You are on page 1of 9

<USUUSUu~ <Uuf'UiflbSmta3Uu lfJUCSifJUumta3 Uu uUiuUf'Uf'mtaSUu

'1 . l!UuUSUu~ Uu4.Uu U:l.QUS~u nU:l.UU4.Uf'Ul!Uu


<bSU:l.nsmtaamuubf'~ ~uus~sms

nU~UU4Uf'U4Uu Uu4SUuQ.U3f"'\u
<osu~nsn~rasn~uuor

<usnr 1
. -
)
J
- . / '

.. .'., .
~
. /
-- .
-- ''
..,, .
~
,. .
/
/

' ".. .... . , . ......


'

"'I . , '\ /
v.. • .
. ....
/
/
~
'

oro4.Uu . 2014
/ U34U4U'IJ PU1JU4» nu~uuqf"'SU4U'IJ <UVlbUt"l <U4bl4UO 1- 2(5-6). 2008

SUf"'UOUCf"'S.UuUSJ"u Uu'-lSUuQn~asn~u.
'-lf"'UUSUu
(4nLb4St"4 Vbuuqrn ~ raan~u )

4f"UUSU'Ui" ultUSUUUP
<<Uu4SU'UQ.USi"u ~U'lU~UltUuntraSUu UCUltUUu
nuflUU4Uf"UltUu ltn'luunrnci"~ubf"i" cntrs.
4: .P [<}- 0. ~ [<}- 3 u "u b "4.. q. p. s 0. ~ [<}- 3 u "u lu"u q. p. .P"u b .P Q
<, U3-"4...PU5 U4:U"u <l>O.Iu <, U.PU~ b f\0.~0-30.~"u"u b .PO.~ U
L. <. Ul.lflS::J8Uu, << IJJtJMLfJJUlU lt qftlftnLPJWU uwfuwJtwfL'
~WJ-tJ.pwgwl!wG hwpwpbpnt~JntGGtpn, ubp 4wpappm{, wtjbi}l, pwG l.llbmp t ,
pwqwpw4wGwgl{wa bG: Iupum pwqwpwl!wGwgl{wa t Gwll l!P~nt~JwG ntnpmn:
UbGp hpuGwl{npmu bGp, ~b pGi_nt bGp WJJ:WWU zwhwqpqnl{wa tJ.pwgwhw- .
Jlll~JwG hbm ubp hwpwpbpm~JmGGtrmtu: 'Vwtu ' q_pwumwGmu hna qwGql{wamJ .
WlllPflrt ubp hwjpbGwl!PgGbpG ntGbG UWjpbGp tbql{nl{ 4P~nt~jntU UU1WUWLnt .
up2wqqwjpG Gnpubpnl{ uwhUwGI.{wa ppwl{mGp: bl{ bpl!Pnflll. l{pwgwhWJlll~JwG .
hbm wnGi_l{n.q gwG4wgwa tuGIJJ:lp ~wJwumwGp llztuwGm~JmGGbpp hwuwp n~ .
upwJG wpmwppG 4wu hwJWI.llWhl.llwGm~JwG tuuqpp t , WJLll npnz wnmunl{ Gbp- ·
ppG hpuGwhwpg, npnl{hbmll tJ.pwgwhwJDt~JwG up. hul!wJwi.J.wG hwml{wa WlllPfltU :
t ~WJWUU1WUntU: q_pwgwhwjbpl} ubpmnpbu l!wl.lll{Wa b(i ~WJWUU1WUntU puwi.J.- ·
