You are on page 1of 7

SULIT 015

SULIT Nama : Kelas : 015

Tahun 2
Matematik
PPT
Mei
2017

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


( MEI )
MATEMATIK KERTAS 2
TAHUN 2

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 30 soalan.

2. Jawab semua soalan.

3. Jawapan hendaklah ditulis dengan jelas dalam ruang yang disediakan pada kertas soalan.

4. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan jawapan yang telah dibuat.
Kemudian tuliskan jawapan yang baharu.

5. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan pada akhir peperiksaan.

Kertas ini mengandungi 7 halaman bercetak

Jawab semua soalan. Jawab pada ruangan yang disediakan.


[3 markah]
1
SULIT 015
A. Tandakan jawapan yang betul.

1)
405
440
450

2)
306
300
360

3)
234
342
432

B. Padankan. [4 markah]

4) Lima ratus tujuh belas


110

5) Satu ratus sepuluh


841

6) Lapan ratus empat puluh


536
satu

7) Lima ratus tiga puluh enam


517

2
SULIT 015
[2 markah]
C. Warnakan nombor yang betul.

8) 4 ratus 0 puluh 7 sa
47 407 470

9) 1 ratus 5 puluh 9 sa
159 195 951

D. Selesaikan ayat matematik berikut.


[4 markah]
10) 369 – 43 – 4 =

11) 950 – 87 – 172 =

E. Susun nombor-nombor di bawah dalam [1 markah]


tertib menaik.
12)

F. Susun nombor-nombor berikut mengikut [1 markah]

tertib menurun.

13)

3
SULIT 015
G. Lengkapkan garis nombor yang berikut. [2 markah]

14)
206 210 212

H. Lengkapkan turutan nombor di bawah. [3 markah]

15) 705 715 720 725 735

16)
393 493 593 893 993

17)
90 92 93 95 96

I. Selesaikan. [1 markah]

18) 717 lebih _________ daripada 770

J Apakah nilai tempat bagi digit yang bergaris di bawah.

19) 1 841 =

20) 324 =

[2 markah]

4
SULIT 015
K. Lengkapkan operasi bahagi yang berikut. [2 markah]

21

6
÷

22 1 6 7 23 2 6 4
1 1 [4 markah]
5 2
+ + 1 0 5

L Tuliskan ayat matematik pendaraban berdasarkan


gambarajah di bawah. [6 markah]
24

X =

25

X =

M Tuliskan ayat matematik pendaraban berdasarkan


[9 markah] 5
SULIT 015
garis nombor di bawah.

26

X =

27

X =

28

X =

29 Di atas sebuah rak terdapat 265 buah komik, 300


buah
buku cerita dan 80 buah majalah. Berapakah
jumlah
semua bahan bacaan di atas rak itu?

Ayat matematik : _______________________________

6
SULIT 015

[3 markah]
Jawapan : _______________________ bahan bacaan.

30 Ada 10 biji manga dimasukkan sama


banyak ke dalam 5 beg plastik.
Berapakah jumlah manga yang terdapat
dalam satu beg plastik?

Ayat matematik : _______________________________

[3 markah]
Jawapan : _______________________ biji manga.