You are on page 1of 19

Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 10
Hari / Day Isnin
Tarikh / Date 5/3/2018

Masa / Time 8.30 - 9.30


Darjah / Class 1 Bijaksana
Subjek / Subject English Language
Topik / Topic Greetings and social expression
Kemahiran / Skill(s) writing
Standard Kandungan / writing
Content Standard 1.3 To form letters and words in neat legible print
Standard Pembelajaran/ 1.3.1 Able to trace words pertaining to greetings
Learning Standard i. Good morning
ii. Good afternoon
ObjektifPembelajaran/ Pupils will able to trace words pertaining to greeting in the worksheet
Learning Objective(s) given
Kebolehan/Proficiency aras rendah
Level
Aktiviti / Activities 1. Pupils greet teacher with simple expression
2. Pupils are given a worksheet
3. They are ask to fulfill the task given
4. Teacher and PPM guiding them to do the worksheet.
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection 0 / 5 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

0 / 5 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

5 / 5 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari


berikutnya kerana

Catatan / Notes
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 10
Hari / Day Isnin
Tarikh / Date 5/3/2018
Masa / Time 11.50 - 12.20
Darjah / Class 1 Bestari
Subjek / Subject English Language
Topik / Topic Greetings and social expression
Kemahiran / Skill(s) reading
Standard Kandungan / writing
Content Standard 1.3 To form letters and words in neat legible print
Standard Pembelajaran/ 1.3.1 Able to trace words pertaining to greetings
Learning Standard i. Good morning
ii. Good afternoon
ObjektifPembelajaran/ Pupils will able to trace words pertaining to greeting in the worksheet
Learning Objective(s) given
Kebolehan/Proficiency aras rendah
Level
Aktiviti / Activities 1. Pupils greet teacher with simple expression
2. Pupils are given a worksheet
3. They are ask to fulfill the task given
4. Teacher and PPM guiding them to do the worksheet.
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection 0 / 5 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

0 / 5 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

5 / 5 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari


berikutnya kerana

Catatan / Notes
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 10

Hari / Day Isnin


Tarikh / Date 5/3/2018
Masa / Time 8.00 - 9.00
Darjah / Class 5 Bestari
Subjek / Subject Kemahiran Hidup
Topik / Topic MASAKAN
2. Kebersihan
Kemahiran / Skill(s)
Standard Kandungan / 2.1 Memahami penjagaan kebersihan
Content Standard
Standard Pembelajaran/ 2.1.1 Menyenaraikan alatan dan bahan untuk menjaga kebersihan
Learning Standard i. diri
ii. ruang kerja
ObjektifPembelajaran/ Murid dibimbing untuk:
Learning Objective(s) 1. Menerangkan sekurang-kurangnya dua alatan dan bahan untuk
menjaga kebersihan
Kebolehan/Proficiency aras sederhana
Level
Aktiviti / Activities 1. Murid memberi salam kepada guru
2. Murid ditunjukkan dan diperkenalkan kepada alatan dan bahan
untuk menjaga kebersihan.
3. Murid diberi penerangan satu persatu alatan dan bahan
tersebut.
1. Murid diminta menerangkan semula alatan dan bahan yang
telah ditunjukkan guru satu persatu
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection 6 / 8 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

6 / 8 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

8 / 8 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari


berikutnya kerana.