l{n.q ppbGg hwJpbGwl!PgGbpp hbm, ~~ -mu m GbG mGmbuwi.J.wG, pwqwpwi.J.wG LntP2 ·
qpppbp, ll GpwGg wnGi_l{nq gwG4wgwa qnpanG~wg p l{bp2n npnzw4r.npbG wqqmu :
t ~WJwumwGp GbppwqwpwtiwG ppwl{P6w4P l{pw m qwnGmu ~WJWumwGp .
GbpppG tuGIJJ:lp: liJil t UlWUlUWDJ}, np ~.!,-mu Di_ Up hwUwjGpwjpG hpuGwhwpg
WJGpwG LWJGnpbG ll hmqwtiwGnpbG wpGGwpl!l{mu, nppwG hwJ-l{pwgwi.J.wG I.J.wu :
l{pwgwhwJnt~JwG hbm wnGi_l{nq tuGIJJ:lpGbpl}: liJil hwml{wal! Gbpl!wJwgGmu t
~~-G , ll Gpw uta UWUI} t.PwumnpbG l!wqumu bG q_pwumwGp hbm ubpm 4Wl4 .
UlWhl.llwGn.q ~WJWUtnWGp ~WUflWI.llbtnnt~JWU pwqwpwgpubp:
liju mbuwi.J.bmpg l!P~nt~JmGn, pGwi.J.wGwpwp, qwnGmu t wnw2GwhbpJ3 .
hwpg , npnl{hbmlt wnGi_l{mu t jntpwpwGi.Jmpp l}fitnwG}lppG, jntpwpwGi.jntpp uw- ·
I.J.wmwqppG: UbGp wGnGqhwm Gbp4wJwgpbt bGp WJU hpuGwl{npntuGbpl} lt mGbGp
hbtnltJWL tPWUU1W~~bpp tPW~b~l}:
1997 ~· utnnpwqpl{bt t «.!.WJWUU1WUp .!,wGpwtqbtnnt~jWU 4wnwl{wpnt~JWU ll
q_pwumwGp 4wnwl{wpnt~JwG up2lt l!P~m~JwG pGwqwl{wnmu hwuwqnpawi.J.- ·
gm~JWU Uwupfi» tPWUU1W~Dl~1!\ 1998 ~.' «~WJWUtnwup ~WUflWUlbU1nt~jWU
4wnw tl t,UTl}ltB.J!,l.lfi 1.t "llo..wumw.GIJ._OJ}JJ.Uwni}.O.- h,.'2l.\uufuu.9.J !,l.lll.. Ub,_Q!t--n.wn.On,.wDJ}.lt~i..
npwi.J.wl{npuwG qpmwi.J.wG lt qpmwuwGl!wl{wpctwtiwG l!wqpbpp wmbumwl{np-
uwG pGwqwl{wnmu hwuwqnpawi.J.gnt~jwG uwupG» hwuw6wjGwqppn, 2003 ~.'
« 2003 - 2005 J3J3. uzwi.ImJ~p, l!P~nt~jwG, qpmnt~jwG lt lll.llllflUlp pGwqwl{wnmu
hwuwqnpawi.J.gm~JWU uwupG» qnpaGw4wG apwqpp1} 2: Pwgp WJI],, 2004 ~· hnti}lup
26-pG umnpwqpl{bt t « 4p~nt~JWG lt qpmnt~)WG ntnpmntu hwuwqnpawl!gm~JwG
2004-2007 ~~· qnpaGmi.J.wG apwqpp1}» Uwi.J.WJU, l}UU1 tm~JWU, i_UWJWU ubp
3
:

