You are on page 1of 238

Vida Enik6

ALLONS.Y 2.
METHODE DE FRAN9AIS
NIVEAU INTERMEDIAIRE

Kozlpfoku fra ncia nyelvkonyv

r'a
qt
JK
LExtKA KAD6

Szekesfeherviir, 2003
B,evezetfi
ru< sz6l a kdnyv?
AI6nyv az Allons-y 1. cimt nyelvkonyv szerves folytat6sa. Mind a nyelvtani, mind a lexikai anyag az els6
refre 6ptil, azt viszi tov5bb 6s egesziti ki ktiz6pfokri szinten. Felt6teleztrlR az 1. kotetben szerepl6 anyag
imeretet. A mdsodik kotetben olyan t6m6k is helyet kaptak, amelyek az els6 kotetben nem szerepeltek, de
*sa6t kdpezik az 6retts6gi es a kulonbozS nyelwizsg6k elv6r6sainak, Mivel az iskolai tantervek, az emelt szintri
emsegi kovetelmenyeit is figyelembe veszi, a konyvet a koz6piskolai oktatds nyelv6r6ihoz ajdnljuk. Emellett
tsm6szetesgn a tanfolyami 6s egyeni nyelvtanul6k igenyeit is kielegiti.
ryel, a k6nyv szerkezete?
AEryv 13 fejezetb6l, 4 ismetl6 leckeb6l 6s a hanganyagb6l 6ll.
EehS kdtethez hasonl6an a konyv egyben tankiinyv 6s munkaftizet. Afejezetek tobb olvasm6nyb6l tev6dnek
IFre, leck6kre bonthat6k, ahol mindig egy-egy j6l meghat6rozott k6szs6g gyakorl6sa kapja a f6 hangs0lyt az
f nyelvtani ismeretek mellett. A fejezetek v6gen reszletes sz6szedet tal5lhat6, amely tarlalmazza a szovegert6si
6s lexikai gyakorlatok sz6kincs6t. Term6szetesen nem tarlalmazza az 1. kotetben m6r szerepl6
A franciS16l forditand6 szovegekhez ktilon sz6t6r haszndlata szuks6ges.
fiezetek fel6pitese 6ltal6ban azonos. Mindig egy ismeretterjeszt6 sziiveg vezeti be, ami ut6n sz6kincs-
k6pleir6si feladatok kovetkeznek.Ezzel elsaj5tithat6akazok a lexikai ismeretek, amelyek a tem6r6l
sz6vegek megertes6hez, a t6mir6l val6 elbeszelget6shez szriks6gesek, illetve informSci6kat is ad a
il, s l6het6v6 teszi az eddig tanultak 6tismetl6set. Ezutdn fejezetenkent vdltoz6, hogy egy hosszabb vagy
rftidebb 0js6gcikk, illetve pdrbesz6des sziiveg kovetkezik-e. Ezek vezetik be az 0j nyelvtant 6s a
kommunik6ci6s k6szs6geket gyakoroltat6 feladatokat. A szoveg6rteshez 6ltal6ban tobb
kindlunk. Az irSsbeli kommunik6ci6 6ltal6ban a lev6!irSson keresztril gyakoroltatla az irAs-
, de el6fordulnak olyan feladatok is, amikor on6ll6an kell leir6st, elbesz6l6st, 0js6gcikket k6szlteni. Az
;bgalmazdst" onmag6ban nem haszn6ljuk a konyvben, mert arra torekedtUnk, hogy a sz6beli 6s lr6sbeli
gyakoroltat6 feladatok egyar6nt valamilyen kommunikdci6s helyzethez kapcsol6djanak.
alapelvekre 6ptil a kdnyv?
iglr nyelvi alapk6szs6g (irott szoveg6rt6si, besz6d6rt6si, sz6beli es ir6sbeli kommunik6ci6s keszs6g)
fokozatos 6s v6ltozatos fejlesztes6re torekedtrlnk. Krllon szempont volt, hogy ne csak leir6
szoveget haszn6ljunk fel, hanem informatlv, magyardzo, argumentatlv (v6lem6nykifejt6, ervel6) szove-
b. Ez ut6bbiakat eg6sziti ki sz6beli kifejezes egyik form6ja, a vita. A v6lem6nykifejtest ir6nyit6 k6rdesek
keszitetttlnk el6. Ezekre a k6rd6sekre lr6sban is lehet vdlaszolni essz6 form6j6ban.
szerepelnek a konyvben fordit6si feladatok is. A magyarr6l fordit6sban a megtanult 0j lexika 6s
szerkezetek visszaad6s6ra adunk lehetSs6get. A franci6r6l magyarra fordit6si szovegeket 6ltal6ban
v6logattuk ossze, hogy azokban civiliz6ci6s, orsz6gismereti 6rdekess6gek szerepeljenek.
egesz konyv ossze6llitds5nak alapelve a fokozatossig tis a v6ltozatoss6g volt: mindig az el6z6leg
nyelvi (nyelvtani, lexikai) elemeket haszn6ljuk fel, amelyek kozott vil5gosan kiemelhet6 az uj anyag.
{ nyelvtant is mindig a mAr ismert vagy az 0jonnan tanult lexikai anyaggal gyakoroltatjuk, igy csak az 0j
jelens6gre, igeid6haszn6latra kell koncentr6lni. A feladatsorokban csak olyan ismeretlen szavak fordul-
el6, amelyek a magyar nyelvben is hasonl6 form6ban 6s azonos jelentesben l6teznek, jelentestik tehSt
6s nem akad{lyozzAk a feladatmegolddst. Krilon figyelmet kapott a kontrasztivit6s. Sz6mos gyakorl6
saj6tlthat6k el azok a nyelvi, orszdgismereti, nyelvtani, illetve sz6kincsbeli k6rd6sek, amelyek a
anyanyelv0 nyelvtanul6knak ktilonosen neh6zseget 6s gondot okoznak.
krganyag szerves r6sz6t kepezi a konyvnek. Anyanyelv(eket sz6laltattunk meg, akik 6ltal6ban a normdl
p6t megkozelit6 gyorsas6ggal besz6lnek. Ez6rt kulonosen fontosnak tartjuk a hanganyag 6rai

b torekedtunk, hogy kU16n gyakorlatokkal felhlvjuk a figyelmet azirotl6s a besz6lt nyelv kozotti krilonb-
. A sz6anyag ossze6llit6s6ban f6 szempont volt, hogy az irott 6s besz6lt koznyelvet tanitsuk, tem6t6l
a leggyakoribb szakkifejez6sekkel (pl, bank, posta, orvos, iskola). Nem volt c6l az idiomatikus kifejez6-
a tuls6gosan besz6lt nyelvi, bizalmas kozl6shelyzetre jellemz6 kifejez6sek megtanit6sa, kerrlltrik a regiona-
t 6s a t0lsdgosan irodalmi sz6haszn6latot.
a kiinyv cdlja?
az a c6lunk, hogy a konyv befejezt6vel a nyelvtanul6 konnyen elboldoguljon az on6ll6 0js6g-
n, bar6ti 6s hivatalos lev6lir6sban, meg6rtse az anyanyelvi besz6l6ket, v6ltozatosan 6s pontosan ki
mag6t fejezni minden olyan ktizl6shelyzetben, amikor valamir6l az 6ll6spontj6t, v6lem6ny6t, ismereteit
ifrancia nyelven sz6ban 6s ir5sban egyar6nt.
sikert klvSnunk a francia nyelv tanulSs6hoz 6s haszn6latAhoz:
A szerzd 6s a lektor
Unit6, page Lexique Grammaire Communication Communication
6crite orale
pronoms possessifs, qui-que- 6crire des faire-part,
NEATIONS FAMILIALES la famille,
la vie familiale vurrr' rrurrrEldu^
dont, approximatifs, pr6senter
numeraux dplJluxrlnauIs, presenter un probldme de de ,- f6liciter YUE'vu
::"":'"'
quelqu'un,
urr,
6 raconter la vie de quelqu,un
louer ou
-- '=lu1i!e
FAITES COMME
de Plus en Plus' appanement'
appartement,
le logement, c'est.
mise en relief (c'est.,. qui,
" d'ameublement,
CHEZ VOUS! l'ameublement d,,o\
que), de
la lettre de demande chez |,aoent
I'agent immohi
immobilier:
22 conditionnel pr6sent renseignemenls, r6diger louer ou vendre un
une
3e unit6
les 6motions, style indirect, pronoms raconter un probleme
ETATS D'AME les sentiments, I'imparfait-pass6 compos6, genre sentimental, que signifi e rassurer quelqu'un qui a
38 la vie sentimentale, des substantifs, adverbes, l'amiti6 pour vous? des probldmes
de... senlimentaux

#$ll#ii$liffi fliifxi{ifiii+ii+iH ilirr;i{i.+ii,i.I'fiffi


4e unit6 plus-que-parfait
les loisirs, concordance des temps raconter l'histoire d'un livre,
NSSE.TEMPS FAVORIS parler de ses loisirs: faire
la lecture comprendre des tables des
58 un expos6 explicatif
matidres
5'unit6 des places,
OI.IEL FILM PASSE le petit ecran, apres avoir - apres Ctre, r6diger une critique de film, proposer une sortie,
cE sorR? le grand 6cran gerondif faire un expos6 raconter l'histoire d'un film,
72 argumentatif p16senter une critique de
film
unit6
]IIABIT NE FAIT PAS donner des conseils de
la mode, pronoms relatifs composes 1.,
LE MOINE les habitudes vestimentaires le passif, pronom LE
invitation amicale - mode, interviewer sur les
invitation officielle pr6f6rences vestimentaires,
une
unite i
aprAs avoir - Ctre passif,
UilTENEZ-VOUS les sports, pronoms relatifs compos6s, refuser une invitation
EN FORME! les comp6titions sportives conditionnel pass6, amicale ou officielle, donner son avis sur le sport
Sl + s'excuser a l'6crit

fl{i}ii}i}r{tt}ffi
presenter la cuisine ou un
d
unit6 faire un expos6 explicatif
plat typique de son pays,
la cuisine, les plats, les factitif, negation des propositions sur la cuisine de son pays,
8ON APPETIT!
'122 specialit6s, le restaurant infinitives comparer les restaurants commander un plat au
dans son pays restaurant, discuter et
d6cider du menu
les prestations et services, le se+
$ unite pr6senter les services envoyer des lettres d la
coiffeur, la poste, la banque, tout adverbe, postaux, pr6senter son poste, ouvrir un compte en
SERVICE!
les t6l6communications, avoir d + inflnitif, attitude par rapport a
138 banque, communiquer par

il est + adj + de ou a,
comprendre des brochures pr6senter le transport
Id unit6 les voyages, les vacances, la comparaison de deux infinitifs,
touristiques, pr6senter ses ferroviaire de son pays,
rINEROUTE! circulation et les accidents de accords sujet - predicat,
pr6f6rences quant aux pr6senter les causes d'un
1il la route, chez le m6canicien
qui-que-dont et ce qui-ce que-ce
vacances, 6crire une lettre accident,
dont, expression de la
de 16clamation faire r6parer sa voiture

participe p16sent pr6senter une maladie et consulter un m6decin,


PROMPT la sant6 et les maladies,
subjonctif present apres presenter les sympt6mes
la s6curit6 sociale les soins dont on a
expressions de volonte d'une maladie, donner des
174 b6neficie
determinants et pronoms rassurer quelqu'un avant
lf unitri
la scolarit6, les etudes,
inddfinis,
6crire une demande de les examens, exprimer ses
I.A RENTREE! interrogation avec inversion peurs, son angoisse,
l'enseignement superieur complexe, subjonctif ou infinitif , stage, inscription dans un
186 donner son avis sur des
subjonctif aprds expressions de cours de langue
questions concernant les
sentiments de l'6cole
unit6 subjonctif passe,
AU BOULOT! le travail, subjonctif aprds conjonctions, comprendre un CV, ecrire parler des conditions de
2fi la recherche d'emploi subjonctif apr6s expression du une lettre de motivation travail
futur
lf unit6
le commerce, les magasins,
infinitives et
f,IIio€srREz? participes, pr6flxes et suffixes, presenter les magasins de faire une r6clamation,
le service apres-vente adjectif verbal, expression de la son pays
214 6changer un appareil

liit?,!,i.'lliiililli,ii i;ir
!ili'rili;i,iir
ffiffi ffiffi$. ruH$

Lisez le texte suivant, puis r6pondez aux questions,


La famille est I'une des valeurs les plus importantes non seulement des societes anciennes, mais aussi de la

Au sidcle dernier, il fallait non seulement 6tre miajenr pour pouvoir se marier, mais il fallait aussi demander

les futurs mari6s. De nos lours, ionae'r uie famille ne signifie plus obligatoirement se malier, Depuis quelques
d6cennies, le concubinage (l'union tibre) remplace le mariage: en France; un coupte sur I vit sans 6tre

mais aujourd'hui, Ies concubins continuent d cohabiter m6me apres la naissance de leurs enfants. Bref, la

de Sotidaritdl depuis 1999 Deui personnes de seie oppose ou de m6me sexe qui vivent en couple peuvent
signerdlamairielePACS(quieituncontijtoeviecommune;,
Actuellement,,la,farnille,.A.U$g.i:lendfrAi:s,:..g.i:tfpn5f-O[me.r.;,iOii,.a,,tffi1g,6
de nouveaux mots pour d6signer pr6cis6ment ces chan$ements.
Les farnrffi.,hffb r/S lgVe"C.,6,.ou.8,:efi,t...a,gt5"ih,$.,Spnt.p[u$'!d.1la
mode. Les fam!!!es actuelles sont plus petites et elles sont
nombr:gg1se,p..d'a,Voirjuh,.p.it*t,uhig:$jle,.,!1.i,fl;$0r:g,p3i'leSl{.emrn$s
C6lib,a ii
ts.quii#rev.aie f,]s.e.[,[es,]:[Eurs]ielfahts,:ii4ii,p,Fprgs.ifl S
n?g.r rf i.6iUie"iilii,ie"1$.9,1i;.ei;,r,ffifli.;.-q,Cuefitg-esl.,,a.afS:i1,1a,,iS"A"Ciet#1;
Aujourd'hui, Cette forme de famille a m6me iegu un nom: la

On.ipaiieiaussl,:de..Hffii{{'. ;;,6elAfd:6S.;(A,,,Cgu,$e'., eS.;dfVolCg$1;et


s{parations) et de familtes reciomposdes (A cause des
ie q/iageBiidg$.::par,ent-$),;.,En;,.'effuet,;'i.le.s;.fe1,'4rneg,ii:e,l;.,hgmfie.$
Aiiori*s ou veufs cherchent d refaire leur vie el d recomposer
uiei; famille aVeC un houveau conjoint ou une nouVelle aonjointe, ou un houVeau compagnon ou une

sont les enfants de leur beau-pdre ou de leur hetle-mdre. Cela signifie aussi que les relations familiales avec
les grands-parenls ou avec les parenfs plus 6loign6s (oncles, tantes, couslns et cousines) se,transforment
puisque dans les familles eclatees ou recompos6es, il n'est pas toujours simple de maintenir des relations
dq'uilibrries avec tout le monde: : , , :

Autrefois, non seulement les parents:et les grands-parents s'occupalent'des enfa'nis, mais tes marraines el
no.r&*iifiiEil=u*"':,Fffiiffill=;;;;i;,,
r ic 'caf'ot
De
.#a##idsiffifillffiifnliBusi*lie

a\/
o Regardez la photo. Quand l'a-t-on prise selon vous?
o Quelles sont les relations familiales des personnes sur la photo?
o Comparez cette famille avec la v6tre.
o Quels changements importants ont eu lieu dans les familles depuis la date de cette photo?
TDIIITIONS T}IIIIILIAI,E S

les mots qui correspondent aux d6finitions.


les cases grises, il y a un mot cach6.

llou elle n'est pas marie(e): +


Familles otr ily a beaucoup d'enfants:
Avoir lam6me adresse que quelqu'un:
Le maris'appelle aussi le,..:
Un homme qui s'est separ6 de sa femme est:
Un jeune homme qui a plus de 18 ans est:
Dans les mariages arrang6s, il n'y en a pas:
Cet homme a perdu sa femme, il est:

mot avez-vous trouv6?

les verbes avec les noms pour former des expressions.


6crivez une phrase avec chaque expression pour pr6senter son sens.
a) sous le m6me toit
b) sa vie
c) des relations familiales 6quilibrees
d) son accord
e) la main de qn
f) un contrat
g) une famille
h) son enfant

qF
la diff6rence entre les mots suivants:

mdre F ( famille

*
les mots suivants:
auple, la famille 6clat6e, le divorce, epouser, le compagnon, l'enfant unique, la famille nombreuse

la grille suivante:

beaux-parents mostohaszill1k
rI nnr,auons paurr,rer'ns

-
tH-uvez le nom d'un membre de famille'
A hArom n6v6r.
1. Les trois ..".'....' ' (Tchekhov) Goriot aP6.
2. Le ........... Goriot. (Balzac) Kurfrzsi mama.
3. ........... Courage' (Brecht) A Karamazov-testvdrek.
4. Les Karamazotf ' (Dostoi'evski)
Tam6s bdfYa kunYh6ja.
5. La case de l' ..."...'.. Tom' (Beecher-Stove) Grant kaPit6nY gYermekei'
6. Les du capitaine Grant' (Jules Verne)
A k6sziv[ ember fial.
7. Les de I'homme au coeur de pierre' (Jokai)

@d
,ffii,n,"ril relations familiales de-9-.-P-.-9--tsit!9:19ry-:";-nl3.B;.*--q3*P+!19

1. Valerie Pivoine est .'...'.'.."""""""""";"""' de Philippe Loiseau'


2. Marion est ........'.... """ d'Elise Loiseau'
3. Philippe Loiseau est ....'."""' """ de J6r6me'
4. Marthe Pelletier est .'.'..'..."' """ de Caroline Loiseau'
5. Yves Prunelle est '..'...'....' """ de J6r6me'
6. Frangois est .........'... """ de Vincent Loiseau'
7. Philifpe Loiseau est ............. """ de FranEois'
8. Elise Loiseau est ............' """ de C6line'
9. Patrice Prunelle est ........""' """ de Marthe Pelletier'
10. Philippe Loiseau est .......""" """ de Vincent Loiseau'
11. Celine est ...'......... """ de Marthe Pelletier' Loiseau'
12. Suzanne Roche est """"""' """ de Caroline
13. Patrice Prunelle est .."""""' """ d'tltise Loiseau'
14. Yves Prunelle est .'.."...,... """ de Suzanne Roche'
15. Marion est ....'.....'.' """ de C6line'
16. Valerie Pivoine est ........""""""""""'r';""" de Caroline Loiseau'
17. Jer6me est ...'.""..'. """ d'Elise Loiseau'
18. Marthe Pelletier est '..'...'."" """ de Marion'
19. Vincent Loiseau est ".'.....'... """ de Valerie Pivoine'
20. Celine est ............. """ de J6r6me'
,,4ft'/
6.q:B
\Ir-i*' ruffii,
CTmpfetei i'arbre 96n6alogique de la famille suivante'
1. Le fils de Bertrand a 3 fils'
2. Bernadette et Bertrand sont 5 fois grands-parenfs'
3. Amandine a trois coustns'
4. Michel a deux filles.
5. Annick est ta belle'soeur d'Armelle'
6. Bernadette a un fils et une fille'
7. Martin et Amandine ne sont pas frdres ef soeurs'
8. Pautine a une soeur comme Jean-Luc'
9. Armelle est la betle-fitle de Bertrand'
10. Bernadette esf ta belle-mdre de Michel'
11. Beniamin et Olivier sont /es neveux d'Annick'
12. La ioeur de Jean-Luc s'appelle Annick'
'li. pautine est ta fitle d'Annick et la cousine d'Olivier'

8
NELATIONS FAMILIAI,ES III

Les pronoms possessifs - a birtokos ndvmdsok


Plusieurs Possesseurs
tobb birtokos:
birtok sz6ma:
singulier Pluriel
t,:1,I11",r,,',,,, 1.,,-
az l,
,, ' ,,
masculin eny6m, az eny6im, masculin,lllb,;6tr;- a mienk t"*,n6tr""' a mieink, a
' saj6tjaink
fdminin a saj6tom a sajdrtaim 16r;ar1 15'siiiit;,, a sajdtunk lir5 n6tres
,,,' ',,.. :, t a ti6tek, rr i,, ., . ''., ' ,:. a tieitek,
a tied, a a tieid, a masculin , le v6tre , a saj6totok, , 1ei V6tres a sajitjaitok
saj6tod saj6taid feminin : ',la,i6ig,,' _,:
az onok6 . les volres ' az onoke
I r-.- - . :. i
]t:': : r,, l: .

masculin , :te,teui : az ov6k, a ' 'les leurs i az ov6ik, a


:
az ov6, a az 6vbi, a
i5tai fri,mlnrn iiiriliiilEuii;tii sai6tjuk .iiiiilg$il€",[r..r-,Si

o A birtokos n6vm6sok jelzik a birtokos 6s a birtok szam6t, valamint a birtok nem6t'


o Egyar6nt helyettesitik a birtokost 6s a birtokot' FigyeljUk meg:
Cette voiture est d Michel? Misi6 ez az auto?
Oui, c,est sa voiture. lgen, az 6 kocsija. a birtokos helyettesit6se (determinant possessif)
Oui, c,est celle de Michet. lg"r, a Misi6. a birtok helyettesit6se (pronom demonstratif)
Oui, c'est la sienne. ig"n, ", az i5v6. a birtokos + birtok helyettesit6se (pronom possessif)
",
r A birtokos n6vm6sok hatSrozott nevel6je dsszeolvad a de 6s az i prepozici6kkal.
Tu te souviens encore de leur mariage? Non, ie ne me souviens que du n6tre.

tft6ttez les d6terminants possessifs convenabtes (Son, sa, Ses, leur, leurs)'
Les Duval avaient trois enfants: un fils et des jumelles. Leurs enfants 6taient intelligents et bien
6lev6s. ..... fils
jamais rien lui demander: il rangeait
travaillait bien dr l,6cole et rangeait toujours ..... chambre. ..... mdre ne devait
scolaires 6taient
..... cahiers, ..... feuilles et ..... vatements tout seul. Les filles aidaient ..... mdre et ..... r6sultats
.'... mdre et voyaient
excellents. Mais tout a chang6 quand ..... parents ont divorc6. Les filles sont rest6es avec
plus ...'. devoirs. .....
trds rarement ..... papa et ..... frdre ain6. Elles sont devenues insupportables et ne faisaient
psychologue qui lui a donn6 pas
mdre avait tellement de probldmes avec ..... deux filles qu'elle est all6e voir un
Aprds cela, tout allait mieux'

Gs
mal de conseils pour l'6ducation de ..... enfants'

m6ttez la forme convenable du pronom possessif.


1. Vous avez vos probldmes, nous avons .....
2. Cet 6ldve a d6jd fini son devoir. Voyons, est-ce que les autres ont aussi fini ""'?
3. Les autres classes passent leur baccalaureatle 12 juin. Quand est-ce
que nous passerons
4. Nous promenons nos chiens dans l'aprds-midi. Notre voisin va promener ""' le matin'
5. Ma fille sait toujours par coeur ses /egons. Mais mon beau-fils, alors! ll ne sait jamais .....!
6. Si tu as perdu la caie orange, ne me demande pas '.... parce que
je ne peux pas te la donner'
7. Evelyne m'a demandd ma date de naissance. Est-ce qu'elle t'a demand6 ""'?
8. Olivilr, ne prends pas ses lunettes d ton voisin. Est-ce que tu as perdu ."..?
9. Nous n'aimons pas ce plat, nous n'avons pas bien choisi notre menu' Et vous, comment
10. Est-ce que tu connais deja tes rdsuttats d'examen? Mes fils n'ont aucune information
sur ..... '
jumeaux, ces familles ont plus d'expdriences que nous. J'espdre qu'elles vont
i1. Dans l'6ducation des
partager..... avec nous et que nous pourrons aussi leur prasenter...... .

12. Celhomme-ci adore sa femme. Ceux-ld n'ont plus d'amour pour ."" ' Quant
d moi,
,M .*J
wffi
euelle est la forme convenable des pronoms possessifs avec les pr6positions de
ou d?
1. lls assistent aux matchs de notre club, mais nous 6vitons d'assister aux siens /
aux leurs.2. Les filles veulent
faire partie de I'equipe des gargons. Eux aussi, ils souhaitent faire partie de la sienne / du sien / de la leur / du
jamais de mes probldmes, mais seulement des siens / des leurs
leur. 3. euand je'parle avec elies, il ne s'agit
mais elle n'a pas parl6 des siens /des
/ des siennes. 4. Cette femme m'a mentio;n6 l"s maladies de son mari,
le monde, jamais du sien / de la
siennes / des teurs / de ta leur.5. Ces gens s'occupent de la vie de tout
sienne / du leur / de la leur.
Ut6ttez tes pronoms possessifs avec les pr6positions de ou d pour 6viter les r6p6titions.
1. Ne vous occupez pas de nos probldmes, occupez-vous d'abord de vos probldmes 2. Vous avez regu un trds
beau bouquet de la part de votre mari. Je n'ai rien regu de la part de mon mari.3. Nous ne connaissons pas
nos r6sultats, mais nous sommes contents de vos r6sulfafs. 4. Notre recette de gAteau n'etait pas extraordinaire.
Francine nous en a donn6 une nouvelle. Grdce d sa recette, nous avons pr6par6 un g6teau fantastique. 5. Tu
as des plantes dans ta chambre? Au milieu de ma chambre, il y a un ficus. 6. Ce jardinier s'occupe autant des
fleurs du voisin que de ses fleurs.7. lls pensent au bonheur des autres au lieu de leur bonheur. S' Et mes
questions? Tu as r6pondu dr celles de Claude, mais pas d,mes quesfions. 9. Nous avons mis notre assiette d
c6t6 de leur assiette. 10. Ce m6decin nous a conseill6 le m6me traitement qu'd votre fils. 11. Cet enfant
ressemble d ses parents, ces beb6s ressemblent d teurs parents, c'est normal. 12. ll n'est pas triste d cause de
mon divorce, mais d cause de son divorce.13. Prends mon v6lo. Je sais que tu le pr6fdres dton v6lo.

Pionoms possessifs ou pronoms d6monstratifs (celui, ceux, celle, celles / le sien, la sienne...).
a) Nous connaissons les horaires de travail de Bernard, mais nous ne savons rien de ...... de Germaine' Si cette
femme nous annonce ..... trop tard, nous ne pourrons plus r6server de billet pour le d6part, j'en ai bien peur.
T6l6phone-lui pourfixer l'heure de son d6part avec elle. Fixe non seulement ....., mais ..... de son mari aussi
car je n'ai pas son num6ro, seulement ..... de Germaine.

b) Quand mes petits-enfants sont n6s, tout le quartier 6tait heureux. Non seulement les membres de la famille
proche, mais ..... de la famille plus eloign6e 6taient aussi pr6sents. Tout le monde s'occupait des b6bes
comme des .... et tout le monde se souvient de la date de leur anniversaire comme de .... .
-&-
€ffiffi
xi4sr' ry
fidme. Traduisez les phrases avec les pronoms possessifs et d6monstratifs.
1. Kd ez a kerdkpdr? Nagyon hasonlit a nevel1apdmdra, de szerintem ez nem az 6v6.
2. Nem adom oda a tollamat, irj a sajdtoddal! Az enyemmel nem is tudsz irni. (mdme pas)
3. Ugy emt1ksztink a nevelt lilnyunk eskilv1iire, mint a sai1tunkra.
4. Szeretnel 0j eletet kezdeni?! Elfelejted, hogy most az 6n 1letemrdl is szo van, nemcsak a tiedrdl!
5. 50 ewet ezet1tt nehezebb volt a lednyanyak helyzete, mint a mostani egyediililllo csalldanydke.
6. Mivet sok etvdlt szi)t6 ljrahdzasodik, gyakran a gyerekek nem azd az apdei, aki neveli 6ket.
7. Az elvdtt sztit6k gyerekeinek sem kdnnyebb az 1letilk, mint maguke a szill6k6.
8. Afilmben a f6rfi ugyanannyira szenvedett a nd szerelmet1l, mint a n6 az ovdt6l.

@ffi
Triduisez -b61, -b6l en frangais avec les pr6positions correctes (de, dans, sur, en)
1. Ezen a hdten ket tesztet is fogunk irni t1rtdnelembdl es franciitbol. 2. A tedt nem bdgr6bol, hanem csesz6b6l
ittik inni. 3. N1gybdl egy csatddban a csalddtagok nem tudnak normdlis kapcsolatot fenntartani egymitssal.
4. Hdrom evb6t egyet mindig ktitfdlddn t1ltilnk a keresztanydm hdzdban. 5. Mark 3 6ven keresztill kdszitette
doktori 6ftekezdsdt kemi1bol. 6. Amikor meg1rkeztilnk, kiszirlltunk az autobol 6s bementilnk a hdzba.
7. Elfelejtettem (oublier de + in| kivenni a sajtot a hfit6b6l. 8. A vdl6s utan tizbdl egy alkalommal(fois) maradnak
a gyerekek az apdn(tl.

10
|}#
}ttez les pr6positions dans, en, sar?s, avec, de, sous, entre, sur, d.
1...... 1930, ily avait encore beaucoup ..... familles ..... 6 ou B enfants.
?- On ne pouvait pas 6pouser une jeune fille ..... demander sa main au pdre.
3.ll ne s'agissait pas ..... amour ..... les futurs mari6s.
4...... effet, le mariage 6tait arrang6 ..... deux familles.
5.ll y avait peu ..... divorces. ..... effet, on continuait ..... vivre ensemble m6me si on ne s'aimait pas.
G..... nos jours, la famille tend ..... changer: elle devient plus petite et diff6rente.
T.Actueli'ement, les familles sont nombreuses..... avoir peu d'enfants ou un enfant unique.
t Quand un pdre ou une m6re sont seuls ,.... s'occuper ..... I'enfant ou ..... enfants, on dit que c'est une famille
monoparentale.
9. Avant ..... se marier, les jeunes cherchent ..... fonder une relation ..... amour'
'i0. Bien souvent, on vit ..... concubinage: les concubins vivent ..... le m6me toit ..... Otre mari6s.
It. .... nos jours, l'union libre est accept6e ..... probleme ..... la soci6t6.
12 Elle continue ..... remplacer le mariage et tend ..... devenir g6n6rale.
..... cohabiter alors qu' ..... 1997, ils 6taient d6jd un couple ..... B .....
'I3...... 1968, il y avait un couple ..... 35
cohabiter.
ft Si les gens ne s'aiment plus, ils cherchent ..... se s6parer et ..... refaire leur vie ..... quelqu'un d'autre.

+M
LEez les petits textes suivants. Quelles phrases expriment une situation / un etat (S)? Quelles phrases
rryriment un 6v6nement / un changement (E)? Puis mettez les phrases au pass6.
1- llest minuit. -+ imparfait ll6tait minuit.
2 Micheltravaille d I'hOpital. + imparfait Michel travaillait d l'hdpital.
3- Le t6l6phone sonne. -+ pass6 compos6 Le t1lephone a sonn6.
4- llr6pond. -+ pass6 compos6 lla r6pondu.
5. C'est un accident grave. + imparfait C'6tait un accident grave.

t- ll est 6 h 30. Marc dort sur ses deux oreilles. Le r6veil sonne. Marc n'entend rien. ll reste endormi.
L Mme Dubois n'aime plus son mari. ll n'est pas gentil avec elle. Elle d6cide de divorcer. Quand elle pr6sente
sa d6cision d son mari, il n'est pas surpris. lls divorcent au bout de 4 ans de mariage.
3. En 1990, M. Martinez arrive en France. ll ne connait personne. Quelques mois plus tard, il rencontre Sybille.
Elle vit seule d cette 5poque. lls s'aiment. lls vivent ensemble pendant 5 ans.
1- Julie attend son train d la gare. ll y a 6norm6ment de monde. Quand son t6l6phone portable sonne, Julie
r6pond. Pendant qu'elle parle, elle ne fait pas attention d son sac et quelqu'un le lui prend. C'est terrible parce
qu'elle a tous ses papiers dedans.

GM
Quelle est la diff6rence?
1. a) Quand j'ai appele Murielle, elle a dejd parl6 de Tobias.
1. b) Quand j'ai appele Murielle, elle parlait de Tobias.
1. c) Quand j'appelais Murielle, elle parlait de Tobias.
2.al J'ai rencontr6 M. Tusseau quand il est sorti de I'immeuble,
2. b) J'ai rencontr6 M. Tusseau quand il sortait de l'immeuble.
2. c) Je rencontrais M. Tusseau quand il sortait de I'immeuble.

11
JI nrr,arroNs FA.ilrrLrALEs

.r'tu"^-d
4ffiF "ffi
V6rlfiez le sens des mots suivants dans le dictionnaire.
Associez ces mots avec leur d6finition.
1. Trois enfants qui naissent en meme temps.
2. Le plus grand enfant de la famille.
3. Jeune fille qui garde des enfants quand les parents doivent sortir.
4. Garniture de tissus pour envelopper les bebes.
5. M6decin qui traite les maladies sp6cifiques des femmes.
6. On y accueille les enfants qui ont moins de 3 ans.
7. Deux enfants qui naissent en meme temps.
8. Petite bouteille pour donner d boire aux b6b6s.
9. Organisation de personnes qui ont les mOmes int6r6ts.

*
R6fl6chissez et r6pondez aux questions. Discutez-en en classe.
o connalssez-vous des familles oi il y a des jumeaux, des tripl6s, des quadruples?
. saviez-vous que /es frdres s'appellent des jumeaux ef /es soeurs, des jumettes?
o Se/on vous, quels sont /es probldmes qu'on peut avoir pour 1lever trois enfants du m6me 6ge?
o Avez-votts entendu une histoire dr1le ou bizarre ou une anecdote d propos de jumeaux?
. En general, pourquoiles gens prennent-ils des baby-sitters?
II. Lisez le texte

Mon gyndco a dit: << Madame, vous en avez trois! >

1 En une quinzaine de mois, Claire et R6my Jolain sont ddbrouiller. Sinon...> Sinon, les familles restent dans des
pass6s de z6ro d quatre enfants. Christophe, leur ain6, appartements trop petits et si elles ne peuvent pas changer
commengait d peine d marcher quand ses trois frdres et de voiture, elles n'ont aucune chance de sortir de
soeurs, Elodie, Mathieu et Ludovic, sont n6s. <<On avait du I'appartement. Comment prendre les transports en
mal d avoir des enfants. On a suivi un premier traitement qui commun? Les mamans sont nombreuses d rester chez elles
a bien marchd pour Christophe, et un second qui a eu des et d souffrir du manque de relations sociales. Dehors, les
r6su/tats .... extraordinaires.> Les <r6sultafs> sont blonds, tripl6s attirent I'attention de tout le monde. <J'ai tout
pleins de vie et viennent de f6ter leurs cinq ans avec 3 entendu. On m'a m1me dit: < //s sonf beaux pour des
gAteaux et 15 bougies. triples>. Les enfants ont souvent 6t6 malades et ont fait d
2 L'annonce de l'arriv6e des tripl6s a 6t6 quelque peu brutale. peu prds 10 sejours d I'h6pital la premiere ann6e de leur vie.
<<Mon gyn6co a dit: <<Madame, vous en avez frois! >. Je n,en
5Au bout de deux ans, Claire n'en pouvait plus. Elle avait
croyais pas mes oreilles>>, se souvient Claire Jolain. La l'impression que c'6tait trop dur. Leur chance: trois places
naissance a 6t6 un 6v6nement que tout le quartier fOtait sont devenues libres d la crdche. Elle a donc decide de
avec les membres de la famille la plus 6loign6e qui 6taient reprendre son travail. Et Ia vie reprend avec des baby-sitters
tous r6unis. L'annlversaire des tripl6s est une date dont tous qui aident Claire.
les voisins se souviennent toujours. 6Aujourd'hui, les quatre enfants vont tous dans la m6me
3 Aprds la naissance, tout est al16 trop vite. Une vingtaine de ecole. Elodie, Mathieu et Ludovic sont dans trois classes
biberons par jour et des milliers de couches par mois. <Au diff6rentes. ll faut 6tre deux pour les ramener d la maison.
bout de deux ans, on s'est dit avec mon mari: tiens, c,esf TClaire et R6my dirigent une association dont le titre est
vrai, on a eu des enfants et on n'a m6me pas eu le temps <<Jumeaux et plus>. C'est une organisatlon dont une
d'en profiter>. L'appartement de trois pidces est devenu trop quarantaine de familles sont membres. Elles cherchent d
petit. Les parents devaient dormir au salon et ne pouvaient partager leurs exp6riences entre elles. lls accueillent aussi
pas accueillir la famille pour la nuit pour les aider. Et payer les futurs parents. < lls sont heureux. lls croient que tout sera
une baby-sitter 80 euros pour la soir6e: peu de familles facile. Les jumeaux ou les triples, c'est bien, dit R6my, c'esf
peuvent s'offrir ce luxe pour sortir de temps en temps. plein de vie. Mais trois enfants qui ont le m6me 6ge, c,est
a Les Jolain ont eu la chance de changer d'appartement et de trop. >
voiture au bout d'un an. < C'esf vraiment difficite, continue
Remy, si vous avez les moyens, vous pouvez vous (d'aprds le Monde du 5 fevrier 1999)

12
Ik-r#,m*m,?*P-

G sqe
Liphoto que vous voyez ci-contre ne peut pas 6tre celle de Madame Jolain.
Pourquoi?

GOH
bus avez une voisine quiva avoir des tripl6s.
Enum6rei 5 difficult6s qui l'attendront aprds la naissance de ses enfants:
1................
2. ...........,.,.
3.
{. ...............
5. ..........,....

+s"m
RSpondez aux questions par VRAI ou FAUX. Mettez r' dans la case convenable.
Vrai Faux
l. Les Jolain ont 3 enfants aujourd'hui. trtr
L Mme Jolain etait tr6s heureuse quand elle a appris qu'elle portait des tripl6s. trtr
3. Les Jolain ont besoin d'aide pour bien 6lever leurs enfants. trtr
+ lls ont tout de suite pris une baby-sitter. trtr
5. Les enfants n'6taient pas en bonne sant6, ils 6taient toujours malades. trtr
trtr
6. Avoir des triples demande beaucoup de travail.
T. Les Jolain essayent d'aider les autres familles qui ont des jumeaux ou des triples.
trtr
G "€$
Chrel autre titre peut-on donner i ce texte?

G s"d
Sentifiez les parties du texte. Mettez / dans la case correspondante.

llri1,,'lr[iL;;i;, ,i1;1QIii:iii *1,rr;u,ii iiiiil-oi;irli ;1111"1,!rg,

iipalfln,ii ii[Efifl,ri! iiF'Bra1;; li,F,S Frii iiPl9,I,nria.


fitsuhe oiarihei orabhe orashe diebhe
?;,'Id #dis5diicb. iiieii: Birffi ii f$i
1 i

;d$:,!$$iv. ie
z."tES. #:riiii?AHi if,esi H #n6CSr t

3;'l[e:6if ii.fioid,,iflE!fiatili!@dt,,2i'.,d;hsi
4,..te i3itudfi0in:tddt:CI ll'€tt
5. Llacfinitd des parenfs en dehors'de
la famille et du travail

Go,6
Trouvez les questions aux r6ponses suivantes d'aprds le texte.
Exemple: En combien de temps ont-ils eu leurs enfants? -) En quinze mois it peu Prds.
t. 1. lls en ont 4.

2. 2. llyenatrois.
3. 3. Avec trois gdteaux.
1. 4. ll y en avait 15.
5. 5. 80 euros.
6. 6. 10 fois.
7. 7. Au bout de deux ans.
L B. Dans trois c/asses diff€rentes.
o
J. 9. ll en faut deux.
10. 10. lly en a une quarantaine.
13
@'@6
R6pondez aux questions. Entourez la bonne r6ponse.
1. Combien d'ann6es apris la naissance des tripl6s a-t-on 6crit l'article?
a) 2 ans c) 15 mois
b) 3 ans d) 5 ans

2. Pourquoi les Jolain ont-ils suivi un nouveau traitement?


a) Pour avoir des tripl6s. c) Parce que le premier traitement a bien march6.
b) Pour avoir un 2" enfant. d) Parce que leur premier enfant commengait dr peine d marcher.
3. Pourquoi l'annonce de l'arrivde des triplds a-t-elle 6t6 brutale?
a) La naissance etait difficile. c) Les parents voulaient avoir 4 bebes.
b) C'etait une grosse surprise, d) La naissance a transform6 leur vie.

4. Pourquoi ne sortaienf-ils pas la premidre annde?


a) La famille ne voulait pas les aider. c) La famille ne voulait pas dormir sur le canap6 du salon,
b) Les baby-sitters 6taient chdres. d) L'appartement 6tait trop loin du centre.

5. lls ont eu deux chances. Lesquelles?


a) lls ont demenag5 et les enfants c) lls ont pu changer d'appartement et de voiture et il y a
diff6rentes. eu 3 places libres d la crdche.
vont dans trois classes
b) et
lls ont chang6 d'appartement d) Claire a repris son travail et ils ont trouv6 des baby-sitters
Claire a repris sontravail. pour les aider.

6. Po u rquoi travai llent-ils dans l' a ssoci ation?


a) Pour aider les autres. c) Parce que Claire voulait retravailler.
b) Pour aider les jumeaux. d) Pour 6changer des exp6riences et s'aider les uns les autres,

7. Quels sonf /es membres de cette association?


a) Seulement de futurs parents. c) 40 familles,
b) 40 familles avec des jumeaux. d) 40 familles ou futures familles avec des jumeaux, des triples.
A

wffi,
,ffi *4

R6pondez aux questions.


1. Quelle est la diff1rence d'dge entre les enfants des Jolain?
2. Comment ont-ils eu quatre enfants?
3. Commenf /es gens ont accueilli la naissance des tripl6s?
4. Commenf /es gens rdagissent aujourd'hui quand ils les voient se promener?
5. Esf-ce que cette famille a eu tous les probldmes donf souffrent les familles en gdn6ral?
6. Pourquoi les mamans de triplls souffrent du manque de relations sociales?
7. Pourquoi les Jolain disent qu'ils ont eu des enfants et qu'ils n'ont pas eu le temps d'en profiter?
8. Commenf est /a vie d'une famille o0 il y a des tripl6s?
9. Au bout de 2 ans, Claire allait trds mal. Quelle solution a-t-elle trouvde? Cette solution I'a aidde?
10. Pourquoi prend-elle des baby-sitters aujourd'hui?

M
Comment dit-on?
1. Quelle est la phrase de Claire qui dit qu'/s ne pouvaient pas avoir d'enfant facilement?
2. Quelle est l'expression des parents qui dit que /e traitement n'a pas eu de rdsultats normaux?
3. Quelle est la phrase de Claire qui dit que I'annonce des triples a ete brutale pour elle?
4. Comment dit le journaliste que sortir parfois esf trop cher pour beaucoup de familles nombreuses?
5. Quelle est la phiase de Remy qui dit qu'on ne peut vivre que si on a de I'argent?
6. Quelle est la phrase qui dit que c'6tait trop dur, trop difficile pour Claire?
r&,
48til& (S
"q#r
Qu'est-ce que vous en pensez?
1. Pourquoiles frors enfants des Jolain sonf-/s dans trois c/asses diff1rentes?
2. Esf-ce bien selon vous?
3. Est-il bien ou mal d'avoir des soeursiumelles ou des frdres iumeaux? Pourquoi?
4. Selon vous, est-il mieux d'avoir seulement des frdres ou seulemenf des soeurs? Pourquoi?

14
'1f+H1+i+t+t+

de kb. 8 une vingnine de kb, 20 6e sokmtaine de kb. 60


we nuitaine
trentaine de kb' 30 une centaine de kb. 100
wre dizaine de kb'10 une
des milliers de t6bbezer
,rc douzaine de egY tucat une quarantaine de kb.40
cinquantaine de kb. 50 des dizaines de milliers de tdbb tizezer
.,re quinzaine de kb. 15 une

d
acez les

Hi;,i,iTrT:iffi:;;:::;:;:;em esv fiatatembert ,ppen akkor a Rivierdn uot,:: y:':',:::'':7y\


vdge lett a
B egymdsrrli. Sulnot, alig egy hetet tottdtti)nk egymassal' mert
h6tre. Nagyon megtetszettilnk
Ni,gyon'messzii tiitunx egymdstot: tdbbszdz kilom1terre, de
ugy
ryertsnak es minax6tten hazautaitunx. i'aEi. Gyakran telefondlt nekem 6s akkor tegatabb negyven percig
d(dem, hogy t6bb ezer kitomilterre takott
munkahetyet keresek 6s kdzetebb kdltozdm hozzd
Wz€tgettilnk. Kb. 12 honap mulva ethatariztam, iogy ui
fi#z lui). igy kezd1ddtt csaladunk tortenete'

o
Ez
1- "s
zk'
a .,..

'l..".".
5. Elk
C- !-a
7. ".".
a ...
t- Lia

ra-
REI,ATIONS TAIIILIAI,E S

@#
Transformez les phrases. vous avez rencontr6 ces personnes d une soir6e:
On vous a dit: Vous allez dire:
Mon compagnon est sans travaiL -+ J'ai rencontr6 une femme dont le compagnon dtaif sans travail.
1. Mon intention est de vivre ma vie sans me marier. + J'ai rencontr6 quelqu'un ...
2. Ma femme traduit des livres. + J'ai rencontr6 un homme ...
3. Mes belles-filles finissent leurs 6tudes cette ann6e. + J'ai rencontr6 une dame ...
4. Mes parents veulent divorcer. + J'ai rencontr6 un jeune ...
5. Mon beau-fils m'interdit de fumer d la maison. + J'ai rencontr6 un monsieur ...
6. Mon ex-femme ne me permet pas de voir mes enfants. + J'ai rencontr6 un pdre ...
6,** tn\
ffiftB (}d
w'
Transformez les phrases selon le moddle.
- Nous avons vu deux films. ll manquait la fin de ces f/ms.
- Pardon, quels films avez-vous vus?
- Nous avons vu des films dont il manquait la fin.
1. J'ai attrap6 une maladie terrible. Beaucoup de monde en souffre. 2. J'ai appris les paroles d'une chanson
frangaise. Mon professeur nous a pa116 de cette chanson hier. 3. ll a gu6ri de sa maladie. ll en souffrait depuis
longtemps. 4. Nous avons repris notre voiture d notre fils. ll n'en profitait pas. 5. On a ferm6 les clubs de sport.
Nos enfants faisaient partie de ces clubs. 6. Nous avons compris l'histoire. ll s'agissait de cette histoire dans le
film de ce soir. 7. Le m6decin nous a prescrit des pommades. Nous avons pLrdu les ordonnances de ces
pommades. 8. ll a fait toutes les tartes. Nous en gardions la recette chez nous. 9. J'ai oublie le nom de
l'instrument de musique de mon beau-fils. ll joue de cet instrument depuis 13 ans. 10. ll nous a offert des
chemises. Nous ne nous souvenons plus de leur couleur. 11. On nous a pr6sent6 les jumeaux. Leur grand-pdre
est mort.

q$,f* ,ffi
asin.'

Que ou dont?
1. La famille....... nous vous racontons l'histoire a des jumeaux.2. Un couple d'amis....... je connais a sign6 le
PACS l'ann6e dernidre. 3. Les enfants ....... cette baby-sitter s'occupe s'appellent Chlo6 et Th6o. 4. L'association
..'.... je fais partie aide les familles nombreuses. 5. L'assistante m'a donn6 tous les conseils ....... j'avais besoin.
6. La personne ....... j'ai remerci6e m'a offert un beau bouquet. 7. Voici la famille ....... il s'agit au journal tel6vis6.
8. Je regrette beaucoup de ne pas aller d cette fdte ....... la date ne me va pas. 9. Guillaume cherche une femme
..'.... il pourra 6pouser. 10. Ce repas se compose de deux plats ....... il faut choisir la garniture.

16
RELATIONS FAMILIALES

f i:i:iiiiii:iiiiijiiiiiiiiiiiiljijriiriiririjililjir: ftrxiluz-I'ous
ON
Erpression 6crite.
o Choisissez un personnage.
. Racontez I'enfance des enfants dont il s'agit
dans I'article. (p. 12.)
o Racontez les grands 6v6nements au pass6.
r Vous pouvez inventer la suite de I'histoire.
. vous 6tes un des tripl6s, mais adulte
r voUS 6tes le m6decin de famille
r voUS 6tes Christophe
o 'r'oUS 6tes la baby-sitter

H
Regardez cette image et 6crivez au minimum 15
phrases.
. en 2 phrases: pr6sentez les personnes que vous
'i'OyeZ.
r on 5 phrases: qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce
gui s'est pass6 dans leur vie avant de prendre
:ette photo?
r en 3 phrases: qu'est-ce qu'ils font actuellement?
r en 5 phrases: qu'est-ce qu'ils feront aprds la
rhoto?

3ffis
Lbez les faire-part suivants. A quelles occasions les a-t'on envoy6s?

Cet avis tient lieu de faire-part et


de remerciements
ffous auons U ptaisirde
U::celle Schneider, son 6pouse, uous annon:cer que
-' I

Jean-Marie Schneider et
!.'1.
,, : . M. et Mme Bruno Lombard
!.r-e Agnds Fischer, ses enfants,
le :e, Alexia, Lydie, Fanny, Hugo, "" Florence et Pasial,:' sont heureux de vous faire
ainsi que les
se nroLirent. ,'t :
part de la naissance de leur
-s petits-enfants, l',:. "' 't 1 i'
, ,
'amilles parentes et amies fille Sandrine
lVous aous inuitons d,
'
:": la profonde douleur de faire ,g|librer leur miriage',,
part du d6ces de ,d ta rma'irie'd?Oraige
b d,,ioi;ioffi'a :16
i oA. et vous invitent d
Monsieur Edmond cel6brer le baptOme
Schneider *;r;,'iib ns
f,i|airx ail qui aura lieu le 10 juin 2002
,',,!!QI/,,S, fQC-eAOtf AU l)tll' ;"',
d' ha,iiAui, qu;i wis' ceia en l'6glise
,e-- irds cher mari, pdre, grand- '

serui tapibi, ta cdf e, yonia, Saint-Honore de Lausanne


-r-e. oncle, parrain, parent et ami,
le 18 janvier 2002, it I'Age
=:eCe
- 30 ans. La c6r6monie religieuse ' , , Flor"nce simoio :

a-= Iieu le 5 f6vrier 2002, d 14h 30, , et PasCal'Pouillg


r '69lise St. Pierre et Paul d
keru/iller.

17
.&.
ffi
\w
N
aih,6r'
Classez les phrases suivantes:
liif iiffi lilil?,lF ilr,Bliliifiif.tiiliHf,6#i#.B:i}liiiiiiiiliti i i i i ii i inifl:i il.,6.i$H ttiidsl Airi:Sii'S

1. Nous avons le bonheur d'annoncer que Joel et Caroline se marierontle 2l juillet 2002.
2. Nous avons le plaisir d'annoncer la naissance de notre fils Aur6lien. Nous vous accueillerons au diner qui
suivra le bapt6me A partir de 20h au restaurant Grand-Lac de Sainte-Anne-des-Lacs.
3. Nous serons trds heureux de vous accueillir d la f6te de mariage de nos enfants Remi et Aude.
4. M. et Mme Loiseau ont la profonde tristesse de faire part du deces de leur fils bien-aime Gabriel.
5. Julie et Thomas ont d6cid6 de se marier et ont le plaisir de vous inviter A assister dr la c6r6monie en l'69lise
St-Pierre de Besangon le samedi 11 juillet d 14h.
6. Je suis n6e le 3 janvier 2001 d 15h pourle bonheurde mes parents et la joie de mes grands-parents.
Ameline.
7. Madame Jos6phine Pagnol, n6e Teuton, nous a quittes le 30 d6cembre 2001, dans sa 80" ann6e, aprds
une longue maladie.
.tu
l-ffi -1 B;R
wffir
\{{rf' ,R.:)
Ecrivez des faire-part. Utilisez les expressions des exercices pr6c6dents.
1. nom: Madame Berthe Lajoye
date du dScds: le 4 mars 20,..
Age: 75 ans, longue maladie
c6r6monie: 6glise Saint-Firmin, Obernai, le 14 mars, 14h ?4r5
famille: Hugues Lajoye (epoux), Marcel et Martine Lajoye P*flEtth' t
(enfants), Maud et Paul (petits-enfants) bivo*rEHr.,
I $lH{lltr{u
2. nom: Maximilien Al, (t$sl
date de naissance: le 22 mai 20...
c6r6monie: eglise Saint-Pierre, Besangon, le 7 ao0t, 10h
d6jeuner au restaurant le Tr6sorier
famille: M. et Mme Cl6mence et Robin Martin

3. noms: Charlotte et Bqnjamin


date du mariage: le 12 septembre 20...
c6r6monie: Mairie de Montb6liard, 15h
diner d la salle des fdtes, 20h

*
Qu'est-ce qu'on dit dans les situations suivantes? Et dans votre langue?
1. des amis se marient: a) Je surs d6sol6 pour vous,
2. des colldgues se marient: b) Je fe pr6sente mes sincdres condol{ances.
3. un ami a eu un enfant: c) Je vous pr1sente mes f€licitations.
4. un ami a perdu un membre de sa famille: d) Je fe felicite de la naissance de ton fils.
5. un ami annonce qu'il va divorcer: el Bravo! Beaucoup de bonheur!
,&, A
ffiffi
"w-
fl}.d
F
Choisissez une expression et utilisez-la dans une conversation.
BELATIONS FAJ?IILIATES

COURRIER COURRIER COI'RRTER


..:i.]iii!iril.'i'i.i:iiiiiiiiiiIHi.l*ij]j:ii.iiilili:iii']
COURRIER

itre magazine a demand6 ii ses l-ecLeurs de pr6senter feur opinion sur l-a famille,
confl-its enLre les g6n6rations. Beaucoup de personnes ont r6pondu. Voici
lques r6ponses dont certaines sont t.rds proches.
Aichdle (52 ans): J'ai I'impression qu'il est trds difficile de s'entendre avec les adolescents d'aujourd'hui. Je
crois que c'est parce que notre vie 6tait diff6rente quand nous 6tions jeunes...
tarianne (19 ans): Je crois qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour 6viter les conflits. Je vais vous dire un
exemple: beaucoup de familles souffrent d cause des divorces. Quand les enfants sentent que leurs parents
ne s'aiment plus, il leur est trds difficile de parler ouvertement d leurs parents. C'est pourquoi tous les deux,
adultes et jeunes, doivent faire un effort.
Uaurice (44 ans): Quand ily a un petit probldme, certaines personnes pr6fdrent ne rien dire. Et sion ne se
dit pas les choses, les conflits viennent rapidement. ll est donc important de se parler.
Jireitte (35 ans): Nous avons du mal d comprendre les jeunes. D'abord, parce qu'ils n'ont pas les m6mes
yaleurs, ensuite parce qu'ils ont des besoins diff6rents de ceux que nous avions d leur 6ge. Bref, je pense
qu'il faut apprendre d accepter les opinions diff6rentes, donc d s'accepter.
taud (17 ans): Je suis certaine que le probldme entre les g6n6rations estque les parents ne peuvent pas
comprendre les jeunes m6me s'ils le veulent, lls n'ont pas le m6me 6ge, alors, ils n'aiment pas les m6mes
choses. Si on ne peut pas comprendre, ilfaut apprendre d accepter.
Harc (23 ans): C'est normal d'avoir des conflits car il y en a dans toutes les familles. Parfois, ce sont des
conflits graves, parfois, ce sont des conflits l6gers. On finit g6n6ralement par les oublier.
Hartin (30 ans): Beaucoup pensent que la vie des jeunes est tellement diff6rente qu'il est impossible de la
comprendre. Ce n'est pas encore grave. Les conflits commencent quand les parents ne veulent pas accepter
que les enfants vivent diff6remment. Si on ne s'accepte pas, on finit par se d6tester. Et quand il n'y a plus
d'amour, c'est grave.

un petit texte pour pr6senter toutes ces opinions:


uction: Les conflits entre les gdndrations intdressent tout le monde. Les gens voient ce probldme
selon leurs propres expdriences. Ious ont donnd des exemples ef des solutions.l
Pourquoi y a-t-il des conflits?
Tout d'abord, certains pensent que ...
Puis d'autres disent que ....
ll y en a ensuite qui croient que ...
Quant i mon opinion, je suis sO(e) que ...
Tout le monde donne des solutions. Par exemple: ... On dit aussi que ... Et finalement ...

Bref, on peut dire qu'il est possib/e de vivre ensemble, mais cela demande des efforts.

des sujets suivants et pr6sentez plusieurs opinions.


Est-il bien d'avoir plusieurs enfants ou d'avoir un enfant (un fils ou
une fille) unique? [tr& ]pN,otl * luryry{n
r.fumlrt pr sr rrifi[J (,85T ,
Est-il mieux d'avoir une grande diffdrence d'6ge ou une petite
diff6rence d'6ge entre les enfants?
(&toJA$If
Se/on vous, y a-t-il actuellement plus de personnes d vivre ensemble
sans se marier? Pourquoi?
Y a-t-il beaucoup de divorces dans votre region? Pourquoi, selon
vous?
Pourquoi est-il difficile d'€tre enfant de parents divorcds ou de vivre
dans une famille eclatee ou recomposde?

1. solution (f) = megold6s

19
M
V6rifiez les mots suivants dans le dictionnaire:
frSquent(e), Moyen Age, distinguer, caract6ristique physique, exercer une profession / un m6tier, fonction, nom-
p16nom, liste, lieu

fF
R6pondez aux questions:
. Que/s noms de famille typiquement frangais connaissez-vous?
. Se/on vous, quels sonf /es noms de famille /es p/us frdquents en France?
. Se/on vous, quel sera le sujet du texte que vous allez 6couter?

@ffi#
Mettez un x dans les cases correspondantes:
premrer 29" ilyena ilyena
sur la liste sur la liste 168.000 73.000

Martin
Bernard, Durand

@^ffi
R6pondez aux questions:
1. Quel est le pr6nom le plus frdquent en France?
2. Quel est le nom le plus frdquent en France?
3. Combien y a-t-il d'hommes portant le nom et le pr1nom le plus frequent?
4. Quand esf-ce que les noms de famille sont nds?
5. Combien d'origines diffdrentes existe-t-il pour les noms de famille?
6. Remplissez la ligne < origine r du tableau suivant:

ongrne:

6eoute
l$nk^ /i\ *-t
ffiffiffif
.qt*l" bitJ
"w ffi
.?!hfr
Ecoutez le texte une deuxidme fois et r6pondez aux questions.
1. Quels sont les autres noms qui sont aussifr6quents que Bernard et Durand?

2. Mettez un x dans la case correspondante:

3. Dans quel ordre entendez-vous /es noms suivants? Lebreton, Petit, Dupont, Lemaire, Legrand, Marchand,
Richard, Lemaire, Dubois, Pagnol, Rousseau, Delarue, Lallemand, Roussel, Boulanger, L6vdque, Louis, Martin,
Leroux, Fontaine

4. Dans quelgroupe peut-on les mettre?

20
Llsrlz et comparez Enrichissez votre.
ard (m) beleegyez6s demi-frdre (m), demfsoeur f6ltestv6r, mostohatestv6r
Xbmode divatos beau-frdre (m) s69or
reur(m) szerelem belle-soeur (f) s6gorn6
*16, -e + adj vminek hivott, nevezett beau-fils (m) 1. nevelt fia vkinek
2. veje vkinek
*ang6, -e elrendezett
JGqart kezdetben belle-fille (f) 1. nevelt l6nya vkinek
ffiataire (m, t) et adj. egyedrilSl16, n6tlen, hajadon 2. meny
Mryement (m) v6ltoz6s beau-pdre (m) 1. mostohaapa, nevel6apa
fucher d + inf t6rekszik arra, hogy... 2. ap6s
dteibiter egyritt lakik belle-mere (f) 1. mostohaanya
anpagnon (m) 6lett6rs, t6rs 2. any6s
wnpagne (0 6lett6rs (n6), t6rs beaux-parents (m, pl) 1. nevel6szul6k
srcubin (m), -e (0 6lett5rs 2. ap6s + anyos
wrcubinage (m) elett6rsi kapcsolat beaux-enfants (m, pl) 1. nevelt gyerekek
wyoint (m)-e, (0 hitvest5rs 2. meny + v6
u{ugal, -e, -aux, -ales h5zass6gi, h6zas- belle famille (f) a h6zastdrs rokonai egyLitt
gfiinuer d + inf tovSbbra is parrain (m) keresztapa
*mander la main de qn megk6ri vkinek a kez6t marraine (f) keresztanya
*noslours napjainkban neveu (m), niece (fl unokaOcs, unokahtig
*n€me sexe azonos nemfi petits-enfants (m) unok6k
Gsexe opposf ellent6tes nem0 petilfils (m) fiSunoka
GfiIner qch megnevez petite-fille (t) l6nyunoka
lrr,ir (m) feladat, kdteless6g faire-parl (m) ertesit6
*orce (m) v6l6s
Sfrafdgies de lecture
-tolcer de qn elv6lik vkit5l
accueillir qn fogad
f,prcf, -e elv5lt
ain6, -e id6sebb (testv6r)
trt6, -e felbomlott, sz6tesett
annonce (f) bejelentes, kdzl6s
Umtion (t) nevel6s
d peine 6ppen csak, alig
*ver son enfant felneveli a gyerek6t
arriver d qn megtort6nik, megesik vele
aeffet ugyanis
association (f) egyesUlet
futt unique (m, f) egyke
attirer l'attention de qn felhivja a figyelm6t
fintser qn elvesz vkit, hozz5megy
avoir du mal d + inf neh6z neki az,hogy...
*flibr6, -e kiegyenstlyozott
avoir les moyens de + inf van p6nze, m6dja r5, hogy...
ffiial, -e, -aux, -ales csal6di
biberon (m) cumis0veg
ffile monoparentale egyszUl6s csal6d
brutal, -e, -aux, -ales megr6zo, brut6lis, durva
bille nombreuse (f) nagycsal6d, n6pes csal5d
couche (fl pelenka
* mere (f) le6nyanya
crdche (f) bolcs6de
Ilader une famille csal6dot alapit
de temps en temps id6nk6nt
is'agrt de qch sz6 van vmir6l
exp1rience (f) tapasztalat
dfienir qch fenntart extraordinaire rendkivUli
aieuf -e nagykor0
futur, -e leend6, jovend6beli
d accept6, -e nehezen elfogadott gynecologue (m) n6gy6gydsz
aiage d l'essai(m) probahdzass5g
il n'en croit pas ses oreilles nem hisz a fiil6nek
dssance (fl szUlet6s
il n'en peut plus nem birja tov6bb
onbreux,_ss6+inf szdmos jumeaux (pl, m) ikerfiIk
Jwuper de qn foglalkozik vkivel jumelles (pl, f) ikerl5nyok
lElenfs eloignes (m, pl) t5voli rokonok
la vie reprend fjraindul az 6let
ampos6, -e [jra egyesitett manque (m) de qch hi6ny vmib6l
Hion (f) kapcsolat, viszony
marcher j5rni
aaiage (m) 0jrah5zasodds
marcher bien / mal jol / rosszul milkddik
rtile sa vie 0jrakezdi az eletet
s'offrir le luxe de + inf megengedheti mag6nak
punposer une famille tjra teljess6 teszi passer de qch d qch eljut vhonnan vhov6
ftration (f) kiil6nv5l5s, sz6tkolt6z6s plein, -e de qch teli vmivel
Srcrqn de qn elvSlaszt, sz6tv5laszt profiter de qch kihaszndl vmit
s s6parer de qn kUlonv5lik vkitol quelque peu n6mileg, valamennyire
fgner un contrat szerz6dest al6ir
relations sociales (f, pl) t6rsas kapcsolatok
f,pifier qch jelent
reprendre son travail visszamegy dolgozni
ui6t6 (0 t6rsadalom
16sultat (m) eredm6ny
Stalakul
-tansformer sinon m6skUl6nben
u*n libre (f) elett6rsi kapcsolat
tiens nah6t
Hre d + inf arra mutat, alakul
titre (m) cim, elnevez6s
*re sous le m€me toit egy fed6l alatt 6l
triples (m, pl), triplees (f, pl) h6rmasikrek
ine en couple 6lett6rsk6nt egyUtt el
deur (0 6rt6k

21
LES TOGEMENTS

@ffi li6s aux logements.

a Regardez les logements suivants. Qui habite dans ces types de logement?
a A quelle 6poque les a-t-on construits?
a Dans quelles r6gions ou dans quels quartiers les voit-on aujourd'hui?
a En g6n6ral, de quoi d6pend le type d'un logement? Citez un exemple pour chaque type.
FIrITES COMME CHEZ VOUS!

la grille.
Si la maison n'esf pas en pierre, elle est en ...
Les bourgeois habitaient des ...s pafticuliers.
Quartier .. .: il y a des maisons avec jardin.
Autre mot pdur dire <maison avec un jardinr.
Quartier ou habitent /es p/us pauvres.
Somme d'argent que le locataire paie.
Faire une maison, un bdtiment.
Maison typique des r6gions de montagne.
Maison de paysans d la campagne.

un adjectif dans le texte pour compl6ter les expressions.


Les riches construisent des villas magnifiques (ou parfois laides), mais toujours
Les HLM sont des logements dont le loyer est
Les maisons de campagne ou de week-end oU les gens n'habitent pas tout le temps sont leurs r6sidences

Les gens qui ont d'6normes maisons et habitent dans les beaux quartiers sont
En revanche, les gens qui vivent dans les bidonvilles sont
Chaque 6poque a ses exigences et son style
Au Moyen Age, on vivait dans des chAteaux
Les villas romaines ont une cour Ce sont de matsons.
Au Age, les rois n'habitaient pas dans des maisons.
Les bourgeois des villes 6taient log6s dans des hOtels

*
les mots suivants:
chdteau, beau quartier, quartier populaire, HLM, gratte-ciel, banlieue, igloo,
comme des champignons

LES PIECES DIJNE MAISON

le texte et remplissez-le par les mots qui manquent.


bureau * chambre t cuisine.i. entr€e * etage * escalier* fagade * gouttidre * grenier * palissade *
populaire * portemanteau * rdsidentiel * rez-de-chauss6e * sa//e d manger * sa//e de bains *
salle de sdjour * salon * sous-so/ , toilettes

maison a deux (1). Autour de la maison et du jardin, il y a une


La pluie tombe dans une (3). Le balcon qui donne sur la rue fait partie de la
(a) de notre maison.
entre dans la maison par la porte d'entr6e et on arrive alors dans l' (5). On met les
x sur un (6). A ce niveau, c'est le (7). La partie qui se trouve
s de la maison s'appelle le _ (B) on se trouve notre cave. La partie sous le toit
le (9). Nous y rangeons de vieilles affaires, de vieilles choses qui ne servent plus
rien. Pour y monter, il faut monter un (10).
pr6parons les repas dans la (11), mais nous n'y mangeons pas: nous prenons nos
dans la (12) qui est aussi la _ (13) orir notre famille passe
son temps devant la t6l6vision. En revanche, les invit6s s'asseyent au (14). Nous
notre toilette quotidienne dans la (15) qui se trouve d c6te des
(16). Nous dormons dans une (17). Ceux qui travaillent chez eux ont
t une pidce pour travailler, un (18), mais nous n'en avons pas puisque nous ne
llons pas chez nous.
voyez: notre logement se situe dans un beau quartier (19) et non pas dans un
rtier (20) avec des HLM.

23
Avant l'6coute.
-&.
dffiffi
*w
. Classez les meubles et accessoires suivants selon les pidces oi on les utilise g6n6ralement.
Consuttez un dictionnaire.
o Attention! ll y a parfois plusieurs solutions! Discutez-en avec la classe.
1. armoire, 2. baignoire, 3. bibliothdque, 4. bidet, 5. bltrealt, 6. canap6, 7. carreaux, B. chaine hi-fi, L chaise,
10. commode, 11. couverture, 12. cuisinidre $lectrique / d gaz, 13. douche, 14.$tagdres, 15. 6vier, 16. fauteuil,
17. fendtre, 18.lampe, l9.lavabo, 20.lit deux personnes, 21.lit, 22. meuble TV, 23. meuble vitr6, 24. miroir,
25. moquefte, 26. nappe, 27. ordinateur,28. oreiller, 29. placard, 30. plan de travail, 31. porte, 32. portemanteau,
33. poubelle, 34. stores, 35. table basse, 36. table, 37. telephone

fg.r
ffiff*ff"tfl_fit$. {{rffitt H,H+iip"i.4tH,_ffiIilfp.ir,.i
#-sieii'..inalfl ":
,ggl"$.t;..,li fi.l.$'i,i,H':H"tffi I
'.E#r.,il.tin:-.ffi

@s
Cherchez dans le dictionnaire les mots suivants:
reposant, atmosphdre, auditeur / auditrice, 6mission, impersonnel, modification, styliste, bien meubl6, neutre,
sidge, tissu, stimuler l'app6tit, couvre-lit, h6siter, d6coratif, pratique
ffia" /(?.\ ^-a
w ky,ffi
Ecoutezet compl6tez te texte. Trouvez 4 expressions qu'on utitise pour conseiller.

D6co reportage

Les gens se sentent parfois un peu mal dans leur logement. C'est qu'ils ont l'impression que leur logement
ne leur appartient pas. Pourtant, il nous faut faire quelques modifications dans I'ameublement pour nous
sentir mieux dans notre maison ou appartement. Nous avons pos6 cette question d Emmanuelle Monier qui
travaille comme styliste. (...) Emmanuelle, quels conseils peut-on donner d des personnes qui ont
l'impression de vivre dans un logement froid et impersonnel?
Et bien, il n'est pas difficile de transformer un peu son logement pour s'y sentir mieux. En effet, tout
I'appartement doit 6tre bien meubl6. Cela veut dire que les meubles, les couleurs et les tissus doivent
s,harmoniser.Lapremidre-(1)oitonentreestl'entr6e.C,estellequidonnelapremidre
impression'llfautdoncbienlameubler.Contrele-(2)onpeutposerunepetite
(3) avec une (4). On ne doit pas h6siter d habiller les
(5): ce sont des (6) qu'il faut y poser plut6t que des stores qui sont plus
impersonnels. On peut conseiller de choisir plutdt des couleurs neutres pour le mur comme le blanc ou le
jaune clair et des couleurs chaudes pour les rideaux. Ajoutez deux sidges: des (7) ou un
(B) s'il y a plus de place. Par terre, n'oubliez pas de poser un petit (e).
Qu'esfce que vous conseillez pour la chambre?
Comme c'est dans la chambre que nous passons notre temps de repos (et il ne faut pas oublier que nous
passons au minimum B heures d dormir), il faut composer une atmosphdre naturelle et reposante. Pr6f6rez
les couleurs calmes, claires, naturelles aux couleurs fortes ou bizarres. On recouvre le
('10)d'un couvre-lit: c'est d6coratif et doux. C'est un lit large qu'il faut choisir pour bien se
reposer. Par terre, je conseille de poser de la (11).
On passe beaucoup de temps dans la (12). Quels conseils pouvez-vous dohner pour cette
piece?
Cette pidce doit 6tre esth6tique, mais surtout joyeuse, agr6able. On peut prendre des (13)
ouvertes pour ranger la vaisselle, les verres et les bols. Comme cela, c'est plus pratique: tout est prds de
vous! ll faut prendre un large plan de travail pour pr6parer les plats et une grande table pour manger
confortablement. On peut conseiller les (14) en bois et une couleur qui s'harmonise avec
le bois. Comme ce sont les couleurs chaudes qui stimulent l'app6tit, n'h6sitez pas d utiliser du jaune, de
l'orange, du rouge. Evitez le bleu, le vert, Ie blanc. Voild.
Merci pour ces bons conseils, Emmanuelle. Chers auditeurs et auditrices, demain, nous parlerons du salon
et de la salle de s6jour. Ecoutez-nous demain d la m6me heure sur Radio France lnternationale.

24
I.AITES COMME CHEZ VOUS!

@
Rem
6
ssez le tableau suivant pour r6sumer les conseils de la styliste.

;.$.,3 trl-i4 1: i1 idsiii iEr$i,ii ilfit,


[68 "#*-+ir'*.i +{tF^i+,*i
ii$fi iii*il jjH,X*$Illi{

@#
Jeux de r6les.
a) Un jour aprds, I'6mission continue. Pr6sentez I'interview.

b) lnversez les r6les et pr6sentez la salle i manger.


c) Vous pouvez pr6senter une interview i propos de la salle de bains aussi.

.
wrffi
*4

Exprimez le contraire (phrases 1-3), et traduisez les phrases 4 i 6.


i. ll fait de ptus en plus chaud en cette saison. Les habitants ont de moins en moins froid. En revanche, il pleut
de plus en plus souvent et le climat devient de plus en plus humide.
2. De moins en moins dfldves disent que les math6matiques sont de plus en plus faciles pour eux et qu'ils les
comprennenl de mieux en mieux.
3. ll y a de ptus en plus de monde dans cette agglom6ration. C'est pourquoi on circule de plus en plus
difficilement La vie devient de plus en plus insupportable'
4. Francis mind modernebb b[rtorokat v6s6rol, amelyek egyre dr5g6bbak. Lak6sa igy egyre szebben (obban)
berendezett 6s k6nyelmesebb.
5. A beteg hamarosan meg fog gy6gyulni. F6dalmai fokozatosan enyhulnek (= egyre kev6sb6 vannak f6jdalmai)
6s fokozatosan egyre jobban 6rzi mag6t. Fokozatosan cs6kken a lAza (= Egyre alacsonyabb a l6za).
Hamarosan csokkentheti gyogyszeradagj6rt (= egyre kevesebb gy6gyszert fog szedni).
6. Ebben az orszAgban egyre kevesebb a probl6ma. A jelenlegi probl6m6k is
s0lyoss6ga is folyamatosan csdkken (= egyre kev6sbe s0lyosak)' Egyre kevesebb il q*I, Eit Dno'tr iilTER-
ember lakik nyomornegyedekben. -rrFillf,nff{ }lE l{'o-
'O ,R.gtiot A rAiREtI

ffi''ru
ffis* 25
FAITES COMME CHEZ VOUS!

Wtr
i@il" /

Accordez les verbes.


1. Ce sont des architectes c6lebres qui ............. cet immeuble. (construire - pass6 compos6)
2. c,est moi qui y .......... le premier appartement, (acheter- pass6 compos6)
3. ce sont mes parents qui m' ........ les fauteuils. (offrir - p. comp.)
4. C'est mon frdre et mon beau-frdre qui m'....................' dr poser les 6tagdres ' (aider - p' comp')
5. C'est un bon menuisier qui les ....".'....' (faire - p. comp')!
6. C'est decid6! Ce sont les murs de la cuisine qui ..........,.. jaunes (6tre - futur s.) et ce sont ceux de la
chambre qui .,........... 6tre blancs. (deuorr-futur)

REpondez aux guestions pour vous-m6me et utilisez c'esf ..' qui et ce sonf "' qui:

qui vous plait: les murs


1. eu,est-ce qui est plus important pourvous, le confort ou le loyer bas? 2. Qu'est-ce
qui est
blancs ou les murs peints? 3. Qu'est-ce qui est dans votre chambre, un lit ou un canap6? 4. Qu'est-ce
bains, une baignoire
au mur de votre chambre, un tableau ou un poster? 5. Qu'est-ce qu'il y a dans votre salle de
ou une douche? 6. Qu'est-ce qui se trouve par terre dans votre chambre, de la moquette, un tapis ou
du
qui co0te
parquet? 7. eu'est-ce qui est sur votre bureau en g6n6ral, des livres ou des cahiers? 8. Qu'eslce
le
plus cher, les maisons ou les appartements?

,&" 1*\
ffi,i& fl)d
aryHf ;k7'
Posez des questions et r6pondez selon Ie moddle.
- euoi?! Jean-Pierre est malade?! Dites-moi, c'est vraiment Jean-Pierre qui est malade?!
- Oui, c'est lui qui est malade. / Non, ce n'est pas lui qui est malade'

1. Un mauvais architecte va construire le nouvel immeuble.2. Tu t'es baign6 dans I'oc6an Atlantique.3. Mes
belles-soeurs sont divorc6es. 4. Nos parents eloignes sont venus dr la f6te de mariage sans
invitation.
5. Catherine Deneuve et Sophie Marceau vont jouer dans le m6me film. 6. Patrick Bruel et Johnny Halliday
6crire un autre test en frangais. 8. Tu connaissais ce jeune homme
donneront un concert dimanche. 7. Je devrai
quiest mort. 9. Nous construisions notre r6sidence secondaire quand nous avons eu un accident' 10. vous etiez
dans cette pi6ce quand j'aitel6phon6. 11. Armand sera dr l'h6pital quand son enfant naitra. 12. lls se marieronl
en juin. 13. Tu pourras partir en France. 14. Nous avons v6cu 10 ans ensemble. 15. J'arr6terai
de fumer sije
peux.
26
EATTES COMMD CHEZ VOUS!

en relief l'objet direct (COD). Attention i I'accord du participe pass6!


l. Nous avons pris de la viande de mouton. 2. Mes neveux ont lu deux iournaux. 3. Le m6decin ne nous a pas
ftnn6 une bonne ordonnance. 4. Cette fille a appris 3 langues au lyc6e. 5. Vous avez choisi une profession
fficile. 6. lls se sont coup6 la main. 7. Marie n'a pas 6crit toutes ces cartes. 8. J'ai perdu 3000 euros. 9. On a
onstruit ces maisons I'ann6e dernidre. 10. lls n'ont pas mis la table. 11. On n'a jamais lu ces brochures.
12. Antoine a toujours detest6 ces deux actrices.

ffi
Posez des questions et rripondez selon le mod6le.
pendre une limonade ou une eau mindrale:
- Pardon, je n'ai pas entendu. Qu'esf-ce que vous avez pris: une limonade ou une eau min1rale?
- C'esf une limonade que nous avons prise.
l. traduire des textes courts ou longs 2. lui offrir une nappe ou des fleurs 3. mettre des couvre-lit ou des
couvertures sur les lits 4. 6crire une lettre ou une carte postale 5. recevoir une invitation ou une proposition
6. apprendre une bonne ou une mauvaise nouvelle 7. comprendre toute la liste de mots ou la moiti6 8. maintenir
des relations equilibrees ou probl6matiques 9. avoir beaucoup ou peu de probldmes 10. se laverles mains ou
b visage 11. se casser les bras ou les jambes 12. construire des chalets ou des pavillons 13. ouvrir la fen6tre
ou Ia porte 14. cuire de la viande ou une quiche au four

GM
Iettez en relief les pronoms GOD. Attention au participe pass6!
L ll dit qu'il n'est pas all6 au cin6ma hier. Pourtant, je l'ai vu avec une femme. 2. Thomas n'a pas dit d Laure
qu'il l'aimait. Pourtant, il veut l'r5pouser. 3. Louis ne m'a pas telephon6. ll t'a appel6e. 4. Vincent n'a pas invit6
but le monde, mais il nous a invit6s. 5. Tu ne dois pas me remercier. Cependant, tu dois les remercier. 7. Ces
filles, leurs copains ne veulent pas les voir tristes. 8. Nous aimons bien Claudine. Pourtant, tout le monde la
rl6teste. 9. Ne dis pas aux autres que je t'ai vue.

Xettez les parties soulign6es en relief.


i. M. et Mme Ga1oz n'ont pas une maison, mais ils possddent un chalet. 2. Celui-ci est dans les Alpes, et il ne
se trouve pas dans les Pyr6n6es. 3. Ce chalet est en bois et il n'est pas en pierre. 4. lls I'ont construit il y a 5
ans seulement. 5. lls y passent toutes leurs vacances. 6. Chaque ann6e, ils y arrivent en juillet et ils en repartent
en ao0t. 7. lls y vont avec leurs enfants et petits-enfants.

@#
F[rmez des questions-r6ponses. R6pondez n6gativement ou positivement aux questions.
- As-tu rdpondu d Celine?
- Non ce n'esf pas d elle que i'ai r1pondu, c'esf d Ninon.
l.proposer un diner d Jean-Claude 2. vouloir me parler de ce triste 6v6nement 3. pr6senter d vos parents votre
nouvelle petite amie 4. t6lephoner dr Marine et d lrdne 5. m'envoyer des messages 6lectroniques 6. nous parler
de cette 6mission 7. me donner tes r6sultats 8. transmettre mes voeux aux amis 9. proposer a Elise de venir
nous voir 10. conseiller un autre style aux auditeurs

27
FAITES COIIIME CHEZ VOUS!

.4&.
4ffi,ry
\iZ
ffi^4
R6pondez aux questions avec la mise en relief.
1. Dans quel pays vivez-vous? 2. Dans quelle ville habitez-vous? 3. Dans quel quartier se situe votre logement?
4. Oir dormez-vous? 5. Avec quoi avez-vous d6cor6 votre chambre? 6. Quels meubles avez-vous dans votre
chambre? 7. A quelle heure vous levez-vous? 8. Quelles langues parlez-vous? 9. On travaillez-vous ou 6tudiez-
vous? 10. Avec quel moyen de transport circulez-vous en ville?

Mon Amour,
Je me souvlens du jour ....... je t'ai rencontrde. Je n'oublieraiiamais cette belle journee ....... je t'ai vue pour la
premidre fois de ma vie. C'etait encore a l'6poque ....... j'6tais seul. ....... ie t'aivue, je t'ai aimde.
Ie souviens-tu du soir ,,..... je t'ai parle de mon amour? ....... tu m'6coutais, tes yeux 4taient beaux et je savais
que tu m'aimais aussi. Mais jbfais si heureux ....... tu me l'as dit!!!
Je t'aime tellement. ....... je pense d notre amour, T'e suis heureux.
Oh, mon Amour! ....... viendras-tu enfin me voir? Tu peux venir ,....,, tu veux. Tu me manques, fu sals/ J'attends
lemoment.......tu sonneras dlaporteet....... jepourraienfinteprendre dansmes bras.Viensvite!
Ton Philippe quit'aime

w#
*6h" ^-l

Thdme. Traduisez les phrases.


1. Az epilletek stilusa attol a koft6lfugg, amikor epitettek 6ket. 2. Vdrakat a kdz4pkorban epitettek, amikor sok
volt a hdboru. 3. Azokban az lvtizedekben, amikor a lakotelepeket epitettek, mas esztdtikai elvdrdsok voltak,
mint ma. 4. Abban az 6vben, amikor idekoltdztilnk, csak bdrldk laktak itt. 5. Amikor magasabb lesz a lakbdr,
kikdltdzi)nk videkre, 6. Akkor veszilnk villat, mikor modunkban 6ll.

ffi@#
Ecoutez l'enregistrement. Notez les formules correctes pour commencer et terminer une lettre qu'on
peut 6crire i ces diff6rentes personnes.
d ses parents:
d une collBgue:
d son patron:
d un ami proche:
d son petit ami:
d sa femme:
d ses grands-parents:
d une femme peu connue:
d une personne inconnue:

al Lucie, 1. Cordialement (d vous).


b) Chers Pepe et Mdm6, 2. Amicalement. / Amiti6s.
cl (Mon) cher Frangois, 3. Je vous embrasse.
d) Mon amour, 4. Avec toute mon amiti1. / Grosses blses.
e) Ma cherie, 5. Je t'embrasse frds-frds forf.
0 Madame, 6. Avec mes respecfueuses salutations.
g) Chers papa et maman, 7. Gros bisous.
hl Monsieur le Directeur, 8. A plus. Ciao.
i) Monsieur, Madame, 9. Veuillez agr6er, Madame, Monsieur, mes salutations disttngudes.