Catatan / Notes
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 10

Hari / Day Selasa


Tarikh / Date 6/3/2018
Masa / Time 9.00 - 9.30
Darjah / Class 6 Bestari
Subjek / Subject Choose an item.PENGURUSAN TINGKAH LAKU
Topik / Topic 2. KEMAHIRAN SOSIAL
Kemahiran / Skill(s)
Standard Kandungan / 2.2 Memahami semangat kejiranan
Content Standard
Standard Pembelajaran/ 2.2.2 Menyatakan tanggungjawab terhadap jiran seperti membantu
Learning Standard jiran, menjaga keselamatan harta benda dan memberi maklumat
ObjektifPembelajaran/ Murid dibimbing untuk:
Learning Objective(s) 1. Memahami semangat kejiranan dengan menyatakan
tanggungjawab sebagai seorang jiran
Kebolehan/Proficiency aras sederhana
Level
Aktiviti / Activities 1. murid memberi salam kepada guru
2. murid ditanya mengenai jiran masing-masing
3. murid dan guru bersoal jawab tentang tanggungjawab kepada
jiran yang mereka kenali
4. murid diminta menceritakan aktiviti kejiranan yang
pernahmereka sertai bersama jiran tetangga.
5. murid diminta mengisi jadual yang telah disediakan guru iaitu
menyatakan tanggungjawab terhadap jiran.
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection 10 / 10 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

10 / 10 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

- / 10 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.


Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari
berikutnya kerana __________________________________________.
Catatan / Notes Objektif tercapai. Kesemua murid diberi pndedahan tentang semangat
kejiranan.
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 10
Hari / Day Selasa
Tarikh / Date 6/3/2018
Masa / Time 8.00 - 9.00
Darjah / Class 2 Bestari
Subjek / Subject English Language
Topik / Topic 2. Places in the school
Kemahiran / Skill(s) reading
Standard Kandungan / 2.1 Recognize various places in the school
Content Standard
Standard Pembelajaran/ 2.1.1 Able to identify different places in the school
Learning Standard i. classroom
ii. toilet
iii. canteen
iv. field
v. library

ObjektifPembelajaran/ 1) Can listen to and demonstrate understanding of the given text


Learning Objective(s) with a lot of guidance
Kebolehan/Proficiency aras rendah
Level
Aktiviti / Activities 1. Pupils greet teacher with simple greeting and expression
2. Pupils are different pictures of places in the school
3. Pupils listen to the nursery songs in the laptop
4. Pupils are guided by the teacher to state and named various
places in the school
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection 4 / 8 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

4 / 8 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

4 / 8 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari


berikutnya kerana
Catatan / Notes
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 10

Hari / Day Selasa


Tarikh / Date 6/3/2018
Masa / Time 9.50 - 10.50
9-Darjah / Class 5 Bestari
Subjek / Subject Kemahiran Hidup
Topik / Topic MASAKAN
2. Kebersihan
Kemahiran / Skill(s)
Standard Kandungan / 2.1 Memahami penjagaan kebersihan
Content Standard
Standard Pembelajaran/ 2.1.1 Menyenaraikan alatan dan bahan untuk menjaga kebersihan
Learning Standard i. diri
ii. ruang kerja
ObjektifPembelajaran/ Murid dibimbing untuk:
Learning Objective(s) 1. Menerangkan sekurang-kurangnya empat alatan dan bahan
untuk menjaga kebersihan
Kebolehan/Proficiency aras sederhana
Level
Aktiviti / Activities 1. Murid memberi salam kepada guru
2. Murid ditunjukkan dan diperkenalkan kepada alatan dan bahan
untuk menjaga kebersihan.
3. Murid diberi penerangan satu persatu alatan dan bahan
tersebut.
4. Murid diminta menerangkan semula alatan dan bahan yang
telah ditunjukkan guru satu persatu
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection 6 / 8 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

6 / 8 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

8 / 8 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari


berikutnya kerana.

Catatan / Notes
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 10
Hari / Day Selasa
Tarikh / Date 6/3/2018
Masa / Time 11.50 - 12.20
Darjah / Class 1 Bijaksana
Subjek / Subject English Language
Topik / Topic Greetings and social expression
Kemahiran / Skill(s) writing
Standard Kandungan / writing
Content Standard 1.3 To form letters and words in neat legible print
Standard Pembelajaran/ 1.3.1 Able to trace words pertaining to greetings
Learning Standard i. Good evening
ii. Good night
ObjektifPembelajaran/ Pupils will able to trace words pertaining to greeting in the worksheet
Learning Objective(s) given
Kebolehan/Proficiency aras rendah
Level
Aktiviti / Activities 1. Pupils greet teacher with simple expression
2. Pupils are given a worksheet
3. They are ask to fulfill the task given
4. Teacher and PPM guiding them to do the worksheet.
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection 0 / 5 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

0 / 5 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

5 / 5 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari


berikutnya kerana __________________________________________.

