата-
ъыйам, йахшысы будур ки, бир йердя вериб, бир дяфядя пулуму аллам.
Ялиндякиляри таъирбашыйа вериб эетди йердя галмышыны эятир-
мяйя.
Бу эетмякдя олсун, сяня кимдян хябяр верим, таъирбашыдан.
Арвад эедян кими таъирбашы ялбящял о йан-бу йана йцэцрцб цч-
дюрт няфяр базар адамларындан товлуйуб онлара пул вериб йалан-
дан шащид дцзялтдирди ки, бу мунъуглар бунундур. Нечя вахтдыр
ки, евдян оьурланыбдыр. Еля ки, шащидляри щазырлыйыб гуртарды, эюрдц
ки, йолда ики няфяр щцкцмят гуллугчусу эедир. Тез онларын йанына
эедиб деди:
– Сиз дя билин ки, мяним евимдян бу лял-ъяващират оьурланыб-
дыр. Нечя вахтдыр ки, ахтармагдан даща щялак олмушам. Тясадц-
фян инди бир няфяр арвад хайлаьы базарда сатдыьы заман таныйыб
ялиндя тутмушам. Эетди ки йердя галанларыны эятирсин. Мян сиздян
чох тявягге елийирям. Эялян кими ону тутуб щаким шяр’ин йанына

274
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

апарасыз.
Таъирбашы сюзцнц дейиб тамам елямишди ки, арвад йетишиб
ялиндяки 98 дяняни таъирбашыйа веряндя, таъирбашы арвады щцкцмят
гуллугчуларына эюстяриб деди:
– Сизя дедийим арвад будур.
Онлар арвады даща данышмаьа гоймайыб, бирбаш эютцрцб эя-
тирдиляр щаким шяр’ин йанына. Бу вахт таъирбашы юзцнц йетириб деди:
– Щаким саь олсун, цч ил бундан яввял мяним евимдян лял-
ъяващиратдан олан бир тясбещ оьурланмышдыр. Сюзцн доьрусу, ах-
тармамыш йер гоймамышдым. Даща цмидими цзмцшдцм. Амма
бу эцн базардан кечян заман бу арвад ялиндя бир шей сатдыьыны
эюрцб она йанашдым, алыб баханда эюрдцм ки, мынъыглар мяним
тясбещимин даняляридир. Дедим баъы, бунлары сатырсан? Деди: Саты-
рам. Дедим, еля бу ики дянядир, йохса эеня дя вар? Арвад ъаваб
верди ки, хейр, 98 дяняси дя вардыр, эедиб йердя галмышыны да эятир-
ди. Инди сяндян тявягге едирям мяним тясбещими бу арваддан алыб
мяним юзцмя верясян.
Щаким шяр таъирбашыдан сорушду:
– Таъирбашы, сюзляринин доьру олмаьына шащидин вармы?
Таъирбашы ъаваб вериб деди:
– Щаким саь олсун, вардыр. – Адларыны щакимя дейяндян сон-
ра щаким адам эюндяриб шащидляри щцзуруна истяди.
Шащидляр эялиб щакимин габаьында дурандан сонра щаким
онлара мцраъият еляйиб тясбещ кимин олдуьуну онлардан сорушан-
да шащидляр йербяйердян ъаваб вериб дедиляр ки:
– Тясбещ бу таъирбашынындыр.
Арвад истяди ки, бир сюз десин, щаким шяр’ щирсляниб ону да-
нышмаьа гоймуйуб деди:
– Таъирбашы, тясбещ сянин юз малындыр, эютцря билярсян. Оьур-
луг гябещ бир иш олдуьу цчцн бу арвадын бир ялини кясдирирям ки,
бир дя эедиб оьурлуг елямясин.
Тясбещи таъиря вериб шащидляри йола саландан сонра арвадын
да бир ялини кясдириб бурахды.

275
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Арвад кясилмиш яли иля аьлыйа-аьлыйа евиня гайытды.


Ахшам олду, эеня дя эеъядян хейли кечмишди, Искяндяр юз
баьында тяк отурмушду. Бирдян-биря хяйалына эялди ки, эюрясян дц-
нянки арвад бу эцн ня елийир. Бу фикир иля эеня тяьйир-либас олуб ба-
рыэащдан чыхды. Эязя-эязя шящяри эялиб щямин йеря чатанда эюрдц
ки, дцнянки аьламаг буэцнкц аьламаьын йанында бир муштулуг-
дур. Искяндяр бу ишя чох тяяъъцб елийиб гапыны дюйцб ичяри эиряндя
эюрдц ки, эеня дя щаман арваддыр, деди:
– Баъы, мяни эяряк баьышлайасан, гяриб бир адамам, бурдан
кечирдим, аьламаг сясини ешидиб ичяри эирдим. Де эюрцм нийя аьлы-
йырсан, сяня ня бядбяхтлик цз верибдир?
Арвад деди:
– Ай гардаш, сяни анд верирям инандыьына, ял чяк мяним йа-
хамдан, юз дярдим юзцмя бясди, данышдырыб дярдимин цстцня дярд
гойма.
Искяндяр деди:
– Баъы, мян сяййащам, сяня хейрим дяймяся дя зярярим дя
дяймяз, де эюрцм нийя аьлыйырсан? Бялкя сяня бу ишдя кюмяк ели-
йиб йахшы бир мяслящят веря билдим.
Арвад дцнянки ящвалаты ачыб неъя ки, олмушду орадан баш-
лыйыб, та голунун кясилмяйиня кими данышандан сонра деди:
– Инди аьлыйырам ондан ютяри ки, яввял ики ялим иля она-буна
ишлийиб ушагларын йаван чюряйини эятирирдим, инди мян бир ял иля ня
еляйя биляъийям.
Искяндяр бу щадисяйя тяяъъцб едиб деди:
– Баъы, щеч цряйини сыхма, сабащ сянин о кясилмиш ялини гызыл-
дан елятдиряъяйям, – дейиб отагдан чыхыб эялди бариэащына.
Щирсиндян сящяря кими йата билмяди. Сцбщ ишыглашан кими тях-
тя чыхыб ямр еляди ки, эедиб щаким шяр’и онун йанына чаьырсынлар.
Сонра деди ки, филан кцчядя, филан евдя, филан арвады да онун йанына
эятирсинляр. Бяли, о саат адам эедиб арвады, щям дя щаким шяр’и Ис-
кяндярин щцзуриндя щазыр елядиляр. Искяндяр щаким шяр’и эюрцб деди:
– Щаким, дцнян бу арвады мцщакимя елийиб бир ялини кясдир-

276
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

мисянми?
Щаким шяр’ ъаваб верди ки:
– Искяндяр саь олсун, бяли.
Искяндяр деди:
– Сябяби ня ийди?
Щаким шяр’ ящвалат неъя ки, олмушду еля дя наьыл еляди.
Искяндяр ямр еляди ки, эедиб таъирбашыны вя шащидлярини эятир-
синляр. О дягигя эедиб таъирбашыны шащидляри иля эятирдиляр.
Искяндяр ящвалаты таъирбашындан сорушанда, таъирбашы неъя
ки, щаким шяр’ин йанында данышмышды, еля дя Искяндярин щцзуриндя
она данышды.
Искяндяр шащидляря мцраъият едиб деди:
– Сиз дейин эюрцм, тясбещ ки бу арваддан алыныбдыр, о киминдир?
Шащидляр йербяйердян дедиляр ки:
- Искяндяр саь олсун, тясбещ бу таъирбашынындыр.
Искяндяр икинъи дяфя деди:
– Сиз эялин доьру данышын, дейин эюрцм тясбещ киминдир?
Шащидляр эеня дя дедиляр ки:
– Искяндяр саь олсун, тясбещ бу таъирбашынындыр.
Искяндяр цчцнъц дяфя онлара бахыб деди:
– Сиз мяни инъитмяйин, эялин сюзцн доьрусуну дейин.
Онлар эеня дя играр етдиляр ки:
- Искяндяр саь олсун, тясбещ бу таъириндир.
Искяндяр гязябляниб ямр еляди ки, тясбещ орталыьа эялсин.
Таъирбашы тясбещи чыхардыб Искяндяря веряндя, вязир-вякил тяс-
бещи эюрцб мцщяттял галдылар. Искяндяр цзцнц вязир-вякиля тутуб деди:
– Вязир, бу тясбещ киминдир?
Вязир, вякил ъаваб вериб дедиляр ки:
– Искяндяр саь олсун, тясбещ сяниндир.
Искяндяр деди:
– Бу нечя илдир мяндядир вя бу мяня щарадан эюндярилибдир?
Вязирляр щамысы ъаваб вердиляр ки:
– Искяндяр саь олсун, бу тясбещ 25 илдир ки, сиздядир, юзц дя

277
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Мисир хараъаты бабятиндян эюндярилмишдир.


