Вы находитесь на странице: 1из 8

TUESDAY, October 5, 2010 Vol. 4 No. 88 • 8 pages www.commuterexpress.

ph

TOP BRITISH FIRM


INVESTS IN RP

29 31
6 7 1
14 25 26 37 36 8
P7.6m+

ENVOY MEETS P.NOY CORONA WANTS MERALCO’S REWARD FOR


PRESIDENT Aquino receives the credentials of
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary TO TRANSFER BAR BLAZING CAPTURE OF
Majeda Rafiqun Nessa of the People’s Republic of
Bangladesh at Malacanang’s Music Room.
EXAMS VENUE DEBUT AT PBA BLAST SUSPECTS
PAGE 3 PAGE 8 PAGE 7
2 Tuesday, October 5, 2010

P.Noy pasado ang grado sa 100 days ISYU 101


Malapit nang sumapit ang 100 US-ASEAN meeting at sa pamamagitan Ni Nelson S. Badilla, M.P.A.
days sa panunungkulan ni Pangulong nito ay nakaharap ni P-Noy ang mga
Benigno “Noynoy” Aquino III kung lider ng iba’t ibang bansa. Dagdagan ang sahod
saan ay masasabi nating pasado ang Dahil dito, nakakuha ng suporta
grado nito sa pagpapatakbo ng kanyang si Pangulong Aquino sa mga foreign ng mga guro
administrasyon. investors kung saan ay nakatakdang Karugtong
Bagama’t may mga nagsasabi na magdagdag ang mga ito ng panibagong
hindi kayang patakbuhin ng maayos ni negosyo na umaabot din sa bilyong Kung ako ang tatanungin, kasama rito ang sahod at
Pangulong Aquino ang kanyang posisyon pagkakaroon ng maayos at magandang dolyar. pampinansiyang benipisyo ng mga guro at mga kawani ng
ay pinatunayan naman nito na kayang- edukasyon ay susi sa pag-unlad ng isang Sa pamamagitan ng pagpasok ng mga eskuwealahan. Kapag mataas ang sahod ay itinataas
kaya niyang ayusin at patakbuhin nang bansa. bagong negosyo ay libu-libo ring Pili- natin ang dignidad ng mga guro at mga empleyadong
maayos ang ating bansa. Abala rin ang administrasyon ni pino ang magkakaroon ng maayos na nagtatrabaho sa mga eskuwelahan sapagkat itinataas
Bukod sa patuloy na paglilinis ng mga P-Noy na matuldukan na ang matagal hanapbuhay at isa rin ito sa magiging natin ang kalagayan ng kanilang pamumuhay.
kabulukan ng nakalipas na administra- na problema sa kapayapaan kaya’t dahilan upang mabawasan ang mga Hindi porke guro ay hindi na dapat umangat ang
syon ay desidido rin si P-Noy na sugpuin patuloy ang nagiging negosasyon sa mga taong naghihirap sa ating bansa. buhay.
ang matagal ng sakit ng ating gobyerno, grupong tumalikod sa gobyerno nang sa Umaasa ang mga Pilipino na sa Kailangang umangat ang kanilang buhay. Kailangang
ito ay ang korupsiyon. gayon ay muli silang magbalik-loob sa ipinakikitang sipag at dedikasyon ni umangat ang kanilang dignidag. Iyong mataas na dignidag.
Tinututukan din ngayon ni Pangu- pamahalaan. Pangulong Aquino ay magtutuloy-tuloy Iyong dignidad na higit na mataas kaysa sa mga politiko.
long Aquino na mabigyan ng solusyon Pinaigting na rin ng pulisya ang na ang pag-angat ng kabuhayan ng mga Mangyayari lamang ito kung itataas natin ang ekonomiyang
ang kahirapan sa ating bansa kaya’t abala kanilang kampanya laban sa anumang Pilipino nang sa gayon ay makahabol na aspeto ng kanilang buhay.
ito at ang kanyang mga miyembro ng krimen lalo na ngayong nalalapit na rin ang Pilipinas sa mga kalapit nating Maraming nagsasabi na ang propesyon ng guro ay
gabinete na hanapan ng solusyon ang naman ang pagsapit ng kapaskuhan bansa sa Asia. ‘noble.”
problemang ito. kung saan ay higit na lumalaki ang bi- *** Tama. Sumasang-ayon ako sa paniniwalang iyan.
Maging ang pagsasaayos ng edu- lang ng mga nagiging biktima ng mga Sa mga kabarangay kong gustong Ngunit hindi ako sumasang-ayon na ang ibig sabihin ng
kasyon ay sentro din ngayon ng mga masasamang loob. makilahok sa pitak na ito, maari kay- noble ay manatiling mahirap ang buhay ng guro, mabuhay
mithiin ng kasalukuyang administra- Kamakailan naman ay nagtungo ang ong mag-email sa barangayani_isko@ ng mahirap, mabuhay ng panay pagtitipid, at ‘maglakad
syon dahil ayon pa nga sa pangulo, ang pangulo sa Amerika upang dumalo sa yahoo.com. nang tila mahigpit ang pagkakatali ng sinturon.’ Isang
malaking kahibangan ang ganitong ideya.
COMMENTARY Ang ibig sabihin ng noble ay sagrado ang pagiging guro

