You are on page 1of 42

CMYK

44 Postal Regn. No.AP/KD-21/2015-2017


AP/KD-21/2015-2017
ABHISARIKA . RNI Regn.# 5908/61 Date of Publication: 19th of every month Date ooff Posting: 20th/21st ooff eevery
very month

]wæ bòÕsêà Äj·TTπs«<ä ñ‘·Œ‘·TÔ\T


&çX¯+ãs¡T 2017
s¡T. 15

ISSN 0979-9789
Relieves stress and
fatigue
Restores Energy

Rishi Pharma, 40 Industrial Estate, SAMALKOT, EG Dt 533440


8500555365 • www.payumoney.com/store/buy/rishiayurved
• www.indiamart.com/rishi-ayurved • www.amazon.in

44 AP/KD-21/2018-2020
Postal Regn. No.AP/KD-21/2018-2020
ABHISARIKA . RNI Regn.# 5908/61 Date of Publication: 19th of every month Date ooff Posting: 20th/21st ooff eevery
very month »qe] 2018
s¡T. 15
]wæ bòÕsêà Äj·TTπs«<ä ñ‘·Œ‘·TÔ\T
ISSN 0979-9789

Relieves stress and


fatigue
Restores Energy

Rishi Pharma, 40 Industrial Estate, SAMALKOT, EG Dt 533440


8500555365 • www.payumoney.com/store/buy/rishiayurved
• www.indiamart.com/rishi-ayurved • www.amazon.in

CMYK
m&ç≥sY : &Ü |üPcÕ Ph.D., FCSEPI
nk˛dæj˚T{Ÿ m&ç≥sY‡ : |ü<ëàe‹, Áø±+‹ø±sY
˝…’+–ø£ Äs√>∑´ e÷dü|üÁ‹ø£
• á dü+∫ø£˝À •
dü+|ü⁄{Ï : 69 dü+∫ø£ : 01 ❖ s=eTTà πøq‡s¡Tì ìyê]+#·&ÉyÓT˝≤>∑? 5
»qe] 2018 ❖ Ms¡´düâ\q+˝À düeTdü´\T 7
❖ ªªø±yÓ÷Á<˚ø£+μμ ` ø°.X‚. #·\+ 9
❖ |ü⁄{Ϻq _&ɶ »qHê+>±\T dü+~>∑Δ+>± ñ+fÒ? 11
❖ eT>∑yêfi¯fl kÕeTsêú´ìï ô|+#˚ e÷sêZ\T 12
❖ |ü&Éø£>∑~˝À eTT<äT›eTT#·Ã≥T¢ 15
e÷s¡Z<äs¡Ù≈£î\T: ❖ øöe÷s¡ j·TÚeHê\qT ns¡ú+ #˚düT≈£î+<ë+ !
ø°ˆˆX‚ˆˆ •Øwü, sê+cÕ ` &Ü. sê»s¡‘êïø£sY 19
(1935-1982, 1924-1990)
❖ qee÷kÕ˝À¢ì ‘=* 3 e÷kÕ\T 20

8 8 ñ<˚«>∑ dü+|òüTs¡¸D\qT+∫ |ü⁄fÒº ªªø£q«s¡¸Hé Væ≤d”º]j·÷μμ
` Áø±+‹ø±sY 23
❖ me]ø£Hêï ‘·≈£îÿe ø±<äT ` eT©º{≤dæÿ+>¥ eTVæ≤fi¯ 25
e´düH˚ ùw´e düπs«wü߈
j·Tdü´ ãT~Δ s¡ï V”≤j·T‘˚ˆ ` Ábı. d”‘êsê+
dü ‘˚cÕ+ bÕs¡ eTuÛÒ´‹ˆ ❖ MT |æ\¢\T ùdïVæ≤‘·T\ Á|üuÛ≤e+˝À |ü&ç #Ó&çb˛‘·THêïsê? 27
‘·Á‘·ŒuÛ≤yê <ädü+X¯j·T+ˆˆ
❖ øöì‡*+>¥ ø±\yéT ` Áø±+‹ø±sY 30
ø£cÕº\÷ düeTdü´\÷ e∫Ãq|ü⁄&ÉT
me] ãT~Δ ∫ø±≈£î |ü&çb˛≈£î+&Ü ❖ n&É>∑+&ç`#ÓãT‘êqT : ôd≈£î‡ düeTdü´\≈£î düe÷<ÛëHê\T 31
ñ+≥T+<√ n‘·&ÉT Ä ãT~Δ ❖ Your sex questions answered 40
düVü‰j·T+‘√ Ä ø£cÕº\
q~Û>∑$T+∫ >∑f…º≈£îÿ‘ê&ÉT! ABHISARIKA
40, Industrial Estate, SAMALKOT - EG Dt. AP, 533 440
• 0884-2327454
8 8 Email: • editor.abhisarika@gmail.com
www.abhisarika.com (Eng) www.abhisarika.in (Tel)
n_ÛkÕ]ø£ Á|ü#·Ts¡D\T #·<äe+&ç!
List I
˝…’+–ø£ yÓ’<ä´XÊg+ - 1 s¡T.25
FREE! ôdø˘‡ m&ÉT´ππøwüHé
ô˝…’+–ø£ yÓ’<ä´XÊg+ - 2 s¡T.30 kÕº≈£î ‘·es
¡πø ˇø=ÿø£ÿ{Ï s¡T.10
ø±eTÁ|üeè‹Ô s¡T.15 ñqï+
ôdø±‡\J &çø£¡¸qØ (Ç+^¢wt) s¡T.75 á |ü⁄düÔø±\T ñ∫‘·+>± á ~>∑Te 7 uÛ≤>±\ ôd{Ÿ
ø±eTyê+#Û· s¡T.20 bı+<ë\qT≈£î+≥THêïsê? ø±e\dæqyês¡T s¡T.70/`
s¡‹ s¡Vü≤dü´+ s¡T.25 eTìj·÷s¡¶s¡T #˚ùdÔ b˛düTºKs¡TÃ\≈£î
X¯è+>±s¡+ s¡T.30 nsTT‘˚... s¡T.750 (&çõ≥˝Ÿ (düTe÷s¡T30/`) $|æ|æ>±
Hê>∑]ø£ <ë+|ü‘·´+ s¡T.20 m&çwüHé nsTT‘˚ s¡T.600) eTì |ü+|ü⁄‘êeTT. ($&ç>± \_Û+#·e⁄.)
düèwæº s¡Vü≤dü´+ s¡T.25 j·÷s¡¶s¡T #˚dæ n_ÛkÕ]ø£≈£î 5 ($T>∑‘ê uÛ≤>±\T nsTTb˛sTTq$.)
dü+.\ #·+<ë<ës¡Tì>± #˚s¡+&ç!
>∑s¡“¤<Ûës¡D düeTdü´\T s¡T.25
s¡T. 400/-\T $\TyÓ’q e÷
|æ\¢\ ô|+|üø£+ s¡T.30
Á|ü#·Ts¡D\T (MTs¡T ø√]q$)
kÂwüºe+ s¡T.20
ñ∫‘·+>± Çdü÷Ô Ks¡TÃ\≈£î
rj·Tì u≤<Ûä s¡T.20 $.|æ.|æ. >± |ü+|ü⁄‘êeTT.
*düTº`2 sê+cÕ ø£<∏ë kÕVæ≤‘·´+ #·+<ë<ës¡T\T ø±ìyês¡T *dtº-1 ˝Àì
eTqdüÔ‘ê«\T s¡T.20 |ü⁄düÔø±\T MTπø$T ø±yê˝À ny˚
Á|æj·TTsê\T s¡T.20 Äs¡¶]e«+&ç. ˇø£ÿ |ü⁄düÔø£y˚T Äs¡¶]∫ÃHê
ô|[fl ‹s¡ø±düT s¡T.20 9 e uÛ≤>∑+
d”«ø£]kÕÔ+. n+‘˚ $\Te >∑*–q *düTº- 10 e uÛ≤>∑+
MTHêøÏåeTT<äT› s¡T.20 2 ˝Àì ãT≈£î‡, ˝Ò<ë ôdø˘‡ m&ÉT´πøwüHé
es¡÷~Ûì s¡T.20 11 e uÛ≤>∑+
|üÁ‹ø£\T ñ∫‘·+>± bı+<ä+&ç. (b˛düTº 12 e uÛ≤>∑+
ø±y˚TX¯«] ø£<∏ä s¡T.30 ø£j˚T´ Ks¡TÃ\T b˛dtºy˚THéøÏ #Ó*¢+#ê*.)
ø£<∏ëkÕVæ≤‘·´+ yÓTT‘·Ô+ s¡T.130 s¡T.90 20 e uÛ≤>∑+
21 e uÛ≤>∑+
Äs¡¶sY #˚ùd $<Ûëq+: |ü⁄düÔø±\ KØ<äTqT M.O. <ë«sê >±ì, ˝Ò<ë, s¡T.50 u≤´+≈£î#Ûê]®\‘√ 25 e uÛ≤>∑+
ø£*|æ ÄHé˝…’Hé˝À S.B.I., SAMALKOT Áu≤+∫ (IFSC SBIN0000789) ˝Àì ($esê\¬ø’ #·÷. ˝À|ü* ù|õ\T)
'Abhisarika Press', CC møö+{Ÿ q+. 32891636725 ˝À #Ó*¢+∫>±ì, e÷
Ä|ò”düTøÏ bò˛Hé #˚dæ |ü⁄düÔø±\T Äs¡¶s¡T #˚j·Te#·TÃqT.

@C…+≥T¢, bÕsƒ¡≈£î\≈£î >∑eTìø£ :


Demand Drafts (D.Ds) "Ramsha- Sirisha Publications" ˝À #Ó*¢+|ü ã&˚˝≤ SAMALKOT,
Andhra Bank, SBI, Union Bank, Central Bank, Bank of India, \ô|’ e÷Á‘·y˚T rdæ |ü+bÕ*.
Ç‘·s¡ u≤´+≈£î\ D.D \T |ü+|æ‘˚ u≤´+≈£î #Ûê]®\ ì$T‘·Ô+ s¡T. 50 n<äq+>± |ü+bÕ*.
ONLINE ˝À ...
e÷ Ä+Á<Ûëu≤´+≈£î møö+≥T HÓ+. 050211011000981 "Ramsha- Sirisha Publications"
Samalkot (IFSC = ANDB0000502) øÏ MT møö+{ŸqT+∫ Á{≤Hé‡|òüsY #˚j·Te#·TÃqT.
Paytm ˝Ò<ë BHIM <ë«sê ≈£L&Ü #Ó*¢+#·e#·TÃqT. ($esê\≈£î 8500555365)

»qe] 2018 4 69e dü+e‘·‡s¡ Á|ü#·Ts¡D


Áu…dtº πøq‡s¡T m+<äT≈£î edüTÔ+~? ìyê]+#·&É+ m˝≤?
uÛ≤s¡‘Y˝À eTVæ≤fi¯\øÏ k˛≈£î‘·Tqï
s=eTTà π ø q‡sY yÓ T T‘· Ô + π ø q‡sY \ ˝À
¬s+&√kÕúq+ ÄÁø£$Tk˛Ô+~. |ü≥ºD Åd”Ô\˝À
\ø£eå T+~˝À 22-28 eT+~øÏ, |ü˝Å¢… d\Ô” ˝À
\ø£ å ø Ï 6 eT+~˝Àq÷ Áu… d t º π ø q‡sY
ø£ì|æk˛Ô+~.
n˝≤π> ù|<äÅd”Ô\ø£Hêï <Ûäìø£ Åd”Ô\˝À
n~Ûø£+>± ñ+~. Hê>∑]ø£ n\yê≥T¢,
Hê>∑]ø£‘·\ Á|üuÛ≤e+ Ç~. esêZ\yêØ>±
#·÷ùdÔ bÕs¡o eTVæ≤fi¯\T Áu…dtº πøq‡sYøÏ
n‘·´~Ûø+£ >± >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. yÓTT‘·+Ô $÷<ä
@fÒ{≤ á πøq‡sY u≤]q |ü&ÉT‘·Tqï yê]
dü+K´ ô|s¡T>∑T‘√+~.
Á|ü|ü+#· Äs√>∑´ dü+düú n+#·Hê\ <Ûä]+∫q Åd”Ô\≈£î n~Ûø£+ ‘·>∑TZ‘êsTT.
Á|üø±s¡+ 2001 Hê{ÏøÏ 79000 eT+~ ❁ s¡ø£Ô ã+<ÛäTe⁄˝…e]¬ø’Hê j·Te«q Áu…dtº düeTdü´\˙ï πøq‡s¡T¢ ø±e⁄
uÛ ≤ s¡ r j· T eTVæ ≤ fi¯ \ øÏ Áu… d t º π ø q‡sY ø±\+˝À Áu…dtºπøq‡sY k˛øÏ‘˚...
Áu…dtº˝À nH˚ø£ düeTdü´\T (H=|æŒ,
k˛≈£ î ‘· T +&É > ± 2015˝À á dü + K´ ❁ e+X¯ b Õs¡ + |ü s ¡ ´ +>± ø=ìï
155000 <ë{Ï+~. yê]˝À düTe÷s¡T nkÕ<Ûës¡D JHé‡ dü+Áø£$TùdÔ >∑&ɶ\T, dü\T|ü⁄, NeTT|ü≥º&É+, yÓTTˆˆ$)
mH√ï edüTÔ+{≤sTT. yê{Ï˝À¢ 75% Vü‰ì
80000 eT+~ eTs¡DÏ+#ês¡T. ❁ ˇø£ y Ó ’ | ü ⁄ Áu… d t º ø Ï π ø q‡s¡ T e∫à ˝Òìy˚. n$ πøq‡sY dü+ã+<ÛäyÓTÆq$ ø±e⁄.
@ |ü]dæú‘·T˝À¢ edüTÔ+~ ? ñ+fÒ ... πøq‡s¡TøÏ <ë]‹j·T´e⁄. ø£qTø£ nqedüs¡
Áu…dtºπøq‡sY k˛ø£&ÜìøÏ <√Vü≤<ä+ #˚ùd ❁ Saturated fats >∑\ ÄVü‰s¡+ uÛÑj·÷\øÏ #√{Ïe«≈£î+&Ü nqTe÷q+
|ü]dæú‘·T\T ø=ìï+{Ïì >∑T]Ô+#ês¡T. - n~Ûø £+>± rdüT≈£î+≥T+fÒ e∫Ãq|ü⁄&ÉT &Üø£ºsYøÏ #·÷|æ+#·Tø√yê*.
❁ ej·TdüT ô|]π> ø=B› Áu…dtº πøq‡sY ❁ Ä\ÿVü‰\T n~Ûø£+>± ùd$düTÔ+fÒ
ìyês¡D #·s¡´\T
neø±XÊ\T ô|s¡T>∑T‘êsTT. ❁ 10 dü+ˆˆ\ ej·TdüT <ëfÒø£ X-
ø=ìï n\yê≥T¢qT e÷s¡TÃø√e&É+
❁ Áu…dtº πøq‡sY eTVæ≤fi¯˝À¢H˚ n~Ûø£+. ray \T e+{Ï πs&çj˚TwüHéøÏ n~Ûø£+>±
<ë«sê, eT]ø=ìï{Ïì #˚sT¡ Ãø√e&É+ <ë«sê
n‹ e+<ä Áu…dºt øπ q‡sY\˝À ˇø£ÿ{Ï e÷Á‘·+ >∑T¬s’‘˚
Áu… d t º π ø q‡sY neø±XÊ\qT u≤>±
|ü⁄s¡Twüß\˝À ø£ì|ædüTÔ+~. (1%) ❁ ≈£î≥T+ã ìj·T+Á‘·D e÷Á‘·\T
‘·–Z+#·Tø√e#·TÃ. á dü+<äs¡“¤+>± Áu…dtº
❁ <Û ä ì ø£ < ˚ X Ê˝À¢ , <Û ä ì ø£ Á|ü » ˝À¢ yê&ÉT‘·T+fÒ `
øπ q‡sY ø£*–+#˚ |ü]dæ‘ú T· \Tqï Á|ü‹ ˇø£ÿ]ø°Ï
Ä<ÛTä ìø£ JeqXË*’ ø£*–q yê]˝À n~Ûø+£ ❁ Vü≤s√àHé ∫øÏ‘‡· rdüT ≈£î+≥T+fÒ...
Áu…dtºπøq‡sY e#˚ÃdüTÔ+<äì e÷Á‘·+ bıs¡ã&É
❁ 11 dü+ˆˆ\ ˝Àù| s¡»dü«\sTTq á |ü ] dæ ú ‘ · T ˝À¢ Áu… d t º π ø q‡sY k˛π ø e<ä › ì ôV≤#· à ]dü T Ô H êïeTT. n+<ä ] ø°
Ä&É|æ\¢\øÏ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À Áu…dtº πøq‡s¡T neø±XÊ\T e÷eT÷\T ø£Hêï m≈£îÿe>± |ü ì ø=#˚ à C≤Á>∑ ‘ · Ô \ ì á ~>∑ T e
neø±XÊ\T n~Ûø£+ ñ+{≤sTT. M{Ï˝À¢ ìyê]+#·>*∑ –q yê{Ï ù|s=ÿ+≥THêïeTT.
❁ 40 dü + ˆˆ\T ì+&˚ ø £ >∑ s ¡ “ ¤ + qìï{Ï˙ ìyê]ùdÔ πøq‡s¡T neø±XÊ\T

»qe] 2018 5 69e dü+e‘·‡s¡ Á|ü#·Ts¡D


(yÓTT‘·Ô+ s¡T. 70
MTs¡T #·<äyê*‡q ôdø˘‡ m&ÉT´πøwüHé |ü⁄düÔø±\T e÷Á‘·y˚T)
(kÕº≈£î ñqï+‘·es¡πø)
9 e uÛ≤>∑+ : düTÁ|üdæ<äΔ ªÁ|üDj·Tø£fi¯μ Á>∑+<∏ä+ - bÕ‘·, ø=‘·Ô nìï <ë+|ü‘ê´\˝Àq÷ ø=‘·Ô
Á|üDj·T B|æø£\ yÓ\T>∑T\T ì+ù| Á>∑+<∏ä+.
10 e uÛ≤>∑+ : ôd≈£î‡ düeTdü´\T, yê{ÏøÏ ø±s¡D≤\T, $$<Ûä e÷qdæø£ ôd≈£î‡ düeTdü´\T -
q|ü⁄+düø£‘ê«ìøÏ ∫øÏ‘·‡\T - ôd≈£î‡˝À Ád”Ô\T #·Ts¡T>±Z bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î dü÷#·q\T
- Vü≤düÔÁ|üjÓ÷>∑+ eT+∫ #Ó&ɶ\T.
11 e uÛ≤>∑+ : ôdø˘‡ m&ÉT´πøwüHé n+fÒ @$T{Ï ? ‘·*¢<ä+Á&ÉT\øÏ ôdø˘‡ m&ÉT´πøwüHé - {°#·s¡¢
bÕÁ‘· - ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ bÕÁ‘· - ∫qï|æ\¢˝À¢ j·TTe‘·˝À ôdø˘‡ Á|ües¡Ôq - ôdø˘‡
m&ÉT´πøwüHé ˝Òø£b˛‘˚ @eTe⁄‘·T+~? no¢\‘· e\¢ Á|üe÷<ë\T, Ád”Ô |ü⁄s¡Twüß˝À¢
ø±eTyê+#Û·˝À ‘˚&Ü\T - eT\<ë«s¡ s¡‹ eT+∫<˚Hê ? - ôdø˘‡ <∏Ós¡|” n+fÒ
@$T{Ï ? e¬>’sê.
12 e uÛ≤>∑+ : Ád”Ô\T ãVæ≤wüߺ ne&ÜìøÏ ø±s¡D≤\ qT+∫ nH˚ø£ s¡ø±\ ãVæ≤wüߺ düeTdü´\øÏ
ø±s¡D≤\T, ∫øÏ‘·‡\T.
20 e uÛ≤>∑+ : ôd≈£î‡ $C≤„qXÊg+ - u≤\´, øöe÷s¡, yês¡úø±´\˝À ôd≈£î‡ nej·Tyê\
n_Ûeè~Δ, |òæõj·÷\J, ø±eTÁ|ües¡Ôq, ø±eT nedüsê\T yÓTTˆˆ yê{Ï >∑T]+∫
e÷düºsY‡, C≤q‡Hé\ |ü]XÀ<Ûäq Ä<Ûës¡+>± $es¡D.
21 e uÛ≤>∑+ : ôdø±‡\JøÏ dü+ã+~Û+∫q 22 $C≤„Hê‘·àø£ yê´kÕ\T.
25 e uÛ≤>∑+ : >∑s¡“¤+ m˝≤ edüTÔ+~? >∑s¡“¤e‘·T\≈£î 9 HÓ\˝À¢ m˝≤+{Ï
düeTdü´˝§kÕÔsTT? @+ #˚j·÷*? m˝≤+{Ï C≤Á>∑‘·Ô\T bÕ{Ï+#ê*... e¬>’sê.

❁ ø=e⁄« ‘·≈£îÿe>±qT, $≥$TqT¢, ❁ k˛àøÏ+>¥ CÀ*øÏ b˛e<äT.› <ëìe\¢ ❁ ‘·s¡#·T s=eTTà\ d”«j·T |üØø£å
\eD≤\T ($Tqs¡\T‡), @+{° Äøχ&Ó+≥T¢ Áu…dtºπøq‡sY sê<äT ø±ì ø=ìï Ç‘·s¡ Áu…dtº #˚düTø√yê*. (ªª$÷s¡T $÷ Äs√>∑´+μμ
(‘êC≤|üfi¯ófl, ≈£Ls¡>±j·T\T) n~Ûø£+>±qT düeTdü´\T (∫qï>∑&ɶ\T e¬>’sê) sêe#·TÃ. |ü⁄düÔø£+˝À á |üØø£å m˝≤ #˚düTø√yê˝À
ñ+&˚ ÄVü‰s¡+ rdüTø√+&ç. Ç+‘·ø+£ fÒ Á|üe÷<äøs£ y¡ TÓ qÆ nHês√>±´\T $e]+#êeTT).
❁ ¬ s >∑ T ´\sY > ± yê´j· ÷ eT+ m˝≤>∑÷ ekÕÔsTT. ❁ @&Ü~ø√kÕ] - ˝Ò<ë &Üø£ºs¡T
#Ój·T´+&ç. ãs¡Te⁄ì ej·TdüTøÏ, m‘·TÔøÏ ❁ ≈£î≥T+ã ìj·T+Á‘·D Vü‰s√àqT #Ó | æ Œ q Á|ü ø ±s¡ + s=eTTà\ |ü Ø ø£ å
‘·–q |ü]$T‘·T˝À¢ ñ+#·Tø√+&ç. |æ\T‡, ]ù|¢dtyÓT+{Ÿ ∫øÏ‘·‡\T &Üø£ºsY #˚sTT+#·Tø√yê*.
❁ Ä\ÿVü ‰ \T n\yê≥T #˚ d ü T nqTeT‹‘√qT, |üs¡´y˚ø£åD˝ÀqT e÷Á‘·y˚T á C≤Á>∑‘\Ô· T bÕ{ÏùdÔ Áu…døπºt q‡sY k˛πø
ø√ø£+&ç. n\yê≥T+fÒ e÷HÓj·T´+&ç. »s¡>±*. dü«+‘· yÓ’<ä´+ e<äT›. neø±XÊ\T #ê˝≤ ‘·>∑TZ‘êsTT.

»qe] 2018 6 69e dü+e‘·‡s¡ Á|ü#·Ts¡D


Ms¡´ düâ\q+˝À düeTdü´\T
|ü⁄s¡Twüß˝À¢ Ms¡´düâ\q+ ‘·s¡#·T @ ø±ì düâ\q+ ø±ø£b˛e&É+) 3. |üsêEàK @<√ ˇø£{Ï ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ n˝≤ »]–‘˚
dü e Tdü ´ ˝Ò ≈ £ î +&ÜH˚ »s¡ T >∑ T ‘· T +~. düâ\q+ 4. @ìC≤≈£î´˝ÒwüHé (düâ\qy˚T <ëìï C≤|ü´ dü\â q+ nq+. n˝≤π> s√EøÏ
nbÕs¡yÓTÆq Äq+<ëìï ≈£L&Ü ‘ÓdüTÔ+~. ø±ø£b˛e&É+). 2-3 kÕs¡¢≈£î ô|’>± s¡‹ #˚ùdyêfi¯óflHêïs¡T.
nsTT‘˚ n+‘ê düÁø£eT+>± »s¡T>∑T‘·Tqï+‘· oÁ|ò ü T dü â \ q+ >∑ T ]+∫ n_Û k Õ]ø£ yêfi¯fløÏ ‘=* 1-2 s¡‘T· ˝À¢ dü\â q+ ‘·«s¡>±H˚
ø±\+ <ëì >∑T]+∫ mes¡+ |ü{+ºÏ #·Tø√+. bÕsƒ¡≈£î\≈£î u≤>±H˚ ‘Ó\TdüT. ‘Ó*j·Tì ne⁄‘· T +~. 3e s¡ ‹ ˝À dü â \ q+
@<ÓH’ ê düeTdü´ @s¡Œ&çq|ü⁄Œ&˚ <ëì >∑T]+∫ yês¡T e÷ ø±eT•\Œ+, oÁ|òTü dü\â q+ e+{Ï ˝Ò≥e⁄‘·T+~. 4e s¡‹˝À ndü\T düâ\qy˚T
Ä˝À∫kÕÔ+. dü\â qeTH˚~ yêdüyÔ êìøÏ #ê˝≤ Á>∑+<∏ë\T #·~$ oÁ|òüTdüâ\q+ >∑T]+∫ ø±<äT. Ç˝≤+{Ï yêfi¯fl dæú‹ì ≈£L&Ü
dü + øÏ ¢ w ü º y Ó T Æ q Á|ü Á øÏ j · T . nH˚ ø £ X¯ Ø s¡ Delayed Ejaculation nq≈£L&É<äT.
ne>±Vü≤q @s¡Œs¡#·T≈£îì, yê{Ï˝Àì
e´edüú\T- qsê\T, ø£+&Ésê\T, eTqdüT, dü\Vü‰\T bÕ{Ï+#·&É+ <ë«sê düâ\q+ô|’ m+<ä T ø£ + fÒ n~ ‘ê‘êÿ*ø£ e T÷,
düâ\q j·T+Á‘ê+>∑+ - düâ\q Á|üÁøÏj·Tì ìÁ>∑Vü≤+ kÕ~Û+#·e#·TÃ. C≤|ü´ düâ\q+ s¡‘·T\ dü+K´ô|’ Ä<Ûës¡|ü&çq $wüj·TeT÷
Á|üuÛ≤$‘·+ #˚kÕÔsTT. >∑T]+∫ á dü+∫ø£˝À #·÷<ë›+. ø£qTø£. <ë<ë|ü⁄ s¡‹/Vü≤.Á|ü. #˚dqæ Á|ü‹kÕØ
yÓ’<ä´ XÊg|üs¡+>± düâ\q <√cÕ\T 4 C≤|ü´ düâ\q+ düâ\q+ ˝Ò≥T>± ne⁄‘·T+fÒH˚ <ëìï düâ\q
s¡ø±\T>± ñHêïsTT. (]{≤¬s¶&é/&ç˝ÒjÓT&é ÇC≤≈£î´˝ÒwüHé) <√wü+>± |ü]>∑DÏ+#ê*.
1. oÁ|òüT düâ\q+ (‘·«s¡>± ne⁄≥sTT m+‘√ùd|ü⁄ s¡‹ ˝Ò<ë Vü≤.Á|ü. #˚ùdøÔ ±ì düâ\q+ ˝Òf…Æ‘˚ uÛ≤s¡´\T dü+‘√wækÕÔs¡T
b˛e&É+) 2. C≤|ü´ dü\â q+ (#ê˝≤ ˝Ò≥T>± dü\â q+ ø±ì e´≈£î\Ô T á ø√e˝ÀøÏ ekÕÔsT¡ . ø£<ë $#ês¡yÓT+<äT≈£î nì|ædüTÔ+~. ø±ì

»qe] 2018 7 69e dü+e‘·‡s¡ Á|ü#·Ts¡D


uÛ≤s¡´\T ≈£L&Ü u≤uÀjYT nHêï Äj·TqøÏ ªªuÛ≤>∑kÕ«$Tì dü+‘·è|æÔ ≈£L&Ü ø£\dæ ñ+{≤sTT. >±«ì~∏&H’Ó é ˝≤+{Ï
düâ\q+ ø±<äT. n<˚ ∫≈£îÿ. n‘·ìø° ø±ùd‡|ü⁄ _.|æ. eT+<äT\T #ê˝≤eT+~˝À dü\â Hêìï
s¡‹ #˚ùddü]øÏ yÓTT<ä{À¢ì ñÁ<˚ø+£ ‘·–bZ ˛sTT |üs ¡# ê\qï Ä<ä Tsê› ñHêï... ˝Ò≥T #˚kÕÔsTT.
m|ü⁄Œ&ÉT e~*b˛‘·T+<ë nì|ædüTÔ+~. ˇø£ |ü ø£ÿ s¡‹ #˚d ü÷ÔH˚ ‘·q
kÕeTsêú´ìï _ùV≤$j·TsY ôd’+{ÏdüTº\ n_ÛÁbÕj·T+
ÄyÓTø° ˇø£{À ¬s+&√ uÛ≤eÁbÕ|ü⁄Ô\T ø£*–, Á|üø±s¡+ ]{≤¬s&¶ é ÇC≤≈£î´˝ÒwHü øé Ï ø±s¡D+
jÓ ÷ ì bı&Ü]b˛‘· ÷ , áj· T HÓ | ü  &É T |üØøÏå+#·T≈£î+≥THêï... ˝Ò<ë ô|sꌤ¬sàHé‡ @+>∑®sTT{Ïj˚T. uÛ≤>∑kÕ«$Tì
eTT–kÕÔ & Ü nì |ü fi ¯ fl _>∑ T e⁄q ÄyÓT dü+‘√wü |ü&ÉT‘√+<ë ˝Ò<ë dü+‘·è|æÔ |üs¡#ê\qï Ä<äTsê› n‘·ì˝Àì
m<äTs¡T#·÷düTÔ+~. nsTTHê düâ\q+ sê<äT. nì ÄyÓT |ò”*+>¥‡ì ø±eTdüŒ+<äq\T |ü‘êø£ kÕúsTTøÏ #˚s≈¡ î£ +&Ü
(uÛ≤eÁbÕ|æÔ ø£\>∑<äT.) >∑eTìdü÷ÔHêï.. nHê˝À∫‘·+>± n&ÉT¶≈£î+≥T+~. ô|’>± n‘·qT ˇø£ |üø£ÿ
Áø£y˚TD≤ á |ü]dæú‹ ø=+<ä]øÏ uÛ≤s¡´ #˚ùd á |üqT\ e\¢ s¡ ‹ #˚ d ü ÷ Ô H ˚ ‘· q kÕeTsêú ´ ìï
e<ä› düâ\qy˚T »s¡>∑ì |ü]dæú‹ Absent ø±yÓ÷Á<˚ø£+ |üsêø±wüº≈£î |üØøÏå+#·T≈£î+{≤&ÉT. ˝Ò<ë ÄyÓT dü+‘√wü
Ejaculation øÏ <ë] rj·Te#·TÃ. ≈£L&Ü! |ü&ÉT‘√+<ë ˝Ò<ë nì ÄyÓT |ò”*+>¥‡ì
#˚s¡Tø√<äTμμ.
oÁ|ò ü T dü â \ q+ e\¢ <ä + |ü ‘ · T \ eT<Û ä ´ >∑eTìdü÷Ô+{≤&ÉT. nHê˝À∫‘·+>± #˚ùd
∫s¡∫s¡˝˝… ≤ kÕºseº¡ ⁄‘êjÓ÷, &ç˝j Ò TÓ &é ÇC≤≈£î´˝ÒwHü é (C≤|ü´dü\â q+) á |üqT\ e\¢ <äèwæº eT[fl ø±yÓ÷Á<˚ø£+ |üsêø±wüº≈£î #˚s¡Tø√<äT.
e\¢ ≈£L&Ü n˝≤H˚ kÕºs¡ºe⁄‘êsTT. ø=+<ä]˝À eT‘·|üs¡yÓTÆq $XÊ«kÕ\T ø±yÓ÷Á<˚ø±ìï |üP]Ô>±
eT] Vü≤.Á|ü.˝À ≈£L&Ü düâ\q+ ‘·«s¡>± »s¡>∑ì yêfi¯fle÷≥? ô|#·Ã]\¢ìe«e⁄.
dü\â q+ C≤|ü´eTj˚T´ yê]˝À @<√ ø±s¡D≤\ e\¢ yê] eTqdüT˝À, ø=+<ä]øÏ ‘·eT e\¢ Ä ÅdøÔ” Ï >∑s“¡ +¤ e#˚ÃdüT+Ô <˚y÷Ó nì eTqdüT
X¯Øs¡+˝À ø±eTdüŒ+<äq\T ‘·«s¡>± |üsêø±wü≈º î£ #˚sT¡ ø√e≥+ ˝Ò<Tä . n‹C≤Á>∑‘Ô· |ü&ç ø±eTdüŒ+<äq\øÏ ø£qã&Éì ø£fiflË + y˚dTü +Ô ~. ˝Ò<ë
Ç˝≤+{Ï yês¡T &ç˝j Ò TÓ &é ÇC≤≈£î´˝ÒwHü é øπ düT˝À¢ q÷{ÏøÏ 15 eT+<˚ uÛ≤s¡´ >∑s“¡ +¤ ø√dü+ ‘=+<äs|¡ &ü TÉ ‘·THêï uÛsÑ Ô¡ eTqdüTô|’ n<äq|ü⁄ uÛ≤s¡+
ñ+{≤s¡T. $T>∑‘ê yês¡+‘ê uÛ≤s¡´ <ä>∑Zs¡ düâ*+#·>∑\s¡T. |ü&TÉ ‘·T+~. <ëìe\¢ ≈£L&Ü nHê˝À∫‘·+>± dü\â q+ ˝Ò≥e⁄‘·T+~.
ø=+<ä]øÏ düâ\Hê\T ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ø=‘·Ô˝À ø=+‘·ø±\+ á dü e Tdü ´ ì ‘=\–+#· & É + ø√dü + nH˚ ø £ e÷sêZ \ T
e÷eT÷\T>±H˚ dü\â Hê˝…’ ‘·sT¡ yê‘Ó+<äTø√ dü&HÉ >é ± C≤|ü´ dü\â Hê\T nqTdü]kÕÔ+. eT+<äT\T yê&ÉT‘·Tqï ù|ôw+≥¢øÏ Ä eT+<äT*ï
yÓTT<ä\e⁄‘êsTT. e÷s¡TŒ#˚kÕÔ+. nedüs+¡ ˝Òì yê{Ïì e÷ìŒkÕÔ+. e÷<äø£ Á<äyê´\T,
»qHêej·Tyê\T X¯Øs¡+ ãj·Tze, ˝À|ü˝≤ düÁø£eT+>± Ä\ÿVü‰\T e+{Ï n\yê≥T¢+fÒ n$ e÷Hê\ì #Ó|ü⁄‘ê+.
n_Ûeè~Δ #Ó+~q yê¬se«]˝Àq÷ C≤|ü´ düâ\Hê\øÏ XÊØs¡ø£ ù|ôw+≥T e÷qdæø£ uÛÑj·÷\qT, n‘·ì n_ÛÁbÕj·÷\qT,
ø±s¡D≤\T+&Ée⁄. ø±ì dü\â qHêfi¯+ ˝Òøb£ ˛e&É+ e+{Ï ˝ÀbÕ\T+fÒ Äø±+ø£å\qT $X‚¢wæ+∫ yê{Ï˝À düâ\q düeTdü´øÏ ø±s¡DeTj˚T´
e÷Á‘·+ düâ\q+ C≤|ü´+ ø±e#·TÃ. ø=ìï s¡ø±\ qsê\ yê´<ÛäT\T yê{Ïì øöì‡*+>¥ <ë«sê ‘=\–kÕÔeTT. ôdH˚‡{Ÿ bò˛ø£dt |ü<äΔ‘·T\T
(ñ<ë: yÓ q TïbÕeTT ≥÷´eTs¡ T ¢ , eT*º | ü ⁄ ˝Ÿ dæ ¢ ÿ sêdæ d t , H˚]Œ+∫ ø±e÷qTuÛÑ÷‘·T\ kÕ+Á<ä‘· |üsêø±wüºøÏ #˚s¡TÃø√e≥+
bÕ]ÿH√‡ì»yéTμ) n˝≤π> Áø±ìø˘ Øq˝Ÿ ô|òsTT\÷´sY‘√ ≈£L&çq H˚]ŒkÕÔeTT. n˝≤π> uÛ≤>∑kÕ«$Tì dü+‘√wüô|≥º&ÜìøÏ yê]#˚Ã
qsê\ <√cÕ\T, Ä\ÿVü‰\T ùdeq+, ø√¬ø’Hé ‘·~‘·s¡ e÷<äø£ ªn‹ ÁbÕ<Ûëq´‘·μì ‘·–Z+|ü #˚kÕÔeTT.
Á<äyê´\ ùdeq+, düâ\Hêìï ˝Ò≥T #˚ùd neø±X¯eTT+~. ôd≈£î‡ düeTj·T+˝À ø£*π> ôdπø‡‘·s¡ uÛ≤yê\T (Ä<äTsê›,
n‹ eTTK´+>± #ê˝≤ eT+<äT\T (ñ<ë: ôd’ø±j·÷Á{° Ä+<√fi¯q, ø£+>±s¡T, ø√|ü+, uÛ≤>∑kÕ«$T |ü≥¢ $eTTK‘· ˝≤+{Ï$)
eT+<äT\T- |ü⁄Ä¢ øχ{ÏH,é Ç‘·s¡ Á{≤+øÏ«˝…»’ s¡T,¢ j·÷+{°&Áç |üôd+≥T¢ m˝≤ ‘=\–+#·Tø√yê˝À H˚]ŒkÕÔ+. uÛ≤s¡´ qT+∫ e÷qdæø£+>±
yÓTTˆˆ$ yê&ÉT‘·÷+fÒ düâ\q+ ˝Ò≥e⁄‘·T+~. n˝≤π> f…k˛ºdæºsêHé <ä÷s¡+>± ñqï yê]øÏ ]{≤¬s¶&é ÇC≤≈£î´˝ÒwüHé ñ+&˚ neø±X¯+
(|ü⁄s¡Twü Vü≤s√àqT) ˝À|ü+ n~Ûø£+>± ñ+fÒ n~ düâ\qC≤bÕ´ìøÏ m≈£îÿe. Ç˝≤+{Ï düeTdü´ì |ü]wüÿ]+#·&ÜìøÏ #ê˝≤ H˚sT¡ Œ, zs¡TŒ
<ë] rdüTÔ+~. ø±ì n|ü&ÉT düÔ+uÛÑq <√cÕ\T yê+#Ûê<√cÕ\T nedüs¡eTe⁄‘êsTT.

