Вы находитесь на странице: 1из 100

Қазақстан Мұсылмандары Діни Басқармасының

Діни сараптама және ғылыми талдау бөлімінің меңгерушісі


Онгаров Ершат Агыбайулы

МУХТАСАР
ТАЖУИД

ƾȇȂƴƬdzơĿǂǐƬƼŭơ
ǾŦǂƫȁǾǠŦ
ǥȁǁƢǤǻȁƗȅƢƦǣƗƽƢNjǁƛ

Алматы 2009
ББК 86.38
О 61

Қазақстан Мұсылмандары Діни Басқармасының


Сараптау коммиссиясы мақұлдаған

Онгаров Е.А.
О 61 Мухтасар тажуид - “Көкжиек-Б” баспасы, 2009.-
Алматы, - 100 стр.

ISBN 9965-21-060-8

Предлагаемую книгу можно рассмотреть как учебно-


методическое пособие для правильного, выразительного чте-
ния Корана (тажуид).
Особое внимание в ней уделяется основам науки тажуид,
его правилам, фонетике арабского языка, а также канонам и
способам чтения Корана (кираат), которые неизменно пере-
даются из поколения в поколение.
Пособие предназначено преподавателям, студентам выс-
ших и специальных учебных заведений, а также всем, кто
имеет начальное знание по арабскому языку и желает грамот-
но читать Коран.

0403000000
O ББК 86.38
00(05)-06

ISBN 9965-21-060-8
© “Көкжиек-Б” баспасы, 2009
© Е.А. Онгаров, 2009
ƾȇȂƴƬdzơĿǂǐƬƼŭơ

ǶȈƷǂdzơǺŧǂdzơƅơǶLjƥ
Î
È ǟǾÉōdzDzǠÈ ƴÌ ÈȇǶÌ Èdzȁ
ƢƳȂÊ È ƣƢ ÈÊ ǽƾÊ ÌƦǟÈ ȄÈǴǟÈ DZÈ DŽÈ ÌǻÈƗȃÊǀōdzơƅƾÉ ǸÈÌ ū
È ÈƬǰdzơÊ È ơ
ȁơ Ê ǶÌ ǿÉ ƢÈǼǫÌ ǃÈ ǁƢ
È ǂė LJ È ǸÊō Ƿ ơȂÉ
Ì ǬǨÈ ǻƗȁÈ
È ƧȂǴǐdzơơ
ō ȂÌ ǷÉ ƢÈǫƗȁƅơ
È ƣƢ Ê ǹÈ ȂÉÌ ǴÌƬÈȇ ǺÈ Ìȇǀdzơǹō ƛ
È ÈƬǯ
ǾÉ ōǻƛÊǾÊǴǔÈ
Ì ǧ ǺÊ
Ì Ƿ ǶÌ ǿÉ ƾÈ ÌȇDŽÊ Èȇ ȁ É ǶÌ ȀÉ ÈȈŏǧȂÈ ÉȈÊdz 29 ǁÈ ȂÌ ÉƦÈƫ ǺÌ Èdz ÅƧǁƢƴÊ
È ǶÌ ǿÉ ǁÈ ȂÌ ƳƗ È ǟÈ
È ƫ ǹÈ ȂÌ ƳÉ ǂÌ Èȇ ƨÅ ÈȈÊǻȐ
2
ǁÆ ȂÌ ǰÉ Nj
È ǁÆ ȂÌ ǨÉ ǣÈ

É LJÉ ǁ
ǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴǏÊƅơDZȂ È DZƢǫ È ǾÉ ÌǼǟÈ ÉƅơȆÈ ǓÊ ǁ
È DZƢǫ È ǹÈ ƢǨō ǟÈ ǺÊ ÌƥǹÈ ƢǸÈ ÌưǟÉ ǺÌ ǟÈ x x
È ǹÈ ƕǂÉÌ ǬdzơǶōÈ ǴǠÈ ÈƫǺÌ ǷÈ ǶÌ ǯÉ ǂÉ ÌȈƻ
ǾÉ ǸōÈ ǴǟÈ ȁ
Ð
È
ȅÊǀōdzơǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴǏÊƅơDZȂ È ƪÌ ÈdzƢǫƢȀÌǼǟÈ ÉƅơȆÈ ǓÊ ǁÈ ƨÈ njÊ
É LJÉ ǁÈ DZƢǫ È ƟƢǟǺÌ ǟÈ ȁx x
ȁǹÈ ƕǂÉÌ ǬÌdzơÉƗǂÌÈ ǬÈȇ ȅÊǀōdzơȁÊƧǁÈ ǂÈ ÈƦdzơǵÊ ơǂÈ ǰdzơÊ
Ê ƧǂÈ ǨÈ Ljdzơ
ō ǞÈ ǷÈ ÊǾÊƥ ǂÊ Æ ǿƢǷÈ ȂÈ ǿÉ ȁǹÈ ƕǂÉÌ ǬÌdzơÉƗǂÌÈ ǬÈȇ
ǹÊ ơǂÈ ƳÌ ÈƗǾÉÈdzǩƢNjÊ
Ñ
ŋ ǾȈÈǴǟÈ ȂÈ ǿÉ ȁÊǾȈÊǧǞÉ ÈƬǠÌ ÈƬÈƬÈȇ
ǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴǏÊƅơDZȂ È LJÉ ǁÈ ƪÉ ǠÊ
Ì ǸLJÈ DZƢǫ È ǾÉ ÌǼǟÈ ÉƅơȆÈ ǓÊ ǁ È ƨÈ ǷÈ ƢǷÉƗȆÊƥÈƗǺÌ ǟÈ ȁx x
Ò
ǾÊ ÊƥƢƸÈ ǏÌ ÈȋƢǠÅ ÌȈÊǨNjÊ Ì ƫƘÈȇǾÉ ōǻÊƜǧǹÈ ƕǂÉÌ ǬdzơơȁÌ ƙÉ ǂÌÈ ǫÊơDZÉ ȂǬ
È ƨǷÈ ƢÈȈÊǬdzÌơǵÈ ȂÌ ÈȇȆÊ É Èȇ

ÎǦȀǰdzơ Î
ÐÍ – ÏÖǂǗƢǧ
Ï

ȅǁƢƼƦdzơǽơȁǁ
Ð

ǶǴLjǷȁȅǁƢƼƦdzơǽơȁǁ
Ñ

ǶǴLjǷǽơȁǁ Ò
3
Мухтасар тажуид

4
ƾȇȂƴƬdzơĿǂǐƬƼŭơ

Бисмиллахир рахманир рахим

Аль-Азхар
Академия исламских исследований
Главное управление по исследованиям,
творчеству и переводу

Уважаемый Онгаров Ершат Агыбайулы!


Мир Вам, благословение и милость Аллаха!
В ответ на Вашу просьбу проверить и рецензировать
книгу «Мухтасар тажуид» сообщаем, что содержание книги
не противоречит исламскому вероубеждению, и что мы не
возражаем против ее издания.
Необходимо проследить, чтобы Коранические аяты и
благородные хадисы были напечатаны без типографических
ошибок.
Да поддержит Вас Аллах!
Мир Вам, благословение и милость Аллаха

Генеральный директор
Главного управления по исследованиям,
творчеству и переводу роспись

Помощник секретаря роспись


Департамента культуры

Заверил: Генеральный Секретарь


Академии исламских исследований
Ибрахим Ата аль-Фаюми роспись 31 июля 2006г.

5
Мухтасар тажуид

Введение
Поистине, всевышний Аллах оказал наивысшую
милость своему рабу, предоставив ему возможность
следовать верному пути Ислама, поклоняться своему
Творцу, стремиться искренне, служить религии Аллаха.
Правильное чтение благородного Корана является одной
из этих милостей Всевышнего, так как чтение благород-
ного Корана - источника света и откровений, освещаю-
щий сердце и душу человека, и есть одно из проявлений
поклонения Ему.
По этому поводу в благородном Коране говорится:
«Поистине, те, которые читают книгу Аллаха, выста-
ивают молитву и расходуют тайно и явно из того, чем
Мы их наделили, надеются на неиссякаемое возна-
граждение. Чтобы Он полностью уплатил им за их до-
бродеяния и добавил из своей милости. Поистине, Он
прощающий и благодарный»6.
Благодаря милости Всевышнего Аллаха, оказанной
мне, получив знания по науке тажуид у известных ученых-
богословов, я подготовил эту книгу и предлагаю ее внима-
нию читателей. Также надеюсь на то, что поступил соглас-
но хадису Пророка (да благословит его Аллах и привет-
ствует): «Лучший из вас тот, кто учил Коран и учил ему
других» - Имам аль-Бухари со слов Османа ибн Аффана.
Учитывая то небольшое количество книг, изданных в
нашей стране по данной теме, а также имеющиеся в них
упущения и неточности по некоторым вопросам, созрела
6
Сура: Фатыр; Аяты: 29-30.
6
ƾȇȂƴƬdzơĿǂǐƬƼŭơ

необходимость подготовить книгу, где сжато представлены


основные правила тажуида.
Книга состоит из трех частей. В первой части дается
основная характеристика тажуида, а также особенности
артикуляции (мест выхода звуков) и фонетики (звуковой
строй языка).
Прилагается наглядная иллюстрация, где читатель мо-
жет ознакомиться со схемой устройства органов речи. Вто-
рая часть посвящена правилам тажуида. В третьей части
приведены способы и правила чтения (кираат), которые
неизменно передаются из поколения в поколение – сокра-
щение мунфасыл мадды, среднее произношение муттасыл
мадды. При подготовке книги я опирался на арабские ис-
точники, а также на знания и правила чтения, полученные
мною от известного во всем мусульманском мире египет-
ского ученого – богослова, чтеца Корана (кари) Шейха
Махмуда Субхи Фергала.
Не могу сказать, что книга охватила всю науку о тажу-
иде, поскольку некоторые вопросы приходилось излагать
кратко. Ибо каждый вопрос заслуживает того, чтобы он
был рассмотрен отдельной темой. В этом контексте можно
назвать такие вопросы, как кираат и его способы, фонетика
арабского языка, характеристика арабских звуков и т.д.
Исходя из вышеуказанного, я назвал данную работу
«Мухтасар тажуид», что в переводе означает «Сокращен-
ный тажуид». Тех знаний, полученных из этой книги, бу-
дет недостаточно, чтобы читать Коран выразительно (тар-
тиль). Необходимо прочесть Коран вслух перед образован-
ным чтецом, который знает способы и правила тартиль, с
тем, чтобы он мог проверить усвоенные знания о махрад-
же, правильности звуков, идғам, ихфа, изхар и т.д.
Да благословит Всевышний мои начинания, которые я
совершаю, уповая только на Него, нашего Творца и Власте-
лина и прошу Его принять от меня эту работу, которая была
7
Мухтасар тажуид

выполнена искренне ради Аллаха. Пусть в судный день за-


чтет нам Аллах эту работу, как доброе деяние.
Прошу Всевышнего воздать вознаграждение в этом и
в ином мире всем, кто помог мне в издании этой книги со-
ветом и делом.

Ершат Агыбайулы

8
ƾȇȂƴƬdzơĿǂǐƬƼŭơ

ƨǷƾǬǷ
ȄǴǟǵȐLjdzơȁƧȐǐdzơȁƩƢūƢǐdzơǶƬƫǾƬǸǠǼƥȅǀdzơśŭƢǠdzơƣǁƅƾÉ ǸÌ ƸÈ Ìdzơ
ƩƢǸŭơƾǠƥȁƧƢȈūơĿƩơƽƢǠLjdzơǶƬƫȁƩƢǷǂǰŭơDZƢǼƫǾǟƢƦƫƢƥȅǀdzơƩƢŧǂdzơœǻ
ƽƢNjǂdzơƶȈƥƢǐǷȁȃƾŮơƨǸƟƗȁŚŬơƧƢǟƽǾƦƸǏȁǾdzƕȄǴǟȁ
ō
ƾǠƥȁ
ĿǾǴǸǠƬLjȇȁǵȐLJȍơń‫إ‬ǾȇƾȀȇǹƗǽƾƦǟȄǴǟńƢǠƫƅơǶǠǻǶǜǟƗǹƜǧ
ƮȈƷʼnǂǰdzơǹƕǂǬdzơƧȁȐƫƢǔȇƗƨǸǠǼdzơǽǀǿǺǷȁǽǂnjǻȁǾǼȇƽƨǷƾƻȁǾƬǟƢǗ
ŅƢƬdzƢƥȁƵȁǂdzơȁdžǨǼdzơŚǼȇƔƢȈǓȁơǁȂǻȁƨȇơƾǿǽǂƥƾƫȁƧƽƢƦǟǾƫȁȐƫƅơDzǠƳ
ƧƢȈūơĿǪūơȁƣơȂǐdzơń‫إ‬ȅƾȀȇ
ǶǴǟƨƦǴǗǺǷřǴǠƳȁǾƬǟƢǗĿřǴǸǠƬLjȇơǹƗǾǴǔǧȁȆǴǟƅơƨǼǷǺǷȁ
ō
ȆLjǨǻĿƪǸŷśǬǬƸŭơƹȂȈnjdzơȆǴǟƾȇȂƴƬdzơǶǴǟƪȈǬǴƫǹƗƾǠƥȁǺȇƾdzơ
śǴǷƢǠdzơǺǷǹȂǯƗǹƗƔƢƳǁǶǴǠdzơƨƦǴǗǺǷļơȂƻƗȁňơȂƻȍƤȈƬǰdzơơǀǿǵƾǫƗǹƗ
ǾÉ ǸōÈ ǴǟÈ ȁÈ ǹÈ ƕǂÉÌ ǬdzơǶōÈ ǴǠÈ ÈƫǺÌ ǷÈ ǶÌ ǯÉ ǂÉ ÌȈƻǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴǏƅơDZȂLJǁDZȂǬƥ
È
ƧǂnjƬǼŭơ ƨȈǫơǃƢǬdzơ ƨǤǴdzƢƥ ƨƥȂƬǰŭơ ƧƽȁƾǠŭơ ƩƢǨdzƚŭơ Ŀ Ʃǂǜǻ Ƣŭ ň‫ إ‬Ľ
ǒǠƥ ǺǷ ȁ ƨǴǸǰƫ ǺǷ ƢŮ ƾƥ ȏ ƁƾƳ ƧǁȂǐŰ ȁ ƧDŽƳȂǷ ƢēƾƳȁ ƢǻǁƢȇƽ Ŀ
ƩƢȀȈƦǼƬdzơ
ƢȀǼǷ DZȁȋơ DzǐǨdzơ Ŀ ƪƯƾŢ DZȂǐǧ ƨƯȐƯ ǺǷ ǦdzƘƬȇ ƤȈƬǰdzơ ơǀǿ ȁ
ƱǁƢű śƦƫ ơǁȂǏ ǾȈǧ ƪǠǓȁ ȁ ǥȁǂūơ ƱǁƢű ȁ ƾȇȂƴƬdzơ ǶǴǟ ƝƽƢƦǷ Ǻǟ

9
Мухтасар тажуид

ƪǐǐƻȁǽƾǟơȂǫȁƾȇȂƴƬdzơǵƢǰƷƗǾȈǧƪǓǂǟƾǬǧňƢưdzơDzǐǨdzơƢǷƗȁǥȁǂūơ
DzÊ ǐÊ ōƬǸÉ ÌdzơǖÊ LJÉÈ ȂÈ Èƫȁ Ì ǫǞÈ ǷÈ ÊƧƔÈÈ ơǂÊǬdzơǵƢǰƷÌ ÈȋŚƻȋơȁƮdzƢưdzơDzǐǨdzơ
È DzÊ ǐÊ ǨÈ ÌǼǸÉ Ìdzơƾŏ ǸÈ ÌdzơÊǂǐÈ
ƺȈnjdzơ ƨǴȈǔǧ ǺǷ ǾƬȈǬǴƫ ƢǷ ȆǴǟ ƤȈƬǰdzơ ơǀǿ ǞŦ Ŀ ƩƾǸƬǟơ ƾǫ ȁ 
ƩƽǁȁƗȁǺǨdzơơǀǿĿƩƢǨdzƚŭơǒǠƥȄǴǟȁƅơǾŧǂȇDzǣǂǧȆƸƦǏƽȂǸŰ
ơǀǿǹƘƥǶǟǃƗȏň‫إ‬ĽƨȈƥǂǠdzơƨǤǴdzƢƥƢēƔơǂǫƨȈǨȈǯȁƨǴưǷȋơȁǵƢǰƷȋơȁƾǟơȂǬdzơ
ǾƬǧǂǠǷȃǁƗƢǷȆǴǟǾǠŦĿƩǂǐƬǫ‫إ‬ǺǰdzȁǾǴǯƾȇȂƴƬdzơǶǴǠdzDzǷƢNjƣƢƬǰdzơ
 ƾȇȂƴƬdzơĿǂǐƬƼŭơ ǾƬȈũǮdzǀdzȁÊǹƕǂÉǬdzơÈƧƔơÈ ǂÊÈ ǫǹÈ ƢÈǬƫÊ‫إ‬ƾȇǂÉȇǺǷDzǰdzƨǸȀǷ
ÅȐƫǂǷǹȂǰƫǹȋȆǨǰƫȏƤȈƬǰdzơơǀǿƨǠdzƢǘǷȄǴǟƽƢǸƬǟȏơƽǂůǹ‫إ‬Ľ
Ç ƿƢƷǺÊ
ǩÊ Ç
Ç ǬƬǷƝǁƢǫȄǴǟÊ
ƧƔơǂǬdzơǺǷƢȀǠǷƾō ƥȏDzƥƢƸȈ Ê ȐȈƫǂƫʼnǂǰdzơǹƕǂǬǴdz
Å ƸǏÅ
Ê Ǔȁ
ǖƦ È ÊǁƢȀÈ ǛÊȍơȁ ÊƔƢǨƻÌ Êȍơȁ ǵÊ ƢÈǣƽÌ ȍơ ƨȈÊǨȈǯȁ ƢȀÈ ÊƫƢǨǏȁ ǥȁ
Ê ǂūơ
É ƱǁƢű ƨǧǂǠŭ
łơƨÈǴǬÈ ǴÌ ǬÈ dzơȁÊǂǐÈ
Ì Ǭdzơȁƾŏ ŭơȁǪȈÊ Ê ōƬdzơȁƩƢ
Ê ǫǂōƬdzơȁǶÊ ÌȈƼǨ Ê ōǼǤÉ dzơ
ǾǴŸǹƗȁʼnǂǰdzơǾȀƳȂdzƢǐdzƢƻơǀǿȆǴǸǟDzƦǬƬȇǹƗńƢǠƫƅơDZƘLJƗň‫إ‬ȁ
ƤȈůǞȈũǾǻ‫إ‬ƨǷƢȈǬdzơǵȂȇļƢǼLjƷǹơDŽȈǷĿ
ƤȈƬǰdzơơǀǿƱơǂƻ‫إ‬ĿǶǿƢLJǺǷDzǯƤȈưȇǹƗńƢǠƫȁǾǻƢƸƦLJǾdzƘLJƗƢǸǯ
ō ‫ إ‬ȃƾLJƗ ȁƗ
śǸǴLjŭơ Ǻǟ ȁ řǟ ƅơ ǶǿơDŽƴǧ ǾƬǠƳơǂǷ Ŀ ǶǿƢLJ ȁƗ ƢƸǐǻ Ņ
É Ǵǯō ȂÈ Èƫ ÊǾÌȈÈǴǟÈ ÊƅƢÊƥ ōȏÊ‫ إ‬ȆÊǬȈÊǧȂÈƫ ƢǷÈ ȁǾȈǴǟǁƽƢǬdzơȁǮdzÈƿ Ņ
ȁÈ ƪÌ Ŏ ȁǾǻ‫إ‬ƔơDŽŪơŚƻ
É ǻÉƗÊǾÌȈÈdzÊ‫إ‬
ƤȈÊ
ǥȁǁƢǤǻȁơƽƢNjǁ‫إ‬

10
ƾȇȂƴƬdzơĿǂǐƬƼŭơ

Первый урок
АЛФАВИТ
Арабский алфавит состоит из 28 букв. Особенность
арабского алфавита состоит в том, что большинство букв
имеют четыре начертания: отдельное, начальное (на-
чертание буквы в начале слова), серединное (начертание
буквы в середине слова) и конечное (начертание буквы
в конце слова). При изучении арабского алфавита особое
внимание следует обращать на правильное произноше-
ние букв отсутствующих в русском алфавите. К тому же
согласно тажуиду (правилам правильного чтения) одна
и та же буква может читаться как твердая или же мягкая
буква. По этой причине, для правильного овладения тех-
никой произношения букв и чтения на арабском языке,
начинающим в обязательном порядке рекомендуется из-
учение арабского алфавита при помощи опытного пре-
подавателя.

11
Мухтасар тажуид

НАЗВАНИЯ БУКВ АРАБСКОГО АЛФАВИТА*

ƭ Ʃ ƣ ơ
сә 2
тә бә әлиф1

ƽ ƹ Ƶ Ʊ
дәль ха4 хә жим3

Dž ǃ ǁ ƿ
син зә ра зәль5

Ǖ Ǒ Ǎ lj
та7 дад7 сад7 шин6

ǥ ǡ ǝ Ǚ
фә ғайн 9
ъайн за8

ǵ DZ ǭ ǩ
мим ләм 11
кәф қаф10

ȅ ǽ ȁ ǹ
йә һә12 уау нун

ȏ
ләм-әлиф
( слитное написание букв ‫ ا‬+‫) ل‬

12
ƾȇȂƴƬdzơĿǂǐƬƼŭơ

1. Звук /ә/ – как мягкая форма фатхи после букв «ис-


тифаля», звучит как промежуточный звук между /а/
и /э/.
2. Звук /с/ – межзубный, похож на звук /с/, но при его
произнесении кончик языка выступает между зуба-
ми.
3. /ж/ - мягкий,(в отличие от русского звука /ж/), состо-
ит из двух звуков /дь/ + /жь/, звучит как звонкий /ч/.
4. /х/ - твердый, хрипящий звук, не имеет аналога в
русском языке.
5. /з/ - межзубный, парный звонкий согласный звука
/с/ (2).
6. /ш/ - мягкий согласный, звучит как нечто среднее
между твердым русским звуком /ш/ и мягким /щ/.
7. /с/, /д/, /т/ - твердые, напряженные звуки (истиъля),
гласные после них всегда звучат твердо.
8. /з/ - похож на /з/, но произносится твердо (истиъля).
9. /ғ/ - звонкий парный звук /х/.
10. /қ/ - твердый глухой звук, не имеет аналога в рус-
ском языке.
11. /л/ - мягкий звук, звучит как промежуточный между
твердым /л/ и мягким /ль/.
12. /һ/ - обозначает звонкий согласный звук, произно-
сится как выдох с участием голоса.

1-упражнение: Расскажите наизусть буквы соглас-


но алфавитному порядку.

13
Мухтасар тажуид

Второй урок
ТВЕРДЫЕ БУКВЫ
Относительно произношения буквы арабского ал-
фавита делятся на две группы: «истифаля» (мягкие) и
«истиъля» (твердые) буквы.
К буквам “истиъля” относятся следующие 7 букв:

ха ƹ

сад Ǎ

дад Ǒ

та Ǖ
за Ǚ
ғайн ǡ

қаф ǩ
Для правильного произношения букв «истиъля» обя-
зательно наполнение полости рта воздухом. А остальные
буквы относятся к буквам «истифаля» (мягким буквам).
Они произносятся мягко.
2-упражнение: Вспомните сколько букв арабского
алфавита относятся к буквам “истиъля” и назовите их?
3-упражнение: Сколько букв арабского алфавита
относятся к буквам “истифаля” и назовите их?

14
ƾȇȂƴƬdzơĿǂǐƬƼŭơ

Третий урок
ХАРАКАТ (огласовки)
В арабском языке для обозначения краткой гласной
применяются надстрочные и подстрочные знаки, кото-

рые называются “харакат”-ом ( ƨÆ ǯÈ ǂÈ ƷÈ ). Само слово “ха-

ракат” ( ƨÆ ǯÈ ǂÈ ƷÈ ) переводится как: огласовка, краткая глас-


ная. Харакат служит для образования слога. В арабском
языке имеются три краткие гласные. Это:

1 – “Фатха” (краткая гласная “а”). “Фатха” - над-


строчный знак и пишется над буквой как горизонтальная
черточка (Ƌ), а по долготе произношения равна произ-
ношению одной буквы “а”. Например:

ƣÈ – ба ǭó – ка óǍ – са ǩÈ – қа

2 – “Дамма” (краткая гласная “у”). “Дамма” - над-


строчный знак и пишется над буквой как запятая (ƍ), а
по долготе произношения равна произношению одной
буквы “у”. Например:

ƩÉ – ту ǹÉ – ну ǙÉ – зу ǑÉ – ду
3 – “Касра” (краткая гласная “и”). “Касра” - под-
строчный знак и пишется под буквой как горизонтальная
черточка ( Ə ), а по долготе произношения равна произ-
ношению одной буквы “и”. Например:

15
Мухтасар тажуид

ǵÊ – ми ƣÊ – би ǕÊ – ты ƹÊ – хы

4-упражнение: Прочитайте сочетания букв с хара-


катом, обращая внимание на правильное произношение
букв в совокупности с харакатом.

Четвертый урок
ОТДЕЛЬНОЕ, НАЧАЛЬНОЕ, СЕРЕДИННОЕ И
КОНЕЧНОЕ НАЧЕРТАНИЕ БУКВ
Как было сказано выше, одной из особенностей
арабского языка является то, что большинство букв
арабского алфавита имеют 4 вида начертания – отдель-
ное, начальное, серединное и конечное. Лишь семь букв
арабского алфавита имеют 2 вида начертания.

Например, буквы ơ (алиф), ƽ (даль), ƿ (заль), ǁ (ра),

ǃ (за), ȁ (уау) и ȏ (лям-алиф) имеют 2 вида начертания,


то есть отдельное (соответствующее начальному) и се-
рединное (соответствующее конечному).
При написании и чтении слов, буквы имеющие оди-
наковое начертание, различаются по наличию точек. На-
пример:

ƽ (даль) - ƿ (заль) ǁ (ра) - ǃ (за)


Dž (син) - lj (шин) Ǎ (сад) - Ǒ (дад)

5-упражнение: Выучите отдельное, начальное, се-


рединное и конечное начертание букв.

16
ƾȇȂƴƬdzơĿǂǐƬƼŭơ

6-упражнение: Прочитайте текст согласно прави-


лам чтения их с харакатом.

È ƽǁ
ǥÊ È ǃÈơǹÈ ƿÊ ÈơǩÈ ǃÈ ǁ
È ǶÊÈ ƯÈơǥÊ È ǩÈ ƾÈ Ǐ
È ǪÈÈ Ǵƻ
È ǂÈ ƳÈ
È ơƾÈ ÈƥÈơdžÈ ÈǻÈơƾÈ ƷÈ
È ơƣÈ ƽÈ Èơ
ǦÈ ǠÉ Ǔ È ǺÈ LjÉ Ʒ
È ǂÈ ÉƦǯ È ǂÊ È ơǹÈ ƿÊ ÈơƾÈ ǸÊ Ʒ
È ǷÉơƣÈ ǁÈÉ ơƣÈ ƽÉ ÈơÈǀƻÈ È ǶÈ ƷÊ ǁ
È ƤÈ LjÊ Ʒ
È ƤÈ ǯÊ ǁÈ
ǞÈ ÊƦNj
È ƣÊÈ ǂNj
È ǵÈ ƾÈ ƻ
È ǚÊÈ ǨƷ
È džÈ È ƽÈ ǁÈ ȁÈ ǹÈ ǃÈ ȁÈ ǭÈ ǂÈ ÈƫƱÈ ǁÈ ƽÈ ǭÈ ǁÈ ƽÈ ǩÈ ǁÈ ȁÈ ƤÈ
È ǴƳ È ǫȁÈ
É ǞÈ ǸÊ Ƴ
ǞÈ ǓÊ ȁ É ƤÊÈ ǴǣÉ ǂÈ njÊ Ʒ Ê ƿ ǂÈ ǰÊ Nj
É ǂÈ ǯÉ È ǶÊ
É ǶÈ ǜÉ ǟÈ ǂÈ Éưǯ È ȀÈǧ ǞÈ ǸÊ LJ
È DzÊ È ƦÈdz
È ƦÈǫ džÊ
ǪÊ
È ǨNj È ƤÈ ÈƬǯ
È ƤÈ ƴÊ ǟÈ ǶÊÈ ǴǟÈ ǂÈ ǐÈ Èƥ ƮÈ ǠÈ Èƥ ǂÈ LjÈ ǯ È ƤÈ LjÈ ǯ
È ƤÈÈ ǴƷ
È ƾÈ LjÈ Ʒ
È ƾÈ LjÈ ƳÈ
É DzÉ LJÉ ǁ
ǦÉ ƸÉ Ǐ É ƾÈ ƳÊ ȁ
É ƭÊÈ ǁȁ
É ƽÈ ǁÊ ȁ È ǖÈ njÊ Èǻ ǵÈ ǁÊ ȁ
È ǦÈ ǏÊ ȁ È ljÊÈ ǁȁ
È ƭÊ È ȆÈ njÊ ƻÈ
È ǁȁ
DzÈ ƻÈ ƽÈ ƾÈ ƳÈ ȁ
È ƮÈÈ ǧǁ È DZÈ DŽÈ ÈǻǁÈ ƾÈ ÈǫDZÈ ƾÈ ǟÈ ǂÈ njÈ Ʒ
È ƾÈ Èdzȁ È ƮÉ È DŽÉǻ
É ǴÉƯDZÊ

Пятый урок
СУКУН

Знак (Ɠ) над буквой, указывающий на отсутствие

гласной, называется “сукун”-ом (ÆǹȂǰÉ LJ)


É . То есть в случае,
когда над буквой стоит “сукун” (ÆǹȂǰÉ LJ)
É читается сама
буква без хараката (гласной).

Например: ǹÌ ÈƗ - ән, Ì Ƿ - мин, ƿÌ Êƛ - из.


ǺÊ

7-упражнение: Прочитайте текст согласно прави-


лам чтения с харакатом и сукуном.

17
Мухтасар тажуид

ǺÉ ƸÌ ÈǻƪÈ ÌǻÈƗǂÌ ǷÉ ǺÌ ǯ


É ǶÌ ǿÉ ǶÊ
Ì ǿƽÌ ǃÊ ǺÌ ǷÈ ȂÌ ÈdzǺÌ ÈdzƾÌ ÈǫDzÉ É ǶÌ Èdz
Ì ǫDzÌ ǿÈ Ìǀƻ
ơȂÌ ǤÈ ǗÈ ǶÈ ÉƫƾÌ ƳÈ ȁ
È ǶÊÌ ȀÌȈÈǴǟÈ ƪÈ ǸÌ ǠÈ ÌǻÈƗƽÈ ȂǠÉ ÈȇǺÌ ÈdzƾÌ ÊǴÈȇǶÌ ÈdzǶÈ ǠÊÌ ǻǥÈ ȂÌ LJ
È ǶÊ LJÊÌ ơƾÉ ǟÌ ȁÈ

Шестой урок
ДОЛГАЯ ГЛАСНАЯ
В арабском языке долгую гласную называют -
ƾŋ ǷÈ (мад). “Мад” (долгая гласная) от краткой гласной
отличается тем, что по долготе произношения равна
произношению двух гласных букв. К буквам “мад”
относятся ơ (алиф), ȁ (уау) и ȅ (йа). По причине того,
что при чтении в сочетании с харакатом предыдущей
буквы является причиной возниковения “мад” (долгой
гласной), ơ (алиф), ȁ (уау) и ȅ (йа) называются “буквами
É ǂÉ ƷÉ – дословно: «буквы, обозначающие долгие
мад” ƾŏ ǸÈ Ìdzơǥȁ
гласные»).

