You are on page 1of 3

Disediakan oleh Cikgu Maithis

Jenis Pemikiran Komputasional

1. Teknik Peleraian
Memecahkan sesuatu masalah kpd bahagian yang kecil.

3. Teknik Peniskalaan
Fokus kpd 1 masalah dan selesaikan (ISI PENTING SHJ)

2. Teknik Pengecaman Corak


Melihat unsur persamaan&perbezaan dalam masalah yang telah dileraikan

4. Algoritma
Kelompokkan beberapa masalah yang berkaitan dan selesaikan

Mula

Baca Markah

Benar Cetak
PalsuMarkah ≥ 50 “Anda
lulus”
Palsu

Cetak “Anda
Gagal”

Tamat
Disediakan oleh Cikgu Maithis

Mula

Timbang berat roti (input)


Format Perwakilan Algoritma 2
Set nilai bayaran dikenakan
Pseudokod
(proses)

Papar nilai bayaran (output)


Carta Alir
Pseudokod Tamat

Satu set aturan dalam bahasa ___________ untuk menunjukkan ____________.

Carta Alir

Kaedah ________ yang mengandungi _________________.

RALAT DALAM PENGATURCARAAN

Hasil data output yang


MASA SINTAKS LOGIK diperoleh salah.
LARIAN

Pembahagian “0” Ejaan & tatatanda


Pengiraan data bukan angka Objek/ Aksara tidak dikenali
Mencari punca kuasa dua
nombor (-)

Amalan terbaik pengaturcaraan

 Inden yang konsisten


 Jenis data
Disediakan oleh Cikgu Maithis

 Pemboleh ubah yang bermakna

Pangkalan Data

Koleksi data yang disimpan dalam bentuk piawaian (Standard) untuk berkongsi data antara
banyak pengguna dengan efisyen.

Kelewahan Data
• Pertindihan Data di
lokasi yang
berlainan.

Ciri-ciri Penyimpanan Data