• l. bp~WjntUU hbiJllfiW~JJ wfigbt t ~muwqgwqw(i w zjuwmwfip)l:


1
Sbu http:/ /www.minc ult.am / am ?nid = 785:
2
Shu CimJfi mhqmu:
3 Shu http:/ / www.parliament.ge /index.php?lang_ id = GEO&secid = 69&ka n_ d e t = de t&
kanid =368:

566
4rrantra3uu tY. Qrsntra3uu hJu'lrrutrc
pntnp 2Wfiphpp(i, 2005 ptJ.w4wfipg UpUill opu WJI} mqqmpJWUp lli up apwqpwjpU
w
PWJL 4wmwptJ.ht: lllWJUWUwqpp umnpwqpmupg WUUP2WUJ.bU hhmn hwpg{! up
pwfip wfiqwu pwpopwgpht hfip ~WJ -tJ.pwgw4wfi UP24wnwtJ.wpw4wfi hwfi6fiw<tn-
qntJ.P fipumhpmu: 2005 p. fiwuw4n4. tJ.pwgw4wG 4nqupG mhqh4wgpht hfip, np uhfip
wpqhu ollwtJ.npht hup wz)uwmwupwjpU )uupp hWJWUillWUJWU 4wqU{! ll t}m)uwG-
ght ~WJwumwG WJQhthtm hpwtJ.hp' WJI} qnpaGw4wG apwqpp{! humw4hgGhtm
UUJ.WillW4ntJ.: I}.w 4P4GtJ.ht t wuhG mwpp: l.Iw'u uhp WllW2WP4ntpjntGGbp{! uumu
bG WUUJ.Wmwu]uwG, 4w'u umwumu hup wfinpnz UJ.Wmwu]uwG:
U'}lllGntjU ctwuwGw4, WllW2Wf14ht hup uzw4ht2008- 2011 pp. hwuwqnpaw4-
gmpJWU qnpaGw4wG apwqpp: t5pwqpp uhp Gw]uwqpb"{! pwtJ.w4wG uwfipwuwuG
bfip qpht ll tlJ.np6ht hup fihpwnht hwuwqnpaw4gmpJwG ]uGqppGhp hp4m hpuGw-
4wG mqqmpJmGGhpntJ.. Gw]u' l}UJ.PngwzpGmpJwG ll hwGpwqppmpJWU, hpqpnpq'
pwp6pwqntJG qppmpJWU ll qpmmpJwG ntnpmuhpmu:
l.Iwpnq hup wpowuwqpht, np tJ.pwgpGhp{! hw6mJpntJ. hG uwuGw4gmu mw-
pwawzp2wGwJpG qpmwctnqntJ.GhppG , .PntnGpwJp qnpa{!fipwgpG, btJ.pnUJ.WJllG
pGmhqpuwG{!, {!Gqhwump pwqwpw4wG , 4ppw4wG qwzmp ollwtJ.npuwG{!: UJG
pntnp ]uGqppuhp{!, npnug tmauwG hwuwp 4w UP2UJ.hmw4wG hwuwmhq apwq-
phpp wGhpwcthzmntpjntU, UJ.flllPthUGhp ihG WllW2WQUntU, wuqwu tWtl. hwuw-
qnpaw4gntpjntU t 6llwtJ.nptJ.mu, pu4 pntnp WJU ]uGqppGbpmu, npmhq uhfip
u4umu hup wnGitJ.ht hwJ hwUwJfipp hhm 4wUJ.tJ.wa hwpgwqpmuGhppG , pw]u-
tJ.mu hup uta qcttJ.wpmpJmGGtpp:
I}.hn UGqpwGp4 l.JwpqwpJwGp tJ.wpiWUJ.hmmpJwG ctwuwGw4 ]uGqppfihp{! qw-
uw4wpqhgpup 2- 3 hpuGw4wG hwpghpp. hwpghppg ub4G tp' fcrppwupG , ph ' Qw-
tJ.w]up{! UJ.hmp t qpmtJ.P npUJ.hu tJ.pwgwhWJnLPJWU hwUWJUPWJPU 4hGmpnG: '4.pw-
gpGbpG wubG PUi wGmu bG, npUJ.bUqp ]uGqppGhp{! 4hfimpnGwgtJ.hG fcrppwupmu:
bpp uhup 6uzmu hfip qnpawqpmu (oppGw4' hwtiwtuwpwGp umhqauwG
wnGintPJWUp), GpwGg UJ.WhhumwJpG mwpphpw4{!, np(i wnW2WP44.ht t Gwll UGq-
pwGP.4 l.JwpqwpjwGpG, @'pptllupmu hwuwtuwpwG pwghtGt , hwjwqpmw4wG wu-
ppnG{! ll pwmpnGG mcthqwguhm: Uw GzwGw4mu t , np '4.pwumwfip pz]uwump-
JmGGhp{! PP:PwuwhWJnLPJnLU{! qpmmu h(i npUJ.bU up qnpanu, nppG npUJ.bU tlJ.nppw-
uwuGmpJWU{! mptJ.nq ppwtJ.mGpGbpp wnmuntJ. hwpuwp t uhp4WJWQGht ll' btJ.pn-
UJ.WjpG, Lt' uhq: Pu4 QwtJ.w]upp hhm 4WUJ.tJ.Wa pntnp ]uGqppGhp{! zwm gwtJ.wqpfi b(i
{!Gqmumu: Oppuw4' ctwuwuw4pu LnUwJwG (fiw]u4P.Gmu' tmuwtJ.npmpJwG
Gw]uwpwp) pwgwhWJill 4hpUJ.ntJ. hwjmwpwpmu tp, np upfiilt 2015 p. '4.pwumwup
pntnp qUJ.Pnguhp{! UJ.bmp t wuguhG UJ.Wpmwqpp tJ.pwghphG mumguwG (phwp4b,
hhmn upwup tlJ.npp-P.Gi Uhquwgpp(i WJI} unmhgntU{!): upwup qw wGmu b(i
apwqptJ.wa ollntJ. ll Ghp4w tlJ.ntlt! qpmmu hu npUJ.hu wugmUwJpfi tlJ.mt:
~w4whwJ4w4wGmpJWU upGntnpmmu mwppuhpp {!Upwgpmu, qbn lvnph{!p-
qwjpG U'}lmpJWU ctwuwGw4Ghppg uquwa, tJ.pwgwhwJmpJntU{! pwctwGtJ.bt t 2
hwmtJ.wap' 2WtJ.w]uwhwjntpjwG Lt UUWQJWL hWJnLPJWU (wp]uwqwhwJmpJntU{!

