You are on page 1of 2

Autoritatea Națională pentru Turism - ANT

Ordinul nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor


metodologice privind eliberarea certificatelor de
clasificare a structurilor de primire turistice cu
funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și
brevetelor de turism

Modificări (...)
În vigoare de la 14 iunie 2013

Consolidarea din data de 11 aprilie 2018 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 353 din
14 iunie 2013
Include modificările aduse prin următoarele acte: Ordin 221/2015; Ordin 415/2016.
Ultimul amendament în 14 iunie 2013.

*) Potrivit art. I din Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 221/2015, normele metodologice privind
eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor

și brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, cu numărul 353 și 353 bis din 14 iunie 2013, se modifică.

*) Potrivit art. I din Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 415/2016, Normele metodologice privind
eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor

și brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 și 353 bis din 14 iunie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică și se

completează.
Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea
activității de turism în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările
ulterioare, precum și prevederile art. 20 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea
certificatelor de clasificare, a licențelor și brevetelor de turism, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2013 privind organizarea și
funcționarea Autorității Naționale pentru Turism,
președintele Autorității Naționale pentru Turism emite următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de
primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism
prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 bis.
Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului dezvoltării regionale și
turismului nr. 1.051/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor
de clasificare, a licențelor și brevetelor de turism, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182
și 182 bis din 15 martie 2011.

Tiparit de Dep. Juridic la 11.04.2018. 1/2


Document Lege5 - Copyright © 2018 Indaco Systems.
Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale


pentru Turism,
Răzvan Filipescu

București, 10 iunie 2013.


Nr. 65.

Tiparit de Dep. Juridic la 11.04.2018. 2/2


Document Lege5 - Copyright © 2018 Indaco Systems.