»qe] 2018 8 69e dü+e‘·‡s¡ Á|ü#·Ts¡D


ø±yÓ÷Á<˚ø£+

ø±eTyê+#Û · j· T e«q+ e#˚ Ã Çã“+~ ˝Ò<ä˙ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T düeT]ú+#·T


eTT+<ä T ø£ q ã&É T ‘· T +~. eTTdü * ≈£î+{≤s¡T. ndü˝≤ $wüjT· + Ä˝À∫+#·sT¡ .
yês¡j˚T es¡≈£L |üì#˚dü÷Ô ñ+≥T+~. Ç+<ä T eT÷˝≤q e÷dü º π s “wü H é ,
Ád” Ô |ü ⁄ s¡ T wü dü + >∑ e T+ e\¢ > ±ì ôdŒs¡à{À]j·÷\T m≈£îÿee⁄‘·THêïsTT.
nD>∑ < ä T . eTqTwü ß \ H˚ s ¡ T Œ˙, ø±˝ÒJ ≈£îÁsêfi¯fløÏ #·<Tä e⁄\ eT÷˝≤q ndü˝Ò
eTqdüT©ï |ü{Ϻ á ø±yÓ÷Á<˚ø±ìï X¯øÔÏ ‘·≈î£ ÿe >±˙, ˝Òøb£ ˛‘˚ ªk˛&ÉMTμ ≈£L&Ü
rs¡TÃø√e&É+ - e⁄‘·Ô ø£&ÉT|ü⁄ H=|æŒ 1. ô|[fl #ÓjT· ´≥+ - Ç~ Äs¡H® ê X¯øÔÏ Ç+ø± m≈£îÿe>± ñ+&Ü*.
b˛>=≥Tº≈£îqï≥Tº u≤<Ûäì b˛>=≥Tºø√&É+ ‘·≈î£ ÿe ø±e&É+ e\¢ #ê˝≤ düeTdü´*ï ‘Ó∫Ã
>±H√ ˝Òø£ n~«rj·TyÓTÆq Äq+<ë˙ï, ndüVü≤»yÓTÆq$<Ûä+>±, Á|üj·T‘·ï|üPs¡«
ô|&ÉT‘√+~. ø£+>±, ø±eTyê+#Û·ì ‘·è|æÔ |üs¡#·Tø√&É+
kÕ|òü˝≤´˙ï dü+bÕ~+#·T ø√e&É+>±H√
|ü]D$TdüTÔ+~. 2. ô|[fl ˝Ò≈£î+&Ü @sêŒ≥T¢ #Ój·T´&É+ y˚ T dü º π s “wü H é n+{≤s¡ T . ø£ \ ˝À>±˙,
- ˙‹ ˇ|üø√<äT - >∑sꓤ\÷, s√>±\÷ eT÷Á‘·+˝À>±˙ Ms¡´qwüº+ »s¡>∑&Üìï
u≤*ø£\T ø£qï yÓTT>∑|æ\¢\˝À m≈£îÿe M{Ï uÛÑj·T+. ªbı\÷´wüqT‡μ n+{≤s¡T. á ¬s+&É÷
$»è+_ÛdüTÔ+~. m+<äTø£+fÒ |ü⁄s¡Twüß&ÉT j· T e«q+ n+≈£ î ]+#˚ dü e Tj· T +˝À
yÓTT<ä{ÏkÕ] y˚T˝§ÿ*|æq <ëø± kÕ<Ûë 3. yêfi¯fl >∑‹øÏ yêfi¯flì y=~˝…j·T´&É+
- uÛÑj·T+‘√ u…~]+|ü⁄\‘√ bÕ*+#·&É+- |æ\¢\˝À ø£ì|æk˛Ô+{≤sTT. ˙‹|üs¡T\÷,
s¡D+>± á yê+#Û· Ád”Ô\˝À ìÁ<äb˛‘·T+~. eT+<äT\ es¡Ô≈£î\÷ ø£*dæ á ¬s+{Ï˙
á ø±yÓ ÷ Á<˚ ø £ + ô|[fl nsTTq<ëø± Ç~ Ç|ü&ÉT »s¡T>∑T‘·Tqï |üì.
#ê˝≤ |òüTÀs¡+>± ∫Á‹+#ês¡T. yêfi¯fl
j·TTe≈£î\T ø√˝ÀŒ≈£L&É<ä˙, ø£+Á{À\T ô|’øÏ yê+#Û·ì sêìj·T´ø£b˛e≥+ e\¢ es¡íq\÷, yêfi¯ófl ô|fÒº uÛÑj·÷\÷ #·÷ùdÔ
#˚ d ü T ø√yê\˙ ˙‹|ü s ¡ T \ ñ<˚ › X ¯ ´ +. Ä yê+#Û· |æ\¢\øÏ ˝Ò<ä˙, ñHêï @MT >∑T+&Ó ã<ä›\e⁄‘·T+~. e÷düºπs“wüHé #ê˝≤
j·TTe≈£î\˝À düVü≤»yÓTÆq (ø£+Á{À*+>¥) ∫qï |æ \ ¢ ˝ À ≈£ L &Ü ø£ q ã&É T ‘· T +~.
X¯øÏÔ ñ+~. ø±eTX¯øÏÔì ø£$‘·«+˝ÀøÏ, ô|<äy› êfi¯ófl #·÷d” #·÷&Éq≥Tº ePs¡Tø√yê*.
ø£\˝˝Àø°, Ä≥\˝ÀøÏ, m&Ó«+#·sY˝ÀøÏ (Vü≤düÔÁ|üjÓ÷>∑+ >∑T]+∫ <ëq+‘·≥ n<˚ b˛‘·T+~. <ä+&ç+#·&É+,
yêfi¯ófl düT\uÛÑ+>± e÷s¡Tà ø√>∑\s¡T. düTe÷s¡T 70 dü+e‘·‡sê\ uÛÑj·Tô|≥º&É+ $wü‘·T\´+. j·Te«q+˝À
nsTTHê <ëìø° |ü]$T‹ ñ+~. ô|>’ ± sT÷ ÁøÏ‘·+ >∑T&çbÕ{Ï yÓ+ø£≥#·\+ ≈£L&Ü á $wüj·T+˝À kÕqTuÛÑ÷‹ #·÷|æ
ø±\+˝À eTT<äT\› T˝Òì ‘Ó\T>∑T dæìe÷\÷, (ª#·\+μ) >±s¡T e´ø£Ô|üs¡∫q yê{Ïì ìs¡¢ø£å´+>±, düVü≤»+>± #·÷&Ü*.
ø±e*+‘·\T ˝Òì ˙‹ ø£<∏ä\÷, |ü⁄sêD≤\T ndü \ T |æ \ ¢ \ T ô|<ä › y ê]øÏ ‘Ó © ˙s¡ T .
mø£ÿ&ÉTHêïsTT? n$ yêfi¯fl ñÁ<˚ø±ìï
n_ÛÁbÕj·÷\T m+‘· >=|üŒy√,
m+‘· XÊÅd”Ôj·TyÓTÆqy√ ‘Ó*dæq|ü&ÉT ô|<ä› yês¡T yê{Ïì |òTü Às¡+>±
¬s#·Ã>=&ÉT‘·THêïsTT. <ëìe\¢ yÓ+≥H˚ á #·÷&É≈£L&É<äT. #ê˝≤ eTT~]‘˚ ‘·|üŒ, á
ø±eTX¯ ø Ï Ô ø Ï <√e #· ÷ |ü ø £ b ˛‘˚ n~ #·÷&É+&ç!)
n\yê≥T¢ j˚ T MT nbÕj· T + ø±e⁄.
nbÕj·Tø£s¡yÓTÆq e÷sêZ\˝À |ü&ÉT‘·T+~.

»qe] 2018 9 69e dü+e‘·‡s¡ Á|ü#·Ts¡D


uÛÑj·TeT÷, $#ês¡eT÷, |üXÊÑêÔ|üeT÷ Çy˚ |æ\¢\øÏ nbÕj·Tø£s¡ ø=+<äsT¡ ì»+>±H˚ ªôd≈£î‡μì dü_y¢ T˚ {Ÿ #˚dTü ø√>∑\yês¡THêïs¡T.
yÓTÆq$, e÷düºπs“wüHé ndüVü≤»yÓTÆq<˚. ø±˙ ø±yÓ÷Á<˚ø±ìï @+ n+fÒ y˚sπ X¯øÔÏ øÏ+<ä e÷s¡TÃø√>∑*–qyês¡T. yês¡T (πssY m¬ø‡|ü¸H‡é )
#˚düTø√yê* |æ\¢\T ? Ä&É|æ\¢*øÏ >∑sꓤ\T ‘Ó|æŒ+#˚ø£qï, @MT düøè£ ‘·T. kÕe÷q´ Á|ü»\ø°, j·TTe≈£î\ø° á ìÁ>∑V≤ü + uÀ~Û+#·&+É ,
‘Ó©ì |üdæ|æ\¢\ì ªπs|tμ #˚j·T&É+ ø£qï, s√>±\T ‘Ó#·TÃø√e&É+ mes√ ãTTwüß\øÏ }|æ] _>∑|ü≥º&É+ #ê‘·qe⁄qT >∑qTø£
ø£qï, e÷düºπs“wüHé qj·T+ ø±<ë ? ªªMTs¡+<äs¡÷ }|æ] _>∑|ü{Ϻ #êe+&çμμ nqï+‘· eT÷s¡â+.
ªª|æ\¢\T á ñÁ<˚ø±ìï nDT#·T ø√yê*. ìÁ>∑Vü≤X¯øÏÔ ø±yê* á ø√¬sÿ˝À ˙#·‘·«eT+‘ê, <ëìï nDT#·Tø√eTì uÀ~Û+#˚
n+{≤s¡Tμμ s√p uÛ≤s¡´*ï u≤~Û+#˚ ô|<ä›\T. ≈£îfi¯ófleTqdüT˝À¢ ñ+~. yêfi¯fl J$‘·+˝À ø±eT+ $wü$T+∫+~.
@ |æ\¢\÷ nDT#·Tø√˝Òs¡T. yêfi¯fløÏ #˚‘·ø±<äT. nDT#·T <äTs¡<èä wüeº +‘·T\T, ˙#·T\T á neTs¡dTü U≤ìï ≈£îfi¯flô|≥Tº≈î£ Hêïs¡T.
≈£î+≥Tqï≥T¢ q{ÏkÕÔsT¡ . Ä q≥H˚ ô|<äy› ê]øÏ ø±e\dæ+~. Áù|eT\T dü+uÛÀ>∑+ ‘·´õùdÔ yêfi¯fl Ä‘·àøÏ düTK+. n+<äTø£ì n+<ä]ø° Ä
˝Òì uÛ≤s¡´\‘√ ø£\e&É+ ø£Hêï ô|<ä›yê]øÏ ≈£L&Ü e÷düºπs“wüHé >∑‘˚ |ü{+ºÏ <äqT≈£î+{≤s¡T. ‘·eT≈£î ˝Òì düTK+ Ç‘·sT¡ \T nqTuÛ$Ñ +∫
m≈£îÿe düVü≤»+, ˙‹e+‘·+. b˛‘ês¡ì ás¡¸´.
∫qïyêfi¯flø° e÷düºπs“wüHé, bÕ\÷´wüHé Ç≥Te+{Ï$ ‘·≥dæú+∫ Ád” Ô |ü ⁄ s¡ T wü ß \T ø£ \ Tdü T ø√≈£ î +&Ü m{≤¢ q ÷ Ä|ü ˝ Ò s ¡ T .
q|ü&ÉT ô|<äy› êfi¯ófl ø±yÓ÷Á<˚ø±ìï nDT#·Tø√&ÜìøÏ yê&˚ kÕ<ÛHä ê\T ø£\TdüTø√e&É+ e\¢ e#˚à düeTdü´*ï m<äTs=ÿH˚ kÕVü≤dü+ ˝Ò<äT.
n\yê≥T #Ój÷· ´*. #·˙ïfi¯fl kÕïq+, #ê|üMT<ä |üø±ÿ, #ê˝≤es¡≈L£ ø£qTø£ ªìÁ>∑Vü≤+, ìÁ>∑Vü≤+μ nì ∫\ø£|ü\T≈£î\T |ü\T≈£î‘·÷
X¯Øsêìø° eTqdüTø° |üì ø£*– ñ+&É&+É , Ád”\Ô ì+N, #·\+ |ü⁄døÔü ±\ n+‘·sê‘·à\øÏ ñ|üXÊ+‹ ì#·TÃ≈£î+{≤s¡T.
ì+N <ä÷s¡+>± ñ+&É&É+, Çe˙ï düVü‰j·T+ #˚kÕÔsTT. jÓ÷>∑ ìÁ>∑Vü≤+ düVü≤»+>± kÕ<Ûä´yÓTÆq|ü&ÉT, nedüs¡yÓTÆq|ü&ÉT
ÄdüHê\T #ê˝≤ ñ|üø±s¡+ #˚kÕÔsTT. á $wüjT· +˝À - eTTK´+>± #ê˝≤ Äs√>∑´e+‘·+. ndü\T X¯øÏÔ˝Òìyê&ÉT >=|üŒ ìÁ>∑Vü≤+ øÏ+<ä
düsê«+>∑ Ädüq+. #Ó˝≤eTDÏ ne⁄‘·THêï&ÉT. ø£fi¯Sfl s¡düeT÷ ˝Òìyê&ÉT @ø£|ürïÁe‘·T
Çe˙ï bÕ‘· |ü<äΔ‘·T˝Ò n+{≤s¡T. eTq+ eT]∫b˛sTTHêeTT &Ó’q≥T¢, ≈£îs¡÷|æ |ü‹Áe‘· ◊q≥T¢, ìÁ>∑Vü≤+ ñ+&Ü\ì uÀ~Û+#˚
ø£qTø£ C≤„|üø£eTT #˚düTÔHêïqT. eTs¡∫b˛sTT ñ+&Ésê? nsTT‘˚ yêfi¯fløÏ ìÁ>∑Vü≤yÓT+‘· ø£wüºkÕ<Ûä´yÓ÷ ‘Ó©<äT. m+<äTø£+fÒ yêfi¯fløÏ
|æ\¢\øÏ Ç$ ñ|üjÓ÷>∑|üs¡#˚ $<Ûä+ eTs¡∫b˛sTTHêeTT. ndü\T ˝Ò<äT >∑qTø£.
s√>±\ì ìyê]+#·T≈£îH˚ |ü<äΔ‘·T\T, >∑s¡“¤ìeè‹Ô e÷sêZ\T, ã\e+‘·yÓTÆq ìÁ>∑Vü≤+ e\¢ eTqdüTø°, X¯Øsêìø° #ê˝≤
j·Te«q+˝À ø£qã&˚ yê+#Û·s¡÷bÕ\÷, yÓ÷Vü≤ã\+, Áù|eT, n|üø±s¡+ »s¡T>∑T‘·T+~. á ≈£îVü≤Hê $yêVü≤ ìs¡“+<Ûä+ e\¢
kÕ«‘·+Á‘·´+ - á düeTdü´*ï y˚{Ïì m‹ÔHê, s√p düTK+>± ìÁ>∑Vü≤+ uÀ~Û+#·&É+ ‘·|üŒ y˚πs >∑‹ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~, eT‘·
|üø£ÿ\ MT<ä ‘·è|æÔ|ü&˚ eTqTwüß\T, ªìÁ>∑Vü≤+, ìÁ>∑Vü≤+μ nH˚ ø£s¡Ô\ø° ˙‹ uÀ<Ûä\ø°. ★
Ç‘·s¡T\øÏ dü\Vü‰øÏ+<ä ns¡TkÕÔs¡T. |üÁ‹ø£\ø°, <˚X¯ ùde≈£î\ø°
Ç~ e÷eT÷\sTT+~. j·TTe≈£î\øÏ Á|ü‹ yê&É÷á uÀ<Ûä #˚ùdyê&˚. ôV’≤<äsêu≤<é˝À øöì‡*+>¥ ôd+≥sY
¬s+&ÉT dü+>∑‘·T\T Ä˝À∫+#ê*.
ôd≈£î‡ düeTdü´\T, oÁ|òüTdüâ\q+, dü+‘êq düeTdü´\T,
ìÁ>∑Vü≤+ nedüs¡e÷ ? dü+<˚Vü‰\≈£î l {Ï. ø£èwüíe÷#ê] >±] dü÷#·q\T,
ìÁ>∑Vü≤+ kÕ<Ûä´e÷ ? øöì‡*+>¥¬ø’...
‘·|üŒìdü] ◊‘˚ >±˙, ìÁ>∑Vü≤+˝À @MT Wqï‘·´+ ˝Ò<äT. ô|’>± n_ÛkÕ]ø£ øöì‡*+>¥ ôd+≥sY
Vü‰ì ñ+~. Ád”\Ô ì+∫ ‘·|ü ≈£îH˚yê&ÉT ø£\\ì+∫ ‘·|ü ø√˝Ò&TÉ . bÕ¢{Ÿ HÓ+. 79, >±¢dt bòÕ´ø£ºØ s√&é, ne+‹q>∑sY (‘√≥),
|ü>{∑ Ï ø£\\÷, sêÁ‹ ø£\\÷ ≈£L&Ü. ø£\\ì+N ‘·|ü ≈£îH˚ yê&çøÏ yÓ÷‹q>∑sY ôV’≤<äsêu≤<äT. ôd˝Ÿ : 98482 37811
<˚Vü‰ìø°, eTqdüTø° ≈£L&Ü »ãT“ #˚düTÔ+~. düTU≤*ï y=<äT\Tø√ ✪
e&É+ e\¢ <=+>∑ eTVæ≤eT\THêïj·Tì Á|ü|+ü #êìï yÓ÷dü|⁄ü #·Ã&É+ ]wæ bòÕsêà Äj·TTπs«<ä Wwü<Ûë\T e÷ e<ä› \_ÛkÕÔsTT.
‘·|üŒ Ç+πøMT Á|üjÓ÷»q+ ˝Ò<äT.
»qe] 2018 10 69e dü+e‘·‡s¡ Á|ü#·Ts¡D
|ü⁄{Ϻq _&ɶ »qHê+>±\T dü+~>∑Δ+>± ñ+fÒ
_&ɶ |ü⁄≥º>±H˚ Ä&√, eT>√ ‘Ó\TdüTø√ ãj·T≥ ;C≤\÷, •X¯ïeT÷ ñ+&ç ˝À|ü\
&ÜìøÏ eTqeT+<ä s ¡ + #· ÷ ùd~ _&É ¶ >∑s¡“¤dü+N, n+&Éø√XÊ\÷ ñqïyêfi¯ófl
»qq+>±\ πøùd ! Ä düeTj·T+˝À #˚ùd |ü⁄≥º#·TÃ. ˝Ò<ë πøe\+ dü«\ŒyÓTÆq, ‘˚*>±Z
ìs¡íj·Ty˚T Ä _&ɶì J$‘ê+‘·+ ô|+#˚ dü]~<ä›>∑\ Ád”Ô \ø£åD≤\‘√ |ü⁄≥ºe#·TÃ.
$<Ûëq+˝À ˇø£ •˝≤XÊdüq+ ne⁄‘·T+~. n˝≤π> Ä&É|æ\¢\T Ç≥T jÓ÷ì <ë«s¡eT÷
n≥T •X¯ïeT÷ / ;C≤\‘√ |ü⁄≥ºe#·TÃ.
ø=+‘· e T+~ |æ \ ¢ \ T ndü Œ wü º y Ó T Æ q
»qHê+>±\‘√ |ü⁄&É‘ês¡T. #·÷&É>±H˚ Ä&Ü, Ç˝≤+{Ï $|üØ‘· |ü]dæú‹ m<äT¬s’
eT>± nH˚~ ‘Ó©<äT. ‘·s¡T#·T &Üø£ºs¡Tπø q|ü&ÉT @ ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\÷ u…~]b˛≈£L&É<Tä .
nqTe÷q+ ø£\T>∑T‘·÷+≥T+~. n˝≤ ∫qï ∫qï ÄdüT|üÁ‘·T\˝À yÓ’<ä´+‘√ f…Æ+
m+<äT≈£î »s¡T>∑T‘·T+~ ? Ä _&ɶ ‘·*¢ eè<Ûë #ÓjT· ´≈£L&É<Tä . kÕ<Û´ä yÓTqÆ +‘· ‘·«s¡˝À
<ä+Á&ÉT\T @+ #·s¡´\T #˚|ü{≤º* ? ô|<ä› Vü‰dæŒ≥˝Ÿ˝À dü+Á|ü~+#ê*. nø£ÿ&É
|æ\¢\ ôdŒwü*düTº\T, Vü‰s√àHé ôdŒwü*düTº\T
dü+~>∑ΔyÓTÆq »qHê+>±\‘√ |æ\¢\T
j·T÷sê\õdüTº\T, C…ì{Ïø˘‡ ì|ü⁄DT\T,
|ü⁄≥º&ÜìøÏ ø±s¡D+ _&ɶ˝À @s¡Œ&çq
sπ &çj÷· \õdüT\º T ø£*dæ _&Éø¶ Ï |üØø£\å T #˚dæ
Áø√yÓ÷CÀyéT <√cÕ\T ø±e#·TÃ, Vü‰s√àqT {ÏwüO´j˚T ;»ø√X¯+>± e÷s¡T‘·T+~. Ä _&ɶ Ä&É|æ˝À¢ eT>∑|æ˝≤¢&√ ‘˚\TkÕÔs¡T.
ndüeÔ ´dü‘Ô · ø±e#·TÃ, ˝Ò<ë »qH˚+Á~j·÷\T
|ü⁄s¡Twü Vü≤s√àqT Á|üuÛ≤e+ e\¢ eT>∑ (Ä Á|üø±s¡y˚T _&ɶì ô|+#ê* ‘·|üŒ
n_Ûeè~Δ #Ó+<˚≥|ü&ÉT n$ Vü≤s√àqT\≈£î
\ø£åD≤\T ø£*–‘˚, Ä Vü‰s√àqT ˝Òì ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ‘·eT n_ÛÁbÕj·T+ Á|üø±s¡+
dü]>± düŒ+~+#·ø£b˛sTT ñ+&=#·TÃ. ˝Ò<ë
|æ+&É+˝À Ád”Ô »qHê+>±˝Ò n_Ûeè~Δ ô|+#·≈£L&É<äT. Ä&É|æ\¢ì eT>∑|æ˝≤¢&ç
@<√ ˇø£{À s¬ +&√ JHé\øÏ dü+ã+~Û+∫q
#Ó+<äT‘êsTT. >±q÷, eT>∑ | æ ˝ ≤¢ & ç ì Ä&É | æ \ ¢ > ±q÷
&çô|ò≈£îº\T ø±s¡D+ ø±e#·TÃ.
ô|+#·&É+ e\¢ Ä _&ɶ J$‘·+˝À nH˚ø£
|æ+&É <äX¯ ‘=*yêsê˝À¢ eT>∑_&ɶø° ˇø£y˚fi¯ eT>∑ _&ɶ˝ÀH˚ @ ø±s¡D+ e÷qdæø,£ kÕ+|òTæ ø£ düeTdü´\T @s¡Œ&É‘êsTT).
Ä&É_&ɶø° »qHê+>±\T Ád”Ô dü+ã+<Ûä e\¢H√ |ü⁄s¡Twü Vü≤s√àqT ñ‘·Œ‹Ô ø±ø£b˛‘˚?
˝Ò<ë ‘·≈£îÿe ñ‘·Œ‹Ô ne⁄‘˚H√? dü]>± á ôdŒwü*düTº˝Ò _&ɶøÏ ‘·–q Vü‰s√àqT
nej·Tyê\T>±H˚ ñ+{≤sTT. eT>∑ _&ɶ
n˝≤+≥|ü&˚ á dü+~>∑Δ »qHê+>±\T ∫øÏ‘‡· \T, X¯g∫øÏ‘‡· \÷ #˚dæ _&ɶ X¯Øs¡+˝À
nsTT‘˚ ø=ìï yêsê\T >∑ & ç # ˚ ø £
@s¡Œ&˚~. n˝≤ |ü⁄s¡Twü Vü≤s√àqT ˝À|æ+#· @s¡Œ&ɶ Á|üø£è‹ bıs¡bÕ≥¢qT dü]#˚kÕÔs¡T.
|ü ⁄ s¡ T wü ‘ ê«ìøÏ dü + ã+~Û + ∫q JHé
&ÜìøÏ JHé ‡ , Áø√yÓ ÷ CÀeTT\T, ‘· * ¢ ø=ìï nej·Tyê\qT ì]à+#ê*‡ eùdÔ
|üì#˚j·T&É+ yÓTT<ä˝…’ |æ+&É|ü⁄ »qHê+
>∑s¡“¤e‹>± ñ+&É>± Vü‰s√àqT e÷Á‘·\T ì]àkÕÔsT¡ . ‘·*¢ <ä+Á&ÉT\øÏ _&ɶ $wüjT· +˝À
>±\ì |ü⁄s¡Twü »Hê+>±\T>± e÷s¡TdüT+Ô ~.
yê&É≥eT÷, eT÷Á‘·|æ+&Ü\ô|’ ñ+&˚ ˇø£ nedüsy¡ TÓ qÆ dü\Vü‰\T #ÓbÕÔsT¡ . uÛ$Ñ wü´‘·Tø¬Ô ’
Ä&É | æ \ ¢ ˝ À¢ |ü ⁄ s¡ T wü ‘ · « |ü ⁄ JHé ‡ Vü≤s√àqT Á>∑+~∏øÏ dü+ã+~Û+∫q <√wüeT÷ rdüTø√e\dæq C≤Á>∑‘·Ô\T #ÓbÕÔs¡T.
˝Òq+<äTe\¢ Ä |æ+&Üej·Tyê\T m˝≤+{Ï ˝≤+{Ï$ ø±s¡DeTe⁄‘êsTT. yÓ’<ä´düVü‰j·T+ rdüTø√e&É+ ˝Ò≥j˚T´
e÷s¡÷Œ ˝Ò≈£î+&Ü |üP]Ô>± Ád”Ô »qH˚+Á~
n˝≤π> eT>∑|˝æ ≤¢&>ç ± m~π> |æ+&ÜìøÏ ø=B›... _&ɶ ô|<ä›<äj˚T´ ø=B›... düeTdü´qT
j·÷\T>± m<äT>∑T‘êsTT. Ä&É|æ\¢˝À @
Ád”Ô Vü≤s√àqT n~Ûø£+>± dü|ü¢sTT nsTT‘˚ Ä dü]#Ój·T´&ÉeT÷ ø£wüºeTe⁄‘·T+~, _&ɶ
|æ + &É ø £ D C≤\+ jÓ ÷ ì os¡ ¸ +>±
|æ˝≤¢&ç˝À ø=ìï Ä&É \ø£åD≤˝§kÕÔsTT. eTqdüTì e÷s¡Ã&ÉeT÷ ø£wüºeTe⁄‘·T+~
m<ä T >∑ T ‘· T +<√, eT>∑ |æ + &É + ˝À Ä
düTe÷!
»qe] 2018 11 69e dü+e‘·‡s¡ Á|ü#·Ts¡D
eT>∑yêfi¯fl kÕeTsêú´ìï ô|+#˚ e÷sêZ\T
eTqdüTô|’ Ä<Ûës¡|ü&çq n+XÊ\T. @~ yÓT‘·Ôã&ç b˛e#·TÃ.
ã©j·T+>± ñ+fÒ <ëì Á|üuÛ≤ey˚T m≈£îÿe
- n+>∑ Á |ü y ˚ X ¯ + #˚ d æ ø=~›
ñ+≥T+~. Ä<äTsê› qsê\ e´edüúô|’ ‘Ó#˚Ã
Åk˛º≈î£ *#˚Ãdü]øÏ yÓT‘·ãÔ &ç b˛e#·Tà (dü\â q+
e÷s¡ T Œ\T ôd≈£ î ‡e˝Ÿ dü Œ +<ä q \øÏ
ø±≈£î+&ÜH˚)
\ ø£ å ˝ ≤~ eT+~ uÛ ≤ s¡ r j· T n&ÉT¶|ü&É‘êsTT. ø£qTø£ Ç≥T Ä<äTsê›>± ñ
j·TTe≈£î\ø°, q&ç ej·TdüTÿ\ø° ôd≈£î‡ +≥÷H˚ n≥T @+ »s¡>∑q≥Tº ôd≈£î‡˝À kÕ<Ûës¡D+>± @+ »s¡T>∑T‘·T+<ä+fÒ
kÕeTs¡´Δ + >∑T]+∫ uÛj Ñ ÷· \THêïsTT. ‘êeTT bÕ˝§Zq>∑\>∑&+É kÕ<Û´ä + ø±<äT. eTqdüT˝À á e´øÏÔ ‘·q ô|òsêà¬sàHé‡ (ìs¡«Vü≤D,
dü e Ts¡ T Δ \ + ø±y˚ T yÓ ÷ ? ôd≈£ î ‡˝À uÛÑj·T+ ñHêï, ø£+>±s¡T ñHêï, <ä&É ñ kÕeTs¡ Δ ´ +) $÷<ä <ä è wæ º m≈£ î ÿe>±
ã\V”≤qT\y˚TyÓ÷? s¡‹ì dü+‘·è|æøÔ s£ +¡ >± Hêï... z u≤©Ã&ÉT ˙fi¯ófl ‘√&ç |ü≥Tº≈£îsê πø+ÁBø£]kÕÔ&ÉT. Á|üDj·T düeTj·T+˝Àq÷,
#˚jT· ˝ÒyT˚ yÓ÷? uÛ≤s¡´ì düTKô|≥º˝yÒ T˚ yÓ÷? n+fÒ ‘˚>∑\T>∑T‘ês¡T. #˚‘·T\T Ä |üìì s¡‹ düeTj·T+˝Àq÷ ø£*π> düTU≤qTuÛÑ÷‘·T
Ç˝≤ ˇπ ø n+XÊìï |ü ~ s¡ ø ±\T>± #˚j·T>∑\e⁄. ø±ì n+>±ìï düÔ+_Û+|ü \qT ÄkÕ«~+#ê*‡+~ b˛sTT ª#Ój·T´
}Væ≤+#·Tø=ì uÛÑj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. #˚j·TeT+fÒ #˚j·T˝Òs¡T. nB ‘˚&Ü! >∑\Hê ˝Ò<ëμ ªm+‘√ u≤>± #Ój·÷´*μ
ôd≈£î‡e˝Ÿ ô|sꌤ¬sàHé‡ @+>∑®sTT{° ˝≤+{Ï $wü j · ÷ \ô|’ eTqdü T bò ˛ ø£ d t
Bìï ôdø±‡\J |ü]uÛ≤wü˝À kÕeTs¡Δ´
@j˚T s¡ø±\T>± e´ø£ÔeTe⁄‘·T+~? ne&É+‘√ düeTdü´˝Òs¡Œ&É‘êsTT.
uÛj
Ñ T· + (ô|sꌤyTÓ Hé‡ @+>∑s® TT{°) n+{≤s¡T.
ôd+’ {Ï|øæò >˘ ± #ÓbÕŒ\+fÒ ªªˇø£ eTìwæ ‘·qT |ü⁄s¡Twüß&ç $wüj·T+
bÕ˝§ZquÀj˚T ˝…’+–ø£ ø±s¡´ø£˝≤|ü+˝À ˝À ôd≈£î‡e˝Ÿ ô|sꌤ¬sàHé‡
@<Ó’Hê düeTdü´ ‘·˝…‘·Ôe#·Ãqï uÛ≤eqøÏ @+>∑ ® s TT{° Á|ü u Û ≤ e+
ã©j· T +>± ˝Àqe&Üìïμμ ôd≈£ î ‡e˝Ÿ Á|ü < Û ë q+>± n+>∑
ô|sꌤs¬ àHé‡ @+>∑s® TT{° n+{≤+. |ò*ü ‘·+>± düÔ+uÛÑq+ $÷<ä, uÛ≤e
eT>∑yê&ç˝À Ä<äTsê›, Ä+<√fi¯q\T @s¡Œ&ç ÁbÕ|æÔ-düâ\Hê\ $÷<äH˚
n+>∑+ dü+Ô _Û+#·øb£ ˛e&É+, ‘·–q+‘·ùd|ü⁄ ñ+≥T+~. <ëìe\¢ :
n+>∑düÔ+uÛÑq+ ì\e≈£î+&Ü eT<Ûä´˝À - n+>∑ + Ä dü e T
<ä è &Û É ‘ · « + ø√˝ÀŒe&É + , ‘· « s¡ > ± j·T+˝À ndü˝Ò düÔ+_Û+#·ø£
düâ\qyÓTÆb˛e&É+, ˝≤+{Ï$ »s¡T>∑T‘êsTT. b˛e#·TÃ.
Ä<ä T sê› ñ+fÒ ôd≈£ î ‡ yÓ ’ | ò ü \ ´+
- Á|üDj·Tø£fi¯ (bò˛sY
m+<äT≈£î ø£\T>∑T‘·T+~?
ù|¢) düeTj·T+˝À #·ø£ÿ>± düÔ+_Û+∫, rsê nB>±ø£ Ä<äTsê›øÏ ÁbÕ‹|ü~ø£ uÛj
Ñ T· y˚T.
ôd≈£ î ‡, Ä<ä T sê› ¬ s +&É ÷ ≈£ L &Ü n+>∑ Á|üyX˚ +¯ #˚jT· uÀj˚T f…+Æ øÏ ‘·{≤\Tq yêdæ˝À ‘˚&Ü ‘·|üŒ ¬s+&É÷ ˇø£ÿ˝≤+{Ïy˚.