Искяндяр бу сюздян сонра деди:
– Инди эюрдцнцзмц иш ня йердядир?
Башлады ящвалат неъя олмушдуса, еля дя данышды. Сонра ямр
еляди ки, илк яввял таъирбашыны апарыб дар аьаъындан ассынлар, бир дя
башгалары юзэясинин малына тамащ елямясинляр. Сонра таъирин бцтцн
дювлятини щямин голу кясилмиш арвада версинляр ки, юляня кими о
дювлят иля долансын. Сонра буйурду ки, шащидляри апарыб диллярини
кяссинляр. Бир дя башгалары йаландан пул иля эедиб юзэяляриня ша-
щидлик елямясинляр. Ян ахырда деди:
– Инди апарыб щакимин ики ялини кясярсиз, бир дя башга щаким-
ляря дярс олсун ки, бир иши йохламамыш ящалинин ялини-голуну кясди-
риб шикяст елямясин.
Онлар йеди-ичди, йеря кечди. Сиз дя йейин, ичин дювря кечин.

Сон.

278
МЯНЯМ, МЯНЯМ ДИЙЯН, О МЯНЯМ

Наьыл еляди: 70 йашлы Мир Баьыр Абдуллайев


Йазыйа алды: Паша Ъяфяров
Эянъя
20.02.1940

АВИЙАН яхбар, наьылан асар, тутийани шяккяр ши-


кян беля рцвайят елийибляр ки, варыйды бир шяхс ата-
сыз, горхурам наьыл дийям йатасыз.
Бяли беля рцвайят елийирляр ки, эцнлярин бир эцнц
Искяндяр Зцргярнен юз вязирляринин бирисини эютцрцб
сийащятя чыхдылар. Бунлар эязя-эязя, сющбят елийя-
елийя ахырда эялиб бир шящяря чыхдылар. Искяндяр вязири иля бу шящяри эя-
зиб доланды. Эюрдц ки, бу шящярин евляринин гапы йери вар, амма
юртцлмяйя гапылары йохдур. Йахшы диггят елийяндя бахды ки, евлярин
щасары да йохду. Галды мящятдял, ня гядяр фикирляшди ися бир йеря йоза
билмяди. Бу фикирдя иди, эюрдц ки, бир няфяр пирани шяхс йолун кянары
иля эедир. Искяндяр онун йанына эедиб, ону сахлайыб деди:
– Ями, мян бу шящяря тязя эялмишям. Юзцм дя гярибям. Шя-
щяринизи эязиб ъцрбяъцр яъайиб шейляря раст эялмишям. Мяня де эю-
рцм сизин бу шящярин евляринин нийя гапысы йохдур?
Гоъа ъаваб вериб деди:
– Оьлум, гапыны о йердя гойарлар ки, орада оьру олсун, яй-
ри олсун. Лакин бизим бу шящярдя онларын щеч бириси йохдур, буна
эюря дя евляря гапы гоймурлар.

279
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Искяндяр деди:
– Чох саь ол, буну билдим. Йахшы бяс евлярин нийя барысы (ща-
сары) йохдур?
Гоъа эеня дя ъаваб вериб деди:
– Щасары о йердя гойарлар ки, орада арватлар кишилярдян юз-
лярини эизлядяляр. Киши эюряндя гачыб щасарын далында эизляняляр.
Амма бунларын щеч бириси бизлярдя йохдур. Арватлар да кишиляр
кими цзц ачыг эязирляр, даща щасар ня цчцндцр.
Искяндяр гоъанын бу дедикляриня чох тяяъъцб елийяндян сон-
ра деди:
– Ями ъан, сизин шящярин щакими кимдир?
Гоъа деди:
– Бизим щакимимиз йохдур.
Искяндяр деди:
– Неъя, мяйяр щакимсиз дя шящяр олармы?
Гоъа деди:
– Оьлум, щаким о йердя лазымдыр ки, орада оьру ола, ядавят
ола, ъамаат бири-бири иля йола эетмийя. Амма биздя беля шейляр йох-
дур. Щамы бир якир, бир бичир, тахылымызы да апарыб бир анбара тюкц-
рцк. Сонра щяр кяся ня гядяр лазым ися юз ещтийаъына эюря эялиб
орадан азугясини апарыр.
Искяндяр гоъайа чох разылыг еляйиб вязири иля гайытдылар мян-
зиля. Искяндяр вязириня деди:
– Вязир, гоъанын дедийи сюзляр мяним чох хошума эялди. Сю-
зцн доьрусу мян бу шящярдя галаъайам. Юлсям дя еля бу ъамаа-
тын ичиндя юлмяк йахшыдыр.
Вязир Искяндярин бу мяслящятини ешидиб бу шящярдя галдылар.
Беля рявайят елийирляр ки, Искяндяр Зцргярнен юз вязири иля бир
мцддят бурада галандан сонра эцнлярин бир эцнц бярк нахошлады.
Щякимляр эялдиляр, дава-дярман гайырдылар, щеч бирисиндян файда
олмады. Бир эцн вязир Искяндярин йанына эялиб бир чох сющбят, их-
тилатдан сонра Искяндяря деди:
– Искяндяр саь олсун, вясиййят дедийин йцнэцллцкдцр, дцнйа-

280
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

дыр, юлцм щамыйа боръдур, эеня щеч олмаса вясиййят елясян пис ол-
мазды.
Искяндяр вязирин бу сюзцнц ешидиб деди:
– Мяним сяндян биръя хащишим вардыр. О да будур ки, мян
юляндян сонра мяним гябримин баш дашына бу сюзляри йаздырарсан.
Мяням, Мяням дийянляр гой билсинляр ки, Мяьрибдян тутмуш
Мяшригя кими дцнйаны тутмуш щюкмцдар – Мян Искяндяр о Мя-
ням ки, бурада йатырам.

Сон.

281
ИСКЯНДЯР ВЯ ЛОЬМАН

Наьыл еляди: 44 йашлы Исмят Ялясэяр гызы


Йазыйа алды: Паша Ъяфяров
Эянъя
31.12.1939

АВИЙАН яхбар, наьылан асар, тутийани шяккяр ши-


кян эцфтар беля рцвайят елийибляр ки, варыйды бир
падшащ атасыз, горхурам наьыл дийям йатасыз.
Бяли, беля дийирляр ки, эцнлярин бир эцнц Лоь-
ман юз оьлуну да эютцрцб башга бир падшащын
мямлякятиня эялдиляр. Бир нечя вахт бу шящярдя
галдылар.
Дийилянляря эюря бу шящярин падишащы нечя вахт ийди ки, на-
хошлайыб йорьан-дюшякдя йатарды. Шящярин бцтцн щякимляри пад-
шащын йанына эялиб онун мярязини йохламышдылар. Амма
нахошлуьуну тапа билмямишдиляр, та еля бир дярман галмамышды
ки, падшаща вермийяйдиляр. Лакин чаря олмурду ки, олмурду. Бир
эцн ким ися Лоьманын бу шящярдя олдуьуну падшаща хябяр верян
кими, падшащ о саат ону эятирмяйи ямр еляди.
Бяли, башынызы ня аьрыдым, эедиб Лоьманы падшащын йанына
эятирдиляр.
Лоьман падшащын йанына эялиб онун нахошлуьуну йохлайыб
эюрдц ки, онун нахошлуьу ъан азарыдыр. Падшащ Лоьмандан мя-
рязини сорушанда Лоьман ъан азары олдуьуну деди. Падшащ он-

282
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

дан имдад истяди. Лоьман ъаваб вериб деди:


