You are on page 1of 692

VHf/Of

I

PATRUM
NOVA BIBLIOTHECA,

l

I

.ar::

S. I>n>ri

i/.^i

,,

,jf, ,•/'!•

,/

I

I

!

/

,>'/>,

^U^m^-i

.

Ttsva st t Ktc n» t.i^

M .•n j-schw h^i-i^iV. ^r^xv^-h r?-^!!! 1

5*.

w:*-

••

y^f^rr-.^^

,.i,ir

•?.

_^ •)€Vpif©¥K

;

.-.

.... -r- *''§='&WW!':'

.

«^'^(^iiy. --:-

^

-

j

-^/-^©'•=^^4'.

;

\i Kiy,? JteiP,-:-.,

i

^ l«v\> i

V

iOlli

PlTRiil
TOxllUS

eiBLIOfHiai

SECLNDUS

CONTINEiXS

S.

CYRILLI ALEXANDRINI GOMMENTARIUI

NEC NON EIUSDEM ALIA OPUSCULA
ITEM DIVERSORUM PATRUM

XVI

OPUSCUIiA X.

CUM LATINA EDITORIS IXTERPRET ATIONE
PROLOGIS ET ADSOTATIONIBLS.

dP

K,

^y^./^ *-^S

p

>;

ISUPLlCATl

ROMAE
TYPIS SACRI CONSILII

PROPAGANDO CHRISTIANO NOMINI.
M.DCCC.XLIV.

,

.

, ,

^2)3^i)Si2^ ^^.mm^^i^im^

I. v/uoties ego generalem illam sancti Cyrilli alexandrini operum edilionem, ' ^ , , ab Auberto gallo septem tomis vulgatam manu veisabam tolies me cupere memnn ut nova aliqua curarelur, quae lanto aubertina plenior esset ac melior, quanlo haec
,
.
.

Kiiitionums.cylilli

,

,

.

.

.

iiupcrlectio.

,

,

minores
naevus
fere

alias et vetustiores superasse videtur,
est,

Etenim haud minimus huius

edilionis

quod

latina graeci textus interpretatio varios habet auctores, qui viginti
fit

numerantur: quo

ut Cyrilli elocutio neque consona neque uniformis lalinis

auribus oculisque accidat: et quidem veri etiam crassique errores interprelum latinas
plagulas maculanl. Necessariis insuper scholiis sive
criticis sive exegeticis caret

saepe

Cyrillus, et materia ipsa respirationes capitulorum divisionesque idoneas

desiderat: graecus vero contextus foedis

quandoque mendis laborat

:

haud raro materiarum in-

dices vel exiles sunt, vel alicubi nulli: quilibet denique editoris apparatus et isagoge,
et

singulorum operum veluli historia ac iudicium frustra requirilur.

Quamquam

igi-

haud leve est Auberli meritum, modesti ceteroqui hominis et ingenui, propter hanc tomorura tot quam gravi labore suo molem instruxit; altamen optandum erat, ut maurinus aliquis monachus Cyrillum quoque consueto sodalitatis suae splendore doctrina ac studio sibi adornandum susciperet, quod ut aliquando, meliore tempotur

rum

conditione
II.

fiat, piis

votis deposco.
scriptonim cyrilli nupcra coi]quisitio.

His de Auberli editione breviter atque ut spero aequabiliter dictis, nondum /-.-,> 1 tamen ems praecipuum memoravi mcommodum, tot Mdehcet Cynlli opusculorum
.

defectum, quae partim graece partim latine dispersa in impressis
Auberti notitiam diligentiamque fugerunt. Haec
scilicet

libris extabant, et

accurate recenset Fabricius

C

G.

lib.

V. cap. 22. n. 8. ed, nov. T. IX. p. 487. seq. quae nimirum a novo edi-

tore sedule colligenda sunt.

Neque

heic sistendum, sed in conciliorum aclibus, prae,

sertim ephesini

,

in antiquis apologeticis

panopliis, scriptorum enarraloribus seu bi-

bliographis

,

apprimeque

in Photio

,

nec non antiquis auctoribus Mario Mercatore

puta, Facundo, Liberato, Anastasio, Leontio, et reliquis praecipue adversus Eutychis, Nestorii, Dioscori, Severi, aliasque sectas
rilli

tot

huiusmodi pugnatoribus scripta Cyrimanda sunt. Quid de graecis dicam ad utrumque testamenlum catenis, quae Cyrilli divitias ostentant? Me certe coacervandi cum maioribus scriptis minores
,

eliam minimasve Cyrilli ad
rillum
otii

unum

corpus reliquias cupido incesserat, totumque Cy-

decem

circiter

tomis comprehendendi
si

satis

suppeteret, vel

ceteras curas

neque is iniucundus labor fuisset si meas seponere decrevissem; quod quia non
:

,

tamen Cyrillum, quo paene prae ceteris delector, deserere: sed omissa omni editorum eius operum solliciludine, converli me potius ad indagandum quicquid tanti viri adhuc ineditum vaticanis codicibus contineri haud fallaci conieclura
placuit, nolui

) : ,

^el ccrliliidinc polius

compercram. 0"od quum prosperc
liis

ut puto cgerim, et rcs ullra

votum

ccsscrit

;

facile cril

dcinceps fuluris crudilis Cvrilliim dcnique
nostris
,

tum ex superio:

ribus cditionibus, luni cx
certe taula ad

addilamcnlis cumulalum efficere

cuius mihi

manus

venit copia
,

ul

duobus cam voluiuinibus, non

sine

mea

inter-

prctalionc cxposuerim
III.

quorum

prius nunc dcscribendum cst.

Primum

sc mihi oblulil Cyrilli ineditum, ut reor,
illa

opusculum de Trinitate
difTert,

in

vaticano perraro codice; quac lucubralio plane ab

quam

pari tilulo

nomine (quum sit polius ex Damasceno aliisque excerptum, ut iamdiu demonstralum fuit) vulga^it Wegelinus, prout mox in editione dicam p. 31. Ait aulcm Cyrillus cap. 3. se postquam conlra blasphcmias haereticorum Arianorum
.sub falso Cyrilli
, , ,

scilicet, satis

deccrtaveral

(

pula in ihcsauro, in commcntario ad lohannem, et

alibi

nunc hoc ojjusculum pic crcdcntibus scribere, ut divina dogmala, extra omncm controvcrsiae alcam didactico morc exponat. Reapsc aulcm promissum abunde facit
,

ea quippe pcrspicuitate
ac tradit,

,

et theologiae peritia
a

altissimum Trinitatis mysterium evolvit

quae tanlum atque

Deo

peculiariter

edoctum magistrum

decet. Tres sin:

gillatim divinas personas propriis cuiusque argumentis illuslrat alque confirmat

id-

que opusculum
iic

,

cedro sine dubio liniendum

,

viginli ct octo capitulis terminatur.

iucirnaiioup.

Scquitur

,

pari theologiae merito, traclatus aller ex
,

eodem
,

codice sumptus, de

Domini incarnationc
hoc argumento

triginla

quinque capiluHs comprehensus

et a Cyrilli ceteris

de

scriptis

prorsus diversus. Atque in hoc refutalionem hacrelicorum
Illa

non

negligit,

quorum nemincm rccentiorem Eunomio nominat.
scripto TrpoXynrriy.wz dissolvitur, ut

vero calumnia

a posterioribus Monophysitis Cyrillo imposita de unica Christi natura

ab eo adserta

tam evidenter hoc
surus
rillus,
sit.

nemo iam
,

contra hiscere au-

Ouamquam
,

vcro polemicam

in

hac lucubratione partem naviter traclat Cy-

attamcn iu cxponenda Dei crga homines benignitate

quam

incarnationis opus

dcmonslral

plurimus

est;

ut chrislianum

atque in fidc confirmet,

quam

egregie

populum Dei vicissim amore inflammet, definit pium esse erga Deum ac revelationcm
est.
libelli

obsequium, controversia omni curiosoque etiam examine omisso, cui cerle indagini
neque plebs neque maxima hominum pars idonea
1)0

Doipara.

Tcrtiam in hoc nostro volumine sedem occupat Cyrilli copiosa ac
oratio,

instar

qua ostendilur bealam Mariam re vera

essc reclissimeque dici dciparam.

Ex-

tabaf haec inedila oratio in vaticano codice antiquo 1431 (1) nec

non

in recentiore

Hem hanc non tamen incuriose tractaverat iis in scriptis, quae p. 75. in adn. nominatim appellavi, quibus addendus est locus orationis I. dc fide ad Reginas (opp. T. V. part. 2. p. 47. seq. ) Sed enim praeclarum mihi obvenit, ut
oltob. 30; denique

eandcm

conlincri scio in codice cliam barberino 253.

non semel

Cyrillus, ctsi obitcr,

dixi p.

8G, lustiniani imp. in eius
,

quam

edidi epislola duplcx lcstimonium de hac

Cyrilli oratione

ila

ut practer stilum et consuelam aUpie sollemncm Cyrilli doctridubilationis scrupulum eximit.
tractasse, narrat in cpislola
«

nam, auctoritas etiam augusta accedat, quae omnem El quidem ipsc Cyrilhis hoc se argumenlum discrlc

ad

Maximum apud Ralutium
»

nov. coll. coucil. col. 915. his verbis:
sil

primum capituium

est

quod

sancta virgo

Dei genitrix. » Nisi forte eo loco de primo suo in Ne-

slorium sermone cogitat: etenim id
lur, multo uberius cxplicuil.
(I)

dogma

postea, prout nunc in invento nostro legiCyrilli
6.

Luculcnlam hanc

oralioncm conimendare vcrbis
toini

Spcciinen scripturae huius codicis 1431. liabes u.

iu

tabula

quarli

iiuius

novae 1'atium

bibliotiiecae.

PRAEFATIO.

VII

omittani, nuUis enim laudibus eget; in cuius eliam clausula vehemens ad orthodo-

xiam retinendam adhortatio
honorificum, simulque
stres patres, qui

fit.

Illud

nequeo

reticere,

quod

est Cyrillo uoslro

valde

novum
(2)
,

huic scripto suffragium
,

adiicit.

Etenim duo

perillu-

Eutychem reprehenderunt

Leo papa pluribus scripUs
in Ballerin. edit.

(1), Petrus

chrysologus una epistola

praedictae cyrilhanae orationis exordium sibi evidenter

vindicaverunt. Leo quidem

sermonem suum
«

postremum
et

,

quo Eu-

tycliem refutat,
»
»

sic

cum

Cyrillo exorditur.

Sicut peritorum

prudenliumque medico,

rum

est

,

passiones infirmitatis

humanae remediis praevenire

quemadmodum

r.isi quod Leo autem pastorum providentiam memorat. lam Petrus, haud quidem in praedicta epistola, sed initio sermonis XLIV. ( ed. Seb. Pauli ) sic Cyrillum aeque imitalur. « Peritus medicus quolies vario languore defessis plenam desiderat conferre medicinam altas aperit morborum causas etc. quam plurima remediorum genera, » hcrbarum vires pandit, medicamentorum loquitur qualitates. » Quarto loco posuimus de eodem argumento dialogum Cyrilli cum Nestorio in codice vat. 790. compertum, ubi is nominatim Cyrillo auctori inscribitur: neque hic certe colloquendi mos a Cyrillo abhorret ut eius longi cum Hermia et cum ipso

saluti contraria declinentur, ostendere etc. »

Reliqua etiam consentiunt,

Cyrillus Dei,

1)

,

Diaiogus.

,

Nestorio dialogi noti ostendunt. Certe
Cyrilli

fit

heic perlucida Nestorii arguenlis confiitalio.
Epistoiae *.

mullas periisse epistolas manifeslis indiciis constat. Atque utinam Auberin iliarum editione fuisset, qui

tus
nit,

non lam socors

ne numerare quidem eas memi-

nedum

aliquot scholiis aut historicis titulis illuslrare!

Nos

ineditas quatuor in-

venimus

in codice vat.

1431,

et

partim etiam in oltob. 1262, quas non latina soHomiiia uc in-

lum

translatione,

verum etiam

aliquot adnotationibus comitari voluimus.

Sequitur apud nos homilia de incarnatione Dei Verbi, quae nonnisi latine extabal; graece vero a nobis ex utroque praedicto codice
tinae linguae
vestitu

deprompta

fuit,

novoque

laAiia
iioiniiia.

amicla. Item brevior

illa

quae subtexitur de Nestorio eiecto
fuit

homilia, latine tantummodo in ephesinis actibus obvia, graece a nobis comperla
in vaticanis codicibus 504. et

508

,

hancque item
p. 444.

lalinitate rursus

donavimus. Captata
titulos p. 114.

vero ab his homiliis occasione, multarum aliarum
scripsimus;
CjTilli

Cyrilli

deperditarum

cumulavimus. Atque hactenus descripta opuscula nos superioribus annis graece lantum et festinatis propter occupa,

eumque deinde numerum

liones curis edideramus in

veterum Scriptorum tomo octavo. Nunc vero retractatis diligentius graecis codicibus facta ob publicum usum latina translatione scholiis
,
,

ctiam prout opus

fuit

adiectis,
,

rem

adliuc pro nostra infirmitate

tenuem

,

sacris ta-

men

litteris

paulo uliliorem

fecisse confidimus.
>'

IV. Sed ecce aliud in volumine nostro conlinuatur longe maioris molis Cyrilli ~

commeniarius in Lucam.

scriptum, quod paginas 332. occupat

commentarius nem[)e ad Lucae evangelium, quem nos gravi sane labore impendioque temporis ex duodecim vaticanis catenarum codicibus compilavimus: ita ut quas Cyrilli rehquias ex qualuor vix codicibus ante hos annos delibatas graece edidimus, nunc plurimum auctas et emendatas ex tot co,

dicibus, addita eliam Iranslatione nostra scholiisque, iusti operis instar repraesente-

(1) Leo in celebri ad Flavianum eplstola cap. 5. locum quoque non adeo exigimm S. Augustioi ex huius contra sermonem Arianorum libro n. 8. ipsis verbis sibi vindicavit; quae res non leve Leonis erga

Augustinum obsequium fuisse demoustrat. Balleriu. ed. T. (2) Miror sermonum Petri editores, qui hanc epistolam
satis celebrera ac

l.

col.

824.

in actibus concilii chalcedonensis

obviam,

et

pretiosam, praeteriisse quasi per ineuriam vel potius oblivionera aut inscitiara videntur.

Vllt

EDITOniS

mus. Sunl aulcm codiccs lii, quos in libri marginibus liUeris A. B. C. D. E. F. G. H. I. K. L. M. perpetuo denolamus. I. Codex A. vat. membraneus, maximus, in fol. saeculi fere lerlii decimi Nicclae calenam in Lucam conlinens cum Cyrillo plurimo (1). IL Codex B. palat. vat. bombycinus in fol. ciusdem fcre ac B. actatis, diversam ta,

mcn catenam conlincns. Iluius codicis sub inilio ccnle manu confcclum inspeximus. III. Codex C.
spissa in

corrupli,
vat.

apographum insuper
fol.

rc-

chartaceus, in

ubi item

Lucam Fatrum
,

catena. IV.

Codcx D.

vat.

membrancus
fol.

in fol. sacculi

fermc

duodecimi

itcm catcna. V, Codex E. vat. chartaceus in

contincns Macarii Chry-

socephali non tam scrmones quam patrum, citatis accurate nominibus, catenam in Lucam. Id Macarii opus dicilur ctiam alphabelum, quia tolidem sunt sermones quot alphabeti lillcrac: ccteroqui in val. codice non nisi sexdecim extant, id est usque ad liltcram tt. V^I. Codcx F. vat. alius chartaccus in 4. qui non nisi mediocrcm partcm praedicti Chrysocephali continct. VII. Codex G. reginae svecae vaticanus, sae,

culi circiter

duodccimi cum catena. VIII. Codex H.
ollobonianus vat. membraneus priscus,
,

vat. praenobilis, saeculi

ferme

undecimi, qui tamen in grandi mole, iionnisi partem nicelianae catenae complectitur.
IX. Codex
'

I.

cum

insigni

ad prophetas omnes

catena, habens ctiam paucos Cyrilli locos

qui diserte dicuntur ex eius in
,

Lucam
Lu-

commcnlario

delracli.

X. XI. XII, nobis K. L. M.

exiguas

admodum

Cyrilli in

cam

reliquias nobis suppeditarunt.

Duas quoque

latinas

ad Lucae evangelium catenas

inspeximus,

unam

divi

Thomae

aquinatis, Ballhassaris Corderii alteram: quae sicubi
,
,

phis aliquid cyrillianum habuerunt
Cyrilli textus,

hac saltem lingua

pido increroenta sunt.
idem comnienlanns syriace
invtiitus.

hoc latine nos dedimus in adnotalionibus ut ulcumque cxpleretur. Sed haec, inquam, levia opCorderium auteni fragraentorum suorum imperitum haud raro
,

interprelem mullis locis paene

inviti

redarguimus.
id est

Graecorum patrum ad Lucam catcnam nuper, •^ '
yjpj
(.]

Cranicri ex gallicano codice edilam, sero accepi,

anno 1841, Oxonii curis poslquam ego opus Cyrilli
si

meum

profligaveram

:

alioquin eius aliquot locis tempestive usus essem,
,

nihil aliud

lam vero hac inspecta in Cyrilli quas rcfert partibus, statim agnovi nonnisi lenuem libri mei parlem illic contineri quum illa ex unico ncc copioso codice, meus autem liber ex duodecim ms. catenis, quarum aliquot copiosissimae, prodeat. Elenim ubi qualerniones nostri pleni decurrunt ibi interdum vel nihil codcx gallicanus habuil, puta in capp. I. XVI. XXIV: vel singula vix fragmcnta, puta in capp. III. ct XV. Huc acccdil quod in libro edito Cyrillus ceteris patribus interseritur, nullaque intcrprctationc latina scholiisve illustratur. Quae dum hislorialiler narro, haud herclc quicquam praestanli oxoniensi libro dclrahcre volo cui omnis a me debetur honor ac porro defcrtur, propter rei sacrae utilitatem, typorum splendorem, editoris strenuam sedulitatcm atque pcritiam. Sed ecce aliud me vehementer commovit, gaudioque adfecit, quod ab cphcineridibus publicis nunciatum fuit, Cyrilli
certe ad collalioncm.
,
,

,

integros ad

Lucam commentarios,

in syrialicam

linguam conversos, nuper cx Aegvsi

pto in Angliam csse perlatos: quod sane cxcmplar
teque ab intcrprete syro claboralum, Cyrilli

nulla lacsum lacuna

sit

,

peri-

opus
sint

,

in alieno saltem idiomatc

dcmum totum ordinatumque ac purum repraesentabil. Nam calenarum incommoda quae
et illa peculiaris

,

nemo

eruditus ignorat

(

quamquam

harum
)

et verissima

laus

est,

quod meliorem cuiusque operis sucum delibare
Iluius codicis, nenipe vat.

solent.

Eclogarii scilicet partes

(1]

1411, specimen scriptuiae oiliibuimus tom. IV. in tabula n.

1.

PRAEFATIO.

operum pro

libilo

suo exccrpunt,

et

ubi lubet collocant, et quandoque eliam inler-

polationibus violant.

Cum aulem volumen
fieri

noslrum baud ex uno sed ex duodecim
potesl ut parles

mss. codicibus

sit

conglulinatum, ^ix

post eclo2;ariorum bcentiam et discrepantiam codicum, retineant;

omnes sedem propriam, quam rem nonnisi

inlegrum operis corpus praestabit.
neni in
cissim

Si

igitur graeca noslra ante syriatici libri editio-

multum credo inlerpretando Cjrillo proderunt: sicuti vinobis magnopere fuisset commodus angHcanus liber ordinandis graecis ac per-

AngHam
si

venerint,

poliendis,
persiraile

(quod

fieri

non poterat) ad nos maluro tempore

pervenissel. Rei huius

exemplum

est Eusebii

theophania, in syriaco pariter codice his annis in-

venta, cuius graeca fragmenta a

me

antea vulgata,

cl.

Leus interpres

et editor

non

habuit; nos aulem Hbro eius accepto, graeca nostra excussis denuo vat. codicibus

multum auximus
mine
satis

et

recensuimus: qua super re in quarto bibHothecae huius volu-

diximus. lam

nemo

nobis obiiciat, quod Cyrillum ex calenis,

non autem
in ge-

ex codice proprio integroque, vulgemus:

nam

praeter

quam quod

nulla alia suppe-

tebat rei conficiendae ratio, nihil nos inusilatum egimus. Ecce

enim Origenem

nesim, in proverbia,

et

in

psalmos, nonnisi ex catenis Ruaeus utcumque

resliluil:

eiusdemque item hexapla magnam partem catenae suppeditarunt. Theodoretum ct Athanasiura in psalmos catenae solae Sirmondo et Monlfauconio obtulerunt. Chrysostomi
satis

copiosas et egregias in Hieremiara explanaliones

nusquam
in

nisi
,

apud
Didy-

Ghislerii catenara

habemus. Eusebium

in

Lucam Polychronium
,

Danielem

mum

in secundam ad Corinthios nos ipsi catenarum ope adiuti in lucem extulimus. Postremo qualis quantusque percipi ex hac Cyrilli editione fructus possit, leclor per se quisque senliet, et noster etiam

rerum index
,

partira demonstrabit, praesertim in
,

re dograatica

,

circa Christi divinitalera
,

originale peccatura
,

divinam gratiam

,

sacra-

menta baptismi
neque futura

poenitentiae

,

atque eucharistiae

de quo postremo praesertim dogSuperest

raate divinus est Cyrilli locus p.
labefactabit.

417, quem nulla umquara haeresis neque praesens
Cyrilli in

Sed de

Lucam comraentario

satis (1).

ut de reliqua voluminis conlinentia dicamus.

V. Est inter syriacos bibliothecae vaticanae codices pervetus quidara
notatus, saeculo octavo ut

,

lunnero 140.
^(""'gf ^Jo""^''"'

Assemano videtur
clari

scriptus, qui lohannis caesariensis inler

quintum sextumque saeculura
versus contemporalem

apologiara continet concilii chalcedonensis ad,

suum Severum patriarcham antiochenum Acephalorum
totius orientis pestilentissimum.
est abuti

cory-

phaeura,

et

doclorem

lohannes ilaque ut adversacontra Synusiastas, et contra

rium, Cyrillo seraper prout notum
id est

solitum, iisdera armis configat, multos,
,

XLVI.,

Cyrilli locos

ex operibus nunc deperditis
,

Diodorum tarsensem

ac

Theodorum mopsueslenum

nec non ex commentariis in

Matth. Luc. et Paul. recitat; quos ego lubenlissime in hoc volumine latine sallem

(1) Testimonia vetera pro Cyrilli Ln Lucam commentario olim nos citavimus, latinas catenas divi Aquinatis atque Corderii; item graecas vaticanas in proplietas uLi pauca fragmenta citata reperimus: deinde scholiastas aliquot vatic. Item catenas vat. in Luc, quarun) nuuc numerum auxinms usque ad XII. Deni-

que adest codex syriaeus, de quo supra dixinius. .Nunc ecce liaec scribens, in aliud testimonium incido lohannis cyparissiotae decad. VI. Bib. PP. Lugd. T. XXI. p. 420, qui Turriano interprete ait. Sanctus Cyrillus alexandrinus in explanationibus ad Lucarn ait: factam esse dicimus transfigurationeni CDominiJ non sic quidem ut corpus humanum figuram amiserit, sed splendore quodam indutum /uerit etc. usqm ad sustinere potuerunt. Qui locus graece nunc apparuit in editione nostra Luc. IX. 29. p. 239, cum ea tantum levi varietate, quam sive Cyparissiota sive eclogarii nostri, sollemni more fecerunt. Adde loban,

nem

caesarienseni in hoc voluniine p. 131. adn.

cxposui

:

praeserJim quia librorum conlra Synusiaslas et contra

dorum
leni

sex

iam ogo

originalia

Diodorum ac Theocompereram gracca fragmenta, quorum postea verilaPatrum regula
liac

lohanncs caesarionsis confirmavit.
Notissima et unixersalis
ss.

est,

canlicum Salomonis nonnisi spi-

ritali

sensu de Christo ciusque ecclesia esse intelligcndum: (juamobrem gravi repredecentissima Palrum

hensione digni sunt, quicumque ab

omnium norma
trito

disce-

derc audcnt. Kcce autem et Cyrilhis noster in eo exphuiando cantico a

sollem-

nique ecclesiae more non dechnat: cuius ego deperditi commentarii quum ante hos annos fragmenta graece lantum edidcrim in Procopii catcna ( AA. chiss. T. IX. ) nunc
colhito rursus vat. codice, et addila latinitate, in hac Cyrilli

anecdolorum congerie

commodc
ter
Ilis

exliibco.

Neque

in his desunt singulares aliquot sacri textus lectiones, prae,

eximiam aucloris pietatem

et

ego commcnlarii parlibus cyrilliana quinque
Sancti Cyrilh

de sancti chrismalis sacramento leslimonium p. 465. alia diversi argumenti fragmenla

subtexenda curavi,

Achilles Statius lusitanus ad
Spicilegio

homiliam de evangelica vineae parabola quam olim latine lanlum Gregorium XIII. PP. impressam miserat, graece ego in rom. T. V. edideram ex ipso Stalii codice in bibholheca vallicelliana Ro,

mae

superstilc. Fuit

enim

Stalius illius bibliolhecae condilor, eiusque illic

imago cum

elogio ad perpetuam rei
tionc lalina careat,
ipsi
(

mcmoriam
est
)

prostat.
ct

Nunc

igitur

nc

Cyrilli homilia transla-

etenim priscus
Iioc

tenuis Statii libcllus vix alicubi occurrit, et
,

quoque Cyrilli scriptum utraque lingua me interprete, exlare constitui. Et quoniam in Cyrilli homiliis versari coeperam, tres quoque ciusdem conciunculas de aegypliis martyribus Cyro ac lohanne, quas mihi S. Soj)hronius in sua pracdictorum quam edidi, marlyrum historia obtulit, hoc idoneo loco non sine animadversionibus aliquot ponendas curavi. Ne minora quidem Cyrilli fragmenta, quotquot inler edita a me scripla, vel in codicibus exlilerunt, neglexi. Ilaque primo undeviginti parliculas sumpsi partim ex
mihi ad nianus non
,

codice vaticano 1431, partim ex columnensi

,

et

ex nieis Leontio alque Anastasio.
,

Deinde

alias

XXV.

particulas ex deperditis adversus lulianum libris

a lohanne eclo-

Postremum, scd insigne magni Cyrilli apud nos segmentum est adversus eunuchos de quo in monito p. 494. verba fecimus nec non de iunioris quocjue specimine p. 497. Atque haec omnia Litinae Iranslalionis commoditate frui voluimus. Alleram voluminis noslri parlem consliluunt graece, latine, alque etiam aliquando syriace, diversa classicorum patrum opuscula,
gario cilalas, ut in monilo p. 488. dictum est.
,
;

quorum

lilulos paulo post recitabimus. De quibus omnibus quum singula monila alque notitiam propriis in locis scripserim, nunc lectores diutius non morabor.

PARERGON DE ALIQUOT AREOPAGITAE CODICIBUS.
^''<"" "1
<lo

schonaad^Areo-

addam,
bus;
tinet

Iribus

pareigon alicjuod praefalioni huic, simulque volumini ornamentum dicam breviUT praeslanlibus Dionysii areopagitae vaticanis codiciinsignis et crassac molis, sacculi

quorum primus
opera

fermc XII, cuncla

illius

con-

cum

amplissimis scholiis, quibus prima in pagina praeponitur inscriplio
(Tp(,o'X<a TyizSi Ty,c, j3i(3Xou Dionysii Alexandriae de divinis nominibus. De alcxandrino hoc Dionysio,
,
,

Iiaec:

^iovuaiou 'AXi^av^piiai;
huius
,

sc/io/ia iibri

vidclicct

Areopagilae Dionysii scholiasta

salis

dispulalum vidco in utroque cordcrianae edi-

, , :

PRAEFATIO.
tionis tonio;

XI
:

cad.

I.

1. et

quac quomodolibet se habeat opinio II. 2. disciie Dionysium schohastam

ct

quamvis loh. Cyparissiota de-

a

Maximo

distinguat

;

ego tamen

schoHa haec vaticana alexandrino Dionysio inscripta, eadem prorsus esse comperiebpm, tam in hoc quam in ahis Areopagitae hbris, ac illa quae sub sancti Maximi

nomine

in Corderii editione extant. Nihilo

tamen minus codex noster propter ampli-

tudinem suam ac vetustatem dignus adhuc est quem eruditi homines consulant, si quando de Areopagita cogitabunt. A.reopagitae o»Alter Areonasitae multo nobiHor ac rarissimos codex, descriptus a me breviter dei • r -^ notis tachvqui videiicet tachygraphicis notis exaratos S'''"' *"'' fuit in Script. vel. T. VI. praef. p. 3" continet libros, vel horum potius partes, de divinis nominibus et de eccl. hierar,

chia.
^

Prioris libri

quum amplum
,

specimen in aerea tabula incidendum curaverim,

olumini huic praeposui
illa

quo

philologi ad graecae tachygraphiae sludium excitenlur

etenim ne in

quidem

celebri Montfauconii palaeographia par ahquid huic nostro

specimini invenient. Quia vero in codicis foho 216. b. excerpla quoque ^idi tachygraphicis aeque notis scripta hbri Enochi

eadem tabula

extaret.
,

horum item particula dedi operam ut in De Enochi hbro, quem muUi veteres ecclesiae patres cum ho,

nore laudarunt

docte scripsit Fabricius in V. T. codice pseudepigrapho. Attamen
cit.

hbri Enochi aethiopicum textum, de quo diu Ludolfus apud
superioribus annis inluhmus in bibhothecam valicanam
;

Fabricium, nos

ipsi

codicem nempe pulcherri-

mum

ex publica auctione redemptum, qui Cardinahs Antonelhi fuerat; quod iam dixi

in calce catalogi

codicum aethiopicorum
libri eius aethiopici

bibl. vat. Script. vet. T. V. part. 2. p. 100,

ubi etiam
ravi.

nuperam

editionem apud Anglos curatam
,

commemo-

Nunc

graeci textus, et

quidem tachygraphici

exiguam saltem particulam eru-

ditionis causa

vulgamus.
schoiia inedita
3(1

Tertium iam memorabo vaticanum codicem, Areopagitae scriplis illustrandis ido»•• ., 1 1 c I, , neum. INimirum perampio S. iMaximi operum ms. volumine legebam ipsius Ma•

m

1

epistclaiii

Areopagitae.

ximi in quartam Dionysii ad Caium epistolam copiosa scholia

,

quae

in editionibus

nondum apparuerunt,
lerit,
r-/iz

quia praedicto loco Corderius Pachymerae paraphrasim S. Ma-

ximi scholiis substiluit.

Horum, inquam, schohorum quum
sit

se occasio
iila

ahqua obtuix.

rationem habebo. Interim, ut
otjijiaq 6
,

breve specimen, ad

Dionysii verba

av^^unm

supersubstantialis est

VTn^ouaioz ouiiw^ivoz'- ex hominum siibstantia ille , qui sumpsit substantiam ; sic Maximus ov ya^ 'J^tXov povov
:

i^^avxaatv riiiv Iv lauTw

ty.v

Iv

uSn
x,aT

aapv.oz

Sia[x,6p:pct)aiv

,

y.aTo.

Toug Mavi,

•Xaiwv "kyi^ouq' h oapv.a (juvouatwp.ivyiv oupdvoSiv

iauTw

auy/.aT-iifayi

y.aTd tou<;

ATToXivapiou (j.u^ouz.
TTpoGXyT^lii oyjXovoTi

dX^

auTOQ

oursiav

oXnv dXri^nc, dv^punoz yiyovi
,

ca^xog voipdi; i-\v)(0)[j.ivyiz ivctiQiiay,!; auTW JcaS' UTTO^laaiv: non enim simplicem tantum ac phantasticam ostendit nobis sub carnis specie figuram, prout Manichaei nugantur vel iam concretam carnem de caelo secum advexit quae est Apollinaris fabula; sed ipse omnino substantialiter verus homo fa:
,

ctus est

,

adsmnendo
y.ai

scilicet

postatice sibi adunavit. Et
xo-JTai Bio;
,

mente praeditam atque animatam carnem, quam hymuUis interiectis rursus Maximus t/s tyvoi ttu; <7ap, :

nivii Qid;;
,

ttwi; fjiivuv

^iog

dXyjBy,;

,

dvQpu)7T0i; e(Jt!v dXyiBy.q

dfx^pcu diiy.vi/q

incarnetur

.

et

iauTov dXyjQu; und^^ii <puaiy.yi; /.. t. X. Quis novit quomodo Deus Deus maneat? quomodo Deus verus manens homo verus sit dupli, ,

cem semet osiendens, cum naturali

ve.re

substantia?

etc.

)

VOLUMINK CONTINENTUR
IN

IIAEC.

PARTE PRIORE

S.

CYRILLI ALEXANDKINI OPLSCLLA.

I.

II.
III.

De sacrosancla ct vivifica Trinitate capitula XXVIIL p. 1-31. De Incarnatione Domini noslri lesu Christi capitula XXXV. p. 32-7i. Quod l)('ala Maria sit dcipara, sermo vel polius tractatus p. 75-100.
Dialoijus (logmaticus Cyrilli
Epis((j!ae

iV.

cum

Ncstorio p. 101-lOi.
cl

V.
VI.
VII.

quatuor Rufo, Amphilorhio,
j).

Maximo

p.

105-108.

llomilia dc Incarnalione Dei Verbi

109-112.

Ilomilia brcvis post Neslorium eicctum p. 113-114. Subtcxilur catalogus ho-

miharum
VIII.

Cyrilli

deperditarum.

Commentarius

in

Lucae evangehum

p. 111-4-44.

IX.

X.
XI.
XII.

Adversus haereticos Synusiaslas fragme^nla XV. p. 445-451. Adversus Diodorum et Theodorum fragmenta XXIV. p. 451-455.
In
In

Malthaeum, Lucam ct Paulum fragmenta VIL p. 455-456. Canlicum Salomonis partcs commcntarii p. 457-467.
,

XIII. In provcrbia, Danielem, et contra

pneumatomachos fragmenta

p.

467-468.

XIV. Ilomilia de parabola evangelica vineae p. 469-471. XV. De SS. martyribus Cyro et lohanne conciunculae tres p. 472-475. XVI. Exccrpta varia LIV. p. 476-492. Subiunguntur fragmenla tria Athanasii
lii,

,

Basi-

loh. Chrysostomi p. 493.

XVII. Adversus Eunuchos inveclio p. 494-497. Subtexuntur Cyiilli iunioris fragmenta

duo

p.

497-498.

IN

PARTE POSTERIORE

PATRUMALIOEUMSCRIPTA.
XV'III. Eusebii alexandrini

,

XIX.

sermo de elcemosyna p. 501-522. Eiusdcm sermo de astronomis p. 522-528. Additur nolitia duorum emcscni sermonum.
Alcxandri
p.

Eusehiii

XX.
XXI.
XXII.

patriarchae alexandrini sermo ex syriaco codice (saeculi octavi

531-540.
et

Timothei patriarchae alexandrini sermo
porali suo, et

fragmcnta p. 541-544.

Martyrii patriarchae aiitiocheni pars sermonis de divo

fragmentum dc animae exitu
allcr

p.

Chrysostomo contem515-552.

XXIII. Grcgorii patriarchae antiociicni sermo prior de Chrisli baptismo p. 553-550.

X\IV. Eiusdem serrno

de argum(mto eodem

p.

557-505.

XXV.

p. 567-584. XXVI. Germani I. patriarchac constanlinopolitani epislola encyclica ad Armepjos de dc fide orlhodoxa p. 585-594.
inserlis variis, et

Athanasii magni excerpla commentarii in

Lucam

X.WII.PanopIia dogmalica, cum
cncyclica p. 595-662.

praeserlim Gelasii L PP- epistola

,

TOY EN AnOIS nATPOS HMP-N

KYPIAAOY
APXIEnilROnOY AAEEANAPEIAS
nEPI THZ AriA2 KAI ZQOnOIOT TPIAA02
(1).

SANCTI PATRIS NOSTRI

CYRILLI
BE SASfCTA ET VIVIFICA TRINITATE.

Prohoemicm.

nPOOIMION.

v^porteret saneomnes,qui nomine servatoris nostri lesu Christi praefulgent,

JC-J^

fiiv Trdvrctg

csir

tJj

7r^oay}yop'iix.

t

oves-

(TMTti^©^

r\/iF^ 'IwcroO

Xpt^-oS Aa.^7rpvvoffSf^vuvoj^ivag

suam pro vocem audire, et ab eo demonstratam herbam depascere, et evangelicae fidei terminis manque
esse gloriantur pastoris, qui

[^ivni- Kj Tr^ojSctTa,

ihai

rt

nobis

animam

posuit, pastoris

^v^riy

Ti^^c-ix.oTOg 7roi[Uvog VTiip

«,t^,
Toig

^
t>

t
vn

^o(ji*svo? d>ioveiV (faviig, k^
J\,ny.vuiA.ivy\v

t

Ctt' c/Ki'iJt^

viftiSr^ isroav,

datisque insistere

,

simplicemque apostoloquia multi

iva.yyi\ix,iig
Vf«v,
?£^

7t'i(^iu)g

opois k^ vO|U.oj5

Ijitju.:-

rum adamare doctrinam. Sed
superbia perciti
et
,

t aTrMv t aTro^oXav Ti^fav JiJa-

vanaeque gloriae cupidi
ignari, erroneae mentis

cxaAiav
>ca,}

suarum virium

c5^'' q ttoAAo/ ^rXnfiVTii rvtpw (2 ;, ^o^ng Kiviig ipaa^iVTei^ xa) lauTOvg

suae conceptus inspiratae doctrinae ante-

rt^/VonaavTS?, tci t^ 7ri7rKavv\i^ivv\g civtuv
Cfvo^tag KvrijxaTct., 7^ ^iOTrvevTi^ BiSa(Tx,a-

ponunt

;

et a recta,

quae ad supernam

ci-

vitalem ducit, via aversi multifidas
,

mortiferasque semitas terunt cuncti quidem pariter aberrantes, quamquaninoneandem

A/a?

7r^ovT'i[A.iiaav

,

Kj t^

ev^eiag

ilg

t avw

-sT-oAiv

dyovar\g o^ov in^^Tpa-MiVTeg, eh
ttj

zs-oAva-^eSug

davaTti^^Dpovg ixuipriaav
jw-sv

viam aeque sectantes, sed aliis aliisque modis cogitationum suarum sequenerroris
tes fallaciam
(1)
;

d^^aTrsg

,

TrdvTeg

OjM.o(&)s Trhavco/uSfjot,
6jji.oia)g

ov t at;TMv q t^ 7r\dYt\g 65ov
,

[ceTiovTsg

existimo decere, ut

ii

qui

dWa.

i-^^po^ccg tyi

t xoyia/A^

dx,o-

Hoc opusoulum

prorsus differt a tliesauro eiusdem Cyrilli edito, in quo pariter agitur de sancta

Trinitate, sed alia ratione et scopo, ut
;2)

mox

dicetur.

Conteuiporaneus Cyrillo Auaustinus superbiami nempe de vera relig. cap. XXV:
tici.

cum
si

illo

conspirat, docens omniuni

haeresum matrem esse
ge-

superbia non esset, non essent /laeretici neqve schisma-

Et serm.

XL^

(.

n. 18: diversis locis sunt diversae haereses; sed

ima mater superbia omnes

miit; sicut

una muter nostra Catholica omnes chrisfianos fdetes

toto orbe difjmos.
t

,

S.

CYRILLI ALEXANBRINI

Kii^dovvTK;

d^zs-aTri^
rCj

«^oD|U.ai w^iTreiy to7«

rcgiae trilaequc ab orlliodoxis viae insi-

T

(ietat^ifcyiY

TiZifjLi*fiyLu Ctio

t

tv(Ji(Bm
jtj

stunt, errantimii miserejntur, et fraudem
iis

oSivovaiv., i\iily

n

csir sr\ctyu>iA,ivovi,
hJ

detegant

,

ct

sanam pietatem doceant
,

T dziraTLu j^vpvowv,
BHKvZvai,
iCj

t

iCaiji9ta,v

owoew?

et

scquacibus ducalum praestent
in

iisdem-

TTO^n-yilv cjir iTiof^ivovg, £^
,

que quominus neulram
tent ca\ eant
,

partem exorbici-

T^ iKa.Tipct)Ce 'ui^v,'^0'sryig dTrii^yeiV

donec ad regalem dcnique

av T ^a(TiA/5a ^roAiv x,a,Ta,Ka^a>(H.

vitalem pcrvcniant.

KE^AAAION

A.
o

Capitulim
•&£os

I.

''Oti iz-ipl ziroAAou -zirotiiTM

Quod

Deiis inultum aestimet
siilutem.

hominum

T dv&^u>Tra)y

accT»^ia.y,
Vj

TovTOv y)
ih T
lipov "xoiov
Cti>~

'X.v^^ty

olKDV[^'iy!w dTTi^THM
,,

T oXcov acoTYfp T dTTOi^oKmV T
T^

Huius quippe

rei

causa

omnium quo-

que Servator

in

universum

mundum
,

misit

"tvtt

T dK-ldi
,

dioyyuxjict.i

apostolorum sacrum chorum
nebris enutrili fuerant

ut divinae

cv Tcp (7kot<I t^ dyvoicti avvTi^dpctfA"tya,

notitiae radiis, eos qui in ignorantiae te,

pjvou? ^coTiacixjiy
'zspo^obTci, x^ ro7s

tcc S/3-<JKiScL(j[tiYct

illuminarent

;

ut

Auxois Tr^OKiipnvai, avvif/.fji,iKa)q , ivct

dispersas oves lupisque expositas congre-

ayi-ycoai

n

•£]

Troif^ayoocjiy

r

garent diligenterque pascerent

;

ut silve-

aj^isAaiOV

£is

xaAAisAaiov
>

tvi

t

TrvfiyjM-aros

strem in milem oleam

spiritali arte

inmiu-

jU.6T:i/SaAAWCri TiX^T)

iVCt

(Mr

K^VTrTOfliVH^

tarent; ut impietatis barathro mersos, niagisterii

TW

fiu-QZ)

T«S d(Ji^iia.i, tZ> tms Ji5a(7;tai7riiSt\ toivliv k}

expiscarentur sermone.
et

Quoniam

Aias aMivacaai KoyuiTTOiiDTYf

to)

igitur

r

dv^pcoTTCoy TravTiiov JiJifOv
tJj (pvc;^

t

dv-

omnium hominum creatori iucundissima est hominum salus, et ipsius
naturae lex est ut curam proxuiio egenti

dptoircov « acoTnpict^ r^
T6i)

q 5o>cf7 to
,

TTiAag i^UafA^VVHV BiOftiVa Kt)BifJ.OYia,i
MjM.7v JtTO

TO So^iV

T

^tf^ia

"T^

^VW(J6l»e TO.-

AavTov sV7

G^ ZcLTTK^iTai
.)

k^ Hj!A£7s

;caTa-

impendamus, datum nobis a Domino scientiae talentum apud nummularios nos quoque colloccmus, ne cum inerte illo dam-

^aXMc /A{j
Kaad ci)/J<fi
£is

'ivct

fjt,Yi

TU)

dpyu) avyKaraStGsioiv

nemur famulo: ideoque divinorum dog-

olKiTYl- 7^

T

^of/tAaTWV

T

matum doclrinam exponamus
quidem ad commemorationem tem ad eruditionem.
II.
,

,

scientibus
ignaris au-

JiJaffAiaAiav Trpo^naojuSfj., to7s t? eiSoaiy
dvdyA'y\aiV, r^ to7s rtfvoSCTiv fis ji*a6«(Tiv.

/B

,

Tis

'^apa,K,TYip

T c^KKYiaia<^iKOv

Quae

sit

ecclesiasticae doctrinae

koyov.
^y\pvTTiTCO Q T £t/a^r?A!X«v
TriaTiv d.-ztyAoi.KCoq
ftji

forma.
Xoyog
Praedicare dcbct sermo noster evangelicam fidem simplici prorsus ac didascali-

outu)

>(^

5i3at7>caAi>cSs,

<5^A£>CTi>cS)s
'

jM.Hi/1'

«VTiAo^j/i^cSs.
,

aAA

co modo, non dialectico vel pugnace, sed
ecclesiae Dei conveniente
,

OA;>cA«(7ias

1

;

•&£oS TTpoacpo^iMS
,

Ka,Tayvfj,y\

ad compunctio,

xTiKCog

fAy\

o^J^nKTiKcog

SieflaKTiKCoi;

StKaviKCOi., TiX^iOKoyiac; d-7rY\KKayff.'iv(Q~>,

nem non ad ostenlationem ad instructionem non ad contentionem: artificio careat,
theologia abundct
tur
, ,

^ioKoyict Ki-^onftiv©^'

fty\

TroKvTr^ayft.o-

inaccessa

vm

ra dvi^piKTa,
fty\
,

jm.m

i^ivvcov

tu

d^si^i^i-

inintclligibilia

non non exquiral

scrute,

nequc

V(3«Ta,
j^atpwi
(1)

va>

-/j

Kcfct» to.

dxo)p>\Ta ^:^-

menteaut sermoncincomprehensibiliacomprehendere
velit,

^n

T£;^vi>ca7s
ixx\yi<Tsui:

t

d^i^OTi-^i^yLv vtto-

neque

artificialibus su-

Codex

sed oninino scribendum videbatur
iios

ixxXviTia,'. Sic

enim divus PaulusI.Cor. XI. 16;

si

quis videtui- conlentiosus esse,

talem consuetudinem non habemus, neque ecclesia Dei.

,

DE TRIMTATE CAP. i-iv.

premum artificem supponere melhodis neque omissa fide, pompam quaerat. Pisca;

T T

rtTTC^fi^iv

aTsctiTcav Tolg ci\i-Zaiv
(\
j

l^zsro,

tores imitelur

,

coriarii vestigia

premat
il-

/itfcos,

T iKinOTOf^ov

<;;^^VMAaT&)j'
,

vttq

publicani ducatum sequatur. prophetica

TiKoovis

TroSntyovji^i^

to> Trpo^nTiKO)

luminetur lucerna
sole, nihil

,

evangelico illustretur

KciTcfjya^oju&fjoi At;%V6i),

de suis excogitalionibus adminisi sanctissimi Spiritus

$ ft) T 1(^0 /-4^1 0?

>iA)&), ji*«5iy

tw iCctyytXiKO) T olx.iiet)v Xoyi7rcf,vcty'toi>

sceat,

nullam

ad-

a/jS^ avct[/.iyvvi, TraVTct q tov
7rviV[yi,xT(^
j^ Qi'icti
v(^ct'iva)v

struat doctrinam.
gisterii definitio.

Haec

est

enim

divini

ma-

5jJa^jM.aTa- 06705
Q

^

BidctaH,aA'tcti

op(^.

III.

Quod haec

instructio orthodoxis

y

.

''OTi

ci>i

TTPOg ivaiQiili « 5(5ao-;taAia

tradatur.

'^inaiTcti.

Et haereticas quidem blasphemias aHis
in scriptis

Ta?
Xci)p]q

[tiv ovv

aipiTix.ai /SAa(T(pHjU.<tt? iv

coarguimus, singulasque seor,

iTi^Oig inSn (Jvf^^a[^[,i,a(7iv

SirAiy^a/^
y^

'

2)

•,

sum persequentes detracto fraudis velamine, nudam ostendimus impietatem. Nunc
autem Deo favente fidei alumnis data ecclesiae divinitus dogmata exponemus ne, ,
:

iKa^Lxj J^,Aa/3:vT?5,

t

7^
, jCj

aTrafv[A,-

THi fv[^yQ)aavTig 7rpoKa?\vft[taTOi
vfiv

dii^avTig r
Tolg

daiSnav
•r'

vvv q

,

^iov St-

SovtQ^,
Tcf

^o:^'i[A,oi(i

7r(s-£"'? tci Tjfs

que sermonis
sis

prolixitate satietatem studio-

o«xA«^;a5 ^iocjSoTa
[A,i\Ti

7rpo^ncto/u^j Soyftct'
iCO^OV Tolg Ctt»)

inferentes, neque nimia brevitate cu,

TU) [tnK<i

T Koyn

ram debitam corrumpentes sed utriusque termini medium tenentes: ita ut neque excessu molesti auditoribus simus
,

Tvf-^avncjtv iTrii^rayovTii, [ty\Ti
Xoy'ict

/Saap^y,

T aKpijBnav '^s^a^ii-ditpovTig

«AA'

d[j,$0T'iPCi)v

T
,

capcav T

[J.iCjlw

atPOVJiS^Ol'

et

tamen perspicuam divinae

scientiae in-

'iva

(Ji,y\Ti

TUi 7rAn^<j
v^ aa^Yi

C^

<i)tovovTag aTro7^ Ofo-

stitutionem tradamus. Incipiam vero a su-

Kvcttaoat^

t StSaav.a>^tav
ct^^0jw.a(

pemis
rens.

,

ad ipsum bonorum fontem cur-

yvojatag Trpoaoiacojui^Trpog avrriv Spa^tcov

QavwSfv,
tth-j^hv.

t dya-Bav t
\xnv

IV.

Quaenam

sint opiniones

tenendae

5'.

'O7ro'tag Sil Sf9^XY\^c-ig

Tri^t

de Deo patre.

T %iov
'Hftf;;
x.a*
vo't

yCj

Trar^oi.
Tpiac/],©- ipaaTai

Nos

Trinitatis
,

amatores, adoralores, et

oj

(3)

Tiig

praedicatores

magna voce sublimiqueaniin

TrpoaKvviiTa^ Ka)

m^vKig
y.(tt

[tiyaKc(^co-

mi conceptu, credim.us
trem absque
per paler
initio,
,

unum Deum
,

pa-

Ti Kai [JiiyaAocppovig, 'snaTivofS^j itg
d^yivvriTov,

ingenitum qui semnon autem postea quahtatem hanc adsecutus est non enim fuit tempus quo ipse non fuerit sed et antea pater erat. Neque ipse fuit ante filius deinde pater ut corporum sequela postulat sed ex quo existit semper autem exextitit
:

iva Qiov TrctTiPa 'avap~^ov
dil

ovra TrariPa, Ot;^
,

i;?-£^OV

toCto xt«,

aa^titov
ctVLoQiv vioi
,

ov

yap

>5v

CTi

ovk rv

aAA

,

)iv

-ziraTHP'

ovSl y'iyovi 'sypcoTCV

,

iha

siraTiip
,

KaTci

TJiy

'pp

acofia-

,

Tcov d>coAov-5iav

dW

dcp' oifsrip

nrTtv,

;

,

di}

Jli

ian

,

'us-aTyip

Kai

'-aTt

koI xa-

titit,

pater et esl et vocatur.

A?7Tat.

(1)

(2} Sciiicet in

fidei

Pauluni iutellige qui pelles tabernaculorura eousuebat. thesauri , ut iam diximus , serraonibus editis quibus haereticos refutavit. Nunc autem , simplicem spondet ortliodoxis expositionem Cyrillus.

(3)

Codex evidenter J, quod prorsus videbatur immutandum in

01'.

,

S.

OYRILLl

ALEXANDRIM
V.

Quid de
iii

Jilio

srntiendum

sil.

Ui(JTii/o/j!^ iig

'ivct

viov nujcttdiov rui
iha.i

Crcdimiis
gigncnti
buit
fuil.
,
,

umini filium, coaeternum

'^vmaa.VTit ovk dp'^y\v tov
ra,,
ra,'
(il^

kct^ovov-

(jui

inilium cxislendi
,

non hapatre

aAA'
d^'

dii
oii

ovra,,

>ia.l

avv us-arpi

scd scmpcr

et

quidcin

cum

yap

s!ra.ryfp, dcl Ss

•ssraTHp,
5^(/

Elcnim cx quo paler, scmpcr autem
patcr
,

6}iiivov vloi'

d^copiaTUi yt
ra.

ravvlo^

fuit

cx ipso cst

filius.

Namiiue haec

To.

OTpos

aAAnAa,
il

ri

ovojw^ara, xa/
J\,i

invicem inseparabiiia sunt, tum nomina,
Si autem non semper exaHquando non fuit, ne patcr quidem sempcr extilit nam ex quo gcnuit, hoc habet nomen. lam si semper Deus paler exlitit (nam blasphcinum reres.
titit

rk
d(p'
fji,a,-

'zs-payi^a.Ta.'

ovx,

dn

6

,

tum etiam

dXh'

m
il

OTt OVX.

flV,

OvSi

di}
'ixi

'^a.TYfp'

fdius, sed

ou

^ap
e^i

iyivvtKJi,
dii
6

rovro
Kj

to ovo(

:

Qiog

7ra.Trtp

jSAct-

a^m^ov
KOv

ycip ru) ovri,

vwo ^ovovg
,

OTOiw-

aai TOV T^' ^ovcov TroiYirm
Sf3-aTii\fA,cLr@~t

xa« ^ovi-

vera fuerit, sub tempora rcdigerc tempo-

d7ro^yiva.i SiVTiPctv iLi

rum creatorem,

a;><^ov'oy

Kai

v-zsi^

^j^okov yivvnaiV^j

dn

6

vioi

,

6k tov

TTctrpoi

•&?(?,

ji*«Ta Toi;

TraSos

f^h apoHTWs 'j dii av ,

•^(jvy\jtj

et temporab intervallo iuniorem adfirmare intcmporalem ac supra omne tcmpus generationem) scmper fiHus
fuit,

avy

ex patre quidem inefiabiHter genitus,
patre aulem semper existens, et

rcc Tra^^i yvcopi^^o/u^jQ^.

cum

cum

patre cognitus.
5"'.

''Ori

T

viov Tcp wa.Zi auxicti^iov

VI.

Quod filium

patri esse coaeternum

SiSaax.iicnv ai p^atpa/.

docent scripturae.
In principio, inquit, erat Verbum et Verbum erat apud Deum et Deus crat Verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Quod ergo in principio eral quandonani
,
, ,

Ev

dp)(yi *
Yiv

,

(pMffn',

viv

o

Aoyog, Kai
rov
iiv;
,

Xoy@^

Trpoc,

rov •&sor, xaj •&f05 «v
cv
«pjj^ji

Ao^@o" ovriQ^ i)v &iov c-ls cv dp^Xvi OVTi yap ii-sTiv , OTi
a\k' cv ap^j)
';^iSn^

'sspoi

ci)V y

uTOri ovx,
dp')^^!

cv

iyiviro

haud

fuii?

Neque enim

dixit, in principio
fuisse.

fiv otov ccv <piAov^>Kyiaci)/i/S^

factum esse, sed in principio
perare diclionem erat

Quan-

Tolg Ao^KTjaoTs vsiip^rivcti ro «y, iTriKnva,
-tJ

tumvis nos conemur cogitatione nostra su,

tf^p^«5

ovK iayjjaou^j- zs-avra,

transcendere ultra

oivripa, Tov
Ka,i
a.ict)v ,

cv

«px^
i'i

ovt@~'

,

]u

^ovog,

principium non potcrimus. Cuncta posteriora sunl exislente in principio
et
,

Ka.i

n

av inpov '^ovixov
si

ncmpc

'c^vonQnm
&iO)
Koci

diaarmiJicf

^l
i

ovk dii ro)
,

tempus

,

et

saeculum

,

ct
il

quodvis aHud
inlervallum. Si
palre extitisset

'zsctrpi

Tutjv^v
,

vio^

varipov

tcm|)orale excogitari potci

Qi TTOri TrpoaiyiviTO

avayKti
fjnairivnv

p^ovov xa»
ii
'3

ergo non semper
filius,

cum Deo

alma,

Trctrpi

h^

t/tS)

tov-

sed postea factus esset, necessario
et

TO Join nq, iipi^iiairai To
'ssoiyirov

'S!oiv\fji,a,

rov
tpn-

tempus

sacculum inler patrcm ac fiHum

'uspov^n-apy^ov 'ssavrct
,

yap

,

interponerelur.

Quod

si

qiiis

conccdat

,

in-

aiv

ivdt.yyihi<rri]i
,

Sia rov viov lyivilyiviro ov^l
yi

vfnietur factura facicntc anlcrior.

Omnia

ro

Ka,i

X'-''?^''

'^^'''Ov

h'

'iv

enim,
et

ail

cvangeHsta

,

per iiHum facta sunl,

J\i

aiutv ^p Travrodv ftaKapi^ Si navA©t\fA,ipci)v
.,

;j^ovo5'

koa

sine ipso factum est nihil.

lam vero
est.

* eV' ia);^aTCi)v,
y\fA.iv
,

unum

quid ex hac universitate saeculum Bea-

(py\ai, '^'

iXahnaiv

cv via
it^

quoque seu tempus repulandum
culus
cst

ov

'i^dtiKi K?\.r\POv6fji,ov

'ssavroDv

J\C ov

tus vcro Paulus ait: novissimis (Hebus lo-

(^^ aiuvag

i7ro\'fiaiv ii

Jli roD viov

oi

nobis in

filio

,

(jncm coustituit

:

,

DE TRINITATE CAP. V-VI.

heredem universorum
saecula.

,

per

quem
lam
,

fecil et

attoyig

Troi-^fJ.a.Ta.,

ov TT^ovTrapyiovai toD
V7ra.p'jj(^oyTO)v

Quod

si filii

facturae suut saecula,
saeculis

TTOJiKTayr©-" alcoYcoy Si jW«

ea facientem non praecedunt.

ihSnAov

cog

ov3i

o

^ov(^,
<pcoTOi

oy

r^iflai

ts

non

exislentibus, exploratum est
fuisse
,

ne tem-

Kai yvKTig
Jj

7roiov<Jt >cat f^iTOoixJiv
m

rif^ipai

pus quidem
efficiunt

quod

dies noctesque

Kai vvKTai

tov

dvaTOAri Kai

etmetiuntur: dies vero noctesque
ortus et occasus: quae

Svaig

ipya^iTaf to ^i
Kj

(pws

/^

tov

ov-

facit lucis

lux posl caelum ac terram et
fuit.

quidem aerem facta

^avoy,

dd

"^«K, y-al t}iV

di^a iyiviTO'
cv

ravTa

5i •araiTa, y.ai

tu

tovtoh^

6

est

,

Haec porro omnia, et quicquid in eis Deus Verbum beneplacito patris ver, ,

Siog ?\oyQ^ iCSoKia r -maTpoi
yritjc Aoyci).

i^yif^iovp'

bo

crea\it,

Quum
aliis
niliil

igitur

tempora ac saecula cum
•pp

Toivvv 'T^ ^oc^*'

^

"^" ajwniJK

rebus omnibus a Verbo facta fuerint,
inter patrem et tilium iacet sed pasemper fuit Deus, semper autem cum
,

aXKm
d\h'
tjvv

^
q

d7raVTU>v 7rQtr\^'iVTC0v vtco tov
fiv

Aoyov^ ovSiv av
vlov.)
vtO<;
cii

y.iTa^v usaTpos Kai
•&f05, dii
o

ter

dii l^iv 'uSaTVip

patre

filius.

Quare etiam evangelista

,

in

Tra^^f 5io Kai

ivayyiXiaTr\(;

principio eral

Verbum,

clamat. Et apostosit

dp-^^Yi

riv

Koy(^

(^^^-

Kai
toy

o

dijro-

lus Paulus ait: qui

quum

splendor glo-

gtoXQo WavK©-'
ai^a
Tiii

(pncr " o?

d^ravyavtatoPhilip.
II.

riae, et figura substantiae eius. Et alibi:

^0^«?, Kai ^a^aKTrip t«s

qui

cum

in

forma Dei

arbitratus est esse se

non rapinam aequalcm Deo. El neesset,
;

Tacjscos avTOv.
(p>i

Kai iTi^coQiv
)

* og cv fjcop-

6.

Qiov

v7rap'XJ.ov

ovyj dp^rayfiov nyyi-

que lohannes erat
lus ccii EssET et

omiltit

neque item Pau;

craTO TO iivai iaa dicp- Kai

ovn okiIv^^
V7rd2J)(U>Y
^

ccM ExisTERET

quaiido-

TO «K, OVTi
io,iTrciSfi

0VT(^
TOV dii

TO

COV

Kai

quidem semper existentem uterque praedicant.
sta
,

ovra KypvTTOvaiV' ov
6 ivayyiXi^tii;- ^oon
(pS)s
<j^j

Quapropler

et

paulo post evangeli,

X<^^^v '^
yiv
.,

i"'^'''

oKiya
«

vita erat inquit

et vita erat lux

ho-

(ptiai,

Kai

^oon nv to
«f

dv-

minum. Et denuo: erat lux vera quae illuininat omnem hominem venientem in hunc mundum. El adhuc unigenitus Dei filius qui esl in sinu patris. Xec non in epistola: qui fuit, inquil, ab inilio. Hanc
:

^^coTTOOv.

Ka<

a0-9'(5'

tq

(pux;

to dXn-

•d^nov,

(Pcot'i(^<1

-urdvTa avQ^caTrov ipxp*

fAijQV

ilq

Tov Koai^ov. Kcti TraKiv

o y.oI.

Ep.

I.

I.

Yoyiync, moc, o cov
'Sof.

iU

(^

KoA^rov tqv TrariY
,

Kai

ci)

's-h^^oKyi' o

(^naty., dvr'
•3's;« 7rviv-

theologiam

a di\ ino Spiritu tradere edocti

dp'^c,.
fjcar^Q^

OvTOO dioKoyiiv
TOY fjcoYoyivri

vtto

t

fuerunt circa unigenitmn Dei

Verbum

,

ii

t &iov Aoyov
avroTrTai

l^t-

qui ab initio speclatores ministrique verbi
fuerunt.

^d'j(_^QnaaY o/
f

c^

Quamobrem non connumerarunt
: :

pirat

<^^/

T

K'jyov yjjo fji>pof oio ov avuvn^t-aKTtait

'^^p/C"^ 0^0

^^»

y^ V7rn/fv

cum

non posuerunt rerum factorem nusquam creaturae nomine appellarunt venecreatura creatorem
in ordine factarum

fjcnaav TY\

t KTiaavTa' ov
T^ifiicv

(yvYira-

^av Tov uTOinTnv rolg sroiny-aaiv oudafiov KTiafjca TO

T

-^iov TrpoanyoJ7il,

rabilein Dei geniluram:

nusquam

dictio-

Pivaav yiVYnu,a' oi^Ja^ot) to iyiriTO

nem
alius

factum est

divinitati copularunt.

Sed

i^iV^aV

TYI

S-rOTMTC dKK' OVTiQ~>

fCiV

Cv

quidem dixit: in principio erat Verbum; non aulem, in principio factum est
iVerbum. Alius vero: qui

d^X^
TJ?s

^*'

°

KoyQ~" ovK
,

cv

d^xV

°

-^^^o?

iyiViTO' otcilv^^ Bi

cog cov

dsravyaaiA.a

cum

esset splen-

Ji?n?,

y^

x^apaKTnp Tng v7ro<rdcicoi'
;;^^apa>£.T>;^.

dor gloriae
qui

,

el figura substantiae.
e!

Xon

ait:

ovK, lyiYiTO d^avy'J.au.a Kai

factus est splendor

figura.

Et rursus

Ra; TrdKiv
ov
fA.op(^yi

05 cv

f^-op(pri

-diov VTrapxcov,

cum

in

forma Dei

esset

;

non autem

^iov '^if.SfOi, dKK' VTrd^X'^^

,

,

6
c*

S.

CYRILLI ALEXANDRINl

3sou

[Ji-op^}]'

Ka/

iTipcc-^i'

* o?

^v
aAA

dixit

:

forma Dci faclus

,

sed

cum

essel in

eiKcav

Tov &?0i5 tou aopctrov'
il>CCi)V

oCx, elis-iv,
,

forma Dei. Et
visibilis.

alibi: qui est

imago Dei in-

Oe iyiViTO
05 SUTIV.

T

•JEOL/

T

aO^ClTii

Non

dixit: qui factus est
est.

imago

Dei invisibilis, sed qui
VII.
OTi

Ex

vetere testamento sempiternus

aiJj©^

VIC5.
criU;£|^£Urtj

demonstratur

filius.

OUTW

TW GsOAO^ia TTttVTa^H
k}

XTai TO «Vj

TO

ft)v,

x^

TO VTrap^x^ccv,

TO ls-'v ouTW tS)

fjiiyaAci) Mcovcrfi ictuTov
'

Sja.My6/j^(^ Trpoartycpiuaiv
6

iyco

lifjn

av. Kai TiaAiv TaSi i^ilg T015 uiois
cov

la''Oti
f^iv

Sic in sermone theologico copulantur semper erat, et cum esset, et existens, cum magno et est. Sic se ipsum Deus Moyse loquens appellavit. Et mox haec dices filiis Israhelis qui est misit me ad
, , :

,

pa«A'
j

aTsraAjcs p£

Tr^og

vjJ-S-i.

vos.

lam vero quod haec
ipsi

filii

verba

sint
,

T

t;;»

rauTa Ta
ftiv

py^fActrct, Kj

avroi

testantur

blasphemiae
inter
,

antesignani

f^cxprvpicTi T^ /3AaiT!p«jM.ias 01 Trpof^axoi
^'^(^copnrov

qui patrem incomprehensibilem dicunt
filium

,

t

'sya.ripa

Aiyovng,
t

[/,iai-

autem

patrem creaturamque
aiuntque ipsum pa-

rLu H T TTa^So;
xaAoCvTf?,
H^

K^ 7^ XTiffSMS

viov airo-

medium

appellant

(paaKOvrig avrov roli 'wa-

Iriarchis et prophetis apparuisse

cum

iis-

rpiapy^a.K; Kj rolg 'Zjpo(pYira.ig 0(p-d>ivai rt
Kcti (5%tA£j^-9'Mvai- icti^wq Q

Hjwas

auTO;

que locutum. Manifeste vero nos ipse Deus Verbum docet per Hieremiam prophetam
dicens: diebus
illis,

•dfos Ac'}/©-' 5i5aaxf« 5ia 'li^if^la

t

tt^otCj

illoque

tempore

fe-

{pxTK * Aiyci)V Cf
cv ru) KaipZ)

T

Y\ftipai<;

CKiivaig,

riam

c/Kiivti)

S^^Yiaoftai rco

oikci)

'lcpaJiA, xai
Kstiviiv.,

ru) o'iKO)
riui

lotJa

oJ^^-driKlw

ov K^

ijg.QnKlu)

h

SnSiftlu)

cum Israhelis domo, et cum ludae domo novum foedus non iuxta foedus quod cum illorum parentibus pepigi tempore quo manu mea captos ipsos de re,

,

Toi? ^a^Saffiv
jw.ev«

avrav

cv Hjaspai?

o^Aa/3o-

gione Aegypti reduxi. Quaeramus itaque,
quis no\"um foedus tradiderit.

/*oi/

T^ /lf*p05

auTwv cl^ayayilv avdHXov

d^
rU

CAc

TǤ Ai^i/^sTTy. Zy\ry](7U)/u^ toivuv
Kai\y\v iJ[ct)Ki Sjg-^y\K!w
SiaziOTitq Xpiros
r\

nibus

patet

,

Nonne omdominum nostrum lesum
:

rbxi

ctTraaiv cog

ravrmg iari

Christum eius esse datorem ? Ipse enim in sacris evangeliis claniat dictum est antiquis,

;^op«^05; avrog
.

^

cv rolg Upoii

ivayyiooyiKo-

non occides; ego autem dico voiratus
fratri

Aiois /3oa* * £ppj9» TOi? ttp;:^^aiO(S, ou <5ovevcTc-ii'

bis

,

omnis qui
,

suo temere
est

iyco j A?^&) '^ja/v,
roj)

-ziraS
,

fuerit liquis

reus

erit

iudicio.
;

Dictum

an-

ju^{jo<;
.

a^ih^U) avrn
'

iiKri

'ivoy^oi 'i^ai

rii

KpiaH' ippibn

toi? apyaioKi ax. iynopt/|U.i'r, |U.«

Kvac-ti' sTo) j Asfc»)
>^

ofxciaai oAcog-

non periurabis ego autem dico vobis nec iurare omnino. Et alia similiter ponit: diclum fuit quidem illud, ego
: ,

ra aAAa q

OjM.oii)s
'j

Ti.S-«<TJV,

ot( fppj6«

aulem hoc

istlioc

modo

praecipio;
,

haud

^ev To5s, 1^0)
otJx

tSto roiaaSi vi/aoBjtw,

sane existcntem legem subverlens sed perfectiorem legislationem
faciens
,

ayapjTTwv r Kii/v^ov vo/*ov,

«AAa t
t^ <pu-

eiusque
igi-

voao.9e(7iav aK^ifii^ipav 5to(Sv,

iC,

observandae rationem docens.
tur foedus dedil

Novum

AaxMS T T^OOTOv diSaaKcov t
$^^y\Klui
6icnTory\c,

viav roivvv

«pTv didcoKi Xpi^oik^

01 ravTuju

tt apiayjnKcoci ,

t TraAaiav
v^
,

Uy T «TraAAtfj-MV
'\apcty\K-

7^

hiyvTiTH SiSu)Ki ru>
,

dominus nobis Christus. Qui autem hoc tradidit, idem vetus quoque post liberationem ex Aegypto dederat Israheli. Qui vero illud dederat idem
,

Q

OKiivLu SiScoKcog

t^

ai-

ut ex acgyptiaca servitute expediret

,

yvmrriciKyii

Sov\iiag a-MaKKa^cLC

avroc,

sem

scilicet

ad Pharaonem miserat.

MoyIdem

:, ,

,

DE TRINITATE CAP.

VII.

quoque
qui

dixit

:

haec dices
ad vos.
facit
:

filiis

Israhelis

esl inisit

me

Hoc

et alibi

pro,

(tCnoq fiVs* * TCt^? iPiiq TO/5 Violi
cov

'lCTf

a«A*
k^

*

Exoa.

III. 14.

phcta manifestum
quit
,

hic est

enim

in-

a7ti<rctAKi fii

^pog

vfji,a.<i'

thto j

ad^ ersus

Deus noster neque aestimabitur alius eum adinvenit omnem viam di;
:

iTipca^i

[\)

•z!rpo!p«r«s

aoi(ph zsroiilYi/U^-, OV

'

C?^ >ap, (fHm,
a^nairait iTipOi Trpog

•&J05

\0yi7r5.(Ta.v

Baruc.

III. 36.

sciplinae, et tradidit illam lacobo

puero

avTov

cJ^ivpi

suo, et Israheli dilecto suo. Post haec in
terra visus est
,

o^ov 'fhs^yiy-t^i,
TO) actiSi
jU.sy6i)

XrCti
,

iScoyav cLvryiv

'lot,x.a}l3

et

cum hominibus

conver-

avTOv

y^

'lapctiW ro) «^cfsrnrciVTct. iTri yi\(; ftJtpGn

satus est.

vtt'

avrov- fA^

£)

TO/s avQpcoTTOic, aux,ctvia'^a.(^r\ (-2).

A

postremo itaque initium facientes

KaTa)-&£K rOivvv a^^afAiJoi,
TiK.YtV

,

r

Trpotpni-usi

propheticum indagemus sensum. Quisnam in terra visus esl, et cum hominibus conversatus ? exploratum est
,

i^<£>Vri(yu)/J^ iVVOiCtV
,

tU
^

Tiiq

yiig 6(p-diig
(J^^ct^pitg;

x.au

rolg dvQpunroig Tuuctvctlog

ut reor

,

cunctis

ivS»\ov,

olftcti

zucca-i

rolg

fs

modo menle praeditis, quod nempe Verbum Deus qui naturam nostram adsum,

vSk

s;;^k(TH'

ag

6 -9605
ju.M

XoyQ^ t
dKK'

y\[^iTiPat.v

(^vdiv dvctActCcov,

diiTrayitov v\yr\Gdictvrov
x,i-

psit, qui

rapinam non

est arbilratus esse

fj^©^
vcodctg.,

TO
iCj

ilvcti lact

^iu).,

se

aequalem Deo, sed seraet ipsum exinaformam servi accipiens. Hic ergo nivit
,

ftop(py\v

SovAov Kct^wv o6t@o
'lctKCOJS

T0'tVVV

T

O^Oy T^ STri^nftng 'i^OOKiV

viam disciplinae

tradidit lacobo

puero suo

tS
zv

-TTcti^i

avTOt/,
ctvT^,
Stct

^
T

lapctnK rut y\yct7n\-

et Israheli dilecto suo,

veterem promul-

ftivo) vijs'
rri

zsrctKa.iOV Sfs-yopiva^ctg
vof^t-ov

gans in deserto per

vero legem iilam
deret,
dices

Moysem legem. Qui tulit, ante quam eam traloquens dixerat: haec

ipy\ftci^

McoiJaicog
.,

VOftOV OfCllVOV OiOCOKCOg

TTpO

T 0«Vaj
S(p«"

q t TOV

cum Moyse

voftov, tS) Mcoijari Sfs-Ki'^
ipiig ToHg

/B^og
cov

To^i

filiis

Israhelis, qui est misit

me

ad

violg 'la^a.y\K-

dTriarttKKi

vos. Propterea propheta exclamavit: hic

fti Tipbg vftag.

Aio

6 Tr^ojpjiTns £/3oa'

obrog
vrpog

Deus noster est non aestimabitur ahus adversus eum. Quibus verbis non tam eum minorem negat quam incomparabilem af, , ,

Gsos

«^t^, ov Koyia^miTcti iripog
a,vTco, ov
'^oog

ctvTov ftctpTvpav

TO 'iKarrov,
'ioiKi

dKKa. TO davyKptrov. 'Opari

firmat. Animadvertite
cis

quomodo

evangeli-

Toig ivayyiKiKolg SiSdyftaa^tv rci
riKct Ky\Pvfftara'

7i^o(py\-

dictis
ait

prophetica oracula consonent.
qui sum
;

Mcovang KVi^vrr^ to cov
•&S05

\

Moyses

immo

vero ipse Deus

ftaKKov Q avrog
roij

Koy&^
i^ ro

TTi^i

lav-

Verbum
cabula

ait

qui sum. Paulus
;

aulem sacpe
;

Kiy<{ to cov

UavKog q
^j

7roKKa.Kig Ki-

dicit Qui EST

dicit

etiam existit

quae voSimiliter
qui

y<i ro

wv, 7rP0<rl^y\ai

VTsd^yav
£j to

.,

parem habent sensum. lohannes iheologus vocabulum
rit

ravrov Svvd/j^ov ra cov Kiy<l
iao^vvaftiiv c/ailvotg Zy
rcog H J^
-duj

er'V,

est

«vyoiav coaav-

evangelicae scripturae multolies interse;

&ioKoy@~'

'lci)dvvy\g

TeoKKayji

et

ipsum quoque prohoemium huius,

TO
p<l

u)v rv\
,

T

ivayU?\toi)v 7T^aff/,arita, ivcaxit'j

modi vocabulis ornat

non semel aut

ite-

K^

avro

to

7!^oo(|W.iov

Taurais t (pwovSi
Sig,,
}\v.

rum
ERAT.

ac terlio

,

sed multoties praedicans

vai5 dyKcti^C^^.,
'^ig,

°'-'X'

o.7ra'^,

»5e

dKKct zs-oKKaKig Ky\^VTrcov ro

(1) (2)

In codice interseritur mendose

atJTs,-

idem.
etiani

Hunc

Baruclii te.xtuin

intelligit

de lesu Christo

auctor arianus in

comm. ad Luc. V.

3.

Script. vet. T. III. part. 2. p. 207.

., : ,

8
«'.

S.

CYRILll ALEXANDRINI

''Ori Tcc
TCt

fji.iv

dpfiOTT<l TU) ^iu) Koycji^

VIII.

()uo(/ alia

convrniunt Deo Verl/o

H

T>)

aYCLhy\<^Qit(7n <pv<j{.

alia adsurnptae naturae.
I;im

TlJiY KVtpvX.CdV

Sl T^ rtA«-&fia5 TOICtZ-

\ero (pnim vcritatis praecones
,

ita

Ttt SiBctaKovTcav,

th
'^

oi/TCOi ctyctv ^pa.fjvg
ftiv

docuerint

quis adco

sit

au(Jax ac temera-

Koi at;-&a3HS,
rv timiv (ij;

o>i

dvT^

tov
Jtj

y\v

.>

to ovx,
.,

rius, ut (lictioni krat
et

opponat non erat?
existo
,

om

t

tov

vTra^yoDy

pro Qui scM

et qui

creaturam

KTKTi^cct Trpoactyopivacil

d^ovcag

«.ai

r c/h, 'srotfZo^ dwoL^Zxi ^v«'&2VTa, cv
toS 7ra,Zoi
jj^t/ju.svov; o

jttsv

appellet

eum

qui intemporaliter et impasfuit
,

cf[i

sibiliter genitus

et in sinu patris est

Tolg xoAttoi?

yao

collocatus?

Nam
non

qui est, non condilur:
creatur.

av ov KTi^iTsci,
yiiTai' TO
ocra

v^usa^-^oDV
y^

ov Snf^iovp-

qui existit

,

Nam

vocabula

ya? iyiviTO,

to ':Aa/3«,;ca/
,

factum est,

et accepit, et quaelibet huius-

TOiauTa, ov diO?^oyovvTig
lyynpiaQiVTig
fjLaKapi©^

dKKa r
TCC

modi, non de Deo proprie loquentes, sed
dispensalionem praedicantes dixerunt
ii

OlKOVOftiaV K1\pVTT0VTi<i 'ihiyOV
•Bioyvuixjiag

01

THS

ftv<^y\pia'lci)avvrg

Kal
k^

quibus divinae scientiae credita fuerunt mysteria.

2!r^WT@o psV

*,

Et primus quidem beatus lohannes
inquit, caro factum est.
,

AO^©"'»
iv
rtP^^i
s^isr/

ilp», '^cip^

iyiVlTO- il-WCOV TO,
Jtai

et

Verbum,

Quum

«V

Ao^@o,

'izoXXaKig to
ilg
,

antea dixisset
et saepe

in principio erat

Verbum

«V

TMs •&eoTMT©o ^idvoKwg,

t

t^

vocabulum erat de

divinitate pro-

sVav^^pfiiJ^THCTJuJs olKovopiJiav

iK^cov

dvay«v af<

nunciasset,

mox

ad incarnationis dispen-

Kaicog TO iyiViTO Ts-&:^x£v ov
J5

yap

sationem accadens, necessario factum est
posuit.

O^ M/t^

A«(p-&£/(7a

£/•30-0

TOy Qiov Kotu)

Non enim

erat

ab aeterno

illa

quae

yov

d-ss-apx'^-)

dKXa

'srpog

TiKa <j^
ftaKapi(Q~>

ex nobis a Deo Verbo adsumpta

fuit in-

aicovcov lyiViTO ti

Kai dviKy}<pQ» vtto tov
k^

choatio, sed in fine saeculorum ea facla
est, et a

3iov Koyov TOVTO tsohI
Philip. II. 6.

Deo Verbo adsumpta. Hoc a^t

riavAos* * ilvcov
%0!)V
,
yC^

"y) iv

fto^cpJj

•&foD VTra^-

eliam beatus Paulus;
« in
«

nam quum

dixisset

Trpoa^iig to ovy^ dp7rayy.ov y\yy\-

GctTO TO iivai

iaa •&£«, i7ry\yayi to iavfji.o^(py\v

forma Dei existens » alque addidisset non rapinam arbitratus est esse se ae»

TOv

OKivcoGi

J\,ovKov Ka(ioov' t«
'srpocrapfji.o-

qualem Deo
nanivit
« in

subdidit « semet ipsum exiservi accipiens. » Verbis

f^op^ri
(jag
,

Tov SovKov to Ka^cov

formam
;

tJ)

Si ftop(pri tov 3'foS to ivdp^^^cov

forma

servi »

vocabulum

«

accipiens
« in

»

(Tv^iv^ag' OVKOVV «
Trdp^^^ovca, fjcaKKov

t

•&foD
dei

fJcop<py\

vrpov-

accommodavit
Dei

verbis autem

forma

Bi

v-zudp^^^^ovtja,

\Ka^i
Tccv

tLul)

tov SovKov ftop^pviv ov toivvv
OTOIMjlta, oOJe

KTKJfta,

QljJ\i

t^ OVK
6>c
,

ov-

» vocabulum « existens » connexuit. Ergo Dei forma praeexistens vel potius semper exislens suscepit servi formam.
,

,

T ^iov Koy(^ , dKK'
dii

tov araKa\

Non

est igitur creatura

,

neque factura ne,

^oj •^vyi-diig
liuj

tm

-ziraT^i avviiTTi

fttTct

'ziraTpog

•zaapa

t^

ivyvcofjtovcov

que ex non olim extantibus Dei Verbum sed ex Deo palre genitum palri semper
,

7S-pO(JKVvy\(Jiv

Bi^irai.

coexistit, et

adorationem una

cum

patre a

fidelibus excipit.

(1)

Repreiiendit dicta ab Ario in impio libro Tlialia

,

de qiio Atiianasiiis orat.

I.

eontra Ariuni. Grae-

oos latinosque patres qui arianam baeresiin

refiitaverunt diligeuter nos
p.

receiisuiiiius in prologo ad tras:-

menta Arianorum,

Script. vet

T.

III.

part. 2.

188. seq.
a nobis

Plenaiii

arianismi expositionem babes apud
iiobis

praedictuin Atbanasium et Fulgentium
,

Ferrandum

editum, nec non in fragmentis a

item

ex palimpsesto erutis, et saepe

alibi.

, , ,

PE TRIMTATE CAP. VIII-X.
IX.

De

generalione

ear

Deo.
M«J£(5 ^i
yiVViTtJH' {iKoCwV
7*
^

Nemo vcro generalionem

audiens, nien-

TOIi AOv\fAiTioa,i

le sibi confingat generalionis noslrae pas-

yiai^olg oe^^iaS^a tcc «ra.-&n

siones, decisionem, fluxum, parlimi, et
alia

^vr.diaq,
tU ra.

TOf/^ttv.,

yJj

piiKJiv

,

tCj

uidlva,

m

,,

huiusmodi.
;

Xam coiporum

hae sunl
est
,

aAAa

oG<t ~oia,vTa,' (joofAaraiv

yap

passiones

Deus aulem incorporeus
stalu consistens.

im-

ravTO. 'wSL^-A^artf ^ioq q
>iai
d7rc!.\^rii,

d<7cofA,a.T(^
KJ dvaXKolct)-

passibilis, invertibilis, immutabilis, in eo-

aTpswroi

n

,

dem semper

Quod

si

quis

T©-', dii cotciLtuk;
yivytiGii'
KSii

5;;^ft)v

i\

5; t(5

ohrai

existimat nullam esse generationem pas-

(W« ilvai

TraS^g dTrY\KKay^ivlw

sione carentem
tione

,

tunc etiam
,

cum de

crea-

iv

roig TTipi KTiiTioig Koyoig rourov^;

sermo

fuerit

easdem cogiiationes
ut in generatione

di-^ia^LC C^J- AoyiG^-ovg- OJcarip
TOf^y\

yap

dy.il

mente re^olvet: namque

Ka.1

oiVGtc,

,

ovto)?

ivrcLvSa
ycai Jt*'

<ppovk^

decisio et fluxus, sic in crealione cura, la-

rig

.,

y^

TTOVoe,, y^ lOOcDi,
('i
.

opyava,

bor, sudor, instrumenta, materia praeexistens, frustratus successus, et alia huius-

i/An uJpov'u!)OKny,ivn
icai

-.

aTrOTV^iaiy
rolg

ra aAAsc
il

ocu.

a-vfjcsrapofJcapTii

modi quae creationes comitantur. Sin vero una Deo suflecil voluntas ad rerum omnium creationem,statinique ac voluit, quae non erant fecit existere, admiUat adversarius, generalionem quoque Dei passione omni vacasse. Nam sicuti haud ea qua ho,

icriafJCMiv
ilg

Si

fxovij

^ovKnuig

ra
fjc-fl

SiTc

rm

rov

ziravToi;

hpx.y](ji

Sniziovpyiav,
ovret
i^ ryjv

na} /Sot;A«-&f/\ '7S^a^yif^.,a ra
'i^y.^iv

ovra, Si^aaSco

dvriKiycdv

yivvnciv rov

Siov
ot;

'^sa.-So-jg

d7r>iKAdx,-Sai

Travrog- coczviP q

rolg dvQowTrotg ofiouog

mines solent ratione creavit

,

sic dissimili

ifMovpyyjdiv,
vndiv.
I .

0VTO)g

ovn

Of^oicog

iyiv-

quoque modo

genuit.

X. Quid significenl Domini nomina.
Ideo
et
filius

Iig

«

ivvoia.

T T

icvpiH ovof^drwv.
viog ovofjcd^irai

Verbum nominalur ceu
mente geFilius vero

AiO xa]

Koy©^
^j^ovji^&ji?,

impassibiliter gcnitus, veluli ex

«5 dTraStog

y.aru.

^
cog

6/k.

tou
cf[i

nitum verbum absque passione.
niens.

vov yi-j^onftivov Koyov d-Tia-dcog- vlog
icaAilrai
cog

vocatur, quia ex patre generante prove-

c/k

t

Tnra^^og -^tjvincbg

tt^o^-

Deus item appellatur, ceu paternae
imago: unigenitus autem, ceu solus

^^'v Siog q Trpoaayooivirat
rpiKyig
(^vaicog
fiiriy^cov
,

riig

wa-

naturae parliceps, et persimilis Dei generantis

tcai

dira^dXKa'^vvy\csav-

jct^
t@o'
x-ctl

ii-^m VTrdfj(cov rov
f>.ovo'^^vng

Siov

de solo, unicoque
gloriae
sentat
cuti
, ,

modo

genilus: splendor

Si,

ccg

ft,ov@^

6% fcovov

ceu qui in se ipso patrem reprae-

fiovorpo-zffcog
5

'^>jvyf&iig-

d-oc-aiiyaGfi.a

semperque cum gignente

est

,

si-

o-^ws

W5

cv

avrco

tov Traripa ^'Ay.vvg

cum

luce splendor: figura substantiae,

^
to

di) cruj^cov tS) '^vvACSavTi, coaui^ ru> (pcou

ne forte simplicem aclionem, sed viven-

dTralyaaf^a- ^aaax.rrp VTrodrdGivog,
fA,y\

tem substantiam

Deum Verbum
autem non

esse cre-

'Va

.XtKYW cwipysriav dKKce. ^coG-av vttoelvai

das, quae totum in se genitorem repraesenfat. Primogenitus
est divi-

oraGiv rov %iov Koyov

^iGnvcjyig

cKov cn iavr^ rov '^vyiaavrct ^iiy.,vvaav
to Si Trg^caroroicQ^ ovic sVt/
Gscog, dKKci 7^
o]icovoiA,''.ag

nae naturae, sed dispensalionis proprium vocabulum, Nam qui fieri posset ut Dei
(1)
(2)

t^

^i^iag <pv-

ovofca,' Trcog -p^

Cod. o5ii'vi?v dolorem. Sed malui u^hx partnm , ut infrn c.p. X. Ferrandus contra Arrianos apud nos Seript. vet. T. 111. part. 2.

p.

17!. dicit fiibiacentnn

rna-

feriam.

,

:

10
oTcr Ti

S.

CTRItLI ALEXAXDRIXI

(^
Kou

^iOY \oyov,

y^

[x.ovc^oyi koa

Verbuni
bula

el

unigenitum essct

cl

primogevoca-

zspcoTOTOKov fliai;
ficLTa.fjLiv

(ua.VT'ta,

yap
T

tci

oyo'flp-

nitum? Pugnanl enim
:

liaec inler se

y-Qvo^^p/jvY^q
i

jttoi-OK

vn^ivTii,

aM[ji.a.'iv<^,

Si "o^pcoroTOK.^ tov

unicumgenitum significat;pnmogenitusautem eumqui anle
unigenilus,
ceteros genitus fuerit, et reliquos nativitate pra.ecesserit.

namquc

TT^o iTi^oov Tiy^QiVTa., v^ iTipwv t3) TOX&)
TrpctiTivovTo.- 6 3-J05

H ^o-yui aSiXipov ovx.
TTCOi

Porro Verbum Deus

fra-

'iXi

>

y-ovo^^y^c,

yup'

ovv

TrpcoTCTOot;;<oi}y

trem non habet, utpotc unigenilus. Quo-

xo?

ixovog
cog

6k t

TTctZoi

^inGj/;;

modo

ergo

sit

primogenitus, qui solus a

ivB)i\0Y,
brojw.a.
Fj

T^ olKCvof^la.g to

TrpcoTOTOKog

patre fuit genilus? Constat igitur tlispensationis esse

^5 Tig a[tt^i^aKK<l

,

Trapcc

na,vAov

Quod
discat

Rom.

VIII.

211.

f.tat.y^da.viTCo
>ij

/3o&)CT©~"

*

CTi ovi Trpoi-^vco

vocabulum « primogenilus. » quis adhuc dubilat, a Paulo damante: « quos praescivit et praesi
filii

Ts-^oc^zttjiv c!u[ji,[A.ip'^H<; '^
fi5

iiKCYOi

T u/S
tv
cpvcjiv

destiuavit conformes fieri imagini

sui,

ctvTov

to

iivcii

ctvTov ufpcoTotOKov

ut

sit

ipse primogenitus in multis fratri-

OToAAo/?
dS:A'fol

rtJtAjpoT?"
01

Tiy@o y)

KccTct

Tn<rivOYTiii ov

T Qiov

Ao^'«

phiiip

III. ii.

aAAa t' yap ilai yiv * oi

6u.o(pvovi dv-^^caTtOTnTOi- ravTini
j^ avftf^o^^poi.

lam cuiusmm secundum naturam credunt?Haud sane Verbi Dei, sed congenilae humanitatis: namque
bus. »
fratrcs sunt qui
et

Ka.] iTipw^iv sAs-

huic sunt conformes. Item alibi

ait:

«qui

uiTa(j)^r[^a,T'i(T<l
r.iW/j

To

acofiot. <^

ra.-

reformabit corpus humihtatis nostrae, ut

7reiY(i(JiCi)f

ih to
-7*

'^ij-tt-cu

clvto

(7v[ji,-

l^op^^ov TO)

(Jct)[A,a.Ti

So^Y\i

avTH' ovKHY
csv- ttoKXoik;
*
x|,ciAjU.o75

avTog

^

conforme corpori gloriae suae. » Ergo idcm est quoque primogenitus qui mulfiat
,

yj 'is-pcoTOTOKOi 6
cov

tos habet fratres.

De quibus

ipse in psal-

i's.

XXI.

23.

'iy^cov

dSi\^iii' TTipi

ctVTOi Cf

mis
et

ait

:

«
»

<pnGtv dTrayyiXco to
<po1q [in-

ovofjta,

an to7? d^i\,

bus meis.

narrabo noraen luum fratriHaud vero alium unigenilum,
esse dicimus, sed

ovK SaAov q t
ilvai

[Lovo^^vri
<pa.[ji.ev,

y^

aA-

ahum primogenitum

Aov T 'oupooTOTOKOv uvTov, ov
y!^

«lAAa t
[Aiv

To ctVTu
j.^

B'i-

jttovo^^oM?

eundem, non tamen secundum idem. Unigcuitus cuim appcllatus cst sccundum caclestem nalivitatem; primogenitus vero vccatus, ceu qui primus nativitatis ad vitam

yd m6[/..a<r ai

f

\\

51

a.vci)\iiv

yivvMiv ,

Trq^uu-

TOTo;c^

3

K-KMTai
tcj

cog

-MpZT©^
Tcii

t^

iw)

tUC 'Qjow <^ipov(J»g
At/caj- Sia TOVTO

•^vvri^jicog

coSlva.;

deducentis partum solvit. Ideo
nitus e\ mortuis

et

primogc-

TrpcaTOTOK^ ok
loc,

^
,

nominatur

,

quia primus

ViK^j)v ovO|ita(^£Tai,
itj

^3'n/ T ^ctvaTOV
TYi

Tag avhai avot^aqT^ KTicjiooi
,

\/,>/v\
-asiciOT^Q^
cog

dva<rag
y^

resurrexit, mortisque ianuas reseravit: pri-

tt^cc-

mogenitus quoque omnis creaturae

,

ceu

TOTO/t^
o/

•ZD-ao-ns

TspZnTQ^

primus
« siqua

iu

nova creatione editus, ([uam na-

Kaivri KTia<{
rii

ny^^iU,

«v dviKaiviae

tus renova\it: dc

qua beatus Paulus
nova creatura
,

dicit

'y/jvyi'diif TTip:

o [^a.KapiOi

Xiy<l

navto.

in Christo

vetera

A©^-

°

£<

Tii ct X^i$-2>

;caivM

xTiVif

transierunt, ecce nova facta sunt omnia. »

dpxctla 5ra^JiASov,
Katva.. E(
'j

jJoi) ^{fove to. TrdvTa,

(piAov«;ts7jv, o\

t

tpiv t^ 7r«-

Quod si adhuc litigenl qui conlendere maJunt quam persuaderi, de ip.so Verbo Deo
.

dovq

7rpoTif^Z)VTii, TTip]
ilp-fi&rzi

T

•&«ov Xoy<i TO
KTiaicog,

dictum esse
rae
»

«

primogenitus omnis creaiuut etiam sic valde

'u!-pcoTOTOK&'
ftiv rt/A5tQiav

'Zukant,

t

ipsorum inscitiam ridebimus: indul-

avrm

yiKaao[ii^a- avyy^ook}
ovtcjoc,

gebimus simul ahquid,

piiaof^j 3 o[/Mc, f <c^i6vTog -Trap
Siilco/J{j-

"iva.

ok ttoAA»
ov tt^coi)?

r\[Civ

ovaav t d\yi-dHav
5^', rtAA'

apud nos abundare veritatem ostendamus. Dicitur quippe primogenitus, non autem
primus creatus inter omnes creaturas: ut
liquido appareat
,

Trpu^TOTOK:^

Tox.Tis-05 Trdar\g

Kuaicog XifiTai-

ilvxi

eum

ante

omnem

crea-

:

,

DE TRINITATE CAP. X-XI.

11

turam gcnitum
antiquius, scd
et ante

fuisse

,

niliilque csse filio
7*

cum

patie semper fuisse,
extitisse.

>lTKTlu)g, Kj OVOiY
7S'ct<^i

T VIOV
mjjViv
-,

TTPKJliVTiOOy
t^

^

omnem

creaturam

Uni-

«AAa
«

y^ev dil
?ra(Jct

q

KT'iaict)g

versa vero creatarum rcrum natura utique
posterior est, siquidem ab ipso ad exislen-

dTraani Trporw

q

t

SniJi.ii^pfnu.aTCi)v

(^vaig ix^ipov TsoTi^ il
'ixa.prf)(^\^y]'

iw'

a,iirov

Tipog

dum
XI.

fuit

perducta.

Niliil

ergo hinc blas-

TO ilvai

coaTi ovSiv

cpTiv.div

phemis

lucri accedet.

Toli (i\aa(^n^ov(Ji la
.

t^i^ai.
il fiti
il jU.M

Quod nemo novit filium, nisi pater; nemoque patrem novit, nisi filius.
Atque ut demonstremus patris filiique ad ipsam veniamus Domini
,

'Oti kSitg oiSi r vlov

o

TraTtjp
vloi;.

,

x^ t:Si}i olSi

T

TraTipa,

Iva,

Q Sii^cojt/^

'Ttcx^oc, }U

vlov T lcoSt'

aequaHtatem
doctrinam.
nisi pater
filius
,
;

TiiTa,

itt'

aVTVW

iA-^coySjj

r t Kvpia

«

Nemo, nemoque

inquit, novit filium

oa<y:ia\'iav ' ou5f(5, (pM(7(v, ol^i
ii
fir\

r

vlov.,

Matth. xi.

27.

novit patrem

,

nisi
»

zrarHjS- ovdl
il
jitM

t sraTfpa
co

t;? 'fh-

et

cui

voluerit filius revelare.

yivci)(j)C(j,

vloi.y)Ci

av ^QvX-^Tai

Quid

his verbis evidenlius? Par, inquit,

vloi

dTTOKaAv^^af
-^

t; tovtcov

t

cKjWaTO)!'

"

nobis cognitio est: cognosco enim patrem
cognitus ab ipso
:

(Tac^i^t^ov
ytvco(jK,u)

'/(J«, (p«ffiv, «jit/v «

^vSfTiejVr
vtt'

et cognoscit

me

pater a

"^ T TraTi^a, yivcoax,Ofj^(Q~>

me vicissim
fieri

cognitus. Universa

autem crea-

avTov-

K^ yi\a)GK<l

^i

iFaTt\p

,

Hj yivco-

tura cognitione noslra excluditur. posset ut natura

Nam qui

(JK0fj8f(^
ni^iTipag

vtat' lY-ov- 7ia.(Ja

\

«

KriiJig 7^
TTCog

non particeps nos-

c^/3s/3A«Tai yvcocjicoi'

yap

trae, cognitionem parliciparet? Participant

olov TS jJ (^vGicoi

y\f^ ov KOivcovovaav

autem nonnulli parum quid contemplalionis: ego enim revelo, quoad licet, quibus mihi libitum fuerit patris notitiam, tam-

KOivcoviiaai t^ ^vwffswsi jM.?TaAa^^avot;(Ti
S'i

TiVig OfJLCog (S^aj^gias rivos ^icopiai' aTro-

KaKvtffTOi)
"uripi

^

0)5

oiov Tf

oTs

av l-SsAw

t

quam

in speculo et aenigmate.

Haec a do-

T

•araS^os yvcoaiv, cog cv iaoTrZco j^

minicis doctrinis didicimus.

Quemnam heic

alviyi^aTi-

TavTa

c/k

r SscmoTiKcov
sAaTTOv^
oog

if^a-

locum habent, maius

et

minus? quaenam

Qo/v^
pav

0iSayiJi,aTC0V 'aroiav cvTav^d^a yjt)yJj

creatura creatorem cognoscit, sicuti ipsa
a creatore cognoscitur? cta aequalitatem

iX<i TO [Aill^ov

•xolov kti-

Quaenam

res fa-

afia T KTi^Uv yivooaK<(,

vmo t
Tiuj

KTig-a

cum factore tuetur? An ignoramus quomodo de creatis rebus dimentem
,

yivcoaKiTai; zs-olov 3 TroiMjtta
77-oi«r«y laoryiTa 5<;^2Tai;
TTifi
-7^
»1

Trpog

t

tiK 'lajv^j CTrcog

vina scriptura loquatur? In

ita-

KTiaicoq «

que levocemus verba piophetae:
tu Domine terram manuuni tuarum sunt tu autem permanes
,
, :

« initio

aYaiA,vnaucojvC(p roivfv

fundasti

et

opera

Tcov * x.ar'

Qiia ^atfM ^'kiyiTai:, t t 7rpo<py]TH pMpacip'/^ag av Kvpa t yriV i-&it ^jipmv
ctb
fiffiv

• Ps.

ci.

m.

caeii: ipsi peribunt,
et
,

fjuiXicoaag, y^ 'ipya

ov-

omnes

sicut ve-

pavoi- avToi aTroAoiivrai, av q J^.psv^?"
ju

stimentum veterascent et sicut opertorium inverles eos, et immutabuntur tu vero idem ipse es, et anni tui non defi:

'MavTig

cog

jjiAaTiov

"zraAaico^BtiaovTai

7U loai]

<afe/3oAaiov sAi^«5

avosv ^
}t)

70;

nA-

AayriaovTai- av q at;TOS

tl,

tcc iTn
-n-oicov

aa

cient.

»

Et rursus
,

:

«

qui facis angelos

aK

c<iiXii.A,iiai.

Kai waAiv

"

(78^""

Mem

ciii. 4.

tuos spiritus

et ministros tuos

flammam
non
est

ignis. » Ilaec est crealurae a creatore di-

dy^iAhi avTOv TTYivftaTa^iCj cjgtr Ai^THp^ot)? ctt;rS Trvpog (^Koya- avT» KTiaicog j^
y-Ti^n Sfgi(popa- sv6a roivt/v laoTVig, ovKiTi
KTiafJca
5iO
yJj

versitas.

Ubi ergo aequalitas,
,

ibi

creatura et creator

sed pater ac
,

filius

iCj

-KTiaTyig..

dAXa
TO,

zsraTm^ r^ vlog-

quare

et

haec posuit nomina

ut ex his

TavTa Ti^nKi

6vof*aTa..'iva

oa

.

.

,

12

S.

CYRILLI ALEX.\>DRI.M
ipsis

unitalom subslantiae disramus. Ne,

ydp
0'jSe
TCi)

(p«(7i. yiva)ay.il

t

vlov

u

[Ji.yi

o TtaTrip.
f^r\

nio onim

itujuil

,

ntnit

filiuiii nisi

pater,

T TraTiPa

t;j 'fhyivcoCK'! il
,

o

uUi'

neque palrem quis novit
cabulo
clusa
«

nisi

filius.

Vo-

UTTiiv OU^Hi;

T
.

X-TICJIV i^y\\ci>(yiv C/>i^a-

nemo
(jui

»

creaturam denotat. Ex-

Aojwan q

« A.Tiaa

Sii>cvv(ji

t

[ycivovTa

-^
(^u[A.ii

aulem creatura demonstral perma-

XTi(7|!Aarwy VTripTepov
aiKcec, :zui,n[u,[/.'ivov

tw

^j

^'JvnaarTi

nere
nitori

eum
nisi

creaturis supeiior est, ge-

H^iU

UvcDCjy.^

t vllv

il

naluraliler copulatum.

Nemo

novit

TTaTtiP.

iSi
iii

T TraTioa
01

tI? c^nvaxTJC^,
t^ioj

si |U.m

rdium
nisi

patcr, neque patreni (suis novit
cui volucrit (ilius revelare.

Vioe, y^

a)'jSaAJiTa< o

d^ToxaAi/^cti.
l;;^^-&^Oi.

filius, et

EiVctTWffaK
ttS)?

T«s rtAH'&sia5

Dicant veritalis hostes:
teat

quomodo oporsi

^h

t

Ssiay dvayivaxTictiY p^acpnv; t&)
.

scripluram legere? lilterae ne adhae-

^d[A,[^aTi ^ipystv

ii

t£m)

svvoiav i^iVYav
iiTTCOCJl
.

\

rere, an sensura perscrutari? Et

hoc

al-

y.av [LiV OVV TO SiVTioOV

[^.adiTCO-

terum dixerint, discant
priis
,

vel ex diclis proid

aav

rt(f

m

Aifaai

.

Kav Tolq

olKUOic; Trpo-

in

suis

quoque proposilionibus

^An^xaai TOVTO
•!z-pay[/.dTCOv

'^zoi-lv. k^ du>

d^n^dri
il

fp

agere, et veram rerum exquirere

intelli-

'(^dtiIv

i^j^iwuav

Si $a'iiv

gentiam. Sin dicant sufficere vim lillerae

dpKilv TO

'^d[JC[Ji.a

isrpoi

dKptQ» SiSaay.a-

ad accuratam
positis verbis

rei

declarationem

,

ex pro-

Aiav

.

6>c

T

7r^0'K}t[ji.'iYCOV

T

svvoiav avTci)V
dvii^iKTOi [Xiv
o

eorumdem sensum arguam.
inintclligibilis filius,

Bi;My^co[.tai' ivpicjKiTai
6 vloi

^

Comperitur enim
ter

pain-

Q TraTVip lcfiKTog' y^

^sv

d<:^Eji-

autem

intelligibilis: et ille

quidem

voHTog..

Q TTaTYip deaTog' Trepi [liv

yao

iaVT^
yayi.,

6 SlCOJOTiiq

XoirO?
jt*M

itTTCOV

.

OTl 0'jSiig
..

•yiVCJoaKrl
iCj

T
u)

VJOV

.,

ii

TTaTYtp

0'JK iTrVI-

autem visibilis. Xam quum de se ipso dominus Chrislus dixi.sset nemo novit filium nisi pater non addidit
cogitabilis , paler
, ;

av So^AnTa!
q
6

o TraTVip

d^OKa'67n-

et cui voluerit pater revelare.

Quum

vero

At/^{,ai' iipnKcog

cJ^s

t TraTipa th

dixisset, necpie

patrem quis novit

nisi fi-

yivcoaK^
}'^
Cti

.

li

[ji-/i

vloiy tv'&vg 7rpoffs9««2,
o
i''ioe

lius, statim subdidit, et cui voluerit filius

av /3ot/A«Tai

dTroKaKv-iai7rf7ro(s;:<sv
,

v^j

revelare.

Neque solum noscibilem

fecit

pa-

ov

[juovov ai;TOv

9swo«tov

aAAa

trem

,

sed hanc a sua potestale pendere

Kj i^ oiKiiaq o^yffia^

t ^icopiav

o^iiipTH-

cognitionem declaravit. Porro etiamsi millies

Giv dhXa

Kctv [jcvPidKii iii

t

viov daeSilv
ot>;t

adversus filium impie agerc, proul so-

«SsAfMdiv, oi? Toi/TO (piAov.
^6[j(.eQa ^Aaa(p«jMOV '«vvoiav
5r£pi

HjM.j7;

avs-

lent, voluerint, nos

blasphemam sentenet

xaTa3s|af&a|

tiam de Deo patre suscipere non fcremus.

3-fS '^ TTct^Oi' TTi^-ivo/i^v j^ a^&saJ^

Credimus enim invisibilem

incogitabi-

Tov

d^c^vonTOV

^cog ycip

r r oAwv •Sjgv dKaTdKriTrT^ vloq dv i'in t
iivai
.

lem esse univei^salem Deum.

Nam

quo-

modo

incomprehensibilis
possit ?

,

filius sit

eius qui

;ci;TaA«!p'3'/uai

c/|,t;vaj«.«vy;

oijcoicoi

toiyvv

comprehendi

Ergo patrem aeque
,

Trari^a

y^ vlov d^^ioonTOv iJvai

;pa[iiv dve-

ac filium inintelligibiles

inacccssos

,

in-

(^iKTOV Ti y^
(Qoj j

dKardAYiTrTOv dTTOKahvTrTitLuu

comprehensibilesque dicinms. Re\elari au-

Jta Tra^^Oi y^ vlov
TOl'

yvcoaiv
r^
TJ}

7ri-

tem

a patre eliam
fidei

filii

notiliam crcdimus

'^lVO/uSp
7ri<^icoi
[jii\

T^

<^VOiaS

OTSTTIK^U)

'^
.

mentis visui et

contemplationi.

Nemo
cog»

^ecopict- otyJsi? yivcoaK^

r

yiov

ei

novit filium nisi paler, neque patrem quis
novit nisi
noscit
filius.

6 TraTYip'

oCSe
Jt)

•?

Trar^iPa ti? yivcoa->c<l
*

Et alio loco:
el

«

sicut

loU. X.

is.

fi

^M

(>

t^i05'
[Jt.i

aAAap^S'
.

Ka^coi

..

(ptiai

me

palcr

,

ego cognosco patrem.
,

yivcoa-K<j

uraTYiP

Kayco

yivcoay.co

r

llaud enimveio aller quidem magis
ter

al-

^aTj^a<tAAa

oi5;i^'

o jasv TrAeov. 6

q «AaTTOV,

minus, sed quomodo cognosco,

ita et

-Aa^^coi yivcoaKto, yivcoaKofiai.

cognoscor.

,

DE TEINITATE CAP. XI-XII.
XII.

13
/0"«

Quod par

sit

patris et

filii

(;i>

.

Ot(

T

•arctpos

Kj

t viou

potentia.

Quoruin ergo nolio aequalis

esl

,

hoaun

'Q.y

roivuY « yvcoaii
'ian'

'lai\ ,

TOVTcav
'iar,
..

itj

rum
lem

eliam potentia aequalis.
aequalis potentia
,

Quorum

S'^vci.iA,ig

m
M

q «

Svva,fji,ig

tou'iatf

stantia

quoque una
sit

est.

horum scilicet subQuod vero patris
,

zcov BiiAovcTt
5i-a|^05 y^

}0j

ovaioL [^icf oti Si

vlou «

Svvctjji.ig,

ctvTog i\^S.i Tra'loh.x.

ac fihi acqualis

potenlia
ita

ipse rursus
«

Mv

6

acoTnp

iSiSa,'^iy

ovTcaai Aiycev * ol

nos Salvalor docuil

dicens:

qui sunt

G« T

'STOO^a.TCdV T\0
^

if^S

.

7^ (pCOViii [XOU
rJ,

ex ovibus meis
et

,

hi

vocem meam audiunt

dx,ovouai
?^H-&ouai

}cciyu) yivcoaKco ctvTci,
.

nKO-

ego oves meas cognosco, quae
,

me
ilhs

se-

fjcoi

Kctya)

'Ctonv etlcoviov ^i^ccfjn
sig

quuntur
et in

et

vitam aeternam ego
;

do

ctvTolg.i^ ov [in ttaoASvTaf

t
-^

cclcbvcb^

aeternum non peribunt

neque eas

ovS ov
fjca- 6

[^ri

Tiq
.,

dpTraan auTct 6k
Oi SiScoKi

X^P^^
zodv-

quisquam de manu mea rapiet. Pater, qui dedit mihi, maior omnibus est, nemoque de manu patris mei rapere pofest. » Ego et pater unum sumus. Animadverte quomodo non simpHciter posuit ego et pater unum sumus, praevidens scilicet haereticam malitiam, ne de consilio ac volunlate hanc intelhgerent dictionem. Sed primo poten,

TsctTTna
.

fjcoi; jitf/^wv

Tcov iTi

}U ou^iii 5vva.rcti dp^izdaai
'2<ra,'^os
jU-ic

7^

^«005 T
iajjciv.

iyco i^

'mctrnp sv

'Ofiari Trcoq
TTctrnp iv

ov^

dTrKccg TiQaKi ro
.

lyco

}Cj

lcrficiv
.

Trpoopmv t

cti-

^iriKVW KctKOYi&^ccv

ivci jW«

sV» /SaAnpttrlut

"^©^

K^

.&i?\rii^ct,r(^

ravrluj xd^coai

cpcdKHV rtAAa TTPori^ov ro t^ Suvdfiicai laov

tiae

aequahtate slabilita

,

postea dictam

KaraaKivda-a^;,

'iiTCO
.

ravrlw iTrnfayi' roig
,

senlentiam subiecit.
quit
,

Namque

ovibus, in-

ydp
fjcoi

-zirpo/SaTOis

cpniTf

toTs rt;coAoy-3'oDo'i

me
ut

sequentibus vitam aelernam ego

'(%r\v alcoviov dlScof^i

iyo),

coc,

y^n^-v c-^

do

nuUa ex iis pereat in aeternum. Quis enim est tanlus ut de manu mea ra,
,

T aiSva- rU ydp TOaovrQ~j aq dpTnrdcai ck t^ X^P°^ ^'^^
avr^cov (XOTOA;^^ Ji5

^

pere possit quicquid sub
,

me

pastore fue-

^uvr\^nvai rci vnz'
TTip

iy-is ^0J/Aaiv6/t'.'/ja; coir„

ril ?

Nam
ita

sicuti impossibile est
,

quemquam
quempiam
tradilus.

ydo

T'

di^idq ro^u Tra^og
rtj".ii;<,arov

0? y,ii^cov

patris dcxlera potiri
est
,

qui maior omnibus

Trdvrcov V7;d^xi->
!&cif,
v-zir'

Tiva '[^';p/Jirivct

fieri

nequit ut quilibet

ovTCOi
ifjiov

d^uVaTOV ipTrayvivai

rf
Tra-

diripiat, qui

meae

cuslodiae

sit

(ppHp'au,ivoov 'iyco

ya^

JU

Etenim ego ergo maius
e
filii

et pater

unum
Si

sumus. Ubinam
patris

T«p

iv iaufiv TTOV
ii

roivvv ro [A,ii^ov Kj to

et

minus?

enim aeque, nec

'iXarrov:

yd^
cyy-

of^oicog. o'vTi
7*

manu, neque item ex
,

manu

T

ulov

o'vTi

y^eipoi

ox '^ %«§os t «ra'^0?, apTrarn^.. ov-

polest quispiam rapere
cus. Et
,

maiori non est ioquoniam quia maior omnibus parapere potest de

Trdaat rii Svvarai.. ro u,ii^ov Xccpav ovk
\yji.- y^

'^

Trdvroov

fi^it'CciJV

teresl,

nemo

manu

eius;

3fi\ ^i^vaTai
fjcii^tov

dpirdaai

c/k t^ ^.-ipo?
'jios,

avrov-

sequitur ul maior
sit
,

omnibus

fihus

quoque
eius

ttfa TrdvTCOv 6

iTinSn Ofioicog

quoniam aeque nemo de manu
sumus.
,

ouSiig

CK
eiv

T^

X^^^i ctvTOU dpTrdaai ouva..

rapere potest. Ideo addidit: ego et pater

rai- 5(0 iTT-flya^^u

iyco Kai

TArarrip

iv

unum

Nam
,

si

hlteram denuo se:

iauiv

yd^ tS

^dftjjcari TraAiV aKOXn-

quemur

fihum praepositum videbimus
,

^riacoijSfj, o^ofjci^ji.

t
y^

uiov "TfrpoTtrayf^i-

non pater et ego. Demonstrataque personarum duahego enini
dixit
et paler
;

vov

lyco yctp,
z^

ii-os-i.,

7rarr\p

,

oux

Trarnp

lyco-

^

dii^ai t r 'c^poaco-arcar

late

,

praedicavit nalurae unitatem.

Nam

JyaJa,
TU>

c^oipu^i t t^ Jucrjws TauTornraifuoiiv iyco r^
Tfaryip.^

dicendo, ego et pater,

numerum

persona-

ydp

t apii&-

,

,, ,

14
U.OV

S.

CYRILLI ALEXANBRINI

T

wiroTaaicov iaY\y.a.w to q «OTa^asy, to t«s Svvaf^icoi i^riActxjiv
cov to'ivvv i(TM m

rum

significavil
,

:

addendo autem

,

unum

yuv

i<7i^iv

sumus
tia

potentiae demonstravit paritatcm.
ilaque aequalis est notio, potenet

a7ra.taXXoL}(,TOV

yvaxjig, x^

Quorum

« SCvxf/,^, Xj « /3«AH(JI5,
;(^

TOVTWV 5«A0V0Tl

quoque

voluntas

,

horum

videlicet

« ^1^(715 jtAict, Jtav avttiCT^i^^uvTW^iv 01 5i;cr-

una nalura

est, (iiiicquid

blasphemi impu-

(pHpoSvTes(j.'.

denter dicant.
XIII.

''Oti 5ToAAa;:^^oOEv sV' f^ct-bfiv ^ctZog
Kj

Quod

mulliplicitcr discere licet

vlov T (CTCTMTa.

patris ac filii aequalitatem.

''Otj 3 Ttt ai^Ta 5i>vaTai

tw
'iO)i

^ra'^/

j{^

Quod tantundem
sit,

ac pater filius pos-

[o fio?],

fA.a.^ilv

Wh
jm.«
,

iTipce^iV yroTi fih
Xiy<i
i

aliunde discere

licct.

Nunc enim, pa-

loh. V. 17.

yap *,
ya^iTa.1
,

TraTn'^
xti^j/ce)

a^Ti ip"
,

ter

meus

,

inquit

,

usque

modo

operatur
pater

Idem V.

Sl.

ipya^Of/i.a.1'

ttots J\i

et

ego operor. Nunc autem:

sicuti

COaUip 6 TTCtTYip iU'ip{

GffU" VeKPiSi Kj

^OdO-

suscitat

mortuos

et vivificat, ita et filius

TTOm

^

OVTCi) Kj
,

v\o<i

OVi •&JA« 'CcOOTTOiil'

quos vult

vivificat.

Quos

vult dixit

,

non
hoc
fa-

ovi •deAei il^aiv
/3oi;AfTat,
oOp;^'
,

ov')^^

ots XEAet/fTa/- ovs

quos iubetur ;quos ipse deliberat, nonquos

0115

7rpOTaasiTa.i' to pfv
5ecnrOTi'ioL(;
£1

mandalur namque
;

illud servitutis est,
si

j/ap SfcfAeJas
7raKl.V

to q iTi^Ca^SV "
jm.«
,

OV

TTOIO)

Ka< Ta iPyct T
;5iov.
il

dominalionis. Et rursus alibi:
cio opera patris
sin facio
,

non

mei

,

mihi non credite:

•ara^^os

jiam

'sri^sviTi fJLOr
,

3 aoio),

eliamsi mihi credere nolueritis

xav

l|M.O(

pM 9;Amt£ wis-suav
,

to/s 'ipyoig
TrctTnp cv

operibus credite, et scilole quod pater in

-z^i^svsTS

xai ^ivM(T;c?Ts oti
ctvTcj).

me

sit, et

ego

in illo. Videte hinc

denuo
,

ejM.01, ;ta^(i) C(/

'Op3.Te

TvaKw

x.a,vTTCt-

patris ac

filii

aequalitatem :
est, et

nam

pater

in-

TSV^SV TTCt^^Oi y^ VIOV
TV\p •)•«?, tpnciv, o/
«•ari
c/(,e

T
Vj

laOTYITCf *

quit, in
in

me

ego

in illo. Id

ifA,o) 1

Kctyco c* at^rS'
ji*£iov@-'

maiore ac minore reperiri

autem prorsus non

t ^ii(^ovl^

t

todto
•zraaav
C*'

sv^i^rwcti (l^vvaTov oiov ti
OjK.o5

As^w
•&eo5
.,

Idque iam demonslrabo. Universam simul creaturam visibilem atque inpotest.

T

^CTiaiV 6pCt)(.iSvlw TE K^

aOpaTOV

visibilem in se circumscribit

universalis

savTCf -s^^ajp:-! o
Q
Ps.

t oAwv
cj/

paAAov
av-

Deus
que

,

vel potius inanu sua tenet.

Namomnes

c</

T>i

X^jp» ;caTs;^5«.,

^
-t^

tw

;:^f«pi

in

manibus

eius sunt, inquit,

XCIT.

'.

Tov
.

.

(fHCTi

Ta
ci'

TTipaTo, '^ yHg. * Kai' Trd-

fines terrae.

Et insuper: qui continet gy,

Ii,

XL.

2-2

Aiv

"

;caT£p^;&)V

t

T/iy^ov

•j/m?, k^

cSir

rum
stas.

terrae

incolasque eius sicut locu-

c)/oi;c3vTa5
.

a^TW waei

dx.p'iSai;.