»qe] 2018 12 69e dü+e‘·‡s¡ Á|ü#·Ts¡D


u≤>± ô|sꌤsàY #ÓjT· ´ø£b˛‘˚ ÅdÔ” @eTqT≈£î+ |ü ⁄ s¡ T wü ß \ kÕeTs¡ Δ ´ uÛ Ñ j · ÷ ìï ‘·T+~.
≥T+<√qqï uÛÑj·T+, |üìøÏsêìyê&ç>± b˛>=fÒº+<äT≈£î ∫øÏ‘·‡ @$T{Ï? m|ü ⁄ Œ&Ó ’ ‘ ˚ Äq+<ä + >∑ e T´+˝À
»eTø£{Ϻ $&ç∫ô|fÒºdüTÔ+<äqï uÛÑj·T+ - e÷qdæ ø £ + >± ã\+>± @s¡ Œ &É ¶ (uÛ ≤ eÁbÕ|æ Ô ) ø±<ä T Á|ü j · ÷ D+
Ç˝≤+{Ï$ n+‘·Ø¢q+>± |üì#˚kÕÔsTT. n_ÛÁbÕj·÷ìï (cognition) e÷πsà (Á|üDj·T+˝À) ñ+<äì >∑T]ÔkÕÔ&√ n|ü⁄Œ&çø£
yê{Ïe\¢H˚ yÓTT<ä{ÏøÏ yÓ÷dü+ edüTÔ+~. cognitive-behaviour ∫øÏ ‘ ê‡ ô|sꌤ¬sàHé‡ @+>∑®sTT{° ñ+&É<äT. ø£qTø£
Ä&É y êfi¯ fl ˝À ás¡ ø £ + Ä<ä T sê› $<ÛëHê\T dü‘·Œ¤*‘ê*kÕÔsTT. á dæ<ëΔ+ düÔ+uÛÑq düeTdü´\T ‘=\–b˛‘êsTT.
\T+&Éyê? ‘êìï ñ|üjÓ÷–+#·Tø=ì nH˚ø£eT+~ Bq+‘· ≈ £ L ø=ìï yêsê\ •ø£ å D
Ä&Éyêfi¯fl˝À ≈£L&Ü Ç<˚ s¡ø+£ düeTdü´ nH˚ø£ ∫øÏ‘·‡ |ü<äΔ‘·T\T s¡÷bı+~+#ês¡T. nedüs¡|ü&ÉT‘·T+~.
\THêïsTT. m{§Nà yêfi¯fløÏ eT>∑yê&çì yê{Ï˝À¢ e÷düºsY‡, C≤q‡Hé\T s¡÷bı+
~+∫q ôdH˚‡{Ÿ bò˛ø£dt |ü<äΔ‹ u≤>± eT¬s’‘˚ eT+<äT˝Ò+ ˝Òyê?
‘· è |æ Ô | ü s ¡ ∫ ‘· q Åd” Ô ‘ ê«ìï ãTTEe⁄
#˚düTø√yê\qï Äsê≥+ ñ+&É<äT ø£qTø£ Ä<ä s ¡ D bı+~+~. eT+∫ ]»\Tº ‡ ñHêïsTT. @+>∑s® TT{°ì ‘ê‘êÿ*ø£+>±
<ëìï ô|sꌤs¬ àHé‡ @+>∑s® TT{° nq+. yê]øÏ sTTk˛Ô+~. ‘=\–+∫ ªeTT+<äT H˚q÷ ô|sꌤyéT
@+>∑ ® s TT{° ø±s¡ D +>± uÛ ≤ eÁbÕ|æ Ô á |ü<äΔ‹˝À ªuÛ≤s¡´qT düTKô|≥º&É+μ #˚j·T>∑\qTμ nH˚ BÛe÷ ø£\–+#·&ÜìøÏ
˝Ò≥e⁄‘·T+~ ˝Ò<ë ø£\>∑<äT. ø£qTø£ nH˚ ªªø±s¡´ìs¡«Vü≤Dμμ qT+∫ <äèwæºì eT+<äT\T yê&Ée#·TÃ. yÓf’ ≈… î£ ‡, mø˘‡{ÀqT,
uÛ≤eÁbÕ|æÔ ˝À|ü+ n+{≤+. bò ˛ ø£ d t ì sTT<ä › s ¡ ÷ ø£ * dæ dü T K+ mq¬s®ø˘‡, eTTdæ¢ ˝≤+{Ï Wwü<Ûë\T ‘·–q
dü+bÕ~+#·Tø√e&É+ $÷<äøÏ eT[fl+#·&+É yÓ÷‘ê<äT˝À yê&ç‘˚ dü‘·Œ¤*‘ê˝§kÕÔsTT.
ø=+<ä]øÏ n+>∑Á|üy˚X¯ uÛÑj·T+ ñ+
≥T+~. n~ rÁe+>± ñ+fÒ |ü⁄s¡Twüß&ÉT »s¡T>∑T‘·T+~. nsTT‘˚ ‘·q≈£î ø±e\dæq |òü*‘·+
s¡‹øÏ Á|üj·T‹ï+∫q|ü⁄&ÉT, n˝≤π> &Üø£ºs¡T n˝≤π> »qHê+>±\T, s=eTTà\T, e#˚Ãø£, n+‘·{Ï‘√ e~˝…j·T´≈£î+&Ü
jÓ÷ì |üØø£åøÏ ñ|üÁø£$T+∫q|ü⁄&ÉT, Ä Åd”Ô ô|<äe⁄\T nì @y√ 3-4 uÛ≤>±\ $÷<ä |ü⁄s¡Twüß&ÉT Á|üDj·Tø£fi≤ $<ÛëHê\qT
uÛÑj·÷+<√fi¯q\≈£î ˝ÀHÓ’ ÄyÓT jÓ÷ì <äèwæº bò˛ø£dt #˚j·T&É+ e÷ì X¯Øs¡+ H˚s¡TÃø=ì ôdH˚‡{Ÿ bò˛ø£dtì H˚s¡TÃø=ì
ø£+&Ésê\T Äø£dàæ ø£+>± eTT&ÉT#·T≈£îb˛sTT Ä<ä´+‘·eT÷ ø±eTπø+Á<ä+>± >∑T]Ô+∫ Á|ü‹ J$‘êìï Äq+<äeTj·T+ #˚düTø√yê*.
n+>∑Á|üy˚X¯+ nkÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+~. Bìï n+>∑Tfi¯+ qT+N Äq+<ëìï ÄkÕ«~+ øπ e\+ eT+<äT\‘√ dü]ô|≥Tºø√yê\ì
yÓC…’qdüàdt n+{≤+. #·&+É $÷<ä≈î£ eT[fl+#·&+É »s¡T>∑T‘·T+~. #·÷&É≈£L&É<äT. bÕj·TkÕìï >∑&É>∑&É ns¡
|ü⁄s¡Twüß\ $wüj·T+˝À˝≤π> M]ø° >∑eT´+ #˚sT¡ ø√e&É+ (ÄsêZ»yéT) ø£+fÒ ìeTTwü + ˝À ‘êπ > dæ neTàj· T ´
uÀ˝… & É + ‘· ôdø˘ ‡ ~∏ s ¡ | ” , øöì‡*+>¥ Á|üj·÷DÏ+#·&Éy˚T m≈£îÿe Äq+<äø£s¡eTì nqTø√&Üìø°, |ü~ ìeTTcÕ\bÕ≥T >∑Tø£ÿ
nedüs¡eTÚ‘êsTT. >∑T]Ô+#˚˝≤ ‘·ØŒ¤<äT sTTe«≥+ »s¡T>∑T >∑Tø£ÿø° s¡T∫ì ÄkÕ«~dü÷Ô rdüTø=ì, ÄVü‰!

dü+‘êq+ ø√dü+ Á|üj·T‹ïdüTÔqï |ü⁄s¡Twüß\ ø√dü+


ôV≤˝ŸÔ dü|æ¢yÓT+{Ÿ‡ |ü⁄s¡Twüß\ dü+‘êq
MT |üØø£å\ ]b˛s¡Tº\T õsêø˘‡ #˚dæ ø=]j·Ts¡T <ë«sê ˝Ò$T $wüj·TyÓTÆ
˝Ò<ë, kÕÿHé #˚dæ ÇyÓTsTT˝Ÿ <ë«sê |ü+|ü+&ç ñ∫‘· düü\Vü‰,
(Ms¡´ |üØø£å, Vü‰s√àHé f…düTº\T, kÕÿì+>¥/&Ü|ü¢sY dü+Á|ü~+|ü⁄\¬ø’
|üØø£å e¬>’sê ]b˛s¡Tº˝À¢ @$ ñ+fÒ n$). ôd˝Ÿ: 9246694228
|üP]Ô $esê\¬ø’ www.payumoney.com/ (sꈈ 7 - 10 es¡≈£î) yÓ’{Àô|òsY`mHé Á{≤Hé‡≈£L´
store/buy/rishiayurved

»qe] 2018 13 69e dü+e‘·‡s¡ Á|ü#·Ts¡D


nì ‘·è|æÔ‘√ Á‘˚qÃ&Üìø° m+‘· ‘˚&Ü ñ+~? IT = Intensive Therapy ÇVü≤ ˝≤uÛÑ+ ˝Ò<äT z |ü≥Tº

n+‘·≈£î mH√ï ¬s≥T¢ ‘˚&Ü ñ+≥T+~. Á|üDj·÷ìø°, ˇ]ƒ˜ |ü{ ≤º*‡+<˚qì |üPqTø=ì ˝À‘Ó’q ∫øÏ‘·‡øÏ ñ|üÁø£$T+#·&É+.
ôd≈£î‡ø° eT<Ûä´! n~ eT+<äT\T ø±e#·TÃ, ôdø˘‡ <∏Ós¡|” ø±e#·TÃ, Ä|üπswüqT¢
eTs√ Á|üX¯ï : ø=+‘·eT+~ eT>∑yêfi¯ófl ‘·eTøÏ ‘·eT ø±e#·TÃ.... n˙ï #Ó]ø=+‘ê ø±e#·TÃ.
uÛ≤s¡´\ e\¢ n+>∑#·÷wüD <ë«sê uÛ≤eÁbÕ|æÔ ø£\>∑&É+ yÓTT‘·Ô+ $÷<ä ôd≈£î‡ düeTdü´\øÏ ø=+‘· |ü]cÕÿs¡+ XÊÅd”Ôj·T
˝Ò<ìä ... (n+>∑ #·÷wüD <ë«sê ‘êeTT uÛ≤eÁbÕ|æÔ ªªbı+<ä˝øÒ £ ôd≈£î‡ $C≤„q+ $÷<ä, ø=+‘· ∫øÏ‘·‡ $÷<ä Ä<Ûës¡|ü&ÉT‘·T+~.
b˛‘·THê着eTì) yêb˛‘·T+{≤s¡T. eT] Ç~≈£L&Ü ô|sꌤs¬ àHé‡ ✜
@+>∑®sTT{° ÁøÏ+<ä edüTÔ+<ë?
edüTÔ+~. ø±ì sTTø£ÿ&É ns¡ú+ #˚düTø√e\dæ+<˚+≥+fÒ >±* ø±\Twü´e÷? Msê´ìøÏ Vü‰ì!
Á|ü‹<ëìø° z $<ÛëqeT+≥÷ ñ+≥T+~. Ä $<Ûëq+ eTìwæ >±* ø±\Twü´+‘√ Ms¡´ø£D≤\≈£î eTT|ü bı+∫
eTìwæø° e÷s=#·TÃ. Ä $<Ûëq+ Á|üjÓ÷>∑+ <ë«sê ‘Ó\TdüT≈£îH˚
ñ+<äì ªÄ≈£î´ù|wüq˝Ÿ n+&é mHéyÓ’sYïyÓT+≥˝Ÿ yÓT&çdæHéμ
es¡≈£L eTTKs¡‹<ë«sê uÛ≤eÁbÕ|æÔ ø£\>∑ø£b˛e#·TÃ. nB>±ø£
ø=+<ä]øÏ eTÚœø£ Áù|s¡D e\¢ ndü˝Ò uÛ≤eÁbÕ|æÔ ø£\>∑ø£b˛e#·TÃ. Á|ü‹ø£ ôV≤#·Ã]k˛Ô+~. q>∑sê\T, ∫qï|ü≥ºD≤\T, ø=ìï
n˝≤ ø£\>∑ø£b˛e&É+ ˝À|ü+ ø±<äì, ø£*–q+‘·e÷Á‘êq n~ #√≥¢ |ü˝…¢\÷ ≈£L&Ü rÁeyÓTÆq yêj·TTø±\TcÕ´ìøÏ
>=|üŒ ø±<ä˙... >∑T]Ô+#·&É+ nedüs¡+. ˝Àqe⁄‘·THêïsTT. >±*˝Àì dü÷ø£åà <Ûä÷[ø£D≤\T (2.5
PM) e\¢ Ms¡´ø£D≤\ HêD´‘· ‘·–Z kÕ|òü\´‘ê düeTdü´øÏ
á s¡ø£+ ô|sꌤ¬sàHé‡ @+>∑®sTT{° y˚T+ Ä&Éyêfi¯fl˝À m≈£îÿe
<ë] rk˛Ô+<äì á |üÁ‹ø£˝À yê´düø£s¡Ô\T ù|s=ÿHêïs¡T.
#·÷düTHÔ êï+. eTq yÓuŸôd{’ Ÿ (www.abhisarika.com) <ë«sê
$<˚XÊ\qT+&ç dü+<˚Vü‰\T, düeTdü´\T |ü+ù| eTVæ≤fi¯\T s¡ k Õj· T Hê\‘√ ø£ \ Twæ ‘ · y Ó T Æ q yê‘êes¡ D +
nH˚ø£eT+~ ªªH˚qT Hê u≤jYTÁô|ò+&é/uÛÑs¡ÔøÏ n+>∑#·÷wüD <ë«sê kÕ|òü\´‘êX¯øÏÔì <Óã“rdüTÔ+<äì ‘Ó\TdüT. ø±ì >±*˝Àì
uÛ≤eÁbÕ|æÔ ø£*–+#·˝Òø£b˛‘·THêïqT. Bìe\¢ n‘·ìøÏ H˚qT dü÷ø£åà<Ûä÷[ø£D≤\ e\¢ Ç˝≤+{Ï qwüº+ m+‘·es¡≈£î
<ä ÷ s¡ e TÚ‘êqì uÛ Ñ j · T |ü & É T ‘· T HêïqT. Hê ndü e Ts¡ ú ‘ · q T ñ+≥T+<ä H ˚ ~ ‘Ó \ Tdü T ø√e&ÜìøÏ 6500 eT+~
b˛>=≥Tº≈£îH˚<Ó˝≤?μμ n+≥÷ sêdüTÔ+{≤s¡T. |ü⁄s¡Twüß\ô|’ ‘Ó’yêHé˝À |ü]XÀ<Ûäq »]–+~. Á|ü‹ ˇø£ÿ]
ìC≤ìøÏ n~ ÄyÓT ndüeTs¡Δ‘· ø±<äT. n‘·ì n+>∑os¡¸+˝À Ç+{Ï #·T≥÷º >±*˝Àì <Ûä÷[ø£D≤\ kÕúsTTì eT÷&˚dæ
Hê&ÉT\ HÓ’•‘·´+ ‘·≈£îÿe>± ñ+&=#·TÃ. düT+r e¬>’sê\ e\¢ ‘·–Z HÓ\\ bÕ≥T |ü]o*+#ês¡T. ¬s+&˚fi¯flbÕ≥T kÕ–q á
ñ+&=#·TÃ. n~ ÄyÓT ‘·|üPŒ ø±<äT, n‘·ì ‘·|üPŒ ø±<äì |ü]XÀ<Ûqä ˝À HêkÕ dü+düú qT+∫ ñ|üÁ>∑V≤ü &˚{≤qT, Á|ü‘´˚ ø£
>∑T]Ô+#ê*. ø=+‘· eT+~ Åd”Ô\T (#ê˝≤ ns¡T<˚ nqTø√+&ç!) >∑D‘Ï X· ÊÅdÔü $<ÛëHê\qT ñ|üj÷Ó –+#ês¡T. |ò*ü ‘·+>± PM
π ø e\+ s=eTTà*ï Áù|π s |æ + ∫q+‘· e÷Á‘êq uÛ ≤ eÁbÕ|æ Ô 2.5 dü÷ø£åà<Ûä÷[ø£D≤\ e\¢ Ms¡´ø£D≤\ ìsêàD+˝À
bı+<ä>∑\s¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ ªHê≈£î n˝≤ ne≥+ ˝Ò<äTμ nì e÷s¡TŒ\T edüTÔHêïj·T˙, #·<äs¡|ü⁄ MT≥s¡T >±*˝Àì
u≤<Ûä|ü&ç‘˚ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<ë? n˝≤π> ÇBqT. @~ @yÓTÆHê nìï <Û ä ÷ [ø£ D ≤\ kÕ+Á<ä ‘ · Á|ü ‹ 5 yÓ T Æ Á ø√Á>±eTT\
ôd≈£î‡ düeTdü´\øÏ |ü]cÕÿs¡+ PLISSIT <ë«sê \_ÛdTü +Ô ~. n+fÒ ô|s¡T>∑T<ä\‘√q÷ Ms¡´ø£D≤\ ôd’E, Äø£è‹˝À 1.29%
@+{À ‘Ó˝≤‡? ‘·>∑TZ<ä\ ø£ì|æ+∫+<äì |ü]XÀ<Ûä ≈£î\T >∑eTì+#ês¡T.
P= Permission |òüsê«˝Ò<äT, ø±ìjYT nì zπø #Ój·T´&É+. Ä qcÕºìï uÛØÑ Ô #˚jT· &Üìø£qï≥T¢>± Ä y˚Ts¡≈î£ Ms¡´ø£D≤\
L I = Limited Information nedüs¡yÓTÆq y˚Ts¡≈£î dü+K´ ≈£L&Ü yê]˝À ô|]–+<ä≥.
düe÷#ês¡+ Ç∫à dü+<˚Vü≤+ ‘=\–+#·&É+.
Ms¡ ´ ø£ D ≤\ HêD´‘· ì dü ÷ ø£ å à π s DTe⁄\T m˝≤
SS = Specific Suggestions yê] düeTdü´≈£î ‘·–q
<Óã“rkÕÔjÓ÷ e÷Á‘·+ ‘Ó*j·Tsê˝Ò<äT.
Á|ü‘˚´ø£ dü\Vü‰*e«&É+.

»qe] 2018 14 69e dü+e‘·‡s¡ Á|ü#·Ts¡D


nDTeDTe⁄q÷ #·÷wæ+#·≥+ <ë«sê @ eT>∑yê&ÉsTTHê ‘·q
|ü&Éø£>∑~˝À uÛ≤s¡´˝À ø±e÷ìï Áù|πs|æ+#·>∑\&ÉT. n˝≤π> uÛÑs¡Ô »qHê+>±ìï,
#·qTyÓTTq\q÷ ‘ê&ç+#·≥+ eTT<äT› ô|≥Tºø√e≥+, #·÷wæ+#·≥+
<ë«sê uÛ≤s¡´ ‘·q uÛÑs¡Ô˝Àì |ü⁄+dü‘ê«ìï Áù|πs|æ+#·>∑\<äT.
eTT<äT›eTT#·Ã≥T¢ ñuÛÑj·TT\÷ M{Ï˝À b˛{≤b˛{°>± e´eVü≤]+∫ dü«s¡ZdüTU≤\qT
#˚s¡Tø√>∑\s¡T.
uÛ≤s¡´≈£î H=|æŒ ô|≥ºq+‘·es¡≈£L ÄyÓT X¯Øs¡ uÛ≤>±\qT
eT]›+#·&+É <ë«sê ÄyÓT˝À ñÁ<˚ø±ìï ø£*–+#·e#·TÃ. Ç+<äT˝À
j·TT<äΔ+˝À >±ì, Á|üDj·T+˝À >±ì, @B ‘·|ü⁄Œø±<äì ô|<ä› z n+<ä+ ñ+~. uÛ≤s¡´ X¯Øs¡+ MT<ä uÛsÑ ≈Ô¡ î£ ñ+&˚ Ä~Û|‘ü ê´ìï
\+≥THêïs¡T. uÛ≤s¡´uÛÑs¡Ô*<ä›s¡÷ s¡‹˝À dæ>∑TZ$&ç∫ düeTTJ®>± Ç~ C≤„|üø£+ #˚düTÔ+~.
b˛sê&ç‘˚H˚ n+<ä+. n+‘˚ >±ì m+<äTø=∫Ã+~sê uÛÑ>∑e+‘·T&Ü ø±eTÁ|ü˝≤bÕ\T (Erotic Love Talk) ø±yÓ÷Á<˚ø±ìï ôV≤∫Ã
nì kÕúDTe⁄>± |ü&çe⁄+fÒ n‘·HÓ˝≤ ñ‘ê‡Vü≤+‘√ ñ+&É>∑\&ÉT? kÕÔsTT. eT>∑yê&˚ Bìï ÁbÕs¡+_Û+#ê*. uÛ≤s¡´ dæ>∑TZ|ü&É≈£î+&Ü
düeTs¡ s¡+>∑+˝À>±ì, düàs¡s¡+>∑+˝À >±ì eT>∑yê&ÉT $CÒ‘· ô|+øÏ ‘ · q +>± »yêãT #Ó b ÕŒ*. ªªÇ|ü ⁄ Œ&É T <=]ø±e⁄μμ
ø±yê*. ÄyÓT ÄX¯ô|{Ϻ ¬s#·Ã>={≤º*. ‘·|æŒ+#·Tø√e{≤ìøÏ ªª#·÷<äT›e⁄>±ì...μμ ªªÇ+ø£ Hê sTTwüº+μμ ªªH˚qT ˇ|ü⁄Œø√qTμμ á
Á|üj·T‹ï+∫ ˝§+–b˛yê*. ÄyÓT ìs√~Û+∫qø=B›, #Ósê¢≥˝≤&çq s¡ø£+>± e÷{≤¢&ÉT≈£î+≥÷, ‘·|æŒ+#·T≈£î+≥÷ ‘·s¡TeTT≈£î+≥÷,
ø=B› n‘·ì˝À ø±yÓ÷Á<˚ø£+ m≈£îÿee⁄ ‘·T+~. ÄyÓT ‘·|æŒ+#·Tø=qï |ò”T+ø£]dü÷Ô, eT÷\TZ‘·÷ ø=+<äs¡T #ê˝≤ùd|ü⁄ >∑&ÉT|ü⁄‘ês¡T.
ø=B› n‘·ì˝À ø√]ø£ m≈£îÿee⁄‘·T+~. ñuÛjÑ T· T\≈£L Ä bısê¢≥˝À, uÛ≤s¡´ Äj·÷dü|ü&ÉT‘·÷ ñqï|ü⁄Œ&˚ #Ûêrô|’ ÄyÓT n+<ë\T
b˛sê≥+˝À dü+‘·è|æÔ Vü≤<äT›\qT MT] \_ÛdüTÔ+~. n\¢˝≤¢&ç uÛsÑ qÔ¡ T eT]+‘· s¬ #·Ã>=&É‘êsTT. ªªe<ä\+&çμμ ªªnã“u≤“
eTT<äT›\‘√ eTT+#Ó‘·Ô&É+, eTè<äTe⁄>± ‘ê&ç+#·≥+, ÄyÓT #·+ù|düTÔHêïs¡Tμμ ªª@$T{≤ |üX¯ó‘·«+?μμ ªªÇ+ø£ uÛÑ]+#·˝ÒqT
s=eTTà\qT, #· q TyÓ T Tq\qT, jÓ ÷ ìosê¸ìï, X¯ Ø s¡ + ˝Àì u≤ã÷μμ á $<Û+ä >± uÛ≤s¡´ ñdüT‡s¡+≥÷ eT÷\TZ‘÷· , |òT” +ø£]dü÷,Ô

»qe] 2018 15 69e dü+e‘·‡s¡ Á|ü#·Ts¡D


s√~dü÷Ô, ì≥÷ºs¡Tdü÷Ô, ≈£îsTT´ ˝≤≈£îÿ+≥÷ ô|<ë\‘√ ‘·&É|ü+&ç.
ô|&É T ‘· T qï ø=\B Ç‘· ì ˝À 8. MTs¡T H˚\MT<ä |ü&ÉT≈£îì
sê>∑es¡ΔqeTe⁄‘·T+~. ñ+fÒ ÄyÓTqT MT ô|’øÏ ˝≤ø=ÿì
Ç<ä+‘ê q≥H˚ ø±e#·TÃ. Ä eTT<äT› ô|≥Tºø√+&ç.
q≥q e\q ñ‘·ÔeT Á|üjÓ÷»q+ 9. ÄyÓTqT ‘=&É\eT<Û´ä |ü&TÉ ø√
ñ+~. u…≥Tº≈î£ ì eTT+<äT≈£îe+–, ~+∫q
eTT<äT› ‘· \ qT m‘· Ô ≈ £ î +&Ü #ê˝≤ùd|ü ⁄
ákÕ] eTT<äT› ô|≥Tºø√uÀj˚T eTT<äT›ô|≥Tºø√+&ç.
eTT+<äT MT uÛ≤s¡´qT @ $<Û+ä >± 10. ÄyÓT H˚\MT<ä |ü&ÉT≈£îì
|ü≥Tºø√yê˝À #Ó|ü⁄‘·THêï+. Ç$ ñ+fÒ MT #Ûêr ÄyÓT s=eTTà\ô|’q
ø=ìï dü\Vü≤˝Ò. M{Ïì Ç+‘·ø£Hêï u≤>± ¬s+&ÉT s=eTTà*ï _–j·Tã{Ϻ, yê{Ïì ÄH˚˝≤ zs¡–* |ü&ÉT≈£îì MT ãs¡Te⁄qT
Á|üjÓ÷ –+#· e#·TÃ. ø±düÔ C≤Á>∑‘·Ô>± H=≈£ î ÿ‘· ÷ ÄyÓ T qT yÓ q øÏ ÿ MTy˚ | ü ⁄ øÏ #˚‘·T\MT<ä ÄqT≈£î+≥÷ #ê˝≤ ùd|ü⁄
}Væ≤ùdÔ dü]. e+#·Tø√+&ç. eTT<äT\› ‘√ ÄyÓT ô|<äe⁄\qT ‘·&#ç j ˚ T· +&ç.
1. ÄyÓT yÓqTø£ qT+#·Tì, MT #˚‘·T*ï 6. ÄyÓ T ‘· \ qT MT ns¡ # ˚ ‹ ˝À 11. ÄyÓTqT MT ‘=&É\MT<ä |ü&ÉTø√
ÄyÓT #˚‘·T\ ÁøÏ+<äqT+∫ b˛ì∫à ÄyÓTqT ô|≥Tº≈£îì yÓT&É ô|’¬ø‹Ô ô|<äe⁄\T ‘·&çùd˝≤ u…≥Tº≈£îì MT¬s+‘· ñ<˚«>∑+‘√ eTT<äT›
yÓqøÏÿ e+#·+&ç. Ä e+#·≥+˝À ÄyÓT ã\+>± eTT<äT›ô|≥Tºø√+&ç. ô|≥Tº≈£î+fÒ Ä$&É+‘· dü+‘√wædüTÔ+~.
s=eTTà MT #·+ø£ ÁøÏ+<ä edüTÔ+~. n|ü⁄Œ&ÉT 7. ÄyÓT ‘=&Éô|’ ‘·\ô|≥Tº≈£îì, ÄyÓT 12. ÄyÓ T qT MT ø±fi¯ fl ô|’ uÀsê¢
<ëìï eTè<äTe⁄>± MT #·+ø£\‘√ H=øÏÿ X¯Øsêqï+‘ê Áø£eTÁø£eT+>± MT ô|’øÏ |ü&ÉTø√u…≥Tºø√+&ç. ÄyÓT ¬s+&ÉT ø±fi¯Sfl
$&Ée+&ç. ÄyÓT MT yÓT&É#·T≥÷º ‘·q s¬ +&ÉTyÓ|’ ⁄ü \≈£L kÕ∫ ñ+#ê*. n|ü⁄Œ&ÜyÓT
#˚‘·T*ï ô|qy˚düT≈£î+≥T+~. ø±eT|”s+¡ƒ (Mons Veneris), jÓ÷ìos¡¸+
2. ÄyÓT q&ÉTeTT #·T≥÷º #ÓsTT´y˚dæ, X¯øÏÔøÏ, ùdº$THêøÏ (Clitoris) MT X¯Øsêìï düŒ]Ù+#ê*.
>∑{Ϻ>± nD∫|ü≥Tº≈£îì yÓqøÏÿ e+∫ n|ü⁄Œ&ÜyÓT s=eTTà*ï ìeTTs¡T‘·÷ eTT<äT›
ô|<ë\MT<ä eTT<äT› ô|≥Tºø√+&ç.
yÓ’f…≈£î‡, eTTdæ¢, mø˘‡{ÀHé ô|≥Tºø√yê*.
3. MT]<ä›s¡÷ ì\ã&ç ñ+fÒ ˇø£ 13. ˇø£ ] ø=ø£ s ¡ T eTTU≤eTTœ>±
ø±*‘√ ÄyÓT ø±*H=ø£<ëìøÏ yÓT*y˚jT· +&ç. ì\ã&ç ˇø£] ø£fi¯fl˝ÀøÏ ˇø£s¡T #·÷düT
≈£Ls¡TÃì ñ+fÒ MT ¬s+&ÉT ø±fi¯Sfl ÄyÓT ≈£î+≥Tqï|ü⁄&ÉT ÄyÓT M|ü⁄ MT<ä #ÓsTT´y˚d,æ
¬s+&ÉTø±fi¯flq÷ ô|qy˚düT ø√yê*. ¬s+&ÉT eTT+<äT≈£î ˝≤ø=ÿì MT ‘=&É\‘√ ÄyÓT
#˚‘·T\÷ ÄyÓT bı‹Ô ø£&ÉT|ü⁄ô|’ yÓ÷|æ, ‘=&É \ ≈£ î sê|æ & ç ø£ * –+#ê*.
<ä>∑Zs¡≈£î ˝≤ø√ÿ+&ç. ÄyÓT ˇ+{Ïø±*‘√ |ü⁄s¡TcÕ+>∑+‘√ jÓ÷ìô|’ ˇs¡|&æ ç #Ój÷· ´*.
$TeTà*ï ô|qy˚ d ü T ≈£ î ì ñ+fÒ <ëì n|ü⁄Œ&ÜyÓT ‘·q j·Te«q|”sƒ¡+‘√ MT
Ä<Ûës¡+‘√ ÄyÓT MT MT<äøÏ m>∑ ÁbÕø±*. n+>±ìï >∑T∫à ø=+f…>± <ëìπødæ #·÷|ü⁄
á Äj·TTπs«<ä Wwü<Ûë\T ]wæ bòÕsêà $düsê*.
4. yÓqTø£qT+&ç ÄyÓT ˇ+{Ïø±*ì
&û\s¡¢ e<ä› \_Û kÕÔsTT. ˝Ò<ë e÷ qT+∫ 14. MTsêyÓT yÓqTø£≈£î #˚], MT
ô|qy˚dæ, MT #˚‘·T*ï ÄyÓT #ÛêrøÏ _–+∫,
b˛düTº / ø=]j·TsY <ë«sê bı+<ä e#·TÃ. X¯Øsêìï ÄyÓT |æsT¡ <äT\øÏ >∑{>ºÏ ± Vü≤‘·T‘Ô ÷· ,
¬s+&ÉT s=eTTà*ï ‘·˝À #˚‘· |ü≥Tº≈£îì, MT
˝Ò<ë, ÄHé˝…’Hé <ë«sê: #˚‘·T˝ÀÔ s=eTTà\qT |ü≥Tº≈£îì, ÄyÓT
yÓ’|ü⁄≈£î ˝≤ø√ÿe#·TÃ.
www.payumoney.com/ #Óe⁄*ï, yÓT&É yÓqTø£ uÛ≤>±\q÷ eTT<äT›
5. yÓqTø£qT+∫ øö–*+#·T≈£îì, ÄyÓT store/buy/rishiayurved
ô|≥Tºø√yê*. ˝Ò<ë |üfi¯¢‘√ eTè<äTe⁄>±

»qe] 2018 16 69e dü+e‘·‡s¡ Á|ü#·Ts¡D


_–j·T|ü{≤º*. MT X¯Øs¡+‘√ ÄyÓT X¯Øsê MT ‘·\ ÁøÏ+<äô|{Ϻ eTT<ë›&É≥+ ÄyÓT≈£î ≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô|ü&É+&ç.
qï+‘·˙ s¡T<äT›‘·÷ ø=+f…>± e÷{≤¢&Ü*. u≤>∑T+≥T+~. n<˚ |üìì MTs¡T ÄyÓT≈£î nsTT‘˚ Ç<˚ $<Ûä+>± ¬s+&ÉT ‘=&É\qT
n|ü⁄Œ&ÜyÓT ‘·|æŒ+#·T≈£îì bÕ]b˛uÀ‘˚ nfÒºùd|ü⁄ #˚j·T≈£L&É<äT. n˝≤#˚ùdÔ MT ˇπ ø kÕ] MT ¬ s +&É T ‘=&É \ eT<Û ë ´
eT]+‘· >∑{Ϻ>± |ü≥Tº≈£îì Vü≤‘·TÔø√yê*. ãs¡Te⁄ ÄyÓT≈£î <äTs¡“¤s¡yÓTÆ Äj·÷dü|ü&ÉT _–+#·&É+ ô|<ä› kÂø£s¡´+>± ñ+&É<äT.
15. MT ‘=&É\T MT uÛ≤s¡´ |æs¡T<äT*ï ‘·T+~. <ä+|ü‘·T\˝À @ ˇø£s¡T dü÷ú\+>± ô|’q #Ó|æŒq $T>∑‘ê bıõwüq¢˝À
Vü≤‘˚˝Ô ≤ ÄyÓT yÓqTø£ ≈£Ls¡TÃì, ÄyÓT #Ûêrì, ñ+{≤s√ yês¡T ¬s+&Éeyê]ô|’ |ü&ÉTø√ ñuÛÑj·TT\ »qHê+>±\÷ ˇø£<ëìø=ø£{Ï
s=eTTà\qT MT #˚ ‘ · T \‘√ _–j· T ≈£L&É<äT. Vü≤‘·TÔø=+{≤sTT. á düeTj·T+˝À MT
øö–*+#·Tø√+&ç. 21. Çs¡Te⁄s¡÷ eTTU≤eTTœ |üø£ÿ ñuÛÑj·TT\÷ MTMT q&ÉTeT÷, |æs¡T<äT\,
16. ñuÛ Ñ j · T T\÷ eTTU≤eTTœ yê≥T>± |ü&ÉT≈£îì ñuÛÑj·TT\÷ ˇø£] ‘=&É\˝Àì ø£+&Ésê \qT ø£~*+#·≥+
≈£ L s¡ T Ã+fÒ ˇø£ ø±\TqT ø=+#Ó + #˚‘·T\‘√ ˇø£]ì <ä>∑Zs¡≈£î Vü≤‘·TÔø=q+&ç. <ë«sê ñuÛÑj·TT\ »qHê+>±\≈£î ˇs¡|æ&ç
eTT+<äT≈£îHÓ{Ϻ MT ‘=&ÉqT ÄyÓT ‘=&É\ ˝Ò<ë |æs¡T<äT\qT MT ¬s+&ÉT #˚‘·T\‘√q÷ ø£ * –+#· ≥ + yÓ T T<ä \ T ô|{≤º * . á
eT<Û ä ´ ñ+#· + &ç . ÄyÓ T q&É T eTTô|’ q |ü≥Tº≈£îì ÄyÓTqT MT X¯ØsêìøÏ Vü≤‘·TÔø=q ˇ]|æ&çe\q Ç<ä›]ø° ñ<˚«>∑+ ôV≤#·Ã>±H˚
#ÓsTT´y˚dæ eTs=ø£#˚‹‘√ ÄyÓT e#·TÃqT. s¡‹øÏ ñ|üÁø£$T+#·e#·TÃqT.
|æ s ¡ T <ä T *ï eT]› + #· + &ç . á BH˚ï ÁbÕNqT\T dü+|üPs¡í
bıõwüHé˝À ÄyÓT s=eTTà*ï MT >±&ÛÜ*+>∑qeTì (Compl-
#ÛêrøÏ Vü≤‘·TÔø√ yê*. ete Fusion Embrace )
17. ÄyÓTø±fi¯ófl MT ‘=&É\ô|’ nHêïs¡T.
Çs¡ T yÓ ’ | ü ⁄ ˝≤ Áy˚ ˝ ≤&˚ ≥ ≥T¢ 23. ≈£îØÃMT<ä≈L£ s√Ã+&ç.
≈£Ls√Ãô|≥Tºø√yê*. ÄyÓT M|ü⁄ MT ÄyÓ T qT m&É e T ‘=&É ô |’
>∑T+&Ó\qT ‘êπø˝≤ yÓqTø£~≈£îÿ>± ≈£Ls√Ãô|≥Tºø√+&ç. Ä düeT
≈£Ls¡TÃì ñ+&É>± yÓqTø£qT+∫ j·T+˝À ÄyÓT ø±fi¯ófl MT ø±fi¯fl
eTT<äT› ô|≥Tºø√yê*. eT<Ûä´q ñ+&Ü*. á dæú‹˝À
18. ÄyÓTqT ªyÓ÷ø±*e<ä› MTsêyÓTqT ø=~›>± MTy˚|ü⁄
ø±*ì eTT&ÉT#·T≈£îìμ MT ˇfiÀfl ‹|ü ⁄ Œ≈£ î ì nìïs¡ ø ±˝≤
yÓqTø£ yê≥T>± ≈£Ls√ÃeTq+&ç. Áù|πs|æ+#·e#·TÃ.
ÄyÓT yÓ÷ø±fi¯¢ ÁøÏ+<äqT+∫ MT 24. eT+#· + MT<ä
#˚‘·T\qT b˛ì∫à ÄyÓTqT MT≈£î ≈£Ls¡TÃì ÄyÓTqT MT yÓ’|ü⁄≈£î
<ä>∑Zs¡>± Vü≤‘·TÔ≈£î+≥÷, yÓT&É˙, #Óe⁄©ï ‹]– MT ‘=&É\ MT<ä ≈£Ls√ÃeTq+&ç.
ø£+sƒê˙ï, ãT>∑©Z ï, ø£fifl¯ ˙ eTT<äTô› |≥Tºø√+&ç. 22. eTTU≤eTTœ |ü ø £ ÿ yê≥T>± ÄyÓT ‘·q ø±fi¯flqT |üs¡T|ü⁄ MT<ä≈£î u≤sê¢
á $<Ûëq+ ÄyÓT≈£î m≈£îÿe>± ñÁ<˚ø±ìï |ü&ÉTø√+&ç. ˇø£ #˚‹ì ô|’q ñ+∫ >∑{Ϻ>± #ê|ü ⁄ ≈£ î +≥T+~. ˝Ò < ë yê{Ï ‘ √ MT
ø£*–düTÔ+~. Vü≤‘·TÔø√yê*. ÄyÓT≈£L&Ü Ç<˚ $<Ûä+>± q&ÉTeTTqT #·T≥Tº≈£î+≥T+~. á dæú‹˝À
Vü≤‘·TÔø√yê*. ˇø£ ‘=&ÉqT ÄyÓT ‘·T+{Ï ÄyÓT s=eTTà\qT eTT<äT› ô|≥Tºø√e{≤ìø°,
19. ÄyÓ T qT MT yÓ ’ | ü ⁄ ≈£ î Á‹|æ Œ ÁøÏ+<ä≈£î b˛ì∫à ¬s+&Ée ‘=&ÉqT ÄyÓT
≈£Ls√Ãô|≥Tº≈£îì ÄyÓT q&ÉTeTT #·T≥÷ºsê yê{Ï‘√ Ä&ÉTø√e{≤ìøÏ u≤>∑T+≥T+~.
‘=&É\ eT<Ûä´≈£î HÓ≥º+&ç. ˝Ò<ë ÄyÓT ‘=&É
MT ‘=&É \ qT _–+∫ ÄyÓ T #Û ê rì, H=ø£<ëìï MT ¬s+&ÉT ‘=&É\ eT<Ûë´ 25. eT+#·+ô|q’ ø±ì ≈£îØà MT<ä ø±ì
s=eTTà\qT MT ô|<ë\‘√ ˝≤*+#·+&ç. _–+#ê*. ˝Ò<ë MT s¬ +&ÉT ‘=&É\qT ÄyÓT MTs¡T ≈£Ls¡TÃì ÄyÓTqT MT ‘=&É\ô|’
20. ÄyÓT MTô|’ uÀsê¢|ü&ÉT≈£îì ‘·q ¬s+&ÉT ‘=&É\ eT<Ûë´ Á|üy˚X¯ ô|≥º+&ç.á Á|üø£ÿyê≥T>± ≈£Ls√Ãô|≥Tº ø√+&ç. ÄyÓT
#˚‘T· \qT MT uÛTÑ C≤\ ÁøÏ+<äqT+∫ b˛ì∫à düeTj·T+˝À MT »qHê+>∑+ q*–b˛ s¬ +&ÉT ø±fi¯Sfl H˚\ô|’ Áy˚˝≤&ÉT‘·÷ ñ+{≤sTT