Правила возниковения “мад”


1 – “Долгая гласная “а” возникает при сочетании
“әлиф с сукуном” (ÌƢº) с фатхой предыдущей буквы. Воз-
никающая при этом “долгая гласная “а” называется ǦȈÊ É dzÈƗ
ƾŏ ǸÈ Ìdzơ (әлиф-мад).
È ƿǁÈ ơǃÈ ǵÈ ơǁÈ ǵÈ ơƽÈ
Например: ǩơÈ

2 – “Долгая гласная “у” возникает при сочетании


“уау с сукуном” (ȂÌ º) с даммой предыдущей буквы. Воз-

18
ƾȇȂƴƬdzơĿǂǐƬƼŭơ

никающая при этом “долгая гласная “у” называется ȁơȁÈ


ƾŏ ǸÈ Ìdzơ (уау-мад).
É ǰÉ ÈȇDZȂÉ
Например: ǹȂ É ǫÉÈƗÉƿȂǠÉ ÈǻÉƿȂǟÉ ÈƗ
É ǬÈȇDZȂ

1 – “Долгая гласная “и” возникает при сочетании “йа


с сукуном” (Ȇº) Ì с Касрой предыдущей буквы.
Возникающая при этом “долгая гласная “и” называ-
ется ƾŏ ǸÈ ÌdzơƔÉ ƢÈȇ (йа-мад).
È ǯ
Например: DzȈ Ê ƾÈ Ȉǯ È ǻǦȈ
Ê DzȈÊ È ƻ Èǫ
Ê DzȈÊ

8-упражнение: Прочитайте “алиф-уау-йа мад” со-


гласно правилам чтения.

ȆÊƥƢÈǻȅÊƽƢÈǻȆÊǧƢNjȆÊ
È ǧơȁȆÊ È ƣƢ
È ǧƢǯ È ƳÈ
È ơƩƢ
È ǷÈ ƩƢÈ
È ǧƵơ
È ǁ È ǗÈ ƣƢ
È ƣƢ È Èƫ
ÈȏƢÈǫƢÈƥƢÈƫƾÈ ǟÈ ƢÈƥǁÈ ƽÈ ƢÈƥǥƢ È ơƽÈ ơǁÈÈ ơơȂÉdzƢÈǫǁȂ
È ƻÈ É ÉǻƵȁ
É ǁ É ÉdzƵȂ
É ƽÉ ȂǿÉ ǕȂ Ê ǁÈ
É ÉǻȆƳơ
ǹÈ ȂǷÉ ȂǐÉ Èȇ ơȂLjÈ
É ǴƳơȂÉ È ÉƥƢƳ
È ǴǸÊ ǟÈ ơȂÉǻƢǯơȂ È ś É ƬÈȇ ȆÊǨÈdz ȆÊƥÈơȆƳƢ
É ǬÊ Èȇ ǶȈÊ Ê Èǻ ȆƳƢÈ
Êǣ
É ƥƢÈƥÈơ ǶȈÉ ǜÊ ǟÈ ǶȈÊ
DzȈÊ É ǠÈǻ ǶȈÉ ƸÊ Ƴ
È ǚÈÈ ǧƢƷ È ǤÈ ÈǴÈƥ ǹÈ ȂǷÉ ȂǐÉ Èƫ
È DzÈ ÈƥƢÈǫ ƾÈ ǟÈ ơȂÈ Èƫ ƢǷÈ ƢÈǫ ƢÈǻƢǯƢ
DzÈ ÈƫƢÈǫ ǹÈ ȁƾÉ ƴÊ Èȇ ǹÈ ȂǨÉ ǐÊ Èȇ ǹÈ ȁƾÉ ÊǴÈȇ ǹÈ ȁƽÉ ȂǠÉ Èȇ ǹÈ ȂǷÉ ȂLjÉ Èȇ ǹÈ ȂÉƫȂǸÉ Èȇ ƶȈÊ
É ƥƢǐÈ ǷÈ ǂȇÊ
É ǁơȂÈÈ ǫ
Ê ƻ
ǹÈ ȂǠÉ NjƢ È ǹÈ ȂǨÉ ǬÊ Èȇś
È ǠÊ ǯơÊ ǁ È ƤÈ ÈƫƢǯÈ
È ǂÊƥƢǏ
È ǺȇÊ

Седьмой урок
ШАДДА
В арабском языке произношение согласной с удвое-

нием называется ƧÆ ƾō NjÈ (шадда) и обозначается знаком (Ƒ).

19
Мухтасар тажуид

При чтении с шаддой согласные произносятся слитно,


то есть как один согласный звук.

ō ƛ – инна, ǹō ÈƗ - анна.
Например: ǹÊ

9-упражнение: Прочитайте текст согласно прави-


лам чтения.

È ǶōÈ ǴǟÈ ǂÈ Ȁō ǗÈ DZÉ ȁō ËƗȅË


ƨÉ ōǼƳ Ŏ ơ ǂō Nj È ǚŏ Ʒ
È Dzō Ǔ È ƪÊ É Ǫō NjÈ
ō ǧ Ǻō ǿÉ DzŎ ǯ
ō Ƿ ǮÈ
ƤŎ ƷÊ ÉƗȆÈ
ō ǴǟÈ ǭÈ ǂÈ ō ǧƶÈ ōƦLJ
ō ǣǁÈ ƾō ÈǫǂÈ ǰÈ È ƾŎ NjÈ Ŏ ǫÈơǥÈ ǂō ǟÈ Dzō ƷÈ
È ơDzÈ È ƾō ǟÈ ÈơDzō ǠÈ Èdz
È ơǵÈ ǂō Ʒ
È ƾŎ ǠÉ Èǻ ǶÈ Ǡō Èǻ DzŎ ƷÊ ÉƗ
É ŎȇÈơ ǵÉ ȂŎȈÈǫ ƭÉ ƾŏ ƸÈ Éȇ ǁÉ ƾŏ ǬÈ Éȇ ƶÉ ŏƦLjÈ Éȇ ǢÉ ŏǴÈƦÉȇ ǶŏÉ ǴǠÈ Éȇ ǢÈ ōǴÈƥ ƭÈ ƾō Ʒ
ƣȂ
ƨÉ ōǴƸÊ Èƫ ƾŎ ǸÊ ǷÉ ǥō ȂÈ Éȇ ÉƧƾō ǟÊ ǪŎ ƷÈ ō ơ ǹō ÈƘÊƥ ƩÌ ǁÈ Ȃŏ ǯÉ ǺÈ ŏȇǃÉ ȆŏǼǟÈ ȆŏǻÊơ ȆŏƥǁÈ
È ơ džÈ LJÈ
ǮÈ ŎȈÊƦÈǻǂÉ njŏ ÈƦÉȇƨÈ ǰō ÈƦÊƥƪÌ ǷÈ ƾō Èǫ

Восьмой урок
ТАНУИН
В некоторых случаях слова могут употребляться с

окончанием в виде удвоенной фатхи (Ƈ), которая читается

как “ан”, удвоенной даммы (Ü)


ñ , которая читается как
ò , которая читается как
“ун”, или удвоенной касры (Ü)

“ин”. Удвоенные “фатха” (Ƈ), “дамма” (Ü) ò


ñ и “касра” (Ü)
так же являются харакатом и называются “тануином”

или “тануинным окончанием”. Само же слово “тануин”

20
ƾȇȂƴƬdzơĿǂǐƬƼŭơ

дословно переводится как «окончание слова на «нун» с

сукуном (ǺƋ
Ì – ан, ǺƏ
Ì – ин, Ǻƍ
Ì – ун).
Например: ǂÆ ȈÌ ƻÈ - хайрун, ǩÇ ǁÈ ȁÈ - уарақин.

10-упражнение: Прочитайте слова с тануинами:

È ǂÅ njÈ Èƥ ÅȐǸÈ ǟÈ ƢÅǼǸÈ ÈƯ ÅȐÉƦLJ


ơƾÅ ǣÈ ǁơ Ê ǣ ƾÆ Ʒơ
É ǪÇ LJƢÈ È ƤÇ ȀÈ Èdz ÇƽǁÌ ȁ
Ê ȁ È ǹÆ ǃÌ ȁ
È ǝÇ ǁÈ ȁÈ
ơǂė NjƢ É ȏDŽÉ ÉǻƢǸÌÅ ǴǟÊ ơȂÅ ǨÉ ǯơ
È ÅƦÉƬǯÅ É ƾė Ƴ
Ê ƤÊ Æ ǁÈÌ ơƾÆ ÈƥÈơDZÆ ǃÈ ÈơƢÅǼLjÈ ƷÈ
Æ dzƢÈǣǝÆ ǁÌ ǃÈ ǵŋÉơǑ
ƣƢ Ê DžƢ
Æ ÈƬǯ Æ ÈƬǷÈ ǵÆ ƢǠÈ ǗÈ ǵÆ Ȑ
Æ ÈƦÊdz ǝƢ È LJ Ê ƣơ
È ǵÇ ƢÈȈÊǫ ǵÇ ơǂÈ ǯ Ç ȂÈ Ƴ
È ǵÆ Ȑ È ǵÇ Ȑ
È ǯ È LJÇ
È ƾLJƢÊ ƷÈ
DZÆ ȂLJÉ ǁ Ì ơƢÅǼLjÊ ƸÌ ǷÉ ƔƢÆ ǨÈ Nj
É ǹÆ ƢLjÈ ƷÊ Ê ǵÆ Ȑ È ƾÆ Ǹō ƸÈ ǷÉ
È LJÊÌ ơơÅŚÊƦǯ

Девятый урок
БУКВЫ «ШАМСИЯ»
Буквы в арабском языке делятся на буквы «шам-
сия» (дословно: солнечные) и «қамария» (дословно:
лунные). К буквам “шамсия” относятся:

ƩƭƽƿǁǃDžljǍǑǕǙDZǹ
Правило чтения буквы “шамсия” с артиклем: При
употреблении слова с артиклем (DZơ - аль), если после
буквы DZ (лям) артикля следует буква «шамсия», то про-
исходит слияние DZ (лям) с буквой «шамсия», то есть
слитное чтение при котором буква «шамсия» читается

21
Мухтасар тажуид

É ōǼdzÈơ - ан-насу, ś
с шаддой (удвоением). Например: DžƢ É ŏƬdzơȁÈ -
уат-тину.

11-упражнение: Какие буквы арабаского алфавита


относятся к буквам «шамсия»?
12-упражнение: Прочитайте слова согласно прави-
лам чтения артикля с буквой «шамсия».

Ê ÉƥƢōƬdzơȆÊǧ
ƩȂ ǹȂ
È ÉƦŏƬdzÈơ Ʃ
É ǬŏưdzÈơ
DZƢÈ ƤÊ
É ǫƢōưdzÈơ ƭ

ƔÉ ƢǷÈ ƾŏ dzÈơ ƔÉ ƢǟÈ ƾŎ dzÈơ ƽ

É ÉǻǀŎ dzÈơ
ƣȂ ƤÉ ǿÈ ǀō dzÈơ ƿ

ƨÉ ǸÈ ƷÌ ǂdzÈ
ōơ É ƷÊ ǂdzÈ
ǶȈ ōơ ǁ

ǂÊ ÉƥDŽŎ dzơȆÊǧ ǂÊÉ ƟơDŽō dzÈơ ǃ

ƔÉ ƢȀÈ ǨÈ LjdzÈ
Ŏơ É ƦLjdzÈ
DzȈÊ ōơ Dž

dž
É ǸÌ njdzơ
ō ȁÈ ƔÊ ơƾÈ ȀÈ njdzÈ
Ŏơ lj

Ê ǐdzÈ
ƤÉ ƷƢ ō ơ È ǐdzÈ
ƧÉ Ȑ ō ơ Ǎ

ȄƸÈ ǔdzơ
Ŏ ȁÈ ƨÉ ÈdzȐ
È ǔdzÈ
ō ơ Ǒ

ǩÉ Ȑ ōơ
È ǘdzÈ ōơ
ǂÉ ȈÌ ǘdzÈ Ǖ

22
ƾȇȂƴƬdzơĿǂǐƬƼŭơ

ŏơ
DzŎ ǜdzÈ ǂÊ ōơ
É ǿƢǜdzÈ Ǚ

É ǘÊ Ǵō dzÈơ
ǦȈ DzÉ ȈÌ Ǵō dzÈơ DZ

ǁÉ ƢōǼdzÈơ ǶÉ ƴÌ ōǼdzÈơ ǹ

Десятый урок
БУКВЫ “ҚАМАРИЯ”

К буквам «қамария» (дословно: «лунные») относят-


ся:

ơƣƱƵƹǝǡǥǩǭǵȁǽȅ
Правило чтения буквы «қамария» с артиклем: При

употреблении слова с артиклем (DZơ - аль), если после

буквы DZ (лям) артикля следует буква «қамария», хара-

каты читаются без изменений, то есть DZ (лям) артикля

читается с сукуном. Например: ƾÉ ǸÌ ƸÈ ÌdzÈơ - әл-хәмду, Ʈ


É ǠÌ ÈƦÌdzÈơ -
әл-бәъсу.

13-упражнение: Какие буквы арабаского алфавита


относятся к буквам «қамария»?

23
Мухтасар тажуид

14-упражнение: Прочитайте слова согласно прави-


лам чтения артикля с буквой «қамария».

É ǷÉ ÉȋơȁÈ
ǁȂ Ê ơ
ǂÉ ƻȉÈ ơ

DzÊ ƼÌ ÉƦÌdzƢÊƥ É ǗƢÈƦÌdzơ
DzÊ ƣ

ǺŎ ƴÊ ÌdzơȁÈ É ǿƢƴÈ ÌdzÈơ


DzÊ Ʊ

ǶȈÉ ǰÊ ƸÈ ÌdzÈơ ƾÉ ǸÌ ƸÈ ÌdzÈơ Ƶ

ǥÉ ȂÌ ƼÈ ÌdzÈơ É dzƢƼÈ ÌdzÈơ


ǪÊ ƹ

ǹÉ ơȁÈ ƾÌ ǠÉ ÌdzơȁÈ É ǀǠÈ ÌdzÈơ


ƣơÈ ǝ

Ȇŏ ǤÈ ÌdzơȆÊǧ Ŏ ǼǤÈ ÌdzÈơ


ȆÊ ǡ

Ê ǨÈ ÌdzÈơ
ǪÉ LJƢ ƶÉ ÌƬǨÈ ÌdzÈơ ǥ

È ǬÌdzơȁÈ
ȃǂÉ ǹÉ ƕǂÉÌ ǬÌdzÈơ ǩ

É ǀǰÈ ÌdzÈơ
ƣÌ ÉʼnǂÊ ǰÈ ÌdzÈơ ǭ

É dzƢǸÈ ÌdzÈơ
ǮÊ É ǷƚÌ ǸÉ ÌdzÈơ
ǺÊ ǵ

ǂÉ ÌƫȂÊ ÌdzÈơ Ê ȂÈ ÌdzÈơ


ƾÉ Ʒơ ȁ

DZÊ DŽÌ ȀÈ ÌdzƢÊƥ ȃƾÈ ȀÉ ÌdzÈơ ǽ

Ƕŏ ÈȈÌdzơȆÊǧ ǵÉ ȂÌ ÈȈÌdzÈơ ȅ

24
ƾȇȂƴƬdzơĿǂǐƬƼŭơ

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

Первый раздел
Основы науки тажуид
Второй раздел
Махаридж (места выхода) звуков

DZÉ ȁō ȋÈ ơDzÉ ǐÈ
Ì ǨÌdzơ
ƾÊ ȇÊȂƴÌ ōƬdzơǶÊ ǴÌ ǟÊ ƝÊ
É ƽƢÈƦǷÈ z
ǥȁ É ơƱÊ
Ê ǂÉ ū É ǁƢƼÈ ǷÈ z

25
Мухтасар тажуид

ƾÊ ȇÊȂƴÌ ōƬdzơǶÊ ǴÌ ǟÊ ƝÊ


É ƽƢÈƦǷÈ
Основы науки тажуид

È ǿÈ ȁÆƧǂnjǟǺÈ
ÊƾȇÊȂƴÌ ōƬdzơǶǴǟƝƽƢƦǷǭƢ É ƝÊ
Ō ǧDzË ǯ È ƽƢÈƦǷÈ ǹō ‫إ‬
Каждой науке присущи десять основ. Наука тажуид
также имеет десять основ.

ÊƾȇÊȂƴÌ ōƬdzơǶÌÉ ǴǟÊ ǾÉ ǸÉ LJÊ


È ƛ Î
1) Наименование: Наука тажуид

ǾÉ ǨÉ ȇÊǂǠÌ Èƫ Ï


ś É LjÊ ƸÌ ōƬdzơƨÅ ǤÈ ÉdzǽÉ ƢÈǼǠÌ ǸÈ È ȅÌ ÈƗƽÈ Ȃō Ƴ
È ǧǺÈ Ljō Ʒ È ǁÉ ƾÈ ǐÌ ǷÈ ȂǿÅƨǤÈ ÉdzƾȇÊȂƴÌ ōƬdzơ z
ÇƾǸŰÊǾÊȈÊƦÈǻȆǴǟÉƅơDZÈ DŽÈ ÌǻÈƗƢǷÈ ƤÊ LjÌ ƷȄǴǟ È ÊʼnǂǰdzơÊǹƕǂǬdzơÉƧȁȐÊ È ƫƢƷȐ Å ǘÊ ǏơÌ z
Ê ǨÈ ǐdzơȁ
ǾÉ Ǭō ƸÈ ÈƬLjÌ ǷÉ ȁƩƢ ō ƱÊ Ê ǁƢƼÈ ǸÈ ÌdzơǺÊǷǾÉ Ǭō Ʒ
È ǥÇ ǂÌ Ʒ É ǾÊƟƢǘÈ ǟÌ ÊƜÊƥǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴǏ
È Dzō ǯÊ
ƢǿÈ ÊŚǣÈ ȁǵÊ ƢÈǣƽÌ ÊȍơȁƗÊǁƢȀÈ ǛÌ ÊȍơȁƗǺŏ ǤÉ ÌdzơȁƗƾŏ ǸÈ ÌdzơǺǷ
2) Определение:
- с точки зрения лингвистики слово «тажуид» об-

разовано от корня (ƽÈ Ȃō Ƴ)


È , что в переводе означает «улуч-
шать».
- необходимо соблюдать (тилауат) – точное, верное
чтение Корана в соответствии с тем, как он был ниспос-
лан пророку Мухаммаду (да благославит его Аллах и
приветствует), не нарушая места выхода каждого звука
при его артикуляции, сохранить особенности произно-
26
ƾȇȂƴƬdzơĿǂǐƬƼŭơ

шения звуков, а также правил «мадды», «ғунны», «из-


хар» или «идғам» и т. д.

ǪÊ ǘÌ ŎǼdzơǹƢÈ É ǵÊ ƢǰÈ Ʒƛ


Ê ǬÌƫƛȁƢȀÊǧȁǂÉ Ʒ Ì ƮȈÉ ƷǺǷ
È ǹƕ Ì ǬÌdzơƩƢ
Ê ǂÉ É ǸÊ È ǾÉ ǟÉ ȂǓȂ
È Ǵǯ É ǷÈ Ð
ƢȀÈ Êƥ

3) Объект исследования: лексика Священного Ко-


рана, точное произношение звуков.

É LJÉ ǁ
ǾȈǴǟƅơȄǴǏÊƅơDZȂ È ȂÈ ǿÉ ǶÊ ǴÌ ǠÊ dzơơÈǀȀÈ Êdz ȆÊ È DZÉ ȁÈō ơ ǾÉ ǠÉ Ǔơ
Ê ȁ
Ō ǴǸÈ ǟÈ ǞÇ Ǔơ Ê ȁÈ Ñ
ō ǽÉ ƢōǬÈǴÈƫǶō ÉƯǵÉ ȐLjdzơÊ
ƨÉ ÈƥƢƸÈ ǐdzơ ō ǾȈǴǟÈ DzȇÊ
Ç ǂÌƦƳ È ǹÈ ƕǂÉÌ ǬdzơÉƗǂÌÈ ǬÈȇǹÈ ƢǯƮȈ
Ê ǺÌ ǟÈ ǽÉ ƢōǬÈǴÈƫƢǸÈ ǯ É ƷǶǴLJȁ
È
ŕƷơÈǀǰÈ ǿÈ ȁÊƨÈƥƢƸÈ ǐdzơ
ō ǺÌ ǟÈ ǹÈ ȂǠÊÉ ƥƢōƬdzơǽÉ ƢōǬÈǴÈƫȁǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴǏÊƅơDZȂ
Ê LJÉ ǁ
È ǺÌ ǟÈ
ÇƾǟÊ ơȂÈ
È ǬǯǾ È ǺÌ ǷÈ DZÈ ȁō ÈƗǹō ÈƗȏÊ‫إ‬ÊǹȁǂÉ
È ǠÉÈ ǓÈ ȁ É ǂÊÅ ƫơȂÈ ÈƬǷÉ ơƽÅ Ȃō ƴÈ ǷÉ ƢÈǼÌȈÈdzÊ‫إ‬DzÈ ǏÈ ȁÈ
É ǬÌdzơǺǷÇǹǂÈÌ ǫDzŏ ǯĿơ
È ǬÌdzơÊƨǸÊō ƟÈƗǺÊǷǽÉ ǂÉ ÌȈÈǣȁȅÊƾȈÊǿơǂÈ ǨÈ ÌdzơƾŧÈƗǺƥDzȈÊ
ÊƧƔơÈ ǂÊ É ǴŬÈ ơȂǿǶÇ ǴÌ ǟÊ ȁ

4) Основоположник: Основоположник этой науки


на практике – посланник Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует), он читал Коран таким, каким принял
его от ангела Жабраиля (мир ему). Затем от пророка (да
благословит его Аллах и приветствует) приняли подоб-
ное чтение его сподвижники, а от них – последователи.
Таким образом, Коран дошел до нас через века с сохра-
нением тажуида, и в виде мутауатир7. Тажуид был впер-
вые научно обоснован ученым и языковедом аль-Халиль
бин Ахмадом аль-Фарахиди, а также и другими учеными
из области «кираат» (правильное чтение Корана).

7
Сохранность без искажения достигнута благодаря усилиям
благочестивых людей.
27
Мухтасар тажуид

Ê
ÊƧǂÈ ƻȉơȁƢ ō ƥǃÉ ȂÌ ǨÈ ÌdzơǾÉ ÉƫǂÈ ǸÈÈ ƯȁǾÉ ÉƫƾÈ ÊƟƢǧÈ Ò
ÈȈÌǻƾŎ dzơǺÊ ÌȇǁÈ ơƾō dzơĿÊƧƽÈ ƢǠÈ LjdzƢÊ
5) Значимость и польза от тажуида: Достижение
счастья в этой и в будущей жизни.

ÊǽǀǿȁǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴǏÊƅơDZȂ È Ƿ ǽÉ ƽÉ ơƾÈ ǸÊÌ ƬLJơ Ó


Ê LJÉ ǁÈ ÊƧƔÈ ơǂÊÈ ǫ ÊƨÈȈÊǨȈÌ ǯǺÊ Ì
È ǬdzơÊƨǸÊō ƟÈƗ ǶÉō Ưś
ÊƔƢǸÈ ǴÈ ǠÉ ÌdzơȁÊƧƔÈ ơǂÊ È ǠÊ ÊƥƢōƬdzơǶÉō ƯÊƨÈƥƢƸÈ ǐdzơ
ō ǪȇÊ È
Ê ǂǗÈ ǺÌ ǟÈ ƢÈǼȈÌÈdzÊƛ ƪÌ ǴÈ ǏÈ ȁÈ ÉƨÈȈÊǨȈǰdzơ
È DzÊ ǐÊ ōƬǸÉ Ìdzơ
Ê ǂÊÈ ƥǶÌ ǿÉ ƾÉ ÈǼLJ
ǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴǏÊƅơDZȂLJ

6) Источник тажуида: Способ чтения Корана, ис-


пользованный Пророком (да благословит его Аллах
и приветствует). Этот способ дошел до нас благодаря
сподвижникам, затем последователям сподвижников, а
также имамам, ученым, имена которых по цепочке (са-
над) восходят к Пророку (да благословит его Аллах и
приветствует).

Ê ÈȈÊƟDŽÌ ƳȄǴǟƢ
ƩƢ É ȀÈ Êƥ ǥÉ ǂō ǠÈ ÈƬÉȇ ŖdzơÉƨÈȈǴŏ ǰÉ ÌdzơǽÉ ƢÈȇƢǔÈ ǫÈ ȁǽÉ ƾÉ ǟÊ ơȂǫÈ ȆÊ
È ǿ ǾÉ ǴÉÊƟƢLjÈ ǷÈ Ô
ǾȈǴǟDzÈ ǸÈ ÈƬNjÊ È
Ì ơƢǸō ǷÊ ǮdzƿńƛƢǷÈ ȁǺȇÊ Ê
Ê ȂǼÌōƬdzơȁÊƨÈǼǯƢLjdzơ Ê ŎǼdzơǵÊ ƢǰÈ ƷÌ ÈƗDzÉ ưÌ ǷÊ ǶÊ ǴÊǠdzơơǀǿ
ǹȂ
ÊƾȇÊȂƴÌ ōƬdzơǶÉ ǴÌ ǟÊ
7) Задачи: Рассмотрение общих и частных проблем
этой науки. Детальное изучение правил тажуида таких,
как норма чтения сукунированного нуна и тануина и
т.д.

28
ƾȇȂƴƬdzơĿǂǐƬƼŭơ

ȄÈdzƢǠÈ ÈƫÊƅơƣƢƬ Ê ǦȇÊ


Ê ǯĿ Ê ǂƸÌ ōƬdzơȁǺÊ ƸÈ È ǴdzơǹÉ ȂÌ ǏÈ :ǾÉ ÉƬÈȇƢÈǣ )Õ
Ì ǴdzơǺǟÊǹƢLjÊ
8) Цель: Сохранить чистоту языка при чтении Кора-
на, без искажения и привнесения диалектных слов.

ÊƧƔơÈ ǂÊÈ ǫ ĿÊǾÊƥ DzÉ ǸÈ ǠÈ ÌdzơȁÇƨÈȇƢǨÈ ǯ


Ê Ǒ É ǠdzơǾÉ ǸÉ ǰÌ Ʒ Ö
É ǂÈÌ ǧ ÊǾǷÊ ƢǰƷÌ ÈƗ ƨÉ ÈǧǂÊ ǠÌ ǷÈ ȁÊǾÊƥ ǶǴÊ É
È ǹƕǂÉÌ ǬdzơĿÊǾÊƥǂÉ ǷÌ ÈȋơƽÈ ǁÈ ȁ
ÊʼnÊǂǰdzơÊ È ƾÌ ÈǫȁÇƨǸǴLjǷȁ
È É
ǶÇ ÊǴLjÌ ǷÉ Dzŏ ǯȄǴǟ É ǂÈÌ ǧÊǹƕǂÉÌ ǬÌdzơ
ǺÇ ÌȈǟÈ Ǒ
Å ÊƫǂÌ Èƫǹƕ
ÑDzǷDŽŭơƂȐ Ì ǬÌdzơDzÊ ŏƫǁÈ ȁÈ ƃȄÈdzƢǠƫDZƢǫ
È ǂÉ È
Ê ǂdzơ
ǾȈǴǟƅơȄǴǏÊƅơDZȂLJ Ì ǬÊdz ÊƨÈȇȂÊ ÈƦōǼdzơÊƨōǼLjdzơĿƢ
ō DZÊ ȂÈ Ŏ ǔÅ ÌȇÈƗ ÊǾÊƥ ǂÉ ǷÌ ÈȋơƽÈ ǁÈ ȁƢ
È ǸÈ ǯÈ
ƢȀÈ ÊƫơȂÈ ǏÌ ÈƗȁƣÊ ǂÈ ǠÈ ÌdzơÊǹȂƸÉ
É ǴÊƥǹÈ ƕǂÉÌ ǬdzơơȁÌ ƔÉ ǂÌÈ ǫÊơ ǶǴLJȁ
9) Обязательство: Изучение науки тажуид и знание
его согласно установленным нормам является фарзом
кифая8. А чтение Корана с соблюдением правил являет-
ся каждому мусульманину фарзом ъайн9. Так, как Все-
вышний Аллах велел в Коране: «Читай Коран вырази-
тельно, правильно»10. А также он велел читать Коран
согласно сунне Пророка (да благословит Аллах его и
приветствует): (читайте Коран на арабском языке, не ис-
кажайте звуки...)11.

È ǥÊ ǂÈ NjÌ ÈƘÊƥ ÊǾǬÊ ŎǴǠÈ ÈƬÊdz ÊƨÈȈÊǟǂÌ njdzơ


ȂÈ ǿȁǵÇ Ȑǯ ō ǵÊ ȂǴÉ ǠÉ ÌdzơǥÊ ǂÈ NjÌ ÈƗ ǺǷǾÉ ōǻÈƗ ǾÉ ǴÉ ǔÌ ǧÈ ÎÍ
ÈśÊǸÈdzƢǠÌdzơƣŏ ǁÈ ǵÉ ȐǯÈ
8
Произвольная (достаточная) обязанность. Освоение этой на -
ки некоторыми снимает обязанность с остальных мусульман.
9
Прямая обязанность, предписанная каждому мусульманину.
10
Сура: Музаммиль, аят: 4.
11
Хзайфа ибн ул-Яманнан (р.а.) Имам Табрани және Байһайқи
риуаят еткен
29
Мухтасар тажуид

10) Преимущество: Тажуид самый достойный из


наук шариата, так как он взаимосвязан с благородней-
шими словами Аллаха, Господа миров.

МАХАРИДЖ ЗВУКОВ
(места выхода звуков)

‫وف‬
ِ ‫الح ُر‬ ِ ‫َم َخ‬
ُ ‫ار ُج‬

ƽÈ ơǁÈ ÈƗǺÌ ǷÈ DzŎ ǯÊ


É ǾÊǻƢÈǬÌƫÊƜÊƥȆÊǼÈƬǠÌ ÈȇǹÌ ÈƗƤÉ ƴÊ ÈȈǧÈ ÊƾȇÊȂƴÌ ōƬdzơƣơ
Ê ȂÈ ÌƥÈƗǶË ǿÈ ÈƗǺÊǷƣƢ
É ÈƦÌdzơơǀÈ ǿÈ
ƁƽȂō ƴÈ ǷÉ ƾÈ ȈƴÊ ǸÈ Ìdzơǹƕ Ì ǬdzơÈƗǂÌ
È ǂÉ È ǬÈȇǹÌ ÈƗ
ÉƨǤÈ Édz ȆÊ Ê ǴÉ dzơƶÊ ǐÈ ǧÌ ÈƘÊƥ ǪÈ ǘÈ Èǻ ƩƢÈ
È ǿ ȁƩƢǤ Ê Ǩǐdzơȁ
ËÊ É ơƱÊ
Ê ǂÉ ū
ǥȁ È ǬÌƫÈƗ ǺÌ ǸÈ ǧÈ
È ǁƢƼÈ ǷÈ ǺÈ
.ǹƕ Ì ǬdzơƢȀÈ ÊƥDZÈ DŽÈ ÈǻȆÊƬōdzơƣÊ ǂÈ ǠÈ dzơ
É ǂÉ

Махрадж12 – один из важных разделов науки тажу-


ид, поэтому, каждый, кто желает читать Коран правиль-
но выразительно, должен тщательно усвоить эту тему.

