You are on page 1of 11

5 4 3 2 1

HDMI1 5.1Rx4 RA506

2 4 6 8 2 4 6 8
HDMI1_2P

13 5 7 1 3 5 7
XS601 HDMI1_RXA2P 2
HDMI1_2N HDMI1_RXA2N 2
1 HDMI1_2P HDMI1_1P HDMI1_RXA1P 2
DATA2+ HDMI1_1N
D DATA2 SHIELD 2 HDMI1_RXA1N 2 D
3 HDMI1_2N HDMI1_0P HDMI1_RXA0P 2
DATA2- HDMI1_1P HDMI1_0N
20 GND1DATA1+ 4 HDMI1_RXA0N 2
5 HDMI1_CLKP HDMI1_RXACLKP 2
DATA1 SHIELD HDMI1_1N HDMI1_CLKN
21 GND2 DAT1A- 6 HDMI1_RXACLKN 2
7 HDMI1_0P 5.1Rx4 RA507
DATA0+
22 DATA0
GND3 SHIELD 8
9 HDMI1_0N
DATA0- HDMI1_CLKP
CLK+ 10
CLK SHIELD 11
12 HDMI1_CLKN
CLK- HDMI1_CEC
CEC 13
NC 14
15 DDCASCL RA604 100Rx2 HDMI1-SCL 2
SCL DDCASDA

4 2

3 1
SDA 16 HDMI1-SDA 2
DDC/CEC GND 17
+5V POWER 18
HOT PLUG 19 3 1
RA602
HDMI 4.7Kx2
R611 HDMI1-5V
1K
HDMI1_HP

4 2

HDMI1-5V
C HDMI1_CEC R609 100R C
R612 HDMI_CEC 2
10K C604 HDMI2_CEC R621 100R
R613 0.1uF
V601 HDMI_HP1 HDMI_HP1 2
3904
4.7K

HDMI2 5.1Rx4 RA508

2 4 6 8 2 4 6 8
HDMI2_2P

1 3 5 7 1 3 5 7
XS602 HDMI2-RX2P
HDMI2_2N HDMI2-RX2N
1 HDMI2_2P HDMI2_1P HDMI2-RX1P
DATA2+ HDMI2_1N
DATA2 SHIELD 2 HDMI2-RX1N
3 HDMI2_2N HDMI2_0P HDMI2-RX0P
DATA2- HDMI2_1P HDMI2_0N
20 GND1DATA1+ 4 HDMI2-RX0N
5 HDMI2_CLKP HDMI2-CLKP
DATA1 SHIELD HDMI2_1N HDMI2_CLKN
21 GND2 DAT1A- 6 HDMI2-CLKN
B HDMI2_0P B
DATA0+ 7 5.1Rx4 RA509
22 DATA0
GND3 SHIELD 8
9 HDMI2_0N
DATA0- HDMI2_CLKP
CLK+ 10
CLK SHIELD 11
12 HDMI2_CLKN
CLK- HDMI2_CEC
CEC 13
NC 14
15 DDCBSCL RA605 100Rx2 HDMI2-SCL
SCL DDCBSDA

4 2

3 1
SDA 16 HDMI2-SDA
DDC/CEC GND 17
+5V POWER 18
HOT PLUG 19 3 1
RA603
HDMI 4.7Kx2
R615 HDMI2-5V
1K
HDMI2_HP

4 2

HDMI2-5V
R623
10K C605
R617 0.1uF
V602 HDMI_HP2 HDMI_HP2
A A
3904
4.7K

5 4 3 2 1

PDF 文件以 "PDF 制作工厂" 试用版创建 ÿÿÿÿ


htp:标 标ww:
ÿ fineprt:com
5 4 3 2 1

D
KONKA DTV SCH Design D

KDL39PS615AT
C C

拟制:

标准化:

B
批准: B

A A

5 4 3 2 1
PDF 文件以 "PDF 制作工厂" 试用版创建 http://www.fineprint.com
5 4 3 2 1

5VA

Power Control R821


12V to 5Vstb
1K

由原来1206保险丝更改为6A 0805磁珠 H:OFF BKLT_EN


BKLT_EN 8
L:ON R865 100K

3
+12.2Vsb VCC12V
D L802 R809 1 V803 C849 0.1uF D
2 ON_PBACK
2 1 10K 3904 C893 0.1uF

2
FB_60_Ohm_6A
C803 VCC12V C891 R866 2.2K
0.01uF N804 FR9886 C882
0.1uF
5VA 1 8 3.3nF
BS SS
2 7
IN EN
3 6 R867 2.7K/1%
R813 SW COMP

EP
4 5
1K C879 C880 GND FB

1400mA

9
10uF/16V 0.1uF R869
BKLT_ADJ 12K/1% 5Vstb
BKLT_ADJ 8

L832 10uH
R822 V808
2 ADJ-PWM0
10K 3904
FR9886 /2.5A C886
此处删掉磁珠
Vout=0.923*(1+R1/R2) C883
C884
+
10uF/16V 0.1uF C887
10uF/16V NC/220uF/16V

电源输入处连接电源地和信号地 R828
100R POWER-ON/OFF
POWER-ON/OFF 7
2 PM_PWR_ON
C823
0.1uF H:ON
L:OFF(复位)

C C

+1.26V For Mstar core 待机时要有1.26V


Panel Power 12V
Vout=0.6*(1+R1/R2) 3.3V Power
VCC12V 此处删掉磁珠 C840
V809
WPM3407
VCC-Panel

