Вы находитесь на странице: 1из 10

http://www.rus-skazki.com/images/users/saltykovshedrin/208334302.

jpeg

http://www.proza.ru/pics/2012/12/23/1602.jpg

ПРОПАЛА СОВЕСТЬ MẤT LƯƠNG TÂM

Михаил Салтыков-Щедрин Mikhail. Santycov Sedrin

Пропала совесть. По-старому толпились люди на Lương tâm biến mất. Dân tình vẫn tụ họp
улицах и в театрах; по-старому они то догоняли, то trên phố, trong nhà hát, vẫn chạy đuổi và chen
перегоняли друг друга; по-старому суетились и ловили vượt nhau, vẫn chạy ngược chạy xuôi, giành
на лету куски, и никто не догадывался, что чего-то giật miếng ăn, và không ai nhận ra rằng đã
вдруг стало недоставать и что в общем жизненном vắng mất một cái gì, như trong dàn nhạc cuộc
оркестре перестала играть какая-то дудка. Многие đời có cây sáo đã ngừng chơi. Nhiều kẻ còn
начали даже чувствовать себя бодрее и свободнее. thấy như tự do hơn, khoan khoái hơn. Người ta
Легче сделался ход человека: ловчее стало dễ gây thủ đoạn hơn, dễ hại ngầm, lường gạt,
подставлять ближнему ногу, удобнее льстить, nịnh bợ, đặt điều vu khống nhau hơn. Bỗng
пресмыкаться, обманывать, наушничать и клеветать. như xảy ra một phép màu nhiệm, những dằn
Всякую болесть вдруг как рукой сняло; люди не шли, а vặt đau đớn được rũ bỏ, người ta không còn đi,
как будто неслись; ничто не огорчало их, ничто не mà phóng chạy như bay; không có gì khiến
заставляло задуматься; и настоящее, и будущее -- все, phiền muộn, không gì bắt nghĩ ngợi; cả hiện tại,
казалось, так и отдавалось им в руки, -- им, cả tương lai đều như đã nắm chắc trong tay.
счастливцам, не заметившим о пропаже совести. Người ta trở thành những kẻ sung sướng,
không nhận ra lương tâm đã biến mất.

Совесть пропала вдруг... почти мгновенно! Еще Lương tâm đột nhiên biến mất, chớp
вчера эта надоедливая приживалка так и мелькала nhoáng! Vừa hôm qua, kẻ hành khất ngán
перед глазами, так и чудилась возбужденному ngẩm ấy còn thấp thoáng đâu đó trước mắt, và
воображению, и вдруг... ничего! Исчезли досадные trí tưởng tượng hưng phấn vẫn cảm nhận…
призраки, а вместе с ними улеглась и та нравственная bỗng dưng…mất tăm mất tích! Ảo ảnh phiền
смута, которую приводила за собой обличительница- nhiễu biến mất, và cùng với nó là sự khởi loạn
совесть. Оставалось только смотреть на божий мир и luân lí mà lương tâm – kẻ tố giác thường kéo
радоваться: мудрые мира поняли, что они, наконец, theo lắng lại. Chỉ còn việc khoan khoái nhìn
освободились от последнего ига, которое затрудняло ngắm thế giới mỗi ngày và sung sướng. Những
их движения, и, разумеется, поспешили kẻ khôn lõi cảm nhận được sự giải thoát khỏi
воспользоваться плодами этой свободы. Люди cái ách cuối cùng cản trở chuyển động của họ,
остервенились; пошли грабежи и разбои, началось và cố nhiên, vội vã thụ hưởng trái quả tự do.
вообще разорение. Con người trở nên cuồng loạn: cướp bóc, trấn
lột hoành hành; một sự hủy hoại toàn thể đã
manh nha.

А бедная совесть лежала между тем на дороге, Lương tâm tội nghiệp lúc đó nằm tả tơi
истерзанная, оплеванная, затоптанная ногами trên đường, bị phanh xé, phỉ nhổ, chà giẫm bởi
пешеходов. Всякий швырял ее, как негодную ветошь, chân khách qua đường. Người ta quẳng nó
подальше от себя; всякий удивлялся, каким образом в như mảnh giẻ rách vô ích, càng xa mình càng
благоустроенном городе, и на самом бойком месте, hay và ngạc nhiên không hiểu sao trong cái đô
может валяться такое вопиющее безобразие. И бог thành đẹp đẽ, phồn vinh lại nằm chềnh ềnh cái
знает, долго ли бы пролежала таким образом бедная vật kì quái như thế. Có trời biết nó sẽ nằm bao
изгнанница, если бы не поднял ее какой-то lâu nếu không có lão già nát rượu liếc con mắt
несчастный пропоец, позарившийся с пьяных глаз say toét nhèm nhìn mảnh giẻ vô dụng những
даже на негодную тряпицу, в надежде получить за нее mong kiếm cốc rượu vodka và nhặt nó lên.
шкалик.

И вдруг он почувствовал, что его пронизала словно Đột nhiên, lão thấy như có luồng điện
электрическая струя какая-то. Мутными глазами начал truyền thấu qua thân thể. Lão đưa con mắt mờ
он озираться кругом и совершенно явственно ощутил, đục ngó quanh, cảm thấy trí óc dần thoát hơi
что голова его освобождается от винных паров и что к men và cay đắng trở về thực tại, cái thực tại mà
нему постепенно возвращается то горькое сознание lão đã tiêu phí bao sức lực quý giá của cuộc
действительности, на избавление от которого были đời mình để thoát khỏi. Lão thấy sợ, cái nỗi sợ
потрачены лучшие силы его существа. Сначала он hãi mơ hồ khiến người ta phải lo lắng như
почувствовал только страх, тот тупой страх, который trước mối nguy hiểm được linh cảm mách bảo;
повергает человека в беспокойство от одного sau đó những kỉ niệm trỗi dậy, óc tưởng tượng
предчувствия какой-то грозящей опасности; потом bắt đầu hoạt động. Kỉ niệm không thương xót
всполошилась память, заговорило воображение. những chi tiết bạo ngược, phản bội, yếu mềm
Память без пощады извлекала из тьмы постыдного tình ái, những dối lừa, trí tưởng tượng hiện
прошлого все подробности насилий, измен, сердечной hình tất cả chúng một cách sinh động. Rồi tòa
вялости и неправд; воображение облекало эти án thức giấc.
подробности в живые формы. Затем, сам собой,
проснулся суд...

