You are on page 1of 1

Pangalan:___________________________________________Pangkat:_____________________

Tukuyin ang hinihinging bahagi sa pagsulat ng panukalang proyektong nakatala sa ibaba.

_________________________1 Naglalaman ng tirahan ng sumulat ng panukalang proyekto.


_________________________2. Kadalasang hinahango mismo sa inilahad na pangangailangan bilang tugon sa
suliranin.
_________________________3. Dito nakasaan ang suliranin at kung bakit dapat maisagawa o maibigay ang
pangangailangan.
_________________________4. Ang kalkulasyon ng mga gugyuling gagamitin sa pagpapagawa ng proyekto
_________________________5. Dito makikita ang talaang ng pagkakasunod-sunod ng mga gawaing isasagawa para sa
pagsasakatuparan ng proyekto gayundin ang petsa at bilang ng araw na gagawin ang bawat isa.
_________________________6. Kadalasan, ito rin ang nagsisilbing kongklusyon ng panukala kung saan nakasaad dito
ang mga taong makikinabang ng proyekto at benipisyong makukuha nila.
_________________________7. Araw kung kalian naipasa ang panukalang papel. Isinasama sa bahaging ito ang
tinatayang panahon kung gaano katagal ang proyekto.
________________________8. Naglalaman ng mga dahilan o kahalagahan kung bakit dapat isagawa ang panukalang
proyekto.
________________________9. Nagtatakda ng paksang tatalakayin.

________________________10. Nagsisilbi itong talaan ng mga napag-usapan sa pulong mula sa pinakamahalaga


hanggang sa simpleng usapin.

II. Gumawa ng sariling panukalang proyekto nailalahad sa inyong seksyon. Sundin ang Chart sa baba. (10 puntos bawat
isa).

Bahagi ng Panulakalang Proyekto Gawain


Pamagat

Pagpapahayag ng Suliranin

Layunin

Plano ng Dapat Gawin

Badyet

Pakinabang/Benipisyo