L803 0.47uF/16V
2 1
500mA
0 C839 C841
5Vstb VDDC R835

4
N801 47K NC/10uF/16V 0.1uF/16V
C815 C864 C831 C832
SY8087 L801 2.2uH
100uF/16V 22uF/6.3V NC/10uF/16V 0.1uF/16V N803
4 3 R837
IN LX AMS1117-3.3V
200mA

ADJ

OUT
100K

IN
2 C816
GND
R819 13K/1% + 3.3Vstb

3
C808 C809 1 5 0.1uF 5Vstb
EN FB
10uF/16V 0.1uF C814 NC/47pF R838
0

1
R820 12K/1% C865

3
R830 C861 C860 +
V807 1
3904
10K
ON_PANEL 2 此处删掉磁珠 C862 C863
22uF/6.3V 0.1uF
NC/100uF/16V

2
H:ON
10uF/16V 0.1uF
L:OFF

B B

5VA Power 1.8V DDR Power

5Vstb V810 5VA N805


ME2345A AMS1117-1.8/ADJ
4
TEST POINT
ADJ

OUT

R805 200mA
IN

47K C806 VCC12V VCC-Panel 5Vstb 5VA DDR_1V8 3.3Vstb VDDC POWER-ON/OFF BKLT_ADJ BKLT_EN
470nF/10V C807 DDR_1V8
5VA
1

R811 0.1uF
100K 22uF/6.3V
3

V805 1 R816 POWER-ON/OFF H:ON


L:OFF
此处删掉磁珠 C834
12V_VCC PANEL_VCC 5V_STB 5V 1V8 3V3_STB 1V26 PS_ON/OFF BKLT_ADJ BKLT_EN
3904 10K C833 + C817
2

A C837 C821 0.1uF A


NC/100uF/16V
10uF/16V 0.1uF
R836{BD887C4F-0567-4657-A27C-6CCF61DFA31C}
0R/15R/1%
等级 标记

标记 数量 分区 单号 签名日期 标记 数量 分区 单号 签名 日期
拟 制 <拟制>

审 核 <审核>
KONKA
工 艺 <工艺> 01.System Power
标准化 <标准化>

批 准 <批准> 第 1 张 共 10 张
5 4 3 2 1

PDF 文件以 "PDF 制作工厂" 试用版创建 ÿÿÿÿ


htp:标 标ww:
ÿ fineprt:com
5 4 3 2 1

Power Filter

1
Flash 32Mbit

4
HDMI2

PM_PWR_ON
IF-AGC-SEL
System-RST

ON_PANEL

UART-RX
UART-TX
HDMI2-RX2N

HDMI2-RX1N

HDMI2-RX0N
HDMI2-RX2P

HDMI2-CLKP
HDMI2-CLKN
HDMI2-RX1P

HDMI2-RX0P
HDMI2-SCL

HDMI2-SDA
3.3Vstb 3.3Vstb 3.3Vstb

HDMI_HP1

HDMI_HP2
VDD33 L504 AU33 L505 VDD33_DMPLL
FB_330_Ohm_600mA FB_330_Ohm_600mA

HDMI_CEC
D 3.3Vstb D
C521 C522 C523 C524 C525 C526 C527 C528
DDR_1V8 R520 33

DDCDD_DA HDMI0-SDA
10uF/16V 0.1uF 0.1uF 0.1uF 0.1uF 0.1uF 0.1uF 0.1uF 3.3Vstb

DDCDD_CK HDMI0-SCL
VCC

IF-AGC-SEL
N506

GND-EFUSE
磁珠改为0402电阻

ON_PBACK

ADJ-PWM0
HDMI_CEC

UART-RX
IR_SYNC

UART-TX
8 1 SPI_CS0N CSN R511
VDD CE#
NC/4.7K

HDMI0-RX2N

HDMI0-RX1N

HDMI0-RX0N

HDMI0-CLKN
HDMI0-RX2P

HDMI0-RX1P

HDMI0-RX0P

HDMI0-CLKP

KEY0
C502 7 2 SPI_Flash-SDO SDO

HDMI_HP0
0.1uF HOLD# SO
SCK WP
SPI_Flash-SCK R512 33R SPI_WP0N

PWM1
6 3
SCK WP#
SDI
SPI_Flash-SDI 5 4
SI VSS C503 R513

132
131
130
129
128
127
126
125
124
123
122
121
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
N501 3.3Vstb 3.3Vstb DDR_1V8 VDDC 0.1uF 10K
MSD1306XP AVDD_ADC AVDD33_DEMOD +1.3V For Mstar core S25FL32-SO8
L506 L507