Жалкому пропойцу все его прошлое кажется Lão nát rượu tội nghiệp thấy quá khứ của
сплошным безобразным преступлением. Он не bản thân toàn lỗi lầm gớm ghiếc. Lão không
анализирует, не спрашивает, не соображает: он до того phân tích, không cật vấn, không cố hiểu; lão bị
подавлен вставшею перед ним картиною его bức tranh đạo đức sa đọa của bản thân làm
нравственного падения, что тот процесс cho đau đớn mà không sự trừng phạt của bất
самоосуждения, которому он добровольно подвергает cứ tòa án nghiêm khắc nhất nào có thể sánh
себя, бьет его несравненно больнее и строже, нежели nổi. Lão không hề nghĩ rằng gần như toàn bộ
самый строгий людской суд. Он не хочет даже принять cái quá khứ mà vì nó lão đã nguyền rủa bản
в расчет, что большая часть того прошлого, за которое thân cực lực, lại không hoàn toàn thuộc về cái
он себя так клянет, принадлежит совсем не ему, kẻ nghiện rượu nghèo khổ, bất hạnh là lão, mà
бедному и жалкому пропойцу, а какой-то тайной, thuộc về một lực lượng lạ lùng, bí ẩn; nó xoay
чудовищной силе, которая крутила и вертела им, как đảo lão, hút chặt, hệt cơn lốc thảo nguyên hút
крутит и вертит в степи вихрь ничтожною былинкою. lấy và xoáy tung những ngọn cỏ tan tác. Cái
Что такое его прошлое? почему он прожил его так, а quá khứ đó là gì? Vì sao lão đã sống như thế,
не иначе? что такое он сам? -- все это такие вопросы, mà không khác? Vậy bản thân lão là gì? – Với
на которые он может отвечать только удивлением и những câu hỏi như thế lão chỉ còn biết đáp lại
полнейшею бессознательностью. Иго строило его bằng thái độ ngạc nhiên hoàn toàn vô thức. Cái
жизнь; под игом родился он, под игом же сойдет и в ách thống trị áp đặt lên cuộc đời, lão sinh ra
могилу. Вот, пожалуй, теперь и явилось сознание -- да dưới nó và dưới nó lão sẽ bước xuống mồ. Lúc
на что оно ему нужно? затем ли оно пришло, чтоб này có lẽ là giờ khắc ý thức hiện ra – nhưng ý
безжалостно поставить вопросы и ответить на них thức thì cần để làm gì? Nó đến làm gì? Vì sao
молчанием? затем ли, чтоб погубленная жизнь вновь lại đặt những câu hỏi một cách nhẫn tâm khiến
хлынула в разрушенную храмину, которая не может lão chỉ có thể câm lặng đáp lời? Có nên chăng
уже выдержать наплыва ее? làm hoài phí cuộc đời thêm một lần, để ý thức
trỗi dậy ùa vào căn nhà đã tan vỡ, không kháng
cự nổi những cú va đập?

Увы! проснувшееся сознание не приносит ему с Than ôi! Ý thức được thức tỉnh không
собой ни примирения, ни надежды, а встрепенувшаяся đem đến cho lão một mảy may dung hòa hay hi
совесть указывает только один выход -- выход vọng lương tâm chỉ cho một lối thoát khỏi bản
бесплодного самообвинения. И прежде кругом была án vô dụng. Xưa kia là màn sương che phủ thì
мгла, да и теперь та же мгла, только населившаяся giờ vẫn là màn sương, duy khác một điều là nó
мучительными привидениями; и прежде на руках đầy chật những bóng ma khốn khổ; xưa kia
звенели тяжелые цепи, да и теперь те же цепи, только trên tay xiềng xích nặng trĩu xủng xoảng, nay
тяжесть их вдвое увеличилась, потому что он понял, vẫn những xiềng xích đó, nhưng sức nặng đã
что это цепи. Льются рекой бесполезные пропойцевы tăng gấp hai lần vì rằng lão đã biết đó chính là
слезы; останавливаются перед ним добрые люди и xiềng xích. Những dòng nước mắt vô ích của
утверждают, что в нем плачет вино. lão nghiện rượu tuôn như suối; mấy kẻ tốt bụng
dừng chân và quả quyết đó là nước rượu vang
đang khóc.

-- Батюшки! не могу... несносно! -- криком кричит - Chúa ôi! Con không thể…không chịu nổi!
жалкий пропоец, а толпа хохочет и глумится над ним. Lão nát rượu kêu lên thành tiếng; đám đông
Она не понимает, что пропоец никогда не был так cười ha hả khiến lão đau lòng. Họ không thể
свободен от винных паров, как в эту минуту, что он hiểu chưa bao giờ lão hoàn toàn thoát khỏi con
просто сделал несчастную находку, которая разрывает ma men như phút này, rằng thực ra lão chỉ là
на части его бедное сердце. Если бы она сама nạn nhân của cái vật khốn nạn lọt vào tay và nó
набрела на эту находку, то уразумела бы, конечно, что đang xé tan nát trái tim lão thành mảnh vụn.
есть на свете горесть, лютейшая всех горестей, -- это Nếu họ có nó trong tay, họ sẽ hiểu trên đời này
горесть внезапно обретенной совести. Она уразумела có nỗi đau khổ lớn hơn mọi đau khổ - là nỗi khổ
бы, что и она -- настолько же подъяремная и của lương tâm bất ngờ tìm lại được. Họ sẽ thấu
изуродованная духом толпа, насколько подъяремен и hiểu chính họ là cái đám đông bị nô dịch và
нравственно искажен взывающий перед нею пропоец. mang tinh thần băng hoại đạo đức, suy đồi
"Нет, надо как-нибудь ее сбыть! а то с ней chẳng kém gì lão nghiện rượu. “ Không! Phải
пропадешь, как собака!" -- думает жалкий пьяница и làm sao thoát khỏi nó, không thì ta sẽ chết như
уже хочет бросить свою находку на дорогу, но его con chó cùng nó!” – Lão say tội nghiệp nghĩ,
останавливает близь стоящий хожалый. toan ném cái vật bắt được đó ra đường nhưng
bị viên cảnh sát đứng gần chặn lại.

-- Ты, брат, кажется, подбрасыванием подметных - Này anh bạn, định rải truyền đơn nói xấu nhà
пасквилей заниматься вздумал! -- говорит он ему, nước phỏng! – Viên cảnh sát nói và giơ ngón
грозя пальцем, -- у меня, брат, и в части за это tay đe. - Ở khu vực cai quản của tôi, anh bạn ạ,
посидеть недолго! làm chuyện này thì vào nhà đá sớm đấy!

Пропоец проворно прячет находку в карман и Lão say giấu phắt ngay cái vật bắt được vào túi
удаляется с нею. Озираясь и крадучись, приближается áo và chuồn thẳng. Mắt la mày lét, lão lẻn đến
он к питейному дому, в котором торгует старинный его gần quán rượu của ông chủ Prokhorưtr quen
знакомый, Прохорыч. Сначала он заглядывает mặt. Lão liếc qua cửa sổ, thấy quán rượu vắng
потихоньку в окошко и, увидев, что в кабаке никого нет, khách, Prokhorưtr một mình đang thiu thiu ngủ
а Прохорыч один-одинехонек дремлет за стойкой, в sau quầy hàng. Lão lập tức ném thẳng cái vật
одно мгновение ока растворяет дверь, вбегает, и đó vào. Trước khi Prokhorưtr kịp trấn tĩnh, cái
прежде, нежели Прохорыч успевает опомниться, vật khủng khiếp đã nằm gọn trong tay.
ужасная находка уже лежит у него в руке.

