Вы находитесь на странице: 1из 39
WWMAV ACK VA www, AVae TOD hab 7 ‘Dao Ngoc Hing — 04NL.— B6 min Céng Nghé Nhiét Lan — DH Bich Khoa TP. HCM Pe es Jk Rivet MEP 2008 NGiDung 9 i» = UY Mechanical Systems {Uy Planning Mechanical Systema Creating Zones Assigning @ Calor Seheme ta Zones Performing an Eneray Analysis ioning Ait Systerns Placing Ai Teiminals [By Using 2 Schedule as an Ai Systems Desian Tool Creatine Secondary Supply Air Systems Using Views to Vakdate Duct Geomet: Drawing the Primaty Supply Air Duct evolving Routing Conihts 3 Siang the Piimaty Duct: Velocity Method Assigning 9 Color Scheme te Duct Sizing the Seconday Air System Duct Equal Fiction Method. Irepecsng ar outers Placing Ait Conditioning Llrite [2] Completing tha Supriy Ai Systeme [2] Cheoking Air Syateme © UD Designing Piping Systems [2] Creating Piping Views Pacino ae a Ge = [2] Creating the Piping Systems: coer col Connecting the Bole: Stang the Pipe Flune: Ficton & Velocity Mathads 2) Placing Croulator Pumps Inspecting Piping Syston [2] Checking Fipina Systems in Luge dich vi phitrién tir ban ge ting Anh, Nauti di thichthém, cho hinh mink hoa thi ban de med dang tiép xtc vi cc thi bi chuyén nginh nén e6 nn thuét ms minh ed hodn thin hen bin dich ny. Céc ban o6 thé theo di chut bai viet eda minh ign trang web wwew hvac d& ep nhdt thm ni dung Moi ¥ kién déng jp xin a vé dia chi omtial daongochungbk(@hvacr.yn hay trye ip trén website tn, Cudi cing minh xin chic cde ban tim thay nhieu digu bd Pann ligu nay. ‘Ch VéSo Dé Mot Hé ‘Taora méthé thing ov Khi wi Revit MEP thi tuomg ty mu bi théng bing vi inh phu tai nhigt va ning suat lanh. Bai 1: Tgo ra céie Zone ‘rong bai tip may, ban tgo ra nhimg, pote phan tich va kiém sodt phu ti nhi bigt, 6 dé chung ta lam vige wi nha vv sau d6 ban sit dung tham s6 ya rink thye hanh thiy ring od mét s6 diém cin gi "ing do trinh a) Anh vn cin han ché va chia d i iit mong dive ser gop ¥ eta tt c@ cfc ban o& ny, ban vé so d8 math ‘gian cia toa nhi dé xe shimg khung, Dataset: 2 Kiich vio > Open "neh tri hp thogi Open, Ich vio bia nym) Zone. trong thir muc: Metric > Mechanical WWW. MACK VI. wn. fiviad MS Chak j 7 Luge dich va phat trién tr “Tutorial Revit MEP 2008 Metric’ a 1 — 4 ea a WWMAV ACK VA www, AVae Ae ; Dao Ngoc Hing — 04NL — B6 mén Cong Nehé Nhigt Lanh - DH Bich Khoa TP. HCM. idesk Rivet MEP 2008 ‘Chi Trong gud rin thy hién néuthiy ch ni hot khéc th oth hin binh thug, ji doan thy hanh ban s& hu ‘uve diém kinic biét do chi do mét vai thiét lép khac nhau va s@ biét cach ‘phit hop hon, ‘Tao Ra Mét Khung Nhin So Dé Sin Nhi Me 1. Trong Project Browser, mé ring Views “Mechani “AC > Floor Plans, kich phai chuét nén khang hin c6 tén "2-Mech’, vi kich Duplicate View > ung nhin mdi 0 tén "Copy of 2-Mech" durve tao 1a VA tro thanh tich oye (lam vige hign théi) EI 2. Trong Project Browser, kich phai o 3. Nhjp tén cho né la" 2 a Mech Zone’ vag muc Kkich gece eta ae oh 4. Kich vio menu Settings > raject Parameters, 3. Trén ip thoai Project Parameters, kich vio Add 6. Trén hip thoai Parameters Properties, chon Shared parameter c dé ly chon mét file tham s6 hinh ding, kich Yes. 7. Trén hip thoa Edit Shared Parameters, kich Create ‘Trén hGp thogi Save As, nhip Office cho File name, din dén thy myc cla ban chon, va kich Save, File tham 6 hinh due omene apis Mang file text (ban od thé mo bing Notepad dé xem) WWM Ya — | ; Luge dich va phat trign ti “Tutorial Revit MEP 2008 Metric” 2 = - 2 WW AVACK VA WWW AVE TP hab 7 ‘Dio Ngoc Hing — 04NL.