Threat of dengue
sapagkat nakasalalay ang pagkatuto ng mga bata ng mga
wastong ideya na magagamit nila upang mahubog ang
kanilang pagkatao, matuto ng wastong asal, at magkaroon
First of a series spots and active during daytime, breeds in stagnant pools ng tuwid na perspektiba sa buhay.
of water. Kaya nararapat lamang na makipagkaisa ang mga kasapi
KNOWN as “break-bone fever” because it can be extremely These mosquitoes used to inhabit forested areas, but ng Mababang Kapulungan ng Kongreso para kagyat na
painful, dengue is an illness and now a perennial health increased deforestation, according to botanists, has driven maipasa ang panukalang batas ni Rep. Yap. Dapat ding
problem brought about by a mosquito bite. them to populated villages. maghain ng parehong panukalang batas ang Mataas na
It is prevalent in tropical countries such as the Philip- In the metropolis where the drainage system had been Kapulungan ng Kongreso alinsunod sa proseso ng pagawa
pines. found obsolete since 1977, the draining capacity of which, ng batas sa Pilipinas.
Populous areas are more easily prone to dengue although according to an urban planner, is down to a mere 25-percent, Bigyan ng halaga ang buhay ng mga guro!
it poses the same danger for both urban and rural dwellers, the mosquitoes apparently have ample breeding areas when
said the non-government Council for Health and Develop- it rains. The Aedes aegypti mosquito lives only for two days The almost non-existent health services for the poor further
ment (CHD) in its latest health bulletin. to four weeks, but the eggs it lays can survive up to a year and makes them vulnerable, added Dr. Nisperos.
Anyone can fall ill with dengue anytime during the year hatch whenever the climate is favorable to it. The treatment for dengue in a public hospital costs at least
but the number of patients noticeably increased much more The Department of Health should not merely focus P7,000 ($160), and the patient has to wait in line for a long,
rapidly during the rainy season. on educating the people about cleanliness, said Dr. Gene dangerous time, said Dr. Eleanor Jara of CHD. Although
This may be explained by the fact that the dengue-carrying Nisperos, vice-president of Health Alliance for Democracy public hospitals are relatively cheaper, these are understaffed
mosquito called Aedes aegypti, which has black with white (HEAD). The people also prefer cleaner surroundings but and ill-equipped.
the government has to act decisively about deforestation, So far there is no definite cure yet for dengue. Instead,
urban planning (which includes genuine mass housing and what are being treated in dengue patients are only its symp-
an up-to-par drainage and sewerage system) on top of giv- toms. The patients’ vital signs are being monitored to prevent
ing public health subsidies, according to progressive health, dehydration and blood tests are being administered often
environmentalist and women’s groups. to monitor the blood platelet count. Some have to undergo
blood transfusion, which is costly, if the platelet count has
Chairman, Editorial Board ARKHON A. ANTOLIN
Executive Editor Jonathan p. Vicente Dengue Victimizes the Poor More gone down to a life-threatening level. In time, the dengue
News Editor LEA G. BOTONES Dengue is worse for the poor majority of Filipinos, said patient gets better, under the close supervision and treatment
Overall Creative Director stephen salvatore
Chief of Photographers revoli S. cortez
Dr. Nisperos. Owing to joblessness, lack of sanitation in jam- of symptoms, with adequate rest. Some patients, said the
Chief Layout Ar tist HECTOR L. LOZANO packed communities, lack of access to clean water and mass CHD, may be given antibiotics to prevent other infections.
President and CEO VICTOR A. CALUAG
housing, the poor are more vulnerable to dengue. There is no vaccine against dengue but there are studies and
EVP, Sales & Marketing TONETTE R. HENSON They also do not get proper nutrition, if they manage to experiments to develop one.
Accounting Manager Mario L. adelante eat three square meals at all. They live in areas that are vul-
Credit & Collection Manager raul b. perez
Distribution Manager EDISON B. CAMARINes nerable to disasters and epidemics, not to mention violent Worsening Dengue Epidemic Requires
Production Manager edwin a. co demolitions and threats of eviction. “The houses of the poor All-Out Government Response
Advertising Traffic Supervisor eric r. jutic
often do not have screens that can ward off mosquitoes,” At present, the reported dengue cases alone have more
Published Monday to Friday by Silverstream Publishing Corp. said Dr. Nisperos. than breached the 80,000 mark, which was the health
Suite 2111 Cityland Herrera Tower, Valero Street,
Salcedo Village, Makati City
While it is true that everyone could be bitten by the dengue- department’s worst-case scenario early this year. As of Sep-
Telephone Nos. 8873433 • 8451653 • 8873435 carrying mosquito, the poor stand to suffer more because pov- tember 11, some 84,023 Filipinos have fallen ill of dengue, a
Email: cxeditorial@commuterexpress.ph
Website: www.commuterexpress.ph
erty has forced them to live with these dangerous mosquitoes, 118-percent increase from last year’s, and these are just the
and hunger hardly prepare their bodies for resisting diseases. reported diagnosed cases. Bulatlat.com
Tuesday, October 5, 2010 3
Northrail contract Top British company invests in RP
renegotiation to depend BRITISH Ambassador Stephen Lillie has Airbus A350 will be assembled. this,” he added.
on DOTC review — Palace announced that top British firm B/E Aero-
space has chosen the Philippines as the site
“I welcome this major manufacturing
investment, and am delighted that the
The British government has been look-
ing towards Asia for trade and investment
THE contract renegotiation of the North Rail of its manufacturing facility, which will create British Embassy Trade & Investment team opportunities, recognizing the region's
Project will depend on the result of the ongoing more than 300 new jobs for Filipinos. were able to assist a top-quality UK company emerging markets as the driving force of
review by the Department of Transportation B/E Aerospace is the leading provider of like B/E Aerospace in identifying options global recovery. Early this year, Ambas-
and Communications (DOTC), Malacanang aircraft interior products and solutions and for locating in the Philippines. I hope this sador Lillie went to the UK to promote the
said yesterday. the world's leading distributor of aerospace will go to show that the Philippines offers Philippines to British companies in London
In a Palace press briefin, presidential spokes- fasteners and consumables for the commer- opportunities for business success not only and this November, UK Trade and Invest-
person Edwin Lacierda said the status of the cial, business jet and military markets. in the service sector but in manufacturing ment Director Derek Page will be meeting
$503-million North Rail project which remains Out of an initial list of 32 countries, B/E also,” said Lillie. British companies in Bristol, Newcastle
unfinished is being reviewed by DOTC Secretary Aerospace Inc. and its Leighton-Buzzard “The first phase of the investment is and Hinckley.
Jose De Jesus to find out if there is a need to division, B/E Aerospace UK Ltd., has chosen worth over US$ 30 million. This is good With the assistance of UK Trade and
renegotiate its existing contract. the Philippines to set up its manufacturing news for the Philippines, particularly since Investment's commercial services, B/E
“The results of the review are forthcoming,” facility to accommodate a multi-billion- the investment will create more than 300 Aerospace conducted extensive market re-
Lacierda said. dollar contract to manufacture galleys for new jobs locally. We hope the new Philip- search on several countries. The UK Trade
Lacierda said the DOTC reassumes jurisdiction the Airbus A350XWB, one of the new gen- pine Administration will take pro-active and Investment team at the British Embassy
over the project after the previous administration erations of wide-body aircraft. Completed measures to create a more attractive in- Manila were able to help the UK company's
gave administrative jurisdiction to the Bases Con- galley units will be shipped to Marseilles vestment climate for the Philippines, so decision to set up their manufacturing facility
version and Development Authority (BCDA). and then onwards to Toulouse, where the that there will be even more projects like in the Philippines.
