You are on page 1of 2

Ured za suzbijanje

…da mladi koriste drogu: jer MISLE DA im droga pomaže


zlouporabe droga
 … da istraživanja pokazuju da tinejdžeri koji gledaju puno
da se osjećaju dobro - „droga mi pomaže da se osjećam pušača u filmovima I sami češće počinju pušiti. Ponekad
dobro“- Većina droga proizvodi intenzivne osjećaje ugode. glumci u filmovi puše kako bi djelovali oštro i buntovno;
Početni osjećaj euforije prate ostali učinci, koji se razlikuju ali katkad se radi samo o plasiranju proizvoda – duhan-
ovisno o vrsti droge. Stimulanse npr. prati osjećaj moći,
samopouzdanja i povećanje energije. Nasuprot tome, eu-
foriju uzrokovanu heroinom prati osjećaj opuštenosti i zado-
ska industrija pokušava ući u vašu glavu i vaš džep
 da većina mladih koji počnu pušiti cigarete u tinejdžerskoj

dobi postanu redovni pušači prije svoje 18. godine
Znamo li dovoljno?
voljstva.
 … da više od 4 od 10 osoba koje počnu piti alkohol prije
svoje 15. godine, s vremenom postanu alkoholičari
STVARNOST: Iako djelovanje droge može privremeno  … da ste bombardirani s porukama o drogama u pjesma-
pojačati vaše raspoloženje, učinak ne traje dugo. Prije nego ma i filmovima. Istraživanje o najpopularnijim pjesmama
što mislite, iste stare brige se vraćaju, te u stvari učinci koji u 2005. godini pokazuje da se:
slijede nakon konzumiranja droge mogu uzrokovati do- • u jednoj od 3 pjesme spominju droga, alkohol ili upo-
datne fizičke ili emotivne simptome. Glavobolja, mučnina raba duhana
te „down“ osjećaj, česte su popratne pojave kod mnogih. • u 3 od 4 rap pjesme spominje droga, alkohol i
Sindrom ustezanja može biti dosta bolan – fizički i mentalno. korištenje duhana
 da od 90 najpoznatijih filmova u posljednja dva

“Droga mi pomaže da se osjećam bolje” – neke osobe desetljeća, u 7 od 10 filmova glumci su pušači, a u 1 od 3
koje pate od socijalne anksioznosti, stresnih poremećaja filma ljudi se opijaju.
i depresije počinju konzumirati drogu pokušavajući sman-
jiti te osjećaje. Stres može imati važnu ulogu u započinjanju

mitovi
korištenja droga, nastavku korištenja ili ponovnom Nijedan ovisnik nije želio ni mislio
započinjanju kod osoba koje su bile u tretmanu liječenja.
da će postati ovisnik……doznaj
STVARNOST: Određeni lijekovi koji se propisuju na recept
mogu pomoći smanjenju anksioznosti ili stresnih poremećaja
činjenice i donesi odluku.

&
osobama koje imaju mentalne zdravstvene probleme koje
su dijagnosticirali liječnici. Ti lijekovi trebaju se uzimati Sve što želiš znati, pitaj!
isključivo prema preporuci i na način kao što ih je propisao
liječnik. Osjećaj ugode uzrokovan korištenjem droga poput Anonimno i besplatno
marihuane ili kokaina može samo privremeno prikriti vaše

činjenice
probleme, dok se dugotrajno nećete osjećati bolje. U stvari, ANTI-DROGA TELEFON
ilegalne droge mogu vam prouzročiti dodatan stres, anksi-
oznost i probleme. 0800-8008
„Svi to rade“- Tinejdžeri su posebno ranjivi za eksperimenti- pon. – pet. 8.30-16.30

o drogama
ranje drogama zbog snažnog utjecaja/pritiska vršnjaka;
puno češće npr. ulaze u rizična ponašanja jer pretpostavljaju info@uredzadroge.hr
da i njihovi vršnjaci to rade.
Pri izradi letka korištene su informacije objavljene u službenim
STVARNOST: istraživanja pokazuju da mladi mladi ni blizu u
Izvješćima Ureda kao i na Internet stranicama Američkog Nacionalnog
većini ne koriste drogu. instituta za suzbijanje zlouporabe droga.

www.uredzadroge.hr www.uredzadroge.hr www.uredzadroge.hr www.uredzadroge.hr www.uredzadroge.hr www.uredzadroge.hr