Ì ǬÌdzơÈƧƔÈ ơǂÊÈ ǫǹƢÈ


Ê ǂÉ
:ǹƕ È ǬÌƫÊƛƾÉ ȇÊǂÉȇǺǷȄǴÈ ǟÈ ƤÉ ƴÊ ÈȈǧÈ
ǃÉ ƢƬǸÌ Èȇ ƢƸȈ ŏ ÈƬƼÌ ǸÉ ÌdzơÊǾƳÊ ǂÈ űÌ ǺÊ
Å ƸÊ ǐÌ Èƫ ÊǾÊƥ ǎ Ì Ƿ ǥǂƷ É Ʊơ
Ç Dzŏ ǯ Ê ǂÈ ƻÊ É ƸÊ ǐÌ Èƫ Î(
Ì ‫ إ‬ƶȈ
ÊǾÊǻǁÊ ƢÈǬǷÉ ǺÌ ǟÈ ÊǾÊƥ
ÊǾǷÊ ƢǰÈ ƷÊ
Ì ƜÊƥǾÉ LjÈ ǨÌ ÈǻDzÌ ǸÈ ǠÌ ÈȈÌǴÈǧÊǾǬŏ ƷȄÈ È Dzŏ ǰÊ
È ǴǟÈ ǥÇ ǂÌ Ʒ É ǁƢÈǬÌdzơǶÈ ǰÈ ƷÌ ÈƗơÈƿÊ‫ إ‬Ï(
É ƥǪÈ ǘÌ ŎǼdzơƝÊ

È ǺÌ ǰÉ ÈȇÌÈŃƢǷÈ ƤȈ
ƽơǂÌÈ ǧÊȍơǾÉÉdzƢƷ Ì ǷÉƘnjÈ ÌǼÈȇǾÆōǻÈȋƤȈ
Ê ǯÊ ǂÌ ōƬdzơǺÊ È ƷÈ
Ê ǯÊ ǂÌ ōƬdzơDZƢ
È dzƿÈ ÈŚǐÊ ÈȇȄōƬƷÅ
ǮÊ È dzƿÈ ȆÊǧÊƧƾÈ ȇÊƾnjdzơÊ
È ȏƢǸÈ ǟÌ Ê‫إ‬ǮÊ ō ƨǓÈ È ƢȇǂdzƢÊ
ŏ ƥǾÉ ǸÈ
È ǧȁ È dzDzÉ ǸÈ ǠÌ Èȇ Ð(
È ǾÉ ÈǻƢLjÊ
12
Место выхода звуков. Множественное число: махаридж
30
ƾȇȂƴƬdzơĿǂǐƬƼŭơ

ƨǬȈÊǴLJ È ÌƦǗÈ ǾÉÈdz


È ȁƀǠ
Желающий читать Коран выразительно, должен со-
блюдать следующие правила:
1) Правильная артикуляция каждого звука, соблю-
дая место его выхода, который отличает каждый звук от
другого.
2) Научившись правильно произносить отдельный
звук, необходимо также уметь точно артикулировать его
в составе слова, потому что произношение одного звука
отличается от его произношения в сочетании с другими
звуками.
3) Необходимо постоянно тренировать язык и все
органы полости рта, чтобы произношение стало есте-
ственным и правильным.

ƱÇ ǂÈ ƼÌ ǷÈ ǞÉ ǸÌ Ƴ
È ȆÊ É ǁƢƼÈ ǸÈ ÌdzơȁÈ 
È ǿƱÊ
Ê ǂÉ ƼÉ ÌdzơǞÉ ǓÊ ȂÌ ǷÈ ȂÈ ǿÉ ÅƨǤÈ ÉdzƱÉ ǂÈ ƼÌ ÈŭƢǧÈ 
Ʊȁ
ǥÊ ǂÌ ƸÈ ÌdzơƱȁ È ǘÊ ǏÊ
É DzŎ ƸÈ ǷÈ ƀƷȐ
Ê ǂÉ ƻ Ì ƛ

ǥÊ ǂÌ ƸÈ ÌdzơƱÊ ǂÈ ƼÌ ǷÈ ȄÈǴǟÈ ǥÊ ǂŎ ǠÈ ōƬdzơƨÉ ōȈÊǨÌȈǯÈ


ǽÉ ƽÉ ƾŏ njÈ ÉǻȁÌ ÈƗǥÈ ǂÌ ƸÈ ÌdzơǺÉ ǰŏ LjÈ Éǻ Î(
ǾÉÈdzƨÅ ǬÈ ÊƥƢLJ
È DzÇ ǏÌ ȁÈ ō ǥÊ ǂÌ ƸÈ ÌdzơơÈǀǿÈ ȄÈǴǟÈ DzÉ ƻŏ ƾÈ Éǻ Ï(
Ê Ljdzơ
È ƧDŽÈ ǸÌ ǿÈ ǺÊ ǯƢ
ƢȀÈ ǯÉ ǂŏ ƸÈ ÉǼÈǧ ƾŌ ǷÈ ǥÉ ǂÌ ƷÈ ǹÈ ƢǯÈ ơÈƿÊ‫ إ‬ȁÈ ÇƨǯÈ ǂÈ ƷÈ ȅŏ ÈƘÊƥ ÈƧDŽÈ ǸÌ ȀÈ Ìdzơ ÊǽǀÊ ǿÈ ǭÊ
É ǂƸÈ Éǻ Ð(

È ǻƢƴÈ ǷÉ ÇƨǯÈ ǂÈ ƸÊ
ǾÉÈdzÇƨLjÊ Èƥ

31
Мухтасар тажуид

ƩÈ ȂÌ ǐdzơ È ȂƸÌ ōǼdzơơÈǀǿÈ ȄÈǴǟÈ ǥÈ ǂÌ ƸÈ ÌdzơǪÉ ǘÊ ÌǼÈǻ Ñ(


ō ǞÉ ǸÈ LjÌ ÈǻȁÊ

Как можно найти (узнать) махаридж?


Слово «махаридж» множественное число от «мах-
радж», что означает места выхода звуков.

1. Ставим сукун ( -ú ) или шадду ( -ø ).

2. Ставим хамзу ( Ɨ ) перед сукунированной бук-


вой.
3. Огласуем хамзу любым харакатом; если это бук-
ва мадды (долгая гласная), то ставим соответствующий
ей харакат

ȅÊơ -ȁÉơ -ơÈơ


4. Читаем, прислушиваемся к звукам: (ƹÌ ÈƗƩ
Ì ÈƗƣÌ ÈƗ)

È ȂÈ ǿÉ ÊǁȂȀÉ ǸÌ ƴÉ ÌdzơƤÊ ǿÈ ǀÌ ǷÈ ȆÈǴǟÈ ƱÊ


ƀƳǂÈ ƼÌ ǷÈ ǂÈ njÌ ǟÈ ƨÈ ǠÈ ÌƦLJ Ê ǁƢƼŭơ
È ƽÉ ƾÈ ǟÈ
:ȆǿÇƨǷō ƢǟÈ ƱÊ È ǂÉ ǐÊ ƸÈ ǼÌÈƫȁÈ
Ç ǁƢƼÈ ǷÈ ÊƨLjÈ ǸÌ ƻĿ
ÊƨÈƯȐ
È ōưdzơƾŏ ǸÈ ÌdzơǥȁǂÉ Ʒ 
É ƱÉ ǂÈ ƼÌ ǷÈ Ȃǿ Ê ȁÈ ƱÆ ǂÈ ƼÌ ǷÈ ÊǾȈÊǧȁÈ ǥÉ ȂÌ ƴÈ Ìdzơ Î
È ƾÆ Ʒơ
Ê ȁÈ ƱÆ ǂÈ ƼÌ ǷÈ 
ƾÆ Ʒơ
ƱÊǁƢƼǷÈ ƨÈƯȐ
È ÈƯÊǾȈÊǧȁ È ơ Ï
È ǪÉ ǴÌ ū
Ê ǁƢƼÈ ǷÈ ƧǂÈ njÌ ǟÈ ǾȈǧȁǹƢ
ƱÊ È ǴÌdzơ Ð
É LjÊ
Ê ÈƬǨÈ njdzơ
ÊǹƢƳÈ ǂÈ ƼÌ ǷÈ ƢȀÈ ȈǧȁǹƢ ō Ñ
È ơ Ò
Ê ȁÈ ƱÆ ǂÈ ƼÌ ǷÈ ǾȈǧȁǵÉ ȂnjÉ ȈÌ Ŭ
ƾÆ Ʒơ
32
ƾȇȂƴƬdzơĿǂǐƬƼŭơ

ƀƳǂűÎÔ - ƀƳǂűǂÈ njÌ ǟÈ ƨÈ ǠÈ ÌƦLJ Ê


È ƨǏƢ È ơƱÊ
ō Ŭ É ǰÉ ÈƬǧÈ
Ê ǁƢƼÈ ÈŭơƽÉ ƾÈ ǟÈ ǹȂ

Согласно утверждениям ученых, количество маха-


ридж семнадцать, но их рассматривают в пяти основных
группах:
1. Полость рта: здесь имеется один махрадж, че-
рез который произносятся звуки мадды13 (ȅÊơȁÉơóơÈơ) .
2. Глотка: три махраджа.
3. Язык: десять махраджей.
4. Губы: два махраджа.
5. Полость носа: один махрадж.

Ê ǁƢƼÈ ǸÈ ÌdzơǺÊǷDZÉ ȁō ȋÈ ơƱÉ ǂÈ ƼÌ ǸÈ Ìdzơ .Î


nǥÉ ȂÌ ƴÈ Ìdzơ~ÊƨǷō ƢǠÈ ÌdzơƱÊ
Ê ǴƸÈ Ìdzơȁ
ǪÌ È ǶÊ ǨÈ ÌdzơĿDzÉ ƻơ É ƼÈ ÌdzơȂÈ ǿÉ ȁÈ
Ê ƾō dzơƔȐ
ÇƔDŽÌ ƳȆÈ
É ǴǟÈ ÇƽƢǸÊÈ ƬǟÌ ơÊǂÌȈÈǣǺÊ Ê ǴƸÈ Ìdzơȁ
Ì ǷǪÌ È ǶÊ ǨÈ ÌdzơÊƔơȂÈ ǿÈ ȆÈdzÊ‫إ‬ȆÊȀÈƬÌǼÈƫǥȁ É ǽǀÊ ǿÈ ǹō ÈƗȅÌ ÈƗ
Ê ǂūơÊ
ō ǂŎ ǸÉ ÈȇȁƾŎ ÈƬǸÌ Èȇȁ ÊƧǂÈ ƴÈ ÌǼƸÈ ÌdzơȅÌ ÈƗ ǪÌ
ȄǴǟƩÉ ȂÌ ǐdzơ È ǫÈƗƢǿÈ ƙÉ ƾÈ ÌƦǷÈ ǶÊ ǨÈ ÌdzơÊƔơDŽÈ ƳÌ ÈƗǺÊ
Ê ǴƸÈ ÌdzơȄǐÌ ÌǷ
ǶÊ ǨÈ ÌdzơÊƨÈȇƢȀÈ Êǻń‫إ‬ǪÌ È ơǥÊ ȂÌ ƳÈ
Ê Ǵū
ÊƨÈƯȐōưdzơƾŏ ǸÈ Ìdzơǥȁ
Ê ǂÉ Ʒ Ê ȁÈ ƱÆ ǂÈ ƼÌ ǷÈ ǾÉ ǼÌ ǷÊ ƱÉ ǂÉ ƼÌ ÈȇȁÈ
É ȂÈ ǿÉ ƾÆ Ʒơ
É Ʊǂű
È ƾŏ ÈŭÌơǥÉ ȁÌ ǂÉ Ʒ
Ê LJ
ƨÅ ÈǼǯƢ É dzȋÈ ơȁÈ óȁÉ ơȂÈ dzơ 
É ǹÉ ȂÌ ǰÉ Èƫȁ ƔÉ ÈƢȈdzÌơȁÈ óǦÊ
Ì ǬÈȇƃ DzÉ ÌưǷÊ ƢǷÅ ȂÌ ǸÉ ǔÌ ǷÈ ƢȀÈ ÈǴÌƦÈǫ ƢǷÈ ǹÈ ȂÌ ǰÉ Èȇ ǹÌ ÈƗ ǕÇ ǂÌ njÊ
ó ƂDZÉ ȂÉ È ƥ ȁơÉ ȂdzÌ
È ƢÈǧ z
ƂÅȏȂÌ ȀÉ Ƴƃ
È
È ǫƃDzÉ ÌưǷÊ ƢƷÅ ȂÌ ÉƬǨÌ ǷÈ ÈƢȀÈǴÌƦÈǫƢǷÈ ǹÉ ȂÌ ǰÉ ÈȇȁÈ ǦÊ
ƂǁƢÆ ÈǻƃóƂDZƢÈ É dzȋơȁÈ z

13
см. Часть вторую §6
33
Мухтасар тажуид

ƂƤÆ ÌȈÊǼǷÉ ƃóƂǂÆ ÌȇƾÊ ÈǫƃDzÉ ÌưǷÊ ơǁÅ ȂÌ LjÉ ǰÌ ǷÈ ƢȀÈǴÌƦÈǫƢǷÈ ǹÈ ȂÌ ǰÉ ÈȇǹÌ ÈƗǕÇ ǂÌ njÊ
È ƥƔƢÉ ÈȈdzÌơȁÈ z
Теперь рассмотрим каждую из этих пяти групп в
отдельности:
Первая группа: Полость рта
Она состоит из полости рта, начиная с глотки. Струя
воздуха проходит через щель, нигде не задерживаясь, и
выходит изо рта, образуя звук.
Здесь имеется один махрадж, откуда выходит три

звука с маддой (ȅ-ȁ-ơ), они бывают сукунированными.

Буквы
№ Условие Примеры
мадды

Предшествующая
1 ȁÉ ơȂÈ dzơ буква огласуется
È - ĶDZÉ ȂÌ ǬÉ Èȇķ
ĶÅȏȂÌ ȀÉ Ƴķ
даммой
Предшествующая
2 É dzȋÈ ơ
ǦÊ буква огласуется È ǫÈ ķ
ĶǁÆ ƢÈǻķ - ĶDZƢ
фатхой
Предшествующая
3 ƔÉ ÈƢȈdzơ буква огласуется ĶƤÆ ȈÊÌ ǼǷÉ ķ - ĶǂÆ ÌȇƾÊ ǫÈ ķ
касрой

nǪÉ ǴÌ ƸÈ Ìdzơ~ÊƨǷō ƢǠÈ ÌdzơƱǁƢƼŭơ


Ê ǺÊ
Ì ǷȆÊǻƢōưdzơƱǂƼŭơ
É .Ï
ÊƧƢȀÈ ōǴdzơȁÊƧǂÈ ƴÈ ÌǼƸÈ ÌdzơǺÈ ÌȈÈƥÉƧǁȂ
È ǐÉ ƸÌ ǸÈ ÌdzơƨÉ ǬÈ ǘÊ ÌǼǸÈ ÌdzơȆÊ
È ǿȁ
:ǥÇ ǂÉ ƷÌ ÈƗÊƨōƬLjÊ
Ê dzƱǁƢűÉ
Ç ƨÈƯȐƯǾÉ ǼÌ ǷÊ ƱÉ ǂÉ ƼÌ Èȇȁ
Ì ǷƱÉ ǂÉ ƼÌ ÈƫȅÌ ÈƗǶÊ ǨÈ ÌdzơǺǟÈ ǽÉ ƾÉ ǠÈ ÌƥÈơȅÌ ÈƗǪÊ ǴÌ ƸÈ ÌdzơȄǐÈ ǫÌ ÈƗ Î(
È ơǺÊ
ǾÉ ÌǼǷÊ ƱÉ ǂÉ źÌ ȁÊƧǂÈ ƴÈ ÌǼū

34
ƾȇȂƴƬdzơĿǂǐƬƼŭơ

.»ƔÉ ƢȀÈ ÌdzơȁDŽÉ ǸÌ ȀÈ Ìdzơ«ƢǸÈ ǿÉ ÊǹƢÈǧǂÌ ƷÈ


ƢŷÊǹƢÈǧǂÌ Ʒ
È ǾÉ ÌǼǷƱǂźȁ
É ǪÌ È ơȁÌ ÈƗ ǵÊ ȂǠÌÉ ǴÈƦÌdzơƨÉ ǬÈ ǘÊ ÌǼǷÈ ȅƗ
Ê Ǵū Ì ǪÊ ǴÌ ƸÈ ÌdzơǖÉ LJÈ ȁÈ )Ï(
.»ƔÉ ƢƸÈ ÌdzơȁǺÉ ȈÌ ǠÈ Ìdzơ«
ǾÉ ÌǼǷÊ ƱǂźȁÅ
É ō ǷǾÉ ÉƥǂÌÈ ǫÈƗȅÌ ÈƗǪǴƸ
È ÈƦǷÉ ÊƧƢȀÈ ǴdzơDzÈ ÌƦÈǫȁǶÈ ǨÈ ÌdzơȆÊǴÈȇƢǸÊ
ƧǂÈ NjƢ È ƽÌ ÈƗ )Ð(
Ê ÌdzơŇ
.»ƔÉ ƢƼÈ Ìdzơȁś
É ǤÈ Ìdzơ«ƢŷÊǹƢÈǧǂÌ ƷÈ
Вторая группа: Глотка
Это пространство между глоткой и язычком. Здесь
имеется три махраджа, откуда артикулируется шесть
звуков.
1) Конец полости глотки: дальняя точка полости
глотки, откуда артикулируется два звука: «Ƣǿ -Ɣ».
2) Середина полости глотки: непосредственное
место расположение самой глотки, откуда артикулирует-
ся два звука «Ƶ-ǝ».
3) Начало полости глотки: передняя часть поло-
сти глотки, ближе к началу ротовой полости, перед языч-
ком ротовой, откуда образуется два звука «ƹ-ǡ».

»ǹÉ ƢLjÊ
È Ǵdzơ«ÊƨǷō ƢǠdzơƱǁƢƼŭơǺÊ
Ê ǷƮÊ
É dzƢưdzơƱǂƼŭơÐ
É
ƢÅǧǂƷǂÈ njÌ ǟÈ ƨÈ ÈȈÊǻƢǸÈ ÈưÊdzÇƨǏƢ
ō ƻ
È ƱǁƢűƧ
Ç ǂÈ njÌ ǟÈ ÊǾȈÊǧȁÈ
Ê ȂÈ ǷÈ ÊƨǠÈ ÈƥǁÌ ÈƗńÊ‫إ‬ǹÉ ƢLjǴdzơǶÉ LjÈ
ǞÇ Ǔơ Ê ǬÌǼÈȇȁ
È ǥƢÈ
É ǰdzơȁ
.»ǥƢ É ǬÌdzơ«ƢǸǿÉ ÊśÈǧǂÌ ƸÊ È ǫÈƗ Î(
È dzÊǹƢƳǂÈ ƼÌ ǷÈ ǾȈǧȁǽÉ ƢǐÌ
ȁś
É njdzơȁ
Ëŏ ǶȈŪơ È ǿ ǥÇ ǂÉ ƷÌ ÈƗ ÊƨƯȐưÊdz ƾÆ Ʒơ
É « ȆÊ Ê ȁ
È ƱǂűǾȈǧȁ
Æ ǾÉ ǘÉ LJÈ ȁ Ï(
È
.»ƔƢȈdzơ
É
35
Мухтасар тажуид

nƽÉ Ƣǔdzơȁ
ō ǵÉ Ȑdzơ~ƢǸÈ ǿÉ ǺÊ ÌȈÈǧǂÌ ƸÊ
È dzÊǹƢƳǂűǾȈǧȁǾÉ ÉƬōǧÈƢƷ Ð(
ƀǧǂƷǂnjǟƾƷÈȋƱǁƢűƨLjŨǾȈǧȁ
È ǾÉ ÉǧǂÈ ǗÈ Ñ(
Третья группа: Язык
К этой группе относятся десять махраджей, где об-
разуются восемнадцать звуков.

Язык делится на четыре части:


1. Задняя часть спинки языка
2. Средняя часть спинки языка
3. Боковые части языка
4. Кончик языка

ǹƢLjǴdzơȄǐǫƗ É ǞÉ ǓÊ ȂÌ Èŭơ
È DZȁȋơ
ǺÊ ÌȈÈǧǂÌ ƸÊ
È dzÊǹƢƳǂűǾȈǧȁ
ǾÉ ÉƥǂÌÈ ǫÈƗȁǥÊ ǂÈ ǘdzơ
ō ǺÊ Ì ǷǽÉ ƾÉ ǠÈ ÌƥÈƗȅÌ ÈƗ ÊǹÈƢLjÊǴdzơȄǐÌ É ǬÌdzơ Î(
È ǫÈƗǺÊ ÌȈÈƥǺÊǷƱÉ ǂÉ ƼÌ ÈƫȁǥƢÈ
ƨÉ ǬÈ ǘÊ ÌǼǸÈ ÌdzơȆÊ ō ƨǬÈ ǘÊ ÌǼǸÈ ÌdzơǺÊǷ ȄÈǴǟÌ ÈȋơǮÊ ÈǼƸÈ ÌdzơǺÊǷ ÊǾȇÊƿƢƸÈ Éȇ ƢǷÈ ȁ ǪÌ
È ǿ ȁÊƧȂÈ ƻÌ ǂdzơÊ Ê ǴƸÈ ÌdzơǺÊ
ÌǷ
ǦÌ È ǬÉǻȄÈǴǟÌ ÈƗȆÊ
Ê ǴƼÈ ÌdzơǺÊǷÊǹƢLjǴdzơĿÇƨǘÌ È ǿȁÊƧƢȀÈ ōǴdzơǺÊǷƨÉ ÈƦȇÊǂǬÈ Ìdzơ
È ơ ǺǷ ÊǾȇÊƿƢƸÈ Éȇ ƢǷ ȁ ÊǹƢLjǴdzơ ȄǐÌ
ǮÊ ÈǼū É
È ǫÈƗ ǺÊ ÌȈÈƥ ǺÊǷ ƱÉ ǂÉ ƼÌ Èƫ ȁ ǥƢǰdzơ Ï(
ȅÈƗÅȐȈÊǴÈǫÊǹƢLjǴdzơǺÊǷǥƢÈ
Ê ǬÌdzơƱÊ ǂÈ ƼÌ ǷÈ DzÈ ǨÈ LJÌ ÈƗƢǠÅ ǷÈ ÊƧȂÈ ƻÌ ǂdzơ Ê ǬÌdzơÊƨǬÈ ǘÊ ÌǼǸÈ ÌdzơǺÊǷȄÈǴǟÌ ȋơ
ō ȁÈ ÊƨÈȈLJƢÈ
Ê ÌdzơȄÈǴǟÈ ƪÈ ǨÌ ÈǫȁÈ ÈơƿÊ‫ إ‬ǮÈ ōǻÈƘÊƥ ǮÊ
ȁǥƢǬ Ê ÌdzơǺÊǷ ǶÊ ǨÈ ÌdzơǵÊ ƾō ǬÈ ǷÉ ńÊ‫ إ‬ƣÉ ǂÌÈ ǫÈƗ
È dzƿÈ ǥÉ ǂÈ ǠÌ Éȇ ȁǥƢǬ
ǾÉ ÌǼǷÊ ƾÉ ǠÈ ÌƥÈƗǥƢǰ Ê ǴƸÈ ÌdzơńÊ‫إ‬ƣÉ ǂÌÈ ǫÈƗǥƢÈ
É ÌdzơȁǪÌ È ǬÌdzơƾÉ ƴÊ ÈƫnǭÌ ÈƗ~nǩÌ ÈƗ~ƪÌ Ê Ìdzơ
È ǴÉǫȁǥƢǰ
1. Задняя часть языка
Здесь расположены два махраджа:

36
ƾȇȂƴƬdzơĿǂǐƬƼŭơ

а) Қаф (ǩ) образуется в задней части языка, являет-


ся глубоко-задненёбным звуком. При артикуляции язык
отодвигается назад ближе к язычку, а задняя спинка язы-
ка поднимается к мягкому небу, назад вверх.
б) Каф (ǭ) является средненёбным, смягченным зву-
ком. При его артикуляции средняя часть спинки языка
примыкает вплотную к месту между средним и твердым
нёбами. Разницу между местами образования Қаф и Каф
Ì « »ǩƗ
можно узнать, произнося «ǭƗ Ì ».
Ê
ǹƢLjǴdzơ ǖÉ LJÈ ȁÈ ŇƢưdzơǞÉ ǓÊ ȂÌ Èŭơ
ȆÊ
È ǿǥȁ É ÈƯȐ
Ç ǂÉ Ʒƨ È ÈưÊdzƾÆ Ʒơ
Ê ȁ
È ƱǂűÊ
Æ ǾȈÊǧȁ
È ǷƱÉ ǂÉ ƼÌ Èƫȁ»ƨÊ Èȇƾŏ ǸÈ ÌdzơŚ
ƢȀÈ ȇÊƿƢƸÈ ÉȇƢǷǞÈ ǷÈÊǹƢLjǴdzơǖÊ LJÈ ȁǺÊ É ǣÈ ƔÉ ƢÈȈdzơś
É njdzơ
ŏ ǶȈÊÉ Ūơ«
ÊƨǯÈ ǂŏ ƸÈ ÈƬǸÉ ÌdzơȁÌ ÈƗÊƨÈǼȈǴdzơƔƢÈȈÌdzơȆÊǿƢÈǼǿÉ ÊƔÈƢȈÌdzƢÊƥƽÉ ơǂÈ ǸÉ ÌdzơȁȄÈǴǟÌ ÈȋơǮÊ ÈǼƸÈ ÌdzơǺÊǷ

2. Средняя часть языка


Здесь имеется один махрадж для трех (ȅljƱ)
звуков. Образуются в этой части языка средненёбные
звуки, такие как, «джим, шин, йай без мадды». Здесь
«йай (ȅ) без мадды» подразумевает смягченный звук
«йай» или огласованный «йай».

ÊǹƢLjǴdzơƨÉ ōǧƢƷ
È ƮÊÉ dzƢưdzơǞÉ ǓÊ ȂÌ Èŭơ
ƢǸǿÉ ǺÊ ÌȈÈǧǂūÊǹƢƳǂÈ ƼÌ ǷÈ ÊǾȈǧȁ z
ƽƢǔdzơ Ɨ
ō ƪÌ ÈǻƢǯ ơÈƿÊ‫ إ‬ȁǪÊ ǘÌ ŎǼdzơ Ŀ ƢǨÅ ŎǴǰÈ Èƫ ǥȁ
ƨÉ ǯÈ ǂŏ ƸÈ ÈƬǸÉ Ìdzơ ƽŎ Ƣǔdzơ É ơ ƤÉ ǠÈ ǏÌ ÈƗ Ȇǿ ȁ
Ê ǂÉ ū
ȁǥÈ ǂÌ ū ŏ ǬÉƫ ƨÈ ǯÈ ǂÈ ƸÈ Ìdzơǹō ÈƗ ǺÊǷ ǶÊ ǣÌ ǂdzơȄÈ
È ơȅȂÈ É ‫ إ‬ƢȀÈ ǜÊ ǨÌ Èdz ĿƱƢ
ō ǴǟÇƨǬō njÈ ǷÈ ȁƗÇƨǨÈ ǴÌ ǯńÊ É ÈƬƸÌ Èƫ
37
Мухтасар тажуид

ƢȀÈ ǜÊ ǨÌ ÈdzĿǢÈǴÌƥÈƗÇƨǬō njÈ ǷÈ ń‫إ‬ƱƢ Ê Ljdzơ


É ÈƬƸÌ ÈƫƨÉ ÈǼǯƢ ō ǧǾÉ ǜÈ ǨÌ ÈdzǂÉ Ljŏ ÈȈÉƫ
ō ƽŎ ƢǔdzƢÈ

3. Боковые части языка


Здесь имеются два махраджа для двух звуков.
а) Дад (Ǒ)
Этот звук является самым труднопроизносимым.
Если харакаты в основном облегчают произношение зву-
ков, то в случае с этой буквой, огласованный дад создает
трудности при произношении (Ǒ-
É Ǒ-
Ê Ǒ).
È
А, что касается сукунированного дад, то он пред-
ставляет особую трудность при произношении (-Ǒƛ-
Ì Ǒ Ì ÈƗ
Ì ÉƗ).
Ǒ

Ê Ljdzơ
:ÉƨÈǼǯƢ ō ƽŎ Ƣǔdzơ
ō )Î(
È ǫÈƗ ǺÊǷ ƱÉ ǂÉ ƼÌ Èƫ ȁ
ō Ƿ ƢȀÈ ÌȇƿÊ ƢƸÉȇ ƢǷǞÈ ǷÈ ÈƢǿƢǻƽÌ Ɨń‫إ‬ÊǹƢLjǴdzơÊƨōǧƢƷȄǐÌ
ÊƨƸÈ ǨÌ ǐdzơǺÊ
DzÊ È ÊdzƽÉ ơƾÈ ÊƬǷÌ ÊȍơǶō ÉƯÅȐȈÊǴÈǫÊƔơǁÈ ȂdzơńÊ
È ǸnjÌ ÈȈÊdzǵÊ ƢǷȌ Ê ǴǬÈ ÈƬÊƥƢÈȈÌǴǠÉ ÌdzơDžơǂ
È ‫إ‬ÊǹƢLjǴdzơǎŎ È ÊdzÊƨōȈÊǴƻơ
Ê ǓÌ Ȍ Ê ƾō dzơ
È ǏÉ ÉƗÊǹƢLjǴdzơǥÉ ǂÈ ǗÈ džÊ
ƢÈȈÌǴǠÉ ÌdzơÈƢȇƢÈǼōưdzơDZȂ È ÉȇȁǵÊ Ȑ
É ǷȐ È dzơƱǂűń‫إ‬Ê
Ê ƨōǧƢƸÈ ÌdzơȄÈǻƽÌ ÈƗ
Ê Ljdzơ
ÊƨÈǼǯƢ ō ǥȁÊ ǂūơÊ È ǵÊ ƽÉ ƢǐÈ ōƬdzƢÊƥƱÉ ǂƼ
É ƨōȈÊǬÈƦǯ É ÈƫȆǿȁ
È ǤǔÈ ÌǼÈƫǺÊ ÌȈÈƬōǧƢƸÈ ÌdzơƢÈƬǴÌ ǰÈ
ǮÊ ÌǼƸÈ ÌdzơȄÈǴǟÈ ÊǹƢǘÊ Ê ǧƀǠǷÈ ǺÊ ÌȈÈƬōǧƢƸÈ ÌdzơƢÈƬǴÌ ǯǺÊ
Ê ǷƱÉ ǂƼ
É ÈƫƽÉ ƢǔdzƢǧ
ō
ǮÊ ÌǼūơȄÈǴǟȄÈǼǸÌ ÉȈÌdzơÊƨōǧƢƸÈ ÌdzơǕƢ Ê ǂÈ ǓÌ ÈȋơǺÊ ÌȈÈƬLjÈ ǷÈ Ȑ
È ơƿ‫إ‬ǺÌ ǰÊ Èdz ȁDžơ
É ǤÈ ǔÊ ÌǻÊ‫ إ‬ǹÈ ƢǯÈ È ǷÉ ȄÈǴǟÌ Èȋơ
ÊǽǀÊ ǿÈ ǺÊǷƢȀÈ Ƴȁ
É ǂÉ ƻȁȄ
É ÈǼǸÌ ÉȈdzơÊƨȀÈ ƴÊ ÌdzơǺÊǷƱÉ ǂÉ ƼÌ ÈƫÈƢȀōǻÊ‫إ‬ơȂÉdzƢÈǫȃǂÈ LjÌ ÉȈdzơǺÊǷǺÉ ǰÈ ǷÌ ÈƗȄÈǴǟÌ Èȋơ
ǂÉ LjÈ ǟÌ ÈƗȁƤÉ ǠÈ ǏÌ ÈƗÊƨȀÈ ƴÊ Ìdzơ
ȄÈǼǸÌ ÉȈÌdzơǺÊǷ ǺÉ ǰÈ ǷÌ ÈƗ ȄÈǴǟÌ ÈȋơǮÊ ÌǼƸÈ ÌdzơȄÈǴǟÈ ȃǂÈ LjÌ ÉȈÌdzơÊƨōǧƢƸÈ ÌdzơǕƢ È ƿÊ‫ إ‬ȁ
É ǤÈ ǔÊ ÌǻÊ‫ إ‬ǹÈ ƢǯơÈ
38
ƾȇȂƴƬdzơĿǂǐƬƼŭơ

ǂÉ ÈưǯÌ ÈƗ ȁǂÉ LjÈ ÌȇÈƗ ÊƨȀÈ ƴÊ ÌdzơÊǽǀÊ ǿǺÊǷ ƢȀÈ Ƴơ Ì ‫ إ‬ȁȃǂÈ LjÌ ÉȈÌdzơÊƨȀÈ ƴÊ ÌdzơǺÊǷ ƱÉ ǂÉ ƼÌ Èƫ ƢȀÈ ōǻÊ‫ إ‬ơȂÉdzƢǫ
É ǂÈ ƻÊ
ÅȏƢǸÈ ǠÊÌ ƬLJơÌ

Ì ǧǂÈ ǗÈ ǺÈ ÌȈÈƥ ÊƾǟÉ ƢÈƦōƬdzƢÊƥ ƱÉ ǂÉ ƼÌ Èƫ ÉƨǯÈ ǂŏ ƸÈ ÈƬǸÉ Ìdzơ ƽŎ Ƣǔdzơ
ÊƨōȈÊǬÈƦǯÈ ǪÊ ǘÌ ŎǼdzơ ÊȂǔÌ ǟÉ ȆÈ ō )Ï(
ȁȄÈǴǟÌ ÈȋơǮÊ ÈǼƸÈ ÌdzơÊǁƢÈǣ ȄÈǴǟǺÊ ÌȈƬÈǬÊƦǘÈ ÌǼǷÉ ÊǹƢLjǴdzơƢÈƬōǧƢƷǹÉ ȂǰÉ Èƫ ÌƿÊ‫ إ‬ÊƨǯÈ ǂŏ ƸÈ ÈƬǸÉ Ìdzơǥȁ
Ê ǂÉ ƸÉ Ìdzơ
ō ǬÊƥƔơÉ ȂÈ ȀÈ ÌdzơƱÈ ǂÈ ƻ
ÇƧȂÉ È ǹÉ ƢLjǴdzơƾÈ ǠÈ ÈƬÌƥơƢǷÈ ơÈƿÊƜÈǧÊǹƢLjǴdzơǦÌ È ǗÅ ȂǤÉ ǔÌ ǷÈ ƔơÉ ȂÈ ȀÈ ÌdzơǹÉ ȂǰÉ Èȇ
È ǴƻƢ

1) Сукунированный дад (Ǒ) Ì


Воспроизводится боковой частью языка от корня до
кончика и внутренней стороной верхних коренных зу-
бов, при этом язык немного сжимаясь отводится назад,
а затем для полного вовлечения боковых частей языка в
процесс, вытягивается вперед до махража буквы «лям» и
кончиком языка примыкает к корням передних зубов.
«Дад», как и все сукунированные буквы, озвучива-
ется методом ударения звуковых органов друг к другу.
Он выводится при использовании обоих боков языка,
прикасаясь к верхним коренным зубам примыкается к
нёбу. Если удобно примыкать лишь правый бок языка,
то звук выводится с правой стороны, но это затрудни-
тельно. Если удобно примыкать левый бок языка, то вы-
водится с левой стороны, это легче и удобнее и исполь-
зуется чаще.