TEST
MASK2
MASK1
E-Pad

HWRESET

SAR2/GPIO73
SAR1/GPIO74
SAR0/GPIO75

PWM1/GPIO25
PWM0/GPIO26

GPIO64
HOTPLUGA
RX2P_D
RX2N_D
DDCDD_CK
RX1P_D
RX1N_D
DDCDD_DA
RX0P_D
RX0N_D
RXCKP_D
RXCKN_D
HOTPLUGD
GND_EFUSE

CEC
IRIN

AVDD_DDR
DDCA_DA
DDCA_CK

TESTPIN
FB_330_Ohm_600mA FB_330_Ohm_600mA

C545 C530 C531 C532 C535 C536 C537


1 C533 C534 10uF/16V NC/0.1uF 0.01uF 10uF/16V 0.1uF 0.1uF 0.1uF
5 HDMI1_RXACLKN RXCKN_A
2 0.1uF 0.1uF 靠近PIN109 靠近PIN56
5 HDMI1_RXACLKP RXCKP_A
5 HDMI1_RXA0N 3 102 USB1_D+
RX0N_A USB1_DP
5 HDMI1_RXA0P 4 101 USB1_D-
RX0P_A USB1_DM
VDD33 5 100 VDD33
AVDD_33 AVDD_MOD
HDMI1 5 HDMI1_RXA1N
5 HDMI1_RXA1P
6
7
RX1N_A USB0_DP
99
98
USB0_D+ 5
USB0_D- 5
RX1P_A USB0_DM SPI_CS0N
5 HDMI1-SDA 8 97
DDCDA_DA SCZ SPI_Flash-SDO
5 HDMI1_RXA2N 9 96
RX2N_A SDO SPI_Flash-SDI
5 HDMI1_RXA2P 10 95
RX2P_A SDI SPI_Flash-SCK
5 HDMI1-SCL 11 94
DDCDA_CK SCK SPI_WP0N
5 SPDIF_OUT 12 93
ARC PWM2/GPIO24
VDDC 13 92 SCL 3
VGA_HS AVDD1P2_DVI_A GPIO0
VGA_HS 14 91 SDA 3
BIN C540 47nF BIN0 HSYNC0 GPIO1
BIN 15 90 TS_SYNC 3
SOG C541 1nF SOGIN0 BIN0P TS_SYNC
16 89
SOG SOGIN0 TS_VLD TS_VLD 3
Tuner AGC&IF 靠近主IC放置
VGA GIN GIN
R522
C542
68R C543
47nF GIN0P
47nF GIN0M
17
18
GIN0P INT/GPIO65
88
87
AMP-EN AMP-EN 6
VDDC
RIN C544 47nF RIN0 GIN0M VDDC B0M
19 86
RIN RIN0P LVB0M Reset
MSD1306XP
VGA_VS 20 85 B0P
VGA_VS
AVDD_ADC 21
VSYNC0
AVDD3P3_ADC
LVB0P
LVB1M
84 B1M CHIP_Config 3.3Vstb 3.3V_TUNER
22 83 B1P
5 PB1+ BIN1P LVB1P 3.3Vstb
5 SOG1 23 82 VDD33 0.1uF C516
SOGIN1 AVDD_MOD B2M VIFP R530 100R
5 Y1+ 24 81 IFP
R555 C538 Y1- GIN1P LVB2M B2P R528
68R 47nF
5 PR1+
25
26
GIN1M
RIN1P
LVB2P
LVBCKM
80
79 BCKM {IPAD_PWM1, PAD_PWM0} N515
330K
C506
0.1uF
C505
NC/100pF
C515 L503
BCKP R519
27
28
VSYNC1
HSYNC1
LVBCKP
LVB3M
78
77 B3M B51_NO_EJ 4'h00 RESET
2 R529 100R System-RST 10K
C507 NC NC
29 76 B3P 0.1uF C529 NC/100pF
CVBS2 LVB3P B4M AGC VIFN R531 100R
5 AV2-Vin 30 75 3 IFN
CVBS1 LVB4M B4P VCC C513 1306_RF_AGC 4
31 74 1
R525 C510 VCOM0 CVBS0 LVB4P A0M PWM1 ADJ-PWM0 GND C509
32 73 1nF
C 68R 47nF CVBSOUT VCOM LVA0M A0P C514 APX810-29SA 22nF C
CVBSOUT 33 72
CVBSOUT LVA0P A1M
AU33 34 71 0.1uF
AUVRM AU33 LVA1M A1P R538 R539
35 70
AUVAG AUREF LVA1P A2M 4.7K 4.7K
36 69
AUVAG LVA2M A2P
5 HD-Lin 37 68
AUL1 LVA2P
AVDD3P3_DADC

C511 C512 5 HD-Rin 38 67 VDD33


AUR1 AVDD_MOD
AVDD_DMPLL

66 ACKM
0.1uF 10uF/16V LVACKM ACKP
AVDD_DDR

65
LVACKP
AUOUTR0

AUOUTR1
AUOUTL0

AUOUTL1

TS_CLK
RFAGC

Close to IC
LVA4M

LVA3M
LVA4P

LVA3P
TS_D0

VDDC
XOUT

VDDP
AUR3

AUR4

AUR5
AUL3

AUL4

AUL5

VIFM
VIFP

with width trace


XIN

L502
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

FB_1k_Ohm_100mA
5Vstb
Debug port Close to MST IC
System XTAL AMP-AUOUTL0
AMP-AUOUTR0
AMP-AUOUTL0