 MIT: Možete prestati koristiti droge u bilo ko-  MIT: Tinejdžeri su premladi da bi postali ovis- toji uzročna povezanost između dugotrajnog
jem trenutku. nici. konzumiranja kanabisa i kroničnog bronhitisa
 ČINJENICA: Kod sindroma ovisnosti, droga vam  ČINJENICA: Ovisnost se može dogoditi u bilo ko- koji često dovodi do kronične opstruktivne
mora biti dostupna i morate se kretati u društvu joj dobi. Čak i nerođene bebe mogu postati ovis- bolesti pluća (KOBP). Uporaba kanabisa može
osoba koje uzimaju drogu što otežava prestanak nici zbog ovisnosti njihove majke. dovesti i do karcinoma pluća.
uzimanja droga. Ali, postoje osobe i programi
koji pružaju pomoć. Sindrom ovisnosti uključuje  MIT : Ako ste trudni i koristite droge, vaše tijelo  MIT: Marihuana ne stvara ovisnost.
žudnju za uzimanjem droga i poteškoće u kon- štiti bebu.
 ČINJENICA: Rizik da postanete ovisni o kanabisu
troli uzimanja. Kod djelomične ili potpune ap-  ČINJENICA: Droge utječu na nerođeno dijete ili o drugim drogama, različit je kod svake osobe.
stinencije (suzdržavanja) od psihoaktivnih tvari jednako kao na majku ili više. Uporaba droga ti- Kod uporabe marihuane, jedna od 11 osoba koja
nakon njihovog dugotrajnog uzimanja, javljaju se jekom trudnoće može uzrokovati smrt bebe te koristi marihuanu postane ovisnik. Možeš li ti biti
smetnje različite težine, koje mogu biti praćene i prijevremeni porod. Droge mogu tjelesno i men- jedan od njih? Marihuana može prouzročiti ovis-
konvulzijama. talno oštetiti novorođeno dijete. nost.
 MIT: Droge se moraju koristiti duže vrijeme da  MIT: Ako pušiš „travu“ vikendom, to neće utje-  MIT: Svi puše marihuanu.
bi osjetili štetne učinke. cati na tebe u ponedjeljak.
 ČINJENICA: Ne puše „svi“ marihuanu. U stvari,
 ČINJENICA: Droge mogu uzrokovati to da mo-  ČINJENICA: Zapravo učinci marihuane mogu većina ne konzumira marihuanu. OnI koji to čine,
zak pošalje pogrešne signale tijelu, što može trajati i do tri dana. Ona smanjuje pamćenje, re- konzumiraju je povremeno, na zabavama i u pri-
prouzročiti prestanak disanja, zastoj srca ili flekse i koordinaciju. godama. Većina tinejdžera ne konzumira drogu
komu. To se može dogoditi i pri prvoj konzumac- redovito. Prema ESPAD istraživanju – u Republici
 MIT: Čim se osoba počne osjećati normalno,
iji droga. Hrvatskoj, iako dostupan, kanabis je uzelo 23%
droga se eliminirala iz tijela.
 MIT: Ako kupuješ drogu od prijatelja, dobit ćeš dječaka i 15% djevojčica.
 ČINJENICA: Dugo nakon što se prestanu osjećati
provjerenu tvar „čistu robu“.
učinci djelovanja droge, droga i dalje može biti u  MIT: Više nego o ičemu, ovisnost o drogi ovisi o
 ČINJENICA: Zbog toga što su droge ilegalne, organizmu. Na primjer, kokain se može naći u ti- karakteru osobe.
nitko ne može znati što je stvarno u njima. Re- jelu i do 4 dana nakon konzumiranja; marihuana
i do 20 dana nakon korištenja. Kod dugotrajnih  ČINJENICA: Ovisnosti o drogi je bolest mozga.
zultati o čistoći zaplijenjenih droga pokazuju da
korisnika, tragovi droge mogu se pronaći u kosi Bilo koja vrsta zlouporabe droga ima svoje in-
droge dolaze na ilegalno tržište uz različite prim-
i utvrditi konzumacija droga unatrag 6 mjese- dividualne mehanizme za mijenjanje moždanih
jese koje mogu biti opasne. Ovisno o vrsti droge,
ci. Analiza urina uglavnom odražava uzimanje funkcija. Bez obzira na vrstu droge o kojoj je oso-
prosječne čistoće kreću se od 5-60%. Čistoća her-
droge 2-4 dana prije uzorkovanja, dok analiza ba ovisna, mnogi učinci koje droga ima na mo-
oina varira od minimalno 0,3% do 60%; kokaina od
kose proširuje mogućnost otkrivanja droge na zak su slični: oni variraju od molekularnih prom-
1,1% - 78%, ecstasyja od 15,7% - 84%, amfetamina
mjesece, ovisno o duljini kose, te je moguće ret- jena i promjena moždanih stanica do promjena
od 0,4%-70%, metamfetamina od 1,9%-78,5%. Kao
rogradno utvrditi vrijeme uzimanja droge i do ne- raspoloženja, promjena u procesu pamćenja i
primjese drogama pronalaze se lijekovi protiv
koliko mjeseci. motoričkih vještina poput hodanja i govora. Na-
povišene tjelesne temperature i bolova, kofein,
vedene promjene imaju snažan utjecaj na sve ob-
razni šećeri, lijekovi koji izazivaju ovisnost (ank-  MIT: „Trava“ nije tako štetna za vas kao ciga- like ljudskoga ponašanja, te droga postaje jedini
siolitici, opijati poput metadona) te druge vrste reta. najmoćniji motivator za egzistenciju ovisnika.
droga i lijekova. Često je u uzorcima kokaina
 ČINJENICA: Dim kanabisa sadržava gotovo is- On/ona će sve učiniti za drogu. Do toga dolazi jer
utvrđena prisutnost opasnog aditiva pod na-
tovrsne kancerogene tvari kao duhanski dim, je droga dovela do promjena u mozgu pojedinca
zivom Levamisol - koji se koristi kao lijek protiv
od kojih su neke u višim koncentracijama. Pos- i njegovom funkcioniranju.
parazita pri liječenju životinja.

www.uredzadroge.hr www.uredzadroge.hr www.uredzadroge.hr www.uredzadroge.hr www.uredzadroge.hr www.uredzadroge.hr