28
FATTES COMME CrrEZ vouqi

l'agent immobilier
ieurs-dames, bonjour.
Bonjour. On voudrait acheter une maison'
Oui, dans quel quartier? maison
annonce d l'entr6e de votre agence. ll s'agirait d'une
Enfin, ere n,est pas en vi,e. Nous avons vu une
decampagne.'.d,aprdsl,annonce,jepensequecettemaisonnousplairaitbien.
Celle aveC la cour int6rieure et le
jardin? ' ' '
oui, c,est bien eela. Est-ce que vous porrii", nous donner quelques renseignements suppl6mentaires? Je
confort' etc'
veux dire... sur sa situation, son prix, son niveau de grenier est am6nag6'
m2. y a une cave avec le garage, le
ll
Bien. C,est une maison d,une superficie de 110
une grande saile de s6jour, styre cuisine am6ricaine'
vous avez 4 chambres dr r,6tage, 2 sailes de bains et
vous montrer des photos'
En plus, la maison a ie cnautJge central. Je vais
Moi, j'aime bien'
'it joli! votre
.C'est
attention sur le jardin qui est magnifique' ..
i'"tiit" celle-ci! Elle
Ah, oui, c'est vraiment b"ru, toutes ces tteurs..] J'aimerais tellement avoir une maison comme
,esi situee d combien de kilomdtres de Belfort?
de la campagne. Pas de.stress, pas de circulation'
Elle est ir 1B kilometres. Vous profiterez de ta tranquillite
C,est vraiment ,n ,r"=nLg" ti ;or. souhaitez
vous reposer pendant les week-ends'
servir de r6sidence
pas question! Nous cn"ercnerions plut.t d acheter queique chose qui pourrait pour eux de faire le
qui font des etudes et ce ne serait pas pratique
normalement. Nous avons des enfants
voyage tous les jours. souhaitiez trouver une
#:y""#:i;"il ;'""mpagne. Mais ce ne serait pas un inconv6nient si vous (ao da la rrilla
*uS d'autres maisons' moins 6loisnees de la ville'
[',lJ,ii"'11:ffi;[';iiffi:;;;';;l,( montrer . 4^t ,.rair aahr
En effet, pour pouvoir acheter une
bien... -.^
3,]']f!'"r:r: ;;Hr.'lpp**.niqu" nous vendrions de
ff;::'[:*""'#H."',il',;"il',
malsull, 'il;il"r,
lluuD oulrvrr ;:?;;;;';EH;iui-.i, ,- aarai{
rr ne nous serait pas nac nneeihlc
possibre
.---:r ft^k^,,]
temps. Est-ce qu'on pourrait d'abord parler
^^rlar de
de oafdef
sarder
la vente
la rronfa
l,appartement et d'acheter une r6sidence en m6me
^a

de notre aPPartement?
Oui, bien s0r. Je vous 6coute...
I

lorr", un studio
L Boniour, Monsieur.
I eonlout. Je voudrais louer un petit studio'
l- Vout ne pr6f6reriez pas un F1 ou un F2?
Quelle est la diff6rence?
une kitchenette, une pidce et une salle de bains
Le studio se compose d,une seure piece. Le F1 comprend precedent
pioces qui comprend res m6mes choses que le
avec res toirettes. Le F2 est un appartement deux
avec une Pi6ce suPPlementaire'
quelque chose dans un quartier calme' mais bien situ6' Pas
Finalement, 9a dependra du prix' Je voudrais
Mais ce n'est m6me pas cela qui est important' Mon
trds loin du centre pour pouvoir profiter o" L uirr..
confort avec la cuisine equip6e; je le veux avec
des
exigence est claire: i.ppJ"r"nt devrait atre tout d laver, ni de
appareils qui marcheni'oi"n pur." que dans mon
appartement actuel, il n'y a pas de machine
bien 6quip6 avec un s6che-
6lectrique ne marche plus. Je veux un appartement
i lave-vaisselle, et la cuisinidre dans ce style?
linge et tout. Est-ce que vous auriez quelque chose je y est'
I
C'est un F2' " Parce qu'en F1 " ' n'ai rien' Qa
F Je pourrais peut-6tre vous propos.,
I
un
tout confort'
ni"n 6quip6, dr 20 minutes du centre' tr6s moderne'
"pjurtement...
Le voici, regardez la photo. ll est parfaite*.nt
Et vous avez m6me une terrasse qui donne au
i Sud'
I
pas mall Le loyer est de combien?
r Ah, ce n'est
615 euros, charges.orpiit... En plus, le
propri6taire demande deux mois de caution'
r Quelle est la suPerficie du F2?
t Elle est de 42 m2.
D'accord. Est-ce qu'il Y a un garage?
r
I

t- oui, mais ce serait un


garage dont le prix n'est pas compris dans le loyer' ll faudrait
le payer d part'

F D'accord! Quand est-ce que je pourrais le visiter?


i i 17 h'
t- Aujourd'hui, Partir deconvient.
me ll faut venir d I'agence?
t- D'accord, l'heure
Oui.

29
@ffi#
Aprds que vous avez 6cout6 I'enregistrement, remplissez Ie tableau.

Situation
Suoerficie
On loue ou on l'achdte
Prix ou lover
Caution ou pas de caution
Pldces
Garaqe
Charaes
On le prend / on ne le prend pas

{s
Qu'est-ce que signifie << il>> ou << elle > dans les phrases suivantes?
1. Elle pr6sente une maison ou un appartement qu'on souhaite louer ou vendre.
2.ll n'a qu'une seule pidce.
3. Elle sert d laver les v6tements.
4. ll se paye au propri6taire chaque mois.
5. Elle loue et vend des maisons et des appartement, bref, elle s'occupe d'immobilier.
6. /I fait la chaleur dans une maison ou une piece.
7. Elle se compte en mdtres carr6s.
8. // a deux pidces.
9. Elle ressemble d une cuisine, mais elle est trds petite.
10. I/ sert i garder la voiture.
11. Elle se paie une seule fois quand on loue un appartement ou une maison.

s
Regardez le dessin suivant et dites: quels travaux AlCI
m6nagers devra-t-il taire?
}m&Tdtr,5 ?
ft
!o
Avec quels appareils pourrait-il les faire? It, \
ffii.:, \\
\

WM
Mettez les pr6 positions dans les expressions suivantes (de, d, dans, avec, sans, Z).

Monsieur Costaud, Avignon, le 05 decembre 2002

Nous avons bien regu votre lettre 22 novembre dernier et nous vous en remercions. Vous nous avez
pr1sentd votre logement que vous souhaitez 1changerl et nous pensons qu'il convient bien ............ nos
exigences.
Quant nOtre, nous allons vous en donner la presentation la plus prdcise. Nous habitons dans un
appartement............ quatre pidces. ll est bien situd car il se trouve 15 minutes centre-ville,
un beau quartier residentiel un immeuble 3 etages. ll est evidemment .,.......... tout
confoft. ll est ............ une superficie ............ 90 m2.
Comme nous venons .,........., le dire, il se compose ............ 4 pidces: deux chambres ............ l'6tage, une petite
chambre amis ............ rez-de-chaussde, et une salle ............ sdjour qui sert aussi...,....,... salle
manger. Notre cuisine est equip|e ..........., tous /es appareils 1lectromdnagers possib/es.
Cet appartement appartient ............ notre fils ain6, mais il n'y habite pas, nous pourrons donc l'6changer. Nous
esp6rons qu'il conviendra .........,.. votre famille.
Veuillez agreer, Monsieur Costaud, mes salutations disflngu6es.
Hugues Marteau

'1 . 6changer un appartement avec qn = lakdscser6t hajt v6gre vkivel


30
FAITES COI}IME CHEZ VOUS!

le dialogue suivant i I'aide des deux dialogues pr6c6dents.


Szeretn6k kivenni egy garzont.
Mutatom a fenykepet. Osszkomfortos, egyszobtis lak6s. Nagyon jo fekvesU.
Mekkora az alapte rulete?
-b egy 35 ndgyzetm6feres lak6rs.
-A konyhdrja mindennel fel van szerelve?
-Term6szetesen. Van benne mosogatogdp, mikrosut6, konyhaszekr6ny, mosogato, hUt6.
-Van mos6g6p is a fUrd6szob{ban?
-tEen.Esnemfogjaelhinni: m6g szaritog1pis.Alakber5l0euro.Azthiszem,arezsi bennevan....
- Err6l szd sem lehetl Nem volna valami mAs ilyen jelbgl, ehhez hasonl6?
- De, van egy m5sik kis lakdrs, keleti fekv6sd ablakokkal. De h6rom havi kauciot k6r a tulajdonos.
-Mennyialakb6r? Es ez milyen messzire van a kozponttol? (d combien de km)
- Kb. harminc percnyire. A lakber pedig 435 euro (6tre de!), de rezsi n6lktil.
Ertem. Nem rossz. Mikor lehetne megn\znia lak6st?
Amikor Onnek megfelel.

Iettez la pr6position de ou it:


1. Le seche-linge est un gros appareil qui sert .,..,.., s6cher plus rapidement le linge. 2. Ce placard sert ...,.,..
ranger nos anciens livres et v6tements qui ne servent plus ........ rien. 3. Cette table nous sert ........ meuble pour
Ia t6l6vision. 4. Est-ce que je peux servir un peu de vin ........ invit6s? 5. Cette voiture sert ........ amener les
enfants d l'6cole et cette autre sert,,..,... voyager pendant les vacances. 6, Cette feuille va me servir........ nappe
pour la table. 7. Cette couverture trds ancienne sert ........ couvre-lit, mais elle n'est vraiment pas jolie, 8. ll est
inutile d'appeler I'agence immobiliere: elle ne sert ........ rien si on veut louer une maison d l'6tranger. 9, Ces
rideaux servent......,. d6corer les pidces, 10. Ce petit bitiment nous sert........ garage et aussi ..,...,. ranger
quelques meubles.

@,.Mles
Traduisez phrases.
1. Mire valo ez butordarab itt a sarokban? 2. Ez a szdk szolgdl fotelkent, mert fotelunk az nincsen. 3. Ez az 6pi)let
hasznitlhatatlan (semmire se jo): irodanak kicsi, hdznak meg tll nagy. 4. A szdnyeg arra valo, hogy letakaria a
parkettat. 5. Ez a helyseg venddgszobakdnt funkciondl. 6. Amikor megf1ztem a vacsordt, kiszedtem a levest a
gyerekeknek. 7. A palacsintdt lapostitny6ron szokds talalni. 8. A pince mdr nincs haszndlatban. 9. R6gebben a
bor tdroldsdra hasznitltuk. 10. Ez a toll mdr nem io semmire.
31
FAITDS COMME CIIDZ VOUS!

ffi, N
\t{Ag .E-)
.g

Quel est le conditionnel? Qu'est-ce qu'il signifie? Quels sont les autres temps?
1. Nous buvions / buvons / boirons / boirions volontiers un grand verre de coca.
2. Nous mourions / mourrions / mourrons / mourons si nous n'avions pas d'eau.
3. Vous pouviez / pouvez / pourriez / pourrez me dire oU passe le bus 4, s'il vous plait?
4.lls devraient / devaient / doivent / devront etudier plus pour r6ussir le bac.
5. Tu fais / faisais / ferais / feras ga m6me sije te l'interdis...?!
6. Selon la poste, vous receyez / recevrez / receviez / recevriez ma lettre demain matin...
&
di+&
rfinuts
\Wffi fiff-
-1
4:r
G6rald voudrait partir en vacances. Mettez le texte suivant au conditionnel.
Nous (partrr) en vacances au bord de la Mediterran6e. Nous ne (faire) pas de camping: nous (louer) une
r6sidence et nous (acheter) un bateau qui (shppe/er) le Viking. Nous (savoir) bien faire du bateau. Nous
(essayer) de p6cher beaucoup de poissons et nous (rencontref beaucoup de personnes int6ressantes. Elles
(6fre) corses, italiennes, espagnoles, grecques,.. Nous (descendre) du bateau, nous nous (promener) au bord
de la mer, et bien sOr nous (visite) des chdteaux, nous (voif des villas romaines et nous (enfrerl dans des
monuments. Nous (ecrire) des cartes postales. Nous en (envoyer) une d tous nos amis. Nous (6tre) bien
conLents du temps r4u'il (faire): le ciel (€tre) bleu, il n'y (avoir) jamais aucun nuage et il ne (pleuvoir) pas pendant
notre s6jour.ll (faire) 6videmment trds chaud, mais le vent (venir)toujours et nous (apporter)de l'air frais, Nous
nous (reposer) et nous (profite) bien de notre s6jour: nous (devoir) pratiquer notre frangais et notre italien. Bref,
nous nous (sentir) bien, nous ne nous (ennuyer)jamais. Quand nous (revenir) chez nous, nous nous (souvenir)
des vacances pendant longtemps.
h
-d*Sfr&, *-4
.(e##r
#aa"u$t tu6
,g,J
Associez les situations et les phrases qui conviennent.
Que signifie le conditionnel dans ces phrases?
1. Vous n'avez pas de montre. a) Je voudrais une baguette, s'il vous plait.
2. Vous voulez inviter un ami. b) i
Voudriez-vous m'annoncer M. le Directeur?
3. Vous achetez du pain. c) Tu devrais fermer la porte!
4. Vous venez d'arriver chez un client. d) Tu pourrais m'aider d la porter?
5. Vous vous 6tes perdu en ville. e) Tu n'aurais pas une cigarette?
6. Vous ne voulez pas porter votre valise. f) Vous auriez l'heure, s'il vous plait?
7. Vous avez froid. g) Pourriez-vous me dire oi est la gare?
8. Vous voulez fumer. h) Qa t'int6resserait de venir d une soir6e?

fF
Posez les questions d'une manidre plus polie (verbes au conditionnel).
Tu peux me dire I'heure? -+ Pourrais-tu me dire l'heure, s'ilte plait? -+ Esf-ce que tu aurais l'heure?

1. Tu as envie de d6m6nager? ->


2, Vous avez 1 euro pour moi? -+
3. Vous savez me dire oi est la rue Matabiau? -+
4. Tu viens chez nous samedi? -+
5.ll faut dejd leur 6crire pour leur donner de nos nouvelles. -+
6. Tu vas faire ga pour moi tout de suite! -+
7. Je peux vous conseiller, Messieurs-dames? -+
FAITES COMME CHEZ VOUS!

les questions qu'on a pos6es pour recevoir ces r6ponses.


f. Oui, je m'assi6rais volontiers s'il y avait une chaise pour moi.
2 Oui, bien s0r, vous pourriez Ie visiter d partir de midi.
t Non, il faudrait d'abord mettre la table.
{. Oui, parce que nous aurions beaucoup plus de place dans la pidce.

s
byez critique. Utilisez falloir, devoir, pouvoir au conditionnel.
"E tousse tout le temps d cause de la cigarette. -+ Tu devrais arr)ter de fumer!
ll faudrait fumer moins. Tu pourrais fumer moins.
, Gilles et M6lanie sont gros. lls ne font aucun effort. -+
J'aitoujours sommeil. Je me suis couch6 tard hier. -+
L6vier est plein de vaisselle sdle. -+
Son mari ne voit plus ses enfants, il rentre trop tard. -+
Ton telephone portable sonne depuis 1 minute. -+
Nous allons 6tre en retard. -+

des hypothdses en reliant les deux phrases.


l. SiJean-Philippe avait de la chance, a) il n'y aurait pas encore de chauffage central.
2. Si ces gens n'6taient pas pauvres, b) il verrait que le premier est sans confort.
3. Si nous vivions au Moyen Age, c) il devrait 6tre tout confort et bien meubl6.
{- S'il n'y avait pas de crise du logement, d) ils n'habiteraient pas dans une bidonville.
5. Si Patrick visitait ces deux appartements, e) il y aurait assez de logements pour tous.
6- Si nous louions un studio, 0 il trouverait un petit studio pas trop cher.

GM
Transformez les phrases du futur au conditionnel.
l. Sl vous venez visiter cette villa luxueuse, vous verrez qu'elle est magnifique.
2. Nous prendrons une boisson fraiche, s'il y en a au frigo.
3. Je t'aiderai si tu me le demandes gentiment.
tl. ll faudra mettre des v6tements plus chauds s'il fait froid dehors.
5. ll ne pleuvra s0rement pas si le ciel se d6couvre et que les nuages ne reviennent pas.
6. Sl tu veux faire un effort, on achdtera cette belle voiture,..
7. Sl tu cours trop vite, tu auras un infarctus un jour et tu mourras peu de temps aprds.
8. Si le propri6taire appelle les locataires par telephone, ceux-ci lui paieront le loyer sans h6siter.
9. Vous vous promdnerez tous les jours sl vous avez des chiens d la maison.
10. Nous n'irons pas dans une agence si quelqu'un nous offre une location pas trop chdre,
11. Si nous nous asseyons maintenant, nous ne pourrons plus continuer la randonn6e.
12. Mais si tu n'as plus envie de continuer d courir, tu t'assi6ras quand tu voudras!

G"'m
Ilettez le conditionne! ou l'imparfait selon Ies cas.
1.Si mespatients (pouvoir) travaillermoins,ils(faire) desactivit6squi nesontpasstressantes.
2. S'ils (faire)des activit6s qui ne sont pas stressantes, ils (mener) un mode vie moins stress6.
3. S'ils (mener)un mode vie moins stress6, ils (6tre)plus s0rs de garder leur sant6.
4. S'ils (garder)leur sant6, ils ne (fomber) pas malade,
5. S'ils ne (tombef malade, ils n' (avoir) pas mal et ne (souffnr) pas.
6. S'ils n' (avoir) mal et ne (souffrir) pas, ils ne (devoir)pas prendre de m6dicaments.
7. S'ils ne (devoir)pas prendre des m6dicaments, ilsn' (aller)jamais d la pharmacie.
8. S'ils n' (aller)jamais d la pharmacie, ils ne (connaitre)ni les sirops, ni les comprim6s.
9. S'ils ne (connaitre)pas les m6dicaments, ils ne (savoif pas qu'ils servent d gu6rir.
10. M0me s'ils ne (savoir)pas que les m6dicaments servent d les gu6rir, ils (6tre) plus tranquilles.
11. S'ils (6fre) plus tranquilles, ils ne (prendre)pas rendez-vous.
12. S'ils ne (prendre) pas rendez-vous, ils ne (venir) jamais me voir.
13. Mais si aucun patient ne (venir) me voir, je (rester) sans travail el je (vivre) mal.
14. Sije (vivre) mal, ma vie (6tre) triste et incertaine etje (mouri) peut-Otre de faim.

33
rAITDS COMME CHEZVOUS!

fu ,*
WKH
Li[ez petites annonces et cherchez un appartement en Corse. ll y
les a parfois plusieurs r6ponses
possibtes. En France, les appartements i touer ne sont en g6n6ral pas meubl6s!

@&
tHt#'
.!ili*r v
Cherchez les abr6viations des mots suivants:
appartement, sans ascenseur, r6nov6, tout confort, je vends, 6lectrique, 6tage, 6quip6(e), 2 pidces, en parfait
eiat, tout de suite, charges comprises, sans charges, en face de, chauffage central, euro, mois, centre, prds de,
rez-de-chauss6e, commerces, proche de,
O F2 TTC r-d-ch, entidrement 6quip6, @ Loue / vds grand F4 TTC 135 m', @ BASTIA prds ctr.: loue studio d I'ann6e,
nombreux placards, terrasse, Pas de parfait 6tat, r6sidence calme, placards, 35 m2,2', kitchenette, terrasse, pr, comm.,
caution, 255 €lm, T6l: 04.95.31.80.80 proches commerces, parking, libre de suite, cave, parking priv6, libre 01/07, 310€/m
04.95.3 r.80.80 CC. I mois de caution.04,95.31.80.80
@ Vds Appart Ren St-Florent Bastia Type O LoUE Ctr BASTIA, studio meubl6, @ BASTIA, bord de mer, loue F3 jullet-
F4, 2 Tenasses, 6e Et, Grenier, Garage, cuisine 6q., libre de suite, 310 €/m CC, 1 ao0t, pr. comm, PARTICULIER T6l. 04.
8 I 540 € PARTICULIER, Tel 04.95.56.62.64 mois caution. T6l. 04.95,31.80.80 9s.33.60.24.
@ Centre AJACCIO, Vds 2 P. 35 m', 4e s. @ LOUE Juin d Sept. F2 bon etat, d la @ BASTIA, prds Fac Sciences: studio
Asc, chauf. c., salle d'eau, WC, cuisine, semaine ou au mois, s, ch., pas de caution, meubl6 TTC juil-ao0t, 155 € la semaine ou
l6gdrement mansard6, 36.900 € 04.95.31.80.80 460 € lemois, dl'ann6e 290 €,1m,
PARTICULIER, 04.9 5,25.82,41, PARTICULIER, 04. 95.30. 95.30.

@&^m
Quel(s) appartement(s) visiteriez'vous si vous vouliez
1. une ferrasse; 9. des commerces proches:
2. un parking: .....,........ '10. payer un loyer charges comprises:.
3. un studio: .....,,.......,. 11. acheter un logement: ...............
4. un deux pidces:.,..... 12.louer un logement non meubl6: ..,.,....'.'.'.
5. pas de caution: 13.louer un logement en 6t6:.....
6. passer par une agence: 14. louer pendant l'annde : ............,.
7. habiter au centre: 15. habiter dans une residence:
8. avoir la cuisine equip6e: 16. habiter au dessous du 3e:

Ecrivez une annonce pour votre appartement / maison.


Vous voulez vendre ou touer et vous ne passez pas par une agence immobilidre.

w$ffi
Lisez la lettre suivante et r6pondez aux questions.
1. Esf-ce que c'est une lettre Pour
a) louer une maison?
b) louer un appartement?
c) demander des renseignements sur une location?
d) donner des renseignements sur une location?
e) 6changer un logement avec quelqu'un?

2. Combien de choses voudrait savoir Richard Lemaire?

3. Quelle est la partie de sa lettre oit il dit


a) oir il a trouv6 I'annonce
b) pourquoi il 6crit
c) qu'il remercie le proprietaire de donner des renseignements
d) quand il veut louer I'appartement
e) qu'il voudrait connaitre la situation de l'appartement
f) son nom
g) qu'il voudrait connaitre le Prix
h) au revoir
i) qu'il voudrait savoir comment il doit payer

34
I}rITDS COMMD CHEZ VOUS!

I,yon
Agence Immobllidre Ia ( Peiite Demeure,
45, rue Salni-Florent
EBOOO BASTIA

Demande de renseiElnements
I6ron, Ie 14Juln 8004

.I'ai Iu votre a,nnonce dans Ie Journal r6g1onal corse du I2 Juin dernier. cJe vous 6cris alln de demander des
suppl6mentaires sur le studio que vous d6slrez louer.
trout d'abord, est-ce que I'appartemenb egt d, Bastia? S1 c'est Ie cas, est-ce qu'l} esi prds du centre-vlllo? Ou est{l p1ut6t
prds du bord de ta mer? Est-it dans une r6sidence ou dans un immeuble? A quet 6tage se ttouve-t-U?
cle voudrals 6galement recevoiI quelques renseiginemonts sur i'6qulpement et Ie confort de l'appartemeni. Quels sont les
dont I'appartement est 6qulp6? Est{i tout confort? Est-U meubl6? Y a-t{l une cuisine eniidrement 6quip6e?
Qua,nt aux daies ei d la locatlon, l'annonce dit que vous louez I'a,ppartement aussi A Ia semaine. Nous souhaiterions
nos vacances trds exactement du 6 Julllet au 18 aotrt. Est-ce que I'appartement esi llbre pendant cette p6rlode?
Eoumlez-vous me renselgner 6galement sur le prix de Ia locatlon pour ceite p6riode? Selon I'annonce, Ie loyer seralt
charges. Dans ce cas, de comblen sont les charges? Qu'est-ce qu'elles comprenneni exactement (I'6lectricit6, Ie gaz,

t Enfln, J'ai une dernidre quesilon: comment et Jusqu'd, quand faut-il payer Ie loyer? trb,ut-lL falre une n6seryatlon?
Je vous remercle de r6pondre a toutes mes questlons,
Veulllez aEl!6er, Madame, Monsieur, mes salutatlons dlstlngu6es,
I0. Richard Lemaire

Swez-vous que dans votre langue:


. celui qui 6crit la lettre s'appelle I'exp6diteur? (............... ...........,....,..,.)
. celui qui regoit la lettre s'appelle le destinataire? (, . ... .,.......,..,.,...........)
. la partie qui dit pourquoi on 6crit s'appelle l'objet? (....,.,..,...,..........,. .... ....)
o Madame / Monsieur s'appelle la formule d'appel? (...,.,.............. ......,...,..)
o le texte de la lettre s'appelle le corps de !a lettre? (........,...,..................... )
o le nom de I'expediteur d Ia fin s'appelle la signature? (.......,,...,..... .. . . .. . . .. . . . )
r la phrase avant la signature s'appelle la formule de politesse? (. . ,..,. .,.... .,.........)

Oo M
ODservez la lettre et corrigez les phrases suivantes.
7. L'objet esf sous la date et a droite.
2- La date esf en bas, a gauche, sous /a signature.
\ L'expediteur est en haut a droite.
1. Le destinataire est en haut d gauche.
5. La formule de poltesse n'est pas obligatoire.
6- La signature termine la lettre. Elle est d gauche de la ligne.
7. On peut ecrire la mdme formule de politesse que dans une lettre qu'on envoie d un ami.
E. La formule d'appel est au milieu de la ligne.
9. On met un point d la fin de la date.
FAITDS COMME CHEZ VOUS!

ffi
R6digez les ad resses suivantes:
1. 13000, avenue, Monsieur, Figues,4, Marseille, de la M6diterran6e, Henri
2. Paris, Dupont, 55, du, 75014, rue, Andr6, Bois-Vert,.Monsieur
3. 6, Mme, iue, 67000, Polygone, Strasbourg, Martin, Emilie, du
4. Mademoiselle, avenue, 94, de la Paix, Nancy, Anne-Catherine, 54000, Duval
!* *-4
{:'Ln\
"1T,
\.+ity Hffi,
Ecrivez les lettres suivantes:
X Xi szeretn6 b6relni a k6pen l6that6 ingatlant:
. az irod6nak ir: a hirdet6st a Madame Figaro legutobbi,
m6jus 4-i szlmttban taldlta,
. hol helyezkedik el az ingatlan (kozpont, emeletes hdtz,
emeletsz6m)?
. szeretn6 egy 6vre kib6relni (mikortol szabad, mely
d6tummal szeretn6 b6rbe venni)?
o mennyi a pontos berleti dij?
. van-e kaucio, ha igen, mennYi?
. a rezsi ebben benne van-e, + mit tartalmaz?
. b[torzatlanul szeretn6 kivenni, lehet-e?

X Xi szeretn6 adni a k6pen l6that6 ingatlant:


. megkoszoni az erdekl6d6 level6t ' a b6rleti dij 1460 eur6 rezsivel
o megirja, hol helyezkedik el az ingatlan (kozpont, ' a konyha teljesen fel van szerelve (gepek)
emeletes h6z, emeletszdrm) ' csak b0torozva adja ki a lak6st
. a lak6s kovetkez6 ho elsej6t6l kivehet6 ' kutydt 6s macsk6t nem lehet benn tartani
. minimum f6l 6vre (6 mois) adja ki ' doh6nyozni szabad a lakdrsban
. 2 havi kauciot k6r hetveg6n n6zhet6 meg, telefonon kell egyeztetni
'

l.{ ir{
tr# qdJa

Expres sion orale. Vous 6tes le proprietaire de cet appartement. On est venu le visiter pour le louer.
Vous m ontrez l'appartement, vous pr6sentez les pidces, les meubles, l'6quipement et le quartier.

36
FAITES COMMD CHDZ VOUS!

et comparez Ameublement, location


tehet6s, vagyonos accessoire (m) kiegeszit6
-aux, -ales 6Pit6szeti agence immobilidre (f) i ngatla nkozvetit6-i roda
, -e,
ajouter qch hozzdlesz
0 6Pit6szet
am6nag6, -e beepitett
pala
quartier (m) villanegyed annonce (f) hirdet6s
(m) nyomornegyed appartenir d qn tartozik vkihez
(m) polg5r atmosphdre (f) legkor
(t) tegla auditeur (m), auditrice (f) r6diohallgato
falu avantage (m) el6nY
sne (0
(m) alpesi fah5z bidet (m) bid6
u (m) v6r, kast6ly bien / mal meubl6, -e jol / rosszul berendezett
v6r, er5d bureau (m) dolgozoszoba
u fort (m)
6pit carreau (m) csempe
'tire qch
chaine (0 hi-fi hifitorony
0 udvar
chauffage (m) frlt6s
(f du logement lak6shi5ny
fUgg valamit6l clair, -e vildrgos
de qch
(f) id6szak, tort6nelmi kor confoft (m) k6nyelem
eszkim6 convenir d qn megfelel vkinek
,-x taka16
) eszt6tikai, eszt6tikus couverture (f)
lakik valahol, megsz6ll couvre-lit (m) 6gytakaro
bge -e
k6vetelm6ny, elv6r6s d1coratif, -ve diszit6
ence 0 1mission (f) ad6s
e(0 tanya
t(m) felh6karcolo 6quip6, -e felszerelt
lak6telepi lak5s, Panel evier (m) mosogato
(n)
particulier (m) polg ari lak6hitz (emeletes) fagade (f) homlokzat
(m) j69kunyho garder qch megtart
(m) emeletes h6z gouttidre (f) ereszcsatorna
hesiter e + inf vonakodik, habozik
0 iparosodds
impersonnel, -le szem6lYtelen
;-e bels6
(m), -x hely inconv6nient (m) hatrdnY
(m,0 b6rl6, alberl6 Le loyer est de combien? Mennyi a lakb6r?
(m) lakds, lakhely tit (m) deux personnes francia6gY
social(m) tamogatott b6rfi lak6s menuisier (m) asztalos
(n) lakb6r meuble (m) de salon kb. szekr6nysor
-se luxus-, f6nyfiz6 meuble (m) TV TV-6llv6ny
(f) de campagne videki h6z meubl€, -e b0torozott
-e m6rs6kelt, visszafogott modification (f) modoslt6s, v6ltoztat6s
kdzepkor n'h1sitezpasa+inf nyugodtan tegye meg, hogy...
Age (m)
(m) palota nappe (f) abrosz
szeg6ny neutre semleges
k6 niveau (m) de confort komfortfokozat
(m) de vue szempont, szemsz6g oreilter (m) Pdrna
6szaki sark palissade (f) kerit6s
Nord (m)
parquet (m) parketta
comme des
n6 / szaPorodik, mint a gomba Pas question! 3z6 se lehet r6la!
(m,0 tulajdonos, f6b6116 peint, -e festett
populaire (m) lak6telep plan (m) de travail munkalap (konYh6ban)
kertv6ros portemanteau (m) ruhafogas
residentiel(m)
orvosol vmit (Problemdt) poubelle (f) kuka
d qch
pratique praktikus
0 lakohely
precddent, -e el6zd
secondaire (f) nyaral6, Udti16
romai repasser qch vasal
-e
t5rsadalmi helYzet reposant, -e pihentet6
social(m)
stilus sdche-linge (m) ruhasz6rItog6P
'(m)
servir de qch valamik6nt szolg6l
0 toronyh6z
servir d + inf arra val6, hogy... (geP)
I lehangol6, siv6r
(0 tet6cse16p sidge (m) []l6b0tor
nagy, terjedelmes stimuler I'appetit fokozza az 6tvSgYat
1. villa 2. r6mai kori lak6hAz stores (m, pl) reluxa
0 studio (m) garzon
en ville v6rosban lakik
falun lakik styliste (m, f) lakberendez6
d la campagne
supeiicie (f) alapterUlet
table basse (f) doh5nyzoasztal
fr'ssu (m) anyag, szdvet
tout confort 6sszkomfortos
tranquillitd (f) csend, nyugalom

37
iiliiliii,ilffSm#liffi,ffi$
( 1..,i

Lisez le texte et soulignez les mots et expressions li6s aux sentiments et aux 6motions.
Comme,,le, Qh,eretie-giii,F,a111,1eAtrngn;;f ia;ldg,''CIh,Xr6.i,[[:iVi:a.ilyn
v-ingleineiiri;dla[nr6"6 1iiiii:liegpie,s:glo"niiiii$;$siIii,e#$]iHhe iiiir$;nl
uhiYe,rl?.e!!e'::.-re,gih"gmff$"F,iet".l,qFif.e"ffi|1]e$ill,ilc"q,Iegiile#iCIiglirttss;
s'oh!,,,,cppflb,tE$:;:;d,ipxpiiner,i:iph,ysjqli"erm.e,11liiiliii,iiti$ffi.$li$$$
fondamentales et de les reconnaitre chez.,les,.aulres: la joie;

eg06m,CIag,0iifit..eEs,i fi.otio"p,$;,,;P,,qr;fexemHlQil,iuAn$li[ .l a$.| ,u.

,npu,$iii?yon5,ri,pFruti,iie,"q!iinp,us-ii,so111m$s;11[gr{e"p. i1ii,l!_gu,[9LlI,,i.-p.u
lf stds:i:i.le,iiCoHiiirbF,liip-ii siivitSi:fell isii.euHi.qig"$tiiJEilc iritiAiig
quand on est d6go0t6,, ou etonne,, (surpr!s);,,,Quand, on
s'etonne, on fait de $rands yeux,,guand ,on,,est,.,triste; bn
p,Jdrr,lei;Qu"a$19;1pnl,eg!i,io[, .tixi:ioni,ti]tilisU,gA$ighl;gnlnP_ulri1,o.fi1id.rieii
lorsqu'on est en col6re;.on hurle,ou o-n crie. Devenir 1ouge,de
coldre oy bralg de pe*!1"sfiglrliglgt$E.glsfi
Unlversel aUSSI. r ,: i r':,:
.: , :v*iH[,e,, lilEi$$l
oe0eIdBn]i,!gs,.qg.uxiSe,}(g$jh$:piesenlent:p,gs.,[g.-r.if$i.6inplio.ni,
,de..r.la,;,fi6ffigilfego'nr.i.Li6Sl,hd$fip$i13-cihtfj.ptus agieSsifs ,et
:ahg.oiSsep.1,.e!";iS.ei:ggttent,p!us,s,ouVent.en,;o...OJ$.[$riiqye,iil'e.B,
ie sliiiPalji.qqhtreliiipJle.q;1gcrn!;,$euliif,gi$;ip,lffi!inirg,lgtes_ii6n
.el!ep:sohtjplu$,;qo"ltYedli -qp..reSisi!E;s;i10-n:P,e,U!;1voii CeS.f 6[.es.
diffdreno*;,bfie,f ..1 ........$: eb$8.i6!it 5"igr1,lAfits.ii:Egs gaicons ison!
nlys.;snuV.$nl.i"dg.,mA,liej,g5l.ti.u,m,gu,tiilEf:Eejim,etle,B!i!,,gn,i$gJer"e
ptu$:,so, Vdn,liiqugife,p11111q$"!!c"e.lle,$:;cjiis,onlip,lu$i:d,qjl"cesi.ipliini
s6U,rjahlgs,,,e!, 1"$d,!:m$il !d.u1e.i;,f,u,mg,.q6i 1ieJ1;cgii ffi b,$F"n,!ii.pl*

A,,p$lt.le$iisjfiidffgrtiohs1fgn.qAriile'nlgfd$iiiil:ayiia des 6motiohs


secdn;qipiiei;iquiiifqfl i1$iii:el!i.i.q'rl ltil"ferisg,1i,piefi$iA,$: *p,jhs'lro09
expi"dguiosl.q;iiidifr H.:$id-giilHp#i:iij,q$ii;ge;gig,ij;eit.,.,p.-e_bepllonl
d6sespoir, peine, fi-ert6, culpabilit6, jalousie, honte... toute une
$g,rie,1o$,,n19,1$iiq,u!;rp.grm,gffip'l ig,l$8piim.e1;1ffi!es, leS nu3nces
deS Comportements, :: :: :;: ,, , :, ; : ,, , ,1 ,,,: .:
Oniitp.ou,ll!:4i1;1p.phsei;iio.!r$,1;,lesiieip,i,es,,$"oiisi,ip,hy,SiqU-8$;ii.s,o,,, L
seulemenl le r6sultatrdlun 61at d Ame et de,fa ,eiSonhalit6.
uai$i,iHau[iie0.gnhAitie]iq]:fleltpsiqgpiifiuuiitig,$Ssi oe la,Culture,
a taque!le nous appaitenohs et des' norm.es sociales
auiquelles,nOus ob6issons.iDans le Sud,,les gens parlent
It,us;19t,i,6:6uti0u1d.nt;piill:i6ii p'iirlt-eiirtp'fi isise-ntlme-ntsp[,-q.s;
intensement. Les gens du trtorO, au conirbiie, utiliseht moins:
e Er sliE n|iBlu* . *". 4i}$'i[fi
s e
; t",,,,:# ililffi .

a Pourquoi peut-on dire que l'expression des 6motions est universelle?


a De quoi d6pendent les diff6rences dans l'expression des sentiments?
a Regardez les photos suivantes. Dites quelles 6motions vous y voyez.
a Quels sont les signes visibles de ces 6motions?
a Avez-vous senti ces 6motions cette semaine, hier ou aujourd'hui? Racontez pourquoi.
3B
6rnrs n',iurc

M
la liste suivante. Dites si c'est positif (+) ou ntigatif (-).
) d6sespoir agressivit6 ( ) d6go0t amour
coldre )joie peur
) honte
angoisse ) d6pression 6tonnement
) fureur
bonheur ) culpabilit6 contentement
) surprise
tristesse ) d6ception tranquillit6
) fierte

M
sont les adjectifs qui corresPondent aux substantifs?
d6sespoir -> 7. agressivit6 -> 13. degoOt -> 19. amour ->
jalousie -> 8. angoisse -+ 14. joie -+ 20. 6tonnement ->
fureur -+ 9. tristesse -+ 15. ddpression -+ 21. contentement ->
surprise -> 10. bonheur -+ 16. culpabilite -> 22. tranquillite ->
fiert6 -+ 11. malheur -> 17. d6ception -+ 23. intensit6 -+
gentillesse -+ 12. sympathie -+ 18. douceur -> 24. s6v6rit6 -+

TF
si les substantifs de l'exercice pr6c6dent sont masculins ou f6minins'

Gompl6tez les phrases suivantes par des verbes qui expriment le sentiment dont il s'agit'
7- Lorsque quelqu'un a de la Peine, it.....
2- Quand on esf surPris, on .....
3. Celuiqui esf en coldre ,.....
1. On devient blanc quand on ......
5. Celui qui est ioyeux ......
6. Quand on a honte, on ......
7. Lorsqu'on crie, on ......

issez 6fre ou avoir.


l. Quel comportementl Et cet homme agressif n'a pas / n'est pas honte!
2- Ce b6be pleurait tellement fort que c'6tait insupportable. ll avait / 6tait en coldre.
3. Pendant la nuit, les enfants ont / sont souvent peur.
l. Mon patron aura / sera de mauvaise humeur s'il fait mauvais dehors.
5. Patrice a / est toujours aussi angoiss6 ou il a / est de la peine
aujourd'hui?

ffi", # rrphrases sur la fille dont vous voyez l'image'


o Pr6sentez-la. Dites avec qui elle parle.
. Qu'est-ce qu'on lui a dit?
. Quelles sont ses 6motions?
o Comment vat-elle r6agi?
. Qu'est-ce qui va se passer?
An.ne;ntalpAS,GllCOlC reQ.U.d.e Jeftfe-. Ele-;a e..Cr!t:.a:C.eI..nQrylme.,:i,.i,.,,,,,,,,,,, .., ,

i]#iE{e,iitr .a5iip.. ilCI ileii .ifl#i,ffiffi#e,iilifi,$frm9"1a,$:,#ii#*#r0:tfi#fii+1#liijip,Sn"li

diS'
"e,;f
Mettez la forme correcte: auquel, auxquels, d laquelle, auxquelles.
1. Jean-Pierre aimait oublier les exigences ............ il devait ob6ir.
2.Papa, tu viens de recevoir plusieurs invitations tu devrais 16pondre assez rapidement.
3. On n'a pas oubli6 d'aller aux matchs de basket-ball ............ on voulait assister depuis 1 an.
4. Le professeur ne se souvient plus du nom de l'6tudiant il a donn6 un de ses livres.
5. L'6tonnement fait partie des m6mes 6motions le dego0t appartient aussi.
6. Mon colldgue personne n'a demand6 son avis etait bien d6gu.
7. Ce matin, la locataire nous louons un studio a annonc6 qu'elle voulait d6m6nager.
8. L'association............ nous avons proBos6 de pr6senter nos exp6riences n'a pas r6pondu.
9. Reconnaissez que les jumelles vous n'avez pas permis de jouer avaient de la peine.
10. Pour comprendre l'expression du visage de cet 6tranger, ilfaudrait connaitre la culture ilappartient.
f*
Dans l'exercice pr6c6dent, il y a 4 phrases oil on pourrait utiliser d qui. Lesquelles?

@M,
Faites de deux phrases une seule. Utilisez auquel, i laquelle, auxquels, auxquelles.
Carine ne reverra jamais ce jeune homme. Elle lui a parl6 dans le train pendant son voyage d Paris.
-+ Carine ne reverra jamais le jeune homme auquel / d qui elle a parle dans le train pendant son voyage.
1. Tout le monde fait partie d'une soci6t6 qui a ses normes sociales. llfaut ob6ir i ces normes.
2. Le nom de famille permet d tout le monde de reconnaitre la famille. Nous y appartenons.
3. Pensez-vous avec jalousie d cette star de cin6ma? Vous voulez pourtant lui ressembler.
4. Tu connais cet homme d6pressif et angoiss6? Je viens de me pr6senter d cet homme.
5. Aline se souvient encore de cette histoire d'amour. Pierre n'y pense mdme plus.
6. Les enfants ont un peu peur de leurs professeurs. lls ne leur ont pas ob6i.
7. Arnaud est venu sans h6siter d la f6te de Marion. ll n'y 6tait pas invit6.
8. Nathalie a regu un message d'un de ses colldgues. Elle lui plait beaucoup.
9. Notre ami tunisien nous a pr6par6 des sp6cialit6s tunisiennes. Nous voulions y go0ter depuis 1 an.
4tl*
Ell
Transformez les phrases. Faites une seule phrase des deux qui sont propos6es.
Un jeune homme furieux nous a tdl1phone. Nous avons oubli6 de luitransmettre un message.
-> Un jeune homme furieux auquel / d qui nous avons oubli1 de transmettre un message nous a telephon4.
1. Le livre de Paul Eckman pr6sente les 6motionsfondamentales. Je pense d ce livre.
2. Les deux personnes sont devenues rouges de coldre. Nous leur avons racont6 les 6v6nements.
3. Le m6decin nous a donn6 un conseil. Nous lui avons exprim6 notre d6sespoir quant d la maladie.
4. Ces personnes sont son pdre et son oncle. Nicolas leur ressemble dans son caractdre.
5. Les patients ne suivent pas le traitement. Le m6decin leur a prescrit des m6dicaments.
6. L'homme a demand6 un deuxidme rendez-vous. La date ne lui convenait pas.
7. Les jeunes filles adorent apprendre les langues. Ce professeur leur enseigne le frangais et I'italien.
8. Cette norme est une norme europ6enne. Toutes les entreprises doivent y ob6ir.
40
ETATS D'AJIIE

M
les verbes suivants au conditionnel ou i I'imparfait selon le cas.
Si tu (drre) des choses bizarres, nous (rire) de toi. 2. Nous (se souvenir) de cet homme si nous (maintenir)
une relation avec lui. 3. Cette fille (sourire) si elle (se souvenir) de moi. 4. Nous (maintenir) de bonnes
avec ce groupe si nous y (appartenir).5. Les maisons vous (convenir) mieux si vous les (construire)
. 6. Si tu (rire) plus et que tu (se plaindre) moins, les gens (6fr4 plus contents de toi. 7. Si de
expressions (apparaitre) dans la langue, on (savoir) mieux d6signer certaines 6motions bizarres. 8. Si
(se plaindre) moins, les gens (reagir) autrement quand nous parlons. 9. S'il (s'agir) de vos enfants, vous
tout pour leur 6ducation. 10. Si lu (reagir) moins intens6ment, je (croire) que tu ne m'aimes plus, ch6ri!
- Si vous (reconnaitre) votre probldme, vous (voir) que lout (aller) mieux. 12. Si on (obeiQ d ses parents, ils
plaindre) moins. 13. Si vous (se plaindre) au directeur, il (se mettre) en coldre. 14. S'il (s'agir) d'une histoire
entre eux, ils le (reconnaitre).15. Si on (construire) une maison, il ne (s'agir) pas de payer un loyer.
Je t'(accueillir) volontiers dans mon logement si mon propri6taire me le (permettre).17. Si ton coeur ne
pas sivite, tu (se sentrr) mieux. 18. Si le prof (6tre) s6vdre, les 6ldves (se plaindre).

N
,*,J

les accents (6, 6, -).


s gens possedaient une villa luxueuse et de l'argent, ils eleveraient leurs enfants comme des rois et ils
ieteraient moins. 2. Nous esperions que vous preferiez avoir un petit studio dans un gratte-ciel. 3. A cette
-la, nous nous levions toujours tot. Si nous ne preferions pas commencer la journee rapidement, nous
leverions toujours tard. 4. S'il ne gelait pas, nous nous promenerions au bord du lac. 5. Si le vent se levait,
erait. 6. Tu possederais un chalet et tu te promenerais dans les montagnes. 7. Tu menerais un mode de vie
equilibre si tu ne preferais pas le stress au calme. 8. Tu acheterais une ferme et tu espererais y vivre bien.
Ne t'inquiete pas,

M au pluriel chaque 6l6ment possible. Attention: al + aux! et de + des + de!


qui ne peut pas s'offrir le luxe d'avoir une maison individuelle est lo96 dans un logement social. 2. Cette
accueille un jeune qui a un probldme familial. 3. Depuis une d6cennie, ce style architectural devient
. 4. Dans le journal, il s'agit (!) d'un logement social qui est dans un gratte-ciel et qui est 6quipe d'un lave-
le, d'une machine dr laver et d'un sdche-linge. 5. Un tribunal se construit plus rapidement qu'un palais
. 6. Cette personne se plaint d'un probldme conjugal d un conseiller conjugal. 7. Cet h6pital obeit dr un
fondamental. 8. Je me plains d'un probldme sentimental.

les r6p6titions par des pronoms. Attention aux participes pass6s!


L6a ne sait rien du d6cds de son pdre. Sa mdre n'a pas ete capable de parler du decds d Lea.
Mon fils n'habite pas dans unF2. Je ne peux pas m'offrir le luxe de payer d mon fils un F2.
Les parents n'ont pas vu la d6ception de l'enfant qui n'a pas exprim6 d sesparenfs sa d6ception.
i{. Les nouveaux locataires ont d6jd paye le loyer: en effet, le propri6taire a demand6 aux locataires de payer
i. au proprietaire le tqrer avant de s'installer dans l'appartement.
f, Le jeune couple n'a pas emm6nag6? Le propri6taire n'a pas voulu louer /e sfudio d ces Erens?
b. Tu as gard6 la cle de Thomas. Pourquoi n'as-tu jamais rendu sa c/d d Thomas?
7. Ce F3 n'est pas equip6 d'appareils 6lectrom6nagers. Pourquoi n'est-il pas 6quipe d'appareils?
8. Les habitants n'ont pas obei ir cette norme sociale. Comment ont-ils pu ne pas obbir d la norme?

41
. Lisez le titre de I'article. Se/on yous, de quoi s'agira-t-il dans le texte?
texte',
. Se/on vous, quiquiesf-ce
est-ce qui a ddpensd
depense 7,5 milliards d'euros pour l'iducation
l'6du sentimentale?

ffiM
V6rifiez le sens de ces mots dans !e dictionnaire. Puis associez-les avec leur d6finition.
1. Une personne qui ne pense qu'i elle-m6me.
2. Ne plus 6tre triste, ne plus avoir de peine.
3. Donner de l'argent pour acheter ou avoir quelque chose.
4. Une personne, un animal ou une plante.
5. Arriver d un accord, 16ussir d s'entendre.
6. Quelqu'un qui comprend le probleme des autres est ... .

7. On est.... quand on fait attention aux autres personnes.


8. Donner d quelqu'un les choses dont il a besoin pour vivre.

e. Lisez le 'ril't1li:::i,Ii
texte une .r..::
fois.
.:.
Puis repondez aux questions des exercices.

7,5 milliards d'euros


pour l'6ducation sentimentale
1 Comme la taille de la famille oiseaux de cage et polssons observer la vie de l'animal et
devient de plus en plus petite rouges. D'un autre c6t6, la comprendre comment
(familles monoparentales, France n'est pas loin naissent les petits, comment
enfants uniques dans les derridre les USA (44%) et pourquoi on meurt. Il est
familles), les enfants ont puisque 27Yo des familles moins angoisse d l'id6e de la
souvent si peu de relations frangaises ont un chien ou mort. Le contact avec un
farniliales qu'ils se sentent un chat. La France depasse animal est trds important
souvent seuls. Alors, un donc I'Autriche (240/o), la aujourd'hui car la plupart
nouveau compagnon Grande-Bretagne (23%o) et des enfants vivent dans des
apparait dans la famille pour l'Allemagne (13%). villes, loin des campagnes et
rernplacer les freres et s Selon le Dr Thomas de la nature. Des chercheurs
soeurs: l'animal familier. Althaus, chercheur d ont essay6 de v6rifier si le
2 Les statistiques parlent I'universit6 de Berne, les fait d'avoir un animal avait
d'elles-m6mes: en une animaux familiers peuvent un effet sur les relations
ann6e, on d6pense 2,6 avoir un r6le 6ducatif dans la sociales, par exemple sur le et plus patients. En
milliards de dollars aux famille et i 1'ecole. Selon le choix des amis. Ces Autriche, le professeur
Etats-Unis pour entretenir professeur Althaus, le fait de exp6riences ont d6montr6 Guttmann a voulu savoir
50 millions de chiens, 26 s'occuper d'un animal que les enfants pref6raient pourquoi les enfants etaient
rnillions de chats et 4,2 permet d I'enfant de mieux choisir comme amis ceux plus doux s'ils avaient un
rnillions de hamsters, comprendre la nature. ll peut qui possedaient aussi un animal. Il a d6montr6 que les
animal. enfants apprenaient ainsi ir
4 En France, le professeur s'occuper d'un autre 6tre
Montagner de l'Universite vivant et d trouver plus
de Besangon s'est demand6 facilement des compromis.
si le comportement des Le Dr Althaus ajoute que les
enfants qui avaient un enfants qui ont un animal
animal 6tait diff6rent. Il a sont des amis plus
trouv6 que les enfants qui en comp16hensifs, plus
avaient pouvaient se attentifs.
consoler plus facilement u Ainsi, puigque la pr6sence
s'ils avaient de la peine. Il a des animaux a des effets si
vu aussi qu'ils avaient positifs, il ne faut plus
moins de mal i trouver des s'6tonner de la somme que
amis. En effet, le contact les Europ6ens ddpensent
avec un chien ou un chat pour ces compagnons: d peu
leur permettait de mieux prds 7,5 milliards d'euros
airrer, d'6tre moins 6goistes par an.

(D'aprds le Frangais dans le monde et Francoscopie, 1999)

42
ETATS D'AMD

Ies choses que les chercheurs ont examin6es:

sont les paragraphes que les phrases r6sument?


On d6pense beaucoup d'argent pour entretenir ces compagnons et pour s'en occuper, mais ce n'est pas de
I'argent perdu.
Les enfants auraient besoin de vivre dans de plus grandes familles pour avoir plus de relations.
Les animaux ont un effet positif sur le caractdre et le comportement des enfants.
En plus, les enfants apprennent des tas de choses sur la nature gr6ce aux animaux familiers dont ils
s'occupent.
La France n'est le dernier ni le premier pays du monde du point de vue des animaux que les familles
entretiennent.
1: 2z 3: 4: 5:

l.e.--te--Xte,.e.tr,6p*o4de.zauxquestions.

s#
c'est vrai ou faux. Mettez / dans la case convenable.
Vrai Faux
l. n'ont pas d'animaux familiers en France. trn
27o/o des familles
2- Plus d'Autrichiens que d'Allemands ont des animaux familiers, mais moins que
trn
d'Am6ricains.
On a fait des recherches en Allemagne, en Autriche et en France.
trtr
!il
C'est le chat ou le chien qui apprend / explique d I'enfant des choses sur la nature.
tru
La mort angoisse les enfants qui voient que leur animal meurt. trtr
Les enfants pr6fdrent choisir comme amis des animaux plut6t que d'autres enfants.
S'ils n'avaient pas d'animaux, les enfants qui vivent dans les villes connaitraient moins la
trtr
nature.

s-#
vous 6tiez psychologue et qu'un parent vous demandait: << Me conseilleriez-vous d'acheter un animal
mon enfant? >, qu'est-ce que vous lui r6pondriez?
oui, absolument b) oui c) oui, peut-Otre d) non e) surtout pas

s
m6me parent vous demandait: < Qu'esf-ce que l'enfant peut apprendre sur la nature? ), vous r6pondriez
peut apprendre au moins 3 choses:

lui diriez aussi que l'enfant aurait meilleur caractBre grice d la pr6sence de l'animal. Vous
neriez ainsi 5 changements de comportement au moins:

s*
sont Ies causes? Si vous avez compris, dites pourquoi:
les enfants pr6fdrent choisir comm'e amis d'autres enfants qui possddent un animal:
le contact avec un animal est de plus en plus important pour les enfants de nos jours:
les familles sont de plus en plus petites:
les enfants ont moins de mal A trouver des amis s'ils possddent un animal:
les enfants deviennent plus doux, plus patients:
il ne faut pas s'6tonner de la somme que les gens d6pensent pour entretenir leurs compagnons:
ti;It!rs1}.;#iii*t"1.l.I.tj::r,itHf.,*3ii

dlitB N
\€ll,"r
Remplacez les mots soulign6s par un mot du texte (v. !iste):
1. jouer 5. d6passent 9. obseruer
2. animaux familiers 6. a un effet sur 10. un compromis
3. sfafisfiques 7. d6montr6 11. t'ltonner
4. monoparentales B. avaient de la peine

a) Les chirfres montrent combien d'animaux vivent dans les familles.


b) Les chercheurs ont vu que I'animal pouvait consoler les enfants qui efaient trisfes.
c) Dans les familles o0 il n'y a qu'un parent, les enfants peuvent manquer de relations sociales.
d) Les enfants ont pu regarder attentivement comment naissent les petits de leur chat.
e) La pr6sence d'un animaltend d avoirun rdle de plus en plus important.
0 Tu ne dois pas 6fre surpris: nous avons r6ussi d nous entendre avec mes beaux-parents puisque nous avons
trouv6 un accord.
s) La pr6sence d'un animal transforme le comportement des enfants.
h) Les Etats-Unis arrivent devant les pays europ6ens quant au nombre d'€tres vivants qui vivent dans les
familles.

4*
Quelle est votre opinion?
o Vous avez d6jd observ6 que la pr6sence d'un animal pouvait avoir un effet positif sur/es personnes qui
s'en occupaient? Racontez vos exp1riences.
o Quel animal vous achdteriez-vous volontiers? Pourquoi?
. Comment doit-on s'occuper d'un animal?
o Esf-ce que dans votre pays, ies gens depensent beaucoup / peu pour entretenir leurs animaux?
. Esf-ce qu'il y a de plus en plus de monde qui a un animal dans votre pays? Esf-ce bien ou mal?

Construisez des phrases au pass6 selon le moddle pour obtenir une histoire.
il - €tre sympathique - avoir beaucoup d'amis. -+ ll etait si sympathique qu'il avait beaucoup d'amis.
Le chien de la famille Legrand est mort. 1. Les enfants - 6tre malheureux - les parents - d6cider d'acheter un
nouveau chien. 2. Quand la famille - aller d la SPA (kutyamenhely) - les enfants - 6tre heureux - crier de joie. 3.
La plupart des chiens - co0ter cher - les parents - demander aux enfants de choisir un petit chien. 4. Fifi, un petit
fox-terrier, - 6tre mignon - les enfants - tomber imm6diatement amoureux de lui. 5. Fifi - avoir froid dans la voiture
- les enfants - le mettre dans une couverture. 6. Lorsqu'ils - arriver d la maison - Fifi - avoir faim - tout manger.
7. Apres que - finir de manger - Fifi - avoir soif - boire un demi-litre d'eau. 8. Fifi - ,Otre gentil ; tout le monde
l'adorer - et - m6me le chat - ne pas 6tre jaloux. 9. Les enfants - l'aimer fort - oublier leur tristesse. g
6rers n'Amn

./i,\. ,
ffi ffi
.qa
ret/
tlettez gue ou si.
1. Le chercheur voulait savoir le fait de poss6der un animal avait un effet sur le comportement des
enfants.2. ll a observ6.......... les enfants devenaient plus doux et plus patients.3. ll s'est demand6.......... les
enfants avaient moins de mal d trouver des amis. 4. ll a voulu prouver le choix des amis d6pendait de la
pr6sence d'un animal. 5. ll a d6montr6 les animaux avaient un r6le important dans l'6ducation des
enfants. 6. ll a expliqu6 .......... les enfants apprenaient d trouver des compromis. 7. ll a ajoute les enfants
6taient de meilleurs amis .......... ils avaient aussi un animal d la maison. 8. D'autres chercheurs ont annonc6
ils avaient les m6mes r6sultats.
&"4
#8t ffi
s:;lii'
wi 4!H

S'agit-il du sidu conditionnel (1) ou du sidu style indirect(2)?


1. Le Dr Eckmann s'est demand6 si les 6motions et leurs expressions 6taient universelles. 2. Deux hommes de
2 pays diff6rents r6agiraient de la m6me fagon, s'ils ressentaient le m6me sentiment? 3. Le chercheur a v6rifi6
si le caractdre des b6b6s etait le m6me. 4. Une fille pleurerait moins fort qu'un gargon si elle avait de la peine?

45
o6
*E cril lr trase corre6? Choisissez.
l- a) Je voudrais savoir de quelle nationalit6 estu. b) Je voudrais savoir de quelle nationalite tu es.
2. a) on sait de quelle origine est cet homme. b) On sait de quelle origine cei homme
est.
3. a) Dis-moi pourquoi ne veux-tu pas venir. b) Dis-moi pourquoi tu nJveux pas venir.
4. a) Explique-lui comment fait-on les cr6pes. b) Explique-lui comment on fait les cr6pes.
5. a) Demandez-leur si les autres vont venir d?ner. b) Demandez-leur si vont venir diner
les autres.
6. a) ll me demande si mon fils deviendra m6decin, b) ll me demande si deviendra
m6decin mon fils.
7. a) Je me demande of vont tous ces gens. b) Je me demande o0 tous ces gens
vont.
8. a) On se demande oir vont-ils. b) On se demande oi ils vont.
a) Dites-nous quel age avez-vous, b) Dites-nous quel 6ge vous avez.
-9.
10. a) Dites-nous quel 6ge ont vos enfants, b) Dites-nous quet 6ge vos enfants
ont.

@.N
Le journaliste pose des questions i une dame ig6e d,une centaine d'ann6es...
lmaginez les r6ponses que la dame a donn6es i ces questions,
- Madame, comment vous appelez-vous?
- Pardon, jeune homme? Je n'ai pas bien entendu votre question!
- Je vous demande comment vous vous appelez.
1' Quand etes-vous nee? 2. Quel 6ge avez-vous aujourd'hui? 3. Queljour est votre anniversaire?
4. Comment
6tait votre village? 5. Quand vous Etes-vous mari6e? 6. Combien d'enfants avez-vous
eus? 7. Comment
s'appelait votre mari? 8. A quel 6ge est-il mort? 9, Pourquoi vous ates-vous install6e
dans cette ferme?
10' Pourquoi vivez-vous ici? 11. Combien d'animaux avez-vous? 12. Comment passez-vous
vos journ6es? 13. A
quelle heure vous levez-vous le matin? 14. Combien d'heures travailliez-vous
lorsque vous 6tiez jeune?
15. Avez-vous eu une vie heureuse?

ffi"ffi
.#,\

Transcrivez la conversation suivante au style indirect.


Je demande d Guillaume: << Comment vas-tu? >
ll me r6pond'. < Je vais bien, merci. Esf-ce qu'on prend un caf6? Je dois te parler. >>

Je lui dis: <oui.>> Je demande: <Esf-ce que le cafd du coin te convient?>, Nous nous
asseyons au caf6.
Je lui demande: < Esf-ce que tu viendras demain soir? >>

ll me 16pond'. <<Je ne pourrai pas venir... Je ne veux pasl>


Je luidemande: <Pourquoidis-tu ceci? Est-ce que tu n'as plus envie de faire la f6te? >
ll me dit: <J'aurais envie, mais quelque chose m,a mis en colere.>
Je lui demande: <Esf-ce que tu pourrais l'exptiquer? Je ne comprends rien a ton histoire>.
ll me demande: < Iu veux vraiment savoir pourquoi? > Et il m'explique: < Ies amis Victoria
et yvan ont organis1
une fdte il y a deux jours. //s nous ont invites, moi et Lucile, ma copine. >
Je lui demande: < Mais quel est votre probleme? Est-ce que la f6fe s,esf mal pass6e? >
ll me r6pond: < res amis nous ont donnd une mauvaise heure. Lorsque nous y so/??mes
alles, it n,y avait ptus
rien, plus de fote, plus personne. La f6te de fes amis etait dejit terminee!>>
Je lui dis: << Guillaume, ie comprends ta fureur ef 7'e surs desoie. Tu vois, tu devrais venir
d la f6te de demain soir
pour t'expliquer avec Victoria et Yvan. Ne serait-il pas mieux de leur
demander de s'excuse/? >>

ll me dit: <D'accord, tu as raison. Je viendrai.>

4#h N
/i+k

alif
^*F,r{
Mettez le dialogue suivant au styte direct.
La guichetidre dit bonjour. Le voyageur aussi. Le voyageur demande quand il y a un train pour paris.
La
guichetidre r6pond que le prochain train part a 18h 30. Le royageur demande quelle
dr heure il arrivera. La
guichetiere r6pond que l'arriv6e est d 22h 37 d Paris-Est. [" uoyag"ur
demande un billet 2u classe. La
guichetidre demande si ce sera un billet aller-retour ou un billet alter
sim[te. Le voyageur r6pond que ce sera un
billet aller simple. Elle demande s'il souhaite prendre une reservation. Le voyageur-demande
si la r6servation
est obligatoire. Elle repond qu'elle n'est pas obligatoire. ll lui dit qu'il pr6fere nL p1r prendre
de r6servation. Elle
lui dit que le billet cot)te 38 euros et 46 centimes. Elle lui demande comment ii souhaite payer.
ll demande s,il
peut payer par chdque. Elle lui r6pond qu'il peut 6videmment payer par chdque.
Le voyageur lui donne le
cheque. La guichetidre lui lit le billet. Elle dit que le train part a 18h 30 et arrive d paris-Esi
qu'il n'a pas pris de r6servation. ll dit que c'est d'accord. ll demande sur quelle voie part
izzn1; et ajoute
le train. La guichetiere
r6pond qu'il part sur la voie A. Elle lui donne son billet. Le voyageur prend le billet et l'en remercie.
La guichetiere
Iui dit ,je vous en prie". Elle lui dit au revoir. ll dit au revoir ei il part.

46
6mrs n',iun

un amt

ffi@
la conversation suivante et r6pondez aux questions.
:
Salut, Nicolas, comment ga va?
L Comme ci, comme 9a. Et toi, Martin?
Moi, ga ne pourrait fas aller pire! Au travail tout va mal! Mon chef est toujours de mauvaise humeur. Pour ne
pas te mettie en coi6re, tout le monde essaye de lui obeir au maximum. Tu vois, j'en ai marre!
ir/ais il n'y pas seulement le travail, Martin! ll y a aussi la vie priv6e. Ecoute, il ne faut pas penser seulement
au travail!
que je vis avec
Je sais, mais en ce moment, ga ne va pas du tout avec ma copine non plus. Si tu savais ce
elle tous les jours,,.
pauline? Mals c'est une fille douce et gentille. Viens, on va s'asseoir au caf6 et tu me raconteras ce qui se
passe. Tu vas voir que ga va aller mieux aprds. Dis-moi ce qui ne va pas.
Tu dis qu'elle est douce et gentille, Mais je t'assure que je ne la reconnais plus. Quand
je I'ai connue, elle
6tait merveilleuse. Mais ldr, je n'en peux plus. Elle devient agressive, elle n'arr6te pas de rAler. Elle me dit
qu'elle n'est pas heureuse avec moi,
De quoi elle se plaint?
Tu me demandes de quoi elle se plaint?l Mais de tout, Nicolas, de tout. Rien ne lui convient. Elle voit des
probldmes partout, m6me li oir il n'y en a pas, Elle dit que je suis un 6goiste, qu'elle n'est plus importante
pour moi. Elle me reproche de ne plus passer assez de temps avec elle, de rester trop tard au bureau. Elle
ne comprend pas qu;avec le chef que j'ai, je n'ai pas le choix. Elle me dit que je suis un faible, un incapable.
Et moi,'ga mefait mal. Elle ne sait pas ry[il est et comment il est. Elle croit que c'est moi qui ne veux
pas
pense'
6tre avet elle. Et le pire est que je ne sais pas comment je devrais changer. Je ne sais pas d ruoi elle
Tu ne lui as pas demand6 ce qu'elle pr6f6rerait?
Mais si, mais si. Mais elle ne me dit jamais de quoielle aurait besoin. Elle ne sait pas ce qu'elle veut,
quielle
veut, Tu sais de ouoije commence d avoir peur? Je crois
qu'elle ne m'aime Plus.
- Arr6te de te plaindre, Martin! ll faudrait lui expliquer que
c'est d cause du chef. Et ce n'est pas toi qui dois changer.
ileur uis HI
C'est de travail que tu dois changer. Tiens, la voilA, ta belle. [ttrRVfr: Uq
Tu vois, en face, devant la boulangerie. Elle parle A
quelqu'un, mais je ne vois pas qu.i est avec elle, d qui elle H,ATfiRtTI
parle.
- Quoi?l Elle n'est pas seule?! Je vais lui casser la figure,
moi, d cet homme! C'est dt cause de lui qu'elle n'est plus
gentille avec moi!
- Mais attends, Martin! Ne sois pas jaloux! Je le reconnais
maintenant: c'est son frdre!

l. Que/s sonf /es probldmes professionnels de Martin?


2. Que/s sonl /es probldmes personnels de Martin?
3. Qu'esf-ce que son ami lui dit pour le rassurer?
1. Pourquoi Pauline esf-e//e impatiente?
5. Que/s conse/s donne Nicolas a Martin?
6. Pourquoi Martin veut-ilcasser la figure d l'homme?
7. Pourquoi n'a-t-il pas raison?

@ @.#
Ecoutez les phrases suivantes et dites de quelle 6motion il s'agit. Mefiez r'.
iiriitilii iirl#!iiil liiffixl sii!li l;:$tii ii!trii 8i
coldre
ddsespoir
amour
surpflse
angorsse
IFI6rers n',iup

dh"
4,!iffi
\iJf
ffi
F!q*'r
Vous t6l6phonez i
un ami. ll vous entend difficilement. R6p6tez (au style indirect).
- Qu'esf-ce que tu fais samedi soir?
- All6? Je n'ai pas entendu. Parle plus fort!
- Je voudrals sayoir ce que tu fais samedi soir.
1. Qui est-ce que tu as invit6? 2. Qui est-ce qui va venir? 3. Qu'est-ce qu'on va f€ter? 4. Qu'est-ce qu'on va
manger? 5. Qui est-ce qui va faire la cuisine? 6. Qui est-ce qui doit faire les courses avant? 7. Avec qui vas{u
faire les courses? 8. Qu'est-ce qu'il faut acheter pour ce plat? 9. De quoi a{-on encore besoin? 10. eu'est-ce
qu'on va boire? 11. A qui est-ce que tu vas demander d'apporter la boisson? 12. Qui est-ce qu'on peut amener?
13. Combien de personnes seront pr6sentes? 14. Qu'est-ce que tu voudrais comme cadeau? 15. eu'eshce qui
te plait comme musique?

#ffiffi
4:h

u!!u' ru
Transformez ces phrases typiques au style indirect. Commencez par: il / elle demande...
1. Le marijaloux d sa femme'. <<Avec qui est-ce que je t'aivue en ville?>>
2. Le fleuriste au client: < Qu'esf-ce que vous voulez comme fleurs?>>
3. Le professeur de litt6rature aux 6ldves: <Qui pr6ferez-vous? Balzac ou Stendhal?>
4. Le commergant au client: < Qu'esf-ce que vous d6sirez?>
5. Le pere d sa fille: <<Avec qui sors-tu?>>
6. Le serveur aux clients du restaurant: < Qu'esf-ce que vous prendrez comme desserf?>
7. Le r6dacteur en chef au journaliste: < Qui esf-ce que vous avez interview|?>>
8. Le psychologue au patient: < Qu'esf-ce qui vous angoisse2>
9. Le patron d sa secr6taire: <Qui est-ce quia telephon6 ce matin?>
10. Le petit enfant d sa maman: < Qu'esf-ce que c'est?>
11.La maman d son enfant qui pleure: < eu'esf-ce qui ne va pas?>
12. Le journaliste d la star: < Qui esf-ce que vous aimez en ce moment?>>
13. Le touriste au guide: < Qu'esf-ce que nous allons visiter aujourd,hui?>>
14.La grand-mere a son petit-fils devant la t6le: <Qu'esf-ce quise passe? Qu'esf-ce qu'ils disent?>
/**
1i'r""ik M
#fl!,ffi
Wr?I tuffi
Composez la conversation au style direct.
Le psychologue demande au patient ce qui ne va pas. Le patient lui dit qu'il est toujours inquiet. ll dit aussi qu'un
jour, il se met un coldre pour tout et qu'un autre jour, il rit tout le temps. Le psychologue lui demande ce qui le
met en coldre. L'autre r6pond que c'est le comportement des gens. Le psychologue demande s'il dort bien. ll
r6pond qu'il dort trds mal. Le psychologue lui demande pourquoi. L'autre r6pond qu'il a toujours peur. Le
psychologue demande de quoi il a peur. ll r6pond que ce n'est pas d'une chose qu'il a peur. Le psychologue lui
demande qui l'angoisse alors. ll ne peut pas lui dire de qui il a peur. Le psychologue lui conseille une th6rapie.
4B
6rers o',iur

M
poret rentre chez elle et qui voit-elle? Un homme au milieu de son salon! Elle lui pose des
Retrouvez ses questions directes:
? e Je vous demande qui vous 0tes.
? e Je vous demande ce que vous faites ici'
? =o Dites-moi ce que vous voulez,
? e Je vous demande comment vous 6tes entr5'
? e Je vous demande qui vous a laiss6 entrer.
? e Dites-moi qui vous a donn6 notre adresse.
? 'a Dites-moi ce que vous avez pris.
? 'o Dites-moi ce qu'il y a dans votre main.

les adverbes par avec + substantif:


parents regardent fidrement leurs nouveau-nds. +
Les parents regardent leurs nouveau'nds avec fiert6.
gens du Sud
Je pense tristement d cet 6v6nement. 2. ll a furieusement r6agi d mon comportement. 3. Les
oriment intenslmenf leurs sentiments. 4. Catherine m'a regard6 d'une fagon 6tonn6e. 5' Le directeur a
fiu tranquillementaux questions des journalistes. 6. Ces professeurs parlent sdvdrement aux 6ldves. 7. Le
de ma fille pense jalousemenf d tous ceux qui ont un contact avec elle. 8. Le p6re a fidrement felicite son
villa
de ses r6sultats scolaires. 9. Les grands-parents 6coutenl attentivemenf leurs petits-enfants. 10. Cette
nouveaux riches est /uxueusemeit meublee. 11. Paul pense amoureusement d sa fianc6e. 12. Nos amis
nous accueilleront gentiment.13. Quelqu'un m'a parl6 agressivemenf dans la rue. 14. Les Forestier
gentiment accueilli leur invit6.
.

est ta diff6rence entre les phrases suivantes?


. al Heureusement, mon fils a appris la nouvellel b) Mon fils a appris la nouvelle avec bonheur.
. C"tt" mdre parle doucement d ses enfants. b) Cette mdre parle avec douceur d ses enfants.
"i
S. ai Ce film raconte tout bonnemenf les 6v6nements de la guerre. b) Ce film raconte
bien les 6v6nements de
!a guerre. cl Bien!Ce film raconte les 6v6nements de la guerre'

.
wffi ^4

Remplacez les parties soulign6es par en ou de lui / d'elle / d'eux / d'elles.


l. Astu vu pauline et sa guitare? Pauline est amoureuse de sa guitare, elle ne se s6parerait jamais pas de sa
guitarel2. Monique ne vit plus avec Jean-Luc? Elle s'est s6par6e de Jean-Luc?!3. Les enfants n'aiment la
fils de M. Roc sont de c6ldbres chercheurs. ll est trds
6aOy-51x"r. elle ne s'occupe pas bien des enfants. 4. Les
conient de ses flls. ll a raison: il peut 6tre fier de ses f/s! 5. Mme Dujardin adore ses plantes. Elle s'occupe tout
le temps de ses p/anfes. 6. Marine et Adele sont belles. Tous les gargons sont amoureux de Marine et
d'Addle'
7. euand vous avez d, t"111p" libre, profitezde cetemps pour lire plus.8. Murielle? Je m'inquidte de sa sant5,
mais elle dit que je m'occupe lrop de Muriette. Je ne suis pas trds contente de celal9. Pauvre M. Chagrin! Tout
le monde proiite de M. Chagrin 10. eui est Mlle Bertin? Je suistriste de cela, mais je ne me souviens pas de
Mlle Bertinl 49
,
.,4trffih lw-Z
rffiEffi# -u \l
BlEry/
wl ffi
Thime. Traduisez le texte en frangais.
Maxime mer nem ir neki. Anne szomorlan gondol erre, de ord meg mindig kivaloan eml6kszik. Nagyon
szerelmes volt bel6, Maxime pedig mindig feltekeny volt ra. Emlekszik, hogy sokszor felbosszantotta, amikor
nem volt elegge figyelmes vele. Szeretne tudni, vajon Maxime gondol-e m6g a kapcsolatukra ndha. Szeretn1
tdle megkerdezni, miert lett abbolvagy mi6rt lett beldle elege. Szeretne tudni, hogyan 6l most, holtanul (etudief ,
kikkeltalillkozik, mivelt6lti a napjait, mi erdekli, mit szeret csindlni, mivel foglalkozik mostandban. Nem tudja, jitr-
e mosf valakivel (softir avec) 6s ha igen, kilehet a2,.. Jo lenne megkerdezni, szeretne-e 6t (Anne-t) Ijra ldtni...
Arra gondol, fel kellene hivni, hogy megtudja, Maxime-nak volna-e kedve ehhez! Bdrcsak tudnd az 0j szdmdt es
lenne bittorsdga hozzit!

.&-
@ffiffi
Ww- #*#
i
Mettez les verbes au pass6 compos6 ou l'imparfait,
1. Pendant la p6riode oi Roxanne (souffrir) de d6pression, elle (ne jamais sortir), elle (ne voir personne), bref
elle (vivre) seule.
2. C' (6tre) comme ga jusqu'au moment oi une nouvelle boulangerie (ouvrir) dans le quartier.
3. Roxanne (dire) bonjour au boulanger chaque fois qu'elle (passer) devant la boulangerie.
4. D,bs le moment oir elle le (voir),le sourire (revenir)sur son visage.
5. Aprds qu'elle (faire) la connaissance de Thomas, le boulanger, sa vie (changef .
Voici une petite description de leur vie quotidienne:
6. Elle (fare) la vaisselle pendant que son copain (passeQ I'aspirateur.
7. Parfois, il y (avoir) un bon film sur TF1 en m6me temps que (passer) un match de foot sur Fr2.
8. Elle (regarder) alors le film dans la chambre pendant que son copain (suivre) le match avec 3 amis dans la
salle de s6jour.
9. Dds que le film et le match (se terminer), ils (sorfirl boire un
verre.
Leur relation n'6tait pas tout d fait rose:
10. Chaque fois qu'elle (rentrer) tard, Thoma s lui (faire) une scdne
de jalousie.
11. Pendant les 5 ans qu'ils (passer) ensemble, ils (se dispufer) et
(se rdcon ci I ier) 169ul idrement.
12. Mais comme on Ie sait, cela arrive dans tous les couples. On
peut dire qu'ils (6fre,) heureux pendant 5 ans.

50
6mrs n'Amr

les phrases suivantes, puis construisez des textes avec les 6l6ments donn6s.
j'achetais toujours < Science et Vie >. + lmparfait (habitude)
fois, on m'a conseil16 de lire < La Recherche >. -+ Pass6 compos6 (changement d'habitude)
j'achdte toujours < La Recherche >, -+ Pr6sent (nouvelle habitude)

boire le caf6 avec 3 sucres - m6decin dire de ne pas manger de sucre - prendre le cafe sans sucre
partir en vac.ances d la mer jusqu'd il y a deux ans - l'ann6e dernidre passer 15 jours dans les Alpes - aller
dans les montagnes
y a 3 ans apprendre seulement l'anglais, le frangais ne pas m'int6resser - aller en France, connaitre un
s sympa - apprendre le frangais, s'y int5resser vivement
aimer seulement la cuisine traditionnelle et les vins - infarctus - suivre 169ime, cuisiner d l'huile d'olive
'Ae se lever d 10h du matin tous les jours - septembre I'ann6e scolaire commencer - se r6veiller avec un
radior6veil et se lever a 6h 15
jusqu'en 1998, habiter au centre-ville et souffrir du bruit - acheter une maison en banlieue - vivre dans un
beau quartier r6sidentiel
Benjamin avoir du mal i conjuguer les verbes irr6guliers - apprendre toutes les conjugaisons par coeur en
une semaine - les connaitre parfaitement aujourd'hui
Pendant longtemps ne pas comprendre la diff6rence pass6 compos6 / imparfait - faire ces exercices - savoir
utiliser ces temps verbaux avec pr6cision

les phrases suivantes et conjuguez les verbes.


D'habitude, Agathe se levait d th le samedi. -+ habitude: imparfait
k samedi 19 avril, elle s'est levee A 6h -+ changement: pass6 compos5
parce qu'elle a d0 prendre le train pour aller dans la capitale. + explication: pass6 compos6

Normalement, les tulipes (pousser) en avril. lly a deux ans,il (faire) trds chaud en mars. Elles (pousser) donc
en mars.
'Autrefois, les habitants des pays de l'Est (ne pas pouvoir) aller librement en Europe occidentale. A partir de
1989, ils (pouvoir)le faire parce que les frontidres (s'ouvrir).
En 1979, l'6t6 (6tre) trds sec, il (ne pas pleuvoir) une goutte. Les plantes (6fre) sdches. Le temps (changef
d'une minute d I'autre parce qu'un violent orage (arriver) et (apportef de la pluie.

avoir
nronter felmegy monter qch felvisz vmit
descendre lemegy descendre qch levisz vmit
sortir kimegy, szorakozni megy, j6r vkivel sortir qch kivisz, klvesz vmit
'entrer bemegy elvisz vkit vhov6
rentrer hazamegy rentrer qch vissza bevisz vmit
letourner megfordul, visszat6r retourner qch megfordlt, kifordit
vmi mellett, i6r, beugrik vkihez id6t eltOlt, odaad vmit, vizsg6t letesz

M
les verbes au pass6 compos6 avec 6tre ou avoir. Traduisez les phrases.
l. Pourquoi tu (ne pas descendre)la poubelle quand lu (descendre)? 2. Gilles (ne pas passer) chez Nathalie
aprds qu'il (passer) son examen. 3. Vous (sortir) hier soir? 4. Tu (sortir) combien de temps avec lrdne? 5. Nous
(atter) dqit en Grdce il y a 4 ans, mais nous y (retourner) cette ann6e. 6. Marie (retourner) vivre aux Antilles.
i.Vous (sortir) la bidre du frigo? 8. Marianne (retournef troisfois la viande au four.9. Paul (sorti) son stylo de
son sac. 10. Tous mes colldgues (sortif du bureau dr midi pour manger ety (retourner) une demi-heure aprds.
{1. No6l (descendre) les 50 6tages d pied. 12. (rentrer)tu la voiture dans le garage? 13. Pour aller sur la c6te
d'Azur, nous (passer/ par l'ltalie. 14. Les prix (monter) 6norm6ment cette ann6e. 15. Claude (sortir)son chien.
16. J' (remonter) la rue.
COURRTER COURRIER COURRIER COURRIER
.tt.,lilllii]xllBfliHl]fllBi[tlftjlxEfEE[$E$Iffi}dt$$$$1$${$E*frnxl,iEE[1ll|llil.::...
De nombreux l-ecteurs ont demand6 de pr6senter l-e thdme de 1'amiti6 qui joue un
r6le trds important dans notre culture.
A quoi sert 1'amiti6?
Je voudrais vous demander si vous avez un(e) ami(e) qui Pour moi, l'amiti6 esf frds importante. Sans amrs, y'e
est tris proche de vous. me sentirais seule.
Moi, j'ai
une amie et c'est vraiment super avec elle. Avec mes amis, j'organise des soirdes, je sors. Avec
D'abord, parce que je pew tout lui raconter. Et puis aussi les copines, on va faire /es courses ensemble. Mais
parce qu'elle me rossure quand je suis angoissti:e. Quand ce n'est pas tout. Je peux leur demander conseil et
j'ai des questions, elle essaie de chercher une reponse je leur donne des conseils quand elles en ont besoin.
avec moi. Et surtout, quand j'ai de la peine, par exemple Bref, pour moi, l'amitie, c'esf le temps qu'on passe
d cause d'un garqon, je peux la lui raconter. Elle me ensemble, c'esf /e rire et /es soir6es.
raconte aussi toutes ses peines. P6n6lope 18 ans, Chamonix
J'aimerais savoir d quoi sert I'amititi pour vous.
Isabelle l6 ans, Paris
,M.
ffi
\H/ @#
Et pour vous? A quoi sert I'amiti6? R6pondez vous aussi a lsabelle.

2e guestion: Comment est un vrai ami?