Kai aA•sraaav
«tpiit/

Et alibi: quis mensus est

manu

sua
ter-

Aa;:^^o5- *

T15 ifA.s'^r\<rtv tyi

Xnp] avTov to
jCi

aquas, et caelum palmo, et unfversam

vSuop
•liu/

^

^

T ot^^avov azri-^aja^,
Tradav
jitsV

ram
tor;

pugillo? Universam itaque, ut dixi

^iiv o^ax.i;
Cii

Ot;v,

W5

T

KTHTiv

T/i

^np^i y.aTi')(j^

^
il

creaturam

manu

conlinel univcrsalis crea-

oAwv

ipsum autem a creatura contineri im-

'uTOirTjni'

avTov q t/wo

7^ KTiasax; .tj%/AMajttM^^^avov
t/^s-'

possibile est: ergo fieri nequit ut inaequalia

<p-9-«yai

a5t;vaT0V otJxouv

invicem conlineant.
,

Quod

si

verum

est,

ahXinKcov Tci kviaa •/topyj^yivai'
aA>j-9'e5, cacmep j^

q touto

ut reapse est

filius
;

autem continet patrem,

dAnQf?,

"xjiOPil

k
^

uio?
ci/5)j.

ut pater filium

inaequalitalis adsertio evi-

T
)fj

TiraTspa.
7^

ct)czzrep

TraTYip

r

t^iOK

denter exploditur, et aequalilas in patre
filioque agnoscitur.

Aov

avKToVnT©^ Ao'^@o C*:/3s€AMTai
Vj vico yvLOp'iKiTcti.

i(T0T«5 c* 'sra^i

,

DE TRINITATE CAP. XIII-XV.

15

XIV. Demonsfratio
sit

,

quocl honore

par patri filius.

T

vlov.

Hanc nobis pariter demonstrationem ipse dominus Christus alibi facit dicens:
ego sum ostium.
nisi

Ha.xjT^xv Q a.v%i^
TV.q

«^as

at/T05 o Siemc* iyco
'zs-a•

Xpi<^og

aWcty^ov S.SarKn Aifeav
ovSih
'sp_'^STa(

loh. x.

n.

Nemo

venil ad
:

patrem

il^i « -dvpcf

Ts-pog

•^

per me. Et alio loco
filium, nisi pater

nemo

venit ad

Ti^a.,
Silg

i] ftji

5(' £/Aoi; *.

Ka( «Te^wGfv
viov
ifyt-i ,

*

ov-

I

{^™ m!^^:

me

duxerit illum.

meus caeiestis adHinc docemur, fiiium aesalservilis

'ipyjrcti
fjiii

-M^oq

(^
.

iav j«« o
C\iSct-

TrctTH^

6

ovpdviog ayayri avrov.
u><;

que ad patrera, patremque ad fiUum
vandos adducere. Lbinam ergo
haereticorum hturgia
?

crxojU.£-&a

Q iVTiv^iv
^

o^otcdq y^ 6 vloi
vlcf)

Tu) 'uTct^]
Gtrir

T^

'mcLTnp TCp

TrpocJayH

Ubinam creaturae conveniens cultus? Quandonam paternae
dominationis et
filialis

CTW^OjU-svij?- TTov

TQiwv

« SaKoTT^itsttg
«
tJj

T aipsTiKm
TrpiTrnaa,
Ti'tai >h
:.

XeiTnpyict:^
;

'uov

y.tiih

servitutis inaequa-

iJcf.KOvioi,

ttS t^

7rct,'^ix.iiq

dicmo^ii'

litatem demonstrabunt ?

Audimus enim

,

{vlov^ ^KAsias
aKOvo/uo^

avifJort\Tct *

">d. oxx'

modo
id est

a fiHo

deduci
id

ad patrem

salutis

Kvvaiv

studiosos;

modo

ipsum

a patre fieri,

^tiyil Trpog
f^-vag'
t/(ft)

yap w? wv o ViOi ttot TTctTi^a GW" awTH^ias i^ii'
T^ mt^iODi

ad filium deduci

fidei

alumnos.

^

vvv 6 Trctrnp toZto Troiil.^r^ tu)
cJir
Zo'^'ipi.H<;.

TrpoQajn
''Orl

XV. Quod una

sit

patris et Jilii natura.
patris

li .

f4,'ict

TTCtZoi

ytj

vlov « (^vGiq.
)^

Hinc ergo discimus parem csse
filiique

Kai

jW.ac-S-avO/M^ IvTivQiv 'zxrct^og

id

honorem. Sed enim aliunde etiam discere possumus loquente Domino
,

vlov TO laOTlftOV TOVTO Q
fJt.aJiilv
,

(t iTip(i)^iV Is"'

aVTOV t

Kvp'ni

^.Xiyoftiva wpog
Jis^sAsiripl

ad auditores iudaeos.

Nam

mullis dictis,

(TJfU" iiiSct'iHi

aKHOVTctq'

TTOWa yap
Kav

postremo conclusit:
quia solus non
sit

«

etiamsi ego de

me

&ct)V

,

vdTioov

i-ixrtjyayi' *
,

iyco

•iiicm viii. n.

ipso testor , testimonium

meum verum est
quoque lege
scri-

ijjcavTOv j^aPTVpZ)

« jM.a§TL/p(a [ta dA«6>is
eJjt*» ,

sum

,

sed ego et qui mi-

sViK, ori ftov&^ ovK
'urifA.-^ag

aAA' tyco
voft-o)

i^ o

me

palcr. In veslra
,

fM MarnP'

J^ cv ru)

q

tS
ilfjci

ptum est duorum hominum testimonium, verum iudicari. Ecce cgo de me testor, meusque simul de me qui me misit paler testatur. Dicebant ergo ei ludaei ubinam
:

vftiTipco yi^j^af^fjuivov sV'V, oti dvo

rti'9pci-

OTwy

«

fta2^TV^'ia
Trip}

cxAn^S^ns

ianv- iyto
,

uaprvpcov
Tripl ifx.ov

ifj.avT0v
f^i

Kai ftaprv^il

oSifJi.-^aq

isarYip.

EKiyov

est pater

tuus? Respondit

eis lesus:

ne-

ovv avTU) 01 iaSaioi' uTov i^iv o "MaTrip

que

me
!

scilis

neque patrem meum.

Si

me
!

ca; a-wiKp'i^t\ avToli
o'ISaTi. o'vTi
y^

o

'l«aou5' oi^t?
ifjci

ejttg

sciretis,

patrem quoque
quanta
est

meum

sciretis. »

T ^raTspa

/*«• il

Oi^aT?,

Papae

haereticorum insania

quanlo laborant slupore hi qui Arii Eu-

PiriKCOV

r TraTspa Yi^nn 'av |3a€ai ©^a^TAH^ia; TlOaLo
t)

7roo"«

t

al-

VOG-SGIV ift-

nomiique blasphemiae sunt heredes! Sed
praeter insaniam,
licet in ipsis

iS^ovTnaiav
<7(f M|U.ia?

oj t^

'A^si», k} Euvojwix /3Aa5

multam quoque videre

KXnoovofjcoi

Tr^og rt) <s^cf.7rKt]'z^ict

,

vigenlem impudentiam:

nam

TTOKKvw

Wiv

i^siv
7^

Cii

ai;TOi? i-zirav^ovGav

missionem sus deque comniemorant, et mittenlem maiorem misso esse dicunt.
Tanta
illis

avaiayvvTiav
Karu)

yap

«xOToroAifs avco Kai

fjcvflfjcovivovai

© t

a7rors'AavTa t

inest ignorantia

scripturarum!

ct^ToraAsvTOs (^aa]v ilvai rifticoripov roaaltrluj 'ix^^aiv afjcaQ'iav

Neque reputant, quod ab Isaaco lacobus in Mesopolamiam missus, non idcirco, ad

tF ^acpwv ^
laKco^

ov
i]g

Koy'iKovTai

coc,

Ctto

t

laaccK 6

,

16

S.

CYRILLI

ALEXANDRIM

naluram quod adtinet minor
,

est miltcnte.
fuit

oiaTOVTO iXaTTCov i^i T aTiOTii/^avTOg k^

Aeque

et

losephus missus a lacobo

T Xiyov
CTfftr

T^

cpi/(7ici>i'

hadUTai

j

;{^

'Ift)(TM<p

ad fratrcs suos inspiciendos, ncque tamen

quisquam
rtJsAiPOt/S

dixerit Ininc patris naturac
palri

non

aCTOV

,

Kj 0!/5ei5
.

aV

(fani

7'

fuissc participem, quia

oblcmperans

TCC TTaT TjaZoi !^V(7SU)i («.H fJiiTi^^TlV Si 7tn%'of^j(^ T a^zsot^-oKYW )caTi3i^aT0.

f^

missioncm peragcndam susccpit.
Sed aiunt fortassc: ctiamsi nalurac ranon fuerunt hi mittentes maiores
tenebant. Atcjui nos compe,

'AAAa

$a<7iV
jtts/^KS

iCTftis*

?i

p)i

y^ t Aoyov
a'Ziro5-aAfi'-

^

(p^<7fft)?

cjiTaS-&a
.

T

tione

TWf

01

«•sBOrjiAavTJS

y^'

t

Tra^l^ixoK yot/v

missis, at palerna saltcm dignitate prima-

a^iWjtca fX^^ci T^ TipHs Ttt TT^id^ila- a\K'
ii^idicoiud^j
.

tum honoris

i)

tfyOMTOi. (p%'i!w av Tr^og aC-

rimus, o insani

(

vos enim nominatim

al-

G?Xr. K^

(j^
,

f^iif^Hi VTTO

T SAaTTOKWK
tSto
t*

rt:^0-

loquor) maiores quoque a minoribus missos,

raAsvTas
l^yli

k} ot/;^i 5.'«

oiKiiai ti-

(j^ a7rOTa.KiVTai yujJi.yci)(To/u^J' aTno t <raX-A "jccp v-zso T Aa^iJ lcovaQac, /Sa(7(As«5 t>;05 Jtto t (fu^a^o?, o t« ^a'Si auf*.^a(7iKiViii)v VTxro t /AnSi c* oIkitov
.,

spoHabimus.

ncque idcirco proprio fionore missos Nam missus fuit a Davide lo-

nathas, regis fihus a profugo, conregnator palris ab eo qui ne in

servorum
hic
,

(jui-

dcm

ordine apparere audebat. Quoniam
ille
;

ra^et (^ayrivai T6AjaSvT@o" '^'
jwSF a;T«5-f<A?v.
'3

toivlii'

.

o

itaque
sus est ut vos

quidcm

misit

,

autem miserit
,

cl-zires-aA»

.

0(3x.5ti _>*sk

iam qui missus
ratiocinamini
; :

fuit

rcx non

-rri^^-dsi? fiaaiKivg

v^ t vf^irtpov Ao(pv^j/tis*

neque qui misit
,

^ov,

ovyciTi,

Q
jiAfv

ttS70(TT£iAa5

rtAA(3t

profugus sed in mittentcm Davidem missi
dignitas transiit
:

iM.STaS5€«xf

6^1

r
*

d7ro?-i'iAaYTa

^aCld
Q
Trfp-

vicissimque in missum

TO T ^£jW.£p-S'SVT@o Ct^lWjlAa*
s;ri

[Jl.iTa(3'iCi1}Ci
Ji

lonalham

,

miltentis calamitas. Revera ta-

T a^-os-f^AsvTa
5y(7J4«pia*
Ti Si'i

'I<»va-&av

t

mcn

liaud haec ita se habent. Sed cur

hu-

^aVT©^
iXi-

aAA" ov^' ovrco tovt'
to, dy^pcoTriYit: ivr^

Kai

?<.iyeiV

p'tax,0fj${j

yap

-S-iOV

ci^0C7TaA2VTa,

av-

^puJTMOY rt^&rJiAavra-

yap

tcc
fjci

'lax,a)b
.

mana commemoramus? Comperimus enim Dcuni missum ct honiinem inittcntem. Nam qui cum lacobo luctatus fuerat, mitle me inquit namque aurora consurgit.
, ,

av[4.7ra\aiaai (pnah, dTro^eiAov

dviC»

Cui lacobus

ait:

non
isti

te

dimittam,

nisi

be-

yao
fAYi

6

o^^p:^-

-oirpoi

ov 'la«.o)^

5(^.1,

ov
t'i

nedixeris mihi. Quid habcnt

quod

his

opdo-

ai tta)05-r/Aa) 5av pn' fAi ivKoyriayig-

ponant sapicntes

et artificiosi fidei

'zspoi

TovTa Kiynv

i^xaaiY 01 ffocpoi 7^ ttI''^

ctores? Aliunde vero ex dominicis (luoque

rstf)? Tiy^voKofoi:, aKAc(>i
Tix.ci)v

£j

6y.

t BicmoTrifi-

cognoscemus verbis, ipsum quoque mittcntem palrcm niisso ciun
tem. Solus enim, imjuit
,

ivpr\aofj8{j citiu,circoy y^

avTOv t

filio

cocxisten-

^avTO. TraTipa

tu) 7ri[A.f^'iyTi viS)
(p«(7iv ax. £ijM.i ,
iOj

zioiov-

non sum, sed

loti

VIII.

16.

Ta* *
7t^

[ji.OYOi

yap
pi.:

«AA s^w
ovx,

ego

et

qui misit

T.

21).

7ri[M.^ai
[Jl,i

Tirarrip-

dKka^^ov- *

non
bi
:

reliquit

• Idprn

XIV.

in.

d(^AXi

[A.ZyOV

TraTYiP

]«.»• y^
.

iTiPCO^iy

*

pater
Si

me pater. Et alio loco: me solum pater meus. Et aliineus in me manens ipse opera
,

Traryip [la o ov HJcol

fJcivtjOY

avroq Troul

facit.

ergo

in ipso ct

cum

ipso erat qui

ra \pya.
iiv

Ei roiYvv
.

c.-j

avr ci),

y^

avv avrco
« ivri-

raisit,

ubinain missi vilitas? Porro qui om,

TtTifji.-^ai
^'^

Trov

t

7rifj(,(p-diVT0i
.

nia

implet

(juo

vcl

unde

inissus

fuit ?

A«a;

ra Travra
;

TrXn^cov

-mOv

^

7ri8?v

Nam
si

missio loci mutalionem innuit. lain
filiusque continent;
illis

«•Z!r£5-(iA«

«
fi

^
(3

rt^roroAM

Tc^a

rtAAa^iii'
x^

omnia pater

neque

aiviTTtTai'
«Zi^iJ^M
,

Q Tw jrav ra Trartip
'Ztrartip coi Tropocd

vios

pater ccu rcmotus ab
filium misit
;

ad quos misit
ex alio in alium

oi;rf

Tvy^d-

ncque

filius

DE TRISITATE CAP
transiit locum. Superest ergo ut exislime
vcov

IT
c/Kiivuv
.

Trpog

'ni

dvi^9t\(v

.

«Vf^-vj,?

r

mus adsumptae
sioncm.

hunianilalis

fuisse

mis

vlov

.

ovTi

vlog cl^ WiOii lig 'iripov y-iTct-

€ilBnx.i rcTTOV-

ovkuv ^iiTziTai

voilv T^ dvct-

AnjOf/crj)? dv^pcoTTOTyiTog

r

a;ros-oA)H' ilvcti.

Scd iam tempus

esl

ut ad dominico-

AAA
CP»1(T;

iTTi

T

i^i^nviictv

r^

StcmOTiKoilV

rum verborum
Vestra, inquit
,

interprctationem veniamus.
in lege

pt]f/.U7Ct}V dvct.S^CL[JLlh ilCtt^Oi.

"EV

TW
.

VClJCCt)

.,

scriptum est, duoesse

', tS) VfA.iT:po) yi^dTrTCtl
t\

CTl Svc

rum hominum testimonium
perhibeo de
hibet de

verum.

dv^dpooTrcov
iTrafcS
.

[^a^Tvpia. rtAn-S-iJs 'bg^v ihct
if/.ctv-

Deinde addit: ego sum qui testimonium

oti iyu)ilf.t,t 6 iMotoTvpcov ttipI

me

ipso, et testimonium per-

rov

.

jt,

fxctpTVPil Tripi if/.ov o
d7roi2Ai"\a.vTii to'ivvv

-Trifji^^^ctq

f^i

me

qui misit

me

pater.

Ergo ima-

'wctTV]^-

-duj
.

iifcovct,

ginem spectantes, archetvpum cognoscamus. Duorum inquit, liominum verum
,

voticrco/J^v

to dp^^iTv^zov Svo

;ji«cr;v,

dv-

-u^mtt-wv « f/.ctpTvoict rtAM-&n?

esl teslinionium

;

atqui

duorum

lioniinum

ovo dv&^coTrcov
•z<ra(T(

«

(pvaii

fA,'ict

'r^ q Sn^ovoTi Trapct

chv

unam

esse

palris et

naturam cuncti fatentur; igilur fdii naturam unam, unam reapse
et confitebimur.
ita

ctv

ccf^oAoytiTctf ov>covv zsctZoq Kcti
fjt-ix.,
\/.'ia,

viov

n

ovaia.

"

c/x.

tm? iiy.bv(Q^

ex imagine cognoscemus
Sicut

j'OH-&KcrfTa/ ts v^ OfjcoXcyn^naiTcti- wazri^
j^i^

enim
et

ibi

duo homines,

et heic

d^.il
-^

Svo

a-v^^coTroi
7ra.Ty\p

.

ovrcd ;^ c;Tau-S^a
-

Deus

Deus, pater

et fihus, qui

nonii-

•S^fo?

-S-fos,

Koci vloi
7^

J^

ctvTolg

nibus suis ipsis eandem esse naturam declarant.

rolf

ovoftctcji

^nKovvTiq

(ftcxsws

r raviTipctg

Neque enim qui verus
;

sit

Deus,
filius
fiiius.

rcTnrcf ohri yap
a.v

6 rtA«-&a>5

Siog

natura difTerel a vero Deo
diversus ab
iilo

neque
sit

iin

t^vaiax;
v\o<;

Trapa

(^

nAn-divu);

^iov

erit,

quum

Dei

ovTi

uXAoi
Tovrtov

Trap' cr.ilvov

,^iH VTra^o\

His auditis ludaei interrogaverunt

eum

:

x^^

^'^^'

d'AOvaav~iq
* ttov i^iv 6

iovSaloi

ubinam
si

est pater

tuus? Respondit itaque

npcarticrav

avrcv
roivw

Trarn^ gh:

lesus: nequemescitis,

nequepatremmeum:

rt^«;cpiG«

Inaovg- ovri Ifn o'iSa«.«• ti if^i riS^tri
,

me

sciretis,

patrem quoque

meum

sci-

^f, cvri r

Tran^a

y^

r

retis.

zs-aripa

f^.n

«Jjir? av.
-Trccg

Videle rursus <iuomodo hinc consubstantialilas
retis
,

'OcaTi TrakiV
aiov Sv>i.vvTaf
}tj

c«Tiv^iv ro Oftooii-

demonstratur.

Si

me

inquit sci-

li

ifil

ydp., (^naiv, yiSnTi,

patrem quoque

meum

sciretis.

At

T

TTctTipa fta rioaTi

av ok

q

vero ex eo quod diversum
noscitur.

est natura, al-

ain to iTipoovaiOv oC yvcopiCiTav
rtAA:cpi/Aa K^ ^iva^ dKXviXcDv

t iriooara ya^
Sn-

terum item naturaliter diversum non digNanique aliena invicem
et

ovx, iiai
5i

ex

KodTiKa- Tci 3 (pvaicci KOivci>vZvra

«A-

tranea, invicem non demonstrant: sed na-

A«'a«i' •j/ivwffjcsrar Si' ivog fiiv dv-dpu)7ni,

turae

communionc coniuncla, e\ altcrutro noscuntur. Ex uno homine universam ho-

Traaav r
^'

5V05

dv-dpct)n-ciiv r (pvaiv iSiiv ^- tcj Trpo^drn ^p Trpo/SaTWV a~av ro

minum naturam cognoscere

hcet

;

et

ex
ta-

^n@-rui

oii

f^h

una ove, universum ovium genus: non

ovSi 5ia Asovtkv

men

ex ovibus leones, neque ex leonibus

dyyiX-di Sia

cm' A«ovTa Tr^o^ara ova dvdpu-7ro)v ovSi Sta dyyiSict

-«rpo/SaTtdv

oves: neque angelos ex hominibus, neque

A«v

dv^pcjoirag- ^coov -yi
'rgi

iKa<rov

7^

oimiag
f.ovo-

ex angehs homines

:

nam unumcjuodque
Verbum
Dei crea-

SnAonty.iy
'i^^^i

(pvaicog.

Ei rotvvv
r^

animal propriae naturae demonstrativum
esl. Si

Koy@^ t &iov Knafxa
.

6%

ovx.
(pv-

ergo unigenilum

ovtu)v
o^s^s

x.a;
•zJ^ws

cvf

Wipai nvoi yiyivnTai

tura est, et ex

ex

alia

non antea extantibus, et quadam natura nalum, quomodo

c*

avTa (^
;

man^a

onicvvai

z^iaTivo/jSpG''

ii

3

'T/iaTnp

oia r vtov

, : ;

18
yivce(j>icTctl, y^

S.

CYRILLI ALEXANDRIXI
,

T

viov yivcixjKcov

}U

(^

in se palrcin demonstral

,

si ei

credatur?
,

^aTioa, yivcoaKH., Tridn^iln yAv v.aaa, ChuaX)y][A,Q~>

lam

si

paler per filium agnoscitur
,

et qui

yXuxxra.

iu

tu)

Xapuyyi /^ (^
ofjt-onaiov

filium novit

novit et patrem

,

impedia,

Ps.CXXXVI.O.

tur sane (]tiaevis lingua hlaspliema, el

ut

S@~> TTPoa^VYnTa] aKpififi r

cv-

ail

propliola, (auribus adliaereal.
Jrinilalis

Nos au-

Tiv^iV T yvcoatv Aafi(3avo,t/Sp- Aofi^oju^ijoi
o)?

tem

adoralores accuralam hinc

ovK av
fA,i\

iTiocog cn vltc

TraTna tfvuipia^n
r.j

.

consuhslanlialilalis

notionem adipiscamur

il

T^ avTtli ovcriag hvf^^^^avi-

tt^cct-

reputanles, non aliter tilium in patre fore

KVVOVfJ^ T GCaTiipa T
Kvvriaicai
yo<i

«jM.ST£|30F, T^
.

TrpOd-

t KaoTiov dvafiivovTii
o TraTViQ

ov X^P'^'

agnoscendum, nisi eiusdein esset suhstantiae adoremusque Servatorem noslrum
:

Tvy^avn KaTa tIuj t Kvpm (fcovviv * iav Tig ydo , (^raiv i^o] iJg.KOVYiavi-) TifA,yian avTOv 6 waTn^ (ji-h' jCj
avTOg
..

cuJtus nostri fructum praestolanles

,

cuius

dator pater
si

est
,

,

secundum Domini diclum
,

quis enim

inquit

milii ministraverit

6 6

Qavfjcdaioq Si 'lcodvviig o dioAoycov
STig-ivcov
6

"
,,

honorificabit

eum

pater meus. Itcmque ad-

ih

(^

vlov

..

(fHfflV

,
,

ix^
ovk

'(^(joyw

almiov
Tai
iTT!-'

Q a-sm^cov tu) vlco
,

o-\j,t-

mirandus lohannes theologus: qui credit in fiHum, inquit, habet vitam aeternam: qui

tLuu

^coYiv

tfAA' «

opyri

t -^sov

[^evil

autem incredulus

est fdio,

vitam non vi-

aVTOV.
''Oti
y^

debit, sed ira Dei manehit super ipsum.
6

i<r

.

TroXkaxov

Kvpiog f^iav avToZ
iSiSa^iv.

X\ I.

Qiiocl

multis locis Dominus

unam esse

T TraZog t oCaiav

suani et patris suhstantiani clocuit.

''iva Si

Koi o^ iTipag fJuapTvpiaq to
,,

Ut aulem aho quoque testimonio con-

Ofjioovaiov oni;co/ucs>j
aco/uSp (iocovTOi y^

avTOv T Kvpia azovov Tolg aTro*

Aj^octos
j^

demonstremus ipsum audiamus clamantem Dominmn ac dicentem
substantialitatem
,

9oAo;5

ft-ovov

,.

clXAa
.,

Tolg laSaioiiilg
if^i,,

o

non

apostolis

lantum

7ri<;-ivcov ilg ifjci

ov 7ri<pivn
fxi-

aAA'
ifJi.i,

daeis: qui credit in
dit, sed in

verum etiam lume, non in me cre,

iig

(^

'ZsrSjLt.^avra

v^

6

Sicoficov

eum

qui misit me. Et qui videt
misit videt.

•dico^il

r

'urift„i^avTd fii- iyco i^cog ilg
"iva

(^
ifi^i

me, eum qui me

Ego

lux in

Koafcov iXriAv^da.
cjj

6 '^^i^ivcov i\g
il

mundum
nebris

veni, ut qui in

me
Si

credit, in te-

tyi

aKOTia
vlov ilg

fcri

fjciivv)'

toivvv o ^ico-

non permaneat.
in

ergo qui videt
et

pcov

T

r warsga
Kj

'ssi^iv^, •sroD to
-j/a^

fdium, in patrem credit. ubinam maius

/AJ/^ov ju To
<riJ,iK^vviTai
ii

'AarTOV; cv
t6 fjcHFov
.

tm sAarrow

minus? Namque
ius,

minorc ininuilur maSi itaque

ou yvcopl^iTaicv tu> vlu) Qicocog

neque agnoscitur.

paler

Q

CTariip
i]

f/,i'i^u)v , TTcog

ior,

quomodo

in filio speclatur?
,

maQuod si
vi-

pnTai;

Q ^icopfiTai cv t^jw,

cv 'iaa>

spectatur in fdio

SiiXovoTi yvcoo'i^iTai- SnXcoTiKcc jS rtAAn'-

delicet agnoscitur.

tamquam Namque
sunt.

in

aequah

aequalia invi-

Awv Ta laaoSog,
m

t^

'mdKw

f^ir'

6\'iya avTog
iy'oi>
iifjt,i

cem demonstrativa
idem Dominus
veritas, ac vila
nisi
ail
:

Et paulo post

Kvpiog tpna] Tolg (i7io<rcMig' *
Ji

apostolis: ego

sum

via,

tCj

ahri^ita. Ka] « ^wn'- ovdi]g
T
.,

nemo

venit ad patrem,

i^X^Tai
II

'aspog
fli

CTars^a,
y^

fj

fjcri

di'

IfAov-

per me:

si

cognoscerelis
cognosceretis
,

me,
,

ulique

ifvCOKHTi
Jt)

T

TTaTifia

fJt,ii

ifv'(jOK'ATi

et

patrem

meum

et

amodo
Dipa-

af,

aTr' apTi yiv'coaKiTi

avTOv Ka]

ico-

iam

cognoscitis

eum eumque

vidistis.

puKaTi avTcv. hiyn q avTco ^iAczjrTr^Kv^ii Sfi^ov YifMv T zs-arspa an, k^ apKi]
ttfitv Asfr-j ttiJrw o 'lnaovg'

cit ei 1'hilippus:

Domine ostende nobis

trem tuum,
novisti

et sufficit nobis. Dicit ei lesus:

ToaovTOV p<ovi,i

tanto tenqjore vohisciim

Yov f/A-d' v/A^J

iJfjLi

.

yjj

ovK 'iyvcoKdg

,

sum, et non cogme, Philippe? Qui videtme, videt

, ,

, ^

DE TRINITATE CAP. XV-XVI.
el

19
;

palrem meuni

;

el

quomodo

tu dicis
(juia

,

'i>iAfn-ni

(

1 )

o ico^cbKOi

ejW.?

.,

swgaAJ

t^

ostende uobis patrem? noii ciedis
in palre, et paler in

ego

TraTi^ct

|W.«-

yjj

zzoog <jv hiteti

.

SiT^ov
TCj>
a.

t][A,h

t r
^

me
ipso
,

est? Verba quae

7ra,Tipa,; oC 7rl<^iVHi OTI lyCi} CV
Kj

ttu'^]

ego loquor

,

a

memet

non loquor sed
;

TraTJi^ cv if^Qi

^;

Tct 'pn^tt.Tct

AaAco

pater qui in

me manet

ipse opera facit.

iyc^, dTr' ifA.cfJT6i) ov KaXci)- 6 H 7rot.T^p o
cv
iij.01

Credite mihi, quia ego in palre, et paler
in

/xiViOY

.

a.vTOi TTOiil to. s^fa.' Tris-iliiTi

me

esl

:

alioquin propter opei a ipsa

l^ci OTi iyco cv TO)
ii

Tra^l

.,

(^ o

7ra.Tnp Iv iuci'
y.oi.
;

mihi credite.

Q

jttM

.,

Sia Tci i^ya avTo, 7n^iviTi
pi)[A.a.TCi)v

Quid

his verbis

chuius? cjuid hac do-

T( TOVTCov T
7*
cog

(Ja(pi^ipov
;

t'i

clrina evidentius?

Sed enim, ut videtur,

SiSacry..a.Aiai TavTitg
ioiici

(pavi^WTiPov
y.aAVfji.fJt.a

dXX'

ludaeorum vehimen in haerelicorum mentem transiit. Quo tit ut sole eliam clariora cernere nohnl ^ohmtariam ignorantiae nebuhim sibimet atlrahentes. Nos vero
,

T

iiidlaicov t6

atpiTtKCOv f^eTa(3ijiy\Ki §iavoiay Sio

,

nA/« <pavi^'ci}Tipa avMcpct.v

t t Ta t ovk i^jiXacji r
ili;
.,

av^atfi^iTOv 0[A.iX^luj t^ dyvolai 'fhnTraaa/^ljoir\fA.iiq

Dominum dicentem audiamus:
relis

si

cognosce-

q dKOvcjco/u&fj
..

t Kvpia

As-

me, ulique

et

patrem

meum
, ,

cogno-

yovTOg-

ii

iyvccKHTc ui

Kj

t

TraTipct w.«

sceretis , et

amodo

cognoscitis

eum ipsum-

iyvcoKHTi
TOV
.

av

Kj aTsy

apri yivccGKiTi av-

que videlis. Thomae hoc ait a quo ei diclum fuerat, quo vadis nescimus, et quomodo possumus viam scire? Docetque eum
el

Kj
'

lCOpcCKaTl CIVTOV- TO) Qa'ltOl, TOllTO
ii^tjKOTi
}Ci

Myn
fC'

avTU)

,

'srov

v^ujaync,

ovk

oidaf^.,

T oSov
.,

cEois iiSivoci

Svvai/,i^a-

rehquos simul ajjoslolos
,

,

hominem

qui

oiJlciaKn aVTOV

y^

cbr

Aoi-zirovi aTro.,

sibi crediderit
lis

dum

ita

ipsum mentis ocufieri

5"oAa5., coi avTU)

TZiTn^djKcoq

Toig c^-

videt, patris

quoque

sjieclatorem

quoniam pater in tilio agnoscilur. Ilaec Philippus non intelhgens, rogat illum dicens: oslende nobis palrem tuum, et sufficit nobis: jjropterea non hiudalur, quia secundum haerelicos visus est optare maius
ahquid cernere
;

^aXuolq T^ J^yo;as Qiaaafj^©^ aVTCv y^ T Tra^Zcg fiyivviTat GsaTvis, w? iv avTco T OTa^^o^ yvcott'(^oiA,'iVH- TOVTa (^'iXiTr-^l^
ftn
crw^iii;
mfjSiv

:tP^y.,aKii avTov Xiycov
ai^
.

3i'irtj

^ov

T isaTi^a
cog

y^

doKil rifuv

ovK i-waivHTai.,

to

/J)

gw* alpiTiKOvg
tov 'uraTipa-

sed reprehenditur potius

^ii^cv iSilv 'fh^Vf^naag- dhX' ifKaXilrai,
jg
f^y\

ceu qui in fiho palrem non viderat. Tanto

diaaafj8^(Q^
.,

iv
.,

vlo)

enim inquit temjjore vobiscum sum neque me adhuc novisti, Philippe? Atqui non
,
, ,

Toaovrov yap
iif^i,
iCj

^ncri

p^ovov fA,i&' C/tF^
f^i 'i>'iXi7r7ri
:.

ovK iyvcoKag
,

y^ f^riv

ijDsum
bat.

,

sed patrem videre Philijipus opta-

ovK avTOV
OVK

dXXa t

'uraii^a 6 ^iXtTrTr©^

Cur ergo reprehendilur quod fihum non cognoverit? Nin irum lesus hac addita reprehensione, causam rei declarat. Nam
qui

ioilv i^zs-i-dvf^nai- Trhg ovv lyv.acXCiT ai log
iyvciOKcog

t vjcv;
S|M.?,

t>)

i-maycoyli)
6

t iy-

KX-iifixT^
ycCO
,

-dii
.

aiuciv JlnXol'iCO^aKi
«jm.jv

icopaKcog
lCj

me novit Quomodo ergo
,
,

inquit

,

novit et patrem.

®H(TiV

T

TiaTiPCf

TTCOg

tu ais, ostende nobis pa-

av Xiyag, SiT^ov
iifA,i,

t

-osraT^ipa;
,.

'inpog

tura

trem? Alius, inquit, sum, jjersona non natolum in me ijiso palrem circumfero, sum enim sigillum genitori similli,

(ptiaiv

.

kJ^

to 7rpocru)7rov
"

ov k^ tvw
ro^ip-oco
ita

ipvaiv cXov iv avTU)
acppctyig yu.^
iifti

t ^raTipa
>^

cod. Sed

inalo iu:r.'j7X'.

t

'f^vvYiaavrog dr.apaXiifjci

mum
ralis

paternae figura subslantiae

,

natu-

XaKTog„ "^a^aKTrip

t

^ra^^og v7ro-

imago gignenti coexistens.

Quum ergo
respice, et verbum

(^aaicog^ iiKcov cpvaiKri ro) 'j^ovyiactvri auu-

illum videre volueris, in
(1)

me

vzs^ap^^ovaa- orav Toivvv iJiilv i-&iXnarig
e ;yjuxu;

Ita se liabet in

hoc codice

et aliis

singulari

nuinero;

et

praeterea sic In nostro

iuterpungitur.

,

20
dfiilvov
.

S.

CYRILLI ALEXANDRINI

eli if^^

awoQXi-^a.c,

.

l-AaTioov 0\j.«'
.

utrumque

^idebis. Videbis laincn

o-\n Q 8 To7s
Toli T^

T aw^cLTOq

otpOaAjito/s

ahha

poris sed fidei oculis: et
fidei oculis, qualeiius

haud corquidem ealenus

5J-(S-f(D5" }U

Tolq T^ TTiS-fWS Q TOdOt/a/f^^j/c/as.

opoialiones cogno-

TOK. oaoK
ffiv ,

^v^v^iTa?

out(^v-

scas,

non naturain

aut substantiam. Quain-

«

T

oJ(7ja^" TraVTct yi vovv « TXVTYig

libet eniin nienlein

comprehensio haec ex-

VTStpjSctiY^
7n^ti/et<;
.,

xaraAn-vliS' 5iO sar/i^a^^i-yui
ci>

ot^

oti
;

tw

tscl^i
ct

,

h^ o

TraTnp
.

Cv

S|U.o/

ocj

Ta

priixciTct,
,

iyco XctXco
TTCtTYIO
f/.H

a7r
Cv

l[A,CtVTiS
IjttOj

oC XctXcO
.

rtAA'
-TTOisl

yuivfjov

ctvrOi

Ta
.,

'i^ycf TU<^iviTi
}^

non credis, quia ego est? Verba quae e;i:o loquor, a me ipso non loquor, sed pater meus, qui in me manet, ipse opera facit. Credile, quod ego in patre, el pater
cedit. Idcirco addidit:
iii

patre

,

el

patcr in

me

l^Oi

OTl
ii

iyCO iV TU) uTCt^^l
"j

iMCtTyip Cv

in

me

est:

ahoqui propter opera ipsa credicit

if^or
ii

f*«

.

Sia TCt

'ioyct a.VTa. Trit^iuiTf
.

dite. Si
si

ergo ipse

eadem quae pater;
;

TOtvuv

Ta avTu
avTCO
iCOqctKtOq

Tcp TTct^] (p^iyfcTcti
.

y^

pater in ipso manet et ipse in patre
,

el

TTctTTnp cv

[.tiv<l

Jtj

aVTOi

Ci tS) Tra,,

qui ipsum vidit

vidit et

patrem
;

;

et qui

%l,lCj
x^

aVTOV
.

yivcocj}(.ci)v

avTOv

iOi>pa'Ai T TTaTi^a t TraTipa f:vco<jx.((

eundem

..

novit conslat novit et palrem omnibus, qui mente quidem non careant,
,

onXov
Tra^^og
*

ccTraai Toli
;t)

yi

voiiv

ix^^^ ^5

f^'''"'

^

unain csse patris fihique naturam, el orania habere, quae sunt patris, fihum.

t vl5

«

(pt^o";?, k^

TraVTa

'i')^^^

to.

Ne-

T

jra^oe

vici' ov yb

av iTipcog ida^iv cv
Travra ilyjv ccja
Traf^OTnroii tSto
t/ioi;

que eniin ahter patrem
sentaret
,

in se ipso

reprae-

iavTCp

T
,.

TraTipct,
-TrXrw

il fA,n

nisi

oinnia haberet quae pater
;

vaTYip

avTni

'^

excepta palernitate
propria, sicut

est enira

haec patris

^o /OiOr T 5rafc05, cocanp t
i^' .

«

viCTHi.

fihi fihetas.

"LTipa

dTroS.-i^ii

.

i<Jov iiyai

t

t;/ov

XVII, Altera demonstratiu quocl aequalis

TCp i3-a^(.

patri

sit /ilius.

»u

xiii. 31.

TavTLu ^ilv ii-vsi
iSo^(x<j-dn
iSo^<u.a'6n

iaoTHTa.^ r^ iTiPcoBiv i^i y,a-

Hanc ahunde quoque
talein clarificatus est filius

discere aequah-

y<up,
Vio;

(pn<7iv

.

'ln<jcvg- *
.

vvv

possumus. Divit eniin lesus: nunc
hominis, el Deus cla-

t
.

av^ico-uFn
y^
o

y^

o

•&jo5

a/

avTW

Gsos

do^dcrH av-

rificatus est in eo, et

Deus

clarificabit il-

tov
icm XVII.
I.

iv ictVTCp, y^

ivivi So^da:-i avTOV. Ka»
« apct jA«A'j6e, So'^a<j6v
-^
6

lum

in

semet ipso,

et

quidem
et fihus

stalim cla-

TraAiv
<Jou

*

Trdnp

..

rificabit.

Et rursus: pater, venit hora, datuuni, ut

T

fiov.-

/va

vloq
7^)0

GK

So'^dari

cri.

rifica fihuin

luus chuiii-

'fl

(/5Tfp,SaA0t}(7«S
fjcii^cov
i^
,

alpiTliCWV d^ihb
6

cet te.

infinitam haereticorum stuUitianil
cst, aiunt, clarilicans clarilicato.

Tnptai-

^n(j]v

.

^o^d^cuv t 5oyraTnp,. So^d-

Maior

En
;

^cf(^o[j.'iVii-

^o^dl^<l

pi.iv

clarificat

pater

,

fihus vero

clarificatur
si

^irai j ;Tar«^vov
,

i;iC5*
sl

fii'i'^cov

ovv

dpa t

f/ot)

o

inaior ergo fiho pater. Atqui

fihus

non

To'tvvv
y^

6

viog

ovk iSo^da^in

pco,j

solum

esl clarincatus

,

sed cliam darifican-

«AAa
,u.M

tOv do^daccvTa iJ^c^ctaiv

lem
nori

clarificavit,

5!-o<av /fjii^av a)(Oin

ro ixitQov

>t^

to iXardy..oXir<-

quinam heic maiori ac misuperest locus? Msi fortc, ut ex praeconsequeretur, inaior dignitas Iran-

Tov." ii

tt^a

r!J)

t t iionpavcov

dictis
sit

^iav wapa tov So^d^ovTa
jtx.e7(^ov r^

pi,iTaBa'vn to
6 vic<;
,

ad

eum

qui clarificat

;

ita
;

ut

ovTcoi iv^idnaiTcti

ixdrSi

nor evadat
clarificat:

cum

clarificatur

filius mimaior cum

rcov

jw-fv

nv'tKa

dv So^d^nrai

pcii/cov

mviica dv J^o^df^ri' dXKct to

xky^v ravTa

el

quae dici sine summa slolidilate amcntia nequeunt. Neque eniin ex praeminus, sed aetjualitaiem docemur. Audimus enim
,

<t)^^7r\n^iaq
TO
y.iil^0Y

y^ pt,avia<;

iay^dTn^;- ov

yap

diclis inaitis vel

Aa] TO 'ihaTTOY ivTiV^iV , TO Si

palris ac

lilii

,

.

JIE

TRIXITATE CAP. XVI-XVIII.
filio

21

filium a patreclarificari, vicissimque a

/Vov

-yTctTpog -^
cog r^

vhv
6

SiSctaKo^i^si.- d>covo-

patremret filium
ficatus est,
pit
,

clarificari a palre, et

eum

t^ jap
?
b

-ze-a.rri^
itj

So^d^ci vlov
So^a'('irot,i

.

:C)

simul clarifioare patrem.

\am

qui clari-

Jj^a(^?Tai

u(p' v/ayJ;

i;;o?

vtto

non quod non habebat acccquod reapse iam habebat. Quam rem eodem in loco nos docet clarilica enim me, inquit, apud temet ipsum tu, paler, claritate quam habui priusquam mundus esset apud te. lam si ante quam munsed
:

Tra^o?,

So^a^n t

7ra.Tiocf cti 6 Siii^y><^iv

So^ciaL(.ivoi

hx
aOrS)
fxi
t>)

o

,"•>'

i~iX'''

«M'

ih/iv

iv

aM<jt)
.

J;£*(Tov
'c^dTip
.

tw x^^W ya» , «pncTi
So^yi

"
.

touto ^i^aTrctpa actVTcc

f

£''<o>'- "Zirpo
e<

t

Tor

,

KO>yfA,ov iivcti

'zsapa

(Tor

5i

;i^

-u^po

t

dus

fieret,

hanc gloriam habuit, quoniodo

t

v.oni».ov ^^o5t&af,
ctljsl

ravrluj iXr^ t 5o^aK„
b

id postuhat accipere

quod semper habuit?
est

ttZx,

AaSih
fA/'a

ilx^v
'Ma.'^oi

dii:,

XVIII.

Quod una

patris ac

filii

im

.

''Oti

y.ctl

dominatio.

«

diCOJOTiiCt.
cog

Deinde quum demonstravisset se non solum clarificari verum etiam vicissim cla,

TJtci §Hx.YVf

ov

j«.ovoy
*

Jo^a^jraj
Koi

^

«AAa
oK-ya,

k^

So^d^yi. iTrtiycf^v
to;?

i(pctviPco<yd

idem xvii.

n.

rificare, addidil

:

manifestavi
,

nomen tuum
haerelicorum

aov To

ov'jjM.a

ar-9'?-x-:<roi5"

i^it'

hominibus. Et paulo post
ora oppiians,
et tua

-^
ra

alpiTiySov
s//..a
.

iu^tpdrTiov
.,

ra qtoogi
Kctt

mea

inquit

omnia tua sunt

fA,:tTa,

(pnaj

wavTct

(sa

non sane communem dividens dominationem, neque alia ad se spe-

mea

(1):

rd

id,
.,

i^d- ov TMc

x.oivt\v

^i^m

SiepjoS'fg!.(pi-

TitCtV

OV^i iTipa, Jr td TOJ TTarpi

ctare, aliaad patrem, demonstrare volens;

^ovru., ^ii^an ^i^KofJfQ-,- dKK^

i7ret3t\

ol

sed quoniam

ii

qui nullum contra Unige,

Trdaav /3Aac7^M|M.OK
f/.ovc^uovi
,

(pcovnv
[A,h'

d^nvrii Zy tou
,

nitum bla.sphemiae genus oniittunt

ipsum

avrov

Aa|M./3av:^y (paa»

t

quidem accipere

aiunt, sed palrem dare,

Si Tirariaa ^idovat
ri\v

,,

SvKvvcTtv ori rr\v avd^ss-dvrcov
.

demonslrat utique se parem palri habere

iyji

tZ>

•srarPi -Tp

Sicmoi(TTi„

rerum omnium dominationem.
cto

Nam mea
,

Tiictv
}Cj

ra

^

6^a

,

(^noi
t)iv

zsdvra ua
i^

inquit omnia, tua sunt, et tua mea. Profe-

rd Ga

ijzd' ov

Sju.\pi(y>v
-t^

Sicmo-

non dominationis divisionem sed comdocens.

Tiiaq, rtAAa to x.oi\ov
SilCOV.

Siauoritcti Tra;-

munionem nos

Sed enim sentio

moncm

diu produxisse,

uno capitulo prehensurum sub

me hunc de fide serquum lamcn (juasi deiinitionem eius me cominitio (2) promississein.

AAAa yap
THva Tov

rov

xiyov

i\<,

(.^tiKOi;

d^i-

TTipi Trlaricog,

iv >ci<pctAa'ict)

^n-

^i\-&iiv opov iv roli 71-POOii^ioig iTTayyet?.d>jS^voq-

Sii^ai -^ ^nXn-dili
BiSct(Jx.a\'tai

6/x.

<^

ivayt>iv

Nam quum
longiorem
;

ex e\angelica doctrina

demon-

yiKiKtig

tov

[a.ovo'^vov(;

strandam suscepissein Unigenili dignitalem,

d^iav

,

fx.aKpoTipov rov

-z^

VTTO^yxidicoi iioya-

quam promiseram feci sermonem quamquam in ipsis textuum interpretationibus brevitati studui. Igitur piis clirislianis ablegatis

ody.^uu
y'iaq
ev

koyov

Kcti

ravra

(^oa^x^vXo-

Ta7?

lp-j.YiVi'iaiq

'zs-ii^^ovriKcoi- iiq

avrd^; to'ivvv
•zupo^nTix.ag
rsTcti

rdi ivayyihiKai

(BijSKni

yS,

ad ipsos tum evangelicos

rovi

ivaijBilii

'uniy.-^a^;

\».i-

tumpropheticoslibros,quiomnestheologia

ydp avrai

rng -dioKoyiag rcv viov

de filio redundant, ego quidem propositi de Trinitate argumenti seriem prosequar.
(1)

sV;
(W-a;.

riiv izpoK^tff.ivnv

aKoKov^'ictv (SctSiov-

Nicetas aquileiensis a nobis editus in

siniili

tractatu sic explicat: qiiae illa
,

omnia? vtique

vir-

tittem, utique potentiam, bonitatem, incorruptelam
(2)

gloriam et aeternitatem , sicut /tabet pater.

Recole tertium capitulum.

.

:

CVRILLI ALEXANDRINI

(d'. Uip]

T uyia
.,

n-viv 1^0.7 (Q^.

XIX. De Spirilu sarulu.
Credimus
er<j^o, ul

UiTivoju\u ToUvy
'jya.TipcL avctp'/jv
.,

«5
ilq

5tp«v

,

ih ^iov

iam

dixi, in

Deum
rnae-

koi

•&£oy mj.cii^iov

patrem absque principio,

et in

Deum

(^Can viov, c/K wctZoii ^lv ^ovnSsVTa, ai)

Q tZ> TTctZt nujovr d
•yi^icov cpwvjjv iv

.,

itcLTa.

tyw

-jS^

«t/a^riv

lernum naturalem fiiium, ex patre quidem genilum, sed tamen cum patre semper existenlem
,

ap-)(^ri

yap,

cpjia/*',

o

iuxta
erat

evangelicum dictum

:

in

\6yQ^'
TO

'vSiTivofj&iJ

3i Kctl itq to Trviv^ct

principio
in

Verbum. Credimus
,

etiani
,

a^(oy, To ivQU,
,

to

i\yi ia.ov aiov
.,

..

tq

Spiritum sanctum
,

reclum
,

,

dirigentem

dyct^ov
ovTi

TO •zsapax./^yiTov
^

to

ok

-Qiov

bonum
nitus;

consolalorem
;

ex

Deo procedenest

7rpo:A&ov
pi.iiv

ov ^VM-3'sv- ui

^

|Wovo3^o»i5*
ivPi(Jx,o-

tem, non genilum

unus enim
,

Unige-

;triff-&ev, ovSctiJuov

yap

fj^

cv

Tvi
.,

^iict ^atp'^

TJj XT((7fi cru/jctst-Q-

pi.ov/uSfov

aAAa
v^

ziraZi £j vlu) JWjTctTTo-

ijRljov c/KTTO(yiv'o/j^vov 3

avTO

o^t

crct^os
TTchg

nusquam enim in divina scriptura eum comperimus rei creatae adnumeratum sed in eodem cum paIre ac filio ordine positum. Ipsum autem
neque creatum
,

Y\>covau.f^,

ov TroKvTT^ayfiOv^ju!^

c/KTTO^ivirai, ctAAa <pi^yo.'./^ Toli Tf-S-g/o-iv
Jijtt/v

de patre procedentem audivimus, neque tamen quomodo procedat curiose scruta-

opoi5 v-uTO

-r^/j

^ioKoycov

k^

jita-

mur, sed

his finibus contenti

sumus, quos

x.apia)Y avopcov.

nobis theologi beatique

viri staluerunt.

K

.

''Oti TraTfit Xj vto) to 'srvivjxa

XX. Quod

in

eodem ordine cuin patre

OltijTaTTiTai.

Jilioque Spiritus coUocatur
acd-

'EStSa^^^^-Qnu^

yap vw av~ov t
,

Namque ab
Cliristo edocti

ipso servatore noslro lesu

TMp©--

M/^^JtT

Inaou Xe/CTTOt/
cpnOT *

T^ '^iacT©-'

fuimus complemenlum esse

Qvy.TrhiApconv.ov to 7rviv[A.a to

ayiov

tto-

TrinitatisSpiritum sanctum. «Eunlesenim,
inquit, docete

^d/^iVTig

ya^,

ixa^nTivaari TravTa

omnes

gentes, baptizanles
et Spiritus

Ta

's9vw

/Sa7rTi<^ovT£5 avGisu' iig ro

ovoyM

eas in

nomine
rorro
is

Palris et Filii

T jjttT^Of. Kj Tw j -uarpt
ftaKaei(Oi~>
t^joD
(B«o-i,

vtov
Ttj

.

ii^

T

aym

Trviv^arOi'
.

sancti. »

quem cum
omni

patre nlioque

ulfj)

avi/.y^aprvpov/u^jvov
yJj

confitemur,
est.

rei creatae

superior

T^ icTiCiccq jVi Traaiiq v^zsipTipov Sio

6

Quare

et

bealus Paulus cuni patre ipcontinuata serie praedicat

UavAQ~> /^ Trarpog
S/3-riMr *
Irnaov
/ ,

ctvro

><.at

sum

filioque

xji^t/rTOJV

«
^

X"-?^''

^"P'
TOV

" gratia

enim, inquit, domini nostri lesu
sancti

T Kvpin n/F^
'f °5
(
'

Kj

«

aya.-uy\

Christi, et caritas Dei patris, et
nicatio

^iOV
ixy'tH

Kj

« KOiVCOVia
v/aI^/S.

Spiritus

sit

commucum omnibus

Trvivi^ar&^
.

/^

-ziravTwv
t^

vobis. »

Ka

'ATrcSn^ii

t Frviv^arQ^

XXI. Demonstratur Spiritus sancti
dominatio.

Sea-usoriiag.

Kai -TraKiv
itat
.

*

Sfg.i^ian<; q ;:^^a.s<o'jaaTwv

Rursus Paulus:

« divisiones

vero graet di-

TO Q avTO
iicrh
,

7rviv[/.a- y^

S^inaH(i
itj

Sjcj.-

tiarum sunt, idem autem Spiritus:
visiones ministrationum sunl,

Kovicov

6 Si

avrog KvptiQ^,.

Sj^-i-

idem autem

^iam; cvipyniA,aro}v ilatv
•&iO;
'j

o

5s avroi
Trcccri'

W]

ciii^ycov

ra Travra

Cn

avrov

KYipvrrcov

t

oJ^y.aiav iSia- * 'ssavra \

Dominus: et divisiones opcrationum sunt, idem aulem Deus, (|ui operalur omnia in omnibus. » Eiusdem etiam potestatem praeiii

Cl) Vides apud Cyrillum recte additum v.al TraTgd;, quae dictio deest cibus, et taraen uecessaria heic est ad Trinitatis plenani enumeratiouem.

niuliis uovi

testamenu codi-

,,

I)E

TRINITATE CAP. XIX-XXII.
TClVTCt iViOyH TO
ifoLi^Sv
Vif^ei
i'

23
aVTO
iU

dicans clamabal

:

liaec

aulem omnia ope,

TO iV "MVlVU-Ct,
^ovAiTOLi

ratur unus atque idem Spiritus
separatini sini;ulis
:

di\ idens

ISiot.
1

iKaTOi,

iccihceg

S^-

prout vult distribuit

)

Toh

TTii^iVHai TCI Sci)pcf

Si' ctvciTrctX-

dona. Per ipsimi quippe recepimus pecca-

Tov yC T

d/^^TY\fJi.aTCi)v

iXaCofj^ T

torum remissionem; per ipsum libertatem consequimur; per ipsum adoptionis gratia fruimur. « Non enim accepimus inquit
,

Xctjnv
/jSp- St'

8i' ctVTOv <^

iAd^-Bi^iag

Tvy^avo-

avT^ T
"

T^ vloQi(j'iai
yt)

•^apiafAaTOg

a7rokavo/u5^- ov
aiv G

iXa&ofJ^fJ TrviZf^a. ^n^
'

Paulus, spiritum servitutis ilerum in timore
,

UavXog

,

SnAiicti TraXiv ilg (pc§ov
lASVivfta

Rom.

viii. 15.

sed accepimus spiritum adoptionis in

rtAA'

i\a(Bo/^
..

vlo^iaiag.

Iv

u)

filios, in

quo clamamus, abba

pater. » Et

K.^aCp}j3^

(ifiQa 6 7raTyi().

Kaj «AAa^y^S*

*

icicm viii.

2.

alio loco:

nam

lex spiritus vilae liberavit

yi

v6fl.(Q~>
jM.2

me

a lege peccati et mortis. Et abbi: DoSpiritus est
:

aipcocTi

T 'aTViV[AaT(^ T^ ^Ciiiig ihdjoTTO T vof*« af^apTiag k^ t
'T»

minus autem tus Domini
,

ubi aulem Spiri-

d'avaTii. Ka< iTipca^iv *
TTViVf^a

q x.vpi\Q~, to
.

-ii.cor.

iii. 17.

ibi libertas.

Qui autem
tieri

alios

liberat

,

is

non

servit.

Qui enim
ipse

posset

iTiv ou Q tO Tryivfia Kvpiki c/Kil iXdj^ioia' TO '^ ck^ aKAag Ixdj^ipoZv ov
.,

non habet, quod ipse consequi non valet quo vellet quidem frui uti par est neque lamen posut conservis daret

quae

oaXiVH'
Soin
COV

TTCcg

fap av Tolg 6[j.oSiiXoig [MTa[AiTi)c_H,

,

OV

OV TVyjilV 8)C

\(y/Jj'A
oCi

,

,

ov aTroXavaai ^ovXiT ai ftiv.,uiq

i]}<.og.,

set?

Quod

si

revera credentibus libertatem
,

SvvaTai Js^jIq
<jiv

[A.i-aSiSaxji Tolg 7ri<^iv>ik^ «A(56-9-feo7

communicat et servos liberat non utique ipse ser\ it sed dominatur libertatemque pro sua potestate quibus vult largitur. Quare et beatus Paulus ait: omnia operatur unus atque idcm Spiritus dividens sin,
,

iX^Qipiag,

G^ ^«Ajt/ov-

,

ras, ov BnAivH SnXovoTi.. «AAa ^iauoKoi.j
tCj

SiaxroTiicaig

r iXjj.dipiav

ol? i-BiXc-i -^a•

pii^iTaf Sio
oti

^

[A,ax.aeJog S(J« riai/Ao? *,
ivipfii to iv
}0j

i.cor.xii.ii.

,

TraVTa

TOVTa

TO avTO

gulis prout vult.

Quamobrem
Dominus

et

propheta

7rviv[.ta, Sj^ioovv iSia,

iKa^o)
iv

xa-Sre)? (3ovtvi

in vetere testamento potentiam illius prae-

AiTat. AiO K^

7rpo<ptiTyig

waXaia
Ms.XLVIII.Ki.

dicans clamabat
ritus eius.

:

misit

me
et

et Spi-

T cJ^HGiaV aVTOV
d^^i^nXi
j«.f,

Klfl^VTTCCV ijSoa' * }iV^iOg

Et Doininus reprehendens lu,

}^

tO TTViVfta avTOV.
,

Ka(
,

daeos: consilium, inquit

iniit

,

non per

•diog iyKaXcov roig («^aiO/f
<^n<Ji
*,,

iTroit\aaTO
.,

me

;

et

conventiones
;

,

sed non per Spiriita

^nXnv

.,

iCj

ov Si'

i[jcov
jt*«*

rCj

enu.^»-

Kicm xxx.

1.

lum
alibi

meum
:

participem

demonslrans

Kag uv Sia t
iripCO^iV SiO
K^

'MVivft.aTog

x.oivu)vov t*

potestatis

sanctum Spiritum. Et denique
,

SicmoTiiag S^tKvvg to vrvivf^a tq
,

afov

}^

ideo

inquil ,*ego
in

Spiritus

meus

vobiscum sum et medio vestrum stetit.
,

cpiKTlV "

,

iyct) JU.-G'

V/^

li[A.l ,

Aae. H.

0.

To
^-^'

7rviV[Ji,a [A.H

i(^ig-n><.iv

Iv

[ticyct)

v/j^.

XXII. Qiiod Paraclilus

sit

creator.

'

Otj

dn[A.iiipylg

7raoa}c\nTQ^.

lobus quoque creatorem dominumque ipsum Spirilum credens, non ministrum neque creaturam Spiritus divinus, inquit,
,

Ka)
ovdi

'lw/3 dn[ii.iii»yQV

avTO

k^

Sicmo-

Ti}cov iivat TTiipivcav,
zaroin^A.a[jci
.

«AA'

ov)(^'

v-u^a^yncov
tpncTiV

7rviv[jca •&s7ov
-oiyvon
il

'
.

to

qui

fecit

me
,

,

el

spiramen omnipotentis

'mroiiiaav

q -ziravTO^cpaTopQ^ n
Q

quod erudit me. lam si humanam naturam creavil sequitur ut eiusdem cum patre ac
filio substantiae sit. Xamque in hominis creatione dixil Deus: faciamus ho-

SiSa<7>cov<7(i [^i'

T av ^ pci)7rivluj

(pv<JiV

idn[/'iovpyn<7i
y^
vlu)- iv
6

t avTnv ov<riav yap tw t dv^Q^coTra
,

\y^H TraT^i
7roin<yn il-

"TTiV

^iog-

"zirotncjcjo/j^j

av-S-^wsircy

xaT'

(1) Ita code.x 2<zv/f/.£i, sine

uUa antea

vel postea interpunctione.

,

,

2i
eiKova. t)[^iripai\ Kcti
}iu.S'

S.

CYRILLI ALEXANDRIXI

oiji.oici)<jiv

m
n

niinem ad imaginem noslram ac simililu(linem. Onfn^uni

Sb

i\

il)C(i)v

^ia,

,

TOvrcov

^«Aovoti xai

aulem una

est

imago, eoest.

ovaia,

fj-ia.

rum
cyy.

videlicel

una quoque substantia
sit Spiritiis

x^'. ''Ori

ojS to TrvjyjLta to a.yiov.

XXIII.

Quod ex Deo

sancius.

''Ori Q ovtjiai Gsftt?

VTraqy^ ro ttvw-

(Jiiod aiitom di\ina constet substantia

fia ro a-yiov
lohoi
II. -1%.

,

aurog

o

6eo5 «jU.a? SiSdaK<;

Spiritus sanctus, ipse nos

Deus docct per
in no^issimis

Stct

T
jM.«

'uToo^pnrov

Xiym
,

IwhAaTvo

*

h

rali

lohelem prophetam dicens:
diebus effundam de Spiritu

g(T;^aTai5 MjU.spai?

c/iC^^^iOD

t

7rviv[*a>i|M.as

meo super om-

Tog

sVi TraCTav adpica' SiSd(rK.et q

neni carnem. Docet vero nos Chrislus do-

SiajTortig X&<S"Os Trpo? g5u- /itaQnTa? A?•

minus

dum

ait discipulis:

Matth. X.

19.

'J/MV *

oVaV

c/ls
'lirux,

•ZJ&JtScOffOXJU

l-jW.af
ot/

.

p.>i

tradiderint, ne curae vobis

quum autem vos sit quomodo
estis

[^ieifiviitynre
!;(U.f7e

h t» AaAnffSTS*

^ap
Tra-

aut quid loquamini.

Non enim vos

ers

oj

AaAoDvTfs, aAAa to

rr\iv[».a

qui loquimini, sed Spiritus patris vestri, qui loquilur in vobis. Rursusque Paulus:

T

?Ta'^05 t/jt^ to

AaAoDv
i'i7rip

c*

(/jm.7v

^

Rom.

VIII. 0.

A(V

naOAOS"
eV

*

l/jU.j75

Q bJC

i<^i

c* (TaPKl
oJ-

vos autem in carne non
ritu
tal.
;

estis

sed in Spi-

aAA'
»•

sV TTVsvfJi.ari'
vf.i.lv.

Trvivua GsoD

si

tamen Spiritus Dei
aguntur, hi sunl
, ,

in vobis habi-

14-

>c5i'

Kai

just'

oAi^t*' * oaoi

yap
vloi
,

Et paulo post: quicumque enim Spifihi

'uJViVf^ari

Qiov kyOYral, ovrot ilah

ritu Dei

Dei. Et aH-

M.

cor.

II.

10.

.g-jQy. K^i^l
•S'505

aXXaxov-

*

vifiiv

Si

.

(pnaiv

6

bi

:

nobis autem inquit

Deus leveiavit per

j.7triKd\v>\.i

Sia 'i«viv[Jt.ar(^
.

avrov
ra rov

Spiritum suum. Spiritus eniin omnia scrutatur, etiam profunda Dei. Quis

ro

yap
•^iov'

TrviVfta Trdvra ipdjva.

h^ to, fidd»

enim honisi spi-

T

m

yap av&pdiTzav
fA,n

oiSi

minum
ritus

scit

quae sunt hominis,
cognovit

av-apcoTritr

TO iv
o/Jfv,
(iv

n avTwti jtAH

ro
y^

'srvivfJi.a

t

avupcD-zrrs

hominis qui in ipso est?

Ita et

quae
qui

ra rov &foD ov^-ii TO 7rviV[Jia ro ck t 350t/- cV.?
o'vrco

Dei sunt ex

nemo

,

nisi Spiritus

Deo

esl.

Ex quibus egregie

constat

,

non

ivOflXov
.

ceg

ovk dXAc/pvXov
t^

.

ovSi Iriiari

esse

extraneum neque diversae substantiae

poovdiov
7rviV[t,a
yiVcO<TK<l

ctAAa

Osja^
k^

(^vciiaii

ro

sed reapse praedituin divina natura san-

ro dyiov' Sio
,
(c:

iistg-arai

rd /Sa9« t ^iov ra t •jsoi;. «? n
il S'i
ji^

ctum Spiritum. Quamobrem arcana quoque Dei novit,
sicut

et quicquid Dei est novit,
sui ipsius.

Yi[^iTipa -\v)rn

rd

olKilaTOt^TO

ti? atvoiav

anima nostra quae sunt
si

T

'kpdjvav

v'0|[/-iVa,

iMi srarpoi
,

Quod

quis forte vocabulo scrutandi igno,

Ronn. VIII. 27.

Ki'i fjtkjov

ivpn<7}f
.

ydp ip^vm
o

(^itcji
'
i
;

"
,

rantiam denotari putat idem de patre quo-

rag KapSiai
7xrvtv[ji,arog'

oiSi ri ro
q

(pp:v>i[ji,a

tov

que diclum comperiet.
inquit, corda
,

Nam

qui scrutalur,

fi

t cAav diog Ovk ayaa^tuic,

qui

sit

sensus Spirittls novit.

voav ipdjva.,

dhKd

tTri^arai Trpiv

lam

si

universalis
,

Deus non ideo scrula-

^S£9o£f rd Trdvra,
ro dytov ov Si

lU

ro -TrviU^ta

t

•&rOt/

tur quia nesciat
nia ante
Spiritus
,

sed praeciare novil

om-

dyvoiav ip^va. rov Siov

quam

fiant; sanctus

quoque Dei

ra

/Sa.&n" 'Mjoi
COi

yap dv
J6;

dofjt.LaHt

ru)

dy

VOOVVTl. OTi
ZcTB Ttt
IV

OtOS TO 7rViVf*.a

T

ay\ip'jO-

funda Dei scrulatur.
ranti

avTU), ovrco
il
jtAM

Stii oi^tv.

To

TTVtvfia.

ra t ijiov ovT 5'sa; evavn

haud propler ignorantiam proNam ([uomodo ignocongrucrent citata verba: quod siculi
ea qiiae stint Dei

no^it spirilus hominis tjuae sunl in ipso,
ita et

Tiov

ydp

rii

ipivvyt

n

('iSitaii-

Si ^lv^^i^

nemo

nisi Spiritus

QVK

i^^jvct.

ra

iavriig

cAA'

dy.-^li^i 5V1-

Dei coKnoscit? Adversatur enim scrutalioni

(1)

Vocabuluni hoc

S.

Augiistinus, ut adnotat Sabaterius, explicat qxtid sapiat. Alii vero sensum.

,

.

DE TRINITATE CAP. XXIII.
scientia
;

25
Trvivfjia,
itj

anima vero res proprias non scruscil.

S-arar ovkovv to T yvcoaiv t OsS

ro afiov dze^^H

tatur

,

sed apprime

Igitur Spiritus san:

5;^fc *
[^ri

wauip t

7ra.ripa.

ctus accuralam Dei notiliam habet
cuti

et si-

QvSiU olSiv

li

6
,

vtog

ovSi
^

t

vlov

u
o^

patrem nemo no^it
;

nisi
,

filius,

neque

filium nisi pater

ita

,

ait

ncmo
E\

iiovit cjuae

^M 'os-ary^p, ra T Qiov u
.

oIto)
jM.}i

(^nalv

ovSik olSiv

ro

TrviviJict

t

-^iov-

Dei sunt,
naturae

nisi

SpirilusDei.

diclis igitur

3 i-p

ilpniA.ivet)v

ro koivov t^ (pvGitog

cfli-

communionem edocemur.
Eunomii blaspliemiae
aiunt esse Spirilum

dxaKOfA,i-da,.
E-ars<^M
'j

Ouia tamen cunctos impudentiae fines
egressi, Arii atque
discipuli,

0/
7^

voaovvTig

'ura.aa.v

civai-

(yx^vTiav

.

ot

t

''Apiia, (^Y\fu, y^ ^vvo.

ipsum

Deum
«

f^'iov [A.a,Qy\ra] /SAa(7(p«|tt/a5

avrov (paaiv

Dei,neccssario beatusPauluspersonam Spiritus

iivai

r diov

to 7rviv[A.a

t

9«S

dvayKaiiwg

demonstrat:

nos enim, inquit, haud
,

[A,aKa^iQ~>

UavXog

SiiKVv(7t ro

t

•arvj^-

mundi spiritum accepimus sed qui ex Deo est Spiritum: ut sciamus quae a Deo donata sunt nobis quae et loquimur non suasoriis humanae sapientiae verbis, sed do;

[^aTOi a^oacoTTOv
ro
73Viv[,<,a

yi[iiig

ya^

.

(^naiv

*, oC
ro

T Koafia iXu&OfA[j. dAAa

c^ T -diov 7rviV[/,a' iva 'iSa)ju\v to. vtto t dfov ^a.eia^ivra y[[a,1v a ^ AaAov/J/j,,
.

ctrina Spirilus sancti

,

spiritalibus spiritaha

ovK

iv
.,

SiJ^aKrolg (;

j

dv-&pco7rivy}i

ao^piag

comparantes. Animahs autem
recipit

homo non
;

/^ofotg

dAA'

iv

SiSaKrolg wviv^^aToi; dyia

quae sunt
,

Spiritiis

Dei

stultilia
,

enim
vit

est ilh

et

non potesl intelhgere quia

'znv^i^ariKa avyKpivovng' ^v^iKOi Q av-dpaTTog ov di^iTai ra tov
zirctsGjU.aTJxo/f

Quis enim cognosensum Domini, (jui instruat eum? Nos autem sensum Christi habemus. » Dum ait
spiritaliter diiudicatur.

TTYivf^arog

t

-&?«• [^copia

^

avrCii

c^

.,

k^

ov ovvtzrai yvZvai, ori '7rvdj[Ji.aTiK(JogdvaKpivirai['2)

rig -y) 'iyvco vovv
;

Kveiov

.^

05

itaque

:

nos spiritum mundi non accepi-

av[,i(ii^daH avTOv
'i^X^OfJ^-

«jU-sTs J\,i

vovv XflJrOu

mus

,

sed qui ex

Deo
,

est

Spiritum

,

de-

OVKiiV TCO ilTTllv OTi oC TO 'uTVlVU.a
.

monstravit non esse

mundo homogeneum
,

T
(ya

Koa[/.H iAaj2o/uSfj

oAAa

tO

•za-yfCjU-a

to

Spirilum sanclum
se de
ritu
,

sed divina nalura prae-

70V ^iov

.

iSiSa^iv 00"^' 6[f,o'^ig (3\
7^

ditum. Insuper demonstravit

nequaquani

Tco Koa[,cco,

aAAa

-diiag v^ss-dp^^cov ov-

Deo patre loqui
dixit

,

sed de sancto Spi-

aiag ro 7rviV[A,a rO ciyiov Kj 57^05 rovrcfi
iSida^iV
,

cuius graliam credentes accipiunt.
,

cog

ov Tn^i
TriPi

t dfS

y^

TraZog

'iyji

Ideo ct

Spirilum qui ex Deo

est

T AoJoVj rtAAa

t

aym
c/

TTViv^^^arog,, ov

docens

eum

a palre habere existentiam
,

T ^a^;v AajW/SavsffiV
7rviv[A.a iiTri roc/>{,T

Tri^ivovng- Sio to
.

et iUius esse naturae

non profecto genisolus
ille scit

6sS
.

SiSdaKCOv

log 6)t

tum
et is

,

sed eo niodo
et

quem

qui

T

Tra^^og «^ji h^rap^iv

Ka.Kiivng v^dfi)(_ei

fihum novit,
novit

qui patrcm novit fihus,

7^ (pvaicag
[A-ovog 6

ov
t/iov

'^

'^^ovnriKag,
'fh^d/jS{jog,
.

dAA ag
<t

oiSi

denique qui soUis patrem fihum(]ue
;

T

6

[t-ovog

t

quam quidem rem

a

Deo

didici-

Trari^a fucoaKcov
K^ viov
fjS^fJ,

}tj

to [iovoy
c/K

Tranpa '^)
dpKOV.

mus, sed

modum

edocti

non

fiiimus.

Con-

'Gn<rdfj3^ov3 TpoTTOV

6«oO [A,i[A.a^nKa-

tenti itaque

simus data nolitiae mensura,

r

OVK

idlSd^X^YifJ^J-

neque imperitc scrutemur quae comprehendi non queunt.

[A.iQa Q TOi? Bo&ilai

[A.'i^oig 7^

yvcoaicog

tCj

8 7roXv7rpaf[/.ov'^fjSp dfvOYircog ra

dvi<fiiKTCt.

(1) Itala vetus, verborum graecoruni, ut ait Augustinus, tenacior, apud AmLrosiura de Sp. sancto, adnotante Sabaterio, SieazTor? interpretatur suasoriis. (2) Veque tenax verbi itala vetus diiudicatur. Immo lioc ipsura vocabuluin avaxg/vsTai explicat pariter

diiudicatur vulgatus interpres
(3)
(4)

I.

Cor.
,

XIV.
to

24.
c,jj.oy oysrn^;.

Cod. mendose

f/ovo^svi;;

vel certe
y.xl

Heic in cod. iterum inseritur

fx.6io-j

nxti^a YivojVxav

,

quod mendosum

visuni est et

excludendum.

, ,

26
kS'. ''Oti

S.

CYRILLI

ALEXANDRIM

[^iyag

a.7rQ<roko<;

^iov

ilSs

TO OTVf5/xa TO a^yioY.

XXIV. Quud magnus apostolus Spiritum Sdnctum Deum essc scivit.

''On
TtaXiv 6
'

3

rS 9-s5 TO
"
..

TTVidf^a,

to ajiov,

naSA@->

«(M.a? SiBarjKH- aTrikouiCj

Quod autcm Dei .sit denuo Paulus nos docet
cens
,

Spiritus sanctus,
:

ahluli estis, diiustificati
,

I.

cor. VI.

II.

(7£t<jQj,

hiyoDV

r\yiaa^y]Ti

ttj

iSt>caia>-

el

sanctificati

,

alque

in

dnTi

iv T&)

ovOjttaTi

rS

;ciy^;8

«yt/^/T

'lnffS

noinine domini noslri lesu Christi
Spiritu Dei nostri.

et in

XpiS"oO,

hJ SK

tS

TTViVlJl-aTl

Tiyo5 T^ap ivix.iv vaoi

tS ^sS »1/-^"" oupaaayopivo^i^a
t tou
/rvetyjtta-

Cur enini templa Dei
nisi

appellamur, qui per baptismum Spiritus
gratiam recepimus
ritus
,

^iov Sia TOV
T05
Siy^o/J&[jOi

/3a7rT(jW.aT0e
yjt.t,tv
,

ipse sanclus Spi-

£<

|M.ii

&?05 vTrap-^ii

Deus
fideles

est?

Quod aulem
, :

Spiritus

tem-

TO zsviv^a. TO a^j/tov; oti q vao< tS Trviv[^aTiQ~j oj
1. Cor. M.
10.

pla

appellentur

ipse
,

nos docet

•Siri5"0i

Trpoaayo^ivovTai

.

o

av-

apostolus dicens

nescitis

quoniam cora

rog «jt*a5
ovx,

dwoaTO/.^^ SiSaaH,:^ Kiyccv * oiJaTJ OTi Ta (rcof^aTo. v//ffi vaog tS
ayiov 7fViV[/iaT(Q^

pora vestra templum sunt eius qui in vobis est sancti Spiritus
,

quem

Deo haestis

O'

!>jM.7v

i<^i

,

ov s^STai

betis, nec estis vestri?

Empti enim

a.7ro

T

-djoy

k^

ot/x

sVj sat/T&v; «j.opdQ vaos t cnoiKOvvTa dvaTipCO ihi'^- * HK
,

pretio.
dicat

Templum autem, iuhabitantem prae-

ff^S^HTS

^ap

TijM.«5'

I.Cor.

III. 10.

mpllTTH GsOV

3|0 H^

OfOaTS OTi vaoi t
Tot;
-irfot;

tl£« «S"S
ii

JJj

to

7rvivjjt,a

oix,ii

CM vf^iv;

Tiq tov

vaov
o

t
5S

d-iov (^5e;pet. <pQ?ps7 roSTOV o

&f0f

Deum. Quare et superius aicbat: nevos templum Dei esse, et in vobis habitare Spiritum Dei? Si quis templum Dei violaverit, disperdet illumDeus. Templum enim Dei sanctum est quod estis
scitis
,

T« OfS vao5
i)

a-)/;©?
'^(^atAY

chv ,
tov
-23

OirivJS eV^

vfjcilg'

vos. Si ergo Spiritus gratiam per baptis-

Tolvt;v

r
t^

vfVjM.aT(^ ^iu t
oi

mum

recipiunt credentes
,

,

qui vero hoc

/3a7rT((Jjt*aT0? Aap/Sav8(7(v

7r/5"£t>0VTES.
•9'sS

TavTrg q

^wpras d^tov/j^voi, vaog
,,

dono digni fuimus templum Dei efficimur, sequilur ut Deus sit Spiritus sanctus. Propterea
si

^r[ji,a,T'il^o/j8f

QiOi apa to srvfD^a to
fj

hahitaculum teinplum-

a^j/iov TOt^Toy p(^ae<y

cnoiKy^aig Kai vaos
"f^^U&tTOi aTTO,

que Dei

,

ii

qui gratia Spirilus fruuntur
,

•920D

01

T^ TOt)

TTViil^aT&^

sunt et appellantur

exploratum

est divina

XavovTiq

i\a) iu

Ka\ovvTai

7^

Ssias

cpty-

natura esse praedilum Spirilum sanctura
et
si

aiai SiiXov oti to Tsviv^a to a^iov,
TraTpi

>ca(
>ij

patri

fihoque consubstanlialem.

Nam
ii
,

^

t/jS

o^oovaiov

il
,

q ^cTjVjtta,
ovx, ilKOTCog
01

creatura diversaeque substantiae foret
teinpla Dei appellarentur

o^ iTipaq
vaoi

iia'iag

rvy^avH
il

av

haud recle
qui huius

TTpoaayoodjQiliv Qiov
Jlcopiag-

'^

tovtov
ovo-

donum

sunt

adepli.

Quod

si

Tvy^avovTiq
jtia^ovrai.

j vao<

&iov

templa Dei appellantur qui parte ahqua
et

oj [Ji,i&tx,Yii

tJvoj

xa) /3pa;^f/a?
,,

quidem exigua

gratiae

eius

utuntur,

Trapa tovth j^ae<T©-' rtTTOAatyOVTf^
jr^offnropjas vot\ao/j^
jy

c>k 7^

t avfy'ivnav tovto

de appcllatione aestimabimus consortium eius. Rcni hanc apostolorum quoque apex
in aclibus docet
guit.

T tfsrorcAMv xoAocpwi' Jv t 'urpa^iai oiSaaKH ,T Avavis t KXoTrnv Snk.'iy)(^ci>v.
Ki' . ''Oti y^
5TSfl;

dum Ananiae

furlum coar-

3-f(75rs(Tio?

rij'^©^ avvcoSa

XXV. Quod

etiarn divus Petrus

consonam

T 'uuViv^aT^ oiyjTai.
,

dc Spiritu sancto gerit sententiam.

Act. V.

s.

'Avavla *

Ta^ (fndiv
a-a

.

jva t; nVctT«(7£V

Anania
tanas cor
ris, et

,

inquit

enim

,

cur seduxit Sa-

(Tarava; t Kapdiav

livaaSit^ ~o aUov

tuum

ut Spirilu sancto menlire-

aviVf^a,

Xj voa!f'iaaa^a'i at aTro

^

TipiYii

t

de agri pretio fraudares? El mox:

,

DE TRINITATE CAP. XXIV-XXVI.

non
quia

es menlitus
ille

hominibus scd Deo.
,

Nam
TTOii..

putaverat lalere apostolos
,

utpote

ctAAa t2)
ct)g

GeS)- JQf-'

-^ c/icuvov uri^dn

homines
libuit

dum

de praedii pretio
,

quam

Actvdav^v

dvQ^toTZsg Gsir

aTro^QKaq

v(pt-

parlem subtraheret

apostolorum

?^i/jSfjoi '^
<7iv
.

roO x,Tri^a.T0i

Tjjttiis, o

m'-&jA«-

princeps
tia

eum
,

docet

,

eos qui Spirilus gra-

tcopw^ctioi itvTOv
.

SiSaaKn T
yJi.eAV ol

cLTro^o-

pollerent

cuncta aperte cognoscere
esscnt.

?^coY

OTi

T

7rvivjj.a.TCi

t

iyovTn;,
yivi-

quae clam acta
lur
tu

Non

nobis menti-

TravTct

(rai.(pwc,

i7r'i^ctVTcti tci }cpv(iS!w

tus es, inquit, sed Spirilui sancto.

homines

te fefellisse

putes

:

Ne igiDeo enim

jL&pcf s'^

«jitas

fa^

5

(pn(Jiv, i-^ivaco
fA.y\

,

aAAa
Si^-

TO

TTVivf^ct to

ciyiov

toivuv av^pcoTrnc;

rem
es

non

namque hominibus mentitus, sed Deo. Haud quippe
fiilsam dixisti:
illusisti,

mrctTnKivcti vof^tl^i- -QiOi
"iivcr-&iig

ydp

^y

o

uTcipa (tov- cvk

i-A,ivcr'io

-^ dv-

nobis tu

sed Spiritui sanclo, qui

dpcOTTOii.) cfAAa T&) diU)- ov-^'
(f))i(7iv

tif^iig

ydp
to

Deus est, ex Deo exislentiam habens, et eiusdem nalurae socius. Hoc etiam Lucas in actibus ostendit dum narrat quod
, ,

V7;o (js

TTctpiK^ova-dn jiSfj ,
,

aAAa

TTVivfAct

To a.yiov
'ky^ov
^

owip eV' Bfos, dx 6sS t
(pv•

'vzs-ap^iv
aiOHC,-

)ch,KiUni v^usap^j^ov -^

antea ministrantibus

Domino
,

et ieiunan-

TOVTO

K^
ilTrcov
.

A«Jta? C* T Ispa^iQi *
y) avcoTipov OTi A«TapiU Vn^dilOVTOOV

Act. XIII.

tibus fratribus Antiochiae

dixit Spiritus

SnAov TTOitr

sanctus:

fovVTCOV TU) KVplCt)
cv

T d^iKi^m

AvTJo^5ia,
K(p
.

£.'57?

To Trvivfta. to

ayiov
iivcti

XXVI. Mullifariam demonstratur
esse

Deum

Ek

7r\9icvu)v

dwo^n^i^ QtOv
-TTViVpLct.

Spiritum sanctum.

TO a^J/tOV
'A(poo'iC)Ci.Ti jttoi

Segregate mihi Paulum et
in opus ad

Barnabam
Pergit au-

Tov na.v\ov Sn

y^

(^
av-

quod eos advocavi.

Ba^va/Sav
Tovi'
(^

i]<;

to

'i^fov 6 Tr^oaKiKXnfJt.ai

tem dicere, ipsos
abiisse Seleuciam.

a sancto Spiritu missos

iTictyctyuov oti 6H.7n[^^-QivTii vizo

Alque ubi narravit quo-

modo

peragrantes
,

Cyprum Lyciam
, ,

,

Ly,

caoniam

Pamphyham

atque Bilhyniam
subiungit
:

T dym 7rvivf/,aT(^ Ka.TnX^ov i]q XiMvKnav y^ ^inyn<yd/uS>iJ&^ o-urco^ r^^voarn(ja.vTii T KvTTPov y^ t AuKia.v i^ AvKcto.
.

.

evangehum praedicaverint

et

v'iav

.

v^ Uapt.(pvK'iav
..

.

y^

BuGuvIai'
""

.

(yy.npv^av

inde navigantes Antiochiam Barnabas ac
Saulus, unde fuerant traditi gratiae Dei in

TO ivctyyikiov

'fh<pipn-

KCLKiiQiv dyro-

idcmxrv.

7}XiV(ya.vTii i]g 'AvTiox^-tav oi Tno]

Bapva-

opus quod compleverant cum
;

illuc venis,

/Sav y^

UavXov

.

o-^fv

naav sv^^tJo/.ASvo;
spJov o iTrKnpcoaav
(yK.KXna'iav ovujafaf^ir'

sent, et ecclesiam congregassent

retule-

;;^ae<Ti

t o£» nq to
-,

runt quanla fecisset

cum

ilhs Deus. Et qui-

'Z;^c/.'^v3/j^0i 3

Ji}

'T

dem quum
tum
a se

superius Spiritus meminisset

yoVTig, dvkyfnXav oaa in-olncnv
Tcov 6

av-

ceu qui Paulum et Barnabam ad destina-

&cCi.

ftvnfJt.oviv(Jaq dvco-Qiv

t
yij

7rviv-

opus

elegisset

,

Spiritum rursus
illi

^arog W5
vdfBav
i]i

d^pooicJavTOi

t

Ilttt^Aov

t Ba^
.,

post reditum nominat, bisque

Dei no-

'scpoGiKiKKnTO av(J^'' 'ipyov

men
tiae

attribuit

;

primo dicens

,

quod Antiotraditi

tSto

^ T avo^ov dTTOKaKir
AvTiO^^aav
tJ)

y^ 3/5 t/G>io'j

chiam navigaverint unde erant
verant

gra-

T T Gfou •zjpo(7»i^op/av
CTi i]f

7r^u)Tov ftiv Kifcov
,

Dei propter opus quod reapse comple:

d7r'i7iKi£iC!av

oQiv riirav

iterum

dum ait quod
, ,

congregatae

'©^^5tJojU.5voi
'ipyov

'^de^Ti ToD -^sou f/s ro

ecclesiae ea narraverint

quae

cum

ipsis

i7rKyip(0(Jav SiVTioov di
liui

on

utu/-

Deus
erat

fecisset.

Profecto a Spiritu

sanclo

ayayovTii

dxKKnaiav dvnyyiiKciv
o u-oi'
iCj

ocjx

miraculorum donum,

ipse sapienliam
,

i7io'in(riv i^it'

avrcov
fiv

i/.nv

lO Trvivcro-

prudentiamque suppeditabat ipse praedi-

pca ro ctyiov

ro ^av^ar-a^yo^vv .^ro

28
zi^ov
.

S.

r.lTlILLl

ALEXANnRINI
canlibiKs

TO luvKJiv y^opr^yiiv
.

.

to csv' x-npvr/tCToli

vim ingerehal,
aiii

ipse his inspira-

T0VT3t.g ciS'JV!t[A,'iv
3iBa.(TKix?^'ia.g

TO
Sio

i[yi,7!-yiov
tcj

Aofov

r t^ * IlauAos sAf^'

SiJoTa» 5ja r 7rvivi*.a.T0q Acfog aAAa 3 Acfo? fvooGicoi >^ ro ai/TO TTVtiifji.a,, TiPa } Tn^iq cv t« a.vTa) TrvivftsV
<rO(p'ia.i
.

M

^

Lnde el Pauhis quidem per Spiritum datur sermo sapientiae: alii autem sermo scientiae secundum eundem Spiritum alteri
bat niagislerii sermoneni.
aiel)al
:

:

fides in

eodem

Spiritu

:

alii

gratiae sani-

fjLa.ri

.

ttAAo) q "^o^PiGi/.ctTa. ]a.y,aTU)v
ilTO, SiSa(Jx.cuv
0)5

.

•iCj

ra

tatum
docens

in
,

c^v^'

00'^'

vzuovpyovv

uno Spiritu, et rehqua. Deinde quod non ministri a ice haec disuhdit

ra.VTcf. ^.vift^l

TQ

7rviZy.,a.

ro ayiov,
.

aAAa
"

slribuil Spiritus sanctus, scd potenlialiter

Ss(Xi70TiKu.i

TrdvTa Q
Trvivua.

oh osA^ ;;^ao/^STai TauTa oiipyil to «v

jVjifa^j*
k^

quibus Yuh largitur

,

:

haec autem

to at;ro

oinnia operatur unus et idem Spiritus, diA

S^ipovv i3ia

ix,d^Ci) x,ci-&coi (Bov-

idens seorsum singuhs prout vuU. Si ergo

Mrar
Sia.

il

roivvv tO Trviufta. ro dfiov ravra,
log

haec Spiritus sanctus per apostolos pro suo
hbito peragebat
,

T (iTTOToAm ilpydQro

ri^QvKiro
y^

.

Paulus vero ac Barnabas
,

aVMayayLvTci 3 01 '<ATip\ FlaDAoK va^av T o««An(7jav av)i\yf^Kav oaa
ftir' avToov

Bap-

congregatae ecclesiae nunciabant

quanta

iTroinai
'urviZfta

cum

ipsis fecisset
,

Deus
iuxta

,

ulique Deus est

5-S05,

Qioi upa ro

Spiritus sanctus

aposlolorum lo-

ro ayiov k^ t a?!roroAu)V jpwKHV.

quelam.
6

ToSto
ueioraTog
(pxcri
iCj

yiyovoc, r^ cn 'lip^aoKvfton

Hoc idem
enim
ta

evenisse Hierosolymis quotacuit,

Siii^yilirai

AaKaq-

"

Wiyncji ydp

que praeclarissimus Lucas narrat:
inquit
,

ciTrav ro 7TAfi9o5, j^

wm tS Bapya/3a

omnis muUitudo
et

,

et

audie-

T UavAki i^nfnfiivcov , ocra 6 ^ioi iTrolttaiv (JHfA,iia 5i avrav , j^ ripara h rotg
sovjOT Ofos ovv dpa ro Trvivf^a tq dfiov ro fap avrc
^avfji,ariipfi~i

bant Barnabam

Paulum narrantes quanprodigia in gen-

Deus

fecisset signa et

tibus per ipsos. Deus ergo est Spiritus sanctus
:

ra

anfA.i^ia i^ rcc ri-

ipse

enim signa

et

prodigia mira-

paraA&)

Sio r^
il

)cjpio(; c^

to7s fva^-j/jAioij

bihter operatur.
evangeliis

iXi'^' *

Q ai TTViVftari 6sa iyo) cy/.^dX.

Unde etiam Dominus in aiebat: quod si ego in Spiritu
,

rd

SaifJi.6via

apa

'i(p-^aaiv i^' Vfxdg «
ci/

Dei daemonia eiicio

utique pervenit in

QaaiAiia tS

ofS.

Kai TrdXiv

r

Trpd^saiv

A»x.a5 T IlavAoi' (pnaiv * 'fkiKi^d fj^ov t
2,iAav Q^iT^iiv
rvi

yJueAri ris •&JoS lizo

t
cti

regnum Dei. Rursusque in actibus Lucas ait Paulum electo Sila profeclum esse, traditum gratiae Dei a fratribus. 0"o
vos
,

a^ihcpcijv 'U^^cf.^o^ivra- 6sov av'3i5

KxXiaag
TrpoaiKa-

item loco

Deum

appellat Spiritum

san-

To

7rKe5jM.a

to dyiov

,

ro Sid

t

aJcAtpSi'

ctum

,

qui

nempe per

fratres Antiochiae

'Avrio^^iKt d(lio^iaav avrov

iig

segregaverat ipsura ad desiinatum opus.

KiGaro avTov
I.Cor.XII.
28.

ipfov.

naAiK

ftaicdfyiog
^"
'

naCjtisv

Adhuc

beatus Paulus in epistola ad Corin:

AO?

iV ftiV T>) 57-005 KOj3lvGlb'5

1

,

(EM(7IV.,

thios ait

quos Deus posuit
et

in ecclesia
,

par-

ouj «DeTO

8205 iv

Tri

dxKKnalci, G^tr

tim prophetas

apostolos

parlim paslo-

7rpo(pt}rag r^ d7ro<roKovg,
y^

G^

q Troif/ivag
,

res et doctores atque evangehstas ad ae-

SiSaazdKag

r^

ivayfiXi<rdg
'q

Trpog

Kar-

dificationem sanctorum. Mileti autem fratribus vale dicens
,

Ephes. IV.

li.

a^Tiaf*.ov

T

dy'ia)V " Iv

MiA«t<1) si«,TaT-

et

datam commemoin

rofj^og roig dSiKcpolg,
*
,,

r^ '^

Bo&iiTng dva-

rans gratiam, attendite igilur vobisniet ipsis, inquit
,

fiiftvnaKcov ydtArog ,7r^oa'iyjri Zv iavrolg,
(pna-iv

et

universo gregi

,

quo vos

y^

Travri rco

TzoifA.vici)

Iv co vfjcdg

Spiritus

sanctus posuit episcopos regere

(I)

P;irs

quidein prior testimouii luiius est ex epistola ad Coriiithios; pais altera tamen adsuitur

e.\

loco parallelo epistolae ad Epliesios.

: ,

DE TRINITAIE CAP. XXVI-XX\1I.
ecclesiam Doniini
,

29

quam

acquisivit sangui-

s9«to to Tryiv^a, to a.yiov 'fhaKOTrag ttoi[^ctiviiY

ne suo.
Videte rursus hinc

t c^;cA«(T»av t Kvpin

(i ), «v 'tj^i-

TTOiricaTO Sicc toZ aif^ctTOi tov ISla.

etiam,Deum
,

adfir-

'OpciTi TraKiv ica.vTctv^ci r &ioKoy'ictv

mari Spiriluni sanctum. Quum enim illic dixisset Deura constituisse pastores doctores, et evangelistas
,

t

TtVivf^ctTO^;'
ax;

c^.h y^ tcD
iCj

•3'fS fA,v»ftoYiu.,}^ suct.f-

(Jctf

7roiy,hctg.

StSccaKaKsi
..

heic de Spiritu ait:

yiAi<rai x^poTOVovvTog
Trvivf^ctTog (puai, iv
u)

sVraD-&a, ^jpj

t

quo

in grege vos collocavit Spiritus san-

•Jjitas

eQsro to ttviv-

ctus episcopos

ob regendam

pastorali cura

^a

ro a.yiov 'fh(Jx,6-srovg ^oiftivnv t c«SiSafyx.cov
uig

ecclesiam: docens videlicet

ritum sanctum,

Deum esse Spipeinndeque dici Deum ac
fiunt,

KAnaictv
xyiov.

G«05

to

jrvivf/^ct

to
Jtj

r^ cti

tavtgv

'ogiv

d^unlv ^iov,

Spiritum, propter naturae communionem.

zs-vivfjcct..

Sia r xoivcouctv

7^ (pvGiaq- ro;?

Nam

iis

quae a Deo patre

cooperan-

r?

^

t/Vo

tov ^iov

v^ jroc^oi yivoi-civoig

tur fiHus ac Spiritus sanctus: vicissimque

Tiujipyil 6 vlog Kcti ro zsvivftct ro
To^ig

ayiov

iis,quae a filioet Spiritu perficiuntur, consentit pariter

Ti vi^o

t

viov

(-1)

tC,

t

'3irye^/itar@j

Deus pater. Rursusque ahbi

TiKnfjuivoiq crMjdjSoKi] acrctvTcag 6 -S-sos t^
•zsarjj^.

beatus Paulus
dicat.

Deum
inquit
,

esse Spiritum prae-

Ka(

iTi^co^div 'ssaXiv 6 f^ctKa^if^
ilvcti

Nam

si,

omnes prophetent

UctvKoi Siov
iav

to TrviVLtct KnpvTTc-i.

*

intret

vincitur ab

autem quis infidelis vel idiota, conomnibus, diiudicatur ab oraocculta cordis eius manifesta fiunt

yap

'fr.Ti

7T^o$»T£t;w(7; TravTig
>'

liaiA-

•&« cTs Tig a'3r(r©-'
vtto -ziavTCdv
,

J^iwrn?, iKiy)(^iTcn
1^570

nibus
et ita

,

avax.^ivsrai
KctpSlctg

TrcnvTcav

^3j

,

cadens in faciem adorabit

Deum

,

ra

kdvtttci
r^

•t^

aJrS

cpavf^a yivi-

pronuncians quod vere Deus in vobis

sit.

rar

ovTciig

Tnaccv
..

iTri

Trpona-rtov Trpouoti ovTCog
7rv?i;jt*aros

Nam
et

quia prophetia

donum

Spiritils est,
,

kvvJi(t<I tui QiTti

a^us-

ayyiKXoov
0^-^

per revelationem Spiritus

manifesta
n

-diog iv vf/Jiv

^v
,

^
''j

t

fiunt cordis occulta,
est

Dei vero proprium
neces,

Trpo^riTiict ^<u,e<>TfA,ct. Sicc

c^ a^^zoKctXv-

mentem hominum cognoscere,
is

•J,c&)s

t

•srvst^jtiaros ;pctvipa tcc t^

Ha^Jiae

sario

qui convincitur a prophetia

diiu-

^cpt^-arra

yiviTai

diov

Si 'iSiov to

t vovv
iKsy-

dicatus adorabit

Deum, pronuncians quod
sit.

t

dv^&pci}'^u)v l-TrWaSfi^. dvafKccicag 6
7i^o(T)HTi'iag.,

vere Deus in vobis
Spiritus habebant.

Porro
si

ilH

gratiam
in ipsis

x^Z-^i^^i ^"^ '^

dvaK^ivo/iSfOg

Quod

Deus

7rpo(j-Kvvyi(j{ tu> Gsa),

d^snatyiKXcdv oti ov-

erat, quia Spiritus gralia fruebantur, su-

Tcog 6

^iog

Iv vftiv

'ohv siX°^

^ X"'^^

perest
ctus

ut Deus el ex

Deo

Spiritus

san-

c.ociivoirTrvivfJcaTog-ii^^^^iognvivavTolg,
o3^-'
•??

sit.
.

T

:rv5t;^aro5

dwrKavov X^^'^'^

:

XXVII. Quod absque creatione ex Deo
vocetur.

.

%il^gapa,-^jC/icbiHT0 7rVzVfta~oaym.
k^'. 'Oti ctKTi^-cog to ccyiov
.,

sit
6>i

Spiritus sanctus, ideoque et aeternus

-diov to Trvivfta

Sto r^ aioiviov

KaKilTau
iv
''r

PraeclarissimusquoquePetrusincathoHcis epistoHs:
si

Kai

6

G^oraros 3 Ui^^og
li

Ka-d-o(pKJ-/v,

exprobramini

,

inquit, in

KiKalg 'fh^oKaig- *
5v to) ovofjcaTi

ovstSit^ia^i

.,

nomine

Christi, beati estis,

quoniam gloalii

t Xpiroi/. f^aKi&tot iUTi,
communior
est lectio S.=oi

(1) Ita

cod.

xu(;/o'j

,

ut nonnulli

codices actuura apost. Sed tamen niulto

Dei,

quam
(2)
(3)

quoque lat. \-ulgatus retinet. Cod. SfoJ Deo, sed videbatur oninino scribendum
interpres

uloO fiiio.
,

Tria liaec verba desunt mendose in codice propter ofioioTsXvjToy praetermissa

sed iufra apparet

lecta revera fuisse a Cyrillo.

.

.

,

30

S.

CYRILLI ALEXANDRISI
riae, virlutis, etDeiSpiritus supcr vos requiescit.

OTi TO '^ cf^6pi\i Kj Svvd[yi.iu)i (z Toii •&eo£
'TrviVf^ct, «<p'
1

t/pa? aycfzsat/STac
rji

iCj

o [*a,x,d-

Bcatus (juoque lohannes in epi-

iiiii.

IV.

n.

tAog 'lcadvvtii iv
(p«c7(
.

yivccaKojuSfj
iV
Mjt*7v,

J^foAw * on h avTU)
OTt

.

iv

tovtu)

,

stola: in hoc, inquit,

cognoscimus nos in
,

jlS/jov/^j,
7rViVy,aT(Q~'
KV\-

eo manere, et ipsum in nobis, quoniam

Kj a.l>TO<i

OK TOV

de Spiriiu suo nobis dedil. Quod autem
ex Deo esse pracdicatur
,

avTOV

SiStjOX.iy
.,

t][UV TO j

0« T &i0'v
o>c 7^

PVTTOjud^ov

ov KT'tajA,a, (xAA

Gsia?

esl, sed ex Dei substantia.
,

Quare

haud creatura el ipsum
in-

itatag vTrdp^^^ov Sio kj

almtov ih ^p^^nv to
jM.axae<05

beatus Paulus aeternum et qui initium non
liabuerit

iivai
HH.r. IX.
13.

jM.«

£iA«!pw5.
il

auTO Uav^dfcav
pavTl^acra
TiAnoTit-

nuncupat
et
,

:

si

enim sanguis

,

Aos a-TTOicaXil' *
£j

"^t

aifJt,a, <pnai,,

quit,

hircorum

taurorum,

et cinis vi-

Tavpm ,
/"

Kj ff5ro5os Sa[A,d?^etOi

tulae aspersus

inquinatos sanctificat ad

.G?xr

>t5;coivWjiAsyfc!5
I

dyid^^^
to

us-pog

perfectionem
sti
,

,

quanto niagis sanguis Chriergo; Spiritus sanclus ae-

Ta
05

j

,

'zsoaoi)

\Ji.a.KKov

ajjtta

Xpirov.,

qui per Spiritum sanctum semel ipSi

5ia

ray5tijttaT05

ct^(«

jauTOV Trpoarwiy-

sum obtuHl?

x£y- Ej TOiVuv TO ^viVfia To dfiov aloovtov
(^

ternus est, et Deus quoque aeternus,
nifesta conclusio est.

ma-

.&£0S alwvios, SmAov to
•nacras
jtisv

auvayoji^joy
ct}//« 7rviv[i.a-

Sed enim cuncta de
praedicant, eunpari ordine col-

aAAa

TCtg Tn^}
Jt}

t

sancto Spiritu testimonia, quae ipsum et

Tos jtAapTU^ias, Tcts
KifpvTTOvcrag
JU.SVOV
,

6fov «'Jto
jt^

^

xt;e<ov

Deum

esse et

Dominum
patre ac

j£^

z«ra'^<

t;(&)

cTiujTSTa^-

demque cum

filio

Xiyov(ya<;, avK}<!ifAV Tolg <piKo7Tcvoii

locant, studiosis colligenda relinquimus:

KaTaKtTrctJfjS^j' r[A,ilf
y(j}fji,iQa

q

s?7i

to tsAo? sVfi-

nos vero ad huius institutionis terminum

^

•3jrpo>cf<jt<.sv«s

^i^atrxaAias.

properamus.
XXVIII.
Igitur

xw'.

Ava;cf(paAal&)(7J5 t^ ^rlg-fw?.
T^

Fidei

summa.

Toivuv plav
iui(^ivo/i^
.

'^ia^©^ t

(pvatv ilvai

jM.iav
.

ovViav

iy '^iatv iBioTtiatv

unam Trinitatis naturam esse credimus, unam substantiam in tribus personis spectatam, potentiam impartibilem,

yvcios.i'('o[j,ivlw

T cJ^aatav
,

aju,se<9-ov

,

t Qaxai^

atXitav dSf^ipiTOv

jtnav •9'JCiTMTa ts
j^ [Ji^ovck;

regnum

indivisuni

,

unam

deitatcm ac do-

xt;e<0THTa" ot/TW

^
,

h
t

t&)

Tai^TW

minationem. Sic enim

et unitas in

una eain

'^ ova'iag Si't>cvvTat, Kj «

'^ias ovx, iv ,^1c*
OTroeacrsffi
'^tci)vt[iov
^

demque
tas

substantia demonstratur, et triniin nudis

Aoi5 T0i5

ov6[ji,aat
ot5

aAA'

non

nominibus, sed

hydici-

^vw^i^gTac xsAA»

yd^

h

>^iyojtj^
Kj

postasibus agnoscitur.

Non enim nos
, ,

Yy T TOv 2a/3fAA(0u

^cbthvov
ati^^i^ffiv

t^

Map'^'ta

mus unum trionymum
tini
,

iuxta Sabellii Pho-

<mjua'ipiatv ti k^

ot;

ac Marcelli contractionem et confu-

aW6<pvXd
ju.o(a
tv\
,

Ti ]^ iTipoovata.

avtaa

k} dvo-

sioneni.

Neque item

tria

in\icem extranea

dXXtiXcoY V7fip>ci'tju^a, va Vj yXcoTTi j^ TaXaVT^6,u\ija.

et divcrsa substantia praedita, inaequalia,

[Ai^ovv^d

r^ r

ac dissimilia,

mutuoque

superiecta, quae

'A^iia a^'tpia'tv Ti K^ dXXOTpicoatv k} dvaffj/3w

nos mente ac lingua metiamur ac pondere-

'3iroXv7rpay[io<rvvluj'
,

dXXa

Tpelg [tcv

Tui- VTio^danq
daco[A,aTOv
.

[A,'tav

q t^ TptdBog

r
,

cpvatv

et

mus, iuxta Arii divisionem, diversitatem impiam curiositalem sed tres hyposta:

aTpiTTTOv, dvaXXotooTOv

aTi-

ses,

unam autem Trinitatis naturam

incorfine

XiVTnTOv

.

d^QdvaTcv

,

d^inpov

,

a;p9aprov

poream, invertibilem, immutabilem,
ille

(1)

Ita est

apud Cyrillum; quainquaiii etiam codex Liblicus vatioauus

ffavu

liabeat

cum

ceteris;

(2) Mirum est, quod illud eliam editum sub Cyrilli falso, ut mox dicemus, nomine, diversum ab hoc Dostro, opusculum de Trinilale, postremo aubertiuae editionis tomo, iu capitula XXVIII. tribuitur.

,

DE TRIMTATE CAP. XXVII-XXVIII.

31
.

carentem

,

immortalem
,

,

infinitam
,

,

incor-

rtzrJojp^aOTTOV
d<Jct;py)
,

a-ouipiAn-zsTOV

^

aopa.TOv

.,

ruptibilem incircumscriptam illimitatam
invisibilem, arcanam, ineffabilem, inenar-

apcMTOV, a^ppas-ov. nKa,Ta\n7rT0v
,.

.,

dvi(^i>CTOV

d-Z^VOYITOV
rt^aOSiv
,

,

aVTO^COtlV

.,

(po)i

rabilem

.

incomprehensibilem

,

lactui

men-

voipoY

..

7ry\yy\v

^mactvgov

<7o(p'icti ,

tique imperviam, suapte natura ^iventera,

SnfJt,Hspy0V
ao^'ia,v

T

0\<i>V ..KV^iPVCOtyOLV

Ta

TraVTCL,,

lucem intcllectualem fontem bonorum sapienliae thesaurum, rerumomnium creatricem et gubernatricem sapienliam quae
, ,

IQvvouactv to
Tsr^i^rlv

t^ ycuiricoi (Jx.a<pQ^'

tcivtIw t
zirapa.

KabTiX^fJ^' tclvtLu

yap

,

t ^soAoyav

dvB^cov iSiSaX-dyi/U^j-

universaerei creataenavigiumdirigit.IIanc

TTPog Q G?tr «57-0 ffuAAo'} i(T^3^ Sj^^Aiyoui-

nos fidem tenemus: hanc enim a theologis
viris docti fuimus. lis

V«5 '?.), siVu)«.^* O^fiVH
v(5)->

(J«

Ji

l^i^h- CyKil-

autem qui humano

KKy\o©^
.

,

if\fJ^^

Q

fJi'ip\<i

KvpiQ^,

ci)

ratiocinio disputant (l) ,dicimus: haec pars

rtXOAa-9'ovVTf5

T 6p-&y^v oSov ov KaTaXn-

tua

,

haec sors

;

nostra autem pars

Domi-

io/jS^-

'iyio/L&jj

yap

y^ tLuu

^i'iav -^a^riv

nus,

quem sequentes a recta via non dcficiemus. Habemus enim divinam quoque
scripturam magistram. Ideo merito clama-

SiSddKiiGav

Bio fioco/jdp ilKOTcoq, At;^v@v.
,

To7s ^0(t1 pcov 6 VCjWj^ ffou
TOl/Soi?
'uro/j8^joi

h} <P&)5

Tali

[jCOV * ToilTCt)
.

t2) (p«T(

-T^^Xa^-

mus: lucerna pedibus meis

lex tua, et lu-

t^p

n-pocoS/jKOTCOv uraTipcov tci
.

men

semitis meis. IIoc lumine illustrati,

7^vn yvo)p'iaoo/j^j
/Jifj fJi-ip^H

OKHVOii dKoXov-dyi(Jccol TraVTic,
i\c,

praecedentiumvestigiapatrumagnoscamus,
eosque sequamur, donec omnes occurra-

av KaTavTnaca/j&p
rfd
cc

tUxj

o^avaracjv
T&) Kvp'iCf),

viKpwv

iv

XajrS)

"1)1-

mus
lesu

in resurrectione

mortuorum

Christo

crov

M

5o^a

j(S

CSO' alccvag.

domino

,

cui gloria per saecula.

Amen.

'AjM^MV (3).

(1) (2)

Contra vanae rationalitatis amatores, quain sectam irreligiosam nunc denuo suscitatara videmus.

Heic perspicue rationalitatis humanae abusum Cyrillus denuo vituperat.

(3)

Episcopatum Cyrillus alexandrinae
niliil

civitatis

gerens, in qua superioribus annis Arius scelestissimara

liaeresim propagaverat,

inipensius in suis scriptis concionibusque egit, quani ut illius haeresiarchae,

atque adseclarum, praesertimque recentioris Eunomii, venenata scripta redargueret, plebemque eurae suae pastorali creditam in orthodoxa fide conservaret. Princeps et niaximus de hoc argumento liber Cyrilli est

Thesaurus, quo

veluti

nitate cernuntur opusculo,

ampUore armamentario ea continentur arma, quae in hoc quoque minore de Triquod planius atque contractius atque ad rudis popuh usura accommodatius,

(sicut etiani in sequeute de incarnatione ipsemet dicit) coraposuit Cyrillus. Alteruni insigne de Trinitate

scriptuni Cyrilli, dialogi septem

sunt luculentissimi ad llermiam , qui pariter foecundissimum Auctoris ingenium, iniinitumque orthodoxiae zelum demonstrant. Tertium de Trinitate quoddam opusculum edidit priraus sub Cyrilli nomine ^Vegelinus veruratamen id nihil fere esse aliud quara interpolationem atque corapendiura operis loli. daniasceni de fide orthndoxa, ideoque abiudicandum Cyrillo, iamdiu critici docuerunt. Sed praeter haec nominatim de Trinitate inscripta opera, passira Cyrillus in voluminibus suis pro hoc praecipuo dogmate pugnat; et quidem etiam in praeelaris, quos nos hoc tempore edidimus, comraentariis ad Pauli epistolas et ad psalmos. Kunc genuinum istud Cyrilli de Trinitate novum opusculum, quod
:

nos vulgavimus, christiani lectores aequi bonique consulant.

.

TOY AYTOr AnOY KYPIAAOY
EEPI TH2 TOY RYPIOY

ENAN0PnnH2 £122

(i]

SANCTI EIUSDEM CYRILLI

mm

n^csiiia^r^^iKDsr^
-^msm-A.

iD(£)sitii¥n!s>

KE-fAAAION

Capitilim
«

I.

'Oti QX^iAiuov Tolg

dx.ovii>7tv

T^ Ssias

Quod

utilis sit

audientibus divinae

incarnationis commemoratio.

ftiv TTi^i

7-

aym.g T^iadi^ ag

iv iv-

ai^cov auAXofq), Kj to(5
ju.a(7(F
Oi[^ct.ir,

ivctyUMKolg SoftijjLiv, co^

Trii-Soi^iVcoVy d7ro-^ct>VTU>i

Aoyoi

oirivv^eti' ov

yap
,

dvTeiTreiv

de sancta Trinitate tamorthodoxorum concione, et evandisseruigelicis dogmatibus credentium mus. Non enim contradicere in praesenti
>^atis
,

ut puto

,

quam

in

,

Itt]

t TrapovToe

toTj dai^iaiv

dWa,

Tolg

irreligiosis

,

sed apostolorum discipulis
fuit.

fi-

(fOJTHTa;? 'j^ dsrOToAcov cr.-diSztj -z^iTiy

dem
vero

exponere, propositum nobis
et

Quia

7rpovSiiii-&cf
yeaict)v

iTryiOY]

j

yCi

r^p

^ucov

ivep-

divinorum beneficiorum magnitu-

to f/eyiQo^i !^(fas7TSiV olSi
(pi\0-diCt>V

fjunj^o-

Vaq
^ovg

flo

T

TTO-S-OV,

yJi

dipfA.OTi-

ttvGzru- Kct^i<^i]aiv

loct^ai tov

Qeov

dvctyKcticei Kcti eV/ TOtJrov

(BctSt^[A,a,i

(^

Ao^OK,
a-TTTOov
,

TYi

^ioAoyia, tIw
SiiKvvi

ol>iovof.tiav oiuj-

x,cti

ii\'iKa, y]

oaa, 6 ttqi»-

do magnopere solet succendere Deo addictorum afiectum, eosque fervidiores eflicere Dei amatores ideo necessario Imnc quoque adgredior libellum, ut praelerito sermoni de Deo connectam incarnationis mysterium demonstremque qualia el quan,
,

T«s TO

tifiiTipov evn^yiTtiae yevog- ov

yap
a'i

ta creator generi
lerit.

nostro beneficia contu-

furavaavTO
s^tiycti

TrcoTTOTi t^o

^iicov Scopecov
Tct

Numquam enim cessarunt
fontes

Tolg dv-Qpcoiz-oii

dya-da dva-

donorum

divinorum quominus bona homini-

(B^^v^ovaai.
/3

bus efTunderent.
II .

.

Atvynatg t vtmo t &iov yi^^ttftevcav eU T dv^^MTra ive^yeaiav c^ dp-^iig.

Narratio eorum quae Deus adhominum inm inde ab i/iitio utililatem contulit.
,

AAA
icoc-ftov

aj)

ovTrep TovSe
,

t ^avapu-oviov
TrotKiAatf evip-

Ex quo hunc oplime temperalum mun-

iSt\fA.iov^yttaiy

t

dum

creavit

Deus

,

variis simul beneficiis

fiaiaig
TtiiiCj yJj

t

riftiTipctv 'fhKAvl^it (pva-tv 6 Troittfx.sv ftti
,

Tr^coTOV

ovTa
K^

'sri-uroittKe

naturam nostram cumulat. Et primo quidem eam quae non erat fecit, et forma-

^uuKaTTcav

erifjctiaev

t

^i^oSv

eh dv,

tam honoravit

,

pulveremque

in
;

hominis
et defor-

QpcoTTOv cpvaiv ftiTi^aXiv
Tft)

coq

r,&e\tiae

yJ.

naturam, prout voluit, converlit

SvaeiSil TrtiAa)
(1)

xaAAo?

oftov y^

4''/^*'^'

mi hito pulchritudinem simul animamque
illis

Sequentia cunct:i capitula opus constituunt prorsus diversuui ab scholiis de incaruatione Uoniini.

ianidiu

editis sancti Cyrilli

,

,

S.

CYRILLI ALEX. DE INCARNATIONE DOMINI CAP. I-III.
iSci)p>)ija.TO,
&(r)-&aA,</5/J'
.

33
^ctfi-zrpoTYirct
^

oculorum claritatem, vultus genarum laevitatem linguae flexibilitatem, sanguinis rivulos ad omnia
largitiis est.

t^

liilaritatem

,

,

yoLAinttg KX^BctporttTct

Kcti

TictgiMv Asio}Cj

T»T(t,

iCj

yAooTTng ci-MCtKcTnTct.

ctiy,ct-

corporisdiscurrenlesmembra etcongruam
,

T(^

o;;^fTOt)s f'5
,

awavTa t

TcoitctTOi

S^-

carni nervis alque cuti rigationem mini
slrantes. ossiiim duriliem, et inclusarum
Iiis

^iOVTctc, j1/.5Am

>u aadiictv

dTro^uidaY
j^ Siojj,ctTi,

(JctoKl

k^ yivpoig

j^opn^oSvras
.

o^uy

medullarum

utiiilatem et quotquot alia
,

avTiTwzinctv

k^

t

fv tolitois

a^OKiif^iYWV

in

haec,

humano animali \idere est. mentem dcdit ducem et
imbutam,
;

Et praeter
gubcrnatriscien-

ftviXcov To ')^(ict)Sii, }u t' ctAAa
dv(i(ico7riU'ii

oca tou
KVfiip-

'CuiH

to opa)/x^ov iyii' k^ -^pos
KCti

ceni, sapientia

artis

omnis

ToCrOlf^ VOUV iScOKiV y\yiftOVCt

tiaeque capacem

et

rationalem exhibuit lu-

v>nLo

.,

<JO(^'ict(;

TrAyipctXJai

,

Tsp^vns atsa.anq

team statuam

,

atque ad imaginem suam
;

Jca; o^f-Kjt*»? Ip-zirAMo-as, k^

Ao^ix.ov aTsiOiKiiCtV ii.

conformavit pulvereum simulacrum

im-

(^Wi TO TTHAlVOV aycl^^ltCt.
Kovct
'os-i^za QiiiKi

KCti

perativam vim liberum arbitrium
,

,

et

quid-

(^

yjtiKOv dv^^tavTct

to

vis fabricandi

potentiam inlellectuali im-

d(^f(^iKOV

Kdi CtCrOKpctTOPiKOV
VoiPCt

KCti ^HIJ,lOV(>-

mortalique animae concedens. IJeinde ho-

yiKOV

TVI

^yyjn

KCtt d-9-ctV(XTCi> Sceoy]-

minem beluarum

quadrupedum ac reptilium, aquatilium, et amphibiorum, et volalilium avium regem constituit. Ante haec aulem quoddam veluti iucundissi,

et

,

aci,iS/jOi7rC,0u>V
,

iirct (3a.(JiXict

ktyjvcov
VtlKTCOV
,

,

Kj

Ti'^ct-

KCti

ip-SrirCOV

.,

KCtl rtlACpi-

/3;u)v,

Kct,i

"^

dipoTTcpcjov 6pv'i-&cjoy i-^npo-

,

Tovr\Gi- TTOO H TOt/TWv caaatp nvct
'/^ctcnic^aTluj avft)6jv
/J.,du(;

•zrara^a

mum

cubiculum desuper exlendit caelum siderum amoenitales inserens, quae usum
simul delectalionemque praebent
oriri
;

cJ^irnviv ov^ctvoy, Aii,

d^ipu)Y ifKctrcf^ri^a,i

^iictv ri

Oftii

solem
et

Kcti

nP'-^ iV TTCt^iyjiVTCtC,- «AlOV Ti dviayiiv
i\ftipctq

iubens et occumbere, diesque
,

no;

x-sMvdct^;, r^ ^vi&tvi., kcu ttohIv

ctes efTicere

cursuque suo tempora meliri

^*'

vvKrctc;., Kctl

ra

Spiftui
lu

(^

p^ovov

fti-

lunam

mintri et augeri, suisque frequen-

r^ilv

(TiKiiYnv

(^divav

jjAri-S-fiv, i^ rctlg

tibus revolutionibus delectare pariler, et

TTVKVctlg [tiTct8o\ctli HSiiv
ftct'tvsiv

n

oftov

yCj

<7y\-

annuum circulum
natum

significare.

heic inferius substravit,

lam tellurem eique varium or-

kvkXoy

(^
,

cuictV(TiOv yiiv Si kciK^ 'oSOlKiXoV

TW«&5V VWitripSai
(JftOV

CtvT^ KO-

dedit, silvis, arvis, pralisque dis-

SiScOKiV

.

iU

C£A(TM Kj Xviict £j XiiftOHiiq

tinguens; montes in sublimitates curvans,
valles excavans
,

va?