— B9 mén Cong Nehé Nhigt Lanh ~ DH Bich Khoa TP, HCM. desk Rivet MEP 2008 Peers] Abad 9. “Trén hop thogi Edit Shared Parameters. dutii muc Gro mye Name, kich OK. Ch # ring nhom Rooms méi durve ERE cesar a (canes wiser’ (Bema) [ee] hp thoai Parameter Properties” & citi Categories pphing (room tags) tt Level 2 cia bin vé so d8 kin tric sa «ding xée dinh nhitng phong khi chi dinh nhtmg Zone, mauncfivac. VI menencfiva TOS hab, ~ Tt Large dich va phat trién ti “Tutorial Revit MEP 2008 Metric” 3 , —' see CERRY arco aces OF a, WW AVACK VA www, AVae TP hab 7 Dio Ngoc Hing ~ 04NL— B@ mén Cong Nghé Nhigt Lanh — DH Bich Khoa TP. HCM idesk Rivet MEP 2008 Creer Otros ie =a (eieengrec ence EE a Copy Room Tags 12. Trén hdp thoai Project Browser, mé ring Views (Diseipl Floor Plans. kich gp vio "Level 2" 13. Dat con tr6 bén ngodi cia toa nhi & oe dui tri, kich chon", hop nay bao ‘het toln bd sod san nha "Level 2”. Chit ya ring tat 8 eae é 8 14.Trén Option Bar, kich vi icon LYE of loc ote phin as dove chon. mS | th AD O18 dome Ain oe sok © @ ens Diccive 18. Trén hGp thoai Filter, kich Cheek None, vi Sat 46 choti "Room Ti ft ch cic nkin phing (room taps) cha “Level 2" dn di duve chon. Nhé ring khi v8 mot "hép eho hai qua trai tt cf phan tt hign th trong né déu duge chon. Trong traimg hop. A i "Iuat” (discipline) hién thi di dye chi nh li Mectanical a "TRL+€ dé copy nhiing phan tt dala chon. p thoai Project Browser: uti Mechanical, kich. wn. fiviad 7 WMH VALE VI TOD hab WWM. VACK VIA www. Ava atte ; Dio Ngoc Hing — 04NL.— B6 mn Céng Nehé Nhiét Lanh — DH Bich Khoa TP. HCM. "/Aotudesk Rivet MEP 2008 18. Kich Edit > Paste Aligned -> Current View. Tat cd nhiin cia céc phong chia "Level paste vo trong khung nhin hién hanh "2-Mech Zone”. Ue Pe oars cA? Les | demain |B : Be ‘Meo Nhé: Chiiy ring hing céch chon "Paste AL RHEE dat nguyén thu bn ban g6e. Néu ban chon Paste (Ctrl+V) Gan cée Zone cho cac phong cia Level 2 19, Trén khung hién thi "2-Mech Zone’, chon "thinh phin pt ire OY Font: |SyaenFardy Race a Toe [Fo ie) [ean ‘ype Panes Conta eens tt 9p ye | Sane PY aa WM MACK VP Cotes] 21. Gain Gie Zone cho cde phing con Tai cba "Level 2” theo bing dui day: ww, AVA 7 Large dich va phat trién ti “Tutorial Revit MEP 2008 Metric” 5 WWMAV ACK VA www. Ava TOD hab 7 ‘Dao Ngoc Hing — 04NL—B6 mén Céng Nehé Nhiét Lanh — DH Bach Khoa TP. HCM ae Rivet MEP 2008 Lovel2 Room Namo [Zone Offee 6 zone 1 [once _—(|ronez Office une 3 Office 33 zone ¢ Office 32 zone 5 Conference Room 31 | zone S fice 23 ‘one 7 fice 28, Otce 27 | zone a fice 25 ‘zone 9 Lounge 25 zone 10 Open 2 zone 11 Ladies’ Room 23 [zone 12 — ‘Meo Nhd. Dé gin ee mot Zone el hn gi cu, ‘va chon cae "room ¢ony i. ih an Shift va. chon "room cat aie Gan cae Zone cl ding cita Level 1 \ 22. Str dungicic phuxmg php vita moi hoe bén trén, lam theo Tao mot khung nhin co khi HVAC meri du trén "1-Mech’ va dit tén 1a" 1y "room tags" tir se dé sin ban w kien tric cia "Level 1" sang "Mec . Trong khung nhin "1-Mech Zone”, gin cac Zone cho cic phéing theo bang sau: Lovol 1 Roem Name [Zone ofcos zene 14 Ofices, OficeS [zene 15 Dffce 16 zene 16 Dfico 17, Offco 6 [zero 17 Dice 14, Ofte 73 [zene 18 Office 12 zere 19 Ofiee 11 zene 20 Office 10,ome@9 _[z0ne21 Dpen t rere 2 Ladies’ Room 20 [zene 23 Men's Room 19 [zene 24 ie . kich menu File > 25, Tronghp. ap "Zones Training" cho Kile Cho ¥: Sau ii bai tp ban 08 thi chon Save ot nip ‘mé tip dif ligu ma Autodesk eung efip. hhudn luyén khéng ghép nb 760 day bibao dim = — ‘bai tap nay ban di tao ra nhimg khung nhin mdi bling vige: ji a fnhin da c6. Sau dé ban sao i “chép nhimg nhiin phong vio trong nhimg khung nhin méi, va tao ra so dpa ‘dung tham sé dy én agin nhiing Zone t¢i nhting phong cia "Level" va "Level 2”. Trong bat PH ‘ban s8 gin "mau so 46" (Color Scheme } hing Zone méi duce gin bin trén chun bi cho vie trinh bay hé thong Sng din khi VAV. WWW. MACK VI. women. Livia se , oe Luge dich va phat trién tir “Tutorial Revit MEP 2008 Metric eae 0