Je voudrais vous poser une question: comment peut-on Je vais vous dire une chose qui va vous 6tonner et
savoir que quelqu'un est un vrai ami? Je pense beaucoup vous surprendre. Je ne crois pas que les vrais amis
d cette question. existent.
Je crois que la rdponse est trds simple. Pour moi, un anti Les vrais amis, c'est une idee tres jolie, mais
est quelqu'un qui n'est pas seulement attentif, mais qui est reconnaissons-le: les gens sont 6goistes. S'ils sont
toujours prbsent quand on en a besoin, quelqu'un qui nous avec nous, c'est parce qu'ils veulent s0rement
1coute et qui n'est pas jaloux. Il y en a qui apparaissent quelque chose. Et remarquez aussi que dans 90%
dis que tout va bien, par contre, dans les moments des cas, les gens ne parlent que de leurs propres
dfficiles, ils ne sont plus ld. probldmes. Les n6tres, ils ne les 6coutent pas, ce
Pour moi, il y a une dffirence entre les copains et les n'est pas si important pour eux. Les < amis > vont et
amis. Les copains sont nombreux, mais les amis, les vrais, viennent dans notre vie en m6me temps que les
ceux qui nous disent tout ouvertement, il y en a peu. temps changent.
Malgri cela, la relation evec eux est fondamentale. Je le dis avec tristesse, mais croyez-moi, j'ai de
Hervd, 22 ans, Brest I'exp6rience.

@o R<
Et vous? Qu' est-ce que vous en pensez?
Caroline, 24 ans, Chamb6ry

,&
wffi ^-d
Ecrivez la lettre suivante en 17 lignes minimum et 20 lignes maximum.
X Levelet ir egyik francia bardtjdnak / bar6tn6jenek. Ebben elmes6li neki, hogy szakitott regi bar6tj6val /
bariitn6j6vel. Roviden irja le, ki szakitott a mesikkal. Eml6kezzen vissza, milyen volt kapcsolatuk eleje 6s
hasonlitsa ossze az utols6 id6szakkal. Mutassa be, mikor kezdett megromlani a kapcsolatuk. Mondja el, on
szerint mi6rt szakitottak. Mondja el, mit lrzelta szakit6skor 6s hogyan 6rzi mag6t jelenleg. Vegrilfejtse ki, mik
a tervei a jov6re, szeretne-e vagy sem [j kapcsolatot kezdeni 6s mi6rt. K6rjen tan6csot 6s megnyugtat6st.
/fu ln\
ffi
ESXj',
Cb"t'
Pr6sentez le dialogue suivant.

llivou$:e.5tie:riiv6i:g:u6l u,6i|e Huse*ldejle'f[lH,!gj:\x6ugi t.e.sl1


iiti irnalh6u ieU*;,,RaConte2 les 6Veneme ntsid,Voti€,i: ;,
.

a mi (e),l: Demahd02-l u i, coh5ei l,


frars D',iME

agressziv, er6szakos inquiet, inquidte Pour qn nyugtalan, aggod6


, -ve
s'inqui1ter de qch, de + inf nyugtalankodik, agg6dlk
0 agresszivit6s
inquietude (f) nyugtalans5g, agg6d5s
, -se de qn szerelmes vkibe
szorong6s jalousie (f) feltekenys6g
0 jaloux, -se de qn f6lt6keny vkire
, -e pour qch szorong6, aggod6
qn par qch aggaszt se mettre en coldre dUhbe gurul
szorong norme (fl norma, szab6lY, szabv6nY
b5natos nuance (f) 6rnyalat, nU6nsz
de la peine .
sz6gyelli mag6t vmi6rt obeirdqch/dqn engedelmeskedik vkinek
honte de qch, de + inf
ver, Ut par contre viszont
k6pes vmire parler fort hangosan besz6l
de qch, de + inf
harag parler bas halkan besz6l
0 peine (f) b6nat, f6jdalom
(m) viselked6s
viselkedik permettre d qn de + inf lehet6v6 tesz
@nporter
qn megvigasztal personnalitd (f) szem6lyis6g
megvigasztal6dik physiquement testileg, fizikailag
ansoler de qch
(m) megel69edettseg pleurer sirni
(m) ellent6t reconnaitre qch felismer, beismer
b0nOs r6serv6, -e visszafogott
de qch
buntudat rire nevet
t (f)
kult0ra secondaire mdsodlagos
0 sentiment (m) 6rzelem
kiab6l, ki6lt
signe (m) jel
le cas o(t abban az esetben, ha
csal6d6s, csal6dotts5g souriant, -e mosolyg6s
o sourire mosolyog
qn csalod5st okoz
csal6dott vmiben surprendre qn Par qch meglep vmivel
-e de qch
undor surprise (f) meglep6des, meglePet6s
(m)
megundorodott, elborzadt surpris, -e meglepett
-e de qch
kimutat tranquillite (f) nyugodtsdg
qch
depresszi6s tnstesse (fl szomor0s6g
-ve
depresszio universel, -le egyetemes, 6lta16nos
(f)
(m) rem6nytelens6g visible lithat6
fois plus / moins k6tszer annyira / kevesb6 7,5 milliards Pour,..
clouce kedves, gyeng6d animalfamilier (m) h6zi6llat, kedVenc
0 kedvess6g, gYeng6dseg apparaitre megjelenni
0 indulat, 6rzelem, emocio apprendre e + inf megtanulja, hogYan kell...
(m) rem6ny attentif, -ve figyelmes
(m) Sllapot avoir bon / mauvais caractdre jo / rossz term6szet0
(m) d'ame lelki5llapot caractdre (m) jellem, term6szet
(m) csod5lkoz6s cause (f) ok
qn csod6lkoztat comprdhensif, -ve meg6rt6
'r de qch elcsod6lkozik compromis (m) kompromisszum
-e csoddlkozo, elk6Pedt contact (m) kapcsolat
de bonne humeur j6 kedvu dipasser qn megel6z
de mauvaise humeur rossz kedv0 ddpenser qch en qch elkdlt, k6lt vmire
en coldre haragos, m6rges educatif, -ve nevel6, nevel6si
kifejez6s effet (m) sur qch hat6s, kihat6s
qch par qch kifejez entretenir qch, qn eltart, fenntart, kitart
(0 = manidre mod 6tre vivant (m) 6l6l6ny
b mdme fagon ugyan0gy, azonosan expliquer qch d qn magyarAz
de grands yeux nagy szemeket mereszt gagner nyer
fidre de qn / qch bLiszke vkire, vmire nature (f) term6szet
(f) de qch bUszkes6g oiseau (m) (disz)mad5r
-e, -aux, -ales alapvet6 sentimental, -e, -aux,'ales 6rzelmi
duh somme (f) osszeg
-se de qch dilh6s vmire
Rassurer un ami
0 kedvess6g
ga ne pourrait Pas aller Pire rosszabb m6r nem is lehet
(m) gesztus, k6zmozdulat
gesztikul6l, mutogat ga me fait mal rosszul esik, megb5nt, f6j
uler
comme ci, comme 9a voltam m6r jobban is
t0 sz6gyen
Beverek neki egYet!
'rr (0 kedv Je vais lui casser la figure!
se plaindre de qch panaszkodik
Uvolt, ordit, bombdl
hUlye rdler hisztizik, nyafog, dUh6ng
heves, er6teljes rassurer qn. megnyugtat vkit
intenziven, er6teljesen reprocher d qn de + inf szem6re h6nYja, hogy...
hevess6g, intenzit6s
@,ffi
Qui? Que? Dont?
1. ll ne faut pas acheter ces voitures ..,., on n'a pas les moyens d'acheter.2. Lucien aime une femme ...'. il a
rencontr6e dr la piscine. 3, Je devrai suivre les conseils de mon m6decin ..... les propositions sont toujours justes.
4. Ma belle-mdre soigne les plantes ..... mon beau-pdre ne veut pas s'occuper. 5. ll est trds dur d'6duquer des
enfants ...,. sont pleins de vie, mais ,.... n'6coutent jamais les conseils ..... leurs parents leur donnent.6. Brigitte
voulait aller dans un camping ..... se trouvait au bord de la mer ..... I'eau etait bleue et froide. 7. Dans ce livre, il
s'agit d'une femme ...., les enfants ont du mal d vivre dans la societe et ,.... finit par mourir dans un accident'
8. De nos jours, la t6l6vision tend d remplacer les relations sociales ..... nous manquons ou ....,. nous maintenons
difficilement.

#
Choisissez le pronom relatif convenable.
1. Les cabanes qui - que - auquel - dont - od les pauvres construisaient 6taient en bois.
2. Le b6b6 qui- que - auquel- dont - ou on n'avait pas donn6 de biberon pleurait fort.
3. La petite fille gul - que - d taquelle - dont - od etait de bonne humeur souriait,
4. Cette pauvre femme qui - qu' - d taquelle - dont - od on n'a pas remerci6e de son aide est d69ue.
5. L'6ge qui- que - auquel- dont - od nous sommes est celui de la tristesse et de la d6ception.
6. Les tripl6s qui - que - auxquels - dont - od les autres ont f6licites sont fiers.
7. Cet homme qui- que - auquel- dont - ou tout le monde profitait ne s'est pas mis en coldre.
8. Les 6motions qui - que - auxquelles - dont - od il s'agit dans le texte sont universelles.
9. Les 6v6nements qui- que - auxquels - dont - ou les gens ont peur sont les guerres.
10. La nOtre est une 6poque qui- que - it laquelle - dont - ou les normes sociales sont nombreuses.
11. Les gargons qui - que - auxquels - dont - oi la col6re est intense hurlent fort.
12. L'6motion qui- que - it taquelle - dont - ou I'6tonnement ressemble est la surprise.
A,
ffi ^r
W.J ffiTflT\.
trltettez I'histoire suivante au pass6 compos6 et i l'imparfait selon le sens.
La vie d'Alexandre
Alexandre (naitre) en France, mais comme son pdre (avoir) un nouveau travail ir Gendve, ils (demenager) quand
il (avoir) 3 ans. ll (faire) toutes ses 6tudes ld-bas.
ll (etudier) d I'Universit6 depuis 2 ans quand il (rencontrer,)Am6lie. Elle (devenir) sa copine. lls (sortirl ensemble
pendant 2 ans et demi. Comme au bout de ce temps-ldr, ils (ne plus s'entendre), ils (se separer).
Deux ans plus tard, Alexandre (rencontrer) Marianne. lls (s'aimer) tout de suite, c' (6tre) l'amour fou. lls (sortir)
ensemble depuis B mois quand ils (commencer) dvivre en concubinage. lls (vivre) ensemble pendant 3 ans, puis
ils (se marier) parce qu'ils (vouloir) des enfants. lls (se marier) dr la mairie, il (ne pas y avoif de c6r6monie
religieuse. lls (vivre) bien et tout (alter) trds bien quand une chose terrible (arriver). Pendant qu'ils (far're) une
randonn6e dans les montagnes, Marianne (tomber). Les m6decins (ne rien pouvoir) faire pour lui sauver la vie.
Elle (mourir) alors qu'elle (avoir) seulement 35 ans. Pour Alexandre, c'(6tre) trds dur de perdre sa femme.
Alexandre (rester) veuf pendant 11 ans. ll (elever) seul ses deux enfants. Pendant ce temps, il ne (sorfrr) que
rarement et il ne (vouloir) connaitre aucune autre femme:il (ne pas souhaiter) refaire sa vie. Puis, quand ses
enfants (devenir) adultes et (partir) de la maison, il (se sentir) trds seul. Alors, il (cherchef une compagne..ll
(connaitre) Dominiquegr6cedunami qui les (inviter) ddinerchezlui. lls(se connaitre) dejddepuisuncertain
temps, mais Alexan dre (ne jamais avoir) le courage de dire d Dominique qu'il la (trouver) sympathique . C'@tre)
Dominique qui lui (proposer) d'essayer de vivre ensemble. Alexandre (l'accepter).lls (ne iamals se marier). Les
enfants d'Alexandre (aimer) bien Dominique et les enfants de celle-ci (adoref aussi leur nouveau beau-pdre.
Gr6ce dr elle, sa vie (se transformer) et Alexandre (redevenlr,) heureux.
1dh.
,iffiffii ^-J
illl<
xw #*J
Mettez en retief au moins 4 6l6ments pour chaque phrase.
1. Avant-hier, t'es-tu senti trds seul quand on est parti?
2. lls habitent dans un 3 pidces avec leurs 2 enfants dans un quartier populaire au Nord de Paris.
3. Tous les gens de I'immeuble louaient leur appartement d une agence immobilidre depuis 10 ans.
4. ll ne lui a pas exprim6 sa tristesse il y a deux jours, mais sa coldre.
5. J'ai eu besoin de te parler de mon d6sespoir aprds ce triste 6v6nement.
54
PNDMIINE NEVISION

des phrases et vous aurez une lettre!


lde/vous/des/me/lcrire/de/permets/demander/afin/suppl1mentaires/renseignements/vous.
lsavoir/apparTement/abord/partir/sera/l'/aimerais/d/quand/libre/de/j'/,/.
/ me / vous / dire / quelle / est / pourriez / superficie / il / exactement / de / - /, / ?
/il / A / buer/ deux / de / serait/ ou / possible /trois/ d / Enfin / -/, / ?
/ rapide / remercie / rdponse / vous / Je / votre / .

/salgtations / mes/ agreer/ distinguees/ Madame /, /, /.


#
Quelle est Ia bonne pr6position? Choisissez.
apr6s - - il y a - au cours
avant .......(1) de devenir un musde, le Louvre a 6td une r1sidence royale
i-pendant-dans-en .......(2) des srdc/es. D'abord, c'6tait un chdteau fort que le roi Philippe
au-d-en-dans Auguste a construit .......(3) 1204.
au - en - dans le - au bout du .......(4) 16" sidcle, le roi Frangois 1", a construit un nouveau palais
en-surla-dla-pourla .......(5) place de ce chdteau for7.
avant - il y a - d la fin d' - depuis C'esf .......(6) un peu plus de deux srdc/es, plus pr6cis6ment
dans - d l'6poque de - vers - en .......(7) la Revolution que le Louvre est devenu un musde.
au cours de - dans - au bout de La ddcision a ete prise ......,(B) p/usleurs jours de debats d
au-d-en-dans I'Assemblee nationale, .......(9) 1791.
pendant-dr-pour-en Les Parisiens sonf venus visiter le mus6e.......(10) la premidre fois
le-en-d-au .......(11) 1B novembre 1793.
depuis-ilya-dr-pour .......(12) cette date, le Louvre est toujours un mus6e, mais il a
en - pendant - jusqu'i - pour beaucoup chan96........(13) longtemps, il n'a occupd qu'une partie du
jusqu'd - jusqu'au - jusqu'en bdtiment. Le ministere des Finances y esf reste .......(14) 1988.
aprds6ans-6ansaprds .......(15), F. Mitterrand a annonce un projet de construction.
au cours de - dans - en - pendant .......(16) moins de 15 ans de travaux, le Louvre a etd transforme et
dans-d-prdsde-en modernis5. La Pyramide en verre, qui se trouve .......(17) la cour et qui
d-pour-d'-en-comme serf ....... ( 1 8) entree, a fi n aleme nt ouvert ses porfes au public....... (1 g)
avant - pour - il y a - ga fait seulement peu de temps, plus exactement, quelques ann5es
avant- ily a - jusqu'dr - ga fait .......(20) la fin du 2A siecle.
de-d-en-pour .......(21) nos jours, c'est un des mus6es /es p/us yisffes du monde.

.ffi'
les pr6positions.
s
Racontez !'histoire suivante.

t ....... un propri6taire assez

dire la date de depart des locataires actuels,


n'6tions plus capables ....... attendre: nous
s cherch6 ....... trouver quelque chose .......
....... bien meubl6 et ....... bien situ6. Nous
s d'ailleurs prefere le deuxidme appartement
ffi*
..... premier car il convenait bien mieux ....... nos

l'avons visit6, nous avons vu qu'il 6tait equip6


tout. C'est pourquoi nous ne nous sommes
W
6tonn6s ....... loyer qui etait assez cher. On sait
que le loyer d6pend ....... quartier et .......
est ....... une superficie .......
confort (l'appartement
55 m2). Nous avons d6cide ....... le prendre. Nous
ne nous plaignons pas loyer: si nous
@
continuons....... y vivre, il ne changera pas
pendant 3 ans. N'oublions pas ....... dire que nous
aurions du mal ....... trouver mieux!

55
l+idift
.LId#,t7 ffi,
4:4
\r.'
Mettez au style indirect ces phrases typiques. Commencezpari il / elle dit ou demande...
1 . Le fils d son pdre: << Papa, esf-ce que tu pourrais me laisser la cle de ta voiture? >

2. Le policier d une personne: < Qui esf-ce quivous a bless6?" < Qui esf-ce que vous avez vu?>>
3. La mdre aux enfants qui regardent tout le temps la tele: < Qu'esf-ce que vous regardez encore?!>>
4. Des gens aux fianc6s: << Quand allez-vous vous marier? Parlirez-vous en voyage de noces? >>

5. Le client 2r l'agent immobilier: < Qu'esf-ce que vous pouvez me proposer d ce prix? >>

6. Am6lie dr moi; < Quand viendras-tu me voir? Tu devrais venir voir mon nouvel appartement!!>
7. Un homme d un autre dans la rue: << Monsieur, quelle heure est-il? >
8. La secr6taire au patron: < Qui esf-ce que vous souhaitez rencontrer auiourd'hui?>
9. Un vieil ami d son amie: < Tu ne te souviens plus de moi? Pourquoi m'as-tu oubli6?>>
10. Une copine d sa copine: < Qui esf-ce quite plait? De quiesf-ce que tu es amoureuse?>>
11. Un ami d moi: <<Je viendraite chercherd la gare avec mavoiture.>>
12. Les invit6s d nous: < Nous vous remercions de votre invitation. Acceptez-vous la nOtre pour samedi? A quelle
heure seriez-vous libres de nous rencontrer? >>

#fiffi
A:ih

Ulillr
-MJ
@<,
ru.

fVlettez les phrases suivantes d la forme n6gative (ne pas/ plus/ jamais/ rien/ personne/ aucun)'
a) b)
1. Tout le monde m'a tout racont6. 1. Vous en souvenez-vous toujours?
2. Tous les patients sont toujours venus me voir. 2. T'es-tu vraiment mis en coldre?
3. Nous allons le dire d chaque membre. 3. Pourquoi en avez-vous eu honte?
4. Maxime pourrait y revenir encore u ne fois. 4. Le lui avez-vous dejd explique?
5. Tous ces enfants sont attentifs d tous les autres. 5. Pourquoi I'ont-ils fait encore une fois?
6. Tous nous reprochent de les aimer trop fort. 6. Pourquoi t'en occuPes-tu encore?
7. Tout le monde a toujours pu le faire sans conflit. 7. Allez-vous le maintenir toujours bien?
8. Toutes les crises se sont termin6es. 8. S'en sont-elles encore 6tonnees?
9. J'ai pu lui dire tout cela. 9. Occupez-vous-en et plaignez-vous-en.
10. Les adultes ont vu les peines et les joies du petit. 10. Souviens-t'en et parle-nous-en.
(#ffi
l,tk
a{.I1' #{
4ih+.
Mettez les pronoms possessifs ou d6monstratifs.
1. lls nous ont dit que notre jardin etait plus petit que .......... . 2. Les probldmes sentimentaux de Lucile sont aussi
s6rieux que .......... de Ludivine. 3. La moquette est bleue dans ma chambre et grise dans .......... de ma soeur.
4. L'agence d'en face propose de plus beaux appartements que dont le propri6taire est mon voisin.
5. Lydie m'a demand6 quels 6taient mes r6sultats car elle est trds fidre de . 6. Tante Louise habite une
belle r6sidence d proximit6 de .......... ou nous habitons. 7. J'en ai marre de notre patronne comme vous en avez
marre de 8. Ladislas a eu autant de mal d trouver son studio que Lucie et Lionel, . 9. Lise a ton
adresse. As-tu .......... ?
,.,M
#.fi?:, *,j
{ffi
aiw lqB--,
nnettez l'adjectif i
la forme correcte. Puis, mettez les phrases au pturiel.
1. ll possdde quelques......... meubles: une armoire, un.......... lit, un.......... fauteuil dans un
immeuble. (vieux) 2. Elle se plaint d'un .......... probldme sentimental avec un ami. (nouveau, vieux).3. Je
m'inquidte d cause d'un .......... homme dont j'ai peur et qui habite dans ce immeuble. (vieux, nouveau).
4. Le frigo est d cOt6 de ce .......... 6vier (vieux)?
.da
dii'R.),
t?ril
w' Hffi
QCM. Choisissez la bonne r6ponse.
1. Si tu d'une manidre moins stress6e, ton coeur..... moins vite.
a) vivrais, battrait b) vivais, battrait c) vivrais, battait d) vivais, battait
2. Si vous un effort, vous vous de moi, Monsieur.
a) feriez, souviendriez b)feriez, souveniez c) faisiez, souveniez d) faisiez, souviendriez
3. Martin aller jouer dans le jardin, s'il .......... son d6jeuner.
a) pourrait, finirait b) pourrait, finissait c) pouvait, finirait d) pouvait, finissait
4. Est-ce que vous vous .......... i c6t6 de lui si vous .'.'.'...' i ma place?
a) asseyiez, seriez b) assieriez, 6liez c) assi6riez, seriez d) asseyiez, 6tiez
5. Vous ce qui se passe dans le monde si vous les journaux!
a) sauriez, liriez b) saviez, liriez c) saviez, lisiez d) sauriez, lisiez
6. Si on ne te .......... pas au s6rieux, te ..........-tu?
a) prendrait, plaindrais b) prendrait, plaignais c) prenait, plaindrais d) prenait, plaignais
56
PRDMTiBE nfvrsrou

dF -€f
quel ordre 6crit-on une lettre de demande de renseignements?
a) on explique pourquoi l'annonce nous int6resse
partie b) on remercie et on met une formule de politesse
partie c) on dit quand et comment on a lu l'annonce
d) on pose toutes les questions

Mlettre suivante. Pourquoi l'a-t-on 6crite? Remettez-la dans l'ordre.


Budapest, le 17 mai 2004

wus prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations distingudes. Je dirige une organisation qui
d 16 personnes, je vous 6cris donc afin de vous demander quelques renseignements suppl6mentaires
Ies possibr/rt1s de logement. Je vous remercie de votre aide.
le site web de la region Bourgogne. Pourriez-vous 6galement m'envoyer
i lu votre annonce sur internet, sur
adresses de Maisons des Jeunes? J'ai pu ainsi d1couvrir foufes /es possibi/ltes touristiques qui existent pour
organisations de jeunes. Ensuite, sera-t-ilposslb/e de rdserver depuis I'etranger? J'aiegalement lu qu'il6tait
de rlserver des chambres dans /es Malsons des Jeunes pour des groupes de jeunes
, ou et comment peut-on r1server des chambres? Je voudrais connaitre les conditions de r6servation
avoir des chambres it un prix avantageux.
G. Schmidt

On sok6ig nem irt francia ismer6s6nek. Elnezest k6r, majd elmondja, hogy ennek oka a koltoz6s volt. Leirja,
volt szuks6ges a koltozes, mi6rt tal6lt nehezen kedv6re val6 lakdst I hAzat (irja le, milyet szeretett volna 6s
. lrja le, hogyan keresett [jat, hogyan sikerult taldlnia. Vegul mutassa be 0j otthon6t. Mondja el, mi6rt
, melyek az el6nyei (es h6trdnyai, ha vannak), miert ez az ide6lis otthon. Hasonlltsa ossze az el5z6vel.

Egyik francia ismer6s6nek elmes6li, hogy kozos ismer6sukkel nagyon megromlott a viszonyuk. Azel6tt j6l
rtettek egymSst, rengeteg kozos programjuk volt, most azonban folyamatosan m6s v6lem6nyen vannak.
k sz6mos dolog nem tetszik a viselked6seben. lrja le, milyen m6don viselkedik Onnel. irjon le egy esetet,
nemr6giben osszevesztek, irja le, mi okozta a f6lre6rt6st, hogyan bekultek ki. Kerjen tan5csot.

ffi6
l'enregistrement et remplissez le tableau.
f,,,,'i'dia'iog'iiie 2o::ttdiel:d:iiii}:
l- Qui telephone et pourquoi?
L Verifie-t-on si on est au bon num6ro?
3. Dit-on imm1diatement son nom?
+ Que/s rense ig ne me nts d e m a n d e -t-o n ?
5. Quelle r1ponse regoit-on?

*
ffiardez I'image su ivante.
pites ce que vous y voyez.
flites ce que vous feriez si vous 6tiez le
ieune homme ou la jeune femme de ce
ouple!
ilfl]iiru*rsrffiffi+iffii
(ir:\ ffis
Lisez le texte et retrouvez le nom de 20 activit6s ou loisirs.
Etaut issez une liste des activit6s que pr6fdrent A, les hommes - B, les femmes'
L'oriqu lOn'ne'travai lle pqs ou, Qu,lon qg ,dbisin, .:li ,photogiaFliie aingteui; ..[q.:,:t.cliislique,pt e,llop6ia]q]e,1!s, homr.nEs,,
,

dbrt.paS,lon,a,de-s.f ,bisjrs,r aylremirii d!t; rrnusique; ie:.ahaniirllr,.CoftecliQ[,1,et,,!a'.::..Q,u.anta.laJeilurer:6lladilip?s,iiolnglt


on pa.s,sg ,,son .tgmps Iib-re n: f'aiie ,danse';, Par.:Coniie;,,et'C-e..intest. ,p45.'1',.p1[5;,.;poU.f,,,Ia, .,,I!tt6ia,fuqe.,,QUe.1,,le,5,
que!que- ,C.hoSe, ,Qui: nous paSSionne rq$'"'.i {i*!."i,6ien;raiie...l,,Lommisi ,lareiopo*iorr,.,a,,nn**.i,eYi
tionlr,ant;,les,
Qhaqug perionpe'.a- ses pas$e-tetnp5 au, tiicot, (!rjcoter) tandi-i-, qu6 ,!eq,,.,,.liSent..au,,,moins;,iin' li;vfs rp[1,'moib'
favoris; Ceui';ci vatient selon ll6ge et it$ id,ls:li.i iifi $"i d: ibfl ir$.Spri
le sexe, 'En p,!us, ils dependent d9,la
lifffi pfi;"f,q.-qIi$$.i*,t
btitole ti
l

ig,*illllfl$:I.t#fi ilitl$:iiii
ill i

iifi6*:ii$$ndti ilil$filti[ i$i diffi$ffi


culttrre ou:de,,la catdgorie sociale d #Uti.effi i"d 11
js:eilil iir i i$iiili##':$]i$$i$lliiiiiiliiii#16ii$.6iisie}}$rieiiiffififlp#;gii$ffifil#fi
l'ds
laquelle, 9n a'ppirtient. En ,1998, on,ra illit'Je,r;;iiit:puiiqre,.ru"t'r.**eit,t ,pastouligatcjiiamerl,visitei;lesrmoniis
realise,un vasie Sohdage en France,Cui OeVaient.restei d fa maiion+oui,gaider., ,,,C]r-oSes,. La visile,,des. iaLons; iiel,foires
IeS : loisiis, des , Fi'
a't. Ysiqi, les
:oer'ionaug.r. notuinin.nt
t.i'"'"niuotS., et .,faire,,i.lei. :trivaux -i,,.eti, aeS ' rronuments,'.historiqubs, altirel
ilsrrt* m6,rigeis Aujourdlhui, leS sondagei-r ' ,blui6t les hommes alors que .'les
ceux d'un sondage' qui voJlait d6rnontrent que ,, tei ,lFran{ais 9t i les ,,,: femmes appr6bienl lesr, galeries dlart,
d6montrer quelles 6taient, les F:rangiises','aiment 6eiucoup- les,',,lei,'expositions,,,de, peinlure e1 de
rr
differences entre tei activit6s des der.ri iorties: les ,femmes soitent.,aulant et bcplpture; Il y a aussi plus de femmeS
it*.at.,,,1,.',,.,:: i ,, l,, iuisi so.r,rent, qu;, l;;.hornmbs. :Tous,,...qu* ,dihornmes ,qui' jouent,, di.un
On a conqlat6,q{i1 y analr deg pctivit6s t o*.er et femmes,, ai'"eni att"rl vo=ir,',., !1,riirument de lnusigue,qu quj chantent'
(no!ammen[,,,,..c.e!]eq,au'on peut ure"eipositi6n;, v!siter iin,muiee,,,allefr:,1 dfiii.un-e choraIe.., ,.,,,,,,,,, , ,,,,.::,], ,,,,, , ,

:prdtiquer'di'ld l'maison),loue les, deui 'tiieiiaurantioqtgpf baf6; gu -faife'p4it ie ,,,.lToiri ' cela, pemontre,, ctue . lQs ..gentrg$.
seies nfuliar.r ,!e. la rii6 J:ule,. aSSO-ciaiiaii.' ,rri,:,iavanchd;r.:tesi.l ,.alinieretS'des:'horiimbi"et des, jfsmmei
'qlmlienj,
mdhidre. ,i,Ho'inmeS. et .. fem1nbs.,,ib i.in*ar,retiibre;i.s'i;f,re*e11p1;;.'uf, .:'.ne;sont.plu$ti,airerents;r,::.i. ,r:,:i-",'t
pa.sSionnijnl: :de: ta:m6ine fagon poui: le tli 6:Stt':H IAfi ilifi ffi rl ditf$$iiii id e irl fi$s:isilitrl lli:rlli i ili i: ii
i
(P.tliiiir 91 i:,Fi.tifia"bso,6it€ i,f 9,9

lr:rirl
Regardez les photos ci-dessous. Dites de quelles activit6s il s'agit. mft)ffiffi ffi ffi m$
rr3r i
a lir$liffi

a Sont-elles plut6t des loisirs d'hommes ou des loisirs de femmes?


a Y a-t-il eu des changements dans leur pratique depuis la 2" guerre
mondiale?
a Avez-vous pratiqu6 ces activit6s cette semaine, ce mois, cette ann6e?
a Y en a-t-il que vous n'avez jamais essay6es ou qui sont vos
passe-temps favoris?
",'"",-' !;l
,i,ii
. Lesquelles? Quand I avec qui les pratiquez-vous? Pour quoi
vous passionnez-vous?
PASSE.TEMPS FAVORIS

ds
les lieux aux activit6s qu'on y fait. Construisez des phrases selon !'exemple:
c,est aux sa/ons qu'on regarde des voitures, de nouvelles technologies.

lire des livres 2. 6couter de la musique 3. 6couter de la musique, parler, boire un verre 4. regarder des
peintures et des sculptures 5. danser 6, voir une pidce 7. regarder I'architecture typique

a) th6Atre b) discotheque c) concert d) galerie d'arts e) vieille ville f) bibliothdque g) cafe

6
texte de Gilbert. RemPlacez les expressions soulign6es par un synonyme:

e * bricote .;:. collectionne * dessrne .f. falsons une sortie * jouons d'un instrument * participe d *
passe-temps favoris.i. perns * photographlons des choses * pratique * tricote * vais voir

Je vais vous pr6senter mes activites preferees. 2. D'abord, )e fais une collection de cartes postales et de
bres depuis 25 ans. J'ai une collection de timbres qui compte une centaine de milliers de timbres du monde
. 3. Ensuite, je m'int6resse beaucoup aux arts. Je vlsife souvent des expositions de peintures. 4. Moi-
, je fais du dessrn, mais je ne fais pas de peinture. 5. Pendant les vacances, nous farsons des
yaphies avec ma femme. 6. Quand nous sortons, nous allons 6coufer un concert de musique classique'
fn ptus, je fais partie d'une association de musiciens amateurs. 8. Nous y faisons de la musique et c'est trds
de passer du temps avec des gens qui ont les m6mes centres d'int6r6ts. 9. En hiver, je lis souvent
p que j'ai moins envie de sortir. 10. Quant aux activit6s que je fais rarement, je dois mentionner que je ne
jamais de tricot et je fais du bricolage seulement de temps en temps:je ne suis pas trds dou6.
pouvez vous demander comment je trouve le temps n6cessaire d toutes ces activitds. Mais voyez-vous, je
d6jdr retraite et j'ai 6norm6ment de temps libre.

*
les pr6sentations des personnes suivantes. De quelle activit6 s'agit-it dans chaque cas?
J'utilise g6n6ralement des couleurs chaudes pour faire plus d'e.ffet. En effet, ie ne pourrais pas exprimer mes
ilmotions sije peignais seulement avec du noir et du blanc. (Emilie)

J'essaie de m'entrainer tous les jours. Mais je suis un peu inquiet car ie ddteste d1ranger /es voisrns avec le
bruit. En effet, j'ai un voisin qui se met en coldre quand ie recommence 5 ou 6 fois la mdme melodie. ll hurle
d travers la fen1tre qu'il en a marre. (Emmanuel)

Cette activit6 me permet de fabriquer des choses, des petifs meubles ou d'autres obiets pratiques moi'mOme'
Je ne dois donc pas aller au magasin et d'penser de l'argent. (Gr6goire)

J'aime bien cette activite. Mes filtes et mes petites-fittes n'en font pas parce qu'elles n'ont pas le temps. Mais
elles appr\cient les iolis pulls que ie leur fais. (Georgette)

Je trouve qu'il est important de garder une image des beaux moments de la vie, mats aussi des monuments
historiques qu'on visite. En voyage, i'aitouiours mon appareil sur moi. (Serge)

Je suis amateur d'art. Je cherche a avoir te plus d'oeuvres dans ma r1sidence. J'en ai qui viennent du XIX'
sldc/e et du debut du XX" sidc/e. Je prefdre la sculpture d la peinture. (Chantal)

{F
en classe.
l. Esf-ce que vous avez des passe-femp s favoris?
Z- Depuis combien de temps pratiquez-vous ces activites? Quand en avez-vous pris l'habitude?
Combien de fois par jour / par semaine / par mois ou d quelle occasion vous en occupez'vous?
l. Combien de temps passez'vous d faire ces activitds?
5. Esf-ce que vous ddpensez beaucoup d'argent pour pratiquer ces activites?
6. Esf-ce que c'est une activitd que I'on pratique gdndralement dans votre pays? Pourquoi?
T. Pr1sentez 3 autres activitds que les gens de votre 6ge / de votre milieu social pratiquent'
LA LECTURE
A
"dffi.&.. ki
ftH-'{*#}
W,ii!:4
tffi
.G{ai;',
Remptissez te tableau par des noms de m6tier ou de genres artistiques.
o Dites si ces mots sont masculins ou fdminins.
. Pour les m6tiers, dites si les deux formes existent et si oui, quelles sont ces formes.
Arts Genres Personnes qui en font
Musique: musique classique , ..............
de vari6'[6s
Beaux-arts: ::::i:: ::: :::: 1 + peintre
+ sculpteur
dessinateur
photographie
=
a ..............
Litt6rature: roman

:::::: =+ dra com6dien

qitu'{flt

Pour mieux connaitre la litt6rature, remplissez le texte par les mots de la liste. V6rifiez d'abord les mots
dans un dictionnaire.
auteur * bandes dessin6es * bibliographie * bibliothdque * chapitres * 6diteur *
emprunter * feuilleter t illustrations * librairies * nouvelles * oeuvres * romans *
romans policiers.i. pages + po6sies * science-fiction * table des matidres * titre

Je me passionne pour la litt6rature. Je lis 6norm6ment: aussi bien des ............ . (1) litt6raires que des
livres sp6cialises. Je passe beaucoup de temps dans les (2)juste pour .............................i..
(3) les livres. Aprds que j'ai lu le ........... .. (a) qui me dit comment s'appelle le livre, je regarde le nom
de l'6crivain, c'est-d-dire de l'............ .. (5) . Je v6rifie le nom de l' ........... .. (6)aussiavant
d'ouvrir le livre pour regarder les (7), c'est-d-dire les dessins ou les photos qui
accompagnent le texte. Je veux aussi savoir de combien de .....,........ (8) se compose le livre. J'aime
autant les livres minces que les livres 6pais qui en ont plusieurs centaines. Ensuite, j'ouvre le livre d la
(9)quipr6sente les parties du livre. Je v6rifie ainsis'ila plusieurs .............(10).
S'il s'agit d'un livre specialis6, il est important de savoir s'il y a une ............ . (11) avec tous les autres
livres qui ont d6jdr paru sur le m6me sujet.
Je vais d |a............ . (12) assez r6gulidrement parce qu'il ne serait pas possible d'achetertous les
livres qui paraissent. Alors, je pr6fdre (13). Comme j'appr6cie la fiction, je choisis des
histoires longues, c'est-d-dire des ........... .(14) ou des histoires plus courtes, c'esld-dire des
(15). Parfois, j'aime lire des (16) dans les anthologies de mes podtes
pr6f6r6s. Pour m'amuser, je lis des histoires qui parlent de d6tectives, c'est-A-dire des ......... ....(17),
ou des histoires qui ne parlent pas de choses r6elles, seulement virtuelles, c'est-d-dire des livres de
(18). ll y a une chose que j'adore: les ............. (19), c'est-d-dire des livres qui
racontent des histoires avec des images.

qP {}6
,4h.

Dites s'il s'agit de fiction ou non:


fiction:

non-fiction:

tivre de cuisine, roman, encyclopedie, podsie, nouvelle, guide touristique, autobiographie, m6moires, science-
fiction, essai, roman policier, pidce de thddtre, dictionnaire, anecdote, bande dessrnde

60
PASSE.TEMPS FAVOBIS

o
; titres. Choisissez celui qui convient pour chaque livre.
a frangais aujo u rd' h u i. d) Larousse Mdmo. Encyclopedie.
au Moyen Age. el Guide pratique de la correspondance.
irs de la table. fl Petit livre de la grammaire du frangais.
llhivers et la Terre. Faune et flore. Calendriers. @ lntroduction. Le singulier et le pluriel. L'accord des
lre Ou monde. Religions et mythes. Peuples et adjectifs. Les pronoms et les d6terminants. Les
Es du monde. Pays du monde. Oeuvres. Economie. conjugaisons. Le conditionnel. Les temps du pass6.
cet Sante. Sports. Signes et Codes. Les temps du futur. Bibliographie.

iEface. L'an 1000. Dieu est lumidre. La cath6drale, la I lntroduction. Les entr6es froides et chaudes. Les
I f6cote. Le royaume. Le tournant du XlV" sidcle. Le viandes rouges. Les viandes blanches. Les poissons
bur. La mort. Bibliographie. et les fruits de mer. Les desserts. Les fromages et les
vins.

peface. Quelques conseils sur la pr6sentation. La @ Pr6face. Petite histoire 1958-1995. Quand les
lctration, Demande de renseignements. R6server une frangais vont au cin6ma. Nouvelle vague. Le cin6ma
Lnbre d'h0tel. Location d'une maison. Lettres de d'auteur. Deux genres principaux. La litt6rature au
lrnation. Demande de rendez-vous. lnvitations. cin6ma. G6n6ration 1990. Mots et expressions.
fes de remerciements. R6f6rences. Biblioqraohie.

t @*
ftret livre auriez-vous besoin si
]rcus deviez pr1parer un diner pour f1ter un evenement?
lpus ne saviez pas depuis quand on organise le festival de Cannes?
lous ne saviez pas comment on conjugue le verbe peindre?
hus deviez louer une maison de week-end?
lnus voutiez savoir quelque chose sur /es langues indiennes?
fuus voutiez mieux connaitre I'histoire de votre continent?
)d
fuanisez un expos6 explicatif. Trouvez la 2" partie des phrases 1-10.
L Si la lecture etait un de mes passe-temps favoris quand j'6tais adolescente,
! En plus, je constate que le nombre de livres que je lis
L Comme je rentre trds tard de mon travail,
lAinsi, il me reste trds peu de temps
L C'est pourquoije pr6fere lire des nouvelles
. En effet, je n'aime pas commencer un livre
. En ce qui concerne mes lectures,
. J'aime bien les oeuvres romantiques aussi
. Par contre, je n'appr6cie pas la science-fiction
. Je ne lis pas non plus de pieces de the6tre
a) plut6t que de lire de longs romans.
b) tend d baisser.
c) sans pouvoir le continuer tranquillement.
po6sie.
d) i'i'adore la fiction et la poesie
i je suis fatiguee et j'ai envie d'aller dormir assez t6t.
") je lis beaucoup moins aujourd'hui depuis que je travaille et que j'ai une famille.
, f)
' g) parce que ces histoires m'angoissent et je dors moins bien.
h) car je pr6fdre les regarder au thedtre.
i)
pour la lecture.
j)
puisque les histoires d'amour m'int6ressent 6norm6ment,
11. Bref, je lis plutOt des oeuvres courtes et surtout pendant les vacances et les week-ends.

*"tr$
livous avez r6ussi i trouver I'ordre des phrases, dites quelles avaient pu 6tre les questions
ruxquelles cette dame a r6pondu.
,-

fu'est-ce que vous pourriez dire de la lecture dans votre vie?


:aites un expos6 selon ce moddle. Donnez toujours des arguments. Utilisez: par contre, en ce qui
)oficeffie; en revanche, en plus, ainsi, c'est pourquoi, en effet, puisque, car, bref

61
ffi
wv:
fr<
Lisez le texte suivant. Avant de traduire, cherchez les mots nouveaux dans un dictionnaire.

Goncourt des lyc6es


Le prix Goncourt est un prix titteraire qui est d6cern6 aux meilleurs 1crivains chaque annde en France. ll y a plus
de 10 ans, on a cr66 un deuxidme prix Goncourt, Celui-ci est un prix splcial:ce sonf les lyc6ens qui le ddcernent.
Depuis sa crdation, ce nouveau concours a permis d des milliers de lyc1ens d'6lire le roman de leur choix. Parmi
/es fitres que l'Acad1mie GoncourT a prealablement sdlectionnfls, /es 6/dves de 53 lycees peuvent choisir celui
qui leur semble 6tre te meilteur roman de l'ann6e. De nombreux 1ldves de c/asses litteraires ainsi que ceux des
lyc""t techniques ef professio nnels font partie du jury. Les jeunes lecteurs semblent 6tre des critiques trds
i6reres: leurs critiques sont aussi valables gue cel/es des critiques du vrai Goncourt. L'operation esf en m'6me
temps l'occasion de nombreuses rencontres avec les 4crivains.
Dans te cadre du Goncourt, on organise 1galement des ateliers d'ecriture au mois d'octobre. Ces activitds
permettent aux auteurs aduttes qui animent ces afeliers de d1couvrir desieunes talents qui seront peut-1tre des
auteurs de grande renomm6e plus tard.

@ s*p
R6pondez aux questions:
. Lisez-vous parfois des bandes desslndes?
r Connaissez-vous des bandes dessln6es?
o Dans votre pays, esf-ce que c'est un genre que les gens /lsenf souvent et qu'ils apprecient?
A

\#tr#r
AJsociez les mots avec leur d6finition, puis cherchez ce qu'ils signifient en hongrois:
1. Le contraire d'apparaitre, Aussi: se vendre trds bien.
2. Le r6sultat de quelque chose qui marche bien.
3. L'ensemble des lecteurs ou des auditeurs.
4. Entreprise qui a diff6rentes publications.
5. P6riode qui se compose d'une cinquantaine d'ann6es.
6. Quelque chose qui vient de la capitale de la Belgique.
7. Le r6sultat de quelque chose qui ne r6ussit pas.
8. Partie qui compose un livre trds long.
9. Quelqu'un quijoue un r6le dans un livre ou un film.
10. Penser pour trouver une id6e ou comprendre une chose.
11. Lorsqu'on parle d'un livre: paraitre.
12. Quelqu'un qui a cr66 une entreprise, une association.
13. Le r6sultat du travail des 6diteurs.

Premii,re
111-ttitir;#irirr111 1 tra';:1 i : ji
AW
,diliEF& /O\
A&U1g \.1
v
'ES.fj
Lorsque vous lirez, essayez de trouver la r6ponse aux questions suivantes: Vrai Faux
1. Tintin est le titre d'une revue de bande dessin6e et aussi le nom d'un personnage. !n
2. Cette revue paraissait toutes les semaines. trtr
3. Le Lombard est l'auteur de cette revue. trtr
4. Raymond Leblanc est le fondateur de Tintin. tr!
5. Le dessinateur-auteur n'a pas tout de suite donn6 son accord' trtr
6. La maison d'edition avait publi6 des BD avant la publication de Tintin. trtr
7. Le dessinateur 6tait s0r du succds. trn
8. Tintin a ete 6dite en Belgique et en France. trtr
9. Cette revue a eu beaucoup de succds. tr!
10. Aujourd'hui, le Lombard est c6ldbre pour les BD qu'il publie. !tr
62
PASSE.TEMPS FAVORIS

Le journal de Tintin a f6t6 ses cinquante ans


Le premier numdro de la revue est paru le 26 septembre 1946
ans! Cela fait dejd un qui avait eu du succds. Il fallait que le dessinateur-auteur n'avait
le qu'est n6 le c6ldbre encore obtenir l'accord de son pas eu raison d'h6siter: en trois
< Tintin >, qui n'existe plus auteur. Leblanc lui avait pr6sent6 jgurs, les quarante mille
'hui et qu'a publi6 d son id6e; cependant Herg6 a h6sit6 e*emplaires ont disparu des
e une maison d'6dition d dire oui. I1 n'6tait pas trds librairies belges.
rise, le Lombard. Celle-ci enchant6. Il a dit qu'il avait peur Pour l'anniversaire du premier
devenue c6ldbre grdce d la d'un 6chec. Il a aussi r6pondu que num6ro de la revue < Tintin >, le
ion de plusieurs collections trop de revues pour enfants avaient Lombard, qui 6tait entre-temps
populaires. Mais elle 6t6 publiEes en peu de temps. devenu l'une des principales
obtenir plus de succds et Mais Raymond Leblanc 6tait sflr de maisons d'6dition de bande
quelque chose de nouveau, lui. Puisqu'il avait vtr que le public dessin6e, a publi6 le premier tome
revue de bande dessin6e, attendait Tintin, il a pu pr6senter d'une s6rie dont le titre e:aft << Un
adaire, avec un personnage des arguments forts. Aprds, Herg6 a demi-sidcle d'aventl,tres >t et qui
capable de plaire au public. compris que c'6tait une bonne comprenait les premiers num6ros
fondateur du Lombard, affaire et il a donn6 son accord et le du journal. Le second tome est sorti
Leblanc, avait longtemps premier numdro de Tintin a paru le
en novembre 1996. Les jeunes de 7
i avant de trouver une id6e. 26 septembre avec son c6ldbre d77 ans ont retrouvd leur Age d'or.
id6e 6tait de publier Tintin qui
slogan: << Le journal des jeunes de 7
d6jd paru avant Ia guerre et
d 77 ans >, Le succds a d6montr6
(D'apres I'article du Journal du Dimanche du 28 septembre 1996)

SM
Ie texte et r6pondez aux questions:
A quelle date la revue Tintin a fdf6 ses 50 ans?
Grdce d quoi etait celdbre le Lombard avant la publication de Tintin?
Quand a-t-on publie Tintin pour la toute premidre fois de son histoire?
fuurquoiesf-ce que cette maison d'edition a choisi Tintin?
fuurquoi le dessinateur Herg6 n'etait pas enchant$?
Quels ltaient ses arguments?
fuurquoiesf-ce que l'1diteur etait sir de lui?
Esf-ce que la premidre publication a 6td un succdsZ
Quel6tait /e succds de la premidre revue Tintin?
Que/ esf le slogan de la revue? Pourquoi y a-t-on donn6 ce nom selon vous?
A quelles dafes sonf sorfls /es deux tomes du livre < Un demi-sidcle d'aventures >?
Qu'esf-ce que ce livre comprend?

uelle des personnes suivantes n'est pas un podte?


lamartine - Rimbaud - Baudelaire - Villon - Prevert - Balzac
Laquelle des personnes suivantes n'est pas un romancier?
Georges Simenon - Edith Piaf - Honord de Balzac - Henri Stendhat - Guy de Maupassant
Laquelle des personnes suivantes n'est pas un compositeur?
blly - Mallarme - Bizet - Debussy - Berlioz
Laquelle des personnes suivantes n'est pas un sculpteur?
Auguste Rodin - Camille Claudel- Denis Diderot
[aquelle des personnes suivantes n'est pas un peintre?
Eugdne Delacroix - Edouard Manet - Claude Monet - HenriMafrsse - Patrick Bruet
Laquelle des personnes suivantes n'est pas un personnage de bande dessin6e?
- -
Asterix et Obelix Tintin - Pif et Hercule Tom et Jerry - Lucky Luke
Laquelle des personnes suivantes n'est pas un dramaturge?
Eugdne lonesco - Pierre Corneille - Jean Racine - Jean-Baptiste Moliere -
Yyes Montand

63
ffitu ^-.r
ffiF
ATJIf
,{S
R6pondez aux questions et utilisez le plus-que-parfait.
Michdle ef son mari Guy soil partis en vacances. Mais avant de partir, qu'est-ce qu'ils avaient fait?
1. s'occuper de l'organisation de leur voyage 2. aller d I'agence de voyages 3. se procurer des brochures
4. choisir un voyage 5. retourner d I'agence et r6server les places 6. 6tablir une liste des monuments A visiter
7. louer une maison au bord de la mer 8. laver et repasser tous les v6tements qu'ils voulaient amener 9. faire
i
les valises '10. demander au voisin de donner d manger au chien 11. t6l6phoner leurs enfants et petits-enfants
12. leur dire au revoir
,t&,,.
Wffi -Averbes entre parenthdses au plus-que-parfait. Dites
Mettez les ce que celui-ci signifie.
1. Puisque j'ai vu qu'il (ne pas comprendre) ma question, je l'ai posee encore une fois.
2. Maurice etait d l'h6pital parce qu'il (tomber) et (se casser) la jambe droite.
3, Comme son petit-fils (naitre)le mEme jour que lui, Gaston 6tait heureux.
4. Lorsque les m6decins sont arriv6s dans ce pays, presque tous les habitants (mourir)de faim.
5. Je me souviens que mes grands-parents avaient peur d'une autre guerre parce qu'ils en (souffrir).
6. Quand tu es devenu celebre gr6ce d tes illustrations, ta premidre revue (ne pas sorfir) encore,
7, Avant de mourir, Marguerite n'a pas pu dire au revoir d son mari qui (disparaifre) dans la guerre.
8. Si ce romancier (6crire) des romans au XlX" sidcle, personne ne les lisait plus au debut du XX".

64
PASSD.TDMPS r.AVOBIS

dfr,
des micro-dialogues . Mettez les phrases au plus-que-parfait:
- Le journal de Tintin a fdf6 ses 50 ans en 1996.
- Pourquoi a-t-il fit6 ses 50 ans?
- C'esf parce qu'on I'avait publi6 en 1946.
Le Lombard etait dejd celebre d cette 6poque-ldr - publier des collections populaires 2. Le fondateur a trouv6
id6e fantastique - r6flechir pendant longtemps 3. on n'a pas pu publier Tintin tout de suite - ne pas obtenir
du dessinateur 4. M. Leblanc a obtenu l'accord du dessinateur Herg6 - pr6senter des arguments forts
le public attendait Tintin impatiemment - le connaitre et l'aimer avant la guerre 6. les exemplaires se sont
en 3 jours - le public attendre impatiemment cette publication 7. le livre a eu du succds - l'idee de M.
6tre vraiment fantastique 8. le Lombard etait plus c6ldbre en 1996 qu'en 1946 - devenir l'une des plus
maisons d'edition de la BD

est la cause? Qu'est-ce qui se passe d'abord? Mettez i I'imparfait ou au plus-que-parfait.


Comme (pleuvoif pendant la nuit pr6c6dente, on (circule) difficilement ce jour-ld.
En 1992, nous (vivre) en Am6rique, mais avant nous (habiter) en Europe.
Quand Guy (6tre jeune), il (6crire) de belles po6sies car il (prendre) des cours avec un poete.
Puisque l'appartement (devenif trop petit, les 3 enfants (ne pas avoir) leur propre chambre.
Yves (sbccuper,) seul de ses enfants parce que sa conjointe (mourif quelques ann6es plus t6t.
Son colldgue (6tre) en coldre parce que L6a (se plaindre) de son comportement chez le directeur.
J'(avoir) les yeux rouges ce matin-lir puisque j' (pleurer) toute la nuit.
Nous (sourfnr/ du caractdre de nos maris qui (ne jamais apprendre) d trouver des compromis.
J'ai rencontr6 un ami artiste qui (peindre)les paysages qu'il (voir) au cours de son s6jour en Asie.

qui s'est pass6 d'abord? Mettez au pass6 compos6 ou au plus-que-parfait.


Cardne et St6phane (visiter)le chAteau de Versailles que Louis XIY (construire) au XVlle sidcle.
Au total, ils ne (resfer) qu'une semaine d Paris parce que Cardne (perdre) leur argent le 7" jour.
lls (ne pas 6tre) trop d6gus puisqu'ils (reussir) d visiter presque tous les monuments avant.
Pour le retour, ils (pouvoir) prendre le train, puisqu'ils (achetef leur billet avant de partir.
lls (prdsenter) toutes les photos qu'ils (prendre) quelques jours plus tOt pendant le voyage d leurs meilleurs
amis qu'ils (accueillir)chez eux aprds leur retour de vacances.
lls leur (raconter) toutes les aventures qu'ils (vivre) pendant leur s6jour.

les mots soulign6s par des pronoms pour 6viter les r6p6titions.
Cette ann6e, nous ne sommes plus retourn6s au ch6teau de Carcassonne puisque nous avions visit6 ce
ily a2 ans. 2. Marc n'a pas pu dire dr Carole qu'il 6tait amoureux de Carole depuis qu'ilavait rencontr6
pour la premidre fois, 3. Je ne connaissais pas l'adresse de Charlotte parce qu'elle ne m'avait pas dit son
4. Vous nous avez offert votre lave-vaisselle car vous ne vous 6tiez jamais servi de ce /ave-valsse//e.
Ont-ils fait la vaisselle? Oui, ils ont dit qu'ils avaient fail la vaisselle. 6. Et les photos? Astu dit d Annick que
is pu envoyer les photos d Annick?

les deux textes. Dans le premier, nous vous aidons.


Tegnap nem taldltam (imp.) az ittlevelemet. Biztos voltam benne (imp.), hogy nem hagytam el (p-q-p), de nem
(imp.), hovd tehettem (p-q-p). Miutdn 3 oran dt kerestem (p. c.) sikertebnll, hiftelen eszembe jutott
souvenir- p.c.), hogy taldn az egyik konyvbe raktam (p-q-p), ugyanis regebben szokdsom volt (imp) kdnyvek
felejteni az ilyesmit (ces choses). Kinyitottam (p. c.) az egyik enciklopddidt, de rdgtdn vissza is tettem
c.), mert az utlevelem nem volt ott (imp.). AztiAn levettem (p. c.) egy sz6tdrt, amit legutdbbi utazdsomra is
vittem (p-q-p) 6s azonnal megtaldltam (p. c.) az ltlevelet. Tdnyleg ott volt! (imp Ekkor )
(p. c.), hogy amikor annak idejdn hazadrkeztem (p-q-p) errdl az ltrol, betettem (p-q-p) a
a szotdrral, utdna pedig rdgtdn teljesen elfelejtettem (p-q-p)! Minden j6, ha a v6ge j6!
Bl Ezen a nydron 1tfestetttlk lakdsunk falait. El5zdleg elhatitroztuk, milyen szineket kellene haszndlnunk.
Negvettilk a festeket (peinture), elhivtuk egyik bardtunkat, aki el1tte valo evben fesfetfe ki a sajdt lakdsdt es
qtiatt jol ismerte ezt a mesterseget. A btitorok annyira nehezek voltak, hogy fel kellett hivnunk meg egy
brittunkat. Mivel sikerillt megszerezni a beleegyezeset es e/ rs jdtt hozzdnk, vele pakoltuk ki a bltorokat.
Negyen gyorsan ki is festetttik a szobdkat 6s visszahoztuk a bttorokat. Amikor befejezdddtf a fesf6s, rdgtdn
utdna elhivtuk bardtainkat egy 6tterembe, hogy megkdszdnjilk nekik segitsdgilket (remercier qqn de qch).
65
,\aant ledcoute
filttiiEgllB$6f,$Slilltf f llllltilll[fEfiEilllil$iiii!XXlii.rl
.ttL
ffi
we{v
kt;r' \tlv

Savez-vous que
0 Montmartre est un quartier de Paris?
0 par te pass6, c'etait un important lieu de rencontre des arfisfes?
0 aujourd'hui encore, des peintres peignent dans la rue?
o c'est aujourd'hui un quartier ptein de cafds et de petits restaurants typiques que les founsfes apprdcien
beaucoup?
le monument qu'il faut y visiter esf / 6glise du Sacr6-Coeur?

,frtu /n\ ,-J


E# q, rm
texte suivant et mettez
ECoutez le les verbes i la forme correcte que vous entendez.
1. ressembler 6. 6tre 11. faire 16. poser
2. devenir 7. prdsenter 12. aller 17. passer
3. trouver B. aller 13. abandonner 18. exposer
4. rencontrer 9. observer 14. mettre 19. croire
5. exposer 10. rentrer 15. softir 20. 6tre

La fausse antiquit6
Au debut des ann6es 1900, Montmartre, avec ses jardins et ses maisons, .......'. (1)d un village. I
ce moment-ld, ce quartier ...............,............(2) le centre de la vie litt6raire et artistique parisienne: on '
........ (3)de nombreux caf6s et des artistes et des 6crivains s'y ...,......... (4), discutaient e
inventaient l'art moderne.
Un jour, I'un d'entre eux, Roland Dorgelds, a dit A son ami le sculpteur Buron qu'il ......'...'
(5) une dt
ses sculptures au mus6e du Louvre. Buron lui a r6pondu que ce .......,. (6) impossible car le Louvrt
ne .............. (7)jamais au public les oeuvres des artistes vivants'
Malgre tout, quelques jours plus tard, Roland Dorgelds :..,........,............... (B) au Louvre, il '...........'............'.. (9
les lieux. Ensuite, lorsqu'il ......... (10) chez lui, il .,.....,... (11)une petite 6tiquette commt
celles du mus6e: <<N" 402, T6te de divinit6 (Fouilles de Delos)>,
En effet, la veille, il ................ (12) d l'atelier de Buron pour demander d son ami de lui donner unr
sculpture que t'artiste ......... (13): une t6te de femme au nez cass6.
Le surlendemain, il est retourn6 au mus6e avec une amie qui .........(14) la sculpture sous se
v6tements. Quand tout le monde .........(15) de la salle des Antiquit6s grecques, Dorgeld
......... (16) la sculpture sur une 6tagdre avec l'6tiquette.
Au bout de quelque temps, lorsque plusieurs semaines ......... (17)sans aucun 6v6nement importan
Dorgelds et ses amis ont aPPel6 au
Louvre les journalistes et les
photographes pour leur dire que le
mus6e ......... (18) de fausses
oeuvres pour se moquer du public. A vrai
dire, Dorgelds etait st)r que personne ne
le ............... (19). ll n'a pas eu
tort: on ne l'a pas cru. Le soir m6me, il a
organis6 une f6te d Montmartre pour
f6ter le premier artiste vivant expos6 au
Louvre.
Quarante ans plus tard, Dorgelds a visit6
le Louvre. ll a vu avec contentement que
la jolie t6te au nez cass6
(20)toujours d la m6me
place.

bb
PASSD.TEMPS FAVONIS

aux questions.
s'esf passde l'histoire?
combien de temps s'esf pass6e l'histoire?
s'esf-e//e passde?
6tait la profession de Buron?
i Buron n'a pas cru Dorgelds au d,1but?
que Dorgelds a fait avant d'aller au Louvre les deux fois?
esf-ce que Dorgelds a pos6 la statue?
a vu que c'6tait une fausse antiquit1?
.ce qu'ils ont fdte un soir?
quoi Dorgeles 6faif content?

s-M
!e tableau avec les 6v6nements et les personnages pr6cis.

M*les 6v6nements du point de vue de

les mots soulign6s par les mots qui sont sur la liste.
abandonn6 4. etiquettes 7. obtenu 10. la veille
atelier 5. exposent B. s/afues 11. le lendemain
au bout de 6. inventer 9. vivants 12. le surlendemain

Au Louvre, nous pouvons voir non seulement des peintures, mais des sculptures antiques aussi.
Les mus6es parisiens pr1sentent au public beaucoup d'oeuvres d'art c6ldbres.
On peut lire le nom des artistes sur des petits morceaux de papier au-dessous des oeuvres.
Evidemment, on ne voit aucune oeuvre d'artistes qui vivent encore.
Une fois, un peintre avait cherch6 d trouver une nouvelle manidre de peindre.
Avant d'ouvrir son exposition, le peintre a invite tous ses amis artistes un jour plus tOt.
Malheureusement, il avait perdu une peinture. Quelqu'un ne la lui a renvoy6e qu'un jour plustard.
Comme l'exposition avait 6t6 un 6chec, il a arrdte de faire de la peinture.
Quelque temps aprds, il a recommenc6 d peindre.
Lartiste avait demand6 au mus6e une pidce pour travailler.
ll a eu cette pidce deux jours aprds et il a repris son travail avec le plus grand bonheur.

67
:itr[t$i[fl$#iiH$*f $jfl*iti-.+:ii.ffi,ii$ri,iffi fr fl itiil

{s

Mettez les indicateurs de temps corrects dans les phrases.


1.ll nous a demand6 si (actueltemenf) nous lisions souventdes romans policiers'
2. Nous avons r6pondu que nous pr6f6rions les livres de science-fiction (en ce moment).
3. ll a demand6 ce que nous lisions (maintenant).
4. Nous lui avons dit que nous avions commenc6 d lire une oeuvre classique (ily a deux jours)-
6. ll nous a demand6 quand nous la finirions. Et nous avons r6pondu que s0rement (dans 4-5iours).
7. Nous lui avons demand6 s'il avait lu quelque chose d'int6ressanf (ces derniers temps).
8. ll nous a racont6 qu'il avait lu un livre fantastique (il y a quelques semalnes).
9. ll a promis aussi qu'il nous l'enverrait (bientot).
10. Nous lui avons dit que nous irions le voir (demain ou aprds-demain) el qu'il pourrait le donner'
11.11 a dit que ce ne serait pas possible parce quelqu'un le lui avait emprunt6 (hierou avant-hier).
12.ll a ajoute qu'il avait donn6 plusieurs de ses livres d des amis (cette annee).
13. Nous avons constat6 que (celafaitlongtemps) qu'il ne nous avait rien donn6.

@.. Mphrases principales de l'exercice pr6c6dent au pr6sent et transformez les temps verbaux.
wtettez les

68
PASSE.TDMPS FAVORIS

avec la forme verbale qui convient.


dit qu'elle . (vouloir) lire un roman policier plutOt que des po6sies.
a dit qu'elle . lire un roman policier.
in me demande combien de personnes.................... (participer)hier d la f6te d'anniversaire.
m'a demand6 combien de personnes .................... d la f6te la veille.
explique pourquoi elle ne . pas (pouvoir) veni demain.
a expliqu6 pourquoi elle ne . pas venir le lendemain.
dame dit bu spectateur qu'il n' .................... (y avoir) plus de billets pour la seance de ce soir.
dame a dit au spectateur qu'il n' .................... plus de billets.
malade sent qu'il . (mourir) bientdt.
malade sentait qu'il .................... peu de temps aprds.
chauffeur du bus ne voit pas toujours qui .................... (s'asseorr) derridre lui dans le bus.
chauffeur du bus ne voyait pas toujours vu qui
chauffeur du bus ne voit pas qui . (s'asseolr) derridre lui il y a une minute.
chauffeur du bus n'a pas vu qui . une minute plus tOt.
demande au restaurant d Thibault et dr Tanguy ce qu'ils . (prendre)en entr6e.
a demand6 au restaurant d Thibault et d Tanguy ce qu'ils
ils rentrent du restaurant, ces gargons nous racontent ce qu'ils . (manger).
ils sont rentr6s du restaurant, ils nous ont racont6 ce qu'ils . (mangef
.

#$
Tradu isez les phrases suivantes.
kdrdezd meg, mikor jdvdk, nem tudom. 2. Nem kerdezted meg, hogy mikor jottem! 3. Azt kdrdezi t6led
hogy mikor fogsz 6rkezni? 4. Megk6rdezte t6led Pierre, hogy mikor fogsz 6rkezni? 5. Nem tudom, mikor
. 6. Sose tudtam meg, mikor telefonaltak nekem. 7. Mi6tt nem voltdl otthon? Nem tudtad, hogy
i fogok? 8. Azt hittem, este 9 ora utdn nem fogsz hivni engem. 9. Nem tudom, hdny 6rakor kezd6dik
a film. 10. Tegnap este nem tudtam, hitny orakor kezd5dik majd a film. 11. Tegnapel1tt este nem tudtam,
mdr elkezdoddtt a film, amikor lei)ltem a TV el6. 12. Azt hittuk, a vendegek mindent megesznek 6s
majd. 14. Nem gondoltuk, hogy eldtte mitr vacsordztak. 15. A vacsora elejen bejelentettek, hogy nem

M.
les verbes entre parenth6ses au pr6sent, au pass6 compos6 et au futur.
6ldves reconnaissent qu'ils ne (comprendre -
pres) pas du tout la physique.
sommes s0rs que Jean-Paul n' (obtenir - fut) pas de vacances suppl6mentaires.
me raconte que sa femme Geraldine (se plaindre - p. c.) d cause de son manque d'amour.
Jean ne comprend pas pourquoi sa soeur (sourire - p. c.) au gargon assis en face.
Le patron annonce que les travaux (finir - fut) la semaine prochaine.
homme reconnait que ces maisons ne lui (appartenir - pres,) pas.
t'explique que nous (rire - imp) avec elle sans arr6t quand elle (venir- imp) me voir d l'hOpital.
Je ne comprends pas pourquoi vous (interdire - pres)aux malades de se lever ce matin!
-
n'entendons pas bien ce que vous (dire pres), Monsieur.
Tu m'expliques que notre nouvelle r6sidence (6tre - fut) en briques et non en b6ton.

^N
les phrases pr6c6dentes au pass6 (avec I'imparfait, le plus-que-parfait et le conditionnel).

e6
ce que dit cet ami. Faites toutes les transformations n6cessaires.
Fabien Futd Etienne
Demain aprds-midi, j'irai d une exposition. Fabien m'a dit qu'il irait d une exposition le
lendemain aprds-midi.
.'an dernier, je me passionnais pour les collections. 1.
collection de timbres compte 1000 timbres. 2.
ier, j'ai vendu ma collection de timbres. 3.
ainsi gagn6 plus de cent euros. 4.
is-demain, j'aurai rendez-vous avec LeTla. 5.
pdre me permettra de prendre sa voiture. 6.
, j'accueillerai mes amis de Nice. 7.
cette semaine, nous sortirons chaque jour. 8.
69
1ffi
lJd** --.t
qI#Il, '&
^#EJ
ffi, f" aiulogr", puis 6crivez une lettre oir B6atrice raconte i sa copine M6lanie ce qui s'est pass6'
Ecrivez toute la lettre au Pass6.
que tu ne m'as pas t6lephone?
Salut, C6dric, c'est B6atrice. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce
Salut B6atrice. Tu ne me demandes m6me pas comment je vais!?
pardon, excuse-moi, mais en ce moment, je suis inquiete. Cela fait trois jours que tu ne me parles plus. Je
t'ai appel6 hier soir, mais tu n'as pas r6pondu.
Hier, j,6tais chez mes copains. ft je n'ai pas le temps de passer des heures avec
toi au t6l6phone'
J'attends ton appeltous les soirs... Est-ce qu'on peut se voir?
eu'est-ce que tu veux dire?!
Hum...
Quand est-ce que ga te va? Euh... Est-ce qu'on pourrait se voir demain?
Non, demain, nous aurons un match important contre les Parisiens. Je rentrerai
trds tard.
Ah. Et est-ce qu'il serait possible de se voir... aprds-demain, alors?
jeudi, j'ai mon cours de guitare,
Non, mercredi, je ne pourrai pas parce que j'irai au cin6ma avec C6line. Et
tu vois.
Ah bon, je vois. J'essaierai de te rappeler vendredi. J'espdre que tu seras chez toi'
Tu peux toujours essayer. Mais sije ne suis pas ld, tu ne devras pas faire tout un cin6ma'
Et bien, alors, je ne t'appellerai plus.
Tu as enfin compris! Si tu ne te16phones plus, je ne pleurerai pas'
Tu n'es qu'un idiot!

phrases'
O$ierr". ce qui se passe d'abord, en m$me temps et aprds. Puis traduisez les
el6tt m6g nem i6tt
Tudtuk, hogy pascat nem fog iddben meg6rkezni a pdtyaudvarra. Ot percce! a vonat indulasa
hogy forgalmi dugoban van 6s le fogia k6sni
meg. Ekkor megszolatt a tetefonom. Pascal volt az., aki etmondta,
hogy van-e mdsik vonat. Azt vdlaszoltam neki, hogy 2 ora
(manquer) a vonatot. Megkerdezte, nem tudom-e,
mhlva is indul egy masiklGV perirsba. Azt mondta, remdli, hogy azt elfogia erni (prendre). Vegilis csak esfe
2,5 6rdt v1rt a dugoban. Hozz(ttette, hogy
taldlkoztunk. Etmesette, hogyan toltdtte a delutanjat. Elmondta, hogy
mondta, szerencsdre nem
rengeteg auto vitrakozott ii hogy a sofdrdk nagyon tilrelmetlenek vottak. Aztdn azt
t6rt6nt bateset es vegilt is (finiipar) mindenki it-tuaou indulni. Rdaddsul, - mondta vegul - a vonata is keseff'
be a Keleti Pdlyaudvarra'
Megnyugtattam (rassurer)'es m'ondtam, hogy az eny6m is 15 perc k6s6ssel \rkezett
,-4,fu" ^4
w,ffi
Choisissez Ia bonne r6Ponse.
1 . Dans ce livre, it s,agit de / it parle de 3 petits chats. 2.
J'ai vu un film qui s?gissa it de / parlait de la guerre'
le texte, I'auteur s'agit de / parle
3. Le texte s,agit ae iparle de la publication d'une bande dessin6e. 4. Dans
de l,histoire d,une maison d'6dition. 5. Dans mon texte, il s'agira de / il
parlera de la vie d'un musicien c6ldbre'
6. De quoi ce livre s'agit'il / parle-t-il?

@6
Ecrivez cette lettre. Utilisez les 6l6ments donn6s'
PASSD.TEMPS FAVOBIS

(adj ), (m) mrikedvel6, amat6r essai(m) 6rtekez6s, essz6


de qch vmit kedve16, rajon96 feuilleter qch 6tlapoz, lapozgat
ier qch kedvel, 6rtekel fiction (f) sz6ppr6za, reg6nyirodalom
qch vonz genre (m) mfifaj
rcnt dit m5s sz6val illustration (f) illusztr6ci6
tr csdkken mdmoires (m, pl.) eml6kirat
ge (m) bark6csol5s nouvelle (f) novella
Y bark6csol oeuvre (f) littdraire irodalmi m0
(m) 1. 6nek 2. 6nekl6s paSe (t) oldal
e(0 6nekkar, k6rus piece (f) de th1dtre darab, dr6ma
'ion (fl 1. gy0jtes 2. gy0jtemeny poesie (f) 1. koltemeny 2. kdlt6szet
rcr qch sv0jt roman (m) reg6ny
qch meg6llapit romancier (m) reg6nyi16
(m) 1. rlz 2. rajzolis 3. grafika roman policier (m) krimi, detektivreg6ny
qch rajzol science-fiction (f) sci-fi
une collection de... vmilyen gy0jtemenye van table (f) des matidres tartalomjegyz6k
une softie kiruccan titre (m) clm
-ite kedvenc Sfrafdgres de lecture
0 v6s6r
6ge d'or (m) aranykor
(0 d'art mfiv6szeti gal6ria
argument (m) 6rv
a qch 6rdekl6dik vmi irSnt kaland
aventure (f)
d'un instrument hangszeren j6tszik
avoir raison de + inf igaza van, hogy...
(m), -aux [js5g, napilap
bruxellois, -e brUsszeli
0 1. olvas5s 2. olvasm6ny
collection (f) kdnyvsorozat
(m) k6pes magazin
comprendre qch mag6ba foglal
zine (m) de mode divatlap
|vszAzad
demi-sidcle (m) 161
tie (f) melodia, szakasz
disparaitre (8 connaitre) eltrlnik, itt: elkapkodj6k
(m) tdrgy
echec (m) buk6s, sikertelenseg, kudarc
0 m[], munka, mut6rgy
enchant6, -e el van ragadtatva
(f) d'art miit6rgy
entre-temps id6kozben, ezid6 alatt
(m) id6tolt6s
€tre publi6, -e kiadj6k
se passionner pour qch oddig van vmi6rt, rajong
fondateur (m) alapit6
pindre qch (x plaindre) fest
fort hathat6s (6rv)
pinture (f) 1. fest6szet 2. festm6ny
hebdomadaire (m) hetilap
pltotographie (f) 1. fenyk6pez6s 2. fenykep
maison (t) d'6dition konyvkiado, lapkiad6
ghotographier qch fenykepez
numdro (m) sz6m (0jsdgn6l)
presse (fl sajto
obtenir qch (8 teni) el6r, megszerez
poportion (f) a16ny
personnage (m) szerepl6
fialiser qch vegez, vegrehajt, megval6sit
populaire n6pszer0
rcvue (f) magazin, folyoirat
public (m) kozons6g
rcvue f6minine (f) noi magazin publier qch publik5l, megjelentet
sr,lon (m) szakkiSllit5s
r6flechir 1$ finir) gondolkodik
xulpture (f) 1. szobr6szat 2. szobor
romantique romantikus
s, b5r, j6llehet
son id6e est de + inf az az elgondolSsa, hogy...
scial, -ale, -aux, -ales t5rsadalmi, szoci6lis
succds (m,) siker
wndage (m) sur qch kdzv6lem6ny-kutatds
tome (m) k0tet
nrtie (fl kiruccan6s otthon16l
srtir elj6r vhov6 sz6rakozni Arts
sujet (m) tdrgya, temaja vminek abandonner qch abbahagy, otthagy
tendance (f) tendencia antiquite (f) antikvitds, 6kori mUeml6k
theatre (m) szinhAz aftiste (m, f) m{v6sz
tricot (m) kdt6s atelier (m) m0hely
ticoter qch kdtni avoir tort de + inf t6ved, nincs igaza
visite (f) megtekint6s cass6, -e torott
visiter qch megtekint vmit 1tiquette (f) cimke
exposer qch kieilit
Livres
faux, -sse hamis
anecdote (f) vicc, anekdota
inventer qch feltal6l, kital5l
anthologie (f) antol69ia, versesk6tet gtnyt 0z belole, kig0nyol
se moquer de qn
autobiographie (f) 6neletrajz
photographe (m) f6nykepesz
bande dessin6e (f) kepreg6ny
bibliotheque (f) konyvtdr
se rencontrer (csak tsz!) tal6lkozik egym6ssal
statue (D szobor
chapitre (m) fejezet
vivant, -e 6t6
dramaturge (m) dr5mai16
emprunter qch a qn kolcsdndz, kolcsOnvesz
en ce qui concerne... ami ...{ illeti
*al)lr@r+!
r.:w1t$i i rrrir\nlrrrr: :rr;ri

ilillrti.il*i iiffiiffi[ri
{r;'L-,,}
ffi6
Lise z le texte, puis r6pondez aux questions.

en ruro[e, on,gepense enoimement d'argent pouil,rei ioiiiii. irrtureis.' Par,,gx'empte;,l"i

_E F'ar [a61; 19 :
a:iu tnl:
Les sommei, oefibnsees pour,l:audi6Viiuat te'6reienteiit ta moitie.(Agi; j,d;,.ir,ioiliiiO',o.Ult';uilrldelcu,
ltgs'i,I:P#ii5Hild'ffd:EHi iiii6.iniF"eddirfi:pliti66.i*Hii't$tlqu:qri3ffii
Les siatiiiiques ont oemontre,que Cr'ique,menage iV-ait ddp;de ;,rqienne un,peu p;us,ae ,r,ooo ir:anCiliSoiii'ss'
e1,1997 pour les,achals de disques et cassettei 6t Ia meme somme pour,te-s abonhembnlSlOe,te-teViSlon:
lurod)
On voit donc que l'image et le son oc-cupent une place importante dans les loisirs des Frdrif'als:,On,.constate
cependant des differences dans les habitudes, En effe!, les jeunes appr:6cient plut6t les sorties Culturellds alors
que le'temps qu'on passe devant ion poste de,tel6ylson;rg#;i;.;vbc llage; rei Reisonnes.agg;iti"drrt
, .. : .

r Pourquoi peut-on dire que le son et l'image (= l'audiovisuel) occupent une place importante dans
notre vie et dans notre civilisation?
. Comparez les d6penses de presse et d'audiovisuel. Qu'est-ce qu'on achdte?
o Observez le document suivant
. Qu'est-ce que les Frangais aiment le plus parmi les loisirs culturels?
. Qu'est-ce qu'ils appr6cient moins?

Sorfies culturelles
Fr6quence des differentes activit6s culturelles (personnes de 15 ans et plus, fin des ann6es 1990):
:iifui$ouislgeg;l r Et vous? Qu'est-ce que vous avez fait:
iiili ifl$xBtfi$iii
iiiil;i: iiif-n Ol Siiirlili!il
. au cours des 12 derniers mois?
l0]6i6id 3d/" Ii6Yori 81% . il y a plus d'un an?
06.neoriiUe,iat2 tt9 tr2Pla: 8il y'o . jamais?
,Ob6r6tt6 ze/i 21Yt V:l."t/a
0ofio6rt.A6:rlodk oo./^
1,l,.o/t 74o/a'
Goncdrl:da55ioue go/; 1',94/a 72%
Danser,bio{C$s'iofi ri'6116 8016 :i;24.9/n; l 6BY.i
Parc.dlatttac'ii riS 1,1: 6 21,o/l 68"q6i
Giileii6dlsh il,Sozt 199/ii 66.Y"
iM U!i.6';hriii i i vdii$t6t 10% 83% Sll;Elii
I S,ii6iled lAElEiTiildiiiiH Ltpli '' aJ.to i55!6ii
Dehdriifolhloriofie :,a:l8P/ora B37oii )i1$P/nit:
Exp-oE itlons ibieeu*iarls 2lgla 25.tltii ,: '.: 5UY1o
fn55ir:a t:16'0/o l i41,.9/dt ia:430/6
CIroud 13,o-y'oir iii5 fl.i:i rr3391ai
li{oriuthChti h i3tdii'oud rt,33-o/oii :419/i i2g!/ii1.
lvlusEb' i3B%xi :a:l+l/i ilfre/il
F0ire:rfiade$irrs 54ala 25% 1t21.9/i:
OinEriia ;[9.aA 46 o]iii 5% (Source: Francoscopie 1999)
,{\"
*2:-* {?r ffi
vi!!i-|. ry

R6alisez un sondage pour une revue internationale:


o Posez ces questions d 10 personnes au moins.
. Puis 6crivez un article pour pr6senter les r6sultats du sondage.
72
DL FILM PASSE CD SOIR?

*
n
de chaines de television avez-vous dans votre pays?
,Quelle est la diffdrence entre celles-ci?
Avez-vous la tel1vision chez vous?
-vous votre propre television?
Cnmbien d'heures regardez-vous la tdlevision par iour? par semaine?
Esf-ce qu'il vous arrive d'allumer la television sans /a regarder?
Esf-ce que vous choisissez vos programmes d I'avance?
Est-ce que vous achetez des magazines rv ou avez-vous le t6l6texte?

ffi
texte

!r,l,o
ri:la
$iti:
est

a mentionn6 que les t6l6spectateurs avaient consacr6 plus de 1000 heures d la televlsion en 1997. Voici
6missions ils ont regard6es:

2 heures Th6itre, spectacles, musique Les soir6es


31 heures Emissions pour la jeunesse Humout culturelles, ga
42 heures Autres 6missions les repose I

50 heures Emissions sPortives


56 heures Vari6t6s
85
88
97
heures Films - fiction
heures Jeux t6l6vis6s
heures Publicit6s
141 heures Journaux t6l6vis6s
142 heures Documentaires,magazines,reportages
266 heures T6l6films + feuilletons (ou s6ries)
ffi
Esf-ce que les Frangais regardent beaucoup la t|levision? Combien d'heures?
Esf-ce plus ou moins que les habitants de votre pays?
Que/s sonf tes 6quipements techniques dont on dispose auiourd'hui?
Quets \quipements ont les gens en France et chez vous, dans votre pays?
Que!type d'6mission regardent le plus tes Frangais? Qu'est-ce qu'ils apprecient moins?
Que//es dmr'ssions regardez-vous le plus? Et le moins?
Captez-vous la tdtevision par cdbte ou par satellite? ou seulement par diffusion hertzienne?
Regardez-vous certaines 6misslons seul(e) et certaines en famille? Pourquoi?
Y a-t-it beaucoup de publicites sur /es chaines de votre pays? Sur quelles chaines?
Pour quels produits? A quelte heure passent-elles? Coupent-elles /es fllms?
EI eurcr, FrLM PAssE cE sorn? r

@o*#
La t6l6vision en famille. Qu'est-ce que vous demandez dans les cas suivants?
1. Vous voulez commencer dr regarder la t6l6vision:
2. Vous ne savez pas quelles sont les 6missions:
3. Vous voudriez changer de chaine:
4. Vous voudriez arr6ter de regarder la tel6:

@ffi, S
Observez le document suivant (une page de magazine TV) et r6pondez aux questions.
1. De combien de chaines s'agit-il?
2. Queljour sommes-nous? Le combien sommes-nous?
3. Combien de films passent sur les deux plus grandes chaines?
4. Combien de documentaires et de programmes musicaux y at-il?
5. Y a-t-il des feuilletons?
6. Quelles 6missions conseilleriez-vous aux personnes suivantes? Sur quelle chaine passent-elles?
* Thierry se passionne pour les
24 juillet

*
plantes ef /es f/eurs.
Marie-France esf amateur de
th66tre.
arte nrrr,rrrr ilARDI
* Lucas et Myriam voudraient
3.00 Les grands documents.5.lo Cours de thsr.
regarder un bon film historique modynamique - 635 Viaor anglais 33 - 6.50 TAF:
L'astdrisque slgnale la {missbns
Horticulture - 7,15 oebout les zouzous . diffusdc,s en clair,
et ont beaucoup de temps. hychd : les soins palliatifs
9.00
9,10 Net plus ultra : lss
*
"

Sylvain voudrait connaitre les animaux sur la toile - 9rS Onq sur cinq : les cata. * 7,15 Teletubbies - 7.40 Le zapping - 7.rE
combes - 9,40 Galilee design designers: Garouste Best of Nulle part ailleurs.
informations, mais il rentre et Bonetti - 955 Silence, ga pousse I . 10.10 Tous
8.30 Uhonneui des lfinslow esooar s
seulement tard le soir. sur orbite - 1020 Le Tour de France des r6gions :
ric75l Fllm de David Mamat - 1999 - I h 40.
* Severine travaille toute la
la ballade de Merens - 10.$5 Fen&res sur: La Corse
- f% Sine; Daktari . 12.15 Roulez jeunesse .
10. 10 Rions un peu en attendant la rentr6e.

soirde d partir de 18 h. 1220 Cellulo - 12.50 C'est vous qui voyez : [a 96o. t0;30 Holy smokeaomrruo
graphie - 13.45 Le journal de la sant6 . 14.m tr6751 Film de Jane Campion - 1999 - t h 50.
Cependant, elle souhaiterait Chantons sous l'0ccupation . 15.00 Vi(uel Everest * 12.20 Les Shadoks et le Big Blank - 125
- 15.55 Kadt6, un rdseau de femmes . 16.50 Les Le journal - 12.35 Le zapping - 12.40 Canal
regarder un film. frdres Flub - 17.05 Sil'e ; Alf . 17.3) 100 % ques- + classique - 13.10 Seinfeld.
* Mireille voudrait pratiquer son tion ? g6n6raion - 18.00 Le secro4 de la Roiide -
18.55 Je suis un citoven du monde. t3.35 Le dinerroozsoz
espagnol. Archimede : La canoprie .
t13751 Film itslion d'Ettorc Scola - 1999 - t h 44.