2) Огласованный харакатами дад (Ǒ-


É -Ǒ-
Ê Ǒ)È
Как и другие огласованные звуки, он также произ-
носится путем отрыва языка от нёба. При этом боковые
части языка прижимаются к среднему нёбу. Как только
язык начинает отрываться от нёба, воздух, здавленный
позади языка, силой выталкивается наружу.
39
Мухтасар тажуид

ǵÊ ƢǷÈ ÈȋơǺÊǷ ƢǿÈ ƢȀÈ ÈƬÌǼǷÉ ń‫إ‬ÊǹƢLjǴdzơȄÈƬōǧƢƷȄÈǻƽÌ ÈƗ ǺÊǷ ǵÉ ȐdzơƱÉ ǂÉ ƼÌ Èƫ ȁǵÉ ȐÌdzơ ƣ

Ŏ ǺÊ ÌȈÈƥƢōǼdzơȁǺÊ ÌȈǰÈ ƷƢ
ȁǺÊ ÌȈÈƬÈȈÊǟƢÈƥǂdzơȁ ō ƨōưÊdz ȅÌ ÈƗ ÊǹƢÈǼLJÌ ÈȋơÊƨōưÊdz ǺÊǷ ƢȀÈ ȇÊƿƢƸÈ Éȇ ƢǷÈ ǞÈ ǷÈ
Ê ǔdzơÊ
ǺÊ ÌȈÈƬōȈÊǼÉōưdzơ
б) Ләм (DZ) – бока кончика языка приближаются к
верхним восьми зубам и, при примыкании к десне пе-
редней части нёба, образуется данный звук.

Ê
:ǹƢLjǴdzơ ǥÉ ǂÈ ǗÈ ǞÉ Êƥơǂdzơ
ō ǞÉ ǓÊ ȂÌ Èŭơ
ƀǧǂƷǂnjǟƾƷȋƱǁƢűƨLjŨǾȈǧȁ z
Ê ŎǼdzơƱǂű
ǹȂ É )Î(
ƪÈ ƸÌ Èƫ ǺÊ ÌȈÈƬōȇȂÉŏ ǴǠÉ ÌdzơǺÊ ÌȈÈƬōȈÊǼōưdzơÊƨōưÊdz ǺÊǷ ÊǾȇÊƿƢƸÉȇ ƢǷȁÊǹƢLjǴdzơǥǂ
Ê ǗÈ ǺÈ ÌȈÈƥ ƢǷȂÈ ǿÉ ȁ
È ǣƾÌ ǸÉ ÌdzơȁƢÅǼȇÊȂÌǼÈƫȂÌ ÈdzȁƨÉ ÈǼǯƢ
ƢȀÈ ÊǴÌưǷÊ ĿƨÉ ǸÈ ō ƧǂÈ ȀÈ ǜÌ ǸÉ ÌdzơǹÉ ȂŎǼdzơǾÉ ÌǼǷÊ ƱÉ ǂźȁ
Ê LjdzơÉ É ō dzơƱÊ ǂÈ ƼÌ ǷÈ
ǵÊ Ȑ
ƨÉ ǯÈ ǂŏ ƸÈ ÈƬǸÉ ÌdzơȁnÉƧƽÈ ƾō njÈ ǸÉ ÌdzơȅÌ ÈƗ~
É ǬÈƬÌǼÈȈÈǧ ÉƧƢǨÈ ƼÌ ǸÉ ÌdzơǹÉ ȂŎǼdzơƢǷō ÈƘǧ
ǽÉ ƾÈ ÌǼǟÊ ȄǨÈ ƼÌ Éƫ ƢǷƱÊ ǂÈ ƼÌ ǷÈ ƣÊ ǂÉÌ ǫ ńÊ‫ إ‬ÊǹƢLjǴdzơǥÉ ǂÈ ǗÈ DzÊ
Ê ȄÈǴǟÈ ƽÉ ƢǸÊÈ ƬǟÌ ȏơ ǹÉ ȂǰÉ Èȇ ȁ ÊǹƢLjǴdzơ DzÉ ǸÈ ǟÈ ǵÈ ƾÊ ǠÈ ÌǼÈȇ ǹÌ ÈƗ ƽÉ ƢǰÈ Èȇ ȅÈƗ ǥȁ
Ʊǂű Ê ǂūơ
É ǺÊǷ
ǵÊ ȂnjÉ ÌȈƼÈ Ìdzơ
ÊǹƢLjǴdzơǥÊ ǂÈ ǗÈ ǺÊ É ǬÈƬÌǼÈȈÈǧÇƨōǼǣÉ ÊǂÌȈǤÈ ÊƥȁÌ ÈƗÇƨōǼǤÉ ÊƥȅÌ ÈƗƀǬÈǴǘÌ ǷÉ ƨÉ ǸÈ
Ì ǷDzÊ È ǣƾÌ ǸÉ ÌdzơǹÉ ȂŎǼdzơƢǷōÈƗȁ
Ê ǂūơǺÊ
ǥȁ É ǷÊǾȈÊǧǶÈ
É ǣƾÌ ÉƫƢǷÈ ƱǂűńÊ
Ê ‫إ‬

4. Кончик языка
Здесь имеются пять махраджей для одиннадцати
звуков:

40
ƾȇȂƴƬdzơĿǂǐƬƼŭơ

1) Нун (ǹ) и его махрадж


Артикулируется кончиком языка путем его примы-
кания к деснам двух верхних зубов. Из этого места об-
разуется нун в следующих случаях:
• Если нун и тануин имеет изхар14
• Если нун имеет идғам, то есть, удвоенный15
• Если нун огласован

В остальных случаях нун имеет следующие мах-


раджи,
места выхода:
• Нуниль-ихфа16: Кончик языка переходит к мах-
раджу ихфа (к месту образования скрытого звука) язык
почти бездействует, он опирается на махрадж «хайшу-
ма» (полости носа)
• Нуниль-идғам17: Кончик языка, в случае с ғунной
и без ғунны, переходит на место выхода звука, который
ассимилируется – идғам.
:ÊƔơǂdzơ
ō ƱÉ ǂÈ ƼÌ ǷÈ )Ï(
ǺÊ ÌȈÈƬōȇȂÉŏ ǴǠÉ Ìdzơ ǺÊ ÌȈÈƬōȈÊǼōưdzơ ÊƨōưÊdz ǺÊǷ ÊǾȇÊƿƢŹ ƢǷ ȁ ÊǽǂÊ ȀÌ ǛÈ ÊƨȀÈ ƳÊ ǺÊǷ ÊǹƢLjǴdzơ ǥÊ ǂÈ ǗÈ ǺÊǷ
ÊǁȂȀÉ ǸÌ ƴÉ ÌdzơƤÊ ǿÈ ǀÌ ǷÈ ȄÈǴǟÈ ÈơǀǿÈ ȁÅȐȈÊǴÈǫǾÉ ÌǼǷÊ DzÉ ƻÈ ƽÌ ÈƗǺÌ ǰÊ ÈdzȁÊǹȂŎǼdzơƱÊ ǂűǺÊ
È ǷƣÊ ǂÉÌ ǬÌdzƢÊƥ
2) Ра (ǁ) и его махрадж
Воздух выходит из задней части кончика языка, на-
правляясь в сторону десен двух верхних зубов, недалеко

14
см. тему изхар во второй части.
15
см. тему идғам во второй части.
16
скрытый нун см. в теме ихфа с ғунной во второй части.
17
см. тему идғам во второй части.
41
Мухтасар тажуид

от махраджа нун (ǹ), но чуть внутреннее. Это согласно


утверждениям ученых из «Жумхур» (совет ученых).

ō ƱÉ ǂÈ ƼÌ ǷÈ )Ð(
Ê ƾō dzơȁÊƔƢǘdzơ
:ÊƔƢōƬdzơȁDZơ
ǺÊ ÌȈÈƬōȈÊǼōưdzơDzÊ ǏÌ ÈƗȁǒȇÊ
Ê ǂǠÈ ÌdzơÊǹƢLjǴdzơǥÊ ǂÈ ǗÈ ÊǂȀÌ ǛÈ ǺÈ ÌȈÈƥƢǷǥȁ
Ê ǂÉ ƸÉ ÌdzơÊǽǀÊ ǿƱǂűȁ
É
ǺÊ ÌȈÈƬōȇȂÉŏ ǴǠÉ Ìdzơ
3) Та (Ǖ), Дал (ƽ), и Та(Ʃ) и их махраджи
Из задней широкой части языка и из под передних
двух зубов.

ÊśLjdzơȁȅơ
ŏ DŽō dzơȁÊƽƢǐdzơ
ō ƱÉ ǂÈ ƼÌ ǷÈ )Ñ(
È ǵÈ ƢǷÈ ÈƗȁ ÊǹƢLjǴdzơÊƨÈǴLJÊ ÈƗ ÊǹƢLjǴdzơDžÊ ÌƗǁ
ȆÊ ÈƬƸÈ ǨÌ Ǐ É ǂūơÊ
È ǺÊ ÌȈÈƥǺÊǷǥȁ É ǽǀÊ ǿƱÉ ǂţȁ
É
Ŏ ǷÈƢȈÌǴǠÉ ÌdzơƢÈȇƢÈǼōưdzơƣơ
ȄÈǴǨÌ LjdzơǺÊ Ê ƾō dzơǺÊǷ ǺÊ ÌȈÈƬōȈÊǴǨÌ Ljdzơ
Ê ǂÊÈ ƬǫÌ ơǞÈ ǷÈ DzÊ ƻơ Ŏ ǺÊ ÌȈÈƬōȈÊǼōưdzơ
4) Сад (Ǎ), Зайн (ǃ), Син (Dž) и их махраджи:
Между кончиком языка и внутренней частью ниж-
них передних зубов, при этом верхние и нижние перед-
ние зубы должны приблизиться друг к другу.

ō ƱÉ ǂÈ ƼÌ ǷÈ Ò(
Ê ǀō dzơȁÊƔƢǜdzơ
ÊƔƢōưdzơȁDZơ
ǹÉ ȂǰÉ ÈȇÊǹƢLjǴdzơǥÉ ǂÈ ǗÈ ȅÈƗƢÈȈÌǴǠÉ ÌdzơƢÈȇƢÈǼōưdzơǥơ
Ê ǂÈ ǗÌ ÈƗȁÊǹƢLjǴdzơǥÊ ǂÈ ǗÈ ÊǂȀÌ ǛÈ ǺÈ ÌȈÈƥƢǷ
ÉŚLjÊ ÈȈÌdzơƔȆ ō ȏÊ‫إ‬ÊǾÊƬōǧƢƷǺÊ
É njdzơō È ǷƔȆ È ƱÈ ǂÉ ƼÌ ÈȇǹÌ ÈƗǹÈ ȁƽÉ ƢÈȈÌǴǠÉ ÌdzơƢÈȇƢÈǼōưdzơǥơ
Æ Nj Ê ǂÈ ǗÌ ÈƗǞÈ ǷÈ ơƾÅ ǷÊ ƢǠÈ ÈƬǷÉ

5) За (Ǚ), Зәл (ƿ), Сә (ƭ) и их махраджи


Кончик языка примыкает к кончикам передних верх-
них зубов, чуть выступая за них.
42
ƾȇȂƴƬdzơĿǂǐƬƼŭơ

«ǹƢ ō ÊƨǷō ƢǠÈ ÌdzơƱǁƢƼŭơǺÊ


Ê ÈƬǨÈ njdzơ» Ê ǷǞÉ Êƥơǂdzơ
ō ƱÉ ǂƼŭơ
È z
ǥÇ ǂÉ ƷÌ ÈƗÊƨǠÈ ÈƥǁÌ ÈȋÊǹƢƳÈ ǂűÊ
È ǾȈǧȁ
Ê ǂÈ ǗÌ ÈƗ ȁ ȄÈǴǨÌ Ljdzơ
ǥơ Ŏ ÊƨǨÈ njdzơ
ō ǺÊ É DZÉ ȁō ȋÈ ơ ƱÉ ǂƼŭơ
Ê ǗƢÈƥ ǺÈ ÌȈÈƥ ƢǷ ÊƔƢÈǨÌdzơ Ʊǂű È z
ƢÈȈÌǴǠÉ ÌdzơƢÈȇƢÈǼōưdzơ
ǥÇ ǂÉ ƷÌ ÈƗƨÈƯȐ
È ÈưÊdzƱÆ ǂű ō ǺÈ ÌȈÈƥƢǷȆÊǻƢōưdzơƱǂƼŭơ
È ȂÈ ǿÉ ȁÊśÈƬǨÈ njdzơ É z
ƔƢÉ ÈƦÌdzơȁǶȈÊ
É ǸÌdzơ Ï(¡)Î(
ǶÊ ȈÊǸÌdzơǺÊǷȃȂÌÈ ǫÈƗÊƔƢÈƦÌdzơƨÉ ÈǫƢÈƦǘÊ ÌǻơȁƢǸÊ
È ȀÊǫƢÈƦǘÊ ÌǻÊƜÊƥǺÊ ÌȈÈƬǨÈ njdzơ
ō ǺÈ ÌȈÈƥǺÊǷ
ƨÉ ǯÈ ǂŏ ƸÈ ÈƬǸÉ ÌdzơȁÈƗƨÉ ÈǼȈÊǴÌdzơȁÉ ơȂÈ ÌdzơȆÊ
È ǿȁÊƨōȇƾŏ ǸÈ ÌdzơǂÉ ÌȈÈǣȁÉ ơȂÈ Ìdzơ Ð(
ƢȀÈ ÌǼǷÊ ǂŎ ǸÉ Èȇ ƢǸÈ ȀÉ ÈǼÌȈÈƥ ÇƨƳÈ ǂÉÌ ǧ ÊƔƢÈǬÈƥ ǞÈ ǷÈ ƢǸÊ
È ȀÊƫǁơÈ ƾÈ ÊƬLJƢÊ
Ì ƥ ƢǠÅ ǷÈ ǺÊ ÌȈÈƬǨÈ njdzơ
ō ǺÊ ÌȈÈƥ ǺÊǷ ƱÉ ǂÉ ƼÌ Èƫ ȁ
ÊȁơȂÈ ÌdzơƩÉ ȂÌ ǏÈ

Четвертая группа: Губы


Здесь имеется два махраджа для четырех звуков:
1. Для звука фа (ǥ): между внутренней частью
нижней губы и кончиками верхних передних зубов.
2. Межгубные три звука:
а) мим (ǵ)
б) ба (ƣ)
Эти звуки выходят при выдыхании воздуха через со-
прикасающиеся друг другу губы, ба (ƣ) более интенсив-
ней, чем мим (ǵ).
в) уау (ȁ) без мадды смягченный звук или огласован-
ный. При произношении уау (ȁ) губы округляются.
43
Мухтасар тажуид

:«ǵȂnjȈŬơ»ÊƨǷō ƢǠÈ ÌdzơƱÊ É ǷƢƼÈ ÌdzơƱÉ ǂƼŭơ


Ê ǁƢƼŭơǺÊǷdžÊ È )Ò
È ǫȁǶÊ ǨÈ ÌdzơDzÊ ƻơƽń‫إ‬
ȂǿDzȈÊ Ê É ǀƴÈ ÌǼǸÉ ÌdzơǦÊ ÌǻÈȋơǩÉ ǂÌ ƻ
ƣÊ È ȂÈ ǿÉ ȁǵÊ ȂnjÉ ÌȈƼÈ ÌdzơȄÈǼǠÌ ǷÈ z
ǦÊ ÌǻÈȋơȄǐÌ
È ǫÈƗ
ÊǹƢLjŏ Ŏ ǣÈƗƩÆ ȂÌ ǏȆǿȁÊ
È ǴÊdzDzÈ ǸÈ ǟÈ ÈȏǵÊ ȂnjÉ ÌȈƼÈ ÌdzơǺÊǷƱÉ ǂÉ ƼÌ ÈȇǺÈ È ƨōǼǤÉ ÌdzơƱÉ ǂűȂǿȁ
È z
ǵÊ ȂnjÉ ÌȈƼÈ ÌdzơǺÊǷ ƱÉ ǂÉ ƼÌ Èȇ ǮÊ
È dzǀÈ ÊƦÈǧ ƢȀÈ Ƴȁ É ǺÉ ǰÊ ǸÌ Éȇ ȏǦÈ ÌǻÈȋơƪÈ ǰÌ LjÈ ǷÌ ÈƗ ȂÌ Èdz ơÈǀȀÈ Êdz ȁÊǾȈÊǧ
É ǂÉ ƻ
È ƨōǼǤÉ ÌdzơƩÉ ȂÌ ǏÈ
ƢȀÈ ÉǧǂÌ ƷȏÊ
ǶÊ ȈÊǸÌdzơȁÊǹȂŎǼǴÊdzǵÆ ǃÊ Ȑ
È ǷÉ ƩÆ ȂÌ Ǐ
È ƨÉ ōǼǤÉ dzơȁ z
5. Полость носа «аль-Хайшум»
«аль-Хайшум» означает - пространство, начиная от
носа над нёбной частью полости рта, составляет полость
носа. Также его называют задней частью носа. Здесь
имеется один махрадж, это относится к ғунне18. Ғунна и
мим являются парными.

18
см.во второй части первую тему
44
ƾȇȂƴƬdzơĿǂǐƬƼŭơ

Виды мест
артикуляции звуков

45
Мухтасар тажуид

Глотка


Задняя часть глотки


Сама глотка


Передняя часть глотки место непосредственно перед язычком

46
ƾȇȂƴƬdzơĿǂǐƬƼŭơ

Задняя часть языка


Задняя части и нёба перед Задняя часть языка и
местом артикуляции нёба.
(махраджа) коф (‫)ق‬.
Средняя часть языка


Средняя часть языка и Средняя часть языка и
нёба над ним. нёба над ним.

Средняя часть языка и нёба над ним.

47
Мухтасар тажуид

Боковые части языка


Боковые части кончика Боковые части языка и
языка и десна над передними основание коренных зубов
верхними зубами
Кончик языка


Кончик языка и десна Кончик языка и десна
передних верхних зубов передних верхних зубов

Широкая часть
кончика языка и
основание верхних
зубов

48
ƾȇȂƴƬdzơĿǂǐƬƼŭơ

Широкая часть
кончика языка
и основание
верхних зубов


Начало языка и внутренняя Начало языка и внутренняя
часть нижних передних зубов часть нижних передних зубов


Кончик языка и края передних зубов

49
Мухтасар тажуид

Губы


Губы смыкаются Внутренняя часть нижней
губы и край верхних
передних зубов


Щель между округленными Губы смыкаются
губами
Полость рта и глотки

Пространство
между полостью
рта и глоткой

50
ƾȇȂƴƬdzơĿǂǐƬƼŭơ

Таблица махраджов
Общие 17-махраджов
№ группы Виды Коли-
махраджов Звуки места артикуляции
чество
1 Полость рта 1 ȅơȁ Полость рта до глотки
Конец глотки 2 ƢǿƔ Конец глотки
2 Глотка Середина глотки 3 Ƶǝ Сама глотка
Начало глотки 4 ƹǡ От глотки до языка
I. Конец спины Конец спины языка
5 ǩ
языка конец неба
Конец спины языка и
6 ǭ конец глотки, не доходя
места махраджа (ǩ)
II. Середина спины ȅƱlj Середина спины языка и
языка 7 небо над ней
III. Боковые части Боковые части языка
языка 8 Ǒ корни верхних коренных
3 Язык зубов
Боковые части кончика
9 DZ языка десна верхних
передних зубов
IV. Начало языка Кончик языка и десна
10 ǹ верхних передних зубов
Кончик языка десна
11 ǁ верхних передних зубов
Широкая часть кончика
12 ƩƽǕ языка и корни верхних
передних зубов
Начало языка и
13 DžǃǍ внутренняя часть
передних верхних зубов
Кончик языка и края
14 ƭƿǙ верхних передних зубов
4 Губы Внутренняя часть Внутренняя часть
нижней губы 15 ǥ нижней губы и края
верхних передних зубов
Межгубная часть 16 ȁƣǵ Межгубная часть

5 Полость носа 17 ƨÉ ōǼǤÉ Ìdzơ Конец полости носа

51
Мухтасар тажуид

52
ƾȇȂƴƬdzơĿǂǐƬƼŭơ

ВТОРАЯ ЧАСТЬ
ПРАВИЛА И НОРМЫ
ТАЖУИДА

É ǨÌdzơ
ȆÊǻƢōưdzơDzǐÈ
ƾȇȂƴƬdzơǵƢǰƷƗ

53
Мухтасар тажуид

§ 1. НОРМА ПРОИЗНОШЕНИЯ УДВОЕННЫХ


НУН И МИМ ( ǹó
Ë ǵË )
ǺȈÌÈƫƽƾō njŭơǹȂǼdzơȁǶȈŭơǵƢǰƷƗ ȏȁƗ
Ê ÇƨǸǴǯ
Ŀ ȁƗ ÇƧƾÈ Ʒơȁ È Ŀ ƩÌ ƔƢƳ È ÊśƬǯÈ ǂƷ
È ƔơÆ ȂLJ È ÊǁơƾǬŠ ÊƨōǼǤÉ dzơ ƣȂ
É ƳÉ ȁÉ
ÊśÈƬǸÊÈ ǴǯÈ
Носовые согласные необходимо произнести в раз-
мере двух харакатов с ғунной (гнусаво независимо от
того, встречается каждая буква в отдельном или в двух
словах). Например:
DzưǷ
Например В одном слове В двух словах

ǹË ĶǾÉ ōǻÊƛķ Ê ōǻǺÊ


ĶǺÈ ÌȇǂÊ ǏƢ Ì Ƿķ

ǵË ĶƢǷō Ɨķ ĶƢǷō ǶǰÉ Èdzȁķ


Примечание: Ғунна - произношение звука через
нос, растягивая в размере двух харакатов.

§ 2. НОРМЫ ПРОИЗНОШЕНИЯ
СУКУНИРОВАННОГО (НЕОГЛАСОВАННОГО)
НУНА И ТАНУИНА

ǺÊ ÌȇȂÊ ÌǼōƬdzơȁÊ Ê LjdzơÊ


È ƨÈǼǯƢ ō ǹȂÌ ŎǼdzơǵÉ ƢǰƷƗ ƢȈǻƢƯ
Ì
1. Изхар (Читать чётко)
ǁƢÉ ȀÈ ǛÌ Êȍơ Î

54
ƾȇȂƴƬdzơĿǂǐƬƼŭơ

ǥÊ ȁÌ ǂÉ Ʒ
É ƾÉ ƷƗƢǸÈ ǿÉ ƾÈ ǠÌ Èƥ ƔƢÈ ƳơÈ Ì Ƿ ÊǾƳÊ ǂÈ ƼÌ ǷÈ ǺÊ
È ƿ‫إ‬ÇƨōǼǣÉ ÊǂÌȈÈǣ ǺÊ Ì Ƿ ǥÊ ǂūơ
Ì Ʊơ Ì ‫ إ‬ȅÌ ÈƗ
É ǂÈ ƻÊ
È ƔơÆ ȂÈ LJ
džÊ ǨÌ ǻȆÊǧ ơȂÌ ÉǻƢǯ È ơȁ
È ƔƢÉ Ŭ È ǺÉ ÌȈǤÈ dzơȁ È ơȁ
È ƔƢÉ ū È ǺÉ ÌȈǠdzơȁ
È ƔƢÈ É ŮơȁÉƧDŽÈ ǸŮơ Ê
Ì ƨÈƬLjdzơǪǴ
ŏ ū Èơ
È ȆÊ
ǺÊ ÌȈÈƬǸÊÈ Ǵǯ Ì ǧȁƗÊ È
Ì ƨǸÊÈ Ǵǰdzơ
Если после сукунированного нуна и тануина после-
дует один из этих букв (ƹǡƵǝƢǿƗ), то необходимо
читать без ғунны, будь это внутри одного слова или в
двух словах. Например:
ȆÊǬǴūơǁƢÉ ȀÈ ǛȍơȄǸō LjÈ ÉȇȁDzÉ ÌưǷÊ
например С нуном С нуном в двух С тануином
слова
ƧÉ DŽÈ ǸŮơ
Ì ĶǹÈ ȁÌ ÈƘǼÌÈȇȁÈ ķ ĶǺÈ ǷÈ ƕƔǺÌ ǷÈ ķ ĶƢǧÅ ƢÈǨdzƗƩƢ
ò ōǼƳķ
È

ƔÉ ƢÈŮơ ĶǹÈ ȂÌ Ȁó ǼÌóȇķ ĶÇƽƢǿÈ ǺÊ


Ì Ƿķ ĶÇǁƢǿÈ ǥÇ ǂÉ Ƴķ
É

ǺÉ ȈÌ ǠÈ dzơ ĶƪÈ ǸÌ ǠÈ ǻƗķ È ǸǟÈ ǺÌ ǷÈ ķ


ĶDzÊ ĶǶÆ ȈÊÌ ǴǟÈ ǞÆ ȈÊÌ ũķ

Èơ
ƔÉ Ƣū ĶǂÌ ƸÈ ÌǻơȁÈ ķ ĶǭÈ ȂÌ ƳƢ
Ŏ Ʒ
È ǹÊ
Ì Ɯǧķ ĶǶÆ ȈÌ ǰÊ Ʒ
È ǶÆ ȈÊÌ ǴǟÈ ķ

ǺÉ ȈÌ ǤÈ dzơ É ǤǼÌÉȈLjÈ ǧÈ ķ
ĶǹÈ ȂÌ ǔö Ō ǣǺÊ
ĶDzÊ Ì Ƿķ ĶǁÆ ȂÌ ǨÉ ǣÈ ƣŋ ǁÈ ķ

Èơ
ƔÉ ƢŬ ĶƨÈǬÊǼƼÈ ǼÌ ŭơȁÈ ķ È ƻ
ĶǥÇ Ȑ Ê ǺÊ
Ì Ƿķ È Ƨǁō ƿÈ ķ
ĶơǂÅ ȈÌ ƻÇ

Это называется «изхаруль- халки». Читать, не асси-


милируя гортанные звуки.

55
Мухтасар тажуид

2. Идғам.
Идғам делится на две группы:
õǵƢÈǣƽȍ
Ê ơ .Ï
Ì ǫȄÈdzÊƛǵÉ ƢÈǣƽÊȍơǶÉ LjÈ
ÊśǸÈ LjÊ Ê ǬǼÌÈȇ

1. Идғам без ғунны ÇƨōǼǣÉ ǹÊ ȁÌ ƾÉ ÊƥǵÉ ƢÈǣƽÌ ȍÊ ơ )Î(


2. Идғам с ғунной
ÊƨōǼǤÉ dzơǞÈ ǷÈ ǵÉ ƢÈǣƽÌ ȍÊ ơ Ï(

È ƽÅ ƾō njÈ ǷÉ ơƾÅ Ʒơ
ǞÉ ǸÈ ƴÌ ÈȇȁÈ –ȆÊǻƢōưdzƢǯơ Ê ȁÈ ƢǧÅ ǂÌ Ʒ È ƢÊƥǪÉ ǘÌ ŎǼdzơȂÈ ǿÉ ǵÉ ƢÈǣƽÌ ȍÊ ƢǧÈ 
È ǺÊ ȈÌ ǧÈ ǂÌ ū
 ǹÈ ȂÌ ǴÉ ǷÈ ǂÌ Èȇ ÉƨǸÊ È ǵÊ ƢÈǣƽÌ ȍÊ ơȆÌ ǟÈ ȂÌ Èǻ
È Ǵǯ
Правило: При идғаме одна буква уподобляется (ас-
симилируются) другой, и вторая читается удвоенной с

ташдидом (шаддой) « _ ». Сочетание букв двух видов


ø
идғама приводится в слове (ǹÈ ȂÌ ǴÉ ǷÈ ǂÌ Èȇ).