Некоторое время Прохорыч стоял с Prokhorưtr sững người kinh hãi hồi lâu, rồi
вытаращенными глазами; потом вдруг весь вспотел. bỗng toàn thân toát đầm đìa mồ hôi. Lão cảm
Ему почему-то померещилось, что он торгует без tưởng mình buôn gian bán lận không môn bài,
патента; но, оглядевшись хорошенько, он убедился, nhưng định thần nhìn lại mới thấy các môn bài
что все патенты, и синие, и зеленые, и желтые, xanh, vàng đều đủ. Lão liếc mảnh giẻ trên tay,
налицо. Он взглянул на тряпицу, которая очутилась у trông có vẻ rất quen. “ Ờ! – Lão nhớ lại – Hình
него в руках, и она показалась ему знакомою. như nó chính là miếng giẻ chật vật lắm ta mới
"Эге! -- вспомнил он, -- да, никак, это та самая quẳng đi được hồi trước khi mua môn bài!
тряпка, которую я насилу сбыл перед тем, как патент Đúng! Chính là nó!”.
покупать! да! она самая и есть!"

Убедившись в этом, он тотчас же почему-то Sau khi tin tưởng chắc chắn như vậy, không
сообразил, что теперь ему разориться надо. hiểu sao, lập tức lão nghĩ mình cần phải phá
-- Коли человек делом занят, да этакая пакость к sản tức khắc.
нему привяжется, -- говори, пропало! никакого дела не - Nếu người ta bận làm ăn mà cứ bị cái vật xấu
будет и быть не может! -- рассуждал он почти xa đó(“cái vật xấu xa” : ý nói lương tâm) đeo
машинально и вдруг весь затрясся и побледнел, bám thì hỏng toi mọi chuyện! – Lão lập luận
словно в глаза ему глянул неведомый дотоле страх. hầu như vô thức, bỗng toàn thân run bắn, mặt
tái nhợt y như có cái gì đó khủng khiếp không
thể tưởng tượng xoáy thẳng vào mắt.

-- А ведь куда скверно спаивать бедный народ! -- - Nhưng chuốc say mèm những dân đen tôi
шептала проснувшаяся совесть. nghiệp mà làm gì! – Lương tâm trỗi dậy thì
-- Жена! Арина Ивановна! -- вскрикнул он вне себя thầm.
от испуга. - Mình ơi! Arina Ivanovna ơi! – lão kêu to, run
Прибежала Арина Ивановна, но как только увидела, rẩy, khiếp hãi…
какое Прохорыч сделал приобретение, так не своим Mụ vợ Arina chạy ra. Thoáng tháy cái vật lão
голосом закричала: "Караул! батюшки! грабят!" Prokhorưtr ôm trên tay, mụ đã thét lạc giọng:
- Cứu tôi! Trời ơi, kẻ cướp!

"И за что я, через этого подлеца, в одну минуту “Cớ sao ta lại phải vì cái thằng xỏ lá ba que kia
всего лишиться должен?" -- думал Прохорыч, bỗng chốc trở nên khánh kiệt?”. Prokhorưtr
очевидно, намекая на пропойца, всучившего ему свою nghĩ, tất nhiên ngụ ý đến lão nghiện rượu đã
находку. А крупные капли пота между тем так и quẳng vào tay mình cái món đồ bắt được của
выступали на лбу его. hắn. Trong khi ấy, mồ hôi từng giọt nặng tròn
Между тем кабак мало-помалу наполнялся народом, vẫn tong tỏng vã ra trên trán lão.
но Прохорыч, вместо того, чтоб с обычною Quán rượu dần dần đông chặt người, nhưng
любезностью потчевать посетителей, к совершенному Prokhorưtr, thay vì nhã nhặn như lệ thường
изумлению последних, не только отказывался chào mời khách, lại khiến họ vô cùng sửng sốt
наливать им вино, но даже очень трогательно bởi không những không rót rượu mà còn thống
доказывал, что в вине заключается источник всякого thiết giãi bầy rượu là nguồn gốc của tất cả mọi
несчастия для бедного человека. nỗi bất hạnh cho con người.

-- Коли бы ты одну рюмочку выпил -- это так! это - Một chén thì không sao, thậm chí còn có lợi!
даже пользительно! -- говорил он сквозь слезы, -- а то Nhưng các anh lại nốc cả vại cơ! Như vậy thì
ведь ты норовишь, как бы тебе целое ведро сожрать! sao ấy à! Vậy thì đáng đem nhốt lại, lột trần mà
И что ж? сейчас тебя за это самое в часть сволокут; в cho lĩnh thưởng, chỉ một trăm roi thôi! Các anh
части тебе под рубашку засыплют, и выдешь ты thử nghĩ xem có đáng phải cố mà uống rồi chịu
оттоль, словно кабы награду какую получил! А и всей- trận như thế không? Mà hơn nữa, cái tiền công
то твоей награды было сто лозанов! Так вот ты и lao động của các anh lại còn chui vào túi cái
подумай, милый человек, стоит ли из-за этого thằng ngu là tôi nữa chứ!
стараться, да еще мне, дураку, трудовые твои денежки - Ông làm sao thế, Prokhorưtr, điên à! – Đám
платить! khách kinh ngạc.
-- Да что ты, никак, Прохорыч, с ума спятил! --
говорили ему изумленные посетители.

-- Спятишь, брат, коли с тобой такая оказия - Anh điên thì có, chả mấy lúc có dịp may thế
случится! -- отвечал Прохорыч, -- ты вот лучше này đến với anh đâu! – Prokhorưtr trả lời.- Mở
посмотри, какой я нынче патент себе выправил! mắt ra mà trông, hôm nay tôi có thứ môn bài gì
Прохорыч показывал всученную ему совесть и đây này!
предлагал, не хочет ли кто из посетителей Prokhorưtr giơ cho đám khách xem mảnh
воспользоваться ею. Но посетители, узнавши, в чем lương tâm bị giúi vào tay và hỏi xem có ai
штука, не только не изъявляли согласия, но даже muốn thử cầm nó chăng. Nhưng tất thảy họ
боязливо сторонились и отходили подальше. sau khi biết nguồn cơn câu chuyện chẳng ai tỏ
-- Вот так патент! -- не без злобы прибавлял ra tán đồng, mà còn sợ hãi lảng dần.
Прохорыч. - Đây là môn bài! – Prokhorưtr nói tiếp vẻ
bực tức.