Catatan / Notes 0bjective not accomplished. Pupils needs much of attention in their
behavioral problems. They do not want to write. They having problem
also in their fine motor. The coordination between eyes, mind and
hands. Should apply play and learn lesson plan soon to attract them.
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 10
Hari / Day Rabu
Tarikh / Date 7/3/2018
Masa / Time 9.50 - 10.20
Darjah / Class 3 Bestari
Subjek / Subject English Language
Topik / Topic 2. Personal Details
Kemahiran / Skill(s) Listening and Speaking
Standard Kandungan / 2.1 self-introduction
Content Standard
Standard Pembelajaran/ 2.1.1 Able to spell about oneself
Learning Standard i. age
ii. address
ObjektifPembelajaran/  Pupils should be able to talk about his/her age and address to
Learning Objective(s) friends and teacher
Kebolehan/Proficiency aras rendah
Level
Aktiviti / Activities 1) Pupils greet teacher with simple expression
2) Pupils are guide and train to tell about their self
3) Teacher guiding them to spell their age and addresses instead of
their name
4) They guide to talk each other
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection 3 / 8 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

3 / 8 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

3 / 8 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari


berikutnya kerana __________________________________________.

Catatan / Notes Objective accomplished. Just one little girl named Lucy need much of
attention to control her behavioral problems. The rest were good.
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 10

Hari / Day Rabu


Tarikh / Date 7/3/2018
Masa / Time 8.00 - 9.00
Darjah / Class 5 Bestari
Subjek / Subject Kemahiran Hidup
Topik / Topic MASAKAN
3. Kebersihan
Kemahiran / Skill(s)
Standard Kandungan / 2.1 Memahami penjagaan kebersihan
Content Standard
Standard Pembelajaran/ 2.1.1 Menyenaraikan alatan dan bahan untuk menjaga kebersihan
Learning Standard i. diri
ii. ruang kerja
ObjektifPembelajaran/ Murid dibimbing untuk:
Learning Objective(s) 2. Menerangkan sekurang-kurangnya empat alatan dan bahan
untuk menjaga kebersihan
Kebolehan/Proficiency aras sederhana
Level
Aktiviti / Activities 4. Murid memberi salam kepada guru
5. Murid ditunjukkan dan diperkenalkan kepada alatan dan bahan
untuk menjaga kebersihan.
6. Murid diberi penerangan satu persatu alatan dan bahan
tersebut.
2. Murid diminta menerangkan semula alatan dan bahan yang
telah ditunjukkan guru satu persatu
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection 6 / 8 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

6 / 8 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

8 / 8 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari


berikutnya kerana.

Catatan / Notes
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 10
Hari / Day Rabu
Tarikh / Date 7/3/2018
Masa / Time 9.00 - 10.20
Darjah / Class 3 Bestari
Subjek / Subject English Language
Topik / Topic 2. Personal Details
Kemahiran / Skill(s) Listening and speaking
Standard Kandungan / 2.1 self-introduction
Content Standard
Standard Pembelajaran/ 2.1.1 Able to spell about oneself
Learning Standard i. age
ii. address
ObjektifPembelajaran/  Pupils should be able to talk about his/her age and address to
Learning Objective(s) friends and teacher.
Kebolehan/Proficiency aras rendah
Level
Aktiviti / Activities 1) Pupils greet teacher with simple expression
2) Pupils are guide and train to tell about their self
3) Teacher guiding them to spell their age and addresses instead of
their name.
4) They guide to talk each other
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection 3 / 8 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

3 / 8 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

8 / 8 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari


berikutnya kerana __________________________________________.