He recalled that Senator Franklin Drilon
recently exposed the alleged overpricing of the DND probes P4-B
project, making it the most expensive railway in
the world at $25 million per kilometer.
helicopter project
Lacierda said there are also allegations that DEFENSE Secretary Voltaire Gazmin yesterday
$ 299 million was added as a “cost overrun” to ordered a full investigation over the reported ir-
the $503 million original contract price given regularities in the ongoing procurement of over P4
to contractor China National Machinery and billion worth of 10 helicopters for the Philippine Air
Equipment Corp. Group (CNMEG). Force and the Philippine Navy.
The 32.2-kilometer North Rail project runs Gazmin said he also held the processing of the
from Caloocan City in Metro Manila to Malolos bids and awards committee on the procurement
City in Bulacan province. pending the result of the investigation.
The Defense chief also directed the Department
Corona wants to transfer of National Defense (DND) assistant secretary for
Bar exams venue ALL FOR ONE
comptrollership Ernesto Boac, the concurrent chair-
man of the DND Bids and Awards Committee, to
SUPREME Court (SC)
ARMM governors agree to work with the Department of the Interior and Local Government in imple- defer further actions on the two projects, pending
Chief Justice Renato Corona menting programs that would ensure transparency in governance in the region and spur economic the conduct of the probe.
yesterday said that the Bar growth in one of the poorer areas of the country. From left to right – Lanao del Sur governor Mamintal
The first project is the acquisition of P3.2 million
examinations next year will Adiong, Maguindanao governor Esmael Magudadatu, Tawi-Tawi governor Sadikul A. Sahali, ARMM
no longer be held at the De governor Ansaruddin Adiong, DILG secretary Jesse M. Robredo, Basilan governor Jum Akbar, Sulu worth of eight attack helicopters for the Philippine
La Salle University (DLSU) governor Abdusakur Tan, and DILG undersecretary for Local Governance Austere Panadero. Air Force that was subjected to bidding last month.
on Taft Ave., Manila, where AFP moves to save cash-strapped RSBS Only one supplier, PZZ Swidnik of Poland, partici-
pated in the bidding.
a bomb exploded nearby last
September 26. THE cash-strapped AFP Retire- military service just last June, said The DND-BAC was at the post-qualification
Corona said the DLSU ment and Separation Benefits System he is heading the adhoc body that is phase with Swidnik before the deferment. The post-
management no longer want- yesterday announced that it is crafting crafting the bill, in coordination with qualification process, which includes the inspection
ed to serve as the venue for the Bar examinations even a proposed bill, to be endorsed to the other stakeholders in the AFP and of the aircraft offered, is preparatory to the issuance
before the bombing incident happened. Congress that will create a new body to at the Department of National. of the Notice of Award, a Notice to Proceed and a
This development came after an MK2 grenade was handle the pension system for military “Our initial discussion in our adhoc Letter of Credit.
thrown by a fraternity member in the middle of well- officers and men. group composed of five project teams
wishers on the last day of the Bar examinations that
injured 47 individuals, including law students and Bar
Newly retired Vice Adm. Emilio
Marayag, RSBS president, said the draft
is that we should have a new law that
would address the new entrants and let ERRATUM
examinees themselves. bill may be submitted to Congress in six the government bite the bullet of just The name of Mr. Henry Sy, Sr.'s wife
The Chief Justice said that the possible new venues months to one year even as he expressed funding (the pension of) those in the is Mrs. Felicidad Sy and not Elizabeth as
include the University of Santo Tomas (UST), Adamson hopes that this would be certified as an service now because all of them will published on Monday’s banner photo.
University (Adamson) and the Philippine International urgent bill by President Aquino. pass away anyway in due time, “ said We apologized for this.
Convention Center (PICC). Marayag, who retired from the Marayag. Ronnie Santos
4 Tuesday, October 5, 2010 5
Cesca raw ang nakipa-
ghiwalay sa binata.
Kung totoo ito, aba,
seridad kaysa sa dyowa
ni Robin Padilla.
Sabi ng ilang tweet- Taon ngayon Kris talks of reconciliation with Dra. Vicki Belo
in 2007, and both had
ng Magalonas!
inabot din ng mahigit er, bakit daw hindi ACTRESS and tele- Kris said that she
isang taon ang relasyon sagutin ni Mariel ang vision talk show host decided to sign up again their own controversies
ng dalawa. Noong una, mga akusasyon ni Kris Aquino is return- under the Belo Medical since then, what has
patago-tago pa sila at
marami pang kiyeme.
Toni. At bakit nga raw
maraming naririnig Elmo sobrang hot! ing to the fold of Belo
Group.
Ni-launch recently si
Group because she had
already felt what was
coming.
changed now that they
have renewed ties?
Kris replied meta-
Ayaw pa nilang aminin na kuwento tungkol BIRTH anniversary kahapon
na magdyowa sila at sa mga pinagsasabi ni Kris bilang bumabalik na “ H o n e s t l y, n u n g phorically, “Doktora told
ng nag-iisang Master Rapper, na endorser ng Belo Medi- nagne-negotiate kasi me before, ‘When you
feeling nila siguro ay Mariel about Toni kung
si Mr. Francis Magalona. Dapat ay cal Group last Sept. si Joji with Boy, I knew live with the truth, and
mga bagets pa sila. ang lahat ng ito ay wa-
46 years old na siya ngayon at kung 29 sa Red, Shangri-La that my marriage was you live by the truth,
Unti-unting uma- lang katotohanan.
min si Echo, at si Cesca Maging si KC Con- nabubuhay pa siya, malamang na Hotel, Makati. ending. So, I knew that you'll look your best.’
naman ay nadulas sa cepcion ay naging bik- proud na proud siya sa mga tina- Masaya si Kris sa I could do it, na wala Kasi, sinabi niya sa akin,
isang interview kaya tima rin ng sinasabing tamasang tagumpay ng kanyang pagbabalik niya sa akong iniilagan, wala ‘For the longest time,
naman napilitan na ang nagsososyal-sosyalang mga anak. grupo ni Dra. Vicki Belo akong nahihirapan pag- may heaviness’, daw sa
hitad na aminin na rin si Mariel. Bukod kasi kay Maxene na unang at ito ay isa lamang sa usapan. I was able to mata ko.”
ang totoong relasyon Kung anu-ano rin sumabak sa aktingan, sinundan kanyang mga proyekto sign with her again, be- Dra. Vicki blurted
niya kay Echo. daw ang sinabi ni Mari- naman siya ni Elmo na sobrang hot na sinimulan ngayong cause I knew what was out, “Yeah, look at her
Kahit hindi man el sa dalaga ni Sharon ngayon dahil hindi lang siya magal- taon. behind me.” now, she is glowing.”
nila aminin noon, very Cuneta. Nakarating na ing kumanta, sumasayaw pa sa Party Ganun din naman “It's really nice to Kris retorted, laugh-
Bewell-C Conducts Health Seminars at Watsons Drugstore obvious naman na sila nga kay KC na sinabi- Pilipinas gaya ng kaniyang ama. ang reaction ni Dra. have her back,” Dra. ing, “You think I'm blunt?
Just recently, Bewell-C, the non-acidic Vitamin C, held a mini-seminar to orient the newly-hired pharmacy assistants of Watsons na nga. Ang daming han diumano ni Mariel Una natin siyang nakita sa Vicki sa controversial Vicki remarked. She is even worse!”
Drugstore. Conducted by Dr. Rey Salinel and Gem Encarnacion, ----- of Bewell Manufacturing, the seminar aimed to inform the beses na nakita silang ang isang kaibigan na TV host. Kris replied, “I'm On a serious note,
Watsons staff about the importance of Vitamin C to one’s health. Held every month, this seminar not only further educates the Pilyang Kerubin, sumunod sa Kaya
magkasama sa mga gi- kung hindi lang daw “It has been three back with the best.” Dra. Vicki said that she
Watsons staff on basic healthcare but also strengthens Bewell’s position as the leading brand of non-acidic Vitamin C in the ng Powers kung saan komedi ang
market. With these series of mini-seminars Bewell-C hopes to improve the product knowledge of the sales staff so they can mikan, sa mall, sa PBA anak ni Sharon Cuneta years since we broke KRIS now sees a more mature
tema. up...,” Dra. Belo said at AQU
pass their newly-acquired knowledge to consumers. Bewell-C is available at leading drugstores nationwide. games tapos ayaw pa si KC at nunca itong At ngayon naman ay sa Bantatay INO VICKI BELO THE CHANGES Kris, “She's a better ver-
trabida. Ayaw nilang maniwala dahil the launching and press After that falling-out sion of Kris.

