Вы находитесь на странице: 1из 11

Membrane u stanici

• Razlikuju se prema:
Endomembranski sustav, organeli – debljini,
stanice – molekulskom sastavu (i fosfolipida i
proteina i ugljikohidrata)
– metaboličkom ponašanju (uloga)
Prof. dr. sc. Lidija Šver

Endomembranski sustav
Endomembranski sustav =
endomembrane + stanična membrana (jednostruka)
+ jezgrina ovojnica (dvije membrane,
Regulira promet proteina i obavlja dvostruka)
metaboličke funkcije u stanici + endoplazmatska mrežica (ER; jednostruka)
 povezanost + Golgijev aparat (GA; jednostruka)
 fizička + lizosomi (jednostruka)
 prijenos membranskih dijelova kretanjem + peroksisomi (jednostruka)
membranskih mjehurića + tonoplast (jednostruka membrana vakuola)
+ sekrecijski mjehurići (vezikule)

Eukariotska
Eukariotska stanica: animalna
ENDOPLAZMATSKA MREŽICA
Ostale membrane (retikulum) (ER) Jezgrina ovojnica

Jezgrica (nukleol) Jezgra (nukleus)


Zrnati ER Glatki ER

• Mitohondrij (dvije membrane; unutarnja i Bič (flagelum)


Kromatin

vanjska) Centrosom
Plazma membrana

• Plastidi (dvije membrane; unutarnja i CITOSKELET


vanjska) Mikrofilamenti

Intermedijarni filamenti
Mikrotubuli Ribosomi

Mikrovili

Golgijevo tijelo (aparat) (GA)

Peroksisom U animalnoj, ali ne u biljnoj stanici:


•Lizosomi
Lizosom
Mitohondrij •Centrioli
•Bičevi (osim u nekim spermalnim
stanicama biljaka)
Glavni organeli eukariotske stanice
Eukariotska stanica: biljna Struktura
Jezgrina ovojnica (odjeljak
Jezgra Organel Glavna uloga Organizam Napomena
Jezgrica (nukleol) Endoplazmatska mrežica odvojen …
(nukleus)
Kromatin Zrnati ER (retikulum) (ER) membranom)
Centrosom
Glatki ER
plastidi biljke, vlastita DNA; endosimbioza
fotosinteza dvostrukom
(kloroplast) protisti – “pravi” organel
Ribosomi (male smeñe točke) translacija i
Zrnati ER sustav plosnatih
endoplazmatsk nabiranje
“vrećica” na koje su vezani
Središnja vakuola a mrežica novosintetiziranih svi
jednostrukom ribosomi; glatki ER je
Tonoplast (retikulum; proteina (zrnati eukarioti
Golgijevo tijelo izgrañen od sustava
(aparat) (GA)
ER) ER), sinteza lipida
Mikrofilamenti cjevčica
(glatki ER)
Intermedijarni
CITOSKELET
filamenti cis-strana (konveksna)
Golgijevo sortiranje i
Mikrotubuli svi smještena najbliže zrnatom
tijelo (aparat; modifikacija jednostrukom
eukarioti ER, trans-strana (konkavna)
GA) proteina
najudaljenija od zrnatog ER
Mitohondrij
Peroksisom
Plazma membrana Kloroplast
Stanična stijenka U biljnoj, ali ne u animalnoj stanici:
•Plastidi (kloroplast)
Stanična stijenka Plasmodezmije
•Središnja vakuola i tonoplast
susjedne stanice •Stanična stijenka
•Plazmodezmiji

Glavni organeli eukariotske stanice Manji organeli eukariotske stanice


Struktura
(odjeljak
Organel Glavna uloga Organizam Napomena
odvojen …
membranom)
vlastita DNA;
proizvodnja većina
mitohondrij dvostrukom endosimbioza – “pravi” Struktura
energije eukariota
organel (odjeljak
Organel Glavna uloga Organizam
odvojen …
pohrana,
vakuola jednostrukom eukarioti membranom)
homeostaza
omogućuje probijanje većina životinja
održavanje akrosom jednostrukom
membrane jajne stanice (spermiji)
jezgra (replikacija) DNA, svi
dvostrukom sadrži većinu genoma mjehurić koji odvaja
(nukleus) transkripcija u eukarioti
RNA autofagosom citoplazmatski sadržaj i jednostrukom sve eukariotske stanice
organele za razgradnju
neki protozoa
glikosom odvijanje glikolize jednostrukom
(Trypanosoma)
glioksisom pretvorba masti u šećere jednostrukom biljke
neki jednostanični
dvostrukom
eukarioti (anaerobni
proizvodnja molekularnog (pretpostavka da
hidrogenosom trepetljikaši,
vodika, acetata, CO2 i ATP je evoluirao od
Trichomonadida) i
mitohondrija)
gljive