Catatan / Notes
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 10

Hari / Day Rabu


Tarikh / Date 7/3/2018
Masa / Time 10.50 - 11.50
Darjah / Class 6 Bestari
Subjek / Subject Kemahiran Hidup
Topik / Topic MASAKAN
3. Alatan memasak
Standard Kandungan / 2.1. Mengetahui peralatan memasak
Content Standard
Standard Pembelajaran/ 2.1.2 Menyatakan fungsi alatan asas memasak :
Learning Standard i. menyukat
ii. memotong
iii. memasak
iv. menghidang
ObjektifPembelajaran/ Murid dibimbing untuk:
Learning Objective(s) Menyatakan fungsi alatan asas memasak
Kebolehan/Proficiency 3. aras sederhana
Level
Aktiviti / Activities 1. murid memberi salam kepada guru
2. murid-murid ditunjukkan dan diperkenalkan sekali lagi kepada
alatan memasak yang terdapat di dapur sekolah
3. murid dan guru berbincang tentang fungsi beberapa alatan asas
memasak mengikut kategori
4. murid dan guru bersoal jawab berkaitan dengan setiap
komponen alatan yang telah diperkenalkan kepda murid
berserta fungsinya
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection 9 / 10 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

9 / 10 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

10 / 10 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari


berikutnya kerana __________________________________________.
Catatan / Notes Kesemua murid boleh menyatakan dan berbincang tentang komponen
alatan memasak mengikut kategori.
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 10
Hari / Day Khamis
Tarikh / Date 8/3/2018
Masa / Time 7.30 - 8.00
Darjah / Class 1 Bijaksana
Subjek / Subject English Language
Topik / Topic Greetings and social expression
Kemahiran / Skill(s) writing
Standard Kandungan / writing
Content Standard 1.3 To form letters and words in neat legible print
Standard Pembelajaran/ 1.3.1 Able to trace words pertaining to greetings
Learning Standard i. Good evening
ii. Good night
ObjektifPembelajaran/ Pupils will able to trace words pertaining to greeting in the worksheet
Learning Objective(s) given
Kebolehan/Proficiency aras rendah
Level
Aktiviti / Activities 1. Pupils greet teacher with simple expression
2. Pupils are given a worksheet
3. They are ask to fulfill the task given
4. Teacher and PPM guiding them to do the worksheet.
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection 0 / 5 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

0 / 5 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

0 / 5 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari


berikutnya kerana
Catatan / Notes 0bjective not accomplished. Pupils needs much of attention in their
behavioral problems. They do not want to write. They having problem
also in their fine motor. The coordination between eyes, mind and
hands. Should apply play and learn lesson plan soon to attract them
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 10
Hari / Day Khamis
Tarikh / Date 8/3/2018
Masa / Time 8.00 - 9.00
Darjah / Class 2 Bestari
Subjek / Subject English Language
Topik / Topic Greetings and social expression
Kemahiran / Skill(s) reading
Standard Kandungan / 1.2 Listen and pronounce words with correct stress, rhythm and
Content Standard intonation
Standard Pembelajaran/ 1.2.1 Listen to and pronounce words and simple phrases.
Learning Standard 1.2.2 Listen to and sing songs
i. nursery rhymes
ii. songs
ObjektifPembelajaran/  Can listen to and pronounce words and simple phrases by sing a
Learning Objective(s) song “the shapes song”
Kebolehan/Proficiency aras rendah
Level
Aktiviti / Activities 1. Pupils greet teacher with simple greeting and expression
2. Pupils are shown a few types of shapes. Teacher draw the
shapes on the board
3. Pupils listen to the nursery songs in the laptop
4. Pupils are guided by the teacher to state and sing the shapes
one by one.
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection 4 / 8 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

