You are on page 1of 51

DICTIONARY FOR THE CRIMINAL

JUDICIAL COOPERATION GLOSSARY


EN-CZ-HR-HU-PL
Language Training in the Field of Judicial Cooperation in Criminal
Matters in the EU (JUST/2013/JPEN/AG/4603)
Abduction - Adjudge
1

A English
abduction
Croatian
nasilno odvođenje,
Czech
únos
Hungarian
jogellenes elvitel
Polish
uprowadzenie
otmica (gyermeké)
abscond kriti se od uprchnout; megszökik és zbiec, uciec
pravosuđa skrývat se před elrejtőzik
spravedlností
in absentia u odsutnosti v nepřítomnosti érintett távollétében zaocznie / pod
történő nieobecność
oskarżonego

accessibility dostupnost dostupnost hozzáférhetőség dostępność


accessory sudionik u užem spoluviník bűnsegéd pomocnik
smislu, poticatelj
ili pomagatelj
accomplice sudionik u širem spolupachatel bűnrészes współsprawca
smislu
accrue nastati, prirasti vzniknout, nastat felgyűlik (kamat) narastać, pochodzić,
przysługiwać
accusation optužba obvinění, megvádolás oskarżenie
obžaloba
accusatorial akuzatorni obžalovací akkuzatórius kontradyktoryjny
(způsob řízení)
accused optuženik obviněný vádlott oskarżony
acquis pravna stečevina acquis (právní vívmányok dorobek wspólnotowy,
řád) dorobek prawny UE
acquit osloboditi optužbe zprostit viny felment uniewinnić
acquittal oslobađajuća osvobozující felmentés uniewinnienie
presuda rozsudek
Act akt; zákon aktus, cselekmény ustawa; akt prawny
zakon (donosi
parlament)
action for tužba radi žaloba na semmisségi kereset skarga o stwierdzenie
annulment poništenja neplatnost nieważności (Artykuł
263 TFUE)
action for postupak radi žaloba na mulasztás skarga na bezczynność
failure to act propusta tijela da nečinnost megállapítása iránti (Artykuł 265 TFUE)
djeluje kereset
action for tužba zbog žaloba pro kötelezettségszegés skarga o stwierdzenie
failure to fulfil neispunjenja nesplnění závazků megállapítása iránti uchybienia
obligations obveza kereset zobowiązaniom
państwa
członkowskiego
(Artykuły 258, 259 i
260 TFUE)
action seeking tužba radi naknade žaloba pro kártérítés iránti skarga i naprawienie
compensation štete náhradu škody kereset szkody (Artykuł 268
for damage TFUE)
adjudge presuditi rozhodnout (ve elbírál zasądzać
věci)

1
Administering state – Appelant
2

A
English
administering
Croatian
država presuđenja
Czech
spravující stát
Hungarian
átvevő állam
Polish
państwo wykonania
state
administration pravosuđenje výkon igazságszolgáltatás wymiar sprawiedliwości
of justice spravedlnosti
admissibility of dopuštenost přípustnost bizonyíték dopuszczalność dowodu
evidence dokaza důkazů elfogadhatósága

admission of prihvaćanje dokaza přijetí důkazů bizonyíték elfogadása dopuszczenie dowodu


evidence
adopt measures usvojiti mjere přijmout opatření intézkedéseket fogad podejmować środki
el
adversarial kontradiktorni, kontradiktorní akkuzatórius kontradyktoryjny
akuzatorni (způsob řízení)
(postupak)
adversary 1.kontradiktorni odpůrce akkuzatórius przeciwnik
(postupak)
2. protivna stranka
adverse nepovoljna nepříznivý hátrányos negatywne skutki
consequence posljedica důsledek következmény
advocate nezavisni generální advokát főtanácsnok Rzecznik Generalny
general odvjetnik (Sud
Europske unije)
age of sexual dobna granica za věk pohlavní beleegyezési korhatár wiek przyzwolenia
consent stupanje u spolne dospělosti (szexuális kapcsolat
odnose létesítéséhez)
aggravating otegotna okolnost přitěžující súlyosbító körülmény okoliczności obciążające
circumstance okolnost
aggravation otežavanje, zhoršení súlyosbítás obostrzenie
pogoršanje
aggrieved party oštećenik poškozená / sértett fél pokrzywdzony
dotčená strana
A-item A-lista položka A vita nélküli napirendi kwestie typu „A”
pont
Alert in the Upozorenje u záznam v a második generációs wpis w Systemie
Schengen Šengenskom Schengenském Schengeni Informacyjnym Schengen
Information informacijskom informačním Információs drugiej generacji (SIS II)
System (SIS II) sustavu (SIS II) systému Rendszeren belüli
riasztás
allegation navod, tvrdnja tvrzení állítás zarzut

alleged navodni údajný állított domniemany


allowances to naknada troškova svědečné tanúként bíróság előtt koszty poniesione przez
witnesses za svjedoke megjelenő személyek świadków w związku z
számára biztosított wezwaniem na
költségtérítés przesłuchanie
amnesty amnestija amnestie amnesztia amnestia
appeal žalba odvolání fellebbezés odwołanie
appellant žalitelj odvolávající se fellebbező fél apelant
strana

2
3

BailEnglish
- Burglary
bail
Croatian
jamstvo
Czech
kauce, záruka
Hungarian
óvadék
B
Polish
poręczenie
stawiennictwa
banking secrecy bankovna tajna bankovní banktitok tajemnica bankowa
tajemství
Bar odvjetništvo (v)vyloučit, (eljárási) akadály zakazywać; przeszkoda
nepřipustit;
(n)překážka,
zábrana
barrister (UK) odvjetnik s (UK) advokát (UK) felsőbb bíróság barrister - brak
pravom zastupanja előtt felszólalásra polskiego
pred višim jogosult ügyvéd odpowiednika-
sudovima
battery zlostavljanje použití násilí proti tettlegesség pobicie
osobě; ublížení na
těle
bench klupa; lavice soudce; bírói pulpitus;bírói ława sędziowska
sudstvo soudce pozíció; a bíróság
bias pristranost podjatost elfogultság stronniczość,
biased pristran podjatý elfogult stronniczy
bilateral dvostrani ugovor dvoustranná kétoldalú umowa dwustronna
agreement dohoda megállapodás
bill of optužnica návrh obžaloby vádirat akt oskarżenia
indictment
binding obvezujući závazný kötelező erővel bíró prawnie wiążąca/y
binding force obvezujuća snaga závaznost kötelező erő moc wiążąca
binding time obvezujući rok promlčecí lhůta kötelező erejű wiążące terminy
limit határidő
biometric data biometrijski podaci biometrické údaje biometrikus adatok dane biometryczne
B-item B-lista položka B vitára bocsátott kwestie typu „B”
napirendi pont
blackmail ucjena vydírání zsarolás szantażować
bona fide dobra vjera; u v dobré víře jóhiszem w dobrej wierze
dobroj vjeri
breach povreda porušení megszegés naruszenie
(szerződésé, jogi
előírásé)
Bribery primanje i davanje úplatkářství vesztegetés naruszenie
mita
Budapest Budimpeštanski usnesení Rady Budapesti Ütemterv przyjęty w
roadmap putokaz Evropské unie o Budapeszcie
souhrnu opatření harmonogram prac w
na posílení práv a sprawie ochrony ofiar
ochraně obětí, przestępstw
zejména v
trestním řízení
burden of proof teret dokazivanja důkazní břemeno bizonyítási teher ciężar dowodowy
burglary teška krađa krádež; vloupání betörés włamanie
(provaljivanjem)

3
4

Carousel
English fraud – C
carousel fraud
hild prostitutionCzech
Croatian
kružna prijevara, řetězový
Hungarian
körhintacsalás
C
Polish
oszustwa karuzelowe
PDV vrtuljak (kolotočový) / oszustwa z udziałem
podvod „znikającego”
podmiotu
gospodarczego
case law sudska praksa precedenční právo esetjog Orzecznictwo
Case Sustav upravljanja systém řízení Eurojust ügyviteli System Zarządzania
Management predmetima pri případů Eurojustu rendszer Sprawami
System (CMS) of Eurojustu
the Eurojust
cassation kasacija kasační soud megsemmisítés kasacja

cassational kasacijske ovlasti kasační pravomoc megsemmisítési, uprawnienia


powers kasszációs jogkör kasacyjne

catalogue kataloška kaznena katalog trestných katalógus- przestrzępstwa


offences djela činů bűncselekmények katalogowe
categories of data kategorije podataka kategorie údajů adatkategóriák kategorie danych
caught while uhićen/a u tijeku chycen/a při bűncselekmény złapany w trakcie
perpetrating a počinjenja kaznenog páchání trestného elkövetése közben popełniania
crime djela činu tetten ért przestępstwa /
złapany na gorącym
uczynku

CELEX number CELEX broj číslo CELEX CELEX-szám numer CELEX

Cell ćelija cela zárka cela

central authority središnje tijelo ústřední orgán központi hatóság organ centralny
challenging the osporavanje zpochybnění az őrizetbe vétel zakwestionowanie
lawfulness of the zakonitosti uhićenja legality zatčení törvényességének zgodności z prawem
arrest kétségbe vonása aresztowania
charge optužba obžaloba vád zarzut
Charter of Povelja o temeljnim Listina základních Az Európai Unió Karta praw
Fundamental pravima Europske práv Evropské unie Alapvető Jogok Kartája podstawowych Unii
Rights of the unije Europejskiej
European Union
chief public glavni državni vedoucí státní legfőbb ügyész szef prokuratury
prosecutor tužitelj zástupce
Child dijete dítě gyermek nieletni
child dječja pornografija dětská pornografie gyermekpornográfia pornografia dziecięca
pornography
child prostitution dječja prostitucija dětská prostituce gyermekprostitúció prostytucja dziecięca

4
5

ChildEnglish
child sex tourism
Compelling reason
sex tourism –Croatian Czech
dječji seksualni dětská sexuální
Hungarian
gyermekszex-turizmus
C
Polish
turystyka
turizam turistika seksualna
związana z
wykorzystywanie
m dzieci /
dziecięca turystyka
seksualna
citizens´ initiative građanska inicijativa občanská iniciativa állampolgári inicjatywa
kezdeményezés obywatelska

Civil Service Službenički sud soud pro veřejnou Közszolgálati Sąd do spraw
Tribunal (Europske unije) službu Törvényszék Służby Publicznej

clandestine tajni, prikriven tajný, utajovaný rejtett tajny, potajemny


Code Kodeks kodex; zákoník kódex Kodeks
codification kodifikacija kodifikace; kodifikáció kodyfikacja
uzákonění
co-drafting zajedničko návrhování többnyelvű jogszabály- współtworzenie
sastavljanje právních szövegezés (wersji
předpisů(zpravidla językowych)
vícejazyčné)
coerce prisiliti přinutit; donutit kényszerít przymuszać
coercive prisilni donucovací kényszerítő represyjny;
(środki) przymusu
coercive measure mjera prisile donucovací kényszerintézkedés środki przymusu
opatření
College of Kolegij Eurojusta Kolegium Eurojust Kollégiuma Kolegium
Eurojust Eurojustu Eurojustu
combat crime suzbijati kriminalitet bojovat proti trestné bűnözés ellen fellép zwalczać
činnosti przestępczość

Commission Komisija komise Bizottság komisja

commitment preuzeta obveza; závazek; svěření; előállítás, beutalás umieszczenie (w


odlučnost příkaz k uvalení zakładzie
vazby psychiatrycznym)