Manji organeli eukariotske stanice Makromolekule/čestice eukariotske stanice

Struktura Makromolekule/
(odjeljak Glavna uloga Struktura Organizam
Organel Glavna uloga Organizam čestice
odvojen …
organizacija
membranom)
centriol/centrosom citoskeleta prilikom protein, mikrotubuli životinje
razgradnja makromolekula diobe stanice
lizosom jednostrukom većina eukariota
(proteina i polisaharida)
melanosom pohrana pigmenta jednostrukom životinje
neki jednostanični životinje, protisti,
mitosom nije razjašnjeno dvostrukom trepetljike/bičevi pokretanje protein, mikrotubuli
eukarioti neke biljke

razgradnja metaboličkog vodik


peroksisom jednostrukom svi eukarioti
peroksida
zelene alge i drugi
transportni detektira svjetlost,
jednostanični
mjehurići transport jednostrukom svi eukarioti očna pjega omogućava
fotosintetski
(vezikule) fototaksiju
organizmi (Euglena)

miofibril mišićna kontrakcija snop vlakana životinje

jezgrica (nukleolus) proizvodnja ribosoma protein-DNA-RNA većina eukariota

translacija RNA u
ribosom RNA-protein eukarioti i prokarioti
proteine
Prokariotski odjeljci/makromolekule
Citoplazma
Odjeljak/
Glavna uloga Struktura Organizam
 želatinozna poluprozirna tekućina
makromolekula
odjeljak odvojen ispunjava većinu stanica
karboksisom fiksacija ugljika proteinskim neke bakterije
omotačem mjesto gdje se odvija većina stanične aktivnosti
klorosom fotosinteza
light harvesting zelene sumporne sve funkcije vezane za stanično širenje, rast i
complex bakterije
neki prokarioti i
replikaciju odvijaju se u citoplazmi stanice
bič kretanje protein, filament
eukarioti
 tri dijela:
magnetska anorganski kristali, magnetotaktične
magnetosom
orijentacija lipidna membrana bakterije 1. citosol
održavanje 2. organeli
nukleoid (replikacija) DNA, DNA-protein prokarioti
transkripcija u RNA 3. uklopine (inkluzije)
plazmid razmjena DNA kružna DNA neke bakterije kemijske tvari koje se koriste kao hranjive tvari
translacija RNA u sekrecijski produkti i
ribosom RNA-protein eukarioti i prokarioti 
proteine
 pigmentna zrnca (granule)
fotosustavi (proteini i
tilakoid fotosinteza većina cijanobakterija
pigmenti)

Citosol
 poluprozirna tekućina u kojoj su uronjeni ostali
elementi citoplazme takoñer sadrži i citoskelet koji daje oblik stanici,
omogućava njeno gibanje i gibanje organela
 čini oko 70% stanice
 u prokariota (nemaju membranama odvojene
 sastoji se od vode, otopljenih iona, malih molekula i
odjeljke = organela) svi metabolički procesi se
velikih organskih molekula topivih u vodi (primjerice,
odvijaju u citosolu
proteini čine 20 do 30 % citosola).
 pH humanog citosola je oko 7.0 (dakle, neutralan), dok pH
 u biljaka, citosol može biti reduciran zbog velike
izvanstanične tekućine iznosi oko 7,4 središnje vakuole koja zauzima većinu unutrašnjeg
staničnog volumena
 nukleohijaloplazma
 citosol unutar jezgre, bez elemenata citoskeleta

(mikrofilamenata i mikrotubula)
 stroma kloroplasta

Eukarioti • Sadrži glavninu


genetičkog
grč. eu, dobar + karyon, jezgra materijala
jezgra jasno izražena; omeñena stanice
jezgrinom ovojnicom – jezgrina
ovojnica
Jezgra
u citoplazmi brojni organeli omeñeni okružuje
membranom jezgru i
odvaja njen
sadržaj
(kromatin i
nukleoplazmu))
nukleoplazmu
od citoplazme
Jezgra