– Мян сизи йахшы елийярям. Амма бу азарын дярманы будур
ки, сянин оьлуну эяряк сянин эюзцнцн габаьында юлдцрцм, онун
ганы иля дя сяня мцалиъя елийям.
Падшащ Лоьмандан хащиш еляди ки, бир эцн она мющлят вер-
син. Лоьман эедяндян сонра вязир, вякили йанына чаьырыб, Лоьма-
нын дедиклярини онлара дийиб мяслящят эюрмялярини истяди. Вязир,
вякил щамысы падшаща мяслящят эюрдцляр ки, гой Лоьман неъя ис-
тийир еля дя елясин. Та сян бу нахошлугдан йахшы ол.
Падшащ вязирлярин мяслящятини гябул елийиб Лоьманы йанына
чаьыртдырыб деди:
– Щяким, неъя истийирсянся, еля дя еля.
Лоьман о дягигя тапшырды ки, падшащ йатан отаьын тян орта-
сындан бир пярдя чяксинляр. Хидмятчиляр эялиб Лоьманын дедийи
кими отаьын ортасындан пярдя чякдиляр. Сонра Лоьман сарай
адамларындан эюрцб онлара тапшырыг верди ки, падшащдан хялвятъя
онун йанына бир гойун эятирсинляр. Дярщал эедиб онун йанына бир
гойун эятирдиляр. Лоьман бу шейляри щазырладандан сонра деди ки:
– Инди эедиб падшащын оьлуну атасынын эюзцнцн габаьындан
кечирдиб пярдянин далысына эятирин.
Лоьманын дедийи кими падшащын оьлуну эедиб Лоьманын
йанына эятирдиляр. Лоьман падшащын оьлуну эюрцб йавашъа она
деди:
– Сян щеч бир шейдян горхма, мян сяни юлдцрмцйяъийям,
амма щяр ня десям еля дя еля.
Бу сюзляри дейиб башлады ялиндяки бычаглары итилямяйя. Дярщал
гойунун башыны кясиб ганыны тюкдц бир тештин ичиня, гойунун пяр-
дянин далысында чабаламасына падшащ еля хийал етди ки, оьлудур,
чабалайыр. Цряйи башлады дюйцнмяйя. Лоьман о саат гойунун га-
нындан бир ъам долдуруб бегафылдан падшащын цстцня атанда,
падшащ оьлунун ганындан диксиниб гяшш еляди. Вязир, вякил йыьышыб
ону айылтдылар. Лоьман икинъи бир ъамы долдуруб падшащын цстцня
атды. Бу дяфя падшащ эеня диксиниб гяшш еляди. Вязир, вякил эеня дя

283
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

йыьышыб падшащы айылтдылар. Лоьман цчцнъц дяфя ъамы долдуруб


падшащын цстцня атанда падшащын цряйи буланыб бирдян гусду. О
гусан кими бядяниндя олан хярчянэлярин щамысы эялиб аьзындан
йеря тюкцлдцляр. Лоьман иряли эялиб она дава-дярман вериб ращят
еляди. Бир нечя эцндян сонра падшащ бу азардан йахшы олуб дур-
ду айаьа. Лоьман падшащын йахшы олдуьуну эюрцб эялди онун йа-
нына, падшащын оьлуну да юзц иля эятирди. Падшащ оьлунун
саь-саламат олдуьуну эюрцб нящайят севинди. Сющбят яснасында
падшащ Лоьмандан сорушду:
– Мяндян башга яйяр бир айры адам да бу нахошлуьа дцшся
онудамы йахшы елийярсян?
Лоьман ъаваб вериб деди:
– Бяли, елийярям.
Падшащын она аъыьы тутуб о дягигя ямр еляди ки, апарыб Лоь-
маны юз оьлу иля бир зиндана салсынлар.
Бяли, падшащын ямри иля бир зиндан щазырлыйыб Лоьманы оьлу
иля эятириб щаман зиндана салдылар. Зинданын гапысыны ящянэ, эяъ иля
бяркитдиляр. Сонра зинданын дювряляриндя хяндяк газытдырыб су бу-
рахдылар.
Лоьман бурада галмагда олсун, сяня кимдян хябяр верим
Искяндяр Зцргярнендян.
Искяндяря хябяр вердиляр ки, бяс билмязсян ки, сянин достун
Лоьман юз оьлу иля нечя вахтдыр ки, филан падшащын ямри иля зин-
данда сахланылыбдыр. Искяндяр бу хябяри ешидян кими дярщал гошу-
нуну эютцрцб щаман падшащын шящяриня щцъумла эялмяйя башлады.
Бунлар аз эетдиляр, цз эетдиляр, дяря-тяпя дцз эетдиляр. Нищайят
ахырда эялиб щаман падшащын шящяриня йетишдиляр. Падшащ Искян-
дярин эялдийин билиб мямлякятиндян гойуб гачды. Искяндяр шящяря
эирян кими Лоьманын щябс едилдийи зинданы ахтарды, юзц дя о
адамлар иля эялиб зинданын гапысыны тапдырыб ачдырды. Искяндярин
адамлары зинданын ичиня эириб о йан-бу йана баханда бир тяряфдя
эюрдцляр ки, бир гядяр инсан сцмцкляри вардыр. Онлар еля хийал еля-
диляр ки, Лоьман зинданда юлцб, чцрцйцбдцр. Бир гядяр дя зинда-

284
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

нын ичини эязиб доланмышдылар ки, эюрдцляр Лоьман бир тяряфдя бир
гойун дярисинин цстцндя отурубдур, амма башынын, бядянинин
тцкляри о гядяр узаныбдыр ки, сурятини басыбдыр. Искяндярин адам-
лары онун йахынына эедиб дедиляр.
– Лоьман саь олсун, сяни Искяндяр Зцргярнен эялиб щцзу-
риня истийир.
Лоьман Искяндярин адыны ешидян кими онларла дуруб зиндан-
дан чыхды. Искяндяр Лоьманы эюрцб онун иля эюрцшдц. Сонра Лоь-
маны щамама эюндяриб йуйундуруб, эейиндириб йанына эятирди. О
падшащын зцлмцнцн явязиндя она щюрмят еляди.

Сон.

285
ИСКЯНДЯРИН БАЛЫГЛАР ПАДШАЩЫНДАН
БАЪ АЛМАСЫ

Наьыл еляди: 44 йашлы Исмят Ялясэяр гызы


Йазыйа алды: Паша Ъяфяров
Эянъя
31.12.1939

ИР эцн Искяндяр Зцргярнен бюйцк бир орду иля эя-


либ дярйанын кянарында дайаныб балыглар падшащын-
дан баъ алмаг истийир. Искяндяр габагда, вязир,
вякил йанында дярйанын йахынына эялиб бахыб эюрцр
ки, дярйанын суйу еля сакитдир ки, бир дяня дя олсун
балыг эюрсянмийир. Бир эцн, ики эцн бурада галан-
дан сонра Искяндяр йанында олан 6666 яйанына щюкм елийир ки, дяр-
йанын цстцня от тюкцб йандырсынлар. Бяли, Искяндярин щюкмцня эюря
дярйанын цстцня от, саман тюкцб йандырмаьа башлайырлар.
Бунлар бурада оду йандырмагда олсунлар, сяня кимдян ди-
йим балыглардан. Дярйанын дибиндяки балыглар бир дя бахыб эюрдц-
ляр ки, ей дади бидад, дярйанын цстцндя бир йаньын вар, бир йаньын
вар олмуйан кими. Ялбящял йцэцрцшцб ящвалаты юз падшащларына
дедиляр.
Балыглар падшащы бу хябяри ешидян кими дярщал суйу йарыб ба-
шыны ешийя узаданда эюрдц ки, дярйанын кянарында о гядяр гошун
вардыр ки, саймаг иля гуртаран дяйилдир. Ирялийя эедиб истяди ки, бил-
син бу ня хябярдир. Бир дя Искяндяр эюрдц ки, дярйанын кянарын-
дан суйу о йан-бу йана сяпялийя-сяпялийя эюзял бир гызыл балыг