Committee of the Odbor regija výbor regionů Régiók Bizottsága Komitet Regionów
Regions
community rad za opće dobro veřejně prospěšné közösségi szolgálat kary pracy na cele
service práce społecznie
użyteczne / kara
ograniczenia
wolności

compelling uvjerljiv razlog závažný důvod kényszerítő ok istotne powody


reason

5
6

CEnglish
compensation
Consolidation Czech
ompensation -Croatian
naknada štete kompenzace,
Hungarian
kártérítés
C
Polish
odszkodowanie,
náhrada škody rekompensata
compensation mehanizam za vyrovnávací kártérítési mechanizmus mechanizm
mechanism naknadu mehcanismus / odszkodowawczy,
/scheme schéma system
odszkodowawczy
compensation to naknada štete odškodnění obětí kártérítés odszkodowania dla
victims of crime žrtvama kaznenih trestných činů bűncselekmény ofiar przestępstw
djela áldozatainak
competence ovlaštenje pravomoc, hatáskör, illetékesség kompetencje /
příslušnost właściwość
competent ovlašteno tijelo příslušný orgán illetékes hatóság właściwy organ
authority
competent court nadležni sud příslušný soud illetékes bíróság sąd właściwy
complaint pritužba stížnost, žaloba feljelentés zawiadomienie o
popełnieniu
przestępstwa
compulsory obvezan povinný, kötelező obowiązkowy
obligatorní
conciliation pomirba smír, vyrovnání békéltetés pojednanie
conciliation odbor za pomirbu smírčí komise békéltető bizottság komisja
committee pojednawcza
conditional uvjetna predaja podmíněné předání feltételes átadás przekazanie
surrender warunkowe osoby
ściganej
confession priznanje doznání, přiznání beismerő vallomás przyznanie się
confidentiality povjerljivost, tajnost důvěrnost bizalmas kezelés poufność
confidentiality of tajnost istrage důvěrnost nyomozás titkossága poufność
investigation vyšetřování dochodzenia
confinement zatočenje zbavení svobody elzárás confiscate
confiscation oduzimanje, zabavení elkobzás konfiskata, zajęcie
konfiskacija
confiscation nalog za oduzimanje příkaz ke elkobzást elrendelő orzeczenie o
order imovine ili predmeta konfiskaci végzés przepadku,
konfiskacie
confrontation sučeljavanje konfrontace szembesítés konfrontacja
consensual konzenzualni konsensuální; konszenzuális, dokonany za
uzavřený ústní egyetértésen alapuló, obopólną zgodą
dohodou beleegyezésen alapuló
consensual sexual konsenzualna spolna konsensuální beleegyezésen alapuló czynności
activity radnja sexuální aktivita szexuális cselekmény seksualne
dokonywane za
zgoda obu stron
consent pristanak svolení;konsens; beleegyezés zgoda,
souhlas zatwierdzenie,
ugoda
consolidated pročišćena verzija konsolidované koszolidált verzió wersja
version znění skonsolidowana
consolidation konsolidacija konsolidace konszolidálás konsolidacja
(tekstu)
6
7

CEnglish
onstitutional law
constitutional
– CounterfeitCzech
Croatian money
ustavno pravo ústavní právo
Hungarian
alkotmányjog
C
Polish
prawo
law konstytucyjne
contacted tijelo s kojim se dožádaný orgán megkeresett hatóság organ, z którym
authority uspostavlja kontakt nawiązano kontakt
contacting tijelo koje inicira dožadující orgán megkereső hatóság organ nawiązujący
authority kontakt kontakt
controlled kontrolirana sledovaná zásilka ellenőrzött szállítás zakup
delivery isporuka kontrolowany
conversion of preoblikovanje úprava záznamů figyelmeztető jelzések przekształcanie
alerts upozorenja átváltása wpisów
convict proglasiti krivim odsoudit; uznat elítélt (bűnösnek talált) skazaniec
vinným
convicted person osuđenik odsouzená osoba elítélt (bűnösnek talált) osoba skazana
személy
convicting država članica koja odsuzující členský elítélő tagállam państwo
Member State je donijela stát członkowskie
osuđujuću presudu
conviction osuda odsouzení elítélés (bűnösnek wyrok skazujący
találás)
conviction based oduzimanje imovine konfiskace na elítélésen alapuló konfiskata po
confiscation po osudi základě odsouzení elkobzás wydaniu wyroku
pro trestný čin skazującego
Coordination Koordinacijski koordinační Eurojust koordinációs spotkanie
Meeting (CM) of sastanak Eurojusta schůzka Eurojustu ülése koordynacyjne
the Eurojust
correctional tijelo koje provodi nápravný orgán büntetés-végrehajtási władze więzienne
authority odgojnu mjeru hatóság
corrigendum ispravak oprava helyesbítés sprostowanie
(oczywistej omyłki
pisarskiej)
costs of the trošak postupka náklady řízení eljárási költségek (az koszty
proceedings (Sud Europske (Soudní dvůr Európai Unió Bírósága) postępowania
(Court of Justice unije) Evropské unie)
of the European
Union)
Council konfiguracije Vijeća složení rady tanácsi konfigurációk Skład Rady
configurations
Council of the Vijeće Europske Rada Evropské unie az Európai Unió Rada Unii
European Union unije Tanácsa Europejskiej
Council working radna skupina pracovní skupina tanácsi munkacsoport Grupa robocza
party Vijeća Rady Rady
counsel branitelj právní zástupce védőügyvéd obrona
count točka optužnice bod (ob)žaloby rendbeli zarzut (w akcie
oskarżenia)
counterfeit krivotvorit;i padělek; hamisítvány; hamisít; podrabianie
2. krivotvoren napodobenina hamis
counterfeit krivotvoreni novac padělané peníze hamis pénz podrabianie
money pieniędzy

7
8

CEnglish
ounterterrorism
counterterrorism
– Current legal
Croatian status
Czech
protuterorizam potírání terorismu;
Hungarian
terrorizmus elleni
C
Polish
przeciwdziałanie
boj proti terorismu (fellépés) terroryzmowi
Court of Justice Sud Soudní dvůr Bíróság Trybunał
Sprawiedliwości
Court of Justice Sud Europske unije Soudní dvůr Az Európai Unió Trybunał
of the European Evropské unie Bírósága Sprawiedliwości
Union Unii Europejskiej
court order sudsko rješenje soudní příkaz bírósági végzés nakaz sądowy,
decyzja sądowa
courtroom sudnica soudní síň bírósági tárgyalóterem sala sądowa
covert prikriven, tajni tajný, skrytý fedett operacje pod
przykryciem
covert tajna istraga skryté vyšetřování fedett nyomozás tajny, ukryty
investigation
covert operation tajna akcija tajná operace fedett művelet dochodzenie
niejawne
crime klasifikacija klasifikace bűncselekmények klasyfikacja
classification kaznenih djela trestných činů osztályozása przestępstw
crimes specific to kaznena djela internetová trestná internethez kapcsolódó cyberprzestępczość
the Internet počinjena putem činnost bűncselekmények
interneta
criminal kaznena prijava tresní oznámení büntető feljelentés doniesienie o
complaint popełnieniu
przestępstwa
criminal fine novčana kazna pokuta büntető bírság grzywna
criminal justice kazneno pravosuđe systém trestního büntető system wymiaru
system soudnictví igazságszolgáltatás sprawiedliwości
criminal kazneni postupak trestní řízení büntetőeljárás postępowanie
proceedings karne
criminal kazneni progon trestní stíhání bűnüldözés ściąganie karne
prosecution
criminal record kaznena evidencija trestní rejstřík büntetett előélet rejestr karny
criminal trial kazneni postupak trestní řízení büntetőper proces karny
cross-border prekogranični přeshraniční soudní határon átnyúló transgraniczne
litigation postupci spor pereskedés spory sądowe
cross- unakrsno ispitivanje křížový výslech keresztkérdések przesłuchanie
examination feltételével történő świadka strony
kikérdezés przeciwnej

culprit krivac viník, pachatel állítólagos elkövető sprawca


cumulative kumulativna kazna kumulativní halmazati büntetés wyrok łączny
sentence rozsudek o trestu
curfew ograničenje slobode zákaz vycházení kijárási tilalom zakaz opuszczania
kretanja miejsca
zamieszkania w
określonych
godzinach
current legal sadašnje pravno současný právní jelenlegi jogállás obecny status
status stanje stav prawny

8
9

CEnglish
ustodial – Cybercrime
custodial
Croatian
nadzorni, skrbnički,
Czech
vazební
Hungarian
elzárással járó
C Polish
związany z
zatvorski, pritvorski pozbawieniem
wolności
custodial kazna oduzimanja trest odnětí elzárással járó büntetés orzeczona kara
sentence slobode svobody pozbawienia
wolności
custody istražni zatvor (pre- vazba elzárás przebywać w
trial custody); areszcie
pritvor (police
custody)
cyber laundering pranje novca putem praní špinavých számítógépes pranie brudnych
interneta peněz pénzmosás pieniędzy w sieci
prostřednictvím
internetu
cybercrime kibernetički počítačová számítógépes bűnözés cyberprzestępczoś
kriminalitet kriminalita ć

9
10

DEnglish
Data Protection
Officer – Detention
ata ProtectionCroatian Czech
službenik za zaštitu úředník pro
Hungarian
adatvédelmi tisztviselő
D
Polish
Inspektor Ochrony
Officer podataka ochranu osobních Danych
údajů
data security sigurnost podataka ochrana dat adatbiztonság ochrona danych
osobowych
data subject osoba čiji se podaci statistická az a személy akire a osoba, której dane
obrađuju informace szóban forgó adat dotyczą
vonatkozik
de minimis minimalni zahtjev žádost de minimis de minimis kérelem wnioski de
request minimis
deadline krajnji rok lhůta, uzávěrka határidő termin
decision odluka rozhodnutí határozat decyzja

Decision (legal Odluka (pravni akt rozhodnutí (právní Határozat (EU jogi Decyzja (akt
act of the EU) EU) akt EU) aktus) prawny UE)

decision rendered odluka donesena u rozhodnutí érintett személy wyrok zaoczny


in absentia odsutnosti vynesené v távollétében hozott
nepřítomnosti határozat
defamation kleveta pomluva becsületsértés zniesławienie
defence counsel/ branitelj obhájce védőügyvéd obrońca
defence lawyer
defenceless nezaštićena osoba, bezbranná osoba védtelen személy osoba bezbronna
person osjetljiva osoba
defendant okrivljenik obžalovaný terhelt oskarżony

deferred sentence odgođena kazna, odložený trest halasztott végrehajtású wyrok odroczony
odgoda kazne ítélet
deposition službeni iskaz místopřísežné eskü alatti vallomás zeznanie pisemne
svjedoka dan izvan svědectví świadka
rasprave
deprivation of oduzimanje slobode zbavení osobní szabadságtól pozbawienie
liberty svobody megfosztás wolności
derogation derogacija, ukinuće derogace derogáció, eltérés odstępstwo
jednog propisa
drugim
designate odrediti, označiti jmenování kijelöl wyznaczyć
designated imenovano središnje pověřený ústřední kijelölt központi wyznaczony organ
central authority tijelo kontaktní orgán hatóság centralny
detainee zadržana osoba zadržená osoba fogvatartott személy osadzony
detection otkrivanje odhalování, pátrání kiderítés, felderítés wykrywanie
detention zadržavanje zadržení osoby, letartóztatás, fogvatartás pozbawienie
detence wolności, areszt
tymczasowy

10
11

DEnglish
detention on
Croatian – Domestic
etention on remand
istražni zatvor
violance
Czech
zadržení na
Hungarian
előzetes letartóztatás
D Polish
areszt tymczasowy
remand vyžádání;
vyšetřovací vazba
detention order rješenje o příkaz k zadržení fogvatartást elrendelő środek
određivanju végzés zabezpieczający
istražnog zatvora polegający na
pozbawieniu
wolności
determine odrediti rozhodnout; určit eldönt ustalić, określić
direct action izravna akcija přímá žaloba közvetlen kereset skargi
bezpośrednie
direct effect of izravni učinak prava přímý účinek az EU jog közvetlen bezpośrednia
EU law EU evropského práva hatálya skuteczność prawa
unijnego
directive direktiva, smjernica směrnice irányelv dyrektywa
Directive (legal Direktiva (pravni Směrnice (právní Irányelv (EU jogi aktus) Dyrektywa (akt
act of the EU) akt EU) akt EU) prawny UE)
disclosure otkrivanje zveřejnění, feltárás ujawnienie
odhalení
disclosure of otkrivanje podataka poskytnutí információ feltárása ujawnianie
information informací informacji
discontinuation obustava pozastavení megszüntetés umorzenie
postępowania /
zaprzestanie
stosowania
środków
disposal of odlaganje dokaza likvidace důkazů bizonyítékoktól való likwidacja
evidence megszabadulás materiału
dowodowego
disqualification diskvalifikacija diskvalifikace eltiltás niezdolność,
dyskwalifikacja
dissipation of rasipanje imovine rozptýlení majetku javak elherdálása rozdrobnienie/rozp
assets roszenie majątku
documentary dokumentarni listinné důkazy okirati bizonyíték materiał
evidence dokazi, dokazi- dowodowy w
isprave formie
dokumentów
domestic law domaće pravo, vnitrostátní právní hazai jog prawo krajowe
nacionalno pravo předpisy
domestic violence nasilje u obitelji domácí násilí családon belüli erőszak przemoc domowa,
przemoc w
rodzinie