* Mohammed s'int4resse aux d'ozone pour la forgt ? - Lu$es su royaume


16.05
15.30 Tout La cape et l'6pee.40250

*
avions.
Claudine voudrait regarder un
des fourmis - 19.18 M6teo.36163
19.50 ABTE infogzmsr
m,15 Reryftage: Au royaume des fleure.
ti375-l H,:il:f,fl :x,:ir#lgnfitun'
* 18.15 Cowboy Bebop
o.,l
- 18..t0 Spin.City -
19.05 Le iournal - 19.!.5 Best of Nulte part
film, mais elle ddteste les films 509144

m.45 COIGORDErgllsa ailleurs - 20.05 Le zapping - 20.10 Daria.


amdricains. D@ment lrc rllamand de Peter Bardehle. 20,35 SU[Sll!ilE$seeosz
*
0
Le crash d'une l6gondo. Critiqu6 des son
Corinne souhaiterait savoir Film rm6rlc.in d'lstyan Szabo: 20OO - 2 h 53.
lancement pour son bruit et sa consomma. Avec Ralph Flonnos (lvan ot Adam Sors, lgnatz
quel temps ilfera demain et tion, le Concorde a longtomps s6duit par sa Sonnenschein). William Hurt (Andor).
voudrait ensuite 6couter les rapidit6. Mais le crash de Gonosse le 25 Romary Hanis (Valerie Sors), Rrchel Wds
iuillet 2000 semble avoir difinitivement |.1€62'] (Grsta). Debonh K.rr Unger {Carola).
infos.
* Frangoise est photographe
donn6 raison e ses d6tracteurs. Un an
aprls ce tragique 6vdnement, ce document
raconte l'histoire du promier avion com-
o
l&of,[
Hktoriquat lvan Sonnenschein raconte de
nos iours l'histoire do ss famille et, e travers
elle, celle de son pays, la Hongrie. Son arrii
filflilt
amateur et apprecie les films mercial supersonique. re grand-pare, Emmanuel, fit fortune gr6ce i

sentimentaux. 21,fi lnlemoosersT la fabrication d'una liqueur m6dicinale. Son


fils, lgnaE, doit lutter contre.famis6mitisme
Plicc allemande de Tomaz E. Pandur
d'apres La divine comddie de Dante. Avec de la soci6t6 hongroise tout en devenant un
Dhtmrr KOnig (Virgile), Thomas Schmauser juge respect6.
(Dante), Frit2l Hlborlandt {B6atrice). /.Javis du Joumal: pour adiLtt* et adoles-
Durant quatr+vingtc minutes, les com6- ents. Une gnnde fresque qui ra6n@ h
diens de cette adaptation de Dante 6vo- xga d'une famille juive hongroise sur trois
luent avec de l'eau jusqu'aux genoux, dans gdndntions. Le tout pourra paraitre un peu
un d6cor compos6 d'un 6norme entonnoir long et parfois ffiuffla,.mais l'ontreprig
en t6le ondul6e avec, au fond un bassin. est forte et belle, et elle mdrite largement
23.10 votre prdsence.

o
La f.enme orientale sstleoo
T6l6film espagnol de Migucl Hermoso. 23.30 Seinfeld - 23.50 Spin city.3&Sa
Rediltusion. Avec Choma Munoz (Gonzalo),
Yumi Fuiimorl (Sakthi), Joc6 Coronado.
0,t5 les destin6es sentimentaleo 2re46se
ri3751
Ouitt6 par sa femme, Gonzalo sombre
dans la d6prime. ll se prend alors B r6ver 3.10
176751
llHuiiiHil;ffi,'#;,t
Film de Melvln Van Poables - 2000 -
7il
h 45.
d'une femme soumise, douce, r6serv6e.
L?vis du jnumal: pour adultes. 4.55 NPA Live.30t240t9
0.10 Arte info - 0.35 ETrn ..Le$ 6pices de la 5.30 Golf
passion - 2.25 Les 100 photos du sidcle - R6tro. Sp6cial figer Woods et Grand
2.rO Fln. 549rs564 chelem.26067729
XU
EL FILM PASSD CE SOIB?

ffi M
!es enreg istrements et remplissez la grille.

Et si on allait au th66tre? Qu'est-ce qu'on joue en ce moment?


On joue Antigone d'Annouilh. Tu as envie de le voir?
lln'y a rien d'autre?
Attends, je suis en train de chercher dans le guide. Si, si, Cyrano de Bergerac. Qa te dirait?
Oui. On y va? Demain, c'est lundi, c'est rel6che. Alors, peut-Otre apres-demain. Qa se joue jusqu'd quand?
On donne cette pidce jusqu'd la fin du mois. Alors, ga va. On pourra la voir.

A116.Bonjour, Est-ce que la location est ouverte pour Cyrano de Bergerac?


Oui, vous pouvez r6server des places tous les jours de 11h a 19h, sauf le dimanche.
Est-ce que vous avez des places pour le spectacle de demain soir?
Non, Monsieur, pour demain, ce n'est pas possible. On joue Antigone demain.
Zut. Et mercredi?
Mercredi, c'est dejd complet. Par contre, il nous reste des places pour jeudi au 20 balcon si vous voulez
i
assister au spectacle. Et j'ai encore des places I'orchestre, au troisidme rang.
Tr6s bien. Je voudrais r6server deux places pour le spectacle de jeudi. C'est bien d 20 heures qu'il
commence?
C'est bien cela, Monsieur.
Vous pourriez me dire, s'il vous plait, combien co0tent les deux places?
C'est 30 euros 70 la place. Je les r6serve A quel nom?
Au nom de Dupont. Jean-Marie Dupont. Je viendrai les chercher demain.
C'est fait. ... D'accord. Merci, Monsieur, et au revoir.
Au revoir.

Bonjour, je voudrais deux places pour Am6lie Poulain.


Pour quel jour, Monsieur?
Pour aujourd'hui, euh..., pour la prochaine s6ance, enfin... je ne sais pas... vers 1B h 30.
Je suis d6sol6, je ne peux pas vous donner de place parce que le film est d6jd en train de passer.
Zut. ll a commenc6 dr quelle heure?
A 1B heures.
Bon, je l'ai rat6. ... Et il ne passe pas d 20 h?
Non. Par contre, demain, il passera d 20 h aussi.
Oui, mais demain, c'est jeudi et ce n'est pas tarif reduit. Bon, tant pis. Donnez-moi deux places pour demain
soir pour la s6ance de 20 heures quand m6me.
13 euros 72.
Voici. Et merci. Au revoir.
Au revoir.

logue 4
Anais, tu as envie de venir au cin6ma avec moi ce soir? Je t'invite.
Quel film passe en ce moment? Tu sais que je ne me passionne pas tellement pour les films hollywoodiens,
alors, situ pouvais me proposer une com6die ou m6me une trag6die, mais europ6enne...
Le banc, film espagnol, qa te dit?
C'est en version frangaise ou sous-titr6e?
C'est... en version originale, je crois. Mais quelle importance? On m'a dit que le film 6tait bon. Alors, on y va!
C'est decid6. Je vais chercher les places et on se voit devant le cin6ma, a 19 h 45.
Super. Qa marche. Alors d ce soir.

75
III QUDL [.ILM PI

"{
r':l(tr;h
'*ra+'rl
^./
W\
,i;.t
Cherchez dans les dialogues une expression typiquement frangaise pour exprimer les id6es suivantes:
'1. vous voulez savoir quel spectacle il y a au th6ete:..................
2. vous voulez savoir jusqu'it quelle date on peut voir un spectacle: ................
3. vous ne savez pas quelfilm on peut voir:
4. vous voulez savoir si on peut r4server des p/aces au th66tre:
5. on ne peut pas aller au thedtre le lundi:......
6. yous faites ta rdservation des p/aces, mais vous ne connaissez pas le nom du client:
7. vous voulez €tre slr de l'heure oi commence un film, un spectacle: .................
8. vous voulez voir le film des qu'il passe la prochaine fois: ............
9. vous dites une expression qui signifie: < ce n'est pas grave )): ...............
10. vous voulez savoir si l'autre a envie de venir avec vous:
11. quelque chose n'esf pas imporlant selon vous:

13. vous 6tes d'accord avec quelqu'un: .............


14. vous voulez savoir si le film parle dans votre langue: ...,.,.,.........
1!\
#e:P rld
\,:I F

Posez des questions selon le mod6le:


- J'ai envie d'aller au th66tre. Et si on allait au th6Atre? - Mi lenne, ha...?
1. vous voulez manger une glace 2. vous voulez inviter vos amis d un diner 3. vous souhaitez que l'autre vous
propose un meilleur spectacle 4. vous demandez dr I'autre de r6server les places 5. l'autre a oubli6 de payer et
vous le lui dites 6. l'autre est triste et il ne vous dit pas pourquoi 7. vous avez besoin d'aide 8. vous voulez boire
un caf6 9. un 6ldve devrait apprendre ses legons
i1.'r"!':r.rii;**ili!rbnirii*"**u'*nu****"uuu''i$.-grl#.u#-.8$lii,r
::rj:;riIl1li;rllll l.;l rrliillillillliiii:ll
inaiitiiifEifrif iill'iiif B$El#,i..[lf flnlf#E.4rff ffiffi
f..
Clf,*
\taiil
w'
r-l-i
H
Regardez la pr6sentation des spectacles et choisissez un programme avec votre partenaire:
A: vous oouvez regarder le programme et r6pondre aux'questions de votre partenaire.
B: vous ne pouvez oas regarder le programme et vous devez poser des questions.

Votre ami(e) / votre mari ou femme veutt vous inviter et


, vous posez des questions (heure, date, titre, dur6e).,:

Tetepnonez au th66tre I a tl MaiJon de la culture / A la


Maison des Jeuni:s / aux organisateurs de la randonn6e
, pour OemanOei Oes informations (heure, date; tltfe, ,

diji6 i:s1.il,V,€IenCor:e,d,es,,Dlac65):6tifi6i$erv

L'Op6ra de Paris et la Com6die Frangaise: ces deux Cin6ma i la MJC


grandes maisons vont collaborer A partir du printemps Le mardi l0 avril, la Maison des Jeunes et de la Culture
prochain. L'orchestre et le ballet de l'Opera presenteront Le diffusera le film < Samia >> de Philippe Faucon.
malade imaginaire de Molidre avec la rnusique de scene de Le mardi 2l avril, la Maison des Jeunes et de la Culture
Marc-Antoine Charpentier. diffusera le fihn < Pos.se.ssiotts > d'Andzej Zulawski.
R6servations tous lesjours, I l-19h, saufdirnanche. S6ance d 20 h 30. Tarifreduit pour 6tudiants.
Tel:8 01.67.87.87.87. Duree I lr 13 et I h 37. I 04 33 32 33 32

Randonn6e
Un second concours de photos
Le Club Vosgien de Vill6 organise le dimanche 8 avril une
i la Maison de la Culture
randonn6e dans les Vosges du Nord. Une curiosit6 sur le
La maison de la Culture a organis6 une exposition de photos d
parcours sera le moulin d'Erschwiller. La randonnde durera 5
succds. C'est donc naturellement que la Maison de la Culture
heures. Elle est ouverte d tous. Bonnes chaussures et v6tements
en propose une seconde cette ann6e. Le thdme retenu pour cette
de saison, repas de rnidi et boissons d amener. Rendez-vous au
exposition est: < Z'eau et les catastrophes >. L'exposition aura parking de la gare de Vil16.
lieu du 29 juin au l2 d6cembre.
Participation aux frais de transports.
8 Renseignements au 02 41 77 29 29 I Renseignements au 03 88 57 03 88

76
FILM PASSE CE SOIB?

ds "#$
des questions sur les parties soulign6es des phrases suivantes.
Madame Duval est morte en se baignant.
Nous partirons en vacances en prenant l'avbn.
En regardant ce documentaire, j'ai compris les causes de cette horrible guerre.
1. Tu verras, en mettant ce maillot de bain, tu seras plus jolie'
5. En sachant qu'il y aurait un bon telefilm ce soir, les Micelle ont laiss6 la tele allum6e.
6. J'ai 6cout6 les informations d la radio en faisant la vaisselle.
7. Vous resterez mince, Madame, en faisant 30 minutes de gymnastique par iour.
-4. 1.

@ffi
llettez au g6rondif. Attention aux pronoms.
/Vous avons r6ussi parce que nous nous sornmes entrain6s.
+ Nous avons rdussi en nous entrainant beaucoup.
l. Elle a termin6 son doctorat parce qu'elle a travaill6 comme une folle.2. Comme elle a arr6t6 de manger du
fiomage et des desserts, Coralie a perdu beaucoup de kilos. 3. Si tu courais, tu arriverais plus vite. 4. Comme
Yves savait que nous ne serions pas ld lundi, il n'est pas venu nous voir. 5. Si tu appelles le th6Atre, tu pourras
facilement r6server des places pour le spectacle de dimanche soir. 6. Quand mon grand-pdre est mort, il nous
a laiss6 sa r6sidence secondaire et son chalet. 7. Comme tu avais bu trop de caf6, tu n'as pas pu dormir la nuit
dernidre. 8. Tu as froid maintenant car tu ne mets jamais de pull. 9. Ce th6Atre est devenu c6ldbre lorsqu'il
pr6sentait les pidces de plusieurs dramaturges 6trangers. 10. Au moment oit vous 6tes entr6s, vous ne nous
avez m6me pas dit bonjour. 11. Tu passes du temps devant la tele car tu te sens seul.

N
Dins les cas suivants, il existe deux solutions. Quelle est la diff6rence?
Je me baignais et je chantar's. -+ Je me baignais en chantant. --> Je chantais en me baignant.
1. Je m'habillais et je pensais au spectacle que j'irais voir. 2. Tu te coiffais et tu te regardais dans le miroir. 3. Elle
se deshabillait et elle avait d6jdr sommeil. 4. Nous nous levions et nous avions encore envie de dormir. 5. Tu t'es
reveille ettu 6tais angoiss6.6. Nous nous disions < je t'aime> et nous nous regardions intens6ment. T. Le beb6
pleurait et hurlait. 8. Vous vous rencontriez et vous vous disiez bonjour. 9. Vous vous s6pariez et vous ne vous
aimiez plus. 10. Je travaillais avec ce r6alisateur et j'ob6issais d ces exigences. 11. Tu t'occupais d'un malade
et tu t'inqui6tais de son 6tat.

77
FILM PASSE CE SOIR?
,rffi.
4Iffi&
)i#r
Eldve et professeur. Trouvez une r6ponse pour chaque cas en utilisant le g6rondif.
- Excusez-mol, ie suis arriv, en retard parce que ie me suls leve trop tard.
- Ecoutez-moi, en vous levant plus t6t, vous arriveriez d l'heure!
1. Excusez-moi, j'oublie toujours quel est le devoir parce que je ne fais pas attention.
2. Excusez-moi, j'ai rat6 le cours parce que je n'avais pas pu me lever.
3. Excusez-moi, je n'ai pas 6crit la composition parce que j'avais perdu mon cahier.
4. Excusez-moi, je n'ai pas traduit le texte parce que je ne comprenais pas tous les mots.
5. Excusez-moi, je n'ai pas fait tous les exercices parce que je ne comprenais pas cette grammaire.
6. Excusez-moi, je n'ai pas appris les mots parce que je ne savais pas qu'il le fallait.
,&.
/:l:m f**-4
u+sE&r
"qir''ffi
-w \
Eiitez les r6p6titions avec des pronoms (te, la, tes, lui, leur, y, en, se / doubles pronoms).
1. Je n'ai pas dit bonjour d M. Roger en rencontranl M. Roger.2. J'ai compris les causes de leur s6paration en
parlant avec Lydie de leur separation 3. J'ai lu toutes les pidces de th6Atre de Molidre, en m'int6ressant d ses
oldces.4. J'ai pris le cadeau que Jules m'avait offert en remerciant Jules de ce cadeau. 5. J'aifinitoute l'assiette
de crudit6s en me servant peu de crudites. 6. La petite fille vivait avec ses parents en ob6issant parfaitement 4
ses parents. 7. Jean a dit une seule phrase d Stephanie et il a angoiss6 St1ahanie en disant d Stephanie cefte
phrase.8. Tu m'avais demand6 deux enveloppes et je n'ai pas mis l'adresse en t'envoyanl ces deux enveloppes-
g. Nous devons suivre les normes de la soci6t6 en appartenant d ceffe soci6t6. 10. Nous nous sommes coiff6
les cheveux en nous brossant les cheveux. 11. J'ai aim6 la ratatouille en mangeanl de la ratatouille pour la 1e*
fois. 12. Les enfants ont pr6sent6 la po6sie d leur mdre en chantant la podsie ir leur mdre.

M
Mettez les verbes au pass6 selon les rdgles de la concordance des temps.
l.Envoyantqu'il(avoir) essay6delerassurer.2.Enconstatantquecebidonville (6tre)laid etgris, Ia
peur, j'ai
mairie a pris la d6cision de construire un nouveau quartier HLM pour y loger les habitants' 3' En voyant que les
6ldves (apprendre) A conjuguer correctement les verbes irr6guliers, le professeur a termin6 le cours de
grammaire.4. En apprenantque tu (venir) seulementle lendemain, nous avons ete degus.5. En esp6rantque
les enfants (accueiilir) les petits chats avec plaisir la semaine d'aprds, nous les leur avons donn6s. 6. Les jeunes
ont fix6 la date de leur mariage en esp6rant qu'ils (obtenir) I'accord des parents. 7. Nous 6tions tristes en
apprenant que notre beau-frdre (mourir) d'une maladie grave quelques jours plus t6t. 8. En voyant que les
sympt6mes (disparaitre) compldtement en B jours, le m6decin nous a conseilt6 d'arr6ter le traitement.
#
Thime. Traduisez les phrases suivantes en utilisant le g6rondif.
1. S6ta k1zben beszelgettt)nk.2. Beszltgetve setitlgattunk a tengerparton.3. Ha sokat edzel, biztosan sikerd
lesz a sportban. 4. Evds kdzben jdn meg az etvAgy, 5. Atvas kozben f(tztam tegnap 1iszaka. 6. Tanul1s kozbeA
zenet haltgattam. 7. Komolyzen1t hattgatva tanultam. 8. Vannak olyanok, akik tudnak kotni tdvenezes kdzben-
9. Mig a lVl kikapcsolta, bekapcsotta a rddiot. 10. Azzal, hogy uj videomagnot vdsaroltunk, rengeteg pdnil
koltottt)nk. 11. Valamennyien sirva i6v0nk a vilitgra.

*h
Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire?
FILM PASSE Cl-!om?.

6
ssez le tableau suivant:

N
Remettez-les i leur place'
mots en italique sont m6lang6s'
acteurs.du film'
C'est le producteur qui dirige les
les acteurs'
le protagoniste permet de trouver et adapte une id6e, un livre, une pi6ce'
Le rtarisater.rr d6crit tes scenes
que donne t'6quipe de montage.
;; ;;;i;, moyens financiers un typique'
ie scdnariste est tourne dans paysagefilm'
f-" 0"t", animdjoue le r6le principaldu -^- et des hrrrilc
^+.{^- bruits'
:i: ffi;;ffi;i* o"til' bl film' ajoute-le
qu'on a fllmee'
son

tUo film dlaventures est une BD

79
EI quEL FrtM PAssE cE sorn
/il{L

d&rs
a€ir' s
Qie signifie <<i!>r ou <<elle>> dans les phrases suivantes?
1.II permet au public de connaitre les meubles et les styles d'ameublement d'une 6poque'
Z. gite est souvent originale, elle est le premier el6ment d'un film.
3. II d6crit les plans, les dialogues, les accessoires, bref les 6l6ments du
film'
4. Etle permet de filmer, c'est sur elle qu'on enregistre le film-
5. II est un lieu or1 on r6alise certains films, par eiemple les feuilletons ou les
dessins anim6s'
6. Eile permet de pr5senter un nouveau film et d'attirer le public.
7. It est le v6tement que porte un acteur ou une actrice'
8. Elte est la phase oi l'on vend le film.
9. II est la personnalite des personnages'
l0.IIpresente les paysages iypiques des Etats-Unis et l'epoque des cow-boys'

@ffi#
Lisez la recette suivante. Puis 6crivez-en une pour un film ir succds'
Savez-vous
. qLt'un film quir6ussif, qui marche bien s'appelle un film d succis?
o QU,ut) fitm qui ne plait pas au public et quifait un 6chec s'appelle un navefl
tl
Recette du navet tl Receffe du film d succis
tl
rl
Ingr6dients: llngr6dients:
I

a beaucoup d' imProvisatj-on ra


I

a peu d'id6es originafes la


I

a des d6cors banals ra


I

o quelques mauvais acteurs a


r un r6alisateur Paresseux a
o une 6quiPe de montage qui s'ennuie a
. des publicit6s idiotes
A un castinqt prenez de nouveaux acteurs'
Choisissez ceux qui ne sont Pas
professionnefs.
^d6cors Mlfangez-1es bien avec des
qui ne vont pas avec f'histoire'
M6langez aussi -Zes diaTogues, f'ordre n'a
pas d'importance. Evitez de pr6parer Ies
scdnes, A la fin, ajoutez des costumes
laids. N'oubfiez pas d' improviser pendant
fe tournaqe.
TravaifJ-ez Peu, mais pendant au moins 5
semaines.
D6pensez beaucouP d' argent.
Faites queTques PubTicit1s idiotes.
Attirez fe Public. Le 16suTtat sera une
catastrophe. Bon aPP1tit !

Humour

C'est ma doublure, ette me suitcomme mon ombre !

80
L FILM PASSE CE SOIR?

etli 6s phrases suivantes par avoir D otl ( 6tre >:


<<

Michel aujourd'hui, aprds avorr / 6tre sort.id.t'r"'.llT?,;f?1"-: I,Y::l'^': !^?::t^::"2"rli:,T f"',.:13ff;t;;:;


Hi:[ffii]iii:j'[;Hl",i;u;#;;;'; 6t;;;i; Jl;r,obit,r, l se sentait encore raibre Apres nous avoir
concJ;;;;;'
familles,
dans ra voiture, il[::#:{^'::::,:ff"T:5J?J;
drT querques mots 1",':,.!"i:-::T:"^t::,1Xi:'"'
j'ai constate que j'avais perdu les
#:lU"H:"":.[,?X"lr"orrning. Aprds ^, ,noi, /6fre assrs
j'etais tol q1:.,1':1,? t:'ti:::'T;13';
de ma maison. Apres Znoiri eti" reftechiune
minute'
""t:li-:*""?i:iau cin6ma' Aprds y
je suis all6 directement
"r#XffiT:":.tl?J, /
avoir 6tre redescenrdru de ia voiture, y Aprds avorr
d'arer dans ra sare pour v6rifier si la cle etait'
/ 6tre entr6,j,ai oemande si ce serait possibre
pos6 cette question, j'ai reeu une. r6pons.e;;:t!: f,T"-1t^"::Ti,l.?:,"."fl',.!1e:Jlfli:?"";Il:':3
s6ance suivante. Apres avoir / 6tre revenu au
ix""""iL: H"r.rlr" JJ; de ra saile avant re debut de ra
, je suis mont6 dans la volture
et je suis rentte'

iers aprds les avoir requ.... du producteur'

t,it,liil#;.Jt'nte'.ii+a i+."iJ-"ri,*-d.,i:,X"lt'^i r!r{if;r1",*ffi"t+.1;i+,+,!,,.,i ,,,',',.,.'r.


fi$#+t#$ir*rjfir
H"fiiHft$.'9..81+d" lltl$uitr#-*'Si$; i

l+*ii:+

H'E;,..EtF*11*ElhEl-q-g*

rifi+tffi
IrI oriEl ulu PLSSn Cn SOrn:',

A
-@ffi, M
.afiEJ,

Tr{nsformez les phrases en utitisant aprds avoir / apris 6fre selon le moddle'
Aprisquet'6quipeavaitfiniletournage,elleafaitlemontage'
-+ Apres avoir fini le tournage, l'6quipe a fait le montage'
tu as
1. Aprds oue ma belle-soeur 6tait sortie de l'hopital, elle nous a telephone.2. Aoris que tu t'etais habillee,
pas revus
ne vous 6tes
terile tffie oe l,armoire. 3. Aprds que vous vous 6tiez rencontr1s ir I'universit6, vous
populaires. 5. Aprds gue /es
pendant 10 ans. 4. Aprds que le roi etait mort.'l est reste vivant dans les histoires
couch6s, nous nous sommes
beb6s sonf n6s, its ont coffience d pleurer tr6s fort. 6. Aprds que nous nous 6tions
passee dr c0t6 de Versailles, elle est rentr6e d
souvenus des aventures de la lourn6e. 7. Aprds que siione 6tait
d qui il ne voulait pas
orl6ans. g. Aords que le oroducteur les arEt lGs,'l a rang6 les lettres des r6alisateurs
donner d,argent. s. eiIiil- ,*t ** etnit un nouveau t6l6viseur, nous captions mieux les 6missions'
10. Aords que tes tumi,re{ tiliient eteinteiau"rn"t"
d6but du spectacle, elles se sont rallum6es d la fin'
;tu
Wg\ *.4
.{H"
Tfinsformez les phrases en utilisant le plus'que'parfait'
1. Aprds avoirfilm6les mouvements des protagonistes, I'operateur a film6 le paysage. 2. Aprds avoir
reQules
id6es du r6alisateur, le sc6nariste a 6crit le sienario. 3. Aprds tes
qvoir rassembl6es, I'equipe a utilis6 les
Apres €tre arrives sur les
nouvelles pellicules. 4. Aprds s'6tre r6veilt6e, la vedette a tel6phone d une agence.5.
quelque chose que nous n'avions
lieux, les r6alisateurs ont commence le tournage.6. Aprds nous avoir hurt6
pas compris, l'entraineur ne nous a plus rien diI. 7. Aprds m'6tre inqui6te un an d cause
de mon fils, je me suis
senti mieux aprds.
&d
"W' "* raa temps'
ramna
fvttitez au pass6 et au style indirect en utilisant les rdgles de la concordance des
-r^^^^
l

A) l/ a demande, a voulu savoir, il ne savaitpas si etle a r6pondu, elle a dit, elte a annonc',
elle a explique, elle 1

a constatl, elle a aioute, il a trouvd que


Bl pour commencer / d'abord, ensuite, puis, en plus, 5galement, enfin
Le journaliste it la vedetfe (lnterview avec lsabelle Adjani):
Quand avez-vous commenc6 d faire du cin6ma?
Quand j'ai eu cette id6e, j'avais 14 ans.
Dans quels films aimez-vous jouer?
jou6 dans des westerns.
Je n,appr6cie pas vraiment les films d'horreur. Et je n'ai jamais
Est-ce que vous vous sentez mieux dans des r6les tragiques ou comiques?
et du role. En effet, il y a des
A vrai dire, je ne me suis jamais pos6 cette question. Tout depend du sc6nario
pas'
r6les auxquels il faut consacrer beaucoup plus de temps. Le cinema ne s'improvise
Qu'est-ce que vous tournez en ce moment?
qui a v6cu au
Je joue dans un film qui parle de la vie de Camille Claudel, femme artiste, sculptrice,
sidcle. Ce n'est Pas un 16le banal.
Qu'est-ce que vous voulez dire par cette expression?
jaloux d'elle et de son
Cette femme a v6cu dans une societe d'hommes. Les artistes hommes 6taient
plains pas de 9a! Je trouve que
A la fin, elle est devenue folle. Je dois pr6parer ce r6le. Mais je ne me
pr6paration a une grande importance.
Qu'est-ce qui vous plait dans ce travail de pr5paration?
j'entends des phrases, des
ll me permet d'observer mes propres emotions. Je r6fl6chis beaucoup,
autour de moi. Je regarde les expressions du visage des gens qui
passent dans la rue'
Quel est votre Partenaire?
Je travaille avec G6rard Depardieu. c'est un acteur fantastique.
Quand est-ce que ce film sortira?
montage qui dureront
Nous terminerons le tournage le mois prochain. Aprds tous les travaux de
d partir du printemps prochain.
temps, je pense que le film iera dans les salles
filmer une scdne'
Attention! Filmezni = Faire du cin6ma + filmerl On filme toujours quelque chose:

6
Mettez les pr6positions qui manquent:
Les gens consacrent non
Nous disposons.......... p|us.......... plus..........6quipements audiovisuels.
du temps t6levision, mais aussi de I'argent. 20 ans, lenombre appareils aud
presque ont ,........' moyenne un t6l6viseur ou des pos
;;;i;.;; ,rgr"nte. ta totalit6 .......... habitants
les personnes 6g6es """'-
radio. Un grand nombre .......... personnes ont un magn6toscope. Ce sont
1g ans quivont le p\us souvent cin6ma. Le temps pass6 ta t6l6vision
.- --.--^-r^
augmente """"" I'iI'

82
DL rrl,ltl PASSE !E SOIBI

@#
l'enregistrement et remplissez les textes'
"jJ?,""""eais
rd'hui :": ::::::::':i"'::: utrils 6taient
""""" rrarr\ von, au cin6ma
' Et encore dans les ann6es
|es ann6es
............!.....' irs 6taient """"""':""."i':'':"'-;
i; i"iril i" : f:::::f','3i
pirs apprecie: un Franeais srrr...............
3?l3l;," sur plus de
............ de prus
;;; ;;"s";;;;,ir;e:ile#;;";i; fois par an' A peu pres """""'
d'entre eux
ans va au cin6ma au minimum """"'
des spectateurs 169uliers'

Deuxidme et troisidme s6rie: films en chiffres


Pourquoivont-ils au cin6ma?
5. Pourquo.

sezlegfurondif,lesexpressionsaprdsavoir/aprds6treetOtreentrainde'egyik legnagyszerabb komikus


olyan ember (t. sz'), aki esetteg nem
ismerne Bud Spencer.t, a-z olasz film
6szet? Bud spencer 70 6ves' Pontosabba;i;;:';:ttriy'ii:;:,t'yXt:I',::.::,i!!;#,''iliffi;E,f;':?,
;' vizitabda-jittoxosegyik szerephe-z
*Xzi::i,':;i",:3!';:ri,:,',;:; ri,"Ji'iiiitiiius
viri, tdbb bainoksdsor rs nvert' Aztdn tatdtkozott
egv kalandfilmbe' Meg is szerezte
qy rendez*vet, aki e;;;'; ;ii;,
ieresett iaraxte'rt az

Pedersoti beteesveztsdt, de a sportotona;';;;; yil:'*r:,::::::":,i'#:Y::,iZi'rlill,"!"i,i'


.Wineuet vattoztatott' PedersotiBud spenser n6ven (sous
::rtr:i':L:'E;:{:r;"':;;f-:r:ii;:;i;;;? i;; rnjatii
te nom de) kezdett rimeXj,t forgatni. ezutan.
iigi szine;Gt' teliesen megvdltozott az 6lete'
Hetvenediksziltetesnapittnaztnyilatkoztaaz0is6giroknak'logymdretlzetesen,stafisztik6tkeszitettfilmes
hogy 16 firmieben Terence Hill, vagyis
1.0g rinoi, iatrrott e,s hoLatette,
munk6j6rot. Ermondta, iogy osszesen gyermeke 6s 6t unok(tia van
Mario Girottivort a partnere. uixozoen oemiiiaii claradiilt, elmeselte, hogyiarom mi6rt nem
az' egyetemre is. Az'uisagirok megk6rdezt6k'
6s valamennyi id*vet ezet6tt t6ny6vat "gffi-o"ia,t rdgen meghivta egyik filmi,be
vataszotti, hogy iellini
jittszott iditig ,,komotyuli;,fitmekben is. Eri azt "gytri, a rendezdnek' Bud
t" k?tl nrr! vetkdziie, nemet mondott
j*tszani, de amikor megtudta. hogy szamos"lJiiit*in a firm egv kisfiu kalandiairolfog
spenser bevarotta uTi{iogy ep@rorgitoiiiivet
ir etmes6ie azt is, hogy mondta' a kill6nbdz6 ielentek
problSmaia ur, ,. ,*t'diaval' Mint
majd szolni (parter de), akinek szitmtalan 6 maga is itt szilletett'
hetyszinet)t (comme) fi'aioi't4d
(Nuptes) vdlasztia maid' ugyanis (source: Ddtmasvarorszits)

B3
UEL FII..III PASSE CD SOIB?

fs
Discutez-en en classe:
6
1. Quand esf-ce que vous allez au cinema?
2. pendant tes S dernidres ann6es, le nombre de fois oi vous y 6tes all6 a augmentl? a baisse?
3. Pourquoi y allez-vous p/us souvent / moins souvent?
'preferez-vous grandes
4. Dans quels cin1mas aller: dans /es petifes sa//es2 dans /es cine-clubs? dans /es
sattes? dans /es multiptexes? Pourquoi? Comparez ces sa//es'
5. Que/s films aimez-vous? Lesque/s n'aimez'vous pas? Pourquoi?
6. Qu'esf-ce que vous recherchez au cinema?
et donnez des notes de 1
+ pour les deux dernidres questions, prenez les deux tableaux pr6c6dents
i
10 pour <<Quels films allez-ror" roir?> et de 1 6 pour <Pourquoi allez'vous
i au cin6ma?>'

T. pensez aux S derniers films que vous avez vus (au cindma, it ta tete ou sur casseffe). Souvenez-vous des
films que vous avez ador6s / apprecies / detestes, Remplissez la grille'

*&- rA
lIl#lif
\Er,
\--1 "

Jeux de r6les:
1.
vLt, mais qui vous a 1normdment plu'
A) Vous voulez allez au cin6ma, vous proposez un film que vous avez deid
Vous expliquez d votre amt.
.i. qui joue dans ce film, comment iljoue'
..'. quel est lc gcnre du film, s'il est cn VO,
* quelle histoire raconte le film,
.i. pourquoi vous voulez le regarder une deuxidme fois'

B\ Votre ami(e) vous invite au cin6ma. ll a deiit vu te fitm. vous ne le connaissez pas encore' vous posez des
quesfions Pour connaitre:
* les acteurs qui Y jouent
* quelle est I'histoire
{. quelles 6taient les impressions de votre ami(e) l
1

2.
voir un film que vous
A) Vous voulez aller au cin,ma / regarder un film d ta tete. Votre ami vous invite it
ave;a

dejd vu. Se/on vous, c'est un navet. Vous lui expliquez:


.i. pourquoi vous pensez que les acteurs ont mal jou6,
* ce qui est mauvais dans le film (histoire, caracGres des personnages, d6cor' lieux' actions)'
-^+:^^^\ I

* ce qu'il faudrait ajouter pour transformer le film en un film d succds,


.i. vous regrettez le temps que vous avez consacr6 d ce film.
Vous invitez votre ami(e), mais ill
B)' Des personnes vous ont par!6 d'un fitm. Vous avez envie de le regarder.
etle irouve que c'est un navet. Vous difes
i

* pourquoi vous voulez le regarder, l


* pourquoi vous aimez les aiteurs, le r6alisateul, I

* ce qu'on vous a dit de positif sur le film, i


t pourquoi vous aimez ce genre de film' l 1

Arrivez i un accord. Pr6sentez au moins 3'4 arguments'

84
EL FILNI PASSE CE SOIB?

offi
qui peut transformer une histoire banale en une histoire int6ressante?
DES FAITS, DES OPINIONS ET DES SENTIMENTS!
la description d'un film qui s'appelle <<Green card>>. Dites quelles sont les phrases qui
ptut6t un FAIT, plut6t une OPINION et plut6t un SENTIMENT.

fim est une com6die: l'histoire n'est pas banale et on rit beaucoup pendant le film. 2C'est G6rard Depardieu
le rOle du protagoniste. 3ll a un style bien particulier et d mon avis, il r6ussit d le transmettre. aDepardieu
r6le d'un Frangais qui aime la vie, aime chanter, rire, faire la cuisine: c'est quelqu'un de trds sympathique.
il etait malheureux en France et s'il a voulu partir de son pays, c'est normal. 6Alors, il a decide d'aller
aux Etats-Unis. 7En arrivant ldr-bas, il 6pouse une Am6ricaine pour pouvoir rester dans le pays. sBronte, la
qu'il 6pouse, est une Am6ricaine qui vient d'une famille ais6e, qui vit seule, qui ne pense qu'd r6aliser
bref qui est un peu 6goiste et antipathique. eNon... antipathique, c'est peut-Otre beaucoup dire, mais
n'est pas une femme qui rit facilement dans la vie. lsElle a besoin du mariage pour pouvoir louer un
t avec une terrasse que le propri6taire ne veut louer qu'd un couple. 11Donc, le Frangais et
ine se marient. l2Aprds leur mariage, ils ne vivent 6videmment pas ensemble, mais c'est mieux: ils sont
diff6rents qu'ils ne s'entendraient pas. 13C'est ainsi qu'il vient chez elle pour la premidre fois au
oi deux contrOleurs viennent leur poser des questions sur leur vie commune. 14ll faut savoir qu'aux
is, on contrOle beaucoup les mariages avec des 6trangers pour 6viter les mariages blancs. 15On vient
contrOler ce couple. 16On rit beaucoup au moment du contrOle parce que G6rard Depardieu joue trds bien
qui ne connait pas oir sont les toilettes mais qui essaie de les montrer au contrOleur. 17Le contrOle se
malheureusement trds mal. 1sC'est un peu triste, mais ce n'est pas 6tonnant: leur mariage semble
aux contrOleurs. 1eC'est pourquoi ils les rappellent ir un deuxidme contrOle au bout de 3 jours. 2eA partir
moment-ld, l'homme s'installe chez Bronte, mais c'est trds difficile: cet homme est insupportable pour elle.
nt le week-end dont ils disposent, ils essaient d'apprendre tout concernant l'autre: scdne par scdne, on
se d6couvrent mieux. 22C'est trds beau parce qu'on a envie de voir une histoire d'amour entre eux
finissent par devenir amoureux. 2aEn assistant au contrOle suivant au bout de 3 jours, ils essaient de
correctement dr toutes les questions. 25Malheureusement, l'homme r6pond mal d une question. 26Quel
! 2rll doit retourner en France. 2sA la fin, ils doivent se s6parer malgr6 leur amour. 2eOn est un peu

{F "6
I'histoire d'un film que vous avez vu en pr6sentant 1/3 de faits, 1/3 d'opinions et 1/3 de

qs ,ffis
photos suivantes viennent de 2 films. lmaginez leur histoire.
les personnages, les !ieux, les 6v6nements. Pr6sentez
faits, des opinions et des sentiments.
EL FII.,il PASSE CE SOIB?

@ sffi
Lisez le texte suivant. R6pondez aux guestions.
.:. Que/ esf le sujet?
* Esf-ce que l'auteur est d'accord ou non (pour ou contre)?
* Que/s sonf les avantages et quels sonf /es inconv6nients? Faites-en une liste.
* De quelles pafties se col7?pose ce texte?

le sous-titrage des films. On oeut se demander oourquoi les opinions sont si diff6rentes.
Pour commencer, prenons le cas de quelqu'un qui aime les films doubl6s.
des avantages pour lui. Avan]!.tou!, il peut regarder le film tranquillement. En 6coutant, il a l'impression
c'est un film qu'on a fait dans sa langue. ll y a des mots qui l'amusent, on a tout traduit pour lui. En olus.
doit pas lire en regardant. En-Cffe!, beaucoup de personnes d6testent lire en regardant un film en disant
fait de lire ne leur laisse pas le temps de regarder les images, Le fait de devoir lire d6range particuli
personnes qui lisent lentement. Pour elles, les sous-titres passent trop vite et elles ratent une partie du
Bref, le sous-titrage n'est pas trds pratique pour ces gens-ld.
Mais sont-ils en train de regarder un vrai film? Eh. bien non! Le film qu'ils regardent ne ressemble
l'original. J'ai d6jA vu que des acteurs finissaient parfois leurs phrases plus tard que le doublage et
n'entendait plus non plus les vrais bruits et les vrais sons. Et les voix! Le choix des acteurs et des actrices
trds important de ce point de vue. Heureusement, on peut voir que dans la plupart des films, les r6alisateurs
cherch6 des voix qui vont bien avec le caractdre ou le corps de l'acteur. Par exemple, on cherche une voix
pour un homme 696. Et c'est bien. Cela aide le t6l6spectateur d mieux ressentir l'ambiance du film.
lg!, on entend bien souvent des voix qui ne vont pas du tout avec le personnage,
sont pires encore! Ne vous est-iljamais arriv6 de voir des acteurs d l'6cran (les m6mes mais dans des
differents) qui changeaient de voix dans chaque film? Ne vous ont-ils pas sembl6 idiots?
le son est aussi important que I'image.
On voit bien que le doublage a ses avantages, m6me sises inconv6nients sont nombreux.
clair: il est mieux de rater quelques sous-titres plut6t que de ne pas profiter des vraies voix.
c'est dommage de rater la vraie ambiance du film d cause du doublage.

@ *M
Discutez-en en classe. Utilisez la structure du texte pr6c6dent et les mots soulign6s.
o Et vous? Efes-yous pour ou contre te doublage des films?
. Esf-/ bien pour les enfants de regarder la television pendant plusieurs heures par jour?
o Esf-ce que pensez que les gens lisent moins parce qu'ils regardent trop la tdlevision?
o Esf-ce que les cin6mas vont disparaitre parce que les gens ont des $quipements de <home cinemat chez
eux et n'y vont plus?
. Esf-ce que vous 6tes d'accord avec le choix des programmes de t1levision?
o Pensez-vous que les films europ6ens (ou prenez seulement les films hongrois) sont meilleurs que les films
amdricains?
. Qu'esf-ce que vous pensez des feuilletons?

,71u; brES
QUoi!?
iNApA6L6
DE tuo clf6( UA)
66uL NM D6 ifuY
YiDE05|
r0t

bu*+e
FILM PASSE CE SOIR?

tdl6vision C'est reldche. m0sorszUnet (szinh6zban)


(m) el6fizetes C'est fait. k6sz, megvan
qch 1. bekapcsol 2. begy0jt comddie (f) vigj6t6k, filmvigj6t6k
-le 6ves, 6vi doublage (m) szinkroniz6l6s
(f) parabolique parabola-antenna doubler un film szinkroniz5l egy filmet
moment az utols6 pillanatban 30 euros la place jegyenk6nt (helyenk6nt) 30
(r) n6zetts69 La location est ouverte. Jegyek v6lthat6k.
0n) hiraddstechnika Quelle importance? Mit sz6mit az?
emelkedik Qu'esf-ce qui passe? Mit adnak? (moziban)
-e, Js, -ales banalis, mindennapos Qu'esf-ce qui se joue? Mit j6tszanak? (szinh6zban)
(m) bUdzse, kdltsegvet6s rang (m) sor
(m) k6bel rater qch 1. lekesik vmit 2. elront
qch fog (ad6st) sauf kiv6ve
(f) kazetta s6ance (f) el6ad6s (moziban)
0 1. csatorna 2. hi-fi torony sembler t0nik vmi vmilyennek
(m) v6laszt6s sous-titrage (m) feliratoz6s
qch d qch fordit vmit vmire sous-titre (m) filmfelirat
folklorique (f) n6pt6nc sous-fifrd, -e feliratos
qch sug6roz (m0sort) spectacle (m) e16adAs (szinhSzban)
(f) sug6rz5s, mfisorsz6rSs tarif reduit (m) kedvezm6nyes jegydr
de qch rendelkezik vmivel tragedie (fl d16ma, filmdrdma
(m) lemez (pl. CD) version frangaise = V.F. franci6ul besz6l6
(m) dokumentumfilm version originale (0 = VO nem szinkroniz5lt
(f) sportive sportm0sor, k6zvetit6s zut! a csud6bal a francba!
moyenne 5tlagosan Cin6matographie Filmmiivdszet
(m) felszerel6s adapter qch filmre visz, megfilmesit
qch 1, kikapcsol 2. elolt, leolt casting (m) meghallgatds
du zapping v6ltogatja a csatorn6kat colonie (f) de vacances nyiiri t6bor
(m), serie (f) szappanopera, sorozat commercialisation (f) forgalomba hozatal
(t) kep costume (m) jelmez
,-e ismeretlen decor (m) diszlet
(m), -x j6tek, vet6lked6 decrire Qch (* s61i1s1 leir, k0rtilir
(m) tdl6vis6 hirado dessrns anim6s (m, pl) rajzfilm
allum1, -e bekapcsolva hagy effets sp5ciaux (m, pl) speci6lis hat6sok
DVD (m) DVD-lej6tsz6 film (m) catastrophe katasztrofafilm
(m) video-k6szUlek tilm (m) d'aventures kalandfilm
(m) hdztart6s (statisztik6kban) film (m) d'horreur horrorfilm
0 6tlag filmer qch filmez, megfilmesit
une place helyet foglal el film policier (m) krimi
rapport d viszonyitva, kepest s'improviser v6letlenszer0en k6szril
(m) d'attractions vid6mpark lieux (m, pl) helyszin
megy (film csatorn6n) montage (m) v5g6s
6cran / grand 6cran fV lmozi moyens financiers (m, pl) p6nzeszkdzdk
(m) keszUl6k num1riser qch dlgitaliz6l
en revenir d qch visszat6rve vmire original, -e, -aux, -ales eredeti
0 rekl6m paysage (m) tej
r6di6 pellicule (f) film, filmszalag
allum6, -e bekapcsolva marad phase (f) f6zis, szakasz
(m) mfihold plan (m) felvetel
hang producteur (m) producer
0 t6vi16nyit6 protagoniste (m) f6szerepl6
t6v6j5t6k rassembler qch 6sszeszed, Osszegyfijt
(m) t6v6n6z6 realisation (f) 1. megvalosit5s 2. rendez6s
(m) televizi6-k6szul6k rOle secondaire (m) mell6kszerepl6
0 osszess6g, teljesseg scdnario (m) forgatokOnyv
grand nombre de qch nagy s26m0... scdnariste (m) forgatokonyviro
(t, pt) 'l . variet6m0sor
scdne (f) jelenet
(t, pt) 2. konnyrizene tenir le rOle de qn alakitja vki szerep6t
apper v5ltogatja a csatorn6kat tournage (m) forgatds
Aller au th66tre tourner qch forgat
an nom de... vmilyen n6vre vedette (f) filmcsillag, sztdr
OK, ez meg van besz6lve. vieux, vieil, vieille 6reg, r6gi
Qa marche!
Qa te dirait? Volna hozz6 kedved?
C'est d quel nom? Milyen n6vre?
C'est complet. telth6z van

87
'[' tlf.' "" IT.'PA$"..il"8 NfiO

I;Ir:iffiil$,ffi,lE:,ffiIf..Collf.F re'U

,$Hfr m.d
Regardez les trois photos et les descriptions. ll y a 4 erreurs dans chaque description.
Trouvez-les. Puis corri gez-les.
M. Rene Drichic 6tait un homme $leganit. tl choisissait seS v6femgnfs aVeC'le

cosfumes. ll avait des costumes trois pieces. ll n'enlevaitjamais sa veste m

froissees: ses chemises d manches courtes (car il n'en mettalt jamals a man

farrresl5.qittUeS,ehUmis65,unieS:cofi 6,eelle qu'il poiteit sur la pholo,,$e,S:bb

Poui terminer, il etait toujours tird a quatre epingles.

Maisellenelesmettaitpainim[ortecomment!

si elle avait I'habitude de porler des pulls'a col rout6.lJne minijupe d carreaux ne cachait
pas ses jambes et ses cuisses: elle n'aimait visiblement pas les jupes qu! arrivaient aux
genoux, D'ailleurs, elle aimait les jupes droites aussi bien que les jupes larges,l Pour tes
chaussures, elle pr6f6rait les sandaies piafes aux faions aiguiltes en disant que les
chaussures d talon hautlui faisaient mal aux pieds. Elte n'y metiait pis des chaussettes,
mais des collants,jamais de bas. Un de ses habiis fr6feres 6tait le blouson, aussi bien en
/'ean qu'en cuir. Par contre, elle d6testait les mofifs fleuris ou d pois. Les fril/errS ne lui
disaient rien non plus. Quant au maquiltage, elle se maquitlait les yeux ou la bouche, mais
jamais excessivement.
:

Eile Choisissaitsa garde-robe selon ses fanfalsies Meme si elle ne se /iiisait jam,ais aller,
elle Cheichait a mettre quelque chose d'extravagani pour attirer I'attention des autres.

Au moment de la photographie, il se prot6geait contre le froid en mettant un maiteau de


fourrure. D'autres jours, it porterait une iombinaison de ski composee d'un 6/ouson et d'un
pantalon doybile Seulement, il pleuvait le jour ou on a pris cette photo; c'est pourquoi il
portait un impermeable pour se prot6ger de Ia pluie. ll avait mis un ci;hapeai'sir la t6te et
il porlait une paire de lunettes de soleil afin de se prot6ger les yeux du soleil. Au1 pieOs, it
avait des boffds et aui mains,rUes gants.lfouite monde voyait bien sion'echarpe a.utour du
cou. Parfois, ilaimait poitei'une casquette a tb ptace du ihbpeau, mais paS ce jour-ld.
Bref, il s'habillait selon le temps qu'il faisait. , ' r:' ' .:
L'HABIT ND FAIT PAS LE MOIND

les parties du corps qui correspondent aux v6tements'


J'ai froid a ...........'............'.....: je vais mettre un chapeau'
Ces talons aiguilles me font terriblement mal aux
Mon ch6ri, il fait froid dehors, mets tes gants, sinon tu
auras les gel6es'

Le gros chapeau d'Arthur lui cache bien les

N les textes et remplacez les mots soulign6s par leur contraire'


J'ai froid,je vais donc mettre ma veste'
Errt", 6 pense que tu es habill6 trop t6gQrement pourje lalessaison'
trouve plus 6l6gantes'
Je pr6fdie porter des jupes larges avec une veste car
qui ne me font pas mal aux pieds.
Je boi, poit", des chiussures-a_!a!en
Ces hommes d'affaires portent un costume qui est d la mode'
,. Cette jupe t'arrive au-dessous des
genoux'
- Tu as l'habitude de porter des robes
bien repass6es?
Annabelle cherchait d porter quelque chose de c/assioue'
Son pantalon lui montre les jambes'
Les sandales que je porle sont confortables'
un costume?
saistu qu,il ne faut jamais mettre de chemise d manches couftes avec
Tu t'habilles avec le plus grand soin, bravo!

^ffi
les textes et remplacez les mots soulign6s par leur synonyme'
onpeutdirequeCamilles,habiltaitavecune6l6ganceparfaitQ,
Aune6poque,t,tt,*ogerWriotem"nti,atniorue.Lamodenel,int6ressaifvisiblementpas.
d'attention.
M. Ren6 Duchic chois-issait sa garde-robe avec beaucoup
pas du tout son Age'
d
Cette vieille dame porte un blouson qui ne va
Attends,tunevaspassortiravecunechemisesima/repass6elll
De nos jours, les filles onf des robes tr6s courtes avec
des chaussures d talon trds haut'
i. Ses habits sont toulouI magnifiques: la
couleur, la taille, le style, tout est oarfait'
L Le maquiltage oe certain", ;lrn"" filles
est vraiment trop fort. etl9.1 se maquillent trop forlement'
Situ me demandes mon aris, je prefere les vetements sans moflfs.
pas du tout!
Ne ferme pas ta chemise jusqu'au cou, 9a ne te va
* nifranitie comme je veux, selon les changements de mon humeur'
Dans ce film, les p"rrtnnrg"i t*t
nrnittetLn v€tements qui correspondent d l'epoque'

rigez les phrases suivantes.


costume aujourd'hui'
cette femme d'affaires va rencontrer un client et porte un beau de ski'
achet6 un cosfume
Nous allons partir dans les montagnes et nous nous sommes
Avecdesrobesel6gantes,lesdamesmettentdeschausseffes'
Pour faire du ski, je porte un pantalon double elun manteau'
En hiver, les gens mettent des sanda/es'
tailleur'
Autrefois, les hommes portaient une casgueffe avec leur
mettre un manteau de pluie'
Quand il pleut, il est mieux de
pour 6viter d'avoir froid au cou
It f"ii ;, vent, je mets donc un noeud papitlon
'

*s
occasions porteriez-vous les v6tements suivants?
Je porterais / mettrais / aurais ..,, sl7.e devais / 6tais / avais ...
imperm6able, gants, bas, manteau de
papillon, tailleur, talons aiguilles, costume, combinaison de ski,
en caoutchouc
i, chemise d carreaux, vdtements doubl6s, robe de soir6e, bottes
L'IIABII NE NAIT PAS LE MOINE

@#*
Mettez un H si c'est un vitement d'homme, un F si c'est un vdtement de femme et U quand c'est
(les deux peuvent le porter).
o Dites si ces mots sont masculins ou f6minins.
calegon chemisier ( talons aiguilles )jean
costume pull d col roul6 ( gants ) pantalon
robe cravate ( combinaison de ski ) bermuda
chemise baskets ( blouson en jean ) short
noeud papillon gilet ( chaussettes ) bas
chaussures bottes casquette ) manteau
blouson imperm6able manteau de fourrure ) chapeau
6charpe minijupe maillot de bain bonnet
tee-shirt ) collants ) pull soutien-gorge
pyjama ) peignoir ) chemise de nuit tailleur
slip ) culotte ) sous-vdtement sous-pull
.&. [*r:]
dffinHS
/(?\ i*r\
r.,n
Wltll
.*r \"-1 &
ECoutez I'enregistrement et compl6tez le diatogue par les noms de v6tement.
Bonjour Agathe, c'est Adeline.
Ah, c'est toi, Adeline. Je suis un peu stress6e parce que je suis en train de faire les valises.
Oui, j'entends que vous partez. Ton mari m'a dit que vous iriez dans les Pyr6n6es.
On a d6cid6 de partir une semaine. On a besoin de prendre une semaine de vacances. Mais je n'ai
vraiment eu le temps de faire beaucoup de pr6paratifs. Je suis en train de faire les bagages. J'ai dejd mis

Ton fils m'a racont6 qu'il avait regu une nouvelle . (7) de ski. ll etait bien content.
Oui, on lui en a pris une de la m6me marque que la nOtre, alors on va 6tre tous habill6s de la m6me fagon-
On s'est achet6 des .................... (8) et des . (9) assortis. On va t'envoyer les photos quand on
reviendra, tu verras.
Si tu me permets un conseil, n'oublie pas de prendre des.................... (10) bien chauds. L'ann6e dernidre,
j'avais une .................... (11) et j'avais super froid!
Oui, mercipour la bonne id6e. Je ne vais pas prendre non plus ....(12), nide v6tements 6legants
poursortir. Sion va quelque part, on mettra un....................(13)avec un ..(14). On ne sera pas
ti16 d quatre 6pingles. De toute fagon, tout le monde sera ld pour faire du sport.
Tu as raison. ... Ecoute, je vais te laisserfaire ta valise. Rappelle-nous aprds que vous 6tes rentr6s.
D'accord. A la semaine prochaine!
A la semaine prochaine!
A
"4S*"\. *4
riii(l+}
\ffi+r'.,#' tu*.
.E_^]
Liiez les phrases oir tous les v6tements sont au pluriel. Soulignez ceux qui ne s'utilisent qu'au pluriel.
Vous pourrez alors ajouter l'expression une paire de... dans les phrases.
1. Cette fois-ci, les dames ne mettront pas des collants, mais plut6t des bas sous les jupes de leurs tailleurs.
2. Je n'ai pas reconnu Th6o qui avait de nouvelles lunettes aujourd'hui. 3. Pour l'hiver, j'ai dejd achet6 de
nouveaux gants, de nouveaux chapeaux, de nouvelles 6charpes et de nouvelles bottes. 4. Ma machine d laver
ne marche plus; je n'ai plus beaucoup de chaussettes, de culottes et de tee-shirts que je pourrais mettre. 5. Mes
pantalons noirs, je les mets avec des chaussures plates assorties. 6. Parmi les filles, il y en a qui portent des
talons aiguilles.
,&"
dffiTTIYil
.-J
fd'\.
lii**fl( ag,_J.
wz'
Thime. Traduisez les phrases. Utilisez une paire de... dans certains cas.
1. Nagyon fdj a labam ebben a cipdben. Nem kertilhetem el, hogy 0j cip6t vegyek. 2. Atropusi orszdgokban a
ndk nem hordanak se meleg zoknit, se harisnydt, se harisnyanadrdgot. 3. Ha nem akarsz megfdzni, vegyel
kesztylt a kezedre, csizmdt a l6badra, sdlat a nyakad k6re, sapkdt a fejedre 6s term1szefesen kabittot.
4. Szegeny ember! Afelesege elindul reggel, hogy vegyen magdnak egy (ij napszemuvegef 6s egy 0jftirdlruhdt,
de delutdn egy uj nydri ruhdval, egy 0jfilrddk1pennyel, egy uj szanddllal 6s egy nydri koszti)mmel €rkezik haza.
5. Nekem nem tetszenek azok a l6nyok, akik elhanyagoljak magukat, de azok sem, akik 6rillt modjdra kifestik a
szemilket 6s olyan rdvid szoknyat hordanak, hogy mdg a bugyijuk is kildtszik. 6. Ahhoz, hogy az ember az utols6
divat szerinti ruhdkat hordja, nagyon sok p1nzre van szilksdg. 7. En a kockds, csikos ruhdkat nem szeretem.
Jobban kedvelem az egyszinfieket. A pdttyds meg nem is jut eszembe. 8. Oltdzz az evszaknak megfetetoen.
90
L'IIABIT NE FAIT PAS LD MOINE

sez I'intrus.
Qu'est-ce qui n'est pas un sous-v6tement?
slip - soutien-gorge - culotte * baskefs
Qu'eslce qu'un homme d'affaires ne porterait jamais?
costume - gilet - pantalon - chemisier - cravate - chausseffes
Qu'est-ce qu'on ne met pas aux Pieds?
boftes - chausseffes - falons aiguilles - manches - collants
Qu'est-ce qui ne signifie pas < s'habiller>?
mettre - enlever - boutonner son v)tement
Qu'est-ce qui ne signifie par 6tre < bien habill6 >?
se /aisser atler - 6tre tire it 4 epingtes - avoir des v1tements dernier cri - 6tre habille avec soin
Qu'est-ce qui n'est pas une fagon de s'habiller?
d6mod6 - extravagant - classique - selon la mdt6o - froiss6
*
Lbez les descriptions et dites de qui il s'agit (le petit chaperon rouge, Blanche-Neige et les 7 nains,
{Gendrillon)
t. La jeune fille etait habillee dans des v6tements laids de couleur grise ou noire. Elle portait des chaussures
en bois. Elle n'avait pas de bijoux alors que ses demi-soeurs 6taient habill6es des plus jolies robes richement
orn6es et avaient des bijoux plus beaux les uns que les autres.
2 La petite fille etait habillee d'une robe rouge, d'un manteau rouge avec une capuche rouge, m6me ses bottes
6taient rouges.
a Quand la jeune fille s'est enfin r6veill6e, elle a vu devant elle des petits hommes qui portaient une veste et
un pantalon avec un bonnet long sur la t6te.
ft
El6crivez les personnages suivants physiquement et du point de vue de leur habillement.
+ Tarzan et Jane * Harry Potter
* des rockers quiont de grosses motos * Cruella (des 101 Dalmatiens)
* te pdre Nodl * un cow-boY
@rF
Regardez les mannequins suivants et dites quels v6tements ils portent.
r dites aussi quels sont les motifs et les formes.

91
L'IIABIT NE I.AIT PAS LE MOINE

R6pondez aux questions.


. Connaissez-vous le mot < haute couture >? Qu'est-ce qu'il signifie?
o Est-ce que vous connaissez /es norns suivants: Pierre Cardin, Coco Chanel, Kenzo, Calvin Klein?
. Connaissez-vous des parfums frangais? Citez des marques.
,4L
d*ffi
'\tritz
w.
N
Ak,
Associez les mots avec leur d6finition. Gherchez les mots hongrois qui y correspondent.
1. Celui qui fait des v6tements.
2. Tout le temps, toujours.
3. Donner du travail d quelqu'un, 6tre son patron.
4. Entreprise qui s'occupe de cr6er la mode et des v6tements.
5. Partie du continent asiatique.
6. Marque, titre.
7. Pr6sentation des nouveaux moddles de vOtement.
8. Quelque chose qu'on utilise contre la pluie.
9. V6tements de confection.
10. Ob6ir aux exigences.

lpet;u;rg,,,

parties du texte. Mettez r' dans Ia case correspondante.


l,::,,,,2':"'
oe, ,i,
:iiiiillliiii! ;:;..1i.L;,:ltl,a:;a
iiHinffitd
iiriiPF,[411; ilF,BI-#r,ri !tp,,sffi,ff
ioicbttE uraohts ldtfii6ffi
,ilii0xiHlieii#Srj*r,n1u,;5:ei,ili)i#:.iedlit\i&:itr;,ii'ttF.idhde?l
'fl:t:ii:Gdfi'ffiFiili'ld,iiiCiia t5ur$,irbitiuiiifrit',lid,ii,t*iiiiddi,e's?,
9li1i,6:5fii#6.y1f Serib'b$Ser##i,:ddtiiil6ti
4 i"} :,Dififlitidii; ile'C iliiaison's rtd*,h'autd"ib,;but tiiie :
siiiiQ,le$iiio,d.to,uail6::iii,ifiai$ons.hfodursbnt?
6;l:iodfii#.di,iiBieri,asiareHt siirdi:ffiddd2

@ s"m
Dites si c'est VRAI ou FAUX. Vrai Faux
1. On est automatiquement maison de haute couture quand on cr6e son propre style. trtr
2.ll y a de moins en moins de personnes qui sont employ6es dans ces maisons. trtr
3. Les maisons de haute couture pr6sentent deux collections par an au moins. trtr
4. Les couturiers faisaient au d6part seulement des robes. trtr
5. ll est possible de trouver des lunettes dont la marque est Pierre Cardin p. ex. trtr
6. Le style des cr6ations est ditf6rent chaque saison, mais on peut le reconnaitre. utr
7. Si quelqu'un veut assister aux d6fil6s de mode, il peut y entrer sans probldme. trtr
8. ll y a 3% des clients qui sont franqais. trtr
9. Des pays comme le Japon sont trds int6ress6s par la haute couture frangaise. trtr
'10. Des actrices achdtent des robes de haute couture. trtr
11. Certains cr6ateurs sont des hommes d'affaires, d'autres, des artistes. utr
@s#
!ndiquez 3 6l6ments pour chaque question:
1. Maisons de haute couture mentionn6es dans le texte:
2. Exigences de /a Federation frangaise de la couture:
3. Manidres des cr4ateurs de trouver des ld6es:
4. Pays qui sont les principaux acheteurs.' .................
5. Choses que les marsons vendent en plus des robes;
6. Personnes a qui les defiles sont r6seru6s.' ...............
92
L'IIABIT NE FAIT PAS LE MOINE

L'ART DE LA MODE
Des grands couturiers aux ieunes crdateurs
is a toujours 6t6 1a caPitale produits de beaut6, des chaussures,
ionale de la rnode et de des lunettes, des ParaPluies) sur
un monde dans lequel la
,
lesquels ils mettent leur marque.
occupe une Place Particu- a Chaque cr6ateur a son stYle bien
Actuellement, une vingtaine particulier qui Peut 6tre reconnu
maisons de haute couture, des d'une saison d l'autre. Les Pr6sen-
rs nouveaux et des maisons tations des collections sont r6ser-
prOt-d-porter emploient plusieurs v6es aux acheteurs professionnels
iers de personnes. et aux journalistes, mais aussi aux
obtenir le label <haute clientes particulidres. Les d6fil6s
re >>, les couturiers doivent sont g6n6ralement organis6s dans
re aux exigences de la les salons des maisons de couture
iration.franqaise de la couture, ou d'un grand h6tel Parisien'
prit-d-porter et des crdateurs de Chaque ann6e, c'est un sPectacle
: de nouvelles collections sont qui s'organise autour des moddles
deux fois par an. Les qui sont diffdrents de ceux de
s <printemPs-616) sont l'ann6e pr6c6dente, mais dans Picasso, Pierre Cardin: Jeanne
vers la fin du mois de lesquels on reconnait le stYle du
Moreau et Mireille Mathieu...
r, ceux des collections couturier. des hommes
o Si les couturiers sont
mne-hiver> le sont vers la fin 5l-es collections sont vendues ir
des
d'affaires, ils sont aussi des artistes.
mois de juillet. Au minimum acheteurs frangais ou 6trangers'
Ils regardent, ilsobservent, ils
nte-quinze moddles doivent Environ 97oh des acheteurs sont
pr6sent6s chaque ann6e' En 6trangers (Etats-Unis, des 6mirats
trouvent de nouvelles formes
pendant des voyages, d des
au moins trois mannequins arabes, des PaYs de l'Extr0me-
expositions de Peinture et des
€tre employ6s en Perma- Orient). Les Prix des moddles sont
visites des mus6es. Ainsi, le th66tre
par la maison qui doit aussi trds 6lev6s et le nombre de clientes
a fait beaucouP d'effet sur Yves
loyer vingt Personnes au ne d6passe Pas 1800 acheteuses Saint-Laurent. Christian Dior 3
lmum. r6gulidres dans le monde Par
font toujours 6t6 attir6 par les oeuvres de
seulement des vOtements, mais maison. Les grands couturiers
Salvador Dali et ses voYages dans
plus en plus d'accessoires son! tout pour garder leurs clientes
parmi lesquelles on trouve de le monde. Quant d Pierre Cardin, il
. Tous les cr6ateurs ont suivi
4 toujours 6t6 int6ress6 Par les
mOme chemin: tous ont ajout6 i nombreuses Personnalit6s
inter-
fleurs et par l'architecture.
cr6ation de robes, qui 6tait leur nationales. Yves Saint-Laurent
a

idre activite, un grand nombre des clientes aussi c6ldbres


que

produits (des bijoux, des Catherine Deneuve ou Paloma

s"d
les questions aux r6ponses suivantes d'aprds le texte'
Une vingtaine.
e: Combien de marsons de haute couture existent en France?
1. Plusieurs milliers.
2. A 6 exigencessdYdres.
3. 2 fois.
4. 75 au minimum'
5. 3 en permanence,
6. 20 personnes au moins'
7, 97%.
B. Pas plus de 1800'
L'IIABIT NE FAIT PAS LE MOIND

.&. z
6Wffi
xsr' ry
Associez les deux parties des phrases.
1. On nous a servi les fruits de mer a) dans lesquels il y avait un vin excellent.
2. On nous a donn6 de nouvelles assiettes b) aprds lequel nous avons bu du cognac'
3. Nous avons pris nos verres c) sur lequel il y avait des morceaux de fromage.
4. Nous avons repris de la viande d) dans lesquelles on a mang6 le plat principal.
5. On nous a servi un plateau e) avec laquelle nous avons pris une sauce.
6. Nous avons mang6 un bon dessert 0 par lesquels on a commenc6 le repas,
@ffi.
Remplacez prdposition + qui par prdposition + lequel, laguelle,Iesguels, Iesguel/es.

Avi.gwow, Le s fivrler aoo+


Cher tzoblu
re t'lcrls h propos de notre sotrle de santedl.

Tout d,abord, w'oubLle pas d'appeler vaLlrle et Martelle saws quL cette soirie sera enwuAeuse
erLsulte, j'aL Lwvitl ntow patrow selow quL cette solrie sera blew utLle du pol.wt de vue des rewcztLtres.Je
Le crois bl.e*t tt yw2 dLt qu'LL nte prlsewteralt deux rLluveAu,x coLLigues aveo quL je devrais travallLer
h

partlr de La serualwe prochaLrue. Ma coplwe Cad.we va wlus prisewter slw wluveau copaiw aVeo quL eLLe
't/Llus
A Lwvl,tis pnur n/.ercredl prochaLw. vLctorLa (pour quL cette solrie sentble tris Lntportawte) nt'a parLi
de Biwid[cte aveo quL eLLe s'italt dLspwtle apris L'avolr Lwvttie. €LLe est contettte de rewcowtrer tes deux
copai.n s, FridlrLc et rzonnalw, sur quLje LuL ai, d(h dowwi quelques rewsel.gwentewts et sak1,s quL uwe f)te
w'est pas uwe f€tet
le we t,al pas ewcnre dLt quej'avaLs invlti Aude apris qutj'al Lwvltl Frar"cls pour quL ce seralt ur,,.e
occ7slow de rewcowtrer La star pour qul iL se passlowwe depuls des ntots. tL w'g a que MaxintllLew pour
quLje w'a[ ewcore trouvi personne d'Lwtiressawt. tL fai.t partle des persowwes Plur qul LL est dlfftctLe de
trouver queLqu'uw. C'est uw vrat tiw"Ldet
et toL, tu vas e NFtN pouvoir connattre CiciLLa, uwe ttalLewlte AVeo qul iL est agriabLe de dlscuter, uwe
f.LLe super sAnopa aVeo quL
tu deviewdras antl et (qul sa[tt) satts qut tu we Plurrzs peut-kre plws vLvre !
C,est uwe fitte sur quL tous Les hontntes se retourwewt daws La rue et devawt quL tous Les horuntes sowt
h gewowt. c'est La {tLLe oha qutj'aL clwwu vlctorLa L'/t/ derwler.
A-uo*t d rnol,j'attends irwpatlen,"ntewt Lespersowwes aveo quLtu vlewdras et aussltou, antl aLlentawd
aveo quLje poirrai u& peu pratlquer ntow aLlentawd.Je vLews de parler d victorta selow quL LL g a wwe
autre surprise qu[ u,t'attercd. ow verra!
CLao et h san+edl AntauvdIwe

94
L'f,ABIT ND NAIT PAS LE IIOINE

des conseils de mode.


devez d'abord mettre des sous-v$tements clairs .....,.... vous pourrez mettre une robe l6gere
rleur claire (sur).2. En 616, portez des vOtements l6gers vous n'avez pas chaud (dans)'
revanche, pour l'hiver, choisissez de bonnes chaussures de cuir vous n'aurez pas froid
fieds (dans). 4, Mettez un pull A col roul6 vous pourrez prot6ger votre cou (avec). 5. En
mne, ia pluie arrive vite. Une pluie ,........ vous devez vous prot6ger en utilisant votre
et votre parapluie (contre).6. En excursion, mettez un pull gardez toujours un
rirt pour pouvoir enlever votre pull si vous avez chaud. (sous). 7. En 616, le soleil est fort: prot6gez donc
16te.........,.. portez une casquette ou un chapeau. (sur)8. Quand vous regardez la tele le soir,
de prendre froid en portant votre pyjama .,..........,... mettez un peignoir. (sur) 9. Choisissez avec soin
garde-robe

ffiffi
'un est mort dans un h6tel. R6pondez i un 6crivain de romans policiers.
M. Goht a dormi dans la chambre 294. -+ Vous souvenez-vous de votre chambre, Monsieur?
-Oui, bien s1r. Je me souyiens |videmmentde la chambre dans laquellei'aidormicette nuit-lit.
Leblanc a 6crit une lettre avec un stylo noir. 2. M. Paresseux a regard6 la tel6 dans un peignoir d
ures. 3. Mlle Lafontaine gare sa voiture derridre I'immeuble. 4. M. Lebrun passe tous les matins par le
parc
fh6tel. 5. M. Eveil a trouv6 une femme morte dans l'ascenseur. 6. Mme Brunette est mont6e par l'escalier
courant. 7. M. Fort a mang6 avec un couteau su6dois dans sa chambre. 8. Mme Pr6cis a perdu ses lunettes
r regard6 l'6mission sans elles. 9. Mlle Blondin a garde un appareil photo dans sa valise. '10. M' M6moire est
ievant l'hOtel vers 10 heures, 11. M. Louis a promen6 son chien dans cette rue, 12. Pierrot a jou6
les garages de l'hdtel.

dites si le verbe est avec DE ou A. Puis mettez dont ou auquel/dt laquelle/auxquels/auxquelles.


Les 6missions ..,.....,.........,.... nous consacrons le plus de temps sont les d6fil6s de mode. 2. Seuls les
et les acheteurs ...,....... les d6fil6s sont r5serv6s peuvent y assister. 3. Voici les collections
cr6ateurs .... /e travail attire toute notre attention. 4, ll faudrait d6penser une somme 6lev6e pour
deux-trois belles robes qui ont ete present6es au dernier defil6 ,........ nous avons assrsfS'
Les maisons font tout pour garder leurs clientes ..........,............ elles vendent leurs produits ...'.,.'...'......'.... les
res et les accessoires font partie.6, Le prix 6lev6 est une chose .... nous nous plaignons' 7. De
personnes sont jalouses de l'argent ....................... ces maisons de couture disposent. 8. Est-ce
ce sont des choses .... les cr6ateurs se moquent ou ...,................... ils consacrent beaucoup
? 9. On dit aussi que les mannequins ....................... les maisons disposenf n'ont pas le droit de
ailler pour d'autres maisons, mais ce sont des critiques .... celles-ci cherchent d se protdger.
C'est un comportement....................... celuid'autres chefs d'entreprise n'est pas lrds diff6renf! 11' lls disent
c'est une chose .... le public ne doit pas sbccuper.12. Les gens .... ils'agit dans ces
ions n'int6resse pas tout le monde.

les deux phrases. Utilisez qui, que, dont, auquel, prdposition + lequel
peux t'emprunter ce roman .... + il t'a beaucoup int6ress6 --> qui t'a beaucoup interesse?
il t'a beaucoup plu
je veux le lire depuis longtemPs
je veux consacrer mon week-end i ce roman
son auteur est Guy de MauPassant
je m'int6resse i ce livre
on peut passer plusieurs soir6es avec ce roman
on a fait un film de ce roman
son succds est immense
je ne comprendrais pas le film sans ce roman

95
L'HABIT NE FAIT PAS I,E MOINE

4#,fr
'qv
Mettez le participe pass6. N'oubliez pas de le mettre au f6minin eUou au pluriel.
1. plusieurs centaines de collections sont .... (faire) chaque ann6e dans le monde.2. Le label <hau
couture> n'est pas facilement .... (obtenir) par les maisons de couture. 3. Quand la saison e
.... iouvrir), il y a plusieurs defiles par semaine dans les grands h6tels. 4. Quand les collections so
journalistt
.... (vendre), elles sont souvent ....................... (porter) par des stars c6ldbres. 5. Les

et aux journalistes. T. Cela signifie que l'entr6e est ..,..........


(interdire) au public.8. La reproduction d'
moddles est .............(permettre) aux acheteurs professionnels. 9. La mode est .............
(cree) p
les maisons de couture, maii elle est .............
(suivre) par le grand public. 10. La profession de manneqt
peut 6tre .... (apprendre) par tout le monde. 1'l.La vie des mannequins est souvent
(voir) positivement par les jeunes filles. 12. Un grand nombre de jeunes cr6ateurs ne sont pas enco
.... (connaitre) dans le monde.
,4h,

@
Utilisez le passif. Puis mettez chaque phrase au pass6 compos6.
Les Mercedes ne sonf pas faites au Japon. (ne pas faire). Oi sonf-elles faites alors?
1. Ces 6quipes de foot ....(ne pas battre) par la n6tre, Par qui .... alors?
2. Ces exp6riences .... (ne pas transmettre)par les chercheurs' Par qui """"""" """"'?
3. Ces ordonnances ............,........ir" pas prescrire) par mon m6decin. Par qui ... alors?
4. Ces politiciens .... (ne pas accueittif par le pr6sident. Par qui .... alors?
5. Cette po6sie ..., (ne pas traduire) en grec. En quelles langues ..'.. alors?
6. Les tableaux ....(ne pas peindre) par un sculpteur. Par qui .... alors?
7. Les vetements . (ne pas faire) par des mannequins. Par qui ..'. alors?
8. Les r6sidences ....(ne pas construire) par un dessinateur' Par qui """"""""""' alors?
g. Les sc6narios ....(ne pias ecrire) par les dramaturges. Par qui .... alors?

96
L'IIIIBIT NE FAIT PAS LD ilIOIND

des temps. Mettez le verbe 6tre au temps qui convient.


Les journalistes .,.,.,,,.,.
ont 6crit qu'un nouveau style porfd cette ann6e.
lls ont ajoute que les cols roul6s ,... compldtement oubli1s I'ann6e dernidre.
lls ont dit que l'ann6e dernidre, seulement des jupes trdscourtes .... portdes.
lls ont constat6 qu'aujourd'hui celles-ci ne ,.,,.,..,.,.,,,...,.... plus mises, en expliquant que
..,,.........
c'............,.,........ plut6t des robes et jupes longues qui cholsies par les femmes.
lb ont ajoute que les tailleurs .... 6galemenl apprecies en ce moment.
claires
lls ont dit que l'ann6e prochaine, Ies couleurs plus .... apprdciees.
lls ont dit que les maquillages ........... aussi fransform6s l'ann6e prochaine.
Selon eux, cela signifiait que la garde-robe de tout lemonde ..,, bient6t bien differenfe de celle
de I'ann6e dernidre et que les maquillages ............ moins excessifs.
D'ailleurs, on a vu que les moddles de l'an prochain .... d6je vendus actuellement,

ou passif? licrivez des phrases avec les 6l6ments donn6s.


Hamlet / Shakespeare / 6crire / I 601
a) parlez de Shakespeare; Shakespeare a 6crit Hamlet en 1601 .
b) parlez de Hamlet; Hamlet a ete ecrit par Shakespeare en 1601.
dans / Alpes / construire / mon oncle / deux / chalet / 1990
a) parlez de l'oncle:
b) parlez des chalets:
compromis / politiciens / trouver / hier
a) parlez des politiciens:
b) parlez des compromis:
pdsident amdricain / attendre / demain / premier ministre espagnol
a) parlez du pr6sident am6ricain:
b) parlez du premier ministre:
Qllise / romaine / ddcouvrir / en 1980 / chercheurs / sous terre
a) parlez des chercheurs:
b) parlez de l'69lise:

M
les phrases au passif.
Un podte c6ldbre a traduit les po6sies de Baudelaire en hongrois. 2. Balzac a 6crit Le Pdre Goriot.3. Marie
a d6couvert deux 6l6ments: le radium et le polonium. 4. Les chercheurs d6couvriront peut-dtre des 6tres
sur Mars. 5. Le professeur Eckmann a d6crit les 6motions fondamentales des 6tres humains.
Beaucoup d'6tudiants vont lire les livres du professeur. 7. Monet et Renoir ont peint des tableaux
. 8. Les architectes construiront des logements plus beaux au XXlu sidcle. 9. Le centre
ou va ouvrir une exposition de photos la semaine prochaine. 10. Tout le monde reconnait la valeur des
d'art antiques. 11. Beaucoup d'enfants vont regarder ces dessins anim6s. 12. Tous les spectateurs n'ont
vu la publicit6 au d6but du film. 13. L'6quipe de chercheurs va d6crire un nouveau ph6nomdne
ique. 14. Les 6ldves ne vont jamais finir cet exercice. 15. Le professeur est rentr6 quand il avait
es tests.

# la 2" partie des phrases au passif en gardant !e temps des verbes.


Le journaliste a demand6 quel film tournait le r6alisateur. 2. Celui-ci a r6pondu que son 6quipe tournait des
et des films d'action. 3. ll a dit que son producteur donnait les moyens n6cessaires pour les faire. 4. ll
ajout6 que beaucoup de spectateurs avaient vu ses films au cours de I'ann6e dernidre. 5. Le journaliste a
e si le public accueillait toujours bien ses oeuvres. 6. ll a dit que le public comprenait bien ses oeuvres.
I, ll a ajout6 que les spectateurs lui envoyaient beaucoup de lettres en g6n6ral. 8. ll esp6rait donc que le public
'ait ses com6dies avec plaisir.

N
au passif.
- Son histoire nous a 6tonn6s. 2. Le comportement de2o6 m'a mise en coldre. 3. Un homme l'a battue.4. Ses
I'ont abandonn6e. 5. Leurs petits-enfants ne les inviteront pas A Noel. 6. Les triples les ont fatigues.
. La mode t'a toujours attire. 8. Les jeunes les avaient oubli6es. 9. Ces choses vous ont peu inqui6t6es.
. Son patron l'a remerci6. 11. Une entreprise belge les employait.

97
L'IIABII NE FAIT PAS LE MOINE

ff.M *^J
WMG
mEttez les phrases au passif si c'est possible. Expliquez votre choix.
d midi. 3. La tel6visir
1. Ce documentaire a beaucoup int6ress6 le public. 2. J'ai pris l'habitude de boire un caf6
adiffuseuntel6film it22h.4.L;6missionapluauxt6l6spectateurs.5.Est-cequetuaspeurenregardantunfil
reproduit les mem
d'horreur? 6. Le r6alisateur a dit d trois personnes de revenir au casting. 7. Le cr6ateur a
les questions' 10' Gabr
moddles. g. Ta famille partira la m6me semaine que la notre. 9. lls ont r6pondu d toutes
a trois fils. 11. La f6te durera un jour. 12. Nicole se casse la jambe. 13. Alain courra
trois kilomdtres. 14. Nout
resterons deux mois.

.Mqtr
Diies quelles sont les phrases au passif. Mettez-les i l'actif si c'est possible.
Je me suis assis
1, Je suis arriv6e trds t6t d la gare.2. Le train n'etait pas encore parti.3' J'y suis mont6.4.
6, Une valise 6tait pos6e c6t6 de lui. 7. ll etait habille
5. Un homme etait d6jd assis dans le compartiment. dr
et d'une cravate noire, 8. ll etait trds angoiss6 par l'id6e
noir, il portait un costume noir, d'une chemise noire
10. Une mauvaise nouvelle a 6t6 annonc6e: le train
retard. 9, Je me suis dit qu'un probldme lui 6tait arriv6,
partirait pas. 11. Je me suis levee et je suis descendue du train. 12. Mais la gare 6tait ferm6e. 13' on m'a
que l'homme avait 6t6 reconnu: c'etait un gangster.

aiii

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi

(#..y
Mettez les phrases au passif en gardant les temps.
parapluies s'il ple
1. On peut lire les messages e-mails sans aucun probldme. 2. Nous devons ouvrir les
3. eueiqu,un a d0 peindre tette peinture en un jour. 4. Au marche, on a pu vendre toutes
les chemises en t
journ6e. 5. On a. pu amener les jumeaux d l'ecole en voiture! 6. Avant d'acheter ces robes de soirtie, on poL
7. A la boutique, on d"rru pr6senter 5 boucles d'oreilles diff6rentes d ce client. 8. on
n'a pas
i",
"..ry"r.
expliquei toutes les differences de ces styles architecturaux aux touristes' 9. On n'a pas
pu construire ces vi
a l;6poque romaine! 10. On ne pourrait pas nous rendre la monnaie sion payait parcarte. 11' On ne devra 1

voir ces films.