Mariel Rodriguez, inulan ng mga batikos!


at Ilumina. ‘di raw ako mukhang mataray. Pero conference.
Kaya naman kasama siya sa eventually, naniwala naman sila,” Sa ulat na inilabas
Top 10 Candy Cuties ng Candy wika ni Saab. ng Philippine Enter-

N
AKAKALOKA nilang umamin. magkakaroon ng show Magazine. Tanong ko sa kanya: “Ano na- tainment Portal (PEP),
ang nabali- Ngayon, aminin sa ABS-CBN. Nasabi nga niya sa amin na: man ang ginawa mo at sino ang the celebrity cosmetic
tang nakitang kaya nilang dalawa na Hanga nga kami kay “Masaya ako dahil na- kaeksena mo sa audi- doctor was referring to
naghahalikan diumano split na sila? KC dahil matalino ang pasama kaagad ako sa Top tion?” “Si Steph Prescott the issue that allegedly
sina KC Montero at *** naging sagot niya kung 10 Candy Cuties. I’ll do my iyun ka-eksena ko dito. involved Kris Aquino's
Pauleen Luna! Ang daming nag- pinaniniwalaan niya best para mag No.1 next ex-husband James Yap
Nanampal at nanabunot
May nakakita raw react sa The Buzz epi- ang tsismis na sinisir- year.” Saad ni Elmo. and an employee at one
ako talaga dahil ‘yun ang
na naglalaplapan ang sode noong Sunday aan siya ni Mariel. Marami rin ang of Belo's medical clinics.
dalawa habang nasa sabi sa akin, dapat daw
kung saan tinalakay ang Hindi raw niya nagtetxt sa akin na sana The controversy led to
swimming pool. ‘Yan awayang Mariel Rodri- narinig ang mga iyon totoo at hindi daya.”
ay mabigyan ng Kapuso So, nagampanan mo Kris's resignation as a
ang tsismis ngayon sa guez at Toni Gonzaga. pero ang ipinagtataka Belo endorser in 2007.
Network ng project sina naman ng mabuti yung
showbiz. Sa Twitter ay buma- niya, ang dami niyang
Hindi namin alam Elmo at Julieann San pino-portray mo na role
ha ng suporta para kay naririnig na hindi ROAD TO RECON-
kung paanong nagka- Toni. Kahit kami, kay maganda tungkol sa Jose. dun as kontrabida, at
Dahil bagay daw ang dalawa at CILIATION
roon ng connection ang Toni kami dahil mas mga pinagsasabi ni hindi ka ba nahirapan?
sobrang dami ang kinikilig sa tuwing The celebrity beau-
dalawa, at hindi rin na- higit siyang may sin- Mariel. “Yes, sa tingin ko naman na-
lalabas sila sa Party Pilipinas. Well ty doctor recalled that
man natsismis na na- gustuhan nila dahil kasama na nga Kris invited her for din-
gliligawan sina Pauleen bakit nga hindi!? PAK! ako sa project. Actually, hindi ako ner at her One Roxas
at KC. nahirapan dahil ginagawa naman residence last August
Baka naman ekse- Saab Magalona, bagong kon- namin ‘yan ni Maxene sa totoong
na lang iyan sa isang 6, together with Dra.
trabida! buhay,” biro pa ng dalaga.
teleserye, hindi kaya? Vicki's daughter Cristalle
Speaking of Elmo, may isa pang Dagdag naman ng mommy niya Henares; Jojie Ding-
At ginawan na lang Magalona na handa na ring sumabak
ng anggulo para pag- na nasa tabi lang . “Si Max talaga ang cong, consultant for the
bilang kontrabida via the upcoming branding and imaging
usapan. may gustong sumubok na magkon-
series “Ang Koreana.” of Belo Medical Group;
Anyway, nabasa pa trabida pero ayaw pumayag ng GMA.
At kasama nga si Saab sa nasa- ABS-CBN Business Unit
namin recently ang Siya kasi ang tunay na kontrabida sa
bing teleserye. head Deo Endrinal, cou-
tweet ni Pauleen. Sabi pamilya,” sabay tawa ni Pia.
niya, pinag-uusapan Anak siya rito ni Eula at pareho turier JC Buendia and a
Kaya naman proud na proud
silang gaganap na kontrabida.
KC CONCEPCION AT MARIEL RODRIGUEZ

nila ng kanyang parents few other friends.


Ano kaya ang nakain ni Saab din ang kasama ko sa programang
ang mga ex-boyfriend The dinner took
at mas pinili niyang mang api at Tweetbiz na si Maxene sa mga
niya. place after Kris came
manakit kesa maging bida? Kaya magandang oportunidad na du- back from her Disney
“Jap food for dinner.
naman chinika ko agad siya ng marating sa kaniyang mga kapatid. cruise.
Having the craziest con-
versation with my mom makita ko siya sa GMA-7 building PAK! “She invited me to
and dad. We're talking na naghihintay ng elevator kasama *** dinner at her house and
about my ex. And talk- ang kaniyang Mommy Pia. Para sa mga bitin pa sa makekre- I was hesitant from the
ing about RECONCILI- Nagkuwento si Saab kung paano mang chika, tumutok lang sa elevator to her apart-
ATION. What?!” say ni siya nakuha para sa “Ang Ko- TWEETBIZ! 8 p.m. at may replay ment. When she opened
Pauleen sa Twitter. reana.” ng 10:30 p.m., walang iba kundi sa the door, she hugged
*** “Ah, nag-audition ako. Nang Qtv11. Happy Birthday to my sister- me. Parang kinakaba-
Break na raw sina tinanong nila ako kung ano’yung in-law, Cynthia Mendoza! God Bless. han pa ako but when
Jericho Rosales at Ces- By Alex Brosas gusto kong i-audition, sabi ko kon- Sayonara! PAK! she opened, ‘Doktora!’
ca Litton. Ang tsika, si Parang wala lang.”
4 Tuesday, October 5, 2010 5
Cesca raw ang nakipa-
ghiwalay sa binata.
Kung totoo ito, aba,
seridad kaysa sa dyowa
ni Robin Padilla.
Sabi ng ilang tweet- Taon ngayon Kris talks of reconciliation with Dra. Vicki Belo
in 2007, and both had
ng Magalonas!
inabot din ng mahigit er, bakit daw hindi ACTRESS and tele- Kris said that she
isang taon ang relasyon sagutin ni Mariel ang vision talk show host decided to sign up again their own controversies
ng dalawa. Noong una, mga akusasyon ni Kris Aquino is return- under the Belo Medical since then, what has
patago-tago pa sila at
marami pang kiyeme.
Toni. At bakit nga raw
maraming naririnig Elmo sobrang hot! ing to the fold of Belo
Group.
Ni-launch recently si
Group because she had
already felt what was
coming.
changed now that they
have renewed ties?
Kris replied meta-
Ayaw pa nilang aminin na kuwento tungkol BIRTH anniversary kahapon
na magdyowa sila at sa mga pinagsasabi ni Kris bilang bumabalik na “ H o n e s t l y, n u n g phorically, “Doktora told
ng nag-iisang Master Rapper, na endorser ng Belo Medi- nagne-negotiate kasi me before, ‘When you
feeling nila siguro ay Mariel about Toni kung
si Mr. Francis Magalona. Dapat ay cal Group last Sept. si Joji with Boy, I knew live with the truth, and
mga bagets pa sila. ang lahat ng ito ay wa-
46 years old na siya ngayon at kung 29 sa Red, Shangri-La that my marriage was you live by the truth,
Unti-unting uma- lang katotohanan.
min si Echo, at si Cesca Maging si KC Con- nabubuhay pa siya, malamang na Hotel, Makati. ending. So, I knew that you'll look your best.’
naman ay nadulas sa cepcion ay naging bik- proud na proud siya sa mga tina- Masaya si Kris sa I could do it, na wala Kasi, sinabi niya sa akin,
isang interview kaya tima rin ng sinasabing tamasang tagumpay ng kanyang pagbabalik niya sa akong iniilagan, wala ‘For the longest time,
naman napilitan na ang nagsososyal-sosyalang mga anak. grupo ni Dra. Vicki Belo akong nahihirapan pag- may heaviness’, daw sa
hitad na aminin na rin si Mariel. Bukod kasi kay Maxene na unang at ito ay isa lamang sa usapan. I was able to mata ko.”
ang totoong relasyon Kung anu-ano rin sumabak sa aktingan, sinundan kanyang mga proyekto sign with her again, be- Dra. Vicki blurted
niya kay Echo. daw ang sinabi ni Mari- naman siya ni Elmo na sobrang hot na sinimulan ngayong cause I knew what was out, “Yeah, look at her
Kahit hindi man el sa dalaga ni Sharon ngayon dahil hindi lang siya magal- taon. behind me.” now, she is glowing.”
nila aminin noon, very Cuneta. Nakarating na ing kumanta, sumasayaw pa sa Party Ganun din naman “It's really nice to Kris retorted, laugh-
Bewell-C Conducts Health Seminars at Watsons Drugstore obvious naman na sila nga kay KC na sinabi- Pilipinas gaya ng kaniyang ama. ang reaction ni Dra. have her back,” Dra. ing, “You think I'm blunt?
Just recently, Bewell-C, the non-acidic Vitamin C, held a mini-seminar to orient the newly-hired pharmacy assistants of Watsons na nga. Ang daming han diumano ni Mariel Una natin siyang nakita sa Vicki sa controversial Vicki remarked. She is even worse!”
Drugstore. Conducted by Dr. Rey Salinel and Gem Encarnacion, ----- of Bewell Manufacturing, the seminar aimed to inform the beses na nakita silang ang isang kaibigan na TV host. Kris replied, “I'm On a serious note,
Watsons staff about the importance of Vitamin C to one’s health. Held every month, this seminar not only further educates the Pilyang Kerubin, sumunod sa Kaya
magkasama sa mga gi- kung hindi lang daw “It has been three back with the best.” Dra. Vicki said that she
Watsons staff on basic healthcare but also strengthens Bewell’s position as the leading brand of non-acidic Vitamin C in the ng Powers kung saan komedi ang
market. With these series of mini-seminars Bewell-C hopes to improve the product knowledge of the sales staff so they can mikan, sa mall, sa PBA anak ni Sharon Cuneta years since we broke KRIS now sees a more mature
tema. up...,” Dra. Belo said at AQU
pass their newly-acquired knowledge to consumers. Bewell-C is available at leading drugstores nationwide. games tapos ayaw pa si KC at nunca itong At ngayon naman ay sa Bantatay INO VICKI BELO THE CHANGES Kris, “She's a better ver-
trabida. Ayaw nilang maniwala dahil the launching and press After that falling-out sion of Kris.