567
L. 1.lJYr'S!J3Uu

upzm tt wnwfiopfi t qpmljbt): QwtJ.w)uwhwJmpJwfi hwpgmu hpufiw4_wfi qnpbnfi{!,


DPI! tJ.pwgpubppu zwm t wfihwfiqumwgfimu, WJU t , np fiw up hwjntpjntfi t, np{! lll
pb utf!Jnmp t, WJl wuumtu t pp Imrtmu: btl. WJU puwumntl. fipwfip \flnpomu bfi
10-pplllupmu 4_wu UJmu hwJwpfiw4. zp2wufibpmu utf!JmnpwJpfi mP.uw 4_wnmJgfibp
oltwtJ.npbt, hwow)u fiwlt ' )ubqwpjntptJ.wa 4_bpUJ.ntJ.: ~ntnpntJ.Pfi J.UJl t tJ.bpw-
pbpumfipt! ~wpmup hWjntpJWU fi4_wmuwup : Qfiqhwfimp wnuwup, ppwtJ.P6w4_{!
twUJ.bu \fln)utJ.mu t, bpp unmbfimu tfi QwtJ.w)upp uwhuwfifibppfi: UJu UJ.WJUWfi-
fihpntu hwJntPJntfit! \flnpomu t hfiwpwtJ.npp fiu wutf!n\fltJ.bt pp ut2 lt hw4_wtyJ.tJ.bt
WJfl t!fiqhwfintp UpUlntUpfi, pfiilt hbmltwfipntJ. QwtJ.w)up{! qntpu t ufiwgbt tJ.pw-
gwlj_wfi UJ.bmntpjwfi oltwtJ.npuwup u4_utJ.wa pntnp qnpb"t!fipwgfibppg: QwtJ.m)uw-
hwjbp{!, npUJ.bu 4_wfinfi, bqbt bfi qpuwtyJ.w4_wfi tJ.P6w4_mu, wfit!fiqhwm \flnpobt bfi
qpuwlj_wJbt nmfioqntpJmfifibppfi, npnfip humw4. lt hbmltnqw4_wfi bfi bqbt, lt WJil
qpuw4_wjntpJwfi hpufiw4_wfi oltt! bqbt t ppbfig ut2 wu\fln\fltl.blt!: UtnbqatJ.bt t up
ppwtJ.P6w4_, np{! zwm fiuwfi t ctwuwfiw4_Pfi lppwfiwfimu umbqatJ.wa tJ.P6wlj_pfi:
lunupt! UJ.bmwlj_wfi tbqmfi wuwfiwtm uwupfi t: UJdu fiuwfi tJ.P6wY. t umbqOtJ.bt
QwtJ.wJ:upmu, npmbq npUJ.bu qpuwqpntpJwfi lt pfipfiWUJ.WhUJ.wfiuwfi up2ng qpm-
tJ.mu t «lll tJ.pwgwlj_wfi» uzw4_nt~WJpfi \fln)uwqqbgntpjntfit!: P.pw4_wumu WJU nl pb
hwlj_wtJ.pwgw4_wfi t , WJl ppbfig mwpwapmu '-lpwumwfip wqqhgmpJntfit! lbqn-
pwgfihtm upw4_ qnpbntfi oltt!, upw4_ hfiwpwtJ.npntpJntfit! pwgwnbtnt tJ.pwgw4_wfi
wqqhgntpjntU{!, uwuuwtJ.npWUJ.bU, 4_ppntpjWU lt uzw4_ntjpp puwqwtJ.wnmu, np-
UJ.buqp tJ.pwgpfibppfi pntJlltnPtl.P qw oqmwqnpb"htm ppbfig pwqwpw4_wfi wqqb-
gmpJntfit! mwpwabtm hwuwp: ~wgp WJq, '-lpwumwfip quumgw4_wfi apwqpbpt!
upwfiqwUWJU WJl tpfi, <.wJWUUlWup apwqpbp{!' WJt: UmbqOtJ.bt tp up ppwtJ.P6w4_,
bpp '-lpwumwfimu ubp qUJ.Pngfibpp pwgwpow4_ utamuwufimpJWU (pwgw-
nmpJWUp bpltp @-pptl1upp lnpu quumglt) lt' tnfiopbfifibp{!, lt' wzw4_bpmfibp{! t!fiq-
hwfipwUJ.bU tJ.pwgbphfi ltpfi )unumu:
l).uumgfibp(i wz}uWUlntU tpfi <,mJWUtnwfip OpWqphpntJ., lt qbnltu Ubfip bfip
WUJ.WhntJ.ntU fllllJ:lil9W4_w(i apwqphp(i nt qwuwqppbp{!: Qfiqhwfintp WDUWUp ,
2006- 2007 pp. '-lpwumwfip hwjlj_w4_w(i quumgfibpp(i UlpWUWtyJ.ht bup zntP2 90
hwqwp oppfiw4_ flWUWqppp: lijupfipfi' npqbqpbt bfip Ubp WJfl flUJ.PDgfibp(i WUJ.W-
hntJ.htnt, ubq hbtn pfitnbqpbtnt pwqwpw4_wfintpjntfit!, pfil(i pulj_wUJ.bU Pnttwgfimu t
UP2UJ.htnw4_w(i hwpwphpntpJntfifihpt!: '-lpwgpfihpfi pphfig pwqwpw4_wfimpJntUI!
tJ.wpblllu wumu bfi, ~h uw wubultp(i tthWj-tJ.pwgw4_w(i pwph4_wunt~JWU mwpwb"p
lt, WJl uhfip PPP 4.P~w4_w(i WJU tnWpWOp{! qhl>w4.tnn pfimhqpht hfip ' hWUWUJ.W-
mwuJ:uwfihgfihtntl. <.wJwumwfip 4.P~w4_wfi umwfiqwpmfibppfi:
Qum tJ.pwgpfibpp ' (ipwfip :pp.awfiuwtJ.npntu hfi, qntjp tnpwuwqpntu, wub(i
tnwpp PJDt2hntu fiw)uwmhumu b(i tJ.bpwfinpnquw(i aru)uuhp lt WJtU, PWJ9
pfimhqpntut! 4_wmwptJ.mu t <.wJwumwfip hhm: l).w '-lpwumwfip hwuwp t!fiqmfih-
lP lt, lt fipwfip \flnpomu hfi WJU )ufillPPt! tntb"ht tl.hPt! uztJ.wa oltntJ., pwfip np lb(i
4_wpnqwfimu U)uwwwtwpp, UJ:uwl9J:uWJp hwJm~JWUI! pfimhqpht tJ.pwgw4_wfi