-4F,L-J
wffi
tfi adverbes ne sont pas i leur place. corrigez les phrases. (Parfois 2 solutions sont
justes, mais avec
sens diff6rent! Expliquez cette difference.)
seront employ6s par ct
1. La boutiqu e absolument doit 6tre ferm6e. 2, Une douzaine de mannequins touTburs
maison de couture. 3. Ce tailleur bien sera fait par le couturier. 4. La pr6sentation a et6
touiours r6serv6e
professionnels, 5. Les accessoires ont et6 u"ndur vite.6. Etdgammenf les mannequins sont habilles. 7' At
la question a 6tb heureusement comprise par le cr6ateur'
98
L'EABIT NE -I.AIT PAS LD MOINE

,d
s r6p6titions par des pronoms (il, elle, ils, elles, le, la, lui, les, leur, y, en).
de mode a 6t6
les nouveaux moddtes ont 6t6 cr66s, ces moddles ont d0 6tre pr6sent6s. Un defile
I'hOtel d l'avance. Les mannequins ont 6t6
dr l,h6tel Hilton et beaucoup de places ont 6te r6serv6es dr
phi5s, mais les photos n'ont pas'616 donn6es aux mannequins. En effet, les photos ont 6t6 transmises
journalistes ont beaucoup parl6 de ces
maux, puis les photos ont ete publi6es dans ces journaux. Les
en presentant uien les photos. Le d6file a aussi 6te present6 d la t6ki. GrAce d cela,
les nouveaux
ont pu 6tre vus d la tele par le grand public.

des r6ponses courtes en utilisant des pronoms (lui, leur, y)'


que ce costume a 6t6 montr6 aux acteurs? - Oui, .."'
que ces sous-vOtements ont d0 6tre donn6s dr la dame? - Non, ""'
que des costumes doivent 6tre port6s au festival? - Oui, ""'
que ces noeuds papillons seront envoy6s aux boutiques? - Non, """
que cette collection sera r6serv6e aux clientes professionnelles? - Oui, ""'
que la repr6sentation a pu 6tre organis6e au salon du Grand HOtel? - Non, ..'..'
que les prix peuvent 6tre plus 6lev6s aux Etats-Unis qu'en Moldavie? - Oli' :".':
que les produits de beautb ont et6 vendus au mannequin qui voulait en acheter? - Non, '.'.

brmez les phrases i I'actif.


n'ont pas pu 6tre employ6s
accessoires ne doivent plus 6tre pr6sent6s. 2. Tous les nouveaux mannequins
m6me agence pendant le festival, 3. Un nouveau style sera cr66 par ces cr6ateurs.
4. Leur style pourra
port6s par personne. 6. L'6l6gance
rnnu facilement par tous. 5. Ces manteaux de fourrure ne seraient
style n'a 6t6 reconnue par aucun spectateur.

M
le d6but d'un rapport d'une maison de couture. Transformez'le en utilisant !e passif.
rsont les jeunes vendeurs que notre maison de couture emploie qui ont teste la vente des nouveaux bijoux.
pose des questions
ont realise le test entre le 12 et le 24 mars. Deux parties le composaient. D'abord, on a
clients du magasin concernant le style des bijoux qu'ils pr6f6raient, puis on leur a montr6
les bijoux' Seuls
clients qui voulaient participer d la deuxieme partie du test les ont essay6s. On a recueilli toutes leurs
ques, ensuite on a rempli un formulaire, Enfin, on a donn6 des points dr chaque bijou. Quand on avait termin6
pr6senter les bijoux qui avaient regu le plus de points.
tests, on a 6tabli une liste afin d'y
99
L'IIABIT NE FAIT PAS LD MqINE

questions en construisant des phrases compldtes avec le pronom le


<< >>'
ffi"na"Ilx 2. La mode de l'ann6e dernidre 6tait un pe
1. Les cr6ateurs de mode frangais sont c6lebres. Et les Hongrois? pot
extravagante. Et celle de cette ann6e, selon vous? 3. Le maquillage devient de plus en plus important
l,6l6gance. Et les bijoux? 4. L'elegance reste une valeur importante
dans la soci6t6. Et I'amour? 5' Selon I
journaliste, ces d6files seront ,eseives aux professionnels. Et ces pr6sentations?
6' Ces manteaux de fourrur
demodes' Et les robes de chambre? 8' Mo
6taient chics autrefois. Et ceux-ld? 7. Les peignoirs deviennent
pantalon de ski est doubl6. Et le v6tre?

Regardez ces images.


Voyez-vous ces stYles chez
vous en ce moment et en
g6n6ral?

ffi@,d
Eloutez l'enregistrement et dites de quelle image il s'agit'
Aprds avoir 6c6ut6 I'enregistrement, remplissez les fiches techniques.
Baba-cool (hiPPie) Branch6, branch6e
Bon chic, bon genre
image n" .... image no ....
v6tements du haut: v6tements du haut:
v6tements du haut:

v6tements du bas: v6tements du bas:


v6tements du bas:

couleurs: couleurs:
couleurs:

tffiiiii:jiirxfiliitrffi
-r11. /\
i4s3
\;7 #1
Pr6sentez ces dialogues.
pour donner des conseils: Je te conseille de / sij'6tais toi, je... / ll ne faudrait pas i ll serait mieux de... /'
de... / N'hesite Pas d..'
devrais... / Pourquoitu ne...? t Le conseil que je peuxte donner' c'est

u;,r.n;*'r;l,"Y3Xl;",,0; .on.u , '

', , Demande2 pour quelle-occasioh'r ' ':


Expliquei-lui comment il (elle) feut Otre:plus
, ,,,
,, t , 6l6gant(e)., ,'," ,,,,., ., ..,
L'IIABIT NE FAIT PAS LE MOINE retr
Un ami(e) hongrois(e)
Vous allez accueillir votie am(e)qui vii a Nice, prds
de la mer Mediterran6e. ll / elle va venir 2r la fin
decembre ei vous demande de quel v6tements il /
elle peut avoir besoin tL fait -'10 "C, il gele, uh vrai
tempi O'hiver. Donnez-tui des conseils puisqu'il / etle
nu;r5nhhitiiias:du: touf ic6-r.clirna,t.

Un journaliste vous pose des questions sur vos


v6tements. Parlez de tout en detail. Pr6sentez vos
v6tements pr6f6res, le style selon lequel vous vous
habillez. Pr6sentez vos v6tements d'aujourd'hui et
dites s'ils sont caracteristiques de votre style.
P..o iie2.Vo us l oe s', Vete m e n tS,, d e in e r i c-ii.?
i

@0,#
Rlgardez l,image et lisez la critique de mode. Selon quel style est habill6 ce mannequin?
o Trouvez 5 phrases qui expriment une opinion et 5 phrases qui expriment une description, un fait'
. puis d6crivez une image de votre choix en disant au moins 5 opinions et 5 faits.
Cette photo represente une ieune fille 6gee peut-€tre de 1B-20
ans. Elte est agr'abte d regarder' Elle a une manidre pafticulidre
de s'habiller.
Voyons exactement ce qu'elle porte. Elle a une iupe qui lui arrive
aux genoux, des collanfs noirs ef des botfes. Ces botfes de cuir
sont impeccables, mais ne vont pas du tout avec la iupe qui est
d'un autre style. En haut, elle a une chemise et un blouson' Son
blouson de cuir n'esf pas du tout bien choisi car avec cette iupe
it faudrait plutOt porter une veste. D'un autre cot6, elle a un
chapeau qui est tres drdte et dont i'aime bien la forme'
Ette cherche it avoir un look cow-boy. Elle ne porte pas de
vltements dernier cri et n'est pas tirde d 4 epingles.
En bref, je pense qu'etle est originale' // esf important d'avoir son
propre style et de ne pas 6tre habille comme tout le monde'
L'IIABIT NE FAIT PAS LE TIOINE

@ffi#
Lisez les lettres suivantes et lemplissez !a grille. Puis r6pondez aux lettres.

3. Obiet de la lettre
4. Date et lieu de l'6v6nement

Centre de Formatlon
ESPACE.JEUNES
La maison de couture PASCAL A tous les membres
de I'ASSOCIATION
serait heureuse de aous accueillir
Paris, le 15 fevrier 2003
au ddfil| de mode
qui sera organisd Madame, Mademoiselle, Monsieur,
le aendredi 27 janaier
J'ai le plaisir de vous inviter d participer au bal du Carnaval
d l'h6tel HILTON qui sera organis6 par I'Association ESPACE-JEUNES le
de Deauaille vendredi 20 f6vrier 2003.
de 18 d 2L heures. La soir6e commencera a 20 h. Enfants et membres de
famllle sont les bienvenus.
Le thdme sera la mode des ann6es 1920. Les participants
Les moddles de la nouaelle collection
devront porter des costumes typiques de cette 6poque.
printemp s - dtd ser ont pr 6s entds, Les bijoux, chapeaux et chaussures devront 6galement
correspondre aux habitudes de cette p6riode.
Les places doiaent €tre rdserades Les places ne doivent pas 6tre r6serv6es, mais une
par courrier. r6ponse est souhaitable pour I'organisation du buffet froid
qui vous sera servi.
Je vous prie d'accepter, Madame, Mademoiselle,
A bient6t. Monsieur, mes salutations amicales.
La Directrice
Danielle Agneau

cLLLe, Le 2a woverwbre 2oo+


Ecrivez les lettres suivantes.
saLut DanA,
Contntewt ga va?Je t'icrts pour te den+arnder s[
X On egy tAnccsoport tagja. Szdmoljon be francia
ismer6s5nek a116l, hogy a kovetkez6 evadban Uj
tu serzs Llbre ntercredL prochaLu,". lL g aura uwe t6ncokkal fognak kesztilni egy nemzetkozi
prisewtatlorv dowt Le s(et est L'habLLLentewt tdncfesztiv6lra. Ont is kiv6lasztotta az egyestilet
tradlti.owwel darus Les pags du Maghreb. ce vezet6je, aminek 0n nagyon orul. 3 t6ncot fognak
sera L'iviwen tewt quL accon.pag u,era |ouverture
bemutatni. R6szletesen elmondja, milyen ruh6kban
t6ncoljdk az egyes t6ncokat a fi0k, 6s mit viselnek a
d'uwe exposLtLon sur ce thirue. lSnyok. T6rjen kia szinekre, formdkra, kieg6szit6kre is.
cznLn4e toL, je nr'Lntdresse beaucoup h LAfrLque Mondja el, hogy tetszik-e ez Onnek 6s miert. Vegril
du Nord. e n pLus, Les costuntes sorut pLus joll,s hivja meg a t6ncfesztivdlra, jov6 ev j0nius 5-7+e.
s'[Ls sont pr/sewt/s slus uLls Aeux, nt4nte s'LLs
peuvent 1tre bl.ew priserutis sur des photos
X irjon egy hivatalos 6s egy bar6ti meghiv6st egy
b5lra. A f6rfiaknak kotelez6 az oltony Viselete, fekete,
aussl. As-tu ddjh vu uwe exposLtLow de photos vagy sot6tszrirke szinben, halv6ny szinU inggel es
sur ce thtnte? Q.u'est-ce que tu evL perLses? csokornyakkend6vel, az oltony szindhez il16 cip6vel. A
'esptre que ga te d[ra de venlr! holgyek talpig 616 estelyi ruh6ban, hozzA il16

t</p o wd s - n to L rap d e rwe wt. .s a c h e qu e j' a tte nd s


L
t6nccip6ben kotelesek megjelenni. K6rjen v6laszt, A
r6sztvev6k csak a v6laszlev6lben jelzett szem6lyt
ta r/powse avec beaucoup d'Lntpatiewce.
hozhatj6k magukkal. ld6pont: febru6r 8, hely: a
Nagyszinh6z nagyterme.
B[sous .sgLvLe

102
L'f,A.BIT NE FAIT PAS LE MOINE

kock6s froissf, -e gy0r6tt


magas nyak[r gants (m, pl) keszty0
rdvid ujj0 garde-robe (f) ruhat6r (vki ruh5i)
hosszrl ujj0 gilet (m) '1. melleny 2. kardig6n

potty6s golt (m) izl6s


cslkos habillement (m) ruh6zat, 6lt6zkdd6s
s'habiller chaudement melegen dltdzik
magas sark0
habit (m) ruha, dlt6zet
dzseki (kabdt)
il arrive d qn de + inf el6fordul vele, hogy...
vmihez il16 impeccable tdk6letes, kifog5stalan
de vmi al6, alatt (kdzvetlenUl) impermdable (m) es6kab6t
de vmin, vmire jean (m) farmer
leplus grand soin a legkdrUltekint6bben jupe droite (f) egyenes sz0k szoknya
qch sur... vmi van rajta large b6
(m, pl,) harisnya, combfix look (m) = apparence (f) kin6zet, kUls6
(m, pt.) sportcip6, edz6cip6 manche (f) ujj (ruh56)
manteau (m) t6likab6t
(m) dzseki
maquillage (m) smink
(f, pl,) csizma
se maquiller festi mag6t
(f, pl.) d'oreilles fUlbeval6 marque (f) m6rka
(m) gomb noeud papillon (m) csokornyakkend6
qch begombol peignoir (m) fUrd6k0peny
qch eltakar poli, -e udvarias
'arrive aux genoux terdemig 6r porter qch visel, hord
ft,it mal d qch f6jdalmat okoz, pl. tdri putt (m) pul6ver, pulcsi
proteger qch de, contre megv6d, meg6v vmit6l
ne dit rien d qn nem erdekli
se protdger de, contre qch vedekezik vmi ellen
(m) boxer, als6nad169
repassd, -e vasalt
(f) bezbolsapka
robe (f) n6i ruha
(m) kalap, sapka robe (f) de soir6e estelyi ruha
(r, pt) zokni sandales (f, pl) szandSl
s de marche (pl) bakancs selon le temps qu'il fait az 6vszaknak megfelel6en
ise (f) ferfiing seul, -e csak, kiz6rolag (sz6 elott)
(m) n5i bl0z seulement csakhogy (mondat 6len)
stip (m) bugyi, als6nadrdg
0 de nuit h5l6ing
sous-pull (m) hosszti ujjt pamutp6l6
chics (fdm: invar.) eleg6ns, sikkes
sous-v€tement (m) alsonem0
(m) nyak (ruh6e)
soutien-gorge (m) melltarto
(m, pt) harisnyanad16g
n6i kosztUm
tailleur (m)
ison (fl kombin6 talon (m) sarok
de ski s[-egyUttes talons aiguilles (m, pl) tfisarkt cipo
d qch megfelel vminek tee-shirt (m) pol6
ume (m) ferfi 6ltony uni, -e egyszin0
ate (f) nyakkendo veste (f zak6, blezer
(m) bdr vestimentaire ruh6zati, 6lt6zkddesi
se (0 comb La haute couture Divatszabdszat
tte (0 bugyi (n6i), bugyogo accessoire (m) kieg6szit6
divatjam0lt, 6divat[t avoir le droit de + inf joga van arra, hogy...
cn utolso divat szerinti bijou, -x (m) 6kszer
collection (f) divatkollekci6
,-e b6lelt
crdateur (m) de mode divattervez6
egyenes szab6sti
crdation (f), (crder qch) alkot6s, itt: tervez6s
0 s6l
d'une saison d I'autre szezonr6l szezonra
0 elegancia ddtil1 (m) de mode divatbemutat6
qch levet vmit employer qn alkalmaz, foglalkoztat vkit
0 biztositot0 en permanence 6lland6an, folyamatosan
@mme hiver telen-ny6ron label(m) cIm
en qch vmiben van maison (fl de couture divathdz
habill6, -e en qch vmibe oltozdtt mannequin (m) (csak hn!)
mandken
tir6,-ed41pingles skatuly6bol hrlzt6k ki occuper une place privil6gi6e kitUntetett helye van
parapluie (m) eserny6
elt0lzott, szels6s6ges
pafticulier, -ere 1. egyedi, saj6tos 2. magbn-
extravagdns, felttlin6 prdt-d-pofter (m) konfekci6
(f) csapong6 kepzelet produit (m) de beautd kozmetikum
0 sz6rme rdpondre aux exigences megfelel a kdvetelm6nyeknek
(f) (fam,) cucc, ruha suivre le mdmb chemin ugyanazon az llon jir
103
,ir4tii11,x4lffiIiiiiilixiili*i
,ii.ii1{i;1 ffilil i

{it:,#t ffi
puis
Lisez le texte, aux questions'
r6pondez

li*li*ro$ru*i*?fmr1"$ffi i".ffi ff *p;13ifi *rffi 5E


contentent pal
d,autres supporters Cependant, tous les atmateiis ae iporf ne se contraire: ils;
,poiii o:u Je regaro'er tes ietranimissions de, malch
.portiu*, ou lournat, de jouer uu'loto 'Au'

ffi:1i"i;#:inr;ir:v;:lhr"?;JiJ'#:',ii;*,1fi ;;i,lilliilwifi!!f; 'iiJffi


:trf ffi *t j:1":i:[ffi :[t;:"1;H:;m,,li:;l!'ffir[:l:ffi :,l,H#}lrffi lTi.il:{
o g *f
n p e u t m aj n te n ant J:, o: :,:l.
uniquement la rdgularitd 9t l'intensit6 deS
l;U;::nU; :;:l rt{ :U UH#j*:ii:y:ilf,
<
ffi :iffi
de haut niveau. crest surtout te fait 69 a ois comfetitioni, cihiiyiolnai3, |luPei'et Jeuf;
participer.
otviiiii"i "nli"pror" ntant son pays dans l;equipe nationale apres aVoir df6 sdlectionne' " ' , ' ' i

. observez les photos suivantes, D6crivez l'activit6 ffi.u,,..


qlll:iiiii
que ces gens font, oit ils sont'
. Expliquez pourquoi ils font du sport ou quelle est i ,i: ..
leur attitude face au sPort.
. Et vous? Quelle est votre attitude face au sport?
Qu'est-ce que vous en Pensez?
. Sous quelle forme et pourquoi en pratiquez'vous?
Avec quelle intensit6?
. Sinon, qu'est-ce que vous faites pour vous maintenir
en forme?
. Etes-vous en relation avec le sport de haut niveau?
Pr6sentez votre situation'
. Quelle est votre attitude face aux 6missions
sportives?

104
I?IAINTENEZ.VOUS DN FOBME

@ "ffi r^^---aaa.
REllez les mots des deux colonnes pour former des
expressions'
. Ecrivez une phrase avec chaque expression'
{. se maintenir a) son 6quipe favorite
b) de regarder un match
2. repr6senter
c) son emission favorite ir la t6le
3. soutenir
4. jouer
d)son PaYs
e) sa vie
5. !e contenter
gagner 0 en forme
6.
g) au loto sPortif
7' rater
-&. 8,"1
ffi
w .€)
aux d6finitions'
rffts croisds. Remplissez la grille par les mots qui correspondent

1.
1. Les Jeux ..... ont lieu tous /es quatre ans'
2.
2. Des sporffs de ..... niveau participent aux Jeux ' 3.
3. Les .....s soutien nent leur equipe au stade '
4.
4. On doit €tre ...'. pour t'6quipe nationale '
5. Si on n'esf pas un sportif amateur, on esf ""' 5.
6.
6. Quelte est votre '.... face d l'argent?
7.
7. Le ..... est une comp1tition comme une coupe '
8.
8. lJn sportif s'appe//e aussl ..." it une compdtition '

s''-... 9.
9. On va au club Pour

@*
#ptiqu", la diff6rence entre les mots suivants (en les mettant
dans des phrases):
se raisser F 4 se maintenir comportement Y 4 attitude
amateur Y 4 Professionnel aller en forrne

sportif F 4 sPortif de championnat I I couPe


IotoD 4lotosPortif amateur niveau

@N
Tf,'nsformez les phases selon l'exemple'
temps, re tournage a ete... .
puisqu,on ya fini d temps, re tournage a 6t6 un succds. -+ Aprds avoir 6t6 fini it
heures' nous sommes donc all6s au th66tre'
1. Lorsqu,on !'avait r6serv6,le billet d'entr6e devait 6tre utilis6 en 24d s'entrainer' 3. Dds qu'on les avait corrig+es'
2. Aprds qu,on les avait setectionnls,les athldtes ont commenc6 allum6s, ces t6l6viseurs ne marchaient plus'
les phrases 6taient parfaites. 4. Aussitlt que vous les
avt:z.
la famille. 6. Lorsqu'on /es a difes, ces choses ont
5. Apres que tu l,avais pr6par6e,la tarte , eie
*rngee par
po6sie est devenue trds appr6ci6e dans plusieurs
fait mal dr tout le monde. i. Quana on t'avait tradur'tl, cette
pays. g. Dds qu,on l,a retraitsmis, le match a 6te suivi'par
toui le pays' 9. Aprds qu'on a pu /es /ire' les lettres de
cet 6crivain ont et6 6dit6es. 10. Apres qu;o, ,
pu tes informei sur ra dafe, res sportifs de haut niveau sont
puisquion avait dlles organise r au grand sfade, les championnats se
heureusement venus ir la comp6tition. 11 .
sont moins bien pass6s qu'au petit stade'

105
@ #
V6rifiez les mots suivants dans un dictionnaire. Puis compl6tez le texte.
adrobic*alpinisme*badminton*ballon*cyclisme*1quipement*equitation*escalade*escrime*jogging*
cano6*kayak*luge*lutte*musculation*natation*parachutisme*patinage*planchedvoile*rafting*
randonnde * raquette * ski alpin * ski de fond * ski nautique * sporfs d'6quipe
Quels sont les sports les plus populaires? Cela varie, d'une part, selon les saisons. Ainsi, en 6t6, on pratique
des sports nautiques (comme le .....(1), la ....(2), la ,..,.,.............,.,.(3), le
le
... (4), ,,...(5)) et des sports nverts, (la .....,,,... (6)); on court aussi, c'est-a-
dire qu'on fait du .....(7). Par contre, en hiver, on pratique des sports d'hiver (par exemple, on fait du
.,, (8), du .. (9), du snowboard, de |a.,,,,,..., (10), du .....(11)). Mais,
d'autre part, il faut dire aussi que les sports deviennent dr la mode ou d6mod6s 69alement selon les ann6es.
Dans les ann6es 90, par exemple, de nouveaux sports de remise en forme sont apparus (la ,.......... ........,.... (12),
l'..,.,.......,.,.,.,.,.,.(13)) et d'autres sports sont devenus tres populaires parmi ceux qui aiment l'aventure et les
6motions fortes comme les sports extr6mes (le ,....,...........,,,,.('14), le .......................(15)) ou les sports de
montagne (l'.........,.,,.,..,..... (16), l'.,...................., (17)).
Selon quels critdres choisit-on un sport comme loisir? Selon ses go0ts et l'argent dont on dispose, 6videmment.
Certains sports n6cessitent un ....,..,..,..,...(18) sp6cial (des habits ou des instruments typiques). Par exemple,
on ne peut pas faire d'...,,...,..,,..,. (19) sans cheval, de tennis sans .,,.,,.,.,....... (20), de ....,.,,.,,.,, ... (21) sans v6lo,
de football sans ...,..,..,,,,.....(22).Tous ceux qui aiment 6tre seuls en faisant du sport pratiquent l'athl6tisme,
Ceux qui aiment faire du sport A deux font du tennis, du ,,,,,.,,.,.......(23), du ping-pong ou des sports de combat
qui se pratiquent 6galement A deux (comme l'.,.,....,,,.,.,.,, (24),la boxe, la (25), le judo). Enfin ceux
qui aiment jouer avec plusieurs autres personnes vont s0rement pr6f6rer les ,...,......... ... (26) comme le handball,
le volley-ball ou le baskelball,

@"M i
Mettez la forme correcte de la pr6position de ou (sports, jeux: A, musique: de).
Dans notre famille, tout le monde a des passe-temps favoris, Mon pdre aime bien jouer .,.... football dans son
ancienne 6quipe, mais iljoue aussi ,..... tennis pour se maintenir en forme. Ma mdre joue ,..,., clarinette et ......
fl0te dans un petit orchestre. Elle n'est pas trds sportive. Cependant, pendant les vacances, elle joue ...... ping-
pong avec mon petit frdre. Lui, il sera musicien: il joue ..,... violon. En ce qui me concerne, je joue ,.,.,. handball
depuis 5 ans, mais avec mes copains, il m'arrive de jouer ...,.. basket-ball aussi. Avec eux, on joue aussl ,..,.,
cartes et parfois ....,. 6checs.
.M
Wffi -1
Jouer ou faire? Choisissez fiouer: jeux de ballon, faire: tous les autres sports).
Je ioue / fais de la boxe depuis 3 ans. Avant je jouais / faisais du judo et de la lutte. Par contre, je n'aime pas
tellement iouer / faire au volley-ball ni au tennis. J'adore jouer / faire des arts martiaux, Ma copine, avec
laquelle je joue / fais aux 6checs, joue / fait de I'a6robic. Ma petite soeur joue / fais au ballon avec ses copains.
Chaque 616, nous jouons / faisons du VTT dans le Pilis.

M
Plusieurs sports n6cessitent le m6me 6quipement. Mentionnez-en autant que vous pouvez:
1. sports qui n6cessitent un ballon: 5. sports qui n6cessitent un casque:
2. sports qui n6cessitent des skis: .......... 6. sports qui n6cessitent une raquette:
3. sports qui n6cessitent un tapis: 7. sports qui n6cessitent une piscine:
4. sports qui n6cessitent des gants: 8. sports qui n6cessitent une table: .........
TF
Quels sont les sports suivants?
s
Qu'est-ce que c'est?
1. Elle est la premidre ou la deuxidme partie d'un match et dure 45 minutes,
2. llfail partie d'une equipe,
3. Elle est l'autre nom du championnat de football.
4, II signifie un point dans le football,
5, Elle est donn6e i celui qui a gagne dans une comp6tition.
6. I/ est pass6 avant les comp6titions.
7. Etle est remport6e si on a marqu6 plus de points ou de buts que ses adversaires,
,At* ^-4
w/s)
//Br#.th t'iti<

Quelles phrases bizarres! Corrigez-les.


1. La dernidre 6preuve d'un match s'appelle la demi-finale.
2. L'6quipe contre laquelle on joue s'appelle le podium.
3. Quelqu'un qui se dope se qualifie pourla comp6tition.
4. On se c/asse dans l'equipe nationale,
5. Dans le cas d'un match nul, il y a une troisidme mi-temps.
6. Le r6sultat d'un match ou d'une comp6tition est /e buf.

Vaincre ou gagner? Gagner qch contre qn, vaincre qn, remporter qch.
,1,
lls ont gagnd / vaincu le titre de champion en gagnant / vainquanf leur adversaire.
2. On a gagn6 / remportd la victoire en demi-finale, mais on n'a pas gagnd / remportd en finale.
3. J'ai gagnd / remport{ contre un ancien champion et j'ai vaincu / gagnd tous les athldtes.
4. En gagnant / remportanf le match, nous avons vaincu / remportd une m6daille d'or.

@,ffir
Eioutez l'enregistrement et remplissez te tabteau.
Puis discutez en classe de ces sujets. Pr6sentez vos arguments.
T:h;lb,afilt L66nie
,l
, Que/s sonf /es cdfds posiflfs du sport?
2. Quelle est votre attitude face d l'argent?
3. Pourquoi le dopage esf si souvent pratiqu€?
4. Qu'esf-ce qu'on peut faire contre le dopage?

107
&.
#TSB
Y#+',
w ruffi,
. D'abord, lisez Ie texte. En lisant, essayez de comprendre les id6es principales.
. Puis, soulignez les mots que vous ne connaissez pas. Ecrivez-les sur une liste, puis cherchez dans
un dictionnaire ce qu'ils signifient. R6pondez aussi aux questions qui se trouvent aprds le texte.
. Traduisez seulement aprds avoir fait tout ceci. Un texte ne peut 6tre bien traduit qu'aprds avoir 6t6
bien pr6par6.

Le Tour de France
Depuis sa crdation en 1903, le Tour de France esf resfd la plus haute manifestation du cyclisme en Europe. Si
la toute premidre course comprenait 60 concurrents, le Tour est devenu un 6v6nement qui est regarde par des
centaines de milliers de spectateurs et attire des compdtiteurs de partout en Europe.
Pendant trois semaines, de la fin juin a la mi-juillet, quelque 130 cyclistes parcourent une distance de prds de
4000 kilometres. MOme si I'itineraire change d'annde en annde, il traverse invariablement certaines parfies des
Alpes et des Pyrenees aussi bien que les plaines du Nord de la France. L'arrivee se slfue it Paris aprds une
re mo nt6e de s Ch a m ps-E/ys6es.
Les concurrents forment des 6quipes de dix coureurs originaires de pays qui se passionnent pour le cyclisme
comme la France, l'ltalie, la Belgique, I'Espagne et les Pays-Bas. t-ln impressionnant convoi, qui comprend
m1caniciens, masseurs,6quipemenfs, boissons ef pldces d6tach6es, suit la compdtition qul esf aussi
accompagnde par des m6decins, des officiels de la fdderation de cyclisme et toute une arm6e de journalistes.
Le Tour se compose d'6tapes quotidiennes (dont le nombre ne ddpasse pas vingt-deux et dont la longueur peut
varier entre 150 et 300 kilometres) d c6td desquelles certaines journdes sonf consacrdes d des courses contre
la montre avec des etapes plus courtes.
Comment peut-on savoir qui a gagn6? Durant la course, il existe deux systdmes de marque bien diffdrents dont
le premier signifie qu'on attribue des polnfs selon le classement quotidien. Le second correspond au classement
general (les meilleurs temps realises par chaque compdtiteur). Le gagnant d'une etape peut mettre un maitlot
vert tandis qu'un maillot jaune est portd par celui qui a et6 premier au classement general.

ffi-zsh
..--4
I,!\
ww:
ffi.8L

Trouvez les mots dans te texte:


1. Quelqu'un qui partlcipe d une comp6tition sportive (3 mots):
2. Quelqu'un qui fait du cyclisme (1 mot):
3. Quelqu'un qui arrive le premier (2 mots):
4. Un autre mot qui signifie < comp6tition > dans les sports comme le cyclisme (1 mot):
5. ltvonal: ......, tdvolsdgot megtenni: ................ gyorsasdgi verseny..

ffid
\ielelg' #

Thdme. Traduisez les textes en frangais.


a) Az iden beneveztilnk (se presenter) egy nemzeti kdzilabda-bajnoksdgra. El6z6leg nagyon sokat k1szilltilnk:
hdrom honapon keresztil heti ot edz6st tartottunk. A csapatba a legjobb jdtekosokat vdlogattdk be az edz6k. A
ddnt6 el6tt nagyon jok voltak az eredmdnyeink. Minden csapatot legydztunk. Az utolso meccsen azonban nem
volt io a teliesftmenyilnk. Csapatunk nem nyeft a m6rk6zdsen: dontetlent jtttszottunk a dont6ben. Bdr (mdme si)
nem nyerttk meg az aranyermet, igy is fel1llhattunk a dobog6ra, hiszen ezilstdrmesek lettt)nk. Nem el$gszilnk
meg ezzel az eredm1nnyel. Legkdzelebb EB-n fogunk rdszt venni 6s biztosak vagyunk benne, hogy kivalo
eredmenyt erilnk el.

b) Szombaton veget 6ft a nemzetkdzi ifjusdgi(junior) atletikai bajnoksdg. A vittogatott edz1je a bajnoksdg el6tt
azt nyilatkozta, hogy a csapat szerinte be fog kert)lni a dont6be. A verseny el6tti dopping-szfirdsen azonban
kizdrtdk az egyik csapattagot, aki miatt a csapat igy nem vehetett rdszt a bajnoksAgon 6s a helyezettek kdze
sem kerult.

c) 1. Hogyan viszonyulsz a spoftversenyekhez? 2. Ha elsportolo lennet, mityen sportot fizn6t? 3. Hetente


hitnyszor edzesz? 4. Ldttad a legutobbi TV-kozvetitdst az OlimpiAr6l? 5. Pr6bdltad (essayer de + 1siysl *5,
valaha a vivitst, a body-builing-et, sifutdst, a kenuzdst, a szdrfdzesf 5s mds vizi sportokat? 6. Tafisd magad jo
formdban hetente egy aerobic-edzdssel! 7. A tdli sportok szerelmesei tetenkent Ausztridba, Olaszorszdgba vagy
Szlovakiaba utaznak, ahol sielhetnek, szankozhatnak, snowboardozhatnak 6s sifuthatnak kedvt)kre.

'108
IIAINTENDZ.VOUS EN TOIU}IE

{}
Epondez aux questions.
oLiseztetitre,savez'vousquelssporfssepratiquentsuruntatami?
s'agira-t-il selon vous?
. iegaidez la photo sur la iage suivante. De quet sportComment etait-ce?
. Av6z-vous d6id vu un chamlpionnat d'arts martiaux?
o Esf-ce que votre pays esf fort dans ce domaine?
champion < toutes categories >'
o Vous rencontrerez/Ls mofs sulyanfs; ost6opathe, os, esprit,
quelle definition y attribueriez'vous?
En sachant que te mot ost1opathe signifie i<csontkovdcs>>,
cherchez le'mot hongrois par lequel on traduit /es lrols autres'
m avec leur d6finition ou synonyme.
Gherchez les mots dans le dictionnaire. Associez.les

1, Gagner,
qch'
2. EtrJ content de qch, ressentir une joie concernant
3. Avoir un Poids de ..' kg.
4. Choisir en donnant son avis.
5. Quant d, concernant qch.
6. Avoir une taille de, 6tre haut(e) de "' m'
7. Celui qui a gagne ou requ un titre'
8. Parmi les meilleurs.
9. Un r6sultat extraordinaire.
10. Plus tOt.
11. Un d6faut, quelque chose de faible'
12. Donner qch (p. ex: un titre) d quelqu'un'
13. Un plus, une chose qui aide.

LE TATAMT DE LA VIGTOIRE
devant Jalabert (cyclisme) a Aprds les d6buts, il y a eu une p6riode
Apris avoir 6t6 class6 premier sportif A9
!11nee difficile au cours de laquelle il
(aitrtOtisme), David DOUILLET a 6t6 le premier judoka
et Marie-Jos6 P6rec
du monde en 1995' souffrait du dos. Il 6tait soign6 avec
i
non japonais remporter un double titre de champion
des traitements qui comprenaient des
rl-e journal L'Equipe qui parait Douillet a rdussi dduremporter
deux
m6dicaments trds forts. C'6tait une
.*.*plui..t monde de judo
titres de champion
actuellement en 300.000 6poque vers la fin de laquelle il devait
estluparuntrdsgrandnombredebutoctobrelgg5:l'undansla prendre quatre grammes d'antibio-
d'amateurs de ,poitr, ind6pen- categorie <lourds>
(il pdse 125 kg
tiques par jourl Il 6tait sur le point
damment de leur statut social. Depuis pour 7,96
m), I'autre ( toutes
d'abandonner le judo. Heureusement,
sa cr6ation, le journal attribue chaque cat6gories
>' Seuls deux. Japonais'
aprds avoir rencontr6 un ost6opathe
pr6c6-
ann6e, d lafin du mois de d6cembre, Ogawa et Yamashita' avaient qui lui a remis les os du dos 2r leur
leprixdechampiondescharrpions.demmentrealis6cedoubler6sultat. place, il a Pu recommencer d
En 1995, il fCtait son cinquantidme 3En ce qui concerne ses
debuts'
qu'il s'entrainer.
anniversaire d I'occasion duquel ce Douillet est venu au judo parce
5 Aprds le footbali, lacourse auto-
sontleslaur6atsquiavaient.prec6-6taitgrandetfort.Aucollege,il
d l'ige de 11
mobile et l'athl6tisn-re, c'est la
&mment regu ce prix qui onivot6' mesurait dejd 1'80 m premidre fois que le judo 6tait au
parents l'avaient d'abord
Ces derniers comptent les meilleurs ans' Ses palmards de ce Prix de chamPion des
ryortifsfrangaisdudemi-sidcle:Guyinscritdansunclubd'6quitation.Ila champions. Il faut s'en r6jouir car les
Noah, au ssu,g
suivi quelques entrainements
6*r, B.rnurd Hinault, Yannick
Il arts martiaux sont une discipline tout
P6rec, Michel Platini, desquels sa taille 6tait un handicap'
Marie-Jos6 autant pour l'esprit que pour le corps
Alain Prost.. a donc abandonn6' Il a commenc6 2t
et pemettent au sPort de devenir ce
Ces stars des stades ont d6sign6 pour faire du judo d propos duquel il dit: qu'il devrait toujours 6tre: une 6cole
titre un sportif de vingt-sept ans, <Quand i'ai dd:couvert le iudo'
mon
h de vie.
connu, mais qui a r6alis6 un handicap est devenu un atout>>'

historique. En effet, David (D'aprds le Frangais dans le Monde, n"279' 1996)

109
@s6
R6pondez aux questions.
1. Quel autre titre pourrait-on donner au texte?
a) David Douillet fait du judo!
b) Tous les judokas ne sont pas japonais.
c) Un handicap est un atout.
d) Le champion du monde devient champion des champions.

2. Pourquoi Douillet a-t-il rdalis6 un exploit?


a) ll est le premier champion frangais.
b) ll a eu un double titre la m6me ann6e.
c) ll est le 1"'non japonais d ,Otre double champion.
d) ll a fait du judo aprds l'6quitation.

3. Pourquoi ce mois de ddcembre 6tait si sp6cial?


a) L'Equipe a attribu6 un prix de champion des champions.
b) Pour ses 50 ans, L'Equipe a attribu6 un prix d tous les laur6ats qui ont vot6.
c) L'Equipe a 50 ans et le prix de champion des champions a 6te attribu6 par d'anciens laur6ats.
d) Pour ses 50 ans, L'Equipe a attribu6 un prix aux laur6ats et d David Douillet.

4. Quelle est l'importance du prix de t'Equipe?


a) ll a et6 attribu6 d un judoka non japonais.
b) Le judo n'avait jamais 6t6 reconnu par ce pr:ix auparavant.
c) ll a ete attribu6 pour le 50" anniversaire du journal.
d) Douillet a 6t6 mieux class6 que Jalabert et Perec.

5. Qu'esf-ce qui ne caract6rise plus le judo?


a) Ce n'est plus un art martialjaponais.
b) Les doubles champions ne sont plus japonais.
c) Le corps et l'esprit n'ont pas la m6me importance.
d) On n'organise plus de championnats du monde dans cette discipline.

6. Pourquoi esf-ce que David voulait abandonner le judo?


a) Malgre les m6dicaments, il n'6tait pas en pleine forme.
b) ll avait un handicap.
c) ll 6tait lourd et mesurait'1,80 m d 11 ans.
d) ll y avait une p6riode difficile dans sa vie.
7. Comment a-t-on soignd sa maladie?
a) ll a abandonn6 le judo.
b) Son handicap est devenu un atout.
c) ll devait prendre 4 g d'antibiotiques par jour.
d) Avec un traitement non traditionnel.
8. On ne pourrait pas dire en conclusion que
a) Douillet est le meilleur judoka du monde, ce ne sont plus les Japonais.
b) GrAce d ses titres, Douillet a permis au judo frangais d'6tre reconnu en France et dans le monde.
c) ll n'est pas possible pour tous les sports de recevoir le prix de t'Equipe.
d) ll est devenu champion aprds une longue maladie, le sport aide donc d vaincre la maladie.

@@H
Trouvez les questions aux r6ponses suivantes d'aprds le texte.
Exemple: Combien de personnes /isenf L'Equipe? - Un grand nombre de personnes.
1. 1. Le 50'.
2. 2. En 300.000 exemplaires.
3. 3. 2 Japonais I'ont dejd eu.
4. 4. 125 kg.
5. 5. 1,96 m.
6. 6. A l'6ge de 11 ans.
7. 7. A I'dge de 27 ans.
8. B. Debut octobre 1995.
9. 9. Ceux qui en avaient dejd regu.
110
ITTAINTENEZ.VOUS EN FORMD

e M
Reliez les deux phrases en utilisant les pronoms pr6positio6 + lequel, laquelle, lesquels...
ce monsieura mis un costume. ll a mis un manteau surson costume.
-+ Ce monsieur a mis un costume sur leguel il a mis un manteau.
i. La nuit, Stephanie dort en pyjama. Elle ne met pas de culotte sous son pyjama. 2. Je n'aime pas cela quand
on porte une chemise blanche et on met un soutien-gorge noir sous cette chemise. 3. L'adolescence est une
periode de la vie. pendant cette p6riode, on vit beaucoup de changements physiques et sentimentaux. 4. on
appelle ces familles monoparentales. La mdre seule ou plus rarement le pdre 6ldve les enfants dans ces
familles. 5. La mode a ses fantaisies d'une saison d l'autre. ll y en a qui ne s'int6ressent pas d ces fantaisies.
6.Le blanc est une couleur sp6ciale. On n'est habill6 seulement en blanc qu'dr des occasions rares et
particulidres. 7. D'autres pays ont dejd fait I'exp6rience de la guerre. Notre pays va vers la guerre. 8. Les
couturiers frangais sont ceiebres. Parmi eux, il y a quelques jeunes et quelques femmes. 9. Plusieurs entreprises
ont perdu beaucoup d'argent d cause d'une mauvaise id6e. Toutes n'ont pas disparu malgr6 cette id6e. 10. Je
voudrais r6ussir ma vie familiale comme cet homme et cette femme. Entre eux, il n'y a
jamais eu de coldre ni de
jalousie. 11. Les spectateurs sont sortis de la salle avant la fin du film. lls s'ennuyaient pendant le film'

&.4
ffi,
\W'' _4,{
#:@
U6ttez la forme correcte de duquel / de laquelle / desquels / desquelles.
1. Nous habitons dans un quartier HLM au milieu .... ily a aussi un gratte-ciel. 2. Le r6alisateur n'est
pas d,accord avec le sc6nario d cause .... le tournage n'a pas encore commenc6. 3. Pierre a des
problemes sentimentaux d cause .... il ne dort plus. 4. Marine n'a plus revu son fianc6 de la part
....................... elle a regu une lettre triste et d6pressive. 5. Frederique avait vraiment peur des deux hommes en
face ........... elle etait assise dans le train. 6. L'acteur avait mOme oublie de r6pondre aux lettres d'une
femme amoureuse d propos .... sa femme a fait une scdne terrible. 7. Le public a ador6 le spectacle
d la fin .... les com6diens ont regu des bouquets de fleurs. 8. Ce petit mus6e se trouve rue de la
Gare d c6t6.......... il y a un grand parc.9. La guerre de 19'14-18 6tait une p6riode difficile au bout
.... toute l'Europe etait faible et pauvre. 10. Le championnat d I'occasion ............'.'........ les
journalistes ont interview6 l'equipe nationale s'est termin6 sans m6daille.

@,"#* l'histoire avec des pronoms relatifs en pr6sentant les lieux et les personnages.
RE"Aites
Sophie vit avec Armand au milieu d'une banlieue rdsidentietle de Marseille. lls habitent au bord de la mer
M6diterranee. Armand se s6pare d'etle d cause de Marielle. Gdraldine et Jocelyn habitent d c6t6 de chezelle.
lls viennent la consoler. Marius vient habiter en face de chez elle. Sophie connait Marius au cours d'une
fdte
d'anniversaire. Au bout de 3 jours, ils se revoient. Au cours de plusieurs rnois, t7s se voient souvent. A la fin de
t'histoire, Marius \pouse Sophie et ils ddm|nagent pour vivre prds d'Avignon'

l. Armand est I'homme .... Sophie vit.2. Le quartier r6sidentiel .... ils habitent est une
banlieue de Marseille. 3. La M6diterran6e est la mer ............ se trouve ce quartier. 4. Marielle est la
femme .... Armand se s6pare de Sophie. 5. G6raldine et Jocelyn sont les voisins .... elle
habite. 6. La maison de Marius est celle .... se trouve celle de Sophie. 7. La f6te d'anniversaire est
la soir6e .... Sophie et Marius se rencontrent. 8. 3 jours sont la p6riode .... ils se revoient.
g. La periode ....................... ils se revoient souvent est de plusieurs mois. 10. C'est une histoire
Marius et Sophie se marient. 11. Avignon est la ville .... ils dem6nagent.

111
f,l mlrnrENEz.vous EN FonrrE

Mettez la forme correcte de prCposition + duquel / de laquelte / desquels / desquelles.


1, Je ne me souviens plus du gargon (aki meltett)j'6tais assis au coll6ge, 2, La boulan gerie (amelyel szemben)
se trouvait notre r6sidence secondaire a 6t6 ferm6e. 3, Le jeune couple a visit6 un studio
grenier n'6tait pas am6nag6. 4, Comme j'avais perdu mon parapluie,
@iery fitt1tq 6
ie l'ai cherch6 et j'ai regard6 sous le lit
(amely alatt) i'ai retrouv6 une casquette. 5, Nous 6tions trds contents d'etre A la mer
lametyn|X a partjdn) on
pouvait regarder les bateaux et les oiseaux de mer.6. Avez-vous encore les arbres
iamelyne* a'XOzercbenl
l'oncle Thomas aimait faire de la peinture? 7. As-tu le roman policier (ametynek a vdg'6n) tous les personnages
sont morts sauf le d6tective? 8. L'an dernier, Mme Delahaie a v6cu une periode de d6pression (amelynek az
elm0ltdval) elle a red6couvert les joies de la vie. 9, Les Durand ont divorc6 d une 6poque' (ametynek a
ki5zepdn) le nombre de divorces a fort augment6, 10. Le divorce (ametynek a fotyamdn) ils s'6talent fait Oe ta
peine s'est finalement termin6 par un accord,

dffiM ElStrr
*t
+Fih,ra,l'

Chassez I'intrus.
1. Qu'est-ce qui n'est pas un art martial?
boxe thai'- lutte - judo - karat| - kung-fu
2. Quel est le synonyme de perdre?
vaincre - remporter un titre de champion - 6tre battu - gagner
3. Quel mot n'est pas synonyme de < faire du sport >?
abandonner - s'entrainer - faire des exercices - pratiquer une activitd sportive
4. Qu'est-ce qui ne signifie pas 6tre le meilleur?
laureat - €tre dans la catdgorie des lourds -
rdaliser un exptoit -
6tre au palmards

@M

Thime. Traduisez le texte en frangais.


Az Olimpiara valo felkesz7tes ideie alatt az egyik vdlogatott versenyz6 megs6rtilt. Tobb honapig kezettek,
aminek a v6g6n mar maidnem feladta (6tre sur le point de), amikor egy uj edzdsprogramot ajdnlott neki az edz6.
Az EB-d1ntdben, amelynek sorttn a n6met vilagbainok etlen merk6zdti (disputer un match avec) mdr gyozelemre
6llt, amikor e/eseff es uira megs1rillt. Minthogy a versenyt nem tudta folytatni, a masodik f1tidd soran a
versenyzdst feladta. Kivdlo eredmenyenek igy is oriltni lehet, hiszen ennek koszdnhet6en az 6sszesifeff
versenyben 2. helyen vegzett 6s a legjobbak k1zott fejezte be a bajnoksflgot.
,ll*q
{tffiri}
qE{ (*iri ffi"
\.-7 .6+*-l
Ecoutez les textes et corrigez les phrases fausses.

A) B)
1. lls ont fait une bonne performance. 1. Elle est fatiguee malgre une comp6tition facile.
2. lls 6taient meilleurs que les Parisiens. 2. Elle s'est qualifiee sans probldme.
3. lls ont jou6 en demi-finale et en finale. 3. En demi-finale, elle 6tait en pleine forme.
4. lls ont battu Lyon en demi-finale. 4. En quart de finale, elle etait s0re de gagner.
5. lls ont marqu6 trois buts. 5. Elle a ainsi gagne au Championnat d'Europe.
6. lls se sont entrain6s pendant un an. 6. Elle va donc prendre 2 ans de vacances.
7. Leur entraineur est fier de la coupe gagn6e. 7. Elle n'espdre pas 6tre s6lectionn6e pour les J.O.

112
IITAINTDNDZ.VOUS DN TONMD

PIASENTA, LE PROF DU SPRINT


Apris avoir entatnC Marie-Josd PCrec, cet ancien athlite veille sur la carridre de Christine Arron,
double mCdaillde d Budapest
sprint f6minin frangais tient en trois l'entrainemelll. > Son r6gime: cinq j'aurais pu gagner de l'argent, dit-elle.
: Marie-Jos6 P6rec hier, Christine s6ances de trois heures par semaine, Mais jene voulais pas y aller: j'avais
Ilnon aujourd'hui, et le m€me homme Beaucoup de
technique, la de besoin de me reposer. Si i'y
avais
ryi les aecompagrle: Jacques Piasenta, musculation et elle cherche e participe, je ne me serais pas reposde
3l ans. Cet ancien sportif de niveau perfectionner tous les d6tails, <Ie avant le championnat d'Europe. Et si
rlional a men6 P6rec d la m6daille ddpart a longtemps dtd mon point je n'avais pas remportd la victoire, je
d'or olympique du 400 mdtres en 1992, faible, explique-t-elle. Mais j'ai
etudie I'aurais regretti>>.
lnis Anon d un double titre de cham- chaque gesle, la position d'un bras ou En une saison, Christine Arron a gagn6
pionne du 100 mdtres et du 4x100 du corps. Le sprint ne s'improvise pas. plus de trois dixidmes de seconde sur
mdfres au championnat d'Europe de Il se perfectionne chaque jour>> - dit- un record au 100 metres. Extra-
1998 i Budapest. <<Siie n'avais pas eu elle, ordinaire. <<Et pourtant sa pedormance
da probldmes aux yeux, i'aurais fait L'entraineur exige de sa championne est tris logique, ajoute Jacques
des dtudes de physique>>, dit regularite et attention tout en refusant Piasenta. Quand je I'ai connue, elle
aujourd'hui l' entraineur. d'attribuer une place importante d ttait blessde et ne savait pas courir Il
Depuis mars 1994, aprds le d6part de I'argent. L'athldte est d'accord avec lui, m'a Jhllu deux ans pour la remettre en
Marie-Jos6 P6rec, Jacques Piasenta Dix jours avant les championnats Jbrme, mais elle a tout fait pour
veille sur la carridre de Christine d'Europe, elle a refus6 l'invitation dr rdussir.> Aujourd'hui, elle bat tous les
Aron. <<L'avoir comme athldte est un une comp6tition d Zurich oir elle aurait records.
vrai bonheur. Elle est sdrieuse, pu beaucoup gagner si elle avait
appliqude, rigoureuse. Et elle aime remport6 la victoire. < Si i 'y etuis ailAe, (d'aprds L'Express, 27/08n999)

@sm,
R6pondez aux questions par VRAI ou FAUX. Mettez r' dans Ia case convenable.
Vrai Faux
1. Ce texte parle de l'athletisme frangais. tr!
2. Seulement une athldte de haut niveau est pr6sent6e. trtr
3. Piasenta a gagn6 deux m6dailles d Budapest et une medaille olympique. trtr
4. Piasenta a toujours travail16 et toujours voulu travailler dans I'athhStisme. trtr
5. L'entraineur de l'athl6te est trds int6ress6 par I'argent. trtr
6. Christine a appris la technique du sprint de 1994 a 1996' trtr
7. Arron veut gagner beaucoup d'argent gr6ce d I'athletisme. trtr
8. Au championnat d'Europe, elle a vaincu tous ses adversaires. tr!
,#td
.#ttu
ffils.{
"w${'
O ^€f
cherc hez les 6l6ments suivants dans le texte:
'1. Trois traits de caractdre de Christine Arron:.........
2. Les 1preuves ou elle a eu de bons rdsultafs; ..............
3. Pourquoi elle n'est pas all6e d Zurich:
5. lJn chiffre qui d1montre qu'elle bat des records:
6. Irois choses que l'entraineur exige d'elle:
7. Deux rdsultats de l'entraineur (avec qui et en quelle annde):

Formez des mots comme dans Ies exemples.


1. -eur: entrainer-+ entraineur, jOuer->..., boxer-+.,., nager-+,.., CompetitiOn -+..., patinage -+...,
vaincre -+ ..., escrime -) ..., football -+ ..., basket-ball + ..., courir -+,..., rahdonn6e -+ ..., skier -+ ...,
2. -ant: gagner -+ gagnant, perdre -+ ..., participer -+ ...,
3. -iste; automobile -+ automobillsfe, cyclisme -+ ..., parachutisme J ...., alpinisme -+ ...,

v Quand on ne peut pas / ne sait pas former un mot, on peut dire: un ioueur de...

113
@#
Qu'est-ce que le conditionnel signifie? Traduisez Ies phrases en hongrois.
1. Tu aurais pu t'entrainer plus avant le championnat d'Europe,
2. Si I'equipe avaitfait un effort, elle auraitpu 6tre au palmards.
3. P. L6v6que n'a pas participe au championnat. Selon son club, le cycllste aurait ifd bless6.
4. Siseu/ement j'avais pu m'inscrire au club d'escrime...
5. Je ne regrette rien. De toute fagon, je n'aurais pas pu consacrer plus de temps dr ce travail.

@,#
Etre ou avoir? Quel est l'auxiliaire correct?
Nous aurions /serions eu un bon entraineur, nous aurion s / serions vaincu l'adversaire. La course sels' aurait
/ seraitlermin6e par une victoire. Nous aurions /serions mont6s sur Ie podium et nous aurionslserions regu
une m6daille d'or. On nous aurait / serait attribu6 le titre de champion du monde. Nous aurions /serions battu
tous les records et cela nous aurait/ serait sembl6 normal. Nous nous aurions / serions r6jouide ce r6sultat.
Les journalistes auraient / seraient venus nous f6liciter. lls auraient / seraient 6crit des choses extraordinaires
dans le journal et le public ne se/s' aurait / serait pas content6 de se r6jouir: des tas de gens nous auraient /
/ /
seraient t6lephon6, nous aurarent seraienf felicit6s, nous auraient seraienf souhait6 bonne chance et
auraient / seraient venus nous voir. Le titre nous auraif / serait appartenu pendant longtemps. Nous nous
aurions / serions pr6sent6s aux Jeux Olympiques oi nous aurions / serions represent6 notre pays. L'6quipe
nationale aurait / seraif devenue championne olympique et nous aurions / serions longtemps rest6s parmi les
meilleurs joueurs du monde. Cette 6poque aurait / seraif devenue notre age d'or.

,dfts,
4t*ti}R.
*-4
f.rt4(
\i:sEllx -tG )
\&Ig' ffi
Mettez les phrases au conditionnel pass6 (si + plus-que-partaiil).
1. Sije (savoi) que tu n'aimais pas les plats traditionnels, je (ne pas preparer) de goulache.
2. Si tu (dire) que tu voulais dormir tard, je (ne pas te reveiller) si t6t.
3.Si on (nepass'habiller) chaudement,on(avoiffroidpendantqu'onregardaitlematchdehockey.
4. Sivous (se coucher) A temps hiersoir, vous (se reveiller) sans probldme ce matin.
5. Situ (ne pas soutenir) cette 6quipe, personne d'autre ne (lefaire).
6. Si nous (6tre invit6s) au match, nous (ne pas s'amuser) en regardant cette com6die d la tel6.
7.Si nous (nepasouvrir) dechampagne,nous (nepaspouvoi) f6terlavictoiredel'equipe.
8. Sivous (suivre) un regime, vous (ne pas prendre) 10 kilos en 2 ans.
9. Si vous (se maintemr) en forme, vous (ne pas peser)98 kilos a l'6ge de 40 ans.
10. Si tu (arrivef d l'heure, cette histoire (ne jamais arriver).
11. Si mon entraineur (ne pas les expliquer), je (ne rien comprendre) aux rdgles de la comp6tition.
12. Si ces supporters agressifs (ne pasvenir), personne ne (se battre) et le match (sepasser) bien.

114
@ #
Mettez le texte au futur simple (attention au S/ + prdsent!).
Si l'equipe (parti) 2r la Coupe du Monde, tout le monde (avoi) un nouvel 6quipement. Les skieurs (€tre)
examin6s par un docteur qui (trouver) que tous (6tre) en bonne sant6 s'ils (ne pas peser) trop, S'ils (couri) bien,
ils (gagner) toutes les 6preuves el (vaincre) tous leurs adversaires, et l'6quipe (devenir) championne. ... Mais
peut-Otre que des choses (arriver) d cause desquelles l'6quipe (ne pas obtenir) ces beaux r6sultats. Par
exemple, si elle (rafer,) l'avion, (tomber) et (se casser) la jambe. Ou bien, si quelqu'un (se doper), on lui (interdire)
de par;ticiper et ainsi, l'6quipe (ne pas pouvoir) 6tre compldte. Mais aucun mal (ne se passer) si tout le monde
(falre) attention...
.4fu
,€trffiffi
,"-.d

R66crivez ce texte en le commengant par: si I'equipe partait, tout le monde aurait...


si I'equipe 6tait partie, tout le monde aurait eu...
lh
w #
Faites des reproches selon le moddle (le, la, les + lui / leur - y).
- As-tu annoncd it Patrice la bonne nouvelle?
- Je n'ai pas rencontr| Patrice.
- Tu aurais d0 le rencontrer, en plus, tu aurais d0 la lui dire.
- Oui, tu peux 6tre s7r que si je I'avais rencontr1, je la lui aurais dite. Mais ga s'esf pass6 autrement.
1. Avez-vous r6serv6 deux places ir Marielle et d Paul? -
2. Astu pr6par6 le programme d'entrainement aux athletes? -
3. Avez-vous inscrit vos deux petites-filles au club? -
4. Avez-vous d6crit la nouvelle piscine aux habitants de la ville? -
5. Avez-vous prescrit un r6gime d ce boxeur qui pesait trop? -
6. Avez-vous etabli ces records d la Coupe du Monde? -
,4g.
ffi.F
\# ffi----i
R6pondez n6gativement (ne jamais I rien I personne / aucun, rien / personne / aucun ne).
1. Tout le monde aurait pu participer au championnat de ski? 2. Se seraient-ils toujours bien repos6s? 3. Auriez-
vous battu tous les records? 4. Seraient-elles toutes mortes dans cet accident? 5. Tout se serait parfaitement
pass6 au NouvelAn s'ils n'avaient pas bu? 6. Y aurait-il eu des prolongations aprds chaque match? 7. Quelqu'un
aurait remport6 un double titre? 8. Quelque chose les aurait aides dr gagner?
&_
,/iiih" nn
roP .ffi)
Thdme. Traduisez les phrases.
1. Ha a doppingszAres nem lett volna ilyen szigoru, akkor ezt a versenyzot nem allitottdk volna ki. 2. Ha az
ellenfdl nem rugott volna mdg egy golt a felidd v6g6n, mi nyeftilnk volna. 3. Ha az iddjaras iobb lett volna, nem
a stadionban kerult volna megrendez6sre a bajnoksdg. 4. Elmehettt)nk volna uszoddba ma ddlutitn, ha szoltdl
votna, hogy kedved van lszni egy kicsit. 5. Jobbat aludtdlvolna, ha egdsz nap nemcsak a tevet bdmultad volna
ds esfe kocogt(tl volna egy kicsit. 6. Ha odafigyeltdl volna, nem vesztettel volna annyi pontot 6s az rjsszefeff
versenyben az 6len vegeztel volna. 7. Ha ellenfele lova nem esik el cel el6tt n$hdny meterrel, nem Caroline
1rkezett volna el6szdr a c6lba. 8. Ha nem maradt volna otthon a labda, akkor most rdplabddzhattunk volna.
9. Littod, ha sakkoztAl volna velunk, akkor nem unatkoztdl volna egdsz delel1tt. 10. Ha t1bbet edzettdl volna,
gydztel volna.

ffi*
\il? N
Eirivez en toutes lettres les chiffres suivants.
1. Nous passons 112 de notre temps aux entrainements. 2.213 des joueurs se sont qualifi6s pour la demi-finale.
3. Ce comp6titeur a gagn6 en 2110 de seconde. 4. L'athldte a r6ussi d gagner 5/100 de seconde sur le record
du monde. 5. 3/4 des t6l6spectateurs ont regard6 la retransmission du match. 6. 2/8 du prix ont 6t6 donn6s 2t
une association sportive .7. 315 des 6tudiants font partie du club.
115
fI MATNTDNDz-vous EN roB

@ @**
Lisez Ies deux lettres et comParez'les.
qch, d) S'excuser de qch?
a Esf-ce que c'est une lettre pour al inviter qn, b) remercier qn, c). refuser
et la destinataire?
a euelle est /e sfy/e des deu'x tettres? euetle esi ta relation entre I'expdditrice
a Que//es sonf /es diffdrences dans la forme des deux lettres?
typiques.
a Comment exprime-t-on /es mdmes iddes? Etablissez une liste des expressions
Paris, le 30 mars 2005 Chllstlne Delarue
5?, rue Montlcelll
Chdre Evetyne, ?6014 Paris
Mme fvelyne PuJoI
J'ai bien regu ta lettre dans laquelle tu m'invitais d assister
Dlrectrlce de I'Assoclailon <Chance '
91, av. des Lllas
aux diffdrentes 1preuves du championnat de basket-ball 7?490 VilleparlslE
pour lycdens. Je t'en remercie.
'J'auriis
bien voulu y aller parce que cet |vdnement spotlif ie 60 mars 8005
m'aurait intdressl, Si i'avais regu ta lettre seulement
quelques iours plus tOt, i'aurais pu organiser mon
Madame,
progiamme
'avic diffdremment. Comme ie I'avais deid etabli
.J'at blen reguvot e lnvitatlon au champlonnat Junlol
Francis il y a 10 iours, il aurait 6td fres frlste si 7'e
de baskei-ball que votre assoclallon organisa'iu et Je
l'avais changd au dernier moment. Tu comprends bien que
vous en remercle.
je n'aurais pas voulu lui faire de la peine puisque ie le vois
Je re€Teibe vivement de ne pas avoir pu y assister'
si rarement! M6mJ sl cet 6v6nement me semble particulldrement
Tu vois, si tu m'avais envoyl cette invitation quelques lmportant, 1l ne m'aurait pas 6t6 possible d'y asslsler
jours encore pu lui demander de changer le week-end du 29-50 mars. En effet, J'avais
'notre' ptus tOt, i'aurais
programme. Tu aurais d0 penser que i'aurais pr6c6demment 6tabli un pro€iramme famllial qu'il
quetque chose pour le week'end de PAques. aurait 6!6 extrOmemenb difficile de d6placer'
Ce n'est pas grave! Tu organiseras encore des
En esp6rant que vous comprendrez les raisons de mon
plus pour
absence pour laquelle ie suis d6so16e, je vous prie de
championnats! La prochaine fois, ecris-moi t1t
me permettre de m'organiser. Pour ma part, ie ferai tout blen vouloir m'en excuser. "I'espdre que Je pourrai
mon possible pour venir! Sl fu as besoin d'aide, n'hdsite vous apporter de l'aide d I'occasion du prochain
pas d m'en demander!
'J'espdre championnat.
que tu me comprendras et que tu me rdpondras .fe vous prie d'a€P6er, Madame, I'exPression de mes
vite. saluLations distingu6es.
Grosses blses Christine Christine Delarue

ffid -.ffi\ N
\{i:iilj
V' #
"{rr
Luc a m6lang6 le style amical et formel dans sa Vous 6tes Evelyne Pujol. Christine Delarue vient
lettre. R66crivez sa lettre correctement dans le de vous envoyer l'invitation suivante. Ecrivez
style formel. une tettre d'excuse dans un style amical et une
autre dans un stYle forme!'
Caen, le 20 mai 2005
Cher Monsieur Criquet,
Merci beaucoup de uotre lettre du 14 mqL Je l'ai
bien regue et uotre inuitation m'a fait grand plaisir'
Je n'ai pas pu aller au d€fiI€ de mode qui a et€
organis€ d I'hotel Belle-Vue le 17 mai dernier et je TNVITATIQN
regrette beaucoup ga. Vous deuez sauoir que
j'iurais
-autre bien uoulu g assister, mais j'auais d€jd' un
programme. Ma famille n'qurait pas compis Nous serons trDs heureux de vous
si j'auais €t€ absent juste ce somedi-ld pqrce que
c'€tait I'anniuersqire de mon fils, En plus, uous accueillir le ieudi 3O iuin 2OO5
aunez di enuoyer uotre lettre plus tot pour me i partir de 17 heures
permettre d'organiser ma soir'le autrement' Ce sera i la 11" exPosition
pour la prochaine fois, j'esPdre! de photos olYmPiques
J'esp,ire aussi que uous n'€tes pas en coldre' Vous
dites aussi que uous deurez organiser un nouueau i la librairie < La Page "
d.€file de u€tements pour jeunes et pour enfants' Si
,iu" or", besoin d.'aide, n'h€sitez pas d. m'appeler'
Me s sqlutations distingud e s.
Luc Grillon

116
UAINTDNEZ.VOUS EN [.Otr]?IE

sport nautique (m) vizi sport


(m) de spon sportkedvel6 sprint (m) rdvidt6vfut5s
(m,0 versenyz6, sportolo v6to (m), VTT (m) ker6kp5r, mountain bike
0 hozz66ll6s, viszonyu l6s COMPETITIONS
(m), -ne (f) bajnok adversaire (m) ellenf6l
(m) bajnoksdrg arriver le premier / la - dre els6kent er c6lba
mntenter de qch be6ri, megel69szik vmivel attribuer des points d qn pontot megad vkinek
battre un record rekordot dont
o kupa
battre qn megver vkit (versenyben)
part, ..., d'autre part, egyrbszt..., m5sr6szt...
classement (m) helyez6s
Jentrainer edz
compdtiteur (m) versenyz6
ufraineur (m) edzd
concurrent (m) vet6lyt6rs
@tipe nationale (f) nemzeti vSlogatott coureur (m) 1. futo 2. futamban indul6
tud vmivel szemben course (f) 1. futSs 2. futam
gagner sa vie megkeresi a kenyer6t course contre la montre gyorsas6gi verseny
.leux Olympiques (m, pl) Olimpiai Jdtekok demi-finale (f) el6dcint6
fro sportif (m) toto discipline (f) sportive sport5g
* maintenir en forme form6ban marad disputer un match verseng egy m6rk6z6sen
se disqualifier kiz6rja mag6t
odinaire 6tlagos
dopage (m) doppingszer haszn6lata
professionnel (m) profi
se doper doppingol
nter qch lek6sik vmi16l epreuve (f) versenysz6m
rcgarder qch de p/us pres kozelebbr6l megvizsg6l 6tre au palmards a gy6ztesek kdz6 kerUl
regularitd (f) rendszeress69 finale (f) dont6
rcmise (f) en forme fitness gagnant (m) gy6ztes
rcprdsenter son pays k6pviseli a hazbjAt gagner qch, contre qn megnyer vmit, vki ellen
rctransmission (f) kozvetit6s sTnscrire (6 ecrire) 1. beiratkozik 2. nevez
itineraire (m) 0tvonal
sblectionner qn bev6logat a csapatba
laureat (m) gy6ztes, nyertes, dijazott
soutenir une 6quipe drukkol egy csapatnak
maillot (m) mez
sportif (m) amateur amat6r sporto16 manifestation (f) sportive sportrendezv6ny
sportif de haut niveau elsportolo, profi marquer un but, un point g6lt 16, pontot szerez
stade (m) stadion mi-temps (f) f6tid6
supporter (m) drukker parcourir une distance tavolsSgot megtesz
vie quotidienne (f) mindennapi 6let perdant (m) vesztes
performance (f) teljesitm6ny
SPORTS prolongation (f) hosszabbit6s
alpinisme (m) hegym6szds, alpinizmus se qualifier pour qch bejut vhova
ballon (m) labda remporler qch elnyer vmit (cimet, ermet)
cheval (m), -aux t6 rempofter la victoire gy6zelmet arat
se c/asser helyezest 6r el score (m) eredm6ny (meccs6)
cyclisme (m) ke16kp6rozds test antidopaSe (m) dopping-ellen6rzes
vaincre qn legy6z vkit
echecs (m, pl) sakk
vainqueur (m) gy6ztes
dquipement (m) felszerel6s, felszereltseg
equitation (f) lovagl6s Le tatami de la victoire
escalade (f) sziklam6sz5s d I'occasion de qch vmi alkalm6bol
escrime (f) viv6s atout (m) Ut6k6rtya, el6ny
jogging (m) kocog6s, futds attribuer un titre d qn cimet odait6l
catdgorie lourds neh6zsrilyri kategoria
kenu(z6s)
cano€ (m)
classement general (m) osszetett verseny
kayak (m) kajak(ozds)
€tre sur le point de +
*handicap (m)
inf majdnem / m6r-m6r teszi
tuge (fl sz6nk6(z6s) testi hiba, fogyatekoss6g
lutte (f) birkoz5s independamment de qch fUggetlenUl vmit6l
musculation (f) body-building mesurer vmilyen magas
parachutisme (m) ejt6ernyoz6s officiel, -le hivatalos
patinage (m) korcsoly6z6s prdc6demment el6z6leg
planche d voile (f) sz6rf(6zes) peser vmilyen s0ly0
rdaliser un exploit h6stettet hajt v6gre
nfting (m) rafting, vadvlzi kajakoz6s
randonnde (f) gyalogt0ra se rejouir de qch $ tini) orUl vminek
taitte (f) testmagasseg
nquette (f) uto
voter szavaz
regle (t) szab6ly
ski alpin (m) alpesi siz6s PIASENTA
skide fond (m) sifut6s applique, -e szorgalmas
exiger qch de qn megkdvetel vmit vkit6l
ski nautique (m) vizisI
le 400 mdtres a 400 m6teres slkfut6s
sport (m) de combat kUzd6sport perfectionner qch t0k6letesit
sport (m) d'6quipe csapatjStek technique (f) technika
sport (m) d'hiver teli sport veiller sur la carridre de qn vki p6ly6j6ra felUgyel
117
(
(

@ ffi "#**
Ecoutez I'enregistrement et remplissez le tableau, lmaginez comment lsabelle 6tait d6guis6e 1= st tr.'
elle 6tait habill6e) i la f6te.
:.' i : llaii iilF, ig iid,,fiu bdrt :,,',
sMe
V0tements du haut I
V6tements du bas
a
Chaussures
AccessorTes
!
I
ffi
M"
1@IF ro,c
{,r
f-4rd.

Formez des groupes de 4.5. L'un de vous est un journaliste qui doit 6crire un article sur la mode que I
suivent Ies jeunes de votre pays. lnterrogez les autres de votre groupe, puis pr6sentez les r6sultats de I
votre sondage. Comparez la Hongrie avec d'autres pays. I
1. Est-ce que la mode est toujours < unisexe > ou existe-t-il une mode fdminine et une mode masculine?
2. Est-ce qu'on peut voir les styles BCBG, baba-cool et branch6? Qu'esf-ce qui les caracterise? (
3. Esf-ce que les jeunes portent des v1tements differents pour leurs activitds quotidiennes ef /eurs sorliesZ I
4. Esf-ce qu'il est plus important de soigner son style pour une femme ou pour un homme? Pourquoi? ,
5. Pensez-vous que I'habillement est une expression de la personnalite? ou du statut social? I
6. Pour quels 6v6nements de la vie faut-il s'habiller d'une fagon pafticulidre? .[
7. Qu'esf-ce qu'ilfaut porter d ces occasions? a
8. Esf-ce que les couleurs qu'on choisit ont une signification specifique? Qu'esf-ce qu'elles expriment dans I
ces cas?
I
Wffiquel sport font les personnes suivantes.
Devinez
-l
(
I
p16noms: ,' . SVlValn. .
..,$ -,Cf iii r.:$ir-UH8f,li6fii I
soort:
1. Un des gargons et les deux filles n'ont pas besoin de ballon pour leur sport.
2. Sylvain n'est pas le jeune homme qui participe d un championnat de tennis de table.
3. Une des filles s'entraine tous les jours avant de participer au championnat d'6checs.
4. Sylvestre n'aime que les sports d'equipe et va d la piscine pour s'entrainer,
5. S6verine n'est pas la jeune fille qui se passionne pour la planche d voile,
6. Celui quijoue au water-polo ne s'appelle pas S6bastien.
7. Sylvie assiste au championnat du monde de patinage auquel participe son frdre.

@M*
Quelle est la diff6rence entre ces phrases?
1. a) Mon copain a reconnu qu'il aimait une autre femme.
1. b) Mon copain a reconnu qu'il avait aim6 une autre femme.
2. a) Tanguy a annonc6 qu'il sortirait avec L6onie.
2. b) Tanguy a annonc6 qu'il etait sorti avec L6onie.
3. a) Je partais quand on m'a appel6 au t6l6phone.
3. b) J'6tais parti quand on m'a appele au t6l6phone.
4. a) Quand M. Bedon d6jeunait, il etait toujours de bonne humeur.
4. b) Quand M. Bedon avait d6jeun6, il 6tait toujours de bonne humeur.
5. a) Comme Mme Rancoeur n'avait plus regu de nouvelles de son fils, elle etalt inquiete.
5. b) Comme Mme Rancoeur ne recevait plus de nouvelles de son fils, elle 6tait inquidte.

118
DEIIXITMD BEVISION

Ghoisissez la bonne 16ponse:


l. Nous ne pouvions pas savoir combien de personnes .... malades !e lendemain.
a) etaient tomb6es b) tombent c) tomberont d) tomberaient e) tombaient f) sont tomb6es
2. Personne ne savait alors comment on .... les cr6pes farcies. Personne n'avait la recette.
(ltd a) avait prepare b) pr6pare c) a prepare d) pr6parera e) pr6parerait f) pr6parait
3. La radio a annonc6 qu'il .... la nuit pr6c6dente sur !e sommet des montagnes.
a) a neige b) neigera c) avait neig6 d) neigeait e) neige f) neigerait
4. ll y a deux jours, j'ai lu la lettre de Fabienne qui disait qu'elle .... quelques jours plus tard.
a) est venue b) viendra c) etait venue d) vient e)viendrait f) venait
5. l! m'a dit que non, mais j'6tais s0re que mon copain ... une autre femme la veille.
a) a rencontr6 b) rencontrera c) rencontrerait d) rencontrait e) avait rencontr6 f) rencontre

I 6. Le soir, mon copain a demand6 jusqu'ir quelle heure je/j' .... i la maison le lendemain matin.
a) restais

a) 6tudie
b) suis rest6e c) resterai d) reste
7. On a demand6 i C6line combien d'6crivains frangais elle ,... cette ann6e.
b) etudiait c) a etudie
e) etais rest6e

d)avait6tudi6 e)6tudierait
8. Herv6 a reconnu aujourd'hui qu'il .... notre rendez-vous cet aprds'midi'li.
a) oublie b) oublie c) avait oubli6 d) oubliera e)oublierait
9. Les jeunes ont dit qu'ils .... sur I'autoroute pendant leurs vacances de I'ann6e pr6c6dente,
a) se perdent
f) resterais

f) 6tudiera

f) oubliait

b) se perdront c) se sont perdus d) se perdraient e) s'6taient perdus f) se perdaient


10. Un ami m'a appel6 pour me demander quand il .... enfin ma r6ponse A son invitation.
a) regoit b) recevra c) a regu d) avait regu e) recevrait f) recevait

@M
Tfi-6me. Traduisez le petit texte
suivant en frangais. Attention d la concordance des temps!
Nemrdgiben olvastam egy nagyon jo kalandregdnyt, Amikor befejeztem az olvasdsdt, egyik ir6bardtom kdlcsdn
vette tdtem (emprunter a qn) a kdnyveL Ahogy odaadtam neki, rakerdezett, tetszett-e a k6nyv. Mondtam, hogy
nagyon sok 6rdekes kalandrbl volt szo benne. Bardtam ugy gandolta, hagy fontos olyan kdnyveket kiadni,
amelyek tetszenek a kdzdnsegnek. Azt mondta, ha neki is tetszik a kdnyv (imp), irni fog (cond.) a kiadonak.
Elmondta, meg fogja kerdezni, hogy ki fogjdk adni-e ennek a regdnyironak a tdbbi mlvet is. Megtudtam, hogy
bardtom egyebklnt 6ppen egy sci-fi-t ir.

@M
Transformez la deuxidme partie des phrases en employant des pronoms relatifs.
Esf-ce que c'est un crdateur de mode + tout le monde le connait..,?
une grande maison de couture lui appartient.
15 mannequins travaillent chez lui en permanence.
il a beaucoup de clientes.
ses clientes sont des personnalit6s c6ldbres.
le public l'appr6cie 69alement.
les fantaisies lui plaisent.
on passe des reportages sur lui d la t616.
la tele pr6sente ses cr6ations.
par lui la mode est mieux connue.
grice i lui la mode change d'une ann6e d I'autre.
.&. .*i
ffi"ffi
rq#f
Chassez l'intrus. Expliquez aussi pourquoi vous avez s6lectionn6 ces mots.
1. escalade * alpinisme e- randonn6e e athl6tisme e rafting
2. cyclisme e 6quitation e 6checs e lutte e football e handball
3. water-polo e ski de fond e natation e planche d voile
4. football e ping-pong e badminton e basket-ball e water-polo e jogging
5. judo e escrime e badminton e ski de fond e boxe e lutte
6. course e jogging e athl6tisme e sprint e kayak
7. instrument e aventure @ ballon e v6lo e moto e raquette
8. entraineur 6 athldte e joueur e supporter e sportif de haut niveau
9. patinage e ski alpin e hockey e cyclisme e luge
10. musculation e gymnastique e a6robic e handball

119
nnuxrtun nfvrsron

@ ffi
Qui a gagn6 la Coupe? Si vous avez compris, vous pourrez remplir le tableaut'

.,...,,,,,,.',',.,...... 2 ............................ 0
.. ..... ...... 1
.. .. .. ... ..

..
'.. '.... '. .....,... ... .. 1
.............................1
.......................... 0
'..,.,,.,.,.,,',..'..,. 2 3
......,..........'..,.. 4
...,,,,,..'.',',......... 2 2
......................... 3

1. Dans un match, t'Otympique de Marseitle a marqu6 un but de plus que son adversaire'
2. Si Sf-Efie nne avait marqu| au moins un but en demi-finale, il y aurait eu match nul.
3. Bordeaux a marqu1 2 buts en quart de finale, mais il a perdu'
4. Le Paris St-Germain a battu Nanfes aprds prolongations'
5. Lilte a marqu6 un but de moins que l'6quipe adverse en demi-finale.
6. Lyon n'a pas gagnd en quart de finale contre St-Etienne.
7. LOtympique de-Marseille a remporte ta victoire dans un match contre l'equipe de Bastia.
8. Nantes a perdu 1 d 0 en quart de finale.
9. Bastia n'a ioue qu'un match.
10. Le Paris-Saint-Germain a marqu| un but dans /es trois matchs qu'il a iouds'
A.a
Wffi
QCUt. Ctroisissez la bonne r6ponse.
1. Si vous ...,..... a temps, vous ...'...'. courir contre la montre'
a) vous 6tiez lev6s, n'aviez Pas d0 b)vous seriez lev6s, n'auriez pas d0
c)vous 6tiez lev6s, n'auriez Pas d0 d) vous seriez lev6s, n'aviez pas d0
2. Est-ce que tu ......... me r6pondre si Jean .."..... la question avant?
a) avais pu, ne t'avait Pas exPliqu6 b) avais pu, ne t'aurait pas expliqu6
c) aurais pu, ne t'aurait pas expliqu6 d) aurais pu, ne t'avait pas expliqu6
3. Est-ce que tous les athldtes .,...'... disqualifi6s s'ils ...'..... dop6s?
a) auraient 616, se seraient b) auraient ete, s'6taient
c) avaient 6te, se seraient d) avaient 6te,
ete, s'6taient
s'e
il
4. Si M. Duchic ......... froid, '..'....' son manteau jusqu'au menton'
a) n'avait pas eu, n'aurait pas boutonn6 b) n'avait pas eu, n'avait pas boutonn6
c) n'aurait pas eu, n'aurait pas boutonn6 d) n'aurait pas eu, n'avait pas boutonn6
5. Je pense que l'6quipe .'.'.'... la victoire si elte ...'..'.. en finale'
a) aurait remport6, aurait mieux jou6 b) aurait remport6, avait mieux jou6
cj avait remporte, avait mieux jou6 d) avait remport6, aurait mieux jou6
O. Si t'6quipe adverse ......... de but i la dernidre minute, nous .......'. match nul'
a) n'avait pas marqu6, avions fait b) n'aurait pas marqu6, aurions fait
cj n'aurait pas marqu6, avions fait d) n'avait pas marqu6, aurions fait
7. Nous croyons que si !e livre ......... au pubtic, il .....".. en 300 mille exemplaires'
a) n'avait pas plu, ne se serait pas vendu b) n'aurait pas plu, ne se serait pas vendu
cj n'aurait pas plu, ne s'6tait pas vendu d) n'avait pas plu, ne s'6tait pas vendu
8. Le r6atisateur ......,.. les personnes convenables pour ce r6le s'il ...'.."' de casting'
a) n'aurait pas trouv6, n'aurait pas organis6 b) n'aurait pas trouv6, n'avait pas organis6
c) n'avait pas trouv6, n'avait pas organise d) n'avait pas trouv6, n'aurait pas organis6
9. Si nous ......... trois heures sous la pluie, nous ...'..... malade'
a) n'6tions pas rest6s, n'aurions pas tomb6 b) n'6tions pas rest6s, n'aurions pas tomb6
cj n'avions pas rest6, n'aurions pas tombe d) n'etions pas rest6s, ne serions pas tomb6s"
10. Situ ......... en coldre, tu '..'.'.'. rouge.
a) ne t'6tais pas mis, ne serais pas devenu b) ne t'avais pas mis, n'aurais pas devenu
c) ne t'avais pas mis, ne serais pas devenu d) ne t'etais pas mis, n'aurais pas devenu
11. Si les touristes ......... par les montagnes, ils ......... trois heures Plus t6t.
a) n'avaient pas pass6, auraient arriv6 b) n'avaient pas pass6, seraient arriv6s
c) n'6taient pas pass6s, auraient arriv6 d) n'6taient pas pass6s, seraient arriv6s

1. Adaptation de General Communication Skills, p. 60.

120
IIETIXIDME NfVISION

#
Loup6 a rat6 sa vie. Elle n'en a pas profit6' Com,Ollle1son
texle au conditionnel Pass6. Ecrivez ce
pass6 diff6remment'
au.ait fait autrement ou ce qui se serait
Aix-en-?roYence, k 3o juiffet zooo

cfuire S{uguette,
de tristes
eltSo ans aujour{huiet j,aiyassdma journtie
dme souyenir des dydnements [llyassd, Svlayie estyfeine
n'aiyas yufaire tdtu[es yarce qu'd f dyoque'
Hiinf o une dyoque diffici{e. Je ne suis yas nle dans une farniffe a.isie' Je
ft uLy6 """'"*-.;;.*[o"
youvaient yas enfaire'
bs ne yo,vaient
'dru*'gunnn,
iJiIIes "t:"Y:*ry:i!i:j,;:::":l:X;"*,!*:"h',?:k:ri:;;'"li;,tr[::i";:
re.n'aivas
en Jaffe' Je
teii1tes {ont j'ai beaucouy soufJ. ii,irt ,t lirncife... |arais une situation yarticufrdrement
t:'; "t"
'#ite. Qodoon,
monfiancd, est mort a [a guerre :;ia;::::?:i!.:::i:::l:X;::l:""#,r!T'"i:;r::l:
""i;'" inidyendantenonvrus revivais chez
i'",##",1,#tr;h::'";il';""rff;#;#;;:;-;;;,7ti,,oi*"nt trtr'
yarents yuisq,n in n'o,:oi;i;i;; ri;;:;: a;:|:ii::'"':,{,*'::';n'ai
,r[;,7:,!#']ffi::, :::1"##:;ii"n:;;";:,":tfr:
,ov-asd, ie ne suis vas affde dans
,r:;Ytzii{'ili'i!,i'i,1",{*^, i, rou,oi,'uour,,..."rn
y^t decit'wert
tis
'{outtni ci[tures; ie me suis seu[ement
Ltres y@ys.Je n'ai jarnais ayyris de
tay.Otlys *"""gii,\
oon ni 1'
":"iy"t
ientde de [ire des fivres a ce sujet' A t'iyoque' 1ii'oit !::!Ln::.t:H:Y:::";r";!ffi,
nn
{: :l::t:
ffi#rn;,t;k^;,::;:: i"ifi#,i';t"!,,1,i{i#;tr, o*ii. rn'y *oit yi' to'io"rs de"6ons m'lidicaments' so?Lt rnorts res midecins
de mafatni[te
ou rr**-ri-"-:eo",ent yis fficirnt. aous tes memSres
yrescritaient yas fe bons traitements
ianr{ftui et ie suis fa seu[e avivre encore"'
7;;i"r" 5i ansytus tar6,ma'ri'e y"lt i!".,!tr?*Tt"1;;",J|;';;;;::;;;;:;;;
' '

;;;;;;;;;t;'ati-rol"*" it a dtd' mais j'ai aussivdcu {e choses'


Allqllsting
t-+i^ttia ro t'om;raccp or t
e ffort
a s^etfes
; ;;i t' ; ;-;;;;;;t,
"7";
j e s ui s wt v eu f it isud e' J e t' embr s

Attention
Iettez les articles le/la/les, un/une/des, du/de la/des,
@'

@#
Remplissezletableau.Quelssontlesmotsmasculinsetf6minins?