-- Что ж ты теперь делать будешь? -- спрашивали - Ông định làm gì thế? – Đám khách hỏi.
его посетители. - Tôi nghĩ mình chỉ còn nước chết! Bởi vì bây
-- Теперича я полагаю так: остается мне одно -- giờ tôi không thể dối trá, không thể mang rượu
помереть! Потому обманывать я теперь не могу; chuốc say dân đen tội nghiệp, thế thì chẳng
водкой спаивать бедный народ тоже не согласен; что chết quách đi cho rồi còn gì?
же мне теперича делать, кроме как помереть? - Có lí! – Đám khách hàng cười chế giễu.
-- Резон! -- смеялись над ним посетители.

-- Я даже так теперь думаю, -- продолжал Прохорыч, - Chai lọ phải mang ra đập tuốt – Prokhorưtr
-- всю эту посудину, какая тут есть, перебить и вино в tiếp tục- Rượu thì đổ xuống mương! Nếu không
канаву вылить! Потому, коли ежели кто имеет в себе thì dù anh có phẩm giá đến thế nào đi chăng
эту добродетель, так тому даже самый запах nữa, cứ dính cái hơi rượu vào nó cũng đi tong
сивушный может нутро перевернуть! mất mà thôi!
-- Только смей у меня! -- вступилась наконец Арина - Rõ cái đồ anh hùng rơm! – Cuối cùng, mụ
Ивановна, сердца которой, по-видимому, не коснулась Arina thốt lên, bởi đương nhiên cái phẩm giá tốt
благодать, внезапно осенившая Прохорыча, -- ишь đẹp chẳng mảy may chạm đến trái tim mụ, tuy
добродетель какая выискалась! nó đã đột ngột hiện ra nơi lão Prokhorưtr. – Ôi
Но Прохорыча уже трудно было пронять. Он dào, rõ đẹp cái phẩm giá nhà ông!
заливался горькими слезами и все говорил, все Nhưng không dễ lay chuyển Prokhorưtr. Lão
говорил. khóc sượt mướt, mồm thì lảm nhảm liên hồi.

-- Потому, -- говорил он, -- что ежели уж с кем это - Bất hạnh rơi vào ai thì nấy phải chịu thôi.
несчастие случилось, тот так несчастным и должен Đừng có hé răng nói chuyện mình là đồ lái
быть. И никакого он об себе мнения, что он торговец buôn, có lo lắng cũng chỉ vô ích. Thôi đành tự
или купец, заключить не смеет. Потому что это будет nhận mình là kẻ bất hạnh nhất thế giới không
одно его напрасное беспокойство. А должен он о себе hơn vậy, chứ biết làm sao!
так рассуждать: "Несчастный я человек в сем мире -- и
больше ничего".

Таким образом в философических упражнениях Cả ngày hôm đó cứ thế trôi qua với mấy bài
прошел целый день, и хотя Арина Ивановна học dài dòng triết lí. Mụ Arina kiên cường
решительно воспротивилась намерению своего мужа chống lại ý định đập vỡ chai lọ và đổ rượu
перебить посуду и вылить вино в канаву, однако они в xuống mương của chồng; nhưng họ không bán
тот день не продали ни капли. К вечеру Прохорыч nổi lấy một giọt rượu. Đêm xuống, lão
даже развеселился и, ложась на ночь, сказал Prokhorưtr hớn hở thì thầm với mụ Arina đang
плачущей Арине Ивановне: thút thít:
-- Ну вот, душенька и любезнейшая супруга моя! - Tâm hồn nhỏ, vợ hiền yêu dấu của tôi ơi, hôm
хоть мы и ничего сегодня не нажили, зато как легко nay ta chẳng kiếm chác được chút gì, nhưng
тому человеку, у которого совесть в глазах есть! chính thế mà cái con người có lương tâm trong
И действительно, он, как лег, так сейчас и уснул. И tôi cảm thấy dễ chịu hơn!
не метался во сне, и даже не храпел, как это Quả vậy, vừa đặt lưng, lão đã ngủ say tít chả
случалось с ним в прежнее время, когда он наживал, khác dạo kiếm chác lời lãi nhiều nhưng không
но совести не имел. có lương tâm.

Но Арина Ивановна думала об этом несколько Mụ Arina thì nghĩ khác. Mụ biết chắc rằng trong
иначе. Она очень хорошо понимала, что в кабацком công chuyện làm ăn của quán, lương tâm
деле совесть совсем не такое приятное приобретение, chẳng phải là thứ sinh lợi và dễ chịu. Mụ quyết
от которого можно было бы ожидать прибытка, и phải tống phắt cái vị “khách không mời mà
потому решилась во что бы то ни стало отделаться от đến” đó đi cho rảnh nợ. Chờ mãi đêm mới qua,
непрошеной гостьи. Скрепя сердце, она переждала nên vừa tang tảng sáng, khi những khung cửa
ночь, но как только в запыленные окна кабака quán phủ bụi mờ mờ trong những tia sáng nhợt
забрезжил свет, она выкрала у спящего мужа совесть nhạt rọi vào, mụ đã đánh thó lương tâm trong
и стремглав бросилась с нею на улицу. tay lão chồng đang say ngủ và thoăn thoắt chạy
bổ ra ngoài đường.

Как нарочно, это был базарный день; из соседних Số phận thật trớ trêu với tay cảnh binh Lovet.
деревень уже тянулись мужики с возами, и Đúng hôm đó là ngày chợ phiên, gã dậy rất
квартальный надзиратель Ловец самолично sớm tong tả ra đường. Từ các làng xung quanh
отправлялся на базар для наблюдения за порядком. nông dân kéo xe đẩy lũ lượt về chợ. Mụ Arina
Едва завидела Арина Ивановна поспешающего Ловца, vừa thoáng thấy bóng Lovet đang vội vã, trong
как у ней блеснула уже в голове счастливая мысль. óc đã lóe tia vui mừng bèn hết hơi hết sức chạy
Она во весь дух побежала за ним, и едва успела đuổi theo và nhẹ tay bỏ tọt lương tâm vào túi
поравняться, как сейчас же, с изумительною áo bành tô của gã.
ловкостью, сунула потихоньку совесть в карман его
пальто.

Ловец был малый не то чтоб совсем бесстыжий, но Bản tính Lovet vốn cũng không phải hoàn toàn
стеснять себя не любил и запускал лапу довольно trơ tráo, nhưng gã cũng không ưa đàn áp bản
свободно. Вид у него был не то чтоб наглый, а thân nên vẫn thường xuyên vơ vét khá là thoải
устремительный. Руки были не то чтоб слишком mái. Đôi tay của gã cũng không đến nỗi càn
озорные, но охотно зацепляли все, что попадалось по quấy lắm, chỉ hay thích móc và vơ vét những
дороге. Словом сказать, был лихоимец порядочный. thứ lọt tầm mắt mà thôi. Nói tóm lại, Lovet là
một cảnh binh thuộc hạng sâu mọt đứng đắn.

