You are on page 1of 1

Daftar Isi

Kata Pengantar ................................................................................................ i


Daftar Isi.......................................................................................................... ii
BAB 1 PENDAHULUAN .............................................................................. 1
1.1 Latar Belakang ................................................................................... 1
1.2 Dasar Teori ......................................................................................... 1
1.3 Tujuan ................................................................................................ 1
BAB II PENGENALAN ALAT DAN BAHAN ............................................ 2
2.1 Alat ..................................................................................................... 2
2.2 Bahan ................................................................................................. 4
BAB III TAHAP PENGERJAAN PASANGAN BATU ............................... 11
3.1 Penakaran Bahan ................................................................................ 11
3.2 Pengadukan Mortar ............................................................................ 11
3.3 Pengetesan Mortar ............................................................................. 12
3.4 Pemasangan Bata ............................................................................... 14
3.5 Pasangan Batu Kali ............................................................................ 15
BAB IV TEKNIK KERJA BATU .................................................................. 16
4.1 Keselamatan Kerja ............................................................................. 16
4.1 Pengaturan Tempat Kerja .................................................................. 16
BAB V PENUTUP.......................................................................................... 18
5.1 Kesimpulan ........................................................................................ 18
5.2 Saran................................................................................................... 18

MAKALAH BENGKEL BATU – Roihans Muhammad Iqbal ii