568
Uihumt~Jwu ut2, npUihuq}l mhflll hwJhpu ]lphUg qqwu ]lppll '4..pwumwu]1 J.llwpcthp
pwqwpwg]luhp: Uw t{pwg]1Uhpp hpuuwqwu t.J.Mu t uhq hhtn: l).ctt.J.wp t ~hwuw­
owJut.J.ht, npnt.J.hhtnll upwup ]lpwl.J.wU t]lwutnhp hu uhpl.J.wJwgumu:
Cllwpi}uwoh]l ctwuwuwl.J. npnz tmbmu hwuhuwJu qhlllu qmht t]lup, uwl.J.wJu
Uwhwl.J.wzt.1.]1tm opnp ]1pwt.l.]16wl.J.n l.J.mpntl.J. t]ln]ut.J.hg, pwu]l np t{pwg]luhp£! npi}h-
qphg]lu wt.J.hJ.ll 6l.J.mu ll wt.J.hlll ]unppwJpu pwqwpwl.J.wum~Jmu: "Upwup hwJhphu
hu ~wpquwuht ]lphug U]lwgJWL puunt~jntuuhp]l, ]1u~l4hU uwll IllllPll9Wl.J.wu
apwqphp£!: Upwqphpu mqwpl.J.mu hu uhq' l.J.wpa]1p]1, np uhup hwt.J.wumhup hwJh-
phu ~wpquwunt~JWU npwl.J.£!, hWjtnWpWpntU hu, np WllW2)1l.J.WJDtU Lllwpcthp l.J.hp-
1.4llt.J. l.J.wUiwhnt.J.hu IllllPll9Uhp£!, wuqwu ul.J.uht h(i IllllPfi9Uhpu WUIWhnt.J.ht UJllt~W ­
tnh)uU]ll.J.wl.J.wU pwqwJnt.J.: "Upwup hwJmwpwpntu hu, ~h UIWtnpwum hu PJnt2h]1g
u]12nguhp mpwuwllPht m IllllPfi9Uhpu WUiwhnt.J.ht hwJhphu qwuwqpphpnt.J.: Upi}hu
pul.J. Gnp mumuuwl.J.wu apwqphp]lu hWUWUIWtnwu]uwU' t{pwghphu]lg hwjhph(i hu
~wpquwut.J.ht pwquw~]lt.l. qwuwqpphp, npnug up uwu]l op]luwl.J.uhpu mqwpl.J.ht hu
uwll uhq: UJq qnpb(!u~wg£! ~llwl.J.n]umu t tntP2 t]lmt, l.J.wu uw)uwtnhumuuhp ~h'
WJU tnwpt.J.w pJnt2hntU, ~h' wptnwpjnt2htnWjpU Up2nguhp]1 uhpqpwt.J.uwup: i).w
uzwUwqmU t , np WllW2]1l}WjntU uhup WJtllu zwtn qwuwqpphp mqwpl}htnt wuhpw-
cthztnnt~jntG ~hup mUhUw: UJG ~u~pu u]12nguhp£!, np uhUp tnpwuwqpntu hup,
WMhu wt.J.htnllll ta qwnamu: Uqut.J.mu t hwuwwp t.J.hpwunpnqmuUhp]l qnpb[!u~wg ,
ll '4..pwumwu£! t.J.utnwhhgUmu t, np zwtn l.J.wp6 ctwuwUwqmu t.J.hpwqwuqut.J.htnt t
IlUIPngUhp]l Ujnt~wtnh]uu]lqwl.J.wu pwqwU, GntjU]lul.J. uzwqt.J.ht hU hwtnmq
apwqphp:
Cum '4..pwumwamu nUIJ:mUt.J.wb ophUp]l ' mumguwu thqmu t{pwghptaa t ,
pwJg uw]uwmhut.J.wa t wqqwJ]lU t]1nppwuwuam~JmUUhp]1 mumgmU£! uwJphup
thqt.J.nt.J. qwquwqhpUihtm huwpwt.J.npnt~Jmu: ~wuwqnpbtul.J.ghtnt.J. bU~lJ wqqwJpu
t]lnppwuwuam~JmUUhpp qnpbhpnt.J. qhpwqmJU qnupmhp qpwuhUJw4]1 hhtn'
Upwap ]lpwl.J.wUwgumu hu « li2wl.J.gm~JmU hwJng thqt.l.]1 ll qpwqwum~Jwa
mumguwU£!» apwq]lp£!:
Uju tnwp]l 2-pi} PWJU! l.J.wtnwphgpa ' ~lltJLWtnphg]lu oqmwqnpbht uhp UIWtn-
Unt~JWU qwuwqpphp£!, ]lu~(i wt.J.hJ.ll zwtn ollwqwa pUntj~ t l.J.pntu: U]lU~ WJI}'
t.J.hP2Pa tnwppUhppU, uhl.J. wuqwu ~t, np q]luht h(i Uhq' UIWtnUllt~JWU ll wz]uwp-
hwqpnt~jWU qwuwqpphp ~mqwpl.J.htm JuGilPwup-1.4whwu2nt.1.: UJunthhmll Upwup
hhmwumm l.J.Llluha hwJI.J.wl.J.wU IllllPfigUhp£! wump6wuwpwp t{pwgwqwu IJ:Wuw-
qpphpnt.J. wUiwhnt.J.htmU, l.J.mcthqwguhu t{pwghphu thqt.l.]1 mumgmun, t{pwgwqwu
utnwuqwptnUhp]l UhpllPntU£! ll WJtG: Uw wu]umuwt]lhlll qnpa[!u~wg t , nppu
q)luwl}wJht UIWpqwUihu wUhuwp t. uhup qwpn11 tap UIWtnwu]uwuht u]lwJG WJIJ:
UmJU IllllPnguhpmu twt.J. apwqpt.J.wa 61.J.mU pwqwpwl.J.wum~Jmu ]lpwqwuwg-
Uhtnt.J. (hwJphUwu]lpnt~JwU qwum]lwpwl.J.m~JWUp ll hwjwq]lmm~JwU ' l.J.pnu]l,
hwjng thqt.1.]1, hwjng UIWtnUnt~jWU mumguwup, Uwll' wwgmg]l~ ll uw]uwu]lpw-
. l.J.wu h]lumupuhpnt.J.): Cuq npntu, IlPwap, Uihtnp t mcthqwgt.J.hU hwmml.J. '4..pwumw-