121
@
Lisez et soulignez le vocabulaire de l'alimentation.

{*i#}
/i;H
(?)
R6pondez aux questions. Discutez-en en classe.
. Que/s sont /es 6l6ments de base pour notre alimentation? Pourquoisonf-ils <de baset?
. Qu'esf-ce qui se passe si on en mange a) trop b) trop peu?
. Pensez d vos repas d'aujourd'hui et d'hier. Sous quel/es flcrmes avez-vous consomml
a) des protdines b) des sucres complexes c) des sucres simples d) des graisses?
. Mangez-vous plut6t des graisses d'origine animale ou des graisses d'origine vegetale?
. Est-ce g6n6ral dans votre pays?
. Qu'esf-ce qu'on mange d tous /es repas dans votre pays:
a) de la viande b) des produits laitiers c) des oeufs d) du pain e) des fruits frais f) des l6gumes frais
g) des l1gumes cuits h) des porssons i) de la charcuterie j) des pommes de terre k) du riz?
. En general, trouvez-vous que I'alimentation dans votre pays est a) equilibrde b) non 6quilibree?
. , il y a beaucoup de gens a) en forme b) maigres c) qui ont des krTos en trop (du surpoids)?
^Bref
1-riitu
a1r!ff!it *rt
a4'
\.11!}j7
-i:! LF \
2w
Avant de commencer i faire l'exercice, lisez la liste de mots. Notez ceux que vous connaissez d6jir.
V6rifiez le sens des autres mots dans le dictionnaire.
Sont-ils masculins ou f6minins? Classez-les dans Ie tableau suivant:
abricot O, ananas O, aubergine O, banane O, carotte O, celeri O, cerise O, champignon O, chou blanc O,
chou-fleur O, chou rouge O, citron O, courgette O, concombre O, fraise O, framboise O, haricots vefts O,
haricots blancs O, laitue O, mai's O, melon O, oignon O, orange O, pasteque O, p€che O, petits pois O, poire O,
poivron ( ), pomme O, pomme de terre ( ), prune ( ), radis O, raisin O, raisins secs O, riz ( ), tomate ( )
tii:Fr,iii:ti ii!6uumes OHr-Cel,es

nttu A
,{jtli:#b /{}\
ffi;{t{+; \ I./
w
Regardez la photo et dites si les phrases suivantes sont vraies ou fausses.
1. Cette image nous pr6sente un grand nombre d'aliments: aussi bien des l69umes que des fruits.2. ll y a des
l6gumes verts et des 169umes secs. 3. Les carottes sont en bas. 4. A droite, on voit des petits pois d c6te du
mais et des oignons. 5. ll y a un chou rouge coup6 en deux et un chou blanc sur l'image, 6. Sur la gauche de
l'image, on voit une pastdque qui a 6t6 coup6e. 7. Elle est prds d'un chou et d'un panier de l6gumes (entre
autres, des tomates et une laitue). 8. Les pommes de terre sont d c6te d'un ananas d moitie cach6 et du raisin.
9. Dans le panier du milieu, on voit des fraises, des framboises, des prunes et des pommes. 10. ll n'y a ni
aubergines, ni citrons, ni champignons sur cette photo.
122
non appfrrr:

H
H
H
rd
tk,
i..
t;
I
I
.*
Pensez aux fruits et dites si on mange toujours / parfois / jamais la peau des fruits suivants.
. Ont-ils un noyau ou des pepins?
. Sont-ils europ6ens ou exotiques?
. Les trouve-t-on en toutes saisons? En quelles saisons? Jamais?
. Sont-ils produits dans votre pays ou viennent-ils de l'6tranger?

banane ratstn papaye mangue pOche orange


cerise pomme prune ananas abricot framboise
fralse pastdque mandarine poire melon citron

/ c::'t
\;/.j
{*
Quelle est la base des produits ou plats suivants? Dites un ou deux ingr6dients.
chips hamburger frites bonbon beurre
vin spaghetfis mayonnatse confiture margarine
pop-corn yaourt chocolat biscotte jambon

4S
Connaissez-vous les habitudes alimentaires des autres pays?
Dites un produit typique pour chaque pays, Comparez vos r6sultats avec ceux des autres.
Chine Etats-tJnis Italie France Mexique Hongrie

(,$ 4*
Voici des 6pices. Lesquelles sont fondamentales dans la cuisine de votre pays?
Utilisez-vous les autres? Sont-elles exotiques, 6trangdres ou produites chez vous?
ail se/
se/ gtngembre
gingembre curry noix de
notx oe nmuscade
marjolaine poivre origan vanille clou de ggirofle
paprika moutarde basilic cannelle herbes de
d, Provence
laurier cumin persil thym poivre de
de Cayenne
,&
4{ik *
4i:/
Voici des poissons (1)et des fruits de mer (2). Lesquels trouve-t-on chez vous?
En mange-t-on beaucoup? peu? jamais? Y avez'vous d6ji go0t6?
carpe crevette huitre maquereau homard
thon saumon moule crabe sardine

123
ffi** I
@
voici d,un restaurant hongrois. Lisez'la et choisissez
!a carte
5 plats que vous reconnaissez facilement'
Demandez i votre voisin le nom hongrois de ces plats' R6pondez
i ses 5 questions' Si Ea ne marche pas' ,l
utilisez un dictionnaire pour comprendre le document' {
i{
i
Volailles 1a
Entrdes froides
.1. macedoine de l6gumes d la mayonnaise * poulet au PaPrika I
.i. oeufs maYonnaise * poulet r6ti ,l
* rouleau de jambon blanc d la mac6doine de legumes * cuisses de canard r6ties
.! magrets d'oie gri116s
* foie gras d'oie servi froid
* blanc de Poulet Pan6
Entries chaud.es
* cuisses de Poulet farcies
.l croquettes de fromage Pan6es
.t champignons pan6s frits avec une sauce mayonnalse
* dinde cordon bleu
* cr6pes farcies sauce au piment d la Hortobagy
Garnitures
.:. piperade aux saucisses
.1. legumes Printaniers au beurre
.1. choux-fleurs gratin6s
* riz d la vaPeur
* pommes d la vaPeur
Soapes * pommes Persill6es
* veloute de chamPignons * pommes frites
* soupe aux fruits rouges ir la crdme Chantilly {. pur6e de Pommes de terre
* goulache
Salades
* bouillon de boeufaujaune d'oeuf
* pot-au-feu de Poule dlaUjhazi * chou blanc au vinaigre sucr6
.i. petits poivrons jaunes au vinaigre sucr6
* ,oup" de haricots blancs aux saucisses d la Jokai .i. cornichons au vinaigre sucr6
* soupe de poissons piment6e d la Szeged
* concombres au vinaigre sucr6 et d la creme
Pdtes * tomates
.:. pates fraiches au fromage frais, crdme et lardons
* pates au chou Desserts
.:. p6te feuillet6e aux pommes / noix / pavot / fromage
* gnocchis aux fromage de brebis frais et aux lardons
* raviolis sucr6s 2r la confiture de prunes * gateau Dobos
* gateau d la vanille
Wandes
* tarte aux cerises
* ragott de boeuf(boeufsauce pimentee) n crCpes d la Gundel
* jambonneau de porc sauce piment6e
* puree de marrons glaces ir la creme chantilly
* choux farcis * d6lice de Somlo
* assortiment de viandes ir la mode de Transsylvanie
.i. c6telettes de Porc Pan6es
* foie de porc Pan6
* foie de porc rissol6 aux oignons

@M
Mettez en relation les verbes (participes pass6s) avec leur
d6finition'
1. frire (frit, -e) a)mettredansdelafarine,del'oeuf,delachapelureetfrire
2. rissoler b) pr6parer la viande au four d une grande chaleur
3. sucrer ci pr6parer au four avec du fromage' d une haute temp6rature
4. pimenter d) ajouter du sucre
5. farcir (farci, -e) e) PreParer dans de l'huile chaude
6. paner f)
preparer avec du piment (du paprika)
7. r6tir (r6ti, -e) g) cuire sur le gril
8. gratiner h) ajouter des 6Pices
9. griller i) faire raPidement avec un Peu de graisse et en grillant la surface
10.6picer j)
mettre de la viande hachee A l'int6rieur

124
BON APP6TIT!

G
.-s"/o,
@cF
ious, quels sonf /es plats hongrois qui n'existent pas en France?
o De quoi se compose un repas en Hongrie? Et en France?
amer, fort, sal6, sucr6
o Mettez en relation /es mofs suivants avec leur goht: acide, aigre,
chips, pop-corn chocolat, bonbon, banane
poivre, paPrika
citron, choucroute caf5
vinaigre

&@^m
#r,", E Jffinres entre Andr6a et var6rie sans Iire les questions. Puis, lisez les
questions et
16pondez-y.
1. Que/s sonf /es plats qu'on va prdparer ou qu'on a prepares?
de porc, choux farcis, c6telettes de porc pan6es,
soupe aux fruits, pot-au-feu, goulache, ragoOt de boeuf ou
pommes frites, salade de paprika, d6lice de Somlo
2. Queltes sont /es boissons qu'on boit? Qui en veut?
soda, coca, limonade, eau gazeuse, eau,
jus de fruit

&gry.tlP, l"?,?",,9,9?.1'!. 9, :. :

ffi
-w/
&^ffi,
Ecoutez le texte encore une fois. Choisissez ce qui est vrai d'aprds
Ie texte'

PREMIERE PARTIE
/
1. Val6rie a envie n'a pas envie de d6couvrir les sp6cialit6s
hongroises'
2. Val6rie et Andr6a sont dans un restaurant / chez Andrda'
3. Pour Val6rie, manger une soupe d midi est / n'est
pas normal'
4. Les Frangais aimiraient s1rement / n'aimeraient sfirement
pas la soupe aux fruits'
5. pour les Frangais, le sucr6 c'est l'entrde / c'est seulement
Ie dessert'
6. Le pot-au-feu existe / n'existe pas en France'
7. Les Frangais pensent que la goulache est une soupe / un
ragoit'
8. La goulache est un plat l6ger / 6pais'
g. LeJchoux farcis se preparenl avec du chou / avec de la choucroute.
10. Val6rie aimerait / n'taimeraif pas gogter dr cette specialite'
DEUXIEME PARTIE
l.LesFrangaisprennentdupain/neprennentpasdepainaveclaSoupe.
2'Lacuisinehongroisesemble6pic6e/unpeuipiciepourunFrangais.
/
3. Valerie aime bien n'aime pas tetlemenf les choux farcis.
4. Le soda est / n'est pas de l'eau gazeuse'
5. La salade sans sucre / avec du sucre plait aux Franqais'
6. La salade sans sucre / avec du sucre plait aux Hongrois.
7. Val6rie prend / ne prend pas de dessert'
8. Les Frangais trouvent la cuisine hongroise plus lourde /
aussi lourde que la leur'
9. En frangais, on dit/ on ne dit pas ita sante (ou A votre sant6) d la fin du repas'

@# suivantes'
fffdme. Ecoutez le texte une 3" fois, puis traduisez les phrases
8. Hatlottam egy ilyen etelrdl: savanyu kdposztdval kdszill'
f . izlett-e az ebed?
2. Kitfin1nek tatdttam a gyilmdlcslevesf/ 9. Kdrsz edessdget? Szedhetek neked?
10. En mdr semmit nem kdrek. Nem szoktam ennyit enni'
3. Mityennek tatAlod a tdltdtt kaposztitt? valami innivalot?
11. Egy kicsit szomias vagyok, kerhetnek
4. Kisse furcsa lze van.
gY0molcsl6t?
5. Mindiilrl megkostotom. Klss6 til flszeres' 12. K6rsz
a so (= sotlan)' 13. Nem kaphatndk inkdbb egy kis vizet?
6. Es hi1nyzik betdle
7. Mivet keszt)t? Rizzsel es tdltelekkel? 14. Ha tovitbb eszem, a vegdn mdg sok lesz'
125
A
ffi
ffi
t&) ftr\
\;7 l.tFrd{
Ecoutez deux fois ta troisidme partie et compl6tez les phrases.
TROISIEME PARTTE
1. Andr6a veut pr6parer une < bouillabaisse )). Pour elle, c'est ...... avec....
2. Valerie explique que la bouillabaisse est en fait ...,.,.,.,... ........ avec
3. Les Hongrois la viande, les Frangais la
4. Paner pour un Frangais, c'est
5. Bref, les Hongrois panent tout et cela
6. La salade frangaise pour un Frangais, c'est
7. La salade frangaise D pour un Hongrois, c'est
<<

8. D'ailleurs, ce plat existe aussi en France et s'appelle


9. La crdme Chantilly est ............. ..,., et utilis6e pour

La cuisine et le restaurant sont un important sujet de conversation. ll est toujours poti de feliciter la maitresse de
maison pour le diner. En revanche, on doit 6viter de dire que quelque chose ne nous a pas plu (en disant par
exemple: < C'est original! >).
Par contre, au restaurant, voLrs pourrez dire votre avis n6gatif ouvertement. Si le plat ne vous semble pas bon:
vous n'6tes pas oblige de finir (et de payer) un plat qui est immangeable! Si c'est le cas, vous ne devez pas
manger le plat et dire votre critique aprds, mais pr6senter votre avis n6gatif tout de suite aprds l'avoir go0te. C'est
de cette fagon que vous pourrez demander au serveur de le remplacer.

@#
Est-ce une personne contente ou m6contente qui dit les phrases suivantes?
Soulignez ce qui pr6sente un avis n6gatif / plut6t n6gatif.
C'est original comme plat. Qa a un golt bizarre. C'est tellement bon que j'en reprends.
Je vais en reprendre un peu. C'esf frds pimente. Je n'en peux plus, j'en aitrop mang6!
Non, merci, je n'en veux plus. Ce plat manque de se/. Sij'en reprends, je vais exploser!
(]'acl ttn nott lnttrrl .l'arlnre le <tte16 C'e,sf .tron acide. o.n a oublb le sucre-
v goa u! Pvu tvut9.
Je peux m'en resservir? La sauce n'a aucun golt. Je ne mange jamais si 6pice.
On mange si bien chez vous... La viande est crue. Le golt, ga va, mais pour la ligne...
Q u e I golt extraord i n a i re ! Merci, c'6tait excellent. ll aurait fallu le cuire plus longtemps.
C'est plein d'huile. La viande est trop cuite. C'est trop fort d cause du poivre.
Ce ragolt 6tait immangeable. C'est d6licieux! Vous m'en passerez la recette?
Qa n'a pas de golt et c'est dur. C'est vraiment trop sal6. Le vin est amer, la bidre est chaude.
Cette soupe est froide! Qa a un golt de papier. C'esf lres riche: il y a tout dedans.
.afN, *l
q#ffi -ffi
-tgs
Laure est all6e au restaurant avec son fianc6, Lucas. lls n'ont 6t6 contents ni du repas ni du service.
Voici la lettre que Laure a 6crite dr St6phanie. Elle n'a utilis6 que l'adjectif < bon > et < mauvais >.
R66crivez sa lettre et utilisez des expressions plus vari6es et plus pr6cises.
Mw clvb,a Stepha4,nPr, B ru,y.eUrz ls 77 ottobro 2OO..
14i.er, rwu,y aNonyfoto no* d,e*x, q,yw aNq.l Lura* Ilt aNo,it rdrc,nt| uonettdslp d.a,vw u,w re,tta.owwnt ch.i.o
Bru*d),ey et nout efLofiy *An dry ynalyrgar. qudque d\'o'o d,e, bow pour frfer qt evenovvtgrt Ma,i*
di,cepfi.ow w eto g,randr)
Ca re,*ta,owo+.t e,*t vra,fuw*,tlp/pira d,e* re,*tatranty d,w e,ntro-vil)d Lw mrta eiaittrd* vn 'wva,Lter, o14/
voya,itpwlenonntd"e*pl"atu LUu*wprt*unerULiraqWetaitti/vnautva,iaoqwfun,wpa*pwla,bo'tto. Ow
pri* u,np/ e,v*rde/ qwb wd,twtt pq,y bow,nP/ drtu fu1rt. ?or,w Lum*, o?tait u,vw au{etta atve,o d*,
charc,otte-rLet Lw charurterkt dta,t yna.uyaiaet l,4ou f a,i, e,wW vndr,ha,nr,o dcrprend,ra une w),ad*, @'vnporezt
A)R/ dtait dJrol,otnapnt yna,wva,iae! Nou* q,vow,ypt ry nott ?pla.t prdfdru d,ey vnoul,e* a"v?.o de* f{te* Ja'wat
ja.n1fr"is t14p"Ag4, de* vnaulc* au**t vnoa,waL*w E\Le* dtw{,e,rt te-ll*,wwvtt vna,oww(x* queti' wb d.fu d,evnand*t
terna r dprw re,rrtpla,r*-r. tey fritw wdtai,"ltt pa*bonnet, vtowpU,w. twpl,u,t, il*,v etaio,uvt vnnUz,tl
@vonapd* d,wvLwl>latno e.t doru lpvi,w weta,&pa,ybow rwwpl,r,w. J'aL e,nrcra otnyu dzpre,nda'e u,w
d*,*ett uttwoouqodzgL**" J'at*a,(* fu)tdrttu, dtewprendru eUP, rvdtqitpa*bonno rwwpl*w Et orl,orfi,Al,
r1o1,w ailofitpt W tt w vna,uwa,i* ca,fil.,
Jota*two qwila{o.o$ eNLb-r qt rotto.u,rant, Ja w,[*vra,i,vne.rt diry"?/ d"?/ vnat w'wdet ratdet
ts o-w, j et v ai* to La,iue,r.
ts(^* La,uwet

126
BON APP6TIT!

les dialogues suivants.

o Vous assistez d une rencontre internationale de jeunes, Tous les deux jours, un pays se pr6sente et le soir,
on fait un plat typique pour pr6senter une sp6cialit6 aux participants, Vous pouvez faire deux ou trois plats
differents (soupe, plat principal) et un dessert.
Parmi les participants il y a) des musulmans, b) des v6g6tariens, c) des personnes qui mangent de tout, mais
n'aiment pas les plats trop lourds et trop gras, d/ des personnes qui mangent de tout. Decidez ensemble du
menu:

',-,-
:,,, Un(e),participalt(el hon$rois(q), ,, , ,

Volrs,pr6sentez la cu.isine hongroibe.'Vous,,


de-m'andez quels sont lgs go0ts:des participants,,
, Fuis vous,proposez quel:qu6s;plats ;selon,lgurs,
go0ts et pr6sentez [rievement la.,compo-gition :,
.

Oe:Si:O.l€tSr,li rr iiiilriii i!liriaii,rii:rii;iiiii ili.li


&-
w ffi
Vous aites une pr6sentation 6crite pour la soir6e (une affiche avec des photos).

l::1 l

ii.j
Au restaurant en France
I
Bonjour, Mesdames. C'est pour d6jeuner?
Oui. Apportez-nous la carte, s'il vous plait,
Oui. Nous proposons des menus d 10 euros et A 15
T
rl
euros. E,
Nous allons d'abord regarder la carte. t
Je vous laisse choisir. Vous d6sirez prendre quelque O!
chose en ap6ritif?
J'ai soif. Je vais prendre un rafraichissement.,. Pour
moi, ce sera un diabolo citron. IE
Moi, une demi-pression. Et vous mettrez une carafe
d'eau, s'il vous plait. IT; :
Je vous l'apporte tout de suite... Avez-vous choisi?
On va prendre deux menus dr 10 euros. Une assiette de crudit6s pour elle. Pour moi, une salade nigoise.
Trds bien... Et qu'est-ce que vous prendrez comme plat de r6sistance?
F
dr
Vous avez du steak avec des frites en plat du jour. Je vais prendre ga. dn
Moi aussi. aU
i
Et la cuisson? La d6sirez-vous bleue, saignante, point ou bien cuite? !I
Saignante. Et toi? SEr
Moi, d point. Non! Bien cuite. ftrt
Trds bien. D6sirez-vous du vin? Un quart de rouge? GU
Non, merci, ga ira. FI
... Tout va bien, Mesdames? q
Oui, merci.
... Vous prenez un dessert?
Oui, deux tartes aux pommes. Et I'addition, s'il vous plait. ET\
On laisse un pourboire sur la table? G
On n'est pas oblig6 puisque le service est compris dans le prix. Mais on a bien mang6. Je vais payer par f,*
carte, je ne vais donc pas laisser I'argent sur la table. Je vais laisser un peu de pourboire ir c6te de I'addition .lhr
dans la petite assiette. Tu es d'accord? .G
Oui, bien s0r. Tu laisses combien? ffi
10% du prix, donc 2 euros.
On vous remercie, Mesdames. Au revoir! Bon aprds-midi!
Merci et au revoir!

ctr
De quoi s'agit-il?
1. I/se donne parfois en payant dr la fin du repas et correspond g6n6ralement d 10% du prix.
2. Elle pr6sente les plats, Ies desserts ou les boissons qu'on peut choisir dans un restaurant.
3. l/ est une boisson sans alcool.
4. Elle doit 6tre pay6e d la fin du repas.
5. I/ est une boisson qui se boit avant le repas.
6. Elle permet de servir l'eau en la mettant au milieu de la table.
7. // est un plat que le chef propose aujourd'hui sur la carte.
8. Elle correspond dr la pr6paration de la viande: bien cuite, d point, saignante ou bleue.
9. /I est un repas compos6 avec les plats qui sont pr6sent6s sur la carte dr un prix fixe.
/i4
dtrtft
\ffi N
,e^l
Cherchez dans !e texte comment on a dit:
11114 de litre de vin: .,..,....... 3) un verre de bidre:
2) un rafraichissement au citron: 4) des l6gumes frais:

&
Que dit-on: quand on se rencontre ou quand on se quitte? A quel moment de la journ6e?
Bonjour! * Bonsoir! * Bon apres-midi! * Bonne journee! * Bonne soirde! * Bonne nuit!
BON APPfIIT!

#
un petit texte informatif i I'aide du dialogue pr6c6dent sur les habitudes dans les restaurants

les prix des restaurants sonf libres, mais ils doivent obligatoirement 6tre pr6senfes a I'entree du
On n'est pas oblige de rdserver, seulement dans /es restaurants chics ou trds populaires.
on entre dans le restaurant, on dit au serueur qu'on .,....,.,..................(1), puis on s'assied et on demande
:..................,...(2), Le serveur demande si on prend un .....,.,.,,,.. ,..(3). On peut alors commander

il revient il faut commander l' .................,........,......(7) et le ......(B). On peut aussi prendre un


.......(9) dont le prix est fixe. Chaque jour, le chef propose un .........................(10). Si on prend une
le serveur nous demande <.......................(11)?t On peut choisir entre 4..................(12) differentes:
................(13) (quand la viande est d peine cuite, encore crue et rouge it I'interieur), ,.......... (14)
la viande esf un peu plus cuite, mais elle est toujours saignante), .,......,(15) (quand la viande
mieux cuite, non saignante, mais rose d l'intdrieur) ou ...........................(16) (quand la viande n'est plus crue
r'rose d l'interieur). Avec le plat, on commande du ,........ (17) en disant ((....,.,..,.............(18) >, mais
a peut simplement demander de l'eau: (.,.,,.,....,..... .(19)> Quand nous avons command|, le
Gveur dit ( ...........................(20) r.
ktdant le repas, le serveur revient et demande (( .................,........,..(21)? > A la fin du repas, on doit payer. On
&nande donc au serueur: (,....,.....,..,,. (22), s'il vous plait!>. On ne paie jamais directement au
Gveur. On paye par ............(23) ou on laisse I'argent sur la table avec ................(24). En France, /e seryice est
toujours ..(25), on n'est donc pas obligd de ............. .,,,.(26).
@pendant, si on a ete content, on peut en /aisser. ll correspond gendratement d .(27)%
.....(28).On /e /aisse .,(29), on ne le donne pas au serveur!

Etr V6laszoljon francia ismer6s6nek, aki hamarosan 6tutaz6ban Magyarorsz6gra l6togat es k6rdezi, milyen
Grmek vannak Magyarorsz6gon, el6re kell-e asztalt foglalni, Mondja el r6szletesen, hogy mijellemzi azArakat
vannak-e irva), milyen fog6sokb6l 6ll egy 6tkez6s, ez6rt mit tal6l majd az 6tlapon (6telek tlpusai, van-e napi
f,nlat, menu), hogyan za)lika rendel6s. Hivja fela figyelmet a hUsok stlt6si m6dj6ra! lsmertesse, hogyan zajlik
fzet6s a magyar 6ttermekben, kell-e borraval6t adni 6s mennyit, azt hogyan szokt6k adni, Kiv6njon j6 itt
S6zkoddst 6sleiezze ki sajn6lat6t, hogy nem tal6lkozhatnak / rem6ny6t, hogy taldlkozni fognak a kozeljov6ben,

ffi@
[,lcez la carte suivante et r6pondez aux questions,

'1, Quelles entrdes ne contiennent pas de


l6gumes / crudites?
2, Quelle entrde peuvent prendre les
amateurs de fruits de mer?
3, Quel plat contient des pdfesZ
4. Pour quel plat faulil demander la
cuisson?
5. Que/s plats ont etd prdpar6s au four?
6. Que/ plat est pan6?
7. Quel plat est epicd avec des 6pices
exotiques?
8. Quelle sauce est prdparee avec un vin
rouge cdldbre?
9. Que//es garnitures sont prdpar{es dans
de I'huile?
10. Que peuvent manger les amateurs de
polssons?
11, Queldesserf sera le plus l6ger?
12, Queldesserf esf /e p/us sucre?

129
ftf non epptrrn

@nffi
Pr6sentez les dialogues suivants. Utilisez la carte pr6c6dente.

@M
Thdme. Traduisez les phrases suivantes en frangais.
1. Eb6delni szeretn4nek? 9. Egy pohitr csapolt s6ft kerek.
2. lgen, k1rjilk az etlapot. 10. Ha nem muszttj bort inni, 6n ink1bb ildit6t kerndk.
3. Mi a napi ajdnlat? 11. S u lt n at(t r m etet ke re k s il ltb u rgo n y dv a l.
a rh a sze I

4. Aperitivet tetszik parancsolni? 12. Mennyire 6ts0tve keri?


5. En egy 15 euros menht kerek. 13. Vdresen kerem. Jol dtsiltve nem szeretem.
6. El1etelnek tengeri gyilmdlcsdket tudnek ajitnlani. 14. Kdrem a szdml6t!
7. Garnelardkot kdrnek. 15. A borraval1t az asztalon hagytuk a szdmla mellett.
8. Milyen italt hozhatok? 16. A felszolgdlds benne van az drban.

&N
.sxr''
Traduisez le texte en hongrois. Lisez d'abord le texte. Soulignez les mots inconnus, puis cherchez-les dans le
dictionnaire. Traduisez seulement aprds.

Apres un petit d1jeuner l6ger, compos6 de caf6, tartines, crorssanfs ou cdrdales, le repas de midi etait
traditionnellement le repas principal. ll ressemble aujourd'hui d un pique-nique puisque ceux qui travailbrrt
prennent rapidement une salade ou un sandwich et boivent un cafd pendant leur pause d6jeuner pour attendre
le repas du soir oi toute la famille pourra se retrouver.
Malgre les habitudes alimentaires qui se sont modifiles (cursrne plus l6gdre, meilleure qualitd), bien mang*
reste un plaisir avour-^ des Frangais pour qui aller au restaurant constitue une << sortie v. Eux-m1mes se drsenl
< gourmands >, En effet, toutes /es occasions sonf bonnes pour faire un bon gueuleton dans /es f6fes
familiales, /es soir6es entre amis ou /es repas d'affaires, d I'occasion desgue/s on n'hdsite pas d passer plusieus
heures d table.
Avant le repas, on prend un petit apdritif qui, d'une simple demi-pression, peut aller aux alcools p/us forfs.
ci varient d'ailleurs selon la r6gion: par exemple dans le Midi, on prend du pastis (liqueur anisde). D
aperitifs typiques sonf /e kir (vin blanc avec de la liqueur de cassls, d'origine bourguignonne), le calvados
de pommes provenant de Normandie). Aux repas de fdte, on prend du champagne (vin mousseux
originaire de la r6gion Champagne). Pendant le repas, on boit du vin qui doit 6tre choisi en harmonie avec le
(rouge pour les viandes rouges, blancs pour les viandes blanches ef le poisson, ou du rose). De m€me que
champagne, le vin blanc et le rosd peuvent 6tre refroidis, it l'inverse du vin rouge qui, lui, doit se serulr
tt faut en outre savoir que /es vins frangais sont strictement rdglemenf6s. Les grands vlns sonf des
d'appellation d'origine contrOl6e (A.O.C.) qui doivent rdpondre d des exigences sfrictes. Aprds le repas,
prend un digestif: du cognac ou une eau-de-vie (par exemple de I'armagnac).
Entre les repas, on < boit un coup > dans un caf6. Les rafraichissements ont parfois une composition
Le panachd esf de la bidre melangee avec de la limonade tandis que la limonade m*langde d des sirops esf
diabolo (te diabolo menthe est par exemple de la limonade avec du sirop de menthe); le monaco est
preparation a base de bidre, de limonade et de sirop de grenadine.

130
BON A.PP6TII!

aux questions. Si vous ne connaissez pas la r6ponse, le texte vous la donnera'


Se/on yous, pourquoi y a-t-il beaucoup de gens qui ont du surpoids (des kilos en trop)?
Eelon vous, dans une alimentation equilibree, il faut manger
a) autant de protdines que de sucres et de gralsses?
b) moins de protdines que de sucres, mais plus de protdines que de graisses?
c) ptus de prot6ines que de sucres et moins de graisses que de sucres?
d) bref, que faut-il manger le plus: des protdines, des sucres ou des gralsses?
Mangez-vous beaucoup de plats cuits? Mentionnez quelques exemples.
Qu'esf-ce que vous mangez toujours cru? Pourquoifaut-il manger des aliments crus?

GM
Associez les mots avec Ieur d6finition. Cherchez les mots hongrois qui y correspondent'
1. Prendre des kilos.
2, Avoir une alimentation, une fagon de manger.
3. Changer.
4. Avec moins de graisse ou de sucre.
5. Mettre quelque chose dans son ventre, manger.
6. Manque d'harmonie, manque d'equilibre.
7. Quelque chose qui arrive d cause d'une autre chose,
8. Quelque chose qu'on a ajout6 d un aliment.
9. Peser trop.
10. Quelque chose qui apporte une valeur aux aliments.
11. Ce n'est pas cuit ou cuisin6.
12. Avoir d l'int6rieur.
13. Quelque chose qui d6passe le niveau normal.
14. Bon pour la sant6.
15. Arriver.

tit
D'ou proviennent nos kilos en troP?
tt r On peut penser que nous avons des aMais il y a d'autres problemes dans aux chips, aux boissons gazeuses
e kilos en trop d cause d'une notre alimentation. Si, autrefois, les qui nous font avaler des calories
alimentation excessive. Mais plus aliments 6taient peu transform6s, sans rien nous apporter. En plus,
,r que l'excds, c'est le d6s6quilibre aujourd'hui, nous consommons la nous consommons peu de produits
qui nous fait grossir. Qu'est-ce quasi totalit6 de notre nourriture frais en mangeant presque tout bien
is qu'il faut consommer pour rester en aprds qu'elle a et6 transform6e par ou trop cuit. Les cons6quences sont
s forme, garder sa ligne? l'industrie alimentaire. Ainsi, la visibles assez rapidement: des kilos
2Chaque jour, nos devrions plupart des prot6ines sont en trop, des manques de vitamines
fi consommer 15-20% de prot6ines, modifi6es, les vitamines se perdent et de prot6ines, des allergies
s 55-60% de sucres (glucides) com- et les aliments contiennent plein alimentaires...
,l plexes et simples et 20-30Yo de d'additifs: colorants et conser- 5 Comment se nourrir alors de fagon

fr graisses. Or, on constate que vateurs. Par exemple, f industrie 6quilibr6e sans manquer de rien? Il
il I'alimentation contient beaucoup alimentaire nous fait croire qu'il est faut regarder ce que nous man-
b plus de prot6ines et de graisses (30- plus sain de manger all6g6. Or, dans geons, en essayant de consommer
I 40%). 213 des graisses que nous les produits all6g6s, les ingr6dients chaque jour des l6gumes, 2-3 fruits,
s consommons nous parviennent ont et6 tellement rnodifids qu'ils de pr6fdrence frais et crus, et des
n invisiblement (dans les p6tisseries, n'ont plus beaucoup de valeur produits non transform6s et moins
la viande) et seulement un tiers des nutritive. Et le pire est que nous ne gras. Ce n'est pas la quantit6, mais
I graisses consomm6es est visible. savons mOme pas ce qu'il y a dans la qualit6 qui compte.
n aOn consomme 6norm6ment de notre assiette. Bien souvent, nous
(D'aprds Prima, n" 999)
mangeons des choses compld-
1
B sucre ajout6 aux aliments. Entre
autres, ce sont ces excds de sucres tement artificielles qui sont riches
et de graisses qui finissent par nous en calories, mais pauvres en
faire prendre des kilos en trop. nutriments. Pensez aux biscuits,
@ s"m
R6pondez aux questions en choisissant la r6ponse la plus pr6cise et la plus compldte.
Cherchez les phrases qui expriment ces id6es dans le texte.
1. Qu'esf-ce qui nous fait grossir?
a) les excds de sucres et de graisses.
b) les excds et les mauvaises habitudes alimentaires'
c) les produits industriels,
d) I'alimentation excessive.
2. En effet, il faudrait manger
a) moins de graisses et de sucres que de prot6ines.
b) plus de prot6ines que de sucres et de graisses.
c) plus de graisses que de prot6ines et de sucres.
d) plus de iucres que de graisses et de proteines, mais presqu'autant de graisses que de prot6ines.

3. Or, notre alimentation


a) correspond bien dr cette exigence.
b) depasse la quantite souhait6e de graisses,
c) est desequilibree de plusieurs points de vue.
d) est excessive,

4. Notre alimentation est mauvaise parce que nous mangeons


a) des produits alleges,
b) une nourriture non fraiche, riche en calories, souvent artificielle et sans valeur.
c) une nourriture qui n'est pas riche en sucres, en colorants et en conservateurs.
d) des produits alimentaires pleins d'additifs,

5. Quant aux produits industriels, leurs probldmes sont, entre autres,


a) qu'autrefois, ils n'6taient pas transform6s.
b) que nous les reconnaissons quand ils sont dans l'assiette.
c) qu'ils sont transform6s, perdent les vitamines et contiennent des additifs.
d) qu'on a du mal A croire qu'ils sont all6g6s'
6. Les autres problimes des produits industriels sonf
a) qu'ils nous apportent seulement des calories, mais pas ou pas assez de nutriments'
b) qu'ils sont trop cuits,
c) que ce sont des biscuits, des chips ou des boissons gazeuses,
d) qu'ils perdent leurs vitamines,

7. Lln exemple: le probldme avec les produits all6gds est qu'ils


a) sont industriels.
b) sont transform6s par l'industrie.
c) n'ont plus ou ont moins de valeur nutritive.
d) sont bons pour maigrir,
8. On peut dire en conclusion que
a) nous devrions manger moins,
b) nous manquons parfois de nutriments.
c) nous prenons des kilos seulement d cause d'une alimentation excessive.
O1 les mauvaises habitudes alimentaires ont de nombreuses cons6quences, entre autres le surpoids,
que
nous pouvons $viter seulement en changeant nos habitudes alimentaires.

@ o**
R6pondez aux questions.
1. Nous consommons trop de grarsses, peut-dtre sans /e vouloir. Comment esf'ce possible?
2. Quetle est I'une des causes de la consommation excessive de sucres?
3. Que//es sonf /es consdquences d'une alimentation desequilibree?
4. Que/s types de produits faudrait-il consommer moins? et plus?
132
BON APPTTIT!

les mots soulign6s par les mots qui sont sur la liste. Attention, vous devrez un peu modifier la
parfois!
4. avaler 7. consdquence de 10. grossir 13. plus sain
dl6gd 5. calories B. crues 11. nourritures 14. quantitds
utificielles 6. compte 9. excessivement 12. organisme 15. quasi totalit6

La plupart des Hongrois se nourrissent trds mal.


Dans d'autres pays, on serait 6tonn6 de voir /es kilos de viandes grasses et de pain que les gens
consomment.
3. Un exemple: M. Szabo mange 6norm6ment: il est capable de manger tout un poulet d la fois.
4. ll dit qu'il n'a pas peur de devenir gros: il cuisine avec du beurre qui contient moins de graisse.
5. Or, la chose qui suit cette alimentation excessive sera s0rement une maladie du coeur.
6. Son alimentation devrait donc 6tre plus pauvre en 1nergie.
7. Le corps a besoin de prot6ines: il faut en manger tous les jours, c'est vrai.
8. Ce serait mieux pour sa santd de manger du poisson maigre au lieu du porc.
9. Si la couleur d'un aliment n'est pas naturelle pour lui, il n'en mange pas un morceau.
lO. ll a raison, bien s0r, mais c'est le go0t qui a plus d'importance.
11. ll ne veut jamais manger de carottes. ll dit tout le temps qu'elles ne sont pas culfes/
12. En plus, beaucoup de ces nourritures sont pleines de choses a/buf6es.
{3. Bref, il se nourrit mal: ses aliments n'ont pas toujours beaucoup de valeur nutritive.

GM
hdiquez A: verbes,

a) a) a)
b) b) b)
c) c) c)
d) d) d)
e) e) e)
0 f) 0
s) s) s)
h) h) h)

@. #
Avoir ou 6tre ? Mettez l'auxiliaire correct i la forme demand6e.
- avoir: tenir, contenir, appartenir, retenir, entretenir, maintenir
- 6tre: venir, devenir, revenir, convenir, provenir, parvenir + les pr6c6dents avec <sev
1. En consommant beaucoup de sucre, M. Bidon.,..... grossiet il ....... devenu 6norme.2. Sache que ce 169ime
alimentaire ne nous ....... jamais convenu! 3. Si nous vous l'avions envoy6 plus t6t, le message vous .......
parvenu d temps. 4. Si ton ami n'....... pas revenu, qu'est-ce que tu ....... devenue? 5. Cette r6sidence nous .......
appartenu pendant 7 ans. 6. Combien de vitamines ce produit ....... contenu s'il ....... provenu d'Afrique et s'il .......
parvenu plus vite en Europe? 7. Je me ,...... maintenu en forme sij'avais pu. 8. Au bout de 5 ans, le chercheur
....... revenu d'Asie.

@#
Mettez les verbes qui conviennent.
1. lls ont deux maisons qu'ils ... (fenntartanak) it I'aide de leurs enfants.
2. Mon collegue a longtemps utilis5 ce t6l6phone portable qui ...................... (tartozott) it sa femme.
3. A cette 6poque, rien ne nous.......... (tartott volna vissza) de faire un r6gime s6vdre.
4. Vous devrez consommer des aliments qui .......... (fognak tartalmazni) moins de sel.
5. Cette nouvelle nous.......... (eljutott)en 2 jours grice d un ami qui ...................... (elj1tt).
6. Le Dr Brun nous a prescrit de suivre une alimentation qui ne nous ... (felelt meg) pas.
7. Une lettre bizarre m'............... ..... (erkezett, eljutoft). Maisd'oi .-elle (szdrmazhatott)?
8. ............... ..... (Fogja meg, tartsa) le couteau conectement pour couper la viande.

133
ffio
aw
Gherchez 2 autres exemples dans le texte.

ffi^M
Transformez le texte suivant en utilisant seulement des participes pass6s (10 fois).
Un jour, nous avons ete invites par un ami qui nous a propos6 une viande en sauce qui 6tait trds mal cuite. ll ne
savait pas non plus qu'il fallait proposer un vin qui devait 6tre choisi en harmonie avec le plat. Nous avons d0
boire du vin blanc qui n'avait pas ete refroidi avec une viande rouge, et du vin rouge qui avait 6t6 servi dans des
verres A eau avec le poisson qui 6tait grille. En dessert, nous avons mang6 des fraises qui n'avaient pas 6t6
lav6es. Or, nous savions qu'il ne fallait manger que des fruits qui ont 6te bien nettoy6s aprds qu'ils avaient 6t6
achet6s. Le 169ime qui a 6t6 conseill6 par le m6decin nous a pas mal aides. Nous avons vite gueri gr6ce aux
m6dicaments qui ont 6t6 prescrits.

4k-M
Accordez les adjectifs s'il !e faut.
1. Je n'aime la volaille ni (farci) ni (grille).2. Comment d6sirez-vous la viande? (Saignant) ou bien (cuit)? 3. Je
trouve ces cOtelettes de porc lrop (gras).4. Cette soupe ne me semble pas assez (chaud) ni assez (sal6).
5. Trouvez-vous cette farce peu ou trop (pimente)? 6, Nous trouvons ces crevettes trop (culf). 7. Les hommes et
les femmes devraient manger plus (equilibre) et moins (gras).8. Ces filles se trouvent trop (gros). 9. Les soupes
aux fruits ne se servent jamais (chaud), mais (froid).10. Les Hongrois 6picent (forf) leurs plats. 11. lls boivent
leur bidre (froid).
,*L

wffi ^-i

Traduisez les phrases en frangais en accordant ou non les adjectifs


1. Hidegen enndd a gyt)mdlcslevest, vagy melegen kdred inkdbb? 2. Nem tudndl halkabban beszdlni? 3. Jd
fltsiltve szeretem a karajt. 4. Nem kdrem ezt a rdntottdt, mert kev6sb6 zsirosan jobban izlene. 5. Milyennek
taldtja az olasz 6s a spanyol konyhdt? Kitlndnek taldlom (azokat). 6. Mindenkinek lgy tfint: a hls nyers, a
zdldsegeket agyonf6ztek, a levest t1lsoztitk 6s a kdvdt agyoncukroztitk.T. Te melegen iszod a sdrt?! 8. Sti/ve 6s
tdltve tdlattdk a csirkecombokat. g. Kati nem eszik sem zsirosan, sem f1szeresen. 10. A zdldsdgeket 6s
gyilm1tcsoket lehet1teg nyersen, frissen 6s megmosva fogyasszuk. 11. Az, aki kiegyensillyozottan titplalkozih
tovabb el egeszsegesen. 12. Nemcsak azok tdplSlkoznak helytelenill, akik sok sz1nhidrdtot fogyasztanaN
hanem, azok is, akik iparilag iltalakitott elelmiszereket esznek, mert ezek tdpanyagban szeg6nyek, viszont solc
ta rto s i to sze rt t a rta I m azn a k.

134
non eppturt

temps indiqu6s'
karr", les phrases en utilisant le factitif en gardant les
professe ur s6vdre' -+ Le professeur fait travailler /es
6/dves'
l-es 6/dves travailtent dur parce qu'ils ont un
parce que reur professeur re veut. 2' Mme Martin travaillera
Mes enfants 6crivent beaucoup chaque semaine
orm6ment parce que ;;;;;1'*l;"*i'g"' 3' L;
;iJ'i#
i"-'-t:.tl"ll1"^"^::"-,:",:i:::""j::::l': ":1i:: du i,
*:*::'J;';:Jr:"# ;:;:";';:',;;; rlntraineur 5 Les voyaseurs sans ticket descendent d cause

I
I
:
f
f,
(

@ ffi :-..1^]^.^.+
fr-it", des propositions i ces personnes qui se plaignent'
Mesenfantsneveulentpasboireleurverredetait.-+Lalsse.moifaire,jevaisleleurfaireboire,moi! veut pas
mari ne veut pas faire la vaissere. 3. Ma fille ne
i.Mon firs ne veut pas manger ses r6gumes. 2. Mon ne
veurent pas dire l'heure du rendez-vous. s. Ma belle-fille
avouer re nom de son coparn. 4. Mes copains ne
veutjamaisrangersachambre'6.Mesenfantsneveulentjamaisfairelelit.
M,
ftEltez les phrases ila forme n6gative'
1. M. Jolicoeur en a fait pr6parer par Sa femme'
2' Cette viande 6tait trds dure, je l'aifait cuirefl"sl.li
4 Lesrui iurait-ir raitmettre?5'Larui a-t-ir liT]]i
Iil.flllliT;il;Jfi:Hiffi#ffiJioi."onparsacompasne fait interdire? g. Les reur auriez-vous fait poser? 9' Te
les
fait r6tir? 6. Nous re ferez-vous 6couter? 7. Me ras-tu
avaler?
ont-ils fait peindre? 10. La leur faisiez-vous

pr6cis et Mme paresseux.


ffiona", aux questions du patron pour Mme ffi

le Monsieur Patron: lTiiiliirtry.d,qfl 'f, fi tiEtgjilffi "{ti,,B:*.1f't$ffi*l*t#.# i


r1server. Non, ie ne le lui ai
fait rdserver'Pas
Avez-vous fait r6server mon billet i M' Duval?
Oui, ie le lui ai fait
). 1. I

et 2. Lui avez-vous fait v6rifier les horaires exacts?


)s
3. Lui avez-vous fait changer les dates?
nt
4. Lui avez-vous fait transmettre le message?
5. Lui avez-vous fait envoyer des fax?
6. Avez-vous fait 6crire un rapport d M' Roc?
7, Lui avez-vous fait pr6parer le nouveau dossier?
6t 8. M'avez-vous fait apporter du caf6?
tk 9. M'avez-vous fait mettre deux sucres dedans?
a
1s
le
k,
k,
tk
/ir{
f1ifih
Albutez une information en utilisant le factitif.
Avec ce m6dicament, tout le monde dort bien! -+ ll fait bien dormir tout le monde.
1. En lisant cette com6die, tout le monde rira comme un fou. 2. Agathe a maigrigr6ce d un m6dicament sp6cial.
3. Toutes les personnes pleurent d cause de l'oignon. 4. Nous vivons grdce d l'espoir. 5. La jalousie nait d cause
de l'argent. 6. J'ai hu116 de coldre d cause de cette histoire idiote! 7. Pendant la conf6rence, le public a souri d
cause d'une phrase bizarre. 8. Notre equipe de basket-ball a gagn6 gr6ce d un point. 9. Nous esp6rons que nous
maigrirons grAce d ce 169ime. 10. Elise a souffert d cause de cette histoire d'amour. 11. Cette maladie terrible
est disparue de la terre gr6ce d un nouveau traitement. 12. Glrard aurait grossi d cause des grands repas de
f6te.

th
da6?
\i1 t}l
Composez de s dialogues selon t'exemple.
- La voiture de Laurent ne marche pas.
- Pourtant, elle devrait 6tre reparee. Qu'esf-ce qu'il va faire maintenant?
- ll va la faire rdparer. C'est tout.
1. Les murs de leurappartement sonttrop sales, mais ils n'ont pas Ie temps de les repeindre. (les repeindre).
2. Ce meuble ne convient plus d ton salon. (les mettre d la cave).3. Je veux offrir un gdteau au chocolat d mon
fils, mais je ne sais pas cuisiner. (en pr1parer un).4. Marine veut porter une belle robe de soir6e, mais elle n'est
pas couturidre. (en faire une).5. Cette villa est vide. Cependant, les propri6taires ne veulent pas s'occuper de
sa location. (la louer).6. Le chanteur souhaite pr6senter un nouveau disque, mais il ne sait pas composer de
musique. (en composef .7. Le poete d6sire de beaux dessins pour son livre. Seulement, il ne sait pas dessiner
(en dessinef .

A
lfr{*r\ flN
qfv#
-U
i
Mettez les parties soulign6es la forme n6gative.
1. Lucienne trouve dommage de s'int6resser d tout. 2, Leila aurait peur de gagner le match. 3. Vous auriez eu
raison d'envoyer une lettre d'excuse d tous. 4. Lor6lal avait envie d'aimer tout le monde. 5. Louise avait eu raison
de tout visiter. 6. Leon a eu les moyens de voyager partout. 7, LoIc demande d sa fille de parler d tout le monde.
8. Luc remercie Laure de parler de tout d tous. 9. Laurence n'est pas fidre de gagner les matchs partout.
10. Louis a les moyens de tout faire.11. Laurent est parti sans me dire un mot. 12. Liliane a pass6 sa journ6e
sans manger une seule pomme. 13. L6onie plait aux gargons sans sortir avec quelqu'un. 14. Lucas partait
toujours sans dire toujours au revoir d tous.

136
BON APPETIT!

comparez thym (m) kakukkf(


kajszibarack vanille (f) vanilia
(n) t6pl516k, tdpanyag veg6tal, -e, -aux, -ales ndv6nyi
t5pl5lkozds Gastronomie et cuisine
(n) anan6sz addition (f) sz6mla (6tteremben)
0 banSn d point k6zepesen 5tsrlt6tt
angolosan sUlt (f6lig nyers)
alap bleu, -e
(m) savany0 cukorka carte (f) 6tlap
t6kehal chef (m) sef, konyhaf6nok
C (ti1)
cuisson (f) srltes, 6tsUt6s foka
| (t) fah6j
ddlicieux, -se fens6ges
(0 ponty 1 poh6r csapolt s6r
demi-pression (f)
o cseresznye dorer qch aranybarndra sUt
(m) gomba epicer qch flszerez
blanc (m) fejesk5poszta farce (f) tdltelek (htisos)
rouge (m) lila-, v6rOsk5poszta frire (frit, -e) zsirban, olajban kisUt
(m), ...x-...s karfiol gratiner qch cs6ben sUt (sajttal sUt6ben)
griller qch nat0r kisUt, megpirlt
| (m) citrom
/alsser un pourboire borravalot ad (hagy!)
(m) de girofle szegf0szeg
Le service est compris. a felszolg5l6s benne van
ilexe osszetett
macddoine (f) de legumes franciasal5ta
tosition (f) 6sszet6tel menu (m) d ... euros x euros menu
ombre (f) kigy6uborka paner qch paniroz
ichon (m) ecetes uborka pimenter qch paprik6z
."tte (0 garn6larSk plat du jour (m) napi aj6nlat
'n (m) kdmeny poivrer qch borsoz
qch de qch megkUl6nbOztet rafraichissement (m) uolto
rdper qch reszel
*ment (m) elem
rissoler qch megpirit, resztel
qfirer dans la composition alkot6elemei kozdtt van
r6tir qch P fini) sUtSben, eg6szben sUt
bnctionnement (m) mIkddes saignant, -e v6resen sUt6tt (nem nyers)
fiaise (f) eper salade composee (f) vegyes sal6ta
fnmboise (f) mSlna saler qch s6z
gingembre (m) gydmb6r sucrer qch cukroz
'haricots blancs (m, pl ) szArazbab
D'oi proviennent...
'haricots verts (m, pl.) zcildbab additit (m) adalekanyag
herbes de Provence (f, pl.) prov6nszi ffi szerkeve16k alimentaire 6tkezesi
*homard (m) homdr csokkentett zsirtartalmi
all€ge, -e
huitre (f) osztriga artificiel, -le mesters6ges
laurier (m) bab6r avaler qch lenyel, elnyel vmit
lAgume sec (m) magvak (pl. bab, lencse) avoir des kilos en trop fol6s kiloi vannak
kukorica avoir du surpotds sulyfelesleggel rendelkezik
mai's (m)
colorant (m) szinez6k
maquereau (m) mak16la
kovetkezm6ny
consdquence (f)
margarine (f) margarin tart6s[t6szer
conservateur (m)
marjolaine (f) majo16nna consornmation (f fogyasztds
mayonnaise (f) majon6z consommer qch elfogyaszt
moule (f) 6tkez6si feketekagyl6 contenir qch (8 tenir) tartalmaz vmit
noix (f) de muscade szerecsendi6 cru, -e nyers
orange (fl narancs de pr1fdrence lehet6leg
organe (m) SZETV desequilibre (m) egyenstly felborul6sa
szervezet de s6qu ili bre al imentaire helytelen tdpl5lkoz5sm6d
organisme (m)
exces (m) t0lz5s
origan (m) oregdno
faire grossir - faire maigrir hizlal - fogyaszt
pastdque (f) g6rogdinnye grosstr (8 fini) hizni
persil(m) petrezselyem modifier qch modoslt, 5talakit
peffs pors (m, pl.) zoldborso se nourrir de qch P finir) t6plalkozik vmivel
piment rouge (m) paprika (6rlemeny) nutriment (m) t6panyag
poivre (m) de Cayenne Cayenne-i bors or m6rpedig, pedig
produit (m) term6k parvenir d qn (8 Ysnirl vkihez eljut, megerkezik
produit laitier (m) tejtermek provenir de qch (8 venir) sz6rmazik vhonnan
qualit1 (f) min6seg
protdine (f) feherje
quantite (f) mennyis6g
radis (m) retek
riche en - pauvre en qch vmiben gazdag - szeg6ny
raisin (m) sz6l6 sain, -e eg6szs6ges
raislns secs (m, pl.) mazsola sans manquer de rien bdrmif6le hi6ny n6lkUl
sardine (f) szardinia valeur nutritive (f t6p6rt6k
thon (m) tonhal vitamine (fl vitamin
137
t
(
c

(
Fr

,# Mcr
Lisez le texte suivant et soulignez les mots qui d6signent des services. E
R6pondez aux questions. :*
secteul son importance,actuelle au SO
20" siecle', laprds: 'les: guerres
'monOiiles, C'est ainsi Quiri lb fin
(
ldes ahh6eS 1990; a peu Pfes 70%
q
des,'traVeilleurs avaient un emploi I
db sefuice dans les pays d6ve- 2
oaire qui,co11es[o,rio a,.f in,ouiirie,: i'd6but 'd,,io", des commerces; loppes. Les services,se'sont 3
froisiemement,, le secteur:tertiaire,,' hOtela'6t restaurants, banques, modernises gr6ce au d6veloppe- a
qui ;compreno toutes,,,les,aciivitest:' islurances,, postes, transporti ment technioue oui lei a rendus 5
plus rapides,' plus modernes, tout 6
en faiSant naitre des activit6s 7
nouvelles telles que l'informatique t
apparition. Si,.qn,c1oqtlque ,!e seC-,"riles' individus, (stations-service, (ord!nateurS) ou la tel6commu- I
teur tertiaile nlest, Ras,tldg,,ancien, :'r$arabes,' agenceq de voyage), des n!Calion (t6l6phohe, telex;' fax. I
'sont apparus, internet, courrier 6lectionique,
on se tro'r.n[e,,,En effet,.la socl6t6 a ",,serVices, Collectifs
tel6phone portable) et tout en {
faisant disparaitre d'autre5 activitds n
auxquelles personne , ne recourt l"(
logers,':dei' enibttjy,qs t,o,e.. mais,ols i df
sante publique).
pubtic, servlCes, plus (p. ex: le ":
l,: :',1',..
telegramme).
:-:' ., :' Ilr
1non,1bst,Cu1S!nieiC,,et.c,qlsiniOre,d),,.,t,.,fidat,*ranf;,,c:est, ta soci6te de iii :.r::.. " :
br
E-n'i.1600;: aVant:..t:inoustlielisation;..,,.,bonsomma!!on lQui a:oonne a: ce
',i
b',at p rd sG
"
Me rm et: i ra n co scopie 1 9@| ffi
!
. Quels sont les grands secteurs de l'6conomie? Quelle est la diff6rence entre eux? L!
. Depuis quand les prestations-services existent-elles? fI
. Quelles 6taient les diff6rentes 6poques dans le d6veloppement de ce secteur?
. Qu'est-ce qui a chang6 au 20" sidcle? Mentionnez 4 changements concernant les services.
. Regardez les photos suivantes. Quelles activit6s peut-on y voir?
. A quelle 6poque y at-il eu besoin de ces activit6s?
. Qui b6n6ficie de ces activit6s (qui les utilise)? Des personnes / des entreprises / les deux?
o Et vous? Quels services utilisez-vous quotidiennement / 169ulidrement / rarement / jamais?
. De quels services avez-vous eu besoin aujourd'hui? hier? cette semaine? cette ann6e?

ffiffi*ffiwffi&
&h-* 7' ..,
i-.r'
A VOTBE SDRYICE!

-M trouv6e" qns l" t:'q


les activit6s de services que vous avez

des exPressions. e *
atio n * d d v e l o p p A *
co n so m m -i,iiaote
e le ct ro n i q u e * il d u str,t-e.!,":,
: * t.?voyage
u.i
:.,: ^m
o n d ia l

* pubii" * pubtique * servlce * tertiaire

G 6 ^^--^irar aux personnes sulviantes?


Qiels services pourriez'vous conseiller /es faire couper.
couleur de mes cheveux ef aussi me
1. (Am6lie): Je voudrais changer la
2.(Auguste);Jedoisenvoyerunmessa.getrdsrapidementdquelqu'un.
plus' ie ne sals ptus quelle heure il est'
3. (Anais): Ma montre-nte iarche
ptus. ttfaudrait la faire r6parer.
i.,iiiial, ua voitire ne marche papiers' b'est s4r que quelqu'un me /es a vol6s'
5. (Aur6tie): ,t'ai p"iA'i iin passeport ior"
Je n'aime pas avoir de "t "t
t,'argeni sii ioi' J'a'i peur de te
perdre' Je prefere payer par carte'
6. (Alain): perdu l'appetit'
mal.partoui, ie ne dors plus' i'ai
7. (Atine): Je vais ti{s"iit ie soutre-ae.'iigratine,, i'ai par I'idde que quelqu'un y entre'
g. (Agathe): ,le veui-toii,r ine maison. Uiit irsurL aussi
angoiss6e
C'est mieux d'avoir un costume sur mesure'
9. (Arthur): ,t" ,,rp)riiili, [i1.t" pr,t-d-portei.
traviui menagers! D',ailleurs, 9a ne me plait pas de les
faire'
10. (Anne): pas te t{mp" az aire'tes

@M
!ffin", tes-prepositions dans les phrases (de' d' chez)'
un grand nombre ""'
res habitants..... quartier pourront ben6ficier.....
1. Gr6ce ..... nouveau centre commerciar, 3' lls pourront aller ""'
services. 2. lls pourront recourir '...'
des t",it"t
t"lnil"-ll:l':n"rie ou les assurances'
offriront reurs services ""' clients
banque et une agence immooiriere
re coiffeur ou ..... re dentiste. 4. Une cafes et un restaurant
individuels ou ..... des entreprises. 5.
Des mecaniciens, un. ,0"1.9.]::..'^,:Ii9:,^des et ""' un
on olsposera 6galement ...L plusieurs magasins, ""' une librairie
seront 6galement .....i"rlr"irice. 6.
va pousser beaucoup ""' entreprises ""'
ce dlveloppement
bureau ..... poste. 7. Nous pensons Oien-que
services ..... s'installer dans ce quartier'

@M
ffi"tor,#z les phrases suivantes en utilisant le verbe
rendre'
. z' Je suis s.r qu'en
res prestations sont devenues n6cessaires
1. Avec res changements de ra soci6te,
apprenantmarencontreavecmonancienn"topin",mafemmedeviendraitjalouse'3'GrAcedcenouveau
plr; ;;d' 4"A t'u'" de cette relation' tu vas devenir malheureuse!
B centre commercial, ma vie deviendra
5. Avec ces 6pices cette viande deviendra trds particulidre'
"rotiq'"',

Traduisez les phrases en frangais'


=..=:-.=:::
='i: .: - : rTLr". kis ffiszerrel
+, l.Apenzsenkitsemfogboldoggatenni.2.Milyennektalalodazet6etelt?Szerintemegy fejlesztds6t.
E=, gta,zaisagi' negzet teheterenne tette a szorgdrtat^saink
=:;:,::.: kilr'nregesebb tett ,oinu.-s. e k&ibgi
4. A modern gepek iiiXOnr,itiX erctiirXrt
es bizlonsdgosabbd teszik a munkdt'
ffi 139
EI e vornr sERvrcE!

Chez le coiffeur
Bonjour, Madame. Vous d6sirez?
Oui, je voudrais me faire faire une nouvelle coupe. J'en ai marre de celle-ci, j'ai donc pens6 changer
compldtement de look.
A quoi avez-vous pens6 pr6cis6ment?
La dernidre fois, je me suis fait permanenter les cheveux, mais ga ne me plait plus du tout d'avoir les
cheveux fris6s. Et j'ai failli oublier, j'ai aussi envie de changer la couleur de mes cheveux.
Et vous voulez vous les faire teindre en quelle couleur?
En blond.
Euh'.. Je vous avoue que ce ne sera pas facile puisque vous avez les cheveux fonc6s... Si vous me
permettez de vous le sugg6rer, ce serait mieux de vous les faire teindre en chitain clair. Parce que ld, euh,
ga risque de ne pas bien teindre.
Oui, peut-Otre. En tout cas, c'est de coupe que je veux changer car je veux me d6barrasser des cheveux
longs. Je veux changer de t6te, vous comprenez.
Vous voulez vous les faire couper comment?
Courts. (
Courts comment? Au carr6? Tout courts?
Tout courts. I
D'accord. Dans ce cas, on va tout d'abord vous faire un shampoolng, puis je vous couperai les cheveux et l
vous me direz comment vous voulez vous les faire s6cher, si vous d6sirez un hrushing, si vous voulez vous !
faire mettre du gel fixant ou si vous voulez quelque chose d'autre. On verra ga, Maintenant, je vais vous !
demander de vous rendre au shampooing. I
ll
ffi
,&" n
m€) N
EW \=7 \1 4-J
I
a
Avez-vous bien compris? Dites si tes phrases sont VRATES ou FAUSSES.
C
1. La cliente dit tout de suite ce qu'elle voudrait. 4. La cliente a les cheveux blonds. d
2. Elle veut une permanente et une nouvelle couleur. 5. La coiffeuse lui propose deux coupes. I
3. Elle voudrait devenir chdtain. 6. On va lui laver et lui couper les cheveux.
I
@6
Corrigez les phrases en mettant les verbes i leur place.
(
I
1. Pour avoir une couleur de cheveux diff6rente, it faut se faire faire un brushing. t
2. Pour avoir les cheveux tout courts, il faut se les faire s6cher. f,
3. Pour avoir les cheveux bien en place, ilfaut se les faire teindre. o
4. Pour avoir les cheveux bien coiff6s, il faut se les faire couper au carr6.
5. Pour avoir les cheveux bien lav6s, itfaut se les faire couper.
6. Pour avoir les cheveux bien secs, il faut se les faire permanenter.
7. Pour avoir les cheveux qui arrivent au cou, itfaut se faire mettre du gelfixant. I
8. Pour avoir les cheveux fris6s, il faut se faire faire un shampooing.
I

@M
Mettez dans I'ordre comme cela se passe chez le coiffeur.
{
,l

I
1. se faire s6cher les cheveux 4. se faire laver les cheveux ,t
2. se faire teindre les cheveux 5. se faire couper les cheveux {!{
3. se faire coiffer les cheveux 6. choisir une coiffure, une coupe

*
A quoi servent ces appareils et ces substances? Gonsultez te dictionnaire sr necessatre.
shampooing, miroir, ciseaux, brosse d cheveux, rasoir, teinture, mousse d raser, rnousse d cheveux, gel douche,
gelfixant, savon, vernis d ongles, rouge d ldvres, sdche-cheveux

'(*
R6pondez aux questions.
o Allez-vous souyenf chez le coiffeur? Ious /es combien?
. Que/s sonf /es services offerts par votre coiffeur / coiffeuse? Les prix sonf-/s 6leves?
' A quels services recourez-vous? Qu'esf-ce que vous ne vous faites jamais faire? Pourquoi?
fia'ngter

voir les

)us me
ld, euh.

heveux

,ffi"
Wffi ^-rles parties soulign6es par des pronoms.
Remplacez
Hier, nous avons f$te les 10 ans de notre entreprise. Je n'avais pas fait les pr6paratifs moi-m6me, mais j'avais
leux et
fait faire tes pr,paratifs par ma secr6taire qui sait trds bien organiser les f6tes. J'aifait organiser toute la flte d
z vous ma secrdtaire:j'avais fait 6crire les invitations it ma secr\taire, j'avais fait envoyer les invitations d ma secrdtaire.
s vous
Evidemment, je n'avais pas fait Veparct le repas e ma secrdt , mais nous avons fait pr6parer le repas par un
restaurant. A la salle des f6tes, il y a des tables, et nous avions fait dresser les tables au restaurant: les assiettes,
les verres, les couverts, nous avions fait mettre foufes ces choses par le restaurant. Nous nous sommes rendus
d la salle des fptes et nous nous sommes fait transporter le diner sur les lieux de la fdte. ll y avait un menu
extraordinaire: du foie gras avec du champagne, un plat de poisson et de boeuf et un excellent dessert. Tout
d'abord, nous avons fait un discours et bu du champagne. Tout le monde s'est fait sewir du champagne. Aprds,
nous sommes pass6s dr table pour d6guster les plats. Nous nous sornmes fait servir de tous /es p/afs par les
serveurs. Aprds 6tre sortis de table, nous avons fait d6barrasser /es fables.
Rk" d\
{+.W
awry'
rytF'
fL(
\J "

lVlettez les questions iforme n6gative. Puis r6pondez-y selon le moddle.


!a
A: - T'es-tu fait soigner ta blessure par le mddecin ou ne te I'es-tu pas fait soigner?
B:- Mais oui, je me la suis fait soigner.
C: - Non, tu te trompes. ll ne se /'esf pas fait soigner du tout.
1. T'estu fait examiner les yeux ou ....?
2. Se sont-ils fait prescrire un m6dicament ou ....?
3. Vous 6tes-vous fait couper la barbe ou ....?
4. S'est-ilfait mettre un pansement au genou ou ....?
5. Se sont-elles fait faire de nouvelles dents ou ....?
6. T'es-tu fait poser de faux cheveux ou ....?
7. S'est-elle fait permanenter les cheveux ou ....?
8. Se sont.iis fait faire une nouvelle paire de lunettes ou .'..?
Je Deux vous dlre que,
9. Vous 6tes-vous fait envoyer de I'argent par la poste ou ....? mlabre mon tge, les
10. T'estu fait lire la recette deux fois ou ....? hommes se rebument
enootB sur mon passage.
i\A
/a:F"& * ,
/}trtt=I* f'1*r .
uftirif \-,-,.
\iy".
Construisez des dialogues selon le moddle'
- J'en ai marre de cette coiffure! Je veux changer de look!
rche, - Pourquoi ne te fais-tu pas faire une nouvelle coupe? Faisloi couper les cheveux.
- Je ne me les ferais pas couper volontiers. Je prefdre changer la couleur.
1. Nous en avons marre de la couleur de ses cheveux roux. - vous faire teindre les cheveux en blond.
2. J'en ai marre des cheveux permanent6s. - te faire faire un brushing.
3. Ma fille Carole en a marre de ses cheveux qui ne restent pas en place. - lui faire mettre du gel fixant.
4. J'en ai marre des cheveux longs de mon fils Roland - luifaire faire couper les cheveux.
@ffi
R6pondez aux questions en utilisant l'imp6ratif ou I'imp6ratif n6gatif.
A:- Tu penses qu'une coupe au carr6 m'irait bien?
B: - Mais oui, fais-toi couper les cheveux! Vas-y, faisJes-foi couper!
C: - Mais non, surtout pas/ Ne fe /es fais pas c;ouper!
1. Tu penses que je devrais me faire op6rer les yeux?
2. Tu penses que je devrais me faire prescrire des lunettes plus fortes?
3. Tu penses que je pourrais me faire envoyer ce message par internet?
4. Vous croyez que nous pourrions nous faire prendre cette assurance par la secr6taire?
5. Vous croyez que nous devrions nous faire examiner le coeur par ce m6decin?
6. Vous pensez que nous pourrions nous faire soigner les dents sans douleur?
7. Tu penses que je pourrais me faire bronzer au solarium?
8. Vous pensez que je pourrais me faire enlever ces points rouges sur la peau?

{F
Quelles 6taient les questions auxquelles on a donn6 ces r6ponses?
1. - Non, ne te la fais pas couper, ta barbe te va trds bien.
2. - Mais si, vas-y, fais-les-toi examiner.
3. - Oui, je pense que tu devrais te les faire teindre en blond
4. - Si, si, faites-la-vous mettre dans le pl6tre.

.&. /
4rIHb.
\iTiH &ffi
ACcordez tout (adverbe) si les adjectifs sont f6minins.
1. Cette femme va avoir des jumeaux. Sa famille est tout / toufe heureuse. 2. Les filles sont fouf / foufes jolies:
elles sont tout / toutes habill6es avec des robes qui leur vont parfaitement. 3. Mes grands-parents sont toutl
fous tranquilles: ils ne s'inquidtent jamais pour rien. 4. Vous avez des fils tout / fous intelligents. Vous devriez
6tre tout / foufe contente, Madame. 5. On a des roses tout / toutes blanches au jardin, mais elles ne sont pas
encore tout/ foufes ouvertes. 6. Ces personnes sont fouf / toutes antipathiques. 7. Une chose tout/ tou6
affreuse s'est pass6e, la directrice de l'6cole est fouf / toute rouge de coldre, les 6ldves sont touf / touts
inquietes. 8. Nous avons entendu une histoire tout / toute extraordinaire, tout / toute magnifique, tout / toub
merveilleuse.9.Gr6cedmontravail decritiqued'art, j'ai vudescollectionsd'oeuvres d'arltoutt/foufesrares,
tout / toutes excellente s et tout / toutes belles, mais aussi quelques collections tout / foufes affreuses.

4[q] ffi
t#d ry'
ttr,6me. Traduisez les phrases en frangais.
1. Kdsz6nitik ezt a finom ebedet. Minden nagyon izlett. 2. Az Isszes tdny festeti a hajdt ebben az osztillyt
3' Ceglnk teliesen ui szolgdltatasokat kindl Agyfeleinek. 4. lgenybe vette minden szolgilltat1sunkat? lgen,
mindhdrmat igenybe vettem. 5. Egeszen sokba kerulnek ezek a hiraddstechnikai berendezesek, ei
legfeliebb 120 eurot akartam elkolteni. 6. Senki nem koszonte meg Mari munkajilt 6s ezert szegeny telj,
elszomorodott. T. Mindenek el6tt szeretn1nk mindenkinek mindent megkosz1nni. L Catherine egeszen kim
(devenir epuise, e) a bajnoksagon.
142
A VOTAE SDBVICE!

Ia posfe

Bonjour.
Bonjour. Je voudrais envoyer cette lettre aux Etats-Unis'
Par avion?
'Oui, par avion. Combien de timbres est-ce qu'il faut mettre?
Attendez, je vais la peser. Qa depend du poids' "' Qa fera un euro'
Je voudrals aussi des timbres ordinaires. Un carnet de 10 timbres.
A 0,46 euros? C'est pour la France et l'Union europ6enne?
Oui. Et ce sera tout.
Qa fera 5 euros 60 au total.
i'ai aussi un avis de passage du facteur. Qu'est-ce que c'est?
plait? Je dois v6rifier que c'est
Vous avez une lettre recommand6e. Vous avez une piece d'identit6, s'il vous
bien vous... Oui, d'accord, merci. Signez ld, s'ilvous plait'
pour envoyer un mandat-lettre?
- J'ai failli oublier. .. Je voulais demander... comment est-ce qu'on fait
envoyer, ce serait plus simple de faire un
- Vous n,avezpas de compte en banque? Si vous avez de l'argent d
virement que d'envoyer un mandat-lettre'
Oui, mais ce serait Pour l'6tranger'
pouvez toujours vous adresser
Je suis desolee, pour l'6trang"i on n" fait plus de mandat. Par contre, vous
au guichet des services financiers.
Merci, Au revoir.
Au revoir.

Dialogue 2.
Bonjour,
plait.
Bon]our. Je voudrais envoyer ce colis en Belgique, s'il vous
- Vous voulez l'envoyer en iervice prioritaire ou en service 6conomique?
jours pour arriver, c'est 9a?
On paie moins en service 6conomique, mais 9a met plus de
que vous envoyez? Je vous le
oui. Le tarif peut d6pendre du service, pas seulement du poids. Qu'est-ce jusqu'd kilos'
mais seulement 5
demande parce que pour les livres par exemple, nous avons un tarif sp6cial,
Oui, ga tombe bien. Ce sont des livres.
Je viis vous peser votre colis. ll pdse 4,5 kilos, c'est bon'
Et je voulais aussi I'envoyer en recommand6 pour 6tre st]r
qu'il arrive.
Vous avez rempli la fiche pour les envois en recommand6?
Pardon, je n'ai Pas bien comPris.
pour les envois en recommand6, il faut remplir un formulaire.
je vous le fais tout de suite' J'ai d le signer?
Ah, je ne savais pas que j'avais d le faire. Attendez,
Oui, s'ilvous plait.
Je vous dois combien?
Qa fait 12 euros 56.
Les voild, Au revoir.
Au revoir.

rf;
s*[.]r$I
@ffi#
R6pondez aux questions en remplissant la grille.

1. Qu'est-ce qu'on envoie?


2. Dans quel pays?

3. Avec quel service supplementaire?


4. De quoi ddpend le tarif de I'envoi?
5. Qu'esf-ce qu'on achdte encore?
6. Combien paie-t-on au total?

Ecrivez ce texte sur les services postaux en recomposant les phrases.


La poste offre de nombreuses prestations. On peut envoyer des /etfres, des co7rs, de l'argent, acheter des
timbres, recevoir des colls ef des lettres.
Voyons ptus precisement quels sonf /es services offerts par la poste.
Tout d'atbord, pour envoyer /es /effres, il faut savoir qu'il existe diff6rents services. Pour la France et /es pays
europ6ens, ..... (1)
Si on envoie quelque chose en service $conomique, . (2)
Par contre, en postant notre lettre ou notre colis en service prioritaire, .... (3)
Pour les livres, ..... (4)
Cependant, /es colls qui contiennent des livres ..... (5)
Quant aux lettres envoy1es dans des pays qui ne sont pas des pays europdens, ....... (6)
1existe aussi des seryrces supptementaires dont on peut bdn6ficier. Si on veut 6tre s1r que notre lettre arrive
......(7) Dans ce cas, ...... fS). Si quelqu'un regoit une lettre recommandde ou un colis et qu'iln'estpas chez lui
quand le facteur passe, /e facteur lui laisse un document qui s'appelle un avis de passage. On doit aller chercher
l'envoi d la poste en pr1sentant une pidce d'identitd au guichet.
En plus, on peut aussi envoyer de l'argent (9) .....
En revanche, ...... (10)
Enfin, si quelque chose doit arriver trds vite, il est mieux de l'envoyer en express en acceptant de payer un tarif
suppl6mentaire.
Bref, tous ces servlces offrent des avantages. Le tarif des prestations ddpend fondamentalement de deux
6l6ments: le poids et la vifesse de I'envoi.

a) le tarif est le m6me.


b) il est plus simple d'envoyer de I'argent par virement bancaire si on a un compte en banque.
c) par mandat-lettre.
d) il faudra mettre le tarif ordinaire et la lettre arrivera normalement en deux jours.
e) il est possible de l'envoyer en recommand6.
0 il est mieux de les envoyer par avion: elles mettront moins de temps d arriver.
s) on peut b6n6ficier d'un tarif sp6cial.
h) on paiera moins, mais le colis ou la lettre mettra plus de temps d arriver chez le destinataire.
i) ne doivent pas peser plus de 5 kilos.
i) il faut remplir et signer un formulaire et payer plus.
,{$L
*w*
\.;r'
^-41
^ffi
Ecrivez cette lettre ir un(e) ami(e) francophone.
X On a postdrn dolgozik. Nemr6giben egy 0j postahivatal nyilt lak6helyehez nagyon kozel 6s On kerte, itt
dolgozhasson. Ker6s6t elfogadt6k. Ennek nagyon 6rrll, mert eddig a belv6rosban dolgozott, ami elegg6 messzire
vol[lakohely6t6l. lsmer6s6nek leirja, hogy holtaldlhato, milyen az 0j posta, milyen a bels6 elrendez6se. Mutassa
be, milyen szolg6ltat6sokat lehet ig6nybe venni. Egyet, amellyel a legszivesebben foglalkozik, mutasson be
r6szletesen is. Magyarorsz6gon neh6ny dolog m6sk6nt van, mint az el5bbi szdveg alapj6n Franciaorsz6gban.
Ne felejtsen el r6mutatni a kul6nbs6gekre.

144
Itt

liJoiite{llpilelolt,allZAlf istEsilo-;ls.€lgtull
Isiiliigtuuad;i6bl^ir:l.FdQi+ei5'gd,$ii1j :r5:i]iib'n$1fi*e'i1ro
Er$aiiciri$ttOoie!iei.$p"{iiiiiiiiub"plini,gp,Cidie,gh.,imueua6
: iiiri i:i;;;i ;;;;r:r;ririi€ii.ii i5 a(ei:)fl(o-iiltiifl,: iriii:i' :;i,,r',,,,'

;;iii ,ii,r:i:i;,il|9.P,.9.'pJI9i[,inool,an9.lulorllo-'19:i9e!Al'.?,,i:ili.. ." ., :

i i€rpi s,Edt illiciiQffi dri tilHi,e f FIsffi :e,,,t] cj iP- a i


jg r.i6 I ! $ueil
llxirilqiririiiqqltti,,fl+]ie,jjie$i$jtBqil$E;ii#lE$ffii,eili,na;Hifgpi,si ,1,1,,;
rrl$ill*if l#$#I$,91v.,411919/rdix$i.atil;i

'tyed 1sa ]a ogrcrotuoJ e uo,l ]uorlc ol '3 rB'l ap


yele rnb xud e1 geuouue e lo sguuop e rnl sal erprleqcrnD el '3 gr'0 p so.reurpJo sorqur] , rssnE raloqce llenep
;r,nb nuannos ]so,s ll sreur rrped rlgreg e luarlc ol 'areuuor! el npual p rnl oJorlaLlcrn0 e1 'g{ed e luorlc al 'soJne
00'g luarel3oc sorllol xnap sol anb npuodgl e oJ?rlorlcrn6 e1 '1r:e1 al gpueuap e ]uorlc e1 ':au6rs e; ep rar;qno sed
lrelleJ ou p,nb glnole e e;13 'sserdxo orqur] un oJ]]otu luotlalnos llelleJ ll 'sserdxe ue :e{onua Jnod 'saLlcrl xnep
rrlduar sed lrenap eu gr,nb anbr;dxa e oJQrlaqcrn6 e1 'gpueuurocor ue rer(onue p orlne aun ]a sserdxe ua ra[onue
p olllol aun lrele ll 'sorllal sep re[onua ]relnol ]uorlo al 'rssne ognles e,1 rnb ]uorlc al ?nles e erqrleqcrn6 11
'allnsuo Bl-zoluosgJd 'lcoJ!p e1[1s ne el-zol]oht ']caJrpul a;[1s ne uollesJoluoc aun rcrq

ffi qil
arnoleurpJo ]oc JosruJopor.! ilop uarsrlEr.xJo}!
oc-lsf 'g aoJrolsrr.l,p;ord ne Jrolap ac oJpual suolap snou enb aclsf 'Z eocllJas ac raddo;an?p ]ualtop
gac enb
senbueq sou enb oc-lsf 'g aJnoypg,l op pJocce,l Jruelqo snou-suolo6 '9 iednorO ne 1ernllnc euuerDord q
reluesgrd srop e[ anb ec-1s3 ', el?oN :nod xneon op sopec sal aJuc? yop ocrlne6 enb ec-1s3 'g aso]]oJec sal1e
sJno[-xnoqc se1 :adnoc lo Jonel srop a[ anb ec-1s3 'Z aogsnul ne JaJlua rnod lercgds JUB] al re[ed snou-suolaO ']
'oJlet q op ruoW teioaue ? lsa o4lq alloc 'no slery -:g l
'ullol ollec rciotue p spae,[p ?puewop !e,f - :V !,
allp se,w nl enb ao-lsa,np tuoped -:g a
(,o4lot eBec rcloaua s/op or -:v
'ol?porx ol uolas san6o;e;p-oJclru sop suep p Jlole zosllgfl

'nq arl? llop llet ap ar1;1-;uep u6 (i 'llel op orlrl-rLuop un aJrog lrop apuour e1 1no1(o
#
'erloq ? ]!el op arllflwop un e I 'Uel op orllflwop un urcq ? e t il ?
I'g
'JrJlJo inol gned uo,nb uorlelserd eun,p esodslp uO (p 'uorlelserd ollo^nou aun rrJJo rnal lrop ug (c
's:ue1c xne uoqelsoJd ellannou oun illlo ? e uO 'l 'sluatp xne Jullo g uo4eped oiloAnou aun e uO T
'sarqurl sop arpaur srop ap (q 'srtu aJlg ]uollop re,[ enb sorqur] seg (e
'eddoleauq )ns ulJew ? soJqwfi sop p,f 'Z 'addolaauq Jns silqwq sop ilJJow ? !e,f 'j
'sol-zaslnpeJl srnd 'osol.lc otugru e1 luar;1u6;s gnb seserqd sol zolcosse 'eglgs enbeqc sue6

itcraufls turoa v
A la banque - /es serufces financiers

@ffis
tGez !e dialogue, puis r6pondez aux questions.
Bonjour. Asseyez-vous. Qu'est-ce que je peux faire pour vous?
Bon]our. Je voudrais ouvrir un compte en banque' Qu'est-ce que
j'ai Afaire?
Oui, d'accord. Vous 6tes franqais?
Non, je suis 6tranger. Je fais des 6tudes en France et j'aurais besoin d'un compte'
Vous allez vous faire virer de l'argent r6gulidrement sur ce compte?
Oui. Tous les mois.
et un justificatif de
Trds bien. Je vais vous demander de me donner votre passeport ou une pidce d'identit6
domicile.
Voici mon passeport. Mais je n'ai pas de.'.
Vous habitez oit, dt I'h6tel?
Non, je suis lo96 dans une chambre que je loue.
n'est-ce pas?
D,accord, alors, vous habitez bien en France et Ea veut dire que vous payez un loyer,
Oui. Bien s0r.
Dans ce cas, vous pouvez me pr6senter votre quittance de loyer, 9a me suffit'
Ecoutez, je ne I'ai pas sur moi. Qu',est-ce qu'on a d faire maintenant?
Qa ne falt rien. on peut remplir toutes les formalites et vous reviendrez me pr6senter votre quittance.
J'ouvrirai votre compte d ce moment-ld. Prenez ce formulaire. Mettez vos coordonn6es.
que je pourrai le faire
D,accord. En plus, j;ai de I'argent sur moi que j'aimerais mettre sur le compte. Est-ce
tout de suite aprds avoir ouvert le compte?
Oui, votis pourrez y d6poser votre argent.
Vous donnez des int6r0ts?
Oui,2o/o. Vous souhaitez avoir un ch6quier ou une carte bleue?
Quelles sont les conditions?
billets ou une carte
Vous pouvez avoir une simPle carte de retrait pour retirer de l'argent du distributeur de
de credit pour payer vos achats.
Qa co0te combien?
31 euros pour I'ann6e.
Cela veut dire qu'on ne peut pas avoir son argent gratuitement?
Si, mais alors, vous devrez venir le retirer au guichet.
Et le chdque? On I'utilise comment?
le signez, c'est
Vous pouvezpaya'n vos achats comme avec une carte de credit, vous le remplissez etvous
tout.
Et c'est aussi cher que la carte de cr6dit?
Non, c'est seulement 1 euro par ch6quier.
D'accord. Je vais refl6chir. Je vous le dirai cet aprds-midi.
Trds bien. Bonne journ6e. Au revoir.
Au revoir.