^K^hctg-

oom KipTceactg
.

v,\\Oh

t^

campos supinos aequabiel

vctTrctq

KOiAdvctg

K^ iz-iS'ict li-jrTia lu icJotv fti<ju>
,,

lesque ostendens, fontesque de meditullio
scaturire iubens
,

Ttidct dei^cti, y^

Tnnyag rtva^At/^fiv

flumina perenniter di-

KiMvcjag
yCj

j^

Troraftovc; tos^sjv cfwctv^ct
offa yviv

scurrere, atque alia omnia quotquot ter-

r'

aAAa

KctXKoovi^a

K^ •&<*-

ram mareque exornant.
111.

AaTTav.
apj)ellm'erit

Cur hominem

y

.

i\ia

n

t

av^^fco^^ov Trpocjnyopdjcjiv

x\(l(imum.

ASift.
condidis,

Quum

sic

primum hominem
obruisset
,

OvTCO SnftrdpyiKjai t TrpwTOV av^pco-

set, et imaginis suae

honore auxissel

dona-

zov
T^tJ

,

y^

rij

iiKcvi riftvicjag
.

.

y^

rcc TrXvi^Qii

norumque copia

nomen
;

ei

Scapicov dTTOKXvcjaq
(plicjiCtx;

TiQncnv avru) ro

turae ipsius proprium imposuit

etenim

T^

ovofta- 'ASccft y: avrov n-^oa-

Adamum

quod vocabulum in Hebraeorum lingua pulverem significat.
nuncupavit
,

Yiycpdj(JiV TOVTO J\i
i^paiuov
(pcoVY\-

(^

^^ouv c/l>?Aoi
ixipi

tJ)

ftia q y^

ahrn
"^i

t

av-

Atque haec etiam erga hominem providen-

^ou)7rov KtiSiftov^ia-

'^'

iftiXXi roaov5

.

.

,

3i
T015 nya-^oli iYrpv^naiiv
,

S.

CYRILLI ALEXANDRINI
tia

koli

tooovtcov
fji.y\

fuit.
,

Nam

quia tantis bonis fruilurus

ap^uy dvnyopii-^n
T6)
7rXy)(iei
-r»

kcci

6a(TiAst/5, ivx
y^

erat

loltjuc

crealurarum princeps consti-

t Scofnwv V7ripua.i^v\aai^

tw

tutus erat et rcx, ne

donorum multiludine
fieret
,

v-^ii

riyif^QYicti iTrct^diii KccTacJKi^TrKjyi
.

lasciviens et principatus excelsitate elatus

T KrlcrctYT^

i^

jU.f^/V«>'

OK
Yy

T^ Tvpctvvi-

adversus creatorem petulans

maxi-

S©-" rtarsKj^xnTai ^hafinv
aOTora''»!»' G^fiKOi'
ot/^a»'« ^faoKTO. 5i'

r

•zjj-^Sitov

mumque
qui

ex hac veluti tyrannide detrimen-

r

o)?

duT^cfzorw c^c toZ
.

aAa^OFJ/aK

dvctfKctiuoq

6 aO^Oi T 0A«V TATpvTCtYli KCoKVLdV CtVTOV T oyKOV T (^povyif^ctTog., 'A^ajU. Trpoanyo-

tum caperet, more illius primi apostatae lamquam fulgur superbiae suae causa caelo excidit, necessario sapieas rerum omnium curator, tumorem ipsius mentis comprimens,

pdjdv

.,

"lYct
,

c/K T* «^ }^

-oiypocrnyopicti chyocov
7^ (p^<Tf&)?
;;^^oi}y

t

Adamum

appellavit, ut ex
et

nomi-

GvfyivcictY

Tas a^po^ftas

Aor^^

ne conditionem suam reputans,
,

naturae

yi^6jt.^j(^,

T

^po-j/ovoK

•zB-fo

primordia considerans parenlemque suum
se ipsum quidem cognosceret, adoraret aulem illum, qui tantum ei decorem ac speciosi-

o<r)9aA^t^ ^ici)fJ^o<i ..ictvTOv ftiv yvcapiQi
TT^oaKVYri
'j

pulverem prae oculis habens

,

T Toaat^TMV T

iVTr^iTriiav ctVTa

Kai

fji.iyctXo'iZei'uriici.v

^ci)py\(JafjBpov ctvTn

•TipcoTn

Trepi

av-apa);;ov eo«/^\7«

t

tjoimt."^

tatem donavit. Prima haec erga
factoris post
tit.

hominem

ToS

/t^

r

5njw.i8^^(ay ar^ovo/a* ot/Ta)?
'''5

creationem providentia extiinitio

^^/C"?

''''^

'^ctmp

y^ ictTpoi Kcti BiSa.}tj

Ila is

iam inde ab
et

ceu pater qui-

<JKCt,h@~>.,

KOCJ/U^ Ol^OV

lctT^iVUIV Kj Sl-

dam
et

et

medicus

magister, ornans simul

SaCJKCilV

avTOV T dpiTriV
T/

.^

SiiTiMtJiV.
7^ 5rA<$6pa5

sanans virtutemque docens, se gessit.
IV.

.

Aia

T yvvcuKct ox
iSny.iovpy)i(7i.

Cur mulierem ex
formaverit

viri latere

OvTcoi ctvTOY ^^TrKaaa^
ayopiv(ja.i, /SonGov
/3/OLi

.

^Tcag Trpou-

Postquam eum

ita

formaverat atque ap-

avTW

k^

azju,ipyoY k^

t

pellaverat, auxiliarem eidem et coopera-

xo/vwvov 'Sj^^^HiA.a iBy\ftiovpyn(Jiv
[AOYtig Si 7^ ^«5., COi iTs'

tricem vitaeque sodalem

ilico

fabricavit.

OVK 6k

C/KlivOV

^

Haud tamen
fecerat
,

ex sola terra, sicut in ipso
;

Xctft^avii Tas d(^op[x.ag t>?« J^OTAao-sw?

.,

materiam plasmalis sumpsit
viri costis

sed

(lAAa ^/av t 7rAd6pS)V o«j/vot/ Aa/Swv
Tai^TVi Kct^&a-s^ip TiYi

.

x^

unam

ex

capiens, atque hac ceu

KonwlSi

j^

&ijxeAico

2^y)(Ja/u&pQ^

.,

'duu

yvYOLiKiictv (^vaiY zjroifr
jtAovji

fundamenlo utens, femineam naturam composuil liaud sane maleriae pebasi et
:

^oCx' t^A«5 (tTTop/a,
:7-^o?

yap

avrci) /3«A»i
.

nuria, sola enim
rei

ei

voluntas ad cuiusvis

T oAwv
T^

Syif^ia^yiav
(3jitovo/'as

rifiKecjiv

aAA'

sv

crealionem sufficiebat, sed quia con-

(pt;(7f/

•S-£A>i<Tas

iY^diivcti
.,

r

cordiae vinculum naturae indere voluit.

<7t/VOf<TjtA0v.

CJi/TSiisi

;i^

TrapdSiKJov

k^ (py-

Horlum quoque

consevit,
,

eumque

plantis

To75 a^TOv KaTaKocjftil 7ravTO/o/?, k^ toD-

omnigenis exornavit

idque habitaculum
virtutis exer-

TOV

ivSP).iTyifta.

tco rtv&p(i'5r6) ;^^ap/^£Ta/.,
.

homini concessit, praebens illi
doris praeceptum imponens
certe perfacile.

OfOa)xct)5

ctvTW yvfA.YCfJiov dpiTn^
.

ivroAriv

citium, haud laboriosum neque nuilti su,

OVK

iTriTrOYov

«Js j-epHcrav /3fl«T05,

«AAa

sed modesto

ftaAa (TOKppovoDvTi paJ/av.
e
.

Aia

T/

vOjiAOv at^TS) Ti^^eiKev.

V. Cur ei legem constituerit.

UdvTcov

yap r
.

(ft/TWv

t

'Si^^Ssi^jov

Nam quum omnibus
eum
id
iussisset,

horti plantis vesci

KiXivGcti dTTOActveiv

evoi dTryiyiix/jtje tOju

unius guslum vetuit; neque
fecit,

/*£TaAH.N},/v oty;^' dsrXcioi

ov^e tovto "zn-

ipsum temere

sed ut

homo

au-

,,

DE ISCABXATIOXE DOMINI CAP.

III-VI.

35
t
ivct

ctorem suum agnosceret atque
,

instar iugi
;

'uTOiijKcoi^

aAA'

ivct

z.rfOTOiMXOTa yvoifiti-^^v}

cuiusdam legeni creatoris
sciret
,

iiaberet

utque

/"«, >u 'ctjcmip Tiva, i^vylv

t

vofMov
Log

t

se

quidem

in terra

regnare
sibi

,

sed ta-

JiijU.i8p^>i(TavT@->

,

yivaxjx.^

(2ct<7t"j

men

factorem suuni vicissim

dominari

Xivit

f/.iv

T
.

iv

yri

,

(ia.(ji\iviTctt
a.p^^^ira.i
it^
,^

vtto

praeesse et subiici, imperare et imperari,

'ZB-Xdactvrof

apx^i

'<^

Siecno^ei

ducere et duci. Sed
esl

et

alioquin congrua

H^ Sicjjji^iroLi,

wyuTcti
«

ayiTctf aAAwf
roli;

rationalibus legislatio: est

enim brulo-

Q

Ttj

7rpo(J!pop!Q~>

voi^o-dicjict
'icPitov

Aoyt-

rum proprium
autem
tilis

sine lege vivere.
illi

Mandatum
imposuit

x.oli-

aXiycov ycip

to voftcov Xijopiq
VOjttOV Ti-

circa

escam creator
enira

CiroAfTft/ScS^-

T Q

Z^ffli

(ipcoaiCOq

quia ah'us cuiusvis legis tunc fnisset inulatio.

3itx,iv olCto) 6 "ziroinTrii,
ftcov «

J^' r aWcov

vi-

Quid

ei

vetandum erat?

SiCii <a:^TT>i rnViKctvTct
pi'»

»f u

Num
quem

^

ne occideret? Atqui
caedes caderet.
si

nemo

erat, in

ctVTO) x^ d7ra,yopiuiiv i^iiv;

(povivaai-

Num
esset.

ne moechareid poterat,

aAA'
JM.M

ovx,

riv

6

toCto

'ss-ikjo/'.^©^-

«AAa
[A.r\

tur? Atqui ne

vellet

quidem

^ofxjcV(Ja.t;
fiv, yvvctix.og
Tct,

aKK' ovBi ^ovKnSiii olog
aAAns «k ovani- aAAa

quum

aha femina non

Num
ille

ne funiun-

Ti

rarelur? At cuius bona? Cuncla enim in
eius potestate erant. Erat igitur

KM^^cti-

Ttvoi;

avTov yap

riv

a.-ura,v-

Tcf dpfJtiJlilQ^ TOiVVv
»V TCO TOTl KatpO)
YOii
ovcjiv
..

Koafioc,

cyKilvQ.j
fX.0-

dus tempori suo conveniens, neque tan-

.

y^

OV f^ivOV Tolg

tummodo

ilHs qui

duo

soli erant,

verum

aAAa

Ka.i Tratdion;

apTf^iaiv

etiam pueris recenter natis idoneus.
VI.

<JVfJi.(ictiviov.

De Adami

exilio.
et

r'. n«^< T^ i^opiai

T 'A^ap.
,

Sed postquam invidia diaboh
ris

,

mulie(

'ETriiSn

Q (p-&ovw t^./3cA8

y^ yvvctt-

simphcitate errorem commisit,

nam-

KOi iVKoX'ict TMV
yciP
Si'
coi

aTTaTm iSi^aro
,

TavTnv
^poTipov

que hanc utpote debihorem fallens, primo per ipsam ceu persuadendo aptiorem
,

d^^aKcoTiPav (pivaKicjai
cog

,

auT«5,

TTi&avooTipai,

t

'ASaf^, 6 t^
)

Adamum

nostrae salutis hostis circumve-

nitiTipai

(pv(Jia>i

aKaGrco^ iTroKiipKncJiv
Tra^iSiicjii
,
,

nit) pulsus ilico paradiso fuit, et

ad conest, su-

oJ^i^Kn^n

ftlv

iv^vi f

£;

^pog
x^ J^

naturalem suam terram dimissus
dori. labori,
luti

r uvyyivn ynv
zs-ovco

ijrapi'Mifji,^^n

l^PcoTi

aerumnaeque deditus, ac ve,

£j

TaKamoopici avyKKnpcoQm,

freno

quodam

agriculturae hibore

oiov Tivi
•deicz Kj

aliorumque vitae malorum perpessione constrictus.

Quia enim illam labore omni ac

Su-diii.
TTov

^aAivw T« ynnovict y^ KaKOTsrar aKKaii t /3;8 Trovnpian "©^^'Q.i ^ap T a^ovov c/Kitvnv x} ttAu'^ionv
,

dolore liberam vitam non

cum

grato animo

ovK iViyKoov ivhcofjLOVcoi

T>J

Jy-

tulerat, calamilate deinceps imphcitus fuit,

(Jnftipin

avrivyvvTat

.

'iva
,

r dTro

t^ iCnfte-

ut conlractum prosperilate

morbum,
,

labo-

piai (piooftivnv vicjov

Sia t zsivcov aTro-

ribus depelleret.

Tum

etiam morle peccati
et

<JKdjd<JnTai. LiaKi^uiTTii Si v^
Spofjcov T^ dfJcapTiai o

cursum legisiator interrupit ipsam instar clementiae intulit.
transgressioni
tor
,

poenam

vOf^o^iTni,

^avaTU) t JCj avrnv

Quum enim
in

SfiKvvcji
Tri

T

Tifjccopiav

^iKavQ^coTriav

W^

"yi

mortem

decrevisset legisla-

©^a/3a(Tf<

YOfji,o^iTCOv <jutJi'Cdj^i

Qava-

factus vero transgressor incurrisset,

homo
ille

eam

poenam
poena

operam

dedit ut

TOK, .©^^/SaS 3 VTTO T Tiftco^iav OKiivnv iyiviTQ, o]KovofJi'ii tOju Tiftco^iav acoTn^iav

in

salutem vergeret. Naraque hoc
,

animal mors dissolvit
sistit,

malitiae actionem

laboribus subtrahit, sudoribus libe-

^dva'^oi^- Sfs-KvH "^ TOVTO to ^'coov TOi, r^ TraliH fjiiv t t^ Trovn^iai Cii^ynav, aTraKKdTTn q Trivcov , k} Id^coTiov iKdj^i^ol ,Kv7rai Kj (ppovTi^a? iKavvn, TiKoi Tolg

rat, doloribus curisque eripit, finem cor-

,

,

,

36

S.

CYRILLI ALEXANDRINl
(pt-

T

(Ja)[Ma,TOi

SiSwai iz-a^i<yr ToaxvTri

poris iinpoiiit j)assioiiibus. Tanla

AaK-^pwTT/a T

Tina)p'ia,Y c/Ki^ctaiv o Kij^iTr^i.

clcmentia
VII.

nimirum poenam tcmpcravit iudex!
ingrati homines fuerint
,

Quam
nihil

J£^

-7?

T

•5f0t>

X«5ejW.0V(a?.

et

quam providus Deus

narratur.

"AAA' ov^h
vo?

cnTii^diV TO a\atiA<^ov yi|W.fi^ocri

Sed

indc genus hominuni ingrauliHtatis:

T

dv^pcoTTcov dTTOOYaTO'

j

afKii)-

tum perccpit
nialeficiis

immo

et peioribus
est.

ftOavVctig

(^

iVipyiTYW

>1jU.e(.vJ,a70*

fJ-St)?

benefactorem remuneratus

^ap
Kj

«5fA(po;cTOV(a. roAjitaTctj, k^ (p-&ovo5,

Stalim enim fraternae caedis facinus, invidia
,

'dft/Jos, ax.oKttaicn re
?i^

x.aj k^

ctfJsA^j/Mai

.,

tt5j;c5jai,

rtAA«Ao(pov(a(,
}Cj

t

£tAAoT^/&)K

iniuriae,

mendacium, intemperanlia, lu.vuriae, mutuae occisiones, aiicnae rei ract alia

dp^sTCLyct)
dfJt-ctpTtct

..

T

aAAa

offa £/SA(iffTiiiTev «
oi/Tt()5

pinae,

huiusinodi (juae pcccatum pe-

KctKa.

AAA' ojj?

o

ttooi-

perit mala. Sed ne sic

quidcm quam

for-

T«5 »y SiiTrKctaiY aTrnyopi^aiv <pvaiv ao(pcoq

maverat

abiecit

Deus naluram: sed varia
finem usus est, medens

Q etVTO
.,

lCj

i^^pj^COq iTihiaiV
:

.,

lct^^iVCOY

,

sapientia ad

eum

fhTi/J^
Ko\d(^cov

iyKctKcoY
.

iian^ovji^oi to

Siov.,

sciHcet, increpans, incusans, ad oflicium

avitQaXiiicoY

aTreiKcov ,i7rc'.yci>v

f

rt5T:-<A)iy,

erudicns, consiha suggerens, comminans,

(Jl-ir

Trovt^povi

,

<fiipxvciv GJjtr afct,

minas ipsas

in

&QVi

.,

(^
"T

T
Q

/ASV

CtKa>C/ipiiTTi«)V

T 3

[tiTct,.,

niens, bonos munerans, et

rem conferens, malos puahum quidem

TI^Qik,

^!^''^«

A^ T

•).£»««

Sj3^au)(^C0Y

laude ornans

,

Kj canv&yipct Tvt (^van

^Tnpci^v., 'fkiKKvCpoy
G^tT ipyaTCtq T^

rens, alium arca hgnea

ahum de mundo transfecum genere salter-

T

yViY., SjS-^^diiptOY vSclTl

vans, el naturae scintillani conservans;

^rovMfllas, ai/^wy at;6i5 -o

dv^^coTnvOY yiKOivdi lctTpiiag

ram

diluvio obruens, et nequitiae opera-

y@o,

ftieiKaig

Tiftcopictii

tores aquis praefocans; mulliplicans rursus

7roiiju:l[joi.j

TToK^g dcnjBiictii av^coaag ttv^i
.

humanum

genus, singularibus poenis ge-

KOLTCt(pK'iyCOY OvpctViCO

(^
,

aVV CtVTolg

[tiV

nerales medelas faciens, civitates sceleri-

oiKovvTd.,
7J

T-

aaifiiiai; ov koivcovovvto,,

bus deditas igne exurens

caelesti

;

virum

Ti[>(.copiot,i
Cii

sA<s6.9-fpS)v

iviTnpiaiq dtopov.,

illarum quidem incolam, sed scelerum mi-

/UyjQ-j,

Kaipco viTOv y^atA^Cp f^o(,

av-

nime participem, poenae eripiens: annuos
proventus suppeditans imbrcm opportune
,

^COY dppYiTCOi

TK vjapd T dvipco^cov KaTCtauipftaTa, KctPTrZv
KiKivcoY
1

(BaKKo/vSfjct

dcp-^oviai;

largiens, augens arcano

modo

iacta

ab ho-

(Bpunv

Ta Sivopa OK
.,

Ki[t'co

^aiBivcoy
.,

minibus semina, fructuum ubertate arbores luxuriare iubens,

Csv

ovSiv

T^
}c<

iv^QrYiag dxpiKn^QiVTag
TrdKiv

fame aiiquando eru-

vcani iTrdyccY

TavTag iKavvcov
csir

diens ilios quos abundanlia non iuverat

'/^aKaa:pivSovcov Tug t^ Kcorii d(pop[tdi, vi(^iaiv dx.^tdo(i

morbos
lens
;

inmillens

,

atque hos rursus depel;

T mAiok A^inrTuov
.,

tCj

Ka^Kv-

grandine verberans vitae subsidia

TTOVi Sfc^(pSiipCOV

ViVCOY a!;.^!?
.,

.

J^ TCl

locustarum nimbis solem obscurans, frugesque corrumpens favens ilcrum
; ,

Trnpk [tiTa^aKKcov

d^

t ivai^nav dya-

et

mo-

^naavTai ovk
}Cj

icov, (^ toi/tois (paivijjajyo?,
tCj

lestias avertcns, religiosos

homincs non de,

(piKiKWi S^Kiyo/j^{Q~>,

Jlict

tovtcoy

serens

,

his etiam

apparens

amice collo-

7rpoan[taivct)Y
' .

Ta [tiKKovTa.
n

quens, perque hos futura portendens.

«

Oti cpiKav^BpcoTnag yc[tH
o/av^dpcaTrnaig.

t

•S^fS

VIII.

Quotl

summam

demonstrat

clementiam incarnatio Dei.
ctAAa tu [tvoiKovopciaq

Eir"«o>i
pict,
TCj

Q

TauTa,

jt^

t'

Postquam ^cro tum haec tum

alia in-

^vaSinynTO, Tnq

•9'£(as

numera vixque

efiabilia di\inae

providcn-

,

a

DE ISCARXATIO.VE DOMIM CAP. VII-IX.
tiae

37
,

genera

.

paucis oppido profuerunl

,

re-

ii^n, oAiynf f^sy idpycTnaey

o/ 3
.,

XOiTroi

liqui auteni

homines insanabiles permane-

T dvdpcoTrcov
TOTi TO

rtv«;c«f «S J/s;c«kto

rcTi

Syi

bant, tunc
bile

demum magnum
fuit
,

atque ineffa-

fjiiya. Kctt

appWTOy yiviTai tm?

ol-

peractum

incarnationis mysteriuni.
rei
ille,

x.oyofj,'ia.i

i^vaTri&toy ctvTOi
,

yap

x6y(Q~>
7J xt/..

Ipsum enim Dei Verbum creatae auctor, immensus

universae
incircuni-

Tov -diov
crsfflj,

6

^«jM.ioup') 05
.

ccsracr«e

rtj^a)flMT@~>
.

duript'y^a,7rT@^
Trif t^coHi,

6

scriptus, immutabilis, vitae fons,

lumen
na-

de

luraine

,

viva patris imago

,

splendor

dyaWoicorQ^ T (pcoTOi (p'j)f,
vzs-oiTTda-icoi
?^afji.j2a.yn
Tri
,

n
K

-ZtrviyYi

to Sk
..

^itxya,
7^

Tou TraTeoi itKcov
.

gloriae, figura substantiae,

humanam
,

TO d.Tra.vyai^A.a
,

So^ing

^aoanTtip

-^

turam adsumpsit
filio

,

propriamque imaginem
statuam a
,

T'fiy

dv&pca7ritav (^vaiv dva-

peccato corruptam instauravit
iniquilatis

tCj

tyiv 0'iH.iiav
,,

iiKova yiouronl
tcj

antiquatam renovavit

et

dfJi.apTia ija.^^apil(jav

priore pulchrioi-em ostendit, haud iam ex
terra
,

T

V7T0

T vlov
H^

T^

'2sovyip'iai

'us

t dySs^ayTa aKaM%'iVT

ut ohin

,

eam formans sed ipsemet
,

dvayiol,
aiy
.

t

'ss^coth
yyi(i

^at^i^ipov J^iiicwtArdXai to^vtov Sn-

in se recipiens:

haud sane divinam natu,

ov>c

d^uso
.

w5

humanam convertens sed divinae humanam copulans. Manens enim quod erat id quod non erat suscepit. Quam rem
ram
in
,

fii^pyyi(jag

aAA' avTOi x.aTaSi^d/L^j\^i]i

ov T &iiav fv(Tlv
Xcoy
,

dv^pcOTriiav fJLiraCadv-3pct>7Titav
.,

dkXa

r^

^iia t
riv

awudriv

nos docet beatus Paulus clamans
senlite in vobis

:

«

hoc

^[as* viiycov
y^

yap
TOilTO

iKajBiV b

ovic

quod

et in Christo lesu

TOVTO

tifiai
"

SidadKs^i

fcaKapioi;

Uav..

qui

quum

in

forma Dei

esset

,

non rapinam
servi acci-

Aoe ^Ocbv
'itj

(ppOVll(J-^Lt>
.

bv V[/iY

Philip.

II.

arbilratus est esse se aequalem Deo, sed

cv Xpi(7To}
,

'l»(Jo'v

Oi

cv

l^i^op^pri

d'io'v
ej-

semel ipsum exinanivit formam
,

V7rdp)^ci)v

ov'^' dp7Taf[A.ov

nyvKJaTo to
c/K.ivco<ji
.,

Unde patet, Dei formam in eo quod erat manenlem, servi formam sumpsisse. Formam autem appellat non id tanlummodo hominis quod apparet sed totam
piensi »
,

yat i(ja •&JS),
(^yiv

aAA' iavTOv
odv

.

f/.op-

SovAa Ka^coy c^
f4.0P!:pr\
,

ivZnXov

w?

«

t

•&e«

fcivhGa

b

«v, sAa/Ss t dovKa

f.(.OP(pi'iy

fji,os;pyiy

q KaAil ov to (paivo/u^uoy
.^

prorsus hominis naturam.

Nam

sicuti

Dei

fji-ovov

T

dv-^pcoixrov

forma, substantiam Dei significat (de cetero enim sine specie Deus est et sine figura, nemoque
nisi forte delirans, diceret

Qpct)7rii (tixJiy
(fn
.

coauip

aAAa -sracray t dvydp « t ^iov fjuop(jyifcaiyii
,
.,

T ^iov T ovaiav
To •&eiov
ii^iYi
fJLYi

ayaoiov
k^
ot/Jf»5
.

"j^a^

J^

(xcr;^^«jM.aT(s-o»'
:

Deum formam habere, et membrorum distictionem, quum sit incorporeus ac simplex
)
;

av

Q^^7;aicov
.

y.Gp(pYiv '^X^iv
(^

y^

fji.ikct)v

^jcLipiQiv
Yl

T dabOfhaTOv
jMOfCpH
.

davy^i-

ila ser\i
,

forma non hoc quod cer-

TOV

.

OVTCt)f

T SovKa
.

OV TO OpOO-

nitur
strat

soium

sed totani hominis

demon-

/uRpov TOL/TO fjcoyov
^pco-srii SiiKoi

rtAAa 7ra<Jay tov dy-

naturam.

T ovaiav.
T^

IX. Reprehensio haereticae pravitatis.

&'. "Ehiyxoi
TlVii Q

T

aioiTiKcoy d(7i^iiag.

Nonnulh
tientes,
ritatis

reclae religioni contraria senapostolicis dictis nituntur vc-

T

TflVavTia (ppovovVTCt^y 7^ ivpYIToii

dum

(Ji^iiag^ i-MiiSYI Tolg duJOTOAiKoli
TriipcovTj.i

et

dogmata vulnerare, Arius quidem Eunomius inanimem hominem a Deo

KaTaTO^iviiv rtAn9s/a? Ta ooyfji.iv

[A.aTa. 'ApiiQ^

yJj

Evvofi.i©-'

a^'^?:^''

Verbo adsumptum adfirmant: ApoUinaris autem animatum quidem sed mente ex(1)

dv^d^cDTsrov dviiAyicp-dai Tra^d

t &iov Ao3
III.

ys

^.fii(2aiOV[^ivoi

^

i

'.

.

'ATroAivae-fO?
Seript.
vet.

Sic plane ia tertio decirao ex

Arianorum

fragnientis

,

quae nos edidimus

T.

part. 2. p. 228, ubi videsis in adnot. alia testiraonia.

38

S.

CYRILLI ALEXANDRINI
ti
rC;

'iulvxov, vou Q Wipy^i^ivov ^ ovx. olJ o vowv T civ3pci)7ri'>a.v -^vyiyw MctpKicov 3

pertem, qui de hiimana anima quid aestimet ncsrio. Marcion vero acManes, et reliqua
illa im|)ietatis

MaLvu

.

K}

i\

XoiTTVt T^ a(75/3el*?

OKim
t^
.

(Tuf/,-

factio

,

universum in-

u.opja. TO 7J oi;coK&jt*ia5 (XTrav o/aoD d^vH-

carnationispessumdant myslerium.Hiineffabilem sanctae Virginis conceptum gravi-

ra; jnurMS^ov h^ t

jm-sv

appHTOv
joj

a^/as
i^v^dov
cf[i

TraaQiva aukhD-^^v ti

Kvt^iiv

ditatemquc

,

fabulam ac simulamenlum ar-

£?vai £j •arAao-jU.a vO|M.i(^i<ac tpavTaaia
<r«jU.aTO?

bitrantur: corporis
slica

aulem specie phantaapparuisse.

T v^fSTnra
.

(TuyKa.\u(pByivcti

J^r

vclatam divinilatem diclilant, atque
apostolicorum verborum

yopivHai

^

TOVTCp rS) rpoTra) rois cixG^wavacpavMvai.
Avctyicctiov

hoc

modo hominibus homincm
est igitur

5ro(5 av-dpcoTrov

Necesse

a5roroA»;cS)v lmtSjv (Ta(pH t Siavoia^ .5x^91j-Mffai
(p«(T/v

perspicuumsensumsistereorthodoxis.nem« qui quum in forma Dei esset non rapinam arbitratus est esse se aequalem Deo, sed semel ipsum exinanivil, formam servi

Tolg

Et/fff/BscTiy,
.

0?

cu/

jM.op^>i

^iou

pe

,

VTrapycov

ov^' dB7rctyy.ov nynuctTo

To eTvai ?cTa &£&),

aAA
.

ictuTOV ofcivuxjiv

jaop^iiv J^ouAh Aa.fiwv

c*

of^otcofA,ctTi

dv-

accipiens, in simiHtudinem
ctus, et habitu inventus ut

hominum
»

fa-

dpcloTTCov '^oi.t.ivQ^. Kj ay^yii^ctTt ii/pi^ili
o)i

homo.

Verba

av&pco-uioi- Tciurct

r

7rponpy\ftivcov
.

0.1-

haec praedictorum unusquisque haeretico-

piTiKwv iKct^Q^ o\KiiouiA.iv^

T

/35fAv-

pow

5o7jt*(xr<wv xarac7>t(j0ci(.^</
fji^iv

ro

•4.£t)5®-'.

rum ad suum sensum trahens detestandorum dogmatum fabricat falsitatem. Arius
,

"hpHlQ^
xj 01

£) Euv6y..iog i^

'ATToAivapi'^

quidem,
et

et

Eunomius

,

atque ApoUinaris,

v^ TovTng., T T SouAh fjiopprw }Cj to (jyjnfLct Yj to <3jM.o(Wjt*a rou «v-9pc«)7r«., T^i
Y\fJL.iTipcti
(^ucsicoc,

horum

similes, servi

forma

et

habitu

et similitudine horainis,

externam naturae

(^aivofd^ov '^

ay^i^atviiv
i^a-

nostrae speciem denotari praedicant: qui

Sjsl-yOCiUOVTl^- ol Jli

fJl,U<7a^C0Ti^ai

autem

detestabilioris
et

adhuc agminis sunt,

Aayyl^

,

to (jyjifA.a ical ro ofjcotcofta iti
Kj

habilum

similitudinem ad

umbram quan-

aKiav Ttva

iiKova

k^ (^avTa<r'tav acofA,aTi

dam

et

imaginem, ac phantasiam corpori

ioiKU~iav Kaft^avovTii.
'Epftyivi'ia

similem, sententia sua trahunt.
c*/

i

.

T

0?

jMopjpji

^iov

X. Interpretatio verborum
in

«

qui

quum

Phiiip.

II.

c.

u^urapxcoY.

*

forma Dei

esset. »

cI)pfvoSAa^Mav 3

t

dfttpoTi^cov

©^^ySouAa

Nos itaquo utriusque
confestim refutabimus.

factionis

vesaniam

ri;ca y^fxilg SiiAiy^Oftiv fA.op<py\¥

-^t)

Nam formam servi,

T

oi^fl-jav

,

coi

dTTiSil^aftiv
y\

..

7rpo(Tayopiu<l

substantiam, ut iam demonstravimus, servi appellat.

T SouAn' ii y) T diov [^op^pyi t oi^crlav 5mAoT t Biov ivSy\Aov wg yCj r SovAa, T* otJcTias 65-1 T dot;A8 (7y\fA.aVTiK-l\' ro Q o/
.

Nam

si

Dei forma substantiam

i\

Dei significat, patet servi quoque formam,
servi substantiam significare.
in simililudinem

Verba autem
naturae

OftoicoftaTi

r

dv^pcoTra '^o/Jy/joq.. y^
wc,

axncoc,

hominis factus, et habitu

ftaTt ivpi^iic,
(^ucsiu)^

av-&^(war^,

ot;;:^;

7^

inventus ut

homo, non tamquam
,

ovbftaTct Ti-ditKiv
ci/ipyi'tai- i-s^nBn
y\f*.iTipav

d7r6(7T0\(Q^

vocabula apostolus posuit sed operationis.

dAAa

T^

yap

6

SiazroTng

Nam

quia Christus dominus nostram ha-

Xpi5"o«

T

\x^^

cpiicTJV,

r

y\f/,iTid7r<u.(jt\i

bens naturam, haud tamen nostram in se
recepit malitiam, sed

pav ov KaTiBi^aTO 7rovǤjav., aAA'
•is. Liii.
9.

omni peccato

caruit,

iAiuSi^og.
f.tiav

ux;

6 •^^ocp«r«5

/SoS *, ori avo-

ut propheta clamat,

nempe

qui

inicjuila-

ovK eVoiwcTfv.
auTOu-

ot;3f ivpi^y\
x^ 6 r^ ipyifin

BoAog cv
7roA(r«5
'iSi 6

tem non
ore eius
;

fecit.

nec inventus est dolus in
ecce agnus, qui

tS) s-op.ar(

nec non descrti incola lohan:

loh. 1.29.

iMdvvng

a-ufA,iu,apTu^il

Aiycov

'

,

dy,-

nes contestatur dicens

.

BE INCARNATIONE DOMINI CAP

X.
rsi-

39
/

mundi peccatum

tollit

;

idcirco beatus Pau-

\

'

lus, in similitudinem

hominis faclum ip,

sum
ut

necessario diiit

et

habitu inventum

T Koo-^a T af^o-pTiav fjntxapi@o naCA@.j cc OjXoio)[^a.Ti (Iv-^pco^i^ ctvrOY dva.yKa.'ici)q 2^« ^«c3^, k^ a^yijj.a.Ti
V05

./

BLtpav

W

<

I

t

hominem, prava omni hominum operatione alienum. Propterea abbi quoque aiebat: « nam quod impossibile erat legi, in quo per carnera infirmabatur, Deus filium suum mittens in similitudinem carnis
peccali, et pro peccato,

ivpi-&riYct.i iog

av-^puiTrov

.

7'

7rovv\oa.i Cfip-

yaa.c,
y^

fp dv&paiArcav d.7rr\\Ka.yy,iY0V Sio iTipci)-&i iMyi' ' TO yccp dSuvocTov rov
c*
0)

vcpcki

^c^Siv^l Sict T^ aapKOc,
7rifJi..^ctg
. .

.

6

Qiog

T io.vrZ
iKoivi
fA.a.

viov

cv opcoictijjcaTi

aapKctT--

damnavitin carne
impleretur

KOi uuapTia.i

Kcti

Trept

aftapTiaq

.

peccatum; ut
in nobis, qui

iustificatio legis

non secundum carnera am-

bulamus sed secundura spirilum. » Animadvertite quoraodo per haec illorum solvit obscuritatera. Deus, inquit, filium suura raittens
nis peccati
:

T dfJi-asTiav cn aapKi , iva. to SiKcticoT Yopcii ^An^c«)-&« cn t][iiv Toig pCY\ y!^ aa^Ka t^Tra.riaiv «AAa k^ Trvivfta ( ).
,
1

'OpciTi

TTaig

Sia tovtcov
•&soe, tpnai

.,

c/Kf'ivci>v

Xvet

T daacpnav. 'O
7Sift..^ai

^

r

iocvTii vlov

in similitudinera car,

cv

Oftoiu)fA,at.Ti
.

aapKOi dftapTidciaapKog

non

simpliciler dixit
,

in si-

ov)(J dTrXco^ ilTiiv

CY oftoiccfiaTi

railitudinem carnis

nempe

ul

impiorum
;

S^Xvcdv T dai^Z)v doyfjcarcdv t ^Xaapnfxiav TrpoiivcdaKn

dogmatum blasphemiam
omnia prae^idet

dissiparet

elenim

yap airavTa
c*

«

^api^ r

gratia Spiritus; sed in si,

zavivi^aT^
ayig

.

rtAA

OfJcoicofjuaTi

aapKog

militudinem carnis peccati

ut intelliga-

ha. ftaicofj&f ij ro Ofjioicofta, J/a tq 7ra-

mus, vocabulum
caruit.

«

similitudo » ab eo po-

Uf^apTiag aTs-nWcf^i^-dai

(^

y\ftiTipov

situm, quia peccato orani Servator nosler

avornpa. Ti^nKiv av-dpco^zsQ.j yap "^o-

dum

Homo enim natura faclus, secunpeccatum factus est homo. Ideo in sidamnavit
in car-

M^og T

(^vaiv

'

12)

,

K^ T dfJta^Tiav yifoviv
aaoKog
dfjcap-

avSpci)7rog- Sto cn Ofji.oto)fMa.Tt

railitudine carnis peccati

Tiag KaTiKetyi

ry.v dfJCcLPTiav c*

t« aaoKf
,

ne peccatum: humanam quidem naturam adsumens, attaraen tyranni hominum peccati iugum non subiens sed huius omnem
,

dv(ipct)7iiictv [tiv (tivaiv

dvctAct^m

7^

q tv-

payvovani; cv rolg dv-dpwTroig

ifJi^ctPTiag

r
u)g

^vyoY

/*H

S-^d/.^{^

.

aAAa rraaav
..

Tctv.

dominalum respuens, deraonstransque
ri

fie-

Ttii dTrohpi-i^ai

T ^icmoTiiav

rC^

Sii^ag

posse ut in huraana natura peccati tela

Jt^KaTOv

ci/

dvSpcoijrilqi, i^vaa

t

t^ dfjcap-

vitemus. Sic damnavit in carne peccatum,
debilitatem eiusdem coarguens
,

Tixi '^'^tyiyitxkti 3iAa)v ovrcog KaTiKi^ivi

tjranni-

r

UfjcapTiav cv

tyi

aaoKt

..

to da'&ivii avj^

dem

cohibens

,

atque

ita

ad victoriam ho-

TI1?

ihiy^aq

.

K^

T Tvpavvi^ct 'aautraq,

mines erudiens. Ideo addidit beatus Paulus: ut iustificatio iegis impleretur in no-

YiKa.v ovTCO g5u- dY^pio-srovq

JiJa^a^' J;o
.

STTn^a^
Ka.iCi)fA,a

fJiaKdpiOc
vcfjca

naSAo?

'ivct

to Sito;^

non secundum carnem ambulamus sed secundum spiritum. Ergo fuimus iubis, qui
stificati
,

Tov

^rAnpco^Syi

cii

y\fjciy
.

«•M

y^ adpKa t vofta 'S^TraTOvaiv
Trvivftct,-

rtAAa

peccato in carne damnato.

Damin si-

K^

OvK^iy iSiKaici)^t\jtj^u

.

T^ dftap-

navit autera in carne peccatum,

cum

militudinem carnis peccati Servator noster
factus est
;

Tiag ct aapKi KaTaKe.fdiia»i- KaTiKPivs q ct/ aapKi T dftaoTictv cu oftoicjOftaTi actp.

humanam quidem naturam
ei

adpec-

KOi dfJcapTiag "^o/uSfj!^
Tipoi' T
fjciv

acoTVip

«jm.j..

suraens, rainirae tamen dominans

dv^pcoTriiav (pvaiv

dvaXa^cov
ftn

calum

adraittens. Sic divus Paulus verbis

T Q 7rdKai TavTnc, Sicwo^isaay
Si^d/J^og dftapTiav. Ovrcog
6

Kara-

paucis universum haereticorum
(1)

agmen pro-

&iauiai(^

(2)

Legesis Cyrilluni in comraentariis suis ad hunc Pauli locum apud nos. Haud scio an heic interponenda sit negativa particula oC, non.

.

,

40
UctvAOi
iv

S.

CVRILLI

ALEXANDRIM
fligavit; Arii utique el Eiinomii

6\'tyoii pwjw.ac7/y
.

a-zirct.v

t t

a.loitCj

insaniam
initio
:

TiKUV To 5-;(p©^ JisAvfffv
E'Jvo|Li/a

Api'iOii
tyi

fdv

refutans praedictorum

r

f/.a.i'ia.\

eAs^j.^a?, iv

^t-ooei-

hoc enim
slo lesu
,

senlite in

verborum vobis quod et
est csse

in Chri,

Piifx.ivav py)f^aTCOv

asxV
}^ iv

'^'^^'^°

7*^? (JgovsiI«(TOt>
.

qui (|uum in forma Dei esset
se

non

(T-&W iV ClUY
/top?{j 6sS

,

XjSir^
ot/;t

05 sV

rapinam arbilratus
servi accipiens.

aequalem
,

t/7rap;:(,<«>v

"P^rafjttov

«^«-

Deo, sed semet ipsum exinanivit

formam
forma
esset.

aaro

to £ivct( jca^&fS),

«AA
ov

iavTOv o«s-

Non

enini dixit, in
in

vaxje [^opipnv J^ovXa
iv ju.op;p»

Xa^cov

ja^

il-sav

Dei factus, scd

quum

forma Dei

&iov ^o/utifiQ^.,

aKX
v\

iv [*op<p^

Neque item
est

GeoD v7rapxo)v ov^i i^Triv

ovx

ci.pTrayfjLOv

nyv^aaTO to ilvai laa lavTco,
Ao(«
TO)
>i

lca

dfy'i-

aut
xit

non rapinam arbitratus esse se aequalem sibimet aut angelis, aequalem creaturae, sed aequalem didixit:
patri qui se genuerat
,

laa

T)j siT't(jei

.

aAA
.

Jaa 'h» dia>
dvap-^o)
.

Deo

patri ininfinito

•zirttTp(\

Tw
fjiiv

'^vvidavTi

tco

a'^vv'nTC^.T(i)aTii9avTCf.,T'u)TO?'Oov^iarroTy].

quam absque principio, ingenito, rerum omnium domino.

"hpnoi

ovv

yJj

EvvofJ^iog

i

l^X'^'

Arius igitur atque Eunomius validam
hinc pertulerunt impietatis suae redargu-

pov evT£i;-&«K iS'ipavT0 t^

olx,i'iai dcrij3i'iag

T
•£}

5Ajr;:^ov

y^
0(

1aS'ihK\.oc, q
Ttts Zilc,
-r-

k^

Ma^xgAAo?
ISiQ-

tionem: insuperque Sabellius

et

Marcellus

<5aTE<vos

v-osoTaaai d^vov-

atque Photinus, qui negant tres hypostases, et deitatis

fAivoi.TJ) Tccg

&soT>iT05

avyyjovT-g

confundunt proprietates

,

TMTtts

,

ivTiv^iv

/3Att(7:fH|M.ot}vTSS iK.iy)(^ov-

hiuc blaspliemi coarguuntur. Alius estenim

Tai- iTipog yccp y^
(pij

r VTrodTaaiv
,

o

iv fiop-

secundum hypostasim
alius rursus qui

ille

qui in forma Dei

-Qiov

C^zs-up^x^oov

;t}

iTtpQ-' ofiilvog ov
;raA(v
6
fA,y\

erat, et alius ille cuius in

forma erat:

et

iv

«opcpw v-ziya^x^'

'''^

aAA@o

rapinam non arbitrabatur
et alius ille cui est sibi

dpwayfMV
rip-sjaaiv

Y\yiaafA.ivoc,

to iivai icra Qia)

esse se

aequalem Deo,

jrap' OKilvov ov

laog v-Trapyji..

dKK' ovy^
6

aequalis, sed
illo

non
qiii

aequalilatem

cum
no-

t

'^po<i

avT^v laoT>]Ta. Upog Ss

rapuit.

Praeterea

ille

etiam

falsi

TOvToii
ftiv Tipo

y^

6 .^/jScavv[Ji.oi

riaOAo?^^).

t

minis Paulus,

Servatoris ante saecula
,

alcvycov yirv>\aiv

t acjOT^p^ dp-

generationemnegavit iiidaicam sentenliam
fovens, et de Virgine

vovf^iVlQ.^. h^aiy.o) Jn !ifp.^«|U.svo5 (fpovitfjtaTi.
iCj

tantummodo natum

r

c/n Tra^^eva fA,ovlw of^oXoytJov^

confessus est, ex his ipsis verbis dignam impietate sua capit ignominiam. Docetur

&K ^j

avTm
T

TOVTCov Kuycov

.

t

rf^»av t^

da-Qsiaq aia-yjjvlw Ka^-viovTaf SiSda-^iTai

enim hinc

a

divo Paulo et Dei
,

Verbum
,

^a^
ffttv,

VTTO
y^

•3-f/a

riat/Aa

t KafBovTa

-Biov

quod

siiscepit

et

humanam

susceplam naet

Ao^cv.

T

dv-dpMTTiiav ipvaiv t Aw3-5s7fj-o^^^nv

turam,
in fine
ser\i

et

praecxistentem Dei formam

T nr^QVTra^x^aav
TiKa T

t diov

.

Jtj

saeculorum adsumptam ab eadem

iv TO)

alcDvccv TT^oaK-fiCpQilaav d-ir^
ju.o^<pHv.

formam. Docetur pariler Apollinaris
esl

oy.iivnii

T SovKn

AiJd(7;c£Tai q Tray^
Evvoju,((i)„
iiq

cum ArioatqueEunomio, quodnequaquam
Deus Verbum, quod
immutabile, incar-

A«v
fflS

ATroKivapiOi avv
ot;;^^'

h^nco

•&£05 Ar'^05 o

ap^TTOj,

aa^-

nem

xo? cpvaiv

e^da». aAAa t n/ASTspav dvaT «wsTJpav
?~^ar|t*aTfty(TaT0
.

Aa/3&)v «(7/ttv,

awTnpiav. 'A^TnSn^afi.iv j f/.iv f/,op<^y\v SovKh t toD
.

cT/

6)v

iioviKa-

immutatum, sed quod nostra substantia adsumpta salutem noslram sit operatum. Porro superius dictis demonstravimus, formam servi appellatam esse
fuerit

dv^pcoTrii TT^oa«
i/.op:pt\

hominis naturam.
substantia Dei
(

Nam

ayop^ofJLivluj ovaiav h
(1} (2)

yap

tov

caret

est si forma Dei enim revera forma
,

In hoc et sefjueiite opusctiio nullum liacreticum recentiorem F.unomio nomjnat Cvrillus.
luteiligit

Paulum samosateusem.

,

DE IXCARNATIOSE DOMIXI CAP. X.
et quavis specie Deus, qui est simplex, in-

41

Ssov
Kj

,.

ov(7ict

Tov •&£ou, dy^op^ccTOv yctp
rJ,

compositus,

et

omni
Ser\i
est

figura destitutus) se-

ayjicTsov TO -Sj/ov, ctOTAouv q
iij

aavv-

quitur ut ser\i forma, aeque servi substantia intelligatur.

dsToy
jwo^:^»

da)^tJi/,ci.TiTOV-,
ov(j'ict

Yj

«

TOu SovAov

autem substantia,

id

^nAovoTi

Jot;Aot; u^coTcag

av

est

hominis

,

non

corpus hoc tantum-

von-diiif ovaia q Jot/Aa,. TOVTSj-iv dv&po)-

modo quod
et
illi

apparet, sed tota hominis na-

TTn, ov TO ^aicipjyov acof^a, fjkovov
•srutJct

.

cfAAa
Tolg

tura a prudentibus existimatur. Praeterea
impietatis anlesignani, et blasphe-

ToD

rtv-S'pwCT'8

«

(pvaig

Tnrctpa

aco^povovaiv

viyofA.i<^cti.
,

npo5 q

tovtoic, c\

miae adversus rectam tidem primi auctores,qui christianorum quidem
sibi

TT^coTOTiXTcti •> d(j?^iiai
ff^HjLAiav

ru TrpcoTOi

t

Ckot,

nomina

Ky T^

iV(Ji^i\ct(i

^^^Cf^WCtVTiq

Ki

imposuerunt, sed idololatricum polylheiset

;^ia-Tiavm
7ra(jctv Q

itiv ovoi^a. ictVTolg

vm&ivTii
'UiKavluj
.

mi errorem superarunt Marcion inquam, Manes et ceteri pestilentis illorum ca, ,

T

7roAt;-3-£OV
,

r

ilSu)\cov
(pnju.;

,

VLBs^ctnovTi(javTii
v«s. K^ ol TYig
fjcv^ai
}Cj

Mct^y.icov,

-/j

Ma-

thedrae consectanei et discipuli, ex his ip-

Koi^M^g avTWv
..

x,a-&'iSpag

suam vesaniam satis cogipsi Domini secundum carnem nalivilatem et humanilalem non
sis apostoli

verbis

yiiTOViq

Si'

avTCOv tovtcov 'p^

noscunt. iVam

quum

p«j!AaTMv„ T oiKilav cD^ttTrAH^/av i^cav&d,vacjr

T v^ (jaoKa

yccp tov nveia yiw/^aiy

admittant

,

audiunt praeclarissimum Pau,

Ti
ai «

.

i^ ivav^pcjOTrnaiv

ov diy^ofjcivoi

.

dicovacog

lum docentem quod Dei forma
niam
susceperit. Servi

,

servi for-

Tov •^iiOTaTS YlavKn JiSaay.oVTOg,

autem forma haud neque umbra , phantasia quaedam erat neque aereum simulacrum neque aliud quidvis Imiusmodi appeUatur sed servi
,

t5 ^«5
«
r\v
.

[^opipi]

sAa/Sf T

t5 SovAti

fA,op-

(p«v
Tif

Q

ToD SovKov /top$« ov (^avTaaia
ovdi
T<
(T>tia,

,

ov^i dipiov 'ivSaKfMa^

,

OvS

aAAO
«

T

TOIOVTCOV T3POaafopii,iTCi,l.,
(tvaig,
«jtiiV

natura.

aAA
si
:

Tov oovAa
"j

Quod
ctus
illa
,

subsequentia

illa

verba no-

Ei

TCt

iTrayoySjja

TrpoQaKXoiv..

bis obiiciant
et

in similitudinem

hominis
;

fa-

TO *

^

iv OfJcoiooftaTi dv^PiOTTH "^uo/j^jog

yj

Philip.

!I.

7.

habitu inventus ut

homo

nec non

a^xJifA.aTi
TJj

iv^i^i]g wg av^^pcoTrog
'Pft)^M.aiH? *
.

;^

to <>

ad Romanos:
;

in similitudinem carnis

TTPOg

cv Of^oicofjcaTi

aaoKOg

primo quidem stuhiliam ipsorum convincemus. Nam si verba « in simihtudinem hominis, et habilu inventus ut hopeccati

dfJca^Tiag, tt^vtov avToov t avoiav ^iiKiy^co/uS^iJ-

il

y6 to cc

OfA.oiiiOftaTi
cog

dvSocoTrii
.,

Kj

ay^nf^XTi ivpiQi]g

avS^flwziros
..

.

tpav-

mo
est
si
;

,

phantasiam aliquam

humanam denolam

Taaiav Tiva dvQpcoTriiav SnKol
(p«

«

q f^opti-

tant, servi

autem forma, natura hominis

t SovKh

,

(pvaig dy-dpcovii.
il

cvavTia

contradicentia posuit apostolus.

Bnaiv
dTTO^oKa

d-^og-oKog'
TCi
.

3 ov>c ciiavTia. tov
cog

apostoli verba

dicunt, sane discimus, servi
esse substantiam. Porro in
,

minime invicem contraformam, servi

crif^aTa- fKX^Qco/^j

«

tOv
'j

SoOK^
CJJ

(ttcpcpM

ovaia SovKa Tuy^dvH. To
"^i^S^,
..

hominum similitudinem fieri et habitu ut hominem inveniri, sic inteliigemus; nempe dominum
nostrum lesumChristum naturam nostram habentem, non in cunctis nobis fuisse aequalem. Namque et ipse natus est de mu,

OftOICXiftaTl dy^pcOTTCOV *
cog

^

ita hfic'coi!.

'^X'^'
vor,-

ut in edd.

f^aTi ivpi-dyivai
aofjS^j
.

avQpcaTrOv

oiTCog

OTi

Kvpiog

«//^
ov

'lnaoiig
kT^

Xpi^og

T

tiftiTipav i^^cov ipvaiY

Trdvra laog

tifth

aiKog lu avTog,
TrapSsvr/irig

0« yvviTvyxcviy iy^vri^^n jW-sv dKK ovx Oftoicog vifjCiv 6k

^

sed alia ac nos ratione quippe qui de virginali prodiit vulva. Et homo quidem perfecius erat aeque ac nos; sed praeliere
,

;

yap ijBKd^nai
>]v

f/.n^ag- j^ tjnftilg'

AJi05 fiiv a,y-5pcourog

cog

six-

"j

^AJOV

«jtAil'
}Cj

T ^iOV K'jyOV T

JV0IX«i7iV Tc

tcr

rem nostram, habuit etiam Deum Ver-

l^ iVCOC.V

aip>i.i U,iV llX^V iftf^X^^ T2

,

42
y^ KoyiKtiv cog ii[*U(,
"2"

S.

CYRILLI ALEXANDRINI

j t^ ajita^T/as oCx,

bum
cati

inliabilans ct unilunn.
et

Carnem

iiabuit

rvid^/^iTO KiYn[ji.aTcaY (aani^ «jU-fH(7ci)f/,aTi
\j(p'

aAA'
..

tv
-t^

animatam
perlus est

rationaicm uti nos, at pecaetjue ac nos ex-

afMpT^oA

'sroAfjU.ot/jtteVft)

t

commotioncs non
;

af^T^ac,
iv

T-jpa.vv'tSa,

KctTiAvtj;- Sicc

toSto

scil

in

cor[)ore

quod peccato

Cf/.oico[,i.a.Ti

dy^p'j)7ni yjjo/jSpoq, i^

f^CtTl

lCpiSiU W5
.

a.V-&^U)TSOi

.

^X'^' iULUTOV iTa-

solet esse ol)noxium, peccali tyrannitiem

debellavil. Proplerea in simiiitudinem ho-

TTiivUXJiV

'^0/^j(^
Q

U7r«'xo@-i f*i^t SctCtVTO di TQ

minis iaclus,

el liabilu

inventus ut liomo,

VCLTS

.

ScLVaTCJ

<pci.V^OV- <t

semet humiliavit, factus obediens usque ad

OVOlJCCt T^

TCfZireiVCClTiCOg
(^vditjog.

On^^ol

T

T^

TctTTH-

mortem mortera autem
,

crucis. Et

quidem

VM5 ava\v]-\iv
iv |"opj« bioii
i-ziryiya.'^'

AAAm^

ts -^ipi

tov
,

vTrapxovTOi Sfy^^iyo/^oi
OjA.oiuiu.ctTi

iv

civdpcoTrcov "^vo-

ipsum humiliationis vocabulum demonstrallmmilisnaturae adsumptionem. Aliunde etiam de eo qui in forma Dei eral dis,

/u^jog

.

Jti

a^x^nfca.Ti ivpi-dilg cog

adpcoTiOi,,
coi;

serens, addidit: in similitudinem
factus
,

liominum
;

$iS(X(j>iu)v OTi

aacofjcaTog
(^va-iv

Siov Xoyoq

et haljitu inventus ut

a.v3pu)7rOi u)^-&n

dv&^u)7rilav dva-

cens incorporeum Dei

homo doVerbum uti liomisciiicet

Aa/Swv
Vva
|W.M

JiO Kj To

w5 av-&pft)w05 ts-&£i;cjc,
V0f/,'iG(i>ju8{j

nem

apparuisse,

humana
«

adsumpta
»

'^OCTHv Tiva yi^^ii^tq
•9'foD,

natura. Ideo et dixit

ut

homo

ne

mu-

Tov dopaTii

rtAAa

zai^iv^Tu^jiOfi

oti

tationem aliquam factam existimemus in\isibilis

oaOKa

\afici)V 'if^"\,u)^ov Ti Xj

AorixMv, 8^0?
.

Dei

;

sed credamus potius

,

ipsum
,

u)V iv ofA.oicofA.aTi

fuGpwTr» iyiViTO

y^ <^X*^'
fjci-

carne adsumpta animata ac rationali
,

quum
fa-

fiaTi iv^iSn

cog

av-d^^u^Tr©^' ovTcog 6

yag t^ iv<Ji(ii'iai -ur^oaycovi^rii, 6 fxaKapj@o As^ft» riaDAos, Ta aroj;t(Aa Kj Sta(fOpa

Deus esset in simiHtudinem liominis ctum, et liabilu inventum ut hominem.

Sic

magnus

rectae fidei propugnator, beatus

T

alpiTlKCOV )CaTiXVGi ^OfA.aTOt..
[A.iv
y\fA,a.<,

'AAA'

evTaD-&a

o

XoyQ^

•xapyiviyKi^
,

imiuamPauIus, diversa ac varia haereticorum ora dissipavit. Sed ulterius iam nos
provexit sermo noster
,

T T

aipiTHioov i^^iyyjiov if^^povTnmav

j^

dum

haereticorum
alumnis

BriAj. TTOicov TO/s TPO(p'ift.oii T^ iV(rij2i'iag t^

vesaniam coarguit,

et rectae fidei

dAn^i'iag toc 86ffA,aTcf avaj^wpsiv

oi;v

,

oGsv

cJ^i^YW
ict
.

,

Kaipog.
(^vaiv

dogmata veritatis pandit. Ergo iam tempus est illuc, unde discessimus, revertendi.
XI. Cuius rei grciiia /uimcinani naturani

7jvi^ ^ae<v t dvSpcoiJnvnv
Qili dviXa.^i AoyQ^.

Deus Verbum adsumpserit.
oj-

Toivuv T nfciTipav cpvaiV

6

^oihtms
.,

Igitur

naturam nostram crealor mise-

KTii^aq vno t ;tOvmp « 7roKifJ,Hftivnv
TTiKpoli
Tft)

}^

To 7?
k^
t>j
,

rans a malo

daemone oppugnatam
v

,

el acer-

T'

d/^Tiai; ^ihicji /3aAAojM.5V«v,
..

bis peccali sagillis

ulneralam
est

,

morlique

6avaT(i) 'CiP^TriiJi.TrofA^ivnv
, rCj

sVawi^v^

addictam, propriam ultus
viribus utens

imaginem,

fjVovJ

(j^

7roXifA,HVTag KaTafcovi/iTai

hostesque propulsavit, haud
,

solis deitalis

«^VM.vJi

T>i

Svva[A<l

^naay^og
dyyiAni

tvi

Gsothtj

,

neque maiestatis potentia
,

ovSi

TVi ci^H(j'icc, T^ (3a>JiXi'iag

KaTa.7r\n^ag
(j'^ctTiV(rai

colluctatores proiligans

non angelorum

(JW
»3«
ot/3f

rtVTj;TaA«{, ovK

aciem inslruens, neque archangelos auxiliares
,

(^ d^y^afyiXiig iU
t
"

(JVfA,fA,axi'A.v

KaQlov

assumens

,

>cfpavv«5, « TTo^nTVipcLg

k?)

t svavTJWV
BiKa<riKug
t)7r(569i;vwv

nes conlra inimicos armans

non fulmina aut turbineque cum
,

07rK'iaag, kSi /a^

yjpH^][A, cpave»? eVj t^

cherubinis in terra apparens adversarios

mrtipH
* *o.i.

Kj

T

niA>iTi^U)V tfVTjSixWV

pro tribunali condemnans; sed tamquam

mcndos.-

jcaTaJ-niTiKJa/A/O?
y^ 7roK-fLHf^ivu)v

«^A'

fls

T

unus de

reis

oppugnatisque factus

,

deita-

»ot-

yivo jij&{joq , kj KaTaKpv-^ag

tisque magnificentiam vilitate humanitatis

,

, ,

DE INCARXATIONE DOMIM CAP. X-XI.
celans;visibilem

43
r

hominem ad pugnam
:

cor-

ro jttfra/oirpgCTJ? t^ (iiOTnroq r^ ivriM'ia. 7^

roboravit

,

et

victorem coronavit
,

et

iam

clvQpcoTTOTnrOiyy^
TraXfiV rtAfj-\|,aS5
rCj

opca/u^jov av(ipct)7rov

ih

inde a pueris virtutem edocuit
iustitiae

atque ad

^

vix,Yi!ra.VTa, ^i^ctva)(7a.i'

culmen provexit
telis

,

invictum serpermit-

TraiSofiev f^iv

r

d^irttv

OKSiSa^ag,
.,

j^ Si-

vans, et peccali

immunem,
,

KXioavvni iU CLKporaLTOV dyaycdv

anrrn-

tens simiil ut morti succumberet
cati iuiustitiam

quo pec-

coargueret,

et

mortis po-

TOV Q dJuAa^a^ , Kj t ^iXwv 7^ d[A.apT'iag i\iouipov , cri>^^wp)i'(Tas 'j Ofjuccg vtto 6avaTOV

tentiam destrueret.

"^i^
Ei

'iVa T^

Ct/-^T/a5 T dStKiaV iAif-

£}), k}

t ^avdra KaraXvan to npdrl^.

Nam

si

eorum
,

qui peccato succubue,

^
r

T

VTTO

T d/^^Tiav
..

yi^^/jyii^iva^v

runt poena mors est
sus fuerat alienus

is cpii

peccato pror,

&avarog
fji.'iv{^

'fhTiiA.iov
.,

ravrng aTinWaySiKaiOi
.

vita scilicet frui

non

•zsavrdiA^aai
rtAA' ov

SnKovori /w«? aTs-o-

mortem
catum
xisset,
,

pali dignus erat.

Porro victum pec-

KaiiiiV

^avdrH.

nv

roi-

qimm ipsum

victorem morti addi-

vvv y\TTyfdii(Ja « d/U^ria
.

r^

(^

viKnTYiv

eandemque adversus dominalorem suum sentenliam tulisset, quam perpetuo
contra subditos suos exercebat, iniuste agere deprehensum est. Nam quamdiu peccatum subditos suos morte multabat, ceu iure id agens non prohibebatur sed ubi innocentem et nullius culpae reum immo praemiis et summis laudibus dignum, ei: ,

KaraKpivaaa Qavarct) JCj t avrnv Kovaa y^ t viviKnKoroi ,^n(fov, nv
•lyj

dJ^infdii

k?

TnrroOfJifivcav

c^sdis^fy,, d^iKovcja id\a>'

l^i^i

y-iv

ydp
.,

Gsir vTsnKong Tci

davdrcp
aithi^^^ui-

7rapi7rift,7!-iv

a)i

diKaia Troiovaa

piiro rovro •unomv i-ZunSn q

t

d-dooov x^

dvivQvvov

Kj

^apdvwv

Kj dvahpn(rici)v
.

d^iov

rolg avTolii S^7ijU./o(5 vzs-ifiaJWiv
Kaictx; \oi'/rov i)5

dvayjttaxa*

dem poenae

addixit, necessario posthinc
fuit.
:

dSiK(^

t^

o^ovG^iaq o«-

utpote iniustum potentia sua depulsum

^dXKirai. Ka) rovro diJ\dnKCOV
§i@~.

Atque hoc docens beatus Paulus aiebal

naOA@o

iXi^yiv * TO ycip dSvvarov

Rom.

viii.s.

quod

erat impossibile legi

,

in

quo per

car-

rov vofiH

iv tp y.(j-div^

Sid

7^

aapKog
.

f'

1

j

nem

infirmabatur, Deus filium

suum mit-

Siog T iavrov viov

7riy..^aq
,

cv

Of».0id)-

tens in simiiiludinem carnis peccati, et pro

l^ari (japKOq di^apriag

itj

Tripi
tyi

d[ji.apriai

peccato, damnavit in carne peccatum, ut
iustificatio legis

KariKityi Tnv d[/.apT'iav
ro
diKa'ici)i/.,a
(x,n

iui

(sapKi

.

"iva

impleretur in nobis, qui
se-

rov vofiov 7rXnocoQy\
.

ou nfA-lv

non secundum carnem ambulamus sed

roig

Y^ ad^Ka ts^^rarovatv
roiovTO

d\hd y^
.

cundum spirilum. Quod vero ait, hoc erat hominum naturam
tamen
tis

ZB-ViVf4,a.

est.

Scopus
:

legis

'O
atv
.

Q

My<l

.

Wr
r

aKOTroq
(^vatv

<^n-

iustificare

haud

fiv

ro) v6[^Ci) SiKaicbaat

t dv-

id polerat
,

,

non propriae

infirmita-

Qpo)iz-a)V d^vvdrux; q si^? toSto

-JSOiftv

causa

sed propter audientium ad recte

ov 7rapd t olK-iav daoivnav

aAAa
yb

^'la

t

agendum ignaviam: namque ad carnis voluptatem proclives mandatorum legis laborem defugiebant corporisque delecla, ,

T

d'KH0VTCOv

pa.<ra)vlt(>-

'fhficHTrcoi

'iyjiv-

Tig osip]

T

T^

aapKOg nSovnv,
i7r'i7rovov
,

'i(pvyov /aev

ro T

vofJLif^ccv

r

q

T

acofjcarlQ^

tionibus adhaerebant. Propterea
universalis

,

in(juit

7r^0(ji-)(jjOOHV

n^'jna%i'^aig- Sid toOtO, (pw•&50;

Deus filium suum miltens
,

in si-

aiv
iv

.

T

oAceJi'

t lavrs

TTifJi^^at,
.

viov

militudinem carnis peccati

hoc

est

cum

oiA,ota)jA.a.Ti

aapKog
(f,viT<l

a.[A,apTiai

rovTi^tv

humana quidem
cato aliena
,

natura, sed tamen pec,

dv^^a)7nv^
Kayfx.ivy]
.

fji,iv

dfAaPriag q «;tmA,

et

pro peccato

damnavit in

j^

Tnpi du,apT'ia(;

KariK-^AVi

t

(1)

Confer quae

iiac siiper re dicit

idem Cyrillus

in expl. epist.

ad Roni.

ed. nostr. p. gr. 26, lat. 18.

,

,

44
af^riaLv
aSiKiitv

S.

CVHILLl ALEXANDRINI

cv rri aa^x.]

,

i?iiy^a.g ctvTni
lu

dw

carne peccatum

,

iniustitia eius
et

coargufa

OTi

T dvivBvvov

d^j^Ticti ihiii-

quia innocenteni

peccalo liberum pecid

^i{>ov Tolg

T df^ctpTOoXm
,

ifhTifiioii v-zsi-

cantium poena adfecisset. IVon aulem
Pgit
,

^oLXkiv
TO

ov^^J iva 3 ^iKcaciiar] ov aviXctQiv

ut

quem

suscepcrat

hominem

iusti-

av^pco-srov
<f)>iO"i ,

Tctvra

'sri7roin>i,iv

.

aAA'

'iva

,

ficaret, sed ut, inquit, legis iustificalio

im-

§i)ca,'ia)[jbct
/w.>i

vO|M.«

tsMpa^&ri cv
..

pleretur in nobis, qui non

y\fuv To7?

kJ' 'Ja.^x.a

^s^TrariiGiv

d\Xct

secundum carnem ambulamus, sed secundum spiritum.

Y^

TTVivfJLa- iosi

y6 'iaraaav r (^vciv t dvn/^'^/)

Namque ad universam hominum naluram
Servaloris nostri beneficium pcrtingit: ut
sicuti progenitoris

d^MTicov «

T

amTii^oi;

ivi^fiaia ^co^il•??

OTi Ka^&dTTip TCp TrpoTrdrop: 'ABaf^, y^

Adami maledictionicomsub mortis
gloriam
servatoris Christi et viet

dpdg

6?iOiy'Ci)yr,axjU^

,

k^

yi^yovaju^

ctTrav-

municavimus,

et cuncti ut ille
ita

T ^dvarov acwip Sy.ilvoi, ovtco t ccoTiipoi X^irS )^ T viKtiv olKnovpiiQa. y^
Tii VTro

iura devenimus,

ctoriam ceu nostram faciamus,

^

S6^r,i av^iA,iQii^o/j&(j

.,

h}

t«5 ^auiKiiaq
pi.dpTVi 6
y^

participemus, et regno congaudeamus. At-

crwja7ro\ava6fji.i^a.

Kai tovtcov

que horum

testis est

beatus Paulus,

dum

[xaKdpioi riaCAos, t ti 7ra\aioov
dvau.ifA.vn(jKcov
U'^unfji.iv!w
.

t

vicov

vetera simul et nova

memorat

,

et

priorum

}u Six.vv(;

r

TrpoTiocov Xv(7iV

factam dissolutionem per Servatoris nostri
iustiliam demonstrat.

.TT

(TcoTii^ogy^juf^diKaiOGvvnv.

<,S'.

<lcmi^ t(jot 'hZdpt, &avdTco (ynoivco..

vnaa/u^

ovtco k^

t?)

t Kvpia
,

^cori.

Wl. Sicut Adaryii mortem participavimus, ita etiam Domini vitam.

E/ "^ Tu>
01

T

«>o$

,

(pK(Ti *
.,

^ji^^^TrTcoi^aTi

Nam
cum

si

unius inquit
,

,

lapsu multi sunl

ijroWo] d-uji-davov
•9'f5, y^
r\

"oioXKui

p.dhKov
Tri

«

mortui, multo magis gratia Dei, et
gratia unius

donum
in

X^^i T

Scopik iv "^dpiTi

t
ux;

hominis lesu Christi

ivog dv-^pcoTra
i7ripi(xy<£i(Ti.

I«(7S
fJH^

Xpi^ov

lig 'zs-oAAovf

plures abundavit. Et paulo post. Itaque
sicut per unius deliclum in

Kai

^payia-

*

dpa \v

omnes homienim per in-

^i

£Kos 's^^^TTTCOftaTOii ilg Trdvrag dvQpco..

nes condemnatio,
tiam

ita

et per unius iusti-

w»s TO KardKpifA-a

'iiTu)

Kj Bi' ivog SiKaico-

iuslificalio vitae.

Sicut

ftaTog ^iKaicoaig ^conq- coaTnp ^(X^ Jia t^
<ZD^tf;to«5

obedienliam unius hominis peccatores constituli

T
ol

ivog dvdocoTra

d/t^TcoAoi «arr^

sunt multi,
iusti

ita et

per unius obedi-

i<rd^raav
Koiig

ttoAAoi, ovtco

Sid

t^ V7ra-

tionem
cpistola

constituenlur multi. Haec in

i

tS

ivoi SiKaiOi

Karai^a-driaovTai

vrpoc,

o/

TToAAo;.

TavTa

jvj

Iv

Y^o&iv^iovq
*
'coajTip

fh^rohri

aa^Wi^ov SiddaK<l
X^irS)
TrdvTii;

x!ifcov

"^

iv TU)'hSapi. n-dvTiq

dwo^vnaKnaiv .'iiTCt)
(^ao-^oin-^naovTai-

quoque ad Corinthios apertius dosicut enim in Adamo omncs cet dicens moriuntur, ita et in Christo omnes vivificabuntur. Undeconstat, victoriam nos:

iU iv TU)

tram revera
riam.

esse Servatoris noslri victoet

cJ^ cov ivSn\ov,cog ypuiTi^a vi^n

t aooTn^og

Nam

communis

clades iuit,

illa

vju^ n viKn' 'Aj y6 tiTTa Koivvi yiyoviv n T 7rpQ7rdTopog nftaiv tiTTa- y^ Sil Ka^idTnp
c^eu'6) T^ KOivccviai;
>

progenitoris noslri clades: oportelque sicut progenitoris contaniinalionem parlici-

\

iocowavi^a-j./^

pavimus,
illo

ita

bonis nos simul perfrui

cum

avTUx, tiftdi Tju.a7roKavaai

t

dya^m

tco

qui de nobis sumplus est, et pro no-

t^

«jmS)v

fA,iv

dvaXn<p^iVTi, VTuip «j«.Sv
)Cj

Q

bis coronatus.

Quare

et divus
ct
filii

apostolus

^i^avco^iVTi- oio

•&£7os ci;iros-oAo5 sAtjt)

aiebat

:

quos praescivil
ficri

praedestinavit
sui, ut sit ipse

^w

*, OTi ovi 7rpoiyva)
(1)

izpocopiai
si

avfji.-

conformes

imaginis

Ita co(J. y.oivuv/af

,

quae

Jeclio

sana est

niliilve deest, vidctur idiotisinus, uti est xoivd,- in sacris

bibliis pro pollutus,

pro/anus.

BE INCARXATIOSE DOMISI CAP. Xl-XIII.

45
T
viou at;T«. ug to
itveti

primogenilus in mullisfratribus. Quos autem praedestinavit hns et vocavil: et quos
,

pjfl?a5 T^ UKOYog
etUTOv

TTPWTOTOKOV
,

iv

^ToAAo/s adihi^olg- «5

vocavit

,

hos

et iustificavit

:

quos autem iuEt
alibi ait:

3 7roou)ai(7i
Aitjs,

TOVTng
JC)

i^

cKahiai'

r^ «s c/ko,-

stificavit,
si

hos
filii,
,

et glorificavit.

TOVTnq
iCj

i^ix.a.\(j><!i'

k} «5 eJiJtajwa?,
il

autem

utique et heredes; heredes

TOOTK?

iS6^a.Gi.

Kal

iTi^CO^lY Ajfi/" *

quidem Dei
Et
alibi
:

coheredes auleni Christi

;

si

Si TiKYci., Kj ;cAM?ov'opor ;cA«poyOji*oi [^iv

tanien compalimur, ut et conglorificemur.
si

d^ii

,

avjKKr)pQYOfJt.0i q
,

X^irov
,

ii

snp

J^

sustinuerimus

,

etiam conregna-

(TUjM.-sDao"^0|M.sv

/Vo. >^ 7Uj.So^cta\i(OfA,iv.

Kai

bimus. Pro universa ergo natura nostra

rtAAa;yS(jo[/,iv.

* il v7ro[Ji.iYOi^iv

y^ (rv[J.(ia.aiKivt*

Verbum Deus inchoationera noslram suscepit, ut eam per omnem virtutem deDei

'Twi^ Traani Toivvv

«^STSPa? ^v-

(7cU)?

T

0J8 OfOS ?\OyOi T t][tiTi^CtV a^^Ctp,

ducens, ad certamen provocaret adversa-

y^riv

aviKa^iTo
,

ha
'j

Jia ^d(jni ctvTvw dpi
[^iv TrpoZi^lri r av~t d^^AnTnv dnTTnroy

rium

,

suuni vero alhletam invictum prae,

TMS dfctycav
a.ycovt<^nv
y^ T^^TOV
,

i]q

TrdXnY

hunc quidem coronaret ilhus autem cladem proclamaret et omnibus
staret: et
,

dn^n

(U.;k

5-£^a>'WffVl, diciivti q

t hrTctv
ttci-

adversus illum audaciam augeret. Idcirco
in sacris evangehis

Knpvpyi, y^ KctTa.'3'ctpoiiv (tVTn TraYTcti;

modo

aiebat:

videbam
in-

pctdK^dan'
'iki[i-

Sio iv Tolg lipolg iva.yyiA'toig

Satanam
traverit

sicut fulgur

de caelo cadentem.

* vvv [tiv, iiSov

T

acLTctva.v (og
,

daZaiav
,

Ldc. X.

IS.

Nunc vero:
,

nisi quis in fortis

domum
,

TTtlY OIC

T

OVfiCtVH TTiaoVTCf VVV Q

H-n

'Matth.iXH.23.

fortemque

alligaverit

quomodo
dicens

Ttg

iiai\\iin

ng t
.

oiKtctv

t

la^^vfiov

y^

t

vasa eius diripiet?

domum
,

fortis

la^vpov Snavi

Trcog to,

aKivn ctvTS

Sjs-PTrd.-

humanam naturam
sequi passa fuerit
te imposuerit.
,

ceu quae ad illum

ait; oiKtav Kiycov
(^vaiv
,

t layypn t
vtz''

av\}pco7riiav
j^

profugerit, et omnia ipsius mandala ex-

iog

TTPog c/Kilvov

avTO[toXnaaaav ,

servitiumque

sibi

spon-

TTav To K-X^jaQlv

oKiivn 'sionh dvct-

Et alibi quoque: confidite,

a^o[t'ivnY, Kj av-^ctipiTov SaXilav
act[;AYnY.

'fhma<^n*
loh. XVl.
:.3.

inquit, ego vici

mundum. Et
est

alio loco:

Ka< ttAAap^a

'j

*
,

^aoailTi,

nunc iudicium

mundi

,

nunc mundi
si

a]v

,

if(o

viv'tKnKa
i<rl

t Kca^tov. Kai' iTi^co^iv
\vv o ao^^cov

Idem

XII. il.

princeps eiicietur foras. Et ego
tus fuero a terra
,

exalta-

vvY KDiatg

T Koa^ta t8tk,

t

omnes traham ad me

Koapiii (yjc^M^^naiTai i^co- Ka.yco * iciv dTro
7^

ipsum. Et porro pergens, id ipsum clarius dicit: XIII.

yng
iCj

i3.vj,a)9a),

TtdvTag IXKvaco Trpog

i[A.av-

rov
bene-

-^poicov Q TOVTO Xi^yit aatpsr^pov*

Quod commune erga homines

ty'. ''Ort

Koivn

t

dv-BpcoTrov

idpyiala

Jicium fuerit Servatoris incarnatio.

n

TOv acornpiQ^

oiKovo[A.ia.
ap^^^^aiY

De
nit

iudicio

di huius

quidem quia princeps muniam iudicatus est. Et rursus: ve,

Uip] Si Kpia-icog, OTt
a[tQv TOVTOv
'X.irai
i^JcQt

rov k6*, sp,

KiK&craf

*

kJ

ai;.S-is

IdcmXTI. II. IdemXIV.s».

mundi huius princeps, et in me non habet quicquam namque omni crimine
:

Tov Koa[*.ov TOVTH
'.'^ii

ap^x^cov

y^

cv

ovK

ovSiv Tfdang yctp dTrnXXayil-^^^i

alienus

,

nulla

diaboli

semina habebat.
et foras

[tiV(^ a/Tiaj, QvViV
a7rip[A,dTC0V Sio
iCj

'r^"

ToS ^./SoA«

Unde

et

hunc tvrannide deposuit,

TO Tvpavvilv KanTravi^co,
yJj

eiecit, et illorum qui antea ei serviebant

aiv

,

y^ cJ^^i^aKiv

v-aro

v^ TrdKai

pedibussubiecit, adhortansdicensque: ecce

SovKit/ovTuov araT£<£&E4f TTiTroinKi, Trapiy-

ego dedi vobis poteslatem calcandi supra
serpentes et scorpiones, et super

yvcov,

y^

Kiycov

*

i^ov SiSco[ii v[uv c^ao(picov, Kj aKopTrivov
,

omnem

aiav iraTiiY iTrdvu)
iTTi

J^

virlutem inimici. Atque ut ipsam adversus diabolum luctam spectemus, ad evan-

Traaav t ^vYa[tiY t
'iSco/u^u

4;;^-&p5-

ha

3 k^

avrnv

t

yr^og

t Sid^oKov yrdKnv,

, ,

46
'ixQcofj^
Avriy^dy]
'ipnfA,ov

S.

CYRILLl ALEXANT)RINI

im
•^yro
-io

tLxi

l^oplctv

t^/j

iCuyyiAicov.
'lnaoi/S 2/5

gelicam historiam veniamus. Ductus
Spiritu in

est a

r 7rvivu,aT@~>
^aTTTia^ct

t

desertum lesus posl haplismum,

f^
c/K

Trii^cta^rivcti vtto

ut tenlaretur a diaholo.

Ductum

est

au-

T J^/3oAattAA'

dvtix'^*!

<^'-'X'

° '^^°5

Ai^o5,

tem non Dei Verhum, sed
semine
a

ilhid cx Davidis

cm'ip^ctTO<; ^ctfii^ iiTTO
vcto<;'

t •&«oD

Deo Vcrho tempium adsumptum.

Koyov

hv\<^Qi)<i
"zirpoi

yov ih T
ycty; to
zsaip-divci)

yap r diov Act 5(a/3oAoK sraMv d-urrioC to ayiov
,

Non enim Deum Verhum ad hictandum cum diabolo ahduxit Spiritus sanctus, sed
illud intjuam

'urviiif^ct

aAA' oV

iv tJj

di.iwXctai tu>

Qicd Koyu) vstov
riasctp(XKOVTct,

quod ex Virgine formaverat Deo Verbo templum. Perseveravit ieiunus

a>JiT(^ Si-Ti\iGiv

t]ftipcti

quadraginta (Hebus, tolidenifpie noctibus.

^

vvKToti l<jctp\&iytovi;-

ov

yap

j^^ihnc^iy

C7r!p(Biivcti

<^

7ra\ctt vivv\<^<^KOTCjdv to pti-

TpoK

,

ivct ptv\

(^vyK T Trpog ctCrov
"ivct
"^

dvr'i-

xaA(^

fx,a-)(^nv,
,

jm.«

yvco^iaaq

t npvTra-

Non enim voluit eorum qui ohm ieiunaverant mensuram excedere ne adversus se pugnam adversarius defugeret ne inquam eo qui occultus erat agnito, luctari
,

,

ttto/uS^ov

<P^>*'

""§^5

'^° (^ativo/jd^jov

cujii

manifesto recusaret. Huius rei causa

,

A«v TOVTn
ftov

^(j.eAv
,

M^ T
>tj

7rpo!\fiti[^ivov

dpi^-

post pracdictum dierum

numerum

,

hu-

T ruiPcov

'^ av-dpct)7ri'icti;

i^vaiiog
tyi

to

manae nalurae passionem
diabolo praehens.
debat,
(juia

patefecit, per-

ra'&Q~'

vTTO^ctivii,

avy^capil

7ri'ivyi

misit fami aditum, fame videlicet

ansam
facta
tri-

Xcopctv Xct^ilv, Kct^nv OKiivci) Bia 7^
vni SiJlovg- oC

55-«/-

Non enim

accedere au-

yap

'srpoaiXQilv iToXptet,
yivofjttva. ^ico-

multa ab eo digna Deo

TToXXa
pchv
tCj

TTip]

avTOv ^iOTrpiwn

observaverat. Nanique et angeli eo nato

^ap ayyiXoi

T£p^-&?VTOs i-^opdjov

pudiaverant, et exortum sidus magos de-

dva.Ti'iKaq «5"«^ y^afa^ iTioSy.fnaiv iiiTi-^oaitvvtiaiv

duxerat ad adorationem,

nempe eiusdem
,

G^"

"^

aCTHg cpaXcf^fci
c/y,

>topv;pa'nii

ordinis anlesignanos, et ipsum viderat iam

>^

aJTOV iwpct Traaav
,

n-ctiSog fjtiTiovTa

iudc a puerilia omni iuslitiae deditum
nequitia ahhorrenlem, maliliae osorem;
(lue

a

^iK.aioavvy\v

^diXvTTOftivov xa;tiav, f^vaaTTOfjtivov 7rovt\^'iav y^ Tctvra * k^ r ilg
zir^c\^pt\aiv

at-

haec secundum editum de eo a pro-

avTOv yi^^onftivvw
(f«T8
*
,,

C^mo

r

zirpo-

phela vaticinium: quoniam priusquam cognoscat ipse

OTi Trplv H yvctivai

aCTOV

dya^ov

bonum

« )ia>iOv, aasi^S-s* 7rovt\p'ict

t c^Aj^aJS^ 70

malitiae, ut eligat

vel malum, non credet quod bonum est (1). Cla-

dya^cv i^oa
T Qiov
vlo<;

3

iCj

'lcoawtii- " (5i 6 dftvog

a'ipcov

T dft-xpTiav tov Koafta-

qui

mabat quoque lohannes: ecce agnus Dei, tollit peccatum mundi. Pater desuper
testahalur: hic est filius

zz-aTtip avco-^iv ifta^Tvpt\a!v *

(^f

sV^V

meus

dilectus, in

f^ov

dyaTrmoi
t\

'iv

u>

t\CSo->tt\aa-

rov

quo mihi complacui.
alia

Gratia denique SpiIlaec et eiusmodi
,

TrvivfJtarOf

yjj-^i^ i^^Oirnai-

ravTct

tCj

oaa

ritus sancti supervenit.

TOial/TttT 5(a/3oAov>caTa;rA«'TTOVTa Ti^oaiX^dilv oC-A iia ru) t«s
rt-SAHTJjlog
}Cj

diabolum

terrefacientia

non sinebant
ip-

i\fjti~ipag

^vanog
VTri-

accedere ad nostrae naturae athletam. Sed

j

7^ Triivtii

T Trpoa^oXvw

postquam
neque

is

famis accessum adniisit

,

S-^aro,
d;6f>tivov

'^o(fy\g

aCrov iiScv dv&pco7r'iv>\i
Tnpairipco T^p 7raTrpoaip^^irai,
,

sum^iue Aidithumani nutrimcnti indigum,
ultra

,

yj x.aprioilv

antiquorum hominum termi-

Xaicov dvSpu)v oC Sjvdftivov

num

durarc valentem. tunc accessit, an,

Ka^tw oioftiv©^
Ki;c)iff5iv

iCpviKivai fjtiy^iarnv

Kai

pctSiCog

un^ivcov

sam existimans se cepisse maximam facilemque credens victoriam relaturum.
ita

(1)

Ita se

hahet sraeous textus tum in Libliis tuni apud Cvrillura; atque

apud Sabaterium

inter-

pretantur SS. Ambrosius atque Fuliientius; neque abludit Irenaeiis qui tamen pro non credef, scribit
consentiet. Vulgatus

non

autem

interpres diffcrt, quia liebraicuui textuni sectatur.

, ,

DE ISCARNATIOXE DOMINI CAP. XUI-XIV.

"m
t Sla(BoAov

XIV. Quomodo diabolum debeUa<,'erit Christus dominus.

iS'.

T;vi 'ZoTrri) >cctTnycov'i(Ta,TO
6 BicmoTing X^iros.

Ac quemadmodum
lotum
vans
,

in proeliis

cum

quis

Ka/ Ka.'3d-Mip cv Tolg

'sroXifx.oii

(^

vult aliquein cataphraclum telo appetere
oculis circumtuetur,

n-ctyTcf)^6BiV Tii Tra.vOTtXicL i(.i\cctK\J^^iVOV

eminus obserexplo-

KctrcLTO^iVQcti Tiq l^i^^uiv , oAov To7$ ojpOaAf^olq

nudum

aliquod

membrum

^t^dKOTrcOV

,

TTCPpCC^iV iodjVUV
, "iVct

,

jM.';AOS

rans, ut illuc sagittam dirigens adversa-

yifuftvcofA.ivov
p/^l.as

'fh^nTCOv

to /SsAo? 6%ii

rium vulneret;

sic

diabolus omni

iustitia

T

dvTiTroLKov 7r\ri^Vi
SiiCctiocTvvyi

,

ovTcag 6 SidjSo-

Christum videns armatum , situmque ido-

Aos Trac^

t

Xpi<pov KctQco^urM-

neum

scrutans ad

quem telum
,

dirigeret,

Gfxivov opmv-,}^ TOTTOV

("tiTcav
,

dpftoSiOv
ilSl

,'ivct

ut emergentem vidil fameni, audacter accedit ceu re quaesita potitus

TO jSiAOi

C/lCil
,

aiCOVTiCJTI]

COi

T

TTilvctV

quia ipsam

dvct^ctvilcTctv

TTPocTip^iTcti -SaflcraAsft)?
,

w?

progenitoris passionem in eo deprehenderat.

ivpcov To ^YiToiifjSpov
ctvTcii ^iccpiiuctg

«? T TrpOTrdropoi cv
rtj

Namque et

illum esca oblata

felici vita

To 7ra%i-

-^ c^Hilvov

Sici

spoliaverat, et sudori, aerumnae, ac morti

(Spciiaicai
}ij

criptidctq -^

dAvTra ^Wh;, (JpS)T(
mu.i(^i£i^i- Tn^oat;<OS

implicuerat. Ergo ita dicens accedit:
lius

si fi-

TctActiTToopici, £j

Gavarw

Dei es

,

dic ut lapides
fecisset
,

isti

panes

fiant.

ip)^lTCtl
i^TTi
"iVCt

rOIWV XiyCOV
o/ AjGoI
7ri7ro'iyiKiv
£(

H

H T

\Jiii,

Malth. IV.

:),

Cerle id

non

nisi

famis passionem
rein ex
iis

OVTOl aprOi yiVCOVTCif OVK
,

Servator admisisset.

Quam

quae

av T tStO
oCliVYli

pJI tO Trd-^Of 7^

poslea evenerunt quilibet manifeste cognoscet. Siquidem statim ac victus in lucta
fuit,

(TWTHp actTiSi^CtTO- 7^

tStO
yi

[^d^Ot

T(5 Cfc

T

/y^ ravTct
jtj

aa(p7t)c,' log

t]TTi)-^i)

expertusque didicit, hunc esse
,

quem

TT-aAaiaas,
Tog 'i^v ov
Tig
.,

Jta

t^ 7ri'i^a,g

«paGjv, OTiav-

prophetae omnes praedixerant
ctuin
est
,

ne aspequid

01 7rpo(^iiTcti

^poiKripv^av avrav(?2-

quid«m
tibi

eius accedentis ferre ausus
,

ovdi T •&2av at;To3 ^po<novT©~'
,

sed ilico aufugit
,

nunc clamans

:

p«v iToXftnGiv
VVV l^iV pOCOV
T(

dKK' ivQvg
,

IJpaTrsTfjOo^sv,

nobis et

fili

Dei ? cur venisti ante

Tl

M/XiV Zj (JOi Vii
(iacjav'icrcti

T

Cf »

;

»

Idcm VIII.

5!i.

tempus torquere nos? Nunc autem: novi

HA-&5S Trpo KaiPOV
(7£

«jaa5; v5v

quod

filius

Dei

sis

;

adiuro

le

,

ne

me

tor-

j, OiOa

Tig

it

vtog

t

-afoi;, opKic^co

queas.

Adeo illum timebat, iudicenKjue fatebatur Tunc autera ante experientiam haud lalibus verbis utebatur sed confi! ,

m

ft-n

fjui

(8a<TaviC7il5' *

ovrcog idi^otK^, k^
'srpo
7*

luc. viii.

2.^.

y.pmnv copcoKoytf

Ton

'ssnpag

ov

TOiovTotg c^ip^nro
7rpocTn<l

^rii/,ctaiv,

aAAa Gappwv

denter accedebat dicens: dic ut lapides

isti

Kiycov inri

ha
..

01

A(^0( ovto^ ap-

panes

fiant.
,

Nam

supernam, inquit, vo;

TOi yivcovTai- 7^ [tiv -^ avco&iv iK-^oi<7ng
:pcoviig

cem

audivi
,

filium te vocitanlem

ignoro

YiKnda.

(^ncjt

tovto

a

KaKiaa(Tng

,,

autem donec experientiam magistram nactus fuero. Factis mihi persuade
pellaris,
,

n^oiri^rM

H SW5

«''

Aa/3w

tOxi

7riipav StSdcog

qui apsi

cTKaKov

^rilcjQV fjLi^tct

T

7r^ayi^aTui)v

eum

te esse revera.

Nam

hoc
T

KiKXnaai., dXn^iog vTrdpyjag- dv 70 jwa^o),
Troog
cji

yd^ t«.,

didicero, fugiam, evadam, quominus te-

!pst;^OjM.ai

,

)Cj

dpa7riTiu(Tco

y^

cum tum

collucter deprecabor.
inler nos

Etenim quan-

:7N^.(Tn'(70f*»'
r^ (Jov

^raAnv 0(5a yap
d'i5a-

duos

intersit, scio.
,

Demon-

oGov Ipcov

TO Sidctiopov Sii^ov roi-

slra ergo

prodigium
;

tuamque miracula

Yvv To Savjjt.a t^

r Qavy-aTH^yiav

,

patrandi efficaciam

doce

me

prodigii aufiant.

^ov

r T

•3-a!;jM.aT@o Trotnrnv- inri 'iva ol

ctorem
stus,

;

dic ut lapides

isti

panes

\'i-dot

ovTOi aoToi yivcovTai.
\tiv

Ergo

his auditis, celat deitatem Chri-

Tovrcov ciKOVjag KpvoUTi

t OsotM'

humanaeque naturae more

loquitur:

ra, CAc\

'^ dv^P(j07ri'iag

SJ3-KiUTat (pvcncog-

,

48
ovK

S.

CYRILLI ALEXANURINI

eV aPTa

i^ovai-,

Xiycov, <^y\anrcn av-

non ex solo pane
inrjuit, siiic

vivil

homo,

sed ex oinni

Gpw^o?,
Tog

rtAA' cv 7ra.YT}

pMpari 5ia

^6[A.a.-

verbo (juod proccdil de ore Dei. Possum,
pane
niilriri.

>>K7ropdjojx.iY(i) -^ioZ- 5(/KajU.ai, (jMCiV,

Neque enim pauni^ersae liomi-

aKrfC/

apTH

'^atpriva.f

ov y.ovov y) apToig r
(^coYi ,

nibus tautum >ila liominum suslentatur,
sed Dei

T

dv^pooTrav aufx-oPTilTai

a.AAa.

p>ifji,a.

Acrbum

suflicit

•^fS aaxil Traoav t dv^pcoTrcov Sj^.^dpi.^ai
tLuu

num

alendae naturae. Sic israheliticus pa-

^vaiv

ovTOOc,

lapanAiTiKog BiiTpa(pri
ixii

slus fuit populus, quadraginla annis

man-

Aao?, TiOiTaoay.oYTa,
va,
y^ G>)pa5

avAAitcov to iiav-

na colhgens,

et

avium venatu fruens quae
Elisaeus aulem agresli

dTroKavcov ooviSmv TriTri^n^i-

Dei vohinlate irretiabantur. Ilem Eiias cor-

v«5 /3«A>i Bj8' k^
'iiX^'

'HAiae x.opa>ca5 sViWTO^as
KayJivoKi t«5 6iato.

vos altores habuit

;

^

EAio"a'/05 rt^/o(5
}Cj

olere sodales suos nutrivit. Scd cur vetera

(Tiiras ^iiQpi.^i-

T(

pe Bil

TsaKaia
rS)

enumero? lohannes

(jui

nuper apud loraetalera in

xaraAs^^MV; 'I«ayy«5
'Iop5ayw
cv T«
j^

CJsSf o 'iva^^^^^oi c*

danem

baptizabal,

omnemque

j(3ttTTl^<»y, •z.nz^Tav

re

t

v^AiKiav

deserto transegil, locustis ahtur et
silvestrium fructu.
cst
,

apum

ip-flfji,u>

<5^TfA«(Ta5,

rtjcfljffi

'^i<tiiTai,

pciAiTTcbv d^^icov «.apTTU).

ovZiv To'ivvv
^eyJl

Haud ergo incredibile Hos quoque insolito a Deo cibo nupane non indigere.

dTXTHMi

}^

y]fA,a.i
}tj

dTTO
jU.»i

Biov
o

5Vfa'&«-

triri, et

vai "^oi^yi,

apTn

Sin-diivai.

TovTcov dKOvaai
[/.iv

5i(i|(3oA(^ mA^j/jkts
-rluj

Haec audiens diabolus, victum quidem
se doluit; sed tanien

«5 HTTn.&fj5,
,

ovic

d^arnyopdjai Si
ilr\'

eum

vIkLu

dKovaac,

loc,

av^pcoisr^

J\io

minem

esse, de victoria
illi

intelhgens honon desperavit.

S<^Tipav avTo) Kol Tpnlw

ai;-&(5 ziriipav
vloi il
ttyi

Propterea secundam

terliamque admosi filius

yr^oaay^,
/3(xAs

Trii y,iv

As^toV,

il

t 9s5,
cP[,i

vet tentationem; niodo dicens:
es
,

Dei

crsauTov ttyw-^Jv Karoo-

Tccg

mitte te hinc deorsum.
se

Modo

regna

/3a(T(Ai(a5 t«5 olKovf^ivyjg v-zsoSnKvvg,

Kat

mundi oslendens, eaque
mittens
Christus
cavit
,

daturum proSed ubi

Tat^Ta5 dvTiScoaetv vTriay^vovfJ^^joq
Tipov Trap' avTov
tLuj

,

sl

w^o-

,

si
illi

se

prius adorasset.

TrpoaKvvnaiv Aa/3oc
TTttAafwv

prisca dicta in

W5 j

;t<xAiv

ai;TOv

r^'

vopjuwv
6sov

scriptum est,

mentem revodominum inquiens
,

aySjttKMas,

yi^aTTTai Mycov, kvoiov t
kJ

Deum tuum
ut cuivis

adorabis, et

illi

soli servies;

aov -uT^oaKvvnang,.

avTU)

i^covcp

XaZiv-

0"«5, Kai s3i5a^£v oti ovk dvi^irai Wi^cp
Tivi

admonuitque, numquam se commissurum alii divinum obsequium oITerret;
atque
alia

70 ^i^ov yipai yrpoaiviyKiiv

,

r^

sts-

insuper Dei cffata ac praecepta
,

pm
T

6i v7ro[t,i[^vnai pnf/..aTcov tov -diov lu
[^ri

commemoravit
ignominiam

quae universalem
;

Deum
,

Oi^ayuaTiov S^yopdjovTcov
't^l

'srHpa^nv

tentare vetabant

ille

quidem

fugiebat

oAmv
Koi

i9-fov,

6 [A,iv

d^ui-iS^a T^ yiTTm

cladis

non

ferens, timens treiri

rful

aAsyJjvluj ov ^ipcov, Koi
,

^«AiSv, Kal

mensque,
pectans.
set,

et se

tvrannide depulsum
lela

ex-

Tpi[A,m

Tviq

TV^avv'i^@^ cx^Kyi-^Kai-

Nam quum

omnia insumpsisipsi

<&a/ Ti-^oaSoKMv TravTa
(Ttts

yap avTOv
,

Kivct)-

cunclasque fraudis luclas
,

admo-

ra

/SsA»

,

Kj

•^aaac, avTOv t«5 d-usa-

visset

invulnerabilcm inviclumque athle-

T«6 T(X5 5TaAa5
Kj dx\TT;\TOv

7r^0(TJv£r>ca)v

a^iMTOv ivpi
ft)5

tam

esse cognovit.

T dQKviTyw
,

K^

to)

ASctfA,

mi

instar fuissel adgressus

Etenim (juum eum Adanon qualem
,

"^poaiXQm
^ooQiv

ov'^' ilpiv ov -zirpoaiSoKyiaiv
vi;c«T>i

expectabat, comperit. Porro angeli ad

vi-

a-yyiXoi Si to)
ico^cov

5rpoo-i6vTS5
.

o'i

tto^-

liw

'zs-axliv

Ka^&dziri^ Tivig
,

clorem accedentes, qui eminus antea luctam speclaverant ceu quidam amatores
,

ipa^a] di)tKovovv, iyjpdjov

iv(pyifA.itv

(^

iam ministrabant, choream agebant
,
,

,

athle-

adAnTMv,

eVetpavot/y, ctv£jc«'^i/TToy,

s;^tti-

lam magniticabant coronabant praedica-

,

DE INCARNATIONE DOMINI CAP
bant gratulabantur conser\ oruni hominum
,

xiv-xv.

i9
dv^Spco-zsoov

pov

25ri' TJj

T ouodovAu)Y

iXdji]TTCtV

libertati

,

adversarii claciem spectantes gau-

^iplct.,

iydvVVVTO T dVTiTS^aAii tIw

debant.

opcavTii.

XV. Nisi Christus mentem quoque adsumpsisset
,

li' .

''OtI

ll

VOVV OVK dviKcl^lV
M

.,

OVOiV

TJ-^li

nihil nostriim interesset victo-

til^a.g

K^ T Sj^lBoAn
i 1

vUyi.

kaxa t

ria de diaholo.

Contra Apollinarem.

'ATTOMVCtpliS

].

Haec slultum Apollinaris deliramentum
refutant
in
si
,

TctvTct

T 'AxoAivaoi»

£^5^;;^^ iA,ctTct.to-

qui mentis loco

adsumpfa carne
forte

Deum Verbum inhabitavisse dicil. Nam
nasolus

Aoyictv
dcti
vSj'

.

05 (ivr/ vov
TYi

r ^eov Koyov
«

cvofAYi«<

My{
..

's>poaX-A^^i\<y'<}

(JctpKi-

^

humanam mentem adsumpta

ovy, £/;^sv

dv^^pMTnvoY

dvctXncpQelcct,

tura

non habuisset, Deus utique

cum

(pvdig

-diog y,iv 6 vpoc,
r\v
,

t

5ia./3oAov dyciy-

diabolo decertasset, Deus victoriam retulisset
;

Deo autem

victore, ego nihil de vi,

ctoria profecissem

quia ad

eam

nil

conca-

&J05 Q T v'ikIuj dvct^r^nd/U^Oi' QiOV j ViVlKmOTOC, iyo) f^iV OvSiV d-zxrcavdf^i^lw t^ vUk? , ug ovSiv lU TctvTviv
viad/uS^og

tulissem. Sed et

omni ob eam gaudio

ilaiviyKwv «AAa
vn?
fsyvfjt.vcof^cti
,

)U

t^ cu^Tiv^div iv(ppocrv-

rerem

,

quia alieno tantum trophaeo glo-

ci)i

i7n Tpo7ra.ioig yctv^icav
h^

riarer. Diabolus

vero laetaretur, gloriare,

riAA0T|3/0(S*

Q oid^oXog aOp^fi.
.

KOf^.

tur, superbiret, seque iactaret

ceu

cum

7rdF{.. Kj
•3-«&)

\iLiya, cppovil
.,

ju

aiftvvTiTcc.i

ag

Deo

proeliatus, et a
ipsi
,

quid enim

Deo victus. Magnum esset a Deo vinci. Nam si
,

"Zuctkctiaciq

£j

v^uiyo

Qiov

JirTH-dffS'
vzffO

fjLiyct

'^ ctvTca
dioi;
iCj

TCj

tO nTTnGHKai

^cH'

Deus Verbum mentis loco
pore
fuisset,

in suscepto cor-

OTi

it

\6y(^
..

WK dvr^t vov

cy tu)

probabilibus fortasse excusa;

XtKTj^diVTi.,

cTia/SoA^o c^waJoAo-j/jai?
y^ iiirot ctv itKOTcog'

tionibus usus esset diabolus

etenim haud
et

p.f>)'aaiTo

av ivXoyoig

absurde dixisset

:

ego

,

domine

rerum
scio

iyu). SicaroTct
(j!

^

TroJHTa

t oA«v,

ov Tspog

omnium

auctor, haud contra te

pugnam
,

suscepi: novi

enim dignitatem tuam,

T /*a%nv dviSi^dt^iJv oiSct ydp aa liui dpictv iixig-ctficti T t^^aaictv , ytvcoaKCO t
.

potentiam
confiteor
faclus

,

agnosco dominatum
,

meum

SicwoTiictv

.

ofjt,oKoycc

T oaAffav,?/

y^

dyro7*

famuhtium quamquam apostata sum. Cedo autem de victoria ipsis
cunctisque
caeleslibus

rad/av voiTw
viKv\g.
yJj

'zs^^-^coou) q y^

ayyiAoig

ujo.ai Tolg ovpctvioig S^f/.otg,

m
bv

angelis

coetibus

TTOTi y^

TctXcti-iZcap©^

i'ig

v-zsiipxov iyu)'
.

quorum

infehx ego pars

ohm

fui.

Sed proe-

duu Q jM-a^^MV Tt^og tovtov dviSi^df^nv

Hum

contra hunc suscepi,

quem de hmo
condidisti

dTo n-nXov

fjiiv

JisaAaffa?

.

KaT

iiKOVct.

q

formalum ad imaginem tuam
rationis

ar.v i^anomactg, y^ iTifji.viaa.g tu)

Aoycc, Kcti
.

usu exornasti

,

et

paradisi

civem

3)$5a3s'<T» xoAiTHv KitTi^nactg

Kj yiig K;

constituisli, terraeque et

maris

dominum

6-aAaTTM5 SicmoTy)v

dTii^privag,

tovtov
>tj

f^i-

exhibuisti.

Hunc ego ad hanc usque diem
,

^i
Tov

T^ ayii^spov «jwspa? v<;cwv

(idAAcav,

vincens et vulnerans et morti addicens persto.

T^ TO)

&avaT6J ©^^7r«jM.;rwv
Tu <rdSiov dyctycov
.

Sfg.TiKa)-

ra-

Huic in stadium adducto

et

mecum
magislri
luctari,

iig

Kcti zuctkctieiV
Jt^

luctari coacto,
et

vehm

ipse spectator adsis
si

iu-oi

xiXivTo.g. '^bov dictrrii uCiTOi

•rp

certaminum praeses. Quod
vis fungi vice,
illi

7ruAa.iG[^dTu)v dyavo^SiTftitcc TrcitSo^^ilBn

n

j povA^j y^

quoque

doce

eum

nroiih

.

SiSct^ov isctKct.inv,
v/)c«?

demonstra
(t)

victoriae artificia, instrue ut

VTroSa^ov clvtui
olim disserere Script.
e.\

Tcii t^

Aabai;, aA«185. in

De

variis Apollinaris erroribus niemini nie

vet. T.

I.

ed. prim.

p.

adn.

,

quo tempore nonnuUa

eius in

Lucam fragmenta

vatieano codice edidi:
miiii supersunt.

quamquam multo
7

lau-

tiores Apollinaris copiae ex aliis adliuc codicibus

producendae

.

, ,

50

S.

CYBILLI ALEXANDRINI
vis, laiUuin

ne ipse certaminis socius
ila

fias.

XctiovTi'

Oii

ycip OVTO) &pct7vg iyco
.

,

r^

t

Non enim ego
diar.

sum audax,

et

mente

(ppoviiv cl^i<ry^^uic,
Aocic-iv

ui uo] rS)

7roit]Tij

ttcl-

caplus, ul lecum creatore certare atlgreIlaec iure dinbolus servatori Chrislo
si

'^'h')(_non(Tcti'

TccvTX av iiTnv

6

Sia-

jSoA©^ Smcticoi
iiTTip

-zi^poi
fiv
.

T

cctiTtlpx Xpiroi',

dixisset,

ccrte liaud liomo fuisset, sed

ovK

avii^coTroi

elv-^ocoTrii Trcckcbiuov il
l'G5

«AAa SiOi 6 dYTi yap vovg avSpQ^Tri-

Deus

vice liominis luctaiis.
,

huuiana in eo non crat
inhaerens
(
,

Xam si mens Deus loco mentis

ovK

tiv

Cii

ctVTO)

.

•&605 dvTi vov VTrio-

^iov Tcc TU)
f^iv
fiv TCt)

vlo

cwripyei n-^oatiy.oVTX- -S-fo?
'j

aco[x,a.Ti (}VfA,7rtivu.Ta,q., -S-sos
;tj

oi-vj/Mffas,

KOTiiaascq,

tCj

ctAAa TsrdvTct
ii

Tci

dv-&p'^-s!nvct v7ropi,iiva,f 'srct^tifjca.rcf
•isa.KctKJctc,
,

Q •&f05

}tj

V(«.))f7u.5

x.etyoo

t

yiAbi i^i^nita,!^ Qio<i Q

dn> Siica.ioaiiinv

aTTctaav KctTopQcixjxf- iiTnp
T/iS
'

w;

(^)aaiv ol

officia mentis implessel. Deus mera deitas ) simul cum corpore esurisset, Deus sitissel, Deus laborem et reliquas omnes perpessus esset humanas passiones. Porro si Deus luctatus esset atque ego quidem victoria caruissem \ icisset Deus vero omnem iustitiam iniplessct. Siquidem, ut aiunl apollinarianae garruHta-

id est

,

kTnoKivapiov TipQpiiai OftoKoytiTcti
yiv
ft}

tis

professores, quia impossibile erat hu,

'fi^ d^vvciTOV Tz^Anoooaai
t-

oi/

dvQpcoTsivci) \_voi']
v6y.>ii

mana praeditum mente

iustiliae leges

ad-

SiKaioaovtii G?i~
9';05 Kz'}

ovy.

implere, hanc idcirco non suscepit Ver-

dviXd^iTO TOVTOV
it'

©"
lyjti-

bum

Deus.

''Oti 01 d/J!pTdvoYTii

aTroKoyiav

XVI. Quod defensionem haheant peccalores
,

aiY,

el

0)5

da&ivii r vovv ovk dviKa-

si

nientem, utpote infirmam,
suscepit.

^iY

6

-9-605

KoyQ^..

Deus Verbum non

Tot/TO Q KiyovTig, vrpcoTov ftiv dSvs/afticiv
TOi)

TTQOadTrTiiaiV ov
.

r TV^ovaav avTco
.

Hoc dum aiunt, primo quidem haud modicam impotentiam ipsi Deo affingunt
siquidem, ut aiunt,
fieri

•&£6). inrip

cai (pccaiv

ovy^

olov ti

iiY

non poterat
,

ul

si

T

vov

T dv^pcoTnYii
iij

'suMOVTOc, SiKaicoacti
}i^

T

humana mens

ei

inesset

hominem
,

iusti-

av^poo^MOvTdvaai

\ciT7iTa q

usa.ji

toic,

d/jSp,

Cffir -df/a^

vi^iu.b'5

fu&^GaivnaiV

ficaret. Deindc peccatoribus cunclis et divinarum legum violatoribus defensionis
,

aTroKoyiai viravoiytiai ^vpav iiTroHY
itKOTCOi Tr^og

yap
ov^i

T T

oKci)Y

diov ovK

daiyvco-

ara. dicmoTa.
Tifxco^iaia^ia

.,
.

'jri'z^KvifJt,ftiKtiy.a/Mp

vSv y\fi[tova Ka€ovTiq da-jt-

lerum oninium Deo dicerenl: nihii \enia indignum Domine, peccavimus, neque poena dignuni; quandoquidem infirmae monlis ducalum
fores patefaciunt. lure eniiu
,

r^

(^vKdTTctY g5u" aovi ov Svvd/v^voY

sorliti

sunius, quae leges tuas o])servare

voffeii- y^

/JSpTUoovai TraTPidp^^^^ai

jj^

tt^o-

nequit. Testes sunt patriarchae alijue pro-

<p«Tai, y^

T

d'iO':piKa)v dv(}pco-^coY

tcc

TuyT
vo-

phetae et Deo carorum hominuni aguiina
,

[taTa.,
[tOY
TCt)
.

T
Cii Cii

Ti "dSpo
d(\)yici,

T

YOfta

.

iCt

T

/Ay

tum
qui

,

01 01

o\

cv '("vyo). oi cv yrKij-

tuni coniugali

dKTti7icx. TrKtidcoaai

an t»? cvtor^

tum post legem tum caelibes tum opulenli tum inopes menlis causa tuas adimplere leges haud
ante
, , ;

Kcci ftn

Buvti^diYTii Sict

TOVTOV

Tavra

potucruul

nequicquam

Spiritu tuo sanctis-

TU) 'sraYayici) (r«
Jij

•zsvivftan ^onQoii/jS^jOi'

simo auxiiiante. Sed cur phiribus \erbis opus
sit?

Ti Oii

Tu 'uroKKa

Kiy^iV

:,

at;T05,
i^

w

5e-

Tu
;

ipse,

Domine, carne induul virtutis ade-

enroTa, cv aapKi <t;i^^y'iyovai.,
f^iv

adpKa
coc,

tus venisti

sed carnem quidem nostram
,

viftiTipav avsAtt/Se?
1*

.

t q voDv

kcjo-

adsumpsisti

mentem tamen

KvovTa

d^iTtii

t

KTtiaiY, y^ t^
.

d/^Tiag
a-jsrspci-

plioni conlrariam, et peccati errori facile

T

dTrdrlai pa3.'a)5 V7roSi/^o/ji^OY

obnoxiara, recusasti nec sumere passus es:

,

DE INCARXATIOXE DOMIM CAP. XV-XVII.
tuqiie
es
,

51
^j

adeo mentis vice

in carne functus

^a.g. y^ oux.

rinax^ XaL^iiv yifovag
.

dvTi

atqiie ila iustitiam felici successu per-

\0V

TYl

GctOfCl

Kj

TCj)

TDO^mU) TOVTO) T 6i-

egisti.
cisti.

Hac

videlicel ratione

peccatum

vi-

Ka,ioayvY\v x.ctTcap&aKTcii- tovtu) to) Sottci)

libueril agens,

Deus enim es, volunlatis vi quicquid nutu luo negoiia versans.
,

T

d/..upTictv vivix.tix.cti' Qso?

yap

VTrap^^itg

^

(iaXri TTQiCdY
C^tdv Tct

To Sox^v

.

vet/paTi fji.iTa(7Kevd-

Xos vero mente huniana praedili <juam tu tibi sumere noluisli necessario sub peccato degimus, tua sequi ^estigia non ^alentes. Quid est enim humana niens prae
.

'v7^d.y\i^aTa' y\\^iig q vovv ''/ovTig
.

T

d.v%pci)7;jiyov
.

ov

ivaKa^uv

0'Jx. v\Q'iX\i-

aag

dvayxaiux; vtzo t d/MpTiav Tvyyd-

vofj^.. Tolg (jolg dx,o\3-dri<7ai "lyjiai.v ovx,

Dei viribus
vita
,

,

sapientia

,

lumine

,

iustitia

,

hyvaavTig. Ti ^a^ vovg dv&^caTrivog

Trpog
ySj

aliisque subslantiae

tuae efficaciis

,

Siov
yiiag
ySj

Svydf/.iv -^
.

&iOv
.,

ao^piav., y^ (pwe.
y^ Tccg

quae

veluti

radii ac

lampades ex natura

SixaiOavvtw
t*

y^ ^coriv

aAAa?

c^iip-

tua scaturiunt? Haec credibiliter dicerent
ii

a;-?

ovaiag
c/x.

a'i

y.a-^diz-ep

d><.T~iviq

qui peccato servire decrevissent

Verbum dum
ciliasset.

Deus vere hominem adsumeret
,

si

Kct[^7ry]Sivig
civ

'^ (TH? dvicr^^^jiai (^vuia>g
('i-sroiiv
:

TaiiT'

ilxoTCcg

t« aftapTict

hac ratione impeccantiam suam

sibi

con-

^HKivnv alpov/J^joi

fiVj^ o Qiog Xoy^Q..,
a.v^?u)-^ov

dXnQcbg av avvaviKadv
Tcp
"^OT.ct)
,

tovtu)

XVII.

recte

Argumenta ob demonstrandum factam fuisse mentis humanae

fjL-fl^^avnadfj^Jog TodvafjidpTYiTOV.

iCj

KaTaaxivn

.

oti

ivXoyog

n

t

vov

adsumptionem.
Sed iam istorum nugas in praesenti

dv&poosnva aiaAn^is.
'AAAct r
Al7rCt)fJ>^J iTTI
pt,iv

dSoKia^^t^lav c'y?iiivci)VKaTaJlf/tt/S

omittamus. Nos vero ad propositum argu-

T ^apOVTOi'

Q

iTTl

T

TTpO-

menlum revertamur,

atque demonstremus

xnfikvAV VTro^iaiv iwavikbcofj^j

, tC^

^ii^u)fj&ij

necessariam fuisse Servatoris nostri incar-

r T

acoTti^og y\/.F^ olxovoiJ^iav dvafxaiu)g fii7r-.Sr!

nationem. Quia enim totus
fuerat
,

homo

deceptus

'^vYif^ivnv

pi d.7rag

o dv^pu)7ro<; YiTra-

totusque sub peccatum deciderat,

THi&n,
TT^o

Y^

drrag VTror
q
t-

d/^riav
o

iyiviTO.,

iCj

et ante

ipsum corpus mens errorem ad;

T

ircofj^aTog

dTrdTvw

vovg VTTi^i-

miserat

namque

antea mentis consensus
,

'^aTO- «

peccatum delineat

deinde id corpus per
,

a/.SpT\av

T vov y6 Tr^OTipov avyxaTd^-aig t axia^a^ii , eiO feTW? Sid t^ ci/ipacafta TavTViV ftopiioi
.,

suam actionem figurat merito Christus dominus lapsam naturam erigere volens,
utrique- simul

ynag to

ilKOTCog 6

SicmoTtig X^Jros

t
.,

^riTiTcoxviav cpvaiv dva-

manum

porngit, et lacen,

^y.aai ^aXo /jS^og

Trdai

Xnpa

o^iyi, luxnjc^

carnem in(|uam ac mentem quae ad creatoris imaginem facta fuit. Est enim mens invisibilis incontemplabilis

tem

erigit

,

ftivw iyiipn T adpx-a (tnui
iytyovii
Ti -^ i<pi

r vovv, o? xar elxcva t KTtaaVTOg' dopaTOi
,

,

,

y^

dbiarog

,

dvi^piXTog Ti

,

i^

dxaq

impers ia

et

incomprehensibilis
,

,

neque se

Td\Yi7rT0i,

ii^

sauTOv fh^pdjuSfjog

.

Trpog

ipsam cognoscens
pta
:

et

insuper incircumscri-

mroigy^ d-^i^i^a^og- i'l7riPe]gTTKofia/^
aTTO/SAs-v^ai/^^^j

et

si

cogitationum phantasiam spectaet potcstale
,

(pavTaalav

.,

tiyefj.oyia ts y^
'fh<rY\fJ.ctig

mus, ducatu
creatrix

praedila, artibus

i^naict

TiTifjLt\fJi.ivog,

Ti^^vaii y^
<t

et scientiis ornata
,

parva quaedam ac nova

Kexoafji.Yifji.ivog,

^payjjc, rig

v'iog

^tifjuia^-

vel ut verius

dicam creatoris imi-

^oj,

>i

to yi dXYi^'i<^ioov

eiTriiv

t

^«lii^^foi/
.

tatrix, regina creaturae visibijis, vel regis

,itijM.«T«$,

BaaiXivg
,

t^

op«u.5v»$ XTiaeag
C4:.

fj

imago, tributa de terra coUigens, ex mari,
atque aere, ex sole ac luna et
stellis,

(^aaiXicog eiKcor
o-^
vY\g

(^^png avXXiyoov
<x«^c?,

yyig,

ex

QaKdrTYig, J^
y^ d^^eocov
,

t^ «Ai«
yJj

v^ aiA>'\-

caelo et nubibus, ex ovibus, bobus,

aliis-

c'-^

ipav^a

vi^ccv, c/k Trpo-

,

,

52
ficLTCOV
tCj

S.