286
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

башыны судан ешийя чыхартды. Искяндяр буну эюръяк габаьа йери-


йяндя балыглар падшащы, Искяндяри эюрцб деди:
– Ей бяни инсан, бизя ня цчцн бу гядяр язиййят верирсиз?
Искяндяр бу сюзц ешидъяк деди:
– Мян балыглар падшащыны эюрмяк истийирям.
Балыглар падшащы ъяваб вериб деди:
– Балыглар падшащы мяням. Ня сюзцн варса де.
Искяндяр деди:
– Мян Искяндяр Зцргярненям. Мяьрибдян тутмуш Мяшригя
кими щамы мяним итаятимдядир. Бцтцн падшащлардан баъ аландан
сонра, инди дя истийирям ки, балыглар падшащындан баъ алам. Яйяр
мяня баъ вермясян дярйаны йандырыб гурудаъыйам.
Балыглар падшащы Искяндярдян бу сюзц ешидъяк деди:
– Мяня беш дягигя мющлят вер.
Дярщал суйун дибиня эедиб юз хязинясиндян дюрт дяня тохум
эютцрцб чыхды. Дярйанын ичиндян цзя-цзя эялиб Искяндярин дурдуьу
йеря йетишиб чыхды дярйанын кянарына. Башыны Искяндяря тутуб деди:
– Ей бюйцк щюкмцдар, истядийини эятирмишям. – Аьзындан
дюрт дяня тохум данясини чыхардыб Искяндяря веряндян сонра деди:
– Бу тохумларын бирисини йийяндян сонра ъаванлашаъагсан.
Икинъи тохуму йийяндян сонра 20 йашында бир пящляванын гцввяси
сяндя олаъагдыр. Цчцнъц тохуму йедикдя йер цзцндя битян наба-
татын щамысыны таныйаъагсан вя биляъяксян ки, о набататын щансын-
дан ня кими дярман гайырмаг олар, щансындан олмаз. Дюрдцнъц
бу тохумда бир яламят вардыр ки, кимин юлцмц щачан олаъагдырса
ону биляъяксян.
Искяндяр бу тохумлары алыб балыглар падшащына чохлу разылыг
елийиб орадан гошунуну эютцрцб гайытды юз барыэащына дярщал чю-
рякчисини йанына чаьырыб деди:
– Ал бу дюрт дяня тохуму, бу эцн мяним цчцн дюрт дяня
йахшы кюмбя чюряк бишир вя бу тохумларын щяр бирисини кюмбянин
ичиня гой, щазыр олан кими тез мяня эятир.
Чюрякчи тохум дянялярини Искяндярдян алыб дцз эялди чюряк-

287
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

ханайа. Хамыр йоьуруб о саат дюрт кичик кюмбя гайырыб бу то-


хумларын да щяр бирисини бир кюмбянин ичиня гойуб йапды тяндиря.
Бир аз кечяндян сонра тяндирин гапаьыны галдырыб эюрдц ки, кцндя-
ляр кцт дцшцб тяндиря. Щирс вурду чюрякчинин башына. Ялини атыб кцт
дцшмцш кцндяляри тяндирдян чыхардыб атды бир тяряфя. Тязядян кцн-
дя гайырыб вурду тяндиря. Бу заман йол иля бир няфяр гоъа чобан
кечирди. Бишян кюмбялярин ятри ону вуруб эялди чюрякчинин йанына.
Йалварыб ондан бир парча чюряк истяди. Чюрякчи чцнкц дилхор ийди,
чобан йалвардыгъа чюрякчи бу гулаьындан алыб, о бири гулаьындан
ютцрцрдц. Чобан бир дя ондан чюряк истяйяндя. Чюрякчи щирс иля кцт
дцшмцш кюмбяляри эютцрцб она вериб деди:
– Ал, рядд ол!
Чобан кюмбяляри чюрякчидян алыб эетди. О эедяндян сонра
чюрякчинин бирдян йадына дцшдц ки, Искяндярин вердийи тохумлар
чобана вердийи кюмбялярин ичиндя эедибдир. Даща нейлийя билярди.
Яли щара чатаъагды. Гяряз, башынызы ня аьрыдым. Чюрякчи кюмбя-
ляри тяндирдян чыхартмагда олсун, сяня кимдян дейим кюмбяляри
алыб эедян чобандан. Чобан гардаш евиня чатмышды, эюрдц ки, йа-
ман аъыбдыр. Тез кюмбялярин бирисини ютцрдц ичяри. Бирдян айнада
юзцнц эюрцб бахды ки, еля бил ъаван оьлан олубдур ки, эял эюрясян,
галды мящятдял. Тез чыхардыб икинъи кюмбяни йеди, эюрдц ки, валлащ
бядяниня еля гцввят эялибдир ки, яйяр ялини даьа узатса дартыб йерин-
дян чыхардар. Дурду чыхды ешийя. Цчцнъц кюмбяни щейбясиндян чы-
хардыб йеди, бахды эюрдц эюзляриня еля гцввят, еля гцввят эялиб ки,
йердя битян набататын щамысыны эюрян кими ялбящял таныйыр ки, щан-
сындан ня кими дярман гайырмаг олар. Юз-юзцня деди:
– Валлащ, бу чюряклярдя гяриб ишляр вардыр.
Дюрдцнъц кюмбяни йейиб гуртарандан сонра габаьына щяр
кяс эялян кими о дягигя цзцня баханда онун щавахт юляъяйини би-
лир. Чобан юз-юзцня деди:
– Даща дяли дейилям ки, чобанлыг едям.
Чобанлыг палтарыны яйниндян чыхардыб башлады кянддя щяким-
лик елямяйя.

288
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Чюрякчи кюмбяляри эятириб Искяндяря вериб эетди ишиня. Искян-


дяр сювиня-сювиня кюмбялярин дюрдцнц дя йейиб дурду айаьа. Бах-
ды эюрдц ки, балыглар падшащынын дедийи яламятлярин щеч бириси
эюрсянмяди. Дярщал чюрякчини чаьырыб деди:
– Сяня вердийим тохумлары чюряйин ичиня гоймушдунму?
Чюрякчи истяди йалан десин, эюрдц ки, бу гара о гаралардан
дейилдир. Щярэащ йалан данышса Искяндяр билиб башыны кясдиряъякдир.
Горхусундан динмяйиб дайанды. Искяндяр икинъи дяфя ондан со-
рушанда, чюрякчи ъаваб вериб башына эялян гязийяни данышды. Искян-
дяр онун бу сюзцндян гязябляниб чюрякчини о саат зиндана
салдырды. Сонра вязирини чаьырыб ямр еляди ки, шящярдя олан бцтцн
чобанлары онун йанына эятирсинляр. Вязир орадан эялиб тапшырыг вер-
ди ки, шящярдяки чобанларын щамысыны Искяндярин щцзуруна йыьсын-
лар. Бу ямрин сабащы эцнц бцтцн чобанлары йыьыб Искяндярин
сарайына эятирдиляр. Искяндяр чобанларын йанына эялиб дурандан
сонра деди:
– Эедин чюрякчини зиндандан чыхардыб бура эятирин.
Бяли, эедиб чюрякчини дя эятирдиляр. Искяндяр чюрякчини эюрян
кими деди:
– Бах эюр, кюмбяляри вердийин чобан онларын ичиндядирми?
Чюрякчи габаьа йерийиб чобанлары бир-бир нязярдян кечирдиб
эюрдц ки, кюмбя вердийи чобан онун эюзцня дяймяйир. Гайыдыб
эялди Искяндярин йанына деди:
– Искяндяр саь олсун, чобан мяним эюзцмя дяймяйир.
Искяндяр бу сюзц ешитъяк деди:
– Апарын бу саат буну эеня зиндана салын.
Чюрякчини зиндана эюндяриб, юзц эялди чобанларын йанына.
Цзцнц онлара тутуб деди:
– Сиздян башга бу шящярдя эеня чобан вар, йохса еля сизсиз?
– дейяндя чобанларын бириси ъаваб вериб деди:
– Искяндяр саь олсун, бир няфяримиз эялмяйибдир. Сябяби дя
будур ки, онун башында гярибя бир мюъцз олубдур.
Искяндяр чобандан бу сюзц ешидяндя деди:

289
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

– Неъя мюъцз олубдур?