11
12

DEnglish
ouble criminality
double
– Duty of disclosure
Croatian Czech
dvostruka kažnjivost oboustranná
Hungarian
kettős büntethetőség
DPolish
podwójna
criminality trestnost karalność,
podwójna
odpowiedzialność
karna
double jeopardy dvostruka dvojí stíhání kétszeres büntetés podwójna
inkriminacija tilalma odpowiedzialność
karna
driving ban zabrana vožnje zákaz řízení vezetéstől eltiltás zakaz prowadzenia
pojazdów
mechanicznych
dual (double) provjera dvostruke oboustranný test kettős büntethetőség test podwójnej
criminality test kažnjivosti trestnosti feltétele karalności
due process pravično suđenje spravedlivý proces megfelelő eljárás sprawiedliwy
proces sądowy
duty of disclosure obveza povinnost bizonyítékok obowiązek
razotkrivanja zveřejnění feltárásának ujawnienia
dokaza kötelezettsége (az materiałów
ellenérdekű fél postępowania
számára) przygotowawczeg
o

12
13

EEnglish
ffect– EurojustCroatian
effect
Coordination Center
učinak
Czech
účinnost
Hungarian
hatály
E
Polish
obowiązywanie,
wejście w życie
eligibility podobnost, způsobilost alkalmasság uprawnienie,
prikladnost, posiadanie
ispunjavanje uvjeta odpowiednich
kwalifikacji
embezzlement pronevjera zpronevěra sikkasztás defraudacja,
sprzeniewierzenie

enhanced pojačana suradnja užší spolupráce fokozott együttműködés wzmocniona


cooperation współpraca /
procedura
wzmocnionej
współpracy

ensuing degree of proizašli stupanj následný stupeň az okozott trauma zakres zaistniałych
trauma traume způsobeného mértéke urazów
traumatu
entitlement (subjektivno nárok jogosultság uprawnienie
stečeno) pravo
entry into force stupanje na snagu vstoupit v účinnost hatályba lépés wejście w życie
equality of arms jednakost oružja zásada rovnosti fegyveregyenlőség zasada równości
zbraní stron w
postępowaniu

equitable court pravičan sudski spravedlivé soudní méltányossági bíróság postępowanie


proceedings postupak řízení (equity court) előtt sądowe oparte na
folyó eljárás zasadach prawa
zwyczajowego

equitable relief pravedna pravna spravedlivé tevést vagy tevéstől świadczenia


zaštita odškodnění tartózkodást elrendelő nieodszkodowawc
végzés ze

equity pravičnost spravedlnost; právo méltányosság zasady


ekvity słusznościowe
oparte o prawo
zwyczajowe

espionage špijunaža špionáž kémkedés szpiegostwo

essential bitna isprava základní dokument lényeges irat istotne dokumenty


document
Eurojust Koordinacijski koordinační Eurojust Koordinációs Centrum
Coordination centar Eurojusta centrum Eurojustu Központ Koordynacyjne
Center Eurojustu

13
14

EEnglish
urojust
Eurojust’s
Croatian – European
competence
nadležnost Eurojust-
Court of Auditors
Czech Hungarian
kompetence Eurojust hatáskör
E
Polish
Kompetencje
competence a Eurojustu Eurojustu

Eurojust’s vanjski odnosi vnější vztahy Eurojust külkapcsolatok Stosunki


external relations Eurojusta Eurojustu zewnętrzne
Eurojustu

European Agency Europska agencija Evropská agentura Az Európai Unió Europejska


for the za upravljanje pro řízení Tagállamai Külső Agencja
Management of operativnom operativní Határain Való Operatív Zarządzania
Operational suradnjom na spolupráce na Együttműködési
Współpracą
Cooperation at vanjskim granicama vnějších hranicích Igazgatásért Felelős
the External država članica členských států Európai Ügynökség Operacyjną na
Borders of the Europske unije Evropské unie (Frontex) Zewnętrznych
Member States of (Frontex) (Frontex) Granicach Państw
the European Członkowskich
Union (Frontex) Unii Europejskiej
(Frontex)

European Anti- Europski ured za Evropský úřad proti Európai Csalás Elleni Urząd ds.
Fraud Office borbu protiv podvodům (OLAF) Hivatal (OLAF) Zwalczania
(OLAF) prijevara (OLAF) Nadużyć
Finansowych
(OLAF)

European arrest europski uhidbeni Evropský zatýkací európai elfogatóparancs Europejski nakaz
warrant (EAW) nalog (EUN) rozkaz (EAW) aresztowania
European Europska građanska Evropská občanská európai állampolgári Europejska
Citizens´ inicijative iniciativa kezdeményezés Inicjatywa
Initiative Obywatelska
European Europska komisija Evropská komise Európai Bizottság Komisja
Commission (Komisija) (Komise) (Bizottság) Europejska
(Commission) (Komisja)
European Europska Evropská úmluva o Az emberi jogok és az Konwencja o
Convention for konvencija za ochraně lidských alapvető szabadságok ochronie praw
the Protection of zaštitu ljudskih práv a základních védelméről szóló człowieka i
Human Rights prava i temeljnih svobod európai egyezmény podstawowych
and sloboda wolności
Fundamental
Freedoms
European Europsko vijeće Evropská rada Európai Tanács Rada Europejska
Council
European Court Europski revizorski Evropský účetní Európai Számvevőszék Trybunał
of Auditors sud dvůr Obrachunkowy
UE

14
15

EEnglish
CRIS – Exploitation
European
Croatian
Europski
Czech
Evropský
Hungarian
Európai Bűnügyi
E
Polish
europejski system
Criminal informacijski informační systém Nyilvántartási przekazywania
Records sustav kaznenih rejstříku trestů Információs Rendszer informacji z
Information evidencija - ECRIS (ECRIS) (ECRIS) rejestrów karnych
System - ECRIS
European Europski Evropský Európai Gazdasági és Europejski
Economic and gospodarski i hospodářský a Szociális Bizottság Komitet
Social Committee socijalni odbor sociální výbor Ekonomiczno-
(EESC) (EGSO)
Społeczny

European Europski dokazni Evropský důkazní európai Europejski Nakaz


Evidence nalog (EDN) příkaz bizonyításfelvételi Dowodowy
Warrant (EEW) parancs (EBP)
European Europski istražni Evropský európai nyomozási Europejski Nakaz
Investigation nalog (EIN) vyšetřovací příkaz határozat (ENYH) Dochodzeniowy
Order (EIO)
European Europska Evropská justiční Európai Igazságügyi europejska sieć
Judicial Network pravosudna mreža síť Hálózat sądowa
European Europski parlament Evropský Európai Parlament Parlament
Parliament parlament Europejski

European Police Europski policijski Evropský policejní Európai Rendőrségi Europejski Urząd
Office (Europol) ured (Europol) úřad (Europol) Hivatal (Europol) Policji (Europol)
European Europski zaštitni Evropský ochranný európai védelmi Europejski Nakaz
protection order nalog (EZN) příkaz határozat Ochrony
(EPO) (EPO)
evidence dokaz, dokazi důkaz(y) bizonyíték materiał
dowodowy
ex officio po službenoj z moci úřední hivatalból z urzędu
dužnosti
exceptional izvanredna okolnost výjimečná okolnost kivételes körülmény wyjątkowe
circumstance okoliczności
excise duty trošarina spotřební daň jövedéki adó podatek akcyzowy
excise fraud trošarinska prijevara podvod v oblasti jövedékiadó-csalás nadużycia
spotřební daně związane z
podatkiem
akcyzowym
exculpatory oslobađajući dokazi vyviňující důkaz mentő bizonyíték dowód
evidence uniewinniający
executing nadležno tijelo vykonávající orgán végrehajtó hatóság organ wykonujący
authority države izvršenja
executing State država izvršenja vykonávající stát végrehajtó állam państwo
wykonujące
expert stručnjak odborník, znalec szakértő biegły
expert witness vještak soudní znalec szakértő tanú biegły sądowy
exploit iskorištavati, využívat kihasznál wykorzystać
eksploatirati
exploitation iskorištavanje vykořisťování kihasználás wykorzystywanie

15
16

EEnglish
xpulsion – Eyewitness
expulsion
Croatian
izgon
Czech
vyloučení
Hungarian
kiutasítás
E
Polish
wydalenie
expunge brisati vymazat, eltávolít wykreślić,
vyškrtnout wymazać, usunąć
expungement brisanje osude výmaz eltávolítás zatarcie
extended prošireno rozšířená kiterjesztett elkobzás konfiskata
confiscation oduzimanje konfiskace rozszerzona
extenuating olakotni polehčující enyhítő łagodzące
extort iznuditi vynutit, vymáhat kikényszerít wyłudzić
extortion iznuda vydírání kikényszerítés wyłudzenie,
wymuszenie

extradite izručiti vydat kiad wydalić,

extradition izručenje vydání osoby kiadatás ekstradycja

extradition postupak izručenja proces vydání kiadatási eljárás postępowanie


procedure osoby ekstradycyjne
eyewitness očevidac očitý svědek szemtanú świadek naoczny

16
17

FEnglish
air trial – FreeCroatian
fair trial
movement of persons
Czech
pravično suđenje spravedlivý proces
Hungarian
tisztességes eljárás
F
Polish
sprawiedliwy
proces
fall victim to a postati žrtvom stát se obětí bűncselekmény paść ofiarą
crime kaznenog djela trestného činu áldozatává válik przestępstwa
false B-item lažna B-lista Nepravá položka B nem vitatott, de kwestie typu
formális döntést igénylő „fałszywe B”
napirendi pont
family member član obitelji rodinný příslušník családtag osoby najbliższe
felony (offence) teže kazneno djelo zločin bűntett zbrodnia
female genital sakaćenje ženskih mrzačení ženských női nemi szervek okaleczanie
mutilation, FGM spolnih organa pohlavních orgánů megcsonkítása żeńskich narządów
płciowych
Fiches Françaises internetska baza Fiches Françaises az egyes tagállamok fiszki francuskie
podataka o oblicima európai
pravosudne suradnje elfogatóparancsra
u kaznenim stvarima vonatkozó
u državama iránymutatásai
članicama
Financial Action Radna skupina za finanční akční Pénzügyi Akció Grupa Specjalna
Task Force financijsko výbor (proti praní Munkacsoport ds.
(FATF) postupanje peněz) Przeciwdziałania
Praniu Pieniędzy
fingerprint otisak prsta otisk prstu ujjlenyomat linie papilarne
first instance prvostupanjski sud soud prvního elsőfokú bíróság sąd pierwszej
court stupně instancji
flagging of alerts označavanje označování második generációs umieszczanie
in the Schengen upozorenja záznamů v Schengeni Információs znaczników do
Information zastavicom u Schengenském Rendszerben kiadott wpisów w
SystemII Šengenskom informačním riasztás zászlóval Systemie
informacijskom systému druhé történő megjelölése Informacyjnym
sustavu II generace Schengen II
flight bijeg únik menekülés ucieczka
force snaga; sila účinnost, působnost erő siła
forced begging prisiljavanje na nucené žebrání koldulásra kényszerítés zmuszanie do
prosjačenje żebractwa
forensic forenzički forenzní igazságügyi szakértői związany z
kryminalistyką
foresee predvidjeti předvídat előrelát przewidywać

foreseeable predvidiv předvídatelný előrelátható do przewidzenia


foreseeability predvidljivost předvídatelnost előreláthatóság przewidywalności
forgery krivotvorina; padělání hamisítás fałszerstwo
krivotvorenje
formation (sudska) formacija sestavení (bírósági) formáció Skład (ławy
sędziowskiej)
framework okvirna odluka rámcové rozhodnutí kerethatározat decyzja ramowa
decision
free movement of sloboda kretanja volný pohyb osob személyek szabad swobodny
persons, FMOP osoba mozgása przepływ osób