AUOUTL0 6
A3M
A4M
A4P

A3P
AUOUTR1
AUOUTL1
VGA-Rin
VGA-Lin

3 1
Audio
XTALO

RA521
XTALI

C504 R516
VIFN
VIFP

AGC

4.7Kx2 220pF 100K


C517 33pF
XTALI 4 2
3 TS_D0
3 TS_CLK

RA522
VGA-Rin
VGA-Lin

2
100Rx2 UART-RX

4 2

3 1
Z501 R537 UART-TX
24MHZ 1M
AMP-AUOUTR0

1
AUOUTR0 6
VDD33_DMPLL DDR_1V8 VDDC XTALO

C518 33pF C508


AVDD33_DEMOD VDD33 R523
220pF
100K

Close to MST IC
VCC-Panel AUOUTL1
AOUT_L
LG/CMI
52

XS501
51Pin_FPC
27 1
52

RXE0- 27 1 C547 R517


3V3_P R501 28 2
RXE0+ 28 2 220pF 100K
NC/2.7K 29 3
RXE1- 29 3
30 4
B RXE1+ 30 4 B
31 5
RXE2- 31 5
32 6
32 6

LVDS
RXE2+ 33
34
33 7
7
8
LVDS_SEL
IR_KEY_LED Audio out
C539 RXEC- 34 8 OD_SEL/INT_FREE
35 9 3.3Vstb
NC/0.1uF RXEC+ 35 9 AUOUTR1
R505 36 10 AOUT_R
36 10
NC/1K 37 11
RXE3- 37 11 RXO0-
38 12 R544
RXE3+ 38 12 RXO0+
39 13 3.3Vstb
RXE4- 39 13 RXO1- C546 R526
40 14 KEY
RXE4+ 40 14 RXO1+ 10K XS644 220pF
41 15 100K
41 15 RXO2-
42 16 R543 1K
42 16 RXO2+ KEY0 KEY_in 1
43 17 1
43 17 2
44 18 2
44 18 RXOC- 3
3V3_P 45 19 3
45 19 RXOC+ STB_POWER 4
46 20 4
VCC-Panel 46 20 C519 IR_in 5
47 21 5
47 21 RXO3- 0.1uF LOGO_POWER 6
48 22 6
48 22 RXO3+
49 23
49 23 RXO4-
50 24
50 24 RXO4+ D2006-6W
51 25
R510 R524 51 25
26
53

NC NC 26
53

3.3Vstb
3.3Vstb
LVDS_SEL
OD_SEL/INT_FREE
GPIO
R542
4.7K IR

4.7K
4.7K

4.7K

4.7K
1 3
R532 R533 IR_SYNC R541 100R IR_in
NC NC 4.7Kx2
C520

R508
RA505

R503

R504

R509
2 4
100pF

1 ADJ-PWM0 ADJ-PWM0
3.3Vstb ON_PBACK
1 ON_PBACK
此处删掉排阻直连 2 3 R545 1K STB_POWER 1 ON_PANEL
PWM1
V503 4 IF-AGC-SEL
B0M RXO0- 3906
B0P RXO0+ 6 AMP-EN
1

B1M RXO1- 1 PM_PWR_ON


B1P RXO1+ R546 SCL
B2M RXO2- 10K SDA
B2P RXO2+
BCKM RXOC- LOGO_POWER
5VA R547 2.2K
BCKP RXOC+
B3M RXO3- R554
A A
B3P RXO3+ 100K
B4M RXO4-
B4P RXO4+

A0M RXE0-
A0P RXE0+
A1M RXE1-
A1P RXE1+
A2M RXE2-
A2P RXE2+
ACKM RXEC- 等级 标记
ACKP RXEC+
A3M RXE3-
A3P RXE3+
A4M RXE4- 标记 数量 分区 单号 签名日期 标记 数量 分区 单号 签名 日期
A4P RXE4+
拟 制 <拟制>

审 核 <审核>
KONKA
工 艺 <工艺> 02.MSD1306XP
标准化 <标准化>

批 准 <批准> 第 2 张 共 10 张
5 4 3 2 1

PDF 文件以 "PDF 制作工厂" 试用版创建 ÿÿÿÿ


htp:标 标ww:
ÿ fineprt:com
5 4 3 2 1

1V2D 3V3D
靠近DEMO

TSCLK R172 47R TS_CLK


TS_CLK 2
TSVLD R173 47R TS_VLD
TS_VLD 2
TSSYNC TS_SYNC

TSSYNC
R174 47R TS_SYNC 2

TSVLD
D D

TS0
3V3D
C187 C188 C189
NC/10pF NC/10pF NC/10pF

48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
N102

I2CS_SDA

VDD33
VDD
GND

TS_SYNC
TS_VLD
TS_D[0]
TS_D[1]
TS_D[2]
TS_D[3]
TS_D[4]
TS_D[5]
1 3
RA112 TS0 R175 47R TS_D0 TS_D0 2
NC/4.7Kx2

2 4

2 SDA SDA 100Rx2 RA109


SCL 1 36

1 3

2 4
2 SCL I2CS_SCL TS_D[6]
2 35
XTAL_OUT GND TS_D[7] TSCLK
3 34
3V3D XTAL_IN XTAL_OUT TS_CLK MSPI_CSZ 3V3D
4 33
XTAL_IN SSPI_CLK MSPI_DO
5 32
MSPI_WP AVDD33 SSPI_DI MSPI_DI
6 31
1400IF_AGC 7
RFAGC
IF_AGC
MSB101T SSPI_DO
GND
30 R168

C163 删除0欧电阻 QP
QM
8
9
QP RESETZ
29
28
Demod_RST
MSPI_CLK 3V3D
10K

27PF XTAL_OUT QM SSPI_CSZ Demod_RST


10 27 Demod_RST 2
C171 C176 IP GND VDD33 1V2D
11 26
IP GND
1

0.1uF 0.1uF IM 12 25 C190


R165 IM VDD
2.2uF
Z105 1M
24MHz
2

I2CM_SDA
I2CM_SCL
Configure

TS_ERR
AVDD33

AVDD33
XTAL_IN

VDD33
C162

GND

GND
VDD
VSS
27PF

NC
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
C
3V3D C
R163 TS_ERR 置低电位 I2C地址为0xD2(default);