Чобан ъаваб вериб ящвалат неъя олмушдуса, еляъя наьыл ели-
йиб гуртарандан сонра Искяндяр онларын щярясиня бир гядяр пул ба-
ьышлыйыб деди:
– Сабащ щаман чобаны мяним йаныма эятирин.
Чобанлар Искяндяря разылыг елийиб сабащ щаман чобаны эятир-
мякляриня сюз вердиляр. Ертяси эцнц чобанлар щаман щяким олмуш
чобанын йанына эялиб ящвалаты она дейиб юзляри иля эютцрцб бирбаш
эялдиляр Искяндярин барыэащына. Искяндяр чобаны данышдырыб эюрдц
ки, чюрякчинин дедийи, балыглар падшащынын дедикляри тамам доьру-
дур. Цзцнц она тутуб деди:
– Бу эцндян сонра сяни юзцмя баш щяким тяйин елядим.
Ондан сонра ямр вериб чюрякчини зиндандан чыхартдырды.
Беля данышырлар ки, эцнлярин бир эцнц Искяндяр щякиминдян
сорушду:
– Щяким, де эюрцм мян ня вахт юляъяйям?
Щяким ъаваб вериб деди:
– Искяндяр саь олсун, сянин юлцмцня дцз цч эцн галыбдыр.
Бу сюзцн сабащы Искяндяр хястялянди. Щяким она дава-дяр-
ман вериб бир эцнцн ичиндя ону йахшы еляди. Цчцнъц эцн Искяндяр
бярк дарыхды. Щякими онун голуна эириб чыхартды баьчасында эяз-
дирмяйя. Бир гядяр эяздирмишди ки, Искяндярин ящвалы бярк гарышды,
цряйи башлады дюйцнмяйя, сонра гяшш еляйиб цряйи эетди. Щяким тез
онун голуна эириб, Искяндяри чякди баьын ичиндя олан кцлафирянэи-
лярин бирисиня. Искяндяри орада отуздуран кими, Искяндярин цряйи
эедиб орадаъа юлдц. О юляндян сонра ъамаат йыьышыб щаман щя-
кими юзляриня падшащ сечдиляр.

Сон.

290
ИСКЯНДЯРИН ГУШ ДИЛИ БИЛМЯСИ

Наьыл еляди: 48 йашлы Мяъид Баьырзадя


Йазыйа алды: Паша Ъяфяров
Эянъя
28.02.1940

АЬЫЛ елийиб дийирляр ки, бир эцн Искяндяр Зцргяр-


нен юз вязири иля ова чыхмышдылар. Беля олду ки, бун-
лар эялиб бюйцк бир мешийя чыхдылар. Искяндяр
габахда, вязири дя онун далынъа мешянин ичи иля
эедя-эедя Искяндяр эюрдц ки, бюйцк бир чинар аьа-
ъынын башында ики гарьа дуруб бири-бириля ширин сющ-
бят елийирляр. Искяндяр бир балаъа айаьыны сахлайыб онларын
данышыгларына гулаг асыб эюрдц ки, биринъи гарьа икинъи гарьайа ди-
йир ки:
– Хябярин вардырмы ки, Искяндяр Зцргярнен иши о йеря йети-
рибдир ки, дярйадакы балыхлардан да баъ алыр.
Дийяндя о бириси гарьа она ъавабында деди:
– Гой кефи неъя истийир еля дя елясин, о гядяр Искяндярляр йола
салмышых ки, бу онларын йанында муштулуг да ола билмяз.
Искяндяр гарьаларын бу сющбятини ешидяндян сонра вязириня
деди:
– Вязир, бундан о йана эетмяк истямирям, гайыт эедяк.
Щяр икиси гайыдыб барэаща эяляндян сонра Искяндяр вязириня
деди:

291
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

– Вязир, бу саат неъя олурса-олсун, эяряк еля елийясян ки, би-


зим мешядян гайытдыьымыз йердя олан бюйцк чинар аьаъындакы ики
гарьаны дири тутдуруб мяня эятиздирясян.
Вязир Искяндярин ямрини йериня йетирмяк цчцн овчулары йа-
нына чаьыртдырды. Искяндярин дедийи йери онлара нишан вериб орада
олан ики гарьаны дири тутуб Искяндярин щцзуриня эятирмяклярини он-
лара тапшырды.
Овчулар вязирин бу тапшырыьыны йериня йетирмяк цчцн дярщал
вязирин дедийи мешийя эетдиляр. Щаман йери тапыб мешянин щяр тя-
ряфиндя тяляляр гуруб пусгуда дайандылар.
Бир дя эюрдцляр ки, вязирин дедийи щаман гарьалар тялийя дц-
шцбляр, о дягигя эедиб гарьалары дири тутуб апардылар вязирин йа-
нына. Вязир гарьаларын икисини дя эютцрцб эялди Искяндярин
щцзуриня.
Беля рявайят елийирляр ки, Искяндяр гушларын да дилини билирмиш.
Гарьалары эюрян кими онлар иля юз дилляриндя данышыб, филан эцн, фи-
лан саатда онларын бири-бириси иля данышдыьы сющбяти онларын йадына
салыб деди:
– Сизин данышдыьыныз Искяндяр Зцргярнен о мяням. Инди си-
зин икинизи дя тикя-тикя доьратдыраъыйам ки, бир дя мяним далымъа
мяним гийбятими елямийясиз.
Гарьалар Искяндяря чох йалвардылар ки, онлары юлдцртдцрмя-
син, эюрдцляр ки, Искяндяри дедийи сюзцндян дюндярмяк щеч вяъщ-
ля мцмкцн дейилдир. Ялгяряз, башынызы ня аьрыдым. Гарьалар
вязиййяти беля эюряндя Искяндярдян хащиш еляйиб дедиляр:
– Инди ки бизи юлдцртдцрцрсян, бизим сюзцмцз йохдур. Беля
олан сурятдя бизя цч эцн мющлят вер, эедиб йувамыза дяйиб гайы-
дах. Щям дя сянин бармаьындакы цзцйц дя бизя вер. Юзцмцзля
апарыб, эеня дя гайтарыб юзцмцз иля эятиряк.
Искяндяр гарьаларын бу хащишини гябул елийиб, бармаьындакы
цзцйц дя онлара вериб бурахды.
Цчцнъц эцн Искяндяр эюрдц ки гарьалар эялирляр, амма га-
бахда эялян гарьанын аьзында сапа дцзцлц бир шей вардыр. Гарьа-

292
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

лар дцз эялиб Искяндярин габаьында ганат вуруб дурдулар. Сонра


аьызларында сапа дцзцлц бир дястя цзцйц Искяндярин габаьына го-
йуб дедиляр:
– Юз цзцйцнц бунларын ичиндян сеч эютцр, ондан сонра да
бизи неъя истийирсян еля дя юлдцртдцр.
Искяндяр сапа дцзцлц цзцклярин щансы цзцйя бахды эюрдц ки,
щамысында Искяндяр йазылыбдыр, щансы бирисини ялиня алыб бармаьына
тахдыса эюрдц ки, йекядир, о бириси балаъадыр. Нищайят бцтцн цзцк-
ляри бир-бир бармаьына тахыб, ахырда юз цзцйцнц сечиб тапандан
сонра деди:
– Бу цзцкляр ня цзцкдцрляр?
Гарьаларын бириси Искяндяря ъаваб вериб деди:
– О цзцклярин щяр бирисинин бир сащиби олубдир.
Искяндяр деди:
– Буну билдим. Бяс щамысынын цстцндя Искяндяр йазылыбдыр.
Гарьа эеня дя ъаваб вериб деди:
– Бяли, онларын щамысы сянин кими бир Искяндяр олубдурлар.
Искяндяря гарьанын бу сюзляри хош эялиб щяр икисини азад етди.
Эюйдян цч алма дцшдц, бири мяним, бири юзцмцн, бири дя на-
ьыл дийянин.

Сон.

293
ИСКЯНДЯРИН ЮЛМЯСИ

Наьыл еляди: 48 йашлы Мяъид Баьырзадя


Йазыйа алды: Паша Ъяфяров
Эянъя
25.02.1940

СКЯНДЯР бюйцк мцщарибялярдян гайыдыб юз бари-


эащында отурмушду. Юз-юзцня фикир елийиб деди:
– Эюрясян мян, Искяндяр юляндя неъя юляъяйям?
Бу фикир Искяндярин цряйиндя йер еляди. Дярщал юз
мцняъъимлярини йанына истяйиб онлара деди:
– Бу саат рямл атыб мяня дийин эюрцм, мян юлян-
дя неъя юляъяйям?
Искяндярин бу сюзцня щеч бир мцняъъим рямл атмаьа ъцрят
елямяди. Искяндяр икинъи дяфя онлара мцраъият едяндя, гоъа бир
мцняъъим габаьа йерийиб деди:
– Искяндяр саь олсун, яйяр бу ишдя мяня бир зяфяр тохунмаса,
мян дейярям.
Искяндяр деди:
– Бу ишдя мцняъъимляря щеч бир зяфяр йохдур. Щяр ня ки, ол-
са доьрусуну де.
Бяли, гоъа мцняъъим дярщал рямл атыб гуртарандан сонра деди:
– Искяндяр саь олсун, сизин юлцмцнцз тез бир заманда ваге
олаъагдыр. Щям дя сиз юляндя дямир бир гяфясин ичиндя юляъяксиз.
Искяндяр мцняъъимдян бу сюзляри ешидян кими рянэи-руфу