»qe] 2018 17 69e dü+e‘·‡s¡ Á|ü#·Ts¡D


MTs¡T eT+#·+ô|’ ≈£Ls¡TÃì ñ eTfi¯ófl‘·÷+≥T+~. ø£qTø£H˚
+fÒ ñuÛÑj·TT\÷ |üs¡T|ü⁄ ô|’øÏ ÄyÓT #·÷|ü⁄\qT ø£ìô|{Ϻ ÄyÓT
ˇ]– |ü&ÉTø√+&ç. ø£ q Tï\˝À q&É T dü ÷ Ô Äj· ÷
26. ÄyÓT q&ÉTeTTqT MTs¡T uÛ≤>±\qT Áù|πs|æ+#·+&ç.
|ü ≥ Tº ≈ £ î ì MT q&É T eTTqT ô|’q #Ó|æŒq $<ÛëHê\˙ï
ÄyÓTqT |ü≥Tºø√eTì s¡+>∑T\ n+<ä]ø° |üìøÏ sêe⁄. ø=+<ä]øÏ
sê≥ï+˝≤ >±*˝À –s¡–sê ø=ìï |ü ì ø=kÕÔ s TT. ø=ìï
Á‹|üŒ+&ç (MT≈£î n+‘· ã\+ $<Û ë Hê˝Ò ø=+<ä ] Ád” Ô \ ≈£ î
ñ+fÒH˚!) Áù|s¡D ø£*–kÕÔsTT. M{Ï˝À @$
27. MTs¡ T ≈£ î ØÃ˝À MT uÛ≤s¡´≈£î düTK+>± ñHêïjÓ÷
≈£Ls¡TÃì, ÄyÓTqT MT eTT+<äT >∑eTì+∫ yê{ÏH˚ nqTdü]+
ì\u…≥Tº≈î£ ì MT eTTU≤ìï ÄyÓT #·+&ç. yÓ’$<Ûä´y˚T Je\ø£åD+.
s=eTTà\ eT<Ûä´ <ë#·T≈£îì Ä m|üŒ{Ïø|£ ⁄ü &ÉT ø=‘·Ô $<ÛëHê\qT
uÛ≤>±ìï eTT<äT› ô|≥Tºø√+&ç. Á|üjÓ÷–+#·+&ç.
‘· s ê«‘· ÄyÓ T s=eTTà\qT mqï&É ÷ , mqï&É ÷ ,
eTT<äT›ô|≥Tº≈£îì #·qTyÓTTq\qT mqï&É÷ ÄyÓTqT ã˝≤‘êÿs¡+>±
#·|üŒ]+#·+&ç. nqTuÛÑ$+#ê\ì Á|üj·T ‹ï+#·
ô|’q ÄqT≈£î+≥T+~. n|ü⁄Œ&É‘·qT ‘·q e<äT›. n˝≤ Á|üj·T‹ï+∫ q|ü⁄&ÉT MT≈£î
28. ÄyÓT ì\ã&ç ñ+&É>± ÄyÓT ãs¡Te⁄ ns¡#‘˚ T· \ô|’ ÄqT≈£îì ñ+&É>± ‘·q
eTT+<äT yÓ÷ø±fi¯flô|’ ˇ~– ì\ã&ç, MT |üsê»j·T+ ‘·|Œü <äT. ô|>’ ± MT |ü<‹Δä HêyÓT
»qHê+>∑+‘√ ÄyÓT »qHê+>∑+ô|’ ˇ‹Ô&ç <˚«wædüTÔ+~. eTè<äT‘ê«˙ï, nqTqj·÷˙ï
eTTU≤ìï ÄyÓT ‘=&É\eT<Û´ä <ë#·T≈£îì ÄyÓT ø£ * –+#ê*. ø=+‘· ù d|ü ⁄ ¬ s +&ç { Ï ø °
‘=&É˝À|ü* uÛ≤>±*ï eTT<äT› ô|≥Tºø√yê*. ø=+f…‘·Hê˙ï kÕ<ÛëHê\T>± rdüTø√+&ç.
dü+|òüTs¡¸D ø£*>±ø£ ø±yê\+fÒ sTT<˚ ˝≤*+∫, ãT»®–+∫, eT+∫ e÷≥\T #Ó|Œæ
‘=&É\ dü+<äT\ ˝Àq÷, j·Te«q|”s+¡ƒ MT<ä, bıõwüHé˝À ‘=* s¡‹ì #˚j·Te#·TÃ. BìøÏ
jÓ÷ìosê¸ìï, n+‘·sê<Ûäsê\q÷ eTT<äT› eX¯|üs¡#·Tø√+&ç. n|ü⁄Œ&˚ $»j·T+ MT≈£î
ªª<ÛäqTs¡“¤+–eTμμ nì ù|s¡T. \_ÛdüTÔ+~.
ô|≥Tºø√+&ç.
30. ÄyÓ T qT >√&É ≈ £ î #˚ ] à ÄyÓ T Ä&Éyêfi¯ófl ‘·eT≈£î #ê\ø£b˛sTTHê
29. ÄyÓT eT+#·+ MT<ä yÓ\¢øÏ˝≤ X¯Øsêìï MT X¯Øs¡+‘√ Vü≤‹Ôq≥¢sTT‘˚
|ü&TÉ ≈£îì ‘·qø±fi¯flqT <ä>sZ∑ #¡ ]˚ à ì{≤s¡T>± H√s¡ T $&ç ∫ sTT+ø± ø±yê* nì
ÄyÓT≈£î ‘·|æŒ+#·T≈£îH˚ neø±X¯+ ˝Òø£ n&É>∑≈£L&É<äT. n&ç–‘˚ \_Û+#˚~ ø±<ä~.
#ê|ü⁄≈£î+≥T+~. n‘·qT ÄyÓT ‘=&É\eT<Û´ä dü T \Te⁄>± Áù|s¡ D bı+<ä T ‘· T +<ä ì
yÓ÷ø±fi¯ófl y˚dæ ì\ã&É‘ê&ÉT. Ä ‘·sê«‘· e<ä›qïyêfi¯flπø @ Ád”ÔjÓÆTHê e÷s¡Te&ɶq
yê‘ꇴj·TqT&ÉT nHêï&ÉT. Ç~ |”&É‘·ø£ #˚düTÔ+~. ø±yê\qïyêfi¯fl Á<ë|æ‘·HêìøÏ
eTT+<ä T ≈£ î e+– ÄyÓ T ô|<ä e ⁄\qT, $<Ûëq+.
yÓ T &É q ÷, dü Ô H êÁ>±\q÷, dü Ô H ê\qT eTqdüT˝À u≤<Ûä |ü&ÉT‘·T+~.
#·T+_kÕÔ&ÉT. Ä düeTj·T+˝À ÄyÓT ˇø£ á $<Ûä+>± HêHê$<Ûä Ä*+>∑q, düàs¡s+¡ >∑+˝À eT>∑yê&ÉT ≈£L&Ü Ç+‘˚.
#˚‹‘√ n‘·ì q&ÉTeTTqT _–+∫ ¬s+&Ée #·T+ãq, #·÷wüD≤\qT kÕ–düTÔqï düeT uÛ≤s¡´ #ê\T#ê\T n+≥÷+fÒH˚ uÛsÑ Ô¡ m≈£îÿe
#˚‹‘√ |ü⁄s¡TcÕ+>∑+‘√ Ä&ÉTø√yê*. j·T+˝À ÄyÓT ø£qTï\qT nqTdü]+#·≥+ Çe«>∑\T>∑T ‘ê&ÉT. ø±yê* n+≥÷+fÒ
n|ü⁄Œ&É‘·qT ‘·q ¬s+&ÉT yÓ÷ø±flq÷ yÓqøÏÿ eT]∫b˛e<äT›. @MT sTTe«˝Ò&ÉT. ‘·q ndüeTs¡ú‘·qT
HÓ { Ï º ns¡ # ˚ ‘ · T \qT |ü s ¡ T |ü ⁄ ô|’ nìà Á|üDj·T düeTj·T+˝À Ád”Ô\T ‘·eT ‘·\T#·T≈£îì eTqdüT˝À ø£è+–b˛‘ê&ÉT.
q&ÉTeTTì #Ûêrì >±˝À¢øÏ ˝ÒbÕ*. n‘·ì X¯ Ø s¡ + ˝Àì @ uÛ ≤ >±ìøÏ Áù|s¡ D e÷qdæø£ q|ü⁄+düø£‘ê«ìøÏ ˝ÀHÓ’ ñqï~
‘=&É\ ñ|ü]‘·\+ e÷Á‘·+ ÄyÓT ‘=&É*ï nedüse¡ Tì nqT≈£î+ {≤s√ Ä uÛ≤>±\yÓ|’ ⁄ü ≈£L&Ü bı>=≥Tº≈£î+{≤&ÉT.
düŒ]Ùdü÷Ô ñ+≥T+~. n‘·ì bı‹Ôø£&ÉT|ü⁄ ‘·eT≈£î ‘Ó*j·T≈£î+&ÜH˚ yê] #·÷|ü⁄ (ªÁ|üDj·Tø£fi¯μ qT+∫)
»qe] 2018 18 69e dü+e‘·‡s¡ Á|ü#·Ts¡D
øöe÷s¡, j·Te«Hê\qT ns¡Δ+ #˚düT≈£î+<ë+!
eTìwæ J$‘·+˝À Hê\T>∑T Á|ü<Ûëq
<äX¯\T` u≤\´+, øöe÷s¡+, j·TÚeq+,
eè<ëΔ|ü´+. M{Ï˝À¢ @MT ‘Ó*j·Tì‘·q+
u≤\´yÓT‘Æ ,˚ ãT~Δ|]ü |üø«£ ‘· #Ó+~q ej·TdüT
eè<ëΔ | ü ´ +. á eT<Û ä ´ ˝Àì øöe÷s¡ ,
j· T ÚeHê\T ‘Ó * d” ‘Ó * j· T ì‘· q +.
n|ü]|üø£« $C≤„q+. $#·ø£åD≤ C≤„HêìøÏ
|üØøå±ø±\+. Ä ej·TdüTyê]øÏ n<=ø£
düeTdü´.
∫+<äT\T y˚sTT+#˚
j·Te«qÁbÕ<äTsꓤe+
j·TÚeHês¡+uÛÑ+ düTe÷s¡T 11 qT+∫ Ä+<√fi¯q, ‹s¡T>∑Tu≤≥T/ô|&Édü] <Û√s¡DÏ, á j· T ÚeHês¡ + uÛ Ñ < ä X ¯ ˝ À ne÷à
16 @fi¯fl ÁbÕj·T+˝À »s¡T>∑T‘·T+~. <ä T &É T ≈£ î ‘· q +, dü « ‘· + Á‘· Á|ü e è‹Ô ,
Hêqï\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T, ôdø˘‡ $wüj·T
ne÷àsTT, nu≤“sTT˝À¢ ˝…+’ –ø£ Vü‰s√àqT\ $T‹MT]q Ä‘·à$XÊ«dü+, Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î |ü]C≤„q+ ø£*–q y˚T<Ûëe⁄\T qe
ñ<Ûèä ‹ yêfi¯flì Åd,Ô” |ü⁄s¡Twüß\T>± |üPs¡‘í «· + |ü⁄]ø=˝ÒŒ+‘· ñ<˚«>∑+, Äy˚X¯+ ˝≤+{Ï j·Te«qT\ uÛ≤$ J$‘êìøÏ nedüs¡yÓTÆq
y˚|ü⁄ eT[fldü÷Ô+≥T+~. Ä ‘·s¡TD+˝À uÛ≤y√<˚«>∑|üs¡yÓTÆq e÷s¡TŒ\T... |ü>∑{Ï ôdø˘‡ $C≤„Hêìï yê]yê] ej·TdüT≈£î
XÊØs¡ø£+>±, e÷qdæø£+>±, uÛ≤y√<˚«>∑ ø£ \ \T ø£ q ≥+, }Vü ‰ ˝Àø£ + ˝À nqT>∑ T D+>± Áø£ e ÷qT>∑ ‘ · + >±
|üs¡+>± yê]˝À $$<Ûä s¡ø±\ e÷s¡TŒ\T $Vü≤]+#·≥+, øöe÷s¡, j·TÚeq <äX¯˝À¢ n+~+#ê*. düèwæº eTqT>∑&≈É î£ Ä<Ûës¡yTÓ qÆ
ñô|Œq˝≤ eTT|æŒ]>=+{≤sTT. kÕe÷q´+. ˝… ’ + –ø£ ‘ · « +, ˝… ’ + –ø£ |ü ] |ü ø £ « ‘· ≈ £ î
á ej·TdüT‡˝À n˙ï ‘Ó\TdüTø√ yê\H˚ dü+ã+~Û+∫q düeTÁ>∑ düe÷#êsêìï
XÊØs¡ø+£ >± »qHê+>±\ m<äT>∑T<ä\,
≈£î‘·÷Vü≤\+, Äb˛õ{Ÿ ôdø˘‡ô|’ Áù|eT, dü+<äs√“¤∫‘·+>± n+~+#ê*.
ø=‘·#Ô √≥¢˝À yÓ+Á≥Tø£\T, >∑&ܶ\T, MTkÕ\T
sêe≥+, eøå√C≤\ m<äT>∑T<ä\, ãVæ≤wüߺ, Äø£s¡¸D, yÓ÷Vü≤+... n+‘·{≤ #·÷düTÔ ã\V” ≤ qø£ å D ≤\≈£ î ˝Àã&É ≈ £ î +&Ü,
HÓ\Áø£eTeTT, n+>∑düÔ+uÛÑq\T, ìÁ<ë HêïeTT. n|ü]|üø£« C≤„q+, düeTej·T <äTs¡\yê≥T¢, e´düHê\T u≤]q |ü&≈É î£ +&Ü,
dü â \ Hê\T yÓ T T<ä \ >∑ T q$ XÊØs¡ ø £ düTÿ\ |üsd¡ Œü s¡ Á|üu≤Û e+, dæìe÷\T, k˛wü˝Ÿ
˝…’+–ø£ kÕVü≤kÕ\‘√ düTKyê´<ÛäT\T,
e÷s¡TŒ˝…’‘˚` MT&çj·÷, Ç+≥sYHÓ{Ÿ \ n+<äTu≤≥T` ôV≤#Y . ◊.$\ bÕ\ã&É ≈ £ î +&Ü π s |ü { Ï
j·TTe‘·s¡+˝À eTH√$ø£\Œ+ ø£*–+∫ bÂs¡T˝…’q j·TTe‘·≈£î düeTÁ>∑ ˝…’+–ø£
Äb˛õ{Ÿ ôdø˘‡ |ü≥¢ |üs¡düŒs¡ Äø£s¡¸D, n_Û e è~Δ e÷s¡ Z + ˝À+∫ eT[fl+#˚ |ü]C≤„Hêìï n+~+#ê*. yê´yÓ÷Vü‰\qT
q>∑ï‘·«+|ü≥¢ ≈£î‘·÷Vü≤\+, ‘êø±\ì, neø±XÊ\T HêïsTT. $#·øDå£ ‘√ »sTT+∫ Ä‘·à dü+j·TeTq+‘√
Vü≤‘·TÔø√yê\˙, ø±e÷qT
ñ+&˚≥≥T¢ j·Te«q <äX¯˝À
uÛÑe+ bı+<ë\˙ e¬>’sê e÷s¡ Z < ä s ¡ Ù q+ #˚ j · ÷ *‡q
˝…’+–ø£ uÛ≤eq\T` &܈ˆ õ. sê»s¡‘êïø£sY, M.Sc.,
(Psy) F:CSEPI, yÓT≥T|ü*¢ ôd˝Ÿ
u≤<Ûä´‘· eTq+<ä]ô|’ ñ+~.
ø√|ü‘êbÕ\T, e÷qdæø£
n\»&ç , $#ês¡ + ,
: 94401 39670 ` &܈ˆ õ. sê»s¡‘êïø£sY

»qe] 2018 19 69e dü+e‘·‡s¡ Á|ü#·Ts¡D


>∑s¡“¤<Ûës¡D - ‘·*¢ Äs√>∑´+
qee÷kÕ˝À¢
‘=*e÷kÕ\T

>∑s¡“¤<Ûës¡D, e÷‘·è‘·«eT÷ - Ád”ÔøÏ eT<ÛäTsêqTuÛÑ÷‘·T\T, ãs¡Te⁄, ôdE’ ñqï e÷qe •X¯óe⁄>± s¡÷bı+<ä&ÜìøÏ ø±e\dæq
u≤<Û ë ø£ s ¡ y Ó T Æ q nqTuÛ Ñ y ê\÷ dü e T$TÁX¯ e T+>± ø£ * –+#˚ Ä»„\T, dü÷#·q\T, ø±s¡´ìs¡«Vü≤D á »qT´e⁄\ düeTT<ëj·Ty˚T
X¯Øs¡<Ûäsêà\T. #˚düTÔ+~.
|ü⁄s¡Twüß&ÉT Ád”Ô »qHêej·Te+˝À $&ç∫ô|fÒº Ms¡´ø£D≤\T |òü\Bø£]+#·ã&çq n+&É+ ø=~› s√E\bÕ≥T n+&ÉyêVæ≤ø£
>∑sꓤX¯j·÷ìï, n+&ÉyêVæ≤ø£©ï Á|üy˚•+∫ nø£ÿ&É m<äTs=#˚à (ù|ò˝À|æj·THé ≥÷´ãT) >∑T+&Ü Á|üj·÷D+ #˚dæ >∑sꓤX¯j·T+˝À
n+&Üìï |òü\Bø£]+#·&É+‘√ ø=‘·Ô ÁbÕDÏ Ä$sꓤyêìøÏ Hê+~ #˚s¡T‘·T+~. nø£ÿ&ç >√&ÉøÏ n+≥T≈£îì ô|s¡>∑Hês¡+_ÛdüTÔ+~.
@s¡Œ&ÉT‘·T+~. HÓ\HÓ˝≤ Ád”Ô X¯Øs¡+ bı<äT|ü⁄>± ˇø=ÿø£ÿ n+&Üìï n+&ÉyêVæ≤ø£ ˝À|ü\ @s¡Œ&ɶ dü+j·TTø£Ô ø£D+ >∑s“¡ d¤ +ü ∫øÏ n+≥T≈£î
ñ‘·Œ‹Ô #˚ùdÔ, |ü⁄s¡Twüß&ÉT Á|ü‹s√E |ü⁄+U≤qT|ü⁄+U≤\T>± ô|s¡>±\+fÒ <ëìøÏ ø=+‘· kÕ<Ûäq dü+|ü‹Ô ø±yê*. Ä dü+|ü‹Ô
Ms¡´ø£D≤\T ñ‘·Œ‹Ô #˚dü÷Ô+{≤&ÉT. ø√{≤¢~>± á Ms¡´ø£D≤\T Ád”Ô düeT≈£Ls¡TÃø√e&É+ ø√düyT˚ |æ+&ÉøD£ + ø=Hêïfi¯flbÕ≥T n+&ÉyêVæ≤ø£
X¯Øs¡+˝À Á|üy•˚ +∫q|üŒ{Ïø° n+<äT˝À - nH˚ø£ Á|üjT· ‘êï\ ‘·sê«‘· ˝ÀH˚ ø±\+ >∑&ÉT|ü⁄‘·T+~.
- ˇø£ ÿ Ms¡ ´ ø£ D + e÷Á‘· y ˚ T dü | ò ü © ø£ è ‘· y Ó T Æ n+&É + ˝ÀøÏ Ä s√E˝À¢ dü+j·TTø£Ôø£D+ ¬s+&ÉT ø£D≤\T>±q÷, Ä ¬s+&É÷
#=#·TÃ≈£îb˛sTT <ëìï |òü\Bø£]düTÔ+~. Hê\T>∑T ø£D≤\T>±q÷, Hê\T>∑T mì$T~>±q÷ 16 >±q÷
n˝≤ ¬s+&ÉT ;»ø£D≤\ (Ád”Ô, |ü⁄s¡Twü ;»ø£D≤\) ø£\sTTø£‘√ 32,64,128.... Ç˝≤ $uÛÑ»q\T #Ó+<äT‘·÷ ø=ìï e+<ä\
@s¡Œ&ɶ dü+j·TTø£Ô ø£D+ (C…’>√≥T) |ü]|üPs¡í‘· bı+<äT‘·T+~. ø£D≤\‘√ ≈£L&çq ã+‹ s¡÷|ü+ <ë\TdüTÔ+~. >∑s¡“¤dü+∫˝À
n+‘·es¡≈£L dü>∑+ dü>∑+ »qT´ |ü<ësêúH˚ï yÓ÷düTÔqï á ¬s+&É÷ Hê≥Tø=H˚+<äT≈£î ø±e\dæq ø£D≤\qT Á|ü‘˚´øÏ+#·T≈£î+≥T+~.
@ø£eTe&É+‘√ Ä ø£D+˝Àì »qT´|ü<ës¡+ú ≈£L&Ü düV≤ü » yÓTT‘êÔìøÏ nø£ÿDTí+∫ ~q~Hê_Ûeè~Δ bı+<äT‘·÷ 40 yêsê˝À¢ |ü]|üPs¡í
#˚s¡T≈£î+≥T+~. Ä ø£D+ uÛÑ$wü´‘Y˝À ‘·q ø£Hêï ø=ìï y˚\¬s≥T¢ •X¯óe⁄>± s¡÷|ü⁄~<äT›≈£î+≥T+~.

»qe] 2018 20 69e dü+e‘·‡s¡ Á|ü#·Ts¡D


yÓTT<ä{Ï 12 yêsê\T (yÓTT<ä{Ï Á‹e÷dü+) #·÷|æ+#·yê ?
40 yêsê\ yÓTT‘·Ô+ >∑s¡“¤ø±˝≤ìï &Üø£ºs¡T¢ kÂ\uÛÑ´+ ø√dü+ 3 n+‘˚Hê ? eTqdüTøÏ ≈£L&Ü n<äq|ü⁄ uÛ≤s¡+ ø£\T>∑T‘·T+~.
Á‹e÷kÕ\T>± (Trimesters) $&ÉBkÕÔs¡T. Ád”Ô HÓ\ ‘·|挑˚ ÄyÓT n~ Äq+<ä+ e\¢ ø±e#·TÃ. Ä+<√fi¯q\ e\¢ ø±e#·TÃ. uÛÑj·÷\
ÄK]kÕ] ãVæ≤wüsº TTq|üŒ≥Tï+N 12 yêsê\ es¡≈L£ |òdü ºt Áf…$Æ Tdüsº Y e\¢ ø±e#·Tà ! m˝≤ n+fÒ - ˇø=ÿø£ÿ]øÏ >∑s¡“¤+ n$T‘êq+<ä+
(yÓTT<ä{Ï Á‹e÷dü ø±\+)>± #Ó|ü⁄‘ê+. ø£*–düTÔ+~. eTqdüT ñs¡ø£\T |üs¡T>∑T˝…‘·TÔ‘·÷ ì\eìe«≈£î+&Ü,
≈£ L #√ìe«≈£ î +&Ü #˚ d ü T Ô + ~. ˇø=ÿø£ ÿ ] $wü j · T +˝À n~
‘·s¡Tyê‹ 3 HÓ\\÷ 2e Á‘Ó’e÷dü+. n≥Tô|’ 28e yês¡+ nqTø√≈£î+&Ü e∫Ãq >∑s“¡ y¤ ÷Ó , sê≈£L&Éì f…+Æ ˝À e∫Ãq<√ nsTT
qT+∫ 40 <ëø± ÄKs¡T Á‹e÷dü+>± #Ó|ü⁄‘ê+. #ê˝≤ Ä+<√fi¯q, uÛÑj·T+ ø£*–düTÔ+~. Ä]úø£ ˇ‹Ô&ÉT\T, n<äq|ü⁄
Ç~ πøe\+ kÂø£s¡´+ ø√dü+ #˚dæq $uÛÑ»H˚ ø±ì 3 Ks¡TÃ\T, ñ<√´>∑|ü⁄ ˇ‹Ô&ÉT\T, Äs√>∑´ düeTdü´\T, uÛ≤sê´uÛÑs¡Ô\
Á‹e÷kÕ\øÏ eT<Ûä´ düŒwüºyÓTÆq n&ÉT¶^‘· n+≥÷ @MT ñ+&É<äT. ‘·>±<ë\T, @y√ ñ+{≤sTT ø£<ë ! M{Ï e\¢ >∑]“¤DÏ #ê˝≤ e÷qdæø£
nsTT‘˚ Á|ü‹ Á‹e÷dü+˝Àq÷ |æ+&Ü_Ûeè~Δ˝À düŒwüºyÓTÆq ˇ‹Ô&ÉT\≈£î ˝Àqe⁄‘·T+~. á e÷qdæø£ ˇ‹Ô&ç e\¢ XÊØs¡ø£
yÓTÆ\Tsêfi¯ófl>± uÛ≤$+#·<ä>∑Z n_Ûeè~Δ <äX¯\T dü+uÛÑ$kÕÔsTT. n\dü≥ ≈£L&Ü ø£\>∑&É+ ø£<äT›.
yÓTT<ä{Ï 3 HÓ\\ ø±\+˝Àq÷ Ád”Ô X¯Øs¡+ ˝À|ü\ #ê˝≤ ˇø=ÿø£ÿ]øÏ |ü<|˚ <ü ˚ nu≤s¡¸q‡e⁄‘êsTT. ˇø=ÿø£ÿ]øÏ eT>∑|˝æ ≤¢&TÉ
e÷s¡TŒ˝§kÕÔsTT. á e÷s¡TŒ\T n+<ä]ø° ˇπø˝≤ ñ+&Éøb£ ˛e#·TÃ. ø±yê\qT≈£îì es¡Tdü >∑sꓤ\T ‘Ó#T· Ã≈£î+≥÷+fÒ Á|ü‹kÕØ Ä&É|˝æ ¢Ò
ø=+<ä]øÏ yê+‘·T\T, $ø±s¡+, ìÁ<ä, Äø£* ˝≤+{Ï \ø£åD≤\‘√ |ü⁄&ÉT‘·÷+≥T+~. M{Ï Á|üuÛ≤e+ X¯Øs¡+ô|’ |ü&É≈£î+&Ü b˛<äT.
>∑s¡“¤+ e∫Ãq \ø£åD≤\T ÇfÒº ø£qã&É‘êsTT. ø=+<ä]øÏ Áô|¬>ï˙‡ ø£qTø£H˚ Ä #·÷˝≤\T ÇfÒº n\dæ Ä|ük˛bÕ\T |ü&ÉT‘·T+~.
f…düTº bÕõ{Ïyé e∫ÃHê #ê˝≤ s√E\øÏ ≈£L&Ü ªì»y˚THêμ nì (n+<äs¡÷ ø±<ä+&√jYT).
nqTe÷q+ ø£*π>+‘· ìeTàfi¯+>± ñ+≥T+~. ø=+<ä]øÏ >∑s¡“¤+
<Û]ä +#·>±H˚ mq˝Òì ñ‘ê‡Vü≤+, ø=‘·Ô X¯øÔ° |ü⁄≥Tºø=kÕÔsTT. ø=+<äsT¡ @+ #Ój·÷´* ?
n\dü≥≈£L, uÛ≤y√<˚«>±\≈£L ˝Àqe⁄‘ês¡T. ø=+<ä]øÏ 3e / 4e $ÁXÊ+‹ : n\dü≥>± nì|æ+#˚ >∑s¡“¤e‘·T\T $ÁXÊ+‹
HÓ\ e#˚Ães¡≈£î @ e÷s¡TŒ\÷ ø£ì|æ+#·e⁄. rdüTø√&ÜìøÏ dü+<˚Væ≤+#·≈£L&É<äT. ‘=*>∑s¡“¤yÓTÆ‘˚ Ç+{Ï\¢bÕB
ˇø£yfi˚ ¯ #Ó|ü ø√<ä>Z∑ e÷s¡TŒ\T ø£ì|æùdÔ n$ ø=+<ä]øÏ Çã“+~ m˝≤>∑÷ ÁãVü≤às¡<∏ä+ |ü&É‘ês¡T. q&çùdÔ ø£+~b˛‘ês¡qï≥Tº
ø£*–kÕÔj˚TyÓ÷ ø±ì Á|üe÷<äø£s¡+ ø±e⁄. #·÷düT≈£î+{≤s¡T. ø±ã{Ϻ |òüsê«˝Òø£b˛e#·TÃ. ø±ì eT*>∑sꓤ˝À¢
‘=*kÕ] >∑s¡“¤+ e∫Ãq|ü&ÉT ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À ø£ì|æ+#˚ n+‘· ÁX¯<äΔ #·÷|æ+#·s¡T mes¡÷, ø±ã{Ϻ #·÷˝≤\T ‘·q $wüj·T+
\ø£Då ≤\ì Warming up effect n+{≤s¡T. á \ø£Då ≤˝Ò+{À ‘·H˚ #·÷düTø√yê*.
#·÷<ë›e÷ ? ‹+&ç $wüj·T+˝À yÓTTVü≤e÷≥ |ü&É≈£î+&Ü #·ø£ÿ>± ‹Hê*.
˙s¡dü+, n\dü≥ Äø£˝Òdæq|ü&É˝≤¢ ø=+#Ó+ ø=+#Ó+ @<√ ˇø£{Ï (ã\es¡úø£yÓTÆq~)
‹q&É+ ‘·|ü˝Ò<äT. Ä f…Æ+˝À mes¡÷ ª‹+&çuÀ‘·Tμ nqs¡T.
>∑s¡“¤+ e∫Ãq ø=‘·Ô˝À n+fÒ - ‘=* yêsê˝À¢ #ê˝≤eT+~ nqTø√s¡T. n˝≤π> n\dü≥ nì|æùdÔ ø±ùd‡|ü⁄ q&ÉT+ yê*à n≥Tô|’
Ä&Éyêfi¯ófl ‘˚*>±Z n\dæb˛sTT, ˙s¡dü|ü&ÉT‘·T+{≤s¡T. |üì#˚düTø√e#·TÃ. nqï≥Tº Ä |ü&ÉT≈£îH˚<˚<√ ø±düÔ bÕ<ë\ øÏ+<ä
ø±<äT eTØ? yêfi¯ófl #˚ùd |üìøÏ ‘√&ÉT>± yêfi¯fl X¯Øs¡+ ˝À|ü* ~+&ÉT (‘·\>∑&)É y˚dTü ø=ì |ü&TÉ ø√+&ç. ‘˚*>±Z n\dü≥ ‘·>T∑ ‘Z T· +~!
j·T+Á‘ê+>∑+ ≈£L&Ü eTTqT|ü{Ï ø£+fÒ m≈£îÿe ø£wüº|ü&ÉT‘·T+~. kÕ<Ûës¡D+>± >∑s¡“¤+ <Ûä]+∫q ‘=*e÷kÕ˝À¢ |ü>∑{Ï|üP≥ ≈£L&Ü
ñ<ëVü≤s¡DøÏ >∑‘·+˝À ø£+fÒ m≈£îÿe s¡ø±Ôìï ñ‘·Œ‹Ô #˚düTÔ+~. ìÁ<ä #ê˝≤ edü÷Ô+≥T+~. n~ ‘·|ü ø±<äT.
s¡ ø £ Ô d ü s ¡ | ò ü s ê yÓ T s¡ T >∑ T |ü s ¡ # · & ÜìøÏ >∑ T +&Ó m≈£ î ÿekÕs¡ T ¢ mø£‡sYôd’E : s√p ø=~›bÕ{Ï mø£‡sYôd’E #˚ùdÔ MT X¯øÏÔ
ø=≥Tº≈£î+≥T+~. Hê&ç e÷eT÷\T ø£+fÒ 10-15 kÕs¡T¢ m≈£îÿe kÕeTsêΔ´\T ô|s¡T>∑T‘êsTT. yê´j·÷eT+ e\¢ n\dü≥ ô|s¡T>∑T
ø=≥Tº≈£î+≥T+~. ‹H˚ ÄVü‰sêìï X¯Øs¡+ n~Ûø£+>± ñ|ü ‘·T+<äqT≈£î+{≤πsyÓ÷ ? ø=‘·Ô˝À n˝≤ nì|æ+∫Hê n\yêf…Æ‘˚
jÓ ÷ –+#· T ≈£ î +≥T+~. n+<ä T ø√dü + n<ä q +>± X¯ ø Ï Ô ì X¯øÏÔ ô|s¡T>∑T‘·T+~. nsTT‘˚ z e÷≥ ! yê´j·÷e÷\T n+<ä]ø°
Ks¡TÃô|&ÉT‘·T+~. Çe˙ï ø£*dæ X¯Øs¡+ ˝Àì X¯øÏÔ ì\«\ô|’ uÛ≤s¡+ |üìøÏsêe⁄. >∑s¡“¤+ sêe{≤ìøÏ eTT+<äT @ yê´j·÷e÷\÷

»qe] 2018 21 69e dü+e‘·‡s¡ Á|ü#·Ts¡D


n\yê≥T ˝Ò ì yêfi¯ ó fl >∑ s ¡ “ ¤ +
e#êÃø£ ø=‘·Ô>± yÓTT<ä\Tô|≥º&É+
>∑ T ]+∫ &Üø£ º s ¡ T dü \ Vü ‰
rdüTø√yê*.
nsTT‘˚ z ns¡ > ∑ + ≥
á$ì+>¥ yêø˘ #˚jT· &ÜìøÏ me]
|ü]àwüq÷ nø£ÿπs¢<äT. Vü‰sTT>± Ä
|üì #˚j·T+&ç.
düs¬ q’ uÛÀ»q+ : ø£&TÉ |ü⁄ì+&Ü
‹H˚ùdÔ dü]b˛<äT. ø£&TÉ |ü⁄ ì+&É&+É
ø£Hêï dü¬s’q |ü<ësêú\T, dü¬s’q
yÓ T T‘· Ô + ˝À ‹q&É + eTTK´+.
>∑s¡“¤e‹øÏ Ä≈£î≈£Ls¡\T, |üfi¯ófl,
bÕ\T, #ê˝≤ nedüs¡+. Áb˛{°qT¢
Ç+ø± nedü s ¡ + . Áb˛{° q ¢ ‘ √
X¯Øs¡+ ì]à+#·ã&ÉT‘·T+~ ø±ã{Ϻ
! Kì» \eD≤˝À¢ ◊s¡Hé #ê˝≤
dæøH˘ dÓ t nì ù|s¡THêï á düeTdü´ e÷]ï+>¥
eTTK´+. $≥$TqT¢ n‘·´edüs¡+. Çe˙ï nsTTb˛ìj·T´e<äT›. |üP]Ô>± ì+&çb˛
|üP≥H˚ ø±<äT s√E˝À @ f…Æ+˝ÀqHêï
ÄVü‰s¡+ <ë«sêH˚ \_ÛkÕÔsTT. ø£qTø£ ‹+&ç ìe«<äT› ! nB dü÷Á‘·+.
ø£\>∑e#·TÃ. 30 XÊ‘·+ eT+~ >∑]“¤DT\≈£î
$wü j · T +˝À nã“, neTà nì
yê+‘· T \÷, $ø±sê\T ø£ \ >∑ e ⁄. á bı<äT›qï ˝Òdü÷ÔH˚ yê+‘·T\ düeTdü´
eT÷\>∑≈£î+&Ü ‹Hê*.
düeTdü´ì m<äTs=ÿH˚ 70 XÊ‘·+ eT+~ n~Ûø£+>± ñ+fÒ |ü⁄\¢ì |ü<ës¡ú+ (ñdæ],
$ø±s¡+, yê+‘·T\T : dæìe÷˝À¢ ˝Àq÷ >∑s¡“¤+ bı&Ée⁄Hê yê+‘·T\e«e⁄. ìeTàø±j·T, }s¡>±j·T ã<ä›, ∫+‘·ø±j·T
V”≤s√sTTHé yê+‹ d”qT, <ëìï #·÷dæ ôd’&é düTe÷s¡T 3e HÓ\ e∫Ãq|üŒ≥Tï+∫ 5e yÓTTˆˆ$) ãT>∑ìZ ô|≥Tº≈î£ ì ø=~›ø=~›>± s¡d+ü
j·÷ø£sº ¢¡ yÓTTVü‰\T ∫+øÏ #˚≥+‘· ne≥eT÷ HÓ\ Á|üy•˚ +#˚ <ëø± ñ+{≤sTT. ø=+<ä]øÏ |”\Ã+&ç.
‘Ó\T>∑T dæìe÷˝À¢ m+‘· kÕe÷q´eT+fÒ @+ ‹Hêï ÇeT&É≈£î+&Ü yÓ+≥H˚ yê+‹
Ä&É | æ \ ¢ yê+‹ #˚ d ü T ≈£ î +fÒ #ê\T uÛ À »q+˝À ‘êπ > eT+∫˙fi¯ ó fl
nsTTb˛sTT ˙s¡ d æ + ∫b˛e&É + , ˙fi¯ fl ‘·–Z+#·+&ç.
Áô|>¬ ï˙‡j·÷ nì m˝Ÿ.ø¬ .õ. |æ\\¢ T ≈£L&Ü $s√#· H ê\e&É + ( dehydration )
n&çπ>düTÔHêïs¡T. yÓT\≈£îe e∫Ãq yÓ+≥H˚ ˝Òe≈£î+&Ü
»s¡ T >∑ T ‘· T +~. Ç˝≤+{Ï |ü ] dæ ú ‹ ì
m+<äTø=kÕÔsTT?: >∑s“¡ e¤ ‘·T\øÏ $ø±s¡+ ø±ùd‡bÕ– ˝ÒùdÔ á˝À>± ø=+‘· Js¡íÁøÏj·T
ªôV’≤|ü¬s$Tdædt Á>±$&˚s¡yéTμ n+{≤s¡T.
yê+‘·T\÷ ø£\>∑&ÜìøÏ ø±s¡D+ >∑s¡“¤+ »]– yê+‘·T\T ‘·>∑TZ‘êsTT.
yê]øÏ ‘·|üŒ $T>∑‘ê yê]øÏ @ yÓ’<ä´eT÷
e\¢, e÷$ e\¢ >∑]“¤D° X¯Øs¡+˝À ø£*π> nedüs¡eTT+&É<äT. ¬sdtº m≈£îÿe rdüTø√e&É+ e\¢ ≈£L&Ü
Vü‰s√àqT e÷s¡TŒ\ì ø=+<ä] n_ÛÁbÕj·T+. yê+‘·T\T ‘·>∑TZ‘êsTT.
á Vü‰s√àqT\ Á|üuÛ≤e+ e\¢ JsêíX¯j·T+
@+ #˚j·÷* ? $ø±s¡+ ø£*–+#˚ yêdüq\T, ÄVü‰s¡
|ü ì rs¡ T ˝À ø=ìï e÷s¡ T Œ˝§kÕÔ s TT. yê+‘·T\e⁄‘·Tqï >∑]“¤D° Ád”Ô eTT+<äT>± |ü<ësêú\ CÀ*øÏ b˛ø£+&ç.
e÷qdæø£ Ä<äTsê›, n\dü≥ $ø±sêìï ÄVü‰s¡|⁄ü n\yê≥T e÷s¡TÃø√yê*. ‘·≈î£ ÿe
MT≈£ î Çã“+~>± ñ+fÒ &Üø£ º ] ï
m≈£îÿe #˚kÕÔsTT. ‘·≈î£ ÿe #=|üq m≈£îÿekÕs¡T¢ ‹Hê*. n+‘˚
dü + Á|ü ~ +∫ e÷Á‘· \ T y˚ d ü T ø√e#· T Ã.
ø±ì n+<ä]˝≤ 2-3 |üP≥\ |òü⁄˝Ÿ MT˝Ÿ‡
>∑]“¤D°øÏ ø£*π> $ø±sêìï e÷]ï+>¥ dü«+‘·+>± e÷Á‘·+ y˚düTø√e<äT›.
‹q≥+ |üìøÏsê<äT. ø£&ÉT|ü⁄ |üP]Ô>± U≤∞