CYRILH AtEXANDRlNI
,

fiom

Kj

T

a.\Acov >CTyivm

jM.aA-

que pecudibus;
cta sunt facla
indii,'us.

immo
onim

vero

omnium

fru-

Aov 3 TrdvTctg avTOov g5u'
/j^fJOi' Si' a.'jTOv

y.%^7iov<, Spirroto. o^utfj^a...

ctus carpens: eius
;

gratia visiJjilia cunest

ja^ iyiveTO

nam Deus horum non

^£05 ya»

ToiiToav d-^podSerii.
Yn'i^a.(Ji

OvKovy
vov iCiu
va,Ta)
voaci)

r

ovtco

Tif^iov,

(^

Non ergo conlempsit tam pretiosam
parlem medela egentem morboque
;

^ipaiMitai Si'j/u&^ov ovJ[i to (pQnpoi^iiCj

et se-

yvipf SovMvov Koi &a.to Si XoyiKOV Koi d-days^^onfjt.ivov

necla corruptam mortique mancipatam hu-

aviXa^i
Kj

,

manitatem non

ita

adsumpsit, ut partem

varoK
di
,

xar' iiKova

vTTi^il-

Ka) TOVTa

KCl.KCCi,

wq (padl

,

Sjg-KH-

fj^oy aWa Traaav r tpt/tJiv TrahaMQilaav ctiiOT>ro'iy[(!i- Koi to y,iY avTrii Kaivov
d^wiipyda-aTO, to ^i ^iTraAaicofx.ivov Kai
$ii(P'&ap[ji.iY0v

dv'\aTOv ilaai
,

;

Kai raDra

TijM.ioJTaTO)' VT[d^')(OV

Kai d^avaaio. titi,

immorlalem alque ad imaginem suam factani despexerit praeserlim quia male ut aiunt se habebat sed universam naturam antiquatam renovavit. Anne enim partem eius novam fecisset illam vero quae inveterata erat et corrupta, sine remedio esse sivisset? quum praeipsius rationaiem el
; , , : ,

,

[^nfJ.iVLV,
Tji/'

Koi KoyCd
iji.o'ipai
ja.iy

KiKOaiA,VIIJ.'iYOY

Kai

T^

sertim pars haec pretiosissima esset, et immortalitate pollens, et rationis usu exornata, el ad inteiiectuaHum ordinem perti-

voy}TO)Y

TvyyjLYOY' rp dTOTrcoGcoy.a to 7tv\Kivov, Kai
<TVYi^iVyfl.'iVOV
, ,

rdTCOY

yap tO

^OlKOV, Kai

'csd^iai,

Kai
c/k

nens. Absurdissinium quippe fuisset, cor-

TTPO^jXTiX^Qr.Yai, Kcti dYa\yiJ;-^i)Yai
Si^iO)V Tiiq
[ji,iy

y^

pus luleum

et
sibi

pulvereum

,

et

passionibus

aAcetjvvri Ka-QiS^VY^&iiYai'

impHcitum

adsuraere atque adiungere

TOV Si YOvv

(^

dopacTOY

,

TOY

d^avaTOV

et in dextera maiestatis collocare:

mentem
incor-

(^

r\ycf*,0Ya

tov luov, tov k^t' iiKova
,

vero invisibilem, immortalem, animantis
rectricem, ad Dei factam imaginem
ruptibilitate
, ,

^siav
ftivov
,

yi'^vyif.i,iYOY

tov di^-^apcr'ia. TiTifA.»,

rov Tov Gcof*,aT@~' r\v'ioxov

v^

kv-

praeditam corporis veluti au,

fit^vrtTyiv

Kai fx.ovaiKOY

,

Si
,

ov

ovk aAotro^'iai
i

rigam

,

gubernatricem
,

et quasi

concentu
natura

y(^
Kj

M

dvd^pco-is-i^ia
iu 'fh^rifiyii

(^vaig

dwd
'

lemperantem

per

quam humana
, ,

Tiyvm

dvdTrAicoi
tjTs

y

,

tov(TCO-

non

est

bruta

,

sed sapientia artibus et qua;

Tov 6t^sppi;p-&ai
jttar©-.
jM.«

xarw , Kai

tou

vis peritia

abundat hanc, inquam mcntem
,

f/.iTa\ayxdYiiY tijMM?- Jii' ov
KT^icncoi' Si'

ad inferiorem gradum deprimi
saltem
re
;

nec parem

TO
-6V

(JCOfA.a

TKf AoyiKyii lyiViTO

Y0f4,0'diG'iai,

Kai

ixrpo.^i^Tilai, cP^i'
iCj

ov

.dycovii,
JB>I0"£l5,

Kai Trdkai, Kai viKai,
5i'

dvahdibfjCX
'i^xii

Kai QTil^aVOi'

OV

TO

^
rai
*i

avva^Kovv , k-^Xov
ovpavcov ^aaiKitav
r\

^
«/[i'

Kai TO
'zs-ovcov

cum corpore honorem participacum lamen eius causa corpus ralionalis creatura e% ascrit quum eiusdem causa dalae fuerint leges ac prophetiae per quam
;

;

r

fiunt certamina, luctae, victoriae, lauda-

ov Kai avTYi

tiones

,

coronae

;

per

quam corpus cum
,

ea

TOu acoTYip^ r\f^
,

-srapova^ia yiyivni-va-payft.ad-^vyii.0Y

Kai ro tm?

oixovo/xia?

praemium laborum consequitur caelorum regnum ob quam ipse quoque
decertans,
;

Tiv^n
•&M

i/.vaTy\piov ov

ydp

v^jsi^

Servaloris nostri adventus contigit

,

et in-

dvoriTCOY
,

ra aconioia KaTiJlt^aTO srdvzxrip

carnationis peraclum mysterium cst.

Non

ovJl'

dXoycov KTrivcoy
,

«

Ai-

enim propter
tes

•&COV -^tj-xrii iaTipyifAivcov

ctAA' v-srip

dy-

mente carensalutarem admisit passionem neque
res inanimes et
,

(1) Praeclarissirae his Cicero adstipulatur iaScipionis sonmio. Tii vero sic habeto, nonesse te mortalem, sed corpu.i hoc: nec eniin tu es, quein forma ista declarat, sed niens cidusque is est qvisque, non eu figura quae digito demonstrari potest. Pudeat ergo eos, qui totum bominem materiam esse raor-

talera dicere audent.

,

DE IXCARNATIONE DOMIXI CAP. XVII-XVIII.

|3
•A.'.x,rr\-

propter irralionalia iumenta aut lapides

SpcaTTcav "\.vx^^ <j-&avaTOV svoixoi'

anima destitulos sed propter homines qui
,

^ivm.

immortalem animam

nacti sunt incolam.
iv\' .

XVIII. Haereticorum contrarin argumcnta

AvffiS

^
.

ctlpiTiKm

sokuntur.

7r^Q^hniJi.ci.Tm.

Sed qui nugas magis

quam

veritatem

AAA'
&i'ici(;

T

t;9Aov

7rPOTif>i.ric^ot,i
it;

t^

«Ah-

aestimat Apollinaris, rectisque ac piis dog-

'Aix-oP^ivapiQ^

t

ivcn^ciiY

Soy.

matibus suam anteponit garrulitatem

,

car-

jttaTav
fyi.iv

T

oix,ii%v TTPOTa^cti

a^oXiaxiciv

t
.,

Deo Verbo assumptam ait ate^ue hac ceu velo quodam esse usum mente autem non indiguisse sed ipsum
a
;

nem quidem

adpicct,

T

Gsov

Ao^ov
TiVi

rtVfiA«(pievtti (p«(T(

}tj

TCtVTV\ KO.^CfSrip

<a^^TiTiTkn^aCTi
,,

,

^jj^no-aoJ^"

T 3 vov
av

/AM

ofn-anvaf

ctxjTOv
U)

j

vice mentis corpori extitisse. Sed, o sodes,
dicet ei aliquis
,

ttVTi VOt; ^ijoSfS^ TO) QCti^CtTi.

'AAA'
,

Ci\-

ne corpore quidem Deus
nihil

Ti<^i, ii^srOi ris

"«rpos clutov
'^p^^^^iv
,.

ovdl tov

enim prorsus rcquirit: poterat autem solo mandato nostram operari salulem. Sed tamen voluit nos quoegebal
;

Verbum

Qio^ctTOq

Gsoj

hoyoi
jtj

clTT^oaSiYtg

ydp-

Y\^vvctTO Q

jM-ovw OT^ocrra^jU-aTi

r

«^wjTSpav 7f9ctyit.aLTivGct^ <JiDTH^iav aAA'
>i9jAn(Ttv s;^stv

que conaniunionem aliquam recte factorum habere : quod ut efficeret peccatricem adsumplam natiiram, eamque suis laboribus
,

Tiva

iC^

yiftcif

ilg

to KccTopAa/3a)v (^volKiioii

Qov/u8{JOv KOivcovictv
diV

.,

ov

'X.cLpiv

T

r/J^TYtX.vlctV

.)

TTOVOig CtVTVW

iustificatam, acerbis expedivit tyrannis pec-

8iiccLi'co(jctg,

cato et diabolo ac morte

,

et caelestibus

Kct^iv
Kj

T Ti arwpSv Tvoavvcav aTrnKa/^Tia5, Jt^ Sfa.^oXii i^ •&avaT«
.

,

sedibus donavit

:

et

per eam
,

quam

ipse
li-

T

i^urapxVICaV \TpOVCi)V
-ziravTi

Ylj^lCiXJi

.

K^

Oia T

simapsit humanitatein

universo generi

A/i!pSsvT05

tw

y'ivn c^ kKivQip',ct<;
ilg

bertatem communicavit, Sed enim

nihil

fti/iScaKiv aAA' ovSiv TOVTCov
/3a)V

vovv

Aa-

horum

reputans hic sapientissimus

,

voca-

<7Ct)(pCt)TaT(^
2^
,

,

T

lU,iyctKO(pCCVOTCLTOV

lissimum theologiae praeconem lohannem

KYtpvKat,

-&eoAo^iaS.
ftdpTVPct
7*
,

(^
*
.

ivctyyiKiCJTYW

evangehstam, amentiae suae testem habere
se iudicat.

lcodvvYtv

oijcslas avoictg 'i^yjiv

Verbum enim,
,

inquit, caro fa-

Y\Wncti'
y^

Aofog fd^
Cti

(p«(7i

ad^^ iyiviTo
d-syo fAipnq
v^ ttm ftiv
,

.

'

'<''' i- 1*-

ctum

est

,

et habitavit in nobis.

Atqui

om-

iiJKYIVCOCTlV

Y]jJ.lv T^

ToCVTCt /Jctl^ai iln

nino sciebat ahbi quoque partem pro toto

^«5, bg OToAAa^oD TO
d^iict

tsroiv
,

divinam scripturam appellare solere: quae

p^a(pM Trpocjctyopiiiii

ctTTO
ttyi

modo quidem ex anima totum hoiTHnem nuncupat modo autem ex carne totum
,

T^

J,u^M5 TrdvTct KctKii r 'dv^pci>7rov

3 rtVTO T^ (Jcc^KOi oKov tO ^coov
(Tcti

5«Aor

*

TTa^

'Gen.XLVI.a.-.

animal denotat

;

omnes enim

,

inquit

,

ani-

ya^

al 4^X"'''

'"'

ffVsA-SSaai,

<pn(Jiv

mae, quae ingressae sunt cum lacobo in Aegyptum septuaginta quinque fuere. Constat autem non fuisse incorporeos lacobi filios atque nepotes; sed ex parte totum historicus demonsrtavit. Et rursus anima
, :

dfxct 'lctKCi)^
7r'iVTi

ih

Ai'')'t/'srTOV

:ficl\oftnicovTst,

(]]• li^riKov q «S
,

hk

aTcof/.ctroi YiCJctv

01

T

'lctKcojS vlo'i Ti

Itj

iKyOVOi, dKK' aTTO
^Ezech.xvin.

ftipHt;

TO srav o jVo^ioj^a(po5 iS/iKcocJi- y^
^ ct/i^T(iv«(Ta, at^rM

TrdKiv * 4^;;^"

aTro-

quae peccaverit, ipsa morietur.

\emo vero

9-avf7Tai' ovSilq Si iyvuo 'mcoTroTi -^v^^nv
av<s6 acoftctTOt; df^ctOTici. i^j^TriGOvactv Kcti
aS-9-15
Iv

umquam
culpam

scivit

animam
in

absqiie corpore in

incidisse. Et

denuo: non permane-

*

,

Ot>

pvi

KCtTCtftilVY)

TO 7rViVftct ftH
ilVcti U.V-

Gen. VI.

s.

bit spiritus
(1)

meus

hominibus

istis

,

quia

Toli avGgW^OJS TOfTOIS-v SlCt TO
act. apost. VII. 14.

Hunc numerum

in graeca genesi scriptum, et
teste Sabaterio;

cum

consentientem

,

sequuntur

latini

etiam patres aliquot,

apud quem Hieronymus quoque

et

Augustinus de

re disserunt-

5\

S.

CYBILLI ALEXANDRINI
*

cJtr aapica' Koi o zrpotprir^q iTtpco-di
'

caro sunl. Et alibi propheta: omnis caro
pulvis , et omnis
flos.

ita cod.

,

non

Traao. C!ctp^ X°''^

'

'''''

'vaaaa. So^a. dv
Jtj

hominum

gloria ceu foeni
, :

&^cD7ni

cog

av^dog xoi^rov

6

//.ctKd^i^

Beatus quoque David

recordatus est

inquit, (juod caro siuit, spirilus
'srvivfjia.

-TrpoivofAivov

^

Tu

ou-A

c^aTpi^:y
oCjc a.-^uoic,
,

non

re(hens. Esl

vadcns et autcm unicuique cxplohos inanimes (]uos re-

TTctVTi Q

§ri7ns&iv yya)pi[AOv,
oxjTOi cov x.a.Tttyo^i~t
ct>v

c»c,

ratum, non

fuisse

^oi

i\octv

x.al

vo-

prehendit, vel

(juibiis

hgcm

constituit, vel

|U.0'&ST£7, Kj

ipitt}yiii<l

T

(^uaiv.

Ov
«

ftovov 3 gSu" Ka.Tyifopii[tiv>ig [As^^'

5^a(5«]

aAAa

K^

T

iTTcnvisftivoDV

ckv koot£
KOl-

quorum naturam dcscribit. Neque solum de vituperatis tur scriplura verum etiam de
,

ita

loqui-

haudalissi-

pu(^a.iovg' Xj

tovtcov f^apTvg o fietKapii^
Trflo?

mis. Testis Paulus, qui in epistola ad Galatas ail
:

UavMg

cv t^

FaAaTas Aiyaiv *
d(^0pi<jag PH
C/H.

«

cum aulem

phicuil ei

,

qui

me

Q ivdcKr\(JiV 6

-d^iOg

segregavit ex ulero matris meae, et voca%it

\iaq ftr\Zog

jit«, y^

KaKiia.g Sta
viov

t* '^a.piTog

per gratiam suam, ut rcveh^ret fihum
in

avTOu d7roKx\v-^ai t
flAAa

avrov cv

ifto}

suum

me
,

,

conlinuo non adquievi carni

iCSiceg ov TrpocFavidif^luJ
1

(TctpKi Vy

aiuaTi,

et sanguini

sed ad praecessores meos apo-

)

wpog
il

C^rtr Trpo ifjcov
iisri

dyro^oAovg

stoh)s accessi. » Si ergo

non tantum de car-

dvii\-&0V

Si OV fbOVOV

T (TapKlKOV
to
tcj

nah

affectu, et

de morlahtate, carnis sen-

(^^ovr\fta.TOg k^ t^ Gvjitot^to?,

t^
iTii

capnog
7rdar\g
o

(ppovt\fta AaiA.fiaviTai
T^

,

rfAAa

T

dv^pd)7rii (pvaicog, ivSr\AoY
,

ag ro

Ao-

t /"&)« jM.OFOi', aAA' oAov ar\fJi,a'iv{ t ay^^wTOV fe5s ^05rwK Tiva. T^ &i'iag oCa'iag ilg aapKa (f«(T/
ov ro (^anofj^ov
^fjSJoMiS^, rtAAa
AH'\|,i>'
3.

yog aap^ iyiviro

verum etiam de universa patet dictionem « Yerbum caro factum esl » non quod visibile animantis est tanlummodo, sed totum homisus intelhgitur,

hominis natura

,

nem significare .Nequeconversionem quandam divinae substantiae in carnem evenisse dicit, se(i

r

vtto

t

•&5ot;

A(3^« ava-

adsumptam

a

Deo Verbo huenim lo»

T^ dvKiO(jd7ri\ag Ki\ovTr<l (^vaicog' C/>aiiio
,

manam naturam
legis, factus

praedical. Sicut

yap
T^

ro *

Xpiarog

r\i/.dg

c^r\yc^aaiv ok

cutio « Christus redcmit nos de maledicto

;taTa^a5

t

voj(*«,
iig

"^oo/j^og VTTip y^/u^
-^

pronobismaledictum
mutationem
fontis

nequa-

xaTtt^a, ov T

Kard^av psTa/SoA/iv

r

quam
in

innuit

bonorum
;

ayaScav

7rr\yr\g aiy'irriTai,

dwd

ToD '^oof^ivlw
a7raXKayr\v
H/t/JJt)
,

T^ d/Jjf>r'iag r\ynv t^ ru

t ^i' avKard^ag
v-zs-ip

malediclum, sed potius factam per ippeccati sive maledicti depulsionem
et

sum

to

^'jS£9t,

a/Spriav
~

sicuti

verba

«

factum esse peccatum pro

T

fir\

yvcvra afjcapriav
ar\fj.a'n'(l

SiKaioavvng
TO Q^iiov
,

'^oTrrw
,

'

, ov t '^ o^iTnov yd?

nobis eum (jui ])eccalum non noverat » nequaquam iiisliliac mulalionem significant
(est

Kj

dvaAhOiiarov
"

ccg

Sid

t

rrpo-

enim invcrtibihs Deus
per prophetam
c

et
:

immulabilis,

(pnrov /3oaftai
j..

iyo)

iiijci,

Kai oCk
(pnaiv ' 6

»iAAOiu)-

sicuti

lamal

ego suni

,

et

aAAa
idi

Tiuj

rjtT r\fJ!.ir'i^ci)v

dftaprnf^ddi.t.vog

Tcov amAn.vj.iv

'iSi

yd^

t

non mutor:) sed peccatorura noslrorum adsumptionem ecce enim ait agnus Dei
:

,

,

jiov,

aiocov
?>.cyog

r afjcapriav r Kcafjca,

ecce

(|ui
.

toiht

peccatum mundi

;

sic,

in-

ovTco TO
?^o'icoaiv

aap^ iyiviro, ov t aA-

quam

dictio «

Verbum

caro factum est »
sed

\iy<l t^

dicrnri^

,

dXXd

t^

dv-

non mulalioncm

dicil dcilalis,

huma-

Bpca-zinvng (pvaicog

dvdAn~\iV

tW a^aTOK
iCayyiM6

nae naturae adsumptionem. Xamquc ineffabilem Dei erga homincs carilatcm praedicare voicns evangehsta
,

ya^ Tov ^iov
<rng

^i?.av-&o(o-^'iav o
,

Knpvrrcov
(1)

cog

i^'i§ariv

u>g

cv dpyri

postquam

(io-

Ita cod.

aXXx sed , pro

neque, quod tanien contra coiiimuneni prorsus codicum et edilionuni

auctoritatem esse videtur.

DE INCARNATIONE DOMIM CAP.
tuil
,

XVIII.

eum
et

qui ab initio erat

,

et cjui
et

Deus

&)i'
1

),

y2,

^iOg
jM.M

m

^ :tj

Ti-pog

t diov

cov

,

•fCj

erat

,

qui apud
fuerat
,

Deum

erat

,

qui

num,

oCBiTTors

cov,
eli

SriJi.tovpynGct,q Trayrct,

quam non
non
suas

qui omnia creaverat

qai
qui

ra
(^LaiV

fjin

cvra,

ro

ilva.i Troinocti;, «
,

^wm
Trab»

,,

existenlia

ad existendum traxerat
;

,

ro ^u)g rO aAji-3'UOK
, ;i^

t ip-&ctpmv

dviAct(Bi
,

vita erat et lux vera
fecit

hic

,

ait

,

lnmiinum
salu-

ra T av^pa-nwv

(i»i.AO)(Jctro

passiones,

dum hominum

T T
iCj

dvuoct)7ru)v Trpatf^ctrivojLS^JOg GU)rt\piav'

tem operaretur. Cunique adhuc magis beneficiorum illius magnitudinem demonstrare vellet,

[ji,:i'0Vu)g

avrou Sil^ai

-t^

evi»ys>j'iai ro

jMiyiQoq

i^i\ii]'ja.<,,

cv '^ 4^.^"5 iy-yyii^o-

verba
tali

fecit,

nequaquam de immortali anima sed de passibili carne, mor,

vivGi T^ cf-9-ayarou,

dhXa
x^

rnc,

aapKOi r

t^

et corruptibili

ex limo facta

;

atque
ut se-

c/?c

Trtt^ov

yc^ott^iyn,

dTTO

f^iong

r
rct

a parte tolam naturam declaravit

,

'Zuacctv (pvGiv icflyiAcoaiV,

bg [ji,aprvpil
(pncrtv
,

quenlia testantur.

Verbum enim
erat, qui

,

inquit

i-syayofj^a- 6 \6yQ~' y^p-,
iyiviro
,

<ra.p'^

caro factum esl, el habitavit in nobis.

K^ icncyivcaaiv cv

mfjCiv.

Ahus vero
ludaeis aiebat
:

is

modo

naturali
7"'

''tri^(^ Q
<p(jGiCt)(;,

K,arouma(; y^ r Aoyov
£T«p@o
"

inhabitabat, aliud vero templum. Qiiare et
solvite

?y

vaoq- dio

K^

rolg

templum hoc

,

et

ego

lovSaioii 'iAiyi,'^

Avaari t vaoy tovtov,
iyioca

tribus diebus excitabo illud. Templi vero
solutio erat animae a corpore dissolutio

oi/

'^^iUiv
,

viiMpaic,
yCj

avrov Avaii
«

3

T

vaoii

"\,v^yig

acof^ariQ^
4''-^X^5

dici^iv^iq-

nam mors est animae a corpore recessus. Ergo tempH solutionem operatur animae a
corpore separatio. Igitur siludaei templuni
solverunt
,

•&ciV(XT@^

ya?

i<^]

^^°
el

acDf^ariQ^
7^

av'x-^o)pr\aii' ova,ovv

t hvaiv t yaou

4'^^«? ipya'Cirai

y^iep.ayJj^i-

ro'ivvv i«-

cruci mortique tradentes

;

so-

Saloi TOv yaov \Kvaav <^avpu)
:i>^a^i^u)if.'ori<; ^

y^

^aydrod

lulio vero templi
fuit;

coniunclorum separatio

Avaig 3 vaoO
3 -dioi
^

Deus autem Vcil.^um hoc dissolutum
;

y,iva)v

;^wpi(T|W.05,

t^ rMjHfj,Aoy(^ roZolfJi^ai
,

resuscitavit

exploratum arbitror esse pru-

rov Kv^divra dviarnai
it^pootriy
,

aa(pii

to/?

non inanimem neque mente carentem sed perfeclum hominem a Deo Verbo adsumptum fuisse. Nam si pro immortaii anima in adsumpto corpore Deus
dentibus
,
, ,

hc, ovx, a.]^v)(^ov

ovSi aYav

aAAa

TsAr-;CK ay^^a)7rov
il

•S-jo?

dviAa^iro Aofoi'

yap

dvrl

r'/ii

d.^aydTis -^v^ric, cv ru>

rtvaA«j)-S-=iTi a'u)fjiari

yiyoviv

6

^diOi Aofjui

Verbum

extitissel,

utique ludaeis dixisset:
triduo resurgam.
,

y'^,
>y

il-TS-iv

av roli IdSaioii' KviraTi

dissolxile

me,

et

vero cjuum doceat
talitatem
,

et tenipli

ilHus

Nunc morego

iv roialv y\fiipaiq dva<^naofJi.ai' y^vv J\i
,

diSda)Cci)V

yJj

t vaS ro rnyiicavra ro

Gva-

et inhabitantis

deitalis

potenet

rov, y^ TO djvaroy riii cnoiy.ovaaji &ioryi-

tiara, solvile inquit

templum hoc,

rcg, Avaari, (^nai

,

r

v^ov toCtov,

k^

sv

triduo excitabo iilud.
a vobis dissolvar,

Non enim ego, ait, sed adsumplum a me
ita

rpiaiv nf^ipaa iyipco
(^naiv
^i]i;
v^j)'

avroy
.

vju^ Xv&naofjiai
(TtfSf

yap «AA 6
ov

iyo)
A«(p'iva

templum;
fruatur, ut

et

hoc quidem ipsum

dis-

xjw' ifjus vacq- y^

3 hvirai,
^

solvitur, ut meliore resurrectione postea

>ci)i'irrov@^ dva<rdaiu)i d-m oKaiiavt

iva

t

morlalem deponat naluram, ut corruptionem exuat et induat incorruptio(I)

dynrny dTro^^nr ai
dTroSvanrai
;t^

(^vaiv

,

iva

-duj

(^Qot^av

t

d(p^aaa'iav ivSvanrai, iva

Opportune magnus Cicero in Scipionis somnio circa flnem, ubi de Deo rerum omnium motore loijuitur. Pimcipio nulla est origo, nam ex principio oriuntur oinnia , ipsum autem nulla ex re : quod si numquam oritur, ne occidit quidem umquam. Nam principium extinctum , nec ipsum ah alio renaicetur, nec ex se aVmd creabit etc. Si ergo VerLum, ut testatur lohannes, in principio erat, et quidem

apud Deum; numcjuam coepit,

et

ipsum sempiternum

est.

Hinc dominus lesus

loli.

VIII. 25. interrogan-

tibus ludaeis: tu quis es? respondit divinitus: principium, qui et

loqmr

vobis.

56

S.

r.VRlLLl

ALEXANDRIXr

T

^avdTii Ka.Ta.Xv(jyi lo jtoaTo?, 'ha,

t

Kit*

ncm,

ul mortis

imperium desfruat

,

ut fiat

KoifJi^n^ivm rt^Tap^M "j/jvnTaj/jva Kvaob^

dormienlium primitiae,
loribussolutis appareat

ut corruptionis do-

^Gofas

Tctc, ccd'iYa<i
, Jt^

ava^if)(}^^

t

viK^cov tt^io,

mortuorum primo-

TOTOKOi

3ia

T^

olKiiai ava^aciuxi

evaf-

genilus, el propria resurrectione

omnium

ygAifrnrai t TrdvTcav av^^ccTrm avaTaaiv.

hominum

resurreclionem portendat.

t^' 'ATroSet^ig cti -^v^i^v vot^av
.

o

Qeoi

XIX. Dcmonstrnlio, qiwd

animam

intcl-

Ao^(^
'Oti
XiyCdV
"
iii

'iXalBiV.

lertualem Deus Verbum adsumpseril.
1

Si

TOVTa
6

oliTCiOi

ixi
iv

l^apTupil
Trpd^iai
«

Quod autem haec

ita

se

habeanl

,

te-

•^ dTTO^o^m
OTl

Kopvipaloi

r

statur apostolorum princeps in aclibus di-

OVK
,

iyKaTi?\i'l<^^t\
crdp'^

4^^^^
oiSi

cens: non fuisse derelictam
in inferno,

animam

eius

avTOv

'ciBov

ovSi «

avTOv

neque carnem eius vidisse cor-

Sj!cf.!p-do^dv

XvTiq TOijapovY T vaou, -^v-

ruptionem.

TempH

ergo solutio est animae

^«5
il

»^ aci)fJi.aTOi
,

xca^ia^U'

^

TtdKiv dvd-

a corpore separatio; vicissinujue resurreclio est

^aaig

Trgog
,
ci)g

r

crcipKa

t olKnav iTravoBoi-

ad propriam carnem reditus.

Si er-

TOivvv
,

tpaa^Y ol t^ aiperTfa'? Trpo^ddv-dpci)7rci)v
,

go, ut haereseos antesignani aiunt, animas
duas unusquisque
Hcet et rationalem

Tat

"\,v^di Svo 'T^
''"''''

iKaaT(^
}tj

homo
,

habet vitalem
,

sci-

iXi->

^^ ^Oi)TlKY\V

K^

TMV AO^IXMV,
TrOTi von'&e(«

et

ne caro quidem abs-

aap^ aviv ^v^iiq ovk dv
l^ct)TiKiii'

t

que

vitali

anima
,

cogitari
,

umquam
inquit
et
si
,.

potest
est

aupia >«? , aAA' oy adp^, {p«(T; TO to/oOtov urpoaajopiviTai- U.'iTp(Q~> Si
{(p«
01/

nam

corpus
,

non caro

quod

huiusmodi

appellatur

;

Petras ait,

to

T xvpia
aUToD
Aov
0)5

jan jSsiv Sj^^tp-Bo^dv

ju.«

T KvpiH, rtAAa t CTapxa , t^ t 4'^;;^"'' l^jcaTaAc-fjf-^Mvai ih aSa, ivSnffSijM-a

non corpus Domini, sed Domini carnem haud vidisse corruptionem neque animam
,

eius in inferno

derehctam sane constat
;

vi-

T

JM.SV

rcoTiKYW
«

,

«V oOx. Oi^

o-uTcag

talem (quam
extitisse in

quomodo
,

adstruant nescio)

Kiyovaiv,
ttffi/

ii^^iv

ij^g^i^^dapilaa
,

adp^,

«s

carne corrupta animam, sine
,

ov;c

av zapoaayopiv^im

m
j^

(^aa)

qua ne caro quidem ut aiunt appellaretur.
Immortalis autem
tis

aap^-

« Q rt.S-avaTOs h^

Ao^ixm

t (^m8

et rationahs, cui
,

animan-

f iiyiuoviav ^iTn^ivf^ivti , ov x.aTfAc((p-9-« s/5 aSov, rtAAct ct^o; t«v olKiiav iTraviiKi
aafKa'
tty«v
iif^ili

commissum non est in inferno derelicla, sed ad suam rediit carnem:
regimen
est

n^ pt.dT!w

dSoAia)(_ovaiv, d-^v^ov «

ideoque fruslra nugantur
et ratione

hi, qui

inanime

f deii Koya t vaov ^poaayoPivovTigQ UiTpco i-^6pi.i^a. K^
i^Y\

expers fuisse dicunt Dei Verbi

adpKa
.

KtipVT-

templuni. Nos autem Petro adsentiemur,
qui et carnem praedicat corruptione evper-

TOVTi

Si^ai^ivfcii

Sfup^&opdv

y^ ^v-^vfv

>cttTaAH(p.9£7i7av

eU a5«

,

rtAA

sVav?)-

tem,

et

animam

in inferno

non derehctam,

3'oiJ(TttV K^ TO) olKiicd aci)fA.aTi C7UL aip^il a

av
*

sed reducem alciue ad corpus
lectam. Crcdimus eliam
centi
:

ri<pivo/u8^ Q K^

atyTfc)

Tw

x.up/(i)
fJi.H

As^ovti*

TrepiKvTT&^ fV'v «
•7*

"i^v^yi

'icoq

•&avc6T«'
«jw./v

tristis est

suum recolDomino ipsi dianima mea usque ad morsensum pars nostra rasi

^
.

Kv-^Yii

T«v

ai'a'8'«o-|v
ii

to sV

Ao-

tem.

Nam

tristitiae

ytKOv vtxro^^iyjTai'

Se avT/ vou o

•9'gos

tionalis excipit.

Quod
,

in

menlis locoDeus

Ao^oj t;5rap^wy. Ta f voD KaTeSi^^eTO 7rd•&«
ai;TOs «V
.

Verbum
piebat
,

exislens
ulicjue
.

montis passiones excitristabatur,
,

(3

AfTTMGsjs
.

.

K^ (po/3«-&«;5

.

x^

ipsum Vorbum
,

dyvovaag
fLayja
7*

i^

dfccYidaag
ii

}^ dyfe\iK)j (rvfA,-

metuel)al
lica oj)0

ignoraI)al

agonizabat
si

ot ange-»

'pcdaQiic;-

q

hj

TovTa

cpriaHaiv o/
..

confortabalur. lam

haoc quoque
ii

'ATToAivaoia jU.aTa;oAo^(a5 KAnoov6f.coi

^

dicanl ajJolHnarianae stultitiae heredos,

k^eiv

Kj ECvOjM.;.^

t

-^^^i-^ofJi^dxoov

Tay-

profeclo

cum

Chrisli hostibus

Ario atque

DE IXCARNATIONE DOMINI CAP. XIX-XX.

57
'ian

Eunomio

collocentur.

Nam

qiiorum par

est

dyiTcoaav

o)v

jj^

«

(3\a.'7(liif^ict^

tc6(i

blaspliemia,

aequum

est.

horum unam csse sodalilalem Nos vero Dominum dicenlem

tcoy /AiaK elva.i
iijziiq

tOm iTUip'ia,Y

J"i>cctiov

j

iicovaco/L^
V/ja Ssha.i

t
t

kv^io^j

Ae^o kto;*
y^

^*

mam meam,

audiamus: potestatem habeo ponendi aniet potestatem habeo iterum
;

c,^H<j'ia.v

'^v)(_yiv jit«,

c^«a,'!p<j

Gta,v ixi^ TraKiv Aa.(Bfiv a,vTiiv oCSili

sumendi eam nemo tollit eam a me. Namque ex sermonibus his, discimus alium esse
qui ponit
,

ctvTi)v

tiiz-'

i^ov- cm yb t Aoycov tovtcov
loc,

jxa,-&n(70[,ie^ct

iTioog

^h
«

o

Ti-^m., iTi-

abum
,

qui est posilus qui sumit;
;

esse qui |K)nit

et

Deumque animam au;

pov
-iVj

'j

to Ti-di.a\vov Kj &co? f^ev 6 ri^dui
.,

Xnfjc^avcov

vj-u^^^M

cfii

Ti-dfpsvn ko,^

tem

et

positam et sumptam
,

et

Dei quidem
ea po-

XctiA.^ctvof^ivn-

k^

-dsos

f^Av

tmc ci^ovG^ctv
d^iiylcv

esse potestatem

animam autem sub

iX^^v

.,

-^vyjn q « vrro

t

cJ^nGictv

teslate locatam.

Tirci.yfJt.iY».

XX. Quocl prophelae perfectam fuisse adsumptam iiaturam aclfirmant
His consona Isaias quoque propheta adfirmat dicens: ecce virgo concipiet et pariet

xf

.

''OTi

o\ -i^pO^iiTCll TiXilCOq

T

<pVC7iV

dva\yi(^-&m'ct,i •S-?azr'^xai.

Tot;TOiS uujtjcp^a

'itj

'Haaictf

6

7r^0(pn-

rnq ^sG2r/^(//3oSy
5"pi

*

l^ov « ^ra^Gsvos c*
.

ya-

filium, et vocabitur
,

nomen

eius

Em-

A«\j.sTai. y^ n^iTcti vlov

i^ «.ctXicTHCn

manuhel

quod

est

interpretalum, secun-

to ovof^ct
viv6/j\voy

avTH
i(y

Eftfca.viiriA, o 'tg% fti-^i^iJ.n'p^o

dum

evangeHi doctrinam, nobiscum Deus.

i^i

iva.yyi?^icov SiSaax.a,/t^O

Porro Deus nobiscum,
nibus significat.
Si

Deum cum homiDeum

A/av *.
-deog

jtA8

«//3^ o ^ioc,- ro 3

«//^fir
11

ergo Virginis conceplus

M^
.,

dv^^coTTcov i^fx,y\viv{

decv

toivvv
-^^ocj-

hanc oblinuit appellationem, patet
fuisse simul et

tq Kvnfta, '^ 7ra.(i%Yii TavT!tej'iKa,lSi
nyop'ia,v

t

hominem tum
;

praeexisten-

fSSnAov

&)?

-diog 0(W.S k^ aY^^pco.,

perfectum. Nain vocabulo

tem tum eliam suscipientem, in ulroque « nobiscum » hoijerfecluai denotat:

•3r@^ riv to
;c*-&

ftev v-i^ap^x^cov

to j \a.^coY

.,

sjcctTS^ov

TsAfiios* Jia f/,h ycip

r

/aS

minem

elenim unus-

«/^, t
Ariws

dv^oco-mi to
H/t/jf?)

rsA«ov J«;xvvTar
«p^«
jc^

re-

quisque noslrum perfectam habet hominis

ya^
«

ii<,ci<^oi

f dY^^coTrn t

naturam. Ex vocabulo autem
articuligraeciadiectione,
spicitur.
filii

«

Deus

» et

(pvcriv ^ia.

q t, Qeoi.

j^ 7r^oaQnx,y\q
yvc>>p'i(^iTa.i-

t
rS^

divinitascon-

apQ?ov.,
yu)v *

t

viov •S-jotm^

Atque hanc rem beatus docet Pau-

Tot;T8 didaaKctAoi;
.,

|«a>ca^ioe UavKc<; As-

lus dicens: in

quo

inhabilat omnis pleniIteni

ev ho

KaTOiKu

Trav to
J^

7r\yipodfA.a,

7^

tudo

divinitatis corporaliter.

a

Deo

•&£othtos ncofJcctTHim'

3-.oA(icjt@o
)ijw7v

q

inspiratus Lucas esangelista perspicue nobis

KQVKa^
kvv(ti

svayyiKiTy\i ivapycof
vovv t dY-dpco^rivov

Se'i-

ostendit

humanam
,

Christi

servatoris

t

t (JWTMeo? X^i«l/^avj. jca<

mentem: puer
tia

inqiiit,

crescebat et con-

<pov- 70 TrctiSiOV

yap

^mo^iv *

fortabalur spiritu, plenussapientia, etgra-

dxparctiovTO
(p'iag..

7iviv[A,ctTi.

TrKn^ov.t&poY ao-

Dei erat

cum
et

illo.

Et paulo post: lesus

y^ X."?'^
'

Qeov hv

sV
Qia
.

avTCo- r^ ftiT'
ji^

proficiebat aetate, ac sapientia, et gratia

6\'iya.(JO(s'ict

'lyiaovg q ^rposjcoTrTsv MAix.i'a.

apud Deum
tia

homines. lam vero sapien-

kj "xa^iTi Traoh.

>u dv-&^co7roii-

proficere,

non
,

est

Dei sapientis, nulperfecti, sed

ro q

acp^KO. 7r^ox,o7TrHv
.

ov

dm
)Cj

t ao(pov
f^tne
.

.,

liusque rei indigi

semperque

t dTrpoaSeovi
Soaiv
,

<^ dil

TiKiiH.

iTri-

mentis potius humanae, quae simul

cum

ftyiTi

iXaTrcoaiv

Se-)(^o[,civs

«AAa t
avft-

aetate proficit, et eruditione eget, et arti
(1)

vov

t

dY^^pco^urlvov.

roZ ?
animam

r\Kix,iaig

Recole cap. IX.

Namque

aniraa

amens par

uulli reputata ftiisset. Porro

reapse in Cliristo

fuisse, negabant Ariani.

8

58

S.

CYRILLI ALKXANDRINI

atque scienliae excipiendae idonea
V«S h}

est

,

el

^5"«^«?
ȣ^

5sXTi;C«

.

;^;

K^ iSpap^W

Ttt

quae paulatim tum humana
vina.

discit tuin di-

TE av-&flM7riva
Xtt'.

ra diia, yvco^i^ovTog
6fC '^ •Z.r^Oi
CptiffSWV

(i ).

'ATToBiL^H
S-0A«5
-J^

"EjSptt/KS jQlK^

T

Sf^H.p'i(JiC>>i ,

T^

XXI. Ex epistola cid Hebrcicoi demonstraturnciturdrum distinciio et Verbi
,

T A07»

lvM(7cU)5.
ctv

unio.

2a(p«5"?§ov 5

TiS

6k
,

t^ 57^05
;£^

'ES^ai85

Clarius opinor, ex epistola ad Hebraeos
,

e^roA«s T KaTjJoi T
,

•^Jtttv (pi>(7(v
ci/ipyi'ta,ii

t avQ^w^slav

divinam
noscere
ctas
,

siniul et
licet
,

humanam naturam
,

cog-

pfv JiVtpHpsvas.
^

operationibus quidem distin-

"uipoowTSU) Q (juyyi^i^iyag
Sc-iKvvaai vloy oi/^

KJ

r

6va
"^

(/•«ro-

persona tamen coniunctas

atque uni-

Ji>ti5-tt

q

^

'fh^o*

cum demonstrantes

filium. Epistolae ap-

Ams to wPOO;jt*iov, to-vtIw s;^m r SiBctana,Helir.
1.

prime prohoemium hanc continet doctri-

eqq.

Aiav
wv

«(z?2 'j-a^

(5

dicx-uJiaiOi

nauAos'

05

nam. Ait enim divus Pauhis: qui cum
splendor gloriae ,

sit

a7rctvja.a[^a. 7^ 5o£«5, k^ ^apcticTVip

f
T<i)

et ligura substantiae eius
»

oTro^dcjiCog
|OWjU.ttTi

avTOv

.

cpiPcov t6

tw ^avTtt
di'i^ai

portansque omnia verbo virtutis suae.

T^ Buvafiicaq avTii.

Kai

av-

Quumque
fecit et

demonstrasset illum ante
(

omne

Tov uOTep^v^ovov K^ •zrpottiWiov ($1' at;To2
7/<ip
.,

tempus ac saecula esse
saecula
)

per ipsum quippe
:

cf«aiv, ;^ G§u" a]ci)ya.i jVoJ«ff5V'; eVm05ia6i(7ev Jv ^J^itt T^
.j

addidit

<(

sedit

ad dex-

"^.tt^^ti.,

^iyakcoGvvni

teram maiestatis
angelis efTectus
iUis
,

in excelsis: tanto

meHor

iV C^^YlAolg

TOcrOVTCi) Kpi'tTTU)V '^V0fj8{j(^
,

quanto differentius prae

T

dyy'i\u)v

o(JU>

^<^op'cOTipoY Trap' aviVaVTIOV Q

nomen
effici,

hereditavit. » Est

autem veresse.

TOJS

Kiil.\y[pOyOf^V\)(.iV OV0jW.tt"
.j

T

bum
tiae,

contrarium verbo
,

Nam

is

yivi&ojf
i^

TO
J£^

ej'vai*

(5

^a^ wv
"7^

a-sjavyaGfA.a

qui est splendor gloriae

et figura substan-

So^«S,

^ttpttKT«p

VTTO^aGiCC^., OV
,

yiviTai KPitTTcov ayyiXoov

ttAA'

'sr'*'

'*>-

^sAwv
TM5
-

ot;

xpjjTTWv povov, rtAAa
£J

x^

ctoih-

non efficitur meHor angehs, sed est non meHor lantummodo, verum etiam ipsorum creator ac dominus. lam si
angelis

Kj

dsaTTOTM?-

j eVttVTJOV
[A.iV

T

EJVttl

TO

verbo
fici »

« esse »

contrarium

est

verbuni

« ef-

^05«&af,
/ul^, 5ia
Kj
•riu/

5j" OKi'iYH

T

ttSJ

OVTtt V0H(70ttvttA«;p9sv,

per illud quidem, sempiternahter

exi-

TOf T« Q TO c^ XpJJTTOV T tt^/^SAoJV
TTtfOs
**

«/^tjir

stentem inteUigemus, per hoc autem
qui de nobis sumplus
lior est effectus
,

eum
me-

"J/r^OMjltSVOV, ^((Z

fuit

,

et angelis

6x'iya-

T avnXn^^OTa iycoaiv TraKiv fiiT' 57-^05 [A.iY T vloY (p«£rjv 6 ^povog

propter suam

cum

adsu-

aa

6

QiOi ih T atcoya r
«

alZv&"
Jt^

cdjSiSog
(70t/-

mente adunationem. Et paulo jxist. Ad fiHum quidem dicit « thronus tuus Deus
:

iV-dvTilTi^

pc(/S3o5

T«5

|(3tt(7JAjJtt5
ifA.'iC!r\aaq
(3

in

saecuhim saecuH

;

virga aequitatis, virga

«•j/^ixMattS ^ixaioat;V(!L', [JLiaV ^IIZ

dyo-

regni tui: dilexisti iustitiam, et odisti ini-

ToDtO

i'^iCJi

(7£

&fOS

(3

&E05

quilatem: propterea unxit te Deus, Deus
tuus
tuis.
,

aa sAaiov dy aXKiacJiOdi tz-apk g5u" [tiTOyjic,

oleo exultationis prae parlicipibus
» lara

an- 6 Q •&£os, lu ju^
x^

T

ae-9'P« Trpoaej^cov
£j's

vero Deus

,

et

quidem graeco
,

ayo^iv-3i]g -Sjosaioova

t •&^ovov
av
i^tto

t

articulo praeposito

proprie dictus Deus
in

t

ttj'a)V(C)o,

•zjrws

toC Qiov
\d(ioi
-,

thronunKiue tenens
qui
fieri

saecuhim saecuH

,

^iaQiitii

TTcbg

dv

;j^:-ifiOTOV«T«v
iyjjov

jStt-

potest

iit

a

Deo ungatur?Quomodo

aiXiiaY, (pvaiKr^Y

^aaiKuay
£j'5

o

^»0ttj'S)vtt

v@o an ydp,
(1)
riis

(p«a(v, 6 •&«05

t

ab eh'ctione rcgiuim sortietur, qui iure naturah rcsnum iiabet? Tiironus enim tuus,
Cyrilli nostri

Ad

eius,

Lueae locum quod adlinet legatur pulchra quos uos edidimus AA. dass. T. X. p. 17.
liunc

enarratio etiam in

commeuta-

DE INCARXATIOXE DOMIM CAP,
inquit,

XXU
ovkovv ctiarrlov to

m
ihcii (Bckji-

Deus in saeculum
,

saeculi. Esse ita-

T

alcovog-

que regem contrarium est diclioni ungi in regem. Quia dilexisti iustitiam et odisti iniquitalem Nam laborum praemium est tale regnum. Rursus itaque Deum cuius thronus in saeculum saeculi sempiternaliter illum exislentem intelligemus. Eum autem
;

A;a T

ili ^a.iriAict

^ta^Hvcti. Ajcc to dfa,Kj jAiaiiaai
a.vofJi.\av'

lArnnai BiKaiotrvvLu,

srovm yap a^dAov
OVKOVV TraAlV TOV
ilq

«

TOiavTti
•3-fOK,

^aaiKna'
Qqov@~t
voriaon!^-

fJt-iV

ou

,

aicova alcbv!^, tov
Q

an ovTa

T

vaTspov TTOTi '^ia^iVTa $ia to 'unpi

qui postea unctus
cali

fuit

,

propter

suum

pec-

TYiv
v-ut'

U/i^Tiav ^lc^Ck.,

y^

Ttw dyaTry^^Silaav
cj'^

amorem, ilium credemus de nobis sumptum et ex Davide atque Abrahamo, et qui alios participes sui
odium,
et iustitiae
,

avTOv
,

Six.atoauvltv, to
c^J^

rfjuf^

An-

<p-dsv

tO

6k AafBtS, TO
''X'^^-) '''5

'A/SpaajM., ro

l^zTOyjiq
Ti
,

Trf^iOViKTtl TU) ^tafAct,-

habet, quos inter chrismale excellit, qui-

iv

iaVTU) ^i^^dfj^ov ijaavTa tci Xctpi7ravay'\H 'zaviiiixaT^- iv iKa-

que omnia sanctissimi
in se recepit.

Spiritus

,

charismata

a^ara tov
ac£ifj3p.

Attamen

in utraque natura

Tipa, Si (piia^ (\^ TOv

%va vlov TrpoaKVvri-'

unum

filium adorabimus.

Iterum beatus Paulus Davidem testem
invocans qui
ait:

Domine quid
,

est

homo

Kaj av-3iq j T Aa/S(5 KaKiaaq
TOD
Tov
\

^aKaoiiQ^ naDA@.j *
s<?

Hebr. n.

u.

/^Sprvpiav Aiyovrajitijav«(jx>i

quod memor es eius aut filius hominis quoniam visitas eum? Minuisti eum paulo minus ab angelis, gloria
et

Kvpii Ti iT^v av-&^«5r05 OTi
,

av-

« ul05

dv%pCi)7Tii OTt 'fhaKi^MTl/l
ti yrap'

av-

honore coronasti

K.AarTcoaai avTOV ^^ctyjj
So^yi }^
Tj|tt?j

dy-

eum

;

addidit :

eum autem qui modico quam

yi^ovi,

iTi^avcijaai;
ti Trap'

avTov
dyyiJia
• v. 9.

angeli minoratus est, videmus lesura, pro-

iTTnyayi *, tov Ss ^payjj

pter passionem mortis, gloria et honore

Aoug «AaTTWftJvov |3a»57-0|M^
TO 57-a9«jM.a
cpavcij^ivov
,

'l«(70i/v,

coronatum

,

ut gratia Dei

,

pro omnibus
manifestissi-

T •&ayaT«, Jo^M

k^ ti^t^ i<ri-

mortem

gustaret.

Hoc autem
est est

osrcoq yapiTi -d-iov VTtip Trav-

me

adsumpti hominis perfectionem demon-

Tog yivanTat

strat. Ait

enim: quid

homo, quod me-

aa(^ci)q Si'iKvvai

davaTH- tovto Si ^aXiara t dvaA«;p-3-5VT©^' dv^^po)Jjj

mor

es eius?

Sed quid

homo dmn
,

ait,

TTH TO TiXiiov
siros,

yaQ^

(^tiai-

t'i

iTiv av^pcori

uni^ersam simul naturam comprehendit. Et

OTi y,iiivyiaKYi at;TOu;

«AAa
r

sViV

dum dominum
habitans dicit,
fuit
,

Dcum Verbum inquod suae imaginis memor
appellat,

av'&^a)7ro?, y^ Traaav Ofjcov
Aa/3ft)v y^ Kv^iov

(pCaiv 't?Sx-

quod ineffabilem clementiam exprompsit. Ilominem denique ait, illud quod de nobis sumptum est templum, quod praesentia sua visitavit
,

ctoi;c«(TavTa -^iov

f^h ^s-poaayopiv^rag, t Xoyov, r '^ olKi'iai ii-

Kovoq fi,vr\aQiVTa,

t

app;jT&) (^iKavQpct)7r'ict

^iiaaiuSjjoy avfipw^ov q

t

iJ^

'fif^^

dva-

sibique copulavit
peregit.

,

eaipse

Xnz-divra vaov
'vj.aTO
,

,

ov rrt •srapiidia v-zcriaKirrt

que adunatione salutem
inlerpretans ait:

Quae

}^

iavTU) JLtoM^},?, y^
y^

Ivcoa^ tmv
ip[Ji.tjvevcov

eum autem
,

qui modico

acornpiav ilpyaaaroicpn'

rovro

quam

angeJi minoratus est

videmus

le-

T

sum, propter morlis passionem. Mortuus est itaque non immortalis Deus, sed natura mortaHs. Ideo
et

TCOjA.iV0V

Q (^?ctyy ri Trap' dyyiKovq nKar^KiTTOjV^J ItiaiiV SlO, TO TTaSjl^a
'^

T •&avaT8' aTriQavi
QiOi Ac.yQ~>.y rtAA'
«

ovy

6

a-&avaT®^
y^

modico

infra angelos

3vMTM
Trap'

(^vaii- Sio

minoratus
illa

est, quia hi sunt

immortales,

«AaTTOVTO (ipayv
G^ir
fjciv

n

dyyiKovi,

ro)
o

secus natura mortahs est. Porro Deus
est infra angelos
,

Verbum non
(1)

sed ange-

J[i

•9-£05

d^avamq iivai, t q Koy@^ ovK iK(XTTCOv

•S'v«T>r'v

dyyiKcov

Heic quoque duas ia uno Christo naturas apud Cyrillura legimus,

invitis frustra Severianis,

co
coios.
1.

S.

CYRILLI ALEXANDRINI
"

10.

rtAAa Bc<T7r6T»g

dyyi^uv

iv clvtu)

ya^
aoitTi

lorum dominus. Quoniam
lia,

in ipso condita

or.TiiQn

Tci

-ZJavTa siVs
9-^OKOI; itTi

cpctTa,

un
, ,

sunt universa sive visibilia, sive invisibisive throni,

pa.TCt, (Itc
a^iycti
^

KVpiOTDTig
ayyi^^oi
it^

sive dominationes

,

sive

iiTi dJ^ouGiai,
5i'

im

uti

printipalus, sive potestales, sive angeli,
sive virlutes
:

Suvau,Hi- TravTa q

auTOv,

ili
*

avTOv

Hchr. V.

7.

exTfS-ai.

Kal

MJ) ttoAAcc

TraAiv

o? cv

t

in ipso crcata sunt. El alibi

omnia autem per ipsum denuo: qui
,

el

in

ruipaii,
i^

(pJKTJ,

T«5 (rapKog aVTov

SirtcTHi

dicbus, inquit, carnis suae preces supplicationesque ad

'iKiTti^lai TTSOi

(^
/^

Svvaj(^ov avTOv 6k
Kpavyiig laxupag,

eum, qui

possit ilhim sal-

^avaTOv
dyro
'T'

pvaa&nti

Yum
et

facere a morte, cuni clamore valido
,

x^ SaH.pvci)v 'urpoaivi^^x.coY, £j

ilaanHa^iU
v\og
x^
,

lacrymis offercns

exauditus est pro sua
esset
filius

ivhajSiuai

,

K.ai^^i^

m

'i^a^iV

reverentia. Et
didicit ex
et
iis

quidem quum
est

c^ hv
TiQ^

i-sra&i t vziraKoyw.,

TiAnco-^iig

quae passus
,

obedientiam

yi^yoviv aTraat TOiS oTraKOviiaiv avTui aiacoTiipiag aleavihs.
urpoaiv'X,6/u!^j!^ v^

consunimatus
Quis ergo

factus est

omnibus ob-

teniperantibus sibi, causa salutis aeternae.
S-nest

T'? Toivvv

orans, et preces suppli-

ang, Ka) iKiTnpiag f/^ Kpavyiig la^vpcii
yjj

cationesque

SaKpvcav sipoaiviyKcDV
,

;

Tig

o

cv ivXct-

^iict avi^jnaag

Ka) Sia tovto ov iKiTivai

cum clamore valido et lacrymis offerens? Quis cum religiosa reverentia vivens ideoque ab eo quem rogavit
,

TTiiaag: Tig 6 [^a^cov d(p' wv fVaSf t VTza-

impetrans? Quis discens ex
perientiam habens

iis

quae pas-

Konv

.

iC)

T

'usiiciav

Ka(iccv

didaaKaXov

,

'iij

sus est obedienliam, et magistri loco ex,

/Swv

dyvom Trpo t^ wnpag; t/; 6 Xa^iog v^ \icipog T TfAftOTMTa; ov'/^ iiScog TzdvTa 'zs-piv Ao'^©o, T?A«©^,
ravTLcj
'ppiaioog aVTCov.,
GttVft)K-

ignarus eius rei ante

quam

experiretur? Quis pedetemptim ade-

dhX' ov

Tri

'zs-iipcit,

fA,av-

7rdvTag'iXii>v ivka^Hf^ivag
6

.,

dXK'

Haud sane Deus Verbum perfectum illud et qui omnia anle quam fiant novit, minime vero exptus est perfectionem ?
,

,

OVK avTog ivKaBiOv/J^©~"
TTCcv

d(^iA6/u^i^
^

perientia discens

:

quod omnes habet
:

sui

SdKpvoY dvTO TTaVTOf
v^uir'

7rpja'co7ni

rtAA

cultores

,

dum
omni

ab ipso colitur
facie
,

nemo au:

ov Say.pvHV
6

oSvvng dv ayKaF6 /jdfj@-'
oi;

ferens ab

aTra^ng

yJj

a-&avaT05, «AA

SiSicog

r

nullo dolore lacrymari
passibile
, ,

Qdvarov,

Kj /-i^

Kpavyiig iKcTivcov diraK'iSia

lacrymam ipsum vero compulsum imimmortale non autem mortem

Kayiivai davdTH' ovkoZy

TOVTa
,

Ttig

timens neque ut ab ea liberetur

cum
,

cla-

dvaKvcpSiiartg dv-dpca-^AiOTVTQ^

h

)u

(^

more
et

supplicans. Superesl igitur ut haec

QavaTOv
']>

iSiStt^

,

(^

BiiTiKi^ 7rpoaiV)(^0[/^iv;T

humanilatis adsumptae sint propria

quae

ci>oiKovarig

"X^copouattg,
laem
11. 16.

^jotmt©^ to) (pcl3o) <u^aiva Sicc t Tradnf^dTCoy S:-f)(_-&ii

morlem metuebat
,

,

et in

oratione perti-

severabat

quatenus inhabitans deitas
;

T Kn:p.QiyT(^ « (pva.g. K^ai 'zsaKiv ' ov yaP StiTra dyyiKcoY 'o^KapcfidviTai , dKKa
asstppiaTog 'h^^aapc 'fhKajjb^dviTai'o^iv

mori locum esse sincbat ut ex passionibus adsumpli hominis natura dignoscere,

tur. Et rursus:

nusquam enim angelos apfralribus si-

cotpnKi KaTct 'zirdYTa ro^ig dSiK(polg oi^oiuo-

prehendit
dit
:

,

sed semen Abrahae apprehen-

Siivai,

ilg
00

to iKaaKi&tq

t

d^taoTiaig tS

unde debuil per omiiia
,

AaoD' c*

yap

iJiiTsoY^QiY avrog -z^iipa-

milari

iil

delicla popuii rcpropitiaret.

In

a^^iig, SvvaTat

Toig urnpa(^opi.'ivoig
"

/S:«-

eo enim

in

quo passus

est ipse et tenta-

idem IV.

15.

•&«ffai.

Kai uiT' oKiya'
fJCfi

ov

yap

'r^o/ji^

tus, polcns est et eis, qui lentanlur, auxiliari.

dp-^npia

Svvd/v^ov avff^ra^dtiaai Taig
,

Et haud mullis interiectis: non enim
i)onlilicem, qui

dr^-TYiiaig
Ka-d^

tt/uf^S

TriTmpaftivoy q r^ Trdvra

habemus

non

possit

com-

oy.oiOTt\Ta X"'?'^ dfiapriag- 'inpov

pati infirmilatibus nostris;

tentatum autem

DE I.NCARXATIOXE DOMIXI CAP. XXI-XXIII.

01
(j7riofj.a.

per omnia pro simililudine absque peccato. Est igitur Abraliami res

Tonvv 70 T
otSsv
S"Ov ?.y

'Ajipciaix

7ra,(.a

t 'fh-

semen diversa

ka.u,^a.vbf-S{jov

tovth' cr^Tjp^a a

'AQpa.afJi.

ab

illo

qui id adsumpsit.

Semen vero

^a,x.apiO(;

ristvA©» t

(jccTri^a X^i,

Abrahami
dixit et

sciebat beatus Paulus esse ser-

(japKO.' ov

yap

iitts *

(pn(j.'

,

>ca(

\atorem Christum secundum carnem. Non
seminibus
:

TO/j C77rfppa(7( (70V «5 sVj
0>i

^oAAttJF, «AA'
(J«

tuis, quasi
« et

de muhis;
ad
est

S!p'

iVOi, Ka,l t2) (J7rSpf^a,Ti
iCj

05 SdTi cf^oic-

sed quasi de uno
Christus.
»

semini tuo, qui est
tentari
,

yipKJTOiTi]Ta,

TO -TTHpaQriva.i q
d[J.apTicti
,

•/.a.Q

Denique etiam

si-

XwpKi

ov

tov &sov Asa-ar'ip-

mihtudinem absque peccalo
Verbi
,

non

Dei

ya

'ISiov,

ctAAa roS av'aAM$-&s>'T05

sed adsumpti seminis, proprium.
lesits et

f.taTQ~,.

XXII. Quod
et
Ita

Deus Verbum

K^\ 'Oti

'itKJovi

.

y^

Seog AoyQ~>
XsySTai.

,

homo

dicitur.

H^ avdpciZixQ-.

praeclarissinius Paulus

per totam

OvTOx;
ffM? T^
Ta.(;,
}tj

•^•«oTaT©^ Uav^^Oi Sia 7ra,

epistolam

tum naturae

proprietates,
:

tum

o^5-oA>j5

Tas Ti T

(pvascav ISiotyi-

personae praedicat unitatem

ideoque le-

T

^^oa'o)7rii ^chpvtti/
tCj

t svaxriv

Sio

sumChristum et hominem appellat et Deum. Unus inquit dominus lesus Christus per quem omnia. Rursusque Timotheo scribens: unus mediator, inquit, Dei et hominum homo Chrislus le<;us. Et in eadem
, . , ,

'[>)<TbV

Xpis-ov
"

av-&pu)7rov y^
(pviai,

Qsov

7rpo(j-

ayopsvrjXpi5"05,
f^oQiCi)
yJ;

fJs

ya^,
"

Kv^ioi

lnaovg
Ti-

5i'

OV TO, aTIXVTa. Ka(
jIs fJi.iaWi^(;
,

TTIxAiV

^acpwv

(^na]

,

•&«ot}

«('S-^&i-zcTWJ' at'-9'^u)7r@o

Xpi5"05

litaovg'

ad Hebraeos epistola: lesus Christus heri
et
si

y^ iv avTYi

3 TJj 5Tpos

'E/3pa(«S' * 'inaovc;
(^t;{r

hodie

,

ipse et in saecula.

Aha quoque

Xpi^cx; ^Qig y^ (rrif^ipov 6 ai;TOs, z^ S(?
a]'u)va.qyS)

quis volet, inveniet sexcenta testimonia

aAAa?

5'

av

tk; l-&«A«(Ta5 £t/poi

in divina scriptura

quae perfectum homi-

f^vpia; ft,apTvp'iai dti 7^ ^slag

^a^Mj t
t
altit/.lv

nem

praedicant

,

atque haerelicorum coar-

TsAciOV av-dpci)7rov KV^^VTTovaag, y^

guunt insaniam. Nobis tamen otium in
praesenti

piTiKwv s\sy^ovaa(; t aroiav aAA'
ov (x^oAm
Toc,-

non

est ea colligendi.
,

Studiosis

Ta^Ta avWsyc^v sm tS
r
ttovov
nfA.slg
^:^

Ttapov-

itaque laborem hunc dimitlentcs

nos qui-

Toig (piAoTToyoi? Toiyuv

tovtov

dem proposilum argumentum
mur.
XXIII.
Igitur

prosequa-

x.aTa\i7r6vTsg,

TrpoKSif^svrii vrpaf-

f^a.Ti'iai s-^ci)fJi.i-Qa.

De

ineffabili Virginis partu.
fali-

Ky' WsOi
.

T^

apo»T8

7^

TraO^SV^ ^OVHCeW?.

propriam imaginem bello
et descendit,

Toiyapovv t oiKsiav slKova aoAifA.afjt.':vtw

scenteni miseratus creator, et morti Ira-

o'iKTs'ipaq

6

•sroiwT«5,
'sKAivsv

Kal

d-av(u.TCi)

ditam, indinavit caelos
sane locum mutans
ferens; etenim
nitus est
,
,

haud

<S}^^c/L'ZiTSfA,7!rof^'sv!u> ,

ovpavovq, Kai
ovS
stin.Rps-XXir.

neque aho se transomnia implet; immo infi,

KaTsjin

^

,

ov

T

'^OTTOV dfAsi-^ai,

^oae jU.£Ta/3a5, TT-Anpoi fap

tcl avti,7ravTa,

nullo termino comprehensus
ait
,

fiaXXov Q a^Mii^U

'ogi

,

tu

d;t(i)flMT@o, t^
T?i

cuncta ut
quis enim
,

propheta
,

mano
,

conlinens

:

TravTa s^cov
T,'c

Jiy

t

TTOOC^nTLu cv
ifjts^^tias tjj

yji^i'

mensus est manu sua aquas et caelum palmo et universam terram pugillo? Itemque David quia in manu
inquit
:

"J^a^

.

(p«(7iv

*,

yjipi
,

avTOv
y^ Tra'

Ti vScoo, «^

T ovpavov
avTov
To.

(7ari-9-ajU.«

aav T

yiiv

dpaKi;

j^ yra.Kiv

Aa/3i5-^

CTi
;ij

eius sunt

omnes
:

fines lerrae. Et ipse

Deus
,

ce T« X'^?"^
fltt/Tos

os-i^aTa

yvli'
"

per prophetam
ra

caelum sedes mea

ter-

Q
fj(,ii

deog Sia tS ^pofpnTK*
Qpov(Oi^, n q

o.ov-

autem scabellum pedum meorum. Ergo

pavig

^h

C-os^OTriSiov

t

62
TToSav
jtt«'

S.

CVRILLI ALEXANDRIM

oCkovy t

x.a.Ta^ct>Jiv
to'ivvv

vonacofj^

descensum condescensionem potius
,

existi-

avyy,a.Ta^a.(Jiv

'iicAive

ov^avovi,

^

memus.

Inclintivit itacjue caelos et

descen-

KaTi^n,
KOPni
Si' cr\g

Kj 7rafQiviy.y\v c/nKi^a. /jS^o^ vy\^vv
y^ ivaifieia. cnvyTi-&^a,[^[^iYni

dit, et virgineo delecto utero sanctae puel-

dy'ia.c,

lae atque in recta religione nutritae,
lica

ange-

ayyiAiKni
.

(p&>v«5

t roKOv

7rP0jJ.nvv(7a7rP0i^fx.n-

voce partum praonuntiante,

et
,

concevirgi-

)0)

T^

avWn-^icoi r tpowov

ptionis ralionem antea explicante

vijGaaffMS, K^ T^ 7ra.o^iv'ia.<;
IJ,nvi'ia,

t

(po/3ov tyi ip,

Xvaaam,

il(JoiKi^iTa,i re

t^

vaov
,
itj

neumque pavorem ca declaratione solvente, proprium sibi facit comparatque templum,
et

ia.vTa> KaTa,GK(£ia^H., x^

t

a.(ma.pTov
ri^''

neque satam neque ullo cultu dispositam
format stationem
:

dvnpOTOV (jKnvnv SfaL^rAarTif

c

Trpco-

sibi

sicuti ille

qui pri-

Tcoi Bii?^ivG'Xi Tri a[^a,^Tia., aTraTCoq^
'X.avi, ijcnT^ipa.

iTvy'iXafii

mus serviit peccato, sine
inquit
,

patre fuerat, unam-

q i/,ovlw
6

ii^^i

t

ynv

que habebat terram matrem. Sumpsil enim,
Deus pulverem de terra hominemque formavit. Quamobrem beatus quoque
,

yap

,,

(pnTiv

*,

•&E05 J^oov aTZo -^

^«s,

£1 'i7tKa.aiv

T

ctviS^pMOToy Jio h^
(p>i(7ly
,

[ha.Ka.-

Pi©o riauAos
^05 c^

*

tt^St^o

ar'-&^«-

Paulus

ait:

primus

homo de

terra terre-

T^MS ;j^0(>c05

SivTiPOi aV'&^c07rog
(3

mus; secundus homo Dominus de
Huius
atque
rei gratia

caelo.

KVPl®^ C^ OUpaVOV' TOVTH J^Ct^lF fjCOvo^M5 T -dsov Aoyog 6k jM.6v«5 Trap-diYH
raq
a(^op[ii.aq Aa(Bcot'

unigenitum Dei Verbum

ex sola Virgine materiam fabricae suniens,
ita

tm? cS^^OTActorjws

,

K^

illaboratum formans templum,
,

TOVTO)
(ja.i

ra

'^o^rct)

r dyicopynrov
^

5n[,(,iiifiyn-

sibique uniens

prodit ex Virgine

,

haud

vaov,

Kj ictvrZ) cnjuta-\,a.i
ot/

Trpoetaiv

cot,

equidem
,

in conceptu solvens virgineam zo,

<^

5ra«9sv«,

Av(Jit(;
,

rri

t7t^AA«\j/f<

t Trag,

Sivix.Y\v ^(ovhv

ov rn '^ovndit
k^

^.ppn^ai

aAA' aKnpctrov
H^ TO

«vjOTacpov Sj!^i^uAu^cti

^

jU.j')/a Tfeiro yJj

appnrov
y6 ro)

^a.viJ.ct

^av/3o-

nam neque hanc nativitale dirumpens sed incolumem intactamque conservans; atque ita magnum hoc et inenarrabile patrans prodigium. Etenim magnum reapse est, et
inexplicabile
,

fJi,aTiipynGa.q' [ti^a,

'ovtl

£j dvip[/.n,

et orationis

vim excedens,
sine seminibus
et sine te-

ydjzov^
rptiv

y^

Koyn
cyy.

Svva.[Ji,iv

t)x£^/3a7yov

racemum
ortum
xente
ac
,

cernere de terra sine palmitibus
,

ISeh

yiig avev KAnftarcov
(J7rip[ji,arc>)v
itj

^ActTn-

germinantem

frumentum

cctvra,. a'iTOV aviv
r^covct

(^vvra,) yj-

tunicam sine slamine
,

p^w^/? vn^tarcov
.

y^npccv vt^ctvnitcov
X^P'^^^ ^^
5Tt;pi'

manu contextam panem
et igne

sine

mola

vcpauftivov

apTOV ov

[tvXv) i^

manibus

fabricatum, sed arcane

oniAmpyn-divra,, rtAA

cVpcnrcai ok. Trctp^i.^

ex virginali farina confectum, et univer-

vDcav dXivpcov ye^fpniJ.ivov

y^

t

oiKiif.i,ivnv

sum mundum complentem.

Praeterea Vir-

KaAv-^avrcf
KiiCf) jipicpit

Trpoi q Tovroii„ Trapdevov oi-

6mA«v

op'iy\i(ja.v
yCj

.

y^

yaAaKrog
'^o-

ginem proprio infantulo mammam porrigentem, lactisque fonles praebentem, matrem effectam quae nupliarum legera non
admiserat,

y_osnyov(ja,v Txrnyag,

[tnn^a. '^vo[tiv!w
.

r

ya[tii vd[tov ov Si^ct[t'ivlw

[tm'ipct

matrem inquam

effectam quae
,

[^ivnv

r

7rcoi y'iviTai

[tnrnp ovk

'fh<ra,i/.i-

quomodo

fiat

mater ignorabat matrem de-

vnv

.

[tnripa, 'f^o[tivnv
..

t yvva^iKa

^rpori-

nique eflectam ijuae matrona anlea non
fuerat, sed in virginilate
,

pov ov '^Oftivnv

dX\' cv

7rapQiv'ici k^
.^

t

tumorem

ventris

'oynov T^ yaa^^oq 'fh^nKvvaav
Trov cv

y^

t xap-

ostendentem eiusque fructum manibus cir-

T

Pc^^tJ'/
.

(c^^ipaaav

.,

k} rh, [tn^^og

cumferentem
ginitate

,

et ofricia matris salva viret

ipya^O[tivnv

aco}^o[tivng >^ 7ra.^%iv'ia.g, (^

exsequenlem,
,

cum

matris no-

•7ra.^%'ivov [tmTi^a.

KaKufttvnv

,.

j^ rdvavr^ict

ovoftctrct re h^ 7rpay[JcctTai.

a^ Tat;TOv

aw-

mine virginem postremo contraria nomina et conlrarias res simul comprehendentem.

ayovactv.

DE IXCARXATIONE DOMINI CAP. XXIII-XXIV.

m

XXIV. Res posf
gestae

Christi nati\itatcm

summatim narrantur.
dominus (non enim

yivyndiY

t

Xpi<^ov TroAiTiiai.

Sic natus Christus

OllTCi)i Te-^Qlli

^iGTTOTKi XPirOe
« •&JOV
n

''

0'J

piuni

sit

,

post partum vel

Deum Verbum
,

•^ illCtyh
at/rov

lUI^

T TQKOY
,

\OyOV [iOVOV

tantummodo illum appellare vel hominem nudatum sed Chrislus est appellandus quod vocabulum utramque naturam et sumentem scilicet et sumplam denotat) omnia nostra excepto peccato recipit fasciis more infantium involvilur
divinitate
. , ,

u^poaayopivnv

ttvQpw^ov yiyv^i6 iKOLTi-

ViilfliVOV

QiOT-ATO^, rtAAa X^irOV.

poLV (pvfnv

Trv ti ^aj^^actv

r^

t ArKp^ilaa.v

()«Ao7

j

"uiavTai to. nf^iTipa 'srAriv 7^ dfiap.

Tiai K.aTaSi-^iTai Tsrd^^ri

(j'ZirapyavovTa.1
.

,

,

rJ^7rAna'ici)i; to'7« /3^s$g(7(
(piTai
Y^
..

k^

yaXaKTi Zi,

lacte aHtur atque educatur,

manibus

circir-

7tj

T^^)\vi~lTal

.

}^ '/J^'^1 'tzfe^Jsof Tai V^

cumfertur, sinu excipitur, legaH ritu
cumciditur, expialoriis
tur

X3AXOI5 C^TfGsTal.,
<t.

Ky VjpOV

(ZTgiTJjU.-

sacrificiis purifica,

ViTai.
«

Ka^&aocioii
iCj

kv<j'iaii

Ka-daipsTai.,
.

nova et unica mundi hostia agnus mundi peccatum tollens; a Simeone adoratur, et servator simul dominusque appellatur.
Fugit

Kaivn

[i.ovy\

7^

olKapnvfli Qv(r'ia

t

Koai^a T ai^aPTiav a^aj a^vcx;' vtto t 2vfiicov

TrpoGKVvUTai

,

}^ acoTVip OjttoS y^ Js-

cum matre

et

custode ab Herode,

CTTroTHi TTpoaayofiiviTaf (pivyet

t

'HpciiSnv

venit in Aegyptura, revertitur, periculum

Ay

T^ [^yiTpog (t
-dtju

t

KiiSi[Movoi
..

.

KaTaKapt,-

pavet. Xazarethum accedit, aetate et sapientia proficit
,

/SaV3

A^iyvTTTOV
ilq

iTravip^^iTai TrdXtv
,,

parenlibus obtemperat

,

aycavict
Kia.
tC)

.,

T Na^apsT 's^c^yiviTai
TT^OKO^^TSi
.,

r\Ki-

omni honore prosequitur non matrem tantummodo verum etiam matris olim quidem sponsum posthinc vero ouratorem atque custodem legaHa festa celebrat in templum frequens venit iudaicorum inge,

QO<p'icL
,

Tolg fovivaiV VTTO-

TaajiTai
ju.«Tspa,

'zard.ang

ti/a«$ «^'o7 oC pLovov

t

,

,

,

,

aAAa k^ (^ 7^ «.«Sos TrdAai jm.£v jM.v«5'«§a, TavTa 3 KnSi[ji,ova ju cfvAaKa. Tac, c*v2jW.K5 iop-ag tO^Ta^i, t2) lepa>

^
-

niorum tarditatem coarguit idque
;

agit vix
a

TT^ocTiOfiivn
K)

T laSaiKnv
^vo
r^

iAif^et Tra-^^vTnTa'
..

duodecennis post nativitatem. Quaeritur
cognatis , dereHctus reprehenditur a matre

TovTo

TTOiil

SiKa yiyovax; [xovov
Trapcc

ST« Ticoi jA^

r TOK.OV 'o^lnTiiTai
clti

t

factum defendit
divinitatem
quit
,

,

et latenter

quodammodo
,

Tr^oanKOVTuiv (1 y,
Traf^a 7^ [^n^og
,

ohnp^iii ifKaMiTai
,

suam quoniam in

revelat
iis

:

nesciebatis

in-

tt^roAorEiTaJ

x^ «^Sjtta 5t«s

<.
-

quae patris mei sunt

'us^^yv[A.vol

T ^iOTnTct. ovK
Cf/

o'iSaTi

yda
[^a
luc.
11. 49.

me esse? significans se non eum tantummodo qui cernebatur, sed Deum quoque esse sub illo aspectu celalura, ante omne tempus et saecula, ex patre proveoporlet
esse

Cnaiv
Oi'i

*'

OTi
jU.£;

Tolg olKi'ioii

t TraT^og
TO
ooci>[A,'ivci)

itvai
,

S.^.KVVi Q)g
£,

OV

[JLOVOV iTI

ClOCO-

jt^jov

rtAAa

Qiog cv
..

tco

kpvc/>i

TTTOfj&iJOg,

VTri^^ovog

J£j

zspoaicoviog

t
.,

nientem. Atque ut sumraatim dicam, venit
ei

'ma^Zbg Trpo^^cov i^ 'iva atujTOf^Ctif

i'i-urci)

ad lohannem baptizantem, persuadet
recusanti ut se baptizet, praefigurat in
,

'S:^^y'tviTai
TTiihsi

-zs^pog

lcodvvnv ^a-urT^ifovT a
,

..

^a-rrTiaai ixPhci.iTOv/x^/jOv

TrooTVTroi
.

lordane baptismum nostrum

finem
,

legi

TO nci-iTioov ov Tu> lop^avii jBd7rTia[.(.a
ocoai TiKog TU)
7*
v6[A,ci),

S'i-

imponit

,

gratiae

ianuam reserat

a patre

y^

t

(jvpav vvravoifc-i

caeHlus pubHcatur, Spiritus praesentia de-

^apiTO?,

monstratur, ducitur in deserlum velut ad

KnpvTTiTcti, T^ Trapaaict

idoneam quandam palaestram

,

et ieiunat

KVJTai

.

T waZog ovpavo^div dvat 7rviv[JcaT0g diiavdfiTai ih t «PWjaov cog dg dpfjcoVTTO

(1)

An

(licendum

;'•/

toI^ a-jyyv/iui

y.ai

it to7;

yjutnoij

,

iiiter

cognatos et notos, ut Lue.

II.

44.'

S.

CYRILLI ALEXANDRINI
.

Sictv Tivic

TetXa.i^pttv Ctto
,

t

7rY(Cfta.T0i

(|iiiclcm

,

non tamen

ullra naturae
,

mensuser-

T^ VY\<^iCn y.iY

OV

TTifO.

Q

T
.

l^-i^^COV

T^ (^Vx.^a,Tii

ram;
vit. El

et

^esci (juidem cupit

niliilominus

aim

,

£i

Zo(^h

jj-iv

i(p'iir(ti

aXAa
)0j

appetitum coliibet, neijue voluptatibus
famis

T^ opi^iaii, ov

SaAivn r nSovctii'

Ka\ii
tsf&i-

quidem causa
non

eoncital adver-

[*iVT^ TTslv^

T dvTiTraXov ih T 5raA«Vj
<pi?^0(70(p'ia
. .

sarium ad luctam,
philosophia superat

quem lamen humana
,

yiviTai Q at/rS dyQpoOTnvri
ovx. cl^aaicf,

aAA'

divinitalis pote-

-Ssotwtos, dycavil^STai
vijca, i^iAavvsi
.

Kara-

state; luctalur, su[)erat, vincit, jjrofligat,

ycovi^nai,

t TvpavviSa
x.y\-

tyrannidem dissoh
monstrat
dite
, ,

it

,

infiiinitatem illius de-

ftaraAvit- to dGdtvii iA'iy/^n, t iiTTav
pvTTri- ()ap(7iiTi fap, (pnaiv
'
..

cladenujuc! dej^^iaetlical: confi,

s^w vivmyiKa
.

inquit

ego

viei

mundum

:

cunctos ad

r

KzcTfJi,ov 7rpo'^i7rei

TravTag ih dpirnv

t

virtutem hortatur, divinorum

dogmatum

vopt.o^i(7\av

T

^iuev doyft(XTU)v vroiii,

t Sia

tabulas condit, nunciatum ore prophetae

T

^^ocpjiTa * £V>i^rsA|W.jv«K xaivYiv Sj^BnKnv
,

testamenlum novum

Iradit,

caelorum reg-

SiSaxTiv

ovpavo)v ^a^iiKnav vTTKj-^vilTai,

num

promittit,

officii

contemptoribus ge-

Toli dfiiAii^Jiv d-Triihil 7^

yiivvm t (p\6ya.
&aVftaTCOY

hennae ignem comminatur.

Ki

.

2t/fT0jU.05

T

Si(77rOTlKCt)V

XXV. Compendiaria dominicorum
miraculorum narratio.

cf^iYiynati.

nir«T-sti Tci Xiy6f.^ja
f4,aTiiPyi(X,.f

Tri ijt.if(i\ri 6ciufa.f*.q) Sct)-

Dictis

fidem

facit

grandi patralo minulla cultura adqui-

oivov dyio)pft]TOV tS)

raculo,

vinum nempe

PovySfioq., olvov J^wpjs K\tifA.(XTCov

T@-' ipyct(^6/j\vQ^, oivoY

c^ vSad^a^uAov Toig
oivov
f^iaip(.Y\

situm

nujjtiis sujjpeditans,

vinum

sine pal-

mitibus ex aqua conficiens, vinum absque

T

yaft.ii 3aiTVfA.6at ^a,&<^0/wlyjo?, ili

uva nuptiarum convivis largiens,
niente vite

in

vinum

ftiTajBaAcov

t

vSaTcov t
yJj

(pv(Jiv

.

mutans aquarum naturam, nulla interve-

T(£iov(7tii dftTriAa,

7^ yyii

t voriSa avt»)

humorem

terrae dej^raedans

Xcoaaq

TifA^^

'^
Tvj

yaftov ov

'ara^Haici

atque

ita

nuptias

non praesentia tantumhonorans.

ftovov ctAAa Kj

Qavfji,aTHpyict-

'f^ yd

modo verum

etiam prodigio

6>c Tra^^&iviKHi g/3Atts-««r6 ftyiZag, r^ tzao-

Nam

quia

ijise

de vLiginea vulva prodieusu proprio
et

Qiviav y\amai ts

Kj
y^

tok \6yoii
\oyoii
YOf^..t(^Y\

<3^yiPi
,

..

y^

rat, et virginitatem

verbis

T d'Qjyiav '?pyoii jtt« Tis aKoAaaiav
yiav,
§oj«
.

iTifj(.y\aiv

iva

extoUebat

,

caelibatumque opere ac ser,

iivai

tLm av^v-

>^

W5 iz^^voftov T

yafj(,<i

KaTYiyo'

monibus honorabat ne quis forte coniugium inlemperantiae loco haberet, nupliasque ceu
stat
illicitas

Tif^ct
TlftYIV

T yaf/.ov
TJj

tjj

Tra^aaia,

)
1

.

av-

traduceret, nuptias hone-

^a T

T Sl^pn

(^t\OTtf.t.iar.

\vCi

T

praesentia sua,
,

honorem
novae

insigni

mu-

vvfj(.(piii

T
tjj

d-iS-opiav,

OiCuS-KyiTTH g5u" avfA,'z^payfA.aTO^; ivoafj(,ici
..

nere auget

sjjonsum anxietale exjjedit,
rei

Trorag

t Kaivov

convivas
tia, se

facit attonitos

fragran-

iaVTOV Sta T dcopH KyipvTTH' dyicooytiTOi
•^
o)v
,.

ipsum hoc dono publice manifestat.
naluraliter illaboratus erat, illa-

T
Kj

dyicooytiTOV oivov S-ScOKiV
locTai
.

(y>Cii-

Nam

qiii

^iv

(fstr rtppW5"«5

£1 \6yct)

\vh Tag
\vt-

vcang,

vivfA.aTi
.

t

-osa^cav d-ss-aWaTTH
Saifj(,ov(>)VTa(i c^
fJL!fA.yiv6Tctg
,

boratum vinum suppeditavil. Poslhinc aesermone morbos resolvit grotos sanat
,

C^
T(I5

KaftvovTaq

g5u"

nutu liberat passionibus laborantes

,

dac-

iA^'^ipoi ^SilKVVai G?V-

xa9dpTi-

moniacos rabie

liberat
,

,

furenles ad quie-

iTYiKOTai;, a(^iyytt (Tsv Tra^aiJciYi^i

TTodai
(1)

(Tisv ')(^(jt)Aovi

d7riPya(^iTai.^ SiiKvvai

tam mentem revocat parah ticos solidal claudorum pedes redinlegrat, solem visu
genuino
saiieti Augiistini

Eandetn scntentiam habes in novo
e.x

etiain et apprinie

sermone de nuptiis

apud Canain, quein nos

iniro codice saecuji septiini edidinuis in Spicilesiio roin. T. VIII. cirea finem.

DE IXCARXATIOSE DOMINI CAP. XXIV-XXVI.

65
a:p}i^MjU.jvoi?, dyo'i-

cassisoslendit.foresnimiriimcorporisaperiens per quas animae visualis facullasextra prodil
ficit
, ;

r

«Ajov rolg to (i\i7rHV
Tctc,

yn
's£u)

^vpai t

(j'ce^(tTlQ~>

Si'

m

irri

rcc
x.olI

idque

modo

solo

sermone

ef-

modo

sputo ac luto deficienlem par-

^)(^UTcti to t«s \^X^^ oa-Totov. vvv j^iv Aoyo) ^ova touto ttoiu, tqv
Xov tov
tJo

Tra-

tem supplet, facitque lutum quod per se oculis esl infestum oculorum medicum,
,

o^^u.tcov i-dri^aAov o^^jlcltcov
..

Qipa.7r^Ti\v

Kaii

tw

'siroKi^^iui

(^ap(.iciKcp

et contrario

pharmaco

utitur, et

rem no-

Ki^nTai
S:'i>cvvGr

^

«.ai

to ^nMTnpiov dXi^nTfipioy
dx,0!tig Ka.Aov[jt.ivaig
ilu)
.

diendo

xiam exhibet salutarem. Auribus ab audictis, sed tamen audilu carenti-

Toug

to 3

aKoviiv

d!pripyi[ji,iYctiq

olKita,v

Cfioyuav
'sroA-

bus, naturalem impertit usum. Paucis panibus in deserto multa
tiavit,

'=^SiSct)(ji-

apT0(5 oKiyotg cn

ip'/\[j.ci>

quinque

scilicet

hominum milia sapanes, tamquam in
et linguae

Aa5

cyKopiTi ;j^(Aia5a$. (JSir TriVTi aoTX?
£J5
^

"^"T-uyip

apou^av

(TTs^ipi^a,

Toii yjpcriv

arvum semen, manibus Iradens,
benedictionem ceu riEruum
cens,

ij^l2a\ct)v

Kai T«5 ykCiiTTni rrw ivKoy'iav
,,

nimbum addu;

oiov Ti i'if©o iTT ay ay ccv

Saau

•£,

^a^v

densam altamque segetem, et plenam aream apostolorum manus effecit aream nec ventilabro nec purgatorio egentem, non mola nec mactra nec igne aut
clibano
,

Amo»'

y^

a.Kco "srXnpn
,

Ta.(i

t^
Kai

dTsocsT^oKuiv

•yjipa^; d-ss-i^f^viv

aAw

oC

'syTv^i

diof/ivnv
7^

Kai SjaKpiaiux;

.,

oC

fji.vTii

[x.d.K^^ag
Girtr

Trupoi Krti xAi/SaKOf, aAA'

avG^

apb»

sed ipsos per se panes germinanut verba

T85 (BpCnaav tI

iu

TTTnyaL^aaav

k^

'iva.

tem atque eructantem. Atque

ad

Ki^aKaicp
'laaiv

i'i7ra),

aiuaTOi i^txnv

ii^xicsir

t

compendium conferam

,

sanguinis fluxum

iKovTi (TuAn9ri5- Kopnv aui^ov dp-saav-tto

cohibuit, sanitate ab eo sponte quidem,

yil(yav
oiKi'icov

^avciTH

v^ 'priv&ii[Mv>]V utto

t

sed quasi furtim, impetrata, Puellam im-

dvdap7r(i.aag Tolg (puaaaiv d7roB'iilg

puberem morte abreptam,
dit.

et a suis defle-

Sa)Kiv iTipov viaviav
ttop^ov..
iii

t

Ta;pov Tr^OTrift.

tam, vicissim eripiens, parenlibus reddiAliura

(^oorw

iuravinyayi
.

£,

iic;

y^a-

adolescenlem ad
restituit, et in

sepulturam

pav to zsiv^oq [tiTi^aki
•&§«voy
ii^

v^

t

c?r3Ta;5Jov

elatum, vilae

gaudium

lu-

v[a.voov

\oyov

yaftyiAlcav z^^i^i^' t?A<<6-

ctum

converlit, et funebrera lamentatioin

^

t

SuadoSii vik^ov

^

TiTdPT»v
yS,

nem

nuptiales

hymnos

transmutavit.

Ttii

6x

7^

driKng f^viyayi

t ^n-^iSn'7^(^2S>^[ta

Praeterea foetens post quatriduum ab obitu cadaver ex arca eduxit,
et institis illi-

ftivov

^aSi^nv o^.eAdCasK^
7^

-^

OTt

-dacaT©^ jJ^asrsT^trfv.
aTro-di/C^'^

£

viKpoq
.

gatum ambulare

iussit;

reque vera diffu-

'iSpa[^i
'^

an-ureSovQ^ d-z^rax^hayii^;

jcj

t
xj

gienlemorte, mortuusdiscurrit, putredine
libcr, putredinisque foetore

csn-zs-iSivQ^
't

Suc^ciiSiav.
.

deposito
ita

,

e

^«?
"?

^avdTS

TsrvKag h^ls.a^uycdv

y^

utto

mortis ianuis evasit: atque
ligaturis a cursu prohibilus
faciei
,

haud iam
funereo

^ic^f^^iS

T^tynv ou KcaXuo/JfiQ^

y^ tZo

et a

F'^^

t zs^podw^roy

Kahu[/.[taTi to .Sa^jtsiv

velohaud

diutius visuspoliatus, sine
,

ullo impediraento

ad vocantem

,

agnita

«^^«§«^5^05, dKcoXuTOi q ''^'^X^^ ^P°5 KaA'i(jafTa. Kai tOm hcmoTtKvw 'fh^yivcodKCOV
^iji>vnv.

@

voce dominica, accurrit.

XXVI, Quod sponte

(lesus) sahitarem passionem exceperit.

KT

Oti -KHTicai Ta acoTnpia
KaTioiraTO.

7a-&n

His aliisque miraculis promissionum

Aia TOUTCOv
^ov

}u aK?\cov

* dauftdTCOv
.,

suarum magnitudine
le

confirraata

,

et

apo-

iTrafy^iuiv i[Ji7riS'ooaai to

^5^805

^9

t r ^o,

'

coil.

rav pro

slolorum choro ad virtutem erudilo, sponaccurrit ad eas quae de eo scriptae fue-

r d7roToKu)v

lii

doiTnv TraiSo^^i^iiiaai

Tr^oa^^ixu toj5 dva^^drjToii Tru^Qia.v i-^i9

66
Aoyr»? iroAAaJC;?
7rpof*nvl(ja,i;
YiSoyiii
i^ri vlo.
ju.;v

S.

CYRILLI ALEXANDRINI

Tctvra. roli (poiT«Ta/5
-j

rant passiones; quas saepe discipulis suis

'tymiunaai

tw nfrfw
t

/uS

pracniinliavcral, Pelro otiain increpilo qui
liaud libenler

ra.Si^ufAiYa) tci
ooc,

7ra.hci>v eCa.f-

passionum nuncium exciadvenien-

yiXiO.
'j^

Kj

Sci^ai

5ia toLtohv >i,a.TOPOtiTai

piebat

;

demonstransdeniquc salutem muii-

oiicuiMvni « ffMTH^ja" Jio x^To7? sV^GSo-jK
eij^i

di per has confieri. Propterea et

luii.

XVIII.

6.

(a,VT0v UTi^iSii^iv \ifa)v iycid
yjj

ov

i^mHTi'*
5uKx;xe-

tibus semet exhibuit diccns: cgo
quacritis. El accusalus
,

sum quem
,

Ka.TtifopovuyjOi
.

hx. avTilTi-iv

Kj

non respondil
;

el

voi Aa-^eiv

tovto

T^oiiiv ovx. -IwioyjTO- i^

quiim posset hitere nohiit

quamquam
insidiis,

aiio

Tavrx TtoKKaxii

«Ki/ta «/SkAmG^ tJ^-tpi^T-wv
r
'Isf 8(7aA«//.

non semel lempore appetilus
rat

de-

aAAa

x^ v.Xa!iH f^ev

«5 5m

t^

chnaverat. Insuper et Hicrusalem dcplo,

a^is-ia?

'fha7rct)f4,iv):i

t

oAfG^oi'

.

}(,a,Ta,-^y\-

quae increduhtate sua exilium
,

sibi

(pi^iTa.1 Q TTctvwAs-Spias

t TroKv^QvXK-flTa

comparabat

et

supremae ruinae addicit
Patienter quoferl
al)

cod. xof^j.

TiaKai

vi(o- (Wi'XiTa.i >^

'cod.SciXsuov-

yo?,, VTTO 5i7J-A«v
Xa.'^i'(o!jS^joc,.,

eVi Ka^nq * 7^0.161^.1JaAf/av SaAfyovTO? * ao-

templum olim famigeratum.
que
se in capite

percussum

ho-

if.Trrvof^oc,.^ 0VJiJi^Cjt*fV05,

mine dupliciter

servih. Exalapatus, con-

(T'p^A.!;/yJy;c5, \i-a^ifov /^oc,^ r^ to Tfet;-

spulus, vituperatus, excruciatus, flagellatus, et po.stremo in

Ta./&v 5-ay^ot;/.t^jos
Tii^o)^ia.i icoivcovovi

K^ \af^.(Bavcov

A«5-a5 t^

crucem actus,

ct so-

exaTs^wGjv

.

Kj (t^Jpo^o(£

cios supplicii admiltens

ulrimque latrones,

VOi(;KjKax.ov^foi% irtujTaTTO/L/^oi^i^ o?05
•^OAViy 7ra,pa

et cuin homicidis atque scelestis

compu-

t x»x«

a«.7reAii)vo5 >ia,p7rov[Jt.i-

tatus,

acetumque

et fel

ex mala vite pcr-

vog

,

K^

axavGaj?

rtVTi KXy\fji.aTm y^

(BoZvcov

cipiens, spinisque pro palmitibus atque ra-

^i^pofiivoq^y^ 770pcp!;p; Jj /^Xiua.f^ofJi.ivoi, xa y.a-

cemis coronatus,

et

purpura ilhisus, calatus perfossus,

KafLu, 7ra.iou^oc,

, >«^

Aof;^*!

t 7rKiv^av opvr-

lamoque percussus, lancea
et

TOf^jOg.
y-C^
.

£j

TiKoi

rat^Cj) 'S^c^ZuifJI.TIOf^fJOq.

denique sepulcro

illatus.

T/5

T

SiOJTOTiKcbv 7ra.^nf*.aT(s)v

XXVII. Quaenam dominicae passionis
causa fuerit.

'T^riunye
voOfjSfjOi

ravTct T « [/.iTi^av f^v^aacoTnpMV f^' y6 0/ r« d/^prioi. }b
,

Haec auleni perpessus
noslrae dat operam.

esl

,

dum
ii

saluti

Nam

quia

qui pec-

Kevaa.vTii

ro'ii

'o^Tifiloiivzevf^vvoi 7^ a/i^-

calo servierant, peccati poenis facli erant

T;a5 sri^r^^avov, at;r65 il/I^ria.g d^rnKKay/X.SV05,
J'^

obnoxii

,

ipse

omni peccato immunis,

el

qui

5.a xa(T«5 o'^5t/aa5

5(Jcaioff:;v«5

.

t

omnis

iustiliae

cursum confecerat, peccan,

T d/MpiTCoKcoY
T

Ka.Ti§'tpa.TO Tiucog'ia.Y,S,a uIy

5-at;pa,

f>

7ra.Ka.ici.<;

Kara^ag t
*
,

aTrc^a.aiv

tium suppliciuni subiit veteris maledicli decrelum cruce sua delens. Christiis cnim
,

r.:,i.

III.

1:).

Kvuiv X^iro5 fa^

.,(^nGiY

d.^nfo^cc(Tiv njA.a<;

inquit (Paulus,) nos ledemil de malediclo
legis, faclus

ox

T-

Ka.Ta^a,q

t v:^8 ,
01/

;)'^:;«.fvo5 JTrsp n/Fj}

pro nobis malediclum

:

quia

Ka.Tapx- yi^a.7rTal
Kpif^afiivog

-^t: ,

S%>caTa^aT05

7rai

scriptuni est: maledictus

omnis

(jui
,

pen(inem

^vKco- Sia q

t

a';cav.&u)v

del in ligno. Spinea vero corona

TsAo5 SiSovi r
'

'ABaf.1,

Tificop'ia.ii-

cod. T,,/.j-

a^T/av *, «X8(T£V
«

^
t

^S t

Adami

suppliciis
ille

imponens. Etenim post

(j«fTvo5 *,
.

^«.arapaTOS
to ^rtKpov y^
dv^cui-

peccalum
operibus
tibi.

audierat: maledicta lerra in

•V.cn.Liii.

i:

dv T0?5 5§roJS £7«

dKav^a.i Kj Zi^oKni

tuis; s|)inaset tribulos germiiiabit
,

dvctTiKil

aor Sia

'^

7^ ;;^oA«5

Fellc

amaritudinem ac molesliam

i7ri7roYOY T^ 0v«r«5 }^
TrcoY eli

7raG«r«5 Cconi

mortalis passibilis(jue
reccpil.

T

iTTi

iavTOv rtVaAcip/Scivwv ^ja 3 t o^ni t6 yj^pov T avG^iWoiv fjuirafioKny av,

Acclo,
ij3.se

hominum ^ilae in se hominum in jjcius mutaimpulavit, et ad meliora
est.

tioncm

sibi

T05

Si-j(^cfi,ivoi

Kj

T

eig

to Kpilrrov fVavoJov

reditum iargitus

Purpura regnuin

si-

DE ISCARNATIONE DOMIXI CAP. XXVI-XXVIII.
^nificavit
,

m
to drj^iyiq
iCj

calamo infirmitateni

fragilita(TiAs/a.K, TU) xaAajM.6)

temque potenliae

diaboli innuit, alapa nos,

o-itS-OK 7»

tram publicavit liberlatem
plagas. Latus, aeque ac

nobis debitas

tolerans ipse iniurias, correcliones alque

T S^.^oKh Svvafmei aUiTTCiiJ&^oi, tw la.7r'iafA,ctTi T >ijW.STSpav x.yipvTTa)v i\ivbip'i:iv , Tag
yiij.iriflu.g

Adamus,

perfos-

u7r^y!ivm v/3^«?,

v^ Tra.iZuac,., y^

sus

,

non lamen feniinam inde emergenlem

^a^i[a.q- T Trhiv^av tu) ASaf.i.^a^^TTAnu^ioY

exbibens, quae

mortem suo

errore genuit,

yvTTOju^oi, rtAA « tuva^iKa Trpoi^rrav ohhbev Oiix.yvi ,<T^aYcLTOv Sta 7^ aTraTni Uvyri-

sed \itae fontem qui duplici rivulo

mun,

dum

vivificat;
et

quorum

aiter in baptislerio
vestit

aaaav aKKa TnnWv
,

KcoHg

xS 5/^Aw
cov

Yafj,aTi
c*

nos renoval
genitos
vulos.
alit

immortali stola

alter

T

oly,iiy.'iyLo

i^ccofovncrav
.

to

f.i.iy r\/u,a.i

in divina

mensa

,

ceu lac par-

y.oKvfji^r,%^a. yiOTrOiil
(iiaKK<( roAjj- TO Q
'^a-7ri'(%\ TY\ (lita,,

z^

t« a^avaTa

<jz%/Ttj

T^a^i "^wy^^^iVTai cv
tci /SpitfiM

Kaf^aTnp

to faKa.

XXVIII. Quod ex Christi cruciatibus
salus nostra orta
sit.

x,n'.

''Oti Sicc ^fi
«

TQv X^iTOv 7ra-&a)Y
(Xcor»p'ia,.

YijXiTipa

yiyOYi

Pharmaca itaque nostra sunt Servatoris nostri cruciatus.

"Vaoi^aKa TCiVJV «Viv
T«^Of r\/u^ Tra^nftaTa7rpo;pKT«5
y^

y\f*.'iTi^a to,

Quod propheta do,

t ao)t^to SiSaaKcov
«/y^^f
Is. Lm.4.s«q.

cens

ait

;

«

ipse peccata nostra perfert

et

Coa-* " aCroi Tag d/J^Tiai
Ysy.ij]

pro nobis dolet: nos autem reputavimus

(pspH, rj VTTip

OQvyaTai..

Y\fji,i'ii

a sAo,

eum

in

labore et plaga atque adniclione
Ipse vulneratus est propter pec,

fGaf*.iha avTOV
y^

iiya.i c» 7r'^Ycp
^j

y^ cp TrKnyij

versari.

OK

y.aKcoa^- avTOi
Jtj

i^xviA.a.rlG\}>i Sia

cata nostra

attritus

est

propter scelera

Tcii d/.VfiT'iag Y\/ui^,
d.vof*.'iac,

ft,iiA,aKdKi(^ai
ilpy\Yr\g

Bia Tag

nostra: disciplina pacis nostraesuper
livore eius nos sanali sumus.

eum:

Y\/.^' 7raiBi'ia
fjcoKay^i

y\/^J

jV

aC-

oves erravimus; ideo

Omnes quasi tamquam ovis ad ocagnus coram
»

Tcocoq
iTTi

Tw

avri

y^y.-ili

IdQiJi^civ TrdvTig
coi

^^6CaTai7rKaYn^>\/^,SiO
a<^ayY\v
Ji;;^^!i,
j-^

Troz^aTov

cisionem ductus est

,

et sicut

hq

dfji^YOc,
Jt)

iuiavTiOv

r

tondenle se obmuluit.
spersas oves cernens
,

Et sicut pastor diex ovibus
sibi

iciifiayTDi

avTOv

ct^pwios' ,,

Ky.^aTnp

ttoi.^

mapascuum ducens, reliquas eliam huius exemplo ad

unam

[^ry T(z TTpojBaTa Sii(jKi3a(J[A.'iYa -^icopcoY
iY

nu tenens

,

et

ad placitum

T 7rpo^dTm
dfcov
.

KaTi-^coY

, yjj

s^'

YiY

^ovKirai

YOfx,-/\Y

,

tKK^ Ta
xjioi

KoiTra, Si'

c/x.i'iYH 7rpoi;

se pertrahit; sic

Deus Verbum
eaque
sibi

quum
,

ge-

iaVTQV

QVTCoq 6

Koyog T
<JWjd-]^a<;

av6pa)/T(i)v

ro

nus

hominum errabunduni
,

vidisset, servi

t^svos 7ri7rKavY\u,iyov IScov,

t dovKa

Ka^m
t
dv-

forma adsumpta

copulata

ad

T

ftooiprw
01
'

V-^

TaiirUv

iaVTCo ^TrciQi

se per illam convertit universam

hominum

iavTQY

c/y.i'ivt\i

iTr-a^i-^i Trdaay t

naturam
eos
qiii

,

atque ad di\ ina pascua deduxit
et lupis erant

QpcoTTcoY (^vaiv^ Kj ilg

t 3iiav

yOf^riY

Yiyayi

maie pascebantur

ra KaKiOi
lud^a- Sid

vifJiOfJLiYct, £j

to/s Aij;40/5 TrpoKii-

obiecti. Propterea Servator noster
:

naturam

TOVTa

6 aoorrip 6 Y\fJi'iTipQi

t

Y\fii-

nostram adsumpsit propterea Christus dominus salutiferam excepit passionem,mortique dediiiis, sepulcro traditus, antiquam

Tipav fpvaiv dyi?'.a^i-Sid Tavra

o SecaroTiK;

X^iTOi Ta aooTrpi-x KaTiSi^aTO 7rd3>i,

/U

^aydTa
6fj?
,

ts^^Trifjt.^Qili., y^

rapM •u>^*5or^

illam tyrannidem depulit

,

et

corruptela

TO

jttiv

TraKaiOy dv.ilyo
Tolg q
t)\

TroKv^oYiov
7ri7riSy\f,i,'i-

detentis incorruptibilitatem promisit.

Nam

KodTOi; iKvai
iOii

(p^Qpa,

dissolutum lemplum restaurans
tans, mortuis

et resusci-

T

d(p^apa'iaY vTr^ia^^irov^

quoque, atque eius resurre,

Yahv dyoiKoSQf.cY\aai,
KHfJi,'ivoi( Xj

KvS'i¥Ta t dyiyn^aq^ yu tq^h

^

clionem expectantibus

veras

firmasque

TrpoaSi^^^ofXiyoii

avTH t dvd<^a-

68
aiv

S.

CYRILLl

ALEXANDRIM
promissiones ostendit.

dhn^ui

}0j

(ii^a.'i(ti tck,

vTrocAam

vni-

Nam

qiiemadmonatiira
,

dum
dvaArKp^uaa,
Ti Kj ivo)(j{^
qiCaii
7^

,

intiuil

,

sumpla ex vobis

doi-

tH

t^

^iOTnTog cvoijcyta^
'iTvyj.
^

talis inhabilalione

alque adunalione, re-

dvMTaaicoq

y^

to

surrectioneni obtinuit, et corruplibililale

(p-^apTOv

dvctTi^diiJi^iv»

auv Tolg

7rs.^n[j.a.aiv
,

passionibusque depositis, ad incorruptibilitatem immortalilatemque transivit, sic el

liq d(p^a.pa'ia,v v^
}Lj

dQavaaiav
t (foo^av

f^iTiC*!

outco

Ci.iili

T^ "^aAiTriii
^

t -davdTOV

3ov\i'tag

vos dura mortis servitute absolvemini
abiectaque corruptione

,

d-7ra.XXa^y\aia^i

iCj

d7rQ'^^t.]^avTi(;
^'lO

cum

passionibus,

aiiv Toli Trduiaiv

c^Svaaaoi r dTruhnav

impassibililate veslieniini. Idcirco et ba-

Kj

to do)pov

T

/3a77-T/(7jM.aT05

jTo.aiv «VS^a)^op<)6(js>'-

ptismi

donum

cunctis hominibus per apo,

7ro(5 ^ici
Matth.

T «i^roro-^WKc^^STrep^-f
(pnai

XXVill.

T£5

ydo
-

.

*. f^,a^t\TivaaTi irdvTa to,

enim inquil, docete omnesgentes, baptizantes eas in nomine
stolos misit. Euntes
Patris et Filii et Spiritus sancti. Baptismus

I».

i-^vn

(BaTTTil^ovTii
lij

avG^

ilg

to ovojw.a

t

Oi,

r a^(«

^£t//*atT05' to /aa^TKJjtta
CT;cjap-^a(p/a t(5 t^^ra^.

adumbratio quaedam
dominicae.

est et

typus mortis
,

T 5fazroTix5 SttvaTK
Rom.
VI.
-I.

Nam si

complantati inquit Pautilii

xi
Ao5
t;(S

'^ TVTTOg- i\
"'
.

^ avfi(pvT0i

(pnaiv 6

Uavt

lus, fuimus simililudini morlis

eius,

fiy6va!ui.iv to) 0fi0ilou.aTi

t

(iavdTH

erimus

et resurrectionis.

at;T«, rtAAa K; t^ «>'a5-ac7£W5 «VojW.fGa.

XXIX.
xv)'. 'A7rc5:-i^;f

Ex

aposloli scriptis fit demonstrci-

rjt''

d~o<r6Aov ^aipcov
(^vaiCi)<i.

tio

perfcctam fuissc in Chrislo homi-

TTip} T^ TiKiiac,

T

dv^OOOn^ii
6

nis ncituram.
Sic natus Christus
.,

OvTOd •^vy\%ii<;
ovTco "^ci^iti
.,

SiaTTOTng Xpiarog
.,

dominus

,

sic

enu-

ovTO) ^avfiaTnpyriaai
,

Sicc
,

tritus, tot miraculis editis, atque

ob haec

Tavra
Uoovg
v^

ura-&o)v, ^avpco^^iU

duTO-davcov

passioni deditus, crucifixus,morluus,prae-

icrtpvAaq rt^rorfAa? TrSiaiv dv^^OijOTroiq gSxt
[A.a-QviTcig
,

dicatoribus ad

universos homines niissis

ili

t ovpavov

dviArii^^rf
Ti[J.a-

TOAiTa c* xi(paAai(t) cv Tolg TrPog

caelum adsuinptus fuit. Haec quidem summatim, dum ad Timosacris discipulis, in

I.

Tim.

III.

ifi.

Siov ^a^ilaiv, 6 dvro^^oAog r\[xai iS'iSap! ^iycov * 6(j.o\oyov[^ivo)i [jt.iya eV' to -t^
ivaij2iiag [^.u^riptov., dio; i(pavipo)^n iv
Ki
,

theura scriberet, nos docuit apostolus dicens: sine dubio magnuni est pietatis sa-

aap-

cramentum

,

Deus

in carne apparuit

,

iu-

idiKaiO)^r\ iv 'uTViVfiaTi

,

co(p.^n

dyyik6-

stificalus est in Spiritu, visus est

angebs,

A015,, cyKrtpv)(_-^in
af^Cf)
.

iQviaiv
do^ri'
,

,

'fkif^djdQw cv
}tj

praedicatus est in gentibus, creditum est
ei in

dviAnp-dn cv

t

[/.iv

(pavipoo-

mundo, adsumptus

fuit in

gloriam.

<nv (7WL,i^(£l^i T« (Ja^XJ

T T

aipiTix.cov

T 3 SiKUICOaiV /^ d^^TYiptav iStx.aiclo,dn 3 t«
'Apa to Jixaio)^ix,ai(io^ivTog vlov;
55-''

Et manifestationem (}uidem heic connexuit

propter carnem iuslificationem autem pro,

cn^cpyc'ia.

T

'«rv£t;|tAaTOS.

pter haereticorumstultitiam: iuslificalusest

aav wvivfta n^ftTTOv t

autem coopcrante

Spiritu.
e.^t

Num

orgo Spi-

dW
Gfot,',

ovKiTi TavTo, OVK

TO

^
i^
.

niJi.'iTipov

rilus iustificans potior

iustificato filio?

idiKaiO)'&n Btd

t

ov at;Tft) pavipco^'iVTQ~j
(77u,n[j.[.i.ivog
.
,

Nego enimvero. Nam nostra
iustificata fuit,

potius nalura
ei

65 d^x^copi^cog avTco

Tnv

proptcr supervcnientem

Ti
-^

aKpav izrai^djaiv
tfjtAapT/a5 ipivAa^iv
.

dfj^iTnv

t
k]

(iiKcov

Deum,
clus est

qui eidem inseparabiliter coniun,

dydj^ov

duvn-

et

summam

docuit virtutem

,

et

Tov
JOj

y^ T^

Sfy-^oKiKng u-udrng v-wipTipov
TT^og (Bpa-^v yivaaSlt^
i^

a peccati telis custodivit

inlactam alque

^avdTH
.

avy^^u)-

inlemeralam,

et diabolica fraude superio-

pnaag

-urapavTtKa
,

(yKiivn Tvpavv'iSS~>

rem

;

quam tjuum

brcv

i

tcmpore mortem
tyran-

aTrnKKa^i

y^ 7^

oiKiiag avTO' Fcong [jciTa-

gustare permisisset,

mox eiusdem

DE INCARNATIONE DOMIXl CAP. XXVIII-XXX.
nide eripuit
,

69 6k

eique propriam vilam imper-

^dooKi,

y^

(ig

ovpctvovg dvnyctye^ Hj

titus est, in

caelum
super

extulit, et in dextera

^i^icov r^ fjLiytthuxJvyiflg

dKa^iaiv
'srS.v

.,

Kj ovof^ct,

maiestatis collocavit, eique
vil

quod

est

nomen donaomne nomen suam
,

avTco f^apiffaro to
olai.ctv ctvTcp

v^zuip

ovo^ct^ r
y^

d^ctv Sci)^n(7a/u^@~''
.

t

t*

nenipe dignitatem
rae appellationem

ipsi

conferens: ac natu-

i^voicag ctVTs TTPOGnyOfiictv Kct^cov

vloc,

dy-

illius

sumens

,

qui erat

dpcoTrn
SoiCilCriV

6

TTPOcticovii^

T

•&foS

Ai^@o m(pnaiV

ante saecula Dei

Verbum,

filius

hominis
,

OVOfA.a^iS^' OV^ilg
ili

>ag,
il
ft,Y\

*,

i'

Ephes. IV. m.

nominari libenter voluit.

Nemo enim

in-

dvul.(i'cCtl>C.iY

T

oC^CtvOV

..

J^ OV.

quit (Paulus) in caelum ascendit, nisi qui

pctvov Kurctpag o vioq
C*

r

avxXpcoTra
OVX, 6
.

o a>v

de caelo descendit
caeiis est.
is

filius

hominis, qui in

T&) OV^CtVU)' KCtTi(3n ^

CK

ITTipo 'fp

Descendit autem de caelo non

f^aT©Kcyog..

.XctCiS c/K

T

ovpctvTov

dXX'

qui eral de Davidis semine, sed caelocreator
,

OVpa.yciv\ •m70J«T«S, O
Trpo

VTTiP^OV^ QlOV
v^ssipyjjdv Sia

rum

Dei ante

omne tempus Versuam
homi,

t almcov

q

bum cum
nis

et ante

saecula. Hic propler
filii

T

Trpog t6 dv-^PcoTnvov ivcoaiv

Xaf^^av{ r
*

humanitate adunationem

vlov

T T
«

dv-^^CO-SHi TO OVOjlta" }^ ITipCO-dl

nomen

accipit. Et alio rursus loco

hunc
il-

TxrdKiv
'iSy^Ti
yjv

ovTCOi avTOv
t;»oy

'srpoaayopivc-f

Q iav

luh. vi.

e:;.

ita appellat: si videritis filium

hominis
;

t

dv-^pcoTra dvip^Ojc.&(jov
ot/J^

OTirii

luc ascendentem ubi prius erat

non
:

servi

ro -zuporepov

«

t oovKh

ftop(pn

.^

forma
filius

,

sed forma Dei. Et rui sus
sit
, ,

quod
;

aAA'
TO

T ^iov
ipx^Tai

itop:pri- v^
"
.

av^ig, ori

vlog
'ioh.v.-27.se<i

hominis

inquit, ne miremini
ii

ve-

dv^poo^znii «Vf <p«c7j
.,

fjch

d^ctvud^eri roidx.ovaovTai
,

nit

enim hora

qua

qui in monumentis

o't(

"cooct

iv

Yi

01 iV

sunt audient

vocem

illius: et

procedent

Tolg ftvnfJiaai 7^ ^wvJfs ai;To2

k^ l^sAfi;.

qui bona fecerunt in resurrectionem vitae

To^Tai

01

ra

dya^a
ra

TrotncTctVTei
(pctvKct.

ilg

dva,,

qui vero mala egerunt, in resurrectionem
iudicii.

^a(T:v ^a)«5" ol Si
ili

Trpd^avTiq

Non
,

est

hoc unius humanitatis pro,

dvd?-ai7iv
•\j,iA«5

x.^ii7iu)i'

ov t^ dvQ^coTrcTnTOi

prium

sed opcrantis divinitatis

et

si-

Q

rovro ro

'iSiOV,

dKKa

7*

hipyovdv^dfiui-

mul humanitatis conspicuae propter suam

(T«? -S-fCTHTOs. y^ T' (pa.ivoftivt\i

3n

cum

divinitate

coniunctionem atque adu-

^oTnroi Bta r
Ti
yjj

'apoq

r ^eornTa muiai^iiav

nationem

iVC0(rtY.

XXX. Quod forma

servi ob eandern con-

K', ''Ot;

i;ios

n

rov SovKn

f/,op(py\

Jia

ty\v

iunctionemfilius similiter appelletur.
Ita

aujuacp^av cocTavTcoi TrPOGayoPivirai.

Deus Verbum propriam
formae vilitalem;
et

sibi

facit

OvTCOi

6

^ehi

Koy{^
..

o\-AHovTai
<t.

7^

f

ser\ilis

Deus quam
ita

SovKa
yjjov
.,

fA,Qp'piig

T

i-jr'o.na.v

&f05 VTra^-

esset,

homo

voluit nominari; atque ut ho-

av^pcjiiTroc,

«•&;A«(T£V ovojtia^soSt,. y^

minis humilitatem assumpsit,

huic vi-

"(joauip

ftiTiKa^i r

f

dv^&pco-n-a

rat.7rc-iV0iv

cissim sublimitatem communicavit. Voca-

ovTCO 'j^ v\j,«Au)v avrci) fji.iTaSiSoo}ce' aa-

catur enim virginis parvulus

Emmanuhel
,

Kelrai

yap

ro 7^ Trap^d^iva (^pepoi

Efi-f^a..

nempe

is

qui pannis est involutus et ubera

vanK.
yt)

Kj ro rolg

cmapydvoic, ctnKnf^ftivov
,

sugit, et lacte nutritur, diciturque

magni
,

^nKnv

'iKKOV

Kj rpi^^o/uSfOv

yd,KaK.ri.
"
.

consilii angelus, admirabilis consiliarius

}^

K.aKelrat fjtiyaKng /3aAHS
.

ayyiKa

^^ y^

* is-

ix.

«.

sr.

et

Deus
,

fortis, ac

dominator,
;

et

princeps
fi-

davfA,a^Oi (JvfA^iiKQi

yt^

^iOi

icr/jjpog

.

pacis

et pater futuri saeculi
,

lius Altissimi

et servator, et

nec non dominus,
,

s|«(7(as"«5, y^ ocpX^^v eiprivnq. i^ Trarnp

f
eh

et

fA.iKKovTOi aicovQ.'. K^ vtog
rrio
.

i/'\j,(r«- y^

'^'^-

universi

mundi

creator.

Unus enim

in-

x^
.

Kvz^oi.

y^

r

cKcov Snftinpyoi-

quit,

dominus

lesus Christus, per

quem

ydp

ipnci

*, Kv&t©^ Attaovi

Xeros

^''
;

'i.cor.viii.e.

70
o5 T» 5xavTa'
QvotidTa.
«
'^

S.