569
L. 1. UYf'S!)3Uu

G~ hwuwp uzwqqwa zwm LntP2 m aw4_wtmG apwqphpnq: UbGp lllhmp t hwuqw-


GwGp, np lllWJpwp t qumu mumg~wqwu qwqu}l.qilll.uGnpnzuwG hwuwp, ll WJumhq
qwpllnpqmu hG hwJphGwu}l.pwqwG qwmn}l.wpwqm~JWU )uGq}l.pGhp{!, npnup
w(hnwpw qntJU wuhGwpwpq )uGq}l.pGbp~g bG:
.
UJuop t.l.pwumwunu1 qnpamu t hwJbpbG mumguwup 146 IllllPfi9 , npnugmu
muwGmu t unm 19500 hwJ wzwqbpm: Umnpll Gbpqwjwgqmu t IlPWGg gmgwq(!
(UlbU Wll.JOlUW4[!):

Urumu1u~

'-l.PUUSU'llfiHJ ~Uobf'l:l'll fil-Uni-8lJUU"P l}.O}f'fi8'llbf't> JQ-t>'-l.Q


b4. UCU4bf'S'llbf't> JQ-4_U.QU1JU4Q' QUS Cf'QU'll'llbf't>
Cp2wGGbp, 'l-uwngub11~ UzwiJbp m· Cp2wuuhp, 'l-ujpngGbp~ UzwiJbpm·
jlWI)WjlGbp Plllll! G bp~ pwqwpGhll PIHIJ! Gbp~
ptjwpwGw4J! PtlWI!WUW41!
ca-p~ J.llU ~ 4 600 f!np<lnu~ ZP2· 4 200
Awpmu I 52 "V~GnW~GIJWJ~ 2P2· 32 5000
'1-bf\IltltWu t:5qwpnJ~ I 54 f!ntG~ult ZP2· 3 300
(tiwtuhp) ZP2·
!0-bpp~ t:5qwpnJ~ ZP2· I 80
llJlltqhG~ ZP2· I 25
tJwnGamw ZP2· II 1200
UulljjtG6wJ~ ZP2· I 300
UtuWJ.ilWJ.Wil~ ZP2· 58 9000 t:5wtiJWJit 2P2· 13 1300
Utuw1.9tuwJ~ ZP2· 16 1400 eaqwuhun 146 19511

vpwGp, n4.I2hp qwUJqw()· hG Qwqw)up}l. hhm, qpmhG , np wubGwpWJlll nt


4wpllnp lllPDPLbU[! npw4Jwl 4wllPbp}l. tuGq}l.pG t: Qwqw)upmu WJillllJ1.u}1}2 qpb~b
~qwG ~b' I1WIJ.W}2WqwG, ~h' uzw4nt~WJ~U, ~b' qp~wqwG wnmunq:
l.JjntU qwpllnp h~uGwhwpg[! hWUWLUWJlWGjl )uGq}l.pG t: q_pwg}l.Gbp[! uwuGw-
OJnliJ.b[l bG pwgbl Utuwwwtwpmu ll Utuwl9luWJntu : Ujq uwuGwOJnliJ.bpntu w G-
~wpntJ9 4bflllln4. ~ntJL ~bG mwwu pwgbt hwJwqjlmw4wG Plnq: UbGp pwqujlgu
GpwGg WllW2Wfl4bL bGp 4w'u Qwqw)upmu pwgbL hwjwqjlmwqwG wup}l.nG, qw'u
f<}ppwuj1]1 hWJWqjlmwqwG wupjlnG[! mbqwt}mJuhL WJUUlbq: Uw4wJG qw pwgwp-
6w4wlllhU w{!GqmGqmu:
<!,wJ-qpwgw4wG hwuw1uwpwGp umbqauwG 4wu q_pwumwumu <!,wJqwqwG
hwuw1uwpwG]1 uwuuw6Jntll. pwghtm hwpg{! qbp2]1G 5- 6 mwpj1Gbp]1G qwpabt t
hpuGw4wG pGGwp4uwG GJm~, np[! qpwgw4wG jlzjuwGm~JntGGbp[! 4mpw4wGw-
Ulbu ubpctmu bG: QGquu~G uhGp pwqu}l.gu hwjmGbt hGp uhp UlWU1pwumw4wum~­
jntU[!' hwUWLUWpWG[! wnqpG WlllWhntlbtnt npw4JWL ll qpwgbpbG LW4. ]1uwgnq
uwuGwqbmGbpnq: '1-wpaJWL n~ u~ wpawqwGp: UbGp, npUJhu mwpphpw4, wnw-
2WP4ht bup WJil uwuuwoJnliJ.I! pwgbt n~ ~h UJuwwwtwnmu, WJL U)uwlQ)uwJmu
4wu ~w~mumu, npnqhhmll hpuw Qwqw)unJlg qhuw f2w~mu owuwlllwph t
4wnmgqmu, ll WJG qqwwnphG 4hhzmwgGj1 Qwqw)up]1ll li2WP~WJP uJ12ll l!wlll{!:
Unw2wp4bt bGJ2 Gwll, nplllhuqp ~ntJLWUlpbG uhp uj12ngGbpnq pwgbt l:ifll<!,,
l.JwG4wqwpctwqwG 4wu uh4 WJL hwuwtuwpwG~ UWUUWOJnliJ.: 4wG Gwll WJL
'