Jezgra Karioplazma (nukleoplazma)


nukleoplazma)
Jezgrina ovojnica
(matriks jezgre)
Jezgra
1 µm Jezgrica Perinuklearna
Kromatin cisterna
Jezgrina ovojnica: (meñumembranski
Unutrašnja membrana
prostor: 10-
10-40 nm) Fibrozna
1 µm Vanjska membrana lamina
(polipeptidi
Jezgrine pore LAMINI)
Unutrašnja
Kompleks pora membrana
Zrnati ER

Površina jezgrine ovojnice (TEM).


Ribosom 1 µm Vanjska
0.25 µm membrana
1 µm
0.25 µm
Uvećana slika
jezgrine ovojnice
Jezgrica
Jezgrine pore

Kompleks pora (TEM). Jezgrina fibrozna lamina (TEM).

Jezgrine pore Karioplazma Jezgrine pore


Dvostruka membrana (matriks jezgre)

Unutrašnja
membrana

Vanjska
membrana

Dijafragma
Anulus (prsten)
Fibrozna lamina
(polipeptidi LAMINI)

Perinuklearni prostor
(meñumembranski
prostor: 10-40 nm)

Endoplazmatska mrežica (retikulum; ER)


Endoplazmatska
mjesto biosinteze u stanici Endoplaz
Endoplazmatska mrežica

Glatki ER

Hrapavi (zrnati) ER Jezgrina ovojnica

ER lumen
Cisterne
Ribosomi Prijelazni ER
Transportni mjehurići
Glatki ER Hrapavi ER 200 µm

 čini više od polovicu ukupnih membrana u većini


eukariotskih stanica
 nadovezuje se na vanjsku membranu jezgrine
ovojnice
Funkcije endoplazmatske mrežice Ribosomii: “tvornice” protein
Ribosom proteinaa u stanici

 izdvajanje tek sintetiziranih bjelančevina Ribosomi


namijenjenih izlučivanju i uporabi unutar
stanice čestice izgrañene od ribosomske RNA
 ograničena proteoliza signalnih odsječaka i proteina
tek sintetiziranih bjelančevina provode sintezu proteina
 početno glikoziliranje glikoproteina
 posttranslacijske promjene aminokiselina
 udruživanje lanaca višelančanih
bjelančevina
 sinteza lipida
 kemijsko mijenjanje endogenih i egzogenih
sastojaka

Ribosomi
Riboso mi
ER
Ribosomi Citosol Polisom (poliribosom)
Endoplazmatska
mrežica (ER)

Slobodni ribosomi

Ribosomi vezani na ER

Velika
podjedinica

Ribosomi
Mala
podjedinica
0.5 µm

ER i ribosomi (TEM). Shema ribosoma

Zrnata (hrapava) endoplazmatska


Funkcije ER mrežica (retikulum)
 Hrapavi (zrnati) ER Bjelančevine sintetizirane u stanici mogu ostati u citoplazmi ili se izlučiti
iz nje i tako sudjelovati u različitim aktivnostima stanice.
 ima vezane ribosome Odredišta bjelančevina sintetiziranih u zrnatom ER
 pohranjivanje unutar stanice (npr. u lizosomima i specifičnim zrncima
 proizvodi proteine i membrane, koje se po
leukocita),
stanici raspodjeljuju transportom mjehurića privremeno pohranjivanje bjelančevina u stanici za izluživanje (npr. u

 izdvajanje bjelančevina namijenjenih izlučivanju gušterači i u nekim endokrinim stanicama)


ili uporabi unutar stanice ugrañivanje u druge membrane (npr. integralni proteini).