»qe] 2018 22 69e dü+e‘·‡s¡ Á|ü#·Ts¡D


»ãT“ H˚H˚düT≈£îqï
ñ<˚«>∑ dü+|òüTs¡¸D\ qT+∫ |ü⁄fÒº eTTdüT>∑ì
Hê≈£î ‘Ó*j·T<äT

ªªø£Hées¡¸Hé Væ≤d”º]j·÷μμ
$q&ÜìøÏ $∫Á‘·+>± ñ+&˚ »ãT“ |üì ≈£L&Ü #˚dæ ms¡T>∑<äT. Çø£ÿ&É e÷Á‘·+
Væ≤d”º]j·÷. Á|ü‹ ˇø£ÿ] J$‘·+˝À ‘·q nìï |üqT\T ‘êH˚ #˚j÷· *. |æ\\¢ |üqT\T,
eTqdüT‡≈£î Çwüº+ ˝Òì nH˚ø£ dü+|òüT≥q\T uÛÑs¡Ô |üqT\‘√H˚ y˚>∑˝Òø£b˛‘·T+fÒ, n‘·Ô
»s¡T>∑Ée#·TÃ. yê{Ïì $T+>∑˝Òø£, ø£ø£ÿ˝Òø£ e÷eT\ |üqT\T, Ä&É|ü&ÉT#·T |üqT\T
dü s ¡ T › u ≤≥T #˚ d ü T ø√˝Ò ø £ , e´øÏ Ô nedü ú ≈£L&Ü ‘êH˚ #˚j·Te\dæ edüTÔ+~. Çìï
|ü&Ée#·TÃ. #˚dæHê uÛÑs¡Ô e÷Á‘·+ ø£˙dü+ qe⁄«‘·÷
Ç˝≤+{Ï $T+>± ø£ø±ÿ˝Òì |ü]dæú‘·T\ e÷{≤¢&É&Éì, m|ü&É÷ eT<∏äq|ü&˚~. á @<√ ˇø£ »ãT“ edü T Ô + ~. ‘· ≈ £ î ÿe
qT+&ç dü+|òüTs¡¸D ãj·T\T<˚s¡T ‘·T+~. dü + |ò ü T s¡ ¸ D˝À+∫ ÄyÓ T øÏ rÁ|ü y Ó T Æ q e÷s¡Tÿ˝§kÕÔj·Tì n+‘·s¡Z‘·+>± uÛÑj·T|ü&˚
<ëìï n~Û>$∑ T+#·˝ìÒ ø=+<ä]˝À s¡øs£ ø¡ ±\ ø£ & É T |ü ⁄ H=|æ Œ |ü ⁄ {Ï º + ~. n+<ä s ¡ ÷ $<ë´]ú - e÷eT÷\T>± |üØø£å m>=Z&ç‘˚
\ø£Då ≤\T e´ø£eÔ Te⁄‘êsTT. Ä eTìwæ |ò{æ Ÿ‡ ø£+>±s¡T|ü&ç ÄdüT|üÁ‹øÏ rdüT¬øfi≤fls¡T. u≤>√<äT ø±ã{Ϻ ˇø£ »ãT“ <ë«sê u…&é
e∫Ãqyê]˝≤ ø=≥Tºø√e#·TÃ. X¯Øs¡+˝À ‘·<ë«sê n+<ä] <äèwæº ÄyÓTô|’ |ü&É·&Éy˚T m≈£ î ÿ‘ê&É T . |ü Ø ø£ å #˚ ù dÔ nHês√>∑ ´ +
@<√ ˇø£ uÛ ≤ >∑ + |ü ì #˚ j · T &É + ø±≈£î+&Ü, kÕqTuÛÑ÷‹, Áù|eT bı+<ä ñ+&É<äT. ÇB ˇø£ Væ≤d”º]j·÷H˚.
n–b˛e#·TÃ. @<√ ˇø£ uÛ≤>±ìøÏ u≤<Ûä >∑\–+~. ÄyÓT˝À ìsêX¯ ù|s¡T≈£îqï|ü⁄Œ&É˝≤¢ Væ≤d”º]j·÷ \ø£åD≤\T
sêe#·TÃ. <Ój÷· ´\T |ü≥eº #·TÃ. |üPqø±\T á \ø£åD≤\T ÄyÓT˝À bı&Édü÷ù|$. Væ≤d”]º j·÷ \ø£Då ≤\T @ $<Û+ä >± HÓH’ ê
sêe#·TÃ. n|ü\‘√ |üø£åyê‘·+? ãj·T≥|ü&Ée#·TÃ. ø±ì á u≤~Û‘·T\≈£î
n+fÒ... øÏw¢ yºü TÓ qÆ düeTdü´ ˝§∫Ãq|ü⁄&TÉ ,
Äj·Tq u≤>± Áã‹øÏq yê&ÉT. ø±ì, f…dtº #˚ùdÔ @MT n\ø£åD+ ñ+&É<äT. H√s¡T
‘·q≈£î nqT≈£L\+ ø±ì |ü]dæú‘·T\T á eT<Û´ä _õHÓdt <Óã“‹+~. n|ü\yêfi¯fl |ü&çb˛sTTq e÷cÕºsYøÏ mìï Ä<ÛäTìø£
e∫Ãq|ü⁄&ÉT, ‘·qô|’ n+<ä] <äèwæº|ü&Ü\ì bò˛Hé\T m≈£îÿej·÷´sTT. ˇø£ ø£s√&Ü |üØø£å\T #˚dæHê @ ˝À|ü+ ø£ìŒ+#·<äT.
uÛ≤$+∫q|ü⁄&ÉT s¡ø£-s¡ø±\ s√>∑ ∫Vü‰ï\T ô|ò’Hêì‡j·TsY bò˛Hé #˚kÕ&ÉT. Ä bò˛Hé Äj·÷ »ãT“\ \ø£åD≤\T ù|ôw+{Ÿ˝À
X¯Øs¡+˝À ø£ìŒkÕÔsTT. e÷{≤¢ & É < ëeTqTø=H˚ ≥ +‘· ˝ À H√s¡ T ø£ ì ŒkÕÔ s TT. Ä u≤<Û ä q T ù|ôw+{Ÿ
z ø√&É\T|æ\¢ ø£<∏ä ô|>∑ \ ˝Ò < ä T . Á|ü j · T ‹ï+#ê&É T . Ç+ø± |ò”\e⁄‘ê&ÉT. Ä u≤<Ûä˝À ≈£L&Ü ‘êqT
bı+<ë\qT≈£îqï~ bı+<äT‘·Tqï+<äT≈£î
z ø√&É\T|æ\¢ ‘·q uÛÑs¡Ô yê´bÕs¡+ - Á|üj·T‹ï+#ê&ÉT. e÷≥ |ü&çb˛sTT+~. dü+‘·è|æÔ bı+<äT‘ês¡T. eTqdüT‡ m+‘·
yê´bÕs¡+ n+≥÷ ‘·qì |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ n+<äs¡÷ Äj·Tq≈£î |üø£åyê‘·+ e∫à H√s¡T $∫Á‘·yÓTÆq<√ ! e÷qdæø£ ‘·è|æÔ ø√dü+
˝Ò<äì u≤<Ûä|ü&˚~. mH√ïkÕs¡T¢ dæìe÷≈£î, |ü&çb˛sTT+<äì kÕqTuÛÑ÷‹ Á|üø£{Ï+#ês¡T. XÊØs¡ø£ u≤<ÛäqT uÛÑ]+#·&ÜìøÏ ≈£L&Ü
ãj·T≥≈£î, rdüT¬øfi¯¢eTHêï U≤∞ ˝Ò<äH˚ |üØø£å\˝À »ãT“˝§ùdÔ ! dæ<äΔ|ü&É‘ês¡T.
kÕ≈£î‘√ rdüT¬øfi‚flyê&ÉT ø±<äT. ˇø£ Á|üø£ÿ ø=+‘·eT+~øÏ |üØø£å˝§düTÔHêïj·T+fÒ
n‘·Ôyê]+{Ï qT+&ç e∫Ãq Ä&É|ü&ÉT#·T Væ≤d”º]j·÷ s¡÷bÕ\T
sêD° ˝ ≤ ≈£ L s¡ T Ãì ‘· q ‘√ |ü q T\T X¯ Ø s¡ + ˝À $$<Û ä ÁbÕ+‘ê\˝À
#˚sTT+#·Tø=+{À+~. ‘·q |ü⁄{Ï+º {Ï˝À ∫qï ø±Á+‹ø±sY H=|ü\T, b˛≥T¢ ñ+{≤sTT.

»qe] 2018 23 69e dü+e‘·‡s¡ Á|ü#·Ts¡D


]wæbòÕsêà eT+<äT\T, n_ÛkÕ]ø£ Á|ü#·Ts¡D\T
Ç|ü⁄Œ&ÉT ªnyÓTC≤Héμ <ë«sê ≈£L&Ü \uÛÑ´+.

MT yÓTTu…’˝Ÿ/˝≤|t{≤|t˝À MT n_ÛkÕ]ø£ (ø£\sY)


n_ÛkÕ]ø£ |üÁ‹ø£qT #·+<ë<ës¡T\T Vü‰sTT>± ‘·eT
kÕàsYbº ˛ò Hé, {≤´uŸ, ˝≤´|t{≤|t, &Ódÿt {≤|t, ◊bÕ&é \˝À ≈£L&Ü
#·<äTe⁄ø√e#·TÃ. #·+<ë<ës¡T\+<äs¡÷ ‘·eT Ç`yÓTsTT˝Ÿ
◊.&ç . ì 8500555365 q+ãs¡ T øÏ SMS <ë«sê
‘Ó*j·T|ü]ùdÔ n_ÛkÕ]ø£ PDF file (ø£\sY˝À) Á|ü‹HÓ˝≤
|ò{æ Ÿ‡ sêe#·TÃ. eT÷s¡Ãs¤ √>∑+ (seizures) e∫Ãq yêfi¯flsTT‘˚ |ü+|ü⁄‘êeTT. Bì¬ø’ n<äq|ü⁄ <Ûäs¡ #Ó*¢+#·ø£ÿπs¢<äT.
mø£ÿ&É |ü&ç‘˚ nø£ÿ&É |ü&çb˛sTT ø±fi¯Sfl, #˚‘·T\T ø=≥Tº≈£î+{≤s¡T.
ø=‘·>Ô ± #·+<ë ø£fºÒ bÕsƒ≈¡ î£ \T ø±yê\+fÒ &çõ≥˝Ÿ ø±|”øπ
‘·q Ç+{À¢H√ - Ä|ü⁄Ô\ eT<Û√´, ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\ eT<Û√´, ‘Ó*dæq
#·+<ë |ü+|üe#·TÃ.
yê] eT<Û√´ e÷Á‘·yT˚ |ò{æ Ÿ‡ eùdÔ n$ ªªVæ≤d”]º ø£˝Ÿ |ò{æ Ÿ‡μμ ø±e#·TÃ.
ø=+‘· eT+~øÏ ø±fiÀfl, #˚‘·T˝À, |ü&çb˛e#·TÃ. #˚‘·T\T, #·+<ë $esê\T: (Á|æ+≥T |ü⁄düÔø£+) b˛düTº <ë«sê`
ø±fi¯ófl ‹$Tàs¡T¢ møÏÿ, düŒs¡ÙC≤„q+ ø√˝ÀŒe#·TÃ. ˝Ò<ë »]–q 1 dü+ˆˆ #·+<ë s¡T. 170
dü+|òüT≥q\T @M C≤„|üø£+ sêe&É+ ˝Ò<äqe#·TÃ. ø=+‘·eT+~ 2 dü+.#·+<ë s¡T. 320
ìÁ<ä˝À q&Éee#·TÃ. eT÷>∑yêfi¯fle«#·TÃ. 5 dü+. #·+<ë s¡T. 750
|ü]cÕÿs¡+ ? &çõ≥˝Ÿ m&çwüHé (|üÁ‹ø£ .pdf ô|ò’\T ø£\sY bòı{À\‘√
ÇyÓTsTT˝Ÿ <ë«sê |ü+|üã&ÉT‘·T+~)
e´øÏÔ˝Àì dü+|òüTs¡¸D, e÷qdæø£ e‹Ô&ÉT\ kÕúsTT ‘·–Z‘˚ 3 HÓ\\ #·+<ë s¡T. 45
Væ≤d”º]j·÷ ‘·–Zb˛e#·TÃ. kÕqTuÛÑ÷‹ ø£qŒs¡Tdü÷Ô Äràj·T+>± 6 HÓ\\ #·+<ë s¡T. 90
|ü\ø£]+∫, yêfi¯ófl #Óù|Œ >√&ÉTqT z|æ>±Z $Hêï á »ãT“ 1 dü+. #·+<ë s¡T. 165
‘·–Zb˛‘·T+~. e÷qdæø£ ‘·è|æÔ, ˝…’+–ø£ dü+‘·è|æÔ bı+~‘˚ 2 dü+. #·+<ë s¡T. 280
ø=+‘·eT+~˝À ‘·–Zb˛e#·TÃ. nsTT‘˚ kÕqTuÛÑ÷‹ ø£qŒs¡#·&É+ #·+<ë |ü+ù| $<Ûëq+: Ç`m+.z (eMO), DD,
e\q düeTkÕ´|ü]cÕÿs¡X¯øÏÔì ø=+‘·eT+~ ø√˝ÀŒj˚T Á|üe÷<ä+ ÄHé˝…’Hé Á{≤Hé‡|òüsY (u≤´+≈£î ø±‘ê $esê\T
ñ+~. >±sêã+>± ô|]π>yês¡T, ‘·q e÷fÒ HÓ>±Z\qTø=H˚yê] yÓTT<ä{Ïù|õ˝À),
Á|ües¡Ôq˝À e÷s¡TŒ e#˚Ã≥≥T¢ #·÷&Ü*. www.payumoney.com/
∫øÏ‘·‡ @$T{Ï? store/buy/rishiayurved
<ë«sê,
yÓ’<ä´ Á>∑+<∏ë\˙ï eTqdü÷Œ¤]Ô>± ªªVæ≤b˛ïdædtμμì ˇ|üø=H˚~ ˝Ò<ë paytm <ë«sê
πøe\+ Væ≤d”º]j·÷ »ãT“ $wüj·T+˝ÀH˚. Væ≤bÕï{Ï»+ <ë«sê 9246694228 yÓTTu…’˝Ÿ
Væ≤d”º]j·÷qT düT\Te⁄>± ‘·–Z+#·e#·TÃ. ÁbòÕsTT&é Á|ò” {≤øÏ+>¥ q+ãs¡TøÏ |ü+|üe#·TÃ.
yÓT<∏ä&é <ë«sê ≈£L&Ü nH˚ø£ πødüT\qT ‘·–Z+#·e#·TÃ.

»qe] 2018 24 69e dü+e‘·‡s¡ Á|ü#·Ts¡D


Ç{°e\ ôV’≤<äsêu≤<é˝À >√¢ã˝Ÿ ñeTHé dü$Tà{Ÿ »]–q dü+<äs¡“¤+ |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì...
me]ø£Hêï ‘·≈£îÿe ø±<äT! ` eT©º {≤dæÿ+>¥ eTVü‰ eTVæ≤fi¯

ª˝Ò∫+∫! ìÁ<ä˝Ò∫+~ eTVæ≤fi≤eTDT\T.


eTVæ≤fi≤ ˝Àø£+μ ‘Ó\T>∑T˝À dü T uÛ ≤ wt #· + Á<ä u Àdt
50 @fi¯¢ Hê{Ï bÕ|ü⁄´\sY n&ÉT>∑TC≤&É˝À¢
bÕ≥. ªVü≤yéT øÏd”ùd ø£yéT Hêj· T ø£ ‘ · « |ü { Ï e T
qV”≤!μ Væ≤+B˝À #ê˝≤ #·÷|æq ¬øô|ºHé \øÏÎ
bÕ|ü⁄´\sY bÕ≥. Ä<ÛäTìø£j·TT<äΔ Hê].
ªme]ø£ H êï ‘· ≈ £ î ÿe eTq<˚X¯+˝À
ø±<äTμ ì»y˚T! ÅdÔ” me]ø£+fÒ yÓ T T<ä { Ï eTVæ ≤ fi≤
‘·≈î£ ÿe ø±<äT. Ç|ü&ÉT Á|ü‘´˚ ø£+ #ÓbÕŒ˝≤ uÛ÷Ñ $T. Á|üøè£ ‹ì Á|ükÕ~+∫, ÁbÕDT\qT
>∑es¡ïsY |ü<ä$ q\+ø£]+∫q HÓ’{Ï+π>˝Ÿ
Åd” Ô >=|ü Œ <ä ì ? m|ü  &É ÷ >=|ü Œ <˚ . Á|ü d ü $ +∫ ªuÛ Ñ ÷ e÷‘· μ >±, e÷‘· è
Ä|òt Ç+&çj·÷ düs√õì Hêj·TT&ÉT,
dü÷s¡´X¯øÏÔì >∑‘·+˝À ñ|üjÓ÷–+#·T dü«s¡÷|æD>Ï ± düeTdüÔ ÁbÕDÏø√{Ïì uÛ]Ñ dü÷Ô
<˚XÊuÛTÑ ´<äjT· y˚T ‘·q <Û´˚ j·T+>± |üì#˚dqæ
ø√e&É+ ‘Ó*j·T<äT ø±ã{Ϻ dü÷s¡T´ìøÏ X¯øÔÏ <Ûës¡TDÏ>± Åd”Ô X¯øÏÔøÏ Á|ü‹s¡÷|üyÓTÆ+~.
<äTsêZu≤Û jYT <˚XŸeTTUŸ nqTdüsD¡ j ° T· T\T.
˝Ò<ä+{≤e÷? Åd”Ô X¯øÏÔ ≈£L&Ü n+‘˚. Åd”Ô Ä&É|æ\¢ ø±<äT! Ä&É|ü⁄*! ˇø£ ø£\ŒHê #êyê¢, ˇø£ Ç+~sê
ˇø£ eTVü‰X¯øÏÔ dü«s¡÷|æDÏ. eT©º {≤dæÿ+>¥
ø£esTTÁ‹>± ‘êqT |ü⁄s¡Twüø$£ |ü⁄+>∑e⁄ >±+BÛ, eT<∏äsY <∏Ó¬skÕ‡, øÏs¡DY uÒ&ç,
eTVæ ≤ fi¯ . ‘· \ T#· T ≈£ î +fÒ @<ä s TTHê
˝…e]ø° rdæb˛qì ìs¡÷|ææ+∫q ªyÓTT\¢μ k˛ìj·÷ >±+BÛ yÓTTˆˆ yês¡+‘ê ‘êeTT
kÕ~Û+#·>∑\<äT.
sêC≤´˝Ò*q sêDÏ>±, dü«‘·+Á‘·b˛sê≥ me]ø£Hêï ‘·≈£îÿeø±<äì ìs¡÷|ædü÷ÔH˚
ªj·÷ <˚$ düs¡«uÛÑ÷‘˚wüß X¯øÏÔ Bøå±|üs¡T\T>± s¡a≤˙‡sêDÏ, s¡TÁ<äeT<˚$ ñHêïs¡T.
s¡÷ù|D dü+dæú‘·'μ #·]Á‘·˝À ∫s¡kÕúsTT>± ì*∫b˛sTTq z eTVæ≤fi≤...
ªªj·÷ <˚$ düs«¡ uÛ÷Ñ ‘˚wßü X¯øÔÏ s¡÷ù|D ˙ nq+‘· X¯øÏÔøÏ<˚ e+<äq+!
dü+dæú‘·'μμ nH˚ <˚M eT+Á‘·+ ñ+~. düs¡« ne⁄qT! ÅdÔ” z ãVüQeTTK Á|üC≤„XÊ*!
düèwæºøÏ X¯øÏÔj˚T eT÷˝≤<Ûës¡+! Ä X¯øÏÔì eT©º {≤dæ ÿ +>¥ eTVü ‰ eTVæ ≤ fi¯ .
Åd”Ô s¡÷|ü+>± ø°]Ô+#ês¡T. Ä Åd”Ô düs¡« ôV≤#YÄsY&˝ç À |ü~eT+~ |üqT\T ˇø£]‘√
uÛ Ñ ÷ ‘· ø √{Ï ˝ À nH˚ ø £ s¡ ÷ bÕ\˝À #˚sTT+ #·&É+ ˇø£ dæÿ˝Ÿ. Ä dæÿ˝Ÿ ÄyÓT≈£î
HÓ\ø=+~. »qàdæ<+Δä . MT Ç+{À¢ ˇø£kÕ] MT ‘·*H¢ √,
á $XÊ\ $X¯«+˝À kÂs¡≈£î≥T+ã+ &Ü. d”‘êsê+, Ç˝≤¢ * H√ #· ÷ &É + &ç , ˇπ ø kÕ] mìï
ˇø£{Ï. Ä kÂs¡≈£î≥Tã+˝À JeÁ>∑Vü≤y˚T ^‘·+ j·T÷ìe]‡{° ` 9848 39 8080 |üqT\T #˚dTü +Ô <√! e+≥|üì, Ç+{Ï|ìü ‘√

»qe] 2018 25 69e dü+e‘·‡s¡ Á|ü#·Ts¡D


e]ÿ+>¥ ñeTHé nsTT‘˚ Ä|ò”dt|üì ≈£L&Ü <äT<ä<äèwüº+. J$‘·+. ìs¡+‘·s+¡ nqT≈£î+≥÷, n˝≤π>
#êø£#·ø£´+>± #˚dü÷Ô f…ÆyéTy˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ Á|ü e ]Ô ù dÔ n<˚ ø=+‘· ø ±˝≤ìøÏ ì»
mø˘‡|üsYº>± ø£ìŒdüTÔ+~.
|æπ>à*j·THé mô|òø˘º
eTÚ‘·T+~. Ä&É|æ˝À¢, Ä&É |ü⁄˝À @<Ó’Hê
z ôdø’ ±\õdüTº z |ü⁄e⁄«\T neTTà≈£îH˚ MT d”«j·TuÛ≤eq˝ÀH˚ ñ+≥T+~. Ä
eT>±fi¯ó¢ ãj·T≥ dü+bÕ~+#·&ÜìøÏ
ne÷àsTT‘√ ªqTe⁄« |ü⁄e⁄«\eTTà≈£îH˚ yê] uÛ≤eq bÕõ≥yé>± ñqïyês¡T >=|üŒyês¡
|ü&˚ ø£wüº+ ø£+fÒ á |üqT\T nH˚ø£¬s≥T¢
ø£&TÉ |ü⁄q |ü⁄{Ïqº ne÷àsTT$ ø±<äT. qTe⁄« e⁄‘ês¡T. ˝Ò≈£î+fÒ Ä&Éyê] Áã‘·TøÏ+‘˚
ø£wüº+‘√ ≈£L&ÉT≈£îqïeì n<Ûä´j·THê\T
sê≈£îe÷]$! sê≈£îe÷]˝≤ Ä˝À∫+#·T. nqT≈£î+{≤s¡T.
#Ó|ü⁄‘·THêïsTT.
sê≈£îe÷]˝≤ Á|üe]Ô+#·Tμ nì n<˚|æ>±
H˚&ÉT nH˚ø£ |üØø£å\˝À ne÷àsTT\<˚ q÷]b˛dü T Ô + fÒ ø=+‘· ø ±˝≤ìøÏ z mes√ ekÕÔs¡ì, @<√ #˚kÕÔs¡ì....
{≤|t. ø±s=Œπs{Ÿ Ä|ò”dt\˝À nu≤“sTT\ sê≈£îe÷] m˝≤ q&ÉTdüTÔ+<√? m˝≤ mes√ e∫à @<√ y˚T\T #˚kÕÔs¡ì
ø£+fÒ ne÷àsTT\T &É÷´{° yÓTÆ+&Ó&é nì, e÷{≤¢&ÉT‘·T+<√? m˝≤ Ä˝À∫düTÔ+<√? m<äTs¡T#·÷|ü⁄˝§<äT›. Åd”Ô X¯øÏÔ >=|üŒ<äq+
{≤¬sZ{Ÿ\qT düeT+>± #˚s¡T≈£î+{≤s¡H˚ n˙ï ÄyÓT˝À ø£q|ü&ܶsTT. ø=Hêïfi¯¢≈£î ˇø£s¡T #Ó|üŒø£ÿπs¢<äT. #˚j·T>± #˚j·T>±
{≤ø˘ #ê˝≤H˚ ñ+~. ‘êyÓTe]ø£Hêï ÄyÓ T e÷qdæ ø £ + >± sê≈£ î e÷]>± nkÕ<Ûä´eTì|æ+#˚ |üqT\T düTkÕ<Ûä´+
‘·≈£îÿeø±<ä+≥÷ ª|ü<ä+&ç eTT+<äT≈£î! e÷]b˛sTT+~. ne⁄‘êsTT.
|ü<+ä &ç ‘√düT≈£î!μ nì Äø±X¯yT˚ Vü≤<äT>› ±
Bìï ª|æπ>à*j·THé mô|òø˘ºμ n+{≤s¡T. kÕ<Ûqä ‘√ |üqT\T düeT≈£Ls¡T‘êj·Tì
<ä÷düT≈£îb˛‘·THêïs¡T.
(Ç~ ªyÓTÆ ô|ò’sY ˝Ò&çμ nH˚ Vü‰©e⁄&é y˚eTq X¯‘·ø£ø±s¡T&ÉT #Ó|æŒq e÷≥ z
Äø±X¯y˚T Vü≤<äT›>±... dæìe÷>± ≈£L&Ü e∫Ã+~). me¬s’Hê n<ä T “¤ ‘ · y Ó T Æ q _ùV≤$j· T sY <∏ Ó s ¡ | ” ì
eTq <˚X|¯ ⁄ü n‹ô|<ä› C≤rj·T u≤´+ø˘ @<äsTTHê kÕ~Û+#·&É+ nH˚~ ‘·eT|ü≥¢ dü÷Á‘·y˚T. Çø£ yÓTT<ä\Tô|≥º+&ç. á
yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï eTVæ≤fi≤ #ÛÓ’s¡àHé ns¡T+<Ûä‹ ‘· e T≈£ î +&˚ uÛ ≤ eqô|’ Ä<Û ë s¡ | ü & ç dü e ÷»+˝À MT kÕú q + @$T{À
uÛÑ{≤º#ês¡´, n‘·´+‘· ô|<ä› Åô|’y˚{Ÿ u≤´+ø˘ ñ+≥T+~. yÓTT<ä{À¢ Ä&É|æ\¢`Ä&É|æ\¢ ‘˚\TÃø√+&ç. MT¬se]ø£Hêï ‘·≈î£ ÿe ø±<äì
◊dæ ◊ dæ ◊ dæ s TTy√ #· + <ë ø=#· à sY , nqï|ü&ÉT n<˚ d”«j·TuÛ≤eq‘√ ‘·≈£îÿe qeTà+&ç! n<˚ ì»+ nsTT´ rs¡T‘·T+~.
ôV≤#Ymdt_dæ ø£+Á{°ôV≤&é HÓ’Hê˝≤˝Ÿ kÕúsTT˝À ñ+fÒ, Ä&É|æ\¢ ø±<äT Ä&É|ü⁄*
nqï|ü&ÉT <ä÷düT≈£îb˛j˚T ∫s¡T‘·˝≤ ªªMTπs, MTπs düeTdüÔ $X¯«+!
øÏ<ë«jYT, {≤ô|ò Á{≤ø£sº ‡Y dæsTTy√ eT*¢ø± MTπs, MTπs ˝Àø£|ü⁄ uÛ≤>∑´ $<Ûë‘·\Tμμ
lìyêdüHé, ãjÓ÷ø±Hé dæsTTy√ øÏs¡DY e÷s¡>∑\T>∑T‘·T+~.
eTp+<ësY, u≤˝≤J f…©|òæ˝Ÿ‡à dæsTTy√ ‘˚&Ü eùdÔ >∑]®+#˚ dæ+Vü≤+˝≤q÷
@ø±Ô ø£|üPsY, ô||æ‡ø√ ø£+Á{° ôV≤&é Ç+Á<ä e÷s¡T‘·T+~.
q÷sTT, Áø°&Üø±]DT\T |æ.$.dæ+<ÛäT, NeT˝≤ düVü≤ø±s¡
ôd’Hê HÓVü‰«˝Ÿ, $T<∏ë© sêCŸ... Ç˝≤ e´edü ú ì ns¡ Δ +
m+‘√eT+~ eTVæ ≤ fi≤ ˝Àø±ìπ ø ` #˚ d ü T ≈£ î +≥T+~.
ø±<äTø±<äT, |ü⁄s¡Twü Á|ü|ü+#êìøÏ ≈£L&Ü Á>∑ < ä › ˝ ≤ <ä ÷ s¡
` e÷s¡<Z sä Ù¡ ≈£î\T>± ì\TdüTHÔ êïs¡T. Ç+‘· <ä è wæ º ‘ √ |ü ì
»s¡T>∑T‘·THêï Ä&É •X¯óe⁄\qT >∑s“¡ +¤ ˝ÀH˚ #˚düTÔ+~. ø±e\
#·+ù|j·÷\qT≈£îH˚ <Ísꓤ>∑´+˝À+N, dæ+~ ˇø£f!Ò |æ>π à*
n‘ÓÔdüs¡T #·<äTe⁄‘√ Ä|ü⁄#˚dæ ô|[fl#˚dæ j·THé mô|òø˘º.
e~*+#·T ≈£î+<ëeTH˚ <Û√s¡D˝Ï À+N eTq MTπs$T nqT
düe÷»+ Ç+ø± ãj·T≥|üø£&Éb˛e&É+ ≈£î+{≤s√ n<˚ MT

»qe] 2018 26 69e dü+e‘·‡s¡ Á|ü#·Ts¡D


MT |æ\¢\T ùdïVæ≤‘·T\ Á|üuÛ≤e+˝À |ü&ç
#Ó&çb˛‘·THêïsê ?
ô|<ä›yêfi¯flj˚T´ø=B› y˚T+ dü«‘·+Á‘·T\+ sTT‘·s¡T\ (&Üø£ºs¡T¢, {°#·s¡T¢, |òæõø£˝Ÿ
düTe÷ nqï≥Tº Á|üe]ÔkÕÔs¡T. dü«‘·+Á‘·T\T Áf…sTTqs¡T¢ Ç‘·s¡ Äs√>∑´ ø±s¡´ø£s¡Ô\T)
ø±e&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïkÕÔs¡T. á ej·TdüT˝À ≈£ L &Ü {° H ˚ õ |æ \ ¢ \ T ‘· s ¡ T #· T >±&ç
Mfi¯fløÏ düeTej·TdüTÿ\ (|”jT· sY‡ - Peers) ‘·|üŒ&Üìï, nyêdüÔyÓTÆq n_ÛÁbÕj·÷*ï
Á|üuÛ≤e+˝À m≈£îÿe |ü&É‘ês¡T. q&Éø£ H˚πsà @s¡Œs¡T#·Tø√e&Üìï >∑eTìdüTÔHêïs¡T.
s√E˝≤¢π> eTs√kÕ] ‘·|üŒ≥ &ÉT>∑T\T |ü&˚ ñ<ëVü≤s¡DøÏ Ä&É|æ\¢\T düqï>±,
Á|üe÷<ä+ Çø£ÿ&˚ bı+∫ ñ+≥T+~. Hêp>±Z ñ+&É&É+ ø√dü+ b˛wüø±Vü‰sêìï
á <äX˝¯ À ªMTs¡T y˚ùd düs¬ q’ n&ÉT>∑T\Tμ $düà]+∫, »+ø˘ |òüP&é‡ ‹ì b˛wüø£
MT {°H˚õ |æ\¢*ï, Á|üe÷<ë\ qT+∫ ˝ÀbÕ\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. eT>∑ |æ\¢\T
s¡øÏå+#·&Éy˚T ø±ø£ ñqï‘·yÓTÆq e´≈£îÔ\T>± dæø‡˘ bÕ´ø˘ j·÷uŸ‡ (ñ<äsø¡ +£ &Ésê\T) ø£*–
r]Ã~<äT›‘êsTT. ñ+&É≥+ |ü⁄s¡Twü‘«· ∫Vü≤ï+>±, Äø£s¸¡ D>±
{°H˚»s¡¢≈£î m<äTs¡j˚T´ Á|üe÷<ë\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ‘êeTT n+<äT≈£î ‘·>∑Z≥Tº>±
˝Òø£b˛‘˚ Äy˚<äq |ü&ÉT‘·THêïs¡T. ˇ‹Ô&çøÏ,
❖ dæ>∑¬s≥T¢ q÷q´‘·øÏ ˝Àqe⁄‘·THêïs¡T.
ª|”‘· ø£cÕº\T |”‘·$μ nqï≥Tº>± - ‘·*¢ ❖ Ä\ÿVü‰\T
<ä + Á&É T \ø° , |æ \ ¢ \ ø° ≈£ L &Ü ª{° H ˚ õ μ
❖ eT‘·T| Ô <ü ësêú\T (e÷<äø£ Á<äyê´\T)
düeTkÕ´‘·àø£y˚T !
❖ ôd≈£î‡ kÕVü≤kÕ\T
MT nu≤“sTTy√, ne÷àsTTy√ -
∫qï|üŒ{Ï s√E\T C≤„|üø£+ ‘Ó#·Tà ø√+&ç! j·TTe‘·s¡+ Ä˝À#·q\T, Á|ües¡Ôq,
Ä _&ɶ q&Ée&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+#˚ s√E˝À¢ yêfi¯flì Á|üuÛ≤$‘·+ #˚ùd n+XÊ\T yÓTTˆˆ
MTs¡T _&ɶ yÓqπø n&ÉT>∑T\T y˚dü÷Ô e+–, yê{Ïì ≈£åîDí+>± düº&û #˚dæq nH˚ø£ eT+~
#˚‘·T\T #ê|æ dæ<äΔ+>± ñ+#·T≈£îì, _&ɶ |ü]XÀ<Ûä≈£î\T á Á|üe÷<äø£s¡ n\yê≥¢
‘·÷*‘˚ MTs¡T ˇø£ÿ ñ<äT≥Tq Ä _&ɶì yÓqø£ ùdïVæ≤‘·T\T, düe÷qT\ (Peers)
|ü≥Tº≈£îH˚ yês¡T, ne⁄Hê? Á|üuÛ≤yêìï >∑T]Ô+#ês¡T.
n\+{Ï düeTj·Ty˚T {°Hõ˚ ≈£L&Ü. ø±ì j· T Terj· T Te≈£ î \ Á|ü e s¡ Ô q *ï
Ä ej·TdüT˝À |æ\¢\T ˝§+>∑&É+ ø£wüº+. ì•‘·+>± >∑eTì+#˚ neø±X¯+ ñqï
{°Hõ˚ e∫Ãq |æ\\¢ øÏ Á|ü|+ü #·+ |ü≥¢ <äèwæº
e÷]b˛‘·T+~. ˇø£ ej·TdüT˝À ‘·©,¢ ‘·+Á&˚
dü s ¡ d ü « +>± yÓ T \–q |æ \ ¢ \ T &Ü. |üPcÕ
»qe] 2018 27 69e dü+e‘·‡s¡ Á|ü#·Ts¡D
‹s¡T>∑T‘·÷ Áô|+ò &釽À eT+∫ bÕ|ü⁄˝≤]{°
ñqï {°H»˚ s¡T¢ ≈£L&Ü Ç˝≤π> <äTs¡\yê≥¢
u≤]q |ü&=#·TÃ.
ªªbÕ|ü⁄´˝≤]{°ñqï |æ\¢\T ‘·eT
$TÁ‘·ãè+<ä+ yÓT|üø√dü+, >∑T]Ô+|ü⁄
ø√dü + yÓ + |ü s ê¢ & É ‘ ês¡ T . n+<ä s ¡ ÷
yÓT#·TÃ≈£îH˚ @ |üHÓ’Hê, #Ûê˝…+CŸ #˚ùd @
düV≤ü kÕqïsTTHê #˚jT· &ÜìøÏ yÓqø±&ÉsT¡ .
‘·eT Ä~Û|‘ü ´· +, Á|ü<eä∏ T kÕúq+ ì\u…≥T
øº √yê\qï ‘·|qü Mfi¯fl#˚‘· #ê˝≤ ‘·|⁄ü Œ\T
#˚ s TTdü T Ô + ~!!μμ n+{≤s¡ T ôd’ ø ±\J
Áb˛ô|òdüsY CÀdü|òt m˝…¢Hé.
yÓqø£{ÏøÏ ˇø±j·Tq n&ç>±&É≥
ª@e+&û, $&Ü≈£î\T rdüTø√e&ÜìøÏ
eTTK´ ø±s¡Dy˚T$T{Ï?μμ nì ª@eTT+~?
ô|[fl#˚düTø√e&Éy˚T ø±s¡D+μ nHêï≥º
á e÷qdæø£ ˇ‹Ô&TÉ \ yÓqTø£ ‘√{Ï yê] Á|üyT˚ j·T+, Á|üu≤Û e+ ¬s+&√ Äj·Tq. n˝≤>±ZqT, {°H˚»s¡T¢ <äTs¡\yê≥¢πødæ Äø£]¸+#·
m≈£îÿe>± ñ+≥THêïsTT. ‘·eT≈£î ‘êeTTVü‰ì #˚düTø√e&É+ ≈£L&Ü ã&É{≤ìøÏ ø±s¡D+ yêfi¯fl ª{°H˚CÒ!μμ n+{≤s¡T &܈ˆ $T\¢sY.
ø=ìï #√≥¢ yês¡˝Ô À¢ ø¬ øÏÿ+~. ªªø=+<äsT¡ j·TTe≈£î\T ‘·eT #˚‘T· *ï ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ ìj·T+Á‘·D ‘·≈£îÿe>± ñqï ‘·\_s¡TdüT |æ\¢\T
slash #˚düTø√e&É+, Ç‘·s¡T*ï n˝≤ #˚j·TeTì Áb˛‘·‡Væ≤+#·&É+
ôV’≤dü÷ÿ\T <äX¯˝ÀH˚ <äTs¡\yê≥¢øÏ ˝Àqj˚T´ neø±X¯+ ñ+~.
e÷ <äèwæºøÏ e∫Ã+~. 20% eT+~ ôV’≤dü÷ÿ\T |æ\¢\T Ç˝≤ yêfi¯fl ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ø£fi¯ófl ‘Ós¡∫ |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ düeTj·÷ìøÏ Mfi¯fl
‘·eTqT ‘êeTT >±j·T|üs¡T#·T≈£î+≥THêïs¡Tμμ nHêïs¡T, &܈ˆ n˝…ø˘ |ü]dæ‹ú rÁe kÕúsTTøÏ #˚sT¡ ≈£î+≥÷+≥T+~. ø=+<äs¬ ‘’ ˚ nkÕ+|òTæ ø£
$T\¢sY. X¯≈£îÔ\T>± e÷s¡T‘ês¡T ≈£L&Ü!
Áô|+ò &é‡ Áb˛<ä“\+‘√ <äTs¡\yê≥¢≈î£ , <äTs¡_ÁÛ bÕj·÷\≈£î ‘˚*>±Z e÷s¡T‘·Tqï düe÷»+, MT&çj·÷ ≈£L&Ü |æ\¢\ Ä˝À#·q*ï,
m˝≤+{Ï |æ\¢\T ˝Àã&É‘ês¡+fÒ - Á|ües¡Ôq˙ Á|üuÛ≤$‘·+ #˚düTÔHêïsTT. z ns¡ X¯‘ê_› ÁøÏ‘·+ nìï
me]‘√q÷ ø£\e≈£î+&Ü, k˛wü˝Ÿ>± eT÷yé ø±≈£î+&Ü <˚XÊ˝À¢q÷ |æ\¢\T ‘·eT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ ˙&É˝À, yê] ø£qTdüqï\˝À
ˇ+{]>± ñ+&˚ |æ\¢\T, Ä‘·à$XÊ«dü+ ø=s¡e&çq |æ\¢\T q&ç#˚yês¡T. ô|<ä›]ø£+, VüA+<ë‘·q+, eTsê´<ä eTqïq\T,
kÕ<Ûës¡D+>± ùdïVæ≤‘·T\ Á|üuÛ≤e+˝À |ü&ç <äTs¡\yê≥¢qT Ä˝À#·q\T, Á|ües¡Ôq ô|<ä›yê]øÏ eT˝Ò¢H˚ ñ+&˚$.
Á|üj·T‹ïkÕÔs¡T. Ç|ü&ÉT ô|<äy› ê] |ü≥¢ >ös¡e+ ‘·–bZ ˛sTT+~ ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\ø°
k˛àøÏ+>¥.. Á&ç+øÏ+>¥ Ç˝≤+{Ï ªkÕVü≤dü ø£è‘ê´\Tμ #˚j·T&É+ |æ\\¢ ø° eT<Û´ä ]˝ÒwHü wé |æ t u≤>± e÷]+~. ≈£î≥T+ãe´edüú düeTwæº
<ë«sê ‘·eT Ä‘·à$XÊ«kÕìï ô|+#·Tø√pkÕÔsT¡ . ˝Ò<ë, nXÊÅdj Ô” T· , qT+∫, ∫qï ≈£ î ≥T+ã e´edü ú ø Ï e÷]b˛sTT+~. ‘· * ¢
nyêdüÔe $wüj·÷\qT q$Tà, yê{Ïì bÕ{Ï+∫ V”≤s√\ qì <ä+Á&ÉT*<ä›s¡÷ dü+bÕ<äq˝À eTTq>∑&É+‘√ |æ\¢\‘√ HêD´yÓTÆq
|æ+#·Tø√yê\qT≈£î+{≤s¡T. düeTj·T+ >∑&|É &ü +É ‘·–+Z ~. yê] e´øÏ‘Ô ê«ìï r]Ã~<˚› düeTj·T+,
nsTT‘˚ πøe\+ ˇ+≥] eTqdüÔ‘·«+ >∑\ {°H˚»πs¢ Ç˝≤ r]ø± ‘·–Zb˛j·÷sTT. ‘ê‘·\T, neTàeTà\T e+{Ï ô|<ä›\
ñ+{≤s¡qTø√ø£+&ç. (n˝≤π>, Á|ü‹yês¡÷ sTT˝≤ #Ó&ÉT n\yê≥¢ Á|üy˚Tj·T+ ø°åDÏ+∫+~.
u≤]q |ü&É‘ês¡ì ≈£L&Ü nqTø√≈£L&É<äT). ø£qTø£ {°H˚»s¡¢øÏ {°H˚»πs¢ <√düTÔ\e⁄ ‘·THêïs¡T. ˇø£]H=ø£s¡T
#·˝≤ø°>± ñ+≥÷, |ü~eT+~˙ ‘·q #·T≥÷º ‹|ü⁄Œ≈£îì e÷s¡Z<äs¡Ù≈£î\ e⁄‘·THêïs¡T - Ä e÷s¡Z+ eT+∫<ë, #Ó&ɶ<ë nH˚~