ÇƨōǼǣÉ ÊǹȁÌ ƾÉ ÊƥǵÉ ƢÈǣƽÌ Êȍơ Î(


ÊȁÈƗÉƨÈǼǯƢ È ǧÈ ȃǂÈ ƻÌ ÉƗÇƨǸÈ ǴÊ ǯĿ
ō ǹÉ ȂÌ ŎǼdzơǪÉ ǘÈ ǼÌÉƫȐ
Ê Ljdzơ È ǵÆ ȏÈ ȁÌ ƗƔÆ ơǁÈ ƢǸÈ ǿÉ ƾÈ ǠÌ ÈƥƔÈ ƢƳơÈ
È ƿÊƛ
ō dzơÊȁÈƗÊƔơǂdzơÊ
.ÅƧƽÈ ƾō njÈ ǷÉ ǵÊ Ȑ È ǬƥƔÅ ƢÈǨÊƬǯÊÌ ơǺÉ ÌȇȂÊ ǼÌōƬdzơ
ō ƧƔÈ ơǂÊ
1. Идғам без ғунны:
Если после сукунированного нуна и тануина после-
дующее слово начинается на буквы ра (ǁ) или лям (DZ) то
они будут читаться удвоенными (с ташдидом). При этом
сукунированный нун и тануин не читаются.

56
ƾȇȂƴƬdzơĿǂǐƬƼŭơ

Например: É
DzưǷ
Буквы идғама С нуном С тануином

ǁ ĶǶÊ
Ì Ȁŏƥǁō ǺÊ
Ì Ƿķ ĶǶÆ ȈÌ ƷÊ ǁō ǁÆ ȂÌ ǨÉ ǣÈ ķ

DZ ĶǺÇ ÈƦōdzǺÊ
Ì Ƿķ È ōdzÇǀÊƠǷÈ ȂÌ Èȇķ
ĶǂÆ ȈÊÌ ƦƼº

ÊƨōǼǤÉ dzơǞÈ ǷÈ ǵÉ ƢÈǣƽÌ Êȍơ Ï(


 ȂÌ ǸÉ ÌǼÈȇ ÊƨǸÊÈ Ǵǯ É ƾÉ ƷÈ ÈƗȃǂÈ ƻƗÇ
È ǥÊ ȁÌ ǂÉ Ʒ È ǧƢǸÈ ǿÉ ƾÈ ǠÌ ÈƥƔƢÈ ƳơÈ
Ì ƨǸÊÈ ǴǯȆÊ È ƿ‫إ‬
2. Идғам с ғунной:
Если после сукунированного нуна и тануина после-
дующее слово начинается на одну из букв (ȂÌ ǸÉ ǼÌÈȇ), то сле-
дует читать идғам с ғунной.
Например: É
DzưǷ
Буквы идғама С нуном С тануином

ƔÉ ƢÈȈÌdzơ ĶDzÌ ǸÈ ǠÌ ÈȇǺǸÈ ǧÈ ķ Æ ƳÊ


ĶǹÈ ȂÌ ŎƦƸÊ ÉȇDZƢ È ǁķ

ǹȂ
É ŎǼdzơ ĶÇƨǸÈ ǠÌ ŏǻǺÊǷķ Å ǠÈ ŎǻÅƨÈǼǷÈ ÈƗķ
ĶƢLJƢ

É ǸÌdzơ
ǶȈÊ Ç Ƿō ǺÊǷķ
ĶDZƢ Ç ÈǼŏȈÈƦǷÉ ƩƢ
ĶƩƢ Ç Èȇƕķ

ȁÉ ơȂÈ Ìdzơ Ç ȁÈ ǺÊǷķ


ĶDZơ ĶǶÇ ȈÊÌ ǸƷÈ ȁÈ ǵÇ ȂÌ ǸÉ LJķ
È

57
Мухтасар тажуид

)Аль-иклабу миман( È ǫÌ ȍÊ ơ Ð(
ƢǸÅ ȈÊǷƣÉ Ȑ
Èȏȁ È ǧ ȁƗÇ
È ǺÊ ÌȈÈƬǸÊÈ ǴǯȆÊ Ê ȁÇ
Ì ƧƾÈ Ʒơ È ǧ ƔơÆ ȂÈ LJ ƣ 
È ƨǸÊÈ ǴǯȆÊ È ǥÉ ǂÌ ƷƢ
È ǸÈ ǿÉ ƾÈ ǠÌ Èƥ ƔƢÈ ƳơÈ
È ƿ‫إ‬
ÊƨōǼǤÉ dzÌơǞÈ ǷÈ ƔƢÉ ǨÈ ƻÌ ÊȍơƢȀÈ ǸÉ ǰÌ ƸǧÊ
É ƧȁÈÈ ȐŏƬdzơȆÊǧƢǷōÈƗǦÊ ƸÈ ǐÌ ÉŭÌơÊƨÈƥƢÈƬǯȆÊ
Ê ǧōȏÊ‫إ‬ǶÉ ÌȈÊŭÌơǂÉ ȀÈ ǜÌ Èƫ

3. Замена на мим:
Если после сукунированного нуна и тануина сле-
дующее слово начинается с буквы (ƣ) или они пишутся
рядом в одном слове, то нун и тануин заменяется на мим,
но мим (ǵ) не произносится четко. Он будет указан лишь
в Коране, При его чтений правильно будет использовать
способ ихфа с ғунной19 (скрыть ғунной)
Например:

ƂƲÇ ÌȈÊȀÈƥǵƱÇ ȁÌ ǃÈ ƃóƂÊƾǠÌ ÈƥǵǺÊǷƃóƂǶÌ ȀÉ ÌƠÊƦÌǻƗƃDzÉ ÌưǷÊ 

4. Способ ихфа с ғунной


(Скрыть ғунной) ÊƨōǼǤÉ ÌdzơǞÈ ǷÈ ƔÉ ƢÈǨƻÌ ȍÊ ơ)Ñ(

ơÈƿÊ‫إ‬ÇƾÌȇƾÊ njÌ ÈƫÊǹȁÌ ƾÉ ÊƥȁÊ È ǁƢȀÈ ǛÌ ÊȍơǺÈ ÌȈÈƥÇƨǨÈ ǐÊ


È ƨōǼǤÉ dzÌơǞÈ ǷÈ ǵÊ ƢÈǣƽÌ ÊȍÌơȁÊ È ƢÊƥǪÉ ǘÌ ŎǼdzơȂÈ ǿÉ ȁÈ
Ê ƥǥÊ ǂÌ ū
ƢÅǧǂÌ Ʒ
È ǂÈ njÈ ǟÈ ƨÉ LjÈ ǸÌ ƻ
È ȆÊ
È ǿȁ Ì ƿ ǪÈ ÈƦLJƢ
È ǽÉ ǂÉ ǯÊ È ȐƻÊ
È ǷÈ ǥÈ Ê ƔƢƴÊ
È ŮÌơ ǥÊ ȁÌ ǂÉ ƷȆÊ
É ǫƢÈƥ ƢǸÈ ǿÉ ƾÈ ǠÌ Èƥ ƔƢÈ ƳÈ
ǕǑǍljDžǃƿƽƱƭƩ ǥÉ ȁÌ ǂÉ Ʒ
É ȆÊ
È ǿȁ È ȁƗÇ
È ǺÊ ÌȈÈƬǸÊÈ Ǵǯ È ǧƔơÆ ȂÈ LJÈ
Ì ƨǸÊÈ ǴǯȆÊ
ǭǩǥǙ

Ихфа с ғунной (скрыть ғунной) означает произнести


звук таким образом, чтобы он звучал между идғамом и
изхаром без ташдида (удвоения), и с ғунной. Если по-

19
Здесь «ихфа» (скрыть) мим ғунной означает, оставлять щель
между губами в размере толщины одной спичинки.
58
ƾȇȂƴƬdzơĿǂǐƬƼŭơ

сле сукунированного нуна и тануина последует одна из


остальных пятнадцати букв алфавита (кроме вышеназ-
ванных) в одном или в двух словах, то необходимо чи-
тать способом ихфа с ғунной (скрыть с ғунной):

ǭǩǥǙǕǑǍljDžǃƿƽƱƭƩ

Например: É
DzưǷ
Буквы С нуном в двух С нуном в
№ С тануином
словах одном слове
ихфа

1 ƽƢǐdzơ
ō ƂƢƸÊ
Å dzƢǏ
È ȐÅ ǸÈ ǟÈ ƃ È ǸÈ ÈdzȁÈ ƃ
ƂǂÈ ÈƦǏǺ È ÈƗƃ
ƂơǁÅ Ƣǐǻ

2 DZơǀō dzơ Å ȈǯÊ ȁÈ ƃ
ƂÈƨōȇǁŏ ƿÉ Ȑ ƂƤÇ ǿÈ ƿÈ ǺÊǷƃ ƂǁÈ ǀÊ ǼÉȈÊdzƃ

3 ƔƢōưdzơ ĶƢƳƢ
Å ƴÈ
Ë ƯơƔÅ ƢǷÈ ķ ĶƧǂÈ ǸÈÈ ƯǺÊǷķ ĶơǁÅ ȂÌ ÉưǼǷÈ ķ

4 ǥƢǰÈ Ìdzơ È ǷÅ ơǂÈ ǯķ


È ÊƦÊƫƢǯƢ
Ķś Ê ĶǹƢ È ǷÈ ķ
È ǯǺ È ÈƗķ
ĶÅȏƢǰǻ

5 ǶȈƴÊ Ìdzơ ĶÈƢǼǴÌ ǠÈ Ƴ É dzȁÈ ķ


È DzŌ ǰÊ ĶơȂƸÉ ÈǼƳǹÊ
È ƛȁÈ ķ ĶƢÈǼÈƬȈÌ ÈųÈƗķ

6 śnjdzơ
ŏ È ǶÇ ǴÌ ǟÊ ķ
ĶƢÅƠȈÌ Nj È ǸÈ ǧÈ ķ
ĶƾÈ ȀÊ NjǺ Ê ÉȇȁÈ ķ
ĶƞÉ njǼ

7 ǥƢǬÌdzơ ĶǶÌ ȀÉ ÈƬǴÈ ƦÊÌ ǫǞÇ ÊƥƢÈƬÊƥķ ĶÇǁơǂÈ ǫÈ ǺÊǷķ É ǴǬÈ ǼÈȇȁÈ ķ
ĶƤÊ

8 śLjdzơ
ŏ ĶƢǸÅ ǴÈ LJ
È Ȑ É ǰÉ ÈȈLJǹ
Å ƳÉ ǁÈ ȁÈ ķ ĶǹȂ È ÈƗķ ĶǹƢ
É Ljǻ
È ȍÊ ơķ

59
Мухтасар тажуид

9 DZơƾō dzơ Ķǹȁ Å ǸÈ ǟÈ ķ
È ƽÉ Ȑ ĶÇƨōƥƕƽÈ ǺÊǷķ ĶơƽÅ ơƾÈ ǻÈƗƃ

10 ō
ƔƢǘdzơ ĶƢÅƦŏȈǗÈ ơƾÅ ȈÊǠǏķ
È ĶÇśǗÊ ǺÊǷķ Ê Èȇķ
ĶǪÉ ǘǼ

11 ƔơDŽō dzơ ĶÅƨōȈǯÊ ǃÈ ƢLjÌ


Å ǨÈǻķ Ç ȁÈ ǃÈ ǺÊǷķ
ĶDZơ ĶǽÉ ÈƢǼÌdzDŽÈ ǻÈƗķ

12 ƔƢÈǨÌdzơ ĶƢȀÈ ȈÊǧơƾÅ ÊdzƢƻķ


È ĶÊǾǴÊ ǔÌ ǧÈ ǺÊǷķ ĶǪÊ
õ ǨǼÉȇķ

13 ƔƢōƬdzơ Ç ōǼƳķ
ĶȃÊǂƴÌ ÈƫƩƢ È ĶȄǯō DŽÈ ÈƫǺǷÈ ȁÈ ķ È ÈƗķ
Ķƪǻ

14 ƽƢǔdzơ
ō ĶÈƢǼÌƥǂÈ Ǔ
È Ȑ É ȁÈ ķ
ė ǯ ĶǦÇ ǠÌ ǓǺÊ
È Ƿķ ĶÇƽȂǔǼ
É ǷÈ ķ

15 ō
ƔƢǜdzơ Å ȈÊǴǛÈ Ȑ
ĶȐ ė ǛÊ ķ ĶÇŚȀÊ ǛÈ ǺÊǷķ É ơķ
ĶǂÌ ǜǻÌ

È ƾÈ ÌǼǟÊ ÊǁƢȀÈ ǛÌ ÊȍÌơńÊ‫إ‬ƣÉ ǂÌÈ ǫÈƗȅÌ ÈƗÊǾÊƦÊƫơǂÈ ǷÈ ȄÈǻƽÌ ÈƗȆÊǧƔƢÉ ǨÈ ƻÌ ÊȍơǹÉ ȂÌ ǰÉ ÈȇȁÈ 
Ê ǬdzÌơ ȆÈǧǂÌ Ʒ
ǥƢÈ
ǥƢ È ơȁó
Ê ǰdzÌ È
Ихфа будет низкой при произнесении қаф и каф
È ơȁÈ –ǥƢÈ
(ǥƢǰdzÌ Ê ǬdzÌơ), то есть приближенный к изхару.
Например: É
:DzưǷ
È ƣƢ
ƂǶÆ ÌȇǂÊ ǯ Ê
Æ ÈƬǯƃƂ È ǷÈ ƃƂƤÆ ÌȇǂÊ ÈǫƣơÈ
ǹÈ ƢǯǺ Æ ǀǟÈ ƃƂDzÊ ÌƦÈǫǺÊǷƃ

60
ƾȇȂƴƬdzơĿǂǐƬƼŭơ

§ 3. НОРМЫ ПРОИЗНОШЕНИЯ
СУКУНИРОВАННОГО (НЕОГЛАСОВАННОГО)
МИМА

ƨǼǯƢLjdzơǶȈŭơǵƢǰƷƗ ƢưdzƢƯ 
ƨōǼǤÉ dzơǞÈ ǷÈ ǵÉ ƢÈǣƽÌ Êȍơ Ï(
śÈƬǸǴǯĿǭÇ ǂŏ ƸƬ É
È ǷÉ ǶÇ ȈǷ ǥǂƷƢǿƾǠƥ ƔƢƳơƿ‫إ‬
È
1. Идғам с ғунной
Если после сукунированного мима последует в сле-
дующем слове огласованный мим ( ‫ ) م‬с харакатом, то
используется идғам с ғунной.
Например: É
DzưǷ
È ǷŎ ǶȀÉ ōǻƗƃóƂś
ƂơȂÉǫȐ É
È ÊǼǷÊ ƚǷŎ ǶÉƬǼǯƃ

ƨōǼǤÉ dzơǞÈ ǷƔƢǨƻȍơ Ï(


É
É
ÇƔƢƥ ǥǂƷƢǿƾǠƥ ƔƢƳơƿ‫إ‬
È
2. Скрытие с ғунной:
Если после сукунированного мима последует буква
(ƣ), то мим скроется ғунной.
Например: É
DzưǷ
Ê
ƂƅƢƥǶÌ ǐƬǠȇƃóƂƧ Ê ǶÌ ǿÉ ȁƃ
ǂÈ ƻȉƢƥ
ȅÊ
ō ȂǨnjdzơ
ō ƔƢǨƻȍơȄ
È ǸLjȇȁ
ō

61
Мухтасар тажуид

Это называется «ихфа шафауи»

ƢȀÈ ÊƟƢÈǨƻƛ
Ì ǺǷ DžơǂƬƷȏơȁ
É ǶÊ Ȉŭơ ǁÉ ƢȀǛÊÌ ƛ ǺōȈǠÈ ÈƬÈȇ ǺÊ ȈÌÈƬÈdzƢūơ ǺÊ ȈÌÈƫƢǿÈ ơƾÈ ǟÈ ƢǸȈÊ
È ǧȁ
 ȁơȂdzơȁ–ƔƢǨdzơ ǞǷÅƨǏƢƻȁ
ō
Кроме как в двух вышеназванных случаях, сукуни-
рованный мим читается изхаром (четко). Особенно, в

сочетании с буквами «уау» и «фа» (ȁǥ) Например:

ƂǶÌ ȀÉ Ƴơ
É ȁÈ ǃÌ Ɨȁ
È ǶÌ ǿÉ ƃóƂƢȀÈ ÌȈÊǧǶÌ ǿÉ ƃDzưǷ
§ 4. БУКВЫ «ҚАЛҚАЛА»

É ǂÉ Ʒ ƢǠƥơǁ
ƨǴÈǬǴÈǬdzơǥȁ É
ȁƗƨǼǯƢLJƩÌ ƔƢƳơÈ
È ƿÊ‫إ‬ǥȁǂūơǽǀ
É Ê ƾŌ ƳƤ
ǿÈ ƨǴǬǴǫƤÉ ƴȈǧ Ì ǫ ƢÈƬǸǴǯƢȀÈ ǠÉ ǸŸ
È ǘÉ È
Ê LJÈ ȁȆÊ
ƢǿǂƻƗȁƗƨǸǴǰdzơǖ È ǧƔơȂLJƢ Ê Ȃdzơ
Æ ȀÈ ȈÈǴǟǦǫ È DzÊ ƳƗǺǷƪǼǰLJ
Ì
É ǘÌ ǫÉ ). Их не-
Они входят в состав двух слов: (ƾŌ ƳÈ Ƥ
обходимо произносить звонко и с вибрацией если они
сукунированы в середине или в конце слова или сукуни-
рованы для паузы. Например:

ƂƧȂÈ ÌƥǁƃóƂ
È Ì ǫƃóƂƢÈǼǬÌ ÊǴƻƃ
ƤÆ ÌȇǂÊ ÈǫƃóƂǖȈƸÊ ǷÉ ƃóƂŚÊǸǘÊ É
É DzưǷ
ƂƾÆ ȈƴÊ ǷÈ ƃóƂǹÈ ȂÉǴƻÉ ƾÌ ÈȇƃóƂƲÌȈÊȀÈƥƃóƂǽÉ ƢÈƦÈƬƳÊ
Ì ơƃó
È ÈƗ ȆÊ
É ƫǂƫȁ Êƽƾō njÈ Éŭơ ȆÊǧ ȃȂǫ
ƢȀÈ ÊƫȂÉō ǫ ƤȈÊ È ǿȁ ƶÊ ÌƬǨÈ dzơ ń‫ إ‬ƣÉ ǂÌÈ ǫÈƗ ƨÉ ÈǴǬÈ ǴÌ ǬÈ dzơ ǹÉ Ȃǰƫȁ
ƽƣƱǕǩ ļȉƢǯÈ

Буквы «Қалқала» озвучиваются ближе к фатхе и при


удвоении усиливаются, произносятся напряженно. По-
рядок напряженности: (ƽƣƱǕǩ)

62
ƾȇȂƴƬdzơĿǂǐƬƼŭơ

§ 5. БУКВЫ ТАФХИМ
(твердые, эмфатические)

ǶÊ ȈƼÊ ǨÌ ōƬdzơǥÉ ȁÌ ǂÉ Ʒ ƢLjǷƢƻ


É
ǖǤǓ ó ǎƻ ƩƢ
É ǸǴǯ
È ƢȀÈ ǠǸš
É ƨÆ ǠƦLJ ȆÊ
È ǿȁ ÊƔȐǠÊÌ ƬLJÊ É ǂÉ ƷÉ ȄǸō LjÈ ÉƫȁÈ
Ì ȏơ ǥȁ
 ǚǫó
Они также называются (ÊƔȐǠÌ ÊƬLJÊ
Ì ȏơ) «Истиъла» и входят
в состав следующих слов (ǚÊǫ–ǖÇ ǤÌ Ǔ–
È ǎ ō ƻ)
É
ƢǿȐǟƗȁó ƹǡǩǙǍǑǕ ơǀǰǿǶÊ ȈƼǨƬdzơƧȂÉō ǫƮȈƷ
É ǺÊ Ì ǷƢȀÈ ÉƦȈƫǂƫȁ
ǦÊ
Æ dzƗǽÉ ƾÈ ǠƥȁƵȂƬǨŭơ
É
с позиции твердости их порядок (ƹǡǩǙǍǑǕ)

Если буква огласована фатхой, и за ним последует


алиф, то её твердость и напряженность увеличивается.
Например:

ƂƨǷō ƢǗÈ ƃ–ƂƩȂÉdzƢǗÈ ƃDzưǷ


ǁÉ ȂLjǰŭơ
É ǽÉ ƢǻƽƗȁ
Самый нижний уровень твердости смягчается, когда
буква огласована касрой.
Например:
Ê
ƂƧǂÈ ƻȉơƃóƂ Ǻȇǂ Ê
È ƻȉơƃDzưǷ
ÇǂLjǯƾÈ ǠƥǺǯƢLjdzơȁ
É
А также, если эти буквы сукунированы после касры.
Например:
Ì DŽÉƫȏƃóƂǡÊ
ƂǡÊ É
Ì ǂǧÌ ƗƃDzưǷ
63
Мухтасар тажуид

ȆǫƢƥƢǷƗƢǿƾǠƥÇƨǸƼǨǷÇ
ō ƔơǁÊƽȂƳȂdzƔƢŬơ
É ǶÉ ƼǨ
È ÉƬǧ ƱơǂƻÊ È ř
Ì ‫ إ‬ƨÉ ǸÊÈ Ǵǯ È ÌưÈƬLjÌ Éƫȁ
Ê
óǵȐdzơ ƢǧǂƷřưƬLjȇȁDZƢǨƬLJȏơ É
ǥȁǂƷȄǸLj
ō ÉƫȁǪȈǫǂƬdzơƢȀ
É ǸǰƸǧÊ
É Ê
ƔƢƴÊŮơǥȁǂƷ
ļȉơȂƸǼdzơȄǴǟǪȈǫǂƬdzơȁ
Ê ǶÊ ȈƼǨƬdzơƮȈƷǺǷ
É DzÆ ȈǐǨƫƢǸȀǴǧ Ɣơǂdzơȁ
За исключением слова (ƱơǂÈ ƻÊ Ì ƛ), под воздействием
твердой буквы (ра), буква (ха) читается также твердо.
Что касается остальных букв алфавита, то норма

определяет их произношение мягким (ǪȈǫǂƬdzơ),


É они назы-

ваются (DZƢǨƬLJȏơ) истифаль, за исключением двух букв (ра


и лям). Эти две буквы могут относится и к твердым и к
мягким:
1. Лям лафзуль Жаляла: È ơǚÌ
ƨö ÈdzȐŪ Ê ǨÈdzǵÉ ȏ Î(
Ƃƅơǹō ÈƗƃDzưǷ
É ƶƬǧ É ǶǓ
Ç ƾÈ ǠƥȁƗƂƅơǂÉ ǐÌ ÈǻƃóƂƅơƾÉ ÌƦǟÈ ƃDzưǷ Ō ƾÈ ǠÌ ÈƥǶÉ Ƽō ǨÈ Éƫ
ƂƅƢÊƥ – ƅơǶÊ LjÊ É Ǫō
Ì ƥƃDzưǷ É ǫǂƬǧÇ
È ǂLjǯƾǠƥ
Ì È ƿ‫إ‬ƢǷƗƂƅơDzō ǠÈ Èdzƃ
ƩÌ ƔƢÈ ƳơÈ

После буквы огласованной даммой или фатхой

лям лафзуль джаляла (ƅơ) произносится твердо. Напри-


мер:

ƂƅơDzō ǠÈ ÈdzƃóƂƅơǹō ÈƗƃƂƅơǂÉ ǐÌ ÈǻƃóƂƅơƾÉ ÌƦǟÈ ƃ

Если ей предшествует буква огласованная касрой,

то она читается мягко. Например: ƂƅƢÊƥ - ƅơ ǶÊ LjÊ


Ì ƥƃ
ƨȈƫȉơƩȏƢūơĿȏƛǪÉ ōǫǂÈ ÉƫȏȁǶȈ Ê
É ƼǨƬdzơƢȀǸÉ ǰƷ-Ɣơǂdzơ Ï(

64
ƾȇȂƴƬdzơĿǂǐƬƼŭơ

2. «Ра» (ǁ) произносится твердо, за исключением


следующих случаев, когда она произносится мягко:
É ƧǁȂLjǰǷƔơǁ
DzưǷÆ Æ Ɨ
Æ ƳÊ
• Ра (ǁ ) с касрой. Например: ƂDZƢ È ǁƃ–ƂǩÆ ǃÌ ǁÊ ƃ
Æ
ǥǂƷƢŷ ƾÈ ǠƥƔƢƳơƿ‫إ‬Ê
È ƨǸǴǰdzơdžǨǻĿ
Ê ȆǴǏƗÇ Ê Ɣơǁ
Ō ǂLjǯƾÈ ǠƥƨÆÈǼǯƢLJ Æ ƣ
ƂDžȁ É ǪÆ ōǫǂÈ ǷÉ
È ƽÈ ǂÊÌ ǧƃóƂǹÈ ȂǟÈ ǂÊÌ ǧƃDzưǷ
• Сукунированнная ра (ǁ) после постоянной касры,
если за ними последует мягкий звук. Например:

ƂDžȁ
È ƽÈ ǂÊÌ ǧƃ–ƂǹȂ
È ǟÈ ÌǂÊǧƃ
ƨÆ ȇƾŏ ǷÈ ƨÆ ǼǯƢLJƔƢȇƢȀÈ È ǂƻƕĿƢȀȈǴǟǦÌ
Æ ǴƦǫǹƢǯơƿ‫إ‬ÊƨǸÊǴǰdzơÊ Ê ǫȂǴdzƨÆ ǼǯƢLJƔơǁ Ʊ
Æ
ƪǼǰLJŖdzơȆǿȁƨÉ ÈǼÌȈÊǴdzơƔƢȈdzơȁƂ
É È
ǂÆ ÌȈÊƦǯƃóƂ ǂÆ ÌȈÊƦƻƃDzưǷƨȇ
È ƾŏ ŭơƔƢȈdzƢǧ
É ƨÆÈǼÌȈÊdz ȁƗ
ƂǂÌȈǓƃóƂǂ
È ÌȈƻƃDzưǷƢȀǴƦǫƢǷƶƬǨǻơȁ
È
• Если ра (ǁ) сукунируется для паузы в конце сло-

ва, и предшествующая ей долгая йай (ƨȇƾŏ ǷÈ ƔÆ Ƣȇ ȅ)


Ì сукуни-
È
рована. Например: ƂǂÆ ȈÊÌ Ʀǯƃ–ƂǂÆ ȈÊÌ Ʀƻƃ
È
А также когда йай (ȅ)
Ì мягкая (ÆƨÈǼȈÊÌ dzƔÆ Ƣȇ) сукунирована и
ей предшествует фатха. Например: ƂǂȈÌ Ǔƃ–Ƃǂ
ó ȈÌ ƻƃ
ó

ǪÆ ōǫǂǷ Æ
È ǥǂƷƢȀǴÈ ƦǫǹƢǯơƿƛÊƨǸǴǰdzơÊǂƻƕĿƢȀȈǴǟǦÊ ǫÌ ȂǴdzÆƨǼǯƢLJƔÆ ơǁ ƽ
Ì ƿƃ-ƂǂÆ ƸÌ LJƃ
ƂǂÆ ǯÊ È ǪÊ ōǫǂŭơ
É ǂÆ LjÌ ǯ
Ê DzưǷ È ǥÊ ǂÌ ƸÈ ÌdzơDzÈ ƦÌ ǫÈ ȁǺÆ ǯƢLJ

65
Мухтасар тажуид

• Если ра (ǁ) сукунируется для паузы в конце слова


и ей предшествует сукунированная мягкая буква, а перед
ней буква огласованная касрой.
Например:
Ì ƿƃƂǂÆ ƸÌ LJƃ
ƂǂÆ ǯÊ Ê

ƢȀÈ ÉǻȂǰLJǹƢǯƗƔơȂLJ È ǴƦǫǹƢǯơƿ‫إ‬ÊƨǸǴǰdzơÊǂƻƕĿ


Æ ǂÆ LjÌ ǯƢȀÈ Ê ƨÆ ǼǯƢLJƔơǁ ȅ
Æ
É ėȈǴǏƗƀǻȂǰ
DzưǷƢ Ì LJǹƢǯȁƗƂ
É ǁÊ É ǦǫȂdzơ
È ƾÉǫƃóƂǂÆ LjÊ ǟÈ ƃDzưǷ Ê DzÊ ƳƗǺǷƢ
Ì ǓǁƢǟ
Å
ÇƨȈǴǏƗŚǣƢȀÈǴÌƦÈǫÉƧǂLjǰdzơƪǻƢǯơƿ‫إ‬ÊƔơǂdzơ Ê
ō ǶȈÉ ƼǨƫǚƷȐȇȁƂ Ê ÈƗƃóƂǂÊÌ ƦǏƢÈ
ǂÌ ǐƥ Ì ǧƃ
ƂÊǂƴǨdzơȁÈ ƃóƂǂǐÊ Ê
È ǷƃƩƢǸǴǯĿ ǶÉ ƼǨƫƢǸǯƂơ
ō ȂÌ ÉƥƢÈƫǁÌơǵÊ ƗƃóƂȆÊ É
Ì ǠƳÊ ǁÊÌ ơƃDzưǷ
ƂǩÇ ǂÊÌ ǧƃó
Ê ǫȂdzơ
ƢȀÈ ȈǴǟǥȂÉ Ì ǫƃóƂÊǂLjÌ ÈȇƃóƂÇǁǀÉ ÉǻȁƃƩƢǸǴǯĿǪǫǂƫȁ
É ƾÈ ǼÊǟƂÊǂǘÊ Ê
ńȁÌ ÈȋơȂÈ ǿÉ ȁ
• Если ра (ǁ) сукунирована для паузы в конце сло-
ва или имеет постоянный сукун и ей предшествует кас-
ра.
Например:

1. для паузы ĶǁÈ ƾÊ ǫÉ ķ - ĶǂÆ LjÊ ǟÈ ķ - ĶǂÆ ǯŏ ǀÈ ǷÉ ķ

2. постоянный сукун Ê ÈƗķĶǂÊÌ ƦǏƢ


ĶǂÌ ǐƥ Ì ǧÈ ķ -ĶǂÌ ǯŏ ǀÈ ǧÈ ķ

66
ƾȇȂƴƬdzơĿǂǐƬƼŭơ

Примечание:

• Если касра предшествующая букве ра (ǁ) неу-

стойчивая, то ра (ǁ) произносится твердо. Например:

ƂơȂÌ ÉƥƢÈƫǁÌ ơǵÊ ÈƗƃ-ƂȆÊ


Ì ǠƳÊ ǁÌ Êơƃ
• В следующих словах ра (ǁ) произносится твердо.