17
18

FEnglish
reezing– Frisking
freezing
Croatian
zamrzavanje,
Czech
zmrazení,
Hungarian
befagyasztás
F
Polish
zajęcie lub
„blokiranje” zablokování konfiskta
freezing order nalog za osiguranje příkaz k zajištění befagyasztást elrendelő postanowienie o
imovine i dokaza végzés zatrzymaniu
dowodów lub
mającego na celu
zabezpieczenia
mienia
frisk pregledati osobu prohledat megmotoz obszukać
prelaskom rukama
po odjeći
frisking pregled osobe prohledání osoby motozás obszukanie
prelaskom rukama
po odjeći

18
19

GEnglish
gender-based
Croatian – Ground
ender-based violence of detentionHungarian
Czech
rodno uvjetovano násilí na základě nemi alapú erőszak
G
Polish
przemoc
violence, nasilje pohlaví uwarunkowana
gender-related płcią
violence
gender-specific rodno specifični, vztahující se k nemekhez kapcsolódó uwarunkowany
koji uvažava pohlaví płcią
specifičnosti rodne
skupine
General Court Opći sud tribunál Törvényszék przemoc
uwarunkowana
płcią
Green Paper Zelena knjiga zelená kniha zöld könyv uwarunkowany
płcią
grievous težak těžký súlyos ciężkie, poważne
ground of osnova za důvod zadržení fogvatartási ok przyczyny,
detention određivanje pritvora podstawy
ili istražnog zatvora

19
20

HEnglish
habeas corpus
Humiliation
abeas corpus –Croatian
zaštita od
Czech
Habeas Corpus
Hungarian
a saját test feletti
H
Polish
habeas corpus
arbitrarnog uhićenja rendelkezés joga (nakaz
doprowadzenia
zatrzymanego do
sądu w celu
stwierdzenia
legalności aresztu)
harassment uznemiravanje, obtěžování zaklatás napastowanie
ugnjetavanje,
napastovanje
hearing rasprava, ročište jednání, zasedání, tárgyalás, meghallgatás rozprawa
hlavní líčení
hearing by rasprava putem zasedání videokonferencia przesłuchanie w
videoconference videokonferencije prostřednictvím alkalmazásával történő formie
videokonference meghallgatás wideokonferencji
hearing oštećenje sluha překážka v zasedání hallássérültség upośledzenia
impediment soudu słuchu lub mowy
hearsay evidence dokazi po čuvenju nepřímý důkaz, szóbeszéden alapuló dowody oparte na
svědectví z bizonyíték pogłosce
doslechu
High Visoki vysoký představitel Az Unió külügyi és Wysoki
Representative of predstavnik Unije Unie pro biztonságpolitikai Przedstawiciel
the Union for za vanjske poslove i bezpečnostní věci a főképviselője Unii Europejskiej
Foreign Affairs sigurnosnu politiku zahraniční politiku
do Spraw
and Security
Policy Zagranicznych i
Polityki
Bezpieczeństwa

hold criminally smatrati kazneno činit trestně büntetőjogilag pociągnąć do


responsible odgovornim odpovědným felelősnek tart odpowiedzialności
karnej
holder of nositelj roditeljske nositel rodičovské szülői felügyeletet osoba na której
parental odgovornosti zodpovědnosti gyakorló személy spoczywa
responsibility odpowiedzialność
rodzicielska
house arrest istražni zatvor u domácí vězení házi őrizet areszt domowy
domu
humiliation poniženje, ponížení megalázás; upokorzenie
ponižavanje megaláztatás

20
21

Identifiable person – Indictment


English Croatian Czech Hungarian Polish
I
identifiable osoba čiji se identifikovatelný azonosítandó személy osoba możliwa do
person identitet može jedinec zidentyfikowania
utvrditi
identity parade linija za zjištění identity személyazonosítás több okazanie w celu
prepoznavanje osoby személy, köztük a rozpoznania
počinitelja gyanúsított
felsorakoztatásával
identification linija za identifikace bűntény elkövetésével okazanie
parade prepoznavanje podezřelého gyanúsított személy
počinitelja tanú általi azonosítása
immunity imunitet imunita mentesség immunitet
impact metoda procjene způsob posouzení hatásvizsgálati módszer metoda analizy
assessment učinka účinku oddziaływania
method
impairment oštećenje zhoršení csorbulás, gyengülés upośledzenie
impartial nepristran nestranný pártatlan bezstronny

impartiality nepristranost nestrannost pártatlanság bezstronność

in absentia u odsutnosti v nepřítomnosti az érintett távollétében zaocznie / pod


nieobecność
oskarżonego

incarcerate odrediti zatvorsku uvěznit bebörtönöz uwięzić


kaznu
incarceration određivanje uvěznění bebörtönzés uwięzienie
zatvorske kazne
incitement poticanje podněcování izgatás podżeganie

incriminate inkriminirati usvědčit inkriminál obciążać winą


incur izvrgnuti se, izložiti způsobit, přivodit maga után von, jár ponieść, np. stratę,
se vmivel zaciągnąć, np.
zobowiązanie
indecent assault spolno napastovanje sexuální nátlak szemérem elleni przestępstwo
erőszak seksualne, napaść
na tle seksualnym
indict podignuti optužnicu obvinit, obžalovat formálisan megvádol Postawić w stan
oskarżenia

indictable offense kazneno djelo za závažný zločin (UK/US) vádesküdtszék przestępstwa


koje se sudi po által kibocsátott vádirat sądzone przez Sąd
optužnici; teže alapján tárgyalásra Koronny
kazneno djelo kerülő bűntett
indictment optužnica obžaloba vádesküdtszék általi akt oskarżenia
vádemelés

21
22

Indigent – Interim injunction


English Croatian Czech Hungarian Polish
I
indigent siromašan nemajetný, rászoruló ubogi
potřebný
individual risk pojedinačna individuální egyéni kockázatelemzés indywidualna
assessment procjena opasnosti posouzení rizik ocena ryzyka
information informacija, podatak obžaloba bez ügyész általi, akt oskarżenia w
formálního vádesküdtszék nélküli sprawach
obvinění vádemelés
information obveza povinnost információtárolási obowiązki w
storage pohranjivanja uchovávat kötelezettség zakresie
obligation podataka informace przechowywania
informacji
infraction povreda porušení, přestupek szabálysértés, kihágás wykroczenie
infringement of a povreda pravnog porušení právní jogi szabály megsértése naruszenie
legal rule pravila normy przepisu prawa
initial prvo izvođenje první dostavení se k bíróság előtti első pierwsze
appearance, okrivljenika pred soudu megjelenés stawiennictwo
first appearance sud
injunction sudska mjera soudní příkaz magatartást előíró bírói nakaz sądowy
intézkedés
injured party oštećenik poškozená strana sértett fél pokrzywdzony
inmate 1.zatvorenik chovanec, vězeň zárt intézet lakója więzień
2.stanar doma,
sanatorija i sl.
inquisitorial inkvizitorni, istražni vyšetřující, inkvizitórius inkwizycyjny
vyšetřovací
insatiable nezasitan nenasytný, kielégíthetetlen nienasycony
neukojitelný (követelmény)
inspection uvid, očevid inspekce, megtekintés kontrola, inspekcja
prozkoumání
instigate poticati způsobit;zahájit ösztönöz wszczynać
instrumentality sredstvo počinjenja nástroj trestné bűncselekmény eszköze przedmioty
of crime kaznenog djela činnosti służące do
popełnienia
przestepstwa
intercept presresti odposlouchávat távközlést lehallgat przechwytywać
telecommunicatio telekomunikaciju telekomunikační przekazy
ns přenos telekomunikacyjne
interception of presretanje odposlech a záznam távközlés lehallgatása przechwytywanie
communication komunikacije přenosu przekazów
telekomunikacyjny
ch
interim decision privremena odluka prozatímní közbenső határozat decyzja
rozhodnutí tymczasowa
interim privremena sudska předběžné opatření közbenső intézkedés postanowienie
injunction mjera tymczasowe

22
23

International
English
international
arrest warrant – Issuing
Croatian
međunarodni
Czech state
mezinárodní
Hungarian
nemzetközi
PolishI
międzynarodowy
arrest warrant / uhidbeni nalog/ zatykač elfogatóparancs/piros nakaz
Red Notice crvena tjeralica figyelmeztetés aresztowania
intimidate zastrašiti zastrašovat megfélemlít zastraszyć
intimidation zastrašivanje vydírání hrozbou megfélemlítés zastraszanie
involuntary prisilni smještaj nedobrovolné kényszerbeutalás decyzja
commitment umístění do ústavní tymczasowa
péče
issuing authority nadležno tijelo vydávající orgán kibocsátó hatóság organ wydający
države izdavateljice
issuing state država izdavateljica vydávající stát kibocsátó állam państwo wydające
naloga

23
24

Joint Investigation
English
Joint
Team – Kickback
Croatian Czech
zajednički istražni společný
Hungarian
közös nyomozócsoport
J-K Polish
wspólny zespół
Investigation tim vyšetřovací tým śledczy
Team (JIT)
Joint Situation Zajednički společné situační Helyzetelemző Központ Wspólne Centrum
Centre (SitCen) situacijski centar středisko Sytuacyjne
(SitCen)
Joint Zajedničko společný kontrolní Közös Ellenőrző Szerv Wspólny Organ
Supervisory nadzorno tijelo orgán Nadzorczy
Body (JSB)
judgment, presuda soudní rozhodnutí, ítélet wyrok
judgement rozsudek
judicial authority pravosudno tijelo soudní orgán igazságügyi hatóság organ wymiaru
sprawiedliwości
judicial pravosudna suradnja soudní spolupráce igazságügyi współpraca
cooperation együttműködés sądowa
judicial winding- likvidacijski likvidace jogi személy bíróság sądowy nakaz
up postupak pred rozhodnutím soudu általi megszüntetése likwidacji
nadležnim sudom
jurisdiction nadležnost, soudní příslušnost joghatóság, illetékesség jurysdykcja,
jurisdikcija właściwość
jury Porota porota esküdtszék ława przysięgłych

jury trial porotničko proces s porotou esküdtszéki tárgyalás proces z udziałem


sudovanje ławy przysięgłych

juvenile odgojni zavod za nápravné zařízení fiatalkorú javítóintézet zakład poprawczy


correctional maloljetnike pro mladistvé dla nieletnich
facility

English Croatian Czech Hungarian Polish


kickback mito u postupku nezákonná provize sáp, jutalék łapówka
javne nabave

24
25

Language
English
language of the
case – Liability Czech
of theCroatian of a legal person
jezik u postupku
Hungarian
jednací jazyk az eljárás nyelve
L
Polish
język
case pred sudom postępowania
laundering of the pranje imovine praní (legalizace) bűncselekményből pranie wpływów
proceeds of crime ostvarene kaznenim výnosů z trestné származó pénz tisztára pieniężnych z
djelom činnosti mosása przestępczości
law, the law zakon právo; zákon (tárgyi) jog prawo
law enforcement tijelo za provedbu donucovací orgán bűnüldöző szerv organ ścigania
authority zakona
law enforcement suradnja u provedbi spolupráce v oblasti bűnüldözési współpraca
cooperation zakona vymáhání práva együttműködés organów ścigania

lawsuit parnica soudní proces per pozew

lawyer pravnik; odvjetnik právník, advokát jogász prawnik

lay assessor přísedící bírósági ülnök ławnik


lay judge porotnik přísedící bírósági ülnök ławnik
leaflet brošura, prospekt leták, brožura tájékoztató füzet ulotka
legal acts of the pravni akti Europske právní akty az Európai Unió jogi akty prawne Unii
European Union unije Evropské unie aktusai Europejskiej
legal advice pravni savjet právní poradenství jogi tanács opinia prawna
legal aid besplatna pravna právní pomoc jogsegély pomoc prawna
pomoć
legal court sudski postupak soudní řízení bírósági eljárás postępowanie
proceedings sądowe
legal person pravna osoba právnická osoba jogi személy osoba prawna
legal remedy pravni lijek (pravna opravný prostředek jogorvoslat środek prawny
zaštita)
legal source izvor prava pramen práva jogforrás źródło prawa
legally binding pravno obvezujući právně závazný jogi kötőerővel bíró prawnie wiążący
legislation zakonodavstvo legislativa törvényhozás/jogalkotás prawodawstwo /
ustawodawstwo

legislative acts (of zakonodavni akti legislativní akty (az Európai Unió) akty prawodawcze
the European (Europske unije) (Evropské unie) jogalkotási aktusai / ustawodawcze
Union)
legislature zakonodavno tijelo zákonodárné törvényhozó/jogalkotó ustawodawca /
orgány szerv organ
ustawodawczy
letter of rights pouka o pravima soupis práv a terhelt jogairól szóló pouczenie o
írásbeli tájékoztató prawach
liability of a legal odgovornost pravne odpovědnost jogi személy felelőssége odpowiedzialność
person osobe právnické osoby karna osób
prawnych