»qe] 2018 28 69e dü+e‘·‡s¡ Á|ü#·Ts¡D


y˚ π s $wü j · T +. |ò ü * ‘· + >± $\Te\T
‘·*¢<ä+Á&ÉT\ qT+∫ ø±≈£î+&Ü düeTT\
qT+∫ dü+Áø£$TdüTHÔ êïsTT. Ç<=ø£ dü«‘·+Á‘·
j·TTe dü+düÿè‹. Bìø° ô|<äy› ê] $\Te\ø°
dü+ã+<Ûä+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛‘√+~. ªªHê≈£î
‘Ó\TdüT HêHêï !μμ ªª˙≈£î ‘Ó©<äe÷à!μμ ...
nì |æ\¢\T ô|<ä›\øÏ #Ó|ü⁄‘·THêïs¡T.
m&Ü*ôd+{Ÿ ({°Hõ˚ ) |æ\\¢ e÷s¡+Z ˝À
mìï Á|üe÷<äø£s¡ Á|üuÛ≤yê\T bı+∫
ñHêï..., ‘√{Ï j·TTer j·TTe≈£î\ ˇ‹Ô&ç
m+‘· ñHêï - ‘·eT |æ\¢\T rdüT≈£îH˚
ìs¡íj·÷\qT bÕõ{Ïyé>± ÇHé|òüP¢jÓTHé‡
#˚ùdX¯øÏÔ, neø±X¯+ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\øÏ #ê˝≤
ñ+~. m{§NÃ |ü P s¡ « + |æ \ ¢ * ï
>∑<äe÷sTTùdÔ, Ç|ü⁄Œ&ÉT yê]øÏ nqTq |æ\¢\T #˚ù|Œ $wüj·÷\T $q&ÜìøÏ z|æø£, #ê˝≤ ÇkÕÔ+. m˝≤ ñ+&Ü˝À, ñ+&É
j·T+>± #Ó|üŒ&É+, yê]ì Ä˝À∫+|ü f…eÆ TT, ÄdüøÔÏ ˝Òì yêfi¯ófl ‘·«s¡˝À Ä |æ\\¢ øÏ ≈£L&É<√ Äs¡¶s¡T¢ y˚kÕÔ+. ñ‘·ÔeT |üø£å+˝À
CÒj·T&É+ - #˚j·÷*. ‘·<ë«sê |æ\¢\T e÷qdæø£+>± <ä÷s¡eTe⁄‘ês¡T düTe÷ ! ªHê n_ÛÁbÕj·T+ Ç~μ nì #Óù|ŒkÕÔ+.
Äj·÷ ˇ‹Ô&ÉT*ï n~Û>∑$T+∫ dü¬s’q |æ \ ¢ \ ô|’ m˝≤+{Ï ˇ‹Ô & É T \T n˝≤ø±<äT, Ä _&ɶ n_ÛÁbÕj·T+ ≈£L&Ü
u≤≥˝ÀH˚ Á|ü j · ÷ DÏ + #· > ∑ \ s¡ T . |ü & É T ‘· ÷ +{≤jÓ ÷ dü + <ä s ꓤ q TkÕs¡ + n&ç – ‘Ó \ Tdü T ø√+&ç ! m+<ä T ≈£ î n˝≤
n+<äTø√dü+: #Ó|üŒ+&ç. e÷≥es¡düøÏ, eT+∫ e÷s¡Tÿ \T nqT≈£î+≥THêïs√ $e]+#·eTq+&ç. MT
- MT≈£ L , MT |æ \ ¢ \ ø° eT<Û ä ´ sêø£ ˇø£ u ≤“sTT ‘· q ≈£ î ‘êqT Vü ‰ ì sTTs¡Te⁄] n_ÛÁbÕj·÷˝À¢ì eT+∫ #Ó&ɶ©ï
ùd«#ÛêÃj·TT‘·yTÓ qÆ ø£eT÷´ìπøwüHé ñ+&Ü*. #˚düT≈£îqï dü+>∑‹ì |æ\¢\‘√ø£*dæ {Ï$ Ç<ä›s¡÷ #·]Ã+#·+&ç (yê~+#·Tø√ø£+&ç !).
yêfi¯fløÏ {°H˚õ e#˚Ã<ëø± Ä>∑ø£+&ç. yês¡Ô˝À¢ $Hêïs¡qT ø√+&ç ! e÷s¡Tÿ\ ø£+fÒ n‘· H ˚ ø£ ¬ s ø£ º ì |æ ù dÔ Ä dü + >∑ ‹
∫qï|ü Œ {Ï q T+N yêfi¯ fl ‘√ eT+∫ J$‘·yÓT+‘· eTTK´yÓ÷ Ç<ä›s¡÷ ø£*dæ ìC≤sTTr>± n+^ø£]+#·+&ç. <ëì e\¢
ø£eT÷´ìπøwüHé ô|+#·Tø√+&ç. #·]Ã+#·+&ç. MT |æ\¢\øÏ MTô|’ >ös¡e+ ô|s¡T>∑T ‘·T+~.
dü¬s’q ìs¡íj·÷\T rdüT≈£îH˚ |æ\¢\ MT e÷≥ $+{≤s¡T.
yêfi¯fl eTqdüT˝Àø=#˚à Á|ü‹ n+X¯eT÷
MT‘√ #·]Ã+#·ìe«+&ç. ˇø√kÕ] $qsêì $»j·T+ yÓqø£, yÓqTï‘·{ºÏ Áb˛‘·‡Vü≤ $T#˚à |æ\\¢ T ‘·|ü #˚dTü +Ô fÒ <ëì yÓqø£ eTq
$wüj·÷˝Ò $Hê*‡ sêe#·TÃ. nsTTHê ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ bÕÁ‘· #ê˝≤ m≈£îÿe. bÕÁ‘· #ê˝≤ ñ+≥T+~. #ê˝≤eT+~
$q+&ç. z|æ>±Z <ëH√¢ì eT+∫ #Ó&ɶ\T MT nu≤“sTTøÏ dü&ÓHé>± z <√düTÔ ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\T n~ Á>∑V≤æ +#·sT¡ . Á>∑V≤æ +∫Hê
#·]Ã+#·+&ç. dæ>s¬∑ {Ÿ sTT∫à ø±\ÃeTH=#·TÃ. nø£kÕà‘·T>Ô ± n+^ø£]+#·s¡T. HÓ|ü+ eTs=ø£] MT<ä
»]–q Ä dü+|òTü ≥qøÏ MT |æ˝≤¢&TÉ dæ<+Δä >± HÓ&É‘ês¡T. |æ\¢*ï •øÏåùdÔ <ës√¢øÏ ekÕÔ
˝…ø£Ãs¡T‘√ ø±≈£î+&Ü $X‚¢wüD<ë«sê
˝Òøb£ ˛e#·TÃ. @+ #ÓbÕŒ˝À ‘˚\TÃ≈£îH˚ ˝Àù| s¡qT≈£î+{≤s¡T. sês¡T!
<ëH√¢ì eT+∫, #Ó&ÉT yêfi¯ófl Á>∑Væ≤+#˚˝≤
‘√&ÉŒ&É+&ç. MT≈£î ‘Ó©ì $wüj·÷*ï Ä dæ>∑¬s{Ÿì mes√ H√{À¢ ô|≥ºuÀe#·TÃ. eTT+<äT $TeTà*ï MTs¡T e÷s¡TÃø√+&ç.
Ç‘·s¡T*ï ø£qTø=ÿì #Ó|üŒ+&ç. n˝≤+{Ï dü+<äsꓤ\qT m˝≤ m<äTs√ÿyê˝À MT‘√ u≤fÒ MT |æ\*¢ ï e÷sêÃ*. n+<äT≈£î
#Ó|Œü +&ç, ˝Ò<ë s√˝Ÿ ù|¢ (q{Ï+∫ #·÷|ü&+É ) MT s=ø£ÿs¡÷ dü]b˛ø£b˛e#·TÃ. ì|ü⁄DT\
yêfi¯fl˝À Áø£eTX¯' $C≤„q+ $düÔ]+#˚
<ë«sê H˚]Œ+#·e#·TÃ. düVü‰j·T+ ø±e*‡sêe#·TÃ. bı+<ä+&ç.
ø=B› ‘·eTøÏ @~ eT+∫<√ @~ ø±<√ »&ç®
‘·*<¢ +ä Á&ÉT\T>± eTq+ |æ\\¢ øÏ ˝…øã s¡T¢ |üsT¡ e⁄ø√dü+ bÕ≈£î˝≤&Éø+£ &ç. |üsT¡ e⁄ ø£+fÒ
#˚düTø√>∑\ X¯øÏÔ yêfi¯fl˝À ô|s¡T>∑T ‘·T+~.
(|æ\¢\) J$‘·+ >=|üŒ~ ø±<ë? ❖
»qe] 2018 29 69e dü+e‘·‡s¡ Á|ü#·Ts¡D
øöì‡*+>¥ ø±\yéT
Áø±+‹ø±sY ` 9848190302
Á|üX¯ï: Hê ù|s¡T bÕs¡«‹. {°#·sY>± ∫Hê &ÉãT“ y˚dºüe⁄‘T· +~ >±ì u≤ãT˝À ˝Ò≥T>± ˝ÒkÕÔs¡T. dü÷ÿ\TøÏ yÓfi‚fl f…Æ+
#˚dTü ÔHêïqT. ˇ]kÕ‡ uÀs¡s¶ √¢ ñ+{≤eTT. @ e÷s¡TŒ ˝Ò<äT. e÷≈£î eTqXÊÙ+‹ nsTTb˛sTTq ‘·s¡Tyê‘· e÷eT÷\T>±
e÷ nu≤“sTT ej· T dü T ‡ 12 ˝Ò<äT. u≤ãT≈£î qj·T+ ne⁄‘·T+<ë? nsTT´b˛‘ês¡T. s¡ø£s¡ø±\ nHês√>∑´
düe+‘·‡sê\T. #ê˝≤ ‘Ó*yÓ’q yê&ÉT. dü÷ÿ˝Ÿ bò˛_j·÷- Væ≤d”º]ø˘ düeTdü´\T #ÓãT‘ês¡T. nìï+{Ïø° |üØø£å\T
ø±˙ >∑‘· dü+e‘·‡s¡+>± dü÷ÿ˝Ÿ øÏ #˚sTT+∫ @MT˝Ò<äT nì &Üø£ºs¡T¢ #Ó|æŒHê
yÓfi¯fl&É+ ˝Ò<äT. nø£kÕà‘·TÔ>± |òæ{Ÿ‡ &çC≤s¡¶sY ! düeTdü´\T ‘·>∑Ze⁄.
edüTÔHêïsTT. m+‘·eT+~ q÷´sê\õdtº »yêãT: MT u≤ãTøÏ dü÷ÿ˝Ÿ bò˛_j·÷
‘√ dü e Tdü ´ ÁbÕs¡ + uÛ Ñ y Ó T Æ , Áø£ e T+>± dü÷ÿ˝Ÿbò˛_j·÷˝À »ãT“ø±ì »ãT“
\≈£ î #· ÷ |æ + ∫Hê n$ |ò æ { Ÿ‡ \ø£åD≤\T ø£ìŒkÕÔsTT. ø±ì, yÓT&çø£˝Ÿ
ø±<ä + ≥THêïs¡ T . nø£ k Õà‘· T Ô>± Væ≤d”º]j·÷ ˝Àì ø£q«s¡¸Hé ~C≤s¡¶sY, &çdt
nk˛dæ j ˚ T {Ï y é &ç C ≤s¡ ¶ s Y > ± e÷] f…düTº˝À¢ @$T ˝Ò<äì edüTÔ+~. Çø£ ¬s+&√
u§eTà˝≤ nsTTb˛‘ê&É T . ˇø√kÕ] <ë+{À¢ (ø£ q «s¡ ¸ Hé &ç C ≤s¡ ¶ s Y , &ç d t
ÄdüÔe÷˝≤ e#˚ÃdüTÔ+~. m+‘√eT+~ b˛j·÷sTT. kÕ<Ûës¡D+>± dü÷ÿ˝Ÿ bò˛_j·÷
‘√ u≤<Ûä|ü&˚yês¡T dü÷ÿ˝Ÿ e÷≥ m‘·Ô>±H˚ nk˛dæ j ˚ T {Ï y é &ç C ≤s¡ ¶ s Y ˝ À) $∫Á‘·
&Üø£ºs¡T¢ e<ä›≈£î ‹]>±+. n˙ï Hês¡à˝Ÿ Á|ües¡Ôq\T, nø£kÕà‘·TÔ>± Á|ües¡Ôq˝À
n+≥THêïs¡T. Á|üdTü Ô‘+· Psychiatrist ø£&ÉT|ü⁄H=|üŒH√ , ‘·\ H=|üŒH√ #ÓãT‘ês¡T.
˝Ò<ë yê+‘·T\T #˚düT≈£î+{≤s¡T. ø±yê\ì e÷s¡TŒsêe&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. <Ój÷· ´\÷,
e<ä› eT+<äT\T yê&ÉT‘·THêï+. yê&ÉT <˚ e ⁄fi¯ fl ì|æ + #˚ ˝ ≤ ≈£ L &Ü Á|ü e s¡ Ô q
#·<äe&ÉT. n\¢] #˚dü÷ÔH˚ ñ+{≤&ÉT. Áø±+‹ø±sY >±] Væ≤b˛ï-ôd’ø√<∏Ós¡|” ø±´+|ü⁄ e÷]b˛e#·TÃ. MTs¡T rsTT+∫q MRI,
dü÷ÿ˝ŸøÏ m+‘√ |ò”E ø£{ϺHê ˇø£ÿ CT Scan \˝À á $esê\T ãj·T≥
Á|ü‹HÓ˝≤ 6 qT+&ç 9 es¡≈£î
s√E ≈£L&Ü dü÷ÿ˝ŸøÏ yÓfifl¯ &ÉT. m|üŒ&ÉT |ü&Ée⁄. ]b˛sYº‡ Hês¡à˝Ÿ>±H˚ ekÕÔsTT.
m˝≤ ñ+{≤&√ ‘Ó*j·T<äT. e÷{Ï ôd’ø±\J ôd+≥sY, ~˝Ÿwüßø˘q>∑sY
e÷{ÏøÏ Á|ües¡Ôq˝À ‘˚&Ü edüTÔ+~. ãdt &çb˛ yÓqTø£, ôV’≤<äsêu≤<é MT nu≤“sTT düeTdü´\T ôd’ø√ <∏Ós¡|”,
dü ÷ ÿ˝Ÿ e÷≥ m‹Ô ‘ ˚ s¡ ø £ s ¡ ø ±\ nbÕŒsTT+{ŸyÓT+≥¢ ø=s¡≈£î _ùV≤$j·Ts¡˝Ÿ <∏Ós¡|”, Væ≤b˛ï<∏Ós¡|” \
H=|ü⁄Œ\T #ÓãT‘ê&ÉT. Äj·÷dü+˝≤ dü+Á|ü~+#·+&ç-93 93 11 2021 <ë«sê, ù|¬s+≥˝Ÿ ¬>’&ÓHé‡ <ë«sê |üP]Ô>±
e#˚ÃdüTÔ+~. m+‘· eT+~øÏ #·÷|æ+ ‘·–Z+#·e#·TÃ.

»qe] 2018 30 69e dü+e‘·‡s¡ Á|ü#·Ts¡D


ôd≈£î‡ düeTdü´\T, dü+<˚Vü‰\T @eTTHêï...
dü+‘êq+ ø£\>∑≈£îHêï ... ∫øÏ‘·‡ dü\Vü‰\T ...
MT dü+<˚Vü‰\T, düeTdü´\T |ü+|üe\dæq mÁ&Édt:
n_ÛkÕ]ø£, 40, Ç+&ÉÅdæºj·T˝Ÿ mùdº{Ÿ, kÕeTs¡¢ø√≥ - 533 440.
Dr. D V R Poosha PhD
bò˛Hé : 0884 - 2327454
Fellow, Council of Sex Education and
Parenthood International, MT ù|s¡T, |üP]Ô mÁ&Édt ‘·|üŒìdü]>± sêj·÷*. (Ä $esê\T m{Ϻ|ü]dæú‘·T˝À¢q÷
Life Member, Indian Assoc. Sex Educators, Á|ü#·T]+#·ã&Ée⁄) e´øÏÔ>∑‘·+>± »yêãT ø√]‘˚ dü«+‘· nÁ&ÉdüT sêdæq ø£es¡T, 5
Counselors and Therapists,
Consultant - www.Lybrate.com s¡÷ˆˆ\ kÕº+|ü⁄\T »‘·|üs¡#ê*.
www.abhisarika.com
www.abhisarika.in
‘Ó\T>∑T yÓuŸôd’{Ÿ : www.abhisarika.in
www.rishiayurved.in