294
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

дцм аьаппаг аьарыб саралды, сонра цряйи чырпынмаьа башлады. Юз-


юзцня фикир еляйиб деди:
– Йягин бюйцк мцщарибяляря дцшяъяйям, мяни ясир апара-
ъаглар, юзцмц дя дямир гяфясли бир зиндана салаъаглар, орда да
юляъяйям.
Мцняъъимлярин дедийи сюз ону чох дарыхдырды. Щавасыны дя-
йишмяк цчцн ямр еляди ки, гошун щазыр олсун, йени бир сяфяря чых-
маг истийирям. Бяли, гошун щазыр олан кими Искяндяр атланыб кечди
гошунун габаьына, йаваш-йаваш башладылар эетмяйя. Эетщаэет ня-
щайят эялиб бюйцк бир гумлу сящрайа чыхдылар. Амма щава еля ис-
тийди ки, атлар йерийя билмирдиляр. Искяндяр эюрдц ки, чох
йорулубдур. Ямр еляди ки, чадырлары гуруб бир гядяр истиращят еля-
син. Гошун ящли атлардан дцшцб чадырлары гурдулар. Щава чох бярк
исти олдуьундан эятириб низяляри йеря вуруб, галханлары да дюрд бир
тяряфиня, цстцня дцзцб еля ки, чадыры щазырладылар, Искяндяр атдан
дцшцб чадырына дахил олду. Бир гядяр истиращят елямишди ки, бирдян
йухудан диксиниб сярасимя айылды. О йан-бу йана баханда эюрдц
ки, щяр тяряф дямир гяфясдир. Мцняъъимин дедийи сюз о саат йадына
дцшдц. Цряйи башлады дюйцнмяйя. Еля няря чякди ки, гошун ящли та-
мам йериндян сычрады. Вязир, вякил онун йанына эяляндя эюрдцляр
ки, цряйи эедиб. Щякимляр дава-дярман эятириб айылтдылар. Искян-
дяр онлары йанында эюрцб деди:
– Мян юляъяйям. Анъаг сизя дюрд вясиййятим вардыр. Онун
бириси будур ки, мян юляндян сонра мяним мейитими тезликля
анама чатдырасыз, амма бу шярт иля ки, ъяназями гошун ящлинин лап
ахырында апарасыз. Икинъи вясиййятим будур ки, анама дийярсиз ки,
мяня ещсан веряндя о адамлара версин ки, онларын щеч бириси дя ъи-
йяр даьы эюрмямиш олсунлар, цчцнъц вясиййятим будур ки, мяни та-
бута гойдугда, бир ялим ешикдя галаъагдыр. Мяним табутуму
эяздирярсиз. Щарада ялими чяксям, орада да басдырарсыз. Дюрдцн-
ъц хащишим будур ки, анама дийярсиз мяни гября гойандан цч эцн
сонра гябристанлыьа эялсин, мяни сяслясин, онунла данышмалы бир
нечя сюзцм вардыр.

295
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Бяли, еля ки, Искяндяр вясиййятини тамам еляйиб гуртарандан


сонра ящвалы даща пис хараблашды, цряйи башлады дюйцнмяйя, тез-
тез цряйи эедиб гяшш еляди. Щякимляр ня гядяр чалышдыларса вердик-
ляри дярманлар кюмяк етмяди. Бирдян-биря цряйи чатдыйыб юлдц.
Вязир, вякил йыьышыб ялбящял табут щазырладылар. Онун мейитини
табутун ичиня гойуб истядиляр ки, тезликля анасына чатдырсынлар. Бя-
ли, дцзялдиляр йола. Аз эетдиляр чох дайандылар, чох эетдиляр аз да-
йандылар. Мцхтясяр ки, эялиб Искяндярин анасы олан шящяря чатдылар.
Бу бурада дямдя галсын. Сяня кимдян дейим, кимдян хябяр
верим, Искяндярин анасындан. Бяли, еля ки, гошун ящли истяди ки, шя-
щяря дахил олсун, Искяндярин анасына хябяр вердиляр ки, оьлун мц-
щарибя мейданындан гайыдыб эялир. Анасы сювиня-сювиня чыхды евин
балгонуна. Бахды эюрдц ки, оьлу щямишя гошун ящлинин габаьын-
да оларды. Амма инди эюзцня дяймийир. Сорушду ки:
– Бяс Искяндяр щаны?
Дейяндя дедиляр ки:
– Гошунун икинъи дястяси иля эялир.
Бяли, икинъи дястя дя шящяря дахил олду. Анасы эюрдц ки, Ис-
кяндяр эеня дя йохдур. Бу дяфя эеня оьлуну сорушду. Эеня ъаваб
вериб дедиляр ки:
– Оьлун цчцнъц дястя иля эялир.
Цчцнъц гошун дястяси шящяря дахил оланда анасы Искяндяри
эюрмяйиб аьлыйа-аьлыйа деди:
– Дийин эюрцм, Искяндярин башында ня вардыр ки, гошунун
ичиндя эюрцнмяйир?
Вязир, вякил йетишиб щал-гязийяни анасына дейиб ону сакит еля-
диляр. Ертяси эцнц газанлар асылды, дявяляр кясилди. Шящярин бцтцн
ъамаатыны ещсана чаьырдылар. Сцфряляр салыныб бишмишляр орталыьа эя-
ляндя анасы ъамаатын ичиня эялиб деди:
– Ъямаят, сиздян бир хащишим вардыр. О да будур ки, оьлум
юляндя вясиййят елийиб ки, мяним ещсанымдан о адамлар йесинляр
ки, онлар ъийяр даьы эюрмцйцбляр. Инди мян дя сиздян чох тявягге
елийирям. Ъийяр даьы эюрянляр бу ещсандан йемясинляр.

296
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Эюрдц щеч кяс ялини йемяйя узатмады. Деди:


– Мяйяр, бура йыьыланларын щамысы ъийяр даьы эюрцбсцз?
Бяли, щяря йербяйердян галхыб, кими оьул даьы, кими гыз даьы, ки-
ми ана, кими ата, кими арвад даьы эюрдцклярини дейяндя, анасы деди:
– Кифайятдир, инди чюряйинизи йейин. Мяня инди мялум олду
ки, дярдли бир тяк мян дейилмишям, еля щамы ъийяр даьы эюрцбдцр.
Ъамаат чюряйи йейиб гуртарандан сонра Искяндярин табу-
туну эютцрцб чыхдылар. Бу кянд мяним, о шящяр сянин ъяназяни чи-
йинляриндя эяздирдиляр. Эюрдцляр ки, Искяндяр ялини табутун ичиня
чякмийир, лап йорулдулар. Ялдян-айагдан дцшдцляр. Бу заман йол
иля пирани бир киши эедирди. Дуруб бу издищамы тамаша елийяндя эюр-
дц ки, издищамын ичиндя бир табут апарырлар. Гоъа орадакыларын би-
риня йахынлашыб деди:
– Бу шяхс кимдир ки, беля эяздирирсиз?
Ъаваб вериб дедиляр ки:
– Бу бюйцк щюкмцдар Искяндяр Зцргярнендир. Юлцбдцр,
апарырыг басдырмаьа. Амма юлян заман вясиййят елийиб ки, мя-
ним ялим табутдан кянарда галаъагдыр. Ялими щарда чяксям, ор-
да да мяни басдырарсыз.
Гоъа онларын бу сюзцня эцлцб деди:
– О, дцнйадан доймайыбдыр, ня гядяр эяздирсяз дя ялини та-
бутун ичиня чякмяйяъякдир.
Дедиляр ки:
– Бяс нейлийяк?
Гоъа ъаваб верди ки:
– Щярэащ разы олсаз мян еля елийярям ки, ялини чякяр.
Дедиляр ки:
– Еля. Анъаг биз эязмякдян щялак олдуг.
Гоъа о дягигя йердян бир овуъ торпаг эютцрцб Искяндярин
овъуна тюкян кими Искяндяр о дягигя ялини табутун ичиня чякди.
Наьыл елийиб дейирляр ки, Искяндяри еля орадаъа да басдырдылар. Цч
эцндян сонра анасы гябристанлыьа эялиб Искяндяр, дейя оьлуну сяс-
ляди. Эюрдц ки, ъаваб верян олмады. Бир дя Искяндяр дейиб сясляди,

297
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

эюрдц ки, йеня дя ъаваб йохдур. Цчцнъц дяфя Искяндяр Зцргярнен


дейиб оьлуну чаьыранда Искяндяр гябирдян ъаваб вериб деди:
– Ана!
Анасы оьлунун сясини ешидиб деди:
– Ъан бала, сящярдян сяни сяслийирям, нийя ъаваб вермирдин?
– дейяндя Искяндяр деди:
– Анаъан, ъаваб вермямяйимя сябяб будур ки, бу торпа-
ьын алтында о гядяр Искяндярляр йатыбдыр ки, мян билмядим щансы
Искяндяри чаьырырлар, амма еля ки, Искяндяр Зцргярнен дейяндя
онда билдим ки, мяни чаьырырмыш.