Configure
10K
R170 TS_ERR 置高电位 I2C地址为0xF2(default)。 Flash 32Mbit
10K

R169 1400IF_AGC
4 1400_IFAGC 0R 3V3D 1V2D 3V3D

C160
22nF
3.3Vstb

R171 RA110 100Rx2

4 2
4

3 1
TUNER_SDA R521 33 3.3Vstb
10K 4
TUNER_SCL
SPI-VCC N507
磁珠改为0402电阻 SPI_CSZ
8 1 MSPI_CSZ1 R518
VDD CE#
NC/4.7K

1
2 SCL
SCL RA111 NC/100Rx2
TUNER_SCL 4 C548 7 2 MSPI_DO 1 SPI_DO SPI_WP
SDA HOLD# SO

1 3

2 4
2 SDA TUNER_SDA 4 0.1uF
R167 0R IP SPI-SCK MSPI_CLK R515 33R MSPI_WP
2,4 IFP 1 6
SCK WP#
3
IM
2,4 IFN

1
SPI-SDI
1 MSPI_DI 5 4
R166 0R SI VSS C549 R514
0.1uF 10K/NC
S25FL32-SO8

3.3V_TUNER
R817 0R

3V3D 3V3_DEMO
B 5VA N105 20mA B
L117 NC/WL2004
NC/FB_330_Ohm_600mA OUT 2 VDDC 50mA
3 IN L120 1V2D 1V2D 1V2_DEMO
FB_330_Ohm_600mA
1 C196 C197
C195 GND 10uF/16V 0.1uF
C194
NC/2.2uF/16V NC/0.1uF
C179 C178 C183 C184 C186
C161 0.1uF 1uF/6.3V 0.1uF 0.1uF 0.1uF
10uF/16V

3V3D

C173 C174 C175 C177 C180 C182


1uF/6.3V 0.1uF 0.1uF 0.1uF 0.1uF 0.1uF

A A

等级 标记

标记 数量 分区 单号 签名日期 标记 数量 分区 单号 签名 日期
拟 制 <拟制>

审 核 <审核>
KONKA
工 艺 <工艺> 03.DEMO
标准化 <标准化>

批 准 <批准> 第 3 张 共 10张

PDF 文件以 "PDF 制作工厂" 试用版创建 ÿÿÿÿ


htp:标 标ww:
ÿ fineprt:com
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1

3.3V_Tun

R161
470K

RESER_N

C128
τ=4.7x1=4.7ms>10us
1uF

D D

C126
C127

RESER_N
10pF Z110 10pF

1 2

T1.8V
16MHZ

C108
3.3V_Tun 0.01uF
3.3V_Tun
N101

25

24

23

22

21

20

19
MxL601

VDD_1p8_3

GND_XTAL
AS

XTAL_P
GND

RESER_N

XTAL_N
1 3
L105
RA525
NC/6.8nH 1 18
VDD_3p3_1 CLK_OUT 4.7KX2
3
2

IEC Female L100 L101 C102 0.1uF 2 4


C139 4700pF 3.3nH 3.3nH
1 2 17 TUNER_SDA
LIN_INP SDA
C101 C103 1000pF
XS100 L107
NC_2.7pF
5
4

3 16 TUNER_SCL
L104 NC/330nH LIN_INN SCL 3.3V_Tun
2
CS112 CS113
1.2uH CS104 V105 C104 1000pF
NC/100pF
BAV99 4
VDD_1p8_1
MxL601 VDD_IO
15 47pf 47pf
L102 0.1uF C109 C1060.1uF
1

T1.8V
5 14
AGC2_GPIO3 GND_DIG
C
R176 C
1400_IFAGC

IFOUTN_2GPO1
增加C116、C115

IFOUTP_2GPO2
NC/1K
删除CS103,增加L107、CS104 6 13
C113 AGC1 VDD_1p2

VDD_3p3_2

VDD_1p8_2
IFOUTN_1

IFOUTP_1
NC/0.1uF C111 1800pF

10

11

12
C112
R162

T1.8V
IF_AGC 1uF
1K
C105 C110
C107 0.1uF NC
0.1uF

3.3V_Tun
C124 0.1uF
IF-IN+
IFP

IF-IN-
IFN

C125 0.1uF

B B

AGC SWITCH
Close to Tuner
较大的散热面积
4

1306 RF AGC
N103 R122 NC/0 digital AGC
AMS1117-3.3V
ADJ

OUT

IN

IF_AGC 3 2 IF_AGC 3 2
1306_RF_AGC 2 1400_IFAGC
3.3V_TUNER
V103 V101
1

5VA 3V3_TU 3.3V_Tun 3906 3906


1

1
L108
0欧姆电阻 R134 V103靠近tuner RFAGC 脚放置 R129 V101靠近tuner RFAGC 脚放置
300mA 316mA
100K 100K
1

C151 C152 C153 C154 C132 R135 R120


C149 C150 C130 + 10K 1K
0.1uF 10uF/16V 0.1uF 0.1uF 10uF/16V 47nF 3.3V_TUNER 3.3V_TUNER
NC/10uF/16V 100uF/16V
2