Mariel Rodriguez, inulan ng mga batikos!


at Ilumina. ‘di raw ako mukhang mataray. Pero conference.
Kaya naman kasama siya sa eventually, naniwala naman sila,” Sa ulat na inilabas
Top 10 Candy Cuties ng Candy wika ni Saab. ng Philippine Enter-

N
AKAKALOKA nilang umamin. magkakaroon ng show Magazine. Tanong ko sa kanya: “Ano na- tainment Portal (PEP),
ang nabali- Ngayon, aminin sa ABS-CBN. Nasabi nga niya sa amin na: man ang ginawa mo at sino ang the celebrity cosmetic
tang nakitang kaya nilang dalawa na Hanga nga kami kay “Masaya ako dahil na- kaeksena mo sa audi- doctor was referring to
naghahalikan diumano split na sila? KC dahil matalino ang pasama kaagad ako sa Top tion?” “Si Steph Prescott the issue that allegedly
sina KC Montero at *** naging sagot niya kung 10 Candy Cuties. I’ll do my iyun ka-eksena ko dito. involved Kris Aquino's
Pauleen Luna! Ang daming nag- pinaniniwalaan niya best para mag No.1 next ex-husband James Yap
Nanampal at nanabunot
May nakakita raw react sa The Buzz epi- ang tsismis na sinisir- year.” Saad ni Elmo. and an employee at one
ako talaga dahil ‘yun ang
na naglalaplapan ang sode noong Sunday aan siya ni Mariel. Marami rin ang of Belo's medical clinics.
dalawa habang nasa sabi sa akin, dapat daw
kung saan tinalakay ang Hindi raw niya nagtetxt sa akin na sana The controversy led to
swimming pool. ‘Yan awayang Mariel Rodri- narinig ang mga iyon totoo at hindi daya.”
ay mabigyan ng Kapuso So, nagampanan mo Kris's resignation as a
ang tsismis ngayon sa guez at Toni Gonzaga. pero ang ipinagtataka Belo endorser in 2007.
Network ng project sina naman ng mabuti yung
showbiz. Sa Twitter ay buma- niya, ang dami niyang
Hindi namin alam Elmo at Julieann San pino-portray mo na role
ha ng suporta para kay naririnig na hindi ROAD TO RECON-
kung paanong nagka- Toni. Kahit kami, kay maganda tungkol sa Jose. dun as kontrabida, at
Dahil bagay daw ang dalawa at CILIATION
roon ng connection ang Toni kami dahil mas mga pinagsasabi ni hindi ka ba nahirapan?
sobrang dami ang kinikilig sa tuwing The celebrity beau-
dalawa, at hindi rin na- higit siyang may sin- Mariel. “Yes, sa tingin ko naman na-
lalabas sila sa Party Pilipinas. Well ty doctor recalled that
man natsismis na na- gustuhan nila dahil kasama na nga Kris invited her for din-
gliligawan sina Pauleen bakit nga hindi!? PAK! ako sa project. Actually, hindi ako ner at her One Roxas
at KC. nahirapan dahil ginagawa naman residence last August
Baka naman ekse- Saab Magalona, bagong kon- namin ‘yan ni Maxene sa totoong
na lang iyan sa isang 6, together with Dra.
trabida! buhay,” biro pa ng dalaga.
teleserye, hindi kaya? Vicki's daughter Cristalle
Speaking of Elmo, may isa pang Dagdag naman ng mommy niya Henares; Jojie Ding-
At ginawan na lang Magalona na handa na ring sumabak
ng anggulo para pag- na nasa tabi lang . “Si Max talaga ang cong, consultant for the
bilang kontrabida via the upcoming branding and imaging
usapan. may gustong sumubok na magkon-
series “Ang Koreana.” of Belo Medical Group;
Anyway, nabasa pa trabida pero ayaw pumayag ng GMA.
At kasama nga si Saab sa nasa- ABS-CBN Business Unit
namin recently ang Siya kasi ang tunay na kontrabida sa
bing teleserye. head Deo Endrinal, cou-
tweet ni Pauleen. Sabi pamilya,” sabay tawa ni Pia.
niya, pinag-uusapan Anak siya rito ni Eula at pareho turier JC Buendia and a
Kaya naman proud na proud
silang gaganap na kontrabida.
KC CONCEPCION AT MARIEL RODRIGUEZ

nila ng kanyang parents few other friends.