Сон.

298
ИСКЯНДЯР ВЯ АНАСЫ

Наьыл еляди: Миниш Таьы гызы


(36 йашлы, евдар гадын)
Йазийа алды: Паша Ъяфяров
Эянъя
10.03.1940

АЬЫЛЛАРДА беля данышырлар ки, Искяндяр Зцр-


гярнен вяфат еляйяндян сонра анасы оьлунун тор-
паг алтында басдырылмасына разы олмады. Вязир,
вякил йыьылыб она чох нясищят елядиляр, мисаллар чяк-
диляр, дялилляр эятирдиляр, сцбутлар эюстярдиляр, ан-
ъаг анасы деди ки, тойуг бир гычлыдыр ки, бир гычлыдыр.
Вязир, вякил эюрдцляр ки, щеч бир вяъщля анасы Искяндярин бас-
дырылмасына разылыг вермийяъякдир. Ахырда бу гяраря эялдиляр ки,
эедиб анасына башга бир мяслящят эюрсцнляр. Бу мягсядля дя он-
лар анасынын йанына эедиб дедиляр:
– Инди ки, оьлунун басдырылмасына разылыг вермийирсян, онда
бизим мяслящятимиз будур ки, Искяндярин ъяназясини тяк бир отаг-
да сахлайаг. Сян дя онун йанында отур, бу шярт иля ки, юзцн дя щеч
бир шей йемийясян.
Искяндярин анасы бир чох сувал-ъавабдан сонра онларын мяс-
лящятини гябул еляди.
Вязир, вякил дярщал йыьышыб сарай отагларындан бирини бошалт-
дылар. Беля ки, отаьын ичиндя щеч бир шей гоймадылар. Сонра отаьын

299
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

сягфинин лап ортасындан бир парча чюряк асдылар. Искяндярин мейи-


дини эятириб отаьын ортасында узатдылар. Ондан сонра анасы эялиб
оьлунун йанында отурду. Вязирляр гапыны далдан баьлайыб пус-
гуда дурдулар ки, эюрсцнляр анасы ня елийяъякдир.
Цч эцн-цч эеъя анасы оьул дейиб башына, дизиня вуруб аьлады.
Дюрдцнъц эцн эюрдц ки, аьламаг буну тамам тагятдян салыбдыр.
Амма еля аъыбдыр ки, аъындан бядяни аьаъда йарпаг ясян кими
ясир. О йан-бу йана бахды эюрдц ки, йемяйя щеч бир шей йохдур;
бирдян отаьын йухары сягфиня баханда эюрдц ки, бир парча чюряк
асылыбдыр. Чцнкц аълыг она чох зор эялмишди, биртящяр йериндян
галхды. Ялини узатды чюряйи ендирсин, эюрдц ки, яли чатмыр. Отаьын
ичиндя дя еля бир шей тапмады ки, айаьынын алтына гойсун, галды мя-
щятдял, билмяди ки, ня елясин. О йан-бу йанына бахды эюрдц щеч кяс
йохду. Йавашъа чыхды оьлунун синясинин цстцня, чюряйи ендириб
йеря дцшян кими гапынын далында дуранлар ичяри эириб дедиляр:
– Биз сяня дийяндя ки, иъазя вер апарыб оьлуну басдыраг, сян
разы олмурдун ки, о-бу эялиб онун гябринин цстцндян кечиб айах-
лайарлар. Амма инди сянин юзцн бир парча чюряйи ендирмяк цчцн
онун синясинин цстцня чыхмышдын.
Анасы эюрдц ки, онлар щаглыдырлар. Ондан сонра оьлунун
басдырылмасына иъазя верди.

Сон.

300
ИСКЯНДЯРИН БУЙНУЗУ ВАР

Наьылы данышды: 50 йашлы Хасай Нясибов


Йазыйа алды: Паша Ъяфяров
Эянъя
10.03.1940

ЕЛЯ рявайят елийирляр ки, Искяндяр Зцргярненин


буйнузу варыймыш. Щямишя башыны гырхдырандан
сонра ямр елийярмиш ки, дялляйи апарыб юлдцрсцнляр.
Эцнлярин бир эцнц Искяндяр эеня дя башыны гырхды-
рыб гуртарандан сонра ямр елийир ки, дялляйи апарыб
юлдцрсцнляр. Дялляк буну билиб, чох йалварыб, йа-
харыр, аьлыйыр, эюзцнцн йашыны тюкцркц, бу сирри щеч кяся демийя-
ъякдир. Ня ися Искяндярин дялляйя йазыьы эялиб ону юлдцртмцр.
Бяли, бу ишин цстцндян бир хейли вахт кечир. Дялляк бу сирри щеч
кимя демийир. Амма дялляк эюрцр ки, цряйи еля шишибдир ки, олмуйан
кими. Яйяр бу сирри демяся сюз онун цряйини дешяъякдир. Бир тяряфдян
Искяндярдян горхмасы, о бириси тяряфдян сирри цряйиндя сахламаг дял-
ляйи лап боьмушду. Дялляк фикирляшди ки, яйяр бу сирри ачмасам дярд
мяни чатдадар. Бяли, бунлары фикир елийя-елийя эялиб бюйцк бир бярри
бийабана чыхды. О йаны эязди, бу йаны эязди эюрдц ки, щеч кяс йох-
дур. Дялляк адам олмамасына чох сювцндц. Баханда эюрдц йолун
кянарында кющня бир гуйу вардыр. Юзц-юзцня деди:
– Бу йахшы олду, эедиб дярдими еля бу гуйуйа дийиб, цряйими
бошалдарам.

301
Азярбайъан дастанлары вя Яртоьрол Ъавид

Бирбаш гуйунун башына эялиб эеня дя о йан-бу йана бахды,


адам эюрмяди. Тез йеря отуруб башыны гуйунун ичиня узадыб цч
дяфя далбадал деди:
– Искяндяр Зцргярненин буйнузу вар, буйнузу вар, буй-
нузу вар.
Дейиб дурду айаьа, гайытды шящяря. Бир нечя вахт бу ящва-
латын цстцндян кечди. Дялляйин цряйи сакит олду.
Эцнлярин бир эцнц бир чобан щаман сящрада гойун отарыр-
ды. Эюрдц ки, йолун кянарындакы гуйудан ики дяня йахшы гамыш би-
тибдир. Чобан юз-юзцня деди:
– Бу йахшы олду. Бу гамышлары кясиб юзцмя тцтяк гайырарам,
щям дя мяшьулиййят олар. Даща бу сящрада дарыхмарам.
Дийиб эедиб гуйудан гамышларын икисини дя кясиб тцтяк гайыр-
ды гуртарды. Истяди ки, бир щава чалсын, бахды эюрдц ки, тцтяк сясля-
ниб дийир ки, Искяндяр Зцргярненин буйнузу вар, буйнузу вар,
буйнузу вар. Чобан мящятдял галды, чювцрдц айры бир щава чал-
маьа, эюрдц хейир, эеня дя тцтяк чалыр ки, Искяндяр Зцргярненин
буйнузу вар, буйнузу вар, буйнузу вар. Ня гядяр чалышды, ялляш-
ди эюрдц еля яввялки кими тцтяк сясляниб дийир: Искяндяр Зцргярне-
нин буйнузу вар, буйнузу вар, буйнузу вар.
Мцхтясяр, сизя ня баш аьрысы верим. Чобан тцтяйини чалмаг-
да олсун, сизя кимдян хябяр верим Искяндяр Зцргярнен падишащ-
дан. Бу сюзц Искяндяря чатдырырлар ки, филан йердя, филанкясин
чобаны бир тцтяк гайырыбдыр, чаланда дийир ки, Искяндяр Зцргярне-
нин буйнузу вар, буйнузу вар, буйнузу вар.
Искяндяр о дягигя щюкм елийир ки, чобаны онун йанына эятир-
синляр. Ялцстц бир няфяр эедиб чобаны тапыб эятирир дцз Искяндярин
йанына. Искяндяр чобаны эюрян кими дийир:
– Тцтяйини чал эюрцм, щансы щаваны йахшы чалырсан.
Чобан о дягигя тцтяйи ъибиндян чыхардыб чалмаьа башлыйан-
да Искяндяр эюрцр ки, чобан тцтяйиндя дийир: Искяндяр Зцргярненин
буйнузу вар, буйнузу вар, буйнузу вар. Искяндяр чобана дийир:
– Айры бир щава чал.