570
'-lrrantrasuu bY. Qrsntrasuu tuu'lrruorc
mwpphpwq£ihp ll WllW2WP4.£ihp: UwlJ.WJU I}J1WU11 pntnp£i tt uhp UP24.Wnwt.J.w-
pwqwG wzJ:uwmwGpGhp}l {lGpwgpmu, hpqqnqu lJ.ppwqwG hwGq}nqmuGhpmu
pwgwhWJUl lJ.hpUintl uhpch.J.mu hG: UjctU up. Gnp WllW2WP4. h£ip UIWUlpwumht.
htl.PnUIWQ}l£ihp}l odwGqwqmpJwUp pwght ~WJ-t.J.pwgwqwG hwuwtuwpwG'
fl.mu-hwJlJ.wqwG (Utwt.J.nGwqwG) hwuwtuwpwGp op}l.Gwqnt.J.:
Unw2wpqt.J.mu t hpqm mwpphpwq. hwuwtuwpwG{l pwght qw'u bt.J.pw-
]:unphpq}l hnt.J.wGm Ghppn, qw'u' hpqm hplJ.pGhpmu: Uhp l..twpo}lpnt.J.' hpl..tm mwp-
phpwq£ihp£i t t Uihmp t {lGqmGhtf:J. hwuwphr ~wG}l np QwtJ.wJ:ulltl hwuwpt.J.mu t
hwJ -t.J.pwgwqwG pwphqwumpJwG qnm}l, mphu£i qwphtf:J. t WJI} hwuwtuwpwGJ:!
h}luGht Qwt.J.wJ:upmu:
"t.f.pwumwG}l ophGuqpmpJntG{l hGwpwt.J.npntpjmG t mwum hwj -t.J.pwgwqwG
hwpwphpmpJmGGhpmu pwquwp}ltl apwqphp }lpwqwGwgGhtm: PwJg pwG}l np
J:unmGqnmGhp{l zwm h£i , mum}l mwpphpwq£ihp}lg uhqG WJG t, np ~OlJ-p
UwugJ:uh-Qwt.J.wJ:uhp}l qwnmJQtl hwGqhu qw npUihu hwuwtuwpwG}l h}luGwqpp,
}luq uhGp WJI} hwtiwtuwpwG}lG mwGp uhp npllt hwtiwtuwpwG}l uwuGwlljntrtf:J.
qwpqwtl.}lnwq: Y.wpnq h£ip wGt.J.wGht ~WJ-t.J.pwgwqwG hwuwtuwpwG qwu ~WJ­
t.J.pwgwqwG pwphqwumpJwG hwtiwtuwpwG, npUihuq}l hGwpwt.J.np}l.Gu ~hqnpwg ­
Gh£ip u}lpwG}l n~ gwGqwtf:J. qnpanGGhp, qwu npllt WJttmantu mwr Y.wpllnp t'
J:uGqpp{llJUOht {lUUl tmpjlliG:
Y.ppntpJWU WJU p£iwqwt.J.wnmu uhp «OwqwmwuwpUl{l» WllW2P£i hhpppG
hh£ig hwtiwtuwpwGp UUlhflOUWG hwuwp t: bph uh£ip ~qwpnflWGwGp 4.JwGp}lqn~hL
WJI} qwflwtlJ.wp{l, WUIW mwGmt qmw£ip lJ.ppwqwG wupnq2 qnpb{lGpwgJ:!:
UjG, }l.G~ uhGp wGmu h£ip h}luw, twUihU UUIWUUlntU t Qwt.J.w]:up}lg WUIW(lW
qwi}Jlhp}l qntpu qwtmG: 'Uhpqw I}JllltPJWUp "4.pwumwG}lpwflWI1WQ}lntpJmG mGh-
gnq 1352 hwJ hppmwuwpqGhp unt.J.npmu hG ~WJWUmwGmu. 1004-I!' 15UihmwqwG
pmhhpmu, 284-tl' 20 n~ UihmwqwG pmhhpmu, 64-J:!' 10 pnth2Ghpmu: 'UpwGp,
oqmtJ.htnt.J. wpmnGmpJmGGhp}lg, WJumhq unt.J.npmu hG npUihu utlJ.JntnpwhwJ
muwGnqGhp ll hhm ~hG tJ.hpwqwn£imu: Umwgt.J.mu t WJGUihu, np lJ.ppmpJmG lt
qwum}lwpwlJ.ntpjntG UlWtnt UUIWU1WlJ.nt.J. uhGp tJ.pwgwhWjntpjwG, hwmltWUihU'
2wt.J.w]:uwhwjntpjw£i GhpmdJ:! mh11w4J.n]:umu hGp ~wjwumwG: Uju}l.GpG' pGpGhpu
£iUiwummu hGp WJGmhq}lg hppmwuwpq Ghpmct}l qntpuphpuwGJ:!:
J"lG~ t.J.hpwphpmu t Up]:uwq}lwj}l.G, WUIW UiJU up. wnwG6Gwhwmmq hwpg t ,
np{ltntP2 tJ.hptmantpjwG qwp}lp mG}l: UJumhq I}JlntpjntG{l pwt.J.wqwG}lG m]:ump t.
UpJ:uwq}lwjntU qnpoht hG 41 hwjlJ.wlJ.wG quumgGhp, }luq WJOU uGwght hG 32-J:!,
npnGp wz]:uwmmu h£i uhp qwuwqpphpnt.J. m apwqphpnt.J.: 'UhplJ.wJntUu hwjqwqwG
quumgGhp hwnw]:umu t 2500 hwJ hphJ:uw, }luq nmuwqwG quumgGhp' wt.J.htf:J. pwG
7000: J"l mwpphpmpJmG Qwt.J.wJ:uppg, WJUUlhfl WJtUihtnmpJwG qnqu}lg apwqpt.J.wo
6mttiwG qwu nGzuwG qnpanqntpjntGGhp i.lJ.wG: UwlJ.WJU qw WJL hwGqwuwGp.
Uni.f:J.G unm ~, }luq WJUmhfl qwG zwm pwphqwpq nmuwl..twG I}l.llPflQUhp, npnGg
mt.J.wo wmhumwm£ihpJ:! u}lwGzwGwq lJ.hpUintl {lGqntGt.J.mu h£i fl..t}.-mu: UjU UIWJ-