CYRILLI ALEXANDRINI
Xe<?-o?
\

rCj

^«v to

"Ih(th? k}

omnia. Et quidcm lesus

et Christus

no-

^:^

ol>(.OYO[A,'nx.i il<7i

arf^ctYTiKaKTiGicoq
,

olicovouict, ov 'ufoo T^
fji^

ov^i

mina sunl incarnationis siirnificativa. Incamalio autem liaud ante rerum creatio-

iv^iii

T KTidiv

,

a\X'

i^ds

«(T^^^aTwv

T r

nem, neque

slalim pcKst crealionem, sed

iifAipcbv

iyiviTO-

{zxrticPiy^

to'ivvv to Xpi5-05
jM-ovov
.

extremis temporibus accidit. Quandoquiigitur nonien Christus, non adsumptum lanlummodo, verum etiam adsumens Verbum una cum adsumpto denotat (namque id nomen Deum simul et hominem

ovotta, ov T An^-SfVTO.
Xdi^ovTa.

rtAAa

;t^

dem

hdyov

fJ^

(t Qiov yap ;fj |M.avTix.cv ohv 6 tS opu)jU.sy(>) 5(a
vov 'ivcoaiv
.

t An(p-9svT©" Jl,/rAo7 TOt/ dv&p^ooTra toDto (jhUa.vAiQ~> rtvaTf^dncTf xa.(
•!£«)

srgo? to KpvjrTOjji.i-afojncrn

significat) Paulus adtribuit ei qui visibilis
est, propter
ctioneiTi
,

TYiv

ToO OTttVTOS

te

k} Sf^K6(Jfiv}(7iv

5io xttj iTipco^i

(^

Xpi-

adtribuit

suam cum invisibih coniuninquam universi mundi
Quare
et ahbi
;

CTOY

im
£'«ri
(3

TzavTodY 'Dopoactyopiv^ '&SOV* i^
(pnaiv
'

crealionem

et dispositionem.

m
/Si5

yap,

,

XpiaTog to k^ aapKo.,

Christum super omnia

Deum

appellat

ait

Mv

TrctvTwv •&f0 5- oOjt sVei^M
jttt-&' tti;Tov

t
'

Att-dioi;

enim ex quibus
:

dTTcyoYOi at/To?
Kcti eVi TravToiv

stus, qui est

secundum carnem Chrisuper omnia Deus. Non quia
est
sit

^,
•9-f

^f05

,

ftAA' 2ti

toD

Davidis nepos ipse per se

Deus,

et su-

diov toC
lA.ivyiY

eVi

TravTWv

(^•zsJip^f

vaos, «vw*

per omnia, sed quia Dei
erat
,

summi templum

Kcu

avVf/ifi.fA.'iv>]v

'ix^^ iotvTO)

TMv

unitam copulatamque habens secum

oTHTi.

divinitatem.
[4,iY

Att'.

'Oti Svo

iial

ipva:-ii

.,

«v 3

to

zj^O(rct)TroY

t XpiTOV.
Xe/foj
;;^-&£e '^ (1«0'J

XXXI. Quod duae sint naturae autem persona Christi.

,

una

Aia toCto
jt*£^ov

'liiaovi
K^ £1$

Ideo lesus Christus heri et hodie
est et in saecula.

,

idem

cLVTOq

.

c^j- aluvcti-

yci^
,

Non enim

in

duas per-

£15 TT^oaco^ssct

Svo T

olKOYOjA.'iaY i4.iD'il^0jiS^o

sonas dispensationis opus dividimus, ne-

ovSi

vloiji

5(^0

uyt]

t ftoYo-^ovi Kn^VTl

que duos
et

fihos

pro unigenito praedicamus
et di-

Toy!^

Ti £j SoyfiaTi'Cp,(jSfj, ctAAa 5vo ftsv

credimus, sed duas esse naturas
et

Tct? (pva-ii;

ihai

Hj ftift.aQr\KaftiY

-x

,

Kai

dicimus
tas, et

docemus. Ahud enim

est dei-

^i^aaKottiv iTspov yao

QiOTtii;.. Kj

iTi^ov

dv^^ct)7roT»i- i-^^ov To ov, Kj iTi^oY TO

"^on

stens, et aliud

judpov- ttAAo «

T

•Sfoi} ftopc^ri
itj

,

x^

aAAo

ahud humanitas: aliud per se exiquod factum est: ahud Dei forma, et aHud forma hominis: aUud sualiud sumpta:
et

tS dv^d^coTTH
i^
y^l

ju.op(p»i-

aAAo

n

KaQovact

mens natura.
dissohitum
,

tTi^OY

r\

A«:pOti(Ta* iTS^OY 6 AuGfi? vaos

ahud templum ahud qui hoc dissolutum

iTipOY 6 AV-diYTa TicTOV aVttTMfTaS •&«os
A.iS
.

resuscitavit Deus.

"Oti ov Kodaiv Xiyy.v
ivcoaiv sVi

cffiov,

XXXIl. Quod non concretionem sed unio-

rtAA

tov Xpi^ov.
,

nem
ovSi

in Chrislo dicere religiosum sit.

Ov
apaaiY

Tai ^vaai; toivuv avy)(^iOfA,iY

Non ergo

naturas confundimus

,

neque

TrotttTov k^ TroiriftaTOi Soyf(.aT'i^o-

concreti(mem factoris facturaeque dogmati-

ftiv,]^ t&) t^ K^daicoq ovoftaTi
CTjv

(JUueiacpi^Oftiv

dXXa ^ t2
.

•&£oD

t aiiyx^Xoyn

zamus; immopotius concretionis vocabulo,
confusionis significatum attribuimus. Porro

T ^!;(T(v yvct>^'i'i^oitiv k^ t^ jt*op(p«5 tS dovA« T ova'iaY yivwaKOftiv UaTipav 'j (pv.,

Dei Verbi naturam scimus, et servilis for-

mae subslantiam agnoscimus, utramque ve-

(1) (2)

Confcr apud nos Cyrillum fxplan, ad psalmum XLIV, v, 8, Adliuc ne Monophysitae Cyrillum erroris sui patronum iinpudentissime dietitabunt?

DE INCARNATIOXE DOMINI CAP. XXX-XXXII. ro naluram ul unicum adoramus filium.
n,y lc;

71,

hct '^z-poaKVvoZ^iv vliv da.TSpov p§
i^

Inviccm enim allerutrum nuncupalur Chrislus.

3-cfrfpw Xpiro^ ovoiA.a^iTa.1^oi;A«
7^
jWO^;p>i
.x},(Ah
,

ovTi n tS

Neque
ila

sola servi

forma

et divinitate

tC;

^uju-vm Tvy^^^aYaaa.
'zs-a.pa

carens,

umquam
,

a religionis rectae

ma-

•&sorMT05, tqvto wJo^osroTi

r
J[i

$1-

gistris est appellata.

Qui autem concretio-

Sa.(jKa.ha)v
ii.Da.aiv

dxAh-Sh
tvi

•^

iuai^Ha.q-dui

ci

r

nem

dicunt

hi concretioni confiisioneni

AiyovTig.,

Kpaaq

uvy^^vrjiv

oggerunt, confusionem vero mutatio comitatur: facta denique mutationc, ncque

TUhc-irj^pipaai- tvi

3 av^x^^^i " %07r\\ aiix-

«o-$jpj7-ar po-srjis \ u(j!ovartg, outj -^=05
«Vi 7^ IBiag
fjiivoi

Deus
item

in propria natura

permancbit, neque
est

av

(ftycr.ftis,

ovTi avQpco-

homo
ita

in sua. Necesse

enim ut
iam

7t@o eVj
r^J
7^

i^

olics'tag-

avayx.-A

yap
ioj

c/K^rivai
jttnTS

uterque ex propriae substantiae finibus
decedat;
ut neque Deus videatur

ovala.;

opm

ix.a.Tipov,

tov

-diov yvo)o'i(^i^ •&t0K, [^riTi

r
iv

av^&puiTrov,

Deus, neque

homo

item homo. Atqui hoc

av^jpMTrov

1

/ t£to

q ovSi

IttI t'

t

dvQpo)-

ne

in

hominis quiciem structura quisquam

tth KaTaaiciVYli

KaQoi av

tic,

(^oovwv ov

prudfiis sibi parsuadeat.

Non enim
seci

cor-

yap

tu>

aco^aTi t ^vyjnv ^csxpa^S^, aXK'
y^ o-t^vH^pQet»
r^
,
-iCj

pori

animam concretam,

unitam cosimul ope-

«kScS^,
<pa.[4.'iv

olKilv

,

>^

cnipyih

pulatamque inhabitanteraque

et

ovti t '^v^nv -S-ynTHy, ovTi to
tj?
,

rantem dicimus. Neque item animam mortalem, neque corpus immortale quisquam
dicet nisi plane desipiens; sed

(Tcof^a iiTroi

av d-d<i.vaT0v , /^h Kopci^n
iKcLTiPav [^(pvGiv
'l

ci^^Traicov
S/g^ipovpi,iv
,

a\Ka r [ih
iv Si

utramque

^ooov yvcapl^o/jS^ to

i'f

naturam discernimus, unum tamen animal illis compositum: et utramque naturam diversis nominibus vocitaagnoscimus ex

cxavcov

*

(JvyKiiuSfjov Ka] iKaTipav i^ch

eod.

jxeiW

(pvatv cflivipnuivoii ovo[*.aaiv

ovoyAFo/uSp
doi.^

tyw

[x.iv

^v-^riv, to 3

aSi^a, to q c^

mus, animam scilicet atque corpus dicimus; quod vero ex utraque re conflatur animal alio nomine vocamus, hominem
,

(poTipcav avviaTriKOi ^a)ov iTi^co

KaAovj^iv

ovoix,aTi'av^poo7rov'yi'7rpoaaUpivo[Ji.iv('i\-

Tai-Ta toivvv koI

Itt]

tyk;

ofjiovOjWias

tLuu

scilicet
iis

nominamus. Haec

igitur etiam in

f<x6v* Aa.|3ovT£5, tPs

/SAaa^pnjttlfli?

a^ssaXJcs&Ta-

quae adtinent ad incarnationem exeinsumentes, a blaspliemia
et
illa

Xaycoi^o

o*:slv«5,

Ka) tLm Kpaaiv

pli instar

ca-

At^ovTrf '3y,
''{;

tS
ju.s^'

t^ ojcoaictx; y^ avvaipiiag

vebimus

;

omissa concretione

,

vocabulis

KOivcaviag 6vof.t.aTi ;^a)[^ivot ^'jg.TiKiauo(pva-cov *
Si<i.K^iaiv, Trpoau^TTn
'^

adunationis, coniunctionis, et
nis constanter

communiodistin-

/"•^»"

coii.

«puffsoi;

ulemur; nalurarum

ivcaatv Soy[^XT'i(^cvTif ovtco tLo 'Apiia

^
jwsv

ctionem

,

personae vero unitatem dogma-

EJvo^.-ou
TaTravcof
''""P'

^Aaa<pi/\[x,'iav
ilpn[(,'iva

ikiy^o[iiv

,

tcc

tizantes. Sic Arii et

Eunomii blasphemiam
formae ap-

^

7n-ss^ay[A,'iva, tco acotyi

refutabimus; humililer quidem dicta et facla a servatore Chrislo, servi

XpiaTO), sr^oaa.TrTovTiq
(/,op(pri-

toD Sov-

^ov

tci cfii
tjj

v-^nKa

ko,] QiOTr^iTrn
fA.iy(xKYi

plicantes; sublimia

autem

et

magna, sublimi

et maj^aae el

Deo digna ac omnia exce-

»*' [Kiyaha,

v.\nKri

ku]

ko,]

'^avTo, voZv v7Ti^(ia.ivovari dyaTiQivni biothti.

denti attribuentes divinitati.

(!)

Perspicua, mira, ac peremptoria Cyrilli doctrina de naturarum in Christo distinctione

!

Ego vero

lectores

meos magnopere

iiortor, ut

editam apud nos Script.

vet.

T. VI.

novam

Tlieoriani eraeci

cum

Ar-

nienis syiisque Iacol)itis tlieologicani disputationem adeant, ubi res haec luculeutissime
(2)

llustralur.

En animae

et corporis in
p.

unico liomine propositum recte exemplum, quo perverse abutebautur Mo-

nophysitae tom. praed.
(3)

393.

Sapienter lianc cautelam post Jiatcs errores exposcit Cyrillus. Etenim paulo ante Gregorius na!3. ed. noviss.

zianzenus orat. XXXVIII.

T.

I.

p.

671. adhuc scribebat de opere iucarnationis: u 7i; za.v^s

72
A^'. "'Ori
Ti

S.

CYKILLI

ALEXAXDRIM
XXXIII. Qiiod nostrae naturne in caelum
adsuTnptio
,

n/ASTspas (^uaiuxi n

nc,

ovpct-

Spiritus sancti

dona nohis

pfas M^7v wpoe^iYiaiv.

comptirdverit.

"AAAa
x,i'ifJt.ivov

Jtaipoe aYctSpa.f^uv iTri

lO ttpo-

Si'(l

iam lcmpus

cst rcverlcndi
in

ad pro-

flKaA«$-&f(5 toIkwv lU
5

oCpaiYOui

positum. Adsumptus itaque
slus

caclum Chripacis

6 SlCBTOTYIi XP15"0?

Hj iCtVTOY

COOITi^

^X^y'

dominus, seque

veluti
,

humanae
mittit

yvov

T^

T

aY^pcoTrcov ilprivni TrooaiYiyKCOY
TOli dY&pj)7r0ii

sponsorem

patri exhibens

ad ho-

Tft) "TTCt^l, 7Tipl>7r<l

T

s-yfi/^aT©-,

&)az7sp

Tiva

T ^apiV t s^«^')-fA^s,

mines Spiritus sancti gratiam,ceu quan-

dam promissorum bonorum arrham ma,

vceJV

tf^a-S-wv rtppa/3ft)V£t, 'ura.idoZililu/
,

r^

gistrum, gymnastam, piorum agonnthctam,

yvpuvcLiprw
XctKCt '}p

r

i'

iCai(2eict(;

aycavi^rv,
,

(pv-

vigilem credentium custodem

,

lumen acct

TTi^iVOYTcOY d)Co'l[^nTOY

(pS)5

'^

^poaiQVTODY aa^iTov Tt

^

dYiaTrfpov,
,

^

cedentium ad fidem inextinguibile

mi-

nime occiduum
ratorem
lo
,

,

spiritaHum vulnerum cu-

^V^iK.ci)V TpctVpt,a.Ta)Y QipaLTTiVTYW

lctTpOV

impositarum a peccatis plagarum
feliciler

T

v-mo T^ a/iSpTicic, ytv Of^iYcov '^ctvpt.a.TCov
dpi<riviiv

medicum; ducem qui
pugnare docet
,

cum

diabo-

aZctTnyoY

y^ t Sf^&oXov SiSdCttlT

et

altivolantes facien;

aKOVTCt, VuTOTTTipiif
ya.^bpt,iYOV
,

yjtyt.a.iTtiTfii

ip-

tem qui humi repetebant

qui terrenos ad

Ccir yriYiii t

r

ovpa.yci)V tto-

caelestem vitam instiluit, atque ut carnem

AiTllctV TTCtiSiVOYTCt, KctTCt^ppOYllv act.BX.Oi,

contemnant, animae curam gerant, praesentia despuant, futuris inhient, ea

O^ft^lliQt^ "\.V^iii,
i!p'ii&tej\

^.TVTVHY
,

TO. TTCtpOVTCt,

quae

T

jU.?]AovTa)v
7r'i<^iCi)c, ,
,

6pa.Y tcc TrpoaSoKU)-

per fidem expectantur prae oculis habeant
nihil in

fj^ja, Stcc
^'ica

[t»Siv ryiliQzij
,

r

c* tZ)

mundo splendidum

putent, glo-

KaftTrpov

S6^y\i x.ctTcty^a,v
.,

f/j

tov
dk^

riam irrideant, divitiarum lorrentes despiciant
,

TrXovTH piVftaTCOY vTripockv
TOi
cog

'copctv
,

aijoftctfAt)

corporis pulchritudinem ceu florem
spectent
,

aY^dog cpav
,

iJt.ctq^ctivo/u&{jov

caducum

ne inopes doleant
,

,

ne

yilv uTivoftivovt;

fjt.r\

dyiaSctj voaovYTa.i

aegroti aegre ferant
spoliati laetentur
,

ut laesi gaudeant

X<ti^nY dBiKHftiviii, Af>iAaT«/«.sv«? tvtppai-

fortiter

aerumnas to-

Vii^, (fsp«V KCt^Ti^lKWi

TCt BtiVa, V^Tipii/-

lerent, orent pro adversantibus, benedi-

yiQwi T

aVTj5lX0LiVTa)V, ft;A0^£7v C?U" Ka.T-

cant maledicentibus

,

atque

omnimodam

a^coftivni, ]u TTaactY d7rct^a.7r\Z)i cpiAoa-o(^iav iteTa^icoii^v
'

ut semel dicam ohilosophiam sectentur.

cod. 5; pro

T

77-y-vLcaTOi;,
,

yr.'

i^i7ra'i^iva(Y

Tavra i§'iSa^iy n ^iioii TOVTa '))iy ' k^ •uaAaTTav TavTa <t ^apCapoi /t^ t t
oi

Haec docuit
ac

Spirilus gralia, haec terram
,

mare erudierunt

hacc etiam barbari

post sui Servatoris ad^

entum philosophanfines

acOTV\poi avTCOv (ptXoao(^iiaiY i7ii^y\ft'iaY ,1 avTtt
01

tur, haec terrae continentis incolae, haec
mililes
bitant.
,

W7r«^ft)Tai,TauTa

aZaTtcoTai, TavTa

haec qui extremos mundi

ha-

Tag ia^^aTiag
.

t-

oiKHf.<.'iYt\i

oIkovvth.
d^roZoTrn

Ad

n^o^^o^n (vx^-^^Tiag,

}C)

XXXI V.
et

Adhortatio ad agendas O gratias ' tD a superjlua curiositate dehortatio.

'

kvvftvflacoftiv To'iYVv
,

r r
-t^

ditvQ-fiTcov

Celebremus itaque innumerabilium bo-

dya^^coY Xopi\yoY
yiat; eig

r

Jyy,

ia-xa-VAi

aAo-

norum datorem,
revocavit
,

qui ab extrema

morum

r ziypoTipav
Si'
Y\fjiS.i

nftag ipvatv 'czsava-

absurditate ad primigeniam nos naluram

yayovTcti r
ovv avTO)

TTTcexivaavTa,, ifa

eum inquam
,

qui propter nos

nftfig Ti) dKiiva TTTOityiia.

TrKHTYiaaitiv
,

v^.

paupcr

est factus

ut nos paupcrtate ip-

(^

^viiflTiov

avTOv TraTipa

Cc

sius ditaremur.

Simulque laudcmus verum

DE INCARNATIOXE DOMINI CAP. XXXIII-XXXIV.
ipsius patrem, qui tanlopere
lexit
;

73
coi So'jva.i
,

munduni

di-

outcc^ ryd^vs-nai
[.lovc^jYi

t

x.6af^oy,

(^

ut lilium

suum unigenilum pro eo
non

avTOu

viov vTri^ ctvrov

ivci ixa.i

dederit, ut omnis qui credit in ipsum,

o 'zsriaTivc^Y sii ctvTOv /*«
s;^!i

fi^oAiiTaj, «AA'

pereat, sed habeat vilam aeternam.

Cum-

^u)mv ctlmiov

'

h^

avv
o>

'sra.Zi

y^ vlai

que Patre ac Filio sanctum Spiritum aeque laudemus.in cuius nomine baptizati, doni arrham accipimus; a quo nostrae animae illuminantur, a quo incarnationis opus do-

to -uivivf^a. to

ay lov ,

cv

(ictwTil^OiuSfjoi

(^

-t^

Sajpiai r(ppct/3wva XctyXavoi^iV Si'
ov

ov Tcig '^vx^aq 'pcoTii^oy.i-da., 5i
)C0Y0iA.lctv

t

ol-

SiSctax.of^i^Bct, Si' ou

t -dioAoaTraK-

cemur

,

et in

theologia instiluimur

,

per
,

yiav

^aiSiv6[yi.i^a., Si' a '^ ciAoyiai
Si'

quem a morum importunitate arcemur per quem denique errore libcrati veritatem agnovimus. Ab indaganda autem ingenili natura

XaTTOfjLi^a,
-dnftiv,
yt^

ov '^ ^KavviCi iAiv^ipo)-

t ahiiiQnav 'iyvmf^. Ka* Ttav(pCatv
(^

acofxi^Qa

t

^oAvo^payf/.ovovvTH rS
y^ B.Kctiog,

cessemus, utrum ipse
et

sit

bo-

a^v«T«,
y-al
ti

ii

avTog aya-doi

nus ac iustus,

utrum

fieri

possit ut cjuis

oiov Ti ilvai Tivct f^n "^vr.-diVTa «
'n-avaco[A.i3a
,

non genitus nec

factus existat.

Cessemus

'^ouivov
^y\TivTi<;

t
toj

yivvtiaiv 'tzfe^f^-

itemascrutandaUnigeniti generalione eius-

ya^icruj t [A.ovo-^oovi
, jCj

que ratione exquirenda, nec de ingenito genitoque diiudicemus, aut quod inmensurabile est dimetiamur. Cesseraus a
litiose

d^^vriTcp y^

t TpoTrov 'fh•^vnTW ^iTmt t 7rviV[A.aT0g a [/,6vci) Tra-

Tic,, v^ [».iTpovvTic,

tu

(i(^iTpt]Ta- 'ssavaoj-

ma-

[tiQa

>ca)(,cl)(;

civi-^fVivovTic,

vestiganda Spiritus processione, nesoli Patri

TrpooBov,
"^i

y^
t/C^

'(^nTQvvni fA.a-diiv

que ea discere studeamus, quae

^

v\ui

dyici) 7rviv[taTi yvu)^i[ta (i y*

Filio et sancto Spiritui nota sunt.
, :

In

iis,

i[A,[/.iiva>fj&{jo'l<,iKa&o[AAvo^oi(i-ij.r] cpia|U.fr-

quos recepimus finibus maneamus ne
feramus. Tradita nobis a
contenti simus.
Spiritii

ter-

iviyKu>[A.iv cti-divTO oi Traripig t\[tcov d^-

minos.quospatresnostri posuerunt,transdoctrina

iaa^dco^tiv

tyi

So\fiiari §iSaa>caAia, 'sra^a

t

7rviv[A,a.T^'

^m ^nAn^oo^Aiv
c*; fispaj

VTri^jBnvai
*

Ne velimus

Pauli scienliam

YlavAa t yvcoaiV, 05
a-A.etv,
jc;


,

yivco-

superare

,

qui ex parte aiebal se cogno-

cx

[ti^ag 7r^o(^nTiietv

i^ c* iao-

scere, et ex parle prophetare, et in spe-

7r'^a) ^h'i7rc-tv

^ci oivi^tAaTiT

aKYil:mx.v'n.y

culo et aenigmate veritatem videre. Expe-

dva[^iivco[tiv

^

iA-sn^jfMivcov dyct^cov

t

ctemus speratorum bonorum possossum.

aTroAavaiv toti

tci reAffo. jua-Sncroftsoa,
o-J

Tunc

perfecte cognoscemus

,

cum neque

ia-

ors Si' d\ai^jViia<,
Si

^\a€,nao[ti^a, ots
,

clantia nobis nocebit,

neque superbia nos

VTri^npaviag a 7riaQv[A,i^a
cjj

OTi

ci>

dvra-

praecipites aget
tes

,

sed passione omni exper-

diict fiicoa6[t,iQa' ovkovv

tw

^rapoyTf
,

erimus. Ergo praesenti tempore in do-

r ^p

TraTipoov SiSaaKakiaig

i[A,;j.iivco[tiv

(1)

Nicelas aquileiensis, quinti saeculi

Script. vet. T. VII. p. 319. pari sententia ait.

homo, in Utbiam,

pretioso suo de Spiritu saueto tractatu

apud nos

ut fuerat traditum,

cum Patre

et Fi/io Spiritvm

sanctmn simpliciter credidissent illi , qui post.modum quaestionem de Spiritu induxernnt'. ut,puta, Macedoniani, vel eorum in hac curiositate participes. Dum enim quaerunt et isti, qualis est Spiritus sanctus? unde est? quautus est? natus est? an factus est? sic iterum sciclerwnt populum , et vere, secundum apostoli dictum, interminabilem quaestionem ecclesiis iMluxerunt ete. (2) Audiant iiaec immodicae et quasi nieracae (ut cum Tullio Tertullianoque loquar) rationalitatis
amatores, qui tantam aetate nostra perniciem in ecclesiam invehunt. Quid.' Nonne ipsi hoc instituto suo fidem, totius religionis fundamentum, a Ciiristo apostolisque praeiactum, funditus subruunt.' Nonne incautos adseclas ad gentilitatem
vel potius

ad atheismum

vi pertraliunt.' Nihil

ergo divinae scripturae, nihil

sanctorum patrum

infinita

voluniina, nihil tot pro christiana religione apologiae effeceruut? sed ad baristi

bariem rursus ac tenebras in tanta, ut

putant, saeculi nostri civilitate ac

kue regredimur? Equidem

divinis perpetuitatis promissis firmiter nitimur: de illa

tamen

ecclesiae tranquillitate ac pace soriicitamur,
et

quae poterat esse coutiuua,

si

tot pestilentium

lihrorum turbulentia

importunitate careret.

10

V4
'ivct,

S.

CYRILLI ALEX. DE INCARNATIONE DOMIKI CAP.

XXXIV-XXXXV.
forte

[*» fjiii^co

^HTOVYTig,

i(.cLi

'f^'

ika.TTO-

ctrinis

palrum pcrslcmus; ne maiora

voov c/KTtiacofJLiv

TTiTrov^iv

TrooTrdTuip
;jJ}os-

quaerentes, minoribus quoquc cxcidamus:

'ASdiA,' x^

yd^ c/Kilv^
ilvcti

'fhQviJi,Y\acti

£mf

•&SOS, Ka.1 to

ilKcoy -diov Trpoa-

qnod progenitor Adamus passus esl qui dum Deus fieri cupit ut imago quoque
,
,

a^sruiAca!.

Dei esset amisit.

hi'. ''OtI

'^

-dlOTOKOV
?^iynv.

Ttj

avQ^OOTTOTOKOV

XXXV. Quod oportet Dei et hominis matrem dicere (sanctam Virginem.)
Ergo
laboret
,

To[vuv

Tripl

T ^ioKojtdv

y.r]Biii aTng-ictv

in theologia

nemo

incredulitate

YOaHTO), ftnSlli TTip^T olKOYO[^'iaV '^COMviTO
,

nemo

circa incarnationis rnyste-

ttAAa

T c«

wctp^iVH '^Y-n^ivTct Xpirov,
Kct(i'

rium claudicet; sed ex Virgine natum Chri-

%i\tY oftov Kj ttK-SpwTTOv 6[A.oAoyiiTO)

stum
tur.

,

Deum

simul

et

hominem

confitea-

SKaTipov ^iaTaTO y6 Kj QioTOKOi Kj dv^^o)-aoTOKoq ( ) « dyiot. xa^Oevos Cwo t t^ iv1

Propterea enim raater et Dei et ho-

minis, sancta Virgo, a rectae rehgionis
gistris appellatur;

ma-

ai^s'ictg Si§<t(TKd\cov 7rpo(ja,fo^iviToi,i'

TSTu

hoc quidem, quia naquia scrvi forma, for-

[^iv coi (^va{

T [5o!>Aw] ioiKOTct '^vYfGctacf
r"

turahtcr
nuil
;

eum

qui in forma servi erat ge,

OKilvo 3

,

W5

T ^ovKa uo^^Ytq r

,

v^

^iov

illud

autem

T

/*op;p«v
v^

i\YCoiA.'iY(ai

i^^oCai^g- ovtco

Btd dio-

mam Dei

unitam habet. Atqueita

eum

lau-

Xoyiag

oiKovoj^lai

to ftv^ripiov rfth

to aTTOKiKPVfjiftivoY yYOogiaavTft dvjitvnacofiiv
,

demus, qui per thcologiam et dispensationem, mysterium nobis absconditum revelavit.

r^

Sid

T^

C^ tZ)
(^oftivoi
Din.xiii. it

^iO)

T /3(« xaGa^oTMTOg va«5 savKaTaaKivdaavTig (^-2) ,ivoiKOY
(^

Tum

vero vitae puritate terapla noshabitatorem eundem

met Dei

eflicientes,

avTOv AdCcoftiv
,

r aKTiaiv avTOV

(^ooti-

nanciscamur: eiusque splendoribus illuminati, sicut in die honeste

as
*
.

ai v\ftipct ivayjflftovccg (c^^n-a-

ambulemus, exlesu

Tnac>)f/.iv

TrpoffJj^o/iJKOi
t^

t jttaxa^lav «A^

pectantes beatam spem, et adventum gloriae

— (5a
Tit. II. 13.

Kj

'fh^dvHav
r\iu^jj

5o^«? t fiiydKa 65«

magni Dei

et

salvatoris nostri

,\ aooTvipoi

'lr\<rov
dy'i(f>

XpiroD

^

/M

oi/
iCj

Christi,

cum quo

Patri

unaque sanclo Spisaecula saeculo-

tS) TTa'^!

avv T&)

^vivfiaTi
aicovcov.

So^a

ritui gloria et potentia in

KpdTOi ih g5u" aicovai t

'Aftrw.

rum. Amen.

Hactenus ex codice vaticano 841. fol. 176. usque ad fol. 203.

peperit enim Maria Christum Deum et homi(1) Recte, si utrumque simul epitheton pronuncietur nem. Secus autem, si omisso SsoTg/.o,-, dicatur tantummodo av9g«7roro'ico; in nestorianam blasphemiam
;
,

incidere necesse est.
(2)

Sic etiam praedictus Nicetas tractatum

suum de

Spiritu sancto concludit p. 329: et deinceps
etc.

pa-

cein et dilectionem sectantes, bonis

semper operibus habundemus

itef

s-

TOY AYTOY ATIOY KYPIAAOY

APXIEniZKOnOl* aaexanapeias
A
KATA
TQ.N

r

i
(1).

MH BOTAOMENQIV OMOAOrEIN 0EOTOKON
THN AriAN nAP0ENON

SANCTI EIUSDEM CYRILLI
S

ER

31

O

ADVERSUS NOLENTES COXFITERI SAXCTAM VIRGIiVEM
ESSE DEIPARAJr.

1.

iiorunt medici praecaventia mor;

a..

laciatvla,Zci)V7rcuSti7rpo:pv\a>cTi-

t:>^

i(hi.

vm. a.

bos adiutoria

etenim praevia arte aver-

xar

^aSuJK /3o«6«jM.aTa, t« t«^^« Trpoava.,

seu™!.'

T^ae^'

tunt impendens

damnum

,

et

diversarum
vin-

<^i\Xovrii r i^iXKovaoLV (ihaQlw
<5)^:p:p&)V qictpf/Aicav (mjb-&'ia<^

k^ tJj

t

medicinarum compositione morborum
tores

t t

7ra.Sci)v

cunt saevitiam. Praevident etiam guberna-

viKwvTii d^^ioTnTct-

tt-^oo^Sjctj -^

Kvd^vriTcti
t>7ro

saepenumero ventorum mutationes
et

^oAAaJti? Tag t 7rviv^aTu>v |M.STa.€oAa$
'^ :ruijr\^i'ia.f
Tri

usu edocti,

idoneum tempori adhiben-

IBnyovf^ivoi ,}C;t Tr^oai-iKHGav
,

immunem naufragio ralem cum Dei auxibo conservant. Parem animarum nostrarum gerens curam Deus
les consilium,

^a^i. TroiOv/vSfjot Trpivoictv
QtOti

nva.vaynTOV

7o a>ia:poi tv t
Tiiai.v

.Tttfp^jia

S^^v\aTo Ssos

,

ToaauTlw r

H|M.ST5pwv
,

4i^X^v

praedicit nobis lentalionum periculura, ut

damno

an!e experimentum cognilo, huius

discrimen luto vilemus. Xovit enim Deus
cuncla ante
ut praedicli

^povoiav ^rfoAef^ t ^n-.^aa/L^^ t )cji5vvov, iva fca-dcvTii ttoo '^ Triipa; t /SAa/3/of aff^aAS;? t dr. ravrni ^^o;o!/ />(!y;os
«ft(v
,

quam

fiant;

haud coniectura,
utile sit

(pv^co/uS^p

yJivduvov olSiv

-y)

tcl TtavTct Ttptv

homines, quid

repu-

"^viaiwc,

avTWV

,

ov Tox^^ Kaha^rip c^^inoi

tans; sed prae^isione

Deo digna

res futu-

~o ^)iaif/.ov Xoyi^6i^jOi;,d\\a Tr^oyvcoa^
diOTrpiTril yivcoaKOiv to. ftiXXovTa- ovtci)
''^

ras cognoscens. Sic etiam iudicii ante tem-

pus nobis supplicia monslravit, ut malo-

"^ Koiaio); rftHv gVsJ.-j^s 7rpo
,

Katpov

tcl

rum timorc

eruditi,

horum

facile

perpes-

KoKa<^y,pia

coi

av t2)

s^cScf)

t Snvav

7ra:-

sionem fugiamus. Noque vero secius quam
(1)

JsfOjvTfg, t ok toi^twv ivKoXcoc Tiu-cooiav
contra Nestorium, nec non in epistola dogniatiea ad

Agit de Deipara Cyrillus etiam sermone

I.

aegyptios monaclios, quae est in ordine epistolarum prima. Magnifice vero celebrat, et tertio quoque verbo
appellat
tissiinain

Deiparam in oratione Iiabita Ephesi Mariani omni laude cumularunt, ita
,

corain synodo. Porro ut ortliodoxi sanctique liomines beaperversi quique haeretici

eam

vituper.niunt,

nempe

praeter

^estoriuin, Manichaei et Iconoclastae, ut novis nos documeutis denionstratuii suinus.
tiores etiam

Nam

quid recenest.

Luthen

et Calvini sectae adversus B.

Mariae honoreui sint ausae, dicere propemodura nefas

76

S.

CYRILU ALEXANDUINI
anle dicta praedixit
Cliri.slus

fuluros pseu-

_^^Matth.

XXIV.

^^l^ aAAOIS TT^OiipnX-iV

*,

1^5

iOOVrctl
,

vj.fL^-

dochrislos et pseudoniagistros, qui haereses exitiosas invohent
,

^OX'5''"

^ \dj^o^i^a(Sx.a,\oi
ctlpiaiii
ySj

oirfi^fs 57-a^^

ipsum unicum re-

naazovaiv
l^ovov

d-jrcaAiia.^;

a.vT0V

(^

gem

ac

dominum

iiostrum lesiim Christum

^icmorlw

y.veAOV

t[/^
St

IjktSk Xpi-

negantes; muhos(|ue fore

horum improhi,

srov dovovjU^oi- (^ ttoXXoi dl^dKoAa-Sncrii(Siv

tates adscclaturos, (jiiorum causa Acritatis

a.vru)v

r aa^ynciii

^

ovg « Jo^^t t^
ivct,

gloria convicium patictur. Praedixit

in-

aAH-3'ria5 ^\ct(j;^i\fJt.i(j^niTiroir
'S^^ba.'^uo^ivccv

rovrcov
rolg

quam ne
;

(]uuin hi supcrvenerint

,

fraude

fjt,nSci.i^a)i ci7rxTCt>u,i(jdi.,

circumveniamur, perditis ipsorum dogmatibus
2.
est.

oAi-dpioii
/3'.

ctvrm

•jTroTriTsrovrii Sjyf/,ct(j.v.

nosmct submittenles.
Vaticinium autem in rem collatum
per tempora exorlae sunt
,

YliTAyKYipcarcti
'oiroKXct]
TYi

^ <^ 'sr^o^^pnaicai ro

ipyov
alpia^i

p> y^ nctipov iT:rctYWyiao.v
o>o(.h'fiC!'ict,

Muhae enim

rov ^iov

t

os^J-hv
tt^i^^iv ,

haereses in ecclesia Dei

rectam dissolvere
;

'S^^^KvnV

TroKvZo^zccjo^ fiict^c/uS^cti

fidem muUifariam conatae
Dei

wv
(Ttv

«

[A.iv

T T

^iii Koyoy pivov

•uiT

ctvr a.Tr a,-

quarum alia Verbum aHenum prorsus paterna sub;

T^ TTct^^cticti ova-'iai

Aiyttv riroAittiiciv
Y^yvoYMCiV
,

stantia dicere ausa est; alia Spiritus digni-

« Q

T

7rviv[.cu.r(^

t d^ixv

n

q

tatem non agnovit aha Verbi adventus veritatem negavit
:

T^ omoniftictg
'

T Ao'ya

y\evn(Jctro

t dKmitoLV
*
^;?^'

postrema

,

omnium

veluli

cod. \. TfM>-

e(7^aT« 3 TTctacav
y.Ct>lCOV
,
Y\

Kci.-Bd,7rip rpvy'icti

malorum

sentina, hodierna apparuit blasait

VVV aVCf^i(pctYTCtl hAsLG^nftlct,

jUrM

phemia, quae

Veibum non

^ej^McS^ T Ao^ov av^PidTrov , dXK' cv dv^^coTTCt) ^ovJiGsj^Ti
(yic

nem factum

,

sed in homine ex

esse homimuhere ge-

^uFai/-05 a/&)X«;c«y£ti

As}/8(Ta*
5i«.

coq

Aocarov

fjs cTi^o
,

t

ivct

Xpirov
K^

TODtO

ftip'l}^iSnejf

iii
-tJ

Te iS^EOV

(fHjlti

unde consequitur in duos unicnm Christum idcirco dividi in Deum dico atque hominem. Est aulem hoc ab
nito habitavisse:
,

aV'S'j3(»5rov e5"i
Sct(J>ia,K'ictg

3 toSto

ci^oroAixMS

5i-

apostolica doctrina

aAAo^iov,

5ttij«.ovixii5

3 jwaA-

potius ingenii inventum.

Aov

ir^ivo/as i(^ivpi(7ii- av^dpco^jrov ftlv y6
-ac-oi;

factum esse

ahenum et diaboHci Namque hominem Dei Verbum in fine saeculo,
,

T T

Ao^^/ov

s-za^i

crutiriKiici.

r aiwvwv

rum

,

divinus nobis sermo nunciat

non

'^vo/uSfOY
Hebr. IX.
2G.

^fi05

«jM.iV

£t3a^^-sA;^fTai AofJl.iTctj2ct.\6vrct (pv-

sane quod se in hominis naturam mutaverit, sed quia

}/0S
ffiV,

*, OVK

ilg dv&pcOTTii

hanc

sibi

adsumpserit: esl

aAAa tolvtIuj ih ictvrov 'MOonKct^ofi^ov a^^iTrrog 5S vwdpxi ^j ctvaAAoiMT0{* Q , >ca-&a;T«o o^jivoi (paffiV, si$ aiSpCOTTOY 6x yWctiKOi Ti^^^jl^iVrct Y\ &ila. yi«1
,

enim Verbum

invertibile alque immutabile.

Quod

si

,

ut

isti

aiunl

,

homini ex muliere
,

parto Deus siipervenit

idem hoc cunctis

acque prophetis accidit prorsusque opor:

yOYiv fh^oiTi\(Jii
(PnTai;
7rS,(JiY

rovTQ

y^

cv roli yrpo5/7^1=0

teret,

si

res

ita se

haberet, seorsum unius-

iyiviro- i^{ TOi^apSv,
ftif/.e^iaft'ivcoi

cuiusque in divina scriptura confessiones
comperiri; el alterum quidem singilhatim

»T«5 iyiviro,
rJj

iKd^a

Trctpct

Qiict ^^ct^Yi rdi OfMoKoyicti ivPiCJKi^- }^
IBlCt

per se ipsum ceu Dei V^erbum decanlari
alterum vero ceu hominem
,

T fXiV
Sztf
,

KoA' lctVTOV
0)5

COg
,

Sek AofoV dvVfjiYil-

et

ex noslro

r
.

Q

dvO^COTTOV

S^ iVct

T

KCt^' Y\t/,ai

numero unum,
3.

verbis quae

hominem de-

Toli dv-^pwTrco

7rp'-7niCSi

^o^d'(\&^ Aoyoic.
t]fj.iv

cent, glorificare.

y

'AAA' ot;^

ovTcoi

ol

dTTOTO-

Atqui non

ita

nobis rcctam praedi-

Aoi T £t;i&£(av ctJa^-^j/fAiav CyJinpvpav, aAA'

caverc doctrinam apostoli, sed

unum

eun-

6va '^pi^ov S'fOv
Tov

6f,tov y^ a.v^9co7rov
toj

t

olvjt*ev

demque Christum Deum simul
esse tradiderunt:

et

hominem

'Zi^^c/.^i^coKa.iri-

tovto

ffacpws

idquo aperte theologus

•&eoAo'^@x "Iwavvnf c» ivxyyiKioig SiSd-

lohannes inevangehis doceldicens: in prin-

QUOD
cipio erat

B.

MARIA

SIT DEIPARA.
a>c<l

77
cti

Verbum

,

el

Verbum

erat

apud

\iycov'
riv

*'•'•

npyyi

y\v

o

Koyo^;

,

itj

6

loh.

i.

i.

Deum,
dens:

et

Ueus erat Verbum. Deinde adcaro factum est, et ba-

AoyQ^
yoi- *

•z5-pos

et

Verbum

it-d'

i^Hi

t &50v. k} iTraywv y^
ct,

•Ssos «v o Aoo

Aoyog

crccp'^

• v.

u

bitavit in nobis. Sacer

quoque praeco Pau:

iyiviTO, y^ iannycaaiv

>ijm.7v

o q

Uoo*
Hebr.
11.
II

lus in epistola ad Hebraeos scribit

quia

KiipV^ nat/A05 i^paioii '^^iAA<(
•'

hiyWV

ergo pueri carni
verunt
vit.
,

et sanguini

commuuica-

iTTlt

OVV TCl TrctlSlX KiKOiVCOVt]y^lV
(Tap;co5, f^
o.vtUov. ,,

0,1^.0,-

et ipse simililer
,

Audin quomodo

ille

eadem participaquidem Verbum

TJ5

avTOi

aj^Sot.TrAnaia)? [XiT6

icyii

T

A^taa; CTrax;
'j

^iv GapKo,

carnem esse factum, hic autem denuo ait ipsum haec eadem participavisse? Quod si homo ex mubere lesus editus esl, deinde vero Verbi in ipsum adventus contigit oporteret ut diximus duas omnino omnique in re separatim confessiones comperiri
:

yi^^un^^TZ^

T Ao^ov,
yv\a\.KO%
M

^uAiv avTOv tp
;

avTCcv [A.iTa<y^6vTa.

i'ip>iKiv
l

il

q av-dpco-

5r@o
fA^ j

f/^iv

c/K.

'\mov<, «Vsp^-S-n,
Trpoc,

TavTa
,

T Ao^» yiyoviv

avTOV

'fhipoiTnaii

iS^ Ka^a-TTip i\pnrai, Suo y^
Trpoq Wcxrav

waVT»
ypa(pyi(;

jA.i[^ipKjjji.iVu)i

ra?

opi,o-

rata

nunc contra quum divinitus inspiscriptura communiter pronunciet tum
,

Aoylag iCplaKi^&oj-

vvvi j 7^ -Qio-zs-viiK^ov

KoivoKoyovcyii; ra ti t^ QiornTt

quae

deitati

naturahter conveniunt,

tum
,

(^vaiKoog dQpuo^CovTa, y^

ta Tn av^pco^^MOv
'^ Ivcoaioii; « ol-

etiam quae hominis congruunt nalurae
perspicua deprehenditur unilatis ratio.

TipiTTOVTa

(fi^O'^,

Ka^apa
.

Cum

KovofJifia tvpicsKiT ai

''Orav To'ivvv dKoCayig

ergo audis apostolum dicentem:
ctantes

«

expe-

beatam spem,

et manifestationera

gloriae

Christi »

magni Dei ac servatoris nostri lesu non te pudet separare a Verbo lesum? Non enim dixit magni Dei in lesu Christo sed eundem et Deum et lesum
,

T aTro^oAa AiyovTo; * "" Trpoadi^^^^o/J^oi T [AaKaplav iA7r'iSa, (^ tyw 'cTn^^aveiav -^ 3:^ng t [A.ijd\ii -diov y^ (TMryipQ^ v)/^
'lnaov X^iroS

tu.

ii.

u.

ap' ovk ipv%pia,<; $^ipci)v

T Ao^8 T \naovv; ov yap itTnv t [^iydA« -S-sS T c* Inffov X^i5"«, rtAAa t avTov
•diOV
ytj

praedicavit

:

ideoque unicam quoque dixit
etiam quae sunt
,

'\i\C70VV

OKYipV^iV StO

V^ [A.taV

TYW

manifestationem
4.

'fki^dvnav iipnKiv.
iis

Interdum vero

S\

'Er' 3 OTS

}Cj

Tci

'i^

dv-^^coTTOTyiTOg
«

humanae naturae propria

Dei appellatio-

'iSta, Tvi

T •&foD Trpoa^yopict
Tbf

^ila khtJ7

nem
ligi

attribuit divina scriptura.

Nam

quura

pvTTH ^(Z(p«7^

yap

(TCCTmpia «ra-3-8?

Servatoris passio de deitatis natura intel-

diOTnr^^

(^vcjn ou5ajU.W5
C"u)jt*a

prorsus nequeat

,

atque in corporc tan;

ju.sv«, £J5

\ TO

voil^ ^vvaTravTiXZx; t sira^n''•

tummodo passiones peractae fuerint attamen quia cum eo est inseparabih adunatione deitas, «
stolus,
si

[^aTcav yiyivy\[^iYu>v, 5ia to avvilvai rt^u)p'iTcag

Ka-^'

'ivaxrtv
o

avTU) t .Q-soTHTa

i\
• i.

cognovissent , inquit apogloriae cruci,

'iyva)(rav,

(Jjicriv

aTro^^oAog *, ovk av t

cor.

ii.

numquam dominum
»

Kvpiov

-7^

5a^n5 i^avpooaav
,


,

opot.<;

'oTrui

fixissent.

Viden quomodo
facit

adunalionis

KotvoAoyil

T^ ivMaiux; "^d&.v

t

iig

r

X^i-

causa,

communem

de Christo confes-

5"ov 6[A.o\oy'tav t^ rt'Z3"0(TToAi>c«5

SiBaiTKa-

sionem apostoHcae doctrinae sermo? Non

Aias
'\y\aov<;

Ao^05; oO

•j-a^ 'dv^ipcoTrOi [A.Iv '\|,iAo5
-Trpo t^

enim simplex homo aliquando fuit lesus ante Dei cum ipso communionera et adunationem sed idem Verbum in ipsam beatam Virginem veniens, proprium sibi tem,

vwnp^iv wots

t» ^iHTrpo^;
«AA^
at/TOS

avT^ov KOiviov'tai ti t^ ivccaicoq,

KoyiQ^

on avTvi tJj

jH.ax.apja

urapSivca
-t^

')ivdiuSpQ~>,

T

y^iov vaov iavTCi) c/k
,

oiJ-

plum

ex Virginis substantia sumpsil

,

pro-

crja5 7^ Trai^^iVii 'iAajSiv

k}

:^^o«A-&sv

c^

diitque ex ea

homo quidem

quatenus cer-

avTrig, dv-d^co7r(Q.^

ju.sv

«^«•9-Jv dico^ov[AiciAm-9;vo's'

aebatur

,

intrinsecus

autem verus existens

v©--, h^o^^iv Q '&S05 v7rdpx<A)V

S.

CVRILLI

ALFAANDRIM

Deus
XOt/ffaV TETMPMXfV, OTTi? iTT
OliOlYOi

:

ideoque otiam post partum
it
,

,

virgi-

T

ttA-

nem
alio
isli

conserva^

pareutem suam quod de

Xcov

dyim

yiyivnTctr '^^

yap

onfivoi

t
Si

nemine sanctorum usuvenit.
natura homines erant,

Nam quia
pa-

(pt/(7(K

t/TTMP^OK ay-dpcowoi, iy^pccTnYuv Kj

humanam
,

iVila'

THV yiviGiV
yjj) (pufTit'

'iK'X-)(Ov

a.Tra.VTiq- Cgvk

sV«5m

t/7rM^;)(^£V'

6f05, TrpoaAaQcov
,

remijueomnes nativilatem autcm quia n.ilura Deus
,

sortiti sunl. Ille

erat

adsumpta
,

cv •^ovu) iQyJii.TU) Xj TO av-SpwTrivov
"zirapa -os-avTai

^£vif

etiam extremis temporibus humanitate no-

r 6k

t^

•zjrap-Ssvow yiviGiV
Kj

vam prae
se tulit.
,

rehquis omnibus nati^ ilatem prae
et

iTTi^ilh^TO'

Ot;;C0D>'

iIkoTUH
m

•&£OTOX(^

Ergo recle

deipara et virginahs
est.

Kj 'ZirapQivoj^yiTCiip

f^ax,a^ia SiX.aicoi av
•\[,iAos

mater beata haec iure optimo dicenda

Ag^OiTOTiy^^dih
i' .

ot^

^ap

ttVi^pwzir©^

«y

6

Non enim homo simplex
peperit
,

erat,

quem

ipsa

c^ avTYiq '\y\GQvq. nw5 ya^ oVa x^ ^rpo
;

lesus.

7*

'^SyifA,iai
x^ l^aaict

yiyivy\pi^iva,
«

tv)

tovth Ciipyiict
^a^n';i^

"S^fia 7!-po(Java^ion

^ovy

'lot;-

5as

f*,ax.apiQ~> p-a-&>iT«s pe-j/ciAocpaiya)?

«pjC T TOiaVTlw '^Z^p^SiScDXiV TTI^IV T /a^
TTPO /toAASji' yivi^cov T^
f.i.if^Y»IA.'iyoi,

enim id fieret? siquidem ad huius operam ac potestatem illa etiam quae ante adventum facta fuerunt, divina scriplura refert. Ecce enim beatus discipulus ludas magna voce nobis hanc fidem inclamat.
5. Qui

c^ Trap^iva Tr^ooSn
^" VTTOfjiyyicjai

Nam

rerum, quae multis aetatibus ante na«

3 t)^as SiovAof^ai ilBoTai aTravTa, oti 'I«ffoiis

OVTCO (p»G'iy *

tivitatemexVirgine actaesunt, faciensmen-

tionem
volo
,

,

sic

ait

:

commonere autem vos
, ,

1)

SiVTiPov
a.yr^'iKiic,

cfsir

Aaov 6!cyyii hlyvTTTa acoaag, to *
fJi^n

Tri^pivaaVTai aTiooKiCJiv

Ti Gsu"

p« T«p«(ravTa5 t
f^iyaKni

iavTcov

agynv
Tyt^iov

,

dKKa

dTToKc-iTrovTai to 'iSiOV o/x««jtts^a? OidfiOK;

omnia quoniam lepopulum de terra Aegypti salvans secundo eos qui non crediderunt perdidit angelos vero qui non servaverunt suum
scientes alioqui

sus

,

m

xoiCJiv

principatum sed proprium domicilium de,

di^iOii VTSO ^C<p0V TiTlnp-flKiV.


(5

E/ Q av-

reliquerunt, in iudiciura magni diei, vinculis

^pcoTTOv
voi
T^

-J^iAov 'iTiXiv

«
'j

fA-aKapia 7rap-3'i(p«CT(v

aelernis sub
si

caligine

reservavit.

»

T iMaoDv, Tovrov
;:^c-i§os

|t/-a-&MTHe, iK<<0-&ipu)-

Quod

simplicem

homincm

beata Virgo
dicit discili-

AiyvTnicov
k^

t \opay\K

peperisset lesum,

hunc autem

traVTa,
05
>J^

Yiyovfj^ov tS

AaS

y»^

t

j^«ju.ov,

pulus de Aegyptiorum
beravisse,
ctavisse
,

manu Israhelem

T Tipa^iicOV

iTTiTiKn TCC •&aVjU.aTa

populumque per desertum duel

WpO

TO(T0t;T&)V ^iylCtiV -^ C/K

7rap3iVH yivoy.iiiai

quin

porlontorum miracula

tot

vriaicog, ttov toI/tov

a^a xaT

Gsv

ante nati\itatem ex Virgine aetatibws paIravisse,
litisse

p^ovhi
Gicoi

VTrapyj.^.v 5a)(T8(7iv; TroTS

q 7^ yiv^i-

ubinam hunc lemporibus

iliis

ex-

T dpy^YW jff^MxcTa; ovKiTi yctp av<jvyy_cooYi(7:-i K'iy:<v 6//, 7^

concedent? undenam aulem nalivi-

To7? Koyoi
{)ivin.yii

^a^-

lalis

suae originem traxisse? Neque enim

Tipoc^H

T

«ipp^MV

t2 fjvat 5iA«(j)0Ta*

ipsis ratio permittet dicere illum

ex Vir-

c/[;Ja(r;csra)0"av to/vi/v 0/

t

xaxm

i(pdjPi-

gine inilium existendi sumpsisse.

Demon-

(I)

Aniinadverte prinium citari a Cyrillo ludae epistoiain, quod facit etiam iu prosplionetico ad Tlieoed. Auberti T. V. part. 2. p. 77.

dosium
'Irjo-ou;,

Deinde pro conniiuni graeca lectione
ei

i-.^t'^^'.

observa vocabulum

quod

liabet reapse

vulgntus noster latinus, suffragante
aliis gr.

cum
si

Cvrillo etiam codice gr. principe

ac celebri vaticnno,et nonnullis

apud

cl.

.Scboltzium. Porro

lesus pro losue, ut nonnulli exi-

stiinant ponitur, is quidein du.\, figura dninini lesu

sue, populuin
igitur, ut

e.v

ciedendus est. (Quainquain reapse Moyses, non loAegypto eripuit; multoque minus losue rebelles angelos ad inferos detrusit. Plurimi
)

nunc

etiatn Cyrillus, recto ac primitivo
fuit.
.\isi

sensu intelligunt heic

dominum lesum,

qui angeli spccie

populo hebraeo dux
repraesentabat.

potius,

quod idem quodammodo

est, personani

aeterni A erbi

angelus dux

QIOD
slront

B.

MARIA

SIT DEIPARA.

79
7'

itaque pravorum dogmatum inven-

ra} ^o^jtACiTWV, TTGTi

"^Kiiaiux:,

r a^Xft\
"j ,

tores, untle ortus sui principium hic

homo
lol an-

dSk
Ttdiv
Odx, iTl

avSpO)7l@^

5ff^«;tfV; TTOU

K^

sv

habuerit? Ubinam quibusvc in locis
nis hic se continuerit?

aox

5(5TsA:-i

roffOVTOis iT?CiV; aAA'
ilvcti t.

Sed iam nemo sanus hominem qui et olim peccansuumqne domiciUuni deserenlibus tibus poenas decreveril et ex Aegypliorum manu

TOvrov av&Po)zsov
)

iU (f^On-a.Ka.iOV

hunc

dicet

,

yovvTCov Tii Ipii

05 k^ to7s
'iSiov

y^ to

,

af.^rviaa.aiv ^v^ to
Kiinipiov
(yy.

«zcoAfi^T-SffiK Oi,

,

tots rag rifAcopiai utpicav

;t>

Israhelem splendide eripuerit.

Si

ergo se-

7^ Alytj7rTia)Y

cundum ipsorum concessionem, neque Deus Vcrbum credi potest lesus, propter eius ex Virgine nativitatem neque rursus homo
;

c^iSc'^ct)g i^i/X^'^°^ "I<7paKA aa.TO- u TOivvv v^) t avTtov ^>cdocTiv ovri
,

-9f05

Xoyog t/worof<!&2/
Trap-Qiva TSvGsvra

^t^vciTai, Siu ~o
ih'a.i

T

c'^ T'

t

I/iaSv,

esse potest qui eiusmodi prodigia ediderit
(

ovri av^poTTog

ir.aKiv o Ta.vra. Qa.v'j.a.riiQt»

etenim ab bominis natura

et

facultate

ynaag
itj

'

^;V:4

yao

av-QpcouiH ^vGiccg

n
i

quac supra chximus abhorrent) qualem denique poterunt huius esse subslantiam et

$uvay-ici)i Tcc Trpoapyi^iva, Jca-diftiKiv

riva Aoisirov 'f^voYiaa,i ovcaav rourci)

y.a.i

conchtionem existimare?
G.

Ta^iY Suvnaovrui
r'.

;

Sed enim nos horum verba adeo de5"«,

'AAA'

n,tAs'i'5

ra Tnrcav pniAcira. tCT-

mentiae deliriique plena cernentes, ac veluti
liis

a.urng avoiag v^ zi^^Oo^oavvng
yj)

opmng
r t

;.>.:-

a somnianlibus ebriosisque ernctata

oiaTTip ov v7rvo:i

yJ,

pj-^ii zopog

aC-

iuxla Servaloris efTatum dicemus

:

«

er-

Toov Xiyo/j^ja..,

toutoh
''•

jw£v yj/

crcoTn],^''^^'^'

ralis nescienles scripturas

neque virtutem

^og i^ov/j^u {^covYiv * T£5

srAo.vaaQ; ^vt ilS.Svva.(JAV

^^"-

Bei. » Ideo ut par est edormile crapulan?,
ct nolite

T«5 J^a(pa5,

(AiiSi

T

t 3iou-

.,,

peccare, tanta rei divinae igno-

SiO Sn
ViTi
TigT»
,

CJK.VA'\ctTS SlKCtlCOi, i^

fA,Yi

d/MpTCi-

rantia laborantes. Sed recte potius, alque

dyVCOOiaV ^iOV ih TOGOUTOV VO(jnGa.V(3,uBa)5

ut

iam demonstralum
fuisse, et

a

nobis fuit, adu-

H

5tcjA!v, }U cog

TrpocLTroSiSoroLi
,

nalionis gloriam cogitantes,

hunc

et

Deum

ivloaicog

voovvnc, t So^av
"^O/Ui^lfjov

9i6v

n

dii
y^

semper

postremo hominem quoila

ovra,

TOVTOV,

q

sza" Itx-^aTCdv
ySj

que factum agnoscenles,
vata deitas fuerit
lis

tamen ut ip-

dv&piOTTOV

'v^<^a./J^poi,, a^iTrrii

avaX^

sius invertibiliter et immutabililer conser;

Aoiwra
'lapanA

(pu?^cfy^^iiang civrou t^ ^ior-flrog

eundem

et lunc Israhe-

cturov r^ rori t^ d'^ klyvTsrov Tropnag
acorripa, Tri^ivco^c^j- nii
jj,iv

r

ex Aegyplo excedenlis servatorem cre;

t

tto,-

damus semperque patris Verbum fuisse lumen atque splendorem, et dignae Deo
,

'^05 oi-Trt

Xoyov

^

y^ (f)S)5,

jtj

d-^auyaai^a
'^yj^v-

y^ T^ &iO'^pi7ro~vg

So^ng r 3uva<;-iiav

gloriae

polestalem lenuisse.
:

Ideoque

e^
;

ra- dio Sn
ayf iyco
r^

ko,} 'iKi^f^o ru) fAaKapict) o coy
,

Mceu-

beato Moysi dicebat
et

ego sum qui sum
,

ijf/.i

t^ iyco 6 Q-og k^

'

ACpaai^r,
3i

ego Deus Abrahami
filii

et

Deus

Isaaci

,

et

Biog 'laaLaK,

3iog 'laKcoQ- r
ivcoascog

r

Deus lacobi. Et
sumpsisse

quidem nomen tunc

viov TTootrnyopiav

'MpoaKa^ovra
,

fisv

on

cum
,

factus est

homo,

adunatio"

'yiyoviv av-&pa)^@o
;;'i

T^

j

^a^iv,

nis gralia, el quia

humanam

concbtionem

Sia ro aurov a,v-&pco7rov yi^^jn^Sit^, c«AA
dv^SpcosDCt) ivcpKnKivai- Kj
ty]

assinnpsil

olim

ct

non in homiue liabila^erit: et nunc sub lesu Clirisli(jue appella-

ovK cv
n\ ra,

ra ron-,
So-

vvv

'Inaou

iv/

Xpk^^ou Trpoanyo^ict

tione ab inspirala di\inilus scriplura con-

aKOKov-^oog U7io
^a^c/J^fjov.
F'.

t^ -S-tOxnjty^a "^^a^fcig

seclanee glorificari.
7.

Alque hoc argumentum pluribus
diserte clamaule:

vcrbis videre licet a sanclis viris praedica-

i^iTi Sia -^Ahovcov ^iiopilv UTTO

Kai yovv tm rotaurluj uzso^iaiv T dyicov
ftiv

lum;Hicremia riuidem

KnpuTTOaivlw dvSpcov r

'liPittm Sfo-p-

80
111.

S.

CVRILLI
r.fj^cov,

ALEXAMjEIM
« Iiic

M.

p«3>iy

/3owT05' *

^*

ci/ro?
tt^oc,

o

-dioi

Dcus

iioslcr esl

,

ncque

alius

quisquam
scicnla-

V. 37.

cC AofKJ^tiaeTcti inuoc,
Piv TicLaav c^ov
'IctKco/i

aintv

* di^id-

cum eo
liae

comparahitiir: ip?e
aflinvenil
, ,

omnem

'c7n<^y\fA.7\<;,

y^ i^aii<.iv olvtav

scmilam

traclidilqueeam

Tu) zcaiOt ttt/roD' Kj 'lapctyiA

tw

cobo puero suo

et Isralieli dilecto suo.
,

V.

js.

tiya.TrY\^iva> vtt' at/TOtJ- * fXy

rav-a

iTrt t>

Post haec in lerra visus cst

et

yiii a)(p-9'«
(r^Sa^r.n.
xvi.r..
,.,

,

Jtai
'3

to7? dvdpcoixoii aw^ay:-

minibus conversalus.

»

Tum

etiam

cum hohymno,

ToZ
"

VjA,YO^a(pov f^iKuxS^oZv[^YiTrtp

grapho canente Davide: mater Sion, dicet

7Q5 Aa/S;^6pa)7roe
'•.>,)•

''

(ij 2i«i' eps7 arat/rij,

homo

:

et

homo
eam
,

natus est in ea

et ipse

5^1

MptjOTroi iy^riQr cj

^. at;TO? i-3iUi^h4)GiV a.Vrt\V
TOt/TO

6 0'\j,ir(^* ^.
,

^ap

aV

i'itl

'iripOV
;j^

tf/.A

K

CTl

Hoc vero quid ahud significat nisi eundem esse Deum et hominem"? Elenim homincm, simulque allundavit
Altissimus.

at>TOS VTrdpx^i

Sfo?,
r^

ut^dpwjs/©-; av^

tissimum

,

fundaloremque

fatetur.

iXeque

^poiizov

yap,

v^t^^ov

y^ di[^iAict)ry]v

secius, in alio
unitatis

CQ^ atJTOf ct)jJt.oAoyn(Tiv ovBiv Si tirrov v^
iv iripce 4aA|ttftJ

quoque psalmo indi\isum sermonem retinens, hominis proad

a^jpirov
,

'f ivcoaicoi

^v-

prietates

Deum

ilem

Verbum

referre

XarTCCiv

(^ Koyov
ai/T6)
,

ra

•7^

di'9pu,"a;0T«TC5
Aoyci) dva!f,i-

comperitur, haud equidem substanliarum

i^ia

h)i

TraMv t6)

•3-ja)

confusionem invehens
in •XLiv

,

sed subslantiarum
ait

pcov ivpi(jKircti

oC T ovdiccv avy^vaiY iP-

adunationis ralionem habens. Sic ergo

yct'(^o/jS{jQC,dKKa '^ ivcoGiux;
yivcoa-noov
-IV.
7.

t

ot^cTiwv 'fh-

psalmo

:

«

sedes tua

,

Deu.-5, in

cv f^S'

r Koyov ^^i-y^ roiyoipovv cvrcog ^aKuoi- * " 0floi'O5 (JSs &£05 f'c t
ai^i'05*

saeculum sacculi: virga direclionis,
regni tui
:

-virga

dilexisli iustitiam, et odisli inite

r
* '• s-

aimat,
'T-

paS^^C^
(7a- *

«t>-3i>TMT0S

Ji

quitatem: proplerea unxit

Deus, Deus

ca^Joj
avvnv
Civ
^

€a<JiKiiai
ifyi,ic^»Gag

«raTHffaj Ji;caio;p<i-

tuus, oleo laelitiae prae consorlibus tuis. »

iCj

ddiKtav S>a raro
«7« 'iKaiOV
,,

(Ji

-diOi 6 ^diOi

dyaKKicLCia-i
o-Tzooi

tzapa, CTsir jttfTc^as ca-

c^aq

t Ko-

Viden quomodo Deum Verbum appellans, Deumque et rcgem contitens, neque lanien dividens, neque allcram personam in eum
confecens, nihilominus unctum dixit? Explicent nobis igilur cjuid
et
,

yov dioKoytioag (3),-9'Sov
opkOKo') riaaq
,

t« 39 ^a(7iKia

oy ^i^cov

,

oi^Je

'in^ov Tr^zacoe'/^i)-

sit

hoc effatum
esset

TTOV ilaivi-)Kai
;cfi';
'zoojg

avru,
Kofoi
ki'

i^

ro xg^j^ic&oi/

quomodo Verbum quum Deus
fueri!
:

Afj^fTiixjav ot}v ti ig-tv ro

Kiyofj^ov
« Trai-

unctum

iiisi

quia prorsus idem erat
induerat, cui
et chris-

Q Gso5

cov 6

i^nro, dKK'

qui servi

formam

sibi

Tiag CiTi

avroi

t t ^ct;A» ^oj^Hr

ct-

ma suscipereconvenientissimumfuil?Ouod
si

Bvad/j^ijoi,^

y^

ro ^tai/,a Kafu,j2aye^v ihi
'.-

forte dixerint, propter

suam

in honiine,
,

av ncpiTTOoSi^arov; Kctv 5S Kiyooaiy Sia
TT^og

ut ipsi halucinantur, inhabitationem
bi

Ver;

T

av^ciCjOTrov C4>o'tKiiaiv
.)

,

uq avroi TrKaro ^iafia As-

personam chrismatis

inslar extitisse

hi

ravrai

t Ao^8

Pi-^oacoTrov

sciant velim, inhabilationem
sto sed

non de Chvisanctis dici:

^fcS^, [/,avQay'iTa)(rav ori zcip iyoiKnaa ov/.
iTTi

de prophelis aliisque

T Xp(S"Ou,

<xAA'

iTTi

T

TrpCpr.TOOv y^

T

praedictas vero loculiones

magnopere ex-

aKKcov dyicov Kifirai,

y^ v^tZiol^aiv^ a^pcSoa.

cedere inhabitalionis terminos sive vim.
magnolectiu

(t) Ita

iJ.rir-nQ

liabent praecae editiones, etiam vaticana. Sic iegissc videiTnis etiani Cyrillum;
itala

que Duraero patres latinos apud Sabaterium, qui vetere

utebantur editione. Vulgati interpres

,

numqnid pro ronymo apud
,

niater, deducta est ex

^i;

r^, vel ^>!

-ri

,

ut cognoscimus ex Origene in hexaplis, et ex Hie-

sciipsit

Nobiiiuni in adn. ad sixtinam. Doctissime vero disputat de hr.c lectione lo. Bapt. Branca ombrosianae olim bibliothecae Mediolani praefectus, in magno, quaniquam impc-rfecto, opere suo quod inde sarromm /iljroritm latinae iiilrjalae editionis aitclorilate , lib. III. part. I. cap. 5. p. 157. seqcj.
(2)
(3,

Ita

interpungitur in utroque Cyrilli codice, nec nou in cdilione vaticana Bibliorum graeeorum.

Simili locutione iititur Eusebius

apud nos in secuudo theoplianiae fragmento.

OUOD

B.

MARIA

SIT DEIPARA.

81

Ergo
hique

etsi

Deus

in sanctis

omnibus

habitat
ta-

G?xr T^

aoiKyiiTiag opng to Kiyo/uSpoy x^

sanclilicati sunt et uncti,

nemo

youv

cuoiKy](jciVTOi

t ^sou

cv Tolq dyioig
p^^ioi^ivcav
y\

men

aeque ac ipse sanctificalus unctusque
Si
,

•aradiv, uyioi.^oi^iYa>v ti r^

,

oC

dicitur.

ergo

isti

,

ad sanctorum simi-

XiyiTUi

a.'5

a.VTO<i

df'Ct^o/^o<;

^io/u^o^i'
.,

litudinem

in Christo
,

Deum

aiunt

constabit

quoque inhabitasse omnibus ipsoriim

u ^iv

oi/v K01.-&

oiioiOTnTob

T
,

dyiuov

v^

eV

aiiTH t

cuo'iKy\<JiV
,

XiyaiJiv
(^ T^

5X.5mAo5 m dri-

irreUgiositas

,

ab apostolica doctrina tolo

Sc-id 7rS.(JiV iTCtl

duTO^O\iKYiq StSct-

caelo aberrans.
8.

iKctKio.i;

TTCLVTiKuxi dKKo^ict.

Etenim de prophetis Christoque

disdif-

serensPaulus,

immanem
,

huius ab

illis

ferentiam nos docet
ctus dicitur.

cius

inquam qui unet fi-

H Ue^i ^ev "y:} r Tr^ocpnTWc , Xj t X^i^oZ ^Keyojt^jcg o UctvKoi, dauyK&iTOv TOOTH -^^og cxiivag Sj^-^popctv MjW.a? iSiSct.

Namque hunc quidem
splendorem
,

Z^ev

,

Keyci)
Kj

Jn t Kiyof^ivH Ke^icTztf t

[.tiv

lium,

et patris

et

figuram sub-

j?, viov

T

'uJctZoi dTTctiiyctaitct K^ "^ct-

stantiae ipsius, illos

autem prophetas tan,

(^CtKTrPO. -^ C7rO<rdciU)f CtVTH^ Gfftr
<p»Ta,g ctivofJtctGev j^ Tofe ^ctv[ji.tt^ov

Q,
,

'ZBflO-

tum

appellat

:

mirumque est quod

inter tot

oti

/u(^

subHmia, unclionis quoque idem
tionem.
tisque
«

facit

men-

TOVTCdv

T v-^riKm
*

.,

t

^iG[t!tT!Q~j v^ ctvTOi;
<pt]<j}v

Multifariam enim, inquit, mul-

iftvtiftovdljCFev

"

TToKuitipcog -^,

modis

oHm Deus
fiHum
,
,

locutus patribus

y^ TfoKvTrpoTrciix; TraKcti 6 Oeo5 KctKrKJctg Tolg
7rcs!Zdijiv bj

per prophetas, novissimis his diebus locutus est nobis per

Toli 7r^o<pyiTa,if *

,

ivr' icjyJtTCdv

cjuem constituit
fecit sae-

T

vi[j,epo)v

TOVTCCV iKaKmcstv
,

t]ftlv

cv vld)

,

ov

heredem universorum per quem
cula: qui

'i-QiDKi

KKtfftOvoftov TrdvTcav

5("

ov

i7ro'lt\<Jl

quum

sit

splendor gloriae

et fi-

<isir
}tj

ctima.q- * og

m
t

dTictiifctaftct '^

So^rg,
,

gura substantiae eius, portansque omnia

y^a.pctKTVi^ T^ VTTO^^dcJicog
tZl)

avTOV

<pioci)v

verbo

virtutis suae
,

,

post purgationem pec-

Ti TCi TrdvTct

priftctTi

t^ Suvdftetoi ctv-

catorum factam consedit in dexlera maiestatis in excelsis. »

tS,

Kot^aeicjftov

c£/-^tiS)k 7roit](jd/j^og
t/-\{,«-

Et paulo post
dicit
:

ait

:

« et

c/y.ddKJiv cv Sc^ia. -^ [tiya.Kcoavvt]g cv

ad angclos quidem

qui

facit

angelos

Kolg.

tvai /ast' oK'iyct (pnaiv *

'•'

K^ Trpot;

suos spiritus, et ministros suos
ignis.

flammam
,

ftev (Tsir Kd<;

dyyiKag

Kiy^i- 6 Troicov
iC^

GW

dfyi-

Ad filium autem
;

:

thronus tuus Deus
virga

avTov

n-vevftctTct,

Qju* A«Toy^^ot>f

in saeculum saeculi

virga aequitatis

avTH

TTVPOf (pKoycf * ^roos q
S-E05 JiS
Yt

regni

tui. Dilexisli iustitiam, et odisti ini-

V05 0"«

t viov o ogoT alcova t afwvo?- (,dCitj

quilatem: proptereaunxit leDeusDeustuus
oleo exultationis prae parlicipibus
Cernis cjuam aliena
tationis definitio?
,

Sog iv-&ijTt\TOi
yiyd7rt]aa<;

pdSSoi; t^ (BctcsiKnaq ghii^iatiaai doto

tuis. »

SiKatoavvnv *,

sit

a Christo inhabi-

Kiav Sid T8T0 i^taiv
aa.

ae 6

&iog
<7sv-

^iiq an

Quod si heic dicant inhabitationem haud tamquam in sanctis sed eam rjuae facta fuerit ex coniunclione Verbi cum homine de virgine nato; respondemus nullam licere post partum dicere factam coniunctionem, nisi eam quae
ex gralia
et

\Kaiov dyaKKidaicog Tua^ct
,,

fHTOXovg
iTri

Qecopeli

cog

acpoSpit dKKo^SiOg

t

Xpi^ov

T^ cvoiKtiaicoi

opo§

;

il

Q

Kiynaiv

cinav^a r

cvoiKtiaiV

fty\

toIc, dfiOi<; Oftotcog,
7ri^o<,

dKKa Ka^
c^

ivcoatv,

t Koyov

avS^w^ov
,

T^ 7raoh'ivii Ti)(_Q'iVTa ye-^uHi&t^

oC Svva-

Dei participatione
aio illam

fit,

cuius-

tov ftiv /j^ T dTTOKvtiaiv ivcoaiv rtA«S« Ai-

modi rursus
fuisse.
9.

sanctorum cum Deo

ye^^, dKK'

«

ftovov

t kJ x^^^

'b f^(TOX*^y

T deov

,

coi

c* To7? dy'ioif TrdKiv iyivtTO.
ci'o'iK)^aiv
,

Quod

si

vocabulo habitationis con-

d\

Ll n c*Tav^&a t

ivcoaiv

iunclionem intelligunt non illam inlra vir-

elvai K'iysaiv,

ovk

iv tvi Tra^-divct)
,

dKKct

ginem factam sed postquam lesus de
,

ipsa

/J^ to Tf;^^-d>iVai l^ at;T«5

(p^ps «}

ovtco to
11

82
XiyojuSpov i^i jad 00 /Ajjel

S.

CYRILLI ALEXANDRINI
eli

Bia tovto

to
>.i-

natus fueral, age id quoque ad trulinam

T Xoyov
yaaiv
TOi
y

TTOOGceTroY ro -^iaf^a. ih^iSWf

expondamus.

Si

idcirco do Vcrbi pcrsona
aiiiiit
, ,

Sicc

to mmjiivcti

itj

rwcoSroJi

^

ag avTravTWc,

unctionem pracdicalam

qnia coiiiim-

ifa.(j},

Tu> (hQp'j)7ru>
'iVCiXJlV

t Ac^oK,

ctum unilumcpic
ipsum unctum
genlur.

fuerit

ut ipsi aiiml, lio-

OTl f*.i^

CtVTOV i<.i^l(Qz^

hiy^V

i^

mini Verbum, omiiino post coniunctionem
fuisse dicere necessario co-

dvay>cng dwanTin^naovTcti-

(^ yap

•S-eoy

Xcyov

7rpo<^}\Tt\q, iTi
,

yi p.«y xaj

6 diri-

Nam

Deura Verbum prophela, nec

<poK^ QioKoynoac,
y^

avTO) Kai to ^iiTy,ci

(paViPCOi dvi-&t\X.iV ll ToivVV SiCl

T

iVUXJlV
,

,

non apostolus thcologico sermonc describens, eidem eliain unclionem manifeste attribuit. Si forte igitur

TO cnuuilvai avTOv
TCi)

xS

dv-^pwTi-a

to

t

propter coniunctio-

dv(ipc>)7rii

Ko^yct) TrPocJaTrTncjiv ol

ayiOi,

nem

,

ct

propter eius

cum

lioniine coexi-

ftiTcc liuu
rSta^

iVcaiTiv

avTO TO ^icjfta yi"^»tl

stenliam, quodest hominisproprium Verbo

TTavTcoi oftoKoyyicJovaiv

Se fA^

tUxj

accommodant

praedicti sancti
,

,

utique post

'ivuaaiv

Ki-^i^ai, tLm \ \vudaiv ov ficvKovt-

coniunctionem ipsum chrisma factum esse
prorsus confitebuntur. lam
si

Tai Kiynv Trptv 6x

Trap-^iva Ti^^Stivat
M

post coniuii-

ovae ^iipOTix.og ovKiri Trooq avrcov

Traa-

ctionem lesus unctus

fuit,

coniunctionem

QivQ~> ciifxoKo-yn^SnaiTai- d ya? ^i^otox@o, TrdvTCix; on x,al BiOTOK©^- ii q ov diOTOKQ^ , ovJli ^httotokQ.^- ii ycip to

autem nulhim dicere volunt ante eius ex virgine ortum sequilur ut isli ne christiparam quidem Virginem confiteantur. Nain
,

^iai^a

f^

tUC ivceaiv, Kal Jlia tovto

eig

si

christipara, prorsus et deipara:
,

si

niinus
si

TO TOU Ao^of TrpoacOTxrov tovto AeyiTat,
tLju

deipara utique nec christipara.
ctio post

Nam
,

un-

oi 'ivuoaiv ftira

•du/

c/tc

th? 'urap-&fvov
;>^iS"0-

coniunctionem

fuit

,

proptercaque
coniun-

yivvnaiv

^s^Mc&«f Aiyovaiv, ouSe
il

in

Verbi personam ea rcputatur

T0K(^

OVKiTl iV^i^YiaiTai-

Ss p^irOTO-

ctionem autem posl nati^itatcm ex Virgine
factam dicunt ne chrisliparam quidem esse
,

x@o, Kai &iOTOK^TT^o Tng ivcoaecof
fit]

Tov yap ^iaf^arQ^
,

SvvaftiVii voe^i&t^

li

comperiemus. Secus
el deipara.

si

christipara est

,

sane

^iTOTOKi^

t\

•z<ra|Oi&Jv©-', ev avrtj

^m

t^
coc,

ivcoaicog yivoftivtig, ovKiTi

av^&pcooirov,
t2)

enim unctio anle coniunctionem cogitari non possit si christi;

Quum
,

avTOt (paaiv , dKK' ivco^ivra

Aoyco yev-

para cst virgo
cta fuit
;

vtiaaaa, ^iOTOK<Q^ cfliKaicoi av Aiyoiroii

eam coniunctio faea cum non hominem ut isti aiunt
intraque
,
;

ye

,

Ka&cof
,

ifjLTr^oa-div elpnr^zi,

t

eva)-

sed unitum Verbo Chri?tum pepereut, dei-

aiv (iAn-&vi

}tj

ov
Se

KaQaTTip
<paiji.iY
,

iv

to7? djioig

para iure dicclui

si

quidem,

ut antea di-

KiyHaiv TOVTO
evcoaiv dKtixiii
ef[e

'on

ov Bvvaroi'
tf^eii

ctum
de

est,

de ^era adunalione, non autem
in sanctis
fit
,

KiyHV

/u^

t

y'ivvt\a:v

iila

quae

loquunlur.

Hoc

OVK a.v&pcouroY

dew hco^ivTa, dKKa
acofia, r^ \^yj^v
T>i

autem dicimus, quia

fieri

nequit ut vera

&10V ra
/idfj
}Cj

dv-^^co-u>iva 'ZopoTKajBoji.^jov o'iSa,

T

Y^piTOv

Kfi.yoo ^Yi

vovv TiKi

0);

X^P'i

dftaoTiai; ivovSraji

adunalio po.st nalivilalem dicatur. Nos vero non liomincm Deo unitum, sed Deuni qui humanilatcm adsumpsit qui corpus in,

ayici TrapQivco- Sia tovto Kav av-^OjOTrov
d/,' jat)q

quam

et

animam

ac

mcnlem
,

peifecle in

r X^iroc
'ori
tCj

ovofi^a^o/S/jov

,

ftii

'fh-

sancta virgine sibi univit

hunc Christum

Kav^duva

-S-jos

yiyoviv

oI/tw? 'fhTsrore Si
,

esse scimus. Propterea etiamsi

hominem

aTd/jS^@~,
'

fjcaLKaej©^
''

UavK^Q^
ok

audicris Christum nominari, ne obliviscaris

II.

Tiin. II. 8.

-diov c/KtipvTTiv *
aiY,

f4.v»fj!,cvcCe

yctp

<tr\-

eundein
Paulus,
«

et

Dcuin

essc. Rei

probe conscius
lesum Cliristum
de semine Davi-

Itiaav Xfli5"0v iyiyeoiA,'ivov
c/x.

vtKpcov

modo ipsum Dcuin proclamabat:
,

ii.cor.iv.n.

Kai
'*

aziOfjuaTOCi {^a(B'i5. ,,

Kai TruKiv *
Yiy^yioev, koli

memento enim

inquil,
,

J\i ^ioc, Kai

(^

KiptOY

suscitalum ex morluis

et

QUOD
dis orlum. »

B.

MARIA

SIT DEIPARA.

83

Rursusque:
,

«

Deus aulem qui
c^ yiKpwY
ju&fjoy
j
.

Dominum

suscilavit
»

sua susiitat.

nos quoque \ irlute Audin illum de semine Davi-

iyiyip^hov

aa:^coq

KijpuTTo-

dis, el ex mortuis suscitatum proclamari?

itaque demonslratum evinon hominem ut isti putant sed sempiternum Dei Verbum humanatum
10.

Quum
sil

''Or« toIyvy ivaoyuiq d7roSiSHX,Tai,

denter,

,

cvic av&PCt)7roi,

w$

c/y.ilyoi vop/^fcfffjc,

«AA

dtStOi
6
c/y.
T^'

T

•&s« ?^iyci iva.Y-Spca^^riGag i<^lv
,

ex virgine prodiisse

,

recedant hi ab er-

Trap^Qivs Trpov.-Qcdv
,

f^iTayivci>7>ci-

rore suo, et iudaicam insaniam omittant.
« Nisi

TCixjav cl zsiTrK-xvjnfA.ivoi

yC,

tm? IbJaiXHS

enim conversi

fuerint

,

gladium suum
»

dvolag KnyiTuixrav *
f:o)aiv
(ictxjei
,

<'•

eav

y:>

un 'fhcrSa-

ps. vii.

n.

adversus eos splendificabit Dominus.

Nara

T

liOf(,(paiaY

avTH ^ar

avTm
,

9-1A-

sil

quod illorum blasphemiam sine fine non perlaturus, et quod nonnisi longaniminunc etiam patiatur, audi quid per
dicat , ut ultionem

KvpO^' „

OTi

yap ovk ih tsA@j
ycai
Bia.

avTchy dvi^iTai (i\aa(pniJiovYTQ>v

tate sua

u.aKpo-3uf(''iav iTi Hj vvv dvi^^^ijai ^KacrcpnijLOvvTCidv
,

beatum prophelam
severarunt

suam

aKOVi

Tt (fvKJiv oia

T

fjt-aKaptov

post toleralos diu illos, qui in malitia per,

Trpo^^nTH.,

T ox

'^ dvo^^^iii Trooi CtJu" c^JjM.?-

demonstret.

«

Tacui

,

inquit,

vovTai

TYi

KayJtct i7rafo[/.ivnv o^^lKncrtv Sn,

sed

num

perpetuo tacebo ac tolerabo? Pa-

\u)v *

"

iaicoiznaa

cpno'/

,

jU.h

y^

du

(Jico^uin-

• is.

xui. u.

tiens fui parlurientis instar.
et

Nunc

dissipabo
et

<7oiA.ai, y^ avs^OjU.ai;

cyy.aPTipncra

ux;
,

n ti-

exsiccabo simul

,

desertabo monles

KTOvtja'

6z<^);<jcjo
}tj

r^

^npavco

afJi^a

^
ilg

ipn' v.
i.-..

colles, el

omne gramen
»
,

iilorum arefaciam,
et

ucoaco opn,

/3«vou5 *5>^ znavTa

r ^ogrov
vn-

ponam

flumina in insulas,

paludes expraeclaris-

avTCOv ^npavco- Kj ^nuio TroTaf^ovq aH5
,

arescere faciam.

Neque secus
etsi

£1

iXn ^npavcov[yi,vcp^oi,
.,

ovS-v q «ttov k^

simus hymnista

celerem impiorum pernieos aliquanto tem-

&itoTaTOi

Tayftav

^

dai(3cov

ciem fore docet,
«

SiSdatcc-tT dyrcoKaav

Kav

Trpog

pore propter Dei longanimitatem valituros
ail.

fjcaK^vQvfiitav -Bii ^cjyjjcjooatv
dfJifin
'cci

oKlyov Stct * " 1Sov yt

>^i^xvi.
'^.f^-

Vidi enim

impium superexallatum,
erat
:

USJipV.^0VfApOV

,

£)
)tj

iTTai^Ot^OV w?

et

elevatum
,

sicut cedros Libani: el tran-

KiSpm T

Aif3av«- *
iCj

TrapnK^OV ,
y^

y^

»

36.

sivi

et ecce

non

quaesivi

eum

,

et

iSov oviC nvPi-^n
(*'.

i^nTnaa avTOv ,

oCk

iv-

non

est inventus locus eius. »

Haec enimetalia huiusmodi communia iis omnibus sunt, qui rectae fidei
11.

TOTT^ avTOv. „ TavTa yap tcl TOiavTa
tl^
,

koiycc

TrdvTCov i^rtv

oaoi 7^ ivaifiiiai ^j^aKO^Tii-

dispergere nituntur ovile

,

sicuti et

prae-

"Qav '^h^-ftpovai TO 7!Oiy.viov, cocmi^

ovv

}u

dictaruni haereseon evilus ostendit.

Quid

T

'ZSpOiionfjCiVCOV

alpiaiCOV TO

TiK@^

i7riOHn

enim

profecit Arii impii error?
el

Quid Eu-

^iv

Tt

yap
t\

covncriY t^
n

A^iln
Jf^

Svc<ji(ii'iai

nomii,

illorum qui in sanctum Spiritum
,

T.Kavn;

q

E'jvO|Wi«,
,

r ro

Trvivfxa to

blasphemarunl

et Pauli

samosatensis, et

ayiov

f6Kaa(i)nfJt.ovvTcOY
,

r^

t aafcoaaTicog
A-sroAivap/«
ji
.
.

ApoIIinaris, insania? Quippe hi

omnes

et

riavKov

-/^

T
;

KaKovff.iVii
TrdvTic,

in praesenli turpissimum finem nacti sunt

^s^^c^(pooavvn
^ctflovri

atque ecclesiasticis septis

eiecti

fuerunt, et

yap ovtoi k^ o/ t&) sVovfiSirov tsA@o iax^riKaaiv, itj
<tre,<,'3oAa)v

extra caelestem primogenitorum ecclesiam
proiicienlur
:

T c/y.KKnaia<rtKuiiv
'/^
'f'

^-i^coaQnaav

deleti
iustis

sunt de libro viven-

cv oJflavo7? 3

T TTPCOTOTOKcov cxKKncjk
'Ps.lxtiii.2».

tium,

et

cum

non

scribenlur.

Idem
unde

aiai i^co picpMs-ovTar d'^nKi'i(^^na:iY * y)
/3;^A8 (^wvTwv,
y^ f-*^

hos quoque manet

finis; nisi
,

forle stalim
illuc

SiKatcov ovk iy-^^ay^

amentiam suam agnoscentes
exciderunt reverti satagerint
,

(pnaovTaf to q avTO

TOVTHi c/tcSi^iTai
7*

ii

praesertim

T5A©o

,

i\

fjcn

apa daTTOV

rtvoiaj

Aa-

84

S.

CYRILH ALEXANDRINI
qui pravarum opinionum auclorcs primi cx-

dav (TTTOvSaaaxJtY
yi |MOvov«^i

,

Kj fA,aXi^a.

Gc^r npx*i-

tilcrunt.

Audicnl cnim propemodum horum

yoiii T^ KaKo^ppoavvni
rai.

Kj

^o^sva?- aKOvaoyrovTutv ix,ag-Oi Trapa t
ot/TW^ ov^r
f^n

singuli dicentem sibi

Servatorem

:

«

(luem-

admodum veslimenlum
non mundabitur,
dus
eris
;

cruorc in(|uinatum

(TcoriipOi-

*"ov
ovK

'^ottov jjU.ariOV c* aif^art

sic

ne tu quidcm

mun-

7ri(pvpu.ivov

Wai Kabaplv
]t*«

,

qiiia

regionem
occidisti,
»

meam

vaslasli

av ian >f.a^aqbi' Sion r yiiv

dwoi\eu,r\

popuium meum
in

non permanebis
(jui

aaq,
VW?

K^

T Kaiv

a7r'iKrc-iv a^,.^

ov

f^ii-

aeternum tempus.

Nos vero

fidem

ili

r

alcova ^^ovov

nf^ili Si c/ Tiuu
'oiri^av

nostram super immobili petra stabilem aedificavimus, ad finem usque refigiositatem

iavrm

TriTiv Its]

t appayii
,

oIko-

Sofu.n<7ayrii

(iiCaiav

jW5;>^(

riAai t ivuiv-no

veram conservemus, nuUatenus ab adversariis turbali,

(Baay ^JutpvXa^^cofAiJ ,
riciov

fA.yt^a[A,ct)(;

t c*avxt;s<ov

sed erga

Dominum
,

carita-

Qopv^ov/Apoi, aKKa. t

fij

r

tem, invictae armaturae instar liabentes
in ipso

a^a;7-MV, o^tAov aviKVirov \yovric,, Cc aJroi)
XAi/^&)jW.s-S'a

semper gloriemur

prophetae ver-

^ia waVTO?, A«^ovT£5 ra toD
«p^''

ba decantanles, et adversariorum ignobilitatem irridentes.
tote,
stis,
((

7rpo:pnTOu piijU,aTa, Kj ^JAwvrf?
r'ict)v

Ci/av-

Nobiscum Deus.
si

Sci-

rluj

svTiAnav * "

/jS

H/t^

o

•dfo?v\t-

popuK,

et

deprimamini; qui valuiiterum va({uid

yvcDTi i-&vn y^ iiTTaO'-9's *, iax.^KOTii

postea estis depressi: et

raa-^i' ikv yb ryi^naia&i- *

7ra.\iv

layJjanTi

,

nahiv nr,

lueritis,

aeque vinccmini;

et

si

de-

^

jav 5«A£t;(J)i(7-&r

jSsAmv

liberaveritis, consilium

vestrum dissipabit

S-J^aKi^cia{ KvsAoq- k^ Ao^j-ov ov iav

AaAw-

a«TS,

01/ jitM ifnpciivn

ci/

t3ja/v ori

^S

n/^

is

Kvpil^
i/S'.

•&f65.


i5ot)
,

Dominus; et (juem sermonem loquemini, apud vos non perraanebit; cjuia Deus nobiscum est. »
12. Sedecce, hidicunt, apostolus aperte

'AAA'

cpaffjv

,

«siroroAos

(pavfpSi^ atJroy av-9'p&):rov WjtioAo^^j/Hdfv. Tj[^o-dict)
•&f)ft)5ros

ipsum hominem

confiletur.
<(

"^ €7ris-sAAu)v ot/rw

(pnffiv
'j

*

"

av-

Timotheum
stus lesus. »

scribens sic ait:
,

Namque ad homo Chri-

Xe<ro5

Inaovq-

roSro

As^ov-

T a;cf|Oa(OT?pct)v 5o;co0o"jv raparrfjv t vovv il yap Tii (mjuiTu)i rZ) aOTOfoAj^cto
Tt?,

videntur

Hoc dum aiunt simpliciorum mentem turbare. Sed enim si quis
,

cordate aposlolicum dictum consideret

vi

i7n^aX\<l
TOt)
,

P'^'^'^->

^

rovra

jW.aAjs-a

t p-

huius

maxime

dicti, irreligiositatem illo-

T«5 <iai(2iiag avrcav Kara^^in^ianaf
pi,Yi

rum damnabit.

Profecto haud haec nobis

aKXa
opi^HF

ovTCi)i aKPcdTYttiai^LOfj^

t A«^iv,
,

locutio veluti mulila accipienda sic est, sed

aAA' oAi^ov t sjaTrpoa^Sjv
vonaai SvvnaijMi-^a'
pioq nai/A05 *•
05*
>i>;

iTrifJi.vna^^iVTii

paulo relro diclorum ab apostolo
res
,

memo-

-^ o/^ovojt^ias cj/TfyGsv
r'i

r

ofiCoXoyiav

rectam inde incarnationis confessiointcliigere licebit.

ovv ^rtalv Q pi.aKa-

nem
;

"

£k

9'£05


f/

(p«(T/v 3/«^»

T

iin- 'uDiPi

T

LHOt/

'"'

m

iU [A.iai(p«o"(v

TM5 iStoy }^ dv-dpJoTTcav
>£)

T^ap,
ot>

yiyoviY

av-&pa)'Ztr05,

aAA'

Jja roCro

ot/o at/rov ^^^o^rrfiyc^v o(pi'i\of&iJ- cocoTip yd

•&S05
x^
tJ)

Jiv

Trpo 7^ sVi^Hjaia? o
av-d^co-cs-oc. y^

As^@.o

,

ot/rca
jcj

"^'jf^oi

fiiairivaai

dv-^pcoTiti cpva{ i]q TraXiv

Wiv
tCj

Sicc

yd

Quid ergo ait, beaUnus Deus » incjuit de patre esto. De filio: « unus et mediator Dei et hominum. » Etsi enim, intjuit factus est et homo, non lamen idcirco duos ipsum suspicaii debcmus. Nanuiue uli eral ante suum adventum Verbum Deus, sic ct homo factus, et humanae nalurae intcrveniens, unus adhuc est. Ideo mediatorem ipsum
tus Paulus? «
,

TiSTO fX.iaiTyiV ttVTOV il^YlKi •&£«
TTcav
,

dv^filjd-

Dei et

hominum
unus

dixit

log

^

,

quia ex utra(jue subinter aliciua

diJ.'por'iPuOV

t ovaim iva ovra*

stanlia

esl.

Nam quod

ro jS Tiva)V [AiaiTivov, af^c^oriooov sp^sral

medians

est, utraiiKiue

parlem participat.

QUOD

B.

MARIA

SIT DEIPARA.
TraYTCog- \g-i toivjv ^iairnq
ctUTvii oCalcti

85

Est ergo Dei mediator, quatenus eiusdem

^«ou, 5/a to
ig-i
'j

t^

ac pater substanliae est

:

est iteni

liominum

CTra^X^v

raTzuZr

zna-

quoque mediator, quatenus humanam etiam naturam perfecte participat absque peccato.

Aiv :u dvSpciiTrcaY

jU.«(T(T»)?, ^ici

ro

'^
y^i

av;;(^w-

QpcoTTiicti i^iTi(r^>\x.ivaci ipCaicog

T^£iM5

Cum

ergo apostolus hominem
,

dicit

p.5

a/^Tia5

f 1

a,v^^C07!QV oCv clCtov otclv
|tA»i

Christum lesum caveant ne propterea scan-

\iy:-i

Xpi^OK 'Indovc,
,

Sia tovto

oiclv--

dahim patiantur, sed reputent ipsummet
et

Su.\i^'i(7ici)(7ccY

aAA'

cj/rofiTaJas.'" ciCtov y^
Kj

Deum

et

dominum

appellari

,

simulque

KVplOV
(7T0V

y^

QiOV 6vOf.tCt^O/V^OV JU^ T
y^

X^t-

etiam Christum lesumque

dici.

Audiant

osaMv MysiV
* '^

'InGovv

diciiiTccyctv

enim eundem apostolum hoc aperte praedicantem: « expectantes, inquit, beatam spem et manifestationem gloriae magni
,

^a^ ai>T« T dTro^oAa tSto
KnpvTTOVTOi'
[^<tKct^'ictv

<pa.vipo)i
,

ovtco
,

Trpoa^iXOfJ^oi
JOj

(pnffi

t

Tit.

n. n.

iAarlSd,

iTz-npav^av t^ ^c^ne
n/i^ij

Dei et servatoris nostri lesu Christi, qui
dedit semet ipsum pro nobis.
13.
»

T i^iyaXn Qiov
Xfc<5"0V
,
.

y^ r7cor7i^0~>

'!«(7oD
,,

0? i^COKiV iCLVTOV VTTip

H^^tf.

Viden quomodo ilhc quidem hominem Christum lesum dicit eum qui pro omnibus se ipsum tradidit heic autem
;

iy
XsA^^oy

'Op3.g 07ru>i c/kH jWfv av-&pu);Tov

'l>)(Tisv

Kiyn T

VTriP TravTOOY ictvrov

SiScOKOrct, ctirctv^ct \ ^iyctv Qiov XP15-OV
'l«(7otiv,

magnum Deum
sum item pro
si

Christum lesum qui
,

se ip-

T ^ivrct

TraKiv jaUTOV VTti^

V-^"i
^5-

nobis dedidit? Duplex enim

OiTrAti yctp cuirctv^ct y.ctr' ctCrm., jU.aAAov

hinc contra ipsos,

immo
fit

potius \)T0 ipsis,

VTTio ctCrcov

, ri

sGsAofsv i^irctyiYaoiCfiv
SlCl

,

resipiscere vehnt,

demonstratio,

dum

yOViV M ClOToJjl^ie,
y^

TO

A?')'^!^

H^

-diOV

dicit et

Deum

et

ilhc

hominem

dixerat,

dominum lesum, quem dumque ambobus

Kvpiov 'liiffoCv, ov
jtj

cy,ciir7i

av^&pcoTrov ii-

pnKi,
v\/jf\l^

Oia

T

cv

a^cpoTipon ictvruv VTna

in locis

disse significat. «

stus

ipsum pro nobis sponte se tradiHomo enim, inquit, ChriIcsus, qui dedit se ipsum pro omni»

SicflcoKOTa. cr»i^ctiviiv

"

av-^^coixFQ^

yctp, (fnaiv, X^i5"05 'lncoDs,
VuTip 'Savrcov dvriKvTpov.

Sovg lctvrov
-araAiv

„ Kai

bus redemptionem.
ctantes

Rursusque:

«

expe-

"

'urpoadiy^o/uSpoi

r

^aKctPtctv i\7riSct, y^

gloriae

beatam spem, et manifestationem magni Dei et servatoris nostri lesu Christi, qui dedit semelipsum pro nobis,

f i7n:r,aynaY

7^ ^0^*15

t

ixiy(u.\ii

dioii

,

tc^

CCOTii^Oi «^j/T 'l«3"S X^ie-3, 05 i^COKiV iav-

rov VTTip Hjttav, <Va Kvrp'io(7r\Tcti r.^a^ dyro
7raai\i dftctprtctg, Xj xa-&ap((J>) ictvro} Actov

omni nos peccalo redimeret, mundaretque sibi populum peculiarem, aemulatorem b(jiiorum operum. » Quod si nonnisi homo est in eorum sententia Chrislus lesus, qui tradidit semet ipsum pro omnibus sibique nos fecit populum pecuharem homini utique non secus atque ethnici
ut
, ,

'u^ovinov
Ei
'j

''u),

^nA&JTHv KctXoov ifycov,
(iy.iiyag


y^

av-S^pMTT©^ xar'
'iviaoijg, 6

jm-ovov

X^(-

TOi

Bovq lctvrov V7rlp njuSiv,

wkxTroi-A(7a fjSfioc, nftai iavrco
a.ov
(Tjois
,

Aaov 'S^ov-

dv-QpcoTTO) apct Act^ivo/J^u .3)^5!. -^rAn-

rcig 5-&vs(7iv, v^ rn Kriac-i Kofosov

t

cultum exhibenms,

et creaturae

deinceps

SiCDiOTiKyW aC^iVriictV dTTO^iSoajUy^J- rtAA'

dominicam dignitatem attribuimus. Verumtamen non ila se res habet absit sed do, :

oCk i^tv
-f- p/ov

ovrcoc,
yS,

.

jitM

yiYOiTO

,

dXka
5i

-~- kv-

&SOV iTTiyiVjoaKOt/^ r X^irov

minum
(1)

ac

Deum

agnoscimus Christum.

-i- yiyOYi itiv

ya^ av^pco7r@~'

;ijtta5

Hem

pulchrani et theologicam \ocabuli mediator explicationem

peculiarem interpretor cum divo HieroQvmo, cuius disputationem de hoc voeabulo recommentariis Sabaterius. Ceteroqui abundantetn interpretantur etymologiae vim sequentes Lucifer, Augustinus, et Ambrosiaster loco praedicto. Vulgati lectio acceptabilem vLx dissidet a Symmachi
(2) n=gioj<7i'y/

fert ex ipsius

sensu, queni idem Hieronymus

refert.

SG
-4-

S.

CYRILLI
dv-dpo)<p,\a,v-

AIEXANDRIM
Profocto faclum
esl

T •&?« Xoyoi^
.

fAiTa-a^x^cov 7^

propter nos

homo

Dei

-f- TTsia? (tucTicoi

lu yiyivvttTcti

3ia

—^

&PQ)7r'ia.v a(toLTOv
dy'ia,q

[^iTU tuvtvc, c'^ t>?5

Verbum, humanac nalurae communicans, naliMnque cst ob suam incffabilem crga homines carilalcm
el
,

Kj

dw:-ipoyci[^ii

TSapQiys' rtAA
jt^

cinn ea nalura ex sancta

«y

;£^

ot;T&)

Hy <pvaiv &eo?

-SfotJ

nupliarum cxpcrle Yirgine: sed lamen
suaple natura erat
,

vioi- SiO, Ta.VTr\v TOiyctpovv

-d/jj

aWictv
iCj

sic eliani ])eus
filius.

et

Dei

KCLKilTCli £) aV-^pCOTrOi, KCtXilTCti Q

Ilanc igitur
et

-f- •9'c0$,

el?

jCj

aVT&S

t;7ra.fl^c«)V
'

c* ix.a•

catur,

ob causam el homo vosimul vocaturDeus,quum sit unus
utratjuc appeihitione Christus.
ut
isti

-;- T?pa :jrpoff)i')0^(a Xpiro?
i5'.

~^
t

idcmque sub
\\.

''(^Ti -^/ap

0'J» cLV^pcaTsov, cag ov-

Quod enim haud hominem,
,

Toi [x,v^oXoyovaiv,
Xgis-ov,
n.sor.i7.5.

IlavAo;

c/>ci]pvTTi

fabulanlur
rit,

Paulus Cliristum praedicave-

a.Kiii kopiy'S'/oi5

eVi^-sAAoxTos

ctv-

audi in epistola ad Corinthios dicen-

Tou

;^i

Aj^yovTO^'

ov

yap

ictVTOvg kv\-

tem: non enim nosmetipsos praedicamus,
sed lesum Christum

^iioso/J^, rtAAa
Gfftr

Ih(t5v X^I^-OV xt;6iov, saV'

dominum, nos autem
notionem?
le-

Q 5ot;A«5

t;|t4wv

Jia 'Incyovv.

„ 'Opas
;

servos vestros propter lesum. Viden apostolicae sententiae definilam

7^ rtaroe-oAixMS yvui[A,v\q

(^

o^ov

'Iniovv

Xpi5-ov,

<py\<y^iv ,

Kv-iov lavcHr 3, Jot;A85

sum Chrislum
servos

KnovosofJSiJ. 'Pcoi^xioif 3 TraKiv i7n<^iX\ccv ovrco (f«ff(V * '•" j^ X^iTO? TO jr^ (jdp-

dominum nosmet autem praedicamus. Ad Romanositem scriail
,

m

bens

ait:
,

«

ex quibus sccundmn carnem

Kct,

iuv SOT<

'Ui'dvTCi)v

•&eos ivAoynTOq ilq

Christus

qui est super omnia Deus bene-

(JS^ CtlCbVai-

ftjttHV.

E( Q ttV-SpW^OV «Vi-

dictus in saecula.

Amen.

»

Quod
,

si

uti

ho-

raro T
TO

XfiiS"Ov,

i^n

Xiyc-tv l^
i'us-)

wv

XpirOS

minem Christum
:

K^ adpKcbj 0/0)0
jttfV

'mdvTOdv diog,

VVY Ss TOVTO

OVK

s'/p«X.=

•9'cOV

'j

(^

XoTOv
-i-

s^Ti

TravTODv [j.iyctXo(po)vc!)g dwi$YiviV.

Ov

jiA«v
,

5s,

aAAa ^e
£1
itiM

KctKiivo S^<yKi?t^

—^-f-

•v|,wnAj6a

W5

•&fOv ajiAa

avGpta-

dicendum ab eo fuerat ex quibus secundum carnem Christus, in quo super omnia Deus. Nunc vero non ila dixit, sed Deum super omnia Chrislum magna voce declaravil. Illud insuper consideremus, quod nisi Deum una
reputavisset
et

^ilQ-i aTzo^ov «TTiraTO r Xpirov -i- roA@o, ovK av iXiyiv to y^ adpKct-T- TOVTO \ap (^avipceg
«•Z3i

hominem
non

reputassel Christum divus apodixisset «

stolus,

secundum carnem.
ct alia

»

t

jttn

jt^ovov

av-

—f—f-f-

•9pa)ra»,

aAAa

(^ Jca^S''

'iTipcv ti

r ov-

Hoc enira est homo

manifeste de eo qui non solum
scd de eo qui

,

quadam

-r- ffiav OVT05 Aj^STai

wcouip ovv y^ iyrn-

substantiae ratione subsislil, ilicitur; sicuti

yctyiv

.,

(DV Itt]

TrdvTCOv ^icg- SiTrXm'
Tripl

reapse addidil

:

qui cst super omnia Deus.

Jap

ciiTctv-da,

t

t ctwth^os

«jM-Siv

Dupliceni scilicet lioc loco de Servatore

-T- OfioXofiav 'o^aSiScoKiv, y^ ro n^ ad^Kct
-f- i^SiSii^ctg,}^ diov

nostro protuht confessionem

,

el

quid
et

sit

dvaKnpv^ag- -z-

i>.

secundum carnem demonstrans,

simul
,

ov:ip ya.0 '^otsov

6

(Trl yiig

^ariKivg,

ii

Deum
velit,

praedicans.

Nam

rex terrenus

si

TTOTi cv VTraTH (7'^n>J,aTi Trpo^-Qilv /SaAw-

forte aliquancJo in consulis figura prodire

^fiH

.

ot;

^.a TOt/TO

T

siVai /SaaiAftv;

;rf-

non idcirco rex

esse de.sinit,
,

neque

7rctvTct.i,

ovTi
,

[ir\v
i'ig

r TrpoTipctv avQiVTnav
y^

priorem dignitalem

amittil

scd unus idem-

a7rco?.i(jiv
Tvi

rtAA'
Kj

avrog

v-sid^^^tn Tr^og

quc

est, praeter

regiam, consulareni quo:

QictaiXiiqL

to

'^ VTnctTiiag

's^ojv

xav

(jue dignitalem

habens

et

si

quispiam hunc

(1)

Recitatur hic traetiis nominatim ex hoc Cyrilli sermone a lustiniano imp. in tractatu ad monachos
,

alexandrinos monophysitas
bis contigit, ut
(2)
(".yrilli

quem nos

edidiinus Script. vet. T. VIF, cuius vide p.

30fi.

Feiiciter vero no-

simul opiis, dcque eo reuale ac certissimun) lustiniani testimnnium inveniremus.
Cyrilli

Hunc quoque

tractum recitat,

et

suo testimonio

facit

autiieulicum lustinianus loco citato.

QUOD

B.

MARIA

SIT DEIPARA.
ii rij

S/
(BctaiXict,

regem nominet, novit simul eundem esse
qui consulis liabitu ornatur
:

ovouaTOt

olSiv «s etVTOi

vicissimque

si

eV(v o x^ to

consulem ipsum appeHaverit, non ignorat hunc eimdem esse regem. Sicdominu^ noster lesus Clirislus erat quideni Dei

/^jog- Kj
/«...coi,

t vTraTn ayj^u^a, i^lia.hXoTrahiv ti u vTzctTov t ctvrov ovo-

.

t

oLvrov oiSiv r^ (iaaiXia. vmar)(ov-

sempi-

ra
5-0S

i

ovrux, 6 Kvpioq
ds}

i[^m
,

I«c7«? 6 Xpi-

ternus
pta

filius,

Deus \erus exislens

;

assum-

iiv

fjisv

t

&iii vioq

^£05 LiTrapyjMv

autem pnstremis temporibus etiam hu-

riA>iviy&5

.

manitate, unus idemque est, sive Deus,
sive

ro dv^pcoTnvov
•&S05

TrpoaAajBwv j c* v^ipon •^ovom y^ avroi VTrapy^, icav , ih r^
x.a,v

homo,
15.

sive lesus appelletur.

As^Krat.

av^pcoTroi, >cav

IhcSs.
<t>i^e
;t;

Quae quum ita se habeant, agesis dominicumquoque effatumin mediumproducamus, cuius praecipue causa audacius nobis instant adsersarii; nempe quod ipse
in e\angeHcis praedicationibus
se confessus
sit

n'. lovrcov q olxcas
1^/)

iy^ovrm,

Kvt^aKtiv ih

f^t-idov (pMvriv

dydyco/J^
tipi^lv

.^

s®' «v ftdKitrTa koi

^paavTi^ov

ioi-

Tavrai Aiyovrii;^
Ai,ico;j
>c;i

ux,

avrog cv toTs ivayfi-

hominem
quaerilis

dicens:

«

cur

me

pvyfzaaiv a>'Gp«;rov -avrov ct)fj,oAoyyjaiv Aiycav * ri f^i ^nrun dsro''''

loh

viii

«

occidere,

hominem
»

qui veritatem vobis loveritatis stu-

«•Ts/vai, av^^cdTnyov 6? rbuu

dAn^nav

v[.t.iv

cutussum?
Servator
bit
ita

Sed enim siquis

A;AaAnxa;
ivayyK^i.KO~iq

,,

eI

Jl':

rig (piAa\ri3ceg

Toic,

diosus evangelicos adibit locos, heic ubi
locutus est,magnopere damna-

'fhCdKK^ /ji)?ioii^'iv^a,Tovacoryip^ a^piS^a naTayvciiyvci)[A.t)i

to KiXdXnKiV

malitiosam adversariorum sententiam,

airai tms KaKOT-x^^ov

avrTcv^Ka]
y^

eosque ca^illatores ac sycophantas iure
meritoque appellabit:
talia

<^i\iyKKy\iJcova<; ^ty..aiu>q

drroKaKia^

av-

enim ac tanta
,

Ko^^dvrcLi- Toa^vra. jb KV^dXnKiv

-tt^o

raii^

ante hanc dictionem elocutus fuerat
se

Deum

t«5 tms Aj^jws
xj

, •9'sov

iavrov

dzc-o(^a'iva)v

demonstrans,

et

Dei filium, ut

ipsi il-

•&iov v<ov,

cog y^

avcsu"

ron

rrir jot^-

lius teraporis ludaei,

quoniam mentis ocuea eloquia
Isti

datovg^

iTrii^zs-tp

iTV(phcoTTOv tm? Sj^-voiai

lum excaecatum gerebant, ob maxime vellent illum occidere.
egregii adversarii cuncta
illa

^o ofji.fA,a^dia, tovto f^dM<^ a

^ovXi^
ridi

av-

porro
pre-

tov dvaipfiv y^ Trdvra

OKHva

auoTrri ira-

silentio

paSi^cyrsi;^ ravrlai d^Trd^ovai
Ojm.o;of ti

As^iv,

mentes, hancunam

sibi

rapiunt dictionem,
pharisaei geren-

TsoiovvTig

roU ron

cpai^aaioii-

haud
tes:

aliler se

quam olim

KctKiivoi fao SiSdax.ovTi tTp acorii^i yr^oaii^^-^^^y
<,

namque

et hi

docenti Servatori adten-

ov -urianvc-iv

i^iKovnq Koi SiSdri C4c
coc,

debant, non quia credere aut edoceri vellent, sed quia captare aliquid ex eius ore

aKiSui ^ dKKa &y\piZaai
tQ-' avrov jSouAs/ayjoi,
art\i

r

arof*,ct-

ivayytKi•

avebant, ut narrat evangelista. Sic igitur
isti

laropu- * 'coa^i^ ovv Kai ovrot vvv

lu? xi

st

quoque nunc legunt

,

vel potiuscuriose
ali-

dv ay ivMaKova^v, f^dKKov Si 'BE.tipyai^ovrat rdq -diiai ^^acfa^, iva
ivpcoatv

indagant divinas scripturas, ut ansam

quam
pro

accusandi illum invenianl qui

suam

tS
T*

riw \v/jnv VTrip

n Karnyopav avrm n^n7^

ipsis

animam

posuit.

Kor(^
i<^'

IG.Quidnamveroante praedictamlocutionemdixerit, observemus.
«
,

j

h.v

roii

yr^ ravrrg
''•

^mni
^«,
laov
joii.

Pater meus,
et

iKiyev^ KaravoriacafySp*
(pnaiv^ icog 'dpri
jwa/-

Trarn^

v.

17.

inquit, usque adhuc operatur
ror.

ego ope-

ipya^Qrat^

y.ayci) ipyci(_o-

Patrem suum Deum

dicit,

parem
pari

se

v^

yraripa iStov

«As-j^o

t ^iov

^

faciens

Deo, eadem quae paler

modo
et

5at;T0v Troicov ro) •&ia),

rd avra

rcp Tra^i

creantem.
(1)

Nam

quae

ille facit,

eadem

s>^^TrKna'iooq Snfttov^yovvra- *

" a ya^
eis libe-

•>.

i».

Apte utitur hac similitudine Cpillus, cuius aetate adhuc imperatores consulatum, cum

bat, adibant

88

S.

CYRILLI

ALEXANDRIM
filius simililer facit.

Troiii.

ar ofcslvQ^ Tronl ^TctvTct y^ o vloi of^oicoq * „ Ka.] " oti t n^idY ctvru) Ka.na.i
^f^wxfv
viof,
6
5ra.T>ip ,
!ca.'5a)g Ttfj.(i)cn
'i)fla, n^
(j!ft)v«5

Insuper: quod
,

omne
omnes
est

iudiciiim ipsi paler commiserit
honfjrificent fifium, sicuti
ficant. Iteni
:

ut

<Va ^j-avTf? Tti^aTi (^ t yra,Tipa. * „ Kai
vvv £r(v,
'6t(

patrem honoriel

quod

venit hora,

nunc

"
oi

foj^eTaj

vikooi
ic,

cum mortui
et qui

audient
,

vocem

filii

hominis;
,

d^ovactXJiv T^

T

viov

t

dv^&pwTra-

audierint

vivenl. Deinde

ne haec

dicoi(7ot.vTii ^tKJcaaiv.

ETTflt

Vva

ju.»)

Deo tantum digna

audientes, paterentur

StOTrpiTrfi TctVTct
Tcti

dKOvovTii

<ncctvdctAiKct>vop:i)jj.(yci

scandalum propter eius carnem, quia in

§ia T aapKct^OTi uv&pcoTTOi

humana forma
addidit
,

talia
:

diceret

,

paulo post

TOiavrct l^f^diyyiTO^i^iig

iTray:''. ftiT'

oXifiv
t^

dicens

se filium

hominis esse.

yct^

}^ (pttalv

*, OTi

vioi rtvO^W7r«
i^

i^iv

3-aVjW.a^STS

toDto *,

yap

-^

TavTHi

Neque miremini quod qui hanc voccm audierint, victuri sint: venit hora cum om,

i]pr\ftivn(; (pwcJig,

OTt ol d>iov<7avTii ^incju)£,

nes qui in monumentis iacent, audient: et

Oiv ipy^iTai wpa^ ote
jWVHju.fi0J5

TrdvrK;
J^

oi

cv toI^
01
^

procedent qui bona fecerunt in resurre-

d-AOvaovTai *,
TTOii^aavTii

TopivTOVTat

ctionem vitae, et qui mala egerunl in resurreclionem
iudicii.
,

Tci
01

dyaQct
TO

i]i

dvd^autv
f j;

(^coiii

Nam
illis

prius dictum,
;

Q Tct (^avKa Tr^d^avTiq
fj.iY

dvd^raaiv Koi-

quod

venit hora

et

nunc

est

et illud
illo

:

qui

0"<tt)5'

ykp

Trpo-ipoY f/pnjtirvov, OTi
)C)

audierint vivenl

,

de

qui

tempore
Verba
iacent,

ipXiTcti ct)^a, Ka] vvY ig-iy

to,

o/ dicov-

resurrexerunt mortuis dictum

fuit.

axYTii ^«aovTai,

tti^]

t

>v^

t xai^oy OKiito '^^^dv-

autem: omnes qui

in

monumentis
,

vov avas-aVTiMv vsxpSv

sJp«<St,*

diem generalis

resurrectionis

et

glorio-

Tig ol cv Tolg ftvnftiioii^r dva<;-d(JiftOY '^

sae Christi apparitionissignificant.Et paulo'

CiSo^^ ^-a^nGtai avTOv cjnftaivHV

tfJti^av.
ifuii]fjct

Ka(

jt*6T'

oAiTa j ^aAfv (pnffiv *
'P

apTog

^conq.

" „ AAAa TaDTa
,

sum panis vitae. Verumtamen haec omnia, ceu non audienpost rursus dicit: ego
tes
,

iravTa,

vel potius voluntariam surdilatem pro;

cDovip ovK dy.ovoYTii

^aAAov

Q IG^jjcwcpav-

fitentes, transmitlunt

hanc unam vero vo-

r?e, G>^5[,;T«|Lt7rovTar TavTlou q

t

i^uivnv

r

culam quae
interficere,

ait:

nunc autem quaeritis

me

AifKiTav
bflft)7rov

"
05

vDv Q ^vtTiiTi

fti d-jrox.Tilvai ttv-

hominem

qui veritalem vobis

TaA«8«av!^/^7v A^jctAMxa^^afe^-

locutus sum, circumferunt ad perlurban-

cpipaaiY Trpoi TO
TCiv

T

ax.f^ttJOTspa)v Sfg-Ta^aT'3

das simpliciorum mentes. Oporteret autem
illos, si recti essent
,

r v£v
toDto

s;>^«v

aucrju-, ei;Tfp naav o^-

hoc rcputare, nempe

•9oj,

Ao7//(^fi3^, OTj TTip 6
}tj

Ta

TT^Oi'.-

qui superiora dixerat.
protulisse
illa
;

p/ifj.iYa

KaAnaag., avroi

TavTlv ii^nKi
'pp

eundem hanc etiam voculam nequehuius causa, tot

T

a:&)v«v, K^ ftn Sict

TavTnv

ToaoiiToov

tantaque oblitos, scandalizari.