ƂǩÇ ǂÊÌ ǧƃ-ƂÊǂƴǨdzơȁÈ ƃ-ƂǂǐÊ


È Ƿƃ

• Ра (ǁ) в следующих словах лучше смягчать, когда


она сукунируется (лишается хараката) для паузы:
Ì ǫƃ-ƂǂÊ LjÌ Èȇƃ-ƂÇǁǀÉ Éǻȁƃ
ƂǂÊ ǘÊ

§ 6. ВИДЫ МАДДЫ
(долготы)

ƽÊ ȁÌ ƾÉ ŭơǵÉ ƢLjÈ ǫÌ ÈƗ ƢLJÊ


Å ƽƢLJ
Существует шесть видов мадды.
1. Табиъи (Естественная мадда)
2. Бадаль (Замененная мадда)
3. Мунфасыл (Разделительная мадда)
4. Арыз (Сукунированная для паузы мадда)
5. Муттасыл (Соединительная мадда)
6. Лазым (Обязательная мадда)

É dzÈȋơȁÈ ȁơÉ Ȃdzơ


ƾŏ ÈŭÌơ ǥÉ ȁÌ ǂÉ ƷÉ ǹÉ ȂÌ ǰÉ Èƫȁ ƔÈÉ ƢȈdzÌơȁÈ ǦÊ È ƨÆ ƯÈȐÈƯ ƾŏ ŭơ ǥÉ ȁÌ ǂÉ ƷÉ
Ê LJÈ
ƨÅ ÈǼǯƢ
67
Мухтасар тажуид

ƂÅȏȂÌ ȀÉ ƳƃóƂ
È Ì ǬÈȇƃDzÉ ÌưǷÊ ƢǷÅ ȂÌ ǸÉ ǔÌ ǷÈ ƢȀÈ ÈǴÌƦÈǫƢǷÈ ǹÈ ȂÌ ǰÉ ÈȇǹÌ ÈƗǕÇ ǂÌ njÊ
DZÉ ȂÉ È ƥȁơÉ ȂdzÌ
È ƢÈǧ
ǹÌ ÈƗǕÊ ǂÌ njÊ
È ƥƔƢÉ ÈȈdzÌơȁƂ È ǫƃDzÉ ÌưǷÊ ƢƷÅ ȂÌ ÉƬǨÌ ǷÈ ÈƢȀÈǴÌƦÈǫƢǷÈ ǹÉ ȂÌ ǰÉ Èȇȁ
È ǁƢÆ ÈǻƃóƂDZƢÈ È ǦÊÉ dzȋơȁÈ
ƂƤÆ ÌȈÊǼǷÉ ƃóƂǂÆ ÌȇƾÊ ÈǫƃDzÉ ÌưǷÊ ơǁÅ ȂÌ LjÉ ǰÌ ǷÈ ƢȀÈǴÌƦÈǫƢǷÈ ǹÈ ȂÌ ǰÉ Èȇ
Буквы мадды обычно сукунные, их три: ( ȅ-ơ-ȁ).

Буквы
№ мадды
Условие Примеры

ей должна
предшествовать
1. ȁÉ ơȂÈ dzơ буква, огласованная È - ĶDZÉ ȂÌ ǬÉ Èȇķ
ĶÅȏȂÌ ȀÉ Ƴķ
даммой
ей должна
предшествовать
2. É dzȋÈ ơ
ǦÊ буква огласованная È ǫÈ ķ
ĶǁÆ ƢÈǻķ - ĶDZƢ
фатхой
ей должна
предшествовать
3. ƔÉ ÈƢȈdzơ буква, огласованая ĶƤÆ ȈÊÌ ǼǷÉ ķ - ĶǂÆ ÌȇƾÊ ǫÈ ķ
касрой

ȆÊ ō ƾŎ ŭơ )Î(
Ŏ ǠȈÊÌ Ʀǘdzơ
È ȅÌ ÈƗƢėȈÊǠÌȈÊƦǗÈ ơƾė ǷÈ ƾŎ ǸÈ ÉȈÈǧǹÆ ȂÌ ǰÉ LJ
ǺÊ ÌȈÈƬǯÈ ǂÈ Ʒ È ƾÈ ǠÌ ÈƥƩÊ ƘÌÈȇǶÌ ÈdzơÈƿ‫إ‬
Ì DŽÆ ǸÌ ǿÈ ƾŏ ÈŭÌơǥÊ ǂÌ Ʒ
É ȁƗ
DzÉ ÌưǷÊ ÊƔÈƢǘÌƥÊȍÌơȁ
È ǝơ
Ê ǂÈ LJÌ Êȍơś È ƨÈdzƢƸÊ
È Èƥ ǖÇ LJÈ ȁÊ È ǾǘÊ LjÌ Èƥ ȁƗ
È ƥȁÊ Ì ǞÊ ÈƦǏȋơǒ
Ê ÌƦÈǬǯ È ơȁ
È ƨÉ ǯǂÈ ū È
È ƨÈ ÈƯȐ
 ƢȀÈ ÌȈƷÊ ȂÌ Éǻ ƨÉ ǸÊÈ Ǵǯ È ȂÌ ǓÉ ǂÈ ǟÈ ƃóƂDzÈ ÌȈƷƃóƂ
È ōưdzơǞÉ ǸÈ ƴÌ ÈȇȁƂơ Ê ǹÆ ƢLjǻ‫إ‬ƃ
È
 ǶƷ ǺÊ È ơDzÉ ÌưǷÊ ǂȀÌ ǗÉ ȆË Ʒ Ƣ
Ì ǷƔƢÉ ū È ȀÈ ǠÉ ǸÈ ƴÌ ÈƫȆÊƬōdzơÊǁȂÈ Ljdzơ
È ÈƬǸÊÈ ǴǯƢ Ŏ ƶÊ È ǀǯȁ
É ƫơȂÈÈ ǧǮdzÈ
68
ƾȇȂƴƬdzơĿǂǐƬƼŭơ

ƾŎÈŭÌơ ȄǸō LjÈ Éȇȁ ǂdzƗ ǺÊ


Ì Ƿ ƔơÉ ǂdzơ
ō ȁó ǾǗ ǺǷ
È ƔƢŮơȁ
É ƔƢǘdzơȁó džȇ 
É ǺÊ
Ì Ƿ ƔƢÉ ÈȈdzÌơȁó
È
Ŏ ǴǏÌ Èȋơ
 ȆÊ
1. Табиъи мадда (естественная)
Мадда считается табиъи, если после буквы мадды
не ставится хамза или сукун, и растягивается она на два
хараката. Например:

ƂơȂÌ ǓÉ ǂÈ ǟÈ ƃƂDzÈ ȈÌ ƷƃƂÆ


Ê ǹƢLjǻƛƃ
È
Размер хараката- определяется средним темпом
сгибания или разгибания пальца.

Буквы “мадды табиъи” заключаются в словах (ƢȀÈ ȈÌ ƷÊ ȂÌ Éǻ).


Отдельные буквы, которые встречаются в начале некото-

рых сур, заключены в словах (ǂȀÌ ǗÉ ȆË Ʒ)


È и они относятся к
мадде табиъи.

Буквы
Примеры произношение
мадды

Ƶ ĶäǶƷķ ǶȈÊ
Ì ǷƢƷÈ
ȅ Ķädžȇķ ś Ê Èȇ
Ì LJƢ

ǽ-Ǖ ĶǾǗķ ƢǿÈ ƢǗÈ

ǁ ĶǂdzƗķ Ì dzÈƗ
ơǁÈ ǵÌ ȉǦÊ

69
Мухтасар тажуид

Мадда табиъи также называется «мадда асли»

Ŏ ǴǏÌ ȋÈ ơƾŎ ÈŭÌơ)


(ȆÊ
DZÊ ƾÈ ÈƦdzÌơƾŎ ǷÈ )Ï(
È ƾŎ ǸÈ ÉȈÈǧƾŏ ÈŭơǥÊ ǂÌ Ʒ
ǺÊ ÌȈÈƬǯÈ ǂÈ Ʒ È DzÈ ÌƦÈǫDŽÉ ǸÈÌ ŮÌơǞÈ ÈǫȁÈ ơÈƿ‫إ‬
2. Мадда бадаль:
Если букве мадды предшествует хамза, то это будет
мадда бадаль. Необходимо растянуть ее на два хараката.
Например:

ƂơȂÌ ÉƫȁÌ ÉƗƃƂƢÅǻƢǸÈ ÌȇÊ‫إ‬ƃƂơȂÌ ÉǼǷÈ ơƔƃ


È DzưǷÉ

Ê ǨǼÌÉŭÌơƾŎ Èŭơ )Ð(


DzÉ ǐÈ
È ơ DZÊ ȁō ÈƗ ȆÊǧ DŽÉ ǸÈÌ ŮÌơ ǞÈ ÈǫȁÈ ȁÈ ÊƨǸÊÈ ǴǰÈ Ìdzơ Êǂƻƕ
ÊƨÈȈÊdzƢōƬdzơ ÊƨǸÊÈ ǴǰdzÌ Ê ȆÊǧ ƾŏ ÈŭÌơ ǥÉ ǂÌ ƷÈ ǞÈ ÈǫȁÈ ơÈƿÊ‫إ‬
ƂǶÌ ÉƬÌȈÊƫȁÌ ÉƗ ƢǷÈ ȁƃ
È ó ƂǽÉ ƢÈǼÌdzDŽÈ ÌǻÈƗ ƢōǻÊ‫إ‬ƃ DzÉ ÌưǷÊ ƩƢ
Ç ǯÈ ǂÈ ƷÈ Ò ȁÌ ÈƗ Ñ ȁÌ ÈƗ Ï ǽÉ ƾŎ ǷÈ ǃÉ ȂÌ ƴÉ ÈȈÈǧ
ȆÊƫƘÌÈƬLJ
È ǵÆ ÈƢǰƷÌ ÈƗǾÉÈdzǺÊ ÌȈÈƬǯÈ ǂÈ Ʒ
È DzÊ ǐÊ ǨÈ ÌǼÉŭơÊǂǐÈ
Ì ǬÊƥÉƧƔơÈ ǂÊ
È ǬdzÌơȁÈ
3. Мадда мунфасыл:
Если слово заканчивается на мадду, а следующее
слово начинается с хамзы, то это будет называтся «мадда
мунфасил». Ее разрешается растянуть в два, четыре или
пять раз. Например:

ƂǶÌ ÉƬȈÊÌ ƫȁÌ ÉƗƢǷÈ ȁÈ ƃ-ƂǽÉ ƢÈǼÌdzDŽÈ ÌǻÈƗƢōǻÊƛƃ

Согласно нормам қираата, мадду мунфасил можно


сократить до двух харакатов. Но об этом в третьей ча-
сти.

70
ƾȇȂƴƬdzơĿǂǐƬƼŭơ

ǹÊ ȂÌ ǰÉ LjǴÊ É ǁƢǠÈ dzơƾŎ Èŭơ )Ñ(


Ŏ dzǑÊ
ÓȁÌ ÈƗ ÑȁÌ ÈƗ ÏƾŎ ǸÈ ÉȈÈǧ ÊǾÌȈÈǴǟÈ ǦÌ
Ê ǫȂÌÈ ǴÊdz ƾŏ ÈŭơǥÊ ǂÌ Ʒ È Ìơ ǺÈ ǰËÊ LJơÈ
È ƾÈ ǠÌ Èƥ ȅÊǀËdzơǥÉ ǂÌ ū É ƿ‫إ‬
Ê ÈƦÌdzÈȋÌơ ȆÊdzȁÌ ÉȋÊȃǂÈ ǯÊ
ƢÈǻƾÊ ǿÌ Êơ ƃƂƣƢ È ǴǧÌÈƗ ƾÌ ÈǫƃDzÉ ÌưǷÊ ƩƢ
Ì ƿȁÈ ƃƂǹÈ ȂÌ ÉǼǷÊ ƚÌ ÉŭÌơ ƶÈ Ç ǯÈ ǂÈ ƷÈ
ƂǶÈ ÌȈÊǬÈƬLjÌ ÉŭơǕơ
È ǂÈ ǐdzơ
ŏ
4. Мадда ариз:
Если буква следующая за буквой мадды сукунирова-
на для остановки, то мадда растягивается на два, четыре
или шесть харакатов. Например:
Ê ÈƦÌdzÈȋÌơȆÊdzȁÌ ÉȋÊ ȃǂÈ ǯÊ
ƂƣƢ Ì ƿȁƃƂ
È È ǴǧÌÈƗƾÌ Èǫƃ
ǹÈ ȂÌ ÉǼǷÊ ƚÌ ÉŭÌơƶÈ
ƂǶÈ ÌȈÊǬÈƬLjÌ ÉŭơǕơ
È ǂÈ ǐdzơƢ
ŏ ÈǻƾÊ ǿÌ Êơƃ
 ÊƔƢÈȈdzÌơȁóÊ
È ȁơȂdzơ 
È ȆÈ È ǧ ǹÉ ȂǰÉ ÈȇȁÊ
Ì ǧǂÌ ƷȆÊ È śŏǴdzơƾŎ ǷÈ ÊǹȂÌ ǰÉ LjǴÊ
Ŏ dz ǑÊ È ơ ƾŏ ÈŭÌơ ǺÊ
Ê ǁƢǠdzÌ È ǷȁÈ
É ǦÌ
DzưǷ È ơ DzÊ ƳÌ ÈƗ ǺÊ
Ê ǫȂdzÌ Ì Ƿ ƢǸÈ ǿÉ ƾÈ ǠÌ Èƥ ƢǷÈ ǺÈ ǰŏ LJÉ ȁÈ ƢƷÅ ȂÌ ÉƬǨÌ ǷÈ ƢǸÈ ȀÉ ÈǴÌƦÈǫ ƢǷÈ ǹÈ ƢǯÈ ȁÈ ƢÈǼǰŏ LJÉ ơÈƿÊ‫إ‬
ƩƢ È ȁÌ ÈƗÑȁÌ ÈƗÏƢǸÈ ǿÉ ƾŎ ǷÈ ǃÉ ȂÌ ƴÉ ÈȈÈǧƂNJÇ ÌȇǂÉÈ ǫƃƂǥÇ ȂÌ ƻƃ
Ç ǯÈ ǂÈ ƷÓ È
Мадда «лин» также относится к мадде «арыз». Её
показатели буквы (ȁ) и (ȅ). Если ей предшествует фатха,
а последующая буква сукунирована для паузы, то допу-
скается ее растянуть на два, четыре или шесть харакатов.
Например:

Ç ÌȇǂÈ ǫÉ ƃ - ƂǥÇ ȂÌ ƻƃ


ƂNJ È

DzÉ ǐÊ ōƬÉŭơƾŎ Èŭơ )Ò(


ƔơÆ ȂÈ LJ Ç ǯÈ ǂÈ ƷÒ
È ƩƢ È ȁƗÑ È džÊ ǨÌ ÈǻȆÊǧƾŏ ŭÌơǥÊ ǂÌ Ʒ
Ì ƾŎ ǸÈ ÉȈÈǧÊƨǸÊÈ Ǵǰdzơ È ƾÈ ǠÈƥDŽÉ ǸÈÌ ŮơǞÈ ǫȁơÈ
È ƿ‫إ‬
DzÉ ÌưǷÊ ƢǿÈ ǂÊ ƻƕȆÊ È ƟȐŭơƃDzÉ ÌưǷÊ ÊƨǸÈÈ ǴǰdzÌ
È ǠÊ ÊƟƢǗÈ ƃóƂƨÉ ǰÊ
Ê ǧȁÌ ƗƂś È ơǖÊ LJÈ ȁÈ ȆÊǧDŽÉ ǸÈÌ ŮÌơǹÈ ƢǯÈ
71
Мухтасар тажуид

ƂƔƢÉ njÈ ÈȇƢǷÈ ƃóƂƔƢÉ ǸÈ LjdzÈ


ō ơƃ
6. Мадда муттасыл:
Если после буквы мадды последует хамза в том же
слове, то следует растягивать на четыре или пять харака-
тов. Не имеет значения, будет ли хамза в середине слова
или в конце.
Хамза в середине È ƟȐŭơķ
слова
ĶśÈ ǠÊ ÊƟƢǗÈ ķ - ĶÉƨǰÊ

Хамза в конце слова ĶƔÉ ƢnjÈ ÈȇƢǷÈ ķ - ĶƔÉ ƢǸÈ LjdzÈ


ō ơķ

ō dzơƾŎ ŭơ )Ó(
ǵÉ ǃÊ Ȑ
Ó ƾŎ ǸÈ ÉȈÈǧ ơƽÅ ƾō njÈ ǷÉ ȁÌ ÈƗ ƢǷÅ ǃÊ Èȏ ƢÅǻȂÌ ǰÉ LJÉ ǺÆ ǯƢ
Ê LJÈ ǥÆ ǂÌ ƷÈ ƾŏ ŭÌơ ǥÊ ǂÌ ƷÈ ƾÈ ǠÌ Èƥ ƔƢÈ ƳÈ ơÈƿ‫إ‬
È ơƃƂǺÈ ÌȈŏdzƖǔdzơƃÊ
ȄǸō LjÈ ÉȇȁƂƨÉ ōǫƖū È ƽƾō njŭơ É ƽȁƾÉ ǸÉ ÌdzơȃȂÌÈ ǫÈƗȂǿȁƩƢ
È DZƢưǷȁÊ Ç ǯÈ ǂÈ ƷÈ
ǦÆ Ǩō ƼÈ ǷÉ ȆÊ È ƾŋ ǷÈ ȄǸō LjÈ ÉȇȁƂǹȉÈ
ŋ ǸÊǴǯ ō DzÆ Ǭō ÈưǷÉ ȆÊ
Ê Ljdzơȁ
Ì ơƃǺÉ ǯƢ È ƾŋ ǷÈ
ŋ ǸÊǴǯ
6. Мадда лазым:
Если после мадды последует буква с ташдидом или
с постоянным сукуном, то растягивается на шесть хара-
È ơƃ-ƂǺÈ ȈÌŏdzƖǔdzơƃ
катов. Например, (с ташдидом ) ƂÉƨōǫƖū È Этот
вид мадды называется «словесно тяжелая мадда».

Пример на постоянный сукун: ƂǹȉÈ


Ì ơƃ - это «словес-
но легкая мадда».

É ǴLjÈ ǟÈ ǎÈ
ƾŎ ǸÈ ÉƬǧ ǶÌ ǰÉ È ȀÈ ǠÉ ǸšȆÊ
È ǬÈǻ ƢÈƬǸÊÈ ǴǯƢ È ƬÈdzơÊǁȂÈ Ljdzơ
Ŏ ƶÊ Ê ƫơȂÈÈ ǧ ǥÉ ȁÌ ǂÉ ƷǮdzǀǯȁ
É
Ç ǯÈ ǂÈ ƷÈ Ó ƢȀÈ ÌǼǷÊ DzŎ ǯÉ
 Ƃǩƃ Ƃǹƃ ǺǷ ƽƢǐdzơ ȁ ǥƢǬdzơ ȁ ǹȂŎǼdzơ DzÌưǷÊ ƩƢ

72
ƾȇȂƴƬdzơĿǂǐƬƼŭơ

ǺÊ É ƂǍƃ 
Ì Ƿ ǶÉ ÌȈÊŭơȁÈ ǵÉ Ȑdzơȁ ƂǎǠȈȀǯƃ ǺǷ ƽƢǐdzơȁ śǠdzơȁ ǥƢǰdzơ DzưǷȁ
ÊśÈƬǯǂÈ ƷÊ Ì ǬdzƢÊƥÉƗǂÌÈ ǬÉƫÈȏȁ
È ǂǐÈ È ƩƢ È ȁÌ ÈƗÑȁÌ ÈƗÏƢǿÈ ƾŎ ǷÈ ǺÊ ÌȈǠdzơȆÊ
Ç ǯÈ ǂÈ ƷÓ È ǧǃÉ ȂŸȁƂǶºdzơƃ
Ì
DzÊ ǐÊ ǨÈ ÌǼÉŭơÊǂǐÈ
Ì ǫǞÈ ǷÈ ōȏ‫إ‬
А буквы, с которых начинаются некоторые суры,
также относятся к мадде лазым. Они заключены в сло-

вах (ǶÌ ǰÉ ǴÉ LjÈ ǟÈ ǎÈ


È ǬÈǻ) и каждая буква растягивается на шесть
харакатов.

Например: буквы (Ǎǩǹ) в аятах:


ƂǍƃ-Ƃǩƃ-Ƃǹƃ, а также буквы (Ǎ-ǝ-ǭ) из аята
ƂǎǠȈȀǯƃ и буквы ǵ-DZ) ( из аята ƂǶºdzơƃ.
Букву (ǝ) можно растянуть до двух, четырех или ше-
сти харакатов. Согласно нормам чтения «қасриль мунфа-
Ê ǨǼÌÉŭơÊǂǐÌ ǫÈ (сокрашенная мадда мунфасыл) эта буква
сил» DzÊ ǐÈ
растягивается на два хараката.

ǺÊǷ ǵōȐdzơ DzÉ ÌưǷÊ DzÆ Ǭō ÈưǷÉ ȆÊ


ŋ ǧǂÌ ƷÈ ƾŋ ǷÈ ȄǸō LjÈ ÉȈǧ ǵƢÈǣƽÌ ‫ إ‬ǽÉ ƾÈ Ǡƥ ƾŏ ŭơ ǥÉ ǂÌ ƷÈ ǹƢǯ ơƿ‫إ‬ȁ
DzưÊǷǦÆ Ǩō ƼÈ ǷÉ ȆÊ È ƾŋ ǷȄǸō LjÈ ÉȈǧǽÉ ƾÈ ǠÈƥǵÇ ƢÈǣƽÌ ‫إ‬ÊǹȁƾÉ ƥǥÊ ǂūơȆÊ
ŋ ǧǂÌ Ʒ Ì ǧƾŎ ŭơƢǷō ƗƂǶä ºdzơƃ
ƂǶƷƃǺÊ É
Ì ǷǶȈÊŭơDzưǷȁƂǂdzƗƃ ǺÊ
Ì ǷǵȐdzơ
Если после буквы мадды последует идғам, то это
называется «буквенно тяжелая мадда». Например как
Ì dzÈƗ). Зна-
Ì ǷŏǵÌ ȏÈ ǦÊ
буква (DZ) из аята: (Ƕºdzơ Ƕä ºdzơ) на основе (ǶȈ

73
Мухтасар тажуид

чит, после сукунированной мим в букве (ǵȏ) последует


огласованная буква мим.
Если после буквы мадды идғам не последует, то это
называется «буквенно легкая мадда». Например: бук-

ва (ǵȏ) из аята (ǂdzƗ), а также буква (ǵ) из аята (ǶƷ ǂdzƗ)

Ì dzÈƗ). Значит, сукунированный мим


читается как (ƔơǁÈ ǵÌ Èȏ ǦÊ
является не идғамом а изхаром20.
• Заключение:
Мадда лазым делится на четыре вида:
Размер
Название на
№ Название Примеры растяги
арабском
вания
Словесно Шесть
1. тяжелая ŋ ǸǴÊ ǯÈ
Æ ǬÈưǷÉ ȆÊ
Dzō ĶǺÈ ȈÌŏdzƖǔdzơķ
È харакатов
Словесно Шесть
2. легкая Ǧō ŋ ǸǴÊ ǯÈ
Æ ǨƼÈ ǷÉ ȆÊ ĶǹȉÈ
Ì ơķ харакатов
Буквенно Шесть
3. тяжелая Æ ǬÈưǷÉ ȆÊ
Dzō ŋ ǧǂÌ ƷÈ ĶäǶºdzơķ харакатов
Буквенно Шесть
4. легкая Æ ǨƼÈ ǷÉ ȆÊ
Ǧō ŋ ǧǂÌ ƷÈ ĶǂdzƗķ харакатов

DzÊ ǏÌ ȂÈ dzơÊƨÈdzƢƷĿǹȂ É ǰÉ LjdzơȂǿȁÊ


Ŏ È ǵÊ ȁDŽÉ ǴÉÊdzƢǷÅ ǃÊ ȏȆÈ Ǹŏ LJ
ǾÊƦÈƦLJ É ǾÆ ȈÊƦǼÌÈƫ
Ê ƾÉ ÊƥÊƔơǂÉ
ǹȁ ō ǬÌdzơǞÊ ȈÊǸƳ Ç ǯÈ ǂÈ Ʒ
È ƾÈ ǼÌ ǟÊ ƩƢ È ƪŎ LJÊÊ ǽƾŏ ǷÈ ǵÊ ȁDŽÉ ǴÉÊdzȁǦÊ ǫÌ ȂÈ dzơȁ
Ç Ƭƻơ
ǥȐÊ Ì
Примечание:

20
Смотрите правила сукунированного мима, которые рассматр -
ваются в параграфе три.
74
ƾȇȂƴƬdzơĿǂǐƬƼŭơ

• Причина названия мадды «лазымом» в том, что


сукун является обязательно устойчивым, как в случае
неотрывного чтения, так и в случае чтения с паузой. На-
пример:ƂǹȉÈ
Ì ơƃ
• Мадда лазым обязательно растягивается на шесть
харакатов, и ни на один харакат меньше. В этом все уче-
ные по кираату единогласны, нет ни одного возражения.
Например: ƂǺÈ ȈÌŏdzƖǔdzơƃ
È

НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ПО
ТЕМЕ МАДДЫ

ƽȁƾŭơĿǹƢÈƬǛÈ ȂÌ ƸÉ ǴÌ ǷÈ
DzǐÊ ōƬŭơƾŎ ŭơĽ-ǵÊǃȐdzơƾŎ ŭơ ļȉƢǯƢȀÈ ÊƫȂō ǫƮȈƷǺǷÊ
É ƽȁƾÉ ŭơƤȈÊ
É ƫǂƫ )Î(
ĿǞÈ ǸÈ ÈƬƳơơƿƜǧ DZ
Ì Ê ǨǼŭơƾŎ ŭơĽ-ǹȂǰÉ LjǴdz
ƾÌ ÈƦdzơƾŎ ǷĽDzÉ ǐÈ Ŏ ǑǁƢǠdzơ
É ƾŎ ŭơĽ-
É ǖÈ
DZÇ ƾÈ ÈƥƾŎ ǷÈƢȀȈǧ ÈśǷŏ ƕ ƨǸǴǯDzưǸǧ Ì ǬǧȃȂÈ ǫȋƢƥDzÊ
È ǸǟÉ ƾŏ ǸǴdz
È ǹƢ Ê
Ê ÈƦƦLJƧƾÈ ƷơȂdzơƨ ǸÊ È
È Ǵǰdzơ
ƢȀȈǧ ǶȀÉ ÈȇƾÊ ȇƗƕƔǁ ƨǸǴǯǮdzǀǯȁ
È DZÊ ƾÈ ÈƦdzơƾŎ ǷÈ ǭÉ ǂƬÈ ÉȇȁǵǃȐdzơƾŏ ŭƢƥDzǸǠ
È ÉȈǧǵÇ ǃÊ ȏƾŎ Ƿȁ
É ÉȇȁDzǐǨǼŭơ
ơǀǰǿȁDZÊ ƾÈ ÈƦdzơƾŎ ǷǭǂƬ Ê ƾŏ ŭƢƥDzÉ ǸÈ ǠÌ ÉȈǧDzÆ ǐÈ
Ê ǨǼǷÉ ƾŋ ǷȁDZÇ ƾÈ ÈƥƾŎ ǷÈ

1. Степень энергичности видов мадды:


Название Размер рас-
№ Название Примеры
по арабски тягивания

Ì ơķĶǺÈ ȈÌŏdzƖǔdzơķ
ĶǹȉÈ È
1. Лазым ǵÊǃȐdzơƾŎ ŭơ 6 харакатов
ĶǂdzƗķĶäǶºdzơķ

75
Мухтасар тажуид

Мут-
2. тасыл DzǐÊ ōƬŭơƾŎ ŭơ ĶƔÉ ƢǸÈ LjdzÈ È ƟȐŭơķ
ō ơķĶÉƨǰÊ 4- 5 харакат

ƢÈǻƾÊ ǿÌ ÊơķĶǥÇ ȂÌ ƻķ
È 2- 4- 6
3. Арыз ǑǁƢǠdzơ
É ƾŎ ŭơ
ĶǶÈ ȈÊÌ ǬÈƬLjŭơ È ǂÈ ǐdzơ харакатов
Ì Ǖơ ŏ

Мун- ƾŎ ŭơ ƢǷÈ ȁÈ ķĶǽÉ ƢÈǼÌdzDŽÈ ÌǻÈƗƢōǻÊƛķ 2- 4- 5


4. фасыл харакат
DzÉ ǐÈ
Ê ǨǼŭơ ĶǶÌ ÉƬȈÊÌ ƫȁÌ ÉƗ

ĶƢÅǻƢǸÈ ÌȇÊƛķ ĶơȂÌ ÉǼǷÈ ơƔÈ ķ


5. Бадаль DZƾÌ ÈƦdzơƾŎ Ƿ 2 хараката
ĶơȂÌ ÉƫȁÌ ÉƗķ

Если в одном слове встречается два вида мадды,


энергичная мадда берет верх. Например, виды мадды в

слове Ƃś
È Ƿŏ ƕƃ «бадаль» и «лазым»- предпочтение у «лазы-
ма». А также в слове: ƂǶÌ ȀÉ ÈȇƾÊ ÌȇÈƗƕƔǁÈ ƃ встречаются «мунфа-
сыл» и «бадаль», по степени энергичности «мунфасыл»
выше.

ǂÊ Ç
Ŏ ǸƬLjƬǧ ƩƢǯǂƷ Ñ DzǐÊ ōƬŭơ ƩÈ ƽÌ ƾÈ Ƿ ơƿƛ řǠȇ ÊƽȁƾÉ ŭơ ÉƨȇȂLjƫ ƤŸ Ï
DzǐǨǼǷƾǷǃÉ ȂŸȏȁƽȁƾÉ ŭơǞÊ ȈŦĿơǀǯȁƢȀÈ Ǵŏ ǯǮÊ
È ƫȁÈ ȐƫĿǮdzƿȄǴǟ
Ç
ÒȁƗƩƢǯǂƷÑƢǸ Ŏ ƾŎ ŻDzƥƩƢǯǂƷÑDzÇ ǐÊ ōƬǷƾŌ ǷǞǷƩƢǯǂƷÒ
ȀÉ ǼǷDzǯ
ÊƧƔÈ ơǂǬdzơ
È ƤÈ LjƷ Ç
Ì ƩƢǯǂƷ

76
ƾȇȂƴƬdzơĿǂǐƬƼŭơ

2. Необходимо сохранить размер растягивания мадд


одинаково, в течение всего тиляуата, с начала до конца.
Это касается всех видов мадд. Например, если «мадда
муттасыл» читается на четыре хараката, то необходимо
сохранить до конца чтения этот же размер. При чтении
«мадды муттасыл» на четыре хараката «мадду мунфа-
сыл» нельзя растягивать на пять харакатов. Но нужно
придерживаться одинакого размера для обоих 4 или 5
харакатов.