571
L. 1. UYrS~3Uu

uw!Hibpnu1, pGwqwGwpwp, l.J.pnwunlmu t hwJlJ.wqwG quumgGbp hw6wJ:uilll bpb-


)uwGbpjl pptJ.f!: UtJ.btlJ.G. j1 mwppbpntpJmG QwtJ.w)uppg, Up)uwqjl.WJP9 <!,wjwumwG
zwm PPl qjlunpqGbp bG qwtlJ.u, pwGjl np ~WJWUtnwGmu Wl4Jlbtm zwhwqpqntJ.w-
mupjntG lntGbG: UJdU <!.wJwutnwGjl 7 pmhbpntU Up)uwqjlwjpg untJ.npntu bG {!Gqw-
ubGf! 13 hWJ bpjltnwuwpq:
UbGp Up)uwqjlw blip mqwpqmu qwuwqppbp, GJmpbp, bppbuG qwquwlJ.bp-
UintU bGp mumgpl Gbpp tJ.bpwll}wmpwummu, ql4JlngGbpp hbtn hwumwmtJ.bt bG
Gnpuwt hwpwpbpntpjntGGbp: ~WJQ fi.muwumwGpg nbwt qw)utlwbntpjwG U}WJ-
uwGGhpntu wpqbG q<hl.wp t WJGmbq UJ.Whbt hwJlJ.wlJ.wG quumgGhpf!: bwG WJU
qbUJ.PntU hwJlJ.wqwG qUJ.pngwqwG bpwqpbpp jl.GmbqpmuG t nmuwqwG quum-
gwqwG hwuwqwpqpG:
~wgp WJI}, ubp bpwqpbpf! UJ.bmp t uwmlbtlJ. 11 6wGwlbtlJ. W.GbG fi.l).-mu, pwGp
np Up)uwqjlwJp hwp11wGmpJwUp opbgop qwpqwGmu t Unw}.l Uh<!WUJ.ntlluf!' pp
hqnp bGpwqwnmJgGbpntl, pp hwuwtuwpwGwqwG hwuwqwp<ifitl, qpmwqwG,
uwpqwqwG, uzwqmpwJpG Gbpmdml hwGqbpo, 11 Up)uwqjlwG qwnGmu t Unll!G
UU}wuwpl.J.Illl ZP2Wli: ~wztljl wnGbtntl. Gw11 WJI} qwp4wgmuGbpf!' WJumbq, }.1 mwp-
pbpntpJmG QwtJ.w)u{2jlg, UJ.bmp t tlmJ:ubGp pwqwpwqwGmpJntGf!, WJU t' Up)uw-
qjlwG qjlmbGp npUJ.bu UtjlJmnp 11 tjlnpobGp wJGUJ.bu wGbt, np mbqp hwJ pGwq-
lntPJWG hwuwp hWJWU}Whll}WlintpjntU{! qwnGw hpuGwlJ.wG wpdbp:

572