Ano kaya ang nakain ni Saab din ang kasama ko sa programang
ang mga ex-boyfriend The dinner took
at mas pinili niyang mang api at Tweetbiz na si Maxene sa mga
niya. place after Kris came
manakit kesa maging bida? Kaya magandang oportunidad na du- back from her Disney
“Jap food for dinner.
naman chinika ko agad siya ng marating sa kaniyang mga kapatid. cruise.
Having the craziest con-
versation with my mom makita ko siya sa GMA-7 building PAK! “She invited me to
and dad. We're talking na naghihintay ng elevator kasama *** dinner at her house and
about my ex. And talk- ang kaniyang Mommy Pia. Para sa mga bitin pa sa makekre- I was hesitant from the
ing about RECONCILI- Nagkuwento si Saab kung paano mang chika, tumutok lang sa elevator to her apart-
ATION. What?!” say ni siya nakuha para sa “Ang Ko- TWEETBIZ! 8 p.m. at may replay ment. When she opened
Pauleen sa Twitter. reana.” ng 10:30 p.m., walang iba kundi sa the door, she hugged
*** “Ah, nag-audition ako. Nang Qtv11. Happy Birthday to my sister- me. Parang kinakaba-
Break na raw sina tinanong nila ako kung ano’yung in-law, Cynthia Mendoza! God Bless. han pa ako but when
Jericho Rosales at Ces- By Alex Brosas gusto kong i-audition, sabi ko kon- Sayonara! PAK! she opened, ‘Doktora!’
ca Litton. Ang tsika, si Parang wala lang.”
6 Tuesday, October 5, 2010

Bicol’s top products


Ni McJoe
Complete the grid so every row, column
PALAISIPAN Thelma Onego on display at trade fair
THE homegrown products of the Bicol region will be on
and 3 x 3 box contains every digit display at the Orgullo Kan Bikol-Regional Trade Fair (OKB-RTF)
6. Simbolo
from 1 to 9 inclusively. from October 7 to 10 at Megatrade Hall 2, 5th Level, Bldg. B,
ng arsenic SM Megamall, Mandaluyong City.
7. Pitaka The longest running DTI-organized trade fair in the Philip-
8. Bayan sa Albay pines, OKB-RTF is an annual marketing event where Bicol’s
9. Kulay ng homegrown entrepreneurs are afforded valuable market
kabayo exposure. It showcases the distinct products, ethnic foods, and
10. Korona delicacies of the Bicol Region.
ng tandang “DTI remains committed to provide its clients – the micro,
15. Buson small, and medium enterprises (MSMEs) – better avenues to
17. M-----k; Malalim promote their fine products. By way of this trade fair, we enjoin
21. Lugar sa Japan domestic and foreign buyers to take a closer look and become
22. Ibahag more aware of what our homegrown MSMEs produce. We also
23. Sambit ng encourage our MSMEs to continuously improve and become
nanunukso more globally competitive despite difficult times,” Department
of Trade and Industry (DTI)-Bicol Regional Director Jocelyn
24. Halamang palma
L.B. Blanco said.
25. Lider ng Kuwait
With the theme “Weaving Opportunities,” the OKB-RTF
26. Mataas na baraha
2010, now on its 14th year, will unite opportunities in pursuit of
PAHALANG 30. Umiral 27. Tugma
Previous puzzle solution fresh markets for these entrepreneurs.
31. Pangalan 28. Iyon For this year, a total of 103 manufacturers/exhibitors will join
1. Kisap ng lalaki 29. Porma the event – 32 will come from Albay, 22 from Camarines Sur, 10
8. Kahoy pag inulit 32. Salin from Catanduanes, 18 from Sorsogon, 5 from Masbate, 10 from
11. Istima 33. Kait Camarines Norte, and 8 are Comprehensive Agrarian Reform
12. Kamukha 34. Inis Program (CARP) beneficiaries.
13. Punyagi 35. Kahoy It will feature 20 new participants, who will now be given full
14. Baryo marketing assistance by the DTI via this trade fair.
16. Daloy PABABA The Department of Tourism (DOT) will also join as an
17. Pagkukulang institutional exhibitor.
18. Isda 1. Kamoteng In tandem with the event is the Bicol Investment Confer-
19. Hawak kahoy ence (BICon), which is slated on October 8 at 1 p.m. at the SM
20. Hulapi 2. Tanungin Megamall Conference Center.
21. Namangha 3. Kakaning Intsik BICon aims to present potential Bicol investment areas/
22. Idamit 4. Ihanda projects for promotion to investors and synchronize investment
24. Doktora ng hayop 5. Sayaw sagot sa nakaraan promotion activities by stakeholders and concerned institutions
in Bicol.

Roadblocks to good governance cited Good job, Philippines! On DZRJ 810 am


in ethics and accountability forum BARBIE ATIENZA,
noted Public Relations and
topics and features that
listeners may find useful in
Fiscal weakness, loss of public trust the first beneficiaries of an ethically account- Human Resource Manage- doing a good job in what-
and lack of popular support are the three able civil service and are also the first victims
major threats to the civil service that hamper of failure, breakdown and weakening of ment practitioner, is back ever they do. There would
good governance. ethical responsibilities. “Therefore, Filipinos on air over DZRJ 810 AM be tips and pointers for job
This was highlighted by former Health have a prime interest in an ethically account- every Saturday at 10a.m.-12 seekers that will hopefully
Undersecretary Dr. Mario M. Taguiwalo able civil service.” noon in the program “Good help improve their suc-
during the Consultation Workshop on Ethics Also during the consultation workshop, Job, Philippines”. cess rate in their quest for
and Accountability in Government conduct- issues on appointment system, performance The program is a wel- employment.
ed recently by the Civil Service Commission evaluation and disciplinary process surfaced come respite from the usual Other career enhanc-
(CSC) at the PNP Multi-Purpose Center, as the top three areas related to ethics and everyday fare of bad news ing and workplace matters
Camp Crame, Quezon City. accountability that must be addressed to
and scandals that hug the will likewise be taken up to
Dr. Taguiwalo, a much sought after con- improve good governance in the country.
sultant on various developmental concerns On the appointments system, the partici- airwaves during the entire assist currently employed
and chairman of the Committee to Energize pants pointed out that the practice of issu- week. listeners to do better and
the Bureaucracy under the administration of ing appointments based on palakasan and GJP focuses on posi- move up in their jobs.
then President Corazon Aquino, led a select political debt has compromised the value tive news of the week and Entrepreneurial and English. DZRJ 810 AM is
group of 40 government executives from of merit and fitness. They said that most of offers congratulatory and management skills for the only all-English AM
different agencies in discussing the prevail- these appointments are made at high rung encouraging commentaries, managers and busi- radio station in the country
ing issues on ethics and accountability in positions and, thus, are critical to managing paying tribute to the men ness people will also be and is dubbed as ‘Voice of
government. the delivery of public services. discussed in the weekly the Philippines’.
and women behind these
During the event, Dr. Taguiwalo said that A performance evaluation system that “Through our program-
these threats to the civil service can be ad- would more accurately and objectively developments. show. Noted resource
dressed if the current generation of Filipinos reflect the level of individual and organiza- “For a change, we get to guests and personalities ming in English, we hope to
tails the path of ethics and accountability, or tional performance was also identified as a start enjoying the weekend will be gracing the pro- help somehow in improving
“daang matuwid”. tool in improving ethics and accountability with thoughts of what’s gram as well. Phoned-in our people’s proficiency and
“Regardless of what has happened in in government. good about our country and texted questions, com- adeptness to English, which
the past and what continues to happen now, They also pressed the need for political ourselves, and how to make ments and greetings are is the primary international
Filipinos from different sectors of society can will in dealing with erring public officials and things even better,” Barbie welcome. business language. We all
do something to strengthen ethical account- employees. Due process must be stream- says. The medium of the know this is important if we
ability in the civil service,” he stressed. lined to ensure fair and expeditious handling
Another highlight of the program, like all other are to be globally competi-
He added that Filipinos themselves are of administrative cases.
program are job-related programs in the station is tive,” Barbie adds.
Tuesday, October 5, 2010 7
More funds
for peace
process
MALACANANG has
proposed a jacked up
P235-million budget for
the Office of the Presiden-
tial Adviser on the Peace
Process (OPAPP) for next
year to give the agency the
needed financial boost so
it could hasten and com-
plete its work, which in-
cludes peace negotiations VETERANS BANK INAUGURATES MALOLOS BRANCH
Philippine Veterans Bank officials lead special guests in the ribbon-cutting ceremony to mark the inauguration of
with the Muslim rebels in PVB-Malolos, the bank’s second branch in the province of Bulacan. PVB Malolos is part of the Bank’s “10 in 2010”
the South. branch expansion program. Photo shows (L-R) Dioscoro Valenzuela and Constancio Serrano, 1st and 2nd District of
OPAPP Secretary Bulacan commanders of the Veterans Federation of the Philippines; Belinda Bartolome, Bulacan provincial treasurer;
Teresita Quintos Deles PVB EVP and Branch Banking head Jesus Vicente Garcia; Bulacan provincial administrator Jim Valero; PVB Malolos
Branch head Perlito Dimla; Bulacan provincial accountant Marites Friginal; Bulacan vice-governor Daniel Fernando;
presented the agency’s and PVB President and CEO Ricardo Balbido Jr.
budget for next year be-
fore the House commit- P1M reward for capture of blast suspects
tee on appropriations
A P1-million reward for the immedi- School’s Fraternal Order of Utopia.
chaired by Rep. Joseph
ate arrest of the persons behind the explo- “The NBI was approached last
Emilio Abaya (1st District,
sion outside the De La Salle University Saturday so I'm making the announce-
Cavite).
Of the P235 million, (DLSU) campus in Manila last Sept. 26 ment now that a group of businessmen
Deles said P124.6 mil- has been offered by a group of business- is offering a P1-million reward,” NBI
lion will go to the peace men, the National Bureau of Investiga- Director Magtanggol Gatdula said in
negotiation with the Moro tion (NBI) reported yesterday. a press briefing yesterday.
Islamic Liberation Front This follows the P200,000 reward The group of businessmen re-
(MILF). earlier pledged by the Ateneo Law quested not to be named.