25
26

Liability
English
liability of the
of the Croatian
odgovornost država
Letter rogratory
Member States –Czech Hungarian
odpovědnost
L
Polish
tagállamok felelőssége odpowiedzialność
Member States članica za povredu členských států za az EU jog megsértéséért Państw
for the breach of prava EU porušení práva EU Członkowskich z
EU law tytułu naruszenia
prawa Unii.
liaison sudac za vezu styčný soudce összekötő bíró vagy sędzia łącznikowy
magistrate ügyész
libel kleveta (putem písemné rágalmazás (írásbeli és zniesławienie na
tiska, radija, nactiutrhání médiában) piśmie
televizije itd.)
life sentence doživotna kazna doživotní trest élethosszig tartó kara dożywotniego
zatvora szabadságvesztés pozbawienia
wolności

links between povezivanje odkazy na další a második generációs odsyłacze do


alerts in the upozorenja u záznamy v Schengeni Információs innych wpisów
Schengen Šengenskom schengenském Rendszerben kiadott Systemie
Information informacijskom informačním figyelmeztető jelzések Informacyjnym
System II sustavu II systému druhé közötti kapcsolatok Schengen II
generace
Lisbon Treaty, Lisabonski ugovor, Lisabonská Lisszaboni Szerződés Traktat lizboński
Treaty of Lisbon Ugovor iz Lisabona smlouva
litigation parničenje soudní spor pereskedés spór sądowy

letter rogatory/ zamolnica za žádost o právní megkereső levél wniosek o pomoc


rogatory letter, međunarodnu pomoc prawną
LOR pravnu pomoć

26
M
27

MEnglish
agistrate – MCroatian
isused identity Czech Hungarian Polish
magistrate magistratski sudac, soudce igazságügyi tisztviselő sędzia sądu
u UK ne-pravnik magistrackiego
koji sudi za lakša
kaznena djela
manslaughter ubojstvo zabití gondatlanságból nieumyślne
elkövetett emberölés spowodowanie
śmierci

matter of hitnost, hitan naléhavý případ sürgősség sprawa


urgency niecierpiąca
zwłoki
measure A mjera A opatření A A. intézkedés środek A
measure B mjera B opatření B B. intézkedés środek B
measure C mjera C opatření C C. intézkedés środek C
measure D mjera D opatření D D. intézkedés środek D
measure E mjera E opatření E E. intézkedés środek E
Member State država članica členský stát tagállam państwem
członkowskim
mens rea skrivljena svijest, zlý úmysl bűnös elme mens rea
subjektivna obilježja
k.d-a
merger of objedinjavanje fúze trestů összbüntetésbe foglalás łączenie kar
sentences izrečenih kazni
merits (plural) meritum, glavni skutková podstata érdem istota sporu
predmet
odlučivanja,
osnovanost
minimum rule minimalni standard minimální pravidla minimumszabály minimalne
standardy
minimum minimalni prag minimální hranice minimális küszöb minimalne progi
threshold (przesłanki) do
wydania ENA
minor 1.maloljetnik nezletilá osoba kiskorú moll
2.manji, manje
važan, lakši
minor offence prekršaj, lakše drobný delikt, csekély súlyú drobne
kazneno djelo přestupek bűncselekmény przestępstwa
minutes of the zapisnik s ročišta zápis z jednání tárgyalás jegyzőkönyve protokół z
hearing przesłuchania
misdemeanour prekršaj přečin vétség występek
missing trader vidi carousel fraud řetězový podvod, körhintacsalás oszustwo
fraud podvod chybějícího karuzelowe
hospodářského
subjektu
misused identity zloupotrijebljeni zneužitá totožnost személyes adatokkal tożsamość
identitet való visszaélés przywłaszczona

27
M
28

MEnglish
itigating – MCroatian
utual recognition principle
Czech Hungarian Polish
mitigating olakotni polehčující enyhítő łagodzące
money- pranje novca praní špinavých pénzmosás pranie brudnych
laundering peněz pieniędzy
more favourable povoljnija odredba příznivější kedvezőbb rendelkezés najkorzystniejsze
provision ustanovení postanowienia
motion prijedlog návrh indítvány wniosek

multilingualism višejezičnost mnohojazyčnost többnyelvűség wielojęzyczność

multiple alerts višestruka vícečetné záznamy többszörös wielokrotne wpisy


upozorenja figyelmeztető jelzés
mutual postupak postup vzájemné kölcsönös procedury pomocy
assisstance međunarodne pomoci jogsegélyeljárás wzajemnej
procedure pravne pomoći
mutual legal međunarodna vzájemná právní kölcsönös jogsegély wzajemna pomoc
assistance, MLA pravna pomoć pomoc (MLA) prawna
mutual legal međunarodni smlouva o kölcsönös jogsegélyről traktat o
assistance treaty ugovor o vzájemné právní szóló szerződés wzajemnej
međunarodnoj pomoci pomocy prawnej
pravnoj pomoći
mutual ugovor o dohoda o kölcsönös elismerésről umowa o
recoginition međunarodnoj vzájemném szóló megállapodás wzajemnym
agreement pravnoj pomoći uznávání uznawaniu
mutual načelo međusobnog princip vzájemného kölcsönös elismerés zasada
recognition priznavanja uznávání elve wzajemnego
principle uznawania
orzeczeń

28
N
29

NEnglish
ational correspondents
Croatian Czech – Non-regression
for Eurojust Hungarian clause Polish
national nacionalni dopisnici národní Eurojust nemzeti krajowi
correspondents za Eurojust korespondenti pro kapcsolattartók korespondenci
for Eurojust Eurojust Eurojustu

national nacionalni članovi národní členové Eurojust nemzeti tagjai przedstawiciele


members of the Eurojust-a Eurojustu krajowi Eurojustu
Eurojust
natural person fizička osoba fyzická osoba természetes személy osoba fizyczna
ne bis in idem načelo ne bis in zásada ne bis in kétszeres értékelés „zasada „ne bis in
principle idem, zabrana idem (zákaz nového tilalma (ugyanazon idem”
ponovnog suđenja stíhání obviněného cselekmény miatt nem
ili kažnjavanja iste pro týř skutek) lehet kétszer
osobe za isto djelo büntetőjogi hátránnyal
sújtani az elkövetőt)
next of kin bliski srodnik příbuzní legközelebbi rokon osoba bliska
non-coercive mjera koja ne jiná než donucovací nem-kényszerítő czynności
measure uključuje prisilu opatření intézkedés niewykorzystujące
środków przymusu
non-conviction oduzimanje konfiskace, která nem ítéleten alapuló konfiskata bez
based imovinski koristi není podmíněna elkobzás uprzedniego
confiscation bez prethodne osude předchozím wyroku
odsouzením skazującego
non-execution of neizvršavanje nepoužití záznamu figyelmeztető jelzés niewykonanie
alert upozorenja végre nem hajtása wpisu
non-legislative nezakonodavni akt nelegislativní akt nem jogalkotási aktus akty o charakterze
act nielegislacyjnym /
nie
ustawodawczym //
akty
nielegislacyjne /
nieustawodawcze
non-prosecution nepoduzimanje nezahájení trestního büntetőeljárás odstąpienie od
progona stíhání mellőzése ścigania
non-recognition nepriznavanje i odmítnutí uznání elismerés és végrehajtás odmowa uznania
and non- neizvršenje nebo výkonu megtagadása lub wykonania
execution
non-regression klauzula o ustanovení o (az elért védelmi klauzula o
clause neregresiji zákazu snížení szinttől való) niezmniejszaniu
úrovně právní visszalépés tilalma poziomu ochrony
ochrany

29
O
30

OEnglish
ath – Operative part
Croatian Czech Hungarian Polish
oath prisega přísaha eskü Przysięga

obligation to obveza povinnost navázat szerződéskötési obowiązek


contact kontaktiranja kontakt kötelezettség nawiązania
kontaktu
obligation to obveza održavanja povinnost zahájit közvetlen konzultációk obowiązek
enter into direct izravnih přímé konzultace megkezdésének podjęcia
consultations konzultacija kötelezettsége bezpośredniej
konsultacji
obligation to obveza informiranja povinnost tájékoztatási obowiązek
inform informovat kötelezettség informowania
obligation to obveza odgovaranja povinost odpovědět válaszadási obowiązek
reply kötelezettség udzielenia
odpowiedzi
obscenity opsecnost, obscénost, obszcenitás (trágárság, obsceniczność
bestidnost, razvrat, nemravnost szemérmetlenség,
blud illetlenség)
offences against kaznena djela protiv trestné činy proti emberi méltóság elleni przestępstwa
human dignity ljudskog lidské důstojnosti bűncselekmények
przeciwko ludzkiej
dostojanstva
godności

offend počiniti k.d. ili porušit elkövet popełnić


prekršaj
offender počinitelj k.d-a ili pachatel elkövető przestępca
prekršja
off-line grooming mamljenje djece u podvádění dětí za interneten kívüli nagabywanie
izravnom kontaktu účelem pohlavního kapcsolatfelvétel seksualne poza
(ne putem računala) zneužití mimo (kiskorúval) Internetem
prostředí internetu
omission nečinjenje zanedbání, mulasztás zaniechanie
opominutí
On-Call Dežurni stálá koordinace koordinációs ügyelet Dyżurna Jednostka
Coordination koordinacijski ured Eurojustu (OCC) Eurojust Koordynacyjna
(OCC) Eurojust Eurojusta
one-stop shop objedinjavanje jedno správní místo egyablakos rendszer punkt
usluga („sve na kompleksowej
jednom mjestu”) obsługi
onus of proof teret dokazivanja důkazní břemeno bizonyítási teher ciężar dowodowy

operative part izreka (presude, normativní část rendelkező rész sentencja wyroku
rješenja)

30
O
31

OEnglish
pt-out – Organised
CroatianCrime Threat
CzechAssessment
Hungarian Polish
opt-out mogućnost odchylka, změna kívülmaradás klauzula „opt-out”/
nesudjelovanja, derogacja stała
pravo države
članice da ne
sudjeluje u nekoj
politici ili propisu
EU
order rješenje; nalog; příkaz, usnesení végzés nakaz
mjera
order to show nalog da se da vysvětlující megfelelő indok wezwanie sądu
cause obrazloženje usnesení soudu bemutatására felhívó do złożenia
bírósági végzés wyjaśnień w
sprawie podstaw
powództwa

ordinary redoviti běžný legislativní rendes jogalkotási zwykła procedura


legislative zakonodavni postup eljárás legislacyjna/ustaw
procedure postupak odawcza

Organised Crime Procjena opasnosti hodnocení hrozeb szervezett bűnözés általi Ocena Zagrożenia
Threat od organiziranog organizované fenyegetettség Przestępczością
Assessment kriminala trestné činnosti értékelése (OCTA) Zorganizowaną
(OCTA)