e÷qe |üX¯óe⁄? >±ì, e÷≈£î |ü⁄≥ºuÀj˚T dü+‘êHêìøÏ>±ì


Á|üX¯ï : e÷qe⁄\≈£î »+‘·Te⁄\≈£î Á|üe÷<ä+ ñ+≥T+<ë? Hê≈£î sTT+‘·
b˛*ø£\Tqï$ >∑<ë! ø£èÁ‹eT >∑s¡“¤<Ûës¡D es¡≈£L dü+‘êq+ ˝Ò<äT.
|ü<‘Δä T· \˝À eT>∑|Xü ó¯ e⁄ Ç+Á~j·÷ìï ÅdøÔ” Ï `{Ï{≤|òüTsY
Ç+C…≈£îº #˚dæq#√ >∑s¡“¤e‹ ne⁄‘·T+<ë? »yêãT : @MT Á|üe÷<ä+ ˝Ò<äT>±ì
Hê{Ï n_ÛkÕ]ø£ `HÓ\÷¢s¡T n˝≤ MT≈£î Çwüº+ ˝Òì <ëìï, u≤<Ûä
dü+bÕ<ä≈£î\T CyêãT : ø±<äT. øÏsd¡ Hü êsTT\÷ ˙fi¯Sfl ø£ * –+#˚ < ëìï n+^ø£ ] +#· e <ä T › . @
ø°.X‚. sê+cÕ ø£*j·Te⁄. bÕ\÷ ˙fi¯Sfl ø£\TkÕÔsTT. n+>∑+ <˚ì ø√dü+ düèwæº+|üã&ç+<√ Ä
bÕsƒ¡≈£î\ düeTdü´\≈£î n˝≤π> ÄsTT\÷, øÏs¡düHêsTT\÷ ø£\T n+>∑+ Ä |üìH˚ ìs¡«]Ô+#ê*. kÕe÷q´
>∑‘·+˝À Ç∫Ãq kÕÔsTT. |ü<äΔ‹˝À s¡‹ì »]|æq|ü&˚ dü+‘êq+
ø£\T>∑T‘·T+~. yê] n+>∑ Á|üe÷D+
»yêãT\qT |üX¯óe⁄\ Áø√yÓ÷CÀeTT\ dü+K´øÏ düqï>± ñ+&É≥+ e\¢ jÓ÷ì e<äT˝…’
ø±˝≤qT>∑TDyÓTÆq n‹ eTqTwüß´\ Áø√yÓ÷CÀeTT\dü+K´øÏ, JHé‡øÏ q≥¢sTT‘˚ s¡‹düeTj·T+˝À MT jÓ÷ì
∫qï e÷s¡TŒ\‘√ yê]øÏ #ê˝≤ ‘˚&Ü ñ+≥T+~. ø£qTø£ Ä s¡ø£+ ø£+&Ésê\#˚ _–j·Tã≥º≥+ <ë«sê Ä
ìyê[>± á dü+∫ø£˝À ø£èÁ‹eT >∑s√“¤‘êŒ<äq »s¡>∑<äT. <√cÕìï dü]~<äT›ø√e#·TÃqT.
düeT]ŒdüTÔHêïeTT. <˚ì |üì <ëì<˚! ‘·>∑TZ‘·T+<ë?
Hê uÛÑs¡Ô Hê eT\<ë«s¡+˝À s¡‹ì Vü≤ˆˆÁ|üˆˆ e\¢ |ü⁄s¡TcÕ+>∑ Á|üe÷D+
ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. Hê≈£î u≤<Ûä>± ñ+~. ‘·–Zb˛‘·T+<ë? `j·THé.ôV≤#Y.
Bì e\¢ e÷ ñuÛÑj·TT\˝À @ ˇø£]øÏ »yêãT : ‘·>∑Z<äT. n+>∑Á|üe÷D+
»qe] 2018 31 69e dü+e‘·‡s¡ Á|ü#·Ts¡D
ˇø£kÕ] ô|]–q ‘·sê«‘· ‘·>∑Z≥eT+≥÷ H˚qT #˚sTT+#·Tø√e#êÃ? ÄyÓ T kÕ|ò ü \ ´X¯ ø Ï Ô M T<ä Ä<Û ë s¡ | ü & ç
e⁄+&É<äT. Hê uÛ≤s¡´ dü+‘êq ìs√<Ûøä £ Ä|üsπ wüHé ñ+≥T+~.
eT>∑yêfi¯fl¬ø+<äT≈£î+&Ée⁄? #˚sTT+#·Tø√q+≥T+~. H˚qT #˚sTT+#·Tø√ s¡r, yê´j·÷eTeT÷....
Ä&Éyê]øÏ, eT>∑yê]øÏ s=eTTà\ $wü e#êÃ?
uÛ≤s¡´‘√ dü+kÕs¡+ #˚düT≈£îH˚yêfi¯ófl
j·T+˝À ‘˚&Ü m+<äT≈£î+≥T+~? ˇø£y˚fi¯ `$»j·Tq>∑s¡+
X¯Øs¡yê´j·÷eT+ #˚j·Te#·TÃHê?
eT>∑yê]øÏ s=eTTà\T ô|]–‘˚ ∫øÏ‘·‡ »yêãT: #˚sTT+#·Tø√+&ç. MTπø #ê˝≤ `>∑+>∑<˚$|ü*¢
@yÓTÆHê ñ+<ë? ‘˚*ø£.
»yêãT : #˚ j · T e#· T Ã. ñ<ä j · T +
`m.j·THé.ÄsY. Á|üe÷<äe÷? yê´j·÷e÷ìøÏ, sêÁ‹ dü+<ÛëHêìøÏ eT+∫~.
»yêãT : Ä&É y ê]˝À mÅk˛º C … H é
dü«|üï düÿ\Hê\ e\¢ Á|üe÷<äe÷? @~ ¬s’≥T?
Vü‰s√àqT m≈£îÿe>± ñ+≥T+~. n<˚
`õ.sTTHé.ÄsY. s√p yê´j·÷eT+ #˚ùdyêfi¯ófl m≈£îÿ
s=eTTà\ ô|s¡T>∑T<ä\≈£î ø±s¡D+. Ä
Vü‰s√àj·TT |ü⁄s¡Twüß˝À¢ n‹ ‘·≈£îÿe>± »yêãT : @MT Á|üe÷<ä+ ˝Ò<äT. eùd|ü⁄ dü+uÛÀ–+#·>∑\s¡˙, eTìwæøÏ
ñ+≥T+~. ø£qTø£ Ä&Éyê]˝À ô|]–q≥Tº eTTdü* Åd”Ô‘√ s¡‹ #˚ùdÔ? Äj·÷dü+ sê<ä˙ Hê qeTàø£+. n˝≤
eT>∑yê]øÏ ô|s¡>e∑ ⁄. ˇø£yfi˚ ¯ ô|]–‘˚ X¯ÅdÔü ø±<ä T — yê´j· ÷ e÷ìøÏ dü + uÛ À >±ìøÏ
eTTdü* Åd”Ô\‘√ s¡‹ e\¢ eTTdü*‘·
∫øÏ‘·‡ <ë«sê ‘·–Z+#·e#·TÃ. dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<ä˙, n~ eTìwæ ìÁ>∑Vü≤
q+ edüT+Ô <äì ªª|ü]eTfiÀ<ë´q+μμ˝À #·~
X¯øÏÔô|’ Ä<Ûës¡|ü&ÉT‘·T+<ä˙ Hê ùdïVæ≤‘·Tì
yêqT ì»y˚THê? `ôV’≤Á<ëu≤<é
yê<ä+. @~ ¬s’≥T?
»yêãT : eTTdü*yêfi¯fl‘√ s¡‹e\¢ `eTÁ<ëdt
dü«j·T+>± dü+Á|ü~+#ê\+fÒ eTTdü * ‘· q + sê<ä T . eTTdü * Åd” Ô \
»yêãT : Äj·÷dü+ sê<äqï+‘·es¡≈L£
‘·eT düeTdü´\≈£î dü\Vü‰\T, ∫øÏ‘·‡ >∑sꓤX¯j·T+ ~>∑Te≈£î C≤]b˛sTT jÓ÷ì
MTs¡T ¬s’≥T. ìÁ>∑Vü≤X¯øÏÔ nedüs¡eTqï+‘·
ì$T‘·Ô+ &܈ˆ |üPcÕ >±]ì bı&Ü]b˛sTT ñ+≥T+~. ø£qTø£ yê]‘√
dü«j·T+>± dü+Á|ü~+#ê\+fÒ es¡≈£L MT $TÁ‘·T&ÉT ¬s’≥T.
s¡‹ Çs¡Te⁄]ø° u≤<Ûëø£s¡+>± ñ+≥T+~.
bÕsƒ¡≈£î\T yês¡+ ø±<äT Ms¡´+ u≤>∑T+&Ü* H˚q+fÒ &Í≥T!
kÕeTs¡¢ø√≥, yÓTôV≤sY ø±+ô|¢ø˘‡ <ä>∑Zs¡ e÷ y˚TπsCŸ nsTT dü+e‘·‡s¡+ >∑&ÉT
Ç+&ÉÅdæºj·T˝Ÿ mùdº≥T ˝Àì n_ÛkÕ]ø£ Hê uÛ≤s¡´ Ä~yês¡+ Hê&ÉT |ü⁄wüŒe‹ k˛Ô+~. ø±ì, dü+kÕs¡+ #ê˝≤ ˇ&ç<Tä &ÉT≈£î
ø±sê´\j·÷ìøÏ sêe#·TÃqT. nsTT+~. Hê≈£î dü+‘êq+ ˝Ò<äT. Ä~, \T>± q&ÉTk˛Ô+~. m+<äTe\¢q+fÒ XÀuÛqÑ +
kÕeTs¡¢ø√≥ |ü≥ºD+ ª$»j·Tyê&É k˛eTyêsê\˝À |ü ⁄ wü Œ e‘· T ˝… ’ q yê]øÏ yÓTT<ä{Ïs√E sêÁ‹ y˚TeTT ø£*dæq|ü&ÉT
qT+∫ $XÊK|ü≥ºD+μ yÓfi‚fl e÷s¡Z+˝À dü+‘ê q+ ø£\>∑<+ä {≤s¡T ì»y˚THê? e÷
ñ+~. @ s√EHÓ’Hê sêe#·TÃ. ã¢&é sê˝Ò<äT. n+<äTø±j·Tq≈£î H˚q+fÒ
nqï ≈£L‘·Ts¡T ne÷yêdü´ eT+>∑fiy¯ ês¡+ &Í{Ÿ! ø±ì, @$<ÛäyÓTÆq bÕ|ü+ H˚HÓs¡T>∑
ùdºwüHé˝À ~– Ä{ÀøÏ - ªªyÓTôV≤sY s√Eq |ü⁄wüŒe‹ nsTT+~. ÄyÓT≈£î
ø±+ô|¢≈£î‡ <ä>∑Zs¡, mùdº{Ÿ˝À yÓTT<ä{Ï q+&ç! H˚HÓ≥Te+{Ï bıs¡u≤≥÷ #˚j·T˝Ò<äT
dü+‘êq+ ø£\T>∑T‘·T+<ë? `sê»eT+Á&ç
_*¶+>¥ - n_ÛkÕ]ø£ Áô|dtμμ nì
#Ó|üŒ+&ç. »yêãT : MT Ms¡´+˝À Ms¡´ø£D≤\T »yêãT : XÊÅdj Ô” T· yÓTqÆ |ü]C≤„q+ ˝Òø£
sêuÀj˚T eTT+<äT e÷ ‘·–qìï ñ+fÒ MT uÛ≤s¡´ >∑s¡“¤e‹ ne⁄ b˛e≥+ e\¢ #ê˝≤ eT+~ ne÷j·T≈£î
ø±sê´\j·÷ìøÏ ˇø£kÕ] bò˛Hé #˚dæ ‘·T+~. eTT+<äT Ms¡´|üØø£å #˚sTT+#·T ˝… ’ q eT>∑ y êfi¯ ó ¢ #· ø £ ÿ ì ø±|ü ⁄ sê*ï
sêe≥+ eT+∫~. ø√+&ç. Ç+πøyÓTHÆ ê MT <ä+|ü‘T· ˝À¢ ˝ÀbÕ\T eT÷s¡â+>± m˝≤ bÕ&ÉT#˚düT≈£î+≥THêïs√
bò˛Hé : 0884-2327454 Hêïj˚TyÓ÷ ‘Ó\TdüTø√yê\+fÒ dü«j·T+>± #Ó|üŒ{≤ìøÏ~ ñ<ëVü≤s¡D.
(bò˛Hé #˚j·÷*‡q düeTj·T+: dü+Á|ü~+#·+&ç. n˝≤π> MT nqï ≈£L‘·Ts¡T
$wüj·T+ ≈£L&Ü ÄyÓT uÛÑs¡Ô Ms¡´+ MT<ä #ê˝≤ eT+~ ø£q´\≈£î |ü⁄≥Tºø£ qT+∫
ñ.8 qT+∫ kÕ. 5 es¡≈£î)
ø£HïÓ bıs¡ ñ+&É<Tä . ñHêï ø=+<ä]øÏ s¡»dü«
»qe] 2018 32 69e dü+e‘·‡s¡ Á|ü#·Ts¡D
\sTT ãVæ ≤ wü ß º ne⁄‘· T qï s√E˝À¢ ø=‘·Ô>± ô|fi¯flsTT+~ ø£<ëe÷à. ˙ j·T+<äT H˚qT nø£ÿ&É≈£î yÓfi¯fl≥+ ˝Ò<äT. dü«|üï
b˛‘·T+~. ø=+<ä]øÏ Ä≥˝À¢ ∫]–b˛ Äø£s¸¡ D m≈£îÿyÓ,’ <ëìì ìÁ>∑V≤æ +#·Tø√˝Òø£ düâ\Hê\‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïqT. M{Ïì
‘·T+~. ø£HÓïbıs¡ ñqï+‘·e÷Á‘êq @ Åd”Ô oÁ|òüTdüÿ\HêìøÏ ˝Àqe⁄‘·÷ ñ+{≤&ÉT. n]ø£ ≥ º ≥ + m˝≤>∑ ? n+≥Ts√>±\
o\eT÷ düTs¡øÏå ‘·+>± ñ+<äqTø√e{≤ìøÏ ø±eT•\Œ+ #·<äeeTq+&ç. yÓ’f…≈£î‡, uÛÑj·T+‘√ #Ó&ÉT ‹s¡T>∑Tfi¯fl≈£î b˛˝ÒqT.
neø±X¯+ ˝Ò<äT. n˝≤π> ø£HÓïbıs¡ ˝Òq+‘· mø˘‡{ÀqT yê&ÉeTq+&ç. |ü⁄s¡T&ÉTe#êÃø£ mìï s√E\ ‘·sê«‘· ø£*ùdÔ
e÷Á‘êq @ Åd”Ô o\eT÷ #Ó&ç+<äqTø√e s=eTTà\T ô|]–‘˚? ‘·*¢øÏ |æ\¢øÏ Á|üe÷<ä+ ˝Ò<äT?
{≤ìøÏ ÄkÕÿs¡+ ˝Ò<äT. `sêCÒ+Á<ä|üPsY
eT>∑yêfi¯fl≈£î s=eTTà\T ô|]–ñ+fÒ
ø£HïÓ \≈£î ø£HïÓ bıs¡e˝Ò,¢ eT>∑yêfi¯fl »q »yêãT : MT≈£L MT e÷eT>±]ø° |ü&É
$yêVü≤+ #˚düTø√e#êÃ?
Hê+>±ìøÏ n&ÉT>∑TuÛ≤>±q Áô|qò T´\yéT e⁄+ ø£b˛e≥+ MT Ä$&É n<äèwüº+. ì+&ÉT
≥T+~. n~ ø=+<ä]øÏ ‘=*s¡‹˝À ‘Ó– »yêãT : eTìwæ ø=+#Ó+ u§<äT›>±
#·÷˝≤*ì ø±eT|üs¡+>± u≤~Û+#·≥+
s¡ø£ÔÁkÕeeTe⁄‘·T+~. n~ eT>∑yêfi¯fl≈£î ñ+&ç ñ+{≤&É T . ˝Ò ø £ b ˛sTTHê ˇø£
eT+∫~ ø±<äT. yÓfifl¯ ø£+&ç. ‹j·T´{Ï ø£\*ï
ø£ H Ó ï bıs¡ ˝ ≤+{Ï ~ . n˝≤ Äj· T q≈£ î ej·TdüT˝À eT>∑yê&çø° ø=~›>± ô|s¡T>∑T
ø£q≥+, ø£\˝À¢ düâ*+#·≥+ Äs√>±´ìøÏ
‘Ó–+<ë? ‘Ó–‘˚ $yêVü≤|üPs¡«+ Äj·Tq ‘êsTT ˝…+&ç. n+>∑düÔ+uÛÑqeT÷, Á|üe÷
#ê˝≤ eT+∫~. yê{Ïì n]ø£{≤º\ì
o\+ ≈£L&Ü #Ó&çqfÒ¢ nqTø√yê˝≤? DeT÷, Ms¡´düâ\qeT÷ düe´+>± ñqï≥¢
#·÷&Éø£+&ç. kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘·es¡≈£L X¯Øs¡
sTT‘˚ ô|[fl #˚düTø√e#·TÃ.
Ç˝≤+{Ï eT÷&ÛÉqeTàø±\qT $&ç∫ yê´j·÷eT+ #˚j·T+&ç.
ô|≥ºeTì MT uÛÑs¡Ô≈£î q#·Ã#Ó|üŒ+&ç. ◊Hê n<˚ |üì>± n\yê≥T|ü&ܶ ! |ü⁄s¡T&ÉT e∫Ãq eT÷&ÉT HÓ\\ ‘·sê«‘·
Äj·Tq bÕ‘·bÕfÒ bÕ&ÉT‘·÷+fÒ Äj·TH˚ï 10 dü+ˆˆ\T>± Vü≤ˆˆÁ|üˆˆ≈£î n\yê≥T ø£*ùdÔ ‘·*¢øÏ, |æ\¢øÏ qwüº+ ˝Ò<äT.
MTs¡T $&ç∫ô|≥º≥+ eT+∫~. |ü&ܶqT. Á|üdüTÔ‘·+ n+>∑düÔ+uÛÑq+ dü]>±
ñ+&É≥+ ˝Ò<Tä . uÛj Ñ T· +‘√ ˇø£ Äj·TTπs«<ä
uÛÑ]+#·˝Òø£b˛‘·THêï+.
Ä~˝ÀH˚ á s¡ø+£ Vü≤+dübÕ<äT #ê˝≤
eT+∫~. |æ\\¢ ÷, eTqTeT\÷ |ü⁄{ÏHº êá ‘Ó’\+ yê&ÜqT. Á|üjÓ÷»q+ ˝Òø£b˛ Hê øÏ<ä›s¡T |æ\¢\T. Hê uÛ≤s¡´ jÓ÷ì
s¡ø£+ nqTe÷q+‘√ MT uÛÑs¡Ô J$‘ê+‘·+ sTT+~. Hê s=eTTà\T Åd”Ô\ s=eTTà\+‘· qT+&ç uÛÑ]+#·sêì <äTsê«düq (eTT]–q
$TeTà*ï |ü≥Tº≈£îì @&ç|æ+#·≥+ ø£Hêï, ô|<ä›$>± ô|]–b˛j·÷sTT. e÷+dü+ yêdüq) edüTÔqï~. ˝Ò&ç&Üø£ºsY≈£î
Ç|ü&˚ ‘Ó>∑‘Ó+|ü⁄\T #˚düTø√e≥+ ÁX‚j·T ` uÀ<ÛäHé #·÷|æ+#êqT. ÄyÓT ≈£L&Ü Ä yêdüq ‘·≥Tº
düÿs¡+. ø√˝Òø£b˛sTT+~. Á{°{ŸyÓT+≥T Ç∫Ã+~.
»yêãT : Vü≤ˆˆÁ|üˆˆ n‘·´~Ûø£+>± #˚dæ
&É÷wæ+>¥‡ #˚sTT+∫+~. Á|üjÓ÷»q+ ˝Òø£
dæπ>Z dæ+>±s¡+. q+<äTe\¢ dü+Ô uÛqÑ ˇøÏ+‘· HÓeTà~+∫+~.
b˛sTT+~. Ä yêdüq e÷Á‘·+ b˛e≥+
ø£+>±s¡T |ü&Éø£+&ç. Bqqï ˇø£|ü⁄Œ&ÉT
e÷ sTT<ä›]ø° ô|fi¯¢sTTq|üŒ{Ï qT+N.. ˝Ò<äT.
Satiety Impotence nH˚yês¡T.
ø£˙dü+ s¬ +&ÉT ìeTTcÕ\T ≈£L&Ü ñ+&É&+É MT¬s˝≤+{Ï »yê_∫ÃHê e÷ Ç<ä›]
˝Ò<äT. dæ>∑TZ M&ç ÁyêdüTÔHêïqT. Hê≈£î y˚&ç ø=Hêïfi¯ófl @ Á|üj·T‘·ïeT÷ #˚j·T
eT<Ûä´ n_ÛÁbÕj·TuÛÒ<ë\T sêe⁄. y˚TeTT
ø£ \ >∑ ø £ e TT+<˚ s¡ e Tà+{≤s¡ T . Hê≈£ î ≈£î+&Ü $ÁXÊ+‹ rdüTø√+&ç. dü]b˛
ˇø£]H=ø£s+¡ ns¡+Δ #˚dTü ≈£îì J$düTHÔ êï+.
y˚&ç|ü⁄{Ϻq ø£åD+˝ÀH˚ yÓ[flb˛‘ês¡T. Çø£ ‘·T+~. eT+<äT\T nedüs¡+ ˝Ò<äT. eTØ
ø£qTø£ ì»+ #Ó|üŒ+&ç.
Hê≈£ î y˚ & ç r s¡ ø £ $\$˝≤¢ & ç b ˛‘êqT. uÛÑj·T+>± ñ+fÒ yÓ’f…≈£î‡, eTTdæ¢ yê&ÉT
ø√+&ç. s=eTTà\ ô|s¡T>∑T<ä\ >∑T]+∫ eTØ CyêãT : u≤ø°]º j·T˝Ÿ yÓCH’… √dædt e+{Ï
Äj·Tq ˝ÀbÕ\˙ï Äj·Tq ÁyêùdHÔ ˚ u≤>∑T+ yê´<ÛäT˝À¢ <äTs¡“¤s¡yÓTÆq yêdüq edüTÔ+~.
≥T+~. Äj·TH˚ï Áyêj·TeT+fÒ ªHê≈£î dæ>T∑ μZ n‹X¯jÓ÷øÏÔ>± #Ó|ü⁄‘·THêïs¡qT≈£î+{≤qT.
|üØø£å #˚sTT+#·Tø√+&ç. eTπs+ uÛÑj·T+ ˝Ò<äT. ˇø£kÕ] ÄyÓTqT
n+{≤s¡T. `|ü⁄*y˚+Á&É »qHê+>∑ yê´<Û ä T \ ôdŒwü * dü T º ø Ï
CyêãT : Ä&Éyêfi¯fløÏ dæ>∑TZ nqs¡úeTì ø£\˝Ò ø£q+&ç. #·÷|æ+#·+&ç. »qs¡˝Ÿ |òæJwæj·Tq¢ø£Hêï
s¡TEee⁄‘·Tqï s√E*$. Çø£ eT>∑yêfi¯fløÏ uÛ≤s¡´ |ü⁄]{ÏøÏ |ü⁄{Ϻ+{ÏøÏ yÓ[fl+~. yês¡T eT]+‘· ì•‘·+>± |ü]o*kÕÔs¡T.
dæ>∑TZ m+‘· nqs¡úyÓ÷ y˚πs #ÓbÕŒ˝≤? Hê≈£L e÷eT>±]ø° |ü&É<äT. n+<äTø£ì
»qe] 2018 33 69e dü+e‘·‡s¡ Á|ü#·Ts¡D
ãj·T≥≈£î e#˚ÃdüTÔ+~ yÓs’ d¡ t ÇHÓŒø¤ Hå£ é ø±e#·TÃ. >∑H]˚ j·÷ yê´~ÛøÏ n+>∑yÓ’|òü\´+ ø£\>∑<äT. @ ø£åD+˝À MT
bı≈£îÿ˝ÒMT sêe⁄. ø£qTø£ >∑H˚]j·÷ ø±<äT. >∑T]+∫ MTs¡T Ä˝À∫+#·Tø√e≥+ ÁbÕs¡+
Hê uÛ≤s¡´≈£î dü+uÛÀ>±q+‘·s+¡ Ms¡´+
oÁ|òüTdüâ\q+ b˛e{≤ìøÏ ø±eT•\Œ+ _ÛkÕÔs√ n|ü&˚ n+>∑yÓ’|òü\´+ ø£\T>∑T
ãj·T≥≈£î e#˚ÃdüTqÔ ï~. ÄyÓTøÏ+‘· es¡≈L£
nuÛÑ´dæ+#·≥+ ˇø£{Ï, yÓ’f…≈£î‡, mø˘‡{ÀqT ‘·T+~.
>∑s“¡ <¤ ëÛ s¡D »s¡>˝∑ <Ò Tä . BìøÏ ìyês¡D√bÕ
j· T + @$T{Ï ? >∑ s ꓤ X ¯ j · T ø£ + sƒ ê ìï yê&É≥+ ˇø£{Ï e÷sêZ\T. dü+<˚Vü≤+
yÓ&\É TŒ #˚d,æ Ms¡´+ ˝À|ü*øÏ yÓfifl‚ ˝≤ #˚ùd düT+r #˚sTT+#·Tø√yê˝≤? MTs¡T Á|ü#·T]+∫q ªªrj·Tìu≤<Ûäμμ˝À
e⁄bÕj·T+ @<Ó’Hê ñ+<ë? eT÷Á‘·$düs¡®q düeTj·T+˝À n+>∑ ø=ìï $yêVü≤ Ä#êsê\T #·~yêø£ ˇ]kÕ‡
`ìC≤e÷u≤<é |üPs¡«#·s¡à+ eT÷Á‘·+‘√ ãT&É>∑˝≤ ñãT“ ˝À ñqï ˇø£ $+‘· Ä#ês¡+ >∑T]+∫
»yêãT : n˝≤ #˚j·T≈£L&É<äT. Ä ‘·T+~. ø£qTø£ H˚qT düT+r #˚sTT+#·Tø√e Áyêj·÷\qT≈£îHêïqT.
nedüs+¡ ˝Ò<Tä ≈£L&Ü! Ms¡´+ >∑sꓤXj ¯ T· + ≥+ nedüs¡eT+{≤sê? ˇ]j·÷ C≤‘·T˝À¢ ãVæ≤wüºsTTq Åd”Ôì
˝ÀøÏ yÓfifl¯ <äT. <ëH√¢ì Ms¡´ø£D≤˝Ò yÓfi≤fl*. »yêãT : n+>∑os¡¸+ô|’ #·sêàìï MTs¡T eTT≥ºqfÒ¢ ‘·eTTàì uÛ≤s¡´qT, uÛ≤s¡´ nø£ÿ
ÄyÓT |æs¡T<äT\ ÁøÏ+<ä ~+&ÉT y˚dæ, ÄyÓT yÓqTø£≈£î ˝≤–q|ü&ÉT mÁs¡ì os¡¸uÛ≤>∑+ qT @ |ü]dæú‘·T\˝Àq÷ eTT≥Tºø√s¡T. uÛÑs¡Ô
‘·q yÓ÷ø±fi¯q¢ T #Ûêry˚|⁄ü ˝≤≈£îÿì ñ+&É>± n+>∑|üPs¡«#·s¡à+ qT+&ç |üP]Ô>± ãj·T≥ nqï uÛÀ»q+ #˚dqæ –HÓï*ï ≈£L&Ü eTT≥Tº
Ä bıõwüHé˝À s¡‹ »s¡|ü+&ç. dü]b˛ |ü&É>∑*–‘˚ düT+r nedüs¡+ ˝Ò<äT. ø√s¡T. ø£&É>∑s¡T.
‘·T+~. #Ó˝*¢… uÛsÑ >Ô¡ ±ì, uÛsÑ Ô¡ nqï>±ì sTT+{Ï
Ç˝≤+{Ï dü+<˚Vü‰\≈£î ñ‘·Ôsê\ e\¢
>∑T+&Ó H=|æŒ Á|üjÓ÷»q+ ˝Ò<äT. kÕúìø£ &Üø£ºs¡TøÏ øÏ eùdÔ m<äT≥|ü&sÉ T¡ . e÷{≤¢&sÉ T¡ . m+–*
1. ≈£ î &ç d ü Ô q eTT≈£ î Ä|ü π s wü H é #·÷|æ+#·Tø√+&ç. ø£+#·+ ≈£L&Ü ‹j·T´s¡T.
#˚sTT+∫q dü\ú eTT˝À >∑T+&Ó˝À¢ rÁeyÓTqÆ ˝À|ü+ MT~ ø±<äT, Ä˝À#·q~! n˝≤+≥|ü&ÉT ‘·eTTà&ç+{ÏøÏ nqï
H=|æ Œ ek˛Ô + ~. Ç~ uÛ Ñ $ wü ´ ‘· T Ô ˝ À yÓfi≤fl\Hêï, e~q>±]+{ÏøÏ eT]~ yÓfi≤fl
nbÕj·÷ìøÏ <ë] rdüTÔ+<ë? Hê uÛ≤s¡´‘√ H˚qT ø£*j·÷\+fÒ Hê \Hêï #ê˝≤ sTTã“+<˚ ø£<ë!
`n+&Ée÷qT‡ n+>∑ + eTT&É T #· T ≈£ î ìb˛‘· T +~. nsTT‘˚ uÛ≤s¡´ #Ó˝…¢* $wüj·T+˝Àq÷,
düÔ+_Û+∫Hê, s¡‹˝À H˚qT ì\Te˝Òø£b˛ nqï uÛ≤s¡´ $wüj·T+˝Àq÷ á s¡ø£+
»yêãT : Ä|üπswüHé ndæú|ü+»s¡|ü⁄ ô|’ ‘·THêïqT. ns¡ ìeTTwü+˝À ˙s¡T>±]
uÛ≤>∑+˝ÀH˚ »]–+~. <ëìøÏ >∑T+&Ó H=|æŒøÏ ìùw<Ûë\T ˝Òe⁄. #ê˝≤ k˛wü˝Ÿ>± ñ+{≤s¡T.
b˛‘·T+~... yêfi¯fl‘√ |ü]Vü‰kÕ\T, düs¡kÕ\T Ä&ÉT‘·÷
dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äT. πøe\+ uÛÑj·T+ ø=B›
MTs¡T u≤<Û|ä &ü TÉ ‘·THêïs¡T. |üØø£å #˚sTT+#·T CyêãT : eT>∑yê&ÉT ø±e÷ìøÏ ñ<äT´ ñ+{≤s¡T.
≈£îì, uÛÑj·T+ b˛>=≥Tºø√+&ç. ≈£îÔ&Ó’q|ü&ÉT ‘·q X¯øÏÔ kÕeTsêΔ´\ >∑T]+∫ á Ä#ês¡+˝Àì eT+∫#Ó&ɶ*ï $e
Ä˝À∫dü÷Ô ≈£Ls√Ã≈£L&É<äT. ‘·q uÛ≤s¡´ ]+#·eTì ø√s¡T‘·THêïqT.
>∑H˚]j·÷? X¯Øs¡+˝Àì e+|ü⁄\ kı+|ü⁄\ >∑T]+#˚
H˚qT Åd”Ô dü+|üs¡ÿ+ ms¡T>∑qT. ø±ì, Ä˝À∫+#ê*. n˝≤ Ä˝À∫dü÷qÔ ï+‘·ùd|ü⁄ `j·Tdt.yÓ÷Vü≤qsêe⁄
Hê\T>∑T dü+e‘·‡sê\ qT+&ç n+>∑os¡¸|ü⁄
n+#·T\j·T+<äT ∫qï ∫qï bı≈£îÿ\ e˝… MT ùdïVæ≤‘·T\T ø£˙dü+ eTT>∑TZ] ÇyÓTsTT˝Ÿ‡ (yê] nqTeT‹‘√)
ñqï$. n~ >∑H]˚ j·÷ nqT≈£î+≥THêïqT.
e÷≈£î ‘Ó*j·TCÒj·T+&ç. (8500555365 øÏ SMS ˝Ò<ë
·+

oÁ|òüTdüÿ\q+ b˛j˚T+<äT≈£î e÷s¡Zy˚T<äHêï


editor.abhisarika@gmail.com øÏ ÇyÓTsTT˝Ÿ.) <ë+‘√bÕfÒ
ñ∫‘

ñ+<ë?
MT ÇyÓTsTT˝Ÿ ≈£L&Ü! MT n+<äs¡≈£L 3 HÓ\\ bÕ≥T n_ÛkÕ]ø£
CyêãT : n+>∑os¡¸|ü⁄ n+#·T\ j·T+ (&çõ≥˝Ÿ ø±|”) ñ∫‘·+>± |ü+|ü⁄‘êeTT. n_ÛkÕ]ø£ <ë«sê
<äT ∫qï∫qï u§&çô|\ e˝… ø£ì|æ+#˚$ $C≤„qyê´|æÔøÏ MT düVü≤ø±s¡+ n+~+#·+&ç.
‘Ó’\Á>∑+<ÛäT\ eT÷‘·T\T. ˝Ò<ë ù||æ˝Àe÷
»qe] 2018 34 69e dü+e‘·‡s¡ Á|ü#·Ts¡D
»yêãT : Ç~ #ê˝≤ ÄdüøÏÔø£s¡yÓTÆq ≈£L‘·Ts¡T es¡Tdü ≈£î<äs¡Ãe#·TÃq˙ #Óù|Œ ô|[flø=&ÉT≈£î ÄyÓT y˚Tqu≤e≈£î |ü]Vü‰s¡+
Á|ü X ¯ ï . Á|ü r dü + |ò ü ÷ ìøÏ ˇø√ÿs¡ ø £ + yês¡THêïs¡T. #Ó*¢+∫ (ªªeTs¡<ä\T e÷&Éμμ) ‘·q uÛ≤s¡´qT
ø£≥Tºu≤≥T¢ ñHêïsTT. yÓTT<ä{À¢ eTq á$<Ûä+>± >√Á‘·+ qT+&ç ≈£î≥T+ ‘Ó#·TÃ≈£î+{≤&ÉT. Ç˝≤ ø£q´qT m‘·TÔ≈£î
dü e ÷»+˝Àì Åd” Ô \ T yê$ es¡ T dü \ T u≤ìï yê$ es¡Tdü\ Á|ü<Ûëq+>±q÷, b˛j˚T Vü≤≈£îÿ y˚Tqu≤e≈£L ñqï≥Tº>±
˝Ò≈£î+&Ü, C≤‹, ≈£î\, eT‘· uÛÒ<ë\T s¡ø£Ôdü+ã+<Ûä+ Á|üe÷D+>±q÷ m|ü&Ó’‘˚ ãTTEyÓ ’ + ~. Ç˝≤ m‘· T Ô ≈ £ î b˛sTT
˝Ò≈£î+&Ü ÁãVü≤àdü«s¡÷bÕHÓï]–, ùd«#·Ã¤>± ìùw~Û + #ês√ n|ü  &˚ >√Á‘ê+‘· s ¡ nqTuÛÑ$+#·{≤H˚ï sêø£ådü $yêVü≤+>±
|ü⁄s¡Twüß\‘√ $Vü‰]+#˚ yês¡ì eTVü‰ $yêVü‰\T neT\T˝À ø=#êÃsTT. ô|<ä›\T #ÓbÕŒs¡T.
uÛ≤s¡‘·+˝À kÕø£å´+ ñ+~. nsTT‘˚ ô|’ >√Á‘·+ qT+∫ ‘Ó∫Ãq ô|[¢ #˚düTø=ì uÛ≤s¡´qT sTT+{ÏøÏ
C≤‘·T\T Hê>∑]ø£+ ne⁄‘·Tqïø=B› |æ\¢≈£î nqï<äeTTà\+<äs¡÷ düeT+>± ‘Ó#T· Ãø√≈£î+&ÜH˚, e~q‘√ ø£*ùd Vü≤≈£îÿqT
ø=ìï $~Û ìùw<Ûë\qT @s¡Œs¡T#·Tø=+≥÷ uÛsÑ \Ô¡ T>± ñ+&˚yês¡T. n˝≤π> Ä |æ\¢ nø£ÿ ô|[flø=&ÉT≈£î ‘·eTTà&ÉT bı+<äT‘·THêï&ÉT.
e#êÃs¡T. ø±\Áø£y˚TD≤ düe÷» düuÛÑT´\ #Ó*¢fi¯fl+<ä]˙ nqTuÛÑ$+#˚ Vü≤≈£îÿ Ä |æ\¢ yê&˚ ‘√{Ïô|[flø=&ÉT≈£î>± |ü\ø¢ ˝° À }πs>∑T
dü+K´ ô|s¡T>∑T‘·÷ sêe≥+‘√ >√Á‘·+ uÛsÑ Ô¡ nqï<äeTTà\+<ä]ø° ñ+&˚~. sT÷ $wü ‘·THêï&ÉT. n+‘˚>±ì ô|[flø=&ÉT≈£î nqï>±
ÁbÕ#·Ts¡´+˝ÀøÏ e∫Ã+~. @ Åd”Ô nsTTHê j· T +˝À ≈£ L &Ü yê$es¡ T dü \ T ]øÏ Ä Vü≤≈£îÿ Á|üdüTÔ‘·+ ˝Ò<äT. |üPs¡«+
Ä >√Á‘·+˝Àì me]‘√HÓ’Hê ùd«#·Ã¤>± bÕ{Ï+#ês¡T. e⁄+&˚~. á Vü≤≈£îÿH˚ ªª<˚es¡Hê´j·T+μμ
ø±e÷qTuÛÑe+ bı+<äe#·TÃqì ìs¡ísTT+ eTq ô|[flfi¯fl˝À¢ sTT|üŒ{Ïø° ˇø£ $+‘· n+≥THêï+. nq>± eT]~ Vü≤≈£îÿ nì
#ês¡T. Ä#ês¡+ ñ+~. ô|[fl düeTj·T+˝À ô|[fl ns¡ú+. n˝≤π> eTs¡<ä*ì dü+uÛÀ–+#˚
nq>± dü+|òüT dü+ã+<Ûä+ ìùw~Û+|ü ≈£L‘·Ts¡Tì ÄyÓT y˚Tqe÷eT ãT≥º˝À Vü≤≈£îÿ u≤e>±]ø° ñ+~.
ã&ç >√Á‘·dü+ã+<Ûä+ $~Û+|üã&ç+<äì ≈£Ls√Ãu…{Ϻ m‘·TÔø=∫à sTTkÕÔ&ÉT. ÄyÓTqT ákÕ] MTs¡T #Ó|æŒq Ä#êsêìï |üsê
ns¡Δ+. nsTT‘˚ n|üŒ{Ïø°Ï yê$es¡Tdü\ ‘êqT nqTuÛ Ñ $ +#˚ Vü ≤ ≈£ î ÿqT n‘· ˙ eT]Ù<ë›+.
ìùw<Ûë\T ˝Òe⁄. $<Û ä + >± ô|[fl ø=&É T øÏ ÿ <Û ë sê<ä ‘ · Ô + #Ó˝*¢… uÛsÑ Ô¡ ‘·q >√Á‘êìøÏ #Ó+~qyê&ÉT
ªªyê$μμøÏ ÁbÕ<Ûëq´‘· sê>±H˚ ‘·*¢øÏ #˚XÊ&Éqï e÷≥! Ç~ dü÷Á‘·ÁbÕj·T+>± ø±&ÉT— ø£qTø£ |üs¡T&ÉT! |üs¡Tì‘√ ø£\sTTø£
ø=&ÉT≈£î‘√q÷, ‘·+Á&çøÏ ≈£L‘·Ts¡T‘√q÷ ÄyÓ÷~+|üã&çqfÒ¢ >∑<ë ns¡Δ+! ø£qTø£ e´_Û#ês¡y˚T ø£<ë!
dü+ã+<Û+ä ìùw~Û+|üã&ç+~. ø±ì, nHêï <ëìøÏ eT÷\+ @yÓTÆ ñ+≥T+~? uÛÑs¡Ô nqï‘√ ø£\sTTø£e\¢ Ä uÛ≤sê´
#Ó˝…¢fi¯fl eT<Ûä´ dü+ã+<Ûä+ e÷Á‘·+ ìùw~Û+ |üPs¡«ø±\+˝À @ ø£q´HÓ’Hê $yêVü‰ uÛÑs¡Ô\ dü+ã+<Ûä+ #Ó&ÉT‘·T+~. eTVü‰\øÏÎ
|üã&É˝Ò<äT. ø£+ø£D≤\ |ü+&ÉT>∑ H˚{ÏøÏ ìøÏ eTT+<äT y˚Tqe÷eT˝Ò nqTuÛÑ$+#˚ düe÷qTsê˝…q’ ‘·q ô|<ä› ‘√{Ïø√&É* ø±|ü⁄
<ëìøÏ ñqï dü+πø‘·+. Ä ‘·sê«‘· s¡ø£Ô yês¡qïe÷≥! Ä düeTj·T+˝À ÄyÓT s¡+˝À ∫#·TÃô|&ÉT‘·T+~. ø£qTø£ <ëìì
dü+ã+<Ûë\ ìùw<Ûä+ neT\T˝Àø=∫Ã+~. >∑s“¡ e¤ ‹ nsTT |æ\*¢ ï ø£Hêï ÄyÓT ø£q´‘·«+ ìùw~Û+#ês¡T.
nHêï #Ó˝…¢fi¯fl dü+ã+<Ûä+, nø±ÿ ‘·eTTàfi¯fl <ä÷wæ‘·+ ø±<äT. n+<äTπø Ä ø±˙qT\≈£î nqï uÛ≤s¡´ $wüj·T+˝À <˚es¡Hê´j·T
dü+ã+<Ûä+ ìùw~Û+|üã&ܶsTT. (j·TeTT&ÉT (ø£q´ ø£qï |æ\¢\πø) ‘·*¢ ‘·+Á&ç Ädæú˝À y˚T e]ÔdüTÔ+~. nqï ø£Hêï nqï uÛ≤s¡´
á ìùw<ÛëìøÏ eT÷\|ü⁄s¡Twüß&ÉT. ãTTπ>« yê{≤ sêe≥eT÷, Ä e÷‘êeTVüQì _&ɶ ∫qï~ >∑<ë! ÄyÓT≈£î uÛÑs¡Ô e\¢ dü+‘·è|æÔ
<ä+˝À j·TeT`j·T$T dü+yê<ä+ á dü‘ê´ \T>±H˚ yêfi¯óflq÷ï |ü]>∑DÏ+|üã&É≥eT÷ \_Û+#·ì |üø£å+˝À eT]~ düVü‰j·÷ìï
ìï s¡TEe⁄ #˚düTÔqï~). »]π>~. bı+<äe#·TÃ.
á $<Û+ä >± ªªyê$μμ neT\T˝Àø=∫Ãq ô|fi¯flsTTq ‘·s¡Tyê‘· Ä |æ\¢qT ÄyÓT uÛ≤s¡´ #Ó˝…¢\T $wüj·T+ ≈£L&Ü n+‘˚.
‘· s ê«‘· ªªes¡ T dü μ μ ≈£ L &Ü neT\T˝À y˚Tqe÷eT ø=&ÉT≈£î (y˚Tqu≤e) m‘·TÔ≈£î uÛ≤s¡´B, uÛ≤s¡´ #Ó˝*¢… B ˇø£fÒ s¡ø+Ô£ . yê[fl
ø=∫Ã+~. #Ó˝…¢* es¡Tdü ≈£L&Ü |üìøÏ b˛sTT <ë∫y˚kÕÔ&ÉT. ÄyÓT n‘·ì Vü≤≈£îÿ. <ä›]ø° eT<Ûä´ n$HêuÛ≤e dü+ã+<Ûä+
sê<äHêïs¡T. nsTTHê Ç+ø± ‘Ó\T>∑T ÄyÓTqT nqTuÛÑ$+#˚ Vü≤≈£îÿqT e<äT\T e⁄+≥T+~. ás긴–ï bı≥eT]+#·<äT.
C≤‘·T˝À¢ #Ó˝…¢* es¡Tdü #Ój·T´e#·TÃq˙ ø√e≥+ n‘·ìøÏwüº+ ˝Ò<äT. n|ü⁄&Ü ô|>’ ± uÛ≤s¡´ #Ó˝˝¢… Ò n‘·ì ô|[fl düeTj·T+˝À

