You are on page 1of 2

HOSPITALLER SISTERS OF THE SACRED HEART OF JESUS

Guardian Angel Learning Center of Pasig, Inc.


(JOSEFA HOSPITALLER FOUNDATION, INC
Lot 2 Blk.1 Almond St., Northwood Village, Sta. Lucia, Pasig City

S.Y 2017 – 2018


First Quarter Examination
MAPEH 2 ________
MUSIC
10
NAME:__________________________________________________________
DATE:________________________
TEACHER: Nikki T. Vargas

I. MARAMING PAGPIPILIAN
Bilugan ang titik ng iyong sagot.

1. Isang umaga, nasalubong ni Ana ang kanyang guro. Anong pagbati ang
nararapat niyang sabihin?
a. Magandang umaga po. b. Magandang hapon po.
c. Magandang gabi po.
2. Si Korina Sanchez ay isang mamamahayag. Ang salitang may salungguhit
ay ngalan ng_____
a. tao b. lugar c. pangyayari
2. Sumama siya kahapon sa kanyang nanay. Alin ang panghalip sa
pangungusap?
a. siya b. nanay c. kanya
3. Alin sa mga sumusunod ang salitang may klaster?
a. prutas b. sawa c. ninong
4. Aling pares ng salita ang magkatugma?
a. berde-mahina b. kulay – taglay c. sigla – kutis
5. Aling salita ang may wastong baybay?
a. braso b. platu c. Parki
6. Binigyan ka ng pagkain ng Tiya mo. Ano ang sasabihin mo?
a. Kamusta ka? b. Wala pong anuman
c. Maraming salamat po.
7. Alin sa mga sumusunod ang ngalan ng lugar?
a. Luneta b. Pasko c. doktor
8. Nagbigay ng prutas si Dora sa kanyang guro. Alin sa mga sumusunod ang
salitang may kambal-katinig?
a. Dora b. prutas c. guro
9. Aling salita ang may wastong baybay?
a. prensesa b. blosa c.grasa
10. Alin sa mga sumusunod na pares ng salita ang magkatugma?
a. bata-bato b. unan-kumot c. lapis-ipis

II. PAGPUPUNAN SA PATLANG


Isulat sa patlang ang tamang panghalip na panao. Piliin sa kahon ang iyong
sagot.
ako ikaw siya tayo kami sila

11. Si Mina ang kaibigan ko. _______ ay mabuting kaibigan.


12. Binuksan ko ang telebisyon. Manonood _________ng cartoons.
13. Susan, Victor, sa Huwebes na ang palaro. Handa na ba __________?
14. Ako at si Elsa ay gigising ng maaga. Magbibisikleta ________sa parke.
15. Ang mga bisita ay nasa sala. Bigyan mo _________ng malamig na inumin.
16. Paolo, tulungan mo akong maglinis. Ako ang magwawalis at _________
ang magbubura ng pisara.

III. PAG-UURI
Uriin ang mga salita kung ito ay tao, bagay, lugar, hayop, o pangyayari.
Lagyan ng tsek ang hanay ng iyong sagot.
tao bagay lugar hayop pangyayari

17. gubat
18. sanggol
19. Nanay
20. Kaarawan
21. Baguio
22. Paru-paro
23. Klinika
24. Puno

IV. PAGKILALA
Salungguhitan ang salita na may wastong baybay.

25. 26. 27.

(Parki, parke) (diyaket, dyaket) (kobra, kubra)

28. 29.

(salamen, salamin) (prinsesa, prensisa)