 početno glikoliziranje proteinskih lanaca kojima Ribosomi


su oligosaharidi vezani na N-kraju
 sinteza fosfolipida, udruživanje lanaca
višelančanih bjelančevina
 neke posttranslacijske promjene tek
sintetiziranih polipeptida
Cisterne ER
Sark
Sarkopla
oplaz
zmatska mrežica (reti
(retik
kulum
ulum);SR
);SR
Funkcije ER
 posebni oblik glatke endoplazmatske
 Glatki ER mrežice u stanicama mišićnog tkiva
 nema vezane ribosome razlikuje se od glatkog ER prema
proteinima u membrani koja omeñuje
 sinteza lipida, steroidnih hormona unutrašnji prostor (lumen)
 metabolizam ugljikohidrata osnovna funkcija je pohranjivanje i
 ukljanjanje otpadnih tvari pumpanje kalcijevih iona
(detoksikacija: oksidacija, SR sadrži veliku količinu Ca2+ iona koji
konjugacija i metilacija alkohola i su pohranjeni i oslobañaju se prilikom
depolarizacije mišićne stanice
otrova)
 razgradnja glikogena u stanicama
jetre (glukoza-6-fosfataza)
 Pohrana kalcija (sarkoplazmatska
mrežica - odcjepljivanje i otpuštanje
iona Ca2+)

Mikrosomi
•mjehurići nastali raspadanjem
endoplazmatske mrežice tijekom
procesa homogenizacije koji
prethodi diferencijalnom
centrifugiranju ili centrifugiranju
po gradijentu gustoće
•izraz se ne smije upotrebljavati
za nedirnutu stanicu

Glatki (nema vezanih ribosoma)

Hrapavi (vezani ribosomi)


GOLGIJEVO TIJELO

Smještaj u stanici Golgijevo tijelo


 “centar za primanje i otpremu” tvari
 Golgijevo tijelo (aparat); GA
 prihvaća većinu transportnih mjehurića koje
otpušta hrapavi ER
 čine ga spljoštene membranske vreće koje
nazivamo cisterne (diktiosomi) i mjehurići
koje otpušta
 polarnost grañe (cisterne, mjehurići i
vakuole) i funkcije
 Funkcija:
 modifikacija produkata hrapavog ER
 proizvodnja odreñenih makromolekula
Polarnost strukture i funkcije Golgijeva
Golgijevo tijelo
tijela
kondenzacijske
vakuole i trans GA
mreža trans strana
cis strana
oblikujuća, konveksna središnje cisterne zriobena, konkavna
trans cisterne (uz hrapavi ER) (prema plazma membrani)
prijenosni mjehurići kondenzacijske vakuole

središnje cisterne

cis cisterne

cis GA mreža

Golgijevo
Golgijevo tijelo
Funkcije Golgijeva tijela
Golgijevo
tijelo
(aparat); GA
 U Golgijevu tijelu (aparatu) završavaju cis strana GA
se posttranslacijske izmjene proizvoda (strana za
“primitak”
koje je stanica sintetizirala 6 Mjehurići 1 Prijenosni
 glikoziliranje, sulfatiranje, fosforiliranje i takoñer
transportiraju
mjehurići koji
2 Mjehurići se spajaju da bi
se kreću od ER stvorili nove cis Golgijeve 0.10 µm
ograničena proteoliza bjelančevina odreñene
prema GA cisterne
Cisterne
proteine
 raspodjeljuju se za izlučivanje natrag u ER Cisterne 3 Sazrijevanje
cisterna:
Golgijeve cisterne
 početak omatanja s membranom kreću se u smjeru
od cis- prema –
 koncentriranje i pohranjivanje proizvoda trans strani
4 Mjehurići se
za izlučivanje stvaraju i
napuštaju GA
noseći specifične
proteine do drugih
trans strana GA mjesta u stanici ili
5 Mjehurići transportiraju do plazma
(strana za
specifične proteine natrag “otpremu”) membrane da bi se
do novije GA cisterne Golgijevo tijelo (TEM).
izlučili iz stanice
LIZOSOMI
 “vrećice” (mjehurići) promjera od 0,05 do 0,5 µm omeñene
jednostrukom membranom i ispunjene hidrolitičkim enzimima
 nastaju pupanjem Golgijeva tijela
 sadržavaju velik broj različitih hidrolitičkih enzima (više od 40)
 Lipaze, razgrañuju lipide

 Karbohidraze, razgrañuju ugljikohidrate (npr. šećere)

 Proteaze, razgrañuju proteine,

 Nukleaze, razgrañuju nukleinske kiseline,

 Fosfataze, razgrañuju monoestere fosfatne kiseline

 najčešći su enzimi kisela fosfataza, ribonukleaza,


deoksiribonukleaza, katepsini (proteaze), sulfataze, lipaze i β-
glukuronidaza
 enzimi nastaju u hrapavoj ER, a modificiraju se u GA
 za lizosome se preraspodjeljuju oni enzimi koji imaju oligosaharid s
manoza-6-fosfatom
 lizosomski enzimi djeluju kod niskog pH (4,8)