Nam

et

'u^.mi^ 'fh\av\iaYOfiiviii (TxavSaA/^stSj,- ko,y,;:voi

ludaei

hominem

videntes

,

et

Deo dignas

ya^ av^^WTrov opwvTig,

Hj

Tag Gso-

loculiones audire
«

^^i-PTiii pcovdg

dKovHV liKdviXo^oijiAivtoi

ov
idem
Vlil. 53.

ax

C6ct i<rtv

I&)a«;p, ov

nfA.ii<;

non ferentes, dicebant: nonne hic cst losephi fiiius, cuius nos patrem matremque novimus? » Denuoque
ad

ojJtt^^^T
'

TrttTS^tt; Kttj TraAiv

avTtc 7r^o<j7roii'i<;:

eum

accesserunt dicentes:
:

«

quem

te

»)£aav h!iyovTi<; *
Kttj

"

Tjva cjiavTov

ipsum
anuos

facis? » Et rursus

«

quinquaginta

V. 57.

x(xA(v *

"

TrJVTJiJcovTtt STM o^v^TTOdi-xjni;

nondum
»
,

es natus, et

Abrahamum
praetlictis

y^ 'A/3§ttaft ytvwa-AHi:,

tCj

l;>4^«v

f^h tojs

cognovisti ?

Sane opus esset

ndn TToonpnftivoiq rt^xfV^a^, x^ ftn^iv wAjov
i-7n'Ci,niiv 01 fa^

acquiescere
quirere.

neque ulterius quicquam requi recto raliocinio
uli stu-

XoUafxov o^Gov ix»v aTra(iiia)Y

Nam

Sdi^ovTii

Triij]

T r

^aiTioov

dKpoaaiv

dent in divinarum scriplurarum acroasi

ivyYU>fj,0YU)i

Ai^naiY^

u>i

ov^iv a.TQ7rov

iU

bona

fide dicent, nihil

rcpugnare,

Deum

QUOD
simul
se
el

n.

MARI.

.

SIT

DEIPARA.
Of^oii /y

89
a.vQ^c>)7rov ovra.^ oVf A?jaA«,

hominem, cum loquebatur, modo Doum modo hominem se nominnsse

Qiov
KiV
^

TTOTi yJv 3'SOK

5rOT« Q aybpUITrOV OVQ-

quin neutra ex his appellalionibus alteram
destruat.
17.

iaa(^fc&^,,

ovSctf^aq iKciTiPcti 7rpoanyop'icig

T Tipav d-QiTOVdni.
et
ita

Sane

ahundc cerncrc

licet,

Chri-

i^'.

ETretSri
,
ct)i

q hiTi r^ iripco-^iv

tZto
Sia

stum haud

inlclhgcnduni esse liomi-

^KDpiiSitt

ovK av^dpcoTrog

voflcS^

nem,
illis

ut istorum opinio fert.

daei facinus ilhid

Postquam lupatrarunl, de quo cum

rOVTO

0(^i'lAii

V^ T

ToilTCOV VTTOVOiCtV
^

(^
cv-

TO 7rpa.^cti csir lnSctiovf rovro

OTxrip
^

nunc Dominus expostulat, salutarem inquam passionem si tamquam hominis occisores damnali fuissent tunc haud sensu
,

ravQa
d)]

ctvCsir I/aj^/iJJto o icvPiQ-'

A;^&)

rv

<TCt)Trie<ov

Tra-doi^

il

apct

cog
^

avOp&j-

,

TTOV d7T0>iTi'iVctVTSi >cciriKp'i-Qy)(Tciv

Tori y^

cassum
nati

foret

quod ab

illis

dicebatur. Sed

av ^vvn^iivi Koyov iXriV to

l/tt'
it^

clvt^^v Ki-

quum tamquam rcge ac domino occiso damfuerint
,

yofj^pov
y^riactvrii

i]

Q

coc, -i!^

dicwcry.
^

Kvpiv roAcog
,

exploratiun

fit

,

adversarios
,

KxnSiKaa-drtaav
ihai

StiAov

{jca-

nostros stultam sibi

opinionem creasse

raiav VTrovOiav iavrolg iTrKaaavrO
TTov voi^iaavrig
^

acGf Milg ctv-

cum
nem,

illum existimant
etiamsi

merum

esse

homi-

Kav

ci/OiKi~iv

Verbum

in ipso habitare di-

roy T Acfov Mycoaiv. 'O f^iv ovv f^uKapiog

cant. Certe beatus Pauhis de crucifigcnti-

UavAog Tnpi t <pavpcoaavTCOv

Sj3^Kiy6f,'.i7rap'i<rti-

bus loquens, Domini occisores
senlat his verbis ulcns:
vissent,
«

illos

reprae-

vog^ KVPiOKTovdg aCcsi^ cvapycog

nam si cognonumquam Dominum gloriae cruEt ipse quoque Dominus in
ait
«

aiv avTctig Ki^idiV ^acpcov ovrcog- *

"
r

ei

^

iyvooaav
pcoaav.
TT^covog

^

ovk av r Kvptov
"''

t^

So^ng i^^avrri
clfji,-

cifixissent. »

,,

Ivaj avrog q KVPiog cv

vineae parabola
sisse servos

patremfamilias mi-

's^^lioXn *

d7Ti<raAKivat cpnai t

suos ad agricolas. At hi alium
,

oiKoSicV'OTt]V Qsir Jot;A«5

avTOV
^
^

Trpog Gsir
^

quidem verberarunt
lae scilicet.

inquit

,

alium occide-

yicopyovg'

J^

ov [^iv 'i^apav

(pnaiv
o/

ov

q

runt, alium lapidibus obruerunt, agrico-

d^riKTiivav, ov iKi-&ofBoAtiaav

yicopyoi

Postremo misisse

dicit filium,
:

JhAovotc v^ipov Q dTTi^aKKivai
rov

(pnaiv

av-

quo

viso agricolae intra se dixerunt

hic

T

vlov

,

Sv

01

"j/Swp^j-o/

^fiaaa/iS^joi ii-

est heres, venite

occidamus eum, eiusque
:

TTOv Trpog iavrovg- clSf i<piv 6 KAnpovofiog

hereditatem occupemus atque ita

eum com-

SiZn dTroKTiivco/u^ avrov
rov T K\npovo[A,ictv
jSaKov y^co
Ei
j^

^

iC a^co[^iv

av-

prehensum et vineaeiectum interemerunt. Si ergo apostolus quidem gloriae Dominum
confitetur

Ka(B6vTzg avrov l^i.,

T

d[A.7r^covog

iCj

dTriKriivav.

eum

qui crucifixus

fuit

;

ipse au-

roiYuv

fxiv

tf^o5"oAo5 KV^iov T^ Bo^ng

tem Servator prophetas quidem servorum missorum nomine denolari docet semet ipsum vero filium domini servorum illorum; quis iam ulterius ausit dicere homi,

T

ig-avpco[yciyov OjW.oAoffi',

avrog q

o

acorrip

cjtr pf*' Trpo^rirag SovKkg d7rig-dK[iiV!^g Si-

oaaKii, iavrov \ t
Tig iri roKccriaii

Sicm^m t
cog
[j.-

§ovKcov vlov,
fiv

Kiynv

av-&pc07rog
..

6

nem illum
rilis

fuissequi aiebal
» et

«

nunc

me quae-

Kifcov

,

vvv

'j

rnrilri

dTrOKTiivai
^

y^ w;^(^

occidere

non potius humanatum
even-

jM.aAAoK -diOg
orav' >u

ciit]V-dpcj)7rnKct>g

si

lA-aKia-^'

Deum?

Praesertim quia Deo digna opera
titulo praedicata, audiet

ra

Q-o-zo piTrn

ipya

rri

dv-3pi07ni

sub hominis
tura. Venit

Trpoantopici,

XiycfA^a dKovn fjJiWovra
'^P'-^->
''^''
't?

yi-

enim,

Iiora, et
filii

nunc

est,

cum
qui

Vi£^' *
01

"

i^X-'^^^ ^"P

''^"iV ,

OTi

mortui audient vocem
audierint
filius
,

hominis;
,

et

viKPOi aKnacoaiv

7* cpcovng

t
,.

vm t
V\ai
ci/

cmpco-

vivent. Et

quum venerit
,

inquit

Tra- 7U 01

dKnaavTig
,

l^riai;ai

• crav
ryi

hominis in regnum suum

et

omnes

sA-S»), (pudjv

viog

T

dv-dpcoTra

/Ba-

angeli eius

cum

eo

,

tunc sedebit in ihrono

aiKiicL avrH,>tj

Travng

01 ayfi?.ci

^st' av12

90
ToO, TOTi
• loh.
III.

S.

CYRILLI ALEXANDRINI

x.(xOi(7£i

sVi

^poYH

^o^ni;

auTov

gloriae suae, iuslani de
*
c

omnibus sentenascendit in caefilius

13.

T

Siicctia.Y a.7ra.<JiY

eVi(p?^wv Ko^KJiy.

„ Kaj
,

tiam ferens. El,

«

nemo

"

oCBih

a.Ya,Qi&r\H.iv

ih 7 ovpa.YOv

el /.t»

lum,

nisi (jui
»

de caelo descendit

ho-

docT HDctYH KciTaQag,6 vlhiT ftv9pa)7r«. ., hKoiiiiq (^oLYipMi T ^iov KcyoY tJ) irt\
'

miiiis.

18. Aiidin manifesle

Deum Verbum
cum

hocar-

av%au>7rii 7rPoa»yop''ct Sicc
«vftXTJv

t

Trpog.

t aupKo.
iiv\

minis appcllatione, propter suam

OYQ^arofx^jov;

t\(,

yaP av
:

'iTiot;v

ne adunalionem, nominatum?
alius

Nam
,

quis

p\Q^
I(Ii>in

c/H.

T

ovpa.vov
,

>ca.Tctfia.i

jM-nxfTi

de caelo descendisse putandus est?

VIII.40.

ay.aYda.\'i^H
pci

OTctv \iyii *

"

v'Ov

3 '(^tTilTi
nArt-^iictv

Noli itaque diutius scandalum pati
ail: «

cum

is

(LTTOKTihcti, a.Y-dpc!)7rov 05

r

nunc nie quaeritis occidere, homi:

vfA.lv

A^\ak>]Kcf
,

,,

rtAA' o/yocoy

uluv
TCdv

ivfJi^ooi Siy^n to
T^ ivcoa-iuxi

r oIkovoXiyo/u^ov c/>tTo(j«
o]KOYOfjc'ict

neni qui veritatem vobis dixi
nationis

»

sed incar-

mysterium reputans, pie dictum

yap

^ahiTct

admitte.

Namque

his verbis

,

unionis potis:

ZiiKvvTcti- H^ OTi KU.V ttV-SpWTr©^' QvofJca'Q\-

simum
etiamsi

dispensatio monslratur

et

quod,

Tai, ov

^'iX'^

"^

•9-j6tmt©~' oiffiAfi kolQ'

homo

appelletur, non tamen abs-

ia.vTOY a.v^pcoTro<, OYOfia^f-Zt^- ti?
M.Mcrft
(jiiv

yap toAcJ^ ovpct-

que

divinitate

seorsum per

se

homo nunhominem,

KiyiiY a.v^9co7rov

,

Kj TOAiTct cni^yYiSv\

cupatur. Quis enim ausit dicere

Tcc 7rpoitpyii^'ivct;
(U,«AAk;(T(XV

\iyco

t

qui quaha supradicta sunt efTccturus sit?

vov

saSfdiOf TrcipaG^tctY

avTov

,

r^

T

TTip] Kv.YTuiV SiKsciav Kp'i(Jiv
pi.a.Xi<^ct

T upo vlaA001 yrpi-Trn

Futurum videHcet de caelo advenlum eius, iusluitique dc omnibus facieudum ludicium.

Aa/3iJ a^ovTOS *
cv lioov
, iCj

"

Cum
nat:
tibi

praesertim sacer psalmisla David ca« te

'vy,voq

•9-S05

ffoi

aVo5o-9-H(T£-

decet

hymnus, Deus,
ad
te

in Sione; et

Tai ivyvi cv 'UpnactXvt^- i\ira.KiiGov -n-poa''"

offeretur oratio in Hierusalem. »
«

Audi
»

(<6;t«5"
"a:

TTpo? ai Traaa,

aap^
M

rt^n.
OTTfp

,.,

T/

orationem:

omnis caro
est
,

veniel.

iTipOY i^iV TOVrO,

aAA

T
;

VIOV

T

Quid eniin hoc ahud

quam quod fihum
«

(lY^pcoTra TrOiYtanY jXifx.ct^riKa/i^j

"

toti

hominis facturum esse didicimus?

Tunc

yap,

(pnfffv, Kcfd'iaii
)Cj

sVi dpovii S:^r\<; a.v-

enim,inquil,sedebit inlhrono gloriae suae,
et

ToD *,
Truvrct
Trpoc,

n/j.ctx^riaovTcn 5|M.7r^oaofv
«clv«,
.,,

avrov
w?

congregabuntur coram ipso omnes genViden,

ra
T

Opcti

ottooc,
£75

t

[\a.\i>tQ

tes. »

quomodo quum David Deo
omnis caro veniet
Deus
est igilur
»

•&fov
£»5

As^ovTo?,
vloY

57-pi5

Traaa,

aap^

dixerit: « ad te

rem

«?5i,

T

(tY-^P(i)7rii

TOVTO TrKrtpov-

hauc

in liho Isominis sit?

exilum habituram de-

^w{ pciXKoY

a-uro^i^iiKTa.i; &io<; ovv
c/k Ma.p'ictg

Wlv

monslratum

humanatus

apa aavQpaJwnVa?
T
-&fite)v
viju,7y

Tix-^iU-,

j^acpSjv

toSto

Sicc 'srohKcov

qucmMaria pepeiit, divinisnobisscripturis rem hanc argumentorum multitudine evidenter ostcndcntibus. Deipara autem

d-7ro^i'i^icov

ctapycog gju(paiv8a3)v G«OTo;to5
a'vTr\
r\

om-

3 7ra.YTCog x^

KdKKiTrap^iYoq,
il

kcly

nino

est ipsa
isti

quoque egregia Virgo, quan-

ouTOj

ftY\

^ovKccvTa.i-

yap

a.v^pixnrot;

^v

tumvis

nolinl.

Nam si homo fuisset qui
quomodo
,

c^

a.VTi\i -Trpo^^-dcov

'inaovi XpiS"&?,

Trcoi;

ex ipsa prodiit lesus Christus,

na.vK(Gi~j TaKdLTctti i-mrtaTiKKcov i^^acpi

Paulus in
«

e[)istola

ad Gahilas scripsissei
ne-

"

UctvKoi a7ro<roKoq* ^ovKOLTT
(iv^pco7r'j
u)g

av^p'o)-7rcov

Paulus aposiohis, non ab hominihus
,

aOiOi'
JiiAov

,(iKKa Sia

Inffa X015-S;

que per iiominem

sed per lesum Chri-

ovK avOpwTros

jw-cvov,

«AAa

&ioi

stum?

» Plaiie

palet

non

essc

hominem

lan-

cvnv-d^coTrrKaiq

Wtv

fA,r\

to'ivvy

aKav^a.Ki-

tummodo,

sed

Deum humanatum. Ne
.

crgo
adoan-

^iaba)aa.Y eV/
S<£iTOt, dKKcc

? TOia^Tai?

cfte)va7eoi (ivrai-

his vocibus scandahzentur indocti, sed dir'
vini myslcrii

SiSaaKiadcoTaY t

•&?(« pti-

dispcnsalionem discant
et ipsi

r«p/a

^'

o/;covO|ttiav, z} 7rpo(7;c'Jvf/TWffay

rentque deinccps Chrislum

cum

QIOD
gelis. «
, ,

B.

MARIA
pii-

SIT DEIPARA.

91

Oiuim enim inquit introducet
in

KoiTTOv T Xpiro)'
'•'

My T ayyiKm
-Kj

iCj

avror
TrpcoTo-

mogenilum

eum
genu

angeli

inundum dicil Dei. Et in nomine
, :

et

adorent

cnctY yctp, (pnfTiK
ili

*, ilactyuyyi t

lesu

omne

lOKOY

r oixK/^syHV, Kiyli-

7r^0<TX.VYYIk^

flectatur caeleslium, lerrestrium, et
;

GaTUKjcLY avTch TrccYrii a.yyiKoi ^iovcj/

*

infemorum

omnis lingua confiteatur, dominum lesum Chrislum in gloria esse Dei patris. » Meminerint Clirisluin leet
,

ru> okCjM.a.Ti q

lnaov Xpi^ov
>Cj

7ra.Y

yovv

K'j.^r]^{ i7riiPa.v;u)Y

'fhyi'iu)v ;^ KctTcf)^Qo^

nc/Jv *

>tj

7rci(Ja.

yXcoosa oJ^Of^oKoyr^airai
ili

sum coinmuni consensu domiiium dictum, neque conlurbentur cum euin hominem
,

OTi Kv»iO(i

l»a2i Xpi^oi

5:|cty Gj5 5raItiuovv kv-

'^Oi' ,, f^cvny.ov/uiTcoaav

Xpi^ov

secundum dispensalionem vocatum audiunt.
19. Sic et aliae locutiones intelligendae

^iOY o^oKoynfjSfJov

^ iCj fx-n

raparria^uiacLv

orav aFGpw^oy
i-S
.

Sia.

OvTCi)

yoiiTcoaav

t olKOVOf^iav aKovcodiv. jij ra Sta nva,

sunt pro
ctae
,

rei

natae usu et dispensatione di-

^aav
o'iOV

ri

olKOVOfA,iav vrioi

avrov

i]p-/\i/ivJ.'

veluti etiam Petri illud apostoli efest. «

fatum

lesum enim nazarenum virum
a

sViV y^ ro vtto Uiia f a7ro<^oK^ KiyofjS^ov * ''• 'lYiaovv yap , (^tiaiv t val^c»),

adprobatum

Deo

inler vos » ail ludaeos
,

paiov ukdja aTrodiO.iyf^ivov diso t -Qiov

alloquens Pelrus. Oporlet enim ab eo

qui

ih vi^ai

:;7-|005

(b5ai85 Sfs-Kiy fj&fjQ^ 6
cn-

divinis litteris utitur, et personas spectari,
et

rii^©-- ^ri ya^ t roli &t'oi5 Koyoii
.f

tempus

,

et

quam ob causam quodvis

dicatur, reputari. Sic enim singulis dictis

rvyxavovr a x^ ra. Tr^oacOTra -SfwPfTv, jC T p^cvov ^ y^ J)a Troiav ciirlav iKa^pov tipnrai^ Koy'i^iSrUj- ovrco -^ iKa<^cd pnra T TrpiTTHaaY icpapftoaai -dicao^iav rii ri\ t

convenientem accomniodare sensum quis-

piam cnm
tur hanc

Spiritus gratia poterit. Quia igi-

quoque locutionem

illi

ad suae
,

TTVivi^ar^ Svvtiairal
rovro TO pMTOv

yki^Liri-

iTsii

ovv \u
t^

irreligiosilalis

confirmationem obiiciunt

c/>cuyoi -zs^oi

avaraaiv

videamus quidnam Petrus iuxta dispensationis regulas significare volens
,

avrccv ducxsi(2i'iai TrfOJ^aKKovrai,
r'l

i'iSco/j^j

ita

locu-

SirTTOTi

riJT^OS

OIX.OVO^M(Ta/ (iHKOfJ.i-

tus

sit.

Iinmo vero ab eo quaeramus ut
,

vo?, ovTCt) AvjaAnxrV i^ciKKov q avTov eVf^cortiacDji^ r airiav
obro) KiytiV
a.v-dpct)7!0v

nos doceat

quaenam eum causa ad
ais, o

id di-

nyyiiKai
t'i

tiij.lv

^Si'

inv

ctum impuleril. Quid

beate? Ho-

^^oy<'')(i-&ti-

(p>J5 ,

&

pcaKaPtf
-^

minem

praedicas Christum, atque ut huic
,

Ktipvrreii

r Xpirov,
,

Kj

rcvrco

credamus suades
pat eos,
t]ui

ut creaturam

adorare

Tnanvnv
Ka^^iVitv

tii.i,ai

avaTrii^ai

iva KTiafJcart

nos doceas? Atqui alius apostolus increcreaturae cultum volunt exhibere. Praeterea

^i^a^i; i^ ju.nv inpoi aTro^^oKoi u«|t*(p5Ta( Cs^ rri Kria^ KaZivav i&iKov*

inlerrogalus

,

quomodo ipse a Christo quemnam exislimares esse fifilius

Tj.i-

UTa

TtlJOi

avr^i iacoryi%iii 7rap' uvihcti
il
ti

rov, riva
^covTOi;

Ci^ojj.i^Si

t

viov

t dv&pco•9-fot'

lium hominis, respondisti: tu es
qui

Dei
iis

57«, d^TiKp

^M5, av
riri

6 viOi

T

rov
a(p6-

viventis? Siquidem ea lunc interrogalio

K's'iTOi

Tnvaii

''^oli ftii

non

satis

dispensationis mysterium no-

S^a iiSoai
varo

T^

oiKOVOftiai T0(W.V9-«gJ0V ..ray^ct
ifjczsoiiiv
ricPivvofjui-

verant, fortasse aliquam huiusmodi cogila-

Kai riva roiavrfu; ivvoiav
^

tionem

iniicere polerat,

minem
ait
,

esse

nempe ut eum hoexistimarenl. Queinnam enim
,

Kiyco

Svi
,

ro aY^BpcCTrov avrov
,

a:tr riva "^
iivai

'iKi-^

oi a.Y-&oco-^oi
;

KiynaiY
f/.iv

homines dicunt esse filium hominis? Tunc igitur quum audires ipsum esse filium hoininis, Dei filium esse respondisti;

T viov T dv^SpcoTm *
dKovccv avTOv

ySj

rori
vioi

vilv

dv^Qpct^TTov

^

t

r ^iov
ju^ ro
t^ lii

avrov

flvai

iKiya; vvv

J\,i

lu^ ro j^kKcov
,

nunc vero, post tot aliorum visam miraculorum potentiam, postquam beatae eius-

TToKKcov atifiiiuiv Siaaa^lt^ Svvaftiv
rCj

7^ fA.'j.Kaoiai

avrov dva<rdaicoi^

Ttj

92
oCpetvov
CC.VT0V

S.

CYBILU ALEXANDRIM

dycSn cv Tritpa y^oscS^,
;

av-3pci)7rov

dem
lestis

resurrectionis
fuisli,

et in

caelum rcdilus
dicis?
,

uvai Xiync,

hominem ipsum
lioniino
poliiisse

x'.
cog

KOU

f*W Tlq

ollcQcO SvVa.^

iU

TOTi
li

20. Nec quisquam existimet

tuuc etiam

TTip} dv&pcit>-zini As^siv

avTOv, to av

tamquam de
ventis,

do

illo di-

Xpt^og

6 viog

t deoii t ^ci)VT(^^ hq
vlog
t\

x}
'Ji'

cere, lu es Chrislus qui cs fiiius Dci vi-

T

dyiiov '^ni^a.TiKoVTOi)v vlcov -^iov- ov

quandoquidcm
(ihi J)ci suiit.

sancli

quoque hosimpliciler
filius

d7r\cbg iiTriv
viog

av

Qiov u
ju.ovoi'

,

dXka av u
i

mincs
Dei

Non enim
;

T •afov

y: t a^bpK Trpoaunx,»
?ij

i

dixit, tu es fdius l)ei
es.

sed tu es, qui

S;',x.vuai

(^

sVa

tfAn'9'en'oi'

i/ior

Namque

articuli (graeci) adiectio

6iA.oKoyriaa.i,

r Ui^ov

yr^og Ta.VTce. j toiov-

unum

demonstrat unicumque verum filium

TOig fAOvovov^i avrog o |U.axa^io? ri5rp@o

confessione Pelri dcnotari. Iluic

dcmum
ita
sit

d7rmTr\(JiV av p«jM.a(TiV
jtts

jtAM

toCto vopjffnrs
TOVTO iauv

obiectioni ipse bealus Pctrus his fere vcrbis mihi videtur occurrere.

upy^xivat
fJs

,

oV»

•zs-fp

ctv.S'pw«r{G^ xa.3-'
o

Ne mc

locu-

ji^af
<piifji.'f

sV'V

Xpis^os* ov

tum

putelis, quasi

unus de vobis

homo

prgS.yf^a Bi rt ol>i.ovoi^co .&aL'|M.ae-o)',
>cal

Christus.

Haud

id

cquidem dico, sed rem
esl? Spiritus
,

}^

TrapdSo^ov

'^olov tovto iGri

:

txj

miram
revelo.

et

insperatam prudente sermone

ica^doScp
Acl.
II. 0.

T

7rviviJi.aT(Q^

T^tixr^Qitg t

(«-

Quaenam vero haec

seq.

Jjt/WK

^MjtXOf

*

,

(TUJLiSpa/J^O TTflOg «|K.a?'

descendentis fragore audilo

ludacorum
neque
la-

ivpcov ovv icaipov dhiiag

dv^pco-urcov ilvai
'iCj

populus ad nos accuirit. Ergo idoneum piscandi homines lempus nactus
,

TOTij ilra
oi)

tpavificog

avroig

d-rr

vjQitag

Suvd/jSfjQ^

(^

X^i5"oy

&icv

dvax.Y]^vr-

men
licet

valens manifesto directoque sermone

Titv, iTru-yTip U.VTOV rrpo

ohtya ^avocoGav-

Christum

Deum
illis

praedicare, quia

illi

sci-

Tig i\oav

^

kx} ^ctov avTolg Sia rovro to

paulo ante hunc crucifi.\erant,
sermonis
,

mosiculi

TAypoiy^a scpaJvsro, KpvTrTCO ro a.yiciaZov

lestumque

huiusmodi negotium acci-

T Aoya

.,

Ka^aTrip Im t

l-^^^Qvcov

t^ "^o-

disset, celo inqiiit
fit

hamum,

(p^, Tolg TaTTiivcoTipotg TOvrotg pii^aai.^ i^

obiecta piscibus esca
,

sub horum ver-

T InaoDv vaQxpaiov ovofid^co^
pcOfJCiVOV
^
K-j

K^

jVav-

OTl

^JfOe

M^SJpSV aVTOV OJC

ViH.^Q)V ^ £j

OVTCO )Ciy,aXV}A,^iVCOg ilaSiipU) K^

borum humililate et lesum nazarenum nomino atque crucifixum, et quod Deus ipsum e mortuis suscilaverit atque ita non
;

T 3"SoAo^(av at;roD, x.a( rafrWK |U.jra r;v(^ Ti^vr.g- c^ ya^ AajBiS avcfir vttofAt^,vy\a>cco

sine velamine ingero nec sine arte qua-

dam
niam

Iheologicam

illius

noliliam.
ipsis re>

Etenim
,

Xoyag

,

i-n-HTriP tcc
,

OKiiva jjcak5l' OKf(Vu)V

Davidis verba in

mentem
;

oco quo-

hOV dvVTrCuTTCOg lj[iX.OVTO
zirdAiv
rj)

}Cj

viri illius potius

oracula sine suspi-

roD Qiov

Bvvd[yi.it

to Trav dvn,-

cione admillebant

penjue ea
,

mox omnia

Ti-dY\[Jt,t, 'ivx

OVTU) Ky (.ctKpoY

avG^

icccra-

Dei virluli atlribuo

ut sic paulatim lu-

Js^acS^
Sr\

:!-oim'(T&)
,

to (7wt«s<ov
;'^

>cv pvy iA.a-

ov

daeos faciam salularem doctrinam recipere:

•^vo\f!ivov
^

iig

)cardvv^iv iA^^ovTCOV

quo

facto, iisque

ad compunclionem con-

avTa>v

i^avipcoTioov Troog avrov KotTrov Qsoe

versis, manifestius deinde

Deum ipsum
in eius

de-

iTrtSit^co

Sia

T^

T

Sa.^T/c7|U.aT05 rovrsi ilg to

monslro per huius baplismi
huius
21
.

nomine

bvOjita

avT^

Trpo^rd^^icog, cKpiaiv du.aPTta)v
'^vvay.ivv.

conferendi indiclionem, docens simul vi
iieri

aVTolg TOVTci %aoi^Sst^
Ko.'
'•'' .

Sihd^ag.

peccatoruni remissionem.

Kai opa avviaiv d^JsoaroKtfc^v

Porro animadvertcaposlolicampiu«

'lr\aovv (^naiv

t

val^copaiov
ilg

,

avJja drroSvvdfXiai

denliam.

lcsuni dicit nazarenum,
a

virum

SiSityi./.ivov aTTO

t QiOv

vfMoig

adprobatum

Deo

inter vos virlutibus et

(t)

Uanc

significativain

vim

iiabet lioc loco graei-us ariiculus 6.

OrOD
prodigiis atque signis
,

B.

MABIA
fecit

SIT DEIPARA.
K^ TSpa.(Tl
}C,

93
Cr\fA,ilOlC,
,

quac per eum

OJe
,,.,

iTTolnCFlV Sl' OLV>ij

Deus
se

in

medio

vestri. »

El a Deo adpro-

tS

Qfo? c*

jt*5(76)

Vf,^iS'

aTTO SjS aTro-

bafum
,

dicit, et

Dcum

hacc pcr iilum egisillis

SiSeifu.!vov hiy<(^ Kj
iVipy;i(TctVTct^ ivct Tti

t

Sfov TaZrct Si'

avTH
hyu,

ut palre

nominato pcrsuadcrct
illo

qno

T

TTct^Oi 7rpo(TnyoPiai,

ipsuni

quoquc Icsum atquc
,

eius opera ad,

Tiuan ctvciir
CtVfH
•/„«.-

,

j^ ctvTOv

r

In(r£v

(c

to,

milterent
te

ceu
:

,

id est patre
,

hacc agcn-

CtSi^a.^^ «e

C-Kl'lVH St'

CtVTH TCtO-

per filium

qiiae fecit

ait

,

per ipsum

TctTTOi^^vTOi, \iyco Sn
uiv

t

Trct^^Si' oli 6

sVo/w-

Deus. Deinde memorala cruce, resurrectio-

yap,

(pnGiv-, Si'

avTov
iCj

^eoi'

iWa t

nem quoque

in

medium

adducit, et hanc
;

^avpts ftv»f^oviv(Tai,
p<l
.,,

t

ava.<^:t(nv f(<7j5-

item lamquam
rcctionis causa

a patre cffeciam
,

ut resur-

>Cj

TaiiTr^y
,

«e Traiia r Tra^^og TraKiv yei^

mitti curaret. Deinceps vero

crucem quoquc ab iis adclam vcluti,

"^nuivtw Iva Sia touth TraKiv
Qrtr KctTaSi^aSi^
KSK:ikvfjt,[j.ivcoc,

avTVW

civ-

7:oiY\(jn- 7U
r^

Xoittov 'cocmig
iIg-

ipsius theologicani nolitiam insinuat.

Nam

avToli

r -deoKoylav

quum
lulis

dixisset,

quem Deus
,

suscitavit so:

(ffp^- ilpnKCix;
Tcif a)SiYa<;r

y6, ov

o iiiof avi<^t\(Tiv

Xiiaag
oti «>c

mortis doloribus

addit

quia impos-

^avaTH *, i^df^- xa8'
av^pcoTTH tStO'

sibile erat

hunc ab

illa teneri.

Eccc haud

«K dvvaTCv K^aTilSt^ avrov vtt' aVTH- HiCiTi
XoiTrov
TTog
fiv

iam

diiUius
si

Nam

tamquam de hominc loquitur. homo fuisset, prorsus a morle reSed hoc dicto, confugit
sta-

i)? Trep}
,

i]

fao av^pco-

TTixvTOii OTi y^

K^aTiln^

tjSvvaTO

tineri polcrat.

vtto

t

QavttTi!'

rtAAa t5to iiptiK(Vf, KaTa.,

tim ad propheticum testimonium, ut iam

(pivfet

Tayicoc, i-m t w^0£J)«tix)1v ftapTvpiav
,

non ab
tes
«
,

ipso sed a propheta potius audien-

'iva u.nv.iTi coq Trat'

avTH «AAa w? wapa t
,

promptius dicta exciperent. Aitque
dicit

7rpo(pHT« p(,akXov <xK0V0YTi(;
Si^covTtti TO Kifofj^fjov r^

7r^o6vjA,dTepov

David cnim

de eo

:

providebam
» et

<pyt(7'iv

*

''

Aa/3(5

Dominum coram me sempcr
Animad^ erte quanto
arlificio

rehqua.

yap Aiyn ih avTOV
ivcoTTtov
fA,ii

Trpoopooftlw
,, r^
t-

t kv&aov
''Opa
ela-

sermonem de

Sia TravTog-

tcc i^tii-

Domino apud

eos

facit.

Deinde testimonio

fj^ o<T«s Tsp/rns avTol<;

KveioKoyiav

absoluto, rursus illorum cogitationes com-

«Ta^- eha r
aVTCOV OOCOTip T

fA.a^TVotaY TrAn^&xTas, TraKiv
\(jfl(Tpi.OV

pescens, quia apertiore theologia de lesu
locutus fuerat
,

KaTa^fiAKCOV , tTTH,

ad patrem denuo transfert
:

S/)7rep (pavepdiTipoY

avTOv i^eoAofn

iTri

t t
,

sermonem
et

,

aitque

«

certo igilur sciat uni-

TTctZog TraKiv KaTa^Zi^/ii 7rpo(Tt]yopiav
(pt)CTiv

i^

versa IsrahcHs

domus, quod et dominum ChrisUim Deus feceril hunc quem vos
Icsum.
»

*

'* rt(7(paAa)5

ovv fivccGKiTCO Trdg oi-

Kog

'l(Tpo!.y\K,

oti

yJ,

kv?aov

iCj

XpiTOv
Vftilg

6 Qii/g

crucifixistis

IHis vero postea ro-

i7ro'iyi<TS

tStov t 'h;(Tovv, ov
yjj

i^av^co-

gantibus quid factu opus esset; baptizari
eos iussit in nomine ilhus,
et

(TaTi- * ,,
vcoY
^

aiTMaYTLOv avTlov
iTr} tco

Ko^Ttov CAtei-

peccatorum
;

Ti

TTOitiaai (o^piiKov

*, fSa^rTKT&iivai

remissionem per eundem recipere
Chrisli suadens

remis-

avTolg 7rpo(TiTa'hv
dc^iGiv

ovowaTi avTH

,

Kj

sione videlicel peccalorum aucloritalem eis
;

d/^riuiv

Smtovth Kaft^dveiV
,

ti^i

t

verliis

aulem

«

Deus

fecit »

ctpapnS)y d^ioei

r KvptOTttra av.Tsv-

o/-

illorum contradictionem excludeiis.

voiJGat TTOiwv Sid 3

t

xifetv

.,

6 ^eog i7ro'it\-

Giv,

T

cJKiwcov dTvOKKitcAY ''Ori

ivavTtoKoytav
ji/aTv

Quod aulem haud novum domineminem sana mente praedilum negaturum puto. Non
22.

Jc,S'.

ydp

TrpoG^^aTov
,

Kvsiov

num

nobis pater effecerit

,

TraTt^a ovk i7ro'it<GiV
iTjpovovvTCOv

ot/5:t'a

o<^«i t evcog

dvTipeiv

k^

yap ovk

rtvig

enim, ut quidam
de
est:
fihi

insipienlcr dictum
ita

hoc

dvonTCog

elg

t tov vlov QeoTnra to pwTOv
iipnKiv ov
tiv

divinitatc intelfigunt,
fihi existentia

locutus

c^Aa|U,./3ai'«T»v, ot^Tfti;

ydp

Tripi

neque de

loqui aposto-

-^ V7rd^'^icog at/rS CKOTrog

tu> dTro<^'6Ku>

94
J^As^e^&cif
,

S.

CVRILLI

ALEXANDRIM
lus sibi proposuit, sed

aAXa

Trip] t^

/^ t dya^ctaiv
1

So^Vli' TO OVV KVZtOV

uvtov iTrOirUiY

dvT]

rectioneni

{i;Ioria.

T

KvetOTtiTct y^ Xp<5"« Bo^ctv avT(iiS'iSa»iiv
i1ff'lKTY\T0V

eum

fccit »

de eius post rcsurErgo verba « (lominum dicunlur pro « dominatum et
ipsi attribuit: »
filius

QV^' OTl So^aV

iAa^iV

6

1>|0{ ,

Christi

gloriam

non quod

aAA'
1^'iav

c/niivoii

Sia t

-oir^oeipnftivlu^
,

oIkovo-

adquisilam gloriam

acccpcrit, sed lu-

«TW5 Sj!^.Aiy6/^joi
,

oti ovto) 7n<^iviiv
>£;

dacissecundum pracdiclam dispensationem
ita

sli

avTOv oipiiMTi
OTi

bx; XpiS"6i)

icv^icf)

Trpoa-

loquilur, quia sic crcdere ac domini

ei

deberent,
adseclae.

loVTii-

^ap oOx

ttvSpw^TO? ;ca-&'
"^

«paj
Ih-

ut Christi

iam

facti

yi-^UVnftiVOi Xl^^K,
crow^
(5

T

A0')'8 ivcoaici)^
i^^zug^

Quod enim non homo more
qui pro nobis sanguinem

nostro geni-

va(^a)ptt(05, o to (Jiov
,

t]ju^

tus, sine Ve.rbi unione, lesus nazarenus sit,

alfta (^K^c^il^ KaTadi^d/u^og

a>tȣ aa^^ooq

suum fundere non
magistris

Act.

XX.

S6.

T ax05"oA« riat/Aa toT^ Edifffiw»' 5(5aaxa'^ TTpOCJiAOIS T8T0 (pavepa)? X.aO»5"WKT05" 'XJTi fag , {pncri , iavTolg KJ vraVTi tu ttoijm.yict),

recusavit, aiidi manifcsle apostolum Pau-

lum coram Ephcsiorum
adfirmantem
:

palam

«
,

attendite, inquit, vobis et
in

c*

w

6jU.a5

to Trviv^a to a^j-iov "^BfTO

universo gregi

quo vos

Spiritus sanctus

'fhoKOTrai

, 5roijU,tt<yc-iy

r

cjcK.AMTittv

t 9f8,

posuit episcopos regere ecclesiam Dei.
acquisivit sanguine suo. » Au(iin
nifeste

«V 'SfeZt^TODKTttTO Oia

aKovag

\7iov i^avipcog

T atf^aTOi T 10(«* „ vtto t a^ros-oAoo t
;

quam Deum ma,

ab apostolo crucifixum praedicari?

Wavpct)^'ivov KnpvTTO/j^oy
tpHffiy

TrOiftaiyy.v fd^

Regere enim mandat ecclesiam Dei
acquisivit sanguine suo.

quam
in na-

r
.7"

C«xAn(T(ttV

T

•dsoD.-iMV <(I^£7rOI«otj t»

Non quod
,

(TttTo
(pi;(j(j'

oia T aiitaTO^ t ioia* ovp^
i&£OT«TO<;
«'artt(Jp(;^5K ,

tura deitatis

sit

passus

,

sed quia carnis pas-

«AA' ot( Ta

siones ad ipsum referuntur

propterea quod
sit

7*

aapKOc, avTOv 7rd^v\ iU avTOv dva(pipi-

non hominis cuiusdam haec
dicitur sanguis ,

caro, sed

Ttti, 5ia
Tit*/,

tO

JM.M

dvQpot>7r[i tivos sivtti Tttt;Ao")/»

ipsius Verbi propria. Si ergo saoguis Dei

aAA avTov t
tt(j«.tt

lOiav aapxtt-

£(

Deum

illum fuisse qui sibi
,

TOivyv •&Jo2

TO ttiptt As^j/ETtti, JmAov

carnem induit, exploratum
23.

est.

as

•&eo5 «v

adpica (L^KiifjS^j^^.

Kj'. Ei Q '6-h^'ivoiiv AiyovTig^ ttov t^

lam

si

dicere

pergant

,

quonam
;

^aiprg

•9'eoTox.05

«

Trap-^ivoq avofta^ai;

scripturae loco Virgo appelletur deipara

aK<iST&)(7ttv o"tt^<i)5T«TO

T

aJ^ysAfc!

T0(5 7rO(,

audiant hoc perspicue nuncianlem pastoribus angelum
est
,

Luc.

II.

U.

jM.«(7JV

ivayUy^l^OfJUiVii

, ;(^

kifoVTOq *

"

0T(

diccntemque
,

:

«

quia nalus

6ts;^Gm v/^(V cnf^s^ov crcoTrp^ 05 «V(v X^iros

vobis hodie Salvator
»

qui est Christus

KvpiOi'

Ot>

Ajfc/ Q 6?

Vttl KVOlOi

,«0*0)
^cl/-

dominus.
vel in

Non

dicit qui eril

Dominus,
,

xiy;»os c^oj^ciiffwv ju.jAA(/,aAA

65 JS"(v

e<05*i5oLi Toivi/v x.t;i<ov (pavfpw^
(i

T

Tf;;^GsvTtt

a^^j/eV^os «!;tt')/")'W/sTtti- fiTtt K^ a>i|ttf(ov

cocmip avToli i^
• ». la.
I"'

t xvpia
*
,

Gstt^ tt a^^i-^o f^o<i

fo'p«(7£T£

, (p«(7(v

/3pf(po5 icmao^aviji^i-

quo Dominus habitalurus sit sed qui est Dominus. En igitur Dominum manifeste eum, qui natus erat, angelus nunciat. Deindc tamtiuam signum spectandi mox Domini ipsis exhibens « invenietis
inquit, infantulum fasciis involutum et in

vov,;£^ x.eiyui^ov c*

cpctTV»!.

nttptt7rA«'ffi<z
,


-

Tft)

rt')/^«A«

>Jj

riJ^OS JCMpi/TTWV

OTf

praescpi positum.

»

Paria angelo Petrus

Act. X. j6.

:^po6

T

'rvcpv«'Aiov i]ariK%iy
i;(0(S

5As^o- *

" T

qucxjue praedicans,
cessil, aiebat: «
lis,

cum

ad Cornclium acmisil
filiis

Xoycv dTrit^nKiv tO(5
T05

'lCTPa«A, ivay-

verbum

Israhe-

y^i^o/j&jijci il^Ywfuj 5ia 'ImctoD

XoiroD* oOAc;-

^

;ct/e/05 TrdvTiov. .,

^ov,
(70t;

ftvT(

'Opa5 tw? ? T tO awTiM.fOv Knpvfi^a dia
:p«(7i
;

1«-

Xpiroi/ a«rs9-aA-3'ai

>(^

J.^i^cvt^s

pacem nuncians per Christum Icsum. Hic est omnium dominus. » Ceriiis quomodo verbum pro salutari praedicalione, per lesum Christum missum fuisse dicit?
,

QUOD

B.

MARIA

SIT DEIPARA.

95
Iwcriic,

Demonstransque
Christus
«

illis,
,

quisnani esse lesus

ctVToiq rti iln
£(p»j ,

X^iro?

"

Ovroq «ViV
*
;

hic est

ait

,

omnium dominus.

»

TravTCOY

Kvpil^'


,

opi.g to /Sps(p@-.

Viden infantulum tum ab angelo lum a Pelro dominum dici? Ergo deipara omnino
est qiiae

Klpm ^

VTTOr a^7jA«

j^vtto t
«

Djf «
t

der^Trriio:

OVKCVV ^lOTDKOg

ct\'ci^(^i(iioKoi)(;

kvq^iov

dominum
«

peperit. Sic ipsam

'^Yr\cntGcL. OvTCOi ctvTnv h} «

t

fJt,oi.Kap'iii

etiam beati Baplistae mater, Spiritu sancto

Bct^TirS
jttSkM
cyiv

[^riTnp V7rb ^vivf^ctTOg liyla Kiva-

permota, appellavit.
et exclamavit

Repleta est enim,

7rpo(ynUpi£)Uiv *
,

"

iTrKyicr^n

fap
, /tj

,

(fn-

luc.
>.

i.

4i.

inquit scriptura, Elisabet Spirilu sancto,
:

*

M

EA/CTa/SsT TfyivfcctTog
(7V

dym

avi-

'

m.

benedicta lu inter mulie-

ficnaiV iV?\0f»fliYn
ynftivoi
ftoi

CV fvYCtl^lVj

iCj
itj

ivXottoQiv
'

res, et benedictus fruclus ventris tui! Et

Ka.P7rog c^ KvAictg qh- *
5
'ivjt.

>'

<!

unde hoc mihi
niat

,

ut mater

Domini mei ve-

TOVTO
;

« ftrirnp

t KvpiH

ftn iA-^yi
, ft)?

ad me? » Quis iam adeo insaniat, ut noHt cum evangehis deiparam appellare

TT^og fti

„ T/5
T

iTn to^jItov f^iftwiv

ftn

SiiAfiS^ jU^

IVCtfySljicaV

QiOTOKOV aTTOKClKilv

sanctam Virginem? Ne ergo simpliciorum
auribus sint molesti
,

T

ay'ictv TTctfi^vov
;

ja«

rowvv t
Kar'

a.KipaicoTi-

dum puerum

et in-

PWK rag aKcag

(^,opvCi'iTio<jctY^7icnSiOY y^ €pifA,n

fanlulum vocitant

,

ne forte paulatim uni-

(^og ovofJia(ovri(, ^"tvct
crctY

oK!\fov Kj ttS.-

versum quoque eius adventum pernegent. Nominatus est enim infantulus ab angelo,
sed simul dominus.
24. Neque hoc loco rursus
rent
,

avTii T 'fTn^nfttctv a^vnacoYTcti' coyofta,-

<^ai

yap
kS'.

(ipK^og vtto

t ayyiXa

,j

«AA'

aftct

Kj KVPi(Q^.

obmurmu;

Mh5'

Ci/

TOVTCp H XiXAlV ^i^vpi,

passionern obiicienles et resurrectioet

/^iTuxjav TO 7ra-S@~. 7rflO,SaAAo^.^O(
iia>
ifion

Kcti

nem,
enim

quod Deus illum

suscitaverit

iam

dva^afJiY
ftiv

,

y^

OTi

diog ctvroY nyeiPiv
clti-o-

in praecedenlibus demonstrata fuit
si
,

yap

k^ c*

roig TrPoXa^ovaiv
o

Attamen Hnt evidentius adhuc discere
dispensationis ratio.
ille

forte ve-

oi^HKTcti Tng olKOYOftiag
il

Xoy@^. UXnv
aKOVcTCOcjav

quis esset

Kat <paYipci)TiPOV ftaY^aviiV /SouAovrai
i<ravPCi)ftivlQ.~>

mundi doctorem, id Corinthiis scribentem « ego enim inquit, accepi a Domino, et vobis tradidi, quoniam dominus lesus in qua nocle tracrucifixus, audiant
: ,

Tig

vTrnpyiv

.^

rov T^ olKOVftiYng Si^a^rKaXa ^ tovto KopivdlOli iTTl^iXXOYTOi' * " i) 5
«•J
.,

TrapiXctSoY d7ro rov
^ftlv, OTi 6 Kvpiog

Kvp'iii

tCj

7"^P 'P""'' V is^aPiOuOKa

'

^'^"^- ^^

-'

debatur
nis

,

accepit paneni » et reliqua. Cer-

InGiig rvi vvktI h yrap,,.,

eum

qui pro nobis passus est, domi-

fJ.^OTO
piiq

,

iXa^iv aprov

k^

ra

i^Hi' dito-

num palam
«

praedicalum? Quod

si

verba

T

vzs-ip

nju^
6^:.

'sra-^ovTct^ Kvpiov tpa:,

Deus ipsum e

niortuis suscitavil » ofTen,

vi^cog

KnpvTTOfA^ov

ej

q Kj to *

,

o

^iog
CJjju-

,vci.

ii.

-24.

diculo hominibus sunt
dicta
,

utpote de homine

avrOY nymiv
rtV-SpM57b5,

v5>cjS)y, (T;cav5aA(^^

ipsum adhuc audiant apostolum hanc quoque suspicionem perimentem. Secun-

iog

Tripi

avSpWTTK XiyufApov
)U

avrov TraXiv t a7ro<^oXH
Tcoaav d.vaipovYT(^
ftiKcog
riuJ

ravrltv aKHi-

dum enim
minus

dispensationis rationem haec in

v7rovoiav oikoyoi'i-

sanclis dicla sunt scripturis.
esset
,

Nam quod do,

yap

rct

roiavrct c* Ta(5 ayiaig

is

qui in carne passus est et
isti

pnrai ^a(paig'
Kj

on

yb Kvpiog nv
.,

t« oa^Ki
cog

resurrexit, el non, ut

aiunt

homo

ha-

Traax^^v Ka) dviTa/u&{j©~'

Kai ovy^

bens Verbum inhabitans, audiant Paulum

auToi tpaGiv av-dpcoTrog

c*oijc«(Tiv iX^^v

th

Romanis bentem
:

ita
«

de Abrahamo confidenter

scri-

Ao')«, dKov'irco(Tav rov nat;Aow 'P&),wa(Oi?
OVTCO
'•
7ra}>on(7'iot,

non eius causa tanlummodo
in

scri-

^^cnpovrog
Si'

TTi^}

t

'A€^ac-ft'
'''•

pta sunt haec, sed etiam propter nos, qui-

* ovK i-^acpn
di'
rif/,ig,

avTOY ftovov *, «AAa
ftiXX{ XoyiC^iSnoj roig

'fTv.'"^"

bus reputabuntur credcntibus

eum

,

qui

Kai

olg

lesum dominum nostrum

e

mortuis susci-

7n(yTivov(Jiv sV/

(^

lyit^aYra 'ln<Jovv rov

9(5

S.

CYRILLI ALEXA>DRINI

iyapoiJ^jov
^YIKiTt

.,

>ivpiOv

"uspoQtfyopdjoijS^joy
ivri

\

GHcnSaAi^ov

Toli oix.ovouiKciii

Audisli eum qui suscitatus fuit, dominum appellalum? Xe erjio quae secundum dispensalioncm sunt dicta scandalo
tavit. »
,

tibi

sint.

Ki'. Kcil

TOVTO 3 TOli
VTrapxi

ilpnf^iVOii TT^OCJ-j^^Vct fxri

25. Sed et aliud praedictis necessario

dilvctL dva.ficctiov

Tti inro-

adiiciendum est, ne quis suspicetur, ipsum
gratiose
fuisse
,

Aci/Sn

yaptTt

>cal ai/TOV, x.a.-d^aTnp r]fA,ai,

sicut nobis usuvenit
el

,

et

Deum
filium.

diov
Yififn

iu x.vptov Xj
fA.iv

vtov Tr^oaayopdOo/J^jov
icaXovfA.i(ia

appellatum

dominum atque

^a^

il >9

Qiol , aXKa

TtaKtv a.x.ovotJ^ v^ -^ aa^iVitat,
iN. i.xxxi. c.

i]/^ to
,

fA.i'^ov

*

*"

iy 01 lao
75

il7ra,(pvi:j] .^{jio] i<pi
ivi^iijoi

Kj

V. 7.

vioi v-,|,iV«*

aAA'

iTTafi- *

""

vfycdg

Q
ci)i

«5 av^dpctiTrot aTTO^&viia-K.iTi'

., y^

6/iAov

Nos quippe etiamsi ciii appellemur, niliilo tamen minus infirmilalis simul nostrae modulum sentimus. « Ego enim dixi, inquit psalmista, dii estis et Altissimi filii. » Sed protinus addit: « vos autem ut homines

T
'j

-TrPOCFnfopiav

Ky X^^'^

sff;tH;ca./-'iy;'

aC-

mortem
sic

palimini.

»

Cerle constat liac nos

TOi

ovx'
iCj

OVTCi)i,

aAAa
rtAAv.^;

/uip 7*

&(07rpi7Tsg
fap

appellatione nonnisi per gratiam frui.
ipse, sed

Non

do^m,
ovy^
Roni. IX.
h.

T TT^oanfoptav

S/^«'

KaMlTai

cum
gerit.

digna Deo gloria, no-

aTrKuic, •9£oe,
iii

Qioc, iTri TravTCov,

men quoque
Deus
,

Vocalur non simpliciter
,

y^

jvAo^ «T05

CS^

atSivai' * KaXitTai
,

q

sed super omnia Deus

et

benedi,

TraKtv J^ Kvptog ovk ovofxaTt f^ovov
«jitf7?,

"coajjip

ctAAa
,

Kvpt^
6

T^

dc^ni,

'•u

Kvpi@~>

Act. X. 36.

'^avTCov
yti'^05

o)i

ns^©~' iJ^iBa^iv * KiyoTOUTO Kaf^aTrip *
T(X>

dominus non nomine tenus, ut nos, sed gloriae dominus dominusque omnium ut Petrus doctus in saecula. Vocatur item
, ,

Q «^ L^io?, ot;^?

nfjcili

cuit.

Dicitur etiam filins; at ne hoc quiut nos simpliciter, sed unicus filius,

ctTrKcoi vtoi;,

dKKa

vtog jW.6v@^, Kj aKn-di'luiavvnc,Ci/

dcm
« et

I.

loh. V. 16.

yof

KaT ovaiav , «5 ^naiv
Cii

"

JJ^

el subslantialiter verus, ut ait lohannes:

i(JfA,iY

TUI dKVI^QlVU) QiCO, Kj

VtS)

sumus

in

vero Deo,
est
,

el

in filio eius.

avTov- (^f sVfK

rtAn-S^ivo? •^«05, y^ (^con

Hic verus Deus
nifestius

et vita aeterna. »

Ma-

aicovt^.

7,

<i>aYi^coTfpov q
rt5T0
«r/J

toutov

ci^ro-

S"oA@». nat/A@-.
ooc,

TroKKcov ^iopi(^H

autem hunc apostolus Paulus a multis discernit, utpole solum et vere filium. Ait enim sic:
«

fioYov

yi^

yfy

dKn^^aav vtov Kiyn yap
iiTri?

nam
dii

etsi

sunt qui

i.cor. V111.6.

ovrcoi- *
itTi

"

Jtj

>B
:

ilah KifofjBpot 620;,
i'w] 7^

dicuntur dii, sive in caelo, sive super ter-

Cv

OVpaVOl

ilTi
k^

>«$
rtAA

,

OJauTip

ram,
gas

siculi

revera sunl
;

multi, et mulli

iiatY
uterqup.
'

Qioi TroKKoi

Kvptot ttoKKci KiyoV0)/5
'•'
/

qui dicuntur domini
:

»

subdit ut inlelli-

/U-YJOI


t

TraKtV IVa
\
,5,
7-

niJAY
V

itc,
/

«

nobis lamen unus Deus pater ex
,

quo

V. G.

n

\

•C7£05

^aTMg

\

c/^

01/

Ta Travra,
ov
Tci

Kj

m
j

kvo^ag

omnia

et

unus dominus lesus Christus per
» Cernis,

pioq
cog

IwffSs

X^iTog

Si

TraVTa-

,,

quem omnia.
sed unus

quod non cum om-

ov /up

TrccVTCOY

uvrog

Kvptoc, «

Qiog ovo-

nibus ipse dominus vel Deus nominalur,

jU.a^fTai,

aKKa
cJ^

tA.cvo(;

tZ) Tra^i

TULdo^a:,

cum

patre glorificatur.

tamquam

rirai,
K<r

cog
.

avTov

j-J}

(^vatv V7rapyjf)v
K,

ex ipso naturaliter exislens?
26. Superest
,

KatpOi Q AOITTOV,

T iTi^aV T
SiiKVvaaV
*

ut aliud aposloli lestimo,

dTTOToKa /.^Tvpiav ih
^iov abpst ai) unoecouicibus. ' cod. uterque

fjciaov 'S^^a.fayi^iv

jQiroY T dKn%itvoY Qiov *
a,vQoQ)7r0V ilvai

vlov

nium in medium proferamus quod hunc > erum Deum filium oslendit esse hominem,

T OX

T^ KaKKl7ra.pQiYii Ti-y"•'

quem
habel
sit
:

egregia peperit Virgo. Ita vero se
«

Gnl. IV.

1.

diVTa'
viov

iX^tl

* Q OVTCOi'

OTi Q

nK^iV TO
o

cum

venil pleniludo temporis, mi»

7rKnpcofJt.a

t ^ova,

d^aTrii^iiKiv
cyy.

-dioi

t

Deus filium suum faclum e\ muliere.
dicerc pudcat
fit,
;

avTH '^ofjBfOV

yvvatKOi- y

fu.nBitg
"j/a^

Neminem porro hoc
enimhinc
iniuria

nulla

Q TOVTO Kiyiiv ipv&pt(XTQ>' ot;5c/A;aK

Verbo

benignilas vero

QUOn

B.

.MAniA SIT DEIPAEA,

97
\ofcf) tpjp?/
,

polius patescit, ct gloria infinita alqiie

im-

vQpiv TOUTO TU)
Q fjbuXXov
.,

(piXcivipct)?T'ia.v

mensurabilis.

Nam quod
,

nihil

inde Vcrsit

lu

S6^a,v Bia tovto aTTnpoY y^

bum

delrimenti capiat

quum

intangi-

diJLeZYiTOv. ''Oti

-^ ovSiv

dfi

TovTH

6

Aafog
:'^

bile suaple natura, impassibile, el incir-

ifSXaTTTiTO

,

a^^ctv^Oi

xjira^^^^jjov

r

Q^ioiv

cumscriptum, sed
mincs bonitale id
Pauiuin
inquil
,

ineflabili
cfToceiit
«
,

sua erga lioaudi rursiis
doco7r'tq, 70 Apa^j/jU.a ^invi/crsc
,

aKai TrdXtv
"

lioc

docenlem.

lesus Chrislus,
saecula. »
eius dicit

avrZ T UaiiXa tsto
ffSj Xp^rci?, cpJiCTiV,

StSuC^KOVTOi'

'"

In-

'

Hcbr. xiil.

s.

hcri et hodie,

Cuni

dicit « iieri »
«

idem et in sempiternam

X^k
,,,

^j (Jri[A,?pov^ 6 ctv-

T05

ySj

sh

C^ alcbvaiavTOu
0~i
O/
Oll-A

to y) x^ig Mfu)v

,

gloriam.
significat.

Ilodie » vero praesens

tempus
est,

r

Trpoci..a)viov

(jnu,a.ivei

Sc^tv
CTl
iCj

to

q

Et

ijuia

nuniquam mulalus
«

an^ipov^
TIX.OV
'iuilViV
rLj

ciiK^coTOi icciips TroifiTai

(jy\i^av-

idemcjue mansit etiam caro faclus, eritque
in aetei

i^dTTin

,

«AA'

avi oi

num Quae quum

,

addidit
ita sinl,

idem

et in saecula. »

-i-i^

Gd^Ki '^VC/J&pOi,

Wc-i
iig
,

ilg

gnitate caritatem
slravil,

magna oppido benierga nos suam demon-

C§u-

almai,

iTinya'-p^ o ctvTOi k^

G^
iva

alo^Vai' OTi T0'iVUV TClVTa HTOOC, f^SJ
Opa)7r/a [A.iydM}

cpiAaiKo>jiOi':-

seque communica^it naturae nos-

t di HfAa5 aydTrluj
vtto

trae, ut

eam

relevaret, atque a diaboH ser-

^aTO,

-lij

>ii:iOiVCi)tt])CiV TVI V\fA-iTi^Ct.(^V(Sii,

vitule subduceret.

Neminem

ergo pudeat,
et

d)a<rY]a'A

avTVW

,

y^

•t^

'r

S idCoKov ciTraATrai-

cum puerum
est.

dici audit et

infantulum,
illo

Aa|vi SoAsicte [it\diii OVY
^iov aKcliav
,

al(J)(_vv'i(j(ico

quicquid aliud humanitus de

scriptum

y^ (Bpc^poi, k} oo^a dv^pcoTriyct)-

Cuucta cnim haud
;

sui

sed noslri causa

Tipov TTioi avTi: yi^^aTTTcti- UTrifiiiViv "ya^

sustinuit

quod humanam naturam decet,

TrdvraliSl ixvrov

,dA\d

Si' t^ucig

,7rcLVTa-

ubique conservans, ne forte phanlasiae instar divina dispensatio existimaretur.

;;t«TO Tr/iTTOv (^v\dTTCt)VTi) dvuoo)7ri'ia.:pu'jii,
"iva
fyi.y\

(^avTaa'ia
.

Ji

ohiovof.tia vOfti'CY\Tai.

27.

Igitur

quum

audieris susceptum

v.^.

Ovicouv «.av daovcryiq OTi "©^at6

eum

a beato losepho in

Aegyptum

fngisse

XaixQdvii avTOY
(t>iuyii
il<;

ff.ajcdpi©-'
,

lccj)]^

,

y^

ne quaeso ignominiam

id esse putes, sed

k'lyu7rTov

f^n dcjy^iiYlw

aJro

vo-

potius cogila dispeusationem. Iloc enim

non

|t*(^£,T
IJi.0VOV

\ olaovoftiav
TTipl

cjjvoh- )U

ya^

ov tots
,

tunc tantummodo de eo scriptum est, sed

TOVTO
ili
yJj

avTOu yi^^aTTTat

dhKcc

etiam

cum

trigesimo aetatis anno praedi,

X^

OTi

T

A' CviaUTOV iK^ODV Yip^aTO KY\,

care coepit et docere

ac miraculorum vir-

puTTiiV

^iddcj^iiiv
,

(^

tutcs patrare, ilerum haec

de eo scripta
Gali-

T5As( T Suvaf^iv

TrdXiV roiauTa Tripi
"

T -daufiaricav eVfaJrS
•'

comperimus.

«

Audiens enim, inquit, lo,

yi^ajj.l^iva

iup'iax.o/fjd^ij'

aKOucjai yda
,

,

• .Matth. iv. 12.

hannem
laeam.
est.
»

fuisse Iraditum

secessit

iii

(pwffiV, OT. '"iOddvvy\c, TrapiBo^ti

avJ^^CsJonaev
i<riY

Et alia huiusmodi deprehendere

ilq

T FaAiAa/av

,,

'lU

iTipa q TOiavTa

Yerum haec haud metu, neque
fecit,

tunc

iVPilv «AA' OV $6^Ci) tStO i7rOi{ OUQi

T'jTi

neque postea

sed quia tempus ido-

ovSi vvv
V0)v

,

rtAAa r ^T-pSTrovra xaipov dva[j.i£, TrdYrct 'fhrS^iaai
lu iTt]

ncum

expectabat salutari passioni. Oporfe-

T

atOTYioia ^rddni- iBtj y) TrpTarOV ifa.-

bat enim piimo inclarescere pracdicalio-

Aaa^ai

to }cy\pvy[^a,
y^

nem, et omnia quae decre^erat fieri; ac tum demum ad salutarem passiouem venirc; quod et reapse accidit. Quod autem non consternatione animi aut pavore ita
se gesseril, constat ex his
tradi se noluil
:

oaa ifSouKiTO,
Trd-doi iA-dilv
(pofio)
yJ,

Tcn
5m
iu

to (jcoTtiejov

yiyoviv. ''On q ov

Sc-iAiix.

TiSTO iyiviro.

J«Aov

acp' cdv

7rs7roi>\Kiy 'on o)3b(;t5o-&«vai
)tj
-^i:

ouk i^ovXiTO'

quae

fecit,

cum
prae-

T

W^cticov auTOv TOTi KaraK^ny-viaai

nam

ludaeis dare
,

eum

•3-?!«o-avT&)V
|W5ff8

*

'''

aurOi,

(pnffiv,
,,

daX-^cov Sia
7r ici-

luc. iy. 30.

cipilcm lunc volcntibus

«

ipse inquit evan,

ai^TWV i7rOPiViTO-

Kj

ttAAOTf Q
13

98
'

S.

CYRILLI ALEXANDniNI
,

loh. VII. 30.

OTtti

a.VTOV CiAOYTCOY *

"
.,,

oCSsi^

,

^«(JlV

iTTi-

gelisla, transiens per

(Bcl.\iY

sV aVTOV
« onpa,

TCti yjlpcti, CiTt OVTTUI

IA«-

Alio item lempore

quum

medium illorum ibat. vellenl eum cimaSed
»

Xxt^iY

aCrou'

jrAny rtAAa
ax;

>£j

^^^C^'-

pere,

«

nemo,

inquit, iniecit in illum

PCOTOi iivxt ^uva/i^joc,

Sioi
,

.

Trahiv Sia

nus

,

quia iiondum venerat hora eius.
sit

TO dvtiPWTriYOY

U7ru.vi')'^0)^<{

lYcapctiVttTUi y^'
il

quiim alioqui

invictusDeus, attamenhu-

dAri-&naY '^^oju^oq h.Y^^u07roc,T/?, Sia
t'i

q Aiyoi
V.Y
.

manitalis suae causa cedebat, ut vere factus

f^YI

xj

TOTi OTi TTai^lOV

Sl'

homo

videretur.

Quod

si

quis dical

,

cur

iaVTOv T 'fhjBaXnv c.^jkAmvsv, aAA

ayu)g
tCj

^sA«

;w^MjM.aT/(^oxT(^; f^av&aYiTCi)
yiY

.

aAA iva pn 7^ 013COYoi^'iai TOdouTOY JD^jtAt^aM r \6yov Sicc T MAocfttv, ^ict TO'>TO 5*' dyyiXH to 7r?a')'TCTi avTOv
TO 'ipyov

non tum quoque cum infantulus erat, insidias per se ipse declinavit sed admonente angelo? sciat, tum quoque operam eius in,

tervenisse

;

sed ne ea res dispensationis ra,

tionem pessum daret
ctu, idcirco per

habito aetatis respe-

^tt 7r£y0/)1>4iK.
x.y)' .

'Oti q Ta ^piTrovra nco^^v
"'^?'''
'''V

fSa-

angelum rem gessisse. 28. Quod autem humani officii causa

a6ju^(U^, ixavTa olKovouiicwi sVo/^, «ai
tjiwi^x^^p^

cuncta ad dispensalionis
ret
,

normam
tibi

dirige-

^^XKtyjiV

Ta

ai>T>j rt;io-

carnemque pateretur proprietates suas
rursus ipse-

ha^a.,
"Matth.
III. li.

Trf^.yiPO^popYiatj (j-

TraAiv avTCi' cti
'•'•

^

demonstrare, persuadebit

fJcaKaPiOi V>a7rri^nq avru) 'iXi'^*
.^^''CtV

iyw
7r/i-

met Christus.
ei

Nam quum
sine niodo
;

beatus Baptista
te baplizari;

' V.

15.

'iX^ ^'^O (^S

|(3a:7Ti(7SilVttl

*,

d7TiX.^'l-y:}

diceret

:

ego opus habeo a
ei
:

vaTO

Trpog

avTOv

a(pi<;

apTi, ot^TW

respondit

sic

enim oportet

7rov eV'v 7r/\iiPO)(7ai 7ra.oaY SiicaiocrvYltv

omnem
et

iusliliam impleri. Videsne,
et

quod

opas OTi

K^

To /SaMTTi C7 jM-tt, j^ •zravTa Ta
;

baptismum

cuncta huiusmodi ofBcia

5TP€^0VTtt oIkOVO/U^ KaTldi^^iTO

OTav TOI-

prudenli dispensatione receperit? Quoties
et puerum et infanlulum, et quicquid humano more de eo scriptum est, audis, ut iam diximus numquam eum absque divinilale fuisse arbitrare. Nam et cum homo

VUY rtxotxTJi; ^ttiJjov

ySj

(Bpi<pog Hj

oda
,

d\-

ergo

&p«;riva)T5pov

Tripi
,

aurov yi^a^rTai

Ka-

•&WS OT|Oo?;tfHTai

f^nSi-uroTi S^i/C^ "^

dio•)t:

,

TJiT©-' ttt^TOV OVTa U7ro\dfji,^avi' Xj

K^

avSpa)3-o? Xiyofjdfjoi.,

SnKvvTai

6=05 tixtip-

dicitur,

Deus

esse

demonstratur , ut saepe
fuil.

^wv,

o)?

TroWaKiq aTrooiSnKTai.
toDto Tolg

'E-^ifcap'/j

a nobis

comprobatum
loquens
:

Accedet hacteBaptisla sic
venit vir, qui
;

Tupriaei k •^gos

i]py\pi.iVOi<i

6

nus

diclis testis beatus
illo
«
,

quoque

jM.ttxapi(^ Btt:TTir"5 ovru) Xiycov Trioi av•

de

posl

me

loh.

I.

27.

TOV- *
<7-3'£V

••'

O^TltTai pt,H

'ipyjTai rtVMP
ori Trpcorog

,

6? S|M.7i-M-

f*,ii

y'iyoviv

.

jtt»

«v

Kctyct)

ovK

riB-iv
.,

avTov

,,

7r?oi

ovv avSpa Tv-ym
(pnalv

avrOv
jtj

7rpi).T0V

iavrov

avrov ilvai;
avroi
7rpco-

fjcyiv

K^ T

olKoyoj^/iag p^ovoY

quia prior me erat el eum nesciebain. » Quomodo ergo virum eum dicens, priorem se dicit? si quidem dispensationis tempore ipse prior beatus Baptista natus comperitur. Nam quum
ante nie factus est

ego

T@o

fcaKapi©-^ BttTTTi^M? yi-^vnf/.ivoi
"y)

bealae deiparae Mariae immaculatum con-

ivpiGKiTar OTi
iKTOY «Af^^

Tal^PinX

rri

S-oroKa

ceplum Gabrihel nunciabat sexto iam men,

Mtto/a T a^/OttVTov
fl5«

(7t;AAw.\Liy,£t;Mr}'VjA»^£T0
jl*MVtt

se

geri

ab Elisabeta Baplislam

in

ulero
vi-

T

'EAl(T(i^5T 'iX^^
TTCOq

aiebat.

Quomodo
,

ergo postquam

eum

Liic.

I.

36.

(JUjjnXYHpvlaV

T Ba^TTirnV *
(pnc^iY

OVV ttvJutt

rum
nisi

dixerat

priorem se

fuisse adfirmabat.

As^wv,
il f^ciiri

TrpcoTOY

avrov iavrov oyTct,

Deum

manifeste

humanatum

ipsumsci-

QiOY

(paviouig ci/av^pu)7rncravTa av'•^

visset? Post
(jui

me enim,
si

inquit, venit vir,

TOY

nTri^aro

OTr^itjco fjcn

ydp

,

JMfJiV, sp^

p^ETtti rtvnp, oe 'ifjt,7rP0cr-diY fJCH

yiyoviY

ori

anle me factus Quomodo autem,

est, quia prior

me

eral.

quideni anlea prior

TT^coTOi

fA.il

riv

jj,

7rcbg

'^

si

^rpcoTog

fiv if*,-

crat, posterior factus est? manifestalione

QlOn
vidclicet alque

D.

JIAKI A SIT

DEIPAUA.

99

apud populum

notitia.

Nam

Trpoty^iv-, vfyTipoy iyiviTO; tyi <pciv(PCt)Tit
Kj Tri
i^oCl

prius

quam

ad [^iaedicandum accedercl

yvcoaH

tjj

Trpog

t Aaof
^

Trpiy [liv

yap
HJ'

non admodum mullis nolus cral. Raptista vero iam tum et praedicabat, et anle eum baptizabat. Deinceps vero cum eliam Do-

TO Ky.PVTTHV TTUpiX^Si^

OV (Tcpo^pa

TO;s -TTOhKolq yvwpif/^og' 6 3 Ba^TTirMs viSn
jCj

6%y\pvTTiv
T^

^

i^

ifiaTTTi^ev Trpo ctvTov- ots
^

minus coepit praedicare,
re, ante, id est mag;is

et

miracula edeBaptista, pri-

j AOITTOV

6 KVPlOg Yl^^aTO KtipVTTc-iV

y^

quam

TCC QcCVf^CtTCt 'fhT^flV, iffuipOUblV

TOVTiTiV
icps^iv y^

matum

rettilit.

Et qnod vocabuli «ante»
audi quid lohanni dixerint
:

[^S.AAov
CiTl

T BaTTTij-oy tu Tr^aTUct
i^^tV
01
riv

hic sensus sit,

TOVTO

TO

'i[A,7rpOa6iV

,

CDCHi Tl TTqOq

proprii discipuH
erat in lordane
sti
,

magister

,

ille

qui tecum

,

cui tu testimonium dedi-

(^ 'lcouvvnv " palBQ, og
av

ctVTOv ftctSnTci.i
jU^
,

iXiyov

*

aov
loi

Iv tS>

'lopJayii,

«

ecce nunc

is

baptizat

,

et

ad

cum

cuncli

[x,i[ji,ctpTvpn><.cti

cwr

(iscus-TK^n, kj
,,

veniunt. Viden qua ralione et virum, et

TravTSq fp^oVTai zBgos ai;To'v
Vj avSpct^
-^ TrpodTOV

Qicopiig •^ag

priorem ipsum praedicaverit?
20. Postremo
la,
si

ccvtov dy.ripv^iv:

vetere gravati crapu-

a-d

,

E(

Tvj

'izpoXct^ovan Jcs;cap«psvo(
Ty\

adhuc
.

veritati crcdere hi

erroncs

diffe-

jM-s^&M, 5T/ TU

vvv av ci^aKKovT cii.

rtAnSf/a

runt

age iam iihid quoque testiinonium
,

•7riiQiSnt\ ol Tri^uiXxvnf^ivoi^ (pipi ickiCiivyiv

proferamus in medium

cui contradicere

ctvToli
"Srpo?

T
riV

[A,a.^Tvpict,v

ih i^iaov dyaycou^
aVTOi
Jt^

,

ne
et

ipsi

quidem paria

his senlientes ludaei,

aVTiiTTilv OVTi

01

TCl

aVTCl

simplicem hominem iudicantes, diutius

avToli

uTTc-tAyK^OTig

;«5a7oi,

v0[/-'i^0VT;g

Quod vero Iioc est? Ipse aliquando Pharisaeos Dominus interrogavit
potuerunt.
dicens
:

avQpccTTOV iivai J,jAoy,

oi;;c5ti

«Jfv>i'0«(7av

TTola Q

a'vTy]

i^iv^ avTog ttoti

gw
"
ti

<^apt-

«

quid vobis videtur de Chrislo ?
filius est?

aaing

x.vpiog «p&jtiktsv
;

Aafwv

*"

v(mv

cuiusnam
Davidis:

Respondentihus

illis,

ait illis:

cur ergo David Spiritu

instinclus vocat

eum dominum, diccns: disede a dextris xit dominus domino meo meis, donec ponam inimicos tuos scabelluni pedum luorum? Si ergo David vocat eum dominum, quomodo filius eius est?» Nonne apcrte vides quod dominum semet Da^idis demonstravil? Quomodo ergo qui
,
,

T Xp(5"oD T(Vos Viog sr*, 7^ t 3 rt5T0Kfl(vajU.«vft)v , T l\a^id- 'i(^y\ Tt^og auTOvg- * " TTcig ovv Aa^(5 iv wVivf.caTi x,aKil
ooy.ii TTipi

V. dS.

at^TOV iCvpiOV
>cvp'icf)

,

KiyCilV * ilTTiV
[j.ki
,,

XVPiOg TO)
'ncg

V. 11.

pa

,

;ca9a c^c Si^uav

av -9«

C^
il

i^^-dpovg

aa VTTOTrL^iOV T

TTO^cav (7«,

«V

AccQS KaXii avTOV avpiov *
i<r'iv;
,^,

yrZg vlog

avTOv

'Opag

cpavipoog vrcog ycvpiov
;

T Aap(0 £af TOv

aTTiOit^iv

'zscog

cvv o ok.

de semine Davidis
poterat,

erat , huius

dominus esse
nisi

et patris in

throno consessor,

mipuaTOg Aa/3(5, vaTO, h} t 'ssa^^og
•)^)

Kvpiog avTOV uvai vi^v-

alivQpov(Q~>,

£(

jw.n

'qti

quia Deus erat

humana natura circumdatus? Fihum enim Davidis acdominum, eum quem virgo pepcrit, se ipsum videlicct,
demonslravit. Et
testimonio
,

^iog rv Tci rtv&pfti^iva

f^^^aKcju^Jog: vtov

Aa/3i5

yjj

y.vpiOV, t cy. '^
,

'aap^ivs t£^-

diVTa, TOVTi^iV iaVTOV
-.ixelvoi

dzB-'iSii^iV rtAA'

illi
,

quideni hoc audilo
et

y.iv y^

TavTHV r [^ciPTvptav
^yJj

dicov-

abierunt

contradicendo ab«

aavTig dveZaTrnaav

t

dvTtXiyc-tv iTrav-

stiterunt, ut narrat evangehsta.

Nemo

aavTO,

u)g o

ivafy^i^ry^g

i^opif *

"

ovSeig

enim, inquit, poterat ei respondere verbum, neque ausus fuit quisquam ex illa
hora

ydp,
xiyov

<r«<7(V,
,

«3i;vaT0 dixToy.piQyivai avTZ>
-p 'co^ag

ovSi iToXftyiaiv aTr' OKHVng

eum amphus
quamquam

interrogare.

»

iTrepcoTiiaai
a'.

avTOv ovniTi.

,.,

30. Utinam vero et hi adversarii nostri
,

rJvoiTO Se y^ TOVTOug,

x.ctv

o-vls

sero

,

omissa vesania sua

^OTi

'^ rtvoias rt/ro5"avTa5
><.y\pvyvc'j.'

'fh-yvcovai Tng
cPii

rectae religionis doctrinam agnoscant?

Nos

ivae^itag to

)^[tiig

ravTVig

100
iX^j^-i^ct 7^ zr.V.=w;

S.

CYRILLI ALEX. QLOI)

n.

.MARIA SIT DEIPARA.

3.CI

TTxvTOi, ayctTT,^,

Tor
TYi

Ta.vrnv r^ iv $^Yo\a. i(,a.TiXcaf^j

k^

adhaereamus constanler, ocarissimi. Ilanc et mente retineamus, el
lingua palam con(idenlerque praedicemus,
niiiil

certe fuld liuic

yXccTTri (payipMg «^ /«'^^appjKJiaf k»,

puTTca^
7rpo%iA,cc(i

-urdvTct Sia.

Ta.VTm C-srofx.miv

luiius causa

alacriler perpeti recuest

(bexo^yjoi- avTn f^h yct^ tt^o-j

santcs.

Hacc enim

proplielarum prae-

C»iTWi/

eViVJp2ppwffi5,aTOcroAa)v
7-'

K^lipvy-

/^a,

jc}

T ovpaym

^a.GiKi\a.(; Trpo^iyoi,

apostolorum praedicalio, et re^jni caelorumdonatrix, haecacternae vitaedux,
diclio,

at^TH '^ a.imjii

(mg

odiiyog,

avTn r

Tra-

haec patrum dite patrimonium, haec verus noster thesaurus, cuius causa

TTAovToi, cLVTmJ^ yjj^ o aXYiQiivoe ^mavpoi, CTrip ov -zsavTa ^coXilv y.j
6

Ti^^m

omnia

vendere ac proiicere aequum
quis thesauro spoliare
ut Christi

-zs^o-ar^ ^'iKaiov
Gu>S\(7ai

tovtov

ii

rn r/^!

ayro-

Hoc si nos voluerit, eum
est.
,

^ikmoi^^

a'370C7p(pi,(Ac--aa
i^jU-jTs^a?

W5 ^j-

adversarium aversemur

UT0^6.Xov,y^ Tnq

o-WTHoia^

9-

trae

salutis

et nosinimicum: praecipienli obe:

^pov,7riMf^oi
cai,
1.

Tu>

<t^yyi?.\0YTi
j)

aTrr.-

dientes apostolo

«

licet

nos vel angelus
,

8.

5-0A6) *

<-

K.av

MjM,f"/5

ayy^oi; i^ ot^^aroD

de caelo vobis evangelizaverit

praeter

ivayyiKlamai
ps-&a
Cix'iY,

vf^lv, Trap'

ivny-yiMa^-

quam quod
thema
sit.

evangelizavimus vobis, ana-

civd^if^a 'Vo).


C H
,

»

S
Erroiem
dicimus
scii

L

I

N.
quos Tulgo Nestorianos

,

quo B. Mariae negatnr dciparae

titulus

mordicus adlmc

retiiicnt miscri Clialdaei

,

quamquain ipsi iNestorianorum nomen sibi iinponi aegre feriint , qiiia putant Nestorium potius ab orientalibus ; Chaldaeis doctrinam suam sumpsisse. Certe Ebediesus ehaldaeus , saeculo XIV. sobensis inetropolita , in suo de veopere tract.
III.

ritnte christianae religionis syriaco

cap. IV, controversiam hanc liicide exjionit

,

ut legere licet in editione

a nobis curata syr. lat. Script. vet. T. X.

Nam

divisis

ab eo Christianis

iii

tres
)

sectas,

quarum

tertiam dicit esse Nesto,

rianos, ultro fatetur sectas priores duas

(

numerosiores multo atque docfiores

admisisse vocabulum deipara
(

quod a

solis

Neslorianis excluditur. Idem, utpote apprime nestoriano errori addicfus, capifulo VI.
illic

quod nos ut ineptuni
sit

et

invidiosum

omisimus) dogina

lioc frigidis futilibusque

argumentis oppugnat.

1.

Quia

si

Maria

deipara, vidcretur totius Tri-

iiifatis, in qua simpliciter Deus consisfit, mafer. 2. Quia Deus in Christo videretur mortuus, resuscitatus etc. 3. Dcnique quia quum sit Cliristus, tesfe Pefro , filius Dei vivi, videretur deipara iNlaria matcr potius Dei patris, frustraque Cliristi

mater iam quaereretur.
,

— Quis

non videt ignorari prorsus a nestoriano Ebediesu veram de Cbristi incarnatioue theolo-

giam

ef

idiomafuin in codem Chrisfo

communionem
alias

luminibiis integris exposuerunt? Sed

enim

libro polemici sui coufra illos baereticos operis Leontius hierosolymitanus
vet. T. IX.

quam orfliodoxi patres, praecipueque Cvrillus , Iuculentis.simc vo, mulfas Nesforianorum contra hoc dogma cavillationes dissolvit toto sexto quem nos auctorem aeque edidimns Script. ,
,

Porro apud Photium

,

cod. 228. p. 775, Ephraemius patriarcha antiocheniis

vir apprime orthodoxus
,

,

obscr-

vat sanctum
appellasse

Leonem I. rom. pontificcm in doguiaticis ei^istolis primum propria explicifaque dictione •ir/.u; avTai,- Xsf =o-i, Mariam matrem Dei (w; ^viTrig SsoJ eVtiv n ayiu. SioToxo,) ; quam Giaeci thcologico seiisu ideo dicebant

deiparam , ut intelligeremus contra Nestorii blasphemiam , quam semper oppiignabat Cyrillus, rcvera in beatae .Mariae utero, non autem postea , factam esse divini A'erbi hypostaficam cum bumaua natura coniiinctionem. Dictio vero illa Leonis papae extaf in episfola ad Leonem augustum ed. Cacciarii ep. 138, ed. Baller. ep. 163, nbi anafliemali/.afur yeiloriu.i rjui bcalam virginevi Marinm non Dei sed hominis tantummodo credidit genitricem. Ceferum silerc ncqueo <|uod Siiicerus thesaur. eccles. voc. SioToV.o; contra lCphraeniii testimonium negat , primum omnium Leonem nostrum inatrcm Dei appellasse 13. Mariam, quia antiquiores ut ait , pafres id facfitavcriiit. Suicerum vero secutus Pctaviiis negationem hanc copiosius exponit et approbat de incarn. lib. V. cap. 15. .\tqui, si quid ego video uteniue tam Suiccrus quam Petavius a vero accuratoque verborum Ephraemii sensu declinant. Non enim de dogmate quaestio esf , sed de veibis quibus illud Leo papa aufe alios denotaverit. L'fi(pie graeci raulti patres dixerant Ssotoxov, atque in liis passiin Cyrillus
, ,

quem Ephraemius prae manibus habebat, sicuti ne alios (pii<lem anfiquiores quamquam plerumque paulo reccntiores dicunt Ssof/njToga S^oysvvjjToga
, ,

similiter lociitos igiiorabat. Graeci praeterca,
,

fxjjTfoStov. Recfe

omnes. Sed tamen a nclit

mine,

ut adfirmat

Ephraemius, appellafa fuerat B. Maria

liac explicita dictione ^^iTijg

Hiou, ut

a Leone in praedicta
Cacciarius ex
incaut*'

epistola,

quam

in interpretatione graeca legebat Epliraeniiiis, qiia etiam denique liiigua edidit

cam apud nos

cod. vaf. 1131.
Cacciariiis, iini

(Ex quo eo<lem codice feliciter nos Cyrilli illum Leoni intcnfus, inobsenatum dimiserat. ) Itaquc

Troivu

tractafiim de

deipara extulimus, queui
iJ-rir^
>

alia illa vocdliula, etsi

<logmaficum sensum aeque^^onW;o-j
ipse

tinent, tam<'u adiecliva potius suut <piam substanfiva, ct

certe niaferialiter differunt a propriorc dictione
,

Stat igitiir, ut spero, contra<Iicenlibus licet praedictis fhcologis, Leonis nostri gloria
dicavit

quod
iii

uempe

prii""*

"'

'"•

Ephraemius, B. Mariam appellaverit hac cxplicita dictione ftrjTsga 0£ou, sive ut bitur, Dci rjenitricem.

latina origina'! cpistola scri-

TOY AYTOY AFIOY KYPIAAOY
AIAAEIII HPOI NEITOPION (0
OTI 0EOTOKO2 H AFIA nAP0ENO2 KAI OY XPI2TOTOK02
(2).

SANCTi EIUSDEM CYRILLI
QUOD SA^CTA YIRGO DEIPARA
SIT

ET KON CHRISTIPARA.

Nestorius.
rat Christi ex

C, v^um
Maria

divina scriptura nar-virgine

NE2T0PI02.
AiyiiTcti yiwi^aiv

\jTa,vy\ ^iia^a.i^yi

ofif--

^-J^o

Zu^i^e "b!

nati\ italeni

X^ifS

6>:

Maplas

-t^

Trcto'^fClt-

vel

mortem, nusquam apponit vocabulum
Ciiristi

diYH [«] &J.VCtTOV,
YiTcti
ffoD
,

oCSs,y,Oll ri^i^iGct
ii

Dei, scd

aut

Domini aut lesu, quosignifi-

-^iov

^

rtAAa Xoi^ov n Kvpia
TOCVTCL

Im-

niam

tria

haec
,

duarum naturarum
,

'fr^' TCC '^ia,

T

^t^O
,

(^V(7StjOV (7«-

cativa sunl

E\empli causa
ti^

modo unius modo aherius. cum ex Virgine Christi na,

^CDTlKa^
vng- olov ti
VYKTtV
t]U,'iv

TTOTi ^iV

TUVTHi
-r

TTOTS q CtiSt^T-a^-S^Jv»

Aiyco-

'oTa.y

6k
\

yiv* '

itatem nobis innuit apostolus
fiiium
,

ail

:

misit

T XPITOV
/

uyiVVil * 6
t

dTTO^O^Oi,
c

cod. ^.•^vuwv, G3l. IV.
'p.

Dcus
dixit

misit

suum factum ex muliere. Non Deum Ycrbum sed ulitur vo;

Myir
^iiXi

/

i

,/-

r,

dt^aTrii^iiKiv o -aeo?
c/ii fuvce.iicii;'

t iaLvrov
to

\v

^

t\

viov

•)^VJfjSf)OV

ova

ilTrt "j, c-^a^rshvoi^-ct
itj

cabuio

(filii)

quod utramque naluram deest Chrislus.

T ^iov koyov
*,

Aaji*|SavJ» q
,

notat, Dei scilicel et hominis, quandoqui-

TO fAYWvOV Tccg Svo
av&'jCi}7rov
vloY
'f;-^'-

'^v-aiic,

moi ^iOV *

Cod.

Sii,';.

dem

duplex

Nam

cod. 2vS;.

Dei fihum
est
:

SiTrAovg i<rh o Xpir:?'
y\

peperit Yirgo eo sensu

quo dictum
Altissimi

^os

y) &10V iyivvijaiv
uf^ili

^rapGtio?,
ig-s
,

A.a.^CTt
o-l,i^ii
,

autem

dii

estis

et

filii

omncs.

'i^yiciv *

Q

•S'foi

r^ vloi

Quamobrem
hnminiparam
(1)

christiparam, dominiparani,
didicirnus a scriplura dicere.
cinii

TrdvTig-

b6f:'

^piTOTCJior

y.ve,<or6)iov

dv-

3ooo7tot:x,ov ifj.d-do/j^'j cino c^

^c^a,p\(,

Ae-

Conferre praestabit Cyrilluni

Nestorio aeque disputanteni Opp. T. VI. p.

6. seqq. Cyrilli

disputa-

tio

cum

Nestorio, in arabicuin sernioneni conversa, extabat etiam in codice anglicano 272. Thoniae Roensis.

(2) Beatissima virgo ]\Iaria, quae Cliristuni peperit, recto aliquo sensu dici potest c/irisfijHira ; sed quia Kestorius id vocabulum baereticali nieute eNcogitaverat, ut praestautius alterum negaret c/p//;«;y/ , idcirco noster Cyrillus in epistola etiani ad monachos aegyptios T. V. part. 2. p. 8. exeludit prinium prae

secundo, quia proplietarum etiam niatres, seu christorum ut eos interdum appellat scriptura, christiparae possunt appellari, nequaquam vero deiparae, quod est unius beatissimae .Mariae proprium. Id ergo agit in
praesente quoque dialogo Cyrillus. Fuit enim
p. 3.52. clialdaeus Ebediesus:
iiic

putus Nestorianorum error, ut adlirmat
cap.

tract. 3. cap. 4.

nos non Del
lide

secl Cltrlsti potiiis
III.

Profecto etiam
^^ffTOTozov
T)j»

loli.

damascenus de
t-,j'v

orthod. lib.
,

matrem appeltamus. Idemque repetit p. 354. 12. eandeni, quam Cyrillus, tradit doctrinam:
t-^';
,

otiSafxij; ipau£v

ayiav n-agSivov
u';

SiOTi
:

eV

avc!igi'iT5l

Sjotozo?

,

(pwv/j;

o

pia;:dc JNso-Topio; Tau-

Tv/ ,rgoo-r,yopi'av jf/;o'|;aTo

£7rr,e!a^o;^.£v>;»

sauctavi /irginem haiicl clicimus c/iristiparam, cpiia acl

, impurus Nestorius vocabulum ittud contumetiae faciendae rausa Damasceni hunc locum illustrat efiani Allatius de processione Sp. s. cd. rom. gr. p. 178. Pareni ob causam voc.\bulum h=o(fo^o<;, deifer , dici de Cluisto vetat ibidem Damasconus, quauiquam divus Ba-

atjolendum deiparae appellationem

ej-cogitm-it.

silius Chiisti caruein dixerat Sso^po^iov quia lioc itein voeabulo >>stoiius abusus fuerat. lueus toto libro sexlo vocabulum Siofoto; ceu nestorianum iiiseclatur.
;

Immo

et

Leontius

102
yiiy
,

S.

CYRILLI ALEXANURINI

•9-eOTOX.ov Si

ovSct.u,C!)<;

j5iJa^-&M,M,'^

Xiyeiv

T

liyictv

Trap^Qivov.
c*
OTV'i"!./|ttaTi

deiparam numqiiam vero docti fuimus sanclam Viriiinem appellare.
Cyrillus. Isaias clamat in Spirilu di-

KTPlAAOi;. 'HffaVa; ,5oct

As^wi'* iSov
;i^

«

TrctD-^ivoi cv
JtJ

ya.a^l s^fi,
ovo(Ji.ct

cens: ecce virgo concipiet et pariet filiiim
et

,

Ti^iTcn uiov,
Eft|U.a.v««A
«jt/Sfir
-

y.ctMcTHat ro

clu-

vocabunl

nomen

eius

Emmanuhel, quod

rou
f/B

o

^

y^i^ipi^t\v^o/L&{jQv
Ot;V

est

interpretalum nobiscum Deus. Deus erat

•SfCr •df05
//tji

T2;:(^-&£i5,

xav
*

ilaque qui natus est, velis nolis.

•&jA>15 ;cay
Mntlh
II. 13.

QiKVjc,.

NEST. 'O a-yy^Voi

rw

IwaiKp iiTriv

Nest. Angelus losepho dixit
accipc

:

surgens

fbaras
avToi),

7rctpa?\cijBi

ro TrctiSiov Kj t

iJi.v\ripa.

z^ cpsS^s sJs AiTwTrTCi', y^ iVji

oxf/

sws av fiVw (Tor ot;x SiVe q 7ra.paAa.(ii t

puerum et matreni cius, et fuge in Aegyptum, et esto ibi usque dum dicam tibi. Non dixil: accipe Deum et matrem
eius.

diov

it^

T

fAttripct

avTOv.

«pX^^^^Bo? ra/S^MA TT^OS T Trap^&jvoK Kiyif * ^i'ft)|U.a aytov i-rr^^ivKTP. 'AAA' d

CvR.

Attamen archangelus Gabrihel
obumbrabit tibi. te sanclum fi,

Virgini ail: Spiritus sanctus superveniet in
te
,

dirai

iTTi

ai

,

y^

Svva[A.ii

v-]^'i^ii

'fhaKia-

et
et

virtus Allissimi

an aor
vlog
1'hilip. II.

Sio £; ro

"^uvcof^ov

dfc

aov a^iov,

Ideo

quod nascetur ex
vocabitur.
:

v-^i^a xA«-&i)0"STtti.
NE2;T.

lius Altissimi

'O

dwO^oXoiiitptl' * iaVrOY OKi-

Nest. Apostolusait
nivit
,

semet ipsum exina;

vcaai,

[ji,op(p7iv

ScvXa

KaBav

OTrip

sj-j

to

formam
sibi

servi accipiens

id est

,

nos-

wyJiri^ov CiSuad/jSfjog aehf^a ,'ivBa %poix.o-

trum
et

induens corpus, in quo proficie-

Trn

ao<p'ici y^ t]\iic'ia y^ X"P'~' ""'*§« ^-^ '^ dvQpcoTTOii *, w5 xt;e<a;co5 a>-9pw7T(^.

bat sapientia ac aetate et gratia apud

Deum

homines, tamquam

homo

dominicus.

KTP.

Uav
loq

ro '^ofjSpov
7^

oic t^

aa^KOi,

Cyr. Quicquid factum est ex carne
caro est, neque tamen hinc perimilur nativitatis

aa^^
«
C»;:

Wr

ovx, dvai^il 3

^ovkctsws Tra-

pa^o^oi'"
y^

-^

-S-sos

T/XT^ •&£i»Ss, Qvro)

miraculum. Sicut enim Deus

divi-

&S0T|3J^>i5 Trap-divoi iriicsv cv aa^x,i

T

^IOV QiOV XoyOV.
y,nr-flp
ii^iv

NE2T. nac7a
riii rix,r^[A.t\

ro

C[j,ooCaiov av[A,iiTtip^
il

ovx,

Ovv

avrou

quoque Virgo peperit in carne Verbum ex Deo Deum. Nest. Omnis mater consubstantialem suum parit non est ergo eius mater nisi
nitus generat, ita venerabilis
:

,

avroi

o[A,oovailQ~> avriii v'7rap-/ji- Tcog
[f.rirtip

ipse est
sit

ilii

consubslantiaiis.
,

Nam quomodo

yap avrov
'

rov dh\o%iii
;

7^

ova^iac,

mater eius

qui ab ipsius substantia

cod. t6

aXXo-

avTi^i V7rd2^X0VT(Q~> *
KTP. 'H/t4a5
c.y.

alienus fuerit?
t^ cac 'srvev-

Tgiov-Jwag^KOV

TrapQiVH

CvR. Nos ex Virgine et ex Spiritu sancto

[tarog djiii iva v\ov i^i^dx^tifMfj d^oAo^JiV.,' dju.oot;(7iov
rvi
[Jt.t\rpi

unum

filium edocti fuimus confiteri
,

cog

ru)

TS-arpi,

consubstantiaiem malri ut patri
Ires dixerunl.

sicuti

pa-

•Aa^ojc, 0» Traripic, i\pv\xaaiv

NEIT.

Aiapw Ta5
'XOD-.i^Cu)

'J^vaAg, iva

r rrooaQiog-

Nest. Divido naturas,

unam

facio
est

ado-

•Kvviiaiv, 'o^^ d-)(^d}pi<^oc,

T

(fiaivojasva

rationem, quia Deus inseparabilis
qui cernitur. Ideo

ab eo

Sia TOVTO OV
KTP.

T
;

TljU-MV.
j

honorem non
,

divido.
dicit fi-

'O S^ipcov

rac

<^va-A<i,

^uo

Cyu. Qui naturas dividit

duos

^-tiam in (1) Negat Cyrillus se dividere Christi naturas, non quod unani uaturani credat (nam dnas volumine p. 70-71. esse ait ) sed quia personali copula unitas adfirmat. lam vocabulum idvisw/iis a duaNestorianis prave adliil)itum, ansam Monopliysitis praebuit caluniniandi Catliolicos, qui Baturaruin
lioc

litatem tuebantur.
ii:i-/Jxi;.

Hinc mentium tenebrae,

liinc

vocuin abusiones, hinc rixae proxiin-ie interdum Xoyo-

Quamquain

reapse iu secta monophysitica

non imaginarius sed

capitalis error latet.

BIALOGCS CV M nestorio.
lios, scripturae

103
7ft<;-iLu)v

non credens
est.

dicenli: Ver-

ulovi ^viyi , ^Y\
OTi

T« ^cti^yi Asyovori

bum

caro factum

Aoy©-' (Jap^ iyiviro.
NEST. UciZAog Kiy{ * dp^^n^ia,
y^ d-7ro.,

Nest. Paulus dicit pontificem et apo-

stolum confessionis noslrae esse lesum, qui
fidelis est ei

^oKov
CTtaf

T^ o^oKoy'ia.<;

r\f^

'^fipi^FUj

'Inaovv

qui fecit ipsum

,

qui semet

7ri<^ov ovrct rZ) Troinaa.vri

ia.vrov *, •St/-

' ita cod.

pro

aC rov.

Jiosliam oblufit pro se

haud minus quam
est constitutus

ia.vrov 'sypoaapipiv

VTSip

lavrov

cog

pro populo. Quare pontifex
in
iis

VTTip

T Xaov- o^iv dfi^npivg

Ka.-&'t<fa,ra,i

quae ad Deum pertinent.
ait:

Ctr. Paulus
tus

Christus semel obla,

ra ~poi T -diov. KTP. navAog Mfrj- * Xpt^og
ivi'^-&iii

a.7ra^ ttpog-

ad multorum perferenda peccata
sine peccato apparebit.
fecit
,

se-

ih ro ttoAKcov dviViy>iiiv df^ap-

cundo
eius.

Ilem

:

qui ore

riag,
rai.
K^

c/k

^djri^H
*

X(.c(^ig

aiJjpr'iag 0£p-&>)(j«-

peccatum non
Videsis
obtulil
,

nec dolus erat

in

Kai TraKiv

df^r'iav ovk sVoinuJv,
Ci>

Et en ipse seniet pro nobis oflert.
itaque

SoAog
Kj

ovy^ vnY[p'j(jv

ro) i^Qy^arl
7rP0(T:p'ip<l

av-

quod non pro

se ipso se

rov-

}^ov avrog iavrov

vnip

sed pro populo.

n/i^*
aurov
.,

i'5f

ovv ot/^ VTTi? iaurov dvY\viyi<.iv

Nest.

Quum
me

ipse dicat: qui

manducat
Si'

d\X VTrip t Aaov. NEST. AvTOv Aiycvrog *,
Kj
ttivcov f^n

6

Zloycov

fJ-H

meam
eum
.

carnem,

et bibit
,

meum
;

sanguinem,

T crapna,

to a\jxa., Cyitnrai

\ivet propter
ciui

sicut

ego vivo propter

ifA,ov, Ka^Slog lylo /co Sta,
fjii

t «srorf',

nie misit

,

patrem quid ergo mandi\it Christus: qui

\avra
rini; T
iiTTS

Traripa- riva ovv ia^'iiig

aipi-

ducas, o haeretice? divinitatem, an huma-

nitalem?Non enim
ducal

man-

Siornra, h t dv-^pcoTrornra^ ovk yap \pi<^og,, o Zco-ycov |M.« t &i6rtAAa r aap}ca.

meam

divinitatem, sed carnem.

rYtra,,,

CvR. Ego fide recipio vivificantis Verbi

KTP.

Eyco

|M.«v

OT5-^ fciraXay.lBavco t

cainem. Unde Servator
ex hoc pane
,

ait:

qui manducant
in ae-

T

(^LOOTroiov

Aofa '("coOTroiovdav cao^af o^iv
* o/ ia-3'iovrig
'davar-<i

non gustabunt morlem
,

acorr\p

-cpH'

6k rovra t
ng r aiccva'
^

lernum. Qui vero indigne sumunt
increduHtalem iudicabunlur.
Nest.
eius.

propter

apra , ov ^n \ivaovrai
oi di

dva^icog [A.iTaXaf^(3dvovrig

Sia

rrig

dTTH^iiag Kpi^naovTcti.

Spirilus

Dominus misit rae et Spirilus Domini super me, propter
:

NE2T.

Y>.v^iog

dTTi^aXKi

f^i y^
iTr'

ro Trvivov
si» Is.

fia avrov- * Trvivf^a x-vpis

if^i,,

LXI

XLVIII. IB I.Luc. IV

quod
Deus
fitere
,

unxit me. Ideoque dixit

unxit te

Deus tuus

,

oleo laetitiae prae con-

ViKlV iXP^^^ja T8T0 , ipMCTiV , iXP^^'^ f-^' ^9 ai diog -9-£6e aa sAaior dyaAXidaicog

18. Ps.

XLIV.

.S.

sortibus tuis. IntelHge ergo

unctum, con-

Trapd G?u-

fA,iro'^>ig

an- von ovv
itj

t

x^"^'^^^-

ungentem

,

adora templum propter

ra, ofioAoyA t ^^PicaiTa,
vaov ^ia
KTP.

TrpoaKvv^ t

eum

qui in ipso habitat.

T

cc

avrco icaroiKOvvra.

Cyr. Ego ex sancto Spiritu et Maria
Virgine

¥.yo) d-K 7rVivi/.arog dy'iH £j

Ma-

umim fiHum
in

ex duobus confiteor.

^iag T^ Tra^^divH 'iva viov 6k 5oo OfA,oAoyco-

Unum

duos non divido.

T iva

lig

Bvo ov

Sfg-ipco.
A':yc-ig

Quomodo (illura) ignorare dicis horam quam reapse fihus nescivit pater autera solus scivit? Aut quomodo si fiHus
Nest.
, ,

NEST. Uchg dyvoiiv
viog
•zsTog
ov)!.

r

'copav *

,

hv

oiSiv,

ii

fcn jU,ov@o 6 Trarv)^:, h

iiScog

dDviirai

*

ii

j«.>i

liScog,
6

'^xrcog

'cod. af>^iTcii

scivit, id negavit? Vel si revera nescivit,

yy-Ari&yi ao(p'ia
;

j^ Svvaf^ig
(

^ioZ

^

dy-

cpiomodo appelhatus
Dei
,

est sapientia ac virtus

oictg fjiirixcov

.

cod. t

dfvo'icig i.i.iriXOVTa

isqui inscitiae parlem

CvR.

Non

ignorat

aHquam habuit? Dei fihus horam qui

i-QTTOV.

KTP. Ovx, (lyyoii

o uiOt;

t biov r

copav.,

104

S.

CYRILU ALEX
cv iciVTO)

DIALOGUS CCM NKSTORIO.
^ci-

ra
(TKit

7r--j.\'r'Ju

ilScoi k}

ix^V

r

omnia novit habetque
ut ipse ail
:

in se ipso

palrcm
filius.

Tipct

*,

;c«-&&)$ at/T05

UTriv * oCSi^i yivMVlOi' f/^ivog
y

nemo
,

novit patrem nisi

T

TrctTipa,

d

jt*11

T

(pVdlV

Solus ipse naluram palris cognoscit quae
cst ante

T

TTctfpOi

yivcouaH T vpo TravTcay
aici)vOi

x.cti

ro

omnia

saeculi vero finem filius
is

TiKoc,

T

ayvoil o vlog r &tov;f^t]
fJi^iv

Dei ignoral? Ahsil. Ignorat ulitpie
,

qui

yivoiTo- rtAA dyvoii

o

y(^ yJjLPiv vio?,

ov yfiVTOi yi
iau,iv

y2)

(pvc7iv'
,

y!^

dyvoovvTig to Trav
tjAm t

k^ fJL^Siv

^«pjy »i^s";s 0^5-«-

secundum gratiam cst fiiius non profeclo ille qui secundum naturam. Porro secun-

dum gratiam
scimus.

nos sumus, qui fnndilus igno-

/mS^OI TTip} TCC

ctim^.
J^w/^J^d
;t)

ramus, nihiKjue ad finem saeculi perlinens
Nest. Naturahler esurimus
sitimus

NE2T.

'^'vaiKCoq 7reiyu^/J[v 7U
yvcofA.y\

,

,

Koc^iCSo/vSfj, oC

tovtq

7raa-)(ovTic>,
t'i

aique dormimus, haud deiiberale id agentes, scd

ctAA' dvkyy.y^ (pvjeo)/; i7rox.ii/jS~por

oiiv
:,

nalurae neccssilate cogenle. Quid

ivpiunGiTccl Osoj dvocyKot.^iKoli;
x.o\ii^oov;
fjCY\

yofJcoKi

d^ct-

ergo?

Num

Deus comperietur cogentibus

yivoiTO.
vciv
(f'j(Tixa)S

legibus obtemperare? Absil.
^avuj/jS^ij v^

KTP. 'Ufjcili
ZiAf^co/jS^j
-lU

Cyr. Nos quidem naturahter esurimus,
sitimus, atque

x-aQ ivd

/jSp

.,

ov yvu)fty\

dXK
oJ>c

dormimus, non sponte, sed
:

dvayH,Yi (pvaecoi SovXivovrii' dvdy^cri ctAAa
Marc. VI. 41.

avrog q
6fc

naturae necessitati servienles ipse vero non
coactus sed sponle id experiebatur.

yvcofj.Vi-

y^

^

TriVTi
kj

ap-

Idem

Tcov 7riVTay.iaxi\'iovg
iri-Tcc

ixo^raaiv *,

o^

quipi'e est qui quinque panibus quinque
miiia

M.ilth.

XV.

TraAiv TfS^a^ciffj^iAii^s' avTOi iiTriv *
jw-y

hominum

saturavit, et rursus septem

ovSiig Xafjc^avn tUu '\vxyiv

dyr' iftov

.,

panibus milia quatuor. Idem dixit:
toilit

nemo

aAA' orav -diAu)

r'f5t\iti

avriw, nai OTav

S"sAm XafJc(oaYU) avryw * ovSiK; q av^&PMTTOS Svvarai rovro TTOitiaai, ii fA« f*o»(2^ Xp(5"05.

animam meam a me, sed cum volo, eam pono et rursus cum volo sumo eam. Nullus autem hoc agere polest homo, nisi
;
,

unus Chrislus.
vlof; iTraori

NEST. Aiyc-ii ori iTra^iv

Nest. Ais fihum passum cssc? Passus
itaque etiam pater est.

&IV
rfip

oi/v i^

7raTt]p,

ii

q

A«^m5

Tta•wi-

Quod

si

negas pa-

ovx.

izira-^iy

Inpoovaiov avrov

trem esse passum
tiae

,

diversae ab eo substan-

TTOiyiicag

t

vlov.

filium esse adscris.

KTP. OvTi

T 7raripa Kiyu)

Tra^-firov
fjciv

CvR. Neque patrcni passibilem dico

,

ovTi r viov d7ra-&yi' ctAA' d-^a-da

to
;ti;-

neque filium impassibilem: sed impassibilis
cst deitas,

^ilov
pi{Q»

,

Ori j^ dacofjcarov

^«Shtos

q

quia incorporea; passibihs vero

^ict

T adpKa.
Eyco ov Aiyco t Xoyov

NE2T.

adpKa

"^o/jjfjov.) ovSi Tra-^ovTa' dTraSrig

^

to

Dominus propter carnem, Nest. Ego non aio Verbura factum esse carnem neque passum est enim impassi,

;

diiov

,

}y

-zs-a-Qcov

dvcoTipQ~>
j^

«sra^S-H?dv-dpwijr^iyyi

bilis deilas

;

et

superior cuilibct passioni

ra^S-jjTii

Q

«

aap^

•&c«tm

est, rcs impassibihs.

Porro passibihs
naiura.

est

(pvaiq.

caro, et mortahs
y\fti~ig

humana

KYP. 'OfA.oXoyov/(>f y^ TO Bi'iov
1.

rtTra^&j?

Cyr. Contiteniur nos quoque impassibi-

P.'lr.

IV.

I.

d@^-

Sia Q T^ aaj^KOi KariSi^aro ttcj.o^iv *", \pi^'jv Tjs-a^ovr©^ aapKi
,

lem

essc deitalem; sed

tamen

in carne pas-

sionem excepit. Unde

illud: Christo

prono-

VTrio yi/Jj^- TO Q 'S.pi'rog

ovk dXho^iov

(iiov

hisin carnepasso. Chrisliaulcm vocabulum

ovofta- 6
0'^

yap
iic,

d7r6<rOhog riaCAoi;
i-M-i

(pnffjV'

*

haud alicnum Deo
lus dicit
:

est.

Apostolusenim Pauin saecula. Anien.

Mv

\pi<rGi, 6 av
Gffir

oedvTU>v %iO(;
'hft.y\v.

ex quibus Christus, qui esl super

Et/Ao^HTos

aiZvag.

omnia Deus benedictus

TOY AYTOY ATIOY KYPIAAOY
E n
I

2 T O A A

I

A'.

SANCTI EIUSDEM CYRILLI

I.

Rufo episcopo Thessalonicae.

E\ cod. vat. I13I. p. 231. et ottob. vat. 269.

v^onsentaneum

est

,

ut quicquid ecclesia-

/vxoAot/^&ov a'^avTa ra r
'^pnai^a,^
cog
itj

oxxht^aictig

rum

interest, et in

diem emergit, ut

dici

Tci dva.>cv7rT0VTct, x.a.Q' r[A.iPciy,
,

solet,

notum

fiat sanclitati

tuae, ne susur,

iTTOg iittiIy
'iva, fA,y\

civa.KOivovt9nf tvi ari oaiciTipa. ffvQ'

rones quidam aliud pro alio loquentes

TMT(,
PCi)v

^^vKoi * Tivh

hi-

*

Otlob.

religiosissimos istic episcopos conturbent.

AilovT-c, <yx.TapaaydGi gwJ" a.VTdui Qjo-

Scripserunt itaque orientales

nem

petentes, et fidem

communiosuam perspicuam
et

ai(2(TaTy.i ''fhcjx.OTnii- yi-^^a.^^aii Toivuv ol
ix.
•j^

nva.ToKrig

t

x.oivooy'ia.v

a-offa.iTOvvTiq^

exponentes, dicentesque aperte

deipafilium
,

[ k^ nis^iv ia,vTa)v a/a.^yyi Ka^di^rcovTig
x^

*,]

ramesse sanctam Virginem,
Dei
qui et ante
liter fuerit

et

unum

MyovT«;

bnapycoc; y^
tu oti ijg o

^iOTOKOv t dy'tav

dominum nostrum lesum Christum omne aevum de patre ineffabigenitus, et postremis temporimuliereextiterit;
eius,

wap-divov,

fV'v o vio?

Kvptog Yt/M^ 'I«(7Ss

X^iros,

kJ

t &iOv 6 w^o 7ra.v-

tos aiSros Ik TraSog «7TopD«Tft)5 "j/s^vHpsvo?,Jt^ ai T^£iTa,ioii o auTOc, av^^coTrog
iy„

busidem homo ex
que
esse

unam-

personam

non duas. Deinde
,

yvvatKcg'

k^

OTt

h

avTOv

TraoaaJTrov

^

y^

ov

pergunt aliquid dicere
lurbavit

quod nonnullos

^vo- iha. v7ro-/.aTtovTi<i,'iTipov TTp^oTi^iaatv
o

eorum qui
ita

acutius inteHigere ne-

Ttvag iTdpa^c

t ov

a(p:S^ci

:njuuiiva.i

Suvct-

queunt,

ut existimaverint

illos Nestorii

nugis esse

haud plane immunes. Haec ad
episcopus Meli-

^sva)K, iu

a/0[j,'ia-dr\aci,v

ov TrdvTV * t Ns-

ro^ia KaQapivetv cpAua^urii* TavTO,
p^atpsK o xvpioi
f*,H

^a

^s-

me

scripsit religiosissimus

6

Qiocri^i<raTog «V/-

tenes Acacius. Profecto opus fuisset epistolani a

me

coniponi longiorem,

et orien-

aKOTroq A>cdKioi t^ M^iT/nwe- 7tj i]v dvayKalov 'fh<ro\r\v am^f^iwai * [/.aK^OTipav , y^
Sii^ixt\vev(ja.t
ecp

tahum vocabula
nulH scandalum
sius epistolae

enuclcari, ex quibus nonpassi sunt. Misi igitur ipsi

tch

(^covai

r Ik

t^

ayaToAns,

a\q iaKavSrtxia^dy^aav tivU' 7ri7rof^<pa,
t^ i7rt<ro\Y\i, "tva.

exemplar, ut

qui forte

istic

toivjv to taov

kccv

i'i

tiyk;

hanc opinionem susceperint, ea inspecta,
verilatem agnoscant. Quamquam id quoque nie supervacue facere sentio quum tua sanclitas ad omnia declaranda prorsus
,

t aJToQi Ta
tyKVTTTOVTii

iaa.

.Ta^ovTH iupi^iiiv,

'iX°^'V

(idiva.t

to «A«-&5e- o/Ja 3 y^

t^to
cn?

7roir\aai

ir^TTcii, d^Kovam aTra'^-^
to ^rdvTO, SvvaL^ifg.KiKpaTt\[Mivoig to

Ti?^c-iOT>\TOi tt^oc,

sufBciat, et ad sapientiae suae utilitatem

"^av^v .iJ^Tolg

d[A,abiiot,

^

ignorantibus impertiendam.
(1)

ajovamavTyi*
eum
ronianae ecclesiae litterarum

imjLiaicoi 'o;p^oi; ci.i^fdaa£^.

Rufi tliessalonicensis, et ad
in epistola

quanimdam de
\'.

causa nestorialia
pag.
-43.

meminit Cviillus

ad lohanuem antioclienuni opp. ed. Auberti T.

part.

II.

14

106
/S'.

S.

CYRILLI ALEXANORINI

TS) avTto (]}.
i>ci<.\n(JiCOY

H. Eidem.
,

Aia
fji,y\

rh

ff

iipiivU'

Jtj

to

Propler ecclesiarum pacem,

el

ne hae

aAAriAuv
a.\

rjLvra<,

ttCTOVocrcpf^f.Sa/

Trpoc,
cliCip

invicem ob opinionum dissensum separentur,

O.xaiin-oz/.

Ji^OCOiaS,
S-ig- iiKog

* OvyA,%T(JL&a(THC, OXJA

non sunt

inutiles condescensiones (2).

yap

rivai ov Si^^uivTai
iO

iii ^cor

Verisimile quippe est

quosdam ad commuse negligi vi-

Yu)v'iav,

c^

rt/C.«5.-/fl5

iTipov Ti

y^

a(^ii
;t^

nionem non receptos, quum
deant
,

Ar.TLog iA^diiv «
o.
.iiiditio-i,-.

ya^

alpiGnt; TiKTOVTai

inconsulle ad aliud quid se con-

ay,o\0'iQ(jv(n
BinviKii^;.

(J'^i<7[A,aTa., «

Kai

*

&opu(3o

vertere.

Nam

vel haereses pariunlur, atvel perpetui tumultus,

ovK aviXoy^iv(xiv tS WiTi^oiSm.',

que hinc schismala,

o

TzoLfi.

f/,ax.pa *
ri<j!/.iviaa

r f/:<)-d6xMv roDro
('mnaavTcdv
-X,

aujuicooaKcoi

quum

se

diutius increpari

perfcrre

non

(7j.6Spa i7ri3paf',oyTa>Y
Kj
tv\v

r^ Ik

t-

soleant.

rt^aToAMS,
}j,

KOiVcoviav
,

jt4aA(?-a OTi

yi-yoviY iva:^:pf.t,coi

t^.

Hoc ego considerans, magnopere laetatus sum accurrentibus orientalibus, et communionem exquirenlibus praesertim
;

ivcJi^i^aTOv Kai Srio<^iMc7T(xrov (BaatMct)i

quia id opportunissime accidit, quoniam
pientissimus et

^a.^avrQ^
dvayKaia
r^

7ripi

rovrov
rri

,l)'

yiyovi yap

Deo

carissimus imperator
Est enim Se-

(ppovrii

ya\>\v6rnri avrou t

hac super re

litteras mlsit.

iKKAna-icov n 6piO'^vx,ia.
«

Tovro aKOTrmacja

renitali eius necessaria cura, ecclesiarum

an Tihnorm., ra iavrri Trpd^xi wpi-

concordia. Id spectans tua quoque sanctitas,
bit,

TTOvra /3aA»!-&«Ti, K^ oaa w^og AvcjiriKaav
6»cL <?p

quod ipsam decuerit faciendum curaquicquid videlicet ad istarum Dei ec-

avro^i ToO
roivvv unii

•9'JoD rKKKncTichv.