§ 7. ОДИНАКОВЫЕ, БЛИЗКИЕ, ПОХОЖИЕ


БУКВЫ

ǹƢLjÊ
È ǻƢƴÈ ÈƬŭơȁǹƢ Ê ÊƯƢǸÈ Ƭŭơ ƢǠÅ ÊƥƢLJ
Ê ÈƥǁÊ ƢÈǬƬŭơȁǹȐÊ
ŚǤǐdzơǹȐƯƢǸƬŭơ Î(
Ŀ ÊǹƢǸÈ È ǷÉ ǥÊ ǂūơ
È ǣƾÌ ÉȈǧ ƀǯǂŏ ƸƬ Ì džǨǻ È ƀǼǯƢLJ ǥÉ ǂūơ
É ǽÉ ƾÈ Ǡƥ ƔƢƳȁ Ì ƔƢƳ
È ơƿ‫إ‬
Ê ơȁƢÅǧǂƷǹÈƢǬǘÈ ÉǼȇȁƢǸÊȀǔǠƥ
ơƽÅ ƾō njÈ ǷÉ ơƾÅ ƷÈ Ê

1. Мутамасилани сағир (одинаковые буквы)


Если буква сукунирована, и последует за ней эта же
буква, но она огласована, то они читаются удвоенными с
ташдидом и сливаются (идғам). Например:

ƂǶÌ ȀÉ ÉƫǁƢÈ ƴÊ
È ƫƪÌ ƸÊ
È ƥǁƃƂơ
È È ǐÈ ǠÊÈ ƥƣÊ
ȂÉÌ ǴƻÈ ƽÈ ƾÌ ǫȁƃƂǭƢ Ì ǂǓÊ
Ì ơƃDzưǷ

ŚǤǐdzơǹƢƥǁƢǬƬŭơ Ï(
È DzÌ ÈƥƃƂƣŏ ǁ
ƂǾÉ ǠÈÈ ǧǁ Ì ǫƃDzưǷ
È DzÉ É ƨÆ ǯǂŏ ƸƬ
È ǷÉ ƔơǁƢǿ
Æ ƾÈ ǠƥƨÆ ǼǯƢLJǵÆ ȏ Ɨ
77
Мухтасар тажуид

ǥÊ ǂūƢƥǪ
Ì ǘǼ É ǬǴŵÌ ǶÌ ÈdzÈƗƃDzưǷƨÆ ǯǂŏ ƸƬ
È ÉȈǧƂǶǰÌ Æ
È ǷÉǥƢǯƢǿ Æ
Ê ǥƢǫ ƣ
ƾÈ ǠƥƨÆ ǼǯƢLJ
śƬdzƢūơĿơƽÅ ƾō njǷǖǬǧǭÊ ǂŏ ƸƬŭơ
È
2. Мутақарибани сағир (близкие буквы)

а) Если за сукунированной буквой (DZ) последует

ŏ ǁÈ DzÌ ǫÉ ƃто
огласованная (ǁ) как на примере: ƂǾÉ ǠÈ ǧÈ ǁÈ DzÌ ÈƥƃƂƣ

лишь огласованная буква (ǁ) читается удвоенной с таш-


дидом.

б) За сукунированной буквой (ǩ) последует (ǭ) как


É ǬǴÉ ŵÌ ǶÌ ÈdzÈƗƃ , то лишь огласованная буква (ǭ)
на примере: ƂǶǰÌ
читается удвоенной с ташдидом.

ŚǤǐdzơǹƢLjǻƢƴƬŭơ Ð(
ƢǯǂƸƬǷ ňƢưdzơȁ ƀǼǯƢLJ DZȁȋơ ƔƢƳ ơƿ‫ إ‬ƢǸȀǔǠƥ Ŀ Ƕǣƾƫ ƨȈƫȉơ ǥȁǂūơ
ȆÊ
È ǿȁơƽÅ ƾō njÈ ǷÉ ǖÈ Ì ǪÉ ǘÈ ÌǼÉȇȁ
Ì ǬǧǭÊ ǂŏ ƸÈ ÈƬŭơǥÊ ǂūƢƥ
3. Мутажанисани сағир (похожие буквы)
Если предшествующая буква сукунирована, а по-
следующая огласована, то читается лишь огласованная
буква, слившись с первой, и удваивается с ташдидом.

ƂǺÈ ōȈÈƦÈƫƾÌ ÈǫƃƂǶÌ ÉƫƾÌ ǟÉ ƃDzưǷƨǯǂƸƬǷƔƢƫƢǿƾǠƥƨǼǯƢLJDZơƽ Î


ƂƢǸÈ ǰÉ ÉƫȂÈ ǟÌ ƽÈ ƪÌ ÈƦÌȈƳÊ ÉƗƃƂơȂÈ ǟÈ ƽÈ ƪÈ
Ì ǴǬÈ ÌƯÈơƃDzưǷDZơƽƢǿƾǠƥƨǼǯƢLJƔƢƫ Ï
ƂƨÆ ǨÈ ÊƟƢǗÈ ƩÌ ƽō ȁƃDzưǷƨǯǂƸƬǷƔƢǗƢǿƾǠƥƨǼǯƢLJƔƢƫ Ð
78
ƾȇȂƴƬdzơĿǂǐƬƼŭơ

ƂǹƢÈƬǨÈ ÊƟƢǗƪÌ Ǹō ǿÈ ƃ
ƂơȂÌ ǸÈÉ ǴǛÌƿ‫إ‬ƃƂǶÌ ÉƬǸÈÌ ǴǛÈ Ìƿ‫إ‬ƃDzưǷƔƢǛƢǿƾǠƥƨǼǯƢLJDZơƿ Ñ
È dzƿÈ ƮÌ ȀÈ ǴÌÈȇƃDzưǷƨǯǂƸƬǷDZơƿƢǿƾǠƥƨǼǯƢLJƔƢƯ Ò
ƂǮÊ
ƂƢÈǼǠÈ ǷÈ ƤÌ ǯÈ ǁÊÌ ơƃDzưǷƨǯǂƸƬǷǶȈǷƢǿƾǠƥƨǼǯƢLJƔƢƥ Ó
DzưŭơȁƂƪÈ ǘÌ LjÈ ÈƥƃƂƪÉ ǘÌ ƷÈ ÈƗƃDzưǷƨǯǂƸƬǷƔƢƫƢǿƾǠƥƨǼǯƢLJƔƢǗ Ô
ƢȀÊƫȂÉ É ǶÉ ÌȈƼÊ ǨÌ ƬdzơȄÈǬƦÈȇȁƢǐÊ
ō ǬdzƔƢǘdzƢƥǍƢŬơ Å ǫƢǻǵÉ ÈƢǣƽȍơǹȂǰȇŚƻȋơ
Сукун Огласо-
Произноше-
№ ная ванная Примеры
ние
буква буква

1. ƽÌ Ʃ ĶǺÈ ōȈÈƦÈƫƾÌ ǫÈ ķ - ĶǶÌ ÉƫƾÌ ǟÉ ķ ǺÈ ōȈÈƦōƬǫÈ -ǶÌ ŎƬǟÉ

2. ƩÌ ƽ ĶƢǸÈ ǰÉ ÉƫȂÈ ǟÌ ƽÈ ƪÌ ÈƦȈÌ ƳÊ ÉƗķ ƢǸÈ ǰÉ ÉƫȂÈ ǟÌ ƾō ÈƦȈÌ ƳƗ


Ê

3. ƩÌ Ǖ ĶÆƨǨÈ ÊƟƢǗÈ ƩÌ ƽō ȁķ ƨÆ ǨÈ ÊƟƢǗō ƽō ȁ

4. ƿÌ Ǚ ĶǶÌ ÉƬǸÌ ǴÈ ǛÈ Ìƿƛķ ǶÌ ÉƬǸÌ ǴÈ Ǜō ƛ

5. ƭÌ ƿ È dzƿÈ ƮÌ ȀÈ ǴÌ Èȇķ


ĶǮÊ È dzǀō ȀÈ Ǵȇ
ǮÊ

6. ƣÌ ǵ ĶƢÈǼǠÈ ǷÈ ƤÌ ǯÈ ǁÌ Êơķ ƢÈǼǠÈ Ǹō ǯÈ ǁÌ Êơ

7. ǕÌ Ʃ ĶƪÉ ǘÌ ƷÈ ÈƗķ ƪÉ ǘÌ ƷƗ


È

79
Мухтасар тажуид

В седьмом примере эмфатическая, напряженная (Ǖ)


сохраняет свою силу и влияние, но теряет «қалқалу», по
этому идғам (слияние) будет не полным.

ƨǷƢǿƩƢǜƷȐǷ
ƢȀÈ ȈÊǴÈȇ ƽÉ ƾō njŭơ ƢǿÈ ơȂÌÈ ǫÈƗȁ ǵȂnjȈŬơ É ÊǹƢÈƬǯÈ ǂÈ ƷÈ ƨōǼǤÉ dzơ ǁơƾǬÊ
É ǺǷ ƢȀƳǂűȁ É Ƿ Î(
Æ
ǶÆ Ƽō ǨÈ ǷÉ ǥǂƷƢ ƨōǼǤÉ dzơǶȈÉ ƼÊ ǨÌ ÈƫÊƔƢǨƻȍơĿȄ
ǿÈ ƾÈ ǠƥƔƢƳơƿ‫إ‬Ê
È Ì ǟÈ ơǂÈ ÉȇȁȆÊǨƼÌ ǸÈ ÌdzơĽǶÈ
É ǣƾÌ ǸÉ Ìdzơ
ƂơǁȂ É ǷÈ ƃƂǺÈ ÌȈÊǣƢǗÈ ƢǷÅ ȂÈÌ ǫƃDzưǷ
Å ǐǼ
Важные примечания:
1. Размер ғунны- два хараката, воздух выходит через
нос. По степени напряженности на первом месте ғунна
с ташдидом, затем с идғамом, затем с ихфа. Если ғунна
с ихфа, а за ней последует твердая буква, то необходимо
твердое произношение.

É ǷÈ ƃ-ƂǺÈ ȈÊÌ ǣƢǗÈ ƢǷÅ ȂÌ ǫÈ ƃ


ƂơǁÅ ȂǐǼ

džǨǻĿ
Ê ƔƢȇȁƗ Ç
Æ ȁÆ ơȁƢǿƾǠƥƨÆ ǼǯƢLJǹÆ ȂǻƢđǹƕǂǬdzơĿƩƢǸǴǯǞÉ ƥǁƗǭƢǼǿ Ï(
ƂǹơȂÈ ÌǼÊǫƃƂǹÈƢȈÌǼÉƥƃƂÈƢȈǻƾŎ dzơƃȆǿȁƢȀȈǧ
È ÊǹȂǼdzơǁƢȀǛ‫إ‬
É ƤŸȁƨǸǴǰdzơ
É
ǪǴǘŭơ
É ǁƢȀǛ É ÊȍơȄǸLj Ê
ō ÉȇȁƂǹơȂÈ ÌǼǏƃ
2. В четырех словах из священного Корана
Ê
ƂǹơȂó ǼÌ ǏƃƂǹơ Ȃó ǼÌ ǫÊ ƃƂǹÈƢȈǼÌÉƥƃƂÈƢȈǻƾŎ dzơƃ после суку-
нированного нуна (ǹ) последовали (ȁ) или (ȅ), то нун
необходимо читать четко, с «изхаром», не соблюдая
идғама. И это исключение из правил идғама с ғунной.
80
ƾȇȂƴƬdzơĿǂǐƬƼŭơ

Эти названные изхары являются абсолютным изхаром

(ǪǴǘŭơ
É ǁÉ ƢȀǛÊȍơ).

ǺǷǥǂƷȅƗƢǿÈ ƾÈ ǠƥƔƢƳơƿ‫إ‬Ƣ
È ǿÈ ǁƢȀǛ‫إ‬ƤŸ
É Ê
ǦȇǂǠƬdzơ ǵÉ ȏȅƗ Ì
Ì DZƗǵȏ Ð(
DzưǷƨōȇǂÊ ǸǫƢǷÅ ȏȄǸLjƫȁ ǾǸȈÊ
È ǬǟÈ ǦÌ ƻȁǮ
È ƴƷō ǢÊ ƥÊơ ƩƢǸǴǯƢ
É ȀÈ ǠǸšƀǧǂƷÎÑ
É
È ǬÌdzơƃƂƣƢƦdzơƃƂ
ƂǂÉ ǸÈ É ǹÉ ƢLjÌǻÊȍÌơƃ
É
DzưǷƨȈLjſƢ ǷÅ ȏȄǸLjƫȁ
ō ǵÉ ȐdzơǂȀǜƫȐǧ
É Ê ǂūơȆǫƢƥƢǿ
ǥȁ É ƾÈ ǠƥƔƢƳơƿ‫إ‬ƢǷƗ
ƂdžÉ ǸÈ njdzơƃƂ
ō ƣơ
É ȂÈ ōưdzơƃƂś
É ŏƬdzơƃ
Ì ) называется
3. Буква лям в составе артикля аль (DZƗ
Ê
лямут-таъриф (ǦȇǂǠƬdzơǵÉ ȏ), то есть лям определенного ар-
Ì ) последует одна из четырнадцати
тикля. Если после (DZƗ

È ǬǟÈ ǦÌ ƻȁǮ


букв, которые заключены в словах (ǾǸȈÊ È ƴƷ
ō ǢÊ ƥÊơ)
то буква лям получает изхар, то есть читается четко. И
называется это буква «лям қамари» (лям лунная). Напри-
мер:

È ǬÌdzơƃ-ƂƣƢƦdzơƃ-Ƃ
ƂǂÉ ǸÈ É ǹƢLj
É ÌǻȍÊ Ìơƃ
А если после лям в составе аль (DZƗÌ ) последует одна
из остальных був алфавита (ǑǍljDžƿƽƭƩƔ
ǹDZǃǁǙǕ), то лям уподобляется этой букве и не ч -
тается. Буква, которая последовала за лям удваивается.
Например:

ƂdžǸ
É njdzơƃƂ
ō ƣơ
É ȂÈ ōưdzơƃƂś
É ŏƬdzơƃ

81
Мухтасар тажуид

É
ǥǂūơ È ÉȇȁƢȀȈǧǶÈ
ǪÉ ǘǼ É ǣƾÉƫ ƔơǁȁƗ
Æ ǵÆ ȏƢǿƾÈ ǠƥƔƢƳơƿ‫إ‬Ê
È ǂǷȋơDzǠǧǵȏ Ñ(
Ê
DzǠǨdzơ
Ì ǵÉ ȐÈǧǮdzƿơƾÈ ǟƢǸȈǧȁƂ
È ƣŏ ǁ Ì ǫƃƂǶÌ ǰÉ ōdzDzÉ
ō DzÉ Ì ǫƃDzưǷơƽÅ ƾō njÈ ǷÉ ǖǬǧňƢưdzơ
ƢǿǁƢȀǛ‫إ‬
É ƤŸ É
4. Если лям глагола повелительного наклонения
предшествует буквам (ǁ) или (DZ) , то она не читается,
уподобляется последующим ей буквам (ǁ) или (DZ), кото-
рые читаются удвоенными. Например:

Ƃƣŏ ǁō DzÌ ǫÉ ƃƂǶÌ ǰÉ ōdzDzÌ ǫÉ ƃ

В остальных случаях лям повелительного наклоне-


ния читается четко.

È śǧÈ ǂƷśƥƪǠǫȁơƿƛ
ƪÌ ÈǻƢǯȁÊśǯǂŏ ƸƬǷÊ Ì Ê
ƤƟƢǤdzơÊ
ƽǂǨǸǴdzÊŚǸǔdzơƔÉ Ƣǿ Ò(
ÅƧǁȂÌ LjǰǷ
É ƪǻƢǯơƿƛƢǷƗƂ
Ì ǺÊ É ȁơȂƥDzÉ Ǐō ȂÈ ƫƨǷȂǸǔǷ
Ì ǷǾÉ dzƢǷÈ ƃ-ƂȂÈ ǿÉ ǾÉ ōǻƛƃDzưǷÇ
ƨdzƢūơǽǀǿĿǚÉ ƷȐȇȁƂŅ
È ȁÈ ǺÊǷ ÊǾÊǻȁƽÉ ǺÊǷƃ-ƂƨōǼƳÊ É ƔƢȈƥDzÉ Ǐō ȂÈ Ƭǧ
Ê ǾÊƥƃDzưǷÇ
ÊǾǷÊ ȂÌ ǫÈ ƃ-ƂƹÆ ÈƗǾÉ Èdzƃ DzưǷȐǐÈ
Ê ǨǼÌ ǷÉ ơƾÅ ǷÈ ŐÈ ƬǠƫǹƗDŽÆ ŷÊƔƢȈdzơȁƗÊȁơȂdzơƾÈ ǠƥǞÈ ǫÈ ȁơƿƛ
ƨǸǴǯȁÇȁơȂƥDzÉ Ǐō ȂÈ Éƫ ȐǧƂǶÌ ǰÉ Èdz ǾÉ ǓÈ ǂÌ ÈȇƃÉƨǸǴǯƧƾǟƢǬdzơǽǀǿǺǷŘưƬLjȇȁƂËȏÊƛ
ƔƢȈdzƢƥƔÉ ƢŮơDzÉ Ǐō ȂÈ ƫƂƢÅǻƢȀÈ ǷÉ ÊǾȈÊÌ ǧƾÌ ǴÉ ƼÌ Èȇƃ
5. Слитное местоимение 3-го лица (ǽ) ед. числа, ко-
торое находится между двумя огласованными буквами:
• Если оно огласована даммой, то читается соеди-

няясь с уау (ȁ) на два хараката. Например:

ǺÊ
Ì ǷǾÉ dzƢǷÈ ȂÈ ǿÉ ǾÉ ōǻƛ

82
ƾȇȂƴƬdzơĿǂǐƬƼŭơ

• Если оно огласовано касрой, то читается соеди-

няясь с буквой (ȅ) на два хараката. Например:

È ǷÊǾÊǻȁƽÉ ǺÊǷ ƨōǼƳÊ


ŅȁǺÊ Ê ǾÊƥ

• Если после него следует хамза, то читается как


мадда мунфасыл. Например:

ËȏƛÊǾǷÊ ȂÈÌ ǫ ƹÆ ÈƗǾÉÈdz

Исключение из этого правила составляют слова:

• ƂǶÌ ǰÉ ÈdzǾÉ ǓÈ ǂÌ Èȇƃ Здесь местоимение не соединяется с


буквой (ȁ).

• В словах ƂƢÅǻƢȀÈ ǷÉ ÊǾȈÊÌ ǧ ƾÌ ǴÉ ƼÌ Èȇƃ местоимение (ǽ), соеди-

няясь с буквой (ȅ), читается на два хараката.

ƂdžÉ ǸÈ njdzơƃDzưǷ
ō Ê
ǦȇǂǠƬdzơ DZÌ ÈƗ ĿƶÈƬǨƫƢđƩÌ ÈƗƾÈ ƥơƿ‫إ‬DzÊ ǏÌ ȂdzơÉ
È ƧDŽÈ ŷ Ó(
 ƂǂË ǘÉ ǓÌ ÉƗƃ DzưǷ ƢǷÅ ǃȏ ƢǸė ǓÈ ǾÉ ưdzƢƯ ǵȂǸǔŭơ
É DzǠǨdzơ Ŀ ǶŎ ǔÈ Éƫȁ ƂƨÉ ǷÈ ƢÈȈÊǬdzÈơƃ 
ǂÉ Ljǰ É ơƃƂơȂÌ ǨÉ ǠÊ ǔÌ ÉƬLJÉÌ ơƃƂƪÌ ōưÉƬƳÉ
È ÉƫȁƂơȂÉÌ ǴÉƬǫÉơƃƂơȂÉǴƻƽÉ Ì ơƃƂƝÊ
È DŽȀÌ ÉƬLJÉơƃ
È ǹō ÈƗ ǚƷȐ
ǒǠƥ È Éȇȁ ƂơȂÌ ÉƦÌȈƴÊ ÈƬLJÊơƃ ƂƤÌ ǿÈ ƿÌ Êơƃ ƂƪÌ ÈƥǂÈ ÈƬǫÊơƃ Ǯdzƿ ơƾǟ ƢǸȈǧ
È ƧDŽÈ ǸđÉƗƾƦÉȈǧ ǵÇ ǃȏÉŚǣǶǓǾǼǰdzȁƢ
ÅƧǁȂLjǰǷDzÊ ǏÌ ȂdzơÊ ǷÅ ȂÌ ǸǔǷƢ
É ȀÈ ÉưdzƢƯȁƾƦȇDZƢǠǧȋơ
ÏÎ
ŋ
Ȇǿȁ
É ơƃƂȆÊǻȂÌ ÉƬȇÊơƃƂơȂÉǼƥÊơƃƂơȂÌ njÉ ǷÌ ÊơƃƩƢǸǴǯ
ƂơȂÌ ǔǫÊ É
ǁȂLjǰǷǝǁƢǔŭơǾǴǠǧǹȋ ÏÎ
83
Мухтасар тажуид

6. В словах, начинающихся с определенным ар-

тиклем (DZÌ ÈƗ ǦȇǂǠƬdzơ)


Ê , на соединительную хамзу (DzÊ ǏÌ ȂÈ dzơÉƧDŽÈ ŷ)
ставится фатха. Например:

ƂÉƨǷÈ ƢÈȈÊǬdzÈơƃƂdžǸ
É njdzÈ
ō ơƃ
Если третья буква глагола имеет обязательную дам-
му, то над хамзатуль-уасль (соединительной хамзой) ста-
вится дамма. Например:

ƂơȂǴÉ ƻƽÉ
É ơƃ-ƂơȂÌ ǨÉ ǠÊ ǔÌ ÉƬLJÉ
Ì ơƃ-ƂƪÌ ōưÉƬƳÉ È DŽȀÌ ÉƬLJÉơƃ-ƂǂË ǘÉ ǓÌ ÉƗƃ
Ì ơƃ-ƂƝÊ
ƂơȂÌ ǴÉÉƬǫÉơƃ-
В остальных случаях третьей буквы глагола хамза-
туль-уасль будет огласован касрой.

ƂơȂÌ ÉƦȈÌ ƴÊ ÈƬLJơƃ-ƂƤÌ ǿÈ ƿÌ Êơƃ -ƂƪÌ ÈƥǂÈ ÈƬǫÊơƃ

Примечание: Несмотря на то, что третья буква не-


которых глаголов имеет дамму непостоянную хамзатуль-
уасль будет огласован касрой. Это из-за того, что средняя
огласовка глагола в исходной форме имеет другой хара-
кат. Например:

É ơƃ-ƂȆÊǻȂÌ ÉƬȇÊơƃ-ƂơȂÉǼƥÊơƃ-ƂơȂÌ njÉ ǷÌ Êơƃ


ƂơȂÌ ǔǫÊ

Ç
ƩƢǯǂƷ Ñ DzǐÊ ōƬŭơ ƾŏ ŭơ ǖLJȂƫ Ê Êǂǐǫ
Ŏ ǞǷ śƬǯǂƷ DzǐǨǼŭơ Ì ƾÈ Ǽǟ Ô(
ƂƢƳÅ ȂÈ ǟÊ ƃ ƩƢǸǴǯȆǿȁ
Ê ƪÊ ǰÌ Ljdzơ Ê
ō ǞÊ ǓơȂǷĿ ƪǰLjdzơ
É ǃÉ ȂŸȏƨdzƢūơǽǀǿĿȁ
ȆÌ ÈƫǁÈ ȂÌ LJƶƫơȂǧĿś
É È ǁÈ DzÈƥ ƃ-ƂǩơǁǺÌ ǷÈ ƃ-ƂƢÈǻƾÊ ǫÈ ǂÌ ǷÈ ƃ-
ǠÈ dzơƗǂǬÉƫȁƂǹơ
DzǷƢǰdzơǵƢǣƽȍƢƥƨȈƫȉơƩƢǸǴǰdzơƗǂǬ
È ÉƫȁǖǬǧśƬǯǂƷǂǐǬdzƢƥȃǁÈ ȂÌ njdzơȁÈʼnǂǷ
Ì

84
ƾȇȂƴƬdzơĿǂǐƬƼŭơ

ǽÉ ǂǯÊ É ǬǴÉ ƼÌ Èǻƃ - ƂƢÈǼǠÈ ǷÈ ƤÌ ǯÈ ǁÌ ơƃ - ƂǮÈ ÈdzƿÈ ƮÌ ȀÈ ǴÌ Èȇƃ ȆÊ
É ƿ ǪÈ ÈƦLJ ƢǸǯ ƂǶǰÌ È ǿȁ
ƃƩƢǸǴǯǮdzǀǯȁÊƔơǂdzơǶȈ
ō ƼǨƬƥÊ ǩÇ ǂÊÌ ǧÉƨǸǴǯƗǂǬƫȁśLjdzƢƥ(ǹȁ
ŏ ǂÉ ǘÊ ȈÌ ǐŭơ)ƗǂǬƫȁ
È
Ç ǂƷÓ
ǃÉ ȂÌ ŸȏȁƩƢǯ È ƾŏ ŭƢƥȏƛƗǂǬƫȐǧ ƂƅƕƔƃ-ƂǺÌȇǂÈ ǯÈ ǀō dzƕƔƃ-ƂǺÈ ºÙ ÈƠdzƕƔÈ
ǵÊ ƢǰƷƗǺÊǷǾÉ ÉƬǧǂǠǷǵÉ DŽÈ ǴÈȇƢǷơǀǿȁƾŌ ǷǹȁƾƥȅƗDzȈȀLjƬdzƢƥƢēƔơǂǫƨdzƢūơǽǀǿĿ
ÊǁƾǬdzƢƥȁ DZƾǠŭơǺƥơƨǓȁǁ ǪȇÊ
Ì ǂǗǺÊ Ê
Ì ǷÇƾȇƾNjÇǁƢǐƬƻƢƥDzǐǨǼŭơǂǐÌ ǫÈǞǷƧƔơǂǬdzơ
.ÅƨǸȈǴLJÅƧƔơǂǫǮdzƶÊ
É ȈƬÉȇȅǀdzơǵÊ ǃÊ Ȑdzơ
Ê ǂǐǫ»
7. При чтении по способу «DzǐǨǼŭơÊ Ì (сокращение
мунфасыл мадды до двух харакатов, растягивание мут-
тасыл мадды в размере четырех харакатов) необходимо
соблюдать следующие условия:
• . Не делается сакта (пауза) в четырех местах, ко-
торую положено делать в қираъате Хафс:

È ǁÈ DzÈƥƃ -ƂǩơǁǺÌ ǷÈ ƃ-ƂƢÈǻƾÊ ǫÈ ǂÌ ǷÈ ƃ-ƂƢƳÅ ȂÈ ǟÊ ƃ


.Ƃǹơ

• В первых аятах сур «Мариям» и «Шура» буква


(ǝ) читается лишь на два хараката.
• Следующие слова читаются с полным идғамом:
É ǬÉǴƼÌ ÈǻƃƂƢÈǼǠÈ ǷÈ ƤÌ ǯÈ ǁơƃƂ
ƂǶǰÌ Ì ǮÈ ÈdzƿÈ ƮÌ ȀÈ ǴÌÈȇƃ
È ǂÉ ǘÊ ȈÌ ǐÈ ǸÉ Ìdzơƃ буква (Ǎ) читается как (Dž).
• В слове Ƃǹȁ

Ì ǧƃ буква (ǁ) читается твердо.


• В слове ƂǩÇ ǂÊ
• Мадды в следующих словах обязательно растя-
гиваются на 6 харакатов. Не допускается сокращение их
размера, чтобы облегчить чтение:

ƂƅƕƔƃ-ƂǺÌȇǂÈ ǯÈ ǀō dzƕƔƃ-ƂǺÈ ºÙ ÈƠdzƕƔÈ ƃ


85
Мухтасар тажуид

Мы на этом завершаем краткое заключение о норме


Ê
чтения «қасрул мунфасыл» (DzǐǨǼŭơǂǐÌ ǫÈ ) согласно спосо-
ба — Раудату Ибн аль Муъаддил (DZƾŏ ǠÈ ǸÉ ÌdzơǺÉ ÌƥơÉƨǓÈ ȁÌ ǁÈ ).
Если усвоили все правила и нормы чтения, предло-
женные вам до этого места, то вы получили возможность
правильно читать Священный Коран.

ƨȇƢȀÈ ÊǻĿǖÊ ÌƦǔdzơ Ê ƨLJơǁƽǺÊǷǦÊ ƸǐŭơĿÊ


ō ƩƢƷȐǘǏơÊ È ƧƔơǂǬdzơ
È DzƦǫ È ƾō Éƥȏ Õ(
ǾȈǧǦǫȂdzơ
É ƶǐȇȏ
Ŏ Ê
ǞÇ ǓȂǷĿ Ê ǫȂdzơ
džÉ ǨÈ ōǼdzơǞÈ ǘǬǻơơƿ‫إ‬ȁǦÌ È ƩƢ Ê ǷÈ ȐǟÊƨǧÊǂǠǷȁǦÊ ƸÈ ǐŭơ
Ì
ƽơǂŭơȄ È
È ÈǼǠŭơǥȐƻ ǶÊ É ÈƦdzơƶŎ ǐÊ ÈȇōƢÊŲǾÉ ÈǴƦǫƢŠÉƗƾÈ ƦȈǧ
É ǿȂÉȇȏȁÊǾƥƔƾ
8. Прежде чем приступить к чтению Священного
Корана, необходимо изучить все термины, приведенные
в конце Священной книги. Если вы прервали дыхание
там где и положена остановка, то, чтобы не исказить со-
держание аята, необходимо вернуться назад и начать с
положенного места.

ȏDzƥƢƸȈ Ê ȐȈƫǂƫǹÈ ƕǂǬdzơDzŏƫǂƫ


Å ƸǏÅ È dz ȆÊǨǰƫȏǵÉ ƢǰƷȋơÊǽǀÊ ȀǧƾǠÈƥȁ
È ȆÌ ǰÊ
ƢȀÈ ÊƫƢǨǏȁ ǥȁ
Ê ǂūơ
É ƱǁƢű
È ǥÊÈ ǂǠƬdz ǩÊ
Ç ƿƢƷ ǺÊ Ç ȄǴǟ ÊƧƔơǂǬdzơ ǺǷ ƢȀǠǷ ƾō ƥ
Ç ǬƬǷ ƝǁƢǫ
ÊǂǐÈ
Ì Ǭdzơȁƾŏ ŭơȁǪȈÊ Ê ōƬdzơȁƩƢ
Ê ǫǂōƬdzơȁǶÊ ÌȈƼǨ Ê ōǼǤÉ dzơǖƦ
Ê ǓȁÊ
È ǁƢȀÈ ǛÊȍơȁÊƔƢǨƻÌ ÊȍơȁǵÊ ƢÈǣƽÌ ȍơƨȈÊǨȈǯȁ
ǺȇÊ È ÊưÊƥƢǠdzơ
È ǀdzơś È ǺÊ ǟÈ ǑÊ
Ì ǂǟƗȁDzōƫǂŭơ Ì ‫ إ‬ơÅŚÊưǯǞÌ ǸƬLJơȁłơƨÈǴǬÈ ǴÌ ǬÈ dzơȁ
È ǦÊ ƸÈ ǐŭơńÊ
Ê ǹÈ ȁÌ ǂÉ ÈƬnjȇ
ÅȐȈÊǴǫƀǼťƅơƩƢȇƖƥ
Теоретические знания, полученные из этой книги
будут недостаточными, чтобы самостоятельно читать
Священный Коран согласно тартилю (четко, выразитель-
но). Поэтому, чтобы научиться нормам чтения и усвоить
86
ƾȇȂƴƬdzơĿǂǐƬƼŭơ

махраджи букв, их описания, а также идғам, ихфа, изхар


и т.д. необходимо обратиться к обученному и искусному
чтецу Корана. Это обязательное условие практического
усвоения правил и норм чтения Священного Корана.
Слушайте многократно тартиль Священного Кора-
на! Обучайтесь Корану у религиозно образованных лю-
дей.
Просим Всевышнего Аллаха причислить нас к чис-
лу читающих Священный Коран и совершающих благие
деяния согласно Его предписаниям, надеясь на благо-
склонность Великого Творца в судный день!
Да благословит Аллах и приветствует пророка Му-
хаммеда (с.г.с), его семью и соратников!