LIZOSOM

Lizosom
izosomii: Jezgra 1 µm

probavni odjeljci stanice


 Glavna funkcija je unutarstanično
probavljanje
 može probaviti sve vrste makromolekula Lizosom
 razgrañuje makromolekule koje su:
 unešene u stanicu fagocitozom ili pinocitozom Lizosom sadrži Hranidbena vakuola Hidrolitički enzimi
(strane makromolekule; heterofagija) aktivne hidrolitičke stapa se s primarnim razgrañuju
enzime lizosomom fagocitiranu česticu
 nastale raspadom staničnih organela (vlastite Probavni
makromolekule; autofagija) Primarni enzimi
lizosom
 Primarni lizosom (promjer 0,05 µm) još nije
uključen u probavu Plazma membrana
Sekundarni lizosom Probava
 Sekundarni lizosom (promjer 0,2 do 2 µm) Hranidbena = FAGOLIZOSOM
nakon spajanja s mjehurićem u FAGOSOM vakuola = FAGOSOM

(a) Fagocitoza: lizosom probavlja makromolekule unijete u stanicu

Lizosom koji sadrži dva 1µm


oštećena organela

Fragment Lizosoma ima u gotovo svim animalnim stanicama (u


mitohondrija
biljnim ih nema), ali su osobito brojni u stanicama
Fragment koje fagocitiraju (npr. makrofagi, neutrofilni
peroksisoma
leukociti)
Lizosom se stapa s
mjehurićem koji Hidrolitički enzimi Probavljeni ostaci difuzijom izlaze u citoplazmu
sadrži oštećenu probave sastavnice Dio neprobavljenih ostataka se izbacuje iz stanice,
organelu organela
a dio ostaje u vakuolama
 neprobavljeni ostaci u pojedinačnim vakuolama =
rezidualna tjelešca
Primarni neprobavljeni ostaci u nakupinama vakuola = lipofuscin ili
lizosom
pigment starenja
Sekundarni
Probava
Mjehurić koji sadrži lizosom =
oštećeni mitohondrij AUTOFAGOSOM
(b) Autofagija: lizosom razgrañuje oštećene organele
Peroksisomi
 za razliku od lizosoma, peroksisomi nastaju pupanjem endoplazmatske
mrežice
 samoreplicirajući
 rastu ugrañivanjem proteina i lipida nastalih u citosolu na slobodnim
ribosomima (poliribosomi)
 svoj broj povećavaju podjelom na dva kada dostignu odreñenu veličinu
Peroksisomi Kristalična
Kloroplast uklopina
Membrana
Peroksisom
Mitohondrij

•omeñeni jednostrukom membranom Lipidni


•gotovo okrugli organel promjera od 0,5 do 1,2 µm dvosloj
•često ima granularnu (zrnatu) ili kristalnu jezgru koja je Kristalni nukleoid
oksidaze
vjerojatno gusta nakupina enzima mokraćne kiseline 1 µm

Peroksisomi Peroksisomi
 sadrže enzime koji oksidiraju supstrat pri Glavna uloga peroksisoma je razgradnja molekula
čemu nastaje vodikov peroksid (H2O2) kao masnih kiselina, u procesu nazvanim beta-oksidacija
nusprodukt Tim procesom masne kiseline gube po 2 atoma ugljika pri čemu
RH2 + O2 →R + H2O2 nastaje acetil-koenzim A (acetil-CoA), koji se, zatim,
transportira natrag u citosol i koristi u procesu staničnog
 Vodik-peroksid (H2O2) nastao u disanja
metaboličkim reakcijama u peroksisomu je U životinjskim stanicama, beta-oksidacija se može takoñer
odvijati i u mitohondriju. U stanicama kvasaca i biljaka ovaj proces
štetan, ali ovaj organel sadrži enzim se isključivo odvija u peroksisomu.
katalazu koji promijeni (konvertira) H2O2 u Prve reakcije u nastajanju plazmalogena u životinjskim
vodu stanicama takoñer se odvijaju u peroksisomima.
2H2O2 →2H2O +O2 Plazmalogen je najčešći mijelinski fosfolipid.
 Nedostatak plazmalogena uzrokuje abnormalnosti u
 Takoñer, katalaza koristi vodik-peroksid mijelinizaciji živčanih stanica - mnogi peroksisomalni
da bi oksidirala druge supstrate: poremećaji uzrokuju neurološke bolesti
H2O2 + R’H2 → R’ + 2H2O Peroksisomi takoñer imaju važnu ulogu u proizvodnji
 Peroksisomi u stanicama jetre i bubrega žučnih kiselina.
detoksiciraju alkohol (25% etanola se
oksidira u acetaldehid) i druge štetne tvari
Sekrecijski mjehurići