R121 R132
V104 100K V102 10K
IF-AGC-SEL 2
3904 3904

A A

等级 标记

标记 数量 分区 单号 签名日期 标记 数量 分区 单号 签名 日期
拟 制 <拟制>

审 核 <审核>
KONKA
工 艺 <工艺> 04.TUNER
标准化 <标准化>

批 准 <批准> 第 4 张 共 10 张
5 4 3 2 1

PDF 文件以 "PDF 制作工厂" 试用版创建 ÿÿÿÿ


htp:标 标ww:
ÿ fineprt:com
5 4 3 2 1

USB 1
YPbPr Y输入复用为AV
XS609
Close to MStar IC USB V Connector 5VBUSA 5VA

5
XS606
4 FU01 PTC_1.5A

1 2 3 4
HD1_Pr R630 33R C628 47nF 3 USB_D0-
6 USB0_D- 2
PR1+ 2 USB_D0+

4 2

3 1
5 2 USB0_D+ 2

1
1 C602
RA524 5.1Rx2 +
4 HD1_Pb R631 33R C629 47nF

6
PB1+ 2 C603 100uF/16V
3

2
0.1uF
D D

2 HD1_Y R632 33R C630 47nF


Y1+ 2
1

N603 C631 R633 C632 R634 C633 R635


YPbPr
NC 75R NC 75R NC 75R R629 33R C627 1nF
HD1_Pr 1 6 HD1_Pb SOG1 2

ESD
2 5

3 4 HD1_Y

IP4223CZ6

XS607
AUDIO_IN

1
USB 2
3 HD1-R R646 10K C672 1uF/6.3V HD-Rin 2
2 XS611
USB V Connector 5VBUSA
4

5
5 HD1-L R647 10K C673 1uF/6.3V HD-Lin 2
4
2

1 2 3 4
3 USB_D1-
USB1_D- 2
C

R650 R651 C647 USB_D1+

4 2

3 1
2 USB1_D+ 2
VD606 PESD3V3L2BT 12K C646 12K 560pF 1
ESD RA523 5.1Rx2
560pF
C
D

6
C608
3

0.1uF

N602
IP4223CZ6
USB_D0- 1 4 USB_D1+

2 5

USB_D1- 3 6 USB_D0+

C
AV compatible C
Close to MStar IC

HD1_Y R680 33R C668 47nF AV2-Vin 2

C670
NC/220pF
AV && SPDIF OUT
5VA
XS612

1 C624
C626
2 AVOUT-V 10uF/16V
0.1uF R674 R672
20K
330R
3
4 SPDIF-OUT V604
C625
3906

3
10uF/16V
V603 1 CVBSOUT
CVBSOUT
R671 3904
AUDIO_IN R675
75R/1%

2
AVOUT-V

C634 75R R670


R673
100pF 12K
VGA N604
75R/1%

1 6 RGB1_VGA-G
ESD

2 5

XS603 RGB1-VGA_B 3 4 RGB1-VGA_R


VGA
IP4223CZ6
15 5 R682 100R
10 SPDIF-OUT
SPDIF_OUT
14 4
9
13 3 RGB1-VGA_B R645 33R
BIN C676
8
12 2 RGB1_VGA-G R644 33R
7 R655 33R GIN NC_470pF
RGB1-VGA_R R648 33R SOG
11 1
RIN
6
R641 R636 R628
16

17

75R 75R 75R

B B

VGA_HSYNC R640 100R


VGA_HS
VGA_VSYNC R639 100R
VGA_VS
VGA_SDA R643 100R
UART-TX
R638 R637 R642
VGA_SCL 100R 10K
UART-RX 10K
SIDE EAR PHONE
XS610
5
4
2 PH-Lout
VGA_AUDIO R653 10K C674 1uF/6.3V VGA-Lin
3
6
PH-Rout
HP_MUTE
7
VD601 NC/PESD5V 1
R654 C601
1 12K 560pF
XS604 C
D 3
Close to MSD1306
ESD

2 HEADPHONE
C
4
2 PC_L
3 PC_R R652 10K C675 1uF/6.3V VGA-Rin

R649 C606
1 12K 560pF

A A

等级 标记

标记 数量 分区 单号 签名日期 标记 数量 分区 单号 签名 日期
拟 制 <拟制>

审 核 <审核>
KONKA
工 艺 <工艺> 05.AV&HDMI&USB
标准化 <标准化>

批 准 <批准> 第 5 张 共 10 张

5 4 3 2 1

PDF 文件以 "PDF 制作工厂" 试用版创建 ÿÿÿÿ


htp:标 标ww:
ÿ fineprt:com
5 4 3 2 1

AMP Mute
Amplifier
XS201
D2006-4W VCC12V
AMP_12V
VCC12V AMP_R+ 1
L223
D 0欧姆电阻 AMP_R- 2 R D
2 1
AMP_L+ 3 R261
C217 + C216 + + C248 20K
AMP_L- 4 L
NC/220uF NC/220uF 10uF/16V C213
0.1uF R260 1K AMP-ON/OFF
C215