'l. Pourquoi le client veut'il ouvrir un compte? 4. Pourquoi le client doit-il revenir?
2. Que/s documents faut-il presenter? 5. Quand et quetles formalit\s remplit-on?
3. Pourquoifaut-il un iustificatif de domicile? 6. Que/s sont /es servlces qu'on lui explique?

Qu'est-ce que c'est?


1. On paie avec le ... comme avec une carte.
2. Appareild'oi on retire de l'argent.
3. C'esf de I'argent en PaPier.
4. On peut le faire au distributeur.
5. On I'ouvre ou on le ferme d la banque. 5
6. llfaut remplir des ...s pour devenir client. 6
7. La banque offre des serYices...s. 7
8. Quand on n'a pas d'argent, on prend un ... .
9. La banque donne des...s pour notre argent.

146
LVL

lipuPc,.eun,i'rc!n
;!lhllt,Enp:;|UOlloi0li
:t,, lsi:fippuElllQp;snpA :iOlep.,Pl,0,ll1oW,i
pp, i15u.0is op.-2opueurep.iizelJl.to.I]otisnoA:iicJIPih:lrrj,,oLl
un iauuop sno71 :sg111eulo1 sa; zenbr;dxe snol

'euleui€s / unuJrxeLU ne JaJlleJ


lned uo uarquloc sol!C 'gluuepl,p ecp;d aun ze-pueulaO
1
1
1 :
t
l
u
ego u, ]H i il d r+l 0J m pi I l q,,.o.,W:i iB n p, d Ie $ n,bA
! i i

MT
ffi
s p p. spJ Br,0 ur ig,o I l?
i i u oll p ug.cr :iI oJ li i
i F.

zeluesqra 'tte.r1el ap epeC I ttpAlc ep ayec eun 'ralnbqqc


' un lnan 1l,s zepueuep snol
'lueualQllnb?J luob]e,l
,ep latln aJiel err 1uet1C e1 ts zepuEtuop snon 'JaAol '
ffi
ffi
ap,acueplnb eun 'p111l.tsp1,p acqld aun zapueulap snon tL*ffi#%
'r , , anb.ueq ep; (a)afioldrug F$qrffi
LiiEi:EE

'ecueqlgtd ep 'e1sod e1 p sed srew 'un,nblenb ? lt


')nolnqugtp ne )olq tnod anelq eYec ep sed e,u af 1

'pebte,p pw sed olsu ew I'lnc


'sryd yols4es ow eu soo/ruas sal luop enbueq agec
'e wJoJ pe enbueq e7 'sacpdse,p uosaq qene,f7
'secpdse uo sleL,lge sew rcled sed xnea eu ef srcw 'y1
'luefue,p zassa sed p,u el spw 'alnltoA i
')0s netl un sed,lsa,u aC 'uoslew e1 p yefue uow JopJt
asaluenlns sauuoslad r
A VOTBE SEBVI€E!

ds
que vous conseillez de faire aux personnes suivantes?
(Bernadette): Je souhaiterais eviter de garder mon argent d la maison Ce n'esf pas un lieu s?r.
(Bdatrice): Je voudrais acheter une petite voiture, mais je n'aipas assez d'argent.
(Benoit): Je ne veux pas de carte de credit, mais je ne veux pas payer mes achats en espdces.
(Bernard): Je n'ai plus d'argent sur moi et j'aurais besoin d'espdces. La banque est ferm5e.
(Brigitte): Je ne veux plus 6tre cliente de cette banque dont les seruices ne me satisfont plus.
(Benjamin): Je gagne pas mal, j'ai d6jd tout, il me reste pas mal d'argent.
'-(Babette): Je n'ai plus d'argent sur moiet je n'ai pas de carte bleue pour aller au distributeur.
(B6r6nice): Je devrais envoyer de I'argent it quelqu'un, mais pas it la posfe, de pr6f6rence.

ces dialogues.

era eiig.qi?,iln pi :pi$e$j,qiig;en:tii iiU:n:HiAH fln:g,elg, iiii


"-u,,9: a ngezri$i
:,iii,lo-y9ii !t;$id, : leiffiillliffiiffiii9:iiii,I$"fige:ii'iiii
i;:;llaigdfit::re0uli0remEnlriVolis,i$6rfr,ah(le"rj$jiliiveiilip,:n;i,ilil
c,!i;eCI.uFiillth,9,.ca$e igni effi i$7i .o€i itlplii,ffi 6it:ini6s e ntei,
.,,., lesConditiohset,Ies horbir:es'desouichbts:,,r' 1,

li.,lillv
Slexptl9u,e21ic,6.m.rnd,h],1 1'nJtJtf1ffi"0lt,B1iiii,:
Demandez une pidce d'id6ntit6. Dites Combign on peut
'retirer au maximum / semaine, . ; ,

irv
1ii,iiii s:iE*Hliq,Uezi Le$ifotm !!t $iiva"tii$ iUo:n $z u n .,,,,, .
]ritiiifoiffiUlHiteiiVdUsil"eiy,6rifie2; demande2 oe sighr#;iddri:ii
mettro- !a date. Vous demandez si le,client syai1,1i6,,
ierir,uhe:Cait :

hs'renrl A
...ucrss[j,
TAH"TAHI

plr{N
FAX, \
lughr'
cArlrg
mfliToil,
CARNSE?

147
i]iIiI.l!iiiii 15!:lilI,rX iiiijii Iiiii i ii Iii i i;i,rrIi iI I

@"d
Cfrerchez ces mots dans le dictionnaire et associez'les avec
leur d6finition'
1. Service de sant6 qui transporte les bless6s'
2. Utiliser qch.
3. Pour une personne: trds fatigu6, pour une chose:
fini'
4. Remettre le r6cepteur du telephone d sa place'
5. Bruit, m6lodie typique du t6l6phone'
public'
6. Lieu oU on peui utiiiser un appareil de t6lephone
7. Personne avec qui on parle au t6l6phone'
parler'
8. Prendre le r6cepteur du telephone quand on veut
9. Gros livre avec 6norm6ment de num6ros de t6l6phone'
10. Service public contre le feu et pour les accidents'
pas'
11. En parlant d'une machine, d'un appareil: 9a ne marche
12, Meitre quelque chose dans quelque chose d'autre'
13. Personne qui a le tel6phone chez elle'
14. Recourir aux services de quelqu'un'
15. Objet qui permet de t6l6phoner depuis une cabine'

#*rfr,tr..9,'',,.uq.
la le.e.tttte

4$r,&
Donnez un titre
s i ce texte. Oir pourrait-on lire un texte de ce type?

di*23
\i/
,# Vrai
Dites si c'est vrai ou faux.
D tr
1'onpeutfaireplusieurstypesd'appeldepuisunecabinetelephonique. .n tr
2. On doit composer le num6ro avant d'introduire la carte' ! D
t6lephonique'
3. Les Frangais sont nombreux d disposer d'un r6pondeur tr tr
4.Silacarteestepuisee,lacommunications,arr6te:onnepeutrienyfaire.
5. ll faut 6puiser la carte toutes les fois qu'on t6l6phone'
! D
D D
6. Une carte ne peut 6tre utilis6e qu'une seule fois' tr D
T.Sionn,estpassOrd,unnum6ro,onpeutlechercherdansl'annuaire. n tr
8. ll y a un annuaire dans toutes les cabines en France' n D
le pays qu'on appelle'
9. ll existe deux services de renseignements diff6rents selon tr tr
pour appeler les pompiers
10. s,il y a eu un acciJent, on peut Gt6phon"r gratuitement n B
11'Enappelantlesnumerosgratuits,onlescomposesansavoirbesoindecarte.
148
A VOTRE SERVICD!

#$*
le texte, dites ce qu'il faut faire dans les cas suivants:
Qu'esf-ce qu'on fait avant de composer le num6ro?
Qu'esf-ce qu'on fait si personne ne r6pond quand on appelle?
Qu'est-ce qu'on fait si ga sonne occup6?
Qu'esf-ce qu'on fait si on tombe sur un r1pondeur?
'esf-ce qu'on fait si la carte est 6puis6e pendant la communication?
Qu'esf-ce qu'on fait s'/ resfe des unit6s sur la t6l6carte? .............
Qu'est-ce qu'on fait quand le telephone sonne?.......
'esf-ce qu'on fait quand on trouve des messages sur son r€pondeur? .............
Qu'est-ce qu'on peut faire si on tombe sur un telephone public en panne?..

le texte par les verbes qui figurent sur la liste:


(1) adressez-vous, (2) appeler, (3) appris, (4) compos6,
(5) connaitre, (6) decroch1, (7) 6couter, (B) entendu, (9) hesit6, (10) raccroch$,
(11) rappeler, (12) rdpondu, (13) sonnait, (14) telephone, (15) tomb6

a voulu Regine. lla .............., puis ila .............. le num6ro. lla .............. une voix: <<Ce num1ro
plus en service. Pour .............. le num*ro de votre correspondant, au service des
s>. Antoine n'a pas d le faire. Apres avoir.............. le nouveau num6ro de Regine, ila
le t6l6phone. Cette fois-ci, ga .............. occup6 et il 6tait content de savoir que R6gine etait bien chez elle
d6cide de la ............., quelques minutes plus tard. ll a recommenc6 d faire le num6ro, mais il n'a pas eu de
: Regine etait dejd sortie et il est .............. sur le r6pondeur. < Ce n'esf pas grave, se disait Antoine,le
lui laisser un message >. Seulement, en rentrant, Regine a oubli6 d'..,........... ses messages tout de suite.
elle les a 6cout6s, elle a imm6diatement d Antoine, mais celui-ci n'etait plus chez lui. Comme
n'a.......,......., elle a............... Une demi-heure aprds, il a sonn6 d la porte de R6gine.

dSF
est le sens du verbe tomber et du verbe arriver dans les phrases suivantes?
Lyse n'etait pas ld quand j'ai appele, je suis tomb6 sur son r6pondeur.
Lyse est gentille, je suis bien tombde avec elle.
Quoi? Tu es fombd amoureux d'elle?
Non, mais quand je suis tomb6 malade, elle m'a soign6.
Attention, elle va finir par tomber enceintelll
Arr6te. Tu es idiot!! ... Tiens, tiens. lly a une petite pluie qui commence dtomber.
On est devant un caf6, ga tombe bien: on peut entrer.
llest 6 h et la nuittombe d6ja?! ... Attention! Tu vas tombeA
Qa va, ne t'inquiete pas. A propos, le concert tombe queljourl ll tombe un jeudi, c'est ga?
Oui, mais pour moi, ga tombe mal. Ma voiture est fombde en panne et je devrai aller la chercher.

Je n'arrive pas d comprendre pourquoi Herv6 ne vient pas. Quelque chose lui est arriv6.
Tu n'as pas raison de t'inqui6ter. Qa arrive d tout le monde d€tre en retard. Herv6 est trds occup6. Mais au
moins, il arrive bien dans sa profession comme artiste.
Mais oui. ll le faut bien, il arrive d 40 ans. On doit arriver d r6aliser quelque chose dans sa vie.
Ah bon, lu es arriv€ d cette conclusion, toi?
Oui. ... Regarde, il arrive. On le reconnaitdifficilement, ses cheveux lui arrivent au nez.

Traduisez les phrases en frangais.


ftgnap nem volt ndlam a mobilom (porlable) es emiatt kenytelen voltam megprobdlni kdtlydval telefondlni. Az
*6 filtkeben nem volt meg a telefonkagyl6, a mdsodikban rossz volt a kesziltek. Atmentem egy 3. fillkdbe,
a kagylot, de nem volt vonal. Mar majdnem feladtam, amikor vegll is megllttam egy negyedik fAkil,
valaki eppen nagyban telefondlt. Vartam nehitny percet. A telefondlo folyamatosan kiabalt, mdr-mdr
hittem, sose fogT'a befejezni a telefondlitst. Vegre sikerillt bejutnom a fiilk6be. Betettem a kdrtydt 6s el1szdr
ingyenesen hivhato tudakozo szdmdt tdrcsdztam, hogy megk6rdezzem a pontos telefonszdmot, mivel nem
telefonkonyv a fillkeben. Azutdn felhivtam ismerdsdmet, de saThos csak az ilzenetrogzitd vette fel. Mivel meg
killfdldre is telefonaltam, a kdszillek majdnem levett minden egysdget a kartyarol.

149
Tdl6phoner

@ffiM
Lisez ou 6coutez les conversations suivantes et remplissez Ie tableau.

1. Esf-ce une conversation formelle?


2. Quiappelle? A quiveut-il parler?
3. Esf-ce qu'il rdussit d le joindre?
4. Pourquoi?
5. Est-ce qu'illaisse un message?

Dialogue 1.
Magasins Louis Delaize, bonjour.
A116, i
bonjour. Yves Soutidre l'appareil. Je voudrais parler d M. Pignon, s'il vous plait'
Je suis d6sol6, il n'est pas ldr en ce moment. ll est en r6union. Est-ce que je peux prendre un message?
Pourriez-vous lui dire s'il vous plait que j'ai appele? Je !e rappellerai plus tard.
Pas de probldme. Je le lui dirai. Pourriez-vous simplement rappeler votre nom, Monsieur?
Yves Soutidre.
Merci, c'est not6. Au revoir.
Au revoir.
Dialogue 2.
A116. Je voudrais parler i
Murielle, s'il vous plait.
A quelle Murielle? ll n'y a pas de Murielle ici.
Est-ce que c'est bien le 02.78. 99.74.71?
Non, vous faites erreur. C'est Ie 02. 68. 99.74.71.
Ah, excusez-moi. Je me suis tromp6 de num6ro. Au revoir.
Dialogue 3.
Oui, all6,
A116. Est-ce que Dany est !i?
Ben oui. G'est de la part de qui?
C'est Michel Horloger. Est-ce que vous pourriez me passer Dany, s'il vous plait?
Bonsoir, Michel. Je ne vous avais pas reconnu. Ne quittez pas. Je vous le passe.
Merci.
Dialogue 4.
A116.Bonjour. Je suis bien au 03. 98. 78. 65. 91?
Oui. Service marketing. Je vous 6coute.
Bonjour. Catherine Marchand m'a laiss6 un message sur mon r6pondeur en me demandant de la
Est-ce que je pourrais lui parler?
Ne quittez pas. ...Sa ligne est occup6e. Vous pr6f6rez attendre quelques minutes ou vous
plus tard?
Euh... Est-ce que je pourrais lui laisser plut6t un message?
Oui.
Pourriez-vous lui dire que Fr6d6ric Richard a appel6. Et si elle pouvait me rappeler dans la
serai au 03. 98. 66.77.81.
Oui. Donc, vous lui demandez de vous rappeler. Je vous rappelle votre num6ro. C'est le 03. 98.66.
Oui, c'est Ea. Je vous remercie. Au revoir.
Je vous en prie. Au revoir.
Dialogue 5.
- A116. C'est Patricia. Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas i te joindre! Qa sonne toujours
toi ou qa ne r6pond pas.
Oui, excuse-moi, Carine, mon r6pondeur est en panne. Je sais que j'aurais d0 te rappeler. Mais je ne
toujours pas les horaires de train. Je n'ai pas pu me renseigner. Je ne peux rien te dire.
Bon. Tu me rappelleras quand tu le sauras?
Oui, ne t'inquidte pas. Je peux te joindre sur ton portable?
Oui. Situ veux.
150
A VOTBE SDNVICE!

SM
si c'est VRAI ou FAUX.
Vrai Faux
France, il est obligatoire de dire son nom quand on r6pond au t6l6phone. trtr
la m6me chose quand c'est nous qul appelons quelqu'un, trtr
on n'a pas compris le nom de Ia personne, on peut lui demander de le rappeler. trtr
on est une entreprise, il faut dire le nom de l'entreprise ou du service. iltr
unqpersonne n'est pas lA, celuiqui r6pond demande sion laisse un message. trtr
on prend un message, on peut le r6p6ter pour 6tre sOr qu'on l'a bien not6. trtr
la fin, on peut encore demander d I'interlocuteur de repeter ses coordonn6es. trtr

les phrases qui ont le m6me sens.


Gest de la part de qui? a) Tu n'es jamais ld quand j'appelle.
Je ne peux pas vous le passer. Je suis desole. b) Elle est en communication.
Ne quittez pas. c) Vous pourriez me rappeler votre nom?
Je peux prendre un message? d) Est-ce qu'elle est lir, s'il vous plait?
Quel etait votre nom? e) Vous vous 6tes tromp6 de num6ro.
que je pourrais lui parler? 0 Qui est d l'appareil?
Sa ligne est occup6e. g) Je regrette, mais il n'est pas ld en ce moment.
Vous faites erreur. h) Est-ce que vous laissez un message?
Qa ne r6pond pas, je n'arrive pas d te joindre. i) Je vous le passe tout de suite.

d
les dialogues par les expressions correctes.
Bonjour. ...............(1) chez Monsieur Dupont?
Oui, c'est ...............(2)?
,.....(3) Emmanuel Bonnet ..........(4). Vous aviez demand6 de vous rappeler.
Moi?! Non. Je crois que vous .......(5) de num6ro.
Vous 6tes bien Daniel Dupont?
Non, ........... ....(6) chez Constantin Dupont.
Excusez-moi. J'ai ..........................(7). Au revoir.

A116,Sylvie? .........(8) Anais. Pourquoi tu ne m'a pas rappel6e?


Ecoute, Anais, j'ai bien essay6, mais ga sonne toujours ...............(9). Je n'arrive pas d
.. .....(10) Ton appareil est............................(11)? Ou tu parles tout le temps?
Ecoute, on m'appelle pas mal ces temps-ci.
Sinon... dis-moi, ton frdre Quentin .........(12), s'il te plait? Je veux lui demanderquelque chose.
Attends, je ............... (13) tout de suite. ... QUENI/N!!!! Tel6phone!!!

Al16. Service financier. Je .................................(1 4).


Bonjour. Eric Desmou1ins...........................(15). Est-ce que je ...........(16)d M. Guibert?
Ne...................... .....(17) (...) Je suis desolee, je ne ......... ..(18). ll n'est pas ld. Est-ce que
...........(1 e)?
Non, je pr6fdre .... ......(20) plus tard. Merci, au revoir.

y#..3j:6i#$l$ ci6tdiidrdhe2i.tndiisuil :;Oriiapficl[er votie :

lQ,a,troni,qUiliest:en.;r6un:i6n.::V:O ih.6Lezi!6,iiiUmlr6,fb et.le-.s,


deila

151
AVOTRE SEBVICE!

#ffi
w#*' ffi
Avan de commencer i traduire, cherchez les mots en relation avec l'informatique.
L'informatique
Aujourd'hui, I'informatique e/ /es ordinateurs occupent une place de plus en plus importante dans notre vie
Cependant, tout le monde ne se serf pas des ordinateurs pour la mdme chose. D'une part, les gens I
pour leurs /oisrrs, d'autre part, ils s'en servent pour leur travail.
Dans ce cas, des traitements de texte, des tableurs, des bases de donndes ou des logiciels graphiques sont
leur service. Pour un ordinateur, portable ou non, un 6cran E, un clavier @, un disque dur =, un ou plusieurs
logiciels, un lecteur de disquettes EI et de c6ddroms O sonf des 6l6ments rndispensables.
Lorsqu'on allume l'ordinateur, on appuie sur un bouton afin de faire apparaitre le menu gendral sur l'6cran. Avec
la souris r0, on peut cliquer sur des icdnes pour ouvrir des documents D, fermer ou crder un fichier *
Certaines parlies d'un document peuvenf aussl 6tre surligndes, puis coup$es Y, copi1es et coll6es. En
travaillant sur un document, il est indispensable de l'enregistrer de temps en temps sur disquette H pour le
sauvegarder. Si on souhaite le lire sur papier, on n'a qu'd I'imprimer dt l'aide de I'imprimante.
La place de l'informatique dans la communication est indiscutable. On recherche des informafions ef des
documents sur internet, on surfe, on visite des slfes, on tdlecharge, et surtout, on s'envoie du courris
6lectronique: on s'e-maile. C'est tellement plus rapide qu'on peut se demander aujourd'hui si la nouvelle
technologie ne va pas faire disparaitre les formes traditionnelles de la communication 6crite.

rdkattint: fajl: nyomtat6: rdment, ritmitsol vmire:


kivdg: elment, titrol: grafikai szoftver: adatbdzis:
kijel6l: kinyomtat: szovegszerkeszt6: tdbldzatkezel6:
egdr: CD-meghajt6: ikon: monitor / kdperny1:
beilleszt: mitsol: megnyit: billen$Azet:
hordozhato / laptop: e-mail: web-oldalt littogat: szdrfdzik:
/ffi
a*E& ^.n
,M:
ffiw #L)
Remplissez le texte par les mots n6cessaires d I'aide du texte pr6c6dent.
*cliquant*coll1e*copi1e*courrier*disquette*donn6es*enregistrer*fichier*imprimante*
imprime * logiciel * ordinateur * sauvegarder * surligne * tableur * traitement de texte *
Ce matin, j'ai commenc6 d 6crire un nouveau texte avec le ...................(1) Word. J'ai d'abord ouvert mon.
...............(2) portable, j'ai introduit la ..............(3), et cr66 un nouveau ................(4) en ................(5) sur l'icOne B-
J'ai aussi ouvert un ancien document, j'en ai . . .. . .. .(6) une partie, je l'ai coupee, puis . .(7) et
(B) dans le nouveau. Apres avoir travaill6 une bonne heure, je suis sortie de mon bureau pour boire
un caf6, mais j'ai oublie de ...................(9) mon document qui s'est perdu dr cause d'une panne. Ce n'est pas trds
habituel parce que j'ai l'habitude d' ...................(10)surdisquette. J'6tais furieuse. Puis, j'aiouvert ma boite aux
lettres 6lectronique pour voir si j'avais du ....................(11). Un colldgue m'a 6crit pour me demander de lui
envoyer le nom du ................(12) graphique dont nous nous servons actuellement. ll ne le connait pas
qu'il travaille au service financier et se sert seulement d'une base de .............. .. (13) pour les statistiques et
..................(14) pour les tableaux. En g6n6ral, je n'..................(15) pas mes e-mails sur papier. Pourtant, j'ai
. . .... .... . ..(16) laser. :

'f*
Discutez-en en classe.
1. Avez-vous un ordinateur chez vous? Comment est-il, de quoi se compose-t-il?
2. Utilisez-vous l'ordinateur pour votre travail / vos 6tudes? Avec quelle frdquence?
3. Comment avez-vous appris d vous seruir de l'ordinateur?
4. Que/s programmes informatiques utilisez-vous le plus souvent? Pour quelle activite?
5. Utilisez-vous des cdddroms? Pourquoi? Savez-vous enregistrer des cddlroms?
6. Si vous ne savez pas vous servir de l'ordinateur, voudriez-vous I'apprendre? Pourquoi?
7. Avez-vous l'habitude d'envoyer du courrier 1lectronique?
8. Prdsentez 3 avantages et 3 inconvenients du courrier 6lectronique. Bref, esf-ce bien ou mal?
9. Pensez-vous qu'lnternet va transformer notre vie? Commenf, sous quelles formes?
10. Presentez 3-4 avantages ef 3-4 inconvenients d'lnternet. Bref, est-ce positif ou n6gatif?

152
A VOTRE SERVICE!

et comparez teindre gch ($ eteindre) befesti (hajat, ruh6t)


0 megjelen6s teinture (f) hajfest6k
(r, pt) biztosit6s tout d'abord mindenek el6tt
de qch 16szes0l, hasznosul Tdl6phoner
csel6d abonne (m) el6fizet6
n'a pas cess6 de... folyamatosan ... (pl. n6tt) s?dresser d qn, qch fordul vhovd
de + inf 1. f6lbeszakad 2. abbahagy ambulance (f) ment6k
(m), coiffeuse (f) fod16sz annuaire (m) t€lephonique telefonkOnyv
-ve kozoss6gi appuyer sur le bouton megnyomja a gombot
arriver d + inf sikerUl, meg tud/bir tenni
(m)1lectronique e-mail
ga ne rdpond pas senki sem veszi fel
(m), couturidre (f) szabo, varr6(n6) ga sonne occup6 foglaltat jelez
anisinier (m), cuisinidre (f) szak6cs(n6) cabine (f) tel6phonique telefonfUlke
tueloppement (m) fejl6des communication (f) besz6lget6s
r.}. tEvelopper qch fejleszt composer un num1ro szdmot t6rcsdz, beUt
H, bnner de I'importance d jelentos6g6t hozza meg ddcrocher qch felvesz, felemel (telefont)
Vb ixonomie (f) gazdas5g depannage (m) hibajavlt6s
&nnomique gazdas6gi en panne / hors service elromlott
&s epuise, -e 1. ki-, lemerUlt 2. kifogyott
employ6(e) de maison (m,f) hdzlariAsi alkalmazott
introduire qch dans qch behelyez, betesz, bevezet
riq 6tre au service de qn szolg6latara 6ll
pompiers (m, pl) t[zolt6s6g
erb exercer une activitd tev6kenys6gel vbgez
raccrocher qch visszatesz, letesz
guerre mondiale (f vil6gh6bort r1cepteur (m) kagyl6
horloger (m) 6r5s r5pondeur (m) Uzenetrdgzit6
individu (m) egy6n service des renseignements tudakozo
informatique (f) informatika se servlr de qch haszndl, felhaszn6l vmit
marchand (m) drus sonnerie (f) cs0rg6s
mdcanicien (m) aut6szerel6 tonalit1 (f) bug6 hang, t6rcsahang
unit6 (f) egyseg
offrir des services d qn szolg6ltat6sokat ny0jt
urbain, -e, interurbain, -e v6rosi, v6rosok kdzdtti
ordinateur (m) sz5mit6gep
pousserqna+inf k6sztet, r6visz, osztonoz A la poste
prestation (f) szolgSltat6s (ny0jt6sa) avoir d + inf vmi megtennival6ja van
primaire els6dleges, primer carnet (m) de 10 t6mb (10-es tdmb)
colis (m) postal postai csomag
a paft qch vmin kivril
recourir d qch, qn igenybe vesz vmit
6conomique <+ prioritaire kedvezm6nyes - elsdbbs6gi
envoi(m) kUldemeny
rendre qch + adjectif vmilyenn6 tesz envoyer en recommandd ajdnlva kUld
reprdsenter qch k6pvisel vmit faillir + inf majdnem, kis hij6n nem
ton secondaire m6sodlagos, m6sodlk financier, -6re penz0gyi
secteur (m) szektor, Agazal formulaire (m) formanyomtatvSny
service (m) 1. szolg6ltatds 2. oszt6ly guichet (m) ablak
et
service (m) de sant6 egeszsegUgyi ell6t6s Je vous dois cambien? Mennyivel tartozom?
,ire
mandat-lettre (m) postai p6nzutalv5ny
'ds soci{te (D de consommation fogyasztoi tdrsadalom
mettre...pour/d+inf id6be kerUl / telik az, hogy
lux station-service (f) benzink0t ordinaire norm6l, sima
tertiaire, le tertiaire harmadik, a tercier szektor par avion l6gipost6val
lui
se tromper de qch t6ved, elt6veszt poids (m) srily
ce
Chez le coiffeur remplir une fiche kit6lt egy 0rlapot
un
signer qch alAir
ne changer de look / de t€te teljesen dtv6ltozik
tarif (m) dij, tarifa
changer Ia couleur Atfesteti m6s szin0re
timbre (m) d ... euros ... euros belyeg
chatain (csak himnem) gesztenyebarna virement (m) banki 6tutal6s
coiffure (f) 'frizura
coupe (f) frizura, hajv6gSs A la banque
d l'aide de qch vmi segits6g6vel
coupe (f) au carr6 Kleop6tra-frizura
paplrp6nz, bankjegy
billet (m) (de banque)
se d6barrasser de qch, qn megszabadul vmit6l carte bleue / de crddit (f) bankkdrtya
gel (m) fixant rogzit6 hajzsele chdque (m), chdquier (m) csekk, csekkfUzet
mousse (f) hab condition (f) felt6tel, kondici6
permanente (f) dauer credit (m) hitel
permanenter qch bedauerol ddposer qch betesz
risquer de + inf el6fordulhat, hogy... distributeur (m) de billetsbankjegykiad6-automata
joindre gn ($ eteindre) eler vkit (telefonon)
rouge (m) d levres r0zs
interits (m, pl) kamat
savon (m) szappan
ouvrir <+ fermer un compte nyit <+ bezAr egy sz5ml6t
sdche-cheveux (m) hajszSrito quittance (f) de loyer lakb6r-nyugta
se sdcher les cheveux megszdritja a haj6t retirer kivesz/felvesz
shampooing (m) 1. sampon 2. hajmos6s tdl6charger qch letdlt (internetr6l)
suggdrer d qn qch / de inf javasol, javall virer qch 5tutal
ii: i ii ii I t i I i i, ii ii r iiI a i iI :! I i ; i I i :l i ; i iiiili[iii[ji

ffiffi*
atl
Liiez le texte. Trouvez au moins 24 mots et expressions li6s aux voyages.
Puis r6pondez aux questions.
joll r$,i,le$r fi lLg se. d-6pp"cglt bgauO
:::, piipliH
r' ,:.i
'cyclables i.
poui cdux.qui;: ne souhailen!
r"i. ,
se d6placer ni
,: : :

rDS,iHSfl i : 11

plus en , plus rapidement grAce aux moyens de en voiture ni A moto; mais ir velo (d '
bicyclette);
t,'
,11angUg1ti:Up|i, l nii ;i.e1y$;;u$vfilU$,$.$siii,M,aii,ioyt !e Quant aux voyages,de vacances, il faut dire que,la
,rnci sL
i$
i
p"5i, vup
$;$ B:p' ; i
m6me
s fl n fl ,ni it.Q i,ffi
::: ,
P.ffi
g. 'Chose
,,
F,Ul
se iprbduit que
,.,..1 i.::..':'' | :. dans le cas des
i !i g-i r.n,s
Io
nl :
l
'urbbins, En.effet, de plus en ptus de
r

ilifii$np,la$sffifi n$i$i{d$idiin,noyl se 1enple i la,s[ilir1i11iil1g


d6placembnts
ilttgly"nltiirl$giifl lr,e.g.i$,d'ihe$en!.e,n.,r9.11t.e,,gu.el$ii[[$iu$i:ll oenS bartent
:::s:'.::.r:,:- _. en
: :. .t.. ..:,:..:::vers, des
vaCances ,,
destinations,,d
.,,i : :11: ::
la
H ii;fl ,e ifl .d..$ i ln b'$$t, F_s, m o lta,s le s ),. R u. ca$, $"ti, i ts !'|x i,l fi l r
i i i il i

iHFii
e$; H i iigb.niiel
i irlP$; iid'6
pl egs
! 1$fi tro e n $ ;, d e monOe prend ,sei vacancesie-n m6me, temps, Ies " i

,p,Nu$irefiiip,fU$11$.e11.Ue.1is;gn,n,e,qii:gtloi+i$ggnfiila,e!.go_nd.uiiifi iii#ili$td id.eiiiuoni.i' fitflta1 nef :1;q1;iiiHirai lcilietlon, eet


,le,iii-i1iv,QiJili,ffi B.u rtoffiqilffi, ffi paffie'S1..!lan its. r: .Sgue p,eh ri}ffifingU"eS U,1e's;.61.. ...,..:
s p o ,

O.*b.lig5.U$; leU1,lvillg. fi S$t,pas,s;U,ffjSdffi munt;U0Ve 1oppe., .


; Q il I
i l
a ;i i n.a [i e. i 1;
q
{ j
i
.u 6 v-e, L o p p,e.m e fi t,.,c,e s. i. m o y e n s e
o
j.tra h,sB'o rt,,,, En: fail;:,1u$]i0 lste h,oes d e.Vi e'n n e n t d e u s e n pl
fl;6pultqtlirdan$ i:lesi'Erandgs,:,Yilles;;,.i!,,,V,,a]:,d,i6noirne's, ] :

.gmHg eilIA.CI6"S,.eq-xi:,hdUieS,i$e.,po!nte::.qu i,'font,,quiOnl Ilp!$5,igrafide$],bti].oni:pe1tti0b'se r:Irg,ue.I j"es gens font


i$,91!pr;!r6'$idiftj.$i[eme"pt,,,G$,h]e$t,d,iQ.lllgtirsl,pas le seul ,,,$,8$,Iiaj.et5;de';p!,,lS,dn',nlU5.f ong-$i;Ma1$,1.1,a],grei{es,P}ti$
B1gb,Jffi E; r$11ll.i]ft,0!tert latio n ca u Se d a h s leg. yil tes 1,. a .dislghee,S;.QU"1ils.peldou i6.nti,,ll,Si mdttent molns
.:ilo'ng.Uep
.

pS:iAiiSfaili,.erra,ile.u.rliuestinalio,fi],gr,a .e.raut avi6nSr


pgll,.r;l,ti9n].gbil:9.lliiej:ilp:ib.gii;,u.Qn[,,so"Qtrrgn!;'l.e"s;i!i,?biten-ts- iii$6it
Sont..eqatem.ent.,.du$.iii:$i:..ta:ii;ciiouldtio'iil:'i,;Oa,'i"V6'it. iiie"Ukj.lifiin$.iaiUr:A,n:d"e,,vite$sdiH.a.u*;no!fu1.eb de pl us en
heuieusement que les villes construisent des pistes

a Qu'est-ce qui caract6rise l'attitude des gens face aux voyages?


a Qu'est-ce qui rend possible les voyages rapides aujourd'hui?
a Quels sont les probldmes caus6s par la circulation?
a Quels sont les moyens de transports sur les images? Caract6risez-les.
Points de vue: vitesse, individuels / publics, qui s'en sert, pourquoi et quand.
Auxquels de ces moyens de transport avez-vous recouru aujourd'hui / cette semaine / ces temps-ci
/ cette ann6e?
. Dans quel but avez-vous voyag6? Quelle distance avez-vous parcourue?
r Combien de temps avez-vous mis pour vous rendre i votre destination?
. Avez-vous 6t6 content / m6content du service?
r Y a-t-il des probldmes de pollution dans votre ville? Qu'est-ce qui les cause?
BONIND NOIITE!

Ulte ou rapide? Choisissez ta bonne r6ponse. Vite est synonyme de rapidementl

I l. Une voiture est plus vite / rapide qu'un v6lo, mais elle va quand m6me moins vite /
rapide qu'un avion.2.
Le m6tro permet d tous d'arriver vite / rapide d leur lieu de travail. 3. Avec toutes ces voitures, I'air devient trds
vip / rapiae pollu6 au centre-ville. 4. Grdce au d6veloppement technique, le deplacement quotidien des gens
devient be ptus en plus vite / rapide. 5. ll est plus vite / rapide d'aller en bus que d'aller d pied. 6. Allez dans
uhfastfood etvousallezvoirque leserviceyest vite /rapidel7. On d6jeunevite/rapide ici.8. Le RER, c'est
vite / rapidel

G#
Cfioisissez un synonyme parmi les 4 propos6s.
l. Quand on va A pied, on roule / marche / circule / vole.
2. Quand quelqu'un circule en voiture, il parcourt / marche / nage / roule.
3. Quand on se rend A un endroit, on y va / y circule / y marche / s'y promine.
4. Quand on va en bateau, on roule / nage / navigue / conduit.
5. Quand on va en avion, on roule / conduit / vole / circule.
6. Quand on se d6place dans I'eau, on court / parcourt / navigue / nage.
7. Quand on se d6place rapidement ir pied, on marche / court / parcourt / roule.
8. euand on fait une certaine distance, on dit aussi qu'on la court / recourt / parcourt / va.

@M
Ticket ou billefl Choisissez la bonne r6ponse'
i. Je vais chercher les fickets / billets de cin6ma. 2. Nous n'avons plus de tickets / billets de m6tro, ilfaut en
racheter. 3. Les tickets / bittets de train sont 6chang6s au guichet n' 6. 4. On va au th66tre ce soir, mais on n'a
pas encore achet6les fickefs / bittets.5. Notre ticket/ biltef d'avion reste valable jusqu'au 20 du mois.6. Est-
ce que les fickefs / billets restaurant sont accept6s ici?
&L
ffih *-i
6.
r$Mir
.w. eJ,
Aisociez les diff6rents types de voyages avec Ieur d6finition'
* circuit * croisiere * deplacement * excursion * expddition * promenade
* randonnde * tear * traiet * vrslfe *
1. tour..........................: voyage oU on revient au point de depart.
2. ................................: voyage fait en bateau.
3. .....................,......,...: aller d'un endroit i un autre pour prendre I'air et regarder le paysage.
4. ................................: voyage auquel nous oblige notre travail ou notre m6tier.
5. ................................: voyage pour d6couvrir un endroit lointain, dans des conditions difficiles.
6. ................................; longue promenade, g6n6ralement dans les montagnes ou la nature.
-ct
7. ..........,.....................: tour organis6 par une agence de voyage'
8. ................................: le fait de parcourir une r5gion pour I'explorer, la visiter (souvent i pied).
g. ................................: le fait de parcourir une certaine distance an allant d'un endroit d un autre.
10. ............. : le fait de se rendre quelque part pour regarder, visiter (des monuments).

@
Lieu, place ou endroi(? Choisissez la bonne r6ponse.
lieu = szinhlzi szin hely, ese m6 ny he lyszi ne, m u nkahely
place = t6r, t6rs6g, tllSJAll6hely, endroit = konkr6t hely(seg)

1. Paris est un ...... magnifique.2. La police est arriv6e en 10 minutes sur les de l'accident. 3. Nous
voudrions trois ..,... pour la s6ance de 20 h. 4. En ao0t, nous avons visit6 de beaux ....... . 5. ll y a tellement de
monde dans ce bus qu'il ne reste plus aucune ...... assise. 6. Y a-t-il encore de la ...... dans votre voiture? Non,
d6sol6, il y a seulement 4 ....... . 7. A quel ...... faut-il tourner d gauche pour se rendre au stade de football? 8.
Cette annbe, on va dans un autre ......, au ...... d'alleri Paris.9. Ce n'est pas le seul ....., en France oi ily a des
monuments d visiter. 10. Le d6fil6 de mode aura ...... le samedi 19 avril 2003 dans un nouvel ...... oil il y a plus
de ...... pour le public. 11. Comment vous rendez-vous d votre...... de travail? 12. Votre nom, votre domicile et
votre ...... de naissance (autrement dit l'...... o[t vous 6tes n6/e) figurent sur vos papiers d'identite.

155
6"
W
A, en ou parQ Mettez la pr6position correcte dans les phrases'
allerdvelo/itmoto/itcheval/dpied-envoiture/enavion/enbus-parletrainde.'.heures
1. euel train prendrons-nous? Est-ce qu'on y va...... celui de lBh? 2. Lucas a peur de voyager..."'
avion'
3. puisqu'on n'avait pas la voiture, on est parti ...... pied.4. Sur la piste cyclable, des
gens se d6placent """ v6lo'
tu vas ...'.. le car
5. Ceux qui sont ...... moto vont parfois ...... une trop grande vitesse. 6. Dis-moi si finalement
bus. 8. Comment vous rendez-
de 7 h 15 ou de 12h 25.7. J'ai fait le tour de I'Europe oicidentale ...... train et ......
paysages, mais pas ...'.' moto' 10' on
vous en Pologne? ...... avion ou ...... car? 9. ...... bicyclette, on regarde les
y va ...... m6tro ou ...... tram?
d
t!.!&- *^-G
ffi
M, ^m
Que signifie le mot ( moyen > dans les phrases suivantes?
un ordinateur
1. Le RER est un moyen de transport trds rapide. 2. Fabien n'a pas les moyens de s'acheter
4. fin justifie les
portable. 3. y aurait-il moyen d'6changer cette souris contre une nouvelle qui fonctionne? La
moyens. 5. C'est le producteur qui donne les moyens financiers pour le film'
.6rb
dffi
qqllfi#. {*
Quels sont les sens du verbe RENDRE?
Aude triste et
1. On ne m'a pas bien rendu la monnaie d la caisse.2. Cette mauvaise nouvelle a rendu
de voitures veulent
angoiss6e en m6me temps. 3. Les embouteillages se produisent au moment oir 6norm6ment
rendu service
se rendre au m6me endroit ou dans la m6me direction. 4. Ce vieux sac de voyage nous a bien
policier qu'il m'avait
au moment de notre dernidre expedition. 5. Ladislas ne m'a toujours pas rendu le roman
machine est en panne,
emprunt6. 6. Charlotte aime bien sa petite soeur qui lui rend bien son amour. 7. Cette
elle va bientot rendre l,ime. 8. Le traducteur a mal fait son travail: il n'a
pas rendu le style de l'auteur' 9. Celui
qui a tue cet homme a fini par se rendre d la police. 10. Caroline veut se rendre utile.

& €)*ed
.WV
\iiir"
Lisez attentivement les documents de la page suivante ir I'aide d'un dictionnaire
pour r6pondre aux
questions.
1. Honnan indul a ket utazds es hdny napra sz6l az aidnlat?

2. Mityen elldtitst biztosit az egyik 6s a mdsik utazits?

3. Metyik utazitson nem adnak ebedet az els6 6s az utolso napon?

4. Melyiken adnak vacsoritt a megerkez6skor?

5. Mit nem tartalmaz a meghirdetett dr az egyik, itletve a mdsik utazds sordn?

6. Mennyibe kert)l az egy1gyas szoba fel(tra a k6t esetben?

7. Mityen okmdnyt kett magukkat vinni1k a Korzikdra utazoknak?


"""""'L
B. Mit n1znek meg a normandiai 0t rdsztvevdi a mdsodik napon 6s mindez mirdl hires?

g. Mityen kill1ntegessegekre tehet szitmitani a 4. napon Normandiilban 6s a 7. napon Korzikdn?

'11. Metyik napra igerik a vonatozitst enndl az utndl?

12. Mirdt nevezetes Corle, Cargdse es Saint-Malo?


Er d-'r Circuit 8 iours
en pension compldte
H.'&E &r€&B-Hq3
r ffiffi Plxrkltsg ur14*i{ dBs 4 490 F
d"3#*:r*reprrfls d* d*ddr rde, $.$rmgxsr
.a Prg+btom'[rclu*i:
' :es
rAs e#c{iu, Sf arbou rg : *acc i + {.:isra:xi{ #,f**rrv
'wto
. tss oersrbtits a*opo{t hdtel-al,rorr/n Pit par pe$onne

' e prdm t0"tt'lLffi du :dncr dt I * iaur


,i Ntd&1d,Pr-du8dma i@r 16 et 23 avril 4490
' r ers en,S$ffi d+iN6 stl. n681s:ili 30 avril 4690
r e cijE.til & artacd de g@td tc/'ntsfia 7,14,21 et 28 mai 4690
. €s excirstms el rsJ'tes montianndes au 4, 11 et 18 juin 4690
25 juin 4890
"wwnn$ , . t{on krdus: 2, 9, 16 et 23 juillet /1890
.f*utwqainnulatlon-assr5{anc+ . 27 aottl 4O9o
ftrEbiemantSeoaoas : 150 F 3 et 10 septembre 4690
, e $ppl6iltent chafllbr.e indlvldaelk: 17 et 24 septembre 4690
N5 F (sf,ufaS luln ptJuillet TgS q' Aeompto i verser: 1450 F
. t6 taxei9 d'Nropon : lW F
. _
I FormElit6s:
. carli,rEfipiifl1 ifl I"dFrdId en cqurs dB

ffi#firf$lterelel,ffi' :

4" j**rr l Bochebelle. D6jeuner e l'hotel, Excurson


'' jr,{ir Ajaccio - Porto - Calvi ou llo aux vieux villages, Lavatogrgio. Diner et
1 r
Rousse log€ment.
Strasbourg - Ajaccio - grec , de Cargdse, les
1.vol de Strasbourg. Arrivee, accueil.
Ddpart vers le village
7" j*ur l
-:ansfed a l'h6tel. Pot d'accuell. Dner et " Catanche " de Piana, Porto, Ddjarnsr puis C6lvi - Calacuccia - AJaccio
contlnualron vers le Col de la Croix, le Fango,
',!Er lrEr rl D6part vers Lozarj, Ponle Leccia, Corte, la
,E Diner et logement A Calvi ou lle Bousse,
capitaie historique et cuhurelle de l'ile.
2' j*ue'r jrx*r:
$" D6ieun6r, puis continuation vers la foret et le
AJaccio - Bastelica - Ajaccio col de Vzavona, Bocognano st Aaccio.
Msite guid6e d'Aaccio. Promenade en
Calvl ou lle Rous€€ - Cap Coree
autocar jusqu'd la Pointo de La Parata (lles
- Calvl Soirde d'adieu avec diner typique st anima-
D6part pff le Ddsert des Agriates, St tron avec chants et guitaros. Logerns,lt,
sanguinakes), D6leuner, Continuation par
Cauro, la For6t de Tolla, Bastelica, les
Florent, Pino, Lurl, Miomo, D6iarner, Visite
S" j*ur r
et tour d'orientation de'Bastia, Visilo on
Gorges de Prunelli, Dner et logsmeflt a
petit t.ain dss vignobles de Patrimonjo.
Ajaccio - Strasbourg
4accio. Envol d dostjnation de Skasbourg.
RetoLrr d Calvi ou lle Rousse. Diner et loge-
3" j*l.rr r mBnt.
Le sons du circuit et l'otdrc desisites pau-
Aiaccio - Bonllacio - Aracclo {B' j*ur r venl6trc inve$6s, mais I'ensembla du pro-
Ddpa( en dkectron de Propriano, Boniiacio, granme sera rasrytd
Calvl - Vleux Mllage - Calvl
Ddl€uner Promenade 0n msr aux grottes et
fEpart pour une vislto au oomajno ds
falaises. Temps libre, Relour A Ajaccio par le
Lion de Roccapina. Diner et logoment,

5 jours
Wm ffiwffiffi,ffiffiffiffiffiw du 10 au 14 mai
voyage no 105
afl,e* JB,#*pgff.$ du3auTjuillet
voyagenollS
#,*ts' g*dreg*'"s' rdrr
Awanches -Villedieu pour Sainl l'/alo, ci16 corsahe avec ses rem.
les Po6l€s - Saint LO - p€rts. UrEret logement A l'h6tel,
Baytux - Courcella
l!' irlr*t' :
su Msr - La Cdte de
Nacro - Anomanches, Dol d6 Brutagne - Chart€s -
possibilit6 de vislter lo Sfasbourg
mu#e des troupes Petit d6jsunff A l'l.,6tei, puis ropris€ de h
a6roport6os. Dgeurv. rout6 par FougAros -
Laval - Cnairas -
Apres.midi, continua. ffiouner llbre en cours & route - V[ry ie
lion vers Port en Frdngois - Toul - Lun6ville - Strasbourg
Bossin -
ColleMlle -
Saint Laursnt, vists du
cimatiAre amdricain -
La Pointe du Hoc . Sto
M&e l'Eglise, an6t sur
la place oir l'on per.rt
voir le mannequin do
John Stecl accroch6
au clocher de l'Eglise-
Saint Sauveur le Pit p$ p.nonns
Mcornte Fetour A
l'hotel, diner ot loge.
ment, 1950F
:1.'iilr lf Suppl6ment ohambre lndividuelle :
400 F
Cancale - Saint-
Malo SupplAmant assurance annulation
Aprds le p€tit d6jarner, (hcultadl) :80 F
o6oan pou. Cancala, r6put6 @ur sss Acompte A verser: 500 F
Les Plages du D6barquement hulres piates - La pointe du Groin. Betour
Apros le petit ddjouner, ciqran vers a I hdrel el o6leuner AprBs'midi, d6part

157
,/F\
ffisfi& (.L)
\ffi
ffi
^*.d
\7 ffi
\&t"
Ecoutez I'enregistrement et corrigez tes phrases.
1. Armand a envoy6 une carte postale d Christele.
2. Armand est all6 en vacances avec sa famille dans le Nord-Pas-de-Calais.
3. Christdle ne se passionne pas pour les vacances au bord de la mer.
4. Sa fille ne sait pas nager et elle non plus.
5. Armand va partir dans le Midi de la France.
6. Armand part habituellement en juillet ou en ao0t d Boulogne-sur-mer.
7. ll ad6jA vu << Nausicaa>, I'extraordinaire mus6e de la mer il y a 2 ans.
,a
d"ffi
Yffi
YffiJ
rt) ffi, Y,-7 ru

Ecoutez I'enregistrement et remplissez le tableau.

1. Voyagez-vous beaucoup? Avec qui?


2. Pourquoi voyagez-vous?
3. Pr1parez-vous votre voyage avec soin? Comment?
4. Le pr€parez-vous longtemps d l'avance?
5. Que/ type de voyageur 6tes-vous?
6. Qu'est-ce que vous aimez faire?
7. Comment vous renseignez-vous sur le pays d visiter?
8. Que/s comportements de voyageur n'aimez-vous pas2

9. Que/ voyage feriez-vous si aviez le temps et l'argent


ndcessaires pour le faire?

Et vous, quelle est votre attitude face aux voyages? Servez-vous des questions pr6c6dentes pour vous
exprimer.

{*
Comparez les activit6s, les types d'h6bergement et les lieux suivants. Les avez-vous d6ji essay6s?
Quelles sont vos exp6riences? Donnez des points de 1 i 10 selon que vous les avez appr6ci6s / vous
ne les avez pas appr6ci6s. Expliquez toujours pourquoi.
Hdbergement: auberge de jeunesse, h6tel 3 6toiles, h6tel 4 6toiles, camping (caravane ou tente), dormir chez
ses amis, ferme (= gite rural), d la belle 4toile
Servrces; pension compldte, demi-pension, sans pension, avec le petit dejeuner compris dans le prix
Lieux: montagnes, bord de mer, bord d'un lac, grande ville, ville avec des monuments historiques, campagne
Activit€s: faire des vrslfes guiddes, visiter des monuments, prendre des barns de soleil et bronzer, 1tudier ou
pratiquer une langue, faire des randonn6es, travailler (faire un travail d'6td), faire du sporf (sporfs nautiques ou
sporfs extrdmes), faire du VTT ou du v6lo, se promener, golter aux spdcialitds, ne rien faire, boire et manger,
jouer, participer d une expedition, faire de I'aphisme (de I'escalade).
41M
& 1.
6lnss
"sr!+lE
lSnr-
fffi.
E-)
-

Mettez les pr6positions (montagnes: dans / iles: aux / une grande ile + villes: d).
1. Avant d'aller...... les Alpes ou ...... les Pyr6n6es, entrainez-vous d marcher.2. Cette ann6e, nous allens......
Corse et ...... Portugal, ...... Lisbonne. 3. Majorque se trouve ...... Bal6ares, tandis que las Palmas se situe ......
iles Canaries. 4. Les alpinistes ont fait une exp6dition ....., le Caucase avant d'aller ...... l'Himalaya. 5. ......
Normandie et ...... Bretagne, les fruits de mer sont une sp6cialit6, 6. ...... Etats-Unis, on prend souvent l'avion
pour aller d'un Etat ...... l'autre. 7. Cette ann6e, nous allons ...... Caralbes: ..,,.. Cuba, puis ...... Saint-Domingue.
8. Nous avons pass6 10 jours ...... Chine: ...... Pekin et,...., Shanghai.9. ...... Malte et...... Chypre, la cuisine est
m6diterran6enne, 10. Nous sommes a116s...... Francfort, ....... Allemagne. 11. Les esquimaux vivent....,. Alaska,
...... P6le Nord. 12. .,..,. Afrique, ,..... Asie et ,.,... Am6rique Latine, il existe des r6gions tropicales, mais pas ......
Europe. 13. .,.,., Grande-Bretagne, nous avons 6te .,.... Londres, ...... Dublin et ...... Edimbourg.

158
BOIIIND NOUTE!

s0
Ite lettre et r6pondez aux questions.

Cheminot
de Picardle
Besangon
Panora,mg-Toure
51, ltre eI-GI. nouseoeu
9OOO0 BeUort
r6clamation
Besangon, Ie 9 ao0t 2OO1
, Monsleur,

notre retour hier, Ie 8 aotrt, d'un circuit organis6 par votle agence sur Ia C6te d'Azur
n"p6g sur Ie catalogue), je vous 6cris afin de vous faire connaitre les anomaJles qui se sont
Jites pendant notre s6Jour et demander r6paratlon de nos dommages.
d'abord, mal€r6 I'treure du d6part fix6 e 8 h du matin Ie 28 Juillet, I'autocar de votre agence
arriv6 avec t h 5O de retard. En plus, Ie chauffeur, qui ne connalssait visiblement pas Ie
;ain, s,est, tromp6 de directlon deux fois au cours du traJet, ce qul a caus6 5 heures de retard
tota1. Or, Iorsque nous sonunes enfin amiv6s, I'heure du repas 6tait d6pass6e. Nous avons donc
dfi aller dans un restaurant d, nos frais.
Ilnalement (et c,est Ie plus g!ave), Ie proglamme flx6, qui paraissait pourtant' bien int6ressant,
a'a pas 6t6 r6alis6. 5 visltes sur Ies 1O pr6vues n'ont, pas 6t6 r6alis6es et cela sans aucune
cxplication valable d.e Ia part du gUide. Or, Je vous rappelle que nous les avlons pay6es d I'avance.
veuillez d.onc me rembourser les B5O euros qui correspondent, d.'une part, au prlx du repas du
premier jour, et, d'autre part, A, celui des 5 visites pay6es d' I'avance'
Bec"oer, Mad.ame, Monsleur, mes salutations dlstingu6es'
Addle Cheminot

1. De quel voyage s'agit'il? 4. Comment peut-on expliquer ce probldme?


2. Combien de probldmes Y a't-il eu? 5. Quette rdparation demande l'expeditrice?
3. Lequel 6tait le plus grave? 6. Comment sont le style et le ton de cette lettre?

&,
fW
Ecrivez la lettre suivante.
que vous
:hez E Vous 6crivez d l'agence aprds un voyage qui se passe trds mal. Pr6sentez en bref la r6gion Parlez aussi
p-r"orr"r. D6crivez tJtieu oir vous logez, l'hebergement et le service dont vous 6tes m6content.
de tout ce que vous visitez. parlez d'une chose qui vous a particulidrement deplu et dites pourquoi' Demandez
ne 16paration.
'ou
iou
qer, Pr6sentez les dialogues suivants'
g Appelez l,HOtel de la Gare d Montpellier. Vous allez y passer 4 nuits du 3 au 7 juin. Vous arriverez le soir.
Vous demandez une chambre double avec douche et qui donne sur la cour. Vous demandez s'il y a un
parking
priv6 pour votre voiture. Vous demandez le prix. Faites la r6servation d votre nom.

@@ Vous descendez ila r6ception de l'h6tel pour faire une r6clamation. Vous venez de prendre votre chambre
et il n,y a pas d'eau chaude. Vous demandez pourquoi. soyez trds ferme.

@O Vous arrivezd l'h6tel. Vous n'avez pas r6serv6 et demandez s'il reste une chambre pour 2 ou 3 nuits.
Vous
dites quelles sont vos pr6f6rences (oir la chambre doit donner, douche ou baignoire, t6l6vision ou pas)' Vous
demandez ce que signiiie la diff6rence de tarif des chambres (il existe des chambres d 38 euros et des chambres
que
d 53 euros.)Vous d6cidez laquelle vous prenez. Vous demandez si vous pouvez payer d la fin. Vous dites
vous voulez un petit d6jeuner (5,3 euros).
i
w.ffi
"4.
Compl6tez le texte avec les mots de Ia liste suivante.
* atler-retour * alter simple * amende * assise * billet * compartiment * composferi'
* consulter * correspondance * de nuit * desserf * gare * haut-parleur * quai* rafe'l'
* rdseruer * valable * valide * voles * wagon'restaurant *
Voyager en train
On prend le train la ........,...,.(1). Pour choisir un train, on peut appeler les renseignements ou .....,............(2)
dr
(
les horaires. Dans les gares SNCF (Soci6t6 Nationale des Chemins de Fer) en France, il y a des fiches-horaires Tr
;
gratuites qu'on peut prendre librement. Parfois, il n'y a pas de train direct qui ...........,..,,..(3) la destination of on i.
va. Dans ce cas, il faut changer de train, c'est-d-dire prendre une ,..,...........,..(4). oe
Avant de prendre le train, on va au guichet, on achdte un ,.................(5). Si on va quelque part et qu'on revient, lni
on a besoin d'un billet ...........,... ..(6). Si on va d un endroit sans en revenir, on achdtera un billet ........,.........(7). dc
Ce qui fait varier le prix du billet, c'est la distance qu'on va parcourir, le niveau de confort et le fait d'avoir ou non
le droit d'obtenir une r6duction. Selon le niveau de confort, on peut voyager en premidre ou en seconde classe.
(
Ce qu'on doit faire pour avoir une place ....,....,,,.,..,.(B): la ..,..,............(9). Dans ce cas, il faut dire en quelle classe
q
on souhaite voyager et si on pr6fere une place dans un ...,.,,,,. .,....(10) fumeur ou non fumeur. a
ll existe plusieurs types de train: des trains 169ionaux, des trains rapides et des TGV. Dans les TGV (trains i a
grande vitesse), la r6servation est obligatoire. Si on voyage .(11), il vaut mieux prendre une place
couchette dans un wagon-lit. Pendant le voyage, les voyageurs peuvent se rendre au..,...,....,,.....(12) pour
prendre un rafraichissement ou pour manger.
En France, avant de monter dans le train, il faut....,.,.,.,.,.,...(13) son billet, sinon, on risque de payer une
amende. Si on a oublie de le faire ou qu'on n'a pas pris de r6servation, il faut le d6clarer au contr6leur avant le
d6but du contr6le, C'est ce qui nous permettra d'eviter le paiement de l'.......,..,..,.......(14). A quoi sert le
compostage? En fait, le billet est ,..,..,.,.....,.,,(15) pendant 2 mois et c'est en compostant qu'on marque le jour
du voyage. Autrement dit, on le ...,.,.,,..,......,(16),
On attend le train sur |e...,.,,...,...,,...(17) ou dans une salle d'attente. Si, dans certaines gares, on emprunte le
passage souterrain pour s'y rendre, il est en tout cas interdit de traverser les ....,....,,........(18), En France, elles
sont marqu6es soit par des num6ros, soit par des lettres (Voie 1, Voie A). La destination, la provenance, l'heure
du d6part et la voie sont annonc6es par le ...,..,..,.,....,.,(19),Avant le d6part du train, le billet peut 6tre 6chang6
gratuitement, Si on arrive trop tard et qu'on ,......,,...,.,.,.,(20) son train, il y a toujours moyen de se faire
rembourser le prix du billet dans l'heure qui suit le d6part du train. Ce qu'il faut faire: s'adresser au guichet,

@ sffm
R6pondez aux questions sur la base du texte. t{
Puis servez-vous de ces questions pour d6crire la situation dans votre pays. i
.
o
Comment s'appelle l'entreprise qui offre un service de transpori par chemin de fer? I
Comment peut-on connaitre les horaires de train? ,lt
t De quoi le prix du billet ddpend-il?
r Que/s types de train existe-t-il? Quelle est la diff*rence entre ceux'ci?
. Peut-on voyager de nuit? Dans quelles conditions?
. Combien d'informations sonf sur un billet de train concernant la place? Lesquelles?
. Combien de types de wagons existe-t-il? Lesquels?
. Qu'esf-ce que c'est que le compostage? A quoi serl-il?
o Qu'est-ce qui se passe si on oublie de le faire? Comment peut-on $viter ceci?
o A quoi sert le haut-parleur?
o Ou peut-on s'asseof pour attendre le train?
. Qu'esf-ce qui se passe si on a rat6 son train ou si on ne veut plus voyager?
&e(
W
Y ;5*I
Ai cas oi, dans ce cas, dans le cas d'un(e), en cas de, en tout cas. Mettez la forme correcte.
1. ...... cas otr ily aurait de la pluie, nous ne sortirions pas.2, Appelez le 18 ...... cas d'accident: c'est le
gratuit des pompiers.3. .,..,, cas de conflit, adressez-vous d un conseiller conjugal.4. Vous dites que vous
ferez pas ce travail. .,.,., ce cas, nous allons chercher quelqu'un d'autre. 5. Nous ne prendrions pas l'a
..,... cas or) elle serait bloqu6e. On arrivera .,.,. tout cas ce soir. 6. ..,.,. le cas d'une si grave maladie, le
aurait d0 6tre transporte d l'h6pital. 7. ,..... cas de manque de vitamines, l'organisme ne fonctionne plus bien.
.,.... tous ces cas, ilfaut recourir A un medecin. 9. .,,.,. tout cas, ilfaut se reposer, surtout ...,,. le cas d'un
stress.
160
BONND NOUTE!

Ia Gffi
Transformez les phrases selon l'exemple pr6c6dent.
n 1. ll n'est pas trds facile de faire tous ces exercices. 2, ll est difficile de les faire. 3. ll ne serait possible de faire
cette exp6dition au mois de mars! 4. Donnez-moi surtout du travail qu'il est utile de faire, 5, ll est trds bon de
t manger ces plats peu 6pic6s. 6. On m'a dit qu'il 6tait important de prendre cette d6cision. 7. Le client nous a
t demand6 un service qu'il nous aurait 6t6 impossible d'offrir.
n
I s
o Que signifient les phrases suivantes?
. On voit que tu as pleur6. Tu n'es pas frds belle d voir!
a . Ce chemisier rose est joli d porter avec un tailleur gris fonce.
I
o Cette chose est p/us facile d dire qu'it faire. En tout cas, c'esf a prendre ou d laisser.
I

,
I

I
&N
\Wf airial
Transformez les phrases suivantes selon le moddle.
// est sOr de d1poser son argent d la banque. Le /arsser d la maison est morns s0r.
+ l/ esf plus slr de ddposer son argent d la banque que de /e /aisser it la maison.
-+ // est moins slr de /alsser son argent d la maison que de le ddposer d la banque.
1. ll est simple d'ouvrir un compte en banque. ll est simple aussi de le fermer. 2. ll sera important de r6ussir votre
vie personnelle. Travailler sera moins important, 3. D6couvrir de nouveaux pays est int6ressant. Rester d la
maison sans rien faire est moins int6ressant. 4, Resider dans un hdtel 4 6toiles serait luxueux. R6sider dans un
hOtel 5 etoiles serait luxueux aussi. 5. Faire une croisidre en bateau dans les Caraibes aurait co0t6 cher, Faire
une randonn6e dans les montagnes proches aurait co0t6 moins cher. 6. ll vaut mieux r6server une chambre
d'h6tel. Arriver d l'hOtel sans r6servation est moins bien. 7. ll est bien d'apprendre d parler une langue vraiment
bien. L'apprendre seulement pour passer un examen n'est pas bien, 8. Je prefdre m'habiller selon mon go0t. Je
n'aime pas m'habiller 6l6gamment. 9. Claire aimait mieux se maquiller l6g6rement. Elle aimait moins se
maquiller excessivement. 10. Perdre un animal est triste. Perdre un enfant est plus triste,

M
Thime, Traduisez les phrases.
Rengeteg volt a forgalmi dug6 az utakon, tJgy gondottam, kdnnyebb tesz etjutni a munkahelyemre villamossal,
mintha kocsival menndk. Jobban szereftem mindig iddben erkezni, mint elkdsni. Az volt a velemdnyem, hogy
hrdemesebb el6bb megdrkezni, mint magyardzatot keresnia kdsds miatt. A munkahelyemet nagyon szerettem. Az
egdsz csoport (6quipe) szdmdra ugyanolyan fontos volt, hogy jo eredmdnyeket 6rji)nk el, mint az, hogy j6l
megdrtsi)k egymdst (kijdjjAnk egymdssal). Valamennyiilnk szdmdra kevdsbd volt fontos az, hogy nagyon sok p6nzt
keressflnk, mint az, hogy olyan munkdt vdgezziink, amely mdsoknakis hasznos 6s amelydrt rajongani lehet.

Valoir
je vaux nous valons j'ai valu desservir = servir I se produire + traduire
tu vaux vous valez je valais conduire + traduire I parcourir =+ courir
il vaut ils valent ie vaudrai atteindre = olai
161
.dfu. *41
dffi
'+qy: -ffi
fVlettez les verbes d la forme convenable selon les rBgles de Ia concordance des temps'
1. a) Mathieu et Christdle me disent qu'ils .... (conduire - pr.) tous les jours.
b) Mathieu et Christdle m'ont dit ..........
qu'ils (conduire) tous les jours.
2. a) Le haut-parleur annonce que ce train........... (desservir- fut.) la gare de Nancy'
b) Le haut-parleur a annonc6 que ...........
ce train (desservif la gare de Nancy.
3. a) Nous pensons qu'il ........... (valoir- pr./ mieux ne pas traverser la voie.
b) Nous pensions qu'il ........... (valoif mieux ne pas traverser la voie.
4. a) On voudrait savoir combien l'euro ..,...... (valoir- fut./ face au dollar demain.
b) On aurait voulu savoir combien l'euro ......... (valoir) face au dollar le lendemain.
5. a) Vous savez que ces cars .... (desservir - pr.) plusieurs gares actuellement. (
b) Vous saviez que ces cars ........... (desservir) plusieurs gares dr I'epoque.
6. a) Les touristes annoncent qu'i|s.......... (parcourir- fut.) une longue distance. I
b) Les touristes ont annonc6 ..........
qu'ils (parcourif une longue distance. {
7. a) Onditquetu........,............(parcourir-p.c)500kmetque (serendre-p.c)dLille. I
b) On a dit que tu ............... ........ (parcourir) 500 km et que .'.. (se rendre) d Lille. (
g. a) On sait trds bien que l'or, I'argent et le bronze .... (valoir - pr./ toujours beaucoup. t
b) On savait trds bien que l'or, I'argent et le bronze .... (valoir) toujours beaucoup. t,
(
M
Mettez le participe pass6 des verbes indiqu6s. Attention au f6minin et au pluriel.
t
G

1. Nous avons (revendre) cette vieille voiture que nous n'avions pas beaucoup (conduire).2. J'ai (oublief de C

reprendre la t6l6carte que j'avais (introduire) dans l'appareil. 3. ll aurait mieux (valoir) nous faire rembourser le
prix des r6servations que nous n'avions pas (utitiser), 4. L'entreprise s'est (seruir) de plusieurs comptes pendant (
un an grAce aux bonnes conditions que sa banque luiavait (ottrir).5. Les gares que ce train a (desseruir)avaient t
6te (construire) au d6but du XX" sidcle. i
G

?
T
I
't
I
t
zffit a
4f,8&
nqir
-1
Im,
M
i
Mettez les verbes entre parenthdses la forme qui convient. (
Un grand nombre de services (6tre offert - imp.,) aux clients par notre entreprise. Or, la plupart des clients (ne !
pas ben6ficler imp.) de tous nos services. Nous avons donc fait un certain nombre de brochures et de
- il
publicites qui leur (6tre envoye - p.c) elles (informer-p. c). Aprds cela, un plus grand nombre de clients (se
T
mettre - p.c) A utiliser nos services. C'est vrai que la publicite et la brochure (6tre - pr.) des moyens
d'information efficaces. C'est pourquoi la plupart des entreprises (s'en servir - pr./ fr6quemment. L'information
et le succds (6tre - pr.) en 6troite relation dans les affaires.
BONNE BOUTD!

; ,e ou ce que? Qui ou ce qui?


qu'il va vite prendre de mauv-11:t^T?Y91t^:3xl
h on laisse un enfant manger qu'/ ce gu'il pr6fere, c'est sor
pates. Par contre, que / ce gu'ils laissent dans leur assiette
! l@ queles enfants adore-nt sont les fritesdommage
et les
ils devraient en manget t":ft^f:::,
srt les
lglt le5 l6gumes. Qui / ce gui est bien
lugulllsD. l{. car
:: i:i:l:"t
,
trmines que / cegue les 169umes frais contiennerit sont essentiels pour le developpement normal des enfants'
gu' / ce qu'il vaut mieux manger frais, c'est-d-dire non cuits'
I leur faudrait aussi .onson.1i.,1"1. deux-trois fruits qu'on
qu, / ce gritte praisent bien aux enfants, mais ils n'aiment pas
Ghrant d ra viande, res cuisses de pouret
couper. Qui / ce gui change d'ailleurs dds qu'ils ont
J
bujours les gros steaks qu, / cegu'ils n'ariivent pai d bien
gu'ils devraient absolument 6viter' c'est la consommation
appris d se servir du couieau. En revanche, qu;/ ce
est une des causes du manque de calcium'
$
qui
t de sucre qui / ce qui leur coupe l'app6tit e,t qui / ce
E
l
* GM
Ieftez ce ou A.
pr6sent6 les pays ...'. qu'elle avait deji vus
Notre tante Emilie est ethnologue. Un soir, elle nous a longuement qui lui 6taient arriv6es
racont6 des histoires ...'.
au moment oes voyages ..,..-qu'ette avait faits. Elle nous a
pendant ses voyages.\or. ne connaissions 6videmment aucun des monuments historiques ""' dont elle nous
avant d'y r6pondre' Les questions,
parlait et nous lui posions des questions ..... qu'elle 6coutait attentivement
toute la distance ""' qu'elle a parcourue depuis
voild ..... qu'elle appr6ciel Elle a dit que si elle avait compt6
que nous avons d6cide de faire. Nous en sommes arriv6s a
toutes ces ann6es, nous serions 6tonn6s. c,est .....
parl6 des specialites ..." qu'elle a mang6es, des
plusieurs centaines de milliers de kilometresl Elle nous a aussi
qu'eile a connues. A ra fin, eile nous a dit ..... qu'elle voudrait
boissons ..... qu,eles a bues et des personnes .....
qu'eile voudrait voir et ...., qu'elle souhaiterait explorer'
encore faire comme uovrg" en nous expriquant ....,

e
@M
U6ttez ce qui, ce que, ce dont selon les cas'
e le monde a besoin quand il va d l'6tranger' Mais avez-
Un passeport, un sac de voyage, une carte, voildr ..... tout
Pourtant c'est "... beaucoup de voyageurs
e vous pens6 dr vous faire vicc]ner contre les maladies tropicales?
d'entre eux ont peur, Si c'est votre cas, ..."
rS
oubrient avant reur oeJart, m6me si res infections sont .,... beaucoup
manger des l6gumes et des fruits crus pour
n vous devez faire, c'est avant tout d'6viter de boire de l'eau et de
6viter les infections' personne:
Cependant, m6me sion nn resrc la maison.
reste A ra maison, des cas d'infection petuvent se produire. ..,.. ne doit 6tonner
la chaleur est ,.... les bact6ries adorent. on pense que la salmonellose
est moins grave que la dysenterie' ""'
quand m€me!
est vrai, mais elle peut vous causer beaucoup de mal
d ne pas laisser en dehors du frigo les oeufs, le
Qu'est-ce qu,il faut donc 6viter de faire? ll faut faire atiention
prot6ines'
poulet, les iruits de mer et les poissons, bref tout ..'.. contient des

ffiN
ffi'," ron"tion de ce qui / ce que? Style indirect ou pronom d6monstratif + relatif?
"lt
(Lesquellesdecesphrasespeut.ontransformerenquestiondirecte?)^T../
je 3' Tant pis!
pas ce t'a
qui mis en coldre, serai degu'
1. Je voudrais savoir ce qui te d6range. 2, si tu ne me dis
jamais ce qui ne va pas. 5. Je ne croirai plus ce que tu me diras'
Tu fais ce que tu veux. 4. Mais ne me demande c'est
6. Le silence,c'est exactement ce qui ,"
fuii p6rt, ." que je d6tesie chez toi' 7' Ce que tu devrais savoir'
que c'est, une norme' 9' Je ne comprends pas ce que
qu,il faut respecter certaines normes. 8. Tu veux savoir ce
tu veux dire!

163
!lifi iliitilll],lliiraiill.liiiiiil!, i !,,iiiiii l

I
(F
R6pondez aux questions,
o Savez-vous conduire? Si oui, depuis quand avez'vous le permis de conduire?
o Y a-t-il beaucoup d'accidents de la route dans votre pays?
o A quelte yifesse conduisez-vous g1ndratement (d 60, e 80, A 100, d 50 km d l'heure ou a plus?) 1

. Se/on vous, qu'est-ce quicause la plupart des accidents: a) de mauvaises conditions meteorologiques b)
/'excds de vifesse c) le manque d'attention d) la consommation d'alcool?

124.500 bless6s, 8500 tu6s


CE QU'ON OUBLIE TROP EOUVENT
1 Presqu'un sidcle s'est pass6 entre le n6cessaire pour freiner et la violence pour eux dds qu'ils ont obtenu leur
premier tricycle de Karl Benz, 6quip6 du choc. En ce qui concerne les permis de conduire. A part cela, les
d'un moteur d p6trole et le record de cons6quences sur la vie, elles changent jeunes prennent souvent le volant en
Gary Gabelich de 1970 qui a atteint aussi avec la vitesse: un pi6ton a une sortant des soir6es alors qu'ils ont bu.
une vitesse 513 km ri l'heure. Dans les <chance> sur dix d'6tre tu6 si le choc 5 Qu'est-ce qui permettrait de faire
ann6es 50, rouler d cent d l'heure 6tait se produit d 20 km/h, huit sur dix d 60 baisser le nombre d'accidents? Tout
une performance qu'on n'atteignait pas krn/h et aucune chance de rester vivant d'abord, la ceinture de s6curit6. Les
avec toutes les voitures. Aujourd'hui, d partir de 80 km/h. Les conducteurs statistiques montrent en effet qu'il y a 2
toutes les voitures sont capables de devraient donc faire plus attention de d 3 fois plus de morts parmi ceux qui
rouler d plus de 100 kmlh. En m6me ne pas d6passer la vitesse autoris6e. n'ont pas attach6 leur ceinture que
temps que les vehicules se deve- 3La consommation d'alcool rnodifie parmi ceux qui I'avaient fait. Puis, ce
loppaient et que de plus en plus de gens aussi le comportement des conduc- que les statistiques ont aussi d6montr6,
ont commence d circuler sur les routes, teurs. Ainsi, ceux-ci ne respectent plus c'est que la limitation de la vitesse sur
le nombre et la gravit6 des accidents de le code de la route, soit parce qu'ils les autoroutes (130 km/h) faisait
la route n'ont cess6 d'augmenter. En sont plus impatients (ils ne donnent pas baisser le nombre de cas.
effet, les routes causent des dizaines de la priorit6, ne s'arr6tent pas aux feux 6 Malheureusement, les autoroutes ne
milliers de d6cds par an. rouges ou doublent m6me quand c'est sont qu'une partie du r6seau des routes
2 On croirait que la plupart des accidents interdit), soit parce qu'ils ne respectent et les accidents ne se produisent par
se produisent quand les conditions pas les panneaux de signalisation (les seulement sur les autoroutes. La policc
meteorologiques sont mauvaises. Mal- limitations de vitesse, les sens uniques constate une augmentation du nombre
heureusement, ce n'est pas ainsi. En ou les sens interdits). de conducteurs qui se permettent &
plus de la consommation excessive 4 Autres causes d'accidents mortels: conduire leur voiture d plus dc
d'alcool qui cause prds de 40% des 10% des accidents sont dus d un 100 kur/h en ville. Ce qui veut dfus
accidents, 44o/o des accidents mortels manque d'attention caus6 par les qu'il faut finalement augmenter
sont dus d des excds de vitesse. Ce qui tel6phones portables et la lecture d'un rendre plus s6vdres les contr6les.
ne devrait 6tonner personne. D'abord, plan ou d'un journal et le manque les pays oi les excds de vitesse
parce que plus le conducteur roule vite, d'exp6rience. C'est au manque lourdement sanctionn6s (
moins bien il voit. Ensuite, le fait de d'experience qu'on doit 22o/o des Allernagne), il y a moins d'excds
rouler i 70 km/h au lieu de 50 double accidents dont les victimes sont par cons6quent, moins d'accid
l'6nergie d'une voiture d'une tonne. souvent 6g6es de 18 it 24 ans. Les dans les pays otr ils le sont moins"
Or, en cas d'accident, c'est cette jeunes conducteurs sans exp6rience
6nergie qui determine Ia distance conduisent des voitures trop rapides
(D'apres Qa m'int{resse n'236, S6curit6 routidre.

@s#
R6pondez aux questions aprds la premiEre lecture du texte.
1, Depuis combien de temps exisfenf les vehicules d moteur?
2. Combien de causes d'accident sont mentionndes par le texte?
3. Que//es sonf ces causes?
4. Qu'esf-ce qui est le plus morTel?
5. Combien de choses devraient permettre de faire balsser le nombre d'accidents?
6. Que//es sonf ces choses?
164
BONNE ROUTE!