И вдруг этого самого человека начало коробить. Thế mà tự dưng cái con người đó lại biến đổi.
Пришел он на базарную площадь, и кажется ему, Đến bãi chợ, gã bỗng thấy mọi thứ hàng hóa,
что все, что там ни наставлено, и на возах, и на của nả, bất kể chất trên xe hay chất trong các
рундуках, и в лавках, -- все это не его, а чужое. rương thùng hôm nay như không phải của
Никогда прежде этого с ним не бывало. Протер он mình nữa mà là của ai đó khác kia. Từ trước tới
себе бесстыжие глаза и думает: "Не очумел ли я, не во giờ chả khi nào gã trải qua cái cảm giác lạ như
сне ли все это мне представляется?" Подошел к vậy. Gã giơ tay chùi đôi con mắt trơ tráo không
одному возу, хочет запустить лапу, ан лапа не biết ngượng của bản thân, bụng nghĩ : “ Chả
поднимается; подошел к другому возу, хочет мужика за hiểu có phải ta lú lẫn hay mơ ngủ không nhi?”.
бороду вытрясти -- о, ужас! длани не простираются! Gã lại gần một chiếc xe, toan thó một món đồ
nhưng chân không thể nào nhấc lên được, gã
lại gần một chiếc xe khác tính giật râu một bác
nông dân, nhưng thật khủng khiếp, tay cứ cứng
đơ ra chẳng đụng đậy gì sất.

Испугался. Gã phát hoảng. “ Chuyện gì xảy ra hôm nay thế


"Что это со мной нынче сделалось? -- думает Ловец, nhỉ? – Lovet nghĩ- Cứ cơ sự này thì còn cơm
-- ведь этаким манером, пожалуй, и напредки все дело cháo gì nữa! Hay khôn ra thì ta đi về nhà vậy?”
себе испорчу! Уж не воротиться ли, за добра ума, Nhưng rồi gã lại hi vọng tình thế có thể cải thiện
домой?" nên bắt đầu rảo quanh khu chợ. Gã nhòm ngó.
Однако понадеялся, что, может быть, и пройдет. Mọi thứ vật dụng, hàng hóa, chim muông thú
Стал погуливать по базару; смотрит, лежит всякая vật bày ra sờ sờ trước mắt cứ như đồng thanh
живность, разостланы всякие материи, и все это как lên tiếng : Chớ có động vào!
будто говорит: "Вот и близок локоть, да не укусишь!"

А мужики между тем осмелились: видя, что человек Trông cái bộ dạng của gã, mấy bác nông dân
очумел, глазами на свое добро хлопает, стали шутки đâm mạnh bạo hẳn lên và quay ra bỡn cợt, gọi
шутить, стали Ловца Фофаном Фофанычем звать. gã là Fofan Fofanưtr.
-- Нет, это со мною болезнь какая-нибудь! -- решил - Không, chắc là ta bị ốm! – Lovet quyết định và
Ловец и так-таки без кульков, с пустыми руками, и cứ hai bàn tay không quay về nhà.
отправился домой. Cô ả vợ của gã ngồi chờ ở nhà, bụng dạ chắc
Возвращается он домой, а Ловчиха-жена уж ждет, mẩm: “Hôm nay, chồng yêu quý của ta sẽ đem
думает: "Сколько-то мне супруг мой любезный нынче về ối của”. Thế mà tự dưng lại chẳng có cái
кульков принесет?" И вдруг -- ни одного. Так и quái gì. Thế mới thật là sôi máu! Cô ả nhảy
закипело в ней сердце, так и накинулась она на Ловца. dựng lên, đâm bổ vào gã chồng.

-- Куда кульки девал? -- спрашивает она его. - Của nả đâu cả rồi?


-- Перед лицом моей совести свидетельствуюсь... -- - Thề có lương tâm của tôi là…- Lovet mở
начал было Ловец. miệng.
-- Где у тебя кульки, тебя спрашивают? - Của nả đâu? Người ta hỏi anh!
-- Перед лицом моей совести свидетельствуюсь... -- - Thề có lương tâm của tôi là…- Lovet lắp
Вновь повторил Ловец. bắp nhắc lại.
-- Ну, так и обедай своею совестью до будущего - Này, ngồi đấy mà gặm cái món lương
базара, а у меня для тебя нет обеда! -- решила tâm của anh đến phiên chợ sau, còn tôi sẽ
Ловчиха. không nấu cho anh đâu! – Vợ Lovet quả quyết.
Понурил Ловец голову, потому что знал, что Lovet cúi đầu, gã hiểu vợ nói gì là đều như đinh
Ловчихино слово твердое. Снял он с себя пальто -- и đóng cột. Gã lặng lẽ cởi áo bành tô. Tự dưng,
вдруг словно преобразился совсем! Так как совесть con người bỗng thấy biến đổi hẳn. Lương tâm
осталась, вместе с пальто, на стенке, то сделалось đã cùng chiếc áo được treo lên vách tường và
ему опять и легко, и свободно, и стало опять казаться, gã thấy thoải mái, nhẹ nhõm hẳn, và lại có cảm
что на свете нет ничего чужого, а всё его. И giác như mọi thứ trên đời đều là của mình tất.
почувствовал он вновь в себе способность глотать и Gã thấy hân hoan tràn ngập cảm giác mạnh
загребать. mẽ, muốn đi kiếm chác, vơ vét thỏa sức ngay
lập tức.

-- Ну, теперь вы у меня не отвертитесь, дружки! -- - A ha, bây giờ thì các người đừng hòng thoát
сказал Ловец, потирая руки, и стал поспешно надевать tay ta nhé! – Lovet vừa nói vừa xoa tay, đoạn
на себя пальто, чтоб на всех парусах лететь на базар. vội vã khoác chiếc áo bành tô vào để phi như
Но, о чудо! едва успел он надеть пальто, как опять bay đến chợ.
начал корячиться. Просто как будто два человека в Nhưng quái lạ, chiếc áo vừa choàng lên vai, gã
нем сделалось: один, без пальто, -- бесстыжий, đã thấy ý chí nhụt biến đi đâu mất cả. Cứ như
загребистый и лапистый; другой, в пальто, -- có hẳn hai thằng người trong một tấm thân gã :
застенчивый и робкий. Однако хоть и видит, что не một không có bành tô, không biết ngượng là gì,
успел за ворота выйти, как уж присмирел, но от thích vơ vét; một ở trong chiếc áo bành tô nhút
намерения своего идти на базар не отказался. "Авось- nhát và biết xấu hổ. Và mặc dù ý chí đã nhụt cả
либо, думает, превозмогу". nhưng gã vẫn không từ bỏ ý định đi ra chợ hi
vọng may ra sẽ dẹp được cái cảm giác lạ lùng
kia.