ǾÊ ÊƫȁȐƫ
È ǪƷǾ
ō ÈǻȂÉÌ ǴƬȇǺȇÊ
È ǀdzơǺÊ
È ǷÈƢǼÈǴǠŸ Ì ÈƅơDZƘLj
È ǹƗ É Èǻ
ƾǸŰƢǻƾȈLJȄǴǟƅơȄǴǏȁÊǾÊƬǟÈ ƢǨÈ njƥǹÈ ȁÌ ǃÉ ȂÌ ǨÉ ȇȁÊǾÊƥǹÈ ȂǴǸǠȇȁ
Ì
ǶǴLJȁǾƦƸǏȁǾdzƕȄǴǟȁ

87
Мухтасар тажуид

88
ƾȇȂƴƬdzơĿǂǐƬƼŭơ

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ

Нормы и правила чтения мунфасыл


Мадды сокрашенно, муттасыл мадды
средним размером

Ì ǨÌdzơ
É dzƢōưdzơDzÉ ǐÈ
ƮÊ
Ê ǨǼÌ ǸÉ Ìdzơƾŏ ǸÈ ÌdzơǂÊ ǐÌ ǫÈ ǞÈ ǷÈ ÊƧƔÈ ÈơǂÊǬdzơǵÉ ƢǰƷÌ ÈƗ
DzÊ ǐÈ
DzÊ ǐÊ ōƬǸÉ ÌdzơǖÊ LJÉÈ ȂÈ ÈƫȁÈ

89
Мухтасар тажуид

Ê ǨǼÌ ǸÉ Ìdzơƾŏ ǸÈ ÌdzơǂÊ ǐÌ ǫÈ ǞÈ ǷÈ ÊƧƔÈ ÈơǂÊǬdzơǵÉ ƢǰƷÌ ÈƗ


DzÊ ǐÊ ōƬǸÉ ÌdzơǖÊ LJÉÈ ȂÈ ÈƫȁÈ DzÊ ǐÈ
ǹƢǸÈ ưÌ ǟÉ ƾÉ ŏȈLjdzơ
ō ǂÊ ō ƨǴÈ ȈǔÊ ǧÈ ÊƔơǂÉ
É ǷƢǟÈ ƺÊ ȈÌ njdzơÉ ō ǬÌdzơƺÊÊ ȇƢnjÈ ǷÈ ƺÉ ȈÌ NjÈ ǶÈ ǜō Èǻ

ȏȂdzơȁ
È ƤÈ ƸÌ ǐdzơȁDZȉơȁȄǨǘǐŭơȄǴǟ
ō È ǞÈ ǷÈ ȆÊȀÈdzÊ‫إ‬ƩÉ ƾÌ ǸÊ ƷÈ
ƢǸŏǴºLjÈ ǷÉ ļȐºǏ
ȆǴÈƬšÌ DZÊ ƾŏ ºººǠÈ ǸÉ ÌdzơǺÊ ÌƥÊȍÇƨǓÈ ȁÌ ǁȃ
È ƾÈ Èdz Ƕ Ç ǏƢǟ Ê ǎ Ê ǨÌ Ʒ
È ǺÊ Ì ǷƔƢÈ ƳÈ
È ƢǷÌǀƼÈ É ǧƾÉ Ǡƥȁ
ȐºººÈƦÌǬÉƫǹÈ ȉƢǯ Ì ƾÌƥÈƗDzÇ ǐÊ ōƬǸÊÉ dz ǺÌ ǘº
È DZÊ È LJÊ ȁÈ ȁ È DZȂº
È ǺÇ ÌȈǠÈ ǯ Ç ǐÉ ǨÌ ǸÊÈ dzǂÌ ǐÈŏ ǬÈǧ
ÈȏDŽō ºººÈǼÈƫƩȐ Ê LJǂ È ǸÉ ÌdzơĿǶÌ ǰÌ È ǸÌƫÈƗȁƤÌ ǯÈ ǁơƢ
É ǬÉǴƼÌ ÈǼÊƥ ǺÌ ǸÊ Ì ÈƦǯ È ǵÇ ƢºǣƽÌ ÊƜÊƥƮÌ ȀÈ ǴÌÈȇȁÈ
ȐººǸō ƴÈ ÈƫÊƔơǂdzơȁ È ÌdzơĿƨÅ ºōǼǣÉ ǝÌ ƽÈ ȁÈ ȅÊȁǁ
ō ǵÊ Ȑ É ƾÌ ÈǫśºLJƢ È ǁƢȀÈ ºǛÊÌ ƜÊƥ ǹ ȁÈ
Ê ÈȈǯÇ
ȏÊDŽºººÌǻÉƗǦººLJȂȈƥƢǼǷƘƬƥ
È Ì ǸNjÌ ÈƗȁ ǺÌ ǸÈÈ ǴǟÌ ơǞÊ ÈƥǁÌ ÈȋƢǯÊ
ǶÊ È DŽǸÌ ȀÈ ÌdzơDzÈ ÌƦÈǫƪÈ ǰÌ LJȏ
È ȁÈ
ȐººÈƦÌǬÉƫÊƨºÊƯȐ È ōưdzơĿś Æ ººLJ Ê ǹÈ ȁǂÉ ǘȈƓ Ç ǂÈ ǟÌ ÈƗƨÈ ǘÈ ǐÌ ÈƥȁÈ
È ǥơ
Ê ǐÈ ǷÉ ǖÉ ǐÉ ÌƦÈȈǯ
ȐººǷŏ ÈƘÈƬǷÉ ǺÌ ǯÉ ȁÇ
È ŚºÊƦǰÌ ÈƫǾÈ ƳÌ ȁ
È ǝÌ ƽÈ ȁÈ ǂÇ ǘÊ ÌȈºLjÈ ǸÊÉ ƥĿƽÉ Ƣºǐdzơ
ō ǭƢÈ ÈƫÈƗDzÌ ǿÈ ĿȁÈ
Ê LJ
ȐºLJȐ È ǭơÈÈ ǀǯ
È ǦÌ È ȅÌ ƾÈ ÈdzDzÇ ǸÌ ÈǼÊƥ ǺÈ
Ç ǫȁ Ì ǧǀÊ ƷƢÈ
Ì ǧÊǹƢƫƕȁǶÇ ȈººƼÊ ǨÌ ÈƬÊƥǩÇ ǂÊÌ ǧȁÈ
Ê ǨÌdzơǪȇÊ
ȐººōǬÈǼÈƫǾÉ ÌǼǟÈ DzȈÊ Ê ǂǗÈ ǺÊ
Ì Ƿơƿȁ È ǦÇ ǠÌ ǓĿ
ƢȀºÊǷȁǂÊÉ ƥƀǨǠÌ Ǔȁ È ƶÉ ÈƬǨÌ ÈȇȁÈ
ȆǴºº
È ÈƬǠÌ ÈƫśLJƢȈ È ǵÇ ƢƋǣƽÌ ÊƜÊƥ ǹ ȁÈ ȄÈƬÈǧƢÈȇǵÊ ȁǂdzơ
Ê ǯ Ŏ ĿǹÈ ƢǟÈ ǁÌ ǃÈ ȅƾÈ ÈdzǶō ǓÈ ȁÈ
)c(

DZÈ DŽŏ ºÉǻÊǂǘÊ ÌȈǐÈ ǷÉ ǞÈ ǷÈ ś


Æ ººLJÊ Ŏ ȁÈ ǽÊ ƽÊ ƢºǐÊ
Ê ǁȂǘdzơĿ Ç ǂÈ ǟÌ ÈƗƨÈ ǘÈ LjÌ ÈƥȁÈ
É LjÉ ÌƦÈȇȁÈ ǥơ
È ƥǖº
ȐLJǂǷ
È DžƢ Ê ōǼdzơńÊ‫إ‬ȃƾÈ ȀÌ ǸÉ ÌdzơȄǨÈ ǘÈ ǐǸ
Ì ÌdzơńÊ‫ إ‬ƨÅ ōȈºƸÊ ÈƫȆÊǷȐºLJ È ƾǿÌ ÈƗȁÈ
È ǞÈ ǷÈ ļȐǏȅÊ

90
ƾȇȂƴƬdzơĿǂǐƬƼŭơ

Нормы и правила чтения мунфасыл мадды сокра-


щенно, муттасыл мадды средним размером

ǵƢǰƷȋơǽǀǿƵǂNjǮȈdz‫إ‬ȁ
Ç ǯÈ ǂÈ ƷÈ ǞÉ ÈƥǁÌ ÈƗ DzÊ ǐÊ ŎƬǸÉ Ìdzơ ƾŏ ŭơ ǖÊ LJŎ ȂÈ Èƫ ǞǷ ÊśÈƬǯÈ ǂÈ ƷÈ DzÉ ǐÊ ǨÈ Ǽŭơ ƾŎ ŭơ ǂÉ ǐÌ
ƩƢ È ǬÉȇ Î(
ȃǁȂ
È njdzơȁǶ
É ÈȇǂÌ ǷÈ ȆÌ ÈƫǁȂLJȆÌ ÈƬƸÈ ÌƬÈǧĿś
É Ǡdzơ
È ǂÉ ǐÌ
È ǬÉƫȁ
1. При чтений муттасыл мадды на четыре хараката
в среднем темпе, мунфасыл мадда сокращается до двух

харакатов. А также буква (ǝ) в начале сур «Мариям» и


«Шура» читается сокращенно до двух харакатов.

Ì ǬÈǧDZơÊ ƾÈ ÌƥȍƢÊƥÉƗǂÌÈ ǬÉƫƂƅƕƔƃƂǺÌȇǂÈ ǯō


ǖÈ È ǀdzƕƔƃƂǺÈ ºÙ ÈƠdzƕƔƃƩƢǸǴǯ Ï(
È
Ê ȀLjÌ ōƬdzƢÊƥÉƗǂÌÈ ǬÉƫȏȁƩƢǯǂƷ
ƾŌ ǷÈ ÊǹȁƾÉ ÊƥDzȈÊ Ç ƪË LJƢǿ È dzÈƗDzÊ ǏÌ ȂdzơÊ
Ê ƾŏ ǷÈ ȁƀǨÊ Ê ÌƥÊƜƥȅƗ
È ƧDŽÈ ŷÌ DZơƾ
2. Хамзатуль уасл в словах

ƂƅƕƔƃ-ƂǺÌȇǂÈ ǯÈ ǀō dzƕƔƃ-ƂǺÈ ºÙ ÈƠdzƕƔÈ ƃ


заменяется алифом и читается в размере шести ха-
ракатов. Не следует сокращать этот размер, чтобы облег-
чить чтение.

ÑÐƽȂǿƂƢÈǼǠÈ ǷÈ ƤÌ ǯÈ ǁơ È dzƿÈ ƮÌ ȀÈ ǴÌÈȇƃ Ð(


Ì Ȇō ÈǼÉƥƢÈȇƃÎÔÓǥơǂǟȋơƂǮÊ
ǖǬǧǵƢǣƽȍƢƥƢȀǴǯƗǂǬƫÏÍƩȐLJǂŭơƂǶǰÌ É ǬǴŵÌ ǶÌ ÈdzÈƗƃ

3. Следующие слова обязательно читаются с


идғамом:

91
Мухтасар тажуид

ƂǶǰÉ ǬÌ ǴŵÌ ǶÌ ÈdzÈƗƃƂǮÊ


È dzƿÈ ƮÌ ȀÈ ǴÌÈȇƃƂƢÈǼǠÈ ǷÈ ƤÌ ǯÈ ǁơ
Ì Ȇō ÈǼÉƥƢÈȇƃ

ÊǹȁƾÉ ÊƥƢǸÊ
È ȀÌȈÈƫǁȂ É DZÊ ȁō ÈƗĿƀǨÌǫȁȁÅ
È LJ È ǁƢȀǛÌ ÊȍƢƥÉƗǂÌǬÉƫƂdžȇƃȁƂǹƃ Ñ(
È ȐǏÌ ȁÊ
ǵÇ ƢÈǣƽÌ Ê‫إ‬
4. Буква нун (ǹ) в первых аятах сур (džȇ) и (ǹ) чита-
ется четко способом изхар, без идғама как в случае слит-
ного чтения, так и в случае чтения с паузой.

ƂƢƳȂÊ
Å ǟƃȆǿȁǎÌ
Ç ǨƷƾǼǟƢȀȈǴǟƪǰLjȇŖdzơ
È ǞÉ ƥǁȋơƩƢƬǰ
É Ljdzơ)Ò(
È
È ǨÊ Ǩŏ ǘÈ ǸÉ ÌdzƢƥƂǹơ
ś È ƣƃȁƨǷƢȈǬdzƢƥƂǩÈ
È ǁDZ È Ê ÈȈÊƥƂƢÈǻƾÊ ǫǂÌ ǷÈ ƃȁǦÊ ȀÌ ǰÈ ÌdzƢÊƥ
ơǁǹÌ ǵÈ ƃȁśLJƢ
ȄǴǟƪÈ ǰÌ LJȏ
È ǾÉ ōǻÈƗƢǸÈ ǯ È ǬÉƫȁƢȀȈǴÈ ǟƪÉ ǰÈ LjÌ Éȇȏ
È ǨǨǘŭơȁÊƨǷÈ ƢÈȈÊǬÌdzơĿÉƗǂÌ
È ǵÊ ƢÈǣƽÌ ȍƢÊƥś
ÊƧDŽÈ ǸÌ ȀÈ ÌdzơDzÈ ƦÌ ǫÈ ǺÊ ǯƢ
Ê Ljdzơ Èơ
ō ǥÊ ǂÌ ū
5. Не делается сакта (пауза) в четырех местах, кото-
рую положено делать в қираъате Хафс:

Например ĶƢƳȂÊ
Å ǟķ ĶƢÈǻƾÊ ǫǂÌ ǷÈ ķ ĶǩÈơǁǺÌ ǷÈ ķ Ķǹơ
È ǁÈ DzÈƥķ
Образец
чтения
ÈƢƳȂÈ ǟÊ ƢÈǻƾÊ ǫǂÌ ǷÈ ǩÈơǂō ǷÈ ǹơ
È ǂō Èƥ
Название
суры
ǦȀǰdzơ džȇ ƨǷƢȈǬdzơ śǨǨǘŭơ

Так же в сурах (śǨǨǘŭơ ) и ( ƨǷƢȈǬdzơ) не делается сакта,


а читается с идғамом. И также перед хамзой над сукуни-
рованной буквой не делается сакта.

92
ƾȇȂƴƬdzơĿǂǐƬƼŭơ

ƂǖÉ ǐÉ ÌƦÈȇȁ É ƦǬÌ Èȇ ÉƅơȁƃÓÖǥơǂǟȋơƂƨ


È ǒÊ È ǘÈ ǐÌ ÈƥǪÌ È ơĿǶÌ ǯÉ ƽÈ ơǃÈ ƃȁ Ó(
Ê ǴŬ

É ÌȈǐÈ ÉŭơǶÌ ǿÉ ǵÌ ÈƗƃÏÑÒƧǂǬƦdzơ


śLjdzƢƥƢȀǴǯƗǂǬƫÐÔǁȂǘdzơƂǹȁǂǘ
6. В следующих словах буква (Ǎ) читается как (Dž)

È ơĿǶÌ ǯÉ ƽÈ ơǃÈ ƃ
ǪÊ ǴÌ Ŭ É ƦǬÌ ÈȇÉƅơȁÈ ƃ
ǒÊ ǶÌ ǿÉ ǵÌ ÈƗƃ
Например
ƂƨǘÈ ǐÌ Èƥ ƂǖÉ ǐÉ ƦÌÈȇȁÈ É ȈÌ ǐÈ Éŭơ
Ƃǹȁǂǘ

Образец ǪÊ ǴÌ ƼÈ ÌdzơĿǶÌ ǯÉ ƽÈ ơǃÈ É ƦǬÌ ÈȇÉƅơȁÈ


ǒÊ
чтения É ȈÌ LjÈ ÉŭơǶÌ ǿÉ ǵÌ ÈƗ
ǹȁǂǘ
ƨǘÈ LjÌ Èƥ ǖÉ LjÉ ƦÌÈȇȁÈ
Название
суры ÓÖǥơǂǟȋơ ÏÑÒƧǂǬƦdzơ ÐÔǁȂǘdzơ

ƽƢǐdzƢƥƂǂ
ō ǘÊ ÌȈǐÈ ǸÊÉ ÊƥƃÉƗǂÌÈ ǬÉƫÊƨÈȈNjƢ
Ê ǤÈ ÌdzơƧǁȂLJĿ Ô(
É
7. Слова ƂǂǘÊ ȈÌ ǐ
È ǸÊÉ Êƥƃ из суры (ƨȈNjƢǤdzơ) читаются через (Ǎ)

DžƢǼdzơÊ
Ê ƧǁȂLJÊ Ê
È ǂƻƕń‫إ‬Ȅ ƸÈ ǔdzơÊ
Ŏ ƧǁȂ È LJǺÊ
É ǷÇƧǁȂ
È LJ Ê ÈŚÊƦǰÌ Èƫȏ Õ(
É ǂƻƕĿ
É Dzŏ ǯÊ
8. В конце сур, начиная от (ȄƸÈ ǔdzơ)
Ŏ до (DžƢōǼdzơ) не произ-
носится такбир, т.е. слова «Аллаху акбар».

ÊƔơǂdzơ Ê ǨÈƬÊƥÉƗǂǬÉƫÓÐƔơǂǠnjdzơƂǶȈǜÊ ǠÈ ÌdzơÊƽȂǘdzƢǯ


ō ǶÊ ȈƼÌ ō ǩÇ ǂÊÌ ǧDzŎ ǯ È ǰÈ ǧÈ ƃ Ö(
É ǹƢ
È ƽȂƳÉ ȁÉ ǶÌ
ƂǩÇ ǂÊÌ ǧƃÇƨǸÈ ǴÊ ǯĿƢȀÈ ǴÈ ƦÌ ǫÈ ÇǂLjÌ ǯÊ Ê Ljdzơ
È ǣǁÈ ÊƨÈǼǯƢ ō

93
Мухтасар тажуид

9. Буква (ǁ) в слове ƂǩÇ ǂÊ


Ì ǧƃ из суры (ƔơǂǠnjdzơ) в аяте:
63; читается твердо, несмотря на предшествующую ей
касру.

ȄǴǟƪÌ È Éƅơř
È ǨǫÈ ȁÈ ơƿƛÐÓDzǸǼdzơƂǶǰÉ ºÙ ÈƫơƔÈ ƖǸō Ƿŏ ǂÆ ȈÌ ƻ È ºÙ ÈƫơƔÈ ƖǸǧÈ ƃ)ÎÍ(
È LJƃÇ
ƂȐLJÊ Ȑ È ƨǸÊ È ǨǫÈ ȁÈ ơƿƛǮÊ
È ǴǯȄǴǟÈ ƪÌ È ƨÈǼǯƢLJ
È dzǀÈ ǯÇ Ê ǹȂ É ǬÈƫƂř
Ç ÉǼÊƥǦÊ È ǴǯÈ
È ºÙ ÈƫơƔÈ ƃÇƨǸÊ
É ǬÈƫ ǹƢLjÈ Ìǻȍơ ÊƧǁȂLJĿ
Ê ǵÇ ȐÊƥǦÊ
ÇƨÈǼǯƢLJ

10. Делая паузу у слова Ƃř


È ºÙ ÈƫơƔÈ ƃ из суры ƂDzǸǼdzơƃ в
È Éƅơř
аяте 36 (ǹ ƂǶǰÉ ºÙ ÈƫÈơƔƖǸō Ƿŏ ǂÆ ȈÌ ƻ È ºÙ ÈƫơƔÈ ƖǸǧÈ ƃ- нун читается с
сукуном. А также сукунируется (лишается хараката) (DZ)
È LJƃ
в слове ƂȐLJÊ Ȑ È из суры (ǹƢLjÈ Ìǻȍơ).
ƽƢǔdzơƶƬǨƥƂƢǨÅ ǠÌ ǓƃȁƂ
È ǦÇ ǠÌ ǓƃƗǂǬƫ ÎÎ(
È
Ç ǠÌ Ǔƃ
11. Слова ƂǦ È и ƂƢÅǨǠÌ Ǔƃ
È из суры Ар-Рум в аяте 54
читаются (Ǒ) с фатхой.

ÊĺÈƗ ǪȇǂǗǺǟ
Ê ÉƗǂǬȇǺǸÊÈ dz ƢȀȈǴǟǍȂǐǼŭơ
É ƩƢǸǴǰdzơȂǿ
É Ŏ
ǵÈ ƾō ǬÈ Èƫ ƢǷDzǯ ÎÏ(
Ê ƼÊ
ƢȀȈǧǥȐ Ê dz DZÊ ƾŏ Ǡŭơ
È ǺÊÌ ƥ ÊƨǓÈ ȁÌ ǁǺÊ
È Ƿ ȅÊ
Ë ƽơƾǤƦdzơDzȈǨdzơƾȈŧǺƥƾǸŰǺƥƾŧƗǂǨÈ ǠÌ ƳÈ
ƢÅǬȇÊǂǗÈ ÎÏÕ ÏÐǶÇ ǏƢǟ
Ê ǩÉ ǂÉ ǗÉ ǢÉ ǴƦƫȁƢǬȇÊǂǗÈ ÒÏǢÉ ÉǴÌƦÈƫŖdzơÏÏǎ È ǩÊ ǂÉ ǗÉ ȆǫƢƥǺǟ
Ç ǨÌ Ʒ

 ȅȁơǁ ƨȇǂƴǿÎÕÍĿȂǰdzơǹƢǸȈǴLJǺƥǎǨƷǂǸǟǺƥơȂǿÏÏ
DzǿƗǺǷDzȈǴƳȆǠƥƢƫƨǠƦLjdzơƔơǂǬdzơƾƷƗȅƾLJȋơƽȂƴōǼdzơĺơǺƥǶǏƢǟǂǰƥȂƥƗȂǿ ÏÐ
ƨȇǂƴǿÎÏÔĿȂƫƨǧȂǰdzơ
94
ƾȇȂƴƬdzơĿǂǐƬƼŭơ

Ê ŬơÊǾƳÉ ȁÌ ÈƗƨÈ ÈǧǂÊ ǠÌ ǷÈ ȆÊǤÈƦÌǼÈȇȁƢÅǬȇǂǗÖÕÍń‫إ‬ÊǂnjÌ Ǡdzơ


ǥȐÊ È Ʃơ Ê ƔơǂǬdzơ
È ǩǂ É ǗÉ ǝÉ ǂō ǨÈ ÈƬÈƫȁ
Ŏ ś
ǩÊ ǂÉ ǘdzơ Ê ǴƼÈ ÌdzơǵÈ ƾÈ ǟȁÊǾÊƥÊƧƔơǂǬdzơ
È ƥǖÌ É
Ç Dzŏ ǯĿ
È ƾÈ ǼǟǪȇǂǗ
12. Выше указанные нормы чтения были переданы
от Раудата ибн аль-Мугаддила к Абу Жагфару Ахмад бин
Мухаммад бин Хамид аль-Филь аль-Багдади. Этот путь

несколько отличается от пути Хафса24 (ǎǨƷ) ибн Сулей-


мана, у которого количество способов чтения: 52. Спо-

собы чтения от Асыма25 128 ǶǏƢǟ). Что касается общего


количества десяти видов чтения, то он составляет 980.
Поэтому тому, кото желает читать Коран, необходимо
обучиться одному способу его чтения и знать в чем его
отличия от остальных. А также надо быть очень внима-
тельным, чтобы не перепутать эти способы.

-DzȈǨdzơǪȇǂǗŚǣǂƻƕǪȇǂǗȂǿȁȅƽơƾǤƦdzơǹƢǟǁǃǺLjūơȂƥƗȂǿ ÎÐ(
ǶǏƢǟǺǟǎǨƷǺǟƵƢƦǐdzơǺƥȁǂǸǟǪȇǂǗǺǷƢŷȐǯǹƢǟǁǃȁDzȈǨdzơȁ

13. Способ чтения у Абу аль-Хасана Заръани Аль-

Филь DzȈÊǨÌdzơ -ǪȇÊǂǗÈ хотя эти оба способа восходят к Амру


ибн Аль-Сабах (ƵƢƦǐdzơ Ǻƥ ȁǂǸǟ), который перенял его у
Хафса, а Хафс в свою очередь - от Асыма.

24
Он - Ибн Омар Хафс бин Сулайман, из Куфы. Автор риуаятов.
180г. хиджры.
25
Он - Абу Бакр Асим бин Аби Нажуд Аль- Асади. Кари,
основатель одного из семи кираатов, почитаемый табиъин из
Куфы. Ушел из жизни в 127 г. хиджры.
95
Мухтасар тажуид

ƂƢÅǨǠÌ ǓƃȁƂ
È ǦÇ ǠÌ ǓƃĿƽƢǔdzơǶǔȇǹƢǟǁǃǪȇǂǗǺǷƗǂǫǺǷ)ÎÑ(
È
ƂǖÉ ǐÉ ƦÌÈȇƃȁ ƂƨǘÈ ǐÌ Èƥƃ ƗǂǬȇȁ ƢŷƾǠƥ ƢŠ ƢǸȀǴǏȁ ơƿƛ džȇ  ǹ Ƕǣƾȇȁ
È ǂÉ ǘÉÊ ȈÌ ǐÈ Éŭơƃ ƗǂǬƫȁ ƽƢǐdzƢƥ
ǪƥƢLjdzơ ǞǓơȂŭơ Ŀ śLjdzƢƥ ƂÇǂǘÊ ȈÌ ǐÈ ǷÉ ƃȁ Ƃǹȁ
ƢȀƷƢǔȇƛ
É ǂǗÈ ):
14. Способ Заръани (ǹƢǟÈ ǁÌ ǃÈ ǪȇÊ

• В словах ƂǦ Ç ǠÌ Ǔƃ
È и ƂƢÅǨǠÌ Ǔƃ
È букву дад (Ǒ) необ-
ходимо читать с даммой.

• В СуреƂdžȇƃ
ä буква нун (ǹ) в случае соединения
со следующим аятом, читается с идғамом.

Первый аят 1( Ƃdžȇƃ


ä сливаясь со вторым аятом
Ê ǬÌdzơ ȁÈ ƃ, читается с идғамом: (ǹƕǂÉ
(2) ƂǶÊ ȈǰÊ ƸÈ Ìdzơ ǹƕǂÉ Ê ǬÌdzơ Ȃō LJÊ ƢÈȇ
ǶȈǰÊ ƸÈ Ìdzơ)
• Вышеупомянутые слова ƂƨǘÈ ǐÌ Èƥƃ и ƂǖÉ ǐ
É ƦÌÈȇƃ чита-
ются через (Ǎ), а следующие слова ƂÇǂǘÊ ȈÌ ǐ È ǂÉ ǘÉÊ ȈÌ ǐÈ Éŭơƃ
È ǷÉ ƃ и Ƃǹȁ
- через букву (Dž).

ơǂƻƕȁȏȁƗƅƾǸūơȁǶǴǟƗńƢǠƫƅơȁ
Å

96
ƾȇȂƴƬdzơĿǂǐƬƼŭơ

Список использованной литературы

ǞƳơǂŭơ
ǞǸůȃƢǘdzƕƨǨȈǴƻƨȈǫơǃƢǬdzơƨǤǴdzơńơǾȈǻƢǠǷƨŦǂƫȁʼnǂǰdzơǹƕǂǬdzơ Î
ƧǁȂǼŭơƨǼȇƾŭơǦȇǂnjdzơǦƸǐŭơƨǟƢƦǘdzDŽȇDŽǠdzơƾƦǟǺƥƾȀǧǮǴŭơ
Ȇǫơǂǟ ƽơȂŪơ ƾƦǟ ƺȈnjdzơ śŭƢǠdzơ ƣǁ ǵȐǯ ƾȇȂš Ŀ śƦdzƢǘdzơ ƨȈǤƥ Ï
ƧǂǿƢǬdzơǵÎÖÖÖƨȇǂǿǃȋơƾǿƢǠŭơǝƢǘǬƥʼnǂǰdzơǹƕǂǬdzơǵȂǴǟDZȁƗǾƳȂǷ
ȆǨLjǼdzơǵƢǷȎdzȆǨLjǼdzơŚLjǨƫ Ð
ƾȈǸūơƾƦǟƽƢǠLJƽǹƕǂǬdzơƾȇȂšĿǺǸÙ ƷǂdzơŚLjȈƫ
Ì Ñ
DzǣǂǧƽȂǸŰƺȈnjdzơƾȇȂƴƬdzơǵƢǰƷƗĿƾȇƾnjdzơDŽƳȂŭơ Ò
ƨȇƕ ƨƦƬǰǷ ƢǼƦdzơ ȄǴǟ ƽȂǸŰ ƺȈnjdzơ ƾȇȂƴƬdzơ ǵƢǰƷƗ Ŀ ƩơǂǓƢŰ Ó
ƪǧȂLJ
ǩȁDŽǫǃȅƾŧƽȂǸŰƽƗȆǷȐLJȍơǂǰǨdzơǵȐǟƗƨǟȂLJȂǷ Ô
ƣȂǬǠȇǞȇƾƥDzȈǷơǁƽƣơǂǟȍơȁǥǂǐdzơȁȂƸǼdzơƨǟȂLJȂǷ Õ
ȅȁȂǼdzơǵƢǷȎdzśūƢǐdzơǑƢȇǁƵǂNjśǬƬŭơƨǿDŽǻ Ö
ȅǁDŽŪơǺƥơǚǧƢūơǵƢǷȎdzǂnjǠdzơƩơƔơǂǬdzơĿǂnjǼdzơ ÎÍ
ǁƢnjƦdzơƾǠLJDZȐƳƽǹƕǂǬdzơƧȁȐƫǵƢǰƷƗĿǹƢŧǂdzơƨȇơƾǿ ÎÎ

97
Мухтасар тажуид

Содержание
Введение..............................................................................................6
Первый урок. Алфавит.....................................................................11
Второй урок. Твердые буквы...........................................................14
Третий урок. Харакат (огласовки)...................................................15
Четвертый урок. Отдельное, начальное,
серединное и конечное начертание букв........................................16
Пятый урок. Сукун............................................................................17
Шестой урок. Долгая гласная..........................................................18
Седьмой урок. Шадда.......................................................................19
Восьмой урок. Тануин......................................................................20
Девятый урок. Буквы «шамсия»......................................................21
Десятый урок. Буквы “қамария”.....................................................23

Первая часть
Основы науки тажуид
Махаридж звуков(места выхода звуков).........................................30
Как можно найти (узнать) махаридж?.............................................32
Виды мест артикуляции звуков.......................................................45
Глотка.................................................................................................46
Задняя часть языка............................................................................47
Средняя часть языка.........................................................................47
Боковые части языка.........................................................................48
Кончик языка ....................................................................................48
Таблица махраджов...........................................................................51

Вторая часть
Правила и нормы тажуида
§ 1. Норма произношения удвоенных нун и мим..........................54
§ 2. Нормы произношения сукунированного
(неогласованного) нуна и тануина...................................................54
§ 3. Нормы произношения сукунированного
(неогласованного) мима....................................................................61
§ 4. Буквы «қалқала».........................................................................62

98
ƾȇȂƴƬdzơĿǂǐƬƼŭơ

§ 5. Буквы тафхим.............................................................................63
§ 6. Виды мадды (долготы) .............................................................67
Некоторые примечания по теме мадды .........................................75
§ 7. Одинаковые, близкие, похожие буквы.....................................77

Третья часть
Нормы и правила чтения мунфасыл
Мадды сокрашенно, муттасыл мадды средним размером............89
Список использованной литературы .............................................97

99
Қазақстан Мұсылмандары Діни Басқармасының
Діни сараптама және ғылыми талдау бөлімінің меңгерушісі
Онгаров Ершат Агыбайулы

МУХТАСАР ТАЖУИД

ƾȇȂƴƬdzơĿǂǐƬƼŭơ
ǾŦǂƫȁǾǠŦ
ǥȁǁƢǤǻȁƗȅƢƦǣƗƽƢNjǁƛ

Оценить