302
Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол Ъавид

Чобан истийир ки, айры бир шей чалсын, эюрцр ки, олмуйур. Эеня
дя яввялки кими тцтяк дийир ки, Искяндяр Зцргярненин буйнузу вар,
буйнузу вар, буйнузу вар.
Мясяляни Искяндяр беля эюряндя дийир:
– Дайан, даща чалма, амма сяндян бир шей сорушаъыйам,
эяряк доьрусуну мяня дийясян. Яйяр дцз данышмасан, сяни юлдцрт-
дцряъийям.
Чобан дийир:
– Искяндяр саь олсун, щяр ня сорушсан щамысыны дцз дийяъийям.
Искяндяр дийир:
– Де эюрцм бу тцтякляри щарадан алыбсан?
Чобан ящвалаты башлыйыб неъя олмушдуса, еляъя дя наьыл елийир.
Искяндяр чобанын бу данышыгларына диггят иля гулаг асыб юз
цряйиндя дийир ки, бу иш олса, олмаса да дялляйин ишидир. Тапшырыр ки,
дялляйи эятирсинляр. Бяли эедиб дялляйи эятирирляр. Искяндяр ону эю-
рян кими дийир:
– Дялляк, мяня доьрусуну де эюрцм сян иля мяним арамда
олан эизлин бу сирри эедиб кимя дийибсян? Яйяр доьру данышмасан
сяни юлдцртдцряъяйям.
Дялляк эюрдц ки, Искяндярин сюзц, сюздцр. Яйяр доьру даныш-
маса юлдцртдцряъякдир. Юз цряйиндя дийир, гой доьрусуну дийим.
Бу да неъя олмушдуса еляъя данышыр. Искяндяр бахыр ки, щяр икиси-
нин дедикляри бярабяр эялир. Онларын доьру данышмаглары Искяндя-
рин хошуна эялиб щяр икисини азад елийир. Ондан сонра ъамаатын
аьзына дцшцр ки, Искяндяр Зцргярненин буйнузу вар, буйнузу вар,
буйнузу вар.

Сон.

303
ДАСТАНЛАРДА ИСТИФАДЯ ОЛУНАН
АШЫХ-ЕЛ ЩАВАЛАРЫ

“Гарачы” щавасы “Цч эцллц” щавасы


“Ел” щавасы “Кярям шякянэи” щавасы
“Иряван Шяририси” щавасы “Тярякямя шикястяси” щавасы
“Тяънис” щавасы “Гоъа Кярями” щавасы
“Йаных кярями” щавасы “Короьлу” щавасы
“Ширваны кярямиси” щавасы “Кющня эюзяллямя” щавасы
“Дилгям” щавасы “Мирзяъан” щавасы
“Сары торпаг” щавасы “Овшары” щавасы
“Рянэ” щавасы “Иряван чухуру” щавасы
“Аббас шикястяси” щавасы “Ашыг Щцсейни” щавасы
“Нахиъяваны” щавасы “Шярил” щавасы
“Ящмяди” щавасы “Вагиф” щавасы
“Борчалы” щавасы “Щиърани кярям” щавасы
“Гящряманы” щавасы “Гайтарма” щавасы
“Тяънис” щавасы “Сарайи эярайлы” щавасы
“Кярями” щавасы “Эярайли” щавасы
“Овшары” щавасы “Паша кючдц” щавасы
“Пярдясиз” щавасы “Зарынъы” щавасы
“Гафийя” щавасы “Гайтарма” щавасы
“Ъыьатайы” щавасы “Эюйчя” щавасы
“Эярайы” щавасы “Рущфани” щавасы
“Шикястя” щавасы “Байрамы” щавасы
“Шякянэи” щавасы “Мисир” щавасы
“Гараняфяс” щавасы “Мирзяъан” щавасы
“Вялиъаны” щавасы “Мцхяммяс” щавасы
“Гоша гафийя” щавасы “Шикястя” щавасы

304
МЦНДЯРИЪАТ

Тарихи мювзудакы наьылларымызын тядгигатчысы


(Эцлбяниз Бабаханлы) ..............................................................5

Яртоьрол Ъавид – Хялилов Аьайар Хялил оьлунун сюйлядийи


“Эюйяникли Ящмяд” наьылы щагда............................................8

Эюйяникли Ящмяд....................................................................11

Яртоьрол Ъавид – “Шащ Исмайыл” щагда ..................................31


Шащ Исмайыл ............................................................................37

Яртоьрол Ъавид – “Ибращым” наьылы щаггында..........................70


Ибращым ..................................................................................77

Пяри ханым ............................................................................121

Няъяф ....................................................................................127

Яртоьрол Ъавид – Ашых Няъяф Щцсейновун сюйлядийи


“Абдулла” наьылы щагда ......................................................143
Абдуллащ ..............................................................................144

Яртоьрол Ъавид – Ашых Гящряман Ибращимовун сюйлядийи


“Сейиди” наьылы щагда ..........................................................152
Сейиди ..................................................................................154

Ъямишид ................................................................................184

Тейщур ..................................................................................198

Яртоьрол Ъавид – “Дяли Алыны тяриф”, “Сичанла дейишмя”,


“Дяйирман усталары”, “Хан Чобан” вя “Кешиш Оьлу”
наьыллары щагда ....................................................................217

305
“Кешиш оьлу” щаггында (илавя) ............................................223
Ашыг Ялясэярин Гачаг Дяли Алыны тярифлямяси ........................224
Ашых Ъявадын Сичан иля дейишмяси ........................................231
Дяйирман усталары ..............................................................234
Хан чобан ..........................................................................237
Кешиш оьлу ............................................................................246

Яртоьрол Ъавид – “Искяндяр халг йарадыъылыьында”


башлыглы говлуг щагда ..........................................................260

Низаминин ясярляринин ел вариантлары


Искяндяр вя фягир ..................................................................262
Искяндярин зулмата эетмяси ................................................264
Искяндярин сябри вар ............................................................268
Искяндярин ядаляти ................................................................272
Мяням, мяням дийян, о мяням ........................................279
Искяндяр вя лоьман ............................................................282
Искяндярин балыглар падшащындан баъ алмасы ........................286
Искяндярин гуш дили билмяси ..................................................291
Искяндярин юлмяси ................................................................294
Искяндяр вя анасы ................................................................299
Искяндярин буйнузу вар ......................................................301

Дастанларда истифадя олунан ашых-ел щавалары ........................304

306
Китаб “Прогресс” интернет вя полиграфийа хидмятляри ММЪ-дя
йыьылыб сящифялянмиш, редактя вя корректя едилмишдир.

Азярбайъанын гейри-мадди мядяниййят абидяляри


вя Яртоьрол Ъавид

VII ъилд

Азярбайъан дастанлары
вя Яртоьрол Ъавид

Êîìïöòåð éûüûìû: Àëìàç Êÿðèìîâà


Åëíàðÿ Ôÿðçÿëèéåâà
Ðÿøèä Êÿðèìîâ
×àïà èìçàëàíûá. 09.04.2011.
1
Ôîðìàòû 60õ90 /16. Ô.÷.â.19,25. Ø.÷.â. 19,25.
Ñàéû 500. Ãèéìÿòè ìöãàâèëÿ èëÿ

“×àøûîüëó” ìÿòáÿÿñè.
Áàêû ø., Ì.Ìöøôèã êö÷. 2 Å