31
P
32

PEnglish
alm print – Post-ajudicatory
Croatian detention
Czech Hungarian Polish
palm print otisak dlana otisk dlaně tenyérlenyomat obraz dłoni
pander baviti se svođenjem kuplíř(ka) kerítő stręczyciel
parallel paralelni postupci souběžná řízení párhuzamosan folytatott równoległe
proceedings eljárások postępowania
Parliamentary Parlamentarni odbor parlamentní výbor Parlamenti Bizottság Komisja
Committee parlamentarna

parole uvjetni otpust podmínečně feltételes szabadlábra Warunkowe


propuštění helyezés przedterminowe
zwolnienie

partial decision djelomična odluka částečné rozhodnutí részhatározat decyzja częściowa


penal code kazneni zakonik trestní zákoník büntető törvénykönyv kodeks karny
pending koji je u tijeku v jednání; folyamatban lévő w toku
probíhající
penitentiary kaznionica věznice büntetés-végrehajtási zakład
penitencjarny

perjury lažno svjedočenje křivé svědectví hamis tanúzás krzywoprzysięstw


o
perpetrator počinitelj pachatel elkövető sprawca
person causing osoba koja je osoba, která veszélyeztető személy osoba stwarzająca
danger izazvala opasnost představuje zagrożenie
nebezpečí
personal data osobni podaci osobní údaje személyes adat dane osobowe
persons sought to osoba od koje se osoby hledané za olyan keresett osoby, których
assist with a traži da pomogne u účelem spolupráce személyek, akik obecność jest
judicial sudskom postupku v soudním řízení bírósági eljárásban wymagana do
procedure segítséget nyújthatnak celów procedury
sądowej
petition filed with zahtjev podnesen žádost podaná u bírósági kérelem pozew, wniosek
the court sudu soudu
petitions to the peticije Europskom petice k az Európai Petycje do
European parlamentu Evropskému Parlamenthez benyújtott Parlamentu
Parliament parlamentu petíció Europejskiego
petty offense bagatelno kazneno méně závažný kihágás wykroczenie
djelo zločin
physical evidence materijalni dokazi fyzický důkaz tárgyi bizonyíték dowody rzeczowe

piracy piratstvo pirátství kalózkodás piractwo


pleading očitovanje přelíčení, proces védekezés előadása pismo procesowe
pornographic pornografska pornografické pornográf előadás przedstawienie
performance predstava představení pornograficzne
post- istražni zatvor zadržení na základě jogerős határozaton umieszczenie
adjudicatory nakon donošenja pravomocného alapuló fogvatartás nieletniego w
detention nepravomoćne rozhodnutí soudu zakładzie
presude poprawczym

32
P
33

PEnglish
ostpone – Prima facie case forCzech
Croatian sg Hungarian Polish
postpone odgoditi odložit elhalaszt odroczyć, odłożyć
na później
postponed odgođena predaja odložené předání elhalasztott átadás odroczenie
surrender wykonania
postanowienia o
przekazaniu osoby
ściganej
postponement of odgađanje odklad obžaloby vádemelés elhalasztása odroczenie
arraignment optuživanja postawienia w stan
oskarżenia
postponement of odgođeno odklad uznání európai bizonyítási odroczenie
EEW recognition priznavanje evropského parancs elismerésének uznania END
europskog naloga za důkazního příkazu elhalasztása
pribavljanje dokaza
power ovlast pravomoc, jogkör zdolność,
kompetence uprawnienie
practical praktična praktická omezení gyakorlati nehézségek ograniczenia
constraints ograničenja praktyczne
precarious kritičan, opasan nejistý bizonytalan (helyzet) niepewny
precedent presedan precedent precedens precedens
pre-charge zadržavanje u předběžná vádemelés előtti zatrzymanie w
detention istražnom zatvoru, vyšetřovací vazba fogvatartás areszcie
istražni zatvor policyjnym

predict predvidjeti předpovídat előre megmond przewidzieć

predictable predvidiv předvídatelný kiszámítható przewidywalne


predictability predvidljivost předvídatelnost kiszámíthatóság przewidywalność
preliminary postupak radi řízení o předběžné előzetes döntéshozatali postępowanie
ruling procedure prethodne odluke otázce eljárás prejudycjalne
Europskog suda
(„prethodno
pitanje”)
presentation of predstavljanje prezentace zjištění feltárt információk przedstawienie
findings rezultata, iznošenje bemutatása; bíróság wyników
utvrđenih podataka döntésének ismertetése postępowania
presumption of predmnjeva předpoklad souladu EU jognak való domniemanie
compliance with usklađenosti s s právem EU megfelelés vélelmezése przestrzegania
EU law pravom Europske prawa Unii
unije
presumption of predmnjeva presumce neviny ártatlanság vélelme domniemanie
innocence nedužnosti niewinności
pre-trial istražni zatvor vyšetřovací vazba előzetes letartóztatás tymczasowe
detention aresztowanie
prima facie case dovoljno dokaza za prima facie případ első ránézésre sprawa prima facie
for sg početak postupka valamilyennek tűnő ügy

33
P
34

PEnglish Croatian – Proceeds


rimary consideration Czech Hungarian Polish
primary od primarne prvořadé hledisko elsődleges megfontolás kwestia nadrzędna
consideration važnosti
primary primarno primární právní elsődleges jog prawo pierwotne
legislation zakonodavstvo předpisy
principal neposredni hlavní pachatel tettes sprawca
počinitelj
principle of načelo međusobnog zásada vzájemného nem bírósági ügyekben zasada
mutual priznavanja presuda uznávání soudních hozott ítéletek és wzajemnego
recognition of i odluka u a mimosoudních határozatok kölcsönös uznawania
judgments and of izvansudskim rozhodnutí elismerésének elve orzeczeń
decisions in predmetima sądowych i
extrajudicial pozasądowych
cases
principle of non- načelo zásada zákazu büntetés alóli zasada ne bis in
punishment nekažnjavanja trestu mentesítés elve idem
principle of načelo razmjernosti zásada arányosság elve zasada
proportionality proporcionality niekaralności
prison regime zatvorski režim vězeňský režim büntetésvégrehajtási reżim więzienny
fokozat
prisoner zatvorenik vězeň bebörtönzött személy więzień
private privatni tužitelj soukromý žalobce magánvádló prokurator
accuser/prosecut
or
private party privatna stranka soukromá strana magánfél strona wytaczająca
powództwo
adhezyjne
probable cause osnove sumnje dostatečný důvod valószínű ok uzasadnione
podejrzenie

probation probacija, kušnja zkušební doba próbára bocsátás probacja

procedural pogreška u primjeni procesní vady eljárási szabálytalanság naruszenie


impropriety postupovnog prava poprawności
proceduralnej
procedural law postupovno pravo procesní právo eljárásjog (tárgyi) prawo
proceduralne
procedural right postupovno procesní právo eljárási jog (alanyi) prawa procesowe
(subjektivno) pravo (subjektivní)
procedure postupak řízení, soudní eljárás (intézés menete) procedura
(postupovna pravila proces
– ZKP, ZPP)
proceeding postupak projednávání věcí eljárás (ténylegesen postępowanie
před soudem zajló)
proceeds (plural) imovinska korist výnosy jövedelem korzyści
majątkowe
uzyskane w
wyniku
popełnienia
przestępstwa

34
P
35

PEnglish
roceeds of crime – Protection Czech
Croatian measure Hungarian Polish
proceeds of crime imovinska korist výnosy z trestné bűncselekményekből korzyści
stečena kaznenim činnosti származó jövedelem pochodzące z
djelom przestępstwa
process proces proces, řízení; eljárás; feldolgoz pisma procesowe
předvolání k soudu podlegające
doręczeniu

processing of obrada osobnih zpracování személyes adatok przetwarzanie


personal data podataka osobních údajů feldolgozása danych osobowych
produce evidence iznijeti dokaze předložit důkazy bizonyítékot szolgáltat przedstawić
dowody
prohibition from zabrana javnog zákaz čnnosti ve közügyektől eltiltás pozbawienie praw
public affairs djelovanja veřejné správě publicznych

prohibition to zabrana napuštanja zákaz opustit zemi / lakhelyelhagyási zakaz opuszczania


leave a zemlje/boravišta bydliště tilalom kraju/miejsca
country/place of zamieszkania
residence
proof beyond a nedvojbeno důkaz mimo vší minden kétséget kizáró Standard
doubt standard utvrđenje (stupanj pochybnost bizonyíték standard dowodowy –
vjerojatnosti ponad wszelką
potreban za osudu)
wątpliwość

proof by a prevaga dokaza důkaz na základě bizonyítékok túlsúlya standard


preponderance of (stupanj převahy důkazů standard dowodowy –
the evidence vjerojatnosti o przewaga
postojanju
dowodów
činjenica)
proof by clear nepobitni dokaz důkaz na základě egyértelmű és standard
and convincing (stupanj jasných a meggyőző bizonyíték dowodowy – jasny
evidence vjerojatnosti o přesvědčivých standard i przekonujący
postojanju důkazů
dowód
činjenica)
property imovina majetek Tulajdon mienie
proportionality provjera kontrola arányossági vizsgálat zasada
check (applied razmjernosti (pri proporcionality (európai proporcjonalności
while issuing izdavanju EUN-a) (používáno při elfogatóparancs stosowana przy
EAW) vydávání EAW) kibocsátásakor wydawaniu
alkalmazandó) europejskiego
nakazu
aresztowania
prosecution kazneni progon trestní stíhání bűnüldözés, ügyészség oskarżenie (jako
strona procesowa)
protected person zaštićena osoba chráněná osoba védett személy osoba podlegająca
ochronie
protection zaštitna mjera ochranná opatření védelmi intézkedés środek ochrony
measure

35
P
36

PEnglish – Provisional detention


rotection orderCroatian Czech Hungarian Polish
protection order zaštitna mjera ochranný příkaz védelmi határozat nakaz ochrony
protective sigurni smještaj za ochranná vazba védelmi célú őrizet areszt
custody žrtve nasilja prewencyjny
protraction of odugovlačenje prodlužování řízení eljárás elhúzódása przewlekłość
proceedings postupka postępowania
provisional privremeno prozatímní zadržení ideiglenes fogvatartás tymczasowe
detention zadržavanje aresztowanie

36
Q
37

QEnglish
ualified majority – Questioning
Croatian Czech Hungarian Polish
qualified kvalificirana većina kvalifikovaná minősített többség większość
majority většina kwalifikowana

quash ukinuti zrušit, anulovat hatályon kívül helyez uchylić


(bíróság)
questioning ispitivanje výslech kikérdezés przesłuchanie

37
R
38

REnglish
acketeering – R eference for a Czech
Croatian preliminary ruling
Hungarian Polish
racketeering reketarenje spolčení za účelem befolyással üzérkedés ściąganie haraczy i
vyděračství wymuszenie
rape silovanje znásiln; pohlavní nemi erőszak gwałt
zneužití
rapporteur izvjestitelj zpravodaj előadó sprawozdawca
ratification ratifikacija, potvrda ratifikace megerősítés ratyfikacja
reasonable time razumni rok přiměřená doba ésszerű idő rozsądny termin
reasoning argumentiranje, zdůvodnění érvelés uzasadnienie
obrazlaganje
recasting prerada propisa doplňující átdolgozás (rendeleté) przekształcenie

recidivism recidivizam, recidiva visszaesés recydywa; powrót


povratništvo do przestępstwa

recidivist recidivist, povratnik recidivista visszaeső recydywysta

reciprocity reciprocitet, reciprocita kölcsönösség, wzajemność


uzajamnost viszonosság
recognition of priznavanje uznání evropského európai bizonyítási uznanie
EEW Europskog naloga důkazního příkazu parancs elismerése europejskiego
za pribavljanje nakazu
dokaza dowodowego
recognition of priznavanje presuda uznávání rozsudků ítéletek és bírósági uznawalność
judgements and i sudskih odluka a soudních határozatok elismerése wyroków i
judicial decisions rozhodnutí orzeczeń
sądowych

recognizance obećanje závazek, písemná kezességvállalás poręczenie własne


okrivljenika da se záruka bíróság előtti podejrzanego
neće kriti i da neće megjelenésért
ometati kazneni
postupak
recognize priznati uznat elismer uznać
reconstructions rekonstrukcija rekonstrukce na bűncselekmény odtworzenie
of the scene of a mjesta počinjenja místě činu helyszínének przebiegu
crime rekonstruálása przestępstwa;
eksperyment
procesowy
redemption iskupljenje zpětný odkup, visszaváltás odkupienie
vyplacení
redress popravljanje štete napravit, nahradit orvosol zadośćuczynić
škodu
reference for a upućivanje žádost o rozhodnutí előzetes döntéshozatalra Wniosek o
preliminary prethodnog pitanja o předběžné otázce utalás wydanie
ruling orzeczenia w
trybie
prejudycjalnym

