Вы находитесь на странице: 1из 4

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU CHO HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 25 (TUẦN THỨ 32)

Thứ ngày Học phần Giảng viên Sáng Chiều


Chuyên ngành Toán giải tích (8 HV)
Thứ Năm Phương trình đạo hàm riêng TS. Nguyễn Văn Đức Tiết 1.2.3.4.5
23.08.2018 Phương trình đạo hàm riêng TS. Nguyễn Văn Đức Tiết 6.7.8.9.10
Thứ Sáu Phương trình đạo hàm riêng TS. Nguyễn Văn Đức Tiết 1.2.3.4.5
24.08.2018 Phương trình đạo hàm riêng TS. Nguyễn Văn Đức Tiết 6.7.8.9.10
Thứ Bảy Phương trình đạo hàm riêng TS. Nguyễn Văn Đức Tiết 1.2.3.4.5
25.08.2018 Phương trình đạo hàm riêng TS. Nguyễn Văn Đức Tiết 6.7.8.9.10
Chủ Nhật NGHỈ
26.08.2018 Phương trình đạo hàm riêng TS. Nguyễn Văn Đức Tiết 6.7.8.9.10
Chuyên ngành LL và PPDH bộ môn Vật lý (16 HV)
Thứ Tư Chiến lược dạy học vật lý ở trường phổ thông TS. Nguyễn Lâm Đức Tiết 1.2.3.4.5
22.08.2018 Chiến lược dạy học vật lý ở trường phổ thông TS. Nguyễn Lâm Đức Tiết 6.7.8.9.10
Thứ Năm Chiến lược dạy học vật lý ở trường phổ thông TS. Nguyễn Lâm Đức Tiết 1.2.3.4.5
23.08.2018 Chiến lược dạy học vật lý ở trường phổ thông TS. Nguyễn Lâm Đức Tiết 6.7.8.9.10
Thứ Sáu Chiến lược dạy học vật lý ở trường phổ thông TS. Nguyễn Lâm Đức Tiết 1.2.3.4.5
24.08.2018 Chiến lược dạy học vật lý ở trường phổ thông TS. Nguyễn Lâm Đức Tiết 6.7.8.9.10
Thứ Bảy Chiến lược dạy học vật lý ở trường phổ thông TS. Nguyễn Lâm Đức Tiết 1.2.3.4.5
25.08.2018 Chiến lược dạy học vật lý ở trường phổ thông TS. Nguyễn Lâm Đức Tiết 6.7.8.9.10
Chủ Nhật Chiến lược dạy học vật lý ở trường phổ thông TS. Nguyễn Lâm Đức Tiết 1.2.3.4.5
26.08.2018
Chuyên ngành Thực vật học (7 HV)
Thứ Sáu Tảo học TS. Lê Thị Thúy Hà Tiết 1.2.3.4.5
24.08.2018 Tảo học TS. Lê Thị Thúy Hà Tiết 6.7.8.9.10
Thứ Bảy Tảo học TS. Lê Thị Thúy Hà Tiết 1.2.3.4.5
24.08.2018
Chuyên ngành Văn học Việt Nam (14 HV)
Thứ Bảy Mối quan hệ giữa văn học dân gian và văn học viết TS. Nguyễn Thị Thanh Trâm Tiết 1.2.3.4.5
25.08.2018 Mối quan hệ giữa văn học dân gian và văn học viết TS. Nguyễn Thị Thanh Trâm Tiết 6.7.8.9.10
Chủ Nhật Mối quan hệ giữa văn học dân gian và văn học viết TS. Nguyễn Thị Thanh Trâm Tiết 1.2.3.4.5
26.08.2018 Mối quan hệ giữa văn học dân gian và văn học viết TS. Nguyễn Thị Thanh Trâm Tiết 6.7.8.9.10
Chuyên ngành Địa (14 HV)
Thứ Sáu Phương pháp nghiên cứu địa lý kinh tế - xã hội GS.TS Nguyễn Viết Thịnh Tiết 1.2.3.4.5
24.08.2018 Phương pháp nghiên cứu địa lý kinh tế - xã hội GS.TS Nguyễn Viết Thịnh Tiết 6.7.8.9.10
Thứ Bảy Phương pháp nghiên cứu địa lý kinh tế - xã hội GS.TS Nguyễn Viết Thịnh Tiết 1.2.3.4.5
25.08.2018 Phương pháp nghiên cứu địa lý kinh tế - xã hội GS.TS Nguyễn Viết Thịnh Tiết 6.7.8.9.10
Chủ Nhật Phương pháp nghiên cứu địa lý kinh tế - xã hội GS.TS Nguyễn Viết Thịnh Tiết 1.2.3.4.5
26.08.2018 Phương pháp nghiên cứu địa lý kinh tế - xã hội GS.TS Nguyễn Viết Thịnh Tiết 6.7.8.9.10
Phòng học

A1 206

A1 204
(riêng ngày
26/8
học A1 201)
A1 401

A3 104

A1 402