»qe] 2018 35 69e dü+e‘·‡s¡ Á|ü#·Ts¡D


‘√{Ï ô|[fl≈£L‘·Ts¡T>± |ü\¢ø° m≈£îÿ‘·T+~! yÓfi≤fl*. ø±s¡D≤\T ≈£L&Ü ñqïy˚yÓ÷ |üØøÏåÏ+#ê*.
ø£qTø£ n‘·ì uÛ≤s¡´≈£îqï Vü≤≈£îÿ\˙ï ÄyÓTø° ÄyÓT >∑s¡“¤<Ûës¡D≈£î á nedüú ˇø=ÿø£ÿ uÛ≤s¡´ dü«j·T+‘·è|æÔ
ñHêïsTT. kÕ] nes√<Û ä ø £ e Te⁄‘· T +~. Ç‘· s ¡
Hê≈£î dü«j·T+‘·è|æÔ n\yê≥T e⁄qï~.
MTs¡T #Ó|æŒq$ ¬s+&É÷ ‘√{Ïô|[fl <ëìï m˝≤ b˛>=≥Tºø√yê˝À ‘Ó*j·T&É+
ø=&ÉT≈£î, ‘√{Ïô|[fl≈£L‘·Ts¡¢ Vü≤≈£îÿ\T. ˝Ò<Tä . HÓ\˝À #ê˝≤ kÕs¡T¢ H˚q÷, Hê uÛsÑ Ô¡
kÕ+|òæTø£+>± nHê~ düe÷»+˝À m+‘√ ]wæbòÕs¡à Äj·TTπs«<ä Wwü<Ûë\T
\_Û+#·T #√≥T¢ ø£*dæ <ë+|ü‘·´ dü+ã+<Ûë\qT ô|≥Tº≈£î+
ÁbÕeTTK´+ ø£*– ñqï|üŒ{Ïø° H˚{Ïø° n$ ≥÷H˚ ñ+{≤+. nsTTq Hê≈£î düj·T+
Hêe÷e•wüº+>± $T–˝≤sTT. eT+∫sê´\ ‘·è|æÔ nedüs¡+ m≈£îÿe>± ø£ìŒdüTÔ+~.
;»yêVæ≤ø£˝À yê´~Û ]wæbòÕs¡à Äj·TTπs«~ø˘ cÕ|t, u≤>± ∫qï‘·q+ qT+∫ Hêø° n\yê≥T
l $. >∑Ts¡Tej·T´, Vü≤Ödt HÓ+. 20-606/6 e⁄+~. Hê≈£î ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ $yêVü≤yÓTÆ+~.
Hê uÛ≤s¡´ jÓ÷ì qT+&ç ‘Ó\¢ì ÁkÕe >∑es¡ïyÓT+{Ÿ &çÁ^ ø±˝Òõ s√&é, l#Ó’‘·q´ f…ø√ïdü÷ÿ˝Ÿ
eTT yÓ\Te&ç õ>∑≥>± jÓ÷ì uÛ≤>±ìï e<ä›, z˝Ÿ¶ >∑]yÓT\¢ eT+∫sê´\ ¬s+&ÉTkÕs¡÷¢ Hêø° n\yê≥T b˛‘·T+<äH˚
|ü P ]Ô > ± ø£ | æ Œ y˚ j · T &É + , ˇø=ÿø£ ÿ kÕ] 9949801734, 8978559966 nqT≈£îHêïqT.
ã≥º\≈£î eTs¡ø£|ü&É&É+ »s¡T>∑T‘·Tqï~. ìC≤e÷u≤<é Hê˝À Hêπø ndüVü≤´+>± ñ+~. Hê
ìÁ<ä˝Ò∫q|ü⁄&ÉT Á|ü‹ ñ<äj·T+ $~Û>± &Ü. $»j·TuÛ≤düÿsY n+‘· H˚ q T Hê uÛ Ñ s ¡ Ô q T ÄVü ‰ «ì+#·
sTT˝≤ »s¡ T >∑ T ‘· T qï<ä ì , ˇø√kÕ] XÊ+‹ πøs¡∞j·T Äj·TTπs«<ä Vü‰dæŒ≥˝Ÿ ˝Òø£b˛‘·THêïqT. Äj·Tq @ bÕ{Ï #=s¡e
eT<Û ë ´Vü ≤ ï+ ≈£ L &Ü ø£ ì |æ d ü T Ô q ï<ä ì 6-8-20 HêyéT<˚yéyê&É rdüT≈£îHêï Hêø±j·Tq MT<ä ndüVü≤´+
#Ó|ü⁄Ôqï~. Bì e\¢ <äTs¡<ä>± e⁄+≥Tqï bò˛Hé: 9290445540 ø£\T>∑T‘√+~.
<ä ≥ . u≤Vü ‰ ´<Û ä s ê\T ˇs¡ d æ dü Œ s¡ Ù ≈£ î ãw”sêu≤<é (ìC≤e÷u≤<é õ.) Hêø° $wüj·T+ô|’ MT dü\Vü‰ ø±yê*.
eT+≥ô|&ÉT‘·THêïj·T≥. &Ü. _. eTTs¡[, lsêe÷ øÏ¢ìø˘
ãw”sêu≤<é, ø£eTàsY|ü*¢ eT+. MT |ü⁄düøÔ ±\T #·~yêqT. ø±ì Hê≈£î ‘·–q
>∑‘· ÄπsX¯ófl>± e÷≈£î |æ\¢\T ˝Òs¡T. bò˛Hé: 9948132827 düe÷<Ûëq+ <=s¡ø£˝Ò<äT.
e÷≈£î |æ\¢\T |ü⁄≥ºø£b˛e&ÜìøÏ sTT~ CyêãT : eTT+<äT dü«j·T+‘·è|æÔ #ê˝≤
ø±s¡Dy˚THê?
ãkÕ«|üPsY (ìC≤e÷u≤<é õ.)
&Ü. ¬ø. dü‘·´Hêsêj·TD, ˙#·yÓTÆq<äqï n_ÛÁbÕj·T+ MT eTqdüT
CyêãT : ñ‘·Ôs¡+ <ë«sê MT uÛ≤s¡´≈£î ãkÕ«|üPsYé, _ø±ÿq÷sY eT+. qT+∫ b˛yê*. n<˚<√ ô|<ä› ‘·ô|’Œq≥÷¢,
>∑\ sTTã“+~ >∑T]+∫ MTs¡T Áyêdæq bò˛Hé: 9908812866 Ä ‘·|ü MTs=ø£ÿπs #˚dæq≥÷¢ uÛ≤$+∫
n+XÊ\qT #·~$, @ ìs¡j í T· + #Ó|Œü &ÉeT÷ @\÷s¡T ø£ è +–b˛≈£ L &É < ä T . ‘· | ü  #˚ k Õs¡ q ï
ø£wüº+. ãVüQXÊ πø+&ç&çj·÷dædt, ˝Ò<ë &Ü. ø£eT˝Ÿ bÕcÕ, neTà Vü‰dæŒ≥˝Ÿ eTqdüÔ‘·«y˚T eTqdüT‡˝À+∫ ñ‘ê‡Vü‰ìï
Áf… Æ ø √yÓ ÷ ìj· ÷ dæ d t . .. M{Ï ‘ √ bÕ≥T ø=ã“]‘√≥, @\÷s¡T ‘·]y˚TdüTÔ+~.
>∑sꓤX¯j·Tø£+sƒ¡yê´~Û e+{Ï$ ñqï≥Tº bò˛Hé: 9347593307 ø£qTø£ MT bıs¡bÕ≥TqT Á>∑Væ≤+∫
‘√k˛Ô+~. e÷sêÿ|ü⁄s¡+ <ëìï >∑T]+∫ m≈£îÿe>± Ä˝À∫+#·ø+£ &ç.
MT uÛ ≤ s¡ ´ qT ¬ > ’ q ø±\õdü T º ø Ï &Ü. nyê«] Á|ükÕ<é $TeTà*ï MTs¡T øÏ+#·|üs¡#·Tø√+&ç. MT
#· ÷ |æ + #· + &ç ! yês¡ T Åd” Ô »qHê+>∑ 9704343849 ø±eT kÕeTs¡Δ´+ MT≈£îqï ø±e÷qTuÛÑe+
yê´<Û ä T \≈£ î dü e TÁ>∑ y Ó T Æ q ∫øÏ ‘ · ‡ »>∑Zj·T´ù|≥ ø£Hêï m≈£îÿe>± ñ+&É&É+e\¢H˚ dü«j·T+
sTTe«>∑\s¡T. á $wüj·TyÓTÆ MT uÛ≤s¡´ ‘·è|æÔøÏ bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì eT]Ãb˛ø£+&ç.
dæ>∑TZ|ü&Ée\dæq nedüs¡+ ˝Ò<äT. |üqTï l u≤∫q|üŒ ø√fÒX¯«s¡sêe⁄
nj·T´|üŒ >∑T&ç yÓqø£ á s¡ø+£ e÷qdæø£ ∫+‘· qT+&ç <ä÷s¡
dü\T|ü⁄>± e⁄+fÒ <ä+‘·yÓ’<äT´&ç <ä>∑Zs¡ »>∑Zj·T´ù|≥, ø£ècÕí õ˝≤¢ yÓT‘Æ ˚ MT düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ø±e#·TÃ. ø±ì
¬ø˝≤yÓfi≤ÔyÓ÷ n<˚$<Ûä+>± á s¡ø£+ 9440979265 |ü ø £ å + ˝À MT≈£ î Ç‘· s ¡ ø±s¡ D ≤ñqT
s√>±\≈£î >∑sꓤX¯j·T yÓ’<äT´\ e<ä›≈£î
»qe] 2018 36 69e dü+e‘·‡s¡ Á|ü#·Ts¡D
Á|ü‹ s√p $XÊK|ü≥ï+˝À MTø√dü+ ...
ôdø˘‡ - ôV≤˝ŸÔ πøsY
dü+‘êq+ ˝Òìyês¡T, ôdø˘‡ düeTdü´\T, dü+<˚Vü‰\T ñqïyês¡T, <ë+|ü‘·´ düeTdü´\T, e÷qdæø£ ôdø˘‡
düeTdü´\T, oÁ|òüT düâ\q+, düTKyê´<ÛäT\T, »qHê+>∑ yê´<ÛäT\T, Åd”Ô\ ôdø˘‡ düeTdü´\T, >∑sꓤX¯j·T yê´<ÛäT\T,
ôV≤#Y.◊.$./msTT&é‡ ñqïyês¡T... ‘·>∑T ∫øÏ‘·‡, dü\Vü‰\T, øöì‡*+>¥ ø=s¡≈£î dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.
&܈ˆ |æfi≤fl <äTsêZsêe⁄, ôdø±‡\õdüTº y˚fi¯\T: ñˆˆ 9 ` kÕˆˆ 3 >∑+. es¡≈£î (Ä~yês¡+ ôd\e⁄)
nbÕsTT+{ŸyÓT+{Ÿ ø=s¡≈£î:
M.S. (Sexuality), P.G.D.C.P., Dip in A.V.R.., C.A.F.E., Ph: 0891-6595225,
Fellow, Council of Sex Education & Parenthood International
Cell: 93928 44435
HOLY CROSS #·]Ã m<äTs¡T>±, NH-5 s√&é, e-mail:
bÕ‘· >±Eyêø£, $XÊK|ü≥ï+ - 530 026 doctorpilla@yahoo.com
MT $esê\T s¡Vü≤dü´+>± ñ+#·ã&É‘êsTT
øÏ¢ìø˘ ]wæ bòÕsêà Äj·TTπs«<ä Wwü<Ûë\T, n_ÛkÕ]ø£ ôd≈£î‡ $C≤„q Á>∑+<∏ë\T e÷e<ä› \_ÛkÕÔsTT.
nH˚ « wæ + #ê*. s¡ ‹ ˝À MT≈£ î dü ¬ s ’ q eTqdü‘Ô «· XÊÅd+Ôü `yÓ<’ ´ä XÊÅd+Ôü á $wüjT· yÓTÆ πøe\+ |ü⁄s¡TcÕ+>±ìï ‘=\–+∫q+‘·
ø±eTÁù|s¡D \_Û+#·ø£, dü«j·T+‘·è|æÔì ø=+‘· |ü]XÀ<Ûäq »]bÕsTT ø±ì n$ e÷Á‘êq eèwüD≤\πø$<Ûyä TÓ qÆ Á|üe÷<äeT÷
ÄÁX¯sTTdüTÔHêïsê? uÛÑs¡Ô|ü≥¢ e´‹πsø£‘·, Ç∫Ãq »yêãT\T n+‘· dü+‘·è|æÔø£s¡+>± ˝Ò<äT. eT‘·<äèw溑√ ø=+<äs¡T kÕ<ÛäTe⁄\T
nsTTwüº‘· ñqïyê? .. e¬>’sê ø±s¡D≤\T ˝Òe⁄. á s¡ø£+ Ä|üπswüqT #˚sTT+#·T ø√e&É+
|ü]o*+#ê*. bÕøÏåø£ n+>∑#˚ä<ä+˝À |ü⁄s¡TcÕ+>±ìï »s¡T>∑T‘·Tqï~.
n+>∑#˚ä<ä+ ‘=\–+#·s¡T. ;»ø√XÊìøÏ Ç≥÷ n≥÷ e+<Ûä´‘·« düeTdü´
Äsê´! ø=+<äsT¡ »qHê+>±ìï |üP]Ô>± ∫qïø£qï+ ô|{Ϻ eèwüDeTT\qT rdæy˚kÕÔ qH=ïø£ ¬>’qø±\õdüTº |üØø£å #˚XÊ&ÉT.
‘=\–+#·T≈£î+{≤s¡≥. ø=+<äs¡T eèwüD≤ s¡T. á s¡ø+£ eTqTwüß´\ì ø=C≤®\+{≤s¡T. Hê jÓ T Tø£ ÿ n+&É y êVæ ≤ ø£ \ T ¬ s +&É ÷
\H√, |ü⁄s¡TcÕ+>±H√ï @<√ ˇø£ <ëH˚ï Ç˝≤ rdæy˚j·Tã&çq e´øÏÔ u≤\T&Ó’‘˚ n‘· eT÷düT≈£î b˛j·÷j·Tì #ÓbÕŒ&ÉT. Hê
‘=\–+#· T ≈£ î +{≤s¡ ≥ . »qHê+>∑ + ìøÏ s¡‘· kÕeTs¡Δ´+ ñ+&É<äT. j·TÚeq+ ej·TdüT‡ 36 dü+ˆˆ\T. Hê uÛÑs¡Ô ej·TdüT‡
˝Ò ≈ £ î +&Ü eèwü D ≤\T ñ+{≤j· ÷ ? e#˚Ãø£ rdæy˚j·T&É+ »]–‘˚ n‘·ì s¡‘· 35 dü+ˆˆ\T. e÷≈£î |æ\¢\T ø±yê\ì
¬ s +&ç + {Ï ˙ ‘=\–ùdÔ eT÷Á‘· + m˝≤ kÕeTs¡Δ´+ <Óã“‹q<äT. @yÓTÆHê ás¡ø£+ e⁄+~. ªªIμμπs rdæ nedüsy¡ TÓ ‘Æ ˚ Ä|üsπ wüqT
b˛düT≈£î+{≤s¡T? ndü\T Ç˝≤+{Ï ø√]ø£ $TÁ‘·T\øÏ |æ\¢\T |ü⁄≥ºs¡T. #˚j·÷\ì &Üø£ºs¡T nHêï&ÉT. n<˚$T‘√
eT>∑yêfi¯fløÏ m+<äT≈£î ø£\T>∑T‘·T+~? ø=+‘·eT+~ |ü⁄s¡TcÕ+>±˙ï, ;» e÷≈£î #Ó|üŒe\dæ+~. Hê ej·TdüT‡ Åd”Ô
»yêãT : ø=+‘·eT+~ eT>∑yêfi¯ófl ø√XÊ˙ï, eèwüD≤\qT |üP]Ô>± ‘=\–+#·T Ä|üπswüqT #˚sTT+#·T≈£îHêïø£ >∑sꓤìï
e÷qdæø+£ >± Ä&É‘H· êìï ø£*–e⁄+{≤s¡T. ø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. nsTTq|üŒ{Ïø° <Û ä ] +#˚ neø±X¯ + e⁄+<ë? MT
ø£qTø£ n˝≤+{Ïyêfi¯ófl n+>∑#˚ä<ä+ ø√dü+ eT÷Á‘·Hêfi¯+ sTT~es¡≈£î |ü⁄s¡TcÕ+>∑+ düe÷<Ûëq+ #·÷ùdÔø±ì, Hê≈£î }s¡≥
Á|üjT· ‘·ï+ #˚jT· &ÉeT÷, bı+<ä&eÉ T÷ »s¡T eT÷\+ e⁄+&˚ # √≥ ‘Ó s ¡ T #· T ø=H˚ ø£\T>∑<äT.
>∑T‘√+~. Ç˝≤+{Ï ø√]ø£\T eTqTwüß´\≈£î e⁄+≥T+~. ø£qTø£ eT÷Á‘· $düs¡®q≈£î »yêãT : ndü\T ªªIμμπs rj·T≈£î+&Ü
m+<äT≈£î ø£\T>∑T‘êjÓ÷ #Ó|üŒ&É+ ø£wüº+. @$<ÛäyÓTÆq nuÛÑ´+‘·s¡+ e⁄+&É<äT. b˛‘˚ n+&ÉyêVæ≤ø£\T eT÷düT≈£îb˛j·÷j·Tì @
»qe] 2018 37 69e dü+e‘·‡s¡ Á|ü#·Ts¡D
|üØø£å‘√ ìsêú]+#ês√ MTs¡T sêj·T˝Ò<äT. ñqï~. eT∞fl áyÓTqT ø£*ùdÔ Á|üe÷ dü + |ü s ¡ ÿ + Hê 22e dü + e‘· ‡ s¡ + ˝À
ªª HSG" nH˚ I μμπ s e\¢ MT <äe÷? $yêVü≤eTT #˚düT≈£î+fÒ uÛÑj·TeTT »]–+~. n|ü ⁄ &É T y˚ X ¯ ´ \ <ä > ∑ Z s ¡ ≈ £ î
>∑sꓤXj ¯ T· |ü]e÷D+`ìsêàD+ düŒwü+º >± ˝Ò<ë? á yê´~Û Bìe\¢H˚ e∫Ã+<ë? yÓfifl‚ yê&çì. ø±ì ˇø£ j·TTe‹ Hê n+>∑+
‘Ó \ TkÕÔ s TT. n+&É y êVæ ≤ ø£ \ T eT÷dæ n+≥T yê´<Ûë? #ê˝≤ ∫qï~>± j·TTqï<äì #Ó|Œæ q ‘·sê«‘·
e⁄HêïjÓ ÷ , ‘Ó ] ∫e⁄HêïjÓ ÷ ≈£ L &Ü »yêãT : MT≈£î ø£*–q #·s¡àyê´~Ûø°, yêfi¯fl <ä>∑Zs¡≈£î yÓfi¯fl&É+ e÷qT≈£îHêïqT.
‘Ó\TdüTÔ+~. nsTT‘˚ MT ej·TqTØ‘ê´ Ä Åd”Ô‘√ MT≈£î @s¡Œ&çq dü+ã+<Ûëìø° @ Hê n+>∑eTT e÷eT÷\T>± 1`1/4μμ
MTs¡T ˝Ò|üs√k˛ÿ|” #˚sTT+#·Tø√e&É+ $<ÛäyÓTÆq dü+ã+<ÛäeT÷ ˝Ò<äT. ø£qTø£ ˝Òì bı&Ée⁄ ñ+≥T+~. düÔ+uÛÑq düeTj·T+˝À
eT+∫~. nø£ ÿ &˚ nìï $wü j · ÷ \÷ b˛ì nqTe÷q+ ÄyÓTô|’ ô|≥Tºø√ø£+&ç. 4 ˝Ò ø £ 4 1/4μμ ñqï~. n+>∑ +
uÀ<Û|ä &ü ‘É êsTT. M*ùdÔ dü]#˚kÕÔsT¡ ≈£L&Ü. yê´~Û |üP]Ô>± b˛sTTq ‘·sT¡ yê‘· ìs¡“j
¤ T· + #· T ≥Tº ø =\‘· 4μμ n+>∑ T fi≤\T. Çø£
n+<äT≈£î #·s¡àyê´~Û >± $yêVü≤+ #˚düTø√+&ç. eèwüD≤\˝À m&ÉeTyÓ’|ü⁄~ #ê˝≤ ô|<ä›~
e∫Ã+<ë? MTs¡T ‘=*kÕ] ÄyÓT‘√ ø£*dæq düeT e⁄+~. ≈£î&çyÓ’|ü⁄ eèwüD+ #ê˝≤ ∫qï~.
j·T+˝À MT Áô|òqT´\yéT ‘Ó–b˛sTT+~. 3/4 bı&Ée⁄ 1/2 yÓ&É\TŒ. n+<äTe\¢
Hê≈£î Ç|ü&ÉT 23 dü+ˆˆ\T. Hê≈£î 17 n+<äTe\¢H˚ n+‘·sø¡ +Ô£ e∫Ã+~. kÕ<Ûës¡ ø£{ŸÁ&Üj·TsY y˚düTø=ì m|ü&ÉT kÕïHêìøÏ
˝Òø£ 18 dü+e‘·‡s¡eTT\T ø£\ ej·TdüT˝À D+>± ‘=* ø±eTdü+ã+<Ûëìï ô|≥Tº≈î£ qï b˛qT. dæ > ∑ T Z e \¢ ! n_Û k Õ]ø£ \ T
ˇø£ Åd”Ô‘√ dü+uÛÀ>∑eTT »]–q yÓ+≥H˚ düeTj·T+˝À ø=+‘·eT+~ j·TTe≈£î\≈£î #·<äTe⁄‘·THêïqT. n+>∑+ bı&Ée⁄ ô|+#˚
Hê n+>∑eTT qT+&ç <Ûës¡\T>± s¡ø£ÔeTT Ç˝≤ »s¡T>∑T‘·÷ ñ+≥T+~. neø±X¯+ ˝Ò<äHêïs¡T. ø±ì #·T≥Tº ø=\‘·
e∫Ãq~. Ä sêÁ‹ n+‘ê ÄyÓT >∑T&ɶ\‘√ ô|]– n+>∑+ ˝≤e⁄ nj˚T´ e÷s¡Zy˚T <Ó’Hê
n+>±ìï ‘·T&ç∫+~. Ä ~qeTT qT+&ç ô|s¡T>∑T‘·T+<ë? ñ+<ë ‘Ó\T|üe\dæq~.
y˚ T eTT <=+>∑ ‘ · q eTT>± ø£ \ Tdü ÷ Ô H ˚ Hê ej·TdüT‡ 30 dü+ˆˆ\T. H˚qT 15e
»yêãT: y˚XÊ´ dü+|üs¡ÿ+ n|üø±s¡+
ñHêïeTT. ‘·sT¡ yê‘· Ä }s¡T $&ç∫ dæ{ø° Ï dü + e‘· ‡ s¡ + qT+&˚ Vü ≤ dü Ô Á |ü j Ó ÷ >∑ +
#˚düTÔ+~. y˚X¯´ e\¢ e÷qdæø£ dü+‘·è|æÔ
sêe\dæ e∫Ãq~. n+‘·≈î£ |üPs¡«+ Hê≈£î ÁbÕs¡+_Û+#êqT. yÓTT<ä{À¢ s√E≈£î ¬s+&ÉT
\_Û+#·<äT. ô|’>± n<ä+‘ê ÁyÓTT≈£îÿã&ç
eTX¯S∫ nsTTq~. Ç|ü&ÉT Hê≈£î 4 dü+. eT÷&ÉT kÕs¡T¢ #˚ùdyê&çì. ø±ì Áø£y˚TD≤
e´eVü ‰ s¡ e ÷sTT]! n|ü ⁄ Œ&É | ü ⁄ Œ&É ÷
qT+&ç nq>± áyÓT ùdïVü≤eTsTTq ¬s+&ÉT ìÁ>∑Væ≤+#·T≈£îì ¬s+&ÉT s√E\ ø=ø£kÕ]
nee÷Hê\T ≈£L&Ü m<äTs¡e⁄‘êsTT.
dü+e‘·‡s¡eTT\≈£î Hê≈£î ˇø£ $<ÛäyÓTÆq #˚ùdyê&çì. Ä ‘·s¡Tyê‘· 4 ˝Òø£ 5
uÀqdt>± »ãT“\T. uÛÑj·T+‘√ e÷qdæø£
#·s¡àyê´~Û k˛øÏq~. ø±fi¯ófl, #˚‘·T\≈£î ˇø£ dü+e‘·‡s¡eTT\ qT+&ç $T‘·+>± yêsêìøÏ
øå√uÛÑ. n+<äTπø y˚X¯´\ e<ä›≈£î yÓfi¯fle<ä›ì
$<Û ä y Ó T Æ q eT#· Ã \T. yê{Ï ì ø£ & ç – q ˇø£kÕ] #˚ùdyê&çì. Hê yÓTT<ä{Ï Åd”Ô
j·TTe≈£î*ï ôV≤#·Ã] düTÔHêï+. Vü≤.Á|ü.j˚T
‘·s¡Tyê‘· eT∞fl |ü≈£îÿ sêe&É+, ‘·\ô|’
qj·T+. <ëì‘√ Ä uÛÑj·÷˝ÒMT ˝Òe⁄.
düT+&ÉT, ã\V”≤q‘·. mìï eT+<äT\T
yê&çHê ‘·>∑Z˝Ò<äT. ÄyÓT≈£î á Hê\T>∑T ô|[fløÏ eTT+<äT - MT n+>∑Á|üe÷D+ >∑T]+∫ MT≈£î
dü+e‘·‡s¡eTT\ qT+&ç <ä÷s¡+>± ñHêïqT. düèwæºs¡Vü≤düü´+, uÛj
Ñ T· + nedüs+¡ ˝Ò<Tä . dü>≥∑ T n+>∑Á|üe÷
¨$TjÓ÷|ü‹eT+<äT‘√ Ç|ü&ÉT eT÷&ÉT s¡‹ s¡Vü≤dü´+, Hê>∑]ø£ D+ ø£Hêï n~ ø=+#Ó+ ‘·≈£îÿe ø±e#·TÃ
e+‘·T\T ‘·–qZ $. ‘·|Œü ≈£î+&É ‘·>T∑ ‘Z T· +<äì m≈£îÿyê ø±e#·TÃ. ø±ì ø£q´\ ;»yêVæ≤ø£
<ë+|ü‘·´+, yÓTTˆˆ ˝À‘· T eT÷&É T qïs¡ n+>∑ T fi≤˝Ò nì
&Üø£ºs¡T #Ó|ü#·THêï&ÉT ø±ì á yê´~ÛøÏ
ø±s¡DeTT #Ó|üŒ&É+ ˝Ò<äT. |ü⁄düÔø±\T #·<äe≥+ $÷ eTs¡∫b˛e<äT.› ($esê\≈£î düèwæsº V¡ ≤ü dü´+).
Hê≈£î $yêVü≤eTT #˚düTø√yê\+fÒ uÛ≤$ <ë+|ü‘·´ J$‘êìøÏ ;C≤\qT kÕΔìø£ MD »qs¡˝Ÿ ÁbÕø°ºwü
uÛj
Ñ T· +>± ñqï~. Hê≈£î n+>∑eTT ˝Òe&É+, #ê˝≤ Á|üjÓ÷»q+ qsYøÏ #·÷|æ+#·+&ç. ;C≤\ì |üØøÏå+∫,
ø±eTyê+#Û· u≤>±H˚ ñqï~. ø±ì eT∞fl @ s¡ø£+ <√wü+ ñqï<√ <ëìøÏ @+
ø£*–düTÔ+~. #˚j·÷˝À #ÓãT‘ê&ÉT.
á yê´~Û mø£ÿ&É edüTÔ+<√qì uÛÑj·T+>∑

»qe] 2018 38 69e dü+e‘·‡s¡ Á|ü#·Ts¡D


&Ü. <ÛäqT+»j·T >±] Ä<Ûä«s¡´+˝À »–‘ê´\ n_ÛkÕ]ø£ πø+Á<ä+ <ë«sê
ª]wæ bòÕsêàμ eT+<äT\T yê&ç dü+‘êqe+‘·T˝…’q á ùV≤|” ‘·*¢<ä+Á&ÉT\+<ä]ø°
e÷ Vü‰]›ø£ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T!
ù|s¡T¢ }s¡T, eT+ˆˆ õ˝≤¢ ø=./≈£L. ôd˝Ÿ
H˚πsfi¯fl lìyêdt, s¡õì ‘=>∑sêjYT düT˝≤Ôqu≤<é ô|<ä›ô|*¢ ø=&ÉT≈£î 9705485421
<=qø=+&É s¡y˚Twt, s√» ‘·ø£ÿ\|ü*¢ eT˝≤´\ »–‘ê´\ ≈£L‘·Ts¡T 9490534138
>∑+>±<Ûäs¡ eT˝Ò¢X¯+, Ádüe+‹ lsêeTT\|ü*¢ ø=&çe÷´\ »–‘ê´\ ≈£L‘·Ts¡T 8106951173
qø£ÿ sêCÒwt, •Øwü »–‘ê´\ »–‘ê´\ »–‘ê´\ ø=&ÉT≈£î 8374146576
ã+ø£ k˛eTj·T´, $»j·T ` eT˝≤¢|üPsY »–‘ê´\ ≈£L‘·Ts¡T 9505226393
y˚eTT\ j·÷<ä–], yÓ+ø£fÒX¯«] »–‘ê´\ »–‘ê´\ ø=&ÉT≈£î 8179583096
|ü⁄* Á|üMDY≈£îe÷sY, kÕ«‹ ` ø=s¡T≥¢ »–‘ê´\ ø=&ÉT≈£î 9573072641
<˚$¬s&ç¶ s¡y˚Twt¬s&ç¶, yÓ+ø£≥<äTs¡Z ` $<ë´q>∑sY »–‘ê´\ ≈£L‘·Ts¡T 8374655316
yÓ\T¢\¢ sêCÒwt, >ö‘·$T ø=+&É|üPsY y˚T&çô|*¢ »–‘ê´\ ø=&ÉT≈£î 7702397804
#˚ì kÕ>∑sY, ùV≤eT ø=+&É|üPsY yÓ\Z≥÷sY »–‘ê´\ ≈£L‘·Ts¡T 7702316524
eTHÓï lìyêdt, ˝≤eD´ yÓ÷sêÔ&é yÓ÷sêÔ&é ìC≤e÷u≤<é ø=&ÉT≈£î 9505935947
|ü⁄\¢ ‹s¡T|ü‹, \‘· n©¢|üPsY sêsTTø£˝Ÿ »–‘ê´\ ø=&ÉT≈£î 9908181724
•esêÁ‹ ≈£îe÷sY, Vü‰]ø£ ` >√$+<é|ü*¢ »–‘ê´\ ø=&ÉT≈£î 9908297430
>∑&çô|*¢ s¡y˚Twt, nø£åj·T ` yÓT{Ÿ|ü*¢ »–‘ê´\ ø=&ÉT≈£î 9959769768
bÕ|ü⁄qø£ sêCÒ+<äsY, uÛ≤s¡Z$ q]‡+>∑|üPsY »–‘ê´\ »–‘ê´\ ≈£L‘·Ts¡T 9948490356
ø=+&É Hê>∑sêE, düTeT\‘· >√$+<ës¡+ y˚T&çô|*¢ ` ø=&ÉT≈£î 78932 71484
πsfi¯fl Vü≤qà+‘·T, dü«|üï ù|s¡¢|ü*¢ ` es¡+>∑˝Ÿ ≈£L‘·Ts¡T 8978450228
q+<ä–] >∑+>±<ÛäsY, ˝≤eD´ yÓ÷Vü≤Hésêe⁄ù|≥ ø√s¡T≥¢ »–‘ê´\ ø=&ÉT≈£î 9000958335
˝≤\ eTùV≤wt, \Vü≤] y˚eTT\yê&É y˚eTT\yê&É sê»qïdæ]dæ\¢ø=&ÉT≈£î 9652425525
*+>∑+ô|*¢ qπswt, ˝≤eD´ >∑+;ÛsY|üPsY ø£<∏ä˝≤|üPsY »–‘ê´\ ø=&ÉT≈£î 8187053273
(eT] ø=+<ä] ù|s¡T¢ ô|’ dü+∫ø£˝À...)

ø£Ø+q>∑sY, Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢˝À¢ dü+‘êq+ ø±e\dæq yês¡T,


ôdø˘‡ düeTdü´\T, <ë+|ü‘·´
&܈ˆ õ. <ÛäqT+»j·T düeTdü´\T >∑\yês¡T
øÏ¢ìø˘, sê+ãC≤sY, »–‘ê´\ e÷ øÏ¢ìø˘˝À dü+Á|ü~+∫ ‘·>∑T
08724-222567 dü\Vü‰\T, dü÷#·q\T, ∫øÏ‘·‡
94401 52567 bı+<äe#·TÃ.
»qe] 2018 39 69e dü+e‘·‡s¡ Á|ü#·Ts¡D
YOUR SEX QUESTIONS ANSWERED
These apges are meant for addressing the sexual concerns and questions of
our English-speaking readers. Readers may direct their questions to
editor.abhisarika@gmail.com or submit them through www.abhisarika.com

✤ I am married recently nervous. I had taken fall since last 5-6 yrs. But I
since 4 months. According unwanted 72 after 14 hours try many medicine but no
to my question. What is of unprotected sex Tell me result.
sex? And how a girl feels some thing. Is their any risk
when having sex? A of pregnancy? please Hi, Night falls are natural
Lybrate doctor answered suggest. and cannot be stopped. They
that both woman and men don't need any medicine.
feel intense pleasure Hi, usually the
'Unwanted' tab does not fail If you are watching/
during intercourse. I am not reading porn, please stop
feeling even pleasure what you. Especially because you
have taken it on time. them. Sexual feelings and
to do. Is there any problem thoughts and intense desire
with me? Suggest me. But severe anxiety and are common for your age.
Hi, It is common to NOT worry about pregnancy can Try to divert your mind to
experience those intense delay the periods, as does other things that interest
feeling of pleasure and the high hormone content in you.
ecstacy during the first few the Unwanted. Do not
worry. You should be getting Take cold water bath
weeks/months of marriage. twice daily, do breathing
You need to learn basic sex your periods in a couple of
days. exercises and physical
techniques so that you can workouts.
also derive sexual pleasure To be on safe side, get
like your partner. If you are your urine tested for These measures reduce
a Telugu speaking reader, pregnancy. You can do it night falls to some extent.
read educating magazines yourself at home, by buying Masturbation 2-4 times a
like Abhisarika. a test kit in a medical store. week (approx) also helps if
sexual thoughts cannot be
Try to have a personal ✤ I am suffering night controlled or diverted.
consultation along with
your life partner, so that ✤ I think I am
we will guide you on suffering from penis
how to make your curvature .but I am
sexual life better. confused. But if I am
sure of this I want to get
✤ I had unprotected it cured. Please help me
sex with my partner with this problem . Pl
and after that, the suggest me ways to
periods did not occur at strengthen penis. Which
the usual time. Now its oil to apply and I
10 days over. I am so preferably want

»qe] 2018 40 69e dü+e‘·‡s¡ Á|ü#·Ts¡D


domestic ways. Which food 2) psychological pressure
to eat and all. I know it can to please the partner or
be cured. I dnt want any prove yourself
medicinal treatments. Is my
3) worry whether erec-
problem disastrous. Will it
tions will stay strong and
not get cured?
long, whether partner would
øöì‡*+>¥ ôd+≥s¡T¢ Hi, a mild curvature in be satisfied, worry about
the penis is common and what would happen in
dü+‘êq+ ˝Òìyês¡T, ôd≈£î‡ occurs in nearly 40% of future if ED occurs at such
males. If it is not causing you an young age, fear of
düeTdü´\T, dü+<˚Vü‰\T ñqïyês¡T... pain or discomfort on pregnancy, the partner's
á ~>∑Te e÷ Áu≤+∫\˝À erection or during inter- non-cooperation or dispara-
dü+Á|ü~+∫ ‘·>∑T dü\Vü‰\T, course, then you better ging remarks, dislike for
forget it. If there is pain/ some aspects of the partner,
dü÷#·q\T, øöì‡*+>¥ bı+<äe#·TÃ. difficulty in penetration, hostilities and tensions with
ôV’≤<äsêu≤<äT then see a urologist for the partner, finance- or
l {Ï. ø£èwüíe÷#ê] surgical correction. It cannot work-related tensions,
n_ÛkÕ]ø£ øöì‡*+>¥ ôd+≥sY, be straightened through children being in the same
bÕ¢{Ÿ 79, >±¢dt ù|òø£ºØ s√&é, medicines or oils. room and a myriad other
factors affect the erections.
ne+rdü>∑sY ‘√≥, mÁs¡>∑&ɶ, ✤ Hi sir I cannot sleep
ôV’≤<äsêu≤<é. ôd˝Ÿ : 98482 37811 night time and without On the other hand, it
»–‘ê´\ doing hand job I cannot get could be age, illnesses and
&܈ˆ õ. <ÛäqT+»j·T, n_ÛkÕ]ø£ øÏ¢ìø˘, sleep. what to do. medical conditions (dia-
sêyéTãC≤sY, bò˛qT: betes, epilepsy, high BP,
Masturbation is healthy
9440152567 obesity, depression), hor-
and normal, but NOT when
mone disturbances, prob-
yÓT{Ÿ|ü*¢ it becomes an addiction or
lems with blood supply, or
&܈ˆ õ. sê»s¡‘êïø£sY, ˝≤eD≤´ ø°¢ìø˘, an irresistible habit. You
with nerves, use of certain
mdt._.◊. e´ekÕj·TXÊK e<ä›, seem to be into it or close to
medications, too.
ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢, ôd˝Ÿ: 94401 39670 it.
What exactly is causing
$XÊK|ü≥ï+ Dont worry, it can be
the erectile dysfunction in
&܈ˆ |æfi≤fl <äTsêZsêe⁄, n_ÛkÕ]ø£ øÏ¢ìø˘, helped through counselling
RCM #·]Ã m<äTs¡T>±, NH-5 s√&é,
your case has to be
and behaviour modification.
ascertained first and then
bÕ‘· >±Eyêø£, $XÊK|ü≥ï+-530 026. Try a sex therapist near you.
treatment be planned.
ôd˝Ÿ : 93928 44435 If you cant find one, I can
eTT+u…’ help you, if you could Fortunately an exceed-
Äj·TTπs«<ä s¡‘·ï &Ü. n˝…¢ Hêsêj·TD consult in person or over ingly large majority of cases
s¡÷+. HÓ+. 27, 1 bò˛¢sY, _&ç&ç #ê˝Ÿ phone. of ED can be treated
successfully.
q+.60, &Ü. õ.m+. uÛÀùd¢ s√&é, ✤ My penis does not go
nuÛÑT´<äj·T u≤´+ø˘ e<ä›, eØ¢, eTT+u…’ to rigid it is always in the ✤ I am having frequent
18 9967784025, 022- position of a rubber like. nocturnal emission about 3-
24903945 4 times a week. Please
Erectile dysfunction
e÷sêÿ|ü⁄s¡+ advise
&Ü. nyê«] Á|ükÕ<é arises from numerous
9704343849 causes: That's perfectly alright
friend, you are a young man
1) tension,

»qe] 2018 41 69e dü+e‘·‡s¡ Á|ü#·Ts¡D


with a lot of sexual energies.
]wæbòÕsêà ˙*>√˝Ÿ¶ Äj·TTπs«~ø˘ It's time you should be
married and enjoying sexual
ôV≤sTTsY Á>√‘Y ÄsTT˝Ÿ life.
á
E≥Tº sê\&É+, Since you did not do it,
á #·T+Á&ÉT, for socio-economic or
á ∫qï ej·TdüT˝ÀH˚ HÓs¡dæb˛e&É+
whatever reasons, the body
is doing your job to
ìyê]+∫ E‘·TÔ ô|s¡T>∑T<ä\≈£î, q\¢ã&É{≤ìøÏ periodically empty the
<√Vü≤<ä+ #˚düTÔ+~. semen and give way to
Äj·TTπs«<ä+˝À düTÁ|üdæ<äΔyÓTÆq uÛÑè+>∑sê», ˙*, production of fresh semen.
y˚T~∏ì, »bÕ≈£îdüTeT, ÄeT¢øÏ, X¯‹ yÓTTˆˆ It's good for you. It's not
eH√‘·Œ‘·TÔ\‘√ ‘Ó’\bÕø£$~Ûì kÕ+Á|ü<ëj·Tø£+>± a disease. Don't try to say
NO to it.
‘·j·÷s¡T#˚j·Tã&ç+~.
100 $T.©. yÓ\ s¡T.110 e÷Á‘·y˚T! ✤ My wife pregnant.
Can we have sex? This
3 u≤{Ï˝Ÿ‡ s¡T.290. ø=]j·Ts¡T n<äq+. wrong ya right? any
problems?
n+<äyÓTÆq E≥Tº ø√dü+ Ç˝≤ #˚j·T+&ç! 1.Observing certain
E‘·TÔ ˇ‘·T>Ô ±, n+<ä+>± ñ+&Ü*, m≈£îÿe>± sê*b˛≈£L&É<Tä , #·T+Á&ÉT u≤<Ûôä |≥º≈L£ &É<Tä , simple precautions and
minor adjustments makes
HÓ]dæb˛≈£L&É<äT nH˚ ø√s¡T≈£î+{≤s¡T n+<äs¡÷! sexual life happy for both,
Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq E‘·TÔ Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq ÄVü‰s¡+ qT+#˚ edüTÔ+~. Ä $wüj·T+˝À nÁX¯<äΔ during pregnancy.
#˚dæ q÷HÓ\T, Áø°eTT\T yÓ+≥ |ü]¬>&ç‘˚ sê<äT. n+<äTπø ` For ex, ensure that your
H yÓ’≥$THé ªmμ n~Ûø£+>± ñ+&˚ πøs¡≥T¢ ‹q+&ç. body weight does not cause
H ª_μ yÓ≥ ’ $THé\T n~Ûø+£ >± ñ+&˚ dü+|üPs¡í <ÛëHê´\T (<ä+|ü⁄&TÉ _j·T´+, bı≥Tº >√<ÛTä eT|æ+&ç, discomfort to the woman.
Ç‘·s¡ –+»<ÛëHê´\T, e÷+dü+) ‹q+&ç. Ç$ πøXÊ\ ô|s¡T>∑T<ä\øÏ <√Vü≤<ä+ #˚kÕÔsTT. 2. Adopt coital positions
H yÓ’≥$THé ªdæμ ø√dü+ C≤eT, ìeTàC≤‹|üfi¯ófl, ÅkÕºu…ÁØdt, $T]j·÷\T yÓTTˆˆ rdüTø√+&ç. that do not cause discomfort
n~ yÓ+Á≥Tø£\ ìsêàD+˝À bÕ˝§ZH˚ ø=˝≤¢C…Hé ñ‘·Œ‹ÔøÏ nedüs¡+. πøXÊ_Ûeè~ΔøÏ to her ( ex: side-to-side
spoon position, or facing
e\dæq ÇqTeTTqT XÀwæ+#·Tø√e&É+˝À X¯ØsêìøÏ ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+~. side-to-side at an angle).
H yÓ≥ ’ $THé ª&çμ ˝À|ü+ ñ+fÒ E≥Tº u≤>± sê*b˛‘·T+~. s√E ø±dü+Ô ‘· m+&É˝À ‹]–‘˚
Avoid deep and vigorous
MT X¯Øs¡yT˚ ª&çμ $≥$TqTì ‘·j÷· s¡T#˚dTü ≈£î+≥T+~. |ü⁄≥>º =&ÉT>∑T\T, ø±&é *esY ÄsTT\T, thrusting during intercourse.
#˚|üqT <ëì˝Àì ø=e⁄«‘√ düVü‰ rdüT≈£î+fÒ yÓ’≥$THé ª&çμ düeTè~Δ>± <=s¡T≈£î‘·T+~.
3. Avoid intercourse if
H yÓ≥ ’ $THé ªÇμ E‘·TøÔ Ï eT+∫~. u≤<ä+|ü|ü , bÕ\≈£Ls¡, düH|é e¢üò sY ÄsTT\T yÓTTˆˆyê{Ï˝À pain or bleeding is
Ç~ <=s¡T≈£î‘·T+~. experienced or if the woman
á b˛wüø±\T MT ÄVü‰s¡+˝À $Tdü‡e≈£î+&Ü #·÷düTø√+&ç. Ç$ X¯Øs¡+ is unwilling or felling
uncomfortable.
˝À|ü* qT+∫ MT πøXÊ\qT s¡øÏådü÷Ô, Äs√>∑´+>± ñ+#·T‘êsTT.
ª˙* >√˝Ÿ¶μ ôV≤sTTsY Á>√‘Y ÄsTT˝Ÿ ãj·T≥qT+∫ s¡ø£åDìdüTÔ+~ It is better to stay away
from sex with a pregnant
Buy Neeli Gold Hair Growth Oil - Pack of 3 Online at Low price - woman if she had had
abortions in the past.
Dealer Enquiries: 8500555365

»qe] 2018 Editor, Printer & Publisher: Dr. DVR Poosha, 40, Industrial Estate, Samalkot. Printed for him at
42Abhisarika Press, Samalkot 69e dü+e‘·‡s¡ Á|ü#·Ts¡42
D
CMYK

44 Postal Regn. No.AP/KD-21/2015-2017


AP/KD-21/2015-2017
ABHISARIKA . RNI Regn.# 5908/61 Date of Publication: 19th of every month Date ooff Posting: 20th/21st ooff eevery
very month

]wæ bòÕsêà Äj·TTπs«<ä ñ‘·Œ‘·TÔ\T

pHé 2017
s¡T. 15

Relieves stress and


ISSN 0979-9789
fatigue
Restores Energy

Rishi Pharma, 40 Industrial Estate, SAMALKOT, EG Dt 533440


8500555365 • www.payumoney.com/store/buy/rishiayurved

44 Postal Regn. No.AP/KD-21/2015-2017


AP/KD-21/2015-2017
ABHISARIKA . RNI Regn.# 5908/61 Date of Publication: 19th of every month Date ooff Posting: 20th/21st ooff eevery
very month
ISSN 0979-9789

]wæ bòÕsêà Äj·TTπs«<ä ñ‘·Œ‘·TÔ\T


y˚T 2017
s¡T. 15

Relieves stress and


fatigue
Restores Energy

Rishi Pharma, 40 Industrial Estate, SAMALKOT, EG Dt 533440


8500555365 • www.payumoney.com/store/buy/rishiayurved

CMYK