38
R
39

REnglish
eferral – Reopening
Croatian Czech Hungarian Polish
referral upućivanje postoupení utalás skierowanie (np.
sprawy do
mediacji)

reformatory odgojni zavod nápravné zařízení reformatórius zakład poprawczy

Regulation (legal Uredba (pravni akt nařízení (právní akt Rendelet (EU jogi Rozporządzenie
act of the Europske unije) Evropské unie) aktus) (akt prawny UE)
European Union)
regulatory law upravno pravo právní úprava delegált jogalkotás przepisy
alapján kibocsátott jog regulacyjne

regulatory upravni prekršaj právní delikt (UK/US) nem Przestępstwo


offence esetjogban, hanem przeciwko prawu
jogszabályban stanowionemu
szabályozott
bűncselekmény
release on bail ukidanje istražnog propuštění na kauci óvadék ellenében zwolnić za
zatvora uz jamstvo történő szabadlábra poręczeniem
helyezés stawiennictwa

remand istražni zatvor vrácení do vazby őrizetben tart odesłać (sprawę do


niższej instancji);
odesłać
zatrzymanego/
osadzonego (na
czas odroczenia
rozprawy)
remand(ed) osoba u istražnom vězeň ve előzetes letartóztatásban aresztant,
prisoner zatvoru vyšetřovací vazbě lévő személy osadzony w
areszcie
remedy pravni lijek opravný prostředek jogorvoslat środek ochrony
prawnej

remission popuštanje, osvobození, új eljárásra kötelezés środek naprawczy


slabljenje prominutí
remit popustiti, oslabiti postoupit új eljárásra kötelez przekazanie
sprawy (do
ponownego
rozpoznania)
reopening ponovno otvaranje znovuotevření újbóli megnyitás przekazać sprawę
(eljárásé) (do ponownego
rozpoznania )

39
R
40

REnglish
e-opt in – Retaliate
Croatian Czech Hungarian Polish
re-opt-in ponovo se uključiti uznání korábbi kimaradást wznowienie
u neku EU politiku követő csatlakozás
ili propis
reparation reparacija, popravak náhrada škody reparáció odszkodowanie,
štete zadośćuczynienie
repeal ukinuti zrušení, revokace hatályon kívül helyez uchylić

repeat ponovna opakovaná ismételt áldozattá válás ponowna


victimisation viktimizacija viktimizace wiktymizacja
(RV)
requested person tražena osoba vyžádaná/dožádaná keresett személy osoba której
osoba dotyczy nakaz
res judicata presuđena stvar pravomocné ítélt dolog rzecz osądzona
rozhodnutí
residence status boravišni status bydliště; pobytový jogszerű tartózkodás prawo do pobytu
status jogcíme
residential povjeravanje djeteta místo dočasné péče az a fizikai hely, ahol główny opiekun
custody na čuvanje i odgoj válást követően a dziecka
gyermek elhelyezésre
kerül
restitution of povrat imovine restituce majetku tulajdon visszaadása zwrot mienia
property
restorative restorativno restorativní justice helyreállító sprawiedliwość
justice pravosuđe igazságszolgáltatás naprawcza
restorative službe restorativnog služby restorativní helyreállító usługi
justice services pravosuđa justice igazságszolgáltatáshoz sprawiedliwości
kapcsolódó naprawczej
szolgáltatások
restraining order mjera zabrane soudní zákaz távoltartó végzés zakaz zbliżania się
približavanja
resumption nastavak obnovení megismétlés (eljárásé) wznowienie
retaliate osvetiti se podniknout odvetná bosszút áll wziąć odwet
opatření
retention period rok čuvanja doba uchování riasztás megőrzési ideje okres
of an alert upozorenja záznamu przechowywania
wpisu
retrial obnova postupka obnova řízení perújítás ponowne
rozpoznanie
sprawy
retroactive retroaktivan retroaktivní, zpětný visszamenőleges mający moc
hatályú wsteczną
retrospective retroaktivan retropsektivní, visszamenőleges mający moc
následný hatályú wsteczną
reverse ukinuti (odluku zvrátit megfordít (ítéletet uchylić/
nižeg suda); obrnuti ellenkezőjére) unieważnić
reverse burden of obrnuti teret přenést důkazní fordított bizonyítási przeniesienie
proof dokazivanja břemeno teher ciężaru dowodu

40
R
41

REnglish
eview – Risk of retaliation
Croatian Czech Hungarian Polish
review Preispitivanje přezkoumání felülvizsgálat kontrola
right of access to pravo na pristup právo na přístup k az ügy anyagába történő prawo dostępu do
the materials of spisu predmeta materiálům případu betekintés joga materiałów sprawy
the case
right of victims pravo žrtve da právo obětí na az áldozatok joga arra, prawo do
to receive dobije informacije inormace od hogy az illetékes otrzymywania
information from pri prvom kontaktu prvního kontaktu s hatósággal történő első informacji od
the first contact s nadležnim tijelom příslušným találkozáson chwili pierwszego
with a competent orgánem tájékoztatást kapjanak kontaktu z
authority właściwym
organem
right of victims pravo žrtve da právo obětí podat áldozatok panasztételi prawo
to make a podnese prijavu stížnost joga pokrzywdzonego
complaint składającego
zawiadomienie o
popełnieniu
przestępstwa
right to pravo na právo komunikovat a konzuli hatóságokkal prawo do kontaktu
communicate komunikaciju s s konzulárními való z władzami
with consular konzularnim úřady kapcsolatfelvételhez konsularnymi
authorities tijelima való jog
right to pravo na právo na harmadik személyekkel prawo do
communicate komunikaciju s komunikaci s való porozumiewania
with third trećim osobama třetími osobami kapcsolatfelvételhez się z osobami
persons való jog trzecimi w czasie
pozbawienia
wolności
right to have a pravo na právo vyrozumět jog arra, hogy (a prawo do
third person obavješćivanje třetí osobu o szabadságtól poinformowania
informed of the treće osobe u zbavení svobody megfosztott személy) osoby trzeciej o
deprivation of slučaju oduzimanjas harmadik személyt pozbawieniu
liberty lobode értesítsen a wolności
szabadságtól
megfosztásról
right to pravo na tumača právo na tlumočení tolmácsoláshoz való jog prawo do
interpretation tłumaczenia
ustnego
right to pravo na zaštitu právo na ochranu magánszféra prawo do ochrony
protection of privatnosti soukromí védelméhez való jog prywatności
privacy
right to pravo na prijevod právo na překlad fordításhoz való jog prawo do
translation tłumaczenia
pisemnego
right to pravo razumjeti i právo rozumět a a megértéshez és a prawo do
understand and biti razumljiv právo být chápán megértetéshez való jog rozumienia i bycia
to be understood rozumianym
risk of retaliation opasnost od osvete nebezpečí odplaty bosszúállás kockázata ryzyko odwetu

41
R
42

REnglish
oadmap – Ruling
Croatian Czech Hungarian Polish
roadmap putokaz souhrn opatření ütemterv harmonogram
działań (mapa
drogowa)
robbery razbojništvo loupež rablás rabunek
rogatory letter, zamolnica za žádost o právní bíróság megkereső wniosek o pomoc
letter rogatory međunarodnu pomoc levele prawną
pravnu pomoć
rule of načelo razmjernosti právo az arányosság szabálya zasada
proportionality pri izdavanju proporcionality s a második generációs proporcjonalności
with regard to upozorenja u ohledem na Schengeni Információs w odniesieniu do
issuing alerts in Šengenskom pořizování Rendszerben kiadásra wprowadzania
the Schengen informacijskom záznamu v kerülő figyelmeztető wpisów do
Information sustavu II Schengenském jelzések Systemu
System II informačním vonatkozásában Informacyjnego
systému druhé Schengen II
generace
rule of speciality načelo specijalnosti zásada speciality specialitás elve zasada
szczególności
Rules of Pravila o postupku jednací řád eljárási szabályzat Regulamin
Procedure (u anglo-američkoj (Trybunału
pravnoj tradiciji Sprawiedliwości
ekvivalent UE)
hrvatskome ZKP-u
odnosno ZPP-u)
rules of pravila o postupku i jednací a důkazní eljárási és bizonyítási przepisy
procedure and dokazima (u anglo- řád szabályok proceduralne i
evidence američkoj pravnoj dowodowe
tradiciji ekvivalent
hrvatskome ZKP-u
odnosno ZPP-u)
ruling odluka soudní rozhodnutí döntés orzeczenie

42
43

Safeguarding
English the fairness
safeguarding the
Croatian of the proceedings
osiguranje
Czech – Service of process
Hungarian
zajištění az eljárás tisztességes
S
Polish
zagwarantowanie
fairness of the pravičnosti postupka spravedlivého voltának biztosítása rzetelności
proceedings řízení postępowania
scope opseg, doseg, rámec, rozsah hatály zakres
domašaj
scope of rights opseg prava rozsah práv jogok köre zakres uprawnień

search pretraga; pretražiti prohlídka házkutatás przeszukanie


secondary sekundarno sekundární právní másodlagos jogalkotás prawo wtórne
legislation zakonodavstvo předpisy (az Európai Unió
(secondary law of Europske unije (sekundární právo másodlagos joga)
the European Evropské unie)
Union)
secondary sekundarna druhotné poškození másodlagos áldozattá wtórna
victimisation viktimizacija oběti válás wiktymizacja
seizure zapljena, pljenidba zabavení lefoglalás zajęcie
self- samooptuživanje sebeobvinění önmaga vádolása samooskarżenie
incrimination
sentence izrečena kazna rozsudek (část ítélet wyrok skazujący
rozsudku určující
trest)
sentenced person osoba kojoj je odsouzená osoba elítélt személy (akire skazany
izrečena kazna ítéletet szabtak ki)
sentenced zatvorenik kojemu odsouzený vězeň elítélt fogvatartott skazany na karę
prisoner je izrečena kazna pozbawienia
(za razliku od osoba wolności
u istražnom zatvoru)
sentencing state država presuđenja stát, ve terém byl elítélő állam państwo skazania
vynesen rozsudek
sequestration zapljena izolace poroty / zár alá vétel izolacja (Ławy
svědků przysięgłych,
świadka);
sekwestracja,
zajęcie
serve a document dostaviti ispravu doručit písemnost iratot kézbesít doręczyć
on sy kome dokument osobie

serve a sentence služiti kaznu vykonat trest ítéletet letölt odbyć karę
więzienia
service of a dostava isprave doručení irat kézbesítése doręczenie
document písemnosti dokumentu
service of dostava procesnih doručování eljárási iratok doręczanie
procedural isprava procesích kézbesítése dokumentów
documents písemností procesowych
service of process dostava pismena doručování idézési irat kézbesítése doręczenie pism
procesowych

43
44

Settlement
English – Spontaneous
settlement
Croatian exchange
Czech of information
nagodba
Hungarian
vypořádání egyezségkötés
S
Polish
rozstrzyganie, np.
konfliktów
jurysdykcji
sexual assault spolni odnošaj bez sexuální napadení szexuális támadás molestowanie
pristanka
seksualne

sexual iskorištavanje djece pohavní gyermekek szexuális wykorzystywanie


exploitation of za zadovoljenje vykořisťování dětí kizsákmányolása seksualne dzieci
children spolnih potreba
shadow- izvjestitelj u sjeni stínový zpravodaj árnyékelőadó kontrsprawozdawc
rapporteur a
SIRENE Bureau, Ured SIRENE kancelář SIRENE SIRENE-iroda Ured SIRENE
Biuro SIRENE
slander kleveta (ne putem pomluva (ústní) szóbeli rágalmazás pomówienie,
tiska, radija, oszczerstwo
televizije itd.)
smuggler krijumčar pašerák, převaděč csempész przemytnik
sole points of sve na jednom kontaktní / správní egyablakos rendszer punkt
access, one-stop mjestu místa kompleksowej
shops obsługi
solicitation of mamljenje djece za navazování gyermekekkel szexuális nagabywanie
children for zadovoljenje spolnih kontaktů s dětmi za céllal történő dzieci do celów
sexual purposes potreba účelem sexu kapcsolatfelvétel seksualnych
solicitor (UK) (UK) právní (UK) solicitor - brak
odvjetnik bez prava zástupce, advokát okiratszerkesztésre és polskiego
zastupanja pred jogi tanácsadásra odpowiednika
višim sudovima jogosult, de felsőbb
bíróság előtti
felszólalásra nem
jogosult ügyvéd
solitary zatvaranje u samicu samotka magánzárka izolatka więzienna
confinement
special posebne dokazne zvláštní vyšetřovací különleges nyomozási specjalne techniki
investigative radnje metody technikák prowadzenia
techniques dochodzenia
special legislative poseban zvláštní legislativní különleges jogalkotási Specjalna
procedure zakonodavni postup eljárás procedura
postupak legislacyjna/ustaw
odawcza
specialist support specijalističke specializované speciális specjalistyczne
services službe za potporu podpůrné služby segítőszolgáltatások usługi wsparcia
speciality načelo specijalnosti zásada speciality specialitás elve zasada
principle specjalności
spontaneous spontana razmjena výměna informací z spontán przekazywanie
exchange of informacija vlastního podnětu információcsere informacji z
information własnej inicjatywy

