You are on page 1of 2

Wikang Filipino: Ang Pundasyon ng Karunungan ng Bansa at ng Sarili

Naisip mo na ba kung ano ang ginagamit nating lenggwahe kung tayo ay hindi
gumagamit ng wikang Filipino? Marahil tayo ay nagsasalita ng Ingles, Hapones o kaya naman ay
Espanol, kahit hindi naman tayo kabilang sa kanilang lahi. Nakakahiya hindi ba? Tayo ay
marahil nakikigamit at nanghihiram ng wikang ginagamit sa ating pakikipagkomunikasyon sa
ibang tao. Kung ating babalikan ang histori ng bansang Pilipinas, ang ating bansa ay
matatandaang dumaan sa kamay ng mga banyagang mananakop. Nagbunga ito ng pag-angkop at
paggaya ng mga Pilipino sa kultura at gawi ng mga mananakop. Pinairal nila ang kanilang wika
sa mga “Indios” na may sariling kulturang nakagisnan. Sang-ayon dito ang pahayag ni Santiago
(1979) na ang wika ay umaangkop sa bawat kultura. Natuto ang mga katutubo na gumamit ng
wikang banyaga sa ayaw nila at sa gusto. Sa paglaya ng bansa, nagkaroon ng tsansa ang mga
Pilipino na tumayo sa mga sariling paa at maging mamamayan ng sariling bansa. Ngunit
pinahahalagahan nga ba natin ito? Gaano nga ba kahalaga ang wikang Filipino sa ating sarili at
sa ating bansa?

Ayon kay Rubrico (2009), “ang kultura ay ang pangkabuuang pananaw ng mga tao sa
isang lipunan sa mundo at sa kanilang kapaligiran. Ang pananaw na ito ay hango sa paniniwala,
tradisyon, uri ng pamumuhat, at iba pang mga bagay na nag-ugnay sa kanila at nagpatibay sa
bigkis ng pagkakaisa na siyang nagpapalaganap ng kanilang pangkalahatang diwa, pananaw,
kaugalian at adhikain”. Ang kultura at kasaysayan ng isang bansa ay mahalagang aspeto na dapat
kinikilala at pinagyayabong ng mga mamamayan nito. Sinasalamin nito ang pinagugatan ng lahat
ng bagay na bumubuo sa ating pagkaPilipino at sa lipunang ating ginagalawan. Kumbaga ang
kultura at kasaysayan ay dalawang bagay na bubuo sa pagkatao ng bansa. Hindi ganap na bansa
ang isang bansa kung walang pagkakaisa sa kultura at kasaysayan. Ang Pilipinas ay mayaman sa
dalawang bagay na ito. Maunlad at makulay ang kulturang mayroon ang Pilipinas na siyang
kumikilala sa pagiging katangi-tangi ng ating bansa. Bahagi ng ating kultura ay ang ating wika.
Ayon kay Santos, et.al (2009), hindi maaaring paghiwalayin ang wika at kultura, ang wika ay
pagkakakilanlan ng isang kultura. Ang bansang ganap na malaya ay may sariling wikang
ipinagmamalaki dahil ito ay repleksyon ng kaniyang identidad. Sa pagkahaba-haba ng panahon,
ang wika ay lalong umunlad; mula sa wikang Tagalog, ito ay naging wikang Filipino na
tumutukoy sa wikang ating ginagamit sa kasalukuyang panahon. Ang wika ay isang
_____________vital na bahagi ng isang bansang nagsasarili. Mahalagang parte ito na tutulong sa
pagpapalago at pagpapaunlad ng bansa at ng sarili. Bilang mga mamamayan ng ating bansa, tayo
ay may responsibilidad sa ating wikang ginagamit. Ang bawat isa sa atin ay may benepisyong
natatamo sa paggamit ng wikang Filipino. Sa kasalukuyang panahon, ang ating wika ay
nagagamit natin sa pakikipagkomunikasyon, pagpapahayag ng damdamin, at
pakikipagtalastasan. Ang patuloy na paggamit ng wika ay nakapagbibigay sa atin ng
pagkakataon upang mas lalong maging bihasa sa wikang ito na tutulong upang maipahayag natin
ng mas maayos at malinaw ang ating mga saloobin. Lalong lumalawak rin ang ating kaalaman sa
ating sariling wika. Nakapagtatamo rin tayo ng impormasyon mula sa ating paligid gamit ang
wika. Sa kabilang banda, ang wika ay lubos na mahalaga para sa sap ag-unlad ng bansa dahil ito
ay ang nagbibigay pagkakataon sa mga tao mula sa iba;t-ibang lugar na makapagpalitan ng
impormasyon na daan sa pagkakaisa (Ignacio, 2011). Ang pagkakaisa ay mahalaga upang
umunlad ang isang lipunan, dit nagkakaroon ng iisang layunin ang mga tao. Ang wika ang
nagbibigkis sa isang lipunan (Buensuceso, et al., 1991). Magiging watak-watak ang lipunang,
wala nito. Nagiging payapa at organisado ang pakikipag-ugnayan dahil sa wika.

ANg pagkakaroon ng wika ay tila pagabot sa isang matayog na bituin para sa ating mga
bayaning lumaban para sa kasarinlan ng bansang Pilipinas.

1. Santiago, Alfonso O. 1979.Panimulang Linggwistika. Rex Bookstore Inc. Manila,


Philippines.
2. Santos, Angelina L. et al., 2009. Ang Akademikong Filipino sa Komunikasyon.
Mutya Publishing House Inc. Malabon City.