Но чем ближе он подходил к базару, тем сильнее Nhưng càng gần chợ, tim gã đập càng khiếp.
билось его сердце, тем неотступнее сказывалась в Dấy lên trong lòng gã mong muốn hòa mình với
нем потребность примириться со всем этим средним и đám quần chúng nghèo xác, suốt đời lam lũ vất
малым людом, который из-за гроша целый день vả. Gã chẳng những không còn chăm chăm
бьется на дождю да на слякоти. Уж не до того ему, nhòm vào hầu bao kẻ khác nữa, mà thấy
чтоб на чужие кульки засматриваться; свой dường như bọc tiền lận lưng của bản thân mỗi
собственный кошелек, который был у него в кармане, lúc thêm trĩu nặng, cứ như ăn cắp của ai.
сделался ему в тягость, как будто он вдруг из - Biếu anh mười lăm xu đây anh bạn! – Gã
достоверных источников узнал, что в этом кошельке lẩm bẩm và dúi mấy đồng xu vào tay một bác
лежат не его, а чьи-то чужие деньги. nông dân nào đó.
-- Вот тебе, дружок, пятнадцать копеек! -- говорит - Cái gì vậy, ông Fofan Fofanưtr?
он, подходя к какому-то мужику и подавая ему монету. - Để chuộc lại sự xúc phạm trước đây của
-- Это за что же, Фофан Фофаныч? ta với anh, anh bạn ạ! Hãy xá lỗi cho ta! Vì
-- А за мою прежнюю обиду, друг! прости меня, Chúa!
Христа ради! - Ờ, Chúa xá tội cho anh!
-- Ну, бог тебя простит!

Таким образом обошел он весь базар и роздал все Cứ thế gã đi vòng quanh chợ và phân phát
деньги, какие у него были. Однако, сделавши это, хоть toàn bộ số tiền có trong người. Và mặc dù sau
и почувствовал, что на сердце у него стало легко, но tất cả những việc làm đó, trong lòng thấy nhẹ
крепко призадумался. nhõm dễ chịu hơn, gã vẫn băn khoăn ngẫm
-- Нет, это со мною сегодня болезнь какая-нибудь nghĩ : “ Không, hẳn là hôm nay mình đã nhiễm
приключилась, -- опять сказал он сам себе, -- пойду-ка một căn bệnh nào đó – và lại tự nhủ - tốt hơn
я лучше домой, да кстати уж захвачу по дороге hết là mình đi về nhà. Tiện thể, có lẽ nên dẫn
побольше нищих, да и накормлю их, чем бог послал! theo đám hành khất trên đường về, may ra ở
Сказано -- сделано: набрал он нищих видимо- nhà sẽ có cái gì đó để cho họ ăn”.
невидимо и привел их к себе во двор. Ловчиха только Gã nghĩ sao bèn làm đúng y như vậy và dẫn về
руками развела, ждет, какую он еще дальше проказу đầy sân nhà toàn những kẻ hành khất. Vợ
сделает. Он же потихоньку прошел мимо нее и ласково Lovet thất vọng giơ tay kêu trời rồi lặng im chờ
таково сказал: xem gã còn giở thêm những trò gì. Còn Lovet
bước lại nhẹ nhàng bảo vợ:

-- Вот, Федосьюшка, те самые странние люди, Đây, em Fedoxia, đây là những khách lãng du
которых ты просила меня привести: покорми их, ради mà em muốn anh đưa về. Vì Chúa! Em hãy làm
Христа! chút gì cho họ ăn nhé!
Но едва успел он повесить свое пальто на гвоздик, Nhưng áo bành tô vừa được treo lên vách
как ему и опять стало легко и свободно. Смотрит в tường, gã đã thấy như được giải thoát. Gã nhìn
окошко и видит, что на дворе у него нищая братия со qua cửa sổ và nhìn thấy đám hành khất đứng
всего городу сбита! Видит и не понимает: "Зачем? đầy sân nhà. Gã kinh ngạc không hiểu tại sao.
неужто всю эту уйму сечь предстоит?" Chẳng lẽ cần phải đem chém đầu nhiều người
-- Что за народ? -- выбежал он на двор в đến thế?
исступлении. - Lũ quỷ nào vậy? – Gã đâm bổ ra sân, bị
-- Как что за народ? это всё странние люди, которых kích động tột độ.
ты накормить велел! -- огрызнулась Ловчиха. - Anh lại còn hỏi? Đó là những vị khách
-- Гнать их! в шею! вот так! -- закричал он не своим lãng du mà anh vừa sai tôi cho ăn đấy thôi! –
голосом и, как сумасшедший, бросился опять в дом. Vợ Lovet hậm hực đáp.
Долго ходил он взад и вперед по комнатам и все - Đuổi cổ chúng đi! Tống xéo thẳng cổ! –
думал, что такое с ним сталось? Человек он был Gã hét lạc giọng và lại đâm bổ vào nhà.
всегда исправный, относительно же исполнения Gã đi đi lại lại qua các phòng, bụng băn khoăn
служебного долга просто лев, и вдруг сделался không biết đã xảy ra chuyện gì. Gã vốn là một
тряпицею! kẻ mẫn cán, lúc nào cũng tăm tắp hoàn thành
nhiệm vụ và hung dữ chẳng kém một con sư
tử. Vậy mà tự nhiên lại hóa thành nhu nhược
như thế!

-- Федосья Петровна! матушка! да свяжи ты меня, - Fedoxia Pet’rovna! Em ơi! Em hãy trói tôi lại!
ради Христа! чувствую, что я сегодня таких дел Vì Chúa! Tôi cảm thấy hôm nay mình đã làm
наделаю, что после целым годом поправить нельзя nhiều chuyện xằng bậy quá! – Lovet van nài.
будет! -- взмолился он. Vợ Lovet cũng thấy Lovet đã biến đổi quá đột
Видит и Ловчиха, что Ловцу ее круто пришлось. ngột, bèn giúp gã cởi quần áo, đưa vào giường
Раздела его, уложила в постель и напоила và cho uống thuốc cảm. Mười lăm phút sau cô
горяченьким. Только через четверть часа пошла она в ả lên nhà lục túi áo bành tô của chồng xem may
переднюю и думает: "А посмотрю-ка я у него в пальто; ra có kiếm được ít tiền. Cô ả tìm thấy chiếc ví
может, еще и найдутся в карманах какие-нибудь rỗng và một miếng giẻ rách bẩn lem nhem dầu
грошики?" Обшарила один карман -- нашла пустой mỡ.
кошелек; обшарила другой карман -- нашла какую-то - Thế là rõ tại sao hôm nay hắn ta dám làm bao
грязную, замасленную бумажку. Как развернула она chuyện quái gở đến vậy! – Cô ả thốt lên trong
эту бумажку -- так и ахнула! óc- Hóa ra là lương tâm nằm trong túi áo!
-- Так вот он нынче на какие штуки пустился! -- Cô ả bắt đầu ngẫm nghĩ tính toán xem có thể
сказала она себе, -- совесть в кармане завел! mang quẳng lương tâm cho kẻ nào đó khác, để
И стала она придумывать, кому бы ей эту совесть người ta không đến nỗi khốn đốn vì nó mà chỉ
сбыть, чтоб она того человека не в конец отяготила, а lo lắng chút ít thôi. Cuối cùng cô ả quyết định
только маленько в беспокойство привела. И tốt hơn cả là quẳng nó cho ông đại lí đã về
придумала, что самое лучшее ей место будет у vườn, nay là nhà tư bản tài chính, “người mở
отставного откупщика, а ныне финансиста и đường xe hỏa”- ông Do Thái Smun Broxki.
железнодорожного изобретателя, еврея Шмуля - Ít ra thì ông ta cũng có cái cổ dày!
Давыдовича Бржоцского. Cô ả thận trọng nhét lương tâm vào phong bì
gửi Broxki và mang thả vào thùng thư của sở
Bưu chính.