4 / 8 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

4 / 8 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari


berikutnya kerana
Catatan / Notes
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 10
Hari / Day Khamis
Tarikh / Date 8/3/2018
Masa / Time 10.20 - 11.20
Darjah / Class 1 Bestari
Subjek / Subject English Language
Topik / Topic 1. Greetings and social expression
Kemahiran / Skill(s) writing
Standard Kandungan / Writing
Content Standard 1.3 To form letters and words in neat legible print
Standard Pembelajaran/ 1.3.1 Able to trace words pertaining to greetings
Learning Standard i. Good evening
ii. Good night
ObjektifPembelajaran/ Pupils will able to trace words pertaining to greeting in the worksheet
Learning Objective(s) given
Kebolehan/Proficiency aras rendah
Level
Aktiviti / Activities 1) Pupils greet teacher with simple expression
2) They are given a task by copying and rewrite the given
sentences in their activity book.
3) Teacher guiding them to do the task
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection 0 / 5 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

0 / 5 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

5 / 5 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari


berikutnya kerana
Catatan / Notes 0bjective not accomplished. Pupils needs much of attention in their
behavioral problems. They do not want to write. They having problem
also in their fine motor. The coordination between eyes, mind and
hands. Should apply play and learn lesson plan soon to attract them.
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 10
Hari / Day Khamis
Tarikh / Date 8/3/2018
Masa / Time 11.20 - 11.50
Darjah / Class 1 Genius
Subjek / Subject English Language
Topik / Topic 1. Greetings and social expression
Kemahiran / Skill(s) reading
Standard Kandungan / Listening and speaking
Content Standard 1.1 appropriate expression in social situations
Standard Pembelajaran/ 1.1.1 Able to express simple greetings
Learning Standard i. Good morning
ii. Good afternoon
ObjektifPembelajaran/ Pupils will able to express simple greetings by greet teacher properly
Learning Objective(s)
Kebolehan/Proficiency aras rendah
Level
Aktiviti / Activities 1. Pupils greet teacher with simple greetings guiding by the
teacher
2. Pupils are shown a flashcard contains picture of morning and
afternoon activity
3. Then, together they sing a morning song with teacher
4. They play mix and match pictures with teacher guidance
5. The class make simple greetings together
6. They are trained to use a simple greetings to their friends and
relatives. Teacher help them to use it properly
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection 0 / 5 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

0 / 5 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

5 / 5 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.


Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari
berikutnya kerana
Catatan / Notes 0bjective not accomplished. Pupils needs much of attention in their
behavioral problems. They do not want to write. They having problem
also in their fine motor. The coordination between eyes, mind and
hands. Should apply play and learn lesson plan soon to attract them
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 10
Hari / Day Jumaat
Tarikh / Date 9/3/2018
Masa / Time 7.30 - 8.30
Darjah / Class 3 Bestari
Subjek / Subject English Language
Topik / Topic 2. Personal Details
Kemahiran / Skill(s) Listening and Speaking
Standard Kandungan / 2.2 apply knowledge of sounds of letters to read phrases and sentences
Content Standard
Standard Pembelajaran/ 2.2.1 Able to read phrases pertaining to
Learning Standard i. age ( ... years old )
ii. address ( town/ district/ state)
ObjektifPembelajaran/  Pupils should be able to read phrases of age and address
Learning Objective(s)
Kebolehan/Proficiency aras rendah
Level
Aktiviti / Activities 1) Pupils greet teacher with simple expression
2) Pupils are guide and train to tell about their self
3) Teacher guiding them to tell their age and addresses instead of
their name.
4) They guide to talk each other
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection 3 / 8 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