Our Daily Bread


line ads
On a recent radio program, the hosts spoke
with a “crisis management” expert about how loans Sampaguita St.
Marikina Lot
www.premierecarloan.com 480sqm@7000/sqm
a celebrity can recover from a public relations
disaster. This specialist said one of the keys
Call 415-7553 or 774-1099
6% P.A. Bnew/Used cars
Sumulong, Mambugan,
Antipolo Lot Above normal rainfall seen in last quarter
145sqm@5500/sqm
was to build strong allies who can help the star Car Loan / car Lateral Greenpark-Cainta THE Philippine At- ate La Nina event is ber and December shall
(02)9077121 • 09151980332 Verdana St. Lot
A=200@8500/sqm, mospheric, Geophysi- likely to continue at have one to two each.
rehabilitate his or her image. In other words, it 0921-6774142 CHARLIE
2BR BUNG.1.8M MASINAG cal and Astronomical least until the first three She further added
is vital when in trouble to get the right help. services FA-40, LA-78 “NO FLOOD”
09212276327/023697578 Services Administration months of 2011. that La Nina phenom-
That is wise counsel, for at the heart of all Low Rates New Adventure
For sale. Kassel Condo (Pagasa) has forecast an She showed to the enon affects the occur-
for Hire 486-9951
crisis management is recognizing that we can’t 0926-7248045
Rem. 601 / 31sqm above normal rainfall press a graph indicating rence of these tropical
unfurnished. Pasay Taft,
accomplish everything on our own. Some chal- occurrence in the last a forecast of below nor- cyclones.
LIPAT BAHAY Vito Cruz. Sylvia Rodriguez
lenges are too big. Some mountains are too high. CLOSED VAN 896-4656 / 8964875 quarter of this year. mal rainfall in almost Meanwhile, Aldc-
0917-5252876
In our own seasons of crisis, it is critical that we
Tel. 985-6303 * 707-4663 Dr. Flaviana D. Hi- all parts of the country zar Aurelio, Pagasa
CP – 0918-6410756 Affordable townhouse
in QC 2.48M, H&L in lario, chief of Pagasa's in October but rainfall weather specialist I, in
have help. That’s why it’s comforting to know Affordable Houses in QC Antipolo 1.45M Climatology and Agro- becomes above normal his weather update for
that we have the strongest ally possible. Francis 0918-4700130 Francis 0918-4700130
meteorology Division, in Western Luzon in Monday and the next
www.francismec.sulit.com.ph
King David knew about that ally. In Psalm opportunities told a press conference November, spreading two days, said Luzon
Nissan Urvan for Rent!
18:6, he affirmed, “In my distress I called upon 240-3530 / 0932-6235026 Hiring Field Sales Agent that La Nina is likely to its above normal status will have isolated rain-
For Metro Manila Area
the Lord, and cried out to my God; He heard health products Call: Mr. Cunanan 4922339
occur during the Octo- almost throughout the showers and thunder-
my voice from His temple, and my cry came No. 1 Diet Products. Email: jeg316@yahoo.com ber-November-Decem- country in December. storms while Visayas
before Him, even to His ears.” There is no Safe & proven 0927-3727537 (Mark-09284500617). ber period as indicated She added that Pa- and Mindanao will be
buy & sell Job Hiring- open to all courses by the Southern Opera- gasa forecasts three to rainy due to the inter-
greater help in our time of need than God. He Ms. Veronica-0918-
4882656/0915-6880510 tion Index (SOI) with a four tropical cyclones in tropical convergence
alone can carry us through the trials and crises 1BR Condo
October while Novem- zone (ITCZ).
7.5k/mo. No D/P positive number.
of life, and we have His word that He will never Company Nurse (RN)
nr. MRT contact: Michelle 0939-8050913 When SOI is in the
leave us nor forsake us (Heb. 13:5). 0917-9627576
negative it is the El Nino
COMPANY HIRING
When crisis hits, we don’t have to stand LA VERTI CONDO Ms. Morgan -0999-435-6152 phenomenon.
9K A MONTH 0915-688-0510
alone. We have the right help. We can depend CP 0922-8206021
Dr. Hilario said La
on God to be the greatest ally we could ever NEAR LA SALLE Job Opening [Pasay Based] Nina condition is now
Mr. Bryx 0999-422-4457
know. Lean on Him. 14 hectares farmland, present in the south
P12M with irrigation Work from Home!!!
Part/full time: 10-30k/month
equatorial Pacific Ocean
with mango tree fruit bearing
with piggery 5 houses www.peaklifestyle.com/eagles. where cold conditions,
When a crisis looms before you, contact: Marietta 0917-5824770 Text 0908-1952711 which started in July
Don’t face it on your own; House & Lot in Country Hotel Training for abroad. Room 2010, continue to per-
Attendant, F/B, Front Desk
Seek advice from godly counsel, Homes Tagaytay. P2.5M
091-84830973 or 994-2731
sist and are further
0922-8758396330sq.m.
And take it to God’s throne. —Sper 3 bedrooms Wanted! Solna 125 operator
strengthened.
http://ramilisrael.sulit.com.ph Call 7435712 Look for Jon The weak to moder-
8 Tuesday, October 5, 2010