3
NC/220uF C260 C211
AMP-EN R265 10K 1 V216 R263
0.1uF/2200pF/25V 0.1uF/2200pF/25V 2 AMP-EN
GND2 3904 7.5K
H:OFF C267

2
GND2 GND2
GND2 GND2 L:ON 5VA NC/1nF
C265
0.1uF/2200pF/25V C222
GND2 0.1uF/2200pF/25V R251
10K

3
R250
HP_MUTE 1 V217
3

37
3904
10K VCC12V
L201 15uH/2A

2
HP_MUTE脚状态:

PAD_GND
HP_MUTE
不插耳机,接地
36 1
VSS SUB_GND GND2
L212 插入耳机,悬空 R266
C201 20K
NC/FB_4A
0.1uF
35 2 1 2 AMP_R+
SVCC OUTPB
AMP_MUTE
C203 1.0uF/X5R/25V 34 3
VREF OUTPB
R211 R267
0.47uF/X7R/25V 22R 7.5K
C223 33 4 GND2
INNB PGNDB
C204 1.0nF
C282 0.47uF/X7R/25V 32 5 C229
C 2 AUOUTR0 INPB PGNDB C
C261 C262 0.47uF/1nF/50V
C221
R223 1K 0.1uF 1uF
31 6 330p/50V
VDDS GAIN1 PVCCB
AMP_12V
R224 NC/1K
30 7
GAIN0 PVCCB L208 15uH/2A
N202
C254 1.0uF/X5R/25V 29 8 2.5VBuf1
SVR OUTNB L211
TDA7491LP OP_VCC1 5VA

VDDS
R203 100K
28
DIAG OUTNB
9 1
NC/FB_4A
2 AMP_R- PH_Drive R259
33K R213 10R

27 10 1 2 AMP_L- C257 C253 C283


SGND OUTNA
10uF/16V R270
L216 33K 0.1uF 10uF/16V
C207 0.1uF FB_4A
26 11
VDDS OUTNA
AMP_12V

8
VDDS N201A
25 12 3 + TDA1308
R201 39K SYNCLK PVCCA
L203 C277 R269 1 EARPH_L
C225 0.1uF NC/15uH/2A 1.0uF/6.3V 10K 2 -
24 13 AOUT_L
ROSC PVCCA C259 C269
C227

4
0.1uF 1uF C276
C268 0.47uF/X7R/25V 23 14 330p/50V 100pF
INNA PGNDA C205
C226 1.0nF 0.47uF/1nF/50V
R281 33K
C281 0.47uF/X7R/25V 22 15 GND2
2 AUOUTL0 INPA PGNDA R212
C235 100pF
22R
AMP_MUTE R202 33K 21 16
MUTE OUTPA L215
C202
FB_4A OP_VCC1
AMP-ON/OFF R206 33K
0.1uF 20 17 1 2 AMP_L+
STBY OUTPA

8
B N201B B
R272 22R L210 NC/15uH/2A 5 + TDA1308
19 18 C275 R258
VDDS VDDPW PGND 7 EARPH_R
1.0uF/6.3V 10K 6 -
C263 AOUT_R
0.1uF C230

4
100pF

C209
R290 33K
0.1uF
C236 100pF

Switching Frequency: MUTE STBY MODE GAIN0 GAIN1 Gain(dB) LC Filter Component
Min Typ Max X <0.5V Standby L L 20 Load L C
C264 22uF/6.3V
290KHz 320KHz 350KHz <0.8V >2.5V Mute L H 26 4ohm 15uH 470nF EARPH_L PH-Lout
PH-Lout
>2.5V >2.5V Play H L 30 6ohm 22uH 220nF C27422uF/6.3V
最大不超过3.3V H H 32 8ohm 33uH 220nF EARPH_R PH-Rout
PH-Rout

C273 R268 R264 C266


470pF 10K 10K 470pF

A A

等级 标记

标记 数量 分区 单号 签名日期 标记 数量 分区 单号 签名 日期
拟 制 <拟制>

审 核 <审核>
KONKA
工 艺 <工艺> 07. TDA7491LP
标准化 <标准化>

批 准 <批准> 第 7 张 共 10 张
5 4 3 2 1

PDF 文件以 "PDF 制作工厂" 试用版创建 ÿÿÿÿ


htp:标 标ww:
ÿ fineprt:com
5 4 3 2 1

CW958
221/1KV

D
F911
RT901 ! D

1 2 Vac
250Vac--4.0AL VDW905
3.3R
1N4007
XS901
L901
10mH
R901 ! R904 ! BD901 VDW959

CX901
1M/1206
1M/1206 ! CHR208 HER508
VBL

2
1 275Vac-224
! BD902
VDW960
4

CX902
2 ! R902
1M/1206
R905 ! 275Vac-224
L903
15mH
CHR208 CW964
HER508
TP_VBL-100V
RV901 1M/1206 221/1KV
RW915 RW971
3PIN-3.96mm 10D561
! C901 C902 RW955 RW970

1
33K/1206 CW961 CW963 100K/1206
可选器件 BD903 100K/1206 100K/1206
1

! ! !
CHR208
CW907
22u/250V 22u/250V
R903
1M/1206
! BD904
150uF/400V
RW925 103/630V
R906 33K/1206 RW951 CW952
CHR208 39uF/400V
1M/1206 10R/1206 102/1KV
TP_VCC-12V

CY901
! CY902
Vac RW926
33K/1206
250Vac-101 250Vac-101 VDW950 +12.2Vsb
CY903 LW951
CY904 MBRB20100CTG 1uH
250Vac-101
!
250Vac-101
! 3
2 2 1
RW924 1
47K/1206
VDW907TW901
RW917 1N4007 VDW952 CW962
47K/1206 11 MBRB20100CTG CW953 CW957 CW960 104
C C
RW921 6 3 180u/16V 470uF/25V 470uF/25V
3