44
45

Standard
English of proof
standard of proof
– Substitute private
Croatian Czech accuserHungarian
stupanj vjerojatnosti důkazní požadavky megkívánt
S
Polish
standard
o postojanju bizonyítottsági szint dowodowy
činjenica
state of država nadzora stát dohledu felügyeletet gyakorló państwo nadzoru
supervision állam
stateless bez državljanstva bez státní hontalan bezpaństwowy
příslušnosti
statement izjava prohlášení nyilatkozat oświadczenie,
zeznanie
statute zakon što ga donosi zákon jogalkotó szerv által ustawa
parlament; hozott jog (nem esetjog)
statut (npr. Statut
MKS-a, the Rome
Statute)
statute of zastara promlčecí lhůta elévülés przedawnienie
limitations
Statute of the statut Europskog jednací řádt az Európai Unió Statut Trybunału
Court of Justice suda Soudního dvora Bíróságának Sprawiedliwości
of the European Evropské unie alapokmánya Unii Europejskiej
Union
statute-barred u zastari, za koji je promlčeno elévült przedawnienie
nastupila zastara ustawowe
statutory zakonski zákonem stanovený jogszabályi (nem ustawowy
esetjogi)
statutory law primarno zákonné předpisy; jogalkotó szerv által prawo stanowione
zakonodavstvo statutární právo kibocsátott jog (nem
esetjog)
statutory penalty zakonom trest ze zákona jogszabályban előírt kara ustawowa
predviđena kazna büntetés
stay zastoj (postupka) pozastavení szünetelés (eljárásé) zawieszenie
soudního řízení, postępowania
přerušení, odklad
subpoena poziv na sud pod předvolání, úřední bíróság előtti wezwanie sądowe
prijetnjom kazne obsílka megjelenésre felhívó
idézés
subpoena duces poziv na sud pod předvolání za bizonyítékok wezwanie do
tecum prijetnjom kazne i účelem předložení bemutatására felhívó
naredba da se sudu důkazů idézés
preda određena
isprava
substantive law materijalno pravo hmotné právo anyagi jog prawo materialne
substantive stvaran razlog, věcný důvod érdemi,valós indok konkretne powody,
reason konkretan razlog merytoryczne
podstawy
substitute private supsidijarni tužitelj náhradní soukromý pótmagánvádló oskarżyciel
accuser/prosecut žalobce posiłkowy
or subsydiarny

45
46

Summary
English offence
summary offence
– Swindling
Croatian
k.d. za koje se sudi
Czech
trestný čin který je
Hungarian
szabálysértés
S
Polish
przestępstwo
po pravilima možno soudit sądzone przez sąd
skraćenog postupka sumárně magistracki
summons poziv na sud soudní obsílka, idézés wezwanie na
(plural) předvolání przesłuchanie
supplementary dodatne informacije doplňující kiegészítő információ informacje
information informace uzupełniające
supplementary zahtjev za dodatnim žádost o dpolňující kiegészítő információ Informacje
request for informacijama informace kérése uzupełniające /
information wniosek o
udzielenie
informacji
uzupełniających
suppression Suzbijanje potlačení visszaszorítás stłumienie,
(bűnözésé) powstrzymywanie
supremacy of EU nadređenost prava nadřazenost práva EU jog elsődlegessége nadrzędność prawa
law EU EU unijnego
supreme court vrhovni sud nejvyšší soud legfelsőbb bíróság sąd najwyższy
surrender of a predaja državljana předání státního állampolgár átadása wydanie własnego
national příslušníka obywatela
surrender postupak predaje postup předávání átadási eljárás wydanie własnych
procedure obywateli
surveillance nadzor, praćenje dohled felügyelet obserwacja,
Inwigilacja
suspect osumnjičenik podezřelý gyanúsított podejrzany
suspended izricanje uvjetne odklad uložení büntetés kiszabásának zawieszenie
imposition of a osude trestu elhalasztása wykonania kary
sentence
suspended uvjetna osuda podmíněný trest felfüggesztett büntetés wyrok w
sentence zawieszeniu
swindling varanje, prijevara podvádění csalás oszustwo

46
47

Take
take evidence
Transmission ofCzech
evidence –Croatian
English the EEW
izvesti dokaze zapsat/zaznament
Hungarian
bizonyítást lefolytat
T
Polish
przeprowadzić
důkaz dowód
technical arhitektura sustava technická a SIS II műszaki struktura
architecture of SIS II architektura architektúrája techniczna SIS II
SIS II systému SIS II
temporary privremena dočasné ideiglenes (feltételes) czasowe
(conditional) (uvjetna) predaja (podmínečné) átadás przekazanie na
surrender vydání podstawie ENA
temporary privremeni transfer dočasné předání ideiglenes átszállítás czasowe
transfer przekazanie osoby
pozbawionej
wolności
temporary work privremena radna dočasný pracovní ideiglenes munkafájl tymczasowe akta
file datoteka spis robocze
territorial(ity) načelo zásada teritoriality területiség elve zasada
principle teritorijalnosti terytorialności
terrorism terorizam terorismus terrorizmus terroryzm
testify svjedočiti, dati svědčit tanúskodik vki zeznawać
svjedočki iskaz ellen/mellett
testimony svjedočki iskaz svědectví tanúvallomás zeznania

theft krađa krádež lopás kradzież


third party treća strana třetí strana harmadik fél osoba trzecia
third party oduzimanje konfiskace majetku harmadik féltől történő konfiskata w
confiscation (imovinkse koristi) třetí strany elkobzás stosunku do osób
od trećih osoba trzecich
third state treća zemlja, koja třetí stát harmadik állam państwa trzecie
nije članica EU
time limit rok časové omezení; határidő maksymalne
časová lhůta terminy do
wydania decyzji
traffic (in sth) nezakonito trgovati obchodovat jogellenesen kereskedik prowadzić
(nelegálně) vmivel (nielegalny)
handel / obrót
trafficked person osoba kojom se oběť obchodování s emberkereskedelem ofiara handlu
trguje lidmi áldozatává vált személy ludźmi
trafficking in trgovina ljudima obchodování s emberkereskedelem handel ludźmi
human beings lidmi
transitional prijelazna odredba o přechodná európai elfogatóparancs przepisy
provision primjeni EUN-a ustanovení týkající alkalmazásával przejściowe
concerning se uplatňování EZR kapcsolatos átmeneti dotyczące
applying EAW rendelkezés stosowania ENA
transmission mehanizam transmisní átviteli mechanizmus mechanizm
mechanism prijenosa mehanismus transmisji
transmission of prijenos isprava předávání okmányok továbbítása przekazywanie
documents dokumentů dokumentów
transmission of prijenos Europskog předání evropského EBP továbbítása przekazywanie
the EEW naloga za důkazního příkazu europejskiego
pribavljanje dokaza nakazu
(EPD) dowodowego
47
48

Transmission
English
transmission of
the EIO – Trilogue
of Croatian Czech
prijenos Europskog předání evropského
Hungarian
ENYH továbbítása
T
Polish
przekazywanie
the EIO istražnog naloga vyšetřovacího europejskiego
příkazu nakazu
dochodzeniowego
transposition prijenos u transpozice; átültetés (irányelvé) transpozycja
nacionalno provádění
zakonodavstvo
transposition krajnji rok za lhůta pro provedení átültetési határidő termin
deadline prijenos u transpozycji
nacionalno
zakonodavstvo
traumatize traumatizirati traumatizovat traumatizál powodować uraz
Treaties of the osnivački ugovori smlouvy EU az Európai Unió Traktaty Unii
European Union Europske unije Szerződései Europejskiej
trial suđenje; soudní proces bírósági szak proces
rasprava
trial in absentia suđenje u odsutnosti soudní řízení v érintett személy proces in absentia
nepřítomnosti, távollétében lefolytatott (zaoczny)
třístranné per
rozhovory
trilogue trijalog, tripartitni Trialog; třístranné háromoldalú posiedzenie
pregovori rozhovory trójstronne

48
49

UEnglish
nanimity – Vulnerable
unanimity
Croatian personCzech
jednoglasnost jednomyslnost
Hungarian
egyhangúság
U-V Polish
jednomyślność
undermine oslabiti, potkopati, ohrozit, narušit aláás osłabiać
podrovati
universality načelo zásada obecnosti univerzalitás elve zasada
principle univerzalnosti uniwersalności
unlawful bespravno neoprávněné / jogellenes fogvatartás bezprawne
detention oduzimanje slobode, protiprávní pozbawienie
bespravno zadržení wolności,
zadržavanje bezprawne
przetrzymywanie
unpredictable nepredvidiv nepředvídatelný kiszámíthatatlan nieobliczalny
urgent hitni postupak urgentní řízení o sürgősségi előzetes Pilny Tryb
preliminary donošenja prethodne předběžné otázce döntéshozatali eljárás Prejudycjalny
ruling procedure odluke (PPU) (PPU)
(PPU) (PPU)

English Croatian Czech Hungarian Polish


value oduzimanje hodnota bűncselekményből konfiskata
confiscation protuvrijednosti propadnutého származó haszon równowartości
(imovinske koristi) majetku értékével megegyező
u novčanom iznosu mennyiségű pénz
elkobzása
victim žrtva oběť áldozat pokrzywdzony /
ofiara
victim support Služba za podršku služby v oblasti áldozatsegítő wsparcie dla ofiar
services žrtvama podpory obětí szolgáltatások przestępstw
victims' concerns zabrinutosti i obavy a strach obětí az áldozatok obawy i lęki
and fears strahovanja žrtve aggodalmai és félelmei pokrzywdzonych
victims with žrtve s posebnim obětí se sajátos védelmi pokrzywdzeni o
specific potrebama zaštite specifickými szükségletekkel bíró szczególnych
protection needs potřebami ochrany áldozatok potrzebach w
zakresie ochrony
violate povrijediti, prekršiti porušit megsért (jogot) naruszyć
violation povreda porušení jogsértés naruszenie
violence nasilje násilí erőszak przemoc
vulnerable osjetljiv, ranjiv zranitelný kiszolgáltatott bezbronny
vulnerable osjetljiva osoba zranitelná osoba kiszolgáltatott személy osoby szczególnie
person narażone

49
50

WEnglish
aive – Writ ofCroatian
waive
summons
odreći se
Czech
zříci se; vzdát se,
Hungarian
lemond (jogról)
W
Polish
zrzec się
upustit

waiver odreknuće, vzdání se práva / lemondás (jogról) zrzeczenie się


odricanje nároku prawa

warrant nalog soudní / úřední parancs nakaz


příkaz
White Paper Bijela knjiga bílá kniha fehér könyv Biała Księga
without prejudice ne dovodeći u aniž jsou dotčeny vmi sérelme nélkül bez uszczerbku dla
(to sth) pitanje
without undue bez odgode bez zbytečného indokolatlan késedelem bez zbędnej
delay odkladu nélkül zwłoki
witness svjedok svědek tanú dowód
witness box svjedočka klupa svědecká lavice tanúk padja miejsce z którego
świadek składa
zeznania
witness zaštita svjedoka ochrana svědků tanúvédelem ochrona świadków
protection
witness testimony iskaz svjedoka svědecká výpověď tanúvallomás zeznanie świadka
(oral/written) (ústní / písemná) (szóbeli/írásbeli
writ of summons poziv na sud předvolání idézési parancs nakaz
stawiennictwa

50