Вы находитесь на странице: 1из 2

SCOUT OATH (ENGLISH) SCOUT OATH (TAGALOG)

On my honor Sa ngalan ng aking dangal


I will do my best ay gagawín ko ang buong makakaya;
To do my duty to God, and my Country Upang tumupad sa aking tungkulin sa
The Republic of the Philippines
Diyos at sa aking Bayan,
And to obey the Scout Law;
To help other people at all times; ang Republika ng Pilipinas
To keep myself physically strong, at sumunod sa Batas ng Iskawt;
Mentally wake and morally straight Tumulong sa ibang tao sa lahat ng
pagkakataon;
SCOUT LAW (ENGLISH) Pamalagiing malakas ang aking katawan,
A Scout Is: gisíng ang isipan at marangal ang asal
Trustworthy
SCOUTH LAW (TAGALOG)
Loyal
Helpful Ang Iskawt ay:
Friendly Mapagkakatiwalaan
Courteous
Matapat
Kind
Obedient Matulungin
Cheerful Mapagkaibigan
Thrifty Magalang
Brave Mabait
Clean Masunurin
Reverend Masaya
Matipid
SCOUT MOTTO Matapang
Malinis
Be Prepared Maka-Diyos
Laging Handa

SCOUT SLOGAN
Do a Good Turn daily
Gumawa ng mabuti araw-araw
Once a Scout, Always a Scout
THE SENIOR SCOUT CODE
As a Senior Scout
I will live the Scout Oath and Law
And the Senior Scout Motto and Slogan;
I will be familiar with the constitution of
the Philippines
Especially my Rights and Obligations as a
Filipino Citizen
I will share in the responsibilities of my
home, school, church, neighbourhood,
community and country
I will deal fairly and kindly with my
fellowmen in the spirit of the Scout Law
I will work to preserve our Filipino
revitage aware that the priveleges
I enjoy was won by hard work, sacrifice,
clear thinking and the faith of our
forefathers
I will do everything in my power to pass
on a better Philippines to the next
generation

PANUNUMPA SA WATAWAT
Ako ay Pilipino,
Buong katapatan na nunumpa,
Sa Watawat ng Pilipinas,
At sa Bansang kanyang sinasagisag,
Na may dangal, katarungan at kalayaan,
Na pinakikilos ng sambayang
Maka-Diyos, Maka-kalikasan,
Maka tao at Maka bansa