2
10K 1 1
VW904 LW911
3

2N3904 1 8 RW913 1 2 4 7
2

VINS HV VDW913
RW923 4.7R 2 8
Vac NW957B 4.7K
PC817B 7 VDB954
NC B13V
VB901
VDD 6 1N4148 RW911 POWER-ON/OFF
5 7N65 1
4

VDD GATE 22R CW912


2 100pF/1kV 10 TP_POWER-ON/OFF
VDB902 FB RW954
3 RW912
6.8 CS
4 10K
GND RW918
RW901 VDW914 EPC34
3.3M/1206
NW907
FAN6755
4.7R
! 1k
RW959
RW958
330R
NW950
CW903 VB902 RW957 1K
1N4148 PC817B
7N65 680 RW952 RW964 RW963
101

1
16K-F 6.8K 10K RW966 RW967
VDB901 2K 2K
6.8 RW919

1
22R RW922 RW914 VBL RW965 RW969

2
2

3
CW906 10K 2.7R/1206 CW956 47K 33K NW957A
RW902
3.3M/1206 471 RW920 N.C 1 PC817B
1k/1206 RW973
VW952 47K

2
2
2N3904
1

3
VW953

3
RW961 1 VW954 VW957

3
RW972 CW955 3.3M 2N3904 1 2N3904 3904
10K 104/16V 1

2
RW903 CW959

2
B B
3.3M/1206 VDW902 103/10V

2
VDW915
VW903 FR104 RW962 RW968 RW960
RW908
2 3 47K 47K 1K
10R
2N3904 RW956 RW953 CW954
1N4148 104/10V
100K-F

2
3.9K
1

CW910 1
RW916 101 NW953
RW904

3
0.18Ω/2W TL431-SOT23
RW909
330K
CW904 3K
1

CW908 104 CW909 RW930


105 22uF/50V 47K/1206 CY907
VDB904
CW911
6.8
22uF/50V
CW905 250Vac-222
RW905 105
2.2M VDB903
18V !

A A
等级 标记

标记 数量 分区 单号 签名日期 标记 数量 分区 单号 签名 日期
拟 制 <拟制>

审 核 <审核>
KONKA
工 艺 <工艺> 08.Power-Main
标准化 <标准化>

批 准 <批准> 第 8 张 共9 张
5 4 3 2 1

PDF 文件以 "PDF 制作工厂" 试用版创建 ÿÿÿÿ


htp:标 标ww:
ÿ fineprt:com
5 4 3 2 1

VBL C728
TP_BKLT-ENA BKLT_EN 101/1KV/NC R725
+12.2Vsb 0R / 1206/NC

L704
1 2
L701
R701 VREF1 470uH/0.72A VD703 VD701
10K/0402 R705 SB2200 SB2200
D 10R R707 D
3.3M FAULT
R708
10K/NC V711
4A/250V R746 C724
1M 104/250V
R702
100K/0402 R722
C705 R706 R709 10K
C722
1n/10V 150K 10K C727
C720 105/16V VD702 22u/250V
105/16V R721 6.8V R745
TP_BKLT-ADJ BKLT_ADJ 22R R720 R723 R724 C730 13K TP_VLED1+
1K 1R / 1206 1R / 1206
101/10V
1 24
UVLS FAULT C721
2 23 101/10V
VCC DRV1
R703
10K 3 22 DRV2
R711 ENA DRV2
BR 10K VREF1 4 21 XS701
VREF GND LED2-
PWM R712 1
5 20
10K RT ISW1 R719 V710 LED2+ 2
1K 250V/1A 3
C709 C717 6 19
SYNC OVP1 LED1- 4
R704 101/10V R715 C707 225/10V R714 5
100K 10K 1n/10V 27K PWM 7 18
PWM1 PROT1 R718 LED1+ 6
C PWM 1K 7 C
8 17
PWM2 ISEN1 7PIN-2.0mm
BR 9 16 ISW2
ADIM ISW2 C725
OVP2 C723 101/10V R747 R748 TP_VLED2+
10 15 VD709
TIMER OVP2 101/10V 100R / 1206 / 4.7R / 1206
C718 11 14 G2 6.8V
SSTCMP1 PROT2
474/10V
12 13 ISEN2
R716 SSTCMP2 ISEN2 C726
10K 101/10V
R717 N701
C711 10K OZ9902A
1n/10V C710
1n/10V C729
101/1KV/NC R726
C706
0R / 1206/NC
0.47u/10V
C708
0.47u/10V L706
VBL
1 2
L703
470uH/0.72A VD704 VD705
SB2200 SB2200 R742
1M
R730 V708
DRV2 22R 4A/250V OVP2
C701 C703
R741 22u/250V 104/250V
R732 C731 13K
B ISW2 1K B
101/10V
R731
10K

R735 V709
VD706 G2 1K 250V/1A
R733 R734 6.8V
1R/ 1206 1R/ 1206 R736
ISEN2 1K

VD708 R739 R740


6.8V 100R / 1206 4.7R / 1206

等级 标记
A A

标记 数量 分区 单号 签名日期 标记 数量 分区 单号 签名 日期
拟 制 <拟制>

审 核 <审核>
KONKA
工 艺 <工艺> 09.Power-LED Driver
标准化 <标准化>

批 准 <批准> 第9 张 共9 张
5 4 3 2 1

PDF 文件以 "PDF 制作工厂" 试用版创建 ÿÿÿÿ


htp:标 标ww:
ÿ fineprt:com