M,
le texte une deuxidme fois et cherchez les cons6quences des causes mentionn6es.
des phrases.
Causes
Les voitures se sont d6veloPP6es.
les vitesses qu'on peut atteindre sont trds par cons6quent
6Nw6es. ainsi
la vitesse augmente l'6nergie de la voiture' donc a

L'alcool fait changer le comportement. c'est pourquoi a

Gr lit ou on t6l6phone en conduisant. c'est pour cela que a

Certains jeunes conduisent sans exp6rience, c'est pour cette raison que a

d'autres le font aprds avoir bu. voild pourquoi


Dans certains pays, on sanctionne lourdement ce qui fait que
les excds de vitesse.

nu lef, s ffi
les questions aux r6ponses suivantes d'aprds le texte.
elq lcs
rlant cr E:C ombien de victimes y a-t-il par an sur /es routes? - 124.500 b/ess6s et 8500 tuds.
mt brr 1. ll a atteint une vlfesse de 513 km/h.
e fairr 2. C'etait dans /es anndes 1950.
3. Des dizaines de milliers Par an.
;? Tort
t6. Les
4. Elle cause 44% des accidents mortels.
5. C'esf quand on passe de 50 km/h d 70.
'ily a2 6. Le pieton a 9 chances sur 10 de ne pas
:ux qui
mourir.
re que
7. ll n'a Plus aucune chance.
t. ................
\ris, ce
a 8. 22% des accidenfs sonf caus6s par Qa'
nontr6, 9. //s sonf 6gds de 18 d 24 ans.
^:r........,....... 10. La vifesse y est limitee it 130 km/h.
sse sur
1n
1u...............
faisait ii 11. ll y a 2 d 3 fois plus de morts parmi eux'
I t.......,......,

tes ne ,Be. /
ffituffi
ss*i{i, -IF. 't
routes w'
Int pas Voici un r6sum6 du texte. Mettez les connecteurs logiques demand6s.
police (Egy iddben azzal, hogy) les voitures se sonf d|veloppees, (nemcsak) le nombre, (hanem) la gravit€ des
ombre aciidents ont (is) augment|. Parmiles causes, ce sont /es excds de vifesse et la consommation d'alcool qui sont
ent de les principales causes (kiviit, mellett) les mauvaises conditions m6t1orologiques et le manque d'attention.
rs de (Ugyanis), (min6l inkdbb) on va vite, (anndl inkdhb) l'6nergie du v|hicule augmente. (Mdrpedig), (mindl)
rt dire l'eiergie est grande au moment du choc, (anndl inkdbb) le choc est brutal et (anndl kevesebb) il y a de
ter et chanies poui un pi1ton de rester vivant dans le cas d'Ltn accident. (Ezdrt) il faut absolument respecter les
,Dans limitations de vifesse.
o sont
'manquent ezen kivtil)
(Rdaddsul, beaucoup de jeunes sont victimes des accldenfs de la route. (Egyr6szr6l), parce qu'ils
-Unis, d'experience (akkor, amikor) its conduisent des vehicules trop rapides poltr eux, (mdsrdszt), parce
is (et, qu'ils ont bu (azel5tt, hogy) prendre le volant. (Mdrpedig), l'alcool modifie le comportement du conducteur- ll
s) que iitqre (tehdtj de causer un accident (hiszen) it tend d ne plus respecter le code de la route, (tdbbek kdzi5tt)
t. les feux rouges et les panneaux de signatisation. (Vdgiil), les accidents sonf plus graves (abban az esetben,
ha) on a oubli$ d'attacher sa ceinture.
(i6vetkezdsk6pp), tout le monde devrait (egyrdszt) respecter le code de la route, (mdsrdszt) 1viter de boire
et de ddpasser/a yifesse autorisde. (Mindenesetre), ilvaudrait mieux attacher sa ceinture.
2000)
{F
Regardez I'image. Ecrivez une vingtaine de phrases. Dites
ce qui s'est pass6 avant, ce qui se passe maintenant et ce
qui va se passer dans quelque temps. D6crivez les d6tails.
@ffi
Transformez en utitisa
1' on va plus loin'
/
nt ptus moins / mieux / meitteur
... prus/ moins / mieux / meitteur.
011-con96ou.ent' le prixdu
oonc plus. 3. Sion m bilret augment". z.-ca*,y mange;",n: de graisse,
ere maigrit
1 9,
,,yt,,, #il;?i3;:li"[X3:i:"',',::Aig* jJt*,r,*:",.T14i."?*,^",,*,;l"JjH"J,:,];,i::: []
de monde et on pourra
"et'i'
;n','"#il.t"1;s:?ff:Ug;,a*;;;;;;,i",".'g.
ptus o'e'.r,"rr.. z.
on preno];;;i;. oe venoeurs,'"jr.j
J" u",,iir",,i. moins et1,,,,,is,",r. d,acheteurs pourront
prus de temps rib;e.
t-
t_
t
10. , t
t-
i$[l$r{i,rtir
,tiil,.+ t-
t

!=
@N
Version. Traduisez tes
i
textes l,aide d,un dictionnaire.
I
t-

Le brouirard d t'origine
d,un
c'est une nappe ae'n.rotli,a,a caramborage :ur ,autorouteA32-: 4,b/essis r.gers
;;;;";;;;;,yr, ,in- rr''i Iso, sur ta ,out" ii,.ins de Betfort,
iyir!ffily l1l:l::* i!!::X:,:: train de doubter, u,ne ni,iitZii
"ii!,,,n"
un
en co,ision avec
^norme :
jir,i,,3,:;r;;#;: i;nr"r*Zi"iiliri{, materiets, ere n,a, en revanche,
une

de
I
pasprovoque
mortsparmi tes
t?"i;:,i:;:,:';;;:ff;',iT:i:::',J:;,1",,i;"li,i!iiiJ I
,,,,[!i ,?i!,ifi;;,irr,essds sraveset 11 btess6s,6sers -I
vacances d'hiver: des -(
centaines de kiroy.itys de
journl|-*\ bouchons d /a sodie de paris -J
lrTttait eviter ta
;;;';r
"iili
',;ii!':;li::;::;*?,!:" a"- iiri,{ a" rp,,iiii';';;;;:"0",, proriter
a"",in"iJn-iJ".srarions aiixi.-t'"To)""it n,, apparemment pas E0
I
ae, ii"i,as chures de neise et du
ceux-ci ont d0 subir u1'louble
calvaire: te olgyier au -I
sud ont et6 totatement-o,roqieis depart ag
d0 dormir dans teur voiture ie inii
leurer,
tt
i-{"r"ro,.a lals dont toutes/es sorries d destination
rarrGi,';;;;,iorbr"ur", du sfrf,
^ r, circ;ati;;;'iuo,oquu'Zii,i,-i-rriJ personnes otx iE
journ6e. ";r;;;;;;ri'qu"
'r?#"X!::[lbi ,ii,l:Ji!;i!,?:::i:,r;;;?utes moins surcharsees, surtout pour
qu,it avait neis6 toute
ta irr
ceux qui ont eu t,inte,igene

@M
Thdme. Traduisez le
texte en frangais.
Nvdron a tegt1bb
"?::,'::?i,,"'.inoo,
mindenki szereti kivenni fete veszi
batesetek szdma
szabadsdgdt, nlsy
it p.in"r,;";";;::;;; , htjd.t. Ez
leoy.vid*kek termeszetes: a nydri
*"gan6_i;;tatos
szezon id6
e,t".n"ttiii;iiorZrrok..cs6kkentik ?lrfo, kimenetetti
taftja be a KRESZ slna$t1; rii'"ii, ort?setek-sz6tidl, azonoan orszd
,?
f.i,i'rir"i'"^ooir,iii,'i""x'rii",rr, ,t6znek, sok i
- ami m6g rosszabl iii
a,",-"ti"iZii)iiJil";,i::i:l:,#,9;ff:rr::,,,:;r;i\"qiif;q,#f::ff;,riliJ!,if;,t_ risyrrir
az 0tjetz6 tdbtdkat
vezet,

Kiltondsen s,tvos a hetvzet.-Fiad"itiino"n,


Europdban' einet ;i;:i;;;,dir:' kimenebta
ori;ii"x szdma a tegmagaa
"ni:gr.il-ir,'oiiizi*riiiiJir'iZ r1""0""" eg rgyrlj"lJiiz
!:iil;,1{,:;'l;li:;:-:tr,:,tr:!!:,;if:i uigi,,iii ;iip;;; , syorsh.altis annirszaoaasdgsar, masa
166
kev.soo sy,ko,i, )
BONNE BOUTE!

le verbe DEVOIR dans les phrases suivantes?


toujours respecter les panneaux de signalisation. 2. Je vous dois combien? 3. L'accident 6tait d0
d'attention du conducteur, 4. On pense que le nombre d'accidents devrait baisser avec cette
de vitesse. 5. Dany me doit 10 euros. 6. Je dois mon succds mon travail.i
(}
en classe.
ous d6jit ete victime ou tdmoin d'un accident? Dans quelles circonstances?
qu'il existe des limitations de vltesse dans votre pays? A combien peut-on rouler?
automobilistes s'arrdtent-ils aux passages pietons pour laisser passer les pi6tons? Pourquoi?

sfa,tion-service
Bonjour, Madame.
Bonjour. Le plein, s'il vous plait.
tra pb Oui, Madame. Diesel ou essence?
q.rrril Essence. Est-ce que vous pourriez aussi v6rifier les pneus et l'huile, s'il vous plait?
e. 1O- I D'accord. Vous me donnez la cle du r6servoir, s'il vous plait?
Oui, tenez. ... Est-ce que vous faites les 16parations ici?
Oui, nous avons deux m6caniciens d c0t6 qui les font.
- Je vous dois combien?
- Vous n'avez pas eu besoin d'huile. Qa vous fait donc 30 euros. Vous paierez d la caisse.
- Merci. Au revoir.
- Au revoir.
Chez le garagiste.
'notme Bonjoul Madame. Est-ce que je peux vous aider?
ec une Oui. J'aientendu un bruit un peu bizarre. Je n'aipas de mald d6marrer, mais pourm'arr6ter... Je pense que
c'est un probldme de freins. Est-ce que vous pourriez voir ga?
mi les Oui, on peut v6rifier ga demain. Parce que pour cet aprds-midi, vous voyez, mes m6caniciens ont dejd du
travail. Vous n'avez qu'd laisser la voiture ici. Revenez la chercher demain.
69ers. Euh, oui. Combien de temps ga va prendre d votre avis?
Oh, on l'aura s0rement r6par6e d'ici demain soir.
Je devrai repartir demain dans la journ6e. Alors... j'aimerais vous demander un service de plus. Vous pourrez
me t6l6phoner ouand vous aurez termin6 la r6paration?
nt pas Oui, il n'y a pas de probldme.
et du Trds bien. Ce soir, j'ai encore besoin de la voiture. Je vais vous la laisser demain matin. Vous 6tes ouverts d
partir de quelle heure?
on du A partir de B h 00.
rs onf Bien. Alors, d demain matin. Au revoir,
ute la Au revoir. Bonne soir6e!

lence @ @o,€$
R6pondez aux questions.
1. A quoi roule la voiture de la dame?
2. Pourquoi le pompiste demande la cle?
3. Combien la dame a paye au pompiste?
ilejdtt 4. Comment sait-on que la voiture doit 6tre r6parde?
:6guti 5. Quand vont-ils r6parer la voiture? Pourquoi?
nem 6. Quand va-t-elle /a /aisser et va-t-elle venir la chercher?
af 6s
hogy (F
iiket. A quoi servent les choses suivantes?
sabb *phares*freins*volant*accelerateur*klaxon*pneus*rdservoir*tableaudebord
eszt,
nindl
* clignotant * pare-brise * essule-glace * essence * cl6 de contact *

167
BONNE EOUTG!

*
Quel est le futur ant6rieur parmi ces formes verbales? Qu'est-ce qu'il signifie?
1. Dans six mois, l'hiver sera / serait / est / dfaif revenu.
2. Des que j' ai / aurais / aurai / avais appris les r6sultats, je vous t6l6phonerai.
3. Tu n'as plus le journal? Tu /?s / l'avais / I'aurais / I'auras oubli6 dans le train!
ffi&ffi
a{i":strJ
WJ
i

R6pondez en employant le futur ant6rieur pour exprimer que vous 6tes s0r(e).
1. Selon vous, le tournage finira demain? -+ Mais oui, nous l'aurons termind d'ici demain.
2. Selon vous, y aura-t-il assez de nourriture? -+ Mais oui, (nous - en - acheter - assez/
3. Selon vous, Marine sera encore IA d 7 heures? -+ Mais oui, (elle - ne pas partir)
4. Selon vous, B6a et Victoire ne sont pas parties? -+ Mais non, (e//es - vous - attendre)
5. Pourrons-nous encore retirer de I'argent? -+ Mais oui, (la banque - ne pas fermer)
6. Selon vous, Nicole a une assurance maladie? -+ Mais oui, (elle - en prendre une)
7. Selon vous, nous avons r6ussi d passer l'examen? -+ Mais oui, (vous - se ddbrouiller pas mal)
8. Selon vous, les enfants ont profit6 de la mer? -+ Mais oui, (r/s - se baigner avec plaisir)
-m"
&ts
\iir
Lisez les phrases et dites ce qui se passera d'abord (1) et ensuite (2). Puis mettez-les au futur simple
ou au futur ant6rieur selon les cas.
1. Quand )' (ecouter) les messages laiss6s sur le r6pondeur ( ),1e (rappeler) tout le monde. ( )
2. Les 6ldves (pouvoir) faire cet exercice ( ), dds que le professeur (le leur expliquer) ( )
3. Nous (sortir) tout de suite faire une promenade ( )quand la pluie (s'arrdter). ( )
4. Je (ne pas demarrer) ( ) tant que lu (ne pas attacher) ta ceinture de s6curit6. ( )
5. Quand St6phane (vorrl lui-m6me ( ) ce qui s'est pass6 dans la rue, il nous (croire)l ( )
6, L'employ6e (dire)combien de timbres il faudra mettre ( ) sur la lettre dds qu'elle (la peser). ( )
7. Nous (ne pas 6tre,) sOr d'avoir un h6bergement ( )tant que nous (ne pas le reserver). ( )
8. Dds que Marie (recevoir) notre demande ( ), elle nous (envoyer) sa r6ponse immediatement. ( )
9. L'alpiniste (se rejouir) ( ) seulement quand rl (atteindre) le Mont Blanc. ( )
l0.Cesjeunes (nepasobtenir) leurpermisdeconduire( )tantqu'ils(ne pasconduire) 30h.( )
&M
E{M'
w #

Thdme. Traduisez Ies phrases en employant le futur ant6rieur (et le futur simple).
1. Katinem vdlaszolt. Biztosan nem 6rtia k6rd6semet. 2. Mire hazajovdk, csindld meg az cisszes lecket, kisfiam.
3. Amint meg6rkezt0nk, azonnal felfogjuk hivni a sz1l5ket. 4. Amikor mindenki elfoglalta a szobitjdt es atdlt1zdtt,
jojjenek le a recepciohoz. 5. Ha ma sem kapok levelet, az azt jelenti, hogy Pierre elfelejtette feladni. 6. Biztos,
hogy decemberben /e is esik az els6 ho a hegyekben. 7. Holnap ilyenkor mdr meg is 1rkezilnk a tengerpartra!
8. Eg6sz ejjel kohogtem. Biztosan megfdztam.

168
BONNE ROUTE!

et comparez paiement (m) kifizet6s, megfizet6s


nagy sebess6g( p/ace asslse (fl 0l6hely
Wnde vlfesse
b belle etoile a szabad6g alatt place couchette (f) hely h6lokocsiban
tvelo/moto/cheval ker6kp6ron / motoron / lovon provenance (f) el6z6 5llom6s(ok)
fl cas ou abban az esetben, amikor... quai(m) peron
therge (f) de jeunesse ifj0s6gi sz6ll6 rdduction (f) kedvezm6ny
rembourser qch a qn '1. visszafizet, l6rit, 2. torleszt
ttoroute (f) aut6p6lya
anbn (m) repUl6gep salle (t) d'attente v5roterem
lbqu6, -e fennakadt, eltorlaszolt solf..., soit... vagy-vagy, ak6r-ak6r
supplement (m) p6tjegy, p6tdij
M(m) c6l
aravane (f) lak6kocsi tout-d-fait teljesen, teljes m6rt6kben
auser qch okoz train regional (m) szem6lyvonat
circuit (m) szervezett kdr0t, kdrutazSs valoir qch 6rni
conduire gch ($ fps6g;r"1 vezet (gepkocsit) voie (f) v6g6ny
croisidre (f) hajorht, tengeri k6rutaz6s voyager-de jour / de nuit nappal / 6jjel utazik
dans le cas de qch vmi eset6ben wagon-lit (m) hdlokocsi
dans le mdme but ugyanazzal a c6llal wagon-restaurant (m) 6tkez6kocsi
demi-pension (f) f6lpanzio Les accidenb mortels Haldlos balesetek
deplacement (m) utaz6s, ing6z6s attacher la ceinture bekapcsolja az ovet
se d€placer kozlekedik, utazik, ing6zik atteindre qch (s peindre) eler (celt, vegs6 hat5rt)
destination (f) i16ny, c6l6llom6s autoriser qch d qn megenged (hatos5g)
distance (f) t6volsag ceinture (f) de securit6 biztons5gi 6v
en tout cas mindenesetre code (m) de la route kresz
etoile (f) csillag conducteur (m) vezet6, aut6s, sof6r
€tre d0, due, dus, dues d vminek betudhat6 determiner qch meghat6roz vmit
gite (m) rural falusi vend69l6t6hely donner la priorite d qn, qch els6bbseget ad
hdbergement (m) szall6s (utazdskor) doubler qch 1. megduplaz 2. megel6z
h1tel (m) 3 6tolles 3 csillagos sz5lloda 6tre tu6, -e 6let6t veszti
lieu (m) de travail munkahely excds (m) de vttesse gyorshajt6s
se mettre en route 0tnak indul, 0tra kel freiner f6kez
moto (f) motor(ke16kp6r) gravitd (f) srilyoss6g
tn. naviguer haj6zik L'accident fait x morts. A baleset x 6ldozattal j6r.
par le train de ... heures ... 6rdsi vonattal limitation (f) de vitesse sebess6gkorlStoz6s
parcourir un pays (s couri| bej5r egy orszSgot moteur (m) a petrole gizolaj meghajtdst motor
parcourir une distance megtesz egy tSvols6got multiplier qch megsokszoroz
pension complete (f) teljes ell6t6s panneau (m) de signalisation [tjelzo t6bla
pollution (f) (kornyezet)szen nyez6s par consdquent kdvetkez6skepp
pollution de I'air leveg6szennyez6s permis (m) de conduire jogositv5ny
pour en revenir d qch visszat6rve arra, hogy... pieton (m), -nne (f) gyalogos
se produire tort6nik (esemeny) prendre le volant vol5nhoz Lil

promenade (f) s6ta respecter qch betart, tiszteletben tart


se rendre vhovA elmegy sanctionner qch bUntet vmit
rouler 1. vezet 2. halad sens interdit (m) behajtani tilos
surcharg1, -e tilterhelt, telitett sens unique (m) egyir6ny0 utca
tour (m) kdr0t tonne (f) tonna
trajet (m) megtett [t,titszakasz tuer qn megol, hal5l6t okozza
visite (f) guidde ldtogatdrs idegenvezet6vel violence (f) du choc az ritkdz6s ereje
vitesse (f) sebess6g Chez le garagiste Az aut6szerel6n6l
voler repUl accAldrateur (m) giezpedAl
Les chemins de fer Vasrtt cle (f) de contact slusszkulcs
amende (fl birs5g, bUntet6s clignotant (m) indexlSmpa
d destination de vmilyen Sllom6s fel6 ddmarrer indit
compartiment (m) f0lke (vonatban) essence (f) benzin
composter le billet 6rv6nyesiti a vonatjegyet essuie-glace (m) ablaktorl6
d6clarer qch d qn bejelent, bevall, kijelent faire le plein telitankol
descendre e monter le-, kisz5ll <+ fel-, besz6ll frein (m) fek
desservtr une gare (s servir) 6rinti, meg6ll 1 5llomdson klaxon (m) duda
emprunter /e passage az 6ljdr6t igenybe veszi mdcanicien (m) aut6szerel6 (munk6s)
1. en provenance de vmilyen 5llomSsr6l pare-brise (m) szelved6
T, fiche-horaire (f) menetrend (sz6r6lapon) phare (m) f6nysz6ro, l6mpa
), fumeur, non-fumeur doh6nyz6, nemdohdnyz6 pompiste (m) benzinkutas
*haut-parleur (m) hangszo16 pneu (m), pneus gumiabroncs
t!
il vaut mieux + inf tdbbet er, ha... reservoir (m) tank
marquer qch fell,, rair, kiir, jelez
169
(
1

@ffi
Dans ce texte, il y a des imparfaits, sauf une phrase. Retrouvez-la, puis conjuguez les verbes.
I
t!
G

M' Leroy (avoir) une maison A la campagne. Autourde la maison,ily (avoir) un grand jardin o0 (setrouver)3 I
grands sapins et des fleurs. M. Leroy (travailler) tous les jours dans son jardin. ll (prendre) soin des fleurs, des
l69umes. ll (€tre) fier de son jardin. Tout ceux qui (passer) dans la rue (dire) que personne (ne avoir)un aussi (
beau jardin dans la ville. Une nuit, il y (avoi) de l'orage elil (pteuvoir)trds fort. Le lendemain, iout (6tre)parterre E
et le beau jardin (ressembler)A un champ de bataille. a

@{p
Qu'est-ce que c'est?
a
a
a
1, lldoit 6tre compos6 pour appeler quelqu'un,
?
2. Elle est le son typique qu'on entend quand le t6l6phone sonne, a
3, // est la partie du t6l6phone qu'on d6croche ou raccroche, a'
4, Elle est sur les tel6cartes et I'appareil la prend sur la carte. a
5, I/ vend des t6l6cartes, a
6. Eile est une forme de communication qu'on etablit au t6l6phone ou personnellement. a
e
@
Mettez les phrases au passif.
Si des Frangais vous invitent, vous devrez arriver A I'heure, mais pas avant l'heure. Vous devrez apporter
(
quelque chose en cadeau: par exemple, vous pourrez offrir des fleurs. On pr6parera la table avant votre airiv6e. I
En g6n6ral, le repas commencera par un ap6ritif: on vous oroposera une boisson alcoolis6e ou non alcoolis6e
qu'on accompagnera de biscuits sal6s. On devra commencer la conversation tout de suite.
i
Ensuite, on vous invitera vous mettre A table; on vous attribuera une place, Vous poserez les mains sur la table
pendant tout le repas. Personne ne devra commencer avant de dire < Bon app6tit>. On vous pr6sentera 1

plusieurs plats dans un ordre bien pr6cis: entr6e, viande ou poisson, fromage et dessert. Vous verrez deux /
verres sur la table: le grand verre est pour l'eau alors qu'on r6serve le petit verre pour le vin. Vous utiliserez un ,I
couteau so6cial pour le poisson. Quant aux crevettes ou aux cuisses de poulet, vous pourrez les prendre dans ,{
la main. On ne doit jamais couper la salade avec le couteau: on devra plierl les feuilles de salade sans les a

couper. Si la viande est en sauce, vous pourrez saucer2 la sauce avec des morceaux de pain avec la main (vous
n'avez pas obligatoirement besoin d'une fourchette). Si vous ne souhaitez pas vous resservir d'un plat, un ( non I
merci>> bien poli sera suffisant. t
On vous servira le fromage avec ou apres la salade. C'est du vin rouge qu'on boira avec le fromage aprds lequel

tilI
on apportera le dessert. Au cours du repas, on doit f6liciter la maitresse de maison de sa cuisine. A la fin du
repas, vous n'allumerez aucune cigarette sans demander la permission3 de vos h$tes. On vous offrira peut-6tre
du caf6 ou un digestif. Quand vous aurez termin6 le diner, vous continuerez la conversation quelque temps
avant de rentrer. A la fin, vous direz d nouveaua merci.
1: dsszehajtogat, 2: tunkolni, m6rtogatni, 3: enged6ly, 4: ismet, megint
(
/fB\"
{iii4}ts
tW'
tut
!f
GiiirJi
Eipression 6crite. Ecrivez un texte sur les rdgtes d'un diner en Hongrie.
r
{
z&. A ra'\ ,rU{
/;lE1S -*
faiffit {al
'n\ f"'.H, 1'
aii$il}f \.,/ \--J .{. l

Dans quelles situations les phrases suivantes se disent-eiles?


Choisissez deux ou trois de ces expressions et mettez-les dans un dialogue avec votre voisin.
1. L'addition, s'ilvous plait! 7. A vos marques, prdts, partez!
2. Allez, allez, les bleusr! Le but n'est pas loin! 8. Saignant ou d point?
3. Vous les voulez tout courts? 9. Je vous dois combien?
4. Bon appetit! 10. Je peux noter vos coordonndes?
5. Vous faites erreur. 11. Une tdl1carte d 50 unitds, s'ilvous plait.
6. Souhaitez-vous vous faire virer de l'argent? 12. Oui, c'est par avion. Et j'en voudrais un d 2 €.

1. les bleus = nom donn6 aux joueurs de l'6quipe de France, du fait de la couleur de leur maillot

170
TRorsrDME nfvrsron

tes phrases selon le mod6le.


Gilles prdpar| la pizza luLmdme. + ll l'a fait prdparer
n'a pas

Nous n'avons pas repeint tout notre appartement nous-m6mes. 2. J'ai


perdu ma cl6, mais je n'ai pas fait la
pas 6crit
welle cl6 moi-m6me. 3, Gisdle n'a pas iait ses rideaux elle-m6me. 4. Genevidve a dit qu'elle n'avait
texte toi-
lettre elle-mgme. 5, M. Frime n;a pas construit sa piscine lui-m6me. 6. Tu n'as pas traduit ce
to,/,//€,,
7. Guy et Luc n'ont pas frit les pommes de terre eux-m6mes'
,uGi,
un au!il *
par EIl! d*e vrai ou faux dans votre pays selon vos exp6riences? Pourquoi?
o Les trains circulent en respectant les horaires. C'esf /e cas des autres transporls publlcsenaussi
o Les voyageurs peuvent se faire rembourser le prix du bitlet si /es frains ou les bus sonf retard.
o Les cars sonf plus rapides que les trains'
o Les cars desseruenf des destinations que les trains ne desseruenf pas.
r Les cars sonf aussl chers que les trains.
o Les gares sont mieux entretenues que les gares routidres'
o Les gares sonf aussi modernes que les airoports,
c On peut voyager en train ou en car de nuit et de iour aussi'
o Lestransporti publics s'arriltent d une ceftaine heure de la nuit et recommencent le matin.
. ll ne faut pas attacher sa ceinture quand on prend un taxi,
. ll vaut mieux d1terminer te prix de la course (= du trajet) d l'avance quand on prend un taxi.

rpporter @M
MEttez les mots qui conviennent dans le contexte'
arriv6e.
*attacher * bloquees * ceinture * *
collision conducteurs* doubl6s *
roolis6e
dus {. excds * *
freiner* interdit mis mortel * * parcourir* *
roulait sens t'rendre *
route * sanctionnds * *
fuees unique * *
volant
la table
sentera d'...,....,
1. N'oublie pas la .,...........,.,........ de s6curit6 en montant dans la voiture.
lz deux 2. Accident ..... sur l'autoroute: 6te
3 personnes ont ' (= sont mortes)'
erez un ......,.......
3. Une Ford est entr6e en avec la le
voiture qui venait dans ""' inverse'
re dans etaient
4. Ce matin, les routes ..... dr partir de 10 heures A cause de cet accident'
ans les ....,......
5. Des milliers d'automobilistes se sont .,...........' Se
en pour ""' sur les
n (vous pistes de ski des Alpes. lls sont capables'.'......."" de une distance de 1000 km!

n << non 6. On......... d 80 km/h quand une voiture est apparue derridre nous et nous a
sens
7. Le ..... signifie qu'on ne peut pas entrer dans une rue. Par contre, le sens
; lequel signifie qu'on ne peut rouler que dans une direction.
t fin du 8. Les ..... de vitesse sont lourdement...,......... aux Etats-Unis.
lut-6tre faut
9. Aux feux rouges, il .'.'. pour pouvoir s'arr6ter.
temps ...........
10. Un certain nombre d'accidents sont .."........'.
d l'alcool: les prennent le
aprds avoir bu.

@,e$
Remplacez Ies <bon>>, <<beau>> et < bien>> par des mots qui sont plus pr6cis! Attention! Les adjectifs
devront souvent changer de Place!
* bien restaurls *
bien entretenus charmante* *
confortabte delicieux * 6l6gant * *
extraordinaire *
impeccabte * jotiment meubl1e magnifique * *
parfaitement pifforesgues* riche * *
j'ai discut6 avec mon
Le voyage d Lyon a el6 bienl Dans I'autocar, j'ai regard6 le beau paysage par la fen6tre et
voisin. LL premier jour, nous avons fait le tour de cette belle ville qui a de belles rues, de beaux quartiers
historiques pleins de beaux batiments. Nous nous sommes promen6s au bord des deux rividres (le Rh6ne et la
SaOne) qui la traversent.
Nous avons d6jeune dans un beau restaurant. on nous y a servi un trds bon repas et le service y 6tait bien
aussi. Le deuxirime jour, nous avons visite le mus6e gallo-romain qui a une belle collection arch6ologique.
Notre chambre d'hotel 6tait bette el bien. ll n'y avait aucun bruit et nous avons pu bien profiter de notre s6jour
de 3 jours pour nous reposer et visiter 6norm6ment de jolies choses.
€d6&
\&f4 s#
La carte suivante est celle d'un caf6. R6pondez aux questions, puis jouez une des scdnes.

1. ZsoltesZsofi egy melegszendvicset, egy adag st)ltburgonyat, egy kotbaszos st)ltkrumplit, egy almalevet6s
eg y 6 sv d n yv i zet fog y a sztott. M e n n yit fi zette k?
2. Guido 6s Carla ket adag sal6tdt, egy sajtos lepenyt, egy gombds rdntottat, egy silltburgonydt, ket s6rt es ket
kavet fogyasztott. Men nyit fizette k?
3. Mattin es Dorine ket sort, egy tejfolos-sonkSs lepenyt, egy majpdstetomos szendvicset, egy kis tejeskdvet es
egy koffeinmentes kdvet fogyasztott. Mennyit fizettek?
4. Tony, Ed, Jennifer, Tom 6s Chns egy tejes tedt, egy kakaot, egy nagy tejeskdvet, egy narancstet, egy
mentatedt ittak, feienkdnt egy tonhalas szendvicset 6s egy saldtdt ettek. Mennyit fizettek?
A,
/aiia 4
,z;IiItPh iAY
-
};xj::tif .ff \
\tt/ -'H
Remplacez Ie verbe << mettre>> par un verbe plus pr6cis et dites tes phrases en hongrois. Vous devrez
parfois remplacer l'auxiliaire << avoir > par l'auxiliaire <6tre> et supprimer ( se D.
*acheter*allume*assls*commenc|*consacre*deposes*dress6*6conomise*ecrit
*
fait tout son possib/e * installer * introduif * /aisser * portais * poser * realise *
1. Nous avons mis la table avant le d6jeuner. 2. A cette 6poque, je mettais toujours ce pull quand on allait faire
du ski. 3. M. Basdelin a mis de c6td pas mal d'argent. 4. Le diner 6tait servi: les invit6s se sonf mis d table.
5. Quand il a vu son ami, il s'esf mis d crier pour attirer son attention. 6. Combien de timbres faut-il rneffre sur
une lettre envoy6e en Nouvelle-Zllande? 7. Les 6ldves ont mis leur nom et la date sur la feuille de test.
8. Savez-vous comment on mef en marche cet appareil? 9. Bon travail! On voit que l'6tudiant y a mis du sienl
10. On est-ce que j'ai pu mettre mon permis de conduire?! 11. C'est un ancien acteur qui a mis en scdne cette
com6die. 12. Ce n'est pas bien de garder ton argent sur toi. Pourquoi ne le mefstu pas sur un compte? 13. Nous
avonsfaitmettrelegazetletel6phonedansnotrechalet. 14.Qu'est-cequ'ilfautfaireunefoisqu'ona misla
carte tel6phonique dans l'appareil? 15. Nous voulions faire un voyage merveilleux, nous y avons donc mis
beaucoup d'argent. 16. Je peux mettre ce livre sur ton bureau?
ln+i*
6il*b
*'
w.'|!.iF &.ffi
Les parties en italique gras ne sont pas i leur place. Remettez-les au bon endroit.
1'Julien'ameparl6derien.2.Juliennes'estjamais drienint6ress6.3.Jodllen'estpass'yint6ress6e.4.Avez-
vous les y vus? 5. Tu ne devras d personne le dire. 6. Tu /e pourrais faire si tu /e voulais essayer. 7. A ren-
contr6-t-il quelqu'un? 8. Jules n'a jamais me le dit. 9. Joseph n'a personne d6test6. 10. Tu le leur aurais d0
reconnaitre. 11. Judith en aurait pu faire faire plus. 12. Jean a fait en envoyer d tout le monde. 13. Jacques n'a
pu rien leur dire: 14. Je n'ai voulu leur demand er rien.15. Ne parle-leur-en pas. 16. Ne dites-/ui rien. 17. Janine
ne m'en a dil rien.18. Ont montr6-f-i/s ce monument aux touristes? 19. Jeanne a raison de ne l'acheter pas.
20. Joel est parti sans dire rien. 21. Pourquoi n'est pas-f-i/ venu avec vous? 22. Tu as envie de ne faire rien.
/fu
qffiffi
^.d
Mettez CE lir oi il faut.
1. Les films ..... que Fellini a tourn6s sont formidables! 2. ..... dont j'ai peur, ce sont les accidents mortels. 3. Dis-
moi ..... qui te ferait plaisir. 4. Parle-moi des choses ..... quite rendraient heureuse. 5. Marion croit tout ..... qu'on
lui raconte. 6. Dans ce pays, une cabane, une chdvre, un petit morceau de terre, c'est tout ..... dont les gens
disposent. 7. Manon est si gourmande qu'elle avalerait tout le g6teau ..... que sa mdre a fait. 8. Ninon m'a dit .....
qu'il y avait d dire, ..... dont j'avais besoin.

172
TBOISITME BIVISION

uez les verbes aux temps convenables. Utilisez 2 fois le conditionnel!


Bonjour, Nicole! Comment 9a (alle)?
Salut, Marise! Qa va bien, merci.
Ton fils C6dric m'(racontef que vous (partir) en Tunisie! Vous y (alleir) comment, en avion?
Oui, oui, c'est ga. Nous y (alle) en avion. Nous y (passer) une semaine'
Qa (se passer) bien? Vous (se reposer)?
iu parlest -fu ne (pouvorr) meme pas te I'imaginer! Sur le catalogue , tout (6tre) faux. L'h6tel (6tre) mal situe.
ll (ie trouve1 e lB km du bord de la mer, donc vraiment loin. En plus, nous (6fre) log_es au 5" 6tage et il n'y
(avoir) m6me pas d'ascenseur! On ne (nettoyef pas les chambres correctement... Pour tout te dire, il n'y
Horrible, quoi!
iavoii)pas de douche dans les chambres, n (falloir) aller se laver A l'6tage!
An...lutf Mais vous (profiter) du soleil et de la piscine en plein d6cembre quand m6me, non?
Tu crois? Nous (profiferl du soleil, s'il (ne pasfaire) de vent, Mais il (faire) un venttrds fort! Et iene (parler)
m6me pas des repas qui (6tre) toul simplement dego0tants!
Vous n'(avoir) pas de chance avec vos vacances'
partie
C,est le cas de le direl Je (ecrire) d'ailleurs d I'agence de voyage pour voir s'ils me (rembourser) une
,rgf 6s de l'argent.
tulav-oi4raison. Si1 (6tre) itaplace, jeleur (6crire) aussi.Entoutcas, jete(souhaiter)bonnechance.
ls k6f Merci, Marise. Bon, je te (/aisser/ car i'(avoir) ir faire. A la prochaine!
A la prochaine, Nicole!
'6t ds

egy @^ffi
Ecrivez la lettre de r6clamation de la part de Nicole.

@,'#
eEU. Oites quelle phrase correspond parfaitement au sens de la phrase donn6e,
1. J'aipresgue.oubli6 de r6server ma place pour le TGV.
a) J'ai cess6 de r6server. b) J'ai failli oublier de r6server. c) Je viens d'oublier de r6server.
2. Mon voisin ioue du piano tout le temps.
a) ll est sur le point de jouer. b) ll est en train de jouer. c) ll n'arrdte pas de jouer.
faire
3. On peut entendre qu'iljoue mdme en ce momentl
rble. jouer.
a) ll est sur le point de b) ll est en train de jouer' c) ll n'arr6te pas de jouer.
! sur
4. Je vais me mettre en colEre d la finl
test.
a) Je vais commencer d me mettre en coldre. b) Je vais cesser de me mettre en coldre.
ienl c) Je vais finir par me mettre en coldre.
ette 5. Cette crise existe encore auiourd'hui.
lous
a) Cette crise n'arr6te pas d'exister. b) Cette crise continue d exister. c) La crise cesse d'exister.
is la
6. IVe me parle plus iamais comme 9a.
mis a) Arrete de me parler ainsi. b) Finis par me parler ainsi. c) Ne cesse pas de me parler ainsi.
7. Je ne suis pas capable d'ouvrir cette porte avec ma cl6.
a) Je ne suis pas sur le point de l'ouvrir. b) Je n'arrive pas ir I'ouvrir. c) Je ne vais pas l'ouvrir.
8. Florian, je dois te parler. ll vaut mieux ne plus se voir. Je ne t'aime plus.
a) Je n'ai pas cess6 de t'aimer. b) Je n'arr6te pas de t'aimer. c) J'ai fini de t'aimer.
tez- 9. Tu dis que tu veux me quitter. Tu es injuste. Moi, je t'aime encorel
en- a) Je n'ai pas failli t'aimei. b) Je n'ai pas cess6 de t'aimer. c) Je suis sur le point de t'aimer.
;d0 10. ll a presque mang6 tout le poulet quand il s'est souvenu que les autres n'avaient pas din6'
n'a a) ll 6tait sur le point de le manger. b) ll a cess6 de le manger. c) ll a fini par le manger.
rine ,&" /
ras. wjz
,w' ,eJ
o. Rlmplacez les mots soulign6s par leur synonyme. Le style du texte deviendra plus soutenu!
* conduisaif *nous nous sommes mis en route * nous rendre'f' nous nous sommes d6plac6s
* suffisamment * parcouru * parvenus * publics * un grand nombre *
)is- Nous sommes partis le vendredi 14 juillet. Comme nous savions qu'il y aurait 6norm6ment d'embouteillages sur
'on les routes, nous avons d6cide d'aller d Montpellier en avion. Nous pensions aussi qu'on roulait assez en voiture
)ns pendant toute l'ann6e. Nous avons fait le d6placement jusqu'd l'a6roport en prenant un taxi parce que nous
avions beaucoup de bagages. Nous pr6f6rions ne pas prendre les transports en commun. En avion, nous avons
fait cette longue distance en une heure et nous sommes arriv6s d notre destination sans 6tre fatigues du voyage.

173
(,I,,) ffim
Lisez le texte suivant et trouvez des mots / expressions qui sont en relation avec la m6decine.
ll n'est pas diffidile de tomber malade: il suffit de sortir prise de sang ou d'autres analyses Si une pathologie
quand il fgit froid et:nor.rg voildr enlhume, Quand on est pluS Qrave est diagnostiquee (par exemple une
atteint d'une maladie Qtjelconque, il eSt indiifensable tumeui un cancer), on doit quelquefo!s 6tie'op616,
de consulteq,un m6decin: se soigner, tout seul (cela L'intervention chirurgicale peut durer plusieurs heures.
s'appelle tlautomSdiCation) comporte bien des dangers. De m6me, la guerison peut prendre des mois. Si l'un
En France ou,eri Belgique, les m6deCina consultent, des organes vitaux ne fonctionne plus, une
pa!ien!g,: dans leur c-abinet; transp!antation d'organe devient indispensable. Ce qui
9'es!.d-dife regglvent,leurs
Pou1,a!!er,chez,yn1m6decin,96h6.[9,!!ste,ou.,sp6Cialiste, il est Olbutant plus difficile que le groupe sanguin du
fayt re1d.ez:V,9gS paq r t616ph-ohe. .,Lois ,de , la donneul et celui du greffe doivent obligatoirpment 6tre
,prendfe , ,

consultatioh, le,rir6decin nous inierioqe d'abord sur les Compatibles. Qui plus est, les donneuri sont toujouis
sympt6mesi tpui, eie, pf i;,, douteuiS.;,.tori;, lih ume,, moins nombreux que les maladesiqui ont besoin de
. .: .:...
I

indigestion, iniomnie,,,fidvre, vertige,,bffaibtisSement,,


_..:';,', _ .. :.. .

prise ou perte,de po1ds, saignements,,,erte d'app6tit, Par ailleurs, on n'est pas seulement hospilaiise en cas
vomissement, naui6e, boutons, d6mangeaisons); puis de maladie grave, mais aussi suite d un accident.
nous fait un examen. Par exemple, il prend la tension C'est l;ambulance ou le SAMU ou les pompiers qui
arterielle ou la temperature.: Apres avoir etabli le , tfans'p,o,rte nl:'[e,s; e c,ci d e n!6s, a u ge rv"i Ce. d as u ig e n Ce s
diagnostic, il nous ptopose un traitement. Plus
: . .

de l;h6pital. Dans les cas particulidrement graves; ,n


exactement, il nous prescrit des m6dicaments, il amput6 et une transfusion sansuine
e-xplique quelles pr6iautions il,faut prendre eicomment l?::::j,::6tre
il faut suivre le traitement. Sa presctiption est marquee Dans tous les cas, il est indlspensable de suivre le
sui I'ordonnance que nous porterons ii la pharmacie. traitement pour guerir. Plus le traitement est efficace,
Si, parmi les Sympldmes, il y en a quel_ques-uns qui plus vlte on se retablit. Lors d'une periode de maladie,
persistent, il faut retourner voir Ie meOeain qui va on est en conge maladie. Les frals des soins d

poursuivre tes eiamens medicaux. l1 nous fauOra alors m6dicaux et ceux d'hospitalisation sont rembours6s
peut-Otre passer drla radio (aux rayons X), faire une
$
ti

. Comment peut-on tomber malade? Citez quelques exemples.


. Comment se passe l'examen m6dical?
o Dans quels cas est-on hospitalis6? Quelles interventions ont lieu?
. Quelles sont les conditions indispensables pour r6aliser une greffe d'organe?
. Regardez les images suivantes et dites de quels sympt6mes / de quelles maladies il s'agit.
r Avez-vous eu ces maladies? Racontez bridvement comment c,6tait.

174
PBoMPT nfmrr,rssrmnNT!

M
est le nom g6n6rique que vous pourriez donner i ces s6ries de mots?
5.
6.
7.
8.

t"M
REmplissez le tableau. Quels sont les mots masculins
et f6minins?

@M
REmplacez les verbes trop impr6cis. Attention aux changements!
aiperdu*aftrape*consulter*,tabli *examin|'i'lndispensabte*prendre*prescrit*suivre*tombe
j'avais et je
y mois. J'avais des vertiges, de la fievre
La dernidre fois que je suis devenu malade, c'6tait il a 3 au cabinet pour avoir
J'ai donc telephone
n,avais plus d,appetit. ll n,y avait rien a faire:'il fallait voir un m6decin. regard6 la gorge' ll a fait
un rendez-vous. Le generitiste m'a fait uni,x,aien, it mt
ausculte les poumons, il m'a
il m'a gE res m6dicaments qu'ir 6tait n6cessar're
re diagnostic. il m,a dit que j,avais eg une il"iuoi" int"ctieuse.
de prendre et m'a dit de faire un traitement'

@
Rem placez les expressions par celles-ci'
Reliez les sYnonYmes.
d'autant p/us ... que *qui plus esf * d propos de
1. Claude doit subir une intervention chirurgicale' /ors de * Par consdquent
2. Kamel dort trds mal. t suife d i
* par rapport d * a/ors que * or * tant que
3. Christophe a Pris froid'
4. K6vin doit subir une transplantation d'organe' Ma chdre PtriliPPlne,
5. Les symptOmes persistent chez Christian' cle peux te dlre que mon dernier week-end a 6t6
6. Cl6ment est sous traitement m6dicamenteux' compldtement rat6. Mon pdre a 6t6 hospitaiis6 d'
cause d'un probldme dtr d, son diabdte'
q'est Dour
7. Constantin souffre d'une maladie grave' cela que j'ai pass6 tout Ie week-end d' i'h6pitat' Au
i
8. Quentin doit faire attention certaines choses' moment de sa dernidre hospitalisation, i1 allait
Lrr"or" bien male'r6 la glavit6 de sa maladie, mais
a) ll va recevoir une greffe. cette fols-ci, 1l va vralment mal' En plus, les
b) ll prend des m6dicaments. m6decins ne irous d.isent aucune bonne nouvelle'
c) ll est atteint d'une pathologie grave' C'est 5lrave Blceige mon pdre n'accepte pas sa
d) ll doit 6tre oP6re. maladie et ne suit pas le r6gime que le m6decin lui
e) ll doit prendre des pr6cautions' a prescrit. II a de trds mauvaises habitudes
alimentaires m6me si 1e m6decin Iui a dit d'6viter
0 ll s'est enrhum6.
de manger du sucre et de baisser la consommation
g) Son traitement n'a pas 6t6 efficace'
h) ll souffre d'insomnie. de glaisses. Aussi lonAbemps qu'i1 n'aura pas
compris qu'i1 s'agit de sa vie, iI ne fera pas
attention. !ogr!gra!, 11 dewait respecter ce qu'on
fF Iui dit.
Dftes quel adiectif correspond aux noms suivants: En ce qui concerne Ie pro€Famme du week-end
prochain, ne compte pas sur moi: je devraj'
* m6decine * mddicament * infection * gudrison * strrement aller encore d, I'h6pitat. Je suis vraiment
chirurgie * artdre * sang * vie * rhume * maladie * d6so16e!
Ciao Ang6lique
@ M
Quelles maladies traitent les m6decins suivants?
* gynecologue * chirurgien * gdneraliste * pediatre * psychiatre *
* dermatologue * cardiologue .N dentiste * pneumonologue * gastro-enterologue *
1. Le...,.,.... .... est celui dr quion s'adresse quand on a des maladies du coeur.
2. Le .......... .... est celui qui r6alise toutes sortes d'interventions, des op6rations.
3. Le ,........, .... est celui qui soigne les enfants malades.
4. Le ........,. .... est celui d qui on s'adresse pour traiter toutes sortes de maladies.
5. Le ........,. ..., est celui qui traite les maladies specifiques des femmes.
6. Le .......... .... est celui qui soigne les dents.
7. Le ..,....... ..,. est celui qui traite les maladies sp6cifiques de la peau.
8. Le ......,.,, .... est celui qui traite les maladies specifiques des poumons.
9. Le ....,.... .... est celui qui traite les maladies mentales,
10. Le est celui qui traite les maladies liees i la digestion.

w(s
/fu

Volci aes noms de maladies. Cherchez-les dans le dictionnaire et dites i quet m6decin vous vous
adresseriez. Siibfats atteint(e) de..., je m'adresserais it un...
* * hypertension * grippe * tumeur ut6rine * oreillons * appendicite * mycose aux pieds ss
carie dentaire
infarctus*asthme*hepatite*kysteauxovaires*tuberculose*varicelle*rhume*fracturedutibiat
eczdma * brllures d'estomac * pneumonie * rub1ole * bronchite * palpitations * cancer de la peau *
schizophr6nie * cancer de l'estomac * ulcdre * diabdte * gingivite * ddpresslon *

I
#ffi tF
qigr"'
R6pondez aux questions.
o Esf-ce que les soins m$dicaux sont gratuits ou payants dans votre pays?
o Esf-ce que la Securite sociale exrsfe dans votre pays?
. Esf-ce qu'elle rembourse ou prend en charge /es frais mddicaux?
. Y a-t-il des servrces de sant6 qui ne sonf pas gratuits dans votre pays? Lesquels?
Dans le texte, vous allez rencontrer le terme <<ticket mod6rateur>. C'est le nom de la partie des frais m6dicaux
que la S6curite Sociale ne rembourse pas en France.

##'[u*€*f*#,,,#*'I,

diirb
-/,4il
ffiFri
a{iYJ
c?) ffi
\'1 ru
lu,$#*.0,,1,,

e
REn
R6pondez aux questions suivantes aprds avoir !u le texte. Al tt
1. Combien de personnes beneficient des prestations de ta S6curite Sociale en France? ilar
2. Contre quoi les protege-t-elle? Quelles sonf /es grandes catdgories de prestations? Sarf
3. Pourquoi dit-on que la S1curitd Sociale rembourse gdndralement 74% des ddpenses mddicales? Yu.rh
4. Comment l'assure parlicipel-ild ses d6penses? ib
5. Se/on quels critdres peut-on bdndficier d'un remboursement d 100%?
6. Quand /es sotns d'une maladie qui n'est pas sur la liste sonf-/s compldtement remboursds? E)(
7. Quelles sonf /es personnes qui en beneficient?
&
&u
ffi
\,w
w'
1ilN
\r./ .€J
srro
firt
Est-ce que le remboursement est d 100% dans les cas suivants?
1. Christelle a besoin d'analyses de sang d cause d'une infection.
r i#llir iilfl$A# e
2. Catherine va consulter le dermatologue. Glt
3. Corinne est atteinte de la maladie de Parkinson. TJ
4. Caroline a ete hospitalis6e pendant 5 semaines suife d un accident. s?l
5. Coralie va subir urygoperation et restera 5 jours d l'hOpital. ifr
6. Carole, 22 ans, a le diabo;te depuis sa naissance. irig
7. Christine a perdu un bras sulfe d un accident du travail.
176
'ous

rs*
at
u*

@,ffi
l

l
l

Remplacez les parties soulign6es par un participe pr6sent. l

A) M. Boucher a dit bonjour d un homme qui lisait son journal sur le banc public. Puis il a tourn6 la t,6te quand
il a entendu un bruit qui attirait l'attention de tous les pi6tons. ll a vu Marcel Mauriac, un homme quiconnaissait
parfaitement tous les habitants du quartier, oui hurtait quelque chose d un autre homme qui
voutait laisser sa
voiture devant la porte de l'immeuble. Le conducteur 6tait s0rement un 6tranger aui ne savamas qu,il 6tait
interdit de stationner devant l'immeuble.

B) Ce sanatorium soigne tous les malades qui ne pourraient pas suivre leur r6gime seuls chez eux, et gui
devraient faire attention d tout ce qu'ils prennent. Cette maladie atteint tOt ou tard tous ceux qui mangenttrop
de
sucres, qui boivent trop de boissons sucr6es, el g!i, toutefois, ne font pas assez d'exercices ptrysiques et
ne
mdnent pas un mode de vie 6quilibr6. Les patients qui y regoivent un traitement gu6rissent. Les medecins gut'
s'occupent d'eux et les traitent sont tous des sp6cialistes.

C) Notre 6cole organise un cours pour des personnes oui ne savent pas lire. A la fin de l'ann6e, les 6ldves gul
tr participeront devront passer des examens. Les personnes qui n'atteindront pas les r6sultats attendus
s'inscriront pour un nouveau cours. Ceux qui s'inscriront pour la deuxidme fois auront 3 mois pour se pr6parer
d I'examen. Tous ceux qui auront des questions aprds les examens pourront consulter les-professeurs or4
interviendront pendant les cours de langue.
.&" *4
ffiffi
gF

Transformez les phrases soit avec le gdrondif, soit avec le participe pr6sent.
1. a) Les voyageurs nous ont racont6 leurs aventures qui intdressaient tout le monde.
b) Les voyageurs nous ont racont6 leurs aventures ef /s onf rnf6ress6 tout le monde.
2. a) M. Bongo0t disait toujours bonjour d ses voisins quand il descendait l'escalier le matin.
b) M. Bongo0t disait toujours bonjour d ses voisins quand ils descendaient l'escalier le matin,
3. a) Le professeur n'a pas attendu la r6ponse des 6ldves quand il leur posait une question.
b) Le professeur n'a pas attendu la r6ponse des 6l6ves qui posaient une question.
4. a) M. Pr6cis a demand6 I'heure d un pi6ton quand il a traversd le boulevard. (
b) M. Precis a demand6 l'heure d un pi6ton quand celui-ci a traversd le boulevard. I
ffitu "
lEliffilcf ^-t1
ffi' I
-{F
Traduisez les phrases en frangais en vous servant du participe pr6sent ou du g6rondif.
Janudr 12-en egy 10 haldlos 1ldozatot kdvetel1 (tuer) kdzlti baleset tortdnt, Egy Peugeot beleszaladt egy
szembdl i6v6 teherautoba. A sofdr nem ldtta volna az el1zni akaro gepjdrmlvet? Vagy nem figyelte volna a
sebess6gkorlatozdst jelz1 Ebbt? A rend6rdk szerint a balesetet a 80 km-es sebess6gkorldtozdst be nem tar76
Peugeot vezet1je okozta. (passif) A szemelygepkocsi vezetlje belehalt (mourir de) sdrilliseibe a ment1kre val6
vdrakozits kdzben.

Mettez les verbes indiqu6s au pass6 compos6 en faisant attention aux participes pass6st
A) La maladie bizarre que C6cile Ledoux (attrape) (a faire souffrir) pendant plusieurs mois avant d'6tre soign6e.
Comme elle souffrait d'un mal de ventre persistant, la jeune femme (aller) vo'r plusieurs m6decins. D'abord, les
g6n6ralistes qu'elles (consulter) (l'envoyer) chez des sp6cialistes. Ni le gyn6cologue ni l'urologue qu'elle (a//er
voir) (ne pouvoir) la soigner, tout en lui prescrivant quand m6me un traitement. EIle (prendre) pourtant les
comprim6s que le gyn6cologue lui (prescrire - p-q-p). Mais ils (ne pas I'aider it guerir), Elle (s'adresser) alors A
un gastro-ent6rologue. Grdce aux examens et analyses qu'il (lui faire passer), il a pu 6tablir le diagnostic et
prescrire une th6rapie qu'elle (suivre)... sans succds.
C'est ce qui fait que le m6decin (prendre) la d6cision de lui faire passer d'autres examens qui (se poursuivre)
pendant plusieurs semaines. Cecile a compt6 au total une quinzaine d'examens qu'elle (devoir passer). Ala fin,
C6cile (devoir 6tre hospitalise/. Suite d l'intervention chirurgicale qu'elle (subi| et gr6ce aux soins dont elte
(bdn€ficief , son histoire (se terminer) par sa gu6rison.

B) Annabelle (se casser) la jambe pour la deuxidme fois de sa vie. Ce n'6tait pas la m6me jambe qu'elle (se
casser- p-q-p/ 3 ann6es plus t6t. Elle (se faire soigner) dans un h6pital c6lebre. Elle (sortir - imp) dr peine de
I'h6pital qu'elle (se b/esser) d nouveau car elle (se couper) la main en faisant la cuisine. Elle (se mettre) un
pansement et a continu6 d pr6parer le repas. En retournant d la cuisine, elle (tomber) et (se faire) une blessure
(
au genou. Elle (soigner) cette petite blessure et (tinir) de faire le repas. Elle (se preparer) un repas d6licieux.
Comme elle avait tr6s faim, elle a vite ava16 la soupe et elle (se brller) Ia langue. Elle (se far're) trds mal! l(
a
G#Iffi}
\S{tfiri' {4r\
.A**J
I
w t
Mon / ton / / la / les? Mettez les d6terminants qui conviennent.
son ou le ,
Jean a subi une op6ration. C'est son,//'estomac qui 6tait malade. ll avait souvent mal d son / au ventre. Le ,
m6decin qui lui a examin6 son / I' estomac, luia dit qu'il avait un ulcdre. Jean connaissait bien les m6decins car a

il avait eu des dizaines de maladies au cours de sa vie. ll s'etait dejdr casse son / le bras, il s'6tait coup6 son / I
/e doigt, ses//es oreilles avaient 6te op6rees, il avait souvent eu ses / lesyeux atteints d'une infection, il avait
eu une blessure d son / au cou, il s'etait bless6 d son / au genou et dr ses/aux cuisses dans un accident, ses
/ Ies dents 6taient toutes cari6es...

178
PBOI}TPT nnr:enr,rssEMDl\iTl

1 6tablir, 2 poursuivre, 3 intervenir, 4 atteindre, 5 s'affaiblir, 6 se r6tablir,


7 suffire, S subir, g guerir, 10 reussir, 11 prescrire, 12 mourir
ni '
XtX" siecle, on ....... (1 - imp) souvent mal les diagnostics et tout le monde ne '...... pas (6 imp) de sa
maladie. Les malades auraient pris tous les m6dicaments s'il en avait exist6 et si on leur en ..,.... (11)l Peut-atre
aussi que les pauvres malades ....... (6) si on leur avait fait une intervention chirurgicale... Suite d certaines
interventions, les patients ....... (S - imp) et ne ....... pas (70 - imp) dr guerir parce qu'ils attrapaient des infections
et parce que les medicaments ne ....... pas (7 - imp). A cette 6poque, beaucoup d'enfants n' ....'.. pas (4 - imp)
-
l'6ge aduite, ils ....... (12 imp) jeunes. D'autre part, les malades mentaux ....... (B imp) des traitements
-
teriibles. Presque aucun d'entre eux ne ,...... (9 - imp). Aujourd'hui, les sp6cialistes ......' (2) leurs recherches.

R6vision des conjugaisons au pr6sent de l'indicatif

ffiF.#
Remplissez les tableaux suivants'
Ctassez les verbes selon les familles de conjugaisons.
prdf6rer connaitre
i'achdte l'essaie
,gy nous ouvrons nous /isons
,a /s finissenf ils voient
,tt6 dormir nlaire
a16 i'attends ie dors
nous Drenons nous tenons
ils 6teionent ils croient
ecnre envoYer
rc recols te culs
la nous su/vons nous disons
ils viennent ils vivent
ES
ler s'asseotr boire
ES ie vaincs ie bats
ta nous mettons nous rions
ils meurent ils courent
et

lfu
e)
in,
lle
w
Classez w ilioo(irt d! (tttiufr,

se
le
IN
re
x.

.e
tr

rit
rs
Chez le mddecin

@ffiM
Remplissez le tableau en 6coutant les dialogues.

1. Qu el m6d eci n con su lte-t-on?

2. De quel mal souffre-t-on?

3. Quelle est l'origine de ce mal?

4. Quelle est la th€rapie d suivre?

: Bonjour, docteur.
Bonjour, asseyez-vous, je vous en prie. Je peux avoir votre carte de s6curit6 sociale? Qu'est-ce qui ne va
pas?
A vrai dire... c'est difficile d dire. Ces derniers temps, je vais mal en 96n6ral. Je suis de mauvaise humeur,
j'ai mal partout. Pourtant, j'ai chang6 de travail, et celui que j'ai actuellement n'est pas trds stressant. Je sais
que c'est important qu'on ne vive pas dans le stress. Mais je vais tout de m6me mal.
OU avez-vous mal exactement?
Ben, j'ai mal d la t6te, et j'ai les yeux qui brOlent tellement aprds une journ6e de travail que je ne vois plus
rien. Et le pire, et d'ailleurs c'est pour cela que je suis venu vous voir, j'ai terriblement mal au dos le soir. J'ai
mal aux 6paules! M6me sije me couche, ga ne passe pas. Je ne sais pas ce que j'ai.
Je vais vous examiner. C'est vrai que vous avez une mauvaise position. Vous travaillez comment, assise?
Oui. Je travaille dans un bureau.
Ecoutez, je pense que c'est d cause du fait que vous restez assise toute la journ6e, Vous faites du sport?
Non, enfin... je sais qu'il faudrait que je me remette un peu au sport. Seulement voildr, j'ai commenc6 d faire
de l'a6robic et j'avais toujours aussi mal. C'6tait m6me pire. J'aidonc arr6t6. On me dit qu'ilest important que
je prenne I'habitude de me lever de temps en temps au bureau aussi. Mais ga n'a pas beaucoup d'effet.
Oui, je vois. Vous savez, il est important que vous choisissiez bien le sport que vous pratiquez pour 6quilibrer
le fait d'6tre assis. ll vaut vraiment mieux donc que vous 6vitiez les sports trop violents. Mais je vous conseille
quand m6me de faire de l'exercice. Pour le dos, vous devez voir un kinesith6rapeute. ll y a des s6ances de
gymnastique dans l'eau et cela vous aidera d vous soulager le dos. ll serait mieux que vous pratiquiez de la
gymnastique douce plutOt que de l'a6robic ou autre chose. En ce qui concerne les yeux, ce que je peux vous
conseiller, c'est que vous portiez des lunettes sp6ciales. En plus, il faut que vous mettiezl'6cran assez loin
des yeux parce que le fait de le regarder de trop prds vous fatigue les yeux, par cons6quent, ils d6mangent
et ils br0lent.
Oui, pour l'6cran, il faut que je voie ga avec mon colldgue. ll pourra m'aider d le d6placer. En tout cas, merci.
Je vais consulter un kin6.
J'espdre que ga ira mieux. Soignez-vous bien. Au revoir.

(
I

180
ffi Bonjour, docteur. Je suis venu vous voir parce que j'ai des boutons sur la peau. J'ai attrap6 une infection, je
crois.
On va voir. Je peux avoir votre carte de s6curit6 sociale? Merci. ... Non, ce serait plut6t comme une allergie.
Vous 6tes allergique dr quelque chose?
Non. A ma connaissance, non. On etait au restaurant et j'ai pris du poisson et un dessert exotique. Peul6tre
que c'est 9a...
Vous ne vous 6tes apergu de rien en mangeant?
De quoi voulez-vous que je m'apergoive? Du go0t, vous voulez dire?
Non. Est-ce que ga ne contenait pas quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de manger?
Peut-6tre, mais je n'ai rien vu de bizarre. Qa sentait bon, ga avait bon go0t. ,

Dans ce cas... Ecoutez, je ne peux rien vous dire pour le moment. ll vaut mieux que nous poursuivions les
examens pour savoir exactement ce que vous avez. Une fois que vous aurez pass6 des examens, nous en
saurons plus.
Qu'est-ce que j'ai i faire? ll faut que je revienne?
D'abord, je vais vous demander de passer des examens suppl6mentaires. ll faut attendre qu'on regoive les
r6sultats. Qa va peut-6tre prendre 2-3 jours. Dds que vous aurez regu les r6sultats, vous reviendrez me voir.
)va Trds bien, docteur.
Pour le rendez-vous, il faut que vous voyiez avec ma secr6taire. Au revoir, Monsieur.
eur, Au revoir, docteur.
sais
3.
Bonjour, docteur. L'6cole m'a appel6e en disant qu'il etait arriv6 quelque chose d ma fillel
)lus Charlotte est tomb6e, elle a perdu connaissance.
J'ai Qu'est-ce qu'elle a?
Ne vous inqui6tez pas, Madame. Elle n'a rien de grave. Mais cette jeune fille a faim. Qa fait combien de temps
l? qu'elle n'a pas mang6?
Je ne sais pas. Je ne me suis apergue de rien. ... C'est vraique le soir, elle ne veut souvent pas trop manger.
? Elle dit qu'elle a trop mange ir I'ecole et qu'elle n'a pas faim. Et elle fait attention.
lire Je vois. Elle n'a peut6tre pas envie de trop manger, mais il faut qu'elle se nourrisse correctement. Et ld, elle
lue ne le fait plus. A son 6ge, son corps a besoin de beaucoup de nutriments et il est n6cessaire qu'il regoive des
prot6ines, des vitamines, des sucres, bref, de tout pour se d6velopper. Les petites adolescentes d son Age
rrer refusent de manger parce qu'elles ont peur de grossir. Mais il faut que Charlotte refl6chisse et comprenne
,ille que c'est important de se nourrir. Vous souhaitez peut-Otre que j'explique ce qu'il faut manger pour se nourrir
de bien sans avoir peur de prendre des kilos. Charlotte, tu sais, si tu veux faire un 169ime, il vaut mieux que je
rla t'en prescrive un. Tu aurais d0 venir me voir. Voild, je vais te conseiller un 169ime alimentaire d suivre...
)us
oin
:nt
-4.
ffih
'ct. w
Ecrivez les lettres suivantes.
X On sok6ig nem irt ismer6s6nek..Kerjen eln6z6st, majd magyarAzza el az okAt. irja meg, hogy nemr6giben
vakbelgyullad6sa volt (appendicite). irja le, hogyan kezd6dott a betegs6ge, milyen tunetei vottak.-iq|a meg, nogy
hogyan fordult orvoshoz, hogy zajlott a vizsg5lat, majd a mritet. lrja le, milyen volt a k6rh6zban 6s hogyan j6tt rendbe.

X Hossz0 id6 ut6n ir francia ismer6s6nek. Elnez6st k6r a hosszri hallgat6s6rt es erdekl6dik, 6 hogy van. On
nem sok id6vel ezel6tt kdztiti balesetet szenvedett. irja le, milyen kortilm6nyek kdzott zajlott a baleset, milyen
s6rtil6se kdvetkezett be, hogyan, mennyi ideig es milyen sikerrel gy6gykezelt6k.
,A6
6ffi
Iryfl'
Pr6sentez les dialogues suivants.

181
@ (FH
Contin uez la liste par les verbes pr6sent6s dans les 2 tableaux de la page 181.
manger: que je mange, que tu manges, qu'il mange, que nous mangions, que vous mangiez, qu'ils mangent
acheter: que j'achdte, que tu achdtes, qu'il ach6te, que nous achetions, que vous achetiez, qu'ils achdtent
pr6f6rer: que je pr6fdre, que tu pr6fdres, qu'il pr6fdre, que nous pr6f6rions, que vous pr6f6riez, qu'ils pr6fdrent
ouvrir: que j'ouvre, que tu ouvres, qu'il ouvre, que nous ouvrions, que vous ouvriez, qu'ils ouvrent
dormir: que je dorme, que tu dormes, qu'il dorme, que nous dormions, que vous dormiez, qu'ils dorment
finir: que je finisse, que tu finisses, qu'il finisse, que nous finissions, que vous finissiez, qu'ils finissent
venir: que je vienne, que tu viennes, qu'il vienne, que nous venions, que vous veniez, qu'ils viennent
attendre:que j'attende, que tu attendes, qu'ilattende, que nous attendions, que vous attendiez, qu'ils attendent
prendre: que je prenne, que tu prennes, qu'il prenne, que nous prenions, que vous preniez, qu'ils prennent

M
Conjuguez les verbes au subjonctif.
1. On desire que tu nous ... et que vous nous ... aussi (croire).2. On souhaite que tu ... d conduire et que nous
tel'...aussi (apprendre).S.llfautqueje...cheztoi etquetu,..aussichezmoi (venir).4. llfaudraitqu'on...un
fax et que nous ... des messages (recevoir). 5. ll serait bien que nous ... en vacances et que Luc ... aussi avec
nous (partir). 6. ll faudrait que tu .,, vite et que nous ... aussi vite que toi (guerir). 7. Vous voulez que je ,..
l'examenetquemesamies...aussi (reussir).8. llrefusequeje...lad6cisionavecmonpatron,quetula...avec
le tien et que vous la .., avec le v6tre (prendre).9. J'ai besoin que tu ... ton avis et que vous me le ... aussi (dr're).
10. J'attends que vous me ... et que ma fille me... aussi (epondre).11. On souhaite que la vendeuse ... ces
produits et que je ... ceux-ci (vendre).12. J'aimerais que tu ne ... pas si mal et que tous ... en harmonie (vivre).
13. ll est obligatoire que non seulement un appareil ... A la norme europ6enne, mais que tous les 6quipements
y ... (ob6ir).14.Ta mdre accepte mal que tu lui ... peu et que nous ne lui ... jamais (6crire).15. ll faut que les
guerres... pour toujours et que chaque conflit... aussi (disparaitre). 16. J'ai envie que vous... de meilleurs
r6sultats (atteindre).17. ll est urgent que je te ... bientOt et que tu me ... aussi (joindre) par t6l6phone. 18. On
attend que le petit chien ... (naitre).

M
Exprimez un d6sir.
Ious /es enfants sont malades. Nous espdrons que notre fils gudrira vite et que /es vOtres gu6riront vife aussi.
+ Nous souhaitons que notre f/s gu6rlsse vite et gue /es v1tres gu6rissent vlfe aussl.
1. Tu pars avec Benoit? J'espdre qu'il conduira lentementl 2. Mes amis canadiens passent par notre region.
J'espdre qu'ils viendront me voirl 3. B6a est invit6e par Thibault. ll espdre qu'elle trouvera sa maison. 4. Mes
nidces veulent voir I'Ecole des femmes de Molidre. J'espdre qu'elles obtiendront des places. 5. J'ai faim.
J'espdre que la viande cuira vite. 6. Nous vous avons invit6s. Nous esp6rons que vous apporterez un cadeau et
que vous nous offrirez des fleurs. 7. Tu as sommeil. Tu espdres que les invit6s partiront t6t. 8. Ce gargon a mal-
Son pdre espdre qu'il dira ce qu'il a. 9. Addle adore le printemps. Elle espdre qu'il reviendra bientOt.

182
-
Sdy"r s6viret Reformulez les phrases avec les 6l6ments donn6s selon Ie moddle'
al Ecrivez.nous p/us souvent. (ittaut) + tlfaut que vous nous $criviez
plus souvent'

l. Remettez-vous au sport. (important) 2. suivez.un r6gime, (indispensab/e) 3' Vivez plus calmement'
(n6cessaire) 4, prenezvos m6dicaments. (iltaut) 5..Evitez O.9.v9us stresser. (important) 6. Nourrissez-vous de
fagon equilibr6e. (obtigatoire) 7. Ne Ouvez plus d'alcool. (it taut) 8. Venez
voir votre m6decin, (conseill6)
g. Corpi.nez et apprenez les rdgles de la vie equilibr6e. (indispensable)

bl Pierre doit recevoir de l'aide. (iltaut) +


llfaut que Pierre regoive de l'aide'
(obligatoire) 3. ll doit suivre
l. yvan doit s,apercevoir de son surpoids. (n6cessa ire) 2. ll doit s'inscrire au club.
(ilfaut) 5. lldoit courir 5 km par
les conseils de son entiaineur. (essenfie/) +, tt ooit obtenir un titre de champion.
(souhaitable) 7.ll doit prendre des pr6cautions concernant sa
lour. (utile) 6. ll doit r6pondre aux exigences, ll doit dormir suffisammenl. (il faut)
sant6. (conseitt6) 8, ll ne doit pas boire avant le match. (in'dispensab/e) 9.
€ gagner ne doit pas disparailre' (prdfdrable) 12' ll
10, ll ne doit pas se doper du tout. (important) 11. son envie de
ne doit pas mourir jeune, (on refuse I'idde que)

ffi &M
Affint oe lire, travaillez sur le vocabulaire. Associez les mots avec leur d6finition'
1. Commencer quelque chose de nouveau'
2. Synonyme de Programme (1")
nt 3, Synonyme de Programme (26).
+. Fiire naitre quelque chose qui n'existait pas avant'
'ent 5. Etablissement ressemblant A une association'
6. Donner les moyens n6cessaires pour r6aliser qch'
7. Lie aux soins faits aux enfants'
8. Synonyme de salle, Piece.

@ffis
Lisez le texte en consultant un dictionnaire. Puis r6pondez aux
questions. Trouvez un titre'
La Fondation H1Pitaux de Paris- les hopitaux ont pr6sent6s. Ce que
puissent y jouer et lire des livres.
28% desireraient que l'h$pital ait de
H1pitaux de France a 6t6 cr65e en tous ces projets ont en commun,
ous 1989. Son but est de rendre c'est de faire en sorte que les vraies salles d manger'
.un meilleures les conditions de vie des enfants puissent faire ce
qu'ils Depuis 1989, la Fondation a
700 projets qui ont permis
vec personnes hosPitalis6es, en faisaient chez eux avant d'6tre financ6
particulier celle des enfants' Cette hospitalis6s. S'it est n6cessaire de
que les locaux des hfipitaux soient
)... gr6ce d des
vec fondation lance un Programme en soigner les enfants, il faut aussi
plus agr6ables
janvier chaque ann6e: c'est qu'is lisent, jouent, aillent d l'6cole d6corations, meubles, salles a
're).
ces l'op6ration < Pidces iaunes>>. etfassentleurs6tudes... manger." En m6me temps' les

Pendant L'rn mois, on collecte des Les enfants hospitalis6s ont 6t6
services des urgences ne sont pas
re).
rnts pidces jaunes, c'est-d-dire des interrog6s lors d'un sondage sur ce oubli6s. Au contraire, depuis
les centimes. En 2000, 2 milliards de qui leui semblait importanid'avoir
d quelques ann6es, les demandes de
rUfS pidces, donc 44 millions de francs t;hOpitat pour y vivre mieux. 51Yo r6novation
et de modernisation
(6,76 millions d'euros) ont et6 d,entre eux aimeraient qu'il y ait sont de en plus nombreuses'
plus
On
collect6s. DePuis le d6but, ces des images et des couleurs sur les Ainsi,
sur les 40 projets financ6s
op6rations ont Permis de financer murs et que tes murs de l'hopital
ne depuis 1989, 14 l',ont 6t6 en 1999
plus de 2600 Projets' Chaque soient pas tout blancs. 48% pour cr6er des centres d'urgences

ann6e, un dossier sur B est accePt6 voudraient qu'il y ait de


vraies et de diagnostic pediatrique rapide.
isr. parmi les dossiers de demande que salles d'attente et que les enfants
(D'apres Femme actuelle, n"827, aolt 2000)
on.
iles
1. Que signifie une Pidce iaune? 5. Combien de proiets ont 6t6 realisls au total?
rim.
2. De quoi s'occupe la Fondation dont parle le texte? 6. Combien de proiets ont rendu les h1pitaux
1et 3. Queis sont /es buts de l'opdration < Pidces iaunes t? a) ptus beaux et
b) Plus modernes?
nal. 7. Seton les enfants, de quoi y a-t-il besoin?
4. Combien de proiets sont accept1s par an?

183
I
L
a
d
al
a
d
ai
a
g
g
a
d
cl
cl
d.
-affi" c{

Wffi,^-4
Conjuguez les verbes au subjonctif.
c{
o(
d'
1. On veut que notre enfant ..... (naitre), (vivre) et (6tre) toujours en bonne sant6. 2. On a non seulement besoin d
que de nouvelles entreprises ..... @tre) au service des habitants du quartier, mais aussi que ceux-ci ..... (avoir) di
un grand choix et ..... (pouvoir) choisir parmi plusieurs tarifs. 3. ll est souhaitable que les jeunes ..... (faire) des dt
6tudes,.....(savoir)plusetne.....derien (manque).4.J'aitoutletempssommeil! llfaudraitqueje.....(dormir) dt
au moins B heures et que je ..... (pouvoir) aussi me reposer pendant ce week-end. 5. Je n'en peux plus, il faut d
el
que j' ..... (alter) aux toilettesl 6. Je propose que nous n' ..... pas (aller) en Grdce cette ann6e. ll serait mieux
e,
qu'on ..... (voir) et qu'on ..... (d6couvri) les r6gions nordiques. 7. Ce pdre extr6mement s6vdre a interdit que son
si
fils ..... (aller) chez ses amis et que ses amis ..... (venir) le voir chez lui. 8. ll ne serait si mal qu'il y ..... (avoir) 6t
des journ6es scolaires moins longues et que I'emploi du temps des 6ldves ..... (€tre) moins lourd. 9. Je refuse 6l
que vous vous ..... (plaindre) sans arr6t: il vaudrait mieux que vous ..... (faire) un effort et que vous ..... (avoir) 6l
plus de force et de courage! 10. On a tellement envie que l'6quipe ..... (gagne! et ..... (6tre) enfin championne! fa
11. Je n'accepte pas que vous ne.....pas (vouloif suivre votre traitement correctement. Ce serait mieux que s(
vousle.....(suivre).12.Ceseraitmieuxqu'il y.....(avoir) unenouvellepiscineetquetu.....(aller) nagertous g{
g,
les jours. 13. Notre pdre exige que nous ..... @tre) les meilleurs et ..... (avoir) un dipl6me. 14. Mon m6decin
g,
refuse que je ..... (6tre) toujours mal etque je ne..... plus (vouloir) mefaire op6rer.
sr
,ffitr. *1 $
qffiffi l6f\
.w ht
Gompl6tez ce dialogue par les formes convenables des verbes lsubionctif ou indicatif). ,x
h1
Docteur, je ne vais toujours pas mieux.
ilt
ll faut que vous ..... (poursuivre) votre traitement. Mais il est peut-Otre mieux que je vous ..... (prescrire) un irr
autre m6dicament. ll faut que vous ..... (savoif qu'il est tout nouveau. in
ll est grand temps que j'en ..... (essayer,) un autre. Le pr6c6dent me ..... (faire) tellement mal dr l'estomac que fn
je n'en ..... plus (dormi). Pourtant, il faudrait que je ..... (dormi) et que ie ..... (guerir) enfinl in
ll serait important que vous ..... (pouvoi) dormir effectivement. Mais je suis d6sol6, il est pr6f6rable que vous tl
..... (continuer) i prendre le pr6c6dent tout en ..... (prendre) un nouveau comprim6. tft
Non, pas question! Je veux que vous ..... (reconnaitre) que le traitement n' ..... pas (6tre) efficace. Ce h
m6dicament me ..... (faire) mal. Vous ne voulez quand m6me pas que j' ..... (avoir) mal, non?! m
Non, je ne souhaite pas que vous ..... (souffrir) de fortes douleurs, ni que vous ..... (avoi) une insomnie. Je
m
m
..... (aller) donc vous prescrire un m6dicament pour dormir, un somnifdre' m
Encore un m6dicament! Vous voulez que je ..... (mourir)?! ll faut d6jd que je ..... (prendre) un comprim6 en ol
plus. Je ..... (preferer) dormir moins bien. 04
C'est comme vous ..... (vouloif. D'ailleurs, il serait souhaitable que vous ..... (faire) des analyses qui F
permettent de savoir pourquoi vous ..... (avoir) si mal. Peut-6tre que vous ..... (6tre) allergique. fr
d *.d fr
ffi.ffi pl
p,
Thime. Traduisez les phrases en frangais en utilisant le subjonctif.
Fr
Nem tudok tovdbb vdrni arra, hogy (tjabb es hjabb kezel1seket irianak fel. ,,Akkor legf6bb ideie, hogy fl
megoperdljuk. Jobb lenne, ha beleegyezne." - mondta az orvos, aki kezel engem. Sztiksdges, hogy tudiam, Pl
mi6rt van szilkseg ujabb sebeszi beavatkozdsra! Vdlaszt kell, hogy kapiak erre a kerdesre, ha az orvosok azt pa
akarjdk, hogy felepilliek. Szeretn6m, ha minden orvos megdrtend a helyzetemet. N
p'
gt

184
quelconque vmilyen
Usez et comparez
balesetes rhume (m) n6tha, megfdzSs
rccident$ (m)
legyengit Sdcuritd sociale (f) t6rsadalombiztosltds
affaiblir qn
atraiblissement (m) legyengUlts6g, gyengUl6s seruice (m) des urgences sUrg6ss6gi oszt5ly
amput6l, lev6gja vmij6t service (m) oszt6ly (k6rh5zban)
amputer qch d qn
elkap sida (m) aids
attraper qch
f5j, sajog vmije radio (f) rontgen
avoir le ... qui fait mal
rdtablissement (m) jobbul5s
blessure (f) s6rUl6s
ga fait mal fej se rdtablir helyre jOn, kil6ball a bajb6l
nem mrilik, nem sz0nik soigner qn de qch ki-, meggy6gyit vkit vmib6l
9a ne passe pas
16k se solgner de qch mag6t gy6gyitja, 6polja
cancer (m)
seb6szeti soins (m, pl) gy6gykezel6s, ell6t6s
chirurgical, -e, -aux, -ales
chirurgie (f) seb6szet specialiste (m, fl szakorvos
chirurgien (m) seb6sz suffire elegend6 vml
kompatibilis, osszef6r suite d qch vmi nyomSn, vmi okdn
compatible avec qch
rendel6s tension arterielle (f) v6rnyom6s
consultation (f)
rendel (orvos) toux (f) kOhog6s
consulter intr.
consulter un mddecin orvoshoz fordul traiter qn, qch kezel
d'autant plus que... anndl is ink6bb, mivel... transfusion (f) sanguine v6r5tdmleszt6s
besoin ddmangeaison (f) viszket6s transplantation (f) szerv6tUltet6s
(avoir) diagnosztiz5l, meg6llaPit tumeur (f) daganat
diagnostiquer qch
rel des szervadom5nyoz6s vertige (m) szedul6s
don (m) d'organe
lormir) donor vital, -e, -aux, -ales 6letfontoss5g0, eletbev5g6
donneur (m)
, il faut douleur (f) f6jdalom Remboursement d 100% lWo/r.osl6,rl/6s
effectuer qch vegrehajt, megtesz vmit accident (m) cdrdbral agyverz6s
mieux
enrhum6, -e n6thds, meg van f6zva allergie (f) allergia
ue son
s'enrhumer n6th6s lesz, megf6zik allergique d qch allergi6s vmire
(avoir) tudtommal
etablir le diagnostic felSllitja a diagn6zist d ma connaissance
refuse vmiben szenved analyse (f) medicale 1. laborvizsgdrlat 2. elemz6s
etre atteint, -e de qch
(avoir) 6tre en congd maladie betegszabads6gon van s'apercevoir de qch 6szrevesz vmit
fonne! faire mal d qn f6jdalmat okoz assurance-maladie (f) betegs6g-biztoslt6s
Jx que se faire mal f5jdalmirt okoz mag5nak bouton (m) kiUt6s, pattands
:r tous generaliste (m, f) 6ltal6nos orvos, h6ziorvos cardiologue (m, f) kardiol69us, szivszakorvos
6decin greffe (f) dtUltetett szerv comporter des risques veszelyekkel j6r
groupe sanguin (m) v6rcsoport de longue durde tartos
gu6rir meggy6gyul ddmanger viszket
guerison (f) gy6gyulSs ddpenses medicales (f, Pl) orvosi kiaddsok, kdlts6gek
hospitalisation (f) kbrhlzi kezeles(be v6tel ) dermatologue (m, f) b6rgyogy6sz
hospitaliser qn korhivi kezel6sbe vesz etat (m) de santd eg6szs6gi 6llapot
hypertension (f magas v6rnyom6s fatiguer qn f6raszt, kif6raszt
il suffit de + inf pour el6g x ahhoz, hogy... figurer sur une liste szerepel a list6n
ire) un
indispensable nelkrll6zhetetlen, alaPvet6 frais mddicaux (m, pl) orvosi kdltsegek
insomnie (f) 6lmatlans6g gastro-entdrologue (m, f) belgy6gy6sz
rc que grossesse (fl terhesseg
interroger qn sur qch ki-, megk6rdez vmir6l
intervenir 1. beavatkozik 2. felsz6lal hepatite (0 hepatitisz, f ert6zd m5j gYu llad6s
) vous intervention (fl 1. beavatkoz6s 2. felsz6lal6s invalidit6 (f) rokkants6g
lie, -e d qch vmihez kapcsolod6 kindsitherapeute (m, f) gy6gytorn6sz
ie. Ce lors de qch vmikor, alkalm6val maladie mentale (f) elmebaj
mal (m), maux baj, betegseg, k6r, f6j5s maladie professionnelle (f) szakmai 5rtalom
rie. Je medecine (f) orvostudom6ny nouveau-nd (m),
medical, -e, -aux, -ales orvosi nouveau-n6s 0jszUl6tt
m1dicamenteux, -se gyogyszeres Oi avez-vous mal? Mi a panasz?
n6 en megope16lja vkinek vmij6t pediatre (m, f) gyermekorvos
op1rer qn de qch
organe (m) SZETV perdre connaissance el6jul
rs qui par ailleurs ezen felUl pneumonologue (m, f) tud69yogy6sz, -szakorvos
pathologie (f) megbeteged6s position (fl testtart6s
persister intr. nem sz0nik, makacs prendre qch en charge 1. 6tv6llal 2. kezel6sbe vesz
poursuivre qch 1. folytat 2. Uldoz presfatlons familiales (f, Pl) csalddt6mogat6si rendszer
prendre des pr6cautions el6vigy6zatos risque (m) kock6zat
prendre la tempdrature megm6ri a lAzAl sentir bon, sentir mauvais jo - rossz szaga van
hogy prendre la tension megm6ri a v6rnyom6s5t soulager qch enyhiti vmif6jdalm6t
rdjam, prescription (f) rendelv6ny, orvosi el6ir6s subir qch keresztril megy, Stesik vmin
* azt prescrire qch a qn felir vkinek vmit taux (m) d'invalidite rokkants6g mert6ke, foka
prise (f) de la tension vernyom5s-m616s test (m) de depistage sz0r6vizsg6lat
prise (f) de poids hiz6s therapie (f) gy6gyterdpia, kezel6s
prise (0 de sang v6rv6tel veuvage (m) ozvegyseg
185
:l-.-----T*f*ffi ttri
inlltwri!r#i rirtj,i:i:r:1 re,,v1!
urft@rrrrlixrr

.d:,h. ,t
Eri.!.i# tlJ-lfl
Lisez le texte suivant et compl6tez-le par les mots cl6s figurant sur la liste.
* apprennent * Education * enseignent * etablissement * \tudiants
* matieres * passe * poursuivre l. primaire * priv1es N, programme * rdcr6ations
* redoubter * scolaire * scotarit| * secondaire * supdrieur * trimestres * vacances *
En France, la ...................(1)est obligatoire de 6 d 16 ans. Les 6coles peuvent 6tre ...................(2) ou publiques.
L'enseignement public, gratuit, depend du ministdre de l'...................(3) nationale. L'enseignement priv6,
religieux ou non, est payant. Mais, dans n'importe quel 6tablissement, le ...................(4) scolaire est le m6me.
En France, l'enseignement s'organise en niveaux. Tout d'abord, les enfants vont d l'6cole dr partir de 3 ans: c'est
l'6cole maternelle. Puis, l'enseignement (5) (de 6 a 1'1 ans), dont les classes sont le CP (cours
pr6paratoire), les CEI et CE2 (cours 6l6mentaires), les CM1 et CM2 (cours moyens), puis I'enseignement
(6) (de 12 d 18 ans), dont les deux cycles sont le colldge et le lyc6e. Enfin, I'enseignement
(7) commence ir partir de 18 ans.
Pour dire en quelle annti;