3 / 8 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

3 / 8 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari


berikutnya kerana

Catatan / Notes
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 10

Hari / Day Jumaat


Tarikh / Date 9/3/2018
Masa / Time 8.30 - 9.30
Darjah / Class 6 Bestari
Subjek / Subject Kemahiran Hidup
Topik / Topic MASAKAN
2. Alatan memasak
Kemahiran / Skill(s)
Standard Kandungan / 2.1. Mengetahui peralatan memasak
Content Standard
Standard Pembelajaran/ 2.1.1 Menyatakan fungsi alatan asas memasak:
Learning Standard i. menyukat
ii. memotong
iii. memasak
iv. menghidang
ObjektifPembelajaran/ Murid dibimbing untuk:
Learning Objective(s) Menyatakan fungsi alatan memasak asas
Kebolehan/Proficiency aras sederhana
Level
Aktiviti / Activities 5. murid memberi salam kepada guru
6. murid-murid ditunjukkan dan diperkenalkan sekali lagi kepada
alatan memasak yang terdapat di dapur sekolah
7. murid dan guru berbincang tentang fungsi beberapa alatan asas
memasak mengikut kategori
8. murid dan guru bersoal jawab berkaitan dengan setiap
komponen alatan yang telah diperkenalkan kepda murid
berserta fungsinya
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection 10 / 10 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

10 / 10 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

10 / 10 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.


Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari
berikutnya kerana
Catatan / Notes
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 10

Hari / Day Jumaat


Tarikh / Date 9/3/2018
Masa / Time 9.50 - 10.20
Darjah / Class 6 Bestari
Subjek / Subject PENGURUSAN TINGKAH LAKU
Topik / Topic 2. Kemahiran sosial
Kemahiran / Skill(s)
Standard Kandungan / 2.2 Memahami semangat kejiranan
Content Standard
Standard Pembelajaran/ 2.2.1 Menerangkan cara memupuk semangat kejiranan seperti hormat-
Learning Standard menghormati, bertegur sapa, dan tolong menolong
ObjektifPembelajaran/ Murid dibimbing untuk:
Learning Objective(s) 3. Memahami semangat kejiranan dengan tolong menolong
Kebolehan/Proficiency aras sederhana
Level
Aktiviti / Activities 1. murid memberi salam kepada guru
2. murid ditanya mengenai jiran masing-masing
3. murid dan guru bersoal jawab tentang jiran setiap murid
sekiranya mereka kenali
4. murid diminta menceritakan aktiviti kejiranan yang
pernahmereka sertai bersama jiran tetangga.
5. murid diminta mengisi jadual yang telah disediakan guru iaitu
menyatakan kepentingan sikap tolong-menolong sesame jiran
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection / 10 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

/ 10 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

/ 10 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari


berikutnya kerana
Catatan / Notes
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 10
Hari / Day Jumaat
Tarikh / Date 9/3/2018
Masa / Time 10.50 - 11.20
Darjah / Class 1 Bestari
Subjek / Subject English Language
Topik / Topic Greetings and social expression
Kemahiran / Skill(s) writing
Standard Kandungan / Writing
Content Standard 1.3 To form letters and words in neat legible print
Standard Pembelajaran/ 1.3.1 Able to trace words pertaining to greetings
Learning Standard i. Good evening
ii. Good night
ObjektifPembelajaran/ Pupils will able to express simple greetings by greet teacher properly
Learning Objective(s)
Kebolehan/Proficiency aras rendah
Level
Aktiviti / Activities 1) Pupils greet teacher with simple expression
2) They are given a task by copying and rewrite the given
sentences in their activity book.
3) Teacher guiding them to do the task
4) For the weak pupils, teacher give them the dotted line
worksheet. They have to trace the dotted line worksheet given.
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection 0 / 5 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

0 / 5 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

5 / 5 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari


berikutnya kerana __________________________________________.
Catatan / Notes Objective not accomplished at all. Pupils needs much of attention in
their behavioral problems to control. They were not interested when
applying prewriting skills. Teacher should apply play and learn lesson
plan soon to attract them.