Meralco’s blazing Letran


clinches
debut at PBA Final Four
ROOKIE team Meralco Bolts etched a victory in
their return to the Philippine Basketball Associa- LETRAN drew
strength from a lean but
tion (PBA) Sunday night, getting a nail-biting 73-72
mean seven-man rotation
win against Barangay Ginebra during the start of
as it downed St. Benilde,
the 2010-2011 PBA Philippine Cup at the Araneta
91-86, yesterday to clinch
Coliseum. the last Final Four berth
Nelbert Omolon got away with a solid double- in the juniors’ division of
double performance while Mac-Mac Cardona added the 86th NCAA basketball
12 points, including the game’s most important tournament at The Arena
basket, giving Meralco a victorious comeback from in San Juan City.
the old MICAA days. Mark Cruz, young
Cardona came through with a tough turnaround brother of pro-ball player
shot off two defenders with 32 seconds left then the Marvin, sizzled anew
Bolts made the necessary defensive stoppages as with 25 points he laced
they overcame the Kings. with eight assists, four
“It was so nice for Meralco to win its first game,” said rebounds and three steals
coach Ryan Gregorio, the three-time champion bench to seal the Squires to their
tactician with his former team B-MEG Derby Ace. second straight do-or-die
“I just pretty much challenged them to make the playoff win and the fourth
NOWHERE TO GO BUT UP and last spot in the Final
necessary stops in the end. Inasmuch as we missed Veteran cager Mac-Mac Cardona of the rookie team Meralco Bolts gets surrounded by four Barangay Ginebra Gin Kings Rudy
Hatfield, Mike Cortez, Mark Caguioa and John Billy Mamaril during the Philippine Basketball Association opening game Sunday Four.
crucial free throws, we made defensive efforts that
at the Araneta Coliseum. TUNYING PENAREDONDO Letran, which hurdled
bailed us out of trouble,” Gregorio also said.
Jose Rizal in an emo-
A grand festival of lights, colors and sound high-
tional duel Saturday, will
lighted the opening ceremonies which ushered in
the Meralco-Ginebra game.
The Sta. Lucia ball club, longtime PBA governor
Big Dome dumagundong! then take on powerhouse
San Beda tomorrow.
BONGGA! years, he's still running and The Red Cubs, who
Buddy Encarnado and immediate past commissioner topped everyone after the
Iyan lang ang masasabi namin defending.
Sonny Barrios were given plaques of appreciation double-round elimina-
sa opening rites ng PBA All- Yung iba nga, mas bata pa,
for their contribution to the league. tion with a 14-2 (win-loss)
Filipino conference noong Linggo ilang taon lang sa liga, hindi na
Providing glitz and glamour in the night were slate, would need just
sa Araneta Coliseum. nakakakuha ng bagong kon-
the bevy of beauties that served as muses to the one win from barging
Napakaraming tao sa Big trata.
teams. into the best-of-three
Dome, hindi lamang dahil sa *** championship.
Powerade Tigers (formerly Coca-Cola) stole the
opening kundi dahil may laro ang Hindi pa makakalaro si James San Sebastian and
thunder in parading Vice Ganda as muse. It had
Ginebra San Miguel. Yap para sa Derby Ace. Perpetual Help, which
Pokwang as muse in 2008 and 2009.
Given na iyan with or without the opening Hindi pa healed completely iyung wound niya finished the elims at sec-
Pacquiao, Margarito rites, mapupuno pa rin ang Araneta dahil nga sa
Ginebra.
sa ilong matapos itong maoperahan.
Hindi pa rin siya nakapag-practice sa team.
ond and third with 12-4
and 10-6 slates, respec-
to rejuvenate fight Malalaman natin kung magiging maganda ang Wala din si Kerby Raymundo at ‘di pa rin okay tively, collide in the other
fans in November turnout ng box-office ng PBA this season.
Baka kasi mamaya, tuwing may laro na na-
si Mark Pingris. Kaya medyo tagilid ngayon ang
lakas ng Derby Ace.
Final Four pairing with
the former needing just a
TOP Rank Promotions big boss Bob Arum and man ang Ginebra at tsaka lang mapupuno ang *** triumph to advance.
his team are pitching in their part in an effort to Araneta. Tapos na ang NCAA kaya ngayon, nakatuon Mc Jour Luib un-
elevate the sport of boxing by putting together *** naman ang pansin ng college basketball fans sa loaded 22 points while
memorable fights that are entertaining, explosive, Magandang debut para sa Meralco Bolts ang NCAA Final 4. Aldrin Serafica and Ivan
and marketable. nangyari sa first game ng PBA All-Pinoy. Mag-uumpisa na bukas ang ladderized semis Villanueva scattered 12
As Americans prepare to wrap up autumn and Kung tutuusin, malakas din ang Meralco. ng NCAA. apiece to seal it for the
head into winter, the great exchanges of leather land- Aba, dapat na din bantayan ng ibang teams ang In the meantime, naghihintay lang ang San Beda Squires.
ing will help get fans through winter, remaining hot team ni Coach Ryan Gregorio. Red Lions ng kanilang makakalaban sa Finals. YOG veteran Mi-
for the sport and looking forward to the New Year. *** And with a thrice-to-beat advantage sa kanil- chael Pate unloaded 23
On November 13, 2010, fight fans will witness the Malakas pa rin si Asi Taulava. ang kakaharapin, parang virtual champs na ang points. He spiked with
highly anticipated title fight for the vacated World Nasa 37 years old na si Asi pero palaban pa Red Lions. five boards and four as-
Boxing Council Jr. middleweight championship din. Pero siyempre, hindi papayagan iyan ng Heavy sists while Thomas Torres
under the stars of Texas. Two anticipated fights Hindi na siya kasinglakas nung dati pero sa edad Bombers, Cardinals at Stags. added 14 points but the
slated for November and December are promoted niyang iyan, okay pa din ang performance niya. Para sa kanila, pagdating sa basketball, walang Junior Blazers just didn’t
by Top Rank Promotions. Matagal na si Asi sa PBA, and after many imposible. have enough firepower in
Two men, two goals, both are hoping to exit the end.
the gates of Cowboys Stadium in Arlington, Texas
celebrating a victory that will pave the way for a RP team settles for 50th place in World Chess Olympiad
better tomorrow. RICHARD BITOON bowed to fellow In- Teammates Grandmasters (GMs) tiebreak was applied, the Pinoy woodpusher
In my professional opinion, both fighters have ternational Master (IM) Aleksandr Volodin Wesley So, John Paul Gomez and Darwin landed 50th place overall, the country’s
something to prove on November 13. If Manny Pac-
in the closing round of the 39th World Chess Laylo settled for draws against GM Kaido worse performance in the biennial meet.
quiao (51-3-2, 38 KO) wins this tough title fight, he
Olympiad at the Complex “Arena Ugra” of Kulaots, GM Meelis Kanep and IM Olav The country finished 46th in the 38th
hopes to prove unequivocally, that he is the greatest
fighter of the current boxing generation. Khanty-Mansiysk, Russia, as the 37th-seed Sepp, respectively. edition of the event in Dresden, Germany
His opponent, Antonio Margarito (38-6, 27 KO) RP team settled for 50th place. The RP team garnered a total of 12 match topped by Armenia.
hopes to show that he can win a great fight, and With Bitoon’s loss, the RP team suffered points after 11 rounds of competition. The Filipinos logged their best-ever fin-
erase doubt over the validity of his career using his a 1.5-2.5 defeat against its final opponent Actually, the RP team shared 49th to ish in 1988 in Thessaloniki, Greece where
natural God-given talent. 48th-seed Estonia on Sunday. 63rd place, but after the Sonneborn-Berger they placed seventh.

Похожие интересы