Yi-

^a^a
(Ta5

t Trpdyfiaroi., cmvonT)i5

clesiarum utiHtalem conferet.
tur negolio litteras dedi
,

De hoc

igi-

TO (JvpL(^ipov K;

o-«5

Wi

T^norn-

utilitatem cogi-

T05 TQ iTTi-dilvai TTi^ai' ai^HVOv ycio y-ira-

tans consecuturam officium erit,

:

tuae vero sanctilatis

voovvrag

Si-^iSrti., « •)/oSv d-^avaia)r^vvrn-

rem

conficere. Praestat

enim

0. Tr^cars-

(javTai 7rpoi^i3nvai *

TW

^'^
fj.ip:-<
'q

ra Nf-

paenilentes recipere,

quam

ut impudentia

^opln
o. poiius

(ppoYiiv iXofj-ivct)v KtJ^'
,

-zs-dvaotpoi

oblirmata ad Nestorii parles accedant. Et
quia quantumvis sapientissimus ac perfectissinius, iussisti

Tf y^ TravTiA^ioi cev
'

iKi\<£aag
,

7rifA.<p^nYai
r]^i\Ki'(pvan(;

Tiyli^'^ Ifjf^ T!-ovniA,ariccv
dvi')^]/}

tc-

a

me

tibi

mitti aliquid
,

•)'Aa)TT>75,

i-^dpanaa

srift.-^ai ricoc,

lucubratiuncularum

mearum

et

finguam

,/Si^Aia
T^

riosaoa^ TroKvv
n/i^fS

'iy^ovra

Koyov

Trs^i

meam

balbutientem pateris, ausussum mit-

T acoriipQ^

olKovoftiag iK

r

7ra-

tere libros

quuluor (juibus mulia dicuntur
,

o. -goo-W-

xaicov 'j^ay,fA.dTcov 'urpo<ri-dnKa * j J^ o

de Servatoris noslri incarnatione ex velere
testamenlo desumpta. Adiunxi etiam quod
contraNestorii blasphemiasscripsi. Egregie

yiypa^a t^ t N«rop'« ^'JC^Af^iwv dnoy^ovrctxi Q T^ CTH? TsAftoTHTOS iy^ovcn^; TTpcK;

TO

v.j

nficci 5i/Va--S«f
,

,

(^

air avro-di

aTrav-

vero potest tua sanclitas tum nos tum aHos
istic

ra5

cojiiKiiv

ax; dl^

dyaTrni ih rovro Tra^kJ i7ravo^-&ci)aai ii

degentes iuvare, quandoquidem cari-

vat. B^argvjX-

Tfl-^Q-fly

*

dvayvovi 3
)u

tate

lantummodo impulsus
lecla
,

ita

me

gessi.

Ti -uraoccTArrai,

roli dKKoii
«;^fi

o.

i'v(f

aviVai.

ifLoaviaai* Kara^icoaov
(1)

j

T ddsK:po)v ra (BiCKia
Tum

Haec
aliis

el sicubi

opus

fuerit

emendata

quoque

fratribus

communicare dignaoVi

In cod. ottob. tou aCroO
zdi
h.-/.'kncit/.q
,

Tsj

aCri.
ti

etiam additur epistolae quasi suminarium sic:

di

t6

jj.ri

!XyJ^i(T^ut
(2)

tl^ ayxalc-»

vgayfia n a-j^yr.aTa^aai;.

Hoc vocabuliim de graeco
invitus adhibeo. Videsis

iToiiioXoyixui;

mauans,

et

ecclesiastieis

auctoribus frequentatuin

,

hoc

loco

non

meum

latinitatis

novum glossarium

Spicil.

rom. T. IX.

(3) Notae sunt curae Tiieodosii iunioris inip. de pace inter episcopos concilianda. Et quidem ipse Augustus paulo commotiorem hac super re scripsit epistolani ad nostrum Cyrilluni quae extat inter acta concilii epliesini ed. Labbei et Cossartii T. III. p. 979.
,

EPISTOLAE.
beris.

107

Sunt autem
;

libri hi

:

in

genesim

li-

oi/Tcog- tts^j

t

«15

t yiviaiv

/Si^A/OK 'iv ttipi
7r^0(ix,vvv\aico(;
yCj

ber unus

de adoratione

in spiritu et ve-

7^

Cf

7tvi{jfji,cni

itj

«An-Ss/a

ritate libri

duo

;

contra Theodoretum et
;

Qi^Kiu. Svo' Trpog tcc (ii)-oSu>^YiTou

'Av-

Andream

oapitula

de incarnatione hber

3piH

(

1

)

lU

TCi KitpaAcbicf TTifi T^

dct^ica)-

unns contra Nestorii blasphemias.
111.

aiax; /3j/3Aiov

h

k^ t Nf5"0^(«

5L/a<p«jw.jSy.

Amphilochio episcopo Sidae.

j

.

'A[j-(tiiXoxio>

iynaKOTTCo 2(5«5 (-2).

Equidem scio, prudentissimam pietalemluam nihilessemeliusputaturam.quam carilatem fraternumque amorem. Verumtamcn prudentiae suae esse existimabii
in

OlSa,

fj!.iv

OTt TTctvarjViT©-' ovact « an

•&£0(7«/3;^a,
>u

oiidlv afjcnvov y\yiiaiTa.i <pi\ia.g
'us-po^

aya7rn<; 7^

dSiX(povi- ivTi^^vii Se
s<p
'

.r^af/^a t]yriaiTa.i t
yoig

a7ra,ai toic, Socofti,1
tt^

omnibus rebus gerendis oplimam methodum. Ideo amanter scribo pietali tuae, et
quae valet efRcere postulo. Quamobrem
constat

aDi^Lc
aij

olx.oyofJi.iav

Jjo

'^

f^a^pca tcc

<piAa. tyi

dioai^iia,,
oti

oaa,

Spav

oiosv

n^ratTm' wr? ^mAov

fjcii

f^nyaAaig afa.v

haud summo iure agendum
qui paenitere volunt, et

esse

dKpi/BoKoyiatg xs^pwi&a/
i^iTa.yivci)aicoiv
,

j^^

t

i-diAovToiv

cum

iis

lAIessali-

Kj x.aTaKiTrilv
('jj
,

t t

M.io^'x-

tarum

sive

Euchitarum scelestissimam hae-

Airoiv, ynoi Ei^';^«twv

dvoaiOTaTluj ai-

resim deserere, ac recla ecclesiae dogmata
amplecti. Sufficit enim ut qui hoc proposi-

psaiv, Trpoa^i^iX^v j Toli op^^oU
'Jtag

^

o^t^cAn-

Soyf^aaiv

dpx.il

yap

toTs

iU tovto

tum susceperunt

,

profiteantur sic

:

analhe-

^aJ/^aajK, Of^oKoyilv OTi dva^ifjcariKjo t

ma dico Messalitarum seu Euchitarum haeresi. Nam si quis minutius cum illis agit,
et

T MiosaKiTwv
Tolg, ia-d

.,

'inyav 'Eu-^^^yiTCov

a(poo^a KiTTTUx;
OTi

£) fA^
itj

tovto

TrooTiivuiv

ai^iaiv 6 q av-

quandoque professiones etiam de

libris

C/-A

/3i^A/MK dvayva)afi,a-

recitandas offert, turbat illum qui acumine

mentis non pollet. Idiotae enim multi sunt,

Ta, ^o^v^il T cvK i~>^ovTa ttoKKyw dx.pipnav iig vovv iSicOTat yap ila-iv oi ttoKAo<
,

neque
serte
ficit

ita intelligere

valent

,

ut

omnia
sunt.

di-

xa; ov'^' ovtu) voilv SvvavTat, w^i

damnent quae damnanda
ergo ut
ipsi

Suf-

srafTft)? xaTayivci)ax,HY
''.ficdv

t^

x,aTayvci)(ricag

haeresim anathematizent

dox.Ci TOiV^v dva%ifia,Ti'Qriy
Tt^

avGsir

neque vocabula nominatim oggeranlur, ne

V ai^iaiv,

jM.M
ft,Yi

7rpOTeiy'ia-dci)aav TrdvTitx;

quorumdam

liligiosus ex

inscitia

animus

ovQf/,aTa, iva

to tivo)V cJ^ ISicoTiai ^tJ^

recle credcndi voluntate depellalur.

Atque
,

AovHXOv dTTO^iiari TroAAoicij avdvir
,3ot;Ae<&a/ So^d^^av o^GuiS' Kj

tov

haec scribo, haud cuiquam gratificans

sed

Tavra ypdoco
to

probe sciens oplimam esse
prudentiam.

in

his rebus

ov Tiai "x^ain^Oii^joi,

dKK

ii§co; 'oti x.a\ri

Nam summum ius
iis

multos el-

y-a.Wov o/ Tovrotq

n

oiicovof/cia-

ydp
kj

iam plerumque lurbat ex
tissimi videntur.

qui sapien-

dK-n^a

cog

iTri~av Qcjpv^n ttoKKovc,

t

'isvi'^i<pdTCi)v.

(1;

pitula scripsit
(2)

Confer Anastasii presbyteri eclogas a liie Audreas.
Anipliilochii sidensis
cit.

me

editas Script. vet. T. VII. p. 8.

Namque
ego

orientalium ca-

fragmentum

recitatur a Leontio hierosolyniitano,

quem

iteni

auctorem

edidi tom.
(3-)

p.

136.

Valde

est notabilis haec,

immo

et tres reliquae Cyrilli epistolae,

ob ecclesiasticam quam suadent

prudentiam ac moderationem.
(4) De Messalitis, sive Messalianis aut Massalianis Baronius T. V. ad an. 3G1. n. 36, ex Epiphanio. Voeabantur Euchitae ab suxn quia dicebant semper orandum, cetera onmia neiiligenda. Idem Baronius T. VI. ad an. 427. n. 23. recitat ex Photii bibliotheca canonem synodi incognitae orieutalis, quo vetatur ne
,
,

amplius Massaliani in ecclesiam, paenitentiam
vebat

licet

prae se ferentes, recipiantur. Ergo haec Cyriili nostri

epistola, quae de receptione adliuc loquitur, credenda est antiquior praedicto

anno 427; quo tempore

vi-

etiamnum

Cyrillus qui nonnisi anno 440.

mortem cum

vita

eomnmtavit.

108

S.

CYRILLI ALEXANDRINI EPISTOLAE,

IV.
I\.£;cj/*JS"£ti

Maximo

diacono Antiochiae.
lit*

TrdMv ra Trxpa

7^(7)1$ Gfo-

Adlatae iterum sunt pietatis tuae
lerae a dilecto

ffi^iiag ypa^y.^ctTa. Oia

t

aya.7rt]T0v j^o-

monacho Paulo
,

;

et gavisus

ydt^ovTOi nai;Aa, k^ ii(J-^lw dya.v cnTuy^tov

sum tlum

eas legerem
,

de luo nunc adhuc
et

at3To;5,TOK ts (^YiAov iTriyvav
<tj

d>if^a'(^ovT a.

fervente zelo

quein pro recla fide

haet

Vl/V, OK J^TfP

"T^
}C)

OpQni
vilV
.y

TTlTiuli iTTOiilGCi)

buistl seinper, el

nunc etiam retines,

f^iV dll,

iX^a 3

y^

«^W6
O

£15

TO jUSA-

Aov
piiiiip. 1. 6.

'j/i^paa-Tai "^^ap, ot<

CiStp^a/yJ^os

Ci/

!///.7v «la-^-ov

ct-j/aQoy, o^TfA.E(7aT&)-

* xa-

omni fuluro tempore conservabis. Scriplum est enim qui coepit in vobis opus bonum, idem perficiet. lam quum huc ad:

npiCiVTivii,
'ci.7iip

TaAa/SoVTOS 3 T fi;Aa/35S-aTa TrpiGlSuTipii iU Ji^a^aKTOS Tiva , ^i^Pa2:.a
}\v

venerit piissimus presbyler Praesentinus
el

quaedam

narraverit

,

scripsi

quod aeille

ilx.Oi Trpog

r i\jXa^i<^aTOv
liodvviw
y^
,

)u

Qio-

quuni erat ad pientissimum

et religiosissiet

Gi^ig-UTOv

lir'i<J>i.07iov

't

TT^og OVi

imim episcopum lohannem,
voluil archimandrilas
:

ad quos

«^sAnj-sv dpXil^ctyOi'iTa.i-

t t ypacpiv,

cuius scripli mei

Tcov Svva,iA,iv « ffn fjAajS.^^a yvooaiTai
Tciig ciiTvxovdcc

a.i)-

conlinentiam pielas tua cognoscet,
sas litteras leget.

cum

ip-

T 'fh^o\cili' ttAhk cyKiivo (pnpi'!- T^ |U.sv ya? (TMS ivActQiicig ipyov iiv TQ itnSiVa. T iyjjVTUHV VTT 0(JX.d^ii(7a.V T Sidvoiav, M ili y.oivcovlav ^j^sc&b^ ih dydttIuu t cv Xpis"2>' M Q T c^i<^n>ccTa)v 7rpa.y,
rt

quidem

ut tua

qui claudicante

Hoc unum aio: oportuisse pielas, neminem illorum, mente erant, vel in com,

munionem reciperet vel ad Christi caritatem. Verumlamen negotiorum praesentiam
nalura vel
inviti

[/.dTcov (pvGig

, ytj

'us^c(.(Bid(^iTai y^
yc^juu

ovx ix-ovTai m^cii T Trapa aKOTrov
JOj

'itjh'

on

pertrahimur ad agenda
video

y^ yvld6 iv-

quaedam

praeter intentionem nostram ac

dviX-S^t^' cnM.opa) y6 oti

avTOf

volunlatem.

Simul

etiain

,

ipsum

Aa/SsraToe
^s/Ta*

iTriaicoTroi 'lcodvvvii Oi;coyojW.»as

quoque pientissimum episcopum lohannem
multa
tos ad
est
uti

wohK^i,

ha

(7i:ir

atpnyiwvTa; Kip-

debere prudentia

,

ut contumaces

Sdv(i' ai

^

Gx.Anpxi TToWdy.if dvTiTVTriai

lucretur.

Nam

durae saepe collisiones mul-

TTOAKiii o-^^dXkHGiY dTravaiGyjjVTiiaavTaqi^dyyiivov y,oKayciai<; fA.a.KKov VTrocpio^tv
dvti(^y\x.QT af
TriTi
,vi

impudentiam impellunt: nieliusque

c^
^n

blande poliussustinereresistenles,

quam

yiiv

tJj t*

dx.&il3i'tai

igxvo-

iuris

acumine molesliam
corpus
illis

ipsis creare.
,

Nam

Kv7riiv
,

uxzzrs^

ydp

i\

to Gcofta avTolg

sicut si

aegrotaverit
;

manu
est

dppCfOi^yiGHiv

yjii^d Tra TraVTcag o^i^ai
't^

prorsus tractandi forent

ila

laboranti ani-

oVTca TriTrov-dVtai
VQixiac,,
To'ii-

^^"^

"\'^X''^^

^'>05 oikq-

mae prudentia quadam succurrendum
medelae
ipsi

oia ^dpy-aKov 7rpoG^ioou,iynq av/Spa%i)
^t»

inslar adliibita.

Pedelcmptim enim

Y^

YihiGi y^

avTOi Troog

li-

quoque ad sinceriim animi statum de-

XiKzAVii
4,iii y^
I.Cor.XII.JR.

Zid^iGiv

y^

avrai

iialv al dvTiXti-

venient. Atque hae sunt opitulaliones et

KvQipvriGeii, ag 6 jo*a;cap(os covof^a-

gubernationes quas beatus nominat Paulus.

Gl YlavAOi. *

MH

Ta0aTT5(TJli) TOIVVV n

Gt)

Ne

itaque perturbetur tua religiosilas, el-

^ioai^i-ia, Kav fti Xiav dKC-j^coi SiOiKou//.\ya

iamsi non
nistrari
v

admodum
ideat
,

severe negolia admi-

Ta

7rpdf[J,aTa

CMTrv

,

y^ t ivK^yiKora
,

hoc praeserlim tempore.
sed col:

ju.aAl^a Kaifiov » j^ GsAo,t&; TifAilv
Luc. V. 31.

:na,d-iai
Ov yd

,

Tolg

t

acoTnpo^; iTrijtAuoi Kofoii,

rtAAa *

Namque haud amputare volumus,
ligare
,

Servatoris verbis obtemperantes
inquit,

^iiav
,

'iyj^Giv

t^n^riv

,

oi

vyialvovT-i
,

non enim indigent,
sus
ait

medico sani sed
sicuti

lei^a

«aA'

oj

KaKOdi

«^i^ovt??- ii ru OTi
,

xaG

male habenles. Siquidem,
,

idem rur,

¥. 32.

a

TrdXiv avTOc, (pnaiv *

ovk «aGov y.aAiGai

non vcni vocare

iustos

sed pec-

SiKaini

aAAa

df.SpTU)Xo<jc, ilg fciTdvOiav.

catores ad paenitentiam.

TOY MAKAPIOY KYPIAAOY APXIEniSKOnOY AAESANAPEIA2
nEPI THI ENAN0PQnH2EQ2 TOV 0EOr AOFOT
(1).

BEATI CYRILLI
HOMILIA DE IINCARNATIOiNE DEI VERBI.

1.

JL

rofundum

ac

magnum

vereque
,

admirabile est religionis mysterium
ipsis

et
'^iTTO^SriTOv 3
;'^

F.x cod. \al. liiil.p. ISl.l). et ottub. vat.
|-iC2.

quoque sanctis angelis desideratissimum. Ait enim alicubi Servatoris discipulus,

aiiToli to7s (lyloig d^yyi-

Aoj?'
TTipi
TTipi

e<pM

ydp

ttis

de

iis

omnium
cta fuere

quae a sanclis prophetis circa nostrum Servatorem Chrislum di:

T T

liPV^i^ivcov

VuTO

t cr(MTW^@- o t a.yicov

fca-9-HTiis
7rflO(pMra)V
'

TrdvTCOV M/i|J tJCdTnPOq XPiroS* *

«

quae nunc nuntiala sunt vobis
de caelo,
»

vvv d7rinx\v:^'^n vfuv Sicc
vcov
dzs-'
v[j,a.<;

a r ivcfyy\iaxy.\-

I.

Petr.

I.

12

per eos qui evangelizaverunt vobis, Spiritu sanclo misso
in

iv

Trvivi^ctri
ili

dyio) dTrodTctAiVTi

quem

desi-

ot^pavou,

d fh-^VjAOudiv a.yy lAoi
offOJ
'uyctp'iKV'^ctv

derant angeli prospicere.

Profecto quot-

s^hcf.y.v-lcti'
fJiiyct
-T^

^

')/oC>'

to

quot in

magnum

religionis
,

mysterium

in-

lV(Ji^iiCtg Jtt'J5-«&<0K CTVU.iVTii, OTi
-A^

telhgenter prospexerunt

cum

in carne na-

Uyivmcti

ad^Kct XptTOi

,

Tcci vTrip

y\f^
t,'

tus est Chrislus, gratias pro nobis agentes

ivyjteAS^lCLC, 7rp0>J<pi00VTlg 'sAjfoV
v-\.'i'^oic,

* ^i^a,

Uir.

II.

U.

dicebant

:

gloria in altissimis
,

terra pax

in

Deo et in hominibus bona voluntas.
,

Bio),

Hj

im
")

yiig ii^»v/\

,

Iv rtfG^w-

TTbi^ iV^Qx/iiL'
7nfji77-A-.-i5t^

TTiiii

dp OVK

ifJCiKAOV

dvct-

enim gaudio replerenlur, quum mundi Servatorem ac redemptorem de sanqui quidem cta virgine natum viderent
Quid
ni
,

Qv ij.no iicti;, t t
yi
Jtj

tccGfLn (Jcoriipct
c/x.

}y

AvTpcoTnv opccvTiq yi^vnfMvov

Tng

dy'ia,g Tra.p^diva, oi
lA,iTctvo

ivog d^.cc^Tco?\.ov
(pn^^iv

etiam ob

unum peccatorem
ail

paenitente fe-

ovvT@^ iopTdrovdi, Kct&d
;

stuni agunt, sicut

Servator. Exullat ita-

C^U)T)1P "

"^lOpiVii T0'iVVV 5l'

HW.a5 «

T

dyicOV

I."c-

XV.

10

que

nostri causa

sanctorum Spirituum mul-

7rv<<0ftdTC0v TrAn^Qvi' }u 'urold ti? n
Trpiqjaffi^- n ivctv-aoco7rn<Jii
n
y!y

TOv^i

titudo. Eius vero rei

quaenam causa
nativitas in
,

est?
,

t

jA,ovoyivovg

incarnalio Unigenili

,

carne

adp>cct yivvncjii., to t^ lig nfjcdi n^tit*

benignitatis erga nos copia
lis

incomparabi-

PCTnTog TTAaro?,
uTictq

d/JvyKpiTa
u,iv

(piActv-&po)fJi,ctx,api!Q~i
Is,

clementiae magnitudo. Beatus quidem

TO fjciyi^Q^'

yap

Isaias ait: « absorbuil

mors praevalcns.

»

7r^0(pnTni "H(Tai'a? (pnai' * KctTiTrnv o •&ava.TQ(i

XXV. s.gr

Et rursus:
(1)

«

abstuHt Deus

omnem

hicrv-

((T^iyffa?-

lij

TtdXiV * «IiJiAsv

o

^£0C

IbiileDi.

Haec

S.

Cyrilli iioiiiilia latine

tanlummodo

e.xtabat

liacteniis in

editione .Auberti T. V. part. 2.

pag. 416. Jsunc vaticanus deinum codex srnecum textuin editoribns operum S. Cyrilli ignotum restituit,
qtiein nos

nova quoque

latinitate

donauduin censtiimus.

110

S.

CYRILLI ALEXANDRINI UOMILIA

mam
Kovov
51
.,

ex omni vultu.

abstulit
« iz-a>i
>

» Quomodo autem Deus ab omni ^ultu lacrymam ?

Ti\v
/

aTrpxy.TOV aTro^^vvai;

ap^i^tctv oxtivlw ^ ^ / , to ovanvTii^TOv

apav
'S'

vel

quomodo
,

antiqua

illa

deleta maledi-

t

/1

uot,-

ctione

insuperabilem

mortis

potentiam

vdrn KctTiXvdiV KoaT!^,
nctcOTaroi l\avX(^- *

dtda^:-* TraXtv c

dissoherit, docebit denuo sapientissimus

'f^''

y) ra TraiSict

Paulus:

«

quia enim pueri communicave,

K.ix,oivmr\Kiv ai^aro^i £, (rapKOf, x^
u>Jp^TrKYlQ'\Ul<,

avroi

runt sanguini et carni

et ipse siniililer

ea-

y.iTiO\i

T &avaTii KaTapyricTii T •SavaT», rovTiTiv

T aVTUiV l\a StO. r to Kparci 'kyovra
,

dem
est

participavit, ul per

mortem

destrue-

ret illum qui mortis

potestatem habet, id

(^

^id^oXov *,

iCj

diabolum
erant.
2.

,

et

eos liberaret qui metu

aTraKXd^ rovrag,
TravTOi
jB'.

odOi (poi2a ^^avdrn Std
Si<\ciai;.

mortis toto vilae tempore obnoxii servituli

T

/3i«

svo^oi raav
«5-1

Ti Toivvv

TO -zo^a^ixrXnaicoi psr-

Quid

est

ergo

«

aeque eadem partiest

T avrcov , « ^xilvo Trn 7rdvT0'i, orl yiyoviv KaS' Yiftaq Ik t^ dyiag yCj ^iotoks
i(T^iV

cipavit » nisi

hoc omnino, quod natus

apud nos ex sancta deiparaque Maria cum
sanguine ac carne?

Maplai
<pt/(T^

iv

ai^ari

y^

actOKi; •9'so?

^ag

m

Nam cum

suapte na-

y^ rtAn-^ivo?

6

iK

T ^iov

}Cj

^Tafog

tura verus Deus esset, ex

Deo patre Veret

Xoyoi,
iCj

0jw.00L/(Ti05 }u

rn/jjaiSi^^ ro) 7ra%i

bum
et

,

consubstantiale et coaeternum patri
,

To/s T^ j3ia$ iiTrioo^^ing ^'j^TrpiTCUiv v-^wy^ Iv ju.opj;«, (^

propriae dignitalis fulgens eminenlia

^aai,
Tog
,

InoTini t '^ovyiuav-

in

forma ac paritale gignentis
arbitratus esl esse se

ov^x,' d07ro1.yy.0v
,

ttyrKJaro ro fivai iaa
jttop^nv
iv

pinam

non raaequalem Deo,
sui
,

^iu)

ahK' lavTOV iKivuxJiv

SovXn

sed semet ipsum exinanivit
accipiens ex sancta Maria
;

formam

servi

AajSteK iK

dyiag Mapiag

o[/,otu)y,aTi

,

in similitudinem

dv-&pd)7roJv "^vo/u^oi, j^ a^^yiyari ivpi^iig
coi

dv&pa)7T@^, iraTTiUcoaiv iavrov yi^i

hominum factus et habilu inventus ut homo, huniiliavit scmet ipsum usque ad mortem
,

^avdrii, ^avdrii q ^avpov' ovk^v iavrov
Ka^iiKiv iKnaicog iig raTriivcoatv^ 6 l^ iSia
TrhtipcofjiaTOi roig a^raat StSovi' Ka-diiKfv

mortem autem

crucis. » Itaque
ille,

semet
qui de

sponte demisit ad humilitalem

sua plenitudine cunctis dal. Demisit autem
se

j iavTOY 5«

r\ftai,

ov j3f^iaa[ji,ivoi Trapd
V7ri^

propter nos, non coaclus a quoquam.

Tivi^^ dAA' i^^iXovri

n/Jf^

fjcop^r.v

sed ultro pro nobis servili forma adsumpta
est
,

^ovkn
iv

?^a^cov

,

y^

(^vatv <J/av iXfvifPog,

qui propria natiira liber erat

:

lactus

rolf y.a^
,

yiu.dg

vzsfp '^d.aav

t

^tri-

unus de nobis, qui supra
:

omnem
,

creavi-

aiv

iv roig vtto

-^dvarov
'iSgiv

ijirdvra Pu)0-

turam erat mortalis
viticat.

evasit, qui

omnia

yovuiv avrog ydp
^coriv
\j7r0
coq

6

dprog

6 (^cov

,

Kj

Ipse

enim

est

panis vivus

qui vi-

StSovi t2)
vofi.ov,
Iv 6

KocTfict)'

yfyoviv /aB ri/u^
vofji.o-&irng

tam mundo dat:

factus est

nobiscum sub

VTTip

vof^ov iu

lege, qui superior legi erat ac legislator,

^f[g-

Toli VTTO yfviaiv t^ d^^^nv rov
,

utpote Deus: factus, inquam, velut unus
e natis et initium habentibus
,

fivai

Kay^ovaiv
,

^^0 Travrog

aicovog x^

is
,

qui ante

^ovov

jttaAAov Si

^

aicovcov

Kri^rg

t^

omne aevum
3.

ac saeculum erat
et

immo

vero

7roirtrr,g.

saeculorum auctor
)i|i*as,-

conditor.

y' Wcog ovv yiyoviv xa9'
.

acoft.a
^j

Quomodo
:

igitur

par nobis effectus

KaBcoi iK
d-]^v^^ov
,

'f

dyiaq TrapQiva':So^t Ttai

alofA.a

ovk

est?

Corpore nimirum sumpto de sancla
corpore
,

KaQdTTtp

r aioiriKZv

Virginc
]is

inquam non
,

ut
,

nonnulsed ani-

KoyiKr\- ovru) Q ftdX\OY ^^^^^i 7r^oriKQiv nKnog dv&oco7roi fK yvvciiKog,
i-\vy^u)ftivov

haereticis

visum

est,

inanimi

ma rationali

informato. Sic

homo

pcrfectus

X^^pk

df*.apr'iag-

aKn^ ivoog

,

r^

ov SoK/ian

processit de muliere,absquepcccalo; vere.

»E IXCARXATIOSE DEI VEKBI.

111

non apparenter

ac phantastice: liaud sane
,

}C,

(pa.yTa.aictjA.i]v

sk oXiya)^r\aa,i t

ilva,i

Geof,
, >cct,t

omiltens divinitatem

neque

id abiiciens

oin
t
tcc

d's;oSii^At]x.u>i o-:zip
o'6tco

h

dii

quod

seinper fueral

,

et est, erilque

Deus.

c^-i, hl

i^ai -dioi'

diOTOKoy

(^a.fAiv

Atque hoc pacto deiparam dicimus esse sanctam Virginem. Sicut enini beatus Paulus ail:

dyia.v oira.p-divov w? yctp o [x.a.Kdpr(G^
(pyjaiv
jtj

riauAos

* lU ^iog
iti

k^ TrctTYiP

,

dl^

oZ

-

i.cor. vrii

unus Deus
in

et pater,

nia; et unus lesus Christus, nia:

omper quem ome\ quo

TrdvTO.,

'Inff&e

XpiTog

Si'

oZ to.
iu
'

TrdvTcf ov y6 S^tpovfj^
acoTyipa. rijurjS

t

iva, k^

Qiov

nequaquam

duos fihos dividimus

ih ^Co viovi t ivacvQpcoTrn^

ununi

Deum

ac servatorem

nostrum

,

hu-

aoLVTo. ju

a-aa^Kcc^ivov t ^iovKofov ovSi

manatum atque incarnatum
Nec vero quod
(

Dei Verbum.
arbitrantur

Ka.-dd7rip o'iovTcti tivh

t^ ai^niKcov Kai
lii

ut nonnulii

driL^iTCov, dvctKi^^vf^ivccv cacrrip

«AAn-

haeretici ac fatui, qui

confundunt veluli
transiverit,

invicem deitatem atque humanilatem) vel
Dei

Aas dioTHTOi t ^iov Aoya
GapKOi,
(^vatv

ti y^ dvQpai-7roTv\TOi, Yiyav
[tiTa.'^o)pn(ja.VTQ~> iii <pv(7iv

Verbum

in carnis

naturam
sit

« k^ t^

aapKOi

[.ciTct/BAyt^diiani ili

vel caro in deitatis

naturam

mutata (est

•&fOT«T^,

a.'Si7rT@~'
o

ydp

ju dvct\-

enim invertibiie planeque immulabile Dei Verbum) sed quia carnem anima rationali animatam sibi ex sancta Virgine vere uni;

AoiA)T@o TravxfASs «Vo'

t

•&sot)

Ao^o^,

aAA

oti ad^Kct i-\v^(j}[tivlui

4^^?' Ao^j>c>i
yjj

ivuxjcti

iavTU)

c/k

t^

dyicti Trap-^ivov

verit Dei

Verbum

,

idcirco ineffabihter in-

£tAM-&«a.y o

t

-S-soo

Xoyoi^

d(ppd<rci)i ai-

carnatum dicitur atque humanatum.
4. Sufficit itaque

ca,^KccSnu\ x} oiia.v^^CA)-7ry\aan P^iyiTai,

ad rectam

et

inrepre-

S\ 'A^Kil TOiya.povv
ddid^Ay\T0V
t^ -Tri^ricoi
>C,

57-^05

d^-&My Kai

hensibilem

fidei

nostrae confessionem, di-

«/^

o^oAo^fav, to

cere et confileri sanciam Virginem csse dei-

viOTOKOV kiyav
-^ivov Toyi

6[t,oAofiiv

r

dyictv Trap-

param: addere enim quod sit hominipara neque necessarium est neque utile. Namque

[/.rv

TrpoaiTrdynv cti Kai dviTruxpi-

•S^^w^t-otoxos,

oCk dva.yKaiov ovti

unum Deum

edocti

sumus

confiteri ip-

Aj?

[

1

ivct -yot^

diov iSidd^-j^^Qn^
k^

0[toci/a.v•

sumet credere,ut Paulus ait: « unusDeus, et unus medialor Dei et hominum. » Namque hominem factum esse invertibihler Dei Verbum dicimus. Et quod attinet ad carnis
naturam, peperit sancta Virgo
consubstantiale corpus:
sibi et

Xoyeiv

}^

TnaTivav avTOv,
Kct^wi
6

/^ t
lii

&^ci)7ry\aiv,

Ua,vAoi' *
dv-^pci)7rci)v

GfO?, il^

i.

Tim

11.

^

[ciaiTKi

diov
caov

Kj

av-d^Mvrov
-diov

[^iv •j.a^ '^oiSocj (pa.[/,iv

apTrrMS t t
iii

nobis

Ao^ov
(^vaiv,

t^

[/.iv
r\

r\Kiv

t

•?-

aapKOi
yi too
yi^

verumtamen dum
rei signi-

TiTOKiv

uyia. 7ra.o-&iyoi to ia.VTy\
aco[t.a,-

deiparam dicimus, huius quoque
ficatio

Tf £^

Y\[tiv

6[^oovaiov
,

aAA'

'iv

comprehenditur: non enim nudam

•9-fOTcxor iiyriiv
«

cnuietadyiTa,i TvdvTODi

peperit divinitalem sancta Virgo, sed uni-

to'Jt« J«Aa)ffJs- ov
«

yd^

QiOTyiTO, TiTOKi

tum

carni

Verbum

Dei.

Xeque

aliter in-

yvktvrw

dyia. Trcts^divoi,

dW'

ivcti^iVTO.

lelligi

posset deipara, nisi hoc

quem

di-

a%^K\ t

t ^iov Xoyov
li

t^
-/^

ovk dv

iTiocoi

cimus modo. Quare praecurrit omnino humanitatis confossio. Atque
dit
,

vooIto ^soTOKOi,

[tn

tovtov avTov
« -^

ila

verum evaCliristum

(^

"i^oTrov 'co^i Tr^^ona-^^ixi TrdvTcoi

quod deipara

facta sit sancta Virgo

ciacv-dacaTr-fiaicoi
Aoi-sro^'

o^toXoyia,- Kj ovTCOi i^a.i
«

dum

pcperil mirabililer

unum
,

d\v\Sii, oti diOTOK©-' yiyoviv

ceu proQunciatum a religionis magistris, non respuebat Cyrillus in po(() Vocabulum avSfi^ffoToV.o,stremo de incarnatione capitulo apud nos p. 74. (ita tamen si coniunctum cuni SforoV.o,- pouatur. ) Mox in dialogo a nobis idem edito Nestorium audivimus p. 101. eodem vocabulo d-/S^uiTc-7oi'.oi abutenteni. Heic
igitur

prudenter Cyrillus id usurpaudum non iudicat

;

multoquo vehementius improbat

in liomilia Epiiesi

habita opp. T. V. part. 2. p. 382.

112

S.

CYRILLI ALEX. IIOMILIA

!)K

INCAUNATIONK PEI VERni.
et sangui-

dyia, Tr'j-^QtvQ~> aTronx.ovfJa.

rz^^^oiai

aeque ac nos participem carnis
nis
,

et

consubstanlialem
ila

ei

nobisque secun-

v.'oTa.

actpKOi Kcti aif^ciT(Q.^^ y^ oy.oovGiov

dum humanitatem;
Maria
extiterit.

ul caro ex deipara
est Ciiristus

ai)TY\
&)?
Ot;

Tf, xa( MjW/K

xara to
,

«v-9-pa)Tivot',

Non enim

nos-

EiVai

T

(Jccpx.a,

c^c 7^ •9-eoTOX.«
ac,

Mapia?"
alt^

trae substantiae similis, ut

nonnuIHs visum

yap

oiioioov(Jiov
,

«5o?J ria] <fp
,

est haereticis, sed consubstantialis, id est

peTix.a)v

aAA' oi/^oovciov
ov(Jia.icpMO-/

rovTiTiv ok

de nostra substantia constans, Ait enim
scriptura
,

ri^iTipa^

].««• * az7jp|itaT(^

semcn Abrahae apprehendisse.
signifi-

'A/SpaajM. l'<!<riAajw./3av«Tai' to Js of*oioou(710V
ai\[A.ctiv<j

Secus vero substanlia similis, non
cat

ovx.

(IXmQivov

av-3-pfflOTOv,
.^

verum hominem
,

,

scd hominis simili-

aAA'

ciA.ou6^ci vlov
tpiKTiv *
']

avQpunrov

;ca-S&)S
(3jM.0i<w-

ludinem

sicuti

Danihel aiebat. Verumta-

Dali.

X.
II.

[6.

AavinA

ct^ToroAo? ct;^'

men

apostolus non simiiitudinem nos do-

I.

Tiui.

i.

^a

HjiAa?

«S(3(X^5v, riAAix (pM(Tiv *
I«(ToS5,
(3

"

av-

cuit, sed inquit: «

homo

Christus lesus,

dpcoTrQ^ XpitTTOS

Sot)? sat;TOv

qui dedit semet ipsum redemptionem pro

rtVTiAuTpov vTTip ts-avTOov *

b

@
i
.

o^oovaiov

omnibus.

»

Consubslantialem autem eun,

at;TOV TO)
•£;

-QiCi)

iccti

Tra.rp) -diiKox;,
cdy.oXoyr.iciLV
.,

dem Deo
quam
5.

patri divinitus
:

sicuti

et patres

Kct-dcog

01

7ra,Tipii

«/..tfJiJ'

nostri confessi sunt

consubstantialem in-

OjA.OOV<7lOV

tS) 77a'^l, K^

Ot;p^'

OjA.OlOOV(JlOV

palri dicentes,

non

simili substantia

ilwOVTfi.

praeditum.
0!;v

ns^JTTOV

a^a

k^ ovx, ava.fxa.icai

,

Supervacue igitur

et

ac:que
enim,

ulla ne-

•SfOTOJcov As^^ovTfs, i-urayofMfj )^ dv^&pw'zxroTox.ov d^xi]

cessilate,

quum deiparam
,

dixerimus, hout dixi,

yap

^

Uc,

i(^lu/

,

n

-oS-pccTti

miniparam addimus.
prius vocabulum

Suflicit

^MVM

,

T

57"aVTO?

n,U'jlJ

jaU5-)1pifc!

t OflO\0-

quod

universi myslerii

yiav «p/8(Ta,

k^ :^^oq5a(Tiv ft^ps^TiAo^la? ot;i^'ihx(j\.
(jvx.oT^a.v-

nostri confessionem continet, et
villationi

nullam

ca-

OiyJia.v TT cLpi\-i(J a. T015

TS/v T aKYi^Ha.v
piTiKolii

\%(^

fiiv yaa^

Tolq al-

verborum ansam praebet his qui calumniam veritatistruere voIunt.Estcnim
,

ra

cp-3-S)5 i]py\f^ivct

•s^^^TpiTsrnv
'3

nios haereticorum

recte dicta ad adulte-

Si? x.i/3^«Aov
Sivct,

vouv

£svj(^ofts-&a
oTi

xar'

ot;-

'^oTTOv,

cwoovvTig

^iTTXavtWTai
'iPct-

rinum sensum transferendi. Neque id prorsus miramur reputanles, solere ipsos errare in divinis eliam interpretandis scripturis.

Kj ctvrai
(pc45-

Tuq &iictg Trapipftnvivovni;

ot;^oDv Ji/^ae f^iv 7rpo(Snx.H xctTo, yi
ySj

Nos itaque decet congrua rectumilli

T

Trpi-uTovTcc Ti

op^Qcix;
i\

'kyjiVTa.
'q

axo^ov

que sensum habentia proferre vocabula.

'm poai^ipfiiv

rai M^nc,-

voovGi ijraKiv

Quae

si

prave inlelligunt

,

nil

nostra

OVX. <i^6&)5, OvSiV 77P0i Yiftai' c/Kilva dx,oov-

interest. Ipsi

audiantdicentem prophetam:
,

aovrcti Oia t Trpo^yiTH AiyovroiOva.t ot Aiyovng ro ^ovn^ov x.aAov, xa] ro x.aAov TTOvnpov aAA ov^iftia kolvccv^io. tpwTi Tr^og
CT^cOTo?
,

vae qui
!

dicilis

malum Sed
tenebris,
lial.

malum bonum et bonum communio lucis cum neque Cliristi consensus cum Benulia est
rccta et sine
,

aAA' ovSi

(rvu.:pcDvnGii

XpitS

Trpoi

Gradiamur utique nos
ambagibus via

BeAjaA*

^a^iovfji.i^^^x
'i')(iiGa.v
x-j

yap
oZov

nfA.fic,

t op^vw

ullis

semita inquam regia
ita

y^ dxifiSriAciii

.,

«toj 'tJ/3ov t

nec obliqua. Quippe
cationis

ad supernae voin Christo
sit

(BctaiAiKriv re

doiaiTwocpov x.aTavrn'(TO(Sp^aCelov 7^ avc»
y

bravium perveniemus,
et

JL^

^

ovTCiOi

iU ro
«

xA«-

lesu, per
patri
,

<T£&)5, iv
•9'fft)

X^JfS) 'Iviaov
S'j^a.

^i'

Ov }^ uS ov tu)

quem una cum

cum quo

gioria
,

Deo

sanclo Spiritu

in saecula

}^ Traf^)

avv clyUp TrvivftctTi
Wf^r.v.

saeculorum. Amen.

iU Gry alcovai T

ai«»wi'.

TOY AYTOY AFIOY KYPIAAOY
O
AEXeEHA
E^"

MIA

I

A
,

TOIS

*

HEPI TH2

TOr AFIOY BAnTlSTOT lliATvNOY *APMOYflI Kll' INAlKTinNO^i rENOMENHS OMONOIAS TUN EKKAHSiaN KAI KATA TOY AY^I^HMOY NEISTOPIOY (I).
,

lA',

SANGTI EIUSDEM CYRILLI
HO

MILIA
,

DICTA IN FESTO SAXCT! lOHANNIS BAPTISTAE DIE XXVIII- MENSIS PHARMCTHI

INDICTIONE

Xl

DE FACTA CONCORDIA ECCLESIARUM

,

ET CONTRA NEFANDUM NESTORIUM.

V^ui vera

religione sunt innutrili, et di-

1

01)5 iv(7i^iici. JiaTs6^£ijW/*sv«5 y^

t

hucov

vinorum dogmalum accuratam elimatamque habent notiliam, terra desiderabilis a projiheta nominantur dicente « et eritis vos
:

^oyf^aTCov aasA^n
to.? yvctxjiv,

y^

TiTO^vdjfJuiYlw 5;^ov-

ynv

•&^«t«i'
J^}

yrpoqiynni ovo,

|i*a^« Asfiw»'- *

"

'iasa^i vf^iig yii G?;«t«

terra desiderabihs, tens,

Dominus omnipovosque beatos dicent omnes popuh. »
ait

Aiyn Kv^iog Travroic^UTcap ,y^
vjxai Trdvrct tci i^&vn'
(pwffiv
,,

f^a.x.ct^iovrjtv

yriv

^^nTHY

iivoti
Kci.g'

Porro terrani desiderabilem esse

dicit il-

r

yovif^ctiTciTLv y^ iuKa.^?rov ,Kj
[A,nTipct

iam quae fecundissima et fructuosissima est, et salivorumpomorum materet altrix.
Huiusraodi est omnis Deo grata et sancta anima, agricolam veluti quemdam et omnis boni satorem nacta universalem serva-

^Sv

i]fji.ipcov

^
yjj

'^o^ov roictVTn S;
oaiat.

Traacc iTt dio^piAnq
T-ov coajxip tivo.
7Vj

iv)J]

,

yiccp-

auo^ict TrctvToq a^a-3'oS
05 k^

t t oAwv (7Ci)Tnpoc ActfBovact, Xpirov, lipw rfMV ^oyfiiiTOov ivcLa^^dTrni t
o''i"

yvco-

torem Christum, qui

et

sacrorum quoque
Sed enim uni-

«AA'

wdvToov iX-^pog, tovt' «ViK
iyiiga yX itctipov; g5ucyhcai-i'-

dogmatum

irradiat notitia.

<!ctTctva.i,

versahs hostis, id est Satanas, per tem-

^ovTa.g tS)

ano) Trovn^a

i^ii^dvicf TrAnv

zkv

pora homines suscitat, qui in
zizania serant.
vis efflorescant

trilico

mala

avQna&xriv,
ct^ov

(i7roKi'ipovTa.i-'i<ri

3 ot;Tw xaG-

Verumtamen haec, quanisecantur, atque ita cam,

to ^^^wpiov. 'E;c/S;/3Akt£4i roivvv d-aro

'zs-dam o«xAn<T/a?
7r(x,^ov

dcn^ni Nss-o§i(5^ ro
Sj^^^oKa ^i'Cctviov, Kcti
01 yj^

pus purgatur. Eiectus
se diaboh zizanium
(1)

est ilaque lota ec,

uAn-doog

r

clesia irrehgiosus Nestorius
:

amarum

reap-

6i.toyvci)ftovov(ii Koittov

Tranctv 'ovng
t^jJj

iamque concordanl

t olKHftivnv

^iO(Ji(6icrctTOi

iTrinKOTroi

Pana

liaec Cyrilli liomilia extat latine

novissinia Mansii ed. Florent. T. V. col. 289.
tatione donatus, ex

tantummodo in concilii epiiesini editionibus, puta in illa JSunc demuni graecus etiam textus nova a nobis interpre,

duobus antiquis vaticanae

bibliotliecae

codicibus o04. et

.508.
li

prodit, qui in futuris

conciliorum editionibus postea collocabitur. lani in codicibus legitur tantuni

toi;;

num

ysvcSXioi;, in

nalicUatel (Alia
p. 3S2.
)

Cyrilli bomilia habita

Epbesi die,

h

^ixi^x, S. lob. Baptistae legitur opp. T. V. part. 2.
fuit

Porro dieni 28. pharrauthi aegyptiaci, quo recitata
loc. cit.

apud nos, monetur in margine roqui multorum eruditorum lis

(Sed apud Hard. concil. T.

baec homilia, incidere in diem 23. aprilis I. col. 1689. indut. I.) Graudis cete-

est

super collatione mensium aeeyptiacorum
A'I.

cum romauis; deque

ea certe

desperabat Averanius florentinus in dissert. de mensibus aegypt. cap.

Sed meliora ab hodiernis aegy-

ptiaearum rerum scriptoribus dicta

seio.

.15

11't-

S.

CYRILLI IIOMILIA.

ofli&wv y^ y^.av o^oXoyn(7a.VTig 7r'i<^iv hwjri(!^Q»G:tv

omijcs per universura
episcopi
,

orbem

pienlissimi
fi-

TOivvv T Trap

i^f^h 6KK,Xy\a\ai(;

^

rectam unamque confitentes
ecclesiis,

jM.aAAoc 3 y^ ttutclv
OL/o-ai

riui

oiKnixiviiv

,

y^

cti

dom. Nostris itaque
ctis tolo

immo

cun-

v^'

T ava.ro AiiV
'fyj

ct)(/,oXoyyt(Jxv y::

oi

orbe exislentibus, copulalae sunt

-&fO(7£/3«?-aroi

c^fi(yc
7t'i(jtiv

Wkjaottoi t 6poict

oricnlalcs ecclcsiae: nani religiosissimi re-

dv\v

/t^

ri,Sc/3HAoy

Ss yiypci^pi

Trpog (Mf

T&£0(7£;3is-aT@~> »9 iiihctC^^cLro^;
'^
'

iTT^KJ-ri-o^Mi^

hvTioyjictc,

"Itoavin?, o\a.

gionum illarumepiscopi.rcclam puramque profossi sunt fulem. Quae aulem ad me scripserit religiosissimus ac pienlissimus Anliochiae episcopus lohannes
;

j Kayco TTpog avTov
cr-di

dvnypa-^a,

dicoLas-

quae vicissim
audielis.

(juv

^iZy.

ego

ei

rescripserim

,

Deo iavcnte

DE SAiXCTI CYRILLI HOMILIIS ALIQUOT
ADNOTATIO.
Qnamqiiam
sancti Cyrilli homiliac phirimae fuerunt, teste Gennadio cap. 57,

haeque

adoo famigeratae, ut a graecis episcopis ad declamaiidi exemplum meraoriae maudarentur
(ceu videhcct apud Latinos sancti Augustini, Cyrillo coaetanei, sermones muUitudiue ac ce-

attamen ego de iis generatim post ahos bibUographos uon loquar ne actum agere videar. Paucas tantummodo memorabo quas vel integras vel illarum fragmeuta ego edidi, vel in codicihus adhuc retcutas observavi. Sunt autem hae. 1. Homiha de parahola vineae, quae nondum graece fuerat edita. 2. Homihae tres brevissimae de SS. MM.
lebritate excellueruut
)

,

forte

,

Cyro

et

lohaune graece, itemque
illac

latine interprete Anastasio
S.

hibhothecario.

(

Huiuscemodi

prorsus sunt tres

S.

Augustini conciunculae de

Stephani miracuhs in edit. Maurin.

T. V. p. 127.5.) 3.

Homihae fragraentum quod

Christus dici

nou dcheat homo theophorus,

sed Deus incarnatus. 4. Homihae quartae scu sermouis coutra Ariauos fiagmeutum. 5. Prosphouetici ad Alexandrinos fragmenta. G.
tena.
7.

Homiharum

partes ahquot in Kicetae ad

Lucam

ca-

Homilia de parahola deccm virginum inscrihitur CyriUo in codice syriaco vat. 97;
ea legitur graece suh Chrysostomi

verumtamen

nomine

in graeco codice vat.
etsi

,

extatque in
8.

Moutfauconii editione intcr spurias T. YIII. p. 45. seqq.

multa

cum

varielate.
,

Homiha

de audienda hturgia Cyrillo item inscrihitur in aho syriaco codice vat. 200

sed tamcn iianc

hahere Cyrillum auctorem nondura
de ascensione Domiiii
et
,

raiiii

persuasi. 9. ct 10. Homilias duas Cyrillo inscriptas
,

et

de trihus pueris ])ahyIonicis atque Danihele

dixi

olim rae graece

partim etiam coptice, in codicihus ohservasse; neque taraen his
alia

hdem

adiicere ausus sura.

Postea tamen
fortasse alio
in

quoque de iisdem
in aho

testiraonia

sum

uactus: itaque

fieri

potest, ut

harum
Y. dor-

tempore rationem haheam.

11. Horailia de paschatc

quaedam

trihuitur Cyrillo

uno graeco codice,

autem Chrysostomo.

12. Cyrilli homilia de B. 3Iariae 13.

milione in codice vat. arah. 170, Script. vet. T. IV. p. 311.
pacnitentia est in cod. vat. coptico 59, Script. vet. T.
Y'.

Eiusdem Cyrilh horaiha de Denique paschanulhs ego in co-

part. 2. p. 154.

lem tertiam homiham, seu epistolam
dicihus reperi
;

,

quam deperditam quidam putant,
tamen mihi
vero
ohtigit
,

neque

ulla fortasse fuit. Feliciter

ut paschalis dccimae
,

septiraae ineditam

atque elegantem nanciscerer Aruohii latinam iuterpretationein

qnam

in

quinto Spicilegii rom. volumine collocavi.
ploratis, quas in codicihus scriptas aut

De

aliis

nondum

satis

mihi perpensis aut ex-

mcmoratas interdum vidi, CyriUi homiliis, dicere
in alio

supersedeo. Denique tractatum de paschate, qui in editioiiihus tribuitur loh. Philopono,
vidi inscriptum CyriUo in

uuo cod.

vat.

,

tamen cod. praedicto Philopono.

TOl*

AnOY KYPIAAOY
r.ii:

APXiEniiKonoi' aae:=:anapeias
Eriirii^i:s

to kata aovivAN EVArrEAioN.

SANCTI CYRILLI
EXPLANATIO
IN

LUCAE EVAKGELIUM.
«iSSI»

Capituloi
Qiii

I.

KE*AAAION

A'.

ab

initio ipsl viderunt, et ministri fuerunt

yfvo^.t£voi

sernaonis.

ToC X6yo'j,

J_/um Verbi

hypostalici ac vivenlis spefuisse

A

ov

Xoya

'^

tqv ciiU7ro<paTS

iC,

^S)vt@~'

cod. a.

f.

2. b.

ctatores ait evangelista

apostolos

,

avT07rrsi.i
(pMiH;c? tw yty ovivai,

il-zncov

cs^r a.7rog-o^ovg, au^Tii-

consonat lohanni

Verbum faclum

esse car-

'Iwuvv») K^yovTi
(q.

t Xoyov
cv )^i/iv,

(id^Kct
itj

iiem dicenti, atque apud nos inhabitasse,

icacy^yoDiivctt

Ti-

eiusque gloriam visam, gloriam quasi Unigeniti

•&iu)pyir^ t Si^ctv avToD, do^ctv
vo-^vovi Trapct
•3-fw^«T05
yrct^^oi' §ict
-AciTi^^-A-,
-^h

a)i [^o-

a patre. Per
,

carnem

enira factum

t^

actpKc<;

,

est visibile
lis

Verbum quae

videlicet visibi-

Koyoc,

cpcLTyii ov<jyig
tov

tangibilisque est et solida:

nam per
:

se

y^ -vj^MAajHTM? y^

avTnvTrn- a-&ja)p;iT05
y^ ttclXw

ipsum visuali potentiae erat impervium. « quod Rursusque lohannes in epislola fuit ab initio, quod audivimus, quod oculis

to x.a.^
'fh<roKyi-

ictVTOV
'•'•0

'laidvvni cn
bi.

riv 0.7^

apy^Hg,

dKi^Koct«/C/^JtT,

mi.

i.

r.

w^?
iU
cil

°

iO)pdica.t^ rclg 6(p\>cL\f^oi<i

nostris vidimus, et

manus

nostrae con-

X^''P^'>

^A^
«

i^i]Ad(pri(7ctv
^ooyi

Tn^i

r Ao,.

Irectaverunt de Verbo vitae, et vita manifestata est. » pellari

yov

'Qjoyic,,

•a.oa

i:pctvipcii\>ii-

ot;;c

Nonne

audis, tangibilem ap-

dy^ovHi oti -^viXct^pnTiw 6voM.d^<l
'Va a/ctv-dpLO;s-yia'j.vTct
vorig

t

^ceyiv;

ab eo Aitam"?

Nempe

ut scias filium

(^

vlov, Kctl

se

hominem
Hic
erit

fecisse, et carne

quidem

esse

opaToi' ^jk v^ <jaox.a,, do^ciTOv q y^ tviv

visibilem, deitale
niagnus

autem invisibilem.
alque

^iOTVITa.
Otiro^ ivTai usya^, xai
t>(o?

et filius Altissinii vocabitur.

v^i^tqv

y.X>jS?j''7£Taf.

Etenim pari gloria praedilus

,

'l(70K\iiig

yap

omni re

ei

aequalis, ex quoelTuIsit, patri,
filius (1).

otiovv laof^iT^cog
'''»5

merito intclligitur

Neque enim
faclus esl

^log vooHt'

, KaTa -Ttav c^ avTOv TrKpri av iiKorcog- ov yao oti yi-

tco (pvaaVTi

ix<i>v

quum dispensatoria ratione mo, omnino quicquam de
est,

ho-

yoviv av^pcoTrog ol>iOvo[^iy.Zg,
y-ctTd tj

f^c-tovi><.Ti'iTO

suis attributis

yovv oAms uvtov- ovS-v ')ap
cpLcjiy
,

ilg

deminuit: neque eius natura passa aliquid

idlav >)5i;c»S«
'^^vi&tt^ Si'

aTro yi

t

icaSr' yifA.aq

cum apud

iios

pro nobis coepit verinitio
fieri

yiu.S.g- '^70.-

a^i7rT@~. y^ (pvcav

(1) Animadverte iam inde ab domini, quod in on)ni eius scripto

vigilantissimuin CyriUi studium adfirmandi divinitatem Clinsti
videraus.

116
TOiJ -deov
t/^j,(5-0S

S.

C.Vnil.I.I

ALKX.VXDUINI EXPLANATIO

\oy(^-

Sia tovto i^ -QiOi
yCj

^

sari:

quippe

invertibili natura est Dei
ct

Ver-

i^ >cvoioi

6vo[^a{^iTcti

Sia.

7*

dy-

bum. Proplerca
Qiiia

Deus
apud

et allissimus ac

doininus ab angelorum voce nuncupatur.
'Oti
g'Jz

aiuvaWo-Ei

Tta^a.

tu

9jj5 irdv

f-qij.a,.

non

erit iinpossiblle

Deum omne
,

\orbnm.

'A-sFopovai Jis 'aaKiv

Tiyh^ u

t^

Dubitant rursus nonnuUi
salis

num

univer-

oKm
•/J^

S'205

ra "^O/J^jct
7roiii(7cti
f^Tn

viJn

k^ 'zs-^ax^div-

Deus faceie queat, ut res aliqua reapse
,

Tct, SvvctTO-i

yi^^^jn&tti ttoti-

facta et peracta

f;icta

numquam
impossibile

fuerit

:

TO, ovx, dJ[vvctTn(T<l

ov
pi>ri

yap

^^iyofj^J

log

y-ri

avTW uio.v pyi[^ci.' "^o^oct, a\ha
Oioi'

non est verbum. Non enim
iuxta illud,
acta, sed de re acta

ei

omne

loqiiiniur

de re non
fuisse nol-

yiyivn&tij\

t

af;j^ii>"

n

ibM Trop-

quam aclam
fuit

vlw SvvctTai

'oiOi^ncti

Trap^ivov
•zrore

6y. y.oiA'ictg
,

lemus. Veluti
possit

,

an eam quae

meretrix

jM.MTpos, hct ptyiTt

t'in

-wopYH

ptnTt

Deus
,

efficere

ceu ex malris utero virfuerit
,

KiyoiTO

,

OTi

'srapa av^&pcti-uroig
TCt>

dcfivva-

ginein

ila
;

ut

neque meretrix

neque

Ta, cflvvaTa urapa
ipoij/j^
jiuu
,

&io)- srpog ovg
'urap'

OTi

(^riTilt^ p^n
Sijvai^iv
il

n^J

Tov Qiov

[^iyaKti y^ d^iaocjv ovx, aTry.-

yaGT©^,
>coi TVi

OTi TO

Bpct>jtjS/jov

quandoquidem impossilia honiinibus, possibilia Deo sunt. Ouibus respondemus, debere nos Dei virtutem ila magnam et admirandam exquirere ut res ab
dicatur
,

Biict So^ri' QV

-yb

ct( TvaVTa Svya-

eo peragenda haud indigna
maiestate.

sit

Dei ipsius
,

Tai, Bia TOVTO aai
ycLTluj

Tyj

aTOTrcdv at;TOV s^-

oPaSnj

TTPonnX'^' voov/u^j
,

yap
c

oti

aTO-virov 'ogi to K^iynv

ei

SvvaTai
,
ri

•&iog

omnia potest idcirco absurdorum auclorem reputari euni decet. Etenim existimamus absurde quaeri
eniin quia
possit

Non

iavTQV uTOiriGai
Tiag JliKTiKov
l^ooriv,
i)

|U.n
,

iivai -^idv
jt*}i

d[tap,

ne Deus

efficere

quominus

ipse

sit

«

elvai

dya^dov

«

Deus, aut ut peccatum committat, aut ne
sit

SiKaiov'

c/|,e7

to'ivvv -zs^^iTiliBut

bonus,

et vivens, ac iustus.

Oportet

igi-

TravT^

(T^d^lVH Tctg
t'i

dTO-TTQvg ovTCO

Tp

ipcodjjii

tur totis viribus absurdas huiusmodi quaestiones vitare.
efficere
,

Trtaiccv cflia

Si ^iOi ov cf[vyaTai
'zsotricTai

Cur autem haud potest Deus
,

'MOPYivGaaav
TTOTi TropvLiJ
;

jtiJi

[tn

yi^^pjuti ^nuj

ut quae fuerit meretrix

reapse

OTi ov

SvvaTai to
ovh,

'\|,?D5@o
'ey-

d\yi-d'?iav TroiHaai'

aal

da^iviiag

non fuerit? neinpe quia veritalem in inendacium convertere nequaquam polest. Neque
id infirmitatis vitium est, sed naturae
sibi

xAHjtAct

Toino
t'i

,

«AAa

tpvcreccg
,

dTro^H^ig ovn
avTvi
-arps-

dvi-)(0\ii^ivr{g
•jir^-

•srit-&s7v

6

[tri

demonslratio pati quicquam
impotentis: est autein a

indecens
alie-

rtAAoroiov ^e

3jou to
^gi

]^iv^!Q.j uravdiJj

Deo prorsus

TiKudg' \,{v(Sita

yap
ju.ii

to

uropvivSil

num inendacium. Atqui
ret
,

mendacii genus fo,

Gaaav
Si
,

'uroiiiaai

uropvivaai

•sroTS"

si

quae

fueril

meretrix

numquam fuis-

cog 'inpfw, Tctg

ovTOdg ivn^eiq ijp

ipm-

se

merelricem
dixi
,

cfficeret.

Oportel ilaque, ut

TVKJicov >ta] 'zs-qKv aTO^zrov

i^^ovaag f^nde
tIuu

iam

faluis Iiuiusmodi et valde absur-

os-poaieSnjj

r

dpy^riv

,

i^nSi

-diiav

dyc/y.ii-

dis quaestionibus

numquam

attendere, ne,

voiiv (pvaiv, jW.aAAov J^e tms (^vaicag

vng cJ^ai^iTa.

que ignorare divinam naluram vel potius naturae eiusdem doles eximias.
Bciicliitus fructu.s ventris
(iii.

Ov-A d>coveif

H^

T AajSiS ^aAAoVTOj,
'AXn^ovoiMia

Nonne audis Davidem quoque
tem: ecce ereditas Domini
,

psallen-

iSoV n X.hyipOVQpc'lCt KUp'iH, vloi 6 jM.JCT^O?

filii

merces fru-

ToD icapTTOV
>cvp'iH ol
o'i
}Ci

7*

yaa^^og *

;

^
.^

ctus ventris? Quippe sunt
tas,

Domini heredifi-

Sia

7r'i^ea)g avTCfi viQ-^iT-/i'QiVTig,

quotquot adoptionem filiorum per

pcia^og
-t^

elai

X^(S"oy, tS

yeyovoT^^

dem

sunt conseculi. lidem pariler Chrisli
,

x.ap-srov

'urao^Qrevixyig

yaiTTpog' r^ to

merces sunt

qui virginalis uteri factus esl

IN LIT,.\M C.VP.

I.

1

17

fructus; iuxta illud
libi

:

postula a

me,

et

dabo
)iAnpovoi^'iiiv an.
'K7r&t'>;o"£

gentes hereditatem tuam.

*
Ps.
(Sjsa^iovj
II.

Fecit poleiitiam in brachio suo, dispersit supcrbos

xgaToj sV

awTotJ* 5i£tr>:oWiO"cv
x. r. \.

V. 61.

meiite cordis ipsoruni.

DffEgvifayouj Sia.'/ola r.Ci^Sixi aUTiov

Bracliii

vocabulo innuit (3Iaria) natum

AIvIttitoli
(pvvTct

6

ji^if)/icov

^ d^

a.VTV.i

ex semet ipsa Verbum. Superbos autem
dicit

Koyov

UTripn^aYng q Aiy<l
IJ^

c^

tto-

improbos daemonas
sapientes

,

cum

principe

VM^ot)?

Sa.'ifx,ovctg

tS a^X°^'^©^
,

a.vTOiv
tro-

suo elationis causa lapsos: simulque Grae-

TTKJovTa.g Si'
(pot/5

'i7ra.p(JLv

y^

G^

sAAmvwc

corum

,

qui evangelium
cst,

,

quod

T Joxot/ffav T

>inpvy[/..a.Tl^ i^a>p'ta.v
jCi

ipsis slultitia

visum

non admiserunl
poten-

7rpo(jSi^u.i.iiVHi,
,

lciSa,iov<;

Tn^^ivtra.i

ncc non ludaeos incredulos, qui indigna
filio

y.n (ii^AnbiVTai

o"i

Tivig Biia>c,op7r'njQnua.Y
TriPl

Dei sentientes dispersi fuerunt

:

aYa^lCt i^J^VOn^iVTiq
Svvd-rcti 3
(pn<Tt

t

VtOV

T dsov'

les

denique

litteratos dicit ac pharisaeos

g5^
Tag

•^a^^a.-il^;, y^

(pctpiactiHt;

qui primas cathedras adpetebant. - Congruentius tamen est de scelestis daemoni-

GW

zs-puJTOH.ct-^fBpictg y.iTctSta)-

y.0YTag'

Oi>iii6Tipov q

Ta.vTa,

'ixrip}

-iju

bus

illa

verba intcUigere. Hos enira per
grassantes dispersit adve-

d\tTnpiti}V Sai[Aovci)v voilv

TOvTng 5^

x,ctTa-

orbem audacter

&^ajuj.i0[/,ivsg '^ vtt' ovpas^ov Snancp^^t^jiv

niens Dominus, et captivatos ab ipsis ho-

iTridnyy.TJag

x,vsAog, y^ Gsir ctfx^iJ.aXcoTt-

mines ad suamobedientiam quae

translulit.

Haec

enim omnia prophetiam subsecula sunt
ait
et exaltavit liumilcs.

, ixpog t VTraiconv iavTov dvTtu,iTi<rnai' TavTa yap TraYTX aKO-

a-i^iVTctg vtt' ctvTav

XovQnai T^
hi qui postea dis-

7rpo(pnTi'icf,-

Dcposuit potcntes de sedibus,

Valde superbiebant
persi fuere
,

M.iya\a
l*.OYig

iippovav ol a^cop^ooiabiVTig §a't,

daemoncs nec non Graecorum

Ti x.ai §ia|iSoA@o

iXKnYcav ti aocpo^
y.a) •^^a^Jt.^taiiig-

sapientes (ut dixi) ac pharisaei et htterati.

(cog £^>jk)

xa} (^aptaaloi
y.,a-&ilAi

Verumtamen hos depressit, extuhtque illos qui potenti manui ipsius semet supposuerant
;

d-Wa TOVTOvg
avTOv

aa} v^Lcoai c§U"

Ta-zoHYcoaavTag iavC6^ vrro tUv KPaTatav
'^ilpa- 0:dcoH,cog avTolg df^ha'tav Tra-

dans

eis

facuitatem calcandi serpentes

et scorpios,

cunclamqueinimici potenliam;

Tilv iTTavco o^picov >cai
•zsraaav Tnv Svva^iiv

a/CopWtcov

;

y.a] i-url

irrilasque efficiens iliorum contra nos insidias, qui

tov i^-^pov- d-sroan/xl^ -rrotnaag /SaAae
7u

tumidas mentes gerebant. Pro-

KTnaai

Sb

Tog

^cst'^'

fecto ludaei

ohm

regno suo gloriabantur;
^ero ethnici
,

Tp TW

Sj3-vo'ict.

vTripi^aYCov naav ttoti

sed tamen ob increduhlatem fastigio suo
deiecti fuerunt: contra

'lovSctloi

TYi

S'jva<ri'ia.yavpov/uS{jOf
Si'

dXXa
i^&vcov

quum
merito

>ca^y)^i^naav
ci,an[tot

d^^iT^iav

oi

q

dJp^

inglorii essent ac ignobiles

fidei

ovTig k^ ivTiAilg.^ Sta Wt^iv v-^co-

sunt exaltati.
Esuricnles implevit bonis, et diviles dimisit
iuanes.

•^naav.
niiytJvTa,iV£7rX-/)(r5v

ayaSiv,

r.al

TrXoUTcivr^,-

£^a7rs(TTsiXs

y.svou;.

Esurienlium quidem nomine

huma-

U?iVCOYTag f^iv to yivQ.^

t

dvS-poiTruv

B.

f.
f. f.

in.

H.
E.

44.
09.

nmn

genus designat. Reapse enira cuncti
,

Kiy{-

iAtfJCCOTTOV "^ 'SvAilV lnSailOY ItOYfjOV
YO[J.O'd'l(TICi
,

esuriebant

sohs ludaeis exceptis, Hi quip-

OVTOi Q iTrAoVTHY T^
a>ca\tct

Tjj

Si3ayo[^o-

pe abundabant legislalione, sanclorumquc

T

dytcov TTPO^nTcov

avTZv yi

prophetarum doctrina ipsorum enim erat
:

dia'ia.,n vlodaa^ta^ n Aa^^ita, al iyrafyi-

legislatio, et in filios adoptio, et
et promissiones.
tes
,

cukus,
incar-

Aiaf * «AA' ovTOi

jM-sv

VTripi/.a^naavTig
^

,

r^

Verumtamen
inflati
,

hi luxurian-

Aiav t£) d^i/of^aTi iTrafi^SiYTig
TaTTiiYCog Trpoa^^i^dilv tco

Sia to ftn
.,

et

sua dignitale

quum ad

cvav&^coTrnaavTi

118
(i/^*7rss-aAn(7av j6«vo(
,

S.

CVRILLI

ALEXAXDRIM EXPLAXATIO
,

|M.«(JiV

'fh^^i^o/w^joi

jM.tiTS^iVif ,/*MTE ^iiicTii', jM.«T« sA57-;^x afi-

^cov
^0)^5

OK'Z!ri7rTCi>if.iLGi

-^

y^

•T^

cThyila 'liPn-

(7aA«/A, y^ T^

fyt.-hhovCiyii
^i^'' oCic

Y[AKoTpict)-^Yi(7u,v

natum Deum humiliter non accesserint, var.iliil secum ferentes, neque fidcm scilicct, neque scienliam, neque spem uUam bonorum. Nempe amiserunt
cui dimis.si sunt,

n
-^

iCj

Si^ng,

eJirarro t a^-

terrestrem llierusalem, et a futura quoque
vita gloriaque excidcrunt, proptcrea

}!^»yoY Q^ ^'«'"S, ctAAa j^ i<ra.vpci)aa.v

r

x.{j-

quod

piov

Si'^«i, iu lyicctTiXiTrov
itj

^oovTOi vSu.TOi;,
c/K

cJy-tiQivfldciv

t Trmynv t t a^7CK t

vilae

auctorem non receperunt,
et

et gloriae

dominum

cruci fixerunt, fontem aquae vi,

T oCpscvov icrtTik^ovTcf dict TOUTO itj TTavTcov ')(^ctKi7rut/iXQiv iV cLVGsv Kii^Oi
tCj

vcntis dcrcliquerunt

panem de

caelo

demissum aspernati
ipsis

sunt. Ideo supervenit

TU.TOi,

5;\j,a Ji-vl-iS ixTraani 7ri>cpoTi^cf

pessima

ov y6
*
itj

y,v

M'^oc,

apTH
Aijitos

ocla^dyiTOv

,

ouSi

5/^],a

vis
nis

siti

molestior.

omnium fames, et sitis quaNon enim famis fuit pasitis;

vSxTOi, aAAa
^'la-

01
ci/

3 duio

t dzov(jai.i Aoyov kvT sSvwK TrnvwvTi^ y^ J/.%[&)vT
'vj,'^^'^''

sub sensum cadentis, nec aquae

sed divini verbi fames. Ethnici contra esurieutcs atque silientes, malisque
alTlictuni gerentes,

Ti<i

icctiCQli

'>i>'3/-^V-^o*

,

'b^-

animum

T

iciisAov

Tr^oanica.vTO, ovi7r\n<7^n<Jctv

^

Domino

recepto, spiri-

^vdjiJccLTiKOiiv

dyct^Ttiv

ftiTi(3t]

yap

ilg ctv-

talibus bonis repleti fuere.

ludaeorum enim

G^xr To,

T \H^ct\m y.aXa.
I^/gavjX TraiJd,' a{,i(,-j
,

prosperitas ad ipsos transmigravit.
^.vvio-SvJvai k\imt;.

•AvTiXa.Ssro
E. F.
r. t.

Siiscepit Isralielem

puerum suum.

50.

1).

'

71

kvT^^a^iTO
ovoftctTi

'lapctviX.,

ov

t v^

aapica,,
,

Israhelem suscepit, non illum secun-

i.

T rZi) T K^

-\},iA2'

di^vvvo^ivov

dXXa
ctvTov

dum

carnem,

et

nomine nudo gloriantem,

^vivftct,

T

TiW Svvctftiv T^ TTfiOGnyo.,

scd illum secundum spiritum, vimque appcUationis suae conservantem, id est ho-

pictg TiTnpyiicoT©''

TOVTiTiV
i/t^

"i^

ili

cpmTcav

y^

Tri^djoVTav
.^

^C avTOv t v\ov
TOi? TruAai Trpo-

mines

t}ui

Deum

speclant atque

ei

credunt,

ViO^iTiiftivobv

ycct^cioc, i^

ac per eius filium adoplionem sunt consecuti,

(pviTaii iu 7rctZiapy^a.ii 6
a)(^iGig-

Ao^@o

t^ « vtto-

prout priscis cjuoque prophctis et pa-

Bvva.Ta.i q

'\ap-j.y\K

y^ aapica TOVTO dpy.6aa.i- sroXKat yap 6J^
iu Trpog

(^

triarchis

diclum fuerat atque promissum.
id Israheli

Quamquam

quoque, qui

est se-

ctvTav pcvi^aBig

i7r'i?-<fjactv.
,

''''

T

iXiOvg ocvTOv

icci.-dciJi

q iTryiyyiiXctTO tco

''Litvv.a%vi

cundum carnem, congruere

potest; multa

'A(Bpctdft. yj Ka.\ iig 7ripa.g tiycf^u
i^TToov

OTnp

riv

TT^g ctVTOv

.

OTi ivX.oyviQriaovTcti cn
cti

enim ex hac gente milia crediderunt. « Recordalus aulem est misericordiae suae prout Abraliamo promiserat. » In rem vi,

Tcd cEu'iOftctT'i

an

7ra.aa.i

cpvXa.\

t^ yrig-

dehcet contulit dictum

ei

valicinium, fore

eVAnaSTo Q

ctvTYi

«

i7rayyiX.'ia,

i^

ctvrng

ut in scmine eius tribus

omnes

terrae be-

jw.sAAoFTo; y^iaSTi.1

t

icoivov acoriipog Xoi-

nedicerentur. Impletum vcro fuit vatici-

90V,

og

^
,

TO cmi^ftct t 'A/S^aajU-, cv

a

Tct sUvH

ivXoyavTcti- cmi^ftaTog
Kct^dcog (pnatv o

^ 'ACpctdft

nium, orturo indecommuni servatoreChristo qui de semine Abrahami est in quo
, ,

iijjiXd(BiTO
y^ oiiTco

daroroAos *

gentes benedicuntur. Apprehendit enim se-

T

Trpog
(

cqv

TrctTi^ctg i7zayyiX'i<tv

men Abrahami

,

ut ait aposlohis, atque ita

i^rXnpcoai

).
1

editum patribus promissum complevit.

» "

fragmentum Cyrilli subtexo, quod graece niihi nondum occurrit. lusiurandum quod iuravit ad Abraliam patrem nostruni. " Cyrillus. Nerao autera quod Deuni Abrabanio iurasse audiat, iurare assuescat. Queraadmoduni enini ira de Deo dicta, non est ira, nec passionem signilicat, sed puuitivam vira aut aliqueni Imiusmodi mo(1)

Ex

Corderii latina catena
«

V.

73.

tum;

sic

»
»

turura esse

nec iuramentum, iuramentiiin est. Kon enim iurat Deus, scd certitudinem indicat, oraniuo fuquod dicit. luranientum enim Dei est verbum ipsius, persuadens {irXr^qofoqu-/) audientes, et
di.xit,

lidem cuique faciens, id quod promisit ac

prorsus esse eveuturum.

»

IN
Ercxit cornu saUifis nobis.

LUCAM

C.\P.

I.

119

Inlelligitur

cornii
,

potenlia

solum

vocabulum non de verum eliam de regno.
est nobis servator.
et invicla patris

5t;rajt*fM5,

dXhh

v^

ayr\ ,SaaiAf/ae- «^cpic^^ t^

Utrunujue ^ero Chrislus cst, qui de familia
et

genere Davidis ortus

rfp* 5 X^/5-o« ^v, :? ^jva^ ,1^5/5 «mTJiAas
xoe

Trar^ias

v^.

«,ttiv crwTJi^-

aj-

Ipse enim est rex
polentia.

regum,

>ap

o^^k

{Bctai^ivg

^^ n a;caTaj«a;i/HT05

t /3a(TiA<j(:/3tTCB!', Bviaun t jraTPcs
1

1

,.

Ad

facienilam misericordiam.

tt

''i

Misericordia

ac iuslitia Christus

est.

"easos

y^

SiKatoaCvn Xoi^og' «AfM^ji£,

Etcnim ab eo misericordiam consecuti su-

^^ y^^
.7!:

^i'

a.orov,

SiS,Kaico[^i'da.,cm'
dznovi-^a/j^^^YJOi Sicc

mus

ac iustiiicati, abstersis nequiliae sor-

^auAinn©^
Koct

pvTrovg
tJ

dibus, per fidem videlicet in ipsum.
iil

w;Vfwe ^hAovot.

ik avrov.
i^Urov
yX-n^-nT-n.

tu, puer, proplieta Altissimi vocaberis.

a^ ra,S>'ov Trgof^V,,?

Sed enimid quoque animadverte, nempe Christum esse ilhim altissimum cui
,

<roq
i'«e

'AAAa ya^ j^ rovro o-kotth , ori v\iT^v Xpi^oq, ov n-poiS^a/J^ Iwdvy^ tyi

praeivit lohannes nativitatc simul et prae-

"^vyiaet 7^ rco KnpvyiA,aTi- £, rl
01

dicatione.

Quid vero iam deinceps
« et

ii

di-

Aoi^roi' (piianGiv

i\arrovvTii avrov

'.bv

ccnt,

cpii

divinitatem ilHus minuunt? Cur
tu

-&joT>iTa

!>.),•

7ru>q

q ov ^ovKovrai cwuuii-

nolent intelligere, verba

propheta

vai,

on

ro k, uv 'arpQ^^^rnc, t^^.Vo-J xAhu>q

Altissimi vocaberis » a Zacharia sic dicta
fuisse, ut

^-flan,.

Trapa Zaxapla ii^mrai^

£, rfi

ab

aliis

quoque

ipsius,

nempe

a/XAc^v 7r^o$nrcov

avri yeyovoTcev

^ccg

diS

Dei, prophetis?
Uluminare his qui
in tenel)ris et in

5nAa5«;
unibra
'ETi,pivai zo'i;
s-/

o-/.'nii

y.al

c-y.ix

SevaVou

mortis sedent.

v.aS-flf/.yvoi?.

Populo

igitur

sub lege degenti

,

quae-

To;? ovv a>
At;;:^v'(^
riv

vQpiCi) y^

k^

tLuu

'laSaiav
6

damerat inludaealucernapraecursorChristi Baptista, deque eo Deus praedixerat paravi lucernam Christo meo. Item typus
oius exprimebatur in lege, ubi ea

old ri; Xoi^ov TrpofBaSl^tov
k} 7ri^}

BaxTif-K?,
•3"f05'

avrov

7r^oavi(tcov)iKiv 6
ro)

Y\To'iiiaaa

Kvyjov
t

Xpiara

pt-a-

*

mandat

r.-po?rv7rov

q at;Tov y^ 6

vop®^,

KiXivc^v

lucernam ardentem
culi parte nutriri.
vi

in antcTiore taberna-

ao-^ss-ov Sji'.Tnpfu%(^
(TKtiyri-

A'j;y,vov

cv rn Troar'.]

Verumtamen

ludaei, bre-

«AA'

la^ctioi ^^ovov ^pa^^vv sV'

tempore, eo delcctati
,

dum

ad ipsius bamerserunt,

avTw
''"oS

ria^d^iyng

3m

yi ro
,

7rpoaSp'j.(.i,ilv ctv-

ptismum concurrerent vitaeque genusadmirarentur,

toj ^a-/rTiafA.a.rt

v^

Oavaacaf t
ru)

/3.'ov,

mox eundem

leto

iv^vq KariKolpcnaav avrov
[/.ovovh-^i

S^avuro,

illam perpetui splendoris lucernam prope-

r dn^^avn
rovro
:^
r,v

Xv-)(yov
(Ta)r!ip

KaraaCivyvoy-

modum
dens
rani

extinguentes. Propterea Christus
illo dixit: ille
;

Tii- Sia

iMyi Tnp]

ctv-

quoque de

erat lucerna ar-

toD- * OKiiyoi
(^atvcov
vf^ili;

Avyjo<;

Kaio/jS^tjoq v^

et lucens vos autem voluistis ad hopaululum exultare in luce eius.
A(l dirigendos pedes nosfros in

q n-di\yiaari jmk^ov

dyahaCroh.

Aiaa&nvai

Trooi

a^av

cv rcv {^cori
n^j.u^j

\iam

pacis.

Tcv y.aTsv^Cvai tou^ ^oia;
'E-ziiAavS.ro jxiv

=i; diov

•'tq//jy];.

Errabat

mundus dum

creatori
;

debitum

yap

n

v-zs'

ovpavov
y^

iri

obsequium deferebatcreaturae ignorantiae infuscabatur tenebris, et nox veluti quae(t) (2)

Knaii asapa t

KTi<^lcej

XarpiVMaa,

tw
vv'y

'^ dy..a^i\a(; Karii/c^yxiviro

aKirco^y^

In codd. dieitur Victoris et Cyrilli. Latine tantum Coiderius sub Victoris noiiiine. lutelligit Arianos qui Filium Deuin quidem, sed tamen Patre minorem dicebant; id quod Eusebius quoque, utpote arianus, scribit in psalmi praesertim 88. interpretatione.

120
0/a rti

S.

CYRILLI

ALEXANDRIM EXPLANATIO
<lam mcnlibus

r aTrancdv

5f3.yo'icti(;

ifiTrl-^^Taaa,
opa.v

T (pvaa
rt(p*5<-

Tj y^ d^tiScoi ovtol

dm

oCk

luralenique

omnium offiisa, verum Deum cernere non sinebat.

na-

Sed

dviTH^iv 3i Tolg

c^ IffpaMA
x.vpi(Q^.

(parOi

enim

Israhelilis lucis soliscpie inslar exor-

K^

«A;« SikLo

T oAcov

tus est

oninium Dominus.
Cap.
II.
difbiis

KW.

li'.

'Y.yiysra cs si Tai; njjs^.xi

ixt;

/..

r. A.

Factiim

est

aulom

illis

etc.

A. K. F.

f.

u.
63.
75(1.

h.
1).

Xp«(T/^(»5 ^s
vcLTo

}'^

dva.yKa,'iccg i7iiGny.i\-

Utiliterimmonecessariodesignavilevangclista Servatoris nostri nativitatis

f. f.
r.

H.

«3.

1'.

iV!tjyy?-Yig '^
icciipov
c/K
"ivct,

T <TMT«^os
ita^oofjdp
otJ/t
,

^/1/^^

')^'j-

tempus.

vricficai

-yi

ag

jZctGi-

Namque

AiVi

r

(puA«s Aa,/S(5,
o\
zsci.!)'

«v zsa^a

t

cJ^

laoanA. aAA'

ctvTolc, aoy^QVTii cac-

regem de familia Davidis tunc nullum fuisse apud Israhelitas, sed eorum principes defecisse, recte
ut cognoscamus,

A^ioi^aciv, ilKOTCoi (5^.ju.spniTai
ffapo5 ^iazriijjxarcov yCOi

r t Ka;Koi-

v-zao ay.^-Tz^ct,

meminit Caesaris edictorum, ceu qui cum ceteris populisludaeamquoque sceptrosuo
cohiberet. Sic enim descriptionem

7T0V r/^ovTOi; /J^ t aXKcov r laJaiav ovtq) yap KiKiKivM ^SiSaf t d7ro'j^a<^riv. Aia 70
E. F.
r.

omnium

mortalium
Eo quod

fieri

mandaverat.
domo
et familia Davidis.

sl/ai

ouTov

=.-

alxou zai n-aTgii,- AjitTio.

esset (le

r.

03. I>. 74». h.

"H

jM.fV

ovv T^'
'"I(W!T)i:p

ijpwK ivctyyiK'icov

lB'i-

Sacrorum evangeliorum

liber,

ad lose-

/3a@o

£(5

(^
iv.

T ;j-^;aAo^/av
'iyjjVTCt,

xa-ro'iKOU

phum
strat

stirpis

seriem deducens, qui de Da-

dyOVast,

TOV ZcJLViTlKOV

vidis familia

genus eral sortitus, demonquia divina Icx

TO yivQ~>, iSii^l ^l' aVTOV Kai TMV 'MCtp-

simul Virginem quoque de Davidis
,

divov Tou Aa|Si5 svfAnpvKiTiY , TOv Si'iOv
vojM-ov Tcii (Tvf^vyiai dsio (pvKyig diUTr^i^ov-

tribu acquc ac illum fuissc

coniugia intra

T@^

y'iVi&rti

TH? avTiig'
o

o Bi

r

ovpavicov

v^utO^^YiTwc,

doyi^aTcov,
"
,

^iyaq

d^srcx^oKoi
tUju

eandem tribum fieri iubebat. Ceterum caelestium dogmatum interpres, magnus apostolus Paulus, veritalem palam
edicit,exIudaortumesseDominumlestans.

nauA@o
Kv^iov.

rtvacpavJov Sj^nac^il

«Ah-

S".^ay, cV^ "loi^Ja

ita^TV^m
Sia^opoi

dva.TilKai

(^

- Diversae quidem ad vcram unilatem
utraque Deus
diversitas
rit;

fa-

— 'AKKa

(/.iv

al ^poi ivo-

ciendam concurrerunt naturae, unusqueex
filius: non quod nalurarum ob adunationem perempta fuenam duarum potius naturarum adu-

TJi-a (TWJiviX-^ '"1(^0.1 (^vcntg tmk «Ah-9ivmv,
ft?
cfl'

cJ^ dftcpoHv
Siviricov

^iOi Ka] vloi

,

ov)i^ 0);

T>i?
-luo

T^

Sj3^(popag

dviipKjJi,ivt]g

Biu

ivcixiiv
'ivct

Svo yao
Xp;(7Toy,

ipviyiiav
'iVct

ivcocag

yiyo-

natio factaest: propterea

vi- 5(0

vlov, 'iva Ko^iov

unum

filium,

unum Christum unum dominum confitemur.

ct^oKoyovjc^^j- KaTci TavTluj

r t«5 dnvyTo

yjjTOv

ivcoijicog

Vvvoiay, •9-fOTOJcov t dyiav

Atque ob hanc inconfusae adunationis sententiam, deiparam quoquo sanctam Virgi-

•3rajO-&?vov KtipvTTOu^ij, Sik

@

-diov

ncm pracdicamus

,

quia nimirum Dei Vcr-

Ao^ov
'A;

o'a^xa)-&>ivai

k-x} ciiav^pco^uirriaai,

bum

caro factum est et

cl^

avTYig Ttig avKKri.^icog

«ywffai lav-

ipso conceptu copulavit sibi

homo, atque ab sumptum ex

tS)

r i^ avTYig AjKpSfVTa vaov (i )• opco/^^j yap OTi ^uo (pliang cJUhYiK^ov dKKiiKaig Ka^' 'ivooaiv dJiia.ijT^aarov , dijvyyjjrctjg Ka\ dSJ3.ipiTU>g- n yap aap^, cdp^ eVn y^ ov •diOTVig, t] koi ytyovi ^iov ad^'^0^0'icog Bi Kol K^yQ^, -^icg 'oh Kal ov

Virgine templum. Cei'nimus enim duas naturas indivisibili adunatione copulatas, indistincte, inseparabiliter.
est
est.

Nam
est

caro, caro

non

deitas,

quamquam

Dei caro facla

Aeque Verbum, Deus

quamquam ob

dispensationis

non caro , mysterium

(1)

Conter in nostra editione

p.

77. Cyrilluiii orat. de Deipara cap. 4.

IX

LIXAM CAP.

II,

121
k:i]

carnem illamsibi propriamcfTecil. Elsi autem et diversae et inaequales nalurae sunt quae ad unilatem Christi faciendam con(
;

aap^,
Aai«
tiov

il

iSiav sVoijjffttTO
il

liu)

(7apx,x

oUoyofAi>cu)iavicjot
blI

§s

yj,

Sia^popoi y.at «AAn'-

r^' £i? lyorHTo, 5z«,5t5ja,u«>c3-

unustamcncx ulraquesolusque est; ncque licet unicum dominum lesiim Clirislumin hominemseorsumdividcrc.et item inDeumseorsum ;sed unum eundemque dicimus esse Christum lesum, naluracurrerunl.

$tio-;-(5,

ctAA' olv ejg o

d^

ay.oolv

yi ^ovoq-

v^

oi <J^(^jtsov
ilg

(^
k-xi

ha, Kvpiov

'Imow
tlg

Xpi^ov

a,Y-dpcD7rov iSiKiiig, Kcti
iva.

-Bicv lSix.u)i;,

«AA'

(^

a-Jrov

iivcn octy.iv

Xpi^ov
,

InaoZv, t i^J cpvaiav
dauyj^^bTag «AAfiAa;?
i

rum

diversitatem probe scienlem
ulla

,

ipsas-

iiScto. Sj3-<;:o^av

y^

que sine

mutua confusione rclincntem.
Maria desponsata
praeanaiite.
silii

avTai
'S.i-i

iiJ3-rn»ovvTa, (

j.

Cum

ii\ore

Mapav.

rvj

u.iu.'ir,(7Tvju.syri

aj^a

yt/vxizi.

..;_,

.,.-.,

Desponsatam
sta

ait fuisse
,

sacer evangeli-

'O d- y- Upog
c>Tiv3a.i
?«5-;

cv'ji.yy(Ai(Jryig., ji4?|U.i«-

K.
1:.

f.
f.

li.
fri.

losepho Mariam

ut demonslret

ma-

tw

'lcearnp

r

Mapia[.(., Sh-

F.

f. f.

H.

7i8. b. 62.

nentibus tantum sponsabbus evenisse con-

avvg

ox;

sV( ^ovok; Toig [^A^yidTpoig « uvAio,

ceptionem, miramque Einmanuhelis nativilatem, praeter

An-v^i?,

Trapado^Q^
y^

r\

yivvi^cn

t

Em-

humanae naturae

leges.

i^avanA,

rolg 7^ dv^pio^^ivtig (^vaeag ov-a
v6[A.oig-

Xon enim Virgo virili susceplo semine parlum efTudit. Quaenam aulem rei ratio? Oninium inchoalio
aiunt
scripturae

dy.o\HQma

ov y^ TiTO^iiv « ciy'ia

Trao^dsvog,, dv^PcoTTiva cn7ipy.aTog Aa/SSffa

Christus

,

et

secundus ut
sancto

xara/SoAH)'- y^ Tig 6 TovSi Koyog: n Ttavt&jv dixrapyv^
'/ty

Adamus,
fuit, ut

Spiritu

Xpic^T^ig.,
..

6

SevTepQ-,

'A^a^

operante genitus

ad nos quoque

rag •^af^aq
.

•^ovnTog yiyove zryvevf^a-

gratiamtransmitteret.Futurumquippeerat,
ut nos parilcr
fdii
,

rog

'iva

tl,

elg

«jttag
yJ,

s^^ttSiW.^^'

"^

^aaiy

haud iam

diutius

hominum

ey.i}J.ofj^j

yap

ruLeig, ovx. fiv-SpwraM)'

sed Dei polius essemus, in Christo

«Ti ;j^>)^w.aT/^j<y

TiKva, deov q jMaAAov^T
ca'

scilicet

primo per Spiritum regenerationem
;

^ta

t

Trvivf/caT©^ dvayevvticjiv

TupccTCd
ttpco-

adepti

ut fieret ipse primogenitus inter

Aa;:^c'KTf5 Xpi5"&)- "iva
Tiiicav

yivnrai avroi
(^y^cjiv

omnes

,

prout

ait

sapientissimus Paulus.

iv Traai, sca-^a

6 7raY(70<pQ~i 7^ dTro-ipa* Coloss.
I.

Providentissinie aulem ccnsus occasio sanctam Virginem misit Bcliileemum, ul alterius

riaoAos' * o]y.ovoiJ.iKCi>TaTa 3
^i^g
i<.aipog 7ri7roi^.%ev

15.

elg^&n^Keei^T dy'tav

quoque
est

vaticinii cxiluni
,

videremus.

7rapb'evov ,''iYalTioav'i^ci>iA{j7Tpo(^-flTi'iav c^c-

Scriptum

enim

ut diximus: et tu Besis

reTiKi(7iA.iv!w y^f^^aiarai y)
ct)

cog

^njuSp,

j^

Ihleem domus Ephralhae, modica es ut

B«5a«?|M. oTxo?
e'i

t

E:ppa-S-a '2)

oAi^o-

in miilibus ludae: ex le mihi exibit qui

ros
j"-oi

t ehai

iv x^^^ciatv 'lovSae]g

6k aov
cv
»

dux fietin Israhcle. - lis aulemqui dicunt, quod si carnaliter pepcrit Virgo, ipsa corrupla fuerit
;

if^^evaerai tov uvat
'lo-panA. *
li

aPX^VTa


oti

- Upog

Si
m

Cffu-

Kiyovrag
,

Matth. n.
f.

6.

B.

22.

sin

vero minus corrupta

fiie-

aa^a] yey'iv\v\Tai
ei

'usap-divog

Sie-

ril, phantastice

tanlum pcperisse
ait,

;

nos diIsra-

(p^aprai-

Si ov
,

^JiZ^aprai^ -^
(^afjciv

cpav-

cimus: propheta
(1)

dominum Deum

raalav yiysvYnTai

Trpocpyirng A;-

Saepe etiam
libris

puta in

alibi, ut lieic, de duabus nianentibus in Cliristo naluris perspicue locutus est Cyrillus, atque epistolis adversus Nestorium (praesertini in illa quae iucipit x^TafAt/agoCo-. ), in diasit

logo quod unus obrem sJnsulari

Christus, in scholiis, atque in novis quae nos ipsi edidimus eiusdem scriptis.

Severi antiocheui inipudentia atque mendacio opus fuit,ut Cyrilluin haereseos suae nophysiticae patrouum esse iactaret.
(2}

Quammo-

Ita codices

cum

gr. et lat. vulgato;

A. E. F. H. sine negante particula, uti reapse se habet textus iiebraicus Michr.eae V. 2, qua super re satis dictum est a sacris criticis, praesertim a S. Uierouymo ad JMicli.

Joc. cit. et epist. 57.

122
^.-1, CTl [^y.VSlOi

s.

CVRILI.I

alexa:» DIIIM KXPLAXATIO
lielis

diOi
11

I(T3aHA]

f/(TMA-9-«
*

ingicssum espo atqut? ogressum

,

el ta^^

Xj

i^HA-dl,

y^

fJt-iVH

57-lAm

X«X.Af-.(7,M.S)'>)

mon
si

iamiain clansam mansisse. 1'iaelerea

inconrusc

Verbum factum

est caio,
,

al):.-'

daoircpcof

-sirdyTCix;

ai;AA«$-9f/5, rt^-S-opa);

que semine prorsus Conceplum
itciu

sinc

uUa

•^•«j/SiTJiTai.

corruplionc natum
ri'penti)iio liliiim

est.
priiiKrgeiiitiiin.

Kal
A.
1).
f.
'J.-..

£7.-Xf

TOl'

'jiOV

«^7)7^ TOV TTpWToVoXOV.

suuni

f.
r. f.
f.

K. r.

ii. b. 71.
7-.r>.

riOiOF Ctaa 7r^(i)T0T0X0J'; OTpWTOTC-^OV

Qiicm, inquam, primogenitum? 1'iimo-

b

Xiy^ vDv, oJ
rtAAa
ri
x,a,i

(^

•3rpS)T0V C*

rtr^l^JA^f o/'s

,

genitum nunc
tres, sed
et hic

dicil,

non primum
et

inter fra-

H.

71.

(^

Kj

'urpMTOv koli f^ivov

'lari

ydg

jirimum simul

unicum.

\am

roiovTOv

iiS^
y.ai

cv rciii

(Jt\iJ,a.<j'icti(;

rod TrocoTOTCKOV
OTi
l]fJt,i

yap

y^

ttpcotov
.^

Wiv

quoque vocabuli « primogenili » sensus est. Etenim primus dicitur interdum
a scriptiira qui

(^

pf «(pM Kahil' COq TO iy-jO ^iOq TTpCOTQ.^, 7U pciT' f/*oD OliK. i^lV
IA.OVOV

«

xmus
et

est.

Veluti illud

:

ego

sum Deus primus,

mecum

rton est alter.

'iripQ~>-

*

iYcL

oi/v

5=(^«, OTi oC
H

'xj.iAov

av-

Ut crgo oslenderet haud simplicem liomi-

BptOTTOV iyiVVndiV

TTCtp^iVOi-, iTrriycf^o

nem

a Virgine
))

genitum, addidit

((

primo(cae-

T

7rpOOTOTOH,OV' iTlOOV

pciUcLCTct TictsSiVog,

ydp OVK 'sffj^SV VIOV dAAa (^ toD TrctZoi'
xa<
'ssa.rTnp

genitum.

Non enim alium

habuit fiHum,

(|uum virgo permanserit,
lestis)

nisi patris

Tsipi
Ps.LXXXVIII.

ov

K,ct}

-Qioi

,

Bia

cpcaviii

fdium; de quo Deus pater voce Daego primogenitum ponant

tS Aa/3iJ
aofjccti

/3o^' * itayit) TrPcoroTOx.ov •&«-

vidis clamat: et

ctvTOv t/J.JiAoi' ixctpa To'ii (Bctrnhivai
acti

illum, excelsum prae regibus terrae. lluius
sdpicnlissimus

TK5 ^H^' rovra
Hebr.
I.

o

7rav(70J)(G)~i

IlauAiQo

6.

^j^.^VlD^OVcV^ KiyvOV * OT CtV 3i f/(7a^iX^)1

ccnss et

cum
,

introducit
dicit
:

quoque Paulus meminit di-^ primogenitum in
et

(^
y.cci

7rpWT(3TO/COV fiS TMV o]itii^iVt\V

,

Aiyif

orbem

lerrae

^po<j>cvvnadTCi)(r:tv ctvra zs-avrig
ila-iBijSr^x.iV
ilc,

ay^
tjiv

nes angeh Dei. lam vero

adorent eum om-« quomodo in munnoii

yiXoi -^iov' iira 7ri;
cly.aitivLo
TTiy.cbi
(pL'(7if
:

dum

introiil? Est

enim extra ipsum

i^co

ydp
•VJ

V7rapy^<(

avrng,

ov ro-

locahter sed polius naturaliter. Diversus

jU-aAAov rtAAa (pv(7iKCog-'iTiPog
sV' TTapa
crrJr
£/5
!(;^

^

"rty

enim natura

est a

re (juavis in universo

^racrav

t

oIkh-

mundo

conlcnla. Iniroiil ergo in
est
,

y.tvujc/' iicr3i€\iici

3

aJTHv '^^oo/j^oi dvStd

qualenus ractus

mundum, homo mundique pars

•&PC07r&^,

y^ [^ipog

ttvri\<; ^tiy.ctr'iacti

coepit essc propter incarnationCm. Quani"*

r

(rdoKco(7.v Kcti roi
'ff^-

ydp

j/.ovo^^vii V7rd^^
«yM^J' rt5fA:po5,
..

quam ^ero

di\inilus erat unigenitus, alfrater nosler e^ asit
,

yav ^UKUx,,
0)5 rt^Taop^M

yiyoviv

tamen poslqunm

tum

Ta!;TM TOI yj o)V0[^d(7-&)i TT^corcroKog
7^

ivct

demum
est
;

primogenitus quoijue nomiiialus

T

dv&pea7rcov ulo-&iaictg yi-

ut qualcnus adopli%orum
est
,

liominum
filios

yovciig, Kj Yipcdg
(IKivd^JV].

vlovg

Qiov

^(/fc&^ "za^a-

princeps factus
fieri

nos parilcr Dei
dispensationis
:

curarel.
,

F [

758.

''H^i TO TrpCOrOrOKOV
vo'^'ictg

,

TTfpl

TM? OIKO•&f3-

Primogenitum
sleriiim

ob

my-

ilpHc^

vi[ti^i'

K^ ydp tmv

diclum esse pula clenim secundum
esl.

TMTa j(*ovo^K5'

TrdXiV ftovo^^nq [tiv

Ka^

deitatem, unigenilus
tus cst
,

Rursus unigenicst cx patrc
,
,

XoyQ^
CpvGiV

iariv ox. 'srctrpog^ dSiKcpovg y^
>

(luatcnus

Verbum

fra-

OVK iX^^
ili

°'^^^ yj

irip(t> TIVI

TWjTaT-

Ires nalurales

non habens

ncc

alii

cui-

ro/t&p@-'
rco •jra5'i
c/l,ia

ydp

[tivQ^

6ftoov(7iQ^'
Ji

quam connumcratus: unus cuim
est consubslanlialis palri
filius

solusque
Dci.

t;io5

toD ^iov' 'uspcorcroKov

Pri-

rvw npog Ta Kriaftacrct G'jyKara(^a'ori

mogenitus autem propler suam ad crealuras inchnationcm.

<7iv

fiiv

ovv [tovo-^rig

ovoftdi^irai,

Cum

ergo unigenilus
,

ovBiftiag avTU) TrPOJ^sri^TrAiyftiV^g alriag

appellalur

,

sic

nempe absoUite dicilur

(piin

IX

LICAM CAP,
)cj.-d

II.

123
Tg^.v

ulla caiisa ailniisceatur
taliler

,

ob quani rcapse
uliijue uniucnilus

m

uoi&^jSJoris,
,

xuItq

x,'J.\utcii,

nominclur. quuin
in patris sinu.

«AA'
ilq

a-sroA«At;ju.i^a)5

uoy(jy^,oy\i

-dsoi. cov

Dei

sit

Cum aulem

primo-

t xoAttov tov
ctvTOy
a.1

TrxTpoc,- * OTi

Ss ^pco-

i..!,.

i.

is.

genitum ipsumsacraeappellanlscriplurac,
stalim atUlunt et

totoxov

ducn
iiv

xaAooffi p^aipa/,

nec non causam ob
lationem sortitus

quorum sit primo;j:eni[us, quam eiusmodi appelsit.

iv^vg '^^pi^nm

y.cti

hy ogi TrpcozoTOiC';^^
ko.] Tcti/Tlio 'ixi
''"*'>'

km

tIu,

ciiTlcty Si'

Dicunt enim primo-

iTrmuiA.'i'j.y tfaat

^
,

zs-pcototokov cv ttoK-

geniluin inler multos fralres, et primoge-

Ao/s «diAipo.s *, xai TrpcoTOTOKoy

6n

'Tp

"110111.

viii.j^
is.

nilum ex mortuis:
factus esl per

ilhid

quidem, qualenus

viKPuiv * to

[^iv

Kct^S

jiyoviv ou.o:og
u/'t'pT'ictg-

• coio.ss. i.

omnia

simiiis nobis absqiie

n^/V

>cct.~a

TravTo.

X^?'5
ctvroi
(^

to j

peccalo: allerum vero, qualenus ipse pri-

kx-&'

TrpcoT©-'

iU

d(p'dcto(j'ia.y

t

mus carnem suam
suscitavit.

ad immortalitalem reextitit

ictvTOv aa^Kct dyi^naijxiv

«(Tth

lAovo^^rig

Porro unigenitus

secun-

y^

(ivGiv, a.Ti 5m

diim naturam, ceu solus ex patre Deus de

t^oj

-S^ios

Deo, solus de solo, Deus ex Deo elTuigens, luinen de iumine. Primogenilus autem proplcr nos, ut quoniam piimogenitus eorum
qui
facli

vov, -Seos
c/>c

f^ov^ wv ok -ixrcidx -diov^Kct} fA.6vQ~> c/y. ^o0« ^iov rtvaA«ju.^|,a5. k^i ^Sjj
'sr^caTOTOKQ^
it^cj

(pcaTGg-

§

oi

itf^ai,

iv'

iTTnSr)

KctAina.i

7ri7roi»i^ivct)v
g'j)(^»tcii

-apcaTo-

sunt dicilur, per ipsum salvetur
ille

to>c©-', Si'

a.VTOv
Scl

tci

kclt' ctvilvai tt^co-

quicquid pari ac
si

conditione

est.

Xam
pri-

tov

tl

ya^
il

TravTox;

avTOv

eum

esse

primogenitum prorsus necesse
ii

tJtojcov,

/jSfJOvtji

uravTcag kj

cov 'bgi ttpco-

est, sequjlur ul

quoqiie

mogenitus. mane.ant.

quorum est Quod si prout
,

t6tok(^-

J[i kcit' Et/vo^iov
cci;

vult

;c©^ c« -^iov Ai-yiTai
T|;^ y^vn-diU-,
-Tr^coTOTOKOi;
^

Eunomius, primogenitusex Deo
primus
inter

dicilur ceu

ifJTi

Si

wowtotor ttoAaSv zpowKoi 6k Trap^-vov

multosgenitus; pariterque est

iin
il

av
§i

^

cv^ avTflc, cog Trpco-

Virginis primogenitus; utique ex liac etiam
talis fuerit,

t®^ iTipov

tamquam

alio prior.

lam quia
aliis
,

reapse solus, non aulem prior

ex

pov(^, «AA' o-J wpo uAAcov •^vn-&i}i;, ok Ma^'iai TroaiTOTOKog KiKAtiTai, tCj c/n S-foS a^a ttpcototok-^
.,

Maiia primogenitus prodiil; ulique ex Deo

cvx ^5 raoAAwv 'uSPm(Q~>, dx\'
"^vn^iig
p'j)v
(
1

coq

f^toyog

quoque primogenilus

processit,

non tamuni-

j-

m
,
.,

ii

to. -Tr^coTa ipp

S<^Ti-

quam primus

in mullis, sed

tamquam
si
;

alTia. cof/.oX6yy]Tcti, ^t^oitov 3 ^v
vlog
'j^
cog

&iog

cus revera geuilus. Praelerea,

priora re-

Kai -diov

a^tf,

vim

Aiyo{^'ivcov

ete dicuntur causa posteriorum

primoque

aiV/^^

vlog
6

c^ o^sivow Ka^^ovTm

Deus erat
filii

et

Dei

filius,

utique eorum, qui

t«v KAriatv
t^/wv
o<j-)(^
,

apa.

aiTL^

^cT SdjTipcay

apj>ellantur, causa lilius est, quia hi
illo

Aj^oit' av 'ospooTOTOKQ.^

Ji;caiw5,

ab

nomen

sunt auspicali. Ergo qui poest
,

cog

-^acoT^

c/Kiiva)v

vss-ap^ctg,

aAA'

stcriorum tiliorum cau.sa
tur primogenilus,
sit

merito dice-

cog

•^pToTog t^ viov Tr^oa-nyopiag '^vo/jd^vog

non (juod primus ortu

avrolg

amog'

^u

aanp

t6

A'iyicijvti
iiySi

Tiptovrpco-

inter illos, sed quia obtinendae filio-

xov t 5TaT«pa, iyco

yap

(^nrriv

rum

appellationis causa ipsis fuit.

Ac

si-

^(^, ^a* e^w
tov voiltQztj

f^iTa TctvTct, ouk

dvayav-

culi.quia paler dicitur primus, iuxta illud,

Jcaa^ -TravTcog wjtov
.,

dvy'^^
i'iT'
,

Toii; fj,iT'

ego sum
dere

,

inquit, primus, et ego novissi-

ovtco Ka.y 'ospcoT&' Aiyyirat
6

mus, mjnime hinc prorsus cogimur
iliiini

cre-

tm? KTiGicog
^rpo

viog,

ovv ttplototok'^

posteriorum affinem;

ila

cliamsi
.sive

Triung KTicnag

ov iravTtog 5fai

fp
'=A;..

prinuis dicilur in creatis rebus filius,

noiy\fj.aTCOv i\g-

dhK

wcanp

uraTYi^ a^-

an!e

omnem
(1]

creaturam primogenitus, non

X^^ iavTOv
ajgunitntum.

t^o

TrdvTcoy d-^^o^.iKvvm

.\niiiiatherte acutuiii et tiieGjogiciini Cyriili

12 i

S.

CVIIILLI
iLOA di'

ALEXANDRIXI LXPLANATIO
o vMc,

^,

iyci)

s/jWi

zrpwT©^,

outo)

ideo lamen

uiui.s eril

ullatcnus cx crealis.

3rpa)r@o th5 nriaHOi As^j/srar

a.VTOv

Sedqiiemadniodunipalcr.ut se principium

yap ra ^ayrct yiyovsv
13-dvToov )CTi(7[A,dT0i>v op^^ii

iCj

auTOi
o)?

^v

«

omnium

oslcndercl dixit, ego

sum primus,
rebus difacta,

^

K.TiTr]i

KOA

sic etiani filius

primus in

crealis

SiijXiovpyof.

citur: per

ipsum cnim omnia sunt

ipseque cst crcalurarum

omnium
praesopio.

princi-

pium, utpote condilor
Kal' aVEzXivEV oJrov
i/

et creator.
iii

Tn ^aT/ri.

lit

rcclin.ivit

oum

A.
K. F.

f.
f. f.
f.

H.

29. 78. b. 703. 8[. l).

Evpiv aTroKTrwod^iVTcL t u,vSpu)-srov
Blk TOVTO
•QctTcii,
Cii

Invenit liomincm iumenti instar effc-

t^aTVV}

CiX;

CV Td^<{ '^O^pHi Ti-

clum. Idcirco lesus ceu pabulum in praesepi positus fuit, ut nos

'Iva,

T

KTyivoTT^iTTii jA,iTa,u.ii->^dLVTig

bcluinam \itam

(iiov.,iU
G-&ci)/Jlp

T

(tvdpa>7ro) TrpiTratTav dvax,oi/i,ir^ ol KTiivcoSyti tyi

omiltcntes, ad

avviaiv
TYi

^^^X^,
tpaTCM,

redeamus:

et

dignum homine inlclleclum qui animo en'eralo fuimus,

7!-po(yi\^ovTii

o]Kiict'Za7ncr)
.^

Ty\

ad hanc eius pracsepis niensam venicntes,

ivpcoyS^ [^yiKiTi yipTOv

aKK
"''"?'

dpTOv t c^

iam non foenum inveniamus, sed panem
de caelo, corpus vivificum.
Et pastores erant

ovpavov
V,
s.

,

To

T^

(^WMS
tt,

acop(,a.
aygauXoijvTCf.

Kai

Troif/fyE; /Jo-av iv

B.

r.

23. h.

rioiiWSCTi

x"£? ^V Q TrpcoTOv dTTOicahvTrTiTai TO
vpi,v'iiju^ov pi.v^neiov
,

iii

eadem regione

vigilante.'!.

Celebratum

hymno ab

angelis myste-

UTTO

T afyiKcov

oi t[-

ye; Ttyraov iTvfk^^^ov

r

tclc,

c^KAmaiac; ^aXKoV'
•ya^ iS^ 7U Tr^coTiig

Tcov 7roi[AaiviiV

avG^

pastf)ribus anle omnes revelatur, qui typum fulurorum in ecclesia pastorum gerebant. Illos nimirum oportuit primos au-

rium

aKovnv To sV<
jA.aTiKol
vilv

yiiv ilpyivn .^Sioti h^ o/ ttviv's/-'-^Aov

dire verba « in terra pax » quia spiritales

7roifA,iV.i;

t

ilprivua c^cp&j-

pastores

pacem universo
erant.
et

ecclesiae

populo

TraVTiTO)

'^

OKKKnaiaq TrM^coix^aTriTi
^rpoacoTrov
,

proclamaturi persona,

Praelerea pastorum
iis

3 To

T

7roi[/,ivccv

v^ n '^p^uo^i.ivn

excilalum

ex hac revelalio-

^id

7^ d7roKaKv,]^ic>)i;
ci)<;

avToli xapkaY\[^aiv<l

ne gaudium, significant prorsus advenisse

aa(pcoc,,

iTrl

to TrKcLVoo/I^jov t?A6f Tr^o^a-

ad errantem ovem pastorem. Etenim

nihil

Tov
Tcog

6 TTOif^yw

KaKoi'
,

7roi[Liva<;
0)5

'^ ovSiv ov-

magis paslores dclectat,
cudis inventio;

quam

amissae peinvenire nc-

iv^paivav olJjf

n

t aTroAcoKOTog
y\v

quam quidem

l3o(rx,ri[t,ctTOQ

iv^jaii'

OTnp hk

iTipn tivo;
(Q^-^

monisi princepspastorumChristuspoterat.
Dcinde
ffuia
,

iCpiiv,

ri

T

dpx^^^roifAiJOq

XpiTOv- ihct
,

Bcthlcem panis

domum

inter-

BhGA£SjO«. o/>ios
01

aPT«

«^jt-invst^jrai

ttS

'5|M.?jAov

pretamur

uljinam congregart post propastores,
,

TTOiyAViq /U^ TO KnpvyfA,a 7^
r\

iipr)Vr\(;

imi-

mulgatum cvangclium debebant
nisi in spiritali caelestis

yi^,

iTTi

T 7rviV[LaTiK0v oikov t ovpavm

panis

domo

id est

d^TH, TOVTi^i T 67CKAnaiav:, cv n [XV^lKchg

ecclesia? in

qua mystice quotidie
suppeditat?

sacrifi-

iKaTiw npnpyiiTai
ra/Sa? doTog,
A.
B. E. F.
r.
f.

ox.

t ovgava Ka^
1

catur

is

qui de caelo descendit panis, et

}tj

'QtiViv^i^iiq tu) Koa^LCi)

).

vitam

mundo

S.
f. f.

29. 1). 23. b. 79. b.

Uoi[A.ivii

yiyovaai t [tv^aycoynij.ivcov
'q

Initiatorum primiliae pastores fuerunt:

764.
83. b.
3.

d7rapy^y\-

/Sass^

TraAiv

TVTro^; ilq ctAn-

rursus itaque ad veritatem spectat fypus.
Spiritahbus
stus

H. K.

f.

•&«av
(pavyi

77-oi/-tS(7i

ydo

Tolg 7rviU[/,ctTix,olg i[^'Kpi<^0i ,'iv'

namque
,

pasloribus scmct Chriut
hi

Ka-di<;-yiaiv

iauTOv

av-

demonslrat

deinceps ipsum

Tov Toli aAAoiS ivayyi\i(^Q)VTai'
d[^i\<j Kj 01 TOTi
7roi[^'ivi<;

Ka^d^n^
[^iv

ahis annuntient. Prorsus ut tunc pastores
a sauctis angelis edocli
,

iSiSdiTKOVTO

aliis

vicissim fe-

T dyicav dfyiXcav Spa^covTig q , To7e 'iTipoii dTryiyffWov dyUhOi q ouy t ^rfpJ
TTct^d
(1)

stinantes

rem

nuntiaverunt. Ilaque angeli
,

inilium praedicandi Chrisli faciunt

hui-

Animadverte missae quotidianae in vetere etiam ecclesia consuetudinem.

IX LUC.VM CAP.

II.

12."

dantqiie ut Deiim illum, qui ex niuliere
mirabiliter

cLvrii y.yiPvy{ji,iTa)V

aTrdoy^oVTaf
ad^icct

}^

So^oAo-

secuudum carnem natus

erat.

yoXirav cog -Qiov

t y^
6

c/x.

yvvciiKog
riv

Deus enim reapse erat in specie noslra rerum omnium dominus, ut infliclam pri-

ru^^So^wi
ru> Kei-d'

yi^^^vnfji.ivov Geoj y)

cw e'tS^

i\(A.a.(;

t oAmv

icvpioi,'ivci Avay\

mae
ries.

mulieri maledictionem antiquaret. Diilli

t npav t
i]g

sVj
,

rri

Tr^ccr^

ctura quippe

fuerat: in dolore filios pa-

Trpcx; ctvrtiv

cv XvTratg t?^«
,

yvvctiKr uptircii -^ Tiicvce.- * &i?

^

Sed postquam mulier incarnatum pe-

kavxrov riariiacti

ro '^ dvictiiay^yiKctcjt
kJ} (Tap>ctt

perit

Emmanuhelem,
,

qui \ita est, maleextinctus
fuit

^tsv^S^ov

c^' 3 ^f v>i tstox?

t

dictionis \is excidit

una
cau-

ju,aKB«A 0?

^

Eft-

(^w«

,

AsAurai

7^ ftpas h 5i>v*rt^

cum morte

eliam pariendi dolor in ter-

i^ig^aw.^ctTriajin ra> dctvdrct)

ro cv
(
1

xii-

renis matribus. Vin aliam

quoque

rei

^ctiq '^uvctv

rug

iTr) yiiq [A,nri^cti

^ ^ah^

sam cognoscere?
mento de Christo
pter

Sapienlissimi Pauli
scribentis
:

mequod enim

h} iri^ctv alrictv

t

'zopdyf^a.Tog c«jw.a-&s7y

/^s^njao
Tripi

t

(ro(pcordrH UcivAn yiy^ct(^6rog
v-ojw.a
,

impossibile erat in lege, quatenus ea pro-

XpfrS- * ro -^ d^ivctTOv t
Stcc 7^ cjctpKoq,
oi/

cv

cc

carnem infirmabatur
pro peccato

,

Deus filium
in

y\(j^iv<(

diog t 5sturS vlov
actoKog d/J^pr'tctq y^

suum

mittens in similitudincm carnis pec,

77-s/A\|,as

Q[ji,oici)^ctTi

cali, et

damna\it

carne

tti^) d/^pTia.g,Koi.riKeiVi

t

ci/J^T'tctv c*

r^

peccatum; ut iustificatiolegisinnobiscompleretur, qui

(7ap;t(, iVa ro StKocitoy.a.T vofAa

TrXnpca^dri

non secundum carnem amQuid
iii

c*

r\f,clv

rolg

|i*«

fy

ad^Ka (t^Trarovdtv,

bulamus
crgo
est,

,

sed secundum spiritum.

aAAa Kxrd
C[A.oti^fA.aTi

irvivfta (^j)' ri ovv i^i ro, cv

quod

simililudinem carnis mis-

oapKog dfta^rtag d^uJi^aKSai
d/^priag

sum

fuisse

filium dicil? Lalet in carnis
,

^iyc-iv

r

viov; iff^^jiAiVfl [civ rolg f^ii^idt '^
,

nostrae membris peccati lex

et

conge-

crapKog n/i*^
if^(^VTCov

7^

voftog, r^

t

nilarum cupiditatum insanus molus. Dei

'fh-^vfttm ro 'iKroirov KivAfca•)'^6/u\uog 'dv-dpcoTrog
k}

aulem Verbum homo factum, sanctam habuit carncm \ereque purissimam: eratc{ue
in simililudine carnis nostrae,

^i

yi t •&foO Xoyog

dyiav iixi t irdpKa
>j}

Trdvayvov dArt-dcog-

non tamen

cc oftotoxjei ftlv 7^ nftiripag (ja^Kog, oC
iri £j Kctr'

secundum

illam: alienum quippe

omnino

/*">'

avrvw
,

dTrinXKctKro -^ ilg
roig nftiripotg
<Jco-

erat, ab inhaerentibus corpori nostro in-

d.7rav
f^a(Ji

t

iftTzi^^iVKOTcov

quinationibus, motuqueetprocUAitatequae

fto\v(7/J^

Ktvrif^arQ^ j^ po-sJis 7^
e(p'

nos ad

illicita

defert.