 ... vezikule, zrnca


 U stanicama koje luče neki proizvod
sekrecije (sekret)
 Promjer 0,2 do 2 µm
 Sadržaj zrnaca (nukleotidi, proteini,
glikozaminoglikani) i do 200 puta gušći od
sadržaja ER
Kristalična uklopina
 Zimogena zrnca – sekrecijski mjehurići koji
morskog puža Gibulla
umbilicalis
sadrže probavne enzime

•U nekih vrsta, ali ne u čovjeka, postoji i kristalni nukleoid,


koji se sastoji od oksidaze mokraćne kiseline.

Vakuola
Glioksisomi

 specijaliziran peroksisomi u biljnim


stanicama
 u spremišnim masnim tkivima germinativnih
sjemenki biljaka
 sadrži enzime koji pretvaraju masne
kiseline u šećere, proces koji omogućuje
pohranjivanje energije u uljima sjemenke
do trenutka kada će biti sposobna
proizvoditi vlastiti šećer fotosintezom
 enzimi glioksalatnog ciklusa, katalaze i β-
oksidacije masnih kiselina

Va
Vak
kuole Uloga vakuola u biljnim stanicama
 mjesto za čuvanje organskih tvari (proteina) i vode
 mnogonamjenski odjeljci stanice glavno odlagalište anorganskih iona (Na+ i K+ ioni)
 odlagalište
 jednostruka membrana metaboličkih
 u stanicama biljaka ili gljiva nusprodukata
Središnja vakuola
(ergastički produkti)
 jedna ili više vakuola pomaže u zaštiti biljke
Citosol
 više funkcija od predatora tako što
se u njima pohranjuju
 u animalnim stanicama otrovne ili životinjama
neukusne tvari Tonoplast
 hranidbene vakuole nastale fagocitozom
 uloga u rastu biljnih Jezgra Središnja
 u jednostaničnih eukariotskih organizama, stanica; stanice se vakuola

Protista izdužuju tijekom života Stanična stijenka


jer se u njhovim
 kontraktilne vakuole vakuolama nakuplja Kloroplast

 ispumpavaju višak vode iz stanica protista voda koja omogućuje 5 µm


stanici da postane veća
Kontraktilna valukola - osmoregulacija u
papučice (Paramecium)

Kontraktilna vakuola

Kontraktilna Kontraktilna Vakuola izbacuje vodu


vakuola (puna) vakuola (prazna)

1 Jezgrina ovojnica spojena


je s hrapavim ER koji se
Jezgra
Izvanstanični (ekstracelular
(ekstracelularni)
ni) matri
matriks
ks
kontinuirano nastavlja na
glatki ER
(ECM)
Hrapavi ER tvore ga glikoproteini i druge makromolekule
 uloga u pričvršćivanju stanica (adheziji) za
2 Membrane i proteini površinu, meñusobno, kao i za pokretanje
nastali u ER prenose se Glatki ER cis GA
prijenosnim mjehurićima do IZVANSTANIČNA TEKUĆINA Polisaharidna
Golgijeva tijela Jezgrina Kolagen molekula
Proteoglikanski
ovojnica kompleks Ugljikohidrat
Proteinska
Plazma osnova
3 membran
Iz GA “pupaju” Fibronektin
transportni mjehurići te a
kondenzacijske vakuole iz
kojih će nastati lizosomi i
Proteoglikanska
vakuole Plazma
trans GA molekula
Integrini
membrana

4 5 Transportni mjehurići 6
Lizosomi dostupni Plazma membrana širi se
nose proteine do plazma
za stapanje s drugim stapanjem mjehurića, a Mikrofilamenti
membrane da bi izlučili Integrin CITOPLAZMA
mjehurićima proteini se izluče iz stanice
sadržaj (sekrecija)