-- У этого, по крайности, шея толста! -- решила она, - Nào, bây giờ thì anh có thể dũng cảm đi ra
-- может быть, и побьется малое дело, а выдержит! chợ được rồi! - Ả quay về bảo chồng.
Решивши таким образом, она осторожно сунула Smun Broxki đang cùng gia đình dùng bữa.
совесть в штемпельный конверт, надписала на нем Thằng con mười tuổi Ruvun của lão ngồi bên
адрес Бржоцского и опустила в почтовый ящик. đang nhẩm tính chuyện công việc nhà băng.
-- Ну, теперь можешь, друг мой, смело идти на - Thế nào, “Pa”, nếu con mang số tiền vàng
базар, -- сказала она мужу, воротившись домой. “Pa” tặng con cho vay lãi hai mươi phần trăm
Самуил Давыдыч Бржоцский сидел за обеденным một tháng, đến cuối năm con sẽ kiếm được
столом, окруженный всем своим семейством. Подле mấy hở “Pa”? – Cậu ta hỏi.
него помещался десятилетний сын Рувим Самуилович - Nhưng mà lãi gì? Đơn hay kép? – Smun
и совершал в уме банкирские операции. Broxki hỏi lại.
-- А сто, папаса, если я этот золотой, который ты - “Pa”, đương nhiên là lãi kép rồi!
мне подарил, буду отдавать в рост по двадцати - Thế thì mày sẽ có bốn mươi lăm rúp và bảy
процентов в месяц, сколько у меня к концу года денег mươi chín xu!
будет? -- спрашивал он. - “Pa”, thế thì con sẽ đem cho vay!
-- А какой процент: простой или слозный? -- - Cho vay thì phải nhớ viết văn tự nợ!
спросил, в свою очередь, Самуил Давыдыч. Thằng Ioxen khoảng bảy tuổi ngồi góc bàn bên
-- Разумеется, папаса, слозный! kia cũng đang tính nhẩm bài toán đố “ Đàn
-- Если слозный и с усецением дробей, то будет ngỗng bay”; kế đó là Xolomo và Đavid đang
сорок пять рублей и семьдесят девять копеек! tính xem chúng phải trả lãi bao nhiêu cho nhau
-- Так я, папаса, отдам! trong vụ vay mượn đường phèn của nhau.Ở
-- Отдай, мой друг, только надо благонадезный залог cuối bàn là bà vợ xinh đẹp của Smun Broxki là
брать! Lia Xolomovna đang bế trên tay con bé Rifotca
С другой стороны сидел Иосель Самуилович, bé tẹo. Con bé nhoài người cố với những chiếc
мальчик лет семи, и тоже решал в уме своем задачу: vòng vàng trên tay bà mẹ.
летело стадо гусей; далее помещался Соломон Nói tóm lại, ông Broxki đang rất hạnh phúc.
Самуилович, за ним Давыд Самуилович и Liền khi đó, tên gia nhân bước vào với chiếc
соображали, сколько последний должен первому khay bạc có đặt một bức thư.
процентов за взятые заимообразно леденцы. На
другом конце стола сидела красивая супруга Самуила
Давыдыча, Лия Соломоновна, и держала на руках
крошечную Рифочку, которая инстинктивно тянулась к
золотым браслетам, украшавшим руки матери.
Одним словом, Самуил Давыдыч был счастлив. Он
уже собирался кушать какой-то необыкновенный соус,
украшенный чуть не страусовыми перьями и
брюссельскими кружевами, как лакей подал ему на
серебряном подносе письмо.

Едва взял Самуил Давыдыч в руки конверт, как Broxki vừa cầm chiếc phong bì đã giãy nảy lên:
заметался во все стороны, словно угорь на угольях. - Cái “lày” “nà” cái gì! Tôi cần cái vật “lày” “nàm”
-- И сто зе это такое! и зацем мне эта вессь! -- gì?! – Ông ta la lên, toàn thân run cầm cập.
завопил он, трясясь всем телом. Mấy người nhà chẳng hiểu cơ sự ra làm sao
Хотя никто из присутствующих ничего не понимал в nhưng đều biết như thế có nghĩa là bữa tối
этих криках, однако для всех стало ясно, что không thể tiếp tục được nữa.
продолжение обеда невозможно. Tôi sẽ không tả cụ thể những gì mà ông Broxki
Я не стану описывать здесь мучения, которые phải chịu đựng vào cái ngày đáng ghi nhớ đó
претерпел Самуил Давыдыч в этот памятный для него của mình. Bạn đọc chỉ cần biết rằng tuy còm
день; скажу только одно: этот человек, с виду nhom như vậy nhưng ông ta đã kháng cự rất
тщедушный и слабый, геройски вытерпел самые quyết liệt trước kẻ tấn công, quyết không để
лютые истязания, но даже пятиалтынного возвратить mất dù chỉ vài xu.
не согласился. - Cái gì vậy! Ồ, không, không sao…Nhưng
-- Это сто зе! это ницего! только ты крепце дерзи mình ơi, Lia ơi, hãy giữ chặt tôi nhé! Chớ có
меня, Лия! -- уговаривал он жену во время самых đưa cái tráp tiền dù tôi có đòi mang ra nhé! –
отчаянных пароксизмов, -- и если я буду спрасивать Ông ta dặn vợ vào những phút cảm thấy hết
скатулку -- ни-ни! пусть лущи умру! sức tuyệt vọng và nguy kịch.- Không, đừng
đưa! Cứ để thà tôi chết còn hơn!

Но так как нет на свете такого трудного положения, Nhưng vì trên đời chẳng có hoàn cảnh khó
из которого был бы невозможен выход, то он найден khăn nào mà không thể thoát ra. Ồng Broxki
был и в настоящем случае. Самуил Давыдыч nhớ đến lời hứa quyên góp cho hội từ thiện của
вспомнил, что он давно обещал сделать какое-нибудь vị tướng quen biết nhưng mãi vẫn chưa thực
пожертвование в некоторое благотворительное hiện được. Đây quả là dịp tốt để làm điều đó.
учреждение, состоявшее в заведовании одного Thế là ông ta cẩn thận bóc phong bì, lấy cái vật
знакомого ему генерала, но дело это почему-то изо trong đó chuyển sang một chiếc phong bì khác,
дня в день все оттягивалось. И вот теперь случай kèm thêm tờ trăm rúp, gắn xi và tới nhà vị
прямо указывал на средство привести в исполнение tướng nọ.
это давнее намерение.
Задумано -- сделано. Самуил Давыдыч осторожно
распечатал присланный по почте конверт, вынул из
него щипчиками посылку, переложил ее в другой
конверт, запрятал туда еще сотенную ассигнацию,
запечатал и отправился к знакомому генералу.