Porro haec causa
eum

fuit

riftdg d7ro:>;iipov(Jng

a

ftri

Qif>.tg-

dA\'

cur Ser\ator mcaniari \oIuerit.
Et fiannis
involvit.

avryi ftiv n

anta
Kai
'iSy)g

t>

t

(Joortipog (JapKooaicog.

icrTragyaviO-iy aiiro/.

Cum
(ivitate

\ides infantem fasciis in\olutum,
fti^

''Orav

ca\e ne in eius sola secundum carnem na-

p^^'

f^-ivng 7^

/3p;^(^ icma^yavtoftivov k^ adpKa '^vriaicog avs-ncvis,

A. C.
E. F.

r. f.
f.
f. f.

30. b. 108. b.

81.
7liG.

menlem tuam dcfigas, sed scande poliiis ad dignae Deo maiestatis contemplationem: in caelum nempe conscende;
sic

rov r aiavrov Sidvotav
TriiSyiirov ilg -dicopiav 7»

«AA dva-

H
I.

SC.
7-..

f.

&i07rpi7rovg So^y\g

avrov- dvdQti-dt r ovpavov ovrcog avrov
cv rolg dvcordrco Qico^iiaHg v-^coftaai, nbi)

enim

in supernis spectabis excelsilati-

biis,

eximia gloria circumdatum; \idebis,

VTti^rdrlu) 'v^ovra So^av, '6-^HKa-d)itc^ov
fVi

inciuam, in sublimi sedentem throno: audies seraphim

d^iva v-^nAoj
t

y^ 'iTryipftivn- dy.ovay}

t
ri

hymnis eum celebrantes plenumquedicentescaelumaclerrammaie,

aipat^ift vfA,voAoyovvrcov
i'vai Aiyovrcov

aCrov

,

TrAti^yi
7*

ovpctvov xj

t ynv

5o-

(1)

Hoc

spiritali

aliquo sensu intelligendum videtur. Kisi forte Cyrillus «nice designat B.

Mariam,

guae

certe sine dolore peperit.
(2) Ci)nfer

quae aduotat Cyrillus in commentario ad liunc Pauli locum

in cditione nostra.

t26
^;15

S.

CVIULLI ALEXAXDRISI EXPLASATIO
r^

ctuTOV' yiyovi
yt^

'j

toZto

iTn

y^i'

stale cius.

lam
cst
:

id

ipsiim in tcrra

quoquc

Bii^ct

-^iov ©e/)i(T^a^s

G^

7rOifA.iYat,i'

peraclum
fiilsil

elcnim gloria Dei circum-

K^

5!-A«x>©^

h

(T^a.Tia5

ovpavi» do^oAo-

paslnres, ac caelestis excrciUis lau-

yovvTcov

Xpi^ov

TrXil^ot f^iv

ya^

s^^ovm^

dein Chri.sto cancntis mullitudo. Plurimi
cerle na!i suiit per
tae,

9«Tav
otJ^si'?

Ky >cctipovi ayioi
ojcfIva)V

Tr^o^py^Tcti

«AA'
3ia

tempora

.sancti

prophefuit

jJo^oAo^n-dji
av-^p'j)7roi

OT&i^T-OTf

nemo tamen

illorum glorilicatus

!ja))'«5

dyyi\u)v

yap

riaav lu

cv [^'fTpoii To7$ xa^S'
yvricnoi'

H|aa5

olKiTct.t

&iov

X^iTOi ^ ov;^
wq

ovTWi- Siog yap
dyio)v aTro^o-

o^
;Ps.L.\\\v[u.

]u

Kvejl^
itj

iU TTooi^nTTov

umquain angelorum voce: homines eniin erant, et inlra moduhiin nostrum seivi Dei est enim Deus fideles. Non ila Christus et sanclorum prophetarum ac dominus
: ,

Xiiii'

i 'v|,aAA£t)v (P«(Ji
Tti)

*, T)«
yCj

cj/

vfcpj-

missor. Atque ut

ail

psalmista: quis in nu-

Aa;5 ](ju>^v\(JiTai

K.vpia);
-^

Tiq oy.Oiu)-

Lihus aequahitur
parahitur inter

Domino? Et
filios

quis

ei

coni-

QyiaiTcti cv vloli -diov

r.f^lv

fjuiv

"^

toI^;

Dei ? Ktenim nohis conditione
appel-

vno rvycc

y^ <pv(nx,r\v

SaAjlay, cv ^aoiTO?

quidem, qui suh
sumus, atlrihuta
lalio
;

iiigo servilique

TCL^H oipo(JViVi[^>tTCti 7TU.p'

aVTOV TO
y^

7*

vio-

est

ah

illo filioruin

t)jtQ~> QVOftcf X^lS"05 5' i^tv « dAri-dcia.,

sed enim Christus ipsa rei verilas est
filius,

TOVTi^iV
x^

6

T 3iOV

J^ TTCtZoi;

(^IKJIV vloi

,

neinpe Dci patris naturalis

tunc et-

OTS yiyove uap^TOi

[A,ifji.iv»x,i

yap

o

kk,

x.cti

urpo(TAa(iu)V
(fHjtt',

oJx riv oti
*"

i(JTiv

iam cuin caro factus est: mansit enim quod erat eliam postquam id assumpsit quod
,

rtA«-9j5

SBiTiiJCfTai 'zsaXiv 6 "zzpo-

non

erat.

Quod autem

vera dicam, testa:

u. VII.

li.

^h'th5 'HGaicti

Mycov
iCj

ISov

n
^

Tra^-^ivog
y^

hilur

denuo

Isaias dicens

ecce \irgo in
cuius no-

CV yatTTpi i^H,
(jacri

Ti^iTai ViOV

KaP^i-

utero hahehit,

et pariet filiuin,

TO ovOf^a avrov
}Cj

EftfxavanA' ^ovtvTrptv «

men
et

appellabunt Eminanuhelem: butyrum
:

^ov

fA.iXi

<payiTar

yvmai avrov

mel comedet

prius

quam

noverit mala

TrpotAsc&^ 57-ovn^a, dxX-^iTai to
SiOri TTPiv
ri

dyaSov

praeoptare, honuin eliget:
ahte

qiiia

nimirum
a nialo,

"^/vSjKai

t6 'zsaiS.ov tiya-dov «

quam

discernal puer

honum
conslet
,

xaxov,

d^seH-dil 'SiOvripiCL

t OKXi^Xixraj lO
o/ap-

maliliae resistet ul hoiium praeoplcl. Ce-

dya-d-ov Kai roi Trug

ov"/^ OLTraaiv

terum quid

ni

omnibus

puerum

yh

,

OTi "zsctiSiOY vioyvov J^ dpTi-^aAii, }^
Kj 7* nAix.itx.g
'^:-t •a^ot;

nuper natum ac tcnerum, qui oh brevita-

ovK i^ov awo T '^ovti

to ovvSiax,oi-

tem temporis atque
telligendo ineptus est

aetatis
,

aaQai
CFiv

n

voilv.,

dviKavcog
itj

bonum
in

quicquam ina malo dis-

'ouovnpov Ti

dya^ov xpa^,aaT@-';
«AA'
'iv

cerncre prorsus nequire? Rei quippe
nis ignarus est.

om-

oiSi y6 oAa)5 ot^JrV
(7a}Tr>pi

yi
y^
0)v

tSj TrivTccv

At enim

omniiim ser-

Xpi^o) ^avfx.a ftiya

i^aiaiov riv

valore Chrislo, grande erat
miraculuin. Edebat enim
,

immensumque

r\G'&ii fj.iv

yap,

0)i

/3p«^05
'j

in, (2ovtv-

ceu adhuc puer,

piv Ti

ru

jKsAr ^ovtvpov

xaXi^i ro

^aAa
fA.n

butyrum

et

mel. Butyruin autem lac vir-

TH5 Tra^-divov

TTOo^nrnt;, Sia ro

ok

gineuin appellat propheta, proplerea

quod

QnKvTnT\^
vnSrtj avro'
f.n

Xj

ndovni

£)

(yy.Kv(JiCdt;

yiyi-

haud ex feminea
imino
cali

mollilia

ncque voluptate

Tmrnyoi
i^/j-iv

di ilvai Kj (jnpiov,

ac luhricilale effectum fueral: concrelum
ct soliduin,

^ TTiKOiav

7*

uftapriai,
s'/''),;

aAAa t

nullamque hal)cns pecest

jt45AiT@o THv ^Auxt/TMTo,'

'aavTa Ta

amariludincm, sed mellis polius dul:

tS •&£oy
xnpiov.
I.
f.

5

^Ai/^t/Tffla

^v

Liwfp psAi xo.)

cedinem

siquidem quicquid Dei

,

melle

dulcius fa\oque cst.
/A£i'

7G.

''A,'.Aa

l;iiJov«-&»

Xo(s-C5,?'^ n rov

Chrislo nato

,

slalim diabo!i polcnlia
is

^fa^o)^H SvvafA,ig i^jKvXiviro- nijOntJKiviro
fAiv cv \afA.a(Jx,tii)
,

pracdae

fuil.

Et

quidem colebatur Da-

y^ Trhii^Ht;

iiyiv 6y.il csir

niascij ibique

plurimos adoratores hahe-

I.V

HT.AM

C.VP.

II.

127
,

bat: vcrunilamen

quo

teilipore sancta pe-

TrpQ^jKvyovvTai ctCTOY
>ta t'

«AA'
Jf}

c*-t^

xai^w t tgcke.iou tv-

peril Virgo, tvranniiliseiusviresconfraclae
siinl.

dy'ia(,

Trap-divn

«

I^ilur ad verilatis

notiliani elhnici

pxvvldoi l^x^i ruAji(:pa.iiTO- icrcf^nYivovTO
cvv Tiooq iTriyvooa.v rtA«-9iia«
oi

perlracti Cuerunt.
rat.ic

- Mos

est diAinllus inspi-

e| i^vcov.
Sia.-

scripturae, diversis noniinilnis uni-

— "eQQ- yap
cpc^o;?
k^

tH Beo-s;veu^a)

'\pa.^f\

Versaiem
gestis per

Deum

appellandi; et quidem ex

ovcuaaiv t t oA&^k Gfof aTroxaAf/K,
SpcapiivcaY ia-9''

tempora rebus appellaliones ex-

ug dj>6 yi t k^ Kaipovi

cogitandi. Id inCliristo eliamfaclilaluniest.

OTi TrooaiTTiVoitv Tciq KKvtaac,- tovto titvi^riTat

Kst enim verus Deus; quam rem illa quoque verba demonstranl: accelcra spolia deIrahere feslina praedari. - Eius initium
,

sV
,

avTOv t Xpi^ov-

•&fS5

ydp

'fg\v

rfAn-3-ivcs' 'o^J\ii,^iMV

KiVQov

av to Taykux; qkvo^icag 7rPOv6pi.iv(Tov. * - Apxvi fap
6 <ravpog Si' ov
(
i

crux

fuit,

per

quam

universi orbis

regnum

avTOv yiyoviv
Iti

^ifBaaiAivaAn'5>i9

oblinuit; quandocpiidem ipse vere usque ad

kiv t^ vtt' ovpavov

]• ii-^i^
-ziia^^^i

i<r)v

mortein crucis patri obedivit. - AnimadVerle, carissime, et intellige,

yiyoviv uTrriKOOi

to)

pi-i^i
yJj

^avaTi
avvig,

non ad

elbni-

^oLugov.
cV<
ol

'ETriTiipnTOv dyaTrnTi
Tcci

corum consueludines
mores

transisse eos qui per

ovk iU

t ii^vm

cnubn^iiai i^iCnaav

fidem sanclificatisunt ;sed

adhorum

polius

nyiaa^ivoi

Bicc '^ Tri^icdc,,

«AA

s/s

ras

accessisse illos, qui vocali fuere. Et

avrcov pcoiK/ov i]ayiK^ov ol KiKXnyavoi- KOio-

carnivorae quidem beluae sunt lupus, leo,
ursus, panthera: herbis autem pascuntur

(^ayovaiv pch

o;

Qvifii,

\vKog
ti

ts Hj Kicov
liai

cipK-^ ts

v^

xd^^aAi?* T>rod<j^aya Si
jfjaefla, s^Kpo;
(^

quicumque sunt

cicures, haedi

,

agni

,

vi-

Ta

g^''

^wwv
«AA'

a^vii y^
mjwj-

lub. Sed ferae, inquit, una

cum

cicuribus

(^ia)(^oi-

o/ •&«^f? dc
,

^natv to7s

pascenlur, etcorumdemescisutenlur. Ergo

poig ciiijjScaKn-^ovTat

y^

th? avTcav iSovtck;

nequaquam
rum,

cicuros ad ferarum consiielu-

Tai '^oipdg- ovkovv ov ta nu.ipa Trpoq

dincs transierunt; sed hae potius ad illo-

t

ct-^icov

c^x^i^nKi Jiu.n3iiai
tcvtcov
,

,

oxena

Si
.

mores conversae sunt. Mulali sunt itaque homines ex ferino ingenio ad congruam sanclis mansuetudinem imut di\i,
;

jttaAAoy

e/? Tcti

coc,

\(!fluj ,

fjciTaizi(poovri-

(poiTnx.?" [A,iTiTnaav

^oDv i^

'^'A''^

par^
apvn
ili

iii

t dyioig

Tr^iTsmcrav ni^i^cTiira'
y^
6

mulati fuerunt per Christum

,

factique sunt

j«.rTa/Ss/SAii/Taj
ol

Sia X^tarov

yiyovaa.v
i^nf^ipciiv

agni qui erant lupi: ipse cnim eos cicuravit,

\vKOf avTog ydp
tt^

riv
,

duosque j)opulos, ut

dixi, in reli-

avr od-

(rujyii^cov

,

6)i'i;p!iv

Gsir Bvo

Kaag

giosa seMlcntia Copulavit.

Uoc olim

hiero-

phanta quoque Moyses praedicavit dicens:

cppovnpca to &io(pi\ii' tovto zsaAai j^ o * li^ocpdvTng Mcoijarg dvaTricpcovnKS Kiycov

cum populo eius, dominum Deum nostrum magnificale.
laetamini gentes

iv(podvdnTi 'iSvn /-^
fA.iyaXcoavvLu Kv^tco
^Trc-.Sn

t AaoO avTOv
itj

,

Sjre

Qico n/uf^.

Quia enim Deusineflabiliter incarnatus
erat, solus ipse

^S &?o? nv aTropoMTw; aeaa^y^ Trovn'tSiov

bonum

noscebat, humana'-

Kcei^ivog,

^ovov rdq to dya^dcv,

que

quod utique excclsae prae omnibus substanliae proprium est nam quod naturaliter, firmiter atque immaiilia carebat,
:

piaq t^ iv dvQ^co7roi<i eAiv-di^&^ riv

q toDto t^ dvcoTdTCo Traawv ovaiag- to pS
(pva<( k^

dpa^OTCog

y^ d[^iTa,n-TCOTCog

dya-

mutabililer

honum

est, id ei unice pro-

•Sov, TrpiTrot av avrri tb
ovSiii

y^ f^ovri idiKu)^'

pricque convenit.

Nam nemo

bonus

nisi

yd^ dya^Boi^el
'iSvii

jan eli o

dioi, Xy t
cog

solus Deus, iuxta ipsius Servatoris effatum.

avrov t
/3flS(5(Uo

acoriipoi <pcovnv
diiKcix;

ovKovv,f4.n

Cave

igilur, ne ut

infanlulum tantummodo
lioc loco

t

c* cparvii Kii^iSpov^

(I)

Haiid scio an Cyrillus
li<jHO;

innuere videatur famigeratam illam lectionem psalmi
facta sunt.

XCV'

10:

Dominus regnavit a

de qua

tot verba a pliilologis sacrisque critieis

128
rtAA
ciov
T^

S.

CYRILLI

ALEXAXDRIM EXPLAXATIO
in praesepi iacenlem specles
,

op 'VSTW^iia:,
a)i

Tij

><,a.-d

t\[^a.i

r ttAqv-

sed poliu.s
eius-

diov,^
itiiTCov

Sia tovto ^o^oKoyov /u^ov

divilem in pauperlale noslra

Deum,

zDaf
x^

T

dy'icov

dyy'i\u>v o-tzoi&^
•9'fS),

que

rei

causa a sanclis ipsis angelis de;

Q

viJi^vQ^

«V, So^a, cv UxLi5-oi?
cti

canlatum
ijloria iu

cuiusmodi

ille

hymnus

erat

y^ iTri yi^i

eignvn,

avQpooTroii ivSoicia.'

af^Vjoi
ji*«5

jU.5K

y)

ytj

Traaai a\ avcoTdTCo ^uvd-

inler
geli,

Deo, et in terra pax , homines bona voluntas. Profecto anexcelsis
atsibi

T
)tj

6«vSjW.M'S's/Tav aiiTolq aco'(^ovTig

Td-

cunctaeque sanclae virtutes, quae

^iv

,

iiptfvivadt "uSPOQ

3i6v KaT^ oo^iva

Iributum

ordinem retinuerunl, jKicem
,

ya,^ T^OTTOV TO aVTU) ^OiCOVV CS^J^.TpJ^y(Jiy,

quoque cum Deo conservant
bili iuslitia

nullatenus
,

aAA'
}^

ila-iv c*

idpaioTnTi 7« k^ ^ix.aioinfJ^iii

voluntatem eius transgrediuntur sed
ac sanctitate manent.

in sta-

cvvtw
T0J5

dyiaof^ov

Si

oi

TdAavig,

Nos \eapud

T ^iajJOTH

•S'fA)ij!*acrj
,

ras lavTCOv '^zsoAfjU.fwv
'j

ro miseri

,

qui Domini mandatis cupiditates

3uiJ,iag dvTava^^yinavTii
^</ yiyovcL/u^ij ctvTch'

cj/

rct-

nostras opposuimus, liostium instar

AsAi/Tai
ai;T05 m

TOt/ro Jia

illum evasimus.

Verumtamen
fuil

ea res per

X^irOVj^

K^ -^/ap

^V

fi^jivM

V-/^,
ti-

Christum destructa

,qui nostra \a.\ est,

tnjuiii^^i^i

njM.a5 5i

lavTOv

tco •9'fw Kj raajAfio-a

nosque

^i, T iX-^^o-znoiov dixapTiav 6k
•&SI5,
Ephes.
II.

Deo coniunxit, causam odii pcccatum de medio tollens, fide iu&tificans,
patri

>Cj

^iicaim cv
{Jt,a}cpdv

35(5-:-«,

jcj

y.aXm iyyvg
fij

sibique proximos faciens qui longe aberant,

13

G^

ovTas

*

y^

na-d' iTipov 3 '^o-

Alioqui etiam condens duos populos in

•ZBOv, ^CTicaj g5u'

Bvo Aaoi)s
iipnvuo
,

sva scatvov

unum novum liominem
duosque
cilians.
illos in

av-&pco7rov

.)

Troici-v

Kj

d7ro>caTaX'urpoi

XaTTccv

dvct^OTieac; cv Iv)

aca^aTi

t

Placuit

pacem laciens uno corpore patri reconenim Deo patri cuncta i»
,

,

zsaTipa' ivSoayiai ycip

6 SeO? i^

TraTVip dva,

Christo instaurare

,

el

KicpaXaicoaa^ tu iravTa
Ephcs
I.

cv avTod

avvilpai

infima copulare, alque
ficere
,

cum superioribus unum gregem efet

10.

n T015 avu) Ta >taTW
jWiav
,

*

Kj

dyiXLu

uTrocprjivai

caelesles atque terreslres. Factus

T0t;5 Ti iv ovpavTc k^ sVi j/iis-

yiyoviv

cst itaque Christus

pax nobis

bona vo-

ovv

Mjctiv

ilpmyi ts k^ S!;5ox./a Xp/ro^s.
fiTTSv

luntas.
Dixitqiie
illis

Kai

auToIj o ayysXoj

x. t. X.

aiifielus etc.

Esri yoilv c»i d^-^^^dyyiXoi

«v,

TO15

Credendum

est

arcliangelum hunc fuis-

^Oiy,iai
T>j
t^Tr'

T

Jt^?"*' 2t;a)'}'cA;(ra/..t^@'j' aju.a
iTri

se, pastoribus gaudii

nuncium,

cpii

cum

avTOV a^^aTio, KaTicov
-rfo'

tu t«;
x.a.v
,
jtt>i

exercitu suo caelo descendit ad salutis hu-

(TWTMp/as

avdpaJOTWV

jt;a')/'j.jAia-

ncog i^ovooTaT@o avToli JliiXiyiTO
VTTOTri^TSTovJi)!;

rais
,

ai/T?«)v

OALfa/ tm5 v-ut'

manae felicem noiitiam perfcrendam: solus lamen pastores alloquens, quorum ocuhs agmen ab ipso duclum non apparebat pro,

avTov a^^aTidi
Kat
OTs

Sia to

t^ cpvaicog

dopaToy.

pter angelicae naturae invisibihtatem.
¥.i

£7rX^'(rS'/jo"av

aj* Tj/xs^ai

too xaSapiffuoJ

postquam impleti

siint dies piirgationis

ipsorum

aliTuv y.ard

rov

v6iJ.ov

MuCktsu^.
,

secundum Moysis legem.
dpTicoc;

A.
E.

f.

f. f.

H.

33. b. 89. 96.

Ticoi ovv

'idcofjS^v
,

avTOV

J/a t

dviyvcoai^ivcov
yo,u.O(5-

to/? J/a Majilaews £/';i0VTa

Nunc igitur ex nuper leclis cognoscamus illum ftloysis legibus obedienlem; im-

paAAov
t<)5

q

r

vOjtto^dsT/tf

a^TOv

K^

mo vero
lenus

legislatorem ipsum ac Deuin
est
,

,

(|ua-

•Seov,

av-3p«?rov TO15 iavTOv

-dia-zs-'!-

homo

decrelis propriis obsesa-

af^aaiv VTroKiijud^jov 7U Sia Tro/av alTictv SiSd^H Xihov 6 ao^coTctTOi naCAos* * " oti
n/x^j
viiTrioi
,

quentem. Rei vero causam docebit nos
pientissimus Paulus dicens;
vuli essemus
servientes.
ris, misit
,

«

quum

par-

VTTO

Ta

g^oi^/ita

r •Aoa^n

nfj^j

sub clemenlis mundi eramus

SiSiiXcof/,ivoi'

OTi 3 «A^&f To •aoXinpco^a
-9505

T

At ubi venif pleniludo tcmpofiliuni

;>^ov8j c^a;rs5-t;AcV

r

i^iov

at^roD

Deus

suum

lacluin cx nni-

IX

LICAM CAP.

II,

129
c/K.

liere

,

factiim sub lege

,

ut eos

qisi

sub lego

"^uOiU^ov a)

^uvajxos,

'^uo/ud^jov i-zao
[

erant rcdimeret. » Ergo de legis malediclo redemit cos Christus qui sub lege erant
,

yo^oY ,

"iva.

G^ VTTo

vojwov iz^cifo^aaij

l

y*

.,

ov)c'civ T^

T

V5jit« >ia.ra^a,(;

i^nr^ictTO Xoiro?
01/ |U.HK

non tamen

illos

qui

eam

observaverant.

G^

QVTa.q fllV VTTO VOfAOV,

iTl
;

* i^
-mIAh-

K/sine Jri.

Quomodo autem
adimplens. Vel
ut
,

redemit? nempe eam ipse
ut paulo aliter dicamus

T!Tt!pnX,CTa.i a.VT6v' i^iTZpia.TO Q 'S!W5
^iji>(ra.g

avrov

t^ y.a.^' iri^ov 3 'pO'zzov tva,

Adami

transgressionis crimen solveret
se

Avavi T^ iv ^ASafA. •tz^^/3a(7S«5
fjt.a.Ta.,

ra iynKri^

obedientem
bis in

docilemque praebuit pro noest enini

(vTTtiQyi y^ £t;Hyiov Trpoi Trciv ot/oSv

omni re patri Deo. Scriplum
sicut

ia.vrov uia.^i<rv\(!iv VTii? v\f^jj ro) Qio) v^ 'j;a-

quod

per unius hominis inobedienita

?'' ^^J^*'^'"'*'
Koyii

"y^

*

3

^'t' Oi-CaXip SlCC T^ 'ZS^ha.-

Rom. V.

i9.

tiam, peccatores constituli suntmulti,

T

ivo^ dv&^ooTS',^
01

a/J^TooXo] Ka.Ti<^adia
7^ V7rax,oyig
,

per unius hominis obeditionem

iusti

con-

^t\Ga.v

TTOAXo],

ovrci) y^

-

stilueniur multi. Cervicem ilaque legi ae-

T

svoe

,

diKa.101 y.a.ra.^aunaovTa.1 01 TrcAAoi"

que ac nos supposuit prudente consibo hoc ipsum agens: dccebat enim ipsum implere
,

v$iix.i TOivvv rZ) voi^co /u9' yi,t^6
olKovoiJi.iy.o)g v^

t avyjvctj
isspi-zn

tovto Tr^arrcav
7roi(ra.v

yQ

omnem
octava
,

iustitiam.

Igitur

adveniente die

avru) 7rX»P0)(jai
<rH5 5/1 ot/v

SiKaiocvvttv iyraii

qua mos

erat circumcisionem car-

^ oyBom,

Iv

avvy\Qi<i «v

t

iv

nis peragere ex legis placito, circumciditur
et ipse qui

(japKi TiAil^^ <s%tTOjtt«v
rS)
v6fJi.ci),

Kara ysToSoK^v
t
vojt*oy

legem Moysi dederat et ante hunc Abrahamo. Nomen etiam suscipit lesus scilicet, quod salus populi inlerprelatur. Sic enim voluit Deus pater fiHum
,

(!^T:y.viTa.i }^ ctvrog

Sovg ru) McoiJari ^v^ ttpo Tira
^iyjTai
j^

ru> 'AfBoadpi,'

TO oiOjM-a, TOvTi^ri ro 'IncoDs*

ipy.ywivircti Q

rovro acornpicL Aaoi)*

oI't&»

suum nominari, genitum
liere.

carnaliter ex

mu-

5^ }1-&«A«C7£V
'i^iov vlov

Factus est enim tunc salus populi,

neque unius tantummodo sed omnium genlium universaeque terrae. Eodem itaque

Koqsvoi"
C-iz'

t ^v«-&2VTa v(^ aapKa. 6k yvvatyifovi ^a^ to't£ (TCdTH^Ia AaoD Kj OV'^'
•&£o; %} TrarYip 6vOf*.a^iSjt^
,

,

jttaAAov Q
iv

^avTO?

«Ovfc!?,

jc^

d7raat\g
i^

•7^

tempore et circumcisio perficiebatur

,

et no-

ovpavov
Kai

raVTU) roiya^iiv ro
Vj

'3%^-

men

is

suscipiebat.
lateat arcani
,

roftr.q

«T^f/TO ^iii^a,
Ti

rxAJiaiv l^iy^iro. 5n TraAfv idaM.cor.
vii.
1

Quid autcm heic
dispiciamus. Beatus
cisio nihil est, et

dcnuo
fj^'
est.
»

To

a'/vir|W.a, {f?«j
'i^fi

ail

Paulus:

«

circum-

6

fJLaKapi^

V[avKiQ^' * « s%<«

praeputium
,

nihil

rofin ovJ[iV

^,

Kai

aK^o^vaTia oCSiv

Ergone rem, quae nulla

est observari omnium Deus per sapientissimuniMoysen man-

^7V
dta
v^

ap' ovv TO

jt*«J;v

rtipil^ csoo<^iTa')(i

T Tzavaooa

Mu^i/csws

t oAwv

•&soe,

davit, poena transgressoribus simul indicta? Aio enimvero.
a)

KcXaaiv iTra^rnaai to7? -o^^/Sajvaffiv

Nam

circumcisio,

si

rei

avrnv; val, $ainv
initio

av

caov

i.tiv

yap

{\kiv

Aubertus

y.=yvwii.=-/civ

heic et niox. Idein

tamen

fragmeuti melius liaLet

i'S3,u£v

coynovimiis,

quam

nostri codices iSipEv cog)ioscamus.

(1)

Tractus

Iiic

cyrilliani

partini in honiilia edita Cyrilli
f.

commentarii de circumcisione Doniini, eiusque in templo oblatione, extat eiusdem de hypapante Opp. T. V. part. 2. p. 391. seqq. (quae iu codice H.

103. dicitur liomilia XXVil.; Euo igitur partem hane meo more, utpote notam, omisissem, nisi in nostris codiciLus, praesentique editione, non pauca interponerentur quae ab edita homilia absunt; et nonnulla etiam

editoris

quarum praecipua
(omisso avSgiTQv)
logia error est.
Ctto
•jou.o-»

Auberti manifesta et gravia sphalmata corrigerentur , ut animadversiones nostrae demonstrant esto haec; quod nempe initio fragmenti (pag. 128.) pro rectlssima codicum nostrorum
,

lectione yofxoii-r.y Srov

(J;

avSgaTTOv roli exvtoC

$s(Tjri<riJ.aatv iizoy.ilfAVjov
,

,

AubertUS

Scribit vofAoSsTr.v
;

,

cjj

Ssov

Toi; ixuroi etc. legislatorem

ut

Deum,

suis legibus
p.

subditum

qui palmaris in theorfj

Et quideni ex nostris codicibus inferius etiam

132.

u; avSjiiTTo,-: kgislator erat uti

Deus ,

et leyi subditus uti

habemus: homo.

vofioSETv;,-

w; Ssd;,

y.tx,i

^

130
(h T T
zspa.yi^ciTOi ovoiv
iSivj*

S.

CYRILH ALEXA.NDniXl EXPLAXATIO

,

ovSiy

i^v

Trcty-

ipsius iialura spectflur, niliil

omnino

esl;

rfAwr
cyBo-^Y
ilA

tvtzov Q i^u^noia
dviCuo Xpiro?

y^ yap t
vf^c^wi',

sed mvslcrii

tvpum

in

venlre gerit.

Namfe-

i\[A.i^a.Y

c/x-

que oclava licbdomadae die
Clirislus a
cil

et resurrexit

^i^COKiV YitMY

T

iv uiViV^CLTl

'C^TO^YW

mortuis,

et spiritalem

nobis

'izPO<^iTa.')(j fcip

Toli dyioii d7ro^oXoi<; ^tto-

circumcisioncm. Praecepil enim sanclis

p/j-diVTli ^'xQ-i)TiVaaTf TraVTO.

^aL7nt(^0YTii
tCj

t viov K^ T iv •aviufji.a.Ti <t^A.T0fji,\nY iv KaiPco f/-d\i^a. T dym l3a7rTi(Jfta.T0g cm )tj ju.etox^i Y\fji.ai a7ro(J)aiYH X^irc^ t ayia nvivQ
(paftiv
,
,

Ta s^v» a-VQ^ iii to ovofxa. t -^0.^0; T dyia TTViv^-ar&^- TiAilJJt^

apostolis: « euntcs doccte

omnes gentes,
Palris ct Tilii et

baplizanles eas in

nomine

Spiritus sancli. » Fieri vero dicimus spi-

ritalem circumcisionem tempore potissi-

mum sancti
Cuius
rei

baptismatis,

quo nimirum par-

ticipcs iios cfficit Christus sancli Spirilus.

fji.aTOi'

ySj

TOVTH TrdKiv

ilg

tvuCOY

riv

dp-

typus ilem

fuit priscus ille le-

y^aioi a) c^fn'@o 'lncJoDs,
&''£a.Tiiyri'7ai- ^^(^''.(icirsi

/t^ McovfTio,

sus, qui post

Moyscm
filios

gessit

ducatum.

Is

yap

TrpoTi^ov

(^

enim primus

Israhelis trans lorda-

'lopSdvnv cJtr vlovi "la^aHA*

iha
,

xaSiffas

nem

tulil

:

deinde

ibi subsislens,

statim eos

fv&vi vuayjai^aK, 'U^iTifJi.i TriZiva.K;' ovkhy

lapideis gladiiscircumcidit.
,

Ergo postquam

OTi

$ja.^Z)/uRiJ

(^
TVt

'lop^dvAV
SvvdfA,H

TOTi X^is-05

Kjf-as tt^TifJi.vn
fj.a.TO<i'

ov adp>t.a ica-d-aipoov

T dyin TTviii, d^rocnpuv^
f

loidancm traiccimus tunc Chrislus nos circumcidil Spiritus sancti virlute, haud car-

nemquidem purgans,
ciditur Christus, et

sed

animarum potius
ut divi sumit.

fi3.XXoY

r

iv .^V)(^aiq

b) fioXvGfji.ov

\

f

iv

maculas eluens. Octava igitur die circum-

oy^on ToiyapovY
icKyiaiv cug i(^YiY
ai(7U)(7fJt.i'Qct
,

<dkj.Tif/..viTai X^(5"0?, 'U

t

nomen

Aafi^dvei- toti
(^ Si'

yap toti
iv

Trap' ctVTOV

avTOv-

h
T^

ydp

iT»]>7i

* <z^iTfji.y\Qy\Ti 'Zi^TOf^yj

dx^-

pOTTOiyiTCi) iY T)i

dTrixSuGii

T

(7'i)|M.aT@~.

Tunc enim tunc prorsus ab ipso et per ipsuni salvati fuimus: « in quo, inquit (Paulus) circumcisi estis circumcisionc non manu facta in exspoliatione corporis carnis
,

(70.^x05, fV T^

<a:%/TCi|M.>)

T

XoiTSti, avvTaKci.1

sed in circumcisione Christi
in

:

consepulli

ei

i^iVTii avTtt) iv

ra

^sc7rTi(Sft,aTi, tv o)

baplismo

,

in

quo

et conresurrexislis. »
,

(7vvny'ip-^y\Ti'
V7rio
r\fui^tj

ovx.ovv
£j n

&avciT@~> avrov
dvaraffis
y\fJi.ili
'jU

Ergo mors

eius noslri gratia accidit

nec

yifovi,

«

'd^dj(^-

rofjcn' d'iXi^a.Yi -yb,'iva

ol

avva^ro^aryj

YOVTig avTCx),
riet,
ii.Tim. n.
II.

avTOV d7r0'&avivT0g
^viaco/^j
ty)

fJi,y\x.iTi

d/LSpricL- S:o c'/^H^
ySj

Tac *

il

(7vva-;xi\}dvoit^j
TVt

crv^riao/jS^v
O''''

d^ro^avilv q KiyiTai

dftapTict,ovx

non resurrectio et circumcisio. 3Iorluus est enim ut nos cum eo pariter mortui postquam ipse semel peccato morluusest.haud ulterius peccato \ ivamus. Is aulem non ideo mortuus peccato dicitur quia peccav erit etenim peccalum non fecit nec inventus
, ,
, ,

«/^TtV, OV^i fdp d/^TiaV tTtOlMiY , OV^i
ivoi^Yi

est

dolus in ore eius

;

sed propter peccaSicut ergo

SoKog

iv TO) i^oftaTi

avTOv , rtAAa Sia
GvvaTTi^dvofj^

tum meum mortuus

est.

cum
ita et

r

iftYW d/jtfpTiav iioani? aV
y^

eo moriente mortui pariter sumus,

avTU) d7ro^YY\(7y.OYTi,
riaAiv
>CU.(

(Tvvavai^w/^j avTO).
/aB' r\/J^
t/J05,
,

cum
luit
,

ipso resurgcmus.

iTTc-.Sn

yiyoYiv

TOl QiOq COV ^V(7'A K^

T

OKCCV KVpiOq

Tavri) TOl y^ ro ;ca-&'
fJCiZoY
^

t\fxai
fc-^SO

ovx, drlfji.d^H

(ihXa. (aS' t\/^S

T aVTOV
a.^x'-Z-'^'!

VOfH,0V

filius nobiscum versari vo(piamquam Deus nalura suapte erat el omnium dominus, idcirco modulum nostrum non rcspuit scd nobiscum Icgi semet
,

Rursus quia

a) Perverse prorsus
b)

Aubertus

pontifex

,

qualis

uumquam

fuit losue

,

pro

dfx.'-'U; /^i.iciis.

Male rursus Aubertus
(1)

tov £f/.4/uyo/ pro tov

h

^j^a'!;.

Conferatur IMiilonis breve de circumcisioue scriptum.

IX

LUCAM CAP.

II.

131

subiecit, legislator licet ac

Deus. Circum-

yifQyi^Kcti tqi vO|W.oG5r«5

wv

«1^705

61)5

6?05*
,

ciditur octava a nativitate die

cum

ludacis
,

t^Ti^yiraLi
-riy)

ox.Ta«jU.;jo?

/^
^

'\ii^a.'im
i^ri

/Va

ut generis cognalioncm adfirmct

neque
e

auyyivnav ^i&aicoan
XpiTOi'
ii

cnrui

d^vn-

eum

postea \elint negare.

Namque

Da-

acoyrcti,

clCtov ck cm'iPi/.aLTQ^ yao ActjSiJ
a^ i^'^^'

vidis stirpe Christus expectabatur. Et sig-

TrpoaiSoKccTO

to TiKf^ri-

num
Si

prae se ferre voluit cognationis eius.
eliani aiebant, nc;

etov T^ a-jy[ivi'icti-

yap

r^ «are/TiitnSjKroj
Q'lSoi,ju9p

cnim de circumciso

avTOv
«'r«v,
jW.ov

'ikiyov
il i^Yi

.,

rourov quk

Tro^fiv

scire se

undenam
fuisset

is

esset

si

forte circum-

'Z^iTpt.n^n k^ aa^Kct,
'iax^v

yCj

t

vo-

cisus

non

neque legem obscrvasset
fuisset.

s^vAa^5K,
>1

av

Trpi^pctaiv

ivkoyoY

negandi causa honesta
cisio, subintrante

Verumtamen
illa

CtVTCOY

ttpJldl?*

Ay

ftiv TOl

TO 'Ct^Tjtt»,

post ipsius circumcisionem,cessavil circum-

6«vai atyrov, sBSxavrai
Osvros
v\f/,lv

« <jz%^rOji*«

fica;;^'yitoi

eo quod ab
;

porten-

T

(7«jitauojt*sv« J(' aCrjf^,
Sict

debatur

,

id est baptismate

cuius beneficio

T

/Sa^Tl<7jU.ari^-

tovto

tiftui ovKiTi

nos ulterius haud circumcidimur. Videtur

t^TifA,vofJi.iQcf doKfl
'^'ict

yap

jwot « ^^iTOfA.i]

enim mihi circumcisio
videlicet signo
nii

tria effecisse.

Primo

Tiva

zsf^ctlix.ci.TiviSf^- iv pi.iv olovii ai;iMi'ico

quodam impresso, Abraha-

Tivi

K^ a<ppcty'iaH,
, iij

cnr iyyovm
T T
yt^

'

A^pctajj.

posteros a reliquis gentibus distingue-

a^opi^Hact
OiVTipOY
iY

T

Aoi7!"Wv IQvSjv <5^rsAA8(Ta*
\Jiiii lia.7rT i(rpi.CtTOi

bat.

Secundo, divini baptismatis typum,
,

iXVTf)

gratiam
Sicuti

atque virtutem in se porlendebat.

TrpoTVTZHact yapiv
'S^TifJi.vo/tJ^jQi
,

JuvajWfv
-^fa;
-,

uxjiJfp

fap 6

enim circumcisus, in Dei populum per id signum olim cooptabatur sic ba;

ih kctov

5ia '^ aippctfiaisri-

y'iSog Trakcti i^nfJi^aTit^iv
i^0ju8^cq a(poay'iSct

ovrcoq

ptizatus, Christo in se sigilli instar rece-

t Xpi^oviv iavra

rvn-cc-

pto, inter fiHos Del adscribilur. Tertio de-

aaj.t.iYOi.,ih vio(iia'ictv (iiou clyct^apircti' j^

nique

,

symbolum

erat constitutorum in

?(roK,
TrtirZv,

avjJi.fio\oY
o'i

t

iv ')^a(nri KctQi^ctiJ.'iYa)v
<t Trct-dcov

gratia fideiium, quatenus hi carnalium vo-

«j^'

a^tpKiKuv nBovcov
rci)

luptalum passionumque commotiones, exacuto
fidei

rdi

iTrctvctardac-ig
j^

TiJi.nTiK(i) 7^

Triariuii
x^

verbo, asceticisque laboribus
,

koyco,

TTOVoig
,

daKnTiKoli c/KTifLvaai
T'i[.i.YQvri(;

praecidunt atque mortificant

haud coret spi-

a.7roviKpQZaiY

ov ffoipa

rtAAa t
OV "^Ctft,

pus incidenles, sed cor purgantes,
ritu

Ka.pS'lCtV KCt^Ct'ipQ\Ti(i ./rU TlViVfJCCtTi

non liltera circumcisi: quorum laudem haud humano iudicio indigere, sed
caelesti

[tCtTl '^^J.TiJ.tYOJU&pQf OlV

Jtj

t JTraiVOV

OUK

dv^dpcoTr^ivng

'fhKpiaiux;
.\|,«'(f8,

suffragio niti

,

divus Paulus te-

a.Yto-3sY yjPTri<&vLj
$J!ol.,U^pTVpiTCti.

diiSm, AkXct riig naDAo5 dilci *
T vc^a k^ yvvait xarapp«(7JV.

statur,

Quum ergo lex
risset
,

adversus quamhbet mu.
KQi

'IovtQ^ (i)
d^oiraayii

To'ivvY

herem, quae masculum feminamque pepelata esset
,

riKrova-Ai apaiv h -dyikv, v^
vifCiV

eaque universalcm pror,

'fijViKCOT

arluu

7roi«jW.5V8

sus faceret intimationem nihilominus
,

omni

V7ri'^a'p!rcti 7^ Jt;<7<p«M./a5 « dytct wafl-Ss-

dedecore carebat sancta virgo de qua na-

tum
ra

carnaliler
,

Chiistum dicimus. Conside,

V©^5 «5 c/K(pvYcti tpctftiv to -h^ (rdpKa, Xpirov -dict yct^.) ii aoi SqkH, roD vofta ro
a;cpi/Sss' yvvr\
d5fg.Kp'ircac,,

enim

si

lubet

legis

accuratum teno-

ydp

tpyiai

y^

ov Traaa. rV^^ov
Kj

rem.Mulier,inquit,nonindifferenlerquaelibet, sed

dk\'

yirig

av cmipf^aTia^ri
'iarco-

quae suscepto semine masculum

tikvi 'apaiv

^

dKd^daprQ-»

CAiravQa.

pepererit,
(1)

immunda

esto.

Atqui hoc loco

3 ck TrYiiiftar©-' dy'iuv ro diiov avvi^y.
Cyrilli abs lolianue caesariensi in

Citatur sequens locus ad litteram ex cap.

XV. commentarioruni
,

opere inedito contra Severum pro coucilio clialcedonensi
riaco,

cuius apud

me habeo

interpretationem ex sy-

quo tantum

in idiomate superest id

opus inter codices vaticanos, graeco textu iamdiu amisso.

132
(ro)[4,a,

S.

CYRILLI ALEXANDRIXI EXPLAXATIO

TrXaGTOvpyov/uSfjov appnTftJs cv t^
"pft/

corpus iHvinum dicimus a sanclo Spiritu

dyiot, Tra.p^iya), x^

Tvii (^i/oiuiq

y6ia,o)v

compaclum,inefrahiIilerelaboratuminsancta Virgine, naturae negleclis legibus.

6\'tya 7rs(ppovTi>c6g- vicig-a

yap

airi^jji.aTi-

Misan-

XH5 i^UTO ;cartt/3oA«s o

TOTOxo?,

«

aTTa^yjn

^p dy'icav sr^i^ciiXa^xovTm t 6y- Siov
i'i-

iiime

enim seminali

officio indigebat
,

ctorum primogenilus
qui a

inchoatio illorum

Sia -MVSvfJi-aTi^ dvw^iyvr^aiv •ui^i av
PY\Tai Ga^co(;, ol

Deo per

Sjiirilum regeneralioncmsor-

ovk

u'^ aijxaTcav
«

,

ovSi ck

tiuntur: de quihus dictum est manifcste,

•9£AnfAaT©~>

GapKOi

dvcfl^oi;,
Sr]

dXK ok
^

qui non ex sauguinibus neque ex voluntate
carnis aut viri
,

^iov
vj|t4!i

i'^tjvy\^t)r!av

SnBpa

ovv tyiv c/k

sed ex

Deo

nati sunt.

Ergo

icaTa^oy\v n dy'ta Trctp^divog

aznptJj

extra

omnem legis damnationem sancta vir-

y.aTia-dficFa yAv ovSa[A,ci)i, cvipyitct q

^ia 'srviv^aTQ^ to

dihv

Mp7v cts

o;cu«'-

go erat, quae nullum semen experta est, sed operante Spiritu divinum nobis infan-

aacra

/S^stp©-'.

lem

edidit.

MiTo. TQ <z^Ti^t]Snvat^ T r na-daoi<TjWot)

Post circumcisionem

,

adhuc tempus
dies quadra-

7rd\iv dvafjciv^ >catpiv r^ OTi fVA«t\[4.ipci)v

purgationis expectat. Et poslquam dies completi sunt, plenitudinis

p'j)^y<Gav al ri^ipai, prAyipccGig j

«

autem

Ticsa^aKoiryf
(7o'Avpa,
i^

viv,

tots dvdyiTai

ilq 'lipoccq

gesimus erat, tunc Hierosolymam ducitur

iU
6

0"\,iv

kyiTai t TraT^og

ad conspectum
niiiis, is

patris, ceu

homo

nobis

si-

dv-^PtOTroq ica-d' «fta?, o GuviS^^di^cov avTO)

qui ilh adsidet

tamquam Deus

Ver-

Biog Aoyoi^

y^ Sici 7^

t

vof^n ay.tdi cv

bum,

et qui

per

umbram
est.

legis intcr pri-

Tolc, 'Zu^caTOTOKOti

p^a^i/^^os' dyta
TToo
'T*

yap

>^

mogenitosadscriptus
el sacrati

Nam
ei

devoti erant

Upd

tS) -did) y^

Ta

dnav-d^ct^^^ncjicag
o)

Deo, etiam anle Verbi incarnaex
legis

'TrpcdTOTOKa^d^aip «&uok avTcoy^ vof^ov

tionem, primogeniti qui
scripto offerebantur.
lionis

prae-

IMydXm
Tra^og^^o)

oiKOvofA.'iai

, co

/3a-&os /tKovth y^

magnum

dispcnsa-

(70?ja5 y^ yvaxTiai

Siov' cv KoX-^TOtguv t Ta irdvTa irpocsayiTai cmXoTr^iTrav-vov T^a^itaic, do^ai^o-

mysterium! o altitudo diviliarum sa-

pienliae et scientiae Dei! Qui in sinu patris est, cui

7rw5,

r Trapd

onmia

sisluntur serviliter, qui
iis quo modulo apparuit,

fj^joi, OTi yiyoviv cv to7? t^ dv^i^caTTOTn-

ab oninibus sacro cullu honoratur.

Tos i^iTpotg^ tS)

i5»(a '^'jvnTopt

7rpo<j$ip<l

tempore

in humanitatis

QvGiav

ft)

T «s^ttJo^a 7r^dyfiaT{^' cf^
Y\

proprio genitori hostiam

offert.

res mi*

?

v6fx.a T'jTA>ovq TiTripY\Kiv

dXri^na- Sid
ws 6jos,

ra! Legis typos ille observat, qui est veritas.

"zsojav

afT/af; oti

JfJ

vojM.oGeTH5 «v

Cur, inquam

?

quia legislator erat
subditus qua-

y^ VTTO vofjcOY cog ctv^pwwJos.

Ti q Sm Tr^ocTKi-

quatenus Deus,
tenus

legi auteni

KOf^tKiv

;

ag Tr^coTOTOKOf
^

r^

dpGuv

,

^ivyog

homo.

QwA

vero obtulit? Ut primo-

'^•jyovccv
y,^

r^

(\) ^vo vioayovg
5inro^66/xsvov

>s:%^r-'pS)v,
T( /Soi;-

genitus et masculus, par turturuni, duos-

To

tS

ro,y-(»

aAAa

XiTatTavTady\\ovv;y\

f^iv^^-jyct^v

^iTi Xa-

que pullos columbarum, iuxta legis ediclum. Haec autem quidnam significant?
Turtur sane inler
allilia

AiVaTOV
«zriov r^

cv cr^«-&ioi5- « q 'sfe/r^^a,

^dov

loquacissinnis est;

Trpaov yiyovi q tojSto? ilg y]fcdg t oAccv ttoiMtjis r^ tcv^tog zcpaoTnTa y.iv
,

columba vcro animal mile ct mansuctum. Talem porro se exhibuit erga nos rerum

T

«15

aKpov

KTi\y\rjag

^'^vyovog 3 ^'ikLv Karar v^' ovpavov^ r^ <> lavTov KaX\y^ccv

onmium creator et dominus, mansuetudincm quidem sunimam rctinens.iujtar vero
Profecto sacer textus et lex alteruante sententia lo-

(1)

quuntur.

Hoc loco Aubertus Apud Maldonatuin
non

sciiliit

i?

aut, pro

xai'

et.

tainen graves auctores utrumque

muuus
lib.

a B. jVIaria oblatum existimare viden-

tur, nenipe Orisenes liomil. in cod. E. Cyrillus

XIV. in Luc.

,

et S.

Anibrosius

II. 8.

de .\braliani; quibus nunc ac.cedit

heic soluin, veruiu etiam iafra p. 134.

IX

LCCAM CAP.

II.

133
di^Trihcova.

turturis

mundum

cantu demulcens suaque
,

A/^wc/as t )Siov
iTiv VM-cii
y^a-sjrai

•aAM^Mv, toOt-

melodia propriam vineam rcplens, id

est

c^ Tn^ivQctVTct^
cv to) atyi^itTi

uq

ctCiTOV yi,

nos qui in ipsum credidimus. Scriptum est itaque iu cantico canlicorum: vox turturis
audita est in terra nostra
,

y^v

r ctiftaTiov

cti

(pcovri

^

'^vycv&^ nicova-dn
Kj

cv t^ yvi
;^S

vites florent.

M/i^JJ'- ctl

af^TriAoi KVTt^^i^nai' AfAaA)i;ce

Xobis enim divinum angelicumque prae-

'zsfoq

Y\ua.g

to Qfiov ti

ivctyyiMnov

ntj-

conium, universo orbi salutiferum

,

Chri-

p'jyiA,ct,

to TravTOi t
f^iv

kog^h
cog

acoTvipiov, o
Kj

stus clocutusesl,Mactabanlur itaque lurlur

Xpi^ig- la^a^iTO
<ripa^'ivct

ovv '^vycov

^-e^-

atque columba , ut ipse denuo ceu per

Ij;-

TraMv aviog

Sicc tvzscov nf^lv

pos nobis denotaretur, mortem in carne
sua pro mundi vita passurus. Ipse enim
est canorus

cry]jJt,ct'ivtiTa.i ,

t

i^-srfp

7^ x6(TjWb' ^ioni; vtto-

fjLivcov

QavaTOV y^ aa^ncf avTOi yap
Tpvycov avTOi
H

^v

maxime

turtur, ipse siniplex

«

st/tpwvoTctTH

aKi^aiQ^

columba. Semet ergo Christus obtulit, ty-

t^<ripa' lavTOv ovv a^a
X^ifos
xa^S-' ivct

tt^ocjkikoi^ikiv

pum
tatis,

siniul et veritatem, in

ut nos per se
et

odorem suaviipsum Deo patri ofTer-

Kaipov oy.ov to/s tvttok;
sjw^itts
, /v'

T aKyiQnav ih T
4$'

0(TjM->iy

«jwa^ Si'

ret

,

nostram ab eo aversionem dissol-

iavTov -uipoaaya^n
Ti OVTOO
5/tt
>1;t*aS

t'u>

Ofo) r^ TraTp/, Ai/(TH
,

veret, quae ob factam in Adamo transgressionem evenerat, et ob peccati in nos om-

^OjU.jy!6f a-u!O5"^0CpM V
,15

Ti

T

iv

A^aiA, Tra^a^auiv (1

H^

"«W

nes tyrannidem

;

atque

ita patris

respectu

>^
Jt^

"TraVTCjisv

nf^

rv^avvncjaaav apa^T;av
7^

Nos enim sumus, qui ab antiquo clamamus: respice in me, et miserere mei ut ait psalmista. Namque oculi Domini supcr iustos. Non enim res' -sed mi picit Dominus peccatis deditos tem et quielum, et divinos sermones menos dignos
efficeret.
,

ovTCog

'^OKOimc, d^uoavi
})/uSfi

'aaTpiKnq-

n[^ilg
tt'

yd

oJ7r(xAai/3oSvT£5 sVi/SAj-xj-ov
[ti ^ coq
(pnfTi

i[A,e,

Kal iKinaov

'\j,aAA(WV

••"
ita

^«(j/V o(p-da\jj,ol

ya^

Kupm

i7n

01

'

-

'

,

xa/»5-* «;^ b^^/SAs^T^
Tiaig cviyo\tivdc,
,

Kii^ios G?tr

T a/i^«ffi/-

<jAA' ra<

t

n-^a.ov n^

tuenlem. Oportuit igitur nos ante purgari,
atque
divina inspectione dignos reddi.

Xiov
i^<l

yi^

Tpi\toVTit,

avTOv cev

&itiif

Koyaq-

ovv

Id autcm consecuti sumus per universalem

d^ico^dnvai
TiiTO Sia [tivd
c/x.

Ka^ap^hai Tr^dTi^^ov ni^aq , (^ «rws ^iov ioco-^lag- KiKi^ddKay!^^j 3

servatorem Christum ex muhere natuni
factum sub lege.

T

TrdvTCOv acoriipoi X^ig-ov ^uvco,

yvvaiKOc,

v^

'^OY^iVn vttq vdi^ov.
ftiV
^

Sed primo quaerendum
designent verba
«

est,

quemnam
»

'AAAiz (^«TMTSOy Trpwrov
vos yi^^a-uSTai to Tnpl

-nsipl tI-

purgationis eorum.

t KaQae^G[iov av-

Secundo de lesu coram Domino oblalione. Tertio quid significent par turlurum et duo

Tcov SiVTipov 3,
rcp Kvp'icp- Kj

"z:;??'

^

G>^rj"i<Tai at;TOV

rpWov
iCj

,

tI (Tnpajv^ to

^ivyog

columbarum

pulli.

Etenim

si

verba

((

pur-

T

TPVydvCOV.,
il

OJ

^vo vsootoj toC

t^ i^^ri-

gationis eoruni » de sancta Deipara, vel de

qaiv

yap to

aii^'i

xa-3"as<(T/xot; at;-

beato losepho, vel de ipso Domino

exisli-

T&)V, TTipi T^ ctT-fas -S-JOTOX», M Tripi TOV

met aliquis dici, irrebgiosus erit. Aam neque losephus sanctam virginem carnaliter
cognoverat, nequc ipsa in peccatis conceperat ut ceterae mulieres;
ita

IJcaKapm
a-et

'\coay\<p, « -^ipi

tov Kvpiov
ovti

vofx,i-

Tig AiyiiBtij, daifsnac-t'

ya^

'Iw-

anip 'kyvuo tmv ct^iav roa^-asvov
iv avopciaiq

OIITS a,VTY\

ut pro sua

avviXaQi

Kafilog al

aAAai fvvaiKai

ipsorum purgatione
peperit, Ubi
(1)

ofTerre deberent. Sine
,

Kig^ha TTSP^Txa-aat/Taot;
iviyKcoaiV aAA' daixrdpcoi

lavrcov tt^os-

semine quippe concepit

sine corruptcla

avv-Ka^i

autem non

est mulieris

cum

bs Kai di>&docoi 'iriKiV ottov 3 ov yvvaiKo

En

nosti-um in

Adamo

originale peccatum,

quod

eeclesia.aunoeterici rursus increduli negant;

tem divinis

scripturis patribusque suis iunixa constanter conlitetur.

13i-

S.

CYUILLl .\LKXANDRIXI KXPL.\X.\TIO
«Jov»)
,

dySpoi auYo3Q~>, ov'^

'inrvo^ }^

oC

viro copula

,

neque somnus
coilio,

et

voluptas,
sit

neque coniugalis
ff^oD; rtAA' 0VJ\} uTl^l TOV KVp'lOV TOilTO
s'ipnTtt.1,

quaenam

pnr-

gationis necessitas? Scd netjue de
id

TOV dK>]paTOV aai

vzirip

tzaa-a.v

Domino dictumfuit,immaculalo scilicet et quammundiliam excedente.
ilt

x.a.^apoTtiTa.
Kxi ToO
A.
K.
f.
f.

libet
SoCvcii

Sty^iav

x. r. X.

ut darent hostiam elc.

36. b.
121.
10...

naAiv
Mi)V Sta

(TvyiTiAi<Ti to7?
x.a't

da(Ty,oKoyov<Ji
jjiy

Ilem

exactoribus
id

solvit
,

didrachma

H.

f.

b.

To S'tSpa'^iA.ov

toi ffui^rfAscjal

o^pu-

quamquam

non debebat propterca quod
:

TtT£As;cf Q
fJc-i

yi TO uvat /^ ahn^nav viog- avv, OTi yiyoviv vtho vo^ov 55:-< y)

ipse verus fiiius erat

solvit

tamen

,

post-

quam semet

legi subieceral.

Prorsus enim

7r\t\povv

T

olx,ovO[A,'tav

,

«v

xaTfSi^aTO

oportebat oeconomicum illud

munus

exse-

avTOV q 5»i y^ KaTafiohn ypa^^ofjS^ov
Si' t^i^agry\v iii^-ACo/jS^y\v

iv tvi
o)?

t

SiSpa-^t^f^m

qui quodnostricausasusceperat. Quin adeo

Gtorr^pa Kj Av-

Christum in ipsius didrachmalis solutione

,

filv

yap

ro SiSpa^^fiov

ceu servalorem redemploren¥]ue expres-

yop.i<7jiAar@~> ficJos /3aa(Ai;t«v ^^(^oyT&^ it-

Kova- GvyiTiXfno Q Ky T yojwoK v-^ip Svo
Kiipa\ci)v

sum comperiemus. Erat enim didrachma nummi genus regalem prae se ferentis imaginem, qui praescripto
legis

opa

To'iVvv Iv tco

5(5flap(^|M.(i)

7ra-

pro duobus

Ajk

^

X^t^ov dvaTVaovju&fjov avTog

ya^

solvebatur capitibus. Specta igitur in didra-

V7rapxci)v n ilKrn
T^ v^zE-oraajfflS

t TraTpos,
^

o ;:^a^axT«jo

chmateitemChristum repraesentatum. Ipse

avTov

t6 vo^i(7^a to

c^
K^

enim quum

sit
,

imago
se

palris, figura

sub-

ov^avov, 7r^oGiKoiM<JiV iavTOv T ^vo Aacbv
To
rtFT;'At;Tj30v
,

slantiae illius

ipsum obtulit duorum
iudaici

T

Ti i^

'liiSa'ici)v

(^»1/-«.»

populorum redemptionem,
alque ethnici.
Et ipse accepit etim

inquam

T
V. 28.

j£ i-dvm.
Kai' a!jTo; sii^aTo

kutov

=v

«yzoXai; airoO.
o^^ipf^oi; jBpi.^-k^

in iilnas siias.

A.
C.
E.
!M.

f. f.

.18.

109.
I2i.

El<Ji(pipiTO fiiv iv TO)
(^og a)v %Ti

ti^Ci)

Portabatur ad lemplum Christus, pusillus

f.
f.

258. b.

ra

coptcjfiiya
Kj

^pa\v tw

(ij ts;£^ v^roy^a^tov
voacj)

adhuc infans

et laclens; et

quae a

zs-pocriiyi, i^fvyog
(Tco-

lege imperata fuerant offercbat, par tur-

T^vyovcov

^vo vioosovi <s%/5"f|3S)y
TVTrog- ov

(^^ocrvvtig Ti k^ 7r^cf.0Tt\T0(; 6

|M.mk

turum et duos columbarum pullos. Erant autem haec temperanliae et mansuetudinis
typus. Praelerea differentiam
lae

3

aAAa

ySj

/3(8
,

(S^tpopas

,

oiv

*

d[jt,(poTiPci)V

duorum

vi-

i'o^o-&JT>i5

y(i.ft.ii

Ti t^ dyafJtaq- siVojs -^

generum indicabanl, quorum utriusque
Deus, coniugii nimiruni ac cae-

av cs(r

fA,iv

iv^coyat; y^ Trydjf^aTiKccTipHg y^
,

legislalor

T

f*ov«'^n |Siov eVav)ip«jasv«?

iivat Tctg

r^o\-

libatus. Potes
et

<ri^ac,-

(j^

-j

'uoaiSoTroiiai y^ 7^
zsj^ovoiav,

aAA«5

magis

spiritales, ac solitariae vitae

aulem dicere expeditos hos ama,

Kovo(^ta(i
o'i

mi7rot»fJi.'iviii

Tpvyovag-

tores, esse columbas: turlures vero illos,

yi

fA,aKa^iO(; l.v[xici)v TrpotptinK^

^d-

qui procreandis liberis ac reliquis negoliis

piTi TiTifitiftiyoi^ Si-^iTai ftiv sij ar>caAa«

dant operam. lam beatus Simeon prophelica
cipil

at^Tov Qvati^ia^; rf

7^ dvci)Td.Ta) 7nfji-7r\d-

gralia exornatus,

lesum

in

ulnas re-

/.^og, ivXoyil r

tS^sov,
,

Asywv

vDv duyodiro-

;supernoque gaudiopIenus,Deobene-

AuHS T ^oDAov
Ai;j<$; o;<

cja

SimoTa6
/ijo?-

7r6-&iv

dicit inquicns:

T ^icoTiKOV
To)

<jKdfA.f^aTO(,-

KvTpa
6

nunc dimillisservum tuum Domine. l;nde, inquam dimillis? Ex munstadio:

yap

y^

Syi(jfA,coTyipiov

5^ jttsAAwv
.,

dano

nam

vita

haec carcer est

et

ex

ilptivtiv

'sroiiiv

KoGfJiU)

sjapiyiViTO

carcere liberatio. Porro qui
111. p.

pacem mundo

(!)

Corderius in catena ad psalmos, seu ad canticuin .Simeonis, T.
ira^t;,-

9G1

.

liabet

partem liuius frag-

menti, sed ridicule

pro

iHeap-u,

quod

ipse, ut

sensum mitiget,

latine

interpretatur rudis

tam heic

quam

in catena lat.

ad Luc.

p. 60.

IS

LCCAM CAP. H.
crt/ta/TTCOK

13:

dalurus est, venit: qui caelum tcrrae copulat, inimoqwi terrani evani:elica sua doctrina transfomiat in caelum. - Quia vidi

T ov^avov

tJJ •J/J), o

x.a.TefJx.^a-

'^m r

yriv ovpa,v'oY 5(a t^ iCctyyiXiiiili 5i(7«, o

Ja<T;cstA;a;. ''Ori itSov tO (Jcorn&tov
r\rot 1^0.1 OLq

quod parasli ante faciem omniuni populorum. - Xam Chrisli mysterium anle ipsam mundi constitutionem
salutare
.

tuum

y^ Tr^odunrCY TrdvTCOv t

\a.a)Y.

Up'^y\ro'i^a.<ro ycip to

Xpi<rod [Av^ripioy y^
KcLTct^oKriq' 'ornpa.vi-

Tifo cLUTni

T

Kca[/.ii

praeparatum

fuit

,

postremis autera saeculi
fa-

pcoTcn Q iv i<r^a.Toii

r a.lmoi
}^

Ktti^olg- yiv^

lemporibus uianifestalum. Ipse aulem
diabolica sub

yovi

'j

(^«5 iv

CKOTH

7Ti7rKa.VY)iJCivoi<;

ctus esl ]ux oblenebratis et errantibus ac

Ctto x^^ip^ TTKJoZai iJu2oM>criv K-cKXrwTcti

manu

prostratis. Vocati
filii

enim

yap
<s\v

fuerunt a Deo patre ad

sui

agnitionem

qui est vera lux. Insuper - ad Israhelis quo-

que gloriam. -

Etsi

enim nonnulli ex
,

his

TTctpa t Qiou v^ TrctGoq n-poc Imyvu)T u/oO, oc, ofac, TO aKYi%\,v'ov aKKct, v^ iig oo^a.v t lapanA' ii yjb x^ yiyovaai Tivif cJ^ auTWV h^piaTCiA K^ rt5r«-5s75 xai

^

fuerunt contumeliosi

inobedientes, plegerentes; atta,

a.auvia'iai 'ii^TrKio)

t SiaYOiav iy^ovTiq a.XX'
,,

namquc

insipientia

mentem

Obv
<rai

men

rcliquiae salvae fuerunt

et

per Chrihis

aaco^ai ro Kar aXniJi.fji,ct * , k^ SiSo^ctdta Xpig-oZ- aTrap^H q tovtcov 01 •&«Uycvctat [tainTai,
>

Rom.

rx. 27.

stum honoratae. Primiliae autem e\
fuere di\i discipuli
,

ojTiatoi

icv

y\

^^ iVicKiiaq

quorum

clarissimus

^a.opoTni

oAjiv (V^ctaTPcLTfiTn
iCj

splendor universam terram

illuslrat. Aliter

pxvov

6\c^ct Si
OTi
Ka't

iTipco<;

TCv

t vtt' ovlapanK
y.a,rcc

quoque Israhehs Christus est gloria, quia ex ipso secundum carnem processit, quamquani Dews supremus erat et ante saecula.
Ecce pnsilus
est liic in

Xpi(Tr05,

'urpoii\-div

s^

avTcoY

craoKa,

roi ^iog hv IttI 'uravrac, Kai

uipoatdovioi,
'lco'J

ruinam

et in

resurrectiouem

o^jio;

y-ilTai

sl^

ffrwtnv xai

c6/«t77ac"iv

v. 34.

iiuiltorum in Israliel.

TToWuv

£V Ta; ^lu^ur^X.

Positus est a

Deo
ei

patre

Emmanuhel

in

ji&iiTai
'Eiit^ayssnA fi?

jM.sy

fundamenlis Sionis, lapis electus, angularis, pretiosus.

prapa t •&=« k^ Trar^og o ra &«usAia Siwv , aI-S^os cov
'iYTiij.og'

jV
f-

1*.?^

|j

Et

quidem credentes, non
haud potuein Sione

oicKiKTog dxpoytjOYialog^
pciv irr'

aW

ol

sunt confusi

;

increduli autem, et qui la-

avTO) Trt^iCaaVTig, ov KaTV^a^/yvol

tens in eo mysterium cernerc

d^naav
^iov

H aTrifoi,

vJ;

ro

W

avrco

y.vi^;)-

runt, praecipitio contriti fuerc. Ail enim
alicubi

ovK la-j^^vaavTiilSilv ^TriaoYTii
ttpn

auvi'^'t-

Deus pater:
confiderit

«

ecce

pono

finaav

yap kh

TraKtv

o Qfo? v^

TraTno'
,

lapidem offensionis, petram scandali. Et

iSa T(9««< c* 2ia)v AiSov TrpoaKcpcpcaTog

y^

qui

non confundetur in quem aulem ceciderit, ipsum conterel. »
ei
,

,

;

Tri^av aKaiSaAnov
ftvi

>^ 6 Tri^ivcoY i7r'
s;p'

avro)^
7ria>i
,
• is.

KaTaia',/(yvQr\- *

ov S'

av

xxviii. ic

Sed enim securos esse
pheta dicens:
et
sit

iussit Israhelitas

pro-

XiKfA.na-^

avrcv aAA'
o 7rpo(^riTy\g
, ,

«

Dominum ipsum
tuus.
tibi

honorate,
si
illi

lapartK

^at:aK'iaaro Gsir j^ Kiycov * Kvpiov avrov

is.

viii.

i:i.

Dominus timor

Quod

dyiaairi
'i7r'

yJj

avroi

'ig-at

an (^o^oc

vSj

iccv

confisus fueris, erit

honori, nec velut
lapsiis in

avTu)
,

7ri7roi-da)g «?,

srai aoi ih dyia-

ad lapidem ofTensionis petramque
iJlum incurretis. ac Dcuni
Israhel,
»

a[A.ov

}^ ot;^' coi

Ai^&y TrPoaKOftfjcari ovujloq 7r'i^it7rTU)[J.aTQf.
-^-

- Ergo quia dominum
noluit honorare

avrriaia^i

avra, ovSi
i7rCiSri7riD r

Emmanuhelem
ei

— Ov-KOVV
jM-Mv

neque
est.

confidere, impingens in
ruit et

KVPIOV V^ QiOV 'OYTJ. T ^ s E^M.wav»«A ov^x' YiylaaiY 6 lapay\A, ovn
ji^-sAnajy
cog

£..1. 129.

f

?'J-

lapidcm ob suam incredulilatcm,
confractus

«V

avru) Trirroi-diyat

,

ofei-

Contra multi consurrexeillius

ZBTa'iaai
tCj

K't^u) Sict

t d7n^'iaY
TroKKoi

,

Twci^^i^r]

runt,

ii

nimirum qui fidem

admise-

7r'i7rTU)Kiv' dv'i<ry\Oav^'^

,

TOvriTiV

^
}}•

f
\_

sg

i,

runt. - Vel

quomodo

sapientissimus scri-

01

T

fis

avTQY ^i5-'v <xy^Si^dtj^jQi.

- "H

x^

"'^;

136
W5
(Jo^oiTaTOs jpoip'/

.''.

CVnn.LI .\LKXAXt)RINI EXPL.\>ATIO
,

riauAo? *
,

'lyJaioie
q
,

bit
est

Paulus,

«

ludaeis

quidem scandalum
stullilia. »

uiv
oia.

c^

dKavSctXov
7ra.Kiy. *

6

^avpoi
o

«GvJin

ju.&)-

crux

,

gcnlibus aulem

El rur-

Ka<

'O Aofos

t

s-at/^S

ro\<,

sus: « crucis doctrina, pereuntibus
slullitia est; iis

quidcm
signum

jiAevtf;roAAVjt*svoi5,ju.wpitt sVi' t^o'5 j (toj^ojwsvois «j«.7v
,

autem qui

salvi fiunt, vir-

5^yajtAJ5 •9s5 f»s

awT«^/av Jia
Kv^iQi'i$^,
fOf/.(fa.ia.

tus Dei ad salulem. Propterea in

TfciTO ilg aniA,iiov
V. 33.

ciVTikifoju^OY
t-rfi

contradiclionis
Et ftiam
ipsiiis

Dominus

esl.

Kai

croii

ej auTrj;

vf/t/yjjv

SisXii/VjTai

aniniam pcilransibit sladius.

A.
B. E.

r.
f.

10.
:ii.

2uKTOjU.a)Tfpov Q ilviilv

,

pO[A.ipa.'ia.v
,

cv

Ut rem paucis expediamus, romphaea
lieicdenotari dicimus, ceu gladio

f.

H.

f.

i:U. 117.

TOVTOii >caTaS»Aov<Smi (^ay.iv
jaa;^a(tfa5

w?

oi/

ii^{

quodam,

t

7rf(pac7jW.ov

i1

(^

«Jto to TraOo?

tentalionem

;

vel

etiam passionem ipsam

To OK'^ T 'IsSaiuv
Tco^Ef^fJt^avsri?^'
yjj

rtTTOvoittS iTTiviviyiytivov

abs ludaeorum vesania Emmanuheli inla-

j^ioiKiyi avviivai ovrcog,
Sixaio? Ivfjbim' [^ovov ^^

tam. Atque

ita

videtur intelligere ac di-

iA,r\v

Kj iln-iiv

cere iustus Simeon. Gladius enim prope-

ot/;^i^

coficpttitt JcaT6(7cpa(^£TO « ttT/itt 5!-a^'&5-

105, ^avpoii/uSfjov 6pa>aa
vt^^diVTa
Kj

t c^

avTtii ^^v-

modum sanctam dum cruci fixum
a Zacharia: «

Virginem transfigebat
videret
,

,

quem

ipsa in

i(.a,Ta ys t crapxa (ly* toiovtov TO Trapa ro) Za^ap'ia- * poatpaitt i^i-

carne genuerat. Simile quid dicitur etiam

romphaea exsurge adversus
» id est salutaris

yip-dnri

iiri

•7

Troi^iiva

i»,-fi'

tovtW^v capKaif^oi.

pastorem

meum

demum

yi^aQci) KoiTTOV to (jcoTYipiov Tra^doi, t^ 6
T^

perficiatur passio, et ostensionis

bonorum

r dya^dwv
16

dvaSi'i^ici)(;

«kstw
z. t. X.

tempus adveniat.
Pupr aiitem crescebat
etc.

Ss

ffaiSiov »!t!|avE

K.
B. C. K.

f.

1-2.

f.
f. f. f.

32.

To
h. b.

Q Aiyr.v

on

to

-ajtti^iOK

nv^ayi

j^

Cum

dicitur

puer crescere,

et spiritu

im.
I3f..
1-24.

6!ipa.raiovTO ^viviAari^ 'sirKnpovju^ov aoq)'iai^>t^

roborari, sapientia replelus, et Dei gratia

H.

X"§'5

•dsoi;

riv

Itt'

avra, ravra
dv^pco-

exornatus; haecde

K^ to dvQpcoTnvov
Sfjcoi
'I*

iJ^ri<&a^ §i>cr'iQv a.-&^<l

dendum

est.

humana naluradici creTu vero mihi specta dispensa-

olKOVOf^iag ro

(H.^^'

tionis allitudinem.

Humanum
:

sustinct par-

•^iYOv J7r0jU.ev^ t6;cov, x.ai toi to avap^^^ov
Kj

tum, quamquam
tus

initio ac

lempore divini-

ap^ovov dcix.uig ixoov

Ao^(Ck>- c* a-j-

Verbum

careat

qui esl perfectissimus

^Aa{

cra)|M.aT@o o TraYriXnOc, ui dioc,, cv
i/.-iKci>Y

utpote Dcus, crescit corpore; ac maturitate

tt^pcTHTi
ao(p'ia<;,

6 dau)[^'arQ.j' TiX-fi^ovrai
ji

membrorum,

incorporeus: replctur

sa-

avroi hv
;

Traaa

ao(pia' lu ri Trpoi

pientiaiIIe,inquo omnis sapientiaest.Quid

TOVTO

<pa[*.'iY
Cii

opa Sta rovru)v t
ofxoi^a^
,

c* ^o^ip»?

ad haec dicimus? Cognosce ex his, illum
qui in forma patris erat, factum similem
nobis; divilem, in inopia; excelsum, in humililale;

T

5TaTpo5

rri

Tipog

nfxai,

(^

TrXovaiov
Aoi',

h

Trrcoy^iia

iv

raTTHvcoa^

t

:)\{,«-

T

TO ouXiipii iyjiYra -&si)ta)5, iv ru)

eum

qui plenus divinilus est, dici

K^iyiSst^y^.a^iiv ovru) x.iici\u»LiY
toY

iavrov ^ioi
av-

nihiioniinus accipere.
exinanivit

Xoyoi' ra yap
yi'^paiA,fJLiva
,

avi&pai^rivc»)^ -Tri^i
)CiYcoaiceq

Deus Verbum!
,

Adeo semet ipsum Nam quae humaexinanitionis
fieri

rov

t

-T^

$^Si'iK\vai

nitus de eo scripta sunt

mopot-

'S^oTTOi"

ov

yap oh t

sv5s;Y0jajva)v fi5 ISiav
,

dum
erat
,

demonstrant. Neque enim
ut

(^vaiv inso<;-YiYai

n
f.

roiovrov

^ 6k &?ou
yiyovi aa^^

quicquam huiusmodi

in propria

^raZoi (pvvra Xoyov dXX'
(1)

on
cirea

natura palerelur genitumex patre Vcrbum.
;

In codice B.

31. additur xai' dji<fiyioo!J(Ta s! ys xai SavaTot; xfaTijo-si SavaTaiSs/;

quam

particu-

futuram filii sui resurrectionem cum nec ceteri codlces in Cvrillo iiaLeant, nec pietas ciiristiana admittat, liaud immerito praetermisinius; quamquam eadem legitur sul) finem praedictae liomiliae in hypapanten. Qua super re loquitur Combelisius Auctar. T. I. in adn. ad Gregorii

lam de B. Vircinis dubitatioDe

antiocheni orationem p. 849. Adi etiani Petavium in re
lib.

siinili

copiosius dlsserentcm

,

tract.

de inearn.

XIV.

eap. 1.

IX
Scil ciini

LICAM c.w. n.
Y\y;iV
f-(.sv

137
y.ct-3
t\[/.ai,

caro factum

c.*t

,

id esl Iioino ae-

ay-&jw^05

tcts TinriTUi

(juo ac nos, lunc carnaliter a niuliere pa-

o)c

yvvctmoi k^

aap>cct

,

MyiTcti 3

^

rilur

,

et

quae humanae sunl condilionis

vwo^iivcLi Tcc
vuS •&JO5
Af/i!
,
yj)

ciY-dpooTTivci.- viY fiiv •ycip lnct-

perpeli dicitur. Profecto Deus
erat,

Verbum

pol-

o)v i

cum

perfecli \iri

mensura, suam ex

OH. ftif^^cti

Acyog, ug f^i^ov «>5so5 t;iCQvg t tS'iciv dyci(2>iaXK' rv ov
[yi,(t>iPav

utero sine ulla niora carnem cducere: ve-

(Saaui
TTOiicti

aapy-ct,-

TC-pctTO-

rumtamen ea res a porlento non abfuisset. Quamoi)rem humanitatis moribus atijue legihus in suam quoque carnem potcstatem
dedit. Sic etiam dici pula profecisse
sapienlia,

t6 S^coi(j^cv Sia tovto Toli 7^ dv-

QocoTrc-HTi^ i^iai
TilV s5.'00V
Kcti iv
(^
STT*

n

y^

vopoi?

,

to )cpct-

T^

iCtVTOV actiKCi' OurO)

eum

crop/a 7rpoK07rTc-iv av

hiyono
^

^

ov

non quod sapienSiae incremen,

7rao(J^r\Kluj ao^'iai S-^^o/jS^jog act^d
Tcti
^ir.f,

voil-

timi acceperit

quia Deus omni re absolu-

9«c/5

iv TToiai TrciVTiAiiOi;

lU d-TrPoa^

Deo dignarum qualitatum indigus; sed quia Deus
lissimus esse reputatur. et nullius

ilaarrctv rio

diOTrpiTrcov d'^iO>fiaT0)v
tv^

rtAAa T Siov

Kcyd

t

acojActTOi
Tii'5

iiAiyAoc

Verbum una cum
Crescil corpus

corporis aetatc manife-

avv£>CTi'ivovTQ^j
'iK(pctyan'.

7^ (ipcf^v
'j

aocp^iaq ibJj

stationem sapientiae paulatim dilalabat.

quidem

aetate, sapientia

ncoy.DTrrn
4'"^^"
(Ttv

t\Kix,!(Z [A.iv ccattct,

aoQ-a

Acro animus: etenim deitas neutrum incre-

(0'

3'^'''^^5

y^P

oCSiT^i^CtV iTriSo-

mentum

admittit:

nam usquequaque
erat.
,

per-

'ifhSi^^irar TravTiAiiCi

yup

th 9-oD
TH? nAi-

feclissimum Dei

Verbum

Congrue porsapien-

AcjQ^}i'icti

ilx,OTCOq §i aJVi^cO'^i T?)
-7^

ro copula^it corporis incremenlo
liae

aC/yian^ T
TO
[i.'irpov

(70(p/ot5

iiz'iSoaiv Trpog

augmenlum: nam pro modulo corpo«alis aetatis, suam divina natura palefaciebat sapientiam.
\.\

yap
iliiav.

t«5 tS aco[jt,aT{^ nAiJca?,
(^vcrii

dzoiKaXvTiiiv « &Jf'a

t

oly.i'iav

ao-

ciim aniios dtiodecim iiatus esset, ascendentibus
Hierosolyuiani

illis

sccundum consueludinem

diei festi.

'Is^ocoXtJua

xara to eSo;
,

t>7J

so^t-j,-.

Evangelista qui dixit profecisse lesum

^^rrcov

ivayyihiTyM

ori 'aooiy.OTrriv

apud Deum et homines, verax osiendit diclum suum. Defert enim
sapientia et gratia

"Ih^ous
v^

iv aoc^tct kJ ;:^apiTi -Trapa
,

n

^ito

A. B. r. E.
li.

r.

4.-,.

r. f. f. 1.

s-. (10.
in>l.

fh-S-aw^SJOis

^i'iy.vvat
•vE>

(^
f/?
.,

lavTOv Kcyov

13-.

I..

illum Ilierosolymam
festo illuc invitante

cum

sancta Virgine,
ait

ciAn^dM' «^otjis^M

«Jtov

'UpaaaAvu,^
avTOv
[iiTa^v

tempore. Deinde

apo. t^ dy'ia
ih tcvto-

--caiJ-Qivci)

iopT^q ^caKovar.g
[tiv

ipsum iilic substitisse, et mox inventum in lemplo inter doctoressedentem, rogantem-

iha

(pnah d7ro[/.ilvai

iCps-^iivai q

/A^TavTa
^yjKov

iv tco 'npco
,

que vicissim ac respondenlem quae in Icge olim erant praescripta. Denique ait cunctos
inteiTogaliones eius alque responsa fuisse

t

SiSaa>i(xAciiv

^ia-dy.y^cv
,
^j

ipvOTOOvrd

n r^
i7r}

dr, oit^ivQfj^pov

oti to. TraKtt tco

v6[tco Sinfopdj^tiva- iiTO,

bav^ta^^o/j^ov

admiratos. Vides
tia

profeceril,

quomodo sapientia et granempe quia multis talis inego dolentes quaereban.us
te.

r T

i^caTtiaiaiv UTro zsivToiv^ y^
tv
ao(p'ic!,

r

d-^oKoy'>a'(i'
dict

opaq

x^ •^iptTt

7rpcy.C7rT0VTa
cti TOtovTOi
s^.^to-jusv

noluit.
Tater tuus
ef

yivcoaKeSzti TroKKolg
'O
TTKTTj'^

Wtv.
<7f.

^ou xayij

o:t;vajy.svGi

Profecto sciebat mater eius, haud esse

Hd.-< [A,iv

yap

Ji

[tv\Ti\p

avrov

i^n

n-

ipsum losephi fdium; nihilominus ob vitandas ludaeorum suspiciones ita ait. lam
,

>ivov iivat

aCrov tov 'lcoan^- dKKci Sta r

v^O"]^iav

T

'liiSa'icov

tovto

(fnff/- ;u

lyrs-.Sii

(I) De eo, quod sapientia Christus profecisse dicitur, legendus est Pelavius de inearn. lib. XI. cap. 2, qui rem plenissinie edisserit. Et quidem etiam noster Cyrillus cominunem sententiam sequitur, quod neaipe pro aetatis inc-remento, maioris sapientiae exterua indicia feeerit.

18

138
tlaiv
^

S.

CYRILLI ALKXASDniXI KXPLANATIO
oSjvco/j^joi

OTi 6 TTctTrp
(Tf,
izi

rjn

x.o!,yco

quum

dixissel: palcr luus ol
,

ogo dolcnles

i^y]To'vj(j^'j

(jct>TY\p
iv
t&T,-

TTpoi
toCI

TOVTO Kiyei'
Ss'i

qu;iorfbaniu.s tc
^icscicbalis
iiiiia

rcspondil Scrvalor:
in liis <iiiae palris
iiici

Oix nCsni

tzut^o^ ij.n

siiiil,

='..£,,

,,=

.

(iiiortet

nie cssei'

A.
K.

f.

«.
111).

b.
b.

'EvrayGa

k.v

TrpwTCOi

t «AhGws
jcpa(X;cfv

Trafoos

Ilcic

primum

vcri

palris

manifcslius

f.
f.

H.

IM.

(pocvi^coTipov y.,YriuoYii/H^ kj 'zc^^yufA.Yo^i

T

monliononi infcrt, suanicpic
tcm. Nani
cur
fccisti

delciiit deitr.fili,

icfjTl GeoTdTa* ioiH^n yd

m ciy'ici
oi/TC«)?

quum

sancta Viri;o dixisscl:

TTXibivoi;' Tiycvov, Ti sVolrKTae

«p/v

nobis sic? lunc
se esse

dcmum

supra

roTi

Sr\

TOTi T

dY^^ci)7r'iv cov i7rix,:-iYx y.i'^cov

humanam mensuram

demonstrans,

iacuTOv OYTOcdftKvvi, r^^i^acyiccovoTiyitoYi
(jciY

VTaapyog

t*

oixovojw/a; avTYi Tncovaac
iC^

t

ocLpy.ct,

Qvan q

aAnOEia

Gjos «v, y^ vioi

malrcmque carnalem suam dispensationis quidem csse ministram docens, se tamen suapte nalura Deum, patrisque caeleslis filium
,

T
A.
E.
f.
f.

iv

cvpctvoli ovrQ.^ 'sra.Tpoq^ (pnaiv ovx,

ail: nesciebatis etc.

-

Ilcic Valcntini

45. b. IKI. b.

jjJfiT? K. T. A.

-

EvtctvGa
riY

01 a-uio o

OuciAiv, icj

adseclae audienlcs et Dei essc templum, et

H.

f.

m.

rivn dnovovTii, OTi GfS
ISIok; oY-p^^oi^

cao?

yvv cv

quod
olim

Christus

nunc

in propriis est, qui et

Kj TraActi

SiUT

v6y.ii "^^ct-

a lege descriptus erat, et
,

tamquam

CpO^Y^OS,

^

coq

CD GiUCtK; Zj TVTTOii; [A,0pi^ii-

umbris ac typis figuratus
tur

pudore adficianipse est

/j^SfiOi , ci]di':(j^:t)(Ta,Y

MyoVTH ,
T
zzocTri^

OTi ov)^ 6 Sn-

dum aiunt, quod
lcgis
,

neque crealor, neque
,

y,lHpyOi, OvSi 6 diOi

VOfjCa^

OvSi

6 •&505
1
(^

Dcus

neque Deus lempli

T

Yccov
Kai

,

oiiTOi

^v

T XpjroS
7jXixi'a

j,

Chrisli paler.
Et
lesiis iiroficicbat sapieiitia et aefate

'h;c-oC; rriicy/.OTns

co^la xai
y.ai

Kat

;;^aoiTi

ac j^ratia

Trapa vsw
CijicriK
B. E.
f.
r. f.

OLV^fuiroi^.

apud Deuin
koci
cog

et boniincs.

ivacyyiAiaTni
Tbxj

'lcaaYvyti'
,

Ait evanffelisla lohannes

:

ct

\idimus
pa-

3:i.

1>.

IT2.
i:)B.
I).

H.

i^iOLaay.i^ct

So^ctY acvTov

So^xv

gloriam eius, gloriam
tre,

({uasi unigeniti a

lj.ovoy^(jovi TTct^ci oDctT^oi, TTAvpyii
iu

ykpiToc;

plenumgraliae

et veritatis.

Siergogra-

rtAn'&gia5,
»
,

'yrol 'oootc

TrpOKO^^^n to TrXri•sirpo(7'&MKoc^Sr'

tiae ac veritatis

plenus, qu(wiodo proficiet

pa;
«/tf

rao/av cAw5 'fhj\'i'^iTcti
ou iTTiKiiVdt, ftttSiv
£(7Ti
:,

quod plenum

est? vel

quam omnino
niliil

addiesl?
est

ovKovv ov

tioncm rccipiet, id quo maius

Xoy©^

Kctl .&c05 'uspoKOTrTiiY ilpn-

Nou

crgo quatenus

Verbum Dcusque

Tcti, rtAA' otj pfi^ovct)?

nii &avftct(^6fti-

proficcre dictus est, sedquia

v©-»! X^,''^^^^P-^
"T^jti

-uiracpci

ToTs 6po)ai Sia

per admiralionem
sior ccrncntibus

sui

maiorem semcommovens gratio,

rt/7-OT«A2(7^aTa)v
&)?

dwidnKVUTO, TtpoKOTcclg

ob
in

actus suos vidcbatur:
,

TTTovijng

«V' f^aAAov ilwilv dAn-di<re^ov

progredicnte magis
est,

ut vcrius

diccndum

T«5 T^J ^ocv[xaTtoy iyicoi iv
rcoY
S^a.Yo'icti<,^
)i

T

opcov-n-poi;

prodigiorum

spectatorum monlibus
lesu ad graliam

Trip

avTOv t TEAsf«
cf[i

conccplu,

quam ipsomet
,

;^(xp(v coq -S-jov- (TKo-ziyii

oK ro

iv Tivi

crescenlc, qui perfeclus erat utpote Deus.

!rj0o;cozrTov, 'iripov
'sypoK6'<^Tiiv

ch

'srix^ c/kCiyo iv
tojvliv
Yi

w

Porro observa iUud quod in re aliqua proficit,

hiy iTai'

il

iv

ao^pioc

divcrsum esse ab ea re in qua profi-

7rpoK'j7rriiv iipnrai,

ov-)(^

ffoipja

TrpoiKo-

cere dicitur. Si ergo in sapicnlia profocit
autem locus
pertinet ad
III.

(1)

Hoc

posteiius

fragmentum

in coel. dicitur ex Cyrilio et Origene. Origeuis

eius Iioiuiliam XVIII. in

Lucam sub

linem, quae latine, S. Ilieronymo interprete, extat in ed. Manr. T.

Verunitamen senteiitia potius, iiuam verlia, consentit. JNam ne Valentini quidem nomen ibi scribitur, quod tainen nou reticetur in fraumento ji;raeco apud Gallandium Bibliotli. T. XIV. Append. p. 89. Ceteroqui S. Thomas in calena aurea tribuit Iioc fragmentum uni Cyrillo sic. " Cyrillus. Uoc igitur dicit ostendens
»
»

se

mensurani Iiumanam transcendere,
sequaces eic.
»

et

iuuuens quod sacra Virgo effecta

sit

ministra negotii

(

'j'xovo//.i'a{

cum
tiui

peperit carnem. Ipse vero uaturaliter et vcre

Deus

erat, et lilius patris e.vcelsi.

Hiuc

auteiii

^alen-

»

CAP.

II.

139

Veibum, palris sapientia) profecil, sed humana nalura increnienlum sapientiae liabuit. Quum enim
haud
ipsa fapientia (id est

TTTiY

^

ctAA' iv a.VTri TO dv^dpcaTi-iyov' cItto-

i<.a.\v7noi^'ivy]i
fjt.'ipa,i

yap

«.ai <^a.YipovyAV)Di
Iy

CQ-fi-

7«? ^iOTy\T!Q~>

aJTO), ai) Ba.v-

se revelaret quotidie ac nianifestarct in ipso

^as^OTipo^i TTapa. Tolg opcoaiv ijiviTO' x.ai

deitas
fiebat.

,

admirabilior spectantibus semper

c^TiWii
TTTiY
aii?
j

ct)i;

ovx, iiTTiY

Ao^©-' H
(M,m

7rpoix.c-

Et animadverte non dixisse: Ver;

rtAA

6 'lrGovi^'iva.

yv[A,vov vov]-

bum proficiebat, sed lesus
cogitares Verbo: sed quia

ne forte de solo
caro fa-

(^

^oyOY' aAA'

oti j/s^ovs ffa^l, y^

Verbum
,
,

'srpoKoijniiv MyiTa.i^ oti to Trpox.o-snTiiv
'osn^vx.og

clum

est

,

ideo proficere dicitur

poslquam
id est

rtVt^J^aro, toi/tsctti tq av^pJoTri-

proficiendi

facultalem adquisivit

vov' T«$ ovv dv^&pcosrcTtiTQo
y.a.Ta

av

iiri

,

ko.]

humanitalem, Est itaque humanitatis pro-

TavTng av

(p;?oiTO ivXoyux; to Trpoi-

prium

,

deque ea recte praedicatur voca« proficiebat. » Sic

KOTrTiV' OUTO)
iV TYI oly.ilCf,
•zs- pi^os-ii

yup

SKaffTOV
Ki'i<7iTa.i ,

•T^ij

KiyOfJ.ivCi)V

bulum

dictiones in

enim singulae ordine suo manebunt; nec ea
quali-

Ta^il

OVTi Tp CdO,

yvfx.vu>

TW
,

hoy(i>

KaTtt(pipof,t.ivci)v

quae solum Vcrbum decent ad humanila-

iig

TO dv-3poi)'urivOY

ovti

fjnv
T'

lem deprimentur; neque humanae
tates,

Trivcov

dva^a.ivcvTCt)Y ili

(^

fp dy.^pcc-diOTnTi^

ad

deitatis

vocabula sese attollent.
III.

Koyov.
KE$.
r'.

Cap.
Sicut scriptuni est in libro

sermonum

Isaiae proplietae.

'O^-

ysyj^aTTTat iv (jtJ^Xw

Xoyuv

'iltratou rou ni>o^-fi70'j.

Non

ignoravit beatus Isaias prophela
ipjtj'

OCy. y\yvon<Jiv 6 f^aKa^i©^ "tiiraiag
'lcoavYii KVfpvyfi.aTCOv
J6|

*

sropum, sed antiquitus mulloque ante temporeteslimonium praebens, Ciirislum quidem dominum appraedicationis lohannis
pellavit ac

t

<J>i07rov,

aAA'
.,

avoo^iv

Tvpo ttoaXov

t

;>^ov«

fHpTvpm

r

f*«v

Xpffov-. x-vpiov OKaAeai v^ •&sov

t
t2

Deum; lohannem vero
:

mini-

5f 'l&)dvvMV, diaKOYOv
covcf^ct^i' Kj OTi

avTOv
Jiv,
^

KJ

v^urnpiTHV
(pcoToi

slrum ac famulum nominavit
lampas
est esset
,

quodque
;

Avxv©^

T

verae lucis praevia

hicifer

d^t)-diYOv 7rpoei<Jl2ili»x.cog

icoa(po^(^ jJAia
i(p'

soHs nunlius,

diei quae nos ilhiminalura advenlum significans. Vox erat, non tamen verbum anle lesum decurrens sicuti reapse verbo vox praecurril.
,
;

ss^oayy^oi^
^aj^KV
OTl
<Jov

i^ f*.iKXov(rn<;

Vft-ag ifoLv-

v\ftipa.q x,aTaGt]}ta.'ivcov

t a^i^iy

yjj

(pcOYY]

«V, OV \0y0<;
^covn

TrpOTPi^^i^COY
(

T

'In-

.)

log

t \6yn
Tu^ 6oo'j\

^).
^

Parate vias Domini

,

rectas facite semitas eius.

'ErK^aVaTE Ta^ ocou;

y.u^iov

svSeix; ttoi^its

a-jrstj.

Delectus ad apostolalum, postremus-

'A^OAJXTOS

ili rtTTO^OAllV y^

TSAOS
&;?

fiv

A.
E.

f. f.
f.

que sanctorum prophetarum lohannes fuil. Quamobrera ceu si nondum Dominus adesr.
set, parate inquit vias Doniiui, id est

TrpotpnTcov dyicov o "lajavvn?*

o^5V

jM.gy

F.

H.
<pn<Ji

I.

49. 143. 776. 143.

ovTTio TrapcvTog >c.upi«,TO 5TujjW.ao'aTj

comcorda

T C^OV
Xpt^^oi'
ax.ioi<;'

XVp'lii'

TOl/TSrtV iVTPllzla&nTl TTOOS

ponite vos ad recipiendum quicquid Chrislo constituere

©^C/tJo^MV

COV

aV ^OvKOiTO VOfA'0'diTilv
Tac, x.ao5ia5 7^

6

visum

fuerit. Avertite

dTTC^naaTi

t

vop.«

ab umbra

legis, tjpos omitlite, a distortis

x.itTaK)]^a.Ti

r tvttcov

Tra.vaaa-^i

t

consihis desinite. Simul tamen et praesen-

(^DOVilv To. ^iia'^ay.uiva'

KaTiSn^i

q xcti
a'/-

tem (Dominum)
(1)

ostendil dicens: ecce agnus

TtapOVTCt,, AiytOY' iSi 6 dftVOi

T 6s«,

Hoc fragmentuin

in codd. A. et H. dicitur ex

Chrysostomo
is

et ex Cvrilli

liomiiia. Haljet etiam la-

tine Corderius ex Cyrillo et Basilio, ut ait; sed

reapge

permiscet Basilium
,

cum
,

Cyrillo.

JNam Basilius

distiuguitur in nostro codice

,

Perperam etiam Corderius

ait

occupatque partem ultimaui /ux I erbi pro rox etc.

et a nostra

diversam

corderiaui fragmeuti,

liO
X.
IC.
f. f. f.

S.

CVUILLI ALKXANDRISI EXI>I.AXATIO

4».

pcav
b.

F.

143. b. 77G.

T

diJ.'^nictv

t

;co'o-/a«.

-

Tj q (iovAiiCxi-

Doi qui mundi pcccatir.n

(ollit.

- Quid au-

H.

f.

1«.

Teti

TO, iv-diiai TroiilTi ra? r^i/Ba; t •&?oD
ft;-&£7a ju.6v, 'aa.dct

tpni sihi vult, roctas facite semilas I)ei nostri?
est

«^'';

Aiia ti

jCj

Recta quidem

et

laevis facilisque

illa

g/is, « s-gos

TO a.ya,&ov aLTrotiPnaa

T^'i(2oi'
y\

quae ad

bonum

defert seraita: dislorla

hi<:Za.^y:,iVi]
ili

yi fih

«

srspa, Toi^rear/y

autem

altera, id est

quae ad pravitatcm de-

oa,vKc,TYiTa. i<.at,Ta.Gvoii(7cL Gcir ^t' avTiig

ducil incedcnles per ipsam,

De

his

enim

ifiy^o[Mvn<;-

j/sjfa^TTai 5^ Tripl
aKoXia.]
.,

t

TOiot^TWi',
oci

scriptum
et

est

:

quorum

viae pcrversac sunt

av

a.1

TmQoi

yS,

iia.[.(.7rv?'.ai

'Zo.,

ohhqiiae scmitae ipsorum. Ergo mentis

yjc/,]

a.vTa>v* ovicovv

« t^ Sj^,voia.g
^

iv%Tyji

acquitas, recta veluli via est, nihil distor-

dp-3'M Tig aa-ooip sVfv oSog ^iia'^a,[).[xivov
|M-(i)Jo5.,

ovk

'kyjdQo,

to

tum habens. Huiuscemodi
mista,

erat divus psal-

TOiovTogiw Q^iauiTioi-^a.Xts v^ >^iycov * ovx. cy.oK-

dum

caneret dicens:

non adhaesit
fi-

XaKkoav

milii cor

perversum. lesus quoque Navi
:

A«-&«

|M.oi

><.apSia, ax,a[/,^y\.

Kai

ixiv

tS

Hus populo aiebat

dirigite

corda vestra ad
fa-

NauM

'liiffSe

©^ij/.rj/JAAwv sAjfj

TwAaw-*
^ ^iov

Deum
sislit

Israhelis.

lohannes vero, rectas

ivQlivctTi Tag x.apSiai vf^oiv lipoi

cite inquit vias vestras. In

hoc autem con-

Ir^ajiATfi^hii

oq

'lcaavvni, iv-Qiia,i TroiiiTi Tag
¥i ^cj, To ivuiiav ilvat

status

animae reclus, ul naturalem
pulchra quidem et recta apfuit.

vu2)v Tovro
xj

suum

intellectum, prout condita fuit, prae

t

\v)(^yiv, TQ

ipvaiv voa^ov cLvTng log c/>cTi-

se ferat.

Nam

cOn ^,vA,vviiv

c/zTia^ii Q x.aA)i k^

Ajay iv&ni-

prime creata
distorsio

Cum
,

autem naturam
et

OTCLV Q c^^cAiyJi

^

Cti

^.iT^^op) tS K^lft^aiV
Sja.T^o^n r]^v'^ng

propriam perverterit
animae

haec improbitas

yivnrai

,

tovto

•A.ctKia. r^

dicilur.
:

Non
si

est difFicile

MyiTcti' Qvx,Zv QVK «ViK Sva^^ipii TO Trod')IJi-cf

ictv

yap

[tiivcio.ij^j

cog

yiyQvci[„^j

..

oii

admodum negotium nam mus manserimus media
,

ut creati fui-

in virtule

ver-

TVI
K. F.

dpiTYI i(jyAv.

saniur.
Tivog dvTavacpcovovvrog ;^

1.

IH.
771!.
I>.

'AAA'
A5^ov705,
;;

'ciicmip

Scd tamquam aliquis reclamaret ac di-

r. f.

H.

HC.

7ra)g iTOif^daojuS/j

t

gSov Kvpi^.,
;

TTCcg iv^iictg

avTH TdgTpi^ng TroinooiAp

•zffoWa

ydp

^ tm

quomodo parabimus viam Domini? quomodo rectasfaciemus scmitascius?Mu!ceret:
la

piTa^t/

Trapifx-^iToSciiv

enim impedimenta occurrunt bene

^i-

Tolg iv (iicvv i-diAi^a-iv,

[^i<70K,a.Aog aaTo.-

vere volenlibus,

nempe osor

^irlu^is Sata-

ya;, T Trovn^cev
-&t/5,

7rvdj[ji,dTCi>v «

dvodia, TrKncn rolg

nas, maloruni spirituuin impia turba, ipsa
lex peccati quae in carncis

avTQg

-^ d[A.a^Tictg

vo^tog

membris menti
multae
aliae incogilatiii im-

[/.iKicji 7J

crap-Aog dv^doTrKi^^ofJ^jog
poTrctlg,

?

iig

to

ad

bonum

nitenti obsistit;

dyctwv T Yov
;taTa;toaTsr

yroKKa

'j

Trpog tou-

super perturbaliones

humano

T015 'iTioa, Trd-dn

t^

t

dv\}ou)7rH S^voiag

pcrant; quid ergo agemus, lanla obiecta
diflTicuItale^His propheticus

Ti ovv dpa,

Sodao/^
:,

,TOactv-

sermooccurrit

T«5 Sucryjpiiag KH^tivng
TTpo^nTiiag
6

Trpog ravTct, rng

dicens: omnis vallis implebitur, et omnis

Koyog

VTrctvTct

Kiyu)v
opog

TrdcTa,
k} (Bailg

nions et collis humiliabilur
in

:

et erit distorta

cpa^a^^
V05

7rKn^ct)-dn(riTa.i r^ '^dv
T^

viam rectam,

ct

aspera in planam; el

To^Trmca^dnaiTai,

i^ai
ilg

n

aKoKicc

vidcbit omnis caro salutare Dei. Sunl

iv^dilav

y^

al Tpayj'ictt

odovg Kiiag-

£j

vjae nonnullae vel etiam semilae,

enim minime

o^5Ta( Trdaa adp'9 to
FjV/
[t,iv

acoT-flpiov
rCj

t Qiov.
,

quidem

gradibiles,

immo tam

aspcrae, ut

y6 Kiuxpopoi

Tivig h

'^i&ot

/3a-

modo

saliant in

montes aut lumulos. modo

ai[XQi y,iv YiKfrd
Tryi [/.iv
•j

yi

,,

rpa,-^i~iat^2
iC;

0!/tw$,«5

dvi^a.^^ 7rpog'6pn Ti

(BiiVQvg,7rn

deorsum vergant atque in praecipilia ferantur. Huiusmodi certe viae .sus deque
tendentes
his
difficile iter efficiunt.

KaTatpi^iSa^
TOiat/Tai

lu ilg K^n(tvovg d^n-ocpi^i^-

Quod
et

si

in

a; 3

t

dJ^i' cog

ci'

v-^<l Ti r^ /3a-

demum

exaequentur celsa

ardua.

IN

LfCAM

C.VP.

III.

lil
\',Ct.V lt<JlV'

expleanUir aulem cava et profunda, tunc
in recta vcrlenlur distorta, et in nilidos

•&(/,

dvCDTOpiLrOi

ll

Q

5/1

JiVOlTO
.

TTCoi vtpi^iifjxi
7r'ifi7r?<a.iS^

yAv

rct

[/\|,«

y^

avavrn

dyiij.-

cainpos, ac Aehiti supinani viam liabenlcs,
loci asperi et praerupti

q ra. Iv

ko'iAci) v^ /SaQj',
,

rzn

dn

transfonnabuntur.

ih
Jla

iV"jiia.v
jtj

Wcti ra cr^oAia

kJ sJ5

\liAa ^f'Za.yja,

IIoc spiritaliler accidit per Servatoris nostri vires.

ci\ov iiTzrtcLv '."^ovrat,

r oBov ra

Olim quippe

difficilis

eral evan-

re Kj (^apxfyccSn TroriSiccT'

rnro yifovi vonrag
TraXcti i^iv

gelicae vitae

morumque

\ia, quia

omnium

T

(Jcorripog

n/i^ iayyoi'
t^

nientes
tur.

mundanis cupidilatibus occupabanPoslquam vero universalis Deus factus
destruxit in carne peccatum
,

yd ^vcmcpdjrct
}Cj

fiv

ivxyyiXiy-yii ^corii re

TToXiriicLi;

ra

/SaaijOta.^

^ia xo ^cpxTSJcS^
,.•

homo
omnia

plana
ar-

T

iXTravrcov voijv K0Ui,t.iKa.lif 'c^HQVij/iati (\

facta sunt et gradibilia. Nihil
nihil

'£7^''

3 6 Ttavrcjiv -dio; yiyovcog dv-d^ca7r(^

duum

praeceps bene volentibus age-

KctrripyttKiv cv tw crapiii

t ct/j/pnuv
dTTavra

,

Kiict

omnia in rectum conversa tramitem sunt. Ipse enim Chri.sSus facilem nobis pronamque oslendit ad pietatcm ^ iam nihil habentem arduum
re occurrit, sed chstorta
,

Trdvrayifovi

z^ iVYiXctrct- «p^

t^4°5' ^^ ^""
,

0S5 To'/s ivdoKiitilv WiAiiCjiv
"izavra. rcc

ciAAa

GKOkia

iig iv^dilciv
tiitiv r^

psTJ^oni-S-n
ivdpoftajrd,

r^ifiov avroi

^ ?\iiuv
>j

aut depressum in praeceps
fuerat aspera atque
difTicilis.

,

quae antea

rlw

dizi(pyivi

v ih

evGiSy.civ cSov

kJsv
,

i/^^a-

Unde omnia
piorum
recta

oav ro dvavTi';
rpcf)(^iia

ro xo/Aov

;cj

iidTCO

Si'

a.

distorta fiunt recla, ut alicubi ait similiter Isaias

TTonr^ ^VGTropdjro^ nv Trdvra yi
cog

propheta:

«

via

ra anoAia. yeyoviv iv^iia,
•TrdXiv
Trpocpyirtig
qiyiaiv
.j

avrcg tth
• is.

facta est, et parala via iustorum. » Sublata

'Hcraiag- * cSo;

enim de medio est daemonum turba; diabolus ipse una cum illis debellatus fuit:
mortificata

ivdificbv ivQiia lyiviro
vn
y\

(t

'u^^aKi^iaafjcijxiv

o5os T SiKaicov c^ itiCSH

yaP

n

t

qucKjue peccali lex

:

cunctas

SctiiyLovcov <t;T«Aa-S'M

7r?\yi-dvi' r^

avroi q

denique nostras Servator sanat infirmitatcs.

SidjBoAoi Karripyn^yi cjvv cy^iivoig- viviK^coTcti

3 h} T^ d/j^riai

v6ft(^,

y^ 7rd<su.f

ii/ufjS

ffwm^ jaTai rdi voaaq.
oil/STai

Et viJebit omnis caro salutare Dei.

Kai

ffacra «ragf
'j

n

cruTij^ioy

to5

S;oi/.

V.

(5.

Vidit

autem omnis caro salutare Dei
in-

li^iarai
9r», ^nAovoTi

Trdna (Jup^ ro

acory^piov

t

a. r
^f-

id est patris, qui Ser\atorem ad nos filium
misit.

Heicvero caro generaliter homo
Sic

telligendus est, imrao universum

genus existimandum.
nis caro salutare Dei;

hominum enim videbit omsolus, incjuam,

T ^Tarpoi' acornoa ydp nitiv TTiTroftcrie t viov aapKa q o/ TOtvTOis oAcKAripcoi T a.v-&pco7i-ov vornov , r^ zs-d-V ro
dvQpooTTHOv yivoiVTToXmiriov.

— Ovjcoyd^^
Ta
.Qeov-

non

o^^irai Trdaa crdo^ ro acorn^iov

K. K. V.

f. f.
f.

H.

f.

Israhel, sed caro universa.

Namque omsalvavit

ovKiTi ftovog 6

"lapanX^dKXa Trdaa aa^^KvpiOf, ov avvi<ra\ovre f^nv
ev

nium Servalor ac dominus haud definitam
habet clemenliam
,

y6 T o\cov
ftivluj
''zy^{

acorrip £j

neque unam

T

nfJi.eo6rnra.,

5i«vtt'

gentem, sed universum orbem in suam ditionem redegit, et obtenebratos illuminavit.

acjdaeve^voi;,

aeaaynv^'Ki H ftdKkov f
itj

ovp avov ^iipcoTiae c5u- iaKOriaftivni;'

rov-

Atque hoc
:

scilicet a

psalmistae lyra

ro

riv

dpa to ^id

t^

tS ^taAAovTOS Kvpag
'i-dvv]

celebrabatur
fecisti
,

omnes gentes quascumque venient et adorabunt coram te Do«
,

vftvov/iJ^YJOV *

7rdvra rd

oact iTroin-

P.H.

I.XXW.a.

aac,, nrnai Kj 7rpoaKvvnanaiv cvonTnov aov
Kvpie' a'iaoo~ai
Q'^
'j

mine.

»

Servataeque simul sunt Israhelis
;

OftoiJ

ro KaraXi\i.tfta r
7r^octvi^coII.

reliquiae
(1)

quod ipsum

pariter

magnus

prae-

'lasanX^

m

-^

rovro TrdXai

Paria fere his dicuntur a Cyrillo, sed diver sis verbis, in coinmcntario ad Isaiam ed. Aub. T.

p. 550.

142
Dcut. XXXII.

S.

CYRILLI ALEXANDHIXI FXPLAXATKJ
lU

dixeral Moyses

ila

inijuiens
eius. »

:

«

laelamini

(^paY-&yirs i^Bvn jUy
"EXsys:

r

Aaoi/ ciCtou.

genles

cum populo

Ixno^sitixivoi; oy\oi; 6 ^affTjor^J;

Ditcbat prgo cxoimliliiis ad
liiilitiela ••te.

s<!

tiiibi»

E.

r. f.

ua.
151.

kdti
I).

viiv

3 'oiViCf/^a.Ti^

dym
ovx

^i[^i^ci>«^vojio-j

Nuncquidem Spirilu
tus Baplista
,

sanclo plenus beaiudai-

F.

78(1. 1>.

H.

jM.51'05,
•7^'

/M.a>capios /3a5?"ri5-MS,

non ignorabat futuros
ci

f.

'l»5a.i'wK Su^^O'di'ia.g tcc

k^ XpiTOv toAh^

cae improbitalis adversus Cbristum ausus.

fji.r\f/.aTci-

Trpoiyvco
tLuj

yap

,

on

axirJicscTiv

Etenim pro^idcbat, fidem
el
ei

dencp;aturos,

cfjTci)

^

Ka]

lo^o/.ov

avTWV

KiyrKravTig

venenatam linguam movenles convicium
facluros.

y^Z^TTav AoiSopiaq ^aXovcji'
TOiVVV ^AiTTCaV
vo[j,ov \yovTic,
,

•^s-pog
.^

OKiiva
X,tt/

Ilaec itaquc spectans, repreelsi

ihiyXi CLVGS^

0T<

TOl

hendit illos, quod

legem haberent
,

sa-

haKovvTa to

Xpis-o5 jttur«a^zaoc^i-

cramentum
dentia hoc

Christi

praedicantcm

et sua-

pioi',

)t^

TrpoayopiVGiii
ilg

7rP0(p»Tcit)v

ipsum prophetarum
,

vaticinia

^ovaag
aKOaii,
'soa.VTcav

tovto

^

vco^poi yiyovaai Talg
Ttpoc,

stupidis auribus fuerunt

el

ad creclendum

K^

OKVnoot

7n<^iv

t sai yi

to)

servatori

omnium Christo segnes. Quis enim
ira ?

acoTiipi XpirS)' Tig

yap

vyfiv VTri-

vos docuit fugere a ventura
inspirata divinitus scriptura
tes Christo beatos esse ait
;

Nonne

Sn^i

(pvyi^iv dTTQ T^ [^iKKovay\<; opyric,-^

ap'

,

quae creden-

ovy^ « fiso^TVtsOro? j^ttcpM
aiig-fivffayras,
jM.tt;ttt^j'«s

c^ y.iv ih

Xp<rov

increduios au-

iivai K'ifH<7a,Tovg
tCj

tem

et indiscipHnatos, duris et inevitabi-

U

[i.y\v

anit^nq

y^ dy..a.^iii, (TKKYipali

dcpv-

libus obnoxios fore poenis praedicit?

KTCOV VTTOTTiail^

SlKaH

^pOttTTttf-^sAAiifftt.
Facite orgo fnicliis dignos paenitenti.ie.

Tlonica.TS otTy y.a^TZO^i ct^tou; t>5? ^sravoia^.

"Eti
l^iv,
y\ y\

,

;ca^7ro? wJTavoitts, 7r^onfii[iivu>i

Paenitentiae fructus praccipuus est

fi-

ilq

X^irov

7r'i<rii'

yr^og q TovTCp, r^
}Cj

des in Christum
ratio; atque

;

insuper evangelicae vitae

ivayyiKlKy\ TTOKiTHa'
T>)

uTrKag tu dv^

omnino cuncta, quaecumque
:

TiKii/u^a
a.7rt^ 6
•7^

ct/t^^Tja 'ipya 7^ ^iKaioavvng

sunt peccato contraria , iustitiae opera quae
paenitentes fructificare debent resipiscenliae suae convenienlia.

(/.iTavoZv Ka^Trocpopi^iv o^sjA^ tt^"'

[t.iTavo'iag- iTrviyayi Si'

"

ju.ji

a.p^y\<j-di

Addit etiam:

« et

ne

Kifc-iv cv

lavTolq- 7raTi^ot.iX0/^ 'Aj2paa[Ji,vfiiv oti

coeperilis dicere

,

palrem habemus Abrahasuscitare filios Abra-

Kiyca

yap

SvvaTai

6 -dioi c/k

t

mum;

dico enim vobis, quia polens cst
istis

Aj'6wy TOvTODV ifiipai
E. F.
r.

TiKva

TU) 'A/Spaajt*. .,
K'iav tIm
^
iCj

Deus de lapidibus

I.-.n.

1). I).

r.

7)<i.

'Opai

'oTTOdg

ivTixviTaTO.

davvi-

Tov avTU)v o<$pvv

Ka.Ta.(piPii
(^aivii

davvTsKig

ik ovnaiv avToli
^Sc&otf
yiveia
oy,o'iU)V

to, c^ 'A/S^aajW.

hamo. » Viden quomodo sagacissime slultum illorum supercilium deprimit inulilemque ipsis fore demonstrat carnalcm ex
,

K^'

T aapKa;

ti

ya^
.,

y\

aapKog
ju.m

iv-

Cjru'

i-)^ovTai ctxpiKil

ii

Sia

r

Abrahamo nativitatem? Nam carnis nobilitas quid eam habentibus prosit, nisi hi pa,

Ep^.oiVTO a7ni^aay.a,TU)V
;

•,

f^ "^

'?p

ribus moribus parique ac ])arentes virtute
fuerint? Si
aiebat
illis

TiKOVTCOv apiTni KaTOTTiv
'

II

yap TiKVa T
6 (Tft)T«p^
r-

quidem Abrahami

filii

essetis,

A(6paait.y\Ti,(pY\(r]

^POi avGsir

Servator, opera ulique Abraadfini-

To,

i^ya T 'A/3paa/A iTroiihe aV'
aufyiViiav
'(^itCi

c* «G?i

hami perageretis. Morum vitaeque
ctisque parenlibus gloriari
virtute longe fieri.
et
si

Kj T^OTTOig

^tbq' [laTaiov
Kj

tatem poslulat Deus. Slultum esl bonis san,

ovv TO TT^oyovoKi iTTavxiiv dyiOKi
•So/s, d7roKt[A.7rayii3t^
k.
K. F.
f.

dyacpnajv

ab illorum
haec
ila se

'j

[JiaK^av 7^ c^j/ruJV

- Quod

52.
L^ii.
1).

r.
f.

dpiTrit;.

— AKK'
,

il

TOVTa
TO

ot/rw; s^s/

,

783.
155.

H.

f.

iaJttTos, •wcoi
7TA«bl,'V£Ttti
J^)

'iTi

a'uriP[i.a

"A/3flttajW

quomodo semen Abrahae adhuc muUiplicatur? Quomodo Dei ad
habcnt
,

ait

iudaeus,

H

WPO5 avTOV T

<3iOV

iTray-

ilium promissio manebit quae ait, fore ut

IX
illiiis

LUCAM

C.VP.

111.

113

semen miiUiplicelur
,

sicut aslra caeli?

yih\a. aco^diiana.i, « (pafJKaact ^Xy\'dvviiv
ctt/roi)

Atqui hoc

tium factuin

o iudaee. per vocationem geiiiri nos dicimus. Diclum enim

to auipf^u,

cog

tcc

arp* t
to

oCpctvovi

Aia

7^

t

idvcov ;cA«(7s&)?,

IbSaui' iipYna.i
'la-uax,

Abrahamo fuit: in Isaaco vocabilur tibi semen, multarumque genlium palrem te conslilui.

j.a^ 77-^05

avrov t 'A/S^aaiw., oti ov

KA>)dnijiTa,'t <Joi

cmima.'
cts*

y^ oti 7ra,Ti^a.

ttoA-

N'am dictio

«

in Isaaco »
»

denotat

aSk

jQywi' T56ej;ca

5mAo7 3 to c* laaajc,
^nAovcrj 7^
5r« -diog, ;^
*

«

secundum promissionem.
Chrislo credentium.

Ergo muha-

to ko-t' iTra.jjyia.v ovx.Sk ^a.TYip Ti^nTcti
•^t-oAA&jv
64/

rum gcntium
licet

constitutus est paler, vide-

i^yoov
Jtj

,

r

Sicc Trl^icog
i(pt]

De quibus ahcubi
et

Xp