-- Зелаю, васе превосходительство, позертвование - Xin chào nhà từ thiện! – Broxki vừa nói
сделать! -- сказал он, кладя на стол пакет перед vừa trịnh trọng đặt món quà trước mặt ông
обрадованным генералом. tướng.
-- Что же-с! это похвально! -- отвечал генерал, -- я - Hay lắm! Thế mới đáng ca ngợi! – Ông tướng
всегда это знал, что вы... как еврей... и по закону đáp – Tôi vẫn biết, rằng anh…như người Do
Давидову... Плясаше -- играше... так, кажется? Thái…và theo luật của David thì…à ừm…
Генерал запутался, ибо не знал наверное, точно ли không biết có phải vậy không nhỉ?
Давид издавал законы, или кто другой. Ông tướng bối rối, không rõ có đúng là luật
-- Тоцно так-с; только какие зе мы евреи, васе David hay không.
превосходительство! -- заспешил Самуил Давыдыч, - Quả đúng vậy, thưa đại nhân, nhưng chúng
уже совсем облегченный, -- только с виду мы евреи, а tôi, thưa đại nhân, là những người Do Thái đã
в дусе совсем-совсем русские! khác ạ.- Broxki đáp liến thoắng, đã cảm thấy
trong người nhẹ nhõm, thoải mái hơn. – Tuy bề
ngoài có “nà” vậy, chứ còn trong “nòng” chúng
tôi hoàn toàn, hoàn toàn “nà” người Nga đấy ạ!

-- Благодарю! -- сказал генерал, -- об одном - Cám ơn! - Ông tướng bảo – Tôi lấy làm tiếc,
сожалею... как христианин... отчего бы вам, sao các ông lại không là…à…ừm…chẳng hạn
например?., а?.. như là tín đồ Cơ Đốc giáo nhỉ? Chẳng hạn như
-- Васе превосходительство... мы только с виду... vậy…Vì sao hả?
поверьте цести, только с виду! - Thưa đại nhân…chúng tôi chỉ “nà” bề ngoài…
-- Однако? thề danh dự, chỉ “nà” bề ngoài thôi ạ!
-- Васе превосходительство! - Thế nhưng…
-- Ну, ну, ну! Христос с вами! - Thưa đại nhân…
- Thôi thôi thôi! Mặc anh với Chúa nhà anh!

Самуил Давыдыч полетел домой словно на Ông Broxki như mọc cánh bay thẳng về nhà.
крыльях. В этот же вечер он уже совсем позабыл о Lập tức chiều hôm đó, ông ta đã nghĩ ra một
претерпенных им страданиях и выдумал такую phi vụ buôn bán khiến dân tình chỉ còn biết trố
диковинную операцию ко всеобщему уязвлению, что mắt kinh ngạc.
на другой день все так и ахнули, как узнали. Vậy là lương tâm tội nghiệp bị ruồng bỏ cứ phải
И долго таким образом шаталась бедная, изгнанная vất vưởng mãi, qua tay không biết bao nhiêu kẻ
совесть по белому свету, и перебывала она у многих mà chẳng ai muốn cho nó một chỗ nương thân.
тысяч людей. Но никто не хотел ее приютить, а всякий, Ai nấy chỉ muốn làm sao thoát được nó càng xa
напротив того, только о том думал, как бы отделаться càng tốt, dù có phải lừa đảo, bịp bợm kẻ khác
от нее и хоть бы обманом, да сбыть с рук. đi chăng nữa.

Наконец наскучило ей и самой, что негде ей, Rốt cuộc chính lương tâm cũng chán ngán cái
бедной, голову приклонить и должна она свой век sự vất vưởng của mình và mong tìm một chốn
проживать в чужих людях, да без пристанища. Вот и nương thân lâu bền. Nó nài nỉ một tay buôn
взмолилась она последнему своему содержателю, bán nhỏ suốt đời cứ lận đận với cái nghề này.
какому-то мещанинишке, который в проходном ряду - Ông hành hạ tôi làm gì kia chứ! – Lương tâm
пылью торговал и никак не мог от той торговли đáng thương than vãn- sao cứ phải ngược đãi,
разжиться. coi tôi như cái đồ bỏ vậy?
-- За что вы меня тираните! -- жаловалась бедная - Ta phải làm gì với ngươi bây giờ nếu tất cả
совесть, -- за что вы мной, словно отымалкой какой, mọi người đều chẳng cần đến ngươi? – Tay
помыкаете? tiểu thương thị dân vặn lại.
-- Что же я с тобою буду делать, сударыня совесть, - Thế thì – Lương tâm đáp- Ông hãy tìm cho tôi
коли ты никому не нужна? -- спросил, в свою очередь, một đứa trẻ sơ sinh bé bỏng của nước Nga,
мещанинишка. mở trái tim trong sạch của nó ra và cất tôi vào
-- А вот что, -- отвечала совесть, -- отыщи ты мне đó. May chăng đứa bé sơ sinh sẽ cho tôi một
маленькое русское дитя, раствори ты передо мной его chốn nương thân, nâng niu tôi và cho tôi lớn
сердце чистое и схорони меня в нем! авось он меня, lên cùng tháng năm của nó; rồi cùng tôi, nó sẽ
неповинный младенец, приютит и выхолит, авось он công thành danh toại và không bị cuộc đời
меня в меру возраста своего произведет, да и в люди khinh miệt, rẻ rúng.
потом со мной выйдет -- не погнушается.

По этому ее слову все так и сделалось. Отыскал Tay tiểu thị dân y lời, đi tìm một hài nhi Nga, mở
мещанинишка маленькое русское дитя, растворил его trái tim em ra và đặt lương tâm vào.
сердце чистое и схоронил в нем совесть. Em bé lớn lên, và cùng với em, lương tâm cũng
Растет маленькое дитя, а вместе с ним растет в нем lớn. Em bé sẽ trở thành con người quảng đại
и совесть. И будет маленькое дитя большим với lương tâm lớn ở trong mình. Khi đó, sẽ biến
человеком, и будет в нем большая совесть. И исчезнут mất những chuyện gian trá, giảo quyệt, những
тогда все неправды, коварства и насилия, потому что điều xấu xa, bạo ngược, bởi vì lương tâm lớn
совесть будет не робкая и захочет распоряжаться sẽ không còn e sợ và nó muốn tự làm nên mọi
всем сама. chuyện.

Translated by Vu Nho